Page 1


VietUS magazine

59

1


9 5 CHU NHIÊM | PUBLISHER

Vân Huynh PHU TÁ CHU NHIÊM | PUBLISHER ASSISTANT

Nguyên Trí Quê CHU BÚT | EDITOR-IN-CHIEF

Thi Lâm NÔI DUNG | CONTENT

Tân Phát

48

CHU NHIÊM NGHÊ THUÂT | ART DIRECTOR

Nicole Phan THIÊT KÊ QUANG CÁO | ADVERTISING DESIGN

Kín Nguyên

CÔNG ĐÔNG

6 XÂY DUNG TUONG LAI 10 TRAU DÔI LICH SU 12 SU KIÊN

CÔ VÂN PHÁP LÝ | LAW CONSULTANT

Brian D. Rogers CÔ VÂN THUONG MAI | BUSINESS CONSULTANT

Khoa Đô

TIN TÚC

16 20 26 32 36 40 44

TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN

THÊ GIÓI HOA KY VIÊT NAM THÊ THAO CÔNG NGHIÊP KHOA HOC DIÊN ANH

Viet US Magazine

74

6090 MCDONOUGH DR, SUITE F NORCROSS, GA 30093

770.249.8088

BAOVIETUS@GMAIL.COM

WWW.BAOVIETUS.COM

COPYRIGHTS (C) 2013 VIET US MAGAZINE. ALL RIGHTS RESERVED.

TRUYÊN NGĂN

NO PARTS OF THIS PERIODICAL MAY BE REPRODUCED WITHOUT

48 TINH YÊU CUA NGUÒI KHÔNG SÔ

WRITTEN PERMISSION OF VIET US MAGAZINE. NEITHER THE PUBLISHER NOR THE ADVERTISERS WILL BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS FOUND IN THE MAGAZINE. THE PUBLISHER

GÓC PHU NŨ

ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE ACCURACY OF STATEMENTS

65

50 LÀM DEP 56 KHÉO TAY HAY LÀM

MADE BY THE ADVERTISERS. THÂN CHU VÀ TÁC GIA CHIU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIÊM TRUÓC DU LUÂN HOAC PHÁP LUÂT VÊ NÔI DUNG QUANG CÁO VÀ BÀI VIÊT DUOC DANG. NÔI DUNG CÁC BÀI VIÊT DANG TRÊN BÁO

CHUYÊN CUOI - CHUYÊN LA

VIÊT US KHÔNG NHÂT THIÊT PHAN ÁNH QUAN DIÊM CHUNG

CUÔC SÔNG 58 CHUYÊN CUÒI 60 CHUYÊN LA BÔN PHUONG 74 GIA DÌNH 78 BAN TRE 80 SÚC KHOE GÓC QUÝ ÔNG 84 MEO VAT 64 LICH LÃM 86 GÓC CUA BÉ 70 XE CÔ 90 GÓC ÔNG BÀ 96 TU VI PHUONG DÔNG THUONG MAI

98 RAO VAT 100 DANH MUC QUANG CÁO 102 DANH BA GEORGIA

78 2

VietUS magazine

59

CUA BAN CHU NHIÊM. BÁO VIÊT US KHÔNG CHIU TRÁCH NHIÊM VÊ NÔI DUNG QUANG CÁO, RAO VAT CUA THÂN CHU VÀ CÁC NHÀ TÀI TRO. BAN QUYÊN THIÊT KÊ TRÊN BÁO VIÊT US THUÔC VÊ VIÊT US LLC.

BAN BIÊN TÂP BÁO VIÊT US CHÂN THÀNH TRI ÂN VÀ CAM TA SU GIÚP ĐO VÀ HOP TÁC CUA QUÝ VI.


Premier Telecomm Services Authorized Contractor

“The Bridge between Comcast and The Asian Community”

Công Ty do người Việt Nam quản lý, chuyên lo tất cả dịch vụ về Comcast Công Ty đang có nhu cầu tuyển người, xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết

Bussiness Class

6090 McDonough Dr., Ste G, Norcross GA 30093

678-691-9094

VietUS magazine

59

3


ATLANTA KHOÂ BOØ THU TOÀ SOAN

TIEÄM BAÙN CAÙC THÖÙC AÊN CHÔI & Gifts (Beef Jerky) 牛肉幹

Vittoria Collection The Italian Fine Art Collections

ÑAÏI LYÙ ÑOÄC QUYEÀN:

Royal

Coù baùn ñaày ñuû caùc loaïi töôïng PHAÄT, töôïng CHUÙA vaø caùc töôïng trang trí khaùc (Made in Ttaly)

Caùc loaïi thuoác döôïc thaûo Thomas Troïng Voõ Phaïm Hoaøng Trung Thuoác ngheä Coâ Vaân MD Herbs_Nam Loäc Nutrition Depot Princess Lifestyle (B.S Morita) MD Herbs - #5

cöôøng döông baûo aán hoaøn

Coù baùn sæ cho caùc ñaïi lyù Nhaän gôûi haøng ñi khaép caùc tieåu bang

Khoâ Boø Khoâ Möïc Khoâ Caù Chaø Boâng Traùi Caây Ngaâm Xí Muoäi OÂ Mai Cam Thaûo Baïch Lieân Traø Gold Detox Foot Patch Coù nhieàu loaïi traø Diet...

Daàu Goäi, Daàu Döôõng Toùc

La Belle

bonsai INTERNATIONAL

Ñaïi Lyù Lunex & Papa Telecom Phone:

770-455-9180

Email: atlantakhobo2@yahoo.com

4897 buford highway #164, Chamblee, GA 30341 (in Hoa Binh SuperMarket Shopping Center)

4

VietUS magazine

59

H MÔØI

BAÛO MAI KÍN


i ø ô m h Kín g n ô ö h g n à o ñ ù Quy

GIÔØ MÔÛ CÖÛA Monday - Saturday: 8:30am - 9:30pm Sunday: 8:30am - 8:30pm Closed: Tuesday VietUS magazine

59

5


CÔNG DÔNG XÂY DUNG TUONG LAI

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia GA, thành lập vào năm 1994, là một tổ chức phi lợi nhuận, với sứ mệnh: • Xây dựng một Cộng Đồng vững mạnh, phục vụ phúc lợi cho đồng hương. • Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại hải ngoại. • Hướng dẫn thế hệ trẻ về phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. • Hỗ trợ công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền trong nước và hải ngoại.

6030 Dawson Blvd, Suite B, Norcross, GA 30093 Tel: 678-820-8822 | info@vac-ga.org www.vac-ga.org LỚP VI TÍNH Thứ Bảy hàng tuần 10AM - 12PM | 1PM - 3PM

LỚP QUỐC TỊCH Thứ Bảy hàng tuần 1:30PM - 3:30PM

• Lớp học thích hợp với mọi người và mọi trình độ. • Phương pháp giảng dạy mới, kiên nhẫn và tận tình. • Bài học được chia ra từng phần để học viên dễ dàng theo dõi.

• Tài liệu đầy đủ cho 100 câu hỏi và đáp án. • Giúp ôn luyện để tăng cơ hội thi thành công. • Thi thành công sẽ bảo lãnh được cho gia đình, được tham gia bầu cử, được miễn thi quốc tịch cho con em dưới 18 tuổi và nhiều quyền lợi khác.

LỚP ESL Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần 6PM - 8PM

• Chương trình mới thiết kế dành riêng cho nhu cầu giao tiếp hàng ngày. • Rèn luyện nghe, nói, đọc, viết. • Giúp tự tin, nhanh chóng gia nhập vào xã hội cho mọi lứa tuổi.

HỘI CAO NIÊN

Cộng Đồng kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ của quý đồng hương. Vui lòng cắt và điền đơn ghi danh và gửi về địa chỉ văn phòng.

Thứ Bảy | ngày 15 tháng 6 | 2PM

Ghi danh học

ĐƠN GHI DANH

†† Lớp Vi Tính

Tên:

†† Lớp Tiếng Anh ESL Email

†† Lớp Việt Ngữ

†† Lớp Quốc Tịch †† Lớp Việt Ngữ

Số điện thoại

VietUS magazine

†† Lớp Vi Tính †† Lớp Tiếng Anh ESL

†† Lớp Quốc Tịch

6

Ghi danh volunteers

59


VietUS magazine

59

7


CÔNG DÔNG TRAU DÔI LICH SU

Bản Dịch Lời Phỏng Vấn Tại Trung Tâm

LỊCH SỬ ATLANTA VỀ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 (phần 2)

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 13. Ông sống ở đâu và làm gi ở đây? Tôi ở Hollywood 7 năm và di chuyển sang Atlanta 16 năm. Tôi làm việc cho công ty Kraft Food và về hưu từ công ty ấy. 14. Ông nghĩ gì vế người Mỹ là lính Mỹ tại Việt Nam? Tôi làm việc với nhiều người Mỹ tại đây và tại Việt Nam. Họ trông thật thà, Nguyễn Kim Anh không đóng kịch và làm việc cực lực. Không trốn tránh công việc. Trong chiến tranh rất can đảm, có hoả lực hùng hậu nên đánh trận lớn rất hay nhưng lại thiếu kinh nghiệm với chiến tranh du kích. 15. Ông có thích sống ở đây không? Chắc chắn là tôi rất thích. Tôi có cảm giác an toàn và tự do. 16. Chúng ta có được bài học gì vế chiến tranh Việt Nam? Ý của ông là thế nào về chữ chúng ta? Ông nói bài học cho tôi hay cho Miền Nam Việt Nam hay cho người Mỹ? 17. Tôi muốn những bài học cho cả ba? Bài học cho tôi không quan trọng. Bài học cho Miền Nam Việt Nam không cần thiết vì không còn Miền Nam Việt Nam. Nhưng bài học cho người Mỹ, có rất nhiều cần phải nói. Những điều tôi nghĩ có khác biệt với người Mỹ ở đây và có thể không đúng nhưng tôi nghĩ tôi cần phải nói vài điều Khi bạn thấy người Nga hay người Tàu đi quanh nhởn nhơ hay kiểm soát New York và Washington D.C. bạn sẽ làm gì? Có người gọi bạn đi với họ để đánh chúng ra khỏi New York và Washington D.C. bạn sẽ làm ngay. Điều đó xảy ra tại Sàigòn trước đây. Nhiều lính Mỹ đi trong thành phố SàiGòn. Người ta không thích cộng sản nhưng họ vẫn giúp cộng sản đánh người ngoại quốc ra khỏi nước. Điều này xảy ra mọi nơi trên thế giới. Xảy ra ở Iraq và cả Afganistan. Đừng có nghĩ rằng dễ thắng. Họ nghèo trong túi nhưng không nghèo trong đầu. Họ sẽ tìm ra phương pháp đánh bạn ra khỏi nước họ. Bài học đầu tiên cho người Mỹ là nếu có thể thì đừng nên tìm cách đem quân vào một nước khác. Vị tổng thống của chúng tôi, tổng thống Ngô Đình Diệm, biết rằng vấn đề Việt Nam là do Trung Cộng. Ông tìm cách giải quyết bằng cách nói chuyện với Bắc Việt Nam. Ông không muốn Mỹ đổ quân vào Việt Nam. Người ở Washington D.C. không thích ông ta, hạ bệ ông ta, giết ông ta và mang vào đất nước tôi 500.000 quân để đánh nhau với cộng sản. Những người như ông Mc Namara sau này viết sách thố lộ rằng ông ta không biết chút gì về Việt Nam, về lịch sử Việt Nam, địa hình Việt Nam. Ông ta đã làm một 8

VietUS magazine

59

điều sai. Ông là người làm việc nhà băng không phải quân nhân. Ông nghĩ rất dễ thắng trận. Sau 10 năm đánh không thắng, người trên Washington D.C. bắt tay được với Trung Cộng liền gởi một người đi giải quyết chiến tranh Việt Nam. Tên ông ta là Henry Kissinger. Tôi không hiểu tại sao họ lại dùng ông ta trong nhiệm vụ quan trọng này. Ông ta chỉ là một hạ sĩ tình báo của sư doàn 84 Infantry. Ông ta khoe với người Bắc Việt Nam nói chuyện với ông ta ở Paris là ông ta có bằng Master. Người đó nói tôi không có bằng Master nhưng tôi đã ký nhiều bằng Master. Ông ta đến Trung Cộng và nài nỉ với thủ tướng Trung Cộng “Ông ta đồng ý cho chính quyền Miền Nam sụp đổ trong vòng 2 năm chứ không phải 6 tháng sau khi hiệp định (Paris) được ký kết. Ông ta không cần biết 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã bỏ mình 300.000 lính miền Nam Việt Nam đã chết trong chiến trận, ông ta là người không lương tâm, vô nhân đạo, độc ác. Ông đã đặt cuộc sống của chúng vào tay kẻ thù. Giống như anh đẩy ngưới khác vào cái chuồng cọp. Sau khi ông ta giải quyết cuộc chiến theo cách của ông ta, chúng tôi chịu chết thêm 196.000 chiến hữu trong trại tù cộng sản, 1 triệu người Miền Nam Việt Nam chết trên biển. Chúng tôi chết nhiều như vậy nhưng nào có ai quan tâm vì chúng tôi là những người xa lạ. Nhưng nước Mỹ sau đó là gì? Cả thế giới nói Hoa Kỳ phản bội đồng minh, bán đứng đồng minh, bán đứng bạn bè để đổi lấy thị trường Trung Quốc. Quân Đội Mỹ là đội quân thất trận, đoàn quân yếu kém. Cả thế giới đều nói hãy nhìm Miền Nam Việt Nam trước khi làm bạn với người Mỹ, đừng tin chúng nó. Bài học thứ 2, nếu đã lỡ mang quân vào một nước khác và khi muốn rút ra xin đừng trao bạn mình cho kẻ thù. Tôi rất buồn đã nói ra. Còn nhiều bài học nhưng tôi không muốn nói nữa vì nó sẽ làm chúng ta cảm thấy không vui trong buổi phỏng vấn này. 18. Ông nghĩ gì về Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh. Ông ta là chủ tịch đảng cộng sản Việt Nam. chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1945. Tôi sinh năm 1947. Tôi không biết ông ta. Người Mỹ và cả người Việt trẻ cũng đều không biết ông ta. Nhưng trường hợp của ông ta sẽ cho chúng ta một bài học. Bài học quan trọng. Nhiều sách Miền Nam Việt Nam nói ông ta là một gã xấu. Nhiều sách Miền Bắc Việt Nam ca ngợi ông như một anh hùng, cha già dân tộc. Bác Hồ củng như chú Sam ở đây. Năm năm trước, nhiều tài liệu mật được công bố. Nhiều tài liệu đến từ Cục tình báo Hoa Nam cho biết: Hồ Chí Minh, người Việt Nam sinh tại miền trung Việt Nam, thật ra đã chết vào năm 1932. Hồ Chí Minh, cái gã điều khiển nước Việt Nam từ 1945 đến 1968. Cái gã nằm trong cái lăng to ở Hà Nội hiện nay. Chính là tên chệt tình báo của cục tình báo Hoa Nam. Là một điệp viên của Tàu. Chúng tạo ra tên này từ năm 1938 và đưa vào điều khiển Việt


Nam, đẩy Việt Nam vào nhiều trận chiến, giết hết đàn ông Việt Nam làm Việt Nam nghèo yếu để chúng có thể xâm lăng Việt Nam. Ông có biết có bao nhiêu người Việt Nam đã chết từ ngày hắn đặt chân vào Việt Nam không? 4 triệu người. Tên thật nó là Hồ Tập Chương. Nó sinh tại Đài Loan. Giòng họ gia đình nó vẫn còn tại đó. Một người trong dòng họ nó viết một cuốn sách lớn về nó. Tài liệu và sách được phổ biến rộng rãi ở Trung Cộng để tuyên truyền cục tình báo Hoa Nam và đảng cộng sản Trung Quốc có tài ba khi thực hiện được vụ Hồ Chí Minh. Vậy, chiến tranh Việt Nam là chiến tranh do người Tàu sử dụng ngưởi Việt để đánh Pháp đánh Mỹ. Chúng không cần biết bao nhiêu người Việt chết miễn chúng có lợi là đã chiếm được Việt Nam hiện nay. Chúng đang kiểm soát đảng cộng sản Việt Nam, đang tìm cách đồng hóa người Việt thành người Tàu giống như ở Tây Tạng. Như vậy, một bài học cho chúng ta. Khi có chiến tranh chúng ta cần phải biết kẻ thù chính. Họ (Trung Cộng) đã thành công trong việc dung người Việt Nam đánh Mỹ. chúng sẽ tái diễn trò đó bằng cách dùng người Triều Tiên đánh Mỹ. Đừng nghĩ rằng các anh vừa tránh được một cuộc chiến tranh hạt nhân. Trung cộng không có lợi khi mở chiến tranh Triều Tiên hiện nay nhưng chúng sẽ làm trong tương lai nếu chúng thấy có lợi. Chúng đã không cần biết có bao nhiêu người Việt Nam chết, chúng cũng sẽ chẳng cần biết có bao nhiêu người Đại Hàn chết. Tôi thấy ông John Kerry đi Trung Quốc để giải quyết vấn đề Triều Tiên tôi nghĩ rằng người ở Washington D.C. đã biết âm mưu của Trung Cộng. 19. Tôi muốn hỏi ông người Mỹ cần phải làm gì với vấn đề của châu Á. Hoa Kỳ và cả thế giới chỉ có một mối lo chính: người đàn ông Tàu, vấn đề nằm trong đầu họ. Họ luôn nghĩ Anh Hùng là người mở mang mở rộng bờ cõi của mình nên họ luôn luôn tìm cách chiếm nước khác. Chúng tôi gọi là tư tưởng Đại Hán. Nhưng họ không phải là những chiến binh giỏi. Họ xuống Việt Nam nhiều lần nhưng luôn bị đánh bại. Nhưng phải cẩn thận vì họ có rất nhiều mưu luợc. Tôi thấy người Mỹ đem sang châu Á nhiều hàng không mẩu hạm, máy bay, hỏa tiển. Các anh sẽ không bao giờ có chiến tranh với Trung Cộng vì chiến thuật của họ là tằm ăn dâu. Họ luôn luôn nống ra đôi chút nếu anh tức giận phản ứng thì họ rút lui và sau đó lại nống ra lại. Người Mỹ không cần phải tiêu phí nhiều tiền bạc đối phó với họ chỉ cần mở chiến tranh kinh tế là họ sẽ sụp đổ. 20. Tôi muốn hỏi về cá nhân ông, ông học Anh ngữ ở đâu? có vào đại học gì? có vợ trước đây không? Tôi học Anh Ngữ ở trung học Việt Nam, tôi không có học Đại Học, trước năm 75 tôi có lập gia đình một lần.

21. Cám ơn nhiều, ông có muốn nói gì thêm. Từ chiến tranh Việt Nam và trường hợp Hồ Chí Minh tôi muốn nói thêm một bài học khác cho người Mỹ. Năm 1966 tôi không nhớ rõ năm nào. Một viên tướng người Do Thái đến Việt Nam. Tôi nhớ tên ông ta là Moshe Dayan, ông ta chỉ có một mắt. Ông ta đi khắp Việt Nam và tuyên bố “ Muốn thắng cộng sản phải rút ra và để cho cộng sản thắng trước” Năm 1971 một người Do Thái khác là Henry Kissinger đã đến giải quyết chiến tranh Việt Nam bằng một phương cách ngu xuẩn. Khi tôi đến đây tôi đọc rất nhiều bài viết cho rằng Do Thái là yếu tố chính trong việc Hoa Kỳ rút quân ở Việt Nam. Họ muốn có thêm tiền từ Mỹ và muốn chiếm lĩnh thị trường trung quốc. Tôi không biết điều này đúng hay không đúng. Nhưng tôi thấy Trung Cộng đã điều khiển Việt Nam dùng người Việt Nam đánh Mỹ. Người Mỹ lại không biết mình cũng đang bị điều khiển bởi một nước khác. Điều tôi muốn nói với người Mỹ là hảy nhìn lui Chiến tranh Việt Nam và đứng dậy đôc lập đừng để bị điều khiển bời một nước khác. Tôi xin cám ơn đã cho tôi cơ hội nói lên những điều tôi suy nghĩ. Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh VietUS magazine

59

9


CÔNG DÔNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

XÂY DUNG TUONG LAI VIETNAMESE BUDDHIST CULTURE CENTRE OF GEORGIA

CHÙA HẢI ẤN

5375 & 5361 Sanders Road. Lake City, GA 30260. Tel: (404) 366-0042 _______________________________________________________________________________________________

THƯ MỜI: Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Hải Ấn NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, Kính mời quý Phật tử và đồng hương dành thời gian và phát tâm hoa hỷ đến tham dự buổi tiệc chay gây quỹ hùn phước góp một viên gạch xây dựng ngôi Chùa Hải Ấn Chương trình ca nhạc gây quỹ xây dựng ngôi Tam Bảo Chùa Hải Ấn vào ngày 28 tháng 7 năm 2013 tại Grand Ballroom 6100 Live Oak Pkwy. Norcross, Georgia 30093. Chương trình văn nghệ có sự góp mặt ca sĩ Hồ Lệ Thu, Gia Huy, Giáng Ngọc, Dara Lý, Trúc Giang, Hướng Dương, Bé Thục Nhi. MC Giáng Ngọc. Vé ủng hộ: $25 Vé VIP: $40 "Mái Chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tông." “Phần chính của kế hoạch gây quỹ là kêu gọi sự phát tâm cúng dường của Phật tử vì đây là NGÔI CHÙA CHUNG CỦA MỌI PHẬT TỬ”, một lần nữa chúng tôi xin tha thiết kêu gọi Quý Phật Tử gia tâm trong sự phát tâm đóng góp hầu chúng ta có thể sớm hoàn thành công cuộc xây dựng chung này. Mọi đóng góp xin Quý Phật Tử đem đến chùa hoặc gửi về: CHÙA HẢI ẤN: 5375 Sanders Road. Lake City, GA 30260. Quý Đồng hương, Phật tử phát tâm bảo trợ hoặc đặt bàn VIP: Liên lạc Ấn Thành- (404) 457-1118 Trân trọng kính mời quý Đồng hương, Phật tử phát tâm mua vé ủng hộ và tham dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Hải Ấn để chúng ta cùng gieo trồng phước thiện và giúp chùa có kinh phí để xây dựng Phật điện. Xin trân trọng kính mời và thành tâm Nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Phật-Tử và Gia Quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện. TM Ban Tổ Chức

Tỳ Kheo Ni THÍCH NỮ HUỆ NGHIÊM

10

VietUS magazine

59


vaên phoøng luaät sö

BROWNSTEIN & NGUYEÃN

2010 Montreal Road, Tucker, GA 30084 Tel: 770-458-9060 / Fax: 770-458-9057 www.BNLawGA.com

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT - MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP & HÔN 25 NAÊM KINH NGHIEÄM

LS. JAY D. BROWNSTEIN LS. NGUYEÃN GIAO TIEÂN Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng (AÙp duïng cho phaàn thuø lao cuûa Vaên phoøng Luaät sö vaø daønh cho tröôøng hôïp bò tai naïn hay thöông tích) 400

I-75

I-85

N. Lake Mall

Lav i

sta

Rd

.

I-285

I-20 I-285

Brownstein Nguyeãn, LLC 2010 Montreal Rcat

. Rd ista I-285 Lav M on tre al Rd .

- Ñaûm baûo quyeàn lôïi toái ña cho tai naïn xe coä, tai naïn lao ñoäng, ly dò - Giaûi quyeát thaønh coâng raát nhieàu tröôøng hôïp truïc xuaát

TAI NAÏN LUAÄT DI TRU Ù & TRUÏC XUAÁT

LUAÄT GIA ÑÌNH

Tham Khaûo Mieãn Phí Höôùng daãn loä trình: Ñi veà höôùng South cuûa I-285, vaøo Exit 37, queïo phaûi treân ñöôøng Lavista Rd. caëp lane traùi, chaïy ñeán ñeøn ñoû thöù 5, gaëp Montreal Rd., queïo traùi, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù tö tính ñaàu ngaõ tö). * Ñi veà höôùng North I-285, vaøo Exit 37, queïo traùi treân ñöôøng Lavis Rd, caëp lane traùi chaïy thaúng ñeàn ñeøn ñoû thöù 6, queïo treân ñöôøng Montreal Rd, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù 4 beân phaûi, tính töø ñaàu ngaõ tö)

VietUS magazine

59

11


CÔNG DÔNG SU KIÊN

BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NVQG-GA VÀ ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐOÀN CHỤP HÌNH LƯU NIỆM VỚI NGHỊ QUYẾT VINH DANH CỜ VÀNG

Ban Chấp hành Cộng đồng NVQG-GA và Đại diện các Hội đoàn chụp hình lưu niệm với Nghị quyết cờ vàng trong ngày Lể Giổ Tổ Hùng vương ngày 21-04-2013. Từ trái qua, Hàng trước: Ô. Hồ Văn Đông, HT. hội CTCT, Ô.Trần Quang Hiền, PCT hội Quảng trị, Ô. Nguyễn Ngọc, PCT hội Thừa thiên, Ô. Nguyễn Hoàng CTCĐ-TN, Cô Lệ Đoàn, CT/CĐ Châu Á TBD, Cô Lý Thi Thái, CT hội PN/GA, Cô Trish Thùy Dương, CT/BCH-CĐ, Ô. Lê Văn Lòng, HT hội CSQG. Ô. Tiêu Khải Đằng, HT hội Bạc liêu,ST,CM, Ô.Lê Văn Dương, CV/HĐĐB, Ô. Trần Linh Đơn, CV hội Quảng ngải, Ô Ngô Đức Xu, HĐĐB. Hàng sau: Ô. Bành Kim Hoàng, HT hội Châu đốc, Ô. Trần Phát HT hội Hậu nghĩa, Ô. Mạc Văn Vĩnh HT hội Hải quân, Ô. Mai Bảo. ĐD hội Vĩnh Long, Ô. Nguyễn Minh Tuấn, CT/HĐĐB, Ô. Nguyễn Tấn Đức, cựu CT/HĐĐB, Ô. Vỏ Trung Nhơn, HT hội Không quân, Ô.Triệu Bảo, PCT hội Thừa thiên-Huế, Ô. Nguyễn Bảo, PTCT/BCH/CD, Ô. Đoàn Văn Tịnh, HT hội TQLC, Ô. Nguyễn Kỳ Thành, GS/TH/CTNCT, Ô. Phạm Dinh, HĐĐB, Ô. Ngô Thanh Lâm, CT/HĐGS

12

VietUS magazine

59


HÌNH ẢNH CÁC VỊ CỰU CHỦ TỊCH HĐĐB VÀ CỰU CHỦ TỊCH BCH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QG/GA NHẬN BẰNG TUYÊN DƯƠNG

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Cộng đồng NVQG đương nhiệm, vinh danh, ca ngợi và trao bằng tuyên dương cho các vị cựu Chủ tịch Hội đồng Đại biểu và Cựu Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng NVQG/GA từ ngày thành lập 1994 đến nay. Từ trái qua: Ô.Phạm Tuấn Khoa, BS. Hồ Thị Nhất Anh, Ô. Phạm Đức Thạc, Ô. Nguyễn Tấn Đức, Ô. Nguyễn Minh Tuấn, Ô. Nguyễn Thanh Minh, Ô. Lê Văn Dương, Ô. Nguyễn Đình Anh Phúc, NS. Nguyễn Kế Trình, Ô. Ngô Thanh Lâm

6050 Peachtree Parkway, Suite 210, Norcross GA 30092

770.903.4555 Tại góc Holcomb Bridge Rd & Peachtree Parkway, trong khu chợ Publix, Dick’s Sporting Goods & Petsmart

Khuyến Mãi Mùa Hè! Free Eye Exam

50% off Các loại gọng

Có giá trị khi mua với coupon này. Không dùng chung với các khuyến mãi khác. Giá trị đến 8.30.2013.

Khi mua gọng & tròng kiếng

$89

Kiếng cho trẻ em

$99

Kiếng cho người lớn

bao gồm gọng kiếng và tròng single poly

bao gồm gọng kiếng và tròng single poly

Có giá trị khi mua với coupon này. Không dùng chung với các khuyến mãi khác. Giá trị đến 8.30.2013.

Có giá trị khi mua với coupon này. Không dùng chung với các khuyến mãi khác. Giá trị đến 8.30.2013.

VietUS magazine

59

13


Enjoy

14

VietUS magazine

59

9 9 9 9 9

Chăm sóc tận tâm Hình ảnh phong phú Chất lượng vượt bậc Giá cả phải chăng Tốc độ nhanh chóng

Business cards Mini menus Gift certificates Brochures

CÁC DỊCH VỤ BAO GỒM Posters Deluxe menus Price lists Flyers

Postcards Banners Coupons Tickets

Websites Facebook page Logos Mobile apps

DỊCH VỤ THIẾT KẾ & IN ẤN SIMPLEMARKETING

COME, RELAX &

678.453.6511 w w w. s i m p l e m a r k e t i n g 6 7 8 . c o m

PRICES INCLUDE FULL COLOR, DOUBLE-SIDE, FREE SHIPPING & FREE DESIGN

(minimum 15)

$19.99/ menu

DELUXE MENUS

$250

1000 FLYERS/ BROCHURES

$150

1000 MINI MENUS/ GIFT CERTIFICATES

$50

1000 BUSINESS CARDS

CÔNG DÔNG


VietUS magazine

59

15


TIN TÚC TIN THÊ GIÓI

TÂN TỔNG THỐNG IRAN - LÃNH TỤ CỦA HI VỌNG?

Việc giáo sỹ ôn hòa Hassan Rowhani đắc cử Tổng thống Iran được báo chí trong nước ca ngợi là chỉ dấu cho thấy hi vọng cùng cải cách đã quay trở lại đất nước Hồi giáo này và người dân đang khát khao một chính sách ôn hòa thay vì cực đoan. Ông Hassan Rowhani - tân Tổng thống Iran

“Một lời chào tới Iran và tới lãnh tụ của niềm tin”, tờ nhật báo Etemad ủng hộ cải cách ở Iran chạy dòng này trên trang nhất, trên bức ảnh màu Rowhani mỉm cười và ra hiệu chữ V chiến thắng. “Mặt trời ôn hòa đã mọc”, tờ Arman, một tờ báo ủng hộ dân chủ khác nhận định. Ông Rowhani đã được tuyên bố đắc cử tân Tổng thống Iran vào ngày thứ bảy, chấm dứt 8 năm nắm quyền của nhà lãnh đạo theo đường lối bảo thủ Mahmoud Ahmadinejad. Shargh, một tờ nhật báo cải cách khác, cho biết chiến thắng của ông Rowhani có nghĩa là “sự trở lại của hi vọng và là chiến thắng cho những nhà cải cách cùng những người có tư tưởng ôn hòa”, những người đã ủng hộ ông chống lại những người bảo thủ gây chia rẽ trong cuộc bầu cử vào ngày 14/06 Những tờ báo ủng hộ bảo thủ cho rằng chiến thắng của ông Rowhani, 64 tuổi, là “chiến thắng của người Iran”. Những tờ báo này cũng nhắc lại thông điệp từ lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei, ca ngợi tiến trình bầu cử, với 72,7% cử tri đã đi bầu. 16

VietUS magazine

59

“Người chiến thắng thực sự là người dân Iran”, Tehran Emrooz, tờ báo vận động tranh cử cho Mohammad Baqer Qalibaf, thị trưởng bảo thủ của thủ đô Iran, người về thứ hai, cho biết. Nhật báo bảo thủ Jomhuri Eslami cho rằng cử tri lựa chọn ông Rowhani là “câu trả lời “có” của Iran đối với chủ nghĩa ôn hòa và “không” với chủ nghĩa cực đoan”. Tờ báo cho rằng Rowhani “gửi thông điệp cho thấy người Iran ghét những tư tưởng cực đoan và muốn chính sách ôn hòa điều hành đất nước.” Song tờ báo cho biết thêm “ôn hòa không có nghĩa là thỏa hiệp với các cường quốc lớn và quên đi quyền của người dân Iran. Tổng thống phải hợp lý và logic khi công nhận quyền của người dân.” Ông Rowhani, từng là nhà thương thuyết hạt nhân hàng đầu của Iran, có tư tưởng hợp tác xây dựng với các cường quốc thế giới, được tuyên bố đắc cử tổng thống với 50,8% phiếu bầu. Ngay sau chiến thắng của ông Rowhani, Mỹ và các đồng minh phương Tây khác, đều tỏ ý hi vọng hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của ông để giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tổng thống Nga Putin hôm nay cũng chúc mừng chiến thắng của ông Rowhani và kêu gọi ông củng cố thêm mối quan hệ với Mátxcơva. Nhóm Hồi giáo Shiitte ở Li-băng, Hezbollah, một đồng minh thân cận của Tehran, cũng chúc mừng ông Rowhani làm tân tổng thống Iran và gọi ông là “ánh đèn hi vọng”.

BẮC KINH SẼ KHÔNG ĐỂ SNOWDEN BỊ DẪN ĐỘ VỀ MỸ?

Đây là câu hỏi đang được dư luận quan tâm nhất sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào cựu nhân viên tình báo này. Theo tiết lộ của Giám đốc FBI Robert Mueller tại phiên điều trần trước Ủy ban

Tư pháp Hạ viện hôm 13/6, Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự và đang thực hiện “tất cả các bước cần thiết” để khởi tố cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden về tội tiết lộ các chương trình giám sát bí mật của Mỹ.

Chính phủ Mỹ vẫn đang đau đầu trước quyết định có nên dẫn độ Snowden về nước.

“Những tiết lộ này đã gây phương hại nghiêm trọng cho đất nước và sự an toàn của chúng ta. Người đã thừa nhận đưa ra những tiết lộ này hiện đang là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự. Chúng tôi đang áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết để buộc người này phải chịu trách nhiệm về những tiết lộ đó”, ông Muller - người sắp nghỉ hưu sau hơn một thập kỷ lãnh đạo FBI – nói. Ông cũng đã lên tiếng bảo vệ các hoạt động thu thập thông tin cuộc gọi và dữ liệu trên Internet, cho rằng đây là những công cụ quan trọng giúp Mỹ triệt phá thành công hàng chục vụ tấn công khủng bố. “Chương trình này được xây dựng để thực hiện những mục tiêu rất hạn chế và chỉ hướng tới một số đối tượng nhất định. Chúng chỉ được sử dụng để phát hiện các cá nhân tại Mỹ dùng điện thoại để thực hiện các hoạt động khủng bố và gây dựng mạng lưới khủng bố”, ông giải thích. Để tăng thêm sức nặng bảo vệ, vị giám đốc FBI sắp mãn nhiệm còn lập luận rằng chương trình này lẽ ra đã có thể được sử dụng để ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố 11/9. “Nếu khi đó chúng ta có các chương trình theo dõi này, chúng ta đã có thể phát hiện ra al-Mihdhar, một trong những tên không tặc tham gia vụ khủng bố 11/9 đã thực hiện nhiều cuộc gọi từ San Diego tới một nơi ẩn náu của al-Qaeda ở Yemen”,


ông Muller giãi bày. Những bình luận của Giám đốc FBI là sự xác nhận rõ ràng đầu tiên về việc chính phủ Mỹ đang truy bắt Snowden. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Snowden có bị dẫn độ về Mỹ? Để trả lời câu hỏi này, trước hết cần phân định hành động của Snowden là bảo vệ quyền lợi riêng tư hay xâm hại an ninh quốc gia. Đây cũng là chủ đề đang gây chia rẽ nước Mỹ, nhất là giữa chính phủ với người dân. Đại diện cho tiếng nói của chính phủ, người đứng đầu NSA và cũng là sếp cũ của Snowden, Tướng Keith Alexander, cho rằng việc các chương trình giám sát bị tiết lộ đã gây phương hại lớn cho an ninh quốc gia. Cùng quan điểm này, trong cuộc phỏng vấn với đài NBC, Giám đốc An ninh Quốc gia Mỹ James Clapper nói rằng hành động của Snowden “gây tổn hại nghiêm trọng và ảnh hưởng tới an toàn cũng như an ninh quốc gia Mỹ”. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện và là thành viên đảng Dân chủ cũng cáo buộc: “Việc tiết lộ của Snowden không khác nào hành động phản quốc”. Đây cũng là điều được Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, một thành viên đảng Cộng hòa, nhắc tới, nhưng dưới cách gọi khác là “kẻ phản bội”. Mitch McConnell, nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, cho rằng Snowden phải bị truy tố trước pháp luật. McConnel lý giải những lo ngại về quyền riêng tư là có thể thông cảm được, nhưng điều không thể tha thứ là Snowden lại trao những thông tin trên cho các đối thủ của Mỹ, ám chỉ Trung Quốc. Có lẽ lâu lắm rồi chính trường Mỹ mới lại có được sự kiện tạo sự đồng thuận cao trong các nghị sĩ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tuy nhiên, sự kiện này lại gây chia rẽ sâu sắc hơn giữa người dân với chính phủ vì những lo ngại cho rằng NSA đã vượt quá quyền hạn cho phép. “Edward Snowden là người hùng

quốc gia và nên được hưởng ngay lập tức sự ân xá tuyệt đối vì bất kỳ tội danh nào phạm phải”, một đơn thỉnh cầu đăng tải trên trang web Nhà Trắng với hơn 50.000 chữ ký ủng hộ. “Anh ấy là một người hùng”, nhà báo John Cassidy của tờ New Yorker viết. “Trong khi tiết lộ quy mô khổng lồ chương trình do thám của chính phủ…, anh ấy đã làm một công việc lớn lao hơn nhiều bất kỳ sự vi phạm lòng tin nào mà anh ấy có thể phạm phải”. Daniel Ellsberg, người từng tiết lộ các tài liệu của Lầu Năm Góc vào năm 1971 về lịch sử bí mật chiến tranh Việt Nam, viết: “Trong lịch sử nước Mỹ, chưa từng có vụ tiết lộ quan trọng nào như vụ tiết lộ của Snowden về các chương trình bí mật của NSA”. Bản thân Snowden cũng nói anh “không muốn sống trong một thế giới nơi tất cả những gì tôi nói và làm đều bị thu âm”. Nếu tiếp cận dưới góc độ của Snowden và những người dân Mỹ khác (cho dù không phải là tất cả), việc tiết lộ chương trình giám sát của Snowden không đáng bị đưa ra xét xử trước tòa án hình sự Mỹ. Nhưng nếu tiếp cận dưới góc độ của chính giới Mỹ, rõ ràng Snowden đang phạm tội “tày đình”, khó có thể dung thứ. Do vậy, với công cụ pháp lý là thỏa thuận dẫn độ đã ký với Hong Kong, chính phủ Mỹ hoàn toàn có thể yêu cầu dẫn độ Snowden về nước. Tuy nhiên, câu chuyện của Snowden không chỉ gói gọn trong chính trường Mỹ hay mối quan hệ giữa Mỹ với Hong Kong, mà còn liên quan chặt chẽ tới một bên thứ ba là Trung Quốc, nước hiện đang hưởng lợi nhiều nhất từ vụ tiết lộ động trời của cựu nhân viên CIA, người cũng đang bị nghi ngờ là điệp viên hai mang cho Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân tại sao đến giờ này Mỹ vẫn trù trừ trong việc đưa ra quyết định dẫn độ Snowden. Washington không thể tiếp tục mạo hiểm khi mà Trung Quốc vẫn đang sử dụng chiến

thuật “im lặng là vàng” trong vụ việc này. Bởi Mỹ thừa hiểu, dù không nói ra nhưng Bắc Kinh -với mạng lưới đặc vụ ngầm dày đặc ở Hong Kong- sẽ không để cho Washington dễ dàng lấy đi “con át chủ bài Snowden” lẫn cơ hội có được hàng nghìn trang tài liệu mật về chương trình giám sát tốt mật của chính phủ Mỹ.

CHIẾN ĐẤU CƠ ANH CHUYỂN HƯỚNG MÁY BAY TỚI MỸ VÌ ĐE DỌA

Anh đã điều các chiến đấu cơ hộ tống một máy bay của hãng hàng không Ai Cập đang hướng tới New York hạ cánh xuống một sân bay Scotland vào ngày hôm qua, sau khi máy bay bị đe dọa bị đốt cháy. Cảnh sát Scotland cho hay, “vào khoảng 14h20 hôm 16/06, một máy bay của EgyptAir đang bay từ Cairo tới New York đã phải chuyển hướng tới sân bay Prestwick, sau khi một mẩu tin nhắn đáng ngờ được tìm thấy trên máy bay”. Được biết lời đe dọa được viết trên khăn ăn, bằng bút chì. Cảnh sát Scotland sau đó cho biết toàn bộ 326 hành khách đã được đưa xuống máy bay trong khi lực lượng chức năng rà soát toàn bộ máy bay. Không có thông báo về người bị thương trong vụ việc. Bộ Quốc phòng Anh cũng xác nhận máy bay Typhoon đã được điều động từ căn cứ không quân hoàng gia Leuchars ở Scotland sau một vụ việc trên máy bay chở khách. Các nhân chứng cho hay 2 chiến đấu cơ đã hộ tống máy bay chở khách tới Prestwick. Anh hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao khi các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin quy tụ về Bắc Ireland để dự hội nghị G8. VietUS magazine

59

17


TRUNG QUỐC: MỖI PHÚT LẠI CÓ 6 NGƯỜI MẮC UNG THƯ Những năm gần đây Trung Quốc xuất hiện nhiều “làng ung thư”

Theo thống kê của các chuyên gia y tế Trung Quốc, cứ mỗi phút nước này lại có 6 người được chẩn đoán bị ung thư. Trong đó tuổi đời của các bệnh nhân ung thư ngày càng trẻ hơn và ung thư phổi là bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất. Thống kê nêu trên vừa được tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đăng tải. Theo đó mỗi năm nước này ghi nhận tới 3,12 triệu ca ung thư mới và khoảng 2 triệu ca tử vong. Độ tuổi của các bệnh nhận và tình trạng gia tăng nhanh chóng của bệnh ung thư phổi, ung thư vú và ung thư ruột kết là khiến các bác sỹ lo lắng hơn cả. Dù vậy các chuyên gia cũng cho rằng 60% số trường hợp mắc bệnh lẽ ra có thể tránh được nếu có lối sống lành mạnh. Các bệnh ung thư có gắn với lối sống đang tăng nhanh tại Trung Quốc. Xu Congjian, giám đốc bệnh viện sản phụ khoa Đại học Fudan cho biết, số bệnh nhân nữ mắc ung thư tại nước này ngày càng trẻ hơn trước. Trong số các bệnh nhân ung thư phụ khoa, 21% là phụ nữ trẻ chưa có con. Trong khi đó ung thư cổ tử cung đang bắt đầu ảnh hưởng tới phụ nữ ở tuổi 30 và 40, sớm hơn 10 năm so với trước đây, do đời sống tình dục sớm hơn, quan hệ với nhiều người và thói quen hút thuốc, ông Xu nói. Trong số các bệnh ung thư tại Trung Quốc, ung thư phổi, dạ dày, trực tràng, gan và thực quản là thường gặp nhất. Chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất là ung thư phổi. 18

VietUS magazine

59

Trong vòng 30 năm qua, tỷ lệ tử vong vì ung thư phổi tại nước này tăng tới 465% và trở thành loại ung thư gây tử vong cao nhất. Chen Wanqing, phó giám đốc Cơ quan quốc gia về phòng chống và nghiên cứu kiểm soát ung thư Trung Quốc cho biết, 85 – 90% số ca ung thư phổi có liên quan đến thuốc lá, 20% số ca tử vong vì ung thư có liên quan đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng và thiếu luyện tập. Ô nhiễm môi trường cũng khiến nhiều người mắc ung thư hơn, nhưng đến nay vẫn chưa có nghiên cứu trên diện rộng về vấn đề này.

vòng 6 năm qua tại Seoul vào ngày 12 và 13/6, tuy nhiên đến phút cuối, cuộc họp bị hủy bỏ do bất đồng về thành phần đại biểu tham dự. Hôm 14/06, đặc sứ Mỹ phụ trách các vấn đề Triều Tiên Glyn Davies chỉ trích việc Bình Nhưỡng từ chối đàm phán với Washington vào năm 2009 và 2012 dù chính quyền Mỹ đã ngỏ lời trước. Ông Davies nói: “Mỹ sẽ không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân”, đồng thời kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình theo các thỏa thuận trước đó.

