Page 1

     

      , . -   2 

*

, B 1 **

 *3  

*- *  4  *    - *  4**  L 4 ;  <,

$ * 4  *    >   323>

*  * *  4 , =     

--  * *

     4   ,

 4  4 2

 * 

   

  3 > 2  * *3 

4 4 

--   , --1   4

  

- 4  *    4--    * 

    6  3 4/ 4 4 > 

 > 4   2>, $ *3   

  

 3 *5 7 3   

  3  4 8,

,,

B 3

$4 *3 3 *3  

4 4 

 -*  -    *1 4    *

4  / 43 L &!#    4   /  

K    7/ 3 L :  >   *

*>8,

$ 3 4 *  

4 *3D  > 

-   * 4*     

  4

  , $ *3   *5 

   >    *3 ,(,(  3   

,

?_


     

      µ

E ,,5 9 3D    % %

$ *  

  4**  - / 4 

>    -  *   

4**  L 4 1    *  

4*1 

   -  :, $ >

-   : *    *   *

  *   9   4

 

  55 * *

 *    

 --     T U     

2    * T U   * 

 * 

 T --     

 

 >  *    ,

%_


     

      C23> 4   

   &!#

,,

$ 323> 4**   *  > 

4 2   4**   -  *  D 4 , 4  * / 43 L &!#  

   

   ,  *  1 / *

1 6 *  * *- 4  --*,  

 *    *     

 :    

    * * *-

  4 

 >,  1 6  -*  

 1 4     /   

- 

 2

   *  4** 4*,

  -  D *  R   3  ,   * * 1 4   4 2

 3   * -  7-, 

4** 8,

$4**   *  *    * -- 

-

  

   1 * 

  * , 

    1 * **

   

 : * 1 *   , 

323> 4  * 4  * 4  

 3 - 4

 * 4 - *    *:

     * 

4  ,

$ >   * 323>  -* 

 R 

  /   * 4   * , 

323>    *5,

$   / 43 L 4 7&!#8    

   7V1@ 1 V #1%W8  4 7V1

 1 V@1!W8 55E * * 

 3 *5 9

 ϭ

>ĞŵŽĚğůĞŶĞƐŝŵƵůĞƉĂƐů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵŵĠƚƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞƐƵƌůĂƌĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĐĞƚLJƉĞĚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶͨ>ĂŶĚƵƐĞͩĞƐƚĐŽŵƉůĞdžĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚ ŶĞƌĞŶƚƌĂŝƚƉĂƐĚĂŶƐůĞƐĚĠůĂŝƐĚĞĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞ͘

@_


     

      ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĞŶƚƌĞϮϬϬϱĞƚϮϬϯϱ ĞŶ/& ϭϰϬϬϬϬϬϬ ϭϮϬϬϬϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬϬϬ WŽƉƵůĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞ ϴϬϬϬϬϬϬ ϲϬϬϬϬϬϬ ϰϬϬϬϬϬϬ

ŵƉůŽŝƚŽƚĂů

ϮϬϬϬϬϬϬ Ϭ ϮϬϬϱ

µ

ϮϬϯϱ

WŽƉƵůĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞ

ϭϭϰϯϯϯϬϲ

нϭϱ͘ϳй

ϭϯϮϯϯϯϭϬ

ŵƉůŽŝƚŽƚĂů

ϱϯϲϬϰϰϴ

нϭϴ͘ϯй

ϲϱϲϬϰϰϴ

E ,,5 9      &&# &!# 55E *,

  

 * *5 *    

   L   

 - 4 ,

µ

E ,,5 9   

* &&#5&!# 7 * 9   &&#1

 * &!# *  4 *3     8

)_


     

      $  -  

4: . - F 21 

 L 

A 1 L B21 4: A- F 21 4: A- 5 .* ,

µ

E ,,5! 9  4 

* &&#5&!# 7 * 9

  &&#1 * &!# *  4 *3   

  8

$4  -  

4: . - F 21 

 L 

A 1 L B21 4: A- F 21 4: A- F .* , 

* D R   P  * *  ,

!&_


     

      

 $ * *5      &!# 7 

* 3      

* * 8,

µ

E ,,5( 9  

*  &!# 7 * 9   &&#1 * &!# 

*  4 *3     8

$ * *5  

   &!# 7 * 3

  X    

* * 8,

!_


     

      µ

E ,,5# 9  

*  &!# 7 * 9   &&#1 * "#$ %)!/(78,

    / D 

 4  

,,!

$  4** 

     *   

 * 4-- -   

4 *  L 

4 

  * ,

$     4* 4    

 *  

 * * 7

 3 

 

4** 8   *  3 >  *- 

  

,

$4-- 

4  **   -  * * / * 

  4* 1 *3 

 

 1 4** 

    -* 

4  , --1 > 4 --  :  F 

*  4*5 4: 

  

*3:1  ->   3  R **-1   * 4

**  4*  4    7*

 O8,  *  - * *     

 

   ,

!_


     

      

  *31   R  * / * *  K

   :  R   7  R 

 8   4** / 4*  *3 , --

4** 4--   * -*

 * *

* ,

 *  *1   4** 

4

    

 *  N  4 *  

  

  

 Y&&5#)% ! &&

 

       

  -*   R 4 *3  D 1 * -1  * *  

   **-  4     

  *  * 3  /  ,

$  * 4 --     *1 -  4 

** 

   4 1  *  * /

 * 

 -* 43  * 

 , 

* - 4  

*  4   

  *J *  ,

=    

4  

  2  3& , 4   - 

  - *3  1  6  4    --*  

2  !#  

3 73     

**-8, 4       ** 

* *  3  @&& &&& 3 1 ?&& &&& 1 

 -  

  1 323> 6   4*

*   / % &&& 3,  *   * *  3

     

455E *1  

4

4* * /  !& &&& 3, $ -* * 

      

  *   ! &&& 3,

$   -* *   

 * 

; )/ - !%=-O!JP <,

.     1 4 4 * -  4

-    *   *5 *  ,

' 

 * : **    / 

 * 

 - 

 D 4 , 

 6 

  6

 > 

4  *      

*  ,

I  1 * * 

* -*    1 *

 4** 1  *  * 4   1 *

 

  -* 3*,

 

Z 2  3   * - *  3 2 - C  3 =[\1 ' &&(1

.E',

!!_


     

      $4   * 4** 

 -* 

  

   R   / : ,

$  K  4 - *  

  / *  1

  *  4** 

*    , 

     *3 ,,) 

 

4** ,

!- -9 :  8- $  -* 

 -* 

  

*  *  

 *J  , :5*  6 * 

   2  *J,

 4 1  *J /  , $ -   

   *     *   -

 

  *, 

 /  2  4

 *   L  1  *J   1     1  * 2    :

3 *    

 * , 

*  1 *3 2 

  ,

 1  *J  4:    * - 

  , --1 : 4 - *  6  / 

   1 *    *3   ,

 - 1 2   *J /  - -* 

 , 

:1   * *  32 

  4    4  

  

*3 

:,

ϯ

= 

* 

  1 /  *-1  *3-- 

 *J  2 - / 4  --  2 

 *,   *  % >  

7E ,,!5 2 78

*

  /   

 **  2 8

  *  !& >  -   7E ,,!5 2 78

*

  /    2  81 -- * *J 

 4 > / #&&] -

4  **,

 !

C: ^,5B1 $'BI ^,5B, I=[ $, ;   * **- 9  *J

4 - *  / 4<1 4*   = 1 &&@1 Y1 @,

!(_


     

      µ

E ,,!5 9 2  * 

 *  L 4  ** 78  L 

4  -- 78 7 * 9 *8,

'  * *      4  ?&& &&&

_ #&&] %,#  4 ( : 4    

*J 4: ,

88   5  *

=    *     *  -  :   , 2  * *  

  / 4  -  

6 

 

 1   *  : 7*2*  8  

 * 

 -   

   

   * * *

  , 

*  --  1  *      *  

* * 

   *:   

 * *

 *   ,

Â&#x2018; 5pVHDXURXWLHU4: **  1 

 * * 

   *   , 323>  4 

 2

 *    *:   , $

*    * * , $

 &!#

  >   *    4 - * 

> 1   L   ,

 (

  >  * *     6 --   * 4 

 *5 * ,

!#_


     

      Â&#x2018; 5pVHDX7&

$

   *  / 43 L &!#  

 

4 *  *   *:  :   

*    1  * / * 1  

 *    

 ,

88  -5  *

Â&#x2018; 5pVHDXURXWLHU

'* 1  

- *    4 

 

  && [  (#& [ 

 7  8  @ (&& M    

  , $4  1 *  

  

 *  > * *  

 *  , $

      >  *  

    4-- 

   2 4 

* 

4  , . > 1 * 4/

4 *3 1 *  -  3 *3 * 

   7  1 : 8    

7 *1

8  

R    -  - 

 

 -     * * - ,

B6  *  *  / 

 R   

 - 1 *     4 - * 

> 

  / 

  1    -- 

:   * , *  --1    * *5 >

  4  

455E *   

* &!#1    

- * , . -1

 *  - * >  

 

  

 5 1     

:   

  *  /  

 

 

 

*  * , ' 4 

 -1     /

41 / 4 *3 1 *  - *  

 *   / 4 455E *,

$ > / 

 --* R * *-

4 

 

     :  

 7 *  *  1 :  * 

 1   4    *  * * 1

   

 :O8,#

Â&#x2018; 5pVHDX7&

.  4

 *      

  *1 4: **   * 323> 4  

 *       * 3  

 

  ,

 #

; $

 455E * <1 -*   55E *,

!?_


µ!%_

E ,,!5 9     * 73 8 *       &!# 7 * 9 8,

     

      


     

      

 $      * 55E * 

* 

   :  >    

, $ * Y ,,!5    - * 

*  * *   - * &!#   

 *  7   

 -*8,

. *    * * 1  *

     4

* - R 

*

 *  * R 4 *3     

 - * ,

$ *5   >   --   

 :   

   1   *

323>  9

ZZ͕ƚĂŶŐĞŶƚŝĞůůĞƐĞƚƌĠƐĞĂƵĨĠƌƌĠůŽƵƌĚ džƚĞŶƐŝŽŶĚƵZZĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůΖKƵĞƐƚ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƚĂŶŐĞŶƚŝĞůůĞEŽƌĚƐƵƌϮϴ<ŵĞŶƚƌĞ^ĂƌƚŽƵǀŝůůĞĞƚEŽŝƐLJͲůĞͲ^ĞĐ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂƚĂŶŐĞŶƚŝĞůůĞEŽƌĚĚĞEŽŝƐLJͲůĞͲ^ĞĐăŚĂŵƉŝŐŶLJ>ĞWůĂŶƚƉĂƌůĂdĂŶŐĞŶƚŝĞůůĞƐƚ dĂŶŐĞŶƚŝĞůůĞKƵĞƐƚĞŶƚƌĞĐŚğƌĞƐĞƚ^ĂŝŶƚͲLJƌ;ƚƌĂŵͲƚƌĂŝŶĚΖĞŶǀŝƌŽŶϮϱ<ŵͿ ĂƌƌĞĂƵĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞ'ŽŶĞƐƐĞZZăZZĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚůΖĂĠƌŽƉŽƌƚŚĂƌůĞƐͲĚĞͲ'ĂƵůůĞ DĠƚƌŽƐ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂůŝŐŶĞϰ;WŽƌƚĞĚΖKƌůĠĂŶƐͲĂŐŶĞƵdžΗŚĂƚĞĂƵďƌŝĂŶƚΗͿ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂůŝŐŶĞϳ;>ĂŽƵƌŶĞƵǀĞΗϴŵĂŝϭϵϰϱΗͲ>ĞŽƵƌŐĞƚΗDƵƐĠĞĚĞůΖŝƌΗͿ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂůŝŐŶĞϴ;ƌĠƚĞŝůWƌĞĨĞĐƚƵƌĞͲƌĠƚĞŝůWĂƌĐĚĞƐ^ƉŽƌƚƐͿ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂůŝŐŶĞϭϭ;DĂŝƌŝĞĚĞƐ>ŝůĂƐͲZŽƐŶLJͲŽŝƐWĞƌƌŝĞƌͿ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂůŝŐŶĞϭϮ;WŽƌƚĞĚĞůĂŚĂƉĞůůĞͲDĂŝƌŝĞĚΖƵďĞƌǀŝůůŝĞƌƐͿ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚůŝŐŶĞϭϰ;^ĂŝŶƚͲ>ĂnjĂƌĞĞƚDĂŝƌŝĞĚĞ^ĂŝŶƚͲKƵĞŶͿŝŶƚĠŐƌĠĂƵƉƌŽũĞƚĚĞŵĠƚƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ dƌĂŵǁĂLJ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚƵƚƌĂŵǁĂLJϭăůΖKƵĞƐƚ;^ĂŝŶƚͲĞŶŝƐĞƚZƵĞŝůͲDĂůŵĂŝƐŽŶͿĞƚĂƵ^ƵĚĚĞEŽŝƐLJͲůĞͲ^ĞĐ;EŽŝƐLJͲůĞͲ^ĞĐĞƚsĂůĚĞ&ŽŶƚĞŶĂLJͿ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚƵƚƌĂŵǁĂLJϮ;>ĂĠĨĞŶƐĞĞƚĞnjŽŶƐͿ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚƵƚƌĂŵǁĂLJϯ;WŽƌƚĞĚ͛/ǀƌLJĞƚWŽƌƚĞĚ͛ƐŶŝğƌĞƐͿ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚƵdϰ;ŽŶĚLJͲEŽŝƐLJͲůĞͲ^ĞĐͿ ĠďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĚƵdϰǀĞƌƐDŽŶƚĨĞƌŵĞŝů;ĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐƵůŶĂLJʹEŽŝƐLJͲůĞͲ^ĞĐĞƚƵůŶĂLJͲDŽŶƚĨĞƌŵĞŝůͿ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝŐŶĞϱǀŝĂƵŶƚƌĂŵǁĂLJƐƵƌƉŶĞƵŵĂƚŝƋƵĞƐ;^ĂŝŶƚͲĞŶŝƐʹ^ĂƌĐĞůůĞƐͿ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝŐŶĞdϲ;ŚąƚŝůůŽŶʹsĠůŝnjLJʹsŝƌŽĨůĂLJͿĨĂĐŝůŝƚĂŶƚůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞŶƚƌĞďĂŶůŝĞƵĞƐ͘ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝŐŶĞϳ;sŝůůĞũƵŝĨă:ƵǀŝƐLJͲƐƵƌͲKƌŐĞͿĂĨŝŶĚĞŵŝĞƵdžĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐnjŽŶĞƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚΖKƌůLJĞƚĚĞZƵŶŐŝƐ͘ WƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚƵƚƌĂŵǁĂLJϳĂƵ^ƵĚĚĞ:ƵǀŝƐLJͲƐƵƌͲKƌŐĞăǀƌLJ͘ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝŐŶĞdϴ;WĂƌŝƐǀĂŶŐŝůĞʹƉŝŶĂLJͬsŝůůĞƚĂŶĞƵƐĞͿƋƵŝĂŵĠůŝŽƌĞƌĂůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞďĂŶůŝĞƵĞăďĂŶůŝĞƵĞ͘ WƌŽũĞƚĚĞƚƌĂŵͲƚƌĂŝŶĞŶƚƌĞDĂƐƐLJĞƚǀƌLJƉŽƵƌĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐĚĞƵdžƉƌŝŶĐŝƉĂƵdžƉƀůĞƐĚĞůΖƐƐŽŶŶĞƐĂŶƐƉĂƐƐĞƌƉĂƌWĂƌŝƐ WƌŽũĞƚĚĞƚƌĂŵǁĂLJƌŽŝdžͲĚĞͲĞƌŶLJʹůĂŵĂƌƚƌĞůŝĠƉĂƌůĂƐƵŝƚĞă/ƐƐLJ WƌŽũĞƚĚĞdƌĂŵǁĂLJWŽƌƚĞĚĞŚŽŝƐLJʹŚŽŝƐLJͲůĞͲZŽŝ;ĞdžͲZEϯϬϱͿ d^W WƌŽũĞƚĚĞd^WĞŶƚƌĞ^ĂŝŶƚͲYƵĞŶƚŝŶͲĞŶͲzǀĞůŝŶĞƐĞƚKƌůLJĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ^ĂĐůĂLJĞƚDĂƐƐLJ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞůŝĂŝƐŽŶd^W^ĠŶĂƌƚʹŽƌďĞŝů ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶd^WŽƌďĞŝůʹ'ƌŝŐŶLJ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶd^WƌĞůŝĂŶƚ^ĠŶĂƌƚăůĂŐĂƌĞĚĞDĞůƵŶ WƌŽũĞƚĚĞd^WDĂƐƐLJʹƌƉĂũŽŶ;ZEϮϬͿ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶd^WĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚKƌůLJʹsĂůĚ͛zĞƌƌĞƐʹsĂůĚĞ^ĞŝŶĞĂǀĞĐƵŶŶŽƵǀĞĂƵĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞĂƵƐƵĚĚĞsŝůůĞŶĞƵǀĞ^ĂŝŶƚ'ĞŽƌŐĞƐ d^WDĂƐƐLJʹ>ĞƐhůŝƐ;ƌĞůŝĂŶƚůĂŐĂƌĞĚĞDĂƐƐLJͲWĂůĂŝƐĞĂƵăů͛ĐŽůĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝƋƵĞͿ WƌŽũĞƚĚĞd^WWŽŵƉĂĚŽƵƌʹ^ƵĐLJͲŽŶŶĞƵŝůʹĂƐͲDĂƌŝŶƋƵŝĨĂĐŝůŝƚĞƌĂůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞďĂŶůŝĞƵĞăďĂŶůŝĞƵĞĞƚƌĞŵƉůĂĐĞƌĂƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚůΖĂĐƚƵĞůůĞůŝŐŶĞϯϵϯ WƌŽũĞƚĚΖƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞůŝŐŶĞdƌĂŶƐsĂůͲĚĞͲDĂƌŶĞ;d^WͿăůΖƐƚƌĞůŝĂŶƚůĂƐƚĂƚŝŽŶƌĠƚĞŝůͲWůĂĐĞĚĞů͛ĂďďĂLJĞăůĂŐĂƌĞZZĚĞEŽŝƐLJͲůĞͲ'ƌĂŶĚDŽŶƚĚ͛Ɛƚ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶd^WsĂůůĠĞĚĞůĂ^ĞŝŶĞ WƌŽũĞƚd^WΗůƚŝǀĂůΗƌĞůŝĂŶƚŚğŶĞǀŝğƌĞƐăEŽŝƐLJͲůĞͲ'ƌĂŶĚ WƌŽũĞƚĚĞd^WƌĞůŝĂŶƚĞnjŽŶƐʹ,ĞƌďůĂLJ;ZϯϵϮͿ͘hŶƐĞĐŽŶĚƉƌŽũĞƚƌĞůŝĞĞnjŽŶƐăsŝůůĞƉŝŶƚĞ;ZϵϭϭͲ/WͿ ƉƌŽũĞƚĚĞd^WƌĞůŝĂŶƚWĂŶƚŝŶăWĂǀŝůůŽŶƐͲƐŽƵƐͲŽŝƐ;ZEϯͿ

µ

 ,(5 9   :  

   *1 

   1  

&!# 7323>  8

‘ 0pWURDXWRPDWLTXH    1   

- * 7 * 161 * *8  *- 

 D 4   :

>   ?,

 ?

$ * *  ?# M"31  4

6 (&,

!@_


     

      $   4 4 

*   : 

 7   * *

 *1 

  8   *, $ * 

*  -- * :  1       *

- *  * ,   * *

 * * 

   *  6 *  * *  *

 4 / K *

 *     7  

A8,

µ

E ,,!5 9 '

6    * 73 8 * - /

0 

 - 0  &!# 7 * 9

 &!# .E8

$4--**  4

    *   

   

 : ,  *1   

  7 *

 * *       

**-8    1 

>  * *  *

  4       *

4 * : * 4 :   , $   

- * *   * )?     %! 

 1  :  # W 7*3--   ) W 

 8, $

    4 4 

 :  

   *,

' 1 / 43 L &!#1 

 6 * 4    

*

 *   7 !&  *

 * 

*  R *

 * : 8 / 4 

 - 

!)_


     

      - *, *    4 6  *   

-     4  4 * *  

   *

 * 7  8 * 

 

 4 * * ,

$ * *5  *    *  

   7 1 1 `2  8   

  

1 -* 

 6 **  *    /

 1    *,

$ * *5  4  

6  *  

- - * 

2 

43 L *  

&!#,

(&_


µ(_

E ,,!5! 9 2 

6    * X3 8 * - / 4 

 - 4  &!#,

     

      


     

      ,,(

'**

Â&#x2018; $FFHVVLELOLWpURXWLqUH

µ

E ,,!5( 9 4**>   *>  R A-

 &!# 73    8  

- *,

$ * *5   

 : L   

 2 4**> /  *   ,   

4--  

 4 - 

 

  ,* 1 1 *   

 3> 

 L 4   :   - 1   

4 ,

(_


     

      µ

E ,,!5# 9 4**>   *>  R 

A- &!# 73    8  ,

(!_


     

      Â&#x2018; $FFHVVLELOLWpHQWUDQVSRUWSXEOLF

$ * *5   

*3 L    

2 4**> /  *   ,

µ

E ,,!5? 9 A  4**> / 2 .    * 1 / 43   

 7 * 9 8

$4  * *5  4-- 

 - *  ,

$   4   

 3  -

4   

  5 , $4** 25. 

-   / 

  3  I  

 *2 / 4 4   - 7 &  8

 *325B -  .* , . 1 4** 2

    

    5 - 4 4 

*   & , 

  25.1   

   & ,

((_


     

      µ

E ,,!5% 9 A  4**> / *325B -    * 1 / 43  

 7 * 9 8

$  4**> / *325B -   >   * L 

   >  

   *,   

 

/ &     * ,

(#_


     

      µ

E ,,!5@ 9 A  4**> / 5.* 

  

* 1 / 43    7 * 9 8

µ

E ,,!5) 9 A  4**> / 2    *

1 / 43    7 * 9 8

(?_


     

      $   4**>  R 5.*   >  

  25.  5  7A 1 *21 B21

 21 A-8, .   . - 1 4--  - 

 

 *   / > - ,

'  4 21  4**>     

A / 4 *325B -  .* / 4, $  

  25.   / : , =   *  

*   

   :  

 4**>,

µ

E ,,!5& 9 A  4**> / A- 

   * 1 / 43   

7 * 9 8

(%_


     

      µ

E ,,!5 9 A  4**> / *2   

* 1 / 43    7 * 9 8

A-   *  :    

 -* *   4--     4 , $  7 & 8  >   / 4

7A 1 $ . - 8 4/ 4 725.1 *325B - 1 5 .*   L  

 .8,

$4**  *2 -     

 * , 1 *4 4  L 4  - 4

  &     *2,

(@_


     

      µ

E ,,!5 9 A  4**> / . - 

   * 1 1 / 43    7 * 9 8

$ . -   L  /  >  , $ -- 

 

 4**>    *  *   

 

  *  -,  *  - 

  7 & 8 2 .1 A 1  

*2 4/ 2 A-,

()_


     

      µ

E ,,!5! 9 A  4**> / 2   

* 1 / 43    7 * 9 8

'  21      2 . 

*325 B - / 4 7 & 8  A  

 *2 / 4,    -- - 

  *

 4 4  4 

  

 , . 

  1  * -    5. 7 

 8   4   

   7/*  &     2 28,

#&_


     

      µ

E ,,!5( 9 A  4**> / 4  

I    * 1 / 43   

7 * 9 8

Â&#x2018; $FFHVVLELOLWpGHVJDUHV

' *  4 1     * *  * , . 

 *1 *  4  * 

 :1 

  * 

 7-, *3 

  4** 8,

#_


     

      .  * *  

  &!#

,,#

;< *

$ *   &!#   / 

4323> 

4 1   3  *  * - :,

% -  5 

$ >    * 

 

 "   4**   * 4  ,

 --1   

     - * 

  *   6  

  *3 

 S* /  - *      - ,  -

4     *  :  4

  6 , *   - 

 >,

 1    * 2  *    *

  ! W *  ,

#_


     

      3:    *   

 &!#

,,?

