Page 1

Silkeborg Gymnasium

Mål og strategi 2010 – 2013 Status 2012 – 2013


Billeder fra ”HAIR” – opført april 2012

Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical ”Hair”, og der er Street-art fra Paris, Berlin og San Francisco, fotograferet af elever og lærere på studierejser og på besøg hos kontaktskoler. Street art vises i skoletiden i D-gangen kontinuerligt via en projektor.

2


Indholdsfortegnelse * 1

Intro til ”Mål og strategi 2010-2013” - Status

4

2

Nøgleområder 2010 - 2013

5

2.1 2.2

Videreudvikling af studieretningsgymnasiet Undervisningsmiljø

5 8

3

Øvrige særlige indsatsområder

3.1

Sprog og sprogundervisning.

9 9

3.2

Internationalisering

18

3.3

Det sociale liv på skolen

24

3.4 Kompetenceudvikling

31

3.5

36

Fastholdelse og støtte

3.6 Naturvidenskab

38

4

Evaluering og kvalitetssikring

58

5

Fysiske rammer

60

3


1. Introduktion til ”Mål og strategi 2010 – 2013 - Status” Hermed foreligger ”Mål og strategi 2010-2013” for Silkeborg Gymnasium. Da der efterhånden er tale om et ganske omfattende materiale, har vi valgt at opdele planen i to særskilte hæfter - en status for skoleåret 2012 – 2013 og mål og planer for 2013 – 2014. Statusdelen rummer bl.a. en afrapportering af nøgleområderne for perioden 2010 – 2013 *

Videreudvikling af studieretningsgymnasiet

*

Undervisningsmiljø

Men områderne vil fortsat være vigtige indsatsområder og indgår således i de nye planer. Statusdelen rummer endvidere afrapportering af 6 øvrige særlige indsatsområder, nemlig: *

Sprog og sprogundervisning.

*

Internationalisering

*

Det sociale liv på skolen

*

Kompetenceudvikling

*

Fastholdelse og støtte

*

Naturvidenskab

4


2. Nøgleområder 2010 – 2013 2.1.

Videreudvikling af studieretningsgymnasiet Et af hovedformålene med gymnasiereformen fra 2005 var at etablere et gymnasieforløb, der er præget af samspil mellem fagene – dels for at optimere elevernes faglige udbytte, og dels for at skabe sammenhæng i en skolehverdag, der ellers kan forekomme fragmenteret. I forbindelse med reformen blev der skabt tre ny arenaer for samspil mellem fagene; almen studieforberedelse (AT), almen sprogforståelse (AP) samt naturvidenskabeligt grundforløb (NV), og hidtil har ressourcerne primært været fokuseret på at få etableret fagligt samspil inden for disse nye områder. I det forløbne skoleår er indsatsen i forhold til det øvrige samspil mellem fagene i studieretningerne forstærket - herunder toning af alle de obligatoriske fag (fællesfagene), så fx også dansk- og historieundervisningen afspejler studieretningen.

Status for skoleåret 2012 – 2013 Studieretningssamarbejde og elevmedbestemmelse Der er de seneste to skoleår i samtlige 1g-klasser gennemført særlige møder mellem eleverne og lærerne i studieretningsfag samt i dansk, historie og engelsk. Møderne har haft til formål at udvikle studieretningssamarbejdet og samtidig medvirke til øget elevmedbestemmelse. Tilbagemeldingen er, at eleverne og flertallet af lærerne oplever, at møderne er relevante. Studieretningssamarbejde og gymnasiefremmede En gruppe lærere har med ministeriel støtte udviklet og afprøvet forløb med vægt på studieretningssamarbejde og gymnasiefremmede elever. Gruppen har udvekslet erfaringer med andre gymnasier og deltaget i et forskningsprojekt under Københavns Universitet om gymnasiefremmede. Det ministerielle projekt blev afsluttet i efteråret 2012, og der er i foråret 2013 nedsat en gruppe, der skal udtænke, hvorledes erfaringerne fra netværksarbejdet kan udvikles til en fortsat indsats i forhold til elever, der har brug for særlig støtte i forhold til et studieliv på gymnasiet. Toning af (fælles)fag Udviklingsgrupper i fagene dansk, engelsk, historie, oldtidskundskab og religion har tidligere udviklet idéer til de respektive faggrupper med henblik på at udbrede toning af fagene. Der har i skoleåret 2012 - 2013 været nedsat tilsvarende udviklingsgrupper i samfundsfag, biologi og fysik, hvorved der har været fokus på toning i alle de fag, som alle elever har. Studieretningssamarbejde og profilering af studieretninger Der har i det forløbne skoleår været fokus på gennemførelse af mere

5


studieretningssamarbejde, og på en tydeliggørelse af profilerne for de enkelte studieretninger. Der er nedsat en projektgruppe, der fungerer som katalysator for udviklingen, og som sparer med andre gymnasier samt forskere fra Syddansk Universitet om udvikling af studieretningssamarbejdet. Projektgruppens arbejde støttes af Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektgruppen har bl.a. analyseret profilerne for de enkelte studieretninger og har gennemført interviews med elever fra samtlige studieretninger, som kan indgå i et forestående arbejde med at lave beskrivelser af de enkelte studieretninger. Der har været følgende mindstekrav til toning af studieretninger samt til omfanget og karakteren af studieretningssamarbejde: 1

Mindst to studieretningsprofilerende samarbejder pr. semester. - Forløbene skal samlet være på mindst 10 lektioner - Mindstekravene gælder for 4 semestre pr. studieretning (fra forårssemesteret i 1g til efterårssemesteret i 3g) - Forløbene skal være tværfaglige eller fagintegrerende

2

Fællesfag skal tone i forhold til studieretningen mindst én gang pr. semester (hvis faget ikke indgår i ovennævnte samarbejde)

Der er i forlængelse af ovenstående samarbejder etableret et system til videndeling mellem lærerne om studieretningssamarbejde. Erfaringsopsamling fra andre gymnasier Der er bl.a. blevet indhentet erfaringer fra andre gymnasier vedrørende studieretningssamarbejde, innovation, talentarbejde, sammenhæng i uddannelseskæden mv. gennem ovennævnte netværkssamarbejde om studieretningssamarbejde og ved at pædagogisk udvalg har besøgt fire gymnasier i København. Skriftlighed Udviklingen af skriftlighed har i det forløbne skoleår primært foregået i regi

6


af det ministerielt støttede projekt ’FUSG på Silkeborg Gymnasium’(Fortsat Udvikling af Skriftlighed på Gymnasiet). En projektgruppe har bl.a. arbejdet med følgende indsatsområder: *

Implementering af progressionsplan.

Der er blevet implementeret en ny progressionsplan vedrørende udvikling af elevernes skriftlige kompetencer. Dette indebærer bl.a., at 1g-klasserne har skrevet dansk-historieopgave. Desuden er progressionsplanen blevet revideret – bl.a. med henblik på forkortelse af grundforløbet. *

Udvikling af ”handybags”, der har til formål at fremme udbredelsen af ’ny skriftlighed’.

Afvikling af elevtid på skolen Alle elever i 1g og 2g har fortsat fået indlagt skrivelektioner i skemaet, hvor elever afvikler elevtid på skolen med tilstedeværelse af læreren som vejleder i skriveprocessen. Det har for 3g-hold været muligt at ønske skrivelektioner.

Lektieudviklingsprojekt - LUP Idéerne fra LUP, der blev afviklet i skoleårene 2010-12, er formidlet – bl.a. via Håndbogen i form at et punkt kaldet ”Lektiesamtaler” og et ark med inspiration til forskellige foki vedr. lektier, som kan anvendes i den daglige lektiegivning og i forbindelse med lektiesamtalen. Sammenhæng i uddannelseskæden Med henblik på at øge gymnasielæreres viden om, hvordan eleverne arbejder i grundskolen, og hvilke kompetencer eleverne erhverver i grundskolen, samt med henblik på at øge grundskolelærernes viden om gymnasiet, er der i samarbejde med Silkeborg Kommune indledt et projekt, hvor dansklærere fra gymnasiet og grundskolen overværer hinandens undervisning, afdækker overgangsproblemer i dansk samt udvikler materialer til brug ved overgangen til gymnasiet. Der er ansøgt om, at projektet bliver tilknyttet et forskningsprojekt i regi af Ministeriet for Børn og Undervisning. Se også afsnittet om sprog og sprogundervisning.

7


Akademiet for Talentfulde Unge Silkeborg Gymnasium har i samarbejde med en række gymnasier udviklet Akademi for Talentfulde Unge i Region Midt. Det er et ’talentakademi’, som tilbyder særlige forløb for talentfulde elever. Tilbuddene dækker alle faglige hovedområder. Silkeborg Gymnasium har nu 10 1g-elever og 4 2g-elever, der er optaget på akademiet. De offentlige foredrag, som har været afholdt af lærere fra Silkeborg Gymnasium, har hver haft deltagelse af 30-40 elever fra akademiet, idet de unge talenter er kommet til Silkeborg fra store dele af Region Midt. Science Talent College Silkeborg Gymnasium har fået optaget 5 elever på Science Talent College, som er et to-årigt forløb (forår 2012-forår 2014) for elever, der er særligt dygtige til matematik og naturvidenskab. Optagelse på Science Talent College betyder bl.a. deltagelse i 8 camps på 3-4 dage, som afvikles på det naturvidenskabelige talentcenter i Sorø. Science Talent College-aktiviteterne er i 2013-14 afviklet planmæssigt, og eleverne fra Silkeborg Gymnasium er meget begejstrede for projektet.

2.2.

Undervisningsmiljø Der er både i 2010 og i 2011 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium med deltagelse af 85 % af eleverne. Besvarelserne vedrørende det sociale miljø tegner overordnet et positivt billede af Silkeborg Gymnasium, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at 96 % af eleverne giver udtryk for, at de for det meste har det godt i klassen, og ved at 93 % af eleverne mener, at der er en positiv social kontakt mellem lærere og elever. Undersøgelsen peger dog også på en række udfordringer, idet nogle elever oplever en hård omgangstone, og at man kunne være bedre til at støtte

8


hinanden. Desuden er omkring 1/3 af eleverne ikke tilfredse med de sociale aktiviteter på skolen.

Status for skoleåret 2012 – 2013 Undervisningsmiljøvurdering Der er i december 2012 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium. Samtlige elever i 2g og 3g har haft mulighed for at deltage i evalueringen, og undersøgelsen har 777 respondenter svarende til 88 % af de 883 mulige. Besvarelserne i januar 2012 tegner overordnet det samme positive billede af Silkeborg Gymnasium som de forudgående undersøgelser. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at 95 % af eleverne giver udtryk for, at de for det meste har det godt i klassen, og at 97 % af eleverne oplever, at lærerne viser respekt over for eleverne. I forhold til klasser med særlige udfordringer har skolen støttet sociale aktiviteter iværksat af team/klasselærer.

3. Øvrige særlige indsatsområder 3.1.

Sprog og sprogundervisning Sprog og sprogundervisning har i perioden 2009 – 2013 været et af Silkeborg Gymnasiums nøgleområder.

