Page 1

1

మన ప్రభువైన భేష఼ క్రీషు ఼ - స఺లుఴ఩ై ప్యౌక్ూన ఏడు మాటలు – ఏడు ష఼వహరు లు 1.క్షమ ష఼వహరు

లూక్హ Luk 23:34

2.రక్షణ ష఼వహరు

లూక్హ Luk 23:43

3.మహజ్య ష఼వహరు

యోహాన఼ Joh 19:26

4.వీమ ష఼వహరు

మత్ు భMat 27:46

5.షజీఴ ష఼వహరు

యోహాన఼ Joh 19:28

6.షంప్ూరణ ష఼వహరు

యోహాన఼Joh 19:30

7.తుత్య ష఼వహరు

లూక్హ Luk 23:46

తృహట: http://www.youtube.com/watch?v=qG1ZPl6Gp9w&feature=player_embedded స఺లుఴ఩ై భేష఼ మాటలెక్కడునననభ? స఺లుఴ఩ై ఏడు మాటలెక్కడునననభ? లూక్హ, లూక్హ, యోహాన఼, మధ్యలో మత్ు భ

యోహాన఼, యోహాన఼, లూక్హలో చఽడబ్బాభ!

లూక్హ, లూక్హ, యోహాన఼, మధ్యలో మారకక

యోహాన఼, యోహాన఼, లూక్హలో చఽడమాాభ!

1. మొదటి మాట క్షమంచ఼ము – మండఴది ప్రదైష఼ – మూడఴది క్ుమారకడు ననలగ ఴది ఏయ్ ఏయ్ – ఏయ్, ఏయ్, లామా, షబ్క్హుతు,

దేవహ, దేవహ, ననననల విడననడుతివి? //స఺లుఴ఩ై//

2. ఐదఴది ద఩఺఩క్ – ఆరఴది షమాప్ు ము – ఏడఴది నన ఆత్ాన఼ అప్఩గంచ఼చ఼నననన఼ త్ండరర… నన ఆత్ాన఼… తూ చేతిక్ూ అప్఩గంచ఼చ఼నననన఼ //స఺లుఴ఩ై// స఺లుఴ఩ై భేష఼ క్రష ీ ు ఼ ప్యౌక్ూన 1 ఴ మాట: క్షమ ష఼వహరు లూక్హ Luk 23:34 భేష఼ - త్ండర,ర వీమేమ చేయుచ఼నననమో వీమరకగరక గన఼క్ వీమతు క్షమంచ఼మతు చ఩఩న఼. (స఺ంహాషనం ఩ైన఼ండు ఴచ్చిన క్షమాప్ణ క్ంటే స఺లుఴ ఩ైన఼ండు ఴచ్చిన క్షమాప్ణ గొప్఩ది) వీమేమ చేయుచ఼నననమో వీమరకగరక: అఴున఼, తుజ్ంగహనన వహరక ఏం చేషు ఼నననమో వహరక ఎరకగరక. ఆననటి యూద఼లు ఎరగక్ చేసహరక గన఼క్ వహరక ఆ క్షమాప్ణ తృ ందటబతుక్ూ వహరక అరకులే. ఈననటి క్రైషుఴులు అంతన ఎమగ, అంటే దేఴుతు ఩రరమన఼, ఆయన వక్ూుతు, ఆయన ప్మవుదధ త్న఼ అంతన ఎమగ క్ూడన త్మ క్ూయ ీ ల దనామహ భేష఼ క్రష ీ ు ఼న఼ మరల స఺లుఴ వనషు ఼నననరక. ప్మవుధ్నధత్ాక్ు ఴయతిమేక్ంగహ తృహతృహలు చేషు ఽ, మరణక్రబైన తృహప్ క్హమహయలోో ముతుగతృో త్ూ ప్రలోక్ప్ు త్ండుర క్షమాప్ణక్ు దఽరం అభతృో త్ునననరక. (A) వీమేమ చేయుచ఼నననమో వీమరకగరక: అతృ . క్హరయ Act 3:13 అబ్బరహాము ఇసహాక్ు యాక్ోబ్ు అన఼వహమ దేఴుడు, అనగహ మన ఩఺త్రకల దేఴుడు త్న సరఴక్ుడైన భేష఼న఼ మహిమప్రచ్చయునననడు; మీమహయనన఼ అప్఩గంచ్చతిమ, ఩఺లాత్ు ఆయనన఼ విడుదల


2

చేయుటక్ు తువిభంచ్చనప్ు఩డు మీరక అత్తుభెద఼ట ఆయనన఼ తుమహక్మంచ్చతిమ. 3:14 మీరక ప్మవుద఼ధడున఼ తూతిమంత్ుడునైన వహతు తుమహక్మంచ్చ, నరసంత్క్ుడైన మన఼శుయతు మీక్ు అన఼గీహింప్ుమతు అడుగతిమ. 3:15 మీరక జీవహధిప్తితు చం఩఺తిమ గహతు దేఴుడు ఆయనన఼ మాత్ులలోన఼ండు లే఩న఼; అంద఼క్ుబేము సహక్ష్యయలము. 3:17 షసో దరకలామహ, మీరకన఼ మీ అధిక్హరకలున఼ తయౌయక్ చేస఺తిరతు ననక్ు తయౌయున఼. అతృ . క్హరయ Act 13:26 షసో దరకలామహ, అబ్బరహాము ఴంవష఼ులామహ, దేఴుతుక్ూ భయప్డు వహరలామహ, భీ రక్షణ వహక్యము మనయొదద క్ు ప్ంప్బ్డుయుననది. 13:27