;< *

  &&# &!#1     *  - 1

  /  K    . * = 

 455E *,

WĂƌƚŵŽĚĂůĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ƉƵďůŝĐƐ ĞŶƚƌĞ &ƵƐĞĂƵ WĠƌŝƉŚĠƌŝĞ

ƚĂƚŝŶŝƚŝĂů ϲϬ͘ϯй ϯϲ͘ϵй Ϯϲ͘ϱй

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞ ŝĨĨĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞϮϬϯϱĞƚ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ;ϮϬϯϱͿ ůΖĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů;ƉŽŝŶƚͿ ƉƌŽũĞƚ;ϮϬϯϱͿ ϲϯ͘ϭй Ϯ͘ϳ ϲϯ͘Ϭй ϯϵ͘ϰй Ϯ͘ϱ ϯϵ͘ϵй Ϯϳ͘ϱй ϭ͘Ϭ Ϯϳ͘ϳй

µ

E ,,#5 9      * &!#   

  L ,

$ *3 *5  4  &&# &!#1   

* 

  - 4   > -   7V! W1 

@ &&& *    - / - / 43   

 8,

µ

E ,,#5 9  *  / 03   

  &&# &!# 7 * 9 8,

#!_


     

      % -  5 

.  >1    *     4-- 

   7  *  8    6 

* *   ,  -   ** >   J :   

   

*, 

 --  * * 1 4   

   *    

 

 -- -  

>  * * 4  -- ,

$        *  / @ &&&

2 / 43    1    ,W 

 *    * / 4 *3 455E *   

 ,! W  * ,

$ * *5   *    3 *

 *   

   *,

µ

µ

E ,,#5! 9  *  / 03    &!#   7 * 9

8,

#(_


     

      $   *   /  / 4   L 

- 9

%&&& 2   

   3 /

ƒ  3 7- / -8

!&&& 2 

  -  *  7 V L 

ƒ B 8

##&& 2   - /   3 

ƒ

$     *  6   

  3 /  3   

 *  * *  7*

 * *  

   

(8 *   3 7-- 8, . * :  *1

  *      : 

7  V   * 1 V     3 8,

$   *    

   

   3   7  * / : 

- 4 8, $ * *5  *   *

 * 

 L 4 ,

µ

E ,,#5( 9 

     1 /

4 1 / 03    &!# 

* L  /  *  7 * 9 8

   * *  L  *325B - 1

.* 1 I 525 1      A 1 

. -  A-  -* 

 :   ,

##_


     

         * *  1 . - 1 I 525 1 21 .* 1 A 1 I  -*  

:   , 3  L  - 7 3 81

  / 4   *   3 7 55 B 4 1 4 1 A 4  Q 8,

WĂƌƚŵŽĚĂůĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ƉƵďůŝĐƐ ŽƵůŽŐŶĞͲ/ƐƐLJͲůĂŵĂƌƚ ůŝĐŚLJͲDŽŶƚĨĞƌŵĞŝů ĞƐĐĂƌƚĞƐ ƐƐŽŶŶĞ >ĂĠĨĞŶƐĞ >ĞŽƵƌŐĞƚ DĂƐƐLJͲKƌůLJ DŽŶƚƌĞƵŝů WĂƌŝƐ ZŽŝƐƐLJͲ' ^ĂĐůĂLJ ^ĂŝŶƚͲĞŶŝƐ ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ sĂůͲĚΖKŝƐĞ sĞƌƐĂŝůůĞƐ sŝůůĞũƵŝĨ zǀĞůŝŶĞƐ ĞŶƚƌĞ &ƵƐĞĂƵ WĠƌŝƉŚĠƌŝĞ dKd>

µ

ƚĂƚŝŶŝƚŝĂů ϰϭ͘Ϭй ϯϱ͘ϳй ϯϳ͘Ϯй Ϯϲ͘ϯй ϰϮ͘ϲй ϯϲ͘ϲй Ϯϵ͘ϭй ϰϴ͘ϵй ϲϯ͘ϳй ϯϬ͘ϭй ϮϮ͘Ϯй ϰϬ͘ϳй Ϯϭ͘Ϯй ϯϭ͘ϭй ϯϰ͘Ϯй ϯϲ͘ϵй Ϯϴ͘ϴй ϲϬ͘ϯй ϯϲ͘ϵй Ϯϲ͘ϱй ϯϴй

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ;ϮϬϯϱͿ ϰϭ͘ϴй ϯϴ͘ϳй ϰϭ͘Ϯй Ϯϵ͘ϭй ϰϯ͘ϱй ϰϬ͘Ϭй ϯϰ͘Ϯй ϰϴ͘ϳй ϲϲ͘ϰй ϯϳ͘ϳй Ϯϯ͘Ϭй ϱϬ͘ϯй Ϯϰ͘ϭй ϯϮ͘ϯй ϯϭ͘ϴй ϰϭ͘ϲй Ϯϱ͘ϵй ϲϯ͘ϭй ϯϵ͘ϰй Ϯϳ͘ϱй ϯϵ͘ϵй

ŝĨĨĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞϮϬϯϱĞƚ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞ ůΖĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂů;ƉŽŝŶƚͿ ƉƌŽũĞƚ;ϮϬϯϱͿ Ϭ͘ϴ ϰϮ͘ϯй Ϯ͘ϵ ϯϵ͘ϱй ϰ͘Ϭ ϰϭ͘ϴй Ϯ͘ϴ Ϯϵ͘ϭй ϭ͘Ϭ ϰϯ͘ϴй ϯ͘ϯ ϰϬ͘ϱй ϱ͘ϭ ϯϰ͘ϱй ͲϬ͘ϯ ϰϴ͘ϱй Ϯ͘ϳ ϲϲ͘ϯй ϳ͘ϳ ϯϴ͘ϯй Ϭ͘ϴ Ϯϯ͘ϱй ϵ͘ϲ ϱϬ͘ϲй Ϯ͘ϵ Ϯϰ͘ϰй ϭ͘Ϯ ϯϮ͘ϳй ͲϮ͘ϰ ϯϮ͘ϯй ϰ͘ϲ ϰϮ͘ϱй ͲϮ͘ϵ Ϯϲ͘ϭй Ϯ͘ϳ ϲϯ͘Ϭй Ϯ͘ϱ ϯϵ͘ϵй ϭ͘Ϭ Ϯϳ͘ϳй ϭ͘ϵ ϰϬ͘Ϯй

ŝĨĨĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚĞƚ DĂƌŐĞĚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ;ϮϬϯϱͿ;ƉŽŝŶƚͿ ;ŽďũĞĐƚŝĨϱϬйͿ Ϭ͘ϱ ϳ͘ϳй Ϭ͘ϴ ϭϬ͘ϱй Ϭ͘ϲ ϴ͘Ϯй Ϭ͘Ϭ Ϭ͘ϯ ϲ͘Ϯй Ϭ͘ϱ ϵ͘ϱй Ϭ͘ϯ ϭϱ͘ϱй ͲϬ͘Ϯ ͲϬ͘ϭ Ϭ͘ϲ ϭϭ͘ϳй Ϭ͘ϱ Ϯϲ͘ϱй Ϭ͘ϯ ͲϬ͘ϲй Ϭ͘ϯ Ϭ͘ϯ Ϭ͘ϱ ϭϳ͘ϳй ϭ͘Ϭ ϳ͘ϱй Ϭ͘Ϯ ͲϬ͘ϭ Ϭ͘ϱ ϭϬ͘ϭй Ϭ͘Ϯ Ϭ͘ϯ

 ,,#5 9   *    *1 / 4 1   *  * 

7:* :5 81 / 43    &!# 7 * 9

 >  .E8,

$ ,,#5 *5           , $ -   

  / *325B - 1  4**  -    /  - *1 / A-   

 R

4 *3      -  4 

**     * , 

  B 1  > 

 4: 

 -     

  

4  *  * * ,

$     *     *3 3 

7L -8    L  5. 7#&,? W8, $ *5

       L  - * *- 

#& W     * * *4 * / 5. , 

 4      *  , '* *

323>1     *   # W  

L -,

$  ** 

 >  *  

* *   , 

 *  *3  

4    4 * 

  

  > -  ,

  1  * * 1   

**    4** 

4    -  

    4   *, $ * 

 *  - 4 *3 ,,) 7;  4**  <8,

#?_


     

      E  

: *   

&!#

,,%

$ >  

  K    / 43 L

&!#  * 

 -  --     *

  455E *,

  +-

  &&# &!# -  

   *  - 

 7V? W 4 8,   * 

4    *   - 4 1 

  

, .4 1    * * 

  

   -  

 ,  -  : 2 -  

   ,

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚƉƵďůŝĐ ŝƐƚĂŶĐĞƐ dĞŵƉƐƉĂƐƐĠĞŶ dĞŵƉƐƚŽƚĂƵdžĚĞƐ EŽŵďƌĞĚĞ dŽƵƐůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐd ƉĂƌĐŽƵƌƵĞƐǀĠŚŝĐƵůĞďƌƵƚ /Ě&ŚĞƵƌĞĚĞƉŽŝŶƚĞĚƵŵĂƚŝŶ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ;ƉĂƐƐ͘ΎŚͿ ;ƉĂƐƐ͘ΎŚͿ ;ƉĂƐƐΎŚ Ϳ ƚĂƚŝŶŝƚŝĂů;ΎͿ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ;ϮϬϯϱͿ;ΎΎͿ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚ;ϮϬϯϱͿ;ΎΎͿ ǀŽůƵƚŝŽŶϮϬϬϳͲϮϬϯϱ;ƐĂŶƐƉƌŽũĞƚͿ ǀŽůƵƚŝŽŶĞŶϮϬϯϱƐƵŝƚĞĂƵƉƌŽũĞƚ

µ

ϭϰϯϬϱϬϲϬ E E E E

ϯϴϳϱϭϳ ϱϴϰϴϱϬ ϱϴϳϳϰϮ ϱϬ͕ϵй Ϭ͕ϱй

ϳϱϭϮϲϳ ϭϭϰϴϵϵϮ ϭϭϳϱϰϯϴ ϱϮ͕ϵй Ϯ͕ϯй

ϭϭϴϵϬϲϭ ϭϰϵϴϬϬϴ ϭϱϰϯϳϭϯ Ϯϲ͕Ϭй ϯ͕ϭй

 ,,#5 9 I -  

   * &&# &!#1 *   

7 * 9 8

9 

R (&"##2! %1 RR &'() *%1 

$ 3 *5  

  *      , 4 4 *

  2    , = 2  * 6 *  -  

   ,

#%_


     

      /ŵƉĂĐƚĚƵƉƌŽũĞƚƐƵƌůΖƵƐĂŐĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉƵďůŝĐƐ ϴϬϬϬϬϬ ΎWŽƵƌƵŶĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ŝůLJĂƵŶǀŽLJĂŐĞ ĐŽŵƉƚĠƐƵƌĐŚĂƋƵĞƌĠƐĞĂƵĞŵƉƌƵŶƚĠ͘ ^ŝƵŶƌĠƐĞĂƵĞƐƚĞŵƉƌƵŶƚĠƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽŝƐ͗ ZZZdW͕ƉƵŝƐDĠƚƌŽ͕ƉƵŝƐZZZdW͕ŝů ŶΖĞƐƚĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠ ƋƵΖƵŶĞƐĞƵůĞĨŽŝƐƐƵƌ ZZZdWĞƚƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌDĠƚƌŽ͘

ϳϬϬϬϬϬ Ύ Ŷ ƚŝĂ ϲϬϬϬϬϬ ŵ Ƶ Ě ƚĞ ϱϬϬϬϬϬ ŝŶ Ž Ɖ Ğ ϰϬϬϬϬϬ Ě Ğ ƌ Ƶ Ğ ůΖŚ ă ϯϬϬϬϬϬ Ɛ Ğ ŐĂ LJ ϮϬϬϬϬϬ Ž s

ͲϬ͘ϵй Ͳϵ͘ϯй

ͲϬ͘ϯй

ZĠĨĠƌĞŶĐĞϮϬϯϱ WƌŽũĞƚϮϬϯϱ

н ϭϵϳϬϬϬ

Ͳϭ͘Ϯй

Ͳϭ͘ϴй ͲϮ͘ϯй

ϭϬϬϬϬϬ

ϲϯϬϬϬ

Ϭ dƌĂŶƐŝůŝĞŶ

µ

ZZ

DĠƚƌŽ

DĠƚƌŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ;Dϭϰ ͬ'ƌĂŶĚWĂƌŝƐͿ

dƌĂŵǁĂLJ

ƵƐWĂƌŝƐ

ƵƐĂŶůŝĞƵĞ;LJĐ KWd/>Ϳ

E 

,,#5# 9   2 

2   * / 43   

 &!# /  K   7 * 9 8

 3   4   -  

   7V )% &&& 2 / 43    8,

 &!#1      1 *    

   (1    ?& &&& 2 / 43  

 ,

$ -* 

      : 

*3  1   * 1  # &&& (& &&& 2 3  

 * *

  / **   ,

B /    -   4  ) W 75 #& &&& 2 "381    * *   

-  ,  -    - * 

 9    * * 4 , $

-   4: 

  7V @ &&& 28 

* *

 * *  ,

 1  2 *

 * 

2

 

,@ W 7 ,? / ,)8, 4: 

 -  *  

 >  * * ,   

   -  *

 *    *    , $ :    * 7 

8   * 

/ 

  

*

 * 2 

2,

 1  4   ,! W1 * 4: - *

     ,  *1   * *

 *

 *    *     *  

#@_


     

      

  * >   , ' 1   2 

   *3 , =  2 - 7  *8   M>  *     

4 *   *,

µ

E 

,,#5? 9  -    * / 43    &!# 

* L  /  K   7 * 9 8

$ * ,,#5?  4 

P 

   *  

* ,     -  72 : M8

 

 *  7  B 8   

 L  -,

 * -  R      

 - *    : %,

= -  * -

   - 1 4 2  *  :        

 4  * 

,  * 1 *      6          

,

$ *  -     **

 

 

2 , 

4  L 4 1 / 43   

 1  @ @   ,

 %

$4 2   *   

     * 

      *  *   4  >

   * *  *  * 1  *   

 *>   

*

 *,

@

 *3-- 

      /  *  

 

 2 

  ,

#)_


     

       

$ >   - 

   -* 

 , /  K  1 2  *  

  3* *

 -   * >  

4* 

 :   

     ,

  &&% &!#1      -  

  > >   W 

 M *  ?1@ W  ,  -  2  

  (1 W, 

*  4  

  -  

  M  *    75( W8,

$4  -  

 *  -  /

4   

 ,  &&# &!#1  

    * *   *3  * ,

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͗sĠŚŝĐƵůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ dŽƵƐůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ/Ě& ŚĞƵƌĞĚĞƉŽŝŶƚĞĚƵŵĂƚŝŶ ƚĂƚŝŶŝƚŝĂů ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ;ϮϬϯϱͿ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚ;ϮϬϯϱͿ ǀŽůƵƚŝŽŶϮϬϬϳͲϮϬϯϱ;ƐĂŶƐƉƌŽũĞƚͿ ǀŽůƵƚŝŽŶĞŶϮϬϯϱƐƵŝƚĞĂƵƉƌŽũĞƚ

ŝƐƚĂŶĐĞƐ dĞŵƉƐ sŝƚĞƐƐĞŵŽLJĞŶŶĞ ƉĂƌĐŽƵƌƵĞƐĠĐŽƵůĠ ;ŬŵͬŚͿ ;ǀĠŚ͘ΎŬŵͿ

;ǀĠŚ͘ΎŚͿ

ϭϲϰϵϱϲϬϬ ϭϲϴϮϱϯϳϳ ϭϲϲϴϱϮϲϰ Ϯ͕Ϭй ͲϬ͕ϴй

ϲϯϱϵϳϯ ϲϳϵϰϱϭ ϲϲϭϬϳϮ ϲ͕ϴй ͲϮ͕ϳй

Ϯϱ͕ϵ Ϯϰ͕ϴ Ϯϱ͕Ϯ Ͳϰ͕Ϯй ϭ͕ϲй

ŽŶŐĞƐƚŝŽŶ;ΎͿ ;ŬŵƐĂƚƵƌĠƐͿ

ϮϴϯϮ Ϯϳϭϲ Ϯϲϱϵ Ͳϰ͕ϭй ͲϮ͕ϭй

;ΎͿ<ŝůŽŵğƚƌĞƐĚĞǀŽŝƌŝĞĚŽŶƚůĞƚĂƵdžĚĞƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌŽƵĠŐĂůăϴϬй ^ŽƵƌĐĞ͗Z/&͕ƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐŵŽĚğůĞƐĚĞƌĠƐĞĂƵdžƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞϮϬϬϳĞƚϮϬϯϱ;ŚĞƵƌĞĚĞƉŽŝŶƚĞĚƵŵĂƚŝŶͿ͘

µ

 ,,#5! 9 I -  

 &&# &!#1 *   7 * 9

 .E8

    * 1   7 ,,%58

   &,@ W M * 7 3* : M8   

,% W 3   7 3* : 3 8 /   

 &!#,  -  2 4   W  

(1@ M"3 / #1! M"3 2 ,

$ * *5   

*3 / 43 L &!# 

-- * -  7*3 8   /  K 

 , $ *3--    

 * -   * 

* ,

?&_


     

      µ

E 

,,#5% 9 E:  3*  &!#1 *  7 * 9  .E1

 &!#8

?_


     

      µ

E 

,,#5@ 9  *3 &!# / 43 

   /  K   7 * 9  .E1

 &!#8

EŽŵďƌĞĚĞǀŽLJĂŐĞƵƌƐΎŬŝůŽŵğƚƌĞ

   *    *3   

 : 

* 9  3 1 4'@?1 4'&(  * 

 :  *:

    *   9 4'1 4'(1 $4'?1 $4'!1 $4'(1 4'#

 *     ,

sĠŚŝĐƵůĞƐΎŬŝůŽŵğƚƌĞ ƐĞůŽŶůĞƚLJƉĞĚĞǀŽŝƌŝĞƐĞŶϮϬϯϱ ƐƵŝƚĞĂƵƉƌŽũĞƚΎ ϴϬϬϬϬϬϬ

Ͳ Ϭ͘ϱй

ϳϬϬϬϬϬϬ ϲϬϬϬϬϬϬ

Ͳ Ϭ͘ϳй

Ͳ ϭй

ϱϬϬϬϬϬϬ ϰϬϬϬϬϬϬ ϯϬϬϬϬϬϬ

ϮϬϯϱĂǀĞĐ ƉƌŽũĞƚ

ϮϬϬϬϬϬϬ

Ͳ Ϭ͘ϱй

ϭϬϬϬϬϬϬ Ϭ ǀŽŝĞĚĞƚƌĂŶƐŝƚ

ǀŽŝĞĂƌƚĠƌŝĞůůĞ

ǀŽŝĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ǀŽŝĞĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞ

ΎŽŶŶĠĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƐƵƌϭŚĞƵƌĞĚĞƉŽŝŶƚĞĚƵŵĂƚŝŶ ͘

µ

ϮϬϯϱƐĂŶƐ ƉƌŽũĞƚ

E 

,,#5) 9 A 3* : M  2   &!#  

?_


     

       4   3 *51   3* : M

 &!#   4  

 2  1 

*  --   - 

   75 W8  

      *    

 ,   * - * 4 2  3* : 3 

7

 3 *58       - 

 - 

   75! W8      

-  * *  

    * * ,

EŽŵďƌĞĚĞǀŽLJĂŐĞƵƌƐΎŚĞƵƌĞ

sĠŚŝĐƵůĞƐΎŚĞƵƌĞƐĞůŽŶůĞƚLJƉĞĚĞǀŽŝƌŝĞƐĞŶϮϬϯϱƐƵŝƚĞĂƵ ƉƌŽũĞƚΎ ϯϱϬϬϬϬ

Ͳ ϯй ϯϬϬϬϬϬ ϮϱϬϬϬϬ

Ͳ Ϯ͘ϳй

ϮϬϯϱƐĂŶƐ ƉƌŽũĞƚ

Ͳ Ϯ͘ϳй

ϮϬϬϬϬϬ ϭϱϬϬϬϬ

ϮϬϯϱĂǀĞĐ ƉƌŽũĞƚ

ϭϬϬϬϬϬ

Ͳ Ϯ͘ϰй

ϱϬϬϬϬ Ϭ ǀŽŝĞĚĞƚƌĂŶƐŝƚ

ǀŽŝĞĂƌƚĠƌŝĞůůĞ

ǀŽŝĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ

ǀŽŝĞĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞ

ΎŽŶŶĠĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƐƵƌϭŚĞƵƌĞĚĞƉŽŝŶƚĞĚƵŵĂƚŝŶ ͘

µ

E 

,,#5& 9 A 3* : 3  2   &!#  

$ *    >  1 * 4  - 

*5 7 - 

: *  * * 

  

 8, $    * 

#% M   

  , W  * 7

323>1 2 *  

    -*  **  

/ @& W8,

?!_


     

      µ

E 

,,#5 9   &!#1 * 

7 * 9  .E1

 &!#8,

?(_


     

      ,,@

' *

 -*        

 1  

  -> * * * : 7 - * 

> 1

*3  *2*  1 - *    *8,

$   -  *  * 1   * 4   

 -* - 4  4 

 *3  *2* 

  

  6  ,

$  561    * 1  * *    ,

U  *  -*  

 1 4 4   

  * 

   > 4 - *,

$4 *    

 -:   2 4 - 

* 

  , 

   -   

1  4

4     

  -  

   & &&& 2 / 

  74 -  -    

   

*  4   * >    * * 

 * 8, = -:  

 >  

** > 1 **   *1 **  M 

*  *  * 7 1 1 * 8, = 

 **    * - 

4 *

4  ,   *  4 *3 1  

*  * 1  * * 

    4  ,

?#_


     

      - 

$ L 4  * D     4* &!# 7V ,@

 43 1 V ,  48, 323> * *

 4   -      

     * * 7 R

  9 *325B - 1 .* 1 $ . - 1 $ I 1 B25 21 25.1 *2 A 1 5.  A-8, *  

   0   **   7055E *1

 E *  8, * 323>1     *  

-   

   3 / 3 , =  

--**      4 

*  

       

* 7V@ &&& 2 "38, 2 1   -  

@  / *3 

7  2 * 55E *  

( 81 

  *  3 / 3  

   6  / !& 1 *  *  7* 

323>  * * ?&M"3 (& 8,  

  >  

 

 * *325B - 

*2   *  - *  

06         0

**> : R

0 -  

 6

23 

 0 ,

 &!#1      ?& &&& 2 /  

 1 * *

 / * *3  !& &&& 2 "3" /

* 

* **      (& &&&

2 "3" 7( "31 ?&M"31 )#& *"* 8,

B **>       ** /

 * 

 -*   * 

 

  *   , .   P *

 -*  -   4** 4-- -

7 -*  R : 81   *   

 K   *  4 *  7 

 1

-*1 4 8, $ *- 

*    * 

 - 

  1 * 4   

   L 43   *  -* 1 

   * *    *   4 

   E * , 

??_


     

      ,,)

B 4** 

$ *- 4**   * 323>  :  6   S* /    / - 

  * 1 4  

    , $

*  4  - *     

4 

*  * 1  -- , 4 * *  

       4  *-

3 ,

 * * *   4  

  

 1  3  

 *  * 

 - *

      *  -*

 *   43  * / :  ,

   Y&&5#)% ! && 1 S* - 

*    

 1  

   ,

3 +5 -8 - 

*- Y 9 E 

  -       

*

.S

$ *  3 / 3 1 *   

*   >  7V#W  )%? &&)81

   43

4  *  4a55E *,  1 

* -     *  :

  * 2    *  4--*

  

 *,    * 1 *4 * 4**

>   * / * 

4** 4*,

(0-& $    =  7 =1 &&&8  * 

: *

 4     - 

  *  *  - 

 4 *: 4  ,

' 4 *3 1 *3 . *

  a55E * 7 .E1

 

    &&@8  * 

  * 5/5 01  

    *3  *  ,  R  ;  *  

4 <, 

*1      

 

2 

4  

   **-,

$  . * = 4a55E * 7.=E1 &&&8 1  / 9

   !W  -* N

ƒ

 ϵ

ŶƋƵġƚĞ'ůŽďĂůĞĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚ ?%_


     

        / @#W     *>    

*  N

   W 4    * , ƒ

/ $4  *  I : / 43 L &#&  

 *1 

  * > ** "  1 

4 

 *  

  -   / * 

 7V@,@    *3 8, -1 /   1 

  : 2  3*_M 7V!,&W 

 / 

  8 / *     1 -4  3* * ,

$  1 *   1 * /

 

4    *  3  * * *:    

  - 1

  4    * , -1 

4 

4

  --*-1 4  4--  6 ** 

    * 4 * *     

4  3* *

/  ,

*- Y 9 BD 

4  

 .S

$4   1 4  3 > * 1 *  * 4 :*-, 5*  43 *

 *3  9

   9   * 1  

ƒ  *  3* * 1   * 

 N

4   9   -* -*1  

ƒ *  *  1    4

 

 *  N

4* * * 9 **  - *   

ƒ   * N

*,

ƒ (0-& $ .E   * *   **, **  

 *  / 4    * 

       * * 4

  3 *3 

:   ,

/ $4    B   *1 

  * 

ƒ

 &

 B 9  *    F  2   -

B  1 ))?5))@,*3  *

 

 55E *1 

   

  #

 &&@

?@_


     

      > ** "  1 4  4** /

4

  / I : **  /   4     (1@W    3 ,

$  * ** 

  

4  

     --   ** * 

 *5    * :    * , . 1 

     * >  ** 

 :

 1 *     4** , 

* 

 -*      1  * * 

4

   / * 5 *

 -- 4**  

4   N   4 *          

  4 

* *   4  **   R  

   ,

*- Y! 9  

 L 43   *  -* .S

 E *1 &&(1   *

      L /

-- 

 4    #&    

, $     :    0= 

    

 3* * !,

$ * *   *        -* 

7:2 4L1 B& 8  >  

*-  * ,

$ -**      :   

a55E * 9  *  4'=E 7&&(81 !?& &&& 3  

*    / :  *   /

%& I7'8  , ' *  1 4* 

   

  * * * ,

(0-& /

'  1   4   &&%  4*- 

 

(   L / -- 

 4* &#&, $ > 

 * * * /

 

0* &&   

*

   / 

 ))&, .4  1   

 4

/  

  

   - 

-*

 *   

* 

  ,   

*  : 9 ; *-  < 5 4-   7  - H81  ; 

 < 5

   3 4   

7   8, $

;  <1    *3 1 - --* 4*-

 /

*  , . ;  * <  

 ϭϮ

ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐŽůŽŐŝĞ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌͬ/D'ͬƉĚĨͬŽƐƐŝĞƌͺĚĞͺƉƌĞƐƐĞͺĐŚĂƌƚĞͺKϮͺĐůĞϱďϱϯϳϲͲϭ͘ƉĚĨ

ϭϯ

ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶͺƐƵŵŵĂƌŝĞƐͬŽƚŚĞƌͬůϮϴϬϰϵͺĨƌ͘Śƚŵ ?)_


     

        

*  

 - H, 5* 4 

  

  *  *- *3-- /   

   

   -  

 -- *-4     3 ,

. $ 

0'

 0=  0  7$'=1 ))?81 

*- : >  *  3  

 *      U 0'

7U'8   

 * 4'3> 7'8  6 * * ,

 *      -*

 1   * * 

 03 1  0    0   7 

 * $ #%5  8 *     

 

 -*   L      ,

/ $ *     L / -- 

1  

4    4

   :  

  

  - * , $ E *   /  

:   *   L / -- 

 4*

&&, .4* /1  3* * D   > *3   

56  -- 

  , $  * 

K   4  4-- 4 4  : * 7

*  *8 4    7

  8 /

P   4**    ,

*- Y( 9    * 

  

 

  E * 

.S

$ a55E * --  -   * 9   

:     W - *   G 

=  (,        

2  *     * --  9

  *  * 1  :*   

*    **-1 *, . 1 3    1

*   W  - *     # 

>   -  --    **-, *  

  1 *  *: 3  L 

   1 P 2 

 4  3* * 1    *3 

 3

  : *  ?, 

 1   

 *  

 --* /  *

7  3 * 1  S 8 

   !& (& W%,

$ E *   *  46 : -* : *  4**> / 

 (

. *   

  . * =  4a55E *1 E1

'J &&)

#

 6   &&

?

. *   

  . * =  4a55E *1 E1

'J &&)

ϭϳ

ŶƋƵġƚĞ'ůŽďĂůĞĚĞƐdƌĂŶƐƉŽƌƚƐϮϬϬϭ %&_


     

       , ; ' 1 

   / -    

  -*  * 4  -- 9 *4  *

 * *  *  * , 

 

   1

    *  1  3 

   -  

   *  * <, U 

:   > 1 

* / 4 * 

:   

**-  ** D 

 * ,

$4       *  

 

    * 4 

 

 / *  * 

 ,

(0- $  /  

  *   $ 4    

  7$ 1 )@8, ' 4 *3 1   .E 

 4 *  ;

   * 

    :1   **-  :1 

 

4    4-- <  ;  1  

* * 1 ** / 4 *3   <,

 *    / @ 7B81   - 

&&#; 4    *3 *1  *  *2 

  3 * <    ** : B 

4    *3D  * 72>     1 * S1   * *8, 4

  .=E *   : *> * *  4**

 B, $ .=  4 *  a55E * 

4  *3 . *

4'** 7 .'8  * 

  **-, 5*     -4** )#W  -* -

 - * 7 1 8, 1 2> ; -*    a55E * < 

  * 

 E    455E *, 5*

 :    *   * 1  -* 

0 

* 1    

 

> - * ,

/ $  1 *    *1  

  / 4  3   * 

 3 , * 1 4  

   

 

  

  / - - 

 *3 * 

4 * 

 4a55E *, $    

         /   * 

  *  *   

 - * *  5 , 1     4** 4

4-- 

 : :

23  - * 9 : 4 

 1  -  * 1 *  3 

  1 *,

 @

'   1 B    --   -* *1    1

 6  * --*   * ,

%_


     

      , ' 1  *

$4 * *3  4 

 *       7:2 4L 7:81 :2 *  78 

 * - 7B88  * 4 , $4-- 

  

4*  

 * * , *   /

4 >    *   *3  7,8,  4

 4 *  :3-   2  4 

    H 

  -  7 > 

   *  *8,   ** 

* 3 

43 L &!# *   , $ *1  -

4 1 :   7    8 

*  

 : *  7

 *3 , ; B < 

 

*  8, .4  1   *  * 

  - 4 4  ,

,,

B 3

$0*- * 2 4   &!# *  

 9

ƒ      3 * 

 -* 1 / 

 :1   B N

ƒ *     -*

 ,

$ 323> * *  :      

6 * *   *3 , 7; B <8, $  

-   >  *  6   

*  * - * , $ 323>  4  * 4* &!#      ,

 -+ 8- 

 4  - 1 

 * / 43 L &!#1  

 3* * *   *  7A 3* * 7A81

 $ 7$81O81 *2 1 *  1 * *3 )1 

  M  2  

2  

 : * ,

    *  , $4    3* :

M> ,

$  *: * 

-  >  -   * 

 )

  3* 3> 

   1 *45/5  :

     

/ 

  

* * , $   *  

   * 

4  :1   B,

%_


     

       *   4 & 4 7

  

 8 7

 38, $ 3 2 

4 *  

  *- 

   4 *  3*

  

    4 *

 23  / 

* 4 * 4S  3* - * , : 

   

 * - H  )%& &# 

  *  *3 ,   * 

 

*3  --  

 * * 

 3*

*  7 * 8 

*

  

  : ,  4 

 *3 42   ,

$   3 4  

* :, * 

   - * *  /

4 *3 * &!#, $  * 323>  

 * 

 *

 &!#   9

ƒ 

  5*  7*  1 *2 1 8 4 

  &# &!# N

ƒ 

 

* *3 1 1 , &!#1  

 *   &#, $ *  * *   /

4 4 - * 2 :  * , $ *

*  3   -- *, *  1 *  

:5 1  * --* 

4 4 *   

* 7

:  ! 

