Page 1

‘Ó\T>∑T˝À á |ü⁄düÔø±ìï nqTe~+#·&ÜìøÏ e÷s¡Z+ ‘Ós¡∫q <˚yê~ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê≈£î n~«rj·T ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüT Áø°düTÔ ù|s¡≥ düTÔ‹, |òüTq‘·, eTVæ≤eT Á|üuÛ≤eeTT\T ø£\T>∑TqT >±ø£! Hêø=ø£ ‘·+Á&ç˝≤ ñ+&ç nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T qqTï nìï $<Ûë\T>± Äràj·T+>± Ä<ä]+∫, Áb˛‘·‡Væ≤+∫q

s√˝…+&é C≤sY® Ä*«dt >±]øÏ á |ü⁄düÔø±ìï n+øÏ‘·+ #˚düTÔHêïqT. á |ü⁄düÔø£+ yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ sêe&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT m+‘√ eT+~ì yê&ÉT≈£îHêï&ÉT. düú˝≤uÛ≤e+ e\q yê] ù|s¡T¢ Çø£ÿ&É Áyêj·T˝Òø£b˛‘·THêï+. yês¡+<ä]˙ <˚e⁄&ÉT Á|ü‘˚´ø£ Ø‹˝À B$+#ê\ì eTqkÕsê ÁbÕ]∆düTÔHêï+. sêuÀj˚T dü+e‘·‡sê\˝À á |ü⁄düÔø£+ <ë«sê Äràj·T y˚Tfi¯ófl nqTuÛÑ$+#˚yê] ByÓq\T ≈£L&Ü á düVü≤ø±s¡T\≈£î ñ+{≤sTT. ` ≈£î+≥¢ dü‘·´Hêsêj·TD, qsê‡|ü⁄s¡+ (|ü.>√. õ˝≤¢)

9 44 00 88 66 1 1

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


FOREWORD from Translator Charles H. Spurgeon’s daily readings have been translated into Telugu. A dear family from U.K. sent this book to us for 2001 Christmas. We were immensely blessed as we began reading these meditations. We wanted our Telugu speaking brothers and sisters to be blessed by these meditations. Hence this copy in Telugu is in your hands. We want to thank the original English book publishers ‘Christian Focus Publications’ U.K. for permitting us to translate these meditations into Telugu language. It is a great joy and privilege to us to dedicate this Telugu book in memory of Mr. ROWLAND GEORGE ALVIS. He and his wife Mrs. Minnie Alvis were a great encouragement to Bethesda (Narsapur) and to many others including us. Mrs. Dr. Ruth Burt, d/o Mr. R.G. Alvis writes as follows: Rowland George Alvis was born in 1909, the son of a railway station master. Sadly his father died in 1918 and his life was difficult at that time. He was full of admiration for the love with which his mother brought up her five children and encouraged them in their faith in the God who cares for those who trust in Him. He was a keen Bible student and preacher. By 1930 he had started a friendship with Minnie, who became his wife and together they started to support the work of Bethesda Leprosy Hospital (Narsapur, India) and through that to help the Telugu speaking people. During the last thirty years his friendship and correspondence had been with 2

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


Mr. Satyanarayana which was a great blessing to him and they regularly discussed the scripture passages they were both studying. In particular when Mr. Satyanarayana came to Britain to report on the work of the hospital, they embraced each other as brothers in the Lord and although Rowland was by then over 90 he attended all the meetings arranged for his brother in Wales. This interest and support lasted until he died in 2007 aged 98. My sister, Rosemary then said this: The best thing about my dad was his relationship with the Lord Jesus Christ. Meditating on Bible verses and praying was what filled his life. Mum and dad prayed every day for their entire extended family, their church family, their friends, and their neighbours. Every day he prayed for his missionary and Christian friends throughout the world and even when his eyesight started to fail he would sit with his bright light and magnifying glass to read these daily readings, together with the Echoes Daily Prayer Guide and magazine reports so that his prayers were up to date and specific. Dad loved the old hymns and one of his favourites, which he often quoted from was: "All the way my Saviour leads me, What have I to ask beside, Can I doubt His tender mercy, Who through life has been my guide" This was so true of his life. 3

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


The last hymn dad sang with Rosemary (who is a singer) was… I will enter His Gates with thanksgiving in my heart, I will enter His Courts with praise (and at that point Dad joined in) and He will make me glad... I will rejoice for He has made me glad. Now he has entered His Courts with praise. Mr. R.G. Alvis reminded us more than once the following verses “Open the gates that the righteous nation may enter, the nation that keeps faith. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord, is the Rock eternal” (NIV Isa 26:2-4). Then he added “Trust is the Keynote”

With fond memories of our dear brother Mr. R.G. Alvis and gratitude to our Lord and the Saviour The Lord Jesus Christ, RATNAM and SATYANARAYANA

4

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


dæ. m#Y. düŒs¡®Hé ` $XÊ«dü|ü⁄ #Óø˘ãTø˘ 366 nqT~q <Ûë´Hê\T eTT+<äT e÷≥

<˚e⁄ì e÷≥ πøe\+ qeTà<ä–q~. <˚e⁄ì yê>±›q+ u≤´+ø˘ #Óø˘ ˝≤+{Ï~. <˚e⁄ì e÷≥ $XÊ«dæøÏ eT+∫ ø±qTø£. <ëìì eTq+ πøe\+ #·~$ $&ç∫ô|fÒºj·T≈£L&É<äT. u≤´+ø˘ #Óø˘qT eTq+ m˝≤ e÷s¡TÃø=ì dü«+‘·+ #˚düT≈£î+{≤yÓ÷ n˝≤π> <˚e⁄ì yê>±›Hê˝À¢ Á|ü‹<ëìï q$Tà eTq+ dü«‘·+Á‹+#·Tø√yê*.

u≤´+ø˘ #Óø˘qT eTq nøö+{Ÿ˝À &çb˛õ{Ÿ #˚kÕÔ+. n|ü&˚ Ä &ÉãT“ eTq dü«+‘·+ ne⁄‘·T+~. n˝≤π> <˚e⁄ì yê>±›q+ dü‘·´eTì q$Tàq|ü⁄&˚ n~ eTq dü«+‘·+ ne⁄‘·T+~. $XÊ«dü+ <ë«sê <˚e⁄ì e÷≥˝À¢ Á|ü‹<ëìï eTq+ qe÷à*. <˚e⁄ì e÷≥ j·T<Ûës¡úyÓTÆq~. ø±ã{Ϻ á yê>±›Hêìï Á|üuÛÑTe⁄ Hêπø Ç#êÃ&ÉT nì eTq+ <ëìï yê&ÉTø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º*. n|ü&˚ eTq+ Ä yê>±›q |òü˝≤ìï nqTuÛÑ$+#·>∑\+. eTq ù|s¡T $÷<ä ñqï u≤´+ø˘ #Óø˘qT rdüTø=ì yÓ[fl u≤´+ø˘ øö+≥sY˝À m˝≤ ÇkÕÔyÓ÷ n˝≤π> <˚e⁄ì düìï~Û˝À Äj·Tq yê>±›Hê\qT |ü≥Tºø=ì ÁbÕ]∆+#ê*. Ä yê>±›Hê\T eTq J$‘·+˝À HÓs¡y˚πs≥≥T¢ $C≤„|üq #˚j·÷*. <˚e⁄ì yê>±›Hê\ HÓs¡y˚s¡TŒ ø=s¡≈£î z|æø£‘√ ø£ìô|{≤º*. ‘·|üŒìdü]>± n$ HÓs¡y˚s¡T‘êsTT. <˚e⁄ì yê>±›Hê\qT eTq+ qeTàø£b˛‘˚, yê{Ï HÓsy¡ s˚ T¡ Œ ø√dü+ ÁbÕs¡qú \T #˚j·Tø£b˛‘˚ eTq≈£î ByÓq sê<äT. n+fÒ eTq+ z≥$TbÕ\e⁄‘ê+. <ëìøÏ ø±s¡D+ eTq ÁbÕs¡úHê ˝Ò$T. n+‘˚>±ì <˚e⁄ì yê>±›Hê˝À¢ ˝À|ü+ ñ+<äì e÷Á‘·+ ø±<äT. <˚e⁄&ÉT eTqøÏ∫Ãq Áb˛‘ê‡Vü≤ø£sy¡ TÓ qÆ Vü‰$÷\qT HÓsy¡ s˚ á &ÜìøÏ Äj·Tq düeTs¡Tú&ÉT. Hê Á|æj·T dü¨<äs¡T&Ü! dü¨<äØ! Ä dü‘ê´ìï qTe⁄« Á>∑Væ≤+#ê\H˚ H˚˙ nqT~q <Ûë´Hê\qT ÁyêkÕqT. Ç$ ˙ø√düy˚T. <˚e⁄ì yê>±›Hê\qT $XÊ«dü+‘√ #·÷ùdÔH˚ eTq≈£î y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+~. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 5


Äj·Tq yêø£´+ ø£èbÕdüVæ≤‘·yÓTÆq~. Ä yêø±´\qT eTq+ #·~y˚ ø=\~ eT] n~Ûø£yÓTÆq ø£è|ü eTq≈£î <=s¡T≈£î‘·T+~. Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡yÓTÆq <˚e⁄ì yêø±´ìøÏ Hê kÕøå±´ìï »‘· #˚kÕqT. <˚e⁄ì yê>±›Hê\ìï{Ïì H˚qT qeTTà‘êqT. yê{Ï˝À nH˚ø£yÓTÆq yê>±›Hê\T Hê J$‘·+˝À q÷{ÏøÏ q÷s¡T bÕfi¯ófl HÓs¡y˚s¡Ãã&ç n$ m+‘Ó’Hê qeTà<ä–qeì ãTTEe⁄ #˚j·Tã&ܶsTT. Hê≈£î ø£*–q ÁX¯eT\T, Çã“+<äT\˝À n$ HÓs¡y˚sêsTT. j·TÚeqdüTÔ\T, eè<äT∆\T n+<ä]˙ á e÷≥\T Ä<ä]kÕÔj·Tì qeTTà‘·THêïqT. ˇø£ $XÊ«dæ nqTuÛÑe+ eTs√ $XÊ«dæøÏ ByÓq. <˚e⁄ì Á|ü»\T Ç˝≤ n+{≤s¡T. ªªH˚qT <˚e⁄ìøÏ yÓTTÁs¡ ô|{Ϻq|ü&ÉT Äj·Tq Hê eTq$ Ä\øÏ+#ê&ÉT.µµ á |ü⁄düÔø£+ Áyêdü÷Ô ñ+&É>± ˝À‘Ó’q »\eTT\>∑T+&Ü yÓfi‚fl nqTuÛÑe+ Hê≈£î e∫Ã+~. rÁeyÓTÆq ÁX¯eT\T ø£*>±sTT. XÊØs¡ø£+>±qT, e÷qdæø£+>±qT ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´qT. H˚qT m+‘·>±H√ Áù|$T+∫ n_Ûe÷ì+∫q e´øÏÔ #·ìb˛j·÷&ÉT. y˚<äq ¬øs¡{≤\T ˇø£<ëìyÓ+≥ ˇø£{Ï qqTï ø={≤ºsTT. ìsêX¯˝À ñ+&ç H˚qT á e÷≥\qT #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äT. ì»y˚T, mH√ï düT&ç>±\T\ >∑T+&Ü H˚qT Á|üj·÷D+ #˚kÕqT. á |ü]dæú‘·T\˝À jÓT¨yê yê>±›Hê\T m+‘√ neT÷\´yÓTÆq$>± Hê≈£î <=]ø±sTT. ø=ìï yê>±›Hê˝…’‘˚ HêøÏ+ø± ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. Ä yê>±›Hê\ m‘·TÔ≈£î H˚qT ≈£L&Ü m~–q|ü&˚ n$ Hê≈£î ns¡ú+ ne⁄‘êsTT. ø=ìï HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ø£+fÒ Ç|ü&ÉT Hê≈£î u…’_˝Ÿ Á>∑+<∏ä+ eTØ n<äT“¤‘·+>± ñ+~. <˚e⁄ì e÷≥\qT q$Tà yê{Ï Á|üø±s¡+ q&ÉT#·T≈£î+≥Tqï eT÷\+>± H˚qT ì+<ä\bÕ˝…’q|ü&ÉT <ëìì H˚qT uÛÑ]düTÔHêïqT. Ä düeTj·T+˝À <˚e⁄&ÉT HêøÏ∫Ãq yê>±›Hê˝À¢ q÷‘·q nsêúìï, q÷‘·q ã˝≤ìï bı+<ä>∑\T>∑T‘·THêïqT. ÁbÕeTTK´+>± Á|üeø£ÔjÓÆTq sTTØàj·÷‘√ <˚e⁄&ÉT |ü*øÏq e÷≥\T Hê¬ø+‘√ eT<ÛäTs¡+>± ñHêïsTT. $qH=\¢ì Á|ü»\≈£î, qeTà&ÜìøÏ Çwüº|ü&Éì Á|ü»\≈£î <˚e⁄ì e÷≥\qT Á|üø£{Ï+#˚ u≤<Ûä´‘· sTTØàj·÷≈£î n|üŒ–+#·ã&ç+~. á Á|üeø£Ô yÓTT<ä≥ ìsêX¯ |ü&çHê <˚e⁄ì |üìì $&ç∫ô|≥º˝Ò<äT. ìsêXÊ }_˝ÀìøÏ ~–b˛‘·Tqï sTTØàj·÷qT <˚e⁄ì yêø£´+ Áã‹øÏ+∫+~. á $<Ûä+>± eT¬sH√ï ã+>±s¡T yêø±´\qT H˚qT Á|ü‹ ~q+ ‹H˚ ÄVü‰s¡+ ø£+fÒ m≈£îÿe>± 6

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


m+#·T≈£îHêïqT. m+<äTø£+fÒ n$ <˚e⁄ì ø£èbÕdüVæ≤‘·yÓTÆq Jeyê≈£îÿ\T. Ä eT<ÛäTs¡yÓTÆq yêø£´dü‘ê´\H˚ H˚qT $÷‘√ |ü+#·T≈£î+≥THêïqT. Hê düVü≤<ëdüT˝…’q $÷s¡T á e÷≥\ <ë«sê Ä<äs¡D bı+<ë\ì m+‘·>±H√ ø√s¡T≈£î+≥THêïqT. Hê Vü≤è<äj·T|ü⁄ ˝À‘·T\ qT+&ç e∫Ãq á e÷≥\qT $÷s¡T #·~$ Äos¡«~+|üã&Ü\ì Hê ø√]ø£. ÁX¯eT\H˚ eTVü‰ »\eTT\ >∑T+&Ü $÷s¡T Á|üj·÷DÏdüTÔHêïsê? Hê Á|æj·T dü¨<äs¡T&Ü! dü¨<äØ! <˚e⁄&ÉT ˙ jÓT&É\ m+‘√ eT+∫yê&ÉT>± ñHêï&ÉH˚ $wüj·÷ìï qeTTà. Äj·Tq ìqTï $&ÉTe&ÉT. ∫e] es¡≈£î Äj·Tq ìqTï m‘·TÔø=ì yÓ÷kÕÔ&ÉT. Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\ eT<Ûä´ qTe⁄« ñqï|üŒ{Ïø° <˚e⁄ì yê>±›Hê\T ˙≈£îHêïsTT. Ä yê>±›Hê\qT q$Tà j˚TdüT Áø°düTÔ ø£èbÕdüq+ e<ä› $C≤„|üq #˚ùdÔ Äj·Tq Vü≤düÔ+ ˙≈£î düVü‰j·T+ #˚dTü +Ô ~. á ˝Àø£+˝À düeTdü+Ô >∑‹+∫b˛sTTHê <˚e⁄ì e÷≥\T e÷Á‘·+ m|üŒ{Ïø° >∑‹+#·e⁄. á dü‘´· + Hê J$‘·+˝À HÓsy¡ ]˚ +~. qTe⁄« qeTà>∑*–‘˚ ˙ J$‘·+˝À ≈£L&Ü HÓs¡y˚s¡T‘·T+~. Ç~ eTTe÷à{Ïø° ì»+. Ä<äs¡Dø£s¡ÔjÓÆTq |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT q÷‘·q $XÊ«dü+ nqTÁ>∑Væ≤+∫ $TeTTàqT ã\|üs¡#·TqT >±ø£! Äj·Tq ‘·q ã\+‘√ eTq ã\V”≤qyÓTÆq yÓ÷ø±fi¯flqT, #˚‘·T\qT ã\|üs¡TkÕÔ&ÉT. <˚e⁄ìøÏ eTVæ≤eT ø£*π><Ó|ü&ÉT? <˚e⁄ì ùde≈£î\yÓTÆq eTqeTT Äj·Tq e÷≥\qT q$Tàq|ü&˚ ø£<ë! n˝≤ q$Tàq eTq\qT j·TÚeqdüTÔ\T nqTdü]+∫ yês¡T ≈£L&Ü <˚e⁄ì yê>±›Hê\qT q$Tà yê{Ï HÓs¡y˚s¡TŒqT nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. n~ yê] J$‘ê˝À¢ Äq+<ëìï ø£\T>∑CÒdüTÔ+~. Á|ü‹ s√p dü÷s¡T´&ÉT ñ<äsTT+#·&É+ nH˚~ m+‘· K∫Ñ·+>± »s¡T>∑T‘·T+<√ <˚e⁄ì yê>±›Hê\T n+‘· K∫Ñ·+>± HÓs¡y˚s¡T‘êsTT. á |ü⁄düÔø±ìï #·~y˚ yê]ì H˚qT Çø£ÿ&É #·÷&É˝Òø£b˛e#·TÃ. nsTT‘˚ yê]˝À #ê˝≤ eT+~ì H˚qT |üs¡˝Àø£+˝À ø£\TdüT≈£î+{≤qT. Hê Á|æjT· yÓTqÆ dü¨<äsT¡ &Ü! dü¨<äØ

qTe⁄« ˇø£ ∫qï _&É˝¶ ≤ <˚e⁄ì e÷≥\qT q$Tà ByÓq bı+<ë\ì Ä•dü÷Ô s√Eø=ø£ dü+<˚X¯+ #=|üq dü+e‘·‡s¡eT+‘ê #·<äTe⁄≈£îH˚˝≤ H˚qT ˙ø√dü+ M{Ïì dæ<ä∆|ü]#êqT. ` dæ. m#Y. düŒs¡®Hé 7

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


bÕsƒ¡≈£î\≈£î |ü~ dü÷#·q\T 1. Á|ü‹ <Ûë´HêìøÏ ñ|üjÓ÷–+∫q eT÷\yêø£´+ ñqï uÛ≤>±ìï (Ä yêø±´ìøÏ ô|’q ÁøÏ+<ä ñqï yêø±´\T) u…’_˝Ÿ ‘Ós¡∫ #·<äe+&ç. 2. Ç+–¢wt u…’_˝Ÿ ˝À ≈£L&Ü #·~$‘˚ eT+∫~. 3. düŒs¡®Hé >±s¡T #˚dæq ÁbÕs¡∆q\qT $÷ ÁbÕs¡∆q\T>± eT\#·Tø√+&ç. 4. düŒs¡®Hé >±s¡T ªªHê ÁbÕDe÷... Hê Vü≤è<äj·Te÷...µµ nH˚ e÷≥\T ñ|üjÓ÷–+∫ |ü*øÏq e÷≥\T $÷s¡T $÷ ÁbÕD+‘√qT, $÷ Vü≤è<äj·T+‘√qT #Ó|üø√e&ÜìøÏ C≤Á>∑‘·Ô|ü&É+&ç. 5. mø£ÿ&Ó’Hê ˇø£ Äràj·T dü‘·´+ ns¡∆+ ø±ø£b˛sTTHê, <ëìì $÷ J$‘êìøÏ nq«sTT+#·Tø√e&É+ kÕ<Û´ä + ø±ø£b˛sTTHê yÓ+≥H˚ yÓ÷ø£]+∫ ÁbÕs¡q∆ #˚dTü ø√+&ç. düŒs¡®Hé >±]øÏ düVü‰j·T|ü&çq |ü]X¯ó<ë∆‘·à X¯øÏÔ $÷≈£L düVü‰j·T|ü&Ü\ì <˚e⁄ì n&É>∑+&ç. 6. ø=ìïkÕs¡T¢ <Ûë´q+ #·~y˚ düeTj·T+ @e÷Á‘·+ <=s¡ø£ø£b˛‘˚ ø£˙dü+ Ä ù|J˝À ñqï ÁbÕeTTK´yÓTÆq ‘·\+|ü⁄HÓ’Hê #·<äe+&ç. (ô|<ä› nø£åsê\‘√ ñqï$) 7. @<Ó’Hê <Ûë´q+ $TeTà*à Á|ü‘˚´ø£+>± ‘êøÏ‘˚ Ä nqTuÛÑyêìï $÷s¡T SMS <ë«sê e÷‘√ |ü+#·Tø√e&ÜìøÏ á ôd˝Ÿ q+ãsY yê&É+&ç. 93 90 30 80 37 8. $÷s¡T e-mail |ü+ù| neø±X¯+ ñ+fÒ shalem65@yahoo.com ≈£î $÷ nqTuÛÑyê\qT, dü\Vü‰\qT, ÁbÕs¡∆Hêedüs¡‘·\qT |ü+|ü+&ç. 9. Á|ü<Ûëq nqTyê<ä≈£î˝…’q dü¨. ≈£î+≥¢ dü‘·´Hêsêj·TD >±]‘√ >±ì, uÛ≤yêqTyê<ä+ #˚dæ m&ç≥sY >± e´eVü≤]+∫q ¬se. cÕ˝ÒyéT ÇÁXÊj˚T˝Ÿ >±]‘√ >±ì, MP3 CD ˝À <Ûë´Hê\ |üsƒ¡q+ #˚dæq ÁoeT‹ dü‘·´yêDÏ >±]‘√ >±ì H˚s¡T>± e÷{≤¢&Ü\qT≈£î+fÒ ø£esY ù|õ yÓqTø£ Çe«ã&çq yê] ôd˝Ÿ q+ãs¡¢≈£î ø±˝Ÿ #˚j·T+&ç. ªªs¡ø£åDT.V.µµ ˝À ñˆˆ 6 >∑+ˆˆ\≈£î sêÁ‹ 10 >∑+ˆˆ\≈£î á <Ûë´Hê\ $&çjÓ÷\qT #·÷&É+&ç. 10. www.chspurgeon.mypodcast.com nH˚ yÓuŸ ôd’{Ÿ˝À á <Ûë´Hê\qT $÷s¡T ñ∫‘·+>± $q+&ç. Ä&çjÓ÷ ô|ò’˝Ÿ‡ &ÍHé ˝À&é #˚düTø√+&ç. $÷ ã+<ÛäT $TÁ‘·T\≈£î á eT+∫ düe÷#ês¡+ n+~e«+&ç. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 8


»qe] 1 ªªeT]j·TT ˙≈£îqT ÅdøÔ” ìÏ ˙ dü+‘êqeTTq≈£îqT ÄyÓT dü+‘êqeTT q≈£îqT yÓ’s¡eTT ø£\T>∑CÒôd<äqT. n~ ìqTï ‘·\ $÷<ä ø=≥TºqT. ˙e⁄ <ëìì eT&çyÓT $÷<ä ø=≥Tº<äTeì #Óô|ŒqT.µµ Ä~ 3:15 |ü‘q· yÓTqÆ eTìwæøÏ Ç~ yÓTT<ä{Ï yê>±›q+. düTyês¡Ô kÕsê+X¯+ eT]j·TT ø£èbÕ ìã+<Ûqä \T Ä yê>±›q+˝À ÇeT&ÉÃã&ç ñHêïsTT. ÅdÔ” dü+‘êq+ mes¡+fÒ j˚TdüT Áø°ùdÔ. Äj·Tq eT&çyÓT >±j·T|üs¡#·ã&ç+~. dæ\Te eTs¡D+ <ë«sê Äj·Tq ø=≥ºã&ܶ&ÉT. nsTT‘˚ düs¡ŒeTT ‘·\ô|’ Äj·Tq ø=≥TºqT nqï yê>±›q+ Á|üø±s¡+ j˚TdüT Áø°düTÔ dæ\Te eTs¡D |ü⁄qs¡T‘êúHê\ <ë«sê n|üyê~ ‘·\ ∫‘·Tø£>=≥ºã&ç+~. n~ m+‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq dü+|òüT≥q! j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ eTq J$‘ê˝À¢ bÕbÕìï ‘=\–+∫q s√Eq n|üyê~ ‘·\ ∫‹øÏ+~. Ä ~qy˚T eTq $÷<äqTqï eTs¡D •ø£å s¡<äT› #˚j·Tã&ç+~. kÕ‘êqT <ëdü´+ qT+&ç eTq+ $&ç|æ+#·ã&ܶ+. nsTT‘˚ j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ ¬s+&Ée sêø£&É˝À, rs¡TŒ ~qeTTq á yê>±›q+ eT] dü+|üPs¡í+>± HÓs¡y˚s¡T‘·T+~. eTq¬ø’‘˚ á yê>±›q+ <˚e⁄ì Á|üe#·q+. n+fÒ eTq+ á X¯Øs¡+˝À ñqï+‘· es¡≈£î kÕ‘êqT eTq eT&çyÓTqT >±j·T|üs¡Tdü÷Ô ñ+{≤&ÉT. nsTT‘˚ eTq+ Áø°düTÔ˝À

n‘·´~Ûø£ $»j·T+ bı+<ä>∑\+. ø±s¡D+, kÕ‘êqT ‘·\qT j˚TdüT Áø°düTÔ ∫‘·Tø£>=fÒº&ÉT. á dü+e‘·‡s¡+ n+‘ê á yê>±›q|ü⁄ yÓTT<ä{Ï n+XÊìï H˚s¡TÃ≈£î+<ë+. n|üyê~ qT+&ç, yê&ç dü+‘êqyÓTÆq uÛÑøÏÔV”≤qT\qT+&ç eTqô|’øÏ XÀ<Ûäq\T, ø°&ÉT\T ekÕÔsTT. eTq eT&çyÓTqT >±j·T|üs¡∫, ø=ìï düeTj·÷˝À¢ eTq+ ≈£î+fÒ≥≥T¢>± n|üyê~, yê&ç dü+ã+~Û≈£î\T eTq≈£î #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ yÓqTyÓ+≥H˚ eTq+ <Óe’ yê>±›q+˝Àì s¬ +&Ée n+X¯+ <ë«sê <Ûs’Ó ´¡ |üs#¡ ã· &É‘ê+. Åd”Ô dü+‘êqyÓTÆq Áø°düTÔ j˚TdüT q+<äT eTq+ $XÊ«düeTT+#ê+ ø±ã{Ϻ eTq+ Äj·Tq‘√ bÕ≥T |ü]bÕ*+#˚yês¡+>± ñ+&ç Äq+~kÕÔ+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 9


»qe] 2 ªªªªdüe÷<Ûëqø£s¡Ôj·T>∑T <˚e⁄&ÉT kÕ‘êqTqT $÷ ø±fi¯fl ÁøÏ+<ä oÁ|òüTeTT>± ∫‘·Tø£ Á‘=øÏÿ+#·TqTµµ s√e÷ 16:20 á yê>±›q+ ìqï{Ï <Ûë´HêìøÏ dü]b˛‘·T+~. eTq s¡ø£åD≈£î ø±s¡DuÛÑ÷‘·T&Ó’q Á|üuÛÑTe⁄H˚ eTq+ nqTø£]kÕÔ+. n+fÒ Äj·Tq eT&çyÓT≈£î >±j·T+ nsTTqfÒ¢ eTq≈£L >±j·T+ ne⁄‘·T+~. kÕ‘êqT ‘·\qT Äj·Tq ∫‘·Tø£>={ϺqfÒ¢ eTq+ ≈£L&Ü ∫‘·Tø£>=&É‘ê+. n|üyê~ eTq ø±fi¯flÁøÏ+<ä Á‘=ø£ÿã&Ée\dæ+<˚. s√e÷˝Àì $XÊ«düT\T ‘·eT≈£î ø£*–q ÁX¯eT\qTã{Ϻ <äT'œ+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° düe÷<Ûëqø£s¡ÔjÓÆTq yê] <˚e⁄&ÉT, yê] Ä‘·à\≈£î $ÁXÊ+‹ì#êÃ&ÉT. n|üyê~ BqT˝…’qyê]ì yÓ÷dü+ #˚dæ ‘=Á{Ï*¢+|ü#˚kÕ&ÉT. nsTT‘˚ yê&ÉT n+‘·≈£î n+‘· nqTuÛÑ$+#ê*‡+<˚. @ $XÊ«düT\HÓ’‘˚ n|üyê~ yÓ÷dü+ #˚kÕ&√ Ä $XÊ«düT\ ø±fi¯fl ÁøÏ+<ä yê&ÉT q*–b˛yê*‡+<˚. á $»j·T+ <˚e⁄ì Á|ü»\ jÓTTø£ÿ dü«+‘· HÓ’|ü⁄D´+ e\q >±ì, yê] X¯øÏÔ e\q >±ì e∫Ãq~ ø±<äT. <˚e⁄&˚ kÕ‘êqTqT $XÊ«düT\ ø±fi¯fl ÁøÏ+<ä q\>=Z&É‘ê&ÉT. Ç~ πøe\+ <˚e⁄ì e\q e÷Á‘·y˚T »]π> ø±s¡´+. <ÛÓ’s¡´+‘√ <äTwüºX¯≈£îÔ\qT m~]<ë›+. n|ü$Á‘ê‘·à\H˚ ø±<äT, yêj·TTeT+&É\ n~Û|‹ü jÓTÆ q, n+<Ûøä ±s¡ dü+ã+~ÛjTÆÓ q n|üyê~H˚ m~]+#ê*.

<˚e⁄ì $÷<ä eTq≈£îqï n#·+#·\yÓTÆq $XÊ«dü+ <ë«sêH˚ eTq≈£î $»j·T+ ø£\T>∑T‘·T+~. ãVüQ‘·«s¡˝ÀH˚ >=|üŒ $»j·T+ \_ÛdüTÔ+~. ne⁄qT, ãVüQ ‘·«s¡˝ÀH˚ düs¡Œ+ eTq ø±fi¯fl ÁøÏ+<ä Á‘=ø£ÿã&ÉT‘·T+~. <äTwüº‘·«+ nH˚~ eTq ø±fi¯fl ÁøÏ+<ä q*–b˛‘·÷ ñ+fÒ eTq¬ø+‘· dü+‘√wü+! eTq ø±fi¯fl ÁøÏ+<ä ‘·q ‘·\ ∫‘·Tø£>=≥ºã&ÉT‘·T+fÒ kÕ‘êqT m+‘·>± dæ>∑TZ |üs#¡ ã· &É‘ê&ÉT! j˚TdüT Áø°dTü qÔ +<ä* $XÊ«dü+ <ë«sê XÀ<Û≈ä î£ DÏí eTq+ z&çkÕÔ+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 10


»qe] 3 ªªªª˙e⁄ |ü+&ÉTø=ìj·TTqï sT÷ uÛÑ÷$Tì ˙≈£îqT ˙ dü+‘êqeTT q≈£îqT Ç#ÓÃ<äqT.µµ Ä~ 28:13 <˚ e ⁄ì yê>±› H ê\T @ ˇø£ ÿ ]ø√dü y Ó ÷ Çe«ã&É ˝ Ò < ä T . n$ |ü]X¯ó<äT∆\+<ä]ø° #Ó+<äT‘êsTT. n˝≤¬>’‘˚ qTe⁄« $XÊ«dü+ <ë«sê <˚e⁄ì yê>±›Hê\ $÷<ä ÄqT≈£îqï|ü&ÉT, Ä yê>±›Hê˝À¢ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï|ü&ÉT n$ n˙ï ˙y˚. j·÷ø√ãT u≤>± n\dæb˛sTT Ä düú\+˝À ˇø£ sê‹ì ‘·q ‘·\>∑&É>± #˚düT≈£îì, <ëì $÷<ä ‘·\ yê\TÃø=ì $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îHêï&ÉT. j·÷ø√ãT $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï Ä düú\eT+‘ê uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À n‘·ìπø dü«+‘·+ #˚j·Tã&ÉT‘·T+<äì <˚e⁄&ÉT eTT+<äT>± j·÷ø√ãT≈£î ‘Ó*j·TC…j·T´˝Ò<äT >±ì n~ dü‘·´y˚T. j·÷ø√ãT ‘·q ø£\˝À n<äT“¤‘·yÓTÆq ì#ÓÃqqT #·÷kÕ&ÉT. $XÊ«düT\+<ä]øÏ Äosê«<äs ø£*π>˝≤ uÛÑ÷$TøÏ Äø±XÊìøÏ ˇø£ dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äq&ÜìøÏ n~ düŒwüºyÓTÆq ì<äs¡Ùq+. Ä ì#ÓÃq uÛÑ÷$T $÷<ä mø£ÿ&É ì\ã&ç+<√, Ä düú˝≤ìï bı+<äTø√&ÜìøÏ j·÷ø√ãT ns¡TΩ&˚. n˝≤ ø±ø£b˛‘˚ Ä ì#ÓÃqqT ‘êqT <äs¡Ùq+˝À #·÷dæ ñ+&˚yê&ÉT ø±<äT ø£<ë! <˚e⁄ì yê>±›Hê\˙ï Áø°düTÔ j˚TdüTq+<äT ne⁄qT nqï≥Tº>±, Äy˚THé nqï≥Tº>± ñHêïsTT. Ä Á|üuÛÑTe⁄ eTqyê&˚. Äj·Tì#˚à Á|ü‹ yê>±›q+ eTq<˚. Ä yê>±›Hê\ô|’ ‘·\ yê\TÃø=ì, Ä yê>±›Hê˝À¢ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+fÒ eTq+ yê{Ïì nqTuÛÑ$kÕÔ+.

qTe⁄« n\dæb˛sTT ñHêïyê? Á|üuÛÑTe⁄ <ä>∑Zs¡≈£î sê! Äj·Tq yê>±›Hê\ $÷<ä ÄqTø=ì $ÁXÊ+‹ rdüTø√. XÊ+‹ düe÷<ÛëHê\‘√ yê{Ï $÷<ä |ü&ÉTø√. yê{ÏH˚ ˙ ø£\\T>± #˚düTø√. j˚TdüT Áø°ùdÔ ˙≈£î

yÓ\T>∑T ì#ÓÃq>± ñHêï&ÉT. <˚e<ä÷‘·\T Ä ì#ÓÃq $÷<äT>± ô|q’ T+&ç ÁøÏ+<ä≈î£ , ÁøÏ+<ä qT+&ç ô|’øÏ dü+#·]+#·&É+ >∑eTì+#·T. ˙ Ä‘·à≈£î <˚e⁄ì‘√ düVü≤yêdü+ ñqï<äq&ÜìøÏ n<˚ >∑Ts¡TÔ. Ä yê>±›Hê\T ˙y˚ nì qeTTà. Á|üuÛÑTe⁄ ìH˚ï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á|ü‹ yê>±›Hêìï nqTÁ>∑Væ≤+∫q≥T¢>± qeTTà. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 11


»qe] 4 ªªyê]ì ìs¡“¤j·TeTT>± ìedæ+|üCÒj·TT<äTqT.µµ ¨ùwj·T 2:18 ì»y˚T, |ü]X¯ó<äT∆\≈£î m|üŒ{Ïø° XÊ+‹ düe÷<ÛëHê\T ø£\T>∑T‘êsTT. á uÛ≤>∑+˝À ñ<äV≤ü ]+|üã&çq e÷≥ ªdüe÷<Ûëq+ ˝Òø£ øπ eå T+µ. uÛ÷Ñ »+‘·Te⁄\T, Äø±X¯ |ü≈£åî\T, H˚\ $÷<ä dü+#·]+#˚ Je⁄\ eT<Ûä´ <˚e⁄&ÉT eTq≈£î πøåe÷ìï ø£\T>∑CÒkÕÔ&ÉT. ÇVü≤˝Àø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq X¯Á‘·Te⁄\qT+&ç, <äTwüº X¯≈£îÔ\qT+&ç, ◊Væ≤ø£ $#ês¡eTT\ e\q ø£*π> u≤<Ûä\qT+&ç <˚e⁄&ÉT eTq≈£î HÓeTà~ìkÕÔ&ÉT. Ç|ü&ÉT eTq+ #Ó|ü≈£îqïe˙ï eTq\qT nXÊ+‹bÕ\T #˚dæ, eTq≈£î HÓeTà~ nH˚~ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì Á|üj·T‹ïdüTÔ+{≤sTT >±ì, <˚e⁄&ÉT n˝≤ mqï{Ïø° »s¡>∑ìj·T´&ÉT. ‘·q Á|ü»\qT u≤~Û+#˚ n|üyê~ ÁøÏj·T\ìï{Ï˙ Á|üuÛÑTe⁄ \j·T+ #˚kÕÔ&ÉT. ªª$\T¢qT, K&ÉZeTTqT, j·TT<ä∆eTTqT <˚X¯eTT˝À ñ+&É≈£î+&É e÷ìŒ+#·TqT.µµ Ç≥Te+{Ï Nø£{Ï X¯≈£îÔ\T \j·TyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· eTq≈£î \_Û+#˚ XÊ+‹ düe÷<ÛëHê\T es¡íHêr‘·+. n$ eTq≈£î $ÁXÊ+‹ì ø£\T>∑CÒkÕÔsTT.

‘·q Á|æj·TT\≈£î Äj·Tq HÓeTà~‘√ ≈£L&çq ìÁ<äqT nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. düeTè~∆>± nqTÁ>∑Væ≤+|üã&˚ |üs¡˝Àø£|ü⁄ HÓeTà~‘√ $XÊ«düT\T |ü&ÉT≈£î+{≤s¡T.

á $ÁXÊ+‹ eTq≈£î πøåe÷ìï ø£\T>∑CÒdüTÔ+~. |ü&ÉTø√e&É+ n+fÒ e÷eT÷\T>± ìÁ<äb˛e&É+ ø±<äT >±ì, ìs¡“¤j·T+>± ìÁ<äb˛‘ê+. Ç~ >∑+;Ûs¡yÓTÆq yê>±›q+. eTq+ yê>±›q <˚XÊìøÏ q&ç|æ+#·ã&ܶ+. eTq ‘·+Á&ç Ç+{ÏøÏ e#êÃ+. Áù|eT, Áø°düTÔ düìï~Û, Çø£ÿ&É ñHêïsTT >∑qTø£ eTTe÷à{Ïø° eTq+ ìs¡“¤j·T+>± ìedækÕÔ+. $XÊ«düT\yÓTÆq eTq+ ndüÔe÷q÷ ˝Òìb˛ì ∫+‘·\‘√ ‘·\ |ü≥Tºø=ì ≈£Ls¡TÃH˚ ã<äT\T <˚e⁄ì düìï~Û˝À ìs¡“¤j·T+>±qT, HÓeTà~>±qT >∑&É|ü&É+ πøåeT+ ø£<ë! ªª|ü∫Ãø£>∑\ #√≥¢qT Äj·Tq qqTï |üs¡T+&ÉCÒj·TT#·THêï&ÉT.µµ ne⁄qT, Ä<äs¡D ø£s¡ÔjÓÆTq Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT |üs¡T+&ÉCÒdæq|ü⁄&ÉT e÷Á‘·y˚T eTq≈£î $ÁXÊ+‹ ø£\T>∑T‘·T+~. 12

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 5 ªªH˚qT ìqTï ã\|üs¡‘·TqT.µµ jÓTwüj·÷ 41:10 Á|üuÛÑTe⁄ ùde˝ÀìøÏ, ˝Ò<ë Äj·Tq |üø£å+>± ÁX¯eT |ü&É{≤ìøÏ eTq+ |æ\Teã&çq|ü&ÉT eTq¬ø+‘· ã\+ ñ+<√ n+#·Hê y˚dTü ≈£î+{≤+. nsTT‘˚ eTq+ nqT≈£îqï+‘· ã\+ eTq <ä>∑Zs¡ ˝Ò<äì ‘˚*b˛‘·T+~. ø±e\dæq+‘· z|æø£ ≈£L&Ü eTq <ä>sZ∑ ¡ ˝Ò<ìä Á>∑V≤æ kÕÔ+. nsTT‘˚ eTq Vü≤è<äj÷· ˝À¢ ìsêX¯≈î£ #√{Ïe«≈£L&É<Tä . <˚e⁄ì yê>±›Hê\T eTq≈£îHêïsTT. <˚e⁄&ÉT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT eTq≈£î nedüs¡eTj˚T´ X¯øÏÔì nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. eTq <˚e⁄&ÉT düs¡«X¯øÏÔeT+‘·T&ÉT. ‘·q X¯øÏÔì eTq˝ÀìøÏ H˚s¡T>± Á|ükÕs¡+ #Ój·T´>∑\&ÉT. n˝≤ #˚kÕÔ&Éqï yê>±›q+ ≈£L&Ü eTq≈£î ñ+~. Äj·TH˚ eTq Ä‘·à\≈£î ÄVü‰s¡+, eTq Vü≤è<äj·÷\≈£î Äs√>∑´+. á $<Ûä+>± Äj·Tq eTq\qT ã\|üs¡TkÕÔ&ÉT. <˚e⁄&ÉT ˇø£ e´øÏÔ˝À m+‘· X¯øÏÔì ì+|ü>∑\&√ me]ø° ns¡∆+ ø±<äT. nsTT‘˚ <˚e⁄ì X¯øÏÔ eTq≈£î nqTÁ>∑Væ≤+|üã&çq|ü⁄&ÉT

eTq X¯øVÔÏ ≤” q‘·\T Äj·Tq ùde≈£î n&ÉT|¶ &ü ≈É î£ +&Ü Á|üøÿ£ ≈£î ‘=\–b˛‘êsTT.

>∑&É∫q s√E˝À¢ eTq+ rÁeyÓTÆq Çã“+<äT\>∑T+&Ü, ÁX¯eT\>∑T+&Ü yÓ[flq|ü⁄&ÉT eTq Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT @$<Ûä+>± ã\|ü]#ê&√ C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+fÒ m+‘√ ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+≥T+~. eTVü‰ $|ü‘·TÔ dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄&ÉT ≈£L&Ü HÓeTà~>± ñ+&É>∑*>±+. eTq Á|æj·TT\ eTs¡D+, eTq\qT y˚<äq˝À eTT+∫q|ü⁄&ÉT eTÚq+>± uÛÑ]+#·>∑*>±+. eTq $÷<ä n|üì+<ä\T yÓ÷|üã&çq|ü&ÉT eTq+ ø£<ä*+#·ã&É˝Ò<äT. yê´~Ûu≤<Ûä\T ø£*–q|ü&ÉT z|æø£‘√ dü«düú‘· ø√dü+ m<äTs¡T#·÷kÕ+. ndü\T $wüj·T+ @$T≥+fÒ Ç˝≤+{Ï nkÕ<Ûës¡DyÓTÆq ÁX¯eT˝À¢ <˚e⁄&ÉT nq÷Vü≤´+>± eTq≈£î X¯øÏÔìe«&É+ »]–+~. eTq X¯øÏÔV”≤q‘·\ø£+fÒ m‘·TÔ>± ˝Ò∫ eTq+ yê{Ïì n~Û>∑$T+#ê+. |æ]øÏ‘·Hêìï »sTT+#ê+. C≤„qV”≤q dæú‹˝À eTq≈£î C≤„q+ nqTÁ>∑Væ≤+#·ã&ç+~. e÷≥˝Ò sêì eTq+ Ä ø£åD+˝À @+ e÷{≤¢&Ü˝À eTq≈£î Á|üuÛÑTy˚ H˚]Œ+#ê&ÉT. Hê dü«+‘· X¯øÏÔV”≤q‘· qqTï Á≈£î+>∑BdæHê <˚e⁄ì yê>±›q+ qqTï <ÛÓ’s¡´e+‘·Tì>± #˚düTÔ+~. ªªÁ|üuÛÑTyê! ˙ e÷≥ #=|üq qqTï ã\|üs¡#·TeTT.µµ #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 13


»qe] 6 ªªªª˙≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·TTyê&ÉqT H˚H˚.µµ jÓTwüj·÷ 41:10 eTq+ #˚j·Te\dæq |üìøÏ ø±e\dæq+‘· X¯øÏÔì ìqï{Ï yê>±›q+ düeT≈£Ls¡TdüT+Ô ~. nsTT‘˚ eTq+ |üP]Ô>± ìdü‡Vü‰j·TT\yÓTbÆ ˛sTTq|ü&ÉT eTq≈£î ø±e\dæ q dü V ü ‰ j· ÷ ìï Çe«&É + ˝À á ~q|ü ⁄ yê>±› q + K∫Ñ· + >± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. ª˙≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·TTyê&ÉqT H˚H˚µ nì Á|üuÛÑTe⁄ #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT. <˚e⁄ì düVü‰j·T+‘√ eTq≈£î X¯øÏÔ düeT≈£L&ÉT‘·T+~. ‘·q <äèwæºøÏ eT+∫<äì|æùdÔ <˚e⁄&ÉT j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À eTq |üø£å+>± b˛sê&˚ ã\>±\qT ô|+#·>∑\&ÉT. ˇø£y˚fi¯ e÷qe eqs¡T\T ˝À|æ+∫Hê Á|üuÛÑTe⁄ eTq Á|üø£ÿH˚ ñ+{≤&ÉT. n~ eTq≈£î eTØ y˚T\T ø£<ë! eTq≈£îqï >=|üŒ düVü‰j·T≈£î&ÉT y˚˝≤~eT+~ e÷qee÷Á‘·T\ ø£+fÒ eTVü‰ X¯øÏÔeT+‘·T&ÉT. düeTjÓ÷∫‘·yÓTÆq düVü‰j·÷ìï Äj·Tq eTqøÏkÕÔ&ÉT. Ä|ü‘êÿ\+˝À Äj·Tq qeTTàø=q<ä–q düV‰ü j·T≈£î&ÉT. Äj·Tq düV‰ü j·T+ nbÕs¡yTÓ qÆ C≤„q+‘√ ≈£L&çq~. ˇø=ÿø£ÿ]øÏ e´øÏÔ>∑‘·+>± dü]>±Z dü]b˛j˚T düVü‰j·÷ìï m˝≤ düeT≈£LsêÃ˝À Äj·Tq≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT. Äj·Tq eTq≈£î düVü‰j·T+ #˚ùdÔ n~ |üP]Ô>± Á|üjÓ÷»q+ ø£*–düTÔ+~ ø±u{Ϻ Çø£ eTqTwüß´\ düVü‰j·T+ e´s¡∆y˚T. Äj·Tq düVü‰j·T+ eTq≈£î >=|üŒ düVü‰j·T+ ne⁄‘·T+~. ø±s¡D+, Äj·Tq eTq uÛ≤sê\T yÓ÷ùdyê&ÉT. eTq nedüs¡‘·\T rπsÃyê&ÉT. ªªÁ|üuÛÑTe⁄ eTq düVü‰j·T≈£î&Ó’j·TT+&É>± e÷qee÷Á‘·T&ÉT eTqπø$T Vü‰ì #˚j·T>∑\&ÉT?µµeTq Á|üuÛÑTe⁄ m\¢|ü&ÉT eTq≈£î düVü‰j·T+ #˚j·TTyêì>± ñHêï&ÉT ø±ã{Ϻ es¡Ôe÷q uÛ÷Ñ ‘· uÛ$Ñ wü´‘êÿ˝≤\˝À Äj·TH˚ eTq≈£î Ä<Ûës¡+. ªÁ|üuTÑÛ yê! Hê düV‰ü j·T≈£îì>± ñ+&ÉTeTTµ nH˚~ eTq ÁbÕs¡∆q. ªÄ‘·àj·TT eTq ã\V”≤q‘·˝À düVü‰j·TeTT #˚jT· T#·THêï&ÉTµ nH˚~ eTq nqTuÛeÑ +. ªø=+&É\‘·≥Tº Hê ø£qTï˝…‘T· #Ô T· HêïqT. Hê≈£î düVü‰j·TeTT mø£ÿ&ÉqT+&ç e#·TÃqT? uÛÑ÷e÷´ø±X¯eTT\qT düèõ+∫q jÓT¨yê e\qH˚ Hê≈£î düV‰ü j·TeTT ø£\T>∑TqTµ nH˚~ eTq ìØø£Då . ªÁ|üuTÑÛ yê! m+‘· düVü‰j·T+ #˚kÕe⁄ ‘·+Á&û!µ nH˚~ eTq+ ‘·«s¡˝À bÕ&ÉuÀj˚T bÕ≥. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 14


»qe] 7 ªªM{Ïø£+fÒ >=|üŒ ø±s¡´eTT\T #·÷‘·Teì n‘·ì‘√ #Óô|ŒqT.µµ jÓ÷Vü‰qT 1:50 n|ü&˚ Á|üuTÑÛ e⁄q+<äT $XÊ«düeTT+∫q e´øÏ‘Ô √ á e÷≥ #Ó|Œü ã&ç+~. n‘·qT ` j˚Tùd <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡T&Éì, ÇÁXÊj˚T\T Á|ü»\≈£î sêE nì ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄‘√ dü+uÛ≤wæ+∫q ‘·s¡Tyê‘· Ä e´øÏÔ m]–q dü‘·´+ Ç~. me¬s‘’ ˚ j˚TdüTqT #·÷&Ü\ì ÄX¯ |ü&‘É ês√ yês¡T ‘·|Œü ø£ Äj·TqqT #·÷kÕÔsT¡ . eTq+ Äj·TqqT #·÷&É≈î£ +&Ü ø£fió¯ fl eT÷ùddüT≈£î+fÒ e÷Á‘·+ Á>∑T&çy¶ ês¡yTÓ bÆ ˛‘ê+. n<Ó+‘· $#ês¡ø£s¡+! Ç+‘·es¡≈£î j˚TdüT ø±sê´\T mH√ï nqTuÛÑ$+#ê+. >=|üŒ ø±sê´\T, es¡íHêr‘·yÓTÆq $wüj·÷\T Á|üuÛÑTe⁄ eTqjÓT&É\ »]–+#ê&ÉT. n+<äTì$T‘·Ô+ Äj·Tq Hêe÷ìï düTÔ‹düTÔHêï+. eT¬sH√ï >=|üŒ dü‘ê´\T <˚e⁄ì yêø£´+˝À eTqø√dü+ <ë#·ã&ç ñHêïsTT. Ç+ø± ˝À‘Ó’q nqTuÛÑyê\T, Ç+ø± ñqï‘·yÓTÆq düVü≤yêdü+ ‘·q yêø£´+ <ë«sê <˚e⁄&ÉT eTq≈£î nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. eTq Ä‘·à\≈£î Á|üj÷Ó »q+ ø£*–+#˚ >=|üŒø±sê´\T, <˚e⁄ì X¯ø,ÔÏ Áù|eT, C≤„q+ >∑÷]Ãq >=|üŒ eTsêà\T yÓTT<ä˝…’qe˙ï <˚e⁄ì yêø£´+˝À eTqø√dü+ <ë#·ã&ç ñHêïsTT. eTq+ Á|üuÛÑTe⁄q+<äT+∫q $XÊ«dü |ü]e÷D+ #=|üq Ä >=|üŒ dü‘ê´\T eTq+ Á>∑V≤æ +#·>\∑ +. dü‘´· <ä÷s¡ dæ<ë∆+‘ê\qT yÓ+ã&çùd,Ô n$ eTq\qT HêX¯q+

#˚kÕÔsTT. nsTT‘˚ dü‘ê´ìï #·÷ùd X¯øÏÔ>∑\yês¡yÓTÆ‘˚ B$+#·ã&É‘ê+.

eTqø√dü+ |üs¡˝Àø£+ ‘Ós¡eã&ÉT‘·T+~. eTqTwü´≈£îe÷s¡Tì˝À Ä e÷s¡Z+ eTq≈£î eT]+‘· düŒwüº|üs¡#·ã&ÉT‘·T+~. <˚e⁄ì <ä÷‘·\T |üs¡˝Àø±ìøÏ uÛÑ÷$TøÏ eT<Ûä´ dü+#·]düTÔqï <äs¡Ùq+ eTq\qT ã\|üs¡TdüTÔ+~. ø±ã{Ϻ Äràj·T $wüj·÷\ô|’H˚ eTq <äèwæº ì*ù|˝≤ eTq ø£fi¯ófl ‘Ós¡∫ ñ+#·T<ë+. Ä $wüj÷· \qT Ç+ø± m≈£îÿe>± #·÷&Ü\ì Ä•<ë›+. eTq J$‘ê\T X¯Sq´+˝ÀøÏ yÓfi¯fl≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢ Äj·Tq yêø£´+˝Àq÷ $XÊ«dü+ ñ+#·T<ë+. eTq+ m|ü&É÷ |òü*+#˚yê]>±qT, m~π>yê]>±qT ñ+&Ü*. |üs¡˝Àø£+˝À |òüTq‘·bı+~q $wüj·÷\qT #·÷&Ü*. M≥ìï{Ïø° $T+∫ eTVü‰ |òüTqT&Ó’q <˚e⁄DÏí eTq+ <ä]Ù+#ê*. eTq <äèwæº Äj·Tq $÷<äqT+&ç eTs¡\Ã≈£L&É<äT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 15


»qe] 8 ªªªªVü≤è<äj·TX¯ó~∆ >∑\yês¡T <ÛäqT´\T. yês¡T <˚e⁄ì #·÷#Ó<äs¡T.µµ eT‘·ÔsTT 5:8

|ü]X¯ó<ä∆‘·, ìs¡à\yÓTÆq Vü≤è<äj·T+ eTq >∑T]. |ü]X¯ó<ë∆‘·à <ë«sê, <Ó’eyêø£´+ <ë«sê eTq n+‘·s¡+>∑+˝À |ü]X¯ó<ä∆‘· ø£\>±*. n|ü&˚ eTq u≤Vü≤´ J$‘·+˝À düeTs¡ŒD, $<Û˚j·T‘·\ <ë«sê |ü]X¯ó<äT∆\eTÚ‘ê+. eTq+ <˚ìì u≤>± Çwü|º &ü ‘É êyÓ÷ <ëìì u≤>± ns¡+∆ #˚dTü ø√>∑\+. n+fÒ n_Û˝≤wü≈î£ , ns¡∆+ #˚düTø=H˚ X¯øÏÔøÏ eT<Ûä´ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ dü+ã+<Ûä+ ñ+<äqïe÷≥. ˇø£y˚fi¯

eTq+ #Ó&ɶ $wüj·÷\qT Çwüº|ü&˚yês¡yÓTÆ‘˚ eT+∫ì @e÷Á‘·+ Á>∑Væ≤+#·˝Ò+. eTq Vü≤è<äj·T+ ø£+|ü⁄ø=&ÉT‘·÷ ñ+fÒ eTq Äràj·T <äèwæº eT+<ä–düTÔ+~. |üìøÏe÷*qyê{Ï $÷<ä Çwüº+ ø£*– ñ+&˚yês¡T |ü]X¯ó<äT∆&Ó’q <˚e⁄DÏí m˝≤ #·÷&É>∑\s¡T?

