Page 1

Amagerbanken PROSPEKTTILLÆG 2 Til Prospekt 2010 – Aktieemission, dateret den 17. august 2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3. september 2010 12. september 2010 Prospekttillægget indeholder ændringer og supplerende information til Prospektets resumé, Registreringsdokument og Værdipapirnote med prospekttillæg 1 af 3. september 2010.

Amagerbanken Aktieselskab

1


INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvarlige

3

Generel information

4

Prospekttillæg

5

Væsentlige begivenheder efter den 3. september 2010

5

Ændringer til resuméet

5

Ændringer til Registreringsdokumentet

7

Ændringer til Værdipapirnoten

8

Øvrige oplysninger

2

11

PROSPEKTTILLÆG 2 2010


ANSVARLIGE Bankens erklæring Vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i dette Prospekttillæg efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 12. september 2010

Bestyrelsen

N.E. Nielsen

Tina Fogh Aagaard

Henrik Zimino

Formand, advokat

Næstformand, direktør og advokatfuldmægtig

Borgmester

Kent Madsen

Carsten Ehlers

Henrik Håkonsson

Adm. direktør

Konsulent

Adm. direktør

Jesper Reinhardt

Michael Nellemann Pedersen

John Skafte

Direktør

Direktør

Konsulent – medarbejdervalgt

Michael Baagøe

Dan Roland Hansen

Jannik Skovgaard Hindsbo

Investeringsrådgiver – medarbejdervalgt

Privatkunderådgiver – medarbejdervalgt

Filialdirektør – medarbejdervalgt

Adresse: Amagerbanken Aktieselskab, Amagerbrogade 25, 2300 København S

Direktionen

Jørgen Brændstrup

Allan Ottsen

Adm. direktør

Bankdirektør

Forretningsadresse: Amagerbanken Aktieselskab, Amagerbrogade 25, 2300 København S

Amagerbanken Aktieselskab

3


GENEREL INFORMATION Dette prospekttillæg (”Prospekttillægget”) er udarbejdet i henhold

udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold

til § 26 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010

til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Banken

vedrørende prospekter for værdipapirer, der optages til handel på

kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor.

et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over

Som følge af sådanne restriktioner i henhold til gældende lovgivning

2.500.000 euro (”Prospektbekendtgørelsen”). Prospekttillægget

forventer Banken, at nogen eller alle investorer hjemmehørende i

er underlagt dansk ret.

USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne få Prospektet eller prospekttillæg

Prospekttillægget indeholder ændringer og supplerende information

udleveret, og muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og

til Prospektets resumé, Registreringsdokument og Værdipapirnote,

tegne de Nye Aktier.

dateret den 17. august 2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3. del af Prospektet.

Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn

Aktionærer og investorer, der har udnyttet Tegningsretter eller

Dette Prospekttillæg indeholder visse fremadrettede udsagn.

har afgivet bindende tegningstilsagn inden offentliggørelsen af

Ud over udsagn, som er fremadrettede af natur eller på grund af

Prospekttillægget, har ret til at trække deres tegningsordre til-

konteksten, er fremadrettede udsagn kendetegnet ved ord som

bage i 2 børsdage efter Prospekttillæggets offentliggørelse.

“vil”, “vurderer”, “har som målsætning”, ”har som ambition”, ”har

september 2010 (”Prospektet”), og anses for integreret i og en

som strategi”, “forventer”, “agter”, “bør”, “planlægger”, “skønner”, Såfremt aktionærer eller investorer ønsker at trække deres

“anser”, “ønsker”, “kan” og lignende udtryk. Sådanne fremadret-

ordre om udnyttelse af Tegningsretter eller om bindende teg-

tede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger,

ningstilsagn tilbage, skal de henvende sig i det pengeinstitut,

som Banken finder rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret

hvortil de har indgivet ordren. Tilbagetrækning af ordrer skal

på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle,

ske senest den 14. september 2010 kl. 17.00.

konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation.