 :5 81 4323>  -

 4* &!#  *      #"? 71

* 8  "! 7:5 8,

 *   * 4 *3  3*1 

323> 3 4  4    > 

7

 38, $ 323> 5* -    9

‘ 9pKLFXOHVK\EULGHV 

 3*

32  -  4 4 *  /  > 

ƒ   *  *

     / *   

*

  /  ?  * N

ƒ 4 *  3* 32  *  

323> 

&&1 *  &# N

ƒ &!#1   3* 32   A 3* * 7A8

 * *  W 7 *  * - 8 N

ƒ   3* 32     2 ; -

32 < N

ƒ *3 32 -   --**  - *

* 9 431   *  2  - 

!&W 4   3*  4 

 %&W *

      *  &!#,

 &

   *3 *3 

   

* 1 E *,

%!_


     

      Â&#x2018; 9pKLFXOHVJD]HWK\GURJqQHV &!#1   *3 * 3*  *  > -,  

 ,

Â&#x2018; %LRFDUEXUDQWV &!#1  - 4323> *  *  *  ;  <

  * 

   *  *  

 *

   7 &!# > 5H/ * *  

 *

  &&!"!&" 

&&8,  * - 1 

  %#W &!#, $  *  *    

/ 4 *    * / #,#W 4 *

*  #,#(W  * ,

 Â&#x2018; *3/ *D]GH3pWUROH/LTXpILp 

$ 3* - *  $ 4  *     

4  * , *      

4  - H 4 1 6  3* * , $ A=$

 A *  - *  $  *   : 3* /

 *  ** N

 

= . * 3  - 3 - - 

3

 ` - -

  9 ^

$"!1 . * &&!"!&" 9 39""```,5, ""^W& W&,-, A

*

 *  :  0= &&# 9 W  *  F A

* && 9

#1%#W

%(_


     

      µ

E ,5 9    *3 --  *3  A A=$  % ,--! KK<<< - K/! !µ

E ,5 9    *3 --  *3  $  % ,- -! KK<<< - K/! ! 

%#_


     

      '  4:  1 - ,5!  4 

&&#5&!#   A 3* * 7A8  *

*3 ,µ

E ,5! 9  *

 A  * *3   &&# &!# 7 * 9

 *   8

$ *  - *   * * , 

 *   3 A    

 ,

%?_


     

      

%%_


     

      µ

E ,5( 9   3*  *  A 7 * 9 * A8

WĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐ͗ǀĠŚŝĐƵůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ;sWͿ͘ 'ĂƐŽůŝŶĞ͗ĐĂƌďƵƌĂƚŝŽŶĞƐƐĞŶĐĞ͕ŝĞƐĞů͗ĐĂƌďƵƌĂƚŝŽŶĚŝĞƐĞů͕>W'͗ĐĂƌďƵƌĂƚŝŽŶ'W>͘ WƌĞͬŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů͗ǀĠŚŝĐƵůĞƐĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐĂƵdžƉƌĞŵŝğƌĞƐŶŽƌŵĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ͘ ϭϱϬϬăϭϱϬϰ͗ŶŽƌŵĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϳϬĂƵĚĠďƵƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϵϬ͘ /ŵƉƌŽǀĞĚŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůͬKƉĞŶ>ŽŽƉ͗ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŶŽŶĂƉƉůŝƋƵĠĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘ ƵƌŽϭăƵƌŽϲ͗ŶŽƌŵĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐĚĞϭϵϵϯ;ƵƌŽϭͿăϮϬϭϱ;ƵƌŽϲͿ͘

3 7 "! 

 7

  **  -   8  

 3     **    

   ,  3     4: / 

 * 

 -* 

   

4  :, .  /     

/ 4 *3 1  3 1  *  1 6 

%@_


     

       / 

 5 * -   

 4--*

   4 / 4 *3 4  H

 ,

   - 

    -* 4 

 1   * 

 -   -*

  ,

$  * 3  **   

4   9

 b ' : E

P

 4  1 :  1

'  4*  3* 7 * * 

*3 * 

 3*1 :   3*,M> 81

E  -*

4   7"M8,

$   -* 

 **     

  *3 *  3* 

  * *   -*

* , -   

*   4* 

4*  *  1   

4  * 

4 ,

$ -*

4   4 3* *-1 :   

M> 1 -     

* 3* 

  *

4 M> /   , = -*

4  * / *3

  

*3 *   3*,  - * 2 

 3* 7A 3* * 1 A 3* = $ 1 $ 1 I

 * 1 .: 81  *2  7   ' 

3 

  1  * 81   * 

7 *1 8    * * 7-    *

  4 1  *

  1  S8,  

 - *  2  3* *   

 3* 73   8,

$ > A  **

 2 4  9

ƒ    / *3 9     

 3* 7 1 *2 8   

  

- *  ,     *   

 3*,

ƒ    / - 9    > 

 

  3*     3*  * - 

 - *  *  > , A *

  

 3*   ,  

   - *  *  * / - 7-*

c81

- *  

2   *    

 ,

ƒ    /   / *3 

  ,

%)_


     

       >  9

ƒ *

*  :   *  ,

ƒ  

 

 3* - *  / 4 *, 

     *  4  * 

  7A8,       

   4 * 7A 9 A

 8,   

* 4  A 

 9

• ;  < 9  

 

     3*1 * 

     ,

• ;  < 9  

 

  3* * *,

• ; ! I < 9  

 2 

   > 4

6  ,

 ƒ $  3 *3 9 * -   4  1 - 1 >* *  3*

 

6  *3 ,µ

E ,5# 9 B 3 4  *  *      

 K   * A % 7B)( 5 

@&_


     

           $     3     

 1 

 3* 2  * * * 1 

  *

4 M> , 

 

   4 3* 2 1 

    / *3 *   3* 7 3* * 

 * 1 *  * 1 *   * 8

 6   

  * *    * , '

 

  3 A1  4 

 * 

4    - *   * *  3*,

‘ (PLVVLRQVGH12[ $ *

     : E *, 5 *

  #( W   &&%,

$ - ,5?     7"M8 : - * 

1 

 3* 

2 1   *

 - H

7  9 &&%1 &#1 && &#8,

$   : 

   3 

 

  4  %& M"3, $  : 

 :  - - / %& M"3 4/ !& M"3, $  >

*3 1  *    *21 

*  9 *    *

 -

 

 -*  -

 /  4 4  &&%  * 

  3* :  

* 4** D,

µ

E ,5? 9    : 7"M8 - *  1 

 3* 

2 1 &&% 7 * 9 *1 3  

 A1 &&8,

 * * *  5 1 - 

 1  

    : 

   

 ϮϮ

/ŶƐƚŝƚƵƚEĂƚŝŽŶĂůĚĞZĞĐŚĞƌĐŚĞƐƵƌůĞƐdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚůĞƵƌ^ĠĐƵƌŝƚĠ͕ƉĂƌĐƌŽƵůĂŶƚĨƌĂŶĕĂŝƐ ĚĞϮϬϬϳ͘ @_


     

         , $     

  / *  3*  , $4--  > *3 

  *

  D  6 >  

 3*  

7- ,5%8,

µ

E ,5% 9    : 7"M8 - *  1 

  2 1

 &&% 7 * 9 *1 3  

 A1 &&8,

Â&#x2018; (PLVVLRQVGHSDUWLFXOHVILQHV 30 

 &&%1  -*

  @ W  - * 

 * - , $ 5   B / 4 *3 

 : 3* !, $4 

1   

 -    # W  >  B& 55 E *(,

$ - ,5@     7 ; -*   <1

"M8 B - *  1 

 3* 

2 

&&%1 &#1 && &#, $ -  * 

 / * : *

   - *   *  3 , $4--  *

   1 /   - / *

   /  ,

 !

 4 -   5 *    * Y)1 ; 

>   3 9  -* 4 - *1 1  $2 1 

 5 1  &&),

(

''E F  *   4

 55E * 9 I  &&# 

 3  55E *1 1 &&#,

@_


     

      µ

E ,5@ 9    B 7"M8 - *  1 

 3* 

2 1

 &&% 7 * 9 *1 3  

 A1 &&8,

$ * 

 :   * -  $ 7- ,5 )8  6  *

 : :2 4L 7:8,  1 

 

 -- *    A 3* $   

$     

 :,

µ

E ,5) 9    B 7"M8 - *  1 

  2 1 

&&% 7 * 9 *1 3  

 A1 &&8,

Â&#x2018; (PLVVLRQVGHGLR[\GHGHFDUERQH &2 

 &&%1       

 55E *

  % W N @ W  >   A 3* $  ) W 

  , A 3* $ 

2 1 * 4      

 * *  =1 *    : 

 7- ,5&8, $4--  *     *

 A *

* 

 *     

@!_


     

       4 4*   ,

µ

E ,5& 9     7"M8 - *  1 

 3* 

2 1 &&% 7 * 9 *1 3  

 A1 &&8, $ 1     *  4*

 4  *   :   >1 * A 3* $  7- ,58,

µ

E ,5 9     7"M8 - *  1 

  2 1

 &&% 7 * 9 *1 3  

 A1 &&8,

@(_


     

      %88  7  6  :   =5 =: 

Â&#x2018; 3DVVDJHGHVIOX[GHYpKLFXOHVSDUWLFXOLHUVGHO·KHXUHGHSRLQWH GXPDWLQjODMRXUQpH $ -:

      S* : * 

  

 *  > B  .E, :5*    

  

 -: 

*3 3   1    ;  <,

Â&#x2018; 3DVVDJH GHV pPLVVLRQV GH SROOXDQWV GH O·KHXUH GH SRLQWH GX PDWLQjO·DQQpH $  ''E &&##   *

- * 

 ** 

    

  / 43   

 ,Â&#x2018; 'pWHUPLQDWLRQGHVIOX[GHSRLGVORXUGV $ > .E     

  * * 1 

  

  

  >   -* 

 *3 7> *3  .E8,  * 

*    *  *  ". --   3* *     --*

 

  *  > .E,

Â&#x2018; 3DVVDJH GHV IOX[ GH SRLGV ORXUGV GH O·KHXUH GH SRLQWH GX PDWLQjO·DQQpH $ *--*  / 4   *  - * *   ,

$  * :     :,

,,

'

$4*- * *3    

4*    

 

  4 , . * 21 4  

4

 * *    /  K   *

*  *   *   

   

  ,

$ -* 

  * 

4:2 4L 7#( W  

- *  &&#8  * - 7!& W  - * 

&&#8?, 4  *    * * 

  -**

   * 46 - 

 >  -* 

4 * 4  - * 

  *      , . 1 / 43 

*1 * *  * :    * 

   1  >    %,

 #

;     55E * <1 ''E1 &&),

;     55E * <1 ''E1 &&),

%

$  0

 55E * &&@1 ''E1  &&)

?

@#_


     

      $4 2     :  B  4 

 H *  

4  

* * 

6 1 - 

 1 3 >  * *   3 > 

 *: -   

     

 * *  4  ,

 +5 -8  

 0*  

   

 * *  

  *: 1   *- 

0

  / 0 *3

 455E *  $'=@ 9 4**

 *   * 

0'3> 7'8)     U 0'

7U'8!&, :

* -:  *- *3--   * *   

 /  

  4 ,

$4  * *    &!# 4    * 

 * 1 * *-   *- : * *  

  6 * :  - 4 

  *    ,

   5 

 &!#1 1   -   S*1  * 1

/ 4   * 1 *1   * 4 

*  *  / 4 -

 3* 32   * 

7

  ; 3 9 *  * - * <8,

 55E *1   :   %? W  &&# &!#

7 ,,58,  4: 

   *

 4 *   3* *2 , * 

* * 4    * - 1    

 

 3* 1 *    ?# W 

*

 ,  J /   - / *   /

 ,   *    >   * 

 >    -*   &&# &!# 7V W8,

 @

>ŽŝƐƵƌůΖŝƌĞƚůΖhƚŝůŝƐĂƚŝŽŶZĂƚŝŽŶŶĞůůĞĚĞůΖŶĞƌŐŝĞ͕ϭϵϵϲ

Ϯϵ

WůĂŶĚĞWƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ƚŵŽƐƉŚğƌĞ͕/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ͕ŝƌĞĐƚŝŽŶZĠŐŝŽŶĂůĞĚĞůΖ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ͕ĚĞ ůĂZĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚĚĞůΖŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ϯϬ

WůĂŶZĠŐŝŽŶĂůĚĞůĂYƵĂůŝƚĠĚĞů͛ŝƌ͕ŝƌĞĐƚŝŽŶZĠŐŝŽŶĂůĞĚĞůΖ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ͕ĚĞůĂZĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚ ĚĞůΖŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

@?_


     

      !- 5 

Â&#x2018; ,PSDFWVGLUHFWV

$      *  * - 

 

 -  *  >*  , 

 *   

 -   - 

 N -1 * * -  72- *  4 1

*,81 * *   *   

 ,  

      *   

1   * 

 >  

* - ,

Â&#x2018; ,PSDFWVLQGXLWV /ĹľĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ć?Ć?ĆľĆ&#x152;ĹŻÄ&#x17E;Ć?Ä ĹľĹ?Ć?Ć?Ĺ?ŽŜĆ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;ŽůůƾÄ&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ć?Ä&#x201A;Ć&#x161;žŽĆ?Ć&#x2030;Ĺ&#x161;Ä Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;Ć?Ć&#x152;ŽƾĆ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?

$ ,,5  1 1 4*    

 

   3   - 9

  : 

 &1) W *  * -  &1% W,

Indicateurs d'ĂŠmission de polluants retenus dans l'ĂŠtude, relatifs aux dĂŠplacements routiers et calculĂŠs sur base annuelle Transport routier IdF base annuelle (1)

Etat initial (2) Situation de rĂŠfĂŠrence (2035) (2) Situation de projet (2035) Evolution 2007 - 2035 (sans projet) Evolution en 2035 suite au projet (1) (2)

Âľ

Emissions NOx PM10 (milliers t) (milliers t) 64.8 15.34 15.2 -76% -0.9%

5.32 1.87 1.85 -65% -0.7%

AIRPARIF, 2005. MÊthodologie COPERT IV, donnÊes de modèles DREIF 2035.

 ,,5 9 * 4    55E * 7  >8,

$ *  * *  

 *  *  

 1 *4 

  

    *  / 

 * *  , $     *>  

  * 4 > / @ &&& 2 / 43    ,  

  3*   , -1   * 3*

  -   -* 1 

*  1  

  1  1 *  /  

 7

 *  5   *3 

 38, 3 >  *  *

4-- - 

  -*,

$ * *5 *    / 43 L &!# >

 K   ,

@%_


     

      µ

E ,,5 9  

>  : &!#1   7  >8,

 1     * *  : 

* *      * ,

       

  

 : 

 1 / P1 * 1      -  

  , $       * 

* 

 :  *:    *   7' 

 5 -1 '? 1 *,8 1     1 

 :* 7 3 1 4'@?8,

@@_


     

      µ

E ,,5 9  

>  B &!#1   7  >8,Â&#x2018; ,PSDFWVVXUODVDQWp   1 --  3 

* *   *  2>

 1    *3L 

  7 - 1 31 --  1

  S 1 O8!,

. 2R  D 9 6 

 1   1 :1 O 7

4 2 4  3 8

$4    * *   

    

*  * 1 4 1 / * 1 

 -- 

 !

.

4 6  /  * 4 1 &&#,

@)_


     

        4     

  4

1 

 >  1 

   , -1  > 

4 >   

   / 

1

 1      4* / 4 *3

 

  - * ,

 ‘ $XWUHVLPSDFWV   *   -  

*   * 

 - 1  9

ƒ   

 *3 

N

ƒ    

  K 4 

  /

 :  7 1 S 1O8 N

ƒ   

4  -* 

 /

 :  ,

   :  -

.  4 

   * -  * 

  1  CE! 1 &&?1   * ; 4

 4* * * *   * <,  

  /   /  * 

 *   / 

- 

 : 

1 -  4  , = 

 -   -   4 

 /  -    , $   

*   1  *:  - 

/ *

 * ,   : /  

*  

 1  *

  * * 

 '    4 

  2> -  *    

 & / #W 4  > , . >  1 4 

   *  3  *3:  * - -  -1

   * - ,

.4 > 

  1  K    

 -- 

     -* ,

'-  - *

 * -  

  7 * 

  -* 81 --    6  

* **    , $   

 

 *  6    >   / 4 *3

 1  *  >   / 4 *3 *,

 4 1 4  4*    6  

*3 * *     , --1 4 

L 43   4  *  * *  *   *"  * 

 -:  -*

 1

 !

  

4C2>  E *,

)&_


     

        , = 

--** 

  * 

 * 1 1 *

/ 4     -

  -* 4  * /  :  

- * 1  * , $ *     

 Y&&5#)% ! &&    

 1  * * 1    

 - *

 -- 

4 - * ,  >1 *     /   4  ; : <  *   

4 

 *3  --*- *   * 

 , $  ; <   *  / 

 -* 4 2   1 /   1 / * - 

4 1 /  * 4 1 *,  * 1 

*

 9

ƒ 4   - *  * 4   

:   - 4 *  N

ƒ 

* 4    :

   L 

       N

ƒ  * : **-   * 

 4 N

ƒ * 4    : *2* :  

7 1 *2*1 * 1  1 *,8

ƒ  * ; --* * < - 

 

* *  3*  *  - 

ƒ *, 1   * 1 / 

 55E *1 

* * 1 

 6  - *  * 1 

:1 

: 4* 

  *- /   ,

.4  1 4*    : *3  7*  

  56 *  - * 4 8 

 6 

 

9

ƒ *3:  : *: 7-  

   / 4 

 >  > 8  - 7 

 * -* 

  8 N

ƒ 4 3  *3 ,

 - 1 4 1  *3: *   -

 

1  

  *   1  *

4: * L  S    *   *,

!-   7   -    6   -  $4*   

    

-,

)_


     

      - $ * 4 > ** 4   1  3   A1  4 

 *    4  :  B, $  * :

 1   -*  * *  1   :

   -* 

 

    *   

   -* ,

 &!#1  - *   3   - 

1 S*  / 4   * 9  

 :   %? W *  * -  ?# W, --1 

  3*   / *

     ?1

 4 

 *  : 

>  ,

$      >  * ** :*  4 * * , $4  >* * 

 -   * - 1  -1

 6   *

 3 >  * -    

* *    

 ,

$

       *  D  /  

 &1@ W   -* 7 3* : M> 8 / 4 *3 45 5E *, . -1 4*   /  * &1) W 

  :  &1% W   * - ,

$  /  K 

 

* -- -   

 *   *3 ; <1 

 * 

   

   *,

)_


     

      ,,!

 

$4 * *3  4 

4*     *  ,  4  

 

4  455E *1 * *    3 

4 2 4  1 R 4

   * 

 * *

>   * 46 - 

4

 

  , $ > 4  

  -:  * 

>    .E  **

 * 

*  

*   3* 

4    *

455E *, *   ** 

43 L &!# * 

  , $ *1  - 4   

 *  : * ,* 1     *    

,

 +5 -8  

$4 4    4   /  K 

     

 W 

 4   

7    * 4    I8 > &#  1#

W 

 > &!&, $ * I    * *

 *-

  :    *  ,

 --1   *  --*  

*    *   ,

)!_


     

         5 

 &!#1 1 *  *    >  

7? W8 S*1  * 1 / 4   *

 7 ,,58,

 -   *  *  *  * 

 / 4 -

 3* 32   * 7

323> *  *8,

!- 5  ,PSDFWVGLUHFWV Â&#x2018;

B6 4--**  4  4 /   1 *J 

4   * 7 *     

*3-- 

8  4         

  , $   * : *   

 * 

 9  ?#"!# 

   1  @#"#  ' ,

 * * * 4   * 1 * 4: 

M` : 3 

 : M> , 5*  9

5    N

5  *3   7

-

 

 81 -

--  

 * / 4 *  -  N

5 4--** * 4   1   9 

 

 

*   

* 4  4  

(& W 4  * N

5  D    1      

*   *     4 * * 

* * * N

5   *3  

 2> * 

  ,

.  * * 1 - *     

*3 

 7-

 81 

  M` : 3 7Md38 

 : M> 7A,[8    1? 1!,   

 *  : M>   / !#&  

 1 

*   4   *  *   ##& 

@&& d3,

$ * 4     --* / 

 4 

* 4 *  4 , $ *   1 

 *   - 

 4 , ' * 1  / `3

 * 4  

 1   @& `3 

4 

  , . * 1    

 

6  : *-   4   4   

* 7  4 4 

 8, * 1   4    * ?!& `3 /

)(_


     

      @@& `3    #( &&& %? &&& 1 * 

 - 

: 

 

 75 @! &&& 8 7

*58, . 1 4 

4 * *   4 2    4 

/

 *

 ,

Â&#x2018; ,PSDFWVLQGXLWV

 1 *  1 *  *   

 

W, *  *  /   -*

 

     *, $4 2 

1 * 

   1  

*  4

  31 *   * / *  *

 -- - 

 , $ *5    *  

 4     

- * &!# *   

  ,

Consommation de carburants Transport routier IdF base annuelle Etat initial (*)

Situation de rĂŠfĂŠrence (2035) (***)

Situation de projet (2035) (***)

Evolution 2007 - 2035 (sans projet) Evolution en 2035 suite au projet

Type de vĂŠhicules

Consommation de carburants

VĂŠhicules Particuliers VĂŠhicules Utilitaires Poids Lourds Bus Deux roues motorisĂŠs VĂŠhicules Particuliers VĂŠhicules Utilitaires Poids Lourds Bus Deux roues motorisĂŠs VĂŠhicules Particuliers VĂŠhicules Utilitaires Poids Lourds Bus Deux roues motorisĂŠs Tous Tous

(milliers tep**)

4390

4119

4036

-6.2% -2%

(*) AIRPARIF, 2005. (**) tep : tonnes ĂŠquivalent pĂŠtrole.

(***) MÊthodologie COPERT IV, donnÊes de modèles DREIF 2035.

Âľ

 ,,5 9 *  

-    55E * 7  >8,:   * 4*   *  

 

 *  1  4--*** 

 *-   4   91   4  1 4 - H 4  /

 

 W 

    > &#  1# W 

 >

&!&, $4    - * 9

 )#_


     

      I=

C PIB

*

 9    / - 4 :

 9 *   4 :

I 9   

I  4 :

  4 &#!! 4 - H * *   

*      I  ,# W > &#!(1

4*-    *   - H

4 > / &,@ W 

*

 *-   &!#,

.4  1 4 >  > 4 

 

- * / 43 L &!#1  K   

     &, W  &# &!# 

 /

    7-- -  8, *  

   *  * **   4   / 

 *    *    7

2 V?1# " 1 V&,? W 4  8, - 

         

7   8 *     / *

 4 ,

' - 1      *   

- 4  4     * 

  5&,&( W"    K   7&#8 43 L

&!#, $    * 1 / 1   >  :

*-    4   75&,@ W" 81  2 * 

/ 3

 # W 

 ,

' 

 *    * 0  

  

  *   *   7

 

 * 8   / 

 * 

 ,

   :  - $ *      : *- : 

 : *  *   

 6  

 9

ƒ    4   /  *  

$ * *   * 2>    

: / *   - 4 - *  * , $ *3D     * 

4    2> * R 4  -* 

* 

 

 * * !#, =   )& W C L   *   

 *5 *        

ϯϱ DĠƚƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞĞƚĠĐŽŶŽŵŝĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕^ŝĞŵĞŶƐdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ^LJƐƚĞŵƐ͕ϮϬϬϵ͘ !! !(

)?_


     

      4  

 * 1  4    : , $4  *    - 

  (& W  *  , . -1 * *  

 * - *M 4   

 2

*5 *  - 4  

   

4 , 

2> 4  --**    , --1

4  -   3  4:

     4  *  3*, '

 1   / !! W 7 A'$1  8 4 * 4 

--*   4  ,

 ƒ    4   - *   

  * * S /    1  : 

- --* 

- * > 4 * 4  S , 

*

  * -* CU 7e  8   

   -  - 

 *   

--  2 S ,

ƒ * 

  

 !-   7   -    6   -  >͛ŝŵƉĂĐƚ ĚƵ ŵĠƚƌŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĞƐƚ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ƉŽƐŝƚŝĨ͘

- $   -

    - 9 

     - *  2>  

*  

  0 *    , = *

 -1 *1    /  : *- :

-: 

 *   0  , '-  - *

 *

-  / *  1   4** 

* 4** D  -* R    4 

 :  - 

* ,

)%_


     

      ,,(   5 

$  L / -- 

 *74-- 

 

     4*  

 * * 8

 *  /  && W   , $4 *

* * 

    L * ,

 &!#1   55E *    / 1)  

 , 

  &&# F &!#1    -* 

  - 75! W81  * *  * 

*  

    : ,

 

 9

ƒ 4  --   3*   * 7 

A=$ * 1   ** *3 1 O8 N

ƒ 4  * *3     7--

 - *

   

    

8,

  * 

    -* 7 W8  &&# 

&!#,

!- 5  ,PSDFWVGLUHFWV ‘ $   4     * 4

- *  :*  S* / 4 * * , 

 *31 4 * *

*  

 1 &!#1  

   * 

  *  7*  3 8, $4'.B 

4*  M`3 4 * * 

 4  @( ,  *     -

   

 * 4 

 , =

 ** * 

  1

   *1    

  

4 >  / %( &&&   7@@& `3 _ @("M`381 *  >

 - 

: ?& &&&  *  ,

‘ ,PSDFWVLQGXLWV

 1   

>   W /  

K     ,     

 3*5M> 7&1@ W8 >     , $

 *  4    *  *

*5*   

- *  ,

)@_


     

      Emissions de CO2 Transport routier IdF base annuelle

Emissions de CO2 (millions t)

(1)

Etat initial (2) Situation de rĂŠfĂŠrence (2035) (2) Situation de projet (2035) Evolution 2007 - 2035 (sans projet) Evolution en 2035 suite au projet (1) (2)

Âľ

13.3 12.91 12.65 -3% -2%

AIRPARIF, 2005. MÊthodologie COPERT IV, donnÊes de modèles DREIF 2035.

