Page 1

TIẾNG NÓI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA GA

TIN TỨC

THỂ THAO

07-November-2013

VĂN HÓA

67

ABC PHÚC KHAI THUẾ

TRAVEL & INCOME TAX

AUTHORIZED CONTRACTOR

(Đối diện chợ HK, bên cạnh bác sĩ Đạo) 5456 Jimmy Carter Blvd., Ste 250, Norcross GA 30093

• • • •

6 7 8 . 6 9 1 .9 0 9 4

Khai Thuế • Bán Vé Máy Bay Cá nhân và thương mại • Nội địa và quốc tế giá rẻ Di Trú • Dịch Vụ Tổng Hợp Lo toàn bộ hồ sơ về di trú

Tel: 770.674.4820 Cell: 404.983.1058 Fax: 770.674.4624 Email: phuc19@hotmail.com

Lee Nguyen 770-686-3915

550 Pleasant Hill Rd. Ste B203 Lilburn Lee.nguyen@allstate.com Allstate Insurance Company and Allstate Property and Casualty Insurance Company, Northbrook, Illinois © 2007 Allstate Insurance Company.

SHOPPING FOR CAR INSURANCE? SHOPPING FOR CAR INSURANCE? CALL ME FIRST.

Công Ty Đang Cần Chi Nhánh tại Tennessee & Florida Xin vui lòng liên lạc Lynne 770.560.2247

CALL ME FIRST.

498 498

$$

AVERAGE AVERAGE ANNUAL SAVINGS: ANNUAL SAVINGS:

*

*

DRIVERS WHO SWITCHED FROM:

Geico

saved

$

562 * on average with Allstate

DRIVERSsaved WHO SWITCHED FROM: 467 Progressive on average with Allstate $

Geico

State Farm

Progressive State Farm

*

saved $362 on average with Allstate *

562 * on average with Allstate * $ saved 467 on average with Allstate * saved $362 on average with Allstate

saved

$

Save even more than before with Allstate. Drivers who switched to Allstate saved an average of $498* a year. So when you’re shopping for car insurance, call me first. You could be surprised by how much you’ll


CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA GA w w w.va c - g a . o rg | 6 7 8 . 8 2 0 . 8 8 2 2

KỶ NIỆM 20 NĂM 1994 - 2014

ĐỊA ĐIỂM:

Wild Bill’s Hall 2075 MARKET ST, DULUTH, GA 30096 (GWINNETT PLACE MALL)

CHỦ NHẬT NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 2014 Từ 10h00 sáng đến 8h tối (nhằm ngày mùng 3 Tết) VietUS magazine

67

1


67 48

CHU NHIÊM | PUBLISHER

Vân Huynh PHU TÁ CHU NHIÊM | PUBLISHER ASSISTANT

Nguyên Trí Quê CHU BÚT | EDITOR-IN-CHIEF

Thi Lâm NÔI DUNG | CONTENT

Tân Phát CHU NHIÊM NGHÊ THUÂT | ART DIRECTOR

Nicole Phan

68

CÔNG ĐÔNG

6 XÂY DUNG TUONG LAI 12 SU KIÊN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN

Kín Nguyên CÔ VÂN PHÁP LÝ | LAW CONSULTANT

Brian D. Rogers CÔ VÂN THUONG MAI | BUSINESS CONSULTANT

TIN TÚC

16 20 26 32 36 40 44

THIÊT KÊ QUANG CÁO | ADVERTISING DESIGN

Khoa Đô

THÊ GIÓI HOA KY VIÊT NAM THÊ THAO CÔNG NGHIÊP KHOA HOC DIÊN ANH

Viet US Magazine

6090 MCDONOUGH DR, SUITE F NORCROSS, GA 30093

770.249.8088

BAOVIETUS@GMAIL.COM

75

WWW.BAOVIETUS.COM

TRUYÊN NGĂN COPYRIGHTS (C) 2013 VIET US MAGAZINE. ALL RIGHTS RESERVED.

48 VÀ THANG NHÓC BÂY GIO DÃ LÓN

NO PARTS OF THIS PERIODICAL MAY BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF VIET US MAGAZINE. NEITHER THE PUBLISHER NOR THE ADVERTISERS WILL BE HELD RESPONSIBLE

GÓC PHU NŨ

FOR ANY ERRORS FOUND IN THE MAGAZINE. THE PUBLISHER

50 LÀM DEP 56 KHÉO TAY HAY LÀM

ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE ACCURACY OF STATEMENTS MADE BY THE ADVERTISERS. THÂN CHU VÀ TÁC GIA CHIU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIÊM TRUÓC DU LUÂN HOAC PHÁP LUÂT VÊ NÔI DUNG QUANG CÁO VÀ BÀI

CHUYÊN CUOI - CHUYÊN LA

58 CHUYÊN CUÒI 60 CHUYÊN LA BÔN PHUONG

VIÊT DUOC DANG. NÔI DUNG CÁC BÀI VIÊT DANG TRÊN BÁO VIÊT US KHÔNG NHÂT THIÊT PHAN ÁNH QUAN DIÊM CHUNG

CUÔC SÔNG

74 78 80 84 86 90 96

GÓC QUÝ ÔNG

64 LICH LÃM 70 XE CÔ

GIA DÌNH BAN TRE SÚC KHOE MEO VAT GÓC CUA BÉ GÓC ÔNG BÀ TU VI PHUONG DÔNG

THUONG MAI

98 RAO VAT 100 DANH MUC QUANG CÁO 102 DANH BA GEORGIA

78 2

VietUS magazine

67

CUA BAN CHU NHIÊM. BÁO VIÊT US KHÔNG CHIU TRÁCH NHIÊM VÊ NÔI DUNG QUANG CÁO, RAO VAT CUA THÂN CHU VÀ CÁC NHÀ TÀI TRO. BAN QUYÊN THIÊT KÊ TRÊN BÁO VIÊT US THUÔC VÊ VIÊT US LLC.

BAN BIÊN TÂP BÁO VIÊT US CHÂN THÀNH TRI ÂN VÀ CAM TA SU GIÚP ĐO VÀ HOP TÁC CUA QUÝ VI.


VietUS magazine

67

3


ATLANTA KHOÂ BOØ TIEÄM BAÙNATLANTA CAÙC THÖÙC AÊN CHÔI &KHOÂ Gifts (BeefBOØ Jerky) 牛肉幹 TIEÄMVittoria BAÙN CAÙ C THÖÙC AÊN CHÔI & Gifts (Beef Jerky) 牛肉幹 Collection ÑAÏI LYÙ ÑOÄC QUYEÀN:

VICTORIA COLLECTION TheVittoria Italian Fine Art Collections Collection ÑAÏI LYÙ ÑOÄRoyal C QUYEÀN: Coù baù n ñaà y ñuû caù c loaï i töôï n g PHAÄ T , töôï n g CHUÙ A THE ITALIAN FINE ART COLLECTIONS Caùc loaïi thuoác döôïc thaûo The Fine Art Collections vaø caùcItalian töôïng trang trí khaù c (Made in Ttaly)

Royal Có bán đầy đủ các loại tượng Phật, tượng Chúa và các tượng Thomas Troïtrang ng Voõ Coù baùn ñaày ñuû caùc loaïi töôïng PHAÄT, töôïng CHUÙA Caù c loaï iTrung thuoác döôïc thaûo Phaï m Hoaø n g trí khác (Made in Italy) vaø caùc töôïng trang trí khaùc (Made in Ttaly)

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

Royal & Các loại thuốc dược thảo Thomas Trọng Võ Phạm Hoàng Trung Thuốc nghệ Cô Vân MD Herbs Nam Lộc Nutrition Depot Coù baùn sæ cho caùc ñaïi lyù Princess Lifestyle (BS Morita) Nhaän gôûi haøng ñi khaép caùc tieåu bang baùn sæ choCHÂN caùc ñaïi lyù Đại Lý Dược ThảoCoùTOÀN

Thuoá c ngheä Coâ Vaân Thomas Troïn g Voõ MD Herbs_Nam Loäc Phaïm Hoaøng Trung Nutrition Depot Thuoác ngheä Coâ Vaân Princess LifestyleLoä(B.S MD Herbs_Nam c Morita) Nutrition Depot Princess Lifestyle (B.S Morita) MD Herbs - #5 MD Herbs - #5 cöôøng döông baûo aán hoaøn

Daàu Goäi, Daàu Döôõng Toùc

cöôøng döông baûo aán hoaøn

CÓ C XU HU YÊ YỂ N NH La Belle BA À NG NG La Belle

Daàu Goäi, Daàu Döôõng Toùc Nhaän gôûi haøng ñi khaép caùc tieåu bang Khoâ Boø Khoâ Möïc Khoâ Boø Caù Khoâ Boâ Möïncg Chaø Khoâ Traù i Caù Caây Ngaâm Khô bò Bạch Liên Trà bonsai Chaø Boâ n g Xímực Muoäi Khô Gold detox foot patch INTERNATIONAL Traù i CaâCam y Ngaâ mo OÂ cá Mai Thaû bonsai Khô Các loại trà diet Xí cMuoä i n Traø Baï h Lieâ Chà bông Các dầu gội, dầu dưỡng tóc INTERNATIONAL OÂ MaiDetox Cam Foot ThaûoPatch Gold TráiBaï cây ngâm Cây Bonsai h Lieâ Traø Coù cnhieà unloaï i traø Diet... Xí muội Đại lý Lunex & Papa Telecom Gold Detox Foot Patch Ô mai camu thảo Coù nhieà loaïi traø Diet... Ñaïi Lyù Lunex &

CÁC THỨC ĂN CHƠI & GIFTS

770.455.9180

Papa Telecom Ñaïi Lyù Lunex &

atlantakhobo2@yahoo.com

Papa Telecom

770-455-9180 4897 Buford Hwy, #164, Chamblee GA 30341 Email: atlantakhobo2@yahoo.com (in Hoa Binh Supermarket Shopping Center)ÔØI Phone: 770-455-9180 4897 buford highway #164, Chamblee, GA 30341 HM Phone:

Email: (in Hoaatlantakhobo2@yahoo.com Binh SuperMarket Shopping Center) 4897 buford highway #164, Chamblee, GA 30341 (in Hoa Binh SuperMarket Shopping Center) 4

VietUS magazine

67

BAÛO MAI KÍN H MÔØI BAÛO MAI KÍN


Caét Caây Ñaøo Goác Ñoå Xi maêng - Parking - Nhöïa ñöôøng

(770) 597-0771

Thaønh thaät-Taän Taâm-Vui veû Ñeå phuïc vuï Ñoàng Höông

VietUS magazine

67

5


CÔNG DÔNG XÂY DUNG TUONG LAI

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia GA, thành lập vào năm 1994, là một tổ chức phi lợi nhuận, với sứ mệnh: • Xây dựng một Cộng Đồng vững mạnh, phục vụ phúc lợi cho đồng hương. • Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại hải ngoại. • Hướng dẫn thế hệ trẻ về phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. • Hỗ trợ công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền trong nước và hải ngoại.

6030 Dawson Blvd, Suite B, Norcross, GA 30093 Tel: 678-820-8822 | info@vac-ga.org www.vac-ga.org LỚP VI TÍNH Thứ Bảy hàng tuần 10AM - 12PM | 1PM - 3PM

LỚP QUỐC TỊCH Thứ Bảy hàng tuần 1:30PM - 3:30PM

• Lớp học thích hợp với mọi người và mọi trình độ. • Phương pháp giảng dạy mới, kiên nhẫn và tận tình. • Bài học được chia ra từng phần để học viên dễ dàng theo dõi.

• Tài liệu đầy đủ cho 100 câu hỏi và đáp án. • Giúp ôn luyện để tăng cơ hội thi thành công. • Thi thành công sẽ bảo lãnh được cho gia đình, được tham gia bầu cử, được miễn thi quốc tịch cho con em dưới 18 tuổi và nhiều quyền lợi khác.

LỚP ESL Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần 6PM - 8PM

• Chương trình mới thiết kế dành riêng cho nhu cầu giao tiếp hàng ngày. • Rèn luyện nghe, nói, đọc, viết. • Giúp tự tin, nhanh chóng gia nhập vào xã hội cho mọi lứa tuổi.

Cộng Đồng kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ của quý đồng hương. Vui lòng cắt và điền đơn ghi danh và gửi về địa chỉ văn phòng.

Ghi danh học

ĐƠN GHI DANH

†† Lớp Vi Tính

Tên:

†† Lớp Tiếng Anh ESL Email

†† Lớp Việt Ngữ

†† Lớp Quốc Tịch †† Lớp Việt Ngữ

Số điện thoại

VietUS magazine

†† Lớp Vi Tính †† Lớp Tiếng Anh ESL

†† Lớp Quốc Tịch

6

Ghi danh volunteers

67


i ø ô m Kính ông ö h g n à o ñ ù y u Q

GIÔØ MÔÛ CÖÛA Monday - Saturday: 8:30am - 9:30pm Sunday: 8:30am - 8:30pm Closed: Tuesday VietUS magazine

67

7


CÔNG DÔNG SU KIÊN

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia GA (VAC-GA) cùng Trung Tâm Vận Động Pháp Lý Người Mỹ Gốc Á Châu (Asian American Legal Advocacy Center) đi vận động cho kì bầu cử tại thành phố Duluth & Clarkston Vào ngày 26 tháng 10 và ngày 3 tháng 11 năm 2013, AALAC và VAC-GA gõ cửa các hộ dân cư tại hai thành phố Duluth & Clarkston để vận động bầu cử. Clarkston là nhà của người dân từ hơn 50 quốc gia khác nhau và hơn 80% là các dân tộc khác Mỹ. Các tình nguyện viên của hai tổ chức làm việc chăm chỉ để đi ra ngoài gõ cửa và truyền bá thông tin, nhắc nhở người dân về cuộc bầu cử tại hai thành phố sắp tới. Cảm ơn tất cả các tình nguyện viên đã dành hai buổi sáng Chủ Nhật và để giúp tạo điều kiện cho nhiều người biết về ý nghĩa của việc ra bầu cử.

8

VietUS magazine

67


vaên phoøng luaät sö

BROWNSTEIN & NGUYEÃN

2010 Montreal Road, Tucker, GA 30084 Tel: 770-458-9060 / Fax: 770-458-9057 www.BNLawGA.com

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT - MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP & HÔN 25 NAÊM KINH NGHIEÄM

LS. JAY D. BROWNSTEIN LS. NGUYEÃN GIAO TIEÂN Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng (AÙp duïng cho phaàn thuø lao cuûa Vaên phoøng Luaät sö vaø daønh cho tröôøng hôïp bò tai naïn hay thöông tích) 400

I-75

I-85

N. Lake Mall

Lav i

sta

Rd

.

I-285

I-20 I-285

Brownstein Nguyeãn, LLC 2010 Montreal Rcat

. Rd ista I-285 Lav M on tre al Rd .

- Ñaûm baûo quyeàn lôïi toái ña cho tai naïn xe coä, tai naïn lao ñoäng, ly dò - Giaûi quyeát thaønh coâng raát nhieàu tröôøng hôïp truïc xuaát

TAI NAÏN LUAÄT DI TRU Ù & TRUÏC XUAÁT

LUAÄT GIA ÑÌNH

Tham Khaûo Mieãn Phí Höôùng daãn loä trình: Ñi veà höôùng South cuûa I-285, vaøo Exit 37, queïo phaûi treân ñöôøng Lavista Rd. caëp lane traùi, chaïy ñeán ñeøn ñoû thöù 5, gaëp Montreal Rd., queïo traùi, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù tö tính ñaàu ngaõ tö). * Ñi veà höôùng North I-285, vaøo Exit 37, queïo traùi treân ñöôøng Lavis Rd, caëp lane traùi chaïy thaúng ñeàn ñeøn ñoû thöù 6, queïo treân ñöôøng Montreal Rd, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù 4 beân phaûi, tính töø ñaàu ngaõ tö)

VietUS magazine 64

9


CÔNG DÔNG SU KIÊN

10

VietUS magazine

67


VietUS magazine

67

11


CÔNG DÔNG SU KIÊN

Công Ty do người Việt Nam quản lý, chuyên lo tất cả dịch vụ về Comcast Công Ty đang có nhu cầu tuyển người, xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết

6090 Dawson Blvd, Ste G, Norcross GA 30093

678-691-9094

“THE BRIDGE BETWEEN THE ASIAN COMMUNITY AND COMCAST”

12

VietUS magazine

67


6050 Peachtree Parkway, Suite 210, Norcross GA 30092

770.903.4555 Tại góc Holcomb Bridge Rd & Peachtree Parkway, trong khu chợ Publix, Dick’s Sporting Goods & Petsmart

Khuyến Mãi Mùa Hè! Free Eye Exam

50% off Các loại gọng

Có giá trị khi mua với coupon này. Không dùng chung với các khuyến mãi khác. Giá trị đến 8.30.2013.

Khi mua gọng & tròng kiếng

$89

Kiếng cho trẻ em

$99

Kiếng cho người lớn

bao gồm gọng kiếng và tròng single poly

bao gồm gọng kiếng và tròng single poly

Có giá trị khi mua với coupon này. Không dùng chung với các khuyến mãi khác. Giá trị đến 8.30.2013.

Có giá trị khi mua với coupon này. Không dùng chung với các khuyến mãi khác. Giá trị đến 8.30.2013.

VietUS magazine

67

13


CÔNG DÔNG SU KIÊN

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

CHÙA PHÁP QUANG 1107 Pleasant Hill Rd, Lawrenceville. GA 30044 Điện Thoại: 770 – 935 – 6481

THƯ MỜI Tham dự Lễ rằm Hạ Nguyên, Phật lịch 2557 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gởi: Chư Tôn Đức Tăng – Ni - Quý BCH Cộng Đồng người Việt Quốc gia Georgia - Quý Hội Đoàn, Đoàn thể, Quý cơ quan Truyền thông Báo chí - Quý Đồng hương và Quý Phật tử. Kính thưa quý vị: Lễ Hạ Nguyên ( Rằm tháng 10 Âm lịch ). Năm nay chùa Pháp Quang sẽ tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư. Thời gian: Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013 ( nhằm ngày 8 tháng 10 năm Quý Tỵ ) Chứng minh buổi lễ: Thượng Tọa Thích quảng Long Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hải noại tại Hoa Kỳ. Trân trọng kính Mời Quý Cộng Đồng, Quý Hội Đoàn, Đoàn thể, Quý cơ quan Truyền thông Báo chí, Quý Đồng Hương và Quý Phật tử xa gần, dành chút thì giờ quý báu đến chùa tham dự, để góp phần cầu nguyện cho Quốc thái Dân an - Thế giới Hòa bình – Chúng sanh An lạc, Quý Hương linh Ký tự được siêu sanh Tịnh Độ./. Trân trọng kính mời.

Atlanta Ngày 15 tháng 10 năm 2013 TM. Ban Hộ Trì Tam Bảo

Chánh Minh Hải – Vũ Ngọc Oanh

14

VietUS magazine

67


VietUS magazine

67

15


TIN TÚC TIN THÊ GIÓI

THỔ NHĨ KỲ ĐỂ NGỎ MỞ THẦU MỚI VỀ HỢP ĐỒNG TÊN LỬA

không loại 2 công ty kia. “Nếu các đề nghị thích hợp hơn được đưa ra, giới chức liên quan của chúng tôi sẽ đánh giá chúng”, ông nói. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tuần trước đã bảo vệ quyết định đàm phán với Trung Quốc về thỏa thuận tên lửa. “Không ai có quyền can thiệp vào các quyết định độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Erdogan nói.

Logo của CPMIEC tại trụ sở tập đoàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

HÀN QUỐC CHẤT VẤN MỸ VỀ CÁO BUỘC NGHE LÉN TỔNG THỐNG

Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuyên bố để ngỏ khả năng mở các đơn dự thầu mới trong kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa, nếu các cuộc đàm phán gây tranh cãi với Trung Quốc thất bại. “Đó chưa phải là một thỏa thuận cuối cùng. Nếu các công Mỹ và châu Âu đưa ra đề nghị tốt hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với họ”, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu ngày 26/10. Hồi tháng trước, Ankara đã thông báo đang đàm phán với Tập đoàn xuất nhập khẩu máy móc chính xác Trung Quốc (CPMIEC) để mua một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa. Động thái này của Ankarda khiến các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO, đặc biệt là Mỹ, nổi giận. Mỹ đã bày tỏ “những lo ngại nghiêm trọng” về thỏa thuận, ước tính trị giá 4 tỷ USD. Trong thập niên qua, Mỹ đã đưa ra hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với CPMIEC vì bán các vũ khí và công nghệ tên lửa cho Iran và Syria. CPMIEC, hãng chế tạo hệ thống tên lửa tầm xa HA-9, đã đánh bại các đối thủ Raytheon và Lockheed Martin (Mỹ), Rosoboronexport của Nga và Eurosam của Pháp-Ý để trở thành ứng viên số 1 cho hợp đồng. Ngoại trưởng Davutoglu cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đã loại công ty của Nga nhưng 16

VietUS magazine

67

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Hàn quốc đã yêu cầu Mỹ làm rõ về việc liệu tổng thống nước này có nằm trong số 35 lãnh đạo thế giới được cho là từng bị Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi hay không. “Chúng tôi đang kiểm tra với phía Mỹ để xác minh thông tin”, hãng tin Yonhap ngày 27/10 trích lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc. “Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề và sẽ có phản ứng nghiêm khắc”, quan chức trên nói thêm. Hôm 25/10, nhật báo Guardian của Anh đưa tin rằng NSA đã theo dõi các cuộc trò chuyện điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới, trích dẫn một tài liệu mật từ năm 2006 do cựu nhân viên CIA Edward Snowden

cung cấp. Vào năm 2006, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Roh Moo Hyun. Quan chức Hàn Quốc cho hay Seoul trước đó đã đưa ra một yêu cầu tương tự với Washington sau khi tờ Guardian, trích dẫn các tài liệu khác của NSA do Snowden cung cấp, tiết lộ hồi tháng trước rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã theo dõi 38 đại sứ quán và các sứ mệnh ngoại giao tại Mỹ, trong đó có các đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản. “Khi đó, Mỹ đã nói rằng nước này hiểu các lo ngại của đồng minh và đang rà soát các hoạt động tình báo nói chung”, quan chức Hàn Quốc nói với hãng tin Yonhap. Trước sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Nhà Trắng gần đây cho biết đang lắng nghe những lo ngại của các nước khác trong khi xem xét lại chính sách thu thập thông tin của các cơ quan tình báo Mỹ. Trong một diễn biến có liên quan, các nguồn tin tiết lộ với hãng tin Kyodo hôm 26/10 rằng NSA đã đề nghị hợp tác với chính phủ Nhật vào khoảng năm 2011 nhằm nghe lén các đường dây truyền tải dữ liệu internet và điện thoại qua khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nguồn tin cho hay Nhật đã quyết định không làm vậy vì điều đó đi ngược với luật pháp hiện hành của nước này.

PHỤ NỮ SAUDI ARABIA ĐÒI QUYỀN ĐƯỢC LÁI XE

Hàng chục phụ nữ của đất nước Hồi giáo Saudi Arabia hôm qua đồng loạt đăng tải các video ngồi sau tay lái như một cách biểu tình phản đối đạo luật bất thành văn về việc cấm phụ nữ lái xe. Gia đình của Mai Alswayan đã rất lo lắng khi cô đi vắng, không biết rằng cô có trở về nhà an toàn không. Lý do là vì cô ra khỏi nhà mà không có đàn ông đi cùng, tự lái xe của gia đình đến một siêu thị nhỏ


Một phụ nữ Saudi Arabia tự lái xe bất chấp lời cảnh báo của nhà chức trách. Ảnh: Washington Post

gần nhà. Việc này có thể khiến cô, cũng như bất kỳ phụ nữ Arab Saudi nào làm thế, bị bắt. Bộ Nội vụ nước này cảnh báo sẽ bắt bất cứ phụ nữ nào lái xe và sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Tuy nhiên, hơn 60 phụ nữ vẫn bất chấp lời cảnh báo và lái xe xuống nhiều con phố ở khắp đất nước. Aziza Youssef, người tổ chức cuộc biểu tình này nói cô nhận được 13 video và hơn 50 tin nhắn của những người phụ nữ khẳng định tham gia chương trình, Telegraph cho hay. “Tôi đi đến cửa hàng tạp hóa gần nhà”, cô Alswayan, một nhà kinh tế 32 tuổi, từng sống ở Mỹ 7 năm và có bằng lái xe trước khi trở về thủ đô Riyadh, nói. “Tất nhiên tôi cũng lo ngại khi đỗ xe. Nhưng tôi không rõ là tôi sợ hãi hay là tức giận nữa”. Chồng và con của Alswayan hơi lo lắng nhưng cô cho biết không gặp phải sự phản đối của những người xung quanh, những người đi đường chỉ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô lái xe. Ba người bạn gái của cô cũng lái xe xuống phố hôm qua, cô nói thêm. Cuộc biểu tình khiến Bộ Nội vụ nước này đang xem xét chính thức ban hành lệnh cấm phụ nữ lái ôtô. Trước đó, họ không cấp bằng lái xe cho phụ nữ, bắt giữ, xử phạt và đuổi việc những người phụ nữ lái xe. Saudi Arabia là một quốc gia Hồi giáo truyền thống và phụ nữ có khá ít quyền hợp pháp. Phụ nữ nước này không được làm việc hoặc đi du lịch nước ngoài mà không có đàn ông đi cùng. Nhiều người cũng phản đối việc phụ nữ lái xe và trên truyền hình còn phát đi ý kiến rằng lái ôtô sẽ gây hại cho sức khỏe của phái nữ.

Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ việc phụ nữ lái xe và mong muốn xã hội Saudi trở nên hiện đại hơn. Zaki Safar, một nam kỹ sư 29 tuổi, ủng hộ phong trào đấu tranh của phụ nữ, nói anh phải gánh chịu áp lực vì quan điểm của mình. “Tôi bị chỉ trích rất nhiều trên trang cá nhân, họ nói tôi là vô đạo đức, không phải là đàn ông thực sự. Thật không thể tin được! Tôi cũng có chị em gái và có tiếp xúc với những phụ nữ xung quanh, tôi thấy họ rất khổ sở khi phải phụ thuộc vào những người đàn ông. Tôi đã đính hôn và sắp cưới, nhưng tôi đi làm ở mỏ dầu xa nhà, không biết vợ tôi sẽ sống thế nào khi tôi không ở cạnh cô ấy”. “Phụ nữ bị đuổi việc vì dám lái xe. Đây là một sự xúc phạm đối với phụ nữ, vì họ còn không được tôn trọng bằng một chàng trai 16 tuổi, chỉ vì xã hội chúng ta coi trọng đàn ông”, anh nói thêm.

DÂN ĐÀI LOAN XUỐNG ĐƯỜNG ỦNG HỘ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

Hàng chục nghìn người Đài Loan hôm 26/10 xuống đường tham gia cuộc diễu hành ủng hộ hôn nhân đồng tính lớn nhất châu Á trong thời điểm cơ quan lập pháp của đảo này đang xem xét thông qua dự luật hôn nhân đồng tính. Theo AFP, người diễu hành đến từ Đài Loan và nhiều nước châu Á, Mỹ và châu Âu cầm cờ bảy sắc cầu vồng, băng rôn sặc sỡ và bóng bay, tuần hành tại khu vực trung tâm thương mại sầm uất của thành phố Đài Bắc. Đây là lần thứ 11 sự kiện này được tổ chức. “Chủ đề năm nay là ‘tiếng nói những người khốn khổ’. Đây chính là

điểm thu hút của sự kiện này từ những năm đầu tiên. Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp ủng hộ đến những người còn phải chịu khổ vì xu hướng tình dục thực của họ”, ông Albert Yang, người phát ngôn của sự kiện, cho biết. Cơ quan lập pháp Đài Loan hôm qua quyết định xem xét thông qua một dự luật điều chỉnh Luật Dân sự, nhằm hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại hòn đảo này. Dự luật được các nghị sĩ đảng Dân tiến đưa ra, đang được thảo luận tại Ủy ban Tư pháp. “Đối với tôi, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính là vấn đề quan trọng nhất, bởi đây là một bước tiến lớn về quyền bình đẳng. Tôi hy vọng cơ quan lập pháp sẽ sớm thông qua dự luật”, anh Chang Hsiaomao, 24 tuổi, làm việc trong ngành dịch vụ, cho biết. Anh đã hẹn qua mạng xã hội Facebook 200 người bạn nữa đến tham gia cuộc diễu hành. Liên minh thúc đẩy quyền dân sự toàn Đài Loan, nhóm vận động chính sách tham gia khởi thảo dự luật, bảy tỏ thái độ lạc quan về việc thông qua dự luật hôn nhân đồng tính trên. Năm ngoái, khoảng 65.000 người đồng tính và người ủng hộ cũng tổ chức diễu hành nhằm mục đích vận động thúc đẩy tiến trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, cuộc vận động chịu ảnh hưởng lớn sau khi một cặp đôi đồng tính nổi tiếng từ bỏ nỗ lực đấu tranh pháp luật cho cuộc hôn nhân của họ. Cặp đôi cho biết, lý do mà họ từ bỏ là bởi đã mất niềm tin vào hệ thống pháp luật.

VietUS magazine

67

17


TRANG WEB CỦA CƠ QUAN TÌNH BÁO MỸ NGHI BỊ ĐÁNH SẬP Tòa nhà trụ sở của NSA

Trang web của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) từ nhiều giờ qua đã không thể truy cập được. Trong khi cơ quan nổi tiếng với các vụ đột nhập mạng máy tính toàn cầu bác bỏ việc bị tấn công, có nhiều thông tin cho thấy họ đã bị tấn công DDoS. Theo trang Business Insider của Mỹ, trang web của NSA (nsa.gov) đã không thể truy cập từ khoảng 15 giờ ngày 25/10 theo giờ địa phương, tức 2 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Đến 9 giờ 42 phút sáng nay, trang web này vẫn không thể truy cập được. Theo trang công nghệ Gizmodo, trang web của NSA đang là nạn nhân của một vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), trong đó các tin tặc chiếm quyền kiểm soát các máy tính và đồng loạt hướng các máy tính này tới trang web của NSA, gây nghẽn mạch. Phóng viên Brian Fung của tờ Washington Post chia sẻ trên trang Twitter rằng ông đã nói chuyện với người phát ngôn của NSA. Người này cho biết họ vẫn đang kiểm tra tình trạng quá tải, nhưng từ chối cho biết liệu đó có phải là hậu quả của một cuộc tấn công mạng hay không. Sau đó NSA đã bác bỏ hoàn toàn những tin đồn rằng đã có một cuộc tấn công. “NSA.gov không thể truy cập được trong vài giờ tối này do một lỗi nội bộ xảy ra trong quá trình cập nhật theo lịch trình. Vấn đề sẽ được giải quyết trong tối nay. Những tuyên bố rằng sự quá tải là do một cuộc tấn công từ chối dịch vụ là không đúng”.

18

VietUS magazine

67

Dù vậy những tin đồn trên mạng Twitter vẫn đang lan truyền khi nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous có những đăng tải có tính châm chọc về vụ việc. “Ôi, đừng hoảng hốt về việc nsa.gov bị sập. Họ có cả một bản sao dự phòng internet”, một tài khoản Twitter được cho là của Anonymous viết. Một đăng tải khác của tổ chức này lại tỏ ra lập lờ: “Liệu một cuộc tấn công đang diễn ra từ phía tôi, hay từ một quốc gia nào đó? Không biết được! Nhưng có vẻ như một cuộc chiến tranh mạng đã bắt đầu”. Trước đây nhóm tin tặc quốc tế này đã từng có không ít cuộc đụng độ với cơ quan chức năng Mỹ liên quan đến dịch vụ chia sẻ dữ liệu, cũng như việc cho phép các ngân hàng tiếp nhận tiền quyên góp cho tổ chức chống bảo mật WikiLeaks. Thời gian qua NSA luôn nằm trong tâm điểm của một cuộc tranh cãi liên quan đến các chiến dịch do thám điện tử quy mô lớn, bị tiết lộ bởi những tài liệu do cựu điệp viên CIA Edward Snowden cung cấp. Trong ngày hôm 25/10 sau khi Đức và Pháp triệu đại sứ Mỹ để yêu cầu giải thích về thông tin NSA có các hoạt động do thám công dân nước mình, Tây Ban Nha cũng đã có động thái tương tự. Italia cũng bày tỏ sự giận dữ khi báo giới nước này khẳng định họ bị do thám.

THÁI LAN BẮT LƯỢNG MA TÚY ĐÁ TRỊ GIÁ 30 TRIỆU USD

Cảnh sát Thái Lan ngày 25/10 cho biết họ đã bắt giữ được hơn 5 triệu viên ma túy đá methamphetamine, ước tính trị giá khoảng 30 triệu USD. Số ma túy này được cho là có xuất xứ từ Myanmar. Đây là một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất tại nước này trong nhiều năm qua. Đồng thời nó cũng cho thấy hoạt động sản xuất các chất kích thích thuộc dạng amphetamine ngày càng tăng mạnh tại Myanmar.

Liên quan đến vụ việc nay 6 nghi phạm đã bị bắt giữ trong đó có 2 người liên quan đến số ma túy bị bắt. Còn được biết đến với cái tên “yaba” hay “thuốc điên”, Thái Lan liên tục bắt được các vụ vận chuyển ma túy lớn

số tang vật bị thu giữ tại một ngôi nhà trong khu vực Nonthaburi gần Băng Cốc và trên một xe tải tại tỉnh Phetchabun ở miền Trung Thái Lan. “Chúng tôi đã thu giữ khoảng 5,3 triệu viên yaba, trị giá khoảng 1 tỷ baht”, trung tướng cảnh sát Surapol Thuanthong, thuộc Cục bài trừ ma túy khẳng định với hãng tin AFP. Ông cho biết những viên thuốc trên được sản xuất tại Myanamr và chuyển lậu vào Thái Lan qua khu Tam giác vàng, nằm ở vùng biên giới hẻo lánh giữa Thái Lan, Myanmar và Lào. “Hiện nay hoạt động sản xuất đang gia tăng bởi mức lợi nhuận rất cao”, Surapol nói tiếp. “Những nhóm người thiểu số có những xưởng nhỏ để sản xuất chúng”. Theo số liệu của Văn phòng ma túy và tội phạm Liên hợp quốc, ước tính ít nhất 1,4 tỷ viên yaba – với giá trị trên thị trường chợ đen khoảng 8,5 tỷ USD – được sản xuất mỗi năm tại vùng Tam giác vàng. Tại Thái Lan, ước tính có khoảng 600.000 người sử dụng yaba. Loại thuốc này chủ yếu được sản xuất tại những phòng thí nghiệm di động biệt lập, được giấu trong các khu rừng của bang Shan, Myanmar.


ĐÂM DAO TRONG TỬ CẤM THÀNH, HAI NGƯỜI CHẾT

Một nhân viên làm việc tại Tử Cấm Thành, khu du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc, dùng dao giết hại hai đồng nghiệp rồi định tự sát. Hai người sáng 26/10 thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng dao tại căng tin dành cho nhân viên ở góc phía đông nam của Tử Cấm Thành, theo hãng thông tấn Xinhua. Nghi phạm là một người đàn ông 49 tuổi, tên Zheng, và hai nạn nhân là nhân viên của di tích lịch sử. Khi đến hiện trường, các nhân viên cứu hộ đã thấy một người chết, người còn lại tử vong lúc đang được điều trị. Zheng cố tự sát nhưng bị bắt sống và được gửi tới bệnh viện, Beijing Times đưa tin. Những cuộc tấn công bằng dao ngẫu nhiên ở Trung Quốc phổ biến đến nỗi

chính quyền địa phương thường cấm bán dao trong những sự kiện nổi tiếng. Tỷ phú đồ uống Zong Qinghou hồi tháng 9 bị thương trong vụ tấn công bằng dao gần nhà ông. Hồi tháng 8, một người đàn ông dùng dao đâm chết 4 người ở thành phố Thành Đô, tây nam Trung Quốc. Cũng trong tháng này, một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam cũng làm ba người thiệt mạng.

Tử Cấm Thành, nằm tiếp giáp Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, từng là cung điện chính của các triều đại phong kiến Trung Quốc trong khoảng 500 năm, cho tới khi nhà Thanh sụp đổ năm 1912. Công trình đón 15 triệu khách du lịch mỗi năm.

Giôø Môû Cöõõa:

Mon - Sat: 10Am - 7Pm Sunday: Closed

VietUS magazine

67

19


TIN TÚC TIN HOA KY

THỐNG ÐỐC BROWN ĐỒNG Ý PHÓNG THÍCH MỘT PHỤ NỮ TÙ CHUNG THÂN

Thống Ðốc Jerry Brown chấp nhận quyết định thả tự do cho cô Sara Kruzan.

LOS ANGELES (AP) - Thống Ðốc Jerry Brown của California vừa chấp thuận trả tự do cho một phụ nữ thọ án tù chung thân từ lúc còn là một thiếu nữ, về tội giết chết người dẫn mối mại dâm cho mình. Ông Brown quyết định vào hôm 25/10 không chống lại quyết định của một hội đồng tiểu bang chuyên xét về việc cho phạm nhân được ra khỏi tù sớm, khi chấp nhận cho cô Sara Kruzan được tự do. Ông Evan Westrup, phát ngôn viên của ông Brown, hôm 26/10 nói rằng thống đốc không phủ quyết có nghĩa là quyết định của hội đồng trở thành có hiệu lực. Cô Kruzan chỉ mới 17 tuổi khi bị tuyên án vào năm 1994 về tội bắn chết ông George Gilbert Howard tại một khách sạn ở Riverside. Cô khai mình bị lạm dụng tình dục và bị ông Howard ép làm gái điếm cho ông từ lúc 11 tuổi. Vụ án này hồi đó là một đề tài sôi nổi mà Thượng Nghị Sĩ Leland Yee (Dân Chủ-San Francisco) dùng làm ví dụ để kêu gọi giảm án chung thân quá khắc nghiệt đối với thanh thiếu niên. Ông Yee từng nói: “Trong trường hợp này là một tên dã thú bám sát cô ta, hiếp dâm, rồi ép nạn nhân vào đường mại dâm.” 20

VietUS magazine

67

Vụ án của cô Kruzan gây được chú ý của công luận vào năm 2010, sau khi tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đưa lên YouTube một đoạn phim phỏng vấn cô dài sáu phút. Vào cuối nhiệm kỳ, thống đốc California hồi đó, ông Arnold Schwarzenegger, giảm hình phạt của cô Kruzan xuống còn từ 25 năm đến chung thân và có khả năng được phóng thích sớm. Hồi đầu năm, một thẩm phán ở Riverside giảm tội danh sát nhân cấp độ một của cô xuống cấp độ hai, khiến trường hợp của cô lập tức trở thành hợp lệ để được xét phóng thích.

CÀNG LỚN TUỔI, NGƯỜI MỸ CÀNG YÊU THÍCH CÔNG VIỆC LÀM

ANAHEIM, California (AP) - Kết quả một cuộc thăm dò của AP và Trung Tâm NORC cho thấy cứ 10 người đi làm trên 50 tuổi thì hết 9 người cho hay họ hài lòng hay rất hài lòng với công việc của mình. Người làm việc lớn tuổi, bất kể phái nam hay nữ, chủng tộc, trình độ học vấn, quan điểm chính trị hay mức thu nhập, đều cho biết như vậy. Tuy rằng cuộc nghiên cứu cho thấy, nói chung, người làm việc thường cho hay họ hài lòng với công việc hơn là không hài lòng, nhưng những nhân viên lớn tuổi thường bày tỏ sự vui vẻ hơn so với các nhân viên trẻ. Cuộc thăm dò của AP-NORC cũng cho thấy có nhiều người bị những lời phê phán chỉ trích nơi sở làm vì tuổi tác của họ, bị bỏ qua khi tăng lương, thăng chức, cũng như những sự kiện tiêu cực khác vì tuổi tác của họ. Nhưng những nhân viên giới này lại thường chỉ chú trọng vào các khía cạnh tích cực về tuổi của mình. Có 60% cho hay các bạn đồng nghiệp thường hay nhờ họ cho lời

khuyên và hơn 40% nói rằng họ cảm thấy được kính trọng hơn ở nơi làm việc. Những người làm việc lớn tuổi thường đã lên đến mức cao trong sự nghiệp của họ, lương bổng cũng đầy đủ, và ở vị trí cho họ cảm thấy sự an toàn, do đó sự kiện họ cảm thấy hài lòng là điều cũng dễ hiểu, theo lời ông Tom Smith, giám đốc chương trình thăm dò General Social Survey (GSS), một trong những chương trình thăm dò lớn về thái độ của dân Mỹ. Nhìn lại kết quả 40 năm thăm dò của GSS, ông Smith cho hay số người nói họ hài lòng với công việc gia tăng đều đặn với số tuổi của họ. Ông Smith nói rằng, khi còn trẻ, người ta thường không nhận ra rõ đường hướng sự nghiệp của mình và có thể bị kẹt trong những công việc mà họ không thích. Dù rằng có một số nhân viên lớn tuổi tiếp tục ở lại làm việc vì lý do kinh tế, nhiều người khác ở lại vì họ không muốn bỏ cuộc và thực sự thích công việc của mình.


Logo của hãng DuPont.

DUPONT BỊ DÂN KIỆN NHÀ MÁY GÂY BỆNH UNG THƯ

CINCINNATI, Ohio (AP) - Chín người dân ở hai tiểu bang Ohio và West Virginia đang bị ung thư cũng như các bệnh khác đưa đơn kiện công ty hóa học nổi tiếng DuPont, cho rằng công ty biết mà vẫn sử dụng một chất hóa học làm ô nhiễm nguồn nước.

Hiện có khoảng 50 đơn kiện, kể cả một đơn nói rằng DuPont làm chết người, kể từ Tháng Tư đến nay sau khi có một ủy ban khoa học do tòa án bổ nhiệm báo cáo rằng có sự liên hệ giữa chất hóa học perfluorooctanoic acid, còn được biết dưới tên C8, và ung thư thận, ung thư dịch hoàn, bệnh liên quan tới tuyến giáp trạng cũng như các loại bệnh khác. Công ty DuPont, có trụ sở chính đặt tại Wilmington, Delaware, dùng chất

C8 ở nhà máy của họ gần Parkersburg, tiểu bang West Virginia, nhưng dự trù sẽ ngưng việc sản xuất và sử dụng chất này vào năm 2018. C8 là chất liệu chính trong Teflon, chất tráng trong nồi niêu xoong chảo, quần áo và các món hàng khác. Ðơn kiện hiện nay là mới nhất trong cuộc chiến pháp lý giữa DuPont và dân chúng vùng Mid-Ohio Valley, nằm dọc theo sông Ohio. Khoảng 80,000 cư dân trong vùng khởi sự đưa đơn kiện công ty vào năm 2001 và gần đây dẫn đến thỏa thuận theo đó DuPont đồng ý chi trả tới $343 triệu để dân địa phương đi thử nghiệm, dọn sạch chất C8 trong nguồn nước và trả chi phí cho cuộc nghiên cứu của ủy ban khoa học là liệu chất C8 có gây ra bệnh cho người hay không.

$763

Lam Thanh Ngo, Agent 4500 Satellite Blvd Suite 1160 Van phong ben canh I Luv Pho 2 Duluth, GA 30096 Bus: 770-686-3935 lam.ngo.tz1x@statefarm.com www.NTLinsurance.com M - F: 9am - 6pm Sat: 10am - 2pm Sun & evening by appt

2010

VietUS magazine

67

21


MCDONALD’S THÔI CỘNG TÁC VỚI HEINZ SAU 40 NĂM

WASHINGTON (The Guardian) – Các công ty thầu thành lập hệ thống ghi danh và cung cấp danh sách dịch vụ y tế cho chương trình Obamacare hôm Thứ 24/10 đổ lỗi là chính phủ Obama có phần lớn trách nhiệm trong việc trang web healthcare.gov gặp trở ngại.

