Page 1

TIẾNG NÓI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA GA

TIN TÖÙC

VAÊN HOÙA

59

THEÅ THAO

FREE EYE EXAM Khi mua gọng & tròng kiếng

Premier Telecomm Services Authorized Contractor

» Có nhiều loại kiếng Ý, Nhật, và kiếng hiệu nổi tiếng. » Có contacts đổi màu cho các bạn trẻ muốn hợp gu thời trang. » Nhiều khuyến mãi mùa hè hấp dẫn (xem trang 13 để biết thêm chi tiết).

6050 Peachtree Parkway, Suite 210, Norcross, GA 30092 Phone: 678-609-3930 Monday-Friday: 10-7 | Saturday: 10-6 | Sunday: 12-6

E L A S E SAL

Kathy Nguyen, Agent 7147 Jonesboro Road Ste F Morrow, GA 30260 Bus: 770-961-4645 kathy@kathyinsurance.com

Là luật sư duy nhất có bằng ở US and Vietnam

5456 Jimmy Carter Blvd, #110, Norcross, Ga 30093 Chúng tôi dời sang địa điểm mới kế bên (cùng building)

* ROÄNG HÔN * ÑAÀY ÑUÛ HÔN *ÑEÅ PHUÏC VUÏ QUÍ KHAÙCH TOÁT HÔN

Line 1: 770-447-6888 Line 2: 770-696-4536 Line 3: 770-674-5397 Fax: 770-864-5987

PHÚC NGUYỄN

Member of American Immigration Lawyers & American Association Chamber of Commerce

5456 Jimmy Carter Blvd ste 250, Norcross, GA 30093 Tiếng Việt: (404)-983-1058 Đoàn Tụ 49C Trần Hưng Đạo P. 6 Hồ Chí Minh, Việt Nam Tiếng Anh: 84-90-835-8009 Quý vị bị từ chối visa hoặc bị rớt phỏng vấn tại lãnh sự quán US? Quý vị sắp phỏng vấn ? Quý vị đừng lo lắng vì có luật sư Marc Ellis chuyên về luật di trú hiện đang làm việc tại VN sẽ giúp cho quý vị khiếu nại và bổ túc trực tiếp tại lãnh sự quán US. Luật sư đã giúp hàng trăm người lấy được visa.

Diamond Nipper Cuticle Pusher

Pedicure Slipper – Hook $ 4.75 / ea. Toes Separators 1,000 $ 47.00 /Box $ 39.00 /Box 360 Pairs $ 1.95 / ea. TRONG KHU SHOPPING CENTER HONGKONG II

Natural Tips French Tips

$ 230.00 /Box $ 330.00 /Box

Luật sư được phép đại diện tất cả các lãnh sự quán Mỹ, sở di trú và tòa án di trú. Luật sư chỉ làm về luật di trú.


VietUS magazine

60

1


0 6 CHU NHIÊM | PUBLISHER

Vân Huynh PHU TÁ CHU NHIÊM | PUBLISHER ASSISTANT

Nguyên Trí Quê CHU BÚT | EDITOR-IN-CHIEF

Thi Lâm NÔI DUNG | CONTENT

Tân Phát

48

CHU NHIÊM NGHÊ THUÂT | ART DIRECTOR

Nicole Phan THIÊT KÊ QUANG CÁO | ADVERTISING DESIGN

Kín Nguyên

CÔNG ĐÔNG

6 XÂY DUNG TUONG LAI 14 SU KIÊN

CÔ VÂN PHÁP LÝ | LAW CONSULTANT

Brian D. Rogers CÔ VÂN THUONG MAI | BUSINESS CONSULTANT

TIN TÚC

16 20 26 32 36 40 44

TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN

Khoa Đô

THÊ GIÓI HOA KY VIÊT NAM THÊ THAO CÔNG NGHIÊP KHOA HOC DIÊN ANH

Viet US Magazine

51

6090 MCDONOUGH DR, SUITE F NORCROSS, GA 30093

770.249.8088

BAOVIETUS@GMAIL.COM

WWW.BAOVIETUS.COM

TRUYÊN NGĂN COPYRIGHTS (C) 2013 VIET US MAGAZINE. ALL RIGHTS RESERVED.

48 CHI CÒN LAI TRONG KÝ ÚC

NO PARTS OF THIS PERIODICAL MAY BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF VIET US MAGAZINE. NEITHER THE PUBLISHER NOR THE ADVERTISERS WILL BE HELD RESPONSIBLE

GÓC PHU NŨ

FOR ANY ERRORS FOUND IN THE MAGAZINE. THE PUBLISHER

50 LÀM DEP 56 KHÉO TAY HAY LÀM

ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE ACCURACY OF STATEMENTS

64

CHUYÊN CUOI - CHUYÊN LA

58 CHUYÊN CUÒI 60 CHUYÊN LA BÔN PHUONG

64 LICH LÃM 70 XE CÔ

CUÔC SÔNG

GIA DÌNH BAN TRE SÚC KHOE MEO VAT GÓC CUA BÉ GÓC ÔNG BÀ TU VI PHUONG DÔNG

98 RAO VAT 100 DANH MUC QUANG CÁO 102 DANH BA GEORGIA

2

VietUS magazine

60

DU LUÂN HOAC PHÁP LUÂT VÊ NÔI DUNG QUANG CÁO VÀ BÀI VIÊT US KHÔNG NHÂT THIÊT PHAN ÁNH QUAN DIÊM CHUNG

THUONG MAI

78

THÂN CHU VÀ TÁC GIA CHIU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIÊM TRUÓC VIÊT DUOC DANG. NÔI DUNG CÁC BÀI VIÊT DANG TRÊN BÁO

74 78 80 84 86 90 96

GÓC QUÝ ÔNG

MADE BY THE ADVERTISERS.

CUA BAN CHU NHIÊM. BÁO VIÊT US KHÔNG CHIU TRÁCH NHIÊM VÊ NÔI DUNG QUANG CÁO, RAO VAT CUA THÂN CHU VÀ CÁC NHÀ TÀI TRO. BAN QUYÊN THIÊT KÊ TRÊN BÁO VIÊT US THUÔC VÊ VIÊT US LLC.

BAN BIÊN TÂP BÁO VIÊT US CHÂN THÀNH TRI ÂN VÀ CAM TA SU GIÚP ĐO VÀ HOP TÁC CUA QUÝ VI.


Premier Telecomm Services Authorized Contractor

“The Bridge between Comcast and The Asian Community”

Công Ty do người Việt Nam quản lý, chuyên lo tất cả dịch vụ về Comcast Công Ty đang có nhu cầu tuyển người, xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết

Bussiness Class

6090 McDonough Dr., Ste G, Norcross GA 30093

678-691-9094

VietUS magazine

60

3


ATLANTA KHOÂ BOØ THU TOÀ SOAN

TIEÄM BAÙN CAÙC THÖÙC AÊN CHÔI & Gifts (Beef Jerky) 牛肉幹

Vittoria Collection The Italian Fine Art Collections

ÑAÏI LYÙ ÑOÄC QUYEÀN:

Royal

Coù baùn ñaày ñuû caùc loaïi töôïng PHAÄT, töôïng CHUÙA vaø caùc töôïng trang trí khaùc (Made in Ttaly)

Caùc loaïi thuoác döôïc thaûo Thomas Troïng Voõ Phaïm Hoaøng Trung Thuoác ngheä Coâ Vaân MD Herbs_Nam Loäc Nutrition Depot Princess Lifestyle (B.S Morita) MD Herbs - #5

cöôøng döông baûo aán hoaøn

Coù baùn sæ cho caùc ñaïi lyù Nhaän gôûi haøng ñi khaép caùc tieåu bang

Khoâ Boø Khoâ Möïc Khoâ Caù Chaø Boâng Traùi Caây Ngaâm Xí Muoäi OÂ Mai Cam Thaûo Baïch Lieân Traø Gold Detox Foot Patch Coù nhieàu loaïi traø Diet...

Daàu Goäi, Daàu Döôõng Toùc

La Belle

bonsai INTERNATIONAL

Ñaïi Lyù Lunex & Papa Telecom Phone:

770-455-9180

Email: atlantakhobo2@yahoo.com

4897 buford highway #164, Chamblee, GA 30341 (in Hoa Binh SuperMarket Shopping Center)

4

VietUS magazine

60

H MÔØI

BAÛO MAI KÍN


i ø ô m Kính ông ö h g n à o ñ ù y u Q

GIÔØ MÔÛ CÖÛA Monday - Saturday: 8:30am - 9:30pm Sunday: 8:30am - 8:30pm Closed: Tuesday VietUS magazine

60

5


CÔNG DÔNG XÂY DUNG TUONG LAI

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia GA, thành lập vào năm 1994, là một tổ chức phi lợi nhuận, với sứ mệnh: • Xây dựng một Cộng Đồng vững mạnh, phục vụ phúc lợi cho đồng hương. • Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại hải ngoại. • Hướng dẫn thế hệ trẻ về phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. • Hỗ trợ công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền trong nước và hải ngoại.

6030 Dawson Blvd, Suite B, Norcross, GA 30093 Tel: 678-820-8822 | info@vac-ga.org www.vac-ga.org LỚP VI TÍNH Thứ Bảy hàng tuần 10AM - 12PM | 1PM - 3PM

LỚP QUỐC TỊCH Thứ Bảy hàng tuần 1:30PM - 3:30PM

• Lớp học thích hợp với mọi người và mọi trình độ. • Phương pháp giảng dạy mới, kiên nhẫn và tận tình. • Bài học được chia ra từng phần để học viên dễ dàng theo dõi.

• Tài liệu đầy đủ cho 100 câu hỏi và đáp án. • Giúp ôn luyện để tăng cơ hội thi thành công. • Thi thành công sẽ bảo lãnh được cho gia đình, được tham gia bầu cử, được miễn thi quốc tịch cho con em dưới 18 tuổi và nhiều quyền lợi khác.

LỚP ESL Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần 6PM - 8PM

• Chương trình mới thiết kế dành riêng cho nhu cầu giao tiếp hàng ngày. • Rèn luyện nghe, nói, đọc, viết. • Giúp tự tin, nhanh chóng gia nhập vào xã hội cho mọi lứa tuổi.

Cộng Đồng kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ của quý đồng hương. Vui lòng cắt và điền đơn ghi danh và gửi về địa chỉ văn phòng.

Ghi danh học

ĐƠN GHI DANH

†† Lớp Vi Tính

Tên:

†† Lớp Tiếng Anh ESL Email

†† Lớp Việt Ngữ

†† Lớp Quốc Tịch †† Lớp Việt Ngữ

Số điện thoại

VietUS magazine

†† Lớp Vi Tính †† Lớp Tiếng Anh ESL

†† Lớp Quốc Tịch

6

Ghi danh volunteers

60


Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia Vietnamese American Community of GA

6030 Dawson Blvd, Ste B | Norcross, GA 30093 | info@vac-ga.org P.O Box 3020 | Norcross, GA 30091 | Tel: 678-820-8822 | www.vac-ga.org

THÔNG BÁO

V/V GÂY QUỸ YỂM TRỢ CHO ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VNCH KỲ 7 K K

: t

Toà t ể quý đ

V ệt Nam tạ Geor a

a quý vị,

Tro a ăm vừa qua, Cộ Đ N ờ V ệt Quốc G a Geor a đã quyê óp để yểm trợ c o Đạ N ạc Hộ Cám Ơ A do đà truyề ì SBTN và Hộ HO Cứu Trợ T P ế B và Quả P ụ VNCH tổ c ức tạ Bắc California. Số t ề quyê đ ợc tuy k ô lớ đã a ủ và úp đỡ cả t t ầ lẫ vật c ất c o a c ị em T P ếB và Quả P ụ VNCH. Năm ay ằm ứ và t ếp tục yểm trợ c o Đạ N ạc Hộ Cám Ơ A N ờ T P ếB VNCH Kỳ 7 đ ợc tổ c ức vào ày 28 t á 7 ăm 2013 tạ Bắc California, Cộ Đ N ờ V ệt Quốc G a Georgia sẽ quyên góp ây quỹ vào ba (3) ày cuố tuầ tro Tháng 7: Thời Gian:

Thứ Bảy, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2013 Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 7 Năm 2013 Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng 7 Năm 2013

Vào Lúc:

10 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Địa Điểm:

tại chợ Hồng Kông

C ú tô cầ rất ều t ệ uyệ v ê đặc b ệt quý vị tro L ê Hộ Cựu C ế Sĩ QLVNCH để p ụ úp tro ba ày ây quỹ ày. Nếu quý vị oặc bạ bè t â ữu có lòng muố da t am a x l ê lạc vớ c ú tô tạ số 678-820-8822 oặc 770-826-8879. Chân thành cám Trâ trọ

sự ủ

ộ và yểm trợ của quý vị c o cô

v ệc đầy ý

ĩa ày.

kính chào.

Atlanta, ngày 24 tháng 6 ăm 2013 TM Cộ Đ N ờ V ệt Quốc G a GA C ủ Tịc Ba C ấp Hà

N uyễ Trish Thùy D VietUS magazine

60

7


8

VietUS magazine

60


vaên phoøng luaät sö

BROWNSTEIN & NGUYEÃN

2010 Montreal Road, Tucker, GA 30084 Tel: 770-458-9060 / Fax: 770-458-9057 www.BNLawGA.com

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT - MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP & HÔN 25 NAÊM KINH NGHIEÄM

LS. JAY D. BROWNSTEIN LS. NGUYEÃN GIAO TIEÂN Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng (AÙp duïng cho phaàn thuø lao cuûa Vaên phoøng Luaät sö vaø daønh cho tröôøng hôïp bò tai naïn hay thöông tích) 400

I-75

I-85

N. Lake Mall

Lav i

sta

Rd

.

I-285

I-20 I-285

Brownstein Nguyeãn, LLC 2010 Montreal Rcat

. Rd ista I-285 Lav M on tre al Rd .

- Ñaûm baûo quyeàn lôïi toái ña cho tai naïn xe coä, tai naïn lao ñoäng, ly dò - Giaûi quyeát thaønh coâng raát nhieàu tröôøng hôïp truïc xuaát

TAI NAÏN LUAÄT DI TRU Ù & TRUÏC XUAÁT

LUAÄT GIA ÑÌNH

Tham Khaûo Mieãn Phí Höôùng daãn loä trình: Ñi veà höôùng South cuûa I-285, vaøo Exit 37, queïo phaûi treân ñöôøng Lavista Rd. caëp lane traùi, chaïy ñeán ñeøn ñoû thöù 5, gaëp Montreal Rd., queïo traùi, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù tö tính ñaàu ngaõ tö). * Ñi veà höôùng North I-285, vaøo Exit 37, queïo traùi treân ñöôøng Lavis Rd, caëp lane traùi chaïy thaúng ñeàn ñeøn ñoû thöù 6, queïo treân ñöôøng Montreal Rd, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù 4 beân phaûi, tính töø ñaàu ngaõ tö)

VietUS magazine

60

9


CÔNG DÔNG SU KIÊN

Buổi gây quỹ yểm trợ Cơn Lốc Xoáy Oklahoma vào 2 ngày - Thứ Bảy, ngày 6/1/2013 và Chủ Nhật ngày 6/2/2013 từ 10am-4pm. Tổng số gây quỹ hai ngày $5,010.00 và đã chuyển đến cho Cộng Đồng Việt Nam Oklahoma.

10

VietUS magazine

60


VietUS magazine

60

11


CÔNG DÔNG SU KIÊN

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia Vietnamese American Community of GA

Office Address: 6030 Dawson Blvd, Ste B | Norcross, GA 30093 | info@vac-ga.org Mailing Address: P.O Box 3020 | Norcross, GA 30091 | Tel: 678-820-8822 | www.vac-ga.org

Thư Gây Quỷ Cứu Trợ Bảo Oklahoma Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia GA và các Hội Đoàn tổ chức gây quỹ chia sẽ những sự mất của đồng hương tại tiểu bang Oklahoma. Để yểm trợ và ủng hộ cho cơn lốc tại Oklahoma, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia đã gây quỹ vào hai ngày Thứ Bảy, 1 Tháng 6 và Chủ Nhật, 2 Tháng tại chợ Hồng Kông và cũng được sự ủng hộ nồng nhiệt của đồng hương Việt Nam và các sắc tộc khác tại Georgia. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia xin gởi đến quý vị số tiền đã gây quỹ tổng số là $5,010.00 (năm ngàn không trăm mười đồng chẳng). Chúng tôi mong rằng số tiền nhỏ này có thể hổ trợ và giúp đỡ cho các nạn nhân của cơn lốc vừa qua. Chúng tôi xin chân thành cầu chúc cho toàn thể nạn nhân tại vùng Oklahoma được bình an. Trân trọng kính chào.

Atlanta, Ngày 5 Tháng 6 Năm 2013 TM Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Nguyễn Trish Thùy Dương

Lưu Ý: Xin quý vị thông báo cho chúng tôi biết khi nhận được tấm check này.

12

VietUS magazine

60


6050 Peachtree Parkway, Suite 210, Norcross GA 30092

770.903.4555 Tại góc Holcomb Bridge Rd & Peachtree Parkway, trong khu chợ Publix, Dick’s Sporting Goods & Petsmart

Khuyến Mãi Mùa Hè! Free Eye Exam

50% off Các loại gọng

Có giá trị khi mua với coupon này. Không dùng chung với các khuyến mãi khác. Giá trị đến 8.30.2013.

Khi mua gọng & tròng kiếng

$89

Kiếng cho trẻ em

$99

Kiếng cho người lớn

bao gồm gọng kiếng và tròng single poly

bao gồm gọng kiếng và tròng single poly

Có giá trị khi mua với coupon này. Không dùng chung với các khuyến mãi khác. Giá trị đến 8.30.2013.

Có giá trị khi mua với coupon này. Không dùng chung với các khuyến mãi khác. Giá trị đến 8.30.2013.

VietUS magazine

60

13


CÔNG DÔNG SU KIÊN

GIAI THUONG KHUYEN HOC 2012-2013

The Vietnamese Social Service Center Merit Program, tài trợ bởi văn phòng bảo hiểm Kathy Nguyễn Agency State Farm Insurance xin thông báo cùng quý vị phụ huynh về giải khuyến học dành cho học sinh tiểu học, trung học phổ thông cấp 2 và 3. Chúng tôi quyết định tặng 30 giải thưởng cho những học sinh xuất sắc của niên khóa 2012-2013 (10 giải cho mỗi cấp).

Xin quý vị điền vào phiếu ghi danh dưới đây và đồng thời gởi học bạ cùng những giấy khen về thành tích cá nhân của học sinh về địa chỉ:

VSSC Merit Program

C/O Kathy Nguyen Agency State Farm Insurance 7147 Jonesboro Road Ste F, Morrow, GA 30260 Hoặc Fax đến số: 770-961-4640 Điện thoại số: 770-961-4645

PHIẾU GHI DANH GIẢI KHUYẾN HỌC 2012 - 2013 Do Văn Phòng Bảo Hiểm State Farm của Kathy Nguyễn tài trợ Hạn cuối ghi danh vào ngày 1 tháng 8 năm 2013 Họ Tên Học Sinh: Địa Chỉ: Điện Thoại: Email: Họ Tên Phụ Huynh: Xin viết tóm lược về thành tích học tập của mình cùng những đóng góp cho cộng đồng:

14

VietUS magazine

60


Thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2013 Tại nhà thờ Báp-tít Northeast 301 Merchants Dr, Norcross GA 30093 Từ 10:00 AM - 8:00 PM

Lần đầu tiên tại Atlanta! Có cuộc vui chơi lành mạnh! Cho cả gia đình và Thanh Thiếu Niên cùng các em nhỏ trong ngày Lễ hội này ! Có nhiều trò chơi, đầy đủ thức ăn Việt Mỹ, có cả ice cream (Vui lòng dùng Cash Only)

HÃY ĐẾN VUI CHƠI THỎA THÍCH TRƯỚC KHI TRỞ LẠI TRƯỜNG COME EAT, PLAY, AND LAUGH BEFORE BACK TO SCHOOL

Liên lạc 678-793-1146 VietUS magazine

60

15


TIN TÚC TIN THÊ GIÓI

BÉ TRAI BỊ SÁT HẠI GÂY RUNG ĐỘNG THÀNH PHỐ LỚN NHẤT BRAZIL

Cảnh sát Brazil vừa bắt giữ 4 người đàn ông vì có liên quan đến vụ sát hại dã man một bé trai 5 tuổi tại thành phố Sao Paulo. Trước đó những kẻ này đã bắn vào đầu nạn nhân chỉ vì em khóc quá nhiều trong lúc chúng thực hiện vụ cướp.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nạn nhân có tên Brayan Yanarico Capcha, bị bắn vào đầu bởi những kẻ cướp bịt mặt. Những tên này cho rằng Yanarico khóc quá nhiều trong lúc chúng xông vào cướp nhà của em. Gia đình cậu bé thì cho biết em đã cầu xin những tên cướp đừng giết mình. Khi đang được mẹ ôm trong tay, em đã bị toán cướp bắn chết. Cộng đồng người nhập cư Bolivia đã tổ chức biểu tình bên ngoài một đồn cảnh sát địa phương sau khi hay tin về vụ việc. Dư luận thành phố Sao Paulo, một nơi vốn có tỷ lệ tội phạm cao, cũng bị sốc bởi vụ sát hại dã man. Gia đình của Yanarico mới chuyển tới Sao Paulo 6 tháng trước. Họ sống trong khu nhà ổ chuột tại phía Đông thành phố. “Tất cả những gì chúng tôi muốn đó là công lý và những kẻ gây án phải bị bắt. Sau đó chúng tôi sẽ về lại Bolivia”, Edberto Yanarico Quiuchaca, 28 tuổi, cha của nạn nhân nói. “Chúng tôi đến đây để tìm công việc tốt hơn, nhưng tất cả những gì chúng tôi thấy chỉ là bạo lực”. “Đừng giết mẹ cháu” Chị Veronica Capcha Mamani, 24 tuổi, cho biết 6 tên cướp xông vào nhà 16

VietUS magazine

60

chị hôm tối thứ Sáu. 5 tên trong số đó đeo mặt nạ. “Chúng tôi đưa cho chúng 3500 reais (tương đương 1550 USD). Nhưng chúng nổi nóng và đòi thêm. Chúng tôi lại đưa thêm 1000 reais nữa, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có”, bà mẹ trẻ thuật lại. “Chúng đặt dao lên cổ con trai tôi và đòi thêm tiền. Nó khóc rất nhiều”. “Đừng giết cháu, đừng giết mẹ cháu”, là những từ cuối cùng em bé nói, chị Veronica thuật lại. “Chúng sợ rằng thằng bé khóc có thể đánh động hàng xóm”. Cảnh sát địa phương cho biết 4 trong số những tên cướp bị bắt ở một khu ổ chuột gần đó. Hiện cha mẹ cậu bé vẫn chưa biết mai táng đứa con duy nhất của mình ở đâu. “Chúng tôi cần hỗ trợ tài chính để trở về. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với cơ quan lãnh sự”, ông Yanarico chia sẻ.

BÁO NGA: SNOWDEN KHÔNG THỂ RỜI MÁTXCƠVA

Cựu nhân viên Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden không thể rời Nga đến nước thứ ba vì giấy thông hành không hợp lệ, nhưng có thể tị nạn tại nước này nếu yêu cầu, truyền thông Nga cho biết. Qua một nguồn thạo tin, RIA Novosti khẳng định “người đang bị chính phủ Mỹ tróc nã” không thể rời khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Mátxcơva do trục trặc về mặt giấy tờ thông hành. “Snowden không có giấy tờ hợp lệ. Anh ta sẽ không bay đến Cuba hay nơi nào khác vì vấn đề này”, nguồn tin này nêu rõ. Cùng lúc, hãng tin Interfax dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống Nga, ông Mikhail Fedotov, cho hay Snowden sẽ có cơ hội được Mátxcơva cho tị nạn chính trị, nếu nhân viên này yêu cầu. “Nếu Snowden đưa ra đề nghị thì sẽ có thể được Tổng thống xem xét... Một người dám tiết lộ những bí mật đe dọa hàng triệu người... thì người đó xứng đáng được

Edward Snowden có thể sẽ phải sống phần lớn quãng thời gian còn lại ở sân bay Sheremetyevo.

tị nạn chính trị”, ông Mikhail Fedotov nói với phóng viên Interfax. Cũng theo ông Fedotov, nếu Ecuador hoặc Venezuela cho Snowden tị nạn thì đây là hành động đúng đắn và trong suốt quá trình làm thủ tục tị nạn, Snowden phải được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) bảo vệ. Trước đó không lâu, trong một động thái bất ngờ, Quốc hội Nga đã gửi lời mời cựu nhân viên CIA tham gia hợp tác điều tra và cung cấp bằng chứng về việc các cơ quan an ninh Mỹ truy cập máy chủ các công ty Internet hàng đầu thế giới. Thượng viện Nga cũng đã thành lập nhóm công tác đặc biệt điều tra các cáo buộc của Snowden. Nga muốn biết liệu các công ty Internet đã cung cấp những thông tin gì của người dân Nga cho chính phủ Mỹ. Qua những thông tin mới nhất của RIA Novosti, Interfax và lời mời của chính phủ Nga, giới phân tích cho rằng nhiều khả năng Snowden sẽ không thể tới nước thứ ba tị nạn, cho dù có được Quito cấp giấy phép tị nạn hay được Caracas mở rộng cửa chào đón. Tuy nhiên, do những ràng buộc chồng chéo trong các nguyên tắc ngoại giao quốc tế, nên giải pháp khả thi nhất cho Snowden có lẽ là anh sẽ “tá túc” hẳn trong sân bay Sheremetyevo, giống như một nhà bất đồng chính kiến của Iran từng sinh sống tại sân bay Charle de Gaulle của Pháp trong suốt hơn 10 năm trời.


NHỮNG HÌNH PHẠT LẠ ĐỐI VỚI GÁI MẠI DÂM

Không chỉ bị phạt tù hay thậm chí tử hình, người mua hoặc bán dâm ở một số nước còn phải nhận hình phạt lạ lùng như mặc quần áo con gà đứng giữa phố hoặc tịch thu xe hơi. Trên thế giới chia thành 3 nhóm có cách ứng xử khác nhau về mại dâm: Nhóm 1 coi mại dâm là hợp pháp (khoảng 20 nước trong đó có Áo, Đức, Hà Lan, Bangladesh); Nhóm 2: có các bộ luật cụ thể để ngăn cấm chuyện mại dâm, ngoại dâm là bất hợp pháp (khoảng 160 quốc gia); Nhóm 3: Chưa có các hoạt động cụ thể nghiêm cấm mại dâm nhưng hầu hết các hoạt động liên quan (như mời gọi mua dâm nơi công cộng, nhà thổ và các hình thức dắt khách khác...) là bất hợp pháp, điều này khiến cho việc mua bán dâm là rất khó khăn để không vi phạm bất cứ điều luật nào. Tại một số nước Hồi giáo, mại dâm có thể bị tử hình. Tuy nhiên, do đời sống khó khăn cộng với nhận thức có hạn, mại dâm ở các nước này vẫn lén lút tại các hẻm phố tối tăm và dân đang len lỏi vào các khu trung tâm thành thị. Trong khi đó, Chính phủ Thụy Điển tin rằng mại dâm là một hình thức bạo lực chống lại phụ nữ, cần phải được loại bỏ bằng cách giảm “cầu”, tức phải phạt nặng “khách hàng” - người mua dâm. Công dân Thụy Điển bị bắt gặp mua dâm tại nhà hay ở nước ngoài đều bị phạt 5.000 USD hoặc ngồi tù 6 tháng (năm 2011 đã nâng lên thành 12 tháng tù), tái phạm có thể bị tù 4 năm. Chính phủ còn thiết lập cả hệ thống camera giám sát tại các “điểm nóng”. Cảnh sát cũng cho công khai danh tính kẻ mua dâm ở nơi công cộng để họ phải cảm thấy hổ thẹn mà không dám tái phạm. Tại Nga, cũng như Thụy Điển, hướng ngăn chặn quan trọng là phạt nặng người mua dâm. Năm 2012, Duma Quốc gia Nga thông qua điều luật xử phạt 5.000 rúp với

Gái mại dâm.

người mua dâm. Bên cạnh đó, giấy báo sẽ được gửi tới tận nơi làm việc của người mua dâm. Hoặc tại Ấn Độ không có bộ luật cấm mại dâm cụ thể, nhưng lại có Bộ luật chống hành vi buôn bán vô đạo đức (PITA) năm 1986, trong đó có một mục về mại dâm. Luật này quy định rao số điện thoại để bán dâm bị phạt 6 tháng tù. Ngoài ra, trên thế giới từng có nhiều hình phạt hài hước đối với hành động mua dâm và bán dâm. Cụ thể, hồi tháng 4/2007, một người đàn ông ở bang Ohio (Mỹ) vì có hành vi mồi chài bán dâm đã bị thẩm phán Michael Cicconetti phạt một cách đầy sáng tạo. Vị thẩm phán yêu cầu người đàn ông trên mặc một bộ quần áo con gà và đứng cạnh biển hiệu trên đường phố: “Thành phố chúng tôi không có gà”. Hình phạt trên gây sự tò mò cho những người qua đường và khiến người bị phạt thấy hổ thẹn. Hồi tháng 4/2008, các nhà chức trách hạt Shelby thuộc bang Tennessee (Mỹ) bắt 64 người trong cuộc truy bắt gái mại dâm và thu giữ luôn 42 chiếc ô tô của cả khách cũng như gái mại dâm.

NGA SẼ XÂY THÊM 100 CĂN CỨ VÀ SÂN BAY QUÂN SỰ

Khoảng 100 cơ sở hạ tầng quốc phòng mới, trong đó có các sân bay, các căn cứ cung ứng và bảo dưỡng, sẽ được xây dựng tại Nga nhằm thích nghi với các hệ thống vũ khí mới.

Thông tin trên được Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, cho biết hôm 27/6. Cũng theo ông Gerasimov, đến năm 2016, tổng cộng 316 địa điểm đồn trú sẽ được xây dựng và con số này sẽ tăng lên 495 vào năm 2020. Ông Gerasimov cho biết thêm, hơn 3.000 cơ sở, trong đó có các doanh trại, bãi

Phi đội bay nhào lộn Russian Knights của Nga biểu diễn trong một sự kiện hồi tháng này.

đỗ xe, quán ăn tự phục vụ... cũng sẽ được xây dựng tại các địa điểm trên. Tất cả các cơ sở đó sẽ được đưa vào hoạt động trước khi các thiết bị quân sự và vũ khí mới của Nga được bàn giao cho quân đội, ông Gerasimov nói. Các cơ sở khác dự kiến bao gồm các địa điểm thử nghiệm hải quân, trên bộ và trên không và các trung tâm huấn luyện hiện đại. Tướng Gerasimov cho rằng tất cả những điều đó sẽ giúp nâng cao đáng kể chất lượng huấn luyện và khiến lực lượng vũ trang hoạt động hiệu quả hơn. Hồi đầu tháng 5, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho hay thị phần của các loại vũ khí mới được biên chế trong quân đội Nga phải tăng lên 75% vào năm 2020. Các quan chức Nga trước đó trích dẫn các mục tiêu hiện đại hóa vũ khí là 30% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020. Chính phủ Nga đã dành 730 tỷ USD cho một chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang đầy tham vọng đến năm 2020.

VietUS magazine

60

17


PHẪU THUẬT CHUYỂN GIỚI TỐC HÀNH TRÊN ĐẤT THÁI LAN

Với nhan nhản trung tâm y khoa đủ khả năng phẫu thuật chuyển giới, các bác sĩ Thái Lan chỉ cần 3 giờ đồng hồ để biến một người đàn ông đồng tính trở thành phụ nữ như họ mong muốn. Ở Thái Lan, những ca phẫu thuật chuyển giới thông dụng tới mức, những quảng cáo được đăng đầy trên mục rao vặt. Các bệnh viện ra sức thu hút người muốn chuyển giới bằng những quảng cáo rầm rộ ở mọi nơi. Mật độ các trung tâm chuyển giới phần nào cho thấy nhu cầu khổng lồ mà các bác sĩ Thái Lan phải đáp ứng. Sau 20 mươi năm kết hôn, Gillibrand, 50 tuổi là cha của 2 đứa con. Tuy nhiên, không cảm thấy thoải mái với giới tính mình đang mang, Gillibrand quyết định tới Thái Lan để tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Trải qua quá trình phẫu thuật không quá phức tạp, Gillibrand đã trở thành một người phụ nữ, trước sự chào đón của người mẹ 73 tuổi và người bạn đời bên giường bệnh. Những người như Gillibrand không phải là trường hợp cá biệt ở Thái Lan, trong đó có không ít tội phạm giết người hay khủng bố cũng tìm tới Thái Lan để tạo cho mình một thân phận mới, nhằm che mắt lực lượng thực thi pháp luật.

Những ca phẫu thuật chuyển giới được tiến hành trong khoảng thời gian 3 tiếng. 18

VietUS magazine

60

Nhan sắc hoa hậu chuyển giới Thái Lan.

Một trong những trường hợp được phát hiện là John Mark Karr, hung thủ giết người quốc tịch Mỹ. Sau khi cướp đi mạng sống của JonBenet Ramsey, Karr tới Thái Lan với mục đích trở thành một người khác giới. Tuy nhiên, khi âm mưu này chưa thể thực hiện, Karr bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và dẫn độ về Mỹ để chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tiến sĩ Setthakarn Attakonpan, người trực tiếp tiến hành các bước chuẩn bị cho ca phẫu thuật chuyển giới của Karr cho biết, hắn đã tìm tới một trung tâm phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở Bangkok nhằm loại bỏ râu, ria bằng tia laser và nuôi tóc mai, những chuẩn bị ngoài lề để chuẩn bị cho quá trình phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Trên thực tế, những người như Gillibrand và Karr tìm tới Thái Lan bởi việc chuyển giới dễ dàng và rẻ hơn rất nhiều so với ca phẫu thuật tương tự ở Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, không thể dựa vào đó để đánh giá trình độ phẫu thuật của các bác sĩ làm việc ở Thái Lan. Bangkok tự hào là thành phố sở hữu những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới, vượt qua cả các nước phát triển như Mỹ. Tiến sĩ Preecha Tiewtranon, một trong các bác sĩ phẫu thuật chuyển giới hàng đầu Thái Lan cho biết, ông đã tiến hành hơn 3.000 ca phẫu thuật chuyển giới cho cả nam và nữ trong gần 3 thập kỷ qua. Bệnh nhân của ông là những người tới từ khắp nơi trên thế giới. Một báo cáo cho thấy, những người tới Thái Lan chuyển giới

nhiều nhất là Mỹ, tiếp theo là châu Âu và Australia. Đối với không ít người chuyển giới, tới Thái Lan là lần xuất ngoại đầu tiên và họ chỉ đi một mình. Tuy nhiên, việc phẫu thuật chuyển giới vẫn dễ dàng được tiến hành bởi những dịch vụ hoàn hảo mà các phòng phẫu thuật cung cấp. Với chi phí 9.500 USD cho một ca phẫu thuật chuyển giới hoàn thiện, giá thành để sống thực với giới tính của bản thân mình tại Thái Lan chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì người chuyển giới phải bỏ ra khi phẫu thuật ở Mỹ. Tuy nhiên, mức giá trên vẫn được coi là cao ở Thái Lan bởi còn những cơ sở sẵn sàng phẫu thuật chuyển giới với giá thành rẻ hơn rất nhiều. Nằm trong những ngõ nhỏ tồi tàn, không ít bệnh viện chuyên trách phẫu thuật chuyển giới duy trì hoạt động trong một khu vực chật chội. Tuy nhiên, những cơ sở y tế này cũng có thể tiến hành mọi thủ thuật, từ nâng ngực, nâng mông, sửa mặt… tới sửa đổi cơ quan sinh dục. Với tổng chi phí phẫu thuật chỉ khoảng 2.000 USD, những bệnh viện này là địa chỉ lý tưởng cho những người đồng tính thu nhập thấp. Tuy phẫu thuật chuyển đổi giới tính có rất nhiều rủi ro nhưng việc biến một người đàn ông trở thành phụ nữ ở Thái Lan chỉ mất khoảng 3 giờ. Tuy nhiên, không phải ca phẫu thuật chuyển giới “tốc hành” nào cũng thành công mỹ mãn và những người thiếu may mắn có thể phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật khác để lấy lại cuộc sống bình thường như trước lúc chuyển mình.


NGHI PHẠM KHỦNG BỐ BOSTON HỌC CHẾ BOM TỪ AL-QAEDA

Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm số hai trong vụ đánh bom Boston, đã tải hướng dẫn chế tạo bom từ một tạp chí al-Qaeda và thu thập tài liệu trực tuyến về thánh chiến Hồi giáo nhằm tiến hành một cuộc tấn công chống Mỹ. Theo CBS News, những thông tin trên được tiết lộ trong bản cáo trạng gồm 30 tội danh dành cho Dzhokhar, bao gồm tội đánh bom giải marathon của thành phố Boston, Mỹ, có thể khiến nghi phạm 19 tuổi phải nhận án tử hình. Ba người đã thiệt mạng và hơn 260 người bị thương sau khi Dzhokhar và anh trai là Tamerlan bị cáo buộc phát nổ hai quả bom nồi áp suất gần vạch đích của giải marathon truyền thống ngày 15/4. Bản cáo trạng không đề cập đến bất kỳ một âm mưu nào lớn hơn đằng sau

hành động của hai nghi phạm và cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với các phần tử cực đoan. Tuy nhiên, Internet đóng một vai trò lớn trong việc cực đoan hóa anh em Tsarnaev. Trước vụ tấn công, Dzhokhar đã tải về máy tính ẩn phẩm mùa hè năm 2010 của Inspire, một tạp chí tiếng Anh do al-Qaeda xuất bản. Ấn phẩm này cung cấp chi tiết cách chế tạo bom từ nồi áp suất, bột nổ chiết xuất từ pháo hoa và loại đạn sát thương. Y cũng tải về các tác phẩm văn học Hồi giáo cực đoan và tài liệu về một nhà tuyên truyền người Mỹ từng làm việc cho al-Qaeda đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của máy bay không người lái Mỹ. Dzhokhar bị bắt sống trong tình trạng bị thương nặng 4 ngày sau vụ đánh bom, khi đang ẩn nấp trong một chiếc thuyền tại Watertown, bang Massachusetts. Anh trai y đã thiệt mạng trước đó trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Cáo trạng hé lộ rằng chính Dzhokhar đã góp phần giết chết anh trai mình khi lái xe đè qua người y lúc

bị cảnh sát rượt đuổi và nã súng. Theo cáo trạng, Dzhokhar đã viết lên thành bên trong chiếc thuyền rằng “chính phủ Mỹ đang sát hại những người dân vô tội. Tôi không thể chấp nhận đứng nhìn những con quỷ này nhởn nhơn”, và “Chúng ta, các tín đồ Hồi giáo, là một, các bạn bị thương, tất cả chúng tôi cũng cảm thấy đau”. Anh em Tsarnaev có gốc gác ở khu vực hỗn loạn Dagestan và Chechnya của Nga, nơi đã trở thành những căn cứ tuyển quân của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Họ đã sang sống ở Mỹ được khoảng 10 năm nay. Ngoài ra, Dzhokhar cũng bị buộc tội sát hại một nhân viên cảnh sát và cướp xe gây bị thương cho một người đi đường trong quá trình bị lực lượng an ninh truy đuổi. Y đã chĩa súng vào nạn nhân, yêu cầu người này đưa thẻ ATM và mật khẩu. Y đã rút 800 USD từ tài khoản của người này. Thẩm phán Carmen Ortiz cho hay, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder sẽ là người quyết định có áp án tử hình cho Dzhokhar hay không.

Giôø Môû Cöõõa:

Mon - Sat: 10Am - 7Pm Sunday: Closed

VietUS magazine

60

19


TIN TÚC TIN HOA KY

MỸ TUYÊN ÁN CHUNG THÂN PHỤ NỮ GỐC VIỆT CẮT “CỦA QUÝ” CHỒNG CŨ

Một tòa án tại khu quận Cam, bang California của Mỹ vừa kết án chung thân đối với Catherine Kieu, một phụ nữ gốc Việt, sau khi người này dùng dao cắt lìa “của quý” chồng cũ.

cho tới chung thân. Điều đó có nghĩa là bà có thể được xem xét trả tự do sau 7 năm. “Đây là một vụ việc đáng sợ”, John Christl, đại diện văn phòng luật sư quận Cam khẳng định. “Thực tế, nạn nhân mới là người đang phải chịu án chung thân sau những gì bị can gây ra cho ông ta. Bà ta xứng đáng nhận án chung thân”. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Kieu vẫn ở cùng nhà với nạn nhân. Sau khi gây án, bà đã gọi 911 để trình báo về một tình huống y tế khẩn cấp. Khi đến nơi các

Catherine Kieu đã phải trả giá cho hành động tàn nhẫn

Catherine Kieu, 50 tuổi, đã bị tuyên có tội từ tháng 7/2011 trong một vụ tấn công mà các công tố viên cho biết người phụ nữ này đã trộn thuốc mê vào đồ ăn của chồng cũ, và buộc người này vào giường trước khi dùng một con dao dài tới 25cm cắt lìa “của quý” của chồng. Sau đó Kieu đã ném “của quý” của chồng cũ vào thùng rác. Trong phiên xét xử hôm 28/6, nạn nhân cũng có mặt để nghe tòa tuyên án. “Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải nhìn thấy bà ta”, nạn nhân bày tỏ. “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đó là một ngày rất buồn đối với tôi”. Hồi tháng 4 vừa qua người phụ nữ này đã bị khép hai tội danh: cố ý tước đi một bộ phận cơ thể của người khác và tra tấn. Kể từ sau vụ tấn công, Kieu đã bị bắt giam. Bị can đã phải nhận mức án từ 7 năm 20

VietUS magazine

60

nhân viên thực thi pháp luật thấy một người đàn ông bị trói vào giường, các điều tra viên cho biết. Nạn nhân sau đó được đưa nhập viện, nhưng quá trình phẫu thuật tái tạo dương vật cho người này đã không thành công. “Tôi vẫn còn nhớ sự việc, dù không rõ ràng bởi tôi bị sốc, tổn thương và bị tra tấn”, nạn nhân thuật lại. “Có thể có những lúc tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cả cuộc đời? Không bao giờ”. Thẩm phán của phiên tòa Richard F. Toohey thì khẳng định: “Trong 24 năm xét xử, tôi đã chứng kiến nhiều vụ giết người. Hành động của bà ta đã được tính toán, lãnh lùng và nhẫn tâm giống như bất kỳ vụ án giết người cấp độ một nào khác”. Theo cơ quan công tố, bà Kieu đã từ chối yêu cầu ly hôn của chồng và thực hiện vụ tấn công để trả thù. Vụ tấn công

xảy ra sau khi người chồng nộp đơn xin ly hôn 2 tháng.

