Page 1

PrivatBoligen

Nr. 2 2011

Drift og vedligeholdelse

Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger


Naturskifertage & tegltage www.falk-tag.dk

• Facaderenovering Naturskifertage • Betonrenovering & tegltage

• Flade tage www.falk-tag.dk • Stålpladetage • Eternittage . Facaderenovering • Tegltage . Betonrenovering . Flade•tage Døre og vinduer

I dette nummer af PrivatBoligen Brug gas.

3

Vi kan uden videre spare 10% på varmeregningen

6

Kan man undgå korrosion i vandinstallationerne

8

Badeværelser og vådrum i andelsboliger

12

Vejen til stabil elevatordrift og besparelser

14

Naturskifer som tagdækning

17

Servicenøglen

20

. Stålpladetage . Eternittage Navervej 30, 4000 Roskilde, Tlf. 4675 5970 . Tegltage . Døre og vinduer Navervej 30, 4000 Roskilde, tlf. 4675 5970

Jysk firma men landsdækkende som blandt andet tilbyder følgende: Containervask

Affaldsøer over og under jorden Dørtelefoner

Suveræne produkter, support og effektiv service

Indgangspartier samt vinduer i aluminium Underjordiske affaldsøer og affaldsøer på jorden Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle leverandør. NB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk

www.comx.dk ComX Herstedvang 8 2620 Albertslund

Telefon 70 22 22 28 www.comx.dk salg@comx.dk

11249 ComX annonce Privatboligen 90x128 højformt.indd 1

Projektering· Byggestyring · Byggestyring Projektering Byfornyelse· Renovering · Renovering · Nybyggeri Byfornyelse · Nybyggeri Vurderinger · Tilstandsrapporter Vurderinger · Tilstandsrapporter VVS anlæg · Fjernvarmeanlæg VVS anlæg · Fjernvarmeanlæg Altaner · Tagboliger Altaner · Tagboliger Drift- & vedligeholdelsesplaner Drift- & vedligeholdelsesplaner EM-Konsulent for store ejendomme EMEM-Konsulent for store ejendomme

LARSEN & SØNDERGAARD BYGGERÅDGIVNING

BYGGERÅDGIVNING 2 · Privatboligen

Arkitekter & Ingeniører H C Ørsteds Vej 33 1879 Frederiksberg C Telefon 33 24 34 70 · www.ls-b.dk

11/02/11 14.39


Brug gas

til komfuret og i vaskeriet for miljøets skyld

Spar op til 33% på gasregningen Forbrug m3

Arlig besparelse i kr.

65

266

Besparelse i % 21

200

818

33

1.500

1.831

19

4.000

3.761

16

Prisen for 1 m³ bygas er nu 4,69 kr (inkl. moms). Omregnet til kilowatttimepris

koster bygassen nu under det halve af el - nemlig 90 øre/ kWh).

I København og på Frederiksberg er bygas det miljørigtige valg til komfuret, tørretumbleren, pejsen og terrassevarmeren Bygassen er en blanding af naturgas og luft og giver ved brug kun halvt så meget CO2 som tilsvarende brug af el. Bygassen er derfor et oplagt valg til mange formål. Københavns Energi (KE) arbejder nu på at gøre bygassen endnu mere grøn ved at udnytte mulighederne for at tilsætte biogas til bygasnettet. KE’s vision er en 100% CO2-neutral bygasforsyning. Dermed lever KE op til Københavns Kommunes målsætning om en CO2-neutral hovedstad. På grund af bygassens miljøfordele stiller kommunen krav om, at det støttede byggeri skal tilsluttes bygasforsyningen, og der skal bruges gas til madlavning i boliger, institutioner mv., og hvis der installeres tørretumblere, skal de køre på bygas. Kommunen anbefaler, at kravene også efterleves af det private byggeri. Lavere priser på gas i 2011 1. januar 2011 satte vi bygaspri-

sen kraftigt ned. Kunderne sparer op til 33% på gasregningen - men det afhænger af forbrugets størrelse. Kunder, der bruger gas til komfuret, får den største prisnedsættelse, men kunder med større forbrug som restauranter og vaskerier får også glæde af de lavere gaspriser, så der er al mulig god grund til at skifte til gas. Gas gavner gastronomien KE har i dag 150.000 gaskunder, hvoraf de fleste bruger gas i køkkenet. KE håber, at flere vil skifte til gaskomfur på grund af gassens miljøfordele. Dermed hjælper vi kommunen med at opfylde klimaplanens målsætninger, og så er der jo noget særligt ved at lave mad over åben ild. Varmen kan reguleres lynhurtigt og alle ved jo at ”gas gavner gastronomien” - bare spørg en kok. Gå fx ind på www.ke.dk/paul og se filmen med stjernekokken Paul Cunningham fra The Paul i Tivoli. Så har du også mulighed for at deltage i en konkurrence ved at svare på 3 spørgsmål om gas. Langt de fleste ejendomme i København har bygas, så i de Privatboligen · 3


I fællesvaskeriet kan I spare mindst 8.000 kr. og godt 2 tons CO2 om året, hvis I skifter til gastørretumblere!

GAS ER GODT TIL LIDT AF HVERT Se hvordan på www.ke-besparelser.dk

Kontakt Du kan også ringe til os på tlf. 3395 2626 eller send en mail til gasservice@ke.dk

Københavns Energi A/S · Ørestads Boulevard 35 · DK-2300 København S · www.ke.dk


"i de fleste lejligheder er det bare et spørgsmål om at få sat en måler op og trukket et par meter rør"

fleste lejligheder er det bare et spørgsmål om at få sat en måler op og trukket et par meter rør. Du kan kontakte en VVS’er for at få et tilbud.

tæller om gassens fordele, både økonomisk og miljømæssigt og giver gode forslag til placering af gasmåler og vejledning omkring gasinstallation og aftræk.

Gas til vaskeriet Gastørretumbler nr. 100 er nu tilsluttet på 1½ år. Mange fællesvaskerier vælger at skifte eltørretumblere ud med gastørretumblere. Gassen er billigere end el og samtidig spares miljøet for CO2. Vi har beregnet, at med et gennemsnitsforbrug kan der spares ca. 8.000 kr. om året pr. gastumbler og samtidig spares godt 2 tons CO2. Vi har samlet oplysningerne om besparelsesmuligheder på www.ke-besparelser.dk. Her kan boligforeninger og andre hurtigt beregne den mulige besparelse ved skift til gastørretumblere. En gastørretumbler kan fås til samme pris som en eltumbler, så merinvesteringen ved skift til gas er hurtigt tjent hjem. En konsulent fra KE besøger gerne boligforeningen og for-

Nye apparattyper Flere apparattyper kan nu fås til bygas. Fx terrassevarmere, hvor der hidtil mest er anvendt flaskegasmodeller. Flaskegassen er besværlig at håndtere og oplagre. Her har bygassen fordele med enkel håndtering – der fås bl.a. modeller med elektrisk tænding, hvor varmeren tændes på en vægkontakt, som ved elektriske varmere. Der er bl.a. opsat terrassevarmere til bygas i Tivoli og på Café Victor, og terrasse-varmere til bygas kan også erstatte flaskegas- eller el-varmere i haven eller gården. Udover terrassevarmere er det nu også muligt at få en pejs eller grill til bygas. Kontakt KE og hør nærmere om forsyningsmuligheder og priser.