Status for skoleåret 2012 – 2013 Sproggruppen Sproggruppen, som nu er en veletableret institution på Silkeborg Gymnasium, rummer repræsentanter for såvel de moderne som de klassiske sprog. Sproggruppen har været aktiv på en række centrale områder i det forgangne skoleår. Den har dels haft ansvaret for, i samarbejde med ledelsen, at udvikle, igangsætte og forestå den praktiske gennemførelse af initiativer inden for området sprog og sprogundervisning, bla. ”Sprogdagene” jf. nedenfor. Sprogdagene Sprogdagene blev afviklet i uge 41. Målgruppen var i år primært 2g-elever (bortset fra kinesisk), som inddrog

9


både 1g- og 2g-elever, og engelsk som afholdt foredrag for 3g engelsk Aniveau). Hvert fremmedsprog fik tildelt en lektion til afholdelse af en "sprog- og kulturseance" i auditoriet. De medvirkende fremmedsprog var i år engelsk, tysk, spansk, kinesisk, fransk samt latin/ græsk. Faggrupperne planlagde selv indholdet af lektionen (ud fra et fastlagt budget), og det endelige program blev følgende: *

Engelsk Jesper Trier Gissel fra Nørgaards Højskole fortalte om Shakespeare.

*

Fransk To ”rigtige” franskmænd Maëlle og Pierre underviste og underholdt med frankofoni-spil, klichéer og ord-auktion.

*

Kinesisk Foredragsholder fra organisationen Morning Tears; en organisation der driver centre, som hjælper kinesiske børn, hvis forældre sidder i fængsel eller er blevet henrettet.

*

Græsk/latin Tidligere docent ved AU Ole Thomsen talte om den antikke komedie og dens efterliv.

*

Tysk Torben Steno med foredraget "Mit elskede Tyskland!” Tyskland er, uanset om vi vil det eller ej, en del af vores kulturarv. Vi minder meget mere om dem end vi tror. Denne problematik var det centrale i Stenos foredrag.

*

Spansk Hans Erik Rasmussen fortalte om den danske koloni i Argentina. Omkring år 1900 rejste 13.000 danskere til Argentina. Knap halvdelen blev og skabte en koloni med skoler, klubber og kirker.

10


Sprogzonen kom - som altid - på besøg og underholdt og underviste 1geleverne som optakt til AP-eksamen i slutningen af grundforløbet. Sprogkonkurrencer *

Juvenes Translatores I skoleåret 2012 - 2013 var Silkeborg Gymnasium for tredje år i træk blandt de 13 danske gymnasier, som ved lodtrækning blev udvalgt til deltagelse i EUs oversættelseskonkurrence, Juvenes Translatores. Desværre faldt vores skoles deltagelse i konkurrencen på, at ingen 1gelever blev indstillet til konkurrencen af deres sproglærere. I det kommende skoleår vil den ansvarlige for Juvenes Translatores gøre en ekstra indsats for at få sprogkollegerne til at tilmelde elever til konkurrencen.

Silkeborg Gymnasiums sprogelever har klaret sig godt i konkurrencen i de sidste par år. Ingen har endnu vundet konkurrencen, men flere elever har modtaget et diplom for at være blandt de 10 % bedste oversættere i konkurrencen. * Franskkonkurrencer. På fransk-hjemmesiden på EMU'en har interesserede franskelever mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer, som f.eks. oversættelse, fristil, billedbeskrivelse, faktatjek af forskellige kulturelle franske fænomener. En repræsentant for faggruppen i fransk har stået for information af franskeleverne om denne mulighed. ”Den sproglige udfordring” To gange om året er der mulighed for at deltage i skolens sprogkonkurrence. Her stilles der en sproglig udfordring, hvor eleverne dyster i en kreativ opgave inden for dansk eller fremmedsprog. I år, har eleverne bl.a. skullet lave et indlæg om, hvorfor det er vigtigt at lære et fremmedsprog; her i foråret, har de skullet oversætte deres yndlings

11


udenlandske sang eller yndlings udenlandske digt fra fremmedsprog til dansk, så de havde mulighed for at dele sangen / digtet med alle deres venner. Vinderen i de to konkurrencer blev præmieret, og deres arbejde blev lagt ud på skolens hjemmeside. Ekskursioner Alle ansøgninger til ekskursioner er blevet imødekommet. Der har ikke været ekstraordinært stort felt af ansøgninger fra fremmedsprogene.

D-gangen som sprogfløj Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave rent visuelt og fysisk at profilere sprog og sprogundervisningen gennem indretning af D-gangen som en særlig sproggang. Arbejdsgruppen er i løbet af skoleåret kommet lagt i sit arbejde. Kunstneren ”Mormor” har således malet et værk direkte på væggen, en gruppe fra Teknisk Skole i Silkeborg, skilte- og bygningsmalerne, har skabt et værk fyldt med ord repræsenterende forskellige sprog

12


og fra en projektor vises kontinuerligt street-art fra forskellige storbyer i verden, fortograferet af vore egne lærerer og elever – som fx her fra San Francisco

Udsmykningen af D-gangen fortsætter i det kommende skoleår. Se ”Mål og planer 2013-2014” Efteruddannelsesprojekt ”Sprogundervisning og it” Sproggruppen og ledelsen er fortsat i gang med drøftelser af, hvorledes sproglærerne kan opkvalificeres inden for området undervisning og it. Drøftelserne har ikke resulteret i konkrete samlede og mere overordnede efteruddannelsesinitiativer i dette skoleår, men det er et område, som fortsat er højt prioriteret blandt sproglærerne, hvoraf nogle har deltaget i kurser inden for området udbudt af eksterne kususudbydere.

Det har således i år været lagt ud til de enkelte faggrupper at arrangere kurser, der mere fagspecifikt har kunnet opkvalificere den enkelte lærer i forhold til anvendelsen af moderne medier og it i undervisning i netop deres fag. Pædagogisk dag for sproglærerne ved Silkeborg Gymnasium Med henblik på at evaluere indsatsområdet ”Sprog og sprogundervisningen” afholdt Sproggruppen i februar måned pædagogisk dag for sproglærerne ved Silkeborg Gymnasium.

13


Dagens fokus var bla. forslag til fremtidige sprogprojekter med udgangspunkt i erfaringerne fra de sidste 3 års arbejde med sprog som indsatsområde. Blandt programpunkterne var * Evaluering af sprogdagene hidtil og visioner for fremtidige sprogdage. * Fokus på Almen sprogforståelse – faglighed og pædagogik. * Foredrag ved Rune Lykkeberg om temaet ”Sprog, medier og spin”. * Fernisering på D-gangen 68 lærere deltog i arrangementet – fremmedsprogs- og dansklærere. Det besluttedes at arbejde for at en pædagogisk dag for sproglærere bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Samarbejde med grundskolen Det var planen i indeværende skoleår, at sproggruppen ville realisere planerne om at afholde et stormøde med fremmedsprogslærere fra Silkeborg Gymnasium samt kommunens grundskoler. Formålet med dagen skulle være erfaringsudveksling om elevernes sproginteresse og –bevidsthed bla. med fokus på overgangen fra folkeskole til Gymnasium. I lyset af vedtagelsen af projektet ”Sprog Bygger Bro”, som er bevilget af Region midt, og hvor Silkeborg Gymnasium er en del af projektledelsen, er det besluttet, at ovennævnte samarbejde kommer til at ske i regié af ”Sprog bygger bro” idet indholdet i dette projekt svarer til de oprindelige tanker bag ovennævnte samarbejdsinitiativ.

Samarbejde inden for tyskfaget De gode erfaringer fra samarbejdet mellem gymnasiets og folkeskolens

14


tysklærere med henblik på at kaste lys på overgangsproblematikkerne i faget tysk fra grundskole til gymnasium arbejdes der videre med i tyskfaggruppen på gymnasiet. I skoleåret 2012 – 2013 har fire tysklærere fra Silkeborg Gymnasium været på besøg på Hvinningdal Skole henholdsvis Langsø Skolen for at se nogle tysktimer og høre om erfaringer med tyskundervisningen i folkeskolen. Tysklærere fra de to folkeskoler kom på genbesøg på SG og overværede undervisning på forskellige niveauer. Kinesisk på A-niveau Der har også i dette skoleår været interesse i at læse kinesisk på A-niveau. I skoleåret 2012 – 2013 startede 33 nye 1g’ere med kinesisk som sprog 2, og eleverne blev fordelt på 2 hold.

SG Master Class Sprog Det er besluttet at igangsætte projekt ”SG Master Class Sprog”. Ligesom der findes tilbud til særligt talentfulde elever inden for de naturvidenskabelige fag, er det gennem projektet ”SG Master Class Sprog” besluttet at give de samme muligheder for talentpleje inden for sprog. Master Class Sprog er en platform for talenter inden for sprogene engelsk, spansk, tysk og fransk, som har til formål at styrke elevernes faglige og metodiske refleksionsniveau inden for feltet. For den enkelte elev vil deltagelse i projektet betyde, at eleven med sin særlige indsats vil få mulighed for at blive en af de bedste, fordi potentialet stimuleres. Master Class Sprog vil det første år have talestrategier og mundtlig sprogfærdighed som tema. I et samarbejde med Århus Universitet skal skræddersys et forløb til det enkelte sprogfag, hvor eleverne præsenteres for såvel teoretiske som praktiske strategier til at optimere deres kommunikative kompetencer i mundtlig sprogfærdighed. Kurserne sigter mod, at eleverne senere skal have mulighed for et ophold af op til en uges varighed i det pågældende land, hvor eleven indkvarteres privat og følger undervisning på et lokalt gymnasium. Fire sproglærere styrer projektet som i dette skoleår er i planlægningsfasen.

15


Sprogfag og sprogundervisning på hjemmesiden Sprog og sprogundervisning har også i dette skoleår haft en markant profil på skolens hjemmeside. Området har fået en selvstændig kolonne på hjemmesidens forside, hvor en række underpunkter optræder. Den web-ansvarlige repræsentant for sproggruppen har fulgt op på denne sprogkolonne i løbet af året, bla gennem løbende kontakt med de enkelte sprogfag (bl.a. op til faggruppemøder) og ved at minde om sprogfagenes mulighed for at bidrage med materiale til et eller flere af de temaer som præsenteres på hjemmesiden. ”Sprog Bygger Bro”, Region midt har i 2012 bevilget et større beløb til udvikling og igangsættelse af projektet ”Sprog bygger bro” I et samarbejde mellem Silkeborg Gymnasium, Risskov Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole, Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium og Uddannelsescenter Holstebro er blevet nedsat en projektgruppe, som over en 3-årig periode har til opgave at udvikle undervisningsformer og undervisningsmaterialer på de merkantile uddannelser samt en model for brobygningssamarbejder mellem grundskole og det gymnasiale niveau.

Projektet indskriver sig i den nationale, uddannelsesmæssige debat om fremmedsprog som en nødvendig, men overset, kompetence. Siden gymnasiereformen 2005 har antallet af elever med mere end ét fremmedsprog været markant dalende. Det er en bekymrende udvikling i et lille land som Danmark, der skal kunne begå sig globalt - både kulturelt og økonomisk - og denne bekymring deles af både erhvervslivet og de sprogfaglige organisationer. Med projektet ønsker ovennævnte skoler at sætte fokus på fremmedsprogene tysk, fransk, spansk og engelsk og disses betydning for, at unge mennesker kan agere kompetent i en global virkelighed. Der skal arbejdes med en

16


model, der kan skabe sammenhæng mellem de kompetencer, eleverne opnår på de forskellige skoleniveauer og som dermed samlet vil styrke deres sproglige kompetencer og kulturforståelse, således at de på et kvalificeret grundlag vil kunne træffe videre uddannelsesmæssige valg, hvad enten de vælger at fortsætte med en teoretisk uddannelse eller de vælger at engagere sig i erhvervslivet. To lærere for Silkeborg Gymnasium er med i projektgruppen, og de udgør samtidig projektledelsen. Projektet løber fra 1. matrts 2013 – 1. april 2016.

