Page 1

September 2013

On The

Road

Again Så er skoleåret i gang

Konfucius sommerlejr i Beijing og Dalian > SIDE 5

Skab dit eget gymnasium! > SIDE 7

www.silkeborg-gym.dk

SRP venter om hjørnet for 3g’erne > SIDE 8

www.silkeborg-gym.dk


Leder: Rektor Erik Olesen ---------------------------------------------------------------------------------------------Oslovej 10 DK-8600 Silkeborg Telefon +45 86 81 08 00 Telefax +45 86 81 26 06 E-mail: sag@silkeborg-gym.dk www.silkeborg-gym.dk Rektor: Erik Olesen -----------------------------------------------

Nyt fra gymnasiet Aktuel information for forældre til elever på Silkeborg Gymnasium Ansvarshavende udgiver: Rektor Erik Olesen Ansvarshavende redaktør: Uddannelseschef Jørgen F. Hansen Fotografer: Finn Pedersen, Kristina Krogh Nielsen, Frederik Pedersen og Knud Krog Design og produktion: Semios Publicering: Online: http://issuu.com/publications

Velkommen til Silkeborg Gymnasiums nyhedsbrev Målgruppen er først og fremmest forældrekredsen, og for at nå ud til alle forældre sendes nyhedsbrevet med almindelig post. Nyhedsbrevet udkommer tre gange om året og vil desuden ligge på vores hjemmeside.

---------------------------------------------------------------------------------------------Velkommen til et nyt skoleår

idet der dog af og til vil være dage, hvor

Det nye skoleår er godt i gang, og jeg vil

man har fri kl. 14 eller møder senere.

gerne byde velkommen til forældrekredsen,

Elevernes skema ligger ikke fast, og det

ikke mindst til de mange nye 1g-forældre.

kan ikke undgås, at der opstår mellem-

Den 13.november, når studieretningsfor-

timer – enten af skematekniske årsager

løbet er kommet godt i gang, vil der blive

eller som følge af lærersygdom.

afholdt forældreaften for den nye årgang. For alle elever er tredje lektion om ons-

Ny studiecafé

dagen reserveret til et studiemodul. Her

Den nye 1g-årgang er den hidtil største og

foregår der en lang række af aktiviteter,

det samlede elevtal er nu ca. 1450 fordelt

som eleverne kan deltage i. Der kan være

på 53 klasser. For at få plads til de mange

tale om studiemæssige aktiviteter som

elever er der gennemført en omfattende

f.eks. lektiecafé, opgaveskrivning eller

udbygning og renovering af skolen.

foredrag, men der kan også være tale om

Seneste projekt har været ombygningen af

møder eller aktiviteter, som f.eks. idræt,

en del af skolen til en såkaldt studiecafé.

dans, drama mv.

Formålet med studiecaféen er at skabe optimale rammer for lektielæsning,

Demokratisk dannelse

opgaveskrivning mv. i mellemtimer og

Gymnasiet har bl.a. til formål at sikre, at

efter skoletid. Caféen er således åben

eleverne tilegner sig forudsætninger for

hver eftermiddag indtil kl. 17 med henblik

at blive aktive borgere i et demokratisk

på, at eleverne kan kombinere hyggeligt

samfund. Derfor bestræber vi os på at ind-

samvær efter skoletid med skolearbejde.

drage eleverne i beslutninger på skolen, hvor det er muligt. Det er f.eks. i høj grad elevrådets miljøudvalg, der har besluttet, hvordan studiecaféen er blevet indrettet. Endvidere markerer vi altid vigtige politiske begivenheder, som f.eks. folketingsvalg, det amerikanske præsidentvalg, eller her

Nyt grundforløb i 1g

i løbet af efteråret – kommunalvalget –

Med virkning fra indeværende skoleår

gennem arrangementer af forskellig art.

