Świat KSIĘGOWYCH 1(67)/2023

Page 1

Świat KSIĘGOWYCH

Zawód księgowego

Zawód księgowego

– światowy, wpływowy, zaufany

– światowy, wpływowy, zaufany

Uwaga skupiona na młodzieży

Uwaga skupiona na młodzieży

Dylematy biur rachunkowych

Dylematy biur rachunkowych

7 powodów

dla których warto zostać CEUK

dla których warto zostać CEUK 7 powodów

1 (67)/2023 Pismo bezpłatne
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce istnieje od 1907 roku

członek Zarządu Głównego SKwP, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą

Szanowni Państwo, księgowy to wyjątkowy zawód, który ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia, nie tylko gospodarczego. Przede wszystkim działa na korzyść przedsiębiorcy, a także jego pracowników, dbając o płynność finansową firmy i kontrolując aktualność oraz przepływ informacji finansowych. Dzięki temu może ograniczyć zagrożenie przedsiębiorstwa bankructwem. W szerszym wymiarze wspiera rozwój gospodarczy, ma możliwość wpływania na poprawę błędnego prawa i ograniczanie korupcji. Musi także odważnie stawać przed wyzwaniami podatkowymi. Co to oznacza dla księgowego? Przeważnie działa w stanie podwyższonej gotowości, w stresie i pod presją czasu. Sen z powiek spędza mu konieczność dotrzymywania wszelkich terminów prawnych, w tym podatkowych, nieustanne śledzenie wprowadzanych zmian i aktualizowanie posiadanej wiedzy. Wszystko to służy przede wszystkim właściwemu prowadzeniu polityki finansowej przedsiębiorstwa. W szerszym kontekście zaś również dostarczaniu prawidłowych, rzetelnych informacji niezbędnych do oceny pracy zarządów firm, rozliczania organizacji non-profit i rządów, a także do prognozowania oceny przyszłości i podejmowania decyzji.

I w tej roli nikt księgowych nie zastąpi. Taka pozycja musi niewątpliwie napawać dumą i zadowoleniem oraz poczuciem odpowiedzialności społecznej osoby wykonujące ten zawód. W codziennym „młynie” obowiązków zawodowych warto czasami przypomnieć sobie o tej roli i randze księgowego, ponieważ mają one również niezwykle ważny wpływ na kontakty księgowych ze środowiskiem międzynarodowym.

Zważywszy, iż firmy w niezwykle zglobalizowanym obecnie życiu gospodarczym nie działają w próżni, ale są powiązane ze sobą siecią skomplikowanych kontaktów i zależności, również księgowi muszą być coraz bardziej otwarci „na świat” i ta otwartość skutkuje koniecznością nieustannej edukacji. Nie ma rozwoju bez stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności, zgodnie z zasadą „trening czyni mistrza”. Można to bez wątpienia osiągnąć, uczestnicząc lub co najmniej obserwując trendy i kierunki, o których mówią najlepsi przedstawiciele zawodu, usytuowani na szczytach hierarchii zawodowej i gospodarczej, dysponujący bardzo wysokimi kwalifikacjami. Zwykle mają inną perspektywę spojrzenia na zawód i rzadko chcą się nią dzielić, ale na międzynarodowych kongresach lub wysokiej rangi seminariach wymieniają poglądy i doświadczenia, dotyczące rozwoju rachunkowości oraz kierunku, w jakim zmierza zawód księgowego, nie stroniąc przy tym od własnych ocen. Dla księgowych całego świata najważniejszym forum wymiany myśli i doświadczeń jest Światowy Kongres Księgowych, organizowany co cztery lata przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). Ocena mega trendów rozwoju zawodowego to przede wszystkim domena spotkań ponadnarodowych i warto je śledzić oraz ich wysłuchać. Świadomość zmian umożliwia wszystkim księgowym z każdego kraju przygotowanie się do nich. Współpraca międzynarodowa to nie tylko wzbudzanie, inspiracja, zaangażowanie środowiska zawodowych księgowych w podnoszenie zawodowej odpowiedzialności i społecznej świadomości, ale przede wszystkim rozwój zawodowy i szersze spojrzenie na nasz zawód. I tę rolę z powodzeniem od lat pełni Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

3 Spis treści Zawód księgowego – światowy, wpływowy, zaufany 5 Uwaga skupiona na młodzieży 8 15. Bieg o „Puchar Księgowego” 12 enova 365 a praca zdalna 14 Dylematy biur rachunkowych 16 Z życia oddziałów 18 7 powodów, dla których warto... 23 Dzieje się w Gdańsku 26 Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych 28 prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

SKwP poleca

WKRÓTCE NOWOŚĆ!

Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia (stan prawny na 1 stycznia 2023 r.)

Publikacja uwzględnia najważniejsze zagadnienia z Kodeksu cywilnego. Zawiera opisy i wyjaśnienia podstawowych pojęć z jego części ogólnej, z prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz ze spadków.

Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia (stan prawny na 1 stycznia 2023 r.)

Autorka omawia ustawy, regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy wchodzące w skład tzw. Konstytucji biznesu. Ponadto wyjaśnia najważniejsze przepisy Kodeksu spółek handlowych, dotyczące spółek osobowych i kapitałowych, informując o zasadach ich powstawania, funkcjonowania oraz przekształcania.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) jest, posiadającą osobowość prawną, największą i najstarszą polską organizacją, skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Stowarzyszenie kontynuuje tradycje społeczno-zawodowych organizacji księgowych, działających na terenie ziem polskich od 1907 roku.

Od 1989 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Organizacja nieustannie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się wysokimi kompetencjami zawodowymi oraz postępowali zgodnie z zasadami etyki. W 2007 roku Stowarzyszenie uchwaliło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, którego sygnatariuszami są wszyscy członkowie SKwP, jak również ponad 2,5 tys. przedsiębiorstw i innych organizacji oraz osoby indywidualne.

W 2009 roku Stowarzyszenie wprowadziło czterostopniową certyfikację zawodu księgowego i tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego, w 2013 roku tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych, a w 2015 roku zawodowy tytuł certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Do Stowarzyszenia należy ponad 23 tys. członków zwyczajnych i 2,3 tys. członków wspierających.

W Stowarzyszeniu działa 25 oddziałów okręgowych. Od 2010 roku 9 czerwca obchodzony jest Dzień Księgowego.

Prawo pracy. Wybrane zagadnienia

W książce zaprezentowano najważniejsze zagadnienia z Prawa pracy: rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę, wynagrodzenie, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy. Poświęcono także wiele miejsca przedstawieniu obowiązków pracodawcy i pracownika oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zarząd Główny w Warszawie ul. Górnośląska 5; 00-443 Warszawa NIP: 526-030-79-56

Prezydium Zarządu Głównego

Prezes: Jerzy Koniecki

Wiceprezesi: Teresa Cebrowska, Stanisław Hońko

Sekretarz: Leszek Lewandowicz

Skarbnik: Bożena Wilk

Rada Programowa: Anna Chrzanowska, Stefan Czerwiński (przewodniczący), Zdzisław Fedak, Włodzimierz Lurka

Redaktor naczelna: Jolanta Roszczyk

Sekretarz redakcji: Małgorzata Szczepańska

Projekt graficzny i łamanie: Maria Rosłoniec

Okładka: Maria Rosłoniec

Fot. na okładce oraz na str. 6, 12, 13, 15, 24, 26: pixabay.com

Redakcja:

ul. Górnośląska 5; 00-443 Warszawa tel. 22 583 49 50, faks 22 622 77 81

e-mail: sekretariat@skwp.pl

© by SKwP. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Przedruk materiałów ze „Świata Księgowych” (w całości lub części), wprowadzanie do banku danych oraz przenoszenie na nośniki magnetyczne dozwolone na zasadach ustalonych w ustawie – Prawo autorskie. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zwrotu zamówionych materiałów a niezatwierdzonych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 4
na www.sklep.skwp.pl
Szukaj
Maria Marek Maria Marek Krystyna Raczyńska-Styczek
Krystyna Raczyńska-Styczek PRAWO PRACY Wybrane zagadnienia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Prawnik, wykładowca akademicki wielu dziedzin prawa na studiach stacjonarnych podyplomowych. Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, prowadząc zajęcia dydaktyczne na kursach szkoleniach. Autor współautor wielu publikacji, specjalista prawa pracy prawa cywilnego. W niniejszej książce zaprezentowano najważniejsze zagadnienia prawa pracy, których znajomość ułatwia współdziałanie pracodawcy pracownika. Zostały w niej omówione takie kwestie, jak: rozwiązanie wygaśnięcie umowy o pracę, wynagrodzenie, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, czy przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy. W publikacji wiele miejsca poświęcono także przedstawieniu obowiązków pracodawcy pracownika oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Krystyna Raczyńska-Styczek Księgarnia internetowa: www.sklep.skwp.pl PRAWO GOSPODARCZE Wybrane zagadnienia W książce Prawo gospodarcze autorka porusza zagadnienia związane podejmowaniem, prowadzeniem zakończeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Omawia najważniejsze ustawy dotyczące tej działalności, w szczególności Prawo przedsiębiorców inne ustawy wchodzące w skład tzw. Konstytucji biznesu. Ponadto wyjaśnia najważniejsze przepisy Kodeksu spółek handlowych w zakresie spółek osobowych kapitałowych, informując o zasadach ich powstawania, funkcjonowania oraz przekształcania. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Maria Marek Maria Marek Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Administracji UW. Ukończyła aplikację sędziowską była sędzią Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Od 1994 r. jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wykonuje zawód radcy prawnego, prowadząc własną kancelarię. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego prawa gospodarczego, w szczególności prawa o nieruchomościach, prawa handlowego, prawa przedsiębiorców, prawa bankowego. Od 1996 współpracuje Oddziałem Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Prowadzi wykłady z prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego, w tym prawa przedsiębiorców, prawa spółek handlowych, prawa dewizowego. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od 2003 r. pełni funkcję Przewodniczącej Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP. Księgarnia internetowa: www.sklep.skwp.pl Maria Marek PRAWO CYWILNE Wybrane zagadnienia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Wydziału Prawa Administracji UW. była sędzią Sądu Rejonowego jest wpisana na listę radców Radców Prawnych w Warszawie. prowadząc własną kancelarię. zakresu prawa cywilnego prawa prawa nieruchomościach, przedsiębiorców, prawa bankowego. Oddziałem Okręgowym w Warszawie Polsce (SKwP). Prowadzi wykłady oraz prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przewodniczącej Okręgowego Sądu Okręgowym w Warszawie SKwP. najważniejsze zagadnienia zawarte niej wyjaśniono podstawowe cywilnego, prawa rzeczowego, spadków. Publikacja ta stanowi podczas wykładów zakresu kandydatów na samodzielnych Stowarzyszenie Księgowych uporządkować usystematyzować nabytą

Zawód księgowego – światowy, wpływowy, zaufany

prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które od 1989 roku jest członkiem

zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), ma obowiązek

uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach członków IFAC, posiada prawo głosu i prawo zasiadania przedstawicieli organizacji we władzach IFAC, oczywiście po uprzednim przejściu właściwej procedury kwalifikacyjnej.

45. Roczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Council Meeting – CM) członków IFAC poprzedziło 21. Światowy Kongres Księgowych*.

Stowarzyszenie na CM reprezentowały przedstawicielki Komisji ds. współpracy z zagranicą

SKwP: przewodnicząca prof. dr hab. Aldona

Kamela-Sowińska oraz – jako tzw. asystent techniczny – sekretarz Sylwia Rzepka. CM odbyło się 15 listopada 2022 r. w Mumbaj w Indiach w stanie Maharashtra, zgodnie z zasadą, iż jest zwoływane w tym roku i miejscu, w którym odbywa się Światowy Kongres Księgowych (WCOA).

Uczestniczyło w nim 146 osób, w tym 84 z prawem głosowania było fizycznie obecnych, pozostali brali udział online lub przedłożyli pełnomocnictwa. Większość statutowa, wymagana przy głosowaniach, wynosiła 72 głosy, zatem CM był władny podejmować prawomocne i wiążące uchwały. W głosowaniu brało ostatecznie udział 101 członków IFAC.

Program CM nie odbiegał od poprzednich spotkań – materiały zostały udostępnione w języku angielskim, dyskusji i prezentacji nie tłumaczono na jakikolwiek inny język. Gospodarzem CM

był The Instiute of Chartered Accountants of India (ICAI). Spotkanie odbyło się w Jio World Convention Centre.

5
Prof. Aldona Kamela-Sowińska i Sylwia Rzepka reprezentujące Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na 45 CM * Pisaliśmy o nim w poprzednim numerze Świata Księgowych.

Sprawozdania

Materiały tegorocznego CM były skromniejsze niż w latach poprzednich, zostały przesłane w wersji elektronicznej i zwyczajowo dzieliły się na części: sprawozdawczą – najobszerniejszą, i programową, która w tym roku obejmowała Strategie IFAC na rok 2023 i właśnie ten dokument był przedmiotem prezentacji i głosowania, które tradycyjnie odbywało się elektronicznie. Na tę formę pozwala statut uchwalony na CM w Seulu w 2013 r. Każdy z uprawnionych otrzymał osobisty kod do głosowania, bez względu na to czy był obecny fizycznie, czy głosował zdalnie. Przy głosowaniu zdalnym wymagane było staranne przestrzeganie programów, umożliwiających komunikację na odległość, bardzo dokładne liczenie głosów i sprawdzanie uprawnienia do głosowania. Każdy przedstawiciel indywidualnie otrzymał potwierdzenie oddanego głosu. Większość reprezentantów na CM była obecna osobiście. W ostatnich latach obserwuje się przykładanie większej wagi do procedur statutowych. Na początku spotkania sprawdzono kworum i zdolność CM do podejmowania uchwał. Część sprawozdawcza obejmowała kolejne punkty zgodnie z agendą CM. Prezydent IFAC przedstawił do przyjęcia sprawozdanie z CM z 2021 roku, które odbyło się w Nowym Jorku w formie online.

Sprawozdania Zarządu z dotychczasowego wykonania budżetu na 2021 i zaakceptowanie założeń budżetu na rok 2023 prezentował Russel Guthrie, dyrektor finansowy IFAC, dla którego

było to ostatnie CM. Bowiem Russel Guthrie po ponad 20 latach pracy w IFAC pożegnał się z organizacją – był dla niej filarem i chyba najdłużej urzędującym członkiem biura IFAC.

Zmiany w budżecie IFAC na rok 2023 – w porównaniu z rokiem 2021 – są znikome (dane finansowe znajdują się w sprawozdaniu IFAC).

Sprawozdania Komitetu Audytu za rok 2022 prezentował przewodniczący Karen Stothers – członek Rady Nadzoru Interesu Publicznego (Public Interest Oversight Board – PIOB).

Sprawozdania i raporty komisji statutowych, grup roboczych oraz PIOB, a także sprawozdanie z wykonania budżetu były wcześniej przedstawione i wysłane drogą mailową oraz wzorem lat ubiegłych zaprezentowano je i poddano pod dyskusję, której – co należy podkreślić – nie było. Część sprawozdań omawiali przewodniczący komisji i grup roboczych w trybie wirtualnym – w formie nagrań wideo. Po raz pierwszy zdarzyło się, iż tak znaczna liczba wystąpień była online, w poprzednich latach nie miało to miejsca, jeżeli CM odbywał się stacjonarnie.

Wybory

Podczas 45. Walnego Zgromadzenia na kolejne dwa lata prezydentem IFAC została wybrana Asmaa Resmouki z OEC Marocco – jest trzecim prezydentem kobietą w IFAC.

Wiceprezydentem, również na dwa lata, został Jean Bouquot (CNCC / CSOEC, France), co oznacza, że zgodnie ze Statutem IFAC będzie wybrany prezydentem IFAC w roku 2024, na lata 2024–2026.

Do zarządu IFAC powołano także trzech nowych kandydatów, a sześciu ponownie nominowano na drugą kadencję. Obecnie zasiada w nim 13 kobiet i 10 mężczyzn.

Pozostałe nominacje zawarte są w materiałach CM. Na posiedzeniu podkreślano, że była wyjątkowo duża liczba kandydatów i niewidziana od lat konkurencja. Na kilka miejsc do obsadzenia wpłynęło 91 ofert z różnych krajów i organizacji.

Co ważne dla SKwP?

Przyjęto Strategię IFAC do realizacji w roku 2023. Można ją wykorzystać przy tworzeniu planu rozwoju i działania SKwP, szczególnie w roku wyborczym przed nową kadencją władz Stowarzyszenia. Warto zapoznać się z tym dokumentem, zwłaszcza z częścią, dotyczącą zagrożeń

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 6 Świat
Uczestnicy 45 Rocznego Walnego Zgromadzenia Członków IFAC

działalności organizacji księgowych. Po raz pierwszy na trwającym CM nie podano miejsca ani daty kolejnego Walnego Zgromadzenia IFAC, ponieważ – zgodnie z komunikatem – nie podjęto jeszcze decyzji. Nie ogłoszono także, gdzie odbędzie się następny Światowy Kongres Księgowych.

Mało uwagi – co zdziwiło wielu uczestników – poświęcono skutkom wpływu pandemii na zawód księgowego.

Sugestie

dla SKwP

w kontekście 45. CM

Kontynuowanie dotychczasowej aktywności

Stowarzyszenia w budowaniu prestiżu wśród przedsiębiorców poprzez promowanie certyfikacji zawodowej oraz jej uznawalności przez gospodarkę, co będzie realizowaniem aktual-

Na szlaku z SKwP

W życiu ważne jest, by podążać dobrą drogą. Jeśli chcesz zostać księgowym, to podążaj ścieżką certyfikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. (…)

[motto konkursu – fragment]

Do ogłoszonego właśnie przez SKwP konkursu zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia! Zmagania konkursowe będą służyły promowaniu zawodu księgowego oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, integracji jego członków, a także propagowaniu aktywnego trybu życia!

• Punkty można zdobywać za odbywanie pieszych wędrówek na terenach nizinnych, wyżynnych i górskich na terenie Polski, a także za odwiedzanie oddziałów okręgowych SKwP i wchodzących w ich struktury organizacyjne oddziałów. Wędrówki powinny być prowadzone po trasach spacerowych lub szlakach turystyki pieszej, wytyczonych i oznaczonych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, administratora danego terenu (np. Park Narodowy) lub lokalne władze oraz trasach własnych udokumentowanych w pliku GPS.

nych tendencji i kierunku działania IFAC. Zintensyfikowanie prac, mających na celu promocję nauki, otwieranie świadomości księgowych na nowe zagadnienia z pozoru dziś jeszcze odległe od ich codziennej pracy, takie jak np. elektroniczna komunikacja w rachunkowości. Tematy te powtarzają się z roku na rok.

Czy ważna jest obecność SKwP na Walnych Zgromadzeniach IFAC?

Niewątpliwie tak. SKwP jako członek rzeczywisty ma wpływ na kształt i działalność światowej organizacji jaką jest IFAC. Poza tym na bieżąco możemy śledzić nowości i kierunki rozwoju zawodu księgowego, który staje się zawodem globalnym. Dlatego warto wiedzieć co dzieje się na świecie, przecież nie jesteśmy zaściankiem.

• Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia 2023 r. (TO NIE JEST ŻART PRIMA APRILISOWY!) i potrwa 12 miesięcy. Wyniki będą rejestrowane do 10 kwietnia 2024 r. Sprawy organizacyjne, związane z konkursem, prowadzi Oddział Okręgowy SKwP w Gdańsku – inicjator przedsięwzięcia. Nadzór nad konkursem, w tym nad ewidencjonowaniem wyników, sprawuje Komisja Organizacyjna Konkursu powołana w składzie: przewodnicząca – Dorota Kania, członkowie – Justyna Molenda, Marek Kania, Bogdan Pillath.

• Ogłoszenie wyników konkursu (listy osób i oddziałów okręgowych, które uzyskały puchary, medale i tytuły) nastąpi do 31 maja 2024 r. – zostaną opublikowane na stronie www.skwp.pl

Szczegółowe zasady konkursu są dostępne w regulaminie tutaj

7

Uwaga skupiona na młodzieży

Gorzowski Międzynarodowy Dzień Księgowego Oddział Okręgowy SKwP w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Akademią im. Jakuba z Paradyża Wydział Ekonomiczny oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego wspólnie zorganizowali liczne wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego.

• W ZSE odbył się szkolny konkurs „Rachunkowość” (8.11.2022), który przygotowało i przeprowadziło Koło Młodego Księgowego SKwP (KMK), działające przy ZSE, wraz z należącą do SKwP opiekunką koła Izabelą Anioł – nauczycielką przedmiotów zawodowych.

Laureaci szkolnego konkursu

• KMK zorganizowało Dzień Księgowego w ZSE (9.11.2022), na którym dr Małgorzata Trocka – wiceprezes gorzowskiego Oddziału SKwP, przedstawiła prezentację „Współczesny księgowy – tradycyjny zawód przyszłości”.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu „Rachunkowość” oraz wręczono nagrody ufundowane przez O/O SKwP w Gorzowie Wlkp. i dyrektora szkoły Jarosława Kapelarza dla 5 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 8 Młodzi w SKwP

Stowarzyszenie ufundowało bony upominkowe do Empiku dla laureatów I, II i III miejsca. Podczas uroczystej części obchodów członkowie KMK otrzymali zaświadczenia o przynależności do koła SKwP, a następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów.

• Na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbył się wykład „Etyka w rachunkowości” (14.11.2022), który poprowadził Franciszek Plichta – członek honorowy SKwP. Przekazał studentom zasady etyki zawodu księgowego, wynikające z norm „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”

i uzmysłowił im, iż są to reguły codziennego i profesjonalnego wykonywania zawodu księgowego. Księgowy postrzegany jest przez przedsiębiorców jako wysokiej klasy specjalista, zaufany doradca i strażnik finansów firmy. Wśród cech idealnego księgowego wymienia się skrupulatność, chęć rozwoju, pracowitość, cierpliwość, ale przede wszystkim uczciwość. Księgowy jest postrzegany jako zawód zaufania publicznego i dlatego szczególnie zobligowany do poszanowania prawa oraz przestrzegania norm etycznych. Powinien być wykonywany bardzo rzetelnie, pomimo stale pojawiających się dylematów na styku prawa i etyki. Podejmowanie właściwych decyzji może być często trudne ze względu na fakt, iż granica pomiędzy etycznymi i nieetycznymi postawami nie zawsze jest jednoznaczna. Dobry księgowy w swojej pracy musi nie tylko stosować przepisy prawa i być lojalnym wobec pracodawcy, ale przede wszystkim powinien przestrzegać norm etycznych.

w warsztacie, podczas którego poznali zabezpieczenia na polskich banknotach.

• XI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rachunkowość i Finanse – Teoria i Praktyka 2022” (17.11.2022) zorganizował Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża wspólnie z O/O SKwP w Gorzowie Wlkp., gorzowskim Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Konferencja

już po raz kolejny stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami – naukowcami, reprezentującymi różne ośrodki naukowe oraz praktykami – biegłymi rewidentami, księgowymi, specjalistami finansów. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było ryzyko w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Na konferencję zgłoszono wiele artykułów, prezentujących szerokie spektrum zagadnień, jednak ze względu na ograniczony czas nie wszystkie problemy mogły zostać poruszone. Efektem będzie recenzowana monografia. Biorąc pod uwagę istotność i aktualność poruszanych kwestii oraz niesłabnące zainteresowanie problematyką, organizatorzy żywią nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom pogłębiona zostanie współpraca pomiędzy naukowcami a praktykami, która zaowocuje w przyszłości kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

• VII Ogólnopolski Konkurs Rachunkowości dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbył się na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża (15.11.2022) pod patronatem merytorycznym O/O SKwP w Gorzowie Wielkopolskim. Wydarzeniu partnerował zielonogórski oddział NBP. Podczas spotkania uczniowie mogli wziąć udział w wykładzie, prezentującym NBP jako bank centralny oraz

9
Lauraci konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych

To już 8. edycja lubelskiego konkursu

Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 i pod patronatem

UMCS Wydziału Ekonomicznego, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin zorganizował VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem każdej edycji konkursu jest przede wszystkim rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych z rachunkowości wśród uczniów oraz podnoszenie poziomu nauczania. Merytorycznie konkurs obejmuje zagadnienia z rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej oraz podatków. Odbywa się w dwóch etapach: etap I – eliminacje szkolne, etap II – eliminacje wojewódzkie.

Drugi etap 8. edycji konkursu odbył się w Zespole Szkół nr 1 im. W. Grabskiego (8.12.2022) i laureatami, na których czekały atrakcyjne nagrody, między innymi laptop i tablet, zostali:

1 miejsce Julia Wójcik z ZS nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie,

2 miejsce Julia Woś z ZS nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie,

3 miejsce Marek Mroczek z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, 4 miejsce Katarzyna Czarnota z Zespołu Szkół

Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów,

5 miejsce Angelika Wójcik z ZS nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Kuś - prezes O/O SKwP w Opolu. Tematem wykładów były zagrożenia w cyberprzestrzeni. Uczniowie poznali główne zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej: nie wolno udostępniać swoich danych nieznanym osobom, nie należy wierzyć wszystkiemu, co czyta się w sieci, nie wolno umawiać się na spotkania z nieznajomymi osobami, nigdy nie wolno używać webcamery podczas rozmowy z osobą, której się nie zna, nie należy odpowiadać na zaczepki w sieci. Prezes przedstawił czym jest kradzież tożsamości i w jaki sposób ograniczać ryzyko jej utraty. Zainteresowanie młodzieży wzbudziły zasady, polegające na niepodawaniu w internecie informacji, które mogą świadczyć o statusie majątkowym rodziny. W czasie wykładów duży nacisk został położony na utrzymywanie kopii bezpieczeństwa danych i programów na odseparowanych nośnikach. Uczniowie dowiedzieli się również, że jedna z najczęstszych dróg ataku cyberprzestępców to poczta elektroniczna, dlatego tak ważna jest znajomość i przestrzeganie zasad bezpiecznego jej użytkowania. Zainteresowanie wzbudziły sposoby zabezpieczenia systemów IT oraz najczęstsze metody ataków na klientów bankowości internetowej. Prezes wspomniał też o tym, jak wiele grup zawodowych jest narażonych na ataki cyberprzestępców, a wśród nich bardzo łakomym kąskiem są księgowi.

Lekcje

z cyberbezpieczeństwa

W dwóch szkołach podstawowych województwa opolskiego: Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu

w Brzegu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

w Michałowicach lekcje dla uczniów klas

VI-VIII (27.01.2023) przeprowadził Sebastian

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 10

Poruszane zagadnienia wywołały liczne pytania i chęć poszerzenia wiedzy, dotyczącej minimalizowania ryzyka bycia ofiarą ataku cyberprzestępców, co w efekcie skutkowało zaproszeniem prezesa Sebastiana Kusia na kolejne spotkania. (Wydarzenie opisała „Gazeta Brzeska” z 8 lutego 2023 r. https://www.gazetabrzeska.eu/#/)

Wycieczka pełna merytoryki

Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP zorganizował dla uczniów klas w zawodzie technik rachunkowości z Zespołu Szkół Ekonomicznych, nad którymi oddział sprawuje patronat, wycieczkę do Warszawy (23.02.2023). Młodzież odwiedziła siedzibę Zarządu Głównego SKwP, gdzie powitała ich Jolanta Roszczyk – dyrektor Biura Zarządu Głównego. Zapoznała również uczniów z działalnością Stowarzyszenia oraz ścieżką kariery księgowego. Natomiast Dorota Wyczółkowska – starszy specjalista ds. współpracy z zagranicą przekazała informacje o współpracy międzynarodowej SKwP, w tym o trwającym od 1989 roku członkostwie Stowarzyszenia w Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych. Młodzież poznała zasady jej funkcjonowania oraz wiele związanych z nią ciekawostek. Uczniowie mogli

Łódzkie doradzanie zawodowe

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. W. Grabskiego w Łodzi odbyły się dwa ważne wydarzenia: Dni Doradztwa Zawodowego oraz Dzień Zawodowca (23.02.2023), podczas których podpisano umowę patronacką z kolejnym pracodawcą z regionu tj. Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. Wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Wodnicka-Moskwa, przewodniczący Rady Miasta Łodzi prof. Marcin Gołaszewski, dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, a także przedstawiciele łódzkich hoteli i jednostek gospodarczych współpracujących ze szkołą. Uczniowie ZSETH zaprezentowali umiejętności zawodowe – rekrutacja przewoźnika lotniczego na stanowisko załogi pokładowej – w języku

również sprawdzić swoją wiedzę „giełdową”, rozwiązując tzw. karty pracy. Organizatorzy są przekonani, że dzięki podobnym działaniom mają wpływ na krzewienie poczucia godności zawodu księgowego i jego prestiżu wśród młodych adeptów rachunkowości, z których w przyszłości będą dobrze wykształcone kadry, zasilające firmy z dolnośląskiego regionu. Dziękują nauczycielkom z Zespołu Szkół Ekonomicznych: Wioletcie Lampie i Bożenie Konarskiej – opiekunkom uczniów oraz młodzieży za miło spędzony czas. Organizatorzy składają również wszystkim sponsorom najszczersze podziękowania za udzielone wsparcie finansowe.

angielskim, pokaz serwisu synchronicznego i pracę rezydenta biura podróży. Przez cały czas trwania warsztatów indywidualne doradztwo zawodowe prowadzili specjaliści z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Zawodowego i Powiatowego Urzędu Pracy. Jak co roku Oddział Okręgowy SKwP w Łodzi, od wielu lat współpracujący ze szkołą, uczestniczył w tym spotkaniu, zachęcając młodzież do wyboru drogi zawodowej związanej z rachunkowością.