 ,,!5 9 *

*

-    55E * 7  >8,

$ * *5 *   4   / 43 L &!#

 >  K   ,

Âľ

E ,,!5  

>  

&!#1   7  >8,

))_


     

      $  K      

 

  

 

  / :  ,   

         1

 S* : *  *   

 

  

 , -- 4   * *,

 !-   7   -    6   -  $4*   

    -,

- 

 *

 1      && W 

  L / -- 

, $   &!#  / 1) 

    ,

$  &&#5&!#  /   ! W   L

* 1    / 4   * *3 ,

$  K       * 

   / W,  4:    3* : M> 75&1@ W8    , .

1 - 

     - *  

 *  *  *  *     

 ,

$  > *3 / 

  *-    

  4  7*- & "M 

?# W : 3*

  &8  * -* -  , $

*-  

 E *   4   -  

> 9

 

  L / -- 

 *

  

/ 

 ))&  &&# &&1    ( W 7,)

  8,

$

       *  /

   W   

 /  &!# 

- * 7?& &&& 8,

&&_


     

      ,! '*

,!,

A 

$0*- * 2 4 1 / 43 L &!#1 *  

     

 - * , $

 *: *      56 

 / -- 

 * *   * 1 

 *

*:  / 4  ,

.  

1    6 

 

 

- *  --* - 4 1 4    1  > 

   

  *

  ,

.  * 1   

 -

  

 2  >  * 4  *    1 

 >  

 ** -   =!? 

    - 

 ' , $ *   

   >  

 4 * 3 L 

* 55E * / 4 *3

 

 &!# * ,

 1 *   

 * *

>   2 / 4 *3

  -  * 3  - 4

4* &!# 

  1 *   ,  ; - < 4 2       D / 

 

4 4 7 2> 4 -  38,

>    4

 

    

* 1 

 3 2  4 

 - -   

 

 =, $ 3 -  * H   

  /  0 

    

   J /

 * * >  -H  , $  

*  *  7 * / V"5 # I7'8 >8 -- 

 * 

 *   * 

 

: 

  --  7*  :  8,

  E !5!!%1 *  3 

   * 

 * 1  3   *  !@, $ 

 !?

    1 =1 )@&

!%

E !5!1 fB 3     - *    

  

: f1 . * ))%,   -  *  3 / 

 - * 

0   * * *    1 * *  -* 

*    

!@

'  *-1  '   E !5! * 4  323>

*   * *

    :

&_


     

       *  *  *3 ** 

* 2 4 

 ,   -- 4

 

 * -  

 1 -*-  6  H    , $ 

 *  - 1  4* *>   

  *1     *  3 4*

 S1  *  

* 

* 2 

   

 * * 4*  

 *  

> ,  1 : 2 *    9  * 

*     !)  *  * 3 *  &!# *    1   *  1  

 ,

' > 

 4 

4*    S* : :

 * $ 7 *

 $2  3    2

 

(38 - 

 *   &&"()"(&1  *

- 

   $' 

7?3538 $' 735?38  

-* * * 

 - H    

  , $4   3   -* 

*3:  *

  :  :,

$4:  - *    -* &!# 

6  - / 

 * 3 ** 

 

&!#        D / , 

 2  

   -* > .E   *  / 43 L &!# - 

 D 

4 1     - 

 

 * ,

$  *      1  *

 6 

    / 4  , $ --  

 

       L *, - 1 

   4  

*  * ,

  +5 -8   5 

   *: *- -  / 4 

4  - * 

    *   ,

?8  ?63/ 444---/ 

6 -   $-

7?3538 $- 735?38 /

  

  - * -

 ,   /

* 

* $' 7?3538 $' 735?38 ** 

4 - * 

 ϯϵ

    - * >   - 

 * 

&)"&"))#

ϰϬ

 . * &&"()"       # && /

4  /    4   7*   ;

 * 

   4   <8 &_


     

      -

 /  -H 3   *

* ! I7'8,

5* *

 /  *

*-   * *  

   -

   4 

  * * 6 

   -*76   - 

 

 8,

=   *:

   1   4*

*

 4  7/ 4:* 

  2  *: -8

$  L 4 *  

 :  

$-

7?3538

$- 735?38

?& I7'8 78

## I7'8

?& I7'8

?& I7'8

## I7'8

'  

?# I7'8

?& I7'8

$*: /  : L 4 *

?# I7'8

  :  

78    

   

 1 *  / #% I7'8

= L  / * :      

* *   /  -H S   $' 7?3538

g ?# I7'8 $' 735?38 g ?& I7'8

µ

 ,!,5 A  

  -

 7 * 9 

6 @  )))

? ?6 44 --&

 -  :   

 *   - * 

> ,    * / * 

* $' 7?3538 $'

735?38 ** 

4 - * 

> /  -H 3 ,  - *    

 1   /

*

   9

=   *:

$' 

7?3538

$' 735 ?38

   1   4*

?& I7'8 78

## I7'8

*

 4  7/ 4:* 

?& I7'8

  2  *: -8

$  L 4 *  

?& I7'8

## I7'8

 :  

'  

?# I7'8

?& I7'8

$*: /  : L 4 *

?# I7'8

  :  

78    

   

 1 *  / #% I7'8

= L  / * :      

* *   /  -H S   $' 7?3538

g ?# I7'8 $' 735?38 g ?& I7'8

µ

 ,!,5 A  

 7 * 9 

6 # ))#

&!_


     

            

?6 $# 44+ -   -   . T ! -- 

6 -  *   - *    

 

 

  

- * $' 7?3538 $' 735?38 ** /

 S 

  = /  * & 

 /

4 - * 

  *  * 

 

 S - 46  /    -H,

$ 

: 

    

* --* 

- *- *

    

$' 7?538

$' 7?538

4 - * 

4  I7'8

 I7'8

4 - * 

$ h @

$ h %? b !&&

%? g $ i @

% g $ i %? b #&

%& g $ i %?

?# g $ i %

!

 b &&

?# g $ i %&

?& g $ i ?#

(

 b !&

?& g $ i ?#

## g $ i ?&

#

 b &

µ

 ,!,5! 9   - *    

 7 * 9 

6 !& ))?8

$ 3      4 /

  - * *    *  4

6 

 :,

?  -  '

6 ! 

))% - /    

0   

  * 

 

6 -  :   /  

 

        *3 7L /  *

 8 

   - : 3  ,

    1  -: 

0

6 0  

:* 

9

ƒ %& I7'8 

  

%353

ƒ ?& I7'8 

   35%3

*1 -   

  *   

/ *

, .  * P   *

 0  / 

     ,) 0 :   

6 1  > 

 *2*1  0  :* 

!& W   

- *  0   *3*    * 

 - *5, . 1      * 

   

  *  :  -: 

  *5 >1  L P *5* 

  9

&(_


     

      µ

 ,!,5( 9  * * 

  * 7 * 9 

6 ! 

))%8

I  

. *  &&?5&)) ! J &&? - /  *   

  -  *   7 

 8

; $   4  *  # * '   7 %

3 / 3 8  ! I 7'8  * 7 3 / % 3 81

 : 4  *

*- I 7'81 - *  

* 4   *

 & / ? I7'8  

4   <

; $   4  * *   % I   

4*  *  

# CL #& CL  # I   

4*  *  

#&& CL1 &&& CL1 &&& CL ( &&& CL <,

 -   ‘ 1RWLRQVDFRXVWLTXHV

$ --   *     *3  

:  :,

‘ /·LQIOXHQFH GHV IDFWHXUV QRQDFRXVWLTXHV GDQV OD JrQH VRQRUH UHVVHQWLHSDUOHVSHUVRQQHV U   --  *   6   

  7 * $'1 $ 1 $:1O81 -   *  6 

     -* :  4   * *

4* * 9

ƒ -*     *  / * 

 

 /  *  

ƒ -*    4  / 4 ,  

  : *  9 -* * 3 7:1 S1

 - O8  -* 4 731  

 1 

  *  O8

ƒ -* *: * 2 1 4 4   * 

 1   4 -*  O

'1   ;  < 5   * D 

 :   :      

-  4  

 R *5 * * 

 1

** 

  *    

 2 

*

 ,

&#_


     

      Â&#x2018; /HEUXLWHQYLOOH

$  * *  >  : 2: - H1 

  ,

µ

E ,!,5 9 $   7 * 9 6   

 *     ; 

 

< 5 && 5 8

  6   

 *   4 1  

6  

#( W  - H / 4 

 

*, 

  1 *   *   * #)W 

 6 

 , $  *  *  **

 

  6   * >  *3: 

4* 4 1   * 4* ,

$

* *    *    

 L * * / 43 *  *  

 

     ,

Â&#x2018; 5HODWLRQ HQWUH OH EUXLW GHV WUDQVSRUWV HW OD JrQH GHV SHUVRQQHV   6 .

  )@)1    6 

 1 ## W  / *    -* 

 * 

 * * 6  , $  1 

 *31 *  (W

 6  

 

 ,

&?_


     

      µ

E ,!,5 9 * 6    E * 7 * 9 6 . )@)8

$ . B 4 *3 *3 * / 4 *3

  1   1 

   1 

 :  6   - * 2   

* ,

>ĚĞŶ

µ

ƌƵŝƚĚƵƚƌĂĨŝĐĂĠƌŝĞŶ

ƌƵŝƚĚƵƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌ

ƌƵŝƚĚƵƚƌĂĨŝĐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ

;Ě;ͿͿ

йŐġŶĠƐ

йƚƌğƐŐġŶĠƐ

йŐġŶĠƐ

йƚƌğƐŐġŶĠƐ

йŐġŶĠƐ

йƚƌğƐŐġŶĠƐ

ϰϱ ϱϬ ϱϱ ϲϬ ϲϱ ϳϬ ϳϱ

ϭϭ ϭϵ Ϯϴ ϯϴ ϰϴ ϲϬ ϳϯ

ϭ ϱ ϭϬ ϭϳ Ϯϲ ϯϳ ϰϵ

ϲ ϭϭ ϭϴ Ϯϲ ϯϲ ϰϳ ϲϭ

ϭ ϰ ϲ ϭϬ ϭϲ Ϯϱ ϯϳ

ϯ ϱ ϭϬ ϭϱ Ϯϯ ϯϰ ϰϳ

Ϭ ϭ Ϯ ϱ ϵ ϭϰ Ϯϯ

 ,!,5# 9   6  > 6  : 4:  7$ 8

** 

 -*  1 -

 7 B8 7 * 9 *  

&& ;  3 `     2 * <8   

   $ 1  

  6 

 1  -* -  -* -

 

 * *     6  4    ,:1 

 $ ?& I7'8  * > * 

 

L 43 / * :  1   6 

-  % W  1 *  # W 

  -

 1  

! -    > 6 ,

$ 6     -

    *   

 , $  -

  * :  

 , 

:  ;  < ! I7'8 * 

  

  -

  E *, $

 

  -

 

: **     9

ƒ 2  *>   -

 7   

 

 1 *   *   8 N

ƒ 4   R  >  7 *1

&%_


     

       >O8,

    *>   9

ƒ   P :    /  N

ƒ  * N

ƒ L   R 4 L 

 ,

$    *   *  * 6  H * 

6   

 1  *

9

ƒ 

 *  * * 7*   3 1 *

 

  O8

ƒ 

 *  

7 1  1  

 - O8

ƒ  :   1 3  -* -

 1  - 7g

## I7'88,

‘ *rQHVRQRUHUHVVHQWLHSRXUOHVWUDQVSRUWVIHUURYLDLUHVXUEDLQV &&(1 4' * E H *      7'E 8 

  :3- 

 *   , $  *:

   *      1 

  4 :  *

 1  2 3  *5,

µ

E ,!,5! 9    * *   -

  )%) 7 * 9 

' 

 'E   &&(

- : *    F  : F : 8

  

 - ,!,5!      / ' 

  -

  1   * / * D  > 

  ,    :  > *3 

 

  /    *   

 - * -

   * * 

 4 

 - * , ' 

4   4   

-

  ' 1     > -, --1 

!,#  2   

*  &&   

1   4,%  4 

  

( *  ?#   * *   -

 

4 

 ϰϭ

ŚŝĨĨƌĞĞƐƚŝŵĠƐƵƌďĂƐĞĚĞϮǀŽLJĂŐĞƐͬũŽƵƌƉĂƌƉĞƌƐŽŶŶĞ &@_


     

       > ,

µ

E ,!,5# 9  

*  

H && 7 * 9  ' 

 'E 

 &&(

- : *    F  : F : 8

$4: *  *    3 > 

 * *3

1 

(#W 4  1    4   

 D   4      /

 ,

Â&#x2018; &RQFOXVLRQV $4  6         >      *   / * 

 1  1 : H *  

4 4  

 - *   , $ 6     

   *

6 D ,  *  *  * 

   

   1    H   1 

        

 

 

  / 4 

  7  8, . 1  *

   

*  *    -*

 ,

$4 *5      *   

 *  

 ,  - *  *  

 4*  -*   * > -  *    56   * -  /

 :  ,

88 + 

  :   * 7:  $'  

  -  / @& I7'8 / 4 

 3 81  

  

  *  /  4 , $ --  

    *   -- : 5-,

$4B *    !& I7'8    

    

 --   / 4: 

  :  $'   *3    / (# I7'8

7 : * 8,

&)_


     

      $    >    - 6 , ' 1

4    & I7'8 

   -  

 4   *1 

:  4  4 1

 

 6    1    ,

‘ /HVHIIHWVSV\FKRVRPDWLTXHVHWSV\FKLTXHV $4-- 2*3     

  * * 

1  *

9

ƒ --* 4  N

ƒ 

** *    *  3  N

ƒ  *   N

ƒ    *    ,

$ 1 4 -- 2*3 2*3  * 

    -    * 9

ƒ - *3  4 N

ƒ --*   " * *  N

ƒ    

* N

ƒ 4

   N

ƒ    N

ƒ  - ** N

ƒ  -  * / 

 2R  

2*3 7      4   

*: L *8,

‘ /HVHIIHWVSK\VLRORJLTXHV $ -- 32    4 2*3 

  9 *4 * 56    , 

4 *      1 --

32  /  - :     9

ƒ -- 

 9 *  *3 1   

 * O

ƒ -- 

 2> * 5* 9  23

*     *  1

ƒ -- 

  *  9 >   * 

 *  3    * 03232  

ƒ  -- 9 : 61 * 4*1 * *  

1   

 1 O

‘ /·HIIHWPDVTXH     

 * 3    6

 : 0 , $  

 *     4* * *   

 

3 ,

&_


     

      %4 - - 5  

‘ 2ULJLQHHWFDXVHGXEUXLWJpQpUpSDUOHVPpWURV : *  4 * *  *-    1 

 *

*

*       

 1 - 

*     , $  

  

   *   9

ƒ * *

" N

ƒ *  : N

ƒ    N

ƒ *  N

ƒ   71  1 1O8 N

ƒ   7M: 1  "-  1 > 

-   O8,

' 

 (&M"31     *   * 

 ,   

    

  

  * * " ,    * 

  

 -  -* --     4 

 ,

$      >    -*  9

ƒ 2   7*3 1 2 1 2 

- 1  O8 N

ƒ 2 4 - * 7  1 

O8 N

ƒ * -   7  

 8,

$ *    

 * -*-   /

-  *     

 *  

 ,

$  *  *    1 2>

4 "-   1  > 4  -  7O8 1

 / 1        

* 4

  >  - *       

 / 4

6 

 : , ' 

    * * "   

     4

 ;  < 7

  *- *58,   /

4   6    - ,

5 >1 -*    *     

 1 ** 

 

   *3: -

 1

4  

  *  - * ,

3 + 1+   $       S  0-- 

   

4 - *  4  , $  

  -  

  >* S 

2   

 * *   f   f,   H     *3  5 4 

 ,

_


     

      $ >  - 

     9

ƒ    

 * *

" 7  * :   -*  2 

  -- * 

 * "8 N

ƒ 0    - N

ƒ 2  7  -

 8 N

ƒ      N

ƒ 

    S ,

,OV·DJLWGXEUXLWOHSOXVJrQDQWSRXUOHVULYHUDLQV, 4    >      * 

  

 *

   * 6     1 

*3 >    K  - 5  

     - 1  -:  

 *     3 , --1  * 

    *    2 * ,  -*   1    

:     6  7ǀŽŝƌ ĐŚĂƉŝƚƌĞ ///͘ϯ͘Ϯ

ͨsŝďƌĂƚŝŽŶƐͩ8,

3 -  $ *          - 

 , . * *1 

    4:*  

 -*  , $ *  

  4   

   ,

$ >  - H  *   : 

 *  * , $

 - *  -    

 D * 3 > 

 ,

$4  *  6 * 

9

ƒ  *    

7 2 * 1 *  

1

 1 O8 N

ƒ 4 

 7 -1 1 2 1   1

  -*O8 N

ƒ 4 

 7  1 1 -1 *3  1 -1

  -*O8 N

ƒ -  7 * -  / 8 N

ƒ 2 I,

' 

        

 1

 

 4  *  

,

‘ 6SpFLILFLWpVGXEUXLWIHUURYLDLUH $  -

  * * 9

ƒ 

 -*   **

 *  

  * N

ƒ  :    / *3   / 

*  1 *     * - 7  

  81  * 7  8 N

ƒ   - 9 *   

:   

 - *  * 1 /

_


     

      * 

:   3* 

3    - * 

>  *3 ,

 $  + $ *3 *5 >     2  4 

-

   --  *   6   9

ƒ 4 * $':

ƒ  4: 

ƒ 4 * $' 7   2 

   1 * 

4: 8µ

E ,!,5% 9  2  4  

   4:  $':

7 * 9     

 1 =1 )@&8

3 -+ @ $  *    

  *  

   >  *  > 3 L ,

$ !&Yµ

E ,!,5@ 9 .  *   7 * 9     

 1 =1

)@&8

$  *5   * 45--  I7'8 * * 2   2 ,  *  

 *   

  9 

  - 

 / !&Y /

 

 1 

*

  L  *  ,

!_


     

      ‘ (YDOXDWLRQGHVQLYHDX[GHEUXLWJpQpUpVSDUOHPpWUR

%4  8 %" $ *5  * *  * "! *

*

  /   2 B@) 

  ?&1 @& &&

M"3(,

 ,!,5% 9 :  

  2

B@) 7 * 9  ' &&8© *

3

?&M"3

@&M"3

&&M"3

1)

&1%#

@?1(

)1(

)?1@

$ * -    - *      

*   (&& #&&CL1  - * 2  4 3 ,

>  --: 6 + $ 3  

4  :    

*      

 7 = )@&81  

 : 

 - , $   / V"5 # I7'8 >, . 

 

1  -

  ! I7'8 4 *  

**   2,

 ϰϮ

^ŽƵƌĐĞ͗ĚŽŶŶĠĞƐƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐƉĂƌůĂZdWĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĠƚƵĚĞ (_


     

        8-8 $ 323> - 

 D 4  / - *   /

   *  / 43      9

- *

 5 72 gh28 9 (  

3  

 N

- *

 5 7$ . - gh28 9   

3  

 N

- *

5 7A- gh28 9 !?  

3  

 ,

   $ * 

 * 3 ** /  3 

* -   1  * *1  3 * 

  *  

  2  ?&M"3   9

 ,!,5@ 9 * > 

 :   

  3 $'738 ?#1 ?&1 ##1 #&1 (# (& I7'8 

 

  

 1 *3   -*   

 3  

  "3 7 8

3 ** 

  ?&M"3

 3 

 

?# I7'8 ?& I7'8 ## I7'8 #& I7'8 (# I7'8 (& I7'8

@(

(

&

(?

#)%

((@

!#

*

 5 (

#

?&

(#

!#

@#&

&?&

*

5

!%

)&

)

#!

@?

!)

 H * 

*

 5

%  $'738 3     

 

?# I7'8 * /  L 4  "  : 

 

 * *   # ( 

 /   -*

* , 

  * > * ?& I7'8 

  /

 * :    4   

    1  *  

 /   

 6  ?& / &   -* ,

' 

  -

  ! I7'8 4 1 

4 1 * 

 4 2, . 1 *     

  H 

  ,

Â&#x2018; /HFODVVHPHQWVRQRUHGHVYRLHV $ *   -

 * *   * 7

  * 8  2   &&   `2 /

43 L 4   4  , ':  -*  1 

     * 6    4  

    

   - 4 4 * 1 **

* -   * Y)#5 ) 

))# / 4

6 !& ))?

- *  -

,

#_


     

      Â&#x2018; 'HJUp G·LPSDFWV GHV pPLVVLRQV VRQRUHV GX PpWUR SDU UDSSRUW DX FKRL[ GX WUDFp GH O·LQVHUWLRQ HW GHV SHUVSHFWLYHV GH GHQVLILFDWLRQGHODSRSXODWLRQ

!8 - - 6:  

    2   `21  * 

       -1 2  -  /

& ,

-  *  4  1   *  

 6 

* * 42 * *   4  , 

    1  * 6   *  

*   

 / & >   3 , 

       

 

 

   6   *    ?&& >  ,

 * 

 *  6 -* 

 

  K 

 *:  :  , * :    *1    *

   , $4  *3 *5   

 * & >      3   

 *   1  

 L  

    P    / ?&M"3,

 * 7  % / @ >  381  6  4* 

  *

 6  5 

  , 

 *31 1    >  - *

      *  -   ,

' 

  4     / 4 

 1 4 

  , --1   * 

   

  , '   

- 

 *3 ,!,

7; A <8 *

,

!8 - - 6< - 6  -   8-  *  L * * :  55E *

 6 *  , --1 * L *    

      ,

$  *3 4*3 / 

4*   L * *  55E * 

  * 3  /

4 *3

 *5 >   *3 ,, * * * 

4   / 43 L &!#,

?_


     

      µ

E ,!,5) 9 $ L *   55E * &!#1 /  K  

7 * 9 B '=E &&! - 1

.E &!#1  &!#1 '= ' &&!8

A   + $ L   * 46   * 

  

    9

ƒ : 25$ I 525$ . - 5  N

ƒ : B2 F A-52,

 L       -    &!#

*

*   * L  4   - 

 1  *

   1  2  . - ,

$4      * L 

 * / > 

  * 

     , -1  

  * L  / >  / * 4: 

   / *  -*  L     

  , $

     * -   , 1

*  * 1 6   -

    

  1 3  -* -

 1  /  , . 1 

  *    

 L -* 6  * 

: : -

  * L ,

$4*     * * - *

4  

 ( 2  /

  : 1 4      

  >  

 

*     *

   N *   6   

* : 7A-"28 /

 

  P     , $  4* 

 4*   7 &&&8  -  4: B2 F

A- 5 2 / 4  L   * *, 

*  - 4     

*  H  

 4* 4 ,

%_


     

      =   - 6   : * 

  / : *  H *

*  L  4 -

   

 , 41   1  *  5 5. 1  * - 

  1  *  1 I 

 1  * 5^  *   

  I  I> 

   A 7

*3 -  - 3 

4 

 * 

* 8,

A   + $0  L * 55E *  0 *   

  1 *  -  / 

9

ƒ : 9 $ I 5 *32 F 21     : 25

A-

ƒ : 9 5A 5 *21     : *25 B2

$4:   / *   L    

  &!#  4 * 4: 

   

      *  L  * / *  

7   9 D  B 1 - 4' 21  *  1 

- 6 I 2,,,8, . 1   L   

  1 *   * *   /  -* 

 * 

  ,

$4:  *>   *

*4 / P   - 

  L  " *"- 6 7   9 - 6  

B 1 4D :1  * *3S I * 1  

A 1 - 6 E O8, .  *    

L  * 7

  81  * * * L  6    

   , * 4  

   * :   : / *

   -,

' 51 4     - / *21

* 

  >  4* /  :   *

 * L ,  1  D  

 *  

  B2 *2 * .!?1 * 

  * * 

 ,

%4 - - 5  ‘ ,PSDFWVXUOHEUXLWJpQpUpSDUOHWUDILFURXWLHU = *-        

 

 -* 1 * 1 / > 1  * --   

  

 -*

 ,

$ > 

4 4* 

 * 

 

 >  / 4 *3 

     

 3 >  ;   < :  *:   , 

@_


     

          1 *4 *  / 4--    

   -:  2 6  >   

-:  , --1 

  1    * 

 3*"3 4  4* -*- 

  H      1    L 

 3*"3   

 *   , 4

 4*  

  

1 * 1 / 4 *3

 1 

 *     1 * *

   >   * / 4 *3 

 

2 4 -  ,

!- + =:-  $4*  / 4 *3 455E *  2 

 

: 2 * 3 9 *  - * 

>  &!# *   - 4 1 

-- *1 4* 

 1  * 43   

7?3538  

4

   : --   :

 , $ *  *   * 3   - 

 :,

 * *     

455E * 7*

   > *

/ 43 *   I 

--    4  *  / 

 

  * * / 4 *3   81 * -- *

 -* 4     &!# * 3  , $ * 

 *  

  

/ 4 *3  *  

   1 --1 4*  

  : 

 *   I7'8  * ,   

-     -*  7: 4  W8,

=   *   3* 

3 

 -* 

   3* 4  1 --1   

 , $ *  -- *  : *5 > * -  * 2

* :  / :      > 

-   ,

)_


     

      µ

E ,!,5&9         &!# /  K 

 7 * 9

.E &!#1  &!#8

&_


     

      $ 

 

&!#

7*   8 9 B,0

 C @%W M  µ

E ,!,5 9 A     7?3538 

4 

  

&!# *   7 * 9

.E &!#1  &!#8$ 

 

&!#

7*   8 9 B,0

 C @#W M  µ

E ,!,5 9 A    * 735?38 

4 

  

 &!# *   7 * 9

.E &!#1  &!#8

$ 3 *5   4  >   

  * - 

/ V"5 I7'8  ,  4 

-- *    -  / I7'8  

4 

3 1 * -   4  4* -*- 

 @# / @% W  , / ! W  

 &!#      

 / I7'81 *  > -

*  , .4  1 /  W  

 &!# 

    / V"5 I7'8,

_


     

       - 1        

 * 4        

 ,ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽŶŽƌĞĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐĂǀĞĐĞƚƐĂŶƐƉƌŽũĞƚ;ϮϬϯϱͿ

 

M  

&!# 

 

M  

&!# *

 

 *

 7M8

 *

 7W8

µ

 

 

 , *

$' h %?

"

$' 

h @

% g $' i %?

"

%? g $' 

i @

?# g $' i %

"

%& g $' 

i %?

?& g $' i ?#

"

?# g $' 

i %&

##g $' i ?&

"

?& g $' 

i ?#

"  

&?,@

&!?,?

))&,@

!@#%,!

@?,!

BBDE0

&%,)

&!?,?

)%%,?