భెరూశలేములో క్హప్ురముండువహరకన఼, వహమ

అధిక్హరకలున఼, ఆయననైనన఼, ప్రతి విశహీంతిదినమున చదఴబ్డుచ఼నన ప్రఴక్ు ల ఴచనములనైనన఼ గీహింప్క్, ఆయనక్ు శిక్ష విధించ఼టచేత్ ఆ ఴచనములన఼ నరవనమిమ. యోహాన఼ Joh 16:1 మీరక అభయంత్రప్డక్ుండఴలెనతు భీ మాటలు మీతో చప్ు఩చ఼నననన఼. 16:2 వహరక మముాన఼ షమాజ్ మందిరములలో న఼ండు వయౌవనయుద఼రక; మముాన఼ చంప్ు ప్రతివహడు తనన఼ దేఴుతుక్ూ సరఴచేయుచ఼నననడతు అన఼క్ొన఼ క్హలము ఴచ఼ిచ఼ననది. 16:3 వహరక త్ండురతు నన఼నన఼ తయౌస఺క్ొనలేద఼ గన఼క్ ఈలాగు చేయుద఼రక. 1 క్ొమంథీ 1Co 2:7 దేఴుతు జ్ఞానము మరాబైనటటుగహ బ్ో ధించ఼చ఼నననము; ఈ జ్ఞానము మరకగరయుండన఼. జ్గద఼త్఩తిు క్ూ ముంద఼గహనన దీతుతు దేఴుడు మన మహిమ తుమత్ు ము తుయమంచన఼. 2:8

అది

లోక్హధిక్హరకలలో ఎఴతుక్ూతు తయౌయద఼; అది వహమక్ూ తయౌస఺యుండునభెడల మహిమా షారూ఩఺యుగు ప్రభుఴున఼ స఺లుఴవనయక్ తృో భయుంద఼రక. లేవీ Lev 5:17 చేయక్ూడదతు భెసో వహ ఆజ్ఞా఩఺ంచ్చనవహటిలో దేతు నైనన఼ చేస఺ ఑క్డు తృహ఩఺భెైనభెడల అది తృ రబ్బటటన జ్మగనన఼ అత్డు అప్మహధిభెై త్న దో శమునక్ు శిక్ష భమం చ఼న఼. 5:18 క్హఴున తూఴు ఏర఩రచ్చన వలచొప్ు఩న మందలో న఼ండు తుమోదశబైన తృ టేులున఼ అప్మహధ్ప్మహామహరుబ్యౌగహ అత్డు యాజ్క్ుతుయొదద క్ు తీస఺క్ొతుమహఴలెన఼. అత్డు తయౌయక్భే తృ రబ్బటటన చేస఺న త్ప్ు఩న఼గూమి యాజ్క్ుడు అత్తు తుమత్ు ము తృహరయశిిత్ు ము చేయగహ అత్తుక్ూ క్షమాప్ణ క్లుగున఼. 5:19 అది అప్మహధ్ప్మహామహరుబ్యౌ. అత్డు భెసో వహక్ు విమోధ్ముగహ అప్మహధ్ము చేస఺నది వహషు ఴము. 1 తిమోతి 1Ti 1:12 12-13. ప్ూరాము దఽశక్ుడన఼ హింషక్ుడన఼ హాతుక్రకడనైన నన఼న త్న ప్మచరయక్ు తుయమంచ్చ నమాక్బైన వహతుగహ ఎంచ్చనంద఼క్ు నన఼న బ్లప్రచ్చన మన ప్రభువైన క్రష ీ ు ఼భేష఼క్ు క్ాత్జ్ఞాడనై యునననన఼. తయౌయక్ అవిశహాషము ఴలన చేస఺తితు గన఼క్ క్తుక్మంప్బ్డుతితు. (B) అతూన తయౌస఺ త్఩఺఩తృో భేవహమ షంగతి ఏమటి? హెబ్రర Heb 6:4

఑క్సహమ వయౌగంప్బ్డు, ప్రలోక్షంబ్ంధ్బైన ఴరమున఼ రూచ్చచఽచ్చ, ప్మ వుదనధత్ాలో

తృహయౌవహమర 6:5 దేఴుతు దిఴయవహక్యమున఼ మహబ్ో ఴు యుగషంబ్ంధ్బైన వక్ుుల (ప్రఫబఴమున఼) అన఼భవించ్చన


3

త్రకవహత్ 6:6 బ్బహాటముగహ

త్఩఺఩తృో భనవహరక త్మ విశయములో దేఴుతు క్ుమారకతు మరల స఺లుఴ వనయుచ఼, అఴమానప్రచ఼చ఼నననరక

గన఼క్

మారకమనష఼ా

తృ ంద఼నటట ో

అటిు

వహమతు

మరల

నఽత్నప్రచ఼ట అసహధ్యము. హెబ్రర Heb 10:26 మనము షత్యమున఼గూమి అన఼భఴజ్ఞానము తృ ందిన త్రకవహత్ బ్ుదిధ ప్ూరాక్ముగహ తృహప్ము చేస఺నభెడల తృహప్ములక్ు బ్యౌభక్న఼ ఉండద఼ గహతు 10:27