á uÛÖ‹ø£ J$‘·+˝ÀH˚ <˚e⁄DÏí #·÷&É&É+ nH˚~ m+‘· uÛ≤>∑´+! Äj·Tq >∑÷]Ãq ∫qï ‘·\+|ü⁄˝ÀH˚ |üs¡˝Àø£|ü⁄ Äq+<ëìï nqTuÛÑ$+#·>∑\+. Vü≤è<äj·T X¯ó~∆>∑\yês¡T j˚TdüT Áø°düTÔ˝À ‘·+Á&çH˚ #·÷kÕÔs¡T. |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&çì, Äj·Tq dü‘ê´ìï, Äj·Tq Áù|eTqT, Äj·Tq Á|üD≤[ø£qT, Äj·Tq kÕs¡«uÛÖeT‘ê«ìï, Äj·Tq ìã+<Ûäq >∑TD\ø£åD≤\qT, Äj·Tq jÓTTø£ÿ düs¡« |ü]|üPs¡í‘·qT eTq+ Áø°dTü ˝Ô À #·÷&É>\∑ +. nsTT‘˚ eTq Vü≤è<äjT· + qT+&ç bÕbÕìï bÕs¡Á<√*q|ü&˚ n~ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+~. <Ó’euÛÑøÏÔì >∑T]>± ø£*–qyêπs `ªªHê <äèwæº m\¢|ü&ÉT Á|üuÛÑTe⁄ $÷<äH˚ ñ+≥T+~µµ nì #Ó|üŒ>∑\s¡T. düø£\ bÕbÕ\qT+&ç eTq\qT |ü$Á‘·|üs¡#·T≈£îqï|ü&˚ ªª˙ eTVæ≤eTqT Hê≈£î #·÷|æ+#·Tµµ Äqï yÓ÷ùw ÄX¯ eTq˝À HÓs¡y˚s¡T‘·T+~. Äj·TqqT ñqïbÕ≥TH˚ #·÷&É>∑\eTqï ìØø£åD ø£*–qyês¡T ‘·eTTàqT ‘êeTT j˚TdüT s¡ø£Ô+˝À X¯ó~∆#˚düT≈£î+{≤s¡T. á ˝Àø£+ ˝ÀH˚ <˚e⁄ì‘√ düVü≤yêdü+ ø£*– J$+#·&É+, Á|üuÛÑTe⁄ nqTÁ>∑Væ≤+#˚ |ü]X¯ó<ä∆ <äs¡ÙHê\T #·÷&É&É+ nH˚$ eTq Vü≤è<äj·TX¯ó~∆ ø=s¡≈£î <˚e⁄&ÉT @sêŒ≥T #˚dæq yÓT≥T¢. ªªÁ|üuÛÑTyê! y˚TeTT ìqTï #·÷#˚˝≤ e÷ Vü≤è<äj·÷\qT |ü$Á‘·|üs¡#·Tµµ #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 16


»qe] 9 ªªªªW<ës¡´eTT>∑\yês¡T |ü⁄wæºH=+<äT<äTs¡T.µµ kÕyÓT 11:25 H˚qT Ä‘·à˝À |ò*ü +#ê* nqT≈£î+fÒ Hê Ädæìú H˚qT ô|+#·Tø√≈£L&É<Tä . Hê <ÛäHêìï ù|<ä\≈£î |ü+∫ô|{≤º*. ˝Àø£düTú\T e÷Á‘·y˚T ‘·\T|ü⁄\T eT÷dæô|{Ϻ n_Ûeè~∆bı+<ë\ì #·÷kÕÔs¡T. nsTT‘˚ n~ <˚e⁄ì e÷s¡Z+ ø±<äT. ªªyÓ<ä»*¢ n_Ûeè~∆ bı+<äTyês¡T ø£\s¡T. ‘·–q<ëìø£+fÒ ‘·≈£îÿe Ç∫à ˝Ò$TøÏ e#·TÃyês¡T ø£\s¡T.µµ nì <˚e⁄ì yêø£´+˝À ñ+~. Çe«&É+ <ë«sê

dü+bÕ~+#·Tø√e&Éy˚T $XÊ«düe÷s¡Z+. H˚qT n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\qT≈£î+fÒ, ø£èbÕdüV≤æ ‘·yTÓ qÆ ãVüQeT‹ bı+<ë\qT≈£î+fÒ <Ûë‘·è‘·«y˚T e÷s¡+Z . <ëìï H˚qT nuÛ≤´dü+ #˚j·÷*. H˚qT >=|üŒ <Ûäqe+‘·TDÏí nsTTb˛yê\qTø√qT. H˚qT |ü⁄wæº>± ñ+&Ü* >±ì n<äT|ü⁄˝Òì |ü⁄wæº e÷Á‘·+ ø±<äT. Hê≈£î $kÕÔs¡yÓTÆq <Ûäq+ ñ+fÒ ˝Àø£+ Hê˝ÀìøÏ Á|üy˚•düTÔ+~. <ëì <ë«sê Hê Vü≤è<äj·T+ yÓÁ]>± Á|üe]Ô+#·e#·TÃ. dü]b˛sTTq+‘· ñ+fÒ n~ Hê≈£î eT+∫~. n+<äT˝ÀH˚ H˚qT ‘·è|æÔì bı+<äT‘êqT. Á|üuÛÑTe⁄ Hê≈£î ‘·–q kÕeTsê∆´ìï ÇùdÔ n~ Hê≈£î #ê\T. nsTT‘˚ Hê≈£î e÷qdæø£yÓTÆq, Äràj·TyÓTÆq |ü⁄wæº ø±yê*. <ëìï H˚qT m≈£îÿe>± ø√s¡T≈£î+{≤qT. Hê <˚e⁄ì jÓT&É\, dü+|òüT+ jÓT&É\, ‘√{Ï $XÊ«düT\

jÓT&É\ m+‘· eT+∫ ‘·\+|ü⁄\qT ø£*–j·TT+{≤H√ H˚qT n+‘·>± e÷qdæø,£ Äràj·T |ü⁄wìºæ ø£*– ñ+{≤qT. Hê Äràj·Tdæ‹ú ~>∑C≤]b˛≈£î+&Ü #·÷düTø√yê* ø±ã{Ϻ Hê Äràj·T Äø£* rs¡TÃø√e&É+˝À ˝À≥T #Ój·T´qT. Hê≈£î ùd«#·Ã,¤ düeTè~∆ ø±yê*. n|ü&ÉT H˚qT Á|üuTÑÛ e⁄qT b˛* q&ÉT#·T≈£î+{≤qT.

Äj·Tq Hêø=s¡πø ‘·qTï ‘êqT düeT]Œ+#·T≈£îHêï&ÉT. n˝≤+≥|ü⁄&ÉT H˚qT Äj·Tq˝≤ J$+#·&ÜìøÏ u≤<Ûä|ü&É‘êHê? 17

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 10 ªªªª˙fi¯ófl b˛j·TTyê]øÏ ˙fi¯ófl b˛j·Tã&ÉTqT.µµ kÕyÓT 11:25 Ç‘·s¡T\ $wüj·T+˝À H˚qT m+‘· ÁX¯<ä∆ rdüT≈£î+{≤H√, Hê $wüj·T+˝À <˚e⁄&ÉT n+‘· ÁX¯<ä∆ rdüT≈£î+{≤&ÉT. @<√ ˇø£Ø‹>± <˚e⁄&ÉT Hê≈£î Á|ü‹|ò\ü + ÇkÕÔ&TÉ . H˚qT ù|<äyê]jÓT&É\ <äjT· ø£*– ñ+fÒ <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü qqTï n˝≤π> |ü{Ϻ+#·T≈£î+{≤&ÉT. H˚qT ∫qï _&ɶ*ï kÕøÏ‘˚ <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü qH=ïø£ ∫qï _&ɶ>± #·÷düT≈£î+{≤&ÉT. H˚qT Äj·Tq _&ɶ*ï b˛wæùdÔ Äj·Tq qqTï b˛wækÕÔ&ÉT. H˚qT Äj·Tq ‘√≥≈£î ˙s¡T ô|&ç‘˚ Äj·Tq Hê Ä‘·àqT ‘·&|ç qæ ‘√≥>± #˚kÕÔ&TÉ . Ç<˚ <˚e⁄ì yê>±›q+.

wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq yê>±›q+. H˚qT Äj·Tq wüs¡‘·T\qT HÓs¡y˚]à Äj·Tq yê>±›q|ü⁄ HÓs¡y˚s¡TŒø√dü+ ø£ìô|&É‘êqT. Hê kÕ«s¡∆+ H˚qT #·÷düT≈£î+≥÷ Áã‹øÏ‘˚ ∫e]øÏ Hê J$‘·+ $÷<ä Hêπø $düT>∑T |ü⁄&ÉT‘·T+~. Hê dü«+‘· uÛ≤yê\ $÷<äH˚ Hê <äèwæº ô|&ç‘˚ ∫e]øÏ Hê <äèwæº˝À H˚H˚ |üìøÏe÷*q yê&çHÓ’b˛‘êqT. Hê dü«+‘· ã\V”≤q‘·\ ì$T‘·Ô+ @&ÉTdü÷Ô ≈£Ls¡TÃ+fÒ Çø£ @&˚Ã+<äT≈£î ≈£L&Ü Hê≈£î X¯øÏÔ $T>∑\<äT. nsTT‘˚ H˚qT ìkÕ«s¡∆|üs¡Tì>± e÷s¡>∑*–‘˚ n~ Hê≈£î m+‘√ ˝≤uÛÑ+. j˚TdüT Áø°düTÔqT H˚qT ì»+>± Áù|$TùdÔ, n<˚ Áù|eT‘√ Hê #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ ñqïyê]ì |ü{Ϻ+#·T≈£îqï|ü&ÉT n~ Hê¬ø+‘√ Á|üj÷Ó »q+. Hê ˙fi¯flu≤q˝À qT+&ç ˙s¡T ‘·]–b˛‘·÷ ñ+~. <ëìï ì+bÕ\+fÒ es¡¸+ ≈£îs¡e&É+ ˝Ò<äT. H˚qT Ç|ü&ÉT @+ #Ój·÷´*? Ä u≤q n&ÉT>∑Tq ñqï >={≤ºìøÏ ô|{Ïqº n&ÉT¶ ‘=\–+∫ u≤q˝Àì $T–*q ˙fi¯flqT ≈£L&Ü e~˝Òj÷· *. n$ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ ñqï yê&çb˛sTTq yÓTTø£ÿ\qT ‘·&ÉT|ü⁄‘êsTT. Hê u≤q˝Àì ˙fi¯flqT e~˝Òø=B› s¡Vü≤dü´yÓTÆq Je<Ûës¡\T Hê u≤q˝ÀìøÏ Á|üeVæ≤+#·&É+ #·÷kÕÔqT. Hê u≤q˝Àì ˙{Ïì ãj·T≥≈£î e<ä\ø£b˛‘˚ Áø=‘·Ô˙s¡T <ëì˝ÀìøÏ Á|üeVæ≤+#·<äT. nsTT‘˚ Ç‘·s¡T\qT ‘·&É|ü&ÜìøÏ Hê ˙{Ïì ñ|üjÓ÷–ùdÔ Á|üuÛÑTe⁄ Hê$÷<ä <äèwæº ñ+#·T‘ê&ÉT. Vü≤˝…¢\÷j·÷! #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 18


»qe] 11 ªªªªuÛÑ÷$Tô|’øÏ y˚T|òüTeTTqT s¡|æŒ+#·Tq|ü&ÉT Ä <ÛäqTdüT‡ y˚T|òüTeTT˝À ø£qã&ÉTqT.µµ Ä~ 9:14 Á|üdüTÔ‘·+ Äø±X¯+ n+‘ê q\¢eTãT“\‘√ ì+&ç ñqï|üŒ{Ïø° á uÛÑ÷$T »\Á|üfi¯j·T+˝À q•düTÔ+<˚yÓ÷qqï uÛÑj·T+ eTq≈£î ˝Ò<äT. eTq+ #ê˝≤kÕs¡T¢ Äø±X¯+˝À Ç+Á<ä<ÛäqTdüT‡qT #·÷kÕ+. ø±ã{Ϻ n˝≤+{Ï uÛÑj·÷\T eTqøÏø£ ˝Òe⁄. H√eVüQ‘√ Á|üuÛÑTe⁄ #˚dæq ìã+<Ûäq dæús¡+>± ì*∫ ñ+≥T+~. Ä $wüj·T+˝À eTq¬ø≥Te+{Ï dü+<˚Vü‰\÷ ˝Òe⁄. n˝≤ nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT ÁX¯eT\H˚ ø±s¡TeTãT“\T eTq\qT HêX¯q+ #˚kÕÔj·Tì m+<äTø£qTø√yê*? Ç˝≤+{Ï ìsê<Ûës¡yÓTÆq, dæ>∑TZø£s¡yÓTÆq uÛÑj·÷\qT eTq+ <ä÷s¡+>± ñ+#ê*.

X¯Øs¡ u≤<Û\ä H˚ y˚T|ò÷ü \qT >∑eTì+∫q|ü⁄&Ó˝≤¢ eTq˝Àì $XÊ«dü+ ‘·q <äèwæìº ìã+<ÛHä ê yê>±›q|ü⁄ <Ûqä TdüT‡ $÷<äH˚ ì\T|ü⁄‘·T+~. HêX¯q+ nH˚ u≤D≤\T y˚j·T>∑\ <ÛäqTdüT‡ <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡ ñ+~. ø±ì C≤Á>∑‘·Ô>± >∑eTì+∫ #·÷&ÉT, Ä <ÛäqTdüT‡ ô|’øÏ Á‹|üŒã&ç ñ+~. <ëìøÏ ‘ê&ÉT >±ì, u≤D+ >±ì ˝Òe⁄. n~ j·TT<ä∆+˝À yê&˚ <ÛäqTdüT‡ ø±<äT >±ì,

n\+ø±s¡+>± Áy˚˝≤&ÉBj·Tã&çq <ÛäqTdüT‡. Äq+<ëìï, dü+‘√cÕìï e´ø£Ô|ü]#˚ nH˚ø£yÓTÆq s¡+>∑T\T Ä <ÛäqTdüT‡˝À ñHêïsTT >±ì, e<ÛäqT dü÷∫+#˚ s¡ø£Ôes¡í+ n+<äT˝À ˝Ò<äT. Áø√<Ûëìï dü÷∫+#˚ q\T|ü⁄ ≈£L&Ü <ëì˝À ˝Ò<äT.

eTq+ <ÛÓ’s¡´+ ‘Ó#·TÃø=ì ìã“s¡+>± ñ+<ë+. <˚e⁄&ÉT eTq Äø±XÊìï u§‹Ô>± n+<Ûäø±s¡+ #˚j·T&ÉT. Äj·Tq ìã+<Ûäq≈£î kÕø£å´+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T&ÉT. ˇø£y˚fi¯ n≥Te+{Ï |ü]dæú‹ e∫ÃHê Äj·Tq˝À eTq+ qeTàø£+ ñ+#·T<ë+. m+<äTø£+fÒ Äj·Tq e÷≥ e÷πsÃyê&ÉT ø±&ÉT. nã<ä∆e÷&˚yê&ÉT ø±&ÉT. Äj·Tq eTqøÏ∫Ãq düe÷<Ûëq ìã+<Ûäq $wüj·T+˝À m|üŒ{Ïø° ‘·|æŒb˛&ÉT. eT∞fl eTs√ »\Á|üfi¯j·T+ e∫à uÛÑ÷$Tì eTT+#˚ùdÔ ‘·|üŒ <˚e⁄DÏí dü+<˚Væ≤+#·&ÜìøÏ eTs√ ø±s¡D+ n+≥÷ eTqπøB ˝Ò<äT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 19


»qe] 12 ªªªªÁ|üuÛÑTe⁄ düs¡«ø±\eTT $&ÉHê&É&ÉT.µµ $˝≤|ü 3:31 Á|üuTÑÛ e⁄ ø=ìïkÕs¡T¢ eTq\qT $&ç∫ô|{ÏHº ê |üP]Ô>± $&ç∫ô|fÒùº dyê&ÉT e÷Á‘·+ ø±&ÉT. Åd”Ô\T ø=ìïkÕs¡T¢ yê] ÄuÛÑs¡D≤\qT rdæ Á|üø£ÿq ô|&É‘ês¡T >±ì, |üP]Ô>± yê{Ïì eTs¡∫b˛s¡T ø£<ë? ˝Ò<ë #Ó‘·ÔãT≥º˝ÀøÏ $dæπsj·Ts¡T ø£<ë? Á|üuÛÑTe⁄ ‘êqT Áù|$T+#˚yê]ì mqï{Ïø° Á‘√dæy˚j·T&ÉT. ˝Àø£+˝À ñqï ‘·qyê]ì Äj·Tq XÊX¯«‘·ø±\+ Áù|$TkÕÔ&ÉT. ≈£î+<˚fi¯ófl yê{Ï u§]j·T˝À¢qT+&ç ãj·T{ÏøÏ edü÷Ô eT∞fl ˝À|ü*øÏ yÓfi¯óÔqï≥T¢>± eTq+ Äj·Tq ø£è|ü˝ÀìøÏ yÓfi¯SÔ n|ü&É|ü&ÉT ãj·T≥≈£î edüTÔ+{≤eTì ø=+<äs¡T n+{≤s¡T. ø±ì n~ ì»+ ø±<äT, <˚e⁄ì Áù|eT m+‘√ dæús¡yÓTÆq~. XÊX¯«‘·+>± ì*∫b˛j˚T~. »>∑‘T· Ô |ü⁄Hê~ y˚jT· ã&Éø£ eTTqTù| Äj·Tq eTq\qT @s¡Œs¡#T· ≈£îHêï&ÉT. sêuÀj˚T ì‘·´J$‘·+˝À XÊX¯«‘·ø±\+ eTq\qT Áù|$TkÕÔ&ÉT. eTqø√dü+

#·ìb˛sTTq+‘·>± eTq\qT Áù|$T+#ê&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq $wüj·T+˝À Äj·Tq Áù|eT m|üŒ{Ïø° #·ìb˛<äì eTq+ K∫Ñ·+>± qeTà>∑\+. Á|üuTÑÛ e⁄ |òüTq‘· nH˚~ $XÊ«dæ jÓTTø£ÿ s¡ø£åD‘√ eTT&ç|ü&ç ñ+~. eTVæ≤eT>∑\ sêE>± Äj·Tq ‘·q≈£î ø£*–q n_Ûùwø£ eÅkÕÔ\qT e<äT\T≈£îHêï&ÉT >±ì, ˇø£ $XÊ«dæì m|üŒ{Ïø° e<äT\Tø√&ÉT. j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ eTq≈£î •s¡dTü ‡ >∑qTø£ Äj·Tq nej·Tyê\yÓTqÆ eTq\qT mqï{Ïø° Á‘√dæyj ˚ T· &ÉT. Äj·Tq es¡T&ÉT >∑qTø£ ‘·q e<ÛäTe⁄ dü+|òü÷ìï @e÷Á‘·+ $&ç∫ô|≥º&ÉT.

Á|üuÛÑTe⁄ ìqTï Á‘√dæy˚kÕ&Éì nqT≈£î+≥THêïyê? ìqTï Á|ü<Ûëq+ #˚düT≈£îqï j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ >∑÷]à n+‘· #Ó&ɶ>± nqT≈£î+≥THêï yÓ+<äT≈£î? n˝≤+{Ï ‘·\+|ü⁄\qT <ä÷s¡+>± yÓfi¯fl>=≥Tº. n$ ˙ Ä‘·à˝ÀìøÏ eT∞fl Á|üy˚•+∫ ‹wü˜ y˚jT· &ÜìøÏ @e÷Á‘·+ neø±X¯+ Çe«e<äT.› ªª‘êqT eTT+<äT>± m]–q Á|ü»\qT <˚e⁄&ÉT $dü]+® |ü˝<Ò Tä .µµ (s√e÷ 11: 2) ªª|ü]‘·´õ+#·T≥ Äj·Tq≈£î ndüV≤ü ´eTTµµ (eT˝≤ø° 2:16) 20

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 13 ªªªªHêjÓTT<ä≈› î£ e#·TÃyêìì H˚H+Ó ‘·e÷Á‘·eTTqT ãj·T≥≈£î Á‘√dæyj ˚ T· qT.µµ jÓ÷Vü‰qT 6:37

j˚TdüT Á|üuTÑÛ e⁄ ‘·q <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e∫Ãqyê]ì Á‘√dæyd˚ qæ dü+|òTü ≥q @<ÓH’ ê ñ+<ë? ˇø£yfi˚ ¯ n˝≤+{Ï~ @<ÓH’ ê ñ+fÒ H˚qT ‘Ó\TdüTø√yê\qT≈£î+≥THêïqT. ø±ì n≥Te+{Ï dü+|òüT≥q Ç+‘·es¡≈£î »s¡>∑˝Ò<äT, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À »s¡>∑<äT ≈£L&Ü. q•+∫b˛sTT qs¡ø£+˝À ñqï @ Ä‘·à ≈£L&Ü ` ªH˚qT j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓfi≤flqT >±ì Äj·Tq qqTï Á‘√dæyk˚ Õ&ÉTµ nì #Ó|Œü ˝ÒsT¡ . ˙ $wüjT· +˝À >±ì, Hê $wüj·T+˝À >±ì j˚TdüT Áø°düTÔ ‘·q yê>±›Hêìï uÛÑ+>∑|üs¡#·&ÉeTH˚~ nkÕ<Ûä´+. Äj·Tq ìqTï Á‘√dæy˚kÕÔ&˚yÓ÷qqï Ä˝À#·qqT ≈£L&Ü eTqdüT˝ÀìøÏ sêìe«≈£L&É<äT.ˇø£yfi˚ ¯ Ç|ü&ÉT eTq+ Á|üuTÑÛ e⁄ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓ[fl Á|üdTü ‘Ô · ˝Àø£+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï #Ó&ÉT‘·q+ >∑÷]à #Ó|挑˚ Äj·Tq eTq e÷≥\qT ‘·èD°ø£]+#·&ÉT, ãj·T≥≈£î HÓ{Ϻy˚j·T&ÉT. á $wüj·÷ìï eTq+ K∫Ñ·+>± #Ó|üŒ>∑\+. eTq˝À #ê˝≤eT+~ ‘·s¡#·T>± Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi‚fl n\yê≥T ø£*– ñHêïs¡T. ø=+‘·eT+~ nsTT‘˚ @Hê&É÷ Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl ñ+&És¡T. n˝≤ ‘·s¡#·T>± yÓfi‚flyês¡T, @Hê&É÷ yÓfi¯flìyês¡T ø£\dæ Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î á s√E yÓfi≤fl*. me] eTTK+ $÷<äHÓ’Hê Äj·Tq ‘·q ø£èbÕ <ë«sê\qT eT÷dæy˚kÕÔ&˚yÓ÷ #·÷&Ü*. ªªá eTqTwüß´&ÉT bÕ|ü⁄\qT #˚s¡TÃ≈£î+{≤&ÉTµµ nsTT‘˚ me]˙ Á‘√dæyj ˚ T· &ÉT. ã\V”≤q‘·‘√, bÕ|ü+‘√, n\Œ $XÊ«dü+‘√, nC≤„q+‘√, ìØø£Då ˝Ò≈î£ +&Ü eTq+ Á|üuTÑÛ e⁄ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e∫Ãq|ü&ÉT Äj·Tq eTq\qT Á‘√dæyj ˚ T· &ÉT.

‘Ó*d” ‘Ó*j·Tì ÁbÕs¡q∆ ‘√, düs¬ q’ |üXÊÑêÔ|+ü ˝Ò≈î£ +&Ü, Äj·Tq kÕúsTTøÏ @e÷Á‘·+ dü]b˛ì düTÔ‘·T\‘√ Äj·Tq e<ä›≈£î yÓfi≤Ô+. nsTTq|üŒ{Ïø° Äj·Tq eTq\qT #˚s¡TÃ≈£î+{≤&ÉT. yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T>±, #Ó&çb˛sTTq

Vü≤è<äj·÷\‘√, |æ|æŒ nsTTb˛sTTq dæú‹˝À, njÓ÷>∑T´\eTT>± Äj·Tq e<ä›≈£î yÓfi≤Ô+. nsTT‘˚ Äj·Tq eTq\qT m+‘· e÷Á‘·+ Á‘√dæy˚j·T&ÉT. ø±ã{Ϻ á s√E eTq+ Á|üuÛÑTe⁄ <ä>∑Zs¡≈£î <ÛÓ’s¡´+>± yÓfi≤›+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 21


»qe] 14 ªªªªÁ|üj·÷dü|ü&ç uÛ≤s¡eTT yÓ÷dæø=qT#·Tqï düeTdüÔ »qT˝≤sê HêjÓTT<ä≈› î£ s¡+&ç. H˚qT $÷≈£î $ÁXÊ+‹ ø£\T>∑C‘Ò T· qT.µµ eT‘·sÔ TT 11:28 s¡ ø Ï å + #· ã &ç q eTq≈£ î j˚ T dü T Áø° d ü T Ô ˝ À $ÁXÊ+‹ <=]øÏ + ~. s¡øÏå+#·ã&Éìyês¡T Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î eùdÔ Äj·Tq yê>±›q+ #=|üq $ÁXÊ+‹ bı+<äT‘ês¡T. ˇø£ ø±qTø£ ø£+fÒ ñ∫‘·yÓTÆq~ @eTT+~? Äj·Tq dü+‘√wü+>± sTTdüTÔqï<ëìï eTq+ ≈£L&Ü dü+‘√wü+>± d”«ø£]<ë›+. qTe⁄« <ëìì ø=qqø£ÿs¡˝Ò<äT. ns¡Te⁄>± rdüTø√qø£ÿs¡˝Ò<äT. n~ ˙≈£î ñ∫‘·+>±H˚ <=s¡T≈£î‘·T+~ ø±ã{Ϻ ˇø£ ø±qTø£>± d”«ø£]+#ê*. <äTsêX¯, n‘ê´X¯, X¯ØsêX¯, n+<√fi¯q nH˚yê{Ï ÁøÏ+<ä qTe⁄« u≤ìdü>± ñqïf…‘Ì¢ ˚ n≥Te+{Ï ÇqT|ü dü+ø¬ fi¯fl qT+&ç Á|üuÛÑTe⁄ ìqTï $&ç|æ+∫ ˙≈£î $ÁXÊ+‹ìkÕÔ&ÉT. ˙ M|ü⁄ $÷<ä uÛ≤s¡+ ñ+~ ø£<ä÷! ne⁄qT. bÕ|ü+, uÛÑj·T+, ∫+‘·, n|üsê<Ûä uÛ≤eq, eTs¡D uÛÑj·T+ yÓTT<ä˝…’qyê{Ï‘√ ≈£L&çq uÛ≤s¡eT~. nsTT‘˚ qTe⁄« Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î eùdÔ Ä uÛ≤s¡eT+‘·{Ï˙ ˙ $÷<ä qT+&ç ‘=\–kÕÔ&ÉT. eTqyÓTqï{Ïø° Ä uÛ≤sêìï yÓ÷j·Tqø£ÿs¡˝Ò≈£î+&Ü eTq bÕ|ü uÛ≤sêqï+‘·{Ï˙ Äj·TH˚ yÓ÷düTø=ì eTq ø√dü+ q*–b˛j·÷&ÉT. $|üØ‘·yTÓ qÆ e‹Ô&ç ÁøÏ+<ä e+–b˛‘·÷ Á|üj÷· dü|&ü ç

uÛ≤s¡+ yÓ÷düTÔqï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T <ëì qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<ë\ì >=|üŒ uÛ≤sê\T yÓ÷ùdyêì>± Äj·Tq ‘·qTï ‘êqT #˚düT≈£îHêï&ÉT.

j˚TdüT Áø°düTÔ $ÁXÊ+‹ìkÕÔ&ÉT. n~ ì»+>± $ÁXÊ+‘˚. n~ qTe⁄« qeTTà‘êyê? qTe⁄« <ëìï |ü]o*+∫ #·÷kÕÔyê? Ç|ü&˚ Ä |üì #˚kÕÔyê? nsTT‘˚ $T>∑‘ê nìï qeTàø±\q÷ $&ç∫ô|{Ϻ, Äj·Tq >∑÷]Ã Ä˝À∫dü÷Ô, Äj·Tq $wüj·T+˝À |üs¡eT ‘·+Á&ç Ç∫Ãq kÕøå±´ìï qeTTà‘·÷ j˚TdüT Áø°düTÔ <ä>∑Zs¡≈£î sê! Ä $<Ûä+>± qTe⁄« Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î eùdÔ, Äj·Tq ˙≈£î ˝À‘Ó’q, πøåeTø£s¡yÓTÆq, |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq, ì‘·´yÓTÆq $ÁXÊ+‹ì nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. Äj·Tq eTq≈£î |üs¡˝Àø£|ü⁄ $ÁXÊ+‹ì nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. á s√E me¬s’‘˚ Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î ekÕÔs√ yêfi¯fl+<ä]ø° $ÁXÊ+‹ìkÕÔ&ÉT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 22


»qe] 15 ªªªª<ä]Á<äT\T ì‘·´eTT eTs¡Teã&És¡T. u≤<Ûä|üs¡#·ã&ÉTyê] ìØø£åD≤düŒ<äeTT mqï{ÏøÏì q•+#·<äT.µµ ø°s¡Ôq 9:18 ù|<ä]ø£eTH˚~ #ê˝≤ u≤<Ûä ø£*–+#˚<˚. nsTT‘˚ Á|üuÛÑTe⁄q+<äT qeTàø£eTT+#˚yês¡T $XÊ«dü $wüj·T+˝À <Ûäqe+‘·T\e⁄‘ês¡T. <˚e⁄&ÉT yê]ì eTs¡Te&Éì yê]øÏ ‘Ó\TdüT. ˇø£y˚fi¯ á ˝Àø£dü+ã+<ÛäyÓTÆq ÄdæúbÕdüTÔ\ $wüjT· +˝À nHê´j·T+ »]–q≥T¢ nì|æ+∫Hê, Á|üuTÑÛ e⁄ á ndüe÷q‘·\ìï{Ï˙ dü]#˚ùd düeTj·T+ ø√dü+ $XÊ«düT\T m<äTs¡T #·÷kÕÔsT¡ . ù|<ä ˝≤»s¡T m\¢ø±\+ Ä <Ûäqe+‘·Tì ã\¢ÁøÏ+<ä |ü&˚ s=f…ºeTTø£ÿ\‘√ dü]|ü⁄#·TÃ≈£îH˚ nedüs¡+ ˝Ò<äT. n‘·&ÉT @<√ ˇø£s√E nÁu≤Vü‰eTT s=eTTàq ÄqTø=ì ‘·q≈£î sêe\dæq kÕ«kÕú´ìï bı+<äT≈£î+{≤&ÉT. ù|<äyê¬s’q|üŒ{Ïø° m+‘√ ÁX‚wüߘ˝…’q ‘·q _&ɶ\qT Á|üuÛÑTe⁄ á ø£åD+˝À ≈£L&Ü C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. ˇø£ eè<ä∆ $XÊ«dæ Ç˝≤ nHêï&ÉT. ªªne⁄qT, H˚qT <ä]Á<äTDÒí. ø=s¡‘·˝Àq÷ ø=<äTe˝Àq÷ ñqïyêDÒí. nsTTHê Á|üuÛÑTe⁄ <äèwæº Hê $÷<ä ñ+<äì Hê≈£î ‘Ó\TdüTµµ n‘·&ÉT #Ó|æŒ+~ ì»y˚T. uÛÑ≈£îÔ\T ù|<äyê¬s’ q|üŒ{Ïø° >=|üŒ ìØø£åD ø£*– ñ+{≤s¡T. ‘·\yê\TÃø=qT≥¬ø’Hê düú\+ ˝Òì Á|üuÛÑTe⁄ jÓTTø£ÿ kÕìïVæ≤‘ê´ìï ø£*– ñ+&Ü\ì yês¡T Ä•kÕÔs¡T. Äj·Tq jÓTTø£ÿ ¬s+&Ée sêø£&ÉqT Ä•kÕÔs¡T. n+<äT˝À ‘·eT≈£î |ü+#·ã&˚ eTVæ≤eTqT Ä•kÕÔsT¡ . ìs¡+‘·se¡ T÷ J$+#˚ Áø°dTü Ô j˚TdüTq+<äT yê] ÄX¯\˙ï Hê≥ã&ܶsTT. ø±ã{Ϻ n$ mqï{Ïø° HêX¯q+ ø±e⁄.

ù|<äyê&Ó’q |ü]X¯ó<äT∆&ÉT bÕ&˚ nH˚ø£yÓTÆq bÕ≥\T <Ûäqe+‘·T&Ó’q bÕbÕ‘·TàìøÏ ns¡∆+ ø±e⁄, á ˝Àø£dü+ã+<Ûä+>± ù|<ä]ø£+˝À ñqï eTq+ @<√ ˇø£s√E eTq Á|üuÛÑTe⁄‘√ bÕ≥T sê»$+<äT˝À bÕ\T bı+<äT‘êeTì eTs¡∫b˛e<äT›. 23

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 16 ªªªªÄ ~qeTTq jÓT¨yê HêeTeTTqT ã{Ϻ Äj·Tq≈£î ÁbÕs¡∆q #˚j·TTyês¡+<äs¡TqT s¡øÏå+|üã&ÉT<äTs¡T.µµ jÓ÷y˚\T 2:32

Äj·Tq HêeT+˝À H˚qT ÁbÕs¡q∆ #˚jT· ø£b˛e&ÉyT˚ $T{Ï?Hê ã\V”≤qyÓTqÆ dü«sêìï ≈£L&Ü $q>∑*>π +‘· <ä>sZ∑ >¡ ± <˚e⁄&ÉT ñ+&É>±, H˚H+Ó <äT≈£î Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T yê] <ä>∑Zs¡≈£î |üs¡T¬>‘·TÔø=ì yÓfi≤fl*? H˚HÓ+<äT≈£î ~>±\T>± ≈£Ls¡TÃì dü«+‘· Á|üD≤[ø£\T y˚düT≈£î+≥÷ ø±sê´˝À#·q\T #Ój·÷´*? H˚HÓ+<äT≈£î qqTï, Hê uÛ≤sêìï Á|üuÛÑTe⁄≈£î n|üŒ–+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïqT? u≤>± |üs¡T¬>‘˚ÔyêìøÏ ‹qïì e÷s¡Z+ düTfi¯óe⁄>± ñ+≥T+~ ø£<ë! nsTT‘˚ H˚HÓ+<äT≈£î ‘·«s¡|ü&ç Je+ >∑\ <˚e⁄ì düìï~ÛøÏ yÓfi¯fl&É+ ˝Ò<äT? mø£ÿ&ÉqT+&√ düVü‰j·T+ edüTÔ+<äqTø√e&É+ eè<Ûë Á|üj·÷ùd. nsTT‘˚ H˚qT <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi‚Ô Hê≈£î düVü‰j·T+ K∫Ñ·+>± \_ÛdüTÔ+~. Äj·Tq <ä>∑Zs¡ Hê Á|üX¯ï\≈£î K∫Ñ·+>± »yêãT\T <=s¡T≈£î‘êsTT. ø±s¡D+, Äj·Tq sêE\ sêE ø£<ë! ªªÁbÕs¡∆q #˚j·TTyês¡+<äs¡÷...µµ nqï $XÊ\yÓTÆq, ˝À‘Ó’q yê>±›q+ ñ+&É>± H˚qT Äj·Tq≈£î ÁbÕs¡∆q #˚j·Te#êÃ? nì dü+<˚Væ≤+#·qø£ÿs¡˝Ò<äT. ÁbÕs¡q∆ #˚jT· Tyês¡+<äs÷¡ ... nqï e÷≥ Hê≈£L e]ÔdTü +Ô ~ ø£<ë! n+fÒ Á|üuTÑÛ e⁄ HêeT+˝À ÁbÕs¡∆q #˚ùdyês¡+<ä]ø° Ä yê>±›q+ Çe«ã&ç+~. ø±ã{Ϻ H˚qT yêø£´+ #·÷|æ+#˚ <ë]˝ÀH˚ yÓ[fl Ç+‘· >=|üŒ yê>±›q+ #˚dqæ Á|üuTÑÛ e⁄ HêeT+˝À yÓ+≥H˚ ÁbÕ]∆kÕÔqT.

Hê≈£îqï düeTdü´ ‘·«s¡>± |ü]cÕÿs¡+ nyê«*. n<Ó˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<√ Hê¬ø‘’ ˚ ‘Ó*j·T<äT. ‘Ó*j·Tqø£ÿs¡˝<Ò Tä ≈£L&Ü. yê>±›q+ #˚dqæ yê&˚ <ëìì HÓs¡y˚πsà e÷sêZ\T, |ü]dæú‘·T\T #·÷düT≈£î+{≤&ÉT. Äj·Tq Ä»„\≈£î $<Û˚j·T‘· #·÷|ü&Éy˚T Hê e+‘·T. Äj·Tq≈£î Ä˝À#·q #Óù|Œ |üì, Hê~ ø±<äT. H˚qT πøe\+ Äj·Tq ùde≈£î&ÉqT e÷Á‘·y˚T >±ì Äj·Tq dü\Vü‰<ës¡T&ÉqT ø±qT. H˚qT Äj·TqqT ÁbÕ]∆kÕÔqT. Äj·Tq qqTï $&ç|ækÕÔ&ÉT. 24

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 17 ªª Äj·Tq`ìX¯Ãj·TeTT>± H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TT+<äTqT.µµ ìs¡ZeT 3:12

Á|üuÛÑTe⁄ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq |üì$÷<ä yÓ÷ùwqT |ü+bÕ&ÉT >∑qTø£ n‘·ìì ˇ+≥]>± $&ç∫ô|≥º&ÉT. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ X¯øÏÔeT+‘·T&Ó’q sêE e<ä›≈£î yÓ÷ùw yÓfi≤fl*. nsTT‘˚ yÓ÷ùw ˇø£ ˇ+≥] ôV≤Á;j·TT&ÉT. n˝≤+{Ï yÓ÷ùw Ä >=|üŒ sêEqT ø£\TdüTø√e&ÉeT+fÒ m+‘· nbÕj·T+? n+<äT≈£î m+‘· ã\+ ø±yê*? Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üuÛÑTe⁄ yÓ÷ùwqT ˇ+≥]>± m˝≤ |ü+|ækÕÔ&ÉT? sêC…’q |òüs√≈£î, ◊>∑T|ü⁄Ô ôd’Hê´ìøÏ ã\V”≤qT&Ó’q yÓ÷ùw dü]‘·÷>∑>∑\&Ü? ø±ã{Ϻ Á|üuÛÑTe⁄ `ªªìX¯Ãj·TeTT>± H˚qT ˙‘√ ñ+{≤qTµµ nì nHêï&ÉT. Bì ns¡∆+ @$T≥+fÒ ` ªªìqTï ˇ+≥]>± |ü+|üqT>±ø£ |ü+|üqT.µµ á yê>±›Hêìï Hê e´øÏÔ>∑‘· J$‘êìøÏ nq«sTT+#·T≈£î+{≤qT. <˚e⁄&ÉT Hê≈£î @sêŒ≥T #˚dqæ |üì˝À H˚qT yÓfifl‚ ≥|ü&ÉT øπ e\+ Äj·Tq X¯øÏÔ $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&ç, Äj·Tq eTVæ≤eT ø√düy˚T H˚qT eTT+<äT≈£î kÕ–‘˚ Á|üuÛÑTe⁄ K∫Ñ·+>± Hê‘√ ñ+{≤&ÉT. ªªÄj·TH˚ qqTï |ü+|ædüTÔHêï&ÉTµµ nqï e÷≥˝À ªªÄj·TH˚ qqTï Ä<äT≈£î+{≤&ÉTµµ nqï uÛ≤eq sTT$T&ç ñ+~. n~ Hê≈£î #ê\<ë? Hê≈£î Ç+ø± @+ ø±yê*? <˚e<ä÷‘·\T, ôds¡÷|ü⁄\T Hê‘√ ñHêï H˚qT z&çb˛j˚T neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚ <˚e⁄&˚ Hê‘√ ñ+fÒ Hê≈£î n|ü»j·Ty˚T ˝Ò<äT.Äj·Tq yê>±›HêìøÏ dü]|ü&˚ Á|ües¡Ôq e÷‘·Á+ Hê≈£î+&˚˝≤ C≤Á>∑‘Ô· |ü&Ü*. n~ #ê˝≤ ÁbÕeTTK´yÓTqÆ $wüjT· +. |æ]øÏ‘q· +, ndü+|üPs¡‘í ,·

nC≤Á>∑‘·Ô, Hê n+‘·≥ H˚qT #˚j·T>∑\qT nqï BÛe÷ Hê˝À @e÷Á‘·+ ñ+&É≈£L&É<äT. <˚e⁄&ÉT Hê‘√ ñHêï&ÉT n+fÒ H˚HÓ+‘· düÅ‘·Œes¡Ôq ø£*– ñ+&Ü*? n˝≤+{Ï <˚e⁄ì düVü≤yêdü+˝À ñqï+‘· ø±\+, H˚qT <ÛÓ’s¡´kÕVü≤kÕ\T ø£*– ìs¡“¤j·T+>± |òüs√ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[flq yÓ÷ùw˝≤ Á|üe]Ô+#·&É+ Hê≈£î düeT+»düy˚T! 25

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 18 ªªªªn‘·&ÉT ‘·qTï ‘êH˚ n|üsê<Ûä |ü]Vü‰sês¡∆ ã*#˚j·T>± n‘·ì dü+‘êqeTT #·÷#·TqT.µµ jÓTwüj·÷ 53:10

eTq j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ eè<Ûë>± #·ìb˛˝Ò<äT. Äj·Tq eTs¡D+ eTVü‰ ‘ê´>∑+‘√ ≈£L&çq~. eTq bÕbÕ\≈£î •ø£å>± eTq+ eTs¡D≤ìï nqTuÛÑ$+#ê*. nsTT‘˚ eTq≈£î ã<äT\T>± Ä eTs¡D≤ìï Äj·Tq nqTuÛ$Ñ +#ê&ÉT. eTq kÕúq+˝À Äj·Tq eTs¡DÏ+#·&Üìï ‘·+Á&ç n+^ø£]+#ê&ÉT. ø±ã{Ϻ ‘êqT me]ø√dü+ ‘·q ÁbÕD≤ìï ã* #˚kÕ&√ yê]ì j˚TdüT s¡øÏå+#·>∑\T>∑T‘·THêï&ÉT. Äj·Tq ˇø£ >√<ÛäTeT –+»˝≤ eTs¡DÏ+∫ ãVüQ>± |òü*düTÔHêï&ÉT. ‘·‘·Œ¤*‘·+>± á ˝Àø£+˝À ndü+U≤´ø£yTÓ qÆ Á|ü»\T Äj·Tq dü+‘êqeTj·÷´s¡T, Ç+ø± ne⁄‘·÷H˚ ñHêïs¡T. Äj·Tq ì‘·´‘·«+˝À ‘·+Á&çjTÆÓ j·TTHêï&ÉT. Äj·Tq Ç˝≤ n+≥THêï&ÉT. ªªÇ~>√ H˚qT, HêøÏ∫Ãq |æ\¢\T.µµ ˇø£ ‘·+Á&çøÏ ‘·q ≈£îe÷s¡T\qT ã{Ϻ |òüTq‘· ø£\T>∑T‘·T+~ ø£<ë! ªªj·TÚeq ø±\eT+<äT |ü⁄{Ϻq ≈£îe÷s¡T\T ã\e+‘·Tì #˚‹˝Àì u≤DeTT\e+{Ïyês¡T. yê]‘√ ‘·q n+ãT\bı~ ì+|ü⁄ø=ìqyê&ÉT <ÛäqT´&ÉTµµ nì <Ó’eyêø£´+˝À ñqï≥T¢>± j˚TdüT Áø°düTÔ n+ãT\bı~ u≤D≤\#˚‘· ì+|üã&ç ñ+~. Ä u≤D≤\T ãVüQ ã\yÓTÆq$. ˇø£ e´øÏÔ ñìøÏ n‘·ì |æ\¢\ <ë«sê m˝≤ ãj·T≥≈£î edüTÔ+<√ n˝≤π> Á¬øÌdüÔe⁄\ <ë«sê Áø°düTÔ ù|s¡T ãj·T≥≈£î edüTÔ+~. ˇø£ e´øÏÔ n‘·ì dü+‘êq+ <ë«sê ∫s¡+J$>± ì\TkÕÔ&ÉT. n<˚ $<Ûä+>± j˚TdüT J$‘·+ Äj·Tq $XÊ«düT\ J$‘ê\ <ë«sê ø=qkÕ>∑T‘·÷ ñ+~. j˚TdüT Áø°dTü Ô düJe⁄&ÉT. ø±ãfÒº Äj·Tq ‘·q dü+‘êHêìï <äèwædº Tü HÔ êï&ÉT. Äj·Tq <äèwæº˝À eTq+ ≈£L&Ü ñHêï+. Äj·Tq eTq˝À Äq+~düTÔHêï&ÉT. Äj·Tq eTq\qT ‘·q ÁbÕD‘ê´>±ìøÏ <=]øÏq Á|ü‹|òü\+>± >∑T]ÔkÕÔ&ÉT.eTq Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q ÁbÕD‘ê´>±ìøÏ ‘·–q Á|ü‹|òü\+ bı+~q+<äT≈£î dü+‘√wæ<ë›+. ‘·q ‘ê´>∑|òü\yÓTÆq eTqô|’qT+&ç Äj·Tq ≈£qT<äèwæº m|ü&É÷ ‘=\>∑<äT. ø£qTø£ eTq+ dü+‘√wæ<ë›+. Ä ø£fió¯ fl ˇø£|ü &ÉT eTqø√dü+ ø£˙ïs¡T ø±sêÃsTT. Ç|ü&Ó‘’ ˚ Ä ø£fi¯ófl Äq+<ä+‘√ yÓT]dæb˛‘·THêïsTT. ne⁄qT ì»y˚T. ‘·qyÓ’|ü⁄ #·÷düTÔqïyê]ì Äj·Tq #·÷düTÔHêï&ÉT. Äj·Tq #·÷|ü⁄\T eTq #·÷|ü⁄\T ø£\TdüT≈£îHêïsTT. Ç~ m+‘· dü+‘√wü+! #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 26


»qe] 19 ªªªªj˚ T dü T Á|ü u Û Ñ T eì ˙ H√{Ï ‘ √ ˇ|ü  ø=ì, <˚ e ⁄&É T eTè‘· T \˝ÀqT+&ç Äj· T qqT ˝Ò ô |qì ˙ Vü ≤ è<ä j · T eT+<ä T $X¯«dæ+∫qjÓT&É\ ˙e⁄ s¡øÏå+|üã&ÉT<äTe⁄.µµ s√e÷ 10:9 ªª˙H√{Ï‘√ qTe⁄« ˇ|üø√yê*µµ nì n+≥THêï&ÉT. H˚qT n˝≤ #˚kÕHê? Hê≈£îqï $XÊ«kÕìï ãVæ≤s¡+>∑+>± H˚qT ˇ|ü≈£îHêïHê? <˚e⁄&ÉT Äj·TqqT eTè‘·T\˝À qT+&ç ˝ÒbÕ&Éqï Hê qeTàø±ìï <˚e⁄ì $<Ûëq+˝À H˚qT ˇ|ü ≈£îHêïHê? á Á|üX¯ï\≈£î H˚qT j·T<Ûës¡∆+>± düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ*. ªªVü≤è<äj·TeT+<äT $X¯«dæ+#ê*µµ nì ≈£L&Ü n+≥THêï&ÉT. Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ eTs¡DÏ+∫ ‹]– ˝Ò#ê&Éqï dü‘ê´ìï ì»+>± H˚qT qeTTà‘·THêïHê? á qeTàø£+ Hê Vü≤è<äjT· +˝À ñ+<ë? <˚e⁄DÏí eTT+<äT ô|≥Tºø=ì á Á|üXï¯ \≈£î »yêãT #ÓbÕŒ*. Áø°düTÔqT ãVæ≤s¡+>∑+>± Hê H√{Ï‘√ ˇ|üø=ì, Hê Vü≤è<äj·T+˝À Äj·Tq>∑÷]Ãq $XÊ«dü+ ñ+&É&É+ nH˚~ ì»+ nì #Ó|üø√>∑*–‘˚ H˚qT s¡ø+åÏ |üã&çqfÒ.¢ yêø£´+˝À ªªs¡øDå£ bı+<äe#·Tõµ nì ˝Ò<Tä . Äø±X¯+˝À dü÷s¡T´&ÉT ñqï+‘· düŒwüº+>± ˙e⁄ ªs¡øÏå+|üã&ÉT<äTe⁄µ nì ‘˚≥>± Áyêj·Tã&ç ñ+~. ˇø£ $XÊ«dæ>±, j˚TdüTqT ˇ|ü≈£îH˚yêì>± á yê>±›q+ $÷<ä #˚‘·T\T+∫ á ø£åD+˝ÀqT, Hê J$‘·ø±\eT+‘ê, ∫e]øÏ Hê eTs¡D |òüT&çj·T˝ÀqT, sêuÀj˚T Ä rs¡TŒ ~qeTTq ≈£L&Ü Äj·Tq >∑÷]à kÕø£å´+ #Ó|ü⁄‘êqT.

n|üsê<ÛäuÛ≤eqqT+&ç, bÕ|ü|ü⁄ ã\+qT+&ç, bÕ|ü+ e\q e#˚à •ø£åqT+&ç, #ÓbÕŒ\+fÒ bÕ|ü|ü⁄HÓ’»+ qT+&ç ≈£L&Ü H˚qT s¡ø£åD bı+<äT‘êqT. ªª˙e⁄ s¡ø+åÏ |üã&ÉT<äTe⁄µµ nì <˚e⁄&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT. Ä e÷≥qT H˚ q T qeTTà‘· T HêïqT. H˚ q T s¡ ø Ï å + |ü ã &É ‘ êqT. Ç|ü  &É T H˚ q T s¡øÏå+|üã&ܶqT. j·TT>∑j·TT>∑eTT\≈£î <˚e⁄ìπø eTVæ≤eT ø£\T>∑TqT >±ø£! 27

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 20 ªªªª»sTT+#·TyêìøÏ <˚e⁄ì |üs¡<Ó’düT˝À ñqï Jeeèø£å |òü\eTT\T uÛÑTõ+|üì‘·TÔqT.µµ Á|üø£≥q 2:7 j·TT<ä∆~Hêq me&É÷ yÓqTø£+» y˚j·T≈£L&É<äT. |ü]X¯ó<ä∆ j·TT<ä∆+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ ìsêø£]+#·≈L£ &É<Tä . eTq+ sêC≤´~Ûø±s¡+ bı+<ë\+fÒ j·TT<ä+∆ #˚j·Te\dæ+<˚. ∫e] X¯Á‘·Te⁄qT |üP]Ô>± eT≥Tºô|fÒº es¡≈£î á j·TT<ë∆ìï ø=qkÕ–+#·e\dæ+<˚. ˝Òø£b˛‘˚ Jeeèø£å |òü˝≤ìï uÛÑTõ+#˚ uÛ≤>±´ìï b˛>=≥Tº≈î£ +{≤+. ø±s¡D+, »sTT+#˚yê]øÏ e÷Á‘·yT˚ Ä yê>±›q+ Çe«ã&ç+~. ˝Àø£+˝À Á|üy˚•düTÔqï nã<ä∆ uÀ<Ûä≈£î\qT, yê] uÀ<Ûä\‘√ bÕ≥T ˝ÀìøÏ Á|üy˚•düTÔqï <äTwüº‘ê«ìï eTq+ »sTT+#ê*. eTq Vü≤è<äj·T|ü⁄ ã\V”≤q‘·\qT, yÓTT<ä{Ï Áù|eTqT+&ç ‘=\–b˛j˚T |ü]dæú‘·T\qT eTq+ »sTT+#ê*. mô|òdüT dü+|òü÷ìøÏ |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ç∫Ãq yêø£´uÛ≤>±ìï |üP]Ô>± #·<äe+&ç. eTq »j·TMs¡T&Ó’q Hêj·T≈£îDÏí j·T<Ûës¡∆+>± yÓ+ã&çdü÷Ô eTq nqT~q J$‘ê\˝À $»j·÷\T kÕ~Ûd÷ü Ô ñ+fÒ <˚e⁄ì |üs¡<Ó’düT˝ÀìøÏ nqTeT‹+#· ã&É‘ê+. K&ÉZC≤«\‘√ ì\ã&çñqï ¬øs¡÷ãT Á|üø£ÿ>± q&É∫yÓ[fl, >∑{Ϻ ø±|ü˝≤˝À ñqï Ä #Ó≥TºqT #˚] ì‘·´Je|òü˝≤\qT uÛÑTõkÕÔ+. á $<Ûä+>± eTq bÕ|ü|\üò yÓTqÆ eTs¡D≤ìï ‘·|Œæ +#·T≈£î+{≤+. nø£j å T· yÓTqÆ <Óe’ |ü]X¯ó<ä‘∆ ˝· À qT+&ç e∫Ãq ì‘·´Jyêìï dü+bÕ~+#·T≈£î+{≤+.