McDonald’s thôi cộng tác với Heinz sau 40 năm.

OAK BROOK, Illinois (AP) - Công ty fast food khổng lồ McDonald’s hôm Thứ Sáu loan báo, sau 40 năm làm ăn chung với công ty Heinz sản xuất gia vị ketchup cà chua, nay cắt đứt sự cộng tác đó vì có thay đổi vai trò quản lý tại Heinz. Một cựu tổng giám đốc điều hành của Burger King nay trở thành người đứng đầu của Heinz từ Tháng Sáu, sau khi công ty này được Berkshire Hathaway và 3G Capital mua lại. Hệ thống nhà hàng hamburger có trụ sở chính đặt tại Oak Brook, Illinois, cho biết: “Do có sự thay đổi vai trò quản lý tại Heinz, chúng tôi vừa quyết định thay đổi việc làm ăn với họ và chuyển sang kinh doanh với những nơi khác.” Heinz có trụ sở đặt tại Pittsburg nay đặt dưới quyền điều khiển của ông Bernado Hees. Ông này vẫn tiếp tục phục vụ với tư cách phó chủ tịch hội đồng điều hành công ty Burger King, và cũng là một cộng sự của 3G Capital. Ông Hees, 43 tuổi, người Brazil, trở thành tổng giám đốc của Burger King sau khi 3G mua lại hệ thống nhà hàng đang gặp giai đoạn khủng hoảng vào năm 2010. Từ đó ông cắt giảm chi phí, thay đổi thực đơn và tung ra một chiến dịch quảng cáo quan trọng, giúp công ty trở thành đối thủ đáng sợ của McDonald’s.

22

VietUS magazine

CHÍNH PHỦ OBAMA BỊ ĐỔ LỖI GÂY TRỞ NGẠI GHI DANH OBAMACARE

67

Trang web ‘healthcare.gov’

Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại Hạ Viện, đại diện bốn nhà thầu chính liên tục bác bỏ cáo buộc cho rằng nhu liệu của gây ra trở ngại, khẳng định cơ quan chính phủ điều hành chương trình rất phức tạp này mới là thủ phạm. Hơn 50 công ty khác nhau, 5 bộ trong chính phủ và 36 tiểu bang có liên hệ trong việc thành lập trang web bày, vốn dự trù sẽ giúp hàng triệu người dân Mỹ không có bảo hiểm tìm dược các công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân với giá phải chăng. Tuy nhiên, do có quá nhiều trở ngại và sai lầm, chính phủ Mỹ nay phải dời lại sáu tuần hạn định đưa ra trước đây là15/02/2014, buộc mọi người phải mua bảo hiểm sức khỏe vào thời điểm đó. Ông Andrew Slavitt, thuộc công ty QSSI ở Maryland, cho hay một trong những trở ngại gặp phải là chính phủ thay đổi ý kiến phút chót, cho phép người dân ghi danh trước khi xem xét những chương trình cung cấp cho họ.

Hậu quả là trong những ngày đầu, có quá nhiều người ghi danh hơn mức dự trù khiến các máy chủ (server) không đáp ứng nổi. Bên cạnh đó, các công ty thầu chỉ được cho có 2 tuần lễ thử nghiệm, thay vì hàng tháng trời như trong các vụ thầu khác, dẫn đến việc bỏ sót nhiều lỗi lầm và nhiều tình huống không được nhận ra lúc đầu.

CHÁU TT KENNEDY MUỐN TÒA XÉT LẠI VỤ ÁN CỦA MÌNH

HARTFORD, Connecticut (AP) - Luật sư của ông Michael Skakel, cháu của cố Tổng Thống Kennedy, đang tìm cách cho thân chủ mình được phép đóng tiền tại ngoại, trong khi chờ phiên tòa xử lại vụ giết chết người hàng xóm tên Martha Moxley hồi năm 1975. Việc kết án ông Skakel được Thẩm Phán Thomas Bishop gác qua một bên hôm 24/10, khi phán quyết rằng ông Michael Sherman, luật sư biện hộ trong vụ xử năm 2002 đã không thực thi hết vai trò đại diện. Trong vụ xử hồi đó, ông Skakel bị xét có tội đánh chết Moxley trong một câu lạc bộ người chơi golf. Bấy giờ cả hai chỉ mới 15 tuổi, đang sống trong vùng Greenwich giàu có. Luật sư hiện thời của Skakel, ông Hubert Santos, hôm Thứ Năm nộp một đề nghị tại Tòa Thượng Thẩm xin đóng một số tiền $500,000 để ông Skakel được tại ngoại. Ông Santos nói: “Tôi luôn luôn nghĩ ông Michael là vô tội.” Biện Lý John Smriga nói, phía công tố sẽ chống lại đề nghị đóng tiền xin được tại ngoại. Ông thêm rằng họ vẫn tin tưởng vào bản án của bồi thẩm. Qua một văn bản ông Smriga nói: “Vụ xử dựa vào điều ông Michael Skakel không hề tranh cãi có liên hệ đến vũ khí sát nhân, duyên cớ hành động có chứng


Corporation OFFICE HOURS MON-SAT: 9:00AM - 7:00PM SUN: 12PM - 6:00PM

* Chuyeân baùn veù veà Vieät Nam vôùi giaù reõ nhaát * Nhaän laøm LANDING VISA cho caùc ñaïi lyù giaù reõ * Môû hoà sô di truù cho caùc dieän ñoaøn tuï: Vôï choàng, Hoân theâ, Hoân phu, Cha Meï, vaø Anh Chò Em * Khai thueá caù nhaân,tieäm Nail, nhaø haøng....v.v * Laøm gaáp FROM 1099 & W-2 khoâng tính theâm leä phí

PHONE: 678-474-0042 FAX: 678-474-0043 tktravelservice@gmail.com

* NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN: : Nhận dịch bằng trung học cho Georgia State Board (Approved translator) Cài điện thoại pinless Việt Mỹ giá rẽ nhất Gởi tiền về Việt Nam các nơi cùng lệ phí

2180 PLEASANT HILL RD STE.A5, DULUTH GA 30096

DZŨNG từng mở tiệm trên Buford Hwy, Doraville. Nay đã dời về địa chỉ mới

5456 JIMMY CARTER BLVD, SUITE 140, NORCROSS, GA 30093 (Đối diện bên kia đường của chợ HongKong 2 Kế bên tiệm thuốc tây VN)

Cell phone: 678-717-9718 Số tiệm : 678-615-2102

Tận Tâm Chu Đáo

Với phong cách chăm sóc khách hàng TẬN TÂM, CHU ĐÁO, hứa hẹn chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Đặt biệt có Massage Mặt và Trang điểm Cô Dâu, Dạ Hội,Nối Lông Mi. Người Việt Nam ta luôn coi trọng, nâng niu và chăm sóc mái tóc vì mái tóc là “một gốc” của chính mình. Vì thế mái tóc luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng để tạo nên cá tính cho mỗi người. DZŨNG mong được gởi đến quý khách đã từng ủng hộ cho DZŨNG 20 năm qua lời biết ơn sâu sắc nhất và hy vọng quý khách vẫn tiếp tục ủng hộ cho DZŨNG. Cần tuyển nhiều thợ có kinh nghiệm,

Môû cöûa: 10am - 7pm everyday

DZŨNG HAIR IMPRESSION CHUYÊN Cắt Tóc Tạo Kiểu Tóc Uốn Nhuộm Hi-light

Phục Hồi Tóc Duỗi Tóc Thẳng Hấp Dầu Gội Chải

VietUS magazine

67

23


List your house $1000 with us *

* Please call for more details

for sale

Get up to

$1000

Marble Spring, 4 Bed 2.5

Baths, full basement, 2 Car Garage, granite counters and island

For closing cost when buying a new construction home *

Available

Available

$230,000

$165,000

Convenient Beaver Ruin Rd Area

James Harbour, 5 Bed 3 Baths, 2 Car Garage

Available

Available RENTAL

REDUCE

$254,900

N Druid Hills, 4-side Brick, Bamboo Hardwood Floors, New appliances, New cabinets, updated bathrooms

Convenient Hwy 28 & I-85 access

CLEARWATER PLACE Now selling from $170s 24

VietUS magazine

67

Convenient Hwy 28 & I-85 access

$1,125 Boatmans Cove, 4 bedrooms 2.5 baths

Convenient Hwy 28 & I-85 access


Michael Skakel (phải) vào thời điểm bị tuyên có tội năm 2002 liên quan đến cái chết của một cô hàng xóm, Marth Moxley hồi năm 1975.

cứ mạnh mẽ, chứng cớ vững chắc về sự có ý thức về tội trạng, gần một chục sự chấp nhận lời buộc tội và ba lời thú tội thật rõ ràng.” Trong một phiên xử hồi Tháng 4 khi chống án, Skakel đứng trước bục bị cáo phê phán vai trò của ông Sherman, luật sư biện hộ trước đây. Cho rằng ông này quá tự tin làm việc lấy vui, ưa phô trương trước sự chú ý của thiên hạ, trong khi lại phạm phải những lỗi lầm sơ đẳng, từ việc chọn bồi thẩm quá tồi đến không làm nên việc khi tìm nhân chứng.” Tất cả cáo buộc này ông Sherman đều bác bỏ.

TRẢ TIỀN MẶT, GIỚI ĐẦU TƯ TRANH MUA NHÀ VỚI NGƯỜI DÂN MỸ

WASHINGTON (Bloomberg) Số nhà các công ty đầu tư mua hồi Tháng Chín vừa qua đã lên đến con số kỷ lục và số người mua nhà trả tiền mặt chiếm đến một nửa trong các hợp đồng bán nhà, vì giới đầu tư muốn mua nhà để đáp ứng nhu cầu thuê đang lên cao.

Ðây là mức cao nhất kể từ khi công ty khởi sự thu thập dữ kiện về địa ốc vào năm 2011. Theo phân loại của RealtyTrac, một công ty được coi là mua đầu tư địa ốc khi mua từ 10 căn nhà trở lên mỗi năm. Số các vụ mua bán bằng tiền mặt đã lên tới 49%, so với 40% trong Tháng Tám và 30% một năm trước đó, một chỉ dấu cho thấy sự gia tăng của mức lãi suất kể từ Tháng Năm có thể đã làm một số người dân thường không mua được nhà và các công ty/nhóm đầu tư đang thay thế họ. “Cả các nhà đầu tư và những người Thống Ðốc Jerry Brown của tiểu bang California.

mua nhà để ở đang cố tìm mua các căn nhà giá rẻ trước khi tăng cao hơn, nhưng phía đầu tư có lợi thế vì trả tiền mặt và không phải đi qua tiến trình mượn tiền rất phức tạp,” theo Michael Hanson, một kinh tế gia từng làm việc cho Quỹ Dự Trữ Liên Bang và nay làm việc cho Bank of America Corp. ở New York. “Nhiều người mua nhà bình thường không đấu lại với các nhà đầu tư ở một số thị trường vì nhu cầu của người đi thuê nhà.” Công ty Blackstone Group LP và American Homes 4 Rent đã mua khoảng 60,000 căn nhà trên khắp nước Mỹ nhân lúc giá nhà còn rẻ và nhu cầu thuê nhà của hàng triệu người từng làm chủ căn nhà nhưng bị tịch thu.

MỖI NĂM MỸ CÓ 500 TRẺ EM CHẾT VÀ 7,500 BỊ THƯƠNG VÌ SÚNG

ORLANDO, Florida (NV) - Tại Mỹ mỗi năm có 500 em nhỏ và thiếu niên chết và 7,500 bị thương vì súng đạn, tức tăng gần 60% trong một thập niên, NBC trích thuật kết quả nghiên cứu của hai bác sĩ ở Boston công bố tại hội nghị American Academy of Pediatrics ở Orlando, Florida, hôm Chủ Nhật. Số trẻ em bị thương như vậy cũng tăng hơn 80% từ 1997 đến 2009, theo đó tám phần mười trường hợp bị thương do súng nhỏ gây ra. Theo hồ sơ ghi nhận từ các bệnh viện, số trẻ em bị thương tuổi từ 20 trở xuống tăng từ 4,270 lên đến 7,730, trong khi số tử vong tăng từ 317 trong năm 1997 lên 503 vào năm 2009. Nghiên cứu còn nhận thấy, mức độ sở hữu súng ở các gia đình có con nhỏ từ 10% ở New Jersey đến 62% ở Montana. Các diễn giả trong hội nghị nói, thảo luận toàn quốc về súng nên tập trung sang súng nhỏ thay vì nhắm đến việc hạn chế sử dụng súng trường tự động, cũng như súng dùng trong quân đội. Theo các nhà nghiên cứu, súng nhỏ sử dụng nhiều hơn trong các vụ bạo hành và gây án so với súng tấn công. Arin L Madenci, y sĩ giải phẫu nội trú tại bệnh viện Brigham and Women’s Hospital ở Boston, nhận định: “Một chính sách nhắm đến việc giảm sở hữu súng ở các gia đình, đặc biệt là súng nhỏ, có thể đưa đến sự giảm thiểu hữu hiệu số thương vong đối với trẻ em do súng đạn gây nên.”

Số nhà mua bởi các công ty đầu tư đã lên đến 14% tổng số bán, theo bản báo cáo của công ty RealtyTrac. VietUS magazine

67

25


TIN TÚC TIN VIÊT NAM

NHUỐC NHƠ KIẾP BÁN DÂM TRONG THẾ GIỚI ĐỒNG TÍNH

Bán thân để lấy tiền chơi ma túy, hết tiền, hết “hàng” lại đi bán thân, vòng quay đó bám lấy bao đời trai trong thế giới mại dâm nam. Phong và Nghĩa là những trai mới hành nghề, thân xác chưa tiều tụy, “hàng hóa” chưa “lên men” nên được giới khách mua dâm liệt vào tốp “cộng tươi” (trai bán dâm đẹp). “Chọn mặt bán… thân” Vì là “cộng tươi” nên khách của hai “lao động” này đắt đỏ, nhộn nhịp quanh năm, ít khi bị ế. Mỗi lần phải “chào hàng”, Nghĩa được các “ả bóng” ưu ái đầu tiên. Tuy Nghĩa nhỏ người, non dại, tuổi đời 18 đôi mươi chưa nhiều kinh nghiệm nhưng rất nhiều “khách” muốn “bắt” Nghĩa. Bí quyết trẻ người non dại mà “mê hoặc” được nhiều khách làng chơi là do Nghĩa chịu khó học hỏi qua phim ảnh và Internet cùng kinh nghiệm từng trải với hàng trăm “ả” khách qua đường. Nghĩa giải thích việc đắt sô của mình là do: “Em có khuôn mặt ưa nhìn, lại cũng biết “chiều” khách tới bến. Khách nọ giới thiệu khách kia, có việc làm quanh năm, cứ thế em không phải ra đường đứng”. Trong nhóm bạn bè cùng hành nghề như Nghĩa, nhiều người rơi vào bi kịch “cộng sửu” thì khổ sở và đau đớn vô cùng. Vừa ế khách, vừa phải đi với giá bèo bọt vừa bị lăng mạ, coi thường. Đối tượng khách mua dâm “cộng sửu” (trai bán dâm xấu) chỉ thuộc hàng bèo nhèo, không có đẳng cấp và chấp nhận đi khi “nhục dục” đã lên đến đỉnh điểm. Q.T., bạn của Nghĩa kể lại rằng, một đêm đi khách “bóng kín” chỉ được 100 150 ngàn, đã “chiều” khách hết hơi mà khi ra về, “ả ta” ném tiền lên giường, chĩa mỏ coi thường: “Cỡ như mày giải nghệ được rồi đó, về vườn đi”. Từ đó, 26

VietUS magazine

67

Đêm xuống là thời điểm “cộng” xuất hiện nhộn nhịp nhất.

Q.T. chán nản với nghề, anh ta dứt áo về quê làm ruộng và không thấy bén mảng lên thành phố này nữa. Sự ê chề không chỉ với cái nghề và công việc của những “trai bao” làng quê lên thành phố háo mộng, kiếm tiền bằng xác thịt mà còn để lại nỗi nhục trên giường chiếu. Mại dâm nam, người ta cứ lầm tưởng là việc “trao đổi” bằng xác thịt, nhưng “khách” làng chơi càng ngày càng có “gu” thẩm mỹ cầu kỳ hơn nhiều, đó là kiểu “chọn mặt bán thân”. Phong cho biết, ngoài cảm xúc xác thịt, “khách” còn có cảm xúc mạnh mẽ ở hình thể và “nhan sắc” đối tượng bán dâm cho mình. Một ông khách Tây đến từ Anh Quốc mua dâm của Phong. So sánh thân hình giữa hai người quả là quá khập khiễng, gã Tây to gấp đôi Phong về tất cả mọi mặt. Nhưng sau lần “đi khách” ấy, Phong cảm giác hạnh phúc và hứng khởi bởi khả năng tạo “khoái cảm” cho khách Tây hài lòng. Nghĩa vì vẫn còn “giá” nên có phần “chảnh” trong việc đi khách, thậm chí kén chọn khắt khe. Vì tự tin ở tuổi đời của mình mà Nghĩa cao ngạo trong việc đi khách, Nghĩa sẵn sàng phủi tay từ chối một khi mình không muốn

hoặc trường hợp khách đó lắm điều nhiều chuyện. Khách của Nghĩa là những “bóng kín” độ tuổi từ 15 và không quá 30. Làm nghề bán dâm, nhưng Nghĩa lại rất “kỵ” với gái mại dâm, Nghĩa không chơi với mại dâm nữ. Trong giới bán dâm, ngoài thể loại “cộng tươi, cộng sửu” còn có luật ngầm quy định tuổi của trai bao là không quá 30. Ngoài khung tuổi đó coi như hàng quá đát, phế thải không ai còn dùng nữa. Vậy nên “cộng” ngày càng trẻ hóa. Nghĩa 18 tuổi vẫn chẳng là cái đinh gì. Trong giới “cộng”, “hàng ngon” là những cậu bé nai tơ, vắt mũi chưa sạch tầm 13 - 14 tuổi. Tỷ lệ nghịch với “cộng”, khách ngày càng lắm “bóng già”. Có người vợ con đề huề, cháu chắt xếp hàng nhưng vẫn tìm “cộng” để mua vui. Khách chỉ cần biết “lao động”, mới 18 tuổi, non nghề là xốn xang muốn đi liền vì ở lứa tuổi này, còn rất nhiều điều cần khám phá, tạo thú vị cho khách. Nghĩa bảo, nhiều khi mệt, chẳng muốn đi mà trúng khách mối vẫn phải ráng. “Nàng tiên nâu” trong cơn khát dục Ba mẹ Nghĩa ở quê vẫn yên tâm rằng, con trai của mình đang làm bảo vệ trên thành phố, và hằng tháng nó


vẫn đều đặn gửi tiền về cho ông bà trang trải. Người yêu nó làm nông dân dưới quê, mỗi ngày vẫn tỉ tê điện thoại yêu thương nhớ nhung với nó. Nó đã ỉm đi tất cả, không ai biết nó đang làm trai bao có giá ở thành phố. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, mặt thằng con trai 18 tuổi ấy nhợt nhạt, ngáp ngắn ngáp dài, mắt mũi chực chảy nước, không phải vì nó tủi hay xúc động mà nó có vẻ lên cơn nghiện. Nghĩa chơi ma túy đá trong các cuộc “bán dâm”, để tăng thêm “nồng độ” chiều khách. Thử một lần rồi quen, những hôm không đi khách, Nghĩa thu mình trong phòng tự đập đá và tự “phê”. Nghĩa lão luyện kể rằng: “Làm cái nghề này không chơi loại đó sao “sướng” được, đá vào người, cảm giác bồng bềnh hư ảo cứ như trên mây. Đá làm đất trời quay cuồng, thể xác lâng lâng nhưng buồn một nỗi, chúng em là “trai thẳng” nên việc “va chạm” xác thịt với mấy “ả” đồng tính không hề có cảm giác. Chơi đá nó kích thích hành động, không làm chủ được bản thân, lúc đó làm theo sự phấn kích của đá thôi”. Nghĩa tự hào cho biết, mình chưa nghiện ma túy, chỉ mới chơi “đá” còn Phong đã trở thành con “ma bột trắng”. Tiền đi khách không đủ cho anh ta đốt “nàng tiên nâu”. 26 tuổi, làm trai bán dâm được hai năm thì cũng ngần ấy thời gian anh ta làm quen với ma túy. Anh ta ngụy biện rằng, do buồn chán với nghề, do chẳng có công việc làm đàng hoàng và do thử có một vài lần đã nghiện, dứt ra không nổi nữa. Anh ta bán thân quần quật hàng đêm chỉ đủ chơi ma túy, không có tiền xài, thậm chí áo quần còn không mua nổi. Làm nghề này, hằng ngày nhầy nhụa với “thân xác”, Phong không tha thiết gì chuyện “mây mưa” với gái mại dâm ngoài đường. Phong nói, rất tởm và thấy ghê ghê làm sao ấy.

“Cộng” đứng đón khách, nhưng rất khó để nhận ra.

Cho nên khách của Phong chỉ toàn là trai “bóng” chứ không hề có một mụ đàn bà nào lọt vào, nếu có thì Phong cũng từ chối bởi: “Đi với mấy bà hao sức lắm, chiều không nổi. Những “ả” bóng thì khác, nhu cầu của họ có phần dễ chịu hơn và cũng thoải mái hơn”. Khách của Phong ngoài “bóng kín” còn một bộ phận “bóng lộ” (đồng tính nam đã chuyển giới). Đi khách hệ “bóng lộ” đối với Phong cũng là một cực hình, cực chẳng đã thôi. Loại đã chuyển giới sinh lý rất mạnh, những đòi hỏi về tình dục cũng ma quái vô cùng. Gặp loại mới chuyển giới kiểu “trên bà dưới ông”, Phong gần như là kiệt sức để làm thỏa mãn phần “bà” của mấy “ả”. Phong, Nghĩa đã quen với việc lười lao động, kiếm tiền bằng vốn tự có. Lớp vỏ bọc bên ngoài dù họ còn giấu được nhưng với hai cái “xác” thiếu hồn thiếu sức sống như vậy, Phong, Nghĩa sẽ chẳng bao giờ dám đối diện với những người thân, bạn bè. Phong cười nhạt nhẽo nói về mình: “Em 26 tuổi rồi, làm nghề này chỉ được 4 năm nữa thôi. Em đang lo không biết

sau này sẽ làm được việc gì nữa, thật sự em không biết làm gì”. Còn Nghĩa thì chơi vơi, buông lỏng cuộc đời mình, Nghĩa biện hộ: “Đến đâu hay đến đó, em còn trẻ mà. Ở thành phố này kiếm việc khó quá, lương thì không đủ xài, sống không nổi. Làm nghề này em quen rồi, và bây giờ thành nghiện đó chị à, bỏ không được đâu”. Những cuộc “hành xác” thâu đêm suốt sáng của trai bao không ngoài mục đích kiếm tiền. Có tiền, Phong đốt vào ma túy để thỏa mãn cơn phê, hết tiền lại lao ra ngoài lùng tìm “khách”. Đối với Phong, ngày nào không đi khách là ngày đó, anh ta đói cả thuốc lẫn cơm. Anh ta điên cuồng, rồ dại quằn quại trong cơn đói thuốc, và nếu không có khách, Phong có thể làm bất cứ việc gì, có thể phạm pháp. Trước khi đồng ý gặp chúng tôi, Phong, Nghĩa vẫn giấu con người bệnh hoạn của mình trong tấm bình phong là những lao động chân chính, làm theo ca cho một công ty. Không ai biết họ là trai bao, không ai biết họ đang là những “con chiên” của “nàng tiên nâu”. Cả hai “lao động tình dục” mà chúng tôi tiếp xúc hôm nay đều sẵn sàng chia sẻ, nói hết, kể hết miễn sao có tiền. Họ kể chuyện nhỏ nhẹ, lủng củng, rối rắm nhưng trần trụi mọi thứ. Phong đờ đẫn, mắt lơ mơ, cơn đói thuốc đã đến, Phong thừa nhận như thế. Tay Nghĩa không rời cái điện thoại, mắt láo liếc bấm tin nhắn. 21h, chuông điện thoại đổ liên hồi, Nghĩa hấp tấp từ biệt chúng tôi để đi khách bên quận 7. Lại một đêm “lao động” mệt nhoài với những chàng trai kiếm tiền bằng “thân xác”. Họ đang từng ngày hủy hoại cuộc đời của mình. Dường như sống như không có ngày mai.

VietUS magazine

67

27


MA TRẬN CỐC GIẤY KHÔNG NGUỒN GỐC BỦA VÂY NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cốc giấy được hét giá ngất ngưởng tại các chợ nhưng không nguồn gốc xuất xứ, không hướng dẫn sử dụng. Thậm chí, người bán hàng tỏ ra ngô nghê trước thông tin có 2 loại cốc giấy dùng cho nóng và lạnh.

Nhiều cốc méo mó, gãy gập vì bảo quản không tốt.

“Rừng” cốc giấy, “trắng” thông tin nhà sản xuất Khảo sát một số địa điểm trên địa bàn Hà Nội như chợ Đồng Xuân, phố Nguyễn Thiệp, Hàng Chiếu, chợ Hôm..., nhiều gian hàng bày bán các loại cốc giấy với đủ màu sắc, kiểu dáng đa dạng, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Qua tìm hiểu, giá thành của các loại cốc giấy trung bình từ 10.000 đến 15.000 đồng/chục, loại nhỏ nhất có giá 6.500 đồng/chục. Các cửa hàng bán cốc giấy đều đóng lô 20 hoặc 50 cốc trong những chiếc túi mỏng, màu đục, nhàu nhĩ. Các lô cốc giấy này đều “trắng” thông tin nhà sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ. Khi được hỏi, phần lớn chủ hàng đều khẳng định cốc giấy được sản xuất tại các công ty uy tín lớn, đảm bảo chất lượng tại Việt Nam, tuy nhiên tìm mỏi mắt cũng không thấy bất kỳ một thông tin nào chứng minh điều đó. 28

VietUS magazine

67

Chị Linh (Long Biên, Hà Nội) bần thần cầm trên tay lô cốc giấy màu trắng đục, li ti hạt sạn, bày tỏ: “Đứng trước cả rừng cốc giấy, mình thật khó lựa chọn. Nhóm mình chuẩn bị đi du lịch một tuần, muốn mua cốc dùng cho tiện lợi nhưng khó chọn quá. Bạn bè thì mách là cứ tìm tên nhà sản xuất mà mua, nhưng đi nãy giờ có thấy nhãn mác gì đâu”. Tiết lộ với phóng viên, chủ một gian hàng trên phố Hàng Chiếu cho hay cốc giấy dùng một lần nên ít người hỏi nguồn gốc, khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả, càng rẻ hàng càng “chạy”. Không biết cốc nóng và cốc lạnh Dạo quanh chợ Đồng Xuân, chúng tôi hỏi mua cốc giấy uống đồ nóng, người bán hàng lắc đầu, khẳng định không có cốc dùng riêng. Chị quả quyết: “Chị chưa thấy khách nào đòi mua cốc nóng như em. Người ta chỉ mua cốc dựa trên giá tiền và mẫu mã thôi”. Theo chị này, cốc giấy loại xịn nhất trong cửa hàng có giá 15.000 đồng/chục, với giá đó cốc giấy chắc chắn sẽ sử dụng được cho cả nước nóng và lạnh. Khảo sát thêm một vài gian hàng xung quanh, những người bán hàng đều tỏ ra bất ngờ về việc tồn tại hai loại cốc giấy dùng cho uống nóng và uống lạnh. Họ khẳng định, khách hàng của họ chưa từng một lần yêu cầu mua riêng cốc nóng, cốc lạnh. Tại một điểm café take-way trên phố cổ, anh Tùng - chủ quán lại tỏ ra khá rành rẽ khi phân biệt cốc nóng và cốc lạnh. Cốc giấy không nguồn gốc, không nhãn mác bày bán nhiều tại các chợ Hà Nội.

Theo anh này, cốc lạnh để đựng những đồ uống lạnh nên thường có tráng một lớp sáp bên trong để giữ cho giấy khỏi bị ẩm và bị mủn khi gặp nước. Cốc nóng được thiết kế để đựng những đồ uống nóng như cà phê, trà hay sôcôla, được tráng một lớp nhựa chống thấm bên ngoài cốc. “Nếu không phân biệt cốc nóng và cốc lạnh thì khả năng gây nguy hiểm cho khách hàng là rất cao. Không nên đưa café nóng vào cốc lạnh”, anh Tùng cho biết. Từng trả lời trên báo chí, PGS Nguyễn Duy Thịnh (viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, đại học Bách khoa Hà Nội) nói rằng khi sản xuất cốc, đĩa giấy, nhà sản xuất phải phủ chất chống thấm bằng paraphin (nến, sáp ong) để đồ giấy không bị mủn, thấm nước. Chất này rất rẻ (thường dùng để sản xuất bao bì truyền thống gói thực phẩm), được tráng một màng rất mỏng mặt trong, rồi mới cho vào máy dập thành cốc, đĩa, bát giấy để chống thấm. Vì vậy, sử dụng chúng đựng thức ăn khô, lạnh khá an toàn. Tuy nhiên, nếu sử dụng để đựng đồ nóng, nước sôi sùng sục thì cần phải thận trọng. Với sản phẩm cốc, đĩa giấy bình thường, PGS Thịnh khuyến cáo chỉ nên sử dụng ở nhiệt độ khoảng 40 độ C. Riêng những sản phẩm cốc, đĩa giấy ghi rõ có khả năng đựng được đồ ăn nóng thì cũng không nên đựng đồ nóng quá 70 độ C, vì lớp màng chống thấm (được trộn phụ gia có sử dụng keo chứa melamin, phenol) có thể bị chảy ra, hòa tan ở nhiệt độ cao.


Nhaø coù nhieàu ñoà saét muoán vöùt ñi? Ñöøng ñeå ñoà cuõ laøm choaùng choå vaø maát thaåm myõ. TOÂI KHOÂNG NHÖÕNG DOÏN DEÏP ÑOÀ CHO QUYÙ VÒ MAØ COØN TRAÛ TIEÀN CHO QUYÙ VÒ NÖÕA

Xe pheá thaûi, Bình AÉc-quy, Tuû laïnh, Maùy giaët, Ñoàng-Nhoâm-Saét Vuïn Khoâng toán coâng doïn deïp Khoâng toán coâng chôû ñoà ñi boû Coù tieàn boû vaøo tuùi

Haõy goïi cho toâi

(678) 231-0855 VietUS magazine 64

29


TIN TÚC

TIN VIÊT NAM - HÌNH SU

CON GÁI LẬP MƯU GIẾT MẸ, CƯỚP VÀNG RỒI VỨT XÁC XUỐNG SÔNG

Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thị Thắm tại phiên tòa.

Do bị mẹ ngăn cản tình cảm, Thắm đã lập mưu cùng người tình giết chết mẹ đẻ, cướp dây chuyền 3 chỉ vàng 18K, tiền, điện thoại rồi vứt xác xuống sông. Sự việc tày đình gây rúng động dư luận tỉnh Đồng Tháp. Ngày 25/10, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Phong (27 tuổi) mức án tử hình; Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) mức án chung thân cùng về tội giết người, cướp tài sản. Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2012, do chung sống không hạnh phúc Thắm ly hôn với chồng và dẫn con về sống tại nhà mẹ ruột là bà Võ Thị Đang (SN 1958, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh). Thời gian này, Thắm quen biết, nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Phong (ngụ tại địa phương) nhưng bị bà Đang ngăn cản. Ngày 5/2/2013, bà Đang đi vắng thì Phong đến nhà chơi. Khi trở về, phát hiện Phong ở nhà mình cùng với Thắm, bà Đang bực tức đánh và đuổi cả 2 ra khỏi nhà. Đến 20h30’ cùng ngày, Thắm về nhà nhìn thấy bà Đang đang cúng đã đi vòng cửa sau gọi con gái mở cửa 30

VietUS magazine

67

vào nhà. Lúc này, Phong đang đứng sau vườn thì Thắm điện thoại hỏi: “Anh đang ở đâu?”. Nghe Phong trả lời đang ở sau vườn, Thắm liền nói: “Bả (tức Bà Đang) đang tắm anh vô bóp cổ bả đi”. Nghe xong, Phong không đồng ý, thì Thắm năn nỉ: “Giúp em lần này đi”, rồi ra mở cửa cho Phong vào nhà. Phong ngồi nấp bên hông tủ thờ, chờ ra tay giết bà Đang. Tắm xong, bà Đang tiếp tục chửi Thắm về mối quan hệ với Phong, rồi cầm búa đuổi Thắm chạy ra phía căn nhà trước. Trong lúc đuổi đánh Thắm, bà Đang bị Phong đi từ phía sau đến bóp cổ. Khi đó, Thắm chạy đến lấy cái búa trên tay bà Đang. Khi nạn nhân lả dần đi, Phong kéo lại gần cửa buồng đè xuống đất và bóp cổ cho đến chết. Sau khi giết bà Đang, Thắm nói Phong: “Kiếm chỗ nào phi tang bả đi”. Phong lấy dây chuyền 3 chỉ vàng 18K, tiền, điện thoại di động của bà Đang đưa cho Thắm còn Phong giữ điện thoại. Sau đó, Phong lấy mền, dây dù, đá và mang xác bà Đang xuống xuồng bơi ra sông Cái Nhỏ (thuộc thủy phận xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) neo xác nạn nhân dưới lòng sông. Đến ngày 8/2/2013, người dân phát hiện xác bà Đang nổi trên sông Cái Nhỏ nên trình báo cơ quan Công an. Trong quá trình điều tra, Phong tỏ thái độ không thành khẩn, quanh co chối tội và đưa ra lời khai nhiều mâu thuẫn hòng che tội cho người tình. Kết quả xác minh ban đầu và lời khai của Phong, CQĐT phát hiện thời gian và địa điểm gây án mà hung thủ khai nhận không phù hợp với thực tế và diễn biến vụ án và kết quả khám nghiệm hiện trường. Qua đấu tranh, cùng với những chứng cứ, lời khai mà CQĐT thu thập, chứng minh thì cả hai mới thừa nhận hành vi của mình.

BỊ ĐÂM CHẾT VÌ... SỜ VÀO NGỰC PHỤ NỮ

Sau khi đi nhậu về, chị Hậu vừa ngả lưng nghỉ, bất ngờ có tiếng gõ cửa. Chị bước ra mở cửa thì thấy người đàn ông đứng chờ sẵn, đưa tay sờ vào ngực chị. Trong cơn tức giận, Hậu lấy con dao đâm một nhát chí mạng vào người này. Hàng xóm cùng dãy trọ 2 lần sàm sỡ cô gái độc thân Theo những người sống cùng dãy nhà trọ, chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1977, thường trú số 12/15, đường Huỳnh Châu Sổ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An; tạm trú tại phòng trọ số 2, nhà trọ Hiền Hậu, ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước) chuyên nghề mua bán hàng hóa tại các khu công nhân. (ảnh minh họa). Hàng ngày 2 buổi sáng chiều chị mang hàng ra khu vực cửa khu công nghiệp Long Định (huyện Cần Đước) bán cho các công nhân, người lao động khi tan ca. Ngày 26/5/2013 công nhân nghỉ làm, chị Hậu rảnh rỗi nên cùng một vài người bạn đi hát karaoke, có uống chút ít rượu, đến khoảng 22h mọi người chia tay ai nấy đi về nhà. Cùng thời điểm này, tại phòng trọ số 4 của nhà trọ nơi chị Hậu đang ở diễn ra tiệc nhậu gồm Nguyễn Văn Cường, Phạm Văn Bình, Trần Văn Lộc (đều là công nhân ở khu công nghiệp Long Định), nhưng không ai quen biết với chị Hậu. Câu chuyện trong tiệc rượu càng rôm rả khi anh Cường cùng những bạn nhậu liên tục tranh luận về cuộc sống của những người phụ nữ độc thân, trong đó đề cập đến người hàng xóm. Mấy người đàn ông cho rằng chị Hậu có gương mặt dễ thương, vóc dáng đầy đặn, không thua kém mấy em gái mười tám đôi mươi, nhưng có một điều vẫn còn “cô đơn”. Khi cuộc nhậu còn đang sôi nổi, nghe đến chuyện này, anh Cường chợt đứng phắt dậy và nói với 2 người bạn nhậu: “Tôi đi vệ sinh”, nhưng thực chất đi đến gõ cửa phòng trọ người hàng xóm. Nghe tiếng gõ cửa, chị Hậu ngồi dậy, đi ra mở cửa và


nhìn thấy một người đàn ông nồng nặc mùi rượu, ở trần, mặc quần đùi, đứng sẵn trước cửa phòng. Chị lên tiếng: “Anh là ai? Sao gõ cửa phòng tôi làm gì”. Anh Cường trả lời: “Tôi đi lộn phòng”, rồi đứng trân trân tiếp không một lời xin lỗi. Thấy vậy, nữ chủ nhà đóng cửa lại nhưng Cường chợt một tay nắm cánh cửa kéo ra, đồng thời quơ tay “đi du lịch” vào vùng ngực nữ chủ nhà. Bị sàm sỡ bất ngờ, không kêu la nhưng chị Hậu cũng kịp phản ứng, đánh mạnh vào tay của “khách lạ”, đóng mạnh cánh cửa lại, quay lên giường tiếp tục nằm nghỉ. Bị cô gái phản ứng quyết liệt, Cường tỏ vẻ bực bội, lớn tiếng chửi chị Hậu là “đồ chảnh” rồi bỏ đi. Thái độ, hành động khiếm nhã của Cường khiến chị tức giận và nhớ lại trước đó 10 ngày, sau khi đi nhậu với bạn bè về, ngà ngà say cũng chính người này đã đến kéo cửa phòng trọ của chị, sau đó đi thẳng đến bên giường chị đang nằm định giở trò nhưng đã bị chị nhắc nhở và đuổi ra khỏi phòng. Chuyện cũ nhớ lại khiến cơn

tức giận càng tăng cao, cô gái chạy đến bàn lấy con dao Thái Lan cầm trên tay rồi mở cửa đi ra. Nhìn thấy Cường còn đứng cách căn phòng trọ của mình khoảng 4m, cô gái chạy tới vung một nhát từ phía sau tới vào ngực Cường. Thấy người đàn ông ngã gục xuống đất, thủ phạm hốt hoảng quăng dao, vớ lấy mảnh vải gần đó băng bó vết thương và tri hô, nhờ mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường đến cơ sở y tế, nạn nhân đã tử vong do bị đâm thủng tim. Cả 2 đều trả giá Thông tin về vụ án được báo ngay đến công an tỉnh Long An, cơ quan điều tra công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ, tang vật, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hậu. Tại cơ quan điều tra, Hậu tỏ ra hối hận và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo một điều tra viên, bước đầu bị can Hậu đã thực hiện trách nhiệm

của mình, khắc phục một phần hậu quả cho phía bị hại là 15 triệu đồng. Theo hồ sơ điều tra, nạn nhân đã có vợ và 2 con nhỏ. Sau khi vụ án xảy ra, chị Huỳnh Thị Kim Vân, vợ nạn nhân yêu cầu thủ phạm bồi thường tiền chi phí mai táng 34 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi các con đến 18 tuổi. Vợ nạn nhân cho biết cả 2 vợ chồng đều quê ở An Giang. Do gia đình hai bên đều nghèo, sau khi cưới nhau anh Cường đưa vợ lên Long An để đi làm công nhân kiếm sống. “Lúc anh Cường còn sống, hai vợ chồng đi làm công nhân ở khu công nghiệp Long Định, đồng lương dù ít ỏi nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày cho 4 miệng ăn. Bây giờ chồng mất rồi, em không biết phải làm sao để nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn, ngoài việc cho chúng ăn học, còn tiền thuê nhà trọ, điện, nước… cũng mất 5 - 6 triệu đồng/ tháng, trong khi lương công nhân của em chỉ khoảng 3 - 4 triệu đồng”, người vợ nói trong nước mắt.

VietUS magazine

67

31


TIN TÚC TIN THÊ THAO

LEBRON JAMES, MIAMI HEAT “VÔ ĐỐI” Ở NBA GM LeBron James

Hôm 22/10 vừa qua, website NBA.com vừa công bố kết quả của cuộc khảo sát hằng năm (NBA GM) đối với 30 quản lí của các đội bóng tham gia tranh tài ở sân chơi này. Theo đó, ngôi sao LeBron James cùng CLB Miami Heat là hai cái tên được đánh giá cao nhất. Ở hạng mục cá nhân, James được dự đoán là có khả năng giành danh hiệu MVP cao nhất với 69% tổng số phiếu bầu. Kevin Durant của Oklahoma City Thunder đứng thứ hai với 24,1%, Chris Paul và Carmelo Anthony cũng góp mặt trong danh sách này, nhưng số người đặt niềm tin vào 2 cầu thủ này là không cao. Việc James được nhiều người dự đoán là MVP chứng tỏ anh là một cầu thủ đang có sức hút và đất diễn không hề nhỏ tại NBA. Trong sự nghiệp, cầu thủ cao 2m03 này từng 4 lần đoạt MVP vào các năm 2009, 2010, 2012-2013. Nếu đúng như dự đoán thì anh sẽ vinh dự lần thứ 3 liên tiếp nhận danh hiệu cao quý này. Ngoài ra, anh còn là cầu thủ khiến HLV của đối thủ phải điều chỉnh lại đội hình nhiều nhất với 66,7%. Anthony David (27,6%) được dự đoán sẽ là ngôi sao trẻ thi đấu thành công và đột phá nhất trong năm nay. Trong khi Chris Paul được dự đoán sẽ là Point guard xuất

32

VietUS magazine

67

sắc nhất. Bất ngờ nhất có lẽ là việc Kobe Bryan (20%) bị James Harden (56,7%) vượt mặt trong cuộc dự đoán shooting guard xuất sắc nhất mùa này. Trên phương diện CLB, có 75,9% số phiếu tin tưởng rằng Miami Heat sẽ giành chức vô địch mùa này, vượt xa con số năm ngoái đến 5,9%. Trong khi 2 cái tên khác lần lượt là Indiana Pacers và San Antonio Spurs chỉ được vỏn vẹn 6,9%. Các CLB như Chicago Bulls, Los Angeles Clippers và Oklahoma City Thunder thậm chí chỉ nhận được vài phiếu bầu. Sở dĩ Miami được đánh giá cao là nhờ họ biết giữ chân những cầu thủ xuất sắc nhất trong vài mùa trở lại đây, đồng thời chiêu mộ được các tài năng như Greg Oden, Michael Beasley. Với đội hình toàn sao gồm James, Chris Bosh, Dwyane Wade...có thể nói việc Miami lên ngôi hay không chỉ còn là vấn đề thời gian.

ALLEN IVERSON TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ

Allen Iverson, cựu cầu thủ từng thi đấu cho Philadelphia 76ers vừa tuyên bố anh sẽ giải nghệ vào cuối tháng này. Allen Iverson.

