Page 1

@Á|æ˝Ÿ 1 ªªn~ e÷s¡ZeTTq b˛e⁄yê]øÏ @s¡Œs¡#·ã&ÉTqT. eT÷&ÛÉT˝…’qqT <ëì˝À q&É#·T#·T Á‘√eqT ‘·|üŒø£j·TT+<äTs¡T.µµ jÓTwüj·÷ 35:8 |ü]X¯ó<ä∆ e÷s¡Z+ #ê˝≤ ‹qïì~. m‘·TÔ|ü˝≤¢\T @M ˝Òì~. n~ m+‘· #·ø£ÿì e÷s¡ZeT+fÒ, <ëìì C≤Á>∑‘·Ô>± nqTdü]+#·>∑*–‘˚ n‹ kÕe÷qT´\T düVæ≤‘·+ <ë] ‘·|æŒb˛≈£î+&Ü >∑e÷´ìï #˚s¡Tø√>∑\s¡T. ˝Àø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq C≤„qT˝…’‘˚ mH√ï e+ø£s¡{Ï+ø£s¡ <ës¡T˝À¢ q&ÉTdü÷Ô, uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ‘·|ü&ÉT |üqT\T #˚dü÷Ô, ∫e]øÏ >∑e÷´ìï #˚s¡˝Òø£ <ë] ‘·|æŒb˛e&É+ kÕ<Ûës¡D+>± »s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. ˝Àø£d+ü ã+<Ûyä TÓ qÆ $<ÛëHê\T |üs˝¡ Àø£<èä wæº ˝Òì$ ø±ã{Ϻ yê{Ï H ˚ ‘· e T e÷s¡ Z + >± m+#· T ≈£ î qï eTqTwü ß \T Nø£ { Ï ø =+&É ˝ À¢ ì øÏ q&ç|+æ #·ã&É‘ês¡T. ø£èbÕdüV≤æ ‘·yTÓ qÆ eTqdüT>∑\yê]øÏ Á|üuTÑÛ e⁄ #Ó|Œæ q~ #˚jT· &É+ ‘·|üŒ y˚πs<˚$÷ ‘Ó*j·T<äT. nsTT‘˚ yês¡T sê»e÷s¡Z+˝À kÕ–b˛‘·÷, sê»dü+s¡ø£åD˝À ñ+{≤s¡T. Ç~ #·<äTe⁄‘·Tqï $÷s¡T, ÁX¯eT\T m<äTs=ÿH˚ düeTj·T+˝À >±ì, eTπs düeTj·T+˝À >±ì ˇø£ÿ ø£åD+ ≈£L&Ü MT dü«+‘· X¯øÏÔMT<ä >±ì, Á|üXÊïs¡∆ø£yÓTÆq |ü]dæú‘·T\ $÷<ä >±ì Ä<Ûës¡|ü&Éø£+&ç. dü‘·´eTT, j·T<Ûës¡∆‘· nH˚ sê» e÷sêZìï $&ç∫ô|≥ºø£+&ç. n<˚ $÷≈£î ñqï‘·yÓTÆq Äràj·Tdæú‹. eTq+ nø£ÿ&Éø£ÿ&˚ ‹s¡T>∑T‘·÷ düeTj·T+ eè<Ûë #˚j·T≈£L&É<äT. e÷{Ïe÷{Ïø° eTq ñ<˚›XÊ´\T e÷]b˛≈£L&É<äT. j·T<Ûës¡∆+>± ñ+&É+&ç. <˚ìø° uÛÑj·T|ü&Éø£+&ç. j˚TdüTH˚ yÓ+ã&ç+#·+&ç. @<√ #Ó&ÉT »s¡T>∑T‘·T+<äì mes√ #Óù|Œ e÷≥\dü\T $qø£+&ç. ˇø£ #Ó&ɶ|üì #˚j·T&É+ <ë«sê $÷s¡T ø°&ÉTqT

‘·|æŒ+#·Tø√yê\qT≈£î+fÒ, Ä #Ó&ɶ|üì yÓTT<ä\Tô|{Ϻq|ü&˚ $÷s¡T eT] |òüTÀs¡yÓTÆq ø°&ÉT≈£î <=]øÏb˛j·÷s¡T. ø±ã{Ϻ <˚e⁄ì e÷s¡Zy˚T nìï{Ïø£+fÒ eT+∫ e÷s¡Z+. eTqTwüß\T $TeTà*ï ãT~∆V”≤qT˝≤¢ #·÷düTÔHêï düπs $÷s¡T <˚e⁄ì e÷s¡Z+˝ÀH˚ kÕ–b˛+&ç. n|ü&˚ $÷s¡T ãT~∆eT+‘·T\T nì|æ+#·T≈£î+{≤s¡T. Á|üuÛÑTyê, ˙ ùde≈£î\qT ‹qïì e÷s¡Z+˝À q&ç|æ+∫, yê] X¯Á‘·Te⁄\ qT+&ç $&ç|æ+#·T.

100

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 2 ªª˙ n_Ûeè~∆ n+<ä]øÏ ‘˚≥>± ø£qã&ÉT ì$T‘·ÔeTT M{Ïì eTqdüÿ]+#·TeTT, M{ÏjT· +<˚ kÕ<Ûøä e£ TT #˚døæ =qTeTT.µµ 1 ‹yÓ÷‹ 4:15 Ç~ ˇø£ Ä»„˝≤ ø£ì|ædüTÔqï|üŒ{Ïø° ìC≤ìøÏ Ç~ ˇø£ yê>±›q+. Bì Á|üø±s¡+ eTq+ ÁX¯<ä∆>± <˚e⁄ì yêø±´ìï kÕ<Ûäq #˚dü÷Ô eTq eTqdü+‘ê Á|üuÛÑTe⁄ |üìπø n|üŒ–ùdÔ n+<äs¡÷ >∑T]Ô+#·>∑*π> n_Ûeè~∆ì eTq+ kÕ~Û+#·>∑\+. <˚e⁄ì yêø±´ìï >∑ã>∑u≤ #·<äTe⁄≈£î+≥÷ yÓ[flb˛‘˚ ˝≤uÛÑy˚T$÷ ñ+&É<äT>±˙, ˝À‘·T>± <Ûë´ìùdÔ eTq+ m+‘√ Á|üj÷Ó »q+ bı+<ä>\∑ +. ˇø£ Áø£eT+ ˝Ò≈î£ +&Ü, ÇcÕºqTkÕs¡+>± #˚ùd >=|üŒ |üìø£+fÒ Ä˝À#·Hê|üPs¡«ø£+>± #˚ùd ∫qï |üì <ë«sê eTq≈£î ˝≤uÛÑ+ ø£\T>∑T‘·T+~. ª@ ø£wüº+ #˚dæHê ˝≤uÛÑ+ ø£\T>∑T‘·T+~µ nì <˚e⁄ì yêø£´+˝À ñ+~. nsTT‘˚ Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£+>± ø±≈£î+&Ü ø£+>±s¡T>± #˚ùd @ |üìe˝≤¢ ˝≤uÛÑ+ ñ+&É<äT. ˇø£ Á|üø£ÿ <˚e⁄ì ùde #˚dü÷Ô &ÉãT“ yÓqø£ |üs¡T>∑T˝…‘˚Ôyês¡÷, ˇø£ #˚‘√Ô Áø°dTü Ô yêø±´ìï |ü≥Tº≈î£ ì kÕ«s¡ã∆ T~∆‘√ Áã‹πøyês¡÷ ‘·eT Ä‘·à˝À @MT n_Ûeè~∆ kÕ~Û+#·˝Òs¡T. eTq+ |üP]Ô>± |ü]X¯ó<ä∆ø±sê´\πø n+øÏ‘·+ nsTTb˛yê*. n˝≤ ø±ø£b˛‘˚ |üs˝¡ Àø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ eTq+ yÓqø£ã&çb˛‘ê+. ˝…øÿ£ \T #·÷ùd≥|ü⁄&ÉT eTqπ≈ ˝≤uÛ≤\÷ ñ+&Ée⁄.

H˚H=ø£ ùde≈£î&çH‘’Ó ,˚ Hê X¯øj ÔÏ T· T≈£î\Ô T ÁbÕ<Ûëq´‘· ˝Òì $wüj·÷\ ø√dü+ Ks¡Tà #Ój·T´≈£î+&Ü |üP]Ô>± ùde˝ÀH˚ $ìjÓ÷–+#ê*. bÕغ sê»ø°j·÷\‘√q÷, e´s¡∆yÓTÆq $H√<ë\‘√q÷ Hêπø+{Ï |üì? H˚H=ø£ kÕ<Ûës¡D Ŭø’düÔe $XÊ«dæHÓ’‘˚ j˚TdüT ùde #Ój·T´&É+ Hê≈£îqï @¬ø’ø£ \ø£å´+>± #˚düTø√yê*. eTq+ j˚TdüT‘√ n‘·Tø£ã&ç, Äj·Tq kÕ≈£åî\T>± á

Á|ü|ü+#·+˝À J$+#ê*. eTq+ Ç˝≤ ñ+&Éø£b˛‘˚ m˝≤+{Ï n_Ûeè~∆ >±˙, Á|üjÓ÷»q+ >±˙ bı+<ä˝Ò+. dü+|òüT+ >±˙, düe÷»+ >±˙ eTq˝À j˚TdüT Áø°düTÔ ñHêï&Éì >∑T]Ô+#·˝Òs¡T. 101

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 3 ªªÇÁXÊj˚T©j·TT\ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ôd\$#·TÃq<˚eTq>±- á düú\eTT bÕ&É>T∑ qìj·TT, <ëì ø±|ü⁄s¡dTü \Ô T <ä÷wüD≤düŒ<äT\>∑T<äTs¡ìj·TT, H˚qT #Ó|Œæ q e÷≥\qT ˙e⁄ Ä\øÏ+∫, yÓT‘·ìÔ eTqdüT‡ ø£*– jÓT¨yê düìï~Ûì Bq‘·«eTT <Ûä]+∫, ˙ ã≥º\T ∫+|ü⁄ø=ì Hê düìï~Ûì ø£˙ïfi¯ófl sê*Ë$ >∑qTø£ ˙e⁄ #˚j·TT eTq$ì H˚qT n+^ø£]+∫ j·TTHêïqT.µµ 2 sêE\T 22:19 #ê˝≤eT+~ á ôV≤#·Ã]ø£qT U≤‘·s¡T #˚j·Tø£b˛e&É+ e\q q•+∫ b˛‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑTe⁄ e÷≥ $ì eDÏπøyês¡T <ÛäqT´\T. jÓ÷w”j·÷ n˝≤π> #˚kÕ&ÉT. j·T÷<ë bÕ|üeTT\ ì$T‘·Ô+ <˚e⁄&ÉT >=|üŒ ø°&ÉTqT |ü+|ækÕÔqì rsêàq+ #˚dæq|ü&ÉT jÓ÷w”j·÷ Á|üuÛÑTe⁄ düìï~Û˝À yÓT‘·Ôì eTqdüT‡ ø£*– $<Û˚j·TT&Ó’q+<äT e\q Ä ø°&ÉTqT ‘·|æŒ+#·Tø√>∑*>±&ÉT. n˝≤+{Ï $<Û˚j·T‘· #·÷|æ+#·>∑*π> yÓT‘·Ôì eTqdüT‡ ˙≈£î+<ë? n˝≤+{Ï Bq‘ê«ìï H˚s¡Tà ≈£î+≥THêïyê? n˝≤ nsTT‘˚ qTe⁄« ≈£L&Ü ø°&ÉT qT+&ç ‘·|æŒ+#·ã&É‘êe⁄. á s√E˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï bÕ|ü|ü⁄ ÁøÏj·T\qTã{Ϻ qTe⁄« ì≥÷ºs¡TŒ\T $&ÉTdü÷Ô @&çÃqf…¢Ì‘˚ <˚e⁄&ÉT ˙ $÷<ä ˇø£ eTTÁ<ä y˚dæ Á|ü‘˚´ø£|üs¡#·T≈£î+{≤&ÉT. <˚e⁄ì#˚‘· Á|ü‘˚´øÏ+|üã&çqyês¡T Äj·Tqj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\Tqïyês¡T. Äj·Tq yêø£´+ n+fÒ uÛÑj·TeTT, eD≈£î ø£*–qyês¡T. <˚e⁄ì#˚‘· Á|ü‘˚´øÏ+|üã&˚yês¡T ˇø£ πøåeTø£s¡yÓTÆq kÕúHêìøÏ #˚πs+‘·es¡≈£î, Á|ü»\qT yê] bÕbÕ\ ì$T‘·Ô+ Vü≤‘·+ #˚jT· &ÜìøÏ ìj·T$T+#·ã&çq <ä÷‘· ‘·q ø£‹ìÔ ˇs¡˝ÀH˚ ñ+#ê\ì <˚e⁄&É‘ì· øÏ Ä»„ Ç#êÃ&ÉT. á ø±\ |ü]dæú‘·T\T eTq\qT uÛÑj·Tô|&ÉT‘·THêïj·÷? <˚X¯+˝À \+#·>=+&ç‘q· +, C≤s¡‘«· + Á|üã*b˛‘·Tqï ø±s¡D+>± ø£\Twæ‘+· nsTTb˛sTTq düe÷»+ $÷<ä≈î£ C≤rj·T $|ü‘T· Ô e∫Ã|ü&TÉ ‘·T+<˚y÷Ó qì uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·THêïyê? n˝≤ uÛÑj·T|ü&É≥+ düVü≤»y˚T. nsTTq|üŒ{Ïø° á yê>±›q+ $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&ÉT. ªªH˚qT ˙ |æ‘·s¡T\ jÓTT<ä›≈£î ìqTï #˚s¡TÃ<äTqT. ˙e⁄ HÓeTà~H=+~qyê&ÉyÓ’ düe÷~ÛøÏ #˚s¡Ãã&ÉT<äTe⁄. H˚qT á düú\eTT $÷~øÏ s¡|æŒ+|üuÀe⁄ ø°&ÉTqT ˙e⁄ ˙ ø£qTï\‘√ #·÷&ÉH˚ #·÷&Ée⁄. Ç<˚ jÓT¨yê yê≈£îÿµµ Ç+ø± eTq≈£îqï

>=|üŒ ìØø£åD @$T≥+fÒ, eTq Á|üuÛÑTy˚ ‘·«s¡˝À e∫à eTq ø£˙ï{Ïì ‘·T&ç∫y˚kÕÔ&ÉT. eTq <äT'K ~Hê\T düeTdæb˛‘êsTT. 102

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 4 ªªeT]j·TT ô|<ä› ø£+~Ø>∑\qT ˙≈£î eTT+<äT>± |ü+|æ+#Ó<äqT, n$ ˙ jÓT<äT≥ qT+&ç Væ≤M«j·TT\qT ø£Hê˙j·TT\qT Væ≤rÔj·TT\qT yÓfi¯fl>=≥TºqT.µµ ìs¡ZeT 23:28 á ô|<ä› ø£+~Ø>∑\ dü+>∑‹ @$T{Ï? n~ <˚e⁄ì ôd’q´+. <˚e⁄&ÉT yê{Ïì ‘·q Á|ü»\ø£+f… eTT+<äT>± |ü+|æq|ü⁄&ÉT n$ X¯Á‘·Te⁄\qT ≈£î{Ϻ ‘·]$Ty˚dæ ÇÁXÊj˚T\T Á|ü»\≈£î $»j·÷ìï düT\Te⁄ #˚kÕÔsTT. <˚e⁄&ÉT ‘·q

Á|ü»\ |üø£å+>± j·TT<ä∆+ #˚ùd≥|ü⁄&ÉT ‘·q dü«+‘· |ü<ä∆›‘·T\qT ñ|üjÓ÷ –+#·T≈£îì X¯Á‘·Te⁄\qT #Ó˝≤¢#Ó<äTs¡T #˚dæ, yês¡T j·TT<ë∆ìøÏ sêø£eTT+<˚ yê]ì ìØ«s¡´+ #˚ùdkÕÔ&ÉT. j·T<Ûës¡∆e+‘·T\ X¯Á‘·Te⁄\qT Äj·Tq >∑+<äs>¡ √fi¯+˝À |ü&yÉ ù˚ d+<äT≈£î ñ|üj÷Ó –+#˚ |ü<‘∆ä T· \T @ XÊgy˚‘\Ô· ≈£L ns¡+∆ ø±e⁄. ÇÁXÊj˚T©j·TT\ X¯Á‘·Te⁄\qT u≤<Ûôä |fÒ+º <äT≈£î <˚e⁄&ÉT $∫Á‘·yTÓ qÆ

Äj·TT<Ûë\T Äø±X¯+˝À <ë∫ ñ+#ê&ÉT. ªªuÛÑ÷$T Åd”ÔøÏ düVü‰j·T+ #˚dæ+~µµ nì Á|üø£≥q Á>∑+<Ûä+˝À #·÷kÕÔ+. eTq Ä‘·à\≈£î X¯Á‘·Te⁄˝…’qyê]‘√ <˚e<ä÷‘·\T j·TT<ä∆+ #˚kÕÔs¡T. ø±ã{Ϻ eTq+ m|ü&É÷ uÛÑj·T|ü&É≈£L&É<äT. #ê˝≤ kÕs¡T¢ j·TT<ä∆+ #˚j·T&ÜìøÏ eTq+ j·TT<ä∆s¡+>±ìøÏ yÓfi‚Ô nø£ÿ&É eTq‘√ b˛sê&É{≤ì¬øes¡÷ ñ+&És¡T. ªªjÓT¨yê eTq |üø£åeTT>± j·TT<ä∆eTT #˚j·TTqT. MTs¡T HÓeTà~ø£*–j·TT+&ÉT&çµµ <˚e⁄&ÉT |ü+ù| ø£+~Ø>∑\T eTq Äj·TT<Ûë\ø£+fÒ ã\yÓTÆq$. <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê á |ü<ä∆›‹ì ñ|üjÓ÷–+∫ eTq X¯Á‘·Te⁄\qT z&çkÕÔ&Éì eTq+ ø£\˝À ≈£L&Ü }Væ≤+#·˝Ò+. <˚e⁄&ÉT eTqøÏ∫Ãq j·TT<ë∆<˚XÊ\qT bÕ{Ï+∫ j˚TdüT ø=s¡≈£î <˚XÊ\qT »sTT+#·&ÜìøÏ eTq+ ø£yê‘·T #˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘˚, j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ eTq≈£î eTT+<äT>± yÓ[fl eTq e÷sêZìï dæ<ä∆|üs¡∫ ñ+#·&É+ eTq+ >∑eTìkÕÔ+. ∫e]˝À dü+‘√wædü÷Ô ªªÄj·Tq <äøÏåD u≤VüQe⁄, Äj·Tq |ü]X¯ó<ä∆ Vü≤düÔ+ $»j·÷ìï düeT≈£L]Ã+~µµ nì ˇ|ü≈£î+{≤+. 103

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 5 ªªÇÁXÊj˚T\÷, ˙e⁄ Hê≈£î ùde≈£î&ÉyÓ’ j·TTHêïe⁄. H˚qT ìqTï eTs¡∫b˛C≤\qT.µµ jÓTwüj·÷ 44:21

eTq <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ‘·q ùde≈£î\qT ìs¡+‘·s¡+ Áù|$T+#˚yê&ÉT ø±ã{Ϻ yê]HÓ|ü&É÷ eTs¡∫b˛&ÉT. Äj·Tq yê]ì @<√ ø=+‘·ø±\+ eT≥Tºπø ø±<äT>±ì XÊX¯«‘·+>± @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêï&ÉT. yê]ì <Ó’e≈£î≥T+ã+˝ÀìøÏ |æ*∫q|ü&˚ yês¡T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À @eTe«uÀ‘·THêïs√ Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT. y˚T|òü÷\qT #Ó<äs¡>={Ϻq≥T¢>± Äj·Tq yê] bÕbÕ\qT ‘·T&ç∫y˚kÕÔ&ÉT. ˇø£kÕ] yê] bÕbÕ\T ø£$å T+∫q ‘·sT¡ yê‘· eT∞fl m|üŒ{Ïø° yê{Ïì ã{Ϻ yê]ì ãj·T≥≈£î HÓ{Ϻy˚j·T&ÉT nì eTq≈£î K∫Ñ·+>± ‘Ó\TdüT. Äj·Tq n˝≤ HÓ{Ϻy˚kÕÔ&Éì Ä˝À∫+#·&É+ <Ó’e<ä÷wüD #˚j·T&Éy˚T ne⁄‘·T+~. Äj·Tq yê]ì mqï&É÷ eTs¡∫b˛j˚Tyê&ÉT ø±&ÉT. m|ü&É÷ yê] ø√düyT˚ ‘·\b˛dü÷Ô ñ+{≤&ÉT. ˇø£ÿ ø£åD+ >±˙ Äj·Tq eTq\qT eT]∫b˛‘˚ eTq+ q•+∫b˛‘ê+. n+<äT#˚‘·H˚ Äj·Tq eTq‘√ Ç˝≤ n+≥THêï&ÉT. ªªH˚qT $TeTTàqT eTs¡TeC≤\qTµµ. eTqTwüß\T eTq\qT eTs¡∫b˛‘ês¡T. eTq e\q y˚T\T bı+~qyês¡T eTq $÷<ä ‹s¡>∑ã&É‘ês¡T. #·|ü\∫‘·TÔ˝…’q eTqTwüß\

Vü≤è<äj÷· ˝À¢ eTq≈£î #√≥T ˝Ò<Tä . >±˙ <˚e⁄&ÉT ‘·q j·T<Ûës¡∆ ùde≈£î\qT m|ü&É÷ eTs¡∫b˛&ÉT. eTq+ Äj·Tq ø=s¡≈£î #˚dæq<ëììã{Ϻ ø±ø£, Äj·Tq eTq ø=s¡≈£î »]–+∫q <ëìãfÒº eTq‘√ nqTã+<Ûä+ ø£*– ñ+{≤&ÉT. eTq\qT Äj·Tq m+‘√ ø±\+>± Áù|$TdüTHÔ êï&ÉT. eTqø√dü+ Äj·Tq m+‘√ yÓ\ #Ó*¢+#ê&ÉT. ø±ã{Ϻ Äj·Tq eTq\qT eTs¡∫b˛&ÉT.

j˚TdüT eTq˝À ‘·q Ä‘·à y˚<äq\˙ï #·÷kÕÔ&ÉT. ø±ã{Ϻ Äj·Tq eTq\qT @e÷Á‘·+ eTs¡∫b˛&ÉT. ‘·+Á&çjÓÆTq jÓT¨yê eTq\qT ‘·q ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüT Áø°dTü Ô ùdïVæ≤‘·T\T>± #·÷kÕÔ&TÉ . |ü]X¯ó<ë∆‘T· à&ÉT eTq\qT ‘·q #˚‹|üì>± #·÷kÕÔ&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄ eTqø√düy˚T ‘·\b˛dü÷Ô ñHêï&ÉT. á s√Eq eTq≈£î ø±e\dæq düeTjÓ÷∫‘· düVü‰j·T+ nqTÁ>∑Væ≤+∫ eTq\qT b˛wækÕÔ&ÉT. ÄVü‰! Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT mqï&É÷ eTs¡∫b˛&ÉT ø£<ë! #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 104


@Á|æ˝Ÿ 6 ªªjÓT¨yê düs¡«˝Àø£eTTq≈£î sêC…’j·TT+&ÉTqT. Ä ~qeTTq jÓT¨yê ˇø£ÿ&˚ nìj·TT, Äj·Tq≈£î ù|s¡T ˇø£ÿfÒ nìj·TT ‘Ó*j·T ã&ÉTqT.µµ C…ø£sê´ 14:9

Ç~ m+‘· ÄXÊ»qø£yÓTÆq X¯óuÛÑyês¡Ô! Ç~ @<√ ÄdüøÏÔ|üs¡T&Ó’q ˇø£ e´øÏÔ ø£qï ø£\ ø±<äT. mqï&É÷ nã<ä∆+ ø±ì <˚e⁄ì yêø£´+ Á|üø£{Ï+∫q dü‘·´+ n~. Ä s√E jÓT¨yêqT ms¡>∑ìyês¡+≥÷ mes¡÷ ñ+&És¡T. á uÛÑ÷$T $÷<ä ñqï Á|ü‹ C≤‹øÏ #Ó+~q, Á|ü‹ ‘Ó>∑≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ø£èbÕdüVæ≤‘·yÓTÆq Äj·Tq ø£<ä*ø£\qT >∑T]ÔkÕÔs¡T. á s√C…’‘˚ |ü]dæú‹ ‘ês¡Te÷s¡T>± ñ+~. Ä eTVü‰sêE m<äT≥ mes¡T ‘·\ e+#·T‘·THêïs¡T? Äj·Tq $÷<ä m+‘·>± ‹s¡>∑ã&ÉT‘·THêïs¡T á Á|ü»\T! á Á|ü|ü+#·+˝À Á|üuÛÑTe⁄\ì |æ*|æ+#·T≈£î+≥Tqïyês¡T m+‘·eT+~ ñHêïs¡T! ‘êy˚T <˚e⁄fi¯ófl>± |æ*|æ+#·T≈£î+≥Tqï yê¬s+‘·eT+~ ñHêïs¡T! Ŭø’düÔe⁄\eTì #Ó|ü≈£î+≥Tqï yê]˝À ≈£L&Ü Äj·Tq >∑÷]Ã, Äj·Tq düTyês¡Ô >∑÷]à mìï _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷ \THêïjÓ÷ #·÷&É+&ç! nsTT‘˚ ˇø£ s√E sêuÀ‘·T+~. Ä s√E á uÛÑ÷$T $÷<ä ˇπø ˇø£ÿ sêE ñ+{≤&ÉT. Ä JeeTT>∑\ <˚e⁄ìøÏ jÓT¨yê nì ˇπø ù|s¡T ñ+≥T+~. z Á|üuÛÑTyê á ø±sê´ìï ‘·«s¡>± #ÓsTT´! y˚TeTT Á|ü‹ s√p ÁbÕ]∆düTÔHêïeTT. ªª˙ sê»´eTT e#·TÃqT >±ø£!µµ Ç~ m|ü&ÉT »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ $wüj·÷ìï eTq+ Çø£ÿ&É #·]Ã+#·&É+ ˝Ò<äT. n~ nÁ|üdüTÔ‘·+. Äj·Tq m|ü&ÉT ekÕÔ&ÉT nqï $wüj·T+ <ä>∑Zπs eTq+ ì*∫b˛‘˚ eTq+ Á|üdüTÔ‘·+ nqTuÛÑ$düTÔqï >=|üŒ Ä<äs¡DqT b˛>=≥Tº ø√yê*‡edüT+Ô ~. Á|üeø£\Ô <ë«sê |ü]X¯ó<ë∆‘T· à&ÉT m+‘· K∫Ñ·+>± Á|üe#·Hê\T |ü*øÏ+#ê&√ n+‘· K∫Ñ·+>± á uÛ÷Ñ $T jÓT¨yê eTVæ≤eT‘√ ì+&ÉuÀ‘·T+~.

j˚TdüT eè<Ûë>± dæ\Te˝À eTs¡DÏ+#·˝Ò<äT. <˚e⁄ì Ä‘·à #˚düTÔqï |üì e´s¡∆+>±b˛<äT. |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&ç ñ<˚›•+∫q ì‘·´yÓTÆq ñ<˚›XÊ´\T ìs¡s¡∆ø£+ ø±H˚s¡e⁄. kÕ‘êqT $»è+_ÛdüTÔqï á uÛÑ÷$T $÷<ä j˚TdüT sêsêE>± øÏØ≥+ <Ûä]kÕÔ&ÉT. düs¡«X¯≈£îÔ&Ó’q <˚e⁄&ÉT Á|üuÛÑTe⁄\ Á|üuÛÑTe⁄>± sê»´+ #˚kÕÔ&ÉT. á ìØø£åD‘√ eTq <Ó’q+~q ø±sê´˝À¢øÏ yÓ[flb˛<ë+. $XÊ«dü+‘√ eTq Äràj·T b˛sê{≤\T ø=qkÕ–<ë›+. 105

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 7 ªªuÛÑ÷ Á|ü»\+<äs¡T jÓT¨yê HêeTeTTq ˙e⁄ |æ\Teã&ÉT≥ #·÷∫ ˙≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT<äTs¡T.µµ ~«r 28:10

n˝≤¬>’‘˚ Çø£ X¯Á‘·Te⁄\≈£î eTq+ uÛÑj·T|ü&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT nì #Ó|æŒ }s¡T≈£î+fÒ n~ eTq Äràj·T yÓqTø£u≤≥T‘·HêìøÏ, n\Œ $XÊ«kÕìøÏ ø±s¡D+ ne⁄‘·T+~. <˚e⁄&Ó|ü &ÓH’ ê Ç˝≤ nqT≈£î+{≤&Ü? ø±<äT ø£<ë. <˚e⁄&ÉT eTq\qT ‘·q˝≤ ñ+&˚≥≥T¢ #˚j·T>∑\&ÉT. Äj·Tq Hêe÷ìï eTq+ <Ûä]+∫ ñ+&É≥+, eTq+ ì»+>± jÓT¨yê≈£î #Ó+~q yê]>± ñ+&É≥+ Á|ü»\T >∑eTì+#˚˝≤ #˚kÕÔ&ÉT. <˚e⁄&ÉT eTqø£qTÁ>∑Væ≤+#ê\ì m<äTs¡T#·÷düTÔqï á >=|üŒ ø£è|üqT eTq+ dü+bÕ~+#·Tø=+<äeTT >±ø£! Ç~ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√+&ç. j·T<Ûës¡∆e+‘·T˝…’q |ü]X¯ó<äT∆\+fÒ uÛÑøÏÔV”≤qT\≈£î #ê˝≤ uÛÑj·T+. |ü]X¯ó<äT∆\qT yêfi¯ófl <˚«wækÕÔs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À yêfi¯fl+fÒ uÛÑj·T|ü&É‘ês¡T ≈£L&Ü. Vü‰e÷qT≈£î yÓTT¬s›¬ø’ n+fÒ m+‘· uÛÑj·TyÓ÷ #·÷&É+&ç! n|üŒ{Ïπø Ä eT+∫ e´øÏÔì HêX¯q+ #Ój·T´&ÜìøÏ n+‘ê dæ<ä∆+ #˚düT≈£îHêï&ÉT ≈£L&Ü. nsTTHê uÛÑj·Ty˚T. ìC≤ìøÏ yês¡T |ü]X¯ó<äT∆\≈£î n+‘·>± uÛÑj·T|ü&É≥+ e\¢H˚ Ä uÛj Ñ T· +˝ÀqT+&ç <˚«wü+ |ü⁄≥Tºø=düT+Ô ~. Ä $wüj÷· ìï ˇ|üø√yê\+fÒ yê] >∑s«¡ + yê]øÏ n&ÉTe¶ düT+Ô ~. @e÷Á‘·+ uÛj Ñ ÷· ìøÏ #√{Ïe«≈£î+&Ü dü‘ê´ìï, j·T<Ûës¡∆‘·qT nqTdü]<ë›+. uÛÑj·T+ nH˚~ eTq≈£î ø±<äT. #Ó&ÉT |üqT\T #˚dü÷Ô, ôd’q´eTT\≈£î n~Û|ü‹jÓÆTq jÓT¨yê≈£î e´‹πsø£+>± j·TT<ä∆+ #˚ùdyê]πø Ä uÛj Ñ T· + ñ+≥T+~. ì‘·T´&Óq’ <˚e⁄ì HêeT+ eTq≈£î ô|≥ºã&ç‘˚ eTq+ uÛÁÑ <ä+>± ñ+{≤+. ˇø£ s√MTj·TT&ÉT ªªs=e÷qdt düyéT (Romanus Sum)µµ nì #Ó|ü⁄‘ê&É≥. n˝≤ #Óù|Œyêì <ÛÓ’s¡´+ @$T≥+fÒ, ªªH˚qT s√yéT≈£î #Ó+~qyê&çì >∑qTø£ á s√e÷ kÕÁe÷»´+˝À ñqï ôd’q´+ n+‘ê qqTï ø±bÕ&É{≤ìøÏ ekÕÔs¡T.µµ nì. Ä $<Ûä+>±H˚ Á|ü‹ <˚e⁄ì _&ɶ düs¡«X¯≈£îÔ&Ó’q <˚e⁄DÒí ‘·q dü + s¡ ø £ å ≈ £ î ì>± ø£ * – ñHêï&É q ïe÷≥. <˚ e ⁄&É T |ü s ¡ ˝ Àø£ + ˝À ñqï

<ä÷‘·\+<ä]˙ $&ç∫ô|≥º&Üì¬ø’Hê Çwüº|ü&É‘ê&ÉT >±ì, ‘·q˝À $XÊ«dü+ ñ+∫q |ü]X¯ó<äT∆\˝À ˇø£ÿ]ì ≈£L&Ü $&ç∫ô|≥º&ÉT. ø±ã{Ϻ dæ+Vü≤+ ø£+fÒ qTe⁄« <ÛÓ’s¡´+>± ñ+&Ü*. m+<äTø£+fÒ <˚e⁄&ÉT ˙‘√ ñHêï&ÉT. 106

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 8 ªªÄ sêÁ‹ Á|üuÛÑTe⁄ n‘·ìjÓTT<ä› ì\T#·T+&ç- <ÛÓ’s¡´eTT>± ñ+&ÉTeTT. jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝À qqTï >∑÷]à ˙y˚˝≤>∑T kÕø£å ´$T∫Ëy√ Ä˝≤>∑Tq s√e÷˝À ≈£L&Ü kÕø£å ´$Tj·T´e\dæj·TTqï<äì #Óô|ŒqT.µµ nbı.ø± 23:11 qTe⁄« Á|üuTÑÛ e⁄ kÕøÏ>å ± ñ+&ç @<ÓH’ ê nbÕj·T+˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïyê? nsTT‘˚ á $wüj·T+ C≤„|üø£+ ñ+#·Tø√. ˙≈£î n|üŒ–+|üã&çq |üì |üP]Ô nj˚T´+‘·es¡≈£î ˙ <ä>∑Zs¡≈£î eTs¡D+ nH˚<˚ sê<äT. qTe⁄« Ç+ø±

‘·q kÕøÏå>± ñ+&Ü\ì Á|üuÛÑTe⁄ ñ<˚›•ùdÔ ˙ J$‘·+ Ç+ø± bı&ç–+#·ã&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~. <˚e⁄&ÉT Ç+ø± ‘·q |üì˝À yê&ÉTø√yê\qT≈£îqï bÕÁ‘·qT me&ÉT |ü>∑T\>=≥º>∑\&ÉT? ˙ j·T»e÷ì ø=s¡≈£î qTe⁄« #Ój·÷´*‡q |üì Çø£ ˝Òø£b˛sTTHê qTe⁄« Ä+<√fi¯q #Ó+<äe\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. n|ü&Üj·Tq ˙ X¯Á‘·Te⁄˝…es¡÷ ìqTï düMT|æ+#·˝Òq+‘· <ä÷s¡+>± ñqï |üs¡˝Àø£ >∑èVü≤+˝ÀøÏ #˚s¡TÃ≈£î+{≤&ÉT. j˚TdüT ø=s¡≈î£ kÕøÏ>å ± J$+#·&yÉ T˚ ˙ Á|ü<ëÛ q ø£seÔ¡ ´+. ˙ |üì |üPs¡j Ô T˚ ´+‘·es¡≈î£ ìHÓïes¡÷ Ä|ü˝Òs¡T. ø±ã{Ϻ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&ÉT. ˙ $÷~øÏ e#˚à n‹ <ës¡TDyÓTÆq n|üì+<ä\T, ˙ e÷≥\qT eÁø°ø£]+∫ ≈£îj·TTøÏÔ‘√ ˝À≈£î\T #ÓÓ|æŒq ‘·|ü&ÉT e÷≥\T, ˙ ùdïVæ≤‘·T˝Ò ìqTï e<ä* yÓ[flb˛e&É+, qTyÓ«+‘·>±H√ q$Tàqyêπs ìqTï X¯Á‘·Te⁄\ #˚‹øÏ n|üŒ–+#·&É+, Ç˝≤+{Ï$ mìï »]–Hê Á|üuÛÑTe⁄ ˙ $wüj·T+˝À ø£*– ñqï ñ<˚›XÊ´\qT mes¡÷ n&ÉT¶ø√˝Òs¡T. ˙ y˚<äHêuÛÑ]‘· sêÁ‹˝À Á|üuÛÑTe⁄ ˙ Á|üø£ÿH˚ ì\TÃì ñ+&ç Ç˝≤ n+{≤&ÉT. ªªqTe⁄« Ç+ø± Hê>∑÷]à kÕø£å´$Tj·T´e\dæ ñqï~.µµ ø±ã{Ϻ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄ nqTÁ>∑Væ≤+#˚ Äq+<ä+‘√ ì+|üã&ç ñ+&ÉT. Á|üdüTÔ‘êìøÏ á yê>±›q|ü⁄ e÷≥\T ˙≈£î n+‘·>± nedüs¡+ ˝Òø£b˛e#·Tà >±˙ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘·|üŒø£ M{Ï nedüs¡+ edüTÔ+~. ø±ã{Ϻ M{Ïì <ë∫ ñ+#·Tø√. $TwüqØ\ >∑÷]à ÁbÕ]∆+#·&É+ eTs¡∫b˛≈£î. yê] |üì |üPs¡Ôj˚T´+‘· es¡≈£î Á|üuÛÑTe⁄ yê]ì ø±bÕ&˚≥≥T¢ ÁX¯eT˝À¢, Væ≤+dü˝À¢ ñqï ùde≈£î\+<ä] ø√dü+, <˚e⁄ì _&ɶ\+<ä]ø√dü+ ˙ ÁbÕs¡∆q˝À C≤„|üø£+ #˚düTø√. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 107


@Á|æ˝Ÿ 9 ªª˙ <Ûäs¡àXÊgeTTqT Áù|$T+#·Tyê]øÏ m+‘√ HÓeTà~ ø£\<äT. yês¡T ‘·÷* ‘=Á{Ï\T¢≥≈£î ø±s¡Dy˚T$Tj·TT ˝Ò<äT.µµ ø°s¡Ôq 119:165

ne⁄qT, Ä >=|üŒ <˚e⁄ì yêø±´ìï Áù|$TùdÔ n~ ˙≈£î >=|üŒ <˚e⁄ì qT+&ç >=|üŒ düe÷<ÛëHêìï rdüTø=ì edüTÔ+~. n+‘˚ ø±<äT, n~ ˙≈£î >=|üŒ uÛÁÑ <ä‘ì· düT+Ô ~. <˚e⁄ì <Ûsä à¡ XÊg+ nH˚ düe÷»+˝À eTq+ m|ü&É÷ ìedæ+#˚˝≤ #·÷düTø√>∑*–‘˚ á Á|ü|ü+#·+˝À mes¡÷ Çe«˝Òq+‘· $ÁXÊ+‹ì n~ eTqø£qTÁ>∑Væ≤düTÔ+~. |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT yêø£´+ <ë«sêH˚ ‘·q Ä<äs¡DqT eTqøÏkÕÔ&ÉT. eTq Ä‘·à˝À uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ‘·TbòÕqT˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\T n\TeTT≈£îqï|ü⁄&ÉT yêø£´ Á|üuÛ≤e+‘√H˚ yê{Ïì ìeTà[+|üCÒkÕÔ&ÉT. <˚e⁄ì yêø£´+ me]˝ÀHÓ’‘˚ düeTè~∆>± ìedædüTÔ+<√ yê]πøB n&ÉT¶>± ì\e˝Ò<äT. n˝≤+{Ïyês¡T ‘·eT dæ\TeqT nqT~q+ yÓ÷düT≈£î+≥÷ yÓfi¯óÔHêï n~ yê]øÏ Äq+<ä+>±H˚ ñ+≥T+~. n–ïe+{Ï eTVü‰ ÁX¯eT\T ø£*–Hê @<√ »s¡>∑≈£L&Éì~ »]–b˛sTTq≥T¢>± yês¡T ÄX¯Ãs¡´|ü&És¡T. m+<äTø£+fÒ n~ yê]H˚MT #˚j·T˝Ò<äT. #ê˝≤eT+~ <Û ä q dü e Tè~∆ ø£ * –q|ü ⁄ &É T

Äràj·Te÷s¡Z+˝À ≈£î+≥T|ü&É‘ês¡T >±˙ <˚e⁄ì yêø£´+˝ÀH˚ ‘·eT J$‘ê\qT >∑&çù|yê]øÏ <Ûäq düeTè~∆ ø£*–Hê n~ yê] Äràj·T J$‘êìï Ä≥+ø£|üs¡#·˝Ò<äT. Ç‘·s¡T\qT q\>∑>=fÒº≥≥T¢ <äT'Ku≤<Ûä˝ÒM

yê]ì q\>∑>=≥º˝Òe⁄. yês¡T á u≤Vü≤´ J$‘·+˝À dü+uÛÑ$düTÔqï e÷s¡TŒ\≈£î nr‘·+>± J$kÕÔs¡T. Á|üuÛÑTe⁄ @<Ó’Hê >=|üŒ $XÊ«dü dü+ã+<ÛäyÓTÆq eTsêà\qT yê] eTT+<äT ñ+∫q|ü⁄&ÉT á ˝Àø£düTÔ˝…’‘˚ ` ªªÇ~ $|üØ‘·+>± ñ+~. Bìì mes¡T $q>∑\s¡T?µµ nì ns¡TkÕÔs¡T. yêø£´+‘√ ‘·eT J$‘ê\qT ì]à+#·T≈£îqï $XÊ«düT˝…’‘˚ eTs√ Á|üX¯ï y˚j·T≈£î+&Ü <ëìï n+^ø£]kÕÔs¡T. m+<äTø£+fÒ <˚e⁄ì yêø£´+ jÓT&É\ yê]≈£îqï uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\ <ë«sê yê] C≤„qdü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\qT n~Û>∑$TkÕÔs¡T. kÕs¡«uÛÖeT n~Ûø±s¡+>∑\ yêø±´ìπø yês¡T ‘·\\T e+#·T‘ês¡T. ªªÁ|üuÛÑTyê á s√E e÷˝À n˝≤+{Ï Áù|eT, n˝≤+{Ï XÊ+‹, n˝≤+{Ï HÓeTà~ n_Ûeè~∆ bı+<˚˝≤ nqTÁ>∑Væ≤+#·Tµµ. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 108


@Á|æ˝Ÿ 10 ªªyÓ÷ùw Á|ü»\ø=s¡≈£î ÁbÕs¡∆q #˚j·T>± jÓT¨yê ` ˙e⁄ ‘ê|üøs£ y¡ TÓ qÆ düsŒ¡ eTTe+{Ï Á|ü‹eTqT #˚sTT+∫ dü+Ô uÛeÑ TT MT<ä ô|≥TºeTT— n|ü&ÉT Ä ø£se¡ ã&çq Á|ü‹yê&ÉTqT <ëìyÓ|’ ⁄ü #·÷∫ Áã‘·T≈£îqì yÓ÷ùw≈£î ôd\$#ÓÃqT.µµ dü+U≤´ 21:8 eTVæ≤eTø£s¡yÓTÆq düTyês¡Ô≈£î Ç~ #·ø£ÿì n\+ø±s¡+. j˚TdüT bÕ|ü⁄\˝À ˇø£ì>± m+#·ã&ç, eTqø£fi¯fleTT+<äT dæ\Te˝À Áy˚˝≤&ÉBj·Tã&ܶ&ÉT. eTq+ ˇø£ÿkÕ] Ä dæ\Te˝À s¡ø£Ô+ ø±s¡TdüTÔqï j˚TdüT yÓ’|ü⁄ #·÷ùdÔ #ê\T, bÕ|ü+ nH˚ düs¡Œ|ü⁄ ø±≥TqT+&ç dü«düú‘·bı+<äT‘ê+. ªªÁ|ü‹yê&ÉTqT

<ëìyÓ’|ü⁄ #·÷∫ Áã‘·T≈£îqTµµ ne⁄qT, #·÷∫q yÓ+≥H˚ Áã‘·T≈£î‘ê+. Ç~ #·<äTe⁄‘·Tqï qTe⁄« ˙ bÕ|ü+ ã{Ϻ @&ÉTdü÷Ô ñ+fÒ á e÷≥\T C≤Á>∑‘·Ô>± Á>∑Væ≤+#·T. ªª<ëìyÓ’|ü⁄ #·÷#·T Á|ü‹yê&ÉTqT Áã‘·T≈£îqTµµ. #·÷#˚ Á|ü‹yê&É÷ Ç~ ì»eTì Á>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. H˚qT Hê J$‘·+˝À n~ Á>∑Væ≤+#êqT. H˚qT j˚TdüT yÓ’|ü⁄ #·÷∫q Ä s√E Áã‹ø±qT. Hê≈£î ‘Ó\TdüT. n~ ì»+. Ä j˚TdüT yÓ’|ü⁄ #·÷ùdÔ á s√E qTe⁄« ≈£L&Ü Áã‘·T≈£î‘êe⁄. ìC≤ìï Á>∑Væ≤+#·T. ˙ qs¡qsê˝À¢ $wü+ ÁbÕøÏb˛sTT+~. ˙≈£î Çø£ ìØø£åD ˝Ò<äH˚~ ì»+. ne⁄qT, j˚TdüT ‘·|üŒ y˚πs ìØø£åD ˙≈£î ˝Ò<äT. nsTT‘˚ Ç~ nqTe÷q+ ˝Òì, ‹s¡T>∑T˝Òì yÓ’<ä´+. ªªbÕeTT ø±≥T bı+~q Á|ü‹yê&É÷, <ëìyÓ’|ü⁄ #·÷∫q|ü⁄&ÉT Áã‘·T≈£îqTµµ. Äs√>∑´e+‘·T\T ªÇ<˚<√ $+‘·>± ñ+<˚µ nì <ëì yÓ’|ü⁄ #·÷&Ü\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Ä Ç‘·Ô&ç düs¡Œ+ ô|’¬ø‘·Ôã&É˝Ò<äT. πøe\+ bÕeTT ø±≥T ‹qï yês¡T <ëìì #·÷∫ Áã‘·ø±\H˚ n~ ô|’¬ø‘·Ôã&ç+~. H˚qT bÕ|ü+ #˚kÕqì ì»+>± ˇ|üø=H˚yê] ø√düy˚T eTs¡DÏ+∫q ì» s¡ø£å≈£î&ÉT j˚TdüT Áø°düTÔ. Ä bÕeTT ø±≥T e\q qTy=«ø£ Á‘ê>∑TuÀ‘·Tej·÷´y˚yÓ÷, ˇø£ <=+>∑yÓ’b˛j·÷y˚yÓ÷, ˇø£ e´_Û#ê]yÓ’b˛j·÷y˚yÓ÷, ˇø£ n|ü$Á‘·T&ÉyÓ’ b˛j·÷y˚y÷Ó ! @yÓTqÆ |üŒ{Ïø° qTe⁄« Ä >=|üŒ s¡ø≈å£ î£ ìyÓ|’ ⁄ü #·÷ùdÔ Äj·Tq ˙ J$‘êìï |ü]X¯ó<ä+∆ >± e÷πsÃkÕÔ&TÉ . Á|ü‹$<Ûyä TÓ qÆ XÊØs¡ø,£ e÷qdæø,£ Äràj·T yê´~ÛqT+&ç ìqTï u≤>∑T #˚kÕÔ&TÉ . <˚e⁄ì‘√ ˙≈£î eT+∫ düV≤ü yêdü+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ªª#·÷∫... Áã‘·T≈£îµµ #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 109


@Á|æ˝Ÿ 11 ªªH˚qT yê]øÏ <˚e⁄&ÉHÓ’j·TT+<äTqT. yês¡T Hê≈£î »qT\>∑T<äTs¡T— yês¡T eT] mqï&ÉTqT ` jÓT¨yêqT >∑÷]à uÀ<ÛäH=+<äT<äeTT nì ‘·eT bıs¡T>∑Tyê]øÏ >±ì ‘·eT dü¨<äsT¡ \≈£î >±ì ñ|ü<X˚ e¯ TT #˚jT· s¡T— n\TŒ˝Ò$T, |òüTqT˝Ò$T n+<äs¡TqT qHÓïs¡T>∑T<äTs¡T— Ç<˚ jÓT¨yê yê≈£îÿ.µµ sTTØàj·÷ 31:34 (m)

ˇø£ ì»+ @$T≥+fÒ, á ˝Àø£+˝À <˚˙ï eTq+ ms¡>∑ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°, Á|üuTÑÛ e⁄qT m]–qyês¡+. á s√E á yê>±›q+ eTq nqTuÛeÑ +˝ÀøÏ e∫Ã+~. Ç~ ∫qï yê>±›qy˚T$÷ ø±<äT. Áø°düTÔ X¯ø£+ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´ø£ eTq˝À ˇø£ kÕ<Ûës¡DyÓTÆq ∫qï $XÊ«dæ ≈£L&Ü j˚TdüT Áø°düTÔ˝À <˚e⁄DÏí ‘Ó\TdüTø√>∑\T>∑T ‘·THêï&ÉT. eTq+ ‘Ó\TdüTø√yê\qï+‘· |üP]Ô>± ø±ø£b˛sTTHê, ì»+>±, j·T<Ûës¡+∆ >± Á|üuTÑÛ e⁄qT ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. Äj·Tq >∑÷]Ãq dæ<ë∆+‘ê\T e÷Á‘·yT˚ ø±<äT >±˙, Äj·TqqT eTq+ e´øÏÔ>∑‘·+>± ms¡T>∑T<äTeTT. Äj·Tq eTq ‘·+Á&ç. eTq ùdïVæ≤‘·T&ÉT. eTq+ Äj·Tq>∑÷]à ªHê Á|üuÛÑTe⁄, Hê <˚e⁄&ÉTµ Äì

#Ó|üŒ>∑\+. eTq+ Äj·Tq‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûëìï ø£*– ñHêï+. Äj·Tq |ü]X¯ó<ä∆kÕVü≤#·s¡´+˝À mH√ï dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq düeTj·÷\T >∑&ÉT|ü⁄‘ê+. <˚e⁄ìøÏ eTq+ @e÷Á‘·+ Áø=‘·Ôyês¡+ ø±<äT. |üs¡˝Àø£ eTsêà\˙ï Äj·Tq eTq≈£î #Ó|ü⁄‘ê&ÉT.

düèwæº H˚]Œ+#˚ bÕsƒê\ø£+fÒ á e÷≥\T m+‘√ $\TyÓq’ $. s¡øeÔ£ ÷+kÕ\T ø£*–q @ eTìw” |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&çì >∑÷]Ãq á Äràj·T bÕsƒê\T eTq≈£î H˚]Œ+#·˝&Ò TÉ . Ä |üs˝¡ Àø£|⁄ü ‘·+Á&ç mes√ eTq Vü≤è<äj÷· \≈£î ns¡+∆ nsTTq≥T¢ j˚TdüTÁø°ùdÔ #˚kÕ&ÉT. <˚e⁄&˚ ‘·q≈£î ‘êqT>± eTq≈£î ãj·T\T|üs¡#·T≈£î+fÒ, eTq≈£î s¡ø£åD C≤„q+ ø£\T>∑CÒùd Je»\<Ûës¡\T eTq≈£î <=]øÏqfÒ¢ ø£<ë! ì‘·´ J$‘·+ dü+bÕ~+#·Tø√e&É+ n+fÒ <˚e⁄DÏí ‘Ó\TdüTø√e&Éy˚T. <˚e⁄ì‘√ ø£\dæyÓT\dæ J$+#·&É+ eTq+ H˚s¡TÃ≈£îHêï+ n+fÒ eTq+ n+<äTø√uÀj˚T ª|üs¡˝Àø£ eTVæ≤eT J$‘êìøϵ ãTTEe⁄ dü+bÕ~+∫qfÒº. ªªHê ÁbÕDe÷! á C≤„q+˝À Äq+~+#·T. á s√»+‘ê ˙ <˚e⁄DÏí |òüTq|üs¡#·T.µµ #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 110


@Á|æ˝Ÿ 12 ªªH˚qT yê] <√wüeTT\qT ø£å$T+∫, yê] bÕ|üeTT\qT Çø£ HÓqï&ÉTqT C≤„|üø£eTT #˚dæø=qqT.µµ sTTØàj·÷ 31:34 (_)

eTq+ Á|üuÛÑTe⁄HÓ|ü&Ó’‘˚ ‘Ó\TdüT≈£îHêïyÓ÷, n|ü&˚ eTq bÕbÕ\≈£î ø£åe÷|üD bı+<ë+. eTq n|üsê<Ûë\˙ï Äj·Tq≈£î n|üŒ–+∫ Äj·TqqT ø£è|ü>∑\ <˚e⁄ì>± m]>±eTT. Ç~ m+‘· dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq $wüj·T+! á yê>±›q+˝À m+‘· #·ø£ÿì e÷≥\T <˚e⁄&ÉT eTqø£qTÁ>∑Væ≤+#ê&√ #·÷&É+&ç. eTq bÕbÕ\qT eT] mqï&É÷ C≤„|øü +£ #˚dTü ø√qì Äj·Tq yê>±›q+ #˚düTÔHêï&ÉT. ndü\T <˚e⁄&ÉT eT]∫b˛>∑\&É+{≤sê? Äj·Tq ªeT]∫b˛‘êqTµ n+≥THêï&ÉT. Äj·TH˚+ #ÓbÕŒ&√ n~ #˚kÕÔ&ÉT ≈£L&Ü. eTq+ mqï&É÷ bÕ|ü+ #˚j·T˝Ò<äqïfÒ¢ m+#·T≈£î+{≤&ÉT. Ä eTVü‰ ÁbÕj·T•Ã‘·Ôã* eTq bÕbÕ\ìï{Ï˙ m+‘√ #·ø£ÿ>± s¡÷|ü⁄e÷ù|dæ+~. m+‘· #·ø£ÿ>± n+fÒ eTq bÕbÕ\ >∑÷]Ãq C≤„|üø£+ <˚e⁄ì eTqdüT˝À @e÷Á‘·+ ˝Ò~|ü&ÉT. bÕbÕìøÏ ˝ÀqTø±ø£eTT+<äT ìwüÿ\àwü+>± ñqï Ä<ëeTTqT n+^ø£]+∫q≥T¢>±, j˚TdüT Áø°düTÔ˝À ñqï ˇø£ $XÊ«dæì <˚e⁄&ç|ü&ÉT n+^ø£]düTÔHêï&ÉT. Ä<ëeTT ø£+fÒ m≈£îÿe>±H˚ <˚e⁄&ÉT ˇø£ $XÊ«dæì n+^ø£]düTHÔ êï&Éì #ÓbÕŒ*. m+<äTø£+fÒ Ä<ëeTT <Û]ä +#·T≈£îqï~ e÷qe ˙‹ nsTT‘˚, ˇø£ $XÊ«dæ <Ûä]+#·T≈£îqï~ <˚e⁄ì ˙‹. eTq\qT •øÏå+#·≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢, eTq MT<ä nDTe+‘· ≈£L&Ü Áù|eT ‘·>∑Z≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢ Ä >=|üŒ <˚e⁄&ÉT eTq bÕbÕ\qT |üP]Ô>± eT]∫b˛‘ê&ÉT. ˇø£ ãTTD+ |üP]Ô>± r]Ãy˚dæq|ü⁄&ÉT <ëìøÏ #Ó+~q |üÁ‘ê\T ∫+∫y˚kÕÔs¡T ø£<ë! Ä $<Ûä+>±H˚ Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q Á|ü»\ bÕbÕ\≈£î dü+|üPs¡í ÁbÕj·T•Ã‘·+Ô »]–+∫ yê{Ï >∑Ts¡T\Ô T, C≤„|øü ±\T ˝Ò≈î£ +&Ü |üP]Ô>± #Ó]|æyk˚ ÕÔ&TÉ . eTq bÕbÕ\ ì$T‘·Ô+, n|üsê<Ûë\ ì$T‘·Ô+, Äràj·T ø=s¡‘·\ ì$T‘·Ô+ eTq+ s√~kÕÔ+. eTq J$‘ê+‘·+ n~ eTq+ $~Û>± #Ój·÷´*‡q |üì. nsTT‘˚ n$ m|üŒ{Ïø° eT∞fl eTq≈£î e´‹πsø£+>± >∑Ts¡TÔ #˚jT· ã&Éeì #Ó|Œæ Äq+~+#ê*. n˝≤ Äq+~+#·&É+ e\q eTq+ bÕbÕìï ndüVæ≤´+#·Tø√>∑\T>∑T‘ê+.