ననయయప్ుతీరక఩క్ు భయముతో

ఎద఼రకచఽచ఼టయు, విమోధ఼్లన఼ దహింప్బ్ో ఴు తీక్షణబైన అగనయు తుక్న఼ ఉండున఼. 10:28 ఎఴడైనన఼ మోషర ధ్రాశహషు మ ర ున఼ తుమహక్మంచ్చన భెడల ఇదద రక ముగుగరక సహక్ష్యల మాటమీద, క్తుక్మంప్క్ుండ వహతు చం఩఺ంచ఼ద఼రక. 10:29 ఇటట ో ండగహ దేఴుతు క్ుమారకతు, తృహదములతో తరరక్ూక, తనన఼ ప్మవుదధ ప్రచబ్డుటక్ు

సహధ్నబైన తుబ్ంధ్న రక్ు మున఼ అప్విత్రబైనదిగహ ఎంచ్చ, క్ాప్క్ు మూలమగు ఆత్ాన఼ తిరషకమంచ్చనవహడు ఎంత్ ఎక్ుకవైన దండనక్ు తృహత్ురడుగహ ఎంచబ్డునతు మీక్ు తోచ఼న఼? 2 ఩రత్ురక 2Pe 2:20 వహరక ప్రభుఴున఼ రక్షక్ుడునైన భేష఼క్రష ీ ు ఼ విశయబైన అన఼భఴజ్ఞానముచేత్ ఈ లోక్మాయౌనయములన఼ త్఩఺఩ంచ఼క్ొతున త్రకవహత్ మరల వహటిలో చ్చక్ుకబ్డు వహటిచేత్ జ్భంప్బ్డునభెడల, వహమ క్డఴమ స఺ు తి మొదటి స఺ు తిక్ంటె మమ చడడ దగున఼. 2:21 వహరక తూతిమారగ మున఼ అన఼భఴప్ూరాక్ముగహ తయౌస఺క్ొతు,

త్మక్ు

అప్఩గంప్బ్డున

ప్మవుదధ బైన

ఆజ్ా న఼ండు

తరలగతృో ఴుటక్ంటె

మారగ ము

అన఼భఴప్ూరాక్ముగహ తయౌయక్ుండటభే వహమక్ూ బేలు. 2:22 క్ుక్క త్న వహంతిక్ూ తిమగనటటున఼, క్డుగబ్డున ప్ంది బ్ురదలో దొ రకోటక్ు మయ౎ో నటటున఼ అన఼ తుజ్బైన సహమత చొప్ు఩న వీమక్ూ షంభవించన఼. స఺లుఴ఩ై భేష఼ క్రష ీ ు ఼ ప్యౌక్ూన 2 ఴ మాట: రక్షణ ష఼వహరు లూక్హ Luk 23:42 ఆయనన఼ చఽచ్చ - భేషఽ, తూఴు తూ మహజ్యముతోఴచ఼ినప్ు఩డు నన఼న జ్ఞాప్క్ము చేస఺క్ొన఼మనన఼. లూక్హ Luk 23:43 అంద఼క్హయన వహతుతో - ననడు తూఴు ననతోక్ూడ ప్రదైష఼లో ఉంద఼ఴతు తువియముగహ తూతో చప్ు఩చ఼నననననన఼.

నహెమాయ Neh 13:14 నన దేవహ, ఈ విశయములో నన఼న జ్ఞాప్క్ముంచ఼క్ొతు, నన దేఴుతు మందిరమునక్ు దనతు ఆచనరముల జ్రకగుబ్బటటనక్ున఼ ననన఼ చేస఺న ఉప్క్హరములన఼ మరకఴక్ుండుము. 2 మహజ్ఞలు 2Ki 20:1

ఆ దినములలో హిజ్కకయాక్ు మరణక్రబైన. .. . మోగము క్లుగగహ, ఆమోజ్ఞ

క్ుమారకడున఼ ప్రఴక్ు యునైన భెశయా అత్తుయొదద క్ు ఴచ్చితూఴు మరణమఴుచ఼నననఴు, బ్రద఼క్ఴు గన఼క్ తూఴు తూ భలు ో చక్కబ్ెటు టక్ొన఼మతు భెసో వహ సలవిచ఼ిచ఼నననడతు చప్఩గహ 20:2 అత్డు త్న ముఖము గోడత్టటు తిరప్ు఩క్ొతు 20:3

భెసో వహ, యథనరు సాదయుడనై, షత్యముతో తూ షతునధితు నననటట ో నడుచ఼

క్ొంటినో, తూ దాష఺ుక్ూ అన఼క్ూలముగహ షమషు మున఼ నననటట ో జ్మగంచ్చతినో క్ాప్తో జ్ఞాప్క్ము చేస఺క్ొన఼మతు హిజ్కకయా క్తూనళల ో విడుచ఼చ఼ భెసో వహన఼ తృహరముంచన఼.