MỸ: LỘ DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GHÉP MẶT TOÀN DIỆN NHẤT THẾ GIỚI

Sau 16 năm phải sống trong mặc cảm, một bệnh nhân từng bị tai nạn làm hỏng hầu như toàn bộ khuôn mặt tại Mỹ giờ đã rất tự tin khi ra đường, sau một năm được phẫu thuật trong ca ghép mặt “toàn diện nhất thế giới”. 16 năm về trước Richard Lee Norris đã gặp một tai nạn khủng khiếp với súng trong căn nhà của mình, khiến toàn bộ hàm trên, hàng dưới, môi, mũi, răng và lưỡi bị hủy hoại. Suốt 15 năm sau đó, Norris ẩn mình trong ngôi nhà tại vùng nông thôn bang Virginia và chỉ dám ra ngoài khi trời tối với một mặt nạ để tránh những cái nhìn soi mói và tiếng la ó của người lạ. Cuộc sống trong bóng tối khiến anh bị trầm cảm, thậm chí có lúc đã nghĩ đến tự sát. “Tôi đã nghe đủ loại bình phẩm”, Norris chia sẽ với hãng tin AP. “Rất nhiều trong số đó thực sự kinh khủng”. Nay ở tuổi 38, anh đã hầu như bình phục hoàn toàn sau một ca phẫu thuật mặt tiên tiến, giúp xóa bỏ dấu vết của những thương tích trước đây. Một năm sau ca phẫu thuật ghép mặt kéo dài 36 giờ hồi tháng 3 năm ngoái, Norris giờ đã có lại được những xúc giác trên mặt, có thể cười và đang tập nói trở lại. Với mong muốn “làm lại cuộc đời mà anh được trao lại”, Norris đang tham dự các lớp học trực tuyến nhằm lấy bằng cử nhân hệ thống thông tin. Anh cũng đang thai nghén cho ý tưởng thành lập một quỹ từ thiện để hỗ trợ cho các bệnh nhân ghép tạng trong tương lai. Nhưng có lẽ điều khiến tay golf kiêm ngư dân này hài lòng nhất là anh có thể đi dạo phố và tận hưởng cuộc sống bên ngoài, mà không còn lo sợ những bàn tán của người lạ.


Richard Lee Norris đã được ghép hầu như toàn bộ khuôn mặt

“Khi tôi được ghép mặt, chỉ cần đi ra ngoài đường, tôi đã ngạc nhiên khi thấy ngày càng nhiều người không còn lao vào cột điện thoại hay ngoái lại đến “gãy cổ” vì nhìn chằm chằm vào tôi”, Norris chia sẻ. “Giờ không ai còn chú ý đến tôi nữa. Trừ khi họ biết rõ tôi, không ai nhận ra tôi là một bệnh nhân ghép mặt. Đó chính là

mục tiêu mà chúng tôi từng đặt ra”. Đến nay, Norris vẫn tiếp tục các biện pháp trị liệu hậu phẫu và thường tới gặp các bác sỹ tại trung tâm y tế đại học Maryland, nơi ca phẫu thuật được thực hiện. Đây được xem là ca phẫu thuật ghép mặt toàn diện nhất thế giới từng được

thực hiện, bởi nó bao gồm cả việc cấy ghép răng, hàm trên, hàm dưới, một phần lưỡi và toàn bộ các mô từ da đầu xuống tới cổ, bác sỹ Eduardo Rodriguez, trưởng nhóm phẫu thuật khẳng định. Trở ngại lớn nhất với Norris lúc này là anh sẽ phải uống thuốc chống đào thải suốt đời. “Mỗi ngày khi thức dậy tôi đều lo lắng rằng: Liệu hôm nay có phải ngày đó? Ngày mà tôi sẽ đối mặt với tình trạng đào thải nặng đến mức các bác sỹ không thể thay đổi?”, Norris chia sẻ. Dù vậy anh khẳng định sẽ mãi mãi biết ơn gia đình của chàng thanh niên 21 tuổi Joshua Aversano, những người đã hiến tặng các mô trên thể con trai sau một tai nạn giao thông. Norris cũng khẳng định mình không gặp phải tình trạng khủng hoảng nhận dạng, như các bác sỹ từng cảnh báo sau các ca ghép mặt. “Khi tôi nhìn vào gương, tôi thấy đúng là Richard Norris”, bệnh nhân này cho biết.

QC Construction

770.249.0761 Xây dựng - Sửa chữa - Lắp đặt - Nhà - Tiệm PHỤC VỤ THEO YÊU CẦU VietUS magazine

60

21


CHA CỦA EDWARD SNOWDEN NÓI CON TRAI ‘KHÔNG PHẢN QUỐC’

Ông Lonnie Snowden, cha của ông Edward Snowden, trong chương trình “Today” Show của đài NBC.

WASHINGTON (AP) – Cha của ông Edward Snowden, người tiết lộ chương trình do thám điện tử của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA), thừa nhận hôm 28/06 là con trai ông phạm pháp, nhưng “không phản quốc.” Xuất hiện trong chương trình “Today” show của đài NBC, ông Lonnie Snowden nói: “Nếu có người muốn gọi Edward là kẻ phản nghịch, thì thực ra con tôi đã phản bội chính phủ, nhưng tôi không tin rằng nó đã phản bội nhân dân Hoa Kỳ.” Ông Snowden cho biết luật sư của ông đã thông báo với Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder rằng ông tin con trai ông sẽ tự nguyện quay trở lại Hoa Kỳ, nếu Bộ Tư Pháp hứa hẹn không giam cầm ông trước khi có phiên xử, và không bắt ông phải chịu một “lệnh cấm khẩu,” theo NBC. Lệnh cấm khẩu không cho phép thông tin liên quan đến sự việc được công bố trước khi vụ án được đưa ra tòa, để bảo vệ cho cuộc điều tra không bị dư luận ảnh hưởng. Ông Snowden chưa nói chuyện với con trai từ Tháng Tư, nhưng tin rằng con ông bị những người ở WikiLeaks lôi kéo. Nhóm chống bí mật này hiện đang cố gắng giúp Edward Snowden được hưởng quy chế tị nạn. “Tôi không muốn đưa Edward vào 22

VietUS magazine

60

tình trạng nguy hiểm, nhưng tôi rất quan tâm đến những người đang ở xung quanh Eward,” ông Lonnie Snowden nói với NBC. “Tôi nghĩ rằng nhóm WikiLeaks, nếu nhìn vào những gì vừa xẩy ra, thì thấy trọng tâm của họ không nhất thiết phải là Hiến Pháp Hoa Kỳ, mà chỉ đơn giản là phát tán càng nhiều thông tin mật càng tốt.” Edward Snowden đã chạy trốn sang Nga, sau khi bị buộc tội vi phạm luật hoạt động gián điệp của Mỹ vì rò rỉ thông tin về chương trình giám sát của NSA.

CỰU TƯỚNG MỸ BỊ ĐIỀU TRA VÌ TIẾT LỘ TIN MẬT

WASHINGTON (AP) - Một tướng hồi hưu, từng là tham mưu phó liên quân Mỹ, hiện đang bị điều tra vì tình nghi tiết lộ bí mật liên quan đến tấn công điện toán nhắm vào các cơ sở nguyên tử của Iran, theo giới truyền thông.

là một nhân vật chủ chốt trong kế hoạch tấn công bằng điện toán mang tên “Olympic Games”, khởi sự từ thời Tổng Thống George W. Bush. Ông Bush nghe nói đã đề nghị Tổng Thống Barack Obama duy trì kế hoạch này. Theo tờ New York Times, sau đó ông Obama ra lệnh đẩy mạnh các cuộc tấn công điện toán, và vào năm 2010 một cuộc tấn công dùng loại virus mang tên “Stuxnet” đã khiến khoảng 1,000 máy quay ly tâm dùng trong nhà máy tinh luyện uranium của Iran phải ngưng hoạt động một thời gian. Tướng Cartwright, có lúc từng được coi là có nhiều khả năng lên làm Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, xin nghỉ hưu vào Tháng Tám năm 2011.

CẢNH SÁT LÂM VIÊN MỸ ‘THẤT LẠC’ HÀNG NGÀN KHẨU SÚNG

WASHINGTON (Washington Post) – Sở Cảnh Sát Lâm Viên Washington D.C. (Park Police) đã mất dấu hàng ngàn khẩu súng, gồm cả súng lục, súng trường, tiểu liên.

Cựu tướng Thủy Quân Lục Chiến James “Hoss” Cartwright. (Hình: Getty Images)

Cựu tướng Thủy Quân Lục Chiến James “Hoss” Cartwright được thông báo ông hiện là mục tiêu điều tra, theo nguồn tin từ NBC News và tờ The Washington Post cho hay hôm Thứ Năm. Điều này có nghĩa là công tố viện hiện có chứng cớ liên hệ ông Cartwright với một hành vi tội phạm và nhiều phần sẽ bị truy tố. Hồi Tháng Sáu năm 2012, tờ báo New York Times loan tin cựu tướng Cartwright

Trong cuộc điều tra theo đó cơ quan thanh tra kết luận là do sự điều hành kém cỏi lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ hàng triệu khách đến thăm các thắng cảnh, di tích ở thành phố này mỗi năm. Hiện không có chỉ dấu nào cho thấy súng của cảnh sát bị lọt vào tay thành phần tội phạm, nhưng văn phòng thanh tra Bộ Nội Vụ cảnh báo rằng lực lượng cảnh sát cũng có thể sẽ không biết nếu điều này xảy ra. Trong bản báo cáo với lời lẽ mạnh mẽ, các giới chức thanh tra nói rằng “có những chứng cớ rõ ràng cho thấy cách thức điều hành hiện nay cho phép việc đánh cắp hoặc lạm dụng võ khí cũng như khả năng che dấu nếu thực sự võ khí bị thất lạc.”


Corporation OFFICE HOURS MON-SAT: 9:00AM - 7:00PM SUN: 12PM - 6:00PM

PHONE: 678-474-0042 FAX: 678-474-0043 tktravelservice@gmail.com

* Chuyeân baùn veù veà Vieät Nam vôùi giaù reõ nhaát * Nhaän laøm LANDING VISA cho caùc ñaïi lyù giaù reõ * Môû hoà sô di truù cho caùc dieän ñoaøn tuï: Vôï choàng, Hoân theâ, Hoân phu, Cha Meï, vaø Anh Chò Em * Khai thueá caù nhaân,tieäm Nail, nhaø haøng....v.v * Laøm gaáp FROM 1099 & W-2 khoâng tính theâm leä phí

* NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN: : Nhận dịch bằng trung học cho Georgia State Board (Approved translator) Cài điện thoại pinless Việt Mỹ giá rẽ nhất Gởi tiền về Việt Nam các nơi cùng lệ phí

2180 PLEASANT HILL RD STE.A5, DULUTH GA 30096

HIỀN ĐIỆN LẠNH 678-763-3004

Chuyeân moân söûa baûo trì caùc loaïi -Maùy Laïnh -Maùy Söôûi -Tuû Laïnh -Maùy Giaët -Walk in Cooler -Ice Maker

TAÄN TAÂM - CHUYEÂN NGHIEÄP - UY TÍN VietUS magazine

60

23


Mortgage rates are still low. How can we take advantage?

Talk to a Home Mortgage Consultant to help understand your home financing options. With low mortgage rates, now may be a great time to think about purchasing or refinancing. And with the dedicated help and support of a Wells Fargo Home Mortgage Consultant, you can gain a better understanding of your home financing options by using the tools and support they have to help you make informed home financing decisions.

TARA NGUYEN

Home Mortgage Consultant Phone: 404-848-1115 Cell: 678-964-6789 3575 PIEDMONT RD, Bldg. 15, Suite 215 ATLANTA, GA 30305 www.taranguyen.com tara.nguyen@wellsfargo.com NMLSR ID 1058788

To learn more, call or stop by to start a conversation today.

Information is accurate as of date of printing and is subject to change without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank, N.A. Š2013 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved. NMLSR ID 399801. 106927 - 05/13

24

VietUS magazine

REV 4/13

60


Cuộc điều tra khởi sự sau khi có các tố cáo là nhân viên cảnh sát nơi đây mang võ khí của sở về nhà bất hợp pháp. Các đìều tra viên tìm thấy hai trường hợp này nhưng lại kiếm thấy nhiều trường hợp thiêu kiểm soát điều hành khác. Bản báo cáo nêu ra một số trường hợp như tìm thấy 1,400 khẩu súng đáng lẽ đã phải bị phá hủy hoặc thiêu chảy. Khoảng 198 khẩu súng do cơ quan ATF tặng, được tìm thấy trong một tòa nhà nhưng không có trong hồ sơ chính thức.

THƯỢNG VIỆN THÔNG QUA DỰ LUẬT CẢI TỔ DI TRÚ

WASHINGTON (AP) – Hôm 27/06, Thượng Viện đã thông qua dự luật cải tổ toàn diện hệ thống các quy định về di trú và có thể khiến 11 triệu di dân bất hợp pháp được nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Nếu đạo luật mới này được ban hành, nước Mỹ cũng sẽ phải chi tiêu hàng tỷ dollars vào việc củng cố hàng rào biên giới với Mexico. Các quan sát viên chính trị cho rằng dự luật này khó có thể qua khỏi Hạ Viện. Tuy nhiên, đây là một sự kiện lịch sử sau nhiều năm những nỗ lực cải cách trong vấn đề di dân đã không đi đến kết quả. Bản dự thảo dự luật do một nhóm 8 Thượng Nghị Sĩ thuộc cả hai đảng, được gọi là “Bát Nhân Bang”, soạn thảo, đề ra những biện pháp cải tổ rộng lớn nhất kể từ 1986. Toàn thể Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ và 14 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu cho dư luật, đem đến kết quả biểu quyết 68-32. Đối với các Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Charles Schumer, New York; Robert Menendez, New Jersey; và Cộng Hòa John McCain, Arizona, Lindsey Graham, Suth Carolina, kết quả này đánh dấu một bước hoàn thành trong nỗ lực tranh đấu hàng chục năm trời cho việc cải tổ. Còn Thượng

DÂN MỸ MUA SẮM NHIỀU HƠN, THẤT NGHIỆP TIẾP TỤC GIẢM

Hai Thượng Nghị Sĩ trong “nhóm 8 người” John McCain (trái) và Charles Schumer, bắt tay trước khi vào hội trường biểu quyết. (Hình: AP/Scott Applewhite)

Nghị Sĩ Cộng Hòa Marco Rubio, Florida, một trong “bọn 8 tên”, sự kiện này có thể giúp gia tăng triển vọng tranh cử Tổng Thống năm 2016. Qua nhiều thập kỷ, hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ chỉ có thể đồng ý với nhau một điểm là đạo luật di dân co Tổng Thống Ronald Reagan ký ban hành năm 1986 đến nay không cón thích ứng nữa. Đạo luật ấy đã cho 3 triệu di dân nhập quốc tịch nhưng không thực hiện được cam kết bảo vệ biên giới và từ đó đến nay đã có thêm hàng triệu di dân bất hợp pháp nhập cảnh. Tổng Thống Obama coi việc cải tổ luật di trú là một trong những mục tiêu ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ thứ nhì. Qua bản thông cáo báo chí được đưa ra, Tổng Thống ca ngợi tinh thần hợp, tác lưỡng đảng, cám ơn Thượng Nghị Sĩ lãnh tụ khối đa số Harry Reid, “Bát Nhân Bang”. Ông cho rằng đây là một thỏa hiệp đúng đắn dù rằng “không ai được đủ mọi điều mình muốn, Dân Chủ, Cộng Hòa và chính tôi”. Tổng Thống kêu gọi Hạ Viện thông qua dự luật. Mặc dầu nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa mạnh mẽ ủng hộ cải tổ chính sách di dân nhưng số chống đối vẫn nhiều và có thể Hạ Viện sẽ còn trì hoãn chưa đưa ra thảo luận và biểu quyết trước cuối năm nay.

WASHINGTON (Reuters) – Mức tiêu thụ của dân chúng Mỹ tăng lên hồi Tháng Năm và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, cho thấy nền kinh tế vẫn trên đường phục hồi, dù chỉ ở mức trung bình. Bộ Thương Mại Mỹ hôm 27/06 cho hay mức chi tiêu của người dân tăng 0.3% hồi tháng qua, sau khi giảm 0.3% tháng trước đó. Con số của Tháng Tư từng được loan báo là chỉ giảm 0.2%.Sự gia tăng trong việc mua sắm của người dân Mỹ hồi tháng qua xảy ra đúng như dự liệu của các nhà kinh tế, sau khi giảm 0.1% hồi Tháng Tư. Trong một bản báo cáo khác, Bộ Lao Động Mỹ cho hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 9,000, xuống còn 346,000. Mức giảm trung bình của bốn tuần lễ qua là 2,750, xuống còn 345,750. Chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên đôi chút sau khi các con số này được loan báo. Các dữ kiện thu thập gần đây, kể cả về nhà cửa, hoạt động của các cơ xưởng, chi tiêu của các doanh nghiệp và mức độ tin tưởng của ngừơi tiêu thụ, cho thấy nền kinh tế đang dần có lại sự tăng trưởng sau khi sút giảm hồi đầu quý 2 năm nay. Sự mua sắm của người dân Mỹ trị giá khoảng 70% các hoạt động kinh tế của cả nước. Dù rằng mức chi tiêu có giảm so với mức 2.6% có được trong ba tháng đầu năm 2013, giới tiêu thụ nhiều phần sẽ tiếp tục mua sắm và sẽ đẩy nền kinh tế phát triển mạnh hơn nữa trong quý 2 Các gia đình người Mỹ cũng để dành tiền nhiều hơn một chút trong tháng qua, đưa mức tiết kiệm lên khoảng 3.2%, cao nhất từ năm tháng qua.

VietUS magazine

60

25


TIN TÚC TIN VIÊT NAM

LÀM NÔNG GIỮA… PHỐ

Bao quanh cánh đồng đang cấy là những ngôi nhà cao tầng đang thi nhau mọc.

Sông Sài Gòn chẻ nhánh chảy quanh co tạo nên bán đảo Thanh Đa- Bình Quới. Một nửa bán đảo sầm uất, nửa còn lại người dân phố khai phá trồng lúa. “Sau 36 năm, từ xóm thành phường thuộc quận Bình Thạnh, năm 2000, nhiều nhà đầu tư tính đổ tiền xây dựng nhưng rồi nghe đâu phá sản bỏ đi với những mảnh đất đã quy hoạch, rồi cuộc sống vẫn vậy, vẫn chính hiệu nông dân”- thầy giáo Tâm nói. Thầy Tâm tay cầm bó mạ, mắt nhìn ra sông Sài Gòn ầm ầm tàu chở container, bên kia sông là quận 2, nhiều nhà cao tầng, lung linh ánh sáng. Bên này vẫn gà, lợn, vịt, cá, rau và lúa. Anh Trần Mạnh Tâm, 35 tuổi, giáo viên một trường cấp ba, công dân ấp 10 cũ, nay là tổ phố 10, phường 28, quận Bình Thạnh. Xóm phố vào mùa cấy Quận Bình Thạnh tiếp giáp quận 2, Thủ Đức, Gò Vấp, quận 3 và quận 1. Phường 28, quận Bình Thạnh gần trung tâm nhất nhưng cũng quê kiểng nhất giữa chốn Sài Gòn hoa lệ này. Tôi theo anh giáo ra đồng. Dáng cao gầy, bộ quần áo đầy bùn đất, thêm cây cuốc, không ai nói anh là thầy giáo: “Chú đi cẩn thận, tôi mới đắp lại bờ nên trơn dễ té lắm”. Bờ, rạ mục mềm bước đi. Chiều, nắng xiên, có cảm giác đang đi trên cánh đồng vùng thuần nông một miền quê Nam bộ. Khi vào xóm, tôi gửi xe nhà chị Cúc, lúc về lấy xe, trên xe gài sẵn mớ rau muống to và con trắm cỏ. Hỏi chị Cúc, chị cười, rau nhà trồng, cá ao nuôi làm quà cho chú không phải trả tiền. Vừa cho đàn lợn 13 con, mỗi con khoảng 50kg ăn, chị vừa khoe: “Trước tôi từng làm y tá tại trạm y tế phường, lương chẳng đủ xăng xe đi làm. Tôi bỏ việc về nhà cùng chồng bám vào mấy sào ruộng, cái ao con, nuôi lợn hóa lại dư dả. Nhà có hai ao rau muống, một ao rau kèo nèo thỉnh thoảng cắt bán lấy tiền chợ, lúa cấy ngoài đồng cũng đủ gạo ăn. Cá tươi thì vác cần câu ra sông Sài 26

VietUS magazine

60

Gòn. Thời buổi này, sống vậy là nhất đó chú ạ”!... Lúp xúp bụi cây, dây leo chằng chịt bung lên những chùm hoa dại. Ruộng sâu bỏ hoang, cỏ vạm mọc lên xanh mượt. “Cỏ này cắt về cho cá trắm ăn mau lớn lắm”. Anh giáo nhìn tôi thủng thẳng thông tin như một nông dân chính hiệu: “Chiều nào sau giờ lên lớp tôi lại cầm liềm ra cắt cỏ về cho cá ăn”. “Làm anh giáo thời buổi này đói lắm chú ạ. Hai vợ chồng cùng làm nghề gõ đầu trẻ vậy mà lương cũng không đủ nuôi hai con ăn học và đảm bảo cuộc sống. May có mấy sào ruộng khoán này chứ không cuộc sống gay go to chứ chẳng chơi. Mỗi năm làm hai vụ cấy, ba sào ruộng cũng kiếm vài tấn thóc mà thuế không phải đóng. Ngoài cấy, hai vụ vợ chồng làm thêm vụ xen rau màu cho đất đỡ bỏ hoang”- thầy Tâm bày tỏ. Thầy dạy văn, đã đứng lớp 13 năm nay, vợ kém thầy ba tuổi, giáo viên dạy toán cấp hai của một trường quốc tế tại quận Tân Bình. Hai vợ chồng lấy nhau năm 1998, hai đứa con cũng theo đó mà ra đời. Thế nhưng bao năm đứng lớp với nghề, chiều về anh chị lại tăng gia với ba sào lúa và cái ao cá cùng đàn lợn. “Thời buổi kinh tế khó khăn thế này, ở trường chúng tôi thuộc diện khá giả đó chú ạ. Không phải vì cái đồng lương giáo viên mà khá giả nhờ mấy sào ruộng, mấy con heo tăng gia này. Lương giáo viên ba cọc ba đồng sống sao nổi”- vừa còng lưng

cấy lúa, vợ thầy Tâm vừa kể. Mạ cao gang tay, vợ chồng chú Thanh 54 tuổi, công nhân nhà máy nước Thủ Đức tranh thủ nhổ cấy. Những ngày này, trên cánh đồng của phường đang mùa ải nên không khí thật khẩn trương. Người thì rẫy cỏ, kẻ thì cuốc đất chạt bùn. Vợ chồng chú Xiển ở thửa ruộng bên có năm sào đất. Chú nói: “Ở đây gieo mạ rồi nhổ lên cấy mới được ăn. Nếu sạ thì vứt”. Triều cường nên nước sông Sài Gòn cao hơn bán đảo Thanh Đa- Bình Quới. Nếu không có bờ bao xung quanh ngăn, nước sẽ tràn vô thì chỗ này chỉ có cách đi thuyền đến từng nhà. Ruộng cũng vậy, chỉ việc mở bờ là nước từ sông chảy vào, nước xâm xấp trên đất bay lên mùi quê thân thuộc. Cái cảnh tấp nập đô hội của phố ngỡ phải cách chỗ này xa lắm. Thế nhưng, chỉ đi xe máy không đến năm phút là hòa vào nhịp hối hả của đô thị phù hoa. Làm ruộng và chờ Buông cây cuốc trên luống rau đang làm đất dở, hút điếu thuốc, anh Phạm Công Đủ, 45 tuổi kể, nhà anh ở đây từ đời ông nội, tới đời ba và giờ đời mình. “Ngày trước chỗ này cách biệt với thành phố lắm. Học hành cũng không để tâm nên lớn chút tôi xin đi làm bảo vệ cho công ty. Rồi công ty làm ăn khó khăn, toàn nợ lương nhân viên, nên tôi quyết bỏ việc về làm ruộng với anh em trong gia đình” – Anh Đủ kể.


Đợi 20 năm rồi. Chỉ mong có con đường hoàn thiện đi cho đỡ cực, rồi được đến đâu vui đến đó. Đợi hoài… “Ở cái phường này, lứa tuổi như tụi tui nhiều lắm nhưng đều thất học. Nay quá độ rồi, làm chi được, những thứ nghề ngỗng phải học, phải biết kinh doanh. Mà muốn kinh doanh phải tính toán, có vốn, có mặt bằng. Khó lắm à nghen! Làm ruộng quen rồi, tối ngủ ngon, khỏi nghĩ. Mấy đứa nhỏ trong xóm đi làm công nhân, bảo vệ cũng chỉ đủ ăn. Làm việc này cũng đủ ăn vậy, ước mơ chi to tát cho khổ”- anh Đủ chia sẻ. Tôi hỏi anh về chuyện dự án trên mảnh đất này, anh đăm chiêu: “Cách chừng mười năm, bên công ty xây dựng Sài Gòn gì đó có về đo đạc làm dự án khu công nghiệp, nhưng mãi không thấy gì. Hỏi ra mới biết công ty phá sản nên quận cho chúng tôi mướn đất trồng lúa, làm ruộng. Các ông ấy nói khi nào có dự án sẽ thông báo đền bù, còn giờ chỉ được trồng lúa và rau màu ngắn ngày chứ không được trồng cây lâu năm”. Nếu vậy sau này mà được đền bù, anh giàu lắm. Năm sào đất giữa lòng thành phố, tính ra tiền để đâu cho hết. Lúc đó anh có tậu nhà quận 1, mua ô tô con, cho con ăn học trường quốc tế… cũng không hết tiền. Tôi nói. Anh cười: “Bởi vậy cũng ráng đợi. Đợi 20 năm rồi. Chỉ mong có con đường hoàn thiện đi cho đỡ cực, rồi được đến đâu vui đến đó. Đợi hoài...”. Đường vào ấp 10 quanh co, lôm côm như đường lên bản. Mà gọi là đường cho sang chứ thực ra chỉ là gồ đất đắp cao như bờ ruộng, lâu lâu có đoạn qua nhà dân thì được đổ bê tông cho sạch. Đi bộ thì được chứ xe máy, xe đạp thì hồi hộp như làm xiếc. Nếu không còn ruộng? Người dân các quận ngóng chờ tiền đền bù và những dự án mới đầu tư vào khu vực mình sinh sống, nhưng riêng người dân phường 28 lại sợ điều đó. Cô Nguyễn Thị Hương, tổ trưởng tổ dân phố 10 cho biết: “Ở tổ này dân không nhiều, trước đây ai cũng có công ăn việc làm, hướng cho con học hành sau này làm ông này bà kia, nhưng vài năm lại đây người dân quay lưng với thành phố và quay về thuê đất làm ruộng. Không mấy

ai mặn mà với công việc bên ngoài. Ngay như ba đứa con tôi, hai đứa tốt nghiệp đại học không xin được việc đành về nuôi heo”. Mỗi lần có cán bộ quận dẫn nhà đầu tư xuống xem đất, người dân lại đổ xô theo dõi nhất cử nhất động của họ. Câu chuyện sau đó là liệu có dự án nào ập xuống cánh đồng này không và khi đó họ sẽ làm gì để sống? Trong khi chờ đợi một dự án nào đó, người dân vẫn tranh thủ khai phá thêm những mảnh đất cỏ mọc dù đất nơi đây độ phèn khá nhiều. Mảnh đất nào không trồng được lúa người ta trồng rau và dừa. Dân khu phố 10 này có câu: “Hết giờ nhà nước anh làm nông dân/ Trồng lúa, nuôi lợn mới giàu/ Làm công, làm chức sao giàu được đây”. Nắng tắt trên sông Sài Gòn. Muỗi lớn, muỗi nhỏ bay bay sà vào mặt. Đồng ao vang tiếng côn trùng. Bên kia, nhiều tòa nhà cao tầng đã lên đèn. Tôi chia tay “xóm- phường” để lọt vào trong phố.

CHẾ BIẾN BÚN RIÊU CUA BẰNG PHẨM MÀU CỰC ĐỘC

Công nghệ “giả” riêu cũng không có gì phức tạp. Sau khi có ít riêu, người bán sẽ đánh mịn trứng hoặc dầm nhỏ đậu phụ và trộn chung trên chảo có ít dầu, bỏ thêm một ít nước riêu để không ai phân biệt được đâu là riêu, đâu là trứng và đậu phụ. Với rất nhiều bạn trẻ chuyên “cơm hàng, cháo chợ”, thì bún riêu hay canh bún là một trong hai món khoái khẩu. Nhưng hầu hết họ đều rất ít khi suy nghĩ xem mình đang ăn cái gì, cho dù thỉnh thoảng có thắc mắc: “Cua đắt như thế mà tại sao một bát bún riêu có 15.000 đồng đến 20.000 đồng lại đầy riêu cua?”. Phải nói ngay rằng, riêu cua không phải lúc nào cũng làm từ… cua. Con dùng để chế biến ra riêu, người miền Bắc gọi là cua đồng, nhưng người miền Trung gọi là rạm, còn người miền Nam thường kêu là rẹm. Làm riêu chẳng có gì

phức tạp, người ta sẽ xay nhỏ con rẹm ra, sau đó lọc xương xẩu để vứt đi, nấu phần còn lại, riêu sẽ nổi lên. Dù rẹm không mắc như cua song cũng chẳng rẻ. Nếu rẹm to, bạn phải mua 100 ngàn/1kg, nếu nhỏ thì cũng 60 ngàn/1kg. 1 kg rẹm nấu xong thu lại cũng chỉ khoảng 1 bát đầy riêu và riêu cũng có màu đen đen. “Nếu ăn ở hàng nào mà người ta

Riêu giả có màu trắng mượt.

cho nhiều riêu, vừa trắng vừa mềm thì đó là bởi người ta bỏ thêm trứng hoặc đậu phụ”, chị Lướt, một người có gần 10 năm bán canh bún tại ngã 5 Chuồng Chó, Q. Gò Vấp, giải thích khi chúng tôi thắc mắc tại sao chị lại cho ít riêu và riêu lại có màu xỉn xỉn như thế. Công nghệ “giả” riêu cũng không có gì phức tạp. Sau khi có ít riêu, người bán sẽ đánh mịn trứng hoặc dầm nhỏ đậu phụ và trộn chung trên chảo có ít dầu, bỏ thêm một ít nước riêu để không ai phân biệt được đâu là riêu, đâu là trứng và đậu phụ. Nhiều người ăn riêu giả quen sẽ thấy khó chịu khi ăn phải riêu thật. Bởi riêu thật không đẹp, mịn và béo như riêu giả. Để làm nước màu cho nồi nước lèo, mọi chuyện còn đơn giản hơn nữa. Chỉ cần một chút phẩm màu công nghiệp rẻ như bèo mua ở chợ, người bán sẽ có một nồi nước lèo đỏ đẹp như mơ. Nếu chạm nhẹ vào một chút phẩm màu gạch tôm này, dù đã gột rửa bằng nhiều xà phòng vẫn thấy rát rát ở đầu ngón tay vì bột màu dính vào kẽ móng tay, đủ thấy bột màu này độc hại như thế nào

VietUS magazine

60

27


HƯƠNG THỊT “THỔI” HÓA CHẤT

Dạo gần đây, đường sá Sài Gòn thêm phần nhộn nhịp với các quán cơm trưng sát lề cái bếp nướng sườn thơm nức mũi khách bộ hành. Mấy ai biết cái mùi hấp dẫn ấy chưa chắc đến từ thịt gặp lửa mà từ chợ... Kim Biên.

Hoá chất “hương thịt” Chị Ánh, chủ quán cơm tấm đêm ở khu vực bùng binh Cây Gõ (quận 11) thắc mắc: “Định mở quán, năn nỉ muốn gãy lưỡi mà bà bán cơm trong xóm không chịu chỉ bí quyết ướp sườn ngon, tui phải tốn cả triệu đồng để mua bí quyết ướp sườn. Vậy mà bây giờ đi đâu cũng thấy người ta nướng sườn thơm phức đầy đường?”. Tương tự, ông Bình (quận Bình Thạnh) cằn nhằn bà vợ vốn cũng là cao thủ bếp núc: “Sao người ta nướng sườn thơm quá, còn món sườn bà nướng ở nhà không bằng vậy?” Nhưng anh Tài xe ôm, thường đi sớm về khuya, vốn mê món cơm sườn nướng lại cảnh báo: “Đừng ham ăn đồ nướng nhe, toàn ướp hoá chất mới thơm đó!”. Không biết lời cảnh báo của anh Tài có cơ sở hay không, nhưng quả thật ra chợ Kim Biên (quận 5) mua chất ướp đồ nướng dễ như… ăn cơm sườn. Người bán gọi loại hoá chất này là “hương thịt” vì có mùi như thịt, thoảng mùi thơm của món nướng. Hoá chất có hai dạng: bột và dung dịch. Dạng bột có màu trắng hoặc vàng kem, giá 30.000 - 80.000đ/100g; dạng dung dịch có giá 30.000 - 35.000đ/100g. Tất cả đều được 28

VietUS magazine

60

đóng trong can hoặc bịch, không hề có nhãn mác. Khách mua lẻ, người bán chiết qua chai nhỏ hoặc đóng sẵn bịch nhỏ để bán. Theo người bán, đây chỉ là hương liệu giúp tạo mùi thơm nên vẫn phải nêm gia vị. Sử dụng một muỗng nhỏ ướp cho một ký thịt, có thể ướp hẳn vào thịt hoặc phết bên ngoài khi nướng. Có lẽ do không quen mùi hoá chất, sau khi tiếp xúc chúng tôi có cảm giác choáng, buồn nôn, khó chịu. Phải rửa tay bằng xà bông nhiều lần mùi hoá chất mới phai bớt. Thạc sĩ Bùi Thị Minh Thuỷ, nguyên giảng viên chính khoa công nghệ hoá học và thực phẩm đại học Sư phạm kỹ thuật cho biết, chất tạo ra mùi thơm tự nhiên của thịt có tên hoá học là hypoxanthin. Có thể tổng hợp hoá chất ra tổ hợp thơm hypoxanthin, nhưng cụ thể là loại hoá chất nào thì phải tiến hành thí nghiệm mới xác định được. “Nguyên liệu tự nhiên có thể thải ra ngoài cơ thể, còn hoá chất thì không thể thải ra mà tồn đọng lại trong tế bào. Đó cũng là nguyên nhân số người bị bệnh ung thư ngày càng nhiều”, thạc sĩ Minh Thuỷ lưu ý. Theo tiết lộ của một người trong giới hoá thực phẩm, có dạo loại hương liệu thịt này được một số đối tượng tẩm ướp vào đũa tre làm giả chà bông, ướp vào giấy carton làm giả thịt, tạo mùi thịt cho món chay… Thần chết đứng cạnh bàn ăn Tại các siêu thị, các chợ đều có thể dễ dàng tìm thấy các gói gia vị ướp đồ nướng từ nguyên liệu tự nhiên của các nhà sản xuất trong và ngoài nước. Nếu so với hương liệu hoá chất thì gói gia vị tự nhiên có giá rẻ hơn hoặc tương đương, nên hám lời không phải là lý do người bán đồ nướng sử dụng hoá chất để tẩm ướp. Lý giải vấn đề này, giảng viên Đỗ Thị Kim Quyên, bộ môn chế biến món ăn đại học Hoa Sen, cho biết: bất cứ món ăn nào khi đang nóng đều có màu sắc đẹp và mùi thơm, nhưng đến lúc nguội thì không còn giữ nguyên sắc thái ban đầu. Trong khi đó, nếu ướp bằng hoá chất thì món ăn vẫn giữ được mùi thơm

và màu sắc tươi nguyên mặc dù đã chế biến trước đó nhiều giờ.

Một chai “hương thịt”.

Giảng viên Kim Quyên cho biết thêm, hoá chất tẩm ướp vào nguyên liệu nướng rất khó nhận ra, tuy nhiên, có thể dựa vào đặc tính giữ đồ nướng thơm lâu của hoá chất để phân biệt. Chẳng hạn, sử dụng gia vị tự nhiên như tỏi, mật ong, dầu ôliu… sẽ giúp món sườn nướng có màu vàng bóng, thơm ngon, nhưng chỉ sau khoảng 10 phút, miếng sườn nướng sẽ bị sậm màu, nhìn không đẹp, không còn mùi thơm và tươi như lúc mới chế biến. Nên nếu để nguội mà miếng sườn vẫn còn mùi thơm, màu vàng bóng bắt mắt thì chắc chắn có sử dụng hương liệu hoá chất. Dù vậy, thực tế đa số những người mê món nướng đều thích ăn nóng và nướng bằng lửa than, dù từ lâu các bác sĩ đã cảnh báo khả năng ung thư khi ăn nhiều đồ nướng bị cháy khét do nướng trực tiếp trên lửa. Khỏi phải nói, đồ nướng tẩm hoá chất không còn là nguy cơ mà giống như thần chết đang đứng cạnh bàn ăn!


Nhaø coù nhieàu ñoà saét muoán vöùt ñi? Ñöøng ñeå ñoà cuõ laøm choaùng choå vaø maát thaåm myõ. TOÂI KHOÂNG NHÖÕNG DOÏN DEÏP ÑOÀ CHO QUYÙ VÒ MAØ COØN TRAÛ TIEÀN CHO QUYÙ VÒ NÖÕA

Xe pheá thaûi, Bình AÉc-quy, Tuû laïnh, Maùy giaët, Ñoàng-Nhoâm-Saét Vuïn Khoâng toán coâng doïn deïp Khoâng toán coâng chôû ñoà ñi boû Coù tieàn boû vaøo tuùi

Haõy goïi cho toâi

(678) 231-0855 VietUS magazine

60

29


TIN TÚC

TIN VIÊT NAM - HÌNH SU

HUYẾT CHIẾN VÌ MỘT CÔ GÁI

KẺ LẠ MẶT VÀ 13 PHỤ NỮ BỊ HÃM HẠI (KỲ 4)

3 tháng yên tĩnh sau đó đủ để các nhân viên cảnh sát Boston có điều kiện điều tra tất cả những kẻ tình nghi. Nhưng họ chỉ thu được một danh sách dài những kẻ tình nghi, mà phần lớn không có khả năng là “tên bóp cổ”.

Thuấn bị tuyên án 15 năm tù.

Đi chơi với bạn gái song bị phục kích đánh hội đồng, Thuấn rút dao đâm 3 người trong đó có bạn trai cũ của người yêu. Ngày 28/6, TAND tỉnh Hòa Bình xét xử Bùi Văn Thuấn (21 tuổi, ở huyện Tân Lạc) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 31/10/2012, sau khi ăn cơm Thuấn cùng bạn gái Đinh Thị Nhiên đi bộ về nhà Nhiên ở xã Phú Cường. Trên đường đi, đôi tình nhân gặp Định - người quen của Nhiên. Sau cuộc gặp này Định đã về nhà Đinh Tiến Mạnh (20 tuổi, bạn trai cũ của Nhiên) khoe gặp Nhiên đi với bạn trai mới. Nổi cơn ghen, Mạnh lấy xe máy đi tìm Nhiên. Cùng đi với Mạnh có Đinh Công Dương (17 tuổi), Đinh Công Ượng (23 tuổi), Đinh Công Liều (24 tuổi). Thấy Nhiên và Thuấn đang đi bộ, Mạnh lao vào đánh Thuấn tới tấp, đám bạn đi cùng anh ta cũng xông vào. Bị đám thanh niên côn đồ tấn công, Thuấn ngã xuống đường... Chống cự lại, Thuấn rút dao đâm vào bụng Mạnh, sau đó đâm Ượng và Liều. Do vết thương quá nặng, Liều đã tử vong. Xét vụ án xảy ra một phần do lỗi của các nạn nhân, Tòa tuyên phạt Thuấn 10 năm tù về tội Giết người và 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng cộng là 15 năm.