Ordrer om udnyttelse af Tegningsretter eller om bindende

Fremadrettede udsagn gælder kun pr. datoen for dette Prospekt-

tegningstilsagn, der er afgivet forud for Prospekttillæggets

tillæg. Amagerbanken frasiger sig udtrykkeligt enhver forpligtelse

offentliggørelse, og som ikke er trukket tilbage senest den 14.

til, og har ikke afgivet noget løfte om, at offentliggøre opdateringer

september 2010 kl. 17.00, er fortsat bindende for aktionærer

eller ændringer af fremadrettede udsagn i dette Prospekttillæg for

og investorer i overensstemmelse med vilkårene i Prospektet

at afspejle eventuelle ændringer i Amagerbankens forventninger

og Prospekttillægget.

i denne forbindelse eller ændringer i begivenheder, forhold eller omstændigheder, som de i Prospekttillægget indeholdte fremad-

Prospektet eller prospekttillæg må ikke distribueres til eller på

rettede udsagn er baseret på.

anden måde gøres tilgængeligt, de Nye Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må

Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed

ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes

i forbindelse med oplysningerne i Prospektet og prospekttillæg,

eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre

der vil kunne påvirke vurderingen af værdipapirer udstedt af

en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en

Amagerbanken, og som indtræder eller konstateres mellem tids-

sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den

punktet for godkendelse af Prospektet og prospekttillæg og den

pågældende jurisdiktion, og Banken skal modtage tilfredsstillende

endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden, eller i givet fald

dokumentation herfor. Prospektet og prospekttillæg må ikke

optagelsen til handel på et reguleret marked, vil blive offentlig-

distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og de Nye

gjort som et tillæg til Prospektet og prospekttillæg i henhold til

Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og

Prospektbekendtgørelsen.

Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant

4

PROSPEKTTILLÆG 2 2010


PROSPEKTTILLÆG Væsentlige begivenheder efter den 3. september 2010

Ændringer til resuméet Afsnittet ”Bankens udvikling siden december 2009”

Opdatering på Bankens situation Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 32-2010 af 12. september

Side 3, 2. spalte, 6. afsnit

2010, ønsker Bankens Bestyrelse at give sine nuværende og kom-

Ordlyden ”Banken har endvidere udarbejdet en plan for centrale

mende aktionærer en opdatering på Bankens situation omkring

dele af de organisatoriske styrkelser, der forventes at ske i Bankens

basisindtjening og nedskrivninger på grundlag af Bankens virk-

direktion og blandt øvrige ledende medarbejdere, men gennem-

somhed i juli og august 2010.

førelsen har afventet afklaring om den individuelle statsgaranti, og afventer således også gennemførelsen af den forestående

Bankens Bestyrelse har endvidere besluttet, at efter afklaringen

kapitaludvidelse.” tilføjes følgende:

af Bankens kapitalforhold vil processen med at implementere planen for de organisatoriske styrkelser, der forventes at ske i

”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med

Bankens Direktion og blandt øvrige ledende medarbejdere, blive

at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens

fremmet som led i Bankens implementering af Bankens strategi.

implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens

I den forbindelse vil Bankens Bestyrelse vurdere andre relevante

Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-

tilpasninger i Bankens organisation, ledende medarbejdere samt

nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”

Direktion. Afsnittet ”Bankens aktuelle situation og anvendelse af Endvidere vil Bankens Bestyrelse, når den endelige fremtidige

provenu”

aktionærstruktur er kendt, vurdere Bestyrelsens fremtidige sammensætning og kompetencer på baggrund af Bankens forventede

Side 4, 1. spalte

udvikling.