Sprogcamp I week-end’en d. 26. – 27. januar blev afholdt en såkaldt ”Sprogcamp” på Hjørring Gymnasium for 130 elever fra hele landet, som har lyst og talent for at bringe deres sprogkundskaber op på et nyt niveau. Sprogcampens formål er at styrke interessen for fremmedsprog, og temaet/opgaverne var i år markedsføring af produkter for en række firmaer

17


- fx rejser, cremer sofware mv. Silkeborg Gymnasium stillede med 15 elever, som sammen med elever fra andre gymnasier og på forskellige sprog dystede sammen og mod hinanden inden for forskellige konkurrencer, og på de vindende hold i hhv. fransk, kinesisk og klassiske sprog, var elever fra vores skole repræsenteret, ligesom vores kinesisk-elever vandt en specialkonkurrence ved siden af hovedkonkurrencerne.

3.2.

Internationalisering Den internationale dimension i undervisningen og internationalisering har været et nøgleområde på Silkeborg Gymnasium i perioden 2009 – 2012, og internationalisering har også i skoleåret 2012 – 2013 været et centralt indsatsområde.

Status for skoleåret 2012 – 2013

International arbejdsgruppe Den internationale arbejdsgruppe, som blev etableret i sidste skoleår, har i indeværende skoleår fortsat sit virke. Gruppen består af 5 lærere med hvert deres arbejdsområde, samt den uddannelseschef, som er tilknyttet gruppen. Internationale studieretninger 1. Den samfundsfagligt tonede studieretning Interessen for den internationale studieretning, som blev udbudt i

18


skoleårene 2009 – 2010, 2010 – 2011 og 2011 - 2012 med studieretningsfagene Engelsk (A), Samfundsfag (A), Naturgeografi (B) og Matematik (B) har været så stor, at den også er blevet oprettet i skoleåret 2012 – 2013. På baggrund af de senere års erfaringer med denne studieretning må vi efterhånden betragte den som etableret på Silkeborg Gymnasium. 2. Den supersproglige studieretning Silkeborg Gymnasiums satsning på det internationale område kom i skoleåret 2010 – 2011 og 2011 – 2012 konkret til udtryk i, at eleverne fik tilbud om optagelse på en international studieretning med en sproglig dimension – en såkaldt ”Supersproglig international studieretning”. Tilslutningen var så stor, at studieretningen blev oprettet, og den er også blevet oprettet i skoleåret 2012 – 2013. Tilsvarende den samfundsfagligt tonede studieretning må vi betragte den supersproglige studieretning som etableret på Silkeborg Gymnasium. ”Bridges through History with Maths” De 7 europæiske gymnasier, som for 3 år siden etablerede et samarbejde om projektet ”Bridges through History with Maths”, og hvor Silkeborg Gymnasium deltager, har i dette skoleår afsluttet Comenius-projektet.

Kontaktskoler og kontaktskolenet Det har været en målsætning for skolen at få etableret et net af kontaktskoler både i Europa og globalt. Den internationale arbejdsgruppe har i dette skoleår arbejdet videre med disse planer. Målsætningen er at opsøge og opdyrke kontakter til gymnasiale uddannelser i udlandet.

19


En kontaktliste er blevet udarbejdet. Den ligger på hjemmesiden og den udbygges løbende, når nye kontakter kommer til. Gymnasiesamarbejde om internationalisering På initiativ fra Silkeborg Gymnasium er der etableret et mininetværk bestående af Silkeborg Gymnasium, Egå Gymnasium, Risskov Gymnasium og Marselisborg Gymnasium. Netværket har som målsætning at sætte fokus på erfaringsudveksling, gensidig inspiration og samarbejde om konkrete projekter i relation til internationaliseringsbestræbelserne på den enkelte institution. Netværket har afholdt møder, hvor bla. udvekslingsordninger, studierejser, studieophold i udlandet, opdyrkning og vedligeholdelse af internationale kontaktnet mv. har været på dagsordenen.

”Internationalisering på hjemmebane” Region Midt har i foråret 2013 godkendt udviklingsprojektet "Internationalisering på hjemmebane". Silkeborg Gymnasium deltager i dette projekt sammen med Egå Gymnasium, Herning Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Viborg Katedralskole. Fokus i projektet er at inddrage det internationale i undervisningen - uden at elever og lærere behøver rent fysisk at forlade landet. Der skal arbejdes med at udvikle og afvikle virtuelle tværfaglige undervisningsforløb. Der skal inddrages viden, undervisere og elever fra andre lande. Der skal arbejdes med, hvordan denne type undervisning bedst fungerer. Skal vores elever være online samtidig med udenlandske elever, eller er det mere optimalt at udarbejde fx screencast, som eleverne i udlandet kan se, når det passer ind i deres skema? Mange pædagogiske modeller skal afprøves i denne sammenhæng. Projektet løber fra 1. marts 2013 til 1. april 2016. Udvekslingsprojekt med Convitto Nazionale Umberto I i Torino. Samarbejdet med Convitto Nazionale Umberto I i Torino er af forskellige praktiske grunder ikke som planlagt blevet videreført i 2012 – 2013, men

20


Silkebog Gymnasium har fået henvendelse fra skolen i Torino med henblik på genoptagelse af samarbejdet. Samarbejde med Shijiazhuang No.1 High School i Kina. Der arbejdes fortsat på, at få en gruppe elever og lærere og repræsentanter for ledelsen fra Shijiazhuang No.1 High School i Kina på besøg i Silkeborg. Når det forhåbentlig lykkes i efteråret 2013, vil det blive drøftet, hvorledes den samarbejdsaftale, som blev underskrevet i marts 2011, konkret vil kunne udmøntes i forskellige former for udveksling, studiebesøg mv. mellem de to gymnasier.

Kinesisk på skemaet Region MIDT godkendte i april måned 2011 projektet ”Kina på skemaet”. I efteråret 2011 blev nedsat en projektgruppe med repræsentanter for gymnasiet, grundskolen og Silkeborg Erhvervsråd.

I skoleåret 2012 – 2013 har gruppen arbejdet videre med udvikling af faget ”Kina på skemaet” i grundskoleregi. Omkring 30 elever har fulgt faget, og de forskellige lektioner er dels blevet afholdt på lokale folkeskoler, dels på gymnasiet.

21


Faget ”Kinesisk områdestudium” – et valgfag på c-niveau i gymnasiet – fik desværre ikke tilslutning nok til at det kunne oprettes. Faget udbydes igen i skoleåret 2013 – 2014. Samarbejde om kinesisk sprog, kultur og samfundsforhold i kommunalt regi Det var planerne, og vi havde forventet, at sidste års studietur, med deltagelse fra Silkeborg kommunes skoleafdeling, to folkeskoler, Silkeborg Gymnasium og Erhverv Silkeborg til Beijing og til Shíjiāzhuāng i provinsen Hébêi i Kina, hvor der blev indgået hensigtsaftaler med Shíjiāzhuāng kommune og Shíjiāzhuāng Foreign Language School, havde resulteret i et besøg fra Kina i Silkeborg. Det er imidlertid indtil videre ikke lykkedes at få arrangeret et sådant besøg, men der arbejdes i 2013-2014 videre på sagen. Studierejser og Almen studieforberedelse. De traditionelle studierejser i 2g indgår hver især i et AT-forløb med dertil knyttede lektioner. I studierejserne deltager 2 lærere – som regel er det lærere, som underviser i studieretningsfagene. Dette giver studierejserne en særlig faglig profil og er samtidig med til at udbygge det tværvidenskabelige samarbejde mellem fagene. Den kobling mellem AT og studierejser er blevet videreført i skoleåret 2012 – 2013.

International konference på intranettet Et element i det internationale udvalgs arbejdsområder er at vedligeholde og udvikle en international konference på skolens intranet. Via denne konference formidles information om internationale aktiviteter, henvendelser fra skoler i andre lande vedr. samarbejde, nyhedsbreve fra Comenius etc. Konferencen skal fungere som et ressourcested for de lærere som søger inspiration til internationalt samarbejde og/eller til at tilføre deres undervisning en international dimension. En repræsentant for den internationale arbejdsgruppe bestyrer konferencen.

22


Skolens hjemmeside Information om Silkeborg Gymnasium kan nu findes på hjemmesiden på særlige sider på hhv. engelsk, tysk, fransk og spansk. Samarbejde med skoler i San Francisco-området I marts 2013 besøgte en delegation fra Silkeborg Gymnasium bestående af ledelses- og lærerrepræsentanter 2 high-schools i Palo Alto syd for San Francisco, hhv. ”The Woodside Priory School” og ”Mento – Atherton High Scool”. Besøgene havde til formål at etablere kontakt med henblik på et fremtidigt samarbejde mellem Silkeborg Gymnasium og de to skoler, bla. med henblik på elev- og lærerudveksling. Allerede i skoleåret 2013 – 2014 er der arrangeret besøg: Vores supersproglige studieretning skal indkvarteres hos elever og forældre fra ”The Woodside Priory School”, og de skal med deres værtselever gå i skole nogle dage på det amerikanske gymnasium.

Samarbejde med ”Long Road Sixth form College” I november 2012 afholdt ledelsen på Silkeborg Gymnasium et ledelsesseminar i Cambridge, og knyttede ved den lejlighed kontakt til ”Long Road Sixth form College” for at drøfte mulighederne for et fremtidig samarbejde mellem vore to skoler. I marts 2013 var der genbesøg i Silkeborg, og det blev besluttet at etablere et sådant samarbejde, hvis konkrete udformning vil tage form i det kommende skoleår.

23


3.3. Det sociale liv på skolen

Status for skoleåret 2012 – 2013 Tværgående elevaktiviteter *

Fællesarrangementer Fællesarrangementerne, som afholdes på tværs af klasser og årgange, tilrettelægges, så eleverne herigennem tilbydes information, oplevelser etc. som ligger ud over den skemalagte undervisning. I skoleåret 2012 – 2013 er afholdt følgende fællesarrangementer: * Malene Charlotte Larsen: ”De sociale medier og dig”. Sociale netværkssider såsom Facebook og Twitter har gennem de seneste år oplevet en eksplosiv vækst, ikke mindst blandt de unge. Men hvilke konsekvenser har de sociale medier for de unges identitetsdannelse? Og for de sociale fællesskaber, de unge indgår i? Disse spørgsmål var i fokus i dette foredrag af kommunikationsforskeren Malene Charlotte Larsen fra Aalborg Universitet. Det var et foredrag, som dels blev afholdt for 1g- og 2g-eleverne, dels for interesserede forældre om aftenen. Foredraget blev afholdt med økonomisk støtte fra Forældreforeningen.