TRIỀU TIÊN THỀ XÂY DỰNG SỨC MẠNH HẠT NHÂN

Triều Tiên vừa đề xuất về các cuộc đối thoại cấp cao với Mỹ nhằm thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân và giảm căng thẳng trên bán đảo.

Triều Tiên tuyên bố sẽ xây dựng sức mạnh hạt nhân nhằm đối phó với “các mối đe dọa chiến tranh” của Mỹ và “chính sách đối đầu” của Hàn Quốc. Một bài xã luận đăng trên nhật báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết, các bài tập trận “liều lĩnh” của Mỹ - Hàn có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào. “Chúng ta sẽ tăng cường hạt nhân bằng mọi cách nếu Mỹ và chính quyền bù nhìn Hàn Quốc vẫn tiếp tục đe dọa gây chiến tranh”, AFP trích đoạn trong bài viết. Bài báo cho rằng, tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cũng không khác người tiền nhiệm của mình trong việc theo đuổi chính sách đối đầu với Triều Tiên và cáo buộc Hàn Quốc “cố tình phá hoại” cuộc đàm phán cấp cao dự kiến diễn ra vào giữa tuần qua. “Nếu Hàn Quốc không thay đổi chính sách đối đầu thì cuộc đối thoại và việc cải thiện quan hệ giữa hai nước mãi mãi không thể được thực hiện”, bài báo nhấn mạnh. Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp cao đầu tiên trong

TRIỀU TIÊN MỜI MỸ ĐỐI THOẠI CẤP CAO

“Chúng tôi đề xuất các cuộc thảo luận cấp cao giữa Triều Tiên và Mỹ nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”, KCNA dẫn tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên hôm 16/06 cho biết. Triều Tiên sẵn sàng có “các cuộc thảo luận nghiêm túc về một loạt vấn đề, bao gồm mục tiêu của Mỹ nhằm đạt được một thế giới không có kho vũ khí hạt nhân”, ủy ban cho hay và hối thúc Washington xác định thời gian, địa điểm thảo luận. Bình Nhưỡng đưa ra lời đề nghị 5 ngày sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên hủy cuộc đàm phán cấp cao, dự kiến diễn ra vào ngày 13 và 14/6, viện dẫn sự khác nhau giữa cấp bậc của trưởng đoàn đàm phán đại diện cho mỗi bên. Theo Yonhap, tranh chấp thể hiện vực sâu ngăn cách hai miền trên bán đảo Triều Tiên, vốn về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh, vì không hiệp ước hòa bình nào được ký sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.


BÉ TRAI 11 TUỔI CÓ CON VỚI PHỤ NỮ 36 TUỔI

Một bé trai 11 tuổi người New Zealand mới đây có con với người mẹ 36 tuổi của một bạn cùng lớp bé, làm dấy lên câu hỏi vì sao phụ nữ không thể bị buộc tội hiếp dâm ở nước này. New Zealand Herald dẫn lời các luật sư làm việc trong lĩnh vực lạm dụng tình dục trẻ em cho biết vụ việc này cho thấy luật pháp còn chưa quan tâm đến phụ nữ với tư cách là một tội phạm tiềm năng. Nó cũng thúc đẩy một cuộc xem xét luật ở New Zealand, trong đó tội hiếp dâm chỉ áp dụng cho nam giới. “Vụ việc này đưa ra một điểm quan trọng. Tôi sẽ tìm kiếm lời khuyên từ các quan chức về việc liệu sự thay đổi luật có cần thiết hay không”, Bộ trưởng Tư pháp Judith Collins nói và cho biết bà sẽ tiến hành điều tra.

Người phụ nữ và cậu bé, không được tiết lộ danh tính, sống ở Auckland. Hiệu trưởng trường cậu bé cho biết ông bị sốc khi cậu kể cho ông điều đã xảy ra. “Thầy sẽ không hài lòng về em”, ông nhớ lại điều cậu nói cuối năm ngoái. Tổ chức Những nạn nhân nam bị lạm dụng tình dục cho biết nếu vụ việc được xác minh, người phụ nữ sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo luật New Zealand, tội hiếp dâm chỉ áp dụng cho nam giới và có mức án tù

tối đa là 20 năm. Những phụ nữ ép nam giới quan hệ tình dục phải đối mặt với một cáo buộc về vi phạm tình dục, chỉ có mức phạt tối đa là 14 năm. Giới chức an sinh xã hội chính phủ đã đưa em bé mới sinh đi chăm sóc cách đây hai tháng và xác nhận họ đang xử lý vụ việc ở trường cậu bé và chuẩn bị đưa ra tòa. “Ông bố trẻ”, vừa bước sang tuổi 12, cũng có thể đã được đưa vào chế độ chăm sóc.

Một bé trai 11 tuổi ở New Zealand vừa trở thành ông bố trẻ sau khi quan hệ tình dục với một phụ nữ 36 tuổi, mẹ của bạn cùng lớp. Ảnh minh họa: Sharpmamas

Giôø Môû Cöõõa:

Mon - Sat: 10Am - 7Pm Sunday: Closed

VietUS magazine

59

19


TIN TÚC TIN HOA KY

HÉ LỘ CHUYẾN CÔNG DU TIÊU TỐN 100 TRIỆU USD CỦA OBAMA

Mỹ sẽ điều một tàu sân bay hoặc tàu đổ bộ, 56 phương tiện, bao gồm 14 siêu xe limousine và 3 xe tải chở kính chống đạn, tới châu Phi trong khuôn khổ chuyến công du của Tổng thống Obama, dự kiến tiêu tốn từ 60-100 triệu USD, vào cuối tháng này.

đình Tổng thống nghỉ lại. Các máy bay chiến đấu sẽ bay luân phiên suốt 24 giờ trên không phận Tổng thống Obama có mặt để có thể nhanh chóng can thiệp nếu một máy bay lạ tiến lại gần. Các kế hoạch an ninh tỉ mỉ trên đã được vạch ra trong một tài liệu kế hoạch mật, nội bộ bị rò rỉ với tờ Washington Post. Mặc dù công tác chuẩn bị trên dường như tương tự với các chuyến công du trong quá khứ, nhưng tài liệu này đã hé lộ một cái nhìn khác thường về các nỗ lực khổng lồ nhằm bảo vệ nhà lãnh đạo Mỹ trong các chuyến công du nước ngoài.

Các mật vụ vây quanh Tổng thống Mỹ Obama trong một lần ông tới thăm Phoenix, bang Arizona.

Ông Obama và gia đình sắp tới sẽ thực hiện chuyến công du kéo dài 8 ngày tới khu vực châu Phi cận Sahara, với các điểm dừng chân tại Senegal, Tanzania và Nam Phi. Chuyến thăm chứng tỏ cam kết của Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ với các nền dân chủ mới nổi trong khu vực. Để chuẩn bị cho chuyến thăm, hàng trăm nhân viên của Sở mật vụ Mỹ sẽ được cử tới để đảm bảo an ninh tại các điểm mà ông Obama sẽ dừng chân. Một tàu sân bay hoặc một tàu đổ bộ của hải quân Mỹ, với một trung tâm y tế-cứu thương hoàn thiện, sẽ được bố trí ngoài khơi phòng trường hợp khẩn cấp. Các máy bay vận tải quân sự sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển 56 phương tiện hỗ trợ, trong đó có 14 siêu xe limousine và 3 xe tải chở kính chống đạn để che các cửa sổ khách sạn nơi gia 20

VietUS magazine

59

Từ 26/6-3/7, gia đình tổng thống sẽ có các điểm dừng chân tại 3 quốc gia châu Phi, nơi các quan Mỹ “tự cung tự cấp” gần như tất cả các nguồn lực, hơn là phụ thuộc vào lực lương an ninh địa phương, giới chức quân sự hay sự trợ giúp từ các bệnh viện. Các quan chức Nhà Trắng cho hay chuyến thăm đã bị trì hoãn quá lâu và đây là chuyến công du đầu tiên của ông Obama tới khu vực châu Phi cận Sahara, ngoại trừ chuyến thăm chóng vánh chỉ kéo dài 22 giờ tại Ghana hồi năm 2009. Ông Obama sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương với lãnh đạo 3 quốc gia và tìm cách thúc đẩy quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn giữa lúc Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ vào châu Phi. Ông Obama cũng nêu bật các chương trình y tế toàn cầu, trong đó có việc phòng chống HIV/AIDS. Tổng thống và đệ nhất phu nhân cũng lên kế hoạch thăm tới một vườn

thú ở Tanzania trong khuôn khổ chuyến công du, vốn có thể cần đội chống tấn đặc biệt của tổng thống để mang súng hiện đại nhằm vô hiệu hóa báo, sư tử và các loài động vật khác nếu chúng trở thành mối đe dọa. Nhưng các quan chức Mỹ cho hay chuyến thăm tới vườn thú đã bị hủy và thay là vào đó là chuyến thăm tới đảo Robben ngoài khơi Cape Town, Nam Phi nơi cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng bị giam giữ như tù nhân chính trị. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, từng đến Nam Phi và Botswana một mình vào năm 2011, sẽ tham dự một số sự kiện. Các điểm dừng chân cũng bổ sung các thách thức về hậu cần, vì bà cũng cần các phương tiện và sự bảo vệ an ninh riêng. Chi phí khổng lồ Các chuyến thăm của tổng thống tới bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều đắt đỏ với bất kỳ chính quyền Mỹ nào. Bất kỳ chuyến công du nào của tổng thống, ví dụ như chuyến thăm Bắc Ireland và Đức dự kiến diễn ra vào tuần tới, đều là một thách thức hậu cần. Nhưng chuyến thăm tới châu Phi khá phức tạp do một loạt các nhân tố có thể biến chuyến thăm này trở thành chuyến đi tốn kém trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, theo những người biết về việc lên kế hoạch chuyến công du. Các cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush cũng từng tới thăm nhiều quốc gia châu Phi với sự chuẩn bị phức tạp tương tự. Chuyến thăm của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tới châu Phi năm 1998 tiêu tốn ít nhất 42,7 triệu USD, không bao gồm chi phí dành cho Sở mật vụ. Còn cựu Tổng thống George W. Bush đã 2 lần tới châu Phi vào năm 2003 và 2008, đưa vợ đi cùng cả 2 lần. Hai con gái của ông Bush cũng đi cùng trong chuyến đi đầu tiên, trong đó có chuyến thăm tới một vườn thú ở biên giới Botswana và Nam Phi. “Thậm chí tại những quốc gia phát triển thế giới ở phía tây châu Âu, mức độ trợ giúp mà các bạn cần cho các hoạt động công chúng của Tổng thống cũng


rất to lớn”, Steve Atkiss, người từng phối hợp các chuyến đi cho cựu Tổng thống Bush, nói. “Khi bạn đi xa hơn, tới những quốc gia ít phát triển hơn, chắc chắn đó là mộvt thách lớn hơn về hậu cần”. Kế hoạch đi lại của tổng thống diễn ra giữa lúc các cơ quan chính phủ, trong đó có Sở mật vụ, đang vật lộn với việc cắt giảm chi tiêu. Sở mật vụ phải cắt giảm 84 triệu USD trong ngân sách 2013 và mùa thu năm nay Sở mật vụ đã hủy các chuyến thăm Nhà Trắng để cắt giảm 74.000 USD một tuần trong chi phí ngoài giờ. Giới chức Nhà Trắng và Sở mật vụ từ chối thảo luận về chi tiết các hoạt động an ninh và các trợ lý chính quyền tỏ ra thận trọng vì lịch trình của tổng thống chưa được quyết định. Nhiều thông tin chi tiết về các chuyến công du nước ngoài của tổng thống được giữ bí mật vì các lý do an ninh và có rất ít thông tin công khai về tổng chi phí. Nhưng dựa vào chi phí trong các

chuyến công du châu Phi tương tự trong những năm gần đây, chuyến thăm sắp tới của ông Obama ước tính có thể tiêu tốn của chính phủ liên bang khoảng 60-100 triệu USD. Dàn xe sang Trong số 56 phương tiện phục vụ chuyến thăm có 13 siêu xe limousine cho tổng thổng và đệ nhất phu nhân, một xe thông tin đặc biệt nhằm đảo bảm các liên lạc điện thoại và video, một chiếc xe tải để chặn sóc radio quanh đoàn xe tổng thống, một xe cứu thương có thể xử lý các chất ô nhiễm hóa học và sinh học, và một chiếc xe tải chở thiết bị chụp X-quang. Sở mật vụ thường vận chuyển các phương tiện như vậy, cùng với kính chống đạn, trong hầu hết các chuyến công du. Nhưng với các điểm dừng chân trong thời gian ngắn tại 3 quốc gia châu Phi, Sở mật vụ cần 3 bộ xe như vậy mỗi loại, do không có đủ thời gian để vận chuyển thiết bị.

100 mật vụ sẽ có nhiệm vụ giám sát các chốt kiểm soát an ninh và biên giới quanh tổng thống tại 3 thành phố đầu tiên mà ông tới thăm. 65 mật vụ sẽ đảm an ninh cho ông Obama tại Dar es Salaam (Tanzania). Trước khi chuyến thăm vườn thú ở Tanzania bị hủy bỏ, 35 mật vụ đã được chỉ định để bảo vệ vợ chồng Obama và 2 con gái ở đây. Ngoài ra, khoảng từ 80-100 mật vụ bổ sung sẽ được đưa bằng máy bay tới châu Phi để làm việc theo ca luân phiên suốt 24/24. Tuy nhiên, tài liệu lên kế hoạch chuyến thăm không cung cấp tổng số mật vụ có thể phục vụ trong chuyến công du này. Phần lớn tại các quốc gia đang phát triển, hải quân Mỹ sẽ cung cấp một “bệnh viện nổi” trên một tàu sân bay hoặc một tàu đổ bộ gần nơi tổng thống dừng chân. “Đây là điều mà các bạn cần để trợ giúp tổng thống Mỹ, bất kể tổng thống đó là ai”, ông Steve Atkiss nói.

QC Construction

770.249.0761 Xây dựng - Sửa chữa - Lắp đặt - Nhà - Tiệm PHỤC VỤ THEO YÊU CẦU VietUS magazine

59

21


4 VỤ NỔ SÚNG TẠI NEBRASKA, 3 CHẾT, 2 BỊ THƯƠNG NẶNG

cảnh sát cho biết có vẻ như nạn nhân Anderson là mục tiêu của tay súng, trong khi đó, những người khác không phải, đài truyền hình KETV cho biết. Bức tượng tay bơi huyền thoại người Mỹ Michael Phelps tại trung tâm Omaha, Nebraska. Bốn vụ bắn súng xảy ra tại thành phố hôm 15/06 làm ba người chết và hai người bị thương nặng. (Hình minh họa: Jamie Squire/Getty Images)

OMAHA, Nebraska (CNN) -Bốn vụ bắn súng xảy ra trong vòng chưa tới một giờ làm ba người thiệt mạng ở Omaha, Nebraska, hôm 15/06, theo cảnh sát cho biết. Hai nạn nhân bị bắn chết, cũng như nghi can nổ súng, cảnh sát cho biết. Vụ nổ súng cũng làm hai người khác bị thương. Vụ nổ súng xảy ra ở phía Nam thành phố lớn nhất tiểu bang Nebraska, cùng ngày khai mạc giải vô địch baseball đại học Hoa Kỳ, College World Series-NCAA. Trong vụ bắn đầu tiên, cảnh sát được gọi tới lúc 2 giờ 03 phút chiều, ông Aaron Anderson, 31 tuổi, bị thương trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát nói. Vào lúc 2 giờ 23 phút, cảnh sát lại được gọi đến trong vụ bắn súng khác, làm bà Angel Cabrera, 46 tuổi, bị thương nặng. Bốn phút sau, trong một vụ bắn súng khác, nạn nhân Pascual BautistaRaymundo, 25 tuổi, bị thương, được đưa vào bệnh viện và qua đời. Khoảng 2 giờ 30 phút, một vụ nổ súng khác, vụ thứ tư, xảy ra làm nạn nhân Anthony Vazzano, 25 tuổi, thiệt mạng. Một người hàng xóm của nạn nhân theo dõi nghi can và báo cảnh sát. Khi cảnh sát đụng đầu nghi can, hai bên nổ súng, và nghi can bị bắn chết tại chỗ. Không có cảnh sát viên nào bị thương. Trong cuộc họp báo hôm 16/06, 22

VietUS magazine

59

CHÍNH PHỦ MỸ THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI GẦN 300 SỐ ĐIỆN THOẠI

WASHINGTON, DC (Reuters) Chính phủ Mỹ chỉ tìm kiếm các chi tiết của khoảng gần 300 số điện thoại trong hồ sơ của hàng triệu cuộc điện đàm do cơ quan tình báo điện tử NSA thu thập trong năm 2012, theo một tài liệu của chính phủ mà giới truyền thông có được hôm 15/06. Tài liệu này, không bị coi là tin tức mật, được các cơ quan tình báo Mỹ gửi đến các cơ quan chính phủ, có vẻ là một nỗ lực của chính phủ Obama nhằm mục đích phản bác các lời tố cáo là chính phủ đã có hành động quá lố khi điều tra các âm mưu tấn công của khủng bố. Chính phủ Obama cho hay tuy cơ quan NSA thu thập số lượng dữ kiện khổng lồ từ các điện thoại ở Mỹ và qua các công ty Internet, việc thu thập này là hợp pháp, chịu sự kiểm soát gắt gao và không xâm phạm vào sự riêng tư của thường dân Mỹ. Tài liệu nói trên, được phổ biến hôm

15/06, nói rằng các dữ kiện có được qua thu thập của NSA đã không chỉ giúp các điều tra viên Mỹ tìm ra kẻ chủ mưu một cuộc tấn công hệ thống xe điện ngầm ở New York năm 2009 nhưng còn bắt thêm được đồng lõa của người này ở Mỹ.

Tòa nhà cơ quan NSA ở Fort Meade, Maryland, nơi theo dõi chi tiết khoảng gần 300 số điện thoại của người dân Mỹ.

Tài liệu cũng cung cấp các chi tiết về một chương trình của NSA, theo đó thu thập “metadata” - các dữ kiện điện tử không xác định cá nhân người sử dụng, từ một số công ty điện thoại lớn ở Mỹ, cùng là chương trình Prism nhằm thu thập email của người ngoại quốc đang bị các cơ quan chống khủng bố để ý tới, qua các công ty Internet mà họ sử dụng.

LÃI XUẤT NỢ TIỀN HỌC SẮP TĂNG GẤP ĐÔI

WASHINGTON (McClatchy) – Mức lãi xuất nợ tiền học sẽ tăng gấp đôi, lên tới 6.8% vào ngày 1 Tháng Bảy, nếu Quốc Hội không sớm thỏa thuận được một chương trình mới. Tuy nhiên, các bất đồng ý kiến lại bùng lên hôm 13/06, không chỉ giữa giới chức hai đảng nhưng còn giữa một nghị sĩ Dân Chủ và Tổng Thống Barack Obama.


Corporation OFFICE HOURS MON-SAT: 9:00AM - 7:00PM SUN: 12PM - 6:00PM

PHONE: 678-474-0042 FAX: 678-474-0043 tktravelservice@gmail.com

* Chuyeân baùn veù veà Vieät Nam vôùi giaù reõ nhaát * Nhaän laøm LANDING VISA cho caùc ñaïi lyù giaù reõ * Môû hoà sô di truù cho caùc dieän ñoaøn tuï: Vôï choàng, Hoân theâ, Hoân phu, Cha Meï, vaø Anh Chò Em * Khai thueá caù nhaân,tieäm Nail, nhaø haøng....v.v * Laøm gaáp FROM 1099 & W-2 khoâng tính theâm leä phí

* NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN: : Nhận dịch bằng trung học cho Georgia State Board (Approved translator) Cài điện thoại pinless Việt Mỹ giá rẽ nhất Gởi tiền về Việt Nam các nơi cùng lệ phí

2180 PLEASANT HILL RD STE.A5, DULUTH GA 30096

HIỀN ĐIỆN LẠNH 678-763-3004

Chuyeân moân söûa baûo trì caùc loaïi -Maùy Laïnh -Maùy Söôûi -Tuû Laïnh -Maùy Giaët -Walk in Cooler -Ice Maker

TAÄN TAÂM - CHUYEÂN NGHIEÄP - UY TÍN VietUS magazine

59

23


Mortgage rates are still low. How can we take advantage?

Talk to a Home Mortgage Consultant to help understand your home financing options. With low mortgage rates, now may be a great time to think about purchasing or refinancing. And with the dedicated help and support of a Wells Fargo Home Mortgage Consultant, you can gain a better understanding of your home financing options by using the tools and support they have to help you make informed home financing decisions.

TARA NGUYEN

Home Mortgage Consultant Phone: 404-848-1115 Cell: 678-964-6789 3575 PIEDMONT RD, Bldg. 15, Suite 215 ATLANTA, GA 30305 www.taranguyen.com tara.nguyen@wellsfargo.com NMLSR ID 1058788

To learn more, call or stop by to start a conversation today.

Information is accurate as of date of printing and is subject to change without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank, N.A. Š2013 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved. NMLSR ID 399801. 106927 - 05/13

24

VietUS magazine

REV 4/13

59


Nghị sĩ Tom Harkin, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang Iowa, chỉ trích thành phần lãnh đạo của chính đảng mình về các chi tiết trong giải pháp do ông Obama đưa ra để giải quyết vấn đề. Ông Obama, trong đề nghị ngân sách đưa ra hồi đầu năm nay, sẽ để mức lãi xuất tiền học theo mức thị trường— như phía Cộng Hòa đề nghị--nhưng thấp hơn và với sự bảo vệ cho việc tăng lãi xuất tương lai.

Các sinh viên rất có thể sẽ phải trả thêm tiền học phí. (Hình minh họa” Getty Images)

Ông Harkin, chủ tịch Ủy Ban Y Tế, Giáo Dục, Lao Động và Hưu Trí Thượng Viện Mỹ, đề nghị một giải pháp khác theo đó sẽ giữ mức lãi xuất mượn tiền đi học ở 3.4% trong hai năm trong khi chờ đợi Quốc Hội đạt thỏa thuận về một giải pháp lâu dài. Hiện nay, Quốc Hội Mỹ ấn định mức lãi xuất tiền học mỗi năm. Nếu mức lãi xuất này tăng gấp đôi trong tháng tới vì quốc hội không có hành động gì, các sinh viên mượn nợ tiền học có thể phải trả thêm $1,000 cho cả số nợ.

WALMART KHÔNG THỰC HIỆN DÚNG LỜI HỨA VỀ BANGLADESH

NEW YORK (BusinessWeek) – Hồi tháng Tư sau vụ xưởng may Rana Plaza sụp đổ làm chết hơn 1,000 công nhân ở Bangladesh, công ty Wal-Mart đã hứa sẽ chỉ hợp tác với những xưởng nào đáp ứng đủ điều kiện an toàn lao động.

HOA KỲ: NGƯỜI GỐC CHÂU Á TĂNG NHANH NHẤT TRONG NĂM 2012

Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho biết trong năm 2012, người gốc châu Á là thành phần thiểu số tăng nhanh nhất. Quần jeans sản xuất ở Bangladesh cho hệ thống siêu thị Asda, một phân bộ của Wal-Mart Stores Inc. ở Anh, treo bán tại London. Sepal Group, một tổ hợp xưởng may lớn ở Bangladesh tính tiền công $1.16 cho mỗi quân jeans may cho Asda. (Hình: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images)

Người ta biết rằng Walmart đặt mua từ Bangladesh, hoặc giao cho các xí nghiệp ở đây gia công, rất nhiều loại quần áo. Sau vụ tai nạn ở xưởng Rana Plaza, Wal-Mart nói rằng họ không có hợp đồng với xưởng này và không ký kết thỏa hiệp quốc tế về việc đặt tiêu chuẩn an toàn lao động. Tháng trước, công ty tự ý phổ biến danh sách khoảng 200 xưởng ở Bangladesh bị xếp vào loại không được cung cấp sản phẩm cho Wal-Mart.. Nhưng ProPublica, một tổ chức bất vụ lợi đặt trụ sở tại New York hôm 12/06 đưa ra một báo cáo cho biết Walmart tiếp tục nhận nhiều quân áo thể thao từ ít nhất hai xí nghiệp Bangladesh, trong đó Mars Apparels là một xưởng đã bị Walmart cấm từ năm 2011. Tuy nhiên con trai của chủ nhân xưởng Mars nói rằng hãng của mình chưa bao giờ có vấn đề với Walmart. Mặt khác, hãng tin Reuters nói Walmart đang có chính sách thuê mướn nhiều công nhân làm việc bán thời gian nhằm giảm những đối phó phức tạp với công đoàn. Phát ngôn viên của công ty cải chính điều này nhưng giám đốc một cửa hàng Wal-Mart ở Alaska, yêu cầu không tiết lộ danh tánh, ch biết ông nhận được chỉ thị như vậy trong việc thuê mướn công nhân.

Thệ hệ trẻ gốc Á ở Mỹ

Cộng đồng này trong năm 2012 có thêm 530.000 người, tăng 2,9 phần trăm so với năm trước đó. Hơn 60 phần trăm số lượng người co thêm này xuất phát từ các di dân. Phúc trình của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ nói rằng hiện nay nước Mỹ có 18,9 triệu người gốc châu Á. California vừa có số lượng người châu Á đông nhất, khoảng 6 triệu người, vừa có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, 136.000 người. Hawaii là tiểu bang duy nhất của Mỹ mà người gốc châu Á chiếm đa số. Người gốc châu Á tại Hawaii chiếm 56,9 phần trăm số người châu Á trên cả nước Mỹ. Thành phố Los Angeles của California có đông người châu Á hơn bất kỳ thành phố nào của Mỹ, 1,6 triệu người. Thành phố Honolulu của Hawaii có tỷ lệ người châu Á cao nhất nước Mỹ, 60,9 phần trăm.

VietUS magazine

59

25


TIN TÚC TIN VIÊT NAM

SĂN ONG MẬT: NGHỀ CỦA NHỮNG “LÁ GAN LỚN”

Mật ong rừng mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho nhiều gia đình, nhưng ít người biết rằng, để lấy được những lít mật ngọt ngào đó, người thợ săn mật ong phải bất chấp hiểm nguy giữa rừng sâu… Thợ săn ong Thôn Minh Phú, xã Sơn Hoá, huyện Tuyên Hoá là một trong những thôn nổi tiếng nhất về nghiệp săn mật ong rừng ở Quảng Bình. Thôn có 39 hộ sống sát bìa rừng, không ruộng, không đất nên lấy nghề săn mật ong rừng làm nghiệp mưu sinh. Theo “mách miệng” của một đồng nghiệp ở Đài Truyền thanh huyện Tuyên Hoá, cứ lên Minh Phú hỏi Trưởng thôn Nguyễn Phúc Long là thợ săn mật ong có tiếng ở đây sẽ rõ. Ông Trưởng thôn Long chỉ ngoài 30 tuổi nhưng trông rắn rỏi, phong sương vì 14 tuổi đã biết rúc rừng, 17 tuổi đã thành thạo săn ong. Từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch hàng năm là mùa săn mật ong rừng của người dân miền núi tỉnh Quảng Bình. Đang giữa mùa hè, mới sáng mà nắng đã chói chang khắp các cánh rừng. Chúng tôi theo nhóm thợ săn mật ong rừng của Trưởng thôn Long gồm 5 người vào khu rừng Rục Làn thuộc địa phận xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá. Đồ nghề mang theo chỉ chiếc gùi bọc bao bóng, những con dao đi rừng và cơm nắm muối lạc bữa trưa cho 6 người. “Hôm nay có nhà báo đi theo nên chúng tôi chỉ đi trong ngày, chứ mọi khi phải sẵn thức ăn cho cả chục ngày trong rừng…”– Long nói. Anh Long dẫn chúng tôi đi theo một khe nước róc rách chảy. Long giải thích: “Muốn biết con ong làm tổ ở đâu, người thợ săn ong phải bắt đầu từ những khe nước. Ở đó, những con ong thợ sẽ ra lấy nước và thợ săn ong sẽ theo dấu những con ong đó mà tìm ra tổ ong. Đây là công việc quan trọng, quyết định thành bại những chuyến đi lấy mật của người thợ săn mà 26

VietUS magazine

59

dân trong nghề gọi là “vèn ong”, tức là cách tìm tổ ong. Con ong vốn rất khôn, khi lấy nước xong không bay thẳng về tổ mà nó sẽ bay vòng vèo để đánh lạc hướng “kẻ thù”. Có con lấy nước xong, quay đầu chui vô bụi, chờ một lát mới chui ra bay thiệt cao về tổ, đây là ong cổ cựu. Ngược lại, ong mới ra ràng, gọi là ong tơ, thường bay chậm, nhưng lại la cà đâu đó một lát rồi mới chịu về “nhà”.

Vắt mật ong rừng vừa “đánh” được

Chúng tôi đi một hồi lâu qua những đoạn suối róc rách chảy, đến một đoạn suối cạn nước trong, cát mịn, thoáng có mấy chú ong bay xẹt xuống lấy nước, Long bảo chúng tôi dừng lại, rồi leo tót lên một cây cao hơn chục mét ngay bờ suối. Những chú ong mật lấy nước xong bay lên cao, Long định thần nhìn theo. Con ong bay theo vòng xoáy ốc, lên cao quá ngọn cây nơi Long trú rồi dong thẳng. Long tụt xuống gốc, bảo chúng tôi tổ ong ở hướng tây nam, cách đó chừng 1km theo đường chim bay. Chúng tôi theo chân Long, vén cây xuyên rừng mà đi. Như Long dự đoán, cách con suối chừng 1km, một tổ ong mật to như chiếc bàn treo lơ lửng trên một cành cây cao hơn 30m… Hiểm nguy thường trực Phát hiện ra tổ ong, Long phân công mọi người đi lấy dây rừng, sau đó cứ khoảng 1m thì buộc một nút vào

thân cây (người săn ong gọi những nút này là đày), buộc từ cội cây cho đến tổ ong, đây chính là cái thang để người thợ trèo lên đánh mật. Theo Long, có nhiều tổ ong đóng ở trên cây cao, phải làm từ 30 đến 40 đày mới tới tổ. Làm xong đày, Long đi tìm nhánh cây khô, quấn lá rừng tươi quanh bên ngoài, để đốt lên không ra lửa mà ra khói, gọi là “trái khói”. Xong, Long vai mang theo cái gùi (để đựng mật), tay cầm trái khói chậm rãi leo lên cây… Trưởng thôn Nguyễn Phúc Long cho biết: “Ngày xưa mật ong rừng còn nhiều, mỗi vụ đánh mật nhóm chúng tôi “đánh” được hàng trăm chai. Có tổ ong tôi thu được hơn 20 chai mật là chuyện thường. Thôn chúng tôi sống khoẻ nhờ nghề mật ong. Những năm gần đây, núi rừng bị tàn phá nhiều, ong rừng cũng ít đi. Chúng tôi phải cơm đùm, gạo bới vào tận các khu rừng ở Huế, Quảng Trị để tìm mật, nhưng mỗi năm nhiều lắm cũng chỉ được khoảng 40 chai”. Khi leo đến tổ ong, Long mới thong thả nổi lửa châm “trái khói”, huơ huơ về phía tổ ong. Khói trắng mù mịt, chúng tôi đứng ở dưới nhìn lên, cả người Long và tổ ong bị một làn khói trắng bao bọc. “Say” khói, đàn ong rời tổ, bay ra dày đặc. Lúc này tổ ong hiện ra màu vàng rực và sực nức mùi hương quyến rũ của mật. Giữa làn khói trắng, Long cúi xuống bên tổ ong, cẩn thận lấy liềm cắt từng mảng tầng ong đầy mật, nhộng cho vào gùi. Chiếc gùi đầy tầng ong nặng trĩu sau lưng, cũng là lúc Long bắt đầu tụt xuống. Công việc còn lại chỉ là vắt những lít mật ngọt ngào vào chai để mang về. Thế nhưng theo Long, không phải lúc nào công việc cũng diễn ra thuận lợi như thế. Long kể, đã không ít lần anh bị trượt chân, cả người và gùi mật rơi từ độ cao hàng chục mét xuống đất, may mà rơi trúng bụi dây leo hay lá cây… chứ không thì đã toi mạng. Theo Long, lấy mật ong ở trên cây còn đỡ. Chứ có những đàn ong lấy những hốc đá cao trên lèn làm tổ. Gặp những tổ ong như thế, những người thợ săn ong phải leo lên đỉnh lèn, sau đó từ đỉnh lèn dùng dây thừng đu tụt xuống, đu dây vào để đánh mật. Lúc này người thợ săn ong chẳng khác gì


một vận động viên leo núi trong môn thể thao mạo hiểm. Chỉ cần sợi dây đứt coi như là mất mạng. “Chỉ những người có lá gan lớn mới làm được nghề này thôi” – Long bảo. Tôi cũng nghĩ vậy. Trong quá trình tìm hiểu thông tin để viết bài, chúng tôi đã đến thôn Đồng Lào, xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá, nơi cũng có nhiều người lấy nghề săn ong mật làm nghiệp mưu sinh. Chỉ trong một thời gian ngắn ở cái làng quê nhỏ bên thượng nguồn sông Gianh này đã có 2 người đàn ông xấu số là anh Nguyễn Văn T và anh Đoàn Xuân T tử vong do bị rơi từ trên cây cao xuống khi đang lấy mật ong; để lại vợ và những đứa con nhỏ nheo nhóc rất tội nghiệp…

vị riêng. Mật pha đường thì loãng, ngọt lợ, không có hương vị. Tuy nhiên, nếu là người không có kinh nghiệm thì rất khó phân biệt. Muốn chắc chắn, phải thử bằng giấy. Cho hai giọt mật lên tờ giấy, nếu mật ong thật sẽ không có chất nước thấm ra xung quanh và ở dưới, còn mật giả thì nước thấm ướt nhèm”. “Mật thật để bao nhiêu năm cũng được, càng để lâu càng keo, càng đậm. Nếu để lâu bề mặt sẽ tạo thành một lớp sáp cứng, khi dùng ta gạt bỏ phần này” – anh Long chia sẻ.

Mật thật, mật giả Mật ong rừng ngày càng hiếm, có giá trị kinh tế cao. Tại thôn Minh Phú, mỗi chai (700ml) mật ong rừng có giá 300.000 đồng nhưng không có mà bán. Nghề lấy mật ong nguy hiểm, “ăn của rừng rưng rưng nước mắt” đã đành, người tiêu dùng cũng thích “tinh hoa núi rừng” hơn mật ong nuôi, mặc dù ong nuôi giá rẻ, chỉ khoảng 120.000 đồng và có khá nhiều. Thế nên trà trộn trong “thị trường” mật ong thật, lâu lâu ở huyện Tuyên Hoá vẫn xuất hiện những người đi bán mật ong giả. Những người này “cải trang” giống như “ở trên núi mới xuống”. Nào vai mang gùi, tay cầm rựa, lam lũ đúng chất núi rừng. “Đồ nghề” của họ là những mẩu tầng ong thật đã dùng bơm tiêm hút hết mật (hoặc tầng ong không có mật), rồi bơm mật giả vào cho con ong non, ong già muối “mật” ướt cánh nằm la liệt bay không được. Trên tầng ong có cả dăm cây, lá rừng… Đi kèm “hiện trường” là những lời mời như thật, khiến nhiều người không rành tin tưởng, móc hầu bao mua. Không ngờ vài ngày sau, chai mật sình lên, khi đó “thượng đế” mới hay mình bị “chúng nó lừa” bán mật giả.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vừa bắt quả tang hàng loạt lò mổ bơm nước lã, thậm chí cả thuốc an thần Prozil (loại thuốc truyền mê, dùng trong phẫu thuật) vào đàn lợn nhằm “tăng trọng khẩn cấp” trước khi xẻ thịt bán ra thị trường. Theo dư luận, có rất nhiều lò giết mổ “chính quy” cũng lén lút sử dụng “công nghệ” này. Lợn tiêm thuốc an thần để lâu miếng thịt vẫn tươi, bắt mắt, dễ bán hơn so với thịt thường. Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau nó là hiểm họa đối với người tiêu dùng. Được biết, việc tiêm thuốc an thần Prozil cho lợn không chỉ xảy ra ở Cà Mau, mà còn xuất hiện ở TP.Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở khu vực phía Bắc, rất nhiều lò mổ lợn ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình cũng nằm trong diện nghi vấn sử dụng loại thuốc an thần Prozil. Chỉ riêng khu vực huyện Thanh Trì (Hà Nội), mỗi ngày nơi đây giết mổ khoảng 2.000 con lợn, đáp ứng hơn nửa nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô. Thịt lợn được các lái buôn, chủ lò phân phối đến các sạp thịt tại các chợ thuộc khu vực Thường Tín, Hoàng Mai, Cầu Giấy… Theo tìm hiểu, mỗi lọ thuốc an thần Prozil được bán với giá 15.000 đồng (lọ 20ml), mỗi con lợn trước khi xuất chuồng thường được các chủ lò mổ tiêm khoảng 2ml thuốc.

Anh Long giúp chúng tôi phân biệt mật ong thật, giả. Theo anh, mật ong thật có độ keo sóng sánh, màu vàng trong, nếm vào ngọt thanh và có hương

Các chuyên gia y tế cho biết, việc lạm dụng, sử dụng bừa bãi thuốc an thần rất nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Nếu dư lượng thuốc chưa được lợn đào thải hết, ăn phải loại thịt lợn này, dư lượng thuốc sẽ xâm nhập vào cơ thể, gây rối loạn tiêu hóa; nếu người liên tục ăn phải thịt lợn có thuốc an thần sẽ gây các bệnh về thận, thần kinh... Thế nhưng, vì lợi nhuận mà không ít chủ lò mổ đã bất chấp tất cả, coi thường tính mạng người tiêu dùng.

LỢN ĐƯỢC TĂNG TRỌNG KHẨN CẤP VỚI THUỐC AN THẦN

Lợn tiêm thuốc an thần để lâu miếng thịt vẫn tươi, bắt mắt - Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, thực phẩm không an toàn đã trở thành nỗi lo của nhiều gia đình và các bếp ăn tập thể. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, 5 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 43 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.110 người mắc, 1.007 người nhập viện và 15 trường hợp tử vong (riêng tháng 5 có 11 ca tử vong). Vậy trong số những nạn nhân của các vụ ngộ độc thực phẩm nói trên, những ai đã ăn phải thịt tiêm thuốc an thần? Thời điểm này đang là “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”. Các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là trong giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, tình hình vẫn không có chuyển biến đáng kể. Liên tiếp các vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu được phát hiện, nhiều lò mổ gia súc, gia cầm lậu vẫn lén lút hoạt động, các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể vẫn diễn ra... Điều đó đã đặt dấu hỏi về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của chính quyền địa phương đối với lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm?

VietUS magazine

59

27


XÓM GÁI GIANG HỒ MIỀN TÂY: HẾT MẠI DÂM ĐẾN MA TÚY

Trải qua nhiều biến cố, thị phi, những cuộc đời tan nát... nhưng cơn bão vẫn chưa qua ở nơi một thời bị liên tưởng như là “làng nghề” mại dâm, là “cái nôi” của những “mô hình” kinh doanh tình dục ở miền Tây. “Lánh nạn” Vĩnh Quy giờ không còn là nơi bu bám của các cô gái bán thân. Thay vào đó, những cô gái trẻ đã tìm về khu “tam giác vàng”, hướng QL80 về Rạch Giá để “hành nghề”. Dù không bì kịp khu đèn màu Vĩnh Quy, nhưng khu “tam giác vàng” cách đó không xa vẫn là “nhân bản” đầy tai tiếng của “thủ phủ mại dâm” ngày trước. Sự khôn ngoan của các tú ông, tú bà, sự thiếu can thiệp hiệu quả của chính quyền địa phương… đã duy trì một khu vực hoạt động mại dâm tai tiếng nhất miền Tây. Thế nhưng, những cô gái giang hồ bản xứ ở Vĩnh Trinh một thời lừng lẫy, giờ qua thời xuân sắc đã “mất giá” phải ngược ra hướng Ngã ba Lộ Tẻ, nơi có khu công nghiệp, có nhiều khách vãng lai để kiếm sống. Phần vì nhiều cô không dính lao lý thì cũng bị lực lượng công quyền, hoặc đã có chồng, có con… đành bẽ bàng phải đi xa kiếm sống ở những khu tối tăm, mại dâm rẻ mạt. Và cũng phần vì trong số họ, không ít người đã trở thành nô lệ của ma túy. Khi “cơn bão” mại dâm đã qua, người dân Vĩnh Trinh chưa kịp nhẹ nhõm thì nỗi lo khác lại ập tới. Lần lượt những người trẻ tại ở Vĩnh Trinh ra đi vì AIDS. Một cán bộ xã liệt kê: “Con bà L. 2 đứa; con bà P. 2 đứa, con ông H.1 đứa; Th. “cùi” trong Kinh 11, H. ở Kinh 5 Bờ Ớt…”. Đó là chưa kể với những người đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác này. Thế nhưng, AIDS có đáng sợ nhưng người dân Vĩnh Trinh còn có nỗi sợ khác lớn hơn: xì ke. Khi không còn kiếm được tiền từ bán dâm, nhiều người, trong đó có gái giang hồ, các tú bà lại lao vào kiếm tiền bằng buôn ma túy. Trong số 28

VietUS magazine

59

các con nghiện ngoài gái điếm, khách chơi, có cả học sinh, nông dân, người nghèo khó… Ở xứ sở mà thỉnh thoảng người ta lại thấy có người ngã lăn ra vì bị sốc ma túy, lại thấy người bỏ xác vì ma túy thì mới thấy nỗi bất an lại len lỏi vào đời sống người dân ở đây thế nào.

Nhiều gái giang hồ tại Vĩnh Trinh đã phải đi xa hơn để kiểm sống.