<˚e⁄&ç∫Ãq ñ∫‘· ø£åe÷|üD eT÷\+>± eTq˝À ø£*–q ÄdüøÏÔì ã{Ϻ eTq+ eTs¡˝≤ n$<Û˚j·T‘· #˚‘· Äj·TqqT <äT'K|üs¡#·+. 111

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 13 ªªdüeTdüÔeTTqT ‘·q≈£î ˝À|üs¡#·Tø=qC≤*q X¯øÏÔìã{Ϻ Äj·Tq eTq BqX¯Øs¡eTTqT ‘·q eTVæ≤eT>∑\ X¯Øs¡eTTq≈£î düeTs¡÷|üeTT >∑\<ëì>± e÷s¡TÃqT.µµ |òæ*|”Œ 3:21

#ê˝≤kÕs¡T¢ eTq+ @e÷Á‘+· Ä˝À∫+#·˝qÒ +‘·>±, <˚e⁄DíÏ Äsê~Û+#·˝qÒ +‘·>± X¯Øs¡+˝À H=|ü\T, u≤<Ûä\T nqTuÛÑ$+#˚≥|ü⁄&ÉT ªá X¯Øs¡+ m+‘· BqyÓTÆq<√ ø£<ë!µ nì nqT≈£î+{≤+. nsTT‘˚ X¯Øs¡ø√]ø£\T eTq˝À #Ó\πs–, eTq+ XÀ~Û+#·ã&çq|ü&ÉT n~ ªBq X¯Øs¡+µ >± @e÷Á‘·+ #Ó|üŒ˝Ò+. n|ü&ÉT <ëìì ªã\V”≤qyÓTqÆ X¯Øs¡+µ nHê˝Òy÷Ó . ˇø£{Ï e÷Á‘·+ ì»+. eTq X¯Øsê\T eTq*ï BqT\T>± #˚kÕÔsTT. X¯Øs¡+e\¢ n<=ø£ eT+∫ |üì »s¡T>∑T‘·T+~ eTq≈£î. dü]>±Z #ÓbÕŒ\+fÒ eTq X¯Øsê\T m+‘√ ‘·≈î£ ÿe kÕúsTTøÏ #Ó+~q$. m+<äTø£+fÒ #·ìb˛sTTq|ü⁄&ÉT eTq <˚Vü‰\T »+‘·Te⁄\ <˚Vü‰\ø£+fÒ @$÷ >=|üŒ>± ñ+&Ée⁄ ø£<ë? Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ eTq X¯Øsê\T <Û÷ä [‘√, eTqTï‘√ düe÷q+. ø±˙ eTq s¡ø£å≈£î&Ó’q j˚TdüT Áø°düTÔ á |ü]dæú‹q+‘·{Ï˙ e÷]Ãy˚j·TuÀ‘·THêï&ÉT. Äj·Tq eTVæ≤eT>∑\ <˚Vü≤+‘√ düe÷q+>± ñ+&˚≥≥T¢ eTq <˚Vü‰\T e÷s¡TŒ #Ó+<äT‘êsTT. j˚TdüT˝À $XÊ«dü+ ñ+#˚yês¡+<ä]˝Àq÷ Ç~ »s¡T>∑T‘·T+~. $XÊ«dü+ <ë«sê yê] Ä‘·à\T s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<äT‘êsTT. n˝≤ s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~q Ä‘·à\≈£î ìyêdüjÓ÷>∑´+>± ñ+&˚≥≥T¢ yê] <˚Vü‰\T ≈£L&Ü s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<äT‘êsTT. nsTT‘˚ á n<äT“¤‘·yÓTÆq s¡÷bÕ+‘·s¡ ø±s¡´Áø£eT+ m+‘· ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀ‘·T+<√ eTq+ #Ó|üŒ˝Ò+ >±ì, á Ä˝À#·q eTq\qT Á|üdüTú‘· ÁX¯eT\qT, XÊØs¡ø£ u≤<Ûä\qT ‘·≥Tºø=H˚ $<Ûä+>± dæ<ä∆|ü]∫ düVü‰j·T+ #˚düTÔ+~. ø=~›ø±\+ >∑&ç#êø£ Ç|ü&ÉT j˚TdüT m˝≤ ñHêï&√ n˝≤

e÷]b˛‘ê+. ‘·\H=|ü\T Çø£ ñ+&Ée⁄. yÓ÷ø±fi¯fl yê|ü⁄\T ndü\T+&Ée⁄. eT+<ä<äèwæº nH˚~ Çø£ ø£\>∑<äT. >∑T+&Ó #Ó<äs¡&É+ n+≥÷ Çø£ »s¡>∑<äT.

nH˚ø£ s¡T>∑à‘·\‘√ u≤<Ûä|ü&˚ eTTdü*yês¡T >±˙, y˚<äq‘√ $\$˝≤¢&˚ s√>∑T\T >±˙ eTqøÏø£ ø£ì|æ+#·s¡T. ªªÄj·Tq eTVæ≤eT>∑\ X¯ØsêìøÏ düeTs¡÷|üyÓTÆq X¯Øs¡+µµ nH˚ yêø£´+ m+‘· ~e´+>± ñ+~! n˝≤+{Ï |ü⁄qs¡T‘êúq ìØø£åD‘√ eTq X¯Øsê\T düe÷~Û˝À $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+{≤sTT. 112

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 14 ªªeTq kÕ«düú´eTTqT Äj·Tq eTqø=s¡≈£î @sêŒ≥T #˚dæj·TTHêï&ÉT.µµ ø°s¡Ôq 47:4

eTq X¯Á‘·Te⁄˝…’‘˚ |üìøÏsêì$ eTq≈£î e~˝ÒkÕÔs¡T. nsTT‘˚ eTq+ yê] #˚‘T· ˝À¢ $&ÉTeã&É˝<Ò Tä . eTq Á|üuTÑÛ e⁄ eTq*ï eT+∫ kÕ«dü´ú +˝À ì\u…&‘É ê&ÉT. Äj·Tq nq+‘·yÓTÆq C≤„q+<ë«sê eTq≈£î ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq kÕúq+ @sêŒ≥T #˚kÕÔ&ÉT. eTqø£+fÒ C≤„qe+‘·T&Ó’q <˚e⁄&ÉT eTq >∑e÷´ìï ìs¡ísTTkÕÔ&ÉT. n˝≤ »s¡>∑&Éy˚T eTq≈£î dü+‘√wü+. <˚e⁄ì m+|æø£j˚T eTq m+|æø£>± ñqï~. n+‘ê eTq Çwüº Á|üø±s¡y˚T »]π> neø±X¯+ ñ+fÒ, J$‘·+˝À n˙ï <˚e⁄ì |ü<ä∆›‹˝ÀH˚ »s¡>∑&É+ e÷≈£î Çwüº+ nì #Ó|ü⁄‘ê+. eTq ãT~∆V”≤q‘· eTq≈£î ‘Ó\TdüT ø±ã{Ϻ eTq J$‘ê\qT eTqy˚T |ü]bÕ*+#·Tø√yê\ì ÄX¯|ü&ÉeTT. eTq dü«+‘· ÇwüºÁ|üø±s¡+ J$‘· HêeqT q&ç|æùdÔ eTq≈£î <ÛÓ’s¡´+ ñ+&É<äT >±˙, Á|üuÛÑTe⁄ eTq Hêe #·Tø±ÿì |ü≥Tº≈£î+fÒ eTq+ πøåeT+>± ñqï≥T¢ uÛ≤$kÕÔ+. eTqdüT ‘˚*ø£>± ñ+≥T+~. u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq es¡Ôe÷Hêìï, n>∑eT´>√#·s¡yÓTÆq uÛÑ$wü´‘·TÔqT Äq+<ä+>± Ä |üs¡eT ‘·+Á&ç #˚‹˝À ô|fÒºkÕÔeTT. Äj·Tq eTq s¡ø£å≈£î&ÉT, eTq Ä<äs¡D ø£s¡Ô. Hê ÁbÕDe÷, j˚TdüT bÕ<ë\ #Ó+‘· ˙ ÄX¯\˙ï H˚&ÉT ≈£îeTà]+#·T! á eT<Ûä´ø±\+˝À qTe⁄« ˙ dü«+‘· <ë]˝À Á|üj·÷D+ #˚dæ, ˙ yÓTT+&ç ìs¡íj·÷˝À¢ ø=≥Tºø=ìb˛‘˚, ˙ eTqdüT≈£î ‘√∫q≥T¢ Á|üe]ÔùdÔ ˙ eT÷s¡âyÓTÆq eTqdüTqT Á|üø£ÿq ô|≥Tº. ˙ #·Tø±ÿì Á|üuÛÑTe⁄ #˚‹øÏ n|üŒ–+#·T. ªÄj·TH˚ @sêŒ≥T #˚kÕÔ&ÉTµ nì #Ó|ü. Á|üuÛÑTe⁄ jÓTTø£ÿ kÕs¡«uÛÖe÷~Ûø±sêìï Ç‘·s¡T\T Á|ü•ïùdÔ, e÷qe⁄\ dü«+‘· ìs¡íj·÷~Ûø±s¡+ã{Ϻ yês¡T n‹X¯sTTùdÔ yê]øÏ Ç˝≤ »yêãT #Ó|ü. `ªªHêπø+ ø±yê˝À Äj·TH˚ #·÷düT≈£î+{≤&ÉT. Äj·TH˚ Hê kÕ«kÕú´ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔ&ÉT.µµ Äj·TH˚ Hê≈£î ø±yê*‡+~ @sêŒ≥T #˚j·÷\qï~ Hê eTq'|üPs¡«ø£yÓTÆq ø√]ø£.

Hê |üPs¡í n+^ø±s¡+‘√, Hê dü+|üPs¡íyÓTÆq Çwüº+‘√ <˚e⁄ì n~Ûø±s¡+ ÁøÏ+<ä e÷Á‘·yT˚ H˚qT q&ç|+æ |üã&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. Hê ÁbÕDe÷, j˚TdüT bÕ<ë\ #Ó+‘· ˙ ÄX¯\˙ï H˚&ÉT ≈£îeTà]+#·T! 113

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 15 ªª˙‹eT+‘·T\T Ä•+#·Tq~ yê]øÏ <=s¡T≈£îqT.µµ kÕyÓT‘·\T 10:24

m+<äTø£+fÒ yês¡T Ä•+#˚~ ˙‹j·TTø£ÔyÓTÆq~. yê]øÏ <ëìï nqTÁ>∑V≤æ +#·&+É e\q @ düeTkÕ´ ñ+&É<ìä <˚e⁄ìøÏ ‘Ó\TdüT. <äTØï‹|üsT¡ \≈£î n˝≤+{Ï yê>±›q+ #˚j·T&É+ e´s¡∆y˚T. yês¡T bı+<˚yê{Ïe\q yê]øÏ @ y˚T\÷ ø£\>∑<äT dü]ø£<ë, yê] e\q düe÷C≤ìøÏ ≈£L&Ü @ ñ|üø±s¡+ »s¡>∑<äT. eTq+ <˚e⁄ì Ä»„\T bÕ{ÏùdÔ Äj·Tq eTq ÄX¯\qT eTìïkÕÔ&ÉT. ˙‹eT+‘·T\ ø√]ø£\T #Ó&y¶É ‘’Ó ˚ n$ yê]ø£qTÁ>∑V≤æ +#·ã&Ée⁄. n$ yê]øÏ ñ+&Ü*‡q ì»yÓTÆq ø√]ø£\T ø±eqï e÷{. yê] eTqdüT Ç≥÷ n≥÷ ø=≥Tºø=ìb˛e&É+ e\q |ü⁄fÒº ÄX¯\T n$. yês¡T q&Éyê*‡q ˙‹ e÷sêZìï $&ç∫ ô|{Ϻ, uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ‘·|æŒ<ë\˝À ∫≈£îÿø=ìq ‘·s¡Tyê‘· yê] ÄX¯\T eT+∫ ÄX¯\T m˝≤ ne⁄‘êsTT? n˝≤+{Ï ÄX¯\T,ø√]ø£\T ‹s¡dÿü ]+#· ã&Ü*‡+<˚. nsTT‘˚ ˙‹eT+‘·T\≈£îqï ø£èbÕdüVæ≤‘·yÓTÆq ÄX¯\T, ø√]ø£\T Á|üuÛÑTe⁄ eTT+<äT ô|{Ϻçq|ü&ÉT Äj·Tq ø±<äH˚yê&ÉT ø±&ÉT. ø=~›ø±\+>± Á|üuÛÑTe⁄ eTq $qïbÕ\qT Ä\øÏ+#·&É+ ˝Ò<ë? á s√E yê>±›q+ã{Ϻ Áb˛‘·‡Væ≤+#·ã&ç eT∞fl Äj·Tq düìï~Û˝À eTq ø√]ø£\qT $qï$+#·T≈£î+<ë+. eTq ø√]ø£\qT rs¡Ã&ÜìøÏ Äj·Tq ndü\T Çwüº|ü&É≥+ ˝Ò<ë? nsTTq|üŒ{Ïø° eTq+ Äj·Tq≈£î ø£è‘·»„‘êdüTÔ‘·T\T #Ó*¢<ë›+. Äj·Tq ∫‘·Ô+˝À eTq ø√]ø£\T ‹s¡düÿ]+|üã&É≥y˚T nìï{Ï ø£+fÒ ÁX‚wü˜eTì Äj·Tq m+∫‘˚ n˝≤ »s¡>∑&Éy˚T eT+∫<äì m|ü&É÷ Ä•<ë›+. ø=ìï $wüj·÷˝…’‘˚ eTq+ #ê˝≤ <ÛÓ’s¡´+>± n&ÉT>∑T‘ê+. |ü]X¯ó<ä∆‘·, Á|üjÓ÷»ø£‘·«+, Áø°düTÔ

kÕ«s¡÷|ü´+, |üs¡˝Àø±ìøÏ dæ<ä∆bÕ≥T yÓTT<ä˝…’q$ eTq ÁbÕeTTK´yÓTÆq ø√]ø£\T. Ç$ Á|üø£è‹dæ<ä∆yÓTÆq ø√]ø£\T ø±e⁄ >±˙, ø£èbÕdüVæ≤‘·yÓTÆq ø√]ø£\T. Ç˝≤+{Ï ø√]ø£\T ˙‹eT+‘·T\y˚ >±˙, e÷eT÷\T eTqTwüß\$ ø±e⁄. Ç˝≤+{Ï ø√]ø£\qT rs¡Ã&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT m˝≤+{Ï |ü]$T‹ì

$~Û+#·&ÉT. eTq+ n&ç–q<ëì ø£+fÒ, }Væ≤+∫q<ëì ø£+fÒ Äj·Tq m≈£îÿe>±H˚ nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. ªªjÓT¨yêqT ã{Ϻ dü+‘√wæ+#·TeTT. Äj·Tq ˙ Vü≤è<äj·Tyê+#Û·\qT rs¡TÃqTµµ (ø°s¡Ôq 37:4) ªªHê ÁbÕDe÷ á s√E, Á|üuÛÑTe⁄qT $kÕÔs¡+>± n&ÉT>∑Tµµ #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 114


@Á|æ˝Ÿ 16 ªªÄ ~qeTTq >∑Ti¿eTT\jÓTTø£ÿ ø£fiflË eTT\ MT<ä ` jÓT¨yê≈£î Á|ü‹w昑·eTTµ nqT e÷≥ Áyêj·Tã&ÉTqT.µµ C…ø£sê´ 14:20

düeTdüÔ+ jÓT¨yê≈£î Á|ü‹wæ˜+#·ã&˚ Ä s√E, >∑Ti¿eTT\ ø£fiËfleTT\≈£î ø£≥ºã&çq >∑+≥\ X¯u≤∆˝À¢ ªjÓT¨yê |ü]X¯ó<äT∆&ÉTµ nH˚ e÷≥ $qã&˚ Ä s√E m+‘· dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq s√E! j˚TdüT˝À ñqï Hê≈£î Ä s√E e#˚Ãdæ+~. H˚qT ≈£L&Ü nìï edüTÔe⁄\qT <˚e⁄ìøÏ Á|ü‹wæ˜+#˚˝≤ |ü$Á‘·|üs¡#ê* ø£<ë. H˚qT Hê <äTdüTÔ\qT <Ûä]+#˚≥|ü⁄&ÉT, yê{Ïì rdæ >√&É≈£î ‘·–*+#˚≥|ü⁄&ÉT n$ Hê≈£î @+ C≤„|üø£+ #˚j·÷*? Hê Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Áø°düTÔ Hê≈£î nqTÁ>∑Væ≤+∫q ˙‹ eÅkÕÔ\H˚ ø£<ë. H˚qT #˚ùd Á|ü‹ |üì Á|üuÛÑTe⁄≈£î #˚ùd |ü]#·s¡´˝≤π> #˚j·÷*.

ÄVü‰! á s√E H˚qT <Ûä]+#˚$ j·÷»ø£ eÅkÕÔ\T. Hê uÛÀ»q+, Á|üuTÑÛ e⁄ ã\¢ô|’ ñqï |ü<ësê∆\‘√ düe÷q+. Hê >∑èVü≤+ <˚e⁄ì eT+~s¡+. Hê Ä|ò”düT˝Àì ã\¢ ã*|”sƒ¡+‘√ düe÷q+. Hê dü+uÛ≤wüD˝Ò <˚e⁄ìøÏ n]Œ+#˚ |ü]eTfi¯ <Û÷ä |üÁ<äe´eTT\T. H˚H‘’Ó ˚ Äj·Tq j·÷»≈£îDÏ.í Á|üuTÑÛ yê, ˙ yê>±›Hêìï HÓs¡y˚s¡TÃ. Hê≈£î #Ó+~q<˚B, <˚e⁄ì eT+~sêìøÏ #Ó+<äì kÕe÷q´yÓTÆq edüTÔe⁄>±, n|ü$Á‘·yÓTÆq edüTÔe⁄>± ñ+&É≈£L&É<äT.

$XÊ«dü+‘√ Bìì ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. n˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<äì q$Tà‘˚, n˝≤ »]–+#·&ÜìøÏ ø±e\dæq düVü‰j·T+ Hê≈£î <=s¡T≈£î‘·T+~. HêeT≥Tº≈£î H˚H˚ j˚TdüT Áø°düTÔ≈£î #Ó+~q kÕ«kÕú´ìï. Hê≈£îqï düeTdüÔyÓTÆqyê{Ï ˝…ø£ÿ Äj·Tq rdüTø√yê*. m+<äTø£+fÒ ne˙ï Äj·Tqy˚. Äj·Tq edüTÔe⁄\qT H˚qT yê&˚ $<Ûëq+˝ÀH˚ Çe˙ï Äj·Tq≈£î #Ó+~qeì n+<ä]ø° ns¡∆+ nj˚T´˝≤ #˚kÕÔqT. ñ<äj·T+ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î Hê |üqT\˙ï dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq, |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq n~Ûø±s¡+˝ÀH˚ »s¡>±\ì H˚qT Ä<˚•kÕÔqT. Hê Ç+{À¢ ñqï >∑+≥\T Á|üuTÑÛ e⁄qT düT‹Ô dü÷Ô ÁyÓ÷>∑T‘êsTT. ny˚ ø±<äT, Hê >∑Ti≤¿\ ø£fiflË eTT\≈£î ñqï >∑+≥\T ≈£L&Ü Á|üuÛÑTe⁄qT düTÔ‹+#˚ X¯u≤∆\T #˚kÕÔsTT. dü+^‘·+ |ü*øÏ+#·&ÜìøÏ |ü]X¯ó<äT\∆ ≈£îqï Vü≤≈£îÿ Ç+¬øe]øÏ ñ+~? n+<äTøπ Hê bÕ≥\T, Hê dü+^‘·+, Hê qe⁄«\T n˙ï |ü]X¯ó<ä∆+>± e÷s¡Ãã&É‘êsTT. ªÁ|üdüqTï&Ó’q <˚e⁄&ÉTµ nì Äj·Tq Hêe÷ìï ø=ìj·÷&ÉT‘·÷ X¯u≤∆\T #˚kÕÔsTT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 115


@Á|æ˝Ÿ 17 ªªˇø£ì Á|ües¡Ôq jÓT¨yê≈£î Á|”‹ø£s¡eT>∑Tq|ü&ÉT Äj·Tq yêì X¯Á‘·Te⁄\qT düVü‰ yêìøÏ $TÁ‘·T\T>± #˚j·TTqT.µµ kÕyÓT‘·\T 16:7

Hê Á|ües¡Ôq jÓT¨yê≈£î Á|”‹ø£s¡+>± ñ+&˚≥≥T¢ #·÷düTø√yê*. nsTTq|üŒ{Ïø° Hê≈£î X¯Á‘·Te⁄\T+&Éø£b˛s¡T. H˚qT ˙‹ø±sê´\T e÷Á‘·y˚T #˚j·T&ÜìøÏ ì\TÃ+{≤qT ø±ã{Ϻ Ç+ø± m≈£îÿeeT+~ X¯Á‘·Te⁄\T ‘·j·÷s¡j˚T´ neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+~. n˝≤ nsTT‘˚ ne«ìe«+&ç >±ì Ç|ü&ÉT eTq¬ø+‘· eT+∫ yê>±›q+ Çe«ã&ç+~! eTqTwüß\ ÄÁ>∑V≤ü + ‘·qqT düT‹Ô +#˚≥≥T¢ Á|üuTÑÛ e⁄ #˚j·T>∑\&ÉT. yê] ÄÁ>∑Vü≤+ qqTï u≤~Û+#·≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢ <˚e⁄&ÉT yê]ì n]ø£&É‘ê&ÉT. X¯Á‘·Te⁄\T Hê MT<ä <ë&ç #˚dæ Hê≈£î Vü‰ì #˚j·÷\qT≈£î+≥Tqï|üŒ{Ïø° yês¡T qH˚ï$÷ #˚jT· ≈£î+&Ü yê]ì n<äT|ü⁄˝À ñ+#·>\∑ &ÉT. ˝≤u≤qT $wüjT· +˝À ≈£L&Ü n˝≤π> #˚kÕ&ÉT. n‘·&ÉT j·÷ø√ãTqT ‘·]e÷&ÉT >±˙ n‘·ì MT<ä #ÓsTT´ y˚jT· &ÜìøÏ <Ûs’Ó ´¡ + #˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷&ÉT. <˚e⁄&ÉT eTq X¯Á‘·Te⁄\ ÄÁ>∑V‰ü ìï nD∫y˚dæ yês¡T eTq≈£î ùdïVæ≤‘·T\T>± e÷]b˛j˚T≥≥T¢ #˚jT· >∑\&ÉT. j·÷ø√ãT $wüj·T+˝À n<˚ #˚kÕ&ÉT ø£<ë. ‘·q nqï nsTTq @XÊe⁄ ‘·qqT, ‘·q ≈£î≥T+ãdüTÔ\qT ø£‹Ôyê‘· Vü≤‘·+ #˚kÕÔ&˚yÓ÷qì j·÷ø√ãT m+‘·>±H√ uÛj Ñ T· |ü&qç |üŒ{Ïø° @XÊe⁄ n‘·ìì dü¨<äsT¡ ì>±H˚ ø£\TdüT≈£îHêï&ÉT. ‘ês¡T‡yê&Óq’ kÂ\T $wüj·T+˝À <˚e⁄&ÉT @+ #˚kÕ&ÉT? Ŭø’düÔe⁄\+fÒ eT+&ç|ü&˚ n‘·ìì yê]øÏ dü¨<äs¡Tì>±, »‘·|üìyêì>± e÷]Ãy˚kÕ&ÉT ø£<ë. Ŭø’düÔe⁄\qT Væ≤+dæ+#˚yês¡Tqï Á|ü‹ #√≥ Á|üuÛÑTe⁄ Ä $<Ûä+>± #˚j·TTqT >±ø£! <ëìj˚T\T dæ+Vü≤|ü⁄ uÀqT˝À y˚j·Tã&çq|ü⁄&ÉT Ä dæ+Vü‰\T m+‘· eT+∫>± e÷] b˛j·÷jÓ÷, Ä $<Ûä+>± Hê X¯Á‘·Te⁄\T ≈£L&Ü e÷]b˛‘˚ H˚HÓ+‘√ <ÛäqT´DÏí. Hê ÄK] X¯Á‘·TyÓ’q eTs¡D≤ìï H˚qT m<äTs=ÿH˚≥|ü⁄&ÉT H˚qT HÓeTà~‘√ ñ+&Ü\ì ÁbÕs¡q∆ #˚dTü ≈£î+≥THêïqT. nsTT‘˚ H˚qT nìï $wüj÷· \˝À Á|üuTÑÛ e⁄qT dü+‘√wü|üs¡#˚≥≥T¢ C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*. eT¨qï‘·T&Ó’q <˚e⁄DÏí dü+‘√wü|üs¡#˚$

$XÊ«düeTT, |ü]X¯ó<ä∆‘·˝Ò ø£<ë! yê{Ïì H˚qT ø£*– ñ+&É{≤ìøÏ C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. 116

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 18 ªH˚qT yÓ÷ùw≈£î ‘√&Ój ’ T· T+&çq≥T¢ ˙≈£îqT ‘√&Ój ’ T· T+<äTqT. ìqTï $&ÉTeqT. ìqTï m&Éu≤j·TqT.µµ jÓT¨wüße 1:5`6

á e÷≥ jÓT¨wüße‘√ mH√ïkÕs¡T¢ #Ó|Œü ã&ç+~. ªªìHÓïqï&ÉT $&ÉTeqT, @e÷Á‘·eTT m&Éu≤j·TqT ` nì Á|üuÛÑTe⁄ #Óô|ŒqTµµ nì Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝À m‹Ô Áyêj·Tã&çq yêø±´ìøÏ eT÷\+ Ç<˚. Á|æj·TT˝≤sê, eTq+ j·TT<ä∆ s¡+>∑+˝À ñHêï+. nsTT‘˚ ôd’q´eTT\≈£î n~Û|ü‹jÓÆTq jÓT¨yê eTq‘√ ñHêï&ÉT. #·+#·\‘·«+‘√ ñqï y˚˝≤~eT+~ Á|ü»\qT eTT+<äT≈£î q&ç|+æ #˚ u≤<Û´ä ‘· ˇø£yfi˚ ¯ eTq≈£î n|üŒ–+#·ã&çHê eTq+ ø£+>±s¡T |ü&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT. eTq≈£î ø±e\dæq C≤„Hêìï, eTT+<äT C≤Á>∑‘·ÔqT <˚e⁄&˚ ÇkÕÔ&Éì Ä yê>±›q+ <ë«sê eTq+ ns¡∆+ #˚düTø√e#·TÃ. ≈£îj·TTøÏÔ>∑\ ã\yÓTqÆ X¯Á‘·Te⁄\‘√ eTq+ b˛sê&Ée\dæeùdÔ á yê>±›q+˝À eTq≈£î ø±e\dæq X¯øÏÔ, Ms¡‘·«+, HÓ’|ü⁄D´+, $»j·T+ \_ÛkÕÔsTT. ˇø£ >=|üŒ kÕ«kÕú´ìï eTq+ kÕ«BÛq|üs¡#·Tø√yê*‡eùdÔ á yê>±›q+ <ë«sê eTq+ <ëìï kÕ~Û+#·>∑\+. m+<äTø£+fÒ <˚e⁄&˚ eTq‘√ ñHêï&ÉT ø£<ë! <˚e⁄&Óq’ jÓT¨yêj˚T eTq\qT m&Éu≤dæqf…‘Ì¢ ˚ eTq¬ø+‘· ÁX¯eT! nsTT‘˚ n~ m|üŒ{Ïø° »s¡>∑<äT. <˚e⁄ì qeTàø£‘·«+ nH˚ ÄÁX¯j·T|ü⁄s¡+˝À Ä+<√fi¯q nH˚ >±\T\T #·\¢ã&çb˛‘êsTT. m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT $&ç∫ô|fÒºyê&ÉT ø±&ÉT. @~ @yÓTÆq|üŒ{Ïø° Äj·Tq eTq |üø£å+>±H˚ ñ+{≤&ÉT. ùdïVæ≤‘·T\T eTq≈£î <ä÷s¡+ ø±e#·TÃ. yê] düVü‰j·T+ m+‘·? ∫qï ∫qï ∫qT≈£î\+‘˚ ø£<ë! nsTT‘˚ eTq |üse¡ T ‘·+Á&ç qeTà<ä–qyê&ÉT. j˚TdüT m|üŒ{Ïø° e÷s¡ìyê&ÉT. |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ÉT eTq˝ÀH˚ ìedædüTÔHêï&ÉT.

Hê Vü≤è<äj·Te÷, á ~q+ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&ç ìØøÏå+#·T. y˚T|òü÷\T <ä≥º+>± n\T¢≈£îHêï Á|üuÛÑTe⁄ yê{Ïì #Ó˝≤¢#Ó<äTs¡T #˚kÕÔ&ÉT. <˚e⁄&ÉT qqTï jÓT&Éu≤j·T&ÉT ø±ã{Ϻ H˚qT Hê $XÊ«kÕìï $&ç∫ ô|≥ºqT. Äj·TqqT ≈£L&Ü H˚qT $&ç∫ô|fÒº~ ˝Ò<äT. HÓeTà~‘√ ≈£L&çq Hê $ÁXÊ+‹ Ç<˚. 117

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 19 ªªÁ|üuÛÑTyÓ’q jÓT¨yê ôd\$#·TÃq<˚eTq>± ` Ç~>√ H˚qT H˚H˚ Hê >=i…¿\qT yÓ<äøÏ yê{Ïì ø£qT>=+<äTqT.µµ jÓTôV≤CÒÿ\T 34:11

‘êqT @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï Á|üü»\T, >=i…¿\e˝… #Ó<ä] ‘·eT ø±|ü] mes√, ‘·eT eT+<ä @<√ ‘Ó*j·Tø£ ‹s¡T>∑T‘·Tqï|ü&ÉT Á|üuÛÑTe⁄ yê]ì yÓ~øÏ ø£qT>=Hêï&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄ m+‘· n<äT“¤‘·+>± ‘êqT @sêŒ≥T #˚düT≈£îqïyê]ì ø£qT>=Hêï&√ ø£<ë! j˚TdüT ` >=|üŒ ªs¡øÏå+#˚ ø±|ü]µ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, Äj·Tq `>=|üŒ ªyÓ~πø ø±|ü]µ ≈£L&Ü. ‘·+Á&ç#˚‘· ‘·q≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#·ã&çq yê{Ï˝À #ê˝≤ >=i…¿\T ‘·|æŒb˛sTT qs¡ø£|ü⁄ n+#·T\ es¡≈£î yÓ[flb˛sTTq|üŒ{Ïø°, Á|üuÛÑTe⁄ m+‘√ ø£è|ü‘√ yê{Ïì yÓ~øÏ ø£qT>=ì ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£î+≥THêï&ÉT. Äj·Tq eTq\qT ≈£L&Ü yÓ~øÏ ø£qT>=ì ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡TÃø=Hêï&ÉT ø£<ë. n˝≤π> eTq Vü≤è<äj·÷˝À¢ me]ø√dü+ ÁbÕs¡∆q #˚düTÔHêïyÓ÷ yê]ì ≈£L&Ü Äj·Tq yÓ~øÏ ø£qT>=ì ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£î+{≤&Éì >=|üŒ ìØø£åD ø£*– ñ+<ë+. ‘·q eT+<ä˝ÀqT+&ç me¬s’Hê dü‘·´eTT, |ü]X¯ó<ä∆‘· nH˚ |ü∫Ãø£>∑\ ÁbÕ+‘ê\T $&ç∫ ‘·|æŒb˛sTTq|ü&ÉT, Á|üuÛÑTe⁄ eT∞fl á yÓ~πø ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓTT<ä\Tô|&É‘ê&ÉT. yês¡T ˇø£y˚fi¯ |òüTÀs¡yÓTÆq bıs¡bÕ≥T˝À ∫≈£îÿ≈£îHêï, u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq bÕ|ü+˝À |ü&çb˛sTTHê, Á|üuÛÑTe⁄ Vü≤è<äj·÷ìøÏ m+‘√ y˚<äq ø£*–+#˚ ø£]ƒq‘ê«ìøÏ ˝ÀHÓ’b˛sTTHê yê]ø±j·Tq ‘·+Á&ç>± ñ+&ç yê]˝À ˇø£ÿ]ì ≈£L&Ü HêX¯q+˝ÀìøÏ yÓfi¯flìe«&ÉT. Ç<˚ Äj·Tq eTqøÏ#˚à uÛÑs√kÕ. ‘·q eT+<ä˝Àìyê¬se¬s’Hê nq´ ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ #Ó~] ñHêï, ù|<ä]ø£+˝À ∫≈£îÿã&çHê, ~≈£îÿ˝Òì |ü]dæú‹˝À yês¡T ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTHê, ìsêXÊ }_˝À eTTì–b˛sTTHê n˝≤+{Ïyê]q+<ä]˙ ‘·q nqTÁ>∑Vü≤+‘√, eTVü‰ ø£è|ü‘√ yÓ~øÏ ø£qT>=+{≤&ÉT. ‘·+Á&ç ‘·q≈£î n|üŒ–+∫qyê]˝À ˇø£ÿ]ì ≈£L&Ü

b˛>=≥Tºø√&ÉT. yê]˝À @ ˇø£ÿ]˙ b˛>=≥Tºø√≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ yÓ~øÏ s¡øÏå+#˚ $wüj·T+˝À j˚TdüT≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq |òüTq‘· ñ+~. ªªH˚qT

>=i…¿e˝… ‘·|æŒb˛j·÷qT. qqTï yÓ~øÏ |ü≥Tºø√µµ nì eTq+ yÓTTi¿ ô|fÒº+<äT≈£î Ç~ m+‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq yê>±›q+! #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 118


@Á|æ˝Ÿ 20 ªª˙‹eT+‘·T&ÉT $XÊ«düeT÷\eTT>± J$+#·TqT.µµ s√e÷ 1:17

H˚qT #·ìb˛qT. Hê <˚e⁄&Ó’q j˚TdüT Áø°düTÔ˝À H˚qT $XÊ«dü+ ñ+#·T‘·THêïqT ø±ã{Ϻ Ä $XÊ«dü+ qqTï düJe+>± ø±bÕ&ÉT‘·T+~. ‘·eT J$‘·ø±\+˝À j·T<Ûës¡∆+>± ñqï yê]˝À ˇø£ì>± <˚e⁄&ÉT qqTï #˚s¡TkÕÔ&ÉT. Hê˝À dü+|üPs¡í‘· nH˚~ ˝Ò<äT >±˙ ˇø£y˚fi¯ H˚qT dü+|üPs¡Tíì>± ñqï|üŒ{Ïø° Hê dü«+‘· ˙‹‘√ Áã‘·ø£&ÜìøÏ H˚qT Á|üj·T‹ï+#·qT. j˚TdüT Hê ø√dü+ #˚dæq s¡ø£åD ø±s¡´+‘√H˚ n‘·Tø£ã&ç ñ+{≤qT. Äj·Tq˝À $XÊ«dü+ ñ+#·&É+ eT÷\+>±H˚ ‘·|üŒ eT] @ $<Ûä+>±q÷ H˚qT Áã‘·ø£˝ÒqT. Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT≈£î Vü≤‘·kÕøÏå>± Hê X¯Øs¡+ n|üŒ–+#·>∑*–q|üŒ{Ïø° Hê dü«+‘· <ÛÓ’s¡´kÕVü≤kÕ\ $÷<ä >±˙, ì\ø£&É>± ñqï Hê Äràj·T dæú‹ $÷<ä >±˙ H˚qT Ä<Ûës¡|ü&˚~ ˝Ò<äT. n|üŒ{Ïø° H˚qT $XÊ«dü+ eT÷\+>±H˚ J$kÕÔqT.

ªÁ|üuÛÑTe⁄ ø=s¡≈£î H˚qT Vü≤‘·kÕ≈£åî\ es¡Tdü˝À ñHêï Hê s¡ø£å≈£îì HêeT+˝ÀH˚ Áã‹e÷\T≈£î+≥THêï Äj·Tq HêeT+˝À ø£åe÷|üDqT $T+∫ eT] <˚ì˙ n&É>∑qT Ä•+∫µ

eTH√uÛ≤yê\MT<ä, |ü⁄D´ø±sê´\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç J$+#·&É+ ø£+fÒ, $XÊ«düeT÷\+>± J$+#·&+É nH˚~ m+‘√ uÛsÑ √kÕ‘√ ≈£L&çq dü+‘√wüøs£ y¡ TÓ qÆ $wüj·T+. ˇø£ Á<ëø£år¬> ãVüQXÊ, ˇø£ y˚fi¯ ‘·q+‘·≥ ‘êH˚ Áã‘·ø£>∑*–q|üŒ{Ïø° n~ Á<ëøå±e*¢˝À ì*∫ ñ+fÒ n+‘·ø£+fÒ X¯øÏÔe+‘·+>± J$düTÔ+~ ø£<ë. j˚TdüT˝À n+≥Tø£≥ºã&ç, Äj·Tq≈£î n‘·Tø£ã&ç, Äj·Tq˝ÀH˚ ì*∫ ñ+&ç, Äj·Tq qT+&ç düeTdüÔyÓTÆq kÕsêìï n+<äTø√e&É+ nH˚~ m+‘√ eT<ÛäTs¡yÓTÆq, |ü$Á‘·yÓTÆq nqTuÛÑe+. >=|üŒ ˙‹eT+‘·T˝Ò n˝≤ J$+#ê*‡eùdÔ, Hê˝≤+{Ï Bq bÕ|æ Ç+¬ø+‘·>± Äj·Tq $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+&Ü˝À ø£<ë! Á|üuÛÑTyê, H˚qT ˙j·T+<˚ $XÊ«dü+ ñ+#·T‘·THêïqT. ìqTï H˚qT dü+|üPs¡+í >± qeTTàø√yê*. n+‘·≈£î $T+∫ H˚H˚+ #Ój·T´>∑\qT? ìqTï qeTTà≈£î+fÒH˚ H˚qT J$kÕÔqT. n<˚ Hê ñ<˚›X¯´+. Hê J$‘·+ ∫e] ø£åD+ es¡≈£î á e÷≥ $÷<˚ ñ+{≤qT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 119


@Á|æ˝Ÿ 21 ªª;<ä\qT ø£ìø£]+#·Tyê&ÉT jÓT¨yê≈£î n|æŒ#·TÃyê&ÉT. yêì ñ|üø±s¡eTTq≈£î Äj·Tq Á|ü‘·T´|üø±s¡eTT #˚j·TTqT.µµ kÕyÓT‘·\T 19:17

;<ä\ $÷<ä ø£ìø£s¡eTT #·÷|æ+∫ yê]øÏ eTq+ düVü‰j·T+ #Ój·÷´* >±ì, n+<äs¡÷ eTq <ëq<Ûäsêà\qT #·÷&Ü\ì, #·÷∫ eTq>∑÷]à >=|üŒ>± #Ó|üø√yê\ì Ä•dü÷Ô Ä |üì #˚j·T≈£L&É<äT. eTq+ me]¬ø’‘˚ düVü‰j·T |ü&ÉT‘·THêïyÓ÷ Ä ù|<ä\ $÷<ä n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTT+#ê\qï ÄX¯ ≈£L&Ü eTq eTqdüT˝À¢ ñ+&É≈£L&É<äT. |üP]Ô ø£ìø£s¡+‘√q÷, C≤*‘√q÷ eTq+ yê]øÏ düVü‰j·T|ü&Ü*. eTq+ ù|<äyê]øÏ düVü‰j·T+ #˚ùd≥|ü⁄&ÉT yê] qT+&ç @

∫qï $wüj·÷ìï ≈£L&Ü Ä•+#·≈£L&É<äT. ∫e]øÏ yês¡T ø£è‘·»„‘·\T #ÓbÕŒ\ì ≈£L&Ü Ä•+#·≈£L&É<äT. nsTT‘˚ eTq+ yê]øÏ∫Ãq<ä+‘ê <˚e⁄ìøÏ

Ç∫Ãq n|ü˝≤π> uÛ≤$+#ê*. Ä n|ürπsà $wüj·T+ Çø£ Äj·TH˚ #·÷düT≈£î+{≤&ÉT. Äj·TH˚ eTq≈£î ‹]– ÇkÕÔ&ÉT ø±ã{Ϻ Çø£ y˚πsyê] MT<ä eTq <äèwæº ñ+#·≈£L&É<äT. <˚e⁄&˚ eTq kÕúsTTøÏ ~–e∫à eTq <ä>∑Zs¡ n|ürdüTø√e&É+ eTq¬ø+‘· |òüTq‘·! Á|üuÛÑTe⁄ ù|s¡TqT ‘·q U≤‘ê |ü⁄düÔø±\˝À ÁyêdüT≈£îqï e´øÏÔ Á|üuÛÑTe⁄ <äj·TqT m+‘·>± bı+<äT‘ê&√ ø£<ë. nsTT‘˚ eTVü‰ |òüTqT&Ó’q Á|üuÛÑTe⁄ ù|s¡Tq ∫qï ∫qï yÓTT‘êÔ\T ñ+fÒ n<Ó+‘· <äj·T˙j·TyÓTÆq $wüj·TyÓ÷ ø£<ë. Äj·Tq ù|s¡Tq >=|üŒ yÓTT‘êÔ\T ñ+&˚˝≤ #·÷<ë›+. á kÕ] eTq≈£î m<äTs¡j˚T´ ;<äyêìøÏ eTq+ ‘·|üŒø£ düVü‰j·T+ #˚<ë›+. eTq+ ;<ä\≈£î Ç∫Ãq<ëìï ‹]– eTq¬øes¡T #Ó*¢kÕÔs¡T nì eTq+ Ä˝À∫+#·qø£ÿs¡ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ Á|üuÛÑTy˚ ‘·q #˚‘√Ô Áyêdæ sTT∫Ãq yê>±›q |üÁ‘·+ eTq <ä>∑Zs¡ ñ+~ ø£<ë. Á|üuÛÑTe⁄ HêeT+ düTÔ‹+#·ã&ÉTqT >±ø£! ‹]– #Ó*¢kÕÔqì Äj·Tq eTqøÏ∫Ãq e÷≥ yÓ+&çã+>±sê\ ø£+f… ÁX‚wy˜ü TÓ qÆ ~. ìsêXÊ|üP]‘·yTÓ qÆ ø±\+ <ë|ü⁄]+∫ eTq+ ø=s¡‘·˝À¢ |ü&ܶe÷? eTq+ ;<ä\≈£î Ç∫Ãq yê≥ìï{Ï˙ ‹]– Á|üuTÑÛ e⁄ <ä>sZ∑ q¡ T+&ç rdüTø=H˚ ì$T‘·+Ô $XÊ«dü+ nH˚ u≤´+ø˘˝À BqT\yÓTÆ eTq yê>±›q |üÁ‘ê\qT düeT]Œ+#·&ÜìøÏ <ÛÓ’s¡´+ ‘Ó#·TÃ≈£î+<ë+. Ç~ #·<äTe⁄‘·Tqïyê¬se¬s’Hê, ˝Òø£ $+≥Tqïyê¬se¬s’Hê ù|<ä\≈£î Çe«≈£î+&Ü yêfi¯fl #˚‘·T\T _>∑ã{Ϻqyê]>± ñHêïsê? yê¬s+‘· ìsꓤ>∑T´\T? Á|üuÛÑTe⁄ yê]ì ø£å$T+#·TqT >±ø£! #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 120


@Á|æ˝Ÿ 22 ªªjÓT¨yê Á>∑T&ç¶yê] ø£qTï\T ‘Ós¡eCÒj·TTyê&ÉT. jÓT¨yê Á≈£î+–qyê]ì ˝ÒeHÓ‘·TÔyê&ÉT.µµ ø°s¡Ôq 146:8 H˚qT Á≈£î+–b˛sTTq dæ‹ú ˝À ñ+fÒ, Á|üuTÑÛ e⁄ düìï~Û˝À á ø£èbÕyê>±›Hêìï Ä•kÕÔqT. Á≈£î+–b˛sTTqyê]ì ˝ÒeHÓ‘·Ô&Éy˚T Äj·Tq e÷s¡Z+, kÕ+Á|ü<ëj·T+, yê>±›q+, Äq+<ä+. bÕ|ü;Û‹ @<Ó’Hê qqTï Á≈£î+>∑Bk˛ÔÔ+<ë? ˝Òø£b˛‘˚ Hê Ä‘·à˝À @<√ ‘Ó*j·Tì e‹Ô&ç ø£*– |ü>∑\T sêÁ‹ qqTï y˚~Ûk˛ÔÔ+<ë? Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹˝À j˚TdüT ø±s¡´+ »s¡>±*. n|ü&˚ H˚qT ˝ÒeHÓ‘·Ôã&ç $ÁXÊ+‹˝À ≈£Ls¡TÃ+{≤qT. z Á|üuÛÑTyê, ˙ nbÕs¡yÓTÆq ø£è|üqTã{Ϻ qqTï ˝ÒeHÓ‘·TÔ. ˙ Ä|ü⁄Ô˝…e¬s’Hê #·ìb˛j·÷sê? |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ qTe⁄« ≈£î|üŒ≈£L* b˛j·÷yê? n˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\˝À Ä<äs¡D ø£s¡Ô ìqTï Ä<ä]+#·&ÜìøÏ |üPqT≈£î+{≤&ÉT. |ü]X¯ó<ä∆ Á‹‘·«+˝À ˇø£s¡T Ä<äs¡Dø£s¡Ô ø±e&É+ eTq¬ø+‘· eT+∫<äsTT´+~! Ä |üìì Äj·Tq m+‘√ #·ø£ÿ>± #˚kÕÔ&ÉT. m+<äTø£+fÒ Ä<ä]+#·&Éy˚T Ä eTVæ≤e÷ì«‘·Tì Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq |üì. ø=+‘·eT+~ m+‘·>±H√ Á≈£î+–b˛‘ês¡T. j˚TdüT ‘·|üŒ, yê] Bs¡Èø±*ø£ s√>±\qT+&ç mes¡÷ $&ç|æ+#·˝Òs¡T. Äj·Tq ‘·|üŒø£ yê]ì $&ç|æ+#·>∑\&ÉT. yê]øÏ $&ÉT<ä\ ø£\T>∑CÒdæ rs¡T‘ê&ÉT. Äj·Tq yê]ì ˝ÒeHÓ‹Ô Äs√>±´ìï, ìØø£åDqT, Äq+<ëìï yê]˝À eT∞fl ì+|ü⁄‘ê&ÉT. Ç˝≤ Äj·Tq eTq+<ä] J$‘ê˝À¢ mH√ï kÕs¡T¢ #˚kÕ&ÉT ø£<ë! n<˚ s¡ø≈å£ î£ &ÉT ny˚ ø£ìø£sj ¡ T· T‘· ø±sê´\qT eT∞fl Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü #˚kÕÔ&ÉT. á s√E Á≈£î+–b˛sTTq dæú‹˝À ñ+&ç,

y˚<Hä ê uÛ]Ñ ‘·T\yÓTqÆ eTq+, ‘·«s¡˝ÀH˚ ñqï‘· kÕúq+˝ÀìøÏ ˝ÒeHÓ‘·Ô ã&É‘ê+. á s√E eTq |ü]dæ‹ú ì #·÷∫ yÓøÿÏ ]dü÷Ô ùV≤fi¯q #˚dTü qÔ ïyês¡T Ä s√E dæ>∑TZ|üs¡#·ã&É‘ês¡T. Á|üuTÑÛ e⁄#˚‘· ˝ÒeHÓ‘·Ôã&É≥+ eTq¬ø+‘· |òüTq‘·! eTq+ Á≈£î+>∑Bj·Tã&É≥+ eT+∫<˚. ø±s¡D+ Äj·Tq ˝ÒeHÓ‘˚Ô X¯øÏÔì Ç|ü&ÉT nqTuÛÑ$kÕÔ+. 121

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 23 ªdü+|òüTeTT\‘√ Ä‘·à #Ó|ü#·Tqïe÷≥ #Ó$>∑\yê&ÉT $qTqT>±ø£. »sTT+#·Tyê&ÉT ¬s+&Ée eTs¡DeTTe\q @ Vü‰ìj·TT #Ó+<ä&ÉT.µµ Á|üø£≥q 2 :11

eTq+ düJe⁄\T>± ñqï|ü&˚ Á|üuÛÑTe⁄ ¬s+&Ée sêø£&É dü+uÛÑ$+#·ì |üø£å+˝À eTqeT+<äs¡+ K∫Ñ·+>± yÓTT<ä{Ï eTs¡D≤ìï nqTuÛÑ$+#ê*‡+<˚. ø±ã{Ϻ Bì ì$T‘·Ô+ eTqeT+‘ê dæ<ä∆+>± ñ+<ë+. uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü <ëìì m<äTs=ÿ+<ë+. m+<äTø£+fÒ uÛÑj·T+ ø£*–+#˚ Nø£{Ï >∑TVü≤˝≤+{Ï eTs¡D≤ìï, eTVæ≤eT Á|üy˚X¯ <ë«s¡+>± e÷]Ãy˚kÕ&ÉT Á|üuÛÑTe⁄. eTq+ uÛÑj·T|ü&Ü*‡+~ ¬s+&Ée eTs¡D≤ìπø >±˙, yÓTT<ä{Ï eTs¡D≤ìøÏ ø±<äT. yÓTT<ä{Ï eTs¡D+ nH˚~ πøe\+ á X¯Øs¡+ qT+&ç Ä‘·à y˚s¡T|üs¡#· ã&É≥y˚T. >±ì ¬s+&Ée eTs¡D+ nH˚~ <˚e⁄ì qT+&ç eTìwæ XÊX¯«‘·+>± y˚s¡T#˚j·Tã&É≥+ nqïe÷≥. Ç<˚ ì»yÓTÆq eTs¡D+. á ¬s+&Ée eTs¡D+ eTìwæ Ä‘·à≈£î XÊ+‹, dü+‘√cÕq+<ë\T, ìØø£åD nH˚$ XÊX¯«‘·+>± <ä÷s¡+ nsTTb˛j˚T≥≥T¢ #˚düTÔ+~. yê{Ïì ì\Te⁄Hê #·+ù|düTÔ+~. eTq J$‘·+ qT+&ç <˚e⁄&ÉT>±˙ yÓ[flb˛‘˚ eTq+ düeTdü+Ô ø√˝ÀŒsTTqfÒ.¢ Ç~ ˙#ê‹˙#·yTÓ qÆ eTs¡D+. ÁbÕD+ ˝Òì X¯Øs¡+ m˝≤ ≈£î[flb˛‘·T+<√ n˝≤π> <˚e⁄DÏí <ä÷s¡+ #˚düT≈£îqï eTìwæ Ä‘·à ≈£L&Ü qs¡ø±–ï˝À |ü&ç q•düTÔ+~. Ç|ü&ÉT eTq+ <˚e⁄ì ø£è|ü˝À ñ+&ç ∫e] es¡≈£î b˛sê&ç‘˚ eTVæ≤eT j·TT<ä∆+˝À »j·T+ nqTuÛÑ$kÕÔ+. Çø£ ¬s+&Ée eTs¡D+ nH˚~ eDT≈£î |ü⁄{Ϻ+#˚ ‘·q Vü≤kÕÔìï eTq $÷<ä y˚j·T˝Ò<äT. eTqøÏø£ @ eTs¡D uÛÑj·T+ >±˙, qs¡ø£ uÛÑj·T+ >±˙ ñ+&Ée⁄. n|ü&ÉT eTq+ yê&Éu≤s¡ì JeøÏØ{≤ìï n+<äT≈£î+{≤+. Äràj·T j·TT<ä∆+ #˚ùd+<äT≈£î ø±e\dæq <ÛÓ’s¡´+ dü+bÕ~+#·&ÜìøÏ á ìØø£åD #ê\T. á Äràj·T j·TT<ä∆+ eTq≈£î ì‘·´J$‘êìï dü+bÕ~+∫ ô|&ÉT‘·T+~. eTq

J$‘·ø±\+ n+‘ê ÁX¯eT\‘√ b˛sê&É≥+ nH˚~ ¬s+&Ée eTs¡D≤ìï ‘·|æŒ+#·Tø√&ÜìøÏ düVü‰j·T+ #˚düTÔ+~ ø±ã{Ϻ á J$‘·b˛sê≥+ eT+∫<˚. Á|üuÛÑTyê, y˚TeTT »sTT+#˚≥≥T¢ e÷≈£î $XÊ«kÕìï nqTÁ>∑Væ≤+#·T.

bÕ|ü+, kÕ‘êqT X¯≈£îÔ\T e÷≈£î Vü‰ì ø£*–+#ê\ì ìs¡+‘·s¡+ eTeTà*ï yÓ+ã&çdüTÔHêïsTT. yê{Ï e\q @ Vü‰˙ e÷≈£î ø£\T>∑≈£î+&Ü ˙ ø£è|üqT nqTÁ>∑Væ≤+#·T. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 122


@Á|æ˝Ÿ 24 ªªHê eT+~s¡eTT˝À ÄVü‰s¡eTT+&ÉTq≥T¢ |ü~j·Te uÛ≤>∑eT+‘·j·TT $÷s¡T Hê eT+~s¡|ü⁄ ì~Û˝ÀìøÏ rdæø=ì s¡+&ç— Bì #˚dæ MTs¡T qqTï XÀ~Û+∫q jÓT&É\ H˚qT Äø±X¯|⁄ü yêøÏ+&Éq¢ T $|æŒ, |ü≥Cº ≤\q+‘· $kÕÔse¡ TT>± ByÓq\T ≈£îeTà]+#Ó<äqì ôd’q´eTT\≈£î n~Û|ü‹j·T>∑T jÓT¨yê ôd\$#·Tà #·THêï&ÉT.µµ eT˝≤ø° 3:10