4

ప్రదైష఼ అననది ప్రభుఴు క్ాప్క్ు తృహత్ురలెైన వహరక చతుతృో భన త్రకవహత్ వయ౎ి తుఴస఺ంచే తనతనకయౌక్ ప్రలోక్ం. వహరక త్మ ప్రభుఴు త్మక్ు ఇఴాబ్ో భే శహవాత్ ప్రలోక్హతుక్ూ అంటే క్ొీత్ు భూమ, క్ొీత్ు ఆక్హవం అనబ్డే తుత్య మహజ్ఞయతుక్ూ చేమేంత్ఴరక్ు ప్రదైష఼లోనన ప్మవుధ఼్ధల షసవహషంలో ప్రమానంద భమత్ులుగహ జీవిషఽ ు ఉంటబరక. ఈ ప్రదైష఼ భూమ క్ూంీ ది ఫబగంలో ఉండేది. భేష఼ క్రష ీ ు ఼ స఺లుఴ మీద మరణంచ్చన వంటనన భూమ క్ూంీ ది ఫబగహతుక్ూ వయ౎ి ఆ ప్రదైష఼న఼ మధనయక్హవంలోతుక్ూ తీష఼క్ొతు వయ౎ితృో యాడు. ఎపస఻ Eph 4:8

అంద఼చేత్ ఆయన ఆమోసణబైనప్ు఩డు చరన఼ చరగహ ప్టటుక్ొతుతృో భ మన఼శుయలక్ు

ఈఴులన఼ అన఼గీహించనతు (ప్రఴక్ు ) చ఩఺఩యునననడు. 4:9 ఆమోసణమాభెననగహ ఆయన భూమయొక్క క్ూంీ ది ఫబగములక్ుదిగనతుయు అరుమచ఼ిచ఼ననది గదన. 4:10 దిగనవహడు తననన షమషు మున఼ తుంప్ునటట ో ఆక్హవమండలములతునటిక్ంటె మమ ఩ైక్ూ ఆమోసణబైనవహడునై యునననడు. ఎపస఻ Eph 2:4- 5. అభనన఼ దేఴుడు క్రకణనషంప్న఼నడైయుండు, మనము మన అప్మహధ్ములచేత్ చచ్చినవహరబై యుండునప్ు఩డు షహా, మనభెడల చఽ఩఺న త్న మహా఩రరమచేత్ మనలన఼ క్రష ీ ు ఼తోక్ూడ బ్రదిక్ూంచన఼. క్ాప్ చేత్నన మీరక రక్ుంప్బ్డుయునననరక. 2:6

క్రష ీ ు ఼భేష఼నంద఼ ఆయన మనక్ుచేస఺న

ఉప్క్హరముదనామహ అత్యధిక్బైన త్న క్ాతృహ మసదైవారయమున఼ మహబ్ో ఴుయుగములలో క్న఼ప్రచ఼ తుమత్ు ము, 2:7 క్రష ీ ు ఼భేష఼నంద఼ మనలన఼ ఆయనతోక్ూడ లే఩఺, ప్రలోక్మంద఼ ఆయనతోక్ూడ క్ూరకిండబ్ెటు న ె ఼. ప఺యౌ఩఻఩ Php 3:20 మన తృౌరస఺ు తి ప్రలోక్మునంద఼ననది; అక్కడున఼ండు ప్రభువైన భేష఼క్రష ీ ు ఼ అన఼ రక్షక్ుతు తుమత్ు ము క్తు఩టటుక్ొతుయునననము. క్ొలొస఻ా Col 3:1

మీరక క్రష ీ ు ఼తోక్ూడ లేప్బ్డునవహమరతే ఩ైన఼నన వహటినన వదక్ుడు, అక్కడ క్రష ీ ు ఼ దేఴుతు

క్ుడుతృహర్వమున క్ూరకిండుయునననడు. 3:2 -3. ఩ైన఼ననవహటిమీదనన గహతు భూషంబ్ంధ్బైనవహటిమీద మనష఼ా ఩టటుక్ొనక్ుడు; ఏలయనగహ మీరక మాతితృ ందితిమ, మీ జీఴము క్రష ీ ు ఼తోక్ూడ దేఴుతుయంద఼ దనచబ్డుయుననది.

హెబ్రర Heb 12:22 ఇప్ు఩డైతే స఻మోనన఼ క్ొండక్ున఼ జీఴముగల దేఴుతు ప్టు ణమునక్ు, అనగహ ప్రలోక్ప్ు భెరూశలేముక్ున఼, వనవనలక్ొలది దేఴదఽత్లయొదద క్ున఼, 12:23 ప్రలోక్మంద఼ వహరయబ్డుయునన జ్ేయశు ు ల షంఘమునక్ున఼, వహమ మసో త్ాఴమునక్ున఼, అందమ ననయయాధిప్తిభెైన దేఴుతుయొదద క్ున఼, షంప్ూరణస఺దిధ తృ ందిన తూతిమంత్ుల ఆత్ాలయొదద క్ున఼, 12:24

క్ొీత్ు తుబ్ంధ్నక్ు మధ్యఴము భెైన భేష఼నొదదక్ున఼,

హేబ్ెలుక్ంటె మమ శరశ ీ ు ముగ ప్లుక్ు తృో ర క్షణ రక్ు మునక్ున఼ మీరక ఴచ్చియునననరక. స఺లుఴ఩ై భేష఼ క్రష ీ ు ఼ ప్యౌక్ూన 3 ఴ మాట: మహజ్య ష఼వహరు యోహాన఼ Joh 19:26 భేష఼ త్న త్యౌో యు తనన఼ ఩రరమంచ్చన శిశుయడున఼ దగగ ర తులుచ఼ండుట చఽచ్చ అమాా, భదిగో తూ క్ుమారకడు అతు త్న త్యౌో తో చ఩఩న఼; 19:27 త్రకవహత్ శిశుయతు చఽచ్చ - భదిగో తూ త్యౌో అతు చ఩఩న఼. ఆ గడుయన఼ండు ఆ శిశుయడు ఆబన఼ త్న భంట చేరకిక్ొనన఼.