Privatboligen · 5


Vi kan uden videre

spare 10%

på varmeregningen Hvis der etableres effektivt samspil mellem indregulering, styringsteknik, overvågning og varmemesterfunktion kan vi reducere den årlige CO2-udledning fra etageejendomme i Danmark med 750.000 tons, siger energiingeniør Uwe Hansen fra firmaet Clorius Controls.

3 forudsætninger for energibesparelser Energiingeniør Uwe Hansen forklarer, at der skal være tre forudsætninger til stede for at opnå de størst mulige energibesparelser og samtidig levere god komfort til brugerne: ■ Kompetent varmemester ■ Indreguleret anlæg og opdateret styringsteknik ■ Løbende overvågning og kompetent indgriben ved afvigelser Desuden er samspillet mellem varmemester, teknik og overvågning afgørende. Selv den bedste varmemester kan kun nå det optimale, hvis anlægget er trimmet, og han har mulighed for løbende overvågning. Og selv med den bedste styringsteknik og det bedst indregulerede anlæg kan der kun nås optimal drift, hvis anlægget overvåges løbende, og der gribes kompetent ind ved afvigelser. Et middel til at opnå dette er et CTS-anlæg. Men CTSanlægget giver i sig selv ingen besparelser, understreger Uwe Hansen. 6 · Privatboligen

Hvem har ansvaret Ofte er ansvaret for varmeanlæggenes drift delt ud på flere hænder og hoveder. Overvågning og indgriben ved afvigelser har varmemesteren typisk ansvaret for. Styringsautomatikken leveres af en leverandør, som slipper projektet, når anlægget er sat i drift og godkendt. Indregulering af vandfordelingen i anlægget foretages af en tredje part - hvis indregulering overhovedet bliver foretaget. Måske samordnes funktionerne under etableringen af en rådgivende ingeniør. Gennem den løbende drift er der sjældent en kompetent part, der har indsigt i alle anlæggets funktioner og kompetence til at gribe ind, så optimal drift sikres. Nogle varmemestre mangler uddannelse og kompetence, og selv de bedste varmemestre kan ikke være eksperter i styringsteknik og indregulering. 10% besparelse på anlæg i god drift

Resultatet er på anlæg, der tilsyneladende kører fornuftigt og leverer acceptabel komfort. Ved en nærmere analyse kan der dog selv på sådanne tilsyneladende velfungerende anlæg opnås mindst 10% energibesparelser – uden at det går ud over komforten. Tværtimod vil indregulering og optimal styring sikre forbedret komfort. Det vil sikre, at opvarmningen i alle lejligheder holdes inden for de aftalte temperaturgrænser, pointerer Uwe Hansen. Hvis varmeanlæggene bringes til at køre optimalt i alle Danmarks etageboliger, vil CO2-udslippet reduceres med ca. 750.000 tons, viser beregningerne, og det vil sikre, at fjernvarmeværkerne lever op til forpligtelsen om at reducere energiforbruget med 2% pr. år.w Tjent hjem på 1-2 år Muligheden for mere end 10% energibesparelser er ikke grebet ud af den blå luft. Hos Clorius Controls, har teknikerne analyseret et stort antal varmeanlæg i

etageejendomme og institutioner med større varmeanlæg. Konkrete beregninger viser, at der i gennemsnit kan spares over 10% energi til brugsvand og opvarmning. Vel at mærke uden at der foretages store investeringer i efterisolering, nye vinduer og andre bygningsmæssige forbedringer. Besparelserne opnås alene ved optimering af styringsteknik, indregulering og sikring af optimal løbende drift. Investeringen og omkostningerne til optimering af den løbende drift er meget beskedne og vil oftest være tjent hjem på 1-2 år eller hurtigere, forklarer Uwe Hansen. Garanti for indtjeningen Når vi indgår aftaler om optimering af varmeanlæg og sikring af den løbende drift, begynder vi med en analyse, og vi opstiller budgetter for de mulige besparelser i forhold til det hidtidige forbrug. Vi har så stærkt et erfaringsgrundlag, at vi kan garantere, at de beregnede besparelser opnås. Hvis ikke besparelserne


opnås efter der er foretaget graddagekorrektion, kræver vi ikke betaling for vores arbejde, understreger Uwe Hansen. Forudsætningen for garantien er, at vi ved aftalens indgåelse opgraderer styringsteknikken, vi indregulerer anlægget, vi etablerer CTS-anlæg, vi overvåger anlægget, vi overtager ansvaret for anlæggets drift, og vi griber ind

ved afvigelser. Den nødvendige investering vil typisk være tilbagebetalt efter 1-2 år – selv når de løbende omkostninger til vores overvågning og styring indregnes. Efter denne korte periode kommer besparelserne beboerne til gode på varmeregnskabet - år efter år efter år, forklarer energiingeniøren. Energiingeniør Uwe Hansen fra Clorius Controls garanterer, at budgetterede energibesparelser bliver opnået. Ellers kræver firmaet ingen betaling for arbejdet med overvågning og styring.

Vibehusene og ejendommene på Fuglevænget administreres af PrivatBo, og Clorius Controls står for varmestyring og energiovervågning. Ejendommene har en stor varmecentral med et-strenget anlæg og 6 mindre varmecentraler med to-strengede anlæg.

Godt Håndværk MALER MURER GULV ELEKTRIKKER TØMRER BLIKKENSLAGER

VINDUER - FACADER - TRAPPER Vi kan påtage os alle opgaver i din ejendom

PETER MALER A/S Godthåbsvænget 14 A 2000 Frederiksberg Tlf. 38 10 32 80 www.peter-maler.dk

GARANTI PÅ KVALITET

Privatboligen · 7


Kan man undgå korrosion i vandinstallationerne

Af Frank Fontenay, civilingeniør, ph.d.og Asbjørn Andersen, akademiingeniør, FORCE Technology. Vandskader fra vandinstallationer og deres følgevirkninger kan give enhver husejer eller beboer urolig nattesøvn. Udgifter og besvær med reparation af installationerne er ofte den mindste del af skaderne. Det er værre med de omfattende skader på bygningsdele og indbo og følgeskader som skimmelsvamp, der kan opstå.

8 · Privatboligen

Det er velkendt, at gennemtæringer kan opstå i installationer med varmforzinkede stålrør, og det er ofte sket, at hele installationer må udskiftes efter 2-5 års drift. I dag anvender man alternativerne rustfrit stål og plast i nye installationer og til renoveringer. Desværre betyder det, at der opstår mange flere skader på små messingventiler i installationerne. Og i mange tilfælde er det nødvendigt at anvende mere korrosionsbestandige materialer.