* Mads Holm Iversen: ”Fra Mao til money” I dette multimedieforedrag tog Kina-eksperten Mads Holm Iversen eleverne med på en hæsblæsende rejse gennem tiden fra Mao's kommunistiske Kina og videre gennem de politiske og økonomiske reformer, der har gjort Kina til verdensmester i økonomisk vækst. Foredraget var særdeles afvekslende, og de historiske hovedlinjer blev krydret med personlige beretninger, musiske indslag samt fotografier og video fra det kinesiske hverdagsliv i provinsen såvel som i storbyen.

24


* Clement Kjersgaard: ”Det amerikanske præsidentvalg” Som optakt til præsidentvalgsaftenen den følgende uge gæstede en særdeles veloplagt Clement Kjersgaard Silkeborg Gymnasium for at optegne hovedlinjerne i den amerikanske valgkamp.

Engagementet var højt, spørgelysten blandt eleverne var stor, og Kjersgaards profeti var klar: Obama ville genvinde præsidentposten! * Præsidentvalgsaften Romney eller Obama? Det var det store spørgsmål, da ca. 200 elever mødtes til præsidentvalgsaften i et festklædt Dauditorium. Aftenen indledtes med fællesspisning (amerikansk menu fra kantinen) og amerikansk musik, hvorefter programmet stod på amerikanske quizzer, konkurrencer og liveopdateringer fra valget, ligesom der var mulighed for at hygge sig med et spil poker i ”Las Vegas-hjørnet”.

* Pia Olsen Dyhr: ”Det dansk-kinesiske forhold” Handelsminister Pia Olsen Dyhr besøgte Silkeborg Kommune for at blive orienteret om den lokale Kina-satsning ”Kina på skemaet” og holdt i den forbindelse et oplæg for gymnasiets kinesisk- og samfundsfagselever. Oplægget havde fokus på

25


Danmarks samarbejde med Kina erhvervsmæssigt og politisk, og spørgelysten var stor blandt eleverne, som fik udfordret deres syn på international politik og på Kina som en økonomisk og politisk sværvægter. * ”Sund sex 16+” Foredrag om sund sex for 1g’erne. Arrangementet tog i høj grad afsæt i elevernes egne spørgsmål. * Jens Arentzen Der blev ikke talt meget "Matador”, da en af stjernerne fra samme serie på fascinerende vis stillede sit liv til skue for eleverne. Skuespilleren Jens Arentzen var blevet indbudt og betalt af Forældreforeningen på Silkeborg Gymnasium til at fortælle om skæve unge eksistenser og deres reaktioner og forsvarsmekanismer. Et stærkt og indlevende foredrag. *

Formiddagssamlinger Formiddagssamlingerne er i det forløbne skoleår blevet afviklet efter den nye model, hvor der veksles mellem information, underholdning, konkurrencer og musikalske indslag. Formiddagssamlingerne er blevet populære blandt eleverne, bla, fordi eleverne i formiddagssamlingsudvalget i stor udstrækning er med til at planlægge og afvikle de mange aktiviteter.

*

Musical

Årets store musicaloplevelse var den legendariske musical HAIR som blev til i et kreativt samarbejde mellem lærere og elever. HAIR er historien om det umiddelbare bekymringsfrie årti, hvor hippierne sang om fri kærlighed, stoffer og den ubegrænsede verden, mens virkeligheden banker på i form af Vietnamkrigen og samfundet omkring dem.

26


Silkeborg Gymnasiums udgave af HAIR blev helt ny og med en fantastisk scenografi, som arbejdede med videoprojektioner og masser af store optrin.

HAIR blev opført i april måned og mere end 150 elever deltog enten som sangere, skuespillere, musikere, scenefolk, videoproducenter mv. *

Sprogugen Sprogugen har gennem de senere år etableret sig som en institution på Silkeborg Gymnasium. Sprogugen er omtalt i kapitlet ”Sprog og sprogundervisning”

*

Julekoncert og forårskoncert Årlige tilbagevendende begivenheder er jule- og forårskoncerterne, hvor eleverne fra musikstudieretningerne og andre interesserede elever laver koncert, og udfolder sig på forskellig måde musikalsk. I indeværende skoleår er der afviklet hhv. julekoncert og forårskoncert. Interessen for disse koncerter er stor både blandt elever, lærere og forældre, og koncerterne, som er åbne for øvrige interesserede fra byen, var også i år et stort tilløbsstykke.

27


*

Café ”Skrymer” ”Café-Skrymer-udvalget” har i det forløbne år arbejdet med at lade de 4 årlige fredagsarrangementer have en lidt intim café-stemning over sig i på forhånd definerede temaer, og det er man kommet godt i gang med. ”Café-Skrymer-udvalget” har i forlængelse af de planer afholdt 4 tema-”Skrymer”, nemlig Stand Up, Jul, Halloween og Bordkapring.

*

Gymnasiefesterne Gymnasiefesterne har de sidste år været et tilbagevendende tema både i aktivitetsudvalget og i elevrådet. Skolen bliver i de kommende år så stor, at det næppe vil kunne lade sig gøre at afvikle alle de årlige skolefester efter den velkendte model, hvor alle skolens elever i princippet deltager / kan deltage i festerne.

I dette skoleår er det lykkedes at skabe mere plads ved at Hal 1 og Hal2 er blevet inddraget som stilleområde, og det overvejes om også Hal3 og hal 4 skal inddrages. Der er i år afholdt 3 store fester – inkl. den såkaldte ”Gallafest”, som er for alle – både elever og lærere. Ved ”Gallafesten” er der fællesspisning for elever og lærere, og der er forskellige former for underholdning i løbet af aftenen. *

Temadag: ”Det gode gymnasieliv” Tirsdag d. 2. oktober afholdtes en temadag for alle skolens elever under overskriften ”Det gode gymnasieliv”. Elevrådet og gymnasiets ledelse havde bedt om inspiration til, hvordan livet som gymnasieelev på Silkeborg Gymnasium vil kunne blive endnu bedre. Eleverne blev bedt om at udarbejde et idékatalog med fem gode ideer til ”Det gode gymnasieliv”. Idéerne skulle forklares og begrundes og de skulle være konstruktive og fremadrettede.

28


Blandt de temaer, som eleverne kunne drøfte var bla.: *

Det fysiske miljø (udearealer, undervisningslokaler, fællesområder).

*

Elevindflydelse, herunder elevrådet.

*

Gymnasiefester.

*

Modtagelsen af 1g’erne.

*

Det sociale miljø i frikvartererne.

*

Skrymer-cafeer.

*

Fællesarrangementer (foredrag og lign.) for hele - eller dele af – gymnasiet.

*

Formiddagssamlinger.

*

Frivillige faglige aktiviteter.

*

Sidste skoledag.

De tre bedste idéer (med begrundelser) på hver årgang blev præmieret, og mængden af indkomne forslag var overvældende, så temadagen var en stor succes. Efterfølgende er de mange forslag blevet bearbejdet og nye initiativer på skolen er igangsat i forlængelse af det – se ”Mål og planer – 2013 – 2014”

29


*

Fakultetsarrangementer Der eksperimenters i disse år med alternativer til de store fællesfester. Musikeleverne afholder en fest hvortil kun musikstudieretningerne har adgang, og mediefag afholder den såkaldte ”oSGar”-fest, hvor de forskellige arbejdsgrupper i mediefag præsenteres deres produktioner, og der er præmieuddeling mv. Et nyt skud på stammen af alternative fester er fakultetsfesten for sprog og naturvidenskab i april måned, hvor forfatteren Jan Sonnergaard og stjerneforskeren Anja Andersen holdt foredrag inden fællesspisning og dans. Det er tanken, at fakultetsfesterne fremover skal have en mere fremtrædende plads (jf. ”Mål og planer” 2013 – 2014).

*

Aktiviteter efter skoletid Frivillig undervisning efter skoletid er rettet mod elever, som har særlige interesser på udvalgte områder. Der har i dette skoleår været tilbudt frivillig undervisning i fagene idræt, musik, mediefag og billedkunst.

*

”SGOOP !” Et ny skoleavis – ”SGOOP !” – har set dagens lys i dette skoleår. Avisen, som har to lærere som tovholdere, udgives af en redaktion bestående af en gruppe elever som dels selv skriver artikler, dels indhenter artikler fra andre af skolens elever. ”SGOOP !” henvender sig både til elever og lærere og andre ansatte, og det er et godt initiativ som er medvirkende til at opbygge fælles viden på skolen, styrke debatten og kommunikationen eleverne imellem og mellem eleverne og de forskellige personalegrupper.

30


3.4.

Kompetenceudvikling

Status for skoleåret 2012 – 2013 I lighed med de seneste skoleår har vi også prioriteret intern kompetenceudvikling højt i dette skoleår for at fremme videndeling og samarbejde blandt lærerne. Som et resultat heraf har der været udbudt en række interne efteruddannelseskurser, som lærerne i endnu højere grad end tidligere år har deltaget i. Den samlede arbejdstid til efteruddannelse er således steget med 58 % fra skoleåret 2011-12 til dette skoleår. Fordelingen mellem intern og ekstern efteruddannelse fremgår af figuren nedenfor.

Intern efteruddannelse Den interne pædagogiske kompetenceudvikling har været prioriteret højt både i skolens mange udviklingsprojekter og i efteruddannelsesregi. Som det fremgår af figuren nedenfor har en stor del af den interne efteruddannelse således været med et pædagogisk sigte (1433 timer ud af 2942 timer svarende til 48%).

Som eksempel på intern pædagogisk efteruddannelse kan nævnes:

31


*

Læreren som vejleder - professionalisering af den nye vejlederrolle i de gymnasiale uddannelser Med 2005-reformen er læringsrummet ændret i retning af, at der er mere selvstændigt elevarbejde. Derved bliver vejledning af elever en vigtig del af den almindelige undervisningspraksis. For at kvalificere vejledningen af elever afholdtes et internt kursus i efteråret, som 25 lærere deltog i. Formålet med kurset var at give lærerne redskaber, der kan understøtte arbejdet med at udvikle en praksis, hvor læreren underviser, er sparringspartner og coach. Herigennem skulle kurset bidrage til udvikling af vejledningskoncepter, der er velfungerende ift. elever, og som opleves som professionelle også af lærerne selv. I forlængelse af kurset udviklede en gruppe af lærere en mere formaliseret ramme for vejledning af efterårets 3g-elever i forbindelse med deres studieretningsprojekt.

*

Pædagogisk kursus for nyansatte I lighed med skoleåret 2011-12 afholdtes et tredages seminar for nyansatte lærere uden pædagogikum i september. Målet med seminaret var at give de nye lærere en grundlæggende indførelse i gymnasiedidaktik og -pædagogik. Seminaret tog udgangspunkt i lærernes praksis og var bygget op om en række workshops, hvor kursisterne præsenteredes for didaktisk og pædagogisk tænkning. Gennem sparring med andre lærere blev teorien omsat til egen undervisningspraksis, idet hovedfokus lå på planlægning og gennemførelse af den enkelte time og det enkelte forløb. De to kursusledere på Silkeborg Gymnasium, Lasse Wikman og Tina Bové Riisgaard, stod for såvel planlægningen af som undervisningen på kurset.