Hồi tháng 9, đã có những tin đồn dấy lên xung quanh việc Iverson giải nghệ, nhưng ngôi sao 38 tuổi này không đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào. Tuy nhiên mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Iverson cho biết anh sẽ giải nghệ vào cuối tháng 10, và một trong những lí do khiến anh muốn giải nghệ vào đúng thời điểm Philadelphia 76ers chơi trận đầu tiên là vì

hầu hết quãng thời gian thi đấu đỉnh cao của anh đều diễn ra ở CLB nhiều thăng trầm này. Sau lần đầu tiên đầu quân cho 76ers vào năm 1996, Iverson đã có khoảng thời gian hơn 10 năm chinh chiến ở môi trường bóng rổ đỉnh cao và gặt hái được một số thành công nhất định. Ở các mùa giải sau đó, cầu thủ 38 tuổi này chuyển qua chơi cho Denver Nuggets (2006-2008), Detroit Pistons (2008-2009), Memphis Grizzlies (2009) nhưng không được thành công như mong đợi. Anh quay lại đầu quân cho 76ers ở mùa giải 2009-2010. Ngoài ra, cầu thủ cao 1m83 này cũng từng chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo của Besiktas. Iverson luôn được đánh giá là một trong những ngôi sao nổi bật nhất khoảng một thập niên trở lại đây của NBA. Trong quá khứ, anh từng giành danh hiệu MVP năm 2001, Rookie năm 1997, nhiều lần lọt vào danh sách All-Star. Theo thống kê, trong 14 mùa giải thi đấu tại NBA, Iverson ghi được tổng cộng 24.368 điểm, xếp thứ 19 trong danh sách những VĐV ghi nhiều điểm nhất mọi thời đại của NBA. Anh xếp thứ 6 về số điểm trung bình ghi được mỗi trận với 26,7 điểm, sau huyền thoại Michael Jordan, Jerry West, Wilt Chamberlain, Elgin Baylor và LeBron James. Điều đáng tiếc nhất là việc anh chưa bao giờ vô địch NBA cùng 76ers.

NÉ PHẪU THUẬT, CARMELO ANTHONY MONG ĐƯỢC CHƠI CÁC TRẬN ĐẦU MÙA

Mới đây, Carmelo Anthony, ngôi sao đang chơi cho New York Knicks tại NBA đã chia sẻ với cánh báo giới rằng để có thể chơi trong các trận đầu mùa, anh đã cố tính né cuộc phẫu thuật vai được dự tính trước đó. Anh cho biết việc tránh phẫu thuật hoàn toàn là một quyết định có phần mạo hiểm, nhưng vẫn muốn thử “vận


SAN ANTONIO SPURS CÔNG BỐ ÁO ĐẤU MỚI 2013/14

cuộc đối đầu giữa Spurs với Washington Wizards. Hai cầu thủ xuất sắc của Spurs là Kawhi Leonard (số 2) và Danny Green (số 4) được chọn làm “người mẫu” chính cho sự kiện này.

JAMES HARDEN TỎA SÁNG, HOUSTON VƯỢT QUA SPURS

may” của mình và hi vọng chấn thương sẽ dần bình phục theo thời gian. Trước đó theo các bác sĩ, nếu trải qua ca phẫu thuật cơ hông theo dự tính thì Anthony sẽ phải ngồi ngoài trong nửa đầu mùa giải, và sau quá trình hồi phục anh có thể trở lại sàn đấu với 100 % phong độ. Còn nếu thi đấu tiếp, anh sẽ gặp phải những rủi ro lớn với vết thương chưa bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, cầu thủ này lại cho biết: “Tôi không thể ngồi ngoài sân đến tận 4, 5 tháng trước những vết thương không quá trầm trọng thế này”, anh chia sẻ. Được biết, anh dính chấn thương trong game cuối cùng thuộc vòng 1 play-off mùa giải vừa rồi trong cuộc chạm trán với Boston Celtics. Sau khi cùng New York Knicks vượt qua vòng 1, Anthony và các đồng đội phải chấp nhận dừng bước vì trận thua Indiana Pacers ngay sau đó. Anthony 29 tuổi, từng có gần 10 năm chơi trong màu áo Denver Nuggets trước khi đầu quân cho New York năm 2011. Mặc dù luôn nằm trong top những ngôi sao nổi bật nhất tại NBA trong những mùa gần đây. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đạt được bất cứ một danh hiệu lớn nào trong gần 15 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình. Rất có thể đó chính là động lực để cầu thủ cao 2m03 này bất chấp chấn thương để được chơi trong các trận đầu mùa.

CLB Houston Rocket vừa có chiến thắng quan trọng 109-92 trước San Antonio Spurs trong cuộc đối đầu mới đây. Mới đây, CLB San Antonio Spurs vừa cho ra mắt trang phục mới ở mùa giải 2013-2014. Bộ đồng phục mới được lấy cảm hứng từ những họa tiết đặc trưng trong quân đội nhằm vinh danh những đóng góp của các quân nhân và lực lượng vũ trang tại San Antonio, nơi được mệnh danh là “thành phố quân sự của Mĩ”. Đồng phục mang hơi hướng quân đội là ý tưởng giữa Adidas và NBA, được lấy cảm hứng từ chính bản sắc văn hóa, lịch sử và khu vực địa lí của từng đội. Cả áo và quần đều có họa tiết chủ đạo là màu cát pha lẫn màu xanh lá. Phần số được in nổi lên phần ngực phải của áo, trong khi logo biểu tượng của Spurs chếch một khoảng 45 độ từ ngực trái sang phần giữa áo. Các đường sọc dọc bên hông áo và quần cũng được làm nổi bật với hai màu đen và bạc. Theo thông tin từ CLB Spurs, bộ đồng phục này sẽ được mặc 2 lần trong mùa giải 2013-2014. “Khi thi đấu ở San Antonio, chúng tôi luôn được nhắc nhở về lòng vị tha và sự dũng cảm của những người phục vụ”, hậu vệ Danny Green nói. “Chúng tôi nợ họ món nợ ân tình, thật vinh dự khi nhận ra điều đó để rồi chúng tôi có thể thể hiện nó với những người đang phục vụ trong quân đội và cả những người đã nghỉ hưu”, anh cho biết thêm. Dự kiến trang phục mới sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 13/11 tới trong

Trận đấu giữa Houston và Spurs được đánh giá hấp dẫn ngay từ đầu bởi đó không chỉ là màn so tài giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất cùng Tây Nam, mà còn là cuộc chạm trán thú vị của những cầu thủ xuất sắc là James Harden, Dwight Howard (Houston) và Tim Duncan, Tony Parker (Spurs). Tay ném chủ lực bên phía Houston là James Harden chính VĐV thi đấu xuất sắc nhất trận khi ghi có tới 22 điểm cùng 11 đường chuyền trong 30 phút có mặt trên sân. Trong khi đó, Dwight Howard đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với 15 điểm ghi được và có tổng cộng 16 cú rebounds. Tân binh Omri Casspi cũng không kém cạnh khi mang về 16 điểm cho Houston. Trong khi đó, các ngôi sao phía Spurs dường như đã có một ngày thi đấu dưới phong độ. Cả Tony Parker lẫn Tim Ducan đều không thể đủ sức giúp đội nhà vượt qua những thời khắc khó khăn, khi cả 2 chỉ ghi tổng cộng 14 điểm. Thay vào đó, cầu thủ mới chuyển đến mùa này là Aron Baynes dẫn đầu danh sách với 16 điểm và 6 rebounds. Với thất bại mới đây, Spurs đang cho thấy phong độ bất ổn trước mùa giải mới khi số trận thua còn nhiều hơn số trận thắng. Có lẽ việc HLV Gregg Popovich cần làm ngay lúc này chính là xốc lại đội hình và truyền cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ. Ngược lại, rất có thể họ sẽ phải chấm dứt tham vọng lên ngôi nếu cứ tiếp tục thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng như hiện nay.

VietUS magazine

67

33


YAO MING MỞ TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ TẠI TRUNG QUỐC

rebounds và 19 khối cho mỗi trận. Từng 8 lần vinh dự lọt vào nhóm đội hình xuất sắc (2003-2009, 2011). Hồi tháng 7/2011, Yao tuyên bố giải nghệ vì chấn thương chân trái.

TOP 5 HẬU VỆ GHI ĐIỂM HÀNG ĐẦU TẠI NBA

Cựu ngôi sao từng chơi cho Houston Rockets mới đây đã công bố chương trình hợp tác với NBA trong việc mở một trường học bóng rổ đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo dự kiến, NBA Yao School (tên gọi của trường học) sẽ được ra mắt vào trung tuần tháng 2/2014 với mục đích chính là cung cấp các chương trình đào tạo bóng rổ sau giờ học cho các em thiếu nhi đến 16 tuổi ở tất cả các cấp độ kỹ năng. Hoạt động này được xem là bước tiến mới của NBA với Trung Quốc trong việc hợp tác thúc đẩy sự phát triển bộ môn bóng rổ của nước này. Yao chia sẻ:“Ước mơ của tôi là tác động tích cực đến đời sống của giới trẻ thông qua thể thao. Người hâm mộ Trung Quốc có niềm đam mê rất lớn bóng rổ và luôn mong muốn được tham gia vào chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế”. “Tôi mong chờ được hợp tác với NBA trong việc thành lập NBA Yao School như một điểm dừng chân lí tưởng để đào tạo bóng rổ”, anh cho biết thêm. Yao Ming từng có 10 năm chơi tại giải bóng rổ nhà nghề Mĩ trong màu áo Houston Rockets. Trong sự nghiệp, cầu thủ 33 tuổi này là một trong những ngôi sao sáng giá nhất NBA. Anh chơi 486 trận, đạt đến 6.445 cú kích và ghi được tổng cộng 9.247 điểm (trung bình 19 điểm mỗi trận), 9,3 34

VietUS magazine

67

Với những người hâm mộ giải bóng rổ nhà nghề Mĩ trên khắp thế giới, hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard, gọi tắt là SG) xuất sắc nhất trong lịch sử chắc hẳn không ai khác ngoài huyền thoại Michael Jordan. Trong một vài mùa giải trở lại đây, NBA cũng không ngừng sản sinh ra nhiều SG tài năng, và dưới đây là 5 hậu vệ dẫn bóng được đánh giá cao nhất ở mùa giải 2013-2014. 5. Monta Ellis (Dallas Mavericks) Ellis là hậu vệ chính thức của Milwaukee Bucks ở mùa giải 2012-2013 trước khi chuyển đến Dallas vào mùa này. Để có được cầu thủ 27 tuổi trong đội hình, Cuban Mark (ông chủ của Dallas) đã phải chi tổng cộng hơn 30 triệu USD cho một hợp đồng kéo dài 3 năm. Ở CLB cũ, Ellis là một trong những SG được đánh giá rất cao với hiệu suất trung bình 19.2 điểm/trận, 6.0 kiến tạo/trận và tỉ lệ ném rổ lên đến 41,7%. Bởi thế không lí do gì để nghi ngờ sự tỏa sáng của anh ở CLB mới với những đồng đội như Jose Calderon và Dirk Nowitzki... 4. Klay Thompson (Golden State Warriors) 23 tuổi, Thompson nổi lên và sớm khẳng định tài năng so với các đồng nghiệp tại NBA. Hiệu suất mùa rồi của anh là khá cao với trung bình 17.2 điểm ghi được mỗi trận. Cao đến 2m01, thế nên anh là mẫu cầu thủ có phong cách thi đấu gần giống với Demar DeRozan và Vince Carter, nghĩa là rất máu lửa và tận dụng tối đa ưu thế

về thể hình để ghi điểm. Khả năng ném 3 điểm khá tốt giúp Thompson luôn là phương án hiệu quả khi Golden gặp khó khăn. 3. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) Kobe vẫn luôn được ví von như Michael Jordan thứ 2 tại NBA bởi sự nhanh nhẹn và đa năng. Trong sự nghiệp, anh từng giành danh hiệu MVP (2008), 15 lần All-Stars cùng hàng loạt thành tích khác trong màu áo Lakers. Mùa trước, anh ghi trung bình 27.3 điểm, 5.0 đường kiến tạo mỗi trận và 5.6 rebounds. Cầu thủ cao 1m98 này cũng từng là VĐV trẻ nhất tại NBA đạt tới cột mốc 81 điểm trong một trận đấu. Với điểm mạnh là sự linh hoạt, công thủ toàn diện cũng như khả năng ghi điểm ở mọi vị trí.Anh luôn là một trong những cầu thủ được đánh giá sẽ giành MVP cuối mỗi mùa giải. 2. Dwyane Wade (Miami Heat) Không phải cầu thủ cao nhất tại Miami Heat, nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng dẫn dắt lối chơi của VĐV 31 tuổi này. Điểm mạnh của Wade chính là những pha dẫn bóng không thể cản phá và những cú block xuất sắc. Anh góp công không nhỏ trong việc đưa Miami 2 lần liên tiếp lọt vào vòng play-off. Mùa trước, anh là một trong số ít những SG đạt hiệu suất 20 điểm/trận, 5.0 rebounds và có trung bình 5.0 kiến tạo. Anh cùng với LeBron James được kì vọng sẽ đưa Miami lên ngôi vương mùa này. 1. James Harden (Houston Rockets) Cầu thủ 24 tuổi này vừa chuyển đến Houston năm ngoái sau 3 mùa giải khoác áo Oklahoma City Thunder. Harden gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt với 37 điểm ghi được. Thậm chí anh còn thăng hoa với 45 điểm trong cuộc đối đầu với Atlanta Hawks. Mùa giải trước, anh ghi trung bình 25.9 điểm, 5.8 hỗ trợ, 4.9 rebounds.


Công Ty do người Việt Nam quản lý, chuyên lo tất cả dịch vụ về Comcast

Liên lạc: Thảo 770.377.7959 Nguyên 470.255.4919

6090 Dawson Blvd, Ste G, Norcross GA 30093

VietUS magazine

67

35


TIN TÚC TIN CÔNG NGHIÊP

Apple được cho là sẽ bán TV 4K trong năm tới.

APPLE SẼ BÁN TV 4K SIÊU NÉT TRONG NĂM 2014

Theo một nhà phân tích, Apple có thể sẽ bắt đầu bán TV màn hình siêu nét độ phân giải lớn gấp 4 lần so với Full HD TV (ultra HD, còn gọi là 4K), với kích thước 65 inch và 55 inch trong quý 4/2014. Nhà phân tích Masahiko Ishino của công ty Advanced Research (Tokyo) cho biết gã khổng lồ “Quả táo” hiện đang đưa ra quyết định về các thông số kỹ thuật cho những dòng TV độ nét cao sẽ ra mắt trong tương lai không xa. TV của Apple được cho là sẽ được thiết kế không viền. Tuy nhiên, nhà phân tích này từ chối tiết lộ ai là người cung cấp thông tin trên. Một phát ngôn viên của Apple tại Tokyo chưa phản hồi trước thông tin của nhà phân tích Ishino. Trước đó, khi CEO Steve Jobs vẫn còn sống, năm 2011, ông đã từng chia sẻ với người viết tự truyện cho mình về việc cuối cùng ông đã khám phá ra cách tạo ra một chiếc TV với giao diện người dùng tối giản và có thể đồng bộ hoá không dây với tất cả các thiết bị khác của Apple. Mới đây, hồi tháng 5, CEO Tim Cook cũng cho biết TV là một “thị trường cạnh tranh mà Apple sẽ tập trung mạnh mẽ”. Apple đang cố gắng tạo ra những sản phẩm dựa trên những thành công vượt bậc hiện tay của máy tính Mac, điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad. 36

VietUS magazine

67

Theo nhà phân tích, LG Display, Samsung và Corning sẽ là những nhà cung cấp linh kiện cho Apple để sản xuất TV, trong đó LG sẽ cung cấp hơn 70% thiết bị màn hình tinh thể lỏng; Samsung sẽ cung ứng bộ vi xử lý đồ hoạ. Nguồn tin này cũng khẳng định nhà sản xuất Foxconn sẽ được thuê để lắp ráp Apple TV. Giá bán của Apple TV được dự đoán sẽ từ 1.500-2.500 USD. Thị trường TV 4K với độ phân giải cao hơn gấp 4 lần so với Full HD TV đã bắt đầu bước vào cuộc cạnh tranh khi các ông lớn, từ Samsung, LG đều đã trình diễn các thế hệ TV 4K cao cấp nhất của mình và cả những model 65 inch và 55 inch giá bán phải chăng hơn.

GALAXY GEAR SẼ HỖ TRỢ THÊM LOẠT SẢN PHẨM KHÁC CỦA SAMSUNG

Chiếc đồng hồ thông minh Galaxy Gear của Samsung sẽ tương thích với loạt smartphone khác của Samsung, thay vì chỉ tương thích với Galaxy Note 3 như hiện tại. Samsung vừa chính thức xác nhận đồng hồ thông minh Galaxy Gear của hãng sẽ tương thích với Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy Note 2. Theo đó, các smartphone khác của Samsung sẽ tương thích với Galaxy Gear sau khi được nâng cấp lên nền tảng Android 4.3 Jelly Bean mới nhất. Hiện tại Samsung đã phát hành bản nâng cấp Android 4.3 dành cho phiên bản quốc tế của Galaxy S4, các smartphone khác có trong danh sách tương thích với Galaxy Gear sẽ được nâng cấp lên Android 4.3 vào giữa tháng 11 tới đây. “Android 4.3 sẽ được cung cấp cho nhiều sản phẩm thuộc dòng Galaxy vào giữa tháng 11, tùy thuộc vào quá trình kiểm tra phần mềm và sự phê duyệt của các nhà mạng”, phát ngôn viên của Samsung cho biết. Đồng hồ thông minh Galaxy Gear cũng có thể kết nối với Galaxy S4 Mini, S4 Active, Mega 5.9 và Mega 6.3 thông qua bản nâng cấp phần mềm sẽ bắt đầu được phát hành trên toàn cầu vào cuối tháng này. Hiện tại Galaxy Gear chỉ tương thích duy nhất với chiếc Galaxy Note 3. Được ra mắt hồi đầu tháng 9 vừa qua, Galaxy Gear là chiếc đồng hồ thông minh cho phép kết nối với smartphone của Samsung để nhận hay thực hiện cuộc gọi, xem tin nhắn, xem các thông báo cập nhật… ngay trên đồng hồ mà không cần phải chạm đến smartphone. Ngoài ra sản phẩm cũng được trang bị camera 1.9 megapixel cùng một vài ứng dụng được Samsung xây dựng riêng.


SÔN KHAI THUEÁ - E.A. 4483 Pond Edge Road, Snellville, GA 30039 Phone: 770-695-0315 Fax: 770-695-0320 E-mail: SONKHAITHUE@GMAIL .COM KHAI THUEÁ: Licenced to practice before the IRS. Hôn 17 naêm kinh nghieäm khai thueá. Nhaän khai thueá caù nhaân, cô sôû thöông maïi, coâng ty, toå hôïp Lieân bang vaø taát caû Tieåu Bang. Laäp soå saùch keá toaùn, payroll, W-2, From 1099... Coá vaán, höôùng daãn, thaønh laäp S-Corporation, Partnership, LLC ... *INSURANCE: 12 naêm kinh nghieäm TAÁT CAÛ CAÙC LOAÏI BAÛO HIEÅM

*DI TRUÙ:

(Xe, nhaø, Nhaân thoï, Business...)

Laäp hoà sô baûo laõnh xin ñoaøn tuï hay Du lòch, ñieàn ñôn Quoác Tòch, Theû xanh...

*NOTARY PUBLIC:

Mieãn phí cho khaùch cuûa Sôn Khai thueá

Quí Vò coù theå khai thueá vôùi chuùng toâi qua fax, phone, hoaëc e-mail vaø nhaän giaáy tôø khai thueá tieän lôïi qua e-mail KINH NGHIEÄM - CHÍNH XAÙC - UY TÍN - TIEÁT KIEÄM VietUS magazine

67

37


ĐẾN LƯỢT HP NGẬM NGÙI RAO BÁN BẰNG SÁNG CHẾ CÔNG NGHỆ

HP là một trong những nhà sản xuất máy tính lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn khiến hãng phải rao bán các phát minh sáng chế liên quan đến công nghệ di động. Mặc dù hãng máy tính thứ hai trên thế giới HP đã thử sức mình trên thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng, tuy nhiên đến nay thì hãng này đã không thành công trong việc tạo ra một sản phẩm có tác động đáng kể trên thị trường. Trước đây, HP đã mua hãng sản xuất điện thoại thông minh Palm để tiếp cận webOS - hệ điều hành của điện thoại thông minh Palm nhưng HP đã không thể phát triển webOS hiệu quả, cuối cùng đã phải từ bỏ hệ điều

hành này đồng thời chấp nhận bán lỗ hệ điều hành webOS cho công ty LG. Tuy không thể cạnh tranh hiệu quả trong thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng nhưng HP đã giữ lại một lượng lớn bằng sáng chế về thiết bị di động vốn mua lại từ Palm trước đó và hiện có tin rằng HP đang xem xét bán những bằng sáng chế này. Trước đó dù đã bán webOS cho LG nhưng hãng HP vẫn quyết định giữ lại các bằng sáng chế có liên quan và chỉ cấp phép sử dụng những bằng sáng chế này cho LG. Và đang có rất nhiều dấu hiệu cho thấy HP đã tìm cách để bán hẳn các bằng sáng chế này. Các nguồn tin trong HP thông báo rằng công ty đã tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng về danh mục bằng sáng chế của mình, đồng thời cũng dỡ bỏ một số điều kiện ràng buộc để bán nhanh hơn. Hiện không có thông báo ​​chính thức nào từ HP cũng như thông tin về các đối

CERFIFIED PERFORMANCE

tác mà HP đã tiếp cận. Tuy nhiên chúng ta có thể chắc chắn rằng một trong những công ty được tiếp cận là LG và cũng dễ hiểu ràng nếu LG đã được cấp phép sử dụng bằng sáng chế thì nhà sản xuất điện thoại thông minh này cũng sẽ sẵn lòng mua luôn những bằng sáng chế này. Gần đây vấn đề sở hữu bằng sáng chế đã trở thành một nguồn lực tài chính “màu mỡ”, đặc biệt là những bằng sáng chế có liên quan đến công nghệ di động. Google đã mất đến 12,5 tỷ đô la Mỹ để mua Motorola Mobility, đặc biệt là danh mục bằng sáng chế của công ty này trong năm 2011. Trong khi đó liên minh Microsoft và Apple cũng đã chi đến 4,5 tỷ đô la Mỹ để mua hơn 6.000 bằng sáng chế thiết bị di động từ hãng Nortel Networks. Nếu việc mua bằng sáng chế là một chiến lược để chiếm lĩnh thị trường thì việc bán ra bằng sáng chế được xem như là một nỗ lực cuối cùng để thu về lượng tiền mặt cho doanh nghiệp.

LE’S

Trung Tâm Sửa Chữa Các Loại Xe 3345 Highway 29 Lawrenceville GA 30044

Auto Glass

2581 Treehouse Ln.Lawrenceville, Ga 30044

ĐỨC: MERCEDES - BWM - WOLKSWAGEN NHẬT: LEXUS - HONDA - TOYOTA - NISSAN CÁC LOẠI XE MỸ VÀ ÂU CHÂU KHÁC North

Pleasant Hill

Exit 104

CERFIFIED PERFORMANCE

Winshield Replacement

Chuyên môn sữa và thay tất cả các loại kiếng cho tất cả loại xe

Hwy 29

Đặt biệt chúng tối đến tận nhà và cơ sở thương mại

on si is

Em

770-925-9225

$1

5

DŨNG (JOE) NGUYỄN

38

VietUS magazine

67

-Tận Tâm -Thành Thật -Kỹ Lưỡng -Chu Đáo -Nhanh Chóng

Mon-Sat: 8am-5pm Sunday Closed

Xin gọi Quỳnh 770-882-8160


DZŨNG từng mở tiệm trên Buford Hwy, Doraville. Nay đã dời về địa chỉ mới

5456 JIMMY CARTER BLVD, SUITE 140, NORCROSS, GA 30093 (Đối diện bên kia đường của chợ HongKong 2 Kế bên tiệm thuốc tây VN)

Cell phone: 678-717-9718 Số tiệm : 678-615-2102

Tận Tâm Chu Đáo

Với phong cách chăm sóc khách hàng TẬN TÂM, CHU ĐÁO, hứa hẹn chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Đặt biệt có Massage Mặt và Trang điểm Cô Dâu, Dạ Hội,Nối Lông Mi. Người Việt Nam ta luôn coi trọng, nâng niu và chăm sóc mái tóc vì mái tóc là “một gốc” của chính mình. Vì thế mái tóc luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng để tạo nên cá tính cho mỗi người. DZŨNG mong được gởi đến quý khách đã từng ủng hộ cho DZŨNG 20 năm qua lời biết ơn sâu sắc nhất và hy vọng quý khách vẫn tiếp tục ủng hộ cho DZŨNG. Cần tuyển nhiều thợ có kinh nghiệm,

Môû cöûa: 10am - 7pm everyday

DZŨNG HAIR IMPRESSION CHUYÊN Cắt Tóc Tạo Kiểu Tóc Uốn Nhuộm Hi-light

Phục Hồi Tóc Duỗi Tóc Thẳng Hấp Dầu Gội Chải

VietUS magazine

67

39


TIN TÚC TIN KHOA HOC

CÔN TRÙNG QUAN HỆ ĐỒNG GIỚI DO NHẦM LẪN

Côn trùng quan hệ đồng giới do nhầm lẫn bạn tình. Ảnh: ShutterStock.

Các nhà khoa học vừa phát hiện việc côn trùng quan hệ đồng giới là do nhầm lẫn trong khi xác định giới tính của bạn tình. Theo tiến sĩ Inon Scharf của Đại học Tel Aviv (Israel) và tiến sĩ Oliver Martin của Đại học ETH Zurich (Thụy Sĩ), loài nhện và một số loài côn trùng trong thế giới tự nhiên không phân biệt được bạn tình trong khi giao phối. Khi tiến hành quan sát hành vi giao phối của côn trùng, các nhà khoa học nhận thấy hành vi giao phối được tiến hành một cách ngẫu nhiên và khoảng 85% côn trùng đực có quan hệ đồng giới, The Independent cho hay. Nhóm nghiên cứu cho rằng, nguyên nhân của hành vi quan hệ đồng giới thường do côn trùng vội vàng giao phối, dẫn đến xác định sai giới tính bạn tình. Ngoài ra, quan hệ đồng giới ở côn trùng đực còn do chất pheromone còn lưu lại trên cơ thể khi giao phối với con cái khiến những con đực đều nhầm tưởng nhau là con cái. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ vai trò của quá trình tiến hóa trong quan hệ đồng giới cũng như những hành vi quan hệ đồng giới có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của côn trùng như thế nào. Các nghiên cứu được tiến hành trước đây ở 110 loài côn trùng và nhện đực cho 40

VietUS magazine

67

thấy những loài côn trùng này không có nhu cầu quan hệ đồng giới như ở một số loài chim và động vật có vú. Hành vi quan hệ đồng giới có thể giúp côn trùng có kiểu gene năng động hơn. Mặc dù việc nhận diện sai bạn tình không phải là một điều mong muốn nhưng đây là một trong các đặc điểm giúp côn trùng thích nghi tốt hơn trong môi trường tổng thể.

PHỤ NỮ LÀM NHIỀU VIỆC CÙNG LÚC TỐT HƠN ĐÀN ÔNG

Các nhà khoa học Anh mới đây chứng minh được khả năng làm nhiều việc cùng lúc ở phụ nữ tốt hơn nhiều so với đàn ông, thông qua những bài kiểm tra ở cả hai giới. Các nhà nghiên cứu của Đại học Glasgow chứng minh vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm về khả năng làm việc “đa năng” của hai giới bằng cách đưa ra những thử thách các nhóm tình nguyện viên gồm cả 47 người đàn ông và 47 phụ nữ, yêu cầu họ thực hiện cùng một lúc. Những người tham gia nghiên cứu được yêu cầu thực hiện các thử thách bao gồm xác định vị trí nhà hàng trên bản đồ, giải các bài toán đố và đưa ra một kế hoạch cụ thể để tìm những chiếc chìa khóa bị mất trên một cánh đồng trong vòng 8 phút. Trong suốt quá trình hoàn thành thử thách, họ cũng sẽ nhận một cuộc điện thoại mà nếu trả lời, thì họ sẽ phải trả lời hàng loạt các câu hỏi kiến thức chung khác. Những người đàn ông trong nghiên cứu thể hiện được ưu thế nhiều hơn 2/3 nhiệm vụ đưa ra,, tuy nhiên lại kém xa phụ nữ trong thử thách tìm chìa khóa mất tích trên cánh đồng. Lợi thế của phụ nữ trong thử thách này cho thấy họ có khả năng ưu thế khi thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi quá trình kiểm soát nhận thức của não bộ ở

Phụ nữ có ưu thế hơn so với đàn ông khi thực hiện nhiều hoạt động, nhiệm vụ khác nhau cùng một lúc. Ảnh: Alamy

mức độ cao, đặc biệt như lên kế hoạch, chỉ huy hay giám sát. Trước đó, những nhóm nhỏ được chia theo giới đã tham gia một bài kiểm tra khác trong thí nghiệm với máy tính, yêu cầu thể hiện một cách nhanh chóng và chính xác phản ứng cá nhân bằng cách nhấn các nút bên trái hoặc bên phải khi được xem các đối tượng hình học khác nhau trên một màn hình. Khi phải thực hiện luân phiên hai nhiệm vụ cùng một lúc, thời gian phản ứng của tất cả mọi người đều giảm đi đáng kể, tuy nhiên trong khi hiệu suất phản ứng của phụ nữ chỉ là 69%, thấp hơn con số này ở đàn ông là 77 %. “Nghiên cứu 6 nhiệm vụ cơ bản khác nhau đối với chức năng tâm thần là vô cùng quan trọng bởi nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự khác biệt giới tính đã xuất hiện trong suốt quá trình tiến hóa của loài người, mà còn giải đáp câu hỏi tại sao nam giới chịu sự tác động của những rối loạn tập trung nhiều hơn so với nữ giới”, Telegraph dẫn lời tiến sỹ Gijsbert Stoet, người đứng đầu nghiên cứu, cho hay. Trước khi tiến hành các bài kiểm tra này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nhiều thử nghiệm khác để có thể đưa ra kết luận và giải đáp có căn cứ về khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc của phụ nữ, làm sáng tỏ vấn đề tranh cãi trong nhiều năm, khi đàn ông luôn cho rằng mình có khả năng làm tốt hơn.


VietUS magazine

67

41


TRẺ BẮT ĐẦU NHẬN THỨC TOÁN HỌC TỪ 6 THÁNG TUỔI

Trẻ sơ sinh có khả năng nhận thức các con số tốt hơn sẽ nhìn vào các màn hình thay đổi số lượng chấm nhỏ lâu hơn. Ảnh: Melissa Libertus

Dựa trên các nghiên cứu kéo dài từ 6 tháng đến khi ba tuổi, các nhà khoa học Mỹ đưa ra kết luận khả năng nhận thức liên quan đến toán học có thể được hình thành từ rất sớm. Các nhà khoa học xem xét ý thức nhận biết các con số cơ bản của trẻ sơ sinh, nói cách khác là trẻ sơ sinh có thể phân biệt những nhóm số khác nhau như thế nào. Kỹ năng này là nền tảng hình thành khả năng học môn toán trong tương lai. Năm 2010, Elizabeth Brannon, giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh tại Đại học Duke tại North Carolina cùng các đồng nghiệp tiến hành thí nghiệm với các trẻ 6 tháng tuổi. Trẻ được quan sát hai màn hình có các chấm nhỏ, một màn hình duy trì số lượng và chỉ thay đổi kích thước và sự sắp xếp các chấm nhỏ, màn hình còn lại hiển sự thay đổi liên tục số lượng các chấm. Kết quả kiểm tra cho thấy một số trẻ sơ sinh có khả năng nhận thức các con số tốt hơn sẽ nhìn vào màn hình đang thay đổi số lượng các chấm nhỏ lâu hơn. 3 năm sau, nhóm nghiên cứu tiếp tục tiến hành một thí nghiệm xác định khả năng môn toán với những đứa trẻ lúc này đã được 3 tuổi. Các bài kiểm tra phù hợp với lứa tuổi cho phép đánh giá khả năng tính toán nhằm xác định số

42

VietUS magazine

67

lượng chấm nhỏ nhiều hơn trên cả hai màn hình và thực hiện các tính toán cơ bản. Các nhà khoa học rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng những trẻ từng nhìn vào màn hình có số lượng chấm nhỏ thay đổi lúc 6 tháng tuổi có điểm số cao hơn trong những bài kiểm tra này. Trong khi các bài kiểm tra không liên quan đến chỉ số IQ và các khả năng khác ở đội tuổi này. Kết quả cho thấy trẻ sơ sinh có thể cảm nhận được các con số từ tháng thứ 6 và có thể hình thành các khả năng nhận thức liên quan đến toán học khi lên 3 tuổi. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết điều này không có nghĩa là trẻ sơ sinh được sinh ra với khả năng toán học sẵn có. Có thể trong những 6 tháng đầu, một số yếu tố tác động khiến trẻ có thiên hướng nghiêng về các khả năng liên quan đến toán học.

THIẾT BỊ RADAR SÓNG ÂM

Các nhà khoa học Anh mới chế tạo thành công thiết bị radar lấy cảm hứng từ sóng siêu âm của cá heo có thể dò tìm những người mắc kẹt dưới lòng đất hay bị vùi trong tuyết. Theo AFP, thiết bị radar, giống như cá heo, có thể phát đi hai xung động nhanh liên tiếp cho phép xác định mục tiêu cần tìm kiếm là các thiết bị bán dẫn và loại bỏ tiếng ồn xung quanh. “Với độ chính xác và tốc độ nhanh hơn thiết bị radar thông thường, thiết bị radar mới có thể dò tìm được bom nằm bên đường, các thiết bị ghi âm hay điện thoại thậm chí ở những khu vực bị kim loại gây nhiễu”, Timothy Leighton, thuộc Đại học Công nghệ Southampton, cho biết.

Thiết bị radar sóng âm được chế tạo sau khi quan sát khả năng sử dụng sóng âm của cá heo. Ảnh: Phys.org

Lấy cảm hứng từ khả năng và cách thức kiếm mồi của cá heo bằng sóng âm giúp cá heo phát ra âm thanh và báo lại tình hình chuyển động của con mồi, nhóm nghiên cứu đã chế tạo hệ thống radar truyền sóng âm tương tự như cách thức cá heo thường làm để phát hiện các thiết bị bán dẫn. Nhóm nghiên cứu cũng phát triển một bộ phát tín hiệu kích thước nhỏ với trọng lượng chưa đầy 2 gram và giá thành rẻ có thể giấu trong mũ bảo hiểm của những người thợ mỏ hoặc các nhân viên cứu hộ hay thậm chí đặt ở trong giầy của những người trượt tuyết để phát huy tính năng tìm kiếm khi trường hợp xấu xảy ra. Nếu có những nạn nhân bị mặc kẹt trong những tòa nhà sụp đổ hoặc những thợ mỏ làm việc dưới lòng đất, thiết bị này sẽ xác định chính xác vị trí cũng như danh tính của họ với khả năng điều chỉnh để nhận dạng con người của thiết bị. Thậm chí với một người không được gắn radar, thiết bị cũng có thể được sử dụng để lần theo dấu vết của điện thoại di động dù đã bị tắt, hết pin hay mất sóng.

CON ĐƯỜNG PHÁT SÁNG TRONG ĐÊM

Một con đường phủ lớp phát quang có thể tự phát sáng vào ban đêm giúp mọi người đi lại dễ dàng và an toàn hơn đang được thử nghiệm tại Anh.


Để có thể phát sáng vào ban đêm, con đường được quét bằng các lớp phủ phát quang không thấm nước có tên gọi là Starpath, hấp thụ ánh sáng mặt trời vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, Live Science cho hay. Công nghệ sử dụng lớp phủ Starpath gồm ba lớp, một lớp phủ nền polyurethane, sau đó đến lớp hấp thụ ánh sáng và lớp bền, không nấm nước ở trên cùng. Với khả năng không phản chiếu và chống trượt, những con đường được quét lớp phủ Starpath sẽ giúp nâng cao tầm nhìn vào ban đêm cho người tham gia giao thông và hạn chế tai nạn xảy ra. Lớp phủ Starpath hiện được áp dụng thử nghiệm trên một con đường trong công viên Christ’s Pieces ở Cambridge, Anh. Pro-Teq, đơn vị sản xuất và tiến hành thử nghiệm đường phát sáng, cho biết mất khoảng 30 phút để quét chất liệu phát quang và có thể đi lại trên con đường trong vòng chưa đầy một tiếng sau đó. Ngoài tính năng được áp dụng trên đường bê tông, Starpath còn được sử dụng để phủ lên các bề mặt gỗ hoặc bất kỳ bề mặt rắn nào. Việc sử dụng lớp phủ Starpath cũng có thể tiết kiệm tiền bạc và năng lượng vì những con đường phát quang ban đêm đủ ánh sáng cho người và phương tiện đi lại mà không cần dùng tới đèn đường.

PHẦN MỀM ĐỌC MÃ DNA THỰC PHẨM

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản mới đây giới thiệu một phần mềm đọc mã vạch DNA có khả năng xác định nguồn gốc thực phẩm và phát hiện gian lận nhãn mác. Theo Asahi Shimbun, khi sử dụng phần mềm này, người sử dụng có thể dễ dàng xác định các loại thực phẩm tươi sống dựa trên thông tin trình tự chuỗi DNA của chúng. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kyoto và hệ cao học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu, tạo ra một phần mềm có thể so sánh trình tự DNA của thực vật, cá và các sinh vật sống khác có trong kho dữ liệu. Bằng cách so sánh mã vạch DNA, phần mềm có thể tự động xác định nguồn gốc của các loại thực phẩm. “Giá của cá ngừ vây vàng hoàn toàn khác với giá của cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương. Nhưng nếu cả hai loại cá đều được sử dụng khi nấu nướng, thậm chí các chuyên gia cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt chúng. Giờ

Phần mềm đọc mã vạch DNA có thể giúp xác định nguồn gốc thực phẩm.

đây, nhờ sử dụng phần mềm đọc mã vạch DNA, bạn có thể dễ dàng phát hiện các trường hợp gắn sai nhãn mác cho hai loại cá”, Akifumi Tanabe, người đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, cho biết. Đối với các loại thực phẩm mới, phần mềm cũng có thể xác định các loại trong cùng một họ loài hoặc chỉ ra chúng thuộc các loài liên quan nào. Các kho dữ liệu trình tự DNA của khoảng 288.000 loại sinh vật sống bao gồm cả nấm và virus hiện đã được thiết lập ở Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Price reduce! 3040 Sunlight Dr. Austell, GA 30106

3 bed/ 2 bath $149,900

Con đường phủ lớp phát quang được thử nghiệm tại Anh

G R A N D

S O U T H

Each office is independently owned and operated

Your Home Here

Call now to list your house with our team at Remax Grand South

Johnny Le

770.601.7589

johnny.le@remaxgrandsouth.com

VietUS magazine

67

43


TIN TÚC TIN ĐIÊN ANH

HỒ HẠNH NHI LO LẮNG KHI BỊ ĐỒN YÊU ĐÀN ÔNG CÓ VỢ Hạnh Nhi, Thiếu Kỳ hôn nhau say đắm trong Kim ngọc mãn đường.

đồng). Hạnh Nhi tỏ ra sửng sốt khi nghe điều này, cô nói: “Tôi có phải diễn viên Hollywood đâu”. Phim truyền hình Trung Quốc Kim ngọc mãn đường lên sóng đài Chiết Giang từ 27/10.

RIHANNA BỊ MỜI RA KHỎI NHÀ THỜ VÌ CHỤP ẢNH UỐN ÉO

Những người quản lý nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed Grand Mosque đã lên tiếng sau khi Rihanna hết nằm, ngồi lại tạo dáng gợi cảm trước nhà thờ.

Hoa đán TVB không thoải mái vì khi đóng “Kim ngọc mãn đường”, nhiều nguồn tin nói cô và bạn diễn Huỳnh Thiếu Kỳ có tình ý với nhau. Sina đưa tin, Hồ Hạnh Nhi tham gia buổi họp báo giới thiệu phim Kim ngọc mãn đường tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) hôm 22/10. Cô tươi tắn trong chiếc váy màu cam rực rỡ. Khi còn quay Kim ngọc mãn đường (năm 2012), Hạnh Nhi và bạn diễn Huỳnh Thiếu Kỳ bị đồn “phim giả tình thật”. Thiếu Kỳ thường xuyên ở bên quan tâm, chăm sóc người đẹp. Hai người có lần bị bắt gặp ở trong phòng bàn bạc chuyện đóng phim và nói chuyện phiếm đến khuya. Quan hệ với Huỳnh Thiếu Kỳ được cho là lý do Hạnh Nhi quyết định chia tay Huỳnh Tông Trạch... Trong buổi họp báo, Hạnh Nhi cho biết cô rất ít khi để tâm đến các tin đồn nhưng về chuyện với Huỳnh Thiếu Kỳ, cô rất lo lắng. Bởi Thiếu Kỳ là người đã có gia đình. Cô không muốn lời đồn đại ảnh hưởng đến người nhà bạn diễn, cũng ảnh hưởng đến danh dự cô. Khi được hỏi về khả năng tái hợp Tông Trạch, Hạnh Nhi tỏ ý không muốn trả lời, cô chỉ nói: “Chuyện quá cũ rồi”. Trước đó có một số nguồn tin nói Hạnh Nhi được trả cát-xê lên tới một triệu nhân dân tệ cho mỗi tập phim (hơn 3,4 tỷ

44

VietUS magazine

67

Rihanna trước nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed Grand Mosque.

Sheikh Zayed Mosque (Thánh đường Hồi giáo) là trung tâm Hồi giáo lớn nhất ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Nhà thờ mở cửa đón du khách từ năm 2007. Rihanna tới thủ đô của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất để biểu diễn vào tối 19/10. Mới đây, Miss Universe 2012 Olivia Culpo cũng bị kiện vì vi phạm luật Di sản của Ấn Độ khi lén chụp hình quảng cáo ngay trước ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng.

GWYNETH PALTROW GIẬN DỮ TRƯỚC TIN ‘DỐI CHỒNG CẶP TỶ PHÚ’

“Mỹ nhân đẹp nhất thế giới” bị đồn từng qua lại với tỷ phú Jeff Soffer. Thông qua người đại diện, Gwyneth phủ nhận.

Diện bộ jumpsuit kín mít từ đầu tới chân, nữ ca sĩ 25 tuổi thoải mái tạo dáng phía trước nhà thờ. Trong những bức hình được chính nữ ca sĩ đăng tải trên Instagram, Rihanna thu hút với cặp môi đỏ mọng. Cô ôm cột tạo dáng, ngồi trước sân tòa nhà, thậm chí nằm ngả người trên nền gạch. Đại diện của nhà thờ cho biết, vì những hành vi thiếu tôn trọng di sản tôn nghiêm này, nữ ca sĩ đã bị họ mời ra khỏi nhà thờ. “Cô này tới thăm đền thờ với tư cách cá nhân, đi vào cổng không dành cho quan khách - mà không xác nhận danh tính hoặc liên hệ với ban quản lý. Cô đã chụp những bức ảnh không phù hợp với điều kiện và quy định đối với khách khứa. Chúng tôi đã yêu cầu cô ấy phải rời đi chứ không được vào trong”, đại diện nhà thờ nói.

Một bài báo trên trang Page Six mới đây cho hay, tạp chí Vanity Fair đang tiến hành cuộc điều tra về chuyện cặp kè giữa người đẹp với tỷ phú kinh doanh bất động sản Jeff Soffer vào năm 2008. Page Six viết: “Vanity Fair đang tìm hiểu xem liệu có phải Gwyneth từng qua lại với Jeff, khi anh tái mở cửa khách sạn Fontainebleau ở Miami năm 2008. Cả hai đã bay tới đây để dự tiệc, và cô ấy đã nghỉ lại khách sạn của anh ấy”. Tuy nhiên, người phát ngôn của nữ diễn viên khẳng định, thông tin hoàn toàn lố bịch: “Jeff là bạn lâu năm của Gwyneth. Không hề có mối quan hệ lãng mạn nào giữa hai người. Anh ấy cùng rất nhiều bạn bay tới Miami vào cuối tuần đó chứ không chỉ có Gwyneth”. Một nguồn tin cũng khẳng định: “Mọi chuyện Page Six nói về bài báo của Vanity Fair là hoàn toàn sai”. Phía Vanity Fair chưa lên tiếng về vụ việc.