Efter overskriften ”Bankens aktuelle situation og anvendelse af provenu” indsættes følgende nye afsnit:

Ved tegningsperiodens udløb den 7. september 2010 var der tegnet eller givet tilsagn om tegning for det maksimale beløb i Udbuddet

”Opdatering på Bankens forhold i juli og august 2010

på nominelt DKK 898.378.668 svarende til 299.459.556 stk. Nye

På basis af Bankens virksomhed i juli og august 2010 har Bankens

Aktier a nominelt DKK 3. Herudover havde Banken modtaget

basisindtjening udviklet sig som forventet, således at Banken

yderligere tegningstilsagn for et væsentligt beløb, således at

fastholder forventningen om en basisindtjening for 2010 før

Udbuddet blev overtegnet med ca. 37,75 %.

nedskrivninger i niveauet DKK 310-360 mio.

Offentliggørelsen af dette Prospekttillæg 2 giver aktionærer og

Bankens nedskrivninger i perioden fra 1. juli – 31. august 2010,

investorer ret til at trække deres tegning eller tegningstilsagn tilbage

opgjort efter gældende regnskabsprincipper og Finanstilsynets

frem til og med den 14. september 2010 kl. 17.00. Såfremt dette

vejledninger, er bl.a. påvirket af p.t. faldende børskurser på visse

medfører, at der efter udløbet af perioden for tilbagetrækning af

værdipapirer pantsat til Banken i niveauet DKK 40 mio. Herudover

ordrer ikke længere er tegnet eller givet tilsagn om tegning af Nye

forventes nedskrivningerne at blive påvirket af, at Banken ikke har

Aktier for et beløb, der svarer til et nettoprovenu på mindst DKK

fået medhold i en retssag om en pantesikkerhed i et kundeenga-

750 mio., kan Udbuddet ikke gennemføres og vilkåret fra Finansiel

gement, som kan medføre tab i størrelsesordenen DKK 40 mio.,

Stabilitet A/S ikke opfyldes, medmindre Finansiel Stabilitet A/S

såfremt afgørelsen ikke omgøres ved en eventuel anke.

måtte anse vilkåret for opfyldt med et sådant lavere beløb, som der er opnået provenu for, hvilket dog ikke kan være lavere end

Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med

DKK 565.645.830.

at implementere planen for de organisatoriske styrkelser, der forventes at ske i Bankens Direktion og blandt øvrige ledende

Som følge af ovenstående ændres Prospektets resumé, Regi-

medarbejdere, blive fremmet som led i Bankens implementering

streringsdokument og Værdipapirnote, dateret den 17. august

af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens Bestyrelse vur-

2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3. september 2010, som

dere andre relevante tilpasninger i Bankens organisation, ledende

angivet nedenfor.

medarbejdere samt Direktion.

Amagerbanken Aktieselskab

5


Endvidere vil Bankens bestyrelse, når den endelige fremtidige

for Nye Aktier uden at have nogen Tegningsretter vil modtage

aktionærstruktur er kendt, vurdere Bestyrelsens fremtidige sam-

besked den 9. september 2010 om, de er blevet tildelt nogen Nye

mensætning og kompetencer på baggrund af Bankens forventede

Aktier.” ændres til følgende:

udvikling.” ”Aktionærer og investorer, der har afgivet tegningsordre for Nye Afsnittet ”Bankens forretningsmæssige

Aktier uden at have nogen Tegningsretter, vil modtage besked

fremtidsmuligheder”

senest den 15. september 2010, om de er blevet tildelt nogen Nye Aktier.”

Side 7, 2. spalte, 3. afsnit Ordlyden ”Herudover har Bestyrelsen besluttet, at Direktio-

Side 14, 3. afsnit

nen samt andre nøgleposter skal styrkes for at sikre yderligere

Datoen for forventet første noteringsdag ændres fra ”den 13.

kompetence og ressourcer til udbygning af Bankens aktiviteter

september 2010” til ”den 17. september 2010.”

omkring kredit, compliance og risiko samt erhvervs- og privatkundeområdet, herunder en hensigtsmæssig opdeling mellem

Afsnittet ”Resumé af Aktieudbuddet – Betaling”

kredit- og erhvervsafdeling samt Direktion, ligesom der vil blive gennemført relevante generationsskifter i Bankens organisation.