11
Pamiątkowe zdjęcie w siedzibie Zarządu Głównego SKwP

15. BIEG O „PUCHAR KSIĘGOWEGO”

Za nami kolejny rok zmagań księgowych na nartach biegowych, które jak zawsze odbyły się na pięknych trasach w Górach Izerskich, ze startem i metą w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach.

Po 2 latach ograniczeń z powodu pandemii wzrosła frekwencja i znacznie więcej zawodników przyjechało w tym roku z innych krajów, by wziąć udział w 47. Biegu Piastów. W kategorii „księgowi” do XV biegu o „Puchar Księgowego”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgłosiło się około sześćdziesięciu biegaczek i biegaczy, którzy od 3 do 5 marca 2023 r. rywalizowali na czterech dystansach:

6, 25, 30 i 50 km. Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz pamiątkowe medale, ufundowane przez SKwP, a pozostali biegacze – dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Organizacją związaną z obsługą biegu, jak i wręczaniem nagród, zajął się, jak co roku, Oddział SKwP w Jeleniej Górze, a dekoracja uczestników odbywała się już po raz

kolejny w Hotelu Jakuszyce Sport & Spa. W pierwszym dniu zawodów w biegu na 6 km techniką klasyczną (CT) wśród pań księgowych zwyciężyła Irena Nowak, a wśród panów księgowych Wojciech Krawiec, z zarządu jeleniogórskiego oddziału. W kolejnym dniu na koronnym

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 12 Bieg Piastów
Joanna Kogut

dystansie 50 km CT trasę najszybciej pokonali, podobnie jak w ubiegłym roku, Izabela Pawlik z Wilkowic oraz Maksym Gładkow z Gryfina. Bieg na 30 km techniką dowolną (FT) wygrała Aneta Smoleń z Piechowic. Natomiast w niedzielę 5. marca, w biegu na 25 km techniką klasyczną, wśród kobiet tryumfowała ponownie Izabela Pawlik, a wśród mężczyzn zwyciężył Jerzy Krol mieszkający w Szwecji.

Jedną z głównych atrakcji 47. Biegu Piastów był występ multimedalistki olimpijskiej Justyny Kowalczyk-Tekieli, która w pięknym stylu wygrała na Polanie Jakuszyckiej rywalizację na dystansie 25 km. Mistrzyni na trasie pokazała klasę i udowodniła, że pomimo zakończenia pięć lat temu kariery nadal jest w wyśmienitej formie – wśród kobiet nie miała sobie równych, a w całej stawce dała się wyprzedzić tylko trzem mężczyznom.  Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wygranej, a zawodnikom księgowym startu i ukończenia

rywalizacji. Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy się spotkać, być razem i wręczyć wszystkim nagrody już po raz 15. Cieszymy się też, że grono pasjonatów narciarstwa biegowego co roku się powiększa, dzięki czemu poznajemy nowe osoby, startujące w kategorii „księgowi” i przekazujemy im ideę działania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jako największej i najdłużej działającej polskiej organizacji, skupiającej przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Kolejny 16. bieg o „Puchar Księgowego” za rok, ale już dzisiaj bardzo serdecznie Państwa zapraszamy! Ze sportowymi pozdrowieniami!

PS. Prosimy Państwa o przesyłanie własnych zdjęć i relacji z biegów na adres biegpiastow@skwp.pl wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na ich udostępnienie w naszym piśmie środowiskowym „Świat Księgowych” oraz w mediach społecznościowych.

Z
okazji Świąt Wielkiej Nocy
Alleluja!!!
Programowa i redakcja „Świata Księgowych”
życzymy Czytelnikom zdrowia,
spokoju
i radości, dużo sił i wytrwałości! Wesołego
Rada

enova365 a praca zdalna

To już pewne – spopularyzowana w ostatnich latach praca zdalna została uregulowana prawnie. Wraz z końcem stycznia 2023 roku nowelizację

Kodeksu pracy podpisał Prezydent RP. Zmiany weszły w życie od 1 kwietnia br. – pracodawcy otrzymali dwa miesiące na przygotowanie się do nich.

Praca zdalna będzie zgodna z przepisami oraz stylem pracy pracowników. Jak do nowych regulacji przystosowują się dostawcy oprogramowania dla firm? Przyjrzyjmy się, jak kwestię rozwiązał popularny wśród księgowych system ERP, enova365.

- enova365 jest gotowa na wszystkie zmiany legislacyjne, które wprowadził ustawodawca w tym roku. Wystarczy wejść na stronę, pobrać z niej instalator, zainstalować go na swoim komputerze i można korzystać z aktualnych przepisów w programie enova365 – mówi Joanna Walentek, kierownik projektu Kadry Płace i HR enova365.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa wprowadza definicję pracy zdalnej, polegającej na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo

w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem jego zamieszkania). Miejsce każdorazowo powinno być uzgodnione z pracodawcą. Ustawa określa także zasady jej wykonywania.

Ustawodawca wprowadza również tzw. pracę zdalną okazjonalną – w wymiarze 24 dni w roku. Uprzywilejowane zostały pewne grupy pracowników, w tym: rodzice dzieci do 4 roku życia, pracownice w ciąży, opiekunowie osób niepełnosprawnych pozostających w tym samym gospodarstwie domowym. Osoby te będą mogły dodatkowo zgłaszać wcześniej pracę zdalną, a odmowa jej przyznania będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy ze względu na rodzaj lub organizację pracy nie będzie możliwe jej zdalne wykonywanie.

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 14 Artykuł sponsorowany
Lista zadań – pulpit pracownika

Częścią systemu enova365 od dawna jest moduł „Praca Hybrydowa.” Sprawdzony przez lata praktyki, dzięki bezpośredniemu powiązaniu z całym programem pozwala zarządzać zadaniami, delegować pracę oraz monitorować bieżące postępy projektów. Może być stosowany zarówno w zespołach, które pracują stacjonarnie, jak i właśnie w modelu zdalnym, gdy pracownicy nie kontaktują się ze sobą bezpośrednio. Moduł jest sprzężony również z systemem „Pulpitów Pracownika” – aplikacji, udostępniających poszczególnym pracownikom ich dane kadrowe. Dzięki temu każda osoba, pracująca zdalnie, ma łatwy dostęp do procesów i informacji bezpośrednio z nią powiązanych.

- Pulpit Pracownika to coś więcej niż platforma do samoobsługi pracowniczej. To platforma, dzięki której komunikuje się pracownik, kierownik oraz dział personalny. Miejsce, w którym na co dzień przepływają dokumenty, takie jak: wnioski o nieobecności, wnioski kadrowe czy też deklaracje PIT, ZUS RMUA – opisuje Joanna Walentek. – Ponadto daje nam możliwość dostępu z każdego miejsca na świecie. Możemy zalogować się przez laptopa lub przez smartfona, zgłosić wnioski o nieobecności pracownicze, a także wejścia i wyjścia z pracy.

Moduł „Pracy Hybrydowej” ewidencjonuje również czas pracy poprzez eRCP. Kierownik, dysponujący listą wejść i wyjść podległych mu pracowników, może zweryfikować, jak pracownik rejestrował czas pracy danego dnia. Tak zarejestrowane dane trafiają do systemu KIP, gdzie przetwarzane są przez mechanizm weryfikacji czasu pracy. Następnie informacja zostaje naniesiona na kalendarz czasu pracy pracownika.

W związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy, telepraca przestaje być jedyną usankcjonowaną prawnie formą świadczenia pracy poza biurem. Na podstawie jej przepisów będzie można pracować do 7 października 2023 r. W efekcie, przez kolejne pół roku telepracownicy będą musieli domknąć i załatwić z pracodawcami wszystkie formalności, wprowadzone przez nowe przepisy. Wówczas staną się pracownikami zdalnymi.

Wiele firm czeka czas reorganizacji oraz ustalania warunków pracy zdalnej w nowej formie. Dostosowane do nowych przepisów oprogramowanie klasy ERP ułatwia przejście przez ten intensywny okres. Zgodna z przepisami enova365 wspiera polski biznes, upraszczając drogę niezbędnych firmowych procesów.

15
Formularz zadania – pulpit kierownika

Dylematy biur rachunkowych

Konferencje wyjazdowe organizowane przez Oddział Okręgowy

w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmują przede wszystkim zagadnienia merytoryczne i tak było również na XXI wyjazdowej konferencji

Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych.

W dniach 2–5 marca 2023 r. w hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku ponad 100 jego członków szkoliło się ze zmian w podatkach dochodowych, VAT oraz w naliczaniu wynagrodzeń. – Konferencje wyjazdowe naszego koła mają wieloletnią tradycję. Ich wartość merytoryczna zawsze była oceniana bardzo wysoko. Nie inaczej było tym razem – podkreśla Małgorzata Pyrc – świeżo wybrana prezeska Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych (wybory nowego zarządu koła odbyły się 27 stycznia br. – przyp. red.). Po okresie pandemii, w którym większość spotkań, odczytów i szkoleń odbywała się w formule online, możliwość spotkania się „na żywo” w szerokim gronie została przez członków koła przyjęta z entuzjazmem.