!@?#,%

@(,@

B D/0

V,

&

5!,

V@,(

5,#

(*D 

V&,

&

5&,((

V&,

5&,&@

(D*

 ,!,5) 9 :  

   2 B@) 7 * 9  ' &&8

$4  *-*  * - 4 2 * > 

   7  W8, $ ///͘ϯ͘ϭͲϵ  - 

*  ! ( *   ?& W 

 55E * 

&!#1  :  $' * *   ?# %? I7'8 

7?3538 ?& / % I7'8  735?38, ' 

 *  

     :    : S 43 , 4  1 * -  ?&W 

        * / 4 

S 43 / &   * > ,

%4 - + 

$4 2  * 

  --*  * 3 

  

7?538, $ - ,!,5(  

  

 &!# * ,

_


     

      µ

E ,!,5! 9      *  &!# * 3 

- 

  1 *  7 * 9

.E &!#1

  &!#8

$ :

   -  >    :  

 : *    7'@?1 E * 1 3 8

   -:  , . > 1 4  

 

 > * 

  

   L , $ L  

   *   2 # / & M  

!_


     

       , 4  L      3  * 

,  L : 6  5   

   4:

 1  * /    ,

$ **  :   *   

  *  -* ** 

;  *3 :

  <, $

    : 

 - ,

$ 3   4  

   

7j ?&W8 : / : $' 7?538 *   ?& %&I7'8,

 >

 &W  : / :    / %&I7'8 & W / 

:   -  / ?& I7'8   , -1 * *3-- 

 /   * * *

 3   > 

4:     &!#1  * / * - 

4*    3     4 

6   *  >,  *31   

:   *

 4 4  - 

-- *,   > - 7gW81 4*  

  

 

5 *

   : 

   ,

=  *- 

*3  H 

 *  * 

 3  S     6  

 

   * ,

- $    4  4* -*- 

   : *

   

   

--   

-  

 :    -* >  -*,

' 

*  *  * 

4   

 

6  

  **     *

  * 4 *  5 1  

 *   H 

  *    4   ,  

   

*  

  :

 ,

!- + =:-  $ > 4 2  *  / 4 *3   

  

 -- 4   

4  * *

*  *  *  4   ,  1  

* R *

    *  

7:1 8     7  *> 1 :5 8, .4 

 1  * * 4 

/ *R * R 

  

 1 1 

 -* 

  * 

 , 4  4**> :     

L / 

 :   *    -*-   , *   >  - 

 :    4**> : 1 : * * :

 M   1  *

: 3  ,

(_


     

       3 >  

 - * 9

ƒ    3 N

ƒ  **    N

ƒ *  4 - 

 : 

 -: "  

 *  * * 7*3  

6 1 O8,

     

-*

4**> :  

  

 : 1  4*   

6 * - 

  *3  * , 

 - 

-: -  4   *

  *

* >    *  

   ,

 * -  

 4  1 - 

 * 

   -* 7 *  8 

 :  

  

       4--  

* , .  * *    4   

 4*     ; * 

< --** 4--:

   3* / 

 >    4*

  *  ,

 - 

 *3      

     9

ƒ *-     7  1

  R * *1    " 

: *-O8 N

ƒ    7    1  * 

*   - *    : 1 * O8,

. * *    * 

*3 

4   -    * * --  > 

 -

 *  4*   / 4**  

4  -*  

    2 

* ,

 2 4    1 --  *  

  D 9

  2 78 9 *  

4  

 2 4    4* 

  :  - 

4  *  -

,  1 :   

  / *  *3 1 

 6  

   *   *  *-  D  

  *  , 

 *31 4      

 -*  , $ **>    * 6   

    6    - 

 :

 ,

#_


     

        2 78 7*8 9   * 51 * :   2 7*8

$4   *  :    6  

:  - 4  -* / 4**> /  1   

56  /  -*  L , $  K 4  

:  

  *   * *  

  3*, . 1 * L * * 

  / :     * *     :  - ,

  2 78 9   *   

  

*1 *   

  2 4  2 78, $

 >   4* 4      *

 L  :      4* 

   :  - ,

‘ ,PSDFWOLpjO·LPSODQWDWLRQGHVJDUHV  

* 

  

 > *1   

  

 56  

  * --*  1 

  *3 1  - -   1 

 * --* 

 1    O

%-  .    1 

   *  *  

 1  

4 -  2 1   -

, -1 4 4 * * 4  - *

    -

  , .     

 *   *

 - *      3  

* , 4     6     / *  * --*    > -,

 2  6   : *  9

ƒ   1 3  * -

 1  - 

/ ?& I7'8 

  7!& * 8 4  * 

   

 

/ ?& I7'8 N

ƒ    

/ ?& I7'8   7!&

* 8 4  * 

    

 & I7'8 

  ,

' 

   

 1 6    

  *

 , - 1 : 2>     >  

 , $  *    - / * ,

  -  $  *3     * *1 

 :1 M 4  /  :  *

 * > 

 

  - H >    

4  * 

 * 

  *   

   --  , $  * * 

 1  *3   * - 4 4  

?_


     

       *> 

* 1  :   

  2   ,

 %886   $ -     * :   

  -*  * *   *  

 *    ,

‘ ,PSDFWVOLpVjODGHQVLILFDWLRQGHODSRSXODWLRQ

$ -*     

 

 

    --  - 

4  

   9

ƒ   -*7 *    8 N

ƒ    ,

- ' *  4   *   / 4 *3

*    9

ƒ  L   5  P *   L 

* * 4  N

ƒ  L  *   : L   N

ƒ  L  / : 4*    

  * /      L ,

3 < - @ 5 5  *  L * * :  55 E *  6 *  , --1 * L *   

       ,

 ** *       

  *    *3  *

4 >   

 *3 *   1 *3 *3  56 

4 * 7

1   * *  >  

 - H8, $4'=E 

   / *  &&? 

 

4 6 * 

  

 L  *, 

 

 

  : *    >  L *,

 >      * 1 4  * / 

L 4* 1     9

ƒ 4 *

   - N

ƒ -  4: ** 32 N

ƒ * 

 * * *: N

ƒ -  * *     - N

ƒ 

    7 * *  8O

$    -  

- 

 L *1 

*    *3L , $ 4 *3 * * 

--   

  1 *  /  

*  "*  L *  , 3 2 

 *3 *-  - 

 L *,

%_


     

      . >  1  L * * : :  

 9

ƒ (& / #& I7'8 :  

ƒ !& / (& I7'8 : 

 

ƒ !& I7'8 

 L  * 

 --1  4**  

   *  

- *  P    7-*

 *8,

$ *  

4   L *   * 

 -   4 ,

  4**  /  4 *

$ $' 7(38      

 L 

*, 4 * >  L *   -  

 1 4 * $' 

7?538  

  6,

 - 1 4 * $')&   *

    

   

  7     )&W 

8, $4  -- *   $'  $')&   *

4 

;  < *  *  *,

.4 

-: 1     4 '=E 

 - 

4  L  *1    *5 >

 

  2  1  *  - 

 

* 9

ƒ  *   

    *

 4    *  * N

ƒ L  *  6  1  - *1 / : 

: 43 

6 **     

*

 *  N

ƒ  *3 *  * 

* 

 L  

: *    7*   

 *3*1 21   ** 8 N

ƒ L  *  6   - 4 4 

 * *  *  >    * N

ƒ L  *  6  

 -* 

>    *, - * * / 4 * * * 

  ; 

 * <  ; L  *  * < N

ƒ    /  L  * 4   4   7 53   5 3 7_88     3   / 4*

3 N

ƒ  3 -  --  * 

 

4     * :  L 

      ,

7_8

*   

 6    4   

 

@_


     

      - .  *    1  -  *  -  

*     L *    

 *

*  1 4  1      

   * 

 * -  

* 

  

 /  L * P 

 

 * , ' 

 *  *3  

  

 *> / : L * : 1  *

 *

 *  L / 3 

 7 &&&8  

6 * / :   -   

 

: 2:  ,

$ L       > :3  

*3 E  E  3   

*3  H *

 /  , 

 L    4 6 

    -*1  !& I7'8 * , 1

 ** *3  *    4    

*1 - 

   * M 

 /  4*   / (& I7'8 3  ,

  

 * *-  1 - * 

4--* 9

ƒ 

  * 

 L  * * / 3    -*   -

4 

   * * L  

   

  

ƒ * 

  L  *   * * : *  *  ,

ƒ 

2    

 *   

  * 

' 

 4 4

6 

 / : *  *

 

    

   --: - 

 3*,

)_


     

         :  - .  

1   *-    * , $

   *     

 

    4      *  :

A,!,% 

 - , - 1  *   2 3  

-  ,

Â&#x2018; 0XWXDOLVDWLRQHQWUHD[HURXWLHUHWWUDILFHQVXUIDFHGXPpWUR  3   H  -*    * * 

:   1    *  :   

     , --1 1   -* 

      

  1 * 

  6  , $ * *5   : 

 

 :  / *  4 ,

µ

E ,!,5( 9 G   4  -*   * :

 /

-  *  7 * 9

.E &!#1  &!#8

!&_


     

       4  *  9

ƒ 4 ' *  H 2gh2 N

ƒ 4 '@? *  H 2gh$ . -   H $

. - gh N

ƒ 4 '? *  H 2ghA- N

ƒ   .!? *  H *2gh 2,

‘ 0XWXDOLVDWLRQ HQWUH D[HV IHUURYLDLUHV HW WUDILF HQ VXUIDFH GX PpWUR . 6 4*

   /  -*

 1  *   

 

  6 * /  - * -

 : ,

 --1  *    -* -

  / : /

 : 1 * *    

  

 5 /  K 1    *J 

 -- 

 * 

   

4  : -*,

‘ /LPLWDWLRQ GHV WURQoRQV HQ VXUIDFH SDVVDJH HQ VRXWHUUDLQ SRXUOHV]RQHVOHVSOXVVHQVLEOHV . 4  

 L * : 1  *

 L 

4*  *1  3 9

ƒ 4 

   * 4  H  1 * 

  *1 /   M   *  * 

2  L   2  &&& 7

*3 - 

- 8 N

ƒ * 

  *     

  * 

 : N

ƒ  

2   

 * 

  4*  *,

‘ $XWUHVPHVXUHVSRXUOHVSDUWLHVHQVXUIDFH ƒ - 

 *  L   " * *

ƒ . - 

  *   L 43    ,

 * 

  *- *   

   *  -* :*1 S  3 :,

' *  4  

  ?&M"31   *

    *  3  *   # 

(& ,

ƒ 

 *     2 * 1 1

*   O 7

 :8

‘ $XWUHVPHVXUHV U   *  * * 1   *  

   

/  *1 

 *3    

* ,

!_


     

      

µ

E ,!,5# 9 I  -*7 * 9 ' F .    *  

4     A: 7 81  &&%8

$  *   

      :

  6   

 *J" - *   

 : 2 3    *5 >,

!_


     

      Â&#x2018; ,PSDFWVUpVLGXHOVDSUqVODPLVHHQSODFHGHVPHVXUHV B    6  1 4*    

  ,  *   - 1 / *  4 1

4*

 : ,

 Â&#x2018; ([HPSOHVGHPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHV 4:    *  

 6 

  / *  4 , $4  L * / :

 3 *   4*  -   ,

"+  4 7  

!!_


B  

*3 

 

B /

4 

7\SHGHPHVXUHB  B B 

6RXUFHVFRQFHUQpHV

V

/ VV

VVV

'* 

  -

 7-  *1 *  *:1  5 1

 

  O8

 

 - * 

2> 5 :    

V

VVV

'

 *  ;  <

 

 L  *   4D

!(_

VVV

'

  * * S  *  *:  * *R   -   

     O

VVV

I  

4  L   S * *  * 

 : 

VVV

VV

* *  

   

B  * L      L  * / 3  6 *

VV

VVV

* 

 

 L   7-   1 :  *  

" L  * "4* 8

   

V / VV

' -: * 

 

*  :1   * * :  

 : P 4

 

*  O

VVV

V

*6  6   

. - 

  *  

*   3 / : 

 " 4 - *   

V / VV

B  *   * *   *   

VV

V

$

 : 

   L  

V

E     * 

  

V / VV

V

B

      * :

 " -

 : 

3

     2 * 4 1    1  *

4 O

,PSDFWVjSUpYRLU

0HVXUHVSURSRVpHV

 ,!,5& 9 2 3>    

  

     

      


     

      ,!,

A 

 9      4  *  

 / *3*     , $4 2  2 *5* 5*,

  $  :   *  * 

 *   

   ,

$

 - H 4 

 . * &&"((" * *  

 *    *    / 4: 

  :  :  32 7 8,  * 

  *   - H    7 * !5% /

(8,

$

 

 :   * 4*   

 P        / 4: 4 * P   , *  *  1  

*   6   4 4*,

 4: 

 -  

    - *   1 3 *3 

 3 : ,

  1 *4      *   

* 

 /     * *,

$        --   

 - 

   ,    *  

   * * *

 * *    * *

 * *    1  *

 * * 4  

*3 , . 1  * --* 

 - * 

 *    :      

 * ,

#8 4 :-  5 Â&#x2018; 3DVVDJHHQDpULHQ VROHWVXUpOHYp HQSKDVHWUDYDX[ $ * *  4 - *    

 * 

   , $ L  * *    

  4   1    6,

4 *  * *       

 - , 4 / - * 

4* 

*

4 - * 

   * * > ,

$ *  4* 4  4 - * 

 6         4  ,

!#_


     

       : *  9

ƒ / 2

 

  * 

 

 -  - * 1

ƒ /  *  4 * 7 8  - 7 81

ƒ /  *   4 - * ,

™ /HVVRXUFHV  : *  * 

 

  - 

  

  & / # 

   - ,   -   - -  + D  * 4 

   *3 /   9    4   /  * * *  

  4 

  5 *3 " / 4:-  ** 

 , $ --    -    -  +  ,

™ /HVYHFWHXUV $ *     

  *,  *  

 *  *  1    *  

 *   , :1 --1   4 

3 >   - *  * * 

* 3 > , 1 * *

; 

  * <1  1     7 * 1 : 1   43  8  

 *3, ' 1 - *   - 1  

   > , $ * *  * 7 1 1

* 81    -  7 1

 - 

 1 O8  

 --   ,

™ /HVFLEOHV 4 

 *  -  *   , 

    6 *   *   9

ƒ S   9     

 :

-  : *   *    * , 

   * 

  *  

  

4/ 4--  1

ƒ   9  * - 1 * 

 1 1

 * 

4   4  4 S ,

$ *   *  8   =  - D    F  -    88     @+  F+  D

   * - 1   L  - 

  1 4 * *    - ,

‘ 3DVVDJHHQDpULHQ VROHWVXUpOHYp HQSKDVHH[SORLWDWLRQ $ * *    *    * 

4: , $    4 - * 7* 1

 8   1 1 

 :  * 

  

   *,

!?_


     

      $ * *   4     , 

*   1  *    * 1 

* 4  

  , =  

  7- 8        * - 4   , $ *3* : *     

-  

       H   

 ,

4        7* : * 4 

1 8 

   * *   ,

 --1  

   *   * - 

   *   

 *

5/  

 

 *,

Â&#x2018; 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQHQSKDVHWUDYDX[ $4 2  6 * * *5,  1  *

    *  , --1 

*  4    : 7 1   * 

4 8    *   /  * 

  *  *  -*1  *  

   ,

Â&#x2018; 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ $4 2  6 * * *5, $ -- *  

 *     : *   

  , --1     *  *2   

  *          :   *1     * *    -   ,

!%_


     

      %4 - 5 $4 2   

 H 

   H  -  3 , $

*  *     S 1 4 2 * 

 

  

  S -* 

  *5 *, 42   * 2 : " 1 * *

 --* / - / *  / 4 *3  ,  *31 

S 

 

 

    ,

.4  >  1 L       L 

 :  1      *  S 

 * :  ,

$       *

 *  

 , $ S  : S  

 *3  , $

 *   

       

 

     ,

$   3 :   / 4: * *3 1 

 -    ,

$   3 :     9 

: 

 *  7 4  8

   - 

  ,   

 

4

6 4: ,

‘ 3DVVDJHDpULHQ VROHWVXUpOHYp HQSKDVHWUDYDX[ ™ 6DFOD\²/D'pIHQVH 

*  H 1   S -* : 6  , 

 >   4  A    5 F 5 B ,  -1  > -1 

  *21 / 4 

A    E 6 E5,

$ S  *>    9

ƒ G     * 

 *  1

ƒ   41

ƒ 4-  1  &&?1  *  : * 6   

  7   /

 *

 4 4*   81

ƒ -   + 1  *  : * 

 

6   

  9 * 2*3   4

781 =$ 7-5 5Q8,

!@_


     

      ™ /D 'pIHQVH ² 3OH\HO 3OH\HO ² /H %RXUJHW 3OH\HO ² 9LOOHMXLI9LOOHMXLI²%RXORJQH%LOODQFRXUW'HVFDUWHV1RLV\² 9LOOHMXLI9LOOHMXLI²2UO\6DFOD\  H   >    , $ 

   * >

 :  1  *

  3 *3 , $ 

4 : S 7 * - 1 *  / 4: 68

    ,  : 4 *   *

 4 - *  * 4   , $ > 

 *   

  *  -  

 

*    : 9

ƒ   : *3  71 1 81 4

      

   :, $

 >  * 

 / > 1 L 

>  :1

ƒ   : *3  7** 81 4  1 

, $ --    *  , $ > 

 *   1  L  > / 

*  > 1

ƒ   : /  *  L

* 

  *

   *3  -    *, *31 4  4 

*3 32 7IC8 * *

  9    *3  - *  * / *  

  41

ƒ      * *  , $

*3  1   

 1 

 

**   , .  * *1  *  

 6  ,

$      *   * L  

 * * , --1   

*   * 

A / 4: , $   *   

-   -, $   B    

   :  ,

™ /H%RXUJHW²5RLVV\&'*  H   L -   1  *

  

4 ', *  *  4    

4  I    * 25.   

    ,

$   *  H  >    , $  *5

  

*  H ,

!)_


     

      ™ /H%RXUJHW²'HVFDUWHV1RLV\  H  L :   L  >    1

  * -    -  L 

2    *  

 -,

3 :

$   * 

 3 :  

 3

: , $ -- *  9

ƒ 

4  4  ,   -

4 3 :1 *3* 

 

  * 42  

*   1

ƒ   *   9

• *3 

 *   *

      1  >

- 1  *  >1

• 4: * 4  /

 

     1

    4: ,

$4 * *   *

 *  ,

‘ 3DVVDJHVRXWHUUDLQ $ * *    / * * 

  ,

 1 *  4       

 *   

  , $  * 4--*

 *  -   * 

 

  S  *, $4*      

 *  ,

   :  - $  /    *    --  -  -H *  -  * 4 - *  

  : * ,

 1 4  >  1    6 

 9

ƒ      +  <     + 9 *  4 

4 - *  S  

 1 *  * *,   *  H  9 *2 F $ . - 1 $ I F 2 .1

ƒ   -   6   --  + 9 *3 *3 / 

4 4:-1  * 

  74:- *    *3* --  

   *     81

ƒ   -   - -  -   + @     --F   --    - H     -  +    *I + =  (&_


     

        JK

ƒ $        -  + @ *     -  4  *

 9 *3 *3 / 

 : 4  

- *  

*3*     - *  

 *   / *1

ƒ L    + -7 -     @

• *  4   : 

•    : * 

• ' 2 4: 5* 

 

•      

 

• . -  2> 4 *- -

L   -  88   

 - 

ƒ  , 4  *

 - 

 2 4*  

 - *   

   1 * * /

 * 1  4 -

 * ,

!-  7  -   $ *    * *   4  

*3      -*  *  :

 ,

 1  L 4:  > *

  

> 

 - **3  S *   - , ' * 1

         

* ,

(_


     

      ,( 1 5 : 

 4  * *3 1 *  : *  9

ƒ *  4 * 3 3 

 : 3 

* * 

* *3 1

ƒ *  4 * 3 3    2 3> 

* 

 H 

*  7* A,,5 / A,,5) 

 *  * A,,5 / A,,5) 

 *   8,

,(,

 3

$ 3 4  *  /    4

: -  , --1       

/ :1 4   *   4 - * *

  -    4   2  *, '

 4:1   I    $:  5B*35 5.    ( W1 &1&( ", 41  1 4  * 

    3  - *  B  ,

#8 4 :-  5 

‘ 3DVVDJHDXQLYHDXWHUUHVWUHHWDpULHQ VROHWVXUpOHYp $4 * *    *  -*   

 3 * 2  --  * 

4 3 9 

 * 1 : 4 *  : -*1  

 ,

 4     3  -  1 1 

 4 7  

 - 1 81

4 * *   * 46 -- , --1 

  *  -*  * 

4 - * 

  *      , 

 1 

     >  1 -  

 *   *    ,

$ 3 :  

 --  1  

*3 

 * 4  

 

   2 

   -- -  *,

‘ 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQ $

   

 4 4 * * 

 3 

3  *   :1   * ,

$ 3 : 

 --  *   

 3 9 

 4    4: *   

 : 4 -  9

ƒ 

  *    1 *   *    *   

*:  

*1 *  

  > 1

(_


     

      ƒ *M 1       

 * 1  *M  * ! 7

  81

 * -*  3, 

   1   *  @ 

> : #& M  

  4: * 4 

BD/    6F -   : 2

 *3 1  1 ,

) $       

4    , $4   

 >  

 /  -  1  

 *

   : /  1  * 

 - 

    ,

)  1     /  1 

    4*     

 - --     7 1 1 

 8   

6 ,

(!_


     

      %4 - 5 

)  * 4     *, 

4 *  -  1   -  

 2 

  

 1   1 4 4 * *

 ,

$ *   -   L  -   -

 , $ * L  -   * *  

*  *   3  7

 * Y,!,5

 

 3 8,

   * * 9

ƒ =6 - :  

-   9

•    -* / I 5I * 

7)8 F 

 * A,,5@ 9  *B 7)81      

 && 1 *  --* 

  * * ,  * - -1

* 

 *

  * 

4 1 

  * 4 '!

 * *

N

•    / I 7%@8 5 B 7)8 F 

 * A,,5 9 

  N

•  B   *  5B 55 E 7)(8 F 

 * A,,5? 9  *

*

4 * *  - *    - 1  %&  

 &&1 

 -*1

• *3    A- 7)(8 F * A,,5? 9   

 / * 

  B 1

ƒ     *2 7*

 B2 

 7)88 F 

 * A,,5%8 9    @&    

 B25   4* 2*3  

 1

ƒ    4' 2 7   3 7%%88 F 

 * A,,5# 9 4    *   

 4  *  * 4   

* 1 * -  3    

4 

  *,

((_


     

         :  - ‘ 0HVXUHVG·pYLWHPHQW

  *  / - 

 *   3  L / - 

 ,

$ -

    -   L * * 9

ƒ *

  4' 2  *  9 - 

    

 1

ƒ *

 B25   *  9 -

 

   *2  1

ƒ *

 *  B / 5B 55E   

*3   / A-   *  9 -

   : L / -   * * ,

‘ 0HVXUHVGHUpGXFWLRQ 4:    

* 4* * 

 31

*

 3  *    ,

 --1 *3 *3

/ 

 * * 

 3  /

 

  - *  * 

     *  

 

 *  * * 

  - , 3 

 

 1 *    *  * 2

4*1 *4    4*   3,

!-  7  -   $ *

   

 * >  

 ,

   1 /  

 - 1   *       * ,

  -   L  -    * 

 ,

  -   4:     *    4 

4*, --1 4*  

 3  -  

 , 

* * -  -

 3

 1 * 2   *,

(#_


     

      ,(,

 

#8 4 :-  5 ‘ 3DVVDJHDXQLYHDXWHUUHVWUHHWDpULHQ VROHWVXUpOHYp $4 * *  - *  *  *   ,

$ * Y,!,5 Y,!,5 

  3    -

* *  *   5= + 1 *   

 *, 3:- -   5  -      D # 6 -   * * * 

  *  

7 :      8 9

ƒ  -4

ƒ & : %  ?  4,

$ 

- 4 4  4    

7 4 6 81 *    

4**     L     ,

$4*   

  1 * * " - * 

 

 : * ,

‘ 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQ 3   :1   

4  

 *  L  /  1      

 -* 1 5  : --  ,

(?_


     

         :  -

Â&#x2018; 0HVXUHVG·pYLWHPHQW $  4  - *    

 

 * 2, 4 *     4  

* * *    *, 4  

Y&&5#)% ! 

       *-

   * 1 * -  

 

*2,

$4  L * * 

*  7 *21  

 4'   I  28 -  * 4 4 

4   

   4* *

   ,

$   

  L * * * 

  4 ,

Â&#x2018; 0HVXUHVGHUpGXFWLRQ 4:   

* 4* *

4   9

     *  * , 42 

4  ,

$    

 * 

   *

4* 

 / * 4  

 ,

!-  7  -   $ *  : * :,

  -   -   4 

* 

   >  

-  *  ,  * 4 * 

  / *:    * -* ,

.    -  <   - F  *

  

 Y&&5#)% ! && 

  *21

 6   

  

4** ,

(%_


     

      ,(,!