32


*

Supervisionsprojekt Vi fortsatte supervisionsprojektet fra skoleåret 2011-12 , og 18 lærere har således været en del af projektet i dette skoleår. Projektet har Ph.d. Lene Bager fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier som ekstern konsulent.

*

Undervisningsdifferentiering Kursets formål var at give deltagerne en bred palet af redskaber til at tilrettelægge og gennemføre undervisningsdifferentiering i klasserummet. Hvor UVD traditionelt set overvejende er udsprunget af ønsket om at støtte fagligt svagere elever (’løfte bunden’), er det i dag i lige så høj grad båret af ønsket om at udfordre de stærkeste elever (’talentpleje’, Master Class mm). Med andre ord balancerer nutidens undervisningsdifferentiering mellem på den ene side ønsket om at samle holdet/klassen om et fælles fagligt indhold, på den anden side ambitionen om at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling.

*

Klasserumsledelse Formålet med kurset var at præsentere viden om klasse- og læringsledelse i et praksisnært perspektiv. Kurset skelnede mellem en klasseledelse, der tager sit udgangspunkt i adfærdsregulering, og en klasseledelse, der tager sit udgangspunkt i tilrettelæggelse og muliggørelse af læreprocesser i undervisningen.

*

Projektlederuddannelse I skoleåret 2011-12 introducerede vi en projektlederuddannelse for 16 lærere på skolen. Der var stor efterspørgsel efter at gentage uddannelsen, så

33


også i dette skoleår er den organisatoriske forståelse blevet udviklet og udfordret blandt en gruppe af lærere gennem en projektlederuddannelse.

Helt konkret deltog 16 lærere, 2 uddannelseschefer og en kontormedarbejder i forløbet. *

Faggruppeture For at styrke samarbejdet mellem lærerne har vi prioriteret efteruddannelse i de forskellige faggrupper højt. For engelskgruppen har der fx været afholdt et 2 dages eksternatkursus med fokus på skriftlighed; danskgruppen har været tre dage i Lysebu ved Oslo, hvor man ud over at arbejde med dansk-norsk litteratur også har haft elevernes udvikling af skriftlige kompetencer som omdrejningspunkt. For andre faggrupper har der været afholdt studieture til udlandet. Tyskgruppen har således været i Wien for at lade sig inspirere af omgivelserne og for at dele viden med hinanden.

*

Efteruddannelse for studievejlederne Skolens studievejledere har deltaget i et kursusforløb om ’Støtte til sårbare unge i uddannelse’. Gennem forløbet har studievejlederne opnået viden og konkrete værktøjer, der har styrket deres arbejde med at støtte de sårbare elevers trivsel i undervisningen og i fællesskabet.

*

Øvrige kurser Der har ud over de tidligere nævnte kurser været afholdt en række mindre kurser, bl.a.: -

Dialogblomster - en arbejdsform der træner aktiv lytning og filosofisk samtale

34


-

Kognitiv mesterlære - træning af projektarbejdsformen

-

Informationssøgning

-

Brug af animationsteknik i undervisningen

-

Gearskifte - fra frikvarter til opmærksomhed

-

Moodlekursus

-

Diverse kurser udbudt af datavejlederne

I sammenligning med de seneste skoleår har en større del af den interne efteruddannelse været af kategorien ”andet”. I skoleåret 2012 - 2013 har den løbende teamlæreruddannelse nemlig været rettet mod at skabe en større organisatorisk indsigt i forhold til afvikling af de mange forskellige møder, der afholdes i løbet af et skoleår. Helt konkret har teamlærernes efteruddannelse haft mødeledelse som omdrejningspunkt, og med et mål om at effektivisere møderne på skolen, er tamlærerne blevet udfordret og inspireret i forhold til måden, hvorpå vi afholder møder. Ekstern efteruddannelse Lærernes eksterne efteruddannelse har dels været den mere traditionelle efteruddannelse af faglig art og dels efteruddannelse med et pædagogisk sigte. Fordelingen mellem kurser med fokus på faglighed, pædagogik eller andet ses nedenfor. Fordelingen mellem de tre grupperinger svarer til fordelingen i skoleåret 2011-12.

Ekstern efteruddannelse fordelt på faglig, pædagogisk og anden efteruddanlse

24 timer 436 timer Faglig Pædagogisk Andet 1342 timer

35


3.5

Fastholdelse og støtte

Den overordnede målsætning på nationalt niveau er, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Silkeborg Gymnasium kan bidrage dertil ved at fokusere på elevtrivsel og tidlig opmærksomhed i forbindelse med faglige problemer samt forsømmelser.

Status for skoleåret 2012 – 2013 Læsevejledning Læsevejlederne har med assistance fra tre dansklærere gennemført screeninger og læsekurser i alle 1g-klasser. På den ene side viser tests, at mange elever får et godt udbytte af læsekurset, men på den anden side viser grundforløbsevalueringen, at mange elever ikke er tilfredse med udbyttet. Læsevejlederne har i 2012 - 2013 op til eksamensperioden udbudt et skriveog stavekursus. Dele af læsevejledernes indsats har i 2012 - 2013 været en del af et samarbejds- projekt med andre ungdomsuddannelsesinstitutioner i Silkeborg og Viborg, idet der gennem projektet ”Hold Fast” er opnået finansiel støtte hos Socialfonden til udvikling af og opfølgning på læsescreeningen.

Matematikvanskeligheder Der er gennemført et særligt forløb for elever med alvorlige vanskeligheder i matematik (dyskalkuli), hvor de trænes i håndtering af tal og symboler. Indslusningssamtaler Samtlige ansøgere blev gennemgået med henblik på at finde 1g-elever, der kunne forventes at få særlige udfordringer mht. gymnasieforløbet (fx pga. af lave karakterer i grundskolen). Studievejlederne har tidligt på skoleåret gennemført samtaler med disse elever.

36


Team og trivsel Der har i 2012 - 2013 fortsat være fokus på, at teamlærerne har en opsøgende rolle i forhold til elever, som udviser bekymrende adfærd. Formålet har været at sikre et samarbejde mellem team, klassens øvrige lærere og studievejlederen om en tidlig indgriben. Indsatsen er lykkedes i varierende grad, men der er skabt grundlag for videreudvikling af indsatsen i det kommende skoleår. Fravær En analyse har vist, at der er en sammenhæng mellem frafald og fravær (særligt skriftligt fravær, dvs. manglende aflevering af opgaver). Der har i 2012 - 2013 været fokus på tidlig og effektiv indgriben i forhold til fravær. Fraværskonsekvenser I skoleåret 2012 - 2013 er der sket en opstramning, så højt fravær forårsaget af pjæk og forsømmelighed får tydelige negative konsekvenser for eleverne: Begrænsninger mht. deltagelse i festudvalg, i musical, i teater, i skolesport etc. Desuden er der indført obligatorisk ’skrivefængsel’ om lørdagen for elever, der er forsømmelige mht. skriftlige afleveringer. Skriveværksted Der har været afholdt skriveværksted, hvortil elever med et større skriftligt fravær har mødepligt. Skriveværkstedet er som sanktion i foråret blevet erstattet af ovennævnte skrivefængsel. Skriveværksted har været et tilbud i studiemodulet, hvor elever kunne få støtte af dansklærere. Den frivillige søgning til skriveværkstedet har været begrænset. Lektiecafé I 2012 - 2013 er lektiecafétilbuddet blevet videreudviklet, idet der i studiemodulet er udbudt hjælp i adskillige fag. Langt flest elever søger fortsat lektiehjælp i matematik.

Coaching Ni af skolens lærere har gennemgået en coachinguddannelse og deltager i et coachingprojekt støttet af Region Midt. Regionsprojektet er afsluttet og afrapporteret i begyndelsen af skoleåret

37


2012 - 2013, men 6 coaches har fortsat gennemført samtaler med enkeltelever med det formål at sikre elevtrivsel og hensigtsmæssig adfærd i forhold til lektielæsning, fravær mv. Tutorer for 1g-klasser Til hver 1g-klasse har været knyttet to ældre elever som tutorer. For at fremme forståelsen for gymnasietilværelsen og kommunikationen på tværs af årgangene har det været tilstræbt fortsat at give tutorerne en tydelig rolle – fx på første skoledag og i forbindelse med hytteturen i begyndelsen af grundforløbet. Tutorernes rolle er bl.a. blevet styrket i 2012 - 2013 ved mere systematisk at sikre et tidligt møde mellem team og tutorer for de enkelte klasser. Psykologbistand Elever med særlige vanskeligheder har efter henvisning fra en studievejleder fået psykologbistand. Omfanget af psykologbistand er i indeværende år steget.

3.6.

Naturvidenskab Det naturvidenskabelige projekt Det naturvidenskabelige Projekts overordnede vision er at få teknik og naturvidenskab mere centralt placeret i unge menneskers bevidsthed. På langt sigt ønskes, at Danmarks kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi styrkes. Projektets mål er at øge interessen for naturvidenskab blandt børn og unge i Silkeborgområdet. Endvidere er det et mål at højne kvaliteten og at styrke tilbuddene til de dygtigste elever. Under projektet er der iværksat en række aktiviteter og delprojekter med henblik på at gøre undervisningen mere relevant og interessant for eleverne, så elevernes udbytte af undervisningen bliver større, og sådan at de i højere grad vælger at beskæftige sig med de naturvidenskabelige fag i og efter gymnasiet. Vi ser det som et vigtigt element, at der foregår et samarbejde mellem gymnasiet og grundskolen med henblik på at lette overgangen mellem grundskole og gymnasium, og at der samarbejdes med virksomheder og

38


museer for at gøre undervisningen mere relevant og interessant for eleverne. Der har i det forløbne år været afviklet en lang række aktiviteter med henblik på at styrke og udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Det drejer sig bla. om følgende:

Status for skoleåret 2012 – 2013

Statusbeskrivelsen vil koncentrere sig om følgende hovedområder:                    

Besøg af elever fra 6.klasserne i Silkeborg Kommune Matematiknetværket i Silkeborg De Danske Science Gymnasier, DASG Master Class Fysik Kemi Master Class Matematik Master Class Biologi Phimurerne Konkurrencetræning Galleri-N Innovation Georg Mohr-konkurrencen DM i Science Foredragsrække Silkeborg Science Netværk Biologi OL Geografioplympiade Studiekredse Science-dag på Silkeborg gymnasium. ScienceTalent College Cansat

Besøg af elever fra 6.klasserne i Silkeborg Kommune I uge 39 er der Naturvidenskabsfestival over hele landet, med mange forskellige arrangementer inden for naturvidenskab. På Silkeborg Gymnasium har vi siden 2007 fejret Naturvidenskabsfestivallen ved at invitere alle elever fra 6. klasse i Silkeborg Kommune til at besøge gymnasiet. I 2012 var der således i alt 728 folkeskoleelever fra 19 forskellige skoler på besøg tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 39. Den nu tilbagevendende begivenhed, ”Besøg af elever fra 6. klasse”, er et led i bestræbelserne på at øge interessen for naturvidenskab og matematik hos eleverne i Silkeborgområdet. I alle de år, arrangementet har været gennemført, er det sket ud fra den samme grundmodel. Eleverne deltager i fire forskellige workshops, hvor de prøver kræfter med forskellige grene inden for naturvidenskaben.

