Page 55

5,40%

10,00%

2,10%

0,00%

Тежка

Умерена

Лека

Без кашлица

Фиг. 2. Храчки събирани през 1-ви, 2-ри и 3-ти ден.

При пушачи също беше получена висока статистически значима разлика между количеството на храчките, отделени през 1-вия ден от ле25 20.73 чението (средно: 18.5ml) и тези отделени през TUSSAVIT® ЗА ЛЕЧЕНИЕ 19.09 20 2-рия (средно: 26.179ml) (p=0.000) и 3-тия ден НА КАШЛИЦА 16.55 (средно: 27.464ml) (p=0.001). Малкото следва- ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА 15 що повишение на средните стойности от 2-ри СИСТЕМА С РАЗЛИЧНА ЕТИОЛОГИЯ 10 до 3-ти ден не беше статистически значимо (p=0.417). Средните стойности бяха значително 5 по-високи от медианата, показващи, при някои Tоракална Медицина 0 пациенти, значително по-високи количества от Том III, март 2011, бр.1 ДЕН 1 ДЕН 2 ДЕН 3 Малкото намаляване на(вотделените храчки другите. Тези пациенти бяха отговорни за средХрачки ml) от 20.73ml на 2-ри ден до 19.09ml на 3-ти ден не ни стойности на 11-ти ден дори по-високи от тези на 4-ти ден. беше статистически значимо (p=0.173). При непушачи бяха установени значителни 100В началото на лечението с Tussavit® храчките, разлики между 1-ви и 2-ри ден (средно: 15.5ml основно от мукоиден тип, се отделяха при 65% 80 от пациентите. При 33,3% от пациентите способ- до 17.78ml; p=0.008), и между 2-ри и 3-ти ден 60 ността да отделят секрет беше много лоша. От- (средно: 17.78ml до 14.577ml; p=0.031), но не и между 1-ви и 3-ти ден (средно: 15.5ml до 14.57ml; делянето на храчки леко са повиши до 68,1% на 40 p=0.528). Най-общо, количеството отделен се4-ти ден и намаля до 25,8% на 11-ти ден. 20 Резултатите от функционалното изследване на крет беше видимо по-голямо при пушачи, откол0 дишането от три независими изследвания по- кото при непушачи. Това от една страна може казаха малко повишение наИзлекувани ФЕО1 (FEV1) (сред- да е поради известната по-висока продукция на Подобрение но: 2.469 до 2.552) и ФВК (FVC) (средно: 3.120 до секрети при пушачи, провокирана от дразненето 4 ден: с подобрение: 91.6%; излекувани: 8.4%малко на лигавицата на респираторния тракт. 3.196) от началото до 4-ти ден, и след това 11 ден: с подобрение: 35.1%; излекувани: 64.9% За съжаление не беше изследвано количество увеличение от 4-ти до 11-ти ден (средно: 2.588 за храчки при започване, така че повишеното отFEV1; 3.237 за FVC). делено количество не можеше да бъде припиОценка на първичния параметър за ефисано напълно на лечението с Tussavit®. От друга касност. 4,10% 44,30% страна при пушачите експекторацията нарасна Като параметър за първична ефикасност Умерена още повече от 2-ри до 3-ти ден, което ни дава Много добра на клиничния отговор след три дни лечение с 80,00% основание да смятаме, че Tussavit® изглежда е 74,20% Добра Tussavit® сироп за кашлица беше избран, дефи70,00% подходящ за засилване на експекторацията при 60,80% 59,20% клиничен успех (клинично ниран, като излеку51,60% 60,00% ване и подобрение) или клиничен неуспех, по пушачи. 50,00% По отношение на спирометрията, от данните в 37,10% отношение на симптомите на кашлица. Параме40,00% 24,10% подгрупите на пушачите срещу непушачите, не 30,00% търът за първична ефикасност беше изследван 20,40% 16,70% беше забелязана значителна разлика при пуша20,00% и при двете популации – 5,40% ITT (всички включени чите между FEV1 и FVC измерени в началото, на 10,00% пациенти, получаващи поне една 2,10%доза от про0,00% 4-ти и 11-ти ден от Т-тест на сдвоени проби. При учваното лекарство) и РР популация (всички непушачи обаче, сравнението на FEV1 между Тежка Умерена Лека Без кашлица включени пациенти с валидна оценка на ефикасността на 4-ти и 11-ти ден и без нарушение на началото и 4-ти ден (p=0.014) и началото и 11-ти ден (p=0.024) значително се промениха по врепротокола на проучването). На 4-ти ден, всички пациенти показаха, че от- ме на лечението. Така изглежда, че при непушаговарят на лечението с пропорции на подобре- чите FEV1 може да се повлияе в по-голяма степен от Tussavit®. В началото (средно: 3.477 срещу 25 ние 91.6% в ITT и 95.9% в PP популацията. 8.4% 20.73 2.948), на 4-ти ден (средно: 3.46 срещу 3.066) и 19.09 (ITT) и 4.1% (PP) от пациентите дори бяха излеку20 16.55 вани. Пропорциите на излекуваните възрастни 11-ти ден (средно: 3.498 срещу 3.087). FVC беше 15 отчетливо по-висок при пушачи, отколкото при и деца бяха 8.8% и 6.4%, съответно в ITT, и 2% и непушачи, докато разликите при FEV1 бяха по10 4.5%, съответно в популацията PP. На 11-ти ден, слабо изразени. всички пациенти имаха отговор с 64.9% излеку5 Общата оценка на ефикасността и безопасвани по отношение на симптомите на кашлица. ността документирана от лекаря беше потвър0 Допълнителни 35.1% от пациентите бяха с подоДЕН 1 ДЕН 2 ДЕН 3 дена от документацията на пациентите. На 4-ти брение. Всички пациенти отговориха на лечениХрачки (в ml) ден, 26.7% от пациентите и 25% от лекарите ето с Tussavit® (Фиг. 3). оцениха ефикасността/безопасността като мноФиг. 3. Отговор по отношение на кашлицата. го добра. Съответстващите пропорции за добра 100 ефикасност/безопасност бяха съответно 50% и 55.8%. В края на терапията (на 11-ти ден), про80 порциите на пациентите и лекарите, оценяващи 60 безопасността/ефикасността като много добра 40 (добра) бяха съответно: (Фиг. 4) За целия период на лечение за максимум 10 20 дни с до максимална доза от шест чаени лъжици 0 на ден не настъпиха сериозни нежелани реакПодобрение Излекувани ции. Двама пациенти (1.7%) развиха общо три нежелани реакции (леко изостряне на хрони4 ден: с подобрение: 91.6%; излекувани: 8.4% 11 ден: с подобрение: 35.1%; излекувани: 64.9% чен гастрит и лека диария при първия пациент,

44,30%

4,10%

оригинални статии

55

Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Advertisement