HARRY STYLES BỊ ‘MÁY BAY BÀ GIÀ’ TỪ CHỐI ĐI CHƠI

Với sở thích cặp kè với những bóng hồng hơn tuổi nhưng mới đây thành viên của One Direction bị một MC dẫn chương trình hơn 17 tuổi từ chối đi chơi cùng anh.

Gwyneth Paltrow và Jeff Soffer trong bữa tiệc ở Miami tháng 11/2008.

Mối quan hệ giữa Gwyneth và Vanity Fair gần đây không mấy tốt đẹp. Hồi tháng 9, người đẹp tuyên bố tẩy chay tạp chí này sau khi hay tin họ đang chuẩn bị viết một bài báo về cô dựa trên những thông tin chắp nối từ nhiều người. Trong bức thư gửi bạn bè, Gwyneth Paltrow viết: “Vanity Fair đang dọa sẽ đưa tôi lên bìa tạp chí của họ. Nếu bạn được họ yêu cầu đưa ra ý kiến hay bình luận gì về tôi, xin hãy từ chối. Ngoài ra, tôi cũng khuyên các bạn không nên dính dáng gì tới tạp chí này”. Trong khi đó, tổng biên tập Graydon Carter của Vanity Fair tuần này cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu câu chuyện về cô ấy. Chúng tôi có một người viết tốt và sẽ làm điều đó”. Tuy vậy, chưa rõ nội dung tờ này định viết về Gwyneth. Jeff Soffer kết hôn với siêu mẫu Australia Elle Macpherson hồi tháng 8. Tỷ phú bất động sản hẹn hò siêu mẫu hai năm trước khi chia tay tháng 3/2012 và tái hợp sau khi Elle bị chấn thương trong một tai nạn máy bay cùng năm. Gwyneth Paltrow lập gia đình cùng rocker Chris Martin từ năm 2003 và có hai con - Apple, 8 tuổi, và Moses, 7 tuổi.

Samantha Armytage - nữ MC vừa từ chối những tín hiệu “đèn xanh” hẹn hò của Harry Styles.

Nữ MC dẫn chương trình 36 tuổi Samantha Armytage vừa có buổi phỏng vấn với nhóm nhạc One Direction cho chương trình phát sóng vào buổi sáng Sunrise ở Australia vào tuần qua. Samantha chia sẻ cô đã được thành viên One Direction Harry Styles – 19 tuổi tới tán tỉnh, cô đã từ chối vì nghĩ rằng khoảng cách 17 tuổi của mình “đủ già để làm mẹ cậu ấy”. Samantha Armytage - nữ MC vừa từ chối những tín hiệu “đèn xanh” hẹn hò của Harry Styles. Trang The Sun trích dẫn lời Samantha nói: “Khi cậu ấy bước tới và hôn vào má tôi, tôi đã nghĩ ‘Chà’. Harry rất cởi mở với phụ nữ. Cậu ấy nói rằng không quan tâm tới tuổi tác và bắn tín hiệu rất nhiều, và tôi cũng thế”. Nữ MC truyền hình nói tiếp: “Harry mời tôi đi chơi golf nhưng cậu ấy còn quá trẻ. Tôi thích đàn ông lớn tuổi hơn, tôi đủ tuổi để làm mẹ cậu ấy. Harry rất dễ thương và có vẻ như rất thông minh. Tôi cũng khá hãnh diện một chút khi được một chàng trai như thế tán tỉnh”. Harry Styles nổi tiếng phóng khoáng trong chuyện tình cảm. Trước đó, Harry Styles từng bị ngôi sao truyền hình khác là Jillian Harris – 32 tuổi từ chối khéo léo khi chàng ca sĩ điển trai hỏi xin số điện thoại cũng với lý do tuổi tác. Năm 2011, Harry từng có mối tình ngắn ngủi với nữ MC dẫn chương trinh Xtra Factor là Caroline Flack – người hơn cậu 15 tuổi. Hiện One Direction

đang trong thời gian quảng bá đĩa đơn sắp ra mắt Story Of My Life đồng thời ăn mừng chiến thắng giải Best Worldwide Act tại MTV EMAs

MILEY CYRUS MÊ TÌNH MỚI NHƯ ĐIẾU ĐỔ

Sau khi phải lòng chàng nhiếp ảnh gia tài năng Theo Wenner cô ca sĩ “We Can’t Stop” không thể dừng việc liên tục nhắn tin và gọi điện cho anh chàng. Nữ ca sĩ 20 tuổi đã kết thúc mối tình với vị hôn phu - nam diễn viên của The Hunger Games vào giữa tháng 9. Thực tế, trước khi cặp đôi chưa quyết định đường ai nấy đi, Miley Cyrus đã phải lòng nhiếp ảnh gia 26 tuổi Theo Wenner khi cả hai cùng hợp tác trong bộ ảnh khỏa thân táo bạo của nữ ca sĩ trên bìa tạp chí Rolling Stone. Theo thông tin mới nhận được, dù lịch trình làm việc của Miley rất bận rộn

nhưng cô ca sĩ nổi loạn này vẫn dành một khoảng thời gian riêng để nhắn tin và gọi điện cho người tình mới mỗi ngày. Có vẻ như nữ ca sĩ thực sự mê chàng nhiếp anh gia và có nguồn tin tiết lộ, khi Theo không thể tham dự bữa tiệc Bangerz vào tối 8/10, nữ ca sĩ Wrecking Ball ngay lập tức bỏ buổi tiệc riêng để chạy đến với anh. Cặp đôi gặp mặt lần đầu tiên vào cuối mùa hè này, khi Theo là người trực tiếp thực hiện bộ ảnh của Miley, kể từ đó nữ ca sĩ không thể ngừng nghĩ về chàng nhiếp ảnh gia tài năng này. Mới đây, cô đã thể hiện tình yêu dành cho Theo khi đăng lên trang cá nhân lời ca khúc Ku-U-I-Po của “ông hoàng nhạc pop” Elvis Presley.

VietUS magazine

67

45


LADY GAGA MẶC BIKINI VÀ VẼ RÂU TRÊN MẶT

Lady Gaga luôn biết cách “sáng tạo” cho trang phục của mình

Dường như khả năng sáng tạo trong trang phục của ngôi sao ca nhạc Lady Gaga chưa bao giờ cạn kiệt. Mới đây, cô lại khiến khán giả “sốc” với 2 bộ trang phục lập dị trong cùng một ngày. Theo đó, nữ ca sỹ 27 tuổi Lady Gaga đang có những ngày lưu lại nước Đức để quảng bá cho album Artpop của mình. Và cũng như mọi khi, bất cứ xuất hiện ở nơi đâu, Lady Gaga luôn tạo nên tâm điểm chú ý với người khác bằng những bộ trang phục có phần lập dị mà chỉ có cô mới nghĩ ra. Lần này, Lady Gaga đã diện một bộ bikini gợi cảm chất liệu được làm bằng da màu đen cùng với chiếc áo khoác lông và đôi giày đen khá cao. Ngoài ra, Lady Gaga không quên tạo điểm nhấn trên gương mặt của mình bằng một chiếc râu. Lady Gaga cũng chọn cho mình màu son hồng ấn tượng cùng với việc vẽ màu trắng xung quanh đôi mắt. Trước đó, cũng trong cùng một 46

VietUS magazine

67

ngày, Lady Gaga đã được trông thấy rời khỏi khách sạn ở Berlin trong một chiếc váy màu vàng và chiếc áo lông thú kèm theo một chiếc mặt nạ “độc lạ” của mình. Lady Gaga đeo mặt nạ kín bưng và gắn một chiếc mũi nhọn được làm bằng kim loại. Trước những hình ảnh “quái dị” này, Lady Gaga cũng đã nhận được nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Trong khi những fans cuồng nhiệt của cô thì vẫn tỏ ra ủng hộ và cho rằng, cũng không quá bất ngờ với Lady Gaga nữa bởi vì sự xuất hiện quái dị như thế đã trở thành phong cách riêng của cô. Trái với ý kiến này, một số khán giả khác lại bình luận, Lady Gaga nên tập trung vào các dự án âm nhạc của cô hơn là cứ bỏ thời gian ra để sáng tạo những bộ trang phục quái dị kiểu như vậy. Hiện, Lady Gaga cùng với cô bạn đồng nghiệp của mình là Katy Perry, cả hai đang ra sức quảng bá tích cực cho album cá nhân của họ. Album Artpop của Lady Gaga và Prism của Katy Perry đang rượt đuổi nhau trên kệ đĩa cũng như các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong khi Lady Gaga đang thực hiện công việc quảng bá album ở các nước thì Katy Perry chỉ mới lên kế hoạch cho tour lưu diễn sắp tới của cô.

Hai phụ nữ không nhận ra Shia là ngôi sao nổi tiếng của Hollywood. Họ yêu cầu anh ngừng quay nhưng tài tử vẫn không nghe theo. Bỗng, một người đàn ông từ trong đám đông xông ra, đấm thẳng vào mặt và tung cú đá trúng bộ phận nhạy cảm của Shia LaBeouf. Các vệ sĩ của một câu lạc bộ gần đó sau khi nghe ồn ào đã chạy tới, giữ người đàn ông, giúp Shia LaBeouf và người bạn đi cùng thoát khỏi hiện trường. Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên dính líu tới các trận ẩu đả. Năm 2011, trong lần tới vui chơi tại quán bar Mad Bull ở quận Sherman Oaks, Los Angeles, nam diễn viên cũng gây gổ với một khách khác khiến anh bị bắt về đồn. Đại diện của cảnh sát địa phương cho biết nam diễn viên đã hơi say xỉn khi họ có mặt tại hiện trường. Shia LaBeouf đang ở Anh đóng phim “Fury” cùng Brad Pitt. Bộ phim về Thế chiến 2 do David Ayer đạo diễn sẽ công chiếu vào tháng 11/2014.

SHIA LABEOUF BỊ ĐÁNH Ở LONDON

Nam diễn viên bị đấm vào mặt và đá vào ‘’chỗ kín’ do dùng điện thoại ghi hình hai phụ nữ say xỉn trên phố. Theo Ace Showbiz, vụ việc diễn ra ở Leicester Square, London, Anh mới đây. Trong lúc cùng một người bạn dạo phố, tài tử “Transformers” chứng kiến hai cô gái say lảo đảo sau một đêm tiệc tùng, một trong hai người thậm chí đang nôn. Nam diễn viên 27 tuổi liền rút điện thoại cá nhân ra ghi hình.

Shia LaBeouf trên trường quay “Fury”.


VietUS magazine

67

47


TRUYÊN NGAN

VÀ...THẰNG NHÓC BÂY GIỜ ĐÃ LỚN! Hôm nay- cái ngày mà đối với nhiều đứa có đôi có cặp thì được xem là một ngày đặc biệt, cùng dạo bước trên những con đường với khí trời se lạnh hay cùng thưởng thức những thanh sôcôla đăng đắng, li cà phê nóng thoảng hương thơm nhè nhẹ trong những quán cà phê đầy lãng mạn. Còn nó thì không, 18 tuổi đầu chưa có được một mối tình nào vắt vai hoặc là có nhưng chỉ là đơn phương từ kẻ khác, nó sống khép kín và chỉ bắt được đúng đài với những người nó coi là quen thuộc, nó cảm thấy tiếc nuối và hơi buồn, Nó suy nghĩ buâng quơ và chợt bị đưa về thực tại với một đống bài tập còn chưa làm, nó tự trách nó. Nó chỉ thực sự tỉnh mộng khi nghe tiếng của thằng nhóc í ới ngoài cổng: - Xuống đây gấp có người cần gặp! Nó cũng chẳng cần phái vội vàng vì thằng nhóc là một đứa ngoan ngoãn và biết nghe lời lắm. Thật ra thì thằng nhóc cũng chẳng kém nó tí tuổi nào, học chung với nhau từ thời cấp một cho tới bây giờ nhưng chỉ vì sinh sau nó mấy tháng nên đành phải làm em của Nó, Nó đã cương quyết rằng ai sinh sau nó cho dù bằng tuổi cũng đều được coi là nhóc. Nhưng lâu lâu nổi hứng thằng nhóc vẫn không chịu chấp nhân số phận, cứ mãi đòi đối cách xưng hô, nhưng chẳng bao giờ thằng nhóc chiến thắng được Nó cả, thế là đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận đau thương. Nó thầm nghĩ: Thằng nhóc này Valentine không chịu chở bồ đi chơi mà vác cái bản mặt xấu xa qua đây làm gì, chắc lại muốn chị đây quân sư cho một chỗ hẹn hò lãng mạn. Trong lòng nó cũng thấy vui vui vì nó đang thực sự chán lắm, cũng may có một kẻ tự dưng đâm đầu vào đề nó giáo huấn cũng hay đấy chứ. Thằng nhóc cũng tốt, lúc nào cũng cặp kè với nó, có ổ bánh mì cũng bẻ đôi, lũ bạn

48

VietUS magazine

67

trong lớp cũng luôn gán ghép nhưng nó đều bỏ ngoài tai, kệ bàn dân thiên hạ thích nói sao thì nói miễn lả nó cảm thấy vui là được rùi. Thỉnh thoảng thằng nhóc vẫn giả làm lá chắn đề hạ gục những tên mà nó không thích. Nhưng có qua thì phải có lại mỗi lần như thế nó đều phải dẫn thằng nhóc đi ăn một bữa ra trò, đến lúc ấy thì thằng nhóc lại tha hồ hành hạ túi tiền của nó. Gọi là thằng nhóc thôi chứ lại cao hơn nó cả một cái đầu. Nghĩ bụng thế là nó chạy te te xuống dưới nhà. Cánh cổng mở ra, thằng nhóc đứng đó với vẻ mặt khó chịu: - Gớm! Làm gì mà Thảo sửa soạn lâu thế, Làm Thuận đợi mỏi cả giò! - Giỏi nhỉ! Bữa nay lại dám kêu tên úy của chị ra àh! Có muốn chị xử đẹp không hả? - Thôi mà! Người ta là nam tử hán đại trượng phu mà lúc nào cung phải kêu Thảo bằng chị, giữ thể diện một chút không được sao? - Không thể chấp nhận được, càng lớn càng hư, chị thì kêu chị chứ cớ gì phải giữ thể diện, cùng lắm thì trước mặt bạn gái chị đây mới nương tay cho. Không bàn cãi gì nữa! Mặt thằng nhóc xị ra đến trông là tội nghiệp. Nó lại làm thêm một tràng: - Àh! Có chuyện gì mà lại đến tìm chị thế hả? Có gì cần chị quân sư cho à, nhưng nói trước là chị không giúp không công đâu nhé! Vẻ mặt của Thằng nhóc vẫn chả tươi tỉnh lên được mấy: - Làm như lúc nào đến tìm Thảo là y như rằng để nhờ vả không vậy!


Nó vặn lại: Chớ không có chuyện thì mò mặt qua đây làm gì? Rảnh quá không có chuyện làm đến đây để chửi lộn cho vui hả? Trời càng lúc càng lạnh, mà không biết hôm nay nó ăn trúng thứ gì mà hễ thằng nhóc nói mới nói một câu mà nó đã đớp lại cả chục câu, làm thằng nhóc đứng im re chẳng biết nói gì! Liếc thấy Thằng nhóc cứ giấu giấu cái gì phía sau lưng, nó giựt lấy luôn mà chưa kịp đề thằng nhóc phản ứng gi. - Lãng mạn quá nhỉ! Tính cầm mấy bông hoa què này di dụ ai dậy? Hổng biết làm sao để tặng chớ gì? Không sao đâu, cứ đưa đại đi, nói thêm vài câu xã giao nữa cũng được - Đưa xong rồi nhớ đi thẳng luôn nha… Không để thằng nhóc cắt lời: Đi rồi lỡ mà nhỏ có quẳng đi thì cũng đỡ quê, chí ích là cũng đỡ xót của. Nó tuôn thẳng một hơi dài, thằng nhóc đứng sững, chẳng nói được câu gì. Nó được thể càng lấn tới: - Thấy ý kiến của chị đây vừa nói có hay không? Phải hiểu đời và hiểu người như chị mới đưa ra được những ý kiến xuất thần như thế! Chợt Thằng nhóc nghiêm mặt: - Bây giờ Thảo có thể im lặng 5 phút để nghe thuận nói được không? - Im thì im, nhưng đúng 5 phút thôi nha! Làm gì mà hình sự wá vậy! Tại chị buồn wá muốn chọc thằng em một tí cho vui thôi mà! Thuận cắt ngang: - Thảo có biết phải lấy hết dũng khí Thuận mới đến đây được không hả? - Gớm! Làm như ghê lắm! Ai chả biết! đến Chị đây còn ngập đầu vì một đống bài tập huống chi là ai kia- một thằng mọt sách, hết học rùi lại vẽ mấy cái khìn khìn gì đó! Àh nhắc mới nhớ, bức chân dung hôm bữa nhóc vẽ lén chị đâu rùi, sao không đem qua trả cho chị, hình tượng của chị mà chưa mua bản quyền là chưa được sử dụng đâu nhé! - Ờ! Thì hôm nay Thuận qua đây mua luôn được hông? Nó ngẩn người, còn Thuân thì chìa bó hoa đang cầm trên tay ra. - Này! Bao nhiêu đây mà đòi sử dụng hình tượng of chị hả! Không dễ dậy đâu em! Thuận tiếp lời: - Và bằng cả tấm lòng này nữa được chưa? Thảo không

hiểu hay không muốn hiểu nhưng tình cảm mà Thuận dành cho Thảo. Lúc nào Thảo cũng coi Thuận là một thằng nhóc, Thuận không hề muốn điều đó! Nó lặng người, nó không thể hình dung được trước mặt of nó có phải là Thằng Thuận mà nó quen biết nữa hay không. Thật sự nó có nghe bọn bạn của nó nói nhưng nó chưa bao giờ tin, tự nhiên nó thấy mình ngây thơ đến tội nghiệp, vì mỗi lần nó gán ghép Thuận với nhưng đứa con gái khác, chẳng bao giờ thấy Thuận phản đối, lúc nào Thuận cũng chỉ cười! Nó lắp bắp: Nhưng mà chị...Àh quên! Thảo không biết nữa, Thảo tưởng là... - Không tưởng tượng gì hết! Vừa nói Thuận vừa lôi nó đi chẳng để nó nói thêm câu gì, mà nói thiệt có lẽ lúc đó nó cũng không đủ bình tĩnh để suy nghĩ mình nên nói điều gì! Ngồi sau lưng Thuận nhiều lần rồi nhưng hôm nay nó lại có một cảm giác thật lạ. Mọi thứ quen thuộc trở nên khác hẳn, những dòng người tấp nập bon chen trên con phố dài, ánh đèn hắt ra từ những quán cốc ven đường ánh lên sự lung linh huyền diệu, cảm giác bình yên thấy lạ. Nó lạnh run người và cảm nhận được hơi ấm của Thuận từ cái áo mà thuận đã khoát lên cho nó, nó cảm thấy thật hạnh phúc, một ngày valentine thật đặc biệt đối với nó. Từng cặp tình nhân tay trong tay lang thang trên những con đường dài, chẳng biết khi nào sẽ là điểm dừng , chính nó cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bây giờ sẽ không có một kẻ không cô đơn, không buồn rầu, ghen tị trong những ngày Valentine...Và thằng nhóc bây giờ đã lớn!

VietUS magazine

67

49


GÓC PHU NU LÀM ĐEP

Mẹo làm vòng bụng phẳng lỳ Vấn đề này rất thường gặp ở chị em do ít vận động và ăn uống thiếu khoa học. Hãy loại trừ triệu chứng này để giải oan cho vòng eo của bạn nhé! Ăn trái cây Các loại thực phẩm bạn ăn trong giai đoạn này rất quan trọng trong việc mang lại sự thay đổi. Thực phẩm tự nhiên như trái cây, rau, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt và mì ống, thịt gà , thịt bò, cá và sữa ít chất béo nên được dùng thường xuyên. Hạn chế dùng thực phẩm nhiều đường. Ăn nhiều rau xanh Rau xanh không chỉ cung cấp vitamin mà chúng còn không làm tăng thêm trọng lượng của cơ thể. Một số loại rau đặc biệt tốt như: rau diếp, súp lơ xanh, rau cải xanh, đậu cove, đậu hà lan, ngô… sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ thể của bạn. Ngoài ra hợp chất capsaicin có trong ớt đỏ giúp tăng cường lượng trao đổi chất trong cơ thể, là một cách tốt để kích thích sự ngon miệng trong bữa ăn và tiêu hao nhanh lượng mỡ trong cơ thể. Ăn ít muối Để giảm thiểu khả năng giữ nước, giảm lượng natri của bạn. Điều này có nghĩa bạn cần phải tránh muối. Bạn có thể thưởng thức hương vị thức ăn với các loại thảo mộc và gia vị khác thay thế. Nói “không” với bữa đêm Ăn đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, ăn nhẹ hoặc đơn giản hơn là hoa quả ăn đêm cũng khiến bạn tăng cân cũng như tăng số đo vòng 2 một cách nhanh chóng. Không sử dụng đồ uống có chất kích thích Bạn có thể tưởng tượng được không khi uống 1 chai rượu vang đồng nghĩa với việc bạn ăn 1 chồng bánh ngọt. Điều đó đủ để bạn có thể hiểu bận đã nạp bao nhiêu chất béo vào cơ thể. Vì vậy nếu bạn muốn một vòng eo thon thả thì hãy tránh xa những đồ uống có chất kích thích. Ngủ “đủ” mỗi ngày Phụ nữ hay người trưởng thành nói chung cần ngủ ít nhất 6 50

VietUS magazine

67

đến 8 tiếng mỗi ngày. Bởi lẽ họ có cả một ngày dài làm việc mệt mỏi, giấc ngủ ban đêm là lúc tạo cho họ cảm giác thư thái nhất. Nếu ngủ không đủ giấc, họ rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, không chỉ vậy đó còn là nguyên nhân kích thích hormone cortisol tăng trưởng, gây nên tình trạng phát phì vùng bụng. Cười nhiều cũng giúp giảm mỡ bụng Mỗi khi chúng ta cười, nhịp tim và hơi thở ít dồn dập hơn, từ đó giúp giảm căng thẳng và giải tỏa stress. Đó là một cách hỗ trợ đắc lực cho công cuộc giãm mỡ bụng. Nguyên nhân là do mỗi khi căng thẳng, lượng chất béo tích tụ trong cơ thể sẽ nhiều hơn. Việc giảm áp lực và thư giãn sẽ làm tăng quá trình tiết hoocmone adrenalin, cotisol và corticotuophin, có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn tức thời. Từ đó, nó không chỉ hạn chế việc tích mỡ mà còn giúp hạn chế lượng calo hấp thu vào cơ thể. Luôn giữ tinh thần thoải mái Khi các giác quan trên cơ thể bạn phải chịu nhiều sự ức chế, sẽ sản sinh ra cortisol, một loại hormone kích thích thêm chất béo lưu trữ trong đường ruột của bạn. Đẩy lùi sự căng thẳng, khó chịu bằng cách nhắm mắt lại, hít thở thật sau khoảng 5 phút để lấy lại tinh thần. bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy thoải mái và các hormone đó sẽ giảm xuống ngay tức thì. Massage bụng đơn giản Xoa nhẹ và đều đặn bằng bàn tay theo hình tròn, bắt đầu từ gần rốn, rồi xoa rộng dần sang hai bên hông, bạn nên sử dụng kem hoặc tinh dầu để việc di chuyển được trơn và không bị đỏ rát do ma sát giữa bàn tay và da bụng. Các động tác massage này có thể thực hiện trong 5 – 10 phút ngay trước khi đi ngủ, trong khi tắm, hay trong lúc xem ti vi.


Làm đẹp da không cần mỹ phẩm Duy trì những thói quen này sẽ giúp tín đồ có làn da đẹp và mịn màng. Thư giãn Trong một ngày hãy cố gắng dành khoảng 20 phút để yêu chiều bản thân. Tạm gác công việc nhà hay bộn bề ở cơ quan, bạn hãy thư giãn với sở thích của mình như: nghe nhạc, ngồi thiền hay nằm trên giường đọc truyện... Nó sẽ giúp tinh thần của bạn trở nên thoải mái, nhờ vậy sẽ khiến khuôn mặt cũng như thần thái trở nên rạng rỡ, phấn khởi. Matxa Hãy xoa hai bàn tay vào nhau cho thật nóng rồi áp lên mặt, matxa hai bên má, theo hình tròn và kéo dài ra hướng tai. Đặc biệt, đừng có quên phần trán nhé. Duy trì thói quen matxa mỗi tối giúp da và cơ thể thư giãn, xua tan mệt mỏi và làm săn chắc da, giữ độ đàn hồi cho làn da, theo thời gian, nếp nhăn sẽ không dễ dàng xuất hiện trên khuôn mặt của bạn. Rửa mặt 3 lần mỗi ngày Giữ khuôn mặt luôn sạch sẽ là điều quan trọng để bạn tránh các vấn đề về da như mụn, các đốm đen và những vấn đề da khác. Ngay cả khi bạn ở nhà cả ngày, cũng nên rửa mặt 3 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, bạnkhông nên rửa mặt nhiều hơn 3 lần/ ngày, bởi chúng có thể làm mất đi lớp bảo vệ tự nhiên của làn da. Không nên thường xuyên chạm tay vào khuôn mặt Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn chỉ chạm tay vào mặt từ một đến 2 lần/ngày để kiểm tra tình trạng của da, nhưng nếu quá thường xuyên nó sẽ khiến da mặt của bạn gặp “vấn đề” với vi khuẩn. Khi bạn chạm tay vào mũi, môi, mắt và da mặt, bạn sẽ để lại vi khuẩn trên mặt. Ngay cả khi bạn biết chắc là tay sạch sẽ, bạn cũng nên duy trì thói quen tốt: không chạm tay vào mặt.

Nạp trái cây và rau củ tươi Trong trái cây và rau củ có chứa rất nhiều vitamin nên có thể giúp da trở nên mịn màng và căng mịn hơn. Thói quen ăn nhiều trái cây không chỉ tốt cho da mà còn cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, giúp bạn có thân hình hoàn hảo. Làm sạch da trước khi ngủ Đừng bao giờ đi ngủ với gương mặt bẩn. Luôn rửa mặt thật sạch trước khi đi ngủ để làm sạch lỗ chân lông và làn da được “hít thở” trong cả đêm. Không chỉ vậy, làn da sạch sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon và đó là liều thuốc tuyệt vời để có làn da khỏe đẹp. Không sử dụng nhiều đường và muối Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta đưa vào cơ thể một lượng lớn đường và muối. Tuy nhiên, 2 loại này lại gây hại cho làn da. Muối gây nên tình trạng mất nước của làn da, trong khi đường có thể dẫn đến tình trạng lão hóa sớm. Ngủ đủ giấc Giấc ngủ chính là chìa khóa quan trọng nếu muốn có một làn da đẹp. Thiếu ngủ (hoặc ngủ muộn) khiến cho làn da của bạn bị khô (vì mất nước), tối màu, và có xu hướng nổi mụn trứng cá. Nên duy trì thói quen đi ngủ đều đặn và đúng giờ giấc. Thời gian tái tạo da là từ 10 giờ đêm đến trước 2 giờ sáng, bạn nên ngủ ít nhất 7 tiếng trong khoảng thời gian này để cho da có cơ hội được tái tạo lại. - Nếu bạn sử dụng chất khử mùi dạng chai (lăn nách), hãy để cho chất khử khô rồi mới mặc áo.

Uống nhiều nước Uống nhiều nước là bí quyết hàng đầu để có làn da đẹp , khi cơ thể được nạp nhiều nước sẽ đẩy nhanh quá trình lợi tiểu, nhờ đó các độc tố và chất thải sẽ được đẩy ra ngoài bằng hình thức tiểu tiện và ra mồ hôi, vì thế da sẽ trở nên đẹp hơn. Bên cạnh đó, vì còn có hiệu quả giúp giảm cân nên đây thật sự là một phương pháp nhất cử lưỡng tiện. Tạo thói quen uống nhiều nước không chỉ tốt cho làn da mà còn tốt cho sức khỏe của bạn.

VietUS magazine

67

51


LÀM ĐẸP DA MẶT MÀ KHÔNG PHẢI DÙNG MỸ PHẨM

Đơn giản chỉ với những nguyên liệu tự nhiên cũng đủ để tạo cho bạn niềm tin về công dụng chăm sóc da mặt an toàn, hiệu quả của nó. Nếu bạn muốn có làn da đẹp sáng mịn thì hãy áp dụng 1 trong các cách giúp làm trắng da tự nhiên sau đây: Quả dâu tây Là một chất tẩy rửa hiệu quả chẳng khác gì đắp mặt nạ. Dâu tây chứa vitamin C, chất chống ôxy hóa và chất tẩy da chết. Bạn có thể nghiền nhỏ dâu tây tươi rồi đắp lên mặt hoặc chà xát chúng lên da mặt. Mặt nạ dâu tây gồm dâu tây, quả việt quất, sữa chua và mật ong nghiền nát, trộn đều, sau đó đắp lên mặt và rửa sạch, bạn sẽ có làn da sáng hồng. Cám gạo Cám gạo có rất nhiều vitamin giúp làm đẹp và mịn da. Đặc biệt, vitamin nhóm B được coi là thần dược giúp đẩy màu da sáng hơn. Với những ai có nhiều vết thâm trên da như tàn nhang, sẹo mụn thì cũng nên sử dụng cám gạo để rửa mặt hàng ngày. Cách rửa mặt bằng cám gạo rất đơn giản bằng cách tận dụng nước vo gạo để xoa lên mặt hàng ngày trong 15 phút. Nếu sử dụng cám gạo có bán sẵn trên thị trường, chị em có thể học cách của phụ nữ Nhật là đổ cám vào một túi vải sạch có dây buộc, ngâm trong nước ấm vài phút cho dịch sữa thấm ra ngoài. Sau đó thoa nước này lên mặt, mát xa nhẹ nhàng trong vài phút và rửa lại với nước ấm. Nước chanh Đây là thực phẩm đơn giản nhất giúp sáng da. Nước chanh có hiệu quả cao trong việc làm se khít lỗ chân lông, loại bỏ chất nhờn trên da, giúp da mặt luôn sạch bóng. Chỉ cần bôi trực tiếp nước chanh lên mặt và nhớ rửa sạch sau vài phút, bạn sẽ có làn da sạch bóng, căng mịn. Cam tươi Cam chứa rất nhiều vitamin C, một thần dược giúp da sáng mịn nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng cam để rửa mặt hàng ngày, vì không chỉ có tác dụng làm sạch, cam cũng là loại mỹ phẩm tẩy trang rất tốt cho da nhạy cảm. Tuy nhiên, cũng như các loại mặt nạ tự nhiên, nên hạn chế tiếp xúc với nắng để đề phòng da bị sạm trở lại. Sau khi rửa mặt sạch, thoa nước cam lên mặt và mát xa trong vòng 5 phút. Có thể thấm nước cam vào khăn để đắp lên mặt để phát huy tác dụng làm sạch và sáng da hơn. Sau đó rửa lại với nước ấm, bạn sẽ cảm nhận được làn da trắng đẹp. Dưa chuột Dưa chuột ngoài thành phần vitamin A, B1, B2, C, còn chứa một

52

VietUS magazine

67

lượng quan trọng các chất vi lượng như: sắt, mangan, iod… Dưa chuột lại là một thức ăn có tác dụng thanh nhiệt và lợi tiểu. Nhưng điều chủ yếu nhất là dưa chuột nổi tiếng về việc giúp làm đẹp da mặt. Từ dưa chuột, người ta chế ra những “sữa dưa chuột” dùng để bảo vệ, làm cho da mặt được mịn màng tươi, đẹp, ít vết nhăn hay chậm nhăn.Cách làm đẹp tốt nhất là dùng dưa chuột rửa sạch, thái mỏng theo chiều dài đắp ngay lên mặt khoảng 20 phút, rồi lau sạch mặt bằng nước hoa hồng. Như vậy, bạn sẽ sử dụng hết thành phần vitamin và những chất tốt cho da trong dưa chuột. Cà rốt Gọt vỏ cà rốt xay nhuyễn, bỏ vào 1 hũ sữa chua, nhồi cho thật đều. Dùng hỗn hợp này xoa lên mặt cho đều, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Cách này trị mụn trứng cá cho các cô gái mới lớn rất công hiệu. Trường hợp này, chất sữa chua tác động giống như thuốc kháng sinh diệt vi khuẩn gây ra mụn, mà không làm da bạn bị khô. Còn riêng sinh tố A trong cà rốt lại có tác dụng làm lành vết sẹo do mụn gây ra. Mật ong Bạn có thể đắp mặt bằng mật ong hàng ngày. Nó là loại kem dưỡng ẩm tuyệt với nhất, có thể chống nhiễm trùng, mụn trứng cá và giúp làm mềm da. Chỉ đắp mặt nạ mật ong khoảng 5 phút, sau đó rửa sạch. Một cách khác là trộn mật ong với một chút nước cốt chanh và bột đàn hương, sau đó đắp lên mặt rồi rửa sạch. Chuối chín Chất tiết ra từ chuối chín làm cho tế bào da ở mặt nở ra, vì vậy, làm mặt nạ bằng chuối chín, rồi sau đó rửa mặt bằng cà chua chín sẽ giúp cho da mặt căng và tươi mát. Điều lưu ý là sau khi rửa mặt bằng cà chua khoảng 5 phút, bạn phải lau mặt bằng nước ấm hoặc dầu thơm, tuyệt đối không rửa bằng xà phòng.


Caét Caây Ñaøo Goác Ñoå Xi maêng - Parking - Nhöïa ñöôøng

(770) 597-0771

Thaønh thaät-Taän Taâm-Vui veû Ñeå phuïc vuï Ñoàng Höông

VietUS magazine

67

53


DA TRẮNG, CĂNG HỒNG NHỜ SOCOLA

Socola ngọt ngào giúp làn da phái đẹp trắng mịn, đánh bật nếp nhăn... Mặt nạ xóa nếp nhăn, chống lão hóa Tất cả chúng ta đều ao ước có thể không bao giờ phải nhìn thấy những nếp nhăn dần dần hình thành trên khuôn mặt mình theo thời gian. Socola chính là vị cứu tinh cho bạn đề đánh bật lại những dấu hiệu của tuổi tác. Socola đen rất giàu chất flavonoid giúp tăng độ đàn hồi của làn da, xóa mờ nếp nhăn. Đun chảy socola với sữa và khi hỗn hợp đã nguội, nhẹ nhàng massage mặt với hỗn hợp này 2-3 lần 1 tuần để ngăn ngừa sự hình thành của nếp nhăn. Ngoài socola, lá trà xanh cũng rất giàu chất flavonoid, duy trì quá trình sản sinh ra collagen ở làn da, giúp giữ gìn nét thanh xuân cho da của bạn. Trộn đều 1 thìa bột socola đen với nước. Đun sôi 1 thìa đầy lá trà xanh với nước. Khi nước trà bắt đầu chuyển màu, tắt lửa, để nguội. Thêm 2 thìa nước trà xanh vào trong hỗn hợp sô cô la. Thêm 1 thìa sữa tươi nguyên chất và trộn đều. Thoa đều lên mặt và chờ trong 20 phút. Cuối cùng rửa sạch lại với nước ấm và tận hưởng làn da căng mịn. Mặt nạ giúp khử độc da Bột socola khi được trộn đều cùng cà phê sẽ trở thành sản phẩm làm đẹp tuyệt diệu để khử độc cho da. Massage da với hỗn hợp để tạm biệt làn da bóng dầu, xỉn, tối màu. Mặt nạ này cũng làm se nhỏ lỗ chân lông, loại bỏ tế bào da chết. Mặt nạ cho làn da căng bóng, trắng sáng rạng ngời Thành phần: - Bột socola - Mật ong - Bột yến mạch Mặt nạ từ sô cô la vô cùng nổi tiếng với công dụng này. Loại mặt nạ ngon lành này giúp trả lại làn da trắng hồng mịn màng và cải thiện tông màu cho làn da của bạn. Trộn đều bột socola, mật ong và bột yến mạch để có được 1 hỗn hợp sền sệt. Thoa đều lên mặt, cổ và để yên trong 15-20 phút. Rửa sạch lại với nước lạnh để được tận hưởng làn da sạch bóng, căng mịn, trắng sáng hồng hào trong chỉ 1 vài tuần. Tẩy da chết cho mọi loại da Thành phần: - Bột socola - Sữa tươi - Sữa chua

54

VietUS magazine

67

Bạn có thể sử dụng bột socola cùng với sữa và sữa chua để tạo thành hỗn hợp tẩy da chết tại gia cho mọi loại da. Hỗn hợp này giúp làm sạch làn da, tẩy da chết và khiến cho bạn trắng sáng rạng ngời lên trông thấy. Bột socola có thể được đun chảy trước hoặc trong khi trộn đều cùng sữa. Sau đó trộn đều hỗn hợp với sữa chua. Thoa hỗn hợp lên khắp mặt và cổ đã được làm ẩm. Chà xát trong 10 phút theo cả chiều đồng hồ và ngược chiều đồng hồ rồi để yên trong 5 phút. Cuối cùng rửa sạch lại với nước lạnh. Tẩy da chết cho da dầu và da hỗn hợp Thành phần: - Bột socola - Nước - Muối biển - Sữa tươi Loại mặt nạ này có thể nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào da chết, dầu thừa, bụi bẩn và cảm giác dính nhớp khó chịu khỏi làn da của bạn. Trộn đều bột socola với nước. Thêm 2 thìa muối biển. Muối biển là chất tẩy da chết tự nhiên giúp cuốn sạch những tế bào da chết, đồng thời còn là 1 chất giải độc giúp thải bỏ các độc tố trên da. Sau đó thêm vào hỗn hợp 1 thìa sữa tươi nguyên chất và trộn đều. Thoa đều hỗn hợp lên mặt và chà xát nhẹ nhàng theo chuyển động hình tròn. Sau 10 phút, rửa sạch lại với nước ấm. Tẩy da chết cho da khô Thành phần: - Bột socola - Nước - Đường nâu - Dầu dừa hoặc dầu oliu Mặt nạ này sẽ nhẹ nhàng tẩy da chết, làm se nhỏ lỗ chân lông mà lại không làm mất đi độ ẩm trên làn da của bạn. Trộn đều bột socola với nước. Thêm vào hỗn hợp ½ thìa đường nâu. Đường nâu có thể loại bỏ tế bào da chết mà không ra bất kì kích ứng nào cho da cũng như không khiến cho da cảm giác khô ráp. Nó còn làm sạch lỗ chân lông và làm chậm quá trình lão hóa ở da. Tiếp đó, thêm vào ½ thìa dầu dừa hoặc dầu ô liu và trộn đều. Bạn cũng có thể thêm bột yến mạch vào hỗn hợp này. Thoa đều lên mặt mà chà xát nhẹ nhàng theo chuyển động hình tròn. Rửa sạch lại sau 10 phút với nước ấm.


i ø ô m Kính ông ö h g n à o ñ ù y u Q

GIÔØ MÔÛ CÖÛA Monday - Saturday: 8:30am - 9:30pm Sunday: 8:30am - 8:30pm Closed: Tuesday VietUS magazine

67

55


GÓC PHU NU KHÉO TAY HAY LÀM

SU HÀO XÀO TRỨNG

Nguyên liệu: Nguyên liệu: - Su hào: 1 củ - Cà rốt: 2 củ - Trứng gà: 2 quả - Rau mùi: 1 ít - Hành khô - Gia vị: Bột nêm, mì chính, dầu ăn, hạt tiêu. Su hào xào trứng giản dị, ngon cơm 1 Cách làm: - Bước 1: Su hào, cà rốt gọt vỏ, rau mùi cắt gốc rửa sạch.Bào sợi su hào, cà rốt thành từng sợi nhỏ vào trong âu. - Bước 2: Thêm 1 thìa muối vào âu. - Bước 3: Trộn đều cho su hào, cà rốt mềm hơn. - Bước 4: Rau mùi cắt nhỏ. - Bước 5: Trứng gà đập ra bát tránh bông trứng và tráng mỏng trên chảo sau đó cuộn lại. - Bước 6: Cắt trứng nhỏ để ra đĩa. - Bước 7: Phi hành thơm với dầu ăn cho su hào, cà rốt vào xào với lửa lớn. - Bước 8: Nêm gia vị vừa miệng sau đó cho trứng và rau mùi vào nhanh tay đảo đều thêm mì chính.

KIM CHI CẢI THẢO

Nguyên liệu: (cho 2 – 3 người ăn) - 1,5kg cải thảo - 35g muối biển - 50g củ hành - 30g tỏi - 15g gừng cắt lát - 65g táo - 45g tép - 45g cơm - 15ml nước mắm - 10g đường - 150g củ cải trắng thái sợi - 150g cà rốt thái sợi - 4 gốc hành lá cắt khúc - 35g hẹ cắt khúc - 70g ớt bột Hàn Quốc Cách làm:

56

VietUS magazine

67

- Bỏ phần cuống và cắt cải thảo ra thành nhiều khúc nhỏ vừa ăn. Lấy một cái thau lớn, cho cải thảo vào, thêm tí muối. - Đổ nước lạnh vào, để ngâm ở nhiệt độ phòng trong khoảng 24 giờ đồng hồ. - Ngày hôm sau bạn cho hành tây, tỏi, gừng, táo, cơm, tép, nước mắm và đường vào máy xay thực phẩm, xay tới khi hỗn hợp mịn. - Lấy một cái bát lớn, cho củ cải, cà rốt thái sợi, hành lá, hẹ cắt khúc, ớt bột và hỗn hợp xay phía trên vào, trộn đều. - Xả nước phần bắp cải ra, vắt ráo rồi cho cải thảo vào chung, trộn đều. Đến đây thì kimchi của mình cơ bản đã hoàn thành, bạn chỉ việc cho kimchi vào tủ lạnh giữ làm vài ngày cho thấm gia vị rồi dùng thôi.

MỰC XÀO CHUA CAY

Nguyên liệu: - 2 con mực ống - 10g ớt xanh + đỏ (lượng cay điều chỉnh tùy khẩu vị) - 5g gừng - 4 tép tỏi - 1 củ hành tây nhỏ - 1 cây hành lá - 45ml xốt ngọt - 10g đường - 10ml giấm - 3g muối Cách làm: - Mực làm sạch, đem thái thành từng vòng mực dày cỡ 0.5cm. - Đun sôi nồi nước có thả vài lát gừng tươi. Trút mực vào chần sơ rồi vớt ra cho ráo nước. - Tỏi thái lát. Ớt cắt lát xéo. Gừng thái nhỏ. Hành tây thái hạt lựu. Hành lá cắt thành khúc nhỏ. - Đun nóng chảo với chút dầu. Khi dầu vừa nóng, đổ tỏi, gừng, ớt, 1 nửa lượng hành tây vào phi thơm. - Đổ xốt ngọt, đường, giấm vào xào

trong vài phút cho hương vị quyện lại. Khuấy đều rồi cho nốt hành tây vào xào. - Trút mực vào, xào trong khoảng 2 phút, nêm muối vừa miệng rồi đảo đều. - Cuối cùng bỏ hành lá vào, đảo nhanh vài lượt rồi tắt bếp. - Trút mực xào chua cay ra đĩa, dùng nóng.