Silkeborg Gymnasium er det største

har vi afkortet grundforløbet i 1g, således

gymnasium i Danmark. Vi udbyder 25

at det slutter ved efterårsferien. Dette

Fredag d. 15.november får eleverne

studieretninger og en særdeles bred vifte

indebærer, at den nye årgang skal vælge

eksempelvis mulighed for at møde de

studieretning i slutningen af september,

lokale byrådskandidater ved et politisk

og at studieretningsforløbet påbegyndes

debatarrangement på gymnasiet, og

efter efterårsferien. Formålet med grund-

midt i september vil Clement Kjersgaard

Silkeborg Gymnasium er det store

forløbet er, at eleverne skal vænne sig til

og tidsskriftet Ræson gæste Silkeborg

gymnasium med de mange muligheder,

de krav, der stilles i gymnasiet, og at de

Gymnasium til et todages-arrangement.

skal blive endeligt afklarede med hensyn

Med Clement Kjersgaard som tovholder

til valg af studieretning.

vil en række toneangivende politikere

af valgfag

også når det drejer sig om at give sig selv chancen for at få faglige, personlige og

og politiske debattører i samspil med

sociale udfordringer. Gymnasiet ligger i et

Skoledagen

eleverne forsøge at sætte ord på fremti-

naturskønt område i den nordøstlige del

Eleverne skal vænne sig til, at skoledagen

dens centrale politiske udfordringer og

af Silkeborg.

principielt strækker sig fra 8.10 til 15.20,

visionerne for at løse dem.

2


Trafikforhold I løbet af sommerferien har vi fået et længe næret ønske opfyldt.

Nyt kort grundforløb i 1g

Kommunen har etableret nye

De nuværende 1g-elever har som

Eleverne i 1g skal i uge 39 foretage

opkørslen fra Oslovej til gymnasiet.

de første elever på Silkeborg Gym-

det endelige valg af studieretning og

Med de mere end 1400 elever og et

nasium et grundforløb, der afsluttes

fremmedsprog ud over engelsk.

personale på ca 180 har tilkørsels-

og meget brede cykelstier på

forholdene ikke været tilfreds-

ved efterårsferien i stedet for ved nytår. Dermed opnår vi, at eleverne

Som noget nyt får eleverne mulighed

stillende, til tider har de været

får et længere studieretningsforløb,

for at blive undervist to lektioner i

farlige. Skolen er meget glad for,

hvor de kan fordybe sig i netop den

fag, som de ikke har i grundforløbet,

fagrække, som de har særlig interesse

og som de overvejer at vælge i studie-

for. Samtidigt får vi tidligt dannet de

retningen. Det betyder, at en 1g-

varige studieretningsklasser, hvilket

elev fx i grundforløbet kan prøve

betyder, at vi kan lægge en væsentlig

undervisning i fransk, geovidenskab,

del af indsatsen for at ryste klasserne

filosofi og psykologi.

at Silkeborg Kommune på denne måde har været med til at forbedre trafiksikkerheden for elever og ansatte på Silkeborg Gymnasium.

sammen socialt, fx en hyttetur, i de permanente klasser.

Nyt fra forældreforeningen og generalforsamling Før sommerferien fik vi sendt SG-

temaet for dette skoleårs foredrag og

Vi håber, rigtigt mange møder op ved

studenter ”ud i det blå”. Ved den festlige

stilekonkurrence skal være de kulturelle

forældreforeningens generalforsamling

dimissionshøjtidelighed kunne vi glæde

udfordringer i en global verden. Man

mandag den 21. november kl. 19:30

os over, at det var rigtigt dygtige elever,

begriber med sine begreber. Måske

på gymnasiet. Ligesom vi opfordrer alle

der forlod Silkeborg Gymnasium. Meget

kunne vi ved valg af et spændende

til at støtte forældreforeningens arbejde

opløftende efter at have set DR’s ”9z

emne bidrage til, at eleverne efter endt

ved snarest muligt at betale et engangs-

mod Kina” i foråret.

dannelsesrejse på gymnasiet begriber

beløb på blot 300,- kr som par eller

den globale kompleksitet?