Hê Vü≤è<äj·Te÷! ˝Ò∫ <ÛÓ’s¡´+ ‘Ó#·TÃø√. b˛sê≥+ qT+&ç bÕ]b˛e&É+ n+fÒ q÷‘·q @<ÓqT eq+˝Àì Äq+<ëìï C≤s¡$&ÉT#·T ø√e&ÉyT˚ . »sTT+#˚ es¡≈î£ j·TT<ä+∆ #˚jT· &É+ n+fÒ |üs<¡ d’Ó Tü ˝À <˚e⁄ì‘√ bÕ≥T q&Ée&Éy˚T. 28

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 21 ªªªªH˚qT jÓT¨yêqì ◊>∑T|”Ôj·TT\T ‘Ó*dæø=+<äTs¡T.µµ ìs¡ZeT 7:5

uÛøÑ VÔÏ ≤” qyÓTqÆ Á|ü|+ü #êìøÏ uÀ~Û+#·&+É #ê˝≤ ø£w+ºü . jÓT¨yê n+fÒ mes√ ◊>∑T|ü⁄Ô <˚XÊìøÏ ‘Ó*j·T<äT >∑qTø£H˚ yêfi¯ófl $Á>∑Vü‰\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ∫e]øÏ yêfi¯ófl ªjÓT¨yê me&ÉT?µ nì ≈£L&Ü n&ç>±s¡T. jÓT¨yê mes√ yês¡T ‘Ó\TdüT≈£îHêï, ‘Ó\TdüTø√ø£b˛sTTHê yê] >∑s¡«|ü⁄ Vü≤è<äj·÷\qT <˚e⁄&ÉT |ü>∑\>={≤º&ÉT. Äj·Tq rs¡TŒ\T yê] ‘·\\ $÷<ä ñs¡TeTT˝≤ ~–q|ü&ÉT, yê] Äø±X¯ e TT n+<Û ä ø ±s¡ y Ó T Æ q |ü  &É T , yê] |ü + ≥bı˝≤\T HêX¯ q + #˚j·Tã&çq|ü&ÉT, yê] ≈£îe÷s¡T\T Vü≤‘·e÷s¡Ãã&çq|ü&ÉT yês¡T jÓT¨yê X¯øìÔÏ >∑÷]à ø=~›>± ‘Ó\TdüTø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºsT¡ . dü‘ê´ìï dü+<˚V≤æ +#·Tyê] yÓ÷ø±fi¯ófl Äj·Tq düìï~Û˝À e+π>˝≤ <˚e⁄&ÉT eT]ìï dü÷#·ø£ ÁøÏj·T\T #˚kÕÔ&ÉT. yês¡T #˚ùd <˚e<ä÷wüDqT ã{Ϻ eTq+ ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ ‘·q HêeT |òTü q‘·qT m˝≤ ø±bÕ&ÉTø√yê˝À <˚e⁄ìøÏ ‘Ó\TdüT. Äj·Tq Ä |üìì #ê˝≤ Á|üuÛ≤e|üP]‘·+>± #˚j·T>∑\&ÉT. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T ùd$düTÔqï <˚e⁄&ÉT mes¡+fÒ JeeTT>∑\ ì»yÓTÆq <˚e⁄&ÉT jÓT¨yêj˚T nì ◊>∑T|”Ôj·TT\T ‘Ó\TdüTø=H˚˝≤ #˚kÕ&ÉT. |ü~ ‘Ó>∑Tfi¯fl eT÷\+>± @ ˇø£ÿ ÇÁXÊj˚T©j·TT&ÉT #·ìb˛˝Ò<äT. ‘·q Á|ü»\ s¡ø£åD≤s¡∆yÓTÆ Äj·Tq á ã\yÓTÆq ø±s¡´+ »]–+#ê&ÉT.

Äj·Tq @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï ÇÁXÊj˚T\T Á|ü»\˝À @ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü mÁs¡düeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛˝Ò<äT. n|ü&ÉT ◊>∑T|”Ôj·TT\T ªjÓT¨yêj˚T <˚e⁄&ÉTµ nì ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ä $<Ûä+>±H˚ Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü eT÷s¡Tâ˝…’q X¯Á‘·Te⁄\+‘ê ì»$XÊ«düT\ $wüj·T+˝À »]–q s¡ø£åDø±s¡´+ #·÷dæ jÓT¨yêj˚T <˚e⁄&Éì ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡T.

Äj·Tq |ü]X¯ó<ë∆‘·à <ë«sê, düTyês¡Ô Á|üø£≥q eT÷\+>±, Äj·Tq ˇ|ü<ä\ X¯øÏÔ eTT+<äT>± yÓ[fl, düs¡« <˚XÊ\T j˚TdüT Áø°düTÔ HêeTeTT˝À e+π>≥≥T¢>±qT, Äj·TqqT ªÁ|üuÛÑTyêµ nì |æ*#˚≥≥T¢>±qT #˚düTÔ+~. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 29


»qe] 22 ªªªª;<ä\qT ø£{≤øÏå+#·Tyê&ÉT <ÛäqT´&ÉT. Ä|ü‘êÿ\eT+<äT jÓT¨yê yêìì ‘·|æŒ+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 41:1

;<ä\qT >∑÷]Ã Ä˝À∫+#ê*. yê]ì eTq Vü≤è<äjT· +˝À <ë#·Tø√yê*. Ç~ Á|ü‹ Á¬øÌdüÔe⁄ì <Ûäs¡à+. ªª;<ä˝…|ü&É÷ $÷‘√ ñ+{≤s¡Tµµ nì Á|üuÛÑTe⁄ #ÓbÕŒ&ÉT ø£<ë. n+fÒ Äj·Tq yê]ì eTq‘√qT, eTq≈£î <ä>∑Zs¡>±qT ñ+#ê&Éqïe÷≥. ;<ä\≈£î #ê˝≤eT+~ <Ûqä düV‰ü j·T+ #˚kÕÔsT¡ >±ì, ‘=+<äsb¡ Õ≥T‘√qT, nHê˝À#·q>±qT #˚kÕÔs¡T. eT] ø=+<ä¬s’‘˚ ;<äyê]øÏ ndü\T @$÷ Çe«s¡T. á Á|üX¯düú yê>±›q+ ;<ä\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚yê]øÏ, yê] $wüj·T+ Ä˝À∫+#˚ yê]øÏ, yê] Á|üjÓ÷»Hês¡∆yÓTÆ Á|üD≤[ø£\T ‘·j·÷s¡T#˚dæ yê{Ïì <äj·T‘√ HÓs¡y˚πsÃyê]øÏ #Ó+<äT‘·T+~. &ÉãT“ sTTe«&É+ ø£+fÒ yê] $÷<ä ‘·>∑T ÁX¯<ä∆ #·÷|æ+#·&É+ <ë«sê ;<ä\≈£î eTq+ m≈£îÿe düVü‰j·T+ #˚j·T>∑\+. nsTT‘˚ Ä ¬s+&É÷ #˚j·T&É+ Ç+ø± eT+∫~. ;<ä\qT ø£{≤øÏå+#˚yê]ì Á|üuÛÑTe⁄ ø£{≤øÏkå ÕÔ&ìÉ , Ä|ü<˝ä À yê]ì Ä<äT≈£î+{≤&Éì yê>±›q+ #˚jT· ã&ç+~. ø£cÕº\˝À ñ+&˚yê]ì eTq+ Ä<äT≈£î+fÒ Á|üuÛÑTe⁄ eTq ø£cÕº\qT+&ç $&ç|ækÕÔ&ÉT. eTq+ Ç‘·s¡T\ nedüsê\qT rs¡Ã&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ Á|üuÛÑTe⁄ <ëìì #·÷dæ, eTq≈£î Á|ü‘˚´ø£ Ø‹˝À düVü‰j·T+ #˚kÕÔ&ÉT. eTqyÓT+‘· ñ<ës¡+>± ñqï|üŒ{Ïø° eTq≈£L ø£wdºü eü Tj·÷\T m<äTsö‘êsTT. nsTT‘˚ eTq+ <Ûë‘·è‘·«+ ø£*–qyês¡yTÓ qÆ |ü&ÉT, ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq $&ÉT<ä\ø=s¡≈£î Á|üuÛÑTe⁄qT <ÛÓ’s¡´+>± n&É>∑e#·TÃ. Á|üuÛÑTe⁄ ≈£L&Ü ‘·q yê>±›HêìøÏ ø£≥Tºã&ç eTq $qïbÕìï Á‘√dæy˚j·T&ÉT. bı>∑s¡TuÀ‘·T

|æ d æ H ês¡ T \T ‘· e T≈£ î ‘êy˚ T dü V ü ‰ j· T + #˚ d ü T ø√>∑ \ s¡ T >±ì, ñ<ës¡ dü«uÛ≤e⁄\T, ;<ä\qT ø£{≤øÏå+#˚ $XÊ«düT\T Á|üuÛÑTe⁄ düVü‰j·T+ bı+<äT‘ês¡T. eTq+ Ç‘·s¡T\≈£î #˚dæq≥T¢>±H˚ Á|üuÛÑTe⁄ eTq≈£î #˚kÕÔ&ÉT. $÷ CÒãT\qT U≤∞ #Ój·T´+&ç. 30

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 23 ªªªªn‘·&ÉT <äVü≤qã*>± n]Œ+#·T |üX¯óe⁄ ‘·\$÷<ä ‘·q #ÓsTT´ qT+#·e˝…qT. n‘·ì ì$T‘·ÔeTT ÁbÕj·T•Ã‘·ÔeTT ø£\T>∑Tq≥T¢ n~ n‘·ì |üø£åeTT>± n+^ø£]+|üã&ÉTqT.µµ ˝ÒM 1:4 ˇø£ e´øÏÔ ‘·q #˚‹ì |üXó¯ e⁄ô|’ ñ+∫q|ü&ÉT n~ n‘·ì |üø+å£ >± ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡∆ ã*>± n+^ø£]+|üã&ç+~. n˝≤π> $XÊ«dü+ <ë«sê eTq+ j˚TdüT Áø°düTÔ $÷<ä #ÓsTT´ ñ+∫q|ü⁄&ÉT, Äj·TH˚ eTq ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡∆ ã*>± n+^ø£]+#·ã&É&É+ nH˚~ eT] ìX¯Ãj·T+ ø£<ë! j˚Tdü÷! ˙ •s¡düT $÷<ä y˚kÕqT Hê $XÊ«dü Vü≤düÔ+ Hê Á|æj·T Á|üuÛÑT! ˙ eTT+<äT ì*#êqT Ç~ ˙ ∫‘·Ô+ |üPs¡í |üXÊÑ·Ô|ü⁄Ô&ÉHÓ’ Hê˝À ñqï bÕbÕ\T düeTdüÔ+ ˇ|ü≈£î+≥THêïqT ˙ eTT+<äT, ˙y˚ #˚sTT ÁbÕj·T•Ã‘·Ô+! ˇø£ |üX¯óy˚ bÕ|æ kÕúq+˝À dü+|üPs¡í ÁbÕj·T•Ã‘·Ô+ »]–+#·>∑*–‘˚, Á|üuTÑÛ yÓq’ j˚TdüT Áø°dTü Ô eTq kÕúq+˝À eT¬s+‘·>± ÁbÕj·T•Ã‘·+Ô »]–+#·>\∑ &ÉT? ˇø£] kÕúq+˝À eTs=ø£s¡T ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡∆ ã*>± n]Œ+#·ã&˚ >=|üŒ dü‘ê´ìï ø=+<äs¡T ãVüQ>± e´‹πsøÏkÕÔs¡T. eTq¬ø’‘˚ n<˚ ìØø£åD, Äq+<ä+, n‹X¯j·T+. j˚TdüT Áø°düTÔ eTq kÕúq+˝À, eTq≈£î ã<äT\T>± ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡∆ ã*>± n+^ø£]+|üã&ܶ&ÉT ø±ã{Ϻ Ä Á|æj·TTì˝À eTq+ ≈£L&Ü n+^ø£]+|ü ã&ÉT‘·THêï+. á e÷≥\T #·<äTe⁄‘·Tqï, ˝Òø£ $+≥Tqï qTe⁄« Á|üuÛÑTe⁄ jÓTTø£ÿ dü+|üPs¡í ã*j·Ts¡ŒD $÷<ä $XÊ«dü+‘√ ˙ #˚‹ì ñ+#˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô|ü&ÉT. Ä $<Ûä+>± qTe⁄« n+^ø£]+#·&É+ <ë«sê Ä ã*j·Ts¡ŒD˝Àì Á|üjÓ÷»Hêìï nqTuÛÑ$kÕÔe⁄. Ç+‘·≈£îeTT+<Ó|ü&Ó’Hê qTe⁄« n˝≤ #˚kÕyê? nsTT‘˚ eT∞fl n˝≤ #ÓsTT´. ˇø£y˚fi¯ Ç+‘·≈£îeTT+<Ó|ü&É÷ qTe⁄« n˝≤ #Ój·T´ø£b˛‘˚, @ e÷Á‘·+ Ä\dü´+ #Ój·T´≈£î+&Ü Ç|ü&˚ Ä |üì #ÓsTT´. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 31


»qe] 24 ªª‘·q uÛÑ≈£îÔ\ bÕ<äeTT\T ‘=Á{Ï\¢≈£î+&É Äj·Tq yê]ì ø±bÕ&ÉTqT.µµ 1 düeT÷j˚T\T 2:9

eTq+ q&ç#˚ <ë] C≤s¡T&ÉT>± ñ+~. eTq bÕ<ë˝ÒyÓ÷ ã\V”≤q+>± ñHêïsTT. eTq\qT eTq+ |ü]X¯ó<äT\∆ T>± Äj·Tq≈£î düeT]Œ+#·T≈£î+fÒ Äj·TH˚ eTq dü+s¡ø£å≈£îì>± ñ+{≤&ÉT. Äj·Tq ‘·q <ä÷‘·\qT eTq≈£î düVü‰j·T≈£î\T>± ñ+#·T‘ê&ÉT. n+‘·e÷Á‘·y˚T ø±<äT, eTq sêø£b˛ø£˝À¢ Äj·TH˚ dü«j·T+>± eTq\qT ø±bÕ&É‘ê&ÉT. eTq bÕ<ë\T C≤]|ü&bç ˛≈£î+&Ü ø±bÕ&É‘ê&ÉT. ‘·<ë«sê eTq eÅkÕÔ\T eT*q+ ø±≈£î+&Ü #·÷kÕÔ&ÉT. eTq Ä‘·à≈£î <Óã“ ‘·>∑T\≈£î+&Ü C≤Á>∑‘Ô· rdüT≈£î+{≤&ÉT. X¯Á‘·Te⁄ <˚e<ä÷wüD #˚jT· ≈£î+&Ü yê&ç H√s¡T eT÷kÕÔ&TÉ . eTqbÕ<ë\T Äj·Tq <ë]˝À qT+&ç ‘=\– Ç≥T n≥T dü+#·]+#· ≈£î+&Ü ø±bÕ&É‘ê&ÉT. eTq+ #Ó&TÉ e÷sêZ˝À¢ìøÏ >±ì, ãT~›V≤” qyÓTqÆ <ës¡T˝À¢ìøÏ >±ì, ˝Àø£|ü<ä∆‘·T˝À¢ìøÏ >±ì b˛≈£î+&Ü #·÷kÕÔ&ÉT.

Á|üj·÷D+ eT÷\+>± n\dæb˛sTTq eTq bÕ<ë\T yê∫ b˛≈£î+&Ü ø±bÕ&É‘ê&ÉT. ø£s≈¡ î£ <ës¡T\>∑T+&Ü q&É∫q|ü&ÉT, <ä÷s¡uÛ≤s¡+ e\q n$ |ü–*b˛≈£î+&Ü ø±bÕ&É‘ê&ÉT. eTq bÕ<ë\≈£î <Óã“\T ‘·>∑T\≈£î+&Ü ÇqT|ü CÀfi¯ófl, Ç‘·Ô&ç CÀfi¯ófl ‘=&ÉT>∑T‘ê&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq+ ø£‹Ô $÷<ä ø±\T y˚dæHê s¡ø£Ô+ ø±s¡<äT. $wüdüsêŒ\qT ‘=øÏÿHê n$ ø±≥T y˚j·T˝Òe⁄.

∫≈£îÿ\ e\˝À qT+&ç Äj·Tq eTq bÕ<ë\qT $&ç|kæ ÕÔ&TÉ . <äTsêàs¡T˝Z q’… eTq X¯Á‘·Te⁄\ ≈£îj·TT≈£îÔ\˝ÀqT, yê] yÓ÷kÕ\˝ÀqT ∫≈£îÿø√≈£î+&Ü eTq\qT Äj·Tq s¡øÏåkÕÔ&ÉT. Ç≥Te+{Ï n<äT“¤‘y· TÓ qÆ yê>±›Hê\ düV‰ü j·T+‘√ n\j·Tø£ |ü]>¬ &É<ë+. uÛÑj·T|ü&Éø£ q&É∫b˛<ë+. eTq bÕ<ë\qT ø±bÕ&˚ <˚e⁄&ÉT Ä |üìì düeTs¡∆e+‘·+>± #˚kÕÔ&ÉT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 32


»qe] 25 ªªªªn|ü&ÉT yê&ÉT eTqTwüß´\ jÓT<äT≥ dü+‘√wæ+#·T#·T Ç≥¢ì |ü\T≈£îqT. j·T<Ûës¡∆yÓTÆq<ëìì e´‘ê´dü|üs¡∫ H˚qT bÕ|üeTT #˚dæ‹ì. nsTTqqT <ëìøÏ ‘·–q Á|ü‹ø±s¡eTT Hê≈£î #˚jT· ã&É˝<Ò Tä . ≈£L|üeTT˝ÀìøÏ ~–b˛≈£î+&Ü Hê ÁbÕDeTTqT Äj·Tq $yÓ÷∫+∫j·TTHêï&ÉT. Hê JeeTT yÓ\T>∑TqT #·÷#·T#·Tqï~.µµ jÓ÷ãT 33:27,28

á e÷≥ dü‘·´yÓTÆq~. ˇø£ uÛÑ≈£îÔì nqTuÛÑe+˝ÀqT+&ç Ç~ |ü⁄{Ϻ+~. Ç~ <˚e⁄ì yê>±›q+ ˝≤+{Ï<˚. <˚e⁄&ÉT Ç+‘·≈£îeTT+<äT @+#˚kÕ&√ Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü n<˚ #˚düTÔHêï&ÉT. á Á|ü|ü+#·+ ñqï+‘·es¡≈£î Äj·Tq á |üìì ø=qkÕ–kÕÔ&ÉT. j·T<Ûës¡∆+>± me¬s’‘˚ j˚TdüT e<ä›≈£î e∫à ‘·eT bÕbÕ\>∑÷]à |üXÊÑêÔ|ü|ü&É‘ês√ yê]ì Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q øö–{À¢øÏ #˚s¡TÃ≈£î+{≤&ÉT. me¬s’‘˚ bıs¡bÕ≥T¢ #˚dæ ‘·‘·Œ¤*‘·+>± ÁX¯eT\T nqTuÛÑ$düTÔHêïs√ yê]ì Á|üuÛÑTe⁄ ø£ìô|&ÉT‘·÷ ñ+{≤&ÉT. á e÷≥\qT eTq≈£î nq«sTT+#·Tø√˝Òe÷? eTq+ bÕ|ü+ #Ój·T´˝Ò<ë? ªH˚qT bÕ|ü+ #˚kÕqTµ nì ˇ|ü≈£îH˚≥≥T¢>± e´øÏÔ>∑‘·+>± bÕ|üø±sê´\˝À ∫≈£îÿø√˝Ò<ë? j·T<Ûës¡∆‘·qT e´‘ê´dü|üs¡∫ Çwüº|üPs¡«ø£+>± bÕ|ü+ #˚j·T˝Ò<ë? n+<äT˝À @$÷ Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì ‘Ó\TdüT≈£îH˚+‘· es¡≈£î bÕ|ü+ #˚dæ ì‘·´yÓTÆq qcÕºìï nqTuÛÑ$+#ê+ ø£<ë. ø±ã{Ϻ á $wüj·÷ìï j·T<Ûës¡∆+>± ˇ|ü≈£î+≥÷ <˚e⁄ì e<ä›≈£î yÓfi≤›+. eTq X¯øÏÔøÏ $T+∫ #˚j·TeTì Äj·Tq eTq\qT @$÷ ø√s¡&TÉ . Äj·Tq ø√dü+ eTq+ #˚ùd ø±sê´˝À¢ X¯ø˝ÔÏ À|ü+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+fÒ #ê\T. j˚TdüT HêeT+˝À Äj·Tq yê>±›Hê\qT >∑{Ϻ>± |ü≥Tº≈î£ +<ë+. eTq\qT $T+>∑&ÜìøÏ H√s¡T ‘ÓsT¡ #·Tø=ì dæ<+∆ä >± ñqï qs¡ø±ìøÏ Äj·Tq eTq\qT n|üŒ–+#·&ÉT. Äj·Tq eTq≈£î Áø=‘·Ô J$‘êìï, yÓ\T>∑TqT nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. n˝≤+≥|ü&ÉT eTq+ m+<äT≈£î ìsêX¯|ü&Ü*? m+<äT≈£î dü+<˚Vü≤|ü&Ü*? $]– q*–q eTqdüT‡>∑\yê]ì Äj·Tq ‘·èD°ø£]+#·&ÉT.

Äj·Tq @+ #Ó|ü⁄‘ê&√ <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤&ÉT. eTq n|üsê<Ûë\˙ï ø£å$T+#·ã&É‘êsTT. •ø£å≈£î bÕÁ‘·T˝…’qyês¡T ñ∫‘·+>± ø£åe÷|üD bı+<äT‘ês¡T. Á|üuÛÑTyê! y˚TeTT |üXÊÑêÔ|ü|ü&ÉT‘·THêï+. ˙ ø£åe÷|üD nqTÁ>∑Væ≤+#·eTì ÁbÕ]∆düTÔHêï+.

33

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 26 ªªì»eTT>± j·÷ø√ãT˝À eT+Á‘·eTT ˝Ò<äT. ÇÁXÊj˚T\T˝À X¯≈£îqeTT ˝Ò<äT.µµ dü+U≤´ 23:23

á yêø£´+ eTq˝À ñqï ìsê<Ûës¡yÓTÆq eT÷&ÛÜ#êsê\qT, yê{Ï <ë«sê ø£*π> uÛÑj·÷\qT y˚s¡T\‘√bÕ≥T ãj·T≥≈£î ˝≤π>düTÔ+~. ˇø£y˚fi¯ eT+Á‘· ‘·+Á‘ê\˝À @<Ó’Hê X¯øÏÔ ñ+<äqT≈£îHêï, n$ j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ _&ɶ\≈£î Vü‰ì #Ój·T´˝Òe⁄. <˚e⁄&ÉT Äos¡«~+∫qyê]ì <äj·÷´\T X¯|æ+#·˝Òe⁄. u≤˝≤≈£î˝≤+{Ï uÛÑøÏÔV”≤qT\T Á|üuÛÑTe⁄ _&ɶ˝…’q ÇÁXÊj˚T\T Á|ü»\qT ≈£ î ‘· + Á‘ê\‘√ |ü & É > ={≤º \ qT≈£ î qï|ü Œ {Ï ø ° n~ HÓ s ¡ y ˚ s ¡ ˝ Ò < ä T . yê¬ s ìï <äTsê˝À#·q\T jÓ÷∫+∫Hê n$ yê] dü«HêX¯Hêìπø ø±s¡DeTj·÷´sTT. yê] ã\+ ‘·]–b˛‘·÷ e∫Ã+~. yê] K&ÜZìøÏ |ü<äTqT ˝Ò<äT. yês¡T ø£\dæ Ä˝À#·q #˚kÕÔs¡T >±ì, Á|üuÛÑTe⁄ yê]‘√ ˝Ò&ÉT ø±ã{Ϻ yê] Ä˝À#·q\˙ï e´s¡∆y˚T. yês¡T e\\T |üìï‘˚ |üqïìe«+&ç. Ä e\\T eTq\qT @$÷ #Ój·T´˝Òe⁄. ãjÓT˝…ã® ÷\TqT |üPõdü÷Ô yê¬s+‘· øπ ø£\T y˚dHæ ê, eTq $÷<ä≈î£ yês¡T ø√s¡T≈£îqï XÊbÕ\qT s¡|æŒ+#ê\ì yê¬sìï ≈£îj·TT≈£îÔ\T |üìïHê yê]~ eè<Ûë Á|üj·÷ùd. yê]øÏ <=]πø~ X¯Sq´y˚T. Ç≥Te+{Ï eT+Á‘ê\T |üìøÏsêe⁄. k˛<Ó nH˚~ |ü∫à yÓ÷dü+. eT+Á‘ê\e\q >±ì, k˛<Ó\ e\q >±ì, mes¡÷ eTq≈£î @e÷Á‘·+ Vü‰ì #Ój·T´˝Òs¡T. Ç~ eTq≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô. Bìì q$Tà‘˚ eTq Vü≤è<äj÷· \≈£î m+‘√ HÓeTà~ ø£\T>∑T‘·T+~. <˚e⁄ì j·÷ø√ãT\T Äosê«<ë\

ø√dü+ <˚e⁄ì‘√ ô|qT>∑T˝≤&É‘ês¡T. nsTT‘˚ <˚e⁄ì Á|ü»\‘√ mes¡÷ b˛sê&É˝sÒ T¡ . <˚e⁄ì ÇÁXÊj˚T©j·TT\T <˚e⁄ì ã˝≤ìï ø£*–j·TT+{≤s¡T. <˚e⁄ì Á|ü»\≈£î mes¡T m<äTs¡T ì\e>∑\s¡T?X¯Á‘·Te⁄qT #·÷dæ eTq+

uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. eTq≈£î ø£ì|æ+#·ì X¯Á‘·Te⁄˝…’q eT+Á‘·>±fi¯ófl, k˛<Ó>±fi¯ófl eTq˝Òï$÷ #Ój·T´˝Òs¡T. yê] Ä˝À#·q\˙ï e´s¡∆y˚T. yê] s¡Vü≤dü´ |üHêï>±\T ì\ã&Ée⁄. Je+ >∑\ <˚e⁄ì˝À $XÊ«dü+ ñ+∫q yê]øÏ eT+Á‘·>±fi¯fl e\q @ Vü‰˙ »s¡>∑<äT. s¡+&ç, kÕ‘êqTqT yê&ç ùdqqT m~]<ë›+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 34


»qe] 27 ªªn#·Ã≥ #˚] $÷ Á|ües¡qÔ qT, $TeTTàqT $÷s¡T n|ü$Á‘· |üs#¡ T· ø=ìq $÷ ÁøÏj·T\ìï{Ïì eTqdüT‡q≈£î ‘Ó#·TÃø=ì $÷s¡T #˚dæq <äTwtÁøÏj·T\qT ã{Ϻ $TeTTàqT $÷πs ndüVæ≤´+#·Tø=+<äTs¡T.µµ jÓTôV≤CÒÿ\T 20:43 Á|üuTÑÛ e⁄ eTq\qT n+^ø£]+∫q|ü&ÉT, Äj·Tq ø£è|ü˝À, düe÷<Ûëq+˝À, ø±|ü⁄<ä\˝À ì\∫ ñqï|ü&ÉT eTq n|ü»j·÷\ ì$T‘·Ô+, Á|üuÛÑTe⁄≈£î e´‹πsø£+>± eTq+ #˚dæq ø±sê´\ ì$T‘·Ô+ |üXÊÑêÔ|ü|ü&É‘ê+. |üXÊÑêÔ|ü+ nH˚~ n‹ $\TyÓ’q~. <ëìì neT÷\´yÓTÆq eÁ»+‘√ b˛\Ãe#·TÃ. n‹ |ü]X¯ó<äy∆ TÓ qÆ s¡øDå£ |ò\ü +>± eTq≈£î Ä |üXÊÑêÔbÕìï |ü⁄{Ïkº ÕÔqì <˚e⁄&ÉT yê>±›q+ #˚kÕ&ÉT. n~ m+‘√ eT<ÛäTs¡yÓTÆq~. |üXÊÑêÔbÕìï n+^ø£]+#˚ <˚e⁄&˚ eTq˝À n≥Te+{Ï |üXÊÑêÔ|ü Vü≤è<äj·÷ìï |ü⁄{ϺkÕÔ&ÉT. n~ ≈£L&Ü ø√|ü+‘√ ø±≈£î+&Ü eTq≈£î dü+‘√wü+ ø£*–+#˚ eTqdüT‘√ |üXÊÑêÔbÕìï nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. Äj·Tq s¡ø£Ô+ <ë«sê ø£*–q ø£åe÷|üD, njÓ÷>∑T´\yÓTÆq eTq≈£î Äj·Tq sTT#˚à ø£è|ü eTq ø£]ƒq Vü≤è<äj·÷ìï ø£]–düTÔ+~. eTq+ ø£]ƒHê‘·Tà\yÓTÆb˛‘·THêïe÷? n˝≤ nsTT‘˚ Äj·Tq ìã+<ÛäHê Áù|eTqT C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+<ë+. n|ü&ÉT eTq+ bÕbÕìï $&ç∫ô|{Ϻ |üXÊÑêÔ|ü|ü&ç <ëìì <˚«wæ+#·>∑\+. <˚e⁄ì XÊX¯«‘·yÓTÆq Áù|eT≈£î $s√<Ûä+>± #˚dæq bÕbÕìï ã{Ϻ H=#·TÃ≈£î+{≤+. ø±ã{Ϻ ÁbÕj·T•Ã‘·Ô yê>±›Hêìï |ü≥Tºø=ì <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡≈£î e<ë›+. ªÁ|üuÛÑTyê, qqTï ˙ ø£è|ü˝À C≤„|üø£+ #˚düTø√ µ n+≥÷ Äj·Tq düVü‰j·T+ ø√s¡T‘·÷ Äj·TqqT dü$÷|æ<ë›+.|ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq |üXÊÑêÔ|ü+ eTq Vü≤è<äj·÷ìï ø£]–+∫q

‘·s¡Tyê‘· eTq Vü≤è<äj·T+˝À m+‘· dü+‘√wü+ ø£\T>∑T‘·T+~! eTq ø£fi¯flqT+&ç ø£˙ïs¡T es¡<ä˝≤ Á|üeVæ≤düTÔ+fÒ eTq Vü≤è<äj·T+˝À m+‘· HÓeTà~ ø£\T>∑T‘·T+~! Á|üuÛÑTyê, Hê Vü≤è<äj·÷ìï |ü>∑\>=≥Tº. Hê‘√ e÷{≤¢&ÉT. Hê˝À qT+&ç Je»\q<äT\T Á|üeVæ≤+|üCÒsTT. 35

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


»qe] 28 ªªÄj·Tq yê] ø£qTï\ Á|ü‹ uÛ≤wüŒ_+<äTe⁄qT ‘·T&ç∫y˚j·TTqT.µµ Á|üø£≥q 21:4 ì»y˚T! eTq+ $XÊ«düT\yÓTÆ‘˚ á yê>±›q+ eTq<˚. Çø£ <äT'K+ ñ+&É<äT. eTq ø£˙ï{Ïì Äj·Tq ‘·T&ÉTkÕÔ&ÉT. Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝À Á|ü|ü+#·eT+‘ê ø£˙ï{ÏH˚ #·÷düTÔHêï+. nsTT‘˚ á ø£˙ïs¡T Ä–b˛j˚T düeTj·T+ edüTÔ+~. Áø=‘·Ô Äø±X¯+, Áø=‘·Ô uÛÑ÷$T sêuÀ‘·THêïsTT. á e÷≥ Á|üø£≥q Á>∑+<Ûä+ 21:1˝À ñ+~. Çø£ eTq+ e÷qe⁄ì |ü‘·q+ >∑÷]à >±ì, Ä |ü‘·q+ ‘Ó∫Ãq |üs¡´ekÕHê\ >∑÷]à >±ì <äT'K|ü&˚ |üH˚ ˝Ò<äT. 2e e#·q+ #·<äe+&ç. Ä e#·q+˝À ô|+&ç¢ ≈£îe÷¬sÔqT >∑÷]Ã, |üs¡˝Àø£sê»´+˝À »s¡>∑uÀj˚T $yêVü≤ eT¨‘·‡e+ >∑÷]à Áyêj·Tã&ç ñ+~. >=Á¬s|æ\¢ $yêVü≤+ n|ü]$T‘·yÓTÆq Äq+<ëìï ‘ÓdüTÔ+~. Çø£ ø£˙ï{ÏøÏ ‘êe⁄˝Ò<äT. 3e e#·q+˝À Ç˝≤ ñ+~. ª<˚e⁄&˚ eTqTwüß´\≈£î ìyêdü düú\+>± ñ+{≤&ÉT.µ

Äj·Tq eTqTwüß´\ eT<Ûä´ ìedækÕÔ&ÉT. Äj·Tq ≈£î&ç #˚‹˝À XÊX¯«‘·yTÓ qÆ Äq+<ä uÛ≤>±´\T ñHêïsTT. <äT'K+, ø£˙ïs¡T nH˚y˚ ˝Òeø£ÿ&É. ÁX¯eT\T, u≤<Ûä\T ˝Òì n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ m+‘· u≤>∑T+≥T+<√ }Væ≤+#·+&ç. n~ eTq+ }Væ≤+∫q<ëìø£+fÒ m≈£îÿe eTVæ≤eTø£s+¡ >± ñ+≥T+~. ø£˙ï{Ï‘√ ms¡Tô|øÏÿq ø£qTï\ qT+&ç ø±πs ø£˙ï{Ï <Ûës¡ Ä–b˛‘·T+~. eT]ø=+‘· ø±˝≤ìøÏ ø£˙ïs¡T nH˚<˚ ñ+&É<äì qTe⁄« ‘Ó\TdüT≈£î+{≤e⁄. me«s¡÷ ‘·T&ç∫yÓj·T´˝Òì $<Ûä+>± Áù|e÷ dü«s¡÷|æjÓÆTq <˚e⁄&ÉT eTq ø£˙ï{Ïì ‘·T&ç∫y˚kÕÔ&ÉT. Ä $<Ûä+>± #˚j·T&Üìπø Äj·Tq sêuÀ‘·THêï&ÉT. sêÁ‘·+‘ê <äT'K+ ñHêï ñ<äj·÷ìøÏ Äq+<ä+ ø£\T>∑T‘·T+~. Á|üuTÑÛ yê, sê! Çø£ Ä\dü´+ #ÓjTÓ T´<äT.› m+<äTø£+fÒ Ç|ü&ÉT n+<äs÷¡ <äT'K+˝À ñHêïs¡T. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 36


»qe] 29 ªª˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê <äèwæºøÏ j·TTø£ÔeTTqT j·T<Ûës¡∆eTTq>∑T <ëìì ˙e⁄ #˚dqæ +<äTq ˙≈£îqT ˙ ‘·sT¡ yê‘· ˙ dü+‘·‹yê]øÏì ì‘·´eTT y˚T\T ø£\T>∑Tq≥T¢ H˚qT ˙ø±C≤„|æ+#·T#·Tqï sT÷ e÷≥\qìï{Ïì ˙e⁄ C≤Á>∑‘·Ô>± $qe˝…qT.µµ ~«r 12:28

<Ûäs¡àXÊg ÁøÏj·T\ e\q s¡ø£åD ø£\>∑q|üŒ{Ïø°, yê>±›q+ #˚j·Tã&çq Äosê«<ë\T ø±yê\+fÒ eTq+ <˚e⁄ìøÏ $<Ûj ˚ T· T\eTT>±qT, qeTàø£dTü \Ô T>±qT ñ+&ç rs¡e\dæ+<˚. Á|üuTÑÛ e⁄ eTq ì$T‘·+Ô X¯|+æ #·ã&ܶ&TÉ >∑qTø£ eTq XÊbÕ\T ‘=\–+#·ã&ܶsTT. nsTT‘˚ Äosê«<ë\T Ç#˚à <˚e⁄ì yê>±›Hê\T ì*∫ ñHêïsTT. eTq≈£î ãj·T\T|üs¡#·ã&çq <˚e⁄ì ∫‘êÔìï C≤Á>∑‘·Ô>± Á>∑Væ≤+#ê*. Äj·Tq e÷≥˝À¢ ø=+‘· uÛ≤>±ìï bÕ{Ï+∫, ø=+‘· uÛ≤>±ìï $&ç∫ô|≥º&É+ »s¡>≈∑ L£ &É<Tä . Äj·Tq #Ó|Œæ +<ä+‘ê #˚j÷· *. <˚e⁄&ÉT eTqøÏ∫Ãq Ä»„\qìï{Ï˙ |üø£åbÕ‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü >ös¡$+#ê*. ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T, |æ\¢\T á e÷sêZH˚ï nqTdü]+#ê*. <˚e⁄ì Äosê«<ä+ Äj·Tq @sêŒ≥T #˚düT≈£îqïyê]ô|’ eT÷&ÉT Hê\T>∑T ‘·sê\ es¡≈£î ñ+≥T+~. yês¡T ‘·–q $<Ûä+>± <˚e⁄ì düìï~Û˝À q&ÉT#·T≈£îqï≥¢sTT‘˚ <˚e⁄&ÉT yê]ì B$+∫, ªMπs <˚e⁄ì ByÓq bı+~q Á|ü»\Tµ nì n+<äs÷¡ ‘Ó\TdüTø=H˚˝≤ #˚kÕÔ&TÉ . <ä«+<ä« e÷sêZ\T nqTdü]+#˚yê]øÏ,

nã<ë∆\qT yÓ+ã&ç+#˚yê]øÏ <˚e⁄ì Äosê«<ä+ ñ+&É<Tä dü]ø£<ë yê]ì ã{Ϻ y˚πs yê]øÏ ≈£L&Ü ByÓq ñ+&É<äT. á ˝Àø£ Ø‹>± J$dü÷Ô n|ü]X¯ó<ä∆‘·˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘˚, eTq≈£î >±ì, eTq |æ\¢\≈£î >±ì ByÓq <=s¡ø£<äT. y˚T\T »s¡>∑<äT. <˚e⁄ì <äèwæº˝À ‘·–q$<Ûä+>± eTq+ q&ÉT#·T≈£î+fÒH˚ nìï $wüj·÷˝À¢q÷ eTq≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~. eTq

j·T<Ûës¡∆‘· eTq≈£î n_Ûeè~∆ ø£\T>∑CÒj·Tø£b˛‘˚ eTq n$<Û˚j·T‘· eTq≈£î m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ y˚T\T #˚j·T<äT. <˚e⁄ìøÏ @<Ó’‘˚ dü+‘√wü+ ø£*–düTÔ+<√ n<˚ eTq≈£î dü+‘√wü+ ø£*–düTÔ+~. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 37


»qe] 30 ªªÇ~>√ H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TT+&ç ˙e⁄ yÓfi¯ófl Á|ü‹ düú\eT+<äT ìqTï ø±bÕ&ÉT<äTqT.µµ Ä~ 28:15

eTq Á|üj·÷D≤˝À¢ <˚e⁄ì ByÓq ø±yê˝≤? Çø£ÿ&É eTq≈£î n≥Te+{Ï ByÓq\T ñHêïsTT. eTq+ yÓfi‚fl Á|ü‹ düú\+˝Àq÷ <˚e⁄ì düìï~Û, <˚e⁄ì ø±|ü⁄<ä\ eTq≈£î ø±yê*. <˚e⁄&ÉT eTqøÏ∫Ãq |æ\T|ü⁄qT ã{Ϻ, u≤<Ûä´‘·\qT

ã{Ϻ eTq Á|üj·÷D≤\T+&Ü*. @<√ eTq≈£î ‘√∫q≥T¢ eTq+ nqedüsy¡ TÓ qÆ Á|üj÷· D≤\T #˚ôdj·T´≈£L&É<Tä . ˇø£yfi˚ ¯ <˚e⁄ì ∫‘·Ô Á|üø±s¡+,

Äj·Tq |æ\T|ü⁄qT ã{Ϻ eTq≈£î @ e÷Á‘·+ |ü]#·j·T+˝Òì Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î yÓfi¯fle\dæeùdÔ, n~ m+‘√ uÛ≤s¡+‘√ ≈£L&çq |üì nì m+<äT≈£î nqTø√yê*? ˇø£ $XÊ«dæ á ˝Àø£+˝À mø£ÿ&ÉTqï|üŒ{Ïø° n‘·&ÉT j·÷Á‹≈£î&˚ ø£<ë. n˙ï n‘·ìøÏ Áø=‘·Ô>± ñ+{≤sTT. nsTTHê n‘·&ÉT yÓfi‚fl Á|ü‹ düú\+˝Àq÷ Á|üuÛÑTy˚ n‘·ìøÏ ìyêdü düú\+>± ñ+{≤&ÉT. |üPs¡«ø±\+˝À nìï ‘·sê\˝À ñqï |ü]X¯ó <äT\∆ ≈£î, <˚e⁄&ÉT ‘·q düìï~Û uÛ≤>±´ìï Ç#êÃ&ÉT. ˇø£yfi˚ ¯ ˇø£ <˚XÊìï |ü]bÕ*+#˚ sêE≈£îqï+‘· ã+<√ãdüTÔ, uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~ eTq≈£î ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. nsTT‘˚ ªìqTï ø±bÕ&Ó<äqTµ nì Á|üuÛÑTe⁄ eTq‘√ yê>±›q+ #˚kÕ&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq≈£î @ nbÕj·T+ sê<äT. Á|üuÛÑTe⁄˝À ñqï Á|ü‹ Á|üj·÷DÏ≈£îìøÏ á yê>±›qy˚T ˇø£ ªByÓq bÕdtb˛sYºµ. |üsêsTT <˚XÊ˝À¢ ñqï Á|üuÛÑTe⁄ _&ɶ\≈£î Ç~ |üs¡˝Àø£|ü⁄ bÕdtb˛sY.º j·÷ø√ãT n+‘·≈î£ eTT+<Ó|ü &É÷ ‘·q ‘·+Á&ç Ç+{Ïì $&ç∫ ãj·T≥≈£î yÓfi¯fl˝Ò<äT. ‘·q ‘·*¢ ø=+>∑T #ê≥Tq ñqï u≤\T&ÉT n‘·&ÉT. ‘·q nqï˝≤ kÕVü≤düe+‘·T&ÉT ø±&ÉT. nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·q dü«<˚XÊìï $&ç∫ô|{Ϻ Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î yÓfi¯fl>∑*>±&ÉT. ø±s¡D+, <˚e⁄&É‘·ì‘√ ñHêï&ÉT. n‘·ì≈£îqï edüTÔe⁄\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. ‘·q‘√ |ü]#ês¡≈£î\T mes¡÷ ˝Òs¡T. nsTT‘˚ <˚e⁄ì ø±|ü⁄<ä\ nH˚ ñqï‘·yÓTÆq u≤&û >±sY¶ düVü‰j·T+‘√ n‘·&ÉT Á|üj·÷D+ #˚kÕ&ÉT. Ç+‘· >=|üŒ ø±|ü⁄<ä\ @ sê≈£îe÷s¡TìøÏ ˝Ò<äT. bı˝≤˝À¢ n‘·&ÉT ìÁ~+#˚≥|ü⁄&ÉT <˚e⁄ì <ä÷‘·\T n‘·ì #·T≥÷º ø±e*>± ñHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT, <˚e⁄&ÉT n‘·ì‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñHêï&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT mø£ÿ&ç¬ø’Hê yÓfi¯fleT+fÒ ªdüπs Á|üuÛÑTyê, yÓfi≤›+ |ü<äµ nì #Ó|æŒ yÓ+≥H˚ ãj·T\T<˚s¡T<ë+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 38


»qe] 31 ªªªªHê <˚e⁄&ÉT Hê ÁbÕs¡∆q Ä\øÏ+#·TqT.µµ $÷ø± 7:7 ø=ìïkÕs¡T¢ ùdïVæ≤‘·T˝Ò n|üqeTàø£dTü \Ô T>± e÷s¡e#·TÃ. nsTT‘˚ Á|üuTÑÛ e⁄ eTq\qT $&ç∫ <ä÷s¡+>± m|ü&É÷ yÓ[flb˛&ÉT. ø±s¡D+, eTq+ Äj·Tq ø£èbÕø£ìø£sê\qT bı+<ë+ ø£<ë. Äj·Tq eTq ÁbÕs¡∆q\qT eTqe⁄\qT m|ü&É÷ $H˚yê&ÉT>± ñ+{≤&ÉT. Á|üeø£Ô Ç˝≤ n+≥THêï&ÉT. ªùdïVæ≤‘·Tìj·T+<äT q$Tàø£j·TT+#·e<äT›. eTTK´ ùdïVæ≤‘·Tì qeTTàø=qe<äT›. ˙ øö–{Ï˝À |ü+&ÉTø=ìj·TTqï<ëì jÓT<äT≥ ˙ ô|<äe⁄\ <ë«s¡eTTq≈£î ø±|ü⁄ ô|≥TºeTT. ≈£îe÷s¡T&ÉT ‘·+Á&çì ìs¡¢ø£å´|üs¡#·T#·THêï&ÉT. ≈£îe÷¬sÔ ‘·*¢ $÷~øÏì, ø√&É\T n‘·Ô $÷~øÏì ˝Ò#Ó<äs¡T. me] Ç+{Ïyês¡T yê]πø $s√<ÛäT\>∑T<äTs¡T. ($÷ø± 7:5,6) Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ #ê˝≤ <Ísꓤ>∑´ø£s¡yÓTÆq~. nsTTq|üŒ{Ïø° eTq≈£î ì»yÓTÆq ùdïVæ≤‘·T&ÉT ñHêï&ÉT. eTq ø£wüºdüTU≤\T Äj·Tq‘√ #Ó|üø√e#·TÃ. Äj·THÓes√ ø±<äT, eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Áø°ùdÔ. ø±ã{Ϻ eTq+ Ä Á|üuÛÑTe⁄yÓ’|ü⁄ #·÷&É&yÉ T˚ C≤„qj·TTø£yÔ TÓ qÆ |üì.n+‘˚>±ì sTT‘·sT¡ \‘√ eTq+ >=&Ée|ü&≈É L£ &É<Tä .

eTq dü«+‘· ã+<ÛTä e⁄˝Ò eTq Áù|eT|üPs¡«ø£yTÓ qÆ eTqe⁄\qT ‘·èD°ø]£ +∫ q|ü&ÉT sTTø£ eTq+ #˚j·T>∑*–q<ä+‘ê πøe\+ eTq s¡ø£åDø£s¡ÔjÓÆTq <˚e⁄ì düìï~Û˝À ø£ìô|≥º&Éy˚T. Äj·Tq eTq ÁbÕs¡∆q $+{≤&ÉT. eTq+ m<äTs=ÿ+≥Tqï ÁX¯eT\qT, q\T>∑T˝≤≥qT Äj·Tq #·÷düTÔHêï&ÉT. n|ü&ÉT, ªHê X¯Á‘·Tyê, Hê $÷<ä n‹X¯sTT+|üe<äT›µ nì eTq+ kÕ‘êqT‘√ #Ó|üŒ>∑*π>≥≥T¢ <˚e⁄&ÉT #˚kÕÔ&ÉT. eTq <˚e⁄&ÉT düJe⁄&ÉT,

Áù|e÷ dü«s¡÷|æ >∑qTø£ eTq yÓTTÁs¡ Äj·Tq $+{≤&ÉT. Äj·Tq ìã+<ÛäqqT dæús¡|üs¡#˚yê&ÉT >∑qTø£ ‘·|üŒìdü]>± eTq\qT Ä<äT≈£î+{≤&ÉT. ªHê <˚e⁄&ÉTµ nì eTq+ Á|üuÛÑTe⁄qT dü+uÀ~ÛdüTÔHêï+ ø±ã{Ϻ |üP]Ô qeTàø£+‘√ ªHê <˚e⁄&ÉT Hê ÁbÕs¡∆q $qTqTµ nì #Ó|üŒ>∑\+. >±j·T|ü&ç s¡ø£Ôdæø£ÔyÓTÆb˛sTTq Hê Vü≤è<äj·Te÷, ˙ <äT'U≤ìï Hê <˚e⁄ì jÓT<äT≥ ≈£îeTà]+#·T. n|ü&ÉT <˚e⁄ì dü«s¡+ yÓT\¢>± ˙≈£î $ì|ædüTÔ+~. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 39


|òæÁãe] 1 ªªnsTT‘˚ Hê HêeTeT+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T >∑\yês¡>∑T $÷≈£î ˙‹ dü÷s¡T´&ÉT ñ<äsTT+#·TqT. n‘·ì ¬sø£ÿ\T Äs√>∑´eTT ø£\T>∑CÒj·TTqT.µµ eT˝≤ø° 4:2 eTVæ≤eT ø£*–q eTq Á|üuÛÑTe⁄ yÓTT<ä{Ï sêø£&É˝À á yê>±›q+ HÓs¡y˚]+~. nsTT‘˚, <ëì dü+|üPs¡í HÓs¡y˚s¡TŒ Äj·Tq ¬s+&Ée sêø£&É˝À »s¡T>∑T‘·T+~. á ø£èbÕ yêø£´+ eTq nqT~q J$‘· nedüs¡‘· ø=s¡≈£î Áyêj·Tã&ç+~. ˙≈£î Ç|ü&ÉT Nø£{Ï>± nì|ædüTÔ+<ë? sêÁ‘·Tfi¯ófl ø£{Ïø£ Nø£{Ï Äe]düTÔ+<ë? nsTTHê ìsêX¯ |ü&É≈£L&É<äT. Á|ü‹ ñ<äj·T+ dü÷s¡T´&ÉT eTq $÷<ä ñ<äsTTkÕÔ&ÉT. sêÁ‹, ø£{Ïø£ Nø£{Ï Äe]+∫ ñqï|ü&ÉT ñ<äj·T+ dü$÷|ü+>±H˚ ñqï≥Tº eTq+ ns¡∆+ #˚düTø√yê*. ñ<äsTT+#˚ Ä dü÷s¡T´&ÉT Á|ü‘˚´ø£yÓTÆqyê&ÉT. Äj·TqqT b˛*q dü÷s¡T´&ÉT mes¡÷ mø£ÿ&Ü ˝Ò&ÉT. Äj·Tq ˙‹ dü÷s¡T´&ÉT. Äj·TH˚ eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Áø°düTÔ. Ä ˙‹ dü÷s¡T´ì Á|ü‹ øÏs¡D+ |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq~. Äj·Tq eTq≈£î dü+‘√cÕìï nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. eTq jÓT&É\ Hê´j·T+, ø£ìø£s+¡ #·÷|ækÕÔ&TÉ . <Ûsä êàìï HÓsy¡ s˚ T¡ dü÷Ô s¡øDå£ ø£\T>∑CkÒ ÕÔ&TÉ . j˚TdüT Áø°düTÔ eTqjÓT&É\ ‘·q Áù|eTqT m˝≤ #·÷|æ+#ê&√, n˝≤π> ‘·q |ü]X¯ó<ä‘∆ q· T ≈£L&Ü #·÷|ækÕÔ&TÉ . Äj·Tq ‘·q ˙‹‘√ eTq\qT ˙‹eT+‘·T\T>± #˚dæ n|üsê<ÛäuÛ≤eqqT+&ç $&ÉT<ä\ ø£\T>∑CÒkÕÔ&ÉT. n|ü&ÉT eTq J$‘·+ uÛÑÁ<ä+>± ñ+≥T+~. Á|üuÛÑTe⁄ jÓT&É\ eTq≈£î uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ñHêïj·÷ nH˚~ eTq eTTK´yÓTÆq Ä˝À#·q>± ñ+&Ü*. düJe⁄&Ó’q <˚e⁄ìjÓT&É\ eTq≈£î n#·+#·\yÓTÆq >ös¡e+ ñ+<ë? Äj·Tq e÷sêZ˝À¢ eTq+ q&ÉTdüTÔHêïe÷? n˝≤ nsTT‘˚, eTq sêÁ‹ ì&ç$ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ñ<äj·T+ e#˚Ã≥|ü&ÉT yê´~Û u≤<Ûä\T, <äT'K+ XÊX¯«‘·+>± ‘=\–b˛‘êsTT. yÓ\T>∑T Á|üø±•düTÔ+~. <äj·T ø£*–q Vü≤è<äj·T+, dü+‘√wü+, düŒwüºyÓTÆq <äs¡Ùq+ eTq≈£î ø£\T>∑T‘êsTT. n|ü&ÉT Á|ü‹ yê´~ÛøÏ dü«dü‘ú · ø£\T>∑T‘·T+~. j˚TdüT Áø°dTü Ô eTq $÷<ä Á|üø±•dü÷Ô ñHêï&Ü? dü÷s¡´ ‘˚»düT‡˝À eTq+ ≈£Ls√Ãyê*. Äj·Tq ‘·q eTTU≤ìï <ë#·T≈£îHêï&Ü? Äj·Tq ñ<äsTT+#˚es¡≈î£ ø£ìô|&É<ë+. e÷eT÷\T dü÷s¡T´&ÉT

m+‘· K∫Ñ·+>± ñ<äsTTkÕÔ&√ ˙‹ dü÷s¡T´&Ó’q j˚TdüT Áø°düTÔ ≈£L&Ü n+‘˚ K∫Ñ·+>± eTq $÷<ä ñ<äsTTkÕÔ&ÉT. 40