#ê˝≤eT+~ á yê>±›Hêìï #·~$, Äosê«<ë\ ø√dü+ $C≤„|üq #˚düTÔ+{≤s¡T >±˙, Ç+<äT˝À yês¡T HÓs¡y˚s¡Ãe\dæq wüs¡‘·T ˇø£≥T+<äì Á>∑Væ≤+#·s¡T. <˚e⁄ìøÏyê«*‡+~ Äj·TqøÏe«≈£î+&Ü, Äj·Tq HêeT+˝À ;<ä\≈£î Çe«≈£î+&Ü |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡eã&Ü\ì, eTq MT<ä Äosê«<ë\T ≈£îeTà]+#·ã&Ü\ì Ä•+#·˝Ò+. Ŭø’düÔe⁄\eTì #Ó|ü≈£î+≥Tqï yês¡+‘ê ‘êeTT <˚e⁄ì düìï~Û˝À #Ó*¢+#ê*‡+~ qeTàø£+>± #Ó*¢+#˚düTÔ+fÒ ‘·eT dü+|òüT+ <ë«sê »]π> düTyês¡Ôùde≈£î ì<ÛäT\ ø=s¡‘˚ ñ+&É<äT. <˚e⁄ì düìï~Û˝À #Ó*¢+#ê*‡q kıeTTà, |ü<ësê∆\T ‹H˚dæ, #ê˝≤eT+~ ;<äyê]>± $T–*b˛‘·THêïs¡T. #ê˝≤ dü+|òü÷\T ‘·eT bÕdüºs¡¢≈£î, düTyês¡Ô ùde≈£î\≈£î Çyê«*‡q+‘·>± Çe«ø£b˛e&É+ e\q Äj·÷ dü+|òü÷˝À¢ |ü]X¯ó<ë∆‘·à ø±sê´\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. <˚e⁄ì ùde≈£î\ uÛÖ‹ø£ nedüsê\T rs¡Ãã&É≈£î+&Ü ñqï|ü&ÉT, yê] <ä>∑Zs¡qT+&ç n<äT“¤‘·yÓTÆq Äràj·T ÄVü‰sêìï n+<äTø√˝Òø£b˛e&É+ nH˚~ ô|<ä›>± ÄX¯Ãs¡´|ü&Ü*‡q $wüj·T+ ø±<äT. Á|üuÛÑTe⁄ eT+~s¡|ü⁄ ì~Û˝À düeTè~∆>± <Ûäq+ ñ+&˚≥≥T¢ eTq <äX¯eT uÛ≤>±\T, ø£è‘·»„‘ês¡ŒD\T #Ó*¢+#·ø£b˛‘˚ eT+~s¡|ü⁄ <Ûäq ì<ÛäT\T U≤∞ nsTTb˛sTT, Áù|wæ‘· ñ<ä´e÷ìøÏ (düTyês¡Ô |ü]#·s¡´≈£î) ø±e\dæq kıeTTà ø=<äTyÓ’ <˚e⁄ì |üì Ä≥+ø£|üs¡#·ã&ÉT‘·T+~. n˝≤+≥|ü⁄&ÉT >=|üŒ Ä‘·à\ |ü+≥ eTq≈£î m˝≤ <=s¡T≈£î‘·T+~? s¡+&ç, eTq+ ≈£Ls¡TÃì Ä˝À∫<ë›+. á eT<Ûä´ ø±\+˝À <˚e⁄ì düìï~Û˝À eTq <äX¯eTuÛ≤>±\T, ø±qTø£\T n]Œ+#êe÷? Äj·Tq ù|s¡≥ ;<ä\≈£î @yÓTÆHê Ç#êÃe÷? ˝Òø£b˛‘˚ <˚e⁄ì jÓT&É\ eTq+ ˝ÀuÛÑ‘·«+ #·÷|ædüTÔHêïe÷? eTq s¡ø£å≈£îì jÓT&É\ eTq Vü≤è<äj·÷\T dü+≈£î∫‘·+ nsTTb˛‘·THêïj·÷? yêø±´ìøÏ e´‹πsø£yÓTÆq |üqT\T m|ü&É÷ #˚j·T≈£L&É<äT. eTq <äX¯eT uÛ≤>±\T rdæ <˚e⁄ì eT+~sêìøÏ, <˚e⁄ì ùde≈£îìøÏ, <˚e⁄ì |üìøÏ Ç<ë›+. <˚e⁄ì HêeT+˝À ù|<ä\≈£î Ç<ë›+. Ä $<Ûä+>± #˚dæ eTq\qT >=|üŒ>± Äos¡«~+#·&ÜìøÏ j˚TdüT Áø°düTÔ m+‘· X¯øÏÔeT+‘·T&√ ìs¡÷|æ<ë›+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 123


@Á|æ˝Ÿ 25 ªªj·T<Ûës¡∆es¡ÔqT&É>∑T ˙‹eT+‘·Tì |æ\¢\T yêì ‘·<äq+‘·s¡eTT <ÛäqT´\>∑T<äTs¡T.µµ kÕyÓT‘·\T 20:7 eTq ≈£î≥T+ã+ >∑÷]Ã, eTq _&ɶ\ uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑÷]à ø=ìïkÕs¡T¢ Ä+<√fi¯q #Ó+<ä&+É düV≤ü »y˚T.<ëìøÏ ã<äT\T eTq dü«+‘· Á|ües¡qÔ $wüjT· +˝À C≤Á>∑‘Ô· rdüT≈£î+fÒ eTq+ C≤„qe+‘·T\+ nì|æ+#·T≈£î+{≤+. Á|üuTÑÛ e⁄ jÓT<äT≥ eTq+ j·T<Ûës¡∆+>± q&ÉT#·T≈£î+fÒ eTq _&ɶ\≈£î, yê] dü+‘êHêìøÏ eTq+ dü+bÕ~+∫ ô|{Ïqº uÛÖ‹ø£ dü+ã+<Ûyä TÓ qÆ Ädæbú ÕdüT\Ô ≈£î $T+∫q Äosê«<ë\T ø£*π>˝≤ #˚j·T>∑\+. ˇø£ ‘·+Á&ç jÓTTø£ÿ |ü]X¯ó<ä∆ J$‘·+ n‘·ì _&ɶ\≈£î >=|üŒ Ädæú>± dü+Áø£$TdüTÔ+~. j·T<Ûës¡∆e+‘·T&ÉT ‘·q ‘·s¡Tyê‹ ‘·sê\≈£î >=|üŒ

e÷~]ì $&ç∫ yÓfi≤Ô&TÉ . n+<äT˝ÀH˚ ì»yÓTqÆ <Ûqä ì<ÛTä \T ñ+{≤sTT. ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ eT+∫ e÷~]ì nqTdü]+∫ ‘·eT J$‘ê˝À¢ n<äT“¤‘· $»j·÷\qT kÕ~Û+∫qyês¡T m+‘√ eT+~ ñHêïs¡T. ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T yê] |æ\\¢ ≈£î >ös¡yêìï, |üsT¡ e⁄ eTsê´<ä\qT $&ç∫ yÓfi≤Ôs¡T. ªMs¡T qeTàø£düTÔ&Ó’q |òü˝≤Hê e´øÏÔ ≈£îe÷s¡T\T ˝Òø£ ≈£îe÷¬sÔ\Tµ nì Á|ü»\T >=|üŒ>± #Ó|ü≈£î+{≤s¡T. ªm+‘√ qeTàø£+>±q÷, j·T<Ûës¡∆+>±qT yê´bÕs¡+ #˚dæq |òü˝≤Hê n‘·ì yês¡düT˝Ò Mfi¯óflµ nì ≈£L&Ü #Ó|ü≈£î+{≤s¡T. n˝≤¬>‘’ ˚ j·TTer j·TTe≈£î\+‘ê ‘·eT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ >ös¡e Á|ü‹wü\˜ T ì*ù|yê]>± J$+#ê* düTe÷! M≥ìï{Ïø° ô|’>±, eT+∫ Ŭø’düÔe ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yê] _&ɶ\ ø=s¡≈£î, _&ɶ\ dü+‘êq+ ø=s¡≈£î ‘·eT ÁbÕs¡∆Hêosê«<ë\qT, ÁbÕs¡∆q\qT Ä\øÏ+#˚ <˚e⁄DÏí n+~+∫ yÓfi≤Ôs¡T. ø±ã{Ϻ yê] ‘·sê\yês¡T düe÷»+˝À eT+∫ ù|s¡T dü+bÕ~+#·T≈£î+{≤s¡T. s¡ø£åD nqTuÛÑe+ ø£*–, ‘·eT dü+‘êq+ jÓTTø£ÿ s¡ø£åD ø=s¡≈£î ì‘·´+ ÁbÕ]∆+#˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT Äj·TTwü߸ |üP]Ô #˚düT≈£îì Á|üuÛÑTe⁄ #Ó+‘·≈£î yÓ[flb˛sTTHê, yê] ÁbÕs¡∆q\T düJe+>± ñ+&ç yê] _&ɶ\ s¡ø£åD≈£î ø±s¡D+ ne⁄‘êsTT. Ä _&É\¶ +‘ê s¡øDå£ nqTuÛeÑ +˝ÀøÏ sêe&É+ m+‘· n<äT“¤‘+· ! ø=ìïkÕs¡T¢ <˚e⁄&ÉT eTq _&É\¶ qT, yê] dü+‘êHêìï ‘·q s¡øDå£ C≤„q+‘√ ì+|ü&ÜìøÏ eTq |ü$Á‘·‘·, j·T<Ûës¡∆‘·, qeTàø£‘·«eTT\qT kÕ<Ûäq+>± #˚düT≈£î+{≤&ÉT. eTq $XÊ«dü+ ã{Ϻ eTq+ m+‘·>± B$+#·ã&ܶyÓ÷ eTq _&ɶ\T Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷kÕÔs¡T >∑qTø£ yês¡T j˚TdüT Áø°düTÔ˝À $XÊ«dü+ ñ+#·&ÜìøÏ n~ Áù|s¡D>± ñ+≥T+~. ªªÁ|üuÛÑTyê, Ç~ Hê ≈£î≥T+ã+ jÓT&É\ HÓÓs¡y˚s¡Tõµ 124

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 26 ªªÄ˝≤¬>’‘˚ ˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ˙≈£î #˚j·TTyê≥ìï{Ï $wüj·TeTT˝À ìqTï Äos¡«~+#·TqT.µµ ~«r 15:18

ˇø£ ÇÁXÊj˚T©j·TT&Ó’q j·T»e÷ì ‘·q <ä>∑Zs¡ |üì#˚ùd <ëdüTDÏí ‘·–q düeTj·T+˝À ùd«#·Ã¤>± e~˝Òj·÷*. Ä <ëdüT&ÉT ‘·q dü«+‘· J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#·Tø√&ÜìøÏ nedüs¡eTj˚T´<ä+‘ê Ä j·T»e÷qT&ÉT ñ<ës¡+>± Çyê«*. n~ ≈£L&Ü Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£+>±, dü+‘√wü+>± Çyê«*. n|ü&˚ Ä j·T»e÷qTì ñ<ës¡ ø±sê´ìï Á|üuTÑÛ e⁄yÓT#·TÃø=ì B$kÕÔ&TÉ . á Ä»„ yÓqTø£qTqï <˚e⁄ì Ä‘·à, #ÓbÕŒ\+fÒ j˚TdüT Áø°düTÔ <Ûäs¡àXÊg+, eTq |üìyê]ì <äj·T‘√ #·÷&Ü\ì eTq$÷<ä u≤<Ûä´‘· yÓ÷|ü⁄‘√+~. ndü\T Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT m˝≤ #·÷düTÔHêï&√ C≤„|üø£+ #˚düTø√yê*. n|ü&ÉT eTq+ ≈£L&Ü eTq |üìyê]ì C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷düTø√e&É+ m+‘· ÁbÕeTTK´yÓ÷ ns¡∆+ #˚düT≈£î+{≤+. Ç˝≤ ‘·eT |üìyê]jÓT&É\ ñ<ës¡+>± ñqïyêπs ø£èbÕeTj·TT&Óq’ <˚e⁄ì |æ\\¢ qã&É‘ês¡T.

eTqe<ä› |üì#˚ùd yê]ì eTqTwüß˝≤¢ ø±≈£î+&Ü, j·T+Á‘ê˝≤¢, |üX¯óe⁄˝≤¢ #·÷dü÷Ô, eTq >=|üŒ j·T»e÷qTì <ä>∑Zs¡qT+&ç Äosê«<ë\qT m˝≤ Ä•+#·>∑\+? ñ<ës¡ãT~∆ ø£*–q j·T»e÷qT\ ø√dü+ mH√ï #·ø£ÿì

Äosê«<ë\T ñ+#·ã&ܶsTT. eTq+ #˚ùd Á|ü‹ |üì˝Àq÷ B$+#·ã&É≥y˚T ì»yÓTÆq ByÓq. á ByÓq˝À n_Ûeè~∆ ñ+~. e÷qdæø£, Äràj·T dü+‘·è|æÔ ñ+~. nìï Äosê«<ë\ø£+fÒ >=|üŒ Äosê«<ä+>± Äj·Tq <äj·T eTq MT<ä ñ+≥T+~. eTq+ j˚TdüT Á|üuTÑÛ e⁄ Á|ü‘´˚ ø£ uÛÁÑ <ä‘˝· À ñHêïeTì, Äj·Tq ~e´yÓTqÆ Áù|eT‘√ Äe]+#·u&ç ñHêïeTì eTq Vü≤è<äj·÷\≈£î ns¡∆+ nj˚T´˝≤ #˚kÕÔ&Üj·Tq. Ç˝≤+{Ï nqTuÛÑe+‘√ uÛÑ÷$T $÷<ä eTq+ J$+∫q+‘· ø±\+ n<äT“¤‘·yÓTÆq Äq+<ëìï dü«+‘·+ #˚düT≈£î+{≤+. eTq+ yÓfi¯fluÀj˚T |üs¡˝Àø£ sêC≤´ìï Çø£ÿ&˚ #·$ #·÷kÕÔ+. <˚e⁄&ç#˚à ByÓq ÇVü≤˝Àø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq ÄdæúbÕdüTÔ\ ø£+f… >=|üŒ~. n~ eTq\qT uÛ≤>∑´e+‘·T\qT>± #˚düTÔ+~. Ä uÛ≤>∑´+˝À @e÷Á‘·+ <äT'K+ ñ+&É<äT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 125


@Á|æ˝Ÿ 27 ªªjÓT¨yê Hê |üø£åeTTq ø±s¡´eTT dü|òü\eTT #˚j·TTqT.µµ ø°s¡Ôq 138:8 Hê Ä‘·à˝À Á|üuÛÑTe⁄ ÁbÕs¡+_Û+∫q düÅ‹ÿj·TqT Äj·TH˚ ø=qkÕ–kÕÔ&ÉT. Hê≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹ $wüj·÷ìï Hê Á|üuÛÑTe⁄ |ü{Ϻ+#·T≈£î+{≤&ÉT. Hê˝À ñqï düeTdüÔyÓTÆq eT+∫ $wüj·÷\qT, n$ dü+|üPs¡íyÓTÆq$ ø±ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑTe⁄ yê{Ïì ø±|ü⁄ø±dü÷Ô, uÛÑÁ<ä|üs¡Tdü÷Ô, dü+|üPs¡í‘·˝ÀìøÏ rdüT≈£îekÕÔ&ÉT. Ç<˚ Hê≈£ î >=|ü Œ Ä<ä s ¡ D . Hê eT≥Tº ≈ £ î H˚ q T>± Ä ø£ è bÕø±sê´ìï dü+|üPs¡í|üs¡#·Tø√˝ÒqT. Ä dü+>∑‹ Hê≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT. ø±s¡D+ H˚qT Á|ü‹ s√p z&çb˛‘·÷ ñ+{≤qT. Äj·Tq ø£è|ü˝À Ç+‘·es¡≈£L H˚qT ì*∫ ñHêïqT n+fÒ n~ Á|üuÛÑTe⁄ #˚düTÔqï düVü‰j·T+ ãfÒº kÕ<Ûä´+ nsTT´+~. ˇø£y˚fi¯ Á|üuÛÑTe⁄ qqTï $&ç∫ô|fÒºùdÔ Hê >∑‘· nqTuÛÑyê\˙ï X¯Sq´+ nsTTb˛‘êsTT. e÷s¡Z+ eT<Ûä´˝ÀH˚ H˚qT q•+∫b˛‘êqT. nsTT‘˚ Hê <ÛÓ’s¡´+ @$T≥+fÒ Äj·Tq qqTï @ e÷Á‘·+ $&ÉTeø£ qqTï B$dü÷ÔH˚ ñ+{≤&ÉT. Äj·Tq Hê $XÊ«kÕìï, Hê Áù|eTqT, Hê Á|ües¡ÔqqT, Hê J$‘· $<ÛëHêìï Áø£eT |üs∫¡ , dü+|üPs¡+í #˚kÕÔ&TÉ . Äj·Tq Hê˝À ˇø£ ÁøÏjT· qT ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT

ø±ã{Ϻ <ëìï Äj·TH˚ dü|òü\|üs¡TkÕÔ&ÉT. Hê kÕeTs¡∆´+ #=|üq, Hê $XÊ«dü |ü]e÷D+ #=|üq Hê≈£î |üì uÛ≤sêìï n|üŒ–+∫q Ä Á|üuÛÑTy˚ Hê Vü≤è<äjT· yê+#Û\· ìï{Ï˙ HÓsy¡ s˚ T¡ kÕÔ&TÉ . Äj·Tq Hê˝À yÓTT<ä\Tô|{Ïqº @ ø±sê´˙ï ndü+|üPs¡í+>± e~˝Òj·T&ÉT. n˝≤ #˚ùdÔ Äj·Tq≈£î eTVæ≤eT ñ+&É<Tä ø£<ë. n~ Äj·Tq $<Ûëq+ ≈£L&Ü ø±<äT . Hê˝À dü«uÛ≤edæ<+∆ä >±

ñqï bÕ|ü+, á ˝Àø£+, <äTwüߺ&Ó’q kÕ‘êqT ø£\dæ j˚Tdüj·T´qT n&ÉT¶≈£îHêï Hê $wüj·T+˝À Äj·Tq ø£èbÕ Á|üD≤[ø£qT m˝≤ dü|òü\|üs¡#ê˝À Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT. ø±ã{Ϻ Äj·Tq #˚dqæ yê>±›Hê\qT H˚qT nqTe÷ì+#·qT. ªªjÓT¨yê Hê |üø£åeTTq ø±s¡´eTT dü|òü\eTT #˚j·TTqT >∑qTø£ Äj·TqqT m\¢|ü&ÉT düT‹Ô +#Ó<qä Tµµ Á|üuTÑÛ yê, ˙ ø£èbÕø±s¡´+ á ~q+ ø=+‘ÓH’ ê eTT+<äT≈£î ø=qkÕ>∑˙! 126

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 28 ªªH˚qT yê]˝À ìedæ+∫ dü+#·]+‘·TqT, H˚qT yê] <˚e⁄&ÉHÓ’ j·TT+<äTqT yês¡T Hê Á|ü»˝…’j·TT+<äTs¡T.µµ 2 ø=]+~∏ 6:18 Çs¡T|üøå±\≈£î ÄdüøÏÔ ø£*–+#˚ $wüj·T+ Ç~. yês¡T ˇø£]øÏ ˇø£s¡T #Ó+~qyês¡T. <˚e⁄&ÉT ‘·q Á|ü»\≈£î kÕ«dü´ú +>± ñHêï&ÉT. Á|ü‘´˚ ø£|sü # ¡ ã· &çq

‘·q Á|ü»\T Äj·Tq≈£î kÕ«düú´+>± ñHêïs¡T. |ü]X¯ó<äT∆\T <˚e⁄ì˝ÀH˚ ‘·eT ÁX‚wü˜yÓTÆq uÛ≤>±´ìï #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. <˚e⁄&ÉT yê]ì ‘·q ns¡T<Ó’q <Ûäqì<ÛäT\T>± m+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. á >=|üŒ dü‘·´+˝ÀH˚ $XÊ«düT˝…’q Á|ü‹yê]ø√dü+ >=|üŒ Ä<äs¡D ìøÏå|üÔ+ #˚j·Tã&ç ñ+~.Çs¡T|üøå±\≈£î Çwüº+>± ñqï á dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq |ü]dæú‹ ˇø£]ø√dü+

ˇø£s¡T ÁX¯<ä∆ rdüT≈£îH˚ ~X¯>± q&ç|ædüTÔ+~. <˚e⁄&ÉT ìs¡+‘·s¡+ ‘·q dü«+‘· Á|ü»\ø√dü+ Ä˝À∫dü÷Ô ñ+{≤&ÉT. yêfi¯ófl ≈£L&Ü ìs¡+‘·s¡+ ‘·eT <˚e⁄ì >∑÷]Ãq ‘·\+|ü⁄˝À¢H˚ ñ+{≤s¡T. á s√E <˚e⁄&ÉT Hê |üø£å+>± nìï ø±sê´\÷ »]–kÕÔ&ÉT. eT] H˚qT Äj·Tq |üø£å+>± @+ #Ój·T´>∑\qT? Hê Ä˝À#·q\˙ï Äj·TqyÓ’ù| ñ+&Ü*. m+<äTø£+fÒ Äj·Tq Hê $wüj·Ty˚T Ä˝À∫düTÔHêï&ÉT. e÷ Ç<ä›] eT<Ûä´ dü+ã+<Ûä+ Ç˝≤ ñ+&Ü\ì nqT≈£îì dü+ãs¡ |ü&É≥+ ø±<äT >±˙, n˝≤π> J$+#˚≥≥T¢ H˚qT C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√yê*. Ç˝≤+{Ï Äràj·T dæú‹ |üs¡düŒs¡ düVü≤yêkÕìøÏ <ë] rdüTÔ+~. <˚e⁄&ÉT eTq˝À ìedædüTÔHêï&ÉT. eTq+ Äj·Tq˝À ìedædüTÔHêï+. Äj·Tq eTq‘√ q&ÉTdüTÔHêï&ÉT. eTq+ Äj·Tq‘√ q&ÉTdüTÔHêï+. Ç~ m+‘· dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq düVü≤yêdü+! Äj·Tq˝À qeTàø£+ ñ+#·&ÜìøÏ, Äj·TqqT ùd$+#·&ÜìøÏ, dü+|üPs¡í <Ó’e‘·«+‘√ ñqï j˚TdüT Á|üuTÑÛ e⁄qT Hê <˚e⁄ì>± ø£*– ñ+&É≥+ Hê¬ø+‘· uÛ≤>∑´+! Äj·TqqT Áù|$T+#ê*, Äsê~Û+#ê*, Äj·Tq˝À n‹X¯sTT+#ê*. Ä‘·à‘√ dü‘·´eTT‘√ jÓT¨yê≈£î $<Û˚j·T‘· #·÷|æ+#ê*. Ç<˚ Hê Vü≤è<äj·Tyê+#Û·. á dæú‹øÏ H˚HÓ|ü&ÉT #˚sT¡ ≈£î+{≤H√ n|ü&ÉT |üs˝¡ Àø±ìï H˚qT #˚sT¡ ≈£îqïfÒ.¢ Á|üuTÑÛ yê, Hê≈£î düV‰ü j·T+ #ÓsTT´. ˙y˚ Hê <˚e⁄&Éeì H˚qT Ç+ø± dü+|üPs¡+í >± m]π>≥≥T¢ Hê≈£î düV‰ü j·T+ #ÓsTT´. j˚TdüT HêeT+˝À ÁbÕ]∆düTÔHêïqT ‘·+Á&û. Äy˚THé. 127

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 29 ªªø°&ÉT≈£î Á|ü‹ ø°&ÉT #˚ôd<äqqTø=qe<äT›. jÓT¨yê ø=s¡≈£î ø£ìô|≥Tºø=qTeTT. Äj·Tq ìqTï s¡øÏå+#·TqT.µµ kÕyÓT‘·\T 20:22

@ $wüj·T+˝Àq÷ ‘=+<äs¡|ü&É≈£î. ˙ ø√bÕìï #·˝≤¢s¡TÃø√. ˙eT≥Tº≈£î qTy˚« |ü>∑rs¡TÃø√&ÜìøÏ>±qT @ e÷≥\T |ü\ø£e<äT›. n˝≤+{Ï @ |üìì #˚j·T≈£î. ˙eT≥Tº≈£î ˙y˚ ø£Ás¡\T rdüT≈£îì ˙ j·TT<ë∆\T qTy˚« #˚düTø√e&ÉeT+‘· ‘Ó*$‘·≈£îÿe |üì eTs=ø£{Ï ˝Ò<äì qTe⁄« ‘·|üŒ≈£î+&Ü Á>∑Væ≤kÕÔe⁄. qTe⁄« |ü>∑rs¡TÃø=H˚yê&ÉyÓ’‘˚ Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Ä‘·à ˙˝À ˝ÒqfÒ¢. ø£å$T+#·&É+ nH˚~ ˙≈£î |òüTq‘· ø£\T>∑CÒdüTÔ+~. ˙jÓT&É\ ‘·|ü#˚dæq yê]ì yÓ[flb˛ìsTT´. qTe⁄« nqTuÛÑ$+∫q Ä >±j·÷ìï e÷{Ïe÷{ÏøÏ ‘·\#·T≈£î+fÒ, |ü>∑rs¡TÃ≈£îH˚ ‘·\+|ü⁄\qT sêìùdÔ, n~ bÕ‘· >±j·÷\qT eT∞fl πs|ü⁄‘·T+~. ø=‘·Ô >±j·÷\T ø£\T>∑CÒdüTÔ+~. ø£å$T+∫ eTs¡∫b˛e&Éy˚T ñ‘·ÔeT+. ªH˚H<˚ √ #Ój÷· ´*, ˝Òøb£ ˛‘˚ n+<äs÷¡ qqTï z&çb˛sTTqyê&çì #·÷dæq≥T¢ #·÷kÕÔs¡T.µ nì #Ó|æŒ qTe⁄« kÕVü≤kÕ\≈£î |üPqTø√e<äT›. á ~q|ü⁄ yê>±›q+ ˙πø+ uÀ~ÛdüTÔ+<√ #·÷&ÉT. ªªjÓT¨yê ø=s¡≈£î ø£ìô|≥Tºø=qTeTT. Äj·Tq ìqTï s¡øÏå+#·TqTµµ á dü\Vü‰ bÕ{Ï+#·&ÜìøÏ ˙≈£î qj·÷ô|’kÕ Ks¡Ãe«<äT. nsTT‘˚ <ëì˝À s¡V≤ü dü´ <Ûqä ì<ÛTä \THêïsTT. qTe⁄« }s¡øH£ ˚ ñ+&ÉT. Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄ MT<äH˚ Ä<Ûës¡|ü&ÉT. ˙ u≤<Ûä @$T{À Äj·Tq‘√ #Ó|üø√. Á|üuÛÑTe⁄ jÓT<äT≥ ‘Ós¡∫q ñ‘·Ôs¡+˝≤ ˙ düeTdü´qT ñ+#·T. n|ü&ÉT ˙ eTH√uÛ≤s¡+ n+‘ê ‘=\–b˛sTT ˙ Vü≤è<äj·T+ ‘˚*ø£ nsTTb˛‘·T+~. ªªÄj·Tq ìqTï s¡øÏå+#·TqTµµ nqï yê>±›q+ m˝≤>∑÷ ˙≈£î ñ+~ ø£<ë. ˙ $&ÉT<ä\ ø=s¡≈£î <˚e⁄&˚ ˇø£ e÷sêZìï @sêŒ≥T #˚kÕÔ&ÉT. n~ Äj·Tq #·÷düT≈£î+{≤&ÉT. Ä $&ÉT<ä\ nH˚~ m˝≤ »]–kÕÔ&√ ˙≈£L Hê≈£L ‘Ó*j·T<äT >±˙ Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT. Äj·Tq ‘·|üŒø£ $&ç|ækÕÔ&ÉT. s√p á ∫qï ∫qï >=&Ée\T

˙¬ø+<äT≈£î? n+‘ê Äj·TH˚ #·÷düTø√˙. eTT]øÏ eTqTwüß\‘√ eT\¢ j·TT<ë∆\T #˚dæ yêfi¯¢ eTT]øÏì ˙ ˇ+{ÏøÏ n+{Ï+#·Tø√e&É+ ø£+fÒ, Äj·TH˚ ìqTï s¡øÏå+#·&É+ ˙≈£î eT+∫~. Çø£ ø√bÕìï $&ç∫ô|≥Tº. düeTdüÔ Je⁄\≈£î Hê´j·T+ rπsà <˚e⁄ì #˚‹øÏ ˙ yê´C≤´ìï n|üŒ–+#·T. 128

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 30 ªª»sTT+#·TyêìøÏ eTs¡T¬>’j·TTqï eTHêïqT uÛÑTõ+|üì‘·TÔqT. eT]j·TT n‘·ìøÏ ‘Ó\¢sê‹ì‘·TÔqT. Ä sê‹ MT<ä #Óø£ÿã&çq jÓTTø£ Áø=‘·Ô ù|s¡T+&ÉTqT. bı+~qyêìπø >±ì n~ eT] jÓTeìøÏì ‘Ó*j·T<äT.µµ Á|üø£≥q 2:17

Hê Vü≤è<äjT· e÷, á |ü]X¯ó<ä∆ b˛sê≥+˝À ø=qkÕπ>+<äT≈£î <äè&Û∫É ‘·+Ô ‘√ ñ+&ÉT. n+<äT≈£î ø±e\dæq Áb˛‘ê‡Vü≤+ ‘Ó#·TÃø√. ø±s¡D+, »sTT+#˚yê]øÏ \_Û+#·uÀj˚T $»j·T+ #ê˝≤ >=|üŒ~. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T yê] bÕfiËeTT˝À ≈£î]ùd |üs¡˝Àø£|ü⁄ ÄVü‰s¡yÓTÆq eTHêïqT uÛÑTõ+#ês¡T. n~ ã+&Ésêfi¯Sfl, ø=+&É\‘√ ì+&ç ñqï ÁbÕ+‘·+˝À n<äT“¤‘·+>± nqTÁ>∑Væ≤+|üã&çq ÄVü‰s¡+. n~ Äø±X¯+qT+&ç ≈£îeTà]+#·ã&ç+~. ø£HêqT <˚XÊìøÏ Á|üj·÷DÏdüTÔqï j·÷Á‹≈£î˝…’q ÇÁXÊj˚T©j·TT\T Äø£* nH˚~ ms¡>∑≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢ yê]øÏ |üs¡˝Àø£|ü⁄ eTHêï ìs¡+‘·s¡+ nqTÁ>∑Væ≤+#·ã&ç+~. eTq ø√dü+ n+‘·ø£+fÒ ÁX‚wü˜yÓTÆq Äràj·T J$‘·+, <ëìï b˛wæ+#˚ ÄVü‰s¡+ Áø°düTÔ˝À <ë#·ã&ç ñHêïsTT. n$ Ç+ø± |üP]Ô>± eTq nqTuÛÑe+ ˝ÀìøÏ sê˝Ò<äT. eT+<ädü+˝À ˇø£ ã+>±s¡T bÕÁ‘· ñ+#·ã&ç+~. n+<äT˝À ñqï eTHêï mìï ‘·sê\T >∑&É∫Hê bÕ&Ó’b˛˝Ò<äT. <ëìï mes¡÷ #·÷&É˝Ò<äT. Ä eTHêï bÕÁ‘·qT ìã+<Ûäq eT+<ädü+˝À <ë∫ ñ+#ês¡T. eT+<ädü+ n‹ |ü]X¯ó<ä∆ düú\+˝À ñ+~. Ä $<Ûä+>±H˚ $XÊ«dæøÏ #Ó+~q ñqï‘· Äràj·T dæú‹ j˚TdüT Áø°düTÔ˝À <ë#·ã&ç ñ+~. <˚e⁄ì˝À j˚TdüT Áø°düTÔ ñHêï&ÉT. ‘·«s¡˝ÀH˚ Ä ñqï‘· Äràj·T dæú‹ì eTq+ nqTuÛÑ$+#·uÀ‘·THêï+. j˚TdüT Áø°düTÔ ø£è|ü <ë«sê »sTT+∫q eTq≈£î sê»uÛÀ»q+ ô|≥ºã&ÉT‘·T+~. sêE\ sêE, Á|üuÛÑTe⁄\ Á|üuÛÑTe⁄ ã\¢MT<ä ñqï |ü<ësê∆\T eTq+ ‹+{≤+. j˚Tùd eTq JyêVü‰s¡+. Äj·Tq eT<ÛäTs¡yÓTÆq e÷≥\T eTq+ uÛÑTõkÕÔ+. <ë#·ã&çq eTHêï, ns¡D´+˝À <=]πø eTHêï eTq≈£î j˚Tùd. eTq BHê‹BqyÓTÆq |ü]dæú‹˝ÀHÓ’Hê, eTq ñqï‘·

|ü]dæú‹˝ÀHÓ’Hê Äj·TH˚ eTq düeTdüÔ+ nsTT ñHêï&ÉT. eTq Äràj·T b˛sê≥+˝À eTq≈£ î dü V ü ‰ j· T + #˚ k ÕÔ & É T . eTq≈£ î $»j· ÷ ìï nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. Ä MT<ä≥ ãVüQe÷Hêìï nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT.ªªÁ|üuÛÑTyê, H˚qT »sTT+#˚≥≥T¢ düVü‰j·T+ #ÓsTT´µµ

129

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 1 ªª$÷ jÓT<äT≥ |üs¡«‘·eTT\TqT yÓT≥º\TqT dü+^‘·Hê<äeTT #˚jT· TqT. bı\eTT˝Àì #Ó≥ì¢ ïj·TT #·|Œü ≥T¢ ø=≥TºqT.µµ jÓTwüj÷· 55:12 eTq bÕ|ü+ ø£$å T+#·ã&çq|ü&ÉT eTq˝À ñqï uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ $#êsêìøÏ eTT–+|ü⁄, eTq ì»yÓTÆq Äq+<ëìøÏ ÁbÕs¡+uÛÑ+ »]>±sTT. ‘·q‘√ düe÷<Ûëq|üs#¡ ã· &çq Á|ü»\ô|’ <˚e⁄&ÉT ≈£îeTà]+#˚ á Äq+<ä+ m˝≤+{Ï<+ä fÒ n~ bı+– bı]¢ Á|üeVæ≤+∫ á Á|üø£è‹q+‘·{Ïì |üs¡˝Àø£|ü⁄ dü+‘√wü+‘√ ì+ù|düTÔ+~. á Á|üø£è‹˝À >=|üŒ dü+^‘·+ ìÁ<ëD+>± ìøÏå|üÔyÓTÆ ñ+~.

Ä dü+^‘êìï m˝≤ yÓ*øÏ ‘˚yê˝À, <ëìï m˝≤ ˇø£ bÕ≥>± eT\#ê˝À q÷‘·q|üs¡#·ã&çq Vü≤è<äj·÷\≈£î ‘Ó\TdüT. á düèwæº n+‘ê ˇø£ |æj·÷H√

˝≤+{Ï~. ø£è|ü‘√ ì+|üã&çq e´øÏÔ <ëìô|’qTqï ªdü]>∑eTµ\ yÓT≥¢qT ø£qT>=+{≤&ÉT. yê{ÏMT<ä ‘·q Áy˚fi¯flqT ø£<äT|ü⁄‘·÷ á düèwæº˝À ñqï düeTdüÔ+ ˇπø >=+‘·T‘√ <˚e⁄ì düTÔ‹+#˚˝≤ y˚T˝§ÿ\T|ü⁄‘ê&ÉT. |üs¡«‘ê\T, ø=+&É\T, m‘ÓqÌÔ dü˝ú ≤\T Ä düT‹Ô bÕ≥≈£î nqT>∑TD+>± dü+^‘· <Û«ä qT\T #˚kÕÔsTT. $T>∑‘ê #Ó≥T¢, JesêdüT\T #·|üŒ≥T¢ ø=&ÉT‘·÷ $qkı+ô|’q bÕ≥ bÕ&É‘êsTT. <˚e⁄ì yêø£´+ eTq eT<Ûä´ yÓ<ä»\¢ã&ç |òü*+∫q|ü&ÉT, Ä‘·à\T s¡øÏå+|üã&çq|ü&ÉT düeTdüÔ+ ˇø£ dü+^‘·+˝≤ ñ+≥T+~. j·TÚeq $XÊ«düT\T ‘·eT bÕbÕ\T ˇ|ü≈£î+≥÷ Á|üuÛÑTe⁄ düìï~ÛøÏ e∫Ãq|ü&ÉT, nqTuÛÑeE„˝…’q <Ó’e»qT\T ‘·eT kÕøå±´\T |ü+#·T≈£îqï|ü&ÉT eTq≈£î m+‘√ dü+‘√wü+ ø£\T>∑T‘·T+~. n|ü&ÉT eTq+ ‘·|üŒø£ <˚e⁄ì düTÔ‹+#ê*. Ä düeTj·T+˝À á düèwæº˝À ñqï düeTdüÔyÓTÆq ø=+&É\T, >∑T≥º\T, eèøå±\T, bı˝≤\T, yÓTÆ<ëHê\T n˙ï ø£\dæ Äq+<ä ^‘ê\T bÕ&ÉT‘·÷ ñqï≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+~. Á|üø£è‹ n+‘ê ˇø£ dü+^‘· $uÛ≤e]˝≤ e÷]b˛‘·T+~. Á|üuÛÑTyê, á dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq ªy˚Tµ &˚ (May Day) Hê&ÉT ˙ dü+^‘·+‘√ ì+|üã&çq Á|üø£è‹˝ÀìøÏ qqTï q&ç|æ+#·T. ø£eTà>± bÕ&˚ ø√sTT\HÓ’ H˚qT ˙ düTÔ‹ ^‘ê\qT Ä\|ækÕÔqT. 130

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 2 ªÄ‘·àqTã{Ϻ $‘·TÔyê&ÉT Ä‘·àqT+&ç ì‘·´JeeTqT |ü+≥qT ø√j·TTqT.µµ >∑\r 6:8

$‘·ÔHê\T $‘˚Ô≥|ü&ÉT n~ qwüº<ëj·Tø£yÓTÆq |üì˝≤ nì|ædüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ eTq+ eT∞fl yê{Ïì #·÷&É≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢ eT+∫ $‘·ÔHê\qT uÛÑ÷$T˝À bÕ‹ô|fÒºkÕÔ+. Ä‘·àqT ã{Ϻ $‘·Ô&É+ ≈£L&Ü n˝≤π> nì|ædüTÔ+~. n<˚<√ }Vü‰»ì‘·+>±q÷ m|üŒ{Ïø° ì»+ ø±ì ø£\˝≤ nì|ædTü +Ô ~. m+<äTø£+fÒ eTq\qT eTq+ ‘·èD°Ïø£]+#·Tø=ì Á|üuÛÑTe⁄qT yÓ+ã&çdüTÔ+fÒ <ëì e\q @$÷ Á|üjÓ÷»q+ ñqï≥T¢ ø£ì|æ+#·<äT. nsTTq|üŒ{Ïø° eTq+ <˚e⁄ì yêø±´ìï <Ûë´ìdü÷Ô, Äj·Tq ø√dü+ J$dü÷Ô, Ä‘·àqT ã{Ϻ $‘·TÔ≈£î+≥÷ yÓfi‚Ô, <˚e⁄ì eTVæ≤e÷s¡∆yÓTÆ eTq\qT eTq+ düeT]Œ+#·T≈£î+fÒ eTq Á|üj·÷dü eè<Ûë ø±<äT. Á|ü‹|òü\+>± eTq≈£î Je+, düeTè~∆ Je+, ì‘·´Je+ nqTÁ>∑Væ≤+#·ã&É‘êsTT.

<˚e⁄ì >∑÷]Ãq C≤„q+˝Àq÷ <˚e⁄ì düVü≤yêdü+˝ÀqT, <˚e⁄ì Äq+<ä+˝ÀqT eTq+ Á|üy˚•+#˚ ø=B› Äj·Tì#˚à 쑷´J$‘êìï á ˝Àø£+˝ÀH˚ nqTuÛÑ$+#·>∑\TZ‘ê+. Ä ì‘·´J$‘·+ nH˚~ n+‘·ø£+‘·≈£L

˝À‘·T>±q÷, eT]+‘· yÓ&É\TŒ>±q÷ e÷πs q~˝≤ Á|üeVæ≤dü÷Ô ñ+≥T+~. ∫e]ø£~ eTq\qT n+‘·T˝Òì Äq+<ä+ nH˚ düeTTÁ<ä+˝À #˚s¡TdüTÔ+~. nø£ÿ&É <˚e⁄ì Je+ nq+‘· ø±\+ eTq dü«+‘·+ ne⁄‘·T+~.

eTq+ á s√E X¯Øs¡+ ã{Ϻ $‘·Ô≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&É<ë+. n+fÒ X¯ØsêX¯\#=|ü⁄Œq Áã‘·≈î£ ÿ+&Ü C≤Á>∑‘|Ô· &ü <É ë+. á C≤Á>∑‘Ô· rdüTø√ø£b˛‘˚ ∫e]øÏ eTq+ <äTØï‹ nH˚ |ü+≥qT ø√j·Te\dæ edüTÔ+~. nsTT‘˚

eTq X¯Øs¡+ m|ü&É÷ <äTsêX¯\yÓ’ù| yÓTT>∑TZ‘·÷ ñ+≥T+~. nsTTHê düπs ñqï‘·yÓTÆq, dü«#·Ã¤yÓTÆq, n‘·´+‘· Äràj·TyÓTÆq >∑eT´+ ø√dü+ |ü]X¯ó<ä∆ $»j·T+‘√ eTq X¯Øsê\qT ˝Àãs¡#·Tø=ì J$<ë›+. n‹ |ü]X¯ó<äT∆&Ó’q Á|üuÛÑTe⁄qT eTVæ≤eT|üs¡#˚yês¡+>± ñ+&ç, n‘·´+‘· ø£è|ü>∑\ Äj·Tq Ä‘·à≈£î ˝Àã&ÉT‘·÷ J$<ë›+. eTq+ ì‘·´J$‘·+ nH˚ |ü+≥qT ø√ùd≥|ü⁄&ÉT n~ m+‘√ >=|üŒ>± ñ+≥T+~. n+‘·T˝Òì <Ó’yêosê«<ä+ nH˚ |üq\T eTq+ ø√düT≈£î+{≤+. n~ eTq≈£î eTVü‰ |ü+&ÉT>∑. jÓT¨yê, ˙ ≈£îe÷s¡Tì ã{Ϻ Ä $<Ûä+>± |üq\T ø√ùdyê]>± eTeTà*ï #ÓsTT´. 131

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 3 ªªn+<äT≈£î jÓT¨yê ` ˙e⁄ yÓfi¯fle<äT› ` #·T≥Tº ‹]–b˛sTT ø£+ã[#Ó≥¢≈£î m<äTs¡T>± yê]$÷<ä |ü&ÉTeTT. ø£+ã[#Ó≥¢ ø=q\qT #·|ü&ÉT$q>±H˚ |òæ*w”Ôj·TT\qT Vü≤‘·eTT #˚j·TT≥¬ø’ jÓT¨yê ãj·T\T<˚s¡T #·THêï&ÉT >∑qTø£ n|ü&˚ ˙e⁄ ‘·«s¡>± ãj·T\T<˚s¡e˝…qì ôd\$#ÓÃqT.µµ 2 düeT÷j˚T\T 5:24

Á|üuÛÑTe⁄ ø£<ä*ø£\qT dü÷∫+#˚ >∑Ts¡TÔ˝Ò eTq\qT ≈£L&Ü ø£~*+#ê*. ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ düeTj·T+˝À <˚e⁄ì Ä‘·à X¯ã∆+ #˚kÕÔ&ÉT. Ä X¯ã∆+ eTq+ $+{≤+. Ä düeTj·T+˝À eTTqTô|qï&É÷ ˝Òq+‘· #·Ts¡T>±Z eTq+ ø£<ä˝≤*. e∫Ãq >=|üŒ ã+>±s¡T neø±XÊìï eTq+ >∑{Ϻ>± |ü≥Tºø√yê*. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· #·ø£ÿ>± á neø±XÊìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê*. eTq+ m|ü&É÷ á |òæ*w” Ôj·TT\‘√ j·TT<ë∆\T #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤+. nsTT‘˚ Á|üuÛÑTy˚ dü«j·T+>± eTq≈£î eTT+<äT>± q&ç∫q|ü&ÉT eTq+ j·TT<äs∆ +¡ >∑+˝À Á|ü‘´˚ ø£ Ø‹>± |üsêÁø£eTe+‘·T\eTÚ‘ê+. #Ó≥¢ ∫{≤s¡T ø=eTà\qT >±* ø£~*+∫ X¯ã∆+ #˚dæ+~. X¯Á‘·Te⁄\qT Vü≤‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ãj·T\T<˚s¡eTì <˚e⁄&ç∫Ãq >∑Ts¡TÔ n<˚. yÓ+≥H˚ <ëM<äT, n‘·ì eTqTwüß\T ãj·T\T<˚sês¡T. yês¡T eTT+<äT≈£î ø£<äT\T‘·÷ ñqï düeTj·T+˝À Á|üuÛÑTy˚ |òæ*w”Ôj·TT\qT Vü≤‘·+ #˚kÕ&ÉT. n˝≤π> á s√E eTq ùdïVæ≤‘·T\+<ä]‘√ Äj·Tq >∑÷]à e÷{≤¢&≥˚ ≥T¢ Á|üuTÑÛ e⁄ neø±X¯+ Ç#·TÃqT>±ø£. <˚e⁄&ÉT eTq≈£î n˝≤+{Ï ìØø£åD‘√ ≈£L&çq neø±XÊ\T nqTÁ>∑Væ≤+∫q|ü&ÉT yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚≥≥T¢ yÓT\≈£îe>± ñ+&ç eTq\qT eTq+ dæ<ä∆ |üs¡#·T≈£î+<ë+. Ç<˚ düTyês¡Ô #Ó|üŒ&ÜìøÏ nqT≈£L\yÓTÆq s√E. Ä‘·à\qT dü+bÕ~+#˚ ø±\+˝À eTqeT+‘ê ñHêï+. eTq #Óe⁄\qT ‘Ós¡∫ |ü]X¯ó<ë∆‘·à X¯u≤∆ìï $q&ÜìøÏ dæ<+∆ä >± ñ+<ë+. Äj·Tq Ç#˚à >∑Ts¡T≈Ô î£ $<Ûj ˚ T· ‘· #·÷|ü&ÜìøÏ eTq eTqdüT‡\qT dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+<ë+. ªªn|ü&ÉT MT≈£î eTT+<äT>± jÓT¨yê ãj·T\T<˚sT¡ qTµµ nH˚ yê>±›Hêìï C≤„|øü +£ #˚dTü ≈£î+<ë+.eT>∑dæ]>∑\yês¡yÓTÆ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛&ÜìøÏ á yê>±›q+ eTq≈£î #ê*q+‘· Áb˛‘ê‡Vü‰ìïdüTÔ+~.