TRỨNG MUỐI HẤP THỊT

Nguyên liệu: - 1 quả trứng gà - 1 quả trứng muối - 200gr thịt heo xay - 50gr bún tàu - 1 quả ớt - 3 tép tỏi - 1 củ hành nhỏ - Gia vị: hạt nêm, đường, nước mắm, tiêu Cách làm: - Hành tỏi ớt băm nhỏ. - Cho thịt vào tô, cho phần lòng trắng trứng gà và cả quả trứng muối (lòng đỏ để bên cạnh) vào tô thịt, cắt bún tàu thành từng khúc ngắn cho vào, thêm hành tỏi ớt. - Nêm vào trong tô thịt 1 muỗng nhỏ đường, ½ muỗng hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm, tiêu, trộn đều. Phần lòng đỏ trứng gà để riêng. - Đổ vào trong bát hấp 1 phần thịt, sau đó cho lòng đỏ trứng muối vào giữa. - Đổ tiếp 1 phần thịt cho đầy bát hấp. - Bắc nồi lên bếp, cho nước vào đun sôi rồi mới đặt bát thịt vào hấp cách thủy cho chín. - Thịt chín bạn lấy ra ngoài cho xẹp bớt. - Lòng đỏ trứng khuấy đều, đổ lên mặt thịt. - Cho vào hấp khoảng 2 hoặc 3 phút đến khi vàng thì lấy ra dùng nóng với cơm rất ngon.


VietUS magazine

67

57


CHUYÊN CUOI Đọc rõ nhưng hơi nhột

Sếp trách thư ký: - Bức thư anh đọc rõ ràng thế mà em đánh sai đến hàng trăm lỗi chính tả. - Vâng, sếp đọc thì rất rõ, nhưng mà... nhột quá em không thể tập trung được. - Sao mà nhột? - Dạ, hình như sáng nay sếp... quên cạo râu.

Đau đẻ từ khi cưới

Bác sĩ sản khoa đang khám cho một người phụ nữ đau đẻ. Mãi vẫn chưa thấy các triệu chứng khác, ông cau mày hỏi anh chồng: - Vợ anh đau lâu chưa? - Thú thực, thưa bác sĩ, tôi cũng... không biết chắc ạ. - Anh thật vô tâm, thế cô ấy gào thét như thế này bao lâu rồi? - Dạ, từ khi chúng tôi lấy nhau ạ!

58

VietUS magazine

67

Vô lí

Ba ông chồng ngồi chờ trước phòng sinh để đón đứa con sắp ra đời. Một lát sau người nữ hộ sinh bước ra: - Thưa ông F, đây là con gái của ông. Thưa ông J, đây là con trai của ông! Ông thứ ba cùng ngồi đợi chợt đứng bật dậy: - Thưa bà, chắc bà có sự lầm lẫn, yêu cầu bà xem xét lại cho kỹ. Rõ ràng tôi đến phòng này trước hết, mãi sau hai vị này mới đến cơ mà! Tại sao bà không giao con cho tôi trước?

Bằng lòng

David là một người bố rất chiều vợ và con. Ông có một cô con gái xinh đẹp đang ở tuổi đôi mươi và đương nhiên, cô bé đã có người theo đuổi. Một buổi tối, David gọi con gái lại: “Người yêu của con vừa xin phép bố cho cưới con. Bố đã bằng lòng. Chúc con hạnh phúc”. Cô bé phản ứng lấy lệ: “Kìa bố, con muốn sống với mẹ...”. “Bố cũng bằng lòng luôn. Con cứ đưa mẹ theo”.


Chờ xem sao

Một bà mẹ trẻ đưa cô con gái đến bệnh viện thần kinh khám nghiệm. - Thưa bác sĩ, con bé này cách đây một năm cứ hét: “Tôi sắp đẻ trứng vàng đây”, rồi vỗ cánh loạn xạ và còn kêu cục cục nữa. - Tôi hiểu rồi, thế nhưng dù cô ấy có những điều bất thường như vậy mà bà vẫn nấn ná suốt cả năm mới chịu đem đi khám sao? - Dạ vâng! Tôi nghĩ không chừng nó đẻ trứng vàng thật cho nên tôi chờ quan sát xem sao!

Phương pháp

John đưa cô con gái 16 tuổi đến bệnh viện để cắt amidan. Hai cha con trò chuyện với nhau: - Bố - cô gái nhỏ nói - họ sẽ làm thế nào để giữ cho mồm con mở ra trong qúa trình phẫu thuật? - Bố không biết nữa - ông bố nói - Có lẽ họ sẽ đưa cho con một cái điện thoại.

Hôn nhân là gì?

- Em yêu, nếu anh cưới em thì bố mẹ sẽ mua xe hơi đời mới cho anh chứ? - Vâng. - Bố em sẽ mua nhà cho chúng mình chứ? - Vâng. - Và bố em sẽ cho anh làm phó giám đốc công ty của ông ấy chứ? - Vâng. - Em yêu, em đồng ý lấy anh chứ? - Không!

Hội Tâm Linh Học Atlanta

593 Parliament St., Marietta GA 30066 770-428-3752 / 678-523-3651 (Cell)

* Giải đáp thắc mắc: - Công việc làm ăn - Tình duyên gia đạo - Soi tiền kiếp - Tìm thân nhân mất tích - Cúng vong

* Địa lý thần linh: - Giải trừ xạ tuyến xấu trấn ếm tác hại của phần âm bằng phương pháp mật truyền.

Giải Đáp Qua Điện Thoại

CHỨNG NGHIỆM HUYỀN BÍ

* Trị Bệnh: - Trị bệnh bằng phép lạ - Trừ tà - Bệnh phần âm - Giải bùa ngải, thư ếm - Nhức đầu, mất ngủ kinh niên

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Làm việc theo hẹn/ Giờ làm việc: Chủ Nhật 10 giờ sáng - 3 giờ chiều VietUS magazine

67

59


CHUYÊN LA BÔN PHUONG CẶP ĐÔI KÉO XE ĐI BỘ 10.300 KM XUYÊN NAM MỸ

Một cặp đôi người Anh đã có cuộc cuộc hành trình đáng nhớ sau khi thực hiện cuộc đi bộ xuyên Nam Mỹ với quãng đường dài 10.300 km trong 15 tháng. Điều đáng nói, cặp đôi này vừa đi vừa kéo theo 2 xe đẩy có trọng lượng 100 kg.

2 chiếc xe đẩy mà Katharine và David Lowrie mang theo được sử dụng để chuyên chở những thứ có thể ăn được mà hai người tìm thấy trên đường đi. Cặp đôi Katharine và David Lowrie bắt đầu khởi hành chuyến đi từ mũi phía nam của Chile vào ngày 28/7/2012 đúng vào dịp khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012. Cuối cùng, họ kết thúc cuộc hành trình tại bờ biển phía bắc của Venezuela hôm 20/11. Chuyến đi của hai người nhằm mục đích khảo sát và lấy mẫu một số động vật hoang giã, cũng như tìm hiểu hệ sinh thái trên trái đất. Trong cuộc hành trình, Katharine và David Lowrie đi đã qua các nước như Argentina, Bolivia và Brazil. Họ cũng vượt qua những khu rừng nhiệt đới cổ, nhiều ngọn núi phủ tuyết và các cánh đồng cỏ hoang đầy nắng gió. Anh David Lowrie, 35 tuổi ở hạt Northumberland (Anh) cho biết: “Chúng tôi quyết định tiết lộ về quá trình chúng tôi sống nhờ vào thế giới tự nhiên. Từng bước nhỏ chúng tôi đã khắc phục được những khó khăn dường như không thể vượt qua”. Hoàng tử nước Anh William thậm chí cũng rất kinh ngạc và ấn tượng về chuyến đi này của hai người. Hoàng tử đã viết lên trang web của cặp đôi này: “Tôi cầu chúc cho hai người không phải chịu quá nhiều vết bỏng rộp, muỗi cắn hay những vết sẹo trong chuyến đi. Tôi muốn gửi đến hai người lời chúc chân thành, tốt đẹp và lòng khâm phục”. Sau chuyến đi này, cặp đôi Katharine và David Lowrie đã gây quỹ được một khoản tiền trị giá 6.186 bảng Anh cho Hiệp hội bảo tồn chim quốc tế. Katharine và David Lowrie trên cuộc hành trình.

60

VietUS magazine

67

HẾT MÙ NHỜ CẤY RĂNG VÀO MẮT

Một người đàn ông ở Anh lần đầu tiên nhìn thấy mặt hai cậu con trai song sinh sau ca phẫu thuật cấy răng trong mắt để phục hồi thị lực.

Anh Ian Tibbetts và hai cậu con trai sinh đôi.

Thị lực của Ian Tibbetts đã được khôi phục tới 40% sau ca phẫu thuật có tên khoa học là osteo-ondonto-keratoprothesis và được thực hiện bởi giáo sư Christopher Lio của bệnh viện mắt hạt Sussex ở miền nam nước Anh. Osteo-ondontokeratoprothesis là hình thức duy nhất của phẫu thuật giác mạc nhân tạo cho những bệnh nhân ở tình trạng nghiêm trọng nhất. Theo Nine MSN, sau khi lấy răng bệnh nhân và khoan một cái lỗ ở giữa, các bác sĩ sẽ chèn giác mạc nhân tạo bằng plastic vào trong lỗ trước khi đặt cái răng dưới hốc mắt để nó phát triển mô. Sau vài tháng, cái răng sẽ được cấy vào mắt và giúp bệnh nhân nhìn thấy trở lại. Khi được hỏi về cảm giác lần đầu tiên trông thấy mặt các con sau ca phẫu thuật, Tibbetts mỉm cười và nói nó khiến ông “thấy mê ly, ngây ngất”. “Trước đây, tôi chỉ nhìn thấy hình dáng mờ nhạt của chúng. Tôi không thể dùng mắt mà chỉ dựa trên giọng nói của chúng để phân biệt”, Tibbetts nói. “Tôi cũng tự hình dung gương mặt bọn trẻ trong đầu mình trước đây nhưng thực sự bên ngoài chúng đáng yêu hơn nhiều”. 6 năm trước, Tibbetts, 43 tuổi, bị mẩu phế liệu từ chiếc lò nướng bắn vào mắt phải và làm rách giác mạc, khiến không thể nhìn thấy được. Tại thời điểm đó, Tibbetts vẫn còn nhìn thấy mọi vật xung quanh bằng con mắt còn lại. Tuy nhiên chỉ một năm sau, nhiều biến chứng xảy ra khiến ông bị mù hoàn toàn. Trước khi đồng ý thực hiện cuộc phẫu thuật mang tính “cách mạng”, Tibbetts từng thử nhiều phương pháp chữa trị nhưng đều thất bại.


VietUS magazine

67

61


61 NĂM SỐNG NHỜ ‘PHỔI SẮT’

Bà Martha Mason trong chiếc phổi sắt

Một người phụ nữ ở Mỹ khiến nhiều người khâm phục nhờ nghị lực sống phi thường dù phải sống 61 năm trong chiếc ống thở bằng sắt. Bà Martha Mason sinh ngày 31/5/1937 ở Lattimore, một trị trấn nhỏ ở bang North Carolina. Cuộc đời bị kịch của bà bắt đầu năm 11 tuổi, khi người anh trai Gaston qua đời vì bệnh bại liệt. Sau đám tang, cô bé Mason phát hiện ra mình đã nhiễm căn bệnh nguy hiểm nhưng quyết định giữ kín mọi chuyện vì không muốn làm bố mẹ buồn lòng. “Tôi biết mình đã mắc bệnh bại liệt. Tôi không muốn nói cho bất kỳ ai khác biết cả”, bà viết trong cuốn sách của mình. “Trước đó tôi từng nghe mẹ nói với một người bạn về cái phổi sắt mà anh Gaston từng nằm trong đó. Tôi đã nghĩ mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh tương tự, bởi lá phổi của tôi rất khỏe mạnh”, bà nói. Tuy nhiên không lâu sau, bà Mason cũng nhận ra mình rồi cũng phải nằm bất động trong chiếc máy đó, phải phụ thuộc vào nó để hít thở. “Phổi sắt” là từ dùng để mô tả chiếc máy thở áp lực, một thiết bị y tế giúp những người phổi bị tê liệt bằng cách giảm và tăng áp suất không khí bên trong một lồng sắt lớn. Bà Mason đã sống gần như cả cuộc đời trong chiếc “phổi sắt” đó. Các bác sĩ khuyên cha mẹ bà hãy đưa bà về nhà chăm sóc, bởi bà chỉ có thể sống được thêm một năm. Tuy nhiên với sự tò mò, khát khao được tìm hiểu cuộc sống xung quanh mình, Mason đã sống lâu và vượt quá dự đoán của bác sĩ. Với sự giúp đỡ của mẹ và các bạn trong trường, bà Mason tốt nghiệp cấp 3 với thành tích cao của lớp. Sự nghiệp học hành vẫn tiếp diễn khi bà Mason tốt nghiệp học hai trường cao đẳng, rồi đại học, nhận được bằng cử nhân tiếng Anh. Mason trở về nhà và trở thành nhà văn cho một tờ báo địa phương. Ban đầu các công việc đều do mẹ bà hỗ trợ nhưng đến giữa thập niên 90, bà Mason đã có thể tự viết với việc sử dụng một máy tính bằng giọng nói kết nối với Internet. Bà nhanh chóng cho ra đời một cuốn hồi ký dành riêng cho người mẹ yêu thương của mình.

62

VietUS magazine

67

Dù bị hạn chế cử động bởi lá phổi sắt, bà Mason vẫn sống một cuộc sống trọn vẹn bên cạnh những người thân yêu. Họ đã tổ chức các bữa tiệc tối và các buổi họp câu lạc bộ sách ở nhà bà và mời bà cùng gia lễ tốt nghiệp, đám cưới và các chuyến du lịch quanh thế giới. Năm 2009 bà Mason qua đời ở tuổi 71 sau 60 năm sống nhờ phổi sắt. “Tôi hài lòng với con người và cuộc sống này”, Mason từng nói. Theo Oddity Central, trong những năm tháng phải nằm cố định một vị trí, Mason từng được giới thiệu một số loại máy trợ thở hiện đại hơn nhưng theo bà, chính chiếc ‘phổi sắt” đã đem đến cho bà sự tự do nhất.

CHI BỘN TIỀN ĐỂ PHẪU THUẬT GIỐNG JUSTIN BIERBER

Giới chức giao thông Mỹ đang điều tra xem làm cách nào một bé trai 9 tuổi lại lên được một máy bay mà không có vé và vượt hành trình 2.400 km từ Minnesota tới Las Vegas. Toby Sheldon, một nhạc sĩ ở thành phố Los Angeles, cho biết đã trải qua nhiều lần dao kéo, gồm tiêm botox, phẫu thuật gọn cằm và cắt mí. “Ngay khi Justin trở nên nổi tiếng, gương mặt của cậu ấy xuất hiện ở khắp nơi. Mỗi lần nhìn thấy ảnh Justin, tôi lại muốn mình trông giống cậu ấy”, Sheldon nói. Ban đầu, nhạc sĩ 33 tuổi quyết định chi 8.000 USD (khoảng 168 triệu đồng) để cấy thêm tóc trước khi mang các bức ảnh của Justin tới gặp các bác sĩ thẩm mỹ để làm hình mẫu. Chỉ trong một thời gian ngắn, Sheldon thay đổi toàn bộ diện mạo của mình “để có ngoại hình trẻ trung hơn”. “Tôi không nghe nhiều bài hát của Justin, nhưng gương mặt trẻ không tì vết của cậu ấy thực sự là một hình mẫu để tôi theo đuổi”, Nydailynews dẫn lời Sheldon nói. Sheldon đã bỏ ra hơn 100.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) để sở hữu ngoại hình giống với chàng 19 tuổi Justin Bierber. Tuy nhiên, anh thừa nhận vẫn còn nhiều thủ thuật dao kéo khác để đạt đến mức giống Justin nhất có thể. “Tôi biết còn phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần nữa mới biến đổi thành một bản sao của Justin Bierber, trong đó có việc nâng mũi và gọt cằm như bác sĩ gợi ý”, Sheldon nói. Mặc dù số tiền bỏ ra là không hề nhỏ, Sheldon cho biết anh “cảm thấy rất hạnh phúc” với diện mạo rất giống với thần tượng tuổi teen như hiện tại.


VietUS magazine

67

63


GÓC QUÝ ÔNG LICH LAM

NAM TÍNH CỦA NAM GIỚI

Nam tính là một khái niệm phức tạp và đa chiều. Phụ nữ thích đàn ông nhạy cảm, dịu dàng, nhưng vẫn ngang tàng, mạnh mẽ; cổ điển, lãng mạn nhưng phải hiện đại, biết chơi. Vậy khi nào đàn ông nên thể hiện sự nam tính của mình và khiến phụ nữ ngưỡng mộ? Phụ nữ thích đàn ông nhạy cảm, dịu dàng, nhưng vẫn ngang tàng, mạnh mẽ. Khi “nói chuyện” với một kẻ khiếm nhã Hắn giẫm lên chân cô gái, nói những điều thô lỗ, hắn không tôn trọng người yêu/ người vợ của anh, hắn cần phải được “nói chuyện” tử tế. Đàn ông đích thực sẽ bước tới, nói thẳng vấn đề và yêu cầu một lời xin lỗi cho bạn gái/ vợ mình. Đàn ông biết cô ấy có thể tự bảo vệ mình, nhưng hành động của đàn ông vẫn khiến cô ấy cảm động vì cô ấy đã được quan tâm chu đáo, vì danh dự của cô ấy là bất khả xâm phạm đối với đàn ông. Một quý ông chỉ dùng nắm đấm trong những trường hợp bất khả kháng. Khi giải quyết công việc Trong công việc, đàn ông nam tính được đồng nghiệp kính trọng, cấp trên tôn trọng. Có chính kiến, giữ vững lập trường, bảo vệ quan điểm khi cần thiết chính là đàn ông nam tính. Đàn ông giao tiếp hiệu quả là có thể thuyết phục mà không cần khiêu khích, nóng nảy. Khi đàn ông muốn được tăng lương hoặc thăng chức, họ ngẩng cao đầu đề xuất và phân tích rõ vai trò, thành tựu, cống hiến của mình đối với công ty. Sự tự tin và tài ăn nói sẽ giúp đàn ông tiến xa trong sự nghiệp và khiến gia đình của họ tự hào. Khi đối mặt với khủng hoảng Đàn ông nên kiểm soát bản thân khi đối mặt với khủng hoảng trong đời. Dù đó là việc nguy hiểm tới tính mạng như một vụ tai nạn hoặc một vấn đề tài chính nan giải (Làm sao có thể trả tiền nhà tháng này khi tiền đang cạn), đàn ông phải đứng lên gánh vác trách nhiệm, biết cách động viên mọi người cùng cố gắng giải quyết với anh ta. Đàn ông không được đắm chìm trong hoang mang, suy sụp, mất kiểm soát. Khi đàn ông bình thản đối mặt với áp lực, anh ta khiến mọi người yên lòng và đặt niềm tin trọn vẹn. Khi sửa chữa những thứ hỏng hóc Khi trong nhà có đồ bị hỏng, đàn ông không nên cầm ngay điện thoại và gọi thợ sửa chữa tới. Đàn ông nên biết làm thế nào để sửa những hỏng hóc đơn giản. Như vậy vừa tiết kiệm tiền, vừa đem lại cho đàn ông cảm giác hài lòng, đồng

64

VietUS magazine

67

thời khiến vợ thêm ngưỡng mộ và yêu đàn ông hơn. Khi làm giúp vợ việc khó Đàn ông có thể nấu ăn rất dở nhưng những việc như nướng chả, cắt tiết gà, chặt thịt gà… thì nên học để làm giúp vợ. Đặc biệt, khi đàn ông làm những việc đó trước mặt khách, người vợ sẽ rất tự hào và sự nam tính, ga lăng của đàn ông sẽ tăng mạnh như điện cao thế. Khi “yêu” Đàn ông nam tính lúc “yêu” không chỉ dám chịu trách nhiệm hoặc là người khao khát mạnh mẽ, chủ động. Đàn ông còn phải biết làm sao để người phụ nữ thoải mái, để cô ấy được chăm sóc chu đáo. Người đàn ông tuyệt vời nhất là người thực lòng quan tâm, hỏi xem bạn gái/ vợ mình có được thoải mái không và biết dùng những kinh nghiệm của mình để cả hai cùng thăng hoa. Hãy là đàn ông đích thực Đàn ông biết nhậu, biết chơi, “nam vô tửu như kỳ vô phong”, nhưng đàn ông đích thực không say xỉn rồi phóng xe ầm ầm trên đường, không “cho mèo ăn chè” để vợ phải dọn. Đàn ông có sức khỏe tốt để đảm đương công việc nặng nhọc, nhưng không dùng nắm đấm với vợ. Đàn ông biết ứng xử ôn hòa, hiệu quả chứ không hơi chút là làm anh hùng rơm. Đàn ông đích thực biết tôn trọng mọi người, biết cân nhắc lợi hại trong những việc mình làm.


ĐÀN ÔNG THẤY NAM TÍNH HƠN KHI ĂN THỊT

Đàn ông tin rằng ăn các món ăn có thịt sẽ khiến họ nam tính hơn, theo nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ. Giáo sư Hank Rothgerber thuộc Đại học Louisville, Kentucky công bố nghiên cứu trên tạp chí Men and Masculinity nói rằng ăn thịt có mối liên quan với “sức mạnh, tuổi trưởng thành và bản lĩnh đàn ông”. Nhóm nhà khoa học thực hiện khảo sát hai lần với 214 sinh viên học ngành tâm lý. Họ đều là sinh viên da trắng, ở tuổi đầu 20, ANI cho biết. Giáo sư Hank Rothgerber thấy rằng, những người đàn ông bày tỏ thái độ thích ăn thịt vì họ cho rằng động vật có thứ bậc thấp hơn con người, lẽ đương nhiên loài người sinh ra là phải ăn thịt. Nhiều người đàn ông tham gia nghiên cứu cảm thấy hương vị thịt động vật rất hấp dẫn, trong khi phụ nữ cảm thấy có lỗi khi ăn thịt. Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra mối liên hệ giữa đàn ông và việc ăn thịt. Nghiên cứu của Đại học British Columbia, Canada cho thấy, đàn ông ăn chay thường chết nhát, thiếu nam tính hơn người đàn ông ăn thịt. Năm ngoái, nghiên cứu của nhóm khoa học Đại học

Pennsylvania, Mỹ kết luận, ăn thịt có mối liên hệ với vẻ nam tính, sức mạnh và bản lĩnh đàn ông.

LYCAMOBILE CARD

Có bán hộp blackbox xem được nhiều đài Mỹ, 3 đài Việt Nam

$29/tháng UNLIMITED TALK - TEXT - DATA 200 phút gọi Việt Nam $39/tháng UNLIMITED TALK - TEXT - DATA 1000 phút gọi Việt Nam Cần nhiều đại lý trên nước Mỹ

BÌNH NGUYỄN 678.677.4643 VietUS magazine

67

65


5 NGUYÊN NHÂN GÂY ĐAU KHI CỰC KHOÁI

5 tình trạng sức khỏe sau đây đại diện cho năm nguyên nhân gây ra đau đớn ở cơn cực khoái của nam giới. Một số bạn nam phàn nàn về chứng đau nửa đầu trong quá trình quan hệ tình dục, nhưng đau khi đạt cực khoái thường là đau khi xuất tinh và bị đau ở vùng sinh dục. Tuy ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân nghiêm trọng nhất của việc đau khi xuất tinh, nhưng những thông tin sau đây sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan về những vấn đề phổ biến hơn. Viêm niệu đạo Viêm niệu đạo là tình trạng niệu đạo viêm đau, thường do vi khuẩn hoặc nhiễm virus gây ra. Các vi khuẩn có liên quan đến việc nhiễm trùng đường tiểu và một số bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia và bệnh lậu có thể gây ra viêm niệu đạo. Các vi-rút bệnh mụn giộp herpes cũng là một nguyên nhân. Đàn ông cũng có thể bị đau khi đạt cực khoái do bị thương hay nhạy cảm với chất diệt tinh trùng và các loại thuốc tránh thai. Viêm tuyến tiền liệt Viêm tuyến tiền liệt là một nguyên nhân phổ biến của hiện tượng đau khi xuất tinh và khi đạt cực khoái ở nam. Viêm tuyến tiền liệt là hiện tượng tuyến tiền liệt sưng, thường là do nhiễm trùng. Tuyến tiền liệt sưng thường gây ra cơn đau đáng kể trong và sau khi xuất tinh, kể cả trong lúc đi tiểu. Viêm mào tinh hoàn Viêm mào tinh hoàn là tình trạng mào tinh hoàn, ống kết nối tinh hoàn với ống dẫn tinh, bị viêm. Tình trạng này khá phổ biến ở các bạn nam còn trẻ, trong độ tuổi từ 19 đến 35. Sự viêm nhiễm lây lan từ niệu đạo đến bàng quang là nguyên nhân thông thường của viêm mào tinh hoàn. Chlamydia và bệnh lậu có hai thủ phạm tiềm năng nhất,

66

VietUS magazine

67

dù các vi khuẩn khác cũng có thể gây ra sự viêm nhiễm này. Ngoài xuất tinh đau, viêm mào tinh hoàn có thể gây đau tinh hoàn, đau bẹn và sưng bìu. Viêm tinh hoàn Viêm tinh hoàn là tình trạng một hoặc cả hai tinh hoàn bị sưng đau. Cũng giống như các bệnh viêm nhiễm kể trên, viêm tinh hoàn cũng thường do virus hoặc vi khuẩn gây ra. Nó thường xảy ra cùng với viêm mào tinh hoàn hoặc viêm tuyến tiền liệt, nguyên nhân có thể do các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh lậu và chlamydia. Viêm tinh hoàn có một số triệu chứng như đau, đi tiểu đau, đau khi giao hợp và xuất tinh, bìu bị sưng, đau tinh hoàn, và đau ở bẹn. Niệu đạo hẹp Hẹp niệu đạo, ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra khỏi cơ thể, do viêm hoặc do mô sẹo từ quá trình phẫu thuật, do bệnh hoặc do chấn thương. Hẹp niệu đạo có thể làm cho dương vật sưng lên, làm đi tiểu đau. Quan hệ tình dục, xuất tinh và cực khoái cũng bị đau đớn.


Money order ghi gửi về địa chỉ: 2442 Pleasanthill Road, Ste. #4 Duluth, GA 30096

Đặt mua xin gọi 954-224-3428 cell/text

Nhận credit nonaeyespecialist@yahoo.com Quý cash vị có và cảm giáccard mệt mỏi và thiếu năng lực vào lúc 3pm -5pm mỗi ngày?

Chuyên bán các loại thuốc bổ cho mắt. Giúp chống khô mắt, mỏi mắt, v.v... Nhận gởi đi khắp nước Mỹ và Việt Nam.

Price $25.00

Dr. Kristy Q. Le Bác Sĩ Nhãn Khoa

Fortifeye Complete One A Day Multi-Vitamin Thuốc bổ tổng hợp cung cấp các chất dinh dưỡng tối ưu cần thiết và có lợi cho sức khỏe lâu dài. Đối tượng sử dụng: dành cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Công dụng: Bổ sung vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thiết yếu hằng ngày. 30 Tablets (Viên) Cách dùng: Uống từ 1 đến 3 viên/1 ngày tùy theo tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng.

Focus with AstaREAL astaxanthin for 18+ years of age

Price $25.00

Đối tượng sử dụng: người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Có tác dụng chống mỏi mắt, hữu dụng cho những công việc cần phải tập trung như lái xe đường dài, dùng computer, làm nails, đọc sách, may vá, v..v.. Cách dùng: Uống 1 viên/1 ngày. Nên uống trong bữa ăn chung với 1 viên dầu cá.

30 Tablets (Viên) Price $23.00

Price $25.00

180 Softgels (Viên)

Nordic Naturals DHA Junior for 3+ years of age Dầu cá (DHA) dành cho trẻ em trên 3 tuổi Công dụng: Giúp trẻ phát triển trí thông minh, vui tươi, và lanh lợi. Cách dùng: Dễ dàng nuốt hoặc nhai cho trẻ. Mỗi ngày dùng bốn (4) viên kèm với bữa ăn. Price $16.00

Trọng lượng: 10 mL

60 Tablets (Viên)

Super Omega 3 Fish Oil for 18+ years of age Đối tượng sử dụng: người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Có tác dụng làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành ở tim, giúp duy trì cholesterol có lợi và ổn định huyết áp, & tăng cường dinh dưỡng cho não, mắt và da. Cách dùng: Uống hoặc nhai hai (2) viên mỗi ngày. Nên dùng với thức ăn.

Oasis TEARS Multidose Thuốc nhỏ mắt nhân tạo giúp chống khô mắt, đỏ mắt do tuổi hoặc môi trường. Cách dùng: Nhỏ vào mắt khi cảm thấy mắt khô. Có thể dùng vào ban ngày hoặc ban đêm. VietUS magazine

67

67


7 THÓI QUEN XẤU LÀM GIẢM CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG

Ăn thịt chế biến sẵn, xem tivi nhiều, uống rượu bia vô độ... là những thói quen khiến nam giới suy giảm khả năng đàn ông. 1. Ăn thịt chế biến sẵn Một nghiên cứu mới công bố trên Yourtango cho thấy, thịt chế biến như xúc xích hoặc thịt xông khói, có thể gây hại đáng kể đến chất lượng tinh trùng. Có thể, cánh đàn ông sẽ nghĩ rằng thà lấy đi đôi mắt của họ còn hơn là cấm họ ăn thịt xông khói. Song những nhà nghiên cứu của ĐH Havard phát hiện người ăn một nửa suất thịt chế biến mỗi ngày chỉ có 5,5% tế bào tinh trùng bình thường so với 7,2% của người ăn ít hơn. Do đó cánh đàn ông được khuyên nên thay thịt bằng cá sẽ tốt hơn cho “tinh binh”.

4. Hạn chế sex Trong khi nam giới phải loại bỏ hoạt động thể dục thì sex được xem là cứu cánh để cải thiện chất lượng tinh binh. Có một vài ý kiến cho rằng tiết kiệm tinh trùng cho đến thời kỳ dễ thụ thai nhất trong chu kỳ kinh của phụ nữ sẽ giúp vợ chồng nhanh có con hơn. Tuy nhiên trên thực tế, điều này không có tác dụng và thậm chí có thể làm cho vấn đề thêm tồi tệ. Đối với người đàn ông có lượng tinh trùng thấp mà kiêng quan hệ ít hơn một lần mỗi ngày có thể giảm khả năng sinh sản, theo nghiên cứu tại trung tâm Y Tế ĐH Soroka ở Israel. Kiêng quan hệ tình dục cũng có thể làm cho tinh trùng biến đổi hình dạng, một dấu hiệu làm cho tình trùng trở nên “bất lực”. 5. Stress Căng thẳng không chỉ tác động tới cảm xúc, thể chất mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Cho dù là nam giới lo lắng về công việc hay về lượng tinh trùng thấp, thì stress nghiêm trọng hoặc kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất testosterone.

2. Xem tivi Cánh đàn ông nên tránh xa chiếc tivi. Một nghiên cứu từ tạp chí Sports Medicine của Anh khuyến cáo đàn ông xem tivi nhiều có lượng tinh trùng ít hơn so với người tập thể dục vừa phải hoặc nhiều mỗi tuần. Xem tivi hơn 20 giờ một tuần sẽ khiến cánh mày râu giảm lượng tinh trùng, thấp hơn 44% so với người đàn ông dường như không xem tivi. Do đó đàn ông được khuyên nên dành thời gian để vận động nhiều hơn thay vì “ngồi đồng” trước máy thu hình. 3. Uống rượu bia “Bụng bia” không phải là tác dụng phụ duy nhất mà bia rượu đem lại cho cánh đàn ông. Uống rượu bia còn làm giảm lượng testosterone, giảm chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Nên uống một cách điều độ tốt hơn là uống thả cửa, và đừng uống bia rượu khi nằm dài trên chiếc ghế bành xem tivi.

68

VietUS magazine

67

6. Ăn đậu nành Trước đến nay không ai nghĩ rằng một thứ ngon như đậu nành edamame (loại đậu nành của Nhật Bản) có thể gây hại đến hệ thống sinh sản của nam giới. Một nghiên cứu y tế vào năm 2008 của trường Havard cho thấy chỉ cần ăn một nửa khẩu phần đậu nành mỗi ngày có thể gây hại đến việc sản sinh tinh trùng của nam giới. Chất isoflavones được tìm thấy trong đậu nành sản sinh ra nhiều estrogen, nội tiết tố này tốt cho nữ nhưng không tốt cho nam giới. 7. Sử dụng laptop và điện thoại di động 2 sản phẩm công nghệ này được xem là 2 thứ mà người đàn ông nào cũng nghiện. Các nhà nghiên cứu cảnh báo nhiệt độ phát ra từ laptop có thể làm tăng nhiệt độ ở bìu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sản sinh tinh trùng. Năm 2008, một nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại đến “tinh binh” của nam giới cho thấy những người nói chuyện điện thoại từ 4 tiếng trở lên trong một ngày, tinh trùng của họ ít và yếu hơn. Gần đây người ta còn phát hiện nam giới để điện thoại di động trong túi hoặc đeo ở thắt lưng, số lượng tinh trùng của họ nhiều khả năng giảm đi và hoạt động kém hơn.


vaên phoøng luaät sö

BROWNSTEIN & NGUYEÃN

2010 Montreal Road, Tucker, GA 30084 Tel: 770-458-9060 / Fax: 770-458-9057 www.BNLawGA.com

TOÅ HÔÏP LUAÄT SÖ VIEÄT - MYÕ CHUYEÂN NGHIEÄP & HÔN 25 NAÊM KINH NGHIEÄM

LS. JAY D. BROWNSTEIN LS. NGUYEÃN GIAO TIEÂN Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng (AÙp duïng cho phaàn thuø lao cuûa Vaên phoøng Luaät sö vaø daønh cho tröôøng hôïp bò tai naïn hay thöông tích) 400

I-75

I-85

N. Lake Mall

Lav i

sta

Rd

.

I-285

I-20 I-285

Brownstein Nguyeãn, LLC 2010 Montreal Rcat

. Rd ista I-285 Lav M on tre al Rd .

- Ñaûm baûo quyeàn lôïi toái ña cho tai naïn xe coä, tai naïn lao ñoäng, ly dò - Giaûi quyeát thaønh coâng raát nhieàu tröôøng hôïp truïc xuaát

TAI NAÏN LUAÄT DI TRU Ù & TRUÏC XUAÁT

LUAÄT GIA ÑÌNH

Tham Khaûo Mieãn Phí Höôùng daãn loä trình: Ñi veà höôùng South cuûa I-285, vaøo Exit 37, queïo phaûi treân ñöôøng Lavista Rd. caëp lane traùi, chaïy ñeán ñeøn ñoû thöù 5, gaëp Montreal Rd., queïo traùi, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù tö tính ñaàu ngaõ tö). * Ñi veà höôùng North I-285, vaøo Exit 37, queïo traùi treân ñöôøng Lavis Rd, caëp lane traùi chaïy thaúng ñeàn ñeøn ñoû thöù 6, queïo treân ñöôøng Montreal Rd, nhaø soá 2010 beân tay phaûi (nhaø thöù 4 beân phaûi, tính töø ñaàu ngaõ tö)

VietUS magazine

67

69


GÓC QUÝ ÔNG XE CÔ

BMW RA MẮT 4-SERIES MUI TRẦN

Phiên bản mui trần của 4-Series chuẩn bị được BMW trình làng tại triễn lãm ô tô Los Angeles vào tháng 11 tới, với 2 phiên bản máy xăng và một phiên bản sử dụng diesel. Ấn tượng đầu tiên của xe 4-Series mui trần là phần mui cứng 3 mảnh có thể nâng lên hay hạ xuống chỉ trong vòng 20 giây tại tốc độ lên đến 18 km/h. Ưu điểm của mui cứng so với mui vải là khả năng cách âm và chống chịu thời tiết tốt hơn. BMW cho biết hãng đã cải thiện cấu trúc cũng như thiết kế mui xe, giúp giảm tiếng ồn do gió hơn mẫu xe tiền nhiệm. Khoang hành lý có dung tích 370 lít khi nâng mui và sau khi hạ mui giảm xuống còn 220 lít. So với 3-Series mui trần thế hệ trước, 4-Series mới có chiều dài tổng thể (4638 mm) chỉ dài hơn 26 mm nhưng chiều dài cơ sở (2810 mm) tăng thêm đến 50 mm và rộng (1825 mm) hơn 43 mm, điều này giúp mẫu 4-series có khả năng ổn định tốt hơn so với các phiên bản thế hệ trước. Phiên bản duy nhất sử dụng dầu diesel, BMW 420d, được trang bị động cơ 2.0L siêu nạp, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 lb-ft. Lượng khí thải CO2 của xe 420d theo hãng công bố là 133 g/km. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 8,2 giây và đạt vận tốc cực đại 235 km/h. Trong khi đó, mẫu BMW 428i sở hữu động cơ xăng 2.0L tăng áp kép, phun nhiên liệu trực tiếp cho công suất 241 mã lực, cùng với mô-men xoắn 258 lb-ft. Lượng khí thải CO2 của xe là 159 g/km. Mất 6,4 giây để xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h. Tốc độ cực đại được giới hạn điện tử ở 250 km/h. BMW 435i là phiên bản mạnh mẽ nhất của 4-Series mui trần, với động cơ 3.0L 6 xy lanh tăng áp kép, sản sinh công suất 302 mã 70

VietUS magazine

67

lực cùng mô-men xoắn 295 lb-ft. Cũng như mẫu 428i, BMW 435i bị giới hạn tốc độ ở 250 km/h nhưng khả năng tăng tốc vẫn được giữ nguyên: từ 0 - 100 km/h chỉ trong 5,6 giây. Hiện tại, BMW cho biết sẽ cung cấp các gói trang bị tùy chọn cho chiếc 4-Series mui trần bao gồm phiên bản SE (tiêu chuẩn), Sport, Luxury và M-Sport. Tại thị trường Mỹ, BMW chỉ bán ra 2 mẫu 428i và 435i với mức giá lần lượt từ 49.675 USD và 55.825 USD. Ngoài 2 mẫu xe trên, thị trường Châu Âu còn đón nhận thêm 420d. Tất cả các phiên bản Châu Âu đều được đưa ra tùy chọn: số sàn 6 cấp hoặc số tự động 8 cấp.


THẦN GIÓ SUZUKI HAYABUSA RA PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT

Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm Suzuki có mặt tại Mỹ nổi bật với thân xe hai tông màu đen-đỏ, sức mạnh 173 mã lực. Đây là mẫu môtô thứ hai ra đời phiên bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm Suzuki có mặt tại Mỹ. Trước đó superbike GSX-R1000 cũng ra mắt với số lượng giới hạn 100 chiếc, trong đó 50 chiếc dành cho thị trường Mỹ. Thần gió sở hữu bộ cánh hai tông màu đỏ-đen với nửa dưới màu đen, nửa trên màu đỏ. Ở nửa dưới điểm nhấn cho xe nằm ở viền la-zăng sơn đỏ điểm xiết cộng với dòng chữ Brembo nổi bật trên đĩa trước. Khối lượng 266 kg, xe sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hayabusa GSX1300R 2014 bản kỷ niệm sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.340 phân khối cho công suất 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe tăng tốc từ 0-96 km/h say khoảng 2,5 giây. Tốc độ giới hạn của nhà sản xuất là 299 km/h, nhưng thực tế với một chút tinh chỉnh, người chơi xe đưa thần gió lên tới khoảng 350 km/h. Ra đời từ năm 1999, Hayabusa trở thành hung thần đường phố cuối thế kỷ 20 cả cho tới khi sang đầu thế kỷ

21. Nhưng sự xuất hiện của những siêu phẩm như BMW S1000RR hay Ducati 1199 Panigale đầy ắp công nghệ khiến “chim ưng” dần mất chỗ đứng. Ở nhiều cuộc đối đầu tốc độ, Suzuki Hayabusa vẫn thể hiện được bản lĩnh dù là người cũ.

VietUS magazine

67

71


AUDI BẮT ĐẦU SẢN XUẤT A3 CABRIOLET

Thương hiệu xe hơi hạng sang Audi của hãng sản xuất xe hơi Đức Volkswagen đã bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu A3 Cabriolet mới tại nhà máy Gyor của hãng này đặt tại Hungary. Hiện tại, mẫu xe này chỉ được sản xuất ở nhà máy Gyor, giống như mẫu A3 sedan. Sau đó, hãng sẽ mở rộng sản xuất sang Trung Quốc và Brazil lần lượt vào cuối năm nay và năm 2015. Người mua xe đã có thể đặt hàng mẫu xe này ngay từ bây giờ ở thị trường Đức và các thị trường châu Âu khác, đồng thời số xe đầu tiên ở châu Âu dự kiến sẽ được bàn giao vào mùa xuân tới. Từ năm 2007 tới năm 2013, Audi Hungary đã sản xuất khoảng 63.000 chiếc thuộc mẫu xe đời trước tại nhà máy Gyor và nhà máy Ingolstadt. Thành viên ban quản trị phụ trách sản xuất của Audi AG, Tiến sĩ Frank Dreves cho hay: “Việc sản xuất mẫu A3 Cabriolet mới này là một bước đi nữa trong việc nâng khả năng sản xuất của chúng tôi ở Gyor lên 125.000 chiếc mỗi năm. Trong nhiều năm qua, nhà máy ở Hungary của chúng tôi đã thu hút được khách hàng bằng những chiếc xe được sản xuất với chất lượng rất cao. Điều này là nhờ vào một đội ngũ công nhân năng động có tay nghề cao.” Cùng với mẫu A3 Cabriolet và A3 sedan, nhà máy Gyor nói trên còn sản xuất mẫu Audi TT và TT Roadster cũng như động cơ cho phần lớn dòng sản phẩm của Audi. Thương hiệu xe của Đức này đã đầu tư tổng cộng hơn 900 triệu euro (1,22 tỷ USD) cho việc

xây dựng nhà xưởng và trang thiết bị cho nhà máy này. Được giới thiệu tại triển lãm ôtô Frankfurt diễn ra trong năm nay, mẫu Audi A3 Cabriolet dành cho thị trường châu Âu được trang bị hai phiên bản động cơ xăng là động cơ 1.4 TSI có công suất 138 mã lực và động cơ 1.8 TS có công suất 108 mã lực. Ngoài ra, còn có một phiên bản động cơ diesel 2.0 có công suất 148 mã lực.

SẼ CÓ LAMBORGHINI VENENO MUI TRẦN

Siêu xe Lamborghini Veneno đã ra mắt 4 chiếc ấn tượng tại triễn lãm Geneva Motor Show 2013 với giá một chiếc là 3,9 triệu USD. Tuy nhiên, Vereno không dùng lại ở đó. Tin tức trên xuất hiện do Stephan Winkelmann, giám đốc điều hành Lamborghini xác nhận trong dịp hãng kỷ niệm 50 năm thành lập. Được biết, những trang bị và đặc tính kỹ thuật của Veneno Roadster sẽ không khác với bản coupé, nghĩa là vẫn sử dụng động cơ V12 6.5 lít kết hợp cùng hộp số tự động bảy cấp cung cấp sức mạnh 740 mã lực giúp siêu phẩm Veneno Roadster đạt tốc độ tối đa 355 km/h giống bản coupe, chiếc xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây. Veneno roadster sẽ mang kiểu dáng, phong cách thiết kế tuyệt đẹp của Lamborghini, với thiết kế siêu thấp, với phần đầu xe nhọn như một mũi tên và nhẹ hơn do khung xe được cấu tạo bởi các sợi cacbon đặc chủng (Lamborghini đã nghiên cứu và phát triển một loại hỗn hợp sợi carbon với nhựa trong lò nung, sau đó cho đưa vào khung dưới áp lực cao). Quá trình sản xuất mới được chế tạo với thời gian nhanh nhất là ba phút, giúp giảm thiểu thời gian sản xuất so với các thành phần sợi carbon truyền thống. Hệ thống phanh của Veneno roadsters cũng được chế tạo từ thành phần cacbon

72

VietUS magazine

67

mới này. Ngoài ra, màu sắc của siêu xe được giới thiệu sẽ mang màu sắc mới độc đáo gọi là Rosso Veneno – một màu riêng mẫu Veneno để phân biệt với các mẫu xe cùng chủng loại khác.