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 2 ªªªª$÷s¡T ãj·T\T<˚] Áø=$«q <ä÷&É\T >∑+‘·T\T y˚j·TTq≥T¢ >∑+‘·T\T y˚j·TT<äTs¡T.µµ eT˝≤ø° 4:2

ì»y˚T, dü÷s¡T´&ÉT eTq $÷<ä ñ<äsTT+#˚≥|ü⁄&ÉT eTq ã\V”≤q‘·\ >∑~˝ÀqT+&ç ãj·T≥≈£î ekÕÔ+. |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq >±*ì |”\Tdü÷Ô $XÊ\yÓTÆq düú\+˝À q&ÉTkÕÔ+. dü÷s¡T´&ÉT edü+‘·ø±˝≤ìï, y˚dü$ ø±˝≤ìï ‘Ó∫Ãq|ü&ÉT Áø=$«q <ä÷&É\T >∑<äT\˝ÀqT+&ç $&ç|æ+#·Tø=ì ãj·T≥≈£î e∫à |üs¡«‘· •KsêÁ>±\ô|’ #˚] |ü#·Ãì y˚T‘· y˚TkÕÔsTT. n˝≤π> eTq+ ≈£L&Ü Á|üuÛÑTe⁄‘√ eTqdü÷Œ]Ô>± düVü≤yêdü+ #˚ùdÔ ‘·èD°ø±s¡+, ìsêX¯ nH˚ >∑T~ã+&É\qT+&ç $&ç|æ+#·ã&ç |ü]X¯ó<ä∆ $XÊ«dü+ nH˚ |ü#·Ãì Á|ü<˚XÊ˝À¢ q&Ée>∑\+. Äq+<ä |üs¡«‘· •KsêÁ>±\qT n~Ûs√Væ≤+#·>∑\+. |ü∫Ãø£>∑\ düT+<äs¡eHê˝À¢ uÛÀ»q+ #ÓjT· ´>∑\+. á eHê\T |üs˝¡ Àø±ìøÏ <ä>sZ∑ >¡ ±qT, <äTsêXÊ|üsT¡ ˝…q’ eTqTwüß´\≈£î <ä÷s¡+>±qT ñ+{≤sTT. ãj·T\T<˚] yÓfi¯ófl≥, n_Ûeè~∆ #Ó+<äT≥ nH˚$ ¬s+&ç+‘·\ yê>±›q+. Hê ÁbÕDe÷, á ¬s+&ÉT ByÓq\T bı+<ä&ÜìøÏ Ä‘·è‘·|ü&ÉT. qTyÓ«+<äT≈£î #Ós¡˝À ñ+&Ü*? ˝Ò∫ ùd«#·Ã¤>± kÕ–b˛. ªHê >=Á¬s\T ˝À|ü*øÏ e#·TÃ#·÷ ãj·T≥≈£î yÓfi¯ófl#·÷ y˚T‘· y˚Tj·TTqTµ nì Á|üuÛÑTe⁄ #ÓbÕŒ&ÉT. ø±ã{Ϻ düeTè~∆ nsTTq <˚e⁄ì Áù|eT nH˚ y˚T‘· y˚Tj·T&ÜìøÏ |ü∫Ãø£ãj·T\T ˝ÀìøÏ ˝Ò∫ yÓfi¯ófl. ø£è|ü˝À m<ä>∑≈£î+&Ü |üdæbÕ|ü˝≤ m+<äT≈£î $T–*b˛‘êe⁄? m<äT>∑T. ˝Ò><∑ ÷ä &É\T ‘·«s¡>± m<äT>∑T‘êsTT. eTTK´eTT>± yê{Ïì ø£{ºÏ y˚T‘· ô|{Ïqº |ü&ÉT n$ ‘·«s¡>± m<äT>∑T‘êsTT. eTq $yÓ÷#·≈£î&ÉT Ä $<Ûä+>± eTq jÓT&É\ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ #·÷|æ+∫ eTq\qT b˛wækÕÔ&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq s¡ø£å≈£î&Ó’q j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ ø£è|ü˝À, C≤„q+˝À eTq+ m<ä>±*. m<äT>∑÷ u§<äT>∑÷ ˝Ò≈£î+&Ü eTq+ ñ+&çb˛≈£L&É<äT. ˙ Äràj·T J$‘·+ ≈£îs¡#·>± ñ+&çb˛≈£L&É<äT. ˙‹dü÷s¡T´&ÉT ˙ $÷<ä ñ<äsTTdüTÔHêï&ÉT. #Ó≥Tºq ñqï ∫qï |æ+<Ó\T

dü÷s¡´ø±+‹˝À m˝≤ m<äT>∑T‘êjÓ÷ n˝≤π> ˙ $÷<ä ˙‹dü÷s¡T´ì ø±+‹ Á|üø±•+∫q|ü&ÉT qTe⁄« ≈£L&Ü m<ä>±*. ˙ Vü≤è<äj÷· ìï ‘ÓsT¡ e⁄! u≤>± ‘Ós¡Te⁄!! nìï $wüj·÷˝À¢q÷ m<äT>∑T!!! 41

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 3 ªªªª‘·q kı+‘· ≈£îe÷s¡Tì nqTÁ>∑V≤æ +#·T≥≈£î yÓqTrj·Tø£ eTq n+<ä]ø=s¡≈î£ Äj·TqqT n|üŒ–+∫qyê&ÉT Äj·Tq‘√ bÕ≥T düeTdüeÔ TTqT eTq¬ø+<äT≈£î nqTÁ>∑Væ≤+|ü&ÉT?µµ s√e÷ 8:32

Ç~ düsêdü] ˇø£ yê>±›q+˝≤ ø£ì|æ+#·øb£ ˛sTTHê n+<äT˝À K∫Ñ·yTÓ qÆ yê>±›q+ <ë– ñ+~. ìC≤ìøÏ n~ πøe\+ ˇø£ÿ yê>±›q+ ø±<äT >±ì nH˚ø£ yê>±›Hê\T ø£\uÀdæ ñqï ˇø£ >=|üŒ ì~Û. |ü#·Ã\T, yÓ’&ÛÉ÷sê´\T, ¬ø+|ü⁄\T, eÁC≤\T yÓTT<ä˝…’q s¡‘êï\qT ˇπø ã+>±s¡|ü⁄ πs≈£î $÷<ä bı~–‘˚ m˝≤ ñ+≥T+<√ n˝≤ ñ+~ á yê>±›Hê\ ì~Û. ªeTq¬ø+<äT≈£î nqTÁ>∑V≤ü Væ≤+|ü&TÉ ? nqï Á|üX¯ï »yêãT #Ó|üŒ&ÜìøÏ nr‘·yÓTÆq Á|üX¯ï. j˚TdüT Áø°düTÔH˚ eTqøÏ∫Ãq <˚e⁄&ÉT eTq≈£î Çe«≈£î+&Ü @+ <ë#·Tø√>∑\&ÉT? ì»+>± nedüs¡yÓTÆ‘˚ |üs˝¡ Àø£+˝À ñqï edüTeÔ ⁄\ìï{Ï˙, uÛ÷Ñ $T $÷<ä ñqï edüTeÔ ⁄\ìï{Ï˙ eTq≈£î Ç∫Ãy˚kÕÔ&ÉT. n˝≤ Çe«≈£î+&Ü eTq≈£î n&ÉT¶#Óù|Œyê&Ó’‘˚ ‘·q ≈£îe÷s¡TDÒí <ë#·T≈£îH˚yê&ÉT ø£<ë! á s√E Hêπø+ ø±yê˝À <ëìï n&É>∑&Éy˚T Ä\dü´+. n~ yÓ+≥H˚ Hê≈£î nqTÁ>∑Væ≤+|üã&ÉT‘·T+~. j·T<Ûës¡∆+>± H˚qT <ëìì yÓ<äø±*. n+‘˚>±ì <˚e⁄ì $÷<ä e‹Ô&ç rdüTø=ì sê≈£L&É<äT. eTqøÏe«&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT Çwüº|ü&Éì edüTÔe⁄qT ã\e+‘·+>± Äj·Tq #˚‹˝ÀqT+&ç rdüTø√&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #Ój·T´≈£L&É<äT. ø±s¡D+, Äj·Tq eTqπø<Ó’Hê ñ∫‘·+>± ÇkÕÔ&ÉT. ‘·q dü«+‘· ≈£îe÷s¡TDÏí ø±qTø£>± Çyê«\ì me«s¡÷ Äj·Tq $÷<ä ˇ‹Ô&ç ‘˚˝Ò<äT ø£<ë. me«s¡÷ Äj·TqqT n&É>∑˝Ò<äT. nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·q ∫‘êÔqTkÕs¡+>± ‘·q n~«rj·T ≈£îe÷s¡TDÏí ùd«#êäs¡ŒD>± eTq≈£î Ç#êÃ&ÉT. Hê ÁbÕDe÷, Hê |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&ç ˙≈£î <˚ìHÓ’Hê Çe«>∑\&Éì qeTà˝Òyê? düs¡«X¯≈£îÔ&Ó’q <˚e⁄ì $÷<ä ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê\H˚ ìã+<Ûäq @<Ó’Hê ñ+&ç ñ+fÒ ˙ ã\V”≤qyÓTÆq ÁbÕs¡∆q <ë«sê @ ∫qï |üì ≈£L&Ü »s¡>∑ø£b˛e⁄qT. nsTT‘˚ Äj·Tq Áù|eT

<ëq+‘·≥ n<˚ bı+–bıs¡˝Ò ˇø£ }≥˝≤ e∫à ˙ nedüsê\˙ï rs¡TdüTÔ+~. 42

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 4 ªªªª$TeTTà\qT nHê<Ûä\qT>± $&ÉTeqT. $÷jÓTT<ä›≈£î e‘·TÔqTµµ jÓ÷Vü‰qT 14:18

Äj·Tq eTq\qT $&ç∫ yÓfi≤fl&ÉT. nsTTq|üŒ{Ïø° eTq\qT nHê<Ûä\qT>± $&ç∫ yÓfi¯fl˝Ò<äT. Äj·Tq eTq Ä<äs¡D. Äj·Tq ‹]– eTq <ä>∑Zs¡≈£î ekÕÔ&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq Ä<äs¡D≈£î ˝À≥T ˝Ò<äT. uÛÖ‹ø£+>± Äj·Tq eTq‘√ ˝Ò&ÉT nH˚ uÛ≤eq eTq≈£îqï|üŒ{Ïø° Äj·Tq ‹]– ekÕÔ&ÉT nH˚ ìØø£åD eTq+ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛&ÜìøÏ ø±s¡D+ ne⁄‘·T+~. H˚qT ‘·«s¡>± ekÕÔqT nì #Ó|æŒq j˚TdüT ìC≤ìøÏ <ë]˝ÀH˚ ñHêï&ÉT. n‹ ‘·«s¡˝À Äj·Tq ekÕÔ&ÉT. Äj·Tq sê≈£î+&Ü mes¡÷ n&ÉT¶ ô|≥º˝Òs¡T. Äj·Tq sêø£&ÉqT ˇø£ bÕe⁄>∑+≥ ≈£L&Ü Ä\dü´+ nj˚T´≥≥T¢ me«s¡÷ #Ój·T´˝Òs¡T. H˚qT $÷ e<ä›≈£î ekÕÔqì Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£+>± #ÓbÕŒ&ÉT ø±ã{Ϻ ‘·|üŒø£ ekÕÔ&ÉT. Äj·Tq ‘·q dü«+‘· Á|ü»\ <ä>∑Zs¡≈£î edüTÔHêï&ÉT. yê]ø√düy˚T edüTÔHêï&ÉT. ô|+&ç¢≈£îe÷s¡T&ÉT ø£ì|æ+#·˝Ò<äH˚ ˝À≥T eTq≈£îqï|üŒ{Ïø° Äj·Tq ‹]– ekÕÔ&ÉT nH˚ q$Tàø£ Á|üdüTÔ‘êìøÏ eTq≈£î >=|üŒ Ä<äs¡D. Äj·Tq uÛÖ‹ø£+>± eTq‘√ ñ+fÒ m+‘· u≤>∑T+&˚~ nì <äT'œdüTHÔ êï+. nsTT‘˚ á <äT'K+ ìØø£åD ˝Òì <äT'K+ ø±<äT. eTqTwüß´\ $÷<ä ø£*–q ø=+#Ó+ ø√|ü+ ã{Ϻ Á|üuÛÑTe⁄ ø=+‘· ø±\+ ‘·q eTTU≤ìï <ë#·T≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ eTq jÓT&É\ dü+|üPs¡íyÓTÆq ø£è|üqT #·÷|ædü÷Ô Äj·Tq eTq <ä>∑Zs¡≈£î ekÕÔ&ÉT. ø=+‘·ø±\+ ‘·q Ä˝À#·qy˚Ts¡πø eTq\qT $&ç∫ô|{≤º&ÉT. uÛÑ÷$T $÷<äqT+&ç m‘·Ôã&ç Äj·Tq yÓ[flq|ü⁄&ÉT ‘êqT eT∞fl ekÕÔqqï<ëìøÏ >∑Ts¡TÔ>± Ä<äs¡Dø£s¡ÔjÓÆTq |ü]X¯ó<ë∆‘·TàDÏí eTq <ä>∑Zs¡ ñ+#ê&ÉT.

z Á|üuÛÑTyê, qTe⁄« ‘·«s¡>± sê! qTe⁄« ˝Òø£b˛‘˚ uÛÑ÷$T $÷<ä Jey˚T ˝Ò<Tä . ˙ eTTK kÂ+<äsê´ìï y˚TeTT #·÷&Ü\ì m+‘√ Ä•düTHÔ êï+. qTyÓ«|ü&ÉT ‹]– ekÕÔe⁄ ‘·+Á&û? qTe⁄« ‘·|Œü ø£ Á|ü‘´· ø£eå TÚ‘êeì e÷≈£î ‘Ó\TdüT. #·Ts¡T¬ø’q õ+ø£˝≤ ‹]– sê Á|üuÛÑTyê! e÷ Á|üuÛÑTyê, Çø£ Ä\dü´+ #˚j·T≈£î. 43

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 5 ªªH˚qT Ä s¡øeÔ£ TTqT #·÷∫ $TeTTàqT q•+|üCj Ò T· ø£ <ë{Ïb˛jÓT<äqT.µµ ìs¡ZeT 12:13

Á|üX¯düú s¡ø±Ôìï #·÷ùdÔ n~ Hê≈£î Ä<äs¡D. <˚e⁄&˚ <ëìï #·÷ùdÔ n~ Hê J$‘êìøÏ πøåeT+. ˇø£y˚fi¯ H˚qT Ä s¡ø±Ôìï #·÷&É˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°, Á|üuÛÑTe⁄ Ä s¡ø±Ôìï #·÷dæ qqTï q•+|üCÒj·T≈£î+&Ü <ë{Ïb˛‘ê&ÉT. Hê $XÊ«düsêVæ≤‘·´+ e\q H˚qT ø=+‘· Ä+<√fi¯q≈£î >∑T¬s’q|üŒ{Ïø° H˚qT πøåeT+>± ñHêïqT. ø±s¡D+, Á|üuÛÑTe⁄ <äèwæº eT+<ä–+#·˝Ò<äT. n‘·T´qï‘·yÓTÆq ÁbÕj·T•Ã‘·Ô s¡ø±Ôìï Äj·Tq

#·÷dæq|ü&ÉT Hê≈£î πøåeT+ e∫Ã+~, HêX¯q+ ‘·|æŒ+~. Ç~ m+‘· dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq dü+>∑‹!

‘·q Á|æjT· yÓTqÆ n~«rj·T ≈£îe÷s¡Tì eTs¡D≤ìï Äj·Tq #·÷düTHÔ êï&ÉT. <ëì˝Àì XÊX¯«‘·yÓTÆq, |ü]|üPs¡íyÓTÆq, ˝À‘Ó’q n+‘·sês¡∆+ Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT. dæ\Te˝À e÷qyê[ bÕbÕìøÏ •ø£å $~Û+|üã&ç Hê´j·T+ »s¡>∑&É+ #·÷dæ ‘·+Á&çjÓÆTq <˚e⁄&ÉT ‘·è|æÔ #Ó+<ë&ÉT. kÕ{Ï˝Òì Äj·Tq >∑TD≤‹X¯j·÷\T eTVæ≤eT|üs¡#·ã&ܶsTT. <˚e⁄&ÉT düèwæºì #˚dæq|ü&ÉT n+‘ê eT+∫~>± ñqï≥T¢ #·÷dæ dü+‘·è|æÔ #Ó+<ë&ÉT. n˝≤ nsTT‘˚ dæ\Te˝À $yÓ÷#·Hê ø±s¡´+ dü+|üP]Ô #˚j·Tã&çq|ü&ÉT Äj·Tq @+ #Ó|æŒ ñ+{≤&ÉT? ‘·q Á|æj·TyÓTÆq n~«rj·T ≈£îe÷s¡T&ÉT eTs¡D+ es¡≈£î $<Û˚j·T‘· #·÷|æ+∫q|ü&ÉT ‘·+Á&çjÓÆTq <˚e⁄&ÉT m+‘·>± Äq+~+∫ ñ+{≤&√ me«s¡÷ #Ó|Œü ˝ÒsT¡ . j˚TdüT Áø°dTü Ô eT#·Ã˝Òì >=Á¬s|æ\¢˝≤ ‘·qTï ‘êqT n]Œ+#·T≈£îHêï&ÉT. Ç~ ‘·+Á&çøÏ >=|üŒ eTVæ≤eT. ø±ãfÒº Ç|ü&ÉT eTq+ á πøåe÷ìï nqTuÛÑ$düTÔHêï+. <˚e⁄ì yêø£´+, <˚e⁄ì ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡∆ ã* eTq˝À dü+|üPs¡í s¡ø£åD≤qTuÛÑyêìï ø£\T>∑CÒdü÷Ô ñHêïsTT. Äj·Tq eTq\qT q•+|üCj Ò T· ø£ ‘·|Œü ìdü]>± <ë{Ïb˛‘ê&ÉT. ø±s¡D+, j˚TdüT Áø°düTÔ eTq≈£î ã<äT\T>± bÕ|ü ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡∆ã* ns¡ŒD n]Œ+#ê&ÉT.

Hê´j·TeTT ø£ìø£s¡eTT‘√ #˚‘·T\T ø£*|æ eTq≈£î ì‘·´s¡ø£åD Ç∫Ã+~.

eTq ø√düy˚T s¡ø£Ô Áb˛ø£åD »]–+~ ø±ã{Ϻ eTq≈£î Ä ì‘·´ s¡ø£åD K∫Ñ·+>± ñ+≥T+~. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 44


|òæÁãe] 6 ªªªª˙e⁄ ˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê e÷≥ $ìqjÓT&É\ á ByÓq\ìïj·T÷ ˙ $÷<ä≈£î e∫à ˙≈£î ÁbÕ|æÔ+#·TqT. ˙e⁄ |ü≥ºDeTT˝À B$+#·ã&ÉT<äTe⁄.µµ ~«r 28:2,3

|ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ $wüj·÷\T |ü≥ºD+˝À #ê˝≤ ñ+{≤sTT. |ü≥ºD≤ìøÏ s√p yÓfi‚flyê]øÏ ˝≤uÛÑqcÕº\T ñ+{≤sTT. m≈£îÿe >√\, n\»&ç, dü+<ä&ç, Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ uÛ≤s¡yÓTÆq |ü]dæú‘·T\qT #·÷kÕÔeTø£ÿ&É. |ü≥ºD+˝À XÀ<Ûäq m≈£îÿe. qcÕº\T, ∫+‘·\T ≈£L&Ü m≈£îÿy˚. Ç≥Te+{Ï |ü≥ºD≤\˝ÀìøÏ <˚e⁄ì Äosê«<ë\‘√ eTq+ |ü+|üã&ÉT‘·÷ ñHêï+. nø£ÿ&É ñqï ø£wüº|ü]dæú‘·T\˝À ByÓq ñ+≥T+~. eTq+ nø£ÿ&É eTø±+ ñqï|ü&ÉT <˚e⁄ì Äosê«<ä+ eTq‘√ ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ |üìbÕ≥˝À¢ Äq+<ä+ ø£\T>∑T‘·T+~. eTq+ m<äTs=ÿ+≥Tqï ø£wüº|ü]dæú‘·T\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>±H˚ X¯øÏÔì ≈£L&Ü Á|üuÛÑTe⁄ ÇkÕÔ&ÉT. |ü≥ºD+˝À Äosê«<ä+ eTq\qT >=|üŒyê]>± #˚j·Tø£b˛e#·Tà >±ì, eTq\qT eT+∫>± ñ+#·T‘·T+~. eTq+ <Ûäqe+‘·T\T>± #˚j·Tã&Éø£b˛e#·Tà >±ì, <˚e⁄ì Äosê«<ä+ e\q eTq+ j·T<Ûës¡∆e+‘·T\T>± ñ+{≤+. eTq+ ≈£ L *yês¡ y Ó T Æ H ê, >∑ T eTkÕÔ \ yÓ T Æ H ê, y˚ T H˚ » s¡ ¢ y Ó T Æ H ê, es¡ Ô ≈ £ î \yÓ T Æ H ê, Hê´j·÷~Û|ü‘·T\yÓTÆHê, |ü≥ºD+ Á|ü‹yê]øÏ Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq nH˚ø£ neø±XÊ\ìdüT+Ô ~. m≈£îÿe #˚|\ü Tqï#√≥ e\ y˚jT· &É+ eT+∫~. n˝≤π>

m≈£ î ÿe eT+~ Á|ü » \Tqï #√≥ Á|ü u Û Ñ T e⁄ ø√dü + |ü ì #˚ j · T &É + ñ|üj÷Ó >∑øs£ +¡ >± ñ+≥T+~. Á|üXÊ+‘·øs£ y¡ TÓ qÆ Á>±eT ÁbÕ+‘ê\˝À ñ+&É&+É

eTq≈£î Vü‰sTT>± ñ+≥T+~ >±ì, s¡B›>± ñ+&˚ |ü≥ºD ÁbÕ+‘·+˝À |üì #˚jT· eTì Á|üuTÑÛ e⁄ |æ*ùdÔ ‘·|Œü ø£ eTq+ Ä |æ\T|ü⁄qT n+^ø£]+#ê*. ø±s¡D+, eTq X¯øÏÔj·TT≈£îÔ\≈£î dü]b˛j˚T≥+‘· ùde nø£ÿ&É ñ+~. ô|’q ñqï yê>±›Hêìï ã{Ϻ eTq+ eT+∫ $wüj÷· \qT Ä•<ë›+. Á|üuTÑÛ e⁄ eTq‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï|ü&˚ ‘Ós¡eã&çq Vü≤è<äj·T+‘√ Äj·Tq dü«s¡+ $+<ë+. |üì#˚j·T&ÜìøÏ ÇwüºyÓTÆq eTqdüT‡‘√ Äj·Tq ø±s¡´Áø£e÷\qT neT\T #˚<ë›+. eTq $<Û˚j·T‘·qT ãfÒº B$+#·ã&É‘ê+. Äj·Tq Ä»„\qT bÕ{ÏùdÔ eTq≈£î >=|üŒ ãVüQe÷q+ ñ+≥T+~. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 45


|òæÁãe] 7 ªªªªdüs¡«X¯≈£îÔìyÓ’|ü⁄ ˙e⁄ ‹]–q jÓT&É\ ˙e⁄ n_Ûeè~∆ bı+<Ó<äe⁄.µµ jÓ÷ãT 22:23

m©|òüE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ >=|üŒ dü‘ê´ìï #ÓbÕŒ&ÉT. <Ó’yêy˚X¯+ e\q ø£*–q nH˚ø£ ˝ÒKHê\ kÕsê+X¯$T~. z ùdïVæ≤‘·T&Ü, bÕ|ü+ ìqTï ÁøÏ+<ä≈î£ ˝≤π>dæ+<ë? qTe⁄« q•+∫b˛j·÷yê? <˚e⁄ì Vü≤dü+Ô ˙≈£î e´‹πsø£+>± ñ+<ë? ˙øÏe«ã&çq Ä<Ûë´‹àø£yÓTÆq Ädæú˝À ù|<äyê&çyÓ’b˛j·÷yê? Ä‘·à˝À ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷yê? á HêX¯qø£s¡yÓTÆq ìsêXÊdæú‹øÏ #˚s¡&ÜìøÏ qTy˚« ø±s¡De÷? n˝≤ nsTT‘˚ qTe⁄« eTT+<äT>± Á|üuÛÑTe⁄ yÓ’|ü⁄ ‹s¡>±*. ˝À‘Ó’q |üXÊÑêÔ|ü+‘√, j·T<Ûës¡∆yÓTÆq $XÊ«dü+‘√ qTe⁄« |ü&çq #√≥qT+&ç ˝Ò∫ ‹]– <ë]˝ÀìøÏsê. Ç~ ˙ u≤<Û´ä ‘·. m+<äTø£+fÒ <˚e⁄&ÉT ˙ø£|Œü –+∫q |üì˝ÀqT+&ç, qTe⁄« #˚kÕÔqqï ùde˝ÀqT+&ç ˙≈£î ˙e⁄>± ‘·|æŒb˛j·÷e⁄. ø±ã{Ϻ Ç|ü&ÉT ãT~∆ ‘Ó#·TÃø√. ˙eT≥Tº≈£î qTe⁄« ì\ã&É˝Òe⁄. <˚e⁄ìøÏ e´‹πsø£+>± ñ+&ç n_Ûeè~∆ #Ó+<ä˝Òe⁄. ìqTï •øÏå+#·&ÜìøÏ Äj·Tq X¯øÏÔeT+‘·T&ÉT ø±ã{Ϻ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î qTe⁄« nqTuÛÑ$+∫q<ëìø£+fÒ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ˙≈£î sêuÀj˚T <˚e⁄ì •ø£å #ê˝≤ ø£]qƒ +>± ñ+≥T+~. Ç<ä+‘ê ‘Ó\TdüTø=ì yÓ+≥H˚ Á|üuTÑÛ e⁄ <ë]˝ÀìøÏsê.

m+‘· >=|üŒ yê>±›q+ ìqTï ÄVü‰«ìdüT+Ô <√ #·÷&ÉT. ‹]– qTe⁄« ø£≥㺠&É‘êe⁄. y˚s¬ es¡÷ ø±<äT>±ì düs«¡ X¯øeÔÏ T+‘·T&Óq’ <˚e⁄&˚ |ü&bç ˛sTTq ˙ düú+uÛ≤\qT ì\Teu…{Ϻ ≈£L*b˛‘·Tqï ˙ >√&É\qT ‹]– ø£&É‘ê&ÉT. qTe⁄« ‹]– <ë]˝ÀìøÏ eùdÔH˚ Äj·Tq á |üì #˚kÕÔ&ÉT. Ä\dü´+ #˚j·T≈£î. qT$«+ø± ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚ùdÔ q*–q ˙ eTqdüT‡ ˙≈£î n|ü»j·T+ ø£\T>∑CÒj·Te#·TÃ. j·T<Ûës¡∆+>± ˙ ‘·|ü\˙ï ˇ|ü≈£î+fÒ ˙≈£î HÓeTà~ ø£\T>∑T‘·T+~. $<Û˚j·T‘·‘√ ≈£L&çq ˙ $XÊ«dü+ ìqTï Ä<ä]düTÔ+~. á |üì #˚ùdÔ ˙≈£î n+‘ê eT+#˚ »s¡T>∑T‘·T+~. 46

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 8 ªªªª˙‹j·TqT Hê <äøÏåD Vü≤düÔeTT‘√ ìqTï Ä<äTø=+<äTqT.µµ jÓTwüj·÷ 41:10

|ü&çb˛‘êH˚yÓ÷ nqï uÛÑj·T+ n+<ä]ø° ñ+≥T+~. n~ Äs√>∑´ <ëj·Tø£y˚T. nqedüs¡yÓTÆq kÕVü≤kÕ\≈£î |üPqTø√e&É+ C≤„HêìøÏ dü÷#·qø±<äT. ø=ìï $wüeT |ü]dæú‘·T\T eTq≈£î ekÕÔsTT. Ä |ü]dæú‘·T\˝À eTq≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq düVü‰j·Ty˚T >±ì ˝Òø£b˛‘˚ eTq+ ÁøÏ+<ä≈£î yÓ[flb˛e&É+ U≤j·T+. nsTT‘˚ eTq+ Ç|ü&ÉT uÛÑj·T|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. ø±s¡D+, eTq≈£î >=|üŒ düVü‰j·T+ ñ+~. eTq+ ÄqTø√e&ÜìøÏ n<äT“¤‘·yÓTÆq <˚e⁄ì Vü≤düÔ+ ñ+~. >∑eTì+#·T,

uÛÑ÷e÷´ø±XÊ\qT yê{Ï kÕúHê˝À¢ ñ+#˚ X¯øÏÔ>∑\, HÓ’|ü⁄D´+>∑\ Äj·Tq Vü≤düÔ+ eTq≈£î düVü‰j·Tø£s¡+>± ñ+~. ª˙‹j·TqT Hê <äøÏåD Vü≤düÔeTT‘√

ìqTï Ä<äTø=+<äTqTµ nqï yê>±›q+ Ä $wüj·÷ìï dæús¡|üs¡TdüTÔ+~. ‘·q |ü]X¯ó<ä‘∆ q· T Á|ü‘´· ø£|å sü T¡ dü÷Ô Ä»„\qT C≤Ø #˚ùd <äøDåÏ Vü≤kÕÔHï˚ #ê|æ ‘·qj·T+<äT q$Tàø£ ñ+∫qyê]ì Äj·Tq Ä<äT≈£î+{≤&ÉT. eTq˝À ñqï uÛÑj·T+ eTq≈£î Á|üe÷<äø±s¡ø+£ . eTq˝Àì |ü]X¯ó<ä∆ Äq+<ä+ eTq≈£î uÛÁÑ <ä‘.· <˚e⁄&ÉT me]HÓ‘’ ˚ ‘·q <äøÏåD Vü≤düÔ+‘√ Ä<äT≈£î+{≤&√ n˝≤+{Ïyê] $÷<ä kÕ‘êqT #ÓsTT´ yÓj·T´˝Ò&ÉT. eTq bÕ<ë\T ã\V”≤q+>± ñ+&Ée#·TÃ. nsTT‘˚ <˚e⁄ì <äøÏåD Vü≤düÔ+ düs¡« X¯øÏÔ >∑\~. eTq eTT+<äTqï e÷s¡Z+ m>∑T&ÉT ~>∑T&ÉT>± ñ+<˚yÓ÷ >±ì, eTq\qT Ä<äTø=H˚ <˚e⁄ì <äøÏåD Vü≤düÔ+ nìï $<Ûë\T>± ã\yÓTÆq~. ø±ã{Ϻ eTq+ eTT+<äT≈£î yÓ[flb˛>∑\+. eTq+ Äj·Tq $÷<ä ÄqT≈£îqï+‘·ø±\+ m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ |ü&çb˛eTT. düeTdüÔ düèwæº Äj·Tq $÷<ä ÄqT≈£îqï≥Tº>± eTq+ ≈£L&Ü m|ü&É÷ Äj·Tq $÷<äH˚ ÄqT≈£î+<ë+. <˚e⁄&ÉT ‘·q ã˝≤ìï eTq≈£î <ä÷s¡+ #˚j·T&ÉT. m+<äTø£+fÒ Äj·Tq <äøÏåD Vü≤düÔ+ ˙‹>∑\~. yê>±›q+ #˚dæqyê&ÉT qeTà<ä–qyê&ÉT. Äj·Tq <ëìì ‘·|üŒìdü]>± HÓs¡y˚s¡TkÕÔ&ÉT. ‘·q ≈£îe÷s¡Tì jÓT&É\ Äj·Tq qeTàø£+>± ñHêï&ÉT ø±ã{Ϻ eTq jÓT&É\ ≈£L&Ü qeTàø£+>± ñ+{≤&ÉT. n˝≤ nsTT‘˚ eTq+ m+‘· dü+‘√wü+>± ñ+&Ü*? eT] eTq+ dü+‘√wü+>± ñ+<ëe÷? #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 47


|òæÁãe] 9 ªªªªÄ eT÷&Ée uÛ≤>∑eTTqT H˚qT n–ï˝ÀqT+&ç yÓ+&çì rdæ X¯ó<ä∆|üs¡∫q≥T¢ X¯ó<ä∆|üs¡‘·TqT. ã+>±s¡eTTqT XÀ~Û+∫q≥T¢ yê]ì XÀ~Û+‘·TqT. yês¡T Hê HêeTeTTqT ã{Ϻ yÓTTÁs¡ô|≥º>± H˚qT yê] yÓTTÁs¡qT Ä\øÏ+‘·TqT. Ms¡T Hê »qT\ì H˚qT #Ó|ü<äTqT. jÓT¨yê e÷ <˚e⁄&Éì yês¡T #Ó|ü<äTs¡T.µµ C…ø£sê´ 13:9 ø£è|ü nH˚~ eTq\qT $\TyÓ’q ã+>±s¡+>± e÷s¡TdüTÔ+~. ‘·s¡Tyê‘· ÁX¯eT\H˚ n–ïø=*$T Ä ã+>±sêìï X¯ó~∆ #˚dæ eT]+‘· $\TyÓ’q~>± e÷s¡TdüTÔ+~. á $<Ûä+>±H˚ eTq $XÊ«dü J$‘·+ ≈£L&Ü ÁbÕs¡+uÛÑeTyê«*. ÁX¯eT\T Hêø£ø£ÿs¡˝Ò<äT, n+‘ê Vü‰sTT>±H˚ ñ+&Ü* nqT≈£î+fÒ eTq+ bı\+˝Àì sêfi¯fl˝≤ ìÅwüŒjÓ÷»≈£î\yÓTÆb˛‘ê+. Ç~

m˝≤ ñ+≥T+<ä+fÒ, @XÊe⁄ ÁX‚wy˜ü TÓ qÆ ìã+<ÛHä ê uÛ≤>±ìï $&ç∫ô|{Ï,º |üìøÏsêì ‹+&çø√dü+ ÄX¯|&ü qç ≥T¢ ñ+≥T+~. Á|üuTÑÛ yê, ˙ düìï~Û qT+&ç Á‘√dæyj ˚ T· ã&É&+É ø£+fÒ n–ï ø=*$T ˝ÀìøÏ yÓfi¯fl&Üìπø y˚TeTT dü+‘√wü+>± Çwüº|ü&ÉT‘·THêï+. n–ï eTq\qT πøe\+ X¯ó~∆ #˚düTÔ+~. n+‘˚>±ì HêX¯q+ #Ój·T´<äT. n–ï>∑T+&Ü yÓfi≤Ô+ >±ì n–ï˝ÀH˚ ñ+&çb˛+. Á|üuTÑÛ e⁄ ‘·q Á|ü»\qT Á|üXd¯ yúü TÓ qÆ yÓ+&ç˝≤ #˚düTÔHêï&ÉT. ø±ãfÒº eTq˝Àì eTwüߺqT ‘=\–+#·&ÜìøÏ #·s¡´ rdüT≈£î+≥THêï&ÉT. eTq+ C≤„qT\yÓTÆ‘˚ á #·s¡´qT kÕ«>∑‹+#ê*. á X¯ó~∆ ø±s¡´Áø£e÷ìï ‹s¡düÿ]+#·≈£L&É<äT. á ÁX¯eT ø=*$T˝ÀqT+&ç ãj·T≥|ü&Ü* nì ÁbÕ]∆+#·&É+ ø£+fÒ m≈£îÿe>± X¯Á‘·Te⁄ eTq qT+&ç <ä÷s¡|üs¡#·ã&Ü* nì ÁbÕ]∆+#ê*. Á|üuTÑÛ yê, ì»+>±H˚ ˙ #˚‘· |üØøÏ+å #·ã&ÉT‘·THêï+. á rÁeyÓTqÆ y˚&˝ç À y˚TeTT ø£]–b˛e&ÜìøÏ dæ<+∆ä >± ñHêï+. Ç~ ˙ Ä˝À#·H.˚ ˙ Ä˝À#·q m|üŒ{Ïø° eT+∫<˚. á |üØø£å˝À ì\ã&˚≥≥T¢ #ÓsTT´. e÷˝À qTe⁄« ‘·\ô|{Ϻq X¯ó~∆ ø±s¡´Áø£e÷ìï |üP]Ô #˚sTT. y˚TeTT mqï{Ïø° ˙ kı‘˚Ô. 48

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 10 ªªªª˙e⁄ ø£qïyê{Ïì >∑÷]Ãj·TT, $qïyê{Ïì >∑÷]Ãj·TT düø£\ eTqTwüß´\jÓT&É\ Äj·Tq≈£î kÕøÏåyÓ’j·TT+<äTe⁄.µµ nbı. ø± 22:15 |üs¡˝Àø£+˝À ñqï Á|üuÛÑTe⁄qT #·÷&É&ÜìøÏ, Äj·Tq dü«s¡+ $q&ÜìøÏ bÂ\T m+‘· <Ûäq´‘· bı+<ë&ÉT! á |üs¡˝Àø£|ü⁄ ÄVü‰«q+, @sêŒ≥T bÂ\T≈£î >=|üŒ uÛ≤>∑´y˚T. nsTT‘˚ á <Ûqä ´‘·, uÛ≤>∑´+ Äj·Tq‘√H˚ Ä–b˛˝Ò<Tä . Ç‘·sT¡ \ô|q’ ≈£L&Ü Bì Á|üuÛ≤e+ ø=qkÕ–+~. ì»y˚T, bÂ\T <ë«sê düø£\ eTqTwüß´\≈£L á <Ûäq´‘·, uÛ≤>∑´+ n+~+#·ã&ܶsTT. ø±ã{Ϻ ◊s√bÕ <˚XÊ\˙ï düTyês¡Ô yê´|æÔ $wüj·T+˝À bÂ\T≈£î ãTTD|ü&ç ñHêïsTT. eTq+ ≈£L&Ü Á|üuÛÑTe⁄ ø√dü+ kÕ≈£åî\T>± ñ+&˚+<äTπø Äj·Tq eTq≈£î Á|ü‘·´ø£å|üs¡#·T≈£îHêï&ÉT. á neT÷\´yÓTÆq Á|ü‘·´ø£å‘·qT eTq˝ÀH˚ <ë#·T≈£î+fÒ n~ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡+. eTT+<äT>± eTq+ Á|üuÛÑTe⁄qT #·÷dæ Äj·Tq dü«s¡+ $Hê*. Ä nqTuÛÑe+ eTq≈£î ˝Òø£b˛‘˚ Ç‘·s¡T\‘√ |ü+#·Tø√e&ÜìøÏ eTq <ä>∑Zs¡ @eTT+≥T+~. eTq+ Á|üuÛÑTe⁄qT #·÷dæ Äj·Tq dü«s¡+ $+fÒ Äj·Tq >∑÷]Ãq kÕøå±´ìï eTq˝À ø£*– ñ+{≤+. Ç~ e´øÏÔ>∑‘· kÕø£å´+. ªÄj·Tq≈£î kÕøÏåyÓ’j·TT+<äTe⁄µ nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. Ç~ Áø°düTÔ ì$T‘·Ôy˚T. ˙ kÕø£å´+ ì\ø£&É>±qT, ns¡∆e+‘·+>±qT ñ+&Ü*. nìï{Ïø£+fÒ kÕø£å´J$‘êìøÏ yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Çyê«*. düø£\ eTqTwüß´\≈£î kÕ≈£åî\T>± ñ+&É&ÉeT+fÒ

düT\Te⁄>± eTq e÷≥\qT n+^ø£]+#˚ @<√ ø=~›eT+~øÏ kÕø£å´+ #Ó|üŒ&É+ ø±<äT. j·TÚeqdüTÔ\≈£î, eè<äT∆\≈£î, <Ûäqe+‘·T\≈£î, ù|<äyê]øÏ, eT+∫yê]øÏ, #Ó&ɶyê]øÏ ≈£L&Ü eTq+ kÕ≈£åî\T>± ñ+&Ü*. eT÷>∑ <äj·T´+ |ü{Ϻqyê]˝≤ eTq+ H√s¡T eT÷düTø=ì ñ+&çb˛≈£L&É<äT. eTq+

<Ûë´qyêø£´+˝À Ä»„ ñ+~. n˝≤π> yê>±›q+ ≈£L&Ü ñ+~. ª˙e⁄ Äj·Tq≈£î kÕøÏåyÓ’j·TT+<äTe⁄µ nqï e÷≥qT $düà]+#·≈£L&É<äT. ª$÷s¡T Hê≈£î kÕ≈£åî\Tµ nì Á|üuÛÑTe⁄ #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT. Á|üuÛÑTyê, á e÷≥ Hê˝À HÓs¡y˚s¡TÃ. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 49


|òæÁãe] 11 ªªªª˙ dü+‘·‹ yê] $÷<ä Hê Ä‘·àqT ≈£îeTà]+#Ó<äqT. ˙≈£î |ü⁄{Ϻqyê]ì H˚Hêos¡«~+#Ó<äqT.µµ jÓTwüj·÷ 44:3 eTq |æ\¢\T <˚e⁄ì Ä‘·à q&ç|æ+|ü⁄˝À ˝Òs¡H˚ $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ q|ü⁄&ÉT yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑÷]à ø£\es¡+ #Ó+<äT‘ê+. n|ü&ÉT eTq+ s√<äq‘√ ÁbÕs¡∆q\T #Ój·÷´*. ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT e+ø£s¡ <ë]˝À yÓ[flb˛‘·THêï&Éì ‘Ó*ùdÔ ` ªnjÓ÷´ Á|üuTÑÛ yê, ÇcÕàj˚T\T ˙ düìï~Û˝À ñ+&˚≥≥T¢ #ÓsTT´µ nì nÁu≤Vü‰eTT ÁbÕ]∆+∫q≥T¢ ÁbÕ]∆+#ê*.eTq ≈£îe÷¬s\Ô T Vü≤Hêï\ e˝… ñ+&˚≥≥T¢ ÁbÕ]∆+#ê*. ª˙ dü+‘·‹yê] $÷<ä Hê Ä‘·àqT ≈£îeTà]+#Ó<äqT. ˙≈£î |ü⁄{Ϻqyê]ì H˚Hêos¡«~+#Ó<äqTµ nqï <˚e⁄ì yêø£´+ eTq\qT m+‘√ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT ªHê ùde≈£î&ÉyÓ’q j·÷ø√ã÷, uÛÑj·T|ü&É≈£îeTTµ nqï e÷≥\T ì»+>±H˚ eTq uÛÑj·÷ìï b˛>=&É‘êsTT. Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q Ä‘·àqT ‘·|üŒìdü]>± nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. düeTè~∆>± nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. Äj·Tq ‘·q Ä‘·àqT eTq $÷<ä Á≈£îeTà]kÕÔ&ÉT. n~ ì»yÓTÆq, ì‘·´yÓTÆq Äosê«<ä+>± ñ+&˚≥≥T¢>± eTq≈£î ‘·q Ä‘·àqT Á|üuÛ≤e|üP]‘·+>± nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. á $<Ûä+>± eTq dü+‘êq+ $÷<ä <˚e⁄ì Ä‘·à Á≈£îeTà]+|ü ã&çq|ü&ÉT eTq |æ\¢\T Ç˝≤ #Ó|ü⁄‘ês¡T` ªH˚qT Á|üuÛÑTe⁄ yê&ÉqT, H˚qT j˚Tdüj·T´ _&ɶqTµ. eTs√ ≈£îe÷s¡T&ÉT ªj·÷ø√ãT Äosê«<ä+ Hê<˚µ n+{≤&ÉT. eTq dü+‘êq+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£Ø‹˝À eTq+ ÁbÕ]∆+#ê* ø£<ë. Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q yê>±›Hê\qT eTq |æ\¢\ jÓT&É\ HÓs¡y˚sêÃ\ì eTq+ Äj·TqqT n&É>±* ø£<ë. eTqyÓTÆ‘˚ eTq |æ\¢\≈£î Áø=‘·Ô Vü≤è<äj·÷\qT Çe«˝Ò+. ø±ì

|ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT Çe«>∑\&ÉT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\yÓTÆq eTq ÁbÕs¡∆q\T |òüTqyÓTÆq |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&çøÏ #ê˝≤ Çwüº+. eTq |æ\¢˝À¢ me¬s’Hê Á|üdüTÔ‘·+

<˚e⁄ìøÏ <ä÷s¡+>± ñHêïsê? s¡ø£åD z&É˝ÀìøÏ, Á|üuÛÑTe⁄ Vü≤kÕÔ˝À¢ìøÏ yês¡+‘ê eTq‘√ bÕ≥T #˚πs+‘· es¡≈£î eTq+ $ÁX¯$T+#·≈£L&É<äT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 50


|òæÁãe] 12 ªªªª˝À‘·T nÁu≤eTTqT $&ç∫b˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· jÓT¨yê, Ç~>√ ˙ ø£qTï˝…‹Ô ˙e⁄ ñqï #√≥qT+&ç ñ‘·Ôs¡|ü⁄ ‘·≥Tº, <äøÏåD|ü⁄ ‘·≥Tº, ‘·÷s¡TŒ ‘·≥Tº, |ü&ÉeTs¡ ‘·≥TºqT #·÷&ÉTeTT— m+<äTø£q>± ˙e⁄ #·÷#·T#·Tqï á <˚Xe¯ T+‘·{ìÏ ˙≈£îqT ˙ dü+‘êqeTTq≈£îqT Ç#ÓÃ<äqT.µµ Ä~ 13:14,15

ˇø£ C≤„|üø±s¡∆ dü+|òüT≥q ø√dü+ <˚e⁄&ç∫Ãq ByÓq Ç~. nÁu≤eTT ˇø£ ≈£î≥T+ã düeTdü´qT |ü]cÕÿs¡+ #˚kÕ&ÉT. ªeTq+ ã+<ÛäTe⁄\+. ˙≈£î Hê≈£î eT<Ûä´ ø£\Vü≤+ ñ+&É≈£L&É<äTµ nì ˝À‘·T‘√ #ÓbÕŒ&ÉT. düe÷<Ûëq|üs¡T\T bı+<˚ ByÓ q nÁu≤eTT bı+<ë&É T . (n|ü Œ {Ï ø Ï + ø± nÁu≤Vü ‰ eTT>± ù|s¡ T e÷s¡Ãã&É˝Ò<äT.`m&ç≥sY) Á|üuÛÑTe⁄ düe÷<Ûëqø£s¡Ô. düe÷<ÛëHêìï yÓ<äøÏ yÓ+{≤&˚yê]øÏ Äj·Tq ø£è|üqT nqTÁ>∑V≤æ +#˚yê&ÉT. eTq+ Á|üuTÑÛ e⁄‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñ+&Ü\+fÒ düe÷<Ûëq e÷sêZ\≈£î düMT|ü+>± ñ+&Ü*. ã+<ÛäTe⁄\|ü≥¢ nÁu≤eTT ñ<ës¡+>± q&ÉT#·T≈£îHêï&ÉT. ˇø£ Á|ü<˚XÊìï m+#·Tø√e\dæe∫Ãq|ü⁄&ÉT yÓTT<ä{Ï ‘·s¡TD≤ìï ã+<ÛäTe⁄πø Ç#êÃ&ÉT. XÊ+‹ düe÷<ÛëHê\ ì$T‘·Ô+ eTq\qT eTq+ ‘·–Z+#·T≈£î+fÒ, ˝Òø£ @<Ó’Hê b˛>=≥Tºø√&ÜìøÏ Çwüº|ü&ç‘˚ Á|üuÛÑTe⁄ n+‘·ø£+fÒ mH√ï ¬s≥T¢ ByÓq\qT eTq≈£î nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. eTq |æ‘·s¡T&Ó’q nÁu≤eTT m+‘·y˚Ts¡≈£î #·÷kÕ&√ n+‘· Á|ü<X˚ Êìï dü«‘·+Á‹+#·Tø√>∑*>±&ÉT. $XÊ«dü+‘√ eTq+ ≈£L&Ü n˝≤ #˚jT· >∑\+. <˚e⁄&ÉT #·÷|æ+∫q<ëìï bı+<ä&ÜìøÏ nÁu≤eTT ø£ìô|≥ºe\dæe∫Ã+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑTe⁄ Ä kÕ«kÕú´ìï nÁu≤eTTπø ø±<äT >±ì, n‘·ì dü+‘êHêìøÏ ≈£L&Ü yê>±›q+ #˚kÕ&ÉT. ìã+<ÛäHê es¡eTTqT ã{Ϻ ˝…ø£ÿ˝Òqìï ByÓq\T Ç|ü&ÉT eTq dü«+‘·+ nj·÷´sTT. düeTdüÔ+ eTqy˚. eTq+ Á|üuÛÑTe⁄qT $XÊ«dü+

<ë«sê dü+‘√wü|üs¡#·>∑*–q|ü&ÉT eTq+ bı+<äuÀj˚T düeTdüÔ Äosê«<ë\qT $XÊ«dü H˚Á‘ê\‘√ #·÷#˚≥≥T¢, ‘·<ë«sê yê{Ïì dü«‘·+Á‹+#·T≈£îH˚≥≥T¢ #˚j·T>∑\&ÉT. n$ Á|üdüTÔ‘·+ ñqïyÓ’Hê, ˝Òø£ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À sêuÀj˚TyÓ’Hê ne˙ï eTqy˚. eTq+ Áø°düTÔyês¡+. Áø°düTÔ <˚e⁄ì yê&ÉT. 51

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 13 ªªªª˙e⁄ bı\eTT˝À B$+|üã&ÉT<äTe⁄.µµ ~«r 28:3 ne⁄qT, dü+<Ûë´ düeTj·T+˝À <Ûë´ì+#·&ÜìøÏ ÇkÕ‡≈£î bı\eTT˝ÀìøÏ yÓ[flq|ü⁄&ÉT B$+#·ã&ܶ&ÉT. eTq+ n˝≤ ˇ+≥]>± ñqï düeTj·÷˝À¢ mìïkÕs¡T¢ Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT ø£\TdüT≈£îHêï&ÉT? eTq

Äq+<ëìøÏ bı˝≤˝À¢ì ø£+#Ó\T, #Ó≥T¢ kÕ≈£åî\T>± ñ+{≤sTT. n˝≤+{Ï Äosê«<ä+ ì$T‘·Ô+ eT∞fl eTq+ m<äTs¡T#·÷<ë›+. Ä $<Ûä+>±H˚ uÀj·TE ≈£L&Ü ‘·q |ü+≥qT ø√ùd≥|ü⁄&ÉT bı\+˝À B$+#·ã&ܶ&ÉT. |üìyês¡+‘ê e∫à uÀj·TEqT B$+#ês¡T. bı˝≤ìï <äTH˚ï Á|ü‹yê]ì <˚e⁄&ÉT Ç˝≤ e]∆\¢CÒj·÷*. Á|ü‹ e´ekÕj·T≈£î&ÉT j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ dü«sêìï $ì, <ëìøÏ ˝Àã&ç <˚e⁄ì yê>±›q+ ø√dü+ Áã‹e÷\Tø√yê*. eTq |æ‘·s¡T&Ó’q Ä<ëeTT bı\+˝À |üì#˚j·T&ÜìøÏ yÓ[flq≥T¢>± eTq+ ≈£L&Ü yÓfi≤Ô+. yÓTT<ä{Ï Ä<ëeTT eT÷\+>± H˚\ X¯|+æ |üã&çHê, s¬ +&Ée Ä<ëyÓTqÆ j˚TdüT Áø°düTÔ <ë«sê eTq+ B$+#·ã&ܶ+. Ç~ eTq≈£î >=|üŒ Ä<äs¡D. eTq+ yê´j·÷eT+ #˚j·T&ÜìøÏ bı\+˝ÀìøÏ yÓfi≤Ô+. <˚e⁄&ÉT eTq yê´j·÷e÷ìï ByÓqø£s¡+>± #˚dæ eTq≈£î Äs√>±´ìï ÇkÕÔ&ÉT. Ä Äs√>±´ìï Á|üuÛÑTe⁄ eTVæ≤e÷s¡∆+ ñ|üjÓ÷–kÕÔ+. Á|üø£è‹ kÂ+<äsê´ìï ‹\øÏ+#·&ÜìøÏ, <ëìï n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T&ÜìøÏ eTq+ bı\+˝ÀìøÏ yÓfi≤Ô+. eTq≈£î ø£ì|æ+#˚<ä+‘ê <˚e⁄ì ñqï‘·yÓTÆq Á|üjÓ÷»q+ ì$T‘·Ô+ |üs¡˝Àø£|ü⁄ ByÓq\‘√ |ü$Á‘·|üs¡#·ã&ç+~. ∫e]øÏ eTqyê¬se¬sH’ ê #·ìb˛sTTq|ü⁄&ÉT yê]ì bÕ‹ô|≥º&ÜìøÏ eTq+ bı\+˝ÀìøÏ yÓfi≤Ô+. eTq e+‘·T e∫Ãq|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT eTqø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq Ä Äs¡&ÉT>∑T\ düú\+˝À bÕ‹ô|≥ºã&É&ÜìøÏ Ç‘·s¡T\T eTq\qT Ä bı\+ ˝ÀìøÏ rdüTø=ì yÓfi≤Ôs¡T. nsTT‘˚ #·ìb˛j˚Tyê] ì$T‘·Ô+ düe÷~Û <ä>∑Zs¡ ì*∫ @&˚Ãyês¡yÓTÆHê, #·ìb˛sTT Ä düe÷~Û˝À bÕ‹ô|≥ºã&˚yês¡yÓTÆHê eTq+ B$+#·ã&çqyês¡y˚T. 52

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 14 ªªªªjÓT¨yêj·T+<äT q$Tàø£ ñ+#·Tyêìì ø£è|ü Äe]+#·T#·Tqï~.µµ ø°s¡Ôq 32:10 q$Tàø£ ñ+∫qyê]øÏ m+‘· eT+∫ ãVüQe÷q+! z Á|üuÛÑTyê, n~ Hê≈£î ≈£L&Ü düeTè~∆>± nqTÁ>∑Væ≤+#·T. <˚e⁄ì˝À q$Tàø£ ñ+#˚yê&ÉT H˚qT n+<ä]ø£+fÒ bÕ|æì nì Á>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. n+<äTπø n‘·ì ì$T‘·Ô+ ø£è|ü dæ<ä∆|üs¡#·ã&ç ñ+≥T+~. Hê≈£î @ jÓ÷>∑´‘ê ˝Ò<äT nì n‘·&ÉT Á>∑Væ≤kÕÔ&ÉT ø±ã{Ϻ ø£è|ü düeTè~∆>± e∫à n‘·ì <ä>∑Zs¡ ìedædüTÔ+~. z Á|üuÛÑTyê, H˚qT ˙j·T+<äT q$Tàø£ ñ+#êqT ø±ã{Ϻ ˙ ø£è|üqT Hê≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#·T.