Baggrund Varmforzinkede stålrør har været anvendt i brugsvandsinstallationer i omkring 100 år, ofte med levetider af installationerne på 30-50 år eller mere. Det har altid været en forudsætning for de lange levetider, at installationerne var udført i henhold til gældende anbefalinger, så hurtigt forløbende korrosionsangreb kunne forebygges. I en del tilfælde har man dog set gennemtæringer af rørene efter få års drift, selvom

installationerne har været udført i henhold til gældende regler og vejledninger. I mange tilfælde kunne årsagen til skaderne fastlægges, men ofte har det ikke været muligt at finde en entydig forklaring på tæringerne. Da omfanget af hurtige gennemtæringer eskalerede til et uacceptabelt højt niveau, og det ofte skete, at hele installationer måtte udskiftes efter 2-5 års drift, er normer og retningslinjer i de seneste 5 år ændret, så varmforzinket stål nu frarådes i de fleste tilfælde. Ud over gennemtæringer, kan generne være misfarvning af vandet og tilstopning af perlatorer og blandingsbatterier forårsaget af korrosionsprodukter (rust) af zink og jern. Hvorfor går det så galt? På baggrund af de mange skadesopklaringer vi foretager hos FORCE Technology, kan vi opstille en række årsager til de øgede korrosionsproblemer i installationer med varmforzinkede stålrør. De opstillede årsager hænger sammen, og det er som oftest den samlede virkning af mange faktorer, der forårsager de hurtige skader. Faldende vandforbrug Nye varmforzinkede stålrør kræver god vandgennemstrømning for at danne belægninger, der effektivt beskytter rørenes indvendige overflader. For at skåne miljøet og spare penge har man i de senere år indført en række vandbesparende for-


anstaltninger, og der er en øget opmærksomhed på vandbesparelser. Dette giver dårligere betingelser for dannelse af beskyttelseslag i rørene. Af denne 30 års erfaring i rådgivning grund sker skaderne hurtigere, Tilstandsrapport og de bliver mere omfattende Energimærkning NYOPGANG.NU - 10364 på installationer med lavt vandByggeledelse forbrug. Varmforzinket stål er Drift og vedligehold derfor et uegnet rørmateriale til Projektering og tilsyn hoteller, plejehjem, institutioBygningskonstruktioner Tekniske installationer ner, kontorbygninger og andre Bygningsrenovering installationer, hvor der er lavt Nybyggeri vandforbrug. Det fremgår af den Fjernvarmeanlæg nyeste udgave af DS 439, ”Norm Jordvarme for vandinstallationer”.

FALKON A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRER

Kloak

Øget kobberafgivelse I installationerne anvendes i dag en række messingemner, der afgiver kobber til vandet. Kobberafgivelsen er specielt høj i de hårde vandtyper med højt saltindhold. Selv meget lavt indhold af kobber i vandet kan forårsage hurtigt forløbende grubetæringer i varmforzinket stål. Kilder til kobber kan være fordelerrør, kobberloddede varmevekslere, store ventiler og vandmålere. Vandkvalitet Korrosionsproblemerne med de varmforzinkede stålrør er størst i de hårde vandtyper med højt indhold af hydrogenkarbonat, klorid og sulfat. I disse vandtyper vil varmforzinket stål ofte korrodere i form af grubetæring. Desuden er kobberafgivelsen fra dele af kobber, messing og rødgods meget høj i de hårde vandtyper, hvilket også forøger korrosionsproblemerne. DS 439

Tagboliger Altaner og tagterrasser Altan- og karnaprenovering Nordre Fasanvej 43 • 2000 Frederiksberg • Medlem af F.R.I. • Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 • Fax: 35364570 • Mail: falkon@falkon.dk • Web: www.falkon.dk • CVR: 25244826

NYOPGANG.NU Malerfirma med speciale i renovering af opgange Telefon

40 13 06 88 Refshalevej 169B • 1432 Kbh K. mail: info@nyopgang.nu Refshalevej 169B • 1432 Kbh. SV mail:www.nyopgang.nu info@nyopgang.nu

Vi har løsningen på en vedligeholdelsesfri og naturlig belægning til veje, stier og pladser. Overfladebelægningen forlænger levetiden på den eksisterende belægning og giver et naturligt udseende passende til omgivelserne. Udføres nu også med 100% vegetabilsk og farveløs bindemiddel.

FØR

EFTER

Dansk Overfladebehandling I/S | Rugårdsvej 206 | 5464 Brenderup | www.dob.dk Tlf. 64 44 25 33 | Fax. 64 44 25 07 | info@dob.dk

Privatboligen · 9


Varmforzinket stülrør for koldt brugsvand med omfattende grubetÌring efter ca. 5 ürs drift. GrubetÌringerne er forürsaget af kobberholdigt vand, lavt vandforbrug og vand med højt indhold af hydrogenkarbonat, klorid og sulfat.

dede belÌgninger i rørene, sü beskyttelseseffekten forringes, og risikoen for grubetÌringer forøges.

�Norm for vandinstallationer�, anbefaler nu, at man undlader at bruge varmforzinkede stülrør, nür vandets indhold af hydrogenkarbonat er højere end 300 mg pr. liter. I praksis betyder det, at varmforzinket stül er uegnet som rørmateriale pü hele SjÌlland og i dele af Jylland og Fyn. Energibesparende foranstaltninger For at spare pü energien har man

nedsat cirkulationshastigheden ved at benytte mindre pumper eller ved at indsÌtte termostatstyrede cirkulationsventiler. Dette nedsÌtter cirkulationen af det varme brugsvand og forøger stagnationstiden i rørene. Nür cirkulationen er utilstrÌkkelig, kan elektrolyseanlÌgget ikke medvirke til forbedret belÌgningsdannelse, og den korrosionsbeskyttende effekt bliver minimal.

Legionella Den øgede fokus pü bakterievÌkst (specielt legionella) i anlÌg for varmt brugsvand har ført til anvendelsen af højere fremløbstemperaturer og �temperaturgymnastik�, hvor temperaturen hÌves med faste intervaller. Dette anvendes hovedsageligt i større boligbebyggelser, skoler og idrÌtsanlÌg. Ved temperaturer over 60oC i lÌngere perioder Ìndres strukturen af de udfÌl-

+DU,KXVNHWDWHQHUJLP UNHMHUHV HMHQGRP" 9LJLYHUJHUQHHWWLOEXG  9LKM OSHURJVnJHUQHPHG

x x x x

7LOVWDQGVUDSSRUWHU

x x x x x x x

%\JQLQJVUHQRYHULQJ

'ULIWÂąRJYHGOLJHKROGHOVHVSODQHU 7HUPRJUDIHULQJ

,QGUHJXOHULQJ  'HVXGHQUnGJLYHUYLRP 1\E\JJHUL %\JQLQJVLQVWDOODWLRQHU 7DJWHUUDVVHU 9LQGXHVXGVNLIWQLQJ $OWDQHU

7DJEROLJHU  9LNRPPHUJHUQHWLOHQXIRUSOLJWHQ GHEHVLJWLJHOVHKYLV,KDUSODQHU RPHQVWÂĄUUHHOOHUPLQGUHUHQRYH ULQJ 7DDVWUXS+RYHGJDGH‡7DDVWUXS‡7OI‡ZZZGDQDNRQGN‡SRVW#GDQDNRQGN