Á|üuÛÑTe⁄ eTq≈£î eTT+<äT>± kÕ–b˛‘·THêï&ÉT ø±ã{Ϻ eTq+ yÓqTø£+» y˚j·T&ÜìøÏ M˝Ò¢<äT. 132

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 4 ªªHê X¯Á‘·Tyê, Hê $÷<ä n‹X¯sTT+|üe<äT,› H˚qT ÁøÏ+<ä |ü&qç qT, ‹]– ˝Ò‘·TqT— H˚qT n+<Ûäø±s¡eT+<äT ≈£Ls¡TÃqïqT jÓT¨yê Hê≈£î yÓ\T>∑T>±qT+&ÉTqT.µµ $÷ø± 7:8

ˇø£ Åd”Ô ˝Òø£ |ü⁄s¡Twüß&ÉT nD>∑Á<=ø£ÿã&çq|ü&ÉT, u≤~Û+#·ã&çq|üü&ÉT yês¡T Ç˝≤+{Ï uÛ≤eqqT e´ø£Ô|üs¡TkÕÔπsyÓ÷! eTq X¯Á‘·Te⁄ eTq\qT Nø£{Ï˝À |ü&˚dæ eTq $÷<ä yÓ\T>∑T Á|üø±•+#·≈£î+&Ü ø=~›ø±\+ e÷Á‘·y˚T n&ÉT¶ø√>∑\&ÉT. nsTT‘˚ Á|üuÛÑTe⁄˝À eTq≈£î ‹s¡T>∑T˝Òì ìØø£åD ñ+~. eTq+ Äj·Tq $÷<äH˚ Ä<Ûës¡|&ü ç qeTTàø=ì ñ+fÒ, eTq j·T<Ûës¡‘∆ q· T $&ÉTe≈£î+&Ü <äè&ÛÉ+>± |ü≥Tº≈£î+fÒ, eTq+ m+‘√ ø±\+ nD>∑Á<=ø£ÿã&ç ñ+&çb˛eTT. ‘·«s¡˝ÀH˚ ô|ø’ Ï ˝ÒkÕÔ+. eTq\qT Äe]+∫ ñqï Nø£{Ï |ü{≤|ü+#·˝b’… ˛‘·T+~. eTq X¯Á‘·Te⁄\ yÓøÿÏ ]+‘·\T ø=~›ùd|ü⁄ e÷Á‘·yT˚ ñ+{≤sTT. Á|üuTÑÛ e⁄ ‘·«s¡˝ÀH˚ yê] n|üVü‰kÕ´\qT @&ÉT|ü⁄>± e÷πsÃkÕÔ&ÉT. eTq ì≥÷ºs¡TŒ\qT Äq+<ä >±Hê\T>± #˚kÕÔ&ÉT.

eTqø£+fÒ >=|üŒyê] $÷<ä ≈£L&Ü X¯Á‘·Te⁄ n‹X¯sTT+#ê&ÉT. eTq $÷<ä ø=~›ùd|ü⁄ n‹X¯sTTùdÔ eTqπø+{Ï? eTq+<Ûs’Ó ´¡ + ‘Ó#T· Ã≈£î+<ë+. ø±s¡D+, ‘·«s¡˝ÀH˚ X¯Á‘·Te⁄qT eTq+ »sTT+#·uÀ‘·THêï+. eTq+ mø£ÿ&É |ü&çb˛‘˚ nø£ÿ&˚ ‹]– ˝ÒkÕÔ+. m+<äTø£+fÒ eTq <˚e⁄&ÉT |ü&çb˛˝Ò<äT ø£<ë. Äj·TH˚ eTq\qT ‹]– ˝ÒeHÓ‘˚Ôyê&ÉT. ø=~›ùd|ü⁄ eTq+ Nø£{À¢ ≈£Ls¡TÃqï|üŒ{Ïø° n+<äT˝ÀH˚ eTq+ ñ+&çb˛eTT. m+<äTø£+fÒ eTq <˚e⁄&˚ yÓ\T¬>’j·TT+&ç ‘·«s¡˝ÀH˚ eTq #·T≥÷º yÓ\T>∑TqT Á|üø±•+|üCÒdæ |ü>∑{Ï yÓ\T>∑T˝À eTq\qT ì\u…&É‘ê&ÉT. eTq+ <ÛÓ’s¡´+ ø√˝ÀŒe<äT›. nqTe÷ì+#·e<äT›. #·Áø±ìøÏ ñqï }dü˝À¢ Ç|ü&˚~ ÁøÏ+<ä ñqï<√ n~ ‘·|üŒø£ ô|’øÏ edüTÔ+~.Ç|ü&ÉT eTq\qT #·÷∫ qe⁄«≈£î+≥Tqïyê]øÏ

>=|üŒ ÁX¯eT ø£\T>∑uÀ‘√+~. yê] n‹X¯jT· + n+‘ê XÊX¯«‘·yTÓ qÆ n>ös¡e+>± e÷s¡Ãã&çq|ü&ÉT yêfi¯fl+‘ê @&çà >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+{≤s¡T. ø±˙ |ü]X¯ó<äT∆\T>± ñ+&ç <äT'K|ü&˚yês¡T <ÛäqT´\T. yês¡T <˚e⁄ì Ä<äs¡DqT bı+<äT‘ês¡T. 133

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 5 ªª˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê #Ós¡˝Àì $TeTTàqT ‹]– s¡|æŒ+#·TqT.µµ ~«r 30:3

<˚e⁄ì dü«+‘· Á|ü»\T bÕ|ü+ #˚dæ ‘·eTTàqT ‘êeTT neTTà≈£îì #Ós˝¡ ÀìøÏ b˛j˚T dü+<äsꓤ\T edüTÔ+{≤sTT. #˚<Ó’q y˚s¡T qT+&ç e∫Ãq #˚<Ó’q |òü\+ Ç~. <˚e⁄ì _&ɶ bÕ|ü+ #˚dæ <ëìøÏ u≤ìôd’q|ü&ÉT m+‘· uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ã+<Ûäø£+˝À ∫≈£îÿ≈£î+{≤&√ ø£<ë. n‘·&ÉT kÕ‘êqT dü+¬øfi¯fl˝À ã+BÛ nsTTb˛‘ê&ÉT. Çø£ ùd«#êäkÕ«‘·+Á‘ê´˝ÒM ñ+&Ée⁄. n‘·ì ÁbÕs¡∆Hê X¯øÏÔì kÕ‘êqT <√#·T≈£î+{≤&ÉT. n‘·&TÉ Á|üuTÑÛ e⁄˝À @e÷Á‘·+ Äq+~+#·˝&Ò TÉ . Ç˝≤+{Ï #Ós˝¡ ÀìøÏ b˛≈£î+&Ü eTq+ C≤Á>∑‘>Ô· ± #·÷düT≈£î+<ë+. Ç|üŒ{Ïøπ $÷s¡T kÕ‘êqT ã+BÛ>± #Ós¡˝ÀìøÏ yÓ[flb˛sTT ñ+fÒ @MT ìsêX¯ |ü&Éø£+&ç. $&ç|æ+#˚ <˚e⁄&ÉT Çø£ÿ&É ñHêï&ÉT.

eTq+ m|üŒ{Ïø° kÕ‘êqT <ëdü´+˝À ÁeT–Zb˛qø£ÿs¡˝Ò<äT. Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT eTq $&ÉT<ä\ ì$T‘·Ô+ #Ó*¢+∫q yÓTT‘·Ô+ #ê˝≤ n~Ûø£+. ø±ã{Ϻ Äj·Tq eTq\qT X¯Á‘·Te⁄ #˚‹˝À m+<äT≈£î $&ç∫ô|&É‘ê&ÉT? ªª˙ <˚e⁄&Óq’

jÓT¨yê ‘·≥Tº eTfi¯óflø=qTeTTµµ nH˚ yêø£´y˚T eTq kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ e÷s¡Z+. Ç+‘·≈£î eTT+<äT eTq+ ˇø£kÕ] s¡ø£åDqT nø£ÿ&˚ nqTuÛÑ$+#ê+. ‹]– nø£ÿ&˚ <ëìï bı+<äT≈£î+{≤+. Áø°düTÔ dæ\Te #Ó+‘· eTq bÕbÕ\ ì$T‘·Ô+ |üXÊÑêÔ|ü |ü&ç‘˚ ø£åe÷|üD, Äràj·T $&ÉT<ä\ bı+<äT‘ê+. n+‘˚ ø±<äT, Á|üuÛÑTe⁄ dü«sêìøÏ eTq+ ˝Àã&˚≥≥T¢, Äj·Tq eTq≈£î ÄC≤„|æ+∫q yê≥ìï{Ï #=|üq q&ÉT#·Tø=H˚≥≥T¢ Äj·Tq #˚kÕÔ&TÉ . nsTT‘˚ eTq+, |üPs¡í Vü≤è<äjT· +‘√, |üPs¡í eTqdüT‡‘√ Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î sêyê*. n|ü&˚ eTq+ #Ós¡qT+&ç ãj·T≥|ü&É‘ê+. Ä‘·à˝À Á≈£î+–b˛sTTq |ü]dæ‹ú qT+&ç, e÷qdæøy£ TÓ qÆ y˚<qä \qT+&ç eTq+ yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ bı+<ë\+fÒ eTq <ä>∑Zs¡Tqï $Á>∑Vü‰\qT ãj·T≥ bÕs¡y˚dæ düJe⁄&Ó’q <˚e⁄ì jÓT<äT≥ eTq ‘·\\T e+∫ Äj·Tq≈£î eTq J$‘ê\qT düeT]Œ+#·Tø√yê*. eTq+ m+‘·e÷Á‘·+ #Ós|¡ ≥ü 㺠&çqyês¡+>± ñ+&Éqø£ÿs¡˝<Ò Tä . eTq+ ‘·«s¡>± ‹]– e∫à d”jÓ÷qT ìyêdüT\T>± ñ+<äTeTT >±ø£! Á|üuÛÑTyê eTeTà*ï #Ós¡qT+&ç $&ç|æ+#·T. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 134


y˚T 6 ªªbÕ|ü⁄\qT #·÷∫ ˙ Vü≤è<äjT· eTTq+<äT eT‘·‡s¡|&ü ≈É î£ eTT. ì‘·´eTT

jÓ T ¨yêj· T +<ä T uÛ Ñ j · T uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T ø£ * –j· T T+&É T eTT. ìX¯ à j· T eTT>± eTT+<äT>∑‹ sêH˚e#·TÃqT. ˙ ÄX¯ uÛ+Ñ >∑eTT ø±H˚s<¡ Tä .µµ kÕyÓT‘·\T 23:17`18 uÛøÑ VÔÏ ≤” qT\T nìï $wüj÷· ˝À¢q÷ n_Ûeè~∆ bı+<ä&+É eTq+ #·÷dæq|ü⁄&ÉT yê] >∑÷]à eTq Vü≤è<äj÷· ˝À¢ eT‘·‡s¡|&ü ≥É + nH˚~ kÕ<Ûës¡D+>± »]–b˛‘·÷ ñ+≥T+~. yê] qe⁄«\ >√\ $qï|ü&ÉT eTq Vü≤è<äj·÷\T ãs¡TyÓ≈£îÿ‘êsTT. <ë+‘√ eTqø£+fÒ yêπs düTK+>± ñHêïs¡H˚ Ä˝À#·q\T eTq˝À ø£\>∑&É+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. n˝≤+{Ï Ä˝À#·q\T ãT~∆V”≤qyÓTÆq$, bÕ|ü+ ≈£L&Ü. ndü\T yê] >∑‹ m˝≤ ñ+≥T+<√ eTq+ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ, yê] ì»J$‘·+ m˝≤+{Ï<√ ns¡∆+ #˚düT≈£î+fÒ yê] MT<ä eTq≈£î C≤* ø£\>∑ø£ e÷q<äT. eTq+ ì‘·´+ <˚e⁄ì düìï~Û˝À ñHêïeTqï ne>±Vü≤q‘√ J$dü÷Ô, <˚e⁄DÏí Äsê~Ûdü÷Ô, s√»+‘ê Á|ü‹ø£åD+ Äj·Tq‘√ e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ ñ+fÒ eTq˝À ñqï eT‘·‡s¡+ nH˚ yê´~Ûì qj·T+ #˚j·Te#·TÃ. ì»yÓTÆq <Ó’euÛÑøÏÔ eTq Ä‘·àqT, ñqï‘· Äràj·T dæú‹˝ÀìøÏ q&ç|ædüTÔ+~. Ä kÕúsTT˝À rs¡TŒ nH˚~ Ç+ø± düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~. eTq ÄX¯\T uÛÑ÷dü+ã+<ÛäyÓTÆq$ ø±≈£î+&Ü |üs¡dü+ã+<ÛäyÓTÆq$>± ñ+{≤sTT. eTq J$‘·+˝À |üs¡˝Àø£ <äèwæº ô|]π>ø=\~ uÛÑ÷dü+ã+<ÛäyÓTÆq <äèwæº ‘·s¡T>∑T‘·T+~. <˚e⁄ìjÓT&É\ uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T, eTq˝À ñqï e÷qe dü+ã+<ÛäyÓTÆq eT‘·‡sêìï yÓfi¯fl>=&ÉT‘·T+~. Á|üXÊ+‘·+>± J$dü÷Ô uÛÑ$wü´‘Y <äèwæº ø£*–ñ+fÒ, ndü÷j·T≈£î #êe⁄ <Óã“ ‘·>∑T\T‘·T+~. uÛÑøÏÔV”≤qT\ <ÛäqdüeTè~∆, >=|üŒ‘·Hê\T n˙ï e´s¡∆yÓTÆq |ü{≤{ÀbÕ˝Ò. yêfi¯fl &ÜãT<äsêŒ\T z >∑+≥ ùdù|. Ä ‘·sê«‘· ne˙ï e÷j·T+ nsTTb˛‘êsTT. <˚e⁄ì rs¡TŒ jÓT<äT≥ ì\ã&É˝Òq|ü⁄&ÉT <äTwüߺ\≈£î ñqï ù|s¡T Á|ü‹wü˜\ e\q yê]øÏ ø£*π> ˝≤uÛÑ+ @$T{Ï? <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T

ø£*– ñqï e´øÏÔøÏ ø£*π> eTT–+|ü⁄ m+‘√ düe÷<Ûëqø£s¡+>±q÷, Äosê«<ä u Û Ñ ] ‘· + >±q÷ ñ+≥T+~. n‘· ì dü + ‘√cÕìï mes¡ ÷ <=+–*+#·˝Òs¡T. ø±ã{Ϻ n˝≤+{Ï e´øÏÔ eT‘·‡sêìï $&ç∫ô|{Ϻ, eT<ÛäTs¡yÓTÆq dü+‘·è|æÔ‘√ ì+|üã&Ü*. 135

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 7 ªª˙ <˚e⁄&Óq’ jÓT¨yê <äèwæøº Ï j·T<Ûës¡y∆ TÓ qÆ <ëì #˚jT· T#·T, ˙ <˚e⁄&Óq’ jÓT¨yêe÷≥ $qTq|ü&ÉT jÓT¨yê ‘·q ø√bÕ–ïqT+&ç eTfi¯óflø=ì ˙j·T+<äT ø£ìø£s¡|ü&ç ìqTï ø£s¡TDÏ+∫ ˙ |æ‘·s¡T\‘√ Á|üe÷DeTT #˚dæq Ø‹ì ìqTï $düÔ]+|üCÒj·TTq≥T¢, ìs¡÷à\eTT #˚j·Te\dæq<ëì˝À ø=+#ÓyÓTÆqqT ˙jÓTT<ä› ñ+#·Tø=q≈£L&É<äT.µµ ~«r 13:18 ÇÁXÊj˚T©j·TT\T $Á>∑V‰ü \‘√ ì+&çq |ü≥Dº ≤\qT ‘·|Œü ø£ »sTT+#ê*. ø=\¢kıeTTàqT HêX¯q+ #˚j·÷*. $Á>∑Vü‰\ <ë«sê n|ü$Á‘·|üs¡#·ã&çq Á|ü‹<ëìì n–ï‘√ ø±*Ãy˚j÷· *. Åø¬ d’ eÔü ⁄\+‘ê bÕbÕìï Ç<˚ $<Û+ä >± #˚j÷· *. eTq˝À ∫qï #Ó&ÉT n\yê≥T ≈£L&Ü $T–* ñ+&É≈£L&É<äT. n~ ô|<ä›<Ó’Hê, ∫qï<ÓH’ ê, X¯Øs¡+‘√ #˚dqæ <ÓH’ ê, eTqdüT‘√ #˚dqæ <ÓH’ ê nìï $<Ûë˝…q’ bÕbÕ\qT eTTø£ÿ\T eTTø£ÿ\T>± q]πø≥≥T¢ eTq+ j·TT<ä∆+ #˚j·÷*. eTq+ á $<Ûä+>± bÕbÕìï #·+|ü&ÜìøÏ ø£è|ü bı+<ä>∑*>±eTT n+fÒ eTqy˚T<√ <ëìøÏ bÕÁ‘·T\ eTì ø±<äT. ø±ì Ç~ <˚e⁄ì ø£èbÕ|òü\+ nì m+#·T≈£î+≥THêï+. á ø£è|üqT eTq+ m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ e<äT\Tø√˝ÒeTT.

eTq+ bÕbÕ\qT ø£ìø£]+#·ø£ yê{Ïì #·+|æq|ü&ÉT, <˚e⁄&ÉT eTq\qT ø£ìø£]kÕÔ&TÉ . eTq+ <äTwü‘º ê«ìï #·÷∫ ø√|ü|&ü qç |ü⁄&ÉT, <˚e⁄&ÉT eTq MT<ä m≥Te+{Ï ø√bÕìï #·÷|æ+#·&ÉT. n$˙‹ MT<ä eTq b˛sê{≤ìï n~Ûø£+ #˚ùdÔ, <˚e⁄&ÉT eTqøÏ#˚à ByÓq\qT n~Ûø£+ #˚kÕÔ&ÉT.

ªªìs¡÷à\eTT #˚j·Tã&çq<ëì˝À ø=+#ÓyÓTÆqqT ˙jÓTT<ä› ñ+#·Tø=q≈£L&É<äT.µµ á e÷≥˝À¢H˚ <˚e⁄ì Äosê«<ë\ ‘êfi¯+ #Ó$ ñ+~. XÊ+‹, n_Ûeè~∆, uÛÑÁ<ä‘·, j˚TdüT Áø°düTÔ˝À Äq+<ä+ n˙ï eTq+ dü+bÕ~+#·Tø√e#·TÃ. ªÁ|üuÛÑTyê, á s√E qqTï |ü$Á‘·|üs¡#·Tµ. >∑{Ϻ>± ìs¡íj·T+ rdüTø=ì eTq+ bÕbÕìï $&ç∫ô|&ç‘˚ eTq+ <˚e⁄ì düìï~Û˝À ø£ìø£s¡+, n_Ûeè~∆, ñqï‘· kÕúsTT, Äq+<ä+, M≥ìï{Ï˙ eTq+ dü«+‘·+ #˚düT≈£î+{≤+. 136

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 8 ªª$÷s¡TqT Hê Á<ëø£å‘√≥˝ÀìøÏ yÓfi¯ófl&ç, j˚T$T Hê´j·TyÓ÷ n~ $÷øÏ‘·TÔqì yê]‘√ #Ó|üŒ>± yês¡TqT yÓ[fl].µµ eT‘·ÔsTT 20:4

ì»y˚T, Áø°düTÔ Á<ëø£å‘√≥˝À eè<äT∆˝…’b˛sTTqyê]øÏ ≈£L&Ü |üì <=s¡T≈£î‘·T+~. Ç~ ÄK] >∑+≥. nsTTq|üŒ{Ïø° Äj·Tq eTq\qT |üìøÏ |æ*#ê&ÉT. m+‘· >=|üŒ ø£è|ü Ç~! ‘·|üŒ≈£î+&Ü Á|ü‹ eè<äT∆&É÷ á ÄVü‰«q+ n+<äTø=ì >∑+‘·T˝Òj·÷*. kÕ<Ûës¡D+>± eTq $÷<ä eè<ë∆|ü´+ |ü&˚ø=B› düe÷C≤ìøÏ |üìøÏsêìyês¡yÓTÆb˛‘ê+. eTq+ ˇø£ cÕ|ü⁄ qT+&ç ˇø£ cÕ|ü⁄ ¬øfi¯SÔ, mìï >∑Te÷à\T møÏÿ ~>∑T‘·THêï mes¡÷ eTq\qT |üì˝À ô|≥Tºø√s¡T. n+‘ê eTq HÓs¡dæq yÓ+Á&ÉTø£\T #·÷kÕÔs¡T. n&ɶ+>± ‘·\\T }|æ ªÇø£ÿ&É MTøÏe«&ÜìøÏ |üH˚MT ˝Ò<äì #Ó|挵 bıeTà+{≤s¡T. nsTT‘˚ j˚TdüT eè<äT∆\qT |üì˝À ô|≥Tºø=ì yê]øÏ eT+∫ eT+∫ J‘ê*kÕÔ&ÉT. ì»+>± Ç~ πøe\+ Äj·Tq ø£è|ü. Á|üuÛÑTyê, ˇø£ >∑+≥ ≈£L&Ü Ä\dü´+ ø±≈£î+&Ü eè<äT∆\qT ˙ |üì˝À ô|≥Tºø√. X¯Øs¡+ e&É*b˛sTTq eè<äT∆\≈£î Á|üuÛÑTe⁄ J‘ê*kÕÔ&Ü nqï nqTe÷q+ e<äT.› Äj·Tq bı\+˝À |üì#˚dqæ yê]øÏ @~ Hê´j·TyÓ÷ n~ ÇkÕÔq+≥THêï&ÉT. Äj·Tq ‘·|üŒìdü]>± á ˝Àø£+˝À ñqï+‘·ø±\+ ‘·q ø£è|üqT, |üs¡˝Àø£+ yÓfi≤flø£ ‘·q eTVæ≤eTqT yê]øÏkÕÔ&ÉT. Äj·Tq yê]øÏ Á|üdüTÔ‘·+ kÂU≤´ìï, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À $ÁXÊ+‹ì nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. á s√E≈£î dü]|ü&˚ ã˝≤ìïkÕÔ&ÉT. eTs¡DeTH˚ sêÁ‹ e∫Ãq|ü&ÉT eTVæ≤eT <äs¡ÙHêìïkÕÔ&ÉT. ‘·eT j·Te«q

ø±\+˝ÀH˚ Á|üuÛÑTe⁄ |ü]#·s¡´˝À Á|üy˚•+∫qyê]øÏ m˝≤+{Ï Á|ü‹|òü\+ ÇkÕÔ&√, ‘·eT eè<ë∆|´ü +˝À ‘Ó\TdüTø=ì Ä |ü]#·s´¡ ˝À Á|üy•˚ +∫qyê]øÏ ≈£L&Ü n˝≤+{Ï Á|ü‹|òü˝≤H˚ï Äj·Tq ÇkÕÔ&ÉT. Ç|üŒ{Ïø° j˚TdüT >∑÷]Ã

$qø£ s¡ø£åD bı+<äì eè<äT∆ìøÏ, eè<äT∆sê*øÏ á $wüj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒdæ, j˚TdüT HêeT+˝À yê] Äosê«<ä+ ì$T‘·Ô+ ÁbÕs¡∆q #˚<ë›+. n˝≤+{Ïyês¡T eTq≈£î mø£ÿ&É ø£ì|ækÕÔs¡T? eTq+ yê] ø√dü+ yÓ<äT≈£î<ë+. Áù|eT‘√ á $wüj·÷ìï yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒ<ë›+. 137

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 9 ªªeTqeTT jÓT¨yê |ü]X¯ó<ä∆HêeTeT+<äT q$Tàø£j·TT+∫ j·TTHêïeTT. Äj·TqqT ã{Ϻ eTq Vü≤è<äj·TeTT dü+‘√wæ+#·T#·Tqï~.µµ ø°s¡Ôq 33:20

$XÊ«dü|⁄ü y˚sT¡ Vü≤è<äj÷· q+<ä+ nH˚ |ü⁄cÕŒìï ñ‘·Œ‹Ô #˚dTü +Ô ~. yÓ+≥H˚ eTq˝À dü+‘√wü+ ø£\>∑øb£ ˛e#·TÃ. ø±˙ n~ ‘·–q düeTj·T+˝À ø£\T>∑T‘·T+~. eTq+ $#ês¡+>± ñqï|ü⁄&ÉT Á|üuÛÑTe⁄qT ÄÁX¯sTTkÕÔ+, ‘·–q ø±\+˝À Äj·Tq eTq q$Tàø£≈£î Á|ü‹|òü˝≤ìïkÕÔ&ÉT. n|ü&ÉT eTq $XÊ«dü+ |òü*düTÔ+~. eTq+ Á|üuÛÑTe⁄˝À Äq+~kÕÔ+. nqTe÷q+ nH˚~ ìsêX¯˝ÀìøÏ q&ç|ædüTÔ+~. q$Tàø£ nH˚~ Bs¡Èø±\+˝À Äq+<ëìïdüTÔ+~. á yêø£´+˝À ø°sHÔ¡ êø±s¡T&ÉT ‘·q≈£îqï BÛe÷qT e´ø£|Ô sü T¡ düTHÔ êï&ÉT. |ü$Á‘· qeTàø£+ nH˚ n‘·ì #˚‹‘√ Ä yê>±›Hêìï |ü≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. <ëìï rdüTø√e&ÜìøÏ n‘·&+Ó ‘· ø£è|ü bı+<ë&ÉT! á ø£Då +˝À eTq+ Äq+~+#·øb£ ˛sTTHê uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À eTq+ Äq+~kÕÔ+. m+<äTø£+fÒ <ëM<äT <˚e⁄&ÉT eTq≈£î ≈£L&Ü <˚e⁄&˚ ø£<ë. Á|üuÛÑTe⁄ |ü]X¯ó<ä∆ Hêe÷ìï eTq+ <Ûë´q+ #˚<ë›+. n|ü&ÉT Äj·Tq˝À eTq+ Ç+ø± u≤>± qeTàø£+ ñ+∫ eT] m≈£îÿe>± Äq+~kÕÔ+.dü«uÛ≤e+˝À Äj·Tq |ü]X¯ó<äT∆&ÉT, Hê´j·Te+‘·T&ÉT, dü‘·´e+‘·T&ÉT, ø£è|ü ø£*–q yê&ÉT, qeTà<ä–qyê&ÉT, mqï&ÉT e÷s¡ìyê&ÉT. Ç≥Te+{Ï <˚e⁄ì MT<ä eTq+ |üP]Ô>± Ä<Ûës¡|&ü eÉ <ë›? Äj·Tq düs«¡ C≤„ì, düs«¡ X¯øeÔÏ T+‘·T&ÉT, düs«¡ yê´|æ. n˝≤+{Ïyêì MT<ä dü+‘√wü+>± eTq uÛ≤sê\T yÓ÷bÕ* ø£<ë. ne⁄qT, ‘·|üŒìdü]>± eTq+ Ä |üì #˚<ë›+. n~ ≈£L&Ü m˝≤+{Ï nqTe÷q+ ˝Ò≈î£ +&Ü. ªjÓT¨yê

sT÷πsµ eTq≈£î ø±e\dæq yê{Ïì nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. ªjÓT¨yê cÕ˝ÀyéTµ eTq≈£î ‘·q XÊ+‹ düe÷<ÛëHê\qT |ü+|ækÕÔ&ÉT. ªjÓT¨yê dæ<ÓÿqTµ Hê´j·T+ »]–kÕÔ&ÉT. ªjÓT¨yê wüe÷ൠm|ü&É÷ eTq≈£î düMT|ü+>± ñ+{≤&ÉT. ªjÓT¨yê ìd”‡µ eTq X¯Á‘·Te⁄\+<ä]˙ »sTTkÕÔ&ÉT. Á|üuÛÑTyê

˙ Hêe÷ìï m]–qyês¡T e÷Á‘·yT˚ ˙˝À $XÊ«dü+ ñ+#·T‘ês¡T. ˙˝À $XÊ«dü+ ñ+∫qyês¡T e÷Á‘·y˚T ˙˝À Äq+~kÕÔs¡T. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 138


y˚T 10 ªªø±ã{Ϻ ` Á|üuÛÑTe⁄ Hê≈£î düVü‰j·TT&ÉT, H˚qT uÛÑj·T|ü&ÉqT, qs¡e÷Á‘·T&ÉT Hêπø$T #˚j·T>∑\&ÉT? nì eT+∫ <ÛÓ’s¡´eTT‘√ #Ó|üŒ>∑\ yês¡yÓTÆj·TTHêïeTT.µµ ôV≤Á; 13:6

<˚e⁄&ÉT eTq\qT mqï&ÉT $&ÉTe&ÉT, m&Éu≤j·T&ÉT >∑qTø£ eTq≈£îqï yê{Ï‘√H˚ ‘·è|æÔ>± ñ+&É>∑\+. Á|üuÛÑTe⁄ eTqyê&ÉT ø±ã{Ϻ Äj·Tq˝À eTqø=ø£ eT+∫ ùdïVæ≤‘·T&ÉT ñHêï&ÉT. Äj·Tq˝ÀH˚ eTq <Ûäqì<ÛäT\THêïsTT. Äj·TH˚ eTq ìyêdüdüú\+ ≈£L&Ü. Ç≥Te+{Ï ìX¯Ãj·T‘· eTq≈£îqï|ü⁄&ÉT eTq+ Ç‘·s¡T\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç Áã‘·ø±*‡q nedüs¡y˚T ˝Ò<äT. á ñqï‘·yÓTÆq Ä<Ûës¡+ eTq≈£î+&É>± eTq #·T≥TºÁ|üø£ÿ\yê] >∑Te÷à\˝ÀøÏ yÓ[fl @&ÉTdü÷Ô eTq u≤<Ûä\T #Ó|üø√e\dæq nedüs¡y˚T ˝Ò<äT. eTq J$‘ê\T eTq$>± J$+#·&ÜìøÏ yê] nqTeT‹ rdüTø√yê*‡q n>∑‘´· y˚T ˝Ò<Tä . ø±ã{Ϻ eTq+ #Ó|Œü <ä\#·T≈£îqï~ <ÛÓ’s¡´+>± #Ó|ü⁄<ë+. eTq≈£î e´‹πsø£+>± ñqïyê{Ïì m~]<ë›+.

<˚e⁄ìøÏ uÛÑj·T|ü&˚yê&ÉT, me]ø°, <˚ìø°° sTTø£ uÛÑj·T|ü&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT. eTq+ düJe⁄&Ó’q <˚e⁄ì˝À uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ñ+∫qyês¡+ >±ã{Ϻ >∑]«wüߘ&Ó’q <äTwüߺì u…~]+|ü⁄\T @M eTq MT<ä @e÷Á‘·+ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+#·˝eÒ ⁄. n$ øπ e\+ >±* X¯u≤∆\T e÷Á‘·yT˚ . eTqTwüß\T Ç|ü&ÉT eTq≈£î #˚j·÷\qT≈£îqï ø°&ÉT @e÷Á‘·+ #˚j·T˝Òs¡T. m+<äTø£+fÒ

ªqs¡e÷Á‘·T&Ó’qyê&ÉT Hêπø$T #˚j·T>∑\&ÉT?µ nqï nbıdüÔ\Tì e÷≥ eTq≈£î Ä<Ûës¡+>± ñ+~. |üPs¡«ø±\+˝À Áø°düTÔ $XÊ«düT\qT ô|<ä› ô|<ä› uÀqT˝À¢ ã+~Û+#˚yês¡T. ˇø£ sê≥≈£î ø£fÒºdæ ø±˝ÒÃùdyês¡T. Ä ø±\+ yÓ[flb˛sTT+~. ã*wüߘ&Ó’q Ŭø’düÔe<˚«wæ Ç|ü&ÉT j·÷Á‹≈£î\qT ø±\Ã˝Ò&ÉT. nã<ä∆|ü⁄ uÀ<Ûä≈£î\ nqT#·s¡T\T eTq\qT ì+~+∫ n|üVü‰dü´+ #˚ùdÔ n<˚MT $+‘Ó’q $wüj·T+ ø±<äT. ø±s¡D+ á ˝Àø£ dü+ã+<ÛäT\T |üs¡˝Àø£ dü+ã+<ÛäT\qT Áù|$T+#·˝Òs¡T. n˝≤ nsTT‘˚ á ˝Àø£düTú\ n|üVü‰kÕ´\qT eTq+ uÛÑ]+#ê*. n˝≤ uÛÑ]+#·&É+ e\q eTq jÓTeTTø£˝ÒM $]–b˛e⁄ ø£<ë. Á|üuÛÑTe⁄ eTq≈£î düVü‰j·T≈£î&ÉT ø±ã{Ϻ eTq+ <ÛÓ’s¡´+>± ñ+<ë+. ˝Àø£+ eTq $÷~øÏ Áø√<Ûä+‘√ ˝ÒùdÔ ˝Òe˙j·T+&ç. eTq+ e÷Á‘·+ uÛÑj·T|ü&Ée<äT›. 139

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 11 ªªã+≥T\ >∑T+|ü⁄ >±<äTqT ø=≥TºqT. n‘·&ÉT eT&çyÓTqT ø=≥TºqT. (∫e]øÏ n‘·&ÉT yê]ì »sTT+#·TqT)µµÄ~ 49:19

eTq˝À ø=+‘·eT+~ >±<äT >√Á‘·|ü⁄ yê]˝≤ ñHêï+. ˇø£ düeTj·T+˝À eTq≈£î X¯Á‘·Te⁄\T $kÕÔs¡+>± ñ+{≤s¡T. ˇø£ <ä+&ÉT˝≤ yês¡T eTq$÷~øÏ ekÕÔs¡T. ne⁄qT, yê]øÏ eTq $÷<ä ‘ê‘êÿ*ø£+>± $»j·T+ \_ÛdüTÔ+~. yê]øÏ ø£*–q ‘ê‘êÿ*ø£ $»j·÷ìï ã{Ϻ yês¡T >∑+‘·T\T y˚kÕÔs¡T. Ç˝≤ yês¡T #˚dæq|ü&ÉT eTq+ ns¡∆+ #˚düTø√yê*‡+~ @eT+fÒ eTq <Ûë´qyêø£´+˝Àì yÓTT<ä{Ï uÛ≤>∑+ e÷Á‘·y˚T HÓs¡y˚]+~. j·÷ø√ãT ≈£î≥T+ã+˝Àì <ëqT >√Á‘·|ü⁄ yê]˝≤ Ŭø’düÔe⁄\THêïs¡T nqï $wüj·T+ ãTTEesTT´+~. Ŭø’düÔe⁄\ MT<ä |ü&ç ‘ê‘êÿ*ø£ $»j·÷ìï bı+<˚yês¡T á ˝Àø£+˝À ñHêïs¡T. n~ ‘ê‘êÿ*ø£yÓTÆHê, z≥$TbÕ˝…’q Ŭø’düÔe⁄\≈£î n~ m+‘√ u≤<Ûä ø£*–düTÔ+~. eTq <Ûë´qyêø£´+˝Àì ¬s+&√ uÛ≤>∑+ >±˙ eTq≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛‘˚, <ëìï qeTàø£b˛‘˚ eTq+ #ê˝≤ ìsêX¯#+Ó ~ ñ+&˚yêfi¯flyT˚ . ªªn‘·&TÉ eT&çyTÓ qT ø=≥TºqT (∫e]øÏ n‘·&TÉ yê]ì »sTT+#·TqT)µµ á yêø±´ìï eTq+ $XÊ«dü+‘√ dü«‘·+Á‹+#·Tø√yê*. ªeTT–+|ü⁄ u≤>∑T+fÒ n+‘ê u≤>∑TqïfÒºµ nì z Á|üU≤´‘· s¡#·sTT‘· nHêï&ÉT. n‘·&ÉT #Ó|æŒ+~ ì»y˚T. ˇø£ j·TT<ë∆ìï eTq+ n+#·Hê yÓj·÷´\+fÒ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ø£*–q »j·÷|ü»j·÷\T #·÷&É≈L£ &É<Tä . n+‹eT $»j·T+ mes¡T kÕ~Û+#ês¡T nqï<˚ ÁbÕeTTK´yÓTÆq $wüj·T+. dü‘ê´ìøÏ, ˙‹øÏ n+‹eT $»j·T+ ø£\T>∑CkÒ ÕÔ&TÉ Á|üuTÑÛ e⁄. j·÷Á‹≈£îì Á|üj÷· D+, |ü]X¯ó<ä∆ j·TT<ä+∆ nH˚ |ü⁄düøÔ ±\T s¡∫+∫q C≤Hé ãq´Hé Ç˝≤ nHêï&ÉT. ªª eTT–+|ü⁄˝À Äj·Tì#˚Ã~ XÊX¯«‘·+. m+<äTø£+fÒ eTT–+|ü⁄ ‘·s¡Tyê‘· Ç+πøMT ˝Ò<äT.µµ eTq≈£î ø±yê*‡+<ä+‘ê

z|æø£, düVü≤q+, eTVæ≤eT>∑\ eTq ôd’Hê´~Û|ü‹MT<ä n#·+#·\yÓTÆq $XÊ«dü+. Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Áø°ùdÔ eTq eTTU≤ìï #Ó≈£îeTTøÏ sêsTT˝≤ ñ+#·Tø√e&É+ H˚]ŒkÕÔ&ÉT. ÁX¯eT\>∑T+&Ü Á|üj·÷D+ #˚j·T&É+ kÕ<Ûäq #˚sTTkÕÔ&ÉT. Ç~ |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq j·TT<ä∆$<ä´. ªdüe÷|üÔyÓTÆq~, Vü≤˝…¢\÷j·÷!

»j·T+ »j·T+!!µ nì eTq+ #Ó|üŒ>∑*π>+‘·es¡≈£î Äj·Tq Hêj·Tø£‘·«+˝ÀH˚ kÕ–b˛yê*. ªªn‘·&TÉ eT&çyTÓ qT ø=≥TºqT (∫e]øÏ n‘·&TÉ yê]ì »sTT+#·TqT)µµ nqï yê>±›q+˝À eTq+ qeTàø£+ ñ+#·T‘·THêï+. 140

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 12 ªªn+ps¡|ü⁄ #Ó≥TºqT ô|+#·Tyê&ÉT <ëì |òü\eTT ‹qTqT. ‘·q j·T»e÷qTì eTìï+#·Tyê&ÉT |òüTq‘·H=+<äTqT.µµ kÕyÓT‘·\T 27:18

n+ps¡|⁄ü #Ó≥TºqT ô|+#˚yê&ÉT ‘·q ø£cÕº]‘® êìï nqTuÛ$Ñ kÕÔ&TÉ . eT+∫ j·T»e÷qTìøÏ ùde #˚ùdyê&ÉT Á|ü‹|òü\+>± |òüTq‘· bı+<äT‘ê&ÉT. ì»+>± j·T»e÷qT\+<ä]ø£+fÒ Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Áø°ùdÔ eT+∫ j·T»e÷ì. Äj·Tq≈£î ø=+#Ó+ ùde#˚ùd neø±X¯+ eTq≈£î <=]øÏHê n<Ó+‘√ >=|üŒ uÛ≤>∑´+, |òüTq‘·.

ø=+‘·eT+~ j·T»e÷qT\qT ùd$+#·&É+ m˝≤ ñ+≥T+<ä+fÒ, #˚<äT #Ó≥Tº≈£î ø±|ü˝≤ ø±dü÷Ô, <ëì #˚<äT |üfi¯flH˚ J‘·+>± rdüTø√e&É+˝≤ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ Hê Á|üuÛÑTe⁄qT ùd$+#·&É+ nH˚~ eT<ÛäTs¡yÓTÆq n+ps¡ |òü˝≤\qT n+~+#˚ n+ps¡ eèøå±ìï ø±|ü⁄ ø±j·T&É+ ˝≤+{Ï~. Äj·Tq |üì˝À #˚s¡&É+ eTq≈£î Äq+<ä+. n+<äT˝À ø=qkÕ>∑&É+ e\q Ç+ø± ñqï‘· kÕúsTT |üìì eTq≈£î n|üŒ–kÕÔ&ÉT. Ä ñqï‘· kÕúsTT |üì˝À $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ e\q á ˝Àø£+˝À ñqï+‘·ø±\+ >=|üŒ Äosê«<ëìï, |üs˝¡ Àø£+˝À ‘·q eTVæ≤eTqT eTq≈£î J‘·+>± nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT.

n+psê\T |ü+≥ø=∫Ãq ø±\+˝À eTq≈£î |òTü q‘· düeT≈£Ls¡Ãã&ÉT‘·T+~. n~ eTq≈£î |üs¡˝Àø£+˝À ≈£L&Ü Çe«ã&ÉT‘·T+~. eTqøÏ|ü&ÉT ùde\+~düTÔqï <˚e<ä÷‘·\T eTq |üì eTT–dæq yÓ+≥H˚ eTq\qT |üs¡eT >∑èVü‰ìøÏ ‘√&ÉTø=ì yÓfi≤Ôs¡T. nø£ÿ&É j˚TdüT ñ+{≤&ÉT. |òüTq‘· ø£*–+#˚ uÛÑeHê\T eTqøÏkÕÔ&ÉT. ì‘ê´osê«<ä+ eTq≈£î |òüTq‘·qT Ç#˚à kÕ«düú´+. Á|üuÛÑTy˚ dü«j·T+>± eTq≈£î ‘√&ÉT>± ñ+{≤&ÉT. ªª‘·q j·T»e÷qTì eTìï+#·Tyê&ÉT |òüTq‘·H=+<äTqTµµ á yê>±›q+˝Àì |üP]Ô nsê∆ìï mes¡T Á>∑V≤æ +#·>\∑ s¡T? Á|üuTÑÛ yê, Hê j·T»e÷ìyÓq’ ˙ <ä>∑Zs¡ ø£ìô|≥Tºø=ì ñ+&˚≥≥T¢ düVü‰j·T+ #ÓsTT´. Hê≈£î sêe\dæq |òüTq‘· $wüj·TyÓTÆq Ä˝À#·q+‘ê ˙πø $&ç∫ô|&ÉT‘·THêïqT. qqTï |òüTq|üs¡#˚#ê&Ée⁄ ˙y˚. ˙ |ü]X¯ó<ë∆‘à· qqTï BqTì>±qT, düV≤ü q+‘√ ø£ìô|≥Tºø=H˚ |üìyêì>±qT #˚j·TTqT >±ø£! #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 141


y˚T 13 ªªeT]j·TT n‘·ìøÏ y˚≈£îe #·Tø£ÿqT Ç#ÓÃ<äqT.µµ Á|üø£≥q 2:28 dü÷s¡T´&ÉT |üP]Ô>± ñ<äsTT+#˚ es¡≈î£ , ˙&É\T #Ó<]ä b˛j˚Tes¡≈î£ j˚TdüT˝À Ä y˚≈£îe #·Tø£ÿqT #·÷&É≥+ eTq¬ø+‘· <Ûäq´‘·! á eT<Ûä´ u…‘Ó¢ùV≤eTT qø£åÁ‘·+ eT∞fl ø£ì|æ+∫+<äì yêsêÔ |üÁ‹ø£˝À #·~yêqT. <ëì >∑÷]à dü]>±Z $#ê]ùdÔ ‘Ó*dæ+<˚$T≥+fÒ n~ ªñ<äj·T qø£åÁ‘·y˚Tq≥µ. ñ<äj·T qø£åÁ‘êìï #·÷∫ u…‘Ó¢ùV≤eTT qø£åÁ‘·+>± ÁuÛÑeT#Ó+<ä&É+ ô|<ä› bıs¡bÕfÒMT ø±<äT. j˚TdüTqT ˇø£ dü÷s¡T´ì‘√ b˛\Ã&É+ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. n˝≤ b˛\Ã˝Òøb£ ˛‘˚ ‘·sT¡ yê‹ neø±X¯+ Äj·TqqT ˇø£ y˚≈î£ e qø£Áå ‘·+˝≤ #·÷&É≥y˚T. n~ |ü>∑{Ï yÓ\T>∑TqT >∑÷]à Á|üe∫düTÔ+~. ì‘·´yÓTÆq yÓ\T>∑T, düMT|ü+˝ÀH˚ ñ+<äì #·÷|ædüTÔ+~. H˚qT Äj·Tq˝≤ ñ+&Ü\ì m+‘√ Ä•+∫q|üŒ{Ïø° n~ HêøÏ|ü&ÉT kÕ<Ûä´+ ø±ø£b˛sTTHê H˚qT j˚TdüTqT ˇø£ s√E #·÷kÕÔqT. Ä s√E H˚qT Äj·Tq˝≤ e÷]b˛‘êqT. ñ<äj·T qø£åÁ‘·+ eT÷\+>± Hê≈£î á ìØø£åD ø£*–+~. $XÊ«dü+ <ë«sê eTq Äràj·T H˚Á‘ê\‘√ j˚TdüTqT #·÷∫q|ü⁄&ÉT eTVæ≤eT˝À Äj·TqqT Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷kÕÔeTH˚ yê>±›q+ Ä‘·à <ë«sê eTqøÏ e «ã&É T ‘· T +~. n|ü  &É T eTq+ Äj· T q b˛*ø£ ˝ ÀìøÏ e÷s¡Ãã&É‘ê+. Á|üdüTÔ‘êìøÏ H˚qT #·÷&Ü\ì Ä•+∫q yÓ\T>∑T n+‘ê Hê eTT+<äT ˝Òq|üŒ{Ïø° ø=~› ùd|ü{À¢ H˚qT <ëìì #·÷kÕÔqT nq&ÜìøÏ Äø±X¯+˝À ø£ì|æ+#˚ ñ<äj·T qø£åÁ‘·y˚T Hê≈£î Ä<Ûës¡+. ñ<äj·T qø£åÁ‘·+ ø£q|ü&É{≤ìøÏ, dü÷s¡T´&ÉT ø£q|ü&É{≤ìøÏ eT<Ûä´ ô|<ä› ø±\ e´e~Û @MT ˝Ò<äT.

Hê ÁbÕDe÷, Á|üuÛÑTe⁄ ˙≈£î y˚≈£îe #·Tø£ÿqT Ç#êÃ&Ü? Á|üuÛÑTe⁄ ˙øÏ∫Ãq dü‘·´eTT, ø£è|ü, ìØø£åD, Áù|eT\qT >∑{Ϻ>± |ü≥Tº≈£îHêïyê? n˝≤ nsTT‘˚ ˙≈£î sêuÀj˚T eTVæ≤eT˝À #√≥Tñ+≥T+~. #Ó&ÉTqT »sTT+#·&ÜìøÏ düV‰ü j·T+ #˚dqæ j˚TdüT ‘·q ˙‹˝À ìqTï ì\u…&‘É ê&ÉT. ˙≈£î ñ<äj·T qø£åÁ‘êìï n+~kÕÔ&ÉT. 142

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 14 ª ªeTqeTT jÓT¨yê jÓTT<ä›≈£î eTs¡\T<äeTT s¡+&ç, Äj·Tq

eTq\qT N*Ãy˚ôdqT, Äj·TH˚ eTq\qT dü«dü|ú sü #¡ T· qT, Äj·Tq eTq\qT ø=f…ºqT, Äj·TH˚ eTq\qT u≤>∑T#˚j·TTqT.µµ ¨ùwj·T 6:1

dü«düú|üs¡#˚eTT+<äT >±j·T|üs¡#·&É+ Á|üuÛÑTe⁄ |ü<ä∆›‹. Ç~ Äj·Tq Vü≤è<äj·T+˝À qT+&ç e∫Ãq j·T<Ûës¡∆yÓTÆq Áù|eT. Äj·Tq dü«Vü≤kÕÔ\‘√ #˚dæq K∫Ñ·yÓTÆq X¯g ∫øÏ‘·‡ (Ä|üπswüHé)˝À @ ˝À|ü+ ñ+&É<äT. Äj·Tq eTq≈£î ø£≥Tº ø£fÒº eTT+<äT >±j·T+ #˚kÕÔ&ÉT. n˝≤ #˚j·Tø£b˛‘˚ n~ ndü+|üPs¡yí TÓ qÆ ~>± $T–*b˛‘·T+~. düTyês¡≈Ô î£ eTT+<äT <Ûsä à¡ XÊg+ edüT+Ô ~. düeTè~∆øÏ eTT+<äT ø=s¡‘· edüTÔ+~. ìqTï ˇ|æŒ+∫, q\T>∑>=fÒº |ü]X¯ó<ë∆‘·à #˚‹˝À ñHêïyê? eT∞fl eT∞fl ìqTï uÛÑj·Tô|fÒº <Ûäs¡àXÊg+ nH˚ <ëdü´|ü⁄ Ä‘·à≈£î ˝§+–b˛j·÷yê? j˚TdüT düTyês¡Ô ˙ >±j·÷\T ø£{Ϻ ìqTï u≤>∑T#˚düTÔ+~. nsTT‘˚ <ëìï n+<äTø√uÀj˚T eTT+<äT ìqTï dæ<ä∆|ü]#˚ eTT+<ädüTÔ Á|üÁøÏj·T>± qTe⁄« q\>=Z≥ºã&ܶe⁄. n~ ˙≈£î Á|üjÓ÷»qy˚T.

Hê Á|æj·T Vü≤è<äj·Te÷, ìsêX¯|ü&É≈£î. ˙ ø£$T*q <Óã“\‘√q÷ sπ –q >±j·÷\‘√q÷ NeTT ø±s¡T‘·Tqï |ü⁄+&É‘¢ √q÷ ñqïbÕ≥Tq Á|üuTÑÛ e⁄ <ä>∑Zs¡≈£î sê. Äj·Tq e÷Á‘·y˚T ìqTï u≤>∑T#˚j·T>∑\&ÉT. ìqTï u≤>∑T#˚j·T&É+˝À Äj·Tq≈£î dü+‘√wü+ ñ+~. $]–q Vü≤è<äj·÷\qT u≤>∑T#˚jT· &ÉyT˚ eTq Á|üuTÑÛ e⁄ |üì. m+‘√ Á|üXÊ+‘·+>± ≈£Ls¡TÃì ÁX¯<>∆ä ± Ä |üì #˚kÕÔ&TÉ . ø±ã{Ϻ <ë] ‘·|Œæ b˛sTTq eTq+ Çø£ m˝≤+{Ï Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ eT∞fl eTq Á|üuÛÑTe⁄ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[flb˛<ë+. eTq |ü∫à >±j·÷\qT Äj·Tq≈£î #·÷|æ<ë›+. Äj·Tq e÷Á‘·y˚T #˚j·T>∑\ dü«düú‘ê ø±sê´ìï |üP]Ô>± #˚j·TeTì Áã‹e÷\T≈£î+<ë+. @ &Üø£ºsY

nsTTHê s√–øÏ, dü>∑+ Ä|üπswüHé #˚dæ ≈£î≥T¢ yÓj·T´≈£î+&Ü s¡ø£Ô+ ø±s¡T‘·÷ ñqï |ü]dæú‹˝À e~˝ÒkÕÔ&Ü? Á|üuÛÑTe⁄ eTq bÕ‘· Ç+{Ïì H˚\ eT≥º+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· n+‘·ø£+fÒ eT+∫ Ç+{Ïì ø£≥º≈£î+&Ü ñ+{≤&Ü? ndü˝Ò Ä+<√fi¯q‘√ <äjT· ˙j·TyÓTqÆ |ü]dæ‹ú ˝À ñqï eTq u≤<Ûqä T ø±yê\ì Á|üuTÑÛ e⁄ n~Ûø£+ #˚kÕÔ&Ü? n˝≤+{Ï Ä˝À#·q eTq≈£î <ä÷s¡eT>∑TqT >±ø£! 143

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 15 ª ªn‘·&ÉT Hê HêeTeTT HÓ]–qyê&ÉT >∑qTø£ H˚q‘·ì |òüTq|üs¡#Ó<äqT.µµ

ø°s¡Ôq 91:14

Á|üuÛÑTe⁄ Hê‘√ ≈£L&Ü á e÷≥ #Ó|ü⁄‘ê&Ü? ‘·|üŒ≈£î+&Ü. H˚qT Äj·Tq Hêe÷ìï m]–q yêD…íÌ‘˚ qqTï ≈£L&Ü |òüTq|üs¡TkÕÔ&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄ düTÔ‹+|üã&ÉTqT >±ø£. H˚qT Äj·Tq≈£î n|ü]∫‘·TDÏí ø±qT. H˚qT Äj·TqqT Á|üjT· ‹ï+∫ #·÷kÕqT. ãTTEe⁄ bı+<äT≈£îHêïqT. ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. ø±ã{Ϻ Äj·TqqT qeTTà≈£îHêïqT. bÕbÕìï ndüV≤æ ´+#·T≈£îH˚ <˚e⁄&Éì Äj·Tq≈£î ù|s¡T. á $wüjT· + Hê≈£î ‘Ó\TdüT. qqTï ˇ|æŒ+|üCÒùd Äj·Tq Ä‘·à Hê≈£î uÀ~Û+∫q $wüj·T+ @eT+fÒ, Á|üuÛÑTe⁄ <äTwüº‘ê«ìï #·÷d” #·÷&Éq≥T¢ m|ü&É÷ $&ç∫ô|≥º&ÉT. n+‘˚ ø±<äT Á|üuÛÑTe⁄ Hê bÕbÕ\ìï{Ï˙ j˚TdüT Áø°düTÔ˝À ø£å$T+#˚yê&Éì ≈£L&Ü Hê≈£î ‘Ó\TdüT. m+<äTø£+fÒ Äj·Tq Hê n|üsê<Ûë\˙ï m|ü&√ ø£å$T+#˚kÕ&ÉT. Äj·Tq ù|s¡T ª$XÊ«dü´‘·µ nì ≈£L&Ü Hê≈£î ‘Ó\TdüT. m+<äTø£+fÒ H˚qT ÁX¯eT˝À¢ ñqï|ü&ÉT Äj·Tq qqTï eTs¡∫b˛˝Ò<äT. Ç˝≤+{Ï C≤„q+ ø£\>∑&É+ <˚e⁄ì ø£èbÕes¡y˚T. Bì ‘·s¡Tyê‘· eTs√ ø£èbÕesêìï∫à qqTï ñqï‘· kÕúq+˝À ≈£Ls√Ãu…&É‘ê&ÉT. ø£è|ü yÓ+ã&ç ø£è|ü bı+<ä&É+ n+fÒ Ç<˚. Ç~ >∑eTì+#·+&ç. eTq+ m‘ÓÔÌq •Ks¡+ møÏÿq|ü⁄&ÉT

nø£ÿ&É ì\ã&ç ñ+&É≥+ ø=+#Ó+ Á|üe÷<äøs£ +¡ ø±e#·TÃ. nsTT‘˚ Á|üuTÑÛ y˚ eTq\qT nø£ÿ&É ì\u…&ç‘˚ eTq uÛÑÁ<ä‘·≈£î &Û√ø± ñ+&É<äT. eTq+

n<äT“¤‘·+>± yê&Éã&˚≥≥T¢>± eTq\qT ñqï‘· kÕúq+˝À ñ+#·e#·TÃ. >=|üŒ Äràj·T nqTuÛÑyê*∫à n+<ä]ø° e÷~]>± ñ+#·e#·TÃ, |ü]#·s¡´˝À >=|üŒ $»j·÷\qT ø£*–+#·e#·TÃ, düTyês¡Ô |üìyê] eT<Ûä´ Hêj·Tø£‘ê«ìï nqTÁ>∑Væ≤+#·e#·TÃ, ∫qï yê] eT<Ûä´˝À ˇø£ Äràj·T ‘·+Á&ç kÕúHêìøÏ ôV≤∫Ã+#·e#·TÃ. Çy˚M eTq≈£î Äj·Tq Çe«ø£b˛‘˚, y˚πs$ n+fÒ ‘·q≈£î dü M T|ü + >± ñ+&˚ dü V ü ≤ yêkÕìï Çe«e#· T Ã, dü Œ wü º y Ó T Æ q <ä ÷ s¡ < ä è wæ º ì nqTÁ>∑Væ≤+#·e#·TÃ, |ü$Á‘· $»j·÷\qT düeT≈£Ls¡Ãe#·TÃ, ì‘·´yÓTÆq eTVæ≤eTø√dü+ m<äTs¡T#·÷ùd >=|üŒ ìØø£åD nqTÁ>∑Væ≤+#·e#·TÃ. á $<Ûä+>± eTq\qT <˚e⁄&ÉT ñqï‘· kÕúq+˝À ≈£Ls√Ãu…{qºÏ |ü&ÉT mes¡÷, ∫e]øÏ kÕ‘êqT ≈£L&Ü eTq\qT ÁøÏ+<ä≈£î Á‘√dæy˚Ój·T˝Ò&ÉT.~qeT+‘ê eTq+ Ç˝≤+{Ï ‘·\+|ü⁄\˝ÀH˚ ñ+<äTeTT >±ø£! 144

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 16 ªªø£ìø£s¡eTT >∑\yês¡T <ÛäqT´\T— yês¡T ø£ìø£s¡eTT bı+<äT<äTs¡T.µµ eT‘·ÔsTT 5:7 Ç‘·sT¡ \qT ø£$å T+#·ìyêìøÏ ø£eå ÷|üD <=s¡ø&£ +É , ù|<ä\≈£î Çe«ì yêìøÏ, nedüsê\˙ï rs¡&É+ nH˚~ »s¡>∑<äT. eTq+ Ç‘·s¡T\≈£î @ ø=\bÕÁ‘··‘√ ø=*∫ ÇkÕÔyÓ÷ <˚e⁄&ÉT eTqøÏe«&ÜìøÏ ≈£L&Ü n<˚ ø=\bÕÁ‘··qT ñ|üjÓ÷–kÕÔ&ÉT. ø£]ƒqyÓTÆq j·T»e÷qT\qT, ø£]ƒqyÓTÆq ø±ã÷©yê˝≤qT (e&û¶ yê´bÕs¡düTÔDÏí) <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü ø£]ƒq+>±H˚ #·÷kÕÔ&ÉT. ªªø£ìø£s¡eTT #·÷|üìyê&ÉT ø£ìø£s¡eTT ˝Òì rs¡TŒqT bı+<äT‘ê&ÉT.µµ á ~q+ eTq+ ù|<ä\≈£î Çe«&ÜìøÏ(give), Ç‘·s¡T\qT

ø£$å T+#·&ÜìøÏ (forgive) Á|üjT· ‘·ï+ #˚<ë›+. Ç‘·sT¡ \ u≤<Û\ä qT, nedüsê\qT eTq MT<ä y˚düTø√e&É+ (bear), eTq*ï eTq+ n<äT|ü⁄˝À ñ+#·Tø√e&É+ (forbear) eTq+ á ¬s+&ÉT e÷≥*ï >∑Ts¡TÔ+#·T≈£î+<ë+. eTqTwüß\ Á|ües¡Ôq\ MT<ä <äTs¡_ÛÁbÕj·T+ ø£*– ñ+&Ée<äT›. Ç‘·s¡T\ Á|üjÓ÷»Hê\qT <√#·T≈£îH˚˝≤ ø£]ƒq+>± uÒsê˝≤&Ée<äT›. ãT~∆V”≤qyÓTÆq >=&Ée\˝À <ä÷s¡e<äT›. eTq ÇcÕºsTTcÕº\ Á|üø±s¡y˚T n+‘ê »s¡>±\ì |ü≥Tºã≥ºe<äT›. ‘·|üŒ≈£î+&Ü eTq+ B$+#·ã&Ü\ì, <˚e⁄ì ø£ìø£s¡+ bı+<ë\ì ÄX¯|ü&É<ë+. eTq+ ø£ìø£]+|üã&˚˝≤ Ç‘·sT¡ \qT ø£ìø£]<ë›+. <Ûqä ´‘·qT nqTuÛ$Ñ +#ê\+fÒ eTT+<äT eTq+ á wüs¡‘·TqT HÓs¡y˚sêÃ*. Ç‘·s¡T\ jÓT&É\ ø£ìø£s¡eTT>∑\ eTqdüT ø£*– ñ+&É≥+ eTq≈£î eT+∫|üì ø±<ë? ø√|ü+‘√q÷, ø£]ƒq‘·«+‘√q÷ Áã‘·ø£&É+ ø£+fÒ eTè<äT‘·«+ ø£*– J$+#·&É+˝À m+‘· e÷<ÛäTs¡´+ ñ+~! n+<äT˝ÀH˚ >=|üŒ Äosê«<ä+ ñ+~. n+‘˚ ø±<äT <˚e⁄ì ø£ìø£s+¡ dü+bÕ~+#·T ø√e&É+ nH˚~ >=|üŒ uÛ≤>∑´+. n‹ ÁX‚wü˜yÓTÆq ø£è|üqTã{Ϻ eTqøÏe«ã&çq á yê>±›q+ ø£+fÒ >=|üŒ~ @yÓTÆHê ñ+<ë? ˇø£ s¡÷bÕsTT ãTTD≤ìï eTq+ eT+∫ eTqdüT‘√ ø£å$TùdÔ, eTq ãTTDeT+‘ê <˚e⁄&ÉT ø£å$TkÕÔ&ÉT. 145

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 17 ªªj·T<Ûës¡∆e+‘·T\T y˚T˝…’q<ëìì dü«‘·+Á‹+#·Tø=+<äTs¡T.µµ kÕyÓT‘·\T 28:10

kÕyÓT‘·\ Á>∑+<Û+ä ˝À ñqï$ kÕyÓT‘·\T e÷Á‘·yT˚ ø±e⁄. n$ yê>±›Hê\T ≈£L&Ü. (n+fÒ kÕyÓT‘·\ Á>∑+<Ûëìï yê>±›Hê\ Á>∑+<Ûä+ nì≈£L&Ü eTq+ |æ\T#·Tø√e#·TÃ) <˚e⁄ì yê>±›Hê\qT <˚e⁄ì Á|ü»\T kÕyÓT‘·\T>± yê&ÉTø√yê*. eTq+ á s√E <Ûë´q+ #˚dTü qÔ ï yê>±›q kÕyÓT‘· Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ ~. <˚e⁄ì _&É\¶ yÓTqÆ eTq+ kÕ<Ûës¡D+>± y˚T˝…q’ edüTeÔ ⁄\ $wüjT· +˝À e´‹πsø£ uÛ≤e+ ø£*–ñ+&É{≤ìøÏ n\yê≥T|ü&ܶ+. ø±˙ yê{Ïì eTq+ dü«‘·+Á‹+#·Tø=ì eTq Ädæú>± ø£*– ñ+{≤+ nì yê>±›q+ #˚j·Tã&ܶ+. eTq X¯Á‘·Te⁄\T eTq≈£î m+‘· ø°&ÉT ‘·\ô|{ϺHê, eTq HêX¯q+ ø√] mìï ≈£îj·TT≈£îÔ\T |üìïHê yês¡T eTq\qT @MT #˚j·T˝Òs¡T. yês¡T ‘·e⁄«≈£îqï >√‹˝À yêπs |ü&çb˛‘ês¡T. eTqø√dü+ <ë∫ ñ+#·ã&çq kÕ«kÕú´ìï eTq+ bı+<ä≈£î+&Ü mes¡÷ Ä|ü˝Òs¡T. <ëìì eTq+ n+<äTø√≈£î+&Ü mes¡÷ eTq\qT <ë] ‘·|æŒ+#·˝Òs¡T.

nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ eTq≈£îqï<˚$T{Ï? j˚TdüT Á|üX¯düú s¡ø£Ô+˝À X¯ó~∆ #˚j·Tã&çq eT+∫ eTqkÕ‡øÏå eTq≈£î+~. mqï{Ïø° e÷s¡ì <˚e⁄ì Áù|eT eTq MT<ä ñ+~. @ düeTj·T+˝ÀHÓH’ ê <˚e⁄ì‘√ e÷{≤¢&TÉ ø√&ÜìøÏ>±qT, eTq nedüsê\T #Ó|ü ø√&ÜìøÏ>±qT eTq≈£î ÁbÕs¡H∆ ê X¯øÔÏ ñ+~. eTq≈£î <˚e⁄ì ø±|ü⁄<ä\ nqTÁ>∑V≤æ +|üã&ç+~. eTq≈£î |ü]#·s´¡ #˚jT· &ÜìøÏ>±qT <˚e<ä÷‘·\T ñHêïs¡T. M≥ìï{Ïø° $T+∫ eTq˝À ìedædü÷Ô eTq\qT Äràj·T e÷s¡Z+˝À n‹ C≤Á>∑‘·Ô>± q&ç|æ+#·&ÜìøÏ>±qT |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ÉT ñHêï&ÉT. n˙ï eTqy˚. ªªñqï$, sêuÀe⁄q$ nìïj·TT $÷y˚µµ nì yêø£´+˝À ñ+~. j˚TdüT eTqyê&ÉT. |ü]X¯ó<ä∆ Á‹‘·«+>± ñqï ˇπø <˚e⁄&ÉT eTqyê&ÉT. Vü≤˝…¢\÷j·÷! eTq+ ã\V”≤q|ü&çb˛e<äT›, @<√

nHê´j·T+ »]–b˛sTTq≥T¢ >∑{Ϻ>± ns¡∫ @&Éee<äT›. Hê≈£îqï X¯øÏÔ #ê˝≤ |ü]$T‘·yÓTÆq<äqTø√e<äT›. ø£≥Tº u≤ìdüqT nqTø√e<äT›. m+<äTø£+fÒ eTq+ y˚T˝…’qyê{Ïì dü«‘·+Á‹+#·T ≈£îHêï+. <˚e⁄ì MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêï+. ~qeT+‘ê Äj·Tq˝À Äq+~<ë›+. |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&Ü, e÷≈£î düVü‰j·T+ #ÓsTT´. 146

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 18 ªªH˚qT |ü+|æq $T&É‘·\TqT >=+>∑[ |ü⁄s¡T>∑T\TqT |üdüs¡T |ü⁄s¡T>∑T\TqT N&É |ü⁄s¡T>∑T\TqT nqT Hê eTVü‰ ôd’q´eTT ‹ìy˚dæq dü+e‘·‡s¡eTT\ |ü+≥qT $÷≈£î eTs¡\ì‘·TÔqT.µµ jÓ÷y˚\T 2:25

ì»y˚T. eTq ø£wüº+ n+‘ê eè<Ûë nsTTb˛sTT+<äì ì≥÷ºs¡TŒ\T $&ç∫q Ä dü+e‘·‡sê\ |ü+≥ n+‘ê eT∞fl eTq≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+~. <˚e⁄&ÉT eTq≈£î $kÕÔs¡yÓTÆq ø£è|ü Çe«>∑\&ÉT. >∑&É∫q dü+e‘·‡sê\˝À @ $<ÛäyÓTÆq n_Ûeè~› ˝Ò≈£î+&Ü ø±\eT+‘ê e´s¡∆+ nsTTb˛sTT+<äì eTq+ <äT'K|ü&ç @&ÜÃ+. düVü≤q+‘√ Bq+>± ø£ìô|≥Tº≈£îHêï+. Ç|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT Ä qcÕºqï+‘·{Ï˙ |üP&çà ‘·q ByÓq\‘√ ì+|ü⁄‘·THêï&ÉT. ø±ã{Ϻ Ç+ø± eTq J$‘·+˝À $T–* ñqï dü+e‘·‡sê˝À¢ eTq+ #˚j·T>∑*–q+‘· |ü]#·s¡´ #˚<ë›+. $XÊ«dü+qT+&ç ~>∑C≤]b˛e&É+, ˝Àø±X¯˝˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛e&É+, Ŭø’düÔe J$‘·+˝À qT*yÓ#÷ ì‘·q+ Ç˝≤+{Ï $T&É‘\· qT Ç|ü&ÉT eTq+ uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ ‘Ó>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê+. eT∞fl n$ eTq J$‘·+˝À Á|üy˚•+#·≈£î+&ÉTqT >±ø£! eTq <˚e⁄&ÉT ‘·q eTVü‰ ø£è|ü#˚‘· yê{Ïì eTq J$‘·+ qT+&ç ‘=\–+#˚kÕ&ÉT. Ç|ü&ÉT eTq+ Äj·TqqT dü+|üPs¡íyÓTÆq ÄdüøÏÔ‘√ ùd$düTÔHêï+. Äj·Tq HêeT+ düTÔ‹+#·ã&ÉTqT >±ø£. Ç+‘·≈£îeTT+<äT eTq≈£î ø£*–q X¯Sq´‘· n+‘ê eT≥Te÷j·T+ nsTTb˛j˚T≥≥T¢ eTq+ Ç|ü&ÉT >=|üŒ Äràj·T ø£è|ü\ |ü+≥qT |ü+&ç<ë›+. Ä n~Ûø£yÓTÆq ø£è|ü <ë«sê Ç‘·s¡T\≈£î eTq ÁX¯e÷qTuÛÑyê\qT #Ó|æŒ ôV≤#·Ã]<ë›+. eTq+ Ç+ø± Bq‘ê«ìï H˚s¡TÃ≈£î+<ë+. <ëì˝À eTq y˚s¡T\T ˝À‘·T>± bÕπs≥≥T¢ #˚<ë›+. ∫qï|æ\¢˝≤¢ <˚e⁄ì MT<ä Ä<Ûës¡|ü&É<ë+. |üXÊÑêÔ|ü+‘√ ≈£L&çq Äràj·T‘· #·÷|æ<ë›+.

eTq bÕ‘· n|ü»j·÷\ nqTuÛÑyê\˝ÀqT+&ç bÕsƒê\T H˚s¡Tà ≈£î+<ë+. eTq+ Ç+ø± yÓT\≈£îe>± ñ+&ç, ÄdüøÔÏ #·÷|æd÷ü ,Ô eTè<äTe⁄>± q&ÉT#·T≈£î+≥÷ ñ+fÒ <˚e⁄ì ø£èbÕdüVü‰j·T+‘√ eTq qcÕº\ìï{Ï˙ ˝≤uÛ≤\T>± e÷s¡TÃø√>∑\+. b˛>=≥Tºø=ìq dü+e‘·‡sê\ |ü+≥q+‘·{˙Ï ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq <˚e⁄ì Áù|eT <ë«sê ‹]– bı+<äT‘ê+. n~ >=|üŒ düVü‰j·T+>± nì|æ+#·&É+ ˝Ò<ë? eTq+ <ëìø√dü+ J$<ë›+. ‘·q

ã\V”≤q‘·\qT >∑T¬sÔ]–, ‘·q˝À ñqï <äTs¡TdüT‘·Hêìï $&ç∫ô|{Ϻq ‘·sê«‘· ù|‘·Ts¡T m+‘√ Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq •wüß´&Éj·÷´&ÉT. Ç~ eTq+ Á>∑Væ≤+#ê*. 147

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 19 ªªø±ã{Ϻ jÓT¨yê á˝≤>∑T ôd\$#ÓÃqT` ˙e⁄ Hê‘·≥Tº ‹]–q jÓT&É\ ˙e⁄ Hê düìï~Ûì ì\T#·Tq≥T¢ H˚qT ìqTï ‹]– s¡|æŒ+‘·TqT. @$ ˙#·eTT˝À j˚T$ |òüTqeTT˝À ˙e⁄ >∑Ts¡T‘·T|ü{ϺqjÓT&É\ ˙e⁄ Hê H√{Ïe˝… ñ+<äTe⁄.µµ sTTØàj·÷ 15:19

Ç|üŒ{Ïø° eTq+ sTTØàj·÷ Á|üeø£qÔ T $\|æ+#˚ Á|üeø£>Ô ±H˚ #·÷dü÷Ô ªnjÓ÷´ bÕ|ü+, sTTØàj·÷...µ nì nqT≈£î+≥÷ ñ+{≤+. á $\|æ+#˚ Á|üeø£Ô <˚e⁄ì#˚‘· Á|ü‘˚´ø£+>± @s¡Œs¡#·ã&çqyê]˝À ˇø£&ÉT. nH˚≈£î\ø£+fÒ n~Ûø£+>± <˚e⁄&É‘·&çì |òüTq|ü]#ê&ÉT. n‘·&ÉT dü‘·´+ |ü*øÏq+<äT≈£î n+<ä]#˚‘· <˚«wæ+#·ã&ܶ&ÉT. <˚e⁄ì e÷≥\T n‘·ì¬ø+‘√ eT<ÛäTs¡+>± ñqï|üŒ{Ïø° , yê{Ïì $qïyê]øÏ e÷Á‘·+ Ä <˚e⁄ì e÷≥\T #˚<äT>± ñHêïsTT. nsTT‘˚ n‘·&ÉT <˚e⁄ì #˚‘· n+^ø£]+|üã&çqyê&ÉT. <˚e⁄&ÉT ÄC≤„|æ+∫q≥T¢ sTTØàj·÷ qeTàø£+>± Äj·Tq düìï~Û˝À ì*∫q+<äTe\q, <˚e⁄&ÉT sTTØàj·÷ <ë«sê Á|ü»\‘√ e÷&Ü¢&É≥+ ø=qkÕ–+#ê&ÉT. n‘·&ÉT e´≈£îÔ\‘√ <ÛÓ’s¡´+>±q÷, j·T<Ûës¡ú+>±q÷ e´eVü≤]+#ê&ÉT. Ä s√E˝À¢ ñqï nã<ä∆ Á|üeø£Ô\qT <˚e⁄ì #˚≥‘√ @]bÕs¡y˚ùd |üìì sTTØàj·÷ #˚kÕ&ÉT. n|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT sTTØàj·÷‘√ ªª˙e⁄ Hê H√{Ïe˝… ñ+<äTe⁄µµ nì nHêï&ÉT. m+‘· |òüTq‘·! Á|ü‹ uÀ<Ûä≈£î&ÉT, Á|ü‹ $XÊ«dæ n˝≤+{Ï |òüTq‘· dü+bÕ~+#·T≈£î+fÒ m+‘· u≤>∑T+≥T+~? eTq

<ë«sê <˚e⁄&ÉT e÷{≤¢&É≥+ m+‘· ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+>± ñ+≥T+~? eTq+ dü‘ê´ìï ñqï~ ñqï≥Tº #Ó|ü⁄‘ê+. dü÷{Ï>± #Ó|ü⁄‘ê+. dü‘ê´ìï |üPs¡í X¯øÏÔ‘√ #Ó|ü⁄‘ê+. eTq e÷≥ e´s¡∆+>± yÓqTø£≈£î sê<äT. <ëìï n+^ø£ ] +∫qyê]øÏ Äosê«<ä + ø£\T>∑T‘·T+~. Ä e÷≥qT Á‘√dæ|⁄ü #˚Ãyês¡T, e´‹πsøÏ+#˚yês¡T q•+∫b˛‘ês¡T. eTq e÷≥\T m+‘√ eT+~øÏ JyêVü‰s¡+˝≤ ñ+{≤sTT. ìÁ<äb˛‘·Tqïyê]ì eTq e÷≥\‘√ y˚T˝§ÿ\T|ü⁄‘ê+. #·ìb˛sTTqyê]ì J$+|üCÒkÕÔ+. á <Ûë´q+ #·<Tä e⁄‘·Tqï Á|æjT· ùdïVæ≤‘ê, <˚e⁄ì ùde≈£î\+<äs÷¡ Ç˝≤π> ñ+&Ü\ì ÁbÕs¡q∆ #ÓsTT´. 148

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 20 ªªH˚qT ˙≈£î eTT+<äT>± b˛e⁄#·T yÓT≥º>±qTqï düú\eTT\qT düsêfi¯eTT #˚ôd<äqT. Ç‘·&Ô ‘ç \· T|ü⁄\qT |ü>T∑ \>=f…<º qä T ÇqT|ü>&∑ j ç T· \qT $&É>=f…º<äqT.µµ jÓTwüj·÷ 45:2

Ç~ ø√¬swüß≈£î Çe«ã&çq yê>±›q+. nsTTq|üŒ{Ïø° Ç~ nìï ø±˝≤\˝Àq÷, Á|üuÛÑTe⁄ ùde≈£î\+<ä]ø° e]Ô+#˚ >=|üŒ yês¡dü‘·«|ü⁄ Vü≤≈£îÿ. eTq+ #˚j·÷*‡+<ä+‘ê $XÊ«dü+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛e&Éy˚T. eTq+ yÓfi¯SÔ ñ+fÒ eTq e÷s¡Z+ düsêfi¯+ ne⁄‘·T+~. e+ø£s¡ Ä˝À#·q\‘√ ≈£L&çq e´≈£îÔ\ ≈£îj·TT≈£îÔ\T, kÕ‘êqT yÓ÷kÕ\T n˙ï eTq eTT+<äT ‹qï>± nsTTb˛‘êsTT. eTq+ yê] MT<ä ì|òü÷ ñ+∫, yê] ø£<ä*ø£\qT ø£ìô|{≤º*‡q nedüs¡y˚T ˝Ò<äT. eTq eTT+<äT Ç‘·Ô&ç ‘·\T|ü⁄\T $]–b˛‘êsTT. n&ɶ>± _–+#·ã&çq ÇqT|ü ¬>&É\T eTTø£ÿ#Óø£ÿ˝…’b˛‘êsTT. ‘·\T|ü⁄\qT ã<ä›\T ø=fÒº ô|<ä› ô|<ä› <ä÷˝≤\T ø±˙, ÇqT|ü¬>&É\qT $s¡>=ZfÒº >∑TqbÕ\T ø±˙ eTq≈£î nø£ÿs¡˝Ò<äT. eTq≈£î nkÕ<Ûä´yÓTÆqyê{Ïì eTqø√dü+ Á|üuÛÑTy˚ #˚kÕÔ&ÉT. Ç$ »s¡>∑e⁄ nqT≈£îH˚yê{Ïì »]–kÕÔ&Üj·Tq.

|æ]øÏyêfi¯fl˝≤ uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·÷ eTq+ ≈£Ls√Ãe<äT.› eTq≈£î n|üŒ–+|ü ã&çq u≤<Ûä´‘·\qT HÓs¡y˚s¡Ã&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛<ë+. ˙≈£î eTT+<äT>± H˚qT yÓfi≤Ôqì Á|üuTÑÛ y˚ ôd\$#êÃ&ÉT. m+<äT≈£î H˚qT eTT+<äT≈£î kÕ–b˛yê* nì n&É>&∑ +É eTq |üì ø±<äT. <Ûs’Ó ´¡ kÕVü≤kÕ\‘√ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛e&Éy˚T eTq |üì. n~ Á|üuÛÑTe⁄ |üì>±ã{Ϻ <ëìï HÓs¡y˚πsÃ+<äT≈£î ø±yê*‡q kÕeTs¡´∆ + ≈£L&Ü Äj·TH˚ eTqø£qTÁ>∑V≤æ kÕÔ&TÉ . düø\£ $<Ûeä TT˝…q’

Ä≥+ø±\T Äj·Tq eTT+<äT yÓ÷ø£]˝≤¢*‡+<˚. Ç‘·&Ô ç ‘·\T|ü⁄\qT eTTø£ÿ#Óøÿ£ \T #˚kÕÔqì Äj·Tq #ÓbÕŒ&ÉT ø£<ë! Äj·Tq ñ<˚›•+∫+~ HÓs¡y˚s¡Ã≈£î+&Ü mes¡T n&ÉT¶ø√>∑\s¡T? Äj·Tq Ä<˚XÊ\qT mes¡T e´‹πsøÏ+#·>∑\s¡T? <˚e⁄ì ùd$+#˚yê]øÏ nq+‘·yÓTÆq eqs¡T\THêïsTT. e÷qe X¯øÏÔøÏ n&ÉT¶ Ä≥+ø±\T ñ+{≤sTT >±˙, $XÊ«kÕìøÏ <ë] düsêfi¯+>± ñ+≥T+~. jÓT¨yêj˚T dü«j·T+>± Ç˝≤ #˚kÕÔqT nì eT∞fl eT∞fl #Ó|æŒq|ü&ÉT Ä yê>±›Hêìï nqTe÷ì+#˚ <ÛÓ’s¡´+ eTq¬øø£ÿ&ç~? 149

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 21 ªªy˚T|òüTeTT\T es¡¸eTT‘√ ì+&çj·TT+&É>± n$ uÛÑ÷$T$÷<ä <ëì b˛j·TTqT.µµ Á|üdü+– 11:3

n˝≤ nsTT‘˚ y˚T|òü÷\T Äø±XÊìï Nø£{Ï #˚düTÔHêïj·Tì eTqyÓT+<äT≈£î uÛÑj·T|ü&Ü*? ø=~› ùd|ü⁄ n$ dü÷s¡´øÏs¡D≤\qT n&ÉT¶ø√>∑\e⁄ nqï~ ì»y˚T >±˙, Ä y˚T|òü÷\T dü÷s¡T´DÏí Ä|ü˝Òy˚. y˚T|òü÷\‘√ ø£|üŒã&çq dü÷s¡T´&ÉT ø=~›ùd|ü{À¢ eT∞fl Á|üø±•kÕÔ&ÉT. á˝À>± Ä ø±s¡TeTãT“\T esê¸ìï ≈£îeTà]kÕÔsTT. n$ m+‘· q\¢>± ñ+fÒ n+‘· esê¸ìï ≈£îeTà]kÕÔj·Tì eTq≈£î ‘Ó\TdüT. ndü\T Ä ø±s¡TeTãT“˝Ò ˝Òø£b˛‘˚, eTq≈£î esê¸\T m˝≤ ≈£îs¡TkÕÔsTT? eTq ø£cÕº\T Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eTq≈£î Äosê«<ë˝Ò ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. Çø£ eTT+<äT ≈£L&Ü yê{Ïç e\q eTq≈£î Äosê«<ë˝Ò <=s¡T≈£î‘êsTT. ø£cÕº\T nH˚ q\¢ì s¡<Ûë˝Ò <Ûä>∑<Ûä>∑ yÓT]ùd ‘Ó\¢ì ø£è|ü\qT yÓ÷düTø=kÕÔsTT. ‘·«s¡˝ÀH˚ ø±s¡TeTãT“\T U≤∞ nsTTb˛‘êsTT. Ä ≈£î]dæq es¡¸+˝À ‘·&ç∫q Á|ü‹ ˝Ò‘· yÓTTø£ÿ m+‘·>± dü+‘√wædæ Tü +Ô <√ ! <˚e⁄&ÉT y˚<Hä ê es¡¸+˝À eTq*ï ‘·&ùç |j·Te#·Tà >±˙ ‘·q ñÁ>∑‘·˝À eTT+#˚j·T&ÉT. y˚<äq‘√ ‘·&ç|æq ‘·s¡Tyê‘· ‘·q ø£è|ü nH˚ yÓ#÷ <äq+‘√ eTq*ï eT∞fl ñ‘˚»Ô |üsT¡ kÕÔ&TÉ . <˚e⁄ì Áù|eT˝ÒK\T #ê˝≤kÕs¡T¢

q\¢ì ø£es√¢ ekÕÔsTT. Äj·Tq |ü+|æq düs¡T≈£î\ ãfi¯ófl ∫ø±≈£î ô|fÒº X¯u≤∆\T #˚dHæ ê Ä ãfi¯flì+&Ü eTq≈£î Á|üj÷Ó »q+ ø£*–+#˚ edüTeÔ ⁄˝…H√ï |ü+|üu&ܶsTT. Äj·Tq #˚‹˝À ñqï u…‘êÔìøÏ eT<ÛäTs¡ düTyêdüqì#˚à |ü⁄e⁄«\T |üPkÕÔsTT— eTq\qT b˛wæ+#˚ |üfió¯ fl ø±kÕÔsTT. ø±s¡TeTãT“\qT #·÷dæ eTq+ ø£+>±s¡T |ü&Ée<äT›. ø±˙ ÁøÏ+<ä{Ï HÓ\˝À y˚T|òü÷\T, esê¸\ <ë«sê á HÓ\˝À |üPe⁄\T |üPkÕÔj·Tì dü+‘√wæ+∫ bÕ≥\T bÕ&É<ë+.

Á|üuÛÑTyê y˚T|òü÷\H˚$ ˙ bÕ<ä<Ûä÷fi‚ ø£<ë! ø±s¡TeTãT“\T ø£$Tà Nø£{Ï>± ñqï s√Eq yê{Ï yÓqTø£H˚ ñ+&ç qTe⁄« e÷¬ø+‘· <ä>∑Zs¡>± e#êÃe⁄! Hê˝À ñqï Áù|eT ìqTï #·÷∫ dü+‘√wæ+∫+~. y˚T|òü÷\T ø£]–b˛‘·÷ e]¸dü÷Ô, #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ ∫qï ∫qï ø=+&É\qìï{Ï˙ ‘·&ÉT|ü⁄‘·÷ dü+‘√wüô|≥º&Üìï Hê˝À ñqï $XÊ«dü+ #·÷dæ+~. 150

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 22 ªªH˚qT Ä|ü<\ä ˝À ∫≈£îÿã&çjT· TqïqT ˙e⁄ qqTï Áã‹øÏ+#Ó<eä ⁄. Hê X¯Á‘·Te⁄\ ø√|üeTTqT+&ç qqTï s¡øÏå+#·T≥¬ø’ ˙e⁄ ˙ #˚sTT #êô|<äe⁄. ˙ ≈£î&ç#˚sTT qqTï s¡øÏå+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 138:7 ìC≤ìøÏ n~ Ä|ü<ä˝À ∫≈£îÿ|ü&É≥+ ø±<äT, Äosê«<ë\˝À eTTì– ‘˚\&É+. m+<äTø£+fÒ Ä|ü<ä˝À qqTï s¡øÏå+#·&ÜìøÏ <˚e⁄&˚ dü«j·T+>± ekÕÔ&Éì Á|ü‘´˚ ø£+>± yê>±›q+ #˚jT· ã&ç+~. <˚e⁄&ÉT Hê≈£î yê>±›q+ Ç#êÃø£ Çø£ Ä|ü<\ä $wüj·T+ H˚qT |ü{Ϻ+#·Tø√qø£ÿs¡ ˝Ò<äT. á yêø£´+ <ë«sê <˚e⁄&ÉT Hê¬ø+‘√ uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT. ªª˙e⁄ qqTï Áã‹øÏ+#Ó<äe⁄µµ nqï yê>±›q+ yÓqTø£ @eTT+~?

H˚qT eT]+‘· Jyêìï bı+<äT‘êqT. eT]+‘· X¯øÏÔ, eT]+‘· $XÊ«dü+ H˚qT dü+bÕ~+#·T≈£î+{≤qT. kıeTàdæ*¢b˛‘·Tqï yêì }|æ]‹‘·TÔ˝À¢øÏ #·\¢ì>±* |ü+|æ Áã‹øÏ+∫q≥T¢>± #ê˝≤kÕs¡T¢ eTq≈£î ÁX¯eT\T e∫Ãq|ü&ÉT n$ eTq\qT ñJ®e|üs¡#·&Üìπø ekÕÔsTT.

Hê X¯Á‘·Te⁄\T, eTTK´+>± ã<ä∆X¯Á‘·TyÓ’q kÕ‘êqT HêMT<ä m+‘· ø£ø£å ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT! Hê #˚sTT #ê|æ yê]‘√ j·TT<ä∆+ #˚j·÷˝≤? nø£ÿπs¢<äT, Hê #˚‘·T\T Hê Á|üuÛÑTe⁄ |ü]#·s¡´˝À ñ|üjÓ÷–+#·ã&É≥y˚T eT+∫ |üì. yêfi¯fl‘√ j·TT<ä∆+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ Hê≈£î ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ Hê Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q #ÓsTT´ #ê|æ Hê X¯Á‘·Te⁄\ |üì|ü&É‘ê&ÉT. Hê eT≥Tº≈£î H˚qT Ä |üì n+‘· X¯øÏÔe+‘·+>± #˚j·T˝ÒqT ø£<ë! ªª|ü>∑ rs¡TÃ≥ Hê |üì. H˚H˚ Á|ü‹|òü\$T‘·TÔqTµµ nì Á|üuÛÑTe⁄ #ÓbÕŒ&ÉT. Äj·Tq ‘·q ã\yÓTÆq ≈£î&ç #˚‹‘√, ‘·q C≤„q+‘√ qqTï s¡øÏådüTÔ+fÒ Ç+ø± @+ ø±yê*? Hê Vü≤è<äj·Te÷, á yê>±›q+ e÷{Ï e÷{Ïø° ‘·\b˛düTø√. <ëìï ˙ $XÊ«dü ^‘·+>± eT\T#·Tø√. ˙ ˇ+≥]‘·q+˝À <ëìì ˙≈£î Á|üXÊ+‘·‘·>±q÷, ˙≈£î Ä<äs¡D>±q÷ #˚düTø√. ˙eT≥Tº≈£î ˙y˚ ñJ®$+|üã&˚+<äT≈£î ÁbÕs¡∆q #˚düTø√. Çø£ $T>∑‘ê $wüj·÷\˙ï Á|üuÛÑTe⁄πø $&ç∫ô|≥Tº. Äj·TH˚ ˙ |üø£å+>± nìï $wüj·÷\÷ #·÷düT≈£î+{≤&ÉT. 151

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 23 ªª<ä]Á<äT\T yÓTTÁs¡ô|≥º>± n‘·&TÉ yê]ì $&ç|+æ #·TqT. BqT\qT ìsê<Ûës¡T\qT n‘·&ÉT $&ç|æ+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 72:12

<ä]Á<äT\T yÓTTÁs¡ô|≥º&É+ ‘·|üŒ @$÷ #˚j·T˝Òs¡T. yê] yÓTTÁs¡qT <˚e⁄&ÉT Ä\øÏkÕÔ&ÉT. yê]øÏ n+‘·ø£+fÒ @+ ø±yê*. qTe⁄« nedüs¡‘·˝À ñHêïyê? nsTT‘˚ Ä\dü´+ <˚ìøÏ? yÓ+≥H˚ <˚e⁄ìøÏ yÓTTÁs¡ô|≥Tº. n~ ‘Ó*yÓ’q |üì nì|æ+#·T≈£î+≥T+~. ˙ ùdïVæ≤‘·T\ <ä>sZ∑ ¡ yÓTTÁs¡ô|&ÉT‘·÷ ˙ ø£cÕº\T #Ó|ü ø√≈£î. yêfi¯ó¢ ˇø£y˚fi¯ ˙≈£î düVü‰j·T+ #˚ùdyê¬s’Hê n~ πøe\+ <˚e⁄&ÉT yê]øÏ#˚à kÕeTs¡∆´+ #=|üH˚ düVü‰j·T+ #˚j·T>∑\s¡T. ø±ã{Ϻ ˙ ø£cÕº\T rπs <ä>∑Zs¡<ë] @$T≥+fÒ düsêdü] <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡¬ø[fl Äj·Tq düìï~Û˝À yÓTTÁs¡ ô|≥Tºø√e&Éy˚T. |üsT¡ >¬ ‘˚yÔ êìøÏ ‹qïì <ë] m+‘√ düT\Te⁄>± ñ+≥T+~. n≥T Ç≥T yÓfifl¯ ≈î£ +&Ü ‹qï>± <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡πø |üs¡T¬>‹Ô yÓfi¯ófl. ªªnjÓ÷´, Hê≈£î ùdïVæ≤‘·T\T >±˙, düVü‰j·T≈£î\T >±˙ ˝Òπsµµ nì u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïyê? mes¡÷ ˝Òø£b˛e&É+ Ç+ø± eT+∫~. m+<äTø£+fÒ ˙≈£î @$÷ ˝Òq|ü⁄&ÉT, ùdïVæ≤‘·T\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛‘˚ qTe⁄« |üP]Ô>± <˚e⁄ì $÷<˚ Ä<Ûës¡|ü&É‘êe⁄. ˙ ¬s+&ç+‘·\ nedüsêìï ¬s+&ç+‘·\ ÁbÕs¡∆q>± e÷s¡TÃ. á ˝Àø£+˝À J$+∫q+‘·ø±\+ ˙ ‘ê‘êÿ*ø£ nedüsê\ø√dü+ ≈£L&Ü qTe⁄« <˚e⁄ì MT<ä Ä<Ûës¡|ü&Ée#·TÃ. m+<äTø£+fÒ ‘·q _&ɶ\ uÛÖ‹ø£ nedüsê\ $wüj·T+≈£L&Ü C≤Á>∑‘·Ô rdüT≈£îH˚ <˚e⁄&Üj·Tq. Çø£ nìï{Ïø£+fÒ uÛ≤s¡uÛÑ]‘·yÓTÆq ˙ Äràj·T nedüsê\ ì$T‘·Ô+ qTe⁄« yÓTTÁs¡ ô|&ç‘˚ Á|üuTÑÛ e⁄ <ëìï Ä\øÏ+∫ ˙≈£î Äràj·T $&ÉT<ä\, kÕ«‘·+Á‘·´+ düeT≈£L]à ˙≈£î ø±e\dæq Äràj·T esê\T, nqTuÛÑyê\T düeT≈£Ls¡TkÕÔ&ÉT.

z Hê Bq ùdïVæ≤‘·T&Ü, ◊X¯«s¡´e+‘·T&Óq’ ˙ <˚e⁄DÏí n&ç– #·÷&ÉT. z ìdü‡Vü‰j·TT&Ü, <˚e⁄ì düVü‰j·T+ $÷<ä ÄqTø√. Äj·Tq m|ü&É÷ ø£cÕº˝À¢ qqTï $&ç∫ô|≥º˝Ò<äT, ìqTï ≈£L&Ü $&ç∫ô|≥º&ÉT. n~ H˚qT >∑{Ϻ>± #Ó|üŒ>∑\qT. ˇø£ Bq <ä]Á<äTì˝≤ Áã‹e÷\T≈£î+≥÷ Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î sê. Äj·Tq ˙≈£î düVü‰j·T+ #˚j·Tø£e÷q&ÉT. e÷s¡T e÷{≤¢&É≈£î+&Ü e∫à Äj·Tq ø£è|ü $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&ÉT. j˚TdüT Áø°düTÔ sêE\sêE. ˙ ù|<ä]ø£+˝À ìqTï $&ç∫ô|fÒºdæ HêX¯q+ #˚kÕÔ&ÉqT ≈£î+≥THêïyê? Äj·Tq yê>±›q+ eTs¡∫b˛j·÷yê? 152

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 24 ªª$÷ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê $÷øÏ∫Ãq e÷≥#=|üq ‘êH˚ $÷ ø=s¡≈£î j·TT<ä∆eTT #˚j·TTyê&ÉT >∑qTø£ $÷˝À ˇø£&ÉT y˚sTTeT+~ì ‘·s¡TeTTqT.µµ jÓT¨wüße 23:10 X¯Á‘·Te⁄\T m+‘·eT+<√ Çø£ ˝…ø£ÿ m+<äT≈£î? ne‘·\ Á|üø£ÿ yÓsTT´eT+~ ñqï|üŒ{Ïø°, <˚e⁄ì‘√&ÉT ñqï ˇø£ÿ eTìwæ, yêfi¯fl ø£+fÒ ã\e+‘·T&Ó’ yêfi¯flqT ‘·]y˚TkÕÔ&ÉT. ø=ìïkÕs¡T¢ eTq‘√ m≈£îÿe eT+~ düVü‰j·T≈£î\T ñ+fÒ eTq‘√ |üì #ÓsTT´+#·&É+ <˚e⁄ìøÏ ≈£î<äs¡<äT. –<√´qT $wüj·T+˝À n<˚ »]–+~ ø£<ë. <˚e⁄&ÉT @+ #˚kÕ&ÉT? –<√´qT‘√ ñqïyê] dü+K´qT ‘·–Z+#˚ es¡≈£î <˚e⁄&ÉT ‘·q |üìì ÁbÕs¡+_Û+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT. <˚e⁄ì ôd’q´+ m|ü&É÷ ‘·≈£îÿe ø±s¡T. <˚e⁄&ÉT ˇø£ <˚XÊìï kÕú|æ+#ê\qT≈£îqï|ü⁄&ÉT ˇø£ÿ nÁu≤eTTH˚ |æ*∫ B$+#ê&ÉT. |òsü √ >∑sê«ìï nD#ê\qT≈£îqï|ü⁄&ÉT øπ e\+ yÓ÷ùw nVü≤s√qT\‘√H˚ |üì »]–+#ê&ÉT. ô|<ä› ôdH’ ê´ìï @$÷ |ü+|ü˝<Ò Tä . ˇø£ÿ eTìwæ‘√ q&ç|+æ #·ã&˚ düTyês¡Ô |ü]#·s¡´˝…’Hê, dü+düú˝…’Hê Á|üuÛÑTe⁄ <ë«sê ã\+>± yê&Éã&ÉT‘·THêïsTT. u≤>± ‘·ØŒ¤<äT bı+~q e+<ä˝≤~eT+~‘√ q&ç|æ+#·ã&˚ dü+düú\T, |ü]#·s¡´\T n+‘· u≤>± |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT eT]. yÓTT‘·Ô+ ÇÁXÊj˚T©j·TT\+‘ê ø£\dæ

#·+|æq X¯Á‘·Te⁄\ ˝…ø£ÿ ø£+fÒ dü+k˛qT ˇø£ÿ&˚ #·+|æq X¯Á‘·Te⁄\ ˝…ø£ÿ #ê˝≤ m≈£îÿe. kÂ\T, ‘·q ôd’ì≈£î\‘√ ø£\dæ y˚\ eT+~ X¯Á‘·Te⁄\qT #·+|æ‘˚, <ëM<äT ˇø£ÿ&˚ |ü~y˚\eT+~ X¯Á‘·Te⁄\qT #·+bÕ&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄, X¯Á‘·Te⁄≈£î ø=+‘· neø±X¯+ ÇkÕÔ&ÉT >±˙, ∫e]øÏ |üP]Ô>± z&çkÕÔ&ÉT. eTq≈£î $XÊ«dü+ ñ+fÒ eTq‘√ <˚e⁄&ÉT+{≤&ÉT. eTq≈£î e´‹πsø£+>± m+‘·eT+~ ñ+fÒ eTqπø+{Ï uÛÑj·T+? ˇø£ÿ y˚≥≈£îø£ÿ e+<ä˝≤~ >=i…\¿ eT+<äqT n<äT|ü⁄ #˚d÷ü Ô eTT+<äT≈£î q&ç|dæ Tü +Ô ~. Hê dü¨<äsT¡ &Ü, Á|üuÛÑTy˚ ìqTï |ü+|æùdÔ Äj·Tq X¯øÏÔ <ë«sê ˙˝À <Ó’e dü+ø£\Œ+ HÓs¡y˚s¡T‘·T+~. ø±ã{Ϻ <˚e⁄ì yê>±›Hêìï qeTTàø√. <ÛÓ’s¡´+>± kÕ–b˛. 153

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 25 ªªjÓT¨yê Äø±X¯eTqT ‘·q eT+∫ <Ûqä ì~Ûì ‘Ós#¡ T· qT.µµ ~«r 28:12 yÓTT≥ºyTÓ T<ä{>Ï ± á e÷≥ esê¸ìøÏ dü+ã+~Û+∫q~. <˚e⁄&ÉT ‘·–q ø±\+˝À esê¸ìïkÕÔ&ÉT. <˚e⁄&ÉT ‘·q Á|ü»\ MT<ä ≈£îeTà]+#˚ |üs¡˝Àø£|ü⁄ Äosê«<ë\≈£î dü÷#·q>± á es¡¸+ ñ+~. Á|üuTÑÛ e⁄ ‘·q kÕ«dü´ú + MT<ä $kÕÔsy¡ TÓ qÆ Ä<äsD¡ esê¸ìï ≈£îeTà]kÕÔ&TÉ . <˚e⁄ì »\ì<ÛäT\T ‘Ós¡e&É+ πøe\+ >=|üŒ Á|üeø£Ô nsTTq @©j·÷ ˝≤+{Ïyêfi¯fløπ kÕ<Û´ä + nì kÕ<Ûës¡D+>± nqT≈£î+{≤+. ø±˙ n~ ì»+ ø±<äT. á yê>±›q+ ÇÁXÊj˚T©j·TT\˝À qeTàø£dTü ˝Ô q’… yês¡+<ä]ø° e]ÔdTü +Ô ~. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ Á|ü‹ ÇÁXÊj˚T©j·TTìø° e]ÔdüTÔ+~. $XÊ«dæjÓÆTq ùdïVæ≤‘·T&Ü, ªªjÓT¨yê Äø±X¯eTqT ‘·q eT+∫ <Ûqä ì~Ûì ‘Ós#¡ T· qTµµ Äø±X¯+ ‘Óse¡ ã&É≥+ qTe⁄« ≈£L&Ü #·÷kÕÔe⁄. ˙ #˚‹ì #ê|æ Ä <Ûqä ì~Û˝À qT+&ç ˙ uÛ≤>±ìï rdüT≈£î+{≤e⁄. Ä ‘·s¡Tyê‘· ˙ #·T≥÷º ñqï ˙ dü¨<äs¡T\ø√dü+ ≈£L&Ü rdüT≈£î+{≤e⁄. Áø°dTü ˝Ô À qTe⁄« ì*∫ ñ+fÒ, Äj·Tq e÷≥\T ˙˝À ì*∫ ñ+fÒ ˙πø~ Çwüyº ÷Ó n&ÉT>∑T. n~ ˙≈£î Á|üuTÑÛ e⁄ ‘·|Œü ìdü]>± ÇkÕÔ&TÉ .

Äj·Tq <Ûqä ì~Û˝À m+‘· ñ+<√ ˙≈£î Ç+ø± ns¡+∆ ø±ø£b˛sTT|üŒ{Ïø,° ˙ $XÊ«dü |ü]e÷D+ #=|üq ‘·q <Ûqä ì<ÛTä \T ‘Ó]∫ ˙≈£î #·÷|ækÕÔ&TÉ . K∫Ñ·+>± Á|üuÛÑTe⁄ ìã+<ÛäHê <Ûäqì<ÛäT\qT Ç+ø± qTe⁄« |üP]Ô>± nqTuÛ$Ñ +#·˝<Ò Tä . nsTTHê Äj·Tq ˙ Vü≤è<äj÷· ìï ‘·q Áù|eT‘√ ì+|æ ˙˝À j˚TdüTqT Á|ü‘´· ø£|å sü T¡ kÕÔ&TÉ . Á|üuTÑÛ e⁄ e÷Á‘·yT˚ á |üìì ˙ø√dü+ »]–kÕÔ&TÉ . nsTT‘˚ qTM« s√E Äj·Tq yê>±›Hêìï q$Tà Äj·Tq dü«sêìï C≤Á>∑‘>Ô· ± $+≥÷, Äj·Tq ∫‘êÔìøÏ ˝Àã&Ü*. n|ü&ÉT j˚TdüT Áø°düTÔqT ã{Ϻ ø£*–q Äj·Tq eTVæ≤yÓTÆX¯«s¡´+ ˙ dü«+‘·+ ne⁄‘·T+~. 154

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 26 ªª˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yêH˚ ùd$+|üe˝…qT— n|ü&ÉT Äj·Tq ˙ ÄVü‰s¡eTTqT ˙ bÕqeTTqT B$+#·TqT.µµ ìs¡ZeT 23:25

m+‘· eT+∫ yê>±›q+ Ç~! <˚e⁄DÏí ùd$+#·&Éy˚T eTVü‰ Äq+<äø£s¡yÓTÆq $wüj·T+. n˝≤ ùd$+∫q|ü⁄&ÉT eTq≈£î #Ó+~q yê≥ìï{Ï $÷<ä <˚e⁄ì ByÓq ñ+&É&ä +É nH˚~ >=|üŒ Ä~Ûø´£ ‘·. eTq+ <˚e⁄ìøÏ düeT]Œ+#·T≈£îqï|ü⁄&ÉT eTq≈£îqï kÕe÷q´ $wüj·÷\T ≈£L&Ü B$+#·ã&É‘êsTT. ªª˙ ÄVü‰s¡eTTqT B$+#·TqTµµ nqï yê>±›q+ eTqøÏe«ã&ç+~. j˚TdüT ˇø£ s=f…ºqT rdüTø=ì <ëìì B$+#ê&ÉT. Ä B$+#·ã&çq s=f…ºH˚ eTq+ ≈£L&Ü ‹+≥THêï+. Á|ü»\+‘ê Á‘ê– dü+‘√wü|ü&ÉT‘·Tqï eT‘·TÔ ø£*–+#˚ Á<ëøå±s¡dü+ ø£+fÒ eTq+ Á‘ê>∑T‘·Tqï eT+∫˙fi¯ófl m+‘√ Äosê«<äø£s¡+>± ñ+{≤sTT. m+<äTø£+fÒ eTq bÕ˙j·÷ìï ≈£L&Ü B$kÕÔqì <˚e⁄&ÉT yê>±›q+ #˚kÕ&ÉT ø£<ë! j˚TdüT ˙fi¯¢qT B$+∫ Á<ëøå±s¡dü+>± e÷sêÃ&ÉT. n+<äT#˚‘· eTq+ Á‘êπ> Á|ü‹ ˙{Ïu§≥Tº MT<ä <˚e⁄ì Äosê«<ä+ ñ+≥T+~. <Ó’yêosê«<ä+ nH˚~ ˇø£ <˚e⁄ì _&ɶ J$‘·+˝À nìï{Ï $÷<ä, nìï düeTj·÷\˝ÀqT ñ+≥T+~. n˝≤+≥|ü⁄&ÉT eTq <ä>∑Zs¡ πøe\+ s=f…º, eT+∫˙fi¯ófl ñHêï #ê\T. n$ B$+#·ã&çq |ü<ësê∆\e⁄‘êsTT. nsTT‘˚ eTT+<äT n$ eTq <ä>∑Zs¡ ñ+&Ü*. m+<äTø£+fÒ <˚e⁄&ÉT yê{Ïì B$+#˚≥≥T¢ eTq+ yê{Ïì <˚e⁄DÒí n&ç– dü+bÕ~+#·Tø√yê*. ªª˙ ÄVü‰s¡eTT ˙≈£î Çe«ã&ÉTqT. ˙ bÕ˙j·TeTT ìX¯Ãj·TeTT>± ˙≈£î Çe«ã&ÉTqTµµ nH˚~ <˚e⁄ì yê>±›q+. <˚e⁄&ÉT eTq uÛÀ»q|ü⁄ ã\¢ <ä>∑Zs¡ ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. eTq ÄVü‰s¡ bÕ˙j·TeTT\qT B$+#·eTì ÁbÕs¡∆q #˚kÕÔ+. m+<äTø£+fÒ eTq≈£î yê>±›q+ Çe«ã&ç+~ ø£<ë. Á|üuÛÑTe⁄ Äsê<Ûäqã\¢ <ä>∑Zπs ø±<äT, eTq uÛÀ»q|ü⁄ã\¢ <ä>∑Zs¡≈£L&Ü Äj·Tq eTq\qT B$kÕÔ&ÉT. Äj·TqqT u≤>± ùd$+#˚yê]øÏ Äj·Tq u≤>± uÛÀ»q+ e&ç¶kÕÔ&ÉT. á uÛÀ»q|ü⁄ã\¢ Äosê«<ë\T eTq≈£î <˚e⁄ì ø£è|ü e\¢H˚ ø£\T>∑T‘·THêïsTT >±ì, Äj·TH˚<√ eTq≈£î ãTTD|ü&ç ñ+&ç <ëìï rs¡Ã&ÜìøÏ Ç#˚Ã$ ø±e⁄. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ Äj·Tq eTq≈£î eT÷&ÉT¬s≥¢ ø£è|ü #·÷|ædüTÔHêï&ÉT. m˝≤ n+fÒ yÓTT<ä{Ï>± Äj·TqqT ùd$+#·&ÜìøÏ ø£è|ü nqTÁ>∑Væ≤düTÔHêï&ÉT. ¬s+&Ée~>± eTq≈£î ÄVü‰s¡bÕ˙j·÷\qT nqTÁ>∑V≤æ +∫ ø£è|ü #·÷|ædTü HÔ êï&ÉT. eT÷&Ée~>± yê{Ïì B$+∫ eTq jÓT&É\ ‘·q $kÕÔs¡yÓTÆq ø£è|ü #·÷|ædüTÔHêï&ÉT. 155

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 27 ªªÇ$ MT≈£î ø£*– $dü]Ô +∫qjÓT&É\ n$ eTq Á|üuTÑÛ yÓq’ j˚TdüT Áø°düTÔ >∑÷]Ãq nqTuÛÑeC≤„q $wüj·TeTT˝À $TeTTàqT k˛eTs¡T˝…’qqT ìwüŒ¤\T˝…’qqT ø±≈£î+&É #˚j·TTqT.µµ 2 ù|‘·Ts¡T 1:8 (u…’_˝Ÿ ‘Ós¡∫ 5,6,7 e#·Hê\T ≈£L&Ü #·<äe+&ç ` m&ç≥sY)

|òü\uÛÑ]‘·yÓTÆq J$‘ê\ <ë«sê Á|üuÛÑTe⁄qT eTVæ≤eT|üsêÃ\H˚ ÄX¯ eTq≈£î+fÒ ø=ìï Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq $wüj·÷\T eTq+ eTT+<äT>± ø£*– ñ+&Ü*. m+<äTø£+fÒ eTT+<äT>± eTq˝À ˝Òì~ @B eTq <ë«sê ãj·T≥≈£î sê<äT. eTq+ ø£*– ñ+&Ü*‡q Á|ü‘˚´ø£ $wüj·÷˝À¢ $XÊ«dü+ yÓTT<ä{Ï~. Ç~ düeTdüÔ düT>∑TD≤\≈£î |ü⁄Hê~ ˝≤+{Ï~. Ä $XÊ«kÕìï C≤Á>∑‘·Ô>± eT+∫‘·HêìøÏ, C≤„HêìøÏ, ÄXÊìÁ>∑Vü‰ìøÏ, düVü≤HêìøÏ ø£\bÕ*. M{Ï‘√ bÕ≥T eTq+ uÛÑøÏÔì, dü¨<äs¡ Áù|eTqT, <äj·T>∑\ Vü≤è<äj·÷ìï ø£*– ñ+&Ü*. Çe˙ï eTq+ ø£*– ñqï|ü⁄&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü |òü*kÕÔ+. eTq+ Á|üjÓ÷»≈£î\+>± ñ+{≤+. n˙ï ‘Ó*dæ ≈£L&Ü @ |üìì #˚j·Tì k˛eTs¡T\T>± ø±ø£ ì»+>± yêø£´ Á|üø±s¡+ J$+#˚yês¡+>± ñ+{≤+. á |ü]X¯ó<ä∆ $wüj·÷\T πøe\+ eTq˝À ñ+&É&É+ ø±<äT >±ì, n$ eTq #·T≥÷º ≈£L&Ü ñ+&Ü*. ˝Òø£b˛‘˚ eTq+ ìwüŒ¤\T\+, ìÁwüŒjÓ÷»≈£î\+ nsTTb˛‘ê+. J$‘·+ ªì+&ç bıs¡¢&Éy˚Tµ eTq+ ì»+>± |òü*+#·&É+. nsTT‘˚ eTq J$‘ê\T yÓTT<ä≥ ì+&É≈£î+&Ü, bı+– bıs¡¢&É+ nH˚~ m˝≤ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+~? eTq+ ø=+‘·eT+~ì #·÷düTÔ+{≤+. yê]øÏ <˚e⁄&ÉT mH√ï neø±XÊ\T nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. ø±˙ Ä‘·à\qT Á|üuÛÑTe⁄ <ä>∑Zs¡≈£î q&ç|+æ #˚ eT+∫|üì˝À yê¬s|ü&É÷ »j·T+ bı+<ä˝sÒ T¡ . eTq+ yê]ì C≤Á>∑‘>Ô· ± >∑eTìùdÔ ` yês¡T |ò*ü +#·&ÜìøÏ nedüse¡ Tj˚T´ ø=ìï ø£è|ü\T yê]˝À ø=<äTe>± ñHêïj·Tì eTq≈£î ns¡∆+ nsTTb˛‘·T+~. eTq+ ì»+>± Á|üjÓ÷»≈£î\+

nyê«\+fÒ esê\ ø£+fÒ ø£è|ü˝Ò u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. eTq+ m˝≤+{Ïyês¡yÓ÷ eTq ÁøÏj·T\T ≈£L&Ü n˝≤π> ñ+{≤sTT. eTq+ eT+∫ ÁøÏjT· \T #˚j÷· \+fÒ eTT+<äT>± eT+∫ \ø£Då ≤\qT ø£*– ñ+&Ü*. á s√E <Ûë´q+ ìwtÁ|üjÓ÷»≈£î˝…’q Ä#ês¡T´\≈£î, Hê≈£L ˇø£ ∫qï ôV≤#·Ã]ø£>± ñ+&ÉTqT >±ø£! #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 156


y˚T 28 ª˙e⁄ ` H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’ ìX¯Ãj·TeTT>± y˚T\T #˚j·TT<äTqT nì ôd\$∫Ëy˚µµ Ä~ 32:12 (yêø£´+˝À ø=~›u≤Û >±ìï Çø£ÿ&É ñ<äV≤ü ]+#·&+É »]–+~. u…’_˝Ÿ ‘Ós¡∫ |üP]Ô yêø±´ìï #·<äe>∑\s¡T.`m&ç≥sY)

Ç˝≤ Äj·Tq #˚dæq yê>±›Hê\qT C≤„|üø£+ #˚dü÷Ô ÁbÕ]∆+#·&É+ dü¬s’q $<Ûëq+. <˚e⁄&ÉT eTqπø+ yê>±›q+ #˚kÕ&√ dü$qj·T+>± Äj·Tq≈£î eTq+ >∑Ts¡TÔ #˚jÓTT#·TÃ. qeTà<ä–q <˚e⁄&Ó|ü&É÷ e÷≥ Ç∫à ‘·|æŒb˛j˚Tyê&ÉT ø±&ÉT. ˝Òø£ <ëìï HÓs¡y˚s¡Ã≈£î+&Ü eT<Ûä´˝ÀH˚ $&ç∫ô|fÒºyê&É÷ ø±&ÉT. nsTT‘˚ ‘·q Á|ü»\T Ä yê>±›Hê\qT C≤„|üø£+ #˚j·T&Üìï Çwüº|ü&É‘ê&ÉT. yêfi¯ófl C≤„|üø£+ #˚dæq|ü⁄&ÉT ‘·q yê>±›Hê\˙ï eTqdüT˝À ‘·\#·T≈£î+{≤&ÉT. Ç˝≤ m+<äT≈£î #˚j·TeT+≥THêï&É+fÒ ‘·q Á|ü»\ C≤„|üø±\qT ‘êC≤>± ñ+#ê\ì, yê] $XÊ«kÕìï ñJ®$+|üCÒj·÷\ì, yê] ìØø£åDqT qeq÷‘·q+>± #˚j·÷\ì Äj·Tq ñ<˚›X¯´+. <˚e⁄ì yêø£´+ Çe«ã&ç+~ Äj·Tq ø√dü+ ø±<äT, eTq ø√düy˚T. Äj·Tq ñ<˚›XÊ´\T e÷s¡e⁄. ‘·q Á|ü»\≈£î eT+∫ #˚j·÷\ì ñ<˚›•+∫q <˚e⁄&ÉT, <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&˚˝≤ eTq+ yê>±›Hê\T C≤„|üø£+ #˚j·Tqø£ÿs¡˝Ò<äT. Ä yê>±›Hê\qT eTq≈£î Ç∫Ã+~ m+<äTø£+fÒ eTq\qT ã\|üs#¡ &· ÜìøÏ, Ä<ä]+#·&Üìπø. ø±ãfÒº Äj·Tq‘√ ªª˙e⁄ Ç˝≤ nHêïe⁄ ø£<ë!µµ n+≥÷ eTq+ C≤„|üø£+ #˚j·÷\ì Ä•düTÔHêï&ÉT. ªªH˚qT ìX¯Ãj·TeTT>± ˙≈£î y˚T\T #˚j·TT<äTqTµµ nH˚ e÷≥ <˚e⁄ì ø£èbÕyêø±´\ìï{Ï kÕsê+X¯+. ªìX¯Ãj·TeTT>±µ nH˚ e÷≥qT Á|ü‘˚´ø£+>± >∑eTì+#·+&ç. Äj·Tq eTq≈£î y˚T\T #˚kÕÔ&ÉT. ì»yÓTÆq y˚T\T #˚kÕÔ&ÉT. XÊX¯«‘·yÓTÆq y˚T\T #˚kÕÔ&ÉT. nìï $<Ûë˝…’q y˚Tfi¯ófl nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. Äj·Tq eTq\qT eT+∫>± e÷s¡TkÕÔ&ÉT. nìï y˚Tfi¯fl ø£+fÒ Ç<˚ ñqï‘·yÓTÆq y˚T\T. eTq+ á ˝Àø£+˝À ñHêï, |üs¡˝Àø£|ü⁄ |ü]X¯ó<äT∆\qT #·÷dæqfÒ¢ #·÷kÕÔ&ÉT. n~ m+‘· >=|üŒy˚T\T! j˚TdüT‘√qT, düø£\ |ü]X¯ó<äT∆\‘√qT eTq+ ø£\dæ J$+#·&ÜìøÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ eTq\qT rdüTø=ì yÓfi≤Ô&ÉT. n~ nìï{Ïø£+fÒ n<äT“¤‘·yÓTÆq y˚T\T. á yê>±›q+ eTq Vü≤è<äj·÷˝À¢ ñ+fÒ @XÊe⁄˝≤ >±˙, eT¬se]˝≤ >±˙ uÛÑj·T|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. <˚e⁄&˚ eTq≈£î y˚T\T #˚ùd≥|ü⁄&ÉT

eTq jÓT&É\ ø°&ÉT »]–+#·>∑\ yê&Óe&ÉT? 157

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 29 ªªj˚TdüT ` Hê yÓ+ã&ç s¡+&ç. H˚qT $TeTTàqT eTqTwüß´\qT |ü≥Tº C≤\s¡T\qT>∑ #˚ôd<äqì yê]‘√ #Óô|ŒqTµµ e÷s¡Tÿ 1:17 j˚TdüTqT eTq+ yÓ+ã&çùdÔH˚ eTq Vü≤è<äj·Tyê+#Û· r], ì»+>± eTq ‘√{Ï eTqTwüß\≈£î Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq yês¡+>± ñ+{≤+. eTq+ j˚TdüT ø√dü+ eTqTwüß\qT |üfÒº C≤\s¡T\ e˝… ñ+&ç »j·T+ bı+~‘˚ m+‘· u≤>∑T+≥T+~! Ä‘·à\qT dü+bÕ~+#·&ÜìøÏ eTq J$‘ê\qT ‘ê´>∑+ #˚kÕÔ+. nsTT‘˚ eTq+ ˇø£s¡ø£yÓTÆq XÀ<Ûäq≈£î >∑T¬s’ j˚TdüT mqï&É÷ ñ|üjÓ÷–+#·ì |ü<ä∆‘·T\qT ñ|üjÓ÷–+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔ+. X¯Á‘·T$#˚à dü\Vü‰≈£î eTq+ ˝§+–b˛j·÷e÷, ˙fi¯fl˝À e\\T y˚dæ >±*+∫Hê ˇø£ÿ #˚|üqT ≈£L&Ü |ü≥Tºø√˝Ò+. á |üì˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ê\+fÒ eTq+ K∫Ñ·+>± j˚TdüTqT yÓ+ã&çd÷ü Ô Äj·Tq #˚dqæ fÒ¢ #˚j÷· *. Á|ü»˝À¢ >=|üŒ ÄdüøìÔÏ sπ ø¬ ‹Ô+#˚ |ü<‘∆ä T· \T, $H√<äu]ÑÛ ‘·yTÓ qÆ ø±s¡´Áø£e÷\T Ç˝≤+{Ïe˙ï j˚TdüT |ü<‹∆ä øÏ dü]‘·÷>∑T‘êj·÷? ndü\T á s√E˝À¢ eTq+ ñ|üjÓ÷–düTÔqï Ç˝≤+{Ï düTyês¡Ô |ü<ä∆‘·T\qT Á|üuÛÑTe⁄ ñ|üjÓ÷–+∫ Á|ü»\qT ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î Äø£]¸+#·T≈£î+{≤&Éì eTq+ }Væ≤+#·>\∑ e÷? düTyês¡Ô kÕ+Á|ü<ëj·T $s¡T<äy∆ TÓ qÆ á ø=‘·Ô |ü<‘∆ä T· \ eT÷\+>± ø£*π> Á|ü‹|òü\+ @$T{Ï? Ä eTVü‰~q+˝À j˚TdüT eTq ÁøÏj·T\≈£î ‘·–q J‘·+ Çyê«\qT≈£îqï|ü⁄&ÉT M{Ï eT÷\+>± ø£*π> Á|ü‹|òü\+ @$÷ ñ+&É<äT. eTq j·T»e÷qT&ÉT m˝≤ #˚kÕ&√ eTq+ ≈£L&Ü n˝≤π> uÀ<Ûä #˚j·÷*. n˝≤ #˚dæq|ü⁄&˚ Ä‘·à\T s¡øÏå+|üã&É‘êsTT. Á|üuÛÑTe⁄ uÀ~Û+∫q $XÊ«dü dü‘ê´H˚ï eTq+ uÀ~Û+#ê*. dü+|üPs¡íyÓTÆq, ñ∫‘·yÓTÆq ø£èbÕdüTyês¡ÔqT eTq+