Ma túy hoành hành Anh Trương Minh Thắng, cán bộ công tác xã hội ở Vĩnh Trinh nhớ lại: 1 người chết gần cây xăng, 1 người chết gần trụ sở Cựu chiến binh, 1 người ngã ngang trên đường sùi bọt mép… tất cả đều do sốc thuốc. Mới đây, một con nghiện từ đầu Kinh 17 đối diện bị sốc thuốc đã đâm đầu thẳng vào nhà anh. Khi anh bắt đầu các bài cấp cứu thì một con nghiện khác đã lập tức xốc gã lên xe bỏ chạy thục mạng vì sợ anh Thắng là công an. Bản thân vợ anh Thắng cũng từng cứu 2 trường hợp bị sốc ma túy. Nhà anh Thắng là điểm cung cấp kim chích cho các con nghiện của một dự án giúp đỡ cộng đồng. Anh cho biết mỗi lần anh bỏ vào thùng phía trước nhà 50 kim, ống chích, nhưng có khi chỉ qua ngày đêm là hết. Đau đớn hơn, những con nghiện hay lui tới nhà anh Thắng để lấy kim rồi lôi kéo cả con gái mới lớn của anh. Khi biết vụ việc, anh Thắng phải cho con nghỉ học để đi cai nghiện bắt buộc. Hiện con anh đã hoàn thành cai nghiện và đang giúp

cha, mẹ tuyên truyền chống ma túy cho người dân trong xóm. Thời gian dài, số con nghiện tại Vĩnh Trinh tăng chóng mặt. Những con nghiện này lại lôi kéo các con nghiện khác. Vĩnh Trinh lại trở thành nơi cung cấp ma túy cho con nghiện kể cả ở nơi khác tới. Vừa “lùa” được các động chứa mại dâm ra khỏi Vĩnh Trinh, Công an Cần Thơ lại phải đau đầu với những phương án dẹp ma túy tại vùng quê này. Một lần nữa, địa bàn giáp ranh lại trở thành trở ngại cho lực lượng công quyền. Nhưng với sự kỳ quyết của Công an Cần Thơ, một loạt các ổ nhóm ma túy ở Vĩnh Trinh bị triệt xóa. Nhiều kẻ buôn bán cái chết trắng phải vào tù. Trong đó có những người từng sống dựa vào buôn bán thân xác của phụ nữ. Trung tá Đặng Văn Ngọ, Trưởng công an xã Vĩnh Trinh, thừa nhận nếu như 3 năm nay không xử lý án mại dâm thì án ma túy lại nổi lên như một thực tế nhức nhối. Trung tá Ngọ cho biết chỉ trong năm 2012 đã đưa đi cai nghiện trên 20 trường hợp. Còn theo anh Trương Minh Thắng thì số mới đăng ký cai nghiện hiện đã gần 30 người. Bà Trần Thị Thơi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Trinh, cho rằng phần lớn những người dính dáng tới mại dâm, rồi ma túy là những người không nghề, không đất, hoặc thanh niên đua đòi, khờ khạo bị dụ dỗ. Cũng đã có nhiều dự án như dạy nghề cho người dân ở đây kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng, các dự án tỏ ra thiếu hiệu quả khi nhiều người học nghề rồi cũng bỏ do những người này cho rằng kiếm tiền không đủ sống. Bà Thơi cho biết qua nhiều người ở đây mong mỏi có được số vốn để làm ăn, buôn bán… nhưng vốn về địa phương thì ít, trong khi quá đông người thất nghiệp. “Để Vĩnh Trinh hay sắp tới là khu “tam giác vàng” gần đó (xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) trở lại yên bình như những vùng quê khác của miền Tây hiền hòa, thì ngoài việc triệt xóa các tụ điểm, những người có trách nhiệm cũng đừng quên sau đó những người này làm gì để sống”, một người dân ở Vĩnh Trinh tâm sự.


VietUS magazine

59

29


TIN TÚC

TIN VIÊT NAM - HÌNH SU

GIẾT VỢ VÌ KHÔNG ĐƯỢC KIỂM TRA TIN NHẮN

Nghi “bị cắm sừng”, Đậm đòi đọc tất cả tin nhắn trong điện thoại của vợ nhưng không được. Trong cơn ghen, anh ta cầm dao đâm chết người đầu gối tay ấp.

KẺ LẠ MẶT VÀ 13 PHỤ NỮ BỊ HÃM HẠI

Chỉ sau đó vài tuần, ngày 30/6, Nina Nichols, 68 tuổi, đã bị giết tại căn hộ của bà ở đại lộ Commonwealth, khu Brighton của Boston. Nạn nhân là nhà vật lý trị liệu, sống một cuộc đời khá yên bình và giản dị. Chồng bà chết trước đó 20 năm. Người đàn ông duy nhất mà bà quen biết là ông anh rể.

Nguyễn Văn Đậm trước vành móng ngựa tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Sơn Ninh.

Ngày 13/6, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Nguyễn Văn Đậm (29 tuổi, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) 10 năm tù về tội Giết người. Nguyễn Văn Đậm trước vành móng ngựa tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Sơn Ninh. Đậm và chị Bùi Thị Thảo Vân kết hôn năm 2006, có 2 mặt con. Gần đây, Đậm nghi ngờ trong lúc mình vắng nhà, cô vợ 25 tuổi đã ngoại tình nên muốn kiểm tra. Một buổi tối, anh ta thu xếp ngủ cùng hai con tại phòng khách, để vợ một mình trong phòng ngủ. Nửa đêm, Đậm bất thình lình mở cửa xông vào, thấy vợ đang nhắn tin nên giật lấy điện thoại để xem. Đọc tin có nội dung “ít bữa nữa đi An Khê, anh có đi không”, Đậm nổi cơn ghen. Hai vợ chồng xảy ra cãi vã to tiếng. Đậm đòi xem tất cả tin nhắn để giải tỏa nghi ngờ. Yêu cầu không được thực hiện, Đậm rút dao đâm vợ nhiều nhát. Chị Vân chết trên đường đi cấp cứu. 30

VietUS magazine

59

Hiện trường cũng giống như một vụ trộm. Các ngăn kéo bị kéo ra bên ngoài, đồ đạc nằm lung tung trên thảm như thể căn phòng vừa trải qua một trận bão. Nhưng điều kỳ lạ là hàng nắm tiền sterling bằng bạc sáng lóa trong một ngăn kéo, tiền trong ví, máy quay phim đắt tiền của nạn nhân vẫn nguyên tại chỗ... Không đồ đạc nào bị mất, ngoại trừ việc hung thủ đã lục lọi sổ ghi địa chỉ và tập thư của nạn nhân. Xác nạn nhân nằm trên sàn nhà, hai chiếc tất nylon của bà buộc quanh cổ và phía trước thắt lại thành hình chiếc nơ. Trước khi giết thủ phạm đã hãm hiếp bà. Pháp y xác định vụ án xảy ra vào khoảng 17h. Cùng ngày hôm đó, cách nơi Nina Nichols bị giết khoảng 24 km về phía bắc của Boston, cảnh sát phát hiện thi thể của bà Helen Blake. Pháp y giám định bà bị giết trong khoảng 8-10 giờ

sáng. Người phụ nữ 65 tuổi này cũng bị xiết cổ bằng tất nylon sau khi bị hãm hiếp. Ngang cổ, tên tội phạm buộc một cái nơ bằng chính áo lót của bà. Căn hộ của Blake bị lục lọi, hai chiếc nhẫn kim cương mà bà đeo biến mất. Tên tội phạm đã tìm cách mở một hộp và một tủ bằng kim loại nhưng không thành công. Cảnh sát trưởng Boston Edmund McNamara rất lo lắng. Ông cảnh báo mọi phụ nữ trong thành phố phải khóa cửa và phải trông chừng những kẻ lạ mặt. Các nhân viên cảnh sát bị hoãn nghỉ phép và được huy động vào điều tra những vụ án bí ẩn này. Thông tin của những kẻ từng có tiền án tấn công phụ nữ hay bị tâm thần được rà soát để tìm hung thủ đã thực hiện loạt vụ tấn công đó. Theo cảnh sát, thủ phạm hẳn phải là một kẻ rất ghét mẹ đẻ của hắn. McNamara yêu cầu Cục Điều tra Liên bang (FBI), nơi ông từng làm việc, tổ chức cuộc họp giúp hơn 50 thám tử của ông hiểu hơn về các loại tội phạm tình dục. Trong khi đó các vụ án giết người vẫn liên tiếp xảy ra. Ngày 19/8, bà Ida Irga, 75 tuổi, trở thành nạn nhân của tên bóp cổ. Nạn nhân được tìm thấy sau khi bị giết hai ngày, trong căn hộ của mình tại số 7 đại lộ Grove, phía tây Boston. Cũng như những vụ trước đó, không dấu hiệu nào cho thấy thủ phạm đã đột nhập vào nhà của nạn nhân. Có lẽ Irga đã cho hắn vào nhà một cách thoải mái. Khác với các vụ kia, Igra bị bóp cổ. Máu khô vẫn còn trên đầu, trong mồm và tai bà. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi Ida Irga bị giết, một phụ nữ khác tên Jane Sullivan, 64 tuổi, cũng bị bóp cổ đến chết tại căn hộ 435, đường Columbia, thị trấn Dorchester ngay gần thị trấn nơi Irga sống. Thi thể được phát hiện khi đang ở giai đoạn phân hủy 10 ngày sau khi chết.


HÀNG LOẠT NẠN NHÂN “SẬP BẪY” CÔ GÁI MANG DÁNG DẤP ĐÀN ÔNG

Nếu không đọc lý lịch bị cáo, khó ai có thể biết được bị cáo là nam hay nữ, bởi lẽ mái tóc ngắn sát da đầu, gương mặt hầm hố, dáng người cục mịch, giọng nói ồm và khàn… của Ngũ Cẩm Liên chẳng khác nào một người đàn ông thực thụ. Dù mới học đến lớp 6, nhưng với bản tính “ma lanh”, Liên đã khiến rất nhiều nạn nhân “ăn quả đắng” với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngày 15/10/2009, Ngũ Cẩm Liên (sinh năm 1984, ở đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) đã mua một căn nhà trên đường Lũy Bán Bích thuộc quận Tân Phú vủa vợ chồng

ông Trần Tâm Thiện và bà Vương Ánh Tuyết. Chỉ sau đó hơn một tháng, Liên đã bán lại căn nhà đó cho bà Dương Cẩm Mai ở quận 11 với giá 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, với lòng tham vô đáy, cô gái này đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo nhằm thực hiện những âm mưu mờ ám khác. Trước lúc chuyển giao giấy tờ gốc căn nhà trên cho người mua là bà Mai, Liên đã đi mua máy in màu và máy scan loại tốt về nhà để thực hiện những thao tác vô cùng tinh vi. Liên giả chữ ký của Trưởng phòng TN&MT và chữ ký của Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Tân Phú. Khi đã tạo ra một “bộ hồ sơ hoàn chỉnh”, Liên ung dung đợi thời cơ, dùng những loại giấy tờ giả này nhằm tiếp tục bán cho người khác để thu lợi bất chính. Với thủ đoạn vay nợ rồi lừa bán “nhà ma” này và khi bại lộ thì “ký nhận nợ”,

Liên đã biến hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân từ “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua quan hệ dân sự; còn các nạn nhân thì khốn đốn vì bỏ ra hàng tỷ đồng mà giờ “ôm mớ giấy lộn”. TAND TP Sài Gòn tuyên phạt bị cáo Ngũ Cẩm Liên tổng cộng 19 năm tù, trong đó, 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội làm giả con dấu của cơ quan nhà nước; buộc bị cáo Liên phải bồi thường số tiền nhiều tỷ đồng cho các bị hại.

Ngũ Cẩm Liên trong phiên xét xử.

VietUS magazine

59

31


TIN TÚC TIN THÊ THAO

NBA MUỐN TĂNG ÁN PHẠT VỚI HÀNH VI ‘ĐÓNG KỊCH’ TRÊN SÂN BÓNG RỔ

Ủy viên tối cao của Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ, ông David Stern vừa thừa nhận rằng có lẽ tổ chức này sẽ phải tăng án phạt tiền đối với các hành vi ‘đóng kịch’ trên sân bóng để việc xử phạt có tính răn đe hơn, bởi mức phạt hiện này là không thực sự hiệu quả.

triệu đô-la mỗi mùa bóng.” Và ngài Ủy viên cam đoan ông cùng tổ chức của mình sẽ ngày càng mạnh tay hơn nữa để làm trong sạch môi trường thi đấu của NBA, giải bóng rổ hấp dẫn nhất thế giới. Tuy nhiên, rất có thể việc trừng phạt sẽ chỉ áp dụng ở việc phạt tiền mà chưa thể dùng đến những biện pháp khác. “Chúng tôi vẫn đang ngày càng chú ý vào vấn đề này hơn. Nhưng quan trọng là cần phải thực hiện thật cẩn trọng. Phải xem xét từng trường hợp một trong rất nhiều trường hợp,

HLV George Karl. Ảnh: Internet.

Ông David Stern. Ảnh: Internet.

Ở mùa giải năm nay, NBA đã công khai cảnh báo và thực hiện việc phạt tiền nhắm vào các cầu thủ thường xuyên có hành vi ngã giả vờ trên sân bóng trong các tình huống va chạm nhằm đánh lừa trọng tài và đem lại lợi thế cho đội bóng của mình. Khoản phạt bắt đầu từ 5.000 đô-la cho lần vi phạm đầu tiên và sẽ tăng dần lên nếu cầu thủ tái phạm. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, số lượng ‘kịch sĩ’ trên sân bóng rổ của NBA vẫn không giảm nhiều và Ủy viên David Stern thừa nhận NBA cần phải mạnh tay hơn nữa. “Như thế vẫn là chưa đủ,” ông Stern nói. “Bạn sẽ không tài nào bắt họ dừng làm việc đó nếu như chỉ phạt họ 5.000 đô-la trong khi lương của họ là 5,5 32

VietUS magazine

thất nghiệp. Ngay sau khi chia tay với Denver Nuggets, vị chiến lược gia này đã nhận được lời mời về làm việc tại Memphis Grizzlies.

59

và tiến hành phạt những tình huống ‘đóng kịch’ quá đáng nhất một cách thật cẩn trọng. Chúng tôi có thể chấm dứt ngay lập tức nếu như cấm cầu thủ thi đấu, nhưng ở thời điểm này cách thức đó có vẻ hơi hà khắc. Và mọi việc sẽ tùy thuộc vào Ban lãnh đạo và Hội đồng điều hành giải đấu về mức độ của những hình phạt đó,” ngài Ủy viên chia sẻ.

VỪA MẤT VIỆC Ở DENVER, HLV GEORGE KARL ĐÃ ĐƯỢC MEMPHIS MỜI CHÀO

HLV xuất sắc nhất của NBA chắc chắn là một người khó có khả năng

Memphis Grizzlies chắc chắn sẽ chia tay HLV Lionel Hollins vào cuối tháng này, và họ cần có một HLV mới càng sớm càng tốt để ổn định đội bóng. Và HLV George Karl, người đã 9 lần liên tiếp đưa Denver lọt vào play-off NBA, được xem là ứng cử viên số 1. Theo nguồn tin của NBC Sports, thì George Karl đã tiến hành nói chuyện với những đại diện của câu lạc bộ Memphis Grizzlies ngay sau khi ông bị Denver sa thải. Ngoài Memphis Grizzlies, hiện tại còn có một câu lạc bộ khác cũng hết sức quan tâm đến HLV George Karl là Los Angeles Clippers, câu lạc bộ cũng vừa sa thải HLV, ông Erik Spoelstra. Karl tất nhiên là một HLV giỏi. Ông đã liên tiếp dẫn dắt Denver vào vòng playoff trong nhiều năm liền, mùa 2012/13 cũng vậy. Mùa giải vừa rồi ông cũng giúp Denver lập kỷ lục của đội bóng về số trận thắng trong một mùa giải (57 thắng, 27 thua). Tuy dẫn dắt đội bóng thành công, nhưng HLV George Karl lại không có được mối quan hệ tốt với ban lãnh đạo của Denver. Sau sự ra đi của Tổng giám đốc Masai Ujiri, một người có quan hệ rất thân thiết, tương lai của George Karl càng không được ổn định. Cuối cùng câu lạc bộ đã quyết định sa thải HLV này vào ngày hôm 7/06.


BROOKLYN NETS MUỐN TUYỂN CỰU CẦU THỦ NEW YORK KNICKS LÀM HLV

Jason Kidd khi còn thi đấu cho Knicks.

Jason Kidd có thể sẽ là người đầu tiên vượt qua mối quan hệ địch thủ giữa hai đội bóng cùng của thành phố New York là New York Knicks và Brooklyn Nets, để trở thành HLV của Nets sau khi đã từng thi đấu trong màu áo của Knicks. Thi đấu ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, Kidd đã có 19 năm thi đấu tại NBA cho những đội bóng danh tiếng. Cựu danh thủ này cũng đã từng khoác áo Nets khi đội bóng này còn đóng trụ sở ở New Jersey. Ở mùa 2012/13, Kidd bắt đầu chơi cho New York Knicks, và đó cũng là mùa bóng cuối cùng Kidd có mặt ở NBA trong vai trò của một cầu thủ. Tuy nhiên, ngay sau khi giải nghệ, Kidd đã nhận được một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn từ Brooklyn Nets. Anh có thể trở thành HLV của đội bóng sau khi đội này sa thải HLV tạm quyền P. J. Carlesimo, người đã lên thay HLV trưởng Avery Johnson ở giữa mùa bóng. Hiện tại hai bên đang trong quá trình đàm phán, nhưng những tiến triển thuận lợi trong những ngày vừa qua cho thấy Kidd đã sẵn sàng trở thành tân HLV của Brooklyn Nets, đội bóng đã có mặt ở vòng play-off năm nay nhưng bị loại ngay vòng 1 bởi Chicago Bulls. Nếu làm HLV của Nets, chắc chắn Kidd sẽ có những trận đấu ‘thú vị’ khi dẫn dắt Nets chống lại đội bóng cũ New York Knicks.

LEBRON JAMES: ‘TÔI SẼ PHẢI CHƠI TỐT HƠN’

Thất bại ở game 3 khiến cho các cầu thủ Miami Heat cảm thấy cực kỳ thất vọng và gần như bị dồn vào đường cùng khi buộc phải thắng ở game 4 để có thể cân bằng lợi thế sân khách - sân nhà trước đối thủ San Antonio Spurs. Hiện tại Miami Heat đã đấu trọn vẹn 2 trận sân nhà đầu tiên của mình, thắng 1 và thua 1. Nhưng ở trận đầu tiên trên sân khách, họ đã thảm bại với tỉ số 77-113 và hy vọng giành chiến thắng ở game 4 là rất nhỏ nếu như không cải thiện được phong độ. Nếu để Spurs thắng ở game

Miami Heat đối mặt với nguy cơ mất ngôi vô địch. Ảnh: Internet.

4, tỉ số sẽ là 3-1 và khi đó chỉ cần để thua thêm 1 game nữa, thì Heat sẽ chính thức trở thành cựu vô địch. HLV Erik Spoelstra nói một cách buồn bã: “Tôi thậm chí còn không nhận ra đội bóng đang thi đấu ngoài đó nữa” để nói rằng Heat của ông đã đánh mất mình ra sao trước đối thủ. Còn LeBron James, siêu sao hàng đầu của bóng rổ Mỹ, thì thừa nhận anh đã chơi quá tệ. Điểm số trung bình của James qua 3 game là 16,3 điểm/trận và tỉ lệ ném trúng đích là 38,9%. Anh nói sau trận đấu: “Thành thực mà nói, tôi sẽ phải chơi tốt hơn. Nếu tôi chơi tốt hơn thì đội bóng cũng sẽ chơi tốt hơn và đó là điều mà tôi phải làm. Tôi phải làm được điều đó, bởi các đồng đội đều đã làm tốt công việc của họ còn tôi thì không.” Có lẽ, James đang nhận trách nhiệm về mình để giảm bớt gánh nặng cho những đồng đội như Wade và Bosh, vốn đã phải đón nhận rất nhiều chỉ trích. Trước đó, sau game 1, những gì James nói khá trái ngược khi anh khẳng định dù mình có chơi cố gắng hơn đi nữa thì đội bóng cũng không thể chiến thắng nếu chỉ dựa vào một ngôi sao. Dù sao đi chăng nữa, sẽ là một trận đấu rất khó khăn ở game 4 cho LeBron James và các cầu thủ Miami Heat.

3040 Sunlight Dr. Austell, GA 30106

3 bed/ 2 bath $155,000

G R A N D

S O U T H

Each office is independently owned and operated

Your Home Here

Call now to list your house with our team at Remax Grand South

Johnny Le

770.601.7589

johnny.le@remaxgrandsouth.com

VietUS magazine

59

33


GARETH BALE SẼ LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ C.RONALDO TRỞ LẠI MU?

Dù những thông tin về việc Real Madrid đang quyết tâm giữ chân Cristiano Ronaldo, tuy nhiên MU vẫn đang rất hy vọng sẽ đưa tuyển thủ Bồ Đào Nha về lại Old Trafford và Gareth Bale có thể sẽ là chìa khóa của thương vụ này…. Hiện Real Madrid đang thực hiện 2 việc song song là đàm phán gia hạn hợp đồng với C.Ronaldo và họ cũng đẩy mạnh đàm phán với Tottenham để chiêu một Gareth Bale, người có lối đá khá giống với siêu sao người Bồ Đào Nha. Dù mới đây Chủ tịch Perez của Real khẳng định sẽ giữ chân được Ronaldo, tuy nhiên trên thực tế, cầu thủ này vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc cánh cửa để anh tới với đội bóng khác vẫn còn rất rộng mở. Real Marid theo đuổi Bale từ Hè trước, nhưng sau một năm thi đấu thành công, giá trị chuyển nhượng cầu thủ người xứ Wales đã tăng phi mã. Được biết, hiện tại Tottenham đáng hét giá chuyển nhượng lên đến 85 triệu bảng, số tiền kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng từ trước tới nay. Tuy nhiên, điều đó không làm Real

Madrid chùn chân. Dưới thời của Perez, ông từng đưa 4 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới tới Real gồm Figo, Zidane, Kaka và Ronaldo. Chính vì thế chuyện mua Bale dù có giá 85 triệu bảng (đắt hơn 5 triệu so với số tiền mua Ronaldo trước đây) vẫn có khả năng xảy ra. Nhưng hai thương vụ này của Real đang gắn chặt với nhau. Perez mới đây cho biết: “Đối với những cầu thủ và các khoản đầu tư mà tạo ra thu nhập, bạn có thể cung cấp cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng chúng tôi không nói về Bale quá nhiều bởi vì anh ấy chơi tại một câu lạc bộ thân thiện và họ sẽ cảm thấy khó chịu (nếu Real sử dụng truyền thông để gây áp lực)” Ưu tiên chính của Perez là giữa chân Ronaldo ở lại bằng hợp đồng mới thay thế cho hợp đồng chỉ còn thời hạn 2 năm, tuy nhiên mức lương đòi hỏi của Ronaldo đang khá cao. Vì vậy, rất có thể nếu mua được Bale, Real Madrid sẵn sàng nhả Ronaldo. Hiện tại ngoài MU, PSG cũng đang theo đuổi Ronaldo, tuy nhiên rõ ràng nếu rời Real thì gần như chắc chắn tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ trở lại Old Trafford, nơi đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của cầu thủ này khi cho anh cơ hội để phát triển và trưởng thành. Mức giá mà MU đưa ra cũng khá đẹp, 65 triệu bảng và các thêm một trong hai cầu thủ, Nani hoặc Chicharito, những người Real cũng đang theo đuổi.

Bale sẽ là chìa khóa để Ronaldo về lại MU?

34

VietUS magazine

59

MU SẴN SÀNG TĂNG LƯƠNG GẤP ĐÔI ĐỂ CHÈO KÉO LEWANDOWSKI Theo báo giới Anh, MU sẵn sàng trả lương gấp đôi cho Lewandowski để lôi kéo tiền đạo này về với sân Old Trafford.

Lewandowski sẽ nhận lương gấp đôi nếu đồng ý gia nhập MU

Dù là “người hùng” của Dortmund trong những mùa giải qua nhưng ít ai biết rằng Lewandowski đang nhận mức lương chỉ khoảng 2 triệu bảng/năm (tương đương 40.000 bảng/tuần). Mức lương đó thậm chí chưa bằng 1 cầu thủ tầm trung của Premier League nhưng sẽ rất khó để Dortmund, một CLB không có tiềm lực tài chính mạnh, “vung tay quá trán” để giữ chân “sát thủ” người Ba Lan. Do đó, MU đã lợi dụng “điểm yếu” này để lôi kéo Lewandowski. Theo báo giới Anh, “Quỷ đỏ” sẵn sàng trả mức lương cao gấp đôi cho chân sút của Dortmund (khoảng 90.000 bảng/tuần) nếu anh chấp nhận gia nhập sân Old Trafford. Trên thực tế, Lewandowski muốn theo chân Mario Gotze tới đầu quân cho Bayern Munich nhưng như đã biết, phía Dortmund cương quyết không “nhả người” cho đại kình địch. Chính vì vậy, cơ hội đang mở rộng trước mắt MU. Cũng theo những nguồn tin thân cận, nhà ĐKVĐ Premier League khẳng định họ sẵn sàng chi ra khoảng 25,5 triệu bảng để thuyết phục Dortmund trong thương vụ này. Tính tới nay, MU mới hoàn tất được 1 bản hơp đồng, đó là Guillermo Varela với giá 1 triệu bảng từ Atletico Penarol.


Premier Telecomm Services Authorized Contractor

“The Bridge between Comcast and The Asian Community”

Công Ty do người Việt Nam quản lý, chuyên lo tất cả dịch vụ về Comcast Công Ty đang có nhu cầu tuyển người, xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết

Bussiness Class

6090 McDonough Dr., Ste G, Norcross GA 30093

678-691-9094

VietUS magazine

59

35


TIN TÚC TIN CÔNG NGHIÊP

“CHÂN DUNG” IPHONE THẾ HỆ MỚI HÉ LỘ QUA IOS 7

Một vài tính năng trong hệ điều hành iOS 7 vừa ra mắt hôm 11/06 đã hé lộ đôi chút về “chân dung” của chiếc điện thoại iPhone thế hệ mới được dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Apple đã chơi trò giữ bí mật quá lâu về chiếc điện thoại iPhone thế hệ mới, nhưng đánh giá thật kỹ về các tính năng mới nhất trên hệ điều hành iOS 7 có thể dự đoán được một vài thay đổi về phần cứng trên iPhone mới, và thậm chí cả iPad thế hệ mới. Nâng cấp Camera Thực tế thì không cần chờ đến ngày Apple ra mắt bản nâng cấp iOS người ta mới dự đoán Apple sẽ nâng cấp về cảm biến ảnh cùng các tính năng chụp ảnh tĩnh và quay video trên các sản phẩm thế hệ mới. Và điều này dường như là thực tế khi hệ điều hành iOS 7 mới ra đã bắt đầu hỗ trợ khả năng quay video 60 khung hình/giây, trong khi đó chuẩn quay video trên các smartphone khác là 30 khung hình/giây. Điều này có nghĩa iPhone mới sẽ có thể quay được nhiều khung hình hơn các sản phẩm trong cùng 1 thời gian. 36

VietUS magazine

59

Và, chất lượng video của iPhone mới có thể là 1080pHD. Nhờ đó, video sẽ mượt hơn, không bị giật, đặc biệt là khi chúng ta quay

các vật thể chuyển động hoặc camera chuyển động. iPhone có khả năng quay với tốc độ 60 khung hình/giây cũng trở nên lý tưởng với những người dùng muốn tạo ra các đoạn video quay chậm (slow-motion). Ngoài tính năng quay video, tại sân khấu chính của sự kiện WWDC diễn ra hôm qua cũng hé lộ về chế độ chụp Burst Mode với tốc độ 60 khung hình/ giây khi người dùng giữ nút chụp trong một quãng thời gian. Burst Mode là chế độ cho phép người dùng có thể lựa chọn một trong ba tốc độ: Cao, trung bình, thấp. Tuy nhiên, có thể Apple sẽ không hỗ trợ chế độ Burst mode nhưng hãng sẽ cho phép iPhone có khả năng chụp ảnh nhanh. Cảm biến mới Hệ điều hành iOS 7 hỗ trợ cảm biến đo độ nghiêng (từ khuynh), cho phép thiết bị có thể đo được độ dốc, độ cong, và đặc biệt là về trọng lực. Thực tế chưa rõ liệu Apple có bổ sung thêm một cảm biến vật ký cho iPhone giống như Samsung đã làm với mẫu điện thoại Galaxy S4 hay là hãng sẽ tập hợp dữ liệu được đo trên các cảm biến hiện tại. Dù thế nào đi nữa, có thể khẳng định một điều rằng cảm biến từ khuynh

sẽ tạo ra nhiều ứng dụng thú vị, như là thay đổi góc nhìn trên bản đồ 3D hay là có thể giám sát người dùng trong các ứng dụng tập thể dục ngoài trời. Cảm biến này cũng hữu ích trong các trò game, đặc biệt là các trò chơi tương tác thực tế ảo. Không có NFC iPhone 5 ra mắt mà không được trang bị tính năng chạm vật lý NFC để truyền dữ liệu, và có vẻ như iPhone thế hệ mới cũng không có sự xuất hiện của công nghệ này. Nếu Apple xem việc Apple đầu tư phát triển giao thức AirDrop như là một “ẩn ý” cho rằng “Quả táo” không có ý định sử dụng công nghệ phổ biến trong các thiết bị smartphone mới nhất.

Apple dường như là “nói không với NFC”

Từ lâu nay, Apple vẫn thể hiện sự lạnh nhạt với công nghệ chạm vật lý NFC để thanh toán di động và chia sẻ dữ liệu. Hãng đã tự phát triển hệ thống Passbook của riêng mình nhằm giúp người dùng thực hiện các hoạt động thanh toán, mua vé. Trong khi đó, dường như Apple đang xem AirDrop như là một sự thay thế NFC trên các thiết bị iPhone, iPad để chia sẻ hình ảnh và video.


SÔN KHAI THUEÁ - E.A. 4483 Pond Edge Road, Snellville, GA 30039 Phone: 770-695-0315 Fax: 770-695-0320 E-mail: SONKHAITHUE@GMAIL .COM KHAI THUEÁ: Licenced to practice before the IRS. Hôn 17 naêm kinh nghieäm khai thueá. Nhaän khai thueá caù nhaân, cô sôû thöông maïi, coâng ty, toå hôïp Lieân bang vaø taát caû Tieåu Bang. Laäp soå saùch keá toaùn, payroll, W-2, From 1099... Coá vaán, höôùng daãn, thaønh laäp S-Corporation, Partnership, LLC ... *INSURANCE: 12 naêm kinh nghieäm TAÁT CAÛ CAÙC LOAÏI BAÛO HIEÅM

*DI TRUÙ:

(Xe, nhaø, Nhaân thoï, Business...)

Laäp hoà sô baûo laõnh xin ñoaøn tuï hay Du lòch, ñieàn ñôn Quoác Tòch, Theû xanh...

*NOTARY PUBLIC:

Mieãn phí cho khaùch cuûa Sôn Khai thueá

Quí Vò coù theå khai thueá vôùi chuùng toâi qua fax, phone, hoaëc e-mail vaø nhaän giaáy tôø khai thueá tieän lôïi qua e-mail KINH NGHIEÄM - CHÍNH XAÙC - UY TÍN - TIEÁT KIEÄM VietUS magazine

59

37


LOÀI KIẾN LẠ THÍCH ĂN ĐIỆN THOẠI IPHONE, GALAXY

Raspberry là một loài kiến siêu nhỏ, có khả năng miễn nhiễm với các loại thuốc trừ sâu và có sở thích đặc biệt là ăn các linh kiện điện tử.

này hoàn toàn miễn nhiễm với các loại thuốc trừ sâu, do đó rất khó để tiêu diệt chúng. Hiện tại, kiến Raspberry đã xuất hiện ít nhất tại 21 quận của bang Texas, 20 quận của bang Florida và không chỉ tấn công các thiết bị điện tử, nó còn là mối đe dọa của các loài động vật hoang dã và vật nuôi nơi đây.

Thời gian gần đây, người dùng tại khu vực miền Nam nước Mỹ đang phải đau đầu chống lại một loài kiến mà người dân ở đây gọi là “kiến điên”, mang tên Raspberry với một sở thích hết sức kỳ lạ đó là phá hủy các thiết bị điện tử. Loài kiến này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2002 tại Texas và sau đó lan rộng ra các bang lân cận, gây ra khá nhiều thiệt hại cho các thiết bị điện tử. Với kích thước chỉ khoảng 3 mm, nó có thể dễ dàng chui vào những khu vực rất nhỏ, thậm chí là cả điện thoại. Nguy hiểm hơn, loài “kiến điên”

Một nhà nghiên cứu kiến cho biết: “Kiến lửa là một loài rất lịch sự. Chúng sống trong sân nhà bạn và làm tổ. Chúng chỉ tấn công khi bạn xâm phạm lãnh thổ của chúng. Trong khi đó, loài

CERFIFIED PERFORMANCE

‘kiến điên’ này hoàn toàn khác. Nó có thể đi bất cứ đâu. Chúng có thể tấn công nhiều thứ, nhưng các bảng mạch điện tử có vẻ như là thứ chúng ưa thích nhất”. Theo một báo cáo mới công bố, loài kiến lạ này đã gây ra thiệt hại khoảng gần 150 triệu USD riêng trong năm 2012 tại bang Texas. Khi xâm nhập vào bên trong một thiết bị nào đó, loài kiến này sẽ tiết ra chất dịch, kêu gọi đồng loại của chúng đến và cứ như vậy, cả đàn kiến sẽ phá hủy thiết bị của bạn với tốc độ nhanh chóng mặt. Do đó, nếu bỗng một ngày chiếc điện thoại hay máy tính bảng của bạn bỗng nhiên bị hỏng mà không rõ nguyên nhân, đừng vội đổ lỗi cho nhà sản xuất, bởi rất có thể, chiếc điện thoại iPhone hay Galaxy đắt tiền của bạn đã trở thành miếng mồi ngon của loài kiến Raspberry.

LE’S

Trung Tâm Sửa Chữa Các Loại Xe 3345 Highway 29 Lawrenceville GA 30044

Auto Glass

2581 Treehouse Ln.Lawrenceville, Ga 30044

ĐỨC: MERCEDES - BWM - WOLKSWAGEN NHẬT: LEXUS - HONDA - TOYOTA - NISSAN CÁC LOẠI XE MỸ VÀ ÂU CHÂU KHÁC

Pleasant Hill

Exit 104

North

CERFIFIED PERFORMANCE

Chuyên môn sữa và thay tất cả các loại kiếng cho tất cả loại xe

Hwy 29

Đặt biệt chúng tối đến tận nhà và cơ sở thương mại

VietUS magazine

59

$1 io n is s Em

770-925-9225

5

DŨNG (JOE) NGUYỄN

38

Winshield Replacement

-Tận Tâm -Thành Thật -Kỹ Lưỡng -Chu Đáo -Nhanh Chóng

Mon-Sat: 8am-5pm Sunday Closed

Xin gọi Quỳnh 770-882-8160


DZŨNG từng mở tiệm trên Buford Hwy, Doraville. Nay đã dời về địa chỉ mới

5456 JIMMY CARTER BLVD, SUITE 140, NORCROSS, GA 30093 (Đối diện bên kia đường của chợ HongKong 2 Kế bên tiệm thuốc tây VN)

Cell phone: 678-717-9718 Số tiệm : 678-615-2102

Tận Tâm Chu Đáo

Với phong cách chăm sóc khách hàng TẬN TÂM, CHU ĐÁO, hứa hẹn chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Đặt biệt có Massage Mặt và Trang điểm Cô Dâu, Dạ Hội,Nối Lông Mi. Người Việt Nam ta luôn coi trọng, nâng niu và chăm sóc mái tóc vì mái tóc là “một gốc” của chính mình. Vì thế mái tóc luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng để tạo nên cá tính cho mỗi người. DZŨNG mong được gởi đến quý khách đã từng ủng hộ cho DZŨNG 20 năm qua lời biết ơn sâu sắc nhất và hy vọng quý khách vẫn tiếp tục ủng hộ cho DZŨNG. Cần tuyển nhiều thợ có kinh nghiệm,

Môû cöûa: 10am - 7pm everyday

DZŨNG HAIR IMPRESSION CHUYÊN Cắt Tóc Tạo Kiểu Tóc Uốn Nhuộm Hi-light

Phục Hồi Tóc Duỗi Tóc Thẳng Hấp Dầu Gội Chải

VietUS magazine

59

39


TIN TÚC TIN KHOA HOC

ĐÀN ÔNG PHẢI HỌC NỮ GIỚI CÁCH RỬA TAY

Ảnh minh họa: Dreamstime.

Có đến 95% số người sau khi đi vệ sinh không biết rửa tay đúng cách để diệt sạch vi khuẩn, trong đó phần lớn đàn ông phải học hỏi phụ nữ cách rửa tay cho sạch. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Environmental Health cho thấy, cứ ba người thì có hai người rửa tay bằng xà phòng, và cứ 10 người thì có một người không hề rửa tay sau khi đi vệ sinh. Cũng theo nghiên cứu, nam giới luôn “kém vệ sinh” hơn so với phụ nữ. Nhóm nhà khoa học từ Đại học bang Michigan đào tạo 12 sinh viên của trường cách quan sát kín đáo, và thu thập dữ liệu về hành vi rửa tay trong các nhà vệ sinh tại các quán bar, nhà hàng, một số nơi công cộng khác của một thị trấn. Tộng cộng họ đã quan sát được 3.749 trường hợp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật Mỹ (CDC) đề xuất, bạn nên rửa tay kỹ với xà phòng trong vòng từ 15 đến 20 giây, hoặc trong khoảng thời gian đủ để bạn “ngâm nga” xong bài hát “Happy Birthday” hai lần. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, những người đi vệ sinh xong chỉ rửa tay khoảng thời gian trung bình là 6 giây, chỉ có 5% là rửa tay trong 15 giây hoặc lâu lơn. Xét về nam giới, một nửa trong số họ là dùng xà phòng khi rửa tay, và 15% trong số họ không hề rửa tay. Trái lại, có đến 78% phụ nữ rửa tay với xà phòng, và chỉ 7% phụ nữ không rửa tay. 40

VietUS magazine

59

“Kết quả trên khiến chúng tôi kinh ngạc, vì một nghiên cứu từ trước đó chỉ ra rằng tỷ lệ người rửa tay đúng cách tăng lên đáng kể”, Carl Borchgrevink, phó giáo sư về lĩnh vực dịch vụ khách sạn nhà hàng của bang Michigan, cho biết. Theo nhóm chuyên gia, khi gặp một bồn rửa bẩn, người đi vệ sinh sẽ ngại rửa tay, trong khi một chiếc bồn rửa sạch sẽ kích thích người ta rửa tay lâu hơn. Con người có xu hướng thích rửa tay hơn vào thời gian sớm trong ngày và khi họ nhìn thấy biển hiệu khuyến khích rửa tay. Cuộc nghiên cứu đưa ra ý tưởng, nên thiết kế biển hiệu khuyến khích rửa tay trong nhà vệ sinh nam vì nó rất hữu ích. Trung tâm CDC cho rằng, rửa tay là một trong nhiều cách hiệu quả nhất giúp chặn đứng sự lây lan của các loại bệnh truyền nhiễm. Theo ước tính, tay bẩn chính là nguyên nhân gây ra 50% số ca bệnh bắt nguồn từ thực phẩm.

PHẦN MỀM BIẾN CONTAINER THÀNH VƯỜN RAU

Chương trình máy tính giúp một kỹ sư phần mềm trở thành nhà sản xuất rau sạch chất lượng cao dù không sở hữu những mảnh đất màu mỡ. Sau khi bán công ty viễn thông vào năm 2008, Matt Liotta - một kỹ sư phần mềm tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ - bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng kinh doanh mới. Trong một lần tới siêu thị ở thành phố Atlanta, anh nhận thấy phần lớn trái cây và rau trong siêu thị tới từ các bang hoặc quốc gia khác, Enterpreneur đưa tin. “Đa số rau diếp mà người Mỹ mua có nguồn gốc từ bang California. Nhu cầu đối với rau diếp rất lớn, nhưng tôi không tìm thấy trang trại trồng rau diếp quy mô

lớn bên ngoài bang California”, anh kể. Sau phát hiện đó, Liotta nghĩ rằng anh nên áp dụng khả năng lập trình vào hoạt động trồng trọt để trở thành nhà cung cấp rau cho thành phố Atlanta.

Matt Liotta trong trụ sở của công ty PodPonics. Ảnh: Enterpreneur.

Năm 2010, Liotta thiết kế một chương trình máy tính để kiểm soát ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm trong các container để trồng rau diếp. Anh mua 4 container cũ về để thử nghiệm trồng rau diếp trong một bãi đỗ xe. Rau diếp mọc sau vài ngày. “Chỉ trong vài ngày, một dự án nghiên cứu đã trở thành cơ hội kinh doanh”, anh nói. Liotta thu được 1,7 triệu USD từ các nhà đầu tư để thành lập công ty PodPonics và mở rộng sản xuất. Anh thuê một dải đất khô cằn, hoang vu trong sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta để trồng rau. “Một nông dân bình thường sẽ không bao giờ có thể trồng trọt trên loại đất cằn cỗi này. Chúng tôi muốn chứng minh rằng, nhờ công nghệ, con người có thể sản xuất nông phẩm mà không cần phải có đất tốt”, anh nói. Hiện nay PodPonics sản xuất 62 tấn rau sạch mỗi năm. Ngoài ra công ty còn mở rộng hoạt động trồng rau sang tận Dubai - quê hương của một trong những người góp vốn cho công ty. “Rau của chúng tôi có vẻ non hơn, xanh hơn và ngon hơn vì chúng sinh trưởng trong môi trường lý tưởng”, Liotta khẳng định.


VietUS magazine

59

41


TREO GIẢI TRIỆU ‘ĐÔ’ CHO BÀI TOÁN THẬP KỶ

Một giám đốc ngân hàng tại Mỹ sẽ trao một triệu USD cho người giải thành công một bài toán mà các nhà toán học chưa tìm ra đáp án từ thập niên 80. Hôm 4/6, Hiệp hội Toán học Mỹ (AMS) tuyên bố họ sẽ trao giải thưởng một triệu đôla cho lời giải của bài toán Giả thuyết Beal (một bài toán về lý thuyết số), Business Standards đưa tin. D. Andrew Beal - một giám đốc ngân hàng tại bang Texas, Mỹ - đã đưa ra giải thưởng Beal này lần đầu tiên vào năm 1997. Con số ban đầu là 5.000 USD và nó tăng dần theo thời gian. Người phát ngôn của AMS Michael Breen cho rằng lời giải sẽ phức tạp hơn so với một bài toán tương tự - bài toán Định lý Fermat lớn. Giới toán học đã “bó tay” với nó trong vài trăm năm. Cả Giả thuyết Beal và Định lý Fermat lớn đều là những ví dụ điển hình của nhiều tuyên bố trong lý thuyết số: rất dễ để phát biểu, nhưng vô cùng khó để chứng minh. Beal là giám đốc ngân hàng, đồng thời cũng là một nhà toán học tự học và là người sáng lập giải thưởng Beal. Với việc công bố giải thưởng, ông muốn truyền cảm hứng tới thanh niên trong việc theo đuổi toán học và khoa học. Một ủy ban do AMS chỉ định sẽ trao giải thưởng cho người tìm ra lời giải của Giả thuyết Beal hoặc phản bác nó. AMS

42

VietUS magazine

59

giữ tiền thưởng cho tới khi họ tìm thấy người giải nó. Giả thuyết Beal như sau: Với a, b, c, x, y, z là các số nguyên dương và x, y, z lớn hơn 2, lời giải duy nhất của phương trình: ax+by=cz là bộ số a, b, c có ước chung khác 1. Ví dụ: 33+63=35 thì các cơ số đều có ước chung là 3. Giả thuyết Beal tổng quát hơn cả Định lý Fermat lớn: Không thể tìm ra 3 số nguyên dương a,b,c nào thỏa mãn được phương trình ax + bx = cx với x là số nguyên dương lớn hơn 2.