10 ¡ Privatboligen

Elektrolyse Større anlÌg for varmt brugsvand med rør af varmforzinket stül bør altid udføres med elektrolyseanlÌg for at forbedre belÌgningsdannelsen i rørene. For at fü den fulde effekt bør elektrolyseanlÌgget tilsluttes og sÌttes i drift, sü snart der sÌttes vand pü installationen. Der er talrige eksempler pü, at anlÌg, der har kørt uden elektrolyseanlÌg i ½ -1 ür, ikke har nüet at danne beskyttelseslag og derfor har füet omfattende korrosionsproblemer efter kort tids drift. En effektiv beskyttelse fra elektrolyseanlÌgget er desuden betinget af god cirkulation og korrekt service af anlÌgget. Nye rørmaterialer giver nye problemer Det er specielt i vandtyper med højt indhold af hydrogenkarbonat, klorid og sulfat, at varmforzinket stül mü fravÌlges. I disse vandtyper er kobberrør ogsü uegnede, da der sker en stor kobberafgivelse til vandet, og vandet kan derfor ikke overholde de gÌldende grÌnsevÌrdier. I de hürde vandtyper er de eneste velegnede rørmaterialer derfor rustfrit stül og plast. Der sker meget sjÌldent skader pü disse rørmaterialer, men desvÌrre er der sket en stor stigning i skader pü messingventiler, der monteres i installationer med de nye rørmaterialer. I Ìldre installationer med varmforzinkede stülrør var ventilerne beskyttet af


Rør efter afsyring af belægninger. Dybe grubetæringer, der har ført til gennemtæring.

Messingventil med utæthed efter 2 års drift i københavnsk boligforening.

de uædle rør, der fungerede som offeranoder. Med de nye rørmaterialer får ventilerne ingen korrosionsbeskyttelse, og der sker ofte hurtige revneformede korrosionsangreb, der giver brud på ventilerne efter 2-5 års drift. De skader, vi ser på ventiler og fittings af messing, giver ofte store vandskader. Og fordi skaderne nemt forveksles med overbelastning fra montering, skifter installatøren som hovedregel den beskadigede del med en ny af samme materiale. I de vandkvaliteter, hvor messing ikke er bestandigt, anbefaler vi, at man anvender materialerne rødgods eller rustfrit stål til de små ventiler i installationer med vandrør af rustfrit stål eller plast.

Vil du vide mere? FORCE Technology har mange års erfaring i rådgivning om materialevalg, skadesopklaring og tilstandsvurdering af brugsvandsinstallationer. Vi hjælper

med at vælge de rigtige materialer til installationen, og hvis først skaden er sket, hjælper vi med at fastlægge årsagen. Endelig tilbyder vi et 2-dages kursus i materialer og korrosionsforebyggelse i brugsvandsinstallationer.

DANSK DANSK STØBE DANSK STØBEApS DANSK ASFALT STØBE ApS ASFALT STØBE GÅRDE, P-DÆK ApS ASFALT GÅRDE, P-DÆK ApS ASFALT VEJE, PLADSER GÅRDE, P-DÆK

VEJE, PLADSER GÅRDE, P-DÆK ALTANER, TERRASSER VEJE, PLADSER ALTANER, TERRASSER VEJE, PLADSER GULVE ALTANER, TERRASSER GULVE ALTANER, TERRASSER SPECIEL MALING TIL GULVE ASFALTGULVE & BETON TIL SPECIEL MALING SPECIEL TIL ASFALT MALING & BETON NAVERVÆNGET 9 SPECIEL TIL ASFALTMALING & BETON 4000 ROSKILDE 9 NAVERVÆNGET ASFALT & BETON NAVERVÆNGET 4000 46 75ROSKILDE 61 119 NAVERVÆNGET 9 4000 ROSKILDE

e-mail: 46 dsa@danskstobeasfalt.dk 75 61 11 4000 ROSKILDE www.danskstobeasfalt.dk 46 75 61 11 e-mail: dsa@danskstobeasfalt.dk 46dsa@danskstobeasfalt.dk 75 61 11 www.danskstobeasfalt.dk e-mail: www.danskstobeasfalt.dk e-mail: dsa@danskstobeasfalt.dk www.danskstobeasfalt.dk

Forbrugsmåling og fordelingsregnskaber - Varme - Vand - El Minol gør det let for beboerne og ejendomsadministrationen Minol udvikler udstyr til forbrugsmåling og udarbejder forbrugsregnskaber. Det har vi gjort i mere end æsning tage – Afl

Mon Service – . A im K

50 år. Vi lægger vægt på effektiv Salg Kim

service, og det skal være nemt at

B.

komme i kontakt med os. Du får samme kontaktperson hver - derfor finder vi hurtigt den rigtige løsning.

Fordelingsregnskaber Linda S.

tte N.

Salg Ane

Der er altid en Minol-medarbejder, du kan ringe til - 47 17 93 66

plconsult.dk

gang. Vi har en flad organisation

Minol A/S Rådhus Allé 2 3650 Ølstykke Tlf. 47 17 93 66 info@minol.dk www.minol.dk

Privatboligen · 11


Badeværelser og vådrum i andelsboliger

- skader og krav Af Brian Fruergaard Larsen – Fruergaard Larsen A/S I vores arbejde som rådgivere for andelsboligforeninger ser vi ofte, at der er problemer og skader ved badeværelser. Mange af disse skader skyldes, at badeværelserne er gamle, og som følge deraf er installationer og konstruktioner nedslidte. Typiske skader kan være: - Revner i gamle terrazzogulve; disse kan typisk opstå som følge af korrosion i indstøbte profiljern. - Vandudsivning fra korroderende rør. - Defekte og nedslidte afløbsinstallationer. - Defekte og revnede fliser på gulve og vægge. Ovennævnte skader er oftest en følge af konstruktionernes alder, manglende vedligeholdelse samt installationernes nedslidning og udløb af levetid. I renoverede badeværelser ses ligeledes en række skader og fejl Typiske skader og fejl kan være: • Gulve med forkert fald og lunker (områder, hvor der kan stå vand). • Gulv- eller vægfliser, der ikke hæfter til underlaget, eller revner i fliser. • Fuger, der er mangelfulde og revnede. • Gulvafløb, der ikke er tætte og ikke egnede eller godkendte til sammenbygning med vådrumsmembran. • Manglende vådrumsmembraner eller tæthed i gulv eller i vægkonstruktioner. • Utætte overgange ved rør og blandingsbatterier. 12 · Privatboligen

• Ikke forskriftsmæssige elinstallationer. • Ikke forskriftsmæssige vvs installationer.

samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.

Det bemærkes, at wcrum uden gulvafløb ikke betragtes som vådrum. Områderne i og omkring bruseniche og badekar må for-

Krav og regler Ved ændring af anvendelse, f.eks. ændring af et toiletrum til et badeværelse eller udvidelse af et eksisterende badeværelse, vil det sædvanligvis kræve byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Dermed vil nugældende krav i bygningsreglementet skulle opfyldes. Bygningsreglementets krav (BR 10) er som følger: Vådrum, herunder baderum samt bryggers og wc-rum med gulvafløb, skal opfylde følgende krav: 1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. 2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte. 3) Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet. 4) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb. 5) I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. 6) Ved brug af skeletvægge

Revner i gulve og korrosion i indstøbte profiljern

Uheldig rørføring og revner omkring rør i bruseområde

Eksempel på forkert udført gulvafløb i renoveret badeværelse.