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 16
Wokół nas
Uczestników konferencji powitała Małgorzata Pyrc – nowa prezeska koła Izabela Jurczak

Konferencje wyjazdowe, które organizuje Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie to przede wszystkim merytoryka. Ich programy są tak układane, aby uczestnicy zyskali maksimum wiedzy, którą będą mogli bezpośrednio wykorzystać w swojej codziennej pracy. Doświadczone wykładowczynie związane z O/O SKwP w Warszawie: Katarzyna

Tomala, Aneta Lech oraz Elżbieta Młynarska-Wełpa, jak zawsze płynnie przeprowadziły uczestników przez zmiany w przepisach, dotyczących podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz naliczania wynagrodzeń.

Bardzo ciekawy wykład na temat „odpapierzania” biura rachunkowego, a więc korzyści, wynikających z cyfrowego obiegu dokumentów w biurze oraz tego, jak do zmiany przekonać zarówno klientów, jak i pracowników, poprowadziła Agnieszka Ligocka.

O tym, jak wielką wartość stanowią wykłady przeprowadzone podczas konferencji oraz jak wiele wątpliwości budzą wprowadzane przepisy prawa, świadczy liczba pytań zadawanych w trakcie oraz często długo po zakończeniu wykładów – nie było im wprost końca. Przez zawiłości prawne z pewnością również pomaga przebrnąć wydawnictwo „Rachunkowość”, które pojawiło się na konferencji ze swoim stoiskiem i najnowszymi publikacjami, m.in. flagowym czasopismem „Rachunkowość” oraz biblią księgowych, czyli „Zamknięciem roku”.

W formule tegorocznej konferencji obok tzw. tematów twardych, czysto merytorycznych, znalazły się także zagadnienia miękkie. Bardzo ciekawą dyskusję, dotyczącą wyceny usług księgowych, ubezpieczenia biura rachunkowego i właściwego doboru pakietu zabezpieczeń w polisie OC, przeprowadziły Aneta Lech i Małgorzata Pyrc. Do dyskusji zaprosiły również przedstawicieli firmy brokerskiej SAGA BROKERS: Małgorzatę Szulczewską oraz Karola Włodarczaka. Podczas panelu zostało poruszonych wiele niezwykle ważnych kwestii.

Zupełnie inny charakter – znacznie lżejszy – miała prelekcja Dominiki Zaborowskiej, poświęcona profesjonalnemu budowaniu wizerunku zawodowego. Uczestniczki z zapartym tchem przysłuchiwały i przyglądały się temu, jak za pomocą kilkunastu elementów garderoby tworzyć różnorodne, piękne, dopasowane do naszego stylu życia i okazji stylizacje oraz jak za pomocą naszego wizerunku przekazać światu komunikat o tym kim i jakie jesteśmy.

Nie samymi wykładami, nawet niezwykle ciekawymi, człowiek żyje, dlatego przygotowano dla uczestników liczne atrakcje, umilające wolny

czas. Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert Piotra Kostki Godeckiego. Zorganizowano również tradycyjną uroczystą kolację z tańcami. – W tym roku uroczysta kolacja była szczególnie uroczysta, bowiem nasze koleżanki – Elżbieta Woźnicka oraz Wiesława Nahorniak – po dwudziestu latach zrezygnowały z prac w Zarządzie Koła – podsumowuje Małgorzata Pyrc. Nowy Zarząd Koła, uczestnicy konferencji, a także Jerzy Koniecki – prezes Zarządu O/O SKwP w Warszawie, który przybył do Serocka specjalnie na uroczystą kolację, w pięknych słowach podziękowali paniom Elżbiecie i Wiesławie za ich wieloletnie zaangażowanie i poświęcenie sprawom biur rachunkowych. – Podobnie jak na poprzednich konferencjach, również na tej wartością dodaną jest to, że możemy się spotkać, porozmawiać ze sobą, wymienić swoje doświadczenia zawodowe i prywatne – podkreśla Małgorzata Pyrc. I dodaje: – Zawiązują się przyjaźnie i grupy wsparcia. Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne tego typu wydarzenia.

Na zdjęciu nad tytułem na stronie 16: Na konferencji nie tylko o podatkach – Dominika Zaborowska mówiła o budowaniu wizerunku zawodowego

17
Panel dyskusyjny nt. wyceny usług księgowych i ubezpieczenia biura rachunkowego Naliczanie wynagrodzeń w 2023 roku omawiała Elżbieta Młynarska-Wełpa

Z życia Oddziałów

Bielsko-Biała

Oddział Okręgowy SKwP w Bielsku-Białej zamknął drugie półrocze 2022 roku i rozpoczął nowy 2023 rok wspieraniem swoich członków poprzez prowadzone online odczyty. W kooperacji z innymi oddziałami Stowarzyszenia odbyły się odczyty o tematyce zawodowej: „Finansowo-księgowe obszary ryzyka” (26.09.2022), „Zwroty w VAT” (12.10.2022), „Efektywna obsługa procesów firmy” (17.10.2022), „Krajowy system e-faktur” (6.12.2022), „Zmiany w VAT wchodzące w 2023 roku – SLIM VAT 3” (13.12.2022). Rok 2022 zakończono radośnie udziałem w kolejnych warsztatach, rozpoczętego w lutym cyklu pozapodatkowych webinariów pod hasłem „Wzmocnienie samooceny”. Dla członków naszego oddziału i współpracujących z nami oddziałów w Bydgoszczy i Włocławku ostatnim, zrealizowanym 14 grudnia 2022 r., tematem była „RADOŚĆ”. Jak na tytuł przystało, zajęcia poprowadzone przez tutorki – dr Katarzynę Chłapek i dr Sylwię Krajewską przepełnione były radością i obfitowały w ciekawe narzędzia dla jej odczuwania oraz współdzielenia się nią. Natomiast nowy 2023 rok rozpoczęto odczytem

„Informacje niefinansowe w sprawozdaniu finansowym” (26.01.2023).

Bydgoszcz

• Na kolejnym spotkaniu Klubu Seniora w siedzibie O/O SKwP w Bydgoszczy (18.01.2023) powitano księgowych-seniorów. Niezwykle interesującą prelekcję na temat leków i suplementów, stosowanych przez seniorów, wygłosiła mgr farmacji Ewa Antczak – kierowniczka Apteki DOZ. Temat wzbudził wiele emocji, pojawiły się liczne pytania i prośby o kolejne spotkania z prelegentką.

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 18 Wokół nas

• Bydgoski oddział okręgowy zorganizował noworoczną konferencję online „Zmiany przepisów 2023” dla członków wspierających i sygnatariuszy Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości (27.01.2023). Bardzo interesujące prelekcje wygłosili: mec. Piotr Olszewski – „Zmiany w prawie pracy 2023”, mgr Joanna Karsznia – „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 1 stycznia 2023 r.”, doradca podatkowy Anna Michalak – „Pułapki podatkowe na podstawie ostatnich zmian przepisów”. Organizatorzy serdecznie podziękowali wszystkim gościom za liczny udział w spotkaniu.

odbyło się w kieleckim O/O SKwP (18.01.2023). W konkursie oprócz osób dorosłych udział brały również dzieci, które otrzymały medale i pamiątkowe książki, zaś pozostali uczestnicy podziękowania w formie dyplomów.

• Noworoczne spotkanie zarządu kieleckiego O/O SKwP z wykładowcami, dyplomowanymi księgowymi i certyfikowanymi ekspertami usług księgowych (31.01.2023) rozpoczął wykład dr Moniki Siwek „Sztuka skutecznej konwersacji”, który wprowadził wszystkich w dobry nastrój. Następnie prezes Halina Gąsior-Mikulska złożyła wszystkim życzenia, wręczyła Certyfikaty CEUK – pierwszym w oddziale certyfikowanym ekspertom usług księgowych i zaprosiła gości na poczęstunek. Niespodzianką były pozytywne wróżby i noworoczne życzenia ukryte w dmuchanych, kolorowych balonach. Wszyscy radośnie biesiadowali, cieszyli się ze spotkania, a rozmowom nie było końca.

• VIII Bal Księgowego, zorganizowany przez O/O SKwP w Kielcach (11.02.2023), był wieczorem pełnym radości, zabawy, relaksu i wesołych rozmów przy suto zastawianych stołach. Niespodzianką dla uczestników był pokaz taneczny w wykonaniu profesjonalnej pary tancerzy.

Kielce

• Uroczyste spotkanie w związku z zakończeniem konkursu „SKwP 115 lat na szczycie”

Kraków

• O/O SKwP w Krakowie ogłosił konkurs na najciekawszy przepis świątecznej potrawy lub ciasta (14.12.2022). Do ostatniego dnia grudnia wpłynęło wiele oryginalnych receptur. Wśród kilkunastu z nich znalazły się przepisy na

19

klasyczne potrawy, które każdy co roku znajduje na rodzinnym, świątecznym stole, a także i na te niespotykane, innowacyjne, zaskakujące. Jury miało ciężki orzech do zgryzienia, aby wybrać trzy najlepsze, ale po długich dyskusjach podjęto decyzję: 1 miejsce – Sylwia Szajna – makówka śląska, 2 miejsce – Paulina Rosiek – pierniczki na choinkę dekorowane lukrem, 3 miejsce – Marcin Górka – kompot z grochem. Dla zwycięzców ufundowano ciekawe nagrody!

wy za wieloletnią działalność na rzecz SKwP. Spotkanie odbyło się w pięknej świątecznej oprawie, a miłą koleżeńską atmosferę uświetniły wspólnie śpiewane kolędy przy akompaniamencie muzyki na żywo.