THƯ ĐIỆN TỬ CÓ THỂ GÂY CĂNG THẲNG

xử lý thư điện tử. Trong khi đó, nhịp tim và huyết áp của họ tăng tới mức cao nhất khi lượng tin nhắn trong hộp thư điện tử của họ đạt mức lớn nhất. “Não người chỉ có thể xử lý 8 tới 12 nhiệm vụ cùng lúc. Nếu bạn không thể giảm số lượng công việc, não sẽ rơi vào trạng thái quá tải và bạn cảm thấy mệt mỏi”, giáo sư Tom Jackson, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu. Jackson cho rằng những thiết bị đa năng như iPhone hay Blackberry cho phép người lao động kiểm tra thư điện tử vào mọi thời điểm trong ngày. Nhưng chính sự tiện lợi đó khiến người lao động cảm thấy căng thẳng hơn. “Việc sắp xếp thư điện tử vào các thư mục làm giảm mức độ căng thẳng và tạo cảm giác thoải mái vì nó giúp mọi người cảm thấy họ kiểm soát được tinh thần”, nhóm nghiên cứu nói.

TỔ TIÊN CỦA LOÀI NGƯỜI NHỎ HƠN CHUỘT ĐỒNG

Hoạt động đọc và gửi thư điện tử có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim và cảm giác căng thẳng. Các nhà tâm lý của Đại học Loughborough tại Anh theo dõi 30 công chức chính phủ để tìm hiểu tác động của thư điện tử (e-mail) đối với họ. Nhóm nghiên cứu phân tích mẫu nước bọt, đo nhịp tim và huyết áp của nhóm công chức trong 24 giờ, Telegraph đưa tin. Kết quả cho thấy, nồng độ cortisol - hoóc môn gây nên trạng thái căng thẳng - trong nước bọt của nhóm công chức tăng thêm 83% khi họ đọc và gửi thư điện tử và tăng thêm tới 92% khi họ vừa nghe điện thoại vừa

Tổ tiên của loài người từng sống trên trái đất từ 55 triệu năm trước, ăn côn trùng và có chiều cao vỏn vẹn 7 cm. Các nhà khoa học Trung Quốc từng tìm thấy một bộ xương hóa thạch khá đầy đủ tại tỉnh Hồ Bắc từ khoảng một thập kỷ trước. Song mãi tới đầu tháng 6, các nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc mới công bố kết quả phân tích hóa thạch, Nature đưa tin. Sau khi so sánh hơn 1.000 đặc điểm của hóa thạch với 157 loài động vật linh trưởng - bao gồm vượn cáo, khỉ đầu chó, tinh tinh, khỉ đột, người - nhóm nghiên cứu kết luận con vật hóa thạch là một loài khỉ từng sống trên trái đất từ khoảng 55 triệu năm trước. Họ gọi loài này là Archicebus


Hình minh họa một con khỉ Archicebus achilles. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

achilles. Khối lượng cơ thể trung bình của Archicebus achilles là 30 gram, còn chiều cao trung bình vào khoảng 7 cm. Với khối lượng và chiều cao như thế, cơ thể chúng nhỏ hơn cả chuột ngày nay. Chúng sống trên cây trong những khu rừng nhiệt đới ẩm gần các hồ. Hàm răng nhọn cho thấy côn trùng là thức ăn chủ yếu của chúng. Hốc mắt to chứng tỏ thị lực của chúng rất tốt nên chúng có thể săn mồi vào ban ngày. Xương gót chân của A. achilles có hình dạng tương đối giống với xương gót chân những loài khỉ, vượn và cả con người. Răng của chúng cũng giống răng của khỉ đuôi sóc ở châu Mỹ. Xijun Ni, trưởng nhóm phân tích hóa thạch, nói rằng A. achilles sở hữu chiếc đuôi rất dài, các chi mảnh, mặt tròn. Chân của chúng có khả năng bám, nắm vật thể. “Rất có thể lông của chúng có nhiều màu sắc”, Xijun nói. Với sự tồn tại của A. achilles, giờ đây giới chuyên gia nhân chủng có thể khẳng định rằng những tổ tiên đầu tiên của loài người sống ở châu Á. Nhưng sau đó, vì một lý do mà giới khoa học chưa biết, nhánh linh trưởng tiến hóa thành loài người lại xuất hiện ở châu Phi. Richard Kay, một nhà nhân chủng học của Đại học Duke tại Mỹ, nói rằng A. achilles là mắt xích còn thiếu trong cây tiến hóa của loài người. Chúng là động vật linh trưởng cổ xưa nhất mà

con người từng biết, song không phải là “cụ tổ” đầu tiên trong cây tiến hóa của động vật linh trưởng. “Chúng không phải là loài linh trưởng đầu tiên trên trái đất, nhưng rất gần với loài đầu tiên”, ông nhận định. Erik Seiffert, một giáo sư của Đại học Stony Brook tại Mỹ, nói rằng A. achilles là một trong những hóa thạch linh trưởng hoàn chỉnh nhất mà giới khoa học từng phát hiện. “Theo tôi, đây là một trong những phát hiện quan trọng nhất trong lịch sử của ngành nghiên cứu động vật linh trưởng thời tiền sử”, ông bình luận.

CHỚ CƯỜI NHIỀU NẾU MUỐN TRỞ THÀNH SẾP

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, những phụ nữ lạnh lùng, kiêu hãnh là đối tượng mà chủ doanh nghiệp đánh giá cao khi họ tuyển các vị trí quản lý.

Các nhà tâm lý cho rằng, phụ nữ nên phá bỏ khuôn mẫu chung của nữ giới nếu họ muốn làm “sếp”. Ảnh: dreamtimes.com.

Rất nhiều phụ nữ tài năng, giàu ý tưởng mới và làm việc chăm chỉ, nhưng họ không bao giờ có cơ hội đảm đương vị trí quản lý. Để tìm hiểu nguyên nhân, các nhà tâm lý của Đại học Kỹ thuật Munich tại Đức thực hiện nhiều nghiên cứu để tìm hiểu những tiêu chí chọn lựa nhà quản lý của các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Họ mời nhiều nhà lãnh

đạo cấp cao tham gia các thử nghiệm, Telegraph đưa tin. Nhóm nghiên cứu yêu cầu các nhà lãnh đạo đọc thông tin về nhiều nhân viên và yêu cầu dành cho một số vị trí quản lý còn trống. Sau đó các nhà lãnh đạo phải nêu kỳ vọng của họ đối với những vị trí quản lý ấy. Kết quả cho thấy, mọi nhà lãnh đạo đều muốn chọn những người quyết đoán, cứng rắn và có khả năng áp đảo người khác. Họ cũng thừa nhận rằng, họ luôn coi phụ nữ là những người thân thiện, cởi mở, mềm mỏng nên không phù hợp với công việc lãnh đạo. “Phần lớn nhà lãnh đạo tin rằng nam giới sẽ tỏ ra quyết đoán hơn khi họ nắm quyền điều hành”, giáo sư Isabell Welpe, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu. Song điều khiến nhóm nghiên cứu ngạc nhiên là ngay cả những nhà lãnh đạo nữ cũng có thiên hướng chọn ứng cử viên nam mỗi khi họ tuyển người cho những vị trí quản lý. Welpe lập luận rằng, để lọt vào tầm ngắm của nhà tuyển dụng mỗi khi ứng tuyển vị trí quản lý, phụ nữ nên phá bỏ khuôn mẫu mà xã hội áp đặt cho phụ nữ. Chẳng hạn, họ nên tỏ ra lạnh lùng và kiêu hãnh - những tố chất cần thiết của những người nắm vai trò chèo lái tổ chức. “Người ta thường nghĩ rằng những phụ nữ cởi mở và vui tính không có khả năng và nguyện vọng làm người lãnh đạo. Ngoài ra mọi người cũng thừa nhận kiêu hãnh là một phẩm chất cần thiết của nhà quản lý”, Welpe bình luận.

VietUS magazine

59

43


TIN TÚC TIN ĐIÊN ANH

MẸ MICHAEL JACKSON BỊ ĐIỀU TRA VÌ CHÁU GÁI TỰ TỬ

Mẹ của Paris Jackson - Debbie Rowe - hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để giành quyền nuôi cô bé. Nhưng Rowe không định làm như vậy.

Paris vui vẻ bên cạnh mẹ ở trang trại ngựa. Ảnh: Splash.

Sau khi con gái 15 tuổi của Michael Jackson tự tìm đến cái chết hôm 5/6, thẩm phán Tòa án tối cao Los Angeles quyết định mở cuộc điều tra hai người đồng giám hộ - bà nội Katherine và anh họ TJ Jackson - về việc chăm sóc Paris. Nguồn tin trên TMZ cho biết, mẹ cô bé - bà Debbie Rowe - sẵn sàng giành quyền giám hộ con nhân vụ việc, nếu Paris Jackson yêu cầu. Thế nhưng, hôm 10/6, nguồn tin thân cận với gia đình phủ nhận điều này. Theo nguồn tin, vợ cũ của Michael Jackson rất tôn trọng “ông hoàng nhạc pop” quá cố và bà Katherine nên sẽ không tìm đến một cuộc chiến giành quyền nuôi con trước tòa. “Debbie rất tôn trọng Katherine và di nguyện của Michael. Về phía Katherine, bà cũng sẽ không từ bỏ vai trò vì cảm thấy nó sẽ 44

VietUS magazine

59

làm tổn thương con trai quá cố của bà”, nguồn tin cho biết. Tuy không định tranh giành trước tòa nhưng cũng theo nguồn tin, nếu thẩm phán quyết định tước bỏ quyền giám hộ của Katherine sau cuộc điều tra, Debbie sẵn sàng nhận vai trò này. Ngoài ra, Debbie Rowe lên kế hoạch đưa cô con gái tuổi teen tới sống với mình tại trang trại ngựa ở ngoại ô Los Angeles vào mùa hè năm nay. Debbie Rowe ly hôn Michael Jackson năm 1999. Bà và con gái Paris gần đây thân thiết với nhau sau thời gian dài xa cách. Cô bé đã đến chơi ở trang trại ngựa và đón sinh nhật cùng mẹ hồi tháng 4. Nơi ở chính của Paris hiện nay là biệt thự của gia đình Jackson ở Calabasas, California. Paris Jackson tìm đến cái chết hôm 5/6 bằng cách tự cứa cổ tay và uống 20 viên thuốc giảm đau nhưng may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời. Debbie Rowe đã tới thăm con gái tại bệnh viện và nói với Katherine Jackson về kế hoạch mùa hè của hai mẹ con. Paris hiện được chuyển tới bệnh viện UCLA - nơi bố cô qua đời năm 2009 - để điều trị phục hồi. Cô bé có thể xuất viện trong một tuần tới hoặc lâu hơn, phụ thuộc vào quyết định của bác sĩ dựa trên tình trạng sức khỏe của Paris.

TRẦN HÀO LẤY VỢ KÉM 10 TUỔI

Nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh TVB Trần Hào, 42 tuổi, đã kết thúc quãng đời độc thân của mình bằng lễ cưới với nữ diễn viên trẻ Trần Ân Vy. Thông tin này được chính ngọc nữ 32 tuổi của màn ảnh Hồng Kông khoe trên trang cá nhân. Trần Ân Vy còn khoe lên blog cá nhân bức ảnh hai vợ chồng cô tại lễ cưới vừa diễn ra kèm theo dòng thông báo: “Chúng tôi đã làm đám cưới! Một

chương mới trong cuộc đời đang mở ra trước mắt chúng tôi… Cảm ơn tất cả các bạn”. Trong bức ảnh cưới duy nhất được công bố trên mạng, Trần Ân Vy trông thật hạnh phúc khi ở trong vòng tay của chồng mới cưới còn Trần Hào nhẹ nhàng hôn nhẹ lên bàn ta trái của vợ. Chiếc nhẫn cưới bằng kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út của Ân Vy. Tháng trước, Trần Ân Vy đã tuyên bố rút khỏi bộ phim truyền hình dài tập Cold Mountain, Hidden Dragon của đài TVB để quay về Canada thăm mẹ ruột đang bị bệnh. Trần Hào cũng gác hết công việc để tháp tùng cô bạn gái trẻ tuổi của mình về Canada và trong chuyến đi này, anh đỏ ngỏ lời cầu hôn nữ đồng nghiệp xinh đẹp như một cách để động viên tinh thần của mẹ vợ tương lai trên giường bệnh.

Trần Hào và Trần Ân Vy vừa tổ chức đám cưới

Cũng có thông tin khẳng định, Trần Ân Vy đã mang bầu nên cặp tình nhân nổi tiếng của TVB mới vội vàng tổ chức đám cưới như vậy. Trần Ân Vy đã ở lại Toronto để chuẩn bị sinh con trong khi Trần Hào thì quay về Hồng Kông để lo liệu cho đám cưới. Tuy nhiên, chính Trần Ân Vy đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Ngoài việc mua một tòa biệt thự trị giá 33 triệu đô la Hồng Kông để chào mừng cô dâu mới, Trần Hào


còn chuyển giao cho mẹ vợ tương lai quyền sở hữu tòa biệt thự trị giá 4 triệu đô la Hồng Kông như lễ vật cưới. Tòa nhà mới của vợ chồng Trần Hào rộng rãi, tiện nghi và đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối của cả hai người. Trần Hào và Trần Ân Vy gặp gỡ lần đầu tại phim trường bộ phim Master of Play vào năm 2011. Mối quan hệ đặc biệt của hai người bị phát hiện sau khi họ cùng đi nghỉ với nhau tại một khu an dưỡng cao cấp tại Hồng Kông vào tháng 3 năm ngoái. Chỉ sau hai năm hò hẹn, cả hai đều nhận thấy, họ không thể sống thiếu nhau và quyết định tổ chức hôn lễ trước sự chúc phúc của tất cả những người hâm mộ.

CÔ GÁI CỤT TAY TRỞ THÀNH HOA HẬU Ở MỸ

Nicole Kelly, cô gái xinh đẹp 23 tuổi đã gây bất ngờ khi đăng quang Hoa hậu tiểu bang Iowa (Mỹ) bởi người đẹp tóc vàng chỉ có một cánh tay. Nicole Kelly, người đẹp tới từ Keokuk là trường hợp rất đặc biệt dự thi Hoa hậu Iowa năm nay bởi cô sinh ra chỉ với một cánh tay. Dù chỉ có một cánh tay nhưng Nicole Kelly rất tự tin và quyến rũ, đó là lý do cô đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu tiểu bang Iowa. Kết quả đầy bất ngờ khi chiến thắng đã thuộc về cô gái trẻ tham vọng và dám ước mơ này. Trả lời phỏng vấn sau khi đăng quang, Hoa hậu Iowa cho biết, cô mừng vì với danh hiệu này, mọi người sẽ quan tâm tới những người khuyết tật nhiều hơn. Là một người đam mê các hoạt động từ thiện và xã hội, Nicole Kelly nói, cô cảm thấy tự hào vì chiến thắng của mình và cô hi vọng người khuyết tật sẽ cảm thấy tự tin hơn vào bản thân khi nhìn vào chiến thắng của cô.

Theo Hollywood Reporter, Scarlett Johansson đòi nhà xuất bản JC Lattes bồi thường thiệt hại do “vi phạm quyền cá nhân”, sau khi đơn vị này xuất bản một cuốn sách trong đó nhắc đến cái tên nổi tiếng của cô.

Giây phút đăng quang của cô gái nghị lực

Nicole Kelly chia sẻ, cô cũng gặp một số ánh mắt kỳ thị khi mới tiếp xúc. Kể từ bé tới giờ, cô cũng không ít lần bị đối xử không công bằng nhưng đó lại càng là động lực để cô cố gắng hơn trong cuộc sống. Mơ ước của tân Hoa hậu Iowa là trở thành một người quản lý tại sân khấu kịch nổi tiếng Broadway. “Tôi đã thử nhiều thứ, từ nhảy múa tới lặn, chơi bóng chày. Tuy nhiên có một điều tôi không từng nghĩ tới, đó là danh hiệu hoa hậu.” “Nếu cách đây một năm bạn nói tôi sẽ là hoa hậu thì tôi sẽ mim cười. Tôi chưa bao giờ mong ước điều đó nhưng giờ đây khi đoạt danh hiệu này tôi thấy mình thật may mắn. Tôi biết ơn những người đã luôn cổ vũ và động viên tôi.” Nicole xinh đẹp và thông minh sẽ đại diện cho Iowa tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ vào tháng 9 năm nay.

SCARLETT JOHANSSON KIỆN NHÀ XUẤT BẢN PHÁP

Nữ diễn viên ‘Avengers’ yêu cầu một nhà xuất bản bồi thường vì sử dụng tên cô trong một cuốn sách mà không xin phép.

Nữ diễn viên Scarlett Johansson. Ảnh: Wenn.

Trong cuốn tiểu thuyết “The First Thing We Look At”, tác giả kể câu chuyện về một phụ nữ xinh đẹp tên là Jeanine Foucaprez. Ban đầu, người này bị nhầm với ngôi sao nổi tiếng Scarlett Johansson. Tuy nhiên, những trang sau đó, tác giả đã xác nhận cô không phải Scarlett mà là Jeanine. Tác giả cuốn sách, Gregoire Delacourt, cho biết anh thực sự ngạc nhiên trước đơn kiện của Scarlett Johansson. “Điều này quả thực thú vị trong lịch sử làm nghề của chúng tôi. Tôi viết một cuốn tiểu thuyết, và nhân vật của tôi không phải là Scarlett Johansson mà là Jeanine Foucaprez”. Tác giả cũng cho biết, sở dĩ anh “mượn” tên minh tinh vì với anh, cô là một biểu tượng của sắc đẹp. Theo Gregoire, trong cuốn sách, anh cũng nhắc đến những cái tên nổi tiếng khác như Ryan Gosling và Gene Hackman. “The First Thing We Look At” là một trong những cuốn sách bán chạy ở Pháp kể từ khi phát hành hôm 20/3.

VietUS magazine

59

45


LƯU KHẢI UY TỰ TIN ‘TRÓI CHẶT’ DƯƠNG MỊCH

Tài tử Hong Kong hoàn toàn tin tưởng vào người tình xinh đẹp, trẻ trung kém anh một giáp. Lưu Khải Uy mới đây có cuộc trả lời phỏng vấn trên QQ. Anh chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư với tiểu hoa đán Dương Mịch. Khải Uy thừa nhận anh yêu chiều

tĩnh: “Chúng tôi theo truyền thống, cứ từng bước làm thôi. Đợi đến lúc thích hợp đã”. Dương Mịch, Lưu Khải Uy công khai tình yêu hồi đầu năm 2012. Khác với sự kín đáo của nhiều cặp tình nhân khác như Nghê Ni - Phùng Thiệu Phong, Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình… cặp Dương Mịch - Lưu Khải Uy thường xuyên sánh đôi trước đông người, bày tỏ tình ý với nhau.

‘NAOMI CAMPBELL MUỐN CHẶN ĐỨNG SỰ NGHIỆP TÌNH ĐỊCH’ Nhiều nguồn tin cho rằng, bằng quyền lực của mình, Naomi đang cố can thiệp tới các công ty người mẫu để cắt đứt con đường tiến thân của Hoa hậu La Tử Lâm.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.

bạn gái nhỏ hơn 12 tuổi. “Từ trước đến nay tôi luôn làm mọi việc vì người thân mà không nghĩ ngợi gì. Khi thích một người, dù cô ấy làm gì tôi đều thấy cô ấy đáng yêu”, diễn viên nói. Hiện nay Dương Mịch, Lưu Khải Uy đều tập trung cho công việc đóng phim, làm nhà sản xuất của mình. Hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau. Trước câu hỏi “Có sợ Dương Mịch bị người khác cướp mất?”, tài tử 39 tuổi đáp: “Tôi tự tin về mình. Trong tình yêu, hai bên đều cần tự tin về bản thân đồng thời tin tưởng đối phương. Chúng tôi hiểu rõ mục tiêu của nhau”. Từ đầu năm đến nay, Lưu Khải Uy, Dương Mịch không ít lần bị đồn sắp làm đám cưới. Trong buổi phỏng vấn, tài tử Hong Kong khẳng định anh và người tình không có kế hoạch cưới xin trong năm nay. Khải Uy nói anh thích trẻ con, được hỏi: “Anh có giục Dương Mịch sinh con cho mình?”, nam diễn viên điềm 46

VietUS magazine

59

Tỷ phú Nga Vladimir Doronin và Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2011 La Tử Lâm bị bắt gặp ôm ấp, đùa giỡn trên đảo Ibiza ở Tây Ban Nha cuối tuần trước. Ngay sau đó, công ty quản lý MIX Model đóng ở New York cho biết, họ đã sa thải chân dài Trung Quốc vì “cư xử thiếu chuyên nghiệp và vi phạm đạo đức nghề nghiệp”. Nhiều người cho rằng, quyết định này có sự tác động của Naomi. Một nguồn tin cho biết trên Page Six, siêu mẫu 42 tuổi không dừng lại đó mà đang liên hệ với các hãng ở Trung Quốc chấm dứt hợp đồng với La Tử Lâm. “Cô ấy có quyền lực rất lớn trong giới người mẫu”, nguồn tin nói. Một nguồn tin cho biết, tỷ phú 50 tuổi cảm thấy siêu mẫu Anh đang cố gắng chèn ép bạn gái mới của ông. Vladimir nói với bạn bè rằng họ chỉ muốn được yên ổn với nhau. “Thật sự buồn khi Naomi không để yên cho Vladimir dù ông ấy chỉ muốn được yên ổn cạnh tình mới. Lúc này, những gì Vladimir quan tâm là bảo vệ La Tử lâm và giúp người tình tránh khỏi những thiệt hại mà Naomi đang cố gắng tạo ra cho cô ấy”.

Naomi và Vladimir đã chia tay sau nhiều năm gắn bó. “Họ tan vỡ vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Vlad mong mọi chuyện tốt đẹp với Naomi. Ông ấy chỉ muốn thay đổi cuộc sống nhưng Naomi không tha cho ông ấy”. Một nguồn tin cũng cho biết, Vladimir rất bất ngờ khi thấy những bức hình chụp ông với La Tử Lâm trong biệt thự trên đảo. “Chỉ có rất ít người biết địa chỉ của biệt thự đó. Nó rất khó tìm và Vladimir nghi ngờ Naomi đã nói với paparazzi”, theo Page Six. Trong khi đó, một nguồn tin khác phủ nhận những điều trên, cho rằng Naomi không liên quan gì đến chuyện La Tử Lâm bị sa thải. “Naomi chỉ tập trung vào công việc, cô ấy không muốn để tâm vào chuyện này. Câu chuyện dường như xuất phát từ phía Vlad, ông ấy đang cố để tạo ấn tượng không hay về Naomi. Ông ấy không để cho Naomi yên”. Naomi hiện ở London tập trung vào phiên bản Anh của chương trình tìm kiếm người mẫu tài năng. “Điều này không hẳn dễ với Naomi vì chuyện tan vỡ khiến cô ấy bị tổn thương rất nhiều. Naomi chỉ đang cố gắng thể hiện ra ngoài là mình mạnh mẽ và cố gắng không nghĩ về nó. Naomi không phá hủy sự nghiệp của La Tử Lâm. Cũng chẳng có cách nào mà Naomi lại biết là họ ở Ibiza cả”, một nguồn tin viết. Mới đây, đại diện của công ty quản lý MIX Model - Neal Hamil - cũng lên tiếng rằng, anh cắt hợp đồng vì La Tử Lâm “thiếu chuyên nghiệp” hơn là những lý do cá nhân. Theo Neal, anh đã sa thải người mẫu khi cô nói với anh muốn trở về hoạt động ở Trung Quốc - điều này xung đột với kế hoạch mà công ty đã đề ra cho sự nghiệp tương lai của La Tử Lâm. La Tử Lâm từng là thí sinh trong đội của Naomi tại cuộc thi The Face, được sự dìu dắt, quảng bá của cô để đạt tới ngôi Á quân. Trước khi những hình ảnh với La Tử Lâm lộ diện, Vladimir còn bị bắt gặp cùng người mẫu Miami Jazzma Kendrick vui vẻ tắm nắng trên du thuyền. Vladimir hiện cùng Leonardo DiCaprio du lịch châu Âu.


VietUS magazine

59

47


TRUYÊN NGAN

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI KHÔNG SỐ

Tôi và chàng trai đó cùng ngồi tô tranh tới khuya. Vẫn không một dấu hiệu kết nối từ Tùng. Tôi lẳng lặng về nhà, chui vô chăn, và ngủ. Không khóc. Một mối tình đã rời xa tôi như thế...

Tôi không thể nhớ chính xác đây là lần thứ bao nhiêu

hình ảnh của Hà chạm đến tâm trí mình. Hà là ex của người yêu tôi, à, phải gọi là người yêu cũ của tôi mới đúng chứ. Chúng tôi vừa chia tay cách đây tám giờ đồng hồ, một cuộc chia tay “xoàng xĩnh” như cả tỉ lần “ân đoạn nghĩa tuyệt” khác trong quãng thời gian ba năm yêu nhau. Vì cớ gì ư? Đừng quá quan tâm về điều đó! Người ta yêu nhau chỉ bởi vì yêu nhưng có thể rời xa nhau vì mọi nhẽ. Với Tùng, anh hờn và nói chia tay bởi tôi đã không thể thu xếp và xin nghỉ việc ở quán cà phê khi anh bất ngờ nói muốn hai đứa cùng đi chơi xa. Lần khác, khi hai đứa đang lang thang trong trung tâm mua sắm, Tùng bảo muốn đổi sang xtyle jeans rách xem sao. Tôi chỉ nói “Jeans rách kén người mặc. Phối đồ không hợp dễ trông như thằng trẻ trâu nghịch dại lắm anh à!”, thế là chia tay, cả hơn tháng trời. Để rồi sau đó cười hì hì, gãi đầu gãi tai đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông loạn xị và đòi làm hòa. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao tôi nói chúng ta chẳng nên quan tâm quá đến căn nguyên của những cuộc chia tay mà làm gì. Tùng trẻ con và nông nổi. Khi giận dữ hay ghen tuông, anh thường ném vào điện thoại tôi cả đống tin nhắn chửi rủa đầy tức tối, nói tôi là đồ độc ác và xấu xa,... Tôi quẳng điện thoại vào trong túi xách treo trên giá, leo lên giường đắp chăn tìm kiếm giấc ngủ sau một ngày dài ở trường và ở chỗ làm thêm. Tôi đã quá quen với một “Tùng” như thế! Quen đến mức không còn buồn bã, chán nản hay đau thắt lòng khi đọc những con chữ lạnh lùng đó. Và quen cả đến mức thi thoảng cãi nhau, anh lại tìm đến người yêu cũ như một cách để trấn an bản thân, để khiến tôi ghen và lo sốt vó, hoặc cả hai. 48

VietUS magazine

59

Hà, bằng tuổi Tùng, nghĩa là hơn tôi hai tuổi. Trong khi tôi và Tùng theo đuổi lý tưởng trở thành những “con buôn” đại tài mang về cả đống tiền bạc tỷ, Hà có một cuộc sống riêng, có phần hơi “lộn xộn”. Tôi không quen và hiếm khi gọi cô là chị. Một phần bởi thói quen của Tùng khi nhắc đến chị. Luôn là Hà, chứ không phải cô ấy, người yêu cũ của anh ấy. Một phần nữa bởi tôi tin chúng tôi ngang bằng, cùng yêu Tùng và cùng được Tùng yêu. Thậm chí tôi có phần nhỉnh hơn do luôn chắc mẩm mình đang sở hữu Tùng ở thời điểm hiện tại. Vào trường Mỹ Thuật đã được hơn ba năm, là bà chủ của một cửa hàng quần áo online với các mẫu thiết kế tự chế, Hà trở thành một cái tên quen thuộc trong đám con gái mê thời trang và ưa những kiểu độc. Hà chơi piano rất tài, phiêu cùng guitar rất nghệ. Hà thân thiết với bè khi biết cựu tình địch của tôi là Hà đều nói số tôi thật hên. Họ băn khoăn không biết tại sao Tùng có thể nói lời chia tay Hà để chạy theo một con nhóc nhà quê ra tỉnh, nhan sắc hạng xoàng, tài năng chẳng có như tôi. Đọc tới đây, nếu bạn cũng có chung suy nghĩ với những người đó thì xin mời xem lại “triết lý” đã được nêu ra ở phía trên. Tình yêu mà, đầy cảm xúc nhưng cũng “nguyên tắc” vô cùng!

T

hế giới sách truyện của thứ ngôn ngữ lãng mạn bậc nhất thế giới nằm trên tầng hai của tòa nhà cổ kính trên phố Tràng Tiền. Quán cà phê nơi tôi làm việc ở tầng trệt. Những ngày mưa vắng khách, tôi xin phép chị phụ trách rồi chạy tót lên đó tìm vài mẩu truyện ngắn bằng tiếng Pháp để đọc. Trình độ gà mờ không đủ thẩm thấu những cuốn sách dài và rặt chữ. Tôi thích vùi mình trong căn phòng sách thiếu nhi hơn. Phòng trải


thảm đỏ, ngăn cách với bên ngoài bằng tấm thảm chùi chân kèm tấm biển: “Làm ơn bỏ dép ở ngoài!”. Những giá sách nhỏ xíu, những đầu sách sắc màu, tất cả khiến tôi say mê. Mấy anh chị học cùng lớp tiếng Pháp không giấu giếm vẻ chế nhạo khi phát hiện ra điều đó. Với họ, đọc sách trong thư viện phải gắn liền với những cuốn kinh điển, sách triết học hay kinh tế, sách khoa học hay giáo dục... Nhưng tuyệt nhiên không thể là sách truyện dành cho thiếu nhi, nghe có vẻ hơi xoàng. Mặc dù tôi biết bản thân họ chẳng thể nào hiểu được những cuốn sách đó nếu không có sự hỗ trợ (gần như tuyệt đối) của từ điển và google dịch. Tôi lặng im, cố che giấu sự thương hại. Phải, thật không có gì đáng buồn hơn khi con người ta luôn tự mẩm rằng mình biết tất cả trong khi chẳng hay biết rằng đằng sau những cuốn sách dành cho trẻ con kia là cả một kho tàng quý báu, kiến thức, kinh nghiệm... Tất cả đều đã được chắt lọc và tinh khiết, trong sáng lạ kì. Đúng như tục ngữ Pháp vẫn nói “L’habit ne fait pas le moine”... Chẳng thể đánh giá một vấn đề nào đó chỉ qua vẻ bề ngoài, ngay cả khi ta gắng xem xét chúng dưới cả góc độ trái tim và lý trí. Suy nghĩ ấy khiến tôi đau nhói khi nhớ về đoạn nói chuyện giữa tôi và Hà tối qua. Như mọi lần, tôi biết Tùng đã tìm đến chị, một thói quen cố hữu hay một sự nhung nhớ tình cũ khó buông, tôi không rõ. Quãng chừng nửa đêm, Hà nhắn tin, những con chữ hiện ra, nhảy múa như trêu tức “Tình yêu với Tùng, ổn cả chứ em?”. Tôi bần thần, đã có điều gì đó bất ổn trong mắt kẻ tình địch tha thiết muốn đánh bại tôi kia. Lẽ nào chị chưa hài lòng khi thấy người yêu tôi cười vui bên chị, chưa thấy yên bình khi tình cũ quay về và nói về cô người yêu mới bằng những lời lẽ không mấy hay ho. Lẽ nào tháng ngày này, đau đớn cho tôi và tình yêu cho chị, vẫn là chưa đủ? Mà, phụ nữ đa tình nhưng cũng thật ích kỉ. Tôi biết thế khi Hà nhắn tin bảo “Những người yêu nhau rồi sẽ trở về với nhau thôi mà em!” Tôi tự hỏi, trong chuyện này, ai là những người yêu nhau?

H

ôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi. Cảm giác đơn độc kinh khủng. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Liệu Tùng có thực sự cần tôi như cách tôi cần anh? Tôi cần anh thương yêu tôi, chỉ giản đơn như thế. Tôi không cần Tùng đưa đón vì lo ngại chuyện giao thông nguy hiểm. Tôi không cần Tùng chu cấp tiền bạc bởi không muốn anh gặp thêm khó khăn. Tôi chỉ cần anh yêu tôi, như thế có là nhiều? Quán cà phê vắng người. Tôi đảo mắt tìm kiếm một chiếc bàn trống, nhưng vô dụng. Một chiếc bàn đôi ở phía góc vẫn còn một ghế. Tôi không hề muốn bước ra khỏi quán, trở về

nhà và đối mặt với sự cô độc nên đã dạn dĩ mò đến hỏi ngồi cùng. Chàng trai đó đang vẽ tranh, thực tế là đang tô vẽ một bức họa đã được vẽ sẵn. Chàng gật đầu. Tôi gọi nước và xem chàng vẽ. - Lớn rồi còn thích tập tô sao? – Tôi không muốn trải qua một ngày vui trong nỗi buồn. Tôi bắt đầu bắt chuyện với người lạ. - Nếu ý nghĩ đó khiến cô vui, thì đúng vậy! - Thế thực ra anh đang làm gì? - Tôi đang tống khứ nỗi buồn! - Bằng cách tô màu cho các bức tranh sao? - Ngày hôm nay của tôi rất tệ... Và chàng trai đó bắt đầu kể về việc học ở trường, về đồ án mất công chuẩn bị nhưng rồi bị yêu cầu phải tìm địa điểm khác để thực hiện, về việc làm thêm nhàm chán đến mức phải bỏ trước khi hợp đồng kết thúc, về cô bạn gái ở rất xa,... Tựa hồ như chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm. - Mỗi người có một cách riêng để xoa dịu bực dọc. Tôi thích tô màu, vậy thôi. Còn cô...? Tôi không biết phải trả lời ra sao. Bởi chính bản thân tôi cũng không biết mình đã khi nào cố gắng giải tỏa cảm xúc cho bản thân chưa. Tôi luôn tự mẩm rằng mình rất ổn, mọi chuyện rồi sẽ khác sau một giấc ngủ dài. Tôi chưa khi nào nghĩ tới điều ấy. Cuộc đối thoại với chàng trai đẩy tôi vào một tình huống lạ lùng. Chuyện tình của tôi và Tùng như được soi chiếu dưới một tấm kính. Thay vì tự hỏi liệu Tùng có yêu tôi không, tôi băn khoăn không biết tình cảm của mình dành cho Tùng là như thế nào? Là thương yêu thực sự hay chỉ đơn giản là thói quen yêu thương và muốn được yêu thương, là sự lầm tưởng rằng đau đớn rồi sẽ giúp ta biết đâu là tình yêu của đời mình? Tùng giờ này hẳn đang vui với cô gái đó, anh có nhớ tới tôi không? Trong chuyện tình cảm thường có hai nhân vật chính và một kẻ thứ ba vô duyên. Nhưng tình huống của tôi có thể được gọi là người thứ ba không. Tùng có yêu tôi không? Cảm giác ngột ngạt ập đến, đau buốt. Nhưng tôi biết, mình sẽ phải từ bỏ. Từ bỏ trong đau đớn để chắc chắn đây là cơn đau cuối cùng. - Tô cùng tôi và cô sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều! Tôi và chàng trai đó cùng ngồi tô tranh tới khuya. Vẫn không một dấu hiệu kết nối từ Tùng. Tôi lẳng lặng về nhà, chui vô chăn, và ngủ. Không khóc. Một mối tình đã rời xa tôi như thế...

VietUS magazine

59

49


GÓC PHU NU LÀM ĐEP

CÁCH CUNG CẤP ĐỘ ẨM CHO DA HỮU HIỆU NGÀY NÓNG Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông có thể khiến da bạn khô nẻ, nhưng mùa hè thậm chí còn ‘khủng khiếp’ hơn khi làm giãn nóng các mạch máu và khiến bề mặt da mất đi độ ẩm cần thiết. Mùa hè, khí hậu nóng bức, cộng thêm thời tiết mưa ẩm bất thường dễ làm da bị thay đổi trạng thái đột ngột. Trong mùa này, làn da có xu hướng đổ dầu nhiều nhưng lại mất nước trên bề mặt da. Điều đó làm da mất đi độ ẩm cân bằng vốn có. Bên cạnh đó, việc bước ra tiết trời nắng nóng từ phòng điều hòa cũng sẽ dễ dàng gây nên hiện tượng sốc nhiệt, làm khô da và dẫn đến tình trạng da xỉn màu. Chính vì vậy, việc cung cấp độ ẩm cho da vào mùa hè luôn là vấn đề làm đẹp tiên quyết cho bất kì phái đẹp nào. Hãy cùng tham khảo những bí quyết cũng như lưu ý trong công cuộc lưu giữ độ ẩm cho làn da ngày hè ngay dưới đây nhé! Uống nhiều nước Hãy uống nước đều đặn, ít nhất 8 ly nước mỗi ngày để đảm bảo cung cấp đủ nước và đáp ứng được nhu cầu vận động của cơ thể. Nước sẽ giúp cơ thể loại bỏ độc tố, mang đến cho bạn làn da mượt mà, khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, các loại thức uống có ga và mùi vị có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống mao mạch, khiến xuất hiện mạch máu bên dưới da. Đây chính là nguyên nhân khiến da không đều màu, xám và kém mịn màng. Vì vậy, hãy nhớ giảm lượng đường trong các loại thức uống bạn nhé! "Đắp" nước lên mặt Cũng giống như khi bôi kem, việc vỗ nước lên mặt sẽ giúp làn da của bạn hút nước nhiều hơn. Bạn có thể sử dụng nước vo gạo để vỗ lên da mặt bởi trong nước vo gạo có chứa nhiều cám gạo, vitamin và khoáng chất rất có lợi cho tế bào da. Ngoài ra, nếu bạn đang bị lỗ chân lông trên da nở to vào mùa hè, thì nước đá lạnh sẽ là giải pháp hoàn hảo giúp bạn giải quyết vấn đề khó coi này. Rút ngắn thời gian tắm Tắm nước nóng vào mùa hè sẽ làm mất đi lượng dầu có sẵn của da, điều này dễ dàng làm da bạn trở nên khô, nứt nẻ. Bởi vậy, vào mùa hè, bạn nên rút ngắn tối đa thời gian tắm lại, và tốt nhất là hạ thấp nhiệt độ của nước nhé! Sử dụng kem chống nắng thường xuyên Việc dặm lại kem chống nắng lại giúp bổ sung nước cho làn da của bạn và ngăn chặn tác hại của tia UV đối với làn da. Nhờ vậy, làn da có thể tự duy trì độ ẩm của mình. Kem chống nắng sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi bạn thoa chúng lên da trước khi ra khỏi nhà từ 15 – 30 phút. Nhớ kết hợp thêm áo chống nắng và khẩu trang để bảo vệ da tuyệt đối nhé. Ngoài ra, bạn nên hạn chế đi ra đường vào những cung giờ nắng mạnh như 10h – 15h hằng ngày. 50

VietUS magazine

59


Sử dụng các sản phẩm dưỡng da thích hợp Những sản phẩm dưỡng da như kem tẩy da chết, mặt nạ dưỡng cũng cần được chú ý hơn trong mùa hè này. Bởi lẽ, cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông có thể khiến da bạn khô nẻ, nhưng mùa hè thậm chí còn "khủng khiếp" hơn khi làm giãn nóng các mạch máu và khiến cơ thể khó chịu. Bạn có thể sử dụng nước hoa hồng để tạo cân bằng pH trên da trước khi đi ngủ, dùng mặt nạ dưỡng ban đêm để đắp mặt vào buổi sáng (dưỡng chất trong mặt nạ đêm nhiều hơn). Những cách này sẽ vừa cung cấp dưỡng ẩm vừa chống lão hóa cho da.Khi sử dụng các sản phẩm trên da, hãy massage nhẹ nhàng thay vì chà xát mạnh bạn nhé. Sử dụng BB cream Thành phần của BB cream thường có có cả kem giữ ẩm và chống lão hóa cho làn da. Thêm vào đó, BB cream cũng có tác dụng "che phủ" cực tốt chỉ với một lớp mỏng. Bởi vậy việc sử

dụng BB cream vào mùa hè sẽ giúp bạn có được làn da mịn màng, tươi sáng mà không phải lo lắng tới việc các lỗ chân lông trên da mặt đã bị bít chặt, hoặc mặt bạn sẽ nhanh chóng trở nên loang lổ bởi lớp kem nền bị mồ hôi dầu làm cho lấm lem. Chăm chỉ đắp mặt nạ Đắp mặt nạ từ các loại quả và nguyên liệu trong bếp là một gợi ý tuyệt vời cho bạn trong mùa nóng này. Chúng đơn giản, dễ làm và đem lại công hiệu bất ngờ trong việc bổ sung dưỡng chất cho da. Có thể kể đến những loại mặt nạ được ưa chuộng như: dưa chuột, củ đậu, dưa hấu nghiền... hoặc những hỗn hợp như: bột yến mạch trộn sữa tươi không đường, mật ong trộn lòng trắng trứng và khoai nghiền, bột mì trộn dứa xay và nước cam...