ENERGIMÆRKNING ER EN LANGSIGTET OG GOD INVESTERING

Eksempler på forkert udførte gulvafløb i renoverede badeværelser ventes udsat for jævnlig vandpåvirkning. I vejledningen til bygningsreglementet henvises til: By og Byg-anvisning 200 ”Vådrum” i almindelig tale kaldet ”Vådrumsanvisningen”. Denne anvisning beskriver, hvorledes gulve og vægge m.m. i vådrum kan udføres, således at bygningsreglementets krav kan opfyldes. Det er endvidere et krav, at vvs installationer og elinstallationer udføres af aut. installatører. Ved renovering af eksisterende badeværelser, hvor der ikke sker egentlige bygningsændringer, og der således ikke kræves byggetilladelse, vil der normalt ikke kunne stilles krav om, at vådrumsanvisningen følges. Der er dog enkelte bygningsmyndigheder, der alligevel stiller krav om, at anvisningen følges, såfremt der skiftes fliser eller gulvafløb. Det kan i eksisterende badeværelser dog være svært at følge alle krav i vådrumsanvisningen. Men overordnet set vil der altid være et krav om, at vådrum og badeværelser skal være vandtætte og kunne modstå de påvirkninger, som baderum bliver udsat for ved normalt brug. Det er ikke ualmindeligt, at der forekommer tvister i forbindelse med badeværelser, især hvor det viser sig, at udførte arbejder ikke er korrekt eller godt nok udført.

Hvad kan andelsboligforeningen gøre? I en del foreninger udfører vi på foranledning af andelsboligforeningens bestyrelse en gennemgang af alle badeværelser, for herved at få fastlagt stand og risiko for skader, installationernes tilstand m.m. Det kan med baggrund i en sådan gennemgang planlægges, hvilke arbejder der vil være nødvendige at udføre fremover. En god ide kan ligeledes være, at andelsboligforeningen får udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvorledes badeværelsesrenoveringer udføres, og at der stilles krav om, at der f.eks. udføres vådrumsmembran og skiftes gulvafløb, indstøbte jern kontrolleres m.m., når den enkelte andelshaver ønsker at renovere sit badeværelse. Dette kan kræve, at retningslinjerne vedtages på en generalforsamling, men det er en fordel, at der herefter ikke er tvivl om, hvorledes arbejderne skal udføres, og dermed kan tvister mellem tidligere ejere og andelsboligforeningen undgås eller minimeres. Det kan derfor anbefales, at bestyrelsen får udarbejdet et sæt retningslinjer og procedurer ved renovering af vådrum. Foreningens byggetekniske rådgiver kan være behjælpelig med at udarbejde et sådan sæt regler, der er tilpasset specielle forhold, der måtte være i bygningen.

Kontakt botjek på 70 26 11 99 Energimærkning er lovpligtig, og det er ejer eller sælger, der har pligt til at bestille og få foretaget energimærkningen

Danmarks største leverandør af tilstandsrapporter og energimærker! Se mere på www.botjek.dk

Privatboligen · 13


Vejen til stabil elevatordrift og

besparelser

Af Lars Olander Sørensen, Fagansvarlig Transportanlæg, og marketingansvarlig Annette Risberg, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S

Er elevatorernes driftsstabilitet i top – og omkostningerne i bund? Kan det betale sig at få tjekket serviceaftalen og at få renoveret elevatorerne? JA! Der kan spares mange penge på driftsbudgettet.

Det er med elevatorer som med vaskemaskinen, bilen, computeren og så meget andet, vi er afhængige af i dagligdagen: De skal bare virke – altid. Og hvis de strejker, skal problemet løses H_Friedmann.pdf 13/09/07 så hurtigt som muligt. Skiltet med ’Ude af drift’ på elevatoren medfører ikke kun besvær for ejendommens brugere og ejendomsfunktionærer. Driftsstop i tide og utide tærer også hårdt på ejendommens driftsbudget. Tilkald af servicetekniker koster typisk 2-3.000 pr. gang afhængig af problemets omfang. Hertil kommer de menneskelige omkostninger for dem, der sidder fast i elevatoren, eller må bære tunge ting op ad trappen til 5. sal. Driftsstop, der skyldes menneskelige ’fejl’ som fx genstande placeret i døråbninger eller hærværk, kan være svære at komme til livs. Men langt de fleste driftsstop i ældre elevatorer skyldes slid og mekaniske eller elektriske fejl. Og dem kan og skal der gøres noget ved. Det er Balslevs erfaring, at det er muligt at opnå store besparelser på det årlige driftsbudget for større ejendomsporteføljer 14 · Privatboligen

med over 30 elevatorer ved at gennemgå elevatorernes tilstand og foretage de nødvendige skift af sliddele og evt. en større eller mindre renovering. En mindre investering i teknisk eftersyn og 9:16:13 tilstandsvurdering af ejendommens elevatorpark kan hurtigt være tjent hjem på driftsbudgettet – for ikke at tale om glade og tilfredse beboere. Er serviceaftalen god nok? Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 fastsætter kravene til de lovpligtige eftersyn på elevatorer. En tommelfingerregel siger,

Det er både dyrt og ubehageligt for alle, når elevatoren ’strejker’ pga. slid, hærværk eller manglende vedligehold at de årlige serviceomkostninger ikke bør være mere end 3-4 gange prisen på det lovpligtige, serviceeftersyn. Hvis de er højere, kan der være penge at spare. Det ser Balslevs ingeniører ofte eksempler på, når vi udfører uforpligtende gennemsyn af elevatorernes driftsomkostninger og serviceaftaler for større ejerforeninger og boligselskaber. Der tjekkes bl.a., om aftalen udover de lov-

pligtige eftersyn dækker det vigtigste i forhold til behovet. Er aftalen for omfattende eller mangler der vigtige ydelser? I nogle tilfælde har der vist sig at være dyre undtagelser, som aftalen ikke dækker. Mange større boligselskaber og foreninger sender derfor regelmæssigt aftaler om lovpligtige eftersyn i udbud. Når anlæggene har været i drift i ca. 5 år, anbefales det at genforhandle servi-


cekontrakten eller at sende den i udbud evt. med assistance fra en uafhængig rådgiver. Er elevatorerne tilgængelige for alle? De fleste af os tænker næppe over, om elevatorens gulv står helt i plan med repos’en, når vi går ind og ud af en elevator. Men for mennesker, som er dårligt gående og måske bruger stok, rollator eller kørestol, har det stor betydning. Hvis elevatorstolen står bare en smule over gulvniveau, kan det for nogle udgøre en uoverskuelig forhindring - med stor risiko for fald og de skader det kan medføre. Alle nye bygninger med mere

end 2 etager skal i dag have elevatorer, som lever op til bygningsreglementet. Det betyder bl.a., at der mellem etage og elevatorgulv ikke må kunne opstå ”trin” på mere end 20 mm. Praksis fra mange års eftersyn af ældre elevatorer viser, at mange elevatorer ikke kan efterleve disse krav, men at det er muligt at løse problemer med for stor afstand i forbindelse med en renovering af elevatoren Renovering eller ny elevator? Når et elevatoranlæg har været i drift i 15-20 år, begynder der ofte at opstå driftsproblemer, fordi de mekaniske dele er slidte, og de elektriske dele er ældet. Tovbårne

• Bygherrerådgivning • Bygningseftersyn • Bærende konstruktioner • Tagrenovering • Betonrenovering • Facaderenovering • Altanrenovering • Vinduesudskiftning • Energikonsulent

EKAS arbejder for boligforeninger, boligselskaber og private. Vore væsentligste arbejdsområder ligger indenfor den eksisterende bygningsmasse i form af tilstandsvurderinger, renoveringer og ombygninger. Herudover udfører vi 1-års og 5-års eftersyn for Byggeskadefonden.

