Page 1

Nie tylko nauka: praca w uczelnianych murach. Preferencje pracowników naukowo-dydaktycznych wobec budynków akademickich. Studium przypadku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Jakub Zasina


Cel badania

Identyfikacja roli, jaką odgrywa przestrzeń w pracy naukowca w zakresie tworzenia przyjaznej atmosfery pracy twórczej i pobudzania jego kreatywności.

Projekt badawczy pt. „Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie” realizowany w ramach grantu MNiSzW (obecnie NCN) nr N N114 183938 pod kierownictwem dr Zbigniewa Przygodzkiego w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Uniwersytecie  Łódzkim


Charakterystyka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

10 000 370

ponad

studentów ponad

pracowników naukowo-dydaktycznych


Charakterystyka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

2 ha

uli Pio ca trk ow s

W

yd

ka

zia ł

Ka m

pu

sU

Ł


Charakterystyka otoczenia WydziaĹ‚u Ekonomiczno-Socjologicznego UĹ

fotografia: Jakub Zasina


Charakterystyka WydziaĹ‚u Ekonomiczno-Socjologicznego UĹ

fotografia: Jakub Zasina


Charakterystyka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

źródło: opracowanie własne na podstawie modeli trójwymiarowych stworzonych przez Agnieszkę Czerwińską (budynki E i F) oraz Arkadiusza Pawłowskiego (A, B, C, D i T).


Grupa badawcza

82

pracowników naukowo-dydaktycznych

32%

mgr

52%

dr dr hab. prof.

16%

kobiety mężczyźni

62% 38%

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Lokalizacja Wydziału w strukturze miasta czy umiejscowienie Wydziału w śródmieściu Łodzi jest korzystne wobec alternatywy bycia częścią kampusu?

nie

12%

raczej nie

35% 39%

raczej tak tak

9%

nie mam zdania

nie

czy obecna lokalizacja Wydziału jest pozytywnie odbierana przez Państwa gości?

4%

raczej nie raczej tak tak nie mam zdania

0% 9% 34% 28% 29%

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Średnia ilość czasu poświęcanego na jeden z trzech filarów aktywności zawodowej w ramach przebywania na Wydziale przez jego pracowników naukowo-dydaktycznych

60%

21%

20%

praca dydaktyczna praca administracyjna praca naukowa źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Ocena rozwiązań estetycznych stosowanych na Wydziale

48% bez kontekstu 13% w porównaniu z uczelniami krajowymi

54% 17%

w porównaniu z uczelniami zagranicznymi

24% 17%

dobrze bardzo dobrze

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Rozdźwięk między wyglądem zewnętrznym i wewnętrznym Wydziału

ciekawe

22% 6% 16%

bez charakteru

nudne

nowoczesne

38% 9% 20% 44% 18%

wygląd zewnętrzny wygląd wewnętrzny

54% osób preferowałoby unikalną stylizację dla każdego budynku

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Poruszanie się po budynkach Wydziału i między nimi

czy przemieszczanie się po budynkach Wydziału sprawia Państwu trudność?

czy przemieszczanie się Państwa Gości po budynkach Wydziału sprawia im trudność?

24% 32% 22% 21%

nie raczej nie raczej tak tak nie mam zdania

nie raczej nie raczej tak tak nie mam zdania

0%

7% 27% 22% 24% 20%

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Praca indywidualna czy grupowa?

32% osób

„raczej nie” ma łatwego dostępu do miejsc na Wydziale, gdzie można zorganizować pracę w kilkunastoosobowej grupie projektowej

52% osób

twierdzi, że przestrzeń Wydziału „nie” wpływa lub „raczej nie” wpływa korzystnie na zawiązywanie i utrzymywanie kontaktów między pracownikami

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Utrzymywanie regularnych kontaktów z innymi pracownikami Uniwersytetu

z innych jednostek uczelni

z Wydziału

38% 45%

raczej tak

tak

16% 34% źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Pokoje użytkowane przez pracowników •

uważane są za wygodne i ergonomicznie zaprojektowane,

są dobrze wyposażone w meble i w infrastrukturę ICT,

mają zadowalające parametry nasłonecznienia, temperatury i hałasu,

są wystarczająco duże,

ankietowani deklarują, że lubią w nich pracować,

a jednak w opinii pracowników nie przyczyniają się one w większym stopniu do wzrostu efektywności bądź kreatywności pracy. fotografia: Jakub Zasina