150,- kr som enlig til reg. nr. 5347, konto nr. 0243513. Læs mere om

Med det nye skoleår er nye elever kommet til, og elever, lærere og gym-

Meget spændende, tænker jeg. Men

forældreforeningen og find dagsorden

nasiets forældreforening er i fuld gang

hvis I som forældre hellere så eleverne

for generalforsamlingen på gymnasiets

med et nyt spændende skoleår. Måske

udfordret med andre emner, så har I nu

hjemmeside.

på baggrund af ”9z mod Kina”, måske

chancen for at blande jer aktivt, for at

på baggrund af den politiske debat om

hjælpe lidt i kulissen ved gymnasie-

global konkurrence, eller måske blot,

festerne, og alt det andet, vi som

fordi vi selv oplever, at verden bliver

forældre stadig kan hjælpe vore

mindre, overvejer vi netop nu, om

gymnasieelever med.

www.silkeborg-gym.dk

Venlig hilsen Gymnasiets forældreforening Peter Nyegaard Jensen Formand

3


Sciencetalenter Fem af gymnasiets naturvidenskabe-

Med undtagelse af den seneste camp

lige 3g-elever har siden foråret 2012

i Berlin foregår alle camps på Mærsk

deltaget i talentudviklingsprogrammet

Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø,

Sciencetalent College.

hvor eleverne er indlogeret på det tilhørende talenthotel. Forløbet giver

andre naturvidenskabsinteresserede.

Sciencetalent College er et samarbejde

eleverne gode muligheder for at

Til efteråret begynder eleverne på

mellem universiteter, virksomheder

stifte bekendtskab med mange dele

det endelige individuelle projekt,

og 12 gymnasier. Eleverne deltager i

af naturvidenskaben, og foredrag ved

som skal munde ud i et skriftligt

8 camps med hver sit emne. Indtil nu

forskere og studerende fra universi-

produkt, der skal forsvares ved en

har eleverne arbejdet med medicin,

tetet er med til at gøre det spændende

prøve. Til slut får eleverne et bevis

datasikkerhed og grøn energi.

for eleverne. Samtidig møder eleverne

fra Undervisningsministeriet.

Evaluering af gymnasieforløbet

Vi har spurgt de nyudsprungne

særligt positivt at opleve det sociale

haft rigtigt stor betydning og

studenter fra sommeren 2013,

miljø, fællesskabet samt de dygtige

også har været med til at gøre

hvordan det har været at gå på Silke-

og engagerede lærere på Silkeborg

gymnasiet til noget af det bedste,

borg Gymnasium. Svaret er meget

Gymnasium.

er lærerne! Helt fantastisk at få

positivt, idet næsten alle er tilfredse

lærere, der er engagerede i det

--------------------------------------------------

de underviser i, for det smitter

fleste tilkendegiver, at gymnasiet har levet op til forventningerne, og

“Det bedste ved gymnasiet har

niveau både fagligt, men også

91 % af eleverne angiver, at det

været sammenholdet - både på

forståelsesgraden. Jeg kommer

faglige udbytte har været stort eller

hele skolen som helhed, men

til at savne gymnasiet også

meget stort. En meget stor andel af

også blandt klasserne og eleverne

selvom det til tider har været

eleverne peger på, at det har været

imellem. Noget andet, som har

hårdt.”

med gymnasieforløbet. Langt de

4

En af studenterne skriver:

og giver undervisningen et højt


Konfucius sommerlejr i Beijing og Dalian -----------------------------------------------------Gymnasieelever fra hele Danmark fik en enestående mulighed for at opleve forskellige facetter af Kina, på en 14 dages rejse, der blev arrangeret af Konfucius Instituttet, til hovedstaden Beijing og kystbyen Dalian i juli måned. Ni elever fra SG deltog i Konfucius

Danske deltagere foran den kinesiske mur i Beijing

sommerlejr, hvor de bl.a. oplevede at snakke kinesisk med kinesere, det

versitetet, og eleverne begyndte fra

pulserende storbyliv i hovedstaden,

morgenstunden med kinesisktimer, men

Kinas kultur og historie og fik et ind-

fik også en introduktion til den kinesiske

blik i de almindelige kineseres hverdag.

kultur gennem kampsportstimer, under-

------------------------------------------------------

visning i papirklip og kinesiske knuder.