30

VietUS magazine

60

Và hắn trở lại hoạt động vào ngày 5/12/1962. Nạn nhân lần này là Sophie Clark, sinh viên Mỹ gốc Phi, 21 tuổi, nổi tiếng khả ái ở Viện Nghiên cứu Carnegie về công nghệ y học. Xác của cô được hai người bạn cùng phòng phát hiện tại căn hộ của họ, số 315 đại lộ Huntington, trong khu Back Bay, cách nhà của nạn nhân đầu tiên Anna S. Slesers không xa. Thi thể Sophie nằm trong phòng khách, cổ bị thít chặt bởi 3 chiếc tất nylon được buộc thành hình nơ bướm. Cô cũng bị hãm hiếp trước khi bị sát hại. 3 tháng yên tĩnh sau đó đủ để các nhân viên cảnh sát Boston có điều kiện điều tra tất cả những kẻ tình nghi. Nhưng họ chỉ thu được một danh sách dài những kẻ tình nghi, mà phần lớn không có khả năng là “tên bóp cổ”. Và hắn trở lại hoạt động vào ngày 5/12/1962. Nạn nhân lần này là Sophie Clark, sinh viên Mỹ gốc Phi, 21 tuổi, nổi tiếng khả ái ở Viện Nghiên cứu Carnegie về công nghệ y học. Xác của cô được hai người bạn cùng phòng phát hiện tại căn hộ của họ, số 315 đại lộ Huntington, trong khu Back Bay, cách nhà của nạn nhân đầu tiên Anna S. Slesers không xa. Thi thể Sophie nằm trong phòng khách, cổ bị thít chặt bởi 3 chiếc tất nylon được buộc thành hình nơ bướm. Cô cũng bị hãm hiếp trước khi bị sát hại. Không có dấu hiệu cho thấy tên tội phạm đã đột nhập. Sophie vốn là người rất cẩn thận, lắp tới hai ổ khóa cho cánh cửa ra vào. Thậm chí, theo lời

Nạn nhân Anna E. Slesers

bạn cô, Sophie còn thận trọng tới mức nhận diện người gõ cửa trước khi để họ vào phòng. Khả năng duy nhất là cô đã bị tên giết người thuyết phục cho vào nhà. Lúc đó, cô đang viết thư cho bạn trai. Trước khi chết, Sophie có vật lộn với tên giết người. Và hắn đã lục lọi bộ sưu tập những đĩa nhạc cổ điển của cô. Thực tế, cô không hẹn hò ai ở Boston và rất hạn chế trong việc quan hệ với nam giới. So với những án mạng trước, vụ này tương đối lạ. Bởi Sophie là một phụ nữ da đen trẻ tuổi và cô không sống một mình. Đây cũng là lần đầu tiên cảnh sát tìm thấy mẫu tinh dịch của tên tội phạm. Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu được một thông tin quan trọng. Cô Marcella Lulka, sống với chồng trong căn hộ cùng khu nhà với Sophie, cho biết, vào khoảng 14h20 cùng ngày xảy ra vụ án, một người đàn ông lạ mặt đã đến gõ cửa nhà cô, nói là người trông coi khu nhà yêu cầu anh ta đến sơn cửa cho cô. Vừa trò chuyện, hắn vừa ca ngợi thân hình Lulka: “Đã bao giờ cô nghĩ đến việc trở thành người mẫu chưa?”. Thấy cô tỏ ra nghi ngờ, hắn lập tức giận dữ và thay đổi hoàn toàn thái độ. Lulka dọa hắn: “Chồng tôi đang ngủ ở phòng bên”. Thêm lần nữa, thái độ người đàn ông thay đổi. Hắn nói mình đã vào nhầm hộ và nhanh chóng rời


khỏi khu nhà. Lulka miêu tả, kẻ lạ mặt tuổi khoảng 25-35, cao trung bình, tóc nâu vàng, mặc áo jacket màu tối và quần xanh thẫm. Nhiều khả năng đó chính là “tên bóp cổ”, bởi sau đó, bộ phận trông coi khu nhà xác minh là không hề cử người tới. Hơn nữa, 14h30 là khoảng thời gian dự tính xảy ra cái chết của Sophie Clark.

CON QUẤY GIẤC NGỦ TRƯA, CHA RÚT DAO ĐÂM LIỀN MẤY NHÁT

Sáng 28-6, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hiếu (36 tuổi, trú ở thôn Hòa Tây, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng trưa 27-1-2012, Hiếu cùng con trai là Trần Lê Quang Thái (SN 2009) nằm nghỉ trong phòng, được một lúc thì Hiếu đi ngủ nhưng cháu Thái vẫn hiếu động đùa giỡn làm cho Hiếu khó ngủ. Sau nhiều lần bảo con trai im lặng không thành, Hiếu bực tức ngồi dậy, giật lấy con dao Thái Lan mà cháu Thái đang cầm trên tay quơ qua quơ lại chơi trò siêu nhân, rồi chém và đâm nhiều nhát vào người cháu Thái. Nghe tiếng la khóc của cháu Thái, ông Trần Quang Hanh (cha của Hiếu, ở sát cạnh nhà) vội chạy sang thì thấy cháu Thái đang nằm trên nền nhà, người chảy nhiều máu. Ông Hanh vội vàng cạy cửa vào nhà và đưa cháu Thái đến bênh viện cấp cứu. Do vết thương không trúng vào chỗ hiểm nên nạn nhân đã được cứu sống sau 14 ngày điều trị tại bệnh viện. Ngày 12-3-2013, Tổ chức giám

định pháp y về tâm thần kết luận: Trần Quang Hiếu bị bệnh rối loạn thần kinh do rượu, với ảo giác chiếm ưu thế nên bị giảm khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt mức án dành cho bị cáo Trần Quang Hiếu 7 năm tù.

Bị cáo Trần Quang Hiếu trước vành móng ngựa. Ngồi ở hàng ghế phía sau là cha mẹ ruột, vợ và con trai tên Thái của Hiếu. Ảnh: Nguyễn Xuân

VietUS magazine

60

31


TIN TÚC TIN THÊ THAO

BAYERN MUNICH “TRÓI CHÂN” RIBERY TỚI NĂM 34 TUỔI

Ngày hôm qua, “ngôi sao” người Pháp, Franck Ribéry đã quyết định gia hạn hợp đồng với Bayern Munich tới năm 2017. Như vậy, gần như Ribery sẽ giải nghệ ở “Hùm xám” bởi nếu anh sẽ hoàn tất hợp đồng này vào năm 34 tuổi.

Tôi luôn có cảm giác tuyệt vời khi được gắn bó cùng với Bayern Munich, gia đình tôi cũng cảm thấy thoải mái với cuộc sống tại đây. Tôi hy vọng rằng những điều tốt đẹp trong năm ngoái vẫn sẽ tiếp tục diễn ra”. Trong 6 năm tại Bayern Munich, Ribery luôn là nhân vật chính. Đặc biệt, anh đóng vai trò rất quan trọng mang về cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu cho “Hùm xám” khi đóng góp tới 11 bàn thắng và 23 đường kiến tạo thành bàn.

BỊ ARSENAL “THẢI LOẠI”, ARSHAVIN TRỞ LẠI ZENIT THI ĐẤU

Ribery sẽ gắn bó với Bayern Munich tới năm 34 tuổi

Ngay sau khi nhậm chức, HLV Guardiola đã không ngần ngại thổ lộ ước muốn sử dụng Ribery trong vai trò cầu thủ “số 10” ở CLB. Chính vì vậy, BLĐ Bayern Munich đã gấp rút tiến hành gia hạn hợp đồng với cầu thủ này. Bản thân Ribery, người đã gắn bó với “Hùm xám xứ Bavaria” kể từ năm 2007, cũng muốn ở lại gắn bó cùng đội bóng. Chính vì vậy, thương vụ gia hạn hợp đồng của cầu thủ này diễn ra khá chóng vánh. Ngày 29/06, “ngôi sao” người Pháp đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2017 với nhà ĐKVĐ Champions League, Như vậy, gần như Ribery sẽ giải nghệ ở “Hùm xám” bởi nếu anh sẽ hoàn tất hợp đồng này vào năm 34 tuổi. Phát biểu trên trang web chính thức của CLB, Ribery đã không giấu được sự tự hào: “Ngày hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tại Bayern Munich, tôi luôn có cảm giác như ở nhà.

32

VietUS magazine

60

Những ngày tháng “vô dụng” của Andrey Arshavin ở Emirates cuối cùng cũng đã tới điểm dừng khi Arsenal chính thức “tiễn” ngôi sao người Nga ra khỏi cửa. Ngay sau đó, Arshavin đã nhanh chóng đặt bút kí vào bản hợp đồng 2 năm với CLB cũ Zenit St Petersburg. Ở “phiên chợ Đông” năm 2009, Arsenal đã tỏ ra khá chịu chơi khi bỏ ra 15 triệu bảng để chiêu mộ Andrey Arshavin từ Zenit St Petersburg. Thời điểm ấy, chân sút này đang nổi như cồn sau một kì Euro 2008 cực kì ấn tượng trong màu áo đội tuyển Nga. Mức giá 15 triệu bảng còn biến Arshavin

Arshavin đã chính thức rời Arsenal để trở lại đầu quân cho CLB cũ Zenit St Petersburg

trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử The Gunners. Thời gian đầu ở Emirates, “sóc nhỏ” cũng chơi khá hay, thậm chí, ở đại chiến với Liverpool tại Anfield ngày 21/4/2009, Arshavin còn lập hẳn một cú poker (4 bàn). Tuy nhiên, ngôi sao xứ bạch dương đã sa sút không phanh ở những mùa giải kế tiếp. Suốt chiến dịch ở mùa 2012-2013 của Arsenal, Arshavin còn bị xem như người thừa nhưng vẫn cố đấm ăn xôi bám trụ lại thành London bởi mức lương hậu hĩnh 95.000 bảng/tuần. Mãi cho tới khi hợp đồng với cầu thủ 32 tuổi này đáo hạn, “pháo thủ” mới có thể chính thức tống khứ Arshavin ra đường. Ngay sau khi rời bỏ Arsenal, Arshavin đã quay trở lại “mái nhà xưa” Zenit theo một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Thông qua trang chủ của CLB nước Nga, “sóc nhỏ” cho biết: “Tôi rất vui mừng vì thương vụ này. Tôi hạnh phúc khi được trở lại đây. Thật tuyệt khi lại được khoác áo Zenit. Tất cả những điều tôi muốn bây giờ chỉ là chơi bóng”. Trong thời gian đầu quân cho Arsenal, Arshavin đã có 144 lần ra sân, ghi được 31 bàn thắng. Không thu được 1 xu phí chuyển nhượng nào từ Arshavin nhưng việc tiễn được món “hàng thải” này đi sẽ giúp Arsenal phần nào giảm nhẹ gánh nặng lương bổng để có điều kiện chiêu mộ những ngôi sao tầm cỡ như Gonzalo Higuain, Marouane Fellaini hay Wayne Rooney.


ARSENAL CÓ CẦN ROONEY KHI ĐÃ CÓ HIGUAIN?

Arsenal gần như đã đạt được các thỏa thuận chiêu mộ Higuain từ Real Madrid, bên cạnh đó đội bóng này cũng đang nuôi tham vọng lớn khi tích cực liên hệ để chèo kéo Rooney. Tuy nhiên, khi đã có Higuain, liệu Arsenal có thực sự cần tới Rooney? Những ngày gần đây, thông tin về việc Arsenal sẵn sàng chi ra tới 50 triệu bảng để có được hai ngôi sao là Gonzalo Higuain và Wayne Rooney khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Dẫu vẫn biết rằng HLV Arsene Wenger sẽ được khoản tiền lớn (khoảng 70 triệu bảng) để mua sắm lực lượng cho mùa giải mới, nhưng với một đột hình xộc xệch như hiện nay thì e rằng 70 triệu cũng chẳng đủ để cho họ tăng cường lực lượng phục vụ giấc mơ trở lại thời hoàng kim xưa. Chính vì thế việc chi tới 50 triệu chỉ để tìm kiếm những chân sút trên hàng công sẽ là lối chi tiêu “xa xỉ” với một đội bóng như Arsenal hiện nay. Tất nhiên, nếu có được cặp tấn công là Rooney và Higuain, sức công của “Pháo thủ” chắc chắn tăng lên rất nhiều so với hiện tại. Nhưng như thế cũng khiến Arsenal không thể có tiền để chiêu mộ các ngôi sao gia cố cho tuyến khác. Từ vị trí thủ môn, tới vị trí trung vệ, rồi tiền vệ phòng ngự, ít nhất Arsneal còn tới 3 tử huyệt, đó còn chưa kể những vị trí khác cũng đang phải “xem xét” (hậu vệ phải, tiền vệ công trái…). Bởi vậy, sẽ khó có khả năng Wenger chơi trội tung tới 50 triệu bảng để kiếm tìm một trung phong. Thực tế, “Giáo sư” sẽ chỉ có thể mang về một ngôi sao cho hàng công (đã có thêm tiền đạo trẻ Yay Sanogo từ Auxerre), vậy nên hoặc là Higuain hoặc là Rooney sẽ khoác áo “Pháo thủ”. Higuain chờ ngày ra mắt Arsenal. Mặc dù trên danh nghĩa, tiền đạo người Argentina vẫn đang thuộc biên chế

Rooney và Higuain sẽ là cặp song sát cho Arsenal

Real Madrid, nhưng những thông tin về việc anh liên hệ mạnh mẽ để chuyển rời Real Madrid đã được công khai. Vấn đề đàm phán giữa Arsenal, Real Madrid và cả Higuain cũng không còn nhiều khúc mắc lớn. Và khi những vấn đề giữa đôi bên được giải quyết thì chuyện Higuain gia nhập “Pháo thủ” chỉ còn tính bằng ngày. Đó chẳng phải điều dự đoán vô căn cứ, mà chẳng phải ngẫu nhiên “nhà cái” Oddschecker đưa ra tỷ lệ đặt cược vào việc Higuain gia nhập Arsenal thấp nhất trong tốp các hợp đồng “bom tấn” có thể xảy ra trong Hè này. Dù chưa biết Higuain sẽ thích nghi với đội bóng mới như thế nào, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu đội cho một bóng lớn như Real thì anh vẫn được đặt nhiều kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Van Persie đã để lại từ Hè trước. Higuain tới Arsenal đồng nghĩa “cửa sẽ khép” với Rooney Cứ cho rằng khi đã có Higuain, Arsenal sẽ tiếp tục chiêu mộ Rooney. Nhưng khi đó “Giáo sư” sẽ có thể sắp xếp đội hình thi đấu như thế nào. Với sơ đồ chiến thuận 4-2-3-1 đang sử dụng hiện nay Wenger buộc lòng phải đẩy một trong hai cầu thủ này chơi lùi xuống thấp. Và người sẽ được đẩy xuống chắc chắn là Rooney bởi anh đã quen với việc chơi ở vị trí hộ công. Tuy nhiên, lật ngược lại vấn đề, vì bực tức không được đá vị trí tiền đạo cắm nên Rooney mới mâu thuẫn với Ferguson và đòi rời MU. Vậy thì nếu chuyển sang Arsenal mà vẫn tiếp tục sống trong vai “kẻ tiếp tế” thì chẳng có lý do gì mà Rooney lại đầu quân cho đội bóng này, trong khi anh đang có được nhiều đội bóng chào

mời, và thậm chí ngay cả phương án ở lại Old Trafford cũng khả quan hơn việc phải “chuyển nhà”. Ngay khi đàm phán gia nhập Arsenal, chắc hẳn Rooney cũng sẽ “đòi” vị trí trung phong và nếu không có được vị trí này thì chẳng có lý do gì anh gia nhập “Pháo thủ”. Cũng chẳng thể hy vọng Wenger sẽ đổi đội hình chiến thuật để lấy chỗ cho Rooney, bởi đó là việc chẳng phải thực hiện trong một sớm, một chiều và khả năng thành công với sơ đồ chiến thuật mới hay không thì còn chưa biết. Nếu chiêu mộ được Rooney, Arsneal cũng tốn một khoản lớn từ quỹ lương, bởi Wazza đang nhận 250 nghìn bảng từ MU (thực nhận, đã trừ thuế) cho nên nếu đội bóng của Wenger muốn có anh thì sẽ phải chi ra một khoản lương không nhỏ hơn thế. Cùng với các ngôi sao khác đang hứa hẹn đến và hàng loạt các bản “sao xẹt” chưa thể thanh lý thì quỹ lương của “Pháo thủ” sẽ phình rất to và đó thực sự là mối quan ngại cho BLĐ thích thắt lưng buộc bụng của Arsenal. Chuyện Arsenal theo đuổi Rooney không phải là chuyện đồn thổi. Wenger cũng đã từng ước ao có Wazza trong đội hình, tuy nhiên rõ ràng rằng đội bóng này cũng không chỉ theo đuổi mỗi Rooney cho vị trí tiền đạo cắm. Và khi các phương án khác (Higuain) rẻ hơn (giá trị chuyển nhượng, lương bổng) mà cũng hứa hẹn đem lại sự thành công thì cũng chẳng ngạc nhiên khi bây giờ Arsenal lại không còn nhiệt tình đeo đuổi Rooney, bởi có lẽ họ biết chắc rằng, mối lương duyên này chẳng bao giờ thành. VietUS magazine

60

33


BỎ BOSTON CELTICS, DOC RIVERS TRỞ THÀNH TÂN HLV CỦA L. A. CLIPPERS

Tin từ NBA.com cho biết, HLV Doc Rivers đã quyết định bỏ lại 3 năm hợp đồng cùng 21 triệu đô-la tiền lương trong 3 năm đó ở Boston Celtics để trở thành thuyền trưởng mới của L. A. Clippers, đội bóng vừa sa thải HLV Vinny Del Negro sau khi vòng play-off kết thúc. Mặc dù NBA.com khẳng định các bên đã đạt được thỏa thuận với nhau, tuy nhiên thương vụ này vẫn chưa được công bố một cách chính thức do còn vướng mắc một số vấn đề từ quy định của NBA. Theo đó, để đổi lấy sự phục vụ của HLV Doc Rivers, Clippers đã phải trao đổi với Celtics những lá thăm tuyển chọn cầu thủ vào năm 2015, trung phong DeAndre Jordan và hậu vệ Eric Bledsoe. Bù lại, họ có thể nhận được thêm Kevin Garnett. Nhưng Ủy viên tối cao của NBA là ông David Stern đã tuyên bố rằng các đội bóng không được kèm thêm một cầu thủ đang có hợp đồng vào các cuộc trao đổi HLV, và Kevin Garnett vướng vào trường hợp này.

Tất nhiên, thương vụ vẫn có thể xảy ra như hai đội đã thỏa thuận, nếu như họ thuyết phục được NBA rằng việc Kevin Garnett sang Clippers là một hợp đồng riêng biệt, không dính dáng gì tới chuyện Doc Rivers chuyển sang dẫn dắt đội bóng này. HLV Doc Rivers đã bắt đầu dẫn dắt Boston Celtics từ năm 2004, khi đội bóng đang ở trong một cơn khát danh hiệu kéo dài nhất trong lịch sử. Nhưng với sự xuất hiện của bộ ba gồm Garnett, Paul Pierce và Ray Allen, Doc Rivers đã dẫn dắt Celtics tới chức vô địch vào năm 2008. Họ trở lại chung kết NBA 2 năm sau, và thua cuộc trước Los Angeles Lakers trong 7 game. Trước đó ông cũng đã từng dẫn dắt Orlando Magic trong 5 năm từ 1999 đến 2004. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên đến nay, Doc Rivers đã trải qua hơn 1.000 trận đấu cùng các đội bóng Orlando Magic và Boston Celtics, trong đó thắng 587 và thua 473, đạt tỉ lệ 55,4%. Ông đã 10 lần cùng đội bóng của mình tham dự vòng play-off, thi đấu 121 trận, thắng 64, thua 57, đạt tỉ lệ 52,9%. Ông được xem là một trong những HLV hàng đầu NBA ở thời điểm hiện tại với 1 lần đạt giãi HLV xuất sắc nhất (2000) và 2 lần được dẫn dắt đội hình All-Star của miền Đông tại All-Star Game (2008, 2011).

HLV Doc Rivers. Ảnh: Internet.

34

VietUS magazine

60

MIAMI HEAT ĐƯỢC TỔNG THỐNG OBAMA CHÚC MỪNG SAU CHỨC VÔ ĐỊCH

Với chiến thắng trước San Antonio Spurs trong trận chung kết NBA 2012/13, Miami Heat đã nhận được rất nhiều lời chúc tụng và ca ngợi khi đã 2 lần liên tiếp đăng quang. Trong số đó, có một lời chúc đặc biệt đến từ một nhân vật cũng rất đặc biệt, Tổng thống Barrack Obama.

Tổng thống Obama gặp gỡ các cầu thủ Miami Heat vào đầu năm 2013. Ảnh: Internet.

Khá nhiều người biết Tổng thống Obama là một người rất mê bóng rổ. Ông từng nhiều lần đến xem đội tuyển bóng rổ quốc gia Mỹ thi đấu và cũng đã có những lần mời Miami Heat đến tham quan và gặp gỡ ông tại Nhà Trắng. Vì thế, vị Tổng thống quyền lực nhất thế giới đã không tiếc gì việc dành thời gian để chúc mừng câu lạc bộ Miami Heat vừa lên ngôi vô địch NBA. Đích thân Tổng thống Obama đã gọi điện cho HLV Erik Spolestra ngay chiều hôm thứ Sáu, khen ngợi những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng. Ông cũng nói rằng đây là một mùa giải lịch sử đối với Miami Heat nói chung và cá nhân ngôi sao số 1 của đội bóng, LeBron James nói riêng. Phát ngôn viên của Nhà Trắng cũng cho biết rằng Tổng thống đã chính thức gửi lời mời Miami Heat đến thăm Nhà Trắng một lần nữa để có thể gặp tận mắt những nhà vô địch của bóng rổ Mỹ. Năm nay, tại trận chung kết, Miami Heat đã đánh bại đối thủ San Antonio Spurs sau 7 game. Ở trận chung kết, họ đã vượt qua Spurs trong 4 hiệp đấu với tỉ số 95-88 để giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp trong lịch sử đội bóng. LeBron James cũng ghi tên mình vào lịch với hai cú đúp danh hiệu MVP NBA và MVP chung kết NBA


Premier Telecomm Services Authorized Contractor

“The Bridge between Comcast and The Asian Community”

Công Ty do người Việt Nam quản lý, chuyên lo tất cả dịch vụ về Comcast Công Ty đang có nhu cầu tuyển người, xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết

Bussiness Class

6090 McDonough Dr., Ste G, Norcross GA 30093

678-691-9094

VietUS magazine

60

35


TIN TÚC TIN CÔNG NGHIÊP

MÁY ẢNH SỐ ‘NGẮC NGOẢI’VÌ SMARTPHONE

Cùng với sự phổ biến của smartphone và cuộc đua tăng chấm cho camera điện thoại, nhu cầu sử dụng máy ảnh số phổ thông pointand-shoot (ngắm và chụp) giảm đi rõ rệt theo từng ngày. Doanh số sụt giảm chóng mặt chính là bằng chứng cho thấy máy ảnh số đã trở thành nạn nhân mới nhất của cuộc bùng nổ smartphone, mà các nạn nhân không may trước đó có thể kể đến máy chơi game cầm tay hay máy nghe nhạc số. Nạn nhân mới nhất Và cũng như máy ảnh số từng hủy diệt thị trường máy ảnh phim trước đây, smartphone đang khiến cho những đại gia máy ảnh như Canon, Olympus, Sony hay Nikon điêu đứng hơn bao giờ hết. “Có lẽ chúng ta sắp phải chứng kiến sự sụp đổ của thị trường máy ảnh số phổ thông rồi”, chuyên gia Nobuo Kurahashi của hãng Mizuho Investors cảnh báo. Những số liệu từ Hiệp hội máy ảnh và sản phẩm hình ảnh Nhật Bản tỏ ra hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Nobuo. Lượng máy ảnh số xuất xưởng của Nhật đã giảm tới 42%, chỉ còn 7,58 triệu máy trong tháng 9/2012. Riêng các dòng máy ảnh số gọn nhẹ còn giảm mạnh hơn - lên tới 48% so với cùng kỳ năm 2011. “Rõ ràng, smartphone là một đối thủ quá khó chơi của máy ảnh số phổ thông khi cho phép chụp được những bức hình với chất lượng ổn và khả năng chia sẻ, tải lên mạng Internet tức thì. Chỉ có các dòng máy ảnh số chuyên nghiệp, cao cấp với ống kính rời là chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi smartphone, bằng chứng là doanh số của chúng chỉ giảm nhẹ khoảng 7% vì bối cảnh kinh tế mà thôi”, Hiệp hội phân tích. “Thị trường máy ảnh số đang trượt dốc nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi, nhất là khi các hãng 36

VietUS magazine

60

smartphone đang ráo riết chạy đua về tính năng chụp ảnh như hiện nay”, Chủ tịch hãng Olympus, ông Hiroyuki Sasa chua chát nói. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, khi camera 13 megapixel đang trở thành chuẩn mực mới của các dòng smartphone cao cấp, đầu bảng như Sony Xperia Z, Samsung Galaxy S4. Một số hãng như HTC thậm chí còn khởi xướng cho công nghệ chụp ảnh mới mang tên UltraPixel, điều mà lẽ ra phải thuộc về phận sự của các hãng máy ảnh chính thống. Bên cạnh đó, những ứng dụng như Instagram khiến cho việc bổ sung hiệu ứng, kỹ xảo, bộ lọc cho các bức ảnh chụp bằng smartphone trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lợi thế của máy ảnh số phổ thông so với camera điện thoại ngày càng bị thu hẹp đáng kể, khi hàng loạt chế độ chụp Toàn cảnh, Sphere, Đêm đã được các hãng điện thoại bổ sung vào sản phẩm của mình. Thậm chí, các tính năng hiện đại như gộp nhiều ảnh khác nhau thành một ảnh duy nhất hay xóa bớt các vật thể trong ảnh đã chụp... cũng được đưa vào smartphone. Các hãng máy ảnh hy vọng họ vẫn có thể trụ được ở những thị trường mới nổi, nhưng mục tiêu này thực ra không hề dễ dàng. Với thu nhập eo hẹp, người dùng ở các nước này có xu hướng chọn mua những thiết bị đa năng, n-trong-1 hơn là sắm máy ảnh riêng, điện thoại riêng. Hơn nữa, thú chơi nhiếp ảnh cao cấp cũng tỏ ra xa lạ với số đông dân số. Ít khó khăn hơn cả trong nhóm các đại gia máy ảnh chính là Sony, bởi hãng này đang bán song song cả camera chuyên dụng lẫn smartphone. Hơn nữa, công nghệ chụp ảnh của Sony cũng đang được nhiều hãng smartphone như Apple đặt hàng. Tuy nhiên, những đại gia còn lại như Olympus, Nikon hay Canon thì không may mắn như vậy. Phản đòn hay đang giãy chết? Mới đây nhất, Canon đã tung ra một chiến dịch có tên gọi “Đừng để cuộc gọi can thiệp vào bức ảnh của bạn” như để

khẳng định, họ chưa nhường thị trường cho smartphone một cách cam chịu. “Nhu cầu dành cho những bức ảnh chất lượng cao vẫn còn đó, như chụp ảnh đám cưới, chụp ảnh kỳ nghỉ hay con cái”, Canon tuyên bố. “Chúng tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều người cần tới máy ảnh chuyên dụng”. Mục đích của chiến dịch quảng cáo này rất rõ ràng: dìm hàng máy ảnh smartphone và tâng máy ảnh số lên. Trước đây, các đại gia máy ảnh như Canon tỏ ra chủ quan và chẳng thèm để ý đến smartphone, những đối thủ mà họ cho là “không xứng tầm, chất lượng thấp, chỉ được cái tiện lợi”. Nhưng ngày nay, họ đang phải gánh chịu những hậu quả của tư duy sai lầm đó. Các cuộc khảo sát cho thấy, chụp ảnh là việc mà người dùng làm nhiều nhất trên điện thoại, hơn cả gọi điện và nhắn tin. Thế nên khi iPhone lần đầu tiên qua mặt tất cả các dòng DSLR cao cấp để trở thành loại “máy ảnh” được dùng nhiều nhất trên Flickr, tất cả thị trường mới té ngửa. Còn hiện tại, 3 camera đầu bảng của Flickr chính là iPhone 4S, iPhone 5 và iPhone 4. Canon 5D Mark II và 7D chỉ đứng ở vị trí số 4 và số 5. Trật tự mới này đã khiến Canon không thể khoanh tay ngồi im được nữa. Tất cả các bức ảnh quảng cáo đều tập trung khai thác vào phần “điện thoại” của một chiếc smartphone, cũng như việc chức năng này sẽ can thiệp một cách phiền phức đến trải nghiệm chụp ảnh của bạn ra sao. Hiện chưa ai rõ cuộc chiến sẽ diễn tiến như thế nào. Zoom quang, một ưu điểm rõ rệt của máy ảnh số so với smartphone dường như cũng sắp trở thành “bình thường như cân đường hộp sữa”, khi mà Samsung vừa mới tung ra Samsung Galaxy S4 Zoom, một mẫu smartphone trang bị zoom quang 10x. Lúc này, mọi con mắt đều đang nín thở theo dõi sự phản đòn của Canon và các hãng máy ảnh. Liệu sự phản đòn có thành công, hay camera chỉ còn nước thoi thóp chờ chết? Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó mà thôi.


SÔN KHAI THUEÁ - E.A. 4483 Pond Edge Road, Snellville, GA 30039 Phone: 770-695-0315 Fax: 770-695-0320 E-mail: SONKHAITHUE@GMAIL .COM KHAI THUEÁ: Licenced to practice before the IRS. Hôn 17 naêm kinh nghieäm khai thueá. Nhaän khai thueá caù nhaân, cô sôû thöông maïi, coâng ty, toå hôïp Lieân bang vaø taát caû Tieåu Bang. Laäp soå saùch keá toaùn, payroll, W-2, From 1099... Coá vaán, höôùng daãn, thaønh laäp S-Corporation, Partnership, LLC ... *INSURANCE: 12 naêm kinh nghieäm TAÁT CAÛ CAÙC LOAÏI BAÛO HIEÅM

*DI TRUÙ:

(Xe, nhaø, Nhaân thoï, Business...)

Laäp hoà sô baûo laõnh xin ñoaøn tuï hay Du lòch, ñieàn ñôn Quoác Tòch, Theû xanh...

*NOTARY PUBLIC:

Mieãn phí cho khaùch cuûa Sôn Khai thueá

Quí Vò coù theå khai thueá vôùi chuùng toâi qua fax, phone, hoaëc e-mail vaø nhaän giaáy tôø khai thueá tieän lôïi qua e-mail KINH NGHIEÄM - CHÍNH XAÙC - UY TÍN - TIEÁT KIEÄM VietUS magazine

60

37


‘THÙNG RÁC’ CỦA APPLE SẼ CÓ GIÁ CAO NGẤT NGƯỞNG?

Thiết kế của Mac Pro 2013. (Nguồn: Engadget)

Hãng Apple đã khiến tất cả phải bất ngờ khi giới thiệu mẫu máy tính để bàn Mac Pro 2013 tại sự kiện thường niên dành cho các nhà phát triển WWDC 2013. Dù sở sở hữu thiết kế vô cùng lạ mắt và bóng bẩy nhưng Mac Pro 2013 đã vấp phải không ít sự phản ứng tiêu cực từ người yêu công nghệ. Một số trang diễn đàn lớn đã ví Mac Pro 2013 như thùng rác hay nhân vật Darth Vader trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao.” Hiện tại, giá bán của Mac Pro 2013 và thời điểm lên kệ đều chưa được tiết lộ cụ thể, nhưng theo dự đoán của công ty IHS iSuppli, Mac Pro 2013 sẽ đắt hơn so với mức giá khởi điểm khoảng 2500 USD

của các thế hệ Mac Pro trước đây. Nhiều khả năng, Mac Pro 2013 sẽ có giá khởi điểm khoảng 2.800 USD. Với các phiên bản cấu hình cao, giá của máy có thể lên tới 4.755 USD. Theo một số thông tin được Apple công bố, Mac Pro 2013 trang bị chip Intel

CERFIFIED PERFORMANCE

Xeon E5 thế hệ mới với 12 lõi xử lý, 2 GPU đồ họa. Máy cũng sử dụng bộ nhớ flash nhanh gấp 10 lần ổ cứng thông thường của desktop và trang bị chip nhớ ECC DDR3 bốn kênh mới nhất, với tốc độ 1866 MHz. Nhờ sức mạnh này mà máy có thể hiển thị video 4K một cách cực kỳ sắc nét.

LE’S

Trung Tâm Sửa Chữa Các Loại Xe

Auto Glass

3345 Highway 29 Lawrenceville GA 30044

2581 Treehouse Ln.Lawrenceville, Ga 30044

ĐỨC: MERCEDES - BWM - WOLKSWAGEN NHẬT: LEXUS - HONDA - TOYOTA - NISSAN CÁC LOẠI XE MỸ VÀ ÂU CHÂU KHÁC North

Pleasant Hill

Exit 104

CERFIFIED PERFORMANCE

Winshield Replacement

Chuyên môn sữa và thay tất cả các loại kiếng cho tất cả loại xe

Hwy 29

Đặt biệt chúng tối đến tận nhà và cơ sở thương mại

on si is

Em

770-925-9225

$1

5

DŨNG (JOE) NGUYỄN

38

VietUS magazine

60

-Tận Tâm -Thành Thật -Kỹ Lưỡng -Chu Đáo -Nhanh Chóng

Mon-Sat: 8am-5pm Sunday Closed

Xin gọi Quỳnh 770-882-8160


DZŨNG từng mở tiệm trên Buford Hwy, Doraville. Nay đã dời về địa chỉ mới

5456 JIMMY CARTER BLVD, SUITE 140, NORCROSS, GA 30093 (Đối diện bên kia đường của chợ HongKong 2 Kế bên tiệm thuốc tây VN)

Cell phone: 678-717-9718 Số tiệm : 678-615-2102

Tận Tâm Chu Đáo

Với phong cách chăm sóc khách hàng TẬN TÂM, CHU ĐÁO, hứa hẹn chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Đặt biệt có Massage Mặt và Trang điểm Cô Dâu, Dạ Hội,Nối Lông Mi. Người Việt Nam ta luôn coi trọng, nâng niu và chăm sóc mái tóc vì mái tóc là “một gốc” của chính mình. Vì thế mái tóc luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng để tạo nên cá tính cho mỗi người. DZŨNG mong được gởi đến quý khách đã từng ủng hộ cho DZŨNG 20 năm qua lời biết ơn sâu sắc nhất và hy vọng quý khách vẫn tiếp tục ủng hộ cho DZŨNG. Cần tuyển nhiều thợ có kinh nghiệm,

Môû cöûa: 10am - 7pm everyday

DZŨNG HAIR IMPRESSION CHUYÊN Cắt Tóc Tạo Kiểu Tóc Uốn Nhuộm Hi-light

Phục Hồi Tóc Duỗi Tóc Thẳng Hấp Dầu Gội Chải

VietUS magazine

60

39


TIN TÚC TIN KHOA HOC

UỐNG QUÁ NHIỀU NƯỚC SODA CÓ THỂ GÂY LOẠN NHỊP TIM

Nước soda khi hấp thụ vào cơ thể quá nhiều, sẽ gây ra các vấn đề về tim và các chứng bệnh khác.

Tiến sĩ Naima Zarqane, thuộc Trung tâm y học Princess Grace ở Monaco thực hiện nghiên cứu trường hợp một phụ nữ 31 tuổi bị vấn đề về tim, và ngất xỉu sau nhiều năm uống nước soda. Người phụ nữ này sống ở Monaco, một quốc gia nhỏ ở miền nam nước Pháp. Bà đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng kali trong cơ thể bà ở mức cực kỳ thấp. Ngoài ra, theo kết quả điện tim đồ, bà đang gặp phải tình trạng nguy hiểm gọi là hội chứng QT, có thể gây ra loạn nhịp tim. Người phụ nữ này không hề có tiền sử bệnh tim mạch, hay vấn đề về hoóc môn. Tuy nhiên theo lời kể của bà với bác sỹ, từ lúc bà được 15 tuổi, bà đã không hề uống nước hay chất lỏng nào khác ngoài soda - một loại nước ngọt có ga. Mỗi ngày bà uống khoảng 2 lít thức uống này. Sau khi ngừng uống soda chỉ một tuần, lượng kali trong cơ thể và hoạt động điện tim của người phụ nữ này đã bình thường trở lại. Trường hợp của người phụ nữ trên đã được các nhà khoa học báo 40

VietUS magazine

60

cáo trong cuộc hội thảo của Hiệp hội tim mạch Châu Âu, tổ chức ở Athens, Hy Lạp. Theo các chuyên gia, uống quá nhiều nước ngọt có ga có thể làm tăng lượng nước xâm nhập vào ruột, gây ra chứng đi ngoài, mất kali. Lượng lớn caffeine hấp thụ vào cơ thể cũng có thể làm gia tăng sản sinh chất urine và giảm sự tái hấp thụ kali. Kali là chất đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhịp tim ở cơ thể người, mức kali quá thấp có thể gây ra rắc rối về nhịp tim. Sau khi nghiên cứu nhiều trường hợp khác tương tự, giới khoa học phát hiện 6 trường hợp được công bố về tình trạng hấp thụ nước ngọt có ga quá liều, các trường hợp này đều liên quan đến vấn đề về sức khỏe, trong đó có vấn đề tim mạch. Các chuyên gia cũng cho hay, việc hấp thu soda quá liều có thể dẫn đến

TRẺ ĐƯỢC BÚ MẸ DỄ ĐẠT ĐỊA VỊ CAO TRONG XÃ HỘI

tuổi 33 - 34 với cha mẹ họ khi ở cùng độ tuổi. Kết quả cho thấy, những trẻ được nuôi bằng sữa mẹ khi lớn lên sẽ có thứ bậc trong xã hội cao hơn so với cha mẹ mình, tức là họ có nghề nghiệp với địa vị xã hội cao. Theo nghiên cứu, việc bú mẹ sẽ cải thiện sự phát triển hệ thần kinh, tạo khả năng nhận thức tốt hơn, giúp con người có khả năng thăng tiến trong xã hội. Chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ giúp tăng cường sự phát triển nhận thức ở trẻ. Tương tự như vậy, sự tiếp xúc trực tiếp giữa làn da của người mẹ và trẻ nhỏ khi cho con bú có tác dụng gắn kết tình mẫu tử và giúp giảm sự căng thẳng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, đã có bằng chứng chứng tỏ một số thành phần của sữa mẹ, chẳng hạn như a-xít béo không sản sinh cholesterol, rất cần thiết cho sự phát triển hệ thần kinh của trẻ. Giới khoa học còn nghi ngờ sẽ có những chất khác trong sữa mẹ cũng hỗ trợ sự phát triển ở trẻ.Các chuyên gia nhận định, trong năm 1970, ít trẻ được bú mẹ hơn so với năm 1958. Hơn hai phần ba số trẻ sinh năm 1958 được bú mẹ, trong khi tỷ lệ này chỉ là một phần ba đối với những trẻ sinh năm 1970. Trẻ em được bú mẹ dễ có địa vị xã hội cao hơn so với cha mẹ chúng. Ảnh minh họa: Dreamstime.

Chương trình máy tính giúp một kỹ sư phần mềm trở thành nhà sản xuất rau sạch chất lượng cao dù không sở hữu những mảnh đất màu mỡ. Các nhà nghiên cứu khảo sát khoảng 34.000 người sinh năm 1958 và 1970 tại Anh, và so sánh địa vị xã hội của họ ở độ

Việc nuôi con bằng sữa mẹ có nhiều lợi ích lâu dài về mặt xã hội. Những lợi ích đó thậm chí có tác dụng lớn lao hơn đối với những trẻ em sinh thiếu tháng hoặc nhẹ cân và dễ bị tổn thương.


VietUS magazine

60

41


BÀN LÀM VIỆC CÀNG LỚN, NGUY CƠ GIAN DỐI CÀNG CAO

hơn và sẵn sàng thực hiện hành vi gian dối để đạt mục đích”, nhóm nghiên cứu lập luận.

CÂY CẦU MA ÁM VÀ BÍ ẨN VỀ SINH VẬT NỬA NGƯỜI, NỬA DÊ

Sau một loạt vụ mất tích bí ẩn, những hiện tượng lạ xảy ra xung quanh khu vực cầu Old Alton, khiến người ta đặt ra mối nghi vấn về sinh vật người dê vốn chỉ có trong trí tưởng tượng này. Những đồ đạc trong môi trường làm việc có thể tác động tới hành vi và suy nghĩ của người lao động. Ảnh: missionmover.org.

Diện tích mặt bàn làm việc càng lớn thì khao khát quyền lực của doanh nhân càng cao, và khao khát ấy có thể thôi thúc họ thực hiện hành vi gian dối. Andy Yap, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý của Đại học Kinh tế Columbia tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp thực hiện 4 thử nghiệm để xem tác động của môi trường xung quanh đối với cảm giác và hành vi của con người. Các thử nghiệm giúp họ khám phá nhiều điều thú vị. Chẳng hạn, trong một thử nghiệm, nhóm nghiên cứu yêu cầu người tình nguyện tưởng tượng họ là chủ doanh nghiệp. Sau đó các “chủ doanh nghiệp” làm một bài kiểm tra về mức độ trung thực trong những không gian khác nhau. Kết quả cho thấy không gian làm việc càng lớn thì số lượng hành vi gian dối mà tình nguyện viên thực hiện càng nhiều. Một thử nghiệm khác cho thấy ghế trong xe ô tô càng lớn thì tài xế càng hay phạm luật giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, Telegraph đưa tin. Từ lâu giới tâm lý đã biết đồ vật trong môi trường làm việc - như ghế, bàn - có thể tác động tới suy nghĩ và hành động của con người. “Con người thường không để ý những thay đổi nhỏ trong tư thế của cơ thể do tác động của môi trường xung quanh, song những thay đổi nhỏ ấy vẫn có thể khiến chúng ta trở nên tham lam 42

VietUS magazine

60

Người dê theo mô tả và tưởng tượng của người dân.