5

భేష఼ క్రష ీ ు ఼ మహజ్యంలో చేమేవహరంతన భేష఼ రక్ు షంబ్ంధ఼్లు. లోక్ షంబ్ంధ్బైన రక్ు షంబ్ంధ్ం తనతనకయౌక్బైనది, బ్లహీనబైనది. భేష఼ క్రష ీ ు ఼లో విశహాషం ఉంచేవహరంతన ఆయన మహజ్య షంబ్ంధ఼్లెై ఉంటబరక క్హబ్టిు వహమ మధ్య ఉండే భేష఼ రక్ు షంబ్ంధ్ం శహవాత్బైనది, బ్సృ బ్లబైనది. ఎపస఻ Eph 3:14

ఈ హేత్ుఴుచేత్ ప్రలోక్మునంద఼న఼ భూమమీదన఼ ఉనన ప్రతి క్ుటటంబ్ము ఏ

త్ండురతుబ్టిు క్ుటటంబ్మతు ఩఺లుఴబ్డుచ఼ననదో ఆ త్ండురభెద఼ట ననన఼ మోక్హళల ో తు… తృహరముంచ఼చ఼నననన఼. 1 క్ొమంథీ 1Co 12:12 ఏలాగు వమీరము ఏక్బై యుననన఼ అననక్బైన అఴయఴములు క్యౌగయుననదో , భేలాగు వమీరముయొక్క అఴయఴములతునయు అననక్ములెై యుననన఼ ఑క్క వమీరబై యుననవో, ఆలాగే క్రష ీ ు఼

ఉనననడు.

12:13

ఏలాగనగహ,

యూద఼లబైనన఼

హెలో ేతూయులబైనన఼,

దనష఼లబైనన఼

షాత్ంత్ురలబైనన఼, మన మందరము ఑క్క వమీరముగహ ఉండుటక్ు ఑క్క ఆత్ాయందే బ్బ఩఺ు షాము తృ ందితిమ. మనమందరము ఑క్క ఆత్ాన఼ తృహనము చేస఺న వహరబైతిమ. 1 తిమోతి 1Ti 5:1

ఴాద఼ధతు గదిద ంప్క్ త్ండురగహ ఫబవించ్చ అత్తు హెచిమంచ఼ము. 5:2 అననదముాలతు

యౌఴనష఼ులన఼, త్లు ో లతు ఴాదధ స఻ు ల ర న఼ అక్కచలెోండో తు ప్ూరణప్విత్రత్తో యౌఴనస఻ు ల ర న఼ హెచిమంచ఼ము. గలతీ Gal 6:2 ఑క్తు ఫబరములనొక్డు భమంచ్చ భీలాగు క్రష ీ ు ఼ తుయమమున఼ ప్ూము గహ నరవనరకిడు.

ప఺లేమోన఼ Phm 1:10 8-10. క్హఴున యుక్ు బైనదనతుగూమి తూక్హజ్ఞా఩఺ంచ఼టక్ు క్రష ీ ు ఼నంద఼ ననక్ు బ్సృ ధైరయము క్యౌగయుననన఼, ఴాద఼ధడన఼, ఇప్ు఩డు క్రష ీ ు ఼భేష఼ ఖైదినైయునన తృౌలన఼ ననన఼ ఩రరమన఼బ్టిు వనడుక్ొన఼ట మమ మంచ్చదన఼క్ొతు, నన బ్ంధ్క్ములలో ననన఼ క్తున నన క్ుమారకడగు ఑ననస఺ము క్ోషరము తున఼న వనడుక్ొన఼చ఼నననన఼. భెశయా Isa 58:7

తూ ఆహారము ఆక్యౌగొతునవహమక్ూ ఩టటుటయు తూ రక్ు షంబ్ంధిక్ూ ముఖము

త్఩఺఩ంప్క్ుండుటయు దిక్ుకమాయౌన బ్రదలన఼ తూ భంట చేరకిక్ొన఼టయు 58:8 క్నబ్డునప్ు఩డు వహతుక్ూ ఴషు మ ర ు యౌచ఼ిటయు ఇదిభే గదన ననక్ూశుబైన ఉప్వహషము?