3 BƯỚC CHĂM SÓC TOÀN DIỆN CHO CẶP MÔI HOÀN HẢO Đôi môi căng mọng, tươi tắn và tràn đầy sức sống cũng quan trọng không kém một làn da đẹp. Nhưng rất nhiều người trong số chúng ta thường bỏ qua việc chăm sóc cho đôi môi của mình. Để làn môi luôn căng hồng, tươi tắn, bạn hãy thử áp dụng 3 bước chăm sóc dưới đây nhé! Tẩy tế bào chết cho môi Các chuyên gia làm đẹp khuyên bạn nên thực hiện công việc này định kỳ mỗi tuần từ một đến hai lần. Việc tẩy da chết sẽ giúp cho môi không bị bong tróc vảy và tươi sáng, không bị xỉn màu. Để tẩy tế bào chết cho môi, bạn có thể áp dụng công thức sau: Trộn đường với mật ong, dùng những hạt đường có dính mật ong này massage nhẹ nhàng lên môi trong vòng 1 phút. Sau đó, để yên hỗn hợp này trên môi trong 5 phút cho đến khi da môi mềm ra. Tiếp đó, bạn lấy tay chà xát nhẹ nhàng những hạt đường trên môi để lấy đi các mảng da bong tróc. Sau đó rửa lại bằng nước ấm. Bạn có thể dùng đường và dầu oliu trộn lên và thực hiện theo cách trên. Dưỡng ẩm giúp môi luôn căng mọng Cung cấp đầy đủ độ ẩm cần thiết cho môi thì ta mới có thể tạo được đôi môi mềm mịn. Cấu tạo da ở môi cũng giống với da mặt, nên bạn đừng quên phải bảo vệ nó đặc biệt là chống nắng! Chúng ta cần thoa son dưỡng môi có chứa thành phần của kem chống nắng lên môi để vừa cung cấp độ ẩm cần thiết lại vừa giúp môi chống nắng hè hiệu quả, tránh việc môi bị thâm, xỉn mổi hoặc khô do mất nước. Ngoài ra, một tuần, các bạn dùng mặt nạ dưỡng cho môi 1-2 lần! Bạn chỉ cần hâm ấm mật ong rồi thoa mỏng lên môi, sau đó lấy một mẩu nilon đặt lên để chừng 10 phút

rồi rửa lại bằng khăn ẩm. Đây là cách chăm sóc môi mịn màng với thành phần tự nhiên vô cùng dễ dàng nhưng lại hiệu quả bất ngờ. Trang điểm giúp môi luôn tươi tắn Làn môi đẹp tự nhiên là điều ai cũng mong muốn nhưng để thật rạng rỡ và xinh tươi nhất là trong những sự kiện quan trọng, bạn cần thiết phải makeup cho đôi môi của mình thêm xinh. Những bạn có làn da trắng nên chọn son màu hồng, còn những bạn có làn da ngăm đen thì dùng màu hồng be hay tông màu nude, nhưng hiệu quả nhất, các bạn nên trực tiếp thoa thử lên môi mình rồi xác nhận xem . Nếu nó hài hòa với tông da và làm da trông sáng hơn thì đó chính là kiểu son phù hợp với bạn. Nếu màu son nào làm da chúng ta trông tối đi thì bạn nên cân nhắc thật kĩ trước khi sử dụng nhé! Bắt đầu bước trang điểm môi bằng chì kẻ viền môi. Sau đó dùng son đánh đều trên đôi môi. Để son bám bền hơn, khi đánh phấn phủ bạn nên phủ phấn lên cả bờ môi. Sau đó bôi một lớp son dưỡng để bảo vệ môi, tiếp đến mới sử dụng son màu. Nên chọn dạng son lì thay cho son bóng vừa bám bền hơn lại không tạo sự bóng bẩy cho đôi môi. Bạn cũng nên chọn những màu son nhẹ nhàng như hồng sen, cam, nude… sẽ phù hợp hơn với thời tiết mùa hè và thường giữ được lâu hơn. Ngoài ra, bạn hãy thử mẹo thoa một ít rượu vang đỏ lên môi để son môi giữ được lâu.

VietUS magazine

59

51


5 THỰC PHẨM GIÚP DA CĂNG MỊN

Ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, hoa quả, quả việt quất... là những thực phẩm tác động lên da, đem lại sự mịn màng, tươi tắn. cốc cần thiết cho sự tăng trưởng tế bào, sản xuất của các axit béo, và chuyển hóa của chất béo và axit amin, kích thích sự tái tạo tế bào da, đồng thời hạn chế sự thoát nước trên bề mặt nên ngăn chặn da bị khô. Đây là một lựa chọn lý tưởng để bổ sung các dưỡng chất cho làn da, duy trì làn da thật khỏe mạnh.

Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da được quảng cáo là có công dụng thần kỳ, giúp da trở nên hoàn hảo trong thời gian ngắn. Chưa kể tính xác thực của quảng cáo thì số tiền mà bạn phải bỏ ra để sở hữu các loại mỹ phẩm không hề nhỏ. Có thể mỹ phẩm ấy có tác động tích cực lên da nhưng không phải ai cũng đủ tiền để thử dùng. Bạn hoàn toàn có thể có làn da căng mịn và tươi sáng mà không phải quá tốn kém, chỉ bằng việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Có hàng trăm loại thực phẩm tự nhiên mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, không chỉ làm đẹp cho làn da mà còn tăng cường sức khỏe, trí lực và thể lực. Năm loại thực phẩm dưới đây giúp bạn có một làn da mịn màng và khỏe mạnh nếu sử dụng thường xuyên. 1. Axit béo thiết yếu (EFAs) Các axit béo thiết yếu cung cấp chất chuyển hóa, rất quan trọng cho quá trình hình thành cơ cấu, chức năng tế bào và duy trì các rào cản, chống thấm nước cho làn da. Omega-3, axit béo hoặc các EFAs giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các thành phần có hại và đào thải các chất độc hại qua bề mặt da, giúp đem lại vẻ láng mịn cho làn da. EFAs có nhiều trong cá hồi, hạt lanh và quả óc chó. Bên cạnh Omega-3 trong cá hồi còn chứa nhiều vitamin B12, kali và protein, trực tiếp tham gia vào các hoạt động, hình thành tế bào da. 2. Ngũ cốc nguyên hạt Ngũ cốc nguyên hạt chứa rất nhiều chất xơ và chống oxy hóa. Bên cạnh việc tăng cường dưỡng chất để có làn da khỏe mạnh hơn, ngũ cốc nguyên hạt còn giúp cân bằng lượng đường và tránh tăng insulin. Các chất trong hạt ngũ

52

VietUS magazine

59

3. Rau xanh và hoa quả Rau xanh và hoa quả giàu nước, vitamin C, beta carotene và các chất chống oxy hoá. Hoa quả và rau xanh không những giúp da sáng, mịn màng mà còn tăng độ đàn hồi. Đặc biệt, vitamin C kích thích sự hình thành collagen. Một chế độ ăn uống cân bằng, đặc biệt giàu các chất chống oxy hoá (hoa quả màu đỏ, củ cải đường, bắp cải tím hoặc cà rốt, quả lựu, nho đỏ...) chính là liều thuốc đơn giản và rẻ tiền để đảm bảo cho bạn có làn da thật hoàn hảo. 4. Việt quất Việt quất luôn là loại quả thần kỳ đối với làn da. Chúng chứa axit salicylic, thành phần chính trong các loại kem dưỡng trắng da. Quả việt quất có chứa chất chống oxy hóa, ngăn ngừa các tác nhân có hại từ môi trường xâm nhập vào cơ thể gây tổn thương tế bào. Quả việt quất chứa các chất riboflavin, vitamin E, mangan, vitamin C và chất xơ làm làn da của bạn được bảo vệ tốt hơn. Đây cũng là cách tự nhiên nhất, đơn giản nhất mà bạn có thể làm ngay khi muốn có một làn da khỏe mạnh. 5. Nước Chúng ta đều biết sự quan trọng của nước đối với sức khoẻ. Nhưng nhiều người vẫn không uống đủ lượng nước khiến làn da trở nên khô và không khoẻ. Hàng ngày, bạn nên uống khoảng 2,5 lít nước. Cách tốt nhất là luôn để chai nước trên bàn, trong tủ lạnh và đảm bảo một lượng nước như vậy phải uống hết trong một ngày. Nước có tác dụng làm hydrat hóa da từ trong ra ngoài, giúp thư giãn và có thể chữa các vết chàm, da khô, các nốt đỏ và dưỡng ẩm cho da. Nước còn có tác dụng loại bỏ các tạp chất, cải thiện lưu thông máu, giúp làn da của bạn mịn màng, đẹp hơn. Vậy ta sao bạn không bắt đầu uống nước để có làn da mịn màng và khỏe mạnh?


NEW LISTINGS

Available

$230,000

Marble Spring

4 Bed 2.5 Baths, full basement 2 Car Garage, granite counters and island

Convenient Beaver Ruin area

Available

$275,000

North Druid Hills

4 -side Brick, Bamboo Hardwood Floors New appliances, New cabinets, updated bathrooms

Minutes to Lenox Mall

RENTALS $650 Available

71 Caboose Ct.

Your Home Here Call now to list your house with our team at Remax Grand South

2 Beds, 2 1/2 Baths

Kevin Do

Nicole Phan

kevin@dofinancials.com

nicole@dofinancials.com

678.481.1483 G R A N D

S O U T H

678.453.6511

Each office is independently owned and operated

VietUS magazine

59

53


MAKE-UP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM GƯƠNG MẶT

Đừng nghĩ một khuôn mặt phải được trang điểm kỹ mới có thể làm nổi bật các đường nét và giúp bạn trở nên tươi tắn hơn.. Với những bí quyết đơn giản dưới đây, bạn sẽ đẹp rạng ngời hoàn hảo, ngay cả khi để mặt mộc. Phương pháp sử dụng phấn nền trang điểm tạo khối đã và đang được ưa chuộng phổ biến trong phái đẹp ngày nay. Đây là một cách thay đổi diện mạo bên ngoài mà không cần thiết phải đụng đến dao kéo. Những gì bạn cần chỉ là một hộp phấn nền, phấn ngọc trai bắt sáng và những thủ thuật trang điểm nho nhỏ để có thể phù phép cho khuôn mặt của mình: Từ tròn trĩnh trở nên góc cạnh hơn và từ khuôn mặt to bè trở nên thon gọn, duyên dáng hơn. Nào, hãy cùng chúng tôi tham khảo các cách tạo khối cho từng dáng hình khuôn mặt khác nhau nhé. Khuôn mặt rộng Đây là kiểu gương mặt có phần má to bè và rộng, chúng thường mang lại cảm giác không cân đối và thô cứng. Những cô gái có gương mặt kiểu này thường tìm cách khắc phục sao cho gương mặt trở nên thon nhỏ và nữ tính hơn. Bạn có thể sử dụng phấn nâu đánh hai bên hốc má, kéo dài từ thái dương cho đến góc hàm. Phấn bắt sáng được phủ ở phần gò má nhô cao tạo cảm giác tươi tắn khi bạn cười. Khuôn mặt dài Những người đối diện các cô nàng có khuôn mặt dài thường có cảm giác buồn bã và mệt mỏi. Chính tỉ lệ khuôn mặt dài đã khiến những cô nàng này thường xuyên có xu hướng biểu đạt cảm xúc như vậy. Để khắc phục điểm yếu, bạn có thể sử dụng phấn nâu đánh dưới gò má. Những mảng tối dưới gò má thường giúp khuôn mặt trở nên cân đối và đầy đặn hơn. Khuôn mặt tròn Những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn phong cách trang điểm cho mình. Họ thường có xu hướng mong muốn khuôn mặt trở nên thon thả và thanh thoát hơn. Để làm được như vậy, có thể sử dụng

54

VietUS magazine

59

phấn nâu đánh theo hình boomerang tại gò má phía dưới thái dương, đồng thời đánh phấn nâu dọc xương hàm. Khuôn mặt vuông Hay còn gọi là mặt chữ điền. Kiểu khuôn mặt này thiếu đi vẻ nữ tính uyển chuyển cần thiết cho gương mặt của các cô gái. Để giải quyết vấn đề này, nhiệm vụ của trang điểm chính là mềm hóa gương mặt bằng cách dùng phấn nâu đánh tạo khối đậm màu phía dưới mắt theo chiều hất lên thái dương, đồng thời đánh phấn nâu dọc hai bên xương hàm.

Khuôn mặt có mũi to bè Chiếc mũi to bè có thể là một điểm trừ lớn trên khuôn mặt hoàn mỹ của bạn. Chúng không phù hợp và là một điểm nhấn sai lệch so với những chi tiết khác trên khuôn mặt. Trừ khi là phẫu thuật thẩm mỹ, còn không, rất khó để thu nhỏ cánh mũi của bạn. Bằng thủ thuật trang điểm, bạn đánh phấn nâu dọc hai sống mũi và phấn bắt sáng dọc sống mũi. Khuôn mặt có mũi dài Chiếc mũi dài có thể là một lợi thế nhưng cũng có thể khiến khuôn mặt bạn trở nên dài hơn so với tỉ lệ thật. Để che đi đặc điểm này bạn sử dụng phấn nâu đánh đậm phần lỗ mũi và phần dưới mũi trên nhân trung một chút.


CHUYEÂN MOÂN VEÀ TAI NAÏN XE COÄ VAØ HÌNH SÖÏ SEÕ TAÄN TÌNH GIUÙP ÑÔÕ QUYÙ VÒ GIAÛI QUYEÁT MOÏI KHOÙ KHAÊN LIEÂN QUAN ÑEÁN PHAÙP LUAÄT - TRANH TUÏNG - BIEÄN HOÄ TAI NAÏN

Xe coä - Ngheà nghieäp - Thöông tích nôi coâng coäng. Khí coù tai naïn xin goïi ngay cho chuùng toâi duø coù hoaëc khoâng baûo hieåm. Ñeå chuùng toâi kòp thôøi beânh vöïc cho quyeàn lôïi quyù vò. THÖÔNG MAÏI

Laäp kheá öôùc - Giaáy pheùp kinh doanh - Tranh chaáp - Bankruptcy (phaù saûn) - Nhaän phieân dòch taát caû caùc loaïi giaáy tôø. HÌNH SÖÏ

Troäm cöôùp - Ñaû thöông - D.U.I - Phaïm phaùp (döôùi moïi hình thöùc) GIAÑÌNH - DI TRUÙ

Ly dò - Thöøa keá taøi saûn - Di chuùc Ñoaøn tuï gia ñình (I-864) - Truïc xuaát

Tham khaûo mieãn phí. Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng. 4300 Buford Hwy; Suite 204, Atlanta, GA 30345 Tel: (404) 320-5920 - Fax: (404) 320-5910 Independent plaza (keá beân Huy Haø khai thueá vaø DT Nail Supply)

Giaùm ñoác ñieàu haønh: Mr. Hieäp Nguyeãn 770-361-4379 (cell) Phuï taù luaät sö: Thuûy Voõ VietUS magazine

59

55


GÓC PHU NU KHÉO TAY HAY LÀM

MƯỚP HẤP TÔM THANH NGON

Nguyên liệu:

- 8 con tôm càng loại nhỏ. Bạn có thể dùng tôm sú cũng được nhé! -1 quả mướp (cỡ 300g). Chọn quả thuôn dài, không bị cong queo để dễ cắt khúc, món ăn trông cũng sẽ đẹp mắt hơn khi thành phẩm. Nếu chọn được mướp hương thì món ăn cũng sẽ thơm hơn đấy! - 1 quả trứng Gia vị: Muối, xì dầu, mù tạt Thực hiện: Bước 1: Giữ chặt tôm, kéo bỏ chân và phần đầu ở phía trên của chân. Bỏ chân và đầu tôm. Xẻ một đường cạn ở giữa phần lưng cong của tôm. Lật phần lưng tôm lại, dùng que xiên nhỏ nhọn xiên vào phần dây tĩnh mạch nổi lên ở lưng tôm và kéo về phía bạn. Bước 2: Làm sạch từng con tôm dưới vòi nước chảy bằng bàn chải đánh răng cũ. Bước 3:Đặt nồi lên bếp, thêm lượng nước vừa phải cùng với một chút muối, thả tôm vào luộc sơ rồi đem vớt ra, để riêng. Bước 4: Trứng đập ra bát, đánh tan với một chút xíu muối. Lọc trứng qua rây để có được một hỗn hợp trứng thật mịn. Bước 5: Mướp nạo sạch vỏ, sau đó rửa dưới vòi nước cho sạch. Bước 6: Xắt mướp thành những khúc dài khoảng 6 – 7cm. Bước 7: Dùng thìa nhỏ, mỏng để múc bỏ khoảng 2/3 ruột mướp, tạo thành những chiếc “ly mướp” để đựng trứng và chứa tôm sau này. Bước 8: Rót hỗn hợp trứng đã thực hiện ở bước 4 vào mỗi chiếc ly mướp. Lưu ý không nên đổ quá đầy mà phải cách mặt một khoảng 0.2 – 0.3cm, dành khoảng trống để bạn bày tôm ở bước kế tiếp. Bước 9: Đặt những chiếc ly mướp vào xửng hấp, hấp trong khoảng 5 phút cho hỗn hợp trứng hơi đông lại thì tắt bếp đi. Chờ cho hơi trong xửng hấp bay bớt thì lần lượt xếp tôm lên trên mặt trứng rồi tiếp tục bật bếp, hấp tôm trong khoảng 10 phút nữa là được.

56

VietUS magazine

59

THỰC ĐƠN SALAD MÁT MẺ

Nguyên liệu

- 1 gói cua đông lạnh - ½ quả dưa chuột - 1 cốc bột ngô Phần nước sốt: - 2 thìa canh sốt mayonnaise - 1 thìa canh sốt Ponzu - 1 thìa canh hạt mè trắng - ½ thìa xì dầu Cách làm: Bước 1: Thái nhỏ từng thanh cua và dưa chuột rồi cho tất cả vào một cái bát to. Thêm bột ngô. Bước 2: Trong một cái bát con, trộn đều tất cả các nguyên liệu cho phần sốt. Bước 3: Cho cả hai bát trộn vào tủ lạnh một lúc sau đó lấy ra đổ phần sốt vào phần salad, trộn đều.

SALAD CÁ HỒI HUN KHÓI VỚI CHANH

Nguyên liệu: (cho 4 người) - ½ củ hành tây - 2 quả chanh vàng - 6 lát cá hồi hun khói - Hạt tiêu đen - 1 ½ thìa canh nước chanh - 1 ½ thìa giấm trắng - 1 thìa canh dầu ô liu - 1 thìa canh vỏ chanh - ½ thìa muối, tỏi và rau mùi - ¼ thìa hạt tiêu Cách làm: Bước 1: Thái nhỏ hành tây. Bước 2: Ngâm hành tây trong nước lạnh 15 phút. Vớt ra để ráo nước. Nạo vỏ chanh và giữ quả chanh lại để vắt nước. Bước 3: Thái mỏng 1 quả chanh khác. Bước 4: Trong một cái bát nhỡ, trộn đều tất cả các nguyên liệu làm sốt giấm hanh. Bước 5: Trải các loại rau salad đã rửa sạch lên đĩa rồi xếp hành tây và lát chanh lên trên rau. Bước 6: Xếp những lát cá hồi lên trên và cho đĩa salad vào tủ lạnh một lúc. Bước 7: Lấy salad ra khỏi tủ lạnh, thêm sốt giấm chanh và thưởng thức.

MÓN TÔM TRỘN NGỌT THỊT MÀ KHÔNG TANH

Nguyên liệu

- 500g tôm (loại vừa) - 1 lon bia - Gia vị: 1 thìa muối, 1 thìa bột hạt cải, 1 thìa bột ớt ngọt, 1 thìa hạt tiêu, 1/2 thìa oregano - Sốt: 1 thìa sốt cà chua, 1/2 thìa mayonnaise, 1/2 sốt tabasco - 1/2 củ gừng Cách làm: Bước 1: - Trộn đều các nguyên liệu trong phần gia vị lại với nhau. Có thể tìm mua các loại gia vị này ở cửa hàng bán thực phẩm của người nước ngoài! Nếu hương vị này quá Tây, bạn có thể biến đổi nó thành thuần Việt hơn với sả và gừng băm cũng rất ngon. Bước 2: - Đổ bia vào nồi cùng với một nửa số gia vị ở trên, thêm vài lát gừng rồi đun sôi. Bước 3: - Khi bia sôi, thả tôm vào nồi rồi luộc nhanh. Vì tôm rất nhanh chín nên khi bia sôi trở lại là có thể vớt ra được rồi. Bước 4: - Trộn đều tôm với thật nhiều đá để thịt tôm chắc lại. Khi nhận thấy con tôm đã hết nóng, vớt tôm ra khỏi đá và để thật ráo nước. Đây chính là bí quyết giúp cho thịt tôm chắc, ngọt! Bước 5: - Trộn đều tôm với phần gia vị còn lại. Bước 6: - Trộn đều các nguyên liệu trong phần sốt lại với nhau. Nếu lựa chọn hương vị thuần Việt thì các bạn có thể đổi sốt thành tương ớt chua ngọt hoặc sốt me!


VietUS magazine

59

57


CHUYÊN CUOI Rung động Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi: - Sao con đi học về trễ vậy? - Con qua nhà bạn mượn sách về học. Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái. Ông bố cười: - Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: - Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh! Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.

Lọt vào mắt Hai người say rượu nói với nhau: “Mày phóng vừa thôi, tao

chưa muốn chết đâu”. Người kia ngạc nhiên: - Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ muốn chết mà không dám nói. - !!!!!

58

VietUS magazine

59

Đôi giày mới Hai cậu bé nói chuyện với nhau: “Ê, tao hỏi mày cái này nha?” - Nói đi. - Ví dụ nhà mày nuôi một con chó và một con lợn. Đến đám giỗ, mày cần đưa một con lên bàn thờ. Con lợn nó nghĩ mày thịt con chó, con chó nó lại nghĩ mày thịt con lợn. Vậy theo mày, mày sẽ thịt con nào? - Con lợn! - Mày suy nghĩ giống con chó quá.

Càng già càng dai Tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện. Bà nói: - Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau. Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ. Một lát sau bà nói: - Sau đó anh thường hôn em. Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ. Ba mươi giây sau, bà nói: - Sau đó anh thường cắn cổ em. Điên tiết, ông tung chăn và nhảy ra khỏi giường.


- Anh đi đâu? - Bà hỏi. Ông quay lại và quát nhặng lên: - Lấy hàm răng

Hoa hồng sống bằng gì?

Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko? Vôva trả lời: Thưa cô bằng sữa ạ Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang. Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu Vôva lầm bầm: Em đâu biết rễ nó dài đến thế

Làm gì khi bạn có máy bay và bom nguyên tử Trong 1 diễn đàn của Liên Hiệp Quốc,có 1 câu hỏi hóc búa được đưa ra bình luận là: “Anh sẽ làm gì với một máy bay và một quả bom nguyên tử?”. Mỹ xông xáo: “Còn chờ gì nữa mà không quăng bom thẳng vào đầu tụi khủng bố ở Trung Đông”. Afganistan

thì chặc lưỡi: “Hay nhất là cho cả máy bay chở bom đâm thẳng vào Nhà Trắng”. VN đứng dậy ôn tồn nói: “Bom thì đem cưa ra, lấy thuốc nổ, sắt, thép, máy bay thì đem “luộc” lấy máy móc,thiết bị... tất cả đều có thể quy ra thành tiền cả”. Kết quả: VN được trao 2 giải Nobel: Kinh Tế và Hòa Bình.

Lần đầu tắm tiên Một chú bé được bố mẹ đưa đi “tắm tiên”. Đến bãi tắm, thấy một chị có bộ ngực đồ sộ, chú hỏi: - Sao của chị kia to vậy?”. Bà mẹ xấu hổ: - Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần. Chú bé lại chỉ vào “của quí” một ông hỏi: - Sao của chú kia to vậy? Bà mẹ đỏ mặt: - Những người đó rất ngu, con đừng nhìn. Một lúc sau ko thấy chồng đâu, bà mẹ bảo chú bé đi tìm. Chú đi một hồi rồi trở về nói với mẹ: - Con thấy bố đang nói chuyện với một cô rất đần, càng nói thì trông bố càng ngu!!

VietUS magazine

59

59


CHUYÊN LA BÔN PHUONG BÀ MẸ THÍCH HÚT MÁU NGƯỜI NHƯ MA CÀ RỒNG

Trung bình, cô Caples uống tới 2 lít máu người mỗi tháng để duy trì sở thích kỳ quặc của mình.

uống máu của mình. Cả cô con gái riêng Ariel, 24 tuổi và bé Alexi đều rất ghét sở thích kỳ quặc của mẹ mình và phải nài nỉ xin bà ngừng thói quen ăn uống đó lại. Trong khi Alexi thấy mẹ mình như một ma cà rồng chính hiệu thì Ariellại lo sợ cô Caples sẽ mắc phải bệnh tật khi uống máu của người khác.

EM BÉ CHÀO ĐỜI ĐÃ CÓ RĂNG

Bà mẹ Stacey Lewis ở miền Nam xứ Wales, Anh vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên khi con gái Imogen Elliot chào đời với 2 chiếc răng ở hàm dưới.

Cô Caples bên chồng cũ Donald và con trai Alexi.

Julia Caples, 45 tuổi đến từ thành phố Wilkes Barre, bang Pennsylvania, Mỹ đã hơn 30 năm nay có sở thích hút máu người như một ma cà rồng nữ trong các bộ phim viễn tưởng. Máu mà cô Caples uống thường do người khác tình nguyện cung cấp. Họ thường là những tín đồ có chung sở thích uống máu mà cô Caples quen trong một hội chợ địa phương. Những người này đều được kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu trước khi hiến máu cho cô Caples. Cô Caples tiết lộ cô uống máu người theo cách y hệt những ma cà rồng hút máu nạn nhân trong series phim Chạng vạng. Lý giải về sở thích kỳ quặc của mình, Caples cho rằng máu người giúp cô ấy trẻ trung và khỏe mạnh hơn. Mặc dù, khoa học khẳng định máu không chứa nhiều dinh dưỡng nhưng Caples vẫn tin biết đâu trong đó còn tồn tại những thành phần vô giá mà các nhà khoa học chưa khám phá ra hết. “Tôi còn cảm thấy cực kỳ khỏe mạnh mà không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, tôi luôn tràn trề năng lượng sống”, cô Caples nói. Ngoài ra, người phụ nữ còn cho biết khi thường xuyên được thưởng thức món sở trường, nhan sắc của cô được cải thiện hơn so với những lúc không được uống. Trung bình cô Caples uống 2 lít máu tươi mỗi tháng. Caples bắt đầu thích uống máu từ khi còn trẻ, trong lúc trao nụ hôn đầu, cô đã cắn yêu người bạn trai một cái đến chảy máu. Kể từ đó, không thể lý giải được lý do vì sao cô thích vị tanh, mặn của máu. Nhưng phải đến khi gặp ông Donald, 49 tuổi, hiện là chồng cũ của cô Caples thì thói quen uống máu mới diễn ra thường xuyên. Tháng 10/2000, họ tổ chức đám cưới theo phong cách ma cà rồng, thậm chí còn uống máu của nhau để... ăn mừng. Khi bé Alexi 11 tuổi chào đời, ông Donald quyết tâm từ bỏ thói quen ăn uống kỳ quặc này để chuyên tâm vào việc chăm sóc con cái, nhưng Caples thì vẫn tiếp tục sở thích

60

VietUS magazine

59

Bé Imogen Elliot chào đời với 2 chiếc răng ở hàm dưới

Bé gái Imogen Elliot chào đời tại bệnh viện Royal Gwent ở thị trấn Newport và hiện bé đã được 2 tuần tuổi. Khi mới sinh ra, đội ngũ bác sĩ cũng như bà mẹ Stacey Lewis, 24 tuổi, đã rất ngạc nhiên khi phát hiện thấy 2 chiếc răng mọc ở hàm dưới của bé. Trẻ sơ sinh mọc răng sữa là một hiện tượng hiếm thấy trên thế giới, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/2.000 bé. Răng sữa thường mềm và yếu vì chân răng chưa hoàn toàn phát triển. Bà mẹ Lewis cho biết: “Ngay khi bé Imogen mới chào đời, các nữ hộ sinh bế bé đến cho tôi để bú, lúc đó tôi mới bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu lạ. Tôi không nghĩ là con mình mới sinh ra đã có răng”. Khi biết bé Imogen chào đời với 2 chiếc răng, các nữ hộ sinh đã thông báo sự việc này với bác sĩ chuyên khoa nhi. Sau khi được kiểm tra, bệnh viện mới cho phép xuất viện. Chồng cô Lewis là anh Scott Elliott (27 tuổi) nói: “Chúng tôi rất lo lắng về những chiếc răng đó, có thể có chuyện gì đó không ổn. Tuy nhiên khi được các bác sĩ xác nhận là không sao thì chúng tôi mới yên tâm”. “Tất cả các nữ hộ sinh khác rất tò mò về việc này và luôn muốn được xem tận mắt. Thật là buồn cười. Gia đình chúng tôi thực sự hơi sốc vì chưa gặp bé nào như vậy trước đó. Chúng tôi đã có cuộc hẹn với bác sĩ nha khoa để kiểm tra kỹ hơn về những chiếc răng này”, Lewis cho biết thêm.


VietUS magazine

59

61


MẸ TẮM NẮNG, CON GÁI CHẾT ĐUỐI TRONG BỂ BƠI

Một bé gái 2 tuổi người Anh đã chết đuối trong bể bơi ở nhà ông bà ngoại do người mẹ mải tắm nắng quên con.

TRẢ TIỀN CÀ PHÊ BẰNG 1 NỤ HÔN NỒNG CHÁY

Nghe có vẻ hài hước và khó tin nhưng đây thực sự là một chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng của một quán cà phê ở Sydney (Úc). Quán cà phê có tên Metro St James ở Sydney, nước Úc hiện đang thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt: khách hàng là những cặp uyên ương có thể thanh toán tiền cà phê bằng cách trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Nét đáng yêu của thị trưởng tuổi lên 4

Chỉ cần hôn nhau, mỗi cặp đôi sẽ được miễn phí đồ uống Bé gái chết đuối trong bể bơi.

Một người họ hàng của gia đình cô bé có mặt tại bể bơi vào ngày xảy ra tai nạn cho biết: Anh đã phát hiện cô bé Isabella May Crump đang nổi trên mặt nước của bể bơi. Trong khi đó mẹ cô bé là Deborah Ridway, 27 tuổi đang nằm tắm nắng thư giãn trên bờ. Khi phát hiện con gái mình, bố cô bé đã nhảy xuống hồ bơi để kéo cô lên bờ và dùng mọi cách sơ cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cô bé đã không thể qua khỏi. Ngay sau khi vụ tai nạn đáng tiếc này xảy ra, cảnh sát và nhân viên điều tra đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Gia đình bé Isabella nói rằng họ cũng không hiểu vì sao cô bé lại có thể rơi xuống bể nước vì cô bé có ý thức rất rõ ràng về việc khu vực bể bơi là vô cùng nguy hiểm nên cô không bao giờ được tự ý tới gần. Cảnh sát và nhân viên điều tra đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường vụ tai nạn cũng như thực hiện khám nghiệm tử thi. Nhưng họ vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành xác minh thật cẩn thận về vụ tai nạn trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Mặc dù chưa có kết luận chính thức nhưng vụ tai nạn cũng chính là một lời cảnh báo nhắc nhở với tất cả các bậc phụ huynh trong việc trông nom và quản lý con em mình khi cho chúng đi bơi vào mùa hè.

62

VietUS magazine

59

“Chúng tôi không nhận tiền của các bạn đâu, các bạn chỉ cần trao cho nhau nụ hôn chân thành là được”, quán cà phê Metro St James đăng tải thông tin khuyến mãi này lên trang Facebook của họ. Chương trình khuyến mãi có một không hai này được áp dụng trong khoảng thời gian từ 9-11 trưa hằng ngày trong suốt tháng 6 này. Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho những ai làm việc hay thuộc quán cà phê Metro St James, mà chỉ dành riêng cho khách hàng của quán. Vì vậy, khánh hàng nào muốn dùng đồ uống miễn phí thì chỉ cần dẫn người thương của mình đến quán, sau đó trao cho nhau nụ hôn chân thành là có thể được miễn phí đồ uống. Một nhân viên phục vụ trong quán nói với một cặp đôi là khánh hàng: “Anh chị có biết rằng thay vì phải trả tiền cà phê, anh chị có thể trao cho nhau nụ hôn để được miễn phí. Chúng tôi sẽ quan sát anh chị hôn nhau để xem đó phải là một nụ hôn thật lòng. Tôi có thể nhận ra nếu đó là một nụ hôn giả, vì tôi là chuyên gia. Tại quán Metro St James, chúng tôi không cần tiền quý anh chị, chỉ cần nụ hôn của hai người thôi”. Quán cà phê Metro St James mang phong cách của Pháp, khai trương gần sân vận động St James ở Sydney cách đây 3 tháng. Từ khi chương trình khuyến mãi đặc biệt của quán được áp dụng, quán đã phục vụ rất đông khách


VietUS magazine

59

63


GÓC QUÝ ÔNG LICH LAM

3 ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI UỐNG BIA

Uống 330ml bia (1 lon/chai) mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn uống nhiều hơn hoặc kết hợp với một số thực phẩm và đồ uống khác, thì sẽ phản tác dụng. Bên cốc bia, người ta có thể thoải mái bàn bạc công việc. Có người còn uống bia để vơi đi những phiền muộn trong cuộc sống. Tuy nhiên, với sức khỏe, nếu bạn uống không đúng cách thì chỉ càng khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Sau đây là những điều bạn nên tránh khi uống bia: 1. Uống bia với nước giải khát Nhiều người quan niệm rằng, uống bia với nước giải khát có thể làm giảm cơn say, nhưng thực tế không phải như vậy. Theo các nhà nghiên cứu, việc uống lẫn bia với nước uống có ga sẽ càng khiến bạn say nhanh hơn. Những đồ uống có ga thường cho ra lượng khí carbon dioxide trong dạ dày, khiến bia vào ruột non nhanh chóng, tốc độ hấp thu bia của ruột non cũng nhanh hơn. Do vậy, càng khiến cơ thể bạn dễ dàng gặp nguy hiểm. Ngoài ra, bạn cũng không nên uống lẫn bia với rượu. Thường trong các cuộc nhậu, bạn uống rượu trước, nhưng đến tăng 2, lại có thói quen uống thêm bia nữa. Thực tế, các hương liệu, phụ gia và chất khách trong bia và rượu sẽ “đánh nhau”, khiến phần lớn lượng cồn trong rượu nhanh chóng được hấp thu làm bạn say nhanh hơn, đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Và nếu ai đã từng có kinh nghiệm uống lẫn bia với rượu, sẽ biết rằng cơ thể mình mệt mỏi, uể oải hơn sau khi thức dậy. 2. Uống bia với hải sản, xúc xích, thực phẩm hun khói Chúng ta thường có thói quen uống bia khi ăn đồ hải sản như ghẹ, ngao, sò, cua, tôm… Thực tế, đó chính là con đường nhanh nhất đưa bạn đến với bệnh gout. Các loại hải sản đều có hàm lượng đạm cao, đạm hải sản chứa nhiều purin và axit glycoisides, dễ kết hợp với vitamin B1 có 64

VietUS magazine

59

trong bia để tạo thành những chất khó được đào thải ra khỏi cơ thể. Lượng đạm thừa không được bài tiết đó sẽ đọng lại trong các khớp xương và mô cơ, gây nên chứng sưng nóng, đỏ đau các khớp và cơ. Tình trạng này tái diễn sẽ làm tổn hại cho khớp, cụ thể là bệnh gout. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh uống bia cùng thịt xông khói, dù hương vị của rượu sẽ lưu lại trong miệng lâu hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm hun khói chứa nhiều chất nitrosamine (một chất gây ung thư). Nồng độ hòa tan của nitrosamine ở trong bia rượu rất lớn, do đó sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày, thực quản… 3. Giải rượu bằng trà và cà phê Nhiều người nghĩ rằng trà và cà phê có thể giúp giảm tác động xấu của rượu bia. Nhưng thực tế, thành phần chủ yếu của cà phê là cafein, uống cafe sau khi uống rượu có thể gây nguy hại cho cơ thể nhiều hơn, đặc biệt là gây tổn thương não. Đồng thời, cà phê đẩy nhanh tuần hoàn máu, tăng thêm gánh nặng cho huyết quản tim, gây tổn hại gấp mấy lần uống rượu bình thường. Trà có tác dụng giải rượu nhưng lại gây ra các tác hại khác cho

tim mạch và thận, vì rượu và nước trà đều có chất kích thích mạnh đối với tim. Vốn dĩ, việc uống rượu đã làm cho trái

tim của bạn phải tăng sức làm việc, cộng thêm trà nữa sẽ khiến tim hoạt động nhiều hơn, dẫn đến hưng phấn quá mức. Bên cạnh đó, uống trà ngay sau khi uống rượu cũng làm cho thận

phải làm việc nhiều để đào thải các chất kích thích. Quá trình đào thải không kịp sẽ dẫn đến ứ đọng chất cồn, lâu ngày dẫn đến dư thừa axít uric, gây bệnh sỏi thận.


NGỦ NUY TỐT CHO NAM GIỚI

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra, không bị quần áo trói buộc khi ngủ sẽ khiến quý ông thêm dồi dào sinh lực. Lợi ích đầu tiên là không bị quần áo trói buộc, thân thể được thả lỏng, lưu thông khí huyết, cải thiện tình trạng của những người mắc bệnh lạnh tay chân, giúp cơ thể có một giấc ngủ sâu. Bên cạnh đó điều này còn giúp giảm nhiệt độ tinh hoàn, khiến tinh binh hoạt động mãnh mẽ hơn. Lợi ích thứ hai là hạn chế viêm nhiễm đường sinh dục và viêm đường tiết niệu. Đồ lót là nơi chứa mồ hôi và các chất bài tiết từ cơ quan sinh dục, vì thế nếu mặc đồ lót kín trong một thời gian dài dễ khiến bộ phận sinh dục bị ẩm ướt và dễ bị viêm nhiễm ngứa ngáy. Việc ngủ thế này sẽ giúp cơ thể ngăn ngừa được những nguy cơ trên, giúp cơ thể thuận tiện trong việc bài tiết mồ hôi và ngăn ngừa các rối loạn chức năng tình dục nam giới. Lợi ích thứ ba là khi ngủ không bị quần áo trói buộc, cơ thể được tự do một cách tối đa, tất cả các khớp xương, bắp cơ được giải phóng, giúp cơ thể giảm thiểu những mệt mỏi, stress sau một ngày

vất vả, giúp các đốt xương, khớp cổ được thả lỏng tối đa. Để thói quen này đem lại hiệu quả cao nhất, trước hết các quý ông cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân và chú ý tránh cho cơ thể khỏi bị nhiễm lạnh.

$763

Lam Thanh Ngo, Agent 4500 Satellite Blvd Suite 1160 Van phong ben canh I Luv Pho 2 Duluth, GA 30096 Bus: 770-686-3935 lam.ngo.tz1x@statefarm.com www.NTLinsurance.com M - F: 9am - 6pm Sat: 10am - 2pm Sun & evening by appt

2010

VietUS magazine

59

65


CAFFEINE, NAM GIỚI VÀ CƯƠNG DƯƠNG

Mỗi ngày trên thế giới có hàng triệu người bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực mà caffeine có thể gây ra cho sức khỏe. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu dùng với liều lượng thấp, caffeine có thể mang lại lợi ích cho cơ thể. Nhưng những ảnh hưởng bất lợi của chúng sẽ gia tăng nếu liều lượng tăng cao, vượt mức cho phép. Caffeine kích thích cơ thể như thế nào? Để hiểu được “cách thức hoạt động” của chất caffeine, trước hết, hãy tìm hiểu về cơ chế của giấc ngủ. Chất adenosine chịu trách nhiệm mang lại cảm giác lơ mơ, buồn ngủ. Chúng hoạt động bằng cách chống lại những ảnh hưởng của hai chất adrenaline và dopamine, vốn có chức năng kích thích, giữ cho cơ thể sảng khoái và tỉnh táo. Khi một lượng lớn chất adenosine được cơ thể giải phóng ra, đôi mắt bắt đầu lim dim, mơ màng và bạn chìm dần vào giấc ngủ. Caffeine là một trong vài chất có khả năng xâm nhập vào các rào cản trong máu của não bộ một cách dễ dàng. Caffeine có cấu trúc khá giống với chất adenosine, vì vậy chúng tấn công vào các rào cản trong máu của não bộ và khóa chặt các cơ quan nhận cảm của tất cả các adenosine. Điều này khiến cho mức adenosine trong cơ thể thay đổi bất thường, trong khi các chất dopamine và adrenaline lại luôn nằm ở mức cao. Đây là một trong những nguyên nhân chính giải thích lý do tại sao cà phê - đồ uống chứa nhiều caffenie trở thành một trong những loại đồ uống thông dụng được nhiều người ưa chuộng. Khi uống cà phê, con người được tăng cường thêm chất dopamine và adrenaline, giúp cơ thể luôn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Lợi và hại của caffeine Tương tự như các loại thuốc, caffeine cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Do đó, cần tiêu thụ chúng ở mức độ vừa phải nhằm tránh được những ảnh hưởng bất lợi mà caffeine mang lại. Ở liều lượng thấp, caffeine có thể cải thiện khả năng ghi nhớ ngắn hạn và còn kích thích hoạt động của hệ thần kinh. Caffeine còn giúp đánh bại mệt mỏi khi sử dụng ở mức vừa phải, làm giảm buồn ngủ và khiến cơ thể hoạt động nhanh nhẹn hơn. Ba ly cà phê mỗi ngày được xem là liều lượng tiêu chuẩn và điều này có thể mang lại nhiều lợi ích nổi bật, không gây rắc rối cho sức khỏe. Caffeine là một chất gây nghiện. Chính vì vậy, những triệu chứng của tình trạng nghiện sẽ xuất hiện nếu như bạn không

66

VietUS magazine

59

duy trì cung cấp chất caffeine cho cơ thể mỗi ngày. Đau đầu chính là biểu hiện phổ biến nhất; cảm giác mệt mỏi, uể oải và dễ cáu kỉnh cũng là những biểu hiện của chứng nghiện caffeine. Uống cà phê (không bao gồm loại đã tách chất caffeine) trước khi đi ngủ có thể làm bạn mất ngủ trong thời gian dài. Caffeine còn làm suy giảm lượng canxi trong xương, làm giảm khả năng hút lại canxi của thận. Các kết quả nghiên cứu cho thấy caffeine còn có thể làm giảm lượng sắt trong cơ thể con người bằng cách ngăn chặn khả năng hấp thu của cơ thể. Đây là một trong những lý do chính giải thích lý do tại sao bạn không nên tiêu thụ nhiều những loại thực phẩm chứa nhiều caffeine trước bữa ăn. Caffeine ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục như thế nào? Như đã nói ở trên, việc tiêu thụ một lượng nhỏ chất caffeine có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống sinh lý, tương tự như việc chúng giúp cơ thể năng động và có nhiều năng lượng hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Caffeine có thể nâng cao khả năng chịu đựng của cơ thể và điều này chắc chắn là một ảnh hưởng tích cực đối với các hoạt động tình dục. Khi được sử dụng điều độ, caffeine có thể chữa trị những biểu hiện khác thường trong vấn đề cương cứng của dương vật ở nam giới một cách tạm thời. Nếu dùng với liều lượng cao, caffeine có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục của con người, mặc dù ở tỷ lệ caffeine cao có thể kích thích tuyến thượng thận hoạt động mạnh hơn. Điều này sẽ làm cho các hóc-môn - vốn chỉ được phóng thích trong những lúc bị stress - xuất hiện tràn ngập ở não và toàn bộ cơ thể. Sự xuất hiện của những hóc-môn này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tình dục và làm suy giảm khả năng ham muốn. Caffeine còn có thể gây kích ứng, chán nản và mang đến cảm giác bồn chồn, thao thức nếu dùng với liều lượng cao. Tất cả những yếu tố này đều là những nguyên nhân tích cực làm giảm những cảm xúc về tình dục. Cách tốt nhất là bạn nên uống những đồ uống không chứa caffeine. Điều này giúp cơ thể luôn ổn định và không làm xuất hiện những hóc-môn gây căng thẳng thần kinh, mặc dù ở mức độ thấp, caffeine không chứa đựng những nguy cơ gây hại cho sức khỏe tình dục.