Ngày 15/11/1967, cảnh sát phát hiện một chiếc ô tô bị vứt lại bên cạnh cây cầu Old Alton, cách thành phố Denton, bang Texas, Mỹ 8 km về phía nam. Kể từ đó, những vụ mất tích bí ẩn liên tiếp xảy ra, khiến người dân khu vực đồn đại rằng, cây cầu đang bị hồn ma một sinh vật người lai dê ám nhiễu. Cây cầu xây dựng năm 1884, nó là nơi kết nối giữa hai thành phố Denton và Copper Canyon. Ngày nay, các phương tiện giao thông không được phép qua lại trên cầu để nhường đường cho người đi bộ. Nó trở thành một địa điểm nghiên cứu cho các khoa học tự nhiên, đồng thời đây cũng là nơi tác nghiệp cho nhiếp ảnh gia. Cây cầu Old Alton được đồn thổi là cây cầu ma. Nó còn được biết đến với cái tên Cầu Người dê bởi những câu chuyện truyền miệng liên quan tới một sinh vật nửa người, nửa dê có tên Goatman (Người dê). Dân chúng cho rằng, Người dê chỉ lảng vảng đâu đó quanh khu vực cây cầu Old Alton này. Nếu người nào đi qua cầu vào buổi tối mà không mang theo đèn, thì chắc chắn gặp Người dê ở đầu kia cây cầu.

Theo lời kể lại của người địa phương, khoảng đầu thế kỷ 20, gia đình một người nông dân có tên Oscar Washburn sống phía bắc cây cầu. Ông Washburn làm nghề buôn bán dê, nên dân làng đặt cho ông biệt danh trìu mến “Người dê”. Chỉ sau vài năm, Người dê đã trở thành một doanh nhân thành đạt, được dân làng tin cậy. Khi niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, Người dê bị một nhóm Đảng viên 3K địa phương ganh ghét sau khi nhìn thấy tấm biển “Hướng này tới nhà Người dê” đặt trên cầu Old Alton. Vào một buổi tối trong tháng 8/1938, họ đã băng qua cầu để bắt cóc ông Washburn, và dùng cực hình tra tấn cho đến chết rồi vứt xác ông bên vệ đường. Nhiều người cũng xác định, vào thời điểm trước kia, chưa từng có người nào tên Oscar Washburn như kể lại. Vì vậy, phần nhiều, những truyền thuyết người dân kể lại chỉ là điều huyễn hoặc do trí tưởng tượng mà thôi.

HỘI CHỨNG ‘NGƯỜI MÙ BỖNG NHIÊN SÁNG MẮT’

Hội chứng ảo giác Charles Bonnet (CBS) được gọi theo tên nhà khoa học người Thụy Sĩ. Hội chứng này thường xảy ra ở người thị lực bị suy giảm nghiêm trọng, và thiếu yếu tố kích thích ở vùng não chi phối thị giác. Bác sĩ Dominic Ffytche, ở Viện Tâm thần, thuộc Đại học Hoàng gia London và chuyên gia về CBS, báo cáo có hơn 200.000 trường hợp mắc bệnh này ở Anh. Tuy nhiên, những người mắc phải CBS thường miễn cưỡng tiết lộ trường hợp ảo giác kỳ lạ của họ, vì thế con số thật có thể còn cao hơn nhiều. Lillian Boyd bị mù trong hơn 20 năm rồi bất ngờ nhìn thấy lờ mờ những hình ảnh lạ lùng chuyển động. Boyd ngạc nhiên khi nhìn thấy hai con chó to lớn giống Labrador xuất hiện trong nhà bà ở hạt Durham nước Anh. Thậm chí, bà còn nhìn thấy vài cô bé ăn mặc đẹp và những người đàn ông lạ mặt. Ở tuổi 86, Lillian Boyd sợ rằng nếu nói


ra trường hợp của mình với bác sĩ hẳn sẽ bị quy là mất trí do tuổi cao. Nhưng, thật ra Lillian Boyd đã mắc phải CBS do bệnh mắt gây ra hơn là vấn đề tâm thần. Các ảo giác không có âm thanh và không thể cảm thấy chúng nhưng lại được nhìn thấy. Bà Boyd cho biết, những vị khách không mời này cũng thường “ở lại suốt ngày” trong nhà bà. Bác sĩ Ffytche là người tiên phong trong chiến dịch do Hội Mắt Hoàng gia phát động, kêu gọi các bác sĩ cảnh báo sớm những người bị thoái hóa hoàng điểm (AMD), do tuổi cao dễ mắc phải CBS. Số liệu thống kê tiết lộ, ở Anh có khoảng 60% bệnh nhân mất thị lực bị CBS. Bình thường, các tế bào thần kinh trong võng mạc liên tục gửi luồng xung động đến vùng não chi phối thị giác. Nếu võng mạc bị tổn hại, luồng xung động sẽ yếu đi, và vùng não chi phối thị giác sẽ tự động tạo ra những hình ảnh riêng dẫn đến sự xuất hiện của ảo giác. Ảo ảnh xuất hiện tùy thuộc vào vùng não nào hoạt động mạnh nhất. Vấn đề hiện nay là giới khoa học chưa lý giải được tại sao người trẻ tuổi bị thoái hóa hoàng điểm ít mắc phải CBS hơn người cao tuổi. Ngoài ra, CBS cũng có thể phát triển sau khi dây thần kinh thị giác ở hai bên mắt bị tổn hại do ngộ độc methanol. Thông thường những ảo giác chỉ xuất hiện trong vài giây, hay vài giờ nhưng có thể kéo dài suốt ngày như trường hợp của Lillian Boyd. Thậm chí, có một số trường hợp bị ảo giác suốt ba năm liền. Theo Ffytche, ngay đến những người có thị lực bình thường đôi khi cũng rơi vào trường hợp CBS nếu bị bịt mắt khá lâu. Một nghiên cứu do Ffytche và các đồng nghiệp của ông thực hiện cho thấy, khoảng 20% trong số các trường hợp, bệnh nhân cảm thấy thích thú khi nhìn thấy những hình ảnh lạ lùng, trong khi độ chừng một nửa cho biết không có cảm xúc gì, còn 30% khác bộc lộ sự khó chịu. Năm 2003, một nhà sản xuất chương trình truyền hình tên là Sandra Jones, 54 tuổi, nhìn thấy những gương mặt xuất hiện trên trang sách hay màn hình máy tính hai đến bốn lần trong ngày, nhất là khi đầu óc căng thẳng hay mất ngủ. Cuối cùng, bà chỉ biết đến CBS khi tìm kiếm trên Internet. Năm 2009, các bác sĩ chẩn đoán Sandra Jones bị chứng loạn dưỡng đáy

mắt Sorsby - bệnh mắt di truyền hiếm gặp là nguyên nhân dẫn đến AMD. Hội chứng ảo giác được Charles Bonnet mô tả lần đầu tiên vào năm 1769, đó là trường hợp xảy ra với ông nội 89 tuổi của ông, người gần như bị mù cả hai mắt do đục thủy tinh thể (cườm khô) nhưng vẫn nhìn thấy đàn ông, phụ nữ, chim chóc, xe ngựa, nhà cửa, thảm lát sàn. Nhà sử học Lord Dacre of Glanton cũng mắc phải CBS và nhìn thấy những con ngựa, xe đạp, và rất nhiều quang cảnh lướt nhanh qua mắt giống như một người đang ngồi trong xe lửa đang chạy nhanh. Những gương mặt người hay vật thể được nhìn thấy thường mờ, chập chờn và không rõ đường nét. Một đặc điểm của các ảo giác là người bệnh thường nhìn thấy những vật thể hay con người nhỏ hơn bình thường hay tí hon. Theo số liệu thống kê, CBS thường xảy đến với những người trên 65 tuổi với tỉ lệ từ 10% đến 40%. Hiện tại, không có cách điều trị nào được chứng minh có hiệu quả đối với CBS. Nhưng, có một báo cáo cho rằng, loại thuốc chống suy nhược và âu lo có thể có tác dụng đối với các bệnh nhân CBS. Hội chứng ảo giác Charles Bonnet được mô tả trong nhiều cuốn sách như “Những bóng ma trong não” của tác giả Vilayanur S. Ramachandran, “Những ảo

giác” của Oliver Sacks hay “Những trò chơi thần thánh” của Vikram Chandra. Thậm chí, có hẳn một bộ phim của Ấn Độ về CBS “Jawan of Vellimala” được chiếu năm 2012. Bác sĩ Ffytche là người cố gắng tìm ra những biện pháp để giúp bệnh nhân CBS được giải thoát khỏi những ảo giác khó chịu. Ông cho rằng: “Ảo ảnh có xu hướng xuất hiện nơi những người bị mất ngủ cho nên cách tốt nhất là cố gắng giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo và ngủ đủ giấc”. Bác Ffytche cũng khuyên nên tập kích thích các đầu ngón tay bằng khối rubik hay xúc xắc. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể tập chuyển động mắt, đứng lên và ngồi xuống, nín thở. Thuốc an thần thường được chỉ định cho những trường hợp nặng song dễ gặp những tác dụng phụ khó chịu như nôn mửa, rùng mình hay tiêu chảy. “Chúng không phải là loài linh trưởng đầu tiên trên trái đất, nhưng rất gần với loài đầu tiên”, ông nhận định. Erik Seiffert, một giáo sư của Đại học Stony Brook tại Mỹ, nói rằng A. achilles là một trong những hóa thạch linh trưởng hoàn chỉnh nhất mà giới khoa học từng phát hiện. “Theo tôi, đây là một trong những phát hiện quan trọng nhất trong lịch sử của ngành nghiên cứu động vật linh trưởng thời tiền sử”, ông bình luận.

3040 Sunlight Dr. Austell, GA 30106

3 bed/ 2 bath $155,000

G R A N D

S O U T H

Each office is independently owned and operated

Your Home Here

Call now to list your house with our team at Remax Grand South

Johnny Le

770.601.7589

johnny.le@remaxgrandsouth.com

VietUS magazine

60

43


TIN TÚC TIN ĐIÊN ANH

VŨ NỮ THOÁT Y SỐ 1 THẾ GIỚI KHOE NGỰC LẤP LÓ

Dù đã 40 tuổi nhưng Dita Von Teese vẫn sở hữu thân hình cực kỳ nóng bỏng.

Dita Von Teese được mệnh danh là “vũ nữ thoát y” số 1 bởi cô nổi tiếng với những màn múa thoát y quyến rũ, đậm chất nghệ thuật. Dita mới đây đã có những chia sẻ rất chân thành trong khi thực hiện bộ ảnh cho tạp chí Bwatt issue 3. Nói về nguồn cảm hứng về thời trang của mình, ngôi sao 40 tuổi cho biết: “Tôi được truyền cảm hứng từ những người hâm mộ, họ chủ yếu là nữ giới, ở mọi lứa tuổi, béo gầy khác nhau ở những quốc gia khác nhau. Nghe có vẻ vô lý nhưng thực sự tôi lấy cảm hứng chủ yếu từ những người phụ nữ ở các chương trình múa thoát y, sự thật điều đó khá hiệu quả”. “Một trong những lý do khiến tôi sẽ tiếp tục tự làm tất cả mọi thứ là vì muốn gửi một thông điệp cho các chị em biết, việc này giống như tôi đã làm tóc và tự trang điểm để sánh vai với các diễn viên nổi tiếng khác trên thảm đỏ

44

VietUS magazine

60

LHP Cannes. Trong khi đó họ đã phải dành cả ngày mất công làm tóc trang điểm cùng với một ê-kíp nào đó. Tôi tự làm được, ai cũng có thể tự làm được”, cô nói. Chia sẻ về việc tìm lại sự tự tin để được là chính mình, Dita chia sẻ: “Tôi luôn luôn cố gắng tìm ra những cách mới để giúp mình cảm thấy tốt hơn, như ăn uống đầy đủ, tập thể dục, hoặc điều gì đó mới mẻ khiến tâm trạng tôi vui vẻ. Tôi tin việc đọc sách giúp tôi cảm thấy như mình đang được giúp đỡ tương tự như đang nói chuyện với một bác sĩ vậy. Khi tôi cảm thấy mọi người không thích tôi hay không ưa những gì tôi đang làm, hoặc ai đó viết điều gì không hay về mình, tôi cố gắng biến nó thành động lực cho mình cơ hội chứng tỏ bản thân. Tôi từng trải qua rất nhiều điều đau khổ nhưng tôi phải cố suy nghĩ tích cực, giống như việc hôm nay tôi thức dậy và làm điều gì đó tốt cho mình. Tôi cũng giống như mọi người khác, không phải lúc nào cũng thấy tự tin, nhiều lúc còn nghi ngờ chính mình, tôi chỉ cố yêu bản thân và chấp nhận những điều tôi không thích về bản thân. Chắc chắn phụ nữ nào cũng từng trải qua cảm xúc đó. Trong khi mọi người muốn thay đổi nó, một số lại tập thói quen học cách chung sống với chúng”.

JUSTIN BIEBER BỊ CẤM CỬA VÌ QUỴT TIỀN, CƯ XỬ TỆ

“Hoàng tử nhạc pop” và đoàn tùy tùng đã bị cơ sở nhảy dù trong nhà ở Las Vegas, Mỹ cấm cửa vì lối hành xử tệ hại. Không chỉ vậy, nam ca sĩ trẻ còn tìm mọi cách không trả phí. Một cơ sở Indoor Skydiving ở Las Vegas đã xác nhận, Justin Biber đã bị

cấm cả đời không được sử dụng dịch vụ của họ sau khi có lối hành xử tệ và không thực hiện thanh toán theo thỏa thuận.

Nam ca sĩ này gần đây thường bắt khán giả chờ đợi hàng giờ đồng hồ.

Một nguồn tin trên E!News nói rằng, Justin và 6 người khác đến chơi trò thể thao trên vào thời điểm nơi này chuẩn bị đóng cửa. Lẽ ra, họ phải trả khoản tiền phí 1.600 USD nhưng phía công ty thỏa thuận với đoàn Justin, nam ca sĩ trẻ sẽ đưa một tấm ảnh chụp đang lơ lửng trên không trung vào tài khoản Instagram. Đây là cách anh quảng cáo cho địa điểm Indoor Skydiving với người hâm mộ đông đảo bù lại phần phí anh ta phải trả. Justin đồng ý nhưng lại theo một nguồn tin cho biết: “Anh ta chỉ làm động tác giả giống như đưa một cái gì đó lên mạng nhưng thực sự không phải như thế”. Chẳng những không thực hiện thỏa thuận thanh toán, một nguồn tin còn cho biết, Justin và bạn bè cư xử thiếu thân thiện. Khi nhóm vào nhà vệ sinh, họ để một đống lộn xộn ở bồn rửa, ném khăn giấy xuống sàn nhà trong khi nhân viên đang đứng lau dọn ở đó. Phía Justin Bieber chưa lên tiếng gì về vụ bê bối mới này. Đây không phải lần đầu anh bị phàn nàn, anh từng bị một số quán bar cấm cửa vì đưa một số bạn bè không đủ tuổi vào quán. Thời gian qua, anh vướng vào vô số rắc rối từ chuyện để khán giả chờ đợi hàng tiếng


đồng hồ cho đến việc cãi nhau với cánh săn ảnh, lái xe quá tốc độ trong khu dân cư làm ảnh hưởng đến hàng xóm, đem thú cưng lên máy bay...

CON GÁI MICHAEL JACKSON TIẾT LỘ CHUYỆN TÌNH CỦA BỐ VỚI CÔ TRÔNG TRẺ

Paris Jackson khẳng định người trông trẻ cũ - Grace Rwaramba - thường leo lên giường Michael Jackson khi ông đã ngủ và hành động như mình là vợ của ông hoàng nhạc pop.

Paris Jackson - Grace Rwaramba

Những lời này được Paris Jackson nói trong buổi lấy lời khai của cảnh sát để phục vụ cho vụ kiện giữa gia đình Jackson và công ty chuyên tổ chức concert AEG hồi cuối tháng 3. Tuy nhiên, video của sự kiện này đã được phát lại và công khai trong phiên tòa vừa diễn ra vào ngày 18/6 do Paris Jackson vắng mặt vì đang phải điều trị trong bệnh viện. Cô con gái 15 tuổi của Michael Jackson còn cho biết, mỗi khi “ông hoàng nhạc pop” ở khách sạn, Grace Rwaramba đều gọi điện đến và tự nhận mình là vợ ông. Khách sạn sẽ để người phụ nữ này vào và mỗi khi tỉnh dậy, Michael Jackson đều thấy Grace Rwaramba nằm bên cạnh. Mặc dù đã 4 năm kể từ khi Michael Jackson qua đời, tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh cái chết của ông vẫn chưa kết thúc. Sau vụ kiện với

bác sĩ riêng Conrad Murray, gia đình Jackson tiếp tục đưa AEG ra tòa vì cho rằng những áp lực mà công ty này gây ra trước concert cũng là nguyên nhân khiến Michael Jackson phải phụ thuộc vào thuốc và dẫn đến cái chết của ông hồi tháng 6/2009. Vụ kiện này cũng được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động tự tử của Paris Jackson hồi đầu tháng 6. 2 giờ sáng ngày 5/6, cô con gái của Michael Jackson đã cắt tay định chấm dứt cuộc sống nhưng may mắn là đã được người nhà phát hiện kịp thời và chuyển nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Theo một số nguồn tin, vụ kiện với những việc liên quan như lấy lời khai đã khiến Paris Jackson phải sống lại những ký ức đau buồn về gia đình, khiến cô bé suy sụp và mất phương hướng. Không những thế, trong ngày 5/6, Paris còn nghe được thông tin cho rằng cô bé không phải là con ruột của Michael Jackson. Mặc dù đang dần bình phục nhưng có thể Paris Jackson sẽ phải ở trong viện thêm một tháng nữa để điều trị. Debbie Rowe - mẹ đẻ của Paris Jackson - cũng đã khẳng định sẽ không giành quyền nuôi con. Bà Katherine - mẹ Michael Jackson - sẽ vẫn là người bảo hộ cho cô bé.

MILEY CYRUS CÔNG KHAI GÂY GỔ VỚI CHA RUỘT

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ 20 tuổi không che giấu những rạn nứt và bất đồng với cha ruột của mình trên trang cá nhân. Cách đây không lâu, cha mẹ của Miley đã quyết định chia tay sau gần 20 năm chung sống, đây có lẽ là cú sốc lớn đối với cô diễn viên đa tài. Ngày 24/6 vừa rồi, Miley đã gửi cho cha ruột một bức thư, điều đáng nói là cô công khai nó ngay trên mạng cá nhân để tất cả mọi người đều có thể đọc được.

Miley viết: “Nếu bố không trả lời tất cả những tin nhắn của con trong vòng một giờ tới để nói ra sự thật thì con sẽ thay bố nói ra”. Kèm theo dòng chữ này là một bức ảnh của Miley với một người phụ nữ trẻ khá hấp dẫn, được xác định là nữ diễn viên Dylis Croman. Được biết, Dylis và cha ruột của Miley - Billy Ray đã cộng tác với nhau trong vở nhạc kịch Chicago của sân khấu Broadway vào mùa đông năm ngoái. Rất nhiều nguồn tin đã khẳng định với các tờ báo như Hollywood Life, Huffington Post, và Life & Style rằng, Miley đã cố tình đăng tải bức hình mình và nữ diễn viên Dylis bởi biết rằng cha ruột mình và cô gái này có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán và tiết lộ của một số nguồn tin mà những người trong cuộc hoàn toàn chưa đưa ra bất kỳ lời xác nhận nào. Bức hình của Miley và Dylis được chụp tại hậu trường vở nhạc kịch Chicago và từng được nữ diễn viên của Hanah Montana đăng tải trên trang cá nhân vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, bức thư với đầy nội dung đe dọa của Miley dành cho cha ruột đã được cô diễn viên xóa bỏ 5 phút sau đó và được thay bằng một thông tin khác. Đây không phải là lần đầu tiên Miley gửi những đoạn tin công khai mối quan hệ rạn nứt của hai cha con cô. Gần hai tuần trước, sau khi mẹ ruột của Miley tiết lộ kế hoạch ly dị với Billy Ray, Miley cũng đã viết rằng: “Vì con không thể nhắn tin hay gọi điện cho cha lúc này, vậy cha muốn hai chúng ta nói chuyện kiểu này phải không?”. Và trong lần đó, Billy Ray cũng giữ im lặng. Cha mẹ của Miley đã từng lên kế hoạch chia tay. 3 năm trước, cha ruột của ngôi sao tuổi teen đã nói với mọi người rằng, chính sự nổi tiếng của con gái ông đã khiến gia đình ngày càng khó khăn nhưng một năm sau đó, ông tự mình phủ nhận tất cả khi tuyên bố: “Mọi chuyện đang diễn ra không thể tốt hơn”. Tuy nhiên, dường như, mọi việc trong gia đình Cyrus đang không còn “êm ấm” như xưa. VietUS magazine

60

45


MICHAEL JACKSON NGƯỜI CHA THƯƠNG CON THEO CÁCH RIÊNG

Sinh thời Michael Jackson đối diện không ít chỉ trích về cách nuôi dạy con. Nhưng câu chuyện của những người thân cận danh ca cho thấy, như bao người cha khác, Michael luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho lũ trẻ.

Để bảo vệ các con trước sự soi mói của dư luận, Michael Jackson đặt ra những nguyên tắc bất di bất dịch: lũ trẻ không được đến trường học và phải che kín mặt khi ra đường. Tuy nhiên, khi ở nhà, Michael là người rất chiều chuộng và hiểu rõ tâm lý của các con. Bắt con học ở nhà nhưng “Ông vua nhạc Pop” luôn cố gắng tạo ra một môi trường sinh động và nhiều bạn bè cho lũ trẻ. Theo lời kể của Chase, đầu bếp chính của Michael, vào lần sinh nhật thứ 11, Paris muốn có một bữa tiệc

“Ông vua nhạc Pop” chơi đùa với các con.

Những điều ít biết đến về cuộc sống của “ông vua nhạc Pop” mới đây được tiết lộ trong phiên tòa xét xử vụ kiện của gia đình Jackson với công ty AEG Live LLC. Khi theo dõi những đoạn băng cùng những chi tiết được các nhân chứng kể lại, người ta thấy Michael Jackson ở một khía cạnh khác, với vai trò là một người cha. Theo AP, Michael Jackson luôn muốn tạo ra một môi trường đầy yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho bọn trẻ, bao gồm Michael Joseph “Prince” Jackson Jr., Paris-Michael Katherine Jackson và Prince Michael “Blanket” Jackson. 46

VietUS magazine

60

theo chủ đề Michael Jackson. Bố cô bé đã đáp ứng mong muốn đó một cách tốt nhất có thể. Xung quanh phòng ăn, poster của Michael Jackson được treo cùng bìa album và các hình ảnh khác. Các bản hit của Michael được bật trong khi ăn. Bánh sinh nhật của Paris được trang trí với hình Lilo & Stitch, nhân vật Disney yêu thích của cô bé. Không dừng lại ở đó, Michael còn thuê cả một đoàn xiếc mừng sinh nhật cho con. Đoàn xiếc diễn ở sân sau với những tiết mục thú vị cùng đạo cụ là cả một quả khinh khí cầu khổng lồ. Một lần khác, Paris có bài tập liên quan đến ốc sên. Chase giúp cô bé

bắt rất nhiều ốc sên. Khi mang được chúng vào nhà, cô thấy Michael ngồi đợi sẵn trong phòng. Lúc đó, Chase đã nghĩ mình sẽ bị sa thải. Nhưng Michael không làm thế. Anh còn tự tạo cho những chú ốc sên “một ngôi nhà ấm cúng” bằng bàn tay khéo léo của mình. Chase kể, trên chiếc bảng đen nơi cô ghi thực đơn, Paris thường viết nguệch ngoạc dòng chữ “Con yêu bố”. Những năm cuối đời, Michael thuê một căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi ở Los Angeles. Lối đi, cầu thang, phòng khách được bày biện như cung điện, có phòng chiếu phim và phòng khiêu vũ. Dinh thự có rất nhiều nhân viên an ninh, hai quản gia, một người trông nom lũ trẻ và một đầu bếp. Bữa tối của gia đình họ thường có những vị khách đặc biệt trong đó có bác sĩ riêng của Michael, Conrad Murray và biên đạo múa Travis Payne. Ngoài bác sĩ Murray, toàn bộ khách khứa và người làm đều không được lên gác và phòng ngủ của lũ trẻ. Khi bếp trưởng Chase muốn chuẩn bị thực đơn cho Michael và các con ông, cô phải viết ra bảng và để ở chân cầu thang. Michael rất quan tâm đến bữa ăn và giấc ngủ của các con. Trong thời gian chuẩn bị cho show diễn “This is it”, Michael và biên đạo múa Travis Payne đã có nhiều ngày tập luyện tại tầng hầm của biệt thự trước sự chứng kiến của cậu bé Blanket (lúc đó mới 7 tuổi). Payne kể rằng Blanket rất thích xem cha mình nhảy và luôn cô gắng ở gần cha. Trong lúc tập luyện, Michael thường nói chuyện với con trai và chỉ cho cậu những động tác nhảy. Để tập luyện cho chương trình, Michael thường xuyên vắng nhà nhưng mỗi khi trở về, Price Paris và Blank lại ùa ra đón cha và ôm lấy chân ông. Có lẽ, đó là thời gian hạnh phúc cuối cùng được kể lại của cha con Michael.


VietUS magazine

60

47


TRUYÊN NGAN

CHỈ CÒN LẠI TRONG KÍ ỨC...

Tất cả những dòng lưu bút cũng đã truyền tay nhau viết hết rồi. Chỉ còn lại những kí ức cô đọng...

Tôi buồn hiu ngồi một mình trong lớp. Cái cảm giác ngồi một mình thế này, nếu là trước đây, thì thật sự tôi rất thích. Tôi luôn đến lớp sớm hơn ai hết, đơn giản là để kịp ăn sáng, để ôn bài, hoặc là để chiếm lấy khoảng thời gian yên bình ít ỏi. Nhưng nay, ngay lúc thời điểm này, và có lẽ là về sau nữa, tôi không thích cái cảm giác này chút nào. Tôi luôn muốn mỗi lần đến lớp, sẽ được trông thấy tất cả bạn bè của tôi, để nhìn tụi nó lâu hơn, nhiều hơn... Ban đầu, khi mới nhận lớp và học chung với nhau, tôi chả mấy thiện cảm với tụi nó. Bởi lẽ tôi là một người sống khá nội tâm, học được và chả thích những gì gọi là ồn ào, náo nhiệt. Còn tụi nó là một lũ “quỷ sứ”, lúc nào cũng bày trò, lúc nào cũng phá phách. Dù biết đó là những kỉ niệm của thời học sinh, và những trò ấy cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi nhưng tôi vẫn “ghét” tụi nó. Phải dùng từ “ghét” thì mới có thể tả thực suy nghĩ tôi lúc ấy. Ừ thì ghét thật. Nhưng dần dà thì tụi nó đã làm cho tôi thay đổi đi rất nhiều. Từ những buổi đi chơi với tụi nó cho đến hôm cắm trại tận Mũi Né...Tôi cảm thấy tụi nó không hề đáng ghét như tôi vẫn thường nghĩ. Tôi bắt đầu tiếp xúc với tụi nó nhiều hơn, và thấy thương tụi nó biết mấy. Bất chợt tôi nghĩ tới ngày chia tay ... Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung, bỗng dưng Hảo - nhỏ bạn thân của tôi đập bàn một cái rầm, làm tôi giật nảy mình. - Ơ, con này!!! Mày làm gì thế hả? Suýt nữa là rớt tim ra luôn rồi! - Hứ - Nó bĩu môi - Mày làm gì mà ngồi thơ thẫn như 48

VietUS magazine

60

ngỗng * thế hả? - Chứ tao biết làm gì bây giờ. Đang buồn thúi ruột đây này... - Sao buồn? Kể nghe. - Ờ thì...tao cũng không biết phải nói làm sao hết...Chỉ biết là cảm xúc khó tả thôi. - Mà chuyện gì mới được chứ? - Nó bắt đầu sốt ruột. - Sắp xa trường rồi, tao buồn... Hảo nghe tôi nói xong bỗng dưng ánh mắt nó khác hẳn. Nhìn mắt nó tôi biết chắc là nó cũng buồn như tôi. - Ừ. Buồn thật đấy. Cả mấy năm trời lận mà...Ai mà không buồn được cơ chứ.... - Nó lặng đi một chút - Ớ mà sao mày nhắc đến chuyện này chi vậy hả? Tao chưa muốn khóc đâu nha. Thôi đi ra hàng bà Tú ăn bánh tráng với tao. - Nó bỗng đổi giọng một cách nhanh chóng. Tôi biết là nó cố làm vậy để quên đi cái nỗi buồn kia. Tiếng chuông vang lên một cách bất ngờ. Tôi và Hảo chưa kịp ăn xong cuốn bánh tránh đã vội vàng chạy vào cổng trường. Đây không phải là lần đầu tiên như thế, nhưng những ngày này, tôi lại thấy khác. Nó có thể sẽ là một kỉ niệm đẹp, lưu giữ mãi trong tôi, về ngôi trường sắp xa này. *** Bước vào lớp, tôi buông một tiếng thở dài và nằm uể oải trên bàn. Bá Lộc, thằng bạn ngồi sát tôi, thấy thế liền hỏi: - Mày sao thế hả? - Có sao đâu - Tôi lạnh tanh trả lời.


- Không sao ấy mà thở dài thế hả. Phiền muộn chuyện gì? Bỗng đâu nhỏ Hảo nó nhảy vào nói thay: - Nó đang buồn! -Chuyện gì thế? - Bá Lộc quay sang hỏi. -Thì mày biết đấy. Chỉ còn có tháng rưỡi nữa thôi... Như hiểu ra điều Hảo muốn nói, Bá Lộc thôi không hỏi nữa. Cũng như Hảo khi nãy, Bá Lộc lặng người đi. Nắng khẽ tắt trên tán phượng đang nở hoa. Và một cơn đang nặng trĩu đổ òa vào đất. Bỗng mắt tôi bắt đầu nhòe đi... Tối đó,như một thói quen, tôi ngồi lướt Facebook. Đọc những dòng comment và những status của đám bạn mà tôi vui không tả nổi. “Ơ, cái lũ này, hâm hết biết” - Tôi nghĩ thầm. Và rồi tôi lục lại những dòng trạng thái của tôi, đã từ lâu lắm. “Hôm nay vui thật nhỉ. Lớp mình thiệt là bá đạo. Rủ nhau trốn học ra biển chơi. Đi giữa đường bị cô chủ nhiệm bắt gặp. Há há.” “Cuối cùng thì cũng đã kết thúc một bữa dã ngoại với lớp rồi. Vui nổ trời. Tự nhiên muốn đi nữa quá. Cái đám iu quái này thiệt là nhoi nhoi quá đi...Trò nào cũng chơi nhiệt tình hết..Yêu tụi nó quá đi” “Tiệc chia tay các cô thực tập cũng xong rồi. Chia tay mấy cô cũng buồn quá đi. Lớp mình đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, nhiều niềm vui và cũng rất là nhiều cảm xúc. Thiếu điều chưa đứa nào khóc đấy thôi.” Đọc những dòng trạng thái ấy mà tôi rưng rưng cả mắt. Tôi nhớ lại những hôm trốn học, những lần đi chơi, những buổi cắm trại...Tất cả như gói ghém trong một năm học, với rất nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng. Vẫn còn một điều nữa làm tôi không ngừng suy nghĩ về nó. “Gửi đến cậu,Thần Nông tớ thích” Tôi bâng quơ viết một dòng trạng thái, muốn gửi đến cậu ấy, nhưng lại thôi...Tôi sợ cậu ấy rồi sẽ từ chối tình cảm của tôi. Tôi quyết định bật chế độ riêng tư. Thoạt đầu tôi ghét cậu ấy lắm. Cái “thằng” con trai tóc tai bù xù, nhoi nhoi như một đứa hâm, nói chuyện không đâu và cả những lần đánh tôi đau nữa. Ghét lắmmmm Nhưng rồi, “ghét của nào trời cho của đó”. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nhớ cậu ấy lắm. Nhớ ánh mắt, cử chỉ, và cả đôi gò má cao - cái nét đặc trưng của cậu ấy. Ừ, thì tôi “cảm” cậu ấy mất rồi, chàng trai tháng 11. *** Thời điểm này bắt đầu dồn dập với những tập đề cương dày đặc vì kì thi Học kì 2 đang đến rất gần. Tất cà đều gấp rút để chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi sắp tới.

Tôi cũng chả có nhiều thời gian để nghĩ đến cậu ấy như trước đây. Cũng đúng. Năm nay là năm cuối cấp, nếu như không tập trung học tập thì nguy cơ rớt tốt nghiệp là rất cao. - Này, học xong đống Địa này chưa? - Hảo hỏi tôi - Ơ...chưa được chữ nào... - Này nhá - Nó cốc tôi một cái - Giờ này mà chưa lo học nữa à. Bộ mày tính đến lúc đó rồi quay bài hả..Còn bao nhiêu ngày nữa đâu mà không chịu học. Muốn rớt tốt nghiệp lắm à??? - Nó làm nguyên một hơi dài. - Tại..tại tao học không vô. - Không vô gì mà không vô. Dạo này mày lười lắm nha. Cứ suốt ngày mơ mộng quài, lấy gì mà học vô. - Ơ... - Tôi ấp úng. Đến đoạn tôi đang cứng họng thì thằng Bá Lộc nó lại nhảy vô thêm dầu vào lửa: - Ờ thì người ta có người để ý rồi đó. - Nó để ý ai? Ai để ý nó? Bá Lộc nó không nói ra, bụm miệng cười sằng sặc. Còn nhỏ Hảo thì bay vào hỏi tới tấp. Thế đó. Chuyện của tôi bao giờ cũng là đề tài bàn tán của hai đứa nó. Lúc này mà ở lại đây thế nào lát nữa cũng bị tụi nó đem ra “mổ xẻ”. Thôi thì chuồn đi cho lẹ. *** Tôi đứng ngắm nhìn những cánh hoa phượng đang hé nụ trên những tán cây. Gió mùa hè thổi qua, làm mát mái tóc của tôi. Tôi thích thế. Lúc nào buồn tôi đều ngồi một mình bên chiếc ghế đá, nhìn ngắm mọi vật xung quanh và suy nghĩ. Suy nghĩ về mọi thứ... Mùa thi cũng trôi qua trong những cái thở dài nhẹ nhõm và nó cũng đã khép lại một năm học với nhiều kỉ niệm. Và ngày tôi không muốn đến cũng đã đến... *** Ngày chia tay, lớp tôi thật khác thường. Chẳng còn thấy những cái trò nghịch ngợm hằng ngày đâu nữa. Thay vào đó là những cái ôm, những giọt nước mắt không ngừng tuôn. Thằng Thanh, thằng Khánh thường ngày chóp chép cái miệng là thế, nhưng hôm nay lại im bặt và khóc. Cô Lan chủ nhiệm cũng không thể cầm được nước mắt. Tất cả những dòng lưu bút cũng đã truyền tay nhau viết hết rồi. Chỉ còn lại những kí ức cô đọng... Tôi lén nhìn cậu ấy. Một ánh mắt trĩu buồn đang nhìn xa xăm. Có không, tôi và cậu ấy sẽ không còn gặp được nhau nữa, khi mỗi đứa rong đuổi theo ước mơ của mình. Bỗng dưng nước mắt tôi lăn, ướt đẫm trang lưu bút. Thôi thì xem như một kí ức đẹp. Trách sao tôi không đủ dũng cảm để nói nên lời yêu.

VietUS magazine

60

49


GÓC PHU NU LÀM ĐEP

Sự thật là có nhiều quý cô văn phòng vẫn rất lúng túng trong việc tìm một màu son đáp ứng được cả sự tinh tế, chuyên nghiệp lẫn thể hiện được nét cá tính của riêng mình.

NHỮNG MÀU SON SÀNH ĐIỆU MÙA HÈ NÊN THỬ Son môi và phụ nữ luôn là hai khái niệm muôn đời không thể tách rời. Nói không ngoa, vẻ gợi cảm của phái đẹp luôn có sự đóng góp không nhỏ của sắc son tươi tắn, nổi bật. Tuy nhiên, ấy là khi bạn đã biết cách chọn được màu son hoàn hảo hợp người, hợp cảnh. Sự thật là có nhiều quý cô văn phòng vẫn rất lúng túng để tìm cho được màu son đáp ứng được cả sự tinh tế, thanh lịch nơi công sở lẫn nét cá tính của riêng mình. Và nếu bạn cũng là một trong những cô nàng băn khoăn đó, thì hãy tham khảo 7 màu son cuốn hút ngay sau đây nhé! 1. Màu hoa cà Ưu điểm lớn nhất của màu son này là có thể phù hợp với mọi sắc tố da. Đó cũng là lý do tại sao nước son mặn mà này có thể hòa hợp với hầu hết trang phục công sở của phái đẹp. Đặc biệt trong tiết trời mùa hè, son màu hoa cà chính là gợi ý tuyệt vời để bạn giữ nguyên nét chín chắn mà vẫn có vẻ mặt cuốn hút đầy mê hoặc. 2. Màu đào Hiếm có màu son nào có thể gợi lên vẻ đẹp vừa tinh tế lại nữ tính như son màu cam đào. Nó vẫn được coi là sắc màu hoàn hảo cho chốn văn phòng khi giữ nguyên cho mình vẻ đẹp tươi tắn và chẳng hề phô trương. Tuy nhiên, màu son này chỉ phát huy tác dụng tối đa vào ban ngày và khá “khó tính” với những đôi môi xỉn màu. Trong trường hợp đó, hãy thoa một lớp kem nền lên môi trước khi dùng son bạn nhé! 3. Màu san hô Màu son này được khá nhiều phái đẹp công sở yêu thích hiện nay. Nó kết hợp tuyệt vời nhất với làn da trắng trẻo. Son màu san hô cũng “bắt cặp” cực kỳ ăn ý với phong cách thời trang sang trọng và có chút sành điệu, cá tính của các quý cô văn phòng. 50

VietUS magazine

60

4. Son lỳ màu hồng cam Cũng giống như màu hoa cà, son hồng cam sở hữu sắc tố có thể kết hợp nhuần nhuyễn với hầu hết tone da khác nhau. Hơn nữa, ưu điểm bền màu của kiểu son lì cũng là lợi thế tuyệt vời cho phái đẹp văn phòng vốn quá bận rộn và không thể dặm lại son thường xuyên. 5. Màu be Nếu thoáng nghe, bạn sẽ nghĩ màu son này quá mờ nhạt và chẳng hề quyến rũ. Tuy nhiên, son màu be lại chính là bước đệm tuyệt vời giúp “tinh tế hóa” bộ trang phục công sở cứng nhắc của những quý cô ưa phong cách đơn giản. Hơn hết, màu son này phù hợp với mọi màu da, đặc biệt là những nước da tối màu. Khi sử dụng màu son này, bạn nên kết hợp với má màu hồng sáng tươi tắn để khiến khuôn mặt mình rạng rỡ hơn. 6. Màu hồng nhẹ Nếu bạn nghĩ màu son này chỉ dành cho những cô nàng yểu điểu và chẳng hề “có chân” trong khu văn phòng nghiêm túc thì bạn đã nhầm. Ngược lại, sắc màu ngọt ngào này sẽ mang đến cho bạn vẻ trẻ trung, quyến rũ mà tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên nét sang trọng nơi làm việc. 7. Màu quế Trái ngược với những sắc hồng trẻ trung, màu quế mang đến cho bạn vẻ đẹp trầm ấm nhưng vẫn rất thanh lịch, tinh tế. Một cái nhìn dịu nhẹ và rất hợp mắt trong môi trường văn phòng vốn yêu cầu sự nhã nhặn, không phô trương. Đừng quên thoa thêm một lớp son bóng bên ngoài màu son này để tăng thêm chút quyến rũ cho bờ môi của bạn nhé.


MẸO GIỮ DA TRẮNG ĐẸP KHI BẦU BÍ Lúc bầu nhìn mình đúng kiểu mẹ xề, vừa ẻo lả vì nghén vừa xấu xí bởi da dẻ không những ngứa mà còn mụn, làm sao đây? Việc thay đổi hormone trong cơ thể gây ra nhiều vấn đề về da, nhất là da mặt, khiến nhiều chị em chán nản. Mỗi ngày soi vào gương đều tự hỏi: liệu đây có phải mình? Liệu da mình có như thế này mãi không? Nhìn mình thế này đến mình còn chán huống chi chồng? Mặc dù không thể chữa hoàn toàn những biểu hiện xấu xí của da khi bầu, nhưng những biện pháp dưới đây sẽ giúp cho các mẹ thoải mái hơn trong giai đoạn mang thai khi soi gương.

để bớt mệt mỏi, giúp cho tinh thần thư thái, nhẹ nhàng hơn và da dẻ được chăm sóc, đào thải các chất bã nhờn dư thừa, làm cho da thông thoáng, hạn chế mụn. Chỉ cần chú ý một chút vậy thôi là các mẹ bầu vẫn giữ được làn da tươi trẻ ngay trong thời gian đang và sau khi bầu bì, khỏi lo xấu nữa nhé.