Legnica

Członkowie O/O SKwP w Legnicy uczestniczyli w uroczystym spotkaniu świątecznym „Księgowa Gwiazdka” (16.12.2022). Był to czas podsumowań, integracji oraz składanych wzajemnie życzeń. Goście wzięli również udział w szkoleniu o komunikacji międzyludzkiej, tak ważnej dla księgowych, poprowadzonym przez Dariusza Polakowskiego „Porozmawiajmy… o rozmawianiu” – szkoleniu innym niż zwykle.

• W siedzibie O/O SKwP w Krakowie odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie członków Klubu Seniora (4.01.2023), działającego przy oddziale. Uroczystość otworzyła Maria Kula – prezes klubu, następnie głos zabrali: Kazimierz Jarosz – wiceprezes zarządu oddziału oraz Włodzimierz Lurka – dyrektor biura zarządu, którzy wyrazili uznanie dla zarządu i członków Klubu Seniora za aktywność i chęć uczestnictwa w wielu spotkaniach integracyjnych, organizowanych przez klub oraz zasygnalizowali najważniejsze osiągnięcia statutowe. Uroczystość uświetniło wręczenie wieloletnim zasłużonym działaczom przyznanych przez zarząd O/O SKwP w Krakowie wyróżnień. Uhonorowani zostali: Władysław Korpała – wpisem do Księgi Zasłużonych O/O SKwP w Krakowie za aktywność, wieloletnią działalność i – co podkreślono – jest członkiem z najdłuższym, bo 65-letnim stażem, Andrzej Piwowarczyk – Adres Honoro -

Wręczono także odznaczenia „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, które otrzymali: złotą odznakę z diamentem (najwyższe odznaczenie SKwP) – Ewa Szymańska – wieloletni pracownik służb finansowych, księgowa i biegły rewident, wieloletnia radna miasta Legnica oraz posłanka na Sejm RP; złote odznaki – Joanna Widz, Małgorzata Kaczmarek-Kuczak, Agnieszka Bobela-Kawka, Ewelina Sarapata oraz pracownicy służb finansowo-księgowych KGHM Polska Miedź SA (członkowie legnickiego oddziału Stowarzyszenia): Joanna Bogusz, Monika Kachnowicz, Hieronim Kasprzak, Ewa Pawłowska, Grażyna Rożek, Ewa Suchodolska i Laura Wilk; srebrne odznaki – Grażyna Łowicka, Janina

Doroszkiewicz, Marcin Wyrzykowski, Anna Mielcarek, Jolanta Dubiel, Magdalena Kichewko oraz pracownicy służb finansowo-księgowych KGHM Polska Miedź SA (członkowie legnickiego oddziału Stowarzyszenia): Marta Burdak, Maciej Idasiak, Jolanta Kęsek, Agnieszka Rakszawska, Agata Małachowska i Aleksandra Niemirowska.

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 20 Wokół nas

Po raz pierwszy wręczona została nagroda okolicznościowa SKRZYDŁA Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy – wyróżnienie dla osoby wybitnie zasłużonej dla rozwoju legnickiego oddziału – uhonorowano nią Bolesława Zielińskiego – przewodniczącego Koła KGHM w O/O SKwP w Legnicy.

Opole

• Od września 2022 roku, w każdy ostatni czwartek miesiąca były udzielane konsultacje, dotyczące zgłaszanych przez członków problemów zawodowych, przez osoby zasiadające we władzach O/O SKwP w Opolu. W styczniu 2023 roku konsultacji telefonicznych udzielała Krystyna Szewczyk – biegły rewident, członek zarządu, a stacjonarnie w siedzibie oddziału dyżur pełniła Klaudia Mika – przewodnicząca OKR w Opolu. W lutym natomiast odpowiedzi na dyżurze konsultacyjnym w siedzibie udzielała Zofia Kampczyk – wiceprezes O/O SKwP w Opolu. Bezpłatne konsultacje cieszą się dużym zainteresowaniem i są już stałym punktem w kalendarzu opolskiego oddziału.

• W grudniu 2022 roku i w styczniu 2023 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w O/O SKwP w Opolu odbyły się cykle szkoleń w akcji edukacyjnej „BILANS 2022”. W grudniu zajęcia odbywały się stacjonarnie w siedzibie oddziału i zgromadziły łącznie ponad 50 osób. Podobna liczba uczestniczyła w wykładach w styczniu, w trybie online, dzięki czemu do wydarzenia dołączyły oddziały z Gorzowa Wielkopolskiego, Suwałk, Szczecina, Włocławka i Zielonej Góry. W ten sposób oddział wyszedł naprzeciw oczekiwaniom wielu swoich członków i sympatyków Stowarzyszenia, którzy cenią wysoki poziom nauczania w SKwP, a nie zawsze mają możliwość stacjonarnego uczestniczenia w szkoleniach. Wykładowcami w obydwu cyklach byli: Dariusz Polakowski, który omówił VAT, Aleksander Gniłka przedstawił „Podatki dochodowe CIT i PIT” oraz dr Teresa Cebrowska

zaprezentowała „Sprawozdanie finansowe”. Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych wszystkim prowadzącym dali najwyższe noty, wyrażając uznanie za wiedzę i profesjonalizm, a także doceniając SKwP za wsparcie w trudnych i wymagających dla księgowych czasach. • Odczyty dla członków opolskiego O/O SKwP cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Temat „Jak przygotować się do sporządzenia sprawozdania finansowego?” (25.01.2023) poprowadził online Andrzej Dudziński – wykładowca z wieloletnim stażem na kursach III stopnia, biegły rewident. Interaktywny odczyt na platformie ClickMeeting umożliwiał uczestnikom zadawanie pytań na czacie, jak i poprzez udostępniony przez prowadzącego mikrofon. W odczycie wzięło udział 18 osób, które bardzo pozytywnie oceniły zarówno tematykę, jak i sposób przeprowadzonego szkolenia. Kolejny odczyt, tym razem stacjonarny (28.02.2023), poprowadziła Małgorzata Ziorko-Mazur – wieloletnia wykładowczyni SKwP w Opolu na kursach „Kadry i Płace”. Tematem, który wyszedł naprzeciw oczekiwaniom członków, w tym szczególnie właścicieli biur rachunkowych, było „Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Zmiany od 2023 r.”. Po spotkaniu odbyła się gorąca dyskusja. Zarząd oddziału z sukcesami wspiera wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem członków opolskiego Oddziału SKwP. W planach są kolejne odczyty.

• Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się „II Podatkowa Konferencja Naukowa” (27.01.2023), która, sądząc po liczbie uczestników, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wystąpiło na niej wielu znamienitych praktyków (w tym sędziów NSA) i naukowców. Stanowiła jednocześnie płaszczyznę wymiany poglądów i dyskusji na temat istotnych zmian w podatkach dochodowych w roku 2022. Konferencja miała charakter hybrydowy: część osób uczestniczyła zdalnie, ale duże grono zainteresowanych tematyką przysłuchiwało się wykładom stacjonarnie w uniwersyteckiej Auli im. Unii Europejskiej. Oprócz paneli poświęconych podatkom CIT i PIT, na uwagę zasługuje panel, dotyczący wsparcia dla Ukrainy, w tym m.in. preferencjom podatkowym w podatkach dochodowych w związku z pomocą obywatelem Ukrainy. W konferencji uczestniczyła Ewa Anna Kąciak – dyrektor Oddziału Okręgowego SKwP w Opolu, który objął konferencję patronatem honorowym.

21

Toruń

W Tłusty Czwartek (16.02.2023) w toruńskim oddziale SKwP odbyło się spotkanie członków Klubu Księgowego Seniora. W wesołej atmosferze, miłym towarzystwie, przy pogawędce, kawie, pączku i małym co nieco, miło minął czas…

Włocławek

Członkowie Oddziału Okręgowego SKwP we Włocławku spotkali się na firmowej wigilii Świąt Bożego Narodzenia (9.12.2022). Gości powitała prezes zarządu oddziału Krystyna Urbaniak, która na wstępie złożyła wszystkim świąteczne

życzenia. Podczas spotkania uczestnicy składali sobie wzajemnie życzenia, wymieniali się doświadczeniami, wesoło gawędzili – po prostu integrowali się...

Dziękujemy wszystkim za miło spędzony czas!

Wrocław

Rocznica 77-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu zgromadziła wielu gości, absolwentów, byłej i obecnej kadry pedagogicznej (26.10.2022). Wrocławska ZSE-A tzw. „Worcella”, to ważny punkt na mapie miasta. To przede wszystkim kuźnia talentów z rachunkowości – wykształciło się w niej wielu uczniów, którzy zasili szeregi księgowych. To również szkoła, z którą Oddział Dolnośląski SKwP współpracuje od dawna, m.in. wspierając konkursy z rachunkowości. W trakcie uroczystości Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia otworzył salę VR oraz wręczył odznaczenia zasłużonym pracownikom szkoły oraz dyrektor Grażynie Skrętkowicz, dla której był to szczególny moment z jeszcze jednego powodu – zamierza bowiem w bieżącym roku szkolnym przejść na emeryturę.

Zarząd i członkowie O/D SKwP we Wrocławiu gratulują wszystkim nauczycielom, uczniom i dyr. Grażynie Skrętkowicz naprawdę pięknej rocznicy i dziękują, że mogli razem świętować!

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 22
Marianna Oczki, Franciszek Bielawski i Teresa Michałkiewicz Jadwiga Motykiewicz Brygida Gładkowska i Elżbieta Jurkiewicz
Wokół nas

7 powodów, dla których warto... zostać certyfikowanym ekspertem usług księgowych

Uczestnik kursu dla kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych (CEUK) SKwP nabędzie szeroką wiedzę praktyczną, umożliwiającą sprawne zarządzanie biurem rachunkowym oraz nawiązywanie współpracy z klientami. Uczestnicy poznają zasady sporządzania umów o świadczenie usług księgowych i obowiązki biura w zakresie rozliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń, podatków oraz innych świadczeń publiczno-prawnych. Kurs nie mógłby się obyć bez tak istotnego tematu, jakim jest ochrona danych osobowych, kontrola wewnętrzna oraz ryzyko, występujące w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Program obejmuje również zasady zawodowej etyki i sposoby jej wdrażania, które przyczynią się do zbudowania profesjonalnego wizerunku oraz zaufania wśród przedsiębiorców.