Side 14, 4. afsnit

tilføjes følgende:

Ordlyden ”Såfremt en aktionær eller investor tildeles Nye Aktier,

skal betaling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt med ”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med

valør senest den 9. september 2010.” ændres til følgende:

at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens

”Såfremt en aktionær eller investor tildeles Nye Aktier, skal beta-

Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-

ling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt senest den

nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”

15. september 2010.”

Afsnittet ”Resumé af Aktieudbuddet – Tegningsmetode”

Side 14, 1. afsnit Ordlyden ”Aktionærer og investorer, der har afgivet tegningsordre

Afsnittet ”Resumé af Aktieudbuddet – Forventet tidsplan”

Side 16 Tidsplanen ændres til følgende: Handling Mulighed for tilbagetrækning af tegninger og tegningstilsagn

Forventet dato 13. - 14. september 2010

Resultatet af Udbuddet offentliggøres

15. september 2010

Registrering af kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

15. september 2010

Udstedelse af Nye Aktier (i midlertidig fondskode)

16. september 2010

Forventet første noteringsdag for de Nye Aktier (i midlertidig fondskode)

17. september 2010

Sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på OMX København

21. september 2010

Sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på VP-konti med virkning fra:

24. september 2010

6

PROSPEKTTILLÆG 2 2010


Ændringer til Registreringsdokumentet

Afsnittet ”Risikofaktorer – Risici forbundet med medarbejdere”

Afsnittet ”Risikofaktorer – Risici forbundet med Amagerbankens aktuelle situation”

Side 15, 2. spalte, 3. afsnit Efter 3. afsnit indsættes følgende nye afsnit:

Side 7, 1. spalte, 2. afsnit Efter 2. afsnit indsættes følgende nye afsnit:

”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens

”Ved tegningsperiodens udløb den 7. september 2010 var der

implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens

tegnet eller givet tilsagn om tegning for det maksimale beløb

Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-

i aktieudbuddet på nominelt DKK 898.378.668 svarende til

nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.

299.459.556 stk. nye aktier a nominelt DKK 3. Herudover havde Banken modtaget yderligere tegningstilsagn for et væsentligt

Sådanne tilpasninger vil medføre ændring i viden, erfaring og

beløb, således at udbuddet blev overtegnet med ca. 37,75 %.

kompetencer og kan medføre tab af samme. Hvis tilpasninger ikke kan gennemføres hensigtsmæssigt, bl.a. i tilfælde af, at eksiste-

Offentliggørelsen af Prospekttillæg 2 giver aktionærer og inve-

rende medarbejdere fratræder, før nye medarbejdere tiltræder,

storer ret til at trække deres tegning eller tegningstilsagn tilbage

er der risiko for, at dette kan medføre tab af eksisterende kunder,

frem til og med den 14. september 2010 kl. 17.00. Såfremt dette

behov for nye eller forøgede nedskrivninger, eller at allerede fore-

medfører, at der efter udløbet af perioden for tilbagetrækning af

tagne nedskrivninger fører til endelige tab, herunder som følge

ordrer, ikke længere er tegnet eller givet tilsagn om tegning af

af ændret kundehåndtering, og dermed forringe muligheden for

nye aktier for et beløb, der svarer til et nettoprovenu på mindst

at gennemføre Bankens strategi.

DKK 750 mio., kan aktieudbuddet ikke gennemføres og vilkåret fra Finansiel Stabilitet A/S ikke opfyldes, medmindre Finansiel

Endvidere kan tilpasninger i Bankens eksisterende organisation,

Stabilitet A/S måtte anse vilkåret for opfyldt med et sådant lavere

blandt Nøglemedarbejdere samt Direktion medføre, at Bankens

beløb, som der er opnået provenu for, hvilket dog ikke kan være

nuværende plan for implementering af en styrkelse af Bankens

lavere end DKK 565.645.830.”

organisation ikke kan gennemføres eller må ændres.”