Hê ÁbÕDe÷, ˙¬ø+‘· uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T #˚j·Tã&ç+<√ >∑eTì+#·T. ˇø£ j·TTesêE #·T≥÷º ôd’ì≈£î\T ñ+&ç n‘·ìì uÛÑÁ<ä|üs¡#˚≥≥T¢>± ø£è|ü ìqTï uÛÑÁ<ä|üs¡TdüTÔ+~. ˙eTT+<äT, yÓqTø£, ˙ #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ >∑TÁsê˝…øÏÿ ñqï kÕj·TT<Ûä ôd’ì≈£î˝≤¢ ø£è|ü ìqTï Äe]+∫ ñ+~. eTq+ Áø°düTÔ˝À J$düTÔHêï+ ø±ã{Ϻ ø£èbÕ πø+Á<ä+˝À J$düTÔHêïeTqïe÷≥. Hê ÁbÕDe÷, ˙yÓ+‘· #·ø£ÿì >±*ì |”\TÃ≈£î+≥THêïe⁄! >±* Äe]+∫q≥T¢ <˚e⁄ì ø£è|ü ìqTï Äe]+∫ ñ+~. <äTwüߺ\≈£î mH√ï <äT'U≤\T+{≤sTT. ˙¬ø’‘˚ mH√ï ø£è|ü\T Äe]+∫ ñHêïsTT. Ä ø£è|ü\ eTT+<äT ˙ ÁX¯eT\T @yÓ’Hê düπs n$ mqï<ä–q$ ø±e⁄. <ëM<äT Ç˝≤ n+≥THêï&ÉT. ª˙‹eT+‘·T˝≤sê, jÓT¨yêqT ã{Ϻ dü+‘√wæ+#·T&ç. ñ\¢dæ+#·T&ç. j·T<Ûës¡∆ Vü≤è<äj·TT˝≤sê, $÷s¡+<äs¡÷ Äq+<ä>±qeTT #˚j·TT&ç.µ <˚e⁄ì yêø±´ìøÏ $<Ûj ˚ T· T&ÉH‘’Ó ˚ Hê Vü≤è<äjT· + <˚e⁄ì˝À $»j·÷q+<ä+ bı+<äT‘·T+~. n|ü&ÉT Hê dü+‘√cÕìï ãVæ≤s¡+>∑+>± e´ø£Ô|üs¡TkÕÔqT. <˚yê, qqTï ˙ ø£è|ü‘√ Äe]+∫qfÒ¢ H˚qT ≈£L&Ü ø£è‘·»„‘ê düTÔ‘·T\T bÕ&ÉT‘·÷ ˙ ã*|”sƒ¡+ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘êqT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 53


|òæÁãe] 15 ªªjÓT¨yê eTeTTàqT eTs¡∫b˛˝Ò<Tä . nj·Tq eTeTTà Hêos¡«~+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 115:12

yÓTT<ä{Ï e÷≥qT Hê Vü≤è<äj·T+˝À eTTÁ~+#êqT. ˙ Vü≤è<äj·T+˝À ≈£L&Ü eTTÁ~+#·>∑\yê? ì»y˚T, jÓT¨yê eTq >∑÷]Ã Ä˝À∫düTÔHêï&ÉT.

eTq nedüsê\T rs¡Tdü÷Ô ñHêï&ÉT. eTq\qT Ä<ä]dü÷Ô ñHêï&ÉT. eTq\qT $&ç|æ+∫, q&ç|ædü÷Ô eTs¡∫b˛≈£î+&Ü eTq ∫qï ∫qï nedüsê\T ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·T≈£î+≥÷ edüTÔHêï&ÉT. eTs¡∫b˛˝Ò<äT nqï

e÷≥≈£î eTs√ ns¡∆+ @$T≥+fÒ Äj·Tq eTqdüT‡ ì+&Ü eTqy˚T ñHêï+. n+fÒ ˇø£ÿ ø£Då + ≈£L&Ü Äj·Tq ‘·\+|ü⁄˝À¢ eTq+ ˝Òøb£ ˛e&É+ nH˚~ »s¡><∑ Tä . ø=ìï Á|ü‘´˚ ø£ düeTj·÷˝À¢ ◊‘˚ <˚e⁄&ÉT eTq\qT m+‘·>± |ü{+ºÏ #·T≈£î+≥THêï&√ nqï~ eTØ düŒwü+º >± >∑eTìkÕÔ+. Vü≤è<äjT· + ñbıŒ+>∑T‘·Tqï ø£è‘·»‘„ ê uÛ≤e+‘√ Ä düeTj·÷\qT eTq+ ‘·\b˛düT≈£î+≥÷ ñ+{≤+. eTq <Ûë´qyêø£´+˝Àì ¬s+&Ée uÛ≤>∑+ yÓTT<ä{Ï uÛ≤>±ìøÏ |üs¡´ekÕq+. eTq <˚e⁄&ÉT e÷s¡TŒ ˝Òìyê&ÉT ø±ã{Ϻ >∑‘·+˝À Äj·Tq eTq\qT m˝≤ |ü{+ºÏ #·T≈£îHêï&√ n˝≤π> uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À ≈£L&Ü eTs¡∫b˛≈£î+&Ü |ü{+ºÏ #·T≈£î+{≤&ÉT. Äj·Tq eTq\qT |ü{Ϻ+#·T≈£î+{≤&ÉT n+fÒ eTq\qT Äos¡«~kÕÔ&ÉT nì ns¡∆+. nsTT‘˚ πøe\+ á ùV≤‘·Tã<ä›yÓTÆq á Ä˝À#·q‘√H˚ eTq+ dü]ô|≥Tºø√qø£ÿs¡˝Ò<äT >±ì, <Ó’yêy˚X¯+‘√ |ü\Tø£ã&çq Á|üe#·q+ eTq≈£î+~. ªÄj·Tq eTeTTàqT Äos¡«~+#·TqTµ nqï e÷≥\T |ü]X¯ó<ë∆‘·à n~Ûø±s¡+‘√ eTTÁ~+#·ã&ܶsTT. e]í+|ü˝qÒ ìï >=|üŒ dü+>∑‘T· \T eTq≈£îHêïj·Tì Bì ns¡+∆ . á yê>±›q+˝Àì Á|ü‘˚´ø£‘· @$T≥+fÒ eTq+ m|üŒ{Ïø° Ä yê>±›q|ü⁄ ∫e] uÛ≤>±ìï #·÷&É˝Ò+. n+fÒ n~ ì‘·´yÓTÆq yê>±›q+ nqï e÷≥. <˚e⁄ì>± Äj·Tq eTq\qT Äos¡«~kÕÔ&ÉT ø±ã{Ϻ n~ XÊX¯«‘·ø±\+ ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ eTq˝À Á|ü ‹ ˇø£ ÿ s¡ + Ç˝≤ #Ó | ü ⁄ <ë+. ªHê ÁbÕDe÷, jÓ T ¨yêqT düqTï‹+#·TeTTµ #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 54


|òæÁãe] 16 ªªªªHê ñÁ>∑‘ê–ïì ã{Ϻ Hê≈£î ø£*–q jÓ÷#·qqT H˚qT HÓsy¡ s˚ á qT. H˚qT eTs¡\ mÁbòÕsTTeTTqT \j·T|üs¡#·qT. H˚qT $÷ eT<Ûä´ |ü]X¯ó<ä∆ <˚e⁄&ÉqT >±ì eTqTwüß´&ÉqT ø±qT.µµ ¨ùwj·T 11:9

Á|üuTÑÛ e⁄ Ä $<Û+ä >± ‘·q ñ∫‘· ø£è|üqT >∑÷]à eTq≈£î ‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êï&ÉT. ˇø£yfi˚ ¯ Ç|ü&ÉT qTe⁄« ãs¡TyÓøÿÏ q >∑T+&Ó‘√ ñHêïy˚y÷Ó . Çø£ @e÷Á‘·+ Ä\dü´+ ˝Ò≈£î+&Ü |ü‘·q+ nsTTb˛j˚T |ü]dæú‘·T\˝À ñHêïy˚yÓ÷. ô|’ yêø£´+ ˙ ìsêXÊ ìdüŒ èVü≤\˝À ˙≈£î n+&É>± ñ+≥T+~. ˙ e÷sêZ\qT dü]#˚düT≈£îH˚ ì$T‘·Ô+ <˚e⁄&ÉT ìqTï ÄVü‰«ìdüTÔHêï&ÉT. Äj·TH˚ >±ì ˇø£ eTìwæ˝≤+{Ïyê&Ó’‘˚ ˙‘√ m|ü&√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£îì ñ+&˚yê&ÉT. Äj·Tq ˇø£ eTìwæ˝≤ Á|üe]Ô+#ê \qT≈£î+fÒ ˇø£ÿe÷≥‘√ ˙ n+‘·T #·÷dæ ñ+&˚yê&ÉT >±ì n˝≤ »s¡>∑<äT. m+<äTø£+fÒ ªuÛ÷Ñ $Tø£+fÒ Äø±X¯eTT m+‘· ñqï‘·+>± ñqï<√, ˙ ‘·\+|ü⁄\ø£+fÒ Äj·Tq ‘·\+|ü⁄\T n+‘· ñqï‘·+>± ñHêïsTT.µ Äj·Tq ø√bÕìï qTe⁄« dü]>±ZH˚ n+#·Hê y˚kÕe⁄. nsTT‘˚ Äj·Tq ‘·q ø√bÕìï m|ü&É÷ n˝≤ ñ+#·T≈£î+{≤&ÉqTø√≈£î. qTe⁄« ˙ bÕbÕìï $&ç∫ j˚TdüT Áø°düTÔ ‘·≥Tº ‹]–‘˚ <˚e⁄&ÉT ‘·q ø√bÕìï $&ç∫ ˙ ‘·≥Tº ‹s¡T>∑T‘ê&ÉT. m+<äTø£+fÒ <˚e⁄&ÉT m|üŒ{Ïø° <˚e⁄&˚. Äj·Tq @Hê&É÷ eTìwæ˝≤ Á|üe]Ô+#·&ÉT. qTe⁄« |”ø£\ ˝À‘·T es¡≈£î bÕ|ü+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq|üŒ{Ïø° Äj·Tq <ä>∑Zs¡ ˙øÏ+ø± bÕ|ü ø£åe÷|üD \_ÛdüTÔ+~. ˙‘√ eT+∫>± e´eVü≤]+#˚ <˚e⁄DÏí ø£*– ñHêïe⁄. Äj·Tq ø£]ƒqT&Ó’q eTìwæ ø±&ÉT. ˇø£ Hê´j·Te+‘·T&Ó’q eTìwæ ø£+fÒ m≈£îÿe>± Äj·Tq ˙‘√ e´eVü≤]kÕÔ&ÉT. @ e÷qee÷Á‘·T&ÉT ˙ Á|ües¡ÔqqT uÛÑ]+#·˝Ò&ÉT. ˙ ‘·+Á&ç ˙e\q $dæ– <äT'K|ü&çq≥T¢>±H˚ ˇø£ <˚e<ä÷‘· ≈£L&Ü ˙ $wüj·T+˝À $dæ– ñ+&Ée#·TÃ. nsTT‘˚ <˚e⁄&ÉT Bs¡ÈXÊ+‘·+ >∑\yê&ÉT.

ˇø£kÕ] e∫à Äj·Tq Bs¡ÈXÊ+‘·+ m˝≤+{Ï<√ #·÷&ÉT. Äj·TqqT q$Tà ˙ bÕbÕ\qT ˇ|üø√. ˙ <äTwüºe÷sêZ\ qT+&ç eTfi¯óflø√. qTe⁄« s¡øÏå+|üã&É‘êe⁄. 55

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 17 ªªªªø±>± $÷s¡T ã\V”≤qT\T ø±ø£ <ÛÓ’s¡´eTT eVæ≤+#·T&ç. $÷ ø±s¡´eTT dü|òü\eT>∑TqT.µµ 2 ~q 15:7

sêC…’q ÄkÕ $wüj·T+˝Àq÷, j·T÷<ë $wüj·T+˝Àq÷ <˚e⁄&ÉT >=|üŒ ø±sê´\T #˚kÕ&ÉT. nsTTq|üŒ{Ïø° yês¡T <˚e⁄ì nqTdü]+#˚ $wüj·T+˝À ã\V”≤q+>±H˚ ñHêïs¡T. Á|üuÛÑTe⁄ e÷sêZ\˝À yê] bÕ<ë\T ‘=Á{Ï˝≤¢sTT. yê] eTqdüT\T ì\ø£&É>± ˝Òe⁄. n+<äTπø Á|üuÛÑTe⁄ yê]ì ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. ª$÷s¡T Hê‘√ ñ+fÒ H˚qT $÷‘√ ñ+{≤qT. $÷s¡T qqTï $&ç∫ô|fÒºùdÔ, H˚qT $TeTTàqT $&ç∫ô|fÒºkÕÔqTµ nì nHêï&ÉT. yê] bıs¡T>∑T sêC≤´ìï <˚e⁄&ÉT ñ<ëVü≤s¡D>± #·÷|æ+#ê&ÉT. yês¡T m+‘·>± ‘·eT Á|üuÛÑTe⁄ $÷<ä ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚kÕs√, nsTTq|üŒ{Ïø° yês¡T |üXÊÑêÔ|ü|ü&çq|ü&ÉT Á|üuÛÑTe⁄ yê]ì m˝≤ ø£ìø£]+#ê&√ ‘Ó*j·TCÒkÕ&ÉT. yê]ì ‘·q e÷sêZ˝À¢ dæsú |¡ sü ∫¡ , ˙‹ $wüjT· +˝À yê]ì ã\e+‘·T\T>± #˚j·÷\ì <˚e⁄ì ñ<˚›X¯´+. Ä $<Ûä+>±H˚ eTq $wüj·T+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq ‘·\düTÔHêï&ÉT ø±ã{Ϻ düTÔ‹øÏ bÕÁ‘·T&Ó’q <˚e⁄DÏí eTq |üPs¡í ã\+‘√ ùd$<ë›+. <˚e⁄DÏí ùd$+#·&É+ jÓ÷>∑´yÓTÆq ø±s¡´+>± eTq+ m+∫‘˚ n˝≤+{Ï ùde dü+|üPs¡yí TÓ qÆ <äì Á>∑V≤æ +#ê*. eT+∫ rsêàq+‘√qT $y˚ø+£ ‘√qT Äj·TqqT ùd$ùd,Ô Ä Á|üuTÑÛ e⁄ |üì˝À eTq≈£î eT+∫ ãVüQe÷q+ \_ÛdTü +Ô ~. Á|üuTÑÛ e⁄q+<äT eTq Á|üj·÷dü+ e´s¡∆+ ø±<äì eTq≈£î ‘Ó\TdüT. nÁX¯<ä∆‘√ |üì#˚ùdÔ eTq≈£î ãVüQe÷q+ <=s¡ø£<äT. |üPs¡íeTqdüT‡‘√ eTq\qT eTq+ <˚e⁄ì |üìøÏ n|üŒ–+#·T≈£î+fÒ eTq+ >=|üŒ n_Ûeè~∆ì #·÷kÕÔ+. uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq

‘·TbòÕqT˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\˝À ñqï|ü&ÉT á ˝ÒKq uÛ≤>∑+ Hê≈£î n+~+~. ªø±>± $÷s¡T ã\V”≤qT\T ø±ø£ <ÛÓ’s¡´eTT eVæ≤+#·T&ç. $÷ ø±s¡´eTT dü|òü\eT>∑TqTµ á yêø£´+ Hê≈£î n+~q|ü&ÉT H˚qT Hê ã˝≤qï+‘·{Ï˙ ≈£L&ÉBdüTø=ì ˇ&ÉT¶≈£î #˚s¡‘êqqï eTVæ≤e÷j·TTø£ÔyÓTÆq ìØø£åD‘√ Hê |üìì ‹]– ÁbÕs¡+_Û+#êqT. 56

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 18 ªªªª‘·qj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T>∑\yê] ø√]ø£ Äj·Tq HÓs¡y˚s¡TÃqT. yê] yÓTTÁs¡ Ä\øÏ+∫ yê]ì s¡øÏå+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 145:19

ˇø£ eT+∫ ø√]ø£qT eTq Vü≤è<äj·T+˝À |ü⁄{Ϻ+∫+~ <˚e⁄ì Ä‘·àj˚T. ø±ã{Ϻ <˚e⁄&˚ <ëìì rs¡TkÕÔ&ÉT. yÓTTÁs¡ô|&ÉT‘·Tqï eTq˝À Äj·Tq Je+ ñ+~. ø±ã{Ϻ Äj·Tq eTq yÓTTÁs¡ Ä\øÏkÕÔ&TÉ . Äj·Tqj·T+<äT uÛj Ñ T· uÛ≈Ñ î£ \Ô T>∑\ eTqTwüß´\T Á|üuÛÑTe⁄ |ü]X¯ó<ä∆‘·˝À bÕ\T bı+~qyês¡T. ø±ãfÒº Á|üuÛÑTe⁄qT eTVæ≤eT|üs¡#ê\H˚ ø√]ø£, Äj·Tq˝ÀH˚ Äq+~+#ê\H˚ ø√]ø£ yê]˝À ø£\T>∑T‘·T+~. <ëìj˚T\Te˝… yês¡T≈£L&Ü ÄdüøÏÔ>∑\yês¡T. yê] ÄdüøÏÔ #=|üq Á|üuÛÑTe⁄ yê]jÓT&É\ ‘·q ø±sê´\T »]–kÕÔ&ÉT. |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq ø√]ø£\T ∫qï |æ+<Ó˝≤¢+{Ï$. n$ ø±j·T\T>± e÷], |ü]|üø£«+ #Ó+<˚+‘· es¡≈£î |üs¡˝Àø£ e´ekÕj·T≈£î&ÉT #Ó≥TºqT b˛wæ+∫ dü+s¡øÏåkÕÔ&ÉT. <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T >∑\yês¡T ‘êeTT |ü]X¯ó<ä∆+>± ñ+&Ü\ì, Ç‘·sT¡ \≈£î Äosê«<äøs£ +¡ >± ñ+&Ü\ì, Ä $<Û+ä >± ñ+&ç Á|üuTÑÛ e⁄qT eTVæ≤eT|üs#¡ y˚ ê]>± ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. yê] nedüsê\T rs¡Ãã&˚≥≥T¢ yê]øÏ ø=ìï edüTÔe⁄\T ø±yê*. uÛ≤s¡eTT\ ÁøÏ+<ä q*–b˛‘·Tqï|ü&ÉT yê]øÏ düVü‰j·T+ ø±yê*. ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À yê]øÏ q&ÉT|ü⁄<ä\ ø±yê*. ìsêX¯˝À yê]øÏ $&ÉT<ä\ ø±yê*. ø=ìïkÕs¡T¢ yê] nedüsê\T #ê˝≤ ã\+>± ñ+{≤sTT. n+<äT≈£î yês¡T #Óù|Œ ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü ø±<äq˝Òì$>± ñ+{≤sTT. n+<äTπø yês¡T ∫qï |æ\¢˝≤¢ >∑{Ϻ>± @&çà Á|üuÛÑTe⁄ düìï~Û˝À yÓTTÁs¡ ô|&É‘ês¡T. n|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT ‘·q yêø£´+˝À yê>±›q+ #˚dæq≥T¢>± yê] yÓTTÁs¡ Ä\øÏ+∫ Äìï $<Ûë\T>± yê]øÏ düVü‰j·T+ #˚dæ yê]ì s¡øÏåkÕÔ&ÉT. ne⁄qT. eTq+ Äj·Tq jÓT&É\ uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T >∑\yês¡yÓTÆ‘˚ eTq+ <˚ìø° uÛÑj·T|ü&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT. eTq+ <˚e⁄ìøÏ yÓTTÁs¡ ô|&ç‘˚ K∫Ñ·+>± eTq≈£î s¡ø£åD <=s¡T≈£î‘·T+~.

ªª‘·qj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T>∑\yê] ø√]ø£ Äj·Tq HÓs¡y˚s¡TÃqT. yê] yÓTTÁs¡ Ä\øÏ+∫ yê]ì s¡øÏå+#·TqT.µµ á e÷≥\qT $÷ Hê\Tø£ $÷<ä s√»+‘ê ñ+&Éìe«+&ç. n~ $÷≈£î ‘˚HÓ˝À eTT+∫q s=f…º˝≤ s¡T∫>± ñ+≥T+~. 57

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 19 ªªªªH˚qT ìqTï u≤<Ûä|üs¡∫‹H˚. H˚qT ììïø£ u≤<Ûäô|≥ºqT.µµ qVüAeTT 1:12

@ u≤<Ûä¬ø’Hê ˇø£ Vü≤<äT› ñ+≥T+~. ÁX¯eTqT |ü+|æ+∫q <˚e⁄&˚ Ä ÁX¯eTqT ‘=\–kÕÔ&ÉT. á u≤<Ûä m|ü&ÉT ìyês¡D ne⁄‘·T+<ë nì ì≥÷ºs¡Tdü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêïyê? eTq <äT'Kø±\+ K∫Ñ·+>± n+‘·+ nsTTb˛‘·T+~. á BqyÓTÆq uÛÑ÷˝Àø£ J$‘êìï eTq+ eTT–+∫q|ü&ÉT eTq <äT'U≤ìøÏ ‘Ós¡|ü&ÉT‘·T+~. ø±ã{Ϻ HÓeTà~>± ñ+&ç ø£ìô|&É<ë+. Á|üuÛÑTe⁄ sêø£&Ées¡≈£î Äj·Tq ∫‘·Ô+˝À z|æ>±Z kÕ–b˛<ë+. |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&ç eTq\qT @ Äø±s¡+˝À #˚j·÷\qT≈£îHêï&√ n~ |üPs¡ÔsTT´q|ü&ÉT, •øÏå+#˚ <ä+&Üìï eTq <ä>∑Zs¡qT+&ç rùdkÕÔ&ÉT. eTq ãT~›V”≤q‘·qT dü]#Ój·T´&ÜìøÏ ø=s¡&Ü‘√ ø=&É‘ê&ÉT. eTq+ ãT~∆eT+‘·T\yÓTÆ‘˚ Çø£ <Óã“\T+&Ée⁄. ˇø£yfi˚ ¯ |üØø£å ì$T‘·+Ô eTq+ u≤~Û+|üã&ç‘,˚ Ä düeTj·T+˝À eTq≈£î nqTÁ>∑Væ≤+|üã&çq ø£è|ü\T <˚e⁄ì eTVæ≤eT|üs¡TkÕÔsTT. Äj·Tq ø°]ÔøÏ eTq+ kÕ≈£åî\T>± ñ+&˚≥≥T¢ <˚e⁄&ÉT eTq˝À ‘·q ø±s¡´+ »]–+∫q ‘·s¡Tyê‘· u≤<Ûä\˙ï n+‘·+ nsTTb˛‘êsTT. eTq Á|üuÛÑTe⁄≈£î #Ó+<äe\dæq |òüTq‘· Äj·Tq≈£î Äs√|æ+#˚+‘·es¡≈£î eTq+ Ä u≤<Ûä\qT düVæ≤+#·Tø√yê˝Ò ‘·|üŒ n$ yÓ+≥H˚ ‘=\–b˛yê\ì ø√s¡Tø√≈£L&É<äT. á s√E Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&Ée#·TÃ. eTs√ ø£Då +˝À y˚T|ò÷ü \T Äe]+∫ düeTTÁ<ä+˝À n\»&ç ø£\>∑e#·TÃ. m>∑Ts¡T‘·÷ ñqï |ü≈£åî\≈£î ‘·–˝Ò˝≤ ¬øs¡{≤\T m>∑dæ|ü&ÉT‘·T+{≤sTT. Ä $<Ûä+>± Bs¡Èø±\+ ÁX¯eT\T ø£*–q ‘·s¡Tyê‘· >√<ÛTä eT\T ø√j·Tã&ç ø=≥¢˝À ≈£Ls¡Ãã&É‘êsTT. <äT'Kø±\+ |üPs¡sÔ TTq ‘·sT¡ yê‘· dü+‘√wü+‘√ |ü+≥ ø√kÕÔ+. ÁX¯eT ‘·s¡Tyê‘· dü+‘√wü+ ø£\T>∑T‘·T+~. sêÁ‹ì |ü>\∑ T>± e÷s¡Ã&É+ eTq Á|üuTÑÛ e⁄πø$÷ ø£w+ºü ø±<äT. y˚T|ò÷ü \qT Äe]+|üCdÒ qæ

Á|üuTÑÛ y˚ Ä y˚T|ò÷ü \qT ‘=\–+|üCj Ò T· >∑\&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq+ dü+‘√wü+>± ñ+<ë+. Ç+‘·≈£îeTT+<äT s√E\ø£+fÒ Ç|ü&ÉT |ü]dæú‘·T\T ø=+‘· yÓTs¡T>∑j÷· ´sTT ø£<ë. uÛ$Ñ wü´‘·TøÔ √dü+ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô Vü≤˝…\¢ ÷j·÷ #Ó|⁄ü <ë+. 58

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 20 ªªªªjÓT¨yê ìqTï ì‘·´eTT q&ç|æ+#·TqT.µµ jÓTwüj·÷ 58:11

˙≈£î e∫Ãq ã\V”≤q‘· @$T{Ï? qTe⁄« <ë] ‘·bÕŒyê? Nø£{Ï ns¡D´+˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïyê? <ë] ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<ë? ªjÓT¨yê H˚&ÉT ø£\T>∑CÒj·TT s¡ø£åDqT }s¡ø£ ì\∫ #·÷&ÉT&çµ nqï yêø£´+ #=|üq @$÷ ø£+>±s¡T |ü&É≈£î+&Ü n˝≤π> ì\ã&ç <˚e⁄ìyÓ’|ü⁄ #·÷&ÉT. qTe⁄« Äj·Tq≈£î yÓTTÁs¡ô|&ç‘˚ Äj·Tq ˙≈£î ‘·|üŒø£ <ë] #·÷|ækÕÔ&ÉT. ø±s¡D+, n~ Äj·Tqπø ‘Ó\TdüT ø±ã{Ϻ. @ s√E≈£î ø±e\dæq+‘· ø£wüº+ Ä s√E≈£î ñ+~. nsTT‘˚ eTq+ ìs¡+‘·s¡+ Á|üuÛÑTe⁄ q&ÉT|ü⁄<ä\˝À ñ+&É&É+ m+‘· uÛ≤>∑´+? eTq dü«+‘· e÷sêZìï eTqy˚T mqTï≈£î+fÒ, s¡ø£Ôe÷+kÕ\T ø£*–q eTqTwüß´\qT dü+Á|ü~ùdÔ, Á|üuÛÑTe⁄ q&ÉT|ü⁄<ä\qT ‘·èD°ø£]+∫qyês¡eTÚ‘ê+. eTq dü«+‘·

∫‘êÔìï Á|üøÿ£ q ô|&ç‘˚ Äj·Tq eTq‘√ n&ÉT>∑T\T y˚sTT+∫ ‘·q e÷s¡+Z ˝À q&ç|ækÕÔ&ÉT. s√E˝À Á|ü‹ >∑+{≤, dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü‹ s√p, eTq Äj·TTwü߸˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT q&ç|ækÕÔ&ÉT. eTq+ Äj·Tq≈£î ˝Àã&ç‘˚ eTq n&ÉT>∑T\T dæús¡|üs¡TkÕÔ&ÉT. eTq e÷sêZìï Äj·Tq≈£î n|üŒ–ùdÔ Äj·Tq eTq\qT düs¬ q’ <ë]˝À q&ç|kæ ÕÔ&TÉ . n|ü&ÉT eTq+ <ë] ‘·|æŒb˛eTT. Ç+‘·≈£L ªjÓT¨yê ìqTï ì‘·´eTT q&ç|æ+#·TqTµ

nqï yê>±›q+ me]øÏ #˚j·Tã&ç+<√ >∑eTì+#êsê? <ëì eTT+<äT e#·q+˝À (jÓTwüj÷· 58: 10) ªÄ•+∫q<ëìì Äø£* >=ìqyê]øÏ∫Ã, ÁX¯eT |ü&qç yêìì ‘·è|æÔ |üs¡∫qjÓT&É\µ nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. n˝≤ #˚dæq yê]ì jÓT¨yê ì‘·´eTT q&ç|ækÕÔ&Éì yê>±›q+ #˚j·Tã&ç+~. eTq+ Ç‘·s¡T\ ø£cÕº\˝À bÕ\Tbı+<ë*. eTq≈£î nedüs¡+ ˝Òì<ëìï yê]øÏ Çe«&É+ ø±<äT >±ì, yê] |ü≥¢ eTq+ ñ<ës¡+>± ñ+&Ü*. nedüs¡‘·˝À ñqï dü¨<äs¡T\ |ü≥¢ eTq+ eTè<äTe⁄>± ñ+fÒ Á|üuÛÑTe⁄ ≈£L&Ü eTq $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô rdüT≈£î+{≤&ÉT. Äj·Tq eTq\qT ìs¡+‘·s+¡ q&ç|kæ ÕÔ&TÉ . ˝ÀuÛTÑ \≈£î, ù|<ä\qT nD>∑Á<=πøÿyê]øÏ Äj·Tq Hêj·T≈£î&ÉT>± ñ+&É&ÉT>±ì, eTè<äTyÓ’q Vü≤è<äj·T+ ø£*–, Ç‘·s¡T\ jÓT&É\ <äj·T ø£*–q yê]øÏ Äj·Tq Hêj·T≈£î&ÉT>± ñ+{≤&ÉT. n˝≤+{Ï yês¡T m|ü&É÷ <ë] ‘·|üŒì j·÷Á‹≈£î˝≤¢ kÕ–b˛‘·÷H˚ ñ+{≤s¡T. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 59


|òæÁãe] 21 ªªªª|æqï\H˚$T ô|<ä›\H˚$T ‘·qj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T >∑\yê]ì jÓT¨yê Äos¡«~+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 115:13

á e÷≥ Bq dæú‹˝À ñqïyê]øÏ m+‘√ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡yÓTÆq~. Ädæbú ÕdüT˝Ô MÒ ˝Òìyê] $÷<ä, ô|<ä>› ± HÓ|’ ⁄ü D≤´\T ˝Òì yê] $÷<ä, |ü~eT+~˝À ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T ˝Òìyê] $÷<ä <˚e⁄&ÉT Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ø£è|üqT Á≈£îeTà]kÕÔ&ÉT. <˚e⁄&ÉT á düèwæº˝Àì Á|ü‹ ∫qï J$ $wüj·T+˝Àq÷ C≤Á>∑‘·Ô rdüT≈£î+{≤&ÉT. ∫qï ∫qï >∑+‘·T˝ÒdüT≈£î+≥÷ m–πs |æ#·TÃø£ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î m+‘√ ÁX¯<ä∆ ñ+≥T+~. <˚e⁄ì <äèwæº˝À @B ∫qï~ ø±<äT. m+<äTø£+fÒ ‘·q ø±sê´\T HÓs¡y˚s¡Ã&ÜìøÏ mìïø£˝Òì yê{Ïì ≈£L&Ü <˚e⁄&ÉT ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+{≤&ÉT. eTqTwüß´˝À¢ n‹ ‘·≈£îÿe dæú‹>∑\yê¬se¬s’Hê <˚e⁄ì Äosê«<ä+ ‘·eT Bqdæ‹ú $÷<ä≈î£ sêyê\ì ø√s¡Tø√yê*. n|ü&ÉT yê]øÏ ì»yÓTqÆ dü+‘√wü+ <=]øÏ rs¡T‘·T+~. <˚e⁄ì jÓT&É\ uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ø£*–qyê]˝À >=|üŒyês¡THêïs¡T. n˝≤π> Bqdæú‹ >∑\yês¡THêïs¡T. ø=+‘·eT+~ ÄC≤qTu≤VüQ˝…’‘˚ eT]ø=+‘· eT+~ |üd_æ &É\¶ T. nsTT‘˚ Ms¡+‘ê B$+#·ã&çqyêπs. ∫qï $XÊ«dü+ Äos¡«~+#·ã&çq $XÊ«dü+ ne⁄‘·T+~. n˝≤π> }–dü˝≤&ÉT‘·Tqï ìØø£Då ByÓqø£sy¡ TÓ qÆ ìØø£Då >± e÷s¡T‘·T+~. |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT nqTÁVæ≤+#˚ Á|ü‹ ø£è|ü yÓTT>∑Z kÕúsTT˝À ≈£L&Ü Äosê«<ëìï ø£*– ñ+≥T+~. eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT ∫qï yê]˙, ô|<ä›yê]˙ n<˚ Á|üX¯düú s¡ø£Ô+ Ç∫à ø=Hêï&ÉT. ∫qï >=Á¬s |æ\¢\≈£î, m~–q >=Á¬s\≈£î ˇπø uÛÑÁ<ä‘·qT @sêŒ≥T #˚kÕ&ÉT. @ ‘·*¢ ≈£L&Ü ∫qïyê&˚ ø£<ë

nì ‘·q _&ɶqT ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T<äT. yê&ÉT m+‘· ∫qïyê&Ó’‘˚ n+‘· ÁX¯<ä∆ rdüT≈£î+≥T+~. ˇø£y˚fi¯ eTq Á|üuÛÑTe⁄ me]¬ø’Hê ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\qT≈£î+fÒ eTT+<äT ô|<ä›yê]øÏ, ‘·s¡Tyê‘· ∫qïyê]øÏ ø±<äT >±ì, eTT+<äT ∫qïyê]øÏ Ä ‘·s¡Tyê‘·H˚ ô|<ä›yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔ&ÉT. 60

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 22 ªªªªdæ+Vü≤eTT jÓTTø£ÿ ã\eTT qT+&çj·TT, m\T>∑Tã+{Ï jÓTTø£ÿ ã\eTTqT+&çjT· T qqTï s¡ø+åÏ ∫q jÓT¨yê á |ò*æ w”j Ô T· Tì #˚‹˝ÀqT+&ç ≈£L&ÉqT qqTï $&ç|æ+#·Tqì #Óô|ŒqT.µµ 1 düeT÷ 17:37

á e÷≥\qT á s√E eTq+ nø£åsês¡∆+>± rdüTø√≈£L&É<äT >±ì, yê{Ï Äràj·T uÛ≤yêìï Á>∑V≤æ +#ê*. n|ü&˚ n~ eTq≈£î yê>±›q+ ne⁄‘·T+~. <ëM<äT $wüj·T+˝ÀHÓ’‘˚ á yê>±›q+ nø£åsês¡∆+>± dü+uÛÑ$+#˚≥≥T¢ <˚e⁄&ÉT #˚kÕ&ÉT. <ëH˚ï <ëM<äT |ü\T≈£î‘·THêï&ÉT. >∑‘· ø±\+˝À <=]øÏq >=|üŒ $&ÉT<ä\qT ã{Ϻ, $»j·÷ìï ã{Ϻ Ç|üŒ{Ï Á|üe÷<ä+˝À ≈£L&Ü <˚e⁄ì düVü‰j·÷ìï bı+<äTø√>∑\qì <ëM<äT ‘·q yê<ëìï sêC…’q kÂ\T≈£î $ì|ædüTÔHêï&ÉT. j˚TdüT Áø°dTü ˝Ô À <˚e⁄ì yê>±›Hê\˙ï Äj·Tq eTVæ≤e÷s¡y∆ TÓ Æ ne⁄qT, Äy˚THé nqï≥T¢>±H˚ ñHêïsTT. ø±ã{Ϻ Ä s√E˝À¢ <˚e⁄&ÉT ‘·q uÛÑ≈£îÔ\ $wüj·T+˝À m˝≤

e´eVü≤]+#ê&√, Ç|üŒ{Ï ø±\+˝Àq÷ ‘·qqT q$Tàqyê] $wüj·T+˝À n˝≤π> e´eVü≤]düTHÔ êï&ÉT. <˚e⁄&ÉT eTq jÓT&É\ #·÷|æ+∫q <äjT· , Áù|eT\qT C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+<ë+ s¡+&ç. Ç+‘·≈£î eTT+<äT eTq+ bı+~q $yÓ÷#·q eTq dü«+‘· ã\+‘√ bı+~+~ ø±<äT. Á|üuÛÑTy˚ eTq\qT $yÓ÷∫+#ê&ÉT. n˝≤ nsTT‘˚ Ç|ü&ÉTqï |ü]dæú‹ qT+&ç Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT s¡øÏå+#·&Ü? K∫Ñ·+>± Äj·Tq eTq\qT s¡øÏåkÕÔ&ÉT. <ëM<äT ‘·q X¯Á‘·Te⁄ <ä>∑Zs¡≈£î |üs¡T¬>‹Ô yÓ[fl e&çôd\ sêsTT‘√ ø={Ϻq≥Tº eTq+ ≈£L&Ü <ÛÓ’s¡´+‘√ kÕ‘êqT $÷<ä≈£î yÓfi≤Ô+. >∑‘·+˝À eTq≈£î ‘√&ÉT>± ñqï <˚e⁄&ÉT Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü eTq≈£î ‘√&ÉT>± ñHêï&ÉT. H˚qT ìqTï mqï&ÉT $&ÉTeqT, @e÷Á‘·eTTqT m&Éu≤j·TqT nì #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT. n˝≤ nsTT‘˚ eTq+ m+<äT≈£î >∑&É>∑&É eDøÏb˛yê*? >∑‘·+˝À <˚e⁄&ç∫Ãq $»j·T+ πøe\+ ˇø£ ø£\ nqT≈£î+≥THêïyê? Ä #·∫Ãq m\T>∑Tã+{Ïì, dæ+Vü‰ìï #·÷&ÉT. á |ò*æ w”j Ô T· T&Óe&ÉT? ì»y˚T, á |ò*æ w”j Ô T· T&ÉT m\T>∑Tã+{Ï ø±&ÉT, dæ+Vü≤+ ø±&ÉT. nsTT‘˚ <˚e⁄&ÉT @ø£Ø‹>± ñHêï&ÉT. ˇø£ $wüj·T+˝À Äj·Tq HêeT+ m˝≤ |òüTq|üs¡#·ã&ç+<√, eTs√ $wüj·T+˝Àq÷ Äj·Tq HêeT+ n˝≤π> |òüTq|üs¡#·ã&ÉT‘·T+~. m\T>∑Tã+{Ï qT+&ç, dæ+Vü≤+ qT+&ç eTq\qT s¡øÏå+∫q <˚e⁄&ÉT |òæ*w”Ôj·TTì #˚‹øÏ n|üŒ–+#·&ÉT ø£<ë. ø±ã{Ϻ eTq+ <ÛÓ’s¡´+ ‘Ó#·TÃ≈£î+<ë+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 61


|òæÁãe] 23 ªªªªHêj·T+<äT $÷s¡TqT, $÷j·T+<äT Hê e÷≥\TqT ì*∫ j· T T+&ç q jÓ T &É \ $÷π ø ~ Çwü º y Ó ÷ n&É T >∑ T &ç . n~ $÷≈£ î nqTÁ>∑Væ≤+|üã&ÉTqT.µµ jÓ÷Vü‰qT 15:7 (|òæÁãe] 24 <Ûë´HêìøÏ ≈£L&Ü Ç<˚ eT÷\ yêø£´+` m&ç≥sY)

Áø°düTÔø√dü+ J$+#·&É+ nedüs¡+ ø±ã{Ϻ eTq+ Áø°düTÔ˝À ì*∫ ñ+&Ü*. n˝≤ ì*∫ ñ+fÒH˚ <˚e⁄ì jÓTTø£ÿ neT÷\´yÓTÆq, n‘·´~Ûø£yÓTÆq yê>±›Hê\qT dü«‘·+Á‹+#·Tø√>∑\+. Äj·Tq˝À ì*∫ ñ+&É&É+ n+fÒ Äj·Tq Áù|eT≈£î ã<äT\T>± y˚s=ø£ Áù|eTqT >±ì, y˚s=ø£ edüTÔe⁄qT >±ì n+^ø£]+#·ø£ düJeyÓTÆq, Áù|eT|üPs¡«ø£yÓTÆq, Çwüº|üPs¡«ø£yÓTÆq, ãT~∆|üPs¡«ø£yÓTÆq ◊ø£´‘·qT Äj·Tq‘√ ø£*– ñ+&É&Éy˚T. ø=eTà <ëì ø±+&ÜìøÏ <ä>∑Zs¡>± ñ+&É&Éy˚T ø±ø£ <ëì qT+&ç m|ü&É÷ Jyêìï, X¯øÏÔì bı+<äT≈£î+≥÷ ñ+≥T+~. n˝≤π> $XÊ«düT\+‘ê Áø°düTÔ˝À ì*∫ ñ+&ç nq+‘·yÓTÆq <˚e⁄ì X¯øÏÔì bı+<äT‘·÷ ñ+{≤s¡T. Ç~ Äj·Tq ø£èbÕdüq+ <ä>∑Zπs »s¡T>∑T‘·T+~. ª$÷πø~ ÇwüºyÓ÷ n&ÉT>∑T&ç.µ á yê>±›q+ <˚e⁄ì‘√ q&ç#˚ Vü≤H√≈£î\ ø√dü+, j˚TdüT s=eTTàq ÄqT≈£îqï jÓ÷Vü‰qT\ ø√dü+, Áø°düTÔ‘√ ìs¡+‘·s¡ düVü≤yêdü+˝À ñqïyê] ø√dü+ Çe«ã&ç+~.

Vü≤è<äj·T+ |üP]Ô>± Áù|eT˝À ì*∫ ñ+&Ü*. eTqdüT‡ |üP]Ô>± $XÊ«dü+˝À y˚s¡TbÕ] ñ+&Ü*. ìØø£åD |üP]Ô>± yêø±´qTkÕs¡yÓTÆq<Ó’ ã\+>± ñ+&Ü*. $XÊ«dæ dü+|üPs¡í+>± Á|üuÛÑTe˝À ©qyÓTÆb˛yê*. á $<Ûä+>± ñ+&Éø£b˛‘˚ ÁbÕs¡∆q˝À |òü*‘·+ bı+<ä˝Ò+. H˚qT ø±qT Áø°ùdÔ Hêj·T+<äT J$+#·T#·THêï&ÉT nì #Ó|üŒ>∑*π> yê]πø Ä‘·à kÕ«‘·+Á‘·´+ nqTÁ>∑V≤æ +#· ã&ÉT‘·T+~. Á|üuTÑÛ e⁄‘√ qTe⁄« düV≤ü yêdü+ ø√˝ÀŒ‘˚ qTyÓ«+‘· ã\V”≤qT&Éy’Ó b˛‘êy√ #Ó|Œü ˝Ò+. ˙ ÁbÕs¡q∆ \T X¯øeÔÏ +‘·+>± ñ+&Ü\+fÒ Á|üuÛÑTe⁄ ˙˝À ñ+&Ü*. qTe⁄« Á|üuÛÑTe⁄˝À ñ+&Ü*. 62

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 24 ªªªªHêj·T+<äT $÷s¡TqT, $÷j·T+<äT Hê e÷≥\TqT ì*∫ j·TT+&çq jÓT&É\ $÷πø~ ÇwüºyÓ÷ n&ÉT>∑T&ç. n~ $÷≈£î nqTÁ>∑Væ≤+|ü ã&ÉTqT.µµ jÓ÷Vü‰qT 15:7 (|òæÁãe] 23 <Ûë´HêìøÏ ≈£L&Ü Ç<˚ eT÷\ yêø£´+` m&ç≥sY)

á $wüj·÷ìï C≤Á>∑‘·Ô>± Á>∑Væ≤+#·+&ç. eTq+ ÁbÕ]∆+#˚≥|ü⁄&ÉT j˚TdüT Áø°düTÔ eTq dü«s¡+ $Hê\+fÒ eTq+ ‘·|üŒìdü]>± Äj·Tq dü«s¡+ $Hê*. eTq+ Äj·Tq e÷≥\≈£î #Ó$ìe«ø£b˛‘˚ Äj·Tq eTq e÷≥\≈£î #Ó$ìe«&ÉT. eTq+ Äj·Tq e÷≥\T $q&ÜìøÏ m+‘· ÁX¯<ä∆ #·÷|ækÕÔyÓ÷, Äj·Tq ≈£L&Ü eTq e÷≥\qT $q&ÜìøÏ n+‘˚ ÁX¯<ä∆ #·÷|ækÕÔ&ÉT. Ç+ø± eTq+ H˚s¡TÃø√ e\dæ+<˚$T≥+fÒ Á|üuÛÑTe⁄ qT+&ç eTq+ @ e÷≥\T $HêïyÓ÷ Ä e÷≥˝À¢ eTq+ ì*∫ ñ+&Ü*. Ä e÷≥˝À¢H˚ J$+#ê*. Ä e÷≥\ X¯øÏÔ, rÁe‘· eTq Á|ües¡Ôq˝À ø£qã&Ü*. j˚TdüT uÀ~Û+∫q dü‘ê´\T eTq+ Á>∑Væ≤+#·ø£b˛‘˚, Äj·Tq Ç∫Ãq Ä»„\qT eTq+ bÕ{Ï+#·ø£b˛‘˚, Äj·Tq Ä‘·à dü+#ês¡+ eTq˝À »s¡>∑ø£b˛‘˚ Äj·Tq ø£èbÕdüq+ <ä>∑Zs¡ eTq≈£î X¯øÏÔ <=s¡ø£<äT. Á|üuTÑÛ e⁄ e÷≥\qT eTq+ Á>∑V≤æ ùd,Ô n$ eTq˝À ì*∫ ñ+fÒ eTqø√dü+ ‘Ós¡eã&çq Äosê«<ë\ Ä~Ûø£´‘·≈£î ne<ÛäT˝Ò ñ+&Ée⁄. Ç|üŒ{Ïπø eTq ∫‘êÔìï Äj·Tq Ä»„\≈£î n|üŒ–+#·Tø=ì ñ+fÒ eTq+ ÁbÕ]∆+#˚≥|ü⁄&ÉT eTq Çwüº+ @$T{À Á|üuÛÑTe⁄≈£î #ÓbÕŒ*. Ä $<Ûä+>± @©j·÷ |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘êfi¯|ü⁄#Óe⁄\qT |ü≥Tºø=ì y˚T|òü÷\‘√ µe]¸+#·ø£+&çµ nH√ ªe]¸+#·+&çµ nH√ #Ó|üŒ>∑*>±&ÉT. yÓsTT´eT+~ HêeTø±s¡∆ Ŭø’düÔe⁄\ø£+fÒ Ç˝≤+{Ï ˇø£ÿ e´øÏÔ ÁX‚wüߘ&ÉT ø£<ë!

dü+|òüT+ ø√dü+, ˝Àø£+ ø√dü+ $C≤„|üq #˚ùdyê]>± ñ+&Ü\ì, e÷]ºHé \÷<∏sä ˝Y ≤ <˚e⁄ì ∫‘êÔìï Á>∑V≤æ +#˚ X¯ø>ÔÏ \∑ yê]>± ñ+&Ü\ì Ä•<ë›e÷? n˝≤¬>’‘˚ eTq Á|æj·TTì e÷≥≈£î #Ó$ì<ë›+. Äj·Tq e÷≥\qT eTq Vü≤è<äjT· +˝À <ë#·T≈£î+<ë+. ÁX¯<‘∆ä √ $<Ûj ˚ T· ‘· #·÷|æ<ë›+. Á|üuTÑÛ e⁄ e÷≥ ÁX¯<ä∆>± $H˚yê] ÁbÕs¡∆q X¯øÏÔe+‘·+>± ñ+≥T+~. 63

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 25 ªªªª$÷s¡T jÓT¨yê≈£î j·÷»≈£î\qã&ÉT<äTs¡T.µµ jÓTwüj·÷ 61:6

ÇÁXÊj˚T©j·TT\T á yê>±›Hêìï nø£åsê˝≤ nqTuÛÑ$+#ês¡T. nsTT‘˚ |ü]X¯ó<ë∆‘·à <ë«sê »ìà+∫ $XÊ«düT\yÓTÆq eTq+<ä]ø° á yê>±›q+ Äràj·T+>± e]ÔdTü +Ô ~. eTq |æ\T|ü⁄˝À kÕ–b˛‘·÷ eTqø£qTÁ>∑V≤æ +|üã&çq

Ä~Ûø£´‘·\≈£î nqT>∑TD+>± J$ùdÔ, eTq+ <˚e⁄ì <äèwæº˝À #ê˝≤ Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ yê]>± ñ+{≤+. eTq |æ\T|ü⁄ düŒwü+º >± ñ+≥T+~. n|ü&ÉT Á|ü»\T eTq\qT <˚e⁄ì ùde ø√dü+ Á|ü‘˚´øÏ+|üã&çqyê]>± >∑T]Ô+∫ Á|üuÛÑTe⁄ |üø£å+>± ñqï j·÷»≈£î\ì |æ\TkÕÔs¡T. eTq+ @<Ó’Hê |üì #˚düT≈£î+≥÷ ñ+&Ée#·TÃ. ˝Ò<ë yê´bÕs¡+ #˚düT≈£î+≥÷ ñ+&Ée#·TÃ. nsTTq|üŒ{Ïø° eTq+ <˚e⁄ì ùde≈£î\y˚T. j˚TdüT Áø°düTÔ <ë«sê düJe⁄&Ó’q <˚e⁄ìøÏ eTq+ düJej·÷>∑+>± düeT]Œ+#·Tø=ì, ì‘·´eT÷ ÁbÕs¡∆Hê ã*j·÷>±ìï n]Œdü÷Ô, düTÔ‹dü÷Ô Äj·Tq kÕ≈£åî\T>± J$+#·&Éy˚T eTq ndü˝…’q ñ<√´>∑+>± #˚düTø√yê*. eTq≈£î ˇø£fÒ >∑T] ñ+&Ü*. eTq+ ñqï‘·yTÓ qÆ |æ\T|ü⁄˝À kÕ–b˛‘·÷, n˝≤+{Ï ñqï‘·yTÓ qÆ |æ\T|ü⁄ ˝Òìyê]øÏ e÷eT÷\T Jeq dü+ã+<Ûyä TÓ qÆ |üqT\T e~˝…j·÷´*. ªeTè‘·T\T ‘·eT eTè‘·T\qT bÕ‹ô|≥Tºø=qìj·TT´&çµ nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. ªnqT´\T $÷ eT+<ä\qT y˚Tô|<äsT¡ . |üs<¡ X˚ ó¯ \T $÷ uÛ÷Ñ $Tì <äTH˚ïyê]>±qT, $÷ Á<ëø£\å T Á‘=≈£îÿyê]>±qT ñ+<äTs¡Tµ nì ≈£L&Ü Áyêj·Tã&ç ñ+~. ø±ã{Ϻ Ç‘·sT¡ \T ‘·eTsê»ø°j÷· \ >∑÷]Ã, ˝Àø£d+ü ã+<Ûyä TÓ qÆ |üqT\>∑÷]à ‘·eT J$‘ê\qT Ks¡TÃô|≥Tºø√ìe«+&ç. eTq+ e÷Á‘·+ j˚TdüT Áø°dTü ˝Ô ≤, ìs¡+‘·s¡ j·÷»ø£‘ê«ìøÏ n_ÛùwøÏ+|üã&çqyê]˝≤ <˚e⁄ì ùde≈£î n|üŒ–+#·T≈£î+<ë+. á |òüTqyÓTÆq yê>±›Hêìï |ü$Á‘· ø±s¡´+>± d”«ø£]+∫, |ü]X¯ó<ä∆ eÅkÕÔ\qT <Ûä]+∫, ~qyÓT˝≤¢ Á|üuÛÑTe⁄ düìï~Û˝À j·÷»≈£î\T>± ñ+<ë+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 64


|òæÁãe] 26 ªªªªì»e÷&ÉT ô|<äe⁄\T ì‘·´eTT dæsú y¡ TÓ j Æ T· T+&ÉTqT. nã<äe∆ ÷&ÉT Hê\Tø£ ô|]øÏy˚j·Tã&ÉTqT.µµ kÕyÓT‘·\T 12:19 dü‘´· + nH˚~ m|ü&É÷ ì*∫ ñ+≥T+~. ÁX¯eT\T ø£*–q|ü⁄&ÉT n~ ø±\|üØø£å≈£î ‘·≥Tºø=ì dæús¡+>± ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ H˚qT dü‘·´+ |ü*øÏq+<äT≈£î Á|üdüTÔ‘·+ ÁX¯eT |ü&Ü*‡e∫Ãq|üŒ{Ïø° dü+‘√wü+>± <ëìï d”«ø£]+∫ ìØø£åD‘√ ì\ã&Ü*. H˚qT <˚e⁄ì dü‘ê´ìï $X¯«dæ+#êqT ø±ã{Ϻ <ëìì Á|üø£{Ï+#·&ÜìøÏ düø£\ Á|üj·T‘êï\T #˚dæq|ü&ÉT H˚qT e´‹πsø£‘·qT m<äTs√ÿe#·TÃ. nsTTHê H˚qT uÛÑj·T|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ ∫e]øÏ dü‘´· y˚T »sTTdüT+Ô ~ ø£<ë. nã<ë∆ìøÏ <=]πø~ ‘ê‘êÿ*ø£