Á|üø£{Ï+#ê*.Ä‘·à\qT |üfÒº e\ n<˚. Á|üuÛÑTe⁄˝≤π> eTè<äT‘·«+‘√q÷ <ÛÓ’s¡´+‘√q÷ Áù|eT‘√q÷ eTq+uÀ~Û+#ê*. e÷qe Vü≤è<äj·÷\qT Á|üuÛÑTe⁄ düìï~ÛøÏ q&ç|æ+#˚ $»j·T s¡Vü≤dü´+ Ç<˚. eTq+ ‘·|üŒìdü]>± <Ó’yê‘·à n_Ûùwø£+ ÁøÏ+<äH˚ |üì #˚j·÷*. |ü]X¯ó<ë∆‘·à $÷<äH˚ Ä<Ûës¡|&ü Ü*. Ä $<Û+ä >± ñ+fÒH˚ eTq+ eTqTwüß\qT |üfºÒ C≤\s¡Te˝… ñ+&É>∑\+. Äj·Tq≈£î eTT+<äT>± |üs¡T¬>‘·Ô≈£î+&Ü, Äj·Tq≈£î <ä÷s¡+>± yÓ[flb˛≈£î+&Ü, Äj·TqqT yÓ+ã&ç+#˚yês¡+>± ñ+{≤+. 158

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 30 ªªÇ~ yÓTT<ä\Tø=ì eTqTwü´≈£îe÷s¡T&ÉT düs¡«X¯≈£îÔì ≈£î&ç bÕs¡Ù«eTTq ≈£Ls¡TÃ+&ÉT≥j·TT, Äø±X¯ y˚T|ò÷ü s¡÷&ÛTÉ &Ó’ e#·TÃ≥j·TT $÷s¡T #·÷‘·Ts¡ì #Óô|ŒqT.µµ eT‘·ÔsTT 26:64

Á|üuÛÑTyê, ìqTï Væ≤+dædüTÔqïyê] eTT+<äT ˇø£ H˚s¡düTÔì˝≤ ì\ã&ç m+‘· Bq dæ‹ú ˝À ñHêïe⁄! nsTTq|üŒ{Ïø° ˙ $XÊ«dü H˚Á‘ê\T Á|üdTü ‘Ô · nee÷Hê\ìï{Ïø° ne‘·\ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À <ä÷s¡+>± ñqï eTVæ≤eTqT #·÷&É>∑\T>∑T‘·THêïsTT. ªªÇ~ yÓTT<ä\Tø=ì....µµ nì qTe⁄« |ü*øÏq e÷≥\T m+‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq$! Hê ù|<ä]ø£+˝Àq÷, Hê nHês√>∑´+˝Àq÷, Hê n|üì+<ä\˝Àq÷ H˚qT ≈£L&Ü ˙ |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq <ä÷s¡<äèwæºì nqTø£]kÕÔqT. ªªÇ~ yÓTT<ä\Tø=ì....µµ nì H˚qT ≈£L&Ü #Ó|ü⁄‘êqT. Ç˝≤ #Ó|æŒq düeTj·T+˝À qTe⁄« ã\V”≤q‘·≈£î ã<äT\T ã˝≤ìï, nee÷HêìøÏ ã<äT\T düeTdüÔ eTVæ≤eTqT, ùV≤fi¯q≈£î ã<äT\T düeTdüÔ Äsê<Û ä q qT ø£ * – ñHêïe⁄. ˙ dæ \ Te ÁX¯ e T\T, ˙ øÏ Ø ≥+ ˝Àì eTVæ≤eTø±+‘·T\qT @e÷Á‘·+ ‘·–Z+#·˝Òø£b˛j·÷sTT. ˙ eTTK+ $÷<ä }j·Tã&çq ñeTTà, Ä eTTK+˝Àì n+<ëìï @ e÷Á‘·+ bÕ&ÉT#˚j·T˝Òø£ b˛sTT+~. Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ ˙ ÁX¯eT\ ø±s¡D+>± qT$«+ø± ñqï‘·yÓTÆq kÕúHêìøÏ ôV≤∫Ã+#·ã&ç |òüTq‘·bı+<ëe⁄. ø±ã{Ϻ Á|üuÛÑTyê, ªªÇ~ yÓTT<ä\Tø=ì...µµ nH˚ e÷≥ <ë«sê H˚qT ≈£L&Ü >∑T+&Ó ìã“sêìï ‘Ó#T· Ã≈£î+{≤qT. Hê uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À bı+<äuÀj˚T $»jÓ÷‘ê‡Vü≤+˝À Á|üdüTÔ‘· Væ≤+dü\qT eTs¡∫b˛‘êqT. ˙ Áù|eT˝ÀìøÏ, ˙ düVü≤q+˝ÀìøÏ qqTï q&ç|+æ ∫ Hê≈£î düV‰ü j·T+ #ÓsTT´. ˙ HêeT+ ì$T‘·+Ô H˚qT m>∑‘ê[øÏ, ùV≤fi¯q≈£î >∑T¬s’q|ü&ÉT H˚qT ø£~*+#·ã&ÉqT. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\ >∑÷]à #ê˝≤

‘·≈î£ ÿe>±q÷ Hê≈£î ø£\>∑uÀj˚T eTVæ≤eTø£sy¡ TÓ qÆ uÛ$Ñ wü´‘·TÔ >∑÷]à Ç+ø± n~Ûø£+>±q÷ H˚qT ‘·\b˛kÕÔqT. ‘·«s¡˝ÀH˚ H˚qT ˙‘√ ñ+{≤qT. ˙ eTVæ≤eTqT ‘˚] #·÷kÕÔqT. ø±ã{Ϻ Ç|ü&ÉT H˚qT @ nee÷Hêìï |ü{Ϻ+#·Tø√qT. Hê Vü≤è<äj·T|ü⁄ ˝À‘·T˝À¢ ªªÇ~ yÓTT<ä\Tø=ì....µµ nH˚ e÷≥

#Ó|ü≈£î+≥÷ ñ+{≤qT.

159

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


y˚T 31 ªª˝Àø£eTT˝À $÷≈£î ÁX¯eT ø£\T>∑TqT. nsTTqqT <ÛÓ’s¡´eTT ‘Ó#·TÃø=qT&ç. H˚qT ˝Àø£eTTqT »sTT+∫j·TTHêïqT.µµ jÓ÷Vü‰qT 16:33 ÁX¯eT\T, Væ≤+dü\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑTe⁄ #Ó|æŒq e÷≥\T ì»yÓTÆq$. @ nqTe÷q+ ˝Ò≈£î+&Ü Ä ÁX¯eT˝À¢, Hê e+‘·T H˚qT nqTuÛÑ$+#ê*‡+<˚. H˚qT <Ûëq´+ Á‘=ø£ÿã&ÉT‘·Tqï ø£fi¯fl+˝À |ü&ÉT≈£îì ñHêïqT. Hê$÷<äT>± <ÛëHê´ìï q÷πsà ø=j·T´ yÓfi¯SÔ qqTï q\>=Z&ÉT‘·÷ ñ+~. Ä q÷πsà ø=j·T´ Á|üø£ÿq ô|≥ºã&Ü\ì, ˇø£ >√&É≈£î y˚˝≤&ÉBj·Tã&Ü\ì H˚qT ìØøÏå+#·&É+ ˝Ò<äT. H˚qT X¯Á‘·T<˚X+¯ ˝À ñqï düeTj·T+˝À düTK+, XÊ+‹ <=s¡ø±\ì m˝≤ Ä•+#·>\∑ qT? n<˚yTÓ HÆ ê Hê dü«+‘· Ç˝≤¢? #Ós˝¡ À ñqï|ü&ÉT dü+‘√wü+ nH˚~ <=s¡T≈£î‘·T+<ë? ns¡D´+˝À ñqï|ü&ÉT kÂø£sê´\ ø√dü+ yÓ<äT≈£î‘êe÷? á ˝Àø£+˝À ñ +&É>± Hê≈£î $ÁXÊ+‹ ˝Ò<äT. Ç~ eT+≥\T ø£≈£îÿ‘·÷ ñqï ñ≈£îÿø=*$T. düT‹Ô‘√ ìs¡+‘·s¡+ ø=≥ºã&ÉT‘·÷ ñHêïqT. Hê nqTuÛÑe+ n+‘ê Hê Á|üuÛÑTe⁄ #Ó|æŒqfÒ¢ ñ+~.

ªª<ÛÓ’s¡´eTT ‘Ó#·TÃø=qT&çµµ nì Äj·Tq Hê‘√ nHêï&ÉT. njÓ÷´! H˚qT ÁøÏ+<ä≈î£ Á‘√dæyj ˚ T· ã&É{≤ìøÏ yÓ+Á≥Tø£ yêdæ <ä÷s¡+˝ÀH˚ ñHêïqT. H˚qT $|üØ‘·+>± n\dæb˛sTT ñ+&É≥+ e\q Hê Ä‘·à ø£è•+∫b˛‘·÷ ñ+~. nsTT‘˚ H˚qT Ç˝≤+{Ï Ä˝À#·q\≈£î ‘êe⁄ Çe«≈£L&É<Tä . ªª<Ûs’Ó ´¡ eTT ‘Ó#·TÃø=qT&çµµ nì Á|üuÛÑTe⁄ #Ó|ü⁄‘·÷ ñ+fÒ Á≈£î+–b˛e&ÜìøÏ Hê¬ø+‘· <ÛÓ’s¡´+? qqTï Áb˛‘ê‡Vü≤|üs¡#·&ÜìøÏ Äj·Tq @+ #ÓãT‘·THêï&√ #·÷&É+&ç.

‘·q $»j·T+ >∑÷]à e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªªH˚qT ˝Àø£eTTqT »sTT+∫j·TTHêïqTµµ nì n+≥THêï&ÉT. Hê b˛sê≥+ ø£+fÒ Äj·Tq #˚dqæ b˛sê≥+ m+‘√ >=|üŒ~. s¡ø£Ô+ ø±sêÃ*‡q+‘·>± H˚qT Ç+ø± b˛sê&É˝Ò<äT. »sTT+#˚ $wüj·T+˝À H˚HÓ+<äT≈£î ìsêX¯|ü&Ü*? Hê ÁbÕDe÷, Ç˝≤ #·÷&ÉT. Hê X¯Á‘·Te⁄ ˇø£kÕ] ∫‘·T>Ô ± z&ç+#·ã&ܶ&TÉ . z≥$TbÕ˝…q’ X¯Á‘·Te⁄‘√ H˚ì|ü&ÉT j·TT<ä+∆ #˚dTü HÔ êïqT. z ˝Àø£e÷, j˚TdüT Ç|üŒ{Ïπø ˙ $÷<ä »j·T+ bı+<ë&ÉT. ‘·q ø£è|ü HêøÏe«&É+ <ë«sê, Hê˝À eT∞fl ìqTï z&çkÕÔ&ÉT. n+<äTe\¢H˚ H˚qT <ÛÓ’s¡´+ ‘Ó#·TÃø=ì ñHêïqT. »j·TXÊ*jÓÆTq Hê Á|üuÛÑTe⁄ >∑÷]à >±q+ #˚düTÔHêïqT. 160

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 1 ªª˙ ÄVü‰s¡eTTqT ˙fi¯fl $÷<ä y˚j·TTeTT. #ê˝≤ ~qeTT˝…’q ‘·s¡Tyê‘· n~ ˙≈£î ø£qã&ÉTqT.µµ Á|üdü+– 11:1

eTq+ #˚dæq eT+∫ |üqT\ìï{ÏøÏ yÓ+≥H˚ Á|ü‹|òü\+ e#ÓÃj·÷´\ì eTq+ m<äTs¡T#·÷&É≈£L&É<äT. @ düú˝≤˝À¢HÓ’‘˚ eTq≈£î yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+|ü⁄ edüTÔ+<√, @ eTqTwüß˝…’‘˚ eTq ø£cÕºìøÏ Ä\dü´+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‹|òü\+ Ç#˚ÃkÕÔs√, Ä düú˝≤˝À¢H˚, Ä eTqTwüß\ eT<Û´ä H˚ eTq+ eT+∫ |üqT\T #˚j÷· \ì –]^düT≈£îì ñ+&É≈L£ &É<Tä .

ˇø£ áõ|ü⁄º <˚oj·TT&ÉT (◊>∑T|”Ôj·TT&ÉT) ‘·q $‘·ÔHê\qT HÓ’\T q~ ˙fi¯fl$÷<ä »˝Ò¢kÕÔ&ÉT. n~ X¯ó<ä∆ <ä+&É>∑e÷*q |üì˝≤ nì|ædüTÔ+~ eTq≈£î. nsTT‘˚ ‘·–q düeTj·T+˝À, q~˝À ˙fi¯ófl Ç+øÏb˛sTTq|ü⁄&ÉT <ëì n&ÉT>∑Tq ñqï kÕs¡e+‘·yÓTÆq ãTs¡<ä˝À Ä $‘·ÔHê\T ~–b˛sTT $kÕÔs¡yÓTÆq |ü+≥ |ü+&ÉT‘·T+~. á s√E eTq+ ø£è‘·»„‘· ˝Òìyê]øÏ, <äTwüß\º ≈£î y˚T\T #˚<ë›+. eTq e÷≥*ï ˝…øÿ£ #˚jT· ì yê]øÏ, yÓTT+&çyê]øÏ eT+∫e÷≥\T #Ó|æŒ #·÷<ë›+. yê]˝À ñqï kÕs¡e+‘·yÓTÆq uÛÑ÷$T ãVüQXÊ ãj·T≥≈£î ø£qã&É≈£î+&Ü ñ+<˚yÓ÷. Á|üuÛÑTe⁄˝À eTq Á|üj·÷dü m|ü&É÷ e´s¡∆+ ø±<äT.

eTq ÄVü‰s¡+ ˙fi¯fl MT<ä y˚j·T&Éy˚T eTq |üì. ªªn~ ˙≈£î ø£qã&ÉTqTµµ nH˚ yê>±›Hêìï HÓs¡y˚πsà |üì <˚e⁄ì<˚. Äj·Tq ‘êqT #˚dæq yê>±›Hêìï ‘·|æŒb˛j˚Tyê&ÉT ø±&ÉT. eTq H√{Ï‘√ |ü*øÏq <˚e⁄ì eT+∫ e÷≥\T ÄVü‰s¡+ ˝≤+{Ï$. yê{Ïì eTq+ Á|ü»\‘√ |ü*øÏq|ü⁄&ÉT eTq ÄVü‰sêìï ˙fi¯fl MT<ä y˚dæqfÒº. Ä eT+∫ e÷≥\T m|üŒ{Ϭø’Hê |òü*kÕÔsTT. J$kÕÔsTT. n$ eT∞fl <=s¡T≈£î‘êsTT. eTqπø <=s¡T≈£î‘êsTT. ãVüQXÊ á s√CÒ ø±ø£b˛e#·TÃ. ø±˙ @<√ ˇø£ s√E eTq+ $‹Ôq $‘·ÔHê\≈£î ‘·–q |ü+≥ ‘·|üŒø£ ø√kÕÔeTT. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT eTq+ düVü≤Hêìï ø£*– ñ+&Ü*. m+<äTø£+fÒ Á|üuÛÑTe⁄≈£L&Ü n<˚ |üì #˚düTÔHêï&ÉT. n+<äT#˚‘·H˚ ªª#ê˝≤ ~qeTT˝…’q ‘·s¡Tyê‘· n~ ˙≈£î ø£qã&ÉTqTµµ nì eTT+<˚ #ÓbÕŒ&ÉT. ª#ê˝≤ ~qeTT\Tµ nH˚~ ø=ìï kÕs¡T¢ HÓ\\T, dü+e‘·‡sê\T <ë{Ïb˛e#·TÃ. nsTTHê <˚e⁄ì e÷≥ ì\ø£&É>± ñ+≥T+~. Äj·Tq #Ó|æŒq~ »]– rs¡T‘·T+~. ø±ã{Ϻ ª˙ ÄVü‰s¡eTTqT ˙fi¯fl MT<ä y˚j·TTeTTµ nqï Ä»„qT eTq+ bÕ{Ï+∫ #·÷<ë›+. Ä |üì á s√CÒ #˚<ë›+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 161


pHé 2 ªªyê] ø±&ç Áe÷qT ˙ $÷<ä Çø£ yÓ÷|ü≈î£ +&É H˚qT <ëì $s¡T>∑>=≥Tº<Tä qT. yê] ø£≥q¢ T H˚qT ‘Ó+|ü⁄<Tä qT.µµ qVüAeTT 1:13

Äj·Tq Á|ü»\qT ø=+‘·ø±\+ bÕ≥T q\>∑>=≥º&ÜìøÏ nwüO¸Øj·TT\T <˚e⁄ì nqTeT‹ bı+<ës¡T. nsTT‘˚ ˇø£ düeTj·T+ e∫Ãq|ü⁄&ÉT yê] X¯øÏÔ, n~Ûø±sê\T ≈£L*b˛j·÷sTT. n˝≤π> Á|üdüTÔ‘·+ m+‘√eT+~ kÕ‘êqT ã+<Ûäø±\˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡T. yês¡T kÕ‘êqT ø±&ç ÁøÏ+<ä q*–b˛‘·÷ ñHêïs¡T. ªªyê] ø±&ç Áe÷qT ˙ $÷<ä Çø£ yÓ÷|ü≈£î+&É H˚qT <ëì $s¡T>∑>=≥Tº<äTqT. yê] ø£≥¢qT H˚qT ‘Ó+|ü⁄<äTqTµµ nqï <˚e⁄ì e÷≥\T Ç˝≤ q*–b˛‘·Tqïyê] <ä>∑Zs¡≈£î #˚]‘˚ m+‘· u≤>∑T+≥T+~. #· ÷ &É + &ç ! <˚ e ⁄&É T Ç|ü  &˚ $&É T <ä \ ø£ \ T>∑ C Ò k ÕÔ q ì yê>±› q + #˚düTÔHêï&ÉT.(for NOW will I break his yoke) ªªyê] ø±&ç Áe÷qT ˙ $÷<ä Çø£ yÓ÷|ü≈£î+&É H˚qT <ëìì $s¡T>∑>=≥Tº<äTqT. yê] ø£≥¢qT H˚qT ‘Ó+|ü⁄<äTqTµµ ‘·«s¡>± ˙≈£î $&ÉT<ä\ ø£\>±\+fÒ á yê>±›Hêìï qTe⁄« qe÷à*. ˙ qeTàø£+ ã{Ϻ Ä $&ÉT<ä\ ˙≈£î Ç|ü&˚ ø£\T>∑T‘·T+~. <˚e⁄&ÉT Ç|ü&˚ $&ÉT<ä\ ø£\T>∑CÒkÕÔq+≥T+fÒ ªπs|ü⁄µ nH˚ e÷≥ ˙‘√ mes¡÷ |ü\ø£≈£î+<äTs¡T >±ø£! Ç+ø± #·÷&É+&ç! <˚e⁄&ÉT ø£\T>∑CÒkÕÔqqï $&ÉT<ä\ dü+|üPs¡íyÓTÆq~. ˙ $÷<äqTqï ø±&ç Áe÷qT ‘=\–+#·ã&É≥y˚T ø±<äT, X¯Á‘·Te⁄ ˙ $÷<ä <ëìï eT∞fl m|üŒ{Ïø° yÓ÷|ü≈£î+&Ü Ä ø±&ç Áe÷qTqT $s¡>=ZfÒºkÕÔq+≥THêï&ÉT. ˙ ø£≥T¢ $|üŒã&É≥y˚T ø±<äT, n$ Á‘Ó+∫y˚j·Tã&É‘êsTT. <˚e⁄ì >=|üŒ X¯øÏÔ Çø£ÿ&É Á|ü‘´· ø£+å >± ø£fifl¯ ≈î£ ø£{qºÏ ≥Tº ø£qã&ÉT‘·T+~. ìqTï u≤~Û+#˚ ˙ X¯Á‘·Te⁄ eT∞fl m|üŒ{Ïø° ˙ <ä>∑Zs¡≈£î sê≈£î+&Ü #˚kÕÔqì <˚e⁄&ÉT yê>±›q+ #˚düTÔHêï&ÉT. X¯Á‘·Te⁄ ˙ $÷<ä yÓ÷bÕ\qT≈£îqï ø±&ç Áe÷qT $s¡>=Z≥ºã&ÉT‘·T+~. eT∞fl <ëì ãs¡Te⁄ #˚‘· ˙ yÓT&É e+–b˛≈£î+&Ü #˚kÕÔ&Üj·Tq. X¯Á‘·Te⁄ ‘Ó∫Ãq ô|<ä› ô|<ä› ‘êfi¯flqT eTTø£ÿ eTTø£ÿ\T #˚ùdkÕÔ&ÉT <˚e⁄&ÉT. n$ ìqTï m|üŒ{Ïø° ã+~Û+#·˝Òe⁄. ÄVü‰! m+‘· u≤>∑T+~! j˚TdüTqT qeTTàø√e&É+ n+fÒ dü+|üPs¡yí TÓ qÆ , XÊX¯«‘·yTÓ qÆ ùd«#êä kÕ«‘·+Á‘ê´\T bı+<ä&yÉ T˚ ø£<ë! ªª≈£îe÷s¡T&ÉT $TeTTàqT dü«‘·+Á‘·T\qT>± #˚dqæ jÓT&É\ ì»eTT>± $÷s¡T dü«‘·+Á‘·T˝…’ j·TT+<äTs¡T.µµ Á|üuÛÑTyê, #Ós¡˝À ñqï ˙ yê]ì ˙ e÷≥ #=|ü⁄Œq $&ÉT<ä\ #˚j·TT≥≈£î ‘·«s¡>± s¡eTTà. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 162


pHé 3 ªªÁ|üuÛÑTe>∑T jÓT¨yêj˚T Hê≈£î ã\eTT. Äj·Tq Hê ø±fi¯flqT ˝Ò&ç ø±fi¯fle˝… #˚j·TTqT. ñqï‘· düú\eTT\ $÷<ä Äj·Tq qqTï q&Ée#˚j·TTqT.µµ Vü≤ã≈£Lÿ≈£î 3:19

<Ó’e»qTì˝À ñqï á >=|üŒ qeTàø£+ <˚e⁄ì yê>±›q+‘√ düe÷q+. ndü\T n˝≤+{Ï qeTàø±ìï ø£*Œ+#·&Éy˚T <˚e⁄ì yê>±›Hê\ yÓqTø£ ñqï ñ<˚›X¯´+. Çø£ÿ&É Á|üeø£ÔjÓÆTq Vü≤ã≈£Lÿ≈£î ñqï‘·yÓTÆq Äosê«<ë\ •Ks¡+ ô|’qT+&ç <ës¡TDyÓTÆq qcÕº\ ˝Àj·T˝ÀìøÏ, ù|<ä]ø£+˝ÀìøÏ ~–b˛e\dæ e∫Ã+~. nsTT‘˚ n˝≤ ~π>≥|ü⁄&ÉT Ä‘·ì ø±\T C≤s¡≈î£ +&Ü <˚e⁄&ÉT ø±bÕ&Ü&ÉT. n‘·ì ø±fi¯flqT ˝Ò&ç ø±fi¯fl˝≤ #˚kÕ&ÉT. nsTT‘˚ ø=+‘·ùd|ü{ÏøÏ eT∞fl |òüTs¡¸D≤ •Ksê\≈£î mø£ÿeTHêï&ÉT. Á|üeø£Ô <ëìøÏ ≈£L&Ü »&Ée˝Ò<äT. ø£s¡≈£î |üs¡«‘ê\qT mø£ÿ&Üì¬ø’Hê ~>∑&Üì¬ø’Hê n‘·&ÉT düs¡«dæ<ä∆+>± ñHêï&ÉT. ø±s¡D+ <˚e⁄&É‘·ì ø±fi¯flqT ˝Ò&ç ø±fi¯fle˝… #˚kÕ&ÉT. <˚e⁄&É‘·ìøÏ ã˝≤ìï Ç#êÃ&ÉT. ø±<äT ø±<äT, <˚e⁄&˚ n‘·ìøÏ ã\+>± ñHêï&ÉT. Ç~ Ä˝À∫+#êsê? düs¡«X¯≈£îÔ&Ó’q <˚e⁄&˚ eTq≈£î ã\+>± ñ+fÒ n~ m˝≤ ñ+≥T+~! Bìï >∑eTì+#·+&ç. <˚e⁄&É‘·ì bÕ<ë\qT ã+&ÉMT<ä dæús¡|ü]#ê&ÉT. ˝Òfi¯ófl |üs¡«‘ê\MT<ä ø£s¡≈£î ã+&É\$÷<ä >∑+‘·T\T y˚ùd≥|ü⁄&ÉT m|ü&É÷ yê{Ï ø±fi¯ófl C≤s¡e⁄. <˚e⁄&ÉT eTq\qT n‹ øÏ¢wüºyÓTÆq u≤<Ûä´‘·\ e÷s¡Z+˝À q&ç|æ+#˚≥|ü⁄&ÉT eTq bÕ<ë\T C≤s¡≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢, n$ u…Dø£≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢ ‘·q ø£è|üqT nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. dü÷~>± yÓTTq\T <˚*q sêfi¯fl$÷<ä q&Ée{≤ìøÏ nqT≈£L\+>± eTq bÕ<ë\qT nj·Tq ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔ&ÉT >±ã{Ϻ eTq+ @ uÛj Ñ T· + ˝Ò≈î£ +&Ü Ä&ÉT‘·÷ bÕ&ÉT‘·÷ Ä ø£s≈¡ î£ ã+&É\MT<ä q&Éee#·TÃ. nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ y˚s¡T>± ñ+&ç eTq+ n˝≤ q&çùdÔ q•+∫b˛‘ê+.

@<√ ˇø£s√E <˚e⁄&ÉT eTq\qT ñqï‘·yÓTÆq ÁbÕ+‘ê˝À¢ q&Ée&ÜìøÏ |æ\TkÕÔ&ÉT. m‘·TÔ>± ñqï Ä ÁbÕ+‘ê\≈£î eTq+ m≈£îÿ‘ê+. eTVæ≤eT Je⁄\+‘ê ≈£L&ÉT≈£îH˚ ñqï‘· ÁbÕ+‘ê\T >∑\ <˚e⁄ì |üs«¡ ‘êìï ≈£L&Ü m≈£îÿ‘ê+. ÄVü‰! $XÊ«dü|ü⁄ bÕ<ë˝Ò ì»yÓTÆq bÕ<ë\T ø£<ë! Ä

bÕ<ë\‘√ ñ<äj·T ø±\|ü⁄ ˝Ò&ç e˝… ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ¬>+‘·T\T y˚dü÷Ô <˚e⁄ì |üs¡«‘êìøÏ møÏÿ yÓfi≤›+. 163

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 4 ªªH˚qT ìj·T$T+|üuÀe⁄ ~qeTT sê>± yês¡T Hêyê¬s’ Hê dü«ø°j·T dü+bÕ<ä´yÓTj Æ T· T+<äTs¡T— ‘·+Á&ç ‘·qTï ùd$+#·T ≈£îe÷s¡Tì ø£ìø£]+#·Tq≥Tº H˚qT yê]ì ø£ìø£]+‘·Tqì ôd’q´eTT\≈£î n~Û|ü‹jÓÆTq jÓT¨yê ôd\$#·TÃ#·THêï&ÉT.µµ eT˝≤ø° 3:17

ˇø£ s√E sêuÀ‘·Tqï~. Ä s√Eq eTVü‰ >=|üŒsêC…’q j˚TdüT •s¡düT‡q ñqï øÏØ≥+ô|’ mìï s¡‘êï\THêïjÓ÷ ˝…øÏÿ+#·ã&É‘êsTT. ‘·+Á&ç ‘·q≈£î n|üŒ–+∫qyês¡+‘ê Ä ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ e#êÃsê, ˝Ò<ë nì #·÷düT≈£î+{≤&Üj·Tq. Hê ÁbÕDe÷, qTe⁄« j˚TdüT øÏØ≥+˝Àì $\TyÓ’q s¡‘êï˝À¢ì ˇø£ s¡‘·ï+>± ñ+{≤yê? Äj·Tq ˙≈£î $\TyÓ’qyêì>± ñ+fÒ qTe⁄« ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î $\TyÓ’qyêì>± ñ+{≤e⁄. á s√E Äj·Tq ˙ yêì>± ñ+fÒ Äj·Tq ìj·T$T+∫q ~q+˝À qTe⁄« ≈£L&Ü Äj·Tq yêì>± ñ+{≤e⁄. Á|üeø£ÔjÓÆTq eT˝≤ø° ~Hê˝À¢ <˚e⁄ì #˚‘· @s¡Œs¡#·ã&çq Á|ü»\ dü+uÛ≤wüD\T <˚e⁄ìπø m+‘√ ÄdüøÔÏ ø£*–+#˚$>± ñ+&˚e≥. n+<äT#˚‘· Äj·Tq Ä dü+uÛ≤wüD\qT m+‘√ C≤Á>∑‘·Ô>± $H˚yê&É≥. Ä dü+uÛ≤wüD\T Äj·Tq m+‘·>± Çwüº|ü&˚yê&É+fÒ yê≥ìï{Ï˙ Äj·Tq Á>∑+<Ûädüú+ #˚sTT+#˚yê&É≥. n˝≤ Áyêj·Tã&çq Á>∑+<Ûë\˙ï Äj·Tq Á>∑+<Ûë\j·T+˝À uÛÑÁ<ä+ #˚sTT+#ê&ÉT. yê] dü+uÛ≤wüD\qT ã{Ϻ dü+‘√wü|&ü ܶ&+É fÒ, yê]ì ã{Ϻ ≈£L&Ü dü+‘√wü|&ü ܶ&qÉ ïe÷≥. Hê ÁbÕDe÷ ø=+#Ó+ Ä–, á Á|üX¯ï y˚düTø√. j˚TdüT Hê dü+uÛ≤wüD\qT $+≥Tqï|ü⁄&ÉT yê{Ïì ã{Ϻ dü+‘√wædüTÔHêï&Ü? Ä dü+uÛ≤wüD <˚e⁄ì eTVæ≤e÷s¡∆+>± ñ+≥T+<ë? k˛<äs¡ $XÊ«düT\≈£î Äràj·T πøåe÷_Ûeè~∆ ø£*–+#˚~>± ñ+≥T+<ë? Hê ÁbÕDe÷, ì»+ #Ó|ü. ˙ dü+uÛ≤wüD\T m˝≤ ñ+≥THêïsTT? j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ øÏØ≥+˝À s¡‘êï\T>± ñ+&É{≤ìøÏ Çe«ã&çq ns¡Ω‘· <ë«sê Bq <ä]Á<äT\yÓTÆq eTq≈£î m+‘· |òüTq‘· nqTÁ>∑Væ≤+#·ã&ç+~! |ü]X¯ó<äT∆\+<ä]ø° Ç˝≤+{Ï |òüTq‘· ø£\T>∑T‘·T+~. yês¡T Hêyês¡ì j˚TdüT eTq >∑÷]à #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT. Ç|ü&˚ ø±<äT ì‘·´J$‘·+˝À ≈£L&Ü Hêyê¬s’j·TT+{≤s¡ì #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT.

Äj·Tq eTq\qT ø=Hêï&ÉT (bought us).. eTq\qT yÓ<äøÏ ø£qT>=Hêï&ÉT (sought us). eTq\qT ‘·q sê»´+˝À #˚s¡TÃø=Hêï&ÉT (brought us in). eTq+ ‘·q dü«s¡÷|ü+˝ÀìøÏ e÷πs˝≤ #Ó≈£îÿø=Hêï&ÉT (wrought us).. eTq+ Äj·Tq |üPs¡íX¯øÏÔ‘√ (might),, Äj·Tq <ë«sê, Äj·Tq ø=s¡≈£î Äràj·T b˛sê≥+ (fought) #˚j·÷\+≥THêï&ÉT. 164

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 5 ªªjÓT¨yê ◊>∑T|”Ôj·TT\qT ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT y˚s¡T|üs¡#·Tqì $÷≈£î ‘Ó*j·Tã&ÉTq≥T¢, eTqTwüß´\ $÷<ä >±ì »+‘·Te⁄\ $÷<ä >±ì ÇÁXÊj˚T©j·TT\˝À me]$÷<äHÓ’qqT ˇø£ ≈£îø£ÿj·TT ‘·q Hê\Tø£ Ä&ç+#·<äT.µµ ìs¡ZeT 11:7

@$T{°? ≈£îø£ÿ\ Hê\Tø£\qT ≈£L&Ü <˚e⁄&ÉT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T‘ê&Ü? ‘·q _&ɶ\ $÷<ä >±˙, yê] »+‘·Te⁄\ $÷<ä >±˙ ˇø£ÿ }s¡≈£îø£ÿ ≈£L&Ü yÓTTs¡>∑≈£î+&Ü Äj·Tq #˚kÕÔ&Ü? ne⁄qT, n˝≤ #˚kÕ&ÉT ≈£L&Ü. ˇø£ÿ ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X|¯ ⁄ü ≈£îø£ÿ ≈£L&Ü ÇÁXÊj˚T©j·TT\ >=i…\¿ eT+<ä˝À <˚ì $÷<ë yÓTTs¡>≈∑ î£ +&Ü <˚e⁄&ÉT n&ÉT¶≈£îHêï&ÉT. <˚e⁄&ÉT ≈£îø£ÿ\qT ìX¯Ùã∆+>± ñ+#·T‘ê&Ü? ≈£îø£ÿ˝≤¢+{Ï eTqTwüß\ H√fi¯ófl eT÷kÕÔ&Ü? qs¡ø£|ü⁄ <ë«s¡+ <ä>∑Zs¡Tqï Ä ô|<ä› ≈£îø£ÿqT ≈£L&Ü yÓTTs¡>∑≈£î+&Ü #˚kÕÔ&Ü? n˝≤¬>’‘˚ @e÷Á‘·+ uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü eTq <ë]˝À eTq+ b˛<ë+. ˇø£y˚fi¯ ≈£îø£ÿ ‘·q Hê\Tø£qT Ä&ç+#·&ÜìøÏ Äj·Tq nqTeT‹ Ç∫ÃHê, <ëì |üfifl¯ qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·>\∑ &ÉT. ≈£îø£ÿ\T ns¡∫ eTq*ï uÛÑj·Tô|≥º>∑\y˚yÓ÷ >±˙, eTq≈£î m˝≤+{Ï Vü‰˙ ‘·\ô|≥º≈£î+&Ü #˚kÕÔ&Üj·Tq. <˚e⁄&ç#˚à uÛÑÁ<ä‘· m+‘· u≤>∑T+≥T+~! X¯Á‘·Te⁄\ eT<Ûä´˝ÀH˚ dü+#·]+∫Hê yê] #˚‘· Vü‰ì bı+<ä≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤ <˚e⁄&ÉT yê] H√fi¯ófl eT÷sTT+#ê&Éì, yês¡T eTq‘√ düe÷<Ûëq+>± ñ+&˚˝≤ Äj·TH˚ #˚kÕ&Éì ‘Ó\TdüTø√e&É+ m+‘· dü+‘√wü+>± ñ+≥T+~! dæ+Vü‰\ uÀqT˝À <ëìj˚T\T πøåeT+>± ñqï≥Tº X¯Á‘·Te⁄\ eT<Ûä´˝À eTq+ m˝≤+{Ï Vü‰˙ bı+<ä≈£î+&Ü ñ+{≤+. ÄVü‰! Á|üuÛÑTe⁄ ÇÁXÊj˚T©j·TT\ >∑÷]à |ü*øÏq e÷≥ á s√E Hê $wüj·T+˝À ≈£L&Ü ì»+ nsTT‘˚ m+‘· u≤>∑T+≥T+~! Ä ≈£îø£ÿ qqTï uÛÑj·Tô|&ÉT‘·T+<ë? Hê Á|üuÛÑTe⁄≈£î Ä $wüj·T+ |òæsê´<äT #˚kÕÔqT. ªÁ|üuÛÑTyê Ä ≈£îø£ÿ Hê e÷≥\≈£î »&Ée&É+ ˝Ò<äT. ˙ X¯øÏÔ>∑\ e÷≥\‘√ >∑~›+#·T. n~ ‘√ø£ eTT&ÉT#·Tø=ì }s¡T≈£î+≥T+~. Hê≈£î XÊ+‹ì nqTÁ>∑Væ≤+#·T. Hê <˚yê ˙

Vü≤düÔ+ Hê jÓT&É\ Á|ü‘˚´ø£ ø±sê´\T #˚j·T&É+ qqTï #·÷&É˙. ˙ ø£è|ü <ë«sê H˚qT uÛÑÁ<ä|üs¡#·ã&ç uÛÑøÏÔV”≤qT\qT+&ç H˚qT y˚s¡T|üs¡#·ã&ܶqì ns¡∆+ #˚düT≈£îH˚˝≤ #ÓsTT´. 165

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 6 ªªjÓT¨yê Hê $qï|üeTT Ä\øÏ+∫j·TTHêï&ÉT. jÓT¨yê Hê ÁbÕs¡∆qq+^ø£]+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 6:9 á yêø£´+˝Àì nqTuÛÑe+ Hê<˚. <˚e⁄&ÉT j·T<Ûës¡∆e+‘·T&Éì Hê Vü≤è<äj·T+˝À eTTÁ<äy˚düT≈£îHêïqT. #Ó|üŒ˝Òqìï kÕs¡T¢ <˚e⁄&ÉT ‘·q ùde≈£îì ÁbÕs¡∆q\≈£î n<äT“¤‘·Ø‹˝À »yê_#êÃ&ÉT. ne⁄qT Á|üdüTÔ‘·+ H˚qT #˚düTÔqï $C≤„|üq\qT ≈£L&Ü Ä\øÏdüTÔHêï&ÉT. HêqT+&ç Äj·Tq ‘·q #Óe⁄\qT ‹|üø√e&É+ ˝Ò<äT. Äj·Tq n<äT“¤‘· HêeT+ düTÔ‹+#·ã&ÉTqT >±ø£! ø°s¡ÔHêø±s¡Tì Vü≤è<äj·T+˝À ìøÏå|üÔyÓTÆ ñqï >=|üŒ qeTàø£+ Hê˝À ≈£L&Ü ñ+~. ªªjÓT¨yê Hê ÁbÕs¡úq n+^ø£]+#·TqT.µµ nì <ëM<äT ìX¯Ãj·T+>± |ü\T≈£î‘·THêï&ÉT. Hê $XÊ«dü Vü≤düÔ+‘√ Ä qeTàø±ìï H˚qT |ü≥Tº≈£î+{≤qT. ne⁄qT, Äj·Tq <ëìì n+^ø£]kÕÔ&ÉT. <ëì $wüj·T+ Ä˝À∫kÕÔ&ÉT. Äj·Tq $<Ûëq+˝À, Äj·Tq Áù|eT |üPs¡«ø£yÓTÆq C≤„q+ #=|üq Hê≈£î eT+∫~ nì Äj·Tq≈£î nì|æ+∫q düeTj·T+˝À Hê≈£î ø±e\dæq~ nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. Hê Bq ÁbÕs¡∆qqT <√dæ*˝À |ü≥Tºø=ì eTVü‰ sêE <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤ÔqT. Äj·Tq Hê ÁbÕs¡q∆ Ä\øÏkÕÔ&TÉ . ø£èbÕdüV≤æ ‘·+>± Hê eTq$ì n+^ø£]kÕÔ&TÉ . Hê X¯Á‘·Te⁄˝…‘’ ˚ Hê ø£˙ï{Ï ÁbÕs¡∆q\qT yÓøÏÿ]kÕÔs¡T. Hê <˚e⁄&ÉT m|ü&É÷ n˝≤ #˚j·T&ÉT >±˙, yê{Ïì $ì »yê_kÕÔ&ÉT. Äj·Tq Hê ÁbÕs¡∆q\qT ‘·q #Óe⁄\‘√ $ì, Vü≤è<äj·T+˝À <ë#·T≈£î+{≤&ÉT.

Hê˝≤+{Ï Bq bÕ|æ ÁbÕs¡q∆ ≈£î m+‘· eT+∫ »yêãT <=s¡T≈£î‘·T+~! eTq+ j˚TdüTqT n+^ø£]ùdÔ, |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&ç eTq\qT, eTq ÁbÕs¡∆q\qT ‘·q ≈£îe÷s¡Tì ã{Ϻ n+^ø£]kÕÔ&ÉT. Äj·Tq Á|æj·TyÓTÆq HêeT+ düTÔ‹+#·ã&ÉTqT >±ø£! Ä HêeT+ eTq ÁbÕs¡∆q\ $÷<ä ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä y˚dæq|ü⁄&ÉT n$ ã+>±s¡T dæ+Vü≤<ë«sê\qT ≈£L&Ü <ë{Ï ‘·+Á&ç düìï~ÛøÏ #˚sT¡ ≈£î+{≤sTT. Á|üuTÑÛ yê, qTe⁄« Hê ÁbÕs¡q∆ \ìï+{Ï˙ Ä\øÏ+∫ n+^ø£]kÕÔe⁄ ø±ã{Ϻ ˙ düìï~Û˝À H˚qT m˝≤ ÁbÕ]∆+#ê˝À Hê≈£î H˚]Œ+#·T. 166

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 7 ªªH˚qT yê{ÏøÏ ì‘·´ JeeTT ì#·TÃ#·THêïqT >∑qTø£ n$ mqï{Ï ø Ï ì q•+|ü e ⁄, me&É T qT yê{Ï ì Hê #˚ ‹ ˝ÀqT+&ç n|üVü≤]+|ü&ÉT.µµ jÓ÷Vü‰qT 10:28 ª|ü]X¯ó<äT∆\ XÊX¯«‘· s¡ø£åDµ nH˚ dæ<ë∆+‘· dü‘·´+˝À eTq+ $XÊ«dü+ ñ+#·T‘·THêï+. m+<äTø£+fÒ yÓTT<ä{>Ï ±: yês¡T Áø°dTü ˝Ô À ñHêïs¡T. yês¡T s¡ø$Ô£ T∫à ø=qã&çqyê¬s’ Áø°dTü ≈Ô î£ ‘·+Á&ç <ë«sê nqTÁ>∑V≤æ +#·ã&çq >=i…\¿ T >∑qTø£ yê]˝À ˇø£ÿ]ì ≈£L&Ü j˚TdüT b˛>=≥Tºø√&ÉT. ¬s+&Ée~>±: Äj·Tq ‘·q |ü]X¯ó<äT∆\≈£î ì‘·´JyêìïdüTÔHêï&ÉT. ì‘·´J$‘·+ n+fÒ n~ ì»+>± ì‘·´yÓTÆq<˚. Ä J$‘êìøÏ eTT–+|ü⁄ n+≥÷ ñ+&É<Tä . qs¡ø±ìøÏ, |üs˝¡ Àø±ìøÏ, <˚e⁄ìøÏ n+‘·+ ñ+fÒ… ‘·|Œü Ä ì‘·´J$‘êìøÏ n+‘·+ ñ+&É<Tä . Äràj·T J$‘êìøÏ eTs¡D+ n+≥÷ ñ+fÒ n~ ì‘·´J$‘·yT˚ ø±<ädü\T. n~ ‘ê‘êÿ*ø£yÓTÆq J$‘·y˚T ne⁄‘·T+~. ø±ì Á|üuÛÑTe⁄ ì‘·´Je+ >∑÷]à e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. ø±ã{Ϻ Äràj·T J$‘êìøÏ ˇø£ eTT–+|ü⁄ n+≥÷ ñ+&É<äT. eTq <Ûë´q yêø±´ìï >∑eTì+#·+&ç. n+<äT˝À Á|üuÛÑTe⁄ Ç+ø± Ç˝≤ #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT. ªªn$ mqï{ÏøÏì q•+|üe⁄.µµ uÛ≤wü˝Àì e÷≥\≈£î ns¡∆+ ñqï+‘·ø±\+ $XÊ«düT\≈£î HêX¯q+ nH˚~ ø£\>∑<qä ï $wüjT· + á yêø£´uÛ≤>∑+ s¡÷&Ûç |üs¡TdüTÔ+~. n‹ yÓTT+&ç<Ó’q n$XÊ«dü+ ≈£L&Ü á yêø£´+˝Àì nsê∆ìï e÷s¡Ã˝Ò<Tä . á $wüj÷· ìï dü+|üPs¡+í >± #Ó|Œü &ÜìøÏ Äj·Tq Á|üø{£ +Ï ∫q<˚$T≥+fÒ ` ‘·q Á|ü»\T Äj·Tq #˚‹˝À ñHêïs¡T. Äj·Tq #˚‹˝ÀqT+&ç yê]ì

˝≤–y˚jT· &ÜìøÏ e#˚à X¯Á‘·Te⁄\q+<ä]˙ Äj·Tq Á‹|æŒø=&É‘ê&ÉT. ∫e]øÏ qs¡ø£|ü⁄ ˙#·T&Ó’q kÕ‘êqT≈£î ≈£L&Ü Äj·Tq #˚‹qT+&ç yê]ì n|üVü≤]+#·&É+ nH˚~ nkÕ<Ûä´yÓTÆq |üì. düs¡«X¯≈£îÔ&Ó’q s¡ø£å≈£îì #˚‹˝À ñqï eTq+ m+‘√ uÛÑÁ<ä+>± ñ+{≤+. X¯Øs¡ dü+ã+<ÛäyÓTÆq uÛÑj·÷ìï, X¯Øs¡ dü+ã+<ÛäyÓTÆq qeTàø±ìï ≈£L&Ü eTq+ $dü]®+#ê*. eTq $yÓ÷#·≈£îì #˚‘·T˝À¢ Á|üXÊ+‘·+>± $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê*. 167

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 8 ªª$÷˝À meì¬ø’qqT C≤„qeTT ø=<äTe>± ñqï jÓT&É\ n‘·&ÉT <˚e⁄ì n&ÉT>∑e˝…qT, n|ü&É~ n‘·ìøÏ nqTÁ>∑Væ≤+|üã&ÉTqT. Äj·Tq meìì >∑~›+|üø£ n+<ä]øÏì <Ûësêfi¯eTT>∑ <äj·T#˚j·TTyê&ÉT.µµ j·÷ø√ãT 1:5 ªª$÷˝À meì¬øq’ qT C≤„qeTT ø=<äTe>± ñqï jÓT&É\...µµ nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. ªø=<äTe>± ñqï jÓT&É\µ @$T{Ï? ì»+>±H˚ C≤„q+ ø=<äTe>± ñ+~. Hêπø+ ‘Ó\TdüTqì? Hê eT≥Tº≈£î H˚qT ˇø£ e÷sêZìï m˝≤ nqTdü]+#·>∑\qT? Ç‘·s¡T\qT m˝≤ q&ç|æ+#·>∑\qT? Á|üuÛÑTyê, Hê~ e{Ϻ eT{Ϻ ãTÁs¡. Hê˝À ø=+#Ó+ ≈£L&Ü C≤„q+ ˝Ò<äT. ªªn‘·&TÉ <˚e⁄ì n&ÉT>∑e˝…qTµµ nì qTy˚« #ÓbÕŒe⁄ ø£<ë Á|üuTÑÛ yê! n+<äTøπ Ç|ü&ÉT n&ÉT>∑T‘·THêïqT.á s√E H˚qT n‹ øÏ¢wüºyÓTÆq $wüj·÷\qT, n‹ düT\TyÓ’q $wüj·÷\qT m<äTs√ÿ&ÜìøÏ ‘·–q |üs¡˝Àø£C≤„q+‘√· qqTï ì+|üeTì ˙ bÕ<ä|”sƒ¡+ <ä>∑Zs¡ yÓ÷ø£]+∫ ìqï&ÉT>∑T‘·THêïqT. m+<äTø£+fÒ #Ó&ɶ |üqT\qT #˚ùd Hê eTqdüÔ‘·«+ qT+&ç qTe⁄« qqTï ø±bÕ&Éø£b˛‘˚ n‹ kÕe÷q´yÓTÆq |üìì #˚ùd≥|ü⁄&ÉT ≈£L&Ü Hê |ü∫à eT÷s¡â‘ê«ìï Á|ü<ä]ÙkÕÔqì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. H˚qT #˚j·÷*‡+<ä+‘ê πøe\+ ìqTï n&É>∑&Éy˚T. n+<äTqTã{Ϻ ˙≈£î mH√ï ø£è‘·»„‘·\T #Ó|ü≈£î+≥THêïqT. H˚qT πøe\+ $XÊ«dü+‘√ n&ç–‘˚ qTe⁄« Hê≈£î C≤„q+ nqTÁ>∑Væ≤dü÷Ô Hê $wüj·T+˝À m+‘· ø£è|ü #·÷|ædüTÔHêïe⁄ ‘·+Á&û!