Afsnittet ”Risici forbundet med Amagerbankens drift”

Afsnittet ”Virksomhedsbeskrivelse – Bankens udvikling siden december 2009”

Side 12, 2. spalte, 2. afsnit Efter 2. afsnit indsættes følgende nye afsnit:

Side 34, 1. spalte, 4. afsnit Ordlyden ”Banken har endvidere udarbejdet en plan for centrale

”Banken, Bankens aktionærer og Finansiel Stabilitet A/S har efter

dele af de organisatoriske styrkelser, der forventes at ske i Bankens

Ledelsens opfattelse samme interesse i at gennemføre Bankens

direktion og blandt øvrige ledende medarbejdere, men gennem-

strategi som beskrevet i afsnittet ”Virksomhedsbeskrivelse -

førelsen har afventet afklaring om den individuelle statsgaranti,

Bankens strategi og indsatsområder”. Såfremt der måtte opstå

og afventer således også gennemførelsen af den forestående

uenighed om strategien og dennes gennemførelse, herunder om

kapitaludvidelse.” tilføjes følgende:

tålmodighed i forhold til og håndtering af Bankens engagementer, vil dette medføre risiko for, at Banken påføres tab, hvilket kan

”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med

have en væsentlig negativ indvirkning på Bankens økonomiske

at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens

stilling og resultat.”

implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens organisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”

Amagerbanken Aktieselskab

7


Afsnittet ”Virksomhedsbeskrivelse – Bankens aktuelle

”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med

situation”

at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens

Side 34, 2. spalte

Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-

Efter overskriften ”Bankens aktuelle situation” indsættes følgende

nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”

nye afsnit: Afsnittet ”Risiko, likviditet og kapitalstyring – Operationel

”Opdatering på Bankens forhold i juli og august 2010

risiko”

På basis af Bankens virksomhed i juli og august 2010 har Bankens basisindtjening udviklet sig som forventet, således at Banken

Side 77, 1. spalte, 3. afsnit

fastholder forventningen om en basisindtjening for 2010 før

Ordlyden ”Banken har herigennem fokus på at minimere afhængig-

nedskrivninger i niveauet DKK 310-360 mio.

heden af Nøglemedarbejdere og Direktion. Banken har i øjeblikket et antal Nøglemedarbejdere samt en Direktion, som er af væsentlig

Bankens nedskrivninger i perioden fra 1. juli – 31. august 2010,

betydning for Banken som følge af personafhængighed og sam-

opgjort efter gældende regnskabsprincipper og Finanstilsynets

menfald i Bankens nuværende organisationsstruktur, herunder

vejledninger, er bl.a.påvirket af p.t. faldende børskurser på visse

varetager Bankens administrerende direktør også hvervet som

værdipapirer pantsat til Banken i niveauet DKK 40 mio. Herudover

leder af Bankens erhvervsafdeling. Som led i Bankens strategi har

forventes nedskrivningerne at blive påvirket af, at Banken ikke har

Banken vedtaget en plan for implementering af en styrkelse af

fået medhold i en retssag om en pantesikkerhed i et kundeenga-

Bankens organisation, herunder ved gennemførelse af relevante

gement, som kan medføre tab i størrelsesordenen DKK 40 mio.,

generationsskifter.” tilføjes følgende:

såfremt afgørelsen ikke omgøres ved en eventuel anke. ”Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med Efter afklaringen af Bankens kapitalforhold vil processen med

at implementere denne plan blive fremmet som led i Bankens

at implementere planen for de organisatoriske styrkelser, der

implementering af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens

forventes at ske i Bankens Direktion og blandt øvrige ledende

Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens orga-

medarbejdere, blive fremmet som led i Bankens implementering

nisation, ledende medarbejdere samt Direktion.”

af Bankens strategi. I den forbindelse vil Bankens Bestyrelse vurdere andre relevante tilpasninger i Bankens organisation, ledende medarbejdere samt Direktion.