I begyndelsen af juli måned drog vi fra SG til Beijing sammen med ca. 90 andre

Men en af de største oplevelser var

gymnasieelever af sted fra København. Da

hjemmebesøgene, hvor de danske elever

SG-elever på den kinesiske mur: Benedicte

vi ankom, deltog vi i en formel åbnings-

tilbragte en dag sammen med en

Bøggild 2i og Laura Andersen 2dx

ceremoni af Konfucius sommerlejr, hvor-

almindelig kinesisk familie, og alle blev

efter vi havde et tætpakket program. De

positivt overraskede over den kinesiske

følgende dage besøgte vi bl.a. den for-

gæstfrihed.

budte by, sommerpaladset, den kinesiske mur og til måltiderne blev vi introduceret

Efter ti dages ophold på universitetet i

for det autentiske kinesiske køkken.

Dalian var det en tårevædet afsked. Og som en elev udtrykte det i en tale til

Efter de første dage i Beijing fløj vi til

afskedsceremonien ”kan vi danskere

Dalian, hvor elever fra ”Dalian University

lære meget af den kinesiske kultur og

Sommerpaladset: Jacob Erichsen 2h,

of Foreign Languages” havde arrangeret

den måde kineserne formår at tage

Anders Thuesen 3y, Benedicte Bøggild

vores ophold. Vi blev indlogeret på uni-

varmt imod deres gæster på”.

2i, Niels Lerche 3y, Henrik Bunzel 3r.

Radio SG

til arrangementet “Det gode Gymna-

Selve programmerne kommer til at

sieliv” og med støtte fra skolen er det

handle om seriøse samfundsdebatter,

Fra og med den 28. august kan man

nu blevet gennemført. Vores filosofi

satire, nyheder, skolemæssigt materiale

hver onsdag fra kl. 11 – 12 lytte til

er, at det er elever, der er værter, og

og der vil selvfølgelig også være musik.

Radio SG, som sender på denne web-

som sætter dagsordenen.

adresse: radio.silkeborg-gym.dk

Radioen kommer til at sende fra

”Det startede som en idé, og nu er

klokken 11 til 12 hver onsdag i det

idéen blevet til en realitet” fortæller

såkaldte studiemodul. Lyt med fra d.

en af initiativtagerne, Jonas de Linde,

28/8, og støt os ved at like vores

elev i klassen 3qm. ”Ideen blev fremlagt

facebook-side!”

www.silkeborg-gym.dk

5


Udsmykning af D-gangen

Fotorealistiske frøer titter frem sammen

Sammen med den københavnske kunst-

filmplakater, slideshow med billeder fra

med slyngplanter mellem de stiliserede

ner Mormors grafik på den modsatte

en række storbyer, verdenskort, monitor

bygninger i storbyen på D-gangen på

væg udgør disse kunstværker afslut-

med løbende nyhedsudsendelser på en

Silkeborg Gymnasium. En stor væg er

ningen på udsmykningen af D-fløjen.

række sprog mm. Arbejdet er sammen

blevet prydet af en verdenskendt street

Det gennemgående tema for arbejdet

med masse andre aktiviteter (bl.a.

art kunstner, MadC - alias Claudia

har været forskellige udtryk for storby-

sproguge og masterclass) udtryk for vores

Walde fra Tyskland.

rum og sprog. Andre elementer er

særlige indsats for fremmedsprog.

Operation Dagsværk Operation Dagsværk er en græsrods-

Eleverne kan på Dagsværk-dagen

organisation, der hvert år støtter et

indtjene penge til udviklingsprojektet

internationalt udviklingsprojekt gen-

på mange måder; i hjemmet, i

nem den såkaldte ”Dagsværk-dag”.

naboens have, i byens butikker og

Dagsværk-dagen ligger i år onsdag

institutioner – eller noget helt femte.