˙ j·T÷ìe]‡{°˝À Hê≈£î ñ∫‘·+>± d”≥T ÇkÕÔqì yê>±›q+ #˚dTü HÔ êïe⁄. n+<äT˝À ø√|æwæºjÓÆTq e÷wüºsY >±s¡T+&És¡T. Nyê≥T¢ ô|fÒº {°#·sY >±s¡T+&És¡T. H˚qT m˝≤+{Ï |ò”E\T ø£≥ºqedüs¡+ ˝Ò<äT. ∫qï Á|üy˚X¯ |üØø£å ô|{ϺHê n+<äT˝À ˇø£ÿ e÷s¡Tÿ ≈£L&Ü dü+bÕ~+#·Tø√˝Òq+‘· C≤„qV”≤qT&ÉTHÓq’ |üŒ{Ïø° Hê≈£î C≤„q+ ÇkÕÔq+≥THêïe⁄. Á|üuTÑÛ yê ªªn‘·ìøÏ nqTÁ>∑Væ≤+|üã&ÉTqTµµ nì Áyêj·Tã&ç ñqï ˙ eT+∫ yê>±›q+ ã{Ϻ, K∫Ñ·yTÓ qÆ yê>±›q+ ã{Ϻ ˙≈£î ø£è‘·»‘„ \· T. ˝Àø£ dü+ã+<Ûyä TÓ qÆ $wüj÷· ˝À¢

‘Ó*yÓ’qyês¡ì|æ+#·T≈£îqï ô|<ä›\≈£î eTs¡T>∑T|üs¡∫q C≤„Hêìï |üdæ u≤\T&ÉHÓ’q Hê≈£î ãj·T\T |üs¡TdüTÔHêïe⁄. ˙ Ä˝À#·q\#˚‘· qqTï q&ç|ækÕÔe⁄. ‘·s¡Tyê‘· qqTï ˙ eTVæ≤eT˝À #˚s¡TÃ≈£î+{≤e⁄. 168

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 9 ªª<äT'œ‘·T\>∑T BqT\qT jÓT¨yê HêeTeTTHêÁX¯sTT+#·T »qX‚wüeTT>± ˙ eT<Ûä´ qT+&Éì‘·TÔqT.µµ C…|òüHê´ 3:12

<Ûäqe+‘·T\ eT<Ûä´ ì»yÓTÆq uÛÑøÏÔ $XÊ«kÕ\T ø=&ç>∑&ÉT‘·÷ ñ+&É>±, n$ Á|ü|+ü #·+˝Àì ;<ä\ eT<Û´ä kÕúHêìï dü+bÕ~+#·T≈£î+≥THêïsTT. uÛÖ‹ø£+>± ;<ä˝q’… yês¡T ì»yÓTqÆ uÛøÑ ÔÏ $XÊ«kÕ˝À¢ e÷Á‘·+ <Ûqä e+‘·T˝Ö‘·THêïs¡T. Á|üuTÑÛ e⁄≈£î qeTàø£düTÔ˝…’q X‚wü»q+ Ç|üŒ{Ïø° ñHêïs¡T. H˚qT n+<äT˝À ˇø£ì>± ñHêïHê? ãVüQXÊ eTqTwüß\T <äT'K|”&ç‘·T˝…’q ø±s¡D+>±q÷ ;<ä]ø£+˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï ø±s¡D+>±q÷ Á|üuÛÑTe⁄HêeT+˝À qeTàø£+ ñ+#·&É+ H˚s¡TÃø=ì ñ+&Ée#·TÃ. &ÉãT“˝Òì e´øÏÔ qeTàø£+ <ë«sê @+ #Ój·T´>∑\&√ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ #·÷&Ü*. ‘·q ù|s¡T #Ó|ü≈£î+fÒ @ Á|üjÓ÷»q+ ø£\>∑<äì

nqT≈£îH˚yê&ÉT nìï HêeTeTT\ ø£+f… ÁX‚wü˜ HêeT+ nsTTq jÓT¨yê HêeTeTTqT qeTTà≈£î+fÒ n‘·&TÉ ‘Ó*$>± Á|üe]Ô+∫qfÒ.¢ <˚e⁄ìøÏ m|ü&É÷

qeTàø£düTÔ˝…’q Á|ü»\T ñ+{≤s¡T. yêfi¯ófl kÕ<Ûës¡D+>± u≤<Ûä˝À¢ ñ+&˚yês¡÷ ù|<ä˝…’q yês¡÷ nsTT ñ+{≤s¡T. á Á|ü|ü+#·+ n˝≤+{Ïyê]ì ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√<äT >±˙, ˇø£ <˚X¯+˝À yê] ñìøÏ Ä <˚XÊìøÏ #Ó|üŒ˝Òq+‘· Äosê«<ä+>± e÷]b˛‘·T+~. X¯Øπs#·Ã¤\ eT÷\+>± nÁø£eT+, <äTsêàs¡Z‘·\T ì+&çb˛sTTq Á|ü|ü+#·+˝À á ù|<äyê¬s’q $XÊ«düT\T ñ|ü˝≤ J$dü÷Ô Ä Á|ü|ü+#êìï ø±bÕ&ÉT‘·THêïs¡T. eT∞fl eTq˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ˇø£ Á|üX¯ï. H˚qT yê]˝À ˇø£ e´øÏÔ>± ñHêïHê? Hê˝À ñqï bÕ|ü+ <ë«sê, Hê #·T≥÷º ñqï bÕ|ü+ <ë«sê H˚qT u≤~Û+#·ã&ÉT‘·THêïHê? H˚qT Ä‘·à $wüjT· +˝À BqT&ç>± ñHêïHê? Hê <äèwæ˝º À Hê Äràj·T J$‘·+ |üìøÏsêì~>± ø£ì|ædüTÔ+<ë? H˚qT Á|üuÛÑTe⁄qT |üP]Ô>± qeTTà≈£îHêïHê? n<˚ nìï{Ïø£+f… eTTK´yÓTÆq |üì. <äT'œ‘·T\T, BqT\T ÄÁX¯sTT+#˚ ì$T‘·Ô+ j˚TdüT˝À <˚e⁄ì HêeT+, <˚e⁄ì >∑TD\ø£åD≤\T, <˚e⁄ì e´øÏÔ‘·«+ ãj·T\T|üs¡#·ã&ܶsTT. n˝≤ ÄÁX¯sTT+#˚ »qX‚wü+˝À H˚qT ˇø£ì>± ñ+&É{≤ìøÏ á ˝Àø£+˝À J$düTÔHêïqT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 169


pHé 10 ªªyês¡ T me] uÛ Ñ j · T eTT ˝Ò ≈ £ î +&É $ÁXÊ+‹>∑ \ yê¬ s ’ nqïbÕqeTT\T |ü⁄#·TÃø=+<äTs¡T.µµ C…|òüHê´ 3:13 ìqï{Ï <Ûë´q+˝À eTq+ <äT'œ‘·T˝…’qyê] >∑÷]Ã, ;<ä\ >∑÷]à <Ûë´q+ #˚kÕ+. á eTè‘·‘·T\´yÓTÆq ˝Àø£+˝À yê]ì Á|üuÛÑTe⁄ düJeyÓTÆq <˚e⁄ì dü+‘êq+>± $T–*à ñ+#ê&Éì H˚s¡TÃ≈£îHêï+. yês¡T bÕ|üeTT #˚j·Ts¡T. nã<ä∆e÷&És¡T nì n˝≤+{Ï yê] >∑÷]à Á|üeø£Ô ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT. yê]øÏ ñqï‘· |ü<äe⁄\T ˝Òe⁄. <Ûäqdü+|ü<ä\T ˝Òe⁄. ø±ã{Ϻ yê{Ïì ø±bÕ&ÉTø√yê\H˚ ∫+‘· yê]øÏ ˝Ò<äT. <äTwüߺ\T ‘·eT ÁbÕD s¡ø£åDø√dü+ Ä<Ûës¡|ü&˚ Äj·TT<Ûë\qT m˝≤ ñ|üjÓ÷–+#ê˝À ≈£L&Ü <˚e⁄ì X‚wü»HêìøÏ ‘Ó*j·T<äT. bÕ|ü|ü⁄ e÷sêZ˝À¢ q&Ée&É+ >±˙, ‘·eTTàqT ‘êeTT ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+ ≈£îj·TT≈£îÔ\T Á|üjÓ÷–+#·&É+ >±˙ M]øÏ #˚‘·ø±<äT. n˝≤+≥|ü⁄&ÉT yês¡T HêX¯q+ nsTTb˛j·÷sê? ˝Ò<.˚ yês¡T nqïbÕHê\‘√ b˛wæ+#·ã&ÉT‘·÷ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Á|üe÷<äeTH˚<˚ yê] <ä]<ë|ü⁄˝À¢ìøÏ sê<äì ø±<äT >±˙, ø°&ÉT dü+uÛÑ$düTÔ+<äH˚ uÛÑj·T+ e÷Á‘·+ yê]˝À ˝Ò<äT. >=i…\¿ T #ê˝≤ kÕ<ÛTä »+‘·Te⁄\T. ‘√&˚fifl¯ sTT‘˚ uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ Á≈£Ls¡ eTè>±\‘√ düe÷q+. á düeTj·T+˝À ‘√&˚fifl¯ ø£+fÒ >=i…˝¿ Ò dü+K´˝À #ê˝≤ m≈£îÿe>±

ñHêïsTT. n+‘·ø£+‘·≈£L >=i…¿\<˚ ô|’#˚sTT ne⁄‘·T+fÒ ‘√&˚fi¯fl ã\+ ‘·>∑TZ‘·÷ edüTÔ+~. ˇø£s√E >=i…¿\ eT+<ä\‘√ |ü∫Ãø£ ãj·Tfi¯fl˙ï ì+|üã&É‘êsTT. ˇø£ÿ ‘√&˚\T ≈£L&Ü ñ+&É~ø£. dü‘·´+ @$T≥+fÒ >=i…¿\≈£î eT+∫ ø±|ü] ñHêï&ÉT. ø±ã{Ϻ yê{ÏøÏ eT+∫ bÂwæºø±Vü‰s¡+, ø±|ü⁄<ä\, Á|üXÊ+‘·‘· ñHêïsTT. ªªme] uÛÑj·TeTT ˝Ò≈£î+&É...µµ nì Áyêj·Tã&ç ñqï≥Tº eTqTwüß\ uÛÑj·T+ >±˙ <äTcÕº‘·à\ uÛÑj·T+ >±˙ yê{ÏøÏ ø£\T>∑<äT. Á|üuÛÑTe⁄≈£î dü$÷|ü+>± ñqï >=i…¿\ eT+<äqT me&ÉT uÛÑj·Tô|≥º>∑\&ÉT? eTq+ |ü∫Ãø£ >∑\ #√≥¢ |ü&ÉT≈£î+{≤+. ø±s¡D+, j˚Tùd eTq Ä‘·à\≈£î ÄVü‰s¡+, $ÁXÊ+‹. 170

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 11 ªªuÛÑj·T|ü&É≈£îeTT. ˙e⁄ dæ>∑TZ|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT.µµ jÓTwüj·÷ 54:4 1. $XÊ«dü+ $wüj·T+˝À eTq+ m|üŒ{Ïø° dæ>∑TZ|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. eTq $XÊ«kÕìøÏ eT÷\yÓTÆq <˚e⁄ì |ü]X¯ó<ä∆ ˝ÒKHê\ô|’ <ë&ç #˚ùd <äT]«eTs¡Ù≈£î\T m+‘√eT+~ ˝ÒdüTÔHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q |ü]X¯ó<ä∆ ˝ÒKHê\˝À @ ∫qï ‘·|ü≈£L&Ü ˝Ò<äì, @B nqedüs¡+>± n+<äT˝À ø£\T|üã&É˝Ò<äì, @B rdæy˚j·Tã&É˝Ò<äì Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ eT]+‘· düŒwüº+>± ãTTEe⁄ #˚düTÔHêï&ÉT. ˇø£ kÕe÷q´yÓTÆq $XÊ«dæ>± ñ+&É&É+ nH˚~ ∫qï $wüj·Ty˚T$÷ ø±<äT. πøe\+ j˚TdüT yÓ’|ü⁄ e÷Á‘·y˚T #·÷ùd $XÊ«dü+ @ e´øÏÔ¬ø’ÓHê eTVæ≤eT øÏØ≥+>± e÷s¡T‘·T+~. n~ n‘·&ÉT kÕ~Û+∫q nìï yÓT&É˝Ÿ‡ ø£+fÒ >=|üŒ~. 2. ìØø£åD $wüj·T+˝À eTq+ m|üŒ{Ïø° dæ>∑TZ|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. Á|üuÛÑTe⁄ ≈£L&Ü n<˚ #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT. eTq+ b˛wæ+#·ã&É‘ê+. q&ç|æ+#·ã&É‘ê+. Äos¡«~+#·ã&É‘ê+. Äj·Tq˝À $ÁXÊ+‹ bı+<äT‘ê+. eTq Á|üuÛÑTe⁄ ‘·|üŒø£ ekÕÔ&ÉT. eTq <äT'K~Hê\T r]b˛‘êsTT. Äj·Tq eTq≈£î yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï>± JeeTT‘√ ≈£L&çq ìØø£Då Ç#êÃ&ÉT. ‘·sT¡ yê‘· eTq+ <˚ì ø√dü+ ìØøÏdå Tü HÔ êïyÓ÷ <ëìï nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. ø±ã{Ϻ Äj·Tq˝ÀH˚ eTq+ n‹X¯sTTkÕÔ+. 3. Áù|eT $wüjT· +˝À eTq+ m|üŒ{Ïø° dæ>T∑ |Z &ü qÉ ø£ÿs¡˝<Ò Tä . j˚TdüT eTq≈£î n‹ Á|æj·TyÓTÆqyê&Éj·÷´&ÉT ø±ã{Ϻ eTq Vü≤è<äj·÷\T Äj·Tq≈£î düeT]Œ+∫ q+<äT≈£î eTq+ m|üŒ{Ïø° dæ>∑TZ|üs¡#·ã&É+. eTq+ n‘·´~Ûø£+>± Áù|$T+∫q

eTq Á|æj·TT&ÉT ‘·«s¡˝ÀH˚ eTVæ≤eT˝À Á|ü‘·´ø£åeTÚ‘ê&ÉT. Äj·Tq ø√dü+ eTq+ m+<äTø£+‘·>± Äsê≥|ü&ܶy÷Ó n|ü&ÉT eTq≈£î ns¡+∆ ne⁄‘·T+~. Äj·Tq ø√dü+ ÁbÕD≤\]Œ+∫q+<äT≈£î Vü≤‘·kÕ≈£åî\qT mes¡÷ ‘·|ü |ü≥sº T¡ . Áø°dTü Ô X¯Á‘·Te⁄\T ì‘·´yÓTqÆ nee÷q+‘√ ø£|Œü ã&çq|ü⁄&ÉT j˚TdüTqT Áù|$T+#˚yê]ì |üs¡˝Àø£|ü⁄ |ü]X¯ó<äT∆\+‘ê |òüTq|üs¡TkÕÔs¡T. ø±s¡D+, yês¡T ◊>∑T|ü⁄Ô ◊X¯«s¡´+ ø£+f…, Áø°düTÔ ì$T‘·ÔyÓTÆq ì+<ä nqTuÛÑ$+#·&Éy˚T eT+∫<äì m+#·T≈£îHêïs¡T. 171

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 12 ªªÇÁXÊj˚T\T ìs¡“¤j·TeTT>± ìedæ+#·TqT. j·÷ø√ãT }≥ Á|ü‘˚´øÏ+|üã&ÉTqT. n‘·&ÉT <Ûëq´ Á<ëøå±s¡düeTT\T >∑\ <˚X¯eTT˝À qT+&ÉTqT. n‘·ìô|’ Äø±X¯eTT eT+#·TqT ≈£î]|æ+#·TqT.µµ ~«r 33:28

eTq+ m+‘· ˇ+≥]>± ìedækÕÔyÓ÷ n+‘· πøåeT+>± ñ+{≤+. ‘·q Á|ü»\T bÕbÕ‘·Tà\qT+&ç y˚s¡T>± ñ+&Ü\ì <˚e⁄&ÉT ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. ªyê] eT<Ûä´qT+&ç $÷s¡T ãj·T≥≈£î s¡+&çµ nì Äj·Tq yê]øÏ |æ\T|ü⁄ìdüTÔHêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·|ü⁄ Á¬øÌdüÔe Á|ü|ü+#·+ ô|<ä› dü+‘·˝≤ ‘·j·÷s¡sTT´+~. |ü]X¯ó<ä∆ ˝ÒKHê\T m+‘√ ø±\+>± m<äTs¡T #·÷düTÔqï~ Ç˝≤+{Ï Á¬øÌdüÔe dü+|òüT+ ø√dü+ ø±<äT. ˝Àø±qTkÕs¡yÓTÆq Á¬øÌdüÔe´+ Äràj·T+>± s√>±\bÕ˝…’b˛sTT+~. me¬s’‘˚ Áø°düTÔ X¯Á‘·Te⁄\‘√ sêJ |ü&É‘ês√ yês¡T ≈£L&Ü Áø°düTÔ X¯Á‘·Te⁄\T>±H˚ m+#·ã&É‘ês¡T. eTq X¯Á‘·Te⁄‘√ dü+~Û #˚düTø√e&É+˝À eTq≈£î uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äT >±ì eTq Á|æj·T ùdïVæ≤‘·Tì‘√ ø£\dæ @ø±+‘·+>± >∑&É|ü&É+˝ÀH˚ eTq¬ø+‘√ πøåeT+ ñ+~. eTq+ Ç˝≤ #˚ùdÔ, Á|ü|ü+#·+ eTq*ï m+‘· n|üVü‰dü´+ #˚dæHê, mìï n|üì+<ä\T y˚dæHê, m+‘· ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷dæHê eTq+ m+‘√ πøåeT+>± ñ+{≤+. á ˝Àø£|ü⁄ n$XÊ«dü+, >∑s¡«+, e´s¡∆‘·, ndüVü≤´‘· yÓTT<ä˝…’qyê{Ï uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ Á|üu≤Û e+ eTq MT<ä |ü&≈É î£ +&Ü Á|üuTÑÛ e⁄ eTq\qT uÛÁÑ <ä|sü T¡ kÕÔ&TÉ . ‘·eT bÕ|ü|òü*‘·+>± Äj·÷ <˚XÊ\T j·TT<ë∆\T, ø£s¡Te⁄\ #˚‘· #·T≥TºeTT≥ºã&çq s√Eq <˚e⁄&ÉT eTq\qT πøåeTø£s¡yÓTÆq düú\+˝À @ø±+‘·+>± ìedæ+|üCÒkÕÔ&ÉT.

nÁu≤eTTqT ø£©›j·TT\ ª}s¡Tµ (Ur) nH˚ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç <˚e⁄&ÉT ãj·T≥≈£î ‘Ó∫ÃHê, ø£HêqT≈£î yÓfi¯fle\dæq n‘·&ÉT eT<Ûä´˝ÀH˚ Ä–b˛j·÷&ÉT. ø£HêqT≈£î #˚]q|ü⁄&˚ n‘·&ÉT B$+#·ã&ܶ&ÉT. ø£HêqT˝À X¯Á‘·Te⁄\ eT<Û´ä ˝À n‘·&TÉ ˇ+≥]>± ñHêï m+‘√ øπ eå T+>± J$+#ê&ÉT. kı<=eT˝À ñqï ˝À‘·T≈£î #·T≥÷º ùdïVæ≤‘·T\THêï uÛÁÑ <ä‘· nH˚<˚ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. eTq <˚e⁄ì‘√ >∑&çù| @ø±+‘·+˝ÀH˚ eTq+ πøåeT+>± ñ+{≤+. 172

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 13 ªªjÓT¨yê nqT H˚qT <ëìì ø±|ü⁄#˚j·TT#·THêïqT. Á|ü‹ ì$TwüeTTq H˚qT <ëìøÏ ˙s¡T ø£≥Tº#·THêïqT. me&ÉTqT <ëì $÷~øÏ sê≈£î+&ÉTq≥T¢ ~yêsêÁ‘·eTT <ëì ø±bÕ&ÉT#·THêïqT.µµ jÓTwüj·÷ 27:3 Á|üeø£Ô <ë«sê ø±≈£î+&Ü Á|üuTÑÛ y˚ dü«j·T+>± e÷{≤¢&≥˚ |ü&ÉT Ä e÷≥\qT $XÊ«düT\T Á|ü‘˚´ø£+>± #·÷kÕÔs¡T. Á|üuÛÑTyÓ’q jÓT¨yêj˚T dü«j·T+>± ‘·q ‘√≥qT ø±|ü⁄ ø±dü÷Ô s¡øÏå+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. Ä u≤<Ûä´‘·qT me]ø° Äj·Tq n|üŒ–+#·˝Ò<äT. Äj·TH˚ <ëì $wüj·TyÓTÆ e´øÏÔ>∑‘· ÁX¯<ä∆ rdüT≈£î+≥THêï&ÉT. <˚e⁄&˚ dü«j·T+>± ø±|ü⁄ ø±ùd ‘√≥ πøåeT+>± ñ+&É<ë?eTq+ ø£è|ü nH˚ »\<Ûës¡\#˚‘· ‘·&|É ãü &ÉT‘·÷ ñ+&Ü*. øπ e\+ Á|ü‹ s√p, Á|ü‹ >∑+≥ e÷Á‘·yT˚ ø±<äT. Á|ü‹ ø£åD+ ≈£L&Ü ‘·&É|üã&ÉT‘·÷ ñ+&Ü*. eTq+ m<ä>±* ø£<ë! Á|ü‹ yÓTTø£ÿ m+‘√ ‘êC≤>±, |òü\uÛÑ]‘·+>± ñ+&Ü* ø£<ë! Á<ëøå±r¬>\ ì+&Ü ô|<ä›ô|<ä› Á<ëøå±>∑T‘·TÔ\T $kÕÔs¡+>± ø±j·÷* ø£<ë!

Á<ëø屑√≥qT bÕ&ÉT#˚ùd >∑T+≥qø£ÿ\T, n&É$|ü+<äT\T ekÕÔsTT. ø±ã{Ϻ Á|üuTÑÛ y˚ dü«j·T+>± eTq\qT ø±|ü⁄ø±kÕÔq+≥THêï&ÉT. n~ ≈£L&Ü ~yêsêÁ‘·T\T nìï y˚fi˝¯ À¢ ø±|ü⁄ø±kÕÔq+≥THêï&ÉT. n˝≤+≥|ü⁄&ÉT eTq≈£î ø°&ÉT ‘·\ô|≥º>∑\yêfiËfles¡T? eTq+ m+<äT≈£î uÛÑj·T|ü&Ü*? Äj·TH˚ ô|+#˚yê&ÉT, Äj·TH˚ ˙s¡Tø£fyºÒ ê&ÉT, Äj·TH˚ ø±|ü⁄ø±ùdyê&ÉT. n+‘·ø+£ fÒ eTqπø+ ø±yê*? ªH˚qTµ nì ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ Á|üuÛÑTe⁄ |ü*øÏq≥T¢ eTq <Ûë´qyêø£´+˝À >∑eTìkÕÔ+. eTVü‰ |òüTqT&Ó’q jÓT¨yê |ü*øÏq ªH˚qTµ nqï Ä ˇø£ÿ e÷≥˝À m+‘· dü‘·´+, m+‘· X¯øÏÔ, m+‘· Áù|eT, m+‘· dæús¡‘·«+ eTq+ #·÷düTÔHêï+! Äj·Tq ∫‘êÔìï m~]+#·>∑\yê&Óe&ÉT? Äj·TH˚ dü«j·T+>± ªH˚qT ø±|ü⁄ #˚j·TT#·THêïqT, H˚qT ˙s¡T ø£≥Tº#·THêïqTµ nì |ü*øÏ‘˚ Çø£ dü+<˚Vü‰ìøÏ, n$XÊ«kÕìøÏ #√fÒ~? <˚e⁄&ÉT #Ó|æŒq ªH˚qTµ nH˚ ˇπø ˇø£ÿ e÷≥‘√ düeTdüÔ bÕ|ü|ü⁄ ã\V”≤q‘·\qT, eTs¡D≤ìï, qs¡ø±ìï eTq+ m<äTs√ÿ>∑\+. ªH˚qT ìqTï ø±|ü⁄ø±düTÔHêïqTµ nqT #Ó|ü⁄‘·THêïe⁄ ø±ã{Ϻ Á|üuÛÑTyê, ªH˚qT ìqTï düTÔ‹kÕÔqTµ nì #Ó|ü⁄‘êqT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 173


pHé 14 ªªjÓT¨yê $TeTTàqT ‘·q≈£î »qeTT>± #˚dæø=qT≥≈£î ÇwüºeTT >∑*–j·TTHêï&ÉT— ‘·q |òüTqyÓTÆq HêeTeTT ì$T‘·ÔeTT ‘·q »qT\qT Äj·Tq $&ÉHê&É&ÉT.µµ 1 düeT÷ 12:22 <˚e⁄&˚ ‘·q Á|ü»\qT m+#·T≈£îqï ø±s¡D+>± Äj·Tq yê]‘√H˚ ñ+{≤&ÉT. @e÷Á‘·+ yê]ì $&ç∫ô|≥º&ÉT. ‘·q Áù|eT ø√dü+ yê]ì @sêŒ≥T #˚dTü ≈£îHêï&ÉT. ‘êH˚ yê]ì @sêŒ≥T #˚dTü ≈£îHêï&ÉT ø±ã{Ϻ yê]ì Áù|$TdüTHÔ êï&ÉT. ‘·q Äq+<ä+ ø√düy˚T Äj·Tq yê]ì m+#·T≈£îHêï&ÉT. Äj·Tq yê]ì m+#·T≈£îHêï&ÉT ø±ã{Ϻ yê]˝À Äq+~+#·&Üìï ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT. yê]ì $&ç∫ô|≥º&+É n+fÒ ‘·q |òTü qyÓTqÆ Hêe÷ìøÏ nee÷q+ ø£*–qfÒ.º m+<äTø£+fÒ ‘·q m+|æø˝£ À ˝À|ü+ ñ+<äH√, ˝Òø£ ‘·q Áù|eT˝À ì\ø£&É ˝Òìyê&ÉH√ n+<äs÷¡ nqT≈£î+{≤s¡T ø£<ë. <˚e⁄ì Áù|eT˝À e÷s¡TŒ˝Òì, yê&Éu≤s¡ì eTVæ≤eT ñ+~. Ç+‘·es¡≈£î Á|üuÛÑTe⁄ eTq jÓT&É\ #·÷|æ+∫q ø£èbÕø£ìø£sê\qT ‘·\b˛düT≈£î+≥÷ Äj·Tq eTq\qT mqï&É÷ $&ç∫ô|≥º&ÉH˚ BÛe÷‘√ $ÁXÊ+‹ bı+<äT<ë+. eTq\qT ‘·q Á|ü»\T>± #˚düTø√&ÜìøÏ Ç+‘· Áù|eT

#·÷|æ+∫q <˚e⁄&ÉT ‘·q ø£è|üqT m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ yÓqTø£≈£î rdüTø√&ÉT. Çìï n<äT“¤‘ê\T eTqjÓT&É\ #˚dæ+~ eTq\qT $&ç∫b˛e&Üìø±? Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT j˚TdüT Áø°düTÔ eTq kÕúq+˝À #·ìb˛j·÷&ÉT. Äj·Tq #·ìb˛e&É+ e´s¡∆+ ø±<äì ìX¯Ãj·T+ #˚düT≈£î+<ë+. me] ì$T‘·Ô+ ‘·q s¡ø±Ôìï ∫+~+#ê&√ yê]ì Äj·Tq $&ç∫ô|fÒºkÕÔ&Ü? eTq\qT

‘·qø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚düT≈£îì, Ç+‘· es¡≈£î s¡øÏådü÷Ô Äq+~düTÔqï <˚e⁄&ÉT, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ≈£L&Ü eTq\qT ã{Ϻ Äq+~+∫ B$kÕÔ&ÉT. eTq j˚TdüT Áù|eT e÷]b˛j˚T~ ø±<äT. ‘·q kı+‘·yê]>± eTq\qT Áù|$TdüTÔHêï&ÉT. ∫e] es¡≈£î eTq\qT Áù|$TkÕÔ&Üj·Tq. 174

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 15 ªªd”jÓ÷qT˝À qT+&ç jÓT¨yê ìqTï Äos¡«~+#·TqT. ˙ J$‘·ø±\ eT+‘·jT· T jÓTs¡÷wü˝eÒ TTq≈£î øπ eå TeTT ø£\T>∑T≥ #·÷#Ó<eä ⁄.µµ ø°s¡Ôq 128:5 |ü]X¯ó<ä∆‘· nH˚ ˝Àj·T>∑T+&Ü n‹ C≤Á>∑‘·Ô>± Á|üj·÷DÏdü÷Ô yÓfi¯óÔqï ˇø£ e´øÏÔøÏ á yê>±›q+ Çe«ã&ç+~. n‘·&ÉT <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ø£*– ñqïyê&ÉT. n‘·ì >∑èVü≤+ B$+#·ã&ÉT‘·T+~. n‘·ì uÛ≤sê´_&ɶ\ <ë«sê n‘·ì >∑èVü≤+ m|ü&É÷ |üs˝¡ Àø£ Äq+<ä+‘√ ì+&ç ñ+≥T+~. n‘·&TÉ ˇø£ dü+|ò÷ü ìøÏ #Ó+~q $XÊ«dæ>± ‘·q dü+|òüT+ ≈£L&Ü n_Ûeè~∆ #Ó+~ Äq+<ä+>± ñ+&Ü\qT≈£î+{≤&ÉT. m+<äTø£+fÒ n‘·ìøÏ ‘·q >∑èVü≤+ n+fÒ m+‘· C≤Á>∑‘·Ô ñ+<√ <˚e⁄ì >∑èVü≤+ nHêï n+‘˚ C≤Á>∑‘·Ô ñ+~. <˚e⁄&ÉT eTq >∑èVü‰ìï ø£{Ϻ+∫q|ü⁄&ÉT eTq+ <˚e⁄ì >∑èVü‰ìï ø£≥º&É+˝À C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√e&É+ m+‘Ó’Hê ø√s¡<ä–q~. <˚e⁄ì dü+|òüT+ n_Ûeè~∆ì eTq+ ø√]q|ü&˚ eTq >∑èVü≤+˝À ñqï edüTÔe⁄\˙ï B$+#·ã&É‘êsTT.

ne⁄qT, qTe⁄« ˝Ò∫ d”jÓ÷qT˝À ñqï dü+|òü÷ìøÏ yÓ[flq|ü⁄&ÉT ˙ Ç+{À¢ ˇø£ Äosê«<ëìï #·÷kÕÔe⁄. d”jÓ÷qT˝À qTe⁄« ñ|ü<˚X¯+ bı+<äT‘êe⁄. Áb˛‘·‡Væ≤+#·ã&É‘êe⁄. Ä<ä]+#·ã&É‘êe⁄. nø£ÿ&É ˙ ÁbÕs¡q∆ , ˙ düT‘Ô T· \T <Û÷ä |ü+ e˝… ô|ø’ Ï yÓfi≤ÔsTT. dæ\Te MT<ä n]Œ+#·ã&çq eTVü‰ ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡∆ ã*ì >∑÷]à qTe⁄« kÕø£å´+ #Ó|ü⁄‘êe⁄. n|ü&ÉT ªd”jÓ÷qT˝ÀqT+&ç jÓT¨yê ìqTï Äos¡«~+#·TqTµ nqï yêø£´+ HÓs¡y˚s¡T‘·T+~. qTe⁄«, ˙ >∑èVü≤+ e÷Á‘y· T˚ ø±<äT, ˙ dü+|òüT+ ≈£L&Ü Äos¡«~+#·ã&ÉT‘·T+~. $XÊ«düT\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+~. yê] |ü]X¯ó<ä∆ ø±sê´\T $»j·T øÏØ{≤\T>± n\+ø£]+#·ã&É‘êsTT. ø=+‘·eT+~ ø£èbÕdüV≤æ ‘·T˝…q’ $XÊ«düT\T ‘êeTT J$+∫ ñqï+‘· ø±\+ á yê>±›Hê\qT nqTuÛÑ$dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T. yês¡T eTs¡DÏ+∫q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü yê] >∑èVü≤+˝À Ä yê>±›Hê\T HÓs¡y˚s¡T‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. ‘·eT J$‘· ø±\+ n+‘ê jÓTs¡÷wü˝ÒeTT≈£î y˚T\T #˚ùdyê]˝À eTq+ ≈£L&Ü ñ+<ë+. Á|üuÛÑTyê ˙ ø£è|ü <ë«sê eTeTà*ï n˝≤ #˚sTT. Äy˚THé. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 175


pHé 16 ª ªø£*–q yêìπø sTTj·T´ã&ÉTqT. yêìøÏ düeTè~∆ ø£\T>∑TqT.µµ

eT‘·ÔsTT 13:12 Á|üuÛÑTe⁄ ˇø£ìøÏ ø£è|üqT nqTÁ>∑Væ≤+∫q|ü⁄&ÉT n‘·&ÉT <ëìì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+fÒ, Äj·Tq n‘·ìøÏ Ç+ø± n~Ûø£yÓTÆq ø£è|üqT ÇkÕÔ&ÉT. ªø=+#Ó+ $XÊ«dü+µ nH˚~ bı<ä>∑ã&ÉT‘·÷ ñqï >∑T&ÉT¶˝≤+{Ï~. n+<äT˝À qT+&ç Ç+ø± n~Ûøy£ TÓ qÆ $XÊ«dü+ ãj·T≥≈£î edüT+Ô ~. n|ü&É~

}Vü≤˝À¢ì $XÊ«dü+ ø±<äT>±ì dü‘·´yÓTÆq, j·T<Ûës¡∆yÓTÆq $XÊ«dü+ ne⁄‘·T+~. }]πø eT‘· $XÊ«dü+ >∑÷]à e÷{≤¢&É≥+ ø±<äT >±˙, ÁøÏj·T\T ñ+&Ü\qï $wüj·T+ eTq $÷<ä u≤<Ûä´‘·>± yÓ÷|üã&ç+~. }]πø >±* ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄‘·÷ @$÷ dü+bÕ~+#·Tø√˝Òì yêfi¯fl+>± $T–*b˛‘˚ @+ Á|üjÓ÷»q+? eTq <ä>∑Zs¡ $T–* ñqï Ä ø£ãTs¡T¢ #Óù|Œ X¯øÏÔ ≈£L&Ü á eT<Ûä´˝À eTq <ä>∑Zs¡qT+&ç rdæy˚j·Tã&ÉT‘·T+~. yê>±›q+ m+‘· ì»yÓ÷, ôV≤#·Ã]ø£ ≈£L&Ü n+‘˚ ì»+. Á|üuÛÑTe⁄ HêeT+ |òüTq|üs¡#·ã&ÉTqT >±ø£! Á|üuÛÑTe⁄ $<Ûëq+ #·÷&É+&ç. ˇø£ k Õ] >∑ q Tø£ Äj· T q ‘· q Ä‘· à <ë«sê ø£ è |ü \ T ≈£ î eTà]+#· & É + yÓTT<ä\Tô|{≤º&É+fÒ ø=+#Ó+ ø£*– ñqïyêì¬ø’Hê düeTè~∆ ø£\T>∑CÒùdkÕÔ&ÉT. ø£èbÕdüeTè~∆ì eTq+ ì»+>± dü+bÕ~+#·Tø√yê*‡+<˚. eTq+ Äj·Tq >∑÷]à m≈£îÿe>± ‘Ó\TdüTø√e&É+ eT+∫<˚>±˙, Ä ‘Ó\TdüT≈£îqï yêìì Áù|$T+#·&É+ Ç+ø± eT+∫~. <˚e⁄ì ùd$+#·&ÜìøÏ>±qT $kÕÔs¡yÓTÆq HÓ’|ü⁄D´+ ø£*– ñ+&É≥+ dü+‘√wüøs£ y¡ TÓ qÆ dü+>∑‘˚ >±˙, Ä HÓ|’ ⁄ü D≤´ìï, <ëì‘√ bÕ≥T nìï{Ï˙ dü+bÕ~+#·T≈£îH˚ ì$T‘·Ô+, Á|üuÛÑTe⁄ MT<äH˚ Ä<Ûës¡|ü&É{≤ìøÏ ø±yê*‡q $XÊ«kÕìï dü+bÕ~+#·Tø√e&É+ Ç+ø± n<äT“¤‘·yÓTÆq dü+>∑‹. Á|üuÛÑTyê,

bÕbÕìï Á>∑Væ≤+#˚ C≤„Hêìï Ç#êÃe⁄ ø±ã{Ϻ, H˚qT <äTwüº‘ê«ìï Ç+ø± ndüV≤æ ´+#·T≈£îH˚≥≥T¢ #ÓsTT´. j˚TdüT HêeT+˝À $XÊ«dü+ ñ+#˚˝≤ #˚kÕe⁄ ø±ã{Ϻ, |üP]Ô qeTàø£+ Hê˝À ø£*π>˝≤ Hê $XÊ«kÕìï n_Ûeè~∆ #ÓsTT´. ìqTï Áù|$T+#˚˝≤ #˚kÕe⁄ ø±ã{Ϻ ˙ø√dü+ bı+–bıs¡˝Ò Áù|e÷qTsê>±\‘√ qqTï ì+|ü⁄. 176

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 17 ªª$÷ ø=s¡≈£î $÷ X¯Á‘·Te⁄\‘√ j·TT<ä∆eTT #˚dæ $TeTTàqT s¡øÏå+#·Tyê&ÉT $÷ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yêj˚T.µµ ~«r 20:4

<˚e⁄&ÉT eTq |üø£å+>± j·TT<ä∆+ #˚j·T&ÜìøÏ|ü&ÉT eTqTwüß´\˝À eTq¬øes¡÷ X¯Á‘·Te⁄\T ˝Òs¡T. e÷qee÷Á‘·T\‘√ ø±<äT >±ì <äTsê‘·à\ düeT÷Vü‰\‘√ eTq+ b˛sê&Ée\dæ ñ+~. eTq+ kÕ‘êqT‘√ j·TT<ä+∆ #˚dTü HÔ êï+. <˚e<ä÷wüD, nÁø£eT+, ìsêX¯ yÓTT<ä˝…’q yê{Ïì yê&ÉT j·TT<ä∆uÛÑ÷$T˝ÀìøÏ rdüT≈£î edüTHÔ êï&ÉT. n|ü$Á‘·‘,· Á‘ê>∑TuÀ‘·T‘·q+, nD∫y˚‘\· T, n|üqeTàø£‘«· +, uÛÑøÏÔV”≤q‘· yÓTT<ä˝…’q bÕ|ü|ü⁄ ôd’q´+ n+‘·{Ï‘√q÷ eTq+ j·TT<ä∆+ #˚düTÔHêï+. M≥ìï{Ï‘√q÷ eTq+ rÁe+>± b˛sê&ÉT‘·THêï+. nsTT‘˚ K&É+Z , ã˝…+¢ ˝≤+{Ï$ eTq+ ñ|üjÓ÷–+#·&É+ ˝Ò<äT. eTq j·TT<ë∆j·TT<Ûë\T X¯Øs¡dü+ã+<ÛäyÓTÆq$ ø±e⁄. eTq <˚e⁄&Óq’ jÓT¨yê Á|ü‹ $<Ûyä TÓ qÆ <äTwü‘º ê«ìï ndüV≤æ ´+#·T≈£î+{≤&ÉT. ø±ã{Ϻ <äTwü‘º «· + MT<ä eTq+ #˚ùd j·TT<ä+∆ ˝À Äj·Tq ≈£L&Ü eTq‘√ ãj·T\T<˚] eTq |üø£å+>± j·TT<ä∆+ #˚kÕÔ&ÉT. Äj·Tq eTq\qT s¡øÏåkÕÔ&ÉT. eT+∫b˛sê≥+ b˛sê&É{≤ìøÏ eTq≈£î ø£è|üqqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. ∫es¡≈£î $»j·T+ nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. Ç+‘· >=|üŒ düV‰ü j·T≈£î&ÉT eTq≈£î+&É>± j·TT<ä+∆ ˝À eTq<˚ >¬ \T|üì, n|ü»j·T+ nH˚ e÷fÒ m‘·Ôqedüs¡+ ˝Ò<äì ìdü‡+<˚Vü≤+>± #Ó|üŒe#·TÃ. eTq+ <˚e⁄ì |üø£å+>± ñ+fÒ <˚e⁄&ÉT eTq |üø£å+>± ñ+{≤&Éqï dü÷Á‘·+ $÷<ä eTq+ |üP]Ô>± Ä<Ûës¡|&ü eÉ #·TÃ. nsTT‘˚ Ä dü÷Á‘·yT˚ X¯øeÔÏ +‘·yTÓ qÆ <Ó,’ nìï{Ïì ‘·q kÕ«BÛq+˝À ñ+#·T≈£î+≥T+<äì ø±<äT >±ì, <ëì jÓTTø£ÿ X¯øÏÔ, düs¡«X¯≈£îÔ&Ó’q ‘·+Á&ç˝À ñ+≥T+~. j˚TdüT≈£î |üs¡˝Àø£+˝Àq÷, uÛÑ÷˝Àø£+˝Àq÷ düsê«~Ûø±s¡+ ñqï~. |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ÉT ‘·+Á&ç ∫‘êÔìï eTqTwüß\˝À HÓs¡y˚s¡TdüTÔ+{≤&ÉT.

Áø°düTÔ ôd’ì≈£î˝≤sê, $÷ ø£e#ê\÷, Äj·TT<Ûë\T <Ûä]+#·+&ç. |ü]X¯ó<ä∆ <˚e⁄ì HêeT+˝À kÕ‘êqT øπ +Á<äkÕúHêìï ø=≥º+&ç. $XÊ«dü+‘√ <˚e⁄ì s¡øDå£ qT d”«ø£]+#·+&ç. j˚TdüT ø√dü+, |ü]X¯ó<ä‘∆ · ø√dü+ X¯Á‘·Te⁄qT <Óã“ø=≥ºì<˚ á s√E <ë{Ï b˛≈£î+&ÉTqT >±ø£! 177

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 18 ªªjÓ T ¨yê Ç≥¢ q T#· T Hêï&É T ` Ç|ü  &˚ ˝Ò # Ó < ä q T, Ç|ü  &˚ qqTï >=|üŒ#˚døæ =HÓ<qä T. Ç|ü&˚ Hê≈£î |òTü q‘· ‘Ó#T· Ãø=HÓ<qä T.µµ jÓTwüj÷· 33:10 $T&É‘·\ <ä+&ÉT |ü+≥qT HêX¯q+ #˚dæq≥T¢>±, <√#·T≈£îH˚ yês¡T e∫à <˚XÊìï HêX¯q+ #˚kÕs¡T. <˚XÊìï X¯Á‘·Te⁄\ u≤]qT+&ç ø±bÕ&Ée\dæq j·TT<ä∆X¯Ss¡T\T ≈£Ls¡TÃì Åd”Ô\ e˝… @&ÉTdüTÔHêïs¡T. n|ü&ÉT Á|üuÛÑTe⁄ yê]ì s¡øÏå+#·&ÜìøÏ e#êÃ&ÉT. d”jÓ÷qT sê»e÷sêZ˝À¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\ n*øÏ&ç ˝Ò<äT. n+‘ê ìsêàqTwü´+ nsTTb˛sTT+~. u≤cÕqT, ø£¬sà\T Á<ëø£å ‘√≥˝À¢ ˇø£ÿ |æ+<Ó ≈£L&Ü $T>∑˝Ò¢<äT. Á|ü»\T eT∞fl <˚e⁄ì düìï~Ûì yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ e∫à Äj·TqqT qeTTàø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. ÁX¯eT\bÕ˝…’b˛sTTq Á|ü»\ eT<Ûä´ <˚e⁄ì HêeT+ |òüTq|üs¡#·ã&ç+~. yê] yÓTTÁs¡\≈£î »yêãT Ç∫Ãq|ü⁄&ÉT Äj·Tq Ç+ø± |òTü q|üs#¡ ã· &ÉT‘·THêï&ÉT. yê] X¯Á‘·Te⁄\qT #Ó<sä >¡ ={Ϻ Á|ü»\≈£î $&ÉT<ä\ ø£\T>∑CÒdæ <˚e⁄&ÉT ‘·q Hêe÷ìï >=|üŒ #˚düT≈£îHêï&ÉT, ‘·q≈£î |òüTq‘· ø£*π>˝≤ #˚kÕ&ÉT. á s√E eTq≈£î <äT'K~q+>± ñ+<ë? eTq+ <˚e⁄ì yÓ’|ü⁄ #·÷<ë›+. eTq <äT'K+ qT+&ç eTq+ $&ÉT<ä\ bı+~q|ü⁄&ÉT Á|üuÛÑTe⁄≈£î eTVæ≤eT ø£\T>∑T‘·T+<äì Ä•<ë›+. m+‘√ ìwü˜>± eTq+ ÁbÕs¡∆q\T #˚düTÔHêïe÷? ~yêsêÁ‘·T\T eTq+ Äj·Tq≈£î yÓTTÁs¡ ô|&ÉT‘·THêïe÷? nsTT‘˚ Äj·Tq ø£è|ü #·÷|æ+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq düeTj·T+ <ä>∑Zs¡|ü&ç+<äqï e÷≥. ‘·–q düeTj·T+˝À <˚e⁄&ÉT ‘·qTï ‘êqT |òüTq|üs¡#·T≈£î+{≤&ÉT. ‘·q eTVæ≤eTqT Á|ü‘·´ø£å|üs¡#˚ düeTj·T+ e∫Ãq|ü&ÉT Äj·Tq ˝ÒkÕÔ&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq $&ÉT<ä\ >∑÷]Ãq Äø±+ø£å ø£+fÒ Äj·Tq HêeT |òüTq‘·qT >∑÷]Ãq Äø±+ø£å eTq˝À m≈£îÿe>± ñ+&Ü*. Á|üuÛÑTe⁄ |òüTq|üs¡#·ã&ÉTqT >±ø£! eTq ÁbÕeTTK´yÓTÆq ÄX¯ HÓs¡y˚s¡TqT >±ø£! Á|üuÛÑTyê, ˙y˚ ø±s¡´+ »]–düTÔHêïeqï $wüj·T+ e÷≈£î

ns¡∆+ nj˚T´˝≤ e÷≈£î düVü‰j·T+ #ÓsTT´. ˙yÓ+‘· eT+∫ <˚e⁄&Éy√, m+‘· >=|üŒ <˚e⁄&Éy√ e÷ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ ñqï Á|ü»\T Á>∑Væ≤+#˚˝≤ #ÓsTT´. e÷ Vü≤è<äj·÷+‘·s¡+>∑+˝À ìqTï >=|üŒ #˚j·TT<äTeTT >±ø£! 178

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 19 ªªH˚qT dæ>T∑ |Z &ü ≈É î£ +&ÉTq≥T¢ Hê Vü≤è<äjT· eTT ˙ ø£≥&º \É $wüjT· yÓTÆ ìs√›wüeT>∑TqT >±ø£.µµ ø°s¡Ôq 119:80

Ä‘·à Áù|s¡D‘√ ≈£L&çq á ÁbÕs¡∆qqT eTq+ eTs√ ø√D+˝À #·÷ùdÔ n+<äT˝À n<äT“¤‘·yÓTÆq yê>±›q+ ø£ì|ædüTÔ+~. n<˚$T≥+fÒ <˚e⁄ì ø£≥º&É\qT C≤Á>∑‘·Ô>± bÕ{Ï+#˚yê]øÏ, dæ>∑TZ |ü&Ü*‡q |ü]dæú‘·T˝Ò sêeqïe÷≥. >∑eTì+#·+&ç. ø°s¡ÔHêø±s¡T&ÉT ‘·q Vü≤è<äj·T+ eT+∫>± ñ+&Ü\ì ÁbÕs¡∆q #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. eT+∫ ø£≥º&É\T ø£*– ñ+&É≥+ u≤>∑T+≥T+~. Ä ø£≥º&É\ $wüj·T+˝À eT+∫ $#·ø£åD ø£*– ñ+&É≥+ Ç+ø± u≤>∑T+≥T+~. nsTT‘˚ <˚e⁄ì yêø£´ dü‘ê´\ jÓT&É\ eT+∫ Vü≤è<äj·T+ ø£*– ñ+&É≥+, ìs√›wüyÓTÆq Vü≤è<äj·÷ìï ø£*– ñ+&É≥+ nìï{Ï ø£+fÒ ÁX‚wü˜+. eTq+ K∫Ñ·+>± dü‘ê´ìï Áù|$T+#ê*. <ëì >∑÷]Ãq düŒwüºyÓTÆq ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&Ü*. <ëìøÏ ˝Àã&Ü*. n˝≤ ø±ì |üø£å+˝À eTq Vü≤è<äj·T+ <˚e⁄ì ø£≥º&É\ $wüj·T+˝À ìs√›wü+>± ˝Ò<äqï e÷≥. á #Ó&ÉTø±\+˝À ìs√›wüyÓTÆq eT+∫ Vü≤è<äj·T+‘√ ñ+&˚yês¡T m≈£îÿe>± ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. $÷s¡T, H˚qT ìs√›wüyÓTÆq eT+∫ Vü≤è<äj·T+‘√ ñ+fÒ m+‘· u≤>∑T+≥T+~!

eTVü‰ rs¡TŒ ~q+˝À eTq n+<ä] yê´C≤´\T rs¡Ãã&˚≥|ü&ÉT eTq˝À #ê˝≤eT+~ ‘êeTT #˚dæq ø±sê´\ $wüj·T+˝À dæ>∑TZ|ü&Ü*‡ ñ+≥T+~. yê] ãT~∆V”≤qyÓTÆq |üqT\˙ï ã≥ºãj·T˝Ö‘êsTT. yê] >∑s«¡ +ã{Ï,º $XÊ«dü ÁuÛÑwüº‘·«+ã{Ï,º Á|üuTÑÛ e⁄ jÓT&É\ yês¡T ãT~∆|Pü s¡«ø£+>± #˚dæq ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT ã{Ϻ rÁeyÓTÆq n|üsê<ÛäuÛ≤eq‘√ ì+|üã&É‘ês¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑTe⁄ uÀ<Ûä\qT $X¯«dæ+∫qyês¡T, Äj·Tq Ä»„\qT bÕ{Ï+∫qyês¡T <˚e⁄ì düìï~Û˝À ˙‹eT+‘·T\T>± rs¡Ãã&É‘ês¡T. n˝≤+{Ï ˙‹eT+‘·T\T dü÷s¡T´ì˝≤ Á|üø±•kÕÔs¡T. á ˝Àø£+˝À ãVüQ>± n|üì+<ä\bÕ˝…’q yês¡T, <ä÷wæ+|üã&çq yês¡T, Ä s√Eq ‘·eT nee÷q+ n+‘ê eTVæ≤eT>± e÷s¡&É+ #·÷kÕÔs¡T. á s√E <Ûë´qyêø£´+˝À ñqï≥Tº>± eTq+ ≈£L&Ü ÁbÕs¡∆q #˚<ë›+. Ä ÁbÕs¡∆q˝À <ë– ñqï yê>±›q+ eTqjÓT&É\ HÓs¡y˚s¡uÀ‘·Tqï<äì <ÛÓ’s¡´+ ‘Ó#·TÃ≈£î+<ë+. Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT ìs√›wüß\qT>± e÷]Ãq|ü⁄&ÉT Äj·TH˚ eTq\qT πøåeT+>± ø±∫ ø±bÕ&É‘ê&ÉT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 179


pHé 20 ªª>±&Û Ü +<Û ä ø ±s¡ | ü ⁄ ˝Àj· T ˝À H˚ q T dü + #· ] +∫qqT, @ nbÕj·TeTTq≈£î uÛÑj·T|ü&ÉqT. ˙e⁄ Hê≈£î ‘√&Ó’j·TT+<äTe⁄. ˙ <äT&ÉT¶ø£Ás¡j·TT, ˙ <ä+&ÉeTTqT qqTï Ä<ä]+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 23:4

eTs¡DX¯j·T´ $÷<ä ñ+&˚yêìøÏ ìØø£åD ø£\T>∑CÒùd eT<ÛäTs¡yÓTÆq e÷≥*$. m+‘√ eT+~ ‘·eT J$‘·|ü⁄ ∫e] |òüT&çj·T˝À¢ á e÷≥˝qT #ê˝≤ Çwüº+>± |ü\T≈£î‘ês¡T. nsTT‘˚ uÛÖ‹ø£ eTs¡D düeTj·T+˝À e÷Á‘·y˚T ø±<äT, eTq+ J$dü÷Ô ñ+&É>± Äràj·T e÷s¡Z+˝À y˚<äq\T ø£*–q|ü&ÉT ≈£L&Ü á yêø±´ìï eTq+ nq«sTT+#·Tø√e#·TÃ. eTq˝À ø=+‘·eT+~ nbıdüÔ\T&Ó’q bÂ\T˝≤ Á|ü‹ s√p #·ìb˛‘·Tqï nqTuÛÑe+>∑T+&Ü yÓfi≤Ôs¡T. C≤Hé ãq´Hé ‘·q ªªj·÷Á‹≈£îì Á|üj·÷D+µµ |ü⁄düÔø£+˝À á >±&ÛÜ+<Ûäø±s¡|ü⁄ ˝Àj·T nqTuÛÑyêìï eTT+<äT>±H˚ Á|ükÕÔ$kÕÔ&ÉT. <ëì ‘·s¡Tyê‘·H˚ Äq+<ä|üs¡«‘ê\ <ä>∑Zs¡ Á|üeVæ≤+#˚ q~ì #·÷|ækÕÔ&ÉT. á uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq

>±&ÛÜ+<Ûäø±s¡|ü⁄ eTs¡D|ü⁄ ˝Àj·T\ nqTuÛÑyê\ >∑T+&Ü eTq˝À ø=+‘· eT+~ mH√ï kÕs¡T¢ Á|üj·÷D+ #˚kÕ+. Ä düeTj·÷˝À¢ ø£*π> |òüTÀs¡yÓTÆq Ä˝À#·q\qT+&ç, $∫Á‘·yTÓ qÆ uÛj Ñ ÷· \qT+&ç, uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ Á≈£î+>∑T<ä\ qT+&ç ø£*π> u≤<ÛäqT uÛÑ]+#˚≥≥T¢, Á|üuÛÑTy˚ eTq\qT ã\|üs¡#ê&Éì kÕøå±´\T #Ó|üŒ>∑\+. Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT Áã‹øÏ+∫ ñ+#ê&ÉT. eTq ÁbÕD+

kıeTàdæ*¢b˛sTTq dü+<äsꓤ\˝À ndü˝…’q eTs¡DuÛÑj·T+ qT+&ç eTq\qT ø±bÕ&Ü&ÉT. eTq+ rÁeyÓTÆq e‹Ô&çøÏ ˝Àqj·÷´+. nD>=Z≥ºã&ܶ+. nsTTq|üŒ{Ïø° eTq+ Áã‹πø ñHêï+. ø±s¡D+ eTq >=|üŒ ø±|ü] eTq Á|üø£ÿH˚ ñHêï&Éqï dü+>∑‹ì eTq+ >∑T]Ô+#ê+. eTq X¯Á‘·Te⁄ eTq\qT >±j·T|üs¡#·≈£î+&Ü Äj·Tq ‘·q <ä+&É+‘√ n&ÉT¶≈£îì, ‘·q <äT&ÉT¶ø£Ás¡‘√ X¯Á‘·Te⁄qT ‘·]$Ty˚kÕÔ&Éì eTq+ $X¯«dæ+#ê+ ø±ã{Ϻ eTq+ Je+‘√ ñHêï+. Á|üdüTÔ‘·+ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq y˚<äq‘√ eTq J$‘ê\T ø£|üŒã&ç

Nø£{Ï #˚j·Tã&çq|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑTe⁄qT eTVæ≤eT |üs¡Tdü÷Ô Äj·Tq˝À eTq |üP]Ô qeTàø±ìï ñ+∫ Á|üXÊ+‘·+>± J$<ë›+. 180

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 21 ªªjÓT¨yê ˇø£ Åd”Ô #˚‹øÏ d”ôdsêqT n|üŒ–+#·TqT.µµ Hê´j·÷~Û 4:9

á e÷≥ ø=+#Ó+ ø=‘·Ô>± nì|ædüTÔ+~ ø£<ä÷. nsTTHê Bìï Á>∑Væ≤+#·&ÜìøÏ dü]|ü&É $XÊ«dü+ >∑£\yês¡T á Á|ü|ü+#·+˝À ñ+&˚ ñ+{≤s¡T. u≤sê≈£î j·TT<ë∆ìøÏ yÓfi≤fl*. nsTT‘˚ <ÓuÀsê nH˚ Á|üeÅøÏÔ ‘·q≈£î ‘√&ÉT>± eùdÔ >±ì j·TT<ë∆ìøÏ yÓfi¯flq+≥THêï&ÉT. n‘·ìøÏ <ÛÓ’s¡´+ dü]b˛e&É+˝Ò<äqï e÷≥. ø±ã{Ϻ <˚e⁄&ÉT Ä s√E j·TT<ä∆$»j·÷ìï ˇø£ Åd”Ô #˚‹øÏ Çyê«\qT≈£îHêï&ÉT. Ç˝≤ #˚dæ u≤sê≈£î ˝Àì eT+<äø=&ç‘·Hêìï >∑~›+#ê&ÉT. ‘·q Hêe÷ìøÏ n~Ûø£ eTVæ≤eT ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. ‘·q Á|ü»\ X¯Á‘·Te⁄\T n~Ûø£yÓTÆq nee÷Hêìï bı+<˚˝≤ #˚kÕ&ÉT. ã\V”≤qyÓTÆq |òüT{≤\H˚ Á|üuÛÑTe⁄ yê&ÉTø√>∑*–‘˚

ìHÓï+<äT≈£î yê&ÉTø√&ÉT? ô|<ä› kÕVü≤dü ø±sê´\T #˚j·T˝Òì n‹ kÕ<Ûës¡DyÓTÆqyê]ì, kÕe÷qT´\qT Äj·Tq yê&ÉTø√>∑*–q|ü&ÉT, ìHÓï+<äT≈£î yê&ÉTø√˝Ò&ÉT? ÇÁXÊj˚T©j·TT\ X¯Á‘·Te⁄qT #·+|æq Åd”Ô ô|<ä› ;Ûøs£ s¡ ÷¡ |æDÏ @$÷ ø±<äT. _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥÷ ‘·q &˚sê˝ÀH˚ ñqï n‹ kÕ<Ûës¡D >∑èVæ≤DÏ ÄyÓT. ÄyÓT ô|<ä› Á|üdü+–≈£îsê˝ÒMT ø±<äT >±ì ‘·q Äe⁄\ bÕ\T |æ‘·T≈£îÿì, yÓqï ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îH˚ kÕe÷q´yÓTÆq e´øÏÔ.

düs«¡ C≤„ìjÓTÆ q <˚e⁄&ÉT ‘·q ñ<˚X› Ê´\qT HÓsy¡ s˚ T¡ Ãø√&ÜìøÏ eTq˝À m˝≤+{Ïyê]HÓ’Hê yê&ÉTø√˝Ò&Ü? d”ôdsê ˝≤+{Ï yê&ÉT j·÷j˚T\T &˚sê

˝ÀìøÏ e#êÃ&ÉT.á s√E ˙ sTT+{ÏøÏ me¬s’Hê sêe#·TÃ. nsTT‘˚ eTq+ yê]ì #·+bÕ\ì ø±<äT >±˙ Á|üuÛÑTe⁄ s¡ø£åD˝ÀìøÏ yê]ì q&ç|æ<ë›+. yê]ì >=|üŒ ø£ìø£s¡+‘√ #˚s¡TÃ≈£î+<ë+. eTq >=|üŒ uÀ<Ûä≈£î&Ó’q j˚TdüT Áø°düTÔ <ë«sê ø£*π> Äosê«<äø£s¡yÓTÆq s¡ø£åD dü‘ê´ìï yê]øÏ n+~<ë›+. ª$X¯«dæ+∫ J$+#·Tµ nqï Ä»„qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+<ë+. á s√E ˇø£ ø£]ƒHê‘·Tà&Ó’q bÕ|æ ˙ düTyês¡ÔK&ÜZìøÏ <=s¡T≈£î‘ê&˚yÓ÷ mes¡T #Ó|üŒ>∑\s¡T? 181

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 22 ªªjÓT¨yêj·T+<äT uÛj Ñ T· uÛ≈Ñ î£ \Ô T ø£*–j·TT+&ÉT≥ BsêÈjT· Te⁄q≈£î ø±s¡DeTT. uÛÑøÏÔV”≤qT\ Äj·TTdüT‡ ‘·≈£îÿyÓ’b˛e⁄qT.µµ kÕyÓT‘·\T 10:27

Ç+<äT˝À Çø£ nqTe÷q+ @$÷ ˝Ò<äT. <˚e⁄ì jÓT&É\ uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ø£*–ñ+&É≥+ e\q eT+∫ n\yêfÒ¢ nãT“‘êsTT. bÕ|ü+, #Ó&ÉT>∑T\ eT÷\+>± J$‘·+ e´s¡∆+ ø±≈£î+&Ü á eT+∫ n\yê≥T¢ ˇø£ e´øÏÔì ø±bÕ&É‘êsTT. Á|üuTÑÛ yÓq’ j˚TdüT˝À $XÊ«dü+ ñ+∫q ø±s¡D+>± Vü≤è<äjT· +˝ÀqT+&ç ñ_πø |ü$Á‘·yÓTÆq $ÁXÊ+‹, ˇø£ e´øÏÔ nHês√>∑´+>± ñqï düeTj·T+˝À n‘·ìøÏ m+‘√ düVü‰j·T+ #˚düTÔ+~. ˇø£ s√– Á|üXÊ+‘·yÓTÆq eTqdüT‘√ ñ+fÒ yÓ’<ä´+ #˚ùd yÓ’<äT´ìøÏ m+‘· dü+‘√wüyÓ÷ ø£<ë. nqedüs¡yÓTÆq Ä+<√fi¯q ˇø£ e´øÏÔì #·+ù|düTÔ+~. ø±˙ <˚e⁄ì˝À qeTàø£+ ñ+#·&É+ nH˚~ dü«düú|ü]#˚ Wwü<Ûä+ ˝≤+{Ï~. eTq+ BsêÈ j · T Te⁄ ø£ * – J$+#· & ÜìøÏ ø±e\dæ q @sêŒ≥¢ ˙ ï #˚j·Tã&ܶsTT. eè<ë∆|ü´+ nH˚~ ì»+>± eTq≈£î eT+∫ »]–ùdÔ eTq+ eè<ë∆|ü´+˝ÀøÏ yÓfi≤Ô+. ‘·eT ø±\+˝À |ü+≥ø=∫Ãq <Ûëq´|ü⁄ –+»˝≤¢ eTq+ düe÷~ÛøÏ #˚s¡T≈£î+{≤+. eTq Áy˚\T H=|æŒ |ü⁄&ÉT‘·T+fÒ ªnjÓ÷´, á H=|æŒ eT÷\+>± H˚qT #·ìb˛‘êH˚yÓ÷µ nì }Væ≤+#·Tø√e<äT›. eTπs+ #Ój·÷´*? Ç+ø± eTq+ #ê˝≤ ø±\+ bÕ≥T J$+∫ <˚e⁄ì |üì #Ój·÷´\ì Ä•+#ê*. ˇø£y˚fi¯ ‘·«s¡˝ÀH˚ eTq+ |üs¡˝Àø£ |æ\T|ü⁄ n+<äT≈£î+fÒ @+ #˚kÕÔ+? n˝≤ nsTT‘˚ eTØ dü+‘√wü+! |üs¡˝Àø£ |æ\T|ü⁄ >∑÷]à eTq+ #Ó&ÉT>± e÷{≤¢&TÉ ø√e\dæ+~ @$÷ ˝Ò<Tä . J$+∫ ñHêï, #·ìb˛sTTHê eTq+ Á|üuTÑÛ e⁄≈£î #Ó+~q yês¡y˚T. eTq+ J$+∫qyês¡yÓTÆ‘˚ Á|üuÛÑTe⁄ eTq‘√ ñ+{≤&ÉT. eTq+ #·ìb˛‘˚ Çø£ Á|üuÛÑTe⁄‘√H˚ ñ+{≤+.