Chăm rửa mặt Trong quá trình mang thai, da tăng tiết bã nhờn, làm cho mụn thi nhau mọc như kiểu các mẹ hồi dậy thì. Nếu có bị mụn tấn công, các mẹ cũng đừng lo lắng, chẳng qua do tuyến dầu dưới da hoạt động mạnh hơn, bít lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây mụn mà thôi. Cách đơn giản nhất là chị em chăm rửa mặt. Nhưng chỉ nên dùng sữa rửa mặt nhẹ. Trường hợp mà mụn “oach tạc” quá mức thì dùng thuốc trị mụn (tất nhiên với sự hướng dẫn của bác sĩ). Đặc biệt, chị em phải cẩn thận khi chọn kem dưỡng da, dưỡng ẩm, vì các loại này thường có dầu, có thể làm tình trạng da càng tồi tệ hơn. Trước khi mua những loại mỹ phẩm này nên đọc thành phần trước, tránh dùng các loại chưa dầu và hương thơm. Tránh mặt trời Ánh mặt trời không những làm cho mẹ bầu mệt mỏi mà còn tăng nguy cơ bị nám da nữa. Do vậy, việc bôi kem chống nắng khi đi ra ngoài kết hợp với khẩu trang, kính râm, mũ rộng vành là cần thiết. Nếu không có việc cần, các mẹ cũng đừng lao ra ngoài trời lúc nắng mạnh nhất: 11h – 15h hàng ngày. Mặc dù việc tránh nắng chỉ hạn chế chứ không ngăn chặn hoàn toàn nám da bởi nám hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như di truyền, sắc tố da, cơ địa… nhưng “tránh voi chẳng xấu mặt nào” phải không các mẹ? Chăm sóc da từ các sản phẩm thiên nhiên Ngược lại với mặt mụn, nhiều mẹ mang thai da lại trở nên khô hơn bình thường. Nếu thuộc loại da này, chị em nên dùng các sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên để dưỡng ẩm cho da. Đặc biệt, thỉnh thoảng tăng dinh dưỡng cho da bằng các mặt nạ từ hoa quả tươi. Ăn đúng, ăn đủ Ngoài ra, để đảm bảo cho một làn da đẹp khi mang thai, cần phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, vitamin (đặc biệt là vitamin E, C), canxi và sắt bên trong cơ thể. Tránh các loại thức ăn quá nóng, quá nhiều dầu mỡ, tăng cường các loại thanh mát. Chị em cũng cần uống nhiều nước cho cơ thể được thanh lọc thường xuyên. Thư giãn Ngay lúc bình thường, thư giãn đã tốt cho da thì khi mang bầu, thư giãn cơ thể và tinh thần càng cần cho da hơn. Vì thế, bà bầu nên nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế các lo lắng không cần thiết. Thỉnh thoảng nên đi massage VietUS magazine

60

51


CÔNG THỨC LÀM ĐẸP TỪ A - Z CÙNG SỮA TƯƠI

Ít có loại thực phẩm nào lại có thể có công dụng toàn diện trong nhiều ‘hạng mục’ làm đẹp như sữa tươi. Đối với mọi bà nội trợ đảm đang, sữa tươi vốn là loại thức uống vô cùng bổ dưỡng để chăm sóc gia đình và người thân. Thế nhưng, với các các khoáng chất thành phần như protein, canxi hay sắt, thì sữa ngoài công dụng mang đến cho bạn nguồn năng lượng quý giá, cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc làm đẹp của chị em. Bất ngờ hơn, chỉ với nguyên liệu này thôi, bạn có thể làm đẹp từ chân tới tóc nhanh chóng và hiệu quả. Ngay sau đây, hãy cùng xem sữa tươi sẽ tái tạo làn da, mái tóc của bạn thần kì như thế nào nhé! Sữa rửa mặt làm trắng Lấy 1/2 cốc sữa tươi, vắt vào 7-10 giọt nước cốt chanh rồi khuấy đều. Bạn dùng hỗn hợp này thoa đều rồi massage lên da mặt khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại bằng nước mát. Nếu bạn muốn sớm có làn da sáng mịn, hãy chăm chỉ thực hiện 3-4 lần/tuần nhé! Trị da khô Trộn đều 1 chén sữa tươi, 1 chén nước ép cà rốt và 1 chén nước cam vắt. Dùng hỗn hợp thu được bôi lên da và để trong 15 phút. Sau đó rửa lại bằng nước sạch. Các dưỡng chất có trong lớp mặt nạ sẽ nhanh chóng thẩm thấu và cung cấp độ ẩm thiếu hụt, “hô biến” toàn bộ làn da khô ráp lúc đầu. Với cách này, bạn nên chăm chỉ thực hiện 2 lần/tuần để có được làn da như ý nhé. Làm mờ vết tàn nhang, thâm, nám Với những vết tàn nhang cứng đầu trên khuôn mặt, sữa tươi cũng chính là “thần dược” mà bạn tìm lại vẻ đẹp bấy lâu nay. Bạn dùng 1 thìa cafe sữa tươi, 2 thìa hydrogen peroxide, 3 thìa cafe bột mì và 3 chén nước, trộn đều để tạo thành hỗn hợp đặc sánh. Đắp hỗn hợp này lên mặt và để cho khô hoàn toàn trong 15 - 20 phút. Sau đó rửa lại mặt bằng nước mát và thấm khô bằng khăn mềm.

52

VietUS magazine

60

Ngoài ra, bạn cũng có thể xay nhuyễn 2 quả hạnh trộn cùng 1/2 chén sữa tươi và làm mặt nạ thoa lên da trước khi đi ngủ. Các vết thâm nám sẽ nhanh chóng biến mất cho mà xem. Tẩy tế bào chết Ngoài công dụng làm trắng da, sữa tươi cũng có “biệt tài” trong việc lấy đi các lớp tế bào chết hiệu quả. Bạn trộn 1 chén muối tinh, 1 thìa cafe dầu dừa và 1 thìa cafe sữa tươi. Dùng tay xoa nhẹ nhàng hỗn hợp này lên da trong vòng 5 phút rồi tráng lại bằng nước ấm. Tiếp tục thoa sữa tươi lên vùng da vừa tẩy để xoa dịu làn da và đạt hiệu quả tối ưu nhất. Xóa quầng thâm mắt Sau một đêm thức khuya hay mất ngủ, bạn thường phải thức dậy với đôi mắt “gấu trúc” mệt mỏi trong gương. Tuy nhiên, việc giải quyết “thảm họa” này cũng không hề khó khăn như bạn nghĩ. Lúc đó, bạn chỉ việc dùng khăn mềm thấm sữa tươi xoa đều lên vùng da quanh mắt. Để khô rồi lau sạch lại bằng khăn ướt. Các vết thâm đáng ghét sẽ biến mất tức thì. Dung dịch tẩy trang Trong trường hợp hết nước tẩy trang, bạn chỉ việc thấm vào khăn bông một chút sữa tươi không đường rồi lau đều lên mặt, sau đó rửa lại bằng nước mát. Mọi lớp son phấn sẽ được mang đi, để lại cho bạn làn da mịn màng mơ ước. Làm dịu vết cháy nắng Sau những kì nghỉ dài ngày, da bạn có thể bị bỏng rát do tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cường độ mạnh. Lúc này, hãy trộn 1 chén sữa tươi vào 2 chén nước, cho thêm vào đó 1 thìa cafe muối tinh. Hòa tan rồi nhẹ nhàng thoa lên vùng da bị cháy nắng, các enzym có trong sữa sẽ nhanh chóng xoa dịu và “cứu vãn” vẻ trắng sáng vốn có của làn da sạm màu.


NEW LISTINGS

Available

$230,000

Marble Spring

4 Bed 2.5 Baths, full basement 2 Car Garage, granite counters and island

Convenient Beaver Ruin area

Available

$275,000

North Druid Hills

4 -side Brick, Bamboo Hardwood Floors New appliances, New cabinets, updated bathrooms

Minutes to Lenox Mall

RENTALS $650 Available

71 Caboose Ct.

Your Home Here Call now to list your house with our team at Remax Grand South

2 Beds, 2 1/2 Baths

Kevin Do

Nicole Phan

kevin@dofinancials.com

nicole@dofinancials.com

678.481.1483 G R A N D

S O U T H

678.453.6511

Each office is independently owned and operated

VietUS magazine

60

53


TUYỆT CHIÊU GIỮ MÙI NƯỚC HOA THƠM LÂU HƠN

Dù nước hoa của bạn có là hàng ‘xịn’ đến đâu thì sau thời gian cơ thể tiếp xúc với môi trường tiết ra mồ hôi, nó cũng dễ dàng bay hơi. Vậy làm thế nào để lưu lại hương thơm nước hoa lâu hơn trên làn da? Một vài tuyệt chiêu dưới đây chắn chắn sẽ làm bạn hài lòng. 1. Xức nước hoa ngay sau khi tắm Sau khi tắm là thời điểm tốt nhất để bạn xức nước hoa, bởi lúc này các lỗ chân lông được giãn nở sẽ dễ dàng hấp thu các tinh chất có trong nước hoa giúp lưu giữ mùi hương lâu hơn trên cơ thể bạn. 2. Dưỡng ẩm cho da Trước khi sử dụng nước hoa, hãy bôi một lớp kem dưỡng ẩm lên cơ thể. Làn da của bạn lúc này sẽ trở nên mềm mại, mịn màng hơn và sẵn sàng hấp thụ các tinh chất nước hoa một cách tối đa nhất. Vì thế, hương nước hoa cũng sẽ được lưu giữ lại lâu hơn trên làn da của bạn. 3. Đừng chà sát cổ tay Một số người có thói quen chà sát hai cổ tay vào nhau sau khi đã sử dụng nước hoa cho vùng da này vì cho rằng điều đó sẽ giúp hương nước hoa lưu lại lâu hơn. Tuy nhiên, thực tế đây là một cách làm không khoa học. Việc chà xát hai cổ tay vào nhau sẽ phá vỡ các phần tử có trong nước hoa và khiến nó dễ bay mùi hơn. Vì thế, bạn chỉ cần xức nước hoa lên vùng cổ tay và để tự nhiên, hương thơm sẽ lưu giữ trên làn da của bạn lâu bền hơn. 4. Áp dụng trên một số điểm “chủ chốt” Một số điểm trên cơ thể được cho là “chủ chốt” giúp lưu giữ hương nước hoa lâu hơn là vành tai, sau gáy, cổ, ngực, cổ tay…Vì vậy, bạn nên lưu ý xức nước hoa nhiều nhất vào những vùng cơ thể này để chúng có thể giúp bạn lưu giữ mùi hương trong suốt cả ngày. 5. Chọn mùi hương thơm lâu Để hương thơm giữ được mùi lâu, điều quan trọng phụ thuộc vào loại hương nước hoa mà bạn chọn. Hãy chọn các thành

54

VietUS magazine

60

phần chứa trong nước hoa bao gồm các mùi hương chiết xuất từ gỗ, thông, vani hay xạ hương… bởi nó có tác dụng lưu giữ hương thơm lâu hơn trên cơ thể bạn. 6. Xịt nước hoa vào lược Có một cách khác để bạn lưu giữ hương nước hoa lâu hơn là hãy xịt một chút vào chiếc lược của mình, sau đó dùng chúng để chải trên mái tóc của bạn. Hương nước hoa sẽ được lưu giữ trên từng sợi tóc và nó có tác dụng lâu hơn rất nhiều so với trên quần áo hay những điểm khác trên cơ thể. 7. Không sử dụng nhiều mùi hương Việc sử dụng nước hoa kèm theo mùi hương của nhiều loại mỹ phẩm trên cơ thể như dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da,…không phải cách hay để giúp bạn giữ được cho cơ thể hương thơm bền lâu hơn. Việc trộn lẫn những mùi hương khác nhau như thế thậm chí còn phản tác dụng, phá vỡ cấu trúc hương thơm tự nhiên của nước hoa và khiến chúng không thể mang lại hiệu quả như ban đầu. Vì thế, thay vì việc sử dụng quá nhiều hương liệu khác, bạn chỉ cần xức vài giọt nước hoa lên cơ thể thôi nhé.


CHUYEÂN MOÂN VEÀ TAI NAÏN XE COÄ VAØ HÌNH SÖÏ SEÕ TAÄN TÌNH GIUÙP ÑÔÕ QUYÙ VÒ GIAÛI QUYEÁT MOÏI KHOÙ KHAÊN LIEÂN QUAN ÑEÁN PHAÙP LUAÄT - TRANH TUÏNG - BIEÄN HOÄ TAI NAÏN

Xe coä - Ngheà nghieäp - Thöông tích nôi coâng coäng. Khí coù tai naïn xin goïi ngay cho chuùng toâi duø coù hoaëc khoâng baûo hieåm. Ñeå chuùng toâi kòp thôøi beânh vöïc cho quyeàn lôïi quyù vò. THÖÔNG MAÏI

Laäp kheá öôùc - Giaáy pheùp kinh doanh - Tranh chaáp - Bankruptcy (phaù saûn) - Nhaän phieân dòch taát caû caùc loaïi giaáy tôø. HÌNH SÖÏ

Troäm cöôùp - Ñaû thöông - D.U.I - Phaïm phaùp (döôùi moïi hình thöùc) GIAÑÌNH - DI TRUÙ

Ly dò - Thöøa keá taøi saûn - Di chuùc Ñoaøn tuï gia ñình (I-864) - Truïc xuaát

Tham khaûo mieãn phí. Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng. 4300 Buford Hwy; Suite 204, Atlanta, GA 30345 Tel: (404) 320-5920 - Fax: (404) 320-5910 Independent plaza (keá beân Huy Haø khai thueá vaø DT Nail Supply)

Giaùm ñoác ñieàu haønh: Mr. Hieäp Nguyeãn 770-361-4379 (cell) Phuï taù luaät sö: Thuûy Voõ VietUS magazine

60

55


GÓC PHU NU KHÉO TAY HAY LÀM

MƯỚP HẤP TÔM THANH NGON

THỰC ĐƠN SALAD MÁT MẺ

Nguyên liệu:

Nguyên liệu

- 500g - 700g rau củ thập cẩm: Cà rốt, bí ngô, cùi trắng dưa hấu, bí đao, củ cải đỏ, súp lơ xanh - 2 củ tỏi khô: chọn tỏi ta vỏ tía tím, còn cuống dài, tép mẩy và khô thơm - 30ml dầu ôliu hoặc dầu lạc, 2 thìa cafe muối (10g), 1/2 thìa cafe đường, 10g bột ngô, 1 thìa cafe bột gia vị thịt (bạn chọn vị gà hay vị bò tùy theo sở thích)

- 1 con gà ta nhỏ - 3 bát ăn cơm gạo dẻo, nếu gạo không được dẻo, bạn trộn vào gạo ít nếp - Hành tây, rau răm, rau thơm, bột nghệ, muối, hành hương và mùi - 1 miếng gừng nhỏ, 1 quả ớt, nước mắm và chanh.

Thực hiện: Món rau củ xào tỏi này sử dụng rau củ thập cẩm. Sau khi sơ chế, gọt vỏ, rửa sạch, bạn dùng thìa múc dưa (loại thìa thường được sử dụng múc dưa hấu thành các bóng tròn) để múc khoét các củ thành các bóng tròn nhỏ nhiều màu sắc. Xem thêm ở đây về cách dùng dụng cụ này. Súp lơ xanh được cắt tách thành những nhánh nhỏ vừa một gắp đũa. Rau củ xào tỏi muốn chín đều và giòn ngon thì bạn nên chần qua trước khi xào. Đun sôi nước, thả vào 5g muối rồi đổ phần củ đã khoét thành bóng tròn đều nhau vào chần, khi nước sôi trở lại thì đổ thêm súp lơ xanh vào. Đảo rau củ ngập đều trong nước sôi chừng 2 phút thì bạn vớt chúng ra rổ thưa, xối dưới vòi nước lạnh cho nguội để tạo độ giòn. Để rau củ thật ráo nước. Cho dầu vào chảo đun nóng, thả tỏi khô đập dập vào phi cho dậy mùi thơm, bạn nên để lửa nhỏ tránh tỏi cháy khét. Đổ rau củ vào chảo xào lửa to với 1 muỗng cafe muối, 1/2 muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe bột gia vị thịt. Pha sẵn bột ngô với 1/4 bát con nước và đổ vào xào xùng. Khi rau củ chín tới thì nước bột cũng vừa kịp sánh sệt bám nhẹ trên bề mặt rau củ. Hãy để dành lại một chút rau củ sau mỗi lần nấu để có lúc bạn tiện sử dụng cho món rau củ xào tỏi này nhé, chúc bạn ngon miệng!

56

VietUS magazine

60

Thực hiện: Bước 1: Gà rửa sạch với muối, lấy muối chà sát cho gà được sạch. Đổ nước lạnh ngập mặt gà, luộc gà cho chín, lúc luộc cho vào chút muối, bột nêm, nửa củ hành tây, bột nghệ cho gà vàng đẹp. Gà chín đậy nắp cho gà được trắng. Bước 2: Gà nguội lấy tay xé nhỏ. Bước 3: Hành tây cắt mỏng ngâm với nước đá lạnh tác dụng làm hành giòn, không có mùi hăng. Bước 4: Rau răm, rau thơm, mùi thái nhỏ để riêng. Bước 5: Gạo và nếp trộn chung với nhau, sau đó để ráo nước. Đổ nước luộc gà xâm xấp mặt gạo, cho vào nồi cơm điện. Nấu chín như nấu cơm bình thường. Bước 6: Gừng giã thật nhuyễn hòa với đường, nước mắm, ớt cho hơi ngọt, mặn đậm đặc. Lúc nào ăn, chan nước mắm gừng vào cơm, dùng kèm với thịt gà và cơm. Bước 7: Gà xé nhỏ, nêm vào tiêu, muối, bột nêm, vài giọt chanh trộn đều cho thấm gia vị. Lúc nào gần ăn, trộn hành tây, rau răm, rau thơm, hành hương phi vàng. Khi ăn, bạn múc cơm ra đĩa, để ít thịt gà để bên cạnh, rưới ít nước mắm gừng lên bề mặt cơm, trộn đều lên dùng nóng.

MÓN TÔM TRỘN NGỌT THỊT MÀ KHÔNG TANH Nguyên liệu 400g tôm 5g gừng Hành lá Gia vị: 15g sa tế, 5ml rượu trắng, 5g bột ngô, tiêu trắng xay, nước tương, hạt nêm Thực hiện: Tôm bạn rửa sạch, lột vỏ, rút chỉ lưng, sau đó cho bột ngô, tiêu xay, rượu và ít nước tương vào ướp tôm trong khoảng 20 phút. Chuẩn bị một chảo nóng với một ít dầu ăn, rồi thêm gừng băm nhỏ vào phi thơm, kế đến bạn cho tôm đã ướp vào. Xào cho tới khi tôm chuyển màu hồng thì bạn cho ra đĩa để riêng. Còn ít dầu trong chảo, bạn cho sa tế vào. Cuối cùng bạn cho tôm vào, nêm ít muối hay hạt nêm cho vừa ăn, xào đều cho sa tế áo đều hết lên phần tôm, đậy nắp để lửa nhỏ rim một lúc rồi sau đó tắt bếp dọn ra dùng. Trang trí với ít hanh lá cho đẹp mắt bạn nhé! Nếu những món ăn từ tôm như tôm rim thịt ba chỉ, tôm rim mặn... đã quá quen thuộc với gia đình Việt thì hôm nay bạn sẽ thử làm quen với món tôm rim sa tế rất hấp dẫn, được kết hợp từ thịt tôm chắc ngọt với sa tế thơm cay nồng, thật hợp với những ngày mát trời hiếm hoi của mùa hè. Chỉ với vài bước làm rất đơn giản thôi bạn đã mang đến cho gia đình một món ăn khá hấp dẫn mang đầy sắc hồng đỏ từ tôm và sa tế được điểm xuyết với màu xanh tươi mát của hành hoa. Chúc bạn thành công và ngon miệng với món tôm rim sa tế này nhé!


VietUS magazine

60

57


CHUYÊN CUOI Chết thật rồi !!!

Hai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: “Alo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây?” Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Cứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa”. Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên. Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn hồi hộp: “Xong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa

Nghề mới Thông báo tuyển Sinh khóa mới

Tập đoàn khủng bố quốc tế - Trường khủng bố Baghdad Tổ chức tuyển sinh khóa 09-11 trên toàn thế giới các môn học như ném bom tự sát, bắt cóc con tin, khủng bố, lái máy bay tự sát,... Ðiều Kiện : tất cả học sinh chưa tốt nghiệp (mù chữ càng tốt), chiều cao cân nặng tốt... Học bổng 100% chỗ ở tốt, môi truờng thân thiện. Học xong được nhận chứng chỉ bằng Al-Queda, ra trường có việc làm ngay mức lương cao, có cơ hội đi du lịch toàn thế giới , học sinh xuất sắc được gặp Binladen !

58

VietUS magazine

60

Bí mật của thành công Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí mật của thành công trong cuộc sống? Tôi tìm thấy câu trả lời ngày trong căn phòng này. Quạt nói : hãy bình tĩnh. Trần nhà : hãy vươn cao. Cửa sổ : hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ : mỗi phút giây đều quí giá. Gương: hãy nhìn lại mình trước khi hành động. Lịch: hãy theo kịp tin tức và thời đại. Đèn: hãy tỏa sáng hết mức có thể. Và vợ nói: ngủ đi cha mai còn có sức đi làm chứ... kiếm tiền đưa cho tui

Chàng và nàng

Có một đôi sắp cưới nhau tâm sự. Cô gái nói: - Anh iu, sau này cưới nhau rồi anh không được ăn hiếp em nha. Chàng trai: - Đương nhiên rùi cục cưng, làm sao anh có thể ăn hiếp em được.


- Anh cũng không được la em đó nha. - Thương em không hết mà làm sao la được. - Thật không anh? - Đương nhiên rồi - Anh hứa đi, có thật không? - Thật mà. - Thât không Anh? - Thật mà, hỏi hoài tao táng một cái chết bi giờ

Tình yêu màu gì ?

Chàng: Đố em tình yêu màu gì? Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lại màu đen. Đúng không? Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màu nho, màu lam và màu pha lê. Nàng: Tại sao kỳ thế ? Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ra là... mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là...làm nhau và khi đến điểm đỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê la !

Sự khác nhau

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Việt Nam nói chuyện với nhau: - Ở Mỹ công nhân làm được mỗi tháng khoảng $1500 nhưng chỉ cần chi $500 là bảo đảm cuộc sống - Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại? - À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở VN thì sao? - Ở VN chúng tôi lương công chức khoảng 800 ngàn VND và mỗi tháng cần khoảng 4 triệu VND thì mới đủ chi - Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại? - À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm chí

Dành dụm Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật.

Đến ngày thứ tư thì cô vợ trông rất phờ phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn xuống quầy cà phê của khách sạn để thư giãn. Chủ khách sạn hỏi: - Sao, hạnh phúc không? - Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi... - Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền

VietUS magazine

60

59


CHUYÊN LA BÔN PHUONG THIẾU NỮ 16 TUỔI GIÀ NHƯ BÀ LÃO 60

Một cô gái trẻ ở Anh cảm thấy cuộc sống dường như bước sang trang mới sau khi được phẫu thuật để thoát khỏi căn bệnh nhão da suốt nhiều năm.

Zara sau đó được một chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành đề nghị phẫu thuật căng da mặt và nâng mũi miễn phí. Nhờ thế mà cuộc đời cô dường như bước sang một trang mới. Zara chia sẻ sau khi phẫu thuật thành công trở về, tất cả mọi người đều nói rằng trông cô khác hoàn toàn so với trước. “Người yêu chị gái tôi còn phải nhìn tôi mấy lần mới nhận ra. Bây giờ xem lại những bức ảnh cũ của mình trên Facebook, tôi nhận ra mình đã thay đổi thế nào và cảm thấy thật may mắn”. Hiện sống cùng gia đình ở Rotherham, hạt South Yorkshire, cô gái 16 tuổi cho biết tình yêu cô tìm thấy với bạn trai Ricky, 22 tuổi, đã khiến cô tự tin lên rất nhiều trong cuộc sống.

TÊN TRỘM MẶC ÁO TẮM PHỤ NỮ ĐỂ ĂN CẮP RƯỢU

Trong vô vàn mánh khóe của giới trộm cắp, chắc hẳn kiểu mặc áo tắm phụ nữ để lấy trộm rượu của hai trên trộm ở Thụy Sỹ khiến cảnh sát bang Schaffhausen phải “bó tay”. Zara trước và sau khi phẫu thuật căng da mạt. Ảnh: Mirror

Phẫu thuật căng da mặt ở tuổi 16 nghe có vẻ là điên rồ, nhưng đối với cô gái Zara Hartshorn thì nó lại giúp cô có được một cuộc sống như những bạn bè tuổi teen khác, Sunday People cho biết. Zara luôn hy vọng sẽ tìm được một tình yêu như bất kỳ cô bạn nào khác, nhưng điều đó dường như thật khó bởi cô bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến làn da trở nên nhăn nheo. Cũng vì căn bệnh này mà suốt nhiều năm tuổi thơ, cô bị những đứa trẻ khác trêu đùa là “khỉ” hay “bà già”. Tuy nhiên nhờ có công nghệ căng da mặt, hiện Zara đã tự tin lên rất nhiều. Cô không còn cảm thấy mình khác biệt nữa. Hiện cô gái trẻ đang rất nóng lòng chờ tới ngày được chung sống cùng bạn trai. Với diện mạo mới này, Zara hy vọng một ngày nào đó có thể mở một salon làm đẹp. “Ngắm nhìn mình trong gương, tôi có cảm giác vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm này. Bây giờ tôi đã có cơ hội được đi học đại học và có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi không còn có cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm mỗi khi đi ra đường, Bây giờ thì tôi đã cảm thấy mình đúng là đang ở tuổi thiếu niên”, Mirror dẫn lời Zara nói. Năm ngoái, Zara Hartshorn chia sẻ với Sunday People rằng cô bị mắc chứng lipodystrophy, một hội chứng hiếm gặp khiến một lớp mô mỡ dưới bề mặt da tan rã trong khi da tiếp tục phát triển với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Sau đó có một bác sĩ người Mỹ tên là Abhimanyu Garg đã bay từ Texas đến để kiểm tra cho Zara. Cô gái trẻ còn được thông báo bị bệnh nhão da, khiến các cơ thịt bị yếu và có thể gây nên các vấn đề về tim phổi. 60

VietUS magazine

60

Tên trộm đã sử dụng bộ áo tắm 1 mảnh của phụ nữ như dụng cụ để hành nghề của mình.

Ngày 20/6, hai tên trộm 34 và 26 tuổi cùng một kẻ đồng phạm 35 tuổi (không công bố danh tính) người Romania tới một cửa hàng tạp phẩm thuộc bang Schaffhausen, Thụy Sỹ với mục đích trộm cắp rượu. Tên trộm đã sử dụng bộ áo tắm 1 mảnh của phụ nữ như dụng cụ để hành nghề của mình. Nhân viên quản lý cửa hàng cho biết, anh bắt đầu cảm thấy hai vị khách có những biểu hiện rất nghi vấn khi cứ đứng lảng vảng trước quầy rượu của cửa hàng, rồi đột ngột rời đi mà không mua gì cả. Sau đó, người quản lý đã chặn hai vị khách lại kiểm tra và phát hiện một trong hai người giấu 5 chai rượu trong chiếc áo bơi một mảnh của phụ nữ mặc kèm bên trong. Tổng trị giá món hàng mà hai tên trộm này định khuân đi có trị giá khoảng vài trăm franc. Cảnh sát cho biết, một tên còn lại trong 3 tên cũng mặc đồ bơi như đồng phạm của mình. Chúng thường dùng bộ áo tắm 1 mảnh làm dụng cụ hành nghề. Hiện, cả 3 tên trộm đã bị bắt giữ với tội danh ăn cắp và trục xuất khỏi Thụy Sỹ.


VietUS magazine

60

61


THIẾU NỮ KHÓC RA MÁU

Căn bệnh lạ khiến cô gái 20 tuổi người Chile phải sống với cảm giác đau đớn và không dám bước chân ra khỏi nhà.

Tuyệt vọng khi căn bệnh của con vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, trong khi gia đình lại không đù tiền, bố của Yaritza, hiện làm thợ mộc, đã nhờ mọi người đọc thêm sách vở, tài liệu về căn bệnh của con gái.

TRÚNG XỔ SỐ 2 LẦN TRONG NGÀY

Một người đàn ông ở Mỹ vui mừng tột độ khi trở thành chủ nhân hai tấm vé số chỉ trong vòng một ngày.

Cô gái trẻ Yaritza Oliva. Ảnh: O.C

Yaritza Oliva, 20 tuổi, hiện sống ở thành phố Purranque, bắt đầu nhận ra mình khóc ra máu cách đây khoảng 2 tuần. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế của gia đình còn khó khăn nên cô không có tiền để đi chữa bệnh. Mỗi tuần mấy ngày, bác sĩ khoa mắt duy nhất tại bệnh viện địa phương trong thành phố phải khám cho rất nhiều bệnh nhân đã lên kế hoạch từ trước, vì thế ông không còn thời gian để gặp riêng cô nếu không đặt lịch trước. Lần Yaritza được một bác sĩ chuyên nghiệp khám cho là khi cô được chuyển tới bệnh viện Puerto Montt. Tại đây không ai xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ ở cô gái trẻ mà chỉ có thể nhỏ một loại thuốc vào mắt để giúp cô bớt đau rát khi máu chảy ra từ mắt. Ban đầu, Yaritza tin rằng cô bị viêm kết mạc nặng hoặc bị nhiễm trùng mắt. Tuy nhiên sau khi xem qua những bức ảnh và đoạn video về cô với đôi mắt ngấn máu, bác sĩ Alexander Lutz, thuộc khoa mắt của trung tâm y tế Las Condes, khẳng định những triệu chứng đó cho thấy Yaritza bị mắc một căn bệnh khác. Ông Lutz cho rằng nguyên nhân có thể do một số vấn đề về máu đông, có sự thay đổi trong thành phần tiểu cầu hoặc do tác dụng phụ của việc sử dụng một số loại thuốc. Chuyên gia sẽ cần phải kiểm tra nếu bộ phận nào khác trên cơ thể của Yaritza lại bị chảy máu. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cô gái trẻ không tiết lộ thêm thông tin gì mới. Theo Oddity Central, mỗi lần khóc, Yaritza cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng hiện tại tất cả những gì gia đình có thể làm chỉ là lau những giọt nước mắt màu đỏ trên khuôn mặt cô và tra thuốc để làm dịu cơn đau đó. Căn bệnh lạ khiến Yaritza không dám bước chân ra khỏi nhà suốt 2 tuần qua vì sợ không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu nhìn thấy cảnh cô khóc ra máu.

62

VietUS magazine

60

Ông Collings vui mừng khi nhận giải thưởng. Ảnh: Facebook

Theo thông tin trên trang Facebook của công ty xổ số Washington, may mắn đến với ông Cary Collings lần đầu khi ông thắng được 55.555 USD qua tấm vé cào. Trên đường đi lãnh giải thưởng, ông Collings dừng lại ở một cửa hàng để mua thêm vài tấm vé số khác. Và một trong số đó đem lại cho ông thêm 200.000 USD. Q13Fox.com đưa tin ông Collings, hiện sống ở khu vực Puyallup, thành phố Washington, dự định sử dụng một phần số tiền thưởng để chi trả cho các khoản nợ. Số tiền còn lại hiện Collings chưa quyết định sẽ làm gì, tuy nhiên ông cho biết sẽ không từ bỏ công việc hiện tại. Theo ABC News, ông Collings không phải là người duy nhất trúng xổ số hai lần. Hồi đầu năm, cặp vợ chồng Stephen và Terri Weaver, đến từ bang Arkansas, đã trúng 1 triệu USD. Mấy ngày sau, họ lại tiếp tục trở thành chủ nhân của giải thưởng 50.000 USD khác. Trả lời câu hỏi của phóng viên, anh Stephen Weaver nói rằng anh gần như trải qua hai lần đau tim sau khi biết mình trúng giải. “Tôi đã phải nhờ tới sự trợ giúp của những viên thuốc kháng sinh”, Stephen nói. Ngoài ra, cặp đôi Diane và Kerry Carmichael đến từ Tempe, Arizona, cũng hai lần giành chiến thắng xổ số trong đời. Năm 1995, họ trúng 2,5 triệu USD. May mắn lại một lần nữa mỉm cười với cặp đôi khi tháng ba vừa qua, họ lại cào được tấm vé số trị giá 1 triệu USD.


VietUS magazine

60

63


GÓC QUÝ ÔNG LICH LAM

NHỮNG LOẠI MỸ PHẨM CƠ BẢN ĐÀN ÔNG NÊN CÓ

Giữa một danh sách dài những sản phẩm dưỡng da, dưỡng ẩm hay tạo kiểu, dưỡng tóc... sẽ chỉ có một vài sản phẩm cơ bản nhất mà mọi quý ông nên có. Lĩnh vực chăm sóc vẻ ngoài luôn là một điều gì đấy khá “huyền bí” với các quý ông. Hầu hết, phái mạnh chỉ quen mặt với sữa rửa mặt và keo/sáp cho tóc, còn những sản phẩm khác cũng quan trọng không kém thì lại... mù tịt. Tất nhiên, các bạn sẽ chẳng phải sắm cho mình cả tá các loại kem dưỡng, dầu dưỡng công phu như phái đẹp. Tất cả những gì bạn cần là các sản phẩm đơn giản, đa dụng và cần thiết nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các sản phẩm cần có trong tủ đồ “làm đẹp” của các quý ông nhé. Sữa dưỡng ẩm Một chai sữa dưỡng ẩm chất lượng là thứ quan trọng nhất trong số các sản phẩm chăm sóc da mặt mà bạn cần có. Với những nhiệm vụ quan trọng như giữ ẩm cho da, bảo vệ, làm mềm, tẩy tế bào chết và làm sáng da - Một chai sữa dưỡng ẩm tốt có thể giúp gương mặt bạn sáng sủa, mịn màng hơn rất nhiều. Mỗi loại sữa dưỡng ẩm lại phù hợp với một loại da khác nhau, và việc cần làm của bạn là tìm hiểu xem da mình thuộc loại nào. Bạn có thể hỏi trực tiếp người bán hàng hoặc nhân viên tại spa để nhận được sự tư vấn chính xác nhất. Sữa rửa mặt Mối quan hệ giữa sữa rửa mặt và sữa dưỡng ẩm giống như mối quan hệ giữa người xuất hiện trước đám đông và người đứng phía sau hậu trường: Một người giành được mọi sự chú ý, còn người còn lại sẽ phải lo tất cả mọi việc nhưng chẳng được quan tâm.

64

VietUS magazine

60

Nói vậy không có nghĩa là người đứng sau có vai trò kém quan trọng. Sữa rửa mặt loại bỏ mồ hôi, da chết, bụi bẩn và các loại chất bẩn khác gặp phải hàng ngày mà không làm da bị khô hay bị kích ứng. Sau khi rửa, khuôn mặt sẽ sạch và sẵn sàng cho sữa dưỡng ẩm. Đây cũng là một loại sản phẩm bạn nên đầu tư, bởi những loại rẻ tiền sẽ không có tác dụng nhiều hơn là rửa mặt bằng nước ấm, hoặc chứa những thành phần có hại cho da. Dòng sản phẩm tạo kiểu cho tóc Mái tóc là yếu tố quyết định đến vẻ ngoài của bạn. Nếu bạn đã có một kiểu tóc đẹp, thì bạn cần biết cách chăm sóc nó. Đừng tiếc tiền, bởi một sản phẩm kém chất lượng sẽ phá hỏng tất cả công sức bạn bỏ ra để có được một mái tóc hoàn hảo. Một điểm quan trọng nữa là bạn phải biết mái tóc của mình cần gì và bạn muốn vẻ ngoài của mình sẽ như thế nào để chọn cho phù hợp. Có kiểu tóc sẽ cần loại gel cứng, có kiểu lại chỉ cần wax để tạo kiểu phớt nhẹ và người cắt tóc sẽ đưa ra lời khuyên chính xác nhất cho bạn. Kem cạo râu và đồ cạo râu Đây là dòng sản phẩm chịu trách nhiệm về râu. Nếu bạn quen với việc dùng kem cạo râu, thì đó nên là một loại kem thực sự tốt để tránh bị phát ban, mẩn đỏ hoặc dị ứng trên da. Đối với những quý ông không thích dùng kem cạo râu, thì bạn thực sự phải chú ý tới dao cạo. Một chiếc dao cạo rẻ tiền có thể cạo được râu, nhưng nó sẽ dễ làm mặt bạn bị xước và cũng không đủ bền để sử dụng lâu dài.


CẦN TÂY LÀ THẦN DƯỢC CHO PHÁI MẠNH?

Theo truyền thuyết dân gian, cần tây có thể kích thích tình dục. Sự thật hay chỉ là tin đồn? Cần tây tươi xanh rất hợp miệng, là một món rau xanh thường có mặt trong bữa ăn của mọi người. Với vai trò là một loại rau xanh bảo vệ sức khỏe có giá trị chữa bệnh tốt, và nó cũng được rất nhiều người biết đến trong vai trò làm hạ áp. Trước đây, ở một số nơi còn lưu truyền với nhau rằng: cần tây giúp kích thích tình dục, giúp cải thiện chức năng tình dục ở nam giới. Liệu rằng cách nói này có tính khoa học không? Thứ nhất cần nhấn mạnh rằng, cần tây giúp cải thiện chức năng tình dục ở nam giới là hoàn toàn không có cơ sở khoa học, ăn cần tây không những không kích thích tình dục mà còn giết chết các “tinh binh”. Những nam giới ăn cần tây nhiều sẽ ức chế sự hình thành của testosterone, từ đó sẽ diệt chết “tinh binh”, và làm giảm số lượng “tinh binh”.

Một vị bác sĩ ở nước ngoài nghiên cứu cho thấy, những người đàn ông trẻ có sức khỏe tốt và khả năng sinh sản trong nhiều ngày sau khi ăn cần tây, số lượng “tinh binh” giảm đáng kể thậm chí còn ở mức độ khó thụ thai , tình trạng này sẽ bình thường trở lại sau khi bạn ngừng ăn cần tây một vài tháng. Mặc dù cần tây rất giàu dinh dưỡng, nhưng nếu bạn đã sẵn sàng chuẩn bị sinh con, tốt nhất là không nên ăn cần tây vì cần tây đích thực là một “sát thủ diệt tinh binh”.

$763

Lam Thanh Ngo, Agent 4500 Satellite Blvd Suite 1160 Van phong ben canh I Luv Pho 2 Duluth, GA 30096 Bus: 770-686-3935 lam.ngo.tz1x@statefarm.com www.NTLinsurance.com M - F: 9am - 6pm Sat: 10am - 2pm Sun & evening by appt

2010

VietUS magazine

60

65


7 SAI LẦM THƯỜNG THẤY KHI TẬP THỂ DỤC

Tập thể dục không những tăng cường sức khỏe mà còn mang lại sự săn chắc cho cơ bắp. Tuy nhiên, nhiều khi những sai lầm trong quá trình tập luyện khiến kết quả không được như mong muốn. “Quên” khởi động và thả lỏng trước và sau khi tập Đôi khi vì quá bận rộn hoặc vội vàng mà chúng ta cho rằng, chỉ cần tập những động tác chính là đủ và thường bỏ qua phần khởi động. Đây là mấu chốt khiến cho một giờ tập luyện liên tục không giúp bạn đốt cháy mỡ thừa nhiều bằng 30 phút tập bài bản. Cơ thể bạn cần ít nhất 5-15 phút khởi động, làm nóng các cơ để thích nghi với những bài tập chính. Vì vậy, đừng bỏ qua thời gian khởi động này! Ngoài ra, sau khi tập luyện, việc kéo căng cơ rất quan trọng nhưng ít người xem trọng. Bỏ qua phần giãn cơ khiến cho bạn dễ bị đau bắp tay, bắp chân, đau nhức cơ thành bụng, kết quả là việc tập luyện không được duy trì đều đặn, không hiệu quả như bạn mong muốn. Không tuân theo các bài tập cơ bản “Dục tốc bất đạt” - nhiều người mong muốn nhanh chóng có được cơ bắp như ý nên đã bỏ qua các bài tập cơ bản, tuy nhiên, việc đốt cháy giai đoạn này sẽ khiến kết quả tập luyện không được như ý muốn, nhiều khi còn xảy ra chấn thương không đáng có.Vì vậy, hãy kiên trì tập luyện những bài tập cơ bản, nhằm tác động tích cực đến sự phát triển cơ bắp và kích hoạt tối đa lượng cơ bắp cần thiết. Nhiều người khi mới tập thường quên mất là để có cơ bắp sẽ mất khá nhiều thời gian. Khi cảm thấy quá lâu hoặc gặp trở ngại liền nghĩ đến chuyện đổi hình thức tập luyện. Nhiều người còn tập theo lịch của những vận động viên chuyên nghiệp được đăng trên các tạp chí. Chính điều này đã làm họ quên mất giá trị của những bài tập cơ bản. Không đặt mục tiêu và thời hạn hoàn thành Một thói quen xấu ảnh hưởng đến kết quả tập luyện đó là không đặt mục tiêu và thời hạn hoàn thành. Việc đặt ra mục tiêu sẽ giúp bạn có nhiều động lực để tập luyện và phấn đấu để đạt đến mục tiêu đó. Bỏ tập giữa chừng Kiên trì là một trong những điều kiện tiên quyết giúp bạn gặt hái những thành công trong tập thể dục. Cơ thể chúng ta là một hệ thống sinh học, vì vậy nó cần phải có thời gian để kích hoạt lại sau một đợt nghỉ. Để đạt kết quả tối ưu, hãy luôn duy trì lịch tập đều đặn. Bỏ tập giữa chừng chỉ làm chậm tiến độ và đôi khi còn kéo lui cả quá trình tập luyện.

66

VietUS magazine

60

Tuy nhiên, nếu cơ thể không kịp hồi phục sau những ngày tập luyện thì bạn có thể nghỉ ngơi hoặc tập các bài tập nhẹ hơn, ngoài ra không tự ý nghỉ tập, việc này sẽ đánh mất nhiều lợi ích trong quá trình tập luyện. Không dám đương đầu với thách thức mới Rất nhiều người coi tập thể dục như một thói quen, vì vậy họ ngại thay đổi các bài tập. Việc này có thể sẽ khiến việc tập luyện của bạn đi theo lối mòn, không phát huy hết hiệu quả trong bài tập. Hãy tạo sự đa dạng cho quá trình luyện tập, vừa để tránh nhàm chán, vừa để phát triển cơ bắp. Nghỉ ngơi quá nhiều Ngày nghỉ cuối tuần là dịp quan trọng để bạn phục hồi lại thể lực, nhưng nếu dành quá nhiều thời gian trên giường hoặc trên ghế nó lại có tác dụng ngược lại.Việc nghỉ ngơi cốt yếu giúp bạn nhận được tối ưu những gì tập luyện nhưng nếu bạn chỉ nằm ì một chỗ thay vì đi lại sẽ khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Thay vì ngồi một chỗ xem tivi, bạn có thể đi dạo, thăm bạn bè, dọn dẹp nhà cửa… Những hoạt động này cũng đốt cháy một phần calo, đồng thời giúp cơ thể đưa oxy tới các cơ bắp, làm đẩy nhanh quá trình phục hồi các cơ. Không nghỉ ngơi đầy đủ Việc nghỉ ngơi quá nhiều rõ ràng không tốt nhưng ngược lại, tập luyện chăm chỉ quá cũng mang lại kết quả xấu. Thời gian nghỉ ngơi tối thiểu cho các bộ phận có cơ lớn là 72 tiếng và 48 tiếng đối với các bộ phận cơ nhỏ. Các chuyên gia thể hình thường khuyên bạn không nên tập một bộ phận quá 1 lần/tuần.Khi tập luyện với cường độ cao, ví dụ như nâng tạ quá nặng, các bạn rút cạn sức cơ thể mình. Đừng bao giờ xem nhẹ thời gian nghỉ ngơi vì chính lúc đó là lúc mà cơ bắp bắt đầu sinh sản.Ngủ ngon cũng rất quan trọng vì các nghiên cứu đã cho thấy chúng ta cần ngủ nhiều hơn mức bình thường. Với vận động viên thì 8-9 tiếng ngủ là mức tối thiểu. Hãy tập thêm những môn thể thao cần nhiều năng lượng như bóng rổ, đá bóng vài lần một tuần để giảm lượng thời gian mà cơ thể cần có để phục hồi. Các bạn cũng nên tăng lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể vì mục tiêu tăng lượng cơ bắp cho bản thân.