Giôø Môû Cöõõa:

Mon - Sat: 10Am - 7Pm Sunday: Closed

VietUS magazine

67

73


CUÔC SÔNG GIA ĐÌNH

PHỤ NỮ THÔNG MINH CẦN GÌ LẤY CHỒNG SỚM?

Sự thật thì… quả là phụ nữ có học hàm học vị thường kết hôn muộn. Những con số điều tra xã hội học đã chứng minh điều đó. Nhưng không phải vì họ khó lấy chồng mà là họ không thích lấy chồng (sớm). Thế tại sao phụ nữ thông minh lại không thích lấy chồng sớm. Bởi vì họ thông minh nên họ có những cách suy luận theo logic của riêng mình về chuyện này. Thứ nhất, chồng là thứ phải nuôi dưỡng, chăm bẵm cho thật tốt mới “hái” Các phụ nữ thông minh dù sao cũng hơn người ở chỗ chăm chỉ học hành vậy nên khó có chuyện họ yêu sớm hoặc có những mối tình kéo từ thuở thiếu thời như các bộ phim Hàn Quốc. Với một người đàn ông mới quen hoặc yêu nhau chưa lâu, chưa đủ thì họ chắc chắn sẽ không tính tới nước làm một đám cưới chớp nhoáng kiểu điện xẹt dù có yêu nhau điên cuồng đi chăng nữa. Họ sẽ phải tìm hiểu, yêu đương, cãi cọ, thậm chí sống thử để xem người đàn ông này có xứng đáng làm chồng của mình hay không. Bởi vì họ thông minh nên họ biết một nguyên tắc rất rõ ràng trong tình yêu: “Yêu thì dễ nhưng để giữ thì khó”. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững có thể chờ thêm ít lâu, chứ không cần phải vội. Thứ hai, một phụ nữ đang yêu lúc nào cũng hấp dẫn Người phụ nữ đẹp nhất lúc yêu, dù tình yêu đó dành cho một người cụ thể hay dành cho một công việc yêu thích – niềm đam mê của họ. Người phụ nữ thông minh lúc nào cũng giữ cho mình một niềm đam mê say đắm riêng của họ dành cho công việc, cho sự nghiệp. Công việc chỉ khiến người ta héo mòn khi họ không yêu mà vẫn cứ phải làm. Phụ nữ yêu công việc nghĩa là họ tự tin vào khả năng, vào trí tuệ của bản thân. Điều đó khiến cho họ trở nên hấp dẫn và đẹp hơn trong mắt người xung quanh và nhất là trong mắt người đàn ông của riêng họ. Không có chuyện những tình yêu lại mâu thuẫn với nhau. Vậy nên một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ vì một tình yêu này lại từ bỏ một tình yêu kia. Yêu càng nhiều thì càng đẹp, tội gì phải bỏ! Thứ ba, bộ óc và khả năng lấy chồng là hai chuyện chẳng liên quan gì tới nhau Nếu ai đó nói rằng “phụ nữ thông minh thì khó lấy chồng” thì có nghĩa là họ tin vào chuyện “não ngắn” mới dễ lấy chồng?! Thế thì khí không phải chẳng nhẽ tất cả những người phụ nữ đã kết hôn đều… như ai đó nghĩ?. Não là não mà tim là tim, hai bộ phận riêng biệt giống như việc một người phụ nữ thông minh và một người phụ nữ có khả năng lấy được chồng vậy. Làm gì có chuyện phải chọn một trong hai. Nói chung, chưa biết

74

VietUS magazine

67

Họ sẽ phải tìm hiểu, yêu đương, cãi cọ, thậm chí sống thử để xem người đàn ông này có xứng đáng làm chồng của mình hay không.

người lấy chồng dễ và người lấy chồng khó, ai não ngắn hơn ai, chứ chắc chắn ở đây đã có một người não ngắn với suy nghĩ ấu trĩ rồi. Từ ba lý do trên mới thấy, hóa ra từ trước tới nay, mọi người đã bị phụ nữ thông minh phỉnh lừa. Họ đâu có “khó lấy chồng” hơn hay kém bất kì người phụ nữ nào đâu. Chẳng qua, họ cứ thích đủng đỉnh và chờ đợi người phù hợp với mình. Trong lúc đó, chẳng tội gì phải than vãn, đau khổ, họ vẫn cứ vui vẻ làm tốt việc của mình, sống tốt đời của mình. Bởi thế nên càng khiến người xung quanh, nhất là những người thân quen càng lo sốt vó. Sau khi đã điểm danh một loạt nguyên nhân có thể giải thích vì sao cô ấy “ế”: Cô ấy xinh xắn, ưa nhìn. Cô ấy gia giáo, ngoan ngoãn. Cô ấy có công việc ổn định. Thế thì đích thị là vì cô ấy quá thông minh nên mới “muộn chồng” rồi. Rồi cô ấy sẽ bị “vu” lên là kén cá chọn canh, giữ giá làm nộm. Rồi bắt đầu từ một cô, hai cô, ba cô,… dần dần tự nhiên lại xuất hiện cái quan niệm: “phụ nữ thông minh thì khó lấy chồng”. Và thế là phụ nữ thông minh bỗng dưng mang tiếng “ế”. Dù họ hay bất kì người phụ nữ nào khác đều không thể là một món hàng để mà có thể “ế hàng” với “đắt hàng” được. Thật ra, một người phụ nữ thông minh hoàn toàn có khả năng giả vờ kém thông minh cho đỡ mang tiếng. Nhưng nếu buộc phải đóng kịch, một người phụ nữ thông minh sẽ chỉ làm điều đó trước mặt một người duy nhất – chồng họ. Họ lấy được chồng và giữ được chồng, thật ra lại chính là nhờ trí thông minh của mình đấy chứ!


NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU

Hầu hết các cuộc hôn nhân đều bắt đầu từ tình yêu, nhưng thường thì sau một thời gian chung sống, cảm xúc yêu đương cứ nhạt dần. Nguyên nhân chính là do người này không thật sự hiểu người kia muốn gì. Sự thiếu hiểu biết về nhau khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Có cách nào nuôi dưỡng được tình yêu trong hôn nhân? Sự gắn bó vợ chồng Cả đàn ông lẫn phụ nữ khi kết hôn đều có nhu cầu yêu đương và gắn bó thân mật, nh­ưng cách để họ thỏa mãn những nhu cầu đó không giống nhau. Với đa số đàn ông, chủ yếu là thông qua quan hệ gối chăn nhưng với phụ nữ lại là qua trò chuyện. Khi người vợ cảm thấy chồng không muốn nói chuyện với mình, ham muốn ái ân của họ cũng tắt. Đã vậy, nếu chồng đòi hỏi sự gần gũi thể xác mà không được vợ “chiều”, anh ta lại càng không buồn nói chuyện. Khi nhu cầu trò chuyện của phụ nữ được đáp ứng, họ sẽ vui vẻ, cởi mở hơn và bản năng tình dục được đánh thức. Nếu đàn ông được vợ “chiều”, họ cũng “siêng” trò chuyện với vợ hơn. Chẳng hạn, một người chồng trở về sau chuyến đi xa, chắc chắn anh ta nhớ vợ và việc đầu tiên là muốn lên giường, nhưng nếu vợ tỏ vẻ hờ hững: “Khoan đã nào, vừa đi về chưa trò chuyện gì đã…”, anh chồng sẽ ỉu xìu vì nghĩ vợ chẳng nhớ nhung gì mình. Thực ra, người phụ nữ cần phải được chuẩn bị tâm lý mới sẵn sàng. Sự nôn nóng của chồng khiến vợ nghĩ anh ta chỉ cần mình như một cái máy. Thế là người nọ trách người kia trong khi lẽ ra phải thông cảm, đáp ứng mong muốn của nhau. Người chồng nên làm gì? Với phụ nữ, cách dạo đầu hiệu quả nhất là trò chuyện. Nếu ngư­ời đàn ông ân cần: “Anh đi vắng, ở nhà chắc em vất vả lắm?” và lắng nghe một cách chăm chú những câu chuyện của vợ, chắc chắn anh ta sẽ hài lòng vì sau đó sẽ được người vợ đáp lại bằng sự nồng nàn hơn cả mong đợi. Khi cảm thấy chồng quan tâm đến mình, người phụ nữ sẽ tràn đầy hưng phấn. Khúc dạo đầu này rất đơn giản. Nó chỉ là những cử chỉ, lời nói thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thông thường nhưng chứng tỏ người chồng thấu hiểu những mong muốn của vợ. Những việc đó, người đàn ông nào cũng làm được. Ngày kỷ niệm tặng vợ mấy bông hoa, gọi điện chúc mừng, đơn giản hơn nữa thì một tin nhắn. Vợ đi đâu về dắt hộ cái xe vào nhà, xách hộ vài thứ đồ. Chỉ cần bấy nhiêu là quan hệ vợ chồng đã được cải thiện rất nhiều. Nếu bạn muốn nuôi dưỡng tình yêu trong hôn nhân, không cách nào hiệu quả hơn cách đó. Bạn hãy nhớ lại xem, có phải chính những cử chỉ đó đã làm động lòng ai thuở ban đầu? Có phải bạn đã nói: “Anh yêu em” ngọt ngào biết bao khi gọi điện từ xa? Những đôi hạnh phúc là những đôi biết nhân lên những cách thức đ­ược ư­a chuộng của họ. Bước chân vào nhà, việc đầu tiên bạn hồ hởi: “Em đâu rồi?” và sau đó chỉ cần một cái xoa nhẹ vào lưng đã đầy tình cảm. Vợ đi đâu về, dù đang làm gì, bạn cũng bỏ đấy, hỏi han vài câu, rót cho nhau một cốc nước. Nhiều người cứ tưởng nuôi dưỡng tình yêu là điều gì khó lắm, thậm chí không thể làm được nhưng thực ra rất đơn giản. Người vợ nên làm gì? Hầu hết đàn ông đều có nhu cầu thầm kín là muốn được vợ đánh giá cao khả năng của mình. Nếu bạn không thừa nhận những cố gắng của họ, họ sẽ rất chán nản. Bạn đừng phàn nàn: “Anh chẳng bao giờ mua hoa tặng em”. Đàn ông có thể hiểu là “Anh chẳng quan tâm đến em”. Thế ra bao nhiêu công lao khó nhọc mà anh ấy dành cho bạn không có nghĩa lý gì sao? Nếu bạn thích được tặng hoa, tốt nhất

hãy nói với chồng là bạn rất thích hoa. Cư xử thành thật với nhau là cách tốt nhất, đơn giản nhất mà hiệu quả cao nhất. Có thể bạn nghĩ, nếu phải nói là mình thích hoa anh ấy mới tặng thì còn gì là lãng mạn? Nh­ ưng nếu bạn không nói, chưa chắc anh ấy biết. Thể hiện những mong muốn của mình và đánh giá đúng những cố gắng của người bạn đời, bạn sẽ làm cho anh ấy yêu bạn hơn và chính điều đó lại càng thúc đẩy anh ấy sáng tạo ra những cử chỉ lãng mạn. Chỉ một lần như thế, anh ấy sẽ nhớ mua hoa vào những dịp kỷ niệm. Nếu muốn nhắc nhở, buổi sáng bạn đem lọ hoa ra lau chùi để sẵn trên bàn. Thế là anh ấy sẽ nhớ mà không cảm thấy bị chê trách. Nói một cách tổng quát, người vợ phải “huấn luyện” chồng biết cách chiều phụ nữ, làm sao để anh ta có kinh nghiệm về những gì làm bạn hài lòng. Vì thế, bạn cũng phải có kỹ năng thể hiện sự hài lòng với chồng. Đơn giản là mỗi lần như thế bạn hãy nở nụ cười tươi. Phụ nữ thường ít cám ơn chồng vì họ nghĩ đó là nghĩa vụ của anh ta. Điều này khiến người chồng nghĩ có làm gì thêm nữa cũng thế thôi. Thế mới biết ít khi có sẵn những người chồng tuyệt vời mà phần lớn do vợ đào tạo nên. Hạnh phúc đến từ đâu? Nếu hỏi vì sao bạn kết hôn thì ngày nay sẽ chẳng có mấy người nói là để sinh con nối dõi tông đường mà là để yêu nhau, sống một đời hạnh phúc. Nhưng, tình yêu không phải là cái gì bất biến, một khi đã có rồi thì cứ tồn tại mãi trong hôn nhân. Không ít đôi yêu nhau say đắm, vượt qua bao nhiêu trở ngại để được chung sống với nhau, nhưng chỉ vài năm sau đã đưa nhau ra tòa, mỗi người một nẻo. Có người coi “hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu” như một quy luật, nhưng theo một khảo sát mới đây ở Pháp, nhiều đôi vợ chồng sau hàng chục năm chung sống vẫn yêu nhau như thuở ban đầu. Những người đó không phải gặp may mà là biết nuôi dưỡng tình yêu trong hôn nhân. Đó là việc có lẽ ai cũng làm được, chỉ có điều là có làm hay không mà thôi. Hai con người là hai cá thể, hai giới tính, hai môi trường trưởng thành khác nhau nên hy vọng có ngay một sự hòa hợp hoàn toàn là không tưởng. Vợ chồng mâu thuẫn là không tránh khỏi. Khi đó, bạn đừng cố giành phần thắng vì đó là cách phá hủy tình yêu chứ không phải nuôi dưỡng nó. Bạn có thể làm khác với người bạn đời nhưng bạn đừng chê bai, dè bỉu cách làm của người đó. Kỹ năng cơ bản nuôi dưỡng tình yêu là làm sao cho đối tác hài lòng, mà cụ thể là làm sao cho những nhu cầu của họ được đáp ứng. Cho nên, vấn đề then chốt là bạn phải biết những nhu cầu ấy là gì.

VietUS magazine

67

75


8 BƯỚC ĐỂ CỨU VÃN HÔN NHÂN

Nếu bạn nghĩ rằng cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, hãy nghĩ lại một lần. Giảm bớt những đòi hỏi ở người bạn đời, tăng cường năng lượng tích cực..., bạn có thể biến cuộc hôn nhân của mình trở thành tuyệt vời. Tiến sĩ Susan Heitler, tác giả cuốn Power of Two Marriage, là chuyên gia trong việc hòa giải các cuộc hôn nhân. Phần lớn khách hàng của bà là những cặp vợ chồng cảm thấy không còn chờ đợi gì ở cuộc hôn nhân của họ, nhưng sau một đợt trị liệu, họ lại tạo ra một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Và đây là phương pháp 8 bước mà Susan Heitler thường gợi ý họ thực hiện: 1. Lập danh sách tất cả những điều vợ chồng bạn đang tranh cãi. Cuộc trị liệu sẽ kết thúc khi hai người tìm ra được giải pháp chung cho những vấn đề này và học được kỹ năng giải quyết vấn đề mới phát sinh với giải pháp cả hai cùng hài lòng tương tự. 2. Tập trung vào chính bạn. Nỗ lực thay đổi bạn đời chỉ khiến người đó có tinh thần phòng thủ với bạn. Thay vào đó, bạn nên tập trung năng lượng để tìm ra điều gì có thể làm theo cách khác, từ đó, bạn lại có thể tiếp tục yêu thương và vui vẻ khi bạn đời làm những điều mà bạn không thích. Hãy biến mình thành trung tâm theo nghĩa tích cực nhất có thể. 3. Đừng chê bôi nhau nữa. Những nhận xét tiêu cực vợ chồng dành cho nhau là hoàn toàn vô ích. Nó chỉ làm hỏng một mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, đừng chỉ trích, chê bôi, trách móc, tố cáo, tức giận, mỉa mai, soi mói hoặc nhận xét cường điệu về nhau nữa. Hãy cố gắng tạo cho mình một trạng thái bình tĩnh nhất. Hãy thoát ra sớm nếu một trong hai người bắt đầu cảm thấy sôi máu. Sau khi bình tĩnh, hãy hợp tác trở lại. Nhà tâm lý học John Gottman đã phát hiện ra rằng, nhìn chung các cuộc hôn nhân có thể tồn tại nếu trong tương tác giữa hai vợ chồng, tỷ lệ yếu tố tốt - xấu là 5:1. Tuy nhiên, bạn chỉ muốn hôn nhân tồn tại, hay muốn nó phát triển mạnh? Nếu phát triển mạnh là mục tiêu của bạn, hãy cố gắng thay đổi tỷ lệ đó thành 1 triệu và 1. Điều đó có nghĩa bạn đừng phàn nàn và bôi gio trát trấu bạn đời nữa. 4. Thể hiện sự quan tâm mang tính chất xây dựng. Một cách đơn giản để làm điều đó trong cuộc nói chuyện nhạy cảm là mở đầu câu bằng một trong các cụm từ sau: “Em/anh cảm thấy (một tính từ nào đó, ví dụ buồn, lo lắng, vui) khi…/ Mối quan tâm của em là…/Em hy vọng...”. 5. Đưa ra những quyết định mang tính hợp tác. Susan Heitler gọi đó là điệu van cùng chiến thắng, mục tiêu của nó là tìm ra những giải pháp làm hài lòng cả hai người. Đừng cố buộc người kia theo cách của bạn nữa, thay vào đó, khi giữa hai người có sự khác biệt, hãy nói ra mối quan tâm cơ bản của bạn đồng thời lắng nghe mối quan tâm của người bạn đời, từ đó tìm ra giải pháp đáp ứng được mong muốn của cả hai.

76

VietUS magazine

67

6. Loại bỏ ba nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ nát. Ngoại tình, nghiện ngập và sự tức giận đến mức không làm chủ được bản thân dẫn đến bạo hành là ba kẻ phá hoại hôn nhân. Chúng không được phép xuất hiện trong một cuộc hôn nhân lành mạnh. Nếu đang đắm chìm với một trong những thói quen này, bạn cần được giúp đỡ và mang nó ra khỏi cuộc sống ngay. Nếu người bạn đời của bạn có một trong những vấn đề này, cố gắng cứu vớt cuộc hôn nhân có thể là một sai lầm. Hoặc là thiết lập một trang mới trong quan hệ vợ chồng, nơi những điều này không được phép xuất hiện, hoặc là kết thúc cuộc hôn nhân. 7. Tăng cường tối đa những nguồn năng lượng tích cực bạn có thể mang lại cho người bạn đời: Cười nhiều hơn, ôm nhau nhiều hơn, quan hệ tình dục thường xuyên hơn, đánh giá người đó cao hơn, dành nhiều thời gian nói về những điều vợ chồng thích ở nhau hơn, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn, đồng ý với nhau nhiều hơn, làm nhiều điều thú vị với nhau hơn... Những điều tốt nhất trong cuộc sống đó đều miễn phí. Và càng cho đi nhiều, bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn. 8. Học các kỹ năng cho một cuộc hôn nhân thành công. Bạn hy vọng lái xe mà không có hiểu biết gì về chiếc xe và kỹ năng lái? Hãy tìm kiếm sách và các khóa học giáo dục hôn nhân để tìm hiểu thông tin và kỹ năng giải quyết xung đột trong quan hệ vợ chồng. Và sau đó, bên cạnh việc níu giữ hôn nhân, hãy làm cho nó thành một pháo đài của tình yêu.


NHỮNGTHỜI ĐIỂM DẠY CHỒNG KHÔNG THẾ ĐỂ LỠ

3. Đồng ý cưới chàng nhưng chưa đăng ký kết hôn Đồng ý lời cầu hôn của đàn ông nhưng vẫn chưa đăng ký và tổ chức đám cưới, đây là thời kỳ mà đàn ông nghe lời nhất. Bởi chưa lên xe hoa thì có rất nhiều tính tình thật của anh ta bạn chưa chắc đã được nhìn thấy. Thời gian yêu đương ai chẳng “khoe” ra những mặt tốt nhất đẹp nhất của bản thân trước mặt người yêu. Nhưng sau khi quyết định sẽ nắm tay nhau đi đến già, hoặc trong thời gian chuẩn bị đám cưới thì đàn ông sẽ thả lỏng hơn trước rất nhiều. Đó là thời cơ tuyệt vời nhất để nhận biết những góc khuất của đối phương và nếu mọi thứ đi quá xa so với bạn từng biết về anh ấy, bạn vẫn còn có cơ hội để quay đầu lại.

4. Con đi học mẫu giáo Có rất nhiều phụ nữ trách móc các đức ông chồng chẳng bao giờ quan tâm đến con cái. Thật ra thì những việc quan tâm đến cuộc sống của con, đến việc học hành của chúng… thì đều được hình thành từ thói quen cả. Hai năm đầu khi đứa trẻ Người ta thường nói rằng, một người phụ nữ tốt giống như người mới sinh ra, hầu như đều do phụ nữ ôm ấp, nhưng làm vườn giỏi, còn đàn ông thì giống như cành cây thô, chiếc lá to. Một đến tuổi con vào mẫu giáo thì nên để cho đàn ông người phụ nữ thông minh, có trí tuệ nên biết nắm bắt đúng thời điểm cùng chia sẻ, gánh vác. Chẳng hạn như kể chuyện để uốn nắn đàn ông. cho con nghe hoặc là đưa con đi hiệu sách, đi mua đồ chơi, đưa đón con tới trường về nhà… Xin đưa ra 5 thời điểm chị em phụ nữ cần phải nắm bắt cho thật chuẩn và thật gọn để “uốn nắn” các đức ông chồng trong nhà. 5. Khi có người thân qua đời Sinh ly tử biệt đối với mỗi người mà nói đều là 1. Khi bị bệnh giây phút xúc động nghẹn ngào. Đây cũng là thời Dù bạn chỉ cảm cúm, viêm họng hay bị sốt thì cũng đều là ốm đau, bệnh tật điểm tốt nhất để phụ nữ dùng tình cảm và đạo lý rồi. Phụ nữ đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ, những lúc nên yếu ớt thì nhất định phải để cảm hóa và thuyết phục đàn ông. Tất nhiên, làm thế. Chuyện đang sốt mà vẫn giặt quần áo, vẫn nấu cơm rửa bát tôi cũng bạn phải chờ những ngày đầu bi thương qua đi đã. từng làm rồi, nhưng trên thực tế, đàn ông không nhận ra được sự cố gắng của Trong thời gian này, nếu như nỗi đau của bạn lớn bạn. Họ thường nghĩ bạn vẫn có thể làm việc nhà được thì tức là bạn vẫn khỏe hơn anh ấy thì bạn hãy chủ động mượn anh ấy một mạnh. Vì thế cho nên, nếu nội tâm bạn là một phụ nữ nhạy cảm, yếu đuối thì bờ vai, còn nếu như nỗi đau của anh ấy lớn hơn thì bạn đừng cố bắt mình làm người mạnh mẽ, cứng cỏi làm gì. bạn hãy chủ động cho anh ấy làm điểm tựa. Sau đó thì chính là thời điểm vàng để uốn nắn những thói 2. Thời kỳ thai nghén hư tật xấu của chồng đấy. Phụ nữ đang mang thai giống như đồ quý dễ vỡ trong nhà. Đàn ông có mạnh mẽ đến đâu, khi nhìn thấy cái bụng cứ dần dần “khổng lồ” của phụ nữ cũng sẽ mềm nhũn. Bạn hãy hưởng thụ giây phút người đàn ông của bạn xuống bếp, xắn tay áo làm việc nhà và đừng quên uốn nắn những thói quen xấu của chồng. Bên cạnh đó bạn cũng đừng quên biểu dương ông xã để động lực trở thành người chồng tốt của anh ấy càng “sung”. VietUS magazine

67

77


CUÔC SÔNG BAN TRE

HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA

Chiều đông Hà Nội, một buổi chiều bước lặng lẽ bất chợt trở về quá khứ của ngày xưa và rồi hoài niệm. Vậy là Hà Nội đã bước vào “mùa vắng những cơn mưa”, cái rét sẽ thường trực mỗi ngày và bầu trời sẽ vắng đi những tia nắng ấm. Đã bao năm qua đông Hà Nội chẳng khác, có chăng chỉ là gió đông bắc về sớm hơn hay muộn hơn chút ít mà thôi. Nhưng điều khác nhất chính lại là Hà Nội và con người đã đi qua nơi ấy. Thật quá khó để kiếm một quán cóc liêu xiêu ven hồ, với chỉ hương trà khô thơm ngát nghi ngút, khói thuốc lào là là bay trong chiều mưa dầm rả rích. Chủ quán thường chỉ là một bà cụ, ông cụ điềm đạm, trầm lắng với quán nước chỉ như một sợi dây níu kéo họ với quá khứ xưa cũ. Khách hàng cũng trầm lắng lạ thường, mỗi người mỗi góc nhâm nhi hơi ấm nóng của nước trà và cảm nhận cái lạnh mơn man theo cùng hơi nước tấp vô nhè nhẹ. Dường như mỗi người đều có tâm sự riêng của mình và chờ đợi thời gian chậm chạp bước qua. Giờ quán nước nhiều lắm nhưng chẳng phải là quán cóc mà thay vào đó là tấp nập, ồn ào người qua người lại, những chủ quán thì trẻ trung hơn, bỗ bã hơn và cũng nói nhiều hơn. Những câu chuyện không đầu cuối làm mất đi không gian yên tĩnh mà ai đó đang đi tìm. Và hơn nữa giờ những quán cóc vô nghĩa đó chẳng mấy khi mở lúc chiều muộn mưa mùa đông, bởi ai cũng nghĩ sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu khi mà chẳng ai muốn nán lại khi đó nữa. Giờ người lang thang đi tìm hình vang bóng chẳng còn. Cảnh vật đổi thay và con người cũng đổi thay nhanh hơn thế. Đâu còn những bóng người lặng lẽ bước đi dưới hàng cây mỗi buổi chiều gió đông vi vút có chăng cũng chỉ là mấy cụ già một thời vang bóng giờ đang kiếm tìm những quá khứ xa xưa của một thời trai trẻ. Ai ai cũng vội vàng tấp nập lao vào dòng người mỗi buổi sáng rồi cũng như thế tách dòng đời quay về mỗi buổi chiều. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền có lẽ đã giết bỏ thứ cảm xúc còn xót lại trước một khung cảnh chiều đông lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo giờ chỉ mang lại sự phiền toái cho họ mà thôi.

78

VietUS magazine

67

Đâu rồi những cảm xúc “Em ơi Hà Nội phố. Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa đổ. Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm‘’ chỉ còn lại những âm thanh huyên náo của tất cả mớ hỗn mang. Tìm chỗ nào để ‘’chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ, đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương’’ Tại sao lại trách cứ Hà Nội và con người đổi thay nhỉ khi ta cũng đang đổi thay từng ngày, từng giờ. Có lẽ thời gian đang dần biến con người ta trở thành gỗ đá, chẳng lẽ chính ta đã không tìm ra nét thơ Hà Nội vốn vẫn bám chặt đấy ư? Có lẽ nào lại là ta? Chẳng còn những buổi chiều đông một mình dạo bước trên vỉa hè nhìn hơi sương rơi phủ trên lá vàng nằm yên lặng trên vỉa hè. Ngồi quán nước với ly trà nóng ấm, hơi thuốc lá thơm nghi ngút nhìn dòng người lãng đãng chạy mưa. Đâu rồi những đêm ngồi tựa cửa gặm nhấm nỗi cô đơn nhẹ nhàng, nỗi buồn man mác trong tiếng nhạc ru dương, gọi tên một ai đó để nhớ và nhớ hơn. Giờ cảm xúc đôi khi vẫn thế nhưng thôi không còn những lối mòn như xưa. Chạy xe nhè nhẹ trên phố nhưng cũng chẳng đủ thời gian để lặng lẽ bên ly trà cũ, mùi thuốc lá quen. Chiều muộn lạnh lẽo muốn ở nhà hơn là lang thang trên những con đường ồn ào người và xe. Cô đơn đó, buồn đấy nhưng đâu thể tựa cửa nhìn xa xăm được, kiếm chút men say để vỗ về giấc ngủ có hơn? Những cái tên thì cứ lướt qua nhẹ nhàng và hời hợt. Cái cố quên thì đã quên được chưa và cái mới đến liệu đã đủ nhớ, thế nên việc nhớ đến một cái tên dường như là quá gượng gạo. Chẳng lẽ nào lại khẽ gọi tên ta?


Chiều đông Hà Nội, một buổi chiều bước lặng lẽ bất chợt trở về quá khứ của ngày xưa và rồi hoài niệm. Hoài niệm về Hà Nội, về con người và về ta. Tất cả đều đổi thay núp dưới cái bóng của thời gian để không phải nhận lỗi về mình. Quá khứ sẽ mãi là quá khứ nhưng vẫn là nguồn sống nuôi dưỡng tâm hồn của hiện tại và tương lai. Giờ đã vào đông rồi đó, lại thêm một mùa đông nữa ta đón gió mùa từ cái lạnh bên trong lòng những Hà nội mới, những con người mới và chính trong lòng ta nữa. Lạnh bên trong lòng có lẽ nào lạnh hơn? Đổi thay trong lòng có lẽ nào nhanh hơn?

$763

Lam Thanh Ngo, Agent 4500 Satellite Blvd Suite 1160 Van phong ben canh I Luv Pho 2 Duluth, GA 30096 Bus: 770-686-3935 lam.ngo.tz1x@statefarm.com www.NTLinsurance.com M - F: 9am - 6pm Sat: 10am - 2pm Sun & evening by appt

2010

VietUS magazine

67

79


CUÔC SÔNG SÚC KHOE

“THỦ PHẠM” GÂY HẠI SỨC KHỎE PHỤ NỮ

Cuộc sống hiện đại, phụ nữ chịu nhiều áp lực về công việc, gia đình và xã hội. Những mối đe dọa đến lớn nhất đối với sức khỏe phụ nữ có thể ngăn ngừa và giảm nguy cơ nếu bạn biết quan tâm đến sức khỏe.

phần làm cho cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn. Những điều đó chỉ đúng khi bạn có tình dục an toàn và tình dục lành mạnh. Quan hệ tình dục không an toàn có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng, có thể bị HIV/AIDS, lậu, giang mai, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, hạ cam, trùng roi âm đạo, nhiễm nấm sinh dục, chlamydia… Mặc dù không phải tình dục an toàn và lành mạnh làm 100% không có nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên nếu tình dục an toàn có thể làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bất kỳ loại bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD).

Hút thuốc Hút thuốc lá làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và đột quỵ. Các nghiên cứu cho thấy rằng thỉnh thoảng hoặc thường xuyên hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc lá đều có ảnh hưởng đến phổi của bạn. Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Có nhiều Ánh nắng mặt trời nguyên nhân khác nhau, nhưng đa số là do sự hiểu biết một cách cụ thể về tác Chúng ta đều biết lợi ích của ánh nắng mặt trời hại của khói thuốc lá còn hạn chế, kiến thức chưa đầy đủ. Điều đó xuất phát từ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, kích thích hấp thu việc thiếu các biện pháp tuyên truyền giáo dục về thuốc lá và tác hại của thuốc lá canxi để xương tăng trưởng chắc khỏe…Tuy nhiên, đối với sức khoẻ con người. tia cực tím (UV) trong ánh nắng mặt trời cũng gây nhiều tác hại cho làn da như: đỏ da do phỏng nắng, Ăn kiêng sạm da, lão hóa da và ung thư da. Một chế độ ăn giàu natri, chất béo, đường có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến Những người thỉnh thoảng tiếp xúc với ánh sức khỏe như tăng cholesterol và tăng huyết áp. Nếu không chữa trị, cholesterol nắng gắt trong khoảng thời gian ngắn dễ có nguy cao và huyết áp cao có thể làm tăng nguy cơ cho các vấn đề như đau tim và đột cơ bị ung thư tế bào hắc tố hơn so với người làm quỵ. việc thường xuyên dưới nắng mặt trời nhiều giờ mỗi ngày. Ít vận động Nếu bạn lười tập thể dục, bạn có thể gặp rắc rối về sức khỏe. Một lối sống Thừa cân không lành mạnh có ảnh hưởng đến nhiều vấn đề sức khỏe bao gồm các bệnh Thừa cân là một trong những nguyên nhân phổ tiểu đường type 2, béo phì, cholesterol cao, và bệnh tim.... biến hàng đầu gây tử vong, bao gồm cả bệnh tim, Hãy tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 4 lần trong 1 tuần có thể làm giảm ung thư, đột quỵ, tiểu đường, và bệnh thận. Duy trì các tác hại đến sức khỏe của bạn. một trọng lượng khỏe mạnh là một việc làm tích cực, giảm rủi ro cho sức khỏe của bạn. Stress Thỉnh thoảng căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, căng Không điều trị theo bác sĩ của bạn thẳng kéo dài, kinh niên có thể gây hại cho sức khỏe của chị em phụ nữ. Nó có Y học ngày càng hiện đại, nhưng nếu bạn không thể làm tăng mức độ hoóc môn stress cortisol và adrenaline, báo hiệu sức khỏe thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ để điều trị bệnh cơ thể đang bị đe dọa: tăng nhịp tim, tăng huyết áp và lượng đường trong máu một cách tích cực, bạn sẽ tăng nguy cơ biến chứng và để tăng.Căng thẳng mãn tính có thể dẫn đến bệnh tim và các bệnh khác. khiến cho bệnh trầm trọng hơn. Hãy sử dụng tất các loại thuốc theo đơn của bác sĩ, ngay cả khi bạn cảm Uống rượu quá mức thấy sức khỏe tốt hơn khi thuốc vẫn còn. Uống một chút rượu vang hoặc rượu mạnh mỗi ngày có thể làm giảm nguy Bạn hãy đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ chất cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều sẽ lại ảnh hưởng một cách khoa học để có thể giúp cơ thể đối phó với đến sức khỏe. Nếu bạn đang bị bệnh, nguy cơ bệnh của bạn nặng thêm rất nhiều bệnh một cách tự nhiên. nếu bạn tiêu thụ một lượng lớn. Lên kế hoạch để đảm bảo, suy trì sức khỏe. Đó là nền tảng cho hạnh phúc gia đình bền vững. Tình dục không an toàn Tình dục là một nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. Nhu cầu đó cũng cần thiết như những nhu cầu khác như: ăn cơm, uống nước, ngủ… Tình dục là một

80

VietUS magazine

67


SHOPPING FOR CAR INSURANCE? CALL ME FIRST. AVERAGE ANNUAL SAVINGS:

498

$

*

DRIVERS WHO SWITCHED FROM:

Geico Progressive State Farm

562 * on average with Allstate * $ saved 467 on average with Allstate * saved $362 on average with Allstate

saved

$

Save even more than before with Allstate. Drivers who switched to Allstate saved an average of $498* a year. So when you’re shopping for car insurance, call me first. You could be surprised by how much you’ll Lee Nguyen save. 770-686-3915 550 Pleasant Hill Rd. Ste

Lee Nguyen B203 770-686-3915 Lilburn

Lee.nguyen@allstate.com

550 Pleasant Hill Rd. Ste B203 Lilburn, Georgia Allstate Insurance Company and Allstate Property and Casualty Insurance Company, Northbrook, Illinois © 2007 Allstate Insurance Company. lee.nguyen@allstate.com VietUS magazine

67

81


VÌ SAO NGƯỜITA CHỐNG ĐỐI BIẾN ĐỔI GEN?

Có nhiều lý do khiến người ta chống biến đổi gen, tuy nhiên một trong những “vũ khí” phổ biến nhất của họ đó là tuyên bố rằng cây trồng GM không được đánh giá an toàn hoặc chỉ đánh giá sơ sài, và rằng không có sự thống nhất khoa học về vấn đề này. “Thiếu nghiên cứu khoa học”? Charles Benbrook, nhà nghiên cứu hữu cơ thuộc Trường Đại học Bang Washington, nhận định: “Không có bằng chứng thuyết phục rằng thực phẩm biến đổi gen an toàn khi ăn”. Trong khi đó, David Schubert, thuộc Viện Nghiên cứu Sinh học Salk, cũng cho rằng: “Các nghiên cứu về GMO chưa đầy đủ. Liệu những thực phẩm này đang giết chết chúng ta một cách từ từ hay về lâu dài sẽ dẫn đến những chứng bệnh nan y? Tất cả vẫn chỉ là suy đoán.” Tom Philpott, một phóng viên về thực phẩm và nông nghiệp cho trang tin Mother Jones, tuyên bố: “Thực phẩm GM là một mối lo ngại đối với những người bị dị ứng thực phẩm vì nó không được thử nghiệm...” Hiệp hội Những người tiêu dùng Hữu cơ (Organic Consumers Association) lại có tuyên bố rằng cây trồng biến đổi gen được “nghiên cứu chưa đầy đủ” – lời tương truyền này vốn được thể hiện rõ trong các nhận định nêu trên – đã trở thành một lập luận chính của những người chống đối công nghệ sinh học cây trồng, nhất là các nhà hoạt động môi trường làm báo chí. Những người khởi xướng các chiến dịch chống GMO bao gồm những tín đồ hữu cơ, luôn lặp đi lặp lại nhận định rằng cây trồng GM không được đánh giá an toàn hay những nghiên cứu về tác động đối với sức khỏe và môi trường của GMO cho đến nay “hoàn toàn” do các công ty sản xuất hạt giống GM thực hiện. Do vậy, họ tuyên bố rằng người tiêu dùng đang có “niềm tin ngù ngờ” khi kết luận rằng họ không hề bị ảnh hưởng gì khi sử dụng các thực phẩm có thành phần từ cây trồng GM. Các nghiên cứu thực tế Họ hoàn toàn sai lầm bởi trên thực tế mọi cơ quan khoa học quốc tế hàng đầu trên thế giới đều đã đánh giá hàng trăm nghiên cứu đơn lẻ trước khi đi đến kết luận thống nhất rằng cây trồng GM là an toàn và thậm chí còn an toàn hơn thực phẩm truyền thống hay thực phẩm hữu cơ trong một số trường hợp. Nhưng mãi cho đến bây giờ sức ảnh hưởng của các nghiên cứu về công nghệ sinh học cây trồng vẫn chưa được công nhận. Đáp lại những điều này là một khoảng trống về thông tin. Thực tế, một nhóm các nhà khoa học người Ý đã tóm tắt 1.783 nghiên cứu về tính an toàn và tác động môi trường của thực phẩm GM, quả là một con số đáng kinh ngạc. Các nhà nghiên cứu đã không tìm ra một bằng chứng đáng tinh cậy nào cho thấy thực phẩm GM có bất kỳ mối nguy hại nào đối với con người và động vật. “Các nghiên cứu khoa học được thực hiện cho đến nay không hề phát hiện thấy bất kỳ nguy cơ đáng kể nào trực tiếp liên quan đến việc sử dụng cây trồng GM,” các nhà khoa học này khẳng định. Nghiên cứu đánh giá này, được đăng trên tạp chí Critical Reviews in Biotechnology vào tháng 9, được thực hiện 10 suốt 10 năm (2002-2012), đã đưa ra những đánh giá về thập niên thứ 3 của công nghệ biến đổi gen. “Mục đích của chúng tôi là tạo ra một tài liệu chuyên môn nhằm giúp những người quan tâm thuộc mọi trình độ có cái nhìn tổng thể về những gì các nhà khoa 82

VietUS magazine

67

học đang làm liên quan đến sự an toàn của cây trồng biến đổi gen”, ông Alessandro Nicolia, trưởng nhóm nghiên cứu, một nhà sinh vật học ứng dụng tại Trường Đại học Perugia, khẳng định khi trao đổi với Real Clear Science. “Chúng tôi đã cố gắng có một cách tiếp cận cân bằng về vấn đề này bao gồm những vấn đề đang gây tranh cãi, các kết luận được đưa ra cho đến nay và các vấn đề mới phát sinh”. Các kết luận có những điểm rất đáng chú ý bởi nhiều nước Châu Âu, trong đó có Italia, đã và đang không phát triển cây trồng GM theo xu hướng phát triển ở khu vực Bắc và Nam Mỹ đang làm, mặc dù các nhà khoa học Châu Âu đã đi đến những quan điểm chung hết sức tích cực về vấn đề này. Nghiên cứu của các nhà khoa học Italia không chỉ bao gồm các nghiên cứu độc lập về GMO trong suốt thập kỷ qua mà còn tóm lược những kết quả nghiên cứu về nhiều khía cạnh khác nhau của công nghệ biến đổi gen như: nhận thức chung, tác động môi trường, an toàn khi tiêu dùng và khả năng truy suất nguồn gốc. Góc độ“nhận thức chung”của các nghiên cứu này đa phần cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận và quy định liên quan đến cây trồng GM giữa Mỹ, Châu Âu và các nước khác. Theo Nicolia và các cộng sự của ông, do thiếu một phương thức quản lý đồng nhất và sự khoa trương phi khoa học ngày một gia tăng nên những lo ngại về GMOs đã bị thổi phồng một cách quá mức. Các nghiên cứu về tác động môi trường là mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan nghiên cứu về GM, chiếm tới 68% trong tổng số 1.783 nghiên cứu. Các nghiên cứu này đánh giá tác động môi trường ở cấp độ cây trồng, đồng ruộng và cảnh quan chung. Nicolia và các cộng sự của ông tìm thấy “rất ít hoặc không có bằng chứng” cho thấy cây trồng GM có tác động tiêu cực đối với môi trường xung quanh. Một trong những lĩnh vực có số lượng nghiên cứu gia tăng nhanh nhất đó là khả năng di trú gen, khả năng các gen của cây trồng GM có thể được tìm thấy – hoặc“gây ô nhiễm”, theo lối nói của các nhà hoạt động môi trường - ở những cây trồng không biến đổi gen ở khu vực lân cận. Nicolia và các cộng sự đã tuyên bố rằng điều này đã được đánh giá và các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu các cách nhằm giảm thiểu nguy cơ này thông qua nhiều cách thức khác nhau như gieo trồng cách ly và tuân thủ nghiêm ngặt các khâu sau thu hoạch. Nghiên cứu đánh giá này cũng chỉ ra rằng hiện tượng di trú gen không chỉ xảy ra đối vơi cây trồng GM mà là hiện tượng chung vẫn đang xảy ra đối với các cây trồng trong tự nhiên và các cây


trồng không biến đổi gen. Nicolia và các cộng sự nhận định rằng, trong khi hiện tượng di trú gen có thể đem lại nhiều lợi ích nhờ những nghiên cứu khoa học sâu hơn, thì sự không ủng hộ của công chúng đối với việc thử nghiệm trên đồng ruộng đã làm nản lòng các nhà khoa học, nhất là ở Châu Âu. Trong phạm trù thực phẩm và tiêu thụ thực phẩm, nhóm nghiên cứu đã không tìm ra một bằng chứng nào cho thấy rằng các cây trồng GM đã được cấp phép mang bất kỳ chất độc hại hay chất gây dị ứng nào khác biệt vào chuỗi thức ăn. Toàn bộ các cây trồng GM đã được đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu về tất cả các chất gây dị ứng đã được nhận biết trước khi trồng đại trà và bất kỳ cây trồng GM nào có chứa chất gây dị ứng mới đều không được cấp phép hay phổ biến trên thị trường. Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá độ an toàn của axit ribonucleic (RNA) bản sao trong DNA chuyển gen. Liệu các nhà khoa học có dối trá về ‘trật tự tự nhiên’ trong cuộc sống? Thực tế, con người đang sử dụng từ 0,1 đến 1 gram DNA mỗi ngày từ các thức ăn có nguồn gốc biến đổi gen và thức ăn truyền thống. DNA này thường bị phân hủy trong quá trình xử lý thức ăn, và bất kỳ DNA nào tồn tại thì sau đó đều bị phân hủy trong hệ tiêu hóa. Không có bằng chứng nào cho thấy DNA được hấp thụ qua hệ thống dạ dày và ruột có thể kết hợp với các tế bào của con người như những lập luận phổ biến của những người chống biến đổi gen. 1.783 nghiên cứu này đã được gộp chung vào một hệ thống cơ sở dữ liệu công cộng có tên GENERA (Genetic Engineering Risk Atlas), một cơ sở dữ

liệu về đánh giá nguy cơ của công nghệ gen được xây dựng bởi Biofortified, một trang web phi chính phủ hoạt động độc lập. Được chính thức công bố năm 2012, GENERA bao gồm các bài viết đánh giá cân bằng về nhiều khía cạnh của các nghiên cứu công nghệ gen, bao gồm thông tin căn bản về di truyền học, các nghiên cứu về tiêu dùng thực phẩm, tác động môi trường và tác động về mặt dinh dưỡng. GENERA cũng bao gồm hơn 650 nghiên cứu đã được ghi danh cho đến nay, nhiều nghiên cứu cũng cung cấp các dữ liệu hoàn toàn mới mẻ. Tính chung lại đã có hơn 2.000 nghiên cứu liên quan đến GMO, một tỷ lệ đáng kể đã được thực hiện một cách độc lập bởi các nhà khoa học. Nói tóm lại, thực phẩm GM là một trong những chủ đề nghiên cứu khoa học sâu sắc nhất trong lịch sử. Năm nay là năm kỷ niệm 30 năm phát triển công nghệ gen và nghiên cứu đánh giá này đi đến kết luận rõ ràng là: không có bằng chứng đáng tin cậy rằng GMO có bất kỳ mối nguy hại khác biệt nào đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Lý do mà người ta không tin tưởng vào GMO xuất phát từ tâm lý, chính trị và những phát ngôn khoa trương.