Foto: Jeppe Carlsen (Operation Dagsværk)

skifter eleverne på de danske ungdoms-

Denne dag er også aktuel for jer

privilegerede end os. - En tradition vi

uddannelser bøgerne ud med

som forældre, dels fordi I måske kan

gerne vil styrke og bevare.

arbejdshandskerne for at indtjene

bruge en hjælpende hånd i hjemmet

penge til årets udviklingsprojekt. I år

eller på jeres arbejdsplads, dels fordi I

Læs mere om Operation Dagsværk

er valget faldet på det vestafrikanske

kan motivere jeres barn til at arbejde.

og udviklingsprojektet i Sierra Leone

den 6. november, og denne dag

land Sierra Leone, hvor Operation

6

på: http://www.od.dk/

Dagsværk gennem en oplysnings-

Vi beder jer hjælpe os med dette, for

kampagne bl.a. vil bekæmpe den

på denne dag giver vi på solidarisk

Med venlig hilsen

sociale ulighed i adgangen til landets

vis en dag af vores uddannelse til

OD-gruppen på SG

naturresurser.

nogle mennesker, som er mindre


Skab dit eget gymnasium!

------------------------------------------------------

Derefter var de klar til at kalde folk

skoledag for første gang fremviste

Dette er historien om, hvordan man

sammen til et projekt, de endnu ikke

videoen for hele gymnasiet. Videoen

selv kan tage initiativ til at forme og

selv kendte helt til bunds. Tilbage-

blev modtaget med begejstrede tilråb, og

skabe liv, glæde og fællesskab på sit

meldingerne på en fællesmail på

da videoen igen blev vist efter lanciers

eget gymnasium:

intranettet var i starten få, men da

og spisning samme aften, eksploderede

Jonas og Sarah gik prikkerunde på

3g’erne i feststemning.

-----------------------------------------------------Et par glade kommende studenter mødte før sommerferien op på gymnasiet for at fortælle om den proces, det har været at skabe det store studenterhit “Ud i det blå”. Der er tale om Jonas Risvig og Sarah Holm, der et par uger efter interviewet for alvor kunne drage ud i det blå - og denne gang med deres egen velfortjente studenterhue solidt placeret på hovedet. Jonas fik i februar idéen til at lave en studentervideo, hvorefter han kontaktede Sarah - som han kendte fra et tidligere videosamarbejde - og i fællesskab brainstormede de over projektet i påskeferien. Efterfølgende

gymnasiets gange, fik de efterhånden samlet sig en pæn skare, der var klar til

Jonas og Sarah er taknemmelige for, at

at deltage i arbejdet med en studenter-

projektet er blevet modtaget så positivt.

video - omkring 50 elever deltog i

De er meget tilfredse med resultatet og

projektet.

kan efterfølgende sige, at de ikke ønsker at have gjort noget anderledes. De ser

Et projekt der bestod i en masse

projektet som en gave til årgangen og

research-arbejde på youtube for at

opfordrer til, at nuværende elever tager

finde inspiration til det helt rigtige

initiativ til at sætte deres eget præg på

beat, udarbejdelse af lyrikken til

deres gymnasieliv.

sangen, meget bevidst markedsføring, indspilning af diverse scener, ture til

”Bare initiativet er der, en ordentlig

lydstudiet i Århus og løbende oriente-

portion selvironi samt motivation. Det

ring og rådføring med resten af crew’et

er sjovt, når der sker noget anderledes

- det er de små praktiske ting samt alle

på gymnasiet, og når nogle tør skille

overvejelserne, der tager tid, fortæller

sig ud. Det sociale vinder så utrolig

Jonas og Sarah.

meget derved. Dét, at så mange kender

fremlagde de idéen for rektor, som fra

”Alle der har været med har gjort lige

første færd så det som et alle tiders

nøjagtig hvad de har skullet”, siger

projekt og derfor også gerne ville støtte

Jonas begejstret, og hele vejen igennem

op om projektet økonomisk. ”Dermed

har Jonas og Sarah troet på projektet.

var det ikke kun Jonas og jeg, der

Men de havde også store forventninger

havde fået en fjollet idé, men vi havde

til sig selv, så det var med mange

også gymnasiet i ryggen”, udtaler Sarah.

sommerfugle i maven, de på sidste

SG for den fede stemning, der ligger i videoen, gør, at man som elev på SG føler et fællesskab og en stolthed”, afslutter Jonas og Sarah.