ఴషు హ ర ీన఼డు తూక్ు

స఺లుఴ఩ై భేష఼ క్రష ీ ు ఼ ప్యౌక్ూన 4 ఴ మాట: వీమ ష఼వహరు మత్ు భ Mat 27:46 ఇంచ఼మంచ఼ మూడుగంటలప్ు఩డు భేష఼ - ఏయ్ ఏయ్ లామా షబ్క్హుతూ అతు బిగగ రగహ క్ేక్వనసన఼. ఆ మాటక్ు నన దేవహ, నన దేవహ, నననంద఼క్ు చభయ విడుచ్చతిఴతు అరుము. క్రరున Psa 22:1 నన దేవహ నన దేవహ, తూఴు ననననల విడననడుతివి? నన఼న రక్ుంప్క్ నన ఆరు ధ్ాతు వినక్ తూవనల దఽరముగహన఼నననఴు?


6

(క్రష ీ ు ఼ ఈ భూమ మీద మానఴ జ్నా ధ్మంచడనతుక్ూ ఇంక్హ ష఼మారక వభయ షంఴత్ామహల క్హలం ఉననప్ుడే ఈ ప్రఴచనం ఇఴాబ్డుంది. అది అక్షమహలా నరవనమంది.) విలాప్ Lam 3:31 ప్రభుఴు షరాక్హలము విడననడడు. 3:32 ఆయన బ్బధ్఩టిునన఼ త్న క్ాతృహషమాదిధ తుబ్టిు జ్ఞయౌ ప్డున఼. 3:33 సాదయ ప్ూరాక్ముగహ ఆయన నరకలక్ు విచనరము నైనన఼ బ్బధ్నైనన఼ క్లుగజ్ేయడు. హెబ్రర Heb 12:7 శిక్ాఫలము తృ ంద఼టక్ర మీరక షహించ఼చ఼నననరక; దేఴుడు క్ుమారకలన఼గహ మముాన఼ చఽచ఼చ఼నననడు. త్ండుర శిక్ుంప్తు క్ుమారకడఴడు? 12:8

క్ుమాళో భనవహరందరక శిక్షలో తృహలు

తృ ంద఼చ఼నననరక, మీరక తృ ందతుభెడల ద఼మీాజ్ఞలేగహతు క్ుమారకలుగహరక. 12:9 మమయు వమీరషంబ్ంధ఼్లెైన త్ండురలు మనక్ు శిక్షక్ులెై యుండుమ వహమయంద఼ భయభక్ుులు క్యౌగయుంటిమ; అటో భతే ఆత్ాలక్ు త్ండురభెైనవహతుక్ూ మమఎక్ుకఴగహ లోబ్డు బ్రద఼క్ఴలెన఼ గదన? 12:10 వహరక క్ొతున దినములమటటుక్ు త్మ క్ూశుముఴచ్చినటటు మనలన఼ శిక్ుంచ్చమగహతు మనము త్న ప్మవుదధ త్లో తృహలుతృ ందఴలెనతు మన బేలుక్ొరక్ే ఆయన శిక్ుంచ఼చ఼నననడు. 12:11 మమయు ప్రషు ఼త్మంద఼ షమషు శిక్షయు ద఼ుఃఖక్రముగహ క్నబ్డుననగహతు షంతోశక్రముగహ

క్నబ్డద఼.

అభనన఼

దనతుయంద఼

అఫబయషము

క్యౌగనవహమక్ూ

అది

తూతియన఼

షమాధననక్రబైన ఫలమచ఼ిన఼. భెశయా Isa 53:4 తువియముగహ అత్డు మన మోగములన఼ భమంచన఼ మన ఴయషనములన఼ ఴహించన఼ అభనన఼ మొత్ు బ్డునవహతుగహన఼ దేఴుతుఴలన బ్బధింప్బ్డునవహతుగహన఼ వీమనొందినవహతుగహన఼ మనమత్తుతు ఎంచ్చతిమ. 53:5

మన యతిక్ీమక్ూయ ీ లన఼బ్టిు అత్డు గహయప్రచ బ్డన఼ మన దో శములన఼బ్టిు

నలుగగొటు బ్డన఼ మన షమాధనననరుబైన శిక్ష అత్తుమీద ప్డన఼ అత్డు తృ ందిన దబ్ాలచేత్ మనక్ు షాషు త్ క్లుగు చ఼ననది. 53:6 మనమందరము గొఱఱ లఴలె తోరఴ త్఩఺఩తృో తిమ మనలో ప్రతివహడున఼ త్నక్ూశుబైన తోరఴక్ు తరయౌగన఼ భెసో వహ మన యందమ దో శమున఼ అత్తుమీద మో఩న఼. మారకక Mar 14:50 అప్఩డు వహరందరక ఆయనన఼ విడుచ్చ తృహమతృో భమ. యోహాన఼ Joh 8:29

నన఼న ప్ం఩఺నవహడు ననక్ు తోడైయునననడు; ఆయన క్ూశుబైన క్హరయము

నననలో ప్ు఩డున఼ చేయువహడన఼ గన఼క్ ఆయన నన఼న ఑ంటిగహ విడుచ్చ఩టు లేదతు చ఩఩న఼. స఺లుఴన఼ భమంచ఼ – క్ూమీటబతున ధ్మంచ఼

Wear the Cross – Bear the Crown No Cross – No Crown

స఺లుఴ (వీమలు) ననక్ొదద ంటే క్ూమీటం క్ూడన ననక్ొదద ననటేో

స఺లుఴ఩ై భేష఼ క్రష ీ ు ఼ ప్యౌక్ూన 5 ఴ మాట: షజీఴ ష఼వహరు యోహాన఼ Joh 19:28 అటటత్రకవహత్ షమషు మున఼ అప్఩టిక్ూ షమాప్ు బైనదతు భేష఼ ఎమగ లేఖనము నరవనరకనటట ో - ననన఼ ద఩఺఩గొన఼చ఼నననననన఼.