VietUS magazine

67

83


CUÔC SÔNG MEO VĂT

LÀM SẠCH SÀN GẠCH HIỆU QUẢ

Một trong những ưu điểm của sàn gạch, đá là chi phí bảo dưỡng thấp, bạn cũng cần biết một số mẹo vặt làm sạch sàn sau đây để giữ cho sàn nhà của bạn luôn đẹp nhất. Bước đầu tiên là cần nhận biết gạch lát sàn Gạch lát sàn rất đa dạng về màu sắc, bề mặt và hình dạng. Màu của gạch có thể có được từ sét hoặc từ phụ gia. Đá lát sàn hoặc ốp tường, chúng ta hay chọn đá hoa cương. Gạch có loại gạch men bóng và men mờ, gạch lát ngoài trời, trong nhà... Một trong những ưu điểm của sàn gạch, đá là chi phí bảo dưỡng thấp, bạn cũng cần biết một số mẹo vặt làm sạch sàn sau đây để giữ cho sàn nhà của bạn luôn đẹp nhất. Khi lau nhà hằng ngày thì bạn không nên dùng nước xà phòng, dễ làm hỏng bề mặt sàn gạch mà lại trơn trợt, bạn nên dùng nước lau nhà chuyên dụng. Khi vệ sinh sàn nhà, phải luôn làm ướt gạch bằng nước sạch trước Khi dùng các mẹo tẩy rửa và lau rửa lại sau khi đã tẩy xong. Trong hầu hết các trường hợp, vết bẩn có thể tẩy bằng cách thấm nước tẩy sàn đặc dụng loại mạnh và nước ấm rồi chà bằng bàn chải. Tuy nhiên, chúng ta có thể áp dụng một số mẹo nữa. - Trong khu bếp, khi mặt bếp, gạch ốp tường bám đầy dầu mỡ thì đừng nên lau nước trước. Hãy lấy một ít bột mì hay bột gạo rắc lên. Với những kẽ bám thì miết bột lên. Bột có tác dụng thấm hút dầu mỡ. Khi đã xong, dùng bàn chải khô chà bong lớp bột này lên, quét đi và lau sạch lại bằng nước lau sàn bình thường. Với vết rỉ sét mờ thì chỉ cần đổ nước dấm trắng lên, dùng giẻ chà. Nếu vết bám lâu ngày, dùng luôn miếng chanh chà sát mạnh lên vết rỉ sét rồi lau sạch lại. - Với phòng tắm thường bị đọng nước lâu ngày hoặc sàn bị nước đóng phèn, khoáng sắt, có thể đổ tro bếp lên, đổ chút nước vào chà nhẹ cho 84

VietUS magazine

67

đều, để 5 phút, rồi dùng bàn chải chà mạnh. Vết ố nhẹ thì pha thêm chút muối vào nước tẩy sàn, thấm đều lên mặt sàn, để chừng 15 phút rồi lau sạch. Với những vết cặn bám vào kẽ, sàn, hay bề mặt men sứ thì có thể dùng chút vôi ăn trầu và nước oxi già để chà rửa. Với sàn đá mài hoặc sàn xi măng, hãy dùng muối, giấm pha nước soda để chà rửa. Cách này có thể áp dụng cho bề mặt men sứ trong nhà. - Nếu kẹo cao su dính lên sàn nhà, cạo bớt đi rồi lấy băng dính dán lên kẹo cao su, sau đó lật mạnh kẹo sẽ ra hết. Nhựa, sơn, hay xi, dàu xe rơi trên sàn, có thể dùng giẻ thấm xăng để chà. Để làm mất mùi xăng hôi thì lau lại bằng nước lau sàn có hương thơm ngoài ra còn diệt được vi khuẩn và đuổi côn trùng. - Sân nhà bị mốc rêu xanh sẽ rất nguy hiểm vào mùa mưa. Bạn hãy hòa nước vôi bột vào chậu nước tới độ đặc như cháo lỏng, quét nước vôi lên nơi có rêu, để một đêm cho tróc rêu xanh, rồi cọ nước và rửa sạch bằng chổi tre hoặc bàn chải cứng. - Những chỗ bám bẩn trong góc nhà, gầm cầu thang, gầm tủ hay bị ẩm dễ sinh mốc, vi khuẩn. Hãy dùng thuốc đánh răng chà sạch vết bẩn trên sàn đó rồi dùng cồn lau kỹ lại. Những chỗ này nếu ít khi lau chùi tới, thì ta nên rắc một lớp mỏng vôi bột lên mặt sàn. - Sàn gạch bóng dễ nhìn thấy vết xước do giày cao gót hay kéo xê dịch vật nặng làm trầy. Ta có thể dùng gôm để tẩy, sau đó quét lau lại. Cách này chỉ dành cho diện tích nhỏ. Với diện tích rộng, tốt nhất nên ra chỗ bán gạch, hỏi mua nước tẩy sàn đặc dụng, tẩy sạch ngay vết xước, thậm chí là vết ố. Sau khi tẩy sạch vết xước xong, để khô sàn rồi dùng sáp nến xoa lên, sẽ giữ sàn sạch đẹp lâu hơn. - Trong trường hợp gạch bông cũ bị mờ xỉn, có thể lau sạch nhà bằng nước. Sau khi sàn nhà khô, trộn bột mì, bột gạo với dầu ăn, giống như nhào bột làm bánh vậy, bọc vào một miếng giẻ và chà miết cho bóng. Để qua một vài tiếng, sau đó lau lại bằng nước lau sàn bình thường. Cách này áp dụng cho các sàn gạch men, gạch đá, mặt đá hoa cương...


7 MẸO NHỎ GIÚP GIỮ QUẦN ÁO LUÔN ĐẸP NHƯ MỚI

Làm thế nào để những bộ quần áo mà bạn thường xuyên mặc vẫn bền đẹp như lúc mới mua? Dưới đây là 7 mẹo nhanh giúp bạn giữ quần áo luôn như mới. 1. Đọc kỹ nhãn mác trước khi giặt Các loại quần áo khác nhau có cách sử dụng và bảo quản không giống nhau. Quần áo thường đi kèm với nhãn mác hướng dẫn cách sử dụng. Một số loại quần áo thường có yêu cầu như giặt khô hoặc sử dụng nước ở nhiệt độ thích hợp. Vì thế bạn nên đọc kỹ phần nhãn mác trước khi sử dụng để biết được cách bảo quản tốt nhất cho loại quần áo mà mình mới mua. 2. Giặt đúng cách, đúng loại Khi giặt quần áo, sẽ dễ dàng hơn cho bạn nếu sử dụng các chất tẩy rửa hay những loại nước làm mềm vải. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không nên để lượng quần áo cần tẩy rửa quá nhiều trong máy giặt và bảo quản bằng cách giặt chúng ở nhiệt độ nước thích hợp. Trên thị trường hiện tại cũng đã có các loại nước giặt dành riêng cho quần áo trắng và quần áo màu, nếu được bạn hãy sử dụng riêng khi giặt từng loại. Không nên sử dụng nước quá nóng để giặt quần áo vì nó có thể khiến quần áo của bạn dễ bị biến dạng và phai màu. 3. Sử dụng túi giặt Nếu không muốn giặt tay mà vẫn muốn bảo vệ những chiếc áo quần mỏng manh trước sức mạnh của máy giặt, cách tốt nhất là bạn nên sử dụng túi giặt. Những chiếc túi giặt bằng lưới có chức năng thông minh có thể giúp bạn bảo vệ quần áo mà vẫn khiến quần áo của bạn được làm sạch bởi tác động của máy giặt. Một số loại máy giặt cao cấp có chức năng “giặt tay” cũng là một sự lựa chọn bạn nên xem xét sử dụng cho những đồ như áo vest, vải lụa, đồ sơ sinh. 4. Hạn chế sấy quần áo Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt cần thiết, bạn không nên thường xuyên sử dụng máy sấy để làm khô quần áo vì nhiệt độ cao sẽ làm ảnh hưởng đến màu sắc và chất vải của chúng. Hãy phơi quần áo khô một cách tự nhiên nhất bằng ánh nắng mặt trời. 5. Phơi quần áo Khi phơi quần áo, bạn nên nhớ lộn mặt trái của chúng ra ngoài để ánh nắng mặt trời không làm ảnh hưởng đến màu sắc trang phục. Với một số sản phẩm như len, sợi tổng hợp, bạn nên vắt ngang chúng qua mắc áo thay vì treo như bình thường để tránh làm ảnh hưởng đến độ đàn hồi, co giãn của quần áo. 6. Gấp quần áo Đừng nghĩ rằng việc gấp quần áo là chuyện quá nhỏ và không phải học bạn nhé. Bạn nên biết cách gấp quần áo sao cho vuông vắn, lộn đúng mặt phải của nó và phân loại màu sắc riêng để không bị nhầm lẫn mỗi lần chọn trang phục cho mình. Hơn nữa, với những loại trang phục có khóa kéo, bạn nên kéo hết phần khóa lên để đảm bảo chúng không bị móc vào các sợi vải và làm hỏng bộ đồ yêu thích của mình. 7. Sắp xếp vào tủ Khi xếp quần áo vào tủ, hãy phân loại riêng các loại quần áo ngủ, quần jeans, áo phông, đồ mặc nhà và đồ đi làm, đi chơi. Với những loại áo phông, áo len hay chất co giãn, tốt nhất là bạn nên gấp chúng lại thay vì treo lên mắc để chúng không bị bai, dão. Riêng với áo sơ mi bạn nên treo chúng lên để tránh bị nhàu nát và mất dáng áo nhé.

VietUS magazine

67

85


CUÔC SÔNG GÓC CHO BÉ

NHỮNG BỮA ĂN PHỤ TỐT CHO BÉ

Nghiên cứu cho biết, các bữa ăn phụ cung cấp khoảng một phần ba lượng calo mỗi ngày cho trẻ. Do dạ dày nhỏ, nên trẻ không thể ăn nhiều vào các bữa chính và cần đến những bữa phụ.khẩu vị của trẻ. Để tạo cảm giác ngon miệng và tốt cho sức khoẻ, bạn cần chọn lọc những bữa ăn phụ phù hợp Trái cây: Theo trang “KidsHealth.org”, thì trẻ cần ăn khoảng 1,5 chén trái cây mỗi ngày. Để ngon miệng, bạn cần nhúng trái cây trong sữa chua không béo hoặc làm lạnh hao quả tươi đã rửa sạch trong mùa hè nóng bức. Trái cây khô không đường cũng rất tốt, vì thường chứa nhiều dưỡng chất và calo hơn. Sinh tố trái cây: Ngay cả trẻ kén ăn cũng không khước từ món ăn này, vì nó có vị ngọt tự nhiên và rất giàu dưỡng chất. Tuy nhiên, sinh tố trái cây mua sẵn thường chứa nhiều đường và calo. Vì vậy, nên chế biến sinh tố tại nhà từ trái cây tươi như chuối, dâu, sữa chua không béo và sữa ít béo, giúp cung cấp thêm protein và calci. Nếu khẩu phần của trẻ không đủ chất xơ hoặc protein, bạn có thể thêm bột bổ sung vào sinh tố. Thịt nguội: Món vặt này có thể chứa nhiều thành phần nitrat, chất bảo quản liên quan đến nhiều bệnh ung thư ở loài vật. Vì thế, các chuyên gia về sức khỏe khuyến cáo nên chọn mua thịt không chứa nitrat. Nếu chọn thịt cuốn, cần bảo đảm trẻ được cung cấp nhiều vitamin C và E. Thay vì chọn món sandwich cũ, hãy thử thay thế món thịt cuốn vào bữa trưa (có thể thêm phô mai lát), để giúp trẻ dễ ăn hơn. Bơ đậu phộng: Món này tuy nhiều chất béo nhưng dồi dào chất xơ và protein. Nếu trẻ bị dị ứng khi ăn đậu phộng, bạn cần thận trọng hơn vì có thể làm xuất hiện chứng phát ban xung quanh mặt và miệng. Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể bị khó thở và cần đến bác sĩ. Trẻ thường thích ăn bơ đậu phộng với bánh quy giòn hoặc ăn chung với thạch rau câu nhiều hương vị khác nhau. Bạn

86

VietUS magazine

67

hãy thử phết chút bơ tự nhiên lên cuống cần tây và rải thêm nho khô để tạo vẻ hấp dẫn cho món ăn. Nước xốt táo: Đây là món ăn vặt lành mạnh chứa nhiều vitamin và chất xơ, cũng là cách giúp trẻ ăn trái cây tốt hơn. Có nhiều loại xốt chứa ít đường tốt cho sức khoẻ. Nước xốt táo thơm ngon luôn hấp dẫn các bé, nhưng với trẻ lớn hơn thì chưa hẳn. Vì thế, bạn cần cho thêm quế và trộn chung với nho khô hoặc quả hạch để tạo hương vị cuốn hút. Quế không chỉ là gia vị thơm ngon, mà còn giúp không gây hắt hơi, giảm lượng đường và cholesterol trong máu, rất tốt cho sức khỏe. Bạn cũng có thể chế biến món kem từ nước xốt táo cho trẻ. Phô mai: Món này chứa nhiều calci và có nhiều loại trẻ yêu thích. Phô mai kết hợp với bánh quy giòn là món ăn vặt chứa nhiều calo. Tuy nhiên, bạn cần tránh mua loại chế biến sẵn, vì không phải phô mai thật sự chỉ là thực phẩm chứa phô mai. Tốt nhất, nên chế biến tại nhà với phô mai nguyên chất và bánh quy từ lúa mì nguyên cám. Để tạo độ ngon cho món sandwich phô mai nướng, hãy thoa lên chảo hoặc máy nướng chất bôi trơn không dính, thay vì dùng bơ và dùng bánh mì từ lúa mì nguyên cám thay cho bột mì trắng.


GIÚP TRẺ NĂNG VẬN ĐỘNG

Vận động luôn đem lại những lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Với trẻ nhỏ, không phải do các bé không ưa vận động mà bởi cha mẹ chưa biết cách hướng cho trẻ vào những hoạt động phù hợp và thường xuyên hơn. Chúng tôi sẽ giúp bạn! Hãy làm cùng nhau: Sau khi ăn tối, thay vì xem tivi luôn, cả nhà hãy cùng nhau ra ngoài cùng hít thở không khí hoặc trò chuyện cùng nhau. Đây không phải khoảng thời gian để bạn “lên lớp” về những hành vi của bọn trẻ. Trừ khi, đó là một chuyện vui, khôi hài để mọi người cùng chia sẻ. Sắp xếp từng giờ một: Bọn trẻ cần phải đi lại ít nhất 60 phút mỗi ngày. Đó là sự kết hợp của thể dục thẩm mỹ (chẳng hạn như chạy và đi bộ nhanh), tăng cường cơ bắp (hít đất) và tăng cường xương (nhảy dây). Những giờ tập này không xảy ra cùng một lúc, mà có thể phân chia ra trong ngày. Trẻ có thể đi bộ nhanh sau khi đi học về hoặc tập bật cao, hít đất ở nhà, phòng tập gym với cha mẹ... Tất cả, đều có tác dụng tốt tới sức khỏe. Sử dụng cách đếm bước: Bọn trẻ đều thích các tiện ích, máy móc. Cách tính các bước đi có thể thúc đẩy chúng di chuyển nhiều hơn. Và hay nhất là tất cả mọi người đều có thể giúp trẻ di chuyển nhiều hơn. Sử dụng các thách thức nho nhỏ để chúng di chuyển suốt cả ngày.Có bao nhiêu bước để tới chỗ điện thoại bàn? Con có thể bước 80 bước nhanh nhất như thế nào? Để chúng tranh nhau đếm bước tới nhà bếp hoặc tự đánh bại kỷ lục cá nhân của chính chúng. Tặng bé những món quà: Các hoạt động tăng cường thể chất cho trẻ không cần có tính cạnh tranh và không cần thiết phải lạ mắt. Một cây vợt tennis hay một đôi giày trượt chắc chắn có thể giúp con bạn thêm cảm hứng chạy nhảy. Đơn giản, như một chiếc dây nhảy hoặc một quả bóng giả cả phải chăng, cũng có thể khơi nguồn cảm hứng từ các bé. Đôi khi, bạn có thể dẫn trẻ theo những hoạt động ngoài trời, nếu thấy chúng buồn chán. Tạo khung cảnh: Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nhiều lúc, bạn cần chọn “vị trí” thật chuẩn. Dẫn trẻ đến một sân chơi, sân bóng hay công viên? Để bé đi ăn nhà hàng hay ăn ngoài trời với bạn bè của chúng? Bạn có thể không phải làm gì để chúng muốn đi đây đi đó, bởi trẻ có thể tự tìm thấy cảm hứng ham vận động từ môi trường xung quanh hoặc từ những người bạn của mình. Các cửa hàng xung quanh lớp học: Các lớp võ thuật hay khiêu vũ, tennis hay yoga xung quanh các tiết học trên lớp đều luôn kích thích con bạn “chạy nhảy” nhiều hơn. Hãy để trẻ thăm một số lớp học miễn phí trước khi đăng ký, để con

bạn có thể chọn được môn vận động yêu thích của mình. Bằng cách đó, bạn cũng biết được khoản tiền cần chi tiêu. Trẻ vẫn có thể chơi trò chơi điện tử: Khi nói đến việc tập thể dục, các trò chơi kèm hình ảnh không phải là “kẻ thù”. Trẻ nhận thức và thực sự di chuyển khi chơi trò chơi điện tử, thong qua một hệ thống trò chơi với một cảm biến chuyển động, sẽ đốt cháy năng lượng nhiều hơn 200% so với những đứa trẻ chơi trò chơi điện tử thường xuyên ngồi một chỗ. Có rất nhiều trò chơi - thể dục thể chất, yoga, thể thao, khiêu vũ - bạn có thể thuê hoặc mượn cho bé. Nhưng tốt nhất, cũng chỉ nên cho trẻ chơi 2 giờ mỗi ngày hoặc ít hơn. Tự làm vui: Đôi khi, hãy dắt tay con bạn cùng đi dạo tung tăng trên phố, dẫm lên đám lá cây… Bạn thậm chí không cần nói tới từ “thể dục” với chúng. Hãy để trẻ làm một cách tự nhiên, liền mạch những việc như trồng vài cây hoa, đi bộ đến trường... Đó là một phần ý nghĩa của cuộc sống mà không phải cái gì các bé “phải” làm. Đưa ra những khuyến khích: Điều này có thể mất một thời gian. Nếu con bạn không làm để thực hiện ngay lập tức, cũng đừng từ bỏ. Ca ngợi những gì trẻ làm và giúp chúng cố gắng hoạt động mà không cần phải cạnh tranh, như đi bộ đường dài chẳng ghạn. Điều quan trọng, là bạn giúp con tìm biết về tố chất của chúng, để tiếp tục cố gắng với các môn thể thao hoặc các hoạt động khác nhau. Qua đó giúp trẻ thấy rằng, hoạt động thể chất là dành cho tất cả mọi người. Tìm ra đam mê của bạn: Điều này sẽ giúp ích cho việc khuyến khích con bạn ham mê vận động. Nếu trẻ thấy bạn vận động, chúng biết đó là một chuyện bình thường, một phần quan trọng của cuộc sống có thể đem lại những điều vui vẻ. Vì vậy, bạn thích điều gì thì hãy tìm một hoạt động tương ứng với sự thích thú ấy, rồi chia sẻ nó với trẻ. Dù không vận động được nhiều nhưng cũng vẫn tốt, vì bạn và bé có thể bắt đầu cùng nhau. Trốn tìm: Ví dụ, khi bạn đi đến các trung tâm mua sắm, hãy dành ra thời gian để đậu xe cách xa cửa ra vào. Khi ở bên trong, hãy cho con bạn biết rằng, đi cầu thang sẽ tốt hơn đi thang máy. Bạn cũng có thể tạo ra các cuộc đua xem ai có thể cất đồ nhanh hơn hay thi nhau làm cột lá. Bạn nên tận dụng các cơ hội có thể có để đi bộ, chạy nhảy và vui chơi, giúp hoạt động thể chất. Đó là một thói quen tốt hàng ngày và trờ thành “bản chất” thứ hai của con bạn.

VietUS magazine

67

87


ĐỂ BÉ KHÔNG BỊ SÂU RĂNG

Bạn nên bắt đầu vệ sinh lợi cho con ngay cả khi bé chưa có cái răng nào. Mỗi lần tắm, sau khi bú hoặc trước giờ đi ngủ, hãy tạo thói quen lau lợi cho bé với gạc (hoặc khăn mềm) và nước ấm. Chăm sóc răng cho bé thời điểm này chỉ đơn giản là: cuốn gạc (hoặc khăn mềm) vào đầu gón tay trỏ của mẹ, rồi nhẹ nhàng chà quanh lợi cho con. Vi khuẩn trong miệng thường không gây tổn thương lợi trước khi chiếc răng đầu tiên nhú lên nhưng thật khó để biết chính xác thời điểm mọc răng, vì thế, vệ sinh lợi cho bé không phải việc thừa. Hãy coi việc chăm sóc lợi cho bé là điều phải làm hàng ngày để chào đón những chiếc răng sữa khỏe mạnh đầu tiên. Cách đánh răng tốt nhất khi răng sữa xuất hiện Răng sữa mọc ở mốc khoảng 6 tháng tuổi, bạn có thể chọn mua bàn chải đánh răng cho bé với đầu bàn chải nhỏ, không quá cứng và cán bài chải đủ rộng cho mẹ cầm. Ban đầu khi đánh răng cho con, bạn vẫn chưa cần dùng kem đánh răng. Chỉ cần dùng bàn chải, chải kỹ mặt trong và mặt ngoài của răng hai lần mỗi ngày. Nên chải lưỡi cho bé nữa (nếu bé chịu cho bạn thao tác) để đánh bật vi khuẩn có thể gây mùi hôi cho hơi thở. Một lần chải nhanh ở lưỡi mỗi lần là đủ. Thay bàn chải cho bé nếu lông bàn chải cùn hoặc bị tòe. Thời điểm bé cần fluoride và cách để biết bé đủ lượng fluoride Sự phát triển của răng sẽ hiệu quả hơn nếu có đủ một ít fluoride – hóa chất giúp ngăn ngừa sâu răng bằng cách làm khỏe men răng, tăng sức chống đỡ với axit và vi khuẩn gây hại. Hầu hết các nguồn nước ở thành phố đều được làm giàu với fluoride. Một số loại nước uống đóng chai có công

88

VietUS magazine

67

bố hàm lượng fluoride trên vỏ chai nước. Nhìn chung, khôngcần cho bé dưới 6 tháng tuổi uống nước lọc vì bé đã đủ lượng nước từ sữa mẹ hoặc sữa công thức ngay cả khi trời nóng. Bác sĩ cũng có thể chỉ định bổ sung fluoride dạng giọt để bạn thêm vào sữa bình hoặc bột ăn dặm cho con một lần một ngày. Học viện Nhi khoa Mỹ không khuyến cáo bổ sung fluoride cho bé dưới 6 tháng tuổi. Nếu bạn sống ở khu vực mà nguồn nước đã có fluoride, bé nhà bạn không nhận được fluoride qua sữa mẹ nhưng sẽ nhận được fluoride từ nguồn nước pha sữa bình nếu nước đó có fluoride. Một số nước đóng chai và nước hoa quả cũng có fluoride cho dù nhà sản xuất không công bố lượng fluoride trên nhãn sản phẩm. Một ít fluoride thì tốt cho răng của bé, còn quá nhiều lại dẫn tới chứng fluoride hóa – tình trạng nhẹ gây nên những đốm trắng trên răng. Học viện Nha khoa Mỹ khuyến cáo, hãy đợi đến khi bé được 2 tuổi mới nên dùng kem đánh răng chứa fluoride cho con. Bởi vì bé quá nhỏ có xu hướng nuốt kem đánh răng vào thay vì nhổ ra nên dễ gây chứng fluoride hóa. Thời điểm nên bắt đầu cho bé tới nha sĩ Độ tuổi cho bé đi khám răng lần đầu vẫn còn gây tranh cãi. Học viện Nha khoa Mỹ gợi ý, có thể cho bé nhà bạn tới nha sĩ ở độ tuổi lên 3, trừ khi bé có những vấn đề về răng sớm hơn hoặc khi bé có những vấn đề về phát triển răng (chẳng hạn có tiền sử gia đình về bệnh răng lợi). Nếu bác sĩ nghi ngờ bé có trục trặc ở răng, bé có thể phải tới nha sĩ sớm hơn (khoảng 6 tháng tuổi, sau khi chiếc răng đầu tiên nhú lên hoặc một tuổi). Bác sĩ cũng có thể tư vấn về dinh dưỡng và cách chăm sóc răng miệng của con cho mẹ hoặc chỉ định bổ sung fluoride cho bé. Tuy nhiên Hiệp hội nha khoa Mỹ cho rằng, bạn nên cho con đi nha sĩ ở độ tuổi 6-12 tháng. Một cuộc khám răng sớm giúp phát hiện kịp thời những vấn đề về răng ở bé mà bác sĩ chưa phát hiện ra.


Now Selling from the $170s 100% FINANCING AVAILABLE

Clearwater Place là khu nhà mới do công ty xây dựng Wilson Parker Homes đảm nhiệm, bao gồm những mẫu nhà cho 3 và 4 phòng vỡi Now Selling Fromtrang the $170s những kiểu mẫu nhã, 100% FINANCING AVAILABLE cho phép bạn lựa chọn các • Excellent Gwinnett County thiết kế phù hợp với ý thích.

Clearwater

P l a c e Schools

• Minutes to Downtown

CLEArWAtEr PLACE features stylish new homes with a wide variety of floor plans offering three and four bedrooms. All of our homes feature granite countertops, stainless steel appliances, and so much more. residents will enjoy easy access to GA 316 and Downtown Lawrenceville as well as the convenience of numerous shops, fine dining and entertainment.

TấtLawrenceville cả các kiểuandnhà tại Clearsurrouding water Place đều được xây với Attractions • Easy to GA 316 bếp cóAccess granite countertops; • Flexible options và tủ bếp nấu,design microwave • 2-10 Home Buyers Warranty lạnh chất lượng cao bằng stainless steel. Với giá bắt đầu từ $170s, Clearwater Place là lựa chọn FOR PLEASE CALLcho phùAVAILABILTIY hợp và kinh tế nhất adrian archuleta ngôi nhàSALES mới MAnAGEr của bạn. CoMMunity

• Địa điểm thuộc quận Gwinnett County với các trường học tiêu chuẩn cao. • Tiện lợi đường xá để mua bán, chợ búa. • Chỉ vài phút cách I-85, GA 316. • Các kiểu mẫu nhà đẹp và dễ dàng lựa chọn theo ý thích. • Chương trình bảo hành nhà từ 2 đến 10 năm. • Được cho $6000 để dùng cho closing cost khi sử dụng preferred lender.

G R A N D

S O U T H

Each office is independently owned and operated

404-494-6986

ardianarchuleta@gmail.com

Kevin Do

Nicole Phan

678.481.1483 678.453.6511

ANGEL OAK FUNDING

NC153288 AL21485

Pam Rios

1000 Parkwood Circle SE, Ste 325, Atlanta, GA 30339

NMLS: 686842 NMLS: 208089

LI CENS ED M OR T GAG E ADVIS OR

VietUS magazine

67

89


CUÔC SÔNG GÓC ÔNG BÀ

NGƯỜI CAO TUỔI CHỚ CHỦ QUAN VỚI CHỨNG CHÓNG MẶT

mạch bị hẹp lại làm cho lượng máu đi qua khó khăn gây hạn chế lưu thông máu đến não. Các loại u não cũng gây nên chóng mặt, buồn nôn như u não, u tiểu não, u dây thần kinh số VIII. Các nguyên nhân về mạch máu hoặc do khối u gây nên chóng mặt thường người ta xếp vào loại rối loạn tiền đình thuộc về trung ương. Ngoài ra chóng mặt ở NCT cũng có thể gặp do ngộ độc thực phẩm bởi hoá chất hoặc bởi vi Chóng mặt là một loại triệu chứng có thể khuẩn (vi khuẩn gây ngộ độc thịt có độc lực mạnh và tác động chủ yếu vào hệ thần gặp ở mọi lứa tuổi nhưng ở người cao tuổi kinh trung ương như Clostridium butulinum hoặc S. aureus) hoặc chóng mặt có (NCT) chiếm tỷ lệ cao hơn và nguy hiểm hơn. thể có liên quan đến thời tiết chuyển mùa, stress liên tục… Chóng mặt thường có kèm theo một số triệu chứng khác như quay cuồng, hoa mắt, ù tai gây rất khó chịu cho người bệnh và rất dễ tái phát. Chóng mặt ở NCT có thể biểu hiện ở nhiều tư thế khác nhau nhưng hay gặp nhất là khi đang nằm xuất hiện chóng mặt, đặc biệt là khi thay đối tư thế (đang nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng trái hoặc nghiêng phải). Có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chóng mặt liên quan đến tiền đình, thiếu máu não là một triệu chứng thường gặp. Nguyên nhân gây nên chóng mặt ở NCT Nguyên nhân hay gặp nhất trong chóng mặt ở NCT là xuất phát từ dây thần kinh tiền đình. Tiền đình là vùng nằm sau ốc tai, là một hệ thống có vai trò quan trọng trong duy trì tư thế, dáng bộ, điều hoà, phối hợp cử động mắt, đầu, phản xạ các cơ và vận động thân mình nói chung. Vì vậy, khi tiền đình bị ảnh hưởng do bất kỳ một nguyên nhân nào cũng có thể sẽ gây rối loạn thăng bằng, rung giật nhãn cầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn thực sự. Những tổn thương như chấn thương vùng đầu, viêm mê đạo của vùng ốc tai, do tắc mạch máu não vùng sau cổ (tắc, hẹp) hoặc hội chứng Menière đều có gây triệu chứng chóng mặt (hội chứng Menière gồm có chóng mặt, ù tai, giảm thính lực). Người ta còn đề cập đến nguyên nhân tổn thương tiền đình do nhiễm khuẩn gây viêm tiền đình hoặc chấn thương gây vỡ xương đá. Một nguyên nhân gặp khá nhiều gây chóng mặt ở NCT là rối loạn vận mạch do hệ thống mạch máu (động mạch cung cấp máu cho vùng tiểu não bị ảnh hưởng hoặc do lượng máu đến ít đi hoặc mạch máu bị tắc, nghẽn do xơ vữa động mạch) như động mạch cột sống thân nền. Nguyên nhân của xơ vữa thành động mạch thì có nhiều nhưng do tăng mỡ trong máu mà đặc biệt là bệnh tăng huyết áp. Tăng lượng cholesterol máu nhất là tăng loại cholesterol xấu có nguy cơ làm xơ vữa động mạch. Khi động mạch bị xơ vữa thì lòng động 90

VietUS magazine

67

Khi bị chóng mặt, NCT nên làm gì? Khi bị chóng mặt thì người bệnh nên chọn tư thế nằm cho thích hợp (nghiêng trái hay nghiêng bên phải hoặc nằm ngửa), không nên gắng, gượng đi tiếp. Tránh thay đổi tư thế và nên tránh ánh sáng chói như ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn hoặc tránh tiếng động, ồn ào. Cần gọi cho người thân, người giúp việc biết tình trạng của mình để mọi người có thái độ xử lý thích hợp nhất (cho uống thuốc nếu đã biết bệnh từ trước và có sẵn thuốc mua theo đơn của bác sĩ hoặc cho đi khám bệnh ở cơ sở y tế gần nhất). Khi bị chóng mặt dù chỉ mới thoáng qua cũng nên đi khám bệnh để được bác sĩ xác định bệnh và tình trạng bệnh, nhất thiết không được chủ quan. Tùy tình trạng bệnh mà bác sĩ sẽ khám về hệ thống tim mạch, hoặc chỉ định các xét nghiệm thích hợp, ví dụ xét nghiệm máu lúc đói để biết chỉ số cholesterol hoặc siêu âm tim, điện tim…Nếu nghi là xơ vữa động mạch hoặc bệnh về tai, mũi, họng thì có thể nội soi động mạch hoặc nội soi tai, mũi, họng. Nếu nghi là u não, những vấn đề về ốc tiền đình thì có thể chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ… Từ đó giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có chỉ định dùng thuốc thích hợp. Ngoài việc dùng thuốc, cần tập luyện thường xuyên, nhẹ nhàng nhưng đúng động tác, ví dụ tập đốt sống cổ cần quay trái, quay phải, ngả đầu về sau, cúi đầu xuống, phải thực hiện các động tác một cách từ từ không vội vàng, mỗi lần tập như vậy cũng chỉ kéo dài từ 5-10 phút, không nên tập kéo dài thời gian… Nếu chóng mặt bởi rối loạn tuần hoàn não do tăng mỡ máu hay do tăng huyết áp cần lưu ý thay vì ăn mỡ động vật bằng ăn dầu thực vật nhưng cũng ở trong giới hạn cho phép, không nên lạm dụng và không nên dùng loại dầu rán đã qua sử dụng nhiều lần. Nếu bị tăng huyết áp thì việc sử dụng thuốc phải thường xuyên, dùng loại thuốc nào, liều lượng bao nhiêu phải do thầy thuốc chỉ định và luôn được kiểm tra huyết áp (tốt nhất là kiểm tra hằng ngày với người biết đo huyết áp và máy đo chuẩn). Biểu hiện của chứng chóng mặt ở người cao tuổi Bệnh chóng mặt thường xảy ra lúc nửa đêm, gần sáng, khi tỉnh dậy không ngồi dậy được do hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và có thể nôn. Người lao đao, choáng váng, mất thăng bằng, nếu cố dậy có thể bị ngã hoặc dúi dụi xuống đất, cũng có trường hợp bị sang chấn làm gãy xương (lồng ngực, khung chậu, chân, tay). Các triệu chứng này làm cho người bệnh rất khó chịu đặc biệt là khi người bệnh thay đổi tư thế nghiêng người từ trái qua phải hoặc ngược lại là chóng mặt, buồn nôn. Nếu nhẹ thì thoáng qua nhưng nếu nặng thì không thể thay đổi tư thế được và nôn nhiều. Trong trường hợp NCT chóng mặt do hệ thống mạch máu nghĩa là do rối loạn tuần hoàn não (thiếu máu não), người bệnh còn có đau đầu, có khi đau dữ dội, liên tục (tỷ lệ đau đầu trong trường hợp này chiếm tới 90%).


LỜI KHUYÊN GIÚP SỐNG LÂU - TRƯỜNG THỌ

đủ giấc sẽ có những rối loạn về khả năng tập trung, trí nhớ, khả năng làm việc trí não, do đó sẽ ảnh hưởng đến công việc hàng ngày. Những người này cũng dễ bị stress hơn những người ngủ đủ giấc.

Vệ sinh răng miệng sau bữa ăn Bệnh lý ở răng, chân răng, lợi là bệnh của “thời đại ăn nhiều chất”, nó gây đau Khi bước vào thiên kỷ mới, người ta đã kịp nhức, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

nhận thấy có những thay đổi đáng kể ở sau những thành tựu y học hiện đại. Đó là những Giữ an toàn khi lái xe yếu tố do mang nhiều tính thực tiễn, có thể hạn Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông vượt trên nhiều loại bệnh tật và không chế hoặc kéo dài tuổi thọ con người. kém gì các cuộc chiến tranh. Cẩn trọng khi lái xe, khi đi ngang qua đường. Khi Ăn nhiều những thực phẩm từ nhóm thực phẩm chính Nhóm thực phẩm sau có tác dụng nâng cao sức khỏe, chống lão hóa, là thực phẩm cơ bản cho cuộc sống: - Nên ăn nhiều trái cây và rau xanh để được cung cấp chất xơ, chất khoáng và các vitamin thiết yếu. - Sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa, cung cấp canxi cho cơ thể. - Chất đạm: không nên ăn quá nhiều. Nên chú ý chọn những loại chứa ít chất béo như: thịt nạc, cá, thịt gia cầm và các loại đậu. Mỗi ngày nên ăn hai phần, mỗi phần khoảng 100g là đủ nhu cầu. - Chất bột: nên ăn ngũ cốc nguyên hạt. Là thành phần chính của bữa ăn nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Người cao tuổi hoặc người không vận động nặng chỉ nên ăn 100g/bữa. Giữ cơ thể cân đối bằng cách ăn uống điều độ và luyện tập thể dục Béo phì là cửa ngõ đưa tới các bệnh trầm kha như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành, bệnh mạch não và ung thư. Hãy tuân theo định luật vàng: giảm ăn, tăng động trong suốt cuộc đời mình. Căn bệnh của thời đại ngày nay là bệnh thiểu năng vận động. Không cần phải chạy như một vận động viên, nhưng bắt buộc phải tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 3 - 4 lần trong tuần. Hàng ngày, chỉ cần đi bộ nhanh mỗi lần 30 phút là đã đủ duy trì sức khỏe cho tim và cơ bắp. Để có sức khỏe tốt hơn, có thể tăng cường chế độ tập luyện như: thể dục nhịp điệu, chạy bộ, chạy, đạp xe đạp, bơi... Điều căn bản là vận động đều đặn và không nên gắng sức.

ngồi trong xe ô tô phải cài dây an toàn. Loại trừ stress và làm phong phú cuộc sống Dành thời gian cho các công việc mà mình yêu thích. Không làm việc và không giải trí sẽ làm cho cuộc sống trở nên buồn tẻ, chán chường và dễ sinh bệnh tật. Hạn chế uống ruợu bia Rượu làm tổn hại gan, tụy tạng, não, tim và làm tăng nguy cơ bị ung thư. Do có nguy cơ gây quái thai, phụ nữ không được uống rượu trong thời kỳ mang thai. Vợ chồng không nên gần gũi nhau sau khi uống rượu say. Tránh hút thuốc Hút thuốc lá, dù trực tiếp hay gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phổi, phế quản mạn tính, khí phế thũng, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch và ung thư. Phụ nữ hút thuốc có thể bị rối loạn khả năng sinh sản, các biến chứng khi mang thai tăng lên và bị mãn kinh sớm. Tiêm chủng để tăng cường hệ thống miễn dịch Đừng nghĩ rằng chỉ có trẻ em mới phải tiêm phòng. Người lớn tuổi cũng phải tiêm phòng uốn ván mỗi 10 năm.