$»j·Ty˚T. ªnã<ä∆e÷&ÉT Hê\Tø£ ø£åDe÷Á‘·eTT+&ÉTqTµ nì u…’_˝À¢ ñ+~. n~ ˇø£ |æ∫à yÓTTø£ÿ˝≤+{Ï~. ˇø£ sêÁ‹˝À n~ >∑ã>∑u≤ m~– eTs√ sêÁ‹ø£˝≤¢ yê&çb˛‘·T+~. <ëì n_Ûeè~∆ m+‘· y˚>∑+>± ñ+≥T+<√ <ëì ø°åD‘· ≈£L&Ü n+‘˚ y˚>∑+>± ñ+≥T+~. nsTT‘˚ mqï{Ïø° e÷s¡ì ì‘·´ düTyês¡Ô dü‘ê´ìï Á|ü‘´· ø£|å sü T¡ dü÷Ô <ëìï ø±bÕ&ÉT‘·Tqï <˚e⁄&ÉT m+‘·>± düT‹Ô øÏ jÓ÷>∑T´&ÉT! á ì‘·´ düTyês¡Ô nH˚~ e÷s¡TŒ˝Òì <˚e⁄ì dü‘·´+˝ÀqT+&ç |ü⁄{Ϻ+<˚. ªdü‘·´+

|ü*πøyê&ÉT kÕ‘êqTqT dæ>∑TZ |üs¡TkÕÔ&ÉTµ nì n+{≤s¡T. ne⁄qT, <˚e⁄ì dü‘ê´ìï Á|üø£{Ï+#˚yês¡T qs¡ø£+˝À ñqï <äj·÷´\ìï{Ï˙ dæ>∑TZ|üs¡∫, nã<ä+∆ nH˚ |ü⁄≥º˝À¢+∫ ãTdü\T ø=&ÉT‘·Tqï düsŒ¡ dü+‘êHêìï #Ó˝≤¢#<Ó Tä s¡T #˚ùdkÕÔs¡T. Hê Vü≤è<äj·Te÷, qTe⁄« nìï $wüj·÷˝À¢q÷ n$ ∫qïyÓ’Hê ô|<ä›yÓ’Hê dü‘·´+ yÓ’ù| ñ+&˚≥≥T¢ C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT. eT] eTTK´+>± ø£èbÕ dü‘ê´\qT eTqTwüß´\≈£î nqTÁ>∑Væ≤+∫q <˚e⁄ì |üø£å+>± ñ+&ÉT. 65

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 27 ªªªªyêì Vü≤è<äj·TeTT jÓT¨yêqT ÄÁX¯sTT+∫ dæús¡eTT>± ñ+&ÉTqT, yê&ÉT <äTsê«s¡Ô≈£î »&çj·T&ÉT.µµ ø°s¡Ôq 112:7

m|ü&ÉT @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ nqï Ä+<√fi¯q ø£*– ñ+&É&É+ uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ dü+>∑‹. eTq sTT+{Ïyê] <ä>sZ∑ ¡ qT+&ç @ ø£ãTs¡÷ n+<äq|ü&ÉT ø=+‘· Ä+<√fi¯q |ü&É&É+ düVü≤»y˚T >±ì, nø£ÿ&˚<√ »s¡>∑≈£L&Éì $wüj·÷\T »]–b˛‘·THêïj·Tì uÛÑj·T|ü&É≈£L&É<äT. Ç˝≤+{Ï <äT'Kø£s¡yÓTÆq |ü]dæú‹øÏ $XÊ«düyT˚ eT+∫ $s¡T>∑T&ÉT. ‘·q Ä‘·à <ë«sê |ü$Á‘·yTÓ qÆ ìã“s¡+ nqTÁ>∑V≤æ +∫, Á|üuÛÑTy˚ eTq eTqdüT‡\qT ìã“s¡+>± ñ+#·T‘ê&ÉT. ø±ã{Ϻ Á|üdüTÔ‘· ø±˝≤ìøÏ, uÛÑ$wü´‘Y ø±˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ nìï uÛÑj·÷\÷ ‘=\–b˛‘êsTT. eTq <Ûë´q yêø£´+˝À ø°s¡Ôqø±s¡T&ÉT #Ó|æŒq≥T¢ ªeTq Vü≤è<äj·T+ jÓT¨yêqT ÄÁX¯sTT+∫ dæús¡+>± ñ+&˚ nqTuÛÑe+µ eTq≈£L sêyê*. á yê>±›HêH√ï, Ä yê>±›HêH√ï qeTà&É+ ø±<äT >±ì nìï $wüj÷· ˝À¢q÷ <˚e⁄ìô|H’ ˚ n#·+#·\yÓTqÆ $XÊ«kÕìï ø£*– ñ+#ê*. Äj·Tq eTq≈£î @ ø°&÷É ø£*–+#·&TÉ , y˚¬se«]˙ ø£*–+#·ìe«&ÉT nH˚ qeTàø±ìï eTq+ ø£*– ñ+&Ü*. <˚e⁄ì˝À

eTq≈£îqï dæús¡yÓTÆq $XÊ«dü+ eTq J$‘·+˝Àì Á|ü‹ düeTdü´q÷ m<äTs√ÿ&ÜìøÏ düV‰ü j·T|ü&TÉ ‘·T+~. sπ |ü⁄ @+ »s¡>u∑ À‘·T+<√qqï uÛj Ñ T· + eTq≈£î nø£ÿs¡˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ eTq <˚e⁄&ÉT πs|ü{ÏøÏ ≈£L&Ü <˚e⁄&˚. eTq+ }Væ≤+#·ì nyê+#Û·˙j·TyÓTÆq dü+|òüT≥q\T »]–Hê, <˚e⁄ì˝À qeTàø£+ ñ+#·&Üìπø ìs¡ísTT+#·T≈£î+<ë+. ø±s¡D+, Äj·Tq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü @ dü+|òTü ≥Hê #√≥T #˚dTü ø√<äT ø£<ë. eTq≈£î ‘Ó*dæqyê{Ïø,Ï

‘Ó*j·Tìyê{ÏøÏ Äj·Tq <˚e⁄&Ó’j·THêï&ÉT. m+‘· |òüTÀs¡yÓTÆq $wüj·÷\T eTq≈£î dü+uÛÑ$+∫Hê eTq <˚e⁄&ÉT >=|üŒyê&ÉT>±H˚, ÁX‚wüߘ&ÉT>±H˚ ñ+{≤&ÉT. ø±ã{Ϻ b˛dtºy˚THé ‘Ó∫Ãq ñ‘·Ôs¡+˝À <äTsê«s¡Ô ñHêï, ns¡∆sêÁ‹ f…*Á>±yéT e∫ÃHê eTq+ uÛÑj·T|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. eTq Á|üuÛÑTe⁄ düJe⁄&Ó’q|ü&ÉT Äj·Tq |æ\¢\yÓTÆq eTq+ m+<äT≈£î uÛÑj·T|ü&Ü*? #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 66


|òæÁãe] 28 ªªªª$÷≈£ î eT] ÁX‚ w ü ˜ y Ó T Æ q ~j· T T, dæ ú s ¡ y Ó T Æ q ~j· T THÓ ’ q kÕ«düú´eTTqï<äì ms¡T>∑T&ç.µµ ôV≤Á; 10: 34

á e÷≥ u≤>∑T+~. á uÛÑ÷$T $÷<ä eTq≈£îqï @ kÕ«düú´yÓTÆHê nXÊX¯«‘·yÓTÆq<˚. n+<äT˝À XÊX¯«‘·yÓTÆq $\Te @$÷ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ <˚e⁄&ÉT eTq≈£î yê>±›q+ #˚dqæ ì»yÓTqÆ kÕ«dü´ú + eTVæ≤eT sê»´+˝À ñ+~. K∫Ñ·yTÓ qÆ nuÛÑj·T+‘√ á yê>±›q+ eTq Vü≤è<äj·T+˝ÀøÏ e∫Ã+~. dæús¡yÓTÆq Ädæú eTqø√dü+ ñ+<äì eTq≈£î ‘Ó*dæ+~. ne⁄qT m|ü&√ ø±<äT, Ç|ü&ÉT eTq≈£î Ä Ädæú ñ+~. bı<ä˝À ñqï ¬s+&ÉT |æ≥º\ ø£+fÒ #˚‹˝À ñqï ˇø£ÿ |æ≥º ÁX‚wü˜+ nH˚ HêqT&ç ñ+~. eTq $wüj·÷ìø=ùdÔ eTq |æ≥º bı<ä˝Àq÷ ñ+~. eTq #˚‹˝Àq÷ ñ+~.|üs¡˝Àø£+ nH˚~ m|ü&√ ø±<äT >±ì, Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü eTq<˚. Ä Ädæú <äkÕÔyE ˚ \T eTq <ä>sZ∑ T¡ HêïsTT. n+<äT≈£î ø±e\dæq ãTTEe⁄\T kÕøå±´\T eTq <ä>∑Zs¡THêïsTT. ìX¯Ãj·T+>± Ä |üs¡˝Àø£|ü⁄ Á|ü<∏äeT |òü\+ eTq+ nqTuÛÑ$düTÔHêï+. eTq |üs¡˝Àø£|ü⁄ kÕ«düú´+ ì$T‘·Ô+ $\Te #Ó*¢+#·ã&ç+~. n~ eTqø√düy˚Tqì yê>±›q+ #˚j·Tã&ç+~. Äràj·T dü÷Á‘·+ Á|üø±s¡+ ≈£L&Ü n~ eTq<˚. á dü+>∑‹ πøe\+ eTq #Óe⁄\‘√ $ì ‘Ó\TdüTø√e&É+ ø±<äT >±ì, n~ eTq n+‘·sê‘·à˝À Hê≥T≈£îqï dü‘·´+>± ñ+&Ü*. jÓTTsê›qT ne‘·\ eTq≈£î ÁX‚wü˜yÓTÆq kÕ«düú´+ ñ+<äì ‘Ó*dæq|ü&ÉT Á|üdTü ‘Ô +· ø=ìï qcÕº\qT eTq+ uÛ]Ñ +#·≈L£ &É<ë? Çø£ÿ&É eTq &ÉãT“ K¬sÃÌb˛‘·÷ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ |üs¡˝Àø£|ü⁄ KC≤Hê uÛÑÁ<ä+>± ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É eTq+ b˛>=≥Tº≈£îH˚~ πøe\+ eTq ˙&É\H˚. ø±ì |üs¡˝Àø£|ü⁄ kÕ«düú´+ eTq¬ø|üŒ{Ïø° ñ+≥T+~. ø±s¡D+, eTq s¡ø£å≈£î&ÉT düJe⁄&ÉT. eTqø√dü+ Äj·Tq dæ<ä∆|üs¡∫q düú\+ ì*∫ ñ+≥T+~.

eTqø√dü+ ÁX‚wü˜yÓTÆq <˚X¯+ ñ+~. ÁX‚wü˜yÓTÆq kÕ«düú´+ ñ+~. ÁX‚wü˜yÓTÆq yê>±›q+ ñ+~. Ç<ä+‘ê eTq≈£î ÁX‚wü˜yÓTÆq ìã+<Ûäq ã{Ϻ ø£\T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ϻ eTq+ ÁX‚wü˜yÓTÆq Ä‘·àqT ø£*– ñ+&ç Á|üuÛÑTe⁄‘√ Ç˝≤ #ÓãT<ë+. ªnqT~qeTT y˚TeTT ìqTï |òüTq|üs¡#Ó<äeTT. j·TT>∑ j·TT>∑eTT\T ˙ HêeTeTTqT düqTï‹+#Ó<äqTµ 67

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


|òæÁãe] 29 ªªªªH˚qT Áã‘·T≈£î ~qeTT\ìïj·TT ø£èbÕπøåeTeTT˝Ò HêyÓ+≥ e#·TÃqT.µµ ø°s¡Ôq 23:6 ˇø£ uÛøÑ Ô£ ø£$ Ç˝≤ bÕ&ÉT‘·THêï&ÉT. ªÁ|üuTÑÛ yê, Hê J$‘êìøÏ ˇø=ÿø£ÿ s√E qTe⁄« ø£\T|ü⁄‘·THêïe⁄. á |òÁæ ãe] 29e s√E ≈£L&Ü n˝≤+{Ï<.˚ Ç+‘·es¡≈£î »]–b˛sTTq Hê Äj·TTwü߸˝À á q÷‘·q ~Hêìï H˚qT Áø=‘·Ô>± nqTuÛÑ$düTÔHêïqT. á ~q+˝À Hêø√dü+ @eTT+<√ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT >±ì, ˇø£ $wüj·÷ìï e÷Á‘·+ H˚qT ìqTï Áã‹e÷\T ø=+≥THêïqT. ˝À‘Ó’q |ü]X¯ó<ä∆‘·˝ÀìøÏ qqTï q&ç|æ+#·T. düTBÛs¡ÈyÓTÆq düTÔ‘·T\ e÷s¡Z+˝À qqTï q&ç|æ+#·T.

|òæÁãe] 29e ‘˚B Hê\T>∑T dü+e‘·‡‘ê\≈£î ˇø£kÕ] edüTÔ+~. (©|t dü+e‘·‡s¡+˝À) ÄVü‰! Hê\T–+‘·\ Äosê«<ëìï á s√E dü+bÕ~+#·Tø√e#·TÃ. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ ø£èbÕπøeå ÷\H˚$ eTq eTT+<äT yÓqTø£ Äe]+∫ ñqï dü+s¡ø≈å£ î£ ˝≤¢ eTq\qT @s√Eø±s√E ø±|ü⁄ ø±dü÷Ô edüTÔHêïsTT. dü+e‘·‡s¡+˝À <ë] ‘·|Œæ b˛sTTq ~q+ ˝≤+{Ï á s√Eq ≈£L&Ü eTq\qT dü+s¡ø+åÏ #˚ <˚e<ä÷‘·\T eTq‘√ ñ+{≤s¡T. πøåeT+ nH˚~ eTq nedüsê\T rs¡Ã&Üì¬ø’‘˚, ø£è|ü nH˚~ eTq bÕbÕ\qT+&ç eTq\qT $&ç|æ+#·&ÜìøÏ, yê{Ïì ‘·T&ç∫y˚j·T&ÜìøÏ <˚e⁄ì#˚‘· nqTÁ>∑Væ≤+|üã&ܶsTT. á ¬s+&É÷ ø£\dæ eTq Á|ü‹ n&ÉT>∑TqT dæús¡|üs¡Tdü÷Ô, eTq Äj·TTwü߸˝À ∫e] s√E es¡≈£î eTq\qT ø±bÕ&É‘êsTT. ø±ã{Ϻ á Á|ü‘˚´ø£ ~qeTTq eTq Á|üuÛÑTe⁄qT Á|ü‘˚´ø£ düeTs¡ŒD≤ Vü≤è<äj·T+‘√ ùd$<ë›+. @Hê&É÷ ˝Òq+‘· ñ‘ê‡Vü≤uÛ]Ñ ‘·+>±, eT<ÛTä s¡+>± Äj·TqqT düT‹Ô dü÷,Ô Äsê~Ûdü÷Ô bÕ≥\T bÕ&ÉT≈£î+<ë+. á s√Eq ˇø£ $X‚wüyÓTÆq ø±qTø£qT

<˚e⁄ìøÏ >±ì, ù|<ä\≈£î >±ì ÇùdÔ m+‘· u≤>∑T+≥T+~! ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Áù|eTø±sê´ìï #˚dæ á |òæÁãe] 29e ‘˚BqT ˇø£ eTs¡Te˝Òì ~q+>± e÷]Ãy˚<ë›+. 68

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 1 ªªªªjÓT¨yê yêø£´eTTq≈£î uÛÑj·T|ü&ÉTyês¡˝≤sê, Äj·Tq e÷≥ $qT&ç. $TeTTàqT <˚«wæ+#·T#·T Hê HêeTeTTqT ã{Ϻ $TeTTàqT Á‘√dæyj ˚ T· T $÷ dü«»qT\T ` $÷ dü+‘√wüeTT e÷≈£î ø£qã&ÉTq≥T¢ jÓT¨yê eTVæ≤eTH=+<äTqT >±ø£ nì #Ó|ü<äTs¡T. yêπs dæ>∑TZH=+<äT<äTs¡T.µµ jÓTwüj·÷ 66:5

ˇø£y˚fi¯ á yê>±›q+ yÓsTT´eT+~˝À ˇø£]øÏ e÷Á‘·y˚T e]Ô+#·e#·TÃ. nsTT‘˚H˚+? Ä ˇø£ÿ]ì dü+‘√wü|üs¡#ê\ì Á|üuÛÑTe⁄ á yê>±›Hêìï Ç#êÃ&ÉT. düe÷C≤ìï Áù|$T+#˚yê¬sq’ |üŒ{Ïø° düe÷»+ qT+&ç nHê´j·T+>± yÓ*y˚jT· ã&çq n˝≤+{Ïyê]ø=s¡≈î£ eTq+ ÁbÕs¡q∆ #˚<ë›+. yê] J$‘ê˝À¢ dü+‘√cÕq+<ë\qT ì+bÕ\ì Á|üuÛÑTe⁄qT ø√s¡T≈£î+<ë+. ì»+>± eT+∫ãT~∆ ø£*– uÛÑj·T+‘√q÷ eD≈£î‘√q÷ <˚e⁄ì yêø±´ìï nqTdü]+#˚yê]øÏ á yê>±›q+ e]ÔdüTÔ+~. yê] j·T<Ûës¡∆‘·qT ã{Ϻ, |ü]X¯ó<ä∆‘·qT ã{Ϻ, ‘·eT dü«+‘· dü¨<äs¡T\#˚‘· ndüVæ≤´+#·Tø√ã&ç ãVæ≤wüÿ]+|üã&çqyêπs Ms¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ sêe&É+ yê]øÏ #˚<Ó’q nqTuÛÑey˚T. Ç+ø± $#ês¡ø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ eT‘·+ ù|s¡T‘√ Ms¡T ãVæ≤wüÿ]+|üã&ܶs¡T. M]ì ãVæ≤wüÿ]+∫qyês¡T <˚e⁄ì eTVæ≤eTø√düy˚T Ä |üì #˚kÕ+ nì #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T. Ç˝≤+{Ïyês¡T <˚e⁄ì ù|s¡T ñ|üjÓ÷–dü÷Ô kÕ‘êqT≈£î ùde #˚düTÔHêïs¡T. jÓT¨yê Hêe÷ìï ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ $wü|üP]‘·yÓTÆq ø±≥T y˚j·T&É+ kÕ‘êqT ≈£îj·TTøÏÔøÏ ì<äs¡Ùq+. Væ≤+dæ+#·ã&ÉT‘·÷ ñqï <˚e⁄ì Á|ü»\≈£î Äj·Tq Çe«uÀj˚T

Á|ü‘´· ø£‘å j · T˚ >=|üŒ ìØø£Då . ‘êqT @s¡Œs¡#T· ≈£îqïyê] ‘·s|¡ ⁄ü q yê´C…´e÷&˚ ñ‘·Ôs¡yê~>±, yê]ì Ä<äT≈£îH˚ s¡ø£å≈£îì>± <˚e⁄&ÉT Á|ü‘·´ø£åeTÚ‘ê&ÉT. n|ü&ÉT <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ø£*–qyê]øÏ >=|üŒ $&ÉT<ä\, yê]ì Væ≤+dædTü qÔ ïyê]øÏ nee÷q+ ø£\T>∑T‘·T+~. Á|üuTÑÛ yê, eTqTwüß´\ neùV≤fi¯q≈£î >∑T]ø±ã&ÉT‘·Tqï ˙ Á|ü»\ jÓT&É\ ˙ yê>±›Hê\T HÓsy¡ s˚ T¡ Ã. 69

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 2 ªªªª˙yÓ’‘˚ <Ûäs¡àeTT #˚j·TTq|ü&ÉT ˙ <Ûäs¡àeTT s¡Vü≤dü´eTT>±qT+&ÉT ì$T‘·ÔeTT ˙ ≈£î&ç #ÓsTT´ #˚j·TTq~ ˙ jÓT&ÉeT #˚‹øÏ ‘Ó*j·Tø£ j·TT+&Ée˝…qT. n≥¢sTT‘˚ s¡Vü≤dü´eT+<äT #·÷#·T ˙ ‘·+Á&ç ˙≈£î Á|ü‹|òü\$T#·TÃqT.µµ eT‘·ÔsTT 6:3,4 eTqTwüß´\T ‘·eTqT #·÷dæ bı>∑&Ü\H˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√ n+<äs÷¡ #·÷düT+Ô &É>± <Ûäs¡àø±sê´\T #˚ùdyê]øÏ @ yê>±›q+ Çe«ã&É˝Ò<äT. yês¡T ø√]q Á|ü‹|òü\+ yê]øÏ e#˚Ãdæ+~ ø±ã{Ϻ ¬s+&√kÕ] Á|ü‹|òü\+ ø±yê\ì yês¡T m<äTs¡T#·÷&É˝Òs¡T. eTq+ #˚ùd <Ûäsêàìï s¡Vü≤dü´+>± ñ+#·T<ë+. ne⁄qT, m+‘· s¡Vü≤dü´+>± n+fÒ, n~ eTq C≤„|üø±\qT+&ç #Ó]|æy˚j·T&É+ <ë«sê eTq≈£î ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tq+‘· s¡V≤ü dü´+>± #˚<ë›+. eTq+ ‘·s# ¡ T· >± uÛÀ»q+ #˚d÷ü Ô ‘·sT¡ yê‘· Ä $wüj÷· ìï

m˝≤ eTs¡∫b˛‘êyÓ÷ n˝≤π> eTq+ ‘·s¡#·T>± <Ûäs¡àø±sê´\T #˚dü÷Ô Ä $wüj÷· ìï eTs¡∫b˛yê*. me¬se]øÏ @j˚T $<Ûë\T>± düV‰ü j·T|ü&ܶy÷Ó , @y˚T$T

Ç#êÃyÓ÷ nqï $wüj·÷\T mø£ÿ&Ü ãVæ≤s¡+>∑+>± qyÓ÷<äT #˚düTø√e<äT›. eTq+ <ëq<Ûäsêà\T #˚dü÷Ô ªH˚HÓ+‘· ñ<ës¡+>± ÇdüTÔHêïqTµ nì eTqdüT˝À ≈£L&Ü nqTø√≈£L&É<Tä . n˝≤ nsTT‘˚ eTq≈£î eTqy˚T Á|ü‹|ò\ü + Ç#·TÃ≈£îqï≥T¢ ne⁄‘·T+~ ø£<ë. eTq+ <ëq<Ûäsêà\T #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· $T>∑‘ê $wüj·÷ìï <˚e⁄ìøÏ $&ç∫ô|&É<ë+. m+<äTø£+fÒ Äj·Tq yê≥ìï{Ï˙ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·÷dæ, qyÓ÷<äT #˚düTø=ì ‘·–q Á|ü‹|òü\+ ÇkÕÔ&ÉT. Ä $wüj·T+˝À Äj·Tq m|ü&É÷ ‘·|æŒb˛&ÉT. <ëq<Ûäsêà\T n\Tô|s¡T>∑≈£î+&Ü #˚dü÷Ô <ëìï s¡Vü≤dü´+>± ñ+#˚yês¡T <ÛäqT´\T. ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ #·÷|æ+∫q Áù|eT˝À Ä e´øÏÔøÏ >=|üŒ dü+‘√wü+ <=s¡T≈£î‘·T+~. HÓeTà~>±, sêE\T #˚ùd >=|üŒ $+<äT uÛÀ»q+ ø£+fÒ @ Äsꓤ≥+ ˝Ò≈£î+&Ü ‹H˚ s=f…ºeTTø£ÿ eT<ÛäTs¡+>± ñ+≥T+~. $˝≤düe+‘·yÓTÆq dæú‹ì nqTuÛ$Ñ +#·&ÜìøÏ H˚H+Ó <äT≈£î á s√E Ä‘·è‘· |ü&Ü*? Hê ÁbÕD≤ìøÏ eT<ÛTä s¡yTÓ qÆ $+<äTqT Hê s¡V≤ü dü´ <Ûë‘·è‘·«+˝ÀH˚ dü+bÕ~+#·Tø√ìe«+&ç. s¡V≤ü dü´+>± <Ûë‘·è‘·« ø±sê´\qT #˚ùdyê]ì <˚e⁄&˚ e´øÏÔ>∑‘·+>± #·÷dæ ‘·–q Á|ü‹|òü\+ ÇkÕÔ&ÉT. á ø±sê´ìï Äj·Tq dü«+‘· $<Ûëq+˝ÀqT, ‘·–q düeTj·T+˝Àq÷ »]–kÕÔ&TÉ . Äj·Tq Ç#˚à Á|ü‹|ò\ü + n‹ ÁX‚wy˜ü TÓ qÆ ~>± ñ+≥T+~. á yê>±›q+ m+‘· yêdüeÔ yÓTqÆ <ä+fÒ n~ |üP]Ô>± ì‘·´‘·«+˝ÀH˚ Á|ü‘·´ø£å|üs¡#·ã&ÉT‘·T+~. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 70


e÷sYà 3 ªªªªm+<äTø£q>± ˙e⁄ Hê Ä‘·àqT bÕ‘êfi¯eTT˝À $&ç∫ô|≥ºe⁄. ˙ |ü]X¯ó<äT∆ì ≈£îfi¯ófl |ü≥ºìj·T´e⁄.µµ ø°s¡Ôq 16:10

á Á|üe#·q yêø£´+ j˚TdüT Áø°düTÔ $wüj·T+˝À dü]>±Z H˚s¡y˚]+~. nsTT‘˚ $XÊ«düT\+<ä] $wüj·T+˝À á Á|üe#·q yêø£´+ ø=~›ø±\+˝À HÓs¡y˚s¡uÀ‘·Tqï~. eTq+ #·ìb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· eTq Ä‘·à ~≈£îÿ˝Ò≈£î+&Ü mø£ÿ&√ $&ç∫ô|≥ºã&É<äT. eTq X¯Øs¡+ ≈£î[flb˛sTT eT{Ϻ˝À ø£\dæb˛sTTHê eT∞fl eTVæ≤eT>∑\ X¯Øs¡+>± ˝Ò|üã&ÉT‘·T+~. eTq <Ûë´qyêø±´ìï Ç|üŒ{Ï ø±\|ü⁄ eTq J$‘ê\≈£î, nqT~q Äràj·T J$‘êìøÏ nq«sTT+#·T≈£î+<ë+. bÕ‘êfi¯ nqTuÛÑyêìï #·$#·÷ùd≥+‘·>± eTq Ä‘·à Á≈£î+–b˛j˚T |ü]dæú‘·T\T eTq≈£î dü+uÛÑ$+∫ ñ+&=#·TÃ. nsTT‘˚ eTq+ m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ nø£ÿ&É ñ+&çb˛eTT. eTq Vü≤è<äj·T+˝Àq÷, eTq Ä‘·à˝Àq÷, eTq C≤„|üø±\˝Àq÷ eTs¡D≤qTuÛÑyêìøÏ ˝ÀqsTTq≥T¢>± nì|æ+#·e#·TÃ. ø±ì n<˚ nqTuÛÑe+˝À eTq+ ñ+&çb˛eTT. eTq n+‘·s¡+>∑+˝À ñqï Äq+<ëìï, ìØø£åDqT <ä÷s¡+>± HÓ{Ϻy˚dü÷Ô n‹ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq eTè‘·T´;Û‹ eTq\qT Äe]+∫ ìsêX¯˝ÀìøÏ nD>∑Á<=øÏÿHê, n~ ‘·q |üP]Ô X¯øÏÔì eTq $÷<ä Á|üjÓ÷–+#·˝Ò<äT. n|ü&É|ü&ÉT eTq+ m+‘·>±H√ Á≈£î+–b˛‘ê+. nsTT‘˚ Á|üuTÑÛ e⁄ nqTeT‹+∫q+‘·es¡øπ Ä |ü]dæ‹ú ˝À ñ+{≤+. ˝À‘Óq’ dü+<˚V≤ü ≈£L|ü+ ˝ÀìøÏ C≤] |ü&çb˛‘êy˚TyÓ÷>±ì nø£ÿ&É eTq+ HêX¯q+ ø±eTT. sêÁ‹ ø£{Ïø£ Nø£{Ï ø£$Tàq|ü⁄&ÉT düVæ≤‘·+ ìØø£åD≤‘ês¡ Äø±X¯+˝À Á|üø±•dü÷ÔH˚ ñ+≥T+~.

Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT m|ü&É÷ eTs¡∫b˛&ÉT. m|üŒ{Ïø° X¯Á‘·Te⁄ #˚‹øÏ eTq\qT n|üŒ–+#·&ÉT. ø±ã{Ϻ ìØø£åD ø£*– $ÁXÊ+‹>± ñ+<ë+. ‘·q ø£è|ü ìs¡+‘·s¡+ nqTÁ>∑Væ≤+#˚ <˚e⁄ìπø eTq $wüj·÷\˙ï n|üŒ–+#ê*. ìX¯Ãj·T+>± eTs¡D+˝À qT+&ç, n+<Ûäø±s¡+˝À qT+&ç, ìsêX¯˝À qT+&ç eTq+ ˝Ò∫ Je+˝Àq÷, yÓ\T>∑T˝Àq÷, ùd«#·Ã¤˝Àq÷ Á|üy˚•kÕÔ+. 71

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 4 ªªªªqqTï |òüTq|üs¡#·Tyê]ì H˚qT |òüTq|üs¡#·T<äTqT.µµ 1 düeT÷ 2:30

<˚e⁄DÏí |òüTq|üs¡#·&Éy˚T ˙ J$‘· eTTUÀ´<˚∆X¯+>±, ˙ JeqXË’*˝À ˇø£ ìj·TeT+>± ø£*– ñqï|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü ìqTï |òüTq|üs¡TkÕÔ&ÉT. ‘ê‘êÿ*ø£+>± qTe⁄« eTqTwüß´\ <ä>∑Zs¡qT+&ç m˝≤+{Ï yÓT|üq÷ bı+<ä˝Òø£ b˛e#·TÃ>±ì, n‘·´+‘· Á|üu≤Û e|üP]‘·+>± <˚e⁄&˚ ìqTï |òTü q|üsT¡ kÕÔ&TÉ .eTqkÕ‡øÏå ì$T‘·Ô+ eTq+ ø=ìïkÕs¡T¢ nee÷q+ bÕ\e«&ÜìøÏ Çwüº|ü&ç‘˚ n~ ∫es¡≈£î ì»+>± <˚e⁄DÏí |òüTq|üs¡#˚ nqTuÛÑe+>± e÷s¡T‘·T+~. @© ‘·q ≈£î≥T+u≤ìï <˚e⁄ì e÷s¡+Z ˝À dü]>±Z q&ç|+æ #·øb£ ˛e&É+ e\q jÓT¨yê Hêe÷ìï <ä÷wüD bÕ\T #˚dæq≥¢sTT´+~. @© ≈£îe÷s¡T\T |ü]X¯ó<ä∆ j·÷»ø£ eè‹ÔøÏ ‘·–q≥T¢>± q&ÉT#·Tø√ø£b˛e&É+ e\q <˚e⁄&ÉT yê]ì |òüTq|üs¡#·ø£, yê] ≈£î≥T+ã+ qT+&ç j·÷»ø£‘·« uÛ≤>±´ìï rdæy˚kÕ&ÉT. @© ≈£î≥T+ãdüTÔ\˝À @ ˇø£ÿ]ø° neø±X¯+ Çe«≈£î+&Ü <˚e⁄&ÉT j·TÚeqdüT&Ô q’Ó düeT÷j˚T\TH˚ Ä <˚X+¯ ˝À Hê´j·÷~Û|‹ü >± @sêŒ≥T #˚kÕ&ÉT. <˚e⁄&ÉT ˙ ≈£î≥T+u≤ìï n+<ä]˝À |òüTq|ü]ùdÔ qTe⁄«

‘·|üŒ≈£î+&Ü nìï $wüj·÷˝À¢ Á|üuÛÑTe⁄qT |òüTq|üs¡#˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*. <äTwüß\º T ˝Àø£d+ü ã+<Ûyä TÓ qÆ |òTü q‘·\T bı+<˚˝≤ <˚e⁄&ÉT ø=ìïkÕs¡T¢ yê]øÏ nqTeT‹ Çe«e#·TÃ. nsTT‘˚ ‘·qj·T+<äT |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq $<Û˚j·T‘· ø£*–qyê]øÏ ì»yÓTÆq |òüTq‘· ø£*π>≥≥T¢ <˚e⁄&˚ C≤Á>∑‘·Ô rdüT≈£î+{≤&ÉT. n+‘˚ø±<äT, eTVæ≤eT, yÓT|ü, nø£j å T· ‘·\qT ‘·qyê]øÏe«&ÜìøÏ Äj·Tq <ë∫ ñ+#ê&ÉT.

ás√E eTq+ <˚e⁄DÏí |òTü q|üs#¡ &· ÜìøÏ @+ #˚<ë›+?eTq H√{Ï kÕø£´å + <ë«sê, ø±s¡´kÕ<Ûøä y£ TÓ qÆ $XÊ«dü+ <ë«sê eTq≈£îqï düeTdü+Ô ‘√ <˚e⁄ì Hêe÷ìï >=|üŒ#˚<ë›+. @<Ó’Hê Á|ü‘˚´ø£ |ü]#·s¡´qT Á|üuÛÑTe⁄ ø√dü+ #˚dæ Äj·TqqT |òüTq|üs¡T<ë›+. Äj·Tq eTq\qT |òüTq|üs¡TdüTÔHêï&ÉT ø±ã{Ϻ eTq |üqT\˙ï Á|üø£ÿq ô|{Ϻ ø=~›ùd|ü⁄ Á|üXÊ+‘·+>± ≈£Ls¡TÃì Äj·TqqT @ $<Ûä+>± |òüTq|üs¡#ê˝≤ nì Ä˝À∫<ë›+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 72


e÷sYÃ 5 ª˙‹eT+‘·T\ ìyêdü düú\eTTqT Äj·Tq Äos¡«~+#·TqT.µµ kÕyÓT‘·\T 3:33

n‘·&ÉT <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T>∑\yê&ÉT ø±ã{Ϻ <˚e⁄ì ø±|ü⁄<ä\ ÁøÏ+<ä ñ+{≤&ÉT. Ç+{Ï ô|’ø£|ü˝≤ ñ+&ç <˚e⁄&ÉT n‘·ìì, n‘·ì ≈£î≥T+u≤ìï dü+s¡øÏåkÕÔ&ÉT. n‘·ì Ç\T¢ ˇø£ Áù|eT ì\j·T+. n~ ˇø£ |ü]X¯ó<ä∆ •ø£åD≤XÊ\. |üs¡˝Àø£|ü⁄ yÓ\T>∑Tì#˚à düú\eT~. Ä Ç+{Ï˝À ≈£î≥T+ã ÁbÕs¡∆q ñ+≥T+~. Á|ü‹s√p Ä ≈£î≥T+ã+ eT<Ûä´ <˚e⁄ì HêeT+ |òüTq|üs¡#·ã&ÉT‘·T+~. ø±ã{Ϻ <˚e⁄&˚ Ä Ç+{Ïì B$kÕÔ&ÉT. n~ ∫qï |üP]>∑T&çôd ø±ìe«+&ç, ô|<ä› sê» eT+~s¡+ ø±ìe«+&ç, <ëì |ü]e÷D+ ã{Ϻ ø±<äT >±ì, n+<äT˝À ìedæ+#˚yê] uÛÑøÏÔ>∑\ Á|ües¡ÔqqT ã{Ϻ <˚e⁄ì Äosê«<ä+ Ä Ç+{Ï $÷<ä≈£î edüTÔ+~. Ä Ç+{Ï˝À ñqï j·T»e÷qT&ÉT, j·T»e÷qTsê\T <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T>∑\yês¡T ø±ã{Ϻ Ä Ç\T¢ m+‘√ Äosê«<äø£s¡yÓTÆq~. ∫es¡≈£î Ä Ç+{Ï˝À ñqï ≈£îe÷s¡T&ÉT >±ì, ˝Òø£ ˇø£ |üìyê&ÉT >±ì ‘·q düÅ‘·Œes¡Ôq <ë«sê Ä Ç+{Ï $÷<ä≈£î <˚e⁄ì Äosê«<ä+ rdüTø=ìsê>∑\&ÉT. ˇø£

≈£ î ≥T+ã+˝À ñqï ˇø£ s ¡ T >±ì, Ç<ä › s ¡ T >±ì <˚ e ⁄ì <ä è wæ º ˝ À j·T<Ûës¡∆e+‘·T\T>± ñ+&˚≥|ü&ÉT yê]ì ã{Ϻ <˚e⁄&ÉT yÓTT‘·Ô+ ≈£î≥T+u≤H˚ï dü+s¡øÏå+∫, n_Ûeè~∆|üs¡∫ b˛wækÕÔ&ÉT. Ä ˇø£s¡T ˝Ò<ë Ç<ä›s¡T <˚e⁄ì ø£è|ü e\q j·T<Ûës¡∆e+‘·T\T>± ñ+{≤s¡T. Á|æj·TT˝≤sê, uÒ‘·˙˝À ñqï dü¨<äØ\T j˚TdüT Áø°düTÔqT #˚s¡TÃ≈£îqï≥T¢ eTq+ ≈£L&Ü Äj·TqqT ì‘·´ n‹~∏Û>± #˚s¡TÃ≈£î+<ë+. n|ü&ÉT eTq+ Ä Á|üuÛÑTe⁄qT ã{Ϻ ì»+>± B$+#·ã&É‘ê+.

eTq yê´bÕs¡+˝Àq÷, Ç‘·s¡T\≈£î rs¡TŒ rπsà $wüj·T+˝Àq÷, Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T yê]‘√ eTq≈£î ø£*–q dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\˝Àq÷, eTq e´øÏÔ>∑‘· Á|ües¡Ôq $wüj·T+˝Àq÷ Hê´j·T+>± ñ+<ë+. Hê´j·Te+‘·T&Ó’q <˚e⁄&ÉT

nHê´j·T|ü⁄ ø±sê´\qT B$+#·&ÉT.

73

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 6 ªªªª‘·+Á&ç ˝Òìyê]jÓT&É\ yê‘·‡\´‘· #·÷|ü⁄yê&Ée⁄ ˙y˚ ø£<ë.µµ ¨ùwj·T 14:3 πøe\+ Á|üuÛÑTe⁄ ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç $T>∑‘ê qeTàø±\qT Á|üø£ÿq ô|{Ïyº ù˚ d+<äT≈£î ‘·–q >=|üŒ ø±s¡D+ ô|’ yê>±›q+˝À ñ+~. ø£qï ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\

#˚‘· ˇø£ |üdæ_&ɶ $&ç∫ô|≥ºã&çq|ü&ÉT Ä _&ɶ u≤<Ûä´‘·qT <˚e⁄&˚ rdüTø=ì dü+s¡øÏåkÕÔ&ÉT. Ä $<Ûä+>±H˚ ˇø£ e´øÏÔ ‘·q Ä<Ûësê\˙ï b˛>=≥Tº≈£îqï|ü&ÉT n‘·&ÉT düJe⁄&Ó’q <˚e⁄ì $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ‘·q nedüsê\˙ï rs¡TÃø√e#·TÃ. <˚e⁄&˚ ‘·eT ‘·+Á&ç nqT≈£î+{≤s¡T nHê<Ûä\T.

ø±ã{Ϻ <˚e⁄&˚ yê] nedüsê\T rs¡TkÕÔ&ÉT. á <Ûë´Hê\T ÁyêdüTÔqï Hê≈£î <˚e⁄ì Vü≤düÔ+ $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&˚ nqTuÛÑe+ ñ+~. H˚qT á $wüj·T+ ã\+>± kÕø£å ´+ #Ó|üŒ>∑\qT. <˚e⁄ì $÷<ä eTq+ Ä<Ûës¡|ü&ç‘˚ düeTdüÔ+ Äj·Tq #˚‹qT+&˚ bı+<ä>∑\+. n<äèX¯ó´&Ó’q, ì‘·T´&Ó’q, düJe⁄&Ó’q <˚e⁄ì $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&É&É+ ø£+fÒ >=|üŒ ÄÁX¯j·T+ y˚πs~ @$÷ ˝Ò<äT. ø=+‘·eT+~øÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\Tqï|üŒ{Ïø° ˝ÒqfÒº. <˚e⁄DÒí ‘·eT ì»yÓTÆq ‘·+Á&ç>± ø£*–q n˝≤+{Ï nHê<Ûä\T ì»yÓTÆq <Ûäqe+‘·T\T. n˙ï ø£*–, n+<äs¡÷ ñ+&ç, <˚e⁄DÏí >±ì ø£*– ˝Òø£b˛‘˚ n+‘ê X¯Sq´y˚T. <˚e⁄DÏí ø£*– ñqï e´øÏÔøÏ á ˝Àø£+˝À mes¡÷ ˝Òø£b˛sTTHê, @B ˝Òø£b˛sTTHê |òüs¡yê˝Ò<äT. ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\qT b˛>=≥Tºø√e&É+ u≤<Ûëø£sy¡ T˚ . nsTTq|üŒ{Ïø° ø£èbÕeTj·TT&Óq’ Á|üuÛÑTe⁄ eTq≈£îqï+‘· ø±\+ eTq+ nHê<Ûä\+ ø±eTT. ás√E ‘·+Á&ç˝Òì _&ɶ\T á ø£èbÕyêø±´\qT Ä<Ûës¡+>± #˚düTø=ì ã\+ ‘Ó#·TÃø√yê*. Ä $<Ûä+>±H˚ á ˝Àø£dü+ã+<ÛäyÓTÆq Ä<Ûësê\T b˛>=≥Tº≈£îqïyês¡+‘ê Ä |üH˚ #˚j÷· *. Á|üuTÑÛ yê, H˚H+Ó ‘·>± nedüs‘¡ ˝· À ñHêïH√, H˚H+Ó ‘·>± ìdü‡Vü‰j·T

dæú‹˝À ñHêïH√ n+‘· qeTàø£+‘√ ˙ Áù|eT>∑\ Vü≤è<äj·T+ô|’ Ä<Ûës¡ |ü&ÉT‘·THêïqT. 74

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 7 ªªªªjÓT¨yê ã+~Û+|üã&çqyê]ì $&ç|æ+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 146:7

<˚e⁄&ÉT e÷Á‘·y˚T á |üì #˚j·T>∑\&ÉT. #Ós¡˝À ñqï jÓ÷ùd|ü⁄qT, ◊>∑T|ü⁄Ô˝À ñqï ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT, >√‹˝Àñqï sTTØàj·÷qT, dü+¬øfi¯fl˝À ñqï ù|‘·Ts¡TqT <˚e⁄&ÉT $&ç|æ+#·&Üìï C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+<ë+. Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü Äj·Tq Ä |üì #˚j·T>∑\&ÉT. ˇø£ÿe÷≥‘√ Ç‘·Ô&ç ¬>&É\qT ‘·THê‘·Tqø£\T #Ój·T´>∑\&ÉT. ˇø£ÿ #·÷|ü⁄‘√ ÇqT|ü dü+¬øfi¯flqT Á‘Ó+∫yÓj·T´>∑\&ÉT. Äj·Tq Ç|ü&ÉT Ä |üì #˚dü÷ÔH˚ ñHêï&ÉT. y˚˝≤~ düú˝≤˝À¢ ø£cÕº\bÕ˝…’ |ü&ç ñqïyê]ì Äj·Tq yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ, $XÊ\‘·˝ÀìøÏ s¡|Œæ dü÷HÔ ˚ ñHêï&ÉT. Ç|üŒ{Ïø° #Ós¡˝À ã+~Û+#·ã&ç ñqïyê]øÏ $&ÉT<ä\ Á|üø£{Ïdü÷ÔH˚ ñHêï&ÉT. á ø£åD+˝À ≈£L&Ü #Ós¡ ‘·\T|ü⁄\T m–]b˛‘·THêïsTT. dü+¬øfi¯ófl }&ç ÁøÏ+<ä |ü&ÉT‘·THêïsTT.

Á|æj·T ùdïVæ≤‘·T&Ü, á düeTj·T+˝À qTe⁄« <äT'K+‘√q÷, dü+<˚Vü≤+‘√q÷, uÛÑj·T+‘√q÷ ñHêïyê? nsTT‘˚ Äj·Tq ìqTï $&ç|æ+#·&ÜìøÏ Çwüº|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. ˙≈£î ùd«#·Ã¤ìe«&É+ j˚TdüT Áø°düTÔ≈£î m+‘√ Äq+<ä+. $&ç|æ+#·ã&É&É+ ˙¬ø+‘· Äq+<ëìï ø£*–düTÔ+<√, ìqTï $&ç|+æ ∫q|ü&ÉT Äj·Tq≈£î ≈£L&Ü n+‘· Äq+<ä+ ø£\T>∑T‘·T+~. qTe⁄« ÇqT|ü ã+<Ûäø±\qT ‘Ó+|üqø£ÿs¡˝Ò<äT. Äj·TH˚ Ä |üì ˙ø√dü+ #˚kÕÔ&ÉT. πøe\+ Äj·Tq $÷<ä qeTàø£+ ñ+#·T. Äj·Tq ˙ $yÓ÷#·qø£s¡Ô>± ekÕÔ&ÉT. qTe⁄« qeTàø£+ ñ+#ê*‡+~ sêfi¯fl >√&É\ $÷<ä ø±<äT, ÇqT|ü s¡<∏ë\ $÷<ä ø±<äT >±ì, ìqTï yÓ+≥H˚ $&ç|æ+#·>∑\ <˚e⁄ì $÷<äH˚ qeTàø£+ ñ+#ê*. Ç|ü&ÉT>±ì qTe⁄« j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄˝ÀqT, Äj·Tq ñ∫‘· ø£è|ü˝ÀqT, Äj·Tq dü+|üPs¡Xí ø¯ ˝ÔÏ Àq÷ qeTàø£+ ñ+∫qyê&Éy‘’Ó ˚ kÕ‘êqT ìqTï ã+~Û+∫ ñ+#·˝Ò&ÉT. bÕ|ü+ ìqTï nD∫ô|{Ϻ ñ+#·˝Ò<äT. ìsêX¯ ≈£L&Ü ìqTï @$÷ #Ój·T´˝Ò<äT. X¯Á‘·Te⁄qT m~]+#·T. Ç|ü&ÉT ˙ eTT+<äTqï <˚e⁄ì yêø±´H˚ï $yÓ÷#·q ^‘·+>± bÕ&ÉTø√. ªã+~Û+|üã&çqyê]ì jÓT¨yê $&ÉT<ä\ #˚j·TTqTµ #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 75


e÷sYà 8 ªªªª˙ >∑+|üj·TT |æ+&ç |ædüT≈£î ˙ ‘={Ϻj·TT B$+|üã&ÉTqT.µµ ~«r 28:5

eTq ø£cÕº]®‘·+ n+‘·{Ï $÷<äqT <˚e⁄ì Äosê«<ä+ ñ+&Ü\+fÒ eTq˝À $<Û˚j·T‘· ñ+&Ü*. eTq+ yÓqTyÓ+≥H˚ yê&ÉTø=H˚ >∑+|ü˝Àì |ü+&É¢˝≤ eTq Ç+{Ï˝ÀìøÏ e#˚à b˛j˚T edüTÔe⁄\ $÷<ä Äj·Tq Äosê«<ä+ ñ+≥T+~. Ä $<Ûä+>±H˚ eTq+ m≈£îÿe ø±\+ ì\« ñ+#·Tø=H˚ edüTÔe⁄\ $÷<ä ≈£L&Ü Äj·Tq Äosê«<ä+ ñ+≥T+~. eTq≈£î πøe\+ ∫qï dü»®˝À e÷Á‘·y˚T ÄVü‰s¡+ ñ+&Ée#·TÃ. eTq n˝≤ŒVü‰s¡+ ≈£L&Ü #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñ+<˚yÓ÷. eTq+ ñ<äj·Tø±\+ |üì˝ÀìøÏ yÓfi‚fl≥|ü⁄&ÉT eTq+ rdüT≈£îìyÓfi‚fl {Ï|òæHé u≤ø˘‡˝À ñqï |ü<ësê∆\T ≈£L&Ü n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T nsTT ñ+&Ée#·TÃ. nsTTHê |òüs¡yê˝Ò<äT. M≥ìï{Ï $÷<ë <˚e⁄ì Äosê«<ä+ ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ ne˙ï eTq≈£ î dü + ‘· è |æ Ô ì ø£ \ T>∑ C Ò k ÕÔ s TT. eTq+ @Hê{Ï ÄVü ‰ s¡ + ÄHê&É T dü+bÕ~+#·T≈£î+≥÷ ñHêï eTq+ ÇÁXÊj˚T©j·TT\‘√ düe÷qyÓTÆqyês¡y˚T. <˚e⁄&ÉT ‘·q Á|ü»\≈£î ÄVü‰s¡$T∫à b˛wæ+#ê\qT≈£îqï|ü⁄&ÉT @Hê{Ï eTHêï ÄHê&˚ |ü+|æ+#˚yê&ÉT. n+‘·ø+£ fÒ yê]øÏ ø±e\dæ+<˚eTT+~? eTq≈£î e÷Á‘·+ n+‘·ø£+fÒ @+ ø±yê*? eTq≈£î #ê˝≤ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T, ÄdæúbÕdüTÔ\T ñHêïj·TqTø√+&ç yê{Ï $÷<ä ≈£L&Ü <˚e⁄ì Äosê«<ä+ ñ+&çrsê*. m+<äTø£+fÒ ne˙ï ñqï|ü&ÉT yê{Ïì rdüTø=ì e#˚à $wüj·T+˝Àq÷, yê{Ïì <ë#·Tø=H˚ $wüj·T+˝Àq÷, yê{Ïì düs¡T›u≤≥T #˚ùd $wüj·T+˝Àq÷, yê{Ïì yê&ÉTø=H˚ $wüj·T+˝Àq÷ <˚e⁄ì Äosê«<ä+ ˝Òø£b˛‘˚ á ãs¡Te⁄ u≤<Ûä´‘·\‘√ eTq Vü≤è<äjT· + q*–b˛‘·T+~. ∫e]øÏ Ädæbú ÕdüT\Ô T, edüTeÔ ⁄˝Ò eTq≈£î <˚e⁄fiËflÌ ≈£Ls¡TÃ+{≤sTT. Ä |üqT\ e‹Ô&ç eTq\qT #Ó<ä|ü⁄s¡T>∑T˝≤ ‹H˚düTÔ+~.

z Á|üuÛÑTyê, e÷≈£îqï<ëìì B$+#·T. ˙ eTVæ≤e÷s¡∆yÓTÆ <ëìì yê&˚≥≥T¢>± X¯øìÔÏ nqTÁ>∑V≤æ +#·T. ˝Àø£d+ü ã+<Ûyä TÓ qÆ edüTeÔ ⁄\qT mø£ÿ&É ñ+#ê˝À nø£ÿ&˚ ñ+#˚≥≥T¢>± e÷≈£î düV‰ü j·T+ #ÓsTT´. e÷ dü+bÕ<äq\T e÷ bı<äT|ü⁄\T e÷ Ä‘·à s¡ø£åD≈£î ñ] ø±≈£î+&Ü #ÓsTT´. 76

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 9 ªªªªH˚qT $TeTTàqT #Ós¡>=ìb˛sTTq |ü≥ºDeTTjÓTTø£ÿ πøåeTeTT ø√] <ëìø=s¡≈î£ jÓT¨yêqT ÁbÕs¡q∆ #˚jT· T&ç, <ëì øπ eå TeTT $÷ øπ eå TeTTq≈£î ø±s¡DeT>∑TqT.µµ sTTØàj·÷ 29:7

á yêø£´+˝À ñqï dü÷Á‘·+ @$T≥+fÒ eTqeT+<äs¡+ @ <˚X¯+˝À ñqï|üŒ{Ïø° eTq Á|üuÛÑTe⁄qT ã{Ϻ |üs¡<˚X¯ó\y˚T. ø±ã{Ϻ eTq+ ìedædüTÔqï <˚X¯ Á|ü»\ XÊ+‹ ø√dü+, n_Ûeè~∆ ø√dü+ eTq+ ÁbÕ]∆+#ê*. m+<äTø£+fÒ yê] eT<Ûä´˝ÀH˚ eTq+ ìedædüTÔHêï+ ø£<ë. eTq ìs¡+‘·s¡ $C≤„|üHê ÁbÕs¡∆q\<ë«sê eTq |ü≥ºD+, eTq <˚X¯+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü B$+#·ã&Ü*. eTq <˚X¯+ ø√dü+, Á|ü‘˚´ø£+>± eTq ÁbÕ+‘· Á|ü»\ ø√dü+ #˚ùd ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq ÁbÕs¡∆q $XÊ«düT\yÓTÆq eTq n+<ä] H√fi¯fl˝Àq÷ m|ü&É÷ ñ+&Ü*. <˚X¯+˝Àq÷, $<˚XÊ\˝Àq÷ >=|üŒ XÊ+‹ düe÷<ÛëHê\T n\TeTT ø=H˚≥≥T¢ n‘ê´düøÏÔ‘√ ÁbÕs¡∆q #˚<ë›+. eTq M<ÛäT\˝À b˛sê{≤\T »]– s¡ø£Ô+ bÕ]Hê, $<˚oj·TT\T eTq <˚X¯+ $÷<ä j·TT<ä∆+ #˚dæ kÕVü≤düe+‘·T˝…’q eTq ôd’ì≈£î\qT Vü≤‘·e÷]ÃHê Ä <äTwüŒ]D≤e÷\≈£î eTq+ m+‘·>±H√ $\|æ+#ê*‡ ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ XÊ+‹ ø√dü+ ÁbÕs¡q∆ #˚<ë›+. eTq dü«Á|ü»˝…H’ ê, y˚πs <˚X¯|ü⁄ yê¬s’Hê ùdïVü≤ã+<Ûä+˝À ø£\dæ ñ+&˚˝≤ á XÊ+‹ dü÷Á‘êìï neT\T #˚<ë›+.