Ændringer til Værdipapirnoten

Endvidere vil Bankens bestyrelse, når den endelige fremtidige

Afsnittet ”Risikofaktorer – Risici forbundet med

aktionærstruktur er kendt, vurdere Bestyrelsens fremtidige sam-

Aktieudbuddet”

mensætning og kompetencer på baggrund af Bankens forventede udvikling.”

Side 5, 2. spalte, 3. afsnit Efter 3. afsnit indsættes følgende nye afsnit:

Afsnittet ”Virksomhedsbeskrivelse – Bankens forretningsmæssige fremtidsmuligheder”

”Ved tegningsperiodens udløb den 7. september 2010 var der tegnet eller givet tilsagn om tegning for det maksimale beløb

Side 38, 1. spalte, 4. afsnit

i Aktieudbuddet på nominelt DKK 898.378.668 svarende til

Ordlyden ”Herudover har Bestyrelsen besluttet, at Direktionen samt

299.459.556 stk. Nye Aktier a nominelt DKK 3. Herudover havde

andre nøgleposter skal styrkes for at sikre yderligere kompetence

Banken modtaget yderligere tegningstilsagn for et væsentligt beløb,

og ressourcer til udbygning af Bankens aktiviteter omkring kredit,

således at Udbuddet blev overtegnet med ca. 37,75 %.

compliance og risiko samt erhvervs- og privatkundeområdet, ligesom der vil blive gennemført relevante generationsskifter i

Offentliggørelsen af Prospekttillæg 2 giver aktionærer og inve-

Bankens organisation. Der foreligger en plan for implementering af

storer ret til at trække deres tegning eller tegningstilsagn tilbage

en del af disse tiltag, som først kan igangsættes, efter at Bankens

frem til og med den 14. september 2010 kl. 17.00. Såfremt dette

forhold er afklaret, dvs. efter gennemførelsen af kapitaludvidel-

medfører, at der efter udløbet af perioden for tilbagetrækning

sen.” tilføjes følgende:

af ordrer ikke længere er tegnet eller givet tilsagn om tegning af Nye Aktier for et beløb, der svarer til et nettoprovenu på mindst

8

PROSPEKTTILLÆG 2 2010


DKK 750 mio., kan Aktieudbuddet ikke gennemføres og vilkåret fra Finansiel Stabilitet A/S ikke opfyldes, medmindre Finansiel Stabilitet A/S måtte anse vilkåret for opfyldt med et sådant lavere beløb, som der er opnået provenu for, hvilket dog ikke kan være lavere end DKK 565.645.830.” Afsnittet ”Oplysninger om de værdipapirer udbydes – Forventet udstedelsesdato for de Nye Aktier”

Side 19, 1. spalte, 2. afsnit Datoen for forventet udstedelse af Nye Aktier ændres fra ”den

10. september 2010” til ”den 16. september 2010.”

Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet – Forventet tidsplan”

Side 23 Tidsplanen ændres til følgende:

Handling Mulighed for tilbagetrækning af tegninger og tegningstilsagn

Forventet dato 13. - 14. september 2010

Resultatet af Udbuddet offentliggøres

15. september 2010

Registrering af kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

15. september 2010

Udstedelse af Nye Aktier (i midlertidig fondskode)

16. september 2010

Forventet første noteringsdag for de Nye Aktier (i midlertidig fondskode)

17. september 2010

Sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på OMX København

21. september 2010

Sammenlægning af den midlertidige fondskode med den eksisterende fondskode på VP-konti med virkning fra:

Amagerbanken Aktieselskab

24. september 2010

9


Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet –

Side 27, 2. spalte, 2. afsnit

Tegningsmetode”

Datoen for forventet registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og endelig udstedelse af Nye Aktier ændres fra ”den 10. september

Side 25, 1. spalte, 6. afsnit

2010” til ”den 15. september 2010”.