2. Umiejętności!

Każdy właściciel biura rachunkowego powinien posiadać kilka kluczowych umiejętności, aby

zapewnić skuteczną obsługę swoim klientom, w tym przede wszystkim przemyślane zorganizowanie działalności usługowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, negocjowanie umów oraz odpowiednie przygotowywanie i wdrażanie procedur. Ważne są również: sprawna ochrona przed ryzykiem występującym w usługowym prowadzeniu ksiąg, a także umiejętność wywiązywania się z innych przepisów, dotyczących m.in. ochrony danych osobowych (RODO) czy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Dzięki wiedzy i doświadczeniu wykładowców SKwP absolwent kursu dla CEUK zdobywa wiele z tych kompetencji. Na kursie wykładają eksperci z wieloletnią praktyką w zawodzie i właśnie dlatego mogą podzielić się informacjami nt. faktycznych sytuacji, związanymi z pracą i organizacją biura rachunkowego.

Na zdjęciu nad tytułem: Poznańskie warsztaty dla CEUK z Joanną Bogielczyk (Fot. zasoby własne O/W SKwP w Poznaniu)

23
1. Wiedza!

3. Zarządzanie zespołem i doskonalenie umiejętności współpracy!

Oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych absolwent kursu zdobywa również kompetencje personalne, mające duże znaczenie w pracy w branży usług księgowych. Podczas kursu nauczy się formułowania wniosków na temat właściwego postępowania osobistego i odpowiedniego zarządzania personelem, a także rozpoznawania, oceniania i konsultowania złożonych problemów, występujących w prowadzonej działalności.

4. Wzmocnienie umiejętności zarządzania relacjami z klientami!

Przeprowadzono już wiele warsztatów dla CEUK w różnych obszarach obsługi kontrahentów, m.in. „Techniki radzenia sobie z trudnym klientem w biurze rachunkowym, według typu osobowości klienta”. Kontakt z klientem jest kluczowy w prowadzeniu biura rachunkowego – często tzw. „chemia” pomiędzy właścicielem a klientem decyduje o nawiązaniu współpracy.

oraz płatnych reklam w mediach społecznościowych zmieniły podejście naszych CEUKów do biznesowego funkcjonowania online.

6. Grono osób mających podobne wartości i wyzwania!

Poznańska grupa CEUK to prawdziwe „kobiety-rakiety”, super bohaterki księgowego świata, chętne do rozwoju i współpracy, które całkowicie obalają mit nudnej księgowej. To ekspertki, które wierzą w siłę księgowych i kobiecą moc. Ich chęć rozwoju jest motywująca dla wszystkich pracowników Oddziału Wielkopolskiego. Wiemy, że wspierają się w codziennej pracy z wymagającymi klientami i nieoczywistymi zagadnieniami.

5. Czy warto prowadzić firmowy profil na LinkedIn!

Joanna Bogielczyk oraz Konrad Bugiera – właściciel firmy Konrad Bugiera Doradztwo komunikacyjne, na prowadzonych warsztatach zadbali o widoczność w sieci oraz optymalizowanie profili firmowych uczestników. Przeprowadzone spotkania o tematyce zwiększenia rozpoznawalności marki własnej, marki biura rachunkowego

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 24
Prowadząca warsztaty Joanna Bogielczyk – trener biznesu, ekspert od mediów społecznościowych, coach (Fot. Katarzyna Lasota) Opinie uczestników warsztatów CEUK z Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
Wokół nas
Warsztaty z Konradem Bugierą oraz stylistką businessową Agnieszką Nortey (Fot. zasoby własne O/W SKwP w Poznaniu)

Branżowa wiedza, umiejętności interpersonalne, ciągłe wsparcie i dążenie do rozwoju – to według poznańskich aktywistek recepta na pewną siebie właścicielkę biura rachunkowego – certyfikowanego eksperta usług księgowych. Właśnie dlatego zachęcamy do założenia peleryny super-księgowej i zapraszamy do uczestnictwa w popołudniowym kursie online, który rozpocznie się we wrześniu tego roku. Zapraszamy na stronę

Warsztaty z Tatianą Sokołowską: Budowania autorytetu i charyzmy w praktyce (Fot. zasoby własne O/W SKwP w Poznaniu)

www.skwp.poznan.pl i do kontaktu mailowego: szkolenia@skwp.poznan.pl.

Informację na temat kolejnych spotkań dla CEUK są zamieszczane na naszym profilu LinkedIn oraz Facebook.

• https://www.linkedin.com/school/stowarzyszenie-księgowych-w-polsce-oddział-wielkopolski-w-poznaniu

• https://www.facebook.com/skwp.poznan

Już 15 maja 2023 r. Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego) zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium naukowym pt. „Sztuczna inteligencja i robotyzacja w rachunkowości. Bać się czy nie bać?”. Więcej na www.skwp.pl

Wizyta w Infosys

W Centrum Infosys w Łodzi odbyło się spotkanie uczniów Technikum Ekonomicznego z Wielunia (23.03.2023) – jednej ze szkół średnich, z którą współpracuje O/O SKwP w Łodzi. Jego inicjatorem był właśnie oddział, zaś przygotowali go i poprowadzili Jacek Marciniak oraz Magdalena Łodziato przy wsparciu dyrektor Sylwii Czechowicz i pracowników zespołów Infosys. Młodzież miała okazję poznać specyfikę działalności firmy oraz programy oferowane przez Infosys, a także pracę działów Zaopatrzenia i zakupów, Finansów i rachunkowość oraz Sprzedaży i realizacji zamówień. Odwiedzili także showroom technologiczny. Wizyta była bardzo interesująca i przebiegała w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

25
Uroczyste wręczenie dyplomu certyfikowanego eksperta usług księgowych (Fot. zasoby własne O/W SKwP w Poznaniu) 7. Pewność siebie!

Dzieje się w Gdańsku

• „Koniec roku jubileuszowego na końcu świata” – w Paskach uroczyście zakończono świętowanie 115. rocznicy SKwP! Rok 2022 przyniósł wiele cudownych chwil, kolejne zrealizowane cele oraz nowe wartościowe znajomości.

oraz pracownicy biura, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa uczestników kursów w oddziale podczas zajęć stacjonarnych.

• W styczniu 2023 r. odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów naszym absolwentom z grup: PR8/22/online, PR7/22/ST oraz GK5/21_22/online.

• Noworoczne spotkanie Koła Seniora (10.01.2023) jak zawsze było udane i przesympatyczne. Na jego członków czekały małe upominki oraz pyszne słodkości. Podczas spotkania seniorzy stworzyli cudowną atmosferę, śpiewając wspólnie kolędy.

• W warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej (13.01.2023) wzięli udział wykładowcy

• Gdański oddział Stowarzyszenia zorganizował kolejne szkolenie zamknięte! Tematami omówionymi na spotkaniu były „Podstawowe

ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 26
Wokół nas

zasady rozliczania VAT w transakcjach” oraz „Różnice kursowe”.

• Spotkanie Noworoczne w naszym Oddziale było cudownym wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci. Wspólnie podsumowano cały ubiegły jubileuszowy rok 2022. Powitano również dwie nowe dyplomowane księgowe: Asię Synakowską oraz Kasię Boruszewską. Serdecznie gratulujemy! Oprócz oficjalnej części spotkania był czas na życzenia, rozmowy w kuluarach, toast wzniesiony za 2023 rok oraz pyszny poczęstunek. Organizatorzy dziękują za wspólnie spędzony czas.

• Pierwsze spotkanie Klubu Księgowego w Kwidzynie (17.02.2023) odbyło się w Kwidzyńskim Centrum Kultury. Omówiono na nim „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego – rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości”.

• Bal Karnawałowy (4.02.2023) był zwieńczeniem działalności wszystkich klubów oddziału w 2022 roku. Uczestników powitały Karolina Elert, Joanna Młynarczyk oraz Dorota Kania. Na spotkaniu opowiadano i wspominano czym zajmowały się kluby. Ich opiekunowie, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, połączyli się online lub przesłali filmiki z życzeniami. Dzięki temu wszyscy mogliśmy być razem!

• Spotkanie Klubu Księgowego w Gdańsku (8.02.2023) poprowadził Mikołaj Hajduk, który omówił „Zmiany podatkowe w 2023”. Temat bardzo spodobał się członkom oddziału, co przełożyło się na dużą frekwencję.

• Na spotkaniu Klubu w Nowym Dworze Gdańskim (30.01.2023) wykład „Zmiany w prawie pracy 2023” poprowadziła Kalina Kaczmarek. Klub Księgowego w Nowym Dworze Gdańskim rozpoczął oficjalnie swoją działalność z początkiem roku 2023, chociaż spotkanie inauguracyjne odbyło się w 2022 roku. Opiekunkami klubu są Renata Papużyńska i Joanna Mączyńska z gdańskiego Oddziału.

• Konsultacje w O/O SKwP w Gdańsku (20.02.2023) poprowadziły Kalina Kaczmarek i Elżbieta Urban, które odpowiadały na pytania z prawa pracy i zasiłków.