Hvis du endnu ikke har set videoen “Ud i det blå”, så tjek den ud på Youtube: Link til videoen >> “Ud i det blå” blev set af godt 25.000 på en lille måned, og tallet er nu på YouTube oppe på næsten 41.000. På iTunes lå videoen i løbet af én dag nr. 17 på top 100, hvor den bl.a. slog “Gangnam Style”. Jonas Risvig og Sarah Holm

www.silkeborg-gym.dk

7


Returadresse: Silkeborg Gymnasium Oslovej 10 8600 Silkeborg

StudieRetningsProjektet venter om hjørnet for 3g eleverne Tiden nærmer sig, hvor skolens

et fag på mindst B-niveau. Så

vejledning med lærerne over

3g-elever skal tunes ind på

vi går en tid i møde, hvor der

nogle uger – og til sidst skrives

arbejdet med deres studie-

hjemme ved middagsbordet

projektet i uge 50 og 51,

retningsprojekt. Vi kalder det

kan snakkes meget om

hvor det daglige skema for

SRP i daglig tale.

eksempelvis Gaudi, malaria,

3g elever er ryddet. Eleverne

apartheid, Darwin, den indu-

får opgaveordlyden udleveret

I arbejdet med studieretnings-

strielle revolution, kryptologi,

torsdag den 5. december og

projektet får eleverne mulighed

kvinders valgret, Niels Bohr

har herefter 10 skoledage til at

for selvstændigt at fordybe sig

ellers koens mave. Alt sammen

udarbejde projektet, der skal

og kombinere forskellige fag-

spændende og med flere

afleveres på skolen torsdag

lige tilgange på en problem-

faglige tilgange.

den 19. december.

i to fag, således at der skrives

Introduktionen til arbejdet

Den opnåede karakter vægtes

i ét af de studieretningsfag,

sker i uge 39. Herefter starter

med 2 på studentereksamens-

eleven har på A-niveau, samt

den faglige og metodiske

beviset.

stilling. Projektet skal skrives

T NV A ? ? ?A ? P?

De skøre forkortelser AT, NV eller AP. Hvad er det?

AT er en forkortelse for ”Almen studieforberedelse”

?

?

Kalender 13. september Clement Kjersgaard besøger skolen

16. september

NV er en forkortelse for ”Naturvidenskabeligt grundforløb”

Clement Kjersgaard besøger skolen

AP er en forkortelse for ”Almen sprogforståelse”

26. september

Man kan undre sig over valget af bogstaver til at danne disse forkortelser,

1g: Sidste frist for endeligt valg

men da de bruges på alle gymnasier, er vi også nødt til at bruge dem.

af studieretning

3. og 4. oktober Personaleseminar

Seminar for skolens personale

11. oktober

Hvert andet år afholder skolens personale

at de gennem de tre år på SG udvikler

1. november

et seminar, hvor vi lader os inspirere af

sig til at blive studiekompetente og

spændende foredragsholdere, diskuterer

almendannede unge mennesker. Dette

relevante problemstillinger og udvikler

års seminar finder sted i Nordjylland i

nye tiltag – alt sammen med det formål

oktober. Skolen er derfor lukket den 3.

Operation Dagsværk

at sikre, at vores elever trives og oplever,

og 4. oktober.

13. november kl. 19.30

Første standpunktskarakterer for 1g

Aktivitetsdag

6. november

Forældreaften i 1g

Nyt fra gymnasiet september 2013  

Nyhedsbrev Silkeborg Gymnasium

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you