Ordlyden ”Aktionærer og investorer, der har afgivet tegningsordre

for Nye Aktier uden at have nogen Tegningsretter vil modtage

Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet –

besked den 9. september 2010, om de er blevet tildelt nogen Nye

Optagelse til handel og handelsaftaler”

Aktier. Såfremt en aktionær eller investor er blevet tildelt Nye Aktier, skal betaling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt med

Side 27, 2. spalte, 3. afsnit

valør senest den 9. september 2010.” ændres til følgende:

Ordlyden ”Den første noteringsdag for de Nye Aktier i den midler-

tidige fondskode forventes at være den 13. september 2010. Den ”Aktionærer og investorer, der har afgivet tegningsordre for Nye

midlertidige fondskode for de Nye Aktier vil blive sammenlagt

Aktier uden at have nogen Tegningsretter vil modtage besked

med Bankens eksisterende fondskode (DK0060037109) snarest

senest den 15. september 2010, om de er blevet tildelt nogen

muligt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Sel-

Nye Aktier. Såfremt en aktionær eller investor er blevet tildelt

skabsstyrelsen, forventeligt den 15. september 2010.” ændres til

Nye Aktier, skal betaling herfor ske med kort afvikling og være

følgende:

indbetalt senest den 15. september 2010.” ”Den første noteringsdag for de Nye Aktier i den midlertidige Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet –

fondskode forventes at være den 17. september 2010. Den mid-

Rettigheder”

lertidige fondskode for de Nye Aktier vil blive sammenlagt med Bankens eksisterende fondskode (DK0060037109) snarest muligt

Side 27, 1. spalte, 2. afsnit

efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabs-

Datoen for forventet registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrel-

styrelsen.”

sen ændres fra ”den 10. september 2010” til ”den 15. september

2010”. Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet – Offentliggørelse af resultat af Udbuddet”

Side 27, 1. spalte, 5. afsnit Datoen for forventet offentliggørelse af resultatet af Udbuddet ændres fra ”den 9. september 2010” til ”den 15. september 2010”. Afsnittet ”Vilkår og betingelser for Aktieudbuddet – Udstedelse af Nye Aktier samt betaling og registrering i VP Securities A/S”

Side 27, 1. spalte, 6. afsnit Ordlyden ”Såfremt en aktionær eller investor, der ikke har Teg-

ningsretter, tildeles Nye Aktier, skal betaling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt med valør senest den 9. september 2010.” ændres til følgende: ”Såfremt en aktionær eller investor, der ikke har Tegningsretter, tildeles Nye Aktier, skal betaling herfor ske med kort afvikling og være indbetalt senest den 15. september 2010.”

10

PROSPEKTTILLÆG 2 2010


ØVRIGE OPLYSNINGER Prospektet blev offentliggjort den 17. august 2010 og prospekttillæg 1 blev offentliggjort den 3. september 2010 via OMX København og er, med visse begrænsninger, tilgængelige på Bankens hjemmeside, www.amagerbanken.dk . Dette Prospekttillæg 2 vil ligeledes blive offentliggjort via OMX København og vil, med visse begrænsninger, være tilgængeligt på Bankens hjemmeside.

Amagerbanken Aktieselskab

11


AMAGERBANKEN AKTIESELSKAB AMAGERBROGADE 25 2300 KØBENHAVN S TLF 32 66 66 66 FAX 32 66 60 60 WWW.AMAGERBANKEN.DK HOVEDKONTOR@AMAGERBANKEN.DK

12

CVR NR. 15 77 39 28

PROSPEKTTILLÆG 2 2010

Amagerbanken - Tillæg til Prospekt 2010 (2. tillæg)  

Tillæg til Prospekt 2010 (del 2)