Money order ghi gửi về địa chỉ: 2442 Pleasanthill Road, Ste. #4 Duluth, GA 30096

Đặt mua xin gọi 954-224-3428 cell/text

Nhận credit nonaeyespecialist@yahoo.com Quý cash vị có và cảm giáccard mệt mỏi và thiếu năng lực vào lúc 3pm -5pm mỗi ngày?

Chuyên bán các loại thuốc bổ cho mắt. Giúp chống khô mắt, mỏi mắt, v.v... Nhận gởi đi khắp nước Mỹ và Việt Nam.

Price $25.00

Dr. Kristy Q. Le Bác Sĩ Nhãn Khoa

Fortifeye Complete One A Day Multi-Vitamin Thuốc bổ tổng hợp cung cấp các chất dinh dưỡng tối ưu cần thiết và có lợi cho sức khỏe lâu dài. Đối tượng sử dụng: dành cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Công dụng: Bổ sung vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thiết yếu hằng ngày. 30 Tablets (Viên) Cách dùng: Uống từ 1 đến 3 viên/1 ngày tùy theo tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng.

Focus with AstaREAL astaxanthin for 18+ years of age

Price $25.00

Đối tượng sử dụng: người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Có tác dụng chống mỏi mắt, hữu dụng cho những công việc cần phải tập trung như lái xe đường dài, dùng computer, làm nails, đọc sách, may vá, v..v.. Cách dùng: Uống 1 viên/1 ngày. Nên uống trong bữa ăn chung với 1 viên dầu cá.

30 Tablets (Viên) Price $23.00

Price $25.00

180 Softgels (Viên)

Nordic Naturals DHA Junior for 3+ years of age Dầu cá (DHA) dành cho trẻ em trên 3 tuổi Công dụng: Giúp trẻ phát triển trí thông minh, vui tươi, và lanh lợi. Cách dùng: Dễ dàng nuốt hoặc nhai cho trẻ. Mỗi ngày dùng bốn (4) viên kèm với bữa ăn. Price $16.00

Trọng lượng: 10 mL

60 Tablets (Viên)

Super Omega 3 Fish Oil for 18+ years of age Đối tượng sử dụng: người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Có tác dụng làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành ở tim, giúp duy trì cholesterol có lợi và ổn định huyết áp, & tăng cường dinh dưỡng cho não, mắt và da. Cách dùng: Uống hoặc nhai hai (2) viên mỗi ngày. Nên dùng với thức ăn.

Oasis TEARS Multidose Thuốc nhỏ mắt nhân tạo giúp chống khô mắt, đỏ mắt do tuổi hoặc môi trường. Cách dùng: Nhỏ vào mắt khi cảm thấy mắt khô. Có thể dùng vào ban ngày hoặc ban đêm. VietUS magazine

60

67


10 NHÓM CƠ BẮP KHIẾN NGƯỜI NHÌN THÈM MUỐN

Chắc chắn phụ nữ khó có thể kiềm chế trước một thân hình có cơ bụng 6 múi. Nhưng đó chưa phải là phần cơ thể cường tráng duy nhất của phái mạnh kích thích phụ nữ. Cơ bụng 6 múi Có thể bạn sở hữu bắp tay với chu vi bằng quả bóng bowling, nhưng nếu bạn thiếu đi phần hấp dẫn cơ bản nhất – một cơ bụng 6 múi thì có thể các cô gái sẽ đắn đo trước khi đổ gục bạn.

“Điều đó bắt nguồn từ việc tổ tiên của chúng ta được bạn tình bảo vệ khỏi những con voi ma mút khổng lồ, do đó phụ nữ từ thời nguyên thủy đã biết lựa chọn người đàn ông có nguồn gen tốt nhất để có thể duy trì giống nòi”, theo Tiến sỹ tình dục học người Columbia - Pega Ren.

Bắp tay trên “khủng” Trong cuộc bình chọn mới đây của đọc giả Cosmopolitan, cứ 1 trong số 5 phụ nữ thừa nhận rằng bắp tay trên cuồn cuộn khiến họ hoàn toàn “tan chảy”.

Bờ vai rắn rỏi Theo tiến sỹ Nancy Etcoff, tác giả của cuốn “Survival of the Prettiest”: “Cơ bắp ở vai thực sự là cơ bắp của tình yêu và chiến tranh”. Bờ vai rắn rỏi và một tấm lưng rộng săn chắc quả là sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa dành cho người đàn ông.

Bắp tay dưới đầy sức mạnh Khi phụ nữ trông thấy bắp tay dưới đầy mạnh mẽ của người đàn ông họ cho rằng bạn có thể làm mọi thứ vì cô ấy và đảm đương tốt vai trò trụ cột. Cánh tay rắn rỏi có thể chống đỡ vật nặng, xây dựng và sửa chữa mọi thứ trong nhà hay đơn giản là cho cô ấy một vòng tay vững chãi cũng khiến phụ nữ cực kỳ hài lòng. Vậy nên đừng ngại ngần xắn tay áo lên để khoe cánh tay cơ bắp cuốn hút mọi ánh nhìn của bạn. Vòng 3 hấp dẫn Phụ nữ thường chú ý tới vòng 3 của bạn theo bản năng bởi họ xem đó như một yếu tố chọn người đàn ông lý tưởng. Một vòng 3 săn chắc và gọn gàng khiến phụ nữ khó cưỡng lại chứ không phải là một vòng 3 chảy xệ và thừa mỡ. Cơ lưng săn chắc Một tấm lưng rộng là điều cần thiết nếu bạn muốn sở hữu thân hình chữ V hoàn hảo. Đó cũng chính là điểm hấp dẫn phụ nữ như một bản năng.

68

VietUS magazine

60

Cơ ngực nở nang “Phụ nữ cũng thèm muốn bộ ngực của bạn y như ham muốn của bạn với vòng 1 của phái đẹp vậy”, chuyên gia tình dục người Anh - Emily Dubberley cho biết. “Những cử chỉ âu yếm như chạm, hôn bộ ngực săn chắc, nở nang người đàn ông mình yêu thương chắc chắn là ham muốn của hầu hết phụ nữ”. Cơ đùi mạnh mẽ Nhiều phụ nữ thích tư thế “yêu” phía trên bởi khi đó cơ thể họ dồn về phía trước và được nâng đỡ bởi cặp đùi dẻo dai của người đàn ông. Chắc chắn cô ấy sẽ hoàn toàn bị bạn chinh phục và tán thưởng nếu bạn sở hữu một cơ đùi săn chắc. Bắp chân rắn chắc Cũng theo tiến sỹ Etcoff “Phụ nữ thèm muốn một cơ thể cường tráng và dẻo dai. Nếu một người đàn ông có thể đẩy vật nặng nhưng không thể chạy bền, thì quả thật đó là một cơ thể không hề cân xứng chút nào”.


vaên phoøng luaät sö

BROWNSTEIN & NGUYEÃN

2010 Montreal Road, Tucker, GA 30084 Tel: 770-458-9060 / Fax: 770-458-9057 www.BNLawGA.com

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT - MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP & HÔN 25 NAÊM KINH NGHIEÄM

LS. JAY D. BROWNSTEIN LS. NGUYEÃN GIAO TIEÂN Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng (AÙp duïng cho phaàn thuø lao cuûa Vaên phoøng Luaät sö vaø daønh cho tröôøng hôïp bò tai naïn hay thöông tích) 400

I-75

I-85

N. Lake Mall

Lav i

sta

Rd

.

I-285

I-20 I-285

Brownstein Nguyeãn, LLC 2010 Montreal Rcat

. Rd ista I-285 Lav M on tre al Rd .

- Ñaûm baûo quyeàn lôïi toái ña cho tai naïn xe coä, tai naïn lao ñoäng, ly dò - Giaûi quyeát thaønh coâng raát nhieàu tröôøng hôïp truïc xuaát

TAI NAÏN LUAÄT DI TRU Ù & TRUÏC XUAÁT

LUAÄT GIA ÑÌNH

Tham Khaûo Mieãn Phí Höôùng daãn loä trình: Ñi veà höôùng South cuûa I-285, vaøo Exit 37, queïo phaûi treân ñöôøng Lavista Rd. caëp lane traùi, chaïy ñeán ñeøn ñoû thöù 5, gaëp Montreal Rd., queïo traùi, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù tö tính ñaàu ngaõ tö). * Ñi veà höôùng North I-285, vaøo Exit 37, queïo traùi treân ñöôøng Lavis Rd, caëp lane traùi chaïy thaúng ñeàn ñeøn ñoû thöù 6, queïo treân ñöôøng Montreal Rd, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù 4 beân phaûi, tính töø ñaàu ngaõ tö)

VietUS magazine

60

69


GÓC QUÝ ÔNG XE CÔ

RỘ TIN ĐỒN BUGATTI SẢN XUẤT XE VEYRON CÔNG SUẤT HƠN 1.500 MÃ LỰC

Nhiều khả năng đầu năm sau, Bugatti sẽ trình làng một phiên bản công suất lên tới hơn 1.500 mã lực của siêu xe Veyron, với giá bán dự kiến khoảng 7,6 triệu USD. Nguồn tin của tạp chí Autocar Anh quốc cho biết: “Chúng tôi đang cân nhắc một vài lựa chọn. Thực tế là chúng tôi không bị áp lực về thời gian, vì chúng tôi tự tin rằng dù thế nào cũng sẽ bán được đến chiếc Veyron cuối cùng. Chúng tôi phải xem liệu có thực sự nên đầu tư cho một dự án như vậy không. Nếu tốn kém và tiêu tốn nhiều thời gian để phát triển một phiên bản như vậy thì chúng tôi phải chắc rằng nó đáng làm.” Phiên bản siêu khủng này có thể được phát triển dựa trên xe Veyron Super Sport, gồm: các công nghệ giảm trọng lượng - tăng cường sử dụng vật liệu sợi carbon để giảm 200kg so với mức 1.888kg của bản Super Sport, và đẩy công suất lên cao hơn mức 1.184 mã lực của bản Super Sport. Công suất của động cơ W16 với 4 bộ tăng áp có thể đạt mức hơn 1.500 mã lực, nhờ tăng dung tích xy-lanh. Khả năng kết hợp với hệ thống tăng áp bằng điện đã bị loại bỏ. Tốc độ tối đa có thể bị giới hạn do những hạn chế của công nghệ lốp, nhưng với bản Super Sport coupé đã đạt kỉ lục tốc độ cho phép trên đường phố là 431km/h, thì phiên bản mới này cần đạt ít nhất là 450km/h mới có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng tiềm năng, những người sẵn sàng chi 5 triệu bảng Anh, tương đương 7,6 triệu USD. 70

VietUS magazine

60

Phiên bản cuối cùng, siêu khủng này của Bugatti Veyron được cho là sẽ trình làng vào đầu năm tới


BMW GIẢM CÂN CHO DÒNG 7-SERIES

BMW sẽ cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới bằng phiên bản cải tiến trọng lượng nhẹ hơn của dòng 7-Series. Dự kiến trình làng tại Triển lãm ô tô Frankfurt 2015, xe BMW 7-Series thế hệ mới sẽ sử dụng cơ sở gầm bệ mới làm bằng thép, nhôm và vật liệu sợi carbon, thay vì loại thép dập liền khối hiện tại. Nhờ những vật liệu nhẹ này, ở thế hệ mới (từ phiên bản 2016), xe 7-Series sẽ chỉ nặng 1.700kg, tức là nhẹ hơn cả dòng 5-Series hiện nay. Dù giảm cân đáng kể, nhưng xe 7-Series mới sẽ có kích thước tương tự phiên bản hiện tại, tức là chiều dài, rộng, cao khoảng 5.010 x 1.815 x 1.425mm. Động cơ dùng cho xe 7-Series mới sẽ là các bản 6 xylanh, V8 và V12 chạy xăng, cùng các bản I6 diesel. Ngoài ra, phiên bản hybrid xăng-điện sạc điện sẽ được bổ sung sau. Trang bị tiêu chuẩn có thể là hộp số tự động 9 cấp ZF mới; tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Hệ dẫn động sẽ là cầu sau hoặc 4 bánh AWD. Theo tạp chí Autocar, xe 7-Series thế hệ mới sẽ có cả phiên bản tính năng vận hành cao 760 xDrive M, sử dụng động cơ V8 4.4L tăng áp kép, cạnh tranh trực diện với Mercedes-Benz S63 AMG.

Dự kiến xe BMW 7-Series thế hệ mới sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm 2015.

VietUS magazine

60

71


FORD MUSTANG 2015 LÀM SỐNG LẠI TÊN GỌI MACH 1

Mẫu xe cơ bắp của Ford có thể sẽ thêm phiên bản Mach 1, giống như đã từng có trong quá khứ, kèm theo đó là những công nghệ tiên tiến bậc nhất. Theo nhiều nguồn tin, Ford Mustang thế hệ mới sẽ ra mắt vào năm 2015, có thể sẽ mang tên gọi của mẫu xe nổi tiếng SVT Cobra. Tuy nhiên, thông tin mới nhất về mẫu xe cơ bắp này có thể vẫn gắn mác Shelby, với model Shelby GT350. Ngoài ra, tên gọi của mẫu xe huyền thoại Mach 1 có thể cũng sẽ được sử dụng cho một phiên bản của dòng xe Ford Mustang 2015, phiên bản ra mắt vào năm 2017. Năm 2003 - 2004 là thời điểm cuối cùng tên gọi Mach 1 được sử dụng cho một chiếc Ford Mustang, trang bị động cơ V8 4,6 lít, công suất 305 mã lực. Bên cạnh đó, phiên bản Ford Mustang Mach 1 2003 còn được trang bị bộ phanh trước Brembo, đường kính 13 inch và hệ thống treo Tokico. Theo những thông tin trước đây, Shelby GT350 sẽ là mẫu xe đánh dấu sự trở lại của đòng xe cơ bắp Ford Mustang thế hệ mới. Không giống với thế hệ Shelby GT350 hiện tại, khi chỉ được tinh chỉnh động cơ từ Shelby, phiên bản GT350 mới sẽ là mẫu xe được sản xuất trực tiếp từ Ford, giống như mẫu xe Ford Shelby Mustang GT500 2014. Ford Mustang 2015 hiện được mang tên mã S550, sẽ có nhiều thay đổi đáng kể so với những thế hệ trước đó, trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hơn so với những đối thủ cùng phân khúc. Công nghệ nổi bật nhất được chờ đợi sẽ xuất hiện trên Ford Mustang 2015 có thể sẽ là hệ thống treo độc lập phía sau và động cơ EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp giống như trên mẫu xe Ford Focus ST.

HẦU HẾT XE HƠI SẼ CÓ KẾT NỐI INTERNET VÀO NĂM 2020? Theo dự báo của một công ty viễn thông, đến năm 2020, hầu hết ô tô mới sẽ được tích hợp tính năng kết nối internet. Theo dự báo của công ty viễn thông Telefonica Digital, 90% xe hơi bán tại Mỹ sẽ tích hợp tính năng kết nối internet vào năm 2020. Hiện nay, chỉ có 10% xe hơi tích hợp internet. Telefonica còn dự báo rằng tính năng kết nối internet sẽ là một trang bị tiêu chuẩn, chứ không phải tùy chọn, của xe, vì các hãng sản xuất muốn lôi kéo các khách hàng trẻ hơn, am hiểu công nghệ hơn đến showroom. Tuy nhiên, chính vì sự phát triển nhanh chóng đó của công nghệ trên ô tô, việc bán xe mới sẽ ngày càng mất nhiều thời gian vì nhân viên bán xe phải giải thích cụ thể tất cả mọi tính năng cho khách hàng. Ford cho biết, nhân viên bán xe của hãng thường mất 1-2 tiếng để hướng dẫn khách sử dụng hệ thống thông tin giải trí MyFord Touch của hãng.

72

VietUS magazine

60

Dù vậy, công nghệ mới sẽ giúp việc sở hữu xe thuận tiện hơn. Xe có kết nối internet sẽ có thể theo dõi tình trạng xe và cảnh báo cho chủ xe hoặc công ty dịch vụ chăm sóc xe về bất cứ hiện tượng bất thường nào. Hệ thống có thể gửi tất cả các thông tin liên quan tới xưởng dịch vụ, giúp giảm đáng kể thời gian chuẩn bệnh cho xe. Telefonica Digital cho biết các nhà sản xuất ô tô sẽ phải xây dựng các giải pháp tốt hơn để có thể thu phí dịch vụ dữ liệu trong xe, như các dịch vụ với điện thoại di động hiện nay. Công nghệ kết nối internet trên xe hơi sẽ có một bước tiến lớn vào năm tới, khi GM trang bị công nghệ kết nối 4G LTE trên hầu hết nhiều chiếc xe của tập đoàn.


Giôø Môû Cöõõa:

Mon - Sat: 10Am - 7Pm Sunday: Closed

VietUS magazine

60

73


CUÔC SÔNG GIA ĐÌNH

THỜI GIAN SẼ XUA TAN TẤT CẢ

Những ai không biết quá khứ của chị, khi nhìn tấm ảnh hai mẹ con chị tại lễ trao bằng tốt nghiệp đại học của con gái chị ở tòa nhà Quốc hội nước Úc thì cứ tấm tắc khen chị thật hạnh phúc, có con gái ngoan, xinh đẹp, học giỏi. Quả thật, chị đang rất bằng lòng với hạnh phúc trong cái tổ ấm bé xíu của mình, nhưng có mấy ai hiểu, không ít lần chị bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm vì những giấc mơ của mười mấy năm về trước, cứ như một vết thương đeo đẳng làm buốt nhói trái tim chị.

Ngày đó, chị đến với anh bằng tình yêu trong sáng của một cô sinh viên mới ra trường, anh thì đã qua hai đời vợ, hơn chị gần 20 tuổi. Cha mẹ chị không chấp nhận anh vì cho là không môn đăng hộ đối. Hạnh phúc mà anh chị tự tạo lập thật khó khăn. Nhà cách xa cơ quan hơn mười cây số, ngày ngày chị đạp xe đạp đi làm, vừa chợ búa, cơm nước, chăm sóc mẹ chồng bị tai biến nằm một chỗ. Sau 5 năm, mẹ chồng mất, chị mới dám sinh con. Do hậu quả của lần sinh khó, lại thêm những stress của cuộc sống, chị bị mất sữa hoàn toàn. Cái khó chồng thêm cái khổ, nhiều hôm chị không đủ tiền mua sữa cho đứa con gái ốm tong như con mèo ướt, lại bệnh tật triền miên. Anh thì không bỏ được tật “vui đâu, chầu đó”, nhậu nhẹt bê tha không chăm sóc gia đình, cả vật chất lẫn tinh thần. Điều khiến chị hãi hùng nhất là những đêm đi nhậu về, anh không chịu vào nhà mà cứ ngồi ngoài hàng hiên trước cửa sổ phòng hai mẹ con chị để chửi rủa, chì chiết, ghen bóng ghen gió, tưởng tượng ra chuyện chị cặp bồ với các ông sếp lớn, với những ông Việt kiều nào đó rồi đem nó rêu rao khắp bạn bè và cơ quan chị. Chị sống không người chia sẻ, cảm thông; uất nghẹn vì những thị phi, gièm pha sau lưng của đồng nghiệp. Họ dựa vào lời chồng chị để thêu dệt làm quà cho nhau trong các câu chuyện “bà tám”. Ngày tháng nặng nề trôi qua, không biết từ lúc nào chị đã không còn yêu anh nữa. Nhưng, vì bổn phận, trách nhiệm phải gìn giữ nền nếp gia phong mà ba má chị vốn xuất thân từ tầng lớp phong kiến rất xem 74

VietUS magazine

60

trọng, nên chị tự dặn lòng cắn răng mà sống cho qua kiếp này, để con chị không phải khóc van xin ba mẹ đừng ly hôn. Cái vỏ bọc hạnh phúc giả tạo ấy rồi cũng đến ngày bục rách. Một buổi tối, tình cờ hai mẹ con chị về nhà khác giờ với ngày thường và bắt gặp chồng chị cùng người đàn bà khác, ngay trong chính căn phòng của chị. Đắng cay, chị không nói nên lời, đưa con về nhà mẹ ruột tá túc. Trước khi ra khỏi nhà, chị chỉ nói được một câu: “Nếu anh muốn làm chuyện đó thì hãy ly hôn trước đã”. Trên đường trở về nhà ngoại, chị hỏi con gái có còn muốn mẹ níu giữ cuộc sống gia đình này nữa không, con gái chị nói như đinh đóng cột: “Giờ con thấy mẹ phải ly hôn với ba thôi!”. Vài ngày sau, anh vội vàng ký vào đơn ly hôn mà không cần đọc nội dung. Ngày tòa án mời hai người đến làm thủ tục, anh chỉ xin chị một điều: “Em hãy giúp anh đừng để con nghĩ xấu về ba nó”. Chị không yêu cầu anh chu cấp khi con gái lựa chọn sống với chị. Cầm quyết định tòa án cho thuận tình


ly hôn, chị thở phào như trút được gánh nặng, đâu ngờ búa rìu dư luận vẫn đang chờ chị trong những ngày tháng sau đó. Kể từ sau ngày chị báo cáo tình trạng ly hôn cho lãnh đạo cơ quan và chi bộ là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của người mẹ đơn thân. “Bỏ của chạy lấy người”, chị chỉ mang theo cây đàn piano đã gắn bó với hai mẹ con suốt bao nhiêu năm. Chị gần như trắng tay sau cuộc ly hôn. Mẹ và các anh chị em đã giúp chị đến hai phần ba số tiền để mua căn hộ chung cư hơn 60m2, số còn lại chị phải vay trả lãi hàng tháng. Nợ nần không khổ bằng điều tiếng thị phi. Trộm vào nhà lấy mất điện thoại di động, chị mua cái mới, lập tức trong cơ quan có ngay tin đồn ông B. tặng chị điện thoại; thấy chị ly hôn đã lâu mà vẫn một mình lẻ bóng, họ hỏi thẳng vào mặt chị: “Xinh đẹp như bà thì thiếu gì đàn ông, chắc là bà giấu”. Có những hôm xe máy hư, chị đi làm bằng xe ôm thì bị lục vấn: “Ông nào chở vậy, có phải bồ không?”. Chị là cán bộ có năng lực nhưng khi không được bổ nhiệm vào vị trí trưởng thì lập tức có dư luận vì chị yêu người có vợ nên bị tố cáo lên cấp trên. Như kẻ tội

đồ, chị sống trong u uất, bị giám sát chặt chẽ ngay cả lúc đi công tác cho đến cả khi về quê đám giỗ, xem có ông nào đi cùng không. Nhiều lúc nghĩ quẫn, chỉ muốn kết thúc cuộc đời. Nhưng, chị không thể chết vì chị đâu chỉ sống cho riêng mình. May mà ông trời chẳng cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy hết của ai mọi thứ, con gái chị sống rất bản lĩnh, cháu tập xe đạp và tự đi học để mẹ không phải đưa đón hàng ngày; thường động viên mẹ mỗi khi chị rơi vào tâm trạng lo lắng: “Mẹ yên tâm, con là người sống lạc quan, trong trường con có nhiều bạn hoàn cảnh cũng giống nhà mình, chiều nào con cũng thấy ba dượng, mẹ kế tới rước chúng về”. Có lẽ đó là chỗ dựa vững chắc, quan trọng nhất, là niềm vui, là động lực giúp chị vững vàng gạt bỏ mọi điều thị phi để đi qua giông tố một cách bình an. Rồi chị chuyển công tác về cơ quan mới, con chị vào một trường đại học danh tiếng của Úc, cháu tốt nghiệp hai bằng cử nhân và học tiếp lên thạc sĩ; những ngày cuối tuần và dịp nghỉ hè cháu đi làm thêm để chị không phải vất vả kiếm tiền lo các khoản chi tiêu cho con gái nơi đất khách quê người. Thời gian đã dần xua đi mọi nỗi khổ đau của chị.

VietUS magazine

60

75


PHẢN BỘI - NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN LY HÔN

Hai mươi hai tuổi, tôi yêu và sống như vợ chồng với một người đàn ông hơn mình mười tuổi, hai bên gia đình đều biết và chấp nhận. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện và đã lên kế hoạch lâu dài cho tương lai. Anh là người đàn ông mạnh mẽ, có nhu cầu sinh lý cao và... rất ham mê chuyện tình dục. Tôi cũng là một phụ nữ khoẻ mạnh, hoàn toàn có khả năng đáp ứng những đòi hỏi của anh. Tôi cũng suy nghĩ thoáng, chuyện đàn ông “ăn bánh trả tiền” bên ngoài chẳng hề làm tôi bận tâm. Chồng tôi cũng từng như thế. Thậm chí có những chuyến công tác dài ngày của anh, tôi còn chủ động mua bao cao su cho anh mang theo, dặn dò anh nhớ sử dụng khi quan hệ với “đối tác” để tránh về lây bệnh cho tôi... Thử hỏi còn có người vợ nào tâm lý hơn? Tôi luôn hiểu và chiều theo sở thích của anh. Tôi thường nói với anh: “Vì anh là đàn ông, em thông cảm với nhu cầu tình dục mạnh mẽ của anh nên chấp nhận để anh “ăn bánh trả tiền “ những lúc xa vợ. Nhưng, nếu anh phản bội thì không được. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh” (phản bội ở đây có nghĩa là anh thực sự có tình cảm với người con gái khác ngoài vợ). Anh luôn tự hào khoe với bạn bè tôi là một người vợ “chịu chơi”, nhưng anh đã không biết dừng lại. Lần ấy, do yêu cầu công việc, tôi phải ra Vũng Tàu gấp. Anh lại đang có việc ngoài đó với những người bạn. Chính mắt tôi nhìn thấy anh từ trong khách sạn bước ra, tay trong tay với cô em gái của bạn anh. Cô ta làm kế toán ở công ty, nhỏ hơn anh sáu tuổi, từng đơn phương yêu anh. Thấy tôi, anh lúng túng vì bất ngờ, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh và nói “Về nhà anh giải thích sau” Tôi im lặng quay về. Trưa hôm sau, anh về nhưng tôi không nói chuyện. Anh đứng bên ngoài phòng, nói lớn như thanh minh, rằng anh chỉ lo công việc làm ăn với bạn bè, cô ấy là em gái bạn anh nên đi chung cũng bình thường. Hai người ở cùng khách sạn, thậm chí là chung phòng nhưng không có gì với nhau cả, mạnh ai nấy ngủ, tôi hãy hiểu cho anh. Lời giải thích đó khiến tôi thấy vừa buồn cười vừa chua xót. Sao anh có thể xem tôi như một đứa trẻ lên ba? Quen anh lâu nay, anh là người thế nào chẳng lẽ tôi không rõ? Gia đình anh nền nếp và nghiêm túc, nhưng anh vốn là người trăng hoa. Với anh, tình dục là chuyện không thể thiếu. Anh sẵn sàng lên giường với bất cứ ai khi ham muốn và cũng vì chuyện đó mà tôi buộc phải mắt nhắm mắt mở cho anh thỉnh thoảng giải quyết nhu cầu ở bên ngoài, nhưng tôi từng nói rạch ròi, thà “ăn bánh trả tiền” chứ ngủ với phụ nữ bình thường khác ngoài vợ là không được Anh đã hứa chắc với tôi nhưng sau lưng tôi, anh vẫn có người khác. Tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn 76

VietUS magazine

60

ngủi này. Tôi muốn anh biết, sẽ không còn cơ hội nào cho anh. Sau chuyến công tác đó, tôi và anh chia tay vĩnh viễn. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi: “Vì sao đàn ông lại ngoại tình khi bên cạnh họ đã có người phụ nữ mà họ từng yêu và chọn lựa để sống chung?”. Thật khó tìm ra câu trả lời chính xác. Trong cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc có duy trì được hay không là do ý thức của mỗi người. Nếu tôn trọng giá trị gia đình, nếu đặt mình vào vị trí người bạn đời để cảm nhận một cách chính xác nỗi đau bị phản bội, có lẽ người ta sẽ biết dừng lại đúng lúc. Còn nếu như một trong hai người đã coi nhẹ tình cảm vợ chồng thì ly hôn là chuyện tất yếu sẽ đến, cho dù đó là lối thoát hay bi kịch.


ATLANTA KHOÂ BOØ TIEÄM BAÙN CAÙC THÖÙC AÊN CHÔI & Gifts (Beef Jerky) 牛肉幹

Vittoria Collection The Italian Fine Art Collections

ÑAÏI LYÙ ÑOÄC QUYEÀN:

Royal

Coù baùn ñaày ñuû caùc loaïi töôïng PHAÄT, töôïng CHUÙA vaø caùc töôïng trang trí khaùc (Made in Ttaly)

Caùc loaïi thuoác döôïc thaûo Thomas Troïng Voõ Phaïm Hoaøng Trung Thuoác ngheä Coâ Vaân MD Herbs_Nam Loäc Nutrition Depot Princess Lifestyle (B.S Morita) MD Herbs - #5

cöôøng döông baûo aán hoaøn

Coù baùn sæ cho caùc ñaïi lyù Nhaän gôûi haøng ñi khaép caùc tieåu bang

Khoâ Boø Khoâ Möïc Khoâ Caù Chaø Boâng Traùi Caây Ngaâm Xí Muoäi OÂ Mai Cam Thaûo Baïch Lieân Traø Gold Detox Foot Patch Coù nhieàu loaïi traø Diet...

Daàu Goäi, Daàu Döôõng Toùc

La Belle

bonsai INTERNATIONAL

Ñaïi Lyù Lunex & Papa Telecom Phone:

770-455-9180

Email: atlantakhobo2@yahoo.com

4897 buford highway #164, Chamblee, GA 30341 (in Hoa Binh SuperMarket Shopping Center)

H MÔØI

BAÛO MAI KÍN

VietUS magazine

60

77


CUÔC SÔNG BAN TRE

VÌ SAO ANH YÊU EM?

Khi yêu chân chính, con người ta có thể hi sinh tất cả vì nhau mà chẳng cần đòi hỏi. Vô tình lang thang trên mạng tôi đọc được câu chuyện tình cảm động “Vì sao anh lại yêu em?”. “Anh yêu em có phải vì em trẻ đẹp, giỏi giang hay nhà em khá giả”... giọng nói chứa đựng đầy sự chất vấn của cô gái với người bạn trai hiện chỉ là anh chàng công nhân nghèo. Không vội dập tắt ánh mắt hiếu kì của người con gái đang dõi ánh mắt vào mình, anh chỉ im lặng đứng nhìn người yêu... Vài tháng sau, cô gái xinh đẹp ngày đó bỗng dưng bị tai nạn. Vụ tai nạn đã cướp đi sức trẻ cũng như những gì quý giá nhất mà cô có. Giờ đây, cô chỉ là một người tàn phế, vô giá trị trong mắt đồng loại xung quanh. Cả những chàng trai trước kia có ý định theo đuổi cô giờ cũng đã chạy xa, chỉ còn lại một mình anh bên cô. Đẩy chiếc xe lăn vẫn còn mới trên con đường bệnh viện trải đầy những chiếc lá úa mùa thu đã héo rụng, anh gợi nhớ lại chuyện năm xưa và chợt nói: - Lúc trước, em từng hỏi anh “Vì sao anh lại yêu em?”. Và giờ thì em có câu trả lời rồi đó. Anh yêu em đơn giản vì tình cảm anh dành cho em là tình yêu chân chính. Đấy, câu chuyện về tình yêu thật cảm động. Tôi không biết bạn có tin câu chuyện trên không? Nhưng tôi tin, vì đó là sự việc có thật về tình yêu chân chính mà tôi đã được gặp. Khi nói về tình yêu chân chính thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Nhưng theo tôi, yêu chân chính có lẽ chỉ đơn giản là sự rung cảm từ hai con tim không có chỗ của nhu cầu thể xác và vật chất xen ngang. Khi yêu chân chính, con người ta có thể hi sinh tất cả vì nhau mà chẳng cần đòi hỏi lại.

78

VietUS magazine

60

Đôi lúc chỉ cần một ánh mắt ân cần và sự lặng lẽ âm thầm quan tâm, không nhất thiết phải phô trương tình cảm. Bởi tình yêu chân chính là kho báu bí mật giữa hai con người, chứ chẳng phải cuốn truyện tình lãng mạn cần được nhiều thính giả tung hô, ngưỡng mộ. Có người đặt câu hỏi rằng: “Tình yêu chân chính phải chăng chỉ là yêu thực?”... Một câu hỏi khá hay. Nhưng theo tôi, nó chưa đủ. Chân chính là thực, nhưng trong cái thực không được có cái dụng. Những người yêu nhau đều biết, khi yêu thì thường hay mù quáng và bị chi phối bởi tình cảm, mà cái tình cảm thì lại khó giải thích lắm, bởi nó không làm việc theo lý trí. Còn tình yêu chân chính thì lại không như vậy. Yêu chân chính là yêu bởi lý trí, chỉ khi yêu bằng lý trí thì người trong cuộc mới biết được cái gì là chân chính. Bạn sẽ thấy tình yêu chân chính không thể nào đào tạo ra những con người hoàn hảo, lý tưởng mà nó chỉ là nơi để những con người yêu nhau thực sự giúp nửa kia bù đắp những thiếu sót bản thân. Những con người yêu chân chính sẽ sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của người yêu mình bởi họ thấy rằng, đó mới là tình yêu thực sự. Yêu cái tốt chứ không phải yêu cái hoàn hảo.


Trong tình yêu chân chính, sẽ không có dấu hiệu của sự ghen tuông thái quá hay sự mặc cả của nỗi buồn và thù hận. Tình yêu chân chính chỉ chứa đựng yêu thương chan chứa niềm cùng hạnh phúc vô bờ bến từ cảm giác được yêu mang lại. Tình yêu có thể đưa con người ta đến những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất của cuộc đời, nhưng cũng sẽ là một kết tủa lắng chìm trong cuộc sống nhộn nhịp nếu như có xung đột. Yêu chân chính lại khác, có lẽ bạn sẽ chỉ tìm thấy những niềm vui và sự hi sinh trong đó. Trên màn ảnh hiện nay có rất nhiều những bộ phim khai thác nội dung xunh quanh tình yêu chân chính. Chắc vì nó là một nguồn đề tài khai thác vô tận cũng không hết. Kể chuyện tình Ngưu Lang-Chức Nữ ra thì có vẻ sẽ xa vời trong xã hội thế kỉ 21 hiện đại này, hay cả chuyện tình titanic cũng vậy. Những cốt chuyện giống, khác nhau, những câu chuyện tình đều kết ở cái chết... nhưng ở tất cả họ, ta đều tìm thấy được một tình yêu chân chính có mặt trong đó. Dù cho mỗi người có một cách yêu khác nhau nhưng thực sự đó đều mang một ý nghĩa chung là chân chính sẵn sàng hi sinh vì nhau. Giữa cuộc sống bon chen, xã hội đồng tiền lên ngôi, cái sắc chiếm ưu thế, liệu để có một tình yêu chân chính có phải là ảo tưởng?

Đối với tôi, điều đó không hề ảo và cũng chẳng cần tưởng. Còn bạn thì nghĩ thế nào? Sao bạn không tự viết lên khái niệm để tự định nghĩa về tình yêu chân chính cho chính mình. Còn tôi, bây giờ tôi phải dừng bút ở đây vì đối với tôi, suy ngẫm về tình yêu chân chính của tôi chỉ đơn giản là vậy - cho đi, không cần nhận lại.

$763

Lam Thanh Ngo, Agent 4500 Satellite Blvd Suite 1160 Van phong ben canh I Luv Pho 2 Duluth, GA 30096 Bus: 770-686-3935 lam.ngo.tz1x@statefarm.com www.NTLinsurance.com M - F: 9am - 6pm Sat: 10am - 2pm Sun & evening by appt

2010

VietUS magazine

60

79


CUÔC SÔNG SÚC KHOE

6 NHẦM LẪN TRONG VIỆC BỔ SUNG SẮT 3. Rau tươi và hoa quả vô ích trong việc bổ sung sắt Rất nhiều người không biết rằng ăn nhiều rau tươi, hoa quả rất tốt cho việc bổ sung sắt. Điều này là vì trong hoa quả và rau tươi có chứa nhiều Vitamin C, acid citric, acid malic, những loại acid hữu cơ này có thể kết hợp với sắt hình thành nên hợp chất, từ đó tăng độ hòa tan của sắt trong đường ruột, có lợi cho việc hấp thu sắt. 4. Cà phê và trà uống nhiều vô hại Đối với phụ nữ mà nói, uống quá nhiều cà phê và trà có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt. Đó là bởi vì acidum tannicum trong lá trà và những chất loại polyphenol có trong cà phê có thể kết hợp với Sắt hình thành nên loại muối khó tan, ức chế sự hấp thu chất sắt. Vì thế, phụ nữ nên uống trà và cà phê vừa phải, mỗi ngày 1-2 cốc là đủ. Tình trạng thiếu máu do thiếu sắt rất phổ biến ở các nước trên thế giới. Nguyên nhân bắt nguồn từ những quan niệm sai lầm trong ăn uống sau: 1. Ăn nhiều thịt không tốt cho cơ thể Một số phụ nữ nghe trên quảng cáo những độc hại trong thịt gây tổn hại đến sức khỏe nên chỉ chú trọng vào ăn những thực phẩm từ thực vật, dẫn đến việc ăn quá ít thực phẩm từ dộng vật chứa nhiều nguyên tố Sắt. Trên thực tế, thực phẩm từ động vật không chỉ chứa hàm lượng sắt phong phú mà khả năng hấp thu cũng rất cao, đạt đến 25%. Còn nguyên tố sắt có trong thực phẩm từ thực vật còn chịu sự ảnh hưởng của acid phytic, oxalate chứa trong thực phẩm đó làm cho tỉ lệ hấp thu thấp, chỉ còn khoảng 3%. Do đó, kiêng ăn thịt sẽ dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, trong ăn uống hàng ngày, lượng ăn vào rau củ quả và thịt đều phải cân bằng. 2. Trứng, sữa bổ cho người bị thiếu máu Sữa bò đủ dinh dưỡng nhưng chứa hàm lượng Sắt rất thấp, tỉ lệ hấp thu của cơ thể chỉ khoảng 10%. Ví dụ như trẻ em được nuôi bằng sữa bò, nếu người mẹ coi thường việc bổ sung thêm những thức ăn bổ dưỡng khác sẽ dẫn đến thiếu máu do thiếu Sắt. Lòng đỏ trứng gà bổ sung sắt tốt, hàm lượng sắt có trong lòng đỏ trứng gà tuy tương đối cao nhưng tỉ lệ hấp thu loại Sắt này chỉ 3%, nên không phải là loại thực phẩm có thể bổ sung sắt. Một số protein có trong trứng gà sẽ làm ức chế sự hấp thu sắt của cơ thể. Do đó, sữa bò và lòng đỏ trứng mà mọi người thường ăn tuy dinh dưỡng phong phú, nhưng nếu dựa vào chúng để bổ sung Sắt cho cơ thể thì không đủ. Tuy nhiên, gan động vật không chỉ chứa hàm lượng sắt cao mà tỉ lệ cơ thể hấp thu được cao trên 30%, rất thích hợp cho việc bổ sung Sắt cho cơ thể. 80

VietUS magazine

60

5. Thiếu máu được cải thiện là có thể dừng thuốc sắt Người bị bệnh thiếu máu theo chỉ thị của bác sĩ là uống thuốc Sắt, thấy tình hình thiếu máu đã cải thiện hoặc ổn định liền dừng uống thuốc, điều này là một cách làm sai lầm. Như vậy sẽ làm cho tình trạng thiếu máu xuất hiện lần nữa. Phương pháp chính xác là dùng thuốc sắt trị liệu bệnh thiếu máu do thiếu sắt, cho đến khi chứng thiếu máu đã ổn định thì vẫn phải tiếp tục uống thuốc sắt từ 6-8 tuần để bổ sung lượng sắt tích lũy trong cơ thể. 6. Đường đỏ có hiệu quả bổ máu Trong dân gian có truyền nhau rằng nước đường đỏ có thể bổ máu, trong thời kỳ kinh nguyệt và thời kỳ hậu sản, phụ nữ thường uống nước đường đỏ để bổ máu. Tuy nhiên, chuyên gia đã chỉ ra rằng, nước đường đỏ không có công hiệu thần kỳ như dân gian truyền. Chuyên gia cho biết, đường đỏ không có các công hiệu thần kỳ như dân gian nói là “ích khí dưỡng huyết”, “thúc đẩy co nhanh dạ con, bài trừ ứ huyết sau khi sinh”, trên thực tế trong đường đỏ không có thành phần hữu ích cho việc bổ máu mà đường đỏ nếu trong quá trình chế biến không sạch sẽ còn có thể chứa cả các tạp chất.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ VIETNAMESE BUDDHIST CULTURE CENTRE OF GEORGIA

CHÙA HẢI ẤN

5375 & 5361 Sanders Road. Lake City, GA 30260. Tel: (404) 366-0042 _______________________________________________________________________________________________

THƯ MỜI: Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Hải Ấn NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, Kính mời quý Phật tử và đồng hương dành thời gian và phát tâm hoa hỷ đến tham dự buổi tiệc chay gây quỹ hùn phước góp một viên gạch xây dựng ngôi Chùa Hải Ấn Chương trình ca nhạc gây quỹ xây dựng ngôi Tam Bảo Chùa Hải Ấn vào ngày 28 tháng 7 năm 2013 tại Grand Ballroom 6100 Live Oak Pkwy. Norcross, Georgia 30093. Chương trình văn nghệ có sự góp mặt ca sĩ Hồ Lệ Thu, Gia Huy, Giáng Ngọc, Dara Lý, Trúc Giang, Hướng Dương, Bé Thục Nhi. MC Giáng Ngọc. Vé ủng hộ: $25 Vé VIP: $40 "Mái Chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tông." “Phần chính của kế hoạch gây quỹ là kêu gọi sự phát tâm cúng dường của Phật tử vì đây là NGÔI CHÙA CHUNG CỦA MỌI PHẬT TỬ”, một lần nữa chúng tôi xin tha thiết kêu gọi Quý Phật Tử gia tâm trong sự phát tâm đóng góp hầu chúng ta có thể sớm hoàn thành công cuộc xây dựng chung này. Mọi đóng góp xin Quý Phật Tử đem đến chùa hoặc gửi về: CHÙA HẢI ẤN: 5375 Sanders Road. Lake City, GA 30260. Quý Đồng hương, Phật tử phát tâm bảo trợ hoặc đặt bàn VIP: Liên lạc Ấn Thành- (404) 457-1118 Trân trọng kính mời quý Đồng hương, Phật tử phát tâm mua vé ủng hộ và tham dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Hải Ấn để chúng ta cùng gieo trồng phước thiện và giúp chùa có kinh phí để xây dựng Phật điện. Xin trân trọng kính mời và thành tâm Nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Phật-Tử và Gia Quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện. TM Ban Tổ Chức

Tỳ Kheo Ni THÍCH NỮ HUỆ NGHIÊM

VietUS magazine

60

81


7 NGUY HẠI TỪ UỐNG NƯỚC NGỌT CÓ GA

men răng. Nếu chất răng bị tổn hại sẽ xuất hiện triệu chứng đau răng lợi và các bệnh răng miệng khác đồng thời gây nguy hại cho tủy răng. Ảnh hưởng đến sự dung nạp bình thường của các chất dinh dưỡng Chúng ta đều biết đồ uống có ga bán trên thị trường đều có đường, nếu cơ thể dung nạp quá nhiều, đường huyết sẽ tăng cao, từ đó làm cho dây thần kinh trung ương cảm thấy no, không ăn đã “no”. Thời gian dài như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến ăn uổng mà còn ảnh hưởng đến sự dung nạp bình thường của các chất dinh dưỡng.