39


Elever fra gymnasiet deltager i den faglige formidling, og de fungerer som guider for 6.klasserne gennem hele dagen. I formiddagspausen står gymnasieelever som har valgt kemi på A-niveau for et lille kemishow. Matematiknetværket i Silkeborg Formålet med ”Matematiknetværket i Silkeborg” er at medvirke til at styrke børn og unges matematikkompetencer ved at skabe øget sammenhæng mellem grundskolen og de gymnasiale uddannelser. *

Organisation Matematiknetværket har følgende organisation:

*

Matematiklærerdag Der blev i november 2012 gennemført en matematiklærerdag på Silkeborg Gymnasium. Målgruppen var matematiklærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Programmet for dagen var todelt: I første del fik man mulighed for at overvære en matematiklektion i 1g på gymnasieniveau (STX og HTX). I anden del var der mulighed for at diskutere indtrykkene af undervisningen, man havde overværet. Desuden blev der givet oplæg om brug af IT i ungdomsuddannelserne. Der var ca. 25 deltagere til arrangementet. Der blev efter mødet udtrykt stor tilfredshed med arrangementet. Matematiklærerdagen bliver gentaget i efteråret 2013.

*

Diagnostisk test Netværksgruppen har udviklet en fælles diagnostisk test til anvendelse på de gymnasiale uddannelser i begyndelsen af første år på ungdomsuddannelserne. Testen er gennemført på samtlige 1g klasser på Silkeborg Gymnasium i august 2012, og en analyse af besvarelserne danner grundlag for anbefalinger til grundskolen mht. kompetencer og faglige stofområder, som med fordel kan udvikles yderligere for de elever, der sigter mod en gymnasial uddannelse.

40


Den diagnostiske test er tilgængelig på projektets hjemmeside www.matbid.dk under ”Materialer til elever”. *

Spørgeskemaundersøgelse blandt elever Der er i august 2012 gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med svar fra 350 1g-elever på Silkeborg Gymnasium. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at afdække, hvad eleverne havde oplevet som problemer i matematik ved overgangen til de gymnasiale uddannelser.

*

Overgangsopgaver Der er udviklet et særlig opgavesæt til at skabe kontinuitet ved overgangen fra grundskolen til gymnasiet. Opgavesættet baserer sig på folkeskolens afgangsprøve i matematik og indeholder en række opgaver, der ligger i umiddelbar forlængelse af de opgaver, som eleverne har mødt til prøven i folkeskolen. Opgaverne er tilgængelige på www.matbid.dk og gengiver med tilladelse fra Skolestyrelsen i Undervisningsministeriet blandt andet en række opgaver fra folkeskolens afgangsprøve. Opgavesamlingen bliver videreudviklet efter afviklingen af dette års afgangsprøver, så lærerne før starten på det kommende skoleår har en aktuel udgave af sættet til rådighed.

*

Hjemmeside Alle initiativerne formidles via en webplatform: www.matbid.dk/

De Danske Science Gymnasier, DASG Vi deltog i skoleåret 2013 -2013 i fire DASG projekter: 1) Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen og 2) Grøn teknologi - undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, 3) Medicinsk anvendelse af stråler og 4) Matematik, IT og fagdidaktik. *

Autentisk bioteknologi I samarbejde med Chr. Hansen, Hørsholm er udarbejdet og afprøvet øvelser til faget Bioteknologi. Eleverne har stiftet bekendtskab med virksomheden og har udført bioteknologiske øvelser.

*

Grøn teknologi - undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Deltagerne i dette DASG projekt har udarbejdet et undervisningsforløb, der skal afprøves indenfor det næste skoleår, og som skal være undersøgelsesbaseret. Forløbet tager udgangspunkt i grøn energi i form af biobrændsel og produktion af solceller. Forløbet er udarbejdet med hjælp fra RUC, Roskilde. Der vil blive publicereret en rapporter via et link fra www.emu.dk

41


*

Medicinsk anvendelse af stråler Der er oparbejdet kontakter til bl.a. Århus Universitets Hospital, som både skolens lærere og elever kan gøre brug af. Desuden er der udarbejdet præsentationer af emner som MR- CT- og PETscanninger med cases.

*

Matematik, IT og fagdidaktik I dette projekt er der udviklet et MathBattle quiz program, som er tænkt dels som et konkurrence-program mellem to elever og dels som en alternativ indlæringsplatform for elever i matematik. Ved at definere spørgsmål til andre fag, fx. fysik, kemi, biologi osv. kan programmet let ændres til fx. KemiBattle. Den eksisterende prototype kan ses på http://datalogisg.dk/mathbattle/index.asp. Herudover har det bl.a. handlet om brug af wiki’er som virtuelle læringsrum.

Master Class Fysik Kemi Silkeborg Gymnasium har siden 2009 tilbudt elever at deltage i en særlig Masterclass med fokus på fagene Fysik og Kemi. Vi har samarbejdet med gymnasierne i Næstved og Svendborg, og det er sket med støtte fra Region Midtjylland. Formålet med projektet Masterclass Fysik Kemi har været at give talenter i fysik og kemi særlige tilbud for derved at give dem mulighed for at udvikle deres kendskab til fagene og at styrke deres interesse for det naturvidenskabelige fagområde. *

Organisation Projektleder for "det naturvidenskabelige projekt" Jørgen Frimodt Hansen, Silkeborg Gymnasium

Ansvarlige for Masterclass Fysik/kemi Jens Lindballe, Silkeborg Gymnasium Line Have Musaeus, Silkeborg Gymnasium

Netværksgruppe Lærere ansat på: Silkeborg, Svenborg og Næstved Gymnasium.

På Master Class projektets hjemmeside findes forskelligt materiale, som er udarbejdet i forbindelse med projektet -

Motivationen bag Masterclass Fysik/Kemi Den oprindelige model for Masterclass

42


*

Alternative modeller for Masterclass Udvælgelse af elever til Masterclass En variation af den oprindelige model - Modellen Masterclass forår 2010 Internatkursus og planlægningsmøde for Masterclass-lærere Udvælgelse af elever Informationsfolder

Studiebesøg i Odense Onsdag d. 28. november ankom 9 elever fra Silkeborg Gymnasiums masterclasshold i fysik og kemi til Odense, for at deltage i to dages spændende besøg på kemisk og fysisk institut på Syddansk Universitet (SDU). Sammen med Silkeborg Gymnasiums masterclasshold deltog også 20 andre fysik- og kemielever fra Næstved og Svendborg Gymnasium.

Silkeborg Gymnasium ankommer til SDU.

Under besøget mødte eleverne forskere fra SDU, som fortalte om de forskningsområder de arbejder med.

Her viser fysiker Per Morgen rundt i sit laboratorium, hvor han bl.a. arbejder med at lave røntgendiffraktions-studier af overflader.

43


Kemiker Lars Duelund viser, hvorledes man laver elektronresonansspin-spektroskopi(ERS)

*

Fysikforedrag af Michael Drewsen Tidligere elev på SG og nu professor i atomfysik ved Århus Universitet, Michael Drewsen, holdt foredrag for Master Class eleverne om den moderne udforskning af kvantemekanikkens og atomernes verden.

Michael Drewsen i skolens auditorium

Michael Drewsens tidligere fysiklærer, Frank Bason, var også til stede blandt publikum for at høre om sin tidligere elevs arbejde.

44


Sorøtur D. 9. – 11. april tog masterclassholdet til Sorø for at mødes med eleverne fra Svenborg og Næstved. Temaet for dagene var grøn energi. Der blev holdt foredrag om solceller og eleverne udførte eksperimenter med solceller og fremstilling af biodiesel. Dagene bød også på sociale aktiviteter som segwaykørsel og GPS-løb. Eleverne var inden besøget blevet undervist i fremstilling af posters og havde udarbejdet postere om et selvvalgt emne til besøget. Disse blev præsenteret for de andre elever.

Her måler eleverne på solcellernes effektivitet.

Her fremstilles der biodiesel.

Der arbejdes med at færdiggøre posters til præsentation for de andre elever.

45


Master Class Matematik Master Class Matematik har bestået af to dele. Den første og største del var forbeholdt 3g’ere. Kort før vinterferien blev de dygtigste matematikelever fra 3g indkaldt til et møde, hvor de kunne melde sig til projektet. I alt 10 elever ytrede ønske om deltagelse, og heraf blev en mindre gruppe på 6 elever udvalgt. Emnet for den indledende studiekreds var talteori og kryptologi. Gruppen mødtes i studiemodulet fem onsdage i februar-marts-april måned. Efter påske var der først en todages ekskursion til talentcenteret i Sorø og senere et studiebesøg på Aarhus Universitet. På disse ekskursioner arbejdede eleverne sammen med talentfulde elever fra fem andre gymnasier. De oplevede forelæsninger og øvelser med både teoretisk og praktisk fokus, og de fik derved indblik i mulighederne ved at tage en uddannelse med matematisk indhold. På Sorø-turen var der desuden indlagt sociale aktiviteter i programmet, så eleverne fik mulighed for at opleve, hvordan det er at befinde sig blandt potentielle matematikstuderende. Denne del af Master Class Matematik er arrangeret af Sciencetalentcenteret i Sorø.

Den anden del af Master Class Matematik er en mini-Master Class, som er åben for alle interesserede, herunder ikke mindst 1g-elever, som på dette tidspunkt på året (maj måned) ofte har overskud til og interesse for denne type aktiviteter. Omfanget var to studiemoduler med undervisning på skolen, og en halvdages ekskursion til Aarhus. Emnet var Simplex-metoden. Master Class Biologi Holdet har arbejdet med arbejdsfysiologi i skoleåret 2012 - 2013. Holdet bestod af 9 elever og 1 underviser. Det overordnede mål var at foretage målinger og skrive øvelsesvejledninger til det respirationskammer, der blev bygget på SG i skoleåret 2011-12. Eleverne har arbejdet målrettet og meget selvstændigt på projektet. Eleverne har været på besøg på Københavns Universitet, hvor de fremlagde øvelsesvejledningerne samt posters for en professor, der til dagligt arbejder med to professionelle respirationskamre. Derudover fremlagde de produkterne for en professor og to Ph-d. studerende på Rigshospitalet. De overværede også et fysiologisk forsøg på et meget højt plan.

46


Respirationskammeret er blevet flittigt brugt af kolleger fra den naturvidenskabelige fløj. Master Class Biologi-holdet har derudover deltaget i den nationale biologi olympiade, og to af eleverne kvalificerede sig til semifinalerne ud af 1500 elever på landsplan. Den ene af eleverne deltog i finalen, men var ikke blandt de fire deltagere, der skal repræsentere Danmark ved den internationale bioolympiade.