Money order ghi gửi về địa chỉ: 2442 Pleasanthill Road, Ste. #4 Duluth, GA 30096

Đặt mua xin gọi 954-224-3428 cell/text

Nhận credit nonaeyespecialist@yahoo.com Quý cash vị có và cảm giáccard mệt mỏi và thiếu năng lực vào lúc 3pm -5pm mỗi ngày?

Chuyên bán các loại thuốc bổ cho mắt. Giúp chống khô mắt, mỏi mắt, v.v... Nhận gởi đi khắp nước Mỹ và Việt Nam.

Price $25.00

Dr. Kristy Q. Le Bác Sĩ Nhãn Khoa

Fortifeye Complete One A Day Multi-Vitamin Thuốc bổ tổng hợp cung cấp các chất dinh dưỡng tối ưu cần thiết và có lợi cho sức khỏe lâu dài. Đối tượng sử dụng: dành cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Công dụng: Bổ sung vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thiết yếu hằng ngày. 30 Tablets (Viên) Cách dùng: Uống từ 1 đến 3 viên/1 ngày tùy theo tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng.

Focus with AstaREAL astaxanthin for 18+ years of age

Price $25.00

Đối tượng sử dụng: người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Có tác dụng chống mỏi mắt, hữu dụng cho những công việc cần phải tập trung như lái xe đường dài, dùng computer, làm nails, đọc sách, may vá, v..v.. Cách dùng: Uống 1 viên/1 ngày. Nên uống trong bữa ăn chung với 1 viên dầu cá.

30 Tablets (Viên) Price $23.00

Price $25.00

180 Softgels (Viên)

Nordic Naturals DHA Junior for 3+ years of age Dầu cá (DHA) dành cho trẻ em trên 3 tuổi Công dụng: Giúp trẻ phát triển trí thông minh, vui tươi, và lanh lợi. Cách dùng: Dễ dàng nuốt hoặc nhai cho trẻ. Mỗi ngày dùng bốn (4) viên kèm với bữa ăn. Price $16.00

Trọng lượng: 10 mL

60 Tablets (Viên)

Super Omega 3 Fish Oil for 18+ years of age Đối tượng sử dụng: người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Có tác dụng làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành ở tim, giúp duy trì cholesterol có lợi và ổn định huyết áp, & tăng cường dinh dưỡng cho não, mắt và da. Cách dùng: Uống hoặc nhai hai (2) viên mỗi ngày. Nên dùng với thức ăn.

Oasis TEARS Multidose Thuốc nhỏ mắt nhân tạo giúp chống khô mắt, đỏ mắt do tuổi hoặc môi trường. Cách dùng: Nhỏ vào mắt khi cảm thấy mắt khô. Có thể dùng vào ban ngày hoặc ban đêm. VietUS magazine

59

67


NAM GIỚI VÀ TÍNH KHÍ THẤT THƯỜNG

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác không chắc chắn về trạng thái của tâm trí mình không? Đó là vô số những đám mây cảm xúc lơ lửng bên trong đầu bạn và bạn xoay như một con lắc, giữa hạnh phúc, buồn bã và tức giận? Và có bao giờ bạn đã vô ý làm tổn thương một ai đó? Có thể đây là những dấu hiệu của tính khí thất thường.

Phụ nữ không phải là trường hợp duy nhất Trước hết, hãy xóa bỏ ý nghĩ cho rằng những điều như vậy chỉ xảy ra với phái yếu. Các bác sĩ, các nhà khoa học và các nhà xã hội học (cả nam và nữ) sẽ nghĩ khác. Đàn ông, con trai cũng có những cảm xúc và thăng trầm và cũng có thể bị tính khí thất thường. Thay đổi trong cân bằng nội tiết của nam giới cũng có thể dẫn đến thay đổi sinh lý, cuối cùng kết quả là thay đổi tâm lý. Tâm trạng của người đàn ông phù hợp với những thay đổi sinh lý của nam giới, ví dụ như tuổi dậy thì và cuộc khủng hoảng tuổi trung niên. Sự “lên xuống” của một số hóa chất có ảnh hưởng đáng kể đến cảm xúc của một người đàn ông. Sự thay đổi tâm trạng của một người đàn ông ít kịch tính hơn và thời hạn xảy ra cũng ít hơn tùy thuộc vào lượng testosterone giảm đi bao nhiêu. Trầm cảm vs Tính khí thất thường Chúng ta thường sai lầm khi nhầm lẫn giữa trầm cảm lâu dài với tính khí thất thường vì chúng hoàn toàn khác nhau. Trầm cảm thường được “kích hoạt” bởi tác động của yếu tố bên ngoài như chấn thương cơ thể, sự ra đi của một người thân yêu, bị mất việc…Trong khi đó, tính khí thất thường do những gì diễn ra bên trong cơ thể và hóa chất xảy ra bên trong não. Đàn ông cũng là những sinh vật nhạy cảm Một lầm tưởng khi nhắc đến đàn ông là: sinh vật không cảm xúc. Trong khi phụ nữ thường có xu hướng nhiều tình cảm hơn nam giới, người đàn ông lại bị cho là vô cảm. Xã hội đã dạy người đàn ông phải che giấu cảm xúc khi có dấu hiệu biểu hiện sự yếu kém. Vì vậy, hầu hết phải gói ghém cảm xúc của mình. Khi người đàn ông trải qua cảm xúc phấn chấn hay xuống tinh thần, đôi khi thậm chí còn xúc cảm mạnh mẽ như những người phụ nữ từng trải nghiệm, điều đó không có gì sai. Chúng là một phần rất lành mạnh trong cuộc sống của họ. Nhưng những gì thực sự xảy ra là người đàn ông không thể thể hiện tính khí thất thường của họ nhiều như phụ nữ được.

68

VietUS magazine

59

Có câu nói: “Cái gì quá nhiều cũng đều không tốt” và với sự thay đổi tâm trạng cũng vậy. Chúng cần phải được kiểm soát nếu xảy ra khá thường xuyên. Nhưng làm thế nào để bạn đang có tình trạng này? Dấu hiệu cho thấy bạn đang quá xúc động: -Thỉnh thoảng ganh tị với người khác -Sự giận dữ cực đoan và cuồng nộ -Mất ngủ do lo lắng/băn khoăn -Hoang tưởng cấp tính hoặc sợ hãi -Bị ám ảnh với một cái gì đó hoặc ai đó -Hầu như thiếu suy nghĩ hợp lý -Xử sự và suy nghĩ bằng tình cảm nhiều hơn là lý trí “Thuần hóa” những thay đổi thất thường trong tâm trạng Bất kỳ hình thức tập thể dục nói chung và thường xuyên nào cũng có thể giúp duy trì sự cân bằng cho mức testosterone. Điều này sẽ giúp làm giảm thất thường và hay thay đổi tính khí một cách tích cực. Tình dục cũng có thể hữu hiệu trong việc điều chỉnh những thay đổi của tâm trạng. Một cách khác để kiểm soát tính khí thất thường của bạn là thông qua phương pháp “đặt câu hỏi”. Hãy tự đặt câu hỏi “tại sao” trước khi bộc phát những hành động mạnh mẽ về cảm xúc của bạn. Bằng cách này, bạn có thể bắt buộc bộ não bắt đầu suy nghĩ hợp lý về vấn đề này, chứ không phải bộc phát hành động đột ngột và mạnh mẽ trong tình huống đó. Điều này nghe qua có vẻ dễ nhưng không hẳn vậy, tuy nhiên với sự thực hành liên tục và kiên nhẫn, bạn có thể thành công với kỹ thuật này.


vaên phoøng luaät sö

BROWNSTEIN & NGUYEÃN

2010 Montreal Road, Tucker, GA 30084 Tel: 770-458-9060 / Fax: 770-458-9057 www.BNLawGA.com

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT - MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP & HÔN 25 NAÊM KINH NGHIEÄM

LS. JAY D. BROWNSTEIN LS. NGUYEÃN GIAO TIEÂN Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng (AÙp duïng cho phaàn thuø lao cuûa Vaên phoøng Luaät sö vaø daønh cho tröôøng hôïp bò tai naïn hay thöông tích) 400

I-75

I-85

N. Lake Mall

Lav i

sta

Rd

.

I-285

I-20 I-285

Brownstein Nguyeãn, LLC 2010 Montreal Rcat

. Rd ista I-285 Lav M on tre al Rd .

- Ñaûm baûo quyeàn lôïi toái ña cho tai naïn xe coä, tai naïn lao ñoäng, ly dò - Giaûi quyeát thaønh coâng raát nhieàu tröôøng hôïp truïc xuaát

TAI NAÏN LUAÄT DI TRU Ù & TRUÏC XUAÁT

LUAÄT GIA ÑÌNH

Tham Khaûo Mieãn Phí Höôùng daãn loä trình: Ñi veà höôùng South cuûa I-285, vaøo Exit 37, queïo phaûi treân ñöôøng Lavista Rd. caëp lane traùi, chaïy ñeán ñeøn ñoû thöù 5, gaëp Montreal Rd., queïo traùi, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù tö tính ñaàu ngaõ tö). * Ñi veà höôùng North I-285, vaøo Exit 37, queïo traùi treân ñöôøng Lavis Rd, caëp lane traùi chaïy thaúng ñeàn ñeøn ñoû thöù 6, queïo treân ñöôøng Montreal Rd, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù 4 beân phaûi, tính töø ñaàu ngaõ tö)

VietUS magazine

59

69


GÓC QUÝ ÔNG XE CÔ

LAMBORGHINI AVENTADOR CŨNG THAM GIA ‘TRANSFORMERS 4’

Sau Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, đến lượt Lamborghini Aventador cũng trở thành “diễn viên” trong “Transformers 4”. Lamborghini Aventador LP700-4 là siêu xe mới nhất được bổ sung vào đội hình Autobots trong phần bốn của bộ phim Transformers được dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 27/7/2014, theo trang GTSpirit. Chính Michael Bay và hãng phim Paramount Pictures đã hé lộ một vài “gương mặt” mới sẽ góp mặt trong tập phim này, trong đó có rất nhiều “diễn viên” danh tiếng. Trước Aventador LP700-4, siêu xe Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse và Chevrolet Corvette Stingray và Camaro 1967 cũng được xác nhận sẽ tham gia vào tập phim mới. Trong đó chiếc Camaro 1967 sẽ thay thế chiếc Camaro thế hệ mới trong vai diễn Bumblebee. Thậm chí có cả một chiếc xe tải mới cho vai diễn Optimus Prime. Trước khi tham gia Transformers 4, siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 cũng từng tham gia một vài bộ phim khác, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là “vai diễn” trong tập phim Dark Knight Rises, thuộc series phim về Batman. Chính Michael Bay đã tiết lộ về sự xuất hiện của Lamborghini Aventador trong Transformers 4: “Xuất hiện thêm một bất ngờ… phi thường và đó là Lamborghini Aventador LP700-4 Coupe 2013”. Cách đây ít ngày,siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 đã cán mốc 2.000 xe xuất xưởng sau hơn 2 năm đi vào sản xuất.

70

VietUS magazine

59

Lamborghini Aventador LP700-4 trang bị động cơ V12 6.5 lít với công suất tối đa 700 mã lực, momen xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh này giúp Aventador LP700-4 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa 350 km/h.

Lamborghini Aventador LP700-4, diễn viên mới nhất trong Transformers 4


VANQUISH PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 100 NĂM ASTON MARTIN

Năm nay Aston Martin kỷ niệm tròn một thế kỷ có mặt trên thị trường bằng việc giới thiệu mẫu CC100 Concept, và mới đây là phiên bản đặc biệt Centenary Edition Vanquish. Aston Martin chỉ sản xuất đúng 100 chiếc Centenary Edition Vanquish, với giá bán hơn 320.000 USD. Không chỉ độc, chúng còn đẹp hơn nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn. Trước tiên, phải kể đến công nghệ sơn mới, với nắp capô màu bạc sáng rồi chuyển dần sang màu xám sẫm ở chân kính chắn gió trước, tiếp lên nóc và phía sau xe. Mất 18 tiếng để hoàn thành công đoạn sơn xe. Phiên bản đặc biệt Centenary Edition còn được gắn logo Aston Martin bằng bạc thật ở cả trước và sau xe. Nội thất được phủ bọc da mềm giống như ở xe One -77. Khách mua xe Centenary Edition Vanquish sẽ được tặng hộp quà gồm: bộ cài măng-séc áo sơmi bằng bạc, một chiếc bút bằng bạc, một khăn lau có logo Aston Martin, và tai nghe cao cấp Bang&Olufsen. Đó là những chi tiết để Aston Martin định giá phiên bản đặc biệt Centenary Edition Vanquish ngang với xe Ferrari F12 Berlinetta. Tính năng vận hành thì không có gì thay đổi. Đó là xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,1 giây

(xe Ferrari F12 Berlinetta mất 3,1 giây) và tốc độ tối đa 295 km/h.

VietUS magazine

59

71


PORSCHE 911 PHIÊN BẢN MỪNG SINH NHẬT 50 TUỔI

Mẫu xe đặc biệt Porsche 911 50 Years Edition thừa hưởng những đường nét cổ điển pha lẫn hiện đại, kết hợp tinh tế từ các thế hệ Porsche 911 khác nhau. Để chào mừng kỷ niệm lần thứ 50 của mẫu xe huyền thoại Porsche 911, hãng xe nước Đức đã tung ra phiên bản 911 50 Years Edition. Chiếc xe đặc biệt này được phát triển dựa trên mẫu Porsche 911 Carrera S, công suất 395 mã lực, cùng với đó là sự kết hợp hài hòa những đường nét cổ điển và hiện đại lấy cảm hứng từ các thế hệ Porsche 911. Số lượng sản xuất của mẫu Porsche đặc biệt này cũng hết sức đặc biệt, với 1963 chiếc, trùng với năm chiếc Porsche 911 đầu tiên ra đời. Kiểu dáng của Porsche 911 50 Years Edition thừa hưởng phần thân xe rộng như những chiếc 911 Carrera 4 và 4S, bộ lazăng hàng thửa, gương chiếu hậu thiết kế mới, những đường trang trí bằng chrome và lô gô tên xe đặc biệt. Những thay đổi khác trên Porsche 911 50 Years Edition cũng xuất hiện ở nội thất xe, đồng hồ hiển thị của xe có dải số màu xanh lá với kim màu trắng, vải bọc ghế ngồi có phần tương đồng với trên những mẫu xe xuất hiện từ thập niên 60 của thế kỉ trước. Bên cạnh đó, bên trong ca bin xe còn có sự xuất hiện của nhiều chi tiết bằng nhôm. Cung cấp sức mạnh cho Porsche 911 50 Years Edition là khối động cơ V6, công suất 395 mã lực, kết hợp cùng hộp số sàn 7 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa

298 km/h. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tùy chọn hộp số tự động, li hợp kép, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây và đạt vật tốc tối đa 296 km/h. Porsche 911 50 Years Edition được trang bị hệ thống vi sai giới hạn trượt, màn hình hiển thị 4,6 inch, điều hòa, ghế ngồi điều khiển 14 vị trí và đèn pha bi-xenon. Xe sẽ được chính thức bán ra từ tháng 9 năm nay.

XE TOYOTA COROLLA THẾ HỆ MỚI CHÍNH THỨC TRÌNH LÀNG

Corolla, mẫu xe bán chạy nhất của Toyota, đã bước sang thế hệ thứ 11 ở phiên bản 2014 vừa ra mắt tại Santa Monica, tiểu bang California, Mỹ, với những thay đổi mang tính đột phá về thiết kế. Corolla thế hệ mới chịu ảnh hưởng rõ nét từ “đàn anh” Avalon cả về phong cách nội và ngoại thất, đặc biệt là thiết kế lưới tản nhiệt dưới kiểu 5 điểm, cụm đèn trước sử dụng bóng Led là trang bị tiêu chuẩn, táp-lô trông sang hơn và đỡ tẻ nhạt thế hệ trước. Với chiều dài cơ sở (khoảng cách từ trục bánh trước đến trục bánh sau) tăng 99,8mm lên 2.700mm, xe Corolla 2014 có chỗ để chân cho người ngồi hàng ghế sau tăng thêm 75mm. Với kích thước 4.639 (4.650 cho phiên bản S) x 1.776 x 1.455mm, xe Corolla thế hệ mới dài hơn xe đời cũ 99mm, rộng hơn 16mm, nhưng thấp hơn 10mm. Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 1.8L 4 xy-lanh nhưng cho các thông số khác nhau, tùy phiên bản. Cụ thể, ở bản tiêu chuẩn L, LE và S cho công suất 132 mã lực và mô-men xoắn 128 lb-ft; còn ở phiên bản mới Eco cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 126 lb-ft. 72

VietUS magazine

59

Có 3 trang bị hộp số cho xe Corolla thế hệ mới: sàn 6 cấp cho bản L và S, tự động 4 cấp cho bản tiêu chuẩn L - một trang bị hiện đã bị coi là lạc, và hộp số vô cấp 7 số ảo mang tên CVTi-S (“i” là viết tắt của “intelligent” - thông minh, còn “S” là viết tắt của “shift” - sang số) hoàn toàn mới của Toyota cho các phiên bản S, LE, và Eco. Toyota cho biết, các phiên bản Eco sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,9 lít/100km đường cao tốc. Xe Corolla thế hệ mới sẽ có 4 phiên bản: L, LE, LE Eco và S, tất cả đều được trang bị tiêu chuẩn đèn cốt bóng Led, điều hòa, cửa sổ và khóa điện, kết nối Bluetooth và 8 túi khí. Hệ thống dẫn đường, ghế có sưởi, da nội thất SofTex và khóa bấm điều khiển từ xa là các trang bị tùy chon. Hiện chưa có thông tin về giá xe. Đây là phiên bản được giới thiệu cho thị trường Bắc Mỹ, còn với các thị trường khác có thể có một số thay đổi.


Giôø Môû Cöõõa:

Mon - Sat: 10Am - 7Pm Sunday: Closed

VietUS magazine

59

73


CUÔC SÔNG GIA ĐÌNH

THÔI!

Chị thường uốn tóc rồi kẹp túm phía sau, tóc chị đã có sợi bạc, dù nhìn kỹ mới thấy; áo quần thì chỉ một “e”: áo nhiều hoa văn, không rực rỡ cũng không rõ ràng, nhu nhu trộn lẫn vào nhau, quần tây đen hoặc màu sẫm.

Đường nét cơ thể chị cũng “bình bình”, không mập lắm không ốm lắm, không rõ ràng hình khối nào. Lâu nay, anh đã quen nhìn vợ mình như thế, dễ chịu, không hấp dẫn nhưng cũng không chối mắt. Chị như hòa lẫn vào nghề nghiệp kế toán của mình, chiếc xe cũ nhưng sạch sẽ và luôn có áo mưa, đôi giày ba phân rưỡi không cao không thấp. Chị tạo cho anh cảm giác bình an, không, nói đúng ra phải là cảm giác an toàn. Đi bên chị, anh luôn có cảm giác bình tâm như thể đang tồn tại trên một cái phông nền nhũn nhặn chiều người, không bao giờ chói gắt, không bao giờ yêu cầu đòi hỏi chủ thể phải cố gắng gì. Thế mà chẳng biết sao, chị bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, làm anh hoa cả mắt. Mà thật ra thì, nguyên do cũng từ anh chứ không phải chị. Đầu tiên chị mua liền mấy bộ quần áo mới, khá đắt tiền, thêm đôi giày mới, rồi giục anh đi tập thể dục, học chơi tennis, bồi dưỡng món này món khác khi anh đi tập về. Tiếp theo là thường xuyên theo dõi và nhắc anh đi nhuộm tóc khi chân tóc trắng bắt đầu chớm ra. Tiếp theo nữa là đổi xe. Rồi là bóp da, đồng hồ xịn… Đàn ông được vợ chăm đến thế, chỉ hơn tháng sau là trông anh đổi mới hẳn. Chị lại mua cặp áo sơ mi khác, màu sắc, kẻ sọc cũng tươi tắn hơn. Cực khổ thì khó mà quen, chứ sung sướng thì dễ bén mùi. Anh dần sáng sủa, mập mạp và trông sang trọng hơn. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp ánh mắt chị nhìn chồng, mãn nguyện như bác nông dân nhìn thúng khoai bự mới đào lên trong ngày thu hoạch. Nhìn vợ vui sướng như người nông dân được mùa, anh bảo: cảm ơn vợ nhiều lắm, mà vợ cũng nên chăm sóc cho mình, sửa soạn lên một chút. Con cái đã lớn, tiền bạc cũng không ngặt nghèo lắm, sống cho ra sống, dành dụm gì nhiều chết mang theo được đâu… Được lời như cởi tấm lòng, chị bắt đầu bằng việc tham gia lớp thể dục thẩm mỹ cùng mấy người bạn. Tóc là thứ thay đổi đầu tiên: nhuộm màu, uốn và buông lơi. Tiếp theo là da, anh thấy chị mỗi lần ra khỏi nhà là trùm đầu trùm tai không còn chỗ thở, trưa chị không về nhà nữa vì ngại nắng. Sau đó là ăn kiêng, uống thuốc đẹp da, thuốc tiêu mỡ. Một bữa chị về đến nhà, anh ngỡ ngàng khi vợ cởi chiếc áo khoác ra, để lộ chiếc áo trong hở cổ và phô hai cánh tay rất điệu đàng. Chị có vẻ bẽn lẽn giải thích “Tại mặc áo khoác anh hổng để ý, chớ áo này lâu rồi”… Lần đầu tiên anh thấy vợ mình khác khác sao đó. Trên đôi giày cao gót, có lẽ đến năm-sáu phân, chị cao hơn so với anh vẫn hình dung và cũng gọn gàng hơn thật. 74

VietUS magazine

59


Một bữa chị về nhà, sùm sụp cặp kính to bự. Chị gỡ kính ra, anh hỡi ôi khi thấy hai hàng lông mày cong vút, vừa đen vừa dữ, như hai cái sừng trâu cắm vếch lên hai bên, trên đôi mắt chị. Chị giải thích là phun xăm gì đó, đang còn mới nên trông hơi dữ, khoảng tuần sau bong ra, lột đi là đẹp liền. Suốt cả tuần, anh cứ săm soi nhìn mặt vợ mỗi buổi sáng. Cặp lông mày không nhạt đi như vợ nói, chỉ thấy cái thế “quân bình”, cái nét nhu nhu dễ chịu trên mặt vợ thế là đi đứt. Chị chắc cũng thấy cặp lông mày chỏi chỏi sao đó, nên tuần sau nữa chị đi… phun xăm luôn viền mí mắt cho nó hài hòa! Anh bắt đầu cảm thấy sợ, sợ phải nhìn vào đôi mắt viền, phun và xăm kia, nó lạ lẫm, áp đặt quá. Chị bây giờ chỉ cần ngó ngang một cái là anh đã hoảng, như thể đôi mắt đó đang quắc lên, đằng đằng sát khí với anh… Vậy mà khoảng hơn tháng sau, chị nói với anh là mình muốn có… đôi môi hồng vĩnh viễn. À, thì khỏi tô son, nó hồng từ sáng sớm tới tối khuya, lúc nào cũng rực rỡ, cho mặt mày tươi tắn khỏi nhợt nhạt. Anh lắc đầu quầy quậy. Bực mình quá, chị lôi anh đi cà phê với nhóm bạn lớp thẩm mỹ của chị. Đó anh thấy chưa, người ta cũng có chồng con, sao chồng con người ta ưa cho vợ làm đẹp, mà chồng mình cứ hễ nói tới là “Thôi thôi…” Đi cà phê về, tối đó, anh thức khuya, ngẫm nghĩ.Sáng Chủ nhật sau, chị ngạc nhiên không thấy anh giày trắng, short trắng chở giỏ vợt tennis

ra sân. Thay vào đó, anh trở lại cái quần lửng áo thun thoải mái, ra quán cà phê cóc đầu xóm rồi trở về với hai ông bạn, lôi bàn cờ tướng ra thi đấu. Tối cơm nước xong, anh rủ vợ… đi bộ thể thao ngoài xóm. Anh vừa đi vừa rủ rỉ, vợ đi tập thẩm mỹ, chồng đi tập tennis, toàn đẹp với ai không đâu. Mà anh thấy rồi, mấy cha ở sân tennis không hay bằng anh Bảy cờ tướng ở xóm mình. Hơn nữa, cha nào cũng có em út. Vợ đi tập thể dục là tốt, nhưng tập kèm với xăm mắt phun môi như vầy, lỡ mai mốt anh… không nhận ra vợ mình nữa thì sao? Chị ỉu xìu, dự án môi hồng coi bộ phần nào phai nhạt. Thằng con lớn, đang đi làm cho một công ty nước ngoài, góp thêm: “Bà sếp của con mới từ Pháp sang, bả là sếp tổng mà giản dị lắm, làm việc thấy thoải mái dễ chịu, cực thông minh sắc sảo nhưng cũng rất dễ gần…” . Đang phân vân dữ dội thì anh đem về cho chị xem một bài báo đề cập đến những nguy cơ sức khỏe từ các dịch vụ làm đẹp của mấy thẩm mỹ viện. Đọc mà nổi da gà: dùng chung dụng cụ, sát trùng kim không tới, sát trùng da không sạch, nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu. Anh ôm vai chị cười, nửa giỡn nửa thiệt: thôi em ơi, anh thấy vợ anh mong manh lắm, rủi có bề gì, cha con anh biết làm sao… Chị nghĩ, ờ thì… thôi vậy. Tới đây cũng… được rồi.

VietUS magazine

59

75


CHỒNG PHẢN BỘI NÊN HỎI GÌ TRƯỚC KHI THA THỨ?

Bạn sẽ cần kiểm tra một số thông tin quan trọng để biết tình cảm chồng dành cho mình còn sót lại đến đâu, và liệu có nên cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này.. 1. Đây là chuyện “một lần sảy chân” hay mối tình vụng trộm kéo dài? Nếu mối quan hệ mới của anh ta đã trở nên sâu sắc, có lẽ bạn không cần tốn thêm thời gian cứu vãn nữa. Trường hợp đó chỉ là một lần thoáng qua, hãy cân nhắc xem có thể tha thứ hay không. Theo ý kiến chuyên gia tâm lý và các mối quan hệ, nếu đó chỉ là kiểu tình một đêm diễn ra khi hai người mất kiểm soát và giờ anh ấy đang đầy hối hận, bạn có lý do để nghĩ tới chuyện tha thứ hơn là đứng trước một mối tình vụng trộm đã kéo dài. Bởi bên cạnh nhiều lần chung đụng thể xác, mối quan hệ ngoài luồng lâu dài còn chứa trong nó nhiều lời nói dối và sự phản bội. thể làm gì cho mối quan hệ” sẽ khiến anh ấy cảm thấy đỡ căng thẳng hơn, dọn đường cho hai người cởi mở hơn trong câu chuyện cần trao đổi. Người đàn ông phản bội có thể sẽ không có tâm trạng nói hết cho bạn biết anh ta thực sự muốn gì, song có chưa biết chừng, điều anh ấy muốn bạn làm chính là gây lại cảm hứng cho anh 3. Anh vẫn đang gặp gỡ cô ta? ấy như những ngày đầu tiên chứ không phải chỉ Nếu họ làm cùng cơ quan, có thể sẽ hơi khó cho chồng bạn một chút tập trung vào mỗi áo váy, hình thức bản thân như trong việc tránh mặt cô gái kia. Song nếu anh ta vẫn chọn gặp gỡ cô gái kia bây giờ. dù không bắt buộc phải thế, bạn không nên tha thứ vì anh ta đang tiếp tục lừa dối bạn. 7. Anh vẫn còn muốn bên vợ chứ? Một số đàn ông ngoại tình để bị bắt quả tang 4. Anh sẽ làm gì để bảo đảm với em chuyện đó không xảy ra nữa? rồi bỏ vợ. Hãy hỏi xem anh ấy có kế hoạch thoát Thẳng thắn nói lời xin lỗi là tốt, nhưng liệu anh ấy có sẵn sàng tiến thêm khỏi cuộc hôn nhân này không, hay anh ấy muốn bước nào nữa để thay đổi tích cực trong tương lai? Nếu anh ấy chỉ quỳ xuống sửa chữa những gì đã là sai lầm trong mối quan hệ xin bạn tha thứ, rồi thề thốt chuyện sẽ không lặp lại - như thế là chưa đủ. hai người. Khi bạn hỏi câu này, hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nghe câu trả lời. 5. Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta còn thiếu điều gì? Câu hỏi nhằm giúp bạn hiểu anh ấy tìm kiếm điều gì ở người thứ ba, thậm 8. Anh có dùng biện pháp bảo vệ với cô ta chí còn tìm ra cả những điều bạn muốn đem lại cho anh ấy. không? Bất kể anh ấy có trả lời bạn những gì, hãy biết rằng điều anh ấy cho rằng … hay liệu chúng ta có phải lo lắng về các thiếu trong mối quan hệ của hai người vẫn chưa đủ để anh ấy cảm thấy mình bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc cô ta sẽ “đàn ông” đâu. Gái hư thường biết cách khiến đàn ông tưởng mình là “to nhất có con với anh không? trong vũ trụ”. Khi một người đàn ông cảm thấy bị xem thường, thấy địa vị Ngoại tình có thể gây ra nhiều hậu quả khác mình kém vợ, thường là lúc anh ta sẽ ngoại tình để tìm lại cảm giác mình vĩ chứ không đơn giản là gây tổn thương tâm lý. Hãy đại như xưa. chắc chắn rằng bạn sẽ không có điều gì khác phải lo lắng nếu quyết định cùng chồng làm lại từ đầu. 6. Em nên làm gì để quan hệ của hai ta tốt hơn? Câu hỏi này để tìm ra anh ấy cần gì ở bạn. Thêm nữa, khi bạn hỏi mình “có 2. Anh có yêu cô ta không? Đây là câu quan trọng nhất bạn cần phải hỏi và cũng là câu hỏi khó có được câu trả lời thành thực nhất, một phần cũng vì bản thân anh ấy còn chưa biết chắc câu trả lời. Nhưng nếu anh ấy trả lời “có”, thì chính là lúc bạn nên để cho anh ấy đi.

76

VietUS magazine

59


ATLANTA KHOÂ BOØ TIEÄM BAÙN CAÙC THÖÙC AÊN CHÔI & Gifts (Beef Jerky) 牛肉幹

Vittoria Collection The Italian Fine Art Collections

ÑAÏI LYÙ ÑOÄC QUYEÀN:

Royal

Coù baùn ñaày ñuû caùc loaïi töôïng PHAÄT, töôïng CHUÙA vaø caùc töôïng trang trí khaùc (Made in Ttaly)

Caùc loaïi thuoác döôïc thaûo Thomas Troïng Voõ Phaïm Hoaøng Trung Thuoác ngheä Coâ Vaân MD Herbs_Nam Loäc Nutrition Depot Princess Lifestyle (B.S Morita) MD Herbs - #5

cöôøng döông baûo aán hoaøn

Coù baùn sæ cho caùc ñaïi lyù Nhaän gôûi haøng ñi khaép caùc tieåu bang

Khoâ Boø Khoâ Möïc Khoâ Caù Chaø Boâng Traùi Caây Ngaâm Xí Muoäi OÂ Mai Cam Thaûo Baïch Lieân Traø Gold Detox Foot Patch Coù nhieàu loaïi traø Diet...

Daàu Goäi, Daàu Döôõng Toùc

La Belle

bonsai INTERNATIONAL

Ñaïi Lyù Lunex & Papa Telecom Phone:

770-455-9180

Email: atlantakhobo2@yahoo.com

4897 buford highway #164, Chamblee, GA 30341 (in Hoa Binh SuperMarket Shopping Center)

H MÔØI

BAÛO MAI KÍN

VietUS magazine

59

77


CUÔC SÔNG BAN TRE

ANH CHỈ LÀ MỘT GÃ NGHÈO

Giờ đây anh nhận ra một điều rằng “Em không thể bên một thằng nghèo mãi được”. Vậy là đã gần 4 năm mình yêu nhau rồi em nhỉ! Chỉ còn vài tháng nữa là khoảnh khắc giao mùa sẽ đến. Những cơn mưa bắt đầu với bao nhiêu kỉ niệm của chúng mình thay phiên nhau lướt qua trong tâm trí của anh. Người ta bảo anh ủy mị, lụy tình và cả yếu đuối nữa, nhưng nó chẳng mấy ảnh hưởng gì đến tình cảm, lý trí của con tim anh dành cho em cả. Mình yêu nhau gần 4 năm, nếu so sánh với tình yêu của những cặp đôi khác thì có lẽ mình vẫn chẳng là gì em nhỉ! Nhưng tình yêu của chúng mình thì nó như đã trôi qua hằng thế kỷ, trải qua những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc quá nhiều nên cảm giác rằng nó đã tồn tại thật lâu từ khi nào. Rồi dần dần theo thời gian mình nhận ra những khác biệt của nhau, mình chẳng thể nào không giận nhau trong một tháng hoặc đơn giản chỉ là một tuần thôi. Một tuần để có thể anh cảm thấy niềm vui, hạnh phúc thật sự, một giấc ngủ sâu. Chẳng phải gần 4 năm qua anh không hạnh phúc bên em, anh thật sự vui và rất hạnh phúc, anh hạnh phúc vì có một người con gái có thể nhìn thấu được trái tim anh yêu em rất nhiều… rất nhiều…còn yêu như thế nào đối với em thì có lẽ tình yêu của anh không như một giấc mơ em mong, mọi điều em muốn sự chu toàn cho em trong cuộc sống này, nhưng bản chất tình yêu của anh nó rất đạm bạc mà mạnh mẽ. Em biết không? Anh muốn em chẳng phải thua bất kỳ ai trong cuộc sống này thiếu thốn về tình cảm, vật chất và một cuộc sống bền vững…Anh làm được, và anh đã có thể đã thực hiện được rất nhiều thử thách trong cuộc sống này để khi anh trở về mang cho em niềm vui cuối ngày. Anh cảm nhận rằng em cũng yêu anh thật nhiều, thương anh, giữ anh thật chặt, mong anh mỗi khi anh đi làm

78

VietUS magazine

59

về muộn…nhưng anh dường như không thể thở được sự chặt chẽ đó của em. Rồi mình rơi vào bế tắc, cãi nhau, giận nhau và anh lại phải là người xin lỗi em như bao lần. Em không để anh đi làm, em không để anh bước ra bên ngoài kiếm tiền, anh biết nó khổ chứ, anh biết nó khó khăn rất nhiều nhưng anh sẵn sàng đối mặt với mọi thứ chỉ để “kiếm tiền”. Anh tâm sự, giãi bày, anh làm đủ điều để em rõ rằng mình muốn một cuộc sống sung túc thì điều quan trọng rằng anh phải bươn trải. Em bảo rằng “anh không có lập trường”. Ừ! Lỗ tai anh nghe thế, nhưng em biết không, em thử nhìn bên ngoài xem, kể cả lứa bạn bè của em họ phải làm đủ thứ nghề để trang trải cho cuộc sống mỗi ngày, vật lộn với bao điều khó khăn thậm chí đến mức cạn kiệt sức lực. Nhưng mục tiêu của anh… em biết đấy, anh còn nặng nề hơn họ nhiều, họ một mình, họ phải tự kiếm sống để qua ngày tằn tiện dành chút ít cho ngày mai. Còn anh, anh không chỉ cho riêng mình mà cho em, cho con anh, cho ngôi nhà của mình sau này nữa… Vậy tại sao em lại tự làm khổ chuyện tình của mình đến như thế? Rồi em bắt đầu xuất hiện những điều thực sự không đáng có trong tình yêu! Em bảo “quen một thằng không có tiền như anh, nên tôi phải đánh số đề đấy, thì sao nào”. Anh như chết lặng đi, anh đau đớn quá chừng em biết không? Rồi thì đã là gì đâu “mày không xứng đáng là một thằng đàn ông, gái gú, rượu chè, facebook…”. Anh nghĩ


rằng ngần ấy vết thương trên người anh, ngần ấy sự chân thật, yêu thương dành cho em có đủ để em phải phải như thế với anh? Bạn bè anh chẳng có, quan hệ xã hội anh không một ai, chỉ có mỗi em thôi, vậy anh “gái gú” như thế nào?, “rượu chè” với ai, “facebook” làm gì? Đi cùng em dù trong lòng có rất nhiều tâm sự, nhiều chuyện đau lòng nhưng cũng vẫn phải luôn mang một vai trò một “hoạt náo viên” cho em vui, em cười! Rồi cuối cùng mọi thứ dồn nén trong con người anh bao lâu như tức nước vỡ bờ… Em đi cùng anh qua bao năm tháng qua, em biết rõ rằng anh chỉ là một thằng nghèo…em vẫn yêu anh, bên anh vượt qua thời gian. Nhưng giờ đây anh nhận ra một điều rằng “Em không thể bên một thằng nghèo mãi được”. Ừ thì anh không giàu có như mọi thứ em thấy ở bạn bè trang lứa của em, anh chỉ giàu về tình cảm thôi, giàu về cảm xúc anh đang tuôn ra đây, nếu em có đang đọc được những dòng này thì anh cũng mong em hiểu rằng anh yêu em như thế nào đối với em đó, thì đó là một sự chân thành Vân à!

$763

Lam Thanh Ngo, Agent 4500 Satellite Blvd Suite 1160 Van phong ben canh I Luv Pho 2 Duluth, GA 30096 Bus: 770-686-3935 lam.ngo.tz1x@statefarm.com www.NTLinsurance.com M - F: 9am - 6pm Sat: 10am - 2pm Sun & evening by appt

2010

VietUS magazine

59

79


CUÔC SÔNG SÚC KHOE

MÔI VÀ DẤU HIỆU SỨC KHỎE Môi chính là một bảng dự báo thời tiết của cơ thể, màu sắc của môi, da môi và cả những hiện tượng bệnh lý quanh môi đều có thể phản ánh tố chất cơ bản và tín hiệu sức khỏe của cơ thể. Môi trên thâm đỏ, trắng bệch - đại tràng có vấn đề Môi trên khô cháy hoặc thâm đỏ báo hiệu bệnh đại tràng, đồng thời có triệu chứng tai, mũi không thông, cổ họng khan nuốt khó khăn, miệng rộp, hôi, bờ vai không thoải mái. Môi trên trắng bệch là đại tráng hư hàn, trướng khí, bụng đau nhức từng cơn, đi ngoài, không lạnh lại run, lạnh nóng bất chợt vv. Đối sách: Nên điều tiết dạ dày, đường ruột cho phù hợp, ăn nhiều thực phẩm có lợi cho dạ dày đường ruột, ví dụ đại tràng hư hàn nên bổ ấm. Thực phẩm dược nên lựa chọn hạt sen, gừng khô, nhân sâm, quế . Tím đỏ trong môi - gan quá nóng Trong môi tím đỏ biểu hiện gan quá nóng, khí tỳ gấp gáp, nóng giận, sưng đau đe dọa, không cảm giác ăn uống. Đối sách: Về ăn uống, dùng cà rốt, mã đề, mía và lê nấu nước lên uống, ăn cháo hoa cúc, cháo cần tây, đỗ xanh và gan lợn để điều chỉnh, những thực phẩm này đều giúp giảm bớt triệu chứng nóng gan. Ngoài ra, cần duy trì tâm trạng tốt, không nên kích động, nóng giận, học cách khống chế cảm xúc của mình. Môi miệng khô nứt – âm hư quá nhiệt Khô nứt là dịch cơ thể đã tổn thương, môi mất đi độ ẩm, trơn bóng, môi miệng bị xói mòn, hai bên môi lở loét và hiện tượng thiếu chất vitamin B2 hoặc dạ dày, tỳ quá nóng và âm hư quá nhiệt. Đối sách: Nếu môi miệng có nứt nẻ nên ăn nhiều rau tươi giàu vitamin, nhưng không nên ăn quá nhiều cam, quýt bởi vì cam quýt là loại hoa quả dạng ôn nhiệt, ăn quá nhiều sẽ gây nóng làm môi miệng càng khô hơn. Về ẩm thực, lấy 50g mộc nhĩ tuyết, 10 quả táo đỏ cho nước đường nấu lên uống, chia uống 3 - 4 lần/ngày. Ngoài ra, thường xuyên mát-xa môi, mỗi tối trước khi ngủ, lấy bông tẩy trang thấm một ít mật ong bôi lên môi miệng, sau đó dùng ngón tay mát-xa nhẹ sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, làm cho môi có đủ lượng ô xy, tăng thêm dinh dưỡng, từ đó trở nên trơn mượt. Môi miệng phồng rộp – khí ẩm quá lớn Phồng rộp môi cho thấy khí ẩm trong người quá lớn và đã bắt đầu biến thành độc ẩm. Hãy kiểm tra ẩm thực của bạn có phải có quá nhiều chất dầu mỡ hoặc chất đường vì đó là một trong những nhân tố gây ra độc ẩm trong cơ thể. Đối sách: Giảm bớt dung nạp thực phẩm nói trên, chú ý và cố ý tăng thêm lượng rau xanh, ăn uống thanh đạm hơn sẽ đem lại nhiều lợi ích. Lột môi, tróc da - thiếu vitamin B2 Thiếu vitamin B2 trầm trọng sẽ xuất hiện lột môi, tróc da môi, da ngứa ngáy khó chịu. Đối sách: Vitamin B2 là vitamin tan trong nước, dễ tiêu hóa và hấp thụ, lượng

80

VietUS magazine

59

bài tiết ra sẽ tăng giảm tùy theo nhu cầu cơ thể và mức độ thoát ra của protein. Vitamin B2 không tích tụ trong cơ thể vì vậy thường ngày cần lấy thực phẩm và chất dinh dưỡng để bổ sung, phổ biến nhiều ở gan, cật lợn, sữa, trứng, đỗ tương và men. Tê liệt môi - tuyến tụy suy giảm Môi miệng cảm thấy tê liệt, cơ thể ngày càng gầy, có thể là do chức năng tuyến tụy dần dần suy yếu, chủ yếu là mất cân bằng ăn uống, thức ăn không thích hợp. Do tuyến tụy không tốt sẽ mang lại tai họa cho dạ dày. Khi dạ dày bị tổn thương, môi miệng sẽ trở nên khô héo, tê liệt.