Nước có ga không thể giải khát Trong đồ uống có ga ngoài một phần nước hoa quả tự nhiên ra, phần còn lại là hương vị, chất màu, chất bảo quản, mặc dù những chất phụ gia này có tiêu chuẩn sử dụng nghiêm ngặt, nhưng sau khi vào cơ thể vẫn cần tiêu hao lượng nước trong có thể để giúp trao đổi chất, làm cho chúng ta có cảm giác “càng uống càng khát”, đương nhiên là không có ích Đồ uống có ga luôn là món yêu thích của nhiều người trong những cho cơ thể. Ngoài ra, nếu uống nhầm phải đồ uống ngày nóng nực. Tuy nhiên uống nước có ga vốn không có hiệu quả lớn kém chất lượng sẽ gây ra nguy hại lớn cho cơ thể.

cho việc giải khát, giải nóng, mà còn gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, đặc biệt là 7 nguy hại sau đây.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Một điều tra trong suốt 8 năm đối với 91249 phụ Gây tổn hại cho thận nữ phát hiện, người uống trên 1 lon nước có ga/ngày Thận là cơ quan bài tiết quan trọng nhất của cơ thể, chất có hại sinh ra trong có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp đôi so với cơ thể đa phần thông qua thận bài tiết hình thành nước tiểu bài trừ ra ngoài cơ người uống dưới 1 lon. Kể cả người uống nước có thể. ga không tăng trọng lượng cơ thể nhưng vẫn hiển Trong nước ngọt có ga luôn có đại lượng chất khoáng, chất phụ gia, chất nhiên thúc đẩy cho bệnh tiểu đường phát tác. màu, chất bảo quản… những chất này vào cơ thể gây tổn hại cho thận, đồng thời sẽ tăng nguy cơ bị sỏi thận. Dễ gây béo phì cho trẻ Trọng lượng phát triển cơ thể của trẻ em thích Đem lại nguy hại cho dạ dày, đường ruột uống nước có ga thường phân làm 2 thái cực: quá Sau khi uống nhiều đồ uống lạnh có ga, huyết quản đường ruột, dạ dày gặp béo hoặc quá gầy. Lượng đường có trong nước có ga lạnh sẽ lập tức thu co làm cho lưu lượng máu của dạ dày đường ruột đã ít nay thường khoảng 10%, một long nước có ga 355ml có càng ít đi, từ đo làm cho chức năng dạ dày đường ruột mất cân bằng, thậm chí lượng đường khoảng 40g, mỗi ngày dung nạp 2 long gây ra co thắt dạ dày, viêm dạ dày, đau nhức dạ dày vv. Ngoài ra còn rất dễ dẫn nước có ga sẽ có 320 ngàn kalo. Liên tục 3 tháng sẽ đến trướng bụng, đau bụng đi ngoài. dung nạp hơn 28.800 ngàn năng lượng kalo, tương đương với tăng 4,1kg chất béo. Gây tổn thương cho răng Trong đồ uống có ga chứa nhiều chất phụ gia, chất tăng vị và acid hữu cơ vv đối với răng có tác dụng ăn mòn rất mạnh, sẽ làm hỏng lớp bảo vệ bề mặt

82

VietUS magazine

60


PHÁT HIỆN PROTEIN GÂY UNG THƯ DI CĂN Các nhà khoa học đến từ ĐH California (Mỹ) đã xác định được một loại protein quy định về sự lây lan và di căn của tế bào ung thư. Loại protein này mang tên Receptor-tyrosine-kinase-like Orphan Receptor 1 (ROR 1), tham gia vào quá trình kích hoạt hiện tượng chuyển dạng trung mô – biểu mô (hiện tượng EMIT), xảy ra trong quá trình tế bào phát triển phôi, nên có mối liên hệ đặc biệt với tình trạng di căn của khối u. Trong quá trình tiến hành nghiên cứu liệu pháp miễn dịch của bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy protein ROR 1. Theo các nhà khoa học, protein này được tìm thấy ở những người mắc ung thư đã chuyển sang giai đoạn di căn. TS Thomas Kipps, Chủ tịch nhóm nghiên cứu ung thư tại UC San Diego (Mỹ)

Các tế bào ung thư vú có kích thước lớn hơn tế bào thường tới 400 lần

cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy mối liên hệ của protein này với bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến tiền liệt”. TS Thomas Kipps cho rằng chính vì protein ROR 1 nằm trên bề mặt của tế bào ung thư nên có có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào khác ở bề mặt hoặc màng tế bào ung thư. Trong một loạt các thí nghiệm được thực hiện, nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ra mức độ hoạt động của ROR 1 càng cao thì sự phát triển và di căn của tế bào ung thư vú càng lớn. Ông ví ROR 1 giống như một ăng-ten truyền tải tín hiệu, khiến quá trình lây lan bệnh càng khó kiểm soát. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nhằm ức chế ROR 1 và đã thành công trong việc ngăn chặn quá trình di căn trên mô hình động vật. Tại Mỹ, ung thư là căn bệnh gây tử vong đứng thứ 2 chỉ sau bệnh tim mạch, hàng năm cướp đi sinh mạng của 575.000 người. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu hi vọng rằng có thể tìm ra các phương pháp và liệu trình hữu hiệu để ngăn chặn căn bệnh quái ác đã trở thành mối đe dọa khủng khiếp trên toàn thế giới.

VietUS magazine

60

83


CUÔC SÔNG MEO VĂT

MẸO TRANG TRÍ SÀN NHÀ CHUYÊN NGHIỆP

nhà. Khi sử dụng thảm nên để trống hai phần sàn lộ ra. Nếu nhà có trẻ em và thú nuôi nên sử dụng thảm len vì nó che đi những vết bẩn. Trong phòng lớn bạn có thể dùng nhiều thảm để phân Sàn nhà có thể tỏa sáng tạo điểm nhấn cho không gian nhà nếu chia không gian.

bạn biết cách trang trí. Đừng bỏ phí khoảng trống dưới chân chúng ta, nó có thể khiến cho không gian trở nên mê hoặc, đầy mới lạ. 1. Trang trí với giấy nến

4. Che giấu vết bẩn cho sàn gỗ Sử dụng sàn gỗ bạn cần biết cách bảo vệ nó khỏi những vết bẩn, hư hỏng và độ ẩm xâm nhập làm mối mọt và cong vênh nền sàn. Nhưng không có nghĩa là bạn để nó trở nên nhàm chán với màu sắc đơn giản vốn dĩ của nó. Sử dụng các mảnh gỗ từ mờ đến siêu bóng, màu sắc từ đậm tới nhạt khiến cho con mắt của bạn không dừng lại một điểm nào trên sàn. 5. Chú ý thiết kế chân tường phù hợp sàn nhà Các sàn cứng như gạch, đá, gỗ cần có chân tường làm liền kề với tường. Việc trang trí khu vực chân tường này cũng đòi hỏi chuyên nghiệp. Không đơn giản như trải thảm và sơn sàn nhà, chân tường cần được tập trung chu đáo để nối liền không gian sàn nhà và không gian tường thống nhất trong một ý tưởng thẩm mĩ riêng.

Cho dù sàn gỗ tồi tàn hay sáng bóng không tì vết thì bạn vẫn có thể làm tăng nét quyến rũ hấp dẫn của nó với giấy nến và sơn. Hoa văn có thể lựa chọn là những bông hoa to và màu sắc tương phản với màu sàn. Bạn nên tham khảo các hoa văn trên mạng hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi thay đổi hình ảnh của sàn nhà. 2. Dùng sơn Nhiều khi chỉ điều chỉnh lại lớp sơn sàn nhà mà không gian dường như được tái tạo lại, trở nên mới lạ hơn. Nếu bạn không thích màu nâu của gỗ thì bạn có thể sơn các màu khác mát lành hơn trong hè như màu xanh lá cây chẳng hạn. Khi sơn cần chú ý tính kết dính của sơn với sàn nhà, khó sơn hơn cả chính là nền xi măng. Nên chọn sơn có khả năng chịu đàn hồi cao, chịu được những vết giày nhọn, những vật nặng, ít bị trầy xước và không chứa chì độc hại. 3. Sử dụng các loại thảm Đặt thảm ở đâu trên nền nhà không phải là việc khó nhưng cần có sự chu đáo trong cách lựa chọn màu sắc, kích thước và sắp xếp chúng. Điều quan trọng là cách làm sạch thảm khi bị bẩn, kích thước phù hợp với nội thất trong

84

VietUS magazine

60


MẸO BỐ TRÍ HỆ THỐNG ÁNH SÁNG ĐẸP PHÒNG KHÁCH

Hãy tham khảo những gợi ý bài trí ánh sáng dưới đây để tìm được giải pháp hợp lý cho căn phòng! Phòng khách có tầm quan trọng đặc biệt trong ngôi nhà bởi đây không chỉ là không gian sinh hoạt chung cho cả nhà mà còn là nơi để chủ nhân tiếp đãi khách quý, do vậy không gian này luôn cần được đảm bảo sao cho đủ sáng. Nhưng bố trí ánh sáng thế nào cho hợp lý và đẹp mắt vẫn còn là băn khoăn của nhiều người. Ánh sáng tự nhiên tỏa đều đồng thời có yếu tố có lợi cho sức khỏe vì vậy bạn nên tận dụng nguồn sáng tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nếu ngôi nhà của bạn ít mặt thoáng, bạn có thể sử dụng kính hoặc gạch kính thay cho những bức tường gạch thông thường. Giếng trời cũng là một giải pháp cung cấp ánh sáng hiệu tuyệt vời cho nhà thiếu sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng song song các loại đèn chiếu sáng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều chủng loại đèn như đèn chùm, đèn hắt, đèn âm trần, âm tường với nhiều mẫu mã đa dạng, đẹp mắt, giúp tạo ra điểm nhấn trong ngôi nhà. Nếu muốn ánh sáng trong phòng được tự nhiên, bạn có thể sử dụng loại đèn âm trần. Loại đèn này được đặt trong khoang trần, tạo ra ánh sáng sẽ tương phản với trần nhà và mang đến cảm giác như chính bề mặt đó đang phản chiếu ánh sáng. Nếu bạn muốn nhấn mạnh một chi tiết trong phòng khách, hãy sử dụng ánh sáng để làm điểm nhấn cho chi tiết đó. Những chiếc đèn chiếu thẳng hoặc đèn huỳnh quang đặt phía sau đồ nội thất trong phòng sẽ làm nổi bật những bức tranh, bức điêu khắc... bạn muốn hướng đến. Nguồn ánh sáng trang trí ở những góc đặc biệt cũng đem lại cho phòng khách cái nhìn độc đáo hơn. Trên thực tế, chỉ cần 2 đến 3 loại đèn được bố trí hợp lý là phòng khách của bạn đã rất đẹp và đủ sáng. Nếu “tham” sử dụng quá nhiều loại đèn cũng như bố trí quá nhiều điểm nhấn ánh sáng, căn phòng của bạn rất dễ bị rối. Do vậy trước khi tiến hành bố trí lắp đặt hệ thống chiếu sáng, bạn nên lên ý tưởng về ánh sáng.

VietUS magazine

60

85


CUÔC SÔNG GÓC CHO BÉ

HÓA GIẢI XUNG ĐỘT GIỮA CÁC CON

Cha mẹ thường cho rằng anh chị em bắt nạt nhau là điều vô hại. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới đây cho thấy phụ huynh đã sai lầm. Các nhà nghiên cứu tại Đại học New Hampshire (Mỹ) tiến hành hơn 3.500 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các thiếu niên, nhi đồng (cùng phụ huynh hoặc bảo mẫu nếu đứa trẻ dưới 10 tuổi) để xem liệu những đứa trẻ đã từng trải qua việc bị đánh đập, đòi đồ hay bị chế nhạo, tẩy chay... hay chưa. Rõ ràng, trẻ em cũng chịu những tổn thất về tinh thần khi bị anh chị em ruột bắt nạt, đánh đòn hay trêu chọc. Một cú đánh nhẹ cũng có thể gây nhiều tác hại, khiến nạn nhân đau khổ nhiều hơn so với khi bị một người ngoài bắt nạt. Càng nhỏ tuổi, các em càng dễ bị tổn thương tinh thần do bị bắt nạt. Trẻ dưới 9 tuổi chịu tổn thất về tinh thần nặng nề hơn những đứa 10-17 tuổi. Trẻ em ở tất cả các nhóm tuổi, thậm chí khi không chịu toàn bộ những hành vi bắt nạt của các anh chị em ruột, vẫn bị ảnh hưởng nhất định. “Trẻ chỉ bị anh chị em ruột của mình đánh hoặc chế giễu cũng phải chịu nỗi đau về tinh thần lớn hơn những em bé không bao giờ bị anh chị em ruột bắt nạt”, Corinna Tucker (Đại học New Hampshire), tác giả của nhóm nghiên cứu cho biết. “Đã có rất nhiều biện pháp được thực hiện để ngăn chặn sự bắt nạt trong những đứa trẻ cùng lớp, cùng trường, cùng nhóm chơi… với nhau nhưng dường như chưa ai để ý đến sự bạo hành giữa các anh chị em ruột”. Tiến sĩ Robin Mallett, một bác sĩ tâm thần trẻ em và vị thành niên của Đại học Texas Medical Branch (UTMB), Mỹ, cho rằng nghiên cứu này “giúp mọi người hiểu hơn về một loại hình ngược đãi mà nhiều người vẫn tưởng nó là một phần bình thường trong sự trưởng thành của trẻ”. Bình thường, phản ứng của cha mẹ khi con cái bị một đứa trẻ bên ngoài bắt nạt hoàn toàn khác khi bé bị chính các anh chị em ruột của mình bắt nạt. Điều này có thể gây những tổn thương tinh thần cho chính em bé bị bắt nạt. Bố mẹ có thể làm gì để ngăn chặn tình trạng bắt nạt nhau giữa các anh chị 86

VietUS magazine

60

em ruột? Bản thân việc nhận thức được hậu quả của vấn đề này đã là một bước tiến quan trọng. Mallet khuyên phụ huynh nên “có cách giám sát trẻ phù hợp và nói với chúng việc bắt nạt người khác là không được chấp nhận, đồng thời cũng không để người khác - kể cả là anh chị em ruột bắt nạt”. Bố mẹ sẽ luôn sẵn sàng để giải quyết những sự việc nghiêm trọng như thế này. Dưới đây là những việc bố mẹ cần làm ngay để ngăn chặn tình trạng bắt nạt giữa các con với nhau: - Thiết lập những giá trị và quy tắc trong gia đình: Không chấp nhận sự bắt nạt. - Bản thân bố mẹ cũng không có những hành xử hung hăng, côn đồ, đặc biệt là trước mặt bọn trẻ. - Đánh giá cao những biểu hiện tich cực và lòng tốt giữa các anh chị em. - Ghi nhận và khen ngợi những đặc điểm cá nhân của mỗi đứa trẻ. - Không thể hiện thái độ thiên vị hay phân biệt yêu quý ai hơn trong số các con của mình. - Dành thời gian để xây dựng lòng tự trọng của mỗi đứa trẻ. - Cho trẻ thời gian “nghỉ giải lao” trong các cuộc xung đột giữa anh chị em với nhau để xoa dịu tình huống. Mallett nói thêm rằng cha mẹ không nên trì hoãn việc đưa trẻ đi bắt nạt và bị bắt nạt đến các bác sĩ nhi khoa cũng như các bác sĩ tâm lý nhi để hiểu hơn những mong muốn và nhu cầu của trẻ. Điều này sẽ có ích cho tất cả những đứa con của bạn.


NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI CHĂM SÓC GIẤC NGỦ CHO BÉ

Việc chăm sóc giấc ngủ cho bé không quá khó nhưng cũng không đơn giản, nhiều cha mẹ vẫn mắc phải những lỗi điển kinh điển khi cho con ngủ (Ảnh minh họa)

Với trẻ mới biết đọc, đang tập đọc thì sách là phương tiện ban đầu hỗ trợ chuyển từ ngôn ngữ nói dần sang ngôn ngữ viết. Không chỉ nâng cao vốn từ vựng, đọc sách còn giúp trẻ các kỹ năng sống về sau. Nhiều bà mẹ đoảng không biết cách chăm sóc giấc ngủ cho con và cứ ngỡ rằng bất cứ tư thế nào con lựa chọn để ngủ đều là chuẩn, họ không biết rằng tư thế ngủ sai sẽ khiến sức khỏe của con gặp trục trặc. Để khiến bé ngủ ngon giấc, tư thế ngủ vô cùng quan trọng, dưới đây là những lỗi điển kinh điển mà nhiều bậc cha mẹ thường gặp khi cho con ngủ. Phá vỡ thời gian biểu của bé Nhiều bậc phụ huynh không nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc giấc ngủ cho con, một thời gian biểu cụ thể cho bé đặc biệt là trẻ sơ sinh. Khi bố mẹ tôn trọng mô hình thời gian biểu của bé, bố mẹ sẽ phát triển được các thói quen ngủ nói riêng và những thói quen tích cực khác nói chung cho bé. Việc phá vỡ lịch trình ngủ nghỉ của con sẽ khiến con bị đảo lộn thời gian, mất giấc ngủ và khiến tâm trạng con cáu gắt. Vì vậy, cha mẹ phải xem xét điều này như một vấn đề ưu tiên để đảm bảo em bé được khỏe mạnh, việc ngủ đúng giờ vô cùng quan trọng cho bé. Nhiều bà mẹ thắc mắc vì sao con mình đang ngoan bỗng dưng một ngày con thường xuyên cáu gắt, khóc nhè, mếu máo, vậy thiếu ngủ có thể là một trong những nguyên nhân mà bạn cần chú ý tới. Thiếu ngủ sẽ khiến bé trở nên mệt mỏi, không có hứng thú để làm gì. Việc chăm sóc giấc ngủ cho bé không quá khó nhưng cũng không đơn giản, nhiều cha mẹ vẫn mắc phải những lỗi điển kinh điển khi cho con ngủ

Ngủ sai cách Nhiều bậc phụ huynh mẹ ủ bé sơ sinh trong lớp chăn dày, họ nghĩ rằng điều này sẽ khiến con đỡ bị giật mình nhưng họ đã sai vì điều này sẽ khiến thân nhiệt của bé bị tăng lên, khi thân nhiệt tăng lên, bé bị ra mồ hôi thì khả năng bị cảm lạnh là rất cao. Bên cạnh đó, việc đặt bé nằm trong cũi xung quanh có nhiều chăn cũng có nguy cơ sức khỏe của bé bị ảnh hưởng. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận mối đe dọa của hội chứng đột tử trẻ sơ sinh (SIDS) do tư thế ngủ không đúng. Cha mẹ nên cho bé ngủ trên giường ở những tư thế an toàn, thu xếp gọn gàng chăn màn, giường chiếu để không khí xung quanh trẻ được thoáng đãng. Cha mẹ phải chú ý tới các tư thế ngủ có lợi cho bé. Tuy nhiên những tư thế ngủ (nằm ngủ, nằm sấp, nằm nghiêng) thường có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Nằm ngửa tốt cho bé, với tư thế này, mũi bé sẽ hướng lên trên tránh được những vật xung quanh ảnh hưởng. Tư thế này giúp bố mẹ có thể quan sát tình trạng của bé được tốt nhất. Nhược điểm của tư thế này đó là nếu nằm lâu sẽ ảnh hưởng tới hình dáng đầu của bé. Thêm vào đó, nếu trẻ bị nghẹt mũi, tư thế này có thể khiến bé bị khó thở. Nằm sấp là tư thế bé sơ sinh ưa thích, tư thế này khiến bé nhanh tập bò, tập lẫy. Tuy nhiên, tư thế này dễ khiến bé bị nghẹt thở. Nằm nghiêng khiến bé được an toàn, bé hô hấp dễ dàng hơn nhưng dễ bị trớ sữa theo khóe miệng. Nhược điểm là điều này ảnh hưởng tới hình dáng tai của bé. Với những ưu nhược điểm này, cha mẹ nên cẩn trọng khi cho bé ngủ. Cha mẹ nên quan sát thật kỹ con trước, trong quá trình ngủ. Rung con ru ngủ Không thể phủ nhận rằng những hành động rung lắc như thế này khiến bé được thư thái dễ chịu đi vào giấc ngủ tuy nhiên điều này lại vô cùng nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng của bé. Hành động này khiến não của bé dễ bị tổn thương. Để cho bé “Ngủ ngày cày đêm” Bé không ngủ suốt đêm như những trẻ khác, ban ngày bé thường xuyên ngủ. Bạn cần giúp bé phân biệt được sự khác nhau giữa ngày và đêm. Ngày bé có thể chơi nhưng đêm bé cần phải ngủ. Bạn hãy giữ cho phòng của bé tràn đầy ánh sáng vào ban ngày và trong cả giấc ngủ ngắn ban ngày. Còn buổi tối thì bạn hãy tắt hết đèn để bé biết bé cần phải ngủ.

VietUS magazine

60

87


NHỮNG LÝ DO BÉ THƯỜNG QUẤY KHÓC

Dù khóc là dấu hiệu thường xuyên ở bé nhưng bạn cần nhớ rằng, luôn có một lý do nào đó khi bé khóc. Để tìm câu trả lời, mời bạn tham khảo 8 lý do bé khóc phổ biến và cách khắc phục, từ Parents: 1. ‘Xin mẹ cởi bớt áo len ra’ Trời trở lạnh không có nghĩa là bé cần mặc tầng tầng, lớp lớp. Cha mẹ có xu hướng mặc quá nhiều cho bé nhưng bé sẽ cau có nếu bị nóng và đổ mồ hôi – giống như người lớn. Khắc phục: Mặc cho bé với số lượng áo tương tự như bạn đang mặc. Nếu bạn không chắc liệu bé quá nóng (hay quá lạnh), hãy đặt tay lên lưng (hoặc bụng) của bé để đo thân nhiệt. Sờ vào chân (hoặc má) của bé thường có cảm giác lạnh hơn. 2. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa’ Tất nhiên, bé chưa thể hiểu những câu như: “Tôi không tin anh về muộn vì tắc đường” hoặc: “Anh không biết tự đổ rác à?” nhưng bé có thể cảm nhận khi cha mẹ đang “khẩu chiến”. Nếu có căng thẳng hay la hét, bé sẽ khó chịu và bắt đầu quấy khóc. Khắc phục: Xung đột vợ chồng nhiều khi rất khó tránh (nhất là trong việc chăm con). Nhưng bạn nên giữ bình tĩnh và tạo không khí gia đình nhẹ nhàng cho con. Nếu cần thảo luận gay gắt, nhớ cách ly với bé. 3. ‘Con rất stress’ Quá nhiều tiếng ồn, ánh sáng (ở các trung tâm mua sắm, quán cafe đông người) có thể làm bé gào khóc. Khắc phục: Mỗi bé đều chịu đựng được một môi trường khác nhau, vì thế, hãy chú ý đến thái độ của bé. Đừng ở lâu trong một cửa hàng, quán ăn và giảm tiếng ồn của đồ chơi. Ngoài ra, nên cho bé ở nơi yên tĩnh sau một chuyến đi chơi để bé cân bằng tinh thần. 4. ‘Bụng của con đang đau’ Có nhiều lý do chưa sáng tỏ về cảm giác khó chịu ở bụng của bé. Có thể do bé bị đầy hơi, táo bón hoặc dị ứng với sữa... Khắc phục: Trước tiên, hãy thử vỗ ợ hơi cho bé thường xuyên. Bạn cũng có

88

VietUS magazine

60

thể giảm đầy hơi cho bé bằng cách massage bụng hoặc luyện tập đôi chân cho bé như cách đi xe đạp. Nếu bé bú mẹ, nên cho bé bú cạn một bên ngực mẹ mới chuyển sang bên kia (sữa đầu có lượng lactose cao hơn sữa sau, dễ gây đầy bụng). Nếu bé bú bình, nên chọn núm vú cao su chảy chậm hơn để bé không nuốt phải nhiều không khí. Nếu vẫn chưa hiệu quả, nên hỏi bác sĩ xem liệu con bạn có bị dị ứng sữa không. 5. ‘Con bị chèn ép’ Em bé của bạn có thể khóc vì một sợi tóc hay một ít nước dính quanh ngón chân, gây khó chịu hoặc đau đớn. Hoặc bé khóc vì bị kẹp dây đai xe đẩy... Khắc phục: Hãy cẩn thận kiểm tra các ngón tay, ngón chân cho bé. Nếu bạn tìm thấy một sợi tóc quấn vào ngón chân bé, hãy nhẹ nhàng gỡ bỏ nó. Nên nhớ rằng, một sợi tóc cũng có thể quấn vào “chim” của bé. Ngoài ra, nên kiểm tra, khóa kéo hoặc dây địu, dây xe đẩy... để chắc chắn rằng, chúng không quá chặt. 6. ‘Con đang cô đơn’ Từ 6 đến 9 tháng tuổi, bé học được rằng, bé là cá thể riêng biệt với mẹ. Nhưng bé có thể khóc ngay khi thấy mẹ rời khỏi phòng. Khắc phục: Hãy cho bé vui chơi bên cạnh khi bạn đang phơi hoặc gập quần áo. Nhưng nếu bé vẫn khóc, hãy tạm ngừng việc và vui chơi cùng con. Đôi khi, chỉ cần bạn quay lại, mỉm cười hoặc ôm ấp, bé sẽ nín khóc ngay. Những cái vỗ nhẹ nhàng vào lưng cũng giúp trấn tĩnh bé, nhắc bé rằng bạn rời xa rồi cũng sẽ quay lại. 7. ‘Con sắp chết đói rồi đây’ Em bé của bạn có thể vừa ăn một tiếng đồng hồ trước nhưng bây giờ, bé lại đang khóc vì: “Con muốn ăn nữa”. Điều này thường xảy ra vào thời điểm 2-6 tuần tuổi; 3-6 tháng và kéo dài một vài ngày. Tuy nhiên, cảm giác háu đói cũng có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào. Khắc phục: Kiểm tra xem liệu bé có thực sự đói? Bài kiểm tra tốt nhất là đặt bé trong xe đẩy. Nếu bé bình tĩnh hoặc ngủ nhanh chóng thì bé không cần thức ăn. Nhưng nếu bé gào khóc phản đối thì hãy cho bé “ti mẹ” hoặc bú bình. Đừng lo lắng vì chẳng có bé nào mắc bệnh vì bú mẹ nhiều quá cả.


Caét Caây Ñaøo Goác Ñoå Xi maêng - Parking - Nhöïa ñöôøng

(770) 597-0771

Thaønh thaät-Taän Taâm-Vui veû Ñeå phuïc vuï Ñoàng Höông

VietUS magazine

60

89


CUÔC SÔNG GÓC ÔNG BÀ

CHỨNG BỆNH THẦN KINH THƯỜNG GẶP KHI GIÀ

Sự lão hóa của các cơ quan khi tuổi già đến, đặc biệt, sự già hóa của hệ thần kinh có thể đến sớm và trở thành các bệnh thần kinh thường gặp ở người cao tuổi.

“ bốn chín chưa qua, năm ba đã tới” phát hiện các chứng bệnh thần kinh thường gặp. cần chú ý những biểu hiện như đau nhức ở hệ thần kinh như đau đầu, đau ở nửa mặt, đau kiểu thắt lưng hông …, chứng co giật, run chân tay, chóng mỏi nửa người, ở hai chân, đặc biệt là chứng cứng cơ khi cử động, triệu chứng quên lẫn, nhớ nhầm; ám ảnh, lo sợ. - Khi xuất hiện các triệu chứng trên, cần phát hiện kịp thời, kết hợp chẩn đoán trên lâm sàng, cận lâm sàng bằng siêu âm tim mạch, siêu âm xuyên não, ghi điện não, chụp cắt lớp vi tính và các test thần kinh tâm lý…

Triệu chứng của các bệnh thần kinh hay gặp ở người cao tuổi - Điển hình nhất là chứng đau nửa đầu, nhức nửa mặt, đau thần kinh hông, đau thường kèm theo đau mình mẩy, chân và bả vai. - Chứng run, co giật, thường ở chân tay. Người bệnh đi đứng loạng choạng hay nói run run. Có thể Phương pháp điều trị xuất hiện những cơn co giật kiểu động kinh. Do đặc điểm cơ thể người cao tuổi, việc điều trị các bệnh thần kinh phải toàn - Rối loạn về tâm thần, chức năng điều hòa cử diện: động, rối loạn nuốt, phát âm, trí nhớ. Người bệnh hay - Sử dụng thuốc: cơ thể người già hấp thu chuyển hóa và thải trừ thuốc kém quên, lẫn nhiều, hoặc có triệu chứng nhớ nhầm, ngộ nên cần phải thận trọng khi dùng thuốc. Nên chỉ định thêm các thuốc giúp nâng nhận… cao thể trạng, các loại vitamin, nhất là nhóm B và kết hợp với thuốc Đông y. - Phục hồi chức năng cho hệ thần kinh: là một phương pháp điều trị tích cực, Một số bệnh thần kinh thường gặp ở người tổng hợp. Hiệu quả nhất vận dụng các phương pháp dưỡng sinh, thiền, khí công, cao tuổi - Tai biến mạch máu não: thường gặp nhất là tắc luyện khí…Nên kết hợp phục hồi chức năng cho người cao tuổi dựa vào cộng mạch, lấp mạch gây nhồi máu não, thiếu máu não đồng. - Phục hồi chức năng vận động bằng xoa bóp, bấm nắn. cục bộ, các trường hợp chảy máu màng não, viêm - Tác động tâm lý, liệu pháp tâm lý như tĩnh tâm phù hợp với các thời khắc màng não do mủ hoặc do lao… trong ngày. Biện pháp này giúp người bệnh tự xác định việc tập luyện, ăn uống, - Bệnh Packinson: bệnh có các triệu chứng thường gặp như: run (lắc, vẫy) khi nghỉ ngơi, cứng nghỉ ngơi hợp lý. khớp và chậm chạp khi bắt đầu một cử động nào đó (được gọi là bradykinesia). Chẩn đoán xác định khi bệnh nhân có 2 trong 3 đặc điểm trên. Tư thế không vững là dấu hiệu thứ tư,tuy nhiên nó chỉ xuất hiện trong trường hợp muộn, thường là khi BN đã bị bệnh được 8 năm hoặc hơn. - Bệnh Alzheimer: bệnh nhân thường thấy trạng thái mất trí tiến triển thường khởi đầu bằng rối loạn trí nhớ, các rối loạn ngôn ngữ, rối loạn hoạt động, rối loạn trí tuệ. Phương pháp chẩn đoán - Cần có một kế hoạch theo dõi bệnh cho lứa tuổi

90

VietUS magazine

60

Phòng bệnh Chúng ta cần phải có một kế hoạch theo dõi phát hiện những thay đổi về tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiết niệu (phù…) những thay đổi về các giác quan (ví dụ mắt nhìn có ruồi bay, mờ mắt, nghe o o trong tai, nghe kém, ăn thì nghẹn, uống nước thì sặc…) hoặc những rối loạn tâm lý… Các trung tâm y tế cơ sở cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa thần kinh, theo dõi có ghi chép những thay đổi về thần kinh của những người cao tuổi ở khu vực dân cư của đơn vị. Tổ chức phổ biến kiến thức thông thường về phòng chống các chứng bệnh thần kinh cho cán bộ y tế cơ sở cũng như cho người cao tuổi trong cộng đồng.


DUY TRÌ SỨC KHỎE TIM MẠCH TUỔI GIÀ

Các bệnh lý tim mạch là mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe người cao tuổi. Tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, vữa xơ động mạch... luôn gia tăng tỷ lệ thuận với tuổi tác. Tuy nhiên, nếu chúng ta có một chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nói trên, giúp người cao tuổi sống khỏe và có ích hơn. Điều chỉnh hàm lượng cholesterol máu từ thực phẩm Hàm lượng cholesterol toàn phần trong máu tăng là một trong các nguyên nhân gây ra các bệnh lý tim mạch. Có thể điều chỉnh hàm lượng này bằng cách lựa chọn những thực phẩm như: Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan hoặc không hòa tan đều có lợi cho sức khỏe tim mạch. Sử dụng hằng ngày những thứ này có thể giảm huyết áp, hạn chế quá trình xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ ung thư ruột già, là cách hiệu quả giảm lượng chất béo trong chế độ ăn. Tập thể dục tốt cho tim mạch người già Bằng chứng khoa học về tác dụng làm giảm cholesterol của chất xơ mạnh đến nỗi nhiều nước trên thế giới cho phép các hãng chế biến thức ăn chứa nhiều chất xơ hòa tan được ghi lên sản phẩm, như một khuyến cáo dành cho bệnh nhân có nguy cơ tim mạch hay đã mắc bệnh. Nguồn của các loại chất xơ hòa tan được có từ các loại đậu, lúa mạch, các trái cây họ chanh, táo và ngô. Các chất xơ không hòa tan rất quan trọng để tạo khối phân và đào thải nhiều chất có hại cho cơ thể, có lợi cho hệ tim mạch. Nguồn chất béo không bão hòa từ trái ôliu, cá, dầu vừng (mè), lạc, quả óc chó, quả hồ đào... các loại dầu từ quả này khi tham gia vào quá trình tiêu hoá sẽ có lợi cho tim mạch. Chất béo không bão hòa dạng đơn làm tăng cholesterol tốt mà không làm tăng cholesterol toàn phần. Đậu nành từ lâu là một loại thực phẩm quý cho bệnh tim mạch. Không chỉ cung cấp chất béo không bão hoà mà nó còn chứa các chất chống ôxy hóa gọi là

isoflavones, đây là một chất rất quan trọng làm chậm quá trình vữa xơ động mạch, rối loạn lipid, làm săn chắc và dẻo dai cơ tim. So với các loại protein từ động vật thì đậu nành không chỉ đáp ứng đầy đủ protein mà còn chứa nhiều axit amin hơn các thực phẩm động vật. Do đó các người bệnh tim có thể sử dụng đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Các vitamin nhóm B có trong nhiều loại thức ăn, trong đó folate hay còn gọi là axit folic (B9) và B6 quan trọng đến nỗi chúng được các chuyên gia tim mạch trên thế giới xếp vào hàng “top ten” của các chất có lợi cho tim mạch. Vitamin B9 và B6 có thể hạ nồng độ homocysteine máu, vì nồng độ chất này trong máu cao có thể gây ra những cơn đau tim. Bởi vậy, ăn những thực phẩm có chứa vitamin B9 và B6 là tốt cho tim mạch. Các thức ăn có nhiều vitamin B9 này là những rau lá xanh, các loại đậu đỗ, nước cam. Vitamin B6 có nhiều trong thịt gà, thịt bò. Hạn chế ăn các loại thịt, cá xuống còn 150- 200 gam/ngày, ăn không quá 3 quả trứng /tuần và phải ăn cách ngày. Không ăn thịt mỡ, phủ tạng động vật, da của các loại da cầm, thay thế bằng đạm thực vật như đậu tương..., tăng cường ăn rau quả. Tránh các thức ăn nhanh như bánh hamburger, bánh có nhân thịt băm, thịt rán, bánh gatô. Uống sữa đã tách bơ, hạn chế ăn phomat, kem. Tăng cường vận động Các công trình nghiên cứu cho thấy, trái tim của những người 60 tuổi nếu tập luyện thường xuyên hoạt động như trái tim của người 40 tuổi mà không tập luyện gì. Các bài tập rèn sức bền (đi bộ sức khỏe 5 - 7 buổi/tuần, 30 - 60 phút/buổi; chạy sức khỏe 2 - 3 buổi/tuần, 20 - 40 phút/buổi, tập bơi 3 buổi/tuần, tốc độ và thời gian tập tùy sức) sẽ cải thiện tuần hoàn và chuyển hóa của tim (phát triển hệ thống mao mạch, tăng dự trữ glycogen của cơ tim...) giúp bảo vệ tim trước các stress gây thiếu ôxy (căng thẳng thần kinh, hoạt động thể lực căng thẳng...); giảm nhịp tim, giảm huyết áp, tim hoạt động tiết kiệm và hiệu quả trong trạng thái yên tĩnh cùng như khi tập luyện; tăng cường chuyển hóa lipid, dẫn đến tăng khối lượng cơ bắp, giảm khối lượng mỡ trong cơ thể, điều chỉnh cân nặng. Điều chỉnh hành vi: bỏ hút thuốc, hạn chế rượu bia, kiểm soát stress. Hút thuốc có thể làm giảm lượng HDL (cholesterol có ích) tới 15%. Nếu các biện pháp trên không giúp giảm đáng kể hàm lượng cholesterol máu, thì bác sĩ sẽ chỉ định dùng thêm thuốc (statin) giảm mỡ máu như: lipitor, mevacor... các thuốc này có tác dụng giảm sản xuất cholesterol ở gan. Ở những bệnh nhân có tăng cao cholesterol máu, kết hợp tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh mạch vành thì việc dùng loại thuốc này là rất cần thiết để phòng ngừa các biến chứng tim mạch. Tóm lại, cholesterol rất cần thiết cho cơ thể, tuy nhiên để phòng ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường, mỗi người phải biết kiểm soát hàm lượng cholesterol của cơ thể ở mức an toàn bằng việc điều chỉnh chế độ ăn, tập luyện rèn sức bền thường xuyên và thay đổi một số hành vi.

VietUS magazine

60

91


CHẾ ĐỘ KHOA HỌC CHO NGƯỜI GIÀ BÉO PHÌ

Chế độ tập luyện Bên cạnh một chế độ dinh dưỡng hợp lý, bạn cần áp dụng thêm các phương pháp vận động để việc giảm cân đạt kết quả tốt hơn và để tăng cường sức khỏe cho bản thân.