<˚ X ÊìøÏ XÊ+‹ ø£ * –q|ü  &É T , eTq≈£ î ≈£ L &Ü XÊ+‹ ø£\T>∑T‘·T+<äH~˚ <˚e⁄ì yê>±›q+. Ç~ m+‘·>±H√ ø√s¡<–ä q~. n|ü&ÉT eTq ≈£î≥T+u≤\qT <˚e⁄ì uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\˝À ô|+#·>∑\+. m≥Te+{Ï Ä≥+ø£+ ˝Ò≈£î+&Ü düTyês¡Ô |ü]#·s¡´ »]–+#·>∑\+. Çø£qT+&ç eTq+ m≈£îÿe>± ÁbÕs¡∆q˝À >∑&ÉT|ü⁄<ë+. eTq <˚X¯düTÔ\ bÕbÕ\T ˇ|ü≈£î+≥÷ eTq <˚XÊìï ø£å$T+#·eTì, B$+#·eTì j˚TdüT HêeT+˝À ‘·+Á&çì y˚&ÉT≈£î+<ë+. 77

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 10 ªªªªHêj· ªª T+<äT $XÊ«düeTT+#·T Á|‹ü yê&ÉTqT Nø£{˝Ï À ì*∫ j·TT+&É≈î£ +&ÉTq≥T¢ H˚qT á ˝Àø£eTTq≈£î yÓ\T>∑T>± e∫Ãj·TTHêïqT.µµ jÓ÷Vü‰qT 12:46 á ˝Àø£eT+‘ê n+<Ûøä ±s¡+˝À eTTì– ñ+~. <˚X¯ Á|ü»\+‘ê Nø£{‘Ï √ Äe]+|üã&ç ñqï≥Tº>± eTq+ Nø£{Ï˝À ≈£Ls√Ãqø£ÿs¡˝Ò<äT. ø±s¡D+, $XÊ«dü+ <ë«sê eTq+ yÓ\T>∑TqT bı+<˚≥≥T¢>± j˚TdüT Áø°düTÔ á ˝Àø±ìøÏ e#êÃ&ÉT. ªÁ|ü‹yê&ÉTµ nH˚ e÷≥ #ê˝≤ $XÊ\uÛ≤e+‘√ ≈£L&çq e÷≥. Ä e÷≥˝À qTe⁄«, H˚qT ≈£L&Ü ñHêï+. eTq+ j˚TdüT Áø°düTÔ˝À $XÊ«dü+ ñ+∫‘˚ m+‘· e÷Á‘·+ eTs¡D|ü⁄ #Ûêj·T˝À ≈£Ls√Ã+ >±ì, m|üŒ{Ïø° n+‘·+ ø±ì yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ Á|üy˚•kÕÔ+. Ç|ü&˚ Ä yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ eTq+ m+<äT≈£î Á|üy˚•+#·≈£L&É<äT? eTq$÷<ä ø=ìïkÕs¡T¢ y˚T|òü÷\T Äe]+∫ ñ+&Ée#·TÃ. nsTTHê eTq+ j˚TdüT Áø°düTÔ˝À $XÊ«dü+ ñ+∫q|ü⁄&ÉT Ä y˚T|òü÷\ Nø£{Ï˝À eTq+ ñ+&çb˛+. eTq≈£î >=|üŒ |ü>∑{Ï yÓ\T>∑TqT Çe«&ÜìøÏ Äj·Tq e#êÃ&ÉT. Äj·Tq sêø£ e´s¡+∆ nsTTb˛‘·T+<ë? eTq≈£î $XÊ«dü+ ñ+fÒ Ä >=|üŒ yÓ\T>∑TqT nqTuÛ$Ñ +#˚ Ä~Ûø£´‘·qT bı+<äT≈£î+{≤+. eTq+ Ä yÓ\T>∑TqT ã{Ϻ dü+‘√wæ<ë›+. Á|üø£è‹ dü+ã+<Ûyä TÓ qÆ <äTwü‘º «· +, eT÷s¡‘â «· +, dü+<˚V≤ü +, ìsêXÊ ìdüŒ èVü≤\T, bÕ|üeTT, uÛÑj·÷+<√fi¯q\T nH˚ eTs¡D #Ûêj·T\ qT+&ç eTq\qT ãj·T≥≈£î ‘˚yê\H˚ j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ á ˝Àø±ìøÏ e#êÃ&ÉT. dü÷s¡T´&ÉT ñ<äsTT+#êø£ ‘·q yÓ\T>∑TqT, y˚&çì $s¡õeTà≈£î+&Ü ñ+{≤&Ü? n˝≤π> j˚TdüT Áø°düTÔ sêø£&É e´s¡∆+ ø±<äì $XÊ«düT\+s¡÷ >∑T]Ô+#ê*.

Á|æ j · T dü ¨ <ä s ¡ T &Ü, dü ¨ <ä Ø , ˙ uÛ Ñ j · ÷ +<√fi¯ q \qT $~*+#ÓjTY . Nø£{˝Ï À ñ+&çb˛≈£î. yÓ\T>∑T˝À ì\∫ ñ+&ÉT. ˙ ìØø£Då , ˙ Äq+<ä+, ˙ |üs¡˝Àø£+ j˚TdüT Áø°düTÔ˝ÀH˚ ñHêïsTT. Äj·TqyÓ’|ü⁄ #·÷&ÉT. Äj·TqyÓ’ù| n˝≤ #·÷dü÷Ô ñ+&ÉT. dü÷s√´<äj·T düeTj·T+˝À |ü≈£åî\T Äq+~+#˚≥≥T¢>± <˚e⁄ì dæ+Vü‰düq+ m<äT≥ <˚e<ä÷‘·\T dü+‘√wæ+#˚≥≥T¢>± qTeP« dü+‘√wækÕÔe⁄. 78

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 11 ªªªªjÓT¨yê ø£‹Ô #˚‘·qT áf… #˚‘·qT s¡øÏå+#·Tyê&ÉT ø±<äì sT÷ <ä+&ÉTyês¡+<äs¡T ‘Ó*dæø=+<äTs¡T. j·TT<ä∆eTT jÓT¨yê<˚, Äj·Tq $TeTTàqT e÷ #˚‹øÏ n|üŒ–+#·TqT.µµ 1 düeT÷ 17:47

j·TT<ä∆+ jÓT¨yê<˚. $»j·T+ eTq<˚. á $wüj·T+ Ç|ü&ÉT eTq eTqdüT˝À¢ Hê≥Tø√yê*. <˚e⁄ì X¯øÏÔì dü+|üPs¡í+>± Á|ü‘·´ø£å|üs¡#˚˝≤ $»j·T+ ø£\T>∑T‘·T+<äì eTq≈£î düŒwüº+>± ‘Ó\TdüT. eTqTwüß´\+‘ê <˚e⁄DÏí |üP]Ô>± eTs¡∫b˛j·÷s¡T. ne⁄qT, ÄK]øÏ ÇÁXÊj˚T© <ä+&ÉTyês¡T ≈£L&Ü Äj·TqqT eTs¡∫b˛j·÷s¡T. |ò*æ w”j Ô T· T&Óq’ >=˝≤´‘·T ÇÁXÊj˚T\T <ä+&ÉTyê] $÷<ä düyê\T #˚ùd dü+|òüT≥q <ë«sê eTqTwüß´\T nø£ÿ&É ªø±s¡DuÛÑ÷‘·T&Ó’q >=|üŒ <˚e⁄DÏíµ #·÷&É>∑*>±s¡T. Ä <˚e⁄&ÉT eTqe X¯øÏÔ‘√ ø±ø£ ‘·q ∫‘êÔqTkÕs¡+>±H˚ ‘·q ñ<˚›XÊ´\T HÓs¡y˚s¡TÃ≈£î+{≤&Éì n+<äs¡÷ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T ‘·eT K&ÉZ+ $÷<ä eTØ m≈£îÿe>± Ä<Ûës¡|ü&çb˛j·÷s¡T. <ëM<äT #˚‹˝À K&ÉZ+ ˝Òø£b˛e&É+ #ê˝≤ >=|üŒ dü+>∑‹. ‘·q #˚‹˝À K&ÉZ+ ˝Òq|üŒ{Ïø° yÓTT‘·Ô+ X¯Á‘·T ôd’q´+ n+‘·{Ï˙ <˚e⁄&ÉT z&çkÕÔ&Éì <ëM<äT Á>∑Væ≤+#·&É+ $X‚wü+. eTq+ dü‘ê´ìï, ˙‹ì ì»+>± nqTdü]+#˚yês¡yÓTÆ‘˚, eTq≈£î ‘·˝≤+‘·T\T >±ì, <Ûäq+>±ì, m˝≤ã&ç‘˚ n˝≤ yê&ÉTø√>∑*–q eT] @ Ç‘·s¡ uÛÖ‹ø£ eqs¡T\T >±ì <=]πø+‘· es¡≈£î ø£ìô|≥Tºø√e<äT›. ø±˙ Ä ôd\j˚Ts¡T <ä>sZ∑ ¡ <=]øÏq ◊<äT sêfi¯fl‘√, eTq <ä>sZ∑ T¡ qï Ä e÷eT÷\T e&çôd\‘√ X¯Á‘·Te⁄qT m<äTs√ÿ&ÜìøÏ |üs¡T¬>‹Ô yÓfi≤›+ s¡+&ç. n~ eTq j·TT<ä∆+ nsTT‘˚ eTq≈£î

<Ûs’Ó ´¡ + dü]b˛<äT. nsTT‘˚ eTq+ j˚TdüT Áø°dTü Ô |üø+å£ >± ì\ã&ܶ+ ø±ã{Ï,º Äj·Tq X¯øÏÔ‘√H˚ j·TT<ä∆+ #˚düTÔHêï+ ø±ã{Ϻ eTqeTT+<äT ì\ã&É>∑\ yê&Óe&ÉT? @e÷Á‘·+ dü+<˚V≤æ +#·≈î£ +&Ü Ä |ò*æ w”j Ô T· Tì m<äTs=ÿ+<ë+. ôd’q´eTT\≈£î n~Û|ü‹jÓÆTq jÓT¨yê eTq |üøå±q ñ+&É>± eTq≈£î $s√~Û me&ÉT? 79

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 12 ªªªªC…ã÷\÷qT >∑÷]à sTT≥¢HÓqT ` C…ã÷\÷q÷, ˙e⁄ ãj·T\T yÓfi¯ófl düú\eT+<äT dü+‘√wæ+#·TeTT.µµ ~«r 33:18

ÇÁXÊj˚T\T >√Á‘ê\ Äosê«<ä+ eTq<˚. ø±s¡D+, eTqy˚T ì»yÓTÆq ÇÁXÊj˚T©j·TT\+. X¯Øs¡T\qT Ä<Ûës¡+ #˚düT≈£îH˚yês¡+ ø±<äT >±ì <˚e⁄DÏí Ä‘·à‘√ Äsê~Û+#˚ Á|ü»\+ eTq+. C…ã÷\÷qT ‘·q düú˝≤ìï $&ç∫ ãj·T≥≈£î yÓfi‚fl≥|ü&ÉT dü+‘√wü+>± ñ+&Ü*. jÓT¨yê n‘·ì Á|üj·÷D≤ìï B$kÕÔ&ÉT. á Äosê«<ä+˝À eTq ø√dü+ <ë∫ ñ+#·ã&çq yê>±›Hêìï ≈£L&Ü eTq+ #·÷kÕÔ+. eTq+ ãj·T≥≈£î yÓfi‚fl≥|ü&ÉT dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq dü+|òüT≥q\T eTq≈£î m<äTs¡T ekÕÔsTT. eTq+ Á|üj÷· D≤\T #˚jT· &ÜìøÏ ãj·T≥≈£î yÓfifl‚ ≥|ü&ÉT

<˚e⁄ì nqTÁ>∑Vü≤ düeTè~∆ eTq #·T≥÷º ôd’q´+˝≤ ñ+&ç >=|üŒ uÛÑÁ<ä‘·ìdüTÔ+~. eTq+ <˚XÊìï $&ç∫ y˚πs <˚XÊìøÏ yÓfi‚fl |ü]dæú‘·T\T e∫Ãq|ü&ÉT düeTTÁ<ä+ $÷<äHÓ’Hê, Äø±X¯+˝ÀHÓ’Hê, uÛÑ÷$T $÷<äHÓ’Hê nìï s¡ø±\ Á|üj·÷D≤\˝À Á|üuÛÑTe⁄ eTq‘√ ñ+{≤&ÉT. eTq+

$TwüqØ\T>± ãj·T≥≈£î yÓfi≤Ô+. n|ü&ÉT ªÇ~>√ j·TT>∑ düe÷|æÔ es¡≈£î H˚qT $÷‘√ ≈£L&É ñHêïqTµ nH˚ Áø°düTÔ yê>±›q+ eTq≈£î ‘√&ÉT>± ñ+≥T+~. eTq+ ñ<√´>∑+ #˚düTø√e&Üìø√, ø±j·Tø£wüº+ #˚düTø√e&Üìø√ ãj·T≥≈£î yÓfi≤Ô+. <˚e⁄&ÉT ñ<äj·T+ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î eTq‘√ ñ+{≤&ÉT ø±ã{Ϻ eTq+ m+‘√ dü+‘√wü+>± ãj·T≥≈£î yÓfi≤fl*. ˇø√ÿkÕ] eTq+ ãj·T\T<˚sπ eTT+<äT uÛÑj·T+ Äe]düTÔ+~. ø±s¡D+, eTq+ m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\qT m<äTs√ÿuÀ‘·THêïyÓ÷ eTq≈£î ‘Ó*j·T<äT ø£<ë. nsTT‘˚ ª˙e⁄ ãj·T\T yÓfi¯ófl düú\eT+<äT dü+‘√wæ+#·TeTTµ nqï yê>±›q|ü⁄ Äosê«<ëìï eTq+ C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+fÒ Ä uÛÑj·÷\˙ï ‘=\–b˛sTT dü+‘√wü+ ø£\T>∑T‘·T+~. ô|f…º düs¡T›ø=ì eTq+ ãj·T\T<˚πs eTT+<äT á ByÓqqT eTq+ Vü≤è<äj·T+˝À ñ+#·Tø√yê*. n+‘˚ø±<äT n~ eTq Hê\Tø£ $÷<ä bÕ≥>± ñ+&˚˝≤ #˚j·÷*. eTq+ Á|üj·÷D+ #˚düTÔqï z&É˝À bÕ≥ nH˚ \+>∑s¡TqT Áy˚˝≤&ÉBdæ, ø°s¡ÔqqT C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+≥÷ ≈£Ls¡TÃ+<ë+. Äq+~+#˚ >√Á‘·|ü⁄yê]>± ñ+&ç, dü+‘√wü Vü≤è<äj·T+‘√ Á|ü‹ ø£åD+ Á|üuÛÑTe⁄qT düTÔ‹+∫ |òüTq|üs¡T<ë›+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 80


e÷sYà 13 ªªªªn+<äT≈£î ` njÓ÷´ Á|üuÛÑTe>∑T jÓT¨yê, ∫‘·Ô–+#·TeTT. H˚qT u≤\T&ÉH˚— e÷≥˝≤&ÉT≥≈£î Hê≈£î X¯øÏÔ #ê\<äì H˚qq>±, jÓT¨yê Hêø°˝≤>∑T ôd\$#ÓÃqT` H˚qT u≤\T&Éqqe<äT›— H˚qT ìqTï |ü+|ü⁄yê] jÓTT<ä›≈£î ˙e⁄ b˛e˝…qT, ˙ø±C≤„|æ+∫q dü+>∑‘·T\ìïj·TT #Ó|üŒe˝…qT.µµ sTTØàj·÷ 1:6,7

Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q $÷<ä >=|üŒ u≤<Ûä´‘·qT ô|{Ϻq|ü&ÉT düVü≤»Ø‹>±H˚ uÛÑj·T|ü&ç ªH˚qT u≤\T&ÉH˚µ nì sTTØàj·÷ n+≥T+fÒ, u≤<Ûä´‘·qT n|üŒ–+∫q Á|üuÛÑTe⁄ n+<äT≈£î ˇ|üø√e&É+ ˝Ò<äT. sTTØàj·÷ Çø£ e÷s¡Te÷{≤¢&É&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äT. ‘êqT <˚e⁄ì |üø£å+>± e÷{≤¢&É&ÜìøÏ mqTïø√ã&çq $wüj·÷ìï ˇ|üø=ì rsê*‡+<˚. ‘êqT @+ #ÓbÕŒ˝≤ nì dü+<˚X¯+ ø√dü+ Ä˝À∫+#·Tø√qø£ÿs¡˝Ò<äT. me]øÏ #ÓbÕŒ˝≤ nì ‘·q ÁXÀ‘·\qT m+#·Tø√qø£ÿs¡˝<Ò Tä . <˚e⁄&ÉT ÄC≤„|+æ ∫qfÒ¢ e÷{≤¢&Ü*. <˚e⁄&ÉT n‘·ìì mø£ÿ&É≈£î |ü+|æ‘˚ nø£ÿ&É≈£î yÓ[fl e÷{≤¢&Ü*. Ç<ä+‘ê sTTØàj·÷ ‘·q dü«+‘· ã\+‘√ ø±ø£ <˚e⁄ì kÕeTs¡∆´+‘√ #Ój·÷´*. á $wüj·÷\T #·<äTe⁄‘·Tqï, ˝Òø£ $+≥Tqï ˇø£ j·TÚeq uÀ<Ûä≈£îìøÏ ás√E á e÷≥\T e]Ô+#·yê? qTe⁄« m+‘· ∫qïyê&çy√, ˙≈£îqï C≤„q+, ˙≈£îqï nqTuÛÑe+ @bÕ{Ïy√ <˚e⁄ìøÏ ‘Ó\TdüT. ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï |ü+bÕ\ì @sêŒ≥T #˚düT≈£î+fÒ Ä @sêŒ≥T≈£î qTe⁄« uÛÑj·T|ü&É≈£L&É<äT. ˙ X¯øÏÔV”≤q‘·˝ÀH˚ <˚e⁄&ÉT ‘·qTï ‘êqT düs«¡ X¯øeÔÏ T+‘·Tì>± ø£q|üs#¡ T· ø√>∑\&ÉT. qTe⁄« yÓT‘·÷ôw˝≤ e˝… 969 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ >∑\yê&çyÓ’‘˚ Ä ej·TdüT‡ ˙≈£î u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì nqT≈£î+≥THêïyê? kı˝§yÓ÷qT≈£îqï+‘· C≤„q+ Hê≈£L ñ+fÒH˚ H˚qT ≈£L&Ü <˚e⁄ì eT+~sêìï ì]àkÕÔqT, Äj·Tq ùde #˚kÕÔqì nqT≈£î+≥THêïyê? <˚e⁄&ÉT ˙øÏ∫Ãq dü+<˚XÊìï >∑{Ϻ>± |ü≥Tºø√. n<˚ ˙

C≤„q+. <˚e⁄&ÉT ìqTï ªkÕ–b˛µ nì ÄC≤„|ùæ dÔ Äj·Tq Ä»„qT bÕ{Ï+#·T. n<˚ ˙ $y˚#·q. 81

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 14 ªªªªˇø£ì ‘·*¢ yêìì Ä<ä]+∫q≥T¢ H˚qT $TeTTàqT Ä<ä]+#Ó<äqT.µµ jÓTwüj·÷ 66:13

ª‘·*¢ Ä<äs¡Dµ ÄVü‰! á e÷fÒ m+‘√ eTè<äTe⁄>± ñ+~. ‘·*¢ ‘·q _&ɶ <äT'U≤ìï m˝≤ ns¡∆+ #˚düT≈£î+≥T+<√ ‘Ó\TkÕ? Ä _&ɶqT ‘·q >∑T+&Ó\≈£î >∑{Ϻ>± Vü≤‘·TÔø=ì _&ɶ u≤<Ûäq+‘ê ‘·q Vü≤è<äj·T+˝ÀìøÏ rdüTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+~. ˇø£y˚fi¯ Ä _&ɶ #Ó|üø√>∑*–‘˚ ‘·q u≤<Ûäq+‘·{Ï˙ ‘·*¢‘√ #Ó|ü≈£î+≥T+~. mes¡÷ z<ës¡Ã˝Òq+‘·>± ÄyÓT ‘·q _&ɶqT z<ës¡Ã>∑\<äT. ‘·qqT Ä<ä]+#˚yês¡T m+‘·eT+~ ñHêï _&ɶ≈£î ‘·q ‘·*¢ Ä<äs¡DÒ >=|üŒ~. ∫qï _&ɶ˝Ò ø±<äT, ô|<ä›yês¡T ≈£L&Ü Ç+‘˚. ‘·*¢ bÕÁ‘·˝À ‘·qqT ‘êqT ÇeTT&ÉTÃø=ì jÓT¨yê eTq‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. Ç~ ì»+>± m+‘· eT+∫‘·q+! Äj·Tq eTq≈£î ‘·+Á&ç˝≤ ñHêï&Éqï $wüj·T+ eTq≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT. nsTT‘˚ Äj·Tq ‘·*¢˝≤ ≈£L&Ü ñ+{≤&Ü? ne⁄qT. Äj·Tq ¬s+&ÉT $<Ûë˝…’q Áù|eT\T ≈£L&Ü eTq jÓT&É\ #·÷|æ+#˚yê&ÉT. Ç~ eTq\qT |ü]X¯ó<äy∆ TÓ qÆ <Óe’ kÕìïVæ≤‘ê´ìøÏ, ‹s¡T>∑T˝Òì qeTàø±ìøÏ, |ü$Á‘·yTÓ qÆ $ÁXÊ+‹øÏ ÄVü‰«ìdüTÔ+~. <˚e⁄&˚ eTq Ä<äs¡Dø£s¡Ô>± ñqï|ü&ÉT m≥Te+{Ï <äT'K+ ≈£L&Ü eTq˝À ì*∫ ñ+&É<äT. eTq ø£cÕº\qT Äj·Tq‘√ #Ó|ü≈£î+<ë+. eTqøÏìï ì≥÷ºsT¡ Œ\T, ø£˙ïfi¯ófl ñqï|üŒ{Ïø° Äj·Tq‘√ yê{Ïì |ü+#·T≈£îqï|ü&ÉT Äj·Tq eTq\qT ‘·èD°ø£]+#·ø£ ÁX¯<ä∆>± #˚s¡TÃ≈£î+{≤&ÉT. eTq ‘·*¢ ≈£L&Ü eTq\qT Á‘√dæy˚j·T<äT ø£<ë. eTq ‘·*¢ m˝≤ eTq ã\V”≤q‘·\qT uÛÑ]düTÔ+<√ n˝≤π> eTq <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü uÛÑ]kÕÔ&ÉT. eTq ‘·*¢˝≤ <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü eTq n‹Áø£e÷\qT |ü]Vü≤]+∫, eTq <√cÕ\qT ø£å$TkÕÔ&ÉT. eTq ‘·*¢ ø£+fÒ m≈£îÿe>± Á|üuÛ≤e|üP]‘·+>±, C≤„qj·TTø£Ô+>± Ä |üì #˚kÕÔ&ÉT.

eTq <äT'U≤ìï eTq+ ˇø£ÿs¡y˚T uÛÑ]+#·qø£ÿs¡˝Ò<äT. n˝≤ #˚ùdÔ m+‘√ <äjT· ø£*–q, kÕ‹«≈£î&Óq’ <˚e⁄DÏí øÏ+#·|sü ∫¡ qfÒ.¢ eTq Áù|eT>∑\ <˚e⁄ì‘√ á s√EqT ÁbÕs¡+_Û<ë›+. Äj·Tq‘√H˚ á s√EqT eTT–<ë›+. ‘·*¢ ‘·q _&ɶ\ $wüj·T+˝À m˝≤ $dæ–b˛<√, n˝≤π> <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü eTq $wüj·T+˝À $dæ–b˛&ÉT. 82

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 15 ªªªªø±ã{Ϻ yê]øÏ á e÷≥ Á|üø{£ +Ï |ü⁄eTT ` Á|üuTÑÛ yÓq’ jÓT¨yê ôd\$#·TÃq<˚eTq>± ` <ä÷s¡eTTqTqï nq´»qT\˝ÀìøÏ H˚qT yê]ì ‘√*y˚dæqqT, Äj·÷ <˚X¯eTT\˝À yê]ì #Ó<äs¡>={ϺqqT, yês¡T yÓ[flq Äj·÷ <˚X¯eTT\˝À ø=+‘· ø±\eTT H˚qT yê]øÏ |ü]X¯ó<ë∆\j·TeTT>± ñ+<äTqT.µµ jÓTôV≤CÒÿ\T 11:16

ÇÁXÊj˚T©j·TT\T |ü]X¯ó<ä∆ |ü≥ºDyÓTÆq jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝ÀqT+&ç ‘√*y˚jT· ã&çHê, |ü]X¯ó<äT&∆ q’Ó <˚e⁄ì düìï~ÛqT+&ç ‘√*y˚jT· ã&É˝<Ò Tä . Á|üuTÑÛ e⁄ ‘·q Á|ü»\qT @ #Ós¡˝ÀìøÏ |ü+|æy˚kÕ&√, Ä #Ós¡˝À ‘·q düìï~Ûì yê]‘√ ñ+#ê&ÉT. yês¡T ‘·eT dü«<˚X¯+˝À, ‘·eT düe÷»+˝À ñqïfÒ¢ yê]øÏ n˙ï nqTÁ>∑Væ≤+#ê&ÉT. ˇø£y˚fi¯ ˙ dü«<˚X¯+ $&ç∫ y˚πs <˚XÊìøÏ yÓ[flb˛sTT ñ+fÒ á yê>±›q+ ˙πø #Ó+<äT‘·T+~. <˚e⁄&ÉT ‘·q Á|ü»\≈£î ÄÁX¯j·T <äTs¡Z+>± ñHêï&ÉT. $s√<ÛäT\+<ä] qT+&ç ø±bÕ&˚ Ä\j·T+>± <˚e⁄&ÉT yê]øÏ ñHêï&ÉT. Äj·TH˚ yê] Äsê<ÛäHê dü\ú + ≈£L&Ü. j·÷ø√ãT Äs¡Tãj·T≥ bı\+˝À |ü&TÉ ≈£îqï|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT n‘·ìøÏ ‘√&ÉT>± ñqï≥T¢, Äj·Tq ‘·q Á|ü»\≈£î ‘√&ÉT>± ñHêï&ÉT. j·÷ø√ãT ˝Ò∫ ªìX¯Ãj·TeTT>± <˚e⁄&ÉT á düú\eT+<äTHêï&ÉTµ nì #ÓbÕŒ&ÉT. <˚e⁄&ÉT ‘·q

Á|ü»\≈£î Á|üXÊ+‘· eT+~s¡+>± ñ+{≤&ÉT. n‹ |ü]X¯ó<ä∆ düú\eTT˝≤ ñ+&ç, m≥Te+{Ï n\»&ç ˝Òì ì‘ê´ÁX¯j·T |ü≥ºD+˝≤ <˚e⁄&ÉT ‘·q Á|ü»\ #·T≥÷º ñ+{≤&ÉT. Ä Á|ü»\T <äTwüº uÛÑj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü HÓeTà~>±, Á|üXÊ+‘·+>± J$kÕÔs¡T.

j˚TdüT Áø°düTÔ˝À <˚e⁄&˚ eTq≈£î ø£èbÕì\j·T+>± ñ+{≤&ÉT. j˚TdüT Áø°ùdÔ n+<äT˝À ìã+<ÛäHê eT+<ädü+>± ñ+{≤&ÉT. nVü≤s√qT jÓTTø£ÿ ∫>∑T]+∫q ø£Ás¡, eTHêï bÕÁ‘·, |ü~ Ä»„\ sê‹ |ü\ø£\T, Çe˙ï j˚TdüT Áø°dTü ˝Ô ÀH˚ ñHêïsTT. <˚e⁄ì˝ÀH˚ eTq+ |ü]X¯ó<ä‘∆ ,· düV≤ü yêdü+ nH˚ >√|ü⁄sê\qT ø£qT>=+{≤+. n+‘·ø£+fÒ eTq≈£î Ç+πø+ ø±yê*? Á|üuÛÑTyê, á yê>±›Hêìï HÓs¡y˚s¡TÃ. e÷≈£î ˙y˚ XÊX¯«‘·yÓTÆq Ä\j·T+>± ñ+&ÉT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 83


e÷sYà 16 ªªªªeT]j·TT $÷s¡T Hêe\q @$ H˚s¡TÃø=ì n+^ø£]+∫‹s√, Hêj·T+<äTqï≥Tº>± @$ #·÷∫‹s√, n{Ϻyê{Ïì #˚j·TT&ç— n|ü&ÉT düe÷<Ûëqø£s¡Ôj·T>∑T <˚e⁄&ÉT $÷≈£î ‘√&Ó’j·TT+&ÉTqT.µµ |òæ*|”Œ 4:9

ˇø£ e´øÏÔ Á|ü‹ ∫qï $wüj·T+˝ÀqT, neø±X¯+ <=]øÏq ø=B› bÂ\T J$‘êìï nqTdü]+#·>∑*–‘˚ n~ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~.ÄVü‰! Á|ü‹s√p bÂ\T˝≤ J$+#˚ ø£è|ü ñ+fÒ n~ m+‘· >=|üŒ uÛ≤>∑´+! <Ó’eø£è|ü <ë«sê bÂ\T uÀ<ÛäHê $<ÛëHêìï nqTdü]+#·>∑*–‘˚ <Ûë´qyêø£´+˝Àì yê>±›q+ eTq<˚ ne⁄‘·T+~. eTq jÓT<äT≥ ‘Ós∫¡ ñ+#·ã&çq Ä yê>±›q+ m+‘· >=|üŒ~! XÊ+‹ì Áù|$T+∫, XÊ+‹øÏ ø±s¡DuÛÑ÷‘·T&Ó’, XÊ+‹H˚ }|æ]>± ø£*– ñqï Ä düe÷<Ûëqø£s¡ÔjÓÆTq <˚e⁄&ÉT eTq‘√ ñ+{≤&ÉT. ª$÷≈£î düe÷<ÛëqeTT ø£\T>∑TqT >±ø£µ nH˚ e÷≥ eT<ÛäTs¡yÓTÆq Äosê«<ä+. nsTT‘˚ düe÷<ÛëHê~Û|ü‹jÓÆTq <˚e⁄&˚ eTq‘√ ñ+&É&É+ nìï{Ï ø£+fÒ ñqï‘·yÓTÆq Äosê«<ä+. eTqøÏ|ü&ÉT ˙{Ï }≥ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, »\Á|üyêVü≤ <Ûës¡\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. düe÷<Ûëqø£s¡ÔjÓÆTq <˚e⁄&ÉT eTq‘√ ñ+fÒ, düeTdüÔ C≤„qeTTq≈£î $T+∫q <˚e⁄ì düe÷<ÛëHêìï eTq+ nqTuÛ$Ñ kÕÔ+. ø±ã{Ϻ ãj·T≥ |ü]dæú‘·T\T eTq\qT ø£\es¡|üs¡Tdü÷Ô u…~]+∫Hê eTq≈£î uÛÑj·T+ ˝Ò<äT. eTq #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ ñqï eTqTwüß´\T b˛{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ ñ+fÒ, eTq+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yÓ[fl yê]ì düe÷<Ûëq|üs¡TkÕÔ+. m+<äTø£+fÒ düe÷<Ûëqø£s¡Ô eTq‘√ ñHêï&ÉT ø±ã{Ϻ eTq+ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√˝Ò+. dü‘´· e÷s¡+Z ˝ÀH˚ Ä ì»yÓTqÆ XÊ+‹ düe÷<ÛëHê\T eTq≈£î nqTÁ>∑V≤æ +#· ã&É‘êsTT. Á|ü|ü+#· XÊ+‹ì kÕ~Û+#ê\H˚ Ä˝À#·q‘√ eTq+ $XÊ«kÕìï $&ç∫ô|{ϺHê, ˙‹ e÷sêZìï ‘·|æŒb˛sTTHê eTq+ |òüTÀs¡yÓTÆq ‘·|ü #˚dæqyês¡eTÚ‘ê+. yÓTT<ä{Ï>± |ü$Á‘·‘·, ¬s+&Ée~>± düe÷<Ûëq+ eTq≈£î

ñ+&Ü*. á Áø£eTy˚T C≤„HêìøÏ, j·T<Ûës¡∆‘·≈£î eT÷˝≤<Ûës¡+. bÂ\T e÷sêZìï nqTdü]<ë›+. n|ü&ÉT Ä nbıdüÔ\TìøÏ ‘√&Ó’j·TTqï düe÷<Ûëqø£s¡ÔjÓÆTq <˚e⁄&ÉT eTq≈£î ≈£L&Ü ‘√&ÉT>± ñ+{≤&ÉT. 84

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 17 ªªªªyê]øÏ uÛÑj·T|ü&É≈£îeTT. ìqTï $&ç|æ+#·T≥≈£î H˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TTHêïqT— Ç<˚ jÓT¨yê yê≈£îÿ.µµ sTTØàj·÷ 1:8

eTq˝À uÛÑj·T+ Á|üy˚•+∫ ‘=Á{Ï˝Ò¢ düeTj·÷˝À¢, eTq+ bÕ|ü+˝À |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. eTq˝À >∑s¡«+, n‹X¯j·T+ Á|üy˚•+#·&É+ m+‘·

uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ bÕ|üy÷Ó n˝≤π> |æ]øÏ‘q· +, uÛj Ñ T· + Á|üy•˚ +#·&+É ≈£L&Ü n+‘˚ bÕ|ü+. <ëìj˚T\T˝≤ <Ûs’Ó ´¡ +>± ñ+&ÉT. ôdq’ ´eTT\≈£î n~Û|‹ü jÓTÆ q jÓT¨yê <˚e⁄ì ùd$+#˚yês¡T <ÛÓ’s¡´kÕVü≤kÕ\‘√ ≈£L&çq ôd’ì≈£î˝≤¢ ñ+&Ü*. eTq <˚e⁄&ÉT eTq‘√ ñ+&ç eTq\qT $&ç|ækÕÔqq&Éy˚T eTq+ <Ûs’Ó ´¡ e+‘·T\T>± ñ+&É&ÜìøÏ >=|üŒ Áù|s¡D. <˚e⁄ì‘√ mes¡T+{≤s√ yê]‘√

<˚e⁄&ÉT+{≤&ÉT. Ä|ü‘êÿ\+ dü+uÛÑ$+∫q|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT <ä÷s¡+>± ñ+&çb˛&ÉT. me¬s’Hê ìqTï uÛÑj·Tô|&ÉT‘·THêïsê? á s√E ñ+&ç πs|ü⁄ #·ìb˛j˚T e÷qee÷Á‘· T ìøÏ qTe⁄« uÛ Ñ j · T |ü & É ‘ êyê? qTyÓ « e]y√ qT$«+ø± ‘Ó\TdüTø√˝Òø£b˛‘·THêïe⁄. ˙≈£îqï kÕúHêìï qTe⁄« b˛>=≥Tº≈£î+{≤yê? qTe⁄« ùd$+#˚ <˚e⁄&˚ ˙≈£î ÄVü‰s¡ bÕ˙j·÷\T düeT≈£Ls¡TkÕÔ&TÉ . Äj·TqqT qeTTàø=ì ñ+&É˝Òyê? me¬s’Hê ìqTï ùV≤fi¯q #˚düTÔHêïsê? n~ ˙ jÓTeTTø£\qT $]∫, ˙ Vü≤è<äj·÷ìï >±j·T |üs¡TdüTÔ+<ë? Áø°düTÔ ì$T‘·Ô+ ø=~›ø±\+ Ä ùV≤fi¯q\T uÛÑ]+#·T. n+‘˚ø±<äT, yê{Ïì ã{Ϻ dü+‘√wæ+#·T. j·T<Ûës¡∆e+‘·T\‘√, dü‘ê´ìï nqTdü]+#˚yê]‘√, |ü]X¯ó<ä∆ e÷sêZìï nqTdü]+#˚yê]‘√ <˚e⁄&ÉT ñ+&ç yê]ì $&ç|ækÕÔ&ÉT. <ëìj˚T\T dæ+Vü≤|ü⁄ uÀqT˝ÀqT+&ç m˝≤ ãj·T≥|ü&ܶ&√ C≤„|üø£+ #˚düTø√. wüÁ<ä≈£î, y˚TcÕ≈£î, nu…<Óï>√\T y˚&ç$T>∑\ n–ï >∑T+&É+ qT+&ç m˝≤ yÓ\T|ü\≈£î e#êÃs√ >∑Ts¡TÔ #˚düTø√. yê]ø£+fÒ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq dæú‹˝À qTe⁄« ˝Òe⁄ ø£<ë? ˇø£y˚fi¯ n˝≤+{Ï dæú‹˝À qTe⁄«qï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑTe⁄ ìqTï Ä<äT≈£î+{≤&ÉT. ìqTï >=|üŒ »j·TXÊ*>± #˚kÕÔ&ÉT. <˚e⁄ì uÛÑj·T+ ø£*– ñ+fÒ qTe⁄« <˚ìø° uÛÑj·T|ü&Ée⁄. ˙ ã<ä›X¯Á‘·Te⁄ ˙ >∑T+&Ó˝ÀH˚ ñHêï&ÉT. yê&ç ù|s¡T ªuÛj Ñ T· +µ. yêDÏí eTT+<äT ãj·T≥≈£î yÓfifl¯ >=≥Tº. yÓ÷ø±fi¯flô|’ ñ+&ç düVü‰j·T+ ì$T‘·Ô+ <˚e⁄ìøÏ yÓTTÁs¡ ô|≥Tº. ‘·s¡Tyê‘· ˝Ò∫ ì\ã&ç H˚qT <˚e⁄DÏí qeTTà≈£îHêïqT ø±ã{Ϻ <˚ìø° uÛÑj·T|ü&ÉqT nì #Ó|ü. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 85


e÷sYà 18 ªªªªj·T<Ûës¡∆e+‘·T\ ÁbÕs¡∆q Äj·Tq≈£î Äq+<äø£s¡eTT.µµ kÕyÓT‘·\T15:8 Ç~ ≈£L&Ü yê>±›q+‘√ düe÷qyÓTÆq<˚. m+<äTø£+fÒ Ç+<äT˝À ñqï $wüj·T+ Á|üdüTÔ‘· ø±˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ìC≤ìï yÓ\¢&ç #˚düTÔqï~. á ì»+ mìï ‘·sê˝…’Hê ì»+>±H˚ ñ+≥T+~. j·T<Ûës¡∆e+‘·T\ ÁbÕs¡∆q˝À <˚e⁄ìøÏ >=|üŒ Äq+<ä+ <=s¡T≈£î‘·T+~. ª$÷πs Hê Äq+<ä+µ nì <˚e⁄&ÉT yê]‘√ #Ó|ü⁄‘ê&ÉT. eTq yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· j·T<Ûës¡∆+>± J$+#·&É+. Ç≥T>±ì, n≥T>±ì |ü&çb˛≈£î+&Ü ì<ëq+>± kÕ–b˛yê*. eTq |ü<ä∆‘·T˝˝À ≈£î{Ï\‘·«+ ñ+&É≈£L&É<äT. <äTwüº‘·«+ m<äT≥ eTq+ m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ kÕ–\|ü&É≈£L&É<äT. K∫Ñ·yÓTÆq j·T<Ûës¡∆‘·‘√ düsêfi¯yÓTÆq e÷s¡Z+˝À kÕ–b˛<ë+. eTq+ Ç≥T n≥T }>∑&+É yÓTT<ä\Tô|{≤ºe÷ eTq J$‘·+ ø=≥Tº≈î£ b˛‘·T+~. e+ø£s¡ e÷sêZ\ ˝ÀìøÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ eTq+ Á|üj·T‹ïùdÔ ndü\T ÁbÕs¡∆H˚ #˚j·T˝Ò+. ˇø£y˚fi¯ ÁbÕ]∆+∫Hê K∫Ñ·+>± Ä ÁbÕs¡∆q\T |üs¡˝Àø£+ #˚s¡e⁄. eTq+ ‹qïì e÷s¡Z+˝À ñ+&ç <˚e⁄&ÉT ãj·T\T|üs¡∫q ∫‘êÔìï nqTdü]düTÔHêïe÷? n˝≤ nsTT‘˚ eTq+ m≈£îÿe>± ÁbÕs¡∆q\T #˚<ë›+. eTq ÁbÕs¡∆q\T <˚e⁄ìøÏ Äq+<ä+ ø£*–+#ê\qT≈£î+fÒ, Äj·Tq≈£î eTq≈£î eT<Ûä´ ñqï Ä≥+ø±\T ‘=\–+#·Tø√yê*. ˇø£ $wüj·T+ e÷Á‘·+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. eTq ÁbÕs¡∆q˝Àì yê´ø£s¡D≤ìï Äj·Tq |ü{Ϻ+#·Tø√&ÉT. eTq+ ÁbÕ]∆+#˚≥|ü⁄&ÉT ñ|üjÓ÷–+#˚ uÛ≤cÕXË’*ì ‘·|ü|ü≥º&ÉT. |ü<䛋 Á|üø±s¡+ ˇø£ Áø£eT+˝À ÁbÕ]∆+#êe÷ ˝Ò<ë nì #·÷&É&ÉT. á $wüj·÷\˙ï |ü{Ϻ+#·T≈£îì eTqTwüß´\T eTq\qT ‘·èDÏø£]kÕÔπsyÓ÷ >±ì, ‘·+Á&ç>± ‘·q dü«+‘· _&ɶ\yÓTÆq eTq+

eTT<äT› eTT<äT›>± |ü*πø Ä q‹Ô e÷≥˝À¢H˚ Äj·Tq Äq+~kÕÔ&ÉT. |üdyæ ê¬sq’ ‘·q ≈£îe÷s¡T\T, ≈£îe÷¬s\Ô T #˚ùd kÕe÷q´ ÁbÕs¡q∆ ˝À¢ Äj·Tq dü+‘√wækÕÔ&TÉ . Á|üuTÑÛ e⁄ Äq+~düTqÔ ï Ä ÁbÕs¡q∆ ˝À¢ eTq+ ≈£L&Ü Äq+<ä+ bı+<ë* ø£<ë. s¡+&ç, Äj·Tq dæ+Vü‰düq+ <ä>∑Zs¡≈£î ‘·s¡#·T>± yÓ[fl e<ë›+. eTq ÁbÕs¡∆q\≈£î ‘·–q ø±s¡D≤\T+{≤j·Tì Á|üuÛÑTe⁄≈£î ‘Ó\TdüT ø±ã{Ϻ Äj·Tq≈£î ø£è‘·»„‘ê e+<äHê\T #Ó*¢<ë›+. 86

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 19 ªªªªjÓT¨yê ø£è|üj·TT |òüTq‘·j·TT nqTÁ>∑Væ≤+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 84:11

Ç|ü&ÉT eTq≈£î ø£è|ü #ê˝≤ nedüs¡+. n~ eTq≈£î ñ∫‘·+>±H˚ Çe«ã&ç+~. ˇø£ ãVüQe÷q+ ø£+fÒ ñ∫‘·yÓTÆq~ @eTT+~? ás√E eTq+ `ì*∫ ñ+&˚ ø£è|ü, ã\|üs¡#˚ ø£è|ü, |ü]X¯ó<ä∆|üs¡#˚ ø£è|ü, dü+‘·è|æÔì#˚à ø£è|ü bı+<äT≈£îHêï+. Äj·Tq eTq≈£î nqT~q ø£è|ü\T nqTÁ>∑Væ≤dü÷Ô e#êÃ&ÉT. eTq uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ≈£L&Ü dü]b˛j˚T ø£è|ü Äj·Tq eTq≈£î nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. eTq≈£î Çe«ã&çq ø£è|ü #ê˝≤ ø=+#Ó+ nqT≈£î+fÒ Ä ‘·|ü eTq<˚ ne⁄‘·T+~ >±ì <˚e⁄ì~ ø±<äT. Á|üuTÑÛ e⁄ eTq≈£î ø£è|ü\qT nqTÁ>∑V≤æ +#˚≥|ü⁄&ÉT m˝≤+{Ï Vü≤<äT\› T >±ì, |ü]$T‘·T\qT >±ì $~Û+#·˝<Ò Tä . ‘·q ø£èbÕdüeTè~∆ì eTq $÷<ä ≈£î]|æ+#˚ $wüj·T+˝À Äj·Tq ì<ëì+#·&É+ ˝Ò<äT ≈£L&Ü. eTq≈£î m+‘· ø±yê\+fÒ Ä+‘· ø£è|üqT <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡qT+&ç n&ç– bı+<äTø√e#·TÃ. eTq\qT Äj·Tq Á‘√dæy˚kÕÔ&˚yÓ÷qì uÛÑj·T|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äT. Äj·Tq eTq≈£î <Ûësêfi¯+>± Ç#˚Ãyê&˚ >±ì >∑~›+∫ |ü+ù|ùdyê&ÉT ø±<äT. Á|üuÛÑTe⁄ eTq≈£î ã+>±sêìï Çe«ø£b˛e#·Tà >±ì n+‘·≈£î $T+∫q ø£è|üqT nqTÁ>∑Væ≤+#·>∑\&ÉT. Äj·Tq eTq≈£î ô|<ä› ˝≤uÛÑÁbÕ|æÔ ø£\T>∑CÒj·Tø£b˛e#·Tà >±ì n+‘·ø£+fÒ ÁX‚wü˜yÓTÆq ø£è|üqT nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. Äj·Tq eTq $÷<ä≈£î ÁX¯eT\T |ü+|ækÕÔ&ÉT >±ì, <ëìøÏ dü]|ü&Ü ø£è|üqT ≈£L&Ü Á≈£îeTà]kÕÔ&ÉT. q*–b˛e&ÜìøÏ, ø£wüº|ü&É&ÜìøÏ eTq+ |æ\eã&ܶeTqTø√+&ç Ä |æ\T|ü⁄‘√ bÕ≥T eTq≈£î nedüs¡yÓTÆq+‘· ø£è|ü ≈£L&Ü nqTÁ>∑Væ≤+#· ã&ÉT‘·T+~. ªjÓT¨yê ø£è|üj·TT |òüTq‘·j·TT nqTÁ>∑Væ≤+#·TqTµ nH˚ yêø±´ìï Ç+–¢w˝t À #·~$q|ü&ÉT Grace AND Glory nì #·<Tä e⁄‘ê+. n+fÒ ªø£è|ü eT]j·TT |òüTq‘·µ Ç|ü&ÉT eTq≈£î |òüTq‘· nø£ÿs¡˝Ò<äT. ìC≤ìøÏ |òTü q‘·qT bı+<äT≈£îH˚ jÓ÷>∑´‘· ≈£L&Ü eTq≈£î ˝Ò<Tä . nsTT‘˚ ‘·–q düeTj·T+˝À eTq+ ª|òüTq‘·µ nH˚ Ä Á<ëøå±s¡kÕìï Á‘ê>∑T‘ê+. |ü]X¯ó<ä∆‘· nH˚ ø£è|ü˝À ì*∫ ñqï eTq+ n‹ |ü]X¯ó<ä∆‘· nH˚ |òüTq‘·˝ÀìøÏ |ü<√qï‹ bı+<äT‘ê+. ø£è|ü eT]j·TT |òüTq‘· nH˚ e÷≥\T eTq Vü≤è<äj·÷ìøÏ Äq+<ëìï∫à ñ˝≤¢dü+‘√ >∑+‘·T\T y˚ùd≥≥T¢>± #˚kÕÔsTT. ªø=~› ø±\+ ‘·s¡Tyê‘·µ! ne⁄qT, ì»+>±H˚ ø=~› ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· eTq+ ìs¡+‘·s¡ eTVæ≤eT˝À Á|üy˚•kÕÔ+. 87

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 20 ªªªªH˚&ÉT+&ç bısTT´˝À y˚j·Tã&ÉT n&É$ >∑&ç¶ì <˚e⁄&û˝≤>∑T n\+ø£]+∫q jÓT&É\ n\Œ$XÊ«düT˝≤sê, $÷≈£î eT] ìX¯Ãj·TeTT>± egeTT\T <Ûä]+|üCÒj·TTqT >∑<ë.µµ eT‘·ÔsTT 6:30

á s√E˝À¢ eÅkÕÔ\T #ê˝≤ KØ<äT>± ñHêïsTT ø±ã{Ϻ ù|<ä $XÊ«düT\T, e#˚à ÁøÏdüàdt ø√dü+ eÅkÕÔ˝…˝≤ ø=qTø√ÿyê˝≤ nì Ç|üŒ{Ï qT+&˚ ~>∑T\T>± Ä˝À∫düTÔ+{≤s¡T. #Ó|ü˝ÒyÓ÷ n]–b˛j·÷sTT. ø=‘·Ô #Ó|ü˝…˝≤ ekÕÔsTT? >∑eTì+#·+&ç. eTqø√dü+ m+‘·>±H√ Ä˝À∫+#˚ <˚e⁄&˚ eTq≈£î ne˙ï düeT≈£Ls¡TkÕÔ&ÉT. bı\+˝À ñqï >∑&ç¶|üP\qT eTq |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&ç m+‘√ n+<ä+>± n\+ø£]+#ê&ÉT. m+‘·>± n+fÒ Ä yÓ’uÛÑe+ eTVü‰#·Áø£e]ÔjÓÆTq kı˝§yÓ÷qT≈£î ≈£L&Ü ˝Ò<äT. >∑&ç¶|üP\πø n+‘· n+<ëìï∫Ãq <˚e⁄&ÉT ‘·q dü«+‘· _&É\¶ ≈£î eÅkÕÔ\T Çe«˝Ò&Ü? ne⁄qT, ‘·|Œü ≈£î+&Ü sTTkÕÔ&TÉ . Ä $wüjT· + eTq≈£î ‘Ó\TdüT. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü eTq eÅkÕÔ\≈£î e÷dæø£\T+&=#·Tà >±ì eTq <˚Vü‰ìï dü+s¡øÏå+#·>∑*π> eÅkÕÔ\qT <˚e⁄&ÉT eTqøÏkÕÔ&ÉT. ˇø£ ù|<ä ùde≈£î&ÉT ∫ì–b˛sTTq ‘·q eÅkÕÔ\‘√ #ê˝≤ Çã“+~ |ü&ÉT‘·÷ ‘·q j·T»e÷qT&Ó’q <˚e⁄&˚ ‘·q≈£î j·÷»ø£ eÅkÕÔ\T <äj·T#˚j·÷\ì m+‘√ ÄX¯‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔHêï&ÉT. ˇø£kÕ] H˚qT Hê ùdïVæ≤‘·Tì #·sYÃ˝À Á|üdü+–+#·&ÜìøÏ ÄVü‰«ì+|üã&ܶqT. n|ü&ÉT eÅkÕÔ\ nedüs¡‘·˝À ñqï Ä ùde≈£î&ÉT Hê≈£î C≤„|üø£+ e∫à n‘·ì ì$T‘·Ô+ Á|ü‘˚´ø£ ø±qTø£qT ÇeTàì Á|ü»\qT n&ç>±qT. b˛¬>q’ kıeTTà‘√ Ä ùde≈£îìøÏ ùdeø£ eÅkÕÔ\T ø=ì#êÃqT. eT] ø=+‘·eT+~ Á|üuÛÑTe⁄ ùde≈£î\T ‘·q ;s¡Tyê ì+&Ü eÅkÕÔ\T ø£*– ñ+{≤s¡T. n~ <˚e⁄&ÉT yê]øÏ∫Ãq ByÓq. ‘êqT düèõ+∫q Ä<ëeTT Vü≤e«\T

bÕ|ü+ #˚dæq|ü&ÉT yê]øÏ nedüs¡eTj˚T´ eÅkÕÔ\ìe«&É+˝À ≈£L&Ü <˚e⁄&ÉT ø£è|ü #·÷|æ+#ê&ÉT ø£<ë. eTq Ä~ |æ‘s· T¡ \T Ä≈£î\‘√ #˚dTü ≈£îqï ø£#÷ &Ü\ ø£+fÒ <˚e⁄&ç∫Ãq #·sà¡ |ü⁄ #=ø±ÿsTT\T #ê˝≤ ÁX‚wy˜ü TÓ qÆ $ ø±yê? 88

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 21 ªªªªn|ü&ÉT ˙ e÷s¡ZeTTq ˙e⁄ düTs¡øÏå‘·eTT>± q&ç#Ó<äe⁄. ˙ bÕ<äeTT m|ü&É÷ ‘=Á{Ï\¢<äT.µµ kÕyÓT‘·\T 3:23 á yêø£´+˝À ñqï ns¡∆+ @$T≥+fÒ C≤„q+ nH˚ e÷sêZìï, |ü]X¯ó<ä∆‘· nH˚ e÷sêZìï yÓ+ã&çùdÔ n+<äT˝À+∫ ‘·|æŒb˛≈£î+&Ü eTq+ uÛÑÁ<ä|üs¡#·ã&É‘ê+. |ü>∑{Ï |üP≥ sê»e÷s¡Z+>∑T+&Ü Á|üj·÷D+ #˚ùdyê]øÏ sêE ø±|ü⁄<ä\ ñ+≥T+~. Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ yê] J$‘·+˝À <˚e⁄ì |æ\T|ü⁄ nH˚ sê»e÷s¡Z+ ñ+≥T+~. <Ó’euÛÑj·T+‘√ yÓ+ã&çdü÷Ô, uÛÑøÏÔÁX¯<ä∆\‘√ <ëì˝À kÕ–b˛j˚T≥|ü⁄&ÉT düeTdüÔ ø°&ÉT\qT+&ç, <äTwüº‘·«+ qT+&ç Äj·Tq eTq\qT ø±bÕ&É‘ê&ÉT. sê»e÷s¡Z+˝≤+{Ï <˚e⁄ì |æ\T|ü⁄˝À eTq+ düø£\ uÛÀ>±\T ø£*– Á|üj·÷D+ #˚j·T˝Òø£b˛e#·TÃ>±ì, düTs¡øÏå‘·+>± Á|üj·÷D+ #˚kÕÔ+. j·TTe≈£î˝≤¢ |üsT¡ >∑T\T ô|≥º˝øÒ b£ ˛e#·TÃ>±ì, eT+∫ eTqTwüß˝≤¢ q&ÉTdü÷Ô yÓfi≤Ô+.

eTq ã\V”≤q bÕ<ë\T eTq\qT ‘=Á{Ï*¢+|üCÒkÕÔsTT ø±ã{Ϻ n˝≤ ‘=Á{Ï*¢b˛j˚T eTqdüÔ‘ê«ìï »sTT+#·>∑*π>≥≥T¢>± eT]+‘· HÓ’‹ø£ ã˝≤ìïeTàì Á|üuTÑÛ e⁄qT n&ÉT>∑T<ë+. <ë]˝À ã+&ÉsêsTTì #·÷düTø√˝Òì yês¡T <ëìï ‘·qTïø=ì |ü&çb˛‘ês¡T. eTq m<äTs¡T>± bÕ|ü+ ñqï|ü&ÉT <ëìï Á>∑Væ≤+#·&ÜìøÏ, <ëìï ‘·|æŒ+#·Tø√&ÜìøÏ ø±e\dæq kÕeTs¡∆´+ <˚e⁄ì ø£è|ü <ë«sêH˚ ø£\T>∑T‘·T+~. á yê>±›Hêìï ã{Ϻ $C≤„|qü #˚<ë›+. ‘êqT mqTï≈£îqïyê]ì m‹Ô|ü≥Tº≈£îqï Á|üuÛÑTe⁄˝À $XÊ«düeTT+#·T<ë+.

njÓ÷´, eTq dü«+‘· ìs¡¢ø£å´y˚T eTq Á|ü<∏äeT X¯Á‘·Te⁄. nsTT‘˚ ªyÓT\≈£îe>± ñ+&ç ÁbÕ]∆+#·T&çµ nqï Á|üuÛÑTe⁄ Ä»„ eTq\qT ø±bÕ&ÉT‘·T+~. ˇø£ÿkÕ]≈£L&Ü ‘=Á{Ï\¢≈£î+&Ü q&Ée>∑*–q ø£è|ü á s√»+‘ê eTq≈£î+fÒ m+‘· n<äT“¤‘·+! eTq+ |ü&çb˛≈£î+&Ü ñ+&É&Éy˚T ø£<ë eTq≈£î ø±e\dæq~. eTq ÁbÕs¡∆q @$T≥+fÒ ndü\T @e÷Á‘·+ ‘=Á{Ï\¢≈£î+&Ü eTq+ kÕ–b˛yê*. ø±ã{Ϻ eTq Á|üj÷· D+ ∫e]es¡≈î£ ‘=Á{Ï*b¢ ˛≈£î+&Ü ø±bÕ&É&ÜìøÏ düeTs¡T&∆ q’Ó Á|üuÛÑTe⁄qT Áù|eT‘√ Äsê~Û+#ê*. 89

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 22 ªªªª(<˚e⁄&ÉT) BqT\≈£î ø£è|ü nqTÁ>∑Væ≤+#·TqT.µµ j·÷ø√ãT 4:6 BqVü≤è<äj·T+ >∑\yês¡T ø£è|üqT yÓ<äT≈£î‘·÷ ñ+{≤s¡T ø±ã{Ϻ n~ yê]øÏ <=s¡T≈£î‘·T+~. BqVü≤è<äj·T+ >∑\yês¡T eT<ÛäTs¡yÓTÆq ø£èbÕÁ|üyêVü‰ìøÏ ˝§+–b˛‘·÷ ñ+{≤s¡T ø±ã{Ϻ n~ yê] $÷<ä Ç+ø± n~Ûø£+>± ≈£îeTà]+#· ã&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. BqVü≤è<äj·T+ >∑\yês¡T ø£èbÕÁ|üyêVü‰\T bÕπs ˝Àj·T˝À¢ ñ+{≤s¡T ø±ã{Ϻ yê{ÏH˚ Á‘ê>∑T‘ês¡T. BqVü≤è<äj·T+ >∑\yês¡T ‘·eT≈£î nqTÁ>∑Væ≤+|üã&çq ø£è|ü ì$T‘·Ô+ ø£è‘·»„‘· ø£*– Á|üuÛÑTe⁄πø düeTdüÔ eTVæ≤eT #Ó*¢kÕÔs¡T ø±ã{Ϻ <˚e⁄&ÉT ‹]– yê]ì |òüTq|üs¡TkÕÔ&ÉT.