ì»yÓTÆq BsêÈj·TTwü߸ @$T≥+fÒ, eTq+ J$+∫q+‘· ø±\+ Á|üuÛÑTe⁄˝ÀH˚ J$+#·&É+, düeTj·T+ @ e÷Á‘·+ e´s¡∆|üs¡#·≈£î+&Ü Á|ü‹ |òüT&çj·T ñqï‘·yÓTÆq $wüj·÷\ø=s¡πø yê&ÉT≈£î+≥÷ J$+#·&É+. #ÓbÕŒ\+fÒ Ç<˚ ndü\T dædü˝…’q |üPsêíj·TTwü߸, BsêÈj·TTwü߸, ì+&ÉT q÷πsfi¯fl J$‘·+. 182

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 23 ªªø±ã{Ï º nwü O ¸s¡ T sêEqT >∑ ÷ ]à jÓ T ¨yê ôd\$#·TÃq<˚eTq>± `n‘·&ÉT á |ü≥ºDeTT˝ÀìøÏ sê&ÉT— <ëì $÷<ä ˇø£ u≤DyÓTÆq Á|üjÓ÷–+|ü&ÉT— ˇø£ πø&ÓeTTHÓ’q <ëìøÏ ø£qT|üs¡#·&ÉT— <ëì jÓT<äT≥ eTT≥º&ç~ã“ø£≥º&ÉT.µµ 2sêE\T 19:32

|ü≥Dº + MT<ä≈î£ düHΩØÓ ãT sê˝Ò<dä \ü T. }]πø n]∫, øπ ø£\T y˚d,æ &É+u≤\T |ü\T≈£î‘·÷ u…~]+#ê&ÉT >±˙ Ä u…<]ä +|ü⁄\˙ï e{Ïyº .˚ @$÷ #˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷&ÉT. ‘·q Á|ü»\MT<ä≈£î ˝Ò#˚ X¯Á‘·Te⁄\qT, Á|üuÛÑTe⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ nD∫y˚kÕÔ&ÉT. dæ+Vü≤+ >=i…¿|æ\¢qT H√≥ ø£s¡#·T≈£îqï yÓ+≥H˚, >=|üŒ ø±|ü] e∫à <ëì H√≥ qT+&ç Ä >=i¿|\æ q¢ T ˝≤π>kÕÔ&TÉ . <˚e⁄&ÉT ‘·q X¯øìÔÏ , C≤„Hêìï Á|üu≤Û e|üP]‘·+>± Á|ü‘·´ø£å |üs¡#·&ÜìøÏ eTq MT<ä≈£î e#˚à Ä|ü<ä\T neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔsTT. eTq+ <Ûë´ìdüTÔqï yêø£´uÛ≤>∑+˝À n‹ ã\XÊ*jÓÆTq X¯Á‘·Te⁄, |ü≥ºD≤ìï HêX¯q+ #Ój·÷´\ì m+‘√ nqT≈£îHêï&ÉT >±˙ ø£˙dü+ |ü≥ºD+ eTT+<äT≈£î e∫à ‘·qTï ‘êqT ø£qT|üs¡#·Tø√˝Òø£b˛j·÷&ÉT. |ü≥ºDÁbÕø±s¡+ $÷<ä≈£î ˇø£ÿ u≤D+ ≈£L&Ü yÓj·T´˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ø√≥ >√&É\qT ≈£L\>=fÒº j·T+Á‘ê\qT @sêŒ≥T #Ój·T´˝Òø£b˛j·÷&ÉT. |ü≥ºD ìyêdüT\qT ãj·T≥≈£î sê˙j·T≈£î+&Ü uÛÑj·Tô|fÒº eTT≥º&ç ~ã“\qT ø£≥º˝Òø£b˛j·÷&ÉT. eTq $wüj·÷ìøÏ eùdÔ eTq

X¯Á‘·Te⁄\T eTq≈£î @ ∫qï Vü‰˙ ‘·\ô|≥º≈£î+&Ü Á|üuÛÑTe⁄ yê]ì Ä|ü⁄#˚düTÔHêï&ÉT. Äj·Tq yê] ñ<˚›XÊ´\qT e÷]Ãy˚j·T>∑\&ÉT. eTq*ï »sTT+#·&ÜìøÏ yês¡T eTT+<äT>± y˚düT≈£îqï Á|üD≤[ø£\T, ø±s¡´Áø£e÷\T yê]πø q#·Ãø£, yê≥ìï{Ïì e<äT\T≈£îH˚˝≤ #˚jT· >∑\&ÉT. eTq+ Á|üuTÑÛ e⁄qT ÄÁX¯sTT+∫ Äj·Tq e÷sêZ\qT bÕ{ÏùdÔ Äj·Tq eTq\qT >∑÷]à C≤Á>∑‘Ô· rdüT≈£î+{≤&ÉT. Äj·Tq ø£\T>∑CÒùd dü+|üPs¡íyÓTÆq $&ÉT<ä\qT #·÷dæ eTq+ Äj·TqqT ÄX¯Ãs¡´+‘√ düTÔ‹kÕÔ+. Ä $<ÛäyÓTÆq düTÔ‹ Ä‘·à‘√ Äj·Tq eTq Vü≤è<äj·÷\qT ì+|ü⁄‘ê&ÉT. 183

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 24 ªªneTC≤´ <Ó’e»qTì #·÷∫ `ÇÁXÊj˚T\Tyê] ôd’q´eTTq≈£î H˚ì∫Ãq s¬ +&ÉTe+<ä\ eTDT>∑T\ yÓ+&çøÏ @$T #˚ôd<äeTì n&ç–q+<äT≈£î `Bì ø£+f… eT] j·T~Ûø£eTT>± jÓT¨yê ˙≈£î Çj·T´>∑\&Éì Ä <Ó’e»qT&ÉT Á|ü‘·T´‘·Ôs¡$T#ÓÃqT.µµ 2 ~q 25:9

qTy=«ø£y˚fi¯ bıs¡bÕ≥T #˚ùdÔ Ä qcÕºìï uÛÑ]+#·T. n+‘˚ø±ì Á|üuÛÑTe⁄ ∫‘êÔìøÏ e´‹πsø£+>± Á|üe]Ô+#·≈£î. qTe⁄« qwüºb˛sTTq<ëìø£+fÒ n~Ûø£+>± <˚e⁄&ÉT ˙øÏkÕÔ&ÉT. ˇø£ y˚fi¯ n˝≤ Çe«ì |üø£å+˝À Äj·Tq eTT+<äT ≈£Ls¡TÃì ˙≈£î sêe\dæq<ëìì Äj·Tq <ä>∑Zs¡qT+&ç sêãfÒº uÒs¡kÕsê\T #Ój·T´>∑\yê? eTq+ <Ûë´ìdüTqÔ ï yêø£´uÛ≤>∑+˝À @+ »]–+<√ #·÷&É+&ç. $Á>∑V‰ü sê~Û≈î£ ˝…b’ ˛sTTq ÇÁXÊj˚T©j·TT\ ôd’Hê´ìï j·T÷<ë sêE øÏsêsTTøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ Á|üuÛÑTe⁄ düìï~Û yê]‘√ ˝Òì ø±s¡D+>± Ä j·TT<ä∆ Ms¡T\qT yÓq≈£îÿ |ü+|æyj ˚ T· eTì ÄC≤„|+æ #·ã&ܶ&TÉ . j·T÷<ë sêC…q’ neTC≤´ Ä ôdH’ ê´ìï yÓq≈£îÿ |ü+ù|j·T&ÜìøÏ Çwüº|ü&ܶ&ÉT >±˙, yês¡T ‘·q≈£î #˚ùd düVü‰j·T+ ì$T‘·ÔyÓTÆ eTT+<äT>± yê]øÏ #Ó*+¢ ∫q øÏsêsTT s¬ +&ÉTe+<ä\ eTDT>∑T\ yÓ+&ç $wüjT· +˝À u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. m+‘· ãT~∆V”≤qyÓTÆq |üì! øÏsêsTT ôd’ì≈£î\ düVü‰j·T+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üuÛÑTe⁄ n‘·ìøÏ $»j·÷ìïùdÔ yê]øÏ∫Ãq øÏsêsTT yÓqTø£≈£î rdüTø√≈£î+&Ü yê]ì |ü+|æy˚j·T&É+ ˝≤uÛÑkÕ{Ï uÒs¡y˚T ø£<ë! eTqkÕ‡øÏåì ø±bÕ&ÉTø√&ÜìøÏ, Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&É{≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆ‘˚ &ÉãT“ qwüºb˛sTTHê |òüs¡yê˝Ò<äT. Á|üuÛÑTe⁄ ì$T‘·Ô+ @+ qwüºb˛sTTHê n~ qwüº+ ø±<äT ø±ã{Ϻ eTq+ Ä+<√fi¯q #Ó+<äqedüs¡+ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑTe⁄˝À eTq≈£î <=]øÏq $ÁXÊ+‹ ø£+fÒ >=|üŒ qwüº|ü]Vü‰s¡+ @eTT+~? ø=ìïkÕ¬s¢Ì‘˚ eTq+ &ÉãT“ qwüºb˛≈£î+&Ü <˚e⁄&ÉT eTT+<äT>±H˚ n&ÉT¶≈£î+{≤&ÉT. ˝Òø£b˛‘˚ n~ #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe>± ñ+&˚≥≥T¢ #˚kÕÔ&TÉ . eTq+ ì‘·´J$‘êìï nqTuÛÑ$+#·

uÀ‘·THêï+ ø±ã{Ϻ á ˝Àø£+˝À eTq+ Á|üuÛÑTe⁄ ì$T‘·Ô+ @$T qwüºb˛‘êyÓ÷ n<ä+‘ê |üs¡˝Àø£+˝À ô|≥Tºã&ç ô|{ϺqfÒº. m<äTs¡T>± ø£qã&ÉT‘·Tqï $|ü‘·TÔqT ã{Ϻ Ä+<√fi¯q #Ó+<äe<äT› >±˙ ªªBì ø£+f… eT] n~Ûø£eTT>± jÓT¨yê ˙≈£î Çj·T´>∑\&ÉTµµ nì $qã&ÉT‘·Tqï yÓT\¢ì e÷≥\qT C≤Á>∑‘·Ô>± Ä\øÏ+#·T. 184

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 25 ªªeT]j·TT Äj·Tq `$÷s¡T Äø±X¯eTT ‘Óse¡ ã&ÉT≥j·TT, <˚e⁄ì <ä÷‘·\T eTqTwü´≈£îe÷s¡TìøÏ ô|’>± m≈£îÿ≥j·TTqT ~>∑T≥j·TTqT #·÷‘·Ts¡ì $÷‘√ ìX¯Ãj·TeTT>± #Ó|ü#·THêïqHÓqT.µµ jÓ÷Vü‰qT 1:51

ne⁄qT. eTq $XÊ«dü H˚Á‘ê\≈£î Ä <äèX¯´+ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~. Äø±X¯+ ‘Óse¡ ã&ç ñ+&É≥+ #·÷düTHÔ êï+. j˚Tùd dü«j·T+>± $XÊ«düT\+<ä]ø=s¡≈î£ ‘·q sêC≤´ìï ‘Ós¡∫ ñ+#ê&ÉT. Äj·Tq <ëìï eTq≈£î Á|ü‘·´ø£å|ü]#ê&ÉT ø±ã{Ϻ Ä $+‘· Á|ü<˚XÊìï, eTVæ≤eT‘√ ì+&ç ñqï Ä |üs¡˝Àø£ sêC≤´ìï eTq+ #·÷düTÔHêï+. Äj·TH˚ eTq e÷s¡Z+ ø±ã{Ϻ ‘·«s¡˝ÀH˚ eTq+ Ä eTVæ≤eT sê»´+˝À Á|üy˚•kÕÔ+. Ç|ü&ÉT eTq+ j·÷ø√ãT ì#ÓÃq >∑÷]Ãq $esê\T #·÷<ë›+.

|üs¡˝Àø±ìøÏ, uÛÑ÷$TøÏ eT<Ûä´˝À ˇø£ |ü]X¯ó<ä∆ es¡Ôø£+ q&ÉTdü÷Ô ñ+~. j˚TdüT nH˚ eTq eT<Ûä´e]Ô <ë«sê eTq ÁbÕs¡∆q\T ô|’øÏ yÓfi¯óÔHêïsTT. <˚e⁄ì »yêãT\T ÁøÏ+~øÏ ~>∑T‘·THêïsTT. eTq+ j˚TdüT yÓ’|ü⁄ #·÷∫q|ü⁄&ÉT Äj·TH˚ Ä ì#ÓÃq nì ns¡∆+ #˚düT≈£î+{≤+. eTq≈£î, eT¨qï‘·T&Ó’q <˚e⁄ì dæ+Vü‰düHêìøÏ eT<Ûä´ eTVæ≤eT k˛bÕHê\ ì#ÓÃq y˚j·Tã&ç+~. <ëìï eTq+ j˚TdüT˝ÀH˚ #·÷düTÔHêï+. <ëìï eTq+ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+<ë+. <ëì <ë«sê eTq ÁbÕs¡∆q\qT ô|’øÏ |ü+|æ<ë›+.

j·÷ø√ãT ‘·q ø£\˝À #·÷∫q≥T¢, Ä ì#ÓÃq m≈£îÿ‘·÷ ~>∑T‘·÷ <˚e<ä÷‘·\T #˚düTÔqï |üìì eTq+ ≈£L&Ü #Ój·T´>∑\+. m˝≤ n+{≤sê? n+<ä] >∑÷]Ãq $C≤„|üq\qT yÓ÷düTø=ì eTq+ j˚TdüT nH˚ ì#ÓÃq e÷s¡Z+ $÷<äT>± |üs¡˝Àø±ìøÏ yÓfi≤Ô+. nø£ÿ&É ìã+<Ûäq ByÓq\qT rdüT≈£î+{≤+. eT∞fl ÁøÏ+~øÏ ~– e∫Ã Ä ByÓq\qT <˚e⁄ì Á|ü»\ eT<Ûä´ |ü+∫ô|&É‘ê+. á n<äT“¤‘·yÓTÆq <äèXÊ´ìï j·÷ø√ãT πøe\+ ø£\˝À #·÷kÕ&ÉT >±˙ j˚TdüTqT ã{Ϻ eTq+ <ëìì ì»+>± #·÷düTÔHêï+. á s√E qT+&˚ eTq+ Ä ì#ÓÃqqT Á|ü‹ |òüT&çj·T møÏÿ ~>∑T<ë+. møÏÿq|ü&ÉT <˚e⁄ì‘√ düVü≤yêdü+ #˚kÕÔ+. ~–q|ü&ÉT eTq Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T yê] Ä‘·à\ s¡ø£åD |ü]#·s¡´˝À kÕ–b˛‘ê+. z Á|üuÛÑTyê, Ç~ ˙ yê>±›q+ ø±ã{Ϻ <ëì HÓs¡y˚s¡TŒqT #·÷∫ Äq+~+#·˙! #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 185


pHé 26 ªªÁ|üuÛÑTe⁄ sêø£ dü$÷|æ+#·T#·Tqï~. >∑qTø£ $÷s¡TqT z|æø£ ø£*–j·TT+&ÉT&ç. $÷ Vü≤è<äjT· eTT\qT dæsú |¡ sü #¡ T· ø=qT&ç.µµ j·÷ø√ãT 5:8 ªHê Á|æj·TT&Ü, ‘·«s¡|ü&ÉTeTTµ nH˚ yêø£´+ |üs¡eT^‘·eTT Á>∑+<Ûä+˝À ∫e] e÷≥. Á|üø≥£ q Á>∑+<Û+ä ∫e] ù|sê ˝À ªÄ‘·àj·TT, ô|+&ç¢ ≈£îe÷¬sj Ô T· T s¡eTTà nì #Ó|ü#·THêïs¡T,µ nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. n+<äT≈£î »yêãT>± |üs¡˝Àø£|ü⁄ ô|+&ç¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT ªÇ~>√, H˚qT ‘·«s¡>± e#·TÃ#·THêïqTµ nì #Ó|⁄ü ‘·THêï&ÉT. Á|üuTÑÛ e⁄ ªeTVæ≤eT Á|ü‘´· ø£‘å µ· ø√dü+ ªeTq˝Àì Áù|eTµ Ä‘·Ts¡‘‘· √ m<äTs¡T#·÷k˛Ô+~. ªÁ|üuÛÑTe⁄ ‘·«s¡˝ÀH˚ sêuÀ‘·THêï&ÉTµ nqï eT<ÛäTs¡yÓTÆq yê>±›Hêìï ÄkÕ«~k˛Ô+~. á yê>±›q+ eTq\qT uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô ÀìøÏ #·÷#˚≥≥T¢ #˚k˛Ô+~. á øÏ{Ïø° >∑T+&Ü eTq+ #·÷dü÷Ô eTq+ ìØøÏådüTÔHêï+.

á |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq düŒ¤{Ïø£|ü⁄ øÏ{Ïø°˝ÀqT+&ç yÓ\T>∑T øÏs¡D≤\T eTq Á|üdüTÔ‘· J$‘·+ $÷<ä |ü&ÉT‘·THêïsTT. |ü]#·s¡´ #˚j·T&Üìø√, ÁX¯eT\qT uÛÑ]+#·&Üìø√ n$ eTq\qT dæ<ä∆|üs¡TdüTÔHêïsTT. eTq+ ø£]ƒqyÓTÆq |üØø£\å ≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïe÷? ‘·«s¡˝ÀH˚ eTq+ bı+<äuÀj˚T ª|üs˝¡ Àø£|⁄ü dü+‘√wü+µ eTq*ï z|æø£‘√ ñ+&ÉeTì yÓT\¢>± #Ó|ü⁄‘·Tqï~. eTq+ $‘·TÔ‘·Tqï $‘·ÔHê\≈£î ‘·–q |ü+≥ sêe&É+ ˝Ò<äì $dæ–b˛‘·THêïe÷? eT∞fl Ä ªeTVæ≤e÷j·TTø£ÔyÓTÆq dü‘·´+µ eTq\qT z|æø£‘√ ñ+&ÉeTì >∑{Ϻ>± #Ó|ü⁄‘·Tqï~. ÁX¯eT\ yÓqTø£ ÁX¯eT\T eTq#·T≥÷º n\T¢≈£î+≥÷ eTq*ï n+‘·ø£+‘·≈£L ã\V”≤q |üs¡TdüTÔHêïj·÷? qeTà<ä–q yê>±›q+ eTq≈£î ñ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üuÛÑTe⁄ eTq #Ó+‘·≈£î ekÕÔ&ÉT. ø±ã{Ϻ ªMT Vü≤è<äj·TeTT\qT dæús¡|üs¡#·Tø=qT&ç.µ nqï yêø£´+ #=|üq #˚<ë›+. ì\ø£&É>± ñ+<ë+. ã\eTT>± ñ+<ë+. ˇπø Ø‹>±, dæús¡T\eTT>±, ø£<ä\ìyês¡eTT>± ñ+<ë+. m\¢|ü&ÉT eTq Á|üuÛÑTe⁄ ø±sê´_Ûeè~∆˝À ÄdüøÏÔ>∑\yês¡+>± ñ+<ë+. j˚TdüT sêE y˚+#˚düTÔHêï&ÉH˚ dü+<˚X¯+‘√ yÓ+&ç

ã÷s¡\T X¯ã+∆ #˚jT· &Üìï eTq+ $+{≤+. @e÷Á‘·+ eTq+ uÛj Ñ T· |ü&≈É L£ &É<Tä . s¡ø£åD <äTsêZìï $&ç∫ yÓfi¯fl≈£L&É<äT. ne⁄qT, á s√CÒ Äj·Tq ekÕÔ&˚yÓ÷! 186

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 27 ªªìX¯Ãj·TeTT>± ˙‹eT+‘·T\T ˙ HêeTeTTq≈£î ø£è‘·»‘„ êdüT‘Ô T· \T #Ó*+¢ #Ó<sä T¡ . j·T<Ûës¡e∆ +‘·T\T ˙ düìï~Ûì ìedæ+#Ó<sä T¡ .µµ ø°sqÔ¡ 140:13

ÄVü‰, Hê Vü≤è<äj·T+ j·T<Ûës¡∆+>± ñ+fÒ m+‘· u≤>∑T+&ÉTqT! n|ü&ÉT H˚qT Á|üuÛÑTe⁄ Hêe÷ìï m|ü&É÷ düTÔ‹dü÷ÔH˚ ñ+{≤qT. <äj·T>∑\yê] $÷<ä Äj·Tq <äj·T #·÷|ædü÷ÔH˚ ñ+{≤&ÉT. n˝≤+{Ïyê]˝À H˚qT ≈£L&Ü ñ+&ç, Á|ü‹s√p Á|üuÛÑTe⁄≈£î ø£è‘·»„‘êdüTÔ‘·T\T #Ó*¢düTÔ+{≤qT. yê] j·T<Ûës¡∆‘·≈£î

nH˚ø£ |üØø£å\T ø£*–q|ü⁄&ÉT ãVüQXÊ ˙‹eT+‘·T\T ø=~›ùd|ü⁄ ‘·÷* b˛e#·TÃ. nsTTq|üŒ{Ïø° yês¡T, #Ó&ɶ dü\Vü‰\≈£î ˝§+–b˛≈£î+&Ü ñ+&É>*∑ –q+<äT≈£î, ≈£îj·TT≈£î\Ô ‘√ ≈£L&çq $wüj·÷\qT nqTdü]+#· q+<äT≈£î <˚e⁄ì ø£è‘·»„‘êdüTÔ‘·T\T #Ó*¢+#˚ s√E edüTÔ+~. ø=~›ø±\+ >∑&ç#êø£ ˙‹eT+‘·T\T ‘·eTTàqT ˙‹ e÷s¡Z+˝À q&ç|æ+∫q <˚e⁄ìøÏ ø£è‘·»„‘ê düTÔ‘·T\T #Ó*¢kÕÔs¡T. ÄVü‰, H˚qT≈£L&Ü yê]˝À ˇø£ì>± ñ+fÒ

m+‘· u≤>∑T+≥T+~! á s√E <Ûë´qyêø£´+˝Àì s¬ +&Ée uÛ≤>∑+˝À m+‘· n<äT“¤‘y· TÓ qÆ yê>±›q+ ñ+<√ #·÷&É+&ç.ªªj·T<Ûës¡∆e+‘·T\T ˙ düìï~Ûì ìedæ+#Ó<äs¡T.µµ Ç‘·s¡T\T rs¡TŒ rs¡Ãã&ç ì‘·´ HêX¯HêìøÏ n|üŒ–+|üã&çq|ü⁄&ÉT ˙‹eT+‘·T\T <˚e⁄ì #˚‘· n+^ø£]+|üã&çqyꬬs’ Äj·Tq düìï~Û˝À ì‘·´eTT ìedæ+#˚ uÛ≤>∑´+ dü+bÕ~+#·T≈£î+{≤s¡T. yê]øÏwüºyÓTÆq|ü&Ó˝≤¢ eTVü‰sêE düeTTU≤ìøÏ yÓfi≤Ôs¡T. Äj·Tq‘√ ≈£Ls¡TÃì m+‘·ùdô|’Hê e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. yês¡T jÓT¨yê≈£î n‘·´+‘· Á|”‹bÕÁ‘·T˝…’qyê]>± ñ+{≤s¡T. yê]ì #·÷∫q|ü&ÉT Äj·Tq Á|üdüqTï&Ó’ ø£èbÕdüVæ≤‘·+>± düVü≤yêdü+ #˚kÕÔ&ÉT. Á|üuÛÑTyê, á >=|üŒ |òüTq‘·qT, á ÁX‚wü˜yÓTÆq neø±XÊìï H˚qT ≈£L&Ü bı+<äTø√yê\ì m+‘·>±H√ ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. ˙ düV≤ü yêdü+˝À Äq+~dü÷Ô H˚qT uÛ÷Ñ $T $÷<˚ |üs˝¡ Àø±ìï nqTuÛÑ$düTÔHêïqT. H˚qT á s√E, πs|ü⁄, Á|ü‹ s√p nìï $wüj·÷\˝À ˙‹ì nqTdü]dü÷Ô ˙ |üs¡˝Àø£ düìï~Û˝À ì*#˚˝≤ düVü‰j·T+ #ÓsTT´. n|ü&ÉT Ç˝≤ n+{≤qT` ªª˙ HêeTeTTqT ì‘·´eTT düTÔ‹+#Ó<äqT. Äy˚THé.µµ 187

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 28 ªªn+‘·≥ jÓT¨yê n‘·ì ‘·≥Tº ‹]– ` ªã\eTT ‘Ó#·TÃø=ì yÓ[fl $T<ë´˙j·TT\ #˚‹˝ÀqT+&ç ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT s¡ø+åÏ |ü⁄eTT. ìqTï |ü+|æqyê&ÉqT H˚H˚µ ` nì #Óô|ŒqT.µµ Hê´j·÷~Û 6:14

jÓT¨yê n‘·ì ‘·≥Tº ‹]– n+fÒ n‘·ìì #·÷∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. –<√´qT≈£î <˚e⁄&ÉT #·÷∫q #·÷|ü⁄˝ÀH˚ ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq X¯øÏÔ <=]øÏ+~. ìs¡T‘ê‡Vü≤+˝À ñqï –<√´qTqT <˚e⁄&ÉT |üsêÁø£eTeTT >∑\ ã˝≤&ÛÉT´ì˝≤ #·÷düTÔHêï&ÉT. eTq+ j˚TdüTqT #·÷∫q|ü⁄&ÉT s¡øÏå+#·ã&ç‘˚, Äj·Tq eTq yÓ’|ü⁄ #·÷∫q|ü⁄&ÉT eTq≈£î »s¡>∑ì ø±s¡´+ @eTT+~? ªÁ|üuÛÑTyê, HêyÓ’|ü⁄ #·÷∫ á s√E H˚qT #˚j·÷*‡q |üqT\ ì$T‘·Ô+, H˚qT b˛sê&Ü*‡q XÀ<Ûäq\ ì$T‘·Ô+ qqTï ã\|üs¡#·T.µ jÓT¨yê –<√´qT‘√ ªyÓfi¯óflµ nì #Ó|æŒq e÷≥

m+‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq~! Çø£ n‘·&ÉT ‘·≥|ü{≤sTT+#·≈£L&É<äT. Ä\dü´+ #˚j·T≈£L&É<äT. nsTT‘˚ –<√´qT ª@$T{°, Ç+‘· ã\V”≤q‘·˝À ñ+&ç H˚qT yÓfi≤fl˝≤?µ nì »yêãT #Ó|æŒ ñ+&Ée#·TÃ. <˚e⁄&ÉT Ä e÷≥\qT |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü ªã\eTT ‘Ó#T· Ãø=ì yÓfió¯ flµ nì #Ó|⁄ü ‘·THêï&ÉT. –<√´qTqT

<˚e⁄&ÉT #·÷∫q|ü⁄&˚ ‘·q ã˝≤ìï n‘·ì˝À ì+bÕ&ÉT. –<√´qT <ëìì yê&ÉTø=ì $T<ë´˙j·TT\qT ø={Ϻ ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT s¡øÏå+#ê&ÉT. H˚qT ø£\˝À ≈£L&Ü }Væ≤+#·q+‘·>± <˚e⁄&ÉT Hê <ë«sê ø±sê´\T #˚j·T>∑\&ÉT. Äj·Tq Hê yÓ’|ü⁄ #·÷ùdÔ #ê\T H˚qT >=|üŒ X¯øÏÔ‘√ ì+|üã&É‘êqT. <˚e⁄&ÉT Hê˝À ñ+∫q X¯øÏÔì $XÊ«dü+ <ë«sê ø±s¡´kÕ<Ûäø£+ #˚kÕÔqT. ªã\+ ‘Ó#·TÃø=ì düeTj·÷ìï U≤∞>± >∑&çù|ôdjYTµ nì <˚e⁄&ÉT Hê‘√ m|ü&É÷ #Ó|üŒ&ÉT. n~ Hê≈£î <ä÷s¡eT>∑TqT >±ø£! Äj·Tq qqTï |üsêÁø£eTeTT ø£*–q ã˝≤&ÛÉT´ì˝≤ #˚kÕ&ÉT ø±ã{Ϻ H˚qT ˝Ò∫ yÓfi≤fl*‡+<˚. (<˚e⁄&ÉT –<√´qT‘√ ªìqTï |ü+|æqyê&ÉqT H˚H˚µ ` nì #Ó|ü⁄‘·Tqï≥Tº>± ‘Ó\T>∑T u…’_˝Ÿ ˝À nqTyê<ä+ #˚j·Tã&ç+~. nsTT‘˚ Ç+–¢wt u…_’ ˝Ÿ ˝À "Have I not sent thee" nì ñ+~`m&ç≥sY) ªH˚qT ìqTï |ü+|ü˝<Ò ë?µ nì <˚e⁄&ÉT –<√´qTqT n&ÉT>∑T‘·TqïfÒ¢ qqTï ≈£L&Ü n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT. H˚H˚+ »yêãT #ÓbÕŒ*? ne⁄qT Á|üuÛÑTyê, qTy˚« qqTï |ü+bÕe⁄. H˚qT ˙ X¯øÏÔ‘√ yÓfi≤ÔqT. ˙ Ä»„‘√ yÓfi≤ÔqT. n˝≤ yÓ[fl q|ü⁄&ÉT Hê≈£î qTe⁄« »j·T+ nqTÁ>∑Væ≤kÕÔeì Hê≈£î K∫Ñ·+>± ‘Ó\TdüT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 188


pHé 29 ªªHê≈£î yÓTTÁs¡ ô|≥TºeTT H˚qT ˙≈£î ñ‘·Ôs¡$T#ÓÃ<äqT. ˙e⁄ Á>∑Væ≤+|ü˝Òì >=|üŒ dü+>∑‘·T\qT >∑÷&ÛÉyÓTÆq dü+>∑‘·T\qT ˙≈£î ‘Ó*j·TCÒ‘·TqT.µµ sTTØàj·÷ 33:3

ÁbÕs¡∆q #Ój·T´eTì <˚e⁄&ÉT eTq\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêï&ÉT. á ÁbÕs¡∆q >∑÷]à ø=+‘·eT+~ ‘·|ü>± ns¡∆+ #˚düT≈£îì ` ªÁbÕs¡∆q nH˚~ ÁbÕ]∆+#˚ yêì eTqdüT $÷<˚ ‘·|Œü <˚e⁄ì $÷<ä Á|üu≤Û e+ #·÷|æ+#·˝ìÒ ˇø£ eT‘· ø±s¡´Áø£eT+µ nì ìs¡«∫+#ês¡T. nsTT‘˚ ÁbÕs¡∆q n+fÒ @$T{À yê]ø£+fÒ eTqπø u≤>± ‘Ó\TdüT. Ä $XÊ«dü|òü÷‘·≈£î\T #Óù|Œ~ |ü∫à nã<ä∆+ nì eTq nqTuÛÑe+ <ë«sê yÓsTT´kÕs¡T¢ ìs¡÷|æ+#·e#·TÃ. JeeTT>∑\ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ‘·q ùde≈£îì ÁbÕs¡q∆ \≈£î K∫Ñ·+>± »yê_kÕÔqì á yêø£´+˝À düŒwü+º >± yê>±›q+ #˚düTÔHêï&ÉT. Äj·Tq HêeT+˝À ÁbÕs¡∆q #˚dæ #·÷<ë›+. Äj·Tq ì»+>± eTq ÁbÕs¡q∆ \qT Ä\øÏkÕÔ&Ü? yê{ÏøÏ »yê_kÕÔ&Ü? nì Á|ü•ï+#˚yê] dü+<˚V‰ü \qT eTq+ @e÷Á‘· + n+^ø£ ] +#· e <ä T › . #Ó e ⁄\qT ø£ \ T>∑ C Ò d æ q yê&É T

Ä\øÏ+#·&Ü? ‘·eT |æ\\¢ MT<ä ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î yê‘·‡\´+ |ü⁄{Ï+º ∫qyê&ÉT, ‘·q dü«+‘· ≈£îe÷s¡T\T, ≈£îe÷¬sÔ\T ÁbÕ]∆düTÔ+fÒ Ä\øÏ+#·&Ü? ‘·q Á|ü»\T y˚<äq‘√ $C≤„|üq\T #˚dæq|ü⁄&ÉT <˚e⁄&ÉT ‘·|üŒø£ »yê_kÕÔ&ÉT. yê] ì$T‘·Ô+ <˚e⁄&ÉT n<äT“¤‘ê\T, ÄX¯Ãs¡´ø±sê´\T <ë∫ ñ+#ê&ÉT. yê]øÏ ø£*– ñqïyê{Ïì yê¬s|ü&É÷ #·÷&É˝<Ò Tä , $q˝Ò<Tä , ø£\˝ÀHÓH’ ê }Væ≤+#·˝<Ò Tä .n˝≤+{Ï ø±sê´\T Äj·Tq yê] ø=s¡≈£î #˚kÕÔ&ÉT. nedüs¡yÓTÆq düeTj·÷˝À¢ ø=‘·Ô Äosê«<ë\qT Äj·Tq dæ<ä∆+ #˚kÕÔ&ÉT. ‘·q Á|ü»\qT b˛wæ+#·&ÜìøÏ ø±yê*‡q edüTÔe⁄\ø√dü+ Äj·Tq uÛÑ÷$Tì, düeTTÁ<ëìï >±*+#˚kÕÔ&ÉT. ‘·q Á|ü»\T Ä|ü<ä˝À ñqï|ü⁄&ÉT yê]øÏ düVü‰j·T+ #˚ùdì$T‘·Ô+ nedüs¡+ nqT≈£î+fÒ |üs¡˝Àø£+˝À ñqï <˚e<ä÷‘·\q+<ä]˙ |ü+|ækÕÔ&ÉT. eTq+ }Væ≤+#·q+‘· ø£è|ü eTq jÓT&É\ #·÷|æ+∫ Äj·Tq eTq\qT ÄX¯Ãs¡´|üsT¡ kÕÔ&TÉ . Ç˝≤ #˚kÕÔ&ìÉ eTq+ m|ü&É÷ }Væ≤+#·˝Ò<˚ nì eTq+ nqT≈£î+{≤+. nsTT‘˚ Äj·Tq eTq <ä>∑Zs¡qT+&ç ø√πs<ä+‘ê πøe\+ ªÁbÕs¡∆qµ e÷Á‘·y˚T. n~ Äj·Tq eTq <ä>∑Zs¡qT+&ç ø√πs n‹ ∫qï $wüj·T+. ø±ã{Ϻ yÓ+≥H˚ dü+‘√wü+>± Äj·Tq≈£î eTq ÁbÕs¡∆q\qT düeT]Œ<ë›+. 189

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


pHé 30 ªª˙ j·TÚeq ~qeTT\j·T+<äT H˚qT ˙‘√ #˚dæq ìã+<ÛäqqT C≤„|üø£eTTq≈£î ‘Ó#·TÃø=ì jÓTTø£ ì‘·´ìã+<ÛäqqT ˙‘√ #˚dæ <ëì dæús¡|üs¡‘·TqT.µµ jÓTôV≤CÒÿ\T 16:60

eTq bÕbÕ\ |ü<äT› n+‘ê Á|üø£ÿq ô|{Ϻ, eTq jÓT&É\ ‘·q Áù|eT #·÷|æ+#·&É+˝À Á|üuÛÑTe⁄ Ç|üŒ{Ïø° $XÊ«dü´‘·>∑\yê&Ó’ ñHêï&ÉT. Äj·Tq >∑‘·+ ˝ÀìøÏ #·÷düTÔHêï&ÉT. Äj·Tq Ä yÓTT<ä{Ï s√E\qT m˝≤ C≤„|øü +£ #˚dTü ≈£î+≥THêï&√ #·÷&É+&ç. Äj·Tq eTq‘√ ìã+<Ûqä #˚dqæ s√E\$. n|ü&ÉT Äj·Tq≈£î eTq\qT eTqy˚T dü+|üPs¡í+>± düeT]Œ+#·T≈£îHêï+ ø£<ë! n$ m+‘√ dü+‘√wü ~Hê\T. n|üŒ{À¢ eTq+ #·÷|æ+∫q ãT~∆V”≤q‘·qT ˝…øÿ£ ˝ÀìøÏ rdüTø√˝Ò<Tä . Áø£eT•ø£Då bÕ{Ï+#·˝<Ò ìä eTq MT<ä H˚sê\T yÓ÷|ü˝<Ò Tä . eTq+ Äj·Tq‘√ #˚dæq ìã+<Ûäq ø£+fÒ, Äj·Tq eTq‘√ #˚dæq ìã+<ÛäqH˚ #·÷kÕÔ&ÉT. Äj·Tq #˚dæq |ü$Á‘· ˇ|üŒ+<ä+˝À @+ #ÓbÕŒ&√ n<˚ #˚kÕÔ&ÉT. ˇø£{Ï #Ó|æŒ Ç+ø=ø£{Ï #˚ùdyê&ÉT ø±&Üj·Tq. á $<Ûä+>± Áù|eT‘√ >∑‘·+˝ÀìøÏ #·÷ùd Á|üuÛÑTe⁄ m+‘· ø£è|ü>∑\yê&√ ø£<ë! Äj·Tq uÛÑ$wü´‘·TÔ˝ÀìøÏ ≈£L&Ü #·÷düTÔHêï&ÉT. ‘êqT #˚dæq ìã+<Ûäq m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ $|òü\+ ø±≈£L&É<äì >∑{Ϻ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq+ Ä ìã+<Ûqä ˝À ì\ã&Éøb£ ˛sTTHê Äj·Tq e÷Á‘·+ ‘êqT #˚dqæ ìã+<Ûqä qT+&ç ‘=\–b˛&ÉT. ªªˇø£ ì‘·´ ìã+<ÛäqqT ˙‘√ #˚dæ <ëì dæús¡|üs¡‘·TqTµµ nì <˚e⁄&Óq’ jÓT¨yê >∑+;Ûs+¡ >± Á|üø{£ dÏ Tü HÔ êï&ÉT. ‘êqT #˚dqæ yê>±›Hê\qT

yÓqTø£≈£î rdüT≈£îH˚ eTqdüT Äj·Tq≈£î ˝Ò<äT. ªªì‘·´ ìã+<ÛäHê dü+ã+<ÛäyÓTÆq s¡ø£Ô+µµ nH˚ |ü$Á‘· eTTÁ<äqT Äj·Tq #·÷∫ eTq≈£î ã<äT\T>± eTq kÕúq+˝À j˚TdüT |üP≥ã&çq $wüj·÷ìï C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+{≤&ÉT. Äj·Tq Á|æj·T ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüT˝À ‘·q ìã+<ÛäqqT

dæsú |¡ ]ü #ê&ÉT. ø±ã{Ϻ Äj·Tq ‘·q ìã+<ÛHä ê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ñ+{≤&ÉT. ªªÄj·Tq m|üŒ{Ïø° qeTà<ä–qyêì>±H˚ ñ+{≤&ÉT. Ç∫Ãq e÷≥ ‘·|Œæ b˛j˚Tyê&ÉT ø±&ÉTµµ Á|üuÛÑTyê, á ÁX‚wü˜yÓTÆq e÷≥ Hê Vü≤è<äj·T+ $÷<äH˚ ñ+#·T. ~qeT+‘ê <ëìì HÓeTs¡Ty˚düT ø=H˚˝≤ düVü‰j·T+ #ÓsTT´. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 190


E˝…’ 1 ªª<˚e⁄&ÉT $÷≈£î ‘√&Ó’j·TT+&ÉTqT.µµ Ä~ 48:21 ãVüQ eè<ë∆|´ü +˝ÀìøÏ #˚sT¡ ≈£îqï j·÷ø√ãT Çø£ jÓ÷ùd|ü⁄‘√ ñ+&É˝&Ò TÉ . ø±s¡D+ n‘·ì eTs¡D |òüT&çj·T dü$÷|æ+∫+~. ø±˙ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT @$÷ Ä+<√fi¯q #Ó+<ä≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢ j·÷ø√ãT ‘·–q @sêŒ≥T #˚kÕ&ÉT. n<˚$T≥+fÒ, ª<˚e⁄&ÉT ˙≈£î ‘√&ÉT>± ñ+{≤&ÉTµ nì >=|üŒ qeTàø£+‘√ #ÓbÕŒ&ÉT. eTq Á|æj·TyÓTÆq s¡ø£Ôdü+ã+<ÛäT\T, eTq¬ø+‘√ düVü‰j·T|ü&˚ eTq ùdïVæ≤‘·T\T eTs¡D+Ï ∫ |üs˝¡ Àø£ >∑èVü‰ìøÏ #˚sT¡ ≈£î+fÒ, Á|üuTÑÛ e⁄ eTq\qT $&ç∫ yÓ[flb˛˝Ò<ìä , eTq ø√düy˚T J$dü÷Ô, eTq˝ÀH˚ m|üŒ{Ïø° ì*∫ ñ+{≤&Éì ‘·\b˛dü÷Ô eTq Ä‘·à˝À z<ës¡TŒ bı+<äT<ë+. eTq+ m+‘· ù|<äyês¡yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ, n+<ä]#˚‘· ndüVæ≤´+#·Tø=qã&çq yês¡yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ <˚e⁄&ÉT eTq‘√ ñ+fÒ eTq+ m+‘√ >=|üŒ ≈£î≥T+ã+˝À ñqïfÒº. <˚e⁄&ÉT eTq‘√ ñ+fÒ eTq+ m|ü&É÷ πøåeT+>± ñqïfÒ¢. ø±s¡D+ Äj·Tq ˙&É˝À q&ÉTdüTÔqïyê]øÏ mes¡÷ Vü‰ì ‘·\ô|≥º˝Òs¡T. ÄVü‰! <˚e⁄&ÉT eTq\qT m+‘· dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq dæú‹˝À ñ+#ê&çø£ÿ&É! <˚e⁄&ÉT Ç|ü&ÉT eTq‘√ ñ+&É≥y˚T ø±<äT. ì‘·´‘·«+˝À ≈£L&Ü eTq‘√ m|ü&É÷ ñ+{≤&ÉT. Çø£ÿ&É e´øÏÔ>∑‘·+>± ˇø=ÿø£ÿ]‘√ ñ+{≤&ÉT. ≈£î≥T+u≤\‘√ ñ+{≤&ÉT. dü+|òü÷\‘√ ñ+{≤&ÉT. j˚TdüT≈£î Çe÷àqTj˚T\T nì eTs√ ù|s¡T ñ+~ ø£<ë? <˚e⁄&ÉT eTq≈£î ‘√&ÉT nì <ëì ns¡∆+. <˚e⁄&ÉT eTq‘√ ñ+&É≥+ nH˚~ nìï{Ï ø£+fÒ >=|üŒ~ ø±<ë? ø±ã{Ϻ eTq+ <ÛÓ’s¡´+ ø£*– yÓT\≈£îe‘√qT, ìØø£åDø£*– Äq+<ä+‘√q÷ ñ+<ë+. eTq $XÊ«dü+ eè~∆#Ó+<ë*. dü‘·´+ »j·T+ bı+<ë*. m+<äTø£+fÒ <˚e⁄ì‘√ mes¡T+{≤s√, yê]‘√ <˚e⁄&ÉT+{≤&ÉT. $XÊ«dü|ü⁄ #Óø˘ ãTø˘ nH˚ á |ü⁄düÔø±ìï #·<äTe⁄‘·Tqï, $+≥Tqï Á|ü‹ $XÊ«dæ ªª<˚e⁄&ÉT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TT+&ÉTqTµµ nH˚ eT<ÛäTs¡yÓTÆq e÷≥qT ã{Ϻ á s√»+‘ê Äq+~+#ê*. Ç+¬øø£ÿ&Ó’Hê Ç˝≤+{Ï >=|üŒ Äq+<ä+ bı+<ä≥+ nkÕ<Ûä´+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 191


E˝…’ 2 ªª‘·q Á|æj·TT\T ìÁ~+#·T#·T+&É>± Äj·Tq yê]øÏ#·TÃ#·THêï&ÉT.µµ ø°s¡Ôq 127:2 ªª‘·q Á|æj·TT\≈£î Äj·Tq ìÁ<äqT Ç#·TÃ#·THêï&ÉT.µµ (q÷´ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ç+–¢wt yÓs¡¸Hé Á|üø±s¡+)

eTq J$‘·+ N≈£î∫+‘·\T ˝Òì~. $XÊ«dü+, Äq+<ë\‘√ ì+&çq J$‘·+ eTq~. ‘·q dü«+‘· _&ɶ\ nedüsê\qT eTq |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&ç ‘·|üŒø£ rs¡TkÕÔ&ÉT. eTq+ n&É>∑ø£eTT+<˚ eTqπø+ ø±yê˝À Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT. ø±ã{Ϻ eTq+ yÓ[fl #·ø£ÿ>± düeTj·÷ìøÏ ìÁ<ä b˛<ë+. sêÁ‘·+‘ê ìÁ<äb˛≈£î+&Ü yÓT\≈£îe>± ñ+≥÷, rÁe+>± Ä˝À∫dü÷Ô, Á|üD≤[ø£\Ty˚dü÷Ô, eTq düeTj·÷ìï eè<Ûë #˚düTø√qø£ÿs¡˝Ò<äT. eTq Äs√>±´\T bÕ&ÉT#˚düTø√qø£ÿs¡˝Ò<äT. eTq+ <˚e⁄ì $÷<ä |üP]Ô>± Ä<Ûës¡|&ü ≥É + H˚sT¡ Ã≈£î+fÒ ìÁ<ä˝$Ò T nH˚<˚ eTq≈£î+&É<Tä . uÛÑj·T+ eTq >∑T+&Ó\qT ø=s¡T≈£îÿ ‹q&ÜìøÏ ˇ|üø√eTT. eTq ∫+‘· n+‘ê Á|üuÛÑTe⁄πø n|üŒ–kÕÔ+. sêÁ‹ düeTj·÷˝À¢ Äj·Tq >∑÷]Ãq <Ûë´q+ eTq¬ø+‘√ eT<ÛäTs¡+>± ñ+≥T+~. Äj·Tq eTq≈£î eT+∫ ìÁ<äqT ÇkÕÔ&ÉT. ìÁ<ä rsêø£ eTqdüT˝À Vü‰sTTì, X¯Øs¡+˝À q÷‘·q ñ‘˚ÔC≤ìï bı+<äT‘ê+. Á|üuTÑÛ e⁄ Áù|eT≈£î bÕÁ‘·T˝…q’ Äj·Tq Á|æjT· T\≈£î n+‘·ø+£ fÒ >=|üŒ |òTü q‘· @$÷ ˝Ò<Tä . á |òTü q‘· bı+~qyês¡T <˚e⁄ìøÏ eT]+‘· Á|æjT· T\T>± Áã‘·ø±\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡T ‘·|üŒ Çø£ yê]øÏ @ ø√]ø£\T ñ+&Ée⁄. ø±ã{Ϻ yê]˝À @ kÕ«s¡∆ |üP]‘·yÓTÆq ø√]¬ø’Hê |üP]Ô>± ìÁ<ä˝ÀøÏ C≤s¡T≈£î+≥T+~. |üs¡˝Àø£ sê»´+˝À düVæ≤‘·+ eTq+ <˚e⁄ì Áù|eTqT $T+∫ <˚ìï ø√s¡T≈£î+{≤+? Hê ÁbÕDe÷, ˙≈£î ø±e\dæqe˙ï Äj·Tq Áù|eT˝ÀH˚ ñHêïsTT ø±ã{Ϻ $ÁXÊ+‹ rdüTø√. <˚e⁄&ÉT >∑qTø£ eTq≈£î $ÁXÊ+‹ ø£*–+#˚ ìÁ<äqT, Ä ìÁ<ä˝À $ÁXÊ+‹ì Çe«ø£b˛‘˚, eT+#·+ $÷<ä Ç≥T n≥T <=s¡T¢‘·÷ ñ+{≤+. eTq+ #·ø£ÿ>± ìÁ<äb˛j·÷eTT n+fÒ n~ <˚e⁄&ÉT Ç∫Ãq<˚ nì Á>∑Væ≤+#ê*. j˚TdüT e÷Á‘·y˚T XÊ+‹, $ÁXÊ+‹, eTq düs¡«dü«+>± ñHêï&ÉT. Äj·Tq øö–{Ï˝À eTq+ ìÁ<äb˛sTTq|ü&ÉT JeyÓTÆHê, eTs¡DyÓTÆHê eTq≈£î dü+|üPs¡í uÛÑÁ<ä‘· ñ+≥T+~.

ªªs¡ø£å≈£îì s=eTTà ô|’q ` <˚e⁄ì ¬sø£ÿ\ #ê≥Tq Hê≈£î $ÁXÊ+‹ì#˚Ã~ ` j˚TdüT s¡ø£Ô Áb˛ø£åDµµ 192

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T

ఛాల్స్‌ స్పర్జన్‌ గారి విశ్వాసపు చెక్‌బుక్‌ - 2 వ భాగం  

April, May June, July