Chế độ dinh dưỡng quá dư thừa cùng lối Chú ý: sống ít vận động khiến tình trạng béo phì xuất - Trước khi định áp dụng một phương pháp vận động nào đó, chị cần tới hiện ở mọi lứa tuổi và có xu hướng tăng cao ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Thể trạng và bệnh lý khác nhau sẽ người già. Những nghiên cứu gần đây của viện dinh dưỡng cho thấy tỷ lệ béo phì của nước ta gia tăng theo tuổi, 2/3 số người thừa cân, béo phì từ 45 tuổi trở lên, 1/3 còn lại từ 25- 45 tuổi. Một trong những lý do gây tăng cân, béo phì ở nhóm người trung niên, cao tuổi là do tốc độ chuyển hóa cơ bản của cơ thể suy giảm. Béo phì là một trong những biểu hiện của hội chứng rối loạn chuyển hóa, hội chứng này còn bao gồm: Tăng mỡ máu, gan nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, gút… Đây là những chứng bệnh rất ảnh hưởng tới chất lượng sống. Để tránh xa chúng, mỗi người cần kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân, béo phì. Chế độ dinh dưỡng Tuy nhu cầu ăn ngủ của người già ít hơn các tuổi khác, nhưng không vì thế mà những người cao tuổi béo phì không phải lựa chọn thực phẩm một cách kỹ càng. Bạn nên ăn 3 bữa ăn chính và 2 - 3 bữa phụ xen kẽ những bữa chính với những lưu ý sau: Tinh bột: Người cao tuổi nên bớt cơm để ăn nhiều khoai củ nhằm tăng chất xơ chống táo bón, thải cholesterol thừa, hạn chế nguy cơ tăng đường huyết và ung thư đại tràng. Vào các bữa phụ, bạn có thể bổ sung thêm sữa chua, sữa tươi ít đường. Chất béo: Cần hạn chế tối đa mỡ lợn, da, óc, phụ tạng động vật. Dùng dầu thực vật như dầu nành, dầu mè (trừ dầu dừa, dầu cọ). Chất đạm: Các chất đạm với cá, đậu hũ, các loại đậu đỗ, sữa đậu nành rất tốt với người già. Tăng cường ăn rau xanh, bí bầu luộc, quả chín ít ngọt bởi chúng rất tốt cho sức khỏe, chống táo bón, hạn chế đường huyết tăng nhanh, kiểm soát cân nặng và chống lão hóa. Tốt nhất, bạn nên ăn khoảng 300 g rau và 200 g trái cây mỗi ngày. 92

VietUS magazine

60

quyết định mức độ vận động của mỗi người. - Bạn cần vận động vừa phải và nên chọn các hình thức vận động nhẹ nhàng như: Thái cực quyền, đi bộ, luyện khí công, yoga… Bước vào lứa tuổi này, bạn nên đăng ký tham gia các câu lạc bộ thể dục để cùng nhau tập luyện hoặc các câu lạc bộ tiểu đường, tăng huyết áp… để trao đổi kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh, cùng với các bác sỹ kiểm soát bệnh tốt nhất. - Tránh vận động một mình, bạn cần có người luyện tập cùng và nên đem theo những thuốc cần thiết khi đi luyện tập. - Do người già thường mắc các bệnh mạn tính, các bệnh nặng nên việc giảm cân không chỉ giúp giảm tình trạng béo phì mà còn có ý nghĩa giảm nhẹ tình trạng bệnh. Việc giảm cân ở người già cần có sự hướng dẫn cụ thể của bác sỹ dinh dưỡng để thực hiện một cách an toàn. Bạn cần giảm rất từ từ, kết hợp chặt chẽ giữa chế độ ăn và tập luyện phù hợp với các bệnh lý đang mắc phải. - Cùng với lối sống khoa học trong ăn uống và tập luyện, người cao tuổi phải luôn giữ được trạng thái tinh thần lạc quan, vui vẻ và thoải mái nhất. Stress kéo dài là yếu tố thuận lợi cho nhiều bệnh lý, cũng là một nguyên nhân có thể dẫn đến béo phì. Vui sống tuổi già với cơ thể khỏe mạnh là điều bất cứ người cao tuổi nào cũng mong muốn.


NEW LISTINGS

Available

$230,000

Marble Spring

4 Bed 2.5 Baths, full basement 2 Car Garage, granite counters and island

Convenient Beaver Ruin area

Available

$275,000

North Druid Hills

4 -side Brick, Bamboo Hardwood Floors New appliances, New cabinets, updated bathrooms

Minutes to Lenox Mall

RENTALS $650 Available

71 Caboose Ct.

Your Home Here Call now to list your house with our team at Remax Grand South

2 Beds, 2 1/2 Baths

Kevin Do

Nicole Phan

kevin@dofinancials.com

nicole@dofinancials.com

678.481.1483 G R A N D

S O U T H

678.453.6511

Each office is independently owned and operated

VietUS magazine

60

93


PHÒNG BỆNH TÁO BÓN Ở NGƯỜI GIÀ

Bệnh táo bón có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng người cao tuổi bị táo bón chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Táo bón là một bệnh thường gặp thuộc hệ thống đường tiêu hóa. Bệnh táo bón có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng người cao tuổi (NCT) bị táo bón chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Bình thường một người có thể đi ngoài có thể từ 1-3 lần trong một ngày hoặc trên 3 lần trong một tuần. Được gọi là bị táo bón khi quá 3 ngày chưa đi ngoài hoặc đi ngoài dưới 3 lần trong một tuần, có thể có từng cơn đau quặn bụng, phân rắn, mỗi khi đi ngoài phải rặn mạnh. Nguyên nhân gây táo bón ở NCT Thức ăn, nước uống sau khi vào đường tiêu hóa đa phần sẽ được hấp thu ở ruột non, phần còn lại và các chất cặn bã sẽ dồn xuống đại tràng. Tại đại tràng, số còn lại của chất dinh dưỡng sẽ được hấp thu tiếp tục, chất cặn bã, các chất độc do vi sinh vật và quá trình chuyển hóa sinh ra sẽ được đào thải ra ngoài. Nếu chất cặn bã kèm theo các chất độc hại lưu lại trong đại tràng càng lâu làm ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Khi nước trong chất thải bị hấp thu tiếp thì làm cho phân rắn lại rất khó đi ngoài. Có nhiều nguyên nhân gây nên táo bón: Do suy giảm chức năng sinh lý: càng nhiều tuổi thì chức năng sinh lý sẽ giảm dần theo năm tháng như: cơ hoành, cơ vùng xương chậu yếu đi, các dịch bài tiết của đường ruột cũng giảm đáng kể như: dịch vị, dịch mật, dịch ruột; sự co bóp của cơ trơn đường tiêu hóa ngày càng yếu dần hoặc có hiện tượng nứt nẻ hậu môn... Do chế độ dinh dưỡng không hợp lý: do yêu cầu trong điều trị một bệnh nào đó nhưng người bệnh lại kiêng khem quá mức; ăn ít hoặc chán không muốn ăn nên chất cặn bã ít, phân ít không tạo được phản xạ co bóp của đại tràng. Ăn những loại thức ăn có nhiều chất béo như: bơ, sữa, đường tinh chế và thức ăn ít chất xơ, ăn nhiều chất cay, nóng (ớt, hành, hồ tiêu), uống nhiều rượu, bia. Lượng nước đưa vào trong cơ thể hàng ngày không đủ sự cần thiết để tiêu hóa thức ăn. Hiện tượng này thường gặp ở những người lười uống nước (sợ đi tiểu nhiều lần), ăn ít rau, quả.

94

VietUS magazine

60

Người già nên thường xuyên vận động Ít vận động: Hầu hết NCT đã nhận thức được vận động làm cho mọi cơ quan của cơ thể hoạt động đều đặn, nhưng có những trường hợp vì lý do nào đó ít vận động, ví dụ như: đau khớp gối mạn tính, đau lưng, chân yếu khó đi lại thì rất dễ xảy ra táo bón. Một số NCT ngại đi ngoài với nhiều lý do khác nhau như nhà vệ sinh bẩn, đi lại khó khăn, nhất là nhà vệ sinh ở một số vùng nông thôn, miền núi, ngồi lâu trong nhà vệ sinh gây mệt mỏi… - Do tác dụng phụ của thuốc như thuốc có chất tannin, thuốc chống trầm cảm, thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày có chứa nhôm, lạm dụng một số thuốc có tác dụng nhuận tràng, do dùng nhiều quá không có tác dụng nhuận tràng như mong muốn. Hậu quả của táo bón ở NCT Táo bón thường xuyên sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu cho NCT. Phân và các chất cặn bã, chất độc do các vi sinh vật trong đường ruột bài tiết ra không được tống ra theo phân mà đọng lại thời gian lâu ở đại tràng, trực tràng, cơ thể hấp thu cùng với nước gây độc hại cho cơ thể làm cho người bệnh lúc nào cũng thấy mệt mỏi, lười ăn, chán ăn, thậm chí bỏ bữa. Bệnh hay gặp nhất của táo bón dài ngày là bệnh trĩ. Bệnh trĩ có hai loại là trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ nội là do sự giãn quá mức của đám rối tĩnh mạch trực tràng, hậu quả là mỗi lần đi ngoài ra máu tươi trong hoặc sau khi đi ngoài. Đôi khi búi trĩ thòi ra, không tự lên được mà phải dùng tay đẩy nó lên. Động tác đẩy búi trĩ lên bằng tay rất dễ gây nhiễm trùng nguy hiểm, đặc biệt là nhiễm trùng huyết. Táo bón cũng là một trong những nguyên nhân gây viêm đại tràng mạn tính, ung thư đại tràng. Một số người bị tăng huyết áp mạn tính nếu bị táo bón thì khi đi ngoài phải rặn mạnh cũng có nguy cơ gây tăng huyết áp đột ngột, rất nguy hiểm đến tính mạng. Phòng bệnh táo bón với NCT Để đề phòng táo bón hoặc giảm dần bệnh táo bón nên ăn nhiều rau trong mỗi bữa ăn. Các loại rau phù hợp với NCT là rau mồng tơi, rau khoai lang, rau muống, rau dền, rau đay. Nên ăn một số quả như: cam, quýt (nên ăn cả múi), đu đủ chín, dưa chuột, mướp đắng, mướp. Chuối chín hoặc củ khoai lang luộc (hoặc nướng) cũng có giá trị đáng kể trong việc phòng táo bón. Không nên uống rượu, bia; không ăn chất cay, nóng như: ớt, hành, hồ tiêu. Những người có bệnh được bác sĩ chỉ định dùng thuốc mà có tác dụng phụ gây táo bón thì cần dùng đúng chỉ định của bác sĩ, không lạm dụng thuốc và khi có hiện tượng tác dụng phụ gây táo bón, cần báo ngay cho bác sĩ (người trực tiếp điều trị cho mình) để có hướng xử trí thích hợp tránh để táo bón kéo dài xảy ra. Không nên ngồi lâu mỗi lần đi tiêu. Hàng ngày nên tập thể dục nhẹ nhàng tùy theo sức của mình. Có thể đi bộ trong sân, trong nhà hoặc tốt hơn là ở công viên, đường vắng xe cộ qua lại.


VietUS magazine

60

95


TU VI PHUONG DÔNG 07.01.2013 - 07.10.2013

TUỔI TÝ GIÁP TÝ 30 TUỔI: Chuyện tình cảm có sự rắc rối, phải suy nghĩ, buồn phiền. Chuyện đâu còn có đó, đừng để chia trí, mất thời giờ, ảnh hưởng tới sự làm việc, nghề nghiệp. Tài lộc có hên may nhỏ. NHÂM TÝ 42 TUỔI:Cố gắng dàn xếp trong gia đạo cho thật êm ấm thì mới có tâm trí để nghĩ tới chuyện làm ăn được. Công việc đã tiến triển đều đặn, tiền bạc tương đối thoải mái. CANH TÝ 54 TUỔI: Lại có những trở ngại, tuy nhỏ thôi, nhưng cũng làm phiền toái, bực bội trong sự làm ăn, trong nghề nghiệp. Gia đạo cũng có lủng củng chút ít. Bình tĩnh giải quyết mới được. MẬU TÝ 66 TUỔI: Chưa thể tính tới chuyện làm ăn lớn, hùn hạp lớn lúc này vì chưa phải thời điểm thuận lợi, mặc dầu có một vài may nho nhỏ đưa đến. Gia đình có tin vui của con cái.

TUỔI SỬU ẤT SỬU 29 TUỔI: Việc làm, nghề nghiệp tuy vất vả nhưng thoải mái, tiền bạc tương đối nhẹ nhàng vui vẻ, không có gì phải lo lắng. Tình cảm cá nhân cũng được vừa ý. Cẩn thận về xe cộ. QUÝ SỬU 41 TUỔI: Mọi dự tính về nghề nghiệp công ăn việc làm đều có thề thực hiện được. Tiền bạc thoải mái nhưng phải lo lắng nhiều về chuyện này. Coi chừng có tiểu nhân dòm ngó. Gia đạo an vui. TÂN SỬU 53 TUỔI: Có nhiều chuyện của con cái và những người thân thuộc không được vui nên phải ưu tư nhiều. Bình tĩnh để giải quyết sẽ qua được chuyện phiền hà. Đừng nóng nảy hư chuyện. KỶ SỬU 65 TUỔI: Các con mang nhiều chuyện vui bất ngờ về khiến gia đạo tràn ngập niềm vui. Có quà tặng, biếu từ xa mang đến. Công việc và tài lộc tiến triển đều. 96

VietUS magazine

60

TUỔI DẦN BÍNH DẦN 28 TUỔI: Phải hết sức sáng suốt và cảnh giác khi giao tiếp với mọi người, đừng nghe những lời tâng bốc có hại lớn cho bản thân. Tình cảm vui vẻ. Công việc làm ăn ổn định. GIÁP DẦN 40 TUỔI: Có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ khiến phải chi tiêu làm hao tốn quá độ. Tuy nhiên lại gặp may mắn trong việc làm ăn, tiền bạc nhờ đó không đến nỗi phải lo lắng. Nên nhẫn nhịn giữ hạnh phúc gia đình. NHÂM DẦN 52 TUỔI: Đừng để lún lầy trong tình cảm ngang trái, không chính thức sẽ xảy ra nhiều chuyện có hại không thể lường được. Đôi khi, chuyện này còn ảnh hưởng lớn đến cả việc làm hiện tại. CANH DẦN 64 TUỔI: Đừng buồn phiền về những chuyện bên ngoài mang đến. Nên tập trung vào công việc chính của mình sẽ mang lại sự thành công như mong muốn. Tài lộc may mắn nhỏ.

TUỔI MÃO ĐINH MÃO 27 TUỔI: Những chuyện oan ức, hiểu lầm đã được giải quyết khiến tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm. Công việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Tài lộc tuy tốn kém nhiều nhưng vẫn không phải lo lắng. ẤT MÃO 39 TUỔI: Có tin tức tốt đẹp bất ngờ về công việc cũng như tài chánh. Chuyện tình cảm cá nhân vẫn tươi vui như ý. Tuy nhiên, luôn luôn phải dè chừng kẻo có hại lớn. QUÝ MÃO 51 TUỔI: Trong công việc, còn nhiều bận rộn, và phải hao tốn tiền về mua sắm. Tuy nhiên tài lộc vô cũng tương đối nên ít phải băn khoăn về tiêu phí. Lưu tâm khi lái xe cộ. TÂN MÃO 63 TUỔI: Nghề nghiệp và công việc chưa được tiến triển đều đặn. Vẫn còn có những trục trặc ngoài ý muốn. vì vậy tiền bạc vẫn còn nhiều nỗi lo âu. Gia đạo an vui.

TUỔI THÌN MẬU THÌN 26 TUỔI: Nên chia xẻ với nỗi khó khăn của gia đình, đừng đòi hỏi thái quá. Cố gắng làm việc để xây dựng sự nghiệp. Tình cảm có vài sự rối rắm. Công việc có quý nhân giúp đỡ. BÍNH THÌN 38 TUỔI: Trong nghề nghiệp cũng như thương buôn, cẩn thận kẻo bị kẻ gian lường gạt, hao tốn tiền bạc. Nên mềm mỏng trong cách cư xử, dễ bị hiểu lầm, bị oán trách, nhất là về tiền bạc. GIÁP THÌN 50 TUỔI: Chuyện gia đình có vài sự lộn xộn, phải xử sự cho khéo để yên cửa yên nhà. Về việc làm ăn, vẫn diễn tiến một cách bình thường. Có tài lộc nhỏ. NHÂM THÌN 62 TUỔI: Công việc làm vẫn không có gì trở ngại. Tuy nhiên tiền bạc phải tiêu xài vào những việc không thể đừng được. Coi chừng kẻ tiểu nhân bên cạnh rắp tâm hãm hại.

TUỔI TỴ KỶ TỴ 25 TUỔI: Chuyện tình cảm cá nhân được vui vì có quà tặng bất ngờ mang đến. Nhưng đừng vì thế mà mất cảnh giác, cũng như đi quá trớn có hại cho bản thân. Tài lộc ổn định. ĐINH TỴ 37 TUỔI: Có quý nhân giúp đỡ trong nghề nghiệp, trong công việc. Tài chánh vẫn đặng hanh thông. Tính toán chuyện làm ăn mới chắc chắn có trở ngại ban đầu rồi mới êm xuôi. ẤT TỴ 49 TUỔI: Công việc có sự đòi hỏi phải đi xa, sự đi xa này tuy mất sức nhưng cũng mang lại nhiều lợi ích về mọi mặt. Nhớ chăm sóc, để ý tới con cái thật cần thận. QUÝ TỴ 61 TUỔI: Có một vài thay đồi nhỏ trong công việc làm ăn, trong nghề nghiệp. Lúc đầu tưởng là không tốt, nhưng dây lại là những may mắn không ngờ. Đi xa có lợi lớn.


TUỔI NGỌ CANH NGỌ 24 TUỔI: Cứ giữ vững công việc làm ăn, nghề nghiệp hiện tại đừng đứng núi này trông núi nọ mà có nhưng quyết định sai lầm. Tiền bạc chua được như ý nhưng cũng giải quyết được những khó khăn. MẬU NGỌ 36 TUỔI: Chưa thể tính toán những công việc làm ăn mới trong thời điểm này. Nếu tiến hành sẽ đưa đến thất bại. Nhất là hùn hạp với người khác càng không nên. Coi chừng bị lừa gạt đó. BÍNH NGỌ 48 TUỔI: Công việc cứ để tự nhiên, sẽ có những may mắn không ngờ. Nếu tính toán quá e rằng nó lại biến chuyển theo chiều hường không thuận lới đấy. Tiền bạc hanh thông, gia đình êm ấm. GIÁP NGỌ 60 TUỔI: Hãy còn ở trong thời điểm gắp khó khăn, chưa được hanh thông đâu tuy có những dữ kiện tương đối dễ thở hơn. Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa. có tin vui do con cháu mang đến.

TUỔI MÙI KỶ MÙI 35 TUỔI: Vê nghề nghiệp cũng như học hành vẫn tiến triển đều đặn theo chiều hướng thuận lợi. Cẩn thận trong lúc lái xe cộ kẻo dễ bị phạt về vị phạm lưu thông. Gia đạo bình yên. ĐINH MÙI 47 TUỔI: Những giấy tờ liên quan đến luật pháp phải cẩn thận. đùng lo lắng về tiền bạc thái quá, biết thế nào cho vừa được. Hãy vui vì cái mình hiện có để tinh thần thoải mái hơn. Nên mềm mỏng trong gia đạo. ẤT MÙI 59 TUỔI: Tiền bạc hao tốn về những chuyện chằng đặng đừng. Riêng về công việc kinh doanh, làm ăn cùng nghề nghiệp chưa đến nỗi phải lo lắng đâu, yên tâm. Có quý nhân giúp đỡ. Gia đạo bình an. QUÝ MÙI 71 TUỔI: Những sự thuận lợi về kinh doanh, buôn bán vẫn được tốt đẹp. Hết sực khéo léo giải quyết những mâu thuẫn trong gia đạo. Sức khỏe không được tốt.

TUỔI THÂN CANH THÂN 34 TUỔI: Tránh bĩ lôi cuốn vào chuyện tình cảm quá lố, càng đi sâu càng bị lún lầy, chịu nhiều miệng tiếng mà thoi. Nên tập trung để trau dồi nghề nghiệp cùng học hành là tốt nhất. MẬU THÂN 46 TUỔI: có nhiều sự thuận lợi trong nghề nghiệp, trong kinh doanh. Cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Tiền bạc trung bình, tuần này có may mắn nhỏ về tài chánh. BÍNH THÂN 58 TUỔI: Không nên để những bất hòa trong gia đạo trở nên lớn hơn. Nên uyển chuyển, mềm mỏng giải quyết để gia đạo yên vui. Việc làm ăn cùng tài lộc vẫn tiến triển tốt. GIÁP THÂN 70 TUỔI: Công việc kinh doanh buôn bán cùng nghề nghiệp có may mắn bất ngờ. Tiền bạc hanh thông. Lưu tâm có tiểu nhân ganh ghét mưu hại ngầm. Gia đạo yên vui.

TUỔI DẬU TÂN DẬU 33 TUỔI: Tinh thần đã ổn định, không bị phiền hà, áp lực từ mọi phía. May mắn nhỏ về tài chánh. Tình cảm thoải mái. Nghề nghiệp vẫn diễn tiến thuận lợi. KỶ DẬU 45 TUỔI: Hãy còn những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Công việc làm đã có đôi chút sáng sủa. Chịu đựng hơn chút nữa sẽ có quý nhân bất ngờ giúp đỡ. Chớ phiêu lưu về tình cảm có hại lớn. ĐINH DẬU 57 TUỔI: Vui vẻ, thoải mái vì gia đình, con cái đạt được nhiều sự thành công. Giữ gìn lời ăn tiếng nói kẻo những kẻ xấu xung quanh chờ cơ hội bôi tro trát trấu, chụp mũ. ẤT DẬU 69 TUỔI: Nghề nghiệp tiến triển vững chắc. Con cái mang nhiều sự vui vẻ về cho gia đình. Sức khỏe khả quan hơn thời gian qua. Có tin vui của thân nhân từ xa tới.

TUỔI TUẤT NHÂM TUẤT 32 TUỔI: Nghề nghiệp đang diễn tiến thuận lợi như ý mong muốn. Tài lộc thăng tiến hơn. Tinh thần được vui vẻ vì tình cảm cá nhân có những niềm tự hào. Chăm chỉ hơn nữa trong học hành. CANH TUẤT 44 TUỔI: Nhẹ gánh bớt những ưu tư vì những công việc trở ngại trong quá khứ. Tài chánh tuy không dư dả nhưng tương đối ổn định. Gia đạo bình an. MẬU TUẤT 56 TUỔI: Đừng phung phí nhiều sức lực vào những chuyện viễn vong. Hãy tập trung vào một công việc chính để đạt cho được kết quả tốt. Tài chánh còn nhiều lo lắng. BÍNH TUẤT 68 TUỔI: Gia đình, con cái có nhiều may mắn bất ngờ, hỷ khí liên tiếp mang đến. Tiền bạc khả quan, tuy cũng phải chi phí khá nhiều. Lưu tâm về xe cộ.

TUỔI HỢI QUÝ HỢI 31 TUỔI: Bất ngờ đạt được thành công trong công việc khiến tinh thần vui vẻ. Việc học hành có nhiều thuận lợi. Tình cảm cá nhân thoải mái. Tài chánh bình thường. TÂN HỢI 43 TUỔI: Đừng tự cao thái quá sẽ chuốc lấy sự thất bại đau đớn, nhất là về phương diện tình cảm. Tiền bạc hao tốn vì tiều xài quá nhiều. Tuy nhiên ít phải lo lắng vì tài chánh ổn định. KỶ HỢI 55 TUỔI: Chuyện tình cảm của con cái nên khéo léo cư xử để tránh tình trạng căng thẳng, xích mích trong gia đình. Công việc hiện tại chưa có gì khởi sắc lắm. ĐINH HỢI 67 TUỔI: Vẫn còn những may mắn trong nghề nghiệp hiện tại. Tài chánh còn nhiều việc phải lo lắng, tuy cũng đã đỡ hơn trước. Lưu tâm về vấn đề sức khỏe. Đề phòng tiểu nhân. Khanh Ha (st.)

VietUS magazine

60

97


RAO VAT CẦN THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột tay, chân nước, massage, lương $3000$4000/tháng Tiệm ở vùng Vining cách chợ Hongkong 20 phút

Cần thợ Nữ biết làm tay chân nước hoặc bột, hoặc cả hai càng tốt Làm vùng Anderson, SC cách Atlanta 1 tiếng 20 phút

864.353.5979 (HƯƠNG) 864.226.2208 (SỐ CỦA TIỆM)

404.625.6733 404.625.2939

55-66

CẦN THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL

Tiệm cách Atlanta 3 tiếng Cần thợ tay chân nước, $800 /tuần-trên chia Có chỗ ở, đưa đón, tip $200+

Cần thợ nail nam & nữ có kinh nghiệm làm bột & chân tay nước. Tiệm ở Marietta lương cao, tip cao. Lương tháng $3000 - $4000/tháng.

770.499.8252 770.366.5504

David

626.927.8615 828.669.0054

59-71

TIỆM NAIL CẦN SANG

CẦN THỢ NAIL

5 bàn 4 ghế Income 10k-15k Rent $1500 Vùng Roswell 400N Nếu thật lòng muốn mua, xin liên lạc:

Cần thợ biết làm bột và chân thay nước Lương cao khu Mỹ trắng Làm ở tiểu bang Wisconsin

678.799.4251

608.743.2091

NHÀ/PHÒNG CHO THUÊ

Nhà ở Tucker, Norcross Cách khu chợ Hongkong II, rất thuận lợi cho giao thông, khu yên tĩnh. Bao ga, điện nước và internet, rất thích hợp cho một gia đình (một tầng trệt riêng biệt có garage đôi, máy giặt, máy sấy) và phòng riêng biệt cho thanh niên độc thân/sinh viên.

770.931.0964 404.406.1877

KHUYẾN MÃI QUẢNG CÁO RAO VẶT $50 - 6 KỲ ĐĂNG RAO VẶT

Quý vị cần đăng rao vặt, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu và gửi về tòa soạn, kèm theo check hoặc money order. Nội Dung Rao Vặt:

Cần thợ nail

Cần sang tiệm

Dịch vụ/nhu cầu khác

Gửi về: Viet US Magazine 6090 McDonough Dr #H, Norcross GA 30093 98

VietUS magazine

60


VietUS magazine

60

99


DANH MUC QUANG CÁO ATLANTA KHÔ BÒ 77

STATEFARM - KATHY NGUYỄN - Cover

BROWNSTEIN & NGUYỄN LAW FIRM 13, 69

TK TRAVEL & SERVICES 23

CAFE KINH ĐÔ - Back cover

TRÍ CABINET & KITCHEN 59

CERTIFIED PERFORMANCE 38

VIỄN HƯƠNG RESTAURANT 63, 95

CHI LE TREE CUTTING 89

VIỆT THẢO HERBAL MEDICINE 37

COMPLETE AUTO REPAIR 73

WELS FARGO - TARA NGUYỄN - 24

DANG AUTO TRIM 71

WT AUTOMAX 19, 73

DIAMOND NAIL SUPPLY - Cover

YANNY EXPRESS RESTAURANT 5

DZŨNG HAIR IMPRESSION 39 ESTROIL OIL COMPANY 29

Báo Việt US xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của tất cả các thân chủ quảng cáo với Việt US trong thời gian vừa qua. Với sự thay đổi mới mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh doanh sắp tới, Việt US hy vọng được là một cầu nối vững mạnh hơn giữa các thân chủ và cộng đồng người Việt tại Georgia.

HIỀN ĐIỆN LẠNH 23 HONGKONG SUPERMARKET 1

Cơ hội quảng cáo với

HÙNG ANH 29 BÁC SĨ NHÃN KHOA KRISTY Q. LE 81 LAWRENCEVILE SEAFOOD 58 LE’S AUTO GLASS 38 LT SATELITE 21, 65 MAI PHƯƠNG SHOP 41 NAM PHƯƠNG RESTAURANT 57 BÁC SĨ NHA KHOA NGUYỄN PAT PHÚ 39, 83 PALAZZOLA LAW FIRM 55, 101 PHỞ DELIGHT 31 PHỞ ĐẠI LỢI 99 PREMIER TELECOMM SERVICES 3, 35, 104 QUALITY FRESH SEAFOOD Inside back

Vui lòng liên lạc

770.249.8088

REMAX GRAND SOUTH 53, 67 SIMPLEMARKETING 75 SƠN KHAI THUẾ 37

baovietus@gmail.com

STATEFARM - LÂM NGÔ 79

100

VietUS magazine

»» Thông tin cập nhật, nóng bỏng »» Tiếng nói chính thức của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia GA »» Hình thức trình bày trang nhã, dễ đọc »» Thiết kế viên làm việc tận tình với thân chủ cho một mẫu quảng cáo chất lượng, đem lại hiệu quả kinh doanh

60


CHUYEÂN MOÂN VEÀ TAI NAÏN XE COÄ VAØ HÌNH SÖÏ SEÕ TAÄN TÌNH GIUÙP ÑÔÕ QUYÙ VÒ GIAÛI QUYEÁT MOÏI KHOÙ KHAÊN LIEÂN QUAN ÑEÁN PHAÙP LUAÄT - TRANH TUÏNG - BIEÄN HOÄ TAI NAÏN

Xe coä - Ngheà nghieäp - Thöông tích nôi coâng coäng. Khí coù tai naïn xin goïi ngay cho chuùng toâi duø coù hoaëc khoâng baûo hieåm. Ñeå chuùng toâi kòp thôøi beânh vöïc cho quyeàn lôïi quyù vò. THÖÔNG MAÏI

Laäp kheá öôùc - Giaáy pheùp kinh doanh - Tranh chaáp - Bankruptcy (phaù saûn) - Nhaän phieân dòch taát caû caùc loaïi giaáy tôø. HÌNH SÖÏ

Troäm cöôùp - Ñaû thöông - D.U.I - Phaïm phaùp (döôùi moïi hình thöùc) GIAÑÌNH - DI TRUÙ

Ly dò - Thöøa keá taøi saûn - Di chuùc Ñoaøn tuï gia ñình (I-864) - Truïc xuaát

Tham khaûo mieãn phí. Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng. 4300 Buford Hwy; Suite 204, Atlanta, GA 30345 Tel: (404) 320-5920 - Fax: (404) 320-5910 Independent plaza (keá beân Huy Haø khai thueá vaø DT Nail Supply)

Giaùm ñoác ñieàu haønh: Mr. Hieäp Nguyeãn 770-361-4379 (cell) Phuï taù luaät sö: Thuûy Voõ VietUS magazine

60

101


DANH BA GEORGIA ẨM THỰC - GIẢI TRÍ

DỊCH VỤ - MUA BÁN

TÔN GIÁO

Cafe Kinh Đô 4805 Lawrenceville Hwy #120, Lilburn GA 30047

Premier Telecomm Services 6030 McDonough Dr, #G, Norcross GA 30093 | 678.691.9094

Chùa Minh Đạo 4180 Arc Way, Norcross GA 30093 | 770.279.9156

I Luv Phở 4650 Jimmy Carter Bvld #133B, Norcross GA 30093 770.558.6289 4500 Satellite Blvd, Duluth GA 30096 770.249.8989 Nam Phương Restaurant 5495 Jimmy Carter Blvd #105, Norcross GA 30093 770-409-8686 4061 Buford Hwy, Atlanta GA 30345 404.633.2400 Phở Delight 4805 Highway 29 #100, Lilburn GA 30047 770.806.8181 Phở Đại Lợi 4061 Jonesboro Rd, Forest Park GA 30297 404.363.2423 4186 Buford Hwy #G, Atlanta GA 30345 404.633.2111 1500 Pleasant Hill Rd #119, Duluth GA 30096 770.381.1415 Viễn Hương Restaurant 477 Britt Rd #F1, Norcross GA 30093 678.822.5884 Yanny Express Restaurant 5495 Jimmy Carter Blvd, A13, Norcross GA 30093 770.368.0094 BẢO HIỂM - TÀI CHÍNH Statefarm Kathy Nguyễn 7147 Jonesboro Rd #F, Morrow GA 30260 770.961.4645 Statefarm Lâm Ngô 4500 Satellite Blvd #1160, Duluth GA 30096 770.686.3935 Wells Fargo Tara Nguyễn - 404.848.1115 | 678.694.6789

LT Satellite Cường Ngô - 770.354.9321

Chùa Pháp Quang 1107 Pleasant Hill Rd, Lawrenceville GA 30044 | 770.935.6481

Simplemarketing www.simplemarketing678.com | 678.453.6511

Chùa Quang Minh 1168 Benteen Ave, Atlanta GA 30312 | 404.624.1073

TK Travel & Services 2180 Pleasant Hill Rd, #A5, Duluth GA 30096 | 678.474.0042

Chùa Huyền Không 5148 Hood Road, Lilburn GA 30047 | 770.217.5476

Mai Phương Shop 4897 Buford Hwy #111, Chamblee GA 30341 770.455.8151 | 770.986.0824 Atlanta Khô Bò 4897 Buford Hwy #164, Chamblee GA 30341 770.455.9180 ĐỊA ỐC - XÂY DỰNG

Lawrencevile Seafood 2785 Cruse Rd #4, Lawrenceville GA 30044 770.638.7517

102

VietUS magazine

60

Chùa Linh Mụ 3828 S Rockbridge Rd, Stone Mountain GA 30087 | 678.580.5127 Chùa Hải Ấn 5375 Sanders Dr, Lake City GA 30260 | 404.366.0042 Chùa Lâm Tế 3139 Miller Rd, Lithonia GA 30038 | 678.518.9228

Remax Grand South Kevin Đỗ - 678.481.1483 Nicole Phan - 678.453.6511 www.facebook.com/RealEstateDream

Chùa Quảng Ninh 21 Capri Terrace, Gainesville GA 30504 | 678.580.9487

Trí Cabinet & Kitchen 678.462.0533

Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 4545 Timmers Way, Norcross GA 30093 | 770.921.0077

KHAI THUẾ - KẾ TOÁN Sơn Khai Thuế 4483 Pond Edge Rd, Snellville GA 300039 | 770.695.0315 LUẬT PHÁP Brownstein & Nguyễn Law Firm 2010 Montreal Rd, Tucker GA 30084 | 770.458.9060 www.bnlawga.com Marc Ellis Law Firm 5456 Jimmy Carter Blvd #250, Norcross GA 30093 | 404.983.1058 Palazzola Law Firm 4300 Buford Hwy #204, Atlanta GA 30345 | 404.320.5920

CHỢ Hongkong Supermarket 5495 Jimmy Carter Blvd, Norcross, GA 30093 678.728.0086

C hùa Viên Thông 3064 Oakcliff Rd, Doraville, GA 30340 | 770.457.7253

NAIL Diamond Nail Supply 5456 Jimmy Carter Bvld #110, Norcross GA 30093 770.447.6888 | 770.696.4536 | 770.674.5397

Chùa Từ Liên 308 Hwy 42, Rex GA 30273 | 770.968.8372

Hội Thánh Báp-Tit Cộng Đồng hoithanhcongdong@yahoo.com Hội Thánh Chúa Cứu Thế 5225 Jimmy Carter Blvd, Norcross GA 30093 | 678.894.4734 Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam 5320 Jimmy Carter Blvd, Norcross GA 30093 | 770.298.3050 Thiền Viện Minh Đăng Quang 3495 Greenview Dr, Lawrenceville GA 30044 | 770.638.0589 Tu Viện Kim Cang 4771 Browns Mill Rd, Lithonia GA 30038 | 770.322.0712 Tu Viện Trúc Lâm 1315 E Fayetteville Rd, Riverdale GA 30296 | 770.944.3156 THẨM MỸ Dzũng Hair Impression 5456 Jimmy Carter Blvd #140, Norcross GA 30093 678.717.9718


TRƯỜNG - TRUNG TÂM Võ Đường Quang Trung 4802 Lawrenceville Hwy #400, Lilburn GA 30047 678.360.6349 4798 Jonesboro Rd #C, Forest Park GA 30297 678.923.6479 XE CỘ - SỬA CHỮA - VẬN CHUYỂN Certified Performance 3345 Highway 29, Lawrenceville GA 30044 770.925.9225 Complete Auto Repair 1166 Forest Park Way, Lake City GA 30297 678.927.9039 678.643.2184 Dang Auto Trim 1248 Carriage Trl, Norcross GA 30093 770.696.1238 Estroil Oil Company Hùng Đặng 5870 Oakbrook Pkwy, #A, Norcross GA 30093 404.509.6806 Le’s Auto Glass 2581 Treehouse Ln, Lawrenceville GA 30044 770.882.8160 WT Automax 5347 Jonesboro Rd, Lake City, GA 30260 404.363.6810

Có một không hai! Lần đầu tiên ra mắt

DANH BẠ GEORGIA Bao gồm thông tin liên lạc của tất cả doanh nghiệp, dịch vụ, cơ sở tôn giáo của người Việt tại Georgia

Hiền Điện Lạnh 678.763.3004 Hùng Anh 061.231.0855 Chi Le Tree Cutting 770.597.0771 Y HỌC Bác Sĩ Nhãn Khoa Kristy Q. Le nonaeyespecialist@yahoo.com 954.224.3428 B ác Sĩ Nha Khoa Nguyễn Pat Phú 2357 Shallowford Ter, Chamblee GA 30341 770.986.8985 Việt Thảo Herbal Medicine 5360 B Jonesboro Rd #B, Lake City GA 30260 404.608.8040 6100 Live Oak Okwy #38, Norcross GA 30093 770.807.0216

Xin vui lòng liên lạc với báo để biết được thông tin chi tiết và cơ hội cùng tham gia

770.249.8088

baovietus@gmail.com Đặc biệt: hoàn toàn miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận và tôn giáo VietUS magazine

60

103


Premier Telecomm Services Authorized Contractor

“The Bridge between Comcast and The Asian Community”

Công Ty do người Việt Nam quản lý, chuyên lo tất cả dịch vụ về Comcast Công Ty đang có nhu cầu tuyển người, xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết

Bussiness Class

6090 McDonough Dr., Ste G, Norcross GA 30093

678-691-9094

104

VietUS magazine

60


WHOLE SALE & RETAIL GET IT OUT WHILE IT’S FRESH COOKED & UNCOOK Ñaày ñuû caùc loaïi haûi saûn töôi ngon Toâm, Caù, Gheï soáng, Snow Crab, Alaska King Crab, and much more...

Ñem töø vuøng bieån veà HAÈNG NGAØY Coù moùn aên khoaùi khaåu CAJUN BOIL SPICY CRAWFISH thôm ngon ñaäm ñaø khoâng ñaâu saùnh baèng

GIAÙ REÛ NHAÁT VUØNG ATLANTA Cooked Crawfish $3.99 size (10-15) per lb loaïi lôùn Mua 10 lb taëng 1lb - Mua nhieàu taëng nhieàu... Clams 100 con per bag $27.00 Snow crab legs $7.99 per 1lb size 10+ (up) buy CASE 30 lb $210 ($7.00 per lb) Gheï xanh $1.99 per lb(10lb up) Lobster Tail $21.99 per lb ; Cua Cali $9.99 ...much more

6120 OLD DIXIE RD. FOREST PARK GA 30297 STORE TEL (404) 361 8969 CELL (770) 833 1049

Chuû Nhaân Kính môøi VAÂN Seafood GA


Baovietus@gmail.com

$214,900

CHUYEĂ‚N MOĂ‚N VEĂ€ TAI NAĂ?N XE COĂ„ VAĂ˜ HĂŒNH SĂ–Ă? SEĂ• TAĂ„N TĂŒNH GIUĂ™P ÑÔÕ QUYĂ™ VĂ’ GIAĂ›I QUYEĂ T MOĂ?I KHOĂ™ KHAĂŠN LIEĂ‚N QUAN Ă‘EĂ N PHAĂ™P LUAĂ„T - TRANH TUĂ?NG - BIEĂ„N HOĂ„ TAI NAĂ?N

Xe coä - Ngheà nghieäp - ThÜông tích nôi coâng coäng. Khí coÚ tai naïn xin goïi ngay cho chuÚng toâi duø coÚ hoaÍc khoâng baÝo hieüm. Ñeü chuÚng toâi kòp thôøi beânh vÜïc cho quyeàn lôïi quyÚ vò. THÖÔNG MA�I

Glendale Ct

4 Beds, 3 Baths, Full Basement Parkview High School District

Available

MORE NEW LISTINGS INSIDE

Laäp kheĂĄ ÜôÚc - GiaĂĄy pheĂšp kinh doanh - Tranh chaĂĄp - Bankruptcy (phaĂš saĂťn) - Nhaän phieân dòch taĂĄt caĂť caĂšc loaĂŻi giaĂĄy tôø. HĂŒNH SĂ–Ă?

Troäm cÜôÚp - Ă‘aĂť thÜông - D.U.I - PhaĂŻm phaĂšp (dÜôÚi moĂŻi hĂŹnh thÜÚc) GIAĂ‘ĂŒNH - DI TRUĂ™

Ly dò - ThÜøa keå taøi saÝn - Di chuÚc Ñoaøn tuï gia ùÏnh (I-864) - Truïc xuaåt

Tham khaÝo mieãn phí. ChÌ nhaän thuø lao khi ùÜôïc boà i thÜôøng.

GiaÚm ùoåc ùieà u haønh: Mr. Hieäp Nguyeãn 770-361-4379 (cell) Phuï taÚ luaät sÜ: ThuÝy Voþ

ĂĽË?ĚšOHOĂ‹PDÇżOHMĚ?J Khi quĂ­ váť‹ bắt đầu bảo hiáťƒm vᝍa xe lẊn nhĂ váť›i State Farm, QuĂ­ váť‹ cĂł tháťƒ tiáşżt kiᝇm trung bĂŹnh $763 bảo phĂ­!* cĂšng lĂşc,QuĂ˝ váť‹ còn đưᝣc ph᝼c v᝼ táş­n tĂŹnh, đưᝣc bảo hiáťƒm Ä‘Ăşng mᝊc vĂ  đưᝣc giĂŁi quyáşżt yĂŞu cầu báť“i thĆ°áť?ng nhanh chĂłng vĂ  cĂ´ng báşąng tᝍ máť™t đấi diᝇn bảo hiáťƒm State Farm!

#Ë?Ě™DUJĚ‹OUĚ”UĂŞĚˆQIËŒO ing

o

ir wH

N Lâm Thanh NgĂ´, Agent 4500 Satellite Blvd Suite 1160 Văn phòng bĂŞn cấnh I Luv Pháť&#x; 2 Bus: 770-686-3935 Lam.ngo.tz1x@statefarm.com www.NTLinsurance.com

Xin gáť?i cho chĂşng tĂ´i ngay

770-686-3935

TRONG KHU SHOPPING CENTER HONGKONG II

G R A N D

S O U T H

(DFKRIĂ€FHLVLQGHSHQGHQWO\RZQHGDQGRSHUDWHG

Call now to list your house with our team at Remax Grand South Kevin Do

Nicole Phan

kevin@dofinancials.com

nicole@dofinancials.com

678.481.1483

678.453.6511

Viet US 60  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you