27

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych

Korzystna interpretacja podatkowa nie może zostać pominięta przez organ podatkowy Występowanie do dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie tylko nie może szkodzić podatnikowi, ale może oznaczać wiele korzyści. Przypomniał o tym ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyrokach z 2 lutego 2023 r. (sygn. akt: II FSK 1399/20, II FSK 709/21, II FSK 921/21). Orzeczenia te mają wspólny mianownik – dotyczą podatników, którzy zastosowali się do interpretacji podatkowej, wydanej w ich sprawach przez organ podatkowy, a następnie zostali poddani kontroli podatkowej. W toku postępowań kontrolnych zakwestionowano stan faktyczny opisany w przedstawionych wnioskach. NSA przekazał jednak sprawy do ponownego rozpoznania celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. Wspomniane orzeczenia są pozytywne dla podatników.

Spółka płaci składki ZUS, menedżer nie osiąga przychodu w PIT

W sprawie, będącej przedmiotem wyroku NSA z 25 stycznia 2023 r. (II FSK 1515/20), spółka (płatnik), w wyniku postępowania kontrolnego ZUS, została zobligowana do zapłaty zaległych składek do ZUS (ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna) za menedżera. Składki te nie były przez płatnika odprowadzane, ponieważ podatnik niesłusznie uważał, że obowiązek ponoszenia ich ciężaru spoczywa na nim. Przedmiot sporu stanowiła ocena statusu zapłaconych przez płatnika składek ZUS po stronie podatnika – czy są one dla niego przychodem z innych źródeł, czy też są neutralne podatkowo. Status zaległych składek ZUS, zapłaconych przez płatnika w imieniu i na rzecz podatnika, ocenił Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że jeśli spółka z o.o. ureguluje zaległe składki ZUS za menedżera zatrudnionego na kontrakcie menedżerskim, po jego stronie nie powstaje przychód w PIT. Menedżer

Prawo ŚWIAT KSIĘGOWYCH 1/2023 (67) 28

bowiem nie osiąga z tego tytułu żadnego przysporzenia. Obowiązek poboru zaległych składek ZUS i tak spoczywa na płatniku, a jego wykonanie po terminie nie wpływa na sytuację podatnika. Zapłata zaległych składek ZUS przez płatnika nie uprawnia go do żądania zwrotu zaległości od podatnika. Wyrok ten należy ocenić korzystnie zarówno z perspektywy zainteresowanego podatnika, jak i płatnika, od którego w takim wypadku – zapłata zaległych składek do ZUS – nie oczekuje się jakichkolwiek obowiązków sprawozdawczych czy informacyjnych względem organów podatkowych.

Studia menedżera – koszt uzyskania przychodów

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych menedżerów jest nie tylko ich uprawnieniem, ale i powinnością. Jeśli podatnik udowodni związek przyczynowy między poniesionym wydatkiem, a osiąganiem przychodów lub zabezpieczeniem ich źródła, opłata za podyplomowe studia menedżerskie MBA stanowi koszt uzyskania przychodów. Taki związek może polegać na zwiększeniu kompetencji w zarządzaniu ludźmi i umiejętności negocjacji oraz na uzupełnieniu wiedzy merytorycznej. Tak uznał dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 31 stycznia 2023 r. (0113-KDIPT2-1.4011.993.2022.2.ID). Organ podatkowy podkreślił, że aby wydatek był związany ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzonej działalności gospodarczej, musi mieć z nią związek. Nie może służyć tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy, bo wówczas jest to wydatek osobisty. Warto nadmienić, że w innych interpretacjach organów podatkowych w podobnych sprawach podkreśla się, że argumentem uzasadniającym zaliczenie wydatków na podnoszenie kompetencji zawodowych, jest dążenie do poprawy jakości świadczonych usług. Takiego przymiotu nie mają jednak – zdaniem organów podatkowych – wydatki ponoszone przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wspomniana interpretacja spełniła więc oczekiwania wnioskującego podatnika.

Zwrot dopłat byłemu wspólnikowi

– zwolniony z PIT

Przedmiotem wyroku NSA z 13 stycznia 2022 r. (II FSK 1314/21) był zwrot dopłat, o których mowa w art. 178 i nast. Kodeksu spółek handlowych, wniesionych do spółki z o.o.. Zasadniczo zwrot dopłat wniesionych przez wspólnika do spółki z o.o. jest zwolniony z podatku dochodowego, jednak jego warunkiem jest, aby wniesienie i zwrot dopłat dotyczyły tej samej osoby, będącej w obu sytuacjach wspólnikiem. Wątpliwości wiązały się z kwestią zwrotu dopłat na rzecz osoby, która wniosła je do spółki w okresie posiadania statusu wspólnika, a ich zwrot otrzymała w chwili, gdy już go nie posiadała. NSA uznał jednak, z korzyścią dla byłego wspólnika, że w sytuacji gdy w treści uchwały o zwrocie dopłat wskazano wspólnika spółki z o.o. jako osobę uprawnioną do jego otrzymania, to mimo utraty statusu wspólnika w dniu zwrotu należy uznać, że osoba ta uzyskała przychód z tytułu zwrotu majątku, który uprzednio wniosła do spółki, podlegający zwolnieniu z PIT.

Sąd nie sprawdza zasad reprezentacji w KRS

NSA, postanowieniem z 8 grudnia 2022 r. (II GZ 460/22) odrzucił zażalenie strony na postanowienie o odrzuceniu skargi i przypomniał, że to na osobie, działającej w imieniu strony, spoczywa wykazanie umocowania do działania. W tej sprawie strona nie dołączyła do skargi odpisu z KRS, potwierdzającego, że skarga została wniesiona (podpisana) przez osobę uprawnioną do działania w imieniu strony wnoszącej skargę. Sąd jednak uznał, że nie ma prawnych podstaw, by przerzucać na sąd obowiązek udowodnienia tej okoliczności. W omawianej sprawie sąd dodatkowo wezwał stronę (spółdzielnię) do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez dołączenie do niej oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii odpisu z KRS, ewentualnie pobranego ze strony e-KRS. Strona jednak tego obo-

wiązku nie wykonała i dlatego jej skarga została odrzucona. Sąd przypomniał również stronie, że jest gospodarzem postępowania sądowo-administracyjnego i nie jest uprawniony do działania w imieniu strony. Przytoczone postanowienie potwierdza, że to strona winna udowodnić swój status w postępowaniu, a dodatkowo jest ostrzeżeniem przed lekceważeniem wezwań ze strony sądu.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o. ma wpływ na toczące się postępowania sądowe

W uchwale z 31 stycznia 2023 r. (III CZP 133/22) Sąd Najwyższy wskazał, że spółka kapitałowa (spółka z o.o. albo akcyjna) powstała wskutek przekształcenia przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (czyli jednoosobowej działalności gospodarczej), wstępuje w prawa i obowiązki przedsiębiorcy w toczącym się procesie, stając się jego stroną. Uchwała ta była pokłosiem rozważań, czy po przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową stroną postępowań, trwających w dacie przekształcenia, jest nadal osoba fizyczna (która w wyniku przekształcenia nie traci podmiotowości i może nadal działać w obrocie gospodarczym), czy też będzie to spółka przekształcona. Sąd opowiedział się za drugą koncepcją, wskazując także, co ma znaczenie w podobnych wypadkach, że zgoda przeciwnika procesowego nie jest warunkiem zmiany podmiotowej strony procesu z osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, na spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia. Z tych względów przywołany wyrok należy ocenić pozytywnie. Warto nadmienić, że w innych postępowaniach sądowych, których stroną jest przedsiębiorca, dokonujący przekształcenia w spółkę kapitałową, orzecznictwo sądowe nie jest jednolite (np. w postępowaniach wieczystoksięgowych, dotyczących przeniesienia nieruchomości przekształcanego przedsiębiorcy na spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia).

29

Piętnastoletnia PATRYCJA Papiewska, córka pracownika Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, od urodzenia walczy z zespołem wad wrodzonych. Jej edukacja, leczenie i rehabilitacja pochłaniają wiele trudu, czasu i pieniędzy. Rodzina zajmuje się nią z wielką miłością i oddaniem, ale koszty leczenia i rehabilitacji przekraczają ich możliwości.

Za każdą złotówkę wpłaconą na konto Patrycji serdecznie dziękujemy!

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

KRS Fundacji: 0000037904

Tytułem: Papiewska Patrycja Aleksandra 9303

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

darowizna na leczenie i rehabilitację:

Papiewska Patrycja Aleksandra 9303

1,5% 1,5%

podatku dla Patrycji i Żaka!

Od wielu lat dzięki Państwa wsparciu Patrycja i Żak korzystają z częściowej rehabilitacji, która przynosi widoczne efekty. Mamy nadzieję, że również w tym roku przekażecie Państwo 1,5% podatku na ich leczenie i rehabilitację. Dziękujemy za każdą formę wsparcia!

Rodzice Patrycji Rodzice Żaka

Jedenastoletni ŻAK JOLLES – wnuczek wieloletniego członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zmaga się od urodzenia z niezwykle rzadką wadą rozwojową mózgu – polimikrogyrią i jego przyszłość zależy głównie od rehabilitacji.

Żak z wielką cierpliwością walczy ze swoimi niepełnosprawnościami. Jako dwulatek przeszedł we Francji rozległą operację mózgu, w wyniku której został częściowo sparaliżowany, a jego ogólny rozwój bardzo zwolnił. Cały czas jest systematycznie rehabilitowany i uczęszcza na zajęcia wspomagające jego rozwój (logopedyczne, psychologiczne, terapeutyczne). Otrzymane od Państwa z 1,5% podatku pieniądze są przeznaczane na rehabilitację i wizyty lekarskie, ponieważ tylko dzięki intensywnej pracy może kiedyś udać mu się osiągnąć znaczny stopień samodzielności.

Możemy pomóc Żakowi osiągnąć cel! Każda złotówka to wielki dar!

W zeznaniu PIT, w rubryce wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), należy wpisać numer KRS: 0000270809, obliczoną kwotę 1,5% podatku, zaś w rubryce informacje uzupełniające: Jolles,1769.

Fundacja Avalon, Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację: Jolles,1769

ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.