7

షజీఴంగహ ఉననవహమే దనసం అతు అంటబరక గహతు, చతుతృో భన వహరక దనసం అతు అనరక. షజీఴంగహ ఉనన మతుష఺క్ూ ఆక్యౌ క్లగతు ప్మస఺ు తి ఉంటటంది గహతూ, దనసం క్లగతు ప్మస఺ు తి ఉండద఼. క్రరున Psa 42:1 ద఼఩఺఩ తూటివహగులక్ొరక్ు ఆవప్డునటట ో దేవహ, తూక్ొరక్ు నన తృహరణము ఆవప్డుచ఼ననది. 42:2 నన తృహరణము దేఴుతుక్ొరక్ు త్ాశణ గొన఼చ఼ననది జీఴము గల దేఴుతుక్ొరక్ు త్ాశణ గొన఼చ఼ననది దేఴుతు షతునధిక్ూ ననననప్ు఩డు ఴచిదన఼? ఆయన షతునధితు నననప్ు఩డు క్నబ్డదన఼? క్రరున Psa 63:1 దేవహ, నన దేఴుడఴు తూవన, వనక్ుఴనన తున఼న వదక్ుద఼న఼ 63:2 తూ బ్లమున఼ తూ ప్రఫబఴమున఼ చఽడఴలెనతు ప్మవుదనధలయ మంద఼ నననంతో ఆవతో తూత్టటు క్తు ఩టిుయునననన఼. తూళల ో లేక్ భెండుయునన దేవమంద఼ నన తృహరణము తూక్ొరక్ు త్ాశణ గొతుయుననది తూమీది ఆవచేత్ తున఼న చఽడఴలెనతు నన వమీరము క్ాశించ఼చ఼ననది. యోహాన఼ Joh 7:37 ఆ ప్ండుగలో మహాదినబైన అంత్యదినమున భేష఼ తుయౌచ్చ - ఎఴడైన ద఩఺఩గొతున భెడల ననభెదదక్ు ఴచ్చి ద఩఺఩ తీరకిక్ొనఴలెన఼. 7:38

ననయంద఼ విశహాషముంచ఼వహడఴడో లేఖనము

చ఩఺఩నటటువహతు క్డుప్ులోన఼ండు జీఴజ్లనద఼లు తృహరకనతు బిగగ రగహ చ఩఩న఼. 7:39 విశహాషముంచ఼వహరక

తృ ందబ్ో ఴు

ఆత్ాన఼

గూమి

ఆయన

మాట

చ఩఩న఼.

త్నయంద఼ భేష఼

ఇంక్

మహిమప్రచబ్డలేద఼ గన఼క్ ఆత్ా ఇంక్న఼ అన఼గీహింప్బ్డుయుండలేద఼. భెశయా Isa 55:1

ద఩఺఩గొతునవహరలామహ, తూళో యొదద క్ు రండు రూక్లులేతువహరలామహ, మీరక ఴచ్చి క్ొతు

ఫోజ్నము చేయుడు. రండు, రూక్లు లేక్తృో భనన఼ ఏమయు తుయయక్భే దనరక్ారషమున఼ తృహలన఼ క్ొన఼డు. 55:2 ఆహారము క్హతుదనతుక్ొరక్ు మీ మేల రూక్యౌచిదరక? షంత్ుష఺ు క్లుగజ్ేయతుదనతుక్ొరక్ు మీ క్ష్హుమిత్మున఼ ఎంద఼క్ు

ఴయయప్రచదరక?

నన

మాట

జ్ఞగీత్ుగహ

ఆలక్ూంచ్చ

మంచ్చ

ప్దనరుము

భుజ్కంచ఼డు

మీ

తృహరణముసహరబైనదనతుయంద఼ ష఼ఖంప్తుయుయడు.

దనసం అంటే ఏమటో భేష఼ క్రష ీ ు ఼క్ు తలుష఼ క్హబ్టిు ఆయనన మన ఆతీాయ దనహాతున తీరిగలడు. యోహాన఼ Joh 4:7 షమమరయ స఻ు ర భెక్త తూళల ో చేద఼క్ొన఼టక్ు అక్కడుక్ూ మహగహ భేష఼ - ననక్ు దనసమునక్ూమాతు ఆబనడుగన఼.

స఺లుఴ఩ై భేష఼ క్రష ీ ు ఼ ప్యౌక్ూన 6 ఴ మాట: విజ్య ష఼వహరు లేక్ షంప్ూరణ ష఼వహరు యోహాన఼ Joh 19:30

భేష఼ ఆ చ్చరక్ ప్ుచ఼ిక్ొతు -షమాప్ు బైనదతు చ఩఺఩ త్ల ఴంచ్చ ఆత్ాన఼

అప్఩గంచన఼. మోమా Rom 10:4 వివాస఺ంచ఼ ప్రతి వహతుక్ూ తూతి క్లుగుటక్ర క్రష ీ ు ఼ ధ్రాశహషు మ ర ునక్ు షమా఩఺ు భెైయునననడు. (It is finished! ఇది ఑క్ విజ్య తుననదం)


8

క్ొలొస఻ా

Col

2:13

13-15.