Analiza pytań otwartych KONFLIKT MIĘDZY DWOMA GRUPAMI UŻYTKOWNIKÓW •

(...) niestety nie umiem pracować naukowo na Wydziale, wszystko mnie rozprasza – cały czas ktoś wchodzi do pokoju, zachęca do rozmowy. Potrzebowałabym ciszy i spokoju, abym mogła się skupić. Tak naprawdę pracuję w domu (...) rozdzielenie miejsca kontaktu ze studentami (konsultacji) od miejsca pracy naukowej

ZAPOTRZEBOWANIE NA WSPÓLNE MIEJSCE SPOTKAŃ •

Zważywszy ograniczenia architektoniczne, to co wydaje się możliwe do zrobienia, to zorganizowanie klubu pracowniczego jako miejsca spotkań (...)

Brakuje patio, jak jest w większości wydziałów. Brak konkretnego centralnego przestrzennego miejsca, w którym wszyscy mogliby się spotykać na przerwie np. poczytać prasę codzienną, wypić kawę, podyskutować itp. źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Potwierdzenie w pytaniach zamkniętych KONFLIKT MIĘDZY DWOMA GRUPAMI UŻYTKOWNIKÓW

ZAPOTRZEBOWANIE NA WSPÓLNE MIEJSCE SPOTKAŃ

83%

40%

osób, którym doskwiera hałas, wskazuje na jego źródło jako gwar rozmów studenckich

osób deklaruje korzystanie z takiego miejsca, jeśli zostanie stworzone

38% osób deklaruje, że „raczej” będzie je użytkować

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Jaki jest obraz budynków Wydziału wśród jego pracowników? ZALETY

WADY czyli co poprawić, aby sprostać oczekiwaniom pracowników

• •

estetyczne w porównaniu z uczelniami krajowymi i zagranicznymi,

ich wygląd zewnętrzny jest pozytywnie odbierany,

ich wygląd wewnętrzny jest zbyt mocno ustandaryzowany,

poruszanie się po nich jest skomplikowane,

nie sprzyjają nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów,

brakuje „miejsca centralnego” i miejsc dedykowanych pracy grupowej.

są dobrze zlokalizowane, ich wnętrza mają dobre parametry techniczne (wyposażenie, nasłonecznienie, temperatura itp.), jako całość wpływają pozytywnie na wzrost efektywności bądź kreatywności pracowników.

źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.


Porównanie wyników badania w ideami zawartymi w „Języku wzorców”

źródło: Christopher Alexander „Język wzorców”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańska 2008, s. 492, 507, 638.

Zespół budynków bez centrum jest jak człowiek bez głowy.

Ruch między pomieszczeniami jest równie ważny jak same pomieszczenia, a jego organizacja wywiera równie silny wpływ na interakcje społeczne w pomieszczeniach, jak same wnętrza tych pomieszczeń.

Kiedy ktoś wchodzi (...) do grupy połączonych domów, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że poczuje się zagubiony, o ile cały zbiór nie zostanie przed nim rozwinięty, tak by od razu mógł zobaczyć wejście do tego miejsca, do którego zmierza.


Obserwacje zespołu oraz prace teoretyków znalazły odzwierciedlenie w odpowiedziach ankietowanych.


Przestrzenie publiczne między budynkami

fotografia: Jakub Zasina


Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

fotografia: Jakub Zasina


Centrum doktoranckie

fotografia: Jakub Zasina


Wirtualna mapa Wydziału

projekt: Agnieszka Czerwińska i Jakub Zasina


spatium.uni.lodz.pl

Dziękuję za uwagę Jakub Zasina jakub@zasina.net

Nie tylko nauka: praca w uczelnianych murach  

Prezentacja Jakuba Zasiny z XV Konferencji Młodych Badaczy.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you