Rådgivende ingeniøReR A/S

44447747#9461

Trørødvej 74 | 2950 Vedbæk | tlf: 45 65 01 11 www.ekas.dk | ekas@ekas.dk

For at gangbesværede også kan bruge en elevator, må der iht. Bygningsreglementet max. være 20 mm mellem repos’en og elevatorens gulv.

J.P. AS blev etableret 1896 og J.P. Hoverby Hoverby AS blev etableret i 1896i og vi har langen tradition bag os med fokus kvalitet og vienhar lang tradition bag ospå med fokus service. på kvalitet og service. Vi udfører alt arbejde på vinduer, trapper og

Vifacader. udfører alt arbejde på vinduer, trapper og facader. Som en del af vores service kan vi også tilbyde Tag og blikkenslager

Ejendomsvedligeholdelse

Fjern- og centralvarme

Energioptimering

Badeværelser

Kloak

Faldstammerensninger

Damp

tilbyde murer, tømrer/ snedker, gulvbelægModerne malerarbejde er mere ninger samt el arbejde i totalentreprise.

end godt håndværk!

Døgnvagt 32 58 06 91 TAXBØL VVS A/S – Jorisvej 13 -2300 København S.

murer, tømrer/ snedker, gulvbelægninger samt el arbejde totalentreprise. Som en idel af vores service kan vi også

www.taxboel.dk

Moderne malerarbejde er www.hoverby.dk mere end godt håndværk! Privatboligen · 15


elevatorer skal måske have udskiftet elevatorspillet, mens hydrauliske skal have skiftet pumper, ventiler og hydraulikaggregat. Udskiftning af mange slidte eller defekte dele kan komme på tale, men originale reservedele er måske udgået af produktion. En mere generel udskiftning af anlæggets hoveddele med mere nutidige løsninger bør derfor overvejes. Eksempelvis kan kontakter, relæer mv. i manøvresystemets styring måske med fordel udskiftes med et mikroprocessorbaseret system. Og for dørene, der tegner sig for de fleste driftsstop på ældre elevatorer, kan det være en god idé at udskifte gamle, komplicerede, vedligeholdelseskrævende dørsystemer fra 1950-70’erne med nyere, automatiske systemer. De giver langt mere sikkerhed og færre driftsstop. Udbud og uafhængig rådgivning betaler sig Mange ejere, der indhenter tilbud på renovering - fx fra fir-

maet, der har elevatoranlægget i service - bliver overrasket over størrelsen af omkostningerne. De overvejer måske, om det ikke er billigere helt at udskifte elevatoranlægget. Det afhænger naturligvis af flere forhold, fx om behovene og teknologien har ændret sig væsentligt, siden det oprindelige anlæg blev installeret. Men ofte vil renovering af det eksisterende elevatoranlæg være den mest kost-effektive løsning. Ligesom det måske kan være en udfordring for ikke-fagfolk at vurdere, om en serviceaftale indeholder de rigtige ydelser, kan evt. udbud, vurdering af tilbud og valg af leverandør til elevatorrenovering også være en kompleks og krævende opgave. Der er tre væsentlige fordele ved at udbyde elevatorrenovering i konkurrence: • Anlægget fornyes kun i det nødvendige omfang, og det bliver tidssvarende og driftssikkert det næste årti

• De indhentede tilbud er sammenlignelige • Arbejdet udføres til lavest mulige pris Som uafhængig rådgiver for ejere og administratorer i forbindelse med forslag til og udbud af elevatorrenovering fokuserer Balslevs ingeniører især på: • at forbedre driftsstabiliteten dvs. at mindske risikoen for driftsstop • at reducere strømforbruget fx ved at vælge frekvensregulerede motorer og automatisk slukning af lys i elevatoren • at opnå lavest mulige driftsomkostninger • at sikre tilgængelighed for alle dvs. at elevatorstolen overholder krav til standsningsnøjagtighed. Erfaringen viser, at elevatorer efter renovering ofte er mere effektive end de oprindelige anlæg, fordi den moderne teknik arbejder hurtigere end det forældede udstyr. Ved udskiftning af

driv- og manøvresystemet opnås følgende fordele: • Kortere ventetider ved elevatorerne • Forøgelse af befordringskapaciteten med op til 40-50% for elevatorer i gruppe • Elforbrug reduceres med 3060% af det oprindelige forbrug ved etablering af frekvensomformere. • Bedre fejlfindingsmuligheder, færre driftsstop og dermed besparelser på vedligeholdelseskontoen. • Væsentlig forbedring af kørselskomforten. Så for beboere, bestyrelser, administratorer og ejendomsfunktionæreri større boligselskaber og ejerforeninger med ældre elevatorer kan der være store gevinster at hente ved at få udført tilstandsvurdering af elevatorerne samt at sende serviceaftalen og evt. renoveringsopgaver i udbud.

DER ER ET HAV AF CO2 AT SPARE ... for alle typer ejendomskomplekser f.eks. andels- og ejerlejlighedsforeninger

Den ideelle Løsning til Boligforeningen der vil have styr på sit energi- og vandforbrug, dagligt drift og komfort – 24 timer i døgnet. Løbende kontrol med ejendommens forbrug, og spar op til 20% på energi og vand. Få et samlet tilbud på installation og overvågning. Vi udfører TEKNISK MANAGEMENT for varmecentralens installationer, som tilsyn, service, vedligehold, drifts- og energirådgivning. Rådgivende ingeniør inden for VVS. CTS SYSTEMHUS

Læs mere på www.mylliin.dk Nordre Fasanvej 31 • Postboks 11 • 2000 Frederiksberg • Tlf. 3887 4900 • mylliin@mylliin.dk

16 · Privatboligen


Naturskifer som tagdækning

er fantastisk holdbart

Af. Jan Falk Schollert, Falk Tag & Facade ApS Naturskifer er et fantastisk holdbart tagmateriale. Faktisk har det flere hundrede års holdbarhed. Derfor bliver det også anvendt og genanvendt overalt, hvor der endnu er mennesker, der kender til dette tagmateriales store fortrin og håndværksmæssige håndtering. Som eksempel (se foto næste side) har det originale naturskifertag på ejendommen Rosenørns Alle 44-50, Frederiksberg,

holdt i 100 år, og boligforeningen fik sig en glædelig overraskelse, da taget skulle renoveres, og de fik at vide, at det sagtens kunne holde endnu en menneskealder, når blot de defekte skiferplader blev udskiftet med tilsvarende skifer af lige så god kvalitet. Glæden blev ikke mindre af, at prisen for af bevare det veltjente skifertag lå så meget under det budgeterede, at der også blev råd til at få renset facaden ved samme

Byfornyelse Byøkologi Bygningsrenovering Driftplaner Indretning Tagboliger Tagterrasser Tilstandsrapporter Trapperenovering

Boracol 20 er et topkvalitets produkt mod både svamp og insekter. Mere end 30 år på markedet giver tryghed for produktets gennemprøvede og effektive virkning. Er grundigt forbruger- og laboratorietestet. Har du spørgsmål om Boracol 20, så ring til os for professionel rådgivning.