 

#8 4 :-  5 Â&#x2018; 6FpQDULR WHUUHVWUH HW DpULHQ VRO HW VXUpOHYp HQ SKDVH WUDYDX[ .  *   

 1  *  4 - *  

 ->  *   5, $ -* * *   

  *  

 1 4 - *   / 6 ,

.  : *1  L  >   

* * ,   *   

* - 1  *    2 "*,

$4 * *   *  4:* *   

   *    *  

43 L 

*3: *,

Â&#x2018; 6FpQDULR WHUUHVWUH HW DpULHQ VRO HW VXUpOHYp HQ SKDVH H[SORLWDWLRQ $ 1 4   

 1 4 :- -   ( ,

 --1  - 4 - *  *1  * *  4 * 

 * - *  4 * * 

 5,

Â&#x2018; 6FpQDULRVRXWHUUDLQHQSKDVHWUDYDX[ $  K   

  - - +  ,

 --1 *   

 / :*

   

     / * 

 L  

     ,

$   *  S*3 9 *   1

  4    * 1 >  4   * 

3     *   *   

*--  *   9 4 :     

* / 4 * ,

$ 3 : *  *  *    

   -:  :  *  7 1  1 8 

*     -*   * ,  1 * !@ 

   & !, $  * 

 * *

 *   7 * 8,

$ *  4 * * 4  

 * 2

 *3 1  *

/ *  -* * * 

 *  *3  *  L  1 

* * 

 L  -  46 / 4  4-- 1

  --   * * 4: 

 7*3 32  

* 

 8,

(@_


     

      ‘ 6FpQDULRVRXWHUUDLQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ

$  

 4 4 * * 

 5, --1  -

4 - *  *1  * *  4 *  *

 - *  4 * * 

 5,

$ *

   4:   - 

 3

: ,

%4 - 5 

‘ 6FpQDULRDpULHQ VROHWVXUpOHYp HQSKDVHWUDYDX[ $4 * *  

  *  - ,

 -    &  >  * * , 

   -  -* 2  * , $

-  5*  6 * * 

 *  - 1 

 * -  

:,

$4 * *     L P    / 

-  - ,

‘ 6FpQDULRVRXWHUUDLQHQSKDVHWUDYDX[ $ - 

  :   :  , $ 

   ? / @  , $ *3 

  * ""5

* * 3 7

 *3 ,& *5 >8  4 

--* 4 

  - 

  -  / & , --1 

&  >  5  / > *   ,

   *    9

ƒ  * :  * * 7: 1 :

1 1 * * 1  3 1 - O1

ƒ 

  * 6

:  7  ** 1

*  81

ƒ -  S : 1

ƒ 

  -

 1

ƒ * 4 9    4  :  

 - 

 -  / & > ,

$4 2  

 4/  - 

 (& 1  

 *   4* 

 : ,

$4 2 *5 4*3 * / -

  -  

   & (&  - 1  * *   

:*   - , $ *   3 

 *   - !!!DD(

   / 4 2,

™ 6DFOD\²/D'pIHQVH   *2 7

 * A,,581 -  

* * 

4  *   E ,

'  A 1 4 

 *  - 1 6 

* -  5* , . * -1  -  

* * 4/  9  1  2  

()_


     

      2,

'   1  * - * *  *  B 

 , $ -  5* 1  I*31 ** 

 5  1    

 -,

$    -1     * 1   

** * "   ,

 3  * 1  -  * * 

   *3 ,      * 

  - ,

  E     *2   

    4 /  - 

   ,

Â&#x2122; /D'pIHQVH²3OH\HO  

   *     . - 

7 1 ' > 1  7)8 F 

 * A,,58   

*    4 

 *  : 

 ,

$ -   * * 

   *   

 L  -  1 **  5 1  

I*3  4 

* D   5,

$ - 5*  B   * 46 

* *  * * ,

 -  * * 

  

  

*3 ,      *   - ,

    4,

Â&#x2122; 3OH\HO ² /H %RXUJHW /H %RXUJHW ² 5RLVV\ &'* /H %RXUJHW²'HVFDUWHV1RLV\ $   6 

4  *  H *  

* 2  4 * * 

  7

 * A,,5! / A,,5#8,

$ **  5  6 * *     

   > * 1 / P   ,

$  I*3  B     *

-  * * /  - 

  

 ,

$ **  1    B  1 

 * 46 * *    ,

$  H $ I F .* "2    *   :   H 9  4' 2 D *  

 **  5  *  -  * 9 

   21   21    

**  I ,  * -    * *  

   , $ *   * 

,!,!5  -*,

$   B   

 -  * *6 

* * 

 ,

#&_


     

      $ ** * *   3> 9    - 

 * ** 

     *  " ,

$ B     6 *     

 7 *8   ; < 7 8,

 *    *  > *3  1 

 *

   ,

 * -    4,

™ 'HVFDUWHV1RLV\²9LOOHMXLI $   B  * *

7

 * A,,5?8  

    9 -    2* 

 **  3 2,

  H    -> * **  3 2, $4 * *

  

   * **     *

  - 9

ƒ  *   -  -> * * ** 

 - 

 5  1 / :  L 4-- 1

ƒ  * *   1    -  

  1   **    ,

ƒ $  -  * * 

   9

• **  5 1

•  I*31

• B  1   

**  

  ,

$   B 1  * *   L  ,

' 4  H 1 / 4  1    2

  *   * - * * 

 

 -  * *    4,

™ 9LOOHMXLI²2UO\6DFOD\ . *  H 7

* A,,5%81  * -  * *  

 B B  21   2   ,

$ **  I    

6 * * ,

.     H 1  *      * 

 I>  4Q *  / 

 L , $ - 

* * 

    4 1  - 

 /

*   1  

 6 3 4,

#_


     

      Â&#x2122; 9LOOHMXLI²%RXORJQH%LOODQFRXUW . *  H 1  -  *  3   

**  5  *  * * 

 , --1 

* -- / 4  I 5I *  4255 B :1    ,

 * -    4,

Â&#x2122; 3OH\HO9LOOHMXLI  H *     * * 

 B  

 **  

7

* A,,5)8,

Â&#x2018; 3KDVHH[SORLWDWLRQ $ 3 4:  >  4 * * 

 1 

* 

 *   7  8 

 ,

   :  - $4 * * 

  4 * 1 *, 

--1 * 

 1 

     

 -    :* ,

$4 * *  - 

  

 

 

 *

 :*  *  ,

) 9    

  4 

   * ,  46   

 1     * ,

.  4   4 

*  -       / 432  7-> 

 :1 

*5 >8,

!-  7  -    * 

   6 1 * 1 

*

   : * :,

#_


     

      ,(,(

C2 

  $ : 

 

>  

 

4, 5*  

   / 4  . * &&&"?&" 

 * 

 *     4, 

 * ! *-  *: 9

5

$  * 4  4 7* 41

*1 L 31 1 : 

 1 : 8 &#1

  *  - 

 * > * : -* 7 *2*   8  : 

 1

5

$ *  4   1

5

$ * 1 / -      ,

3   :  -   F -  !!F - +   8M  : D !   : +   - 7  F 5   6 6  D $ *3 . *

4'    : 7 .'8 

*  * 4    :1 2 *  : 1 / 4 *3 4    1 *  5  ,

$ : 

 >      *   / 4 ,

 1  > 2 3 1   R  

: 

  4  1   

*-  *: 9

5 $   

 *     N

5 $ *   *  : 

 1 4

 --1 **  *3  N

5 $ *   * : 

4  

 > 

  N

5 $ * R  *  4 

   

 * -  -- *,

#!_


     

      #8 4 :-  5 $4 2 32 1

 : : 

 1 4 * 4 2  * , 41 --1   

*  4: * 4  -  *3  

* ,

.: *3    * 9   4-> 

7  1 L 1 * 8   - 7 48,

.4  >  1 

     *  9

ƒ  1   1   :*

   

*3

 1

ƒ   * 

 9 *  

> 

32 1 *  - 1 -* * 

 L 1

ƒ    4 9   - 1  

  ,

ƒ * *  

    3 : 

 > / 2

4*  ,

) B'U= B ' 9 $4 2    

   - *  *3 -> 

 * 

  7 L 1 32 2 1  48,

$4 2 4

6 / *  :  6  * 

 *   -,   * :

     * 4*  

R 

 *  -> 1 R -- -   .' 5   

 

 

&&,

=  2   *3 -> 4  /

*  -  ,  2 * 

* 

/   32 2 73 8 > 

   4 4  

  , 

 1 * 2 4 2  - 

4 4:  1 / 4  *,

)

‘ 6FpQDULRV WHUUHVWUH HW DpULHQ VRO HW VXUpOHYp HQ SKDVH WUDYDX[     5 * * 

 *  

- , .4  >  1 5 * *   

* ,

  -*  * 4 - 

*  1 

 *

 4**  * 4,

 :--  - : 7B 1 81 

 *  -      

 

 * , --1 **3  1 

 * 

* 1  1  

4 -*, . 1 

#(_


     

          * * 32 * -> 5* ,

$4 * *  4  * 

 - 1

6 * 4 * * 6   1 / : 4

- * * 2  

:,

   :--    - : 1  

 *  -   

   -*1 

  1  * , --1 **3   

  / - 

  -*, $4 * * 

 - 

4* *  4-> 1 - / 

  4 *

*   : ,

 3  4**  * 41 : 

 -*  4 *  > , $  6   -  -* *  ,  6 

      *3  -*1  *

*

 **  5 1  I*3  

E ,

$4 * *   *     9  

 -     -   

1  4: * 6  *,   6 

4 * *  

  ,

$4 * * 

  4 6 - * ,   *

 -*1  *

 4**   

* 41  : 

 * 4  1 

4 , $  4 * *   *   

 3 -   4 *  - , $ :

    * * 

    

- *  - 9  1  **  * 1 *,

Â&#x2018; 6FpQDULRV WHUUHVWUH HW DpULHQ VRO HW VXUpOHYp HQ SKDVH H[SORLWDWLRQ

$ 3 4:  >  4 * * 

432 ,

##_


     

      ‘ 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQHQSKDVHWUDYDX[

$4 * * ->  - ,   * ->  -  * , $4 * * ->  -* 

 :  :, --1    *

-> ,

$4 2   1 / 4:* *  * 1 

*3 * 46   

  7 - 

*   &

 (& 8   4,

$ **    -> - / : 4   4

* 4   L    *3, 4 * 

:  E      *2,

$      *  * -> *

 

 *-1 

-  ,

$ -> * * 7

4 2  *58  R

    P *  / 4   /

  4  *    ,  

4 

 1 *05/5   L    * 

 4 *  

 :  5* ,  1

*  L  * ->  6 *   9

ƒ  * * 4    --  7 

4 81

ƒ  * L      

*3 9

•  ** 1 *  L *  

 4   *   1

  1

•  1 *  L  : 

 : 4 ,

$ - * 

  - * * 32 * 

 

*3

 

  * ,

$  6 * *   *31 * 

:* * 7 1  1   *81  /   

 *  * * 32 2  6 3 > ,

 3  *   L 4 *  -  

 L   1 L     *  *  -  

> 32 *,

$  *   *  L 4 * 

 1 * -

*:5*  

*3 * ,

$  

 * *    1  4*-    *3 

3 1 

   - 3

4,    

 * * 

 * * 4  4-> * * , $ 

 L 1 *- *3 *3 *   1 

  

 * * *  9   - 1  

#?_


     

       *1  *3 

 --   / 

  4,

‘ 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ

$ 3 4:  >  4 * * 

432 ,

%4 - 5 ‘ 3DVVDJHDpULHQ VROHWVXUpOHYp HQSKDVHWUDYDX[

$ *    :  -*,   *

*  *   L    - 

* 4 1   --   

6 

-- * * 3 7 IB  *  

"#&&&&8,

. 

 -1 * * *   -* 

-- 

* 

 :  , 4  *

 

 **  5 1  * / * 5* 

  I*3   5 -,

 -> * *   ,

™ 6DFOD\²/D'pIHQVH9LOOHMXLI²2UO\6DFOD\  H   * * 

  -*1 3 

 *1  *    /  * 4, 

--1    -*    2 

4 - *  3,

= :* - 9       . - 

   L 4 

*  : 7  - 2 

-8, $4 * *  

* *

 -,

™ /D'pIHQVH²3OH\HO3OH\HO²/H%RXUJHW  H 1 P   -   1 *  L 

4   -  : , .  L *   *

  1   -  -1 

 -*,

$4 * *   -  1 - 

4* - ,

™ 3OH\HO9LOOHMXLI  H  -  * 

 : * 4 2 9

ƒ        -*  -* 

* * 

 4**   1

ƒ   -  4  -  L 4 ,

$4 * *   * - 

4   H ,

 *  / *

-  

 -   (  1 

  *  H  -   1  /

 ,

#%_


     

      Â&#x2122; /H%RXUJHW²5RLVV\&'*/H%RXUJHW²'HVFDUWHV1RLV\  H  * * 

  * -*   ** 

 5 ,      > : * >    * * 32 2 

 -  5/5  * 4, 1 

  -* , $4 * *   *

* -  

 *  D 

 1

 -  ,

 * 6  * 

 - *  > 

:  4    -, $4: -

    I*3 5* , $  - 2 -,

Â&#x2122; 'HVFDUWHV1RLV\²9LOOHMXLI $ **  3 21 * *  *  H *  

 

4 -> / > -  1 4 * *   L P 

-- , $ - * - L 4--     

 H , ' 4 *3 4-> 1 L * *   

 -*, $4 * *  

 -,

$    H  : - B  -  , $

 4**  * * 4  * * 

 , 

*

  4  -   - , $4 * *  

 - 

 * * 

 

 - / 2 

 /

  - , $4 * *  

 -,

Â&#x2122; 9LOOHMXLI²%RXORJQH%LOODQFRXUW $   *  H  * * * 

 

 -*, $  *3    *

 L 4 

P   *  * * * * *    ,

 *

 -  : 1   - 2   

   ,

$4 * *   * *

 - , $ 4 * * 

   -  4 *    

4 

 

56,

.   *  H 1   -  - 1 4: 

-   - , $4 * *   - / * 

  -  4 *  * ->  *,

Â&#x2018; 3DVVDJHDpULHQ VROHWVXUpOHYp HQSKDVHH[SORLWDWLRQ

$ 3 4:  >  4 * * 

432 ,

#@_


     

      Â&#x2018; 3DVVDJHVRXWHUUDLQHQSKDVHWUDYDX[

Â&#x2122; 6DFOD\²/D'pIHQVH   *21  E    -> 

 *    ,

'  A 1 

 * *  /   

    -> ,

'   1    *3 -> 7* 1 1

  *8, ->   , $     

 1 4 * * ;

 

<   -,

. 4  *  H 1   -  -,

$4 * * 32    * -,

Â&#x2122; /D'pIHQVH²3OH\HO $ 

 * *  -> 9   1 **  5 1  I*3,  H  6   L 

 ->  4 **  5 "  I*31 L 

  J

-  : , $ -> * *   ,

$4*   9

  

 4  L P 2  41 L 1

 3 1  1

   L  -   - ,

$ - 5*  B  * 4 ->  

 *  ,  1   4 *  

* >  * **  

5* *  -> , 

* -  -*  

 1 *  

 *  5 - 1 *  * ->   , 

 D * :  * * 1 4 * *   

-,

 :    *>  *  H 9 -  - 

7 ?&  - 8, =  2 *  *  4  

 4 7 Y5!5# 4 * 3 3 8   

* *  -  -    -, 

 -  *  / 

     * * - / *

,

Â&#x2122; 3OH\HO ² /H %RXUJHW /H %RXUJHW ² 5RLVV\ &'* /H %RXUJHW²'HVFDUWHV1RLV\  H  3>    1 3  

 *   4' 2 4 *  * * 

  ,

$ -     -> 9 **  5 1 

I*31 B  *1 **  , ->   

 , $4: * L * * , : 

 

32   * --  ->     

4  /    ,

$4 * *  

4* 

 - * 1   

#)_


     

       > 1    -    

* * ,

$4 * * 

4* -  - , $ -> * * 

  : *

   *  >  , 

46*3 1 > * 1 - *  4 -  >

    ,

Â&#x2122; 'HVFDUWHV1RLV\²9LOOHMXLI  H  

  * **  3 2   

1   B   A 5 5B 7%%8  B  

3 25 5B 7)(8, **  -> 

  

 *

   

    55B , $4-> 

 4     55E * 9 4: 

   /

 * 4  *  *,

$  

  -> *   5 * -> ,

$4 2 *  *  7 Y,!5!5 4 * 3 

3 8   4 - *  -   

 *  - 9  *   -> *   * ,

$      **  3 2  

* 

 * ,

$  **  3 2 --  *   *3 

 2 7

 *  *  F Y,!,!,5? 4

* 3 3 8, $ *  *   L 

2  * ** , $ *  4    4  1

* 1   -  -   ** 

3 2  L * * 

 -,

$4 * *   * -   

 

 -  

 - ,

.   *  -1 -  * *    

 B   1  **  5 1  I*31

 B   **  , $   6 

 * - * *  L * ,    

 1 / 4 * :1 *   -   

* * 7

 *  F * 8,

  

 1 4 * * -1  * / *    * * ,

  - 1   - 1 4 * * - ,

.     H 1 - * *  *  

   21 -  ->   4,

 1 4 * *   -   L  ** 

3 2 2  ,

?&_


     

      Â&#x2122; 9LOOHMXLI²2UO\6DFOD\ $ -   * *  /    1

  * *  4->     4 * *,

Â&#x2122; 9LOOHMXLI²%RXORJQH%LOODQFRXUW  H -  * * 

 * 32 1 * 

  ->  - ,

 -  **  5 / *  * *  , $ - 

    *   

  4Q 7*   4  * 8, $ 

-  1   -> 7**  81 

       -   

- *  

  ,

$ 2 32    4  - **  5 "  I*3 " B  " 

**  

"  4Q    32 

 *   -  :, $  H    

  -    >   - , $ -- 

: ->   * : L  ,

$4 * *  

432   * - 

4 

 H ,

Â&#x2122; 3OH\HO9LOOHMXLI  H  -  * * 

 * 32 1

 *   ->  - ,

$  * -   * *   B  

 *  ,

$  H      -    >

  - , $ --  : -> 1 2 * *:  

 -  * * 1  * : L  ,

$4 * *  

432   * - 

4 

 H ,

$ *  6  * 

 -   (  / 1 

*  4     H ,

Â&#x2018; 3DVVDJHVRXWHUUDLQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ

$ 3 4:  >  4 * * 

432 ,

?_


     

         :  - $4* 

 

4

 : : 

 7

 4  1  1   8 * -  /

 

 *     / * *  

4  

* ,

 --1    / 4* 

4 * * 

41

*  4  * /   * -- 

 

4  1  : 

 , $ 

 * 4  * *  6  *  /

 * * 4  2   4* ,

  - *  * (5 / !  4  

- : *    /    

 

41 4 * (5  *   * 

   - 

  * ,

$4 2    * .'1   4 2

 1     4   4 

 * , $  - /    * 

 - :  * 2,

Â&#x2018; 6FpQDULRDpULHQ VROHWVXUpOHYp Â&#x2122; 0HVXUHVG·pYLWHPHQW $  4  *  /  1  *4 1  

4 *  -  - 1  *

 *:  / 

 * 4 , 4  *

-  L  -

  - , 4  : 4**  

 * 4 

 ,

Â&#x2122; 0HVXUHVGHUpGXFWLRQ $  * 4* *  / 

 

32  -   

  : 4*  

-  * * *   4 ,   

  4/ 

  P  * / 4 

 - 

--  - ,

?_


     

      ‘ 6FpQDULRVRXWHUUDLQ

™ 0HVXUHVG·pYLWHPHQW    

/ - 

4->  F6 

 - ,

 :87 F  4  *  / * 

 

4-> 9

ƒ  3 L 9 *  4->  * 1 *45/5 1   * * 

    -* 

  -,

ƒ  * 9   5    

 

 

* * ,

 2   6  

 **  3 2  

 H .* "2 F A-1 R  * *

 - 

 *  3 L ,

  8 F *  *  / * 

   

 : -  - * --*  H 9 

41  * 1 -  - 7/ 4' 1 4Q  

*  *81 *3 * 2  R  

4 

7 *  * 1 

*   8  

 / 

 - *   7    * 8,

 4 4 

 *  -  -    

  4  

 -  - 

* /

*  ,

™ 0HVXUHVGHUpGXFWLRQ 

4-> 1 *  *  / 

    

 4-> * 1  3 L  -  *  1

  * -  - 

 ,

 2    6  

 **  3 2,

 1  *   -      

   ** 1  * 4 * *  ,

?!_


     

      !-  7  -  

'  ->   

 1 4* * 

*    

 

 ,

 2   * --* * *  

 -* * 

 1   *, $

--     - "  *1 *

  6    L     4

* , $  K  : -  4

* 

*  ,

'  - 1 4   9

ƒ - *   4  : 7   8,  D 7 * *3 *8, $

* * /  K  - 1   6 -    "  

4, 2   * *

    *  

 ,

ƒ -    L 4 - * 32  4 

 - *    , 4   *> 1 

6 *  , $ * * /  K  

-  -*  , $/ 1 * 

 

 6    

  * *

,

   - 

‘ 6FpQDULRDpULHQ VROHWVXUpOHYp 

  *   * / 

 : - 

*

*:   *  * *  

 1 

    4 * 4 / 

 ,

‘ 6FpQDULRVRXWHUUDLQ

 

 *   "

 1 *  *  / -  *  *:    

 

4    ,

 4:   *  

4-> 1   

 

  - ,

$4*     *    - 

  *   ,

?(_


     

      ,# :  -*4  * *3 1 *  : *  9

ƒ *  4 * 3 3 

 : 3 

* * 

* *3 1

ƒ *  4 * 3 3    2 3> 

* 

 H 

*  7* A,,5 / A,,5) 

 *  * A,,5 / A,,5) 

 *   8,

,#,

 

$     - 

 : 

 

 

 : -*,

$ : -* > 1   4  1 

 

 * * 7

  8  

4=  

 *    : 7 

  1 $* 4= 1 *3 . * 8,

$4 * ?(&   * ; $ -  -   

  *:    / *

 :  * 

     03 2 *  , $   

 - 

  

  6*3 * * , $

   

  -     - 

 - , <

  -H 2 3 1 *-  * * 

4

*  : 

   9

5 $ *   *  --1 ** 

*3  N

5     *  * * 4

7* *     8 N

5   

 *  N

5 $

*    ,

?#_


     

      . -  2 4*  

 

,#,

$ *       *    

 : -*,

  *   : 2 9

ƒ - *3  * 4  3`1

ƒ L  ,

.  : *1   / 41  * *  4 * (5  4  1 * 

 * /   *  4 2 * 9

ƒ    *  -*   

*1

ƒ     -* ;  / * <,

   - * 4 2 -  4 *  * 3`,

$  *   3`  * 6 

 * 1 4:   

 *     

- *3 1  * 1 4: 4 *  4  

  3`, =  2 *  -  - 

 ,

. 61   - * 4 2    /

4   -*     : 

 * , $  *     6   

   " 

,

$        :  * , 

4  * / 6  ,   *  6 * -   

 -  ,

??_


     

        H  J

‘ 3KDVHWUDYDX[ $ 3  * 4 - * 1 4/   *1 

*   4 * *,

$ *      9

ƒ  *    9 4 *   

 4 3`  

 

4  *  1 *

  - 

1

ƒ  4 * 4   9 4 * 4 

 

  * *  - 

  * 

 9 *  1 -  1

ƒ  L   9 *     L 

  

 *  )&1 * 

- *1 **   -* 

 ;  / * <,

$ 1 * B 1  *  ;  <  

 * * 4, $   : 

   -   4      , $4 2 

* *    4 *    

  1 4  4   

*  / , .   1   4   > 

* 1   1   

&, 2  4 

-  

    1 S  

-  * , $ S

  * *  *  * 4     9   *  )&1 4 

   4  

  ,

$ 3 :    --   6   /

*:  - 9  * L 3 4 

  *      1  B>   7B 8

 / 4 4  ,

‘ 3KDVHH[SORLWDWLRQ $ 3 4: 4 4 * * 

 : -*,

   $4*   

 - , --1   :

   -* 1 *  * 4

 * -

 ,    / *:   ,

?%_


     

      ,#,!

' 2 *  

  H  J

Â&#x2018; 3KDVHWUDYDX[ Â&#x2122; 6DFOD\²/D'pIHQVH  H     I>   *  I* 7%@8,

   * -  3 :1  

 *  -1  --* 4 

 - *3 

  

  4 ,

$  H    ,    * / 

* -  3 * 9 -   * > - 

  7 && 8 

 *3   *   * 

 , $    1   4  1 

 *  F  4  2 * : 

4 '!  *  I 5I *   5 7)8,* : - *3 1  *  4 4  -> 

* * 41 4*   4 *  

4  * 1  42  4 - *1   4 

4*, 1  L   6  ,

Â&#x2122; /D'pIHQVH²3OH\HO  H *  *   5 , *

4   1 :     

 

    >   ,

$4*    *   :*  ,  6    -  * -  *,

 6  -*-  * -   - ,

$     - 

 1 

  1 

  4  : 1  -   : / 

* * ,

.  :  *1 4*  

4 *   

  -   *3  

 / 4: 9

  /  *31   1 *  

*  4 *  ,  :  * 

  -*  *       1  *

 -

4 * 1 

 *  1 

  4 /  * ,

       B   * 

* * 

 1  >    - , --1

  L * * 

 1 * * 4   ** 

-  * * 32   

 *, $

 * 4   : 4 * 

?@_


     

       *- 

  ,

™ 3OH\HO²/H%RXUJHW/H%RXUJHW²5RLVV\&'*9LOOHMXLI² 2UO\6DFOD\  H   * * 

 * 4  -*,

$ *  : 3` : * ,   >  

- * * *    4   L 

* ,

™ 3OH\HO9LOOHMXLI  H     *   , 

4 1  :

  /

 1  *

 - *3    

 

 $ (   I3> E H B

 , $ *

 /

*  4 * * 

   - *3  

L  ,

™ /H%RXUJHW²'HVFDUWHV1RLV\  H * * 

 B   255 , $ *

  / *:  H $ . - 5 2,

™ 'HVFDUWHV1RLV\²9LOOHMXLI $ *  *  H 1  -  : - B  

 *  5B 55E 7)(8  -    

7)(8,

   *  -1   --  9

ƒ  *   : *  B  4  M 

 

 1  3  L      1 

   # / &   4'   7 

   5B 8   !&   4'  I 

A * 1

ƒ * *   # M 

  1 * 

 3    ,

$ - *3  

 *  6  

 

** 2  F  F 1    *  

  :, * 1 : 

 * 1 

*  

    9  *   

  * 

 :  ,

.  : *1 :   * 

- *3

 B ,

  6 

- *3

 ,

™ 9LOOHMXLI²%RXORJQH%LOODQFRXUW  H * * 

   I 5I *  425 5B :, $ *   / *:  H *2 5 $

. - ,

‘ 3KDVHH[SORLWDWLRQ $4:  >  4 * * 

 : -*,

?)_


     

        

Â&#x2018; 3KDVHWUDYDX[ 3  4 * *   :1  4 4* : -* 9 4 *  3`1    

* ,

$4 * *   :  *  / 

* * 

L  , $  *   *   

  -* / *   6 * ,

$  

      :

 -* 9      *   * 

   ,

4 *>   

  H .* "2 F A- P 

-  : - B   -  , $    4-- *3

/ - *   : - *3  

*  /  3,

Â&#x2018; 3KDVHH[SORLWDWLRQ $4:  >  4 * * 

 : -*,

%&_


     

         4  

*

,#,(

$4* 

 

4

 : : 

 7*

 4  1 * 1 * 4 1 * *8 *

-  / 

 *     / * * 

  4  

* ,

 --1    / 4* 

4 * * 

41

*  4  * /   * -- 

 

4  1  : -*, $ 

 * 4  * *  6  *  /

 * * 4  2   4* ,

  - *  * (5 / ! * 4  

- : *    /    

 

41 4 * (5 * *   * 

   - 

  * ,

$4 2    * .'1   4 2

 1     4   4 

 * , $  - /    * 

 - :  * 2,

$4 2  * -      

4    4 * ,

- H  J Â&#x2018; 0HVXUHVG·pYLWHPHQW * * *  - *3  * 41  

1

4  * / -    - *3 4 * 

 * * 

 * 4, 4 * - 1   4 / 

 *3   *  -    * 41 

     --   * 4, 

    *  1   

 - * * 

 *   4  4 ,  

*   ,

 * * *  L  1  4  * / 

4    L   

 * )&, 4

--*    - *3   * 4,

 * * * 4 * 3`1  4  

 /  * 9      *3`,

Â&#x2018; 0HVXUHVGHUpGXFWLRQ $  * 4*   * * - 

  , 

:1       * 

4     4 *  *    

- 32 2 7 -  *  

:8 

 /

%_


     

       * - *

 

 ,

  6 

 *  1   *3 *3

/

 

4 * * 

   *   * 4   - ,

-    :  * - 

 : -*,

$ *   / *:   

 1  

   ,

%_


     

      *

 >  * 

 

,#,#

$ * - : - *3  * 4  6 

 > -  ,

$ * - : L   1  * 

* * *1 

 -*-, --1   

*  "      1 

 *

 

   /  3  ,

$ * - / 4 * 3`   

-,   *   * *  * 

 , $  *     

*> 4   4  * *> -- 

4 *  :

 

  , $ *  * 

* * *   6 *  1  *

 

3` / -  ,

,#,?