BỆNH TIM THÊM NẶNG VÌ THIẾU NGỦ Theo một nghiên cứu mới đây, thiếu ngủ có thể khiến cho bệnh tim ở phụ nữ trở nên tồi tệ hơn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phụ nữ bị bệnh tim mạch vành có giấc ngủ không đảm bảo và đặc biệt là những người thức dậy quá sớm vào buổi sáng có tỉ lệ viêm trong cơ thể cao hơn gấp 2 lần. Tuy nhiên, điều này không được phát hiện ở các bệnh nhân nam. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ với giấc ngủ “nghèo nàn” hoặc thậm chí là “rất nghèo nàn” có tình trạng viêm nhiều hơn gấp 2,5 lần so với nam giới. Họ cho rằng nồng độ oestrogen thấp sau mãn kinh có thể giải thích mối liên hệ giữa thiếu ngủ và tình trạng viêm, trong khi nam giới có thể tiếp tục được bảo vệ bởi nồng độ testosterone cao hơn. Các phát hiện này cho thấy thiếu ngủ (ngủ dưới 6 tiếng/đêm) có thể giữ một vai trò lớn hơn so với những gì chúng ta nghĩ trước đây trong việc gia tăng mức độ viêm không lành mạnh và những bệnh mãn tính ngày càng trở nên tồi tệ hơn như bệnh tim. “Viêm là một dấu hiệu phổ biến của sức khỏe tim mạch. Hiện nay, chúng ta có bằng chứng cho thấy thiếu ngủ dường như giữ một vai trò lớn hơn so với những gì chúng ta nghĩ trước đây trong việc thúc đẩy sự gia tăng mức độ viêm trong thời gian dài và có thể góp phần vào những hậu quả tiêu cực thường gắn với việc thiếu ngủ”, TS. Aric Prather, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. Nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ ĐH California, San Francisco, kiểm tra mối liên hệ giữa giấc ngủ và những thay đổi trong mức độ viêm ở 700 người lớn tuổi bị bệnh tim. Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Journal of Psychiatric Research.


NEW LISTINGS

Available

$230,000

Marble Spring

4 Bed 2.5 Baths, full basement 2 Car Garage, granite counters and island

Convenient Beaver Ruin area

Available

$275,000

North Druid Hills

4 -side Brick, Bamboo Hardwood Floors New appliances, New cabinets, updated bathrooms

Minutes to Lenox Mall

RENTALS $650 Available

71 Caboose Ct.

Your Home Here Call now to list your house with our team at Remax Grand South

2 Beds, 2 1/2 Baths

Kevin Do

Nicole Phan

kevin@dofinancials.com

nicole@dofinancials.com

678.481.1483 G R A N D

S O U T H

Each office is independently owned and operated

678.453.6511

VietUS magazine

59

81


NHỮNG “LỜI DỐI TRÁ” VỀ ẨM THỰC MẠNH KHỎE

Chất xúc tác trong trái cây nhiệt đới trợ giúp giảm béo? Trên thực tế, chất xúc tác trong trái cây nhiệt đới có công dụng hỗ trợ protein tiêu hóa, làm cho thức ăn được cơ thể hấp thụ dễ dàng, tuy nhiên chất béo trong cơ thể lại không bị “tiêu” theo. Vì vậy, giảm béo không nên chỉ dựa vào trái cây nhiệt đới. Mật ong ít năng lượng nên giúp hỗ trợ giảm béo? Trên thực tế, năng lượng của mật ong chỉ thấp hơn đường một chút, không có tác dụng giảm béo gì. Tuy nhiên giá trị dinh dưỡng của mật ong cao hơn đường khi kết hợp với kali, kẽm.

Có rất nhiều thực phẩm mặc nhiên được cho là tốt cho sức khỏe nhưng hãy cẩn thận, có thể đó chỉ là lời nói dối đối... Bánh mỳ màu nâu được làm hoàn toàn từ lúa mỳ nguyên chất? Đa phần những người quan tâm đến chế độ ăn uống cho rằng, bánh mì màu nâu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và sức khỏe tốt hơn các loại bánh mỳ khác. Có thể mọi người không biết, đó chỉ là màu thực phẩm người làm bánh mỳ cho vào khi làm bánh mỳ, làm cho bánh mỳ có màu sẫm để thu hút người mua. Chú ý: Bánh mỳ màu nâu không có nghĩa là bánh mỳ được làm hoàn toàn từ lúa mỳ nguyên chất, khi mua tốt chất chúng ta nên xem kỹ thành phần. Hoa quả có màu xanh không cần rửa? Kể cả hoa quả màu xanh, trước khi ăn cũng phải rửa sạch. Bởi vì trứng của ký sinh trùng trên vỏ hoa quả (ví dụ như dâu xanh, táo…) không nhìn thấy được, nếu không rửa sạch, rất dễ bị bệnh tật đe dọa.

Ăn khoai tây dễ béo? Rất nhiều người cho rằng khoai tây là tinh bột nên gây béo, thực tế lại không phải. Khoai tây hàm chứa tinh bột nhưng lại có hơn 70% hàm lượng nước, hàm lượng tinh bột đích thực không quá 20%, trong đó còn có chất xơ. Vì vậy dùng khoai tây thay cơm, mỳ không những không béo phì mà còn có hiệu quả giảm béo. Tuy nhiên nếu chế khoai tây thành khoai tây chiên, nhiệt lượng của khoai tây chiên cao gấp 200 lần so với khoai tây nướng. Vì vậy làm chúng ta phát phì không phải là do bản thân khoai tây mà do khả năng hấp thụ chất béo của khoai tây rất mạnh.

Ăn sống rau xanh, củ quả tốt cho sức khỏe? Không ít loại rau, quả khi ăn sống đích thực càng có ích cho sức khỏe, bởi vì ăn sống giúp bảo lưu hoàn hảo thành phần dinh dưỡng ở phía trong, đặc biệt là Salad rất có ích cho sức khỏe? vitamin. Tuy nhiên ăn sống không thích hợp với đa Salad có nhiệt lượng thấp, vì vậy được nhiều người cho rằng nó là món chay. phần các loại rau quả ví dụ như cà rốt, đỗ vv. Sa-lát chứa đến 80% lượng nước, cơ thể hấp thu dinh dưỡng từ sa-lát rất thấp. Ngoài ra, phụ nữ không nên ăn quá nhiều sa-lát bởi vì thể chất của phụ nữ đa Vỏ trứng gà màu đậm dinh dưỡng cao hơn vỏ phần lạnh, ăn quá nhiều sa-lát dễ làm cho trao đổi chất kém, tuần hoàn máu màu trắng? không tốt, kinh nguyệt không thông, da mất sáng, thậm chí gây ra nếp nhăn. Màu sắc vỏ trứng chỉ là màu có liên quan đến gà mẹ, giá trị dinh dưỡng của trứng cao thấp hoàn toàn Buổi tối ăn quá nhiều hủy hoại cơ thể? phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của gà mẹ và chất Trên thực tế, buổi tối ăn quá nhiều, quá no mới béo phì. Nếu buổi tối không lượng thức ăn cho ăn hàng ngày, không phải do màu dung nạp quá nhiều năng lượng thì sẽ không phải lo về trọng lượng. Tuy nhiên sắc vỏ trứng quyết định. cần lưu ý, buổi tối ăn quá muộn hoặc là có thói quen ăn đêm đích thực sẽ tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, dễ gây khó ngủ và phát phì.

82

VietUS magazine

59


KHÁT NƯỚC, THÈM NGỌT, STRESS: ĐÃ BỊ TIỂU ĐƯỜNG?

Các triệu chứng lâm sàng điển hình của đái tháo đường là khát nhiều, uống nhiều, ăn nhiều, sút cân, mệt mỏi, có dấu hiệu tê bì chân tay và giảm thị lực... Tuy nhiên, không hẳn có các triệu chứng trên là đã bị tiểu đường, và cũng không nên nhầm lẫn là không có các triệu chứng ấy có nghĩa không mắc bệnh. Vì nếu không có các triệu chứng lâm sàng kể trên mà sau hai lần làm xét nghiệm, đường máu vẫn tăng trên 7mmol/l hoặc đường máu sau ăn hoặc đường máu được làm xét nghiệm bất kỳ trên 11,1mmol/l thì vẫn mắc bệnh đái tháo đường. Do đó, những người có yếu tố nguy cơ cao như béo phì, gia đình có tiền sử bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, tuổi trên 40… cần được phát hiện bệnh sớm để can thiệp kịp thời. Khát và uống nhiều nước (trên 4l/ngày) nằm trong hội chứng uống nhiều tiểu nhiều mà bệnh đái tháo đường chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Vì vậy, không thể dựa vào hai triệu chứng này để khẳng định bị bệnh đái tháo đường mà phải dựa vào nhiều triệu chứng và các xét nghiệm để chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt. Bởi khát và uống nhiều nước còn do tiêu chảy, đái tháo nhạt, bệnh tâm thần, lao động mất nhiều mồ hôi hoặc tổn

thương thần kinh trong não gây rối loạn điều hoà nước trong cơ thể… Ăn quá nhiều chất ngọt cũng không có nghĩa là mắc bệnh đái tháo đường, nếu ăn nhiều chất ngọt nhưng ăn hạn chế các chất bột đường (gạo, bột mì) và duy trì chế độ hoạt động tốt thì vẫn không bị mắc bệnh đái tháo đường, còn nếu ăn quá nhiều chất ngọt kết hợp ăn nhiều chất bột đường thì nguy cơ đái tháo đường rất cao. Đến nay người ta chưa rõ mối liên quan giữa các stress và sự xuất hiện bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên các stress ảnh hưởng trực tiếp lên người bệnh đái tháo đường thì đã được thừa nhận. Stress làm giảm khả năng tự theo dõi bệnh, làm người bệnh chán nản, ăn uống thất thường, thậm chí uống rượu để giải sầu… Những hành vi này không chỉ làm tình trạng kiểm soát đường huyết kém đi mà còn làm trầm trọng các biến chứng khác của bệnh.

VietUS magazine

59

83


CUÔC SÔNG MEO VĂT

MẸO CHỌN VÀ NGÂM NƯỚC SẤU NGON

Cách chọn sấu không phải chị em nào cũng biết.

Để chọn được những quả sấu ngon, bảo quản sấu thế nào được lâu và cách ngâm nước sấu thế nào, chị em tham khảo bí quyết dưới đây. Cách chọn sấu - Quả sấu được chọn là loại quả vừa đủ già tới, cùi dày, vỏ hơi sần chứ không láng bóng vì quả sấu da vẫn còn láng bóng là quả sấu non, khi làm sẽ bị ủng. - Hoặc cũng có thể chọn loại sấu bánh tẻ vì lúc này thịt sấu còn dày, hạt nhỏ, nên chỉ cần dùng ít quả mà vẫn được nồi canh ngon lành, còn sấu đã quá già thì có khi chỉ gọt vỏ thôi, cũng đã gần vào đến hạt. - Khi chọn, chị em chọn kỹ từng quả một để có được những quả sấu đủ tiêu chuẩn chất lượng và không thâm, dập. Bảo quản sấu Vì mùa sấu chỉ kéo dài từ 2-3 tháng cho nên hết mùa sấu cần phải bảo quản để mặc dù trái mùa vẫn có sấu ăn. Chị em hãy tham khảo một số thông tin dưới đây để biết cách bảo quản nhé: - Sấu đem cạo vỏ chứ không gọt, rửa sạch, để thật ráo nước cho se mặt quả sấu lại. Nhiều người thường chỉ cắt cuống sấu cho hết nhựa chảy ra ngoài, để ráo nước rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Cách này cũng được, tuy nhiên, nếu sấu không cạo vỏ thì khi cho thẳng vào nấu canh sẽ có vị chát của vỏ. Hơn nữa, sấu còn tươi, cạo (hoặc gọt) vỏ rất dễ. Nếu để trong ngăn đá rồi sau đem rã đông mới cạo vỏ thì sấu nhũn ra, rất khó làm. - Bạn lưu ý, không nên cho tất cả sấu vào chung một túi rồi để vào tủ lạnh, vì nếu để cả túi to, thì mỗi lần mở túi lấy sấu ăn, khiến một lượng hơi ẩm lớn sẽ

84

VietUS magazine

59

vào túi, cả khối sấu sẽ dính chặt vào với nhau, khó lấy ra từng quả để nấu. Vì vậy, hãy chia sấu ra làm nhiều túi nhỏ, với cách này, bạn sẽ lấy sấu dễ hơn rất nhiều. - Với sấu chín sẽ không còn nhựa, nên không cần cắt cuống hay cạo vỏ, bạn chỉ việc rửa sạch để ráo nước rồi đem bảo quản giống sấu xanh. Sấu ngâm Nguyên liệu: Sấu xanh: 1kg; Đường kính: 0,8-1kg; Gừng tươi: 100gr; Muối: 20gr. Cách làm: - Dùng dao hoặc dụng cụ nạo gọt sạch vỏ sấu. Cách làm này tuy có mất công hơn cách dùng dao cạo vỏ nhưng bù lại quả sấu sẽ không bị thâm và chát. - Ngâm sấu với nước có pha 10gr muối khoảng 30 phút để sấu được giòn, ngâm lâu hơn sấu dễ bị nhũn. Nếu có nước vôi trong các bạn ngâm sấu từ 1-2 tiếng, vớt ra xả lại với nước đun sôi để nguội. - Đối với sấu già, các bạn có thể cắt khoanh dạng xoáy ốc vòng quanh quả sấu sẽ dễ ăn hơn, mình làm sấu non nên ngâm nguyên quả. - Đổ sấu ra 1 cái rổ có lỗ to để sấu mau ráo nước. Đựng sấu trong lọ thủy tinh hoặc 1 bát to, rải lần lượt 1 lớp sấu - 1 lớp đường. Đậy nắp lại, để nơi thoáng mát. Tùy vào khẩu vị thích ăn ngọt hay chua mà các bạn điều chỉnh lượng đường trong khoảng từ 0,81kg nhé. - Khi đường tan hết, các bạn chắt riêng phần nước đó ra 1 cái xoong. - Đun nước sấu với 10gr muối đến khi nước sôi thì cho gừng đập dập hoặc giã nhỏ vào để nước sấu có mùi thơm. - Xếp sấu vào lọ thủy tinh, đợi nước sấu thật nguội mới tiến hành trút vào lọ đựng. - Sau khi ngâm 2 ngày là các bạn có thể đem ra dùng được rồi. Sấu non ăn được cả hạt, nhai có độ giòn, vị chua ngọt, mùi thơm mát, màu ngả vàng đẹp mắt, nước đường sánh không nổi váng hay bọt là đạt yêu cầu. Pha nước sấu ngâm với đá sẽ có ngay 1 thức uống giải khát tuyệt vời. Với thời tiết nóng nực, tốt nhất các bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ sử dụng được lâu hơn.


MẸO GIẢM VỊ MẶN CHO CANH, CÁ KHO

Một vài lát khoai tây, nước chanh tươi hay mật ong nguyên chất... giúp bạn giảm vị mặn cho món ăn. Trong quá trình ướp nguyên liệu hay chế biến, bạn lỡ tay nêm quá nhiều gia vị khiến món ăn bị mặn. Làm giảm vị mặn cho món ăn thật không dễ khi bạn không biết cách phải làm như thế nào. Dưới đây là một vài cách đơn giản mà đầu bếp chia sẻ với bạn: Với món kho: - Nếu lỡ tay kho thịt hay cá quá mặn, bạn chỉ cần cho vào nồi một ít nước chanh tươi, vị chua của chanh sẽ giúp trung hòa vị mặn món ăn. Đường với giấm cũng rất có ích trong trường hợp này. Chỉ cần một ít vị ngọt của đường, hay vị chua của giấm sẽ giúp bạn cứu nguy cho món ăn của mình. - Những món kho nhiều nước, bạn có thể cho thêm nước như là một cách chữa cháy hiệu quả. Nếu trong bếp có sẵn mật ong, hãy cho vào món kho một ít mật ong sẽ hết mặn và đậm đà hơn. - Quả cà chua cũng rất có ích trong trường hợp này. Cho vào thức ăn bị mặn một ít cà chua thái lát, vị chua tự nhiên trong cà chua giúp giảm độ mặn và làm món ăn ngon miệng hơn. Canh, soup bị mặn: - Khoai tây tươi là cách tốt nhất trong trường hợp này. Gọt sạch củ khoai tây, thái thành từng lát mỏng cho vào nồi canh hoặc soup, khoai tây sẽ giúp trung hòa vị mặn. Khi nào dọn thức ăn lên bàn, bạn mới vớt khoai tây ra. Khoai tây tươi là cách hiệu quả nhất giúp bạn cứu nồi canh bị mặn. - Nếu không có khoai tây, bạn có thể sử dụng lòng trắng trứng. Cho lòng trắng trứng vào nồi canh hoặc soup đang nấu, đun sôi lên rồi vớt bỏ lòng trắng trứng. - Cho thêm đường hoặc nước. Vị ngọt của đường hoặc cho thêm nhiều nước sẽ giúp giảm vị mặn trong món ăn. Ngoài ra, cơm hay gạo cũng là một mẹo hay cho bạn. Cho cơm hoặc gạo vào một túi lưới, buộc chặt lại thả vào nồi canh, cách này sẽ giúp hút bớt thành phần muối có trong món ăn.

Sử dụng đường, nước chanh tươi, giấm... chữa mặn cho các món kho.

VietUS magazine

59

85


CUÔC SÔNG GÓC CHO BÉ

ĂN CÁ THU, BỔ NÃO TRẺ

Chất béo omega-3 trong cá giúp làm tăng hoạt động tốt cho mạch máu, tạo chất xám trong não khiến trí tuệ trẻ phát triển tốt, làm tăng trí thông minh. Cá thu là một trong các loại cá biển có thịt thơm ngon, dồi dào nguồn đạm và chất béo... bởi vậy dân gian đã có câu “chim, thu, nhụ, đé” để nói đến 4 thứ cá biển ngon nổi tiếng. Cá thu có chứa loại dầu mang tên omega-3 có tác dụng rất lớn trong việc ngăn chặn sự hình thành chất prostaglasdins có liên quan đến những cơn đau khi hành kinh hay chứng tổn thương ngực và thậm chí cả ung thư vú ở phụ nữ. Một cuộc khảo sát nghiên cứu trên 290 phụ nữ do Tạp chí dinh dưỡng lâm sàng châu Âu thực hiện cho biết, nếu bạn ăn cá thu đều đặn thì mỗi kỳ kinh nguyệt sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Ngoài ra, nghiên cứu của Hiệp hội sức khỏe Mỹ cũng cho thấy omega-3 trong cá thu có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư vú và phòng chữa các bệnh tim mạch. 86

VietUS magazine

59

Chất béo của cá rất đặc biệt, chúng chứa các chất béo chưa bão hòa - là chất rất có lợi cho hoạt động màng tế bào của con người; giúp làm giảm nồng độ mỡ xấu trong máu và có khả năng giữ lại mỡ máu tốt… Chính những tác dụng đó của cá thu nói riêng, kể cả các loại cá khác nói chung… nên những người có bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não rất cần ăn cá, ít nhất vài ba lần trong một tuần. Mặt khác, sự cung cấp chất béo omega-3 của cá giúp làm tăng hoạt động tốt cho mạch máu, tạo chất xám trong não khiến trí tuệ trẻ phát triển tốt, làm tăng trí thông minh. Nhiều nghiên cứu khác cũng thấy cá còn cung cấp một số chất khoáng rất quan trọng cho sự sống của con người như chất sắt, phốt pho, canxi, kẽm... Vitamin trong cá cũng rất dồi dào, nhất là vitamin nhóm B như vitamin B2, B12 và vitamin PP. Đối với bệnh vảy nến: Kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu dùng 150g mỗi ngày trong nhiều ngày liên tục có thể giảm lượng thuốc corticosteroid đến phân nửa mà không mất hiệu năng của thuốc nhờ Omega-3 có tác dụng ức chế các chất sinh viêm trong bệnh vảy nến như leucotrien 3 và 5. Làm đẹp da, giảm mụn: cá thu được xem là một loại thực phẩm có công năng làm bớt mụn da trên mặt, giảm và xẹp nhanh các mụn bọc. Ngoài ra, trong cá thu, cá cháy, cá hồi, cá xanh còn có axít Omega 3 giúp bảo vệ tế bào chống lại sự tấn công của vi khuẩn.


BỮA SÁNG CHO BÉ

Thật khó khi bạn cho con ăn vào mỗi buổi sáng, bởi các bé đang trong tình trạng ngái ngủ, uể oải và hay “gắt gỏng”. Do vậy, làm sao để bữa sáng trở nên hấp dẫn hơn với trẻ luôn và vấn đề không hề dễ dàng và đòi hỏi sự “kiên trì” ở bạn. Tầm quan trọng của bữa sáng Bữa sáng cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết. Buổi sáng, cơ thể bé cần được nạp năng lượng để bù đắp cho 8 - 12 tiếng ngủ đêm. Trẻ được ăn sáng đầy đủ có xu hướng khỏe mạnh tổng thể và tham gia vào các hoạt động thể chất nhiều hơn – yếu tố giúp duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Tâm trạng và năng lượng có thể giảm vào tầm giữa buổi sáng. Nếu không ăn sáng, bé sẽ cảm thấy mệt mỏi, bồn chồn và hay cáu kỉnh. Bữa sáng cũng có thể giúp trọng lượng cơ thể của bé nằm trong tầm kiểm soát. Nó kích hoạt quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể bắt đầu đốt cháy calo và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Những người không ăn sáng thường tiêu thụ nhiều calo hơn trong suốt cả ngày và có nhiều khả năng bị béo phì. Họ thường cảm thấy đói ghê gớm, ăn vặt nhiều thứ có hàm lượng calo cao hoặc ăn quá nhiều vào bữa trưa do đói quá.

có thể pha trộn nhiều loại thực phẩm khác nhau. Ngay cả những thức ăn còn lại từ bữa tối qua, nếu được bảo quản tốt vẫn có thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho bé trong ngày. Cố gắng chuẩn bị một bữa ăn sáng cân bằng bao gồm carbohydrate, protein, và chất xơ. Cacbon là một nguồn năng lượng có tác động trực tiếp cho cơ thể. Năng lượng từ protein thường bắt đầu ngấm vào cơ thể khi cacbon đã được sử dụng hết. Chất xơ giúp trẻ có cảm giác no và tránh phải ăn quá nhiều. Khi kết hợp với lượng chất lỏng thích hợp, chất xơ giúp di chuyển thức ăn qua hệ thống tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giảm cholesterol.

Bữa sáng - năng lượng cho bộ não Bé ăn sáng mỗi ngày là rất quan trọng nhưng cho ăn gì cũng quan trọng không kém. Hãy chọn những thực phẩm chứa nhiều ngũ cốc, chất xơ, protein và ít đường để tăng cường khả năng tập trung, chú ý cho bộ nhớ - điều này rất cần thiết cho việc học của bé sau này. Trẻ ăn sáng sẽ có khả năng hấp thụ được nhiều chất xơ, calci và các Nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng bao dưỡng chất quan trọng khác. Đồng thời, trọng lượng cơ thể bé cũng có thể gồm: được kiểm soát, lượng cholesterol trong máu thấp hơn và ít bị đau dạ dày vì * Carbohydrates: Ngũ cốc nguyên hạt, gạo, nguyên nhân quá đói. bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, bánh nướng xốp, trái cây, rau quả… Chuẩn bị bữa sáng thế nào? * Protein: Sản phẩm sữa ít béo hoặc không Bánh quế ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và sữa ít chất béo mỗi buổi béo, thịt nạc, trứng, các loại hạt (bao gồm cả bơ sáng là sự lựa chọn thông minh. Tuy nhiên, bạn sẽ khá vất vả để chuẩn bị một đậu phụng)... bữa sáng đầy đủ dưỡng chất, trong khi có quá nhiều việc khác phải làm. Vì * Chất xơ: Bánh mì, bánh quế, ngũ cốc, gạo, trái thế, hãy tham khảo một số cách sau để bạn có thể chuẩn bị bữa ăn sáng đủ cây, rau, đậu… dinh dưỡng trong thời gian ngắn nhất cho con: Một số ý tưởng cho bữa sáng “lành mạnh”: - Trữ thật nhiều nguyên vật liệu để nấu bữa sáng trong nhà bếp. - Ngũ cốc nguyên hạt với trái cây và sữa chua - Chuẩn bị trước nhiều nhất những việc có thể làm vào tối hôm trước. ít chất béo. - Đánh thức cả nhà dạy sớm 10 phút. - Bánh quế ngũ cốc nguyên hạt với bơ đậu - Có thể cho trẻ phụ giúp trong việc chuẩn bị bữa sáng. phộng, trái cây hoặc pho mát. - Chuẩn bị đồ ăn phụ (trái cây tươi, sữa chua, ngũ cốc…) phòng những - Ngũ cốc nhồi trứng nấu chín thái lát. ngày có ít hoặc không có thời gian để ăn. - Bơ đậu phộng với bánh mì, ngũ cốc nguyên Nếu con bạn cảm thấy không đói vào sáng sớm, hãy gói bữa sáng để bé hạt kèm trái cây tươi (chuối hoặc táo) và sữa ít chất có thể ăn trên xe bus hoặc ở lớp. Trái cây tươi, ngũ cốc, các loại hạt, bơ đậu béo. phộng, bánh sandwich chuối bổ dưỡng… là những thứ dễ làm và khá thuận - Bữa sáng nhẹ (sữa ít chất béo hoặc sữa chua, tiện cho trẻ mang theo. Nếu trẻ ăn sáng tại trường hoặc nới giữ trẻ, bạn cũng trái cây và muỗng cà phê trộn đều, cho vào máy có thể “kiểm tra” các bữa sáng của con tại đó. xay sinh tố). - Món trứng tráng rau với bánh mì nướng và Bữa sáng lý tưởng nước cam. Bữa ăn sáng không phải nhất thiết phải có tất cả các món cơ bản. Bạn

VietUS magazine

59

87


SƠ CỨU CHO BÉ KHI BỊ SẶC SỮA NHƯ THẾ NÀO?

Do hệ thần kinh và một số cơ quan trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh hay bị nghẹt thở do sặc sữa. Các tế bào não của trẻ nhỏ rất nhạy cảm với oxy nên nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ rất dễ bị tổn thương, có thể gây ra tử vong đột ngột. Bạn có thể dựa vào một số dấu hiệu như: khuôn mặt bị bầm tím, cơ thể co giật, hơi thở đứt quãng, nôn ra sữa hoặc bọt, máu, dung dịch màu đen… để nhận biết khi bé bị nghẹt thở do sặc sữa. Phòng tránh nguy cơ sặc sữa cho bé 1. Chọn thời điểm cho bú Bạn nên tránh cho bé bú khi bé đang khóc hoặc cười. Đồng thời không nên đợi đến khi bé đói mới cho bú vì lúc đó bé hay “mút ti” một cách vội vàng, vồ vập nên rất dễ bị nghẹn. Khi bé đã bú no bạn cũng không nên “tham lam” ép bé bú tiếp, sẽ gây ra sự cố phát sinh ngoài ý muốn. 2. Cho bú đúng tư thế Khi cho bú, bạn nên để bé nằm gọn trong lòng mình, hơi nghiêng người bé ở góc khoảng 30 – 45 độ so với thân trên của mẹ. Không nên vừa nằm vừa cho con bú. Nếu cho bé bú bình, bạn không nên đặt bé nằm thẳng mà nên để bé nằm hơi dốc người xuống phía dưới một chút (vị trí của đầu cao hơn chân). Bình sữa cũng cần dốc xuôi về phía núm vú để tránh trường hợp bé hít không khí trước khi hút được sữa. 3. Kiểm soát tốc độ bú Khi bầu sữa đang căng đầy mà bé lại mút quá nhanh, bạn nên dùng đầu ngón tay bấm nhẹ vào vùng thẫm màu ở đầu ngực để hãm tốc độ chảy của sữa. Đối với những bé uống sữa công thức thì bạn nên chú ý lỗ thủng ở núm vú không được quá lớn, tốt nhất là bạn nên sử dụng loại bình sữa có phần chặn dòng sữa hiện đang bán rất nhiều trên thị trường.   4. Chú ý quan sát Bầu vú của mẹ rất dễ chặn ngang lỗ mũi của bé nên bạn cần phải vừa cho bé bú vừa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt bé. Nếu miệng bé trào sữa hoặc vùng da xung quanh miệng và đầu mũi bị đổi màu thì nên dừng cho bú ngay lập tức. 5. “Xả” khí trong dạ dày bé Sau khi bú xong, bạn nên bế dựng và để đầu bé tựa vào ngực mình, rồi nhè nhẹ vỗ vào lưng bé. Làm như vậy sẽ giúp bé đẩy hết phần khí đang chiếm chỗ trong dạ dày. Hoặc bạn có thể đặt bé nằm, đầu kê cao 15 độ so với mặt giường,

88

VietUS magazine

59

đầu tiên nằm nghiêng phải trong 30 phút, sau đó nằm thẳng. Tốt nhất không nên cho bé ngủ ngay sau khi bú để tránh tử vong đột ngột. Sơ cứu tại nhà khi bé bị sặc sữa Điều quan trọng nhất khi sơ cứu bé bị sặc sữa mà bạn cần ghi nhớ, đó là thời gian sơ cứu được tính bằng giây. Bởi vậy ngay khi phát hiện bé bị sặc sữa, bạn cần thực hiện các thao tác sơ cứu thật nhanh gọn, dứt khoát, càng nhanh bao nhiêu thì càng giảm độ nguy hiểm cho bé bấy nhiêu. Đặt bé nằm ở tư thế thích hợp - Nếu bé bú no rồi bị sặc sữa thì cần đặt bé nằm nghiêng hoặc nằm thẳng nhưng nghiêng mặt về một bên để tránh sữa tràn vào khí quản. - Nếu bé mới bú đã bị sặc sữa do bú quá vội thì lúc này dạ dày của bé hầu như rỗng không và có nhiều không khí, bạn cần đặt bé nằm ngửa, giữ hai chân song song với mặt giường rồi nghiêng thân trên của bé một góc 45 – 60 độ. Làm như vậy sẽ lợi dụng được áp lực không khí trong khí quản và dạ dày của bé để đẩy dòng sữa tràn ra ngoài khoang miệng. Hút hết sữa trong họng bé - Nếu có máy hoặc thiết bị chuyên dụng để hút sữa, bạn cần sử dụng ngay lập tức. Dùng loại ống mềm cho vào khoang miệng và cổ họng của bé để hút hết sữa ra ngoài. - Nếu không có máy hút sữa, bạn có thể quấn gạc mềm quanh ngón tay rồi đưa vào khoang miệng, xuống đến tận cổ họng của bé để thấm hết sữa, không để cho sữa tràn vào khí quản khi bé hít thở lần nữa. Kích thích cho bé ho Vỗ vào lưng hoặc véo nhẹ lòng bàn chân bé để kích thích cho bé ho hoặc khiến bé thấy đau mà khóc. Ho hoặc khóc sẽ giúp bé đẩy hết dung dịch sữa bị tràn vào khí quản ra bên ngoài khoang miệng, khiến bé hít thở dễ dàng.


Caét Caây Ñaøo Goác Ñoå Xi maêng - Parking - Nhöïa ñöôøng

(770) 597-0771

Thaønh thaät-Taän Taâm-Vui veû Ñeå phuïc vuï Ñoàng Höông

VietUS magazine

59

89


CUÔC SÔNG GÓC ÔNG BÀ

BỮA ĂN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng vì cơ thể người cao tuổi thường đã bị lão hóa, chức năng của các cơ quan, bộ phận đều bị suy giảm và hay mắc các bệnh mạn tính. Vì vậy, chế độ ăn và cách ăn uống sao cho phù hợp để đảm bảo sức khỏe người cao tuổi cần được người thân đặc biệt lưu ý. Đoạn cột sống hay bị thoái hóa nhất là cột sống cổ và cột sống thắt lưng - là những vùng linh hoạt nhất của cột sống, nhưng hay phải chịu tải trọng và phải hoạt động nhiều nhất. Đĩa đệm nằm giữa hai thân đốt sống bị tổn thương đầu tiên. Từ độ tuổi ngoài 30, đĩa đệm bắt đầu bị thoái hóa, nhân nhày sẽ bị mất nước, vòng sợi bao quanh nhân nhày bị rách, đĩa đệm bị thoát vị, xẹp xuống, có thể thoát vị ra phía sau thân đốt sống, gây chèn ép thần kinh, gây đau và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đi lại cũng như sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Mâm đốt sống bị xơ, rìa mâm sống mọc ra các gai xương. Cơ cạnh cột sống cũng bị co cứng, dây chằng cạnh cột sống cũng bị co kéo quá mức, làm cho cột sống bị biến dạng, thường bị vẹo về một phía. Nguyên nhân THCS Nguyên nhân chính THCS là do tuổi tác; ngoài ra còn do chấn thương như sau ngã, tai nạn và do nghề nghiệp phải sử dụng nhiều cột sống như mang vác, bưng bê, nhấc xách các đồ vật; do thiếu dinh dưỡng hoặc một số bệnh cột sống mắc phải như viêm đốt sống đĩa đệm, đau thần kinh tọa, dị dạng cột sống... Ngoài ra, những người bị béo phì, đái tháo đường, suy giáp, cường cận giáp, gút cũng dễ mắc THCS sớm. Một số yếu tố khiến quá trình thoái hóa khớp xảy ra nhanh hơn là di truyền (bố mẹ có người bị thoái hóa khớp); dinh dưỡng (ăn uống không chất dinh dưỡng để xây dựng khung xương khớp hoàn chỉnh); lao động nặng nhọc từ bé, mang vác vật nặng, tập các loại thể thao nặng làm tăng tải trọng lên khớp và làm cho khớp bị thoái hóa sớm; ít vận động kéo dài như đứng quá lâu, ngồi quá nhiều hoặc luôn phải làm việc ở một tư thế gò bó cũng là yếu tố nguy cơ gây THCS. 90

VietUS magazine

59

Biểu hiện của THCS Đối với thoái hóa cột sống thắt lưng, có 3 thể lâm sàng tùy thuộc vào mức độ tổn thương của đĩa đệm: Thể thứ nhất là đau lưng cấp tính. Đau xuất hiện sau một động tác mạnh, đột ngột và trái tư thế. Bệnh nhân có tư thế chống đau như lom khom, vẹo cột sống. Đau có thể khỏi dần sau 1 - 2 tuần. Thể thứ hai là đau thắt lưng mạn tính, thường đau âm ỉ vùng thắt lưng, hay bị tái phát do đĩa đệm thoái hóa nhiều, sức đàn hồi của đĩa đệm kém, giảm khả năng chịu lực, có phần lồi ra phía sau kích thích các nhánh thần kinh. Thể thứ ba là đau thắt lưng kết hợp với đau thần kinh tọa một hay hai bên. Người bệnh đau cột sống thắt lưng, lan xuống mông, mặt sau ngoài đùi, khoeo, cẳng chân, có thể lan xuống tận gót chân hay các ngón chân. Nếu bị thoái hóa cột sống cổ thì đau chủ yếu ở vùng cổ gáy. Đau có thể lan lên phía sau đầu hay thậm chí đau phía hốc mắt (bệnh nhân có thể thấy nuốt khó, thường được hay chẩn đoán nhầm là loạn cảm họng). Khi có dấu hiệu chèn ép rễ thần kinh cánh tay thì thấy đau cột sống cổ lan xuống vai, tay. Nếu để lâu không được chú ý điều trị có thể để lại các biến chứng đáng tiếc như đau, yếu, tê bì, teo cơ tay, do tổn thương các rễ thần kinh cổ chi phối cánh tay. Một số bệnh nhân có thể bị liệt khi bị chèn ép tủy cổ. Cảm giác khó chịu khiến bệnh nhân mất ăn mất ngủ, gầy sút và có tâm lý buồn chán, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc. Cần làm gì khi bị THCS? Khi đau thắt lưng cấp, bệnh nhân cần nằm nghỉ tại giường trong vài ngày, dùng các thuốc giảm đau như paracetamol, thuốc kháng viêm non - steroid như ibuprofen, celebrex, thuốc tăng cường sụn khớp như glucosamin sulfat... (uống thuốc sau khi ăn và uống với nhiều nước để tránh tác dụng phụ trên đường tiêu hóa). Có thể xoa bóp, bấm huyệt nhẹ nhàng vùng cột sống bị tổn thương kết hợp vật lý trị liệu như đắp paraffin, hồng ngoại, túi chườm... Khi đi lại, cần sử dụng dụng cụ hỗ trợ như gậy, khung chống, đai lưng. Khi đau nhiều mà chưa có điều kiện đi khám bác sĩ thì nên nghỉ ngơi tại giường, hạn chế vận động nặng, xoa bóp, dùng kem bôi thuốc kháng viêm non-steroid hoặc uống thuốc giảm đau như paracetamol. Khi cơn đau đã giảm, có thể tập thể dục nhẹ nhàng. Khi đi khám bác sĩ và đã có chỉ định điều trị thì nên kiên trì và chịu khó uống thuốc. Người bệnh cần xác định đây là bệnh mạn tính và phải điều trị lâu dài. Hạn chế các hậu quả của bệnh THCS Cần phòng bệnh THCS ngay từ khi còn nhỏ. Ăn nhiều thức ăn giàu các chất chống oxy hóa như vitamin C và E có nhiều trong các loại rau, quả. Người cao tuổi nên uống bổ sung vitamin D và canxi hằng ngày để cột sống chắc khỏe. Luôn giữ tư thế đúng ngay cả khi nằm ngủ, ngồi, đứng. Tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp cho sụn khớp phát triển. Để dự phòng THCS thắt lưng, có thể tập một số động tác các cơ vùng thắt lưng như tập nghiêng xương chậu, tập cơ bụng, tập khối cơ cạnh sống. Có thể đi bộ, tâ%3ḅp thái cực quyền, khi ngủ không nên kê gối quá cao. Khi đã bị thoái hóa cột sống thì tốt nhất là tuân thủ các chế độ điều trị do bác sĩ chuyên khoa thăm khám và chỉ định.


PHÂN ƯU Nhận đuợc tin buồn

Bào huynh của Ông NGUYỄN HỒNG

Là Cụ Ông NGUYỄN MẪN Đã qua đời ngày 02 tháng 6 năm 2013 tại Bệnh viện Riverdale Georgia

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 80 TUỔI Thành thật chia buồn cùng Ông Bà Nguyễn Hồng và tang quyến Nguyện cầu hương hồn Cụ Ông Nguyễn Mẫn sớm tiêu diêu miền cực lạc Ông Bà Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Kỳ Thành Lê Văn Lòng Lê Ba

VietUS magazine

59

91


5 CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CẢI THIỆN THÍNH LỰC CHO NGƯỜI GIÀ

Khi ngoài 60 tuổi, thính lực của con người bắt đầu giảm dần, trường hợp nặng thì điếc hẳn. Theo thống kê, tỷ lệ điếc ở người trên 65 tuổi là 30-50%. Đây hoàn toàn là kết quả của sự biến đổi sinh lý, có liên quan đến sự thoái hóa của các vi huyết quản bên trong tai người cao tuổi (NCT), sự phát bệnh ở ốc tai (một bộ phận của nội nhĩ) và chức năng sinh lý toàn thân giảm sút. Ngoài ra, còn có liên quan đến việc ăn uống không hợp lý.

ốc tai cao hơn hẳn so với bất kỳ bộ phận nào khác trong cơ thể; nhưng khi ngoài 60 tuổi thì giảm đi rõ rệt, gây trở ngại cho hoạt động chức năng của ốc tai. Bởi vậy, khi sang tuổi trung niên nên ăn cá, đậu nành, rau cải, cà-rốt, các loại hải sản, là thực phẩm chứa nhiều kẽm. Bổ sung vitamin D Vitamin D có ảnh hưởng trực tiếp kỳ lạ đến thính lực của NCT. Các chuyên gia Hoa Kỳ theo dõi 56 người mắc bệnh điếc tuổi già, phát hiện thấy hàm lượng canxi trong máu của họ thấp hơn hẳn mức bình thường, mà nguyên nhân căn bản là do cơ thể thiếu vitamin D. Khi dùng vitamin D điều trị cho các bệnh nhân này trong thời gian 6-10 tháng, thính lực của họ khá lên rõ rệt. Trong vitamin D chủ yếu có vitamin D2 và D3. Các loại nấm và mộc nhĩ trắng (ngân nhĩ) đều chứa vitamin D2. Gan cá biển có hàm lượng vitamin D3 cao nhất; gan gia cầm, gia súc và trứng cũng chứa vitamin D3. Trong các mô da và mỡ người có chứa một chất dehydrocholesterol, sau khi được chiếu bởi tia cực tím trong ánh nắng mặt trời nó có thể hình thành vitamin D3. Bởi vậy, NCT cần thường xuyên ra nắng.

Ăn thức ăn chứa nhiều chất sắt Các thầy thuốc Anh phát hiện thấy ở người chuyển sang tuổi già, hàm lượng sắt trong máu thấp hơn rõ rệt so với người bình thường, hệ thống máu biến đổi, các vi huyết quản ở tai bị hẹp đi, mất tính đàn hồi, máu khó chảy qua, các tế bào hồng cầu dần dần trở nên cứng hơn. Tế bào hồng cầu cứng sẽ dễ làm tắc các vi huyết quản, gây khó khăn cho tuần hoàn máu trong tai, cộng thêm sự thiếu chất sắt trong cơ thể, năng lực chuyên chở oxy của tế bào hồng cầu bị giảm sút, làm cho tế bào thính giác trong tai thiếu chất dinh dưỡng, qua đó sinh bệnh điếc. Nếu bổ sung thêm chất sắt thì có thể làm Bớt ăn uống giãn mạch máu, làm mềm các tế bào hồng cầu, Hợp lý hạn chế khẩu phần ăn không những có thể kéo dài tuổi thọ mà bảo đảm tai được cung cấp đủ máu, qua đó ngăn chặn tình trạng giảm thính lực ở NCT. Các thầy còn có tác dụng rõ rệt ngăn ngừa chứng điếc ở NCT. Đó là do sau khi bớt thuốc đề nghị, ngay từ tuổi trung niên trở đi, nên khẩu phần ăn, cơ thể cố hết sức thải các chất độc ra ngoài. ăn thêm các thức ăn giàu chất sắt như: mộc nhĩ Ăn nhiều thức ăn hạ mỡ máu đen, gan động vật, thịt nạc, rau cần, rau chân Một nhóm chuyên gia quan sát 341 NCT, kết quả thấy ở người có mỡ vịt… máu cao thì tỷ lệ mắc chứng điếc do tuổi già cao hơn rõ rệt so với người có mỡ máu bình thường. Vì vậy, cần thay đổi các thói quen không tốt về ăn Ăn nhiều thức ăn chứa chất kẽm Nguyên tố kẽm (Zn) có tác dụng vô cùng uống và ăn nhiều rau quả tươi sẽ có ích cho việc dự phòng chứng điếc ở quan trọng đối với thính lực. Hàm lượng kẽm ở NCT.

92

VietUS magazine

59


BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI CAO TUỔI

thông thoáng cũng là những yếu tố thuận lợi làm cho người cao tuổi dễ mắc các bệnh đường hô hấp nhất là vào mùa lạnh. Một số bệnh mạn tính kéo dài ở người cao tuổi như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh về rối loạn nội tiết cũng là những lý do làm tăng nguy cơ viêm đường hô hấp vào mùa lạnh ở người cao tuổi.