á e÷≥\T #·<äTe⁄‘·÷ ñqï, ˝Òø£ $+≥÷ ñqï Á|æj·T dü¨<äs¡T&Ü, dü¨<äØ Bq eTqdüT‡ ø£*– ñ+&ÉT. <˚e⁄&ÉT ìqTï n‘·´~Ûø£+>± yê&ÉT≈£îH˚˝≤ ìqTï ˙e⁄ ‘·–+Z #·Tø=ì ˙ dü«+‘· <äèwæ˝º À qTe⁄« m+‘· ∫qï e´øÏyÔ √ Á>∑V≤æ +#·T. ªHê≈£î n+‘· Bq eTqdüT‡ ˝Ò<äTµ nì uÛÑj·T+‘√ ì≥÷ºs¡TdüTÔHêïyê? ì»yÓTÆq Bq‘·«+ ø£*–q yê] uÛ≤ùw n~ ø±e#·TÃ. n+<ä]ø£+fÒ Bq‘·«+ ø£*–q

yês¡eTì ø=+‘·eT+~ n‹X¯sTTdüTÔ+{≤s¡T. Ç~ >∑sê«\˝À ndüVü≤´ ø£s¡yÓTÆq~. eTq+ Äràj·T+>± ìs¡Tù|<ä\+, ìdü‡Vü‰j·TT\+, njÓ÷>∑T´\+,

qs¡øb£ ÕÁ‘·T\+ nsTTq kÕe÷qT´\+. Bìï Á>∑V≤æ +∫q eTq+ Bq Vü≤è<äjT· +‘√ ñ+&Éø£b˛‘˚ <˚e⁄&ÉT ã\e+‘·+>± eTq‘√ Ä |üì #˚sTTkÕÔ&ÉT. Bq‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± eTq+ #˚dqæ bÕbÕ\qT ã{Ϻ Ç|ü&ÉT eTq\qT eTq+ ‘·–+Z #·Tø=ì J$<ë›+. n|ü&ÉT Á|üuÛÑTe⁄ eTq≈£î ‘·q ø£è|üqT nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. Äj·Tq ø£è|üj˚T eTq\qT Bq‘·«+˝À ñ+#˚~. Ä Bq‘·«+˝À eT]+‘· ø£è|ü ≈£îeTà]+#·ã&˚˝≤ #˚ùd~ ≈£L&Ü ø£è|üj˚T. eTq+ ôV≤∫Ã+#·ã&˚≥≥T¢ eTT+<äT ‘·–Z ñ+<ë+. <˚e⁄&ÉT eTq\qT ◊X¯«s¡´e+‘·T\T>± #˚ùd≥≥T¢ Ä‘·à˝À BqT\T>± ñ+<ë+. <˚e⁄&ÉT ã\e+‘·+>± eTq\qT ‘·–Z+#˚ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü eTT+<äT eTqy˚T ‘·–Z ñ+<ë+. n|ü&ÉT <˚e⁄ì ø£è|ü eTq\qT n+<ä]˝À >=|üŒ #˚dü÷Ô ñqï‘· kÕúsTTøÏ rdüTø=ì yÓfi¯óÔ+~. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 90


e÷sYà 23 ªªªªyê¬ss¡T>∑ì e÷s¡ZeTTq Á>∑T&ç¶yê]ì rdüTø=ì e#ÓÃ<äqT.µµ jÓTwüj·÷ 42:16

nq+‘·yÓTÆq eTVæ≤eT>∑\ <˚e⁄&ÉT, Á>∑T&ç¶yê]øÏ <ë] #·÷|æ+#˚yêì>± ñ+&É&É+ nH˚~ m˝≤ ñ+≥T+<√ Ä˝À∫+#·+&ç. Vü≤<äT›˝Ò¢ì ñ|üø±s¡+ #˚ùd Á|üuÛÑTe⁄qT Çø£ÿ&É eTq+ #·÷düTÔHêï+. ˇø£ Á>∑T&ç¶ e´øÏÔ ‘·q≈£î ‘êqT>± <ë]ì ø£qTø√ÿ˝Ò&ÉT. ø±s¡D+, n~ Ä‘·ìøÏ ‘Ó*j·T<äT. ˇø£y˚fi¯ ‘Ó*dæHê Ä <ë]˝À ‘·q≈£î ‘êqT>± Á|üj÷· DÏ+#·&+É , n≥T Ç≥T ‹s¡>&∑ +É , s√&ÉT¶ <ë≥&É+ ˝≤+{Ï$ #Ój÷· ´\+fÒ n‘·&TÉ #ê˝≤ Á|üj÷· dü|&ü Ü*. ‘·q≈£î ndü\T @e÷Á‘·+ |ü]#·jT· + ˝Òì <ë]˝À me] ‘√&É÷ ˝Ò≈î£ +&Ü q&Ée&É+ nqï Á|üXï‚ ˝Ò<Tä . Ç<˚ $wüj÷· ìï eTq Äràj·T J$‘ê\≈£î nq«sTT+#·T≈£î+<ë+. s¡ø£åD e÷sêZìï ø£qTø√ÿ˝Òì Äràj·T Á>∑T&綑·q+ eTq≈£î düVü≤»+>± ñqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑTy˚ eTq\qT Ä e÷s¡Z+˝À q&ç|æ+∫, ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡TÃø=ì n|ü&ÉT eTq ø£fi¯ófl ‘Ós¡TkÕÔ&ÉT.

uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑÷]Ã Ä˝À∫ùdÔ eTs√ >∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· »s¡>∑uÀj˚T<ëìï #·÷&É˝Òì Á>∑T&ç¶yês¡+ eTq+. ø±ì j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô ÀìøÏ q&ç|kæ ÕÔ&TÉ . eTq J$‘·j÷· Á‘· eTT–+|ü⁄ es¡≈î£ Äj·TH˚ q&ç|ækÕÔ&ÉT. Äj·Tq HêeT+ |òüTq|üs¡#·ã&ÉTqT >±ø£! @ e÷s¡+Z ˝À eTq≈£î

$&ÉT<ä\ <=s¡T≈£î‘·T+<√ eTq+ }Væ≤+#·˝Ò+. ø±ì Á|üuÛÑTe⁄≈£î n+‘ê ‘Ó\TdüT. ø±ã{Ϻ eTq+ Á|ü‹ nbÕj·÷ìï ‘·|Œæ +#·Tø=ì >∑e÷´ìøÏ øπ eå T+>± #˚sπ +‘·es¡≈î£ <ä>∑Zs¡T+&ç q&ç|ækÕÔ&ÉT. me¬s’‘˚ á >=|üŒ Hêj·T≈£îì #˚‹øÏ ‘·eT #ÓsTT´ n+~kÕÔs√, mes¡T ‘·eTTàqT ‘·eT e÷sêZ\qT |üP]Ô>± Äj·Tqπø $&ç∫ô|&É‘ês√ yês¡T <ÛäqT´\T. n˝≤+{Ïyês¡T dü+‘√wü+>± ñ+{≤s¡T. e÷s¡Z+ n+‘ê Äj·TH˚ q&ç|æ+#·Tø=ì e∫à eTVæ≤eT >∑èVü‰ìøÏ #˚]Ãq|ü&ÉT n+‘·es¡≈£î Äj·Tq @ <ë]>∑T+&Ü eTq\qT q&ç|æ+#·T≈£î+≥÷ e#êÃ&√ Ä <ë]ì eTq+ #·÷ùd˝≤ eTq ø£fi¯ófl ‘Ós¡TkÕÔ&ÉT. n|ü&ÉT, eTq≈£î Ç+‘· >=|üŒ düVü‰j·T+ #˚dæq <˚e⁄ì jÓT&É\ ø£è‘·»„‘·‘√ eT<ÛäTs¡ ^‘ê\qT Ä\|ækÕÔ+. Á|üuÛÑTyê, H˚qT BqT&ÉqT, n+<ÛäT&ÉqT, ˙ _&ɶqT. qqTï <äj·T#˚dæ q&ç|æ+#·T. ø±s¡D+, Hê e÷s¡Z+ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 91


e÷sYà 24 ªnsTT‘˚ Á|üuTÑÛ e⁄ qeTà<ä–qyê&ÉT— Äj·Tq $TeTTàqT dæsú |¡ sü ∫¡ , <äTwüº‘·«eTT qT+&ç ø±bÕ&ÉTqT.µµ 2<∏Ódü‡ 3:3

áHê&ÉT eTqTwüß˝À¢ <˚e⁄ì MT<ä $XÊ«dü+ ˝Òø£b˛e&Éy˚T ø±<äT, e÷eT÷\T>± Ä˝À∫+#˚ Ç+–‘·C≤„q+ ≈£L&Ü X¯Sq´+ nsTTb˛‘·Tqï~. düeTdüÔ ø£|≥ü +‘√ ì+&çq <äTwüß\º T eTq eT<Û´ä ˝ÀH˚ ñHêïs¡T. yê]‘√ eTq+ yê~+#·&+É e\q >±ì, yê]‘√ düe÷<Ûëq+>± ñ+&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#·&É+ e\q >±ì @MT Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT. yês¡T Vü≤è<äj·T+˝À #Ó&çb˛sTTqyês¡T. yê] e÷≥\T |ü∫à yÓ÷dü+‘√ ì+&ç ñHêïsTT. düπs Ç|ü&˚+ #˚<ë›+? yê]ì #·÷dü÷Ô ø£\es¡|&ü TÉ ‘·÷ ≈£Ls¡TÃ+<ëe÷? e<äT.› qeTàø£dTü &Ô q’Ó eTq Á|üuTÑÛ e⁄ ‘·fºÒ #·÷<ë›+. Äj·Tq eTqøÏ∫Ãq |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<Ûä+˝Àì @ ˇø£ÿ yê>±›q+ ≈£L&Ü m|ü&É÷ ìs¡s¡∆ø£+ ø±˝Ò<äT. Äj·THÓ|ü&É÷ eTq MT<ä ns¡∆+|üs¡∆+ ˝Òì Ä»„\ uÛ≤sêìï yÓ÷|ü˝Ò<äT. eTq+ Äj·TqqT n&ç–qyê{Ï $wüj·T+˝À Äj·THÓ|ü&É÷ n|üqeTàø£dTü &Ô TÉ ø±˝Ò<Tä . eTq≈£î qeTàø£yTÓ qÆ <˚e⁄&ÉTHêï&ÉT. n<˚ eTq≈£îqï >=|üŒ Äq+<ä+. <äTwüߺ\T eTq*ï @e÷Á‘·+ ÁøÏ+<ä |ü&˚j·T≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢ eTq <˚e⁄&ÉT eTq\qT dæsú |¡ sü T¡ kÕÔ&TÉ . eTq MT<ä Á≈£Ls¡+>± $s¡T#·T≈£î|ü&TÉ ‘·Tqï eTq X¯Á‘·Te⁄\T eTq*ï HêX¯q+ #˚jT· ≈£î+&Ü <˚e⁄&ÉT eTq\qT uÛÁÑ <ä|sü T¡ kÕÔ&TÉ . ø±ã{Ϻ Ç|ü&ÉT eTqTwüß´\‘√ b˛sê&Ée\dæq nedüs¡+ eTq≈£î ˝Ò<äT. j˚TdüT Áø°düTÔ˝À eTq≈£î ÄÁX¯j·T+ ñ+~. Äj·Tq ˇø£ÿ&˚ eTq MT<ä C≤* |ü&ÉT‘·÷ eTq*ï dü]>±Z ns¡∆+ #˚düT≈£îH˚yê&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄qT ã{Ϻ eTq¬ø+‘· Äosê«<ä+ <=]øÏ+~! eTqø√dü+ ˇø£ j·T<Ûës¡∆yÓTÆq Vü≤è<äj·T+ ñ+~. ˇø£ $XÊ«dü´‘·>∑\ eTqdüT ñ+~. mqï{ÏøÏ e÷s¡ì Áù|eT ñ+~. n˝≤+{Ï Á|üuÛÑTe⁄˝À $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+<ë+. Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q ùde≈£î\yÓTÆq eTqjÓT&É\ #·÷|æq ø£è|ü yÓqTø£ ñqï ñ<˚›XÊ´ìï HÓs¡y˚s¡TkÕÔ&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq Ä‘·à\ MT<ä uÛÑj·T|ü⁄ #Ûêj·T\T |ü&É{≤ìøÏ ˇ|üø√qedüs¡+ ˝Ò<äT. <˚e⁄&ÉT eTqøÏdüTÔqï n<äT“¤‘·yÓTÆq uÛÑÁ<ä‘·qT, nqTÁ>∑Vü‰ìï @ eTqTwüß´\T >±˙, @ <äTsê‘·à X¯≈£îÔ\T >±˙ n&ÉT¶ø√˝Òs¡T. á s√E Á|üuÛÑTe⁄ eTq\qT dæús¡|üs¡∫, ø±bÕ&Ü\ì ÁbÕs¡∆q #˚düT≈£î+<ë+. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 92


e÷sYà 25 ª |ü+&ÉTø=ìq|ü&ÉT ˙e⁄ uÛj Ñ T· |ü&eÉ ⁄. ˙e⁄ |üsT¡ +&ç düTKeTT>± ìÁ~+#Ó<eä ⁄.µµ kÕyÓT‘·\T 3:24

á uÛ≤>±ìï #·<äTe⁄‘·Tqï $÷s¡T nHês√>∑´+ #˚‘· eT+#·+ MT<ä |ü&ç ñHêïsê? ª˙e⁄ |ü+&ÉTø=ìq|ü⁄&ÉT, ˙e⁄ uÛÑj·T|ü&Ée⁄µ nqï á yê>±›Hêìï |ü≥Tºø=ì MTs¡T @ ø£\‘· ˝Ò≈£î+&Ü yÓ[fl |ü&ÉTø√+&ç. eTq+ |ü&Éø£≈£î yÓfi‚fleTT+<äT á yê>±›q+ eTq≈£î ‘·\>∑&É>± ñ+&Ü*. eTq+ ìÁ<ä˝ÀøÏ C≤s¡T≈£îqï ‘·sT¡ yê‘· eTq\qT eTq+ ø±bÕ&ÉTø√˝Ò+. sêÁ‘·+‘ê Á|üuÛÑTy˚ eTq\qT ø±bÕ&É‘ê&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄ ø±|ü⁄<ä\˝À ñ+&ç ìÁ<äb˛j˚Tyês¡T n+‘·'|ü⁄sê˝À¢ ñqï sêE\T, sêDT\T ø£+fÒ düTs¡øÏå‘·+>± ñ+{≤s¡T. eTq+ |ü&ÉT≈£îH˚≥|ü⁄&ÉT eTq ∫+‘·\˙ï Á|üø£ÿq ô|&É<ë+. n|ü&˚ eTq≈£î HÓeTà~, $ÁXÊ+‹ <=s¡T≈£î‘êsTT. Ç˝≤+{Ï HÓeTà~, $ÁXÊ+‹ ˝ÀuÛÑT\≈£î <=s¡ø£H˚ <=s¡ø£<äT. #Ó&ÉT ø£\\T eTq≈£î sêe⁄. e∫ÃHê n$ πøe\+ ø£\˝Ò nì yê{Ïì eTq C≤„|üø±\qT+&ç yÓfi¯fl>=fÒºkÕÔ+. eTq+ Vü‰sTT>± ìÁ~ùdÔ, Vü‰sTT>± J$kÕÔ+. ù|‘·Ts¡T m+‘· düTK+>± ìÁ<äb˛j·÷&ÉT! <˚e<ä÷‘· e∫Ãq|ü⁄&ÉT Ä eTVü‰ yÓ\T>∑T ‘·q MT<ä |ü&çHê yÓT\≈£îe sêq+‘· >±&Û+É >± ìÁ<äb˛‘·T+fÒ <˚e<ä÷‘· n‘·DíÏ ‘·{ºÏ ˝ÒbÕ*‡e∫Ã+~. ñ<äj·÷H˚ï ‘·q≈£î eTs¡D<ä+&Éq @sêŒ≥T #˚j·Tã&çq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ ≈£L&Ü Vü‰sTT>± ìÁ<äb˛‘·THêï&ÉT ù|‘·Ts¡T. $÷≈£î ‘Ó\TkÕ? Vü≤‘·kÕ≈£îå \T m+‘√eT+~

‘êeTT eTs¡Tdü{Ï s√E ø±*Ãy˚j·Tã&É‘êeTì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü Ä eTT+<äTsêÁ‹ m+‘√ Vü‰sTT>± ìÁ<äb˛j·÷s¡≥. Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q Á|æj·TyÓTÆq _&ɶ\≈£î eT+∫ ìÁ<äìkÕÔ&ÉT. eTq≈£î eT+∫ ìÁ<ä |ü{≤º\+fÒ eTq J$‘ê\T eT+∫>± ñ+&Ü*. eTq Á|ües¡Ôq eT+∫>± ñ+&Ü*. eTq <Ûë´Hê\T eT+∫>± ñ+&Ü*. eTq+ Áù|eT‘√ ì+|üã&ç eT+∫yê]>± ñ+&Ü*. 93

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 26 ªªs√>∑X¯j·T´MT<ä jÓT¨yê yêìì Ä<ä]+#·TqT.µµ ø°s¡Ôq 41:3

á yê>±›q+ πøe\+ ù|<äyê]ì |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚yê] ø√düy˚T Çe«ã&ç+~. qTe⁄« ù|<ä\qT ø£ìø£]+#˚ e´øÏÔyê? nsTT‘˚ á yê>±›q+ rdüT≈£îì <ë#·Tø√. qTe⁄« ù|<äyê]ì ø£ìø£]+#˚ e´øÏÔ$ ø±ø£b˛‘˚ á yê>±›q+ ˙≈£î #Ó+<ä<äT düTe÷! ù|<ä\qT |ü{Ϻ+#·Tø=H˚ e´øÏÔ yê´~ÛÁ>∑düTÔ&Ó’‘˚, Ä e´øÏÔì ù|<ä\ |üø£å+>± ñqï <˚e⁄&ÉT m˝≤ B$kÕÔ&√ #·÷&É+&ç. yê´~Û‘√ ñ qïyê]ì eTq+ m+‘· C≤Á>∑‘>Ô· ± m‹Ô ~+#·T‘êyÓ÷, yÓT‘·ìÔ |üsT¡ |ü⁄ Ä X¯Øsêìï m˝≤ yÓ÷düTÔ+<√ n˝≤π> <˚e⁄ì ì‘·´u≤VüQe⁄\T n‘·ì Ä‘·à $wüj·T+˝À C≤Á>∑ ‘ · Ô rdü T ≈£ î +{≤sTT. á ‘· \ +|ü ⁄ m+‘· Ä<ä s ¡ D ø£ s ¡ + >± ñ+~! yê´~ÛÁ>∑düTÔ\≈£î, ã\V”≤qT\≈£î Äj·Tq m+‘√ düMT|ü+>± ñHêï&Éqï $wüj·T+ Ç+<äT˝À ø£ì|ædüTÔ+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À >±˙, #Ó’Hê˝À >±˙ ñqï <˚e‘·˝…e¬s’Hê Ç˝≤+{Ï eT+∫‘·q+ #·÷|æq≥T¢ eTq+ m|ü&Ó’Hê $Hêïe÷? ÇÁXÊj˚T\T <˚e⁄ì Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq uÛ≤wü Ç~. s√>∑T\πø ‘·|üŒ Äs√>∑´eTT>∑\yê]øÏ yÓ<’ Tä ´&Éøÿ£ s¡˝<Ò qä ï≥Tº Äj·Tq s√>∑T\≈£î eT]+‘· düMT|ü+>± ñ+&ç yê] Ä‘·à\qT Ä<ä]kÕÔ&TÉ . Äj·Tq ˇø£ #˚‘√Ô >±j·T+ #˚dHæ ê yÓ+≥H˚ eTs√ #˚‘√Ô Ä >±j·÷ìï u≤>∑T#˚dæ Ä<äT≈£î+{≤&ÉT. kıeTàdæ˝y¢Ò ês¡T <˚e⁄ì uÛTÑ »+ MT<ä |ü&‘ç ˚ yê]ø£~

m+‘· ByÓq! m+<äTø£+fÒ Äj·TH˚ yê] uÛ≤s¡+ n+‘·{Ï˙ uÛÑ]kÕÔ&ÉT. n\dü≥˝À, ã\V”≤q‘·˝À ñqïbÕ≥Tq X¯øÏÔì#˚à <˚e⁄ì ø£è|üø£+fÒ eT+∫ Wwü<+äÛ @<ÓH’ ê ñ+≥T+<ë? s√>∑Xj ¯ T· ´MT<ä ÁeT–Zb˛‘·TqïyêìøÏ düTs¡ø‘åÏ y· TÓ qÆ ñÅ‘Œ˚ s¡ø+£ <˚e⁄ì Áù|y˚Tø£<ë! meTTø£\>∑÷&ÉT˝≤ $T–*b˛sTTq e´øÏÔ jÓTTø£ÿ Ä‘·àqT n~ eTVü‰ ã\e+‘·Tì>± ì\u…&TÉ ‘·T+~. eTq Á|üuTÑÛ e⁄˝≤+{Ï yÓ’<äT´&Óes¡THêïs¡T? Äj·Tq yê>±›Hê\≈£î $T+∫q {≤ìø˘ mø£ÿ&É <=s¡T≈£î‘·T+~? Äj·Tq Áù|eT≈£î $T+∫q Á<ëø£så k¡ Õìï mø£ÿ&É ø£qTø√ÿ>∑\+? nsTT‘˚ á yê>±›Hê\˙ï ù|<ä\qT Ä<ä]+#˚yê]πøqì eTs¡∫b˛ø£+&ç.

ˇø£yfi˚ ¯ MTs¡T ù|<ä\qT |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛‘˚ $÷s¡T ô|’ Äosê«<ë\˙ï ø√˝ÀŒ‘ês¡T. ø±ã{Ϻ á s√EqT+&˚ ù|<ä\ ùdïVæ≤‘·Tì>±, düVü‰j·T≈£îì>± e÷]b˛yê*. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 94


e÷sYà 27 ªª<˚e⁄ì jÓTT<ä≈› î£ s¡+&ç, n|ü&Üj·Tq $÷jÓTT<ä≈› î£ e#·TÃqT.µµ j·÷ø√ãT 4:8 <˚e⁄ìøÏ eTqyÓT+‘· <ä>∑Zs¡>± ekÕÔyÓ÷ ‘·q ø£è|ü‘√ n+‘·>± Á|ü‘·´ø£å|üs¡#·T≈£î+{≤&ÉT. Ç\T¢ $&ç∫yÓ[flb˛sTTq Ä ≈£îe÷s¡T&ÉT eT∞fl Ç+{ÏøÏ edüTÔqï|ü&ÉT ‘·+Á&ç |üs¡T¬>‘·TÔø=ì m<äTs¡TyÓ[fl Ç+{À¢øÏ rdüTø=ìsê˝Ò<ë? bÕe⁄s¡+ ‹]– ‹]– n\dæb˛sTT eT∞fl z&É <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ãq|ü⁄&ÉT H√eVüQ ‘·q #ÓsTT´ #ê|æ <ëìï Áù|eT>± ˝À|ü*øÏ rdüT≈£îHêï&ÉT ø£<ë! düTìï‘· Vü≤è<äj·T+ ø£*–q uÛ≤s¡´ ‘·q uÛÑs¡Ô düVü≤yêkÕì¬ø’ ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ç‘˚ Ä uÛÑs¡Ô, Áù|eT ¬sø£ÿ\T ø£≥Tºø=ì m–] e#ÓÃj·T´&É÷? ø±ã{Ϻ Á|æj·T ùdïVæ≤‘·T˝≤sê, m+‘√ Áù|eT‘√ eTq ø√dü+ ø£ìô|&ÉT‘·Tqï eTq <˚e⁄ìøÏ düMT|ü+>± yÓ[flb˛<ë+. Äj·Tq eTq*ï ø£\TdüTø√&ÜìøÏ m<äTs¡T edüTÔHêï&ÉT.

jÓTwüj·÷ 58:9 ˝À ñqï yêø±´ìï m|ü⁄&Ó’Hê >∑eTì+#êsê? eTq+ yÓTTi¿ô|{Ϻq|ü&ÉT ªH˚qT ñHêïqTµ nì »yê_kÕÔ&Éì n+<äT˝À Áyêj·Tã&ç ñ+~. n+fÒ Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q Á|ü»\≈£î n+‘· n+<äTu≤≥T˝À ñHêï&Éqïe÷≥. ªH˚qT ˙≈£î düMT|ü+>± ñHêïqT. qTy˚«+ #ÓbÕŒ\qT≈£î+≥THêïe⁄? H˚qT ˙≈£î m˝≤+{Ï düVü‰j·T+ #Ój·÷´\ì ø√s¡T‘·THêïe⁄? ìqTï B$+#·&Üìπø H˚qT m<äTs¡T#·÷düTÔHêïqT.µµ nì <˚e⁄&É+≥THêï&ÉT. n˝≤+≥|ü&ÉT <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡≈£î sêe&ÜìøÏ Ä\dü´+ <˚ìøÏ? <˚e⁄&ÉT ø£å$T+#·&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêï&ÉT. Äos¡«~+#·&ÜìøÏ, Ä<ä]+#·&ÜìøÏ, düV‰ü j·T+#ÓjT· ´&ÜìøÏ, u≤>∑T#ÓjT· ´&ÜìøÏ, $&ç|æ+#·&ÜìøÏ Äj·Tq dæ<ä∆+>± ñHêï&ÉT. >±ã{Ϻ eTq+ #Ój·T´e\dæq eTTK´yÓTÆq |üì Äj·TqqT düMT|æ+#·&Éy˚T. n~ #˚ùdÔ eTq |üì |üPs¡ÔsTTqfÒ¢. ˇø£y˚fi¯ eTq+ eTqTwüß´\ <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi‚Ô yêfi¯ófl eTq e\q $düT>∑T #Ó+~ eTq\qT $&ç∫ô|fÒºj·Te#·TÃ. ø±ì Á|üuÛÑTe⁄qT ÄÁX¯sTTùdÔ Äj·Tq e÷s¡ì Áù|eT‘√ eTq\qT Ä<ä]kÕÔ&ÉT. eTq≈£î Ç+ø± Ç+ø± düMT|ü+>± ekÕÔ&ÉT. eTq‘√ dü+‘√wüøs£ y¡ TÓ qÆ , dü+|üPs¡yí TÓ qÆ düV≤ü yêdü+ #˚kÕÔ&TÉ . #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 95


e÷sYà 28 ª jÓT¨yê ìqTï ‘·\>± ìj·T$T+#·TqT>±ì, ‘√ø£>± ìj·T$T+|ü&TÉ .µµ ~«r 28:14

eTq+ Á|üuÛÑTe⁄≈£î $<Û˚j·TT\yÓTÆ‘˚ Äj·Tq Äosê«<ë\T eTq MT<ä ì*∫ ñ+&É&Üìï eTq X¯Á‘·Te⁄\T #·÷#˚≥≥T¢ #˚kÕÔ&ÉT. Ç~ bÕ‘·ìã+<Ûäq ø±\+˝Àì <Ûäs¡àXÊÅdüÔ|ü⁄ yê>±›q+ nsTTq|üŒ{ÏøÏ <˚e⁄ì Á|ü»\≈£î Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü e]ÔdTü +Ô ~. m+<äTø£+fÒ j˚TdüT Áø°dTü Ô XÊbÕ\˙ï ‘=\–+∫, Äosê«<ë\qT dæús¡|ü]#ê&ÉT.

|ü]X¯ó<äT∆\T Ä‘·à|üPs¡Tí˝…’ ‘·\>± ñ+&ç Á|ü»\qT eTT+<äT≈£î q&ç|+æ #˚yê]>± ñ+&Ü* >±˙ yês¡T ‘√ø£˝≤ ñ+&çb˛≈£L&É<Tä . Ç‘·sT¡ \ Á|üuÛ≤yêìøÏ ˝ÀHÓ’ Ç≥T n≥T á&É«ã&É≈£L&É<äT. Á|üdüTÔ‘· ‘·sêìøÏ eTq+ ˝Àã&É≈£L&É<äT. >±˙ á ‘·s¡y˚T j˚TdüT Áø°düTÔ≈£î ˝§+– Äsê~Û+#˚≥≥T¢ #˚j·÷*. <˚e⁄&ÉT eTq‘√ ñ+fÒ nq´ $XÊ«kÕ\‘√ düs¡T›u≤≥T #˚düTø√&ÜìøÏ

n+‘·>± ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&çb˛eTT. Ä |üì |ü]bÕ\≈£î\T, Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷düT≈£îH˚˝≤ yê]πø e~*ô|&É‘ê+. j˚TdüT Á|üuTÑÛ e⁄ ‘·q Á|ü»\qT j·÷»≈£î\T>± #ÓjT· ´˝Ò<ë? ø±ã{Ϻ Á|üuÛÑTe⁄ HêeT+ <Ûä]+∫q Ä j·÷»≈£î\T Ç‘·s¡T\≈£î uÀ~Û+#˚yê]>± ñ+&Ü˝Ò >±˙, n$XÊ«düT˝…q’ ‘·‘«· y˚‘\Ô· qT+&ç H˚sT¡ Ã≈£îH˚yê]>± ñ+&É≈L£ &É<Tä . eTq+ Áø°düTÔ˝À ñ+&ç uÛÑ÷˝Àø±ìï @˝Ò sêE\T>± #˚j·Tã&É˝Ò<ë? n˝≤ nsTT‘˚ e÷qe |ü<ä∆‘·T\≈£î, yê] n_ÛÁbÕj·÷\≈£î eTq+ m˝≤ u≤ìdü\T nsTTb˛j·÷+? Á|æj·T ùdïVæ≤‘·T&Ü, Áø°düTÔ˝À ˙øÏe«ã&çq ì»kÕúHêìï dü«‘·+Á‹+#·T ≈£îHêïyê? #ê˝≤eT+~ ‘·eT MT<ä ‘·eTπø qeTàø£+˝Òø£ eTÚq+>± ñ+&ç b˛‘·THêïs¡T (yês¡T |æ]øÏyês¡T ø±ø£b˛e#·TÃ). j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ HêeT+

eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛&ÜìøÏ eTqy˚T ø±s¡D+ nsTT‘˚ m˝≤? eTq $XÊ«dü+ ‘√ø£˝≤ yÓqTø£H˚ ñ+&çb˛yê˝≤? n~ ‘·\>± ñ+&ç eTq\qT, Ç‘·sT¡ \qT |ü]bÕ*+#˚~>± ñ+&Ü*ø£<ë? 96

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 29 ªªH˚qT ˙≈£î ‘√&Ó’j·TTHêïqT. ˙≈£î Vü‰ì #˚j·TT≥≈£î ˙ $÷~øÏ me&ÉTqT sê&ÉT.µµ nbı.ø± 18:10 Á|üuÛÑTe⁄ bÂ\TqT ø=]+<∏äT˝À ‘·q |üì ì$T‘·Ô+ ñ+#ê\qT≈£îqï+‘· ø±\+ »qdüeT÷Vü≤|ü⁄ Áø√<Ûëìï Á|üuÛÑTe⁄ nD∫ y˚kÕ&ÉT. j·T÷<äT\T ‘·eT˝À ‘êy˚T $uÛÒ~+#·T≈£îHêïs¡T. <˚e<ä÷wüD #˚kÕs¡T. nsTTHê yês¡T düTyês¡Ô Á|üø£≥qqT n&ÉT¶ø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. $ìqyês¡T Á|üuÛÑTe⁄˝À $XÊ«dü+ ñ+#·≈£î+&Ü Ä|ü˝Òø£b˛j·÷s¡T. eTVü‰ Á≈£Ls¡T˝…’qyê] eTqdüT*ï Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q kÕ«BÛq+˝À ñ+#·Tø√>∑\&ÉT. e÷qe⁄\ Áø√<Ûä+ ô|\T¢_øÏq|ü&ÉT n~ ‘·qqT eTVæ≤eT |üs¡#˚≥≥T¢≈£L&Ü #˚j·T>∑\&ÉT. n˝≤ #˚dæ ‘·q >=|üŒ‘·Hêìï yÓ\¢&ç #˚düTÔ+{≤&ÉT. eTTK´+>± ‘·q _&ɶ\≈£î ø°&ÉT »s¡>∑≈£î+&Ü Äj·Tq Á≈£Ls¡T˝…’qyê]ì n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T‘ê&ÉT. ªªÁ|üuÛÑTyê, ˙ Á|ü»\T <ë{Ïb˛j˚T+‘·es¡≈£î ˙ u≤VüQ ã\eTT #˚‘· düeTTÁ<äeTT ã+&Ée˝… ì*∫b˛jÓTqTµµ ˙ u≤<Ûä´‘· qTe⁄« HÓs¡y˚]Ãq+‘·ø±\+ qTe⁄« eTìwæøÏ uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+˝Ò<äT. j˚TdüT Áø°düTÔqT nqTdü]dü÷Ô ‹qï>± kÕ–b˛. n|ü&ÉT ìqTï e´‹πsøÏ+#˚yês¡T q*–q ¬s\T¢˝≤, eTø£eTø£˝≤&˚ B|ü|ü⁄ e‹Ô˝≤ nsTTb˛‘ês¡T. Á|ü‹ ∫qï $wüj·÷ìøÏ uÛÑj·T|ü&˚yês¡T eT]+‘·>± uÛÑj·Tô|≥ºã&ÉT‘·T+{≤s¡T. nsTT‘˚ yês¡T <˚e⁄ì jÓT&É\ n#·+#·\yÓTÆq $XÊ«dü+ ø£*–ñ+fÒ yê] uÛÑj·÷\˙ï ª@qT>∑T q&ÉTdüTÔqï <ë]˝À kÕ*>∑÷fi¯fl e˝…µ ‘=\–b˛‘·T+{≤sTT.

Á|üuÛÑTe⁄ nqTeT‹˝Ò≈£î+&Ü mes¡÷ eTq≈£î m˝≤+{Ï Vü‰ì ‘·\ô|≥º˝Òs¡T. ˇø£ÿ e÷≥‘√ kÕ‘êqT bÕ]b˛j˚T˝≤ #˚j·T>∑*–q <˚e⁄&ÉT, yê&ç eTqTwüß\qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·˝Ò&Ü? qTe⁄« yê]øÏ uÛÑj·T|ü&˚<ëìø£+fÒ m≈£îÿe>± yêπs ˙≈£î uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·÷ ñHêïπsyÓ÷! ø±ã{Ϻ <Ûs’Ó ´¡ +>± kÕ–b˛. X¯Á‘·Te⁄˝…<äTsö‘êπsyÓ÷ nì ‘·\düTÔqï ˙≈£î ùdïVæ≤‘·T\T ø£ì|ækÕÔs¡T. 97

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


e÷sYà 30 ª <˚ìì>∑÷]Ãj·TT ∫+‘·|&ü ≈É î£ &ç >±ì Á|ü‹ $wüjT· eTT˝ÀqT ÁbÕs¡q∆ $C≤„|qü eTT\#˚‘· ø£è‘·»‘„ ê|üPs¡«ø£eTT>± $÷ $qï|üeTT\T <˚e⁄ìøÏ ‘Ó*j·T CÒjT· T&ç. n|ü&ÉT düeTdüÔ C≤„qeTTq≈£î $T+∫q <˚e⁄ì düe÷<ÛëqeTT j˚TdüT Áø°dTü Ô e\q $÷ Vü≤è<äjT· eTT\≈£îqT, $÷ ‘·\+|ü⁄\≈£îqT ø±e* j·TT+&ÉTqT.µµ |ò*æ |”Œ 4:6`7 ∫+‘·|ü&Éø£+&ç. n˝≤ nì ÁbÕs¡∆q e÷qø£+&ç. Ä+<√fi¯q #Ó+<äø+£ &ç. nsTT‘˚ <˚e⁄ì‘√ Äq+<äøs£ y¡ TÓ qÆ düV≤ü yêdü+˝À kÕ–yÓfifl¯ +&ç. $÷ J$‘êìøÏ Á|üuÛÑTe⁄, $÷ Ä‘·à≈£î dü+s¡ø£å≈£î&Ó’q <˚e⁄ì düìï~Û˝À $÷ ÄX¯\˙ï ≈£îeTà]+#·+&ç. s¬ +&ç+‘·\ ÁbÕs¡q∆ ‘√qT, düTyêdüq yÓ<»ä ˝Ò¢ düTÔ‘·T\‘√q÷ Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi¯fl+&ç. nqTe÷q+>± ÁbÕ]∆+#·ø£+&ç. nsTT‘˚ $XÊ«dü|üPs¡«ø£+>± ÁbÕ]∆+#·+&ç. $÷s¡T #Ój·÷´*‡q ÁbÕs¡∆q\T

#Ój·T´&É+ »]–‘˚, Çø£ Äj·Tq nqTÁ>∑Væ≤+#˚ ø£è|ü ì$T‘·Ô+ ø£è‘·»„‘·\T #Ó*¢+#·+&ç. Äj·Tq K∫Ñ·+>± $÷≈£î ‘·q ø£è|ü nqTÁ>∑Væ≤düTÔHêï&ÉT >±ã{Ϻ MTs¡T Äj·Tq≈£î e+<äHê\T #Ó|üŒ&É+ e÷qø£+&ç. $÷s¡T @B Á|üuÛÑTe⁄ düìï~Û˝À <ë#·ø£+&ç. $÷ >∑T+&Ó˝À¢ <˚˙ï eT÷dæô|{Ϻ ñ+#·ø£+&ç. n~ $TeTà*ï ∫ø±≈£î ô|&ÉT‘·T+~. nsTT‘˚ $÷ eTqe⁄\˙ï Äj·Tq‘√ #Ó|ü ø√+&ç. eTqTwüß\ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ |üs¡T¬>‘·Ôø£+&ç. j˚TdüTq+<äT $TeTà*ï Áù|$TdüTÔqï Ä |üs¡˝Àø£|ü⁄ ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡πø yÓfi¯fl+&ç. n˝≤ #˚ùdÔ <˚e⁄ì XÊ+‹ $÷˝ÀøÏ edüTÔ+~. Ä XÊ+‹ì bı+~ $÷s¡T Äq+~kÕÔsT¡ >±˙ <ëìï |üP]Ô>± ns¡+∆ #˚dTü ø√˝ÒsT¡ . Ä XÊ+‹ $TeTTà\qT ‘·q ì‘·´yÓTÆq øö–{À¢ bı~$ |ü≥Tº≈£î+≥T+~. Áø°düTÔ j˚TdüT <ë«sê XÊ+‹ düeTTÁ<ä+˝À eTq eTqdüT, Vü≤è<äj·T+ eTTì– ‘˚\T‘·T+{≤sTT. JeeTT, eTs¡DeTT, ˝Ò$T, u≤<Ûä, ì+<ä, @<Ó’Hê sêìe«+&ç. $÷s¡T j˚TdüT˝À Vü‰sTT>± ìedækÕÔsT¡ . ô|qT>±\T\T >±˙, ø±s¡TeTãT“\T >±˙ $TeTTàqT @$÷ #˚jT· ˝Òe⁄. ø±ã{Ϻ ªª<˚ìì >∑÷]à $÷s¡T ∫+‘·|ü&Ée<äT›µµ nqï Á|æj·TyÓTÆq Ä»„≈£î $<Û˚j·T‘· #·÷|æ+#·sê? ne⁄qT Á|üuÛÑTyê, ìqTï H˚qT qeTTà‘·THêïqT. nsTT‘˚ Hê˝À n$XÊ«dü+ ˝Ò≈£î+&Ü düVü‰j·T+ #˚j·TeTì Áã‹e÷\T≈£î+≥THêïqT. #Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T 98


e÷sYà 31 ªÄø£dæàø£eTT>± uÛÑj·TeTT ø£\T>∑Tq|ü&ÉT, <äTsêàs¡TZ\≈£î HêX¯qeTT e#·TÃq|ü&ÉT ˙e⁄ uÛj Ñ T· |ü&eÉ <äT.› jÓT¨yê ˙≈£î Ä<Ûës¡eT>∑TqT. ˙ ø±\T ∫≈£îÿã&É≈î£ +&ÉTq≥T¢ Äj·Tq ìqTï ø±bÕ&ÉTqT.µµ kÕyÓT‘·\T 3: 25`26 <˚e⁄&ÉT rs¡TŒ rπsÃ≥|ü⁄&ÉT ‘·q _&ɶ\qT Ä+<√fi¯q#Ó+<äìj·T´&ÉT. Äj·Tq e∫Ã+~ ˙‹eT+‘·T\ |üø£å+>± ì\ã&É{≤ìπø ‘·|üŒ yê]øÏ Vü‰ì #Ój·T´&ÜìøÏ ø±<äT. ‘·q Á|ü»\T >∑T+&Óìã“sêìï Á|ü<]ä Ù+#ê\ì <˚e⁄&ÉT ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. <˚e⁄ì düìï~Û˝À Äq+~+#˚ eTq+ dæ<ä∆eTqdüT‡ ø£*– ñ+&Ü*. Á|üuÛÑTe⁄ nø£kÕà‘·TÔ>± ekÕÔ&ÉT. nsTT‘˚ nø£kÕà‘·TÔ>± »]π> @ dü+|òüT≥q≈£L eTq+ ÄX¯Ãs¡´|ü&É≈£L&É<äT. eTq+ }Væ≤+#·ì <ës¡T˝À¢ Ä|ü<ä\T ‘·TbòÕqT˝≤ eTq $÷<ä $s¡T#·T≈£î|ü&çHê, n˝≤+{Ï düeTj·÷˝À¢ ≈£L&Ü eTq+ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&˚≥≥T¢ #˚kÕÔ&ÉT. n~ Äj·Tq eTqøÏ#˚à Áù|eT|üPs¡«ø£yÓTÆq, Á|üX¯düÔyÓTÆq ø±qTø£. ‘·q Á|ü»\T $#·øDå£ ≤ C≤„q+ ø£*–ñ+&Ü\ì <˚e⁄&ÉT ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. <äTwüߺ\≈£î HêX¯q+ dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄&ÉT n~ Á|ü|ü+#·+ $÷<ä≈£î e∫Ãq $HêX¯qeTì nqTø√≈£L&É<äT.bÕ|ü+ nH˚~ πøe\+ #Ó&ɶ~. á düe÷»+

≈£î[flb˛sTT bÕ&Ó’b˛≈£î+&Ü ñ+&˚≥≥T¢ <˚e⁄&ÉT •ø£å ˝Òø£ <ä+&Éq nH˚ ñ|üqT n|ü&É|ü &ÉT <ëìMT<ä y˚dTü +Ô {≤&ÉT. bÕbÕìøÏ |üs´¡ ekÕq+>± ø£*π> qs¡ø±ìøÏ m+‘· uÛÑj·T|ü&É‘êyÓ÷, n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe>± qs¡ø±ìøÏ á&ÉTÃ≈£îb˛j˚T bÕbÕìøÏ eTq+ uÛÑj·T|ü&Ü*.

ø±ã{Ϻ <˚e⁄ì Á|ü»\T Ä‘·à˝À >=|üŒ HÓeTà~ì ø£*– ñ+&Ü*. kÕ‘êqT, düs¡Œ dü+‘êqeTT #ê˝≤ ≈£îj·TTøÏÔ>∑\yês¡T. nsTT‘˚ <˚e⁄ì‘√ q&É#˚yês¡T yê] yÓ÷düøs£ y¡ TÓ qÆ ñ#·TÃ˝À ∫≈£îÿø√≈£L&É<Tä . ø±ã{Ϻ j˚TdüT˝À ñqï $XÊ«d” kÕ–b˛! <˚e⁄&˚ ˙ dü+|üPs¡íyÓTÆq qeTàø£+>± ñ+&É˙! 99

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T


@Á|æ˝Ÿ 1 ªªn~ e÷s¡ZeTTq b˛e⁄yê]øÏ @s¡Œs¡#·ã&ÉTqT. eT÷&ÛÉT˝…’qqT <ëì˝À q&É#·T#·T Á‘√eqT ‘·|üŒø£j·TT+<äTs¡T.µµ jÓTwüj·÷ 35:8

|ü]X¯ó<ä∆ e÷s¡Z+ #ê˝≤ ‹qïì~. m‘·TÔ|ü˝≤¢\T @M ˝Òì~. n~ m+‘· #·ø£ÿì e÷s¡ZeT+fÒ, <ëìì C≤Á>∑‘·Ô>± nqTdü]+#·>∑*–‘˚ n‹ kÕe÷qT´\T düVæ≤‘·+ <ë] ‘·|æŒb˛≈£î+&Ü >∑e÷´ìï #˚s¡Tø√>∑\s¡T. ˝Àø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq C≤„qT˝…’‘˚ mH√ï e+ø£s¡{Ï+ø£s¡ <ës¡T˝À¢ q&ÉTdü÷Ô, uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ‘·|ü&ÉT |üqT\T #˚dü÷Ô, ∫e]øÏ >∑e÷´ìï #˚s¡˝Òø£ <ë] ‘·|æŒb˛e&É+ kÕ<Ûës¡D+>± »s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. ˝Àø£d+ü ã+<Ûyä TÓ qÆ $<ÛëHê\T |üs˝¡ Àø£<èä wæº ˝Òì$ ø±ã{Ϻ yê{Ï H ˚ ‘· e T e÷s¡ Z + >± m+#· T ≈£ î qï eTqTwü ß \T Nø£ { Ï ø =+&É ˝ À¢ ì øÏ q&ç|+æ #·ã&É‘ês¡T. ø£èbÕdüV≤æ ‘·yTÓ qÆ eTqdüT>∑\yê]øÏ Á|üuTÑÛ e⁄ #Ó|Œæ q~ #˚jT· &É+ ‘·|üŒ y˚πs<˚$÷ ‘Ó*j·T<äT. nsTT‘˚ yês¡T sê»e÷s¡Z+˝À kÕ–b˛‘·÷, sê»dü+s¡ø£åD˝À ñ+{≤s¡T. Ç~ #·<äTe⁄‘·Tqï $÷s¡T, ÁX¯eT\T m<äTs=ÿH˚ düeTj·T+˝À >±ì, eTπs düeTj·T+˝À >±ì ˇø£ÿ ø£åD+ ≈£L&Ü MT dü«+‘· X¯øÏÔMT<ä >±ì, Á|üXÊïs¡∆ø£yÓTÆq |ü]dæú‘·T\ $÷<ä >±ì Ä<Ûës¡|ü&Éø£+&ç. dü‘·´eTT, j·T<Ûës¡∆‘· nH˚ sê» e÷sêZìï $&ç∫ô|≥ºø£+&ç. n<˚ $÷≈£î ñqï‘·yÓTÆq Äràj·Tdæú‹. eTq+ nø£ÿ&Éø£ÿ&˚ ‹s¡T>∑T‘·÷ düeTj·T+ eè<Ûë #˚j·T≈£L&É<äT. e÷{Ïe÷{Ïø° eTq ñ<˚›XÊ´\T e÷]b˛≈£L&É<äT. j·T<Ûës¡∆+>± ñ+&É+&ç. <˚ìø° uÛÑj·T|ü&Éø£+&ç. j˚TdüTH˚ yÓ+ã&ç+#·+&ç. @<√ #Ó&ÉT »s¡T>∑T‘·T+<äì mes√ #Óù|Œ e÷≥\dü\T $qø£+&ç. ˇø£ #Ó&ɶ|üì #˚j·T&É+ <ë«sê $÷s¡T ø°&ÉTqT

‘·|æŒ+#·Tø√yê\qT≈£î+fÒ, Ä #Ó&ɶ|üì yÓTT<ä\Tô|{Ϻq|ü&˚ $÷s¡T eT] |òüTÀs¡yÓTÆq ø°&ÉT≈£î <=]øÏb˛j·÷s¡T. ø±ã{Ϻ <˚e⁄ì e÷s¡Zy˚T nìï{Ïø£+fÒ eT+∫ e÷s¡Z+. eTqTwüß\T $TeTà*ï ãT~∆V”≤qT˝≤¢ #·÷düTÔHêï düπs $÷s¡T <˚e⁄ì e÷s¡Z+˝ÀH˚ kÕ–b˛+&ç. n|ü&˚ $÷s¡T ãT~∆eT+‘·T\T nì|æ+#·T≈£î+{≤s¡T. Á|üuÛÑTyê, ˙ ùde≈£î\qT ‹qïì e÷s¡Z+˝À q&ç|æ+∫, yê] X¯Á‘·Te⁄\ qT+&ç $&ç|æ+#·T.

100

#Ûê˝Ÿ‡ düŒs¡®Hé nqT~q <Ûë´Hê\T

ఛాల్స్‌ స్పర్జన్‌ గారి విశ్వాసపు చెక్‌బుక్‌ - 1 వ భాగం  

జీవజలములు రేడియో పరిచర్య ప్రచురణ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you