   * 

- H  J 2   2 2 

* 

  /

 *  L  ,

$

   *  9   /

 *  6 * 

 * 4* ** 

 :,

. *  L   55E *1 * :  / 

-   9 *   - 

 *3  1 *  * --* / 

 

*  /  - *  ,

$

 * 4   7  !,,!,& 4 * (58

  -*    * * 

 1  *4:  -*  , $ *    /  *

 * *,

%!_


     

      ,? E F E 

. -  2 4*  

 

,?,

$4*- 4: * 

 >*  :   

*  *    :-  +  -     --  - 5   

  L 4 ,  2 4 

 

*     3 ,

#8 N!-O 4:  - *   ; * <, 

*   

* 6 * *  4 -- -     7BM1 &&8,  *   

* *   -   4*1  *3  

 * ** 

  ;

 <   - 

*

4: 4 -*  > 4 2> 7--8 * 4  > 2> // * -* 7 8 9

B' b -- [ 

) 

* *3 *1 2 * 2 

  * *    4 4*, 

*  *    * 4 

  1   *  ,

"4 - $   : / 

--  * 

4*     7 8  728 

*:5*, $ 2   4 

  

 3

- : 4* 7BM1 &&8 9

ƒ $ * *  *

  4* *  

 *  - *  4  

 : , -

 * *1 -   * / - 

  4   4  -*  

  *  7L 4   R1 4**>1,,8 N

ƒ $ *  * *

  : *  * * *1

*  *   - / * 4  N

ƒ $ *    *  / 4: 

4  : :    

 N

ƒ $ *  *

   : *  :

%(_


     

       : / 3 4: / *  *   

 , . *3 *1 *  4 

4*  

  

 * 2 4* 7 R  

 :   L 3  

 -  8 N

ƒ $ *   *    56 /

4   " / -*  

 

7   * > 4   - * 

  1   G' / : *3   8,

     *3 / ,

ƒ $ * * *

  : *  /  *

4      4

: * 

  ,

"4 :-  5 $ * *  /  * *  4 - * 

 

 4  / : : 9 * 3 *3 

 *

 3 4: ,

$ *  - / *  -    

   *5 >, $ *     *

    * 9   

  :1  

 :1  4:    *  /

4  4 - *    :,

=  

 4* 

   >*

* * 1   *  1  --*  - * 

*   9  1 

  

 , $ *  : 4 

   * / *   -  ,  

--*  >  9

ƒ VVV 9 * - N

ƒ VV 9 * 2 N

ƒ V 9 * -,

    

4* * 4 - * 2 

  * * *  -

     9

$A1 1   `2O

%#_


C   :1 E 

 

$   *  1  *  *  1 

 :  / 4 *3  6  - , . - *3 

  6   1  

 * - : ,

. * 

3 3

4>* 7E

 *3 8

'3 1 * -> 4 6

 

 4 4 -   4 3 - / 

 *

4 >*     : * 

:   

*  :,

 4 4 *   4 * :  * ,

 4 4

  

  :1 32 *  

 >    : 

  * 41 

4** > 

 3   3 4>*

$ /   - 

4     

  1  > * *

 

   

E  

43 

 *

  : 

 * 

  

3  3

4>*

.-- " - 

4>*  

 

C 

C 1 >* - 

 - 1  *

 3

  >*  -  

  - 1 -> 1

3 1 :1 *35 

 * ,

*3* 

 * :1

  *  *35 

 4 

 O

 4 4   

*  >*   

 1

    4    

4*

4: *     :, *  

 1       /  ,

C 1 >* - 

 - 

 >*

 >* - 

 >* - 1  *

 3  3  

 *1   * :1 

 

*   

-

.   

- 

.  

3  3

4>*

 4   

  1 3 1 * 

  1 *, 

   : 7 

 *

  / & 

*3 *R 4   

 *   8  

4 * 

 *M  : 4*3  

 O

 4 

  *  *1 *

 1 

*  * 1 *,

 4: 

 * 

* 3 :

$ 4  - *    

 -  

3  *   1   *3  

  

 2   T

 *  

 * 

  *3 7- 1 *3 > 8

 4  *    43  *  

    *3 * 4>*  9 L   *

31 

*31 

 * 1 4 1 

1 43 1

*

 O

ϰϰ

%?_

 *

 *

 *

. *

. *

. *

. *

. *

. *

. *

>*     1

  *

 : 1 

3 1 

1   

 4  * 4>*      4  ,

. * 4 

. *  

4  

43 4>*

 

. *

C   :

 4  * 3  

4  ,

. *

. *

7\SH

. * 43

 

* 4  4 

C   :1 E 

   

   1 

  

 *3   * ,    4

 

 * *   ,

.  

3  3

4>*

0LOLHX[(VSqFHVFRQFHUQpV

 ,?, 9 2 4*  - / *  

'ĂƌĞƐĞƚĞŶƚƌĠĞƐĚĞƉƵŝƚƐĚƵƚƵŶŶĞůŝĞƌ 'ĂƌĞƐ͕ŽƵǀƌĂŐĞƐĂŶŶĞdžĞƐĂǀĞĐĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĞƚƌŽƵƚĞƐũƵƐƋƵ͛ĂƵĂĐĐğƐƉŽŵƉŝĞƌ ϰϱ ĂŶĚĞĚĞƚƌĂǀĂƵdžƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƵƌůĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐĞƚŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵdžůŽƵƌĚƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ϰϲ >ŝĠĞăů͛ĞdžƉŽƌƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠďůĂŝƐ

ϰϯ

'pWDLOV

*   

  3 :

,PSDFWVSRVVLEOHV

     

      

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

'XUpH

VV

VV

VV

VV

VVV

VV

VV

VV

VV

VVV

VV

VV

VV

VVV

VV

VV

VVV

VVV

VVV(#

VVV

VVV

VVV

VVV

VVV

VV

V

7HUUHVWUH

V (?

VV

V

V!!

V!!

VVV

V!!

V((

V!!

V!!

V(!

V

VV

6RXWHUUDLQ

1LYHDXG·LPSDFWHQIRQFWLRQGXVFpQDULR $pULHQ


 4 4

1   :1 * 1 - - 1

 L 3O

B-* 32 

 4 4 * 

4  -  3 

 *   

 :   4    

  9

.  

3 3

:

 4  

 * 4**   

*  >* *  * *  ,

 4 4

  

  :1 32 *  

 >    : 

  * 41 

4** > 

 3   3 4>* *   1     4 

  9   1 *3 O

$  

 1 4 

  

 

43  /

* 4  1  5 * **3 1 4 

   -  4O

  : 

 * 

 ** 

 --

B-* 

*  

B-* 

4**   3 1  - *  3

4>* - * 7L 

 * 1 

  *31 L 

  8,  3   - * N

 4 4   

*  >*    

   

   / 4: -

  

7 1  L  ; * <O8,

.   3

 

* 3 : *  

 1 4 

 4>*3 4 L 31

  *     **3   4 

*  ,

'pWDLOV

,PSDFWVSRVVLEOHV

)

ƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐŐĂƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ

ϰϳ

%%_

  9 $4  * * *  *  : 7 "

 1  " 

 O8,C   :

E  3   :

C 1 >* - 

 - 1  *

 3

  >*  -  

  3 1 *3 > O

3 > 1 :1 -> 1

3 

 >* -  - 

 >* -  - 

'3 1 *  4 6

* 1 : 3

0LOLHX[(VSqFHVFRQFHUQpV

 *

 *

 *

 *

 *

. *

 *

7\SH

 ,?, 9 2 4*  - / *  

9 D7 D UV -UVV =UVVV-     

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

'XUpH

V

VV

V

VVV

VV

VVV

VVV

VV

V

V

VVV

VV

VV

VVV

7HUUHVWUH

V

V

VVV

V(%

VVV

6RXWHUUDLQ

1LYHDXG·LPSDFWHQIRQFWLRQGXVFpQDULR $pULHQ


     

      ,?,

' 2 *  

!- +6 -

‘ 6FpQDULRVDpULHQHWWHUUHVWUH

$4  *       * *

2 / -  *   

 1   * 

 , $4*  *  : 88 :   * /

4  -

      @ & 

 1 3 L  3 :   * , 4 *

--  *     * *   9

 * 43 4>* 1 *  >*

  7 * / * 4 8  7  / * 

 * 4:  * 

 -> 1 *3 > 1 

3  81 -  

 1  D  

  4 -*    - * * 

* 

  / >  ,

.4 > *   

* : * 1  

4   *  

 / 4 

 1 -

4   

> , ' * 1 4  

 

*  5  *  * *   

* *   > 4   , 

   -- 4  4    6 

    

 *  * 

 >*   *,

$4   *  * 4:  *  

*  * 7 1  O8 

*    4 

 / *  *

  * 

 *  4- 

 *35   6 / *  * 1

     1 - 4 

 

  : * 4 *  , 1 * *      

*  *   4  3 :1 -  

4*3   :  * * 1 * / * 2 

 * , $    4*  5 1 *

  / 

  

 

 : 3 

 >*  ,    

 1 : * *  

  3 :  / 

* 9

ƒ $    : 

  D  >*1 

 *>  >* 4: *3  *3 > , 

  

 6       9

• $4 * 

 : - *

  -*

• $  4  3 : 

%@_


     

       *  N

$  4 *  *3 

 

7 8,

$

 

4>*

 1 

 6 -   

ƒ     

  7 " 8, 

 * * 

 6 

   *   

 

 "

,

 3 4: 1 : * *  * 

 *  

 

   / 

9

ƒ    7> 1 1  8 >* 

  :1 *3 >   * N

ƒ  * / * 4:  * 1 6 

 S* /   *  7 *  O8

  

* *  *  / - 1 >   

- *

 : / 

5  O

%)_


     

      Â&#x2018; 6FpQDULRVRXWHUUDLQ

$ * *  

     >*  :   ,   :  

--*    ,   * 1 *  

 *  **>  7 @&& 81  

  7 

 #&&   8  *    7 ?&& 

 8, '- 4

4     * * 1 

* *  : -  -   

*      * :  : * 

* *3,

$ -6 -   -   /   6, $

   * 4  4: 

 1  4 

 *  1  *   : *   

7 8  *M  :    /

* 

 3 : - 

  * 

  ,

$ - * --* / 

    B  

 * :  5. 1 4 *1 3 * * 4 

 4 

 ,       

8-   4 1  *  * *

 2  -   : * * 

* , --* 1 

   * *  1 

    4 

 6   - 

 

    

  4   

*3

  ,  3  

4  * * 

 L 

3    *   1 

*  * 

 >* -  / * *, . 

*    * 

 *

 * *  

*   *  

*  * 1

  6  *   ,

) *   - 

/  ,( ,#  

 

 

  ,

 *  *  * 

 L  *M

 :  1 

  / *  

* 

:  : *1  

: 4 :   *     

  

*  , ' * 1 *   - 

/  ,?,!

;    4  

* <   

  

 ,

 *   *   /  *  1 

*  

- 

/  ,!, 

  -  

*

3>,  * *   / 

   * 

  *3 2 ,

@&_


     

      ) I 4  4* 

  1 

*  *   

 1 *   *      * * 

  

4  *   *  

4   1   : * 

 -* 7**> 1 O8  : *M  

 : *  *3 

  ,

@_


     

      % 8 :  /  -  *  : 4  4 - * 

   *      1  2 

  * *  

  ! * > 9

ƒ   

 2 4  4**  9

•  "  -* L * * 9

L 4  1 L  1

L - * N

•   -* *K   ! 2   7: 31

: - 1 : 8 N

•  * /  -  - II *  * 4>*

  "   7:  

  E$'8 N

 *

 

* !  2 :

ƒ  9 : 31 : - 1 :  N

ƒ B *  -  3 , 2

 4* 

 H 1 *3* * * > 4 

       -* *3   

 *3*  H    *  *  

 /  -*  H * * ,

$ * > ; *

 * <   *    

4:  *    *3*  H ,

$ * > ; -  : <   *  1 / 

4: 1   *  *  

  * 4  - *   - *   

 -   : 

  -  *3* 

 H  

 

 :   6   /

 : -,

$4  4*    / 4 4 

 -* * >  - *5 9

>  9   :   

 -*

 *-*   9

ƒ G 4  1 G  1 L - *  *K 

  9

• & / ! L 

Æ  

• ( / ? L 

Æ  

•  ? L 

Æ ! 

ƒ 4 6 - 9

•  Æ  

•  ! Æ  

• (  Æ ! 

  2    **     * * > 

 H  

* * >  

   

@_


     

       *3, $ 2  1  ! 

)    

 * 2   

* 4*   *  L ,  1 

   *

   &&& 

 5 5E *    : !  

 * > 

; L <,

 9  4*    * !

* > 9 1 *

 * -  3,

$  

*3* * > 

*3  H  

  * >  -  4* *   H

ƒ   *   ! ( 9 4* * 

- N

ƒ   *   # % 9 4* * 

 N

ƒ   *   @ ) 9 4* * 

- ,

@!_


 H '

 H I

 H 

 H .

 H 

 H E

 H E

 H 

 H C

 H 

 H ^

 H [

 H $

 H B

 H 

 H 

7521d215

#5!

(

#

55!5

!?%1@

?)1(

5

&!1(

?%1(%

!1@

!)1%@

5

5

5

#,)

1%)

%(1#@

&1&#

1!5

6XUIDFH

1RPEUH

?,&)

(,%@

@@,%@

,&

&,(

)#,)(

%&@,(

%&,%@

),?

?,(!

%,%

!,%@

@,#@

?((,&#

5

,#(

6XUIDFH

1RPEUH

)

&

&

)

)

%

@#

(

5=RQDJHG·LQYHQWDLUH

&±XUVGHQDWXUH

(035,6(

5

!!(

#

!5

#

@)

1RPEUH

5

()1?!

!(1%

?1(!

)!1(&

 !@)1&

 !?)1?&

 !1(&

!(%1@

@1!

1)!

&

!&1))

!&%1?@

(1&

 !!?1(

6XUIDFH

=RQDJHUpJOHPHQWDLUH

5

#

#(5

%

5

5

1RPEUH

=RQDJH IRQFLHU

@(_!

(5

5

5

(

5

5

1RPEUH

6HFWHXUVj HQMHX[IORUH5

5

#(

(5

5

5

@

5

5

1RPEUH

&28385($;(6'( '(3/$&(0(17

 ,?,5 9  * 

  

 H

     

      

VV

&

V

&

&

V

VV

VV

V

&

&

&

&

VV

&

&

)5$*0(17$7,21 '(6+$%,7$76

(9$/8$7,21 1,9($8'(6 ,03$&763$5 7521d21


     

       9

 

4  -1  4* * R

- 7&  H 

?8, 

*  H 1 * * > 4  

*    - - 

  H '  P * > 

-   

: 1   H 

 * > 

  >    

   H ,

(  H   4* *  *  H E  * > -  *  ,

  H   4* * - 

 !

* >    > *  ,

@#_


     

      % 8 : '-  *

 * *  - / * 

  H 1   4 *  H 

 -  3 ,

 ,?,5 9 *-  : 

 H 

1XPpURGX WURQoRQ

/RFDOLVDWLRQ

(QMHX[pFRORJLTXHV LGHQWLILpV

'

.  / 2

E / 2 

I

. I 5 5E * / $ 25 

B2 . 5 / . *2

B2 

.

. / A 55 

E. 5B / 

E

E

. 3 / A 

B2 / - 

E

.  / A 4' 2

B2 . I* / *2

B2 / - 

C

. *2 / 

B2 . B2 / 25A5

E

^

. A- / 2

[

.  / A 25 5 

E / 2 

$

. A 5 5B / 

B2 

B

. $ 25 / 255 

E . I 5I * / I :

E> -

   

> -

' *  -  1  2 - 

*  4   6 --*  

 *  7 * 1 *  *3 * 

 8,

)

Â&#x2018; 6FpQDULRDpULHQWHUUHVWUH

$  H  4 *  - * > - / -

*

  / *     P :  

5  

  *

   /  *  

7 * 3  1 I I O8, *   

4 :   ;  *  < 

  *

4>*  "    "

 1 6 *

: *   *, 

 3 ; E 5E 5 :  < * 1 4  4* 4-- 4 1 

 *  *   * 7 * 431 4 1

  431 -  1 O8 --  * 3

 :  3 4: 7  1  O8 * 

@?_


     

      * -1 / * *3  , :  H  * * 7.1 1 1 ^1

1 8,  H '1 [1 I 1  : * 7/ 4 *3  8  

 -   - 4 , '  4  253 .

1  -*    -*     

   H ,  1 * *3 4k* > *  

   4 *  4   

 * 

 

* 46  

* >*, 

  H [1   

    *  * $ *    :

* 1 

 4 4  4 - *  

       *  - 1

   " 

 7 1 * 4 O8, . *

*  4 4> 4  * * 

 *

 1  * 

 

   *  

*

 -  

L 4 6  *

 *, M ? F - = 5 6       & A N   ((# OF - -   8 =-  5   !!!D/DE,   H 1  *3    7- !

M   81  

5 1 L   :*1 

 : *   - 7 R  *  *1

* >*  O8, $ * *  4 

  

  6 *  * 2 / - 1

  / * 4* / 4  * *  *

7 * 431 4>*1 -  

 O8,

       

 * *

  - 9       B 1  *

4>*      

    

   , .   -    *

* / * 1 

 *   " 

 ,

@%_


     

       ,?,5! 9  *  

 H

1XPpURGX WURQoRQ

,PSDFWVSRWHQWLHOV

'pWDLOV

'

$*  *  *

4K* > * 1  

   

 :  . *

:

I

$* 

  - 

 *  1

   &&&$* 

  - 

 *   * 

  1   

 &&&

.

E

G   

 $* 

E 6  B

E

B2 / - 

E 6 E 1 

$* 

E

B2 

 :  1 - 6 

E 1 B 

A 1 *  

E 

B  > 

 *21  

*2

C

B2 

 *2E

G    

^

E

G    

[

$* 

 

$

$* 

   B 1

'I  B 1

 *  - *3

B

E 

   G ; 

 5 5. <E

G    E

G    

@@_


     

      Â&#x2018; 6FpQDULRVRXWHUUDLQ

$ *  *  

 1 3   :  

  :1 

1 *  *: 4 *    , $ *   / 4    - 

  :  : : , * *   :   :

-*  32 1  L 3  L 4 

 6   * 9    1  B 1

       &&&1   

>   *2O . *    * 

* * * 

 -  - ,

@)_


     

         4  

*

,?,!

> :  $      4  4>* 

43   - ,

'-    *  : *   1 

*  ;  * <1 *  L / : *1  7 ,?,!8,  *  *   

 I  E  II *  >*   "

 1 L 4  

   * 2 

R 2 / -   - *  

 7*-,  8,

'* 3 *3  * / : * 4 --* 

/ *  4 , $4*- * *  * *

  5 1    6 - 1 - "

*1 - 4   *   *  

    *3: * , =  *  -  

 *  5  7 - 8 4   * 

-  -*   * :  *   1

 *

    *   4  7 

2 8,

 4  4  1  4 7 

* 8   * - 4*

 - , 

* 4  *  *   *3  

- *>    - 4  1    

*     4  - 

: 

 6 

 , .  *    /  1  

     7

  

 * 4>*  O8,

)&_


     

      >  - $ *5 >    

*    

 

 * * -    ,?,,   

   *  9

' 

 4** 1 

 

* 

,

)   46 :3  *  

-    *  , - 1   *

 *  4 4:  : : 1 

  *  -*,

)

)_


     

       ,?,! 9 B 

*    - * 4* -

+DELWDWVHW HVSqFHV FRQFHUQpV

6FpQDULR

C 1

3 >*

 :1 

/ : O

' F F

  

* * - 

 4>* * 

*3 

>*  

"  

' F F

'

 * 

 : - *

  

 *

 * *

4  4 6

- 7  S 

   

* 81 4  *

   

   

 :,

35 

- > 1 :

-  *3 1

 

 :23

' F F

E 

 :

4  *3 

  4**> 

*3 

 3 

3 

7- 61   L 

38,* 

   * 

 5  

 4  

* 

*  

 ,

$

 

  / !& M"3 

 / : L 

/ :

   

    * 

>  * 

 * 

E " E 

' F F

&?

 * *3 

 

$ >   

-   *

* 1 * 

: * 

*35 ,

 *1 :

* 1 *35 

' F F

&%

$

*  

  :

    :

C 1

3 >*

 :1 

/ :1

'3 O

' F F

C 1

3 >*

 :1 

/ : O

' F F

1ƒ ,PSDFWVSRWHQWLHOV PHVXUH

0HVXUHVGH UpGXFWLRQV

&RPPHQWDLUHV

B   

  3 :

&

  3 :

. * 4 

'&

.  " *

43

E 

  

*3 

: : 

:  

. * 4 

   

 

&

&!

  4 

3 : 

 L /

 : *

.    *

$

 *

  

43 

$

  

 >*  

B  3 :

&(

. * ". 

 43

&#

.   >*

  3 :

&@

&)

.  4>* /

* *>  3 1

-* 43

-, *  

*

' F F

=

  

- *  / 43

 1 3*

* O

A 

3 

: O

.  43

" *

4  / C 1

3 >*

 :1 

/ : O

 

2  

*R  

 *3 /   

 : 

7 1 :

- 1 1 *,8

$ 

  

  : 

  3 

   :1

 

/

 :  1

  3 

 * 

3 ,

 

 * 

  *3

 1 

 " 

*

  

  *M

 :*  : 

)_


     

       ,?,! 9 B 

*    - * 4* -

1ƒ ,PSDFWVSRWHQWLHOV PHVXUH

0HVXUHVGH UpGXFWLRQV  :

 

 

*3 

  

&

&

 4: 

 * 

. * 4 

B-* 32  3 :

  

 B-* 

4**    

&RPPHQWDLUHV

+DELWDWVHW HVSqFHV FRQFHUQpV

6FpQDULR

 

* >*  

  

  * 

* 

 

 

2  

*R  

 *3  3  3 

B * 

* *

'3 

'  5 

*

 * 

 3  

  

 

 2 *  

 * : 

  ,

 -

4  

 * / :

*

C

1 E 

 L 31

3 1

*3 > O

' F F

C 1

3 >*

 :1 

/ : O

' F 

 1 - 

L 31

- 

' F F

$

  

 >* * 

 *1

*3 > 1

:

' F 

 5

  

* *1 

;  - <1 > 4 O

'3 1

:1

->  

*3 > 

' F 

 5

  *

 

 

  

: 

7 1 S 1

 1 :

- 81   

   S* / 

  *

 

E  

4>* > 

*

  3 L  *M

 3 L 

 -*  

4 

 

!

.  3

 3 4>*

  

 

B 

"

* 

 

 

  /

 * 

  

*   >*

 ,

 

 

 - 

B 6*3

 

* * * 

B  3 4:

(

#

.  7 1

> 1  8

 4: 

 * 

. * 4 

$

 :

4 *   

 

 *  

 /

- 

E*

 

 5 

 

)!_


     

      >  - -8 

 *   1 * * * * 4 - 

*  *  4-  *35  *> ,

  * 

 - 4 4 *  1  

 *  , 

 *3 > 1 

 *   

 L  >   * -  7 1 &&@8  

   3

 4 , $    

  

 - *       

  ,

'  4 - 1    *5 >  *  * 

* * *,

  * 1 2> 

>   

: 

 6    :  *35 /5 4 7*-, - *58,   *

 

 *   

 ,

µ

E ,?,!5 9 *3 4   fO/f 

 *

 : " *35 / 

5 4 - *   1 * 

, 7[   1 &&#8, *35 1   *  * - 

7   1 > O8  * / 4  D

 -*  *1 - * 

  *  / 

     * 

 *  

  *3 > 

* ,    6  

 *  

      

D,

)(_


     

       = $  *  3 :   

  -   ,  * / - / 8  - 

 -  * 1 / 4 4  1  7-   - = 5 6,

'1 

  4 - 

 6     3 

 : -  

 *

   *  

*  *- 

 -  - : --   

/   *3 ,

'- 4  * * 4  3  L 4 

 

 3 - *  1 > 1 L 

     -  1 3 3

4>* 4 6 * 1 

 

 * : *

   *

   , -  = 8 5 61   -  -8 1 

;  <   *   3 :  >  

,  *  *  >* * * 1  

 

 6 --* 1 1  " > 3

 :,  

 4    *  

  4  

  4 V V - 4 

 4>*      ,

 

!    

 4  4 

 **>

  

 1  

*  * 

 ,

)#_


     

      *

 >  * 

 

,?,(

-   

' *   -  1 :   < = 5 6 - 1 * /  *   *  

 :  - =:  : *  * 

 * ,  1  : * 1 / 4  M >

7 5 5. " 55B 8 / 41  M  ; -  7 *281 5 - 4 

 * L / : *, '1 6 4 - 

   

  - 4 1 -  = -   - - - * *  *   

 * "   3 4>*   6 

- 8  P  * *  , .

  -    / 

:

* 

 *

   

* *

 *  , *   

 1     

  *: 

 4

  3  -  

     *  : *  

 >  -* * -  / 3 :,

'  *   1 -   4  * 

* *  8- -  , ' * 1 * > 

 *  --*  *  4  

  *  ,

-  *  

 1 -  = :   1 *

 4     :  : : , '1*  6 -  > /   *  :

*  - 4  / 

4* *

* *  4  , $4*   * 

* - / 2 * 1  :  *: * / :  

  5 5. " 55B    *21

 : *   ,

 3 :1 *  /  --  / 

8-F   F 4 1 

 :

   + = -   -  , *

     *3 2  *  

*    L P    6 

 , ' *  -  1   8-  - <  + 1      

* ,

)?_


     

       ,?,( 9 *

 >  *   - * 

*  *3

,PSDFWV SRVVLEOHV

,PSDFWVUpVLGXHOVDSUqVPLVHHQSODFH GHPHVXUHV 7\SH

'XUpH

0HVXUHV $pULHQ

7HUUHVWUH

6RXWHUUDLQ

.  

3 

3

4>*   

 

 *3 

 

. *

 

E

E

E

E

 *3 

 

 

 

3 :

. *

   

E

E

E

 9 

E

E

E

 9  4 

:

B2 / - 

B2 / - 

B2

7$* 8

 9 

E

E

E

 9 B 

*  7*M 

 1

  O8

B2

B2

E /

2

. *

43

 

4 

 ,

. *

4>*

 

  

4 

 ,

. *

4>*

 

  

4 

 ,

. *

. *

  

  

7$* 8

 9 

. *

  

 9 '

 * 

 :

E

E

E

 9 

E

E

E

 9  4 

:

B2 / - 

B2 / - 

E /

2

 9 B * 

 / - 

E /

2

E /

2

E

 9 

E /

2

E /

2

E

E

E

E

E

E

E

! 9 E 

  

. * 

 4 

 

43

4>*

 

7

 

*31 3 * O8--

4 

. *

E   

 *

  

 4:

 * --

4 

. *

  

.  

3 

3

4>* 

3 :

. *

   

.  

 -  3

. *

 

  

 9  & #

 9 

 9 B &(1 &%1 &@

B &1 &(1 &#

7$* 8

)%_


     

       ,?,( 9 *

 >  *   - * 

*  *3

,PSDFWV SRVVLEOHV

,PSDFWVUpVLGXHOVDSUqVPLVHHQSODFH GHPHVXUHV 7\SH

'XUpH

0HVXUHV $pULHQ

7HUUHVWUH

6RXWHUUDLQ

 : 7 1

> 1

 8

E  

43 

 * 

3 :

. *

 

B &!

E

E

E

  :

 * 

 3 :

 *

 

B &

E /

2

E /

2

E

 

 

3 

3

4>* 

3 :

 *

   

B &% &@

E

E

 

.-- "

- 

4>*

 

 

3 :

 *

   

E

E

E

B-* 

 32 

 3 :

 *

   

B 

E /

2

E /

2

 

B-* 

4** 

  

 

 *

  

B 

E

E

E

.  

3

 

. *

   

B (

E

E

E

.  

3 3

:

 *

   

B ?

E

E

E

. *

4 

* 3

 

 *

  

B #

E

E

E** 

 --

 3

 

 *

   

B %

E

E

 

B-* 

* 

 

3

 

 *

  

B2

E /

2

E

B &)

 &

)@_


     

      ,?,#

* 

  *    56 / 4  

" / -*  

  7   * >

 4   - *   1   G' /

 : *3   8,

 + - $ >  

 * 4--  *  

* 

:  4 4  4 - *   1

 * * ,   

 * 

 :  9

ƒ   4 

 :  - *   

 * N

ƒ 

  L 

-  

  >* *

 3 N

ƒ -    -*  * O

$  *: * * * 

* 3 >  9

ƒ $  *2

ƒ $    3 55 4 2

 * *  L   *  4 4   *  * 1   

 6 *  

 :  * - * 7 * 8,

) ' *  -  1 * * --* 

 -, $ Y&&5#)% ! &&   

  -   - 

   *  *2,

 :-- $4

 4  - * *       *  4     

* 1 4  L 4*   

:,

.    