Ngủ đủ giấc ban đêm Trong nhịp sống bận rộn đương thời, cả tinh thần và thể xác đều cần được ngủ đủ giấc. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, những người không ngủ VietUS magazine

67

91


92

VietUS magazine

67


CHUYEÂN MOÂN VEÀ TAI NAÏN XE COÄ VAØ HÌNH SÖÏ SEÕ TAÄN TÌNH GIUÙP ÑÔÕ QUYÙ VÒ GIAÛI QUYEÁT MOÏI KHOÙ KHAÊN LIEÂN QUAN ÑEÁN PHAÙP LUAÄT - TRANH TUÏNG - BIEÄN HOÄ TAI NAÏN

Xe coä - Ngheà nghieäp - Thöông tích nôi coâng coäng. Khí coù tai naïn xin goïi ngay cho chuùng toâi duø coù hoaëc khoâng baûo hieåm. Ñeå chuùng toâi kòp thôøi beânh vöïc cho quyeàn lôïi quyù vò. THÖÔNG MAÏI

Laäp kheá öôùc - Giaáy pheùp kinh doanh - Tranh chaáp - Bankruptcy (phaù saûn) - Nhaän phieân dòch taát caû caùc loaïi giaáy tôø. HÌNH SÖÏ

Troäm cöôùp - Ñaû thöông - D.U.I - Phaïm phaùp (döôùi moïi hình thöùc) GIAÑÌNH - DI TRUÙ

Ly dò - Thöøa keá taøi saûn - Di chuùc Ñoaøn tuï gia ñình (I-864) - Truïc xuaát

Tham khaûo mieãn phí. Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng. 4300 Buford Hwy; Suite 204, Atlanta, GA 30345 Tel: (404) 320-5920 - Fax: (404) 320-5910 Independent plaza (keá beân Huy Haø khai thueá vaø DT Nail Supply)

Giaùm ñoác ñieàu haønh: Mr. Hieäp Nguyeãn 770-361-4379 (cell) Phuï taù luaät sö: Thuûy Voõ VietUS magazine

67

93


DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Theo độ tuổi, chức năng của các cơ quan đều giảm dần, số lượng các tế bào hoạt động ở các cơ quan khác nhau, dẫn đến giảm cường độ trao đổi chất trong cơ thể, ngoài ra người già thường vận động ít hơn. Vì vậy, ở tuổi gia, nhu cầu về năng lượng của cơ thể giảm, vấn đề ăn uống ở độ tuổi này cần phải được đặc biệt chú ý. Ăn vừa đủ Cùng với độ tuổi, lượng calo sử dụng cần phải giảm một chút, tuy nhiên vẫn phải được cung cấp thỏa đáng. Ăn ít có thể gây nên hiện tượng bị thiếu protid (chất đạm) và dẫn đến teo cơ, chóng mệt mỏi. Về các chất dinh dưỡng, thì nhu cầu của cơ thể về chất đạm ở người trưởng thành và người có tuổi là như nhau. Khuyến cáo nhu cầu về chất đạm trên 1 kg cân nặng ở tuổi già (1,0-1,2g/kg/ngày) và gần tương đương với nhu cầu về đạm ở tuổi trẻ em, vì nhu cầu đạm cho quá trình tái tạo ở tuổi già là rất lớn. Ở tuổi già, quá trình lão hóa diễn ra mạnh mẽ, do vậy lượng chất đạm phải được cung cấp đầy đủ để phục vụ cho việc tái tạo các tổ chức mô. Một số người cao tuổi, vì một lý do nào đó (do không nhận thức được ý nghĩa của việc ăn uống điều độ và hợp lý, do bệnh tật, do hoàn cảnh, do yếu tố tâm lý...) thường ăn ít, đặc biệt là ăn không đủ các chất đạm và kết quả là cơ thể gầy yếu, mệt mỏi, suy giảm khả năng đề kháng của cơ thể và dễ bị mắc bệnh. Cơ thể người cao tuổi cần được cung cấp một lượng tinh bột đầy đủ, tuy nhiên nên hạn chế dùng đường và bánh kẹo ngọt. Giảm sử dụng mỡ sẽ giảm được lượng calo sử dụng chung và giúp phòng chống vữa xơ động mạch, bệnh tim mạch, đái tháo đường, đau khớp... Trong khẩu phần ăn của người cao tuổi, tỷ lệ năng lượng do mỡ cung cấp nên dưới 20%. Bổ sung thực phẩm giàu vi chất Thức ăn của người cao tuổi cần chứa nhiều các vitamin khác nhau (rau quả, trái cây), các chất khoáng và chất xơ. Chất xơ có trong trái cây, rau và ngũ cốc. Chất xơ có tác dụng phòng ngừa bệnh táo bón ở tuổi già, ngoài ra chất xơ còn có tác dụng làm giảm mức độ cholesterol trong máu. 94

VietUS magazine

67

Các vitamin được đưa vào cơ thể trong thành phần của các nhóm chất dinh dưỡng. Những người cao tuổi thường không hay quan tâm đến việc ăn hoa quả và rau. Nhiều người trong số họ không có thói quen uống sữa, nguồn cung cấp chủ yếu canxi để phòng ngừa bệnh loãng xương... Tất cả những thói quen đó, kết hợp với khả năng hấp thụ các chất của cơ thể người cao tuổi kém hơn dẫn đến trong cơ thể người cao tuổi thường bị thiếu các loại vitamin và các khoáng chất khác nhau. Người cao tuổi cần phải thường xuyên uống từ 2-3 cốc sữa một ngày để phòng ngừa phát triển bệnh loãng xương. Tuy nhiên cần chú ý rằng, ở người cao tuổi khả năng tiêu hóa sữa kém hơn, do vậy khuyến cáo uống rải nhiều lần trong ngày, mỗi lần 100 - 120ml. Cơ thể người cao tuổi thỉnh thoảng nên được cung cấp vitamin bổ sung ở dạng dược phẩm. Đặc biệt là các vitamin nhóm B, vitamin có tính chất chống lão hóa như vitamin A, C, E. Cùng với tuổi tác, hệ thống tiêu hóa làm việc kém hiệu quả hơn, cường độ trao đổi chất trong cơ thể người cao tuổi diễn ra chậm, do vậy thức ăn cần được chế biến kỹ, tinh, tránh ăn các thức ăn khó tiêu như đồ rán, thịt mỡ, sụn, gân, da và cổ cánh gia cầm... Người cao tuổi nên ăn làm nhiều bữa trong ngày, có thể là 4 hoặc 5 bữa. Cần rèn cho mình thói quen ăn hoa quả hằng ngày để tăng cường cung cấp vitamin cho cơ thể. Uống đủ nước và chăm chỉ tập luyện Và cuối cùng, nước đóng vai trò quan trọng trong dinh dưỡng của người cao tuổi. Cơ thể người cao tuổi cần phải được cung cấp đủ nước, trong một ngày, người cao tuổi nên uống khoảng 1-1,5lít nước ở dạng nước trắng, nước hoa quả, nước chè. Uống đủ nước sẽ làm cho quá trình tiêu hóa thức ăn tốt hơn, phòng ngừa chứng táo bón. Chế độ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, đủ calo, có tỷ lệ cân đối giữa các chất, kết hợp việc tăng cường tập luyện thể dục thể thao với các bài tập rèn sức bền (đi bộ, chạy bước nhỏ, bơi, đạp xe đạp) có cường độ hợp lý và một cuộc sống tinh thần thoải mái sẽ đảm bảo một cuộc sống mạnh khỏe và hạnh phúc ở người cao tuổi.


SỐNG LÀNH MẠNH PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP

Nếp sống lành mạnh có thể giúp người chưa mắc bệnh tăng huyết áp phòng tránh được bệnh tăng huyết áp, giúp người bệnh tăng huyết áp kiểm soát tốt huyết áp. Biện pháp này có hiệu quả với mọi mức độ tăng huyết áp từ nhẹ đến nặng. Nếu áp dụng song hành với việc dùng thuốc sẽ giúp cho việc kiểm soát huyết áp được tốt hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy: nếu mọi người thực hiện nếp sống lành mạnh sẽ giúp phòng tránh hoặc kiểm soát tốt bệnh tăng huyết áp. Một nếp sống lành mạnh bao gồm các biện pháp: giảm cân nếu thừa cân; thường xuyên hoạt động thể lực, ngưng hút thuốc lá, hạn chế ăn mặn, không ăn hoặc giảm ăn các loại thức ăn chứa chất béo bão hòa và nhiều cholesterol, không hay hạn chế uống rượu bia, ăn đủ kali canxi và magiê. Giảm cân: nếu bạn có cân nặng vượt quá 10% trọng lượng lý tưởng, bạn được các chuyên gia y tế khuyến cáo cần áp dụng ngay các biện pháp giảm cân, nhưng biện pháp này không áp dụng đối với bệnh nhân tăng huyết áp đang mang thai. Bạn nên áp dụng một chế độ ăn ít năng lượng, tránh những bữa ăn giàu dinh dưỡng. Thường xuyên hoạt động thể lực: luyện tập thể dục thể thao vừa sức, đều đặn giúp phòng ngừa béo phì, do đó giúp hạ thấp huyết áp và ngăn ngừa sự bắt đầu của tăng huyết áp. Bạn nên vận động khoảng 30 phút mỗi ngày và đều đặn các ngày trong tuần. Bỏ thuốc lá: nếu bạn đang hút thuốc lá thì việc bỏ hút thuốc là biện pháp hiệu quả nhất và tức thì để giảm nguy cơ về tim mạch. Khi hút thuốc, chất nicotin của thuốc lá kích thích thần kinh giao cảm, làm tăng độ cứng thành động mạch, hậu quả là tăng đề kháng insulin, gây bệnh béo phì, làm tăng sự tiến triển của bệnh thận. Hạn chế ăn muối: người lớn mỗi ngày chỉ nên ăn 2,4g Na, tương đương với 6g muối NaCl/ngày. Kết quả của việc ăn giảm muối là: làm tăng hiệu quả của thuốc hạ huyết áp, giảm mất kali do phải dùng thuốc lợi tiểu, ngưng hay chậm tiến triển của chứng phì

đại tâm thất trái, giảm protein trong nước tiểu, giảm bài tiết canxi qua nước tiểu, giảm loãng xương, giảm nguy cơ ung thư dạ dày, giảm tử vong do đột quị, giảm số lần hen phế quản, giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể... Để giảm ăn mặn, cần phối hợp nhiều biện pháp như: tăng cường ăn thức ăn tự nhiên vì thức ăn tự nhiên có nồng độ natri thấp và kali cao, trong khi đó, phần lớn thức ăn đã được chế biến đã thêm muối (thêm natri) vào và làm mất bớt kali đi. Tuyên truyền cho những cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm giảm lượng muối thêm vào trong thức ăn hay thức uống đã được chế biến. Hướng dẫn mọi người nên đọc nhãn trên sản phẩm chế biến sẵn, tránh những sản phẩm có chứa hơn 300mg natri cho mỗi phần ăn. Không nên thêm muối NaCl vào thức ăn trong khi nấu hay khi ăn, kể cả việc dùng thêm nước mắm hay xì dầu. Đối với người có thói quen ăn mặn, nên sử dụng sản phẩm nửa NaCl và nửa KCl hay chỉ dùng muối thay thế là KCl. Hạn chế dùng các loại thức ăn nhanh ở mức tối thiểu vì nhiều loại thức ăn nhanh có nồng độ muối cao. Hạn chế các loại thức ăn chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol: nghĩa là bạn nên hạn chế ăn thịt mỡ của lợn, bò, gà, vịt; tránh ăn da gà vịt, không nên dùng nước béo khi ăn phở, bún...; hạn chế ăn phủ tạng động vật, ăn trứng vừa phải (khoảng 2-3 quả trứng/1 tuần). Bạn nên áp dụng chế độ ăn có nhiều trái cây, rau và những sản phẩm sữa ít béo. Chế độ ăn này giúp giảm rối loạn lipid máu và tạo thuận lợi để giảm cân, qua đó giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn, bạn cũng khỏe đẹp hơn. Hạn chế rượu bia: uống nhiều rượu bia thì nguy cơ tăng huyết áp và tai biến mạch máu não vẫn luôn rình rập bạn. Nhưng nếu bảo bạn bỏ hẳn rượu bia thì lại là vấn đề không tưởng. Vì thế, các nhà khoa học đã nghiên cứu và khuyên chỉ nên dùng số lượng rượu hạn chế ở mức: dưới 30ml ethanol/ngày, tương ứng với 60ml rượu whisky hay 240ml rượu vang hoặc 720ml bia. Khẩu phần ăn hàng ngày cần đầy đủ kali, canxi và magiê: Nếu bạn ăn tăng chất kali thì lợi ích là giảm được huyết áp vừa phải nhờ làm tăng hiệu quả hạ huyết áp của việc giảm natri trong thức ăn. Khi điều trị tăng huyết áp, do phải dùng thuốc lợi tiểu nên bị giảm kali trong máu, cần ăn các thức ăn có nhiều kali. Trái cây và đậu cung cấp lượng kali lớn nhất trong khẩu phần ăn. Cụ thể các loại thức ăn giàu kali là: quả bơ, chuối, mơ khô, củ cải đường, sữa chua, nước ép cà chua; ngoài ra, các loại: nho khô, dưa vàng, cam, bí ngô, lê... cũng rất dồi dào kali. Đảm bảo tăng canxi và magiê trong thức ăn vì canxi và magiê có trong thức ăn tự nhiên dễ hấp thu và chuyển hóa đối với cơ thể. Các loại thức ăn chứa nhiều canxi và magiê là: sữa, hải sản như hàu, tôm, cua..., súp lơ xanh, cải chíp, rau chân vịt, sữa đậu nành, sữa chua, quả chín, rau có màu xanh sẫm...

VietUS magazine

67

95


TU VI PHUONG DÔNG 11.01.2013 - 11.15.2013

TUỔI TÝ GIÁP TÝ 30 TUỔI: Không nên có những điệu bộ khó thương làm mọi người xung quanh mất cảm tình. Càng hay, càng giỏi thì càng nên nhún mình, tỏ ra dễ thương mới được thành công. Công việc, tài lộc vẫn đều đều. NHÂM TÝ 42 TUỔI: Có những việc đến thật bất ngờ nhưng phải mạo hiểm thật nhiều mới có thể thành công được. Nếu bắt tay vào việc, lưu tâm nhất là về giấy tờ cùng những người cộng sự không tốt. CANH TÝ 54 TUỔI: Những chuyện buồn phiền, gây cấn trong gia đình cùng nơi làm việc đã bớt nhiều, hanh thông đã đến trên mọi lãnh vực. Nên bình tĩnh, tính toán cho khéo léo sẽ đạt được tốt đẹp. MẬU TÝ 66 TUỔI: Có nhiều tin tức của bạn bè xa cách đã lâu năm mang đến nhiều niềm vui. Về sức khỏe, nên coi chừng về cúm, cảm ho. Gia đạo mọi sự yên lành.

TUỔI SỬU ẤT SỬU 29 TUỔI: Hãy cần cù, chú tâm vào mọi việc đang diễn tiến, đừng nghĩ ngợi viển vông, đứng núi này trông núi nọ sẽ thất bại lớn đó. Cẩn thận về xe cộ. May mắn nhỏ về tiền bạc. QUÝ SỬU 41 TUỔI: Vẫn còn phải để ý đến những chuyện xích mích gây sự tranh chấp, sự hiểu lầm nơi làm việc. Tuần này, có tài lộc tương đối mang đến. Gia đạo bình an, vui vẻ. TÂN SỬU 53 TUỔI: Nhận được giấy tờ báo tin vui về công việc. Bạn bè và cả quý nhân cũng tận tâm giúp đỡ nên cảm thấy thoải mái vô cùng. Về tài lộc, tuy đã tương đối nhưng sẽ còn khá hơn nữa. KỶ SỬU 65 TUỔI: Chớ nổi nóng vì những chuyện không đâu rồi la mắng những người thân trong gia đình làm cả nhà lộn xộn không vui. Hãy bình tĩnh, tự xét mình và dằn xuống để gây lại hòa khí.

96

VietUS magazine

67

TUỔI DẦN BÍNH DẦN 28 TUỔI: Vẫn còn những sự phiền hà, căng thẳng vì chuyện tình cảm cá nhân. Nên tự kiềm chế, dốc tâm làm việc để xây dựng sự nghiệp mọi chuyện sẽ qua đi. Hên may nhỏ về tài lộc. GIÁP DẦN 40 TUỔI: Những chuyện tương đối bị sóng gió trong công ăn việc làm đã giảm lần. Nhưng vẫn phải phòng ngừa và cẩn thận tất cả những giấy tờ liên quan đến chính quyền. Cẩn thận về xe cộ. NHÂM DẦN 52 TUỔI: Đừng để chuyện tình cảm không chính thức dây dưa mãi có cơ nguy gia đình đổ vỡ đấy. Nên tự chế dồn hết nỗ lực vào việc làm cùng săn sóc gia đình. Tài chánh vẫn tiến triển khả quan. CANH DẦN 64 TUỔI: Đầu óc tương đối được thư thái, không còn phải đau đầu vì những sự chi tiêu vô lý cũng như những lo âu về gia đình. Không những thế, còn có tài lộc bất ngờ.

TUỔI MÃO ĐINH MÃO 27 TUỔI: Không nên ham vui, đàn đúm cùng bạn bè đi chơi xa có hại cho bản thân. Thời điểm này không được tốt nên cũng thường hay bị mọi người xung quanh hiểu lầm, trách móc ẤT MÃO 39 TUỔI: Vẫn tiếp tục gặp may mắn về tiền bạc cũng như trong nghề nghiệp. Tình cảm cá nhân thoải mái, vui vẻ nhưng đừng phiêu lưu trong chuyện này, có hại. QUÝ MÃO 51 TUỔI: Nên để ý kẻ tiểu nhân, nhất là kẻ gian làm hao hụt tiền bạc. Trong gia đạo, có vài chuyện bực mình, nhưng cần phải dằn được cơn nóng giận để giữ hòa khí. TÂN MÃO 63 TUỔI: Những dự tính cho công việc làm ăn ở tương lai có cơ hội tốt để thực hiện được. Đã vậy, lại được quý nhân lưu tâm trợ giúp. Gia đạo và tài lộc tốt đẹp.

TUỔI THÌN MẬU THÌN 26 TUỔI: Có tin vui về gia đạo, về thân nhân ở xa. Có quà tặng bất ngờ. Tuy nhiên phải lưu ý tránh xa những bạn xấu rủ rê vào những hành động không tốt. BÍNH THÌN 38 TUỔI: Công việc, nghề nghiệp có dịp thăng tiến, may mắn bất ngờ bù lại những lo lắng vừa qua. Nhờ vậy, về tài chánh cũng khá hẳn lên. Gia đạo an vui. GIÁP THÌN 50 TUỔI: Lúc này chưa phải là lúc tính tới chuyện làm ăn ở nơi xa hoặc đi xa. Nên chậm lại ít lâu nữa thì tốt hơn. Tài chánh, nghề nghiệp bình thường. NHÂM THÌN 62 TUỔI: Giải tỏa được những chuyện thị phi, khẩu thiệt, nên tinh thần thoải mái nhiều. Nghề nghiệp và tiền bạc vẫn tương đối tiến triển tốt đẹp. Lưu tâm nhiều khi lái xe cộ.

TUỔI TỴ KỶ TỴ 25 TUỔI: Hãy còn ở tuổi quá trẻ, đừng nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm mà lơ là, phân tâm trong nghề nghiệp, trong sách đèn. Tập trung tư tưởng vào những vấn đề sau đề sau để xây dựng tương lai tốt hơn. ĐINH TỴ 37 TUỔI: Đừng nóng nảy thái quá, cũng như hấp tấp giải quyết những trở ngại, khó khăn sẽ bị sa lầy đó. Bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến quyết định. Gia đạo bình an. ẤT TỴ 49 TUỔI: Chưa nên xuất vốn hùn hạp, đầu tư vào lúc này chưa phải là thời gian thuận lợi: giữ vững vị trí cũ chờ ít lâu nữa. Gia đạo có vài chuyện phải lo lắng. QUÝ TỴ 61 TUỔI: Hao tốn tiền bạc về chuyện của con cái, về chuyện sửa chữa xe cộ cùng những chuyện hiếu hỷ. Gia đình an vui, mạnh khỏe. Đi xa có lợi.


TUỔI NGỌ CANH NGỌ 24 TUỔI: Cố gắng thêm chút nữa, sự thành công đã gần kề. Chuyện tình cảm của cá nhân còn một vài rắc rối khiến tinh thần không được vui lắm. May mắn nhỏ về tài lộc. MẬU NGỌ 36 TUỔI: Cứ giữ vững công việc hiện tại, đừng đứng núi này trông núi nọ e rằng hỏng việc cả đấy. Tiền bạc tuy chưa vừa ý nhưng cũng đã giải quyết được chuyện khó khăn. BÍNH NGỌ 48 TUỔI: Mọi việc tiến triển theo chiều hướng thuận lợi. Tài chánh đạt được rất khả quan khiến tinh thần thật phấn chấn. Có tin vui của thân nhân từ xa. GIÁP NGỌ 60 TUỔI: Lo nghĩ vì những chuyện không đâu chỉ làm hao tốn đến sức khỏe mà thôi, đâu có giải quyết được chuyện gì. Nên giữ gìn sức khỏe kẻo tuần này có thể dễ bị suy yếu.

TUỔI MÙI KỶ MÙI 35 TUỔI: Việc làm vẫn tiến triển tốt đẹp. Tài chánh tuy vẫn còn ở mức khiêm nhượng nhưng cũng đã được như ý. Tinh thần thoải mái vì tình cảm cá nhân vui. ĐINH MÙI 47 TUỔI: Chuyện gì đến cần phải giải quyết cho dứt điểm đừng để kéo dài không lợi. Lưu tâm thật nhiều đến chuyện dính dáng đến chính quyền, đến pháp lý. Gia đình bình yên. ẤT MÙI 59 TUỔI: Nghề nghiệp hiện tại chưa có gì khởi sắc cho lắm nhưng đã được ổn định. Tiền bạc vẫn còn nhiều điều phải lo nghĩ. Con cái đạt được thành quả tốt về học hành, nghề nghiệp. QUÝ MÙI 71 TUỔI: Hiện tại là lúc thuận lợi cho công việc đang làm. Nỗ lực hết sức vào, sẽ thành công. Mọi chuyện phiền hà nhỏ nên bỏ qua để tập trung tinh thần vào mới đưa đến kết quả tốt đẹp.

TUỔI THÂN CANH THÂN 34 TUỔI: Tình cảm cá nhân vui vẻ vì có quà tặng bất ngờ. Tuy nhiên, cần để ý đến những bạn bè xấu mà tránh xa kẻo dễ ảnh hưởng không tốt tới bản thân. MẬU THÂN 46 TUỔI: Công việc dồn dập, mệt mỏi thật nhiều. Bù lại, tiền bạc lại rất ư thoải mái. Tình cảm cá nhân cần phải sáng suốt cũng như quyết định dứt khoát kẻo dễ mang họa. BÍNH THÂN 58 TUỔI: Đã được hanh thông nhiều trong công việc hiện tại, tuy chưa được vừa ý lắm. Tài lộc thâu đạt được khả quan khiến tinh thần vui vẻ thật nhiều. Gia đạo an lành. GIÁP THÂN 70 TUỔI: Giải quyết được nhiều sự rắc rối trong nghề nghiệp, trong kinh doanh. Tài chánh cũng có phần tốt đẹp hơn thời gian qua. Giữ gìn nhiều về sức khỏe.

TUỔI DẬU TÂN DẬU 33 TUỔI: Mọi sự việc từ học hành đến nghề nghiệp vẫn tiến triển theo chiều hướng thuận lợi. Có quà tặng bất ngờ. Cẩn thận kẻ xấu vu khống, nói xấu. KỶ DẬU 45 TUỔI: Có nhiều may mắn tuy tương đối nhỏ về tiền bạc cũng như về công việc. Đây là tiền chứng của sự hanh thông sắp tới. Có quý nhân hết lòng trợ giúp. Gia đạo bình yên. ĐINH DẬU 57 TUỔI: Chuyện làm ăn, nghề nghiệp có sự thăng tiến tốt đẹp. Cẩn thận có tiểu nhân ganh ghét, gièm pha. Có tin vui của người phối ngẫu hay của con cái về tài lộc. ẤT DẬU 69 TUỔI: Có một vài rắc rối, trở ngại về giấy tờ, tiền bạc liên quan đến công việc hoặc bất động sản. Chuyện đi xa hay thay đổi công việc làm ăn lúc này chưa thật thuận lợi.

TUỔI TUẤT NHÂM TUẤT 32 TUỔI: Trong tình cảm cá nhân, có sự hiểu lầm nên tinh thần không được vui. Về học hành và nghề nghiệp, có cơ hội thăng tiến như ý muốn. Tài lộc thoải mái. CANH TUẤT 44 TUỔI: Đừng thấy chuyện dễ ăn mà nhảy vào dễ bị sa lầy hao tốn tiền của. Nên nghiên cứu thật kỹ. Cũng đừng cả nghe mà hùn hạp không lợi chút nào. MẬU TUẤT 56 TUỔI: Coi chừng những chuyện liên quan đến pháp luật bất ngờ xảy đến khiến tiền bạc phải tốn kém. Việc làm ăn cũng như tài chánh vẫn bấp bênh, chưa có gì sáng sủa lắm. BÍNH TUẤT 68 TUỔI: Mọi công việc nên giữ như cũ sẽ có lợi hơn đừng tính chuyện thay đổi lúc này. Tài lộc đã có vài biến chuyển tốt đẹp, thoải mái. Cẩn thận kẻ tiểu nhân ganh ghét mưu hại.

TUỔI HỢI QUÝ HỢI 31 TUỔI: Tiền bạc kiếm được nhưng cũng không giữ được vì phải tiêu phí những chuyện chính đáng. Việc học hành, nghề nghiệp vẫn bình thường. Cẩn thận, tình cảm có lộn xộn đó. TÂN HỢI 43 TUỔI: Đừng nên để đắm mình vào chuyện tình cảm thái quá ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp và còn mang tiếng không tốt. Tập trung vào gây dựng sự nghiệp là hơn. Tài lộc hanh thông KỶ HỢI 55 TUỔI: Đã có cơ sở thành tựu về chuyện thương lượng trong vấn đề làm ăn. Tiền bạc đã tương đối hanh thông. Đi xa được thuận lợi. Tình cảm hơi rắc rối, phải cẩn thận. ĐINH HỢI 67 TUỔI: Công việc hơi bị trì trệ nên tinh thần hơi bị giao động, lo lắng vì ảnh hưởng nhiều đến tài chánh. Sẽ có may mắn bất ngờ gỡ rối. Đi xa bình yên.

VietUS magazine

67

97


RAO VAT CẦN GẤP THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL

Cần gấp thợ nữ biết làm wax. Tiệm khu Lilburn, 78 Highway & I-24. Bảo đảm lương

Cần thợ Nữ biết làm tay chân nước hoặc bột, hoặc cả hai càng tốt Làm vùng Anderson, SC cách Atlanta 1 tiếng 20 phút

Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột tay, chân nước, massage, lương $3000$4000/tháng Tiệm ở vùng Vining cách chợ Hongkong 20 phút

404.903.4612

62-67

864.353.5979 (HƯƠNG) 864.226.2208 (SỐ CỦA TIỆM)

404.625.6733 404.625.2939

55-66

CẦN THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL

Cần thợ nail nam & nữ có kinh nghiệm làm bột & chân tay nước. Tiệm ở Marietta lương cao, tip cao. Lương tháng $3000 - $4000/tháng.

Tiệm cách Atlanta 3 tiếng Cần thợ tay chân nước, $800 /tuần-trên chia Có chỗ ở, đưa đón, tip $200+

Cần thợ biết làm bột và chân thay nước Lương cao khu Mỹ trắng Làm ở tiểu bang Wisconsin

770.499.8252 770.366.5504

David

608.743.2091

626.927.8615 828.669.0054

CẦN THỢ NAIL

NHÀ/PHÒNG CHO THUÊ

59-71

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ Cần người giữ trẻ và giúp việc nhà, một cô thương trẻ và sạch sẽ giúp

Cần thợ nail gấp, lương cao

giữ 2 bé 6 tuổi (đi học mẫu giáo) & 4

$800/tuần,

tuổi và làm việc nhà.

tiệm ở I-20 West

Khu ở gần Chamblee .

404-422-1929

678-557-1860

Nhà ở Tucker, Norcross Cách khu chợ Hongkong II, rất thuận lợi cho giao thông, khu yên tĩnh. Bao ga, điện nước và internet, rất thích hợp cho một gia đình (một tầng trệt riêng biệt có garage đôi, máy giặt, máy sấy) và phòng riêng biệt cho thanh niên độc thân/sinh viên.

770.931.0964 404.406.1877

65-70

KHUYẾN MÃI QUẢNG CÁO RAO VẶT $50 - 6 KỲ ĐĂNG RAO VẶT

Quý vị cần đăng rao vặt, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu và gửi về tòa soạn, kèm theo check hoặc money order. Nội Dung Rao Vặt:

Cần thợ nail

Cần sang tiệm

Dịch vụ/nhu cầu khác

Gửi về: Viet US Magazine 6090 McDonough Dr #H, Norcross GA 30093 98

VietUS magazine

67


Money order ghi gửi về địa chỉ: 2442 Pleasanthill Road, Ste. #4 Duluth, GA 30096

Đặt mua xin gọi 954-224-3428 cell/text

Nhận credit nonaeyespecialist@yahoo.com Quý cash vị có và cảm giáccard mệt mỏi và thiếu năng lực vào lúc 3pm -5pm mỗi ngày?

Chuyên bán các loại thuốc bổ cho mắt. Giúp chống khô mắt, mỏi mắt, v.v... Nhận gởi đi khắp nước Mỹ và Việt Nam.

Price $25.00

Dr. Kristy Q. Le Bác Sĩ Nhãn Khoa

Fortifeye Complete One A Day Multi-Vitamin Thuốc bổ tổng hợp cung cấp các chất dinh dưỡng tối ưu cần thiết và có lợi cho sức khỏe lâu dài. Đối tượng sử dụng: dành cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Công dụng: Bổ sung vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thiết yếu hằng ngày. 30 Tablets (Viên) Cách dùng: Uống từ 1 đến 3 viên/1 ngày tùy theo tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng.

Focus with AstaREAL astaxanthin for 18+ years of age

Price $25.00

Đối tượng sử dụng: người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Có tác dụng chống mỏi mắt, hữu dụng cho những công việc cần phải tập trung như lái xe đường dài, dùng computer, làm nails, đọc sách, may vá, v..v.. Cách dùng: Uống 1 viên/1 ngày. Nên uống trong bữa ăn chung với 1 viên dầu cá.

30 Tablets (Viên) Price $23.00

Price $25.00

180 Softgels (Viên)

Nordic Naturals DHA Junior for 3+ years of age Dầu cá (DHA) dành cho trẻ em trên 3 tuổi Công dụng: Giúp trẻ phát triển trí thông minh, vui tươi, và lanh lợi. Cách dùng: Dễ dàng nuốt hoặc nhai cho trẻ. Mỗi ngày dùng bốn (4) viên kèm với bữa ăn. Price $16.00

Trọng lượng: 10 mL

60 Tablets (Viên)

Super Omega 3 Fish Oil for 18+ years of age Đối tượng sử dụng: người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Có tác dụng làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành ở tim, giúp duy trì cholesterol có lợi và ổn định huyết áp, & tăng cường dinh dưỡng cho não, mắt và da. Cách dùng: Uống hoặc nhai hai (2) viên mỗi ngày. Nên dùng với thức ăn.

Oasis TEARS Multidose Thuốc nhỏ mắt nhân tạo giúp chống khô mắt, đỏ mắt do tuổi hoặc môi trường. Cách dùng: Nhỏ vào mắt khi cảm thấy mắt khô. Có thể dùng vào ban ngày hoặc ban đêm. VietUS magazine

67

99


DANH MUC QUANG CÁO ALLSTATE LEE NGUYỄN 81

VÕ ĐƯỜNG QUANG TRUNG 47

ATLANTA KHÔ BÒ 4

REMAX GRAND SOUTH 24, 43, 89

BROWNSTEIN & NGUYỄN LAW FIRM 69

SƠN KHAI THUẾ 37

CAFE KINH ĐÔ - Back cover

STATEFARM - LÂM NGÔ 21

CERTIFIED PERFORMANCE 38

STATEFARM - KATHY NGUYỄN - Cover

CHI LE TREE CUTTING 5, 53

TK TRAVEL & SERVICES 23

COMPLETE AUTO REPAIR 73

VIỄN HƯƠNG RESTAURANT 63

DANG AUTO TRIM 71

VIỆT THẢO HERBAL MEDICINE 37

DIỆU HUYỀN 15

WT AUTOMAX 19, 73

DZŨNG HAIR IMPRESSION 39

YANNY EXPRESS RESTAURANT 7

Báo Việt US xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của tất cả các thân chủ quảng cáo với Việt US trong thời gian vừa qua. Với sự thay đổi mới mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh doanh sắp tới, Việt US hy vọng được là một cầu nối vững mạnh hơn giữa các thân chủ và cộng đồng người Việt tại Georgia.

ESTROIL OIL COMPANY 13, 29 HONGKONG SUPERMARKET 3

Cơ hội quảng cáo với

HỘI TÂM LINH HỌC ATLANTA 59 HỘI THÁNH BÁP-TIT CỘNG ĐỒNG 61 HÙNG ANH 29 BÁC SĨ NHÃN KHOA KRISTY Q. LE 67 LAWRENCEVILE SEAFOOD 58 LE’S AUTO GLASS 38 LYCAMOBILE 65 MAI PHƯƠNG SHOP 41 NAM PHƯƠNG RESTAURANT 57 BÁC SĨ NHA KHOA NGUYỄN PAT PHÚ 39, 83 PALAZZOLA LAW FIRM 93 PHỞ DELIGHT 31 PHỞ ĐẠI LỢI 101 PREMIER TELECOMM SERVICES 35, 55, 104 QUALITY FRESH SEAFOOD Inside back

»» Thông tin cập nhật, nóng bỏng »» Tiếng nói chính thức của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia GA »» Hình thức trình bày trang nhã, dễ đọc »» Thiết kế viên làm việc tận tình với thân chủ cho một mẫu quảng cáo chất lượng, đem lại hiệu quả kinh doanh Vui lòng liên lạc

770.249.8088 baovietus@gmail.com

100

VietUS magazine

67


VietUS magazine

67

101


DANH BA GEORGIA ẨM THỰC - GIẢI TRÍ

DỊCH VỤ - MUA BÁN

TÔN GIÁO

Cafe Kinh Đô 4805 Lawrenceville Hwy #120, Lilburn GA 30047

Premier Telecomm Services 6030 McDonough Dr, #G, Norcross GA 30093 | 678.691.9094

Chùa Minh Đạo 4180 Arc Way, Norcross GA 30093 | 770.279.9156

I Luv Phở 4650 Jimmy Carter Bvld #133B, Norcross GA 30093 770.558.6289 4500 Satellite Blvd, Duluth GA 30096 770.249.8989 Nam Phương Restaurant 5495 Jimmy Carter Blvd #105, Norcross GA 30093 770-409-8686 4061 Buford Hwy, Atlanta GA 30345 404.633.2400 Phở Delight 4805 Highway 29 #100, Lilburn GA 30047 770.806.8181 Phở Đại Lợi 4061 Jonesboro Rd, Forest Park GA 30297 404.363.2423 4186 Buford Hwy #G, Atlanta GA 30345 404.633.2111 1500 Pleasant Hill Rd #119, Duluth GA 30096 770.381.1415 Viễn Hương Restaurant 477 Britt Rd #F1, Norcross GA 30093 678.822.5884 Yanny Express Restaurant 5495 Jimmy Carter Blvd, A13, Norcross GA 30093 770.368.0094 BẢO HIỂM - TÀI CHÍNH Statefarm Kathy Nguyễn 7147 Jonesboro Rd #F, Morrow GA 30260 770.961.4645 Statefarm Lâm Ngô 4500 Satellite Blvd #1160, Duluth GA 30096 770.686.3935 Wells Fargo Tara Nguyễn - 404.848.1115 | 678.694.6789

LT Satellite Cường Ngô - 770.354.9321

Chùa Pháp Quang 1107 Pleasant Hill Rd, Lawrenceville GA 30044 | 770.935.6481

Simplemarketing www.simplemarketing678.com | 678.453.6511

Chùa Quang Minh 1168 Benteen Ave, Atlanta GA 30312 | 404.624.1073

TK Travel & Services 2180 Pleasant Hill Rd, #A5, Duluth GA 30096 | 678.474.0042

Chùa Huyền Không 5148 Hood Road, Lilburn GA 30047 | 770.217.5476

Mai Phương Shop 4897 Buford Hwy #111, Chamblee GA 30341 770.455.8151 | 770.986.0824 Atlanta Khô Bò 4897 Buford Hwy #164, Chamblee GA 30341 770.455.9180 ĐỊA ỐC - XÂY DỰNG

Lawrencevile Seafood 2785 Cruse Rd #4, Lawrenceville GA 30044 770.638.7517

Chùa Linh Mụ 3828 S Rockbridge Rd, Stone Mountain GA 30087 | 678.580.5127 Chùa Hải Ấn 5375 Sanders Dr, Lake City GA 30260 | 404.366.0042 Chùa Lâm Tế 3139 Miller Rd, Lithonia GA 30038 | 678.518.9228

Remax Grand South Kevin Đỗ - 678.481.1483 Nicole Phan - 678.453.6511 www.facebook.com/RealEstateDream

Chùa Quảng Ninh 21 Capri Terrace, Gainesville GA 30504 | 678.580.9487

Trí Cabinet & Kitchen 678.462.0533

Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 4545 Timmers Way, Norcross GA 30093 | 770.921.0077

KHAI THUẾ - KẾ TOÁN Sơn Khai Thuế 4483 Pond Edge Rd, Snellville GA 300039 | 770.695.0315 LUẬT PHÁP Brownstein & Nguyễn Law Firm 2010 Montreal Rd, Tucker GA 30084 | 770.458.9060 www.bnlawga.com Marc Ellis Law Firm 5456 Jimmy Carter Blvd #250, Norcross GA 30093 | 404.983.1058 Palazzola Law Firm 4300 Buford Hwy #204, Atlanta GA 30345 | 404.320.5920

CHỢ Hongkong Supermarket 5495 Jimmy Carter Blvd, Norcross, GA 30093 678.728.0086

C hùa Viên Thông 3064 Oakcliff Rd, Doraville, GA 30340 | 770.457.7253

NAIL Diamond Nail Supply 5456 Jimmy Carter Bvld #110, Norcross GA 30093 770.447.6888 | 770.696.4536 | 770.674.5397

Chùa Từ Liên 308 Hwy 42, Rex GA 30273 | 770.968.8372

Hội Thánh Báp-Tit Northeast 301. Merchants Dr, Norcross, GA. 30093 678 793-1146 Hội Thánh Báp-Tit Cộng Đồng hoithanhcongdong@yahoo.com Hội Thánh Chúa Cứu Thế 5225 Jimmy Carter Blvd, Norcross GA 30093 | 678.894.4734 Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam 5320 Jimmy Carter Blvd, Norcross GA 30093 | 770.298.3050 Thiền Viện Minh Đăng Quang 3495 Greenview Dr, Lawrenceville GA 30044 | 770.638.0589 Tu Viện Kim Cang 4771 Browns Mill Rd, Lithonia GA 30038 | 770.322.0712 Tu Viện Trúc Lâm 1315 E Fayetteville Rd, Riverdale GA 30296 | 770.944.3156 THẨM MỸ Dzũng Hair Impression 5456 Jimmy Carter Blvd #140, Norcross GA 30093 678.717.9718

102

VietUS magazine

67


TRƯỜNG - TRUNG TÂM Võ Đường Quang Trung 4802 Lawrenceville Hwy #400, Lilburn GA 30047 678.360.6349 4798 Jonesboro Rd #C, Forest Park GA 30297 678.923.6479 XE CỘ - SỬA CHỮA - VẬN CHUYỂN Certified Performance 3345 Highway 29, Lawrenceville GA 30044 770.925.9225 Complete Auto Repair 1166 Forest Park Way, Lake City GA 30297 678.927.9039 678.643.2184 Dang Auto Trim 1248 Carriage Trl, Norcross GA 30093 770.696.1238 Estroil Oil Company Hùng Đặng 5870 Oakbrook Pkwy, #A, Norcross GA 30093 404.509.6806 Le’s Auto Glass 2581 Treehouse Ln, Lawrenceville GA 30044 770.882.8160 WT Automax 5347 Jonesboro Rd, Lake City, GA 30260 404.363.6810

Có một không hai! Lần đầu tiên ra mắt

DANH BẠ GEORGIA Bao gồm thông tin liên lạc của tất cả doanh nghiệp, dịch vụ, cơ sở tôn giáo của người Việt tại Georgia

Hiền Điện Lạnh 678.763.3004 Hùng Anh 061.231.0855 Chi Le Tree Cutting 770.597.0771 Y HỌC Bác Sĩ Nhãn Khoa Kristy Q. Le nonaeyespecialist@yahoo.com 954.224.3428 B ác Sĩ Nhãn Khoa Hồ Thị Nhất Anh 6050 Peachtree Pkwy #210, Norcross, GA 30092 770.903.4555 B ác Sĩ Nha Khoa Nguyễn Pat Phú 2357 Shallowford Ter, Chamblee GA 30341 770.986.8985 Việt Thảo Herbal Medicine 5360 B Jonesboro Rd #B, Lake City GA 30260 404.608.8040 6100 Live Oak Okwy #38, Norcross GA 30093 770.807.0216

Xin vui lòng liên lạc với báo để biết được thông tin chi tiết và cơ hội cùng tham gia

770.249.8088

baovietus@gmail.com Đặc biệt: hoàn toàn miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận và tôn giáo VietUS magazine

67

103


Công Ty do người Việt Nam quản lý, chuyên lo tất cả dịch vụ về Comcast Công Ty đang có nhu cầu tuyển người, xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết

6090 Dawson Blvd, Ste G, Norcross GA 30093

104

VietUS magazine

67


WHOLE SALE & RETAIL GET IT OUT WHILE IT’S FRESH COOKED & UNCOOK Ñaày ñuû caùc loaïi haûi saûn töôi ngon Toâm, Caù, Gheï soáng, Snow Crab, Alaska King Crab, and much more...

Ñem töø vuøng bieån veà HAÈNG NGAØY Coù moùn aên khoaùi khaåu CAJUN BOIL SPICY CRAWFISH thôm ngon ñaäm ñaø khoâng ñaâu saùnh baèng

GIAÙ REÛ NHAÁT VUØNG ATLANTA Cooked Crawfish $3.99 size (10-15) per lb loaïi lôùn Mua 10 lb taëng 1lb - Mua nhieàu taëng nhieàu... Clams 100 con per bag $27.00 Snow crab legs $7.99 per 1lb size 10+ (up) buy CASE 30 lb $210 ($7.00 per lb) Gheï xanh $1.99 per lb(10lb up) Lobster Tail $21.99 per lb ; Cua Cali $9.99 ...much more

6120 OLD DIXIE RD. FOREST PARK GA 30297 STORE TEL (404) 361 8969 CELL (770) 833 1049

Chuû Nhaân Kính môøi VAÂN Seafood GA


Rental

$1,125

CHUYEĂ‚N MOĂ‚N VEĂ€ TAI NAĂ?N XE COĂ„ VAĂ˜ HĂŒNH SĂ–Ă? SEĂ• TAĂ„N TĂŒNH GIUĂ™P ÑÔÕ QUYĂ™ VĂ’ GIAĂ›I QUYEĂ T MOĂ?I KHOĂ™ KHAĂŠN LIEĂ‚N QUAN Ă‘EĂ N PHAĂ™P LUAĂ„T - TRANH TUĂ?NG - BIEĂ„N HOĂ„ TAI NAĂ?N

Xe coä - Ngheà nghieäp - ThÜông tích nôi coâng coäng. Khí coÚ tai naïn xin goïi ngay cho chuÚng toâi duø coÚ hoaÍc khoâng baÝo hieüm. Ñeü chuÚng toâi kòp thôøi beânh vÜïc cho quyeàn lôïi quyÚ vò. THÖÔNG MA�I

Boatmans Cove 4 Beds, 2.5 Baths

Available

MORE NEW LISTINGS INSIDE

Laäp kheĂĄ ÜôÚc - GiaĂĄy pheĂšp kinh doanh - Tranh chaĂĄp - Bankruptcy (phaĂš saĂťn) - Nhaän phieân dòch taĂĄt caĂť caĂšc loaĂŻi giaĂĄy tôø. HĂŒNH SĂ–Ă?

Troäm cÜôÚp - Ă‘aĂť thÜông - D.U.I - PhaĂŻm phaĂšp (dÜôÚi moĂŻi hĂŹnh thÜÚc) GIAĂ‘ĂŒNH - DI TRUĂ™

Ly dò - ThÜøa keå taøi saÝn - Di chuÚc Ñoaøn tuï gia ùÏnh (I-864) - Truïc xuaåt

Tham khaÝo mieãn phí. ChÌ nhaän thuø lao khi ùÜôïc boà i thÜôøng.

GiaÚm ùoåc ùieà u haønh: Mr. Hieäp Nguyeãn 770-361-4379 (cell) Phuï taÚ luaät sÜ: ThuÝy Voþ

ĂĽË?ĚšOHOĂ‹PDÇżOHMĚ?J Khi quĂ­ váť‹ bắt đầu bảo hiáťƒm vᝍa xe lẊn nhĂ váť›i State Farm, QuĂ­ váť‹ cĂł tháťƒ tiáşżt kiᝇm trung bĂŹnh $763 bảo phĂ­!* cĂšng lĂşc,QuĂ˝ váť‹ còn đưᝣc ph᝼c v᝼ táş­n tĂŹnh, đưᝣc bảo hiáťƒm Ä‘Ăşng mᝊc vĂ  đưᝣc giĂŁi quyáşżt yĂŞu cầu báť“i thĆ°áť?ng nhanh chĂłng vĂ  cĂ´ng báşąng tᝍ máť™t đấi diᝇn bảo hiáťƒm State Farm!

#Ë?Ě™DUJĚ‹OUĚ”UĂŞĚˆQIËŒO ing

o

ir wH

N Lâm Thanh NgĂ´, Agent 4500 Satellite Blvd Suite 1160 Văn phòng bĂŞn cấnh I Luv Pháť&#x; 2 Bus: 770-686-3935 Lam.ngo.tz1x@statefarm.com www.NTLinsurance.com

Xin gáť?i cho chĂşng tĂ´i ngay

770-686-3935

TRONG KHU SHOPPING CENTER HONGKONG II

G R A N D

S O U T H

(DFKRIĂ€FHLVLQGHSHQGHQWO\RZQHGDQGRSHUDWHG

Call now to list your house with our team at Remax Grand South Kevin Do

Nicole Phan

kevin@dofinancials.com

nicole@dofinancials.com

678.481.1483

678.453.6511

Viet us 67  
Advertisement