Arkitekter A/S Svanemosegaardsvej 9A DK 1967 Frederiksberg C Tlf +45 35 39 11 99 Fax +45 35 39 40 99 info@plan1.dk www.plan1.dk arkitekter maa / par

Privatboligen · 17


Rosenørns Alle 44-50, Frederiksberg lag er en aflejring i det forhistoriske hav, hvor de er dannet for flere millioner år siden og i den forløbende tid, været udsat for et enormt trykved bevægelser i jordpladerne. Naturskifer tagdækning er et traditionsrigt fag, hvor oplægA/S

Lejrevej 2 Brønshøj Tlf. 38 89 01 55 Fax 38 60 89 22 lejlighed. Det var et stort ønske, som boligforeningen nu fik råd til at få opfyldt, for 100 års snavs og nedbrydende partikler havde sat sig sine tydelige spor. Facaden blev gjort lige så flot, som da huset blev bygget, og der blev ikke brugt nogen form for kemikalier til rensningen - kun en skånsom afrensning med vand, luft og ganske lidt oventørret sand under lavtryk.

Tag- og facaderenoveringen på Rosnøns Allé44-50, blev udført i år 1999 af Falk Tag & Facade ApS. Ny Naturskifer til tage, anvendes hvor bygherre ønsker en 100 årig holdbarhed og et smukt og harmonisk tag i den karakteristiske skifergrå farve. Naturskifer til tage, brydes i dag som for 1000 år siden stadig i bl.a. Galicien i Nordspanien og i Wales, GB.

Naturskifer findes i op til flere 100 m tykke lag, som er sort bjergart. Tagskifer skæres ud af bjerget i tons tunge blokke, som skæres ud og kløves i de naturlige skillelag, som ses i tagskiferens overflade. Tagskifer leveres normalt i ca. 5 mm tykkelse og normalstørrels på 30 x 60 cm. En 5 mm tyk tagskifer består af ca. 15 – 20 papirtynde tag. Hvert

EJENDOMS VEDLIGEHOLDELSE * * * * *

Varmemester Vicevært Trappevask Vinduespolering Grønne områder

TILBUD UDEN FORBINDENDE - RING PÅ:

38 89 01 55 E-mail: post@lundgruppen.dk

Viden om forbedring og vedligeholdelse af ældre ejendomme ? ?

? ? ? ? ?

? ?

• • • • • • • • • •

Tage Vinduer Altaner Badeværelser Tagboliger Minielevatorer Nabostøj Opstigende grundfugt Vedligehold Digital renovering

www.ejendomsviden.dk

?

?

68649_GI_Privatboligen.indd 1

18 · Privatboligen

03/07/08 10:21:48


Jysk firma men landsdækkende som blandt andet tilbyder følgende: Containervask

Dørtelefoner og overvågningssystemer Dørtelefoner

ningsmåder kan variere i de forskellige lande og egne. Det er muligt at få et spændende design ved at variere med buede eller spidse tagskifer. De mest spændende tage og facader ses især i Harzen i Nordtyskland, hvor der i århundreder har været tradition for at lade de speciel uddannede skifer håndværkere give tage og facader en særlig spændende form. Der er de senere år lavet fælles

Europæiske normer for skiferprøvning og -montering på tage og facader. I Danmark har vi i mange år fulgt de Engelske normer hvor bl.a. hver tagskifer sømmes til taglægterne med 2 stk. broncesøm i forlokkede huller. Næste gang du ser et smukt, skifersort tag eller -facade i den fliselignende struktur, ved du det er et holdbart NATURSKIFER materiale der er anvendt.

Indgangspartier samt vinduer i aluminium Underjordiske affaldsøer og affaldsøer på jorden Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle leverandør. NB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk

- garanterer besparelsen efter energioptimering af Deres varme- og ventilationsanlæg. Clorius Controls A/S · Tempovej 27 · 2750 Ballerup · Tlf.: 77 32 31 30 · mail@cloriuscontrols.com · www.cloriuscontrols.com

Clorius_Statement_no.2B_A5R.indd 1

11-04-2011 10:01:47

Privatboligen · 19


Service nøglen unitedreklam.se

Altaner HAR DU RÅD TIL AT LADE VÆRE?

15711 Priv.Bolig · bureauLIST.dk

STØRST INDEN FOR ALTANER I EUROPA Skal vi ikke invitere altanmontørerne?

Altan.dk klarer alt til sidste skrue ... Altan.dk leverer altaner med et smil. Fra inspiration over myndighedsgodkendelse til færdig, smuk og funktionel altan.

God idé, de var så flinke …

Altanen – et hverdagsrum i det fri

Ring til os på 70 26 83 03 for et uforpligtende tilbud.

DIN ALTAN

Aluminium eller stål? Med mange års erfaring og sans for detalje rådgiver vi, samt hjælper vores kunder med div. totalløsninger samt tegningsudførelse. Vi udfører alt inden for trapper, gelændere, altaner, porte og låger.

Vi giver gratis og uforpligtende rådgivning, til netop jeres projekt.

Det er lettere at få en altan end I tror – vi hjælper jer gennem jeres altanprojekt fra start til slut. Windoor Danmark A/S Tel.: 88 18 58 58 www.windoor.dk

Ring til os på 88 18 58 58.

Vi kan tilbyde portautomatik til alle vores porte.

Vi samler brikkerNe

CPHSTEEL Refshalevej 169 B 1432 København K Tlf.: +45 3510 7000 Fax: +45 3526 7014 Mail: info@cphsteel.dk

www.cphsteel.dk


Altaner

Blandet

GG EJENDOMSSERVICE

VICEVÆRT / VARMEMESTERSERVICE Viceværtservice

• Renholdelse af ejendommen • Tilsyn med ejendommen • Beboerkontakt • Pasning af grønne arealer • Alm. Vicevært arbejde • Snerydning / saltning

Varmemesterservice

• Tilsyn med varmeanlæg • Beboerkontakt • Elo • Alm. Varmemester arbejde

Rengøring

• Trappevask • Vinduespolering

TEGLSTRUPVEJ 25 · 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 3927 9090 · FAX 3927 9095 · BIL TLF. 4075 8408 WWW.GG-EJENDOM.DK · GG@GG-EJENDOM.DK

Hans Trebbien Stataut. ejendomsmægler og Valuar

Landsdækkende rådgivning ved valuarvurdering af andelsboligforeninger. Vurdering af andelskronen. Køb, salg & vurdering af fast ejendom samt vurdering af forbedringer i de enkelte lejligheder. medlem af DE/Dansk Ejendomsmæglerforening.