Mikkel Breinholt Kjær & Frederikke Franziska Højgaard Borg foran respirationskammeret

Phimurerne Phimurerlogen er et helt særligt tilbud til særligt talentfulde matematikelever i samarbejde med universtitet i Cambridge. Der stilles fra Cambrige hvert år et åbent og uløst problem indenfor matematik, som logen efterfølgende undersøger i et år. Gruppen vender tilbage til Cambridge året efter for at præsentere deres resultater. Logen bestod i 2012-2013 af seks elever fra 2g og 3g, som var blevet udvalgt via en screeningstest i efteråret 2012. Opgaven i indeværende skoleår har omkring spillet ”Chomp”, et strategisk spil for to spillere opfundet af matematikeren Frederik Schuh i 1943. Det er kendt, at første spiller altid vil vinde, hvis begge spillere spiller optimalt - men ingen kender til den optimale strategi! Kun på helt bestemte plader (2 x n) og (n x n) er den optimale strategi forstået. Phimurerlogen har arbejdet med visse af de andre tilfælde, men fokus på (3xn)-plader. De har udviklet en algoritme, der iterativt kan identificere alle optimale strategier (men det går langsomt), og de har undersøgt mønsteret i de optimale starttræk til at fremsætte nogle generelle formodninger om strategiens udformning. Logen besøgte Imre Leader på Cambridge 6.-8. maj 2013, hvor de præsenterede deres resultater. Professor Leader er en verdensspiller inden for det strategitunge spil Othello, også kendt som Reversi.

47


Træning til Georg Mohr-konkurrencen i matematik Ligesom de foregående år har der været arrangeret træning til 2. runde i denne landsdækkende matematikkonkurrence for gymnasieelever. Vilkårene for 1. runde af konkurrencen har været ændret i år pga. et ønske om lavere deltagelse af ikke-egnede elever fra arrangørernes side. Af denne grund har deltagelsen fra SG tilsvarende været lavere end de foregående år, og der var derfor kun 8 elever, som deltog i 2. runde. De pågældende elever klarede sig dog godt, og for første gang i mange år havde vi en elev, som kom blandt de 26 elever på landsplan, som blev udråbt til vindere af konkurrencen (Esther Meron fra 2z).

Esther Meron, 2z

På grund af de ændrede vilkår for konkurrencen vil træningen næste år flyttes lidt, så noget af den foregår forud for 1. runde, hvor flere elever kan have glæde af det. Galleri-N Ved skoleårets start en del af indretningen af N-gangen på plads: biologernes fine arbejde med den bagerste del af gangen, indretningen med skabe, borde, akvarium samt 2 skærme der kører med filmklip og animationer, og som løbende bliver skiftet.

Einsteins citat ved udgangen af N-gangen.

I løbet at året er der så kommet mere til: Hall of Fame, sækkepude-område med tæppe og tænkehat, Saturn med ringe, dyrespor, citater ved indgangen til N-gangen samt vindressourcekort ved vindtunnelsen. T-Rex-sporene og Saturn er købt i USA. Tæppet med det periodiske system er designet specielt

48


til os af ”Egetæpper”. Tæppet er fremstillet i deres CRS-certificerede bæredygtige produktion. Der er lagt an til flere ting, som er bestilt/igangsat, men som endnu mangler sidste hånd: QR-koder+ navne til ”Hall of Fame”, UV-malede tegn, en interaktiv udvidelse af soldata-projektet, pendul, tidslinje med universets udvikling samt flere opslagstavler. Samlingen af udstoppede dyr skal på et ti Valget af Galleri N-udsmykning er faldet på ting, der er af god kvalitet og som æstetisk og rumligt passer ind i gangene og sidst, men ikke mindst, er ting som eleverne og lærerne kan bruge, afprøve og inddrage i undervisningen. Særligt har eleverne taget sækkepude-området til sig (og nogle gange med sig). Soldata-projektet, tænkehatten, UV-malingen, pendulet samt tidslinjen er tænkt til at være direkte anvendelige i undervisning og i pauser.

Hall of Fame. Berømte forskere, der har sat deres præg på naturvidenskaben.

Saturn med ringe, hænger ned fra vindueskarnappen.

Sækkepude-afdelingen med tæppe og tænkehat.

49


Innovation En gruppe naturvidenskabelige lærere fra Silkeborg Gymnasium har deltaget i en arbejdsgruppe omkring innovation. Arbejdsgruppen blev inspireret af forskellige teorier om innovation og kreativitet. Fokus var på implementering af innovation i undervisningen og efterfølgende refleksion over dette. De deltagende lærere har anvendt innovation i den daglige undervisning i de naturvidenskabelige fag, men har også udviklet længere forløb, hvor fokus har været på kreativitet og innovation. En mindre gruppe lærere har besøgt Næstved Gymnasium, som har innovationsklasser. Formålet var at se på, hvordan der her arbejdes med innovation, samt at erfaringsudveksle med lærerne i innovationsklasserne.

Vindressourcekort ved vindtunnelsen.

Tyrannosaurus Rex fodspor i naturtro størrelse huserer i N-fløjen.

Georg Mohr-konkurrencen 2013 blev året, hvor Silkeborg Gymnasium igen havde en vinder af den krævende Georg Mohr-konkurrence, hvor ikke blot korrekt svar giver point, men hvor man også skal kunne argumentere for sine svar: Esther Meron fra 2z. Esther kunne dermed sige, at hun er blandt de 26 bedste i landet i matematik blandt ungdomsuddannelseselever! De 26 elever deltog i et 4dages-arrangement på Aalborg Universitet, hvor der blev arbejdet med matematik fra morgen til aften.

50


Da Esther igen mødte på skolen fortalte hun om, hvordan dét at være sammen med andre, der også er skøre med matematik, var en fantastisk oplevelse. Her var der skabt et rum, hvor fx det at sidde og nørde over aftensmaden omkring imaginære tal, og i det hele taget at få lov til at dyrke sin interesse hele tiden, var helt legalt. Under opholdet på Aalborg Universitet boede Esther på vandrehjem med 4 andre piger, og også ”hjemme” på vandrehjemmet blev der lystigt diskuteret matematik. Georg Mohr-konkurrencens 2. runde, som Esther vandt, er en matematikkonkurrence med en fire timers skriftlig prøve, hvor eneste tilladte hjælpemidler er skrive- og tegneredskaber. Der må altså hverken benyttes bøger, formelsamlinger eller lommeregnere. Opgavesættet består af fem opgaver af varierende sværhedsgrad. Nogle af opgaverne kan være meget vanskelige. Som regel er der kun en enkelt eller to elever ud af de ca. 1000 deltagere der kan løse alle opgaverne. DM i Science Den Europæiske Science Olympiade er en konkurrence for elever, der interesserer sig for biologi, fysik og kemi. Deltagerne konkurrerer i hold af tre elever, og hvert land må stille med to hold. Den enkelte elev skal være 16 år eller yngre d. 31/12 året før olympiaden afholdes. Holdene konkurrerer på kompetencer og eksperimentelle færdigheder inden for fagene biologi, fysik og kemi. På mange måder svarer kravene til olympiaden til de faglige mål, der er beskrevet i læreplanen for Naturvidenskabeligt Grundforløb. Det betyder, at et holds evne til at anvende naturvidenskabelig tankegang og gennemføre og efterbehandle eksperimenter er centralt for at vinde konkurrencen. Fire elever meldte sig til træningen, som foregik i studiemodulet, heraf blev tre udvalgt (ved lodtrækning) til semifinalerne d.16/1 2013 i Randers. Foredragsrække Der har igen i år været arrangeret en foredragsrække for interesserede elever, forældre og andre. Et af foredragene havde et naturvidenskabeligt udgangspunkt: Tim Wille-Jørgensen holdt foreraget: “Mennesket og maskinen. Det videnskabelige menneskebillede fra krybbe til grav.” Silkeborg Science Netværk Silkeborg Science Netværk, der er et samarbejde mellem de gymnasiale uddannelser i Silkeborgområdet og Silkeborg Seminarium /VIA University College, af holder hvert år en naturfaglig dag. I 2013 var temaet Innovation, og vi havde fået Laura Møller, der er projektkonsulent ved Idéværkstedet ved VIA University College, Horsens, til at komme med oplæg og styre den efterfølgende diskussion. Desværre måtte arrangementet aflyses pga. for få tilmeldinger. Biologi OL Torsdag d. 8. november 2013 deltog Master Class Biologi- eleverne i den landsdækkende Biologiolympiade.

51


De tre bedste besvarelser ud af de 9 deltagere blev sendt ind til bedømmelse. To elever klarede sig så flot, at de blev udvalgt til videre deltagelse i konkurrencen ud af 1500 deltagende elever fra landets gymnasier. Den ene af eleverne deltog senere i finalen, men var ikke blandt de fire deltagere, der skal repræsentere Danmark ved den internationale bioolympiade. Geografioplympiade På Silkeborg Gymnasium har klassen 3i samt enkelte elever fra to andre klasser deltaget i GeoOL, som er en konkurrence i geografi mellem elever fra hele verden. I konkurrencen indgår både teori, praktiske øvelser og feltarbejde. En elev fra klassen 3i gik videre til den danske semifinale, som blev afholdt i Århus. Studiekredse * Studiekreds ” Smag på biotek”

Emnet for studiekredsen var gentest til diagnose af arvelige sygdomme. I takt med at vi forøger kendskabet til menneskets arvemasse og de enkelte geners funktion, er der opstået mulighed for at undersøge forekomsten af gener som bl.a. relaterer sig til risikoen for at udvikle forskellige sygdomme. Et kendt eksempel er særlige genvarianter som medfører en stærkt forhøjet risiko for udvikling af brystkræft hos kvinder. Et større antal private virksomheder tilbyder allerede nu gentests, hvor man kan få kortlagt sin genetiske disposition for en lang række af forskellige arvelige sygdomme. I studiekredsen gennemførte vi en gentest for en egenskab, som ikke er knyttet til kendte sygdomme, men blot relaterer sig til evnen til at smage et bestemt bitterstof. Målet var dels at illustrere fremgangsmåden ved udførelse af en gentest, dels at afprøve om teknikken vil være velegnet i normal undervisningssammenhæng.

52


*

Studiekreds om kvantemekanik Der var stor tilslutning til denne studiekreds, som blev afviklet i september og oktober måned 2012 i studiemodulet om onsdagen, og med en afsluttende ekskursion til Aarhus Universitet d. 26. november 2012. Som basis for studiekredsen lå bogen Kvantemekanik - atomernes vilde verden af Klaus Mølmer, som skolen modtog et gratis klassesæt af, da den udkom for et par år siden. Indholdet var først en introduktion til historien bag kvantemekanikken og en indføring i den nødvendige del af den matematiske teori. Vi arbejdede desuden meget med fortokningen af kvantemekanikken, herunder forskellige alternative fortolkninger og filosofiske aspekter. De første par gange var fremmødet på omkring 30 personer, jævnt fordelt på alle tre årgange. Dette var en del mere end forventet, og derfor kom studiekredsen mere til at bære præg af foredrag end af egentlig studiekreds. 15 elever deltog i den afsluttende ekskursion til Aarhus Universitet, hvor eleverne fik et foredrag af Klaus Mølmer om kvantecomputeren samt en rundvisning i nogle af laboratorierne, eleverne blev også informeret om fysikstudiet.