మమయు

అప్మహధ్ములఴలనన఼,

వమీరమంద఼

ష఼ననతితృ ందక్యుండుటఴలనన఼, మీరక మాత్ులెైయుండగహ దేఴుడు విధిరూప్క్బైన ఆజ్ా లఴలన మనమీద రకణముగహన఼ మనక్ు విమోధ్ముగహన఼ండున ప్త్రమున఼ బేక్ులతో స఺లుఴక్ు క్ొటిు, దనతు మీద చేవహరత్న఼ త్ుడుచ్చవనస఺, మనక్ు అడడ ములేక్ుండ దనతుతు ఎతిు వనస఺, మన అప్మహధ్ములనతునటితు క్షమంచ్చ ఆయనతోక్ూడ మముాన఼ జీవింప్చేసన఼; ఆయన ప్రధనన఼లన఼ అధిక్హరకలన఼ తుమహయుధ఼్లన఼గహ చేస఺, స఺లుఴచేత్ జ్యోత్ాఴముతో వహమతు ప్టిు తచ్చి బ్బహాటముగహ (వనడుక్క్ు) క్న఼ప్రచన఼. 2 తిమోతి 2Ti 4:7 మంచ్చ తృో మహటము తృో మహడుతితు, నన ప్రకగు క్డముటిుంచ్చతితు, విశహాషము క్హతృహడుక్ొంటితు. హెబ్రర Heb 9:26 అటో భనభెడల జ్గత్ు ు ప్ుననదివయ న బ్డునది మొదలుక్ొతు ఆయన అననక్ ప్మహయయములు వీమప్డఴలస఺ ఴచ఼ిన఼. అభతే యుగముల షమా఩఺ు యంద఼ త్న఼నతననన బ్యౌగహ అమ఩ంచ఼క్ొన఼టఴలన తృహప్తువహరణచేయుటక్ర యొక్కసహమే ప్రత్యక్ష ప్రచబ్డన఼. ప్రషంగ Ecc 7:8 క్హమహయరంభముక్ంటె క్హమహయంత్ము బేలు; Race was run – Duty done – Victory won స఺లుఴ఩ై భేష఼ క్రష ీ ు ఼ ప్యౌక్ూన 7 ఴ మాట:తుత్య ష఼వహరు లూక్హ Luk 23:46

అప్ు఩డు భేష఼ గొప్఩ వబ్ద ముతో క్ేక్వనస఺ - త్ండరర, తూ చేతిక్ూ నన ఆత్ాన఼

అప్఩గంచ఼క్ొన఼చ఼నననననన఼. ఆయన ఈలాగు చ఩఺఩ తృహరణము విడుచన఼. ఆది Gen 2:7 దేఴుడైన భెసో వహ ననలమంటితో నరకతు తుమాంచ్చ వహతు ననస఺క్హ రంధ్రములలో జీఴవహయుఴున఼ ఊదగహ నరకడు జీవహత్ా ఆభెన఼. యోబ్ు Job 27:2

నన ఊ఩఺మ భంక్న఼ ననలో ప్ూరణముగహ ఉండుటన఼ బ్టిుయు దేఴుతు ఆత్ా నన

ననస఺క్హరంధ్రములలో ఉండుటన఼ బ్టిుయు… సహబత్లు Pro 20:27 నరకతు ఆత్ా భెసో వహ ఩టిున దీప్ము అది అంత్రంగము లతునయు శోధించ఼న఼. 1 థషా 1Th 5:19 ఆత్ాన఼ ఆర఩క్ుడు. 1 క్ొమంథీ 1Co 6:19

మీ దేసము దేఴుతుఴలన మీక్ు అన఼గీహింప్బ్డు, మీలోన఼నన ప్మవుదనధత్ాక్ు

ఆలయబై యుననదతు మీమరకగమహ? 1

క్ొమంథీ

1Co

3:16

మీరక

దేఴుతు

ఆలయబైయునననరతుయు,

దేఴుతు

ఆత్ా

మీలో

తుఴస఺ంచ఼చ఼నననడతుయు మీమరకగమహ? 1఩రత్ురక 1Pe 4:19

క్హబ్టిు దేఴుతు చ్చత్ు ప్రక్హరము బ్బధ్ప్డువహరక షత్ ప్రఴరు నగలవహమర, నమాక్బైన

షాశు క్రు క్ు త్మ ఆత్ాలన఼ అప్఩గంచ఼ క్ొనఴలెన఼. -Rev. Shalem Arasavelli, Director, Jeevajalamlu Radio Ministry, 27-1-128, Srinagar, Gajuwaka, Visakhapatnam-530026, A.P. India. (e-mail: shalem65@yahoo.com website: www.jeevajalamulu.hpage.com Phones: 0 9393 7676 15, 97 0000 6565)

సిలువపై యేసు పలికిన ఏడు మాటలు - Seven Words of Jesus Christ on the cross  

Good Friday Message శుభ శుక్రవారపు సందేశం

సిలువపై యేసు పలికిన ఏడు మాటలు - Seven Words of Jesus Christ on the cross  

Good Friday Message శుభ శుక్రవారపు సందేశం

Advertisement