Peder Skrams Gade 27 DK-1054 København K Tlf. + 45 33 14 07 38 Fax + 45 33 14 08 38 hanstrebbien@mail.tele.dk

Tilsluttet / Member

Dansk ejedomsmæglerforening

EnTrEprEnør og AuT. KloAKmEsTEr • Alt i kloak og drænarbejde • Spuling og TV-inspektion • Årlig aftale om oprensning og eftersyn af brønde • siKring Af KældrE mod ovErsvømmElsE

• Nedsivning og minirenseanlæg i det åbne land • Beton arbejde, asfalt og flisebelægning • Øvrigt entreprenør arbejde udføres, ingen opgave er for lille

Tlf. 44 99 56 21 · www.aheftf.dk

VI STOPPER FUGT i din bolig, med Vandex Drysse r maling pudsen og – få et en bobler o p konsule ntbesø g

k • Opstigende grundfugt r.d e lem • Fugt i kældervægge b o r gtp • Fugt i kældergulve u f w. Murerfirmaet

ww ^

MAX LEGENE

af 22.1.79 ApS

Tværgade 10 • 2605 Brøndby • Tlf. 36 47 14 81


Rådgivning

BYGGERÅDGIVNING ARI har gennemført mere end 400 forskellige projekter bl.a. indenfor følgende områder: Kontorlejemål • tagrenovering • facader & vinduer • altaner • fundamenter • dræn og kloak • renovering af trapper og kældre • VVS og faldstammer

70 22 77 15

www.ari.dk

Forsikringsmæglere med speciale i forsikringsløsninger til store ejendomme, andels- og ejerforeninger Forsikringsmæglerselskabet assurance partner a/s

Gl. Kongevej 160 · 1850 Frederiksberg C Tlf. 33 25 20 10 · Fax 33 25 20 30 www.assurancepartner.dk info@assurancepartner.dk

Wismann Property Consult A/S Typisk Kr. 30.000-250.000 i årlige besparelse Andelsboligforeninger tilbydes en gratis analyse af mulighederne for bedre drift, finansiering og værdiansættelse. Læs mere på www.wismann-as.dk! Vores rådgivning er enestående, direkte og konkret. Hermed opnås lavere boligydelse og højere handelspriser på andelsbeviser. Beskyt dig i tide mod spildte penge og den ny off. vurderinger pr. 01.10.2010, der med sikkerhed bliver lavere og lige så tilfældig som den nuværende. Vores rådgivning er vel dokumenteret hos vores knapt 100 boligforeninger og trofaste kunder. Åboulevard 1, st., 1635 København V, www.wismann-as.dk Tlf.: 7020 1658, mobil.: 4088 1998, e-mail: lw@wismann-as.dk Kontakt: Lars Wismann, cand. merc. statsaut. ejd. mgl. & valuar

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning Slotsgade 21, 3400 Hillerød info@fruergaard-larsen.dk www.fruergaard-larsen.dk

48 24 12 98 70 26 12 98

Byggeteknisk rådgivning · Projektering og tilsyn Tilstandsrapporter · By og bygningsfornyelse Energimærkning af små og store ejendomme Renovering Specielt for andelsboliger: Vurdering af andelsboliger ved salg

Tegnestuen tilbyder alle former for arkitekt- og ingeniørbistand. Lad os være jer behjælpelig med tegninger, beskrivelser, renovering, byfornyelse, baderum, altaner, tagterrasser, elevatorer, økonomiske overslag, licitation, byggetilladelse, vurderinger m.m. Tilstandsrapporter fra kr. 10.000

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning

ENERGISCREENING & OPTIMERING KONSTRUKTION, EL & VVS Boligselskabets uafhængige rådgiver for attraktive og sikre boliger, der er tilgængelige for alle – med godt indeklima og lavt energiforbrug. Kontakt os for sparring omkring nybyggeri og

ELEVATORER BOLIGNET M/ TV-OVERVÅGNING

renovering samt optimering af drift og vedligehold. Balslev A/S ∙ Tlf. 7217 7291 ∙ www.balslev.dk

ADGANGS- OG SIKRINGSANLÆG


PRIVATBOLIGEN · 21. årgang Udkommer 6 gange årligt. Sendes til bestyrelser i private andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger m.fl. Udgiver: De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 · 2840 Holte Telefon: 33 22 98 88 Telefax: 45 42 07 65 Foreløbig portal: www.depi.dk e-mail: info@privatboligen.dk

Redaktionen: Telefon: 33 22 98 88 Annonceekspedition: Telefon: 33 22 98 88 Layout: Grafikeren.nu · Tlf. 26 37 39 64 Tryk: P.J. Schmidt A/S Illustrationer: Henry Voss

De i bladet nævnte produktbeskrivelser, kvalitets- og firmabetegnelser er kun vejledende, og redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, ligesom den heller ikke påtager sig ansvar for fejl i eventuelle produktinformationer, reklamer, an­vis­ninger m.v. Artikler og billeder fra bladet må ikke anvendes til reklame eller anden salgsvirksomhed uden Forlagets tilladelse. Eftertryk af artikler i uddrag er tilladt med kildeangivelse. Artikler, underskrevet af andre end redaktionen, behøver ikke nødvendig-

Redaktionen påtager sig intet an­svar for manuskripter, fotografier og tegninger, som indsendes uopfordret.

vis at dække bladets mening, og står for underskrivernes egen opfattelse. DEPI De Private Boligers Informations­ center er bestyrelsens kontakt til kvalificeret rådgivning samt deres sikkerhed for god service og prisbillige tilbud. Telefon: 33 22 98 88 Trykoplag: 7.000

Medlem‑af

Dansk Fagpresse

John bergelin arkitekt m.a.a. Rådgivende ingeniører og arkitekter a/s Specielt for andels- og ejerforeninger

Husk at give os besked, hvis der er kommet ny formand i boligforeningen på mail: info@privatboligen.dk eller brug nedenstående blanket 

• • • •

Byggeteknisk rådgivning Tilstands- og vedligeholdelsesrapporter Vurdering af andelslejligheder Renovering og ombygning: tage • kviste • tagterrasser • facader vinduer altaner • trappeopgange • badeværelser • indretning af lofts- og kælderarealer • gårdanlæg kloakanlæg

Rosenørns Allé 65-67 • 1970 Frederiksberg C • Telefon 35 36 01 02 • bergelin.dk

Undertegnede forening har skiftet formand: ARC

PORTO

Registreringsnr. (se bagside): .............................................................. Foreningens navn:................................................................................... Ny formand:................................................................................................ Adresse:........................................................................................................ Postnr./By:................................................................................................... Telefon:......................................................................................................... E-mail:...........................................................................................................

Modtager: De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 2840 Holte


Returneres ved vedvarende adresseændring

Nykredit er en bank, der kan bidrage aktivt til din forening

UMM ID-nr. 42461

Nykredit er en ny bank, som baserer sig på 160 år med realkredit. Derfor tager vores finansielle rådgivning udgangspunkt i foreningens samlede økonomi, så du får det fulde overblik. Samtidig får foreningen en aktiv samarbejdspartner, som kan bidrage med forslag til finansiering af forbedringer samt effektive værktøjer til styring af betalinger. Kontakt et af vores 34 rådgivningscentre på 70 22 28 33 eller se på nykredit.dk/bank-til-erhverv, hvad en ny bank kan gøre for din forening.

Tænk nyt

DISTRIBUERES VIA: P.J. Schmidt PortoService Fabriksvej 6 9490 Pandrup

e66.pdf  

Drift og vedligeholdelse Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger

e66.pdf  

Drift og vedligeholdelse Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger

Advertisement