Người cao tuổi mọi chức năng cơ thể đều Phòng bệnh thế nào? suy giảm, nếu sức đề kháng cũng giảm thì Để phòng bệnh hô hấp ở người cao tuổi trong mùa lạnh, cần mặc đủ bệnh tật có thể tấn công dễ dàng, nhất là các ấm, ngủ ấm, tránh gió lùa. Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột từ nóng chuyển bệnh gây ra bởi vi sinh vật. Sự yếu kém trong việc tự bảo vệ của người cao tuổi càng rõ nét mỗi khi thời tiết thay đổi, nhất là vào mùa lạnh. Bệnh mà người cao tuổi dễ mắc phải trong mùa lạnh là bệnh đường hô hấp. Các bệnh đường hô hấp mà người cao tuổi thường gặp Viêm mũi họng là một bệnh có thể gặp quanh năm nhưng vào mùa lạnh người cao tuổi hay gặp nhất gây nên hiện tượng hắt hơi, sổ mũi, chảy mũi nước; đau rát họng gây ho, tức ngực, có khi gây khó thở. Viêm họng mạn tính kéo dài (thường gọi là viêm họng hạt), hoặc viêm mũi mạn tính rát. Khi thời tiết thay đổi đều có khả năng tái phát trở lại. Người cao tuổivào mùa lạnh còn hay mắc viêm phế quản, viêm phổi. Một điều cần lưu ý là viêm phế quản, viêm phổi cấp tính ở người cao tuổi do lạnh thân nhiệt thường không tăng cao như người trẻ tuổi nên dễ nhầm là bệnh nhẹ ít được người nhà quan tâm do đó dễ dẫn đến bệnh nặng cho đến khi vào bệnh viện thì bệnh đã rất nặng. Một số người có bệnh mạn tính như hen suyễn, bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính thì vào mùa lạnh thì bệnh rất dễ tái phát dễ xuất hiện các biến chứng. Yếu tố thuận lợi gây bệnh trước hết phải kể đến người nghiện hút thuốc lá, thuốc lào. Thuốc lá, thuốc lào khi hít vào đường hô hấp sẽ làm tổn thương các nhu mô phổi (tổ chức phổi) do đó làm tăng nguy cơ bội nhiễm. Môi trường ô nhiễm, nhiều bụi, khói của bếp than, bếp củi, bếp dầu, nhà ở chật chội, không

sang lạnh hoặc lạnh vừa chuyển sang rét đậm thì người cao tuổi nên hạn chế ra khỏi nhà lúc sáng sớm. Có thể vẫn tập thể dục hoặc đi lại, vận động thân thể ở trong nhà không nên ra khỏi nhà khi thời tiết còn lạnh nhất là lúc đang có gió mùa. Cần vệ sinh họng, miệng sạch sẽ thường xuyên hằng ngày như đánh răng đều đặn trước và sau khi ngủ dậy; súc họng bằng nước muối sinh lý (có thể tự pha chế). Những trường hợp dùng răng giả cần vệ sinh răng giả thật sạch sẽ không để bám dính nhiều cặn, thức ăn làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi sinh vật cho đường hô hấp. Cần bỏ thuốc lá, thuốc lào nhất là những người cao tuổi đã bị các bệnh mạn tính như viêm họng, viêm phế quản, hen suyễn, viêm xoang. Mùa lạnh, người cao tuổi cũng cần tắm, rửa hằng ngày hoặc một tuần vài lần.

VietUS magazine

59

93


NGƯỜI VIÊM KHỚP DẠNG THẤP NÊN SINH HOẠT THẾ NÀO?

Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh hay gặp, nhất là ở người cao tuổi, nữ mắc nhiều hơn nam. Đây là nguyên nhân hàng đầu trong nhóm bệnh lý khớp viêm gây tàn phế, mất khả năng vận động và tăng nguy cơ tử vong ở người cao tuổi. Do vậy, ngoài việc điều trị bằng thuốc, bệnh nhân cần có chế độ sinh hoạt và lao động hợp lý để cải thiện tình trạng bệnh tật, thích nghi tốt hơn với cuộc sống hàng ngày.

Tốt nhất là sử dụng trợ giúp kỹ thuật. Đó là các dụng cụ giúp bệnh nhân trong các sinh hoạt hàng ngày như vệ sinh, mặc quần áo, hoạt động dọn dẹp nhà cửa và nghề nghiệp. Việc chọn lựa kỹ càng các máy móc điện gia dụng hay vòi nước sẽ giúp công việc dọn dẹp nhà cửa trở nên dễ dàng hơn. Bệnh nhân cũng cần mua thêm các dụng cụ nhà bếp đơn giản giúp tránh được các động tác thừa như mở nút chai điện tử hay kéo lò xo. Trong VKDT, bàn chân thường hay bị tổn thương nên cần phải chọn giày thích hợp cũng như chăm sóc thích hợp để tránh kích thích da chân. Nên chọn giày mềm, nhẹ bằng da chẳng hạn, giày mũi tròn, tránh các đường khâu bên trên. Gót giày cao khoảng 3cm, có trường hợp cần đặt riêng giày cho các ngón chân bị biến dạng. Có cả các loại giày chỉnh hình biến dạng do nhiệt thích hợp với tất cả các biến dạng khớp. Nên mang lót giày chỉnh hình ngay từ khi bắt đầu bị bệnh. Chuyên gia phục hồi chức năng sẽ giúp bệnh nhân sử dụng các dụng cụ và thao tác hợp lý.

Tập thể dục, thể thao và lao động phù hợp giúp duy trì vận động và sự mềm dẻo của khớp Viêm khớp dạng thấp thường gặp ở người cao tuổi, chủ yếu là phụ nữ. Nếu đau xuất hiện mỗi khi vận động thì không nên nản chí. Người bệnh chỉ cần mang dụng cụ giúp đỡ và thay đổi một số động tác là có thể tiếp tục hoạt động được. Có thể tập tĩnh, tức là chỉ cần tập luyện cơ lực có đối kháng thay vì vận động, hay tập luyện những bài tập thể dục ngắn tại nhà. Các bài tập thể dục cho bàn tay giúp duy trì sự mềm dẻo khớp cổ tay và ngón tay. Các bài tập cho chân giúp cho đứng vững và đi lại tốt hơn. Bệnh nhân cần duy trì hoạt động thể lực đầy đủ và tiếp tục các sinh hoạt hàng ngày, nhưng cần tránh các hoạt động không cần thiết. Người bệnh cần thường xuyên đi bộ, đạp xe đạp, bơi lội theo khả năng của mình. Nếu tập được thể thao thì vẫn nên tiếp tục. Tuyệt đối không được tác động cột sống khi đau cổ vì các tổn thương cột sống có thể nặng lên sau khi làm thủ thuật này và có các biến chứng là tai biến mạch máu não, di chứng thần kinh không phục hồi được. Ngoài ra, lao động cũng là một phương pháp điều trị VKDT bằng cách sử dụng các động tác. Người bệnh nên biết cách sử dụng các dụng cụ hỗ trợ, cách thích nghi để làm tốt các công việc sinh hoạt hàng ngày, giữ gìn các khớp bị tổn thương. Tiết kiệm khớp là liệu pháp giúp cho bệnh nhân có thể dễ dàng thực hiện công việc dọn dẹp nhà cửa, hoạt động nghề nghiệp và nghỉ ngơi giải trí Người bệnh nên có chế độ sinh hoạt hợp lý với sự trợ giúp kỹ thuật thích hợp. Người bệnh có thể học nghề thủ công như đan lát để duy trì cơ và khớp, giúp sửa các tư thế, động tác chưa thích hợp. Sự lặp hằng ngày Bệnh nhân nên cố gắng duy trì ở hoạt động hàng lại nhiều lần các hoạt động tay chân cho phép tự động hóa các động tác, tức là ngày bằng cách thay đổi môi trường xung quanh thành lập được thói quen tốt. thích hợp hơn để giảm bớt sự gắng sức của bản thân. Các động tác cần tránh và động tác cần làm khi bị VKDT Ưu tiên hàng đầu là sự tiện lợi. Cần tránh các động tác có hại đối với khớp và thay thế bằng các động tác giữ gìn khớp. Tránh một số động tác cầm đồ vật (ngay cả khi có thể thực hiện dễ dàng) vì về lâu dài có thể gây biến dạng bàn tay. Hạn chế hay tránh làm những động tác có thể có hại cho khớp. Cố gắng giữ được trục khớp bàn tay (đi qua ngón tay thứ ba) khi kéo dài trục của cẳng tay. Không nên cử động cổ tay mà làm bàn tay bị lệch sang một bên. Đặc biệt chú ý khi viết. Cần chọn những đồ vật to để dễ dàng cầm nắm khi các khớp ngón tay bị cứng. Tuy nhiên, không nên dừng việc khâu vá hay đan lát nếu đó là công việc yêu thích của bạn. Ngón cái và ngón trỏ là hai ngón tay làm việc nhiều nhất. Do vậy, hãy làm việc với cả các ngón tay khác bằng cách thay kéo chuyên dụng. Không nên cố vặn mở nắp nút chai hay lọ mà hãy dùng dụng cụ mở nút chai. Tránh ấn nút bằng ngón tay mà hãy dùng lòng bàn tay. Không mang đồ vật bằng cách nắm các ngón tay lại. Ví dụ không nên mang chảo bằng cách cầm cán chảo mà nên nhấc cả chảo lên.

94

VietUS magazine

59


PHÂN ƯU

Nhận đuợc tin buồn Thân mẫu của Ông LÊ CHÍ HIẾU

Là Cụ Bà NGUYỄN THỊ XANG Pháp danh TRỪNG TRÍ

Đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2013 nhằm ngày mùng 8 tháng 5 năm Quý Tỵ, tại Norcross Georgia Hoa kỳ

HƯỞNG ĐẠI THỌ 101 TUỔI

Thành thật chia buồn cùng Ông Bà Lê chí Hiếu và tang quyến Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà Nguyễn Thị Xang sớm tiêu diêu miền cực lạc TM. Cộng đồng Người Việt Quốc gia GA

Chủ tịch HĐ Giám sát Chủ tịch HĐ Đại biểu Ngô Thanh Lâm Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tịch Ban chấp hành Nguyễn Thùy Dương

Ông Bà Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Kỳ Thành Lê Văn Lòng Lê Ba

VietUS magazine

59

95


TU VI PHUONG DÔNG 06.01.2013 - 06.10.2013

TUỔI TÝ GIÁP TÝ 30 TUỔI: Mọi việc diễn tiến một cách bình thường. Chuyện giận hờn vớ vẩn tưởng cũng nên bỏ qua. Kéo dài lâu quá chỉ làm chính mình thêm phiền nhiều mà thôi. Tài lộc có may mắn nhỏ. NHÂM TÝ 42 TUỔI: Gặp một vài chuyện gây nhức đầu trong công việc hiện tại phải tìm cách giải quyết cho thỏa đáng. Có sự đi xa hoặc dời đổi tưởng là xấu nhưng lại biến thành tốt đẹp. Có tin vui về tình cảm. CANH TÝ 54 TUỔI: Có một vài bất đồng nhỏ với con cái cũng như người phối ngẫu. Cần ôn tồn giải thích cho hợp lý, mọi sự việc sẽ trở nên êm đẹp. Cứng quá tất gẫy vậy. Tài chánh vẫn khả quan. MẬU TÝ 66 TUỔI: Đừng đứng núi này trông núi nọ. Kẻo mất cả chì lẫn chài. Hãy tập trung vào công việc hiện tại chắc chắn sẽ có những kết quả thật khích lệ. Gia đình yên vui.

TUỔI SỬU ẤT SỬU 29 TUỔI: Cẩn thận thật nhiều khi lái xe cộ, kẻo dễ bị phạt vạ về phạm luật gia thông. Công việc hiện tại tuy mất sức nhiều nhưng kết quả đạt được cũng tương đối vừa ý. QUÝ SỬU 41 TUỔI: Hơi bị vất vả trong công việc hiện tại. bù lại, tài chánh đạt được rất khả quan. Cẩn thận thật nhiều những kẻ gia phi trộm cướp cùng kẻ tiểu nhân dòm ngó, hại ngầm. TÂN SỬU 53 TUỔI: Vẫn còn một vài trở ngại trong việc làm. Sẽ có quý nhân tâm lưu trợ giúp vào phút cuối hóa giải được những bế tắc. Chuyện khắc khẩu trong gia đạo nên tìm cách giải quyết cho êm thấm. KỶ SỬU 65 TUỔI: Gia đình không vui vì có những sự bất đồng lớn trong cách giải quyết công việc xảy ra. Tài lộc có may mắn bất ngờ. Chớ nên phân tâm khi lái xe kẻo nguy hiểm. 96

VietUS magazine

59

TUỔI DẦN BÍNH DẦN 28 TUỔI: Công việc vẫn chưa ổn định khiến tinh thần giao động nhiều. Phải thật bình tĩnh, sẽ có may mắn vào giờ chót. Chuyện tình cảm tuy tốt đẹp nhưng chưa đi đến đâu. GIÁP DẦN 40 TUỔI: Có vài rắc rối trong công việc hiện tại. Chớ mất tinh thần, bình tĩnh giải quyết sẽ đâu vào đó cả. Chuyện gia đình vẫn chưa ổn định. Tài chánh vẫn khả quan. NHÂM DẦN 52 TUỔI: Tính chuyện bỏ tiền ra đầu tư vào lúc này chưa phải là thời cơ chín mùi đâu. Hãy thư thả một thời gian nữa. Tài lộc vẫn còn nhiều điều phải lo lắng. CANH DẦN 64 TUỔI: Có tài lộc nhỏ bất ngờ. Tuy thế, vẫn còn vài điều tiếng, thị phi vớ vẩn do sự hiểu lầm mà ra. Dù vậy, thời gian này tương đối vui vẻ, dễ chịu.

TUỔI MÃO ĐINH MÃO 27 TUỔI: Dù lúc này tương đối thoải mái. nhưng cũng nên chăm chỉ vào việc đang làm. Đừng ham vui, a dua theo bạn bè có hại lớn. Tài lộc có may mắn bất ngờ. ẤT MÃO 39 TUỔI: Vẫn còn nhiều gian nan trong công việc hiện tại. Nên bình tĩnh, tính toán cho kỹ, tráng gây thêm khó khăn, hao hụt khác nữa. Tiền bạc chớ tin tưởng vào người thái quá sẽ dễ bị lường gạt. QUÝ MÃO 51 TUỔI: Những chuyện rắc rối, phiền hà xảy ra khiến tinh thần giao động nhiều. Nên tập trung để giải quyết từng vấn đề một. Cũng đừng nên xuất vốn để làm ăn hoặc hùn hạp lúc này chưa thuận lợi. TÂN MÃO 63 TUỔI: Công việc làm ăn cùng nghề nghiệp đã hanh thông, thoải mái phần nào. Tiền bạc cũng bớt gặp khó khăn hơn trước. Đã vậy lại có quý nhân giúp đỡ. Gia đạo đầm ấm, vui vẻ.

TUỔI THÌN MẬU THÌN 26 TUỔI: Có tin tức, thư từ xa đưa tới. Công việc tiến triển bình thường. Chớ nóng nảy có hại. Tình cảm hơi lộn xộn vì hiểu lầm, khéo léo sẽ êm đẹp. Có tin vui về tiền bạc. BÍNH THÌN 38 TUỔI: Công ăn việc làm, nghề nghiệp hiện lâm vào tình trạng gần như bế tắc. Tuy nhiên, hãy yên tâm. chắc chắn sẽ có bề trên che chở và hóa giải sự đình trệ này. Phải vững tinh thần. GIÁP THÌN 50 TUỔI: Nhiều sự việc xảy ra cho công việc đang làm nên phải lo nghĩ tìm cách giải quyết. Cẩn thận về giấy tờ và tiền bạc để tránh sự mất mát, thất thoát. Gia đạo bình yên. NHÂM THÌN 62 TUỔI: Hiện tại, có vài chuyện khó khăn nhỏ xảy ra trong nghề nghiệp, nơi làm việc. Nên bình tĩnh, đừng nổi nóng vô ích không giải quyết được gì đâu. Tiền bạc vẫn tiến triển khả quan.

TUỔI TỴ KỶ TỴ 25 TUỔI: Tình cảm cá nhân thật vui vẻ. Nhưng không vì thế mà quên mất bổn phận tại gia đình cũng như lơ là trong mọi công việc. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói, dễ bị thị phi, miệng tiếng. ĐINH TỴ 37 TUỔI: Bây giờ không nên tính chuyện đi du lịch nơi xa hoặc tính chuyện làm ăn mới không lợi. Có tin vui trong gia đạo. Nghề nghiệp cùng tài lộc vẫn hanh thông, dễ chịu. ẤT TỴ 49 TUỔI: Công việc làm ăn cùng nghề nghiệp đã tương đối trôi chảy không còn bị trở ngại, gián đoạn. Gia đạo vui vẻ, đầm ấm. Cẩn thận thật nhiều khi phải di chuyển kẻo dễ bị phạt vạ hoặc tai nạn xe. QUÝ TỴ 61 TUỔI: Phải hao tốn nhiều về mua sắm cho con cháu sửa soạn cho gia đình. Tuy nhiên tiền bạc thu vào tương đối thoải mái cũng không phải lo lắng nhiều Cẩn thận kẻ tiểu nhân dòm ngó.


TUỔI NGỌ CANH NGỌ 24 TUỔI: Nên chịu khó chăm chỉ cùng kiên nhẫn trong nghề nghiệp ít lâu nữa vì hãy còn những khó khăn trở ngại đôi chút. Đừng bồn chồn, nóng nảy không ích gì mà còn làm rối trong gia đình. MẬU NGỌ 36 TUỔI: Tài chánh cũng như công việc trong kinh doanh, trong chuyên môn đều gây sự căng thẳng cùng lo âu thật nhiều. Chớ tính toán chuyện làm ăn mới vội. Từ từ giải quyết chuyện cũ cho xong đã. BÍNH NGỌ 48 TUỔI: Nhớ cảnh giác kẻo có tiểu nhân ganh ghét mưu hại cùng chụp mũ, nói xấu. Tài chánh và công việc vẫn bình thường. Tính chuyện làm ăn mới có lợi. GIÁP NGỌ 60 TUỔI: Đừng vì chuyện làm ăn hơi trì trệ mà cáu gắt trong gia đình, không những không giải quyết được việc gì mà còn gây căng thẳng cho mọi người thôi. Ráng nhẫn nhịn, chuyện xui sắp hết rồi.

TUỔI MÙI KỶ MÙI 35 TUỔI: Chuyện học hành có kết quả khả quan khiến tinh thần được phấn chấn, vui vẻ. Công việc làm ăn vẫn tiến triển đều đặc. Về tiền bạc vẫn vô đều nhưng tốn kém về mua sắm nhiều. Tình cảm vui. ĐINH MÙI 47 TUỔI: Có những may mắn về công việc cũng như tài chánh mang đến bất ngờ. Cẩn thận có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá. Cũng lưu tâm về xe cộ. Gia đạo bình yên. ẤT MÙI 59 TUỔI: Tuần này hao tốn tiền bạc hơi nhiều vì chuyện mua sắm cùng những chuyện bắt buộc phải chi. Tuy nhiên nhờ tài lộc hanh thông nên cũng đỡ vất vả lo lắng. Gia đình có tin vui từ xa đến. QUÝ MÙI 71 TUỔI: Có món tiền lớn bất ngờ. Sự làm ăn vẫn gặp thoải mái, tài lộc hanh thông, đừng lo lắng những chuyện xa vời không những chẳng giải quyết được gì mà còn làm sức khỏe mệt mỏi mà thôi.

TUỔI THÂN CANH THÂN 34 TUỔI: Có hỷ sự trong gia đạo. Tình cảm cá nhân nay giận mai hờn, khiến tinh thần lộn xộn, ảnh hưởng không tốt cho việc học hành cùng công ăn việc làm. Định tâm 1 chút tốt hơn. MẬU THÂN 46 TUỔI: Thật cẩn thận khi lái xe cộ kẻo không, dễ bị tai nạn. Công việc làm ăn hơi bị yếu kém đôi chút, nhưng chỉ 1 vài ngày mà thôi. Gia đạo hơi buồn phiền, lo lắng vì anh em, con cháu. BÍNH THÂN 58 TUỔI: Công việc làm ăn quả có gặp trở ngại, khó khăn nên tinh thần bị giao động, bất ổn, Hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ có quý nhân trợ giúp hóa giải được thôi. Gia đạo bình an. GIÁP THÂN 70 TUỔI: Có tiền bạc, quà tặng của con cái mang đến. Trong gia đạo vui vẻ, ếm ấm. Công việc làm ăn vẫn tiến triển bình thường theo chiều hướng thuận lợi.

TUỔI DẬU TÂN DẬU 33 TUỔI: Được sự khích lệ và an ủi của những người thân thuộc nên đã lấy lại sự bình tĩnh. Chuyện làm ăn tương đối thoải mái, thuận lợi. Có may mắn nhỏ về tiền bạc. KỶ DẬU 45 TUỔI: Giải quyến được nhiều sự khó khăn tồn động trong quá khứ, không còn phải phiền muộn. Riêng tiền bạc, còn đôi chút khó khăn nhưng không đáng kể. Gia đạo yên ấm. ĐINH DẬU 57 TUỔI: Sự hao tốn tài chánh cho những người thân đã qua rồi. Bù lại, tiền bạc lại gặp may mắn bất ngờ. Công việc ổn định. Giữ gìn nhiều về sức khỏe, xe cộ. ẤT DẬU 69 TUỔI: Buồn phiền nhiều về những sự tranh chấp, bất đồng xảy ra giữa con cái. Chỉ nên bình tĩnh kẻo ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Việc làm ăn vẫn ổn định.

TUỔI TUẤT NHÂM TUẤT 32 TUỔI: Có nhiều dấu hiệu tốt đẹp cho công việc đang làm. Cần lưu tâm kẻ tiểu nhân mưu toan ám hại. Tài chánh không có gì phải lo lắng. Chuyện tình cảm diễn tiến tốt đẹp. CANH TUẤT 44 TUỔI: Đã bớt được những rắc rối, phiền toái trong công việc làm ăn. Chuyện tình cảm sau một thời sóng gió nay đã trở nên êm đẹp hơn lúc nào. Cần mền mỏng, giữ gìn hơn nữa. Tài lộc may mắn. MẬU TUẤT 56 TUỔI: Tuy đã hanh thông, đạt được kết quả khả quan trong công việc nhưng cần đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra. Tiền bạc đã thoải mái hơn thời gian qua. Gia đạo an vui. BÍNH TUẤT 68 TUỔI: Đừng chú tâm quá độ vào công việc gây nên sự suy yếu về sức khỏe. Hãy còn những đau yếu vặt, chưa hồi phục hẳn đâu. Mọi việc cần có người phụ giúp và vẫn tiến triển đều.

TUỔI HỢI QUÝ HỢI 31 TUỔI: Không nên dây dưa vào những chuyện tình cảm chỉ đi đến chỗ bế tác làm phiền não mà thôi. Cương quyết để tinh thần thoải mái thì nghề nghiệp và tiền bạc mới vững vàng. TÂN HỢI 43 TUỔI: Những chuyện không cầu thì lại tới, nhất là chuyện tình cảm khiến thất không biết tiến thoái thế nào. Cần sáng suốt nhận định và giải quyết để khỏi vấp váp. Tài lộc thoải mái. KỶ HỢI 55 TUỔI: Giao tế, thương lượng làm ăn có nhiều sự thuận lợi, đạt được kết quả đáng kể. Phải lưu tâm đến những kẻ tiểu nhân ganh ghét cũng như kẻ gian phi rình rập trộm cướp. ĐINH HỢI 67 TUỔI: Công việc hơi bị trì trệ đôi chút. Tuy nhiên đừng vì thế mà lo lắng thái quá ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Sẽ có may mắn bất ngờ sắp tới. Gia đạo yên vui đầm ấm. Khanh Ha (st.) VietUS magazine

59

97


RAO VAT CẦN THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL

Cần 1 thợ nail Nam/Nữ biết làm bột (ưu tiên thợ Nam)

Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột tay, chân nước, massage, lương $3000$4000/tháng Tiệm ở vùng Vining cách chợ Hongkong 20 phút

Cần thợ Nữ biết làm tay chân nước hoặc bột, hoặc cả hai càng tốt Làm vùng Anderson, SC cách Atlanta 1 tiếng 20 phút

Giờ giấc dễ dàng, làm việc thoải mái Có xe chở đi làm nếu ở trong vùng Gwinnett

404.625.6733 404.625.2939

404.422.1517 CẦN THỢ NAIL

864.353.5979 (HƯƠNG) 864.226.2208 (SỐ CỦA TIỆM) 55-66

CẦN THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL

Cần thợ nail nam & nữ có kinh nghiệm làm bột & chân tay nước. Tiệm ở Marietta lương cao, tip cao. Lương tháng $3000 - $4000/tháng.

Tiệm cách Atlanta 3 tiếng Cần thợ tay chân nước, $800 /tuần-trên chia Có chỗ ở, đưa đón, tip $200+

Cần thợ biết làm bột và chân thay nước Lương cao khu Mỹ trắng Làm ở tiểu bang Wisconsin

770.499.8252 770.366.5504

David

626.927.8615 828.669.0054

608.743.2091 59-71

TIỆM NAIL CẦN SANG

TIỆM NAIL CẦN SANG

678.799.4251

CẦN BÁN GẤP 404.422.1517

5 bàn 4 ghế Income 10k-15k Rent $1500 Vùng Roswell 400N Nếu thật lòng muốn mua, xin liên lạc:

5 bàn, 5 ghế 1200 Sq ft Rent thấp, bao nước, $1250/tháng

NHÀ/PHÒNG CHO THUÊ

Nhà ở Tucker, Norcross Cách khu chợ Hongkong II, rất thuận lợi cho giao thông, khu yên tĩnh. Bao ga, điện nước và internet, rất thích hợp cho một gia đình (một tầng trệt riêng biệt có garage đôi, máy giặt, máy sấy) và phòng riêng biệt cho thanh niên độc thân/sinh viên.

770.931.0964 404.406.1877

KHUYẾN MÃI QUẢNG CÁO RAO VẶT $50 - 6 KỲ ĐĂNG RAO VẶT

Quý vị cần đăng rao vặt, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu và gửi về tòa soạn, kèm theo check hoặc money order. Nội Dung Rao Vặt:

Cần thợ nail

Cần sang tiệm

Dịch vụ/nhu cầu khác

Gửi về: Viet US Magazine 6090 McDonough Dr #H, Norcross GA 30093 98

VietUS magazine

59


VietUS magazine

59

99


DANH MUC QUANG CÁO ATLANTA KHÔ BÒ 4, 77

STATEFARM - LÂM NGÔ 65, 79

BROWNSTEIN & NGUYỄN LAW FIRM 11, 69

STATEFARM - KATHY NGUYỄN - Cover

CAFE KINH ĐÔ - Back cover

TK TRAVEL & SERVICES 23

CERTIFIED PERFORMANCE 38

TRÍ CABINET & KITCHEN 59

CHI LE TREE CUTTING 89

VIỄN HƯƠNG RESTAURANT 63, 95

COMPLETE AUTO REPAIR 73

VIỆT THẢO HERBAL MEDICINE 37

DANG AUTO TRIM 71

WELS FARGO - TARA NGUYỄN - 24

DIAMOND NAIL SUPPLY - Cover

WT AUTOMAX 19, 73

DZŨNG HAIR IMPRESSION 21, 39

YANNY EXPRESS RESTAURANT 5

FOCUS VSION - HỒ NHẤT ANH - Cover, 13

Báo Việt US xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của tất cả các thân chủ quảng cáo với Việt US trong thời gian vừa qua. Với sự thay đổi mới mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh doanh sắp tới, Việt US hy vọng được là một cầu nối vững mạnh hơn giữa các thân chủ và cộng đồng người Việt tại Georgia.

ESTROIL OIL COMPANY 29, 75 HIỀN ĐIỆN LẠNH 23

Cơ hội quảng cáo với

HONGKONG SUPERMARKET 1 HÙNG ANH 29 BÁC SĨ NHÃN KHOA KRISTY Q. LE 81 LAWRENCEVILE SEAFOOD 58 LE’S AUTO GLASS 38 LT SATELITE 21, 65 MAI PHƯƠNG SHOP 41 NAM PHƯƠNG RESTAURANT 13, 57 BÁC SĨ NHA KHOA NGUYỄN PAT PHÚ 39, 83 PALAZZOLA LAW FIRM 55, 101 PHỞ DELIGHT 31 PHỞ ĐẠI LỢI 99 PREMIER TELECOMM SERVICES 3, 35, 104

REMAX GRAND SOUTH 53, 67 SIMPLEMARKETING 14

baovietus@gmail.com

SƠN KHAI THUẾ 37

VietUS magazine

Vui lòng liên lạc

770.249.8088

QUALITY FRESH SEAFOOD Inside back

100

»» Thông tin cập nhật, nóng bỏng »» Tiếng nói chính thức của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia GA »» Hình thức trình bày trang nhã, dễ đọc »» Thiết kế viên làm việc tận tình với thân chủ cho một mẫu quảng cáo chất lượng, đem lại hiệu quả kinh doanh

59


CHUYEÂN MOÂN VEÀ TAI NAÏN XE COÄ VAØ HÌNH SÖÏ SEÕ TAÄN TÌNH GIUÙP ÑÔÕ QUYÙ VÒ GIAÛI QUYEÁT MOÏI KHOÙ KHAÊN LIEÂN QUAN ÑEÁN PHAÙP LUAÄT - TRANH TUÏNG - BIEÄN HOÄ TAI NAÏN

Xe coä - Ngheà nghieäp - Thöông tích nôi coâng coäng. Khí coù tai naïn xin goïi ngay cho chuùng toâi duø coù hoaëc khoâng baûo hieåm. Ñeå chuùng toâi kòp thôøi beânh vöïc cho quyeàn lôïi quyù vò. THÖÔNG MAÏI

Laäp kheá öôùc - Giaáy pheùp kinh doanh - Tranh chaáp - Bankruptcy (phaù saûn) - Nhaän phieân dòch taát caû caùc loaïi giaáy tôø. HÌNH SÖÏ

Troäm cöôùp - Ñaû thöông - D.U.I - Phaïm phaùp (döôùi moïi hình thöùc) GIAÑÌNH - DI TRUÙ

Ly dò - Thöøa keá taøi saûn - Di chuùc Ñoaøn tuï gia ñình (I-864) - Truïc xuaát

Tham khaûo mieãn phí. Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng. 4300 Buford Hwy; Suite 204, Atlanta, GA 30345 Tel: (404) 320-5920 - Fax: (404) 320-5910 Independent plaza (keá beân Huy Haø khai thueá vaø DT Nail Supply)

Giaùm ñoác ñieàu haønh: Mr. Hieäp Nguyeãn 770-361-4379 (cell) Phuï taù luaät sö: Thuûy Voõ VietUS magazine

59

101


DANH BA GEORGIA ẨM THỰC - GIẢI TRÍ

DỊCH VỤ - MUA BÁN

TÔN GIÁO

Cafe Kinh Đô 4805 Lawrenceville Hwy #120, Lilburn GA 30047

Premier Telecomm Services 6030 McDonough Dr, #G, Norcross GA 30093 | 678.691.9094

Chùa Minh Đạo 4180 Arc Way, Norcross GA 30093 | 770.279.9156

I Luv Phở 4650 Jimmy Carter Bvld #133B, Norcross GA 30093 770.558.6289 4500 Satellite Blvd, Duluth GA 30096 770.249.8989 Nam Phương Restaurant 5495 Jimmy Carter Blvd #105, Norcross GA 30093 770-409-8686 4061 Buford Hwy, Atlanta GA 30345 404.633.2400 Phở Delight 4805 Highway 29 #100, Lilburn GA 30047 770.806.8181 Phở Đại Lợi 4061 Jonesboro Rd, Forest Park GA 30297 404.363.2423 4186 Buford Hwy #G, Atlanta GA 30345 404.633.2111 1500 Pleasant Hill Rd #119, Duluth GA 30096 770.381.1415 Viễn Hương Restaurant 477 Britt Rd #F1, Norcross GA 30093 678.822.5884 Yanny Express Restaurant 5495 Jimmy Carter Blvd, A13, Norcross GA 30093 770.368.0094

LT Satellite Cường Ngô - 770.354.9321

Chùa Pháp Quang 1107 Pleasant Hill Rd, Lawrenceville GA 30044 | 770.935.6481

Simplemarketing www.simplemarketing678.com | 678.453.6511

Chùa Quang Minh 1168 Benteen Ave, Atlanta GA 30312 | 404.624.1073

TK Travel & Services 2180 Pleasant Hill Rd, #A5, Duluth GA 30096 | 678.474.0042

Chùa Huyền Không 5148 Hood Road, Lilburn GA 30047 | 770.217.5476

Mai Phương Shop 4897 Buford Hwy #111, Chamblee GA 30341 770.455.8151 | 770.986.0824 Atlanta Khô Bò 4897 Buford Hwy #164, Chamblee GA 30341 770.455.9180 ĐỊA ỐC - XÂY DỰNG

Statefarm Kathy Nguyễn 7147 Jonesboro Rd #F, Morrow GA 30260 770.961.4645 Statefarm Lâm Ngô 4500 Satellite Blvd #1160, Duluth GA 30096 770.686.3935

102

Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 4545 Timmers Way, Norcross GA 30093 | 770.921.0077

QC Construction 770.249.0761

Sơn Khai Thuế 4483 Pond Edge Rd, Snellville GA 300039 | 770.695.0315 LUẬT PHÁP Brownstein & Nguyễn Law Firm 2010 Montreal Rd, Tucker GA 30084 | 770.458.9060 www.bnlawga.com

CHỢ

Palazzola Law Firm 4300 Buford Hwy #204, Atlanta GA 30345 | 404.320.5920

VietUS magazine

59

Chùa Lâm Tế 3139 Miller Rd, Lithonia GA 30038 | 678.518.9228

Trí Cabinet & Kitchen 678.462.0533

Wells Fargo Tara Nguyễn - 404.848.1115 | 678.694.6789

Lawrencevile Seafood 2785 Cruse Rd #4, Lawrenceville GA 30044 770.638.7517

Chùa Hải Ấn 5375 Sanders Dr, Lake City GA 30260 | 404.366.0042

Chùa Quảng Ninh 21 Capri Terrace, Gainesville GA 30504 | 678.580.9487

Marc Ellis Law Firm 5456 Jimmy Carter Blvd #250, Norcross GA 30093 | 404.983.1058

Hongkong Supermarket 5495 Jimmy Carter Blvd, Norcross, GA 30093 678.728.0086

Chùa Linh Mụ 3828 S Rockbridge Rd, Stone Mountain GA 30087 | 678.580.5127

Remax Grand South Kevin Đỗ - 678.481.1483 Nicole Phan - 678.453.6511 www.facebook.com/RealEstateDream

KHAI THUẾ - KẾ TOÁN BẢO HIỂM - TÀI CHÍNH

C hùa Viên Thông 3064 Oakcliff Rd, Doraville, GA 30340 | 770.457.7253

NAIL Diamond Nail Supply 5456 Jimmy Carter Bvld #110, Norcross GA 30093 770.447.6888 | 770.696.4536 | 770.674.5397

Chùa Từ Liên 308 Hwy 42, Rex GA 30273 | 770.968.8372

Hội Thánh Báp-Tit Cộng Đồng hoithanhcongdong@yahoo.com Hội Thánh Chúa Cứu Thế 5225 Jimmy Carter Blvd, Norcross GA 30093 | 678.894.4734 Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam 5320 Jimmy Carter Blvd, Norcross GA 30093 | 770.298.3050 Thiền Viện Minh Đăng Quang 3495 Greenview Dr, Lawrenceville GA 30044 | 770.638.0589 Tu Viện Kim Cang 4771 Browns Mill Rd, Lithonia GA 30038 | 770.322.0712 Tu Viện Trúc Lâm 1315 E Fayetteville Rd, Riverdale GA 30296 | 770.944.3156 THẨM MỸ Dzũng Hair Impression 5456 Jimmy Carter Blvd #140, Norcross GA 30093 678.717.9718


TRƯỜNG - TRUNG TÂM Võ Đường Quang Trung 4802 Lawrenceville Hwy #400, Lilburn GA 30047 678.360.6349 4798 Jonesboro Rd #C, Forest Park GA 30297 678.923.6479 XE CỘ - SỬA CHỮA - VẬN CHUYỂN Certified Performance 3345 Highway 29, Lawrenceville GA 30044 770.925.9225 Complete Auto Repair 1166 Forest Park Way, Lake City GA 30297 678.927.9039 678.643.2184 Dang Auto Trim 1248 Carriage Trl, Norcross GA 30093 770.696.1238 Estroil Oil Company Hùng Đặng 5870 Oakbrook Pkwy, #A, Norcross GA 30093 404.509.6806 Le’s Auto Glass 2581 Treehouse Ln, Lawrenceville GA 30044 770.882.8160 WT Automax 5347 Jonesboro Rd, Lake City, GA 30260 404.363.6810

Có một không hai! Lần đầu tiên ra mắt

DANH BẠ GEORGIA Bao gồm thông tin liên lạc của tất cả doanh nghiệp, dịch vụ, cơ sở tôn giáo của người Việt tại Georgia

Hiền Điện Lạnh 678.763.3004 Hùng Anh 061.231.0855 Chi Le Tree Cutting 770.597.0771 Y HỌC Focus Vision - Bác Sĩ Nhãn Khoa Hồ Nhất Anh 6050 Peachtree Parkway, Ste 210, Norcross GA 30092 770.903.4555 Bác Sĩ Nhãn Khoa Kristy Q. Le nonaeyespecialist@yahoo.com 954.224.3428 B ác Sĩ Nha Khoa Nguyễn Pat Phú 2357 Shallowford Ter, Chamblee GA 30341 770.986.8985 Việt Thảo Herbal Medicine 5360 B Jonesboro Rd #B, Lake City GA 30260 404.608.8040 6100 Live Oak Okwy #38, Norcross GA 30093 770.807.0216

Xin vui lòng liên lạc với báo để biết được thông tin chi tiết và cơ hội cùng tham gia

770.249.8088

baovietus@gmail.com Đặc biệt: hoàn toàn miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận và tôn giáo VietUS magazine

59

103


Premier Telecomm Services Authorized Contractor

“The Bridge between Comcast and The Asian Community”

Công Ty do người Việt Nam quản lý, chuyên lo tất cả dịch vụ về Comcast Công Ty đang có nhu cầu tuyển người, xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết

Bussiness Class

6090 McDonough Dr., Ste G, Norcross GA 30093

678-691-9094

104

VietUS magazine

59


WHOLE SALE & RETAIL GET IT OUT WHILE IT’S FRESH COOKED & UNCOOK Ñaày ñuû caùc loaïi haûi saûn töôi ngon Toâm, Caù, Gheï soáng, Snow Crab, Alaska King Crab, and much more...

Ñem töø vuøng bieån veà HAÈNG NGAØY Coù moùn aên khoaùi khaåu CAJUN BOIL SPICY CRAWFISH thôm ngon ñaäm ñaø khoâng ñaâu saùnh baèng

GIAÙ REÛ NHAÁT VUØNG ATLANTA Cooked Crawfish $3.99 size (10-15) per lb loaïi lôùn Mua 10 lb taëng 1lb - Mua nhieàu taëng nhieàu... Clams 100 con per bag $27.00 Snow crab legs $7.99 per 1lb size 10+ (up) buy CASE 30 lb $210 ($7.00 per lb) Gheï xanh $1.99 per lb(10lb up) Lobster Tail $21.99 per lb ; Cua Cali $9.99 ...much more

6120 OLD DIXIE RD. FOREST PARK GA 30297 STORE TEL (404) 361 8969 CELL (770) 833 1049

Chuû Nhaân Kính môøi VAÂN Seafood GA


Baovietus@gmail.com

$230,000

CHUYEĂ‚N MOĂ‚N VEĂ€ TAI NAĂ?N XE COĂ„ VAĂ˜ HĂŒNH SĂ–Ă? SEĂ• TAĂ„N TĂŒNH GIUĂ™P ÑÔÕ QUYĂ™ VĂ’ GIAĂ›I QUYEĂ T MOĂ?I KHOĂ™ KHAĂŠN LIEĂ‚N QUAN Ă‘EĂ N PHAĂ™P LUAĂ„T - TRANH TUĂ?NG - BIEĂ„N HOĂ„ TAI NAĂ?N

Xe coä - Ngheà nghieäp - ThÜông tích nôi coâng coäng. Khí coÚ tai naïn xin goïi ngay cho chuÚng toâi duø coÚ hoaÍc khoâng baÝo hieüm. Ñeü chuÚng toâi kòp thôøi beânh vÜïc cho quyeàn lôïi quyÚ vò. THÖÔNG MA�I

Marble Spring 4 Beds, 2.5 Baths, Full Basement

Available

MORE NEW LISTINGS INSIDE

Laäp kheĂĄ ÜôÚc - GiaĂĄy pheĂšp kinh doanh - Tranh chaĂĄp - Bankruptcy (phaĂš saĂťn) - Nhaän phieân dòch taĂĄt caĂť caĂšc loaĂŻi giaĂĄy tôø. HĂŒNH SĂ–Ă?

Troäm cÜôÚp - Ă‘aĂť thÜông - D.U.I - PhaĂŻm phaĂšp (dÜôÚi moĂŻi hĂŹnh thÜÚc) GIAĂ‘ĂŒNH - DI TRUĂ™

Ly dò - ThÜøa keå taøi saÝn - Di chuÚc Ñoaøn tuï gia ùÏnh (I-864) - Truïc xuaåt

Tham khaÝo mieãn phí. ChÌ nhaän thuø lao khi ùÜôïc boà i thÜôøng.

GiaÚm ùoåc ùieà u haønh: Mr. Hieäp Nguyeãn 770-361-4379 (cell) Phuï taÚ luaät sÜ: ThuÝy Voþ

ĂĽË?ĚšOHOĂ‹PDÇżOHMĚ?J Khi quĂ­ váť‹ bắt đầu bảo hiáťƒm vᝍa xe lẊn nhĂ váť›i State Farm, QuĂ­ váť‹ cĂł tháťƒ tiáşżt kiᝇm trung bĂŹnh $763 bảo phĂ­!* cĂšng lĂşc,QuĂ˝ váť‹ còn đưᝣc ph᝼c v᝼ táş­n tĂŹnh, đưᝣc bảo hiáťƒm Ä‘Ăşng mᝊc vĂ  đưᝣc giĂŁi quyáşżt yĂŞu cầu báť“i thĆ°áť?ng nhanh chĂłng vĂ  cĂ´ng báşąng tᝍ máť™t đấi diᝇn bảo hiáťƒm State Farm!

#Ë?Ě™DUJĚ‹OUĚ”UĂŞĚˆQIËŒO ing

o

ir wH

N Lâm Thanh NgĂ´, Agent 4500 Satellite Blvd Suite 1160 Văn phòng bĂŞn cấnh I Luv Pháť&#x; 2 Bus: 770-686-3935 Lam.ngo.tz1x@statefarm.com www.NTLinsurance.com

Xin gáť?i cho chĂşng tĂ´i ngay

770-686-3935

TRONG KHU SHOPPING CENTER HONGKONG II

G R A N D

S O U T H

(DFKRIĂ€FHLVLQGHSHQGHQWO\RZQHGDQGRSHUDWHG

Call now to list your house with our team at Remax Grand South Kevin Do

Nicole Phan

kevin@dofinancials.com

nicole@dofinancials.com

678.481.1483

678.453.6511

Vietus 59  
Vietus 59  
Advertisement