Science-dag på Silkeborg gymnasium Den 1. november 2012 afviklede vi som noget nyt en fælles science-dag for alle 1g’ere. De deltagende fag var Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og matematik. Eleverne arbejdede med et fælles overordnet tema, ”Naturvidenskab ved motorvejen”. I NV er det et krav, at eleverne skal opnå indblik i naturvidenskabens samfundsmæssige betydning. Ved at lade eleverne arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger, er det hensigten, at eleverne får indblik i de naturvidenskabelige fags samspil. I det konkrete projekt om motorvejen opnåede eleverne viden om, hvordan de naturvidenskabelige fag er en del af det at anlægge en motorvej. Alle 1g’erne var samlet i den nye hal til et foredrag ved Vejdirektoratets projektleder på den bynære motorvejsstrækning, Carsten Sandgaard Christensen. Foredraget var et teknisk oplæg om motorvejen, der varede knap en lektion. Herefter var eleverne til workshop i et af fagene matematik, biologi, fysik, kemi eller naturgeografi. I den enkelte workshop arbejdede eleverne ud fra én eller flere faglige problemstillinger i forhold til otorvejen. I matematik blev der brainstormet på matematikkens anvendelse ved

53


motorvejsbyggeri og regnet på trafikafvikling ved forskellige hastigheder. Blandt andet prognoser for fremtidens trafikafvikling på Silkeborgmotorvejen.

Projektleder Carsten Sandgaard Christensen fra Vejdirektoratet holder foredrag i den nye hal for alle gymnasiets 1g’ere.

Fysik tog afsæt i begrebet tryk, som er relevant i forhold til otorvejsbyggeriet. Ved etablering af vejanlæggene skal der tages hensyn til grundvandstryk og jordtryk, og det skal sikres, at trykket efterfølgende ikke ødelægger motorvejskonstruktionen. Eleverne arbejdede med hvilken betydning tryk har, og hvad man kan gøre ved hjælp af tryk. Der blev konstrueret raketter, som blev affyret ved hjælp af tryk.

Elever i gang med at optimere, hvordan de vil optimere affyringen af en raket ved hjælp af trykket i en vandflaske

Biologi havde besøg af 2 biologer, Julie Dahl Møller og Agnete Jørgensen. De har deltaget i kortlægningen af flagermusenes bosteder og flyveruter, da

54


motorvejens linjeføring vil påvirke flagermusenes levevilkår. Eleverne havde et fælles oplæg ved flagermuseksperterne. Herefter var eleverne rundt ved 3 mindre workshops, der handlede om flagermusenes biologi, flagermusenes brug af ekkolokalisering og flyvemønstre hos flagermus. I kemi var der fokus på trafikrelateret forurening. Vil det give en ændring i forureningsniveauet at have motorvejstrafik i forhold til den nuværende trafikafvikling? Til dette formål blev der bearbejdet lokale data for trafikforurening. Der blev set på forureningsforskelle ved trafik i bevægelse og stillestående trafik. I naturgeografi blev der arbejdet med præciseringen af afsætning af punkter i naturen ved brug af GPS-udstyr. En ekspert fra Vejdirektoratet fortalte om det professionelle udstyr og lavede en demonstration af udstyret udenfor. Eleverne afprøvede herefter, hvor præcist de kunne afsætte punkter til en vej ved hjælp af GPS’en i mobilen og GPS’er købt til fritidsbrug.

Svend Erik Bremsø fra Vejdirektoratet viser, hvordan professionelt GPS-udstyr fungerer.

To klasser hørte kun foredraget om motorvejen, da de efterfølgende fik muligheden for at se nærmere på, hvad faget bioteknologi kan byde på. De var i laboratoriet, hvor de arbejdede med andre problematikker end motorvejen. Inden eleverne gik i den nye hal for at høre foredrag, havde de afviklet en lektion med fokus på formidling af et naturvidenskabeligt emne. I grupper have alle 1g’erne udarbejdet posters med fagligt indhold fra NVundervisningen. Hver gruppe havde fået en formidlingsopgave. Grupperne skulle præsentere det materiale og de metoder, som de havde arbejdet med i NV for nogle elever fra en anden klasse. På den måde fik alle 1g’erne mulighed for at høre om, hvad og hvordan man kan arbejde med naturvidenskab i andre naturvidenskabelige fag end de 2-3 fag, som de selv har mødt i efterårets NV-undervisning.

55


ScienceTalent College Silkeborg Gymnasium har været så heldig at være med på dette projekt sammen med 13 andre gymnasier. Målet er at give 3-5 særligt talentfulde elever fra hvert gymnasium ekstra udfordringer i form af 8 camps på Sciencetalent Akademiet i Sorø. På disse camps vil eleverne få inspiration, udfordringer, erfaring og faglig fordybelse i matematiske, tekniske og naturvidenskabelige områder, som går ud over den normale undervisning på gymnasierne. Der vil være foredrag fra eksterne forskere og undervisere om aktuelle emner, og der vil være eksterne besøg og hands-on aktiviteter på forskningsinstitutioner og virksomheder. Som afslutning på forløbet skal der udarbejdes et projekt, som der efterfølgende eksamineres i og gives karakter for. Der udstedes et internationalt bevis, der fx kan vedlægges en ansøgning om optagelse på et udenlandsk universitet. De 5 elever fra SG har fuldført 5 camps samt en sommercamp med forskellige temaer. De giver udtryk for stor tilfredshed med forløbet og får stor faglig indsigt i de temaer, der arbejdes med. Eleverne har efter hver camp produceret en film, der forevises på skærmene i N-fløjen samt en plakat fra den sidste camp. Derudover har der været skriftelige opgaver efter hver camp, som bedømmes af kompetente undervisere fra de pågældende Camps. Cansat CanSat er en måle-sonde, hvis størrelse er begrænset af, at den skal kunne være i en almindelig 33 cl sodavandsdåse og ikke veje mere end 350g svarende til en fyldt sodavandsdåse. CanSat står egentlig for en satellit i en dåse (på engelsk: ”can”), men da den ikke skal i kredsløb omkring jorden eller andre steder, er en mere korrekt betegnelse ”en sonde”. CanSat-sonden konstrueres, så den kan tåle at blive sendt nogle hundrede meter op i luften/atmosfæren med en ballon, raket, svævefly eller lignende. Sonden skal være forsynet med en faldskærm, så den efter opsendelsen kan slippes og falde mod jorden i faldskærm, mens der måles parametre som tryk, temperatur og acceleration. I sonden indbygges der også en radiosender, så der både under opsendelsen og nedturen er radioforbindelse mellem sonden og en pc ved jordoverfladen. PC’en på jorden opsamler så alle de modtagne målinger fra CanSat-sonden, og man kan herefter analysere de indkomne måledata. En gruppe på 4 fysiklærere har sammen med 3 kollegaer fra andre gymnasier deltaget i et projekt sponsoreret af Ministeriet for Børn og Undervisning, hvor der under titlen ”Rumfysik i gymnasiet” er blevet udarbejdet en internethjemmeside med lettilgængeligt Cansat undervisningsmateriale til brug i gymnasiets fysikundervisning. Efterfølgende har den samme lærergruppe afholdt et kursus her på Silkeborg Gymnasium for 26 fysik-gymnasielærere fra hele landet, og det er planen, at der til efteråret skal afholdes et tilsvarende internt kursus for lærere på SG. Lærergruppen har i løbet af skoleåret fremstillet (indkøbt, loddet, samlet) et

56


klassesæt af Cansat-udstyr og en Cansat-lufttrykkanon, som elever og lærere har prøvet at opsende Cansat-sonder med. Kanonen kan skyde en Cansatsonde op i ca. 100m’s højde.

”SG can Science”

”SG can Science”

Der har været nedsat en studiekreds med en lærer og 8 elever, hvis formål var at deltage i en europæisk Cansat konkurrence. Gruppen skrev indledningsvis en ansøgning om deltagelse i konkurrencen, der delvist er sponsoreret af ESA. Ansøgningen blev i november måned udvalgt af ESA til at deltage sammen med 14 andre hold fra hele Europa, og herefter har gruppen arbejdet i alle studiemoduler med at udvikle og teste deres egen Cansat-sonde. Gruppen, der består af 8 piger fra alle tre årgange og kalder

”SG can Science”

sig selv for ”SG can Science”, var i april måned i Holland for at opsende deres egen Cansat i en raket til ca. 1 km’s højde og for at præsentere deres projekt og resultater for en international dommerkomité og de andre deltagende hold. Pigerne havde et meget inspirerende ophold i Holland, og som afslutning på studiekredsen vil pigerne give en præsentation af deres projekt og turen til Holland for hele skolen til en formiddagssamling her i foråret. De håber på, at andre elever kan blive inspireret til selv at deltage i en evt. tilsvarende konkurrence næste skoleår.

57


Seje Can-sat-piger

4. Evaluering og kvalitetssikring Den overordnede ’Evalueringsplan for Silkeborg Gymnasium’ er fulgt, hvilket bl.a. betyder, at der er gennemført en grundforløbsevaluering og en evaluering af det samlede gymnasieforløb for 3g-eleverne.

Status for skoleåret 2012 – 2013 Som særlige indsatsområder kan nævnes følgende: Revision af evalueringsplan Evalueringsplanen er blevet revideret, så den afspejler praksis og tilpasses den mere fokuserede evalueringspraksis, der ønskes udviklet. Evalueringsgruppe med fokus på undervisningsevaluering Der var i skoleåret 2011 - 2012 nedsat en evalueringsgruppe, som udviklede og

58


spredte ideer og materialer vedrørende undervisningsevaluering. Der er i 2012 2013 fulgt op ved spredning af evalueringsgruppens erfaringer til en endnu bredere gruppe af lærere. Håndbogen indeholder nu en vifte af gode eksempler på evalueringsmetoder. Undervisningsevaluering og skoleudvikling Det er besluttet, at alle lærere forud for den årlige medarbejderudviklingssamtale sender resultatet af en generel undervisningsevaluering til uddannelseschefen, og evalueringen indgår som en del af samtalen om lærerens og skolens udvikling. Arbejdsklimaundersøgelse I regi af samarbejdsudvalget gennemførtes en arbejdsklimaundersøgelse. På baggrund af heldagsmøde med lærerne blev der udarbejdet et omfangsrigt katalog af ideer. Disse er senere sendt videre til ledelsen og diverse udvalg. Arbejdspladsvurdering Den lovpligtige APV er blevet gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget. Faggruppernes besvarelser blev samlet i et katalog af forslag til forbedringer af det fysiske miljø. Handlingsplan er sat i værk.

59


5. Fysiske rammer

Status for skoleåret 2012 – 2013

Kabling til de bærbare pc’ere I løbet af juli/august 2012 blev der sat ekstra stikkontakter op i de oprindelige klasselokaler samt i elevkantinen Renovering af elevtoiletter Elevtoiletterne er blevet malet i renoveret med nye vaske og lysere farver på væggene. Biblioteksområdet I forlængelse af elevernes undervisningsmiljøvurdering er der igangsat en proces for nyindretning af biblioteksområdet med inddragelse af lærere, elever og arkitekter. I sammenhæng med det nye studieområde indrettes et cafémiljø, der tænkes anvendt af eleverne efter normal skoletid. Rengøringen Der er endnu ikke fundet nogen løsning med hensyn til organiseringen af rengøringsområdet. Vi afventer ansættelsen af ny pedel og en eventuel ny arbejdsfordeling i denne sammenhæng.

60


Flere billeder fra ”HAIR” – opført april 2012

61


Luftfoto af Silkeborg Gymnasium for책ret 2011 (Frank Bason)

62


63


Luftfoto af Silkeborg Gymnasium, juni 2012

64

Mål og strategi status 2012 2013  
Mål og strategi status 2012 2013  

Mål og strategi 2010 - 2013 Status 2012 - 2013 Silkeborg Gymnasium

Advertisement