B: G**  ^ 7BC8 &&@1 

* * 2  5 5. 1 

: >* * 1 

B  *3 >  E  1  2    : *  * 4      G

;  5 5. <   *3   

 

 * 

 

/ 

  7' : ,?,#8,   * 

* 4**  B , =      

L  - *3  *   -  :1 * * 2     G ; 

 5 5. <  --* 1  > --   >*

))_


     

       ,

 *3  4**   --* *  *  * 

 *  4- 1 -  

; 

> 2> < *  L 43 *   :

  5  7G** B,1 ^ ,1 &&@8, '1  :

 *  * / 

 * 4*,  

* * 2 

 6  -    *  ,

 -*  * 1    * - 

 **     * * * 

4 - *  :    *    

 

* --* 4**> ** *, .: --  *

  *

9     - *> 

 *

    

-  

 * * 

   , :    - / * 

   

    -  1

 * :   *    * D  D 4 ,

&&_


     

      ,?,?

* * 

>   ,?,?5 9 

  *K   * * 

  

$  * * 4  - * 1 4 1 4--

4   D  * *  *  *

43 4>* 1 -  43 

*     4 -*    - * 

*,

4 

* *  4 2   ,  /   

* 4* / 4

     

4 - *  1 

 *  * 1 

*  1 

 - * -  

 ,

   

 323>  / 

   

*, ** * D 4 1   *  

L 4   

   4  

  

 *        

*  7 -

1 `2    * 

  7 881    *, $    - 

 : ,?,?,

%4  3 1 : * / : - 

 - *  

  

 - , 4 / 4    5 5.   55 B  / 4  *2  -  Q  

C55 ,

$4  * *   * 

 *K  

  *

     L 4 7 H B8 

 

4 -- 4  *  *  

 " 

 :   ,

' 

*   * 5 

   4 * 

  4 2  253 .  - * *K 

  1  : * 

  :,

     3 1 R * * /

 * 1 *  

  -* ,

' 41   4 - * * *  * 

 * 7* 3 8 *K    : 

 *      7- > 1 :

31 : *8  * , $   

     * *

 *  D 

  

- *   ,      

*   L 4 1    : *  

  - 7*3 O8   / 

 *  

 " 

 ,

&_


     

      $ * *    - * 

  7 1 

  

 8  

*   :  , ' * 

4 1 *  -* 4 ,

)

&_


     

      ,?,%

   &&&

 6   E  / 4  *   f  

f 

 ))1 4=      -

 

       * 4 

* *3  4*   ;  &&& <, 

 

 : *   C :, $ ; 

 &&& <   / - L  * *  7G 8 

 4*  . * ; C5E 5E <1  L 

 * * 7G 8 *  . * ; : <,

Â&#x2018; (YDOXHU OHV LQFLGHQFHV GHV SODQV HW GHV SURMHWV VXU OHV VLWHV1DWXUD

I  . * ; C5E 5E < 4  -  

*  * 

  &&&1 * *  

   * *  &&&     4: * 

 *  -* 

 7 " "G 1 G 8

 4 * ? 5! ?5(,

$4 * ?5! *   -   /

4 

    1   4  

 * *1   =: - ,

$4 * ?5(  *  4 

     

* *  4  * * 

 1 / * 9

â&#x20AC;¢ 4 4: -  N

â&#x20AC;¢     

   :P+-5 N

â&#x20AC;¢ 4

 - :       

+  7-     

 

 

  4 6 * 

 

  4C1  *   *  *

 -  

4   N

â&#x20AC;¢ 4      -  *  

 *3 * 

  &&&1 * 

 6 - /  ,

 *     - H 

4  * Y &&5!

  &&, $

 4  * *    &&& 

 * 4   7 * $, ((5(  ((5) / !8, $

* *  #  && / 4  * *  &&& 

* * * -,

&!_


     

      >   ,?,% 9 $     . * : / :

     

Â&#x2018; 6RXUFHVGHVGRQQpHVSUpVHQWpHV 

  &&&1  -    *5 >  

.* 4*- * 4  

 G ;  5 5 . < 7.  )!8 G ; I*  B < 7  4'A81   &&& 

 G ;   5U < 7.*

 * 8 

 G ; B-  L 3 *3 <1

  .* 4  * * * ,

Â&#x2018; (VSqFHVWUDLWpHV  >* 4:   E     / 

   2       * 

 4  * *,

$4 2   >* *3 

  >* 3

  43 ,

Â&#x2018; $LUHG·pWXGH $ - 4   ! M> 1  / *   , ' *

  1  *    9  

 1 

 7 *8  

 7/ 8, .4 > * * 

 

323>  *    1 4  -

     %1?&   

    )   *,

) ' * 1 - 4     

  ! M>   1    * , 1   1 / 

 1 

 

 

 1   -: , $   2  *

6 *  *  5 2  4 / 

 * 

 D 4  

 

  4 * * / 4 *  

6 ,

&(_


     

      ,?,@

G E &! ;  5 5. <

  $ G  * * E&! ;  5 5. < 

*  #   

 

     5 5. 7)!81 

   A 4 7)#8 

  - ,

 G 4  

& *  *   -*  # 3* ,

  &&& *     -   

  *   1   --   

*

  /  D   7I1 &&@8,

$  &&&  5 5.    * * 

 -    

9

ƒ $      4 L    N

ƒ =   3 :*   9  

 : -   1 : >*   4 : 

  * ; : < 7*45/5  >*  * 

4: * 8  

 

4

6 * N

ƒ = 5 / 4 *3   9 4  

# * - 6

 *    * 1     ,

 ,?,%5 9   G  * * ;   5 5 . <(@

(QWLWpV

6XSHUILFLHWRWDOHGX SDUFRXGHO·HQWLWp KD 

6XSHUILFLHLQWpJUpH jOD=36 KD 

 *   

&&

@?

 *    

(&&

!

 *   45 5. 

#

!!

I  

#

%1#

 * - 

  I I 

!)

!)

 *    E B

%

%

 *   ^ B F $  ?

?

 * *  I 

#

#

 *    C5

%!

%!

:  4' 

??

??

: 4' 2

E 6

  I 2

(

(&

I    31 I 

    .3

?#1#

.: >*  / 4 :   *   ; : <  

 (@

 -    .* 4*-,

&#_


     

       E    . 7E .8      

  &&&,     *5 >,

 ,?,%5 9 >* *  E .   &&& E&?

&RGH

1RPIUDQoDLV

1RPVFLHQWLILTXH

'&

I 

: 2*3 

'&

II  

'&%

I  

  

'&@

I 5 5B 

 * *2 

'&@(

I * 

 * 2 

'

C  

' -

')

B 6*3

4 

'* 3

'!?

* 

. 2* 

'%

 / 

$* **

'!!@

 >*3 * *3

$ * 

=  >*1  * / 4 :   * :1 

 3 -   * G  * *, 

>* 4   *  4  E 

  . 7E .8 *

   *  5 5 . , 4 * 

F ' 7*  &&& 9 ' !@81 

 *3

  

    G  * * 

*  ,

&?_


     

      %-    5  ,?,@5 9 $*  G ;  5 5. < 

 

 - 4 

$ * *  4  2>    -

 

         ,  

 , *  42

-   ,

# - -  7- :P--   ,?,@5 9 >* *3  ' :  . * : 

   G ;  5 5. <  7"!8

 ,?,@5! 9 >* *3  ' :  . * : 

   G ;  5 5. <  7"!8

 ,?,@5( 9 >* *3  ' :  . * : 

   G ;  5 5. <  7!"!8

' *  4 1 -       

    ! M> ,  * *3 4  * * * *  

   G  * 

- 4  ,   &&&  * 1  

 *>  *    *  >* 4: 4 

 / 4  :  * 

 

   

 

* *  

 

 * 

 4    G ,

$ 4 * *  / 4 * $,((5(  

4      0 * ((5 * 

0  1    * 3 4>* 

>* 4:  ' :  . * ; : <1  

 E   . 7E .8 

 ,

 2   *  >* 4:  *

>* / :  :  >*   "     73 1 O8    .* 

4*-,

 - 1  >* 4: 4' : - 4 4 

>    *   "3 

  

* * 

 -  - 4 4   * *,

$ *5 >  >*   :     * * 

   * 

,

&%_


     

      B 

** 

I * 

)RVVH 0DXVVRLQ

I 

 

3DUFGHOD +DXWH,OH

C  

** 1

*3

 

)RUrWGH %RQG\

*33DUFGHOD 3RXGUHULH

I 

3DUFGX 6DXVVHW

6WDWXWGHV HVSqFHVSDU HQWLWp

3DUFGHOD &RXUQHXYH

 ,?,%5! 9  >*  ' :    E . 

   G ; 

 5 5. < * * 

 - 4        ()

*3

 

B 

** 

*3

 1

C  

** 

B 

** 

 *

 

3

  *

 

 

I  5 B 

C 

** 1

C

 

** 

IC  

> 1

3 

 

C  

** 1

3 

 

 /

 

C  

** 

C  

** 

C

 

** 

C 

 

C  

** 

C

 

** 1

3 

 

B 5 6*3

4 

B 3 

** 

B 

** 

B 

** 

B 

** 

*3*  

*3 * /

 L 

-*

**  

*3 * /

 L 

-*

** 

*3*3* 

*3*3 >*3

* *3

C  

** 

7>*

 * 

*3 

&&8

C

 

** 

7>*

 * 

*38

 ϰϵ

>ĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚŝƐƐƵĞƐĚƵŽĐƵŵĞŶƚĚ͛KďũĞĐƚŝĨƐ͘ &@_


     

      ) *  >* 1   

4 * *   

) I  1 *3  *  1

) * B

 * 1 *3    E 6 

I 2  *   

) B 6*3

4 1 *3  * 

C 

) I

 1 3  

>   * 

 

)  >*3 * *3 1 3  ** 

 *    C    

*  * >* *3

$ >*

 

* 2 - 4 4 -*3  

 

*1 -  : ,?,%5, $

 

  

 *   *5 >,

&)_


*3

 *

-   

  

- 6 

I 2

*3

 * 

 

6WDWXWVXU OHVHQWLWpV pWXGLpHV

^ŽƵƌĐĞ͗ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛KďũĞĐƚŝĨƐ͘

ϱϬ

#

$ 1

A

G 

* *  *

 

&&&

' 

I

&&

&&!

I1 A $ 1

I

(&&

$ 1

I

?&&(

I

(&&#

#&&?

I

#&&%

A T1

I

(&&@

&_

E 6 I 2 9 = * *3

  &&( &&@1  *

> 4  *,  / 4 &&@   *

 *   9 = * *3

*  &&, = * *3

 &&% / :  ,

  9

E 6 I 2 9   * / 4  - 61  -

> ,      * *  * ,

-1 4 *

    * ,

 *   9  * **  &&@ -     * (?1 (%,

G  -* 9

O&K-. 9  -  

 I     -*1 --  *  - /

* >* 9  * -  3 32   *    1 

 -*  l / L 

l1 *    -  3 32 

 : 781 L 4   3* , 

 1 : *

* 4>* -  *   

 *  --    ,

$     &&&   / ? 4 * * , &&@1 * *3  (  / 4    

4     *,

M- 9 $ 9 * 

 7* : :81 I 9   1 A 9   *, .  

6   

  L 3  

 ,

$ I  *3

* *3   * $  )@%, . ))#1 --*- *3 2 - 4 4 

* - 

 $  * : 7$8,

3UpFLVLRQVVXUOHVWDWXWGHO·HVSqFH

 ,?,%5( 9 2 3>  * *  >* 4 6  

 G ;  5 5. <

>* *3#&'!?

'&

I =! 

* 

'= 

&RGH 1DWXUD 

(VSqFH     

      


'!@

')

B 

6*3

4 

? !

&RGH 1DWXUD 

* B

. *(VSqFH*3

 *

   

C 

*3

 *

-   

  

- 6 

I 2

6WDWXWVXU OHVHQWLWpV pWXGLpHV

_

O&K-. * -  B     *  3, $  

   B 

   

 -   * , 2  

>  - 

  L   

*3 *3 

 *  

 , $ :   

2 --   *3 *    4--J 

 *3,

) 9 / * *3   &&&1 * *3

*3  &&,  &&@1 :   

 ,

M- 9   B  1 *  3

 E 6

  I 2 * / ?(W 36  *  1  : *  *

 *> 

*3 *3  * * 

 

 * , $ E 6

  I 2 --  4 * * - /  * 

* 

9  *  1 *  *    - ,

$   * E 

     * / ?&W * * *  :  >  

/ #& *,

-1 4  2 ** * *3

 &&#  1 *   4 

1 >   7 

/ #& *8,

O&K-.  - *   >   7 

/ (& *8   , $

 * *36   * ,

= * *3

  &&(1  *

> 4  *,

 4 -  *   *  4>* 

 *   , $  * * 

  

&&(  4 * * *3 , =  ! / ( *  

4 &&% 

* *,

  9

 * * 

 *   

E 6 I 2 9   * / 4  - 61  -

> , ' 

  * Y ! !  - ,  

    * *  * , -1 4 *

    * ,

G  -* 9

 E 6

  I 2 * / ?(W 36  *  ,  

*     * *  

- / -* * 

  

S 

 * 7  *  

*  *3 

 # / &  > 

 6 * 

*   8, $ E 6

  I 2 --  4 * * - /  * 

* 

9  *  1 *  *    - ,

 * E 

      * * - /  * * 

 / 

 * 9  S 

7*36  81  * 4  ,

C 4>* " : -  9

 

 * (?1 (% (@ 7I1 &&@8,

3UpFLVLRQVVXUOHVWDWXWGHO·HVSqFH

 ,?,%5( 9 2 3>  * *  >* 4 6  

 G ;  5 5. <

>* *3#&

     

      
'!!@

'&

&RGH 1DWXUD 

B 

>*

4 

> 

 * 

 1

 --*-

 > -

7: 

 8,

B 

6WDWXWVXU OHVHQWLWpV pWXGLpHV

^ŽƵƌĐĞ͗ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛KďũĞĐƚŝĨƐ͘

ϱϭ

&  $*

  I 

A *

I I 

  I 

$*  

&&

' 

&

&

&

&

&&&

&

&

&

&

&&&!

&

&

&

 7V  * * 

 8

&&&(

_

O&K-. 9 

 *    C 1  

  &&(  :  

3 *     - /  >*1  5 >*3 * *3 , $ -  * 6 1 4   *  1    ))@1 * &&1  

* - J &&#,

) 9 5 >*3 * *3

  

 *  C  &&&, = *   &&,  &&( 

-   ,  &&#1 S   / 4  - *3 * 

M 9 - *3 *   *    C  * L 4:  5  *  

  

O&K-. 9 -  3 32     *,

) 9 /        *3  &&, $

   

  

 --* / , $  4 2  / 3 

  -,

M 9   1  *1   *1 * : :,

3UpFLVLRQVVXUOHVWDWXWGHO·HVSqFH

 ,?,%5# 9 2 3>  * *  >* 4 6  

 G  5 5. 

>* 3   3 #9 

 >*3

* *3

, 

I(VSqFH     

      


(VSqFH&RGH 1DWXUD 

6WDWXWVXU OHVHQWLWpV pWXGLpHV

&&

&

&

(

&

#

' 

$*  

G 4: 1  $*

  I 

A *

I I 

&

&

&

&

&

&&

!_

#!

@

(

&&!

&

&

&

&

&

&&(

'  *  1 :   -  *  - / 5 >*3 * *3

9  - -1 >  1  ,     / 4--J 

     - / 2 ,

  L  - *3 *  * 

 ,

3UpFLVLRQVVXUOHVWDWXWGHO·HVSqFH

 ,?,%5# 9 2 3>  * *  >* 4 6  

 G  5 5. 

>* 3   3 #

     

      


     

      !- -   $4  --*   >   *   

 

4   >* 4 6 *   

 L 

  4 

4 6   *3* , $  * 

*     4 *

 * *  

*

3 >*1 

  /  *- *  ,

  / 4 * * * *1 --  2 4 * *

 6   9

ƒ  * * *  7   * . 81  6    3 :  

 /

  *  N

ƒ  * * *   7   * .8  

 /  *  - *   5 *  

* 

  3  : N

ƒ  * *  * 7   * 8 9 *  *

  -*   1  *  :,

  6     ,)  9  * *  / * 

  * *  >* 4 6 *  

  *,

(_


,QFLGHQFHVHQYLVDJHDEOHV

 4 

  *  *1 *

 1 *  * 1 *,1 * 

 6 /

4  -   7- : 6  D

 * * 

   - *  * 

4>*

 4  *    43  *      *3 * 4>*

 9 L   * 31 *31 

 * 1 4 1 

1 43 1 *

 O

 * * 

 *  4   43 4>* 

 4 4

   : * 1 - - 1  L 31   *  *   1 4 *3

 L 31  O

 * * 

 -* 

 32  3 4>*

 4 4

  

  :1  1 32 *      

** > 3 4>*,

 * * 

   3 4>*

 4 4 -   4 3 - / 

 * 4 >*     : *:   *  :,

 * * 

-  43 

 *

 4 4   

*  >*   

    4    1 

4* 4: *     :,

 3  "3 

 I

   >*3 * *3

  

 * 

 I  1 B 6*3

4 1 * 

 * 

 * * 

   3 :

 * * *  - * * 4 4 ,

 4   

  1 3 1 *, 

 L  : *3  3 4 6

*   3 4>*,

 * * 

   3 4>*

 4 4   

*  >*     4  4:   , 

  4

    

4 4   / :  4  ,

 * * 

   3  

' F

 5

' F

 

5  * *

 *1

  

  

 * *

 *1

  

' F

 

5 ' F

 

5 ' F

 

5 ' F

 

5 ' F

 

5 ' F

 

5 ' F

 

5 6FpQDULR

 * *

 *1

 

 * *

 *1

 

 * *

 *1

 

 * *

 *1

  /

  

 * *

 *1

  

 * *

 *1

  

 * *

 *1

  

7\SH

I  1 B 

6*3

4 1 *

 1 * 1 I

 1  >*3

* *3

I  1 B 

6*3

4 1 II  1 B 

6*3

4 1 *

 1 * 1 I

 1  >*3

* *3

I  1 B 

6*3

4 1 *

 1 * 1 I

 1  >*3

* *3

I  1 B 

6*3

4 1 *

 1 * 1 I

 1  >*3

* *3

I  1 B 

6*3

4 1 *

 1 * 1 I

 1  >*3

* *3

I  1 B 

6*3

4 1 *

 1 * 1 I

 1  >*3

* *3

I  1 B 

6*3

4 1 *

 1 * 1 I

 1  >*3

* *3

I  1 B 

6*3

4 1 *

 1 * 

7 

  8

(VSqFHVFRQFHUQpHV

#_

) $ * *    / 

  - / *   -   

 D 4 ,  * 

 * 6 -- 

    * D 4 

. &!

 * *   3 4:

 &

 &

. &!

. &

. &

 ,?,%5? 9 * *  

* 2  

 4  * 4>*      

4  ,

 * * 

 * 4 

 * *   3  :

 &

. &

. &

 * * 

 

1XPpURGH O·LQFLGHQFH

     

      


     

      %4 - - $4 2  * * 4 *  : 9

ƒ  2 *> --  * * 

 3 

>* 4 6 * , 4 4 2 ; * *

 <, 

* 4 * *1  :  

*

 2 

3   *,

ƒ $ *    >    4 

   

   * *, *  

  * * >   *  

4 , 4 ; * * < *4 /  

 >   ,

 $ - 4   *   * *  -

 

  * 

6 7*  

 1  1 

 81  

  *   * 

4 2  * *  9

 *K

  &&&O 4 * *  * 

* 1  4   *   1 

 4 * * -  ,

$ *5 >  *   * *

 *  , '- 4 

 D 4 1  * * 

 *      * 4  

 

 

 * * ,) $4 * *        

 >* *3 4 6      * 

 *  4  / *  * ,?_
,QWLWXOpGHO·LQFLGHQFH

I 

B 6*3

4 

 >*3 * *3

* 

 * *  *  

4   43

4>* 

 * *  *  

4   43

4>* 

 * *  *  

4   43

4>* 

. &

. &

. &

. &

(VSqFH V FRQFHUQpH V 

 * *  *  

4   43

4>* 

 * * 

 

1ƒG·LQFLGHQFH     

      

  *   

  E 6 I 2 

  : 7 

 8   - 4 

  *  

  

 -

  *  C 

* * 

 -

4 1 B  * 

 3 7   

 .*8

  *  

  

 -

$LUHG·LQFLGHQFH

%_

.  *   1 5  L 

 -*

>  * * 

 -

'  - 6 I 21 L  *3

    -*  ! 3,  )# 3

 * * 

 - 4 1 %! W   *3, $  -* - 

3  - 4 ,

   * L  *3

* /  -*

 ,

#? 3  43 -   - , #

3  * * 

 - 4   

(# W,

C > -  

4  * 

     > -- 

4  *

 4    

 * 

  7    * * *3 8

    L 4:  *

 A *

  3 L  *3 -  

 -   .*, )1) 3  * * - 4   (# W  L  *3 

4>* - / :  -* ,

'  *  C 1  1# M 

     *  -*

>  B 6*3

4 , 1( M 

* * 

 - 4 1 #?W  L 

-* -  ,

I  B  *  3 -  , $

 

   B   9

 :    

2  -

   * 1 -   

L   

*3 *3 

 *   ,

E --*-  7 / * 

 8

G   

 - *   ! 

-*  A * 

  

,

  > - --*- 7   

:8

(OpPHQWVG·DQDO\VH

 ,?,%5% 9 ' 2  * *  

 * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

 * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

 * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

 * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DYDQWO·DSSOLFDWLRQ GHVPHVXUHV*    *

   * 

  :1   

 4  * *    &&&

   *  

  

 : 

   *    *

   * 

  :1   

 4  * *    *

 

B 

  6*3 

  7  O8

  " 

 

-  B 6*3

 

 >  :

  

 : 

    

  - / 4:   &&&*    &&&

   *   

*   :1 

   4  

* 

B 

  6*3 

  7  O8

  " 

 

-  B 6*3

 

 >  :*    &&&

   *  

  

 : 

   *    &&&

  

 - /

4: 

  &&&  

 *   

*   :1 

   4  

* *    &&&

  

 - /

4: 

  &&&  

 *  

0HVXUHVGHVXSSUHVVLRQGH UpGXFWLRQHWG·DFFRPSDJQHPHQW HQYLVDJHDEOHV

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DSUqVDSSOLFDWLRQGH V PHVXUH V 
I 

I * *   

- *  *4>*

 * *   

- *  *4>*

. &

 &

 &

 >*3 * *3

I * *  *  

4   43

4>* 

 * *   

- *  *

* 

 * *  *  

4   43

4>* 

. &

 &

(VSqFH V FRQFHUQpH V 

,QWLWXOpGHO·LQFLGHQFH

1ƒG·LQFLGHQFH

     

      

  *  

  

 -

  *  

  

 -

  *  

  

 :

73  *8   -

  *  

  

 -

@_

  4   

4 

 *  > --

$ *    *   *

 

 ,

 *

4  : 

 *  *    &&&

   *  

   "  4 *    &&&

   *  

 * 4 1 

> 

  

 6  

 4   

 :,

$  :1 

 * * 

  ,

$   *  1 

4 4  :  

 *     *

    :,

 

 ; 

> 4 < 

   1  *

 

 / : 1 - 4:   / --*

 

 , *3 

* 

 * *3   

   >  3 ,*    &&&

  

 : 

  *  

  

 : 

   *    *

   * 

  :1   

 4  *  * 

>  

 *   

&&&   *  

  

 : 

    

  - / 4:   &&&*    *

   * 

  :1   

 4  * *    &&&

   *  

  

 : 

    

  - / 4:   &&&

0HVXUHVGHVXSSUHVVLRQGH UpGXFWLRQHWG·DFFRPSDJQHPHQW HQYLVDJHDEOHV

 * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

> - --*-    "3 

  * / 4  I 

 * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

  VLWHVGH QRXUULVVDJHDQQH[HV KRUVSDUF

 * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

 * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DYDQWO·DSSOLFDWLRQ GHVPHVXUHV

$ *    *   *

 

 ,

$ 5  

 -  *    * * 

 -

4 , 

  -*

> 1 ,? 3 !,@ 3

*   * * 

 -

4 1   %&W,

 

>   -*

 -  *  *3" 

 *  1 4>*  3

   3  

>   /

 :  4 -*  ,

  * / 4  I 

> - --*-    "3 

.  *   1 # 3   L 

-*

> 7(! 38 * * 

 -

4 1   !# W, 

  *31

 

# 3 

 %

-   

* * 

 - 4 1   !#

W   *3 ,

'  - 6 I 21 L  *3

    -*  @ 3,  )! 3

 * * 

 - 4 1 %!

W   *3, =  -*

> 

* * 

 -1

  ,( 3 

 ,(

 *  -* 

* 1  W,

 * :  * 

--*- * * *

4 1   ? 3, 

  *31

  !( 3 

 &% -   

* * 

 - 4 1   ! W   *3 ,

(OpPHQWVG·DQDO\VH

 ,?,%5% 9 ' 2  * *  

  *   

  E 6 I 2

  

 -

4 

$LUHG·LQFLGHQFH

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DSUqVDSSOLFDWLRQGH V PHVXUH V 


* 

* 

 * *   

- *  *4>*

 * *   

- *  *4>*

 &

 &

   G * *  - 4 

I  1 B 6*3

4 1 * 1 * 1

I

 1  >*3

* *3

I 

 * *   3

4>*

 * * 

  

 3 :

. &

. &

. &

$ *     

  

E   

 :

  ,

$ * -   : ,?,%5  4*

  * - *     

*  , $    *  

 ;  <    

--*-  >*3     > 

-- 

4  *  

--*- I

    "3 

 > -   * / 4 

I  7 8

 * : *     G ; 

 5 5. < 7-, 

 - * 

*

 3 8

.  *   1 5  

-* * *

=    

  *3 

* * 

 - 4   E 6 

I 2

 * : *     G ; 

 5 5. < 7-, 

 - * 

*

 3 8

.  *   1 5  

-* * *

   +  - - H 1  J   6 H - J

   "  4 

)_ * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

 * * - * 

 * 

  : 

 

   "  4 

 * * - * 

 * 

  : 

 

ŝƐƚĂŶĐĞĠƚĂďůŝĞƉĂƌůĞƐĞdžƉĞƌƚƐďƌƵŝƚƐĞůŽŶůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚƵƉƌŽũĞƚƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐăĐĞƐƚĂĚĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘ĞƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĞƌĂăĂĨĨŝŶĞƌůŽƌƐĚĞůĂƉƌĠĐŝƐŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͘

ϱϮ

  *  

  

 -

  * 

 1  C 1 

 *    

E 6 I 2   

 - 4 

I  1 B 6*3

4 1 * 1 * 1

I

 1  >*3

* *3

  *   

  E 6 I 2

  

 -

4 

  *   

  E 6 I 2

  

 -

4 

=    

  *3 

* * 

 - 4   E 6 

I 2   -* - * 3 

 - 4 , 

 

 1 B 56*3

 * 

  / ! M   4    

* 41 - ,

 * : *     G ; 

 5 5. < 7-, 

 - * 

*

 3 8

$

32 7

> 8  

 : 

 

 * I 

 7 / 8 / : 

*  7 2 &&  *#8 N*    &&&

   *  *    &&&

   *  

$

32 7

> 8 

L  *3 

 * * , 

 : 

 

 * N*    &&& 

 : 

  - 6 

I 2 : *: 4' 2  

 *  *    &&& 

 : 

  - 6 

I 2 : *: 4' 2  

 *  *    &&& 

 : 

  - 6 

I 2 : *: 4' 2  

 *  *    &&& 

 : 

  - 6 

I 2 : *: 4' 2  

 *  *    &&&

  

  *3

 -   *  

B 

  6*3 

  7  O8

  " 

 

-  B 6*3

 

 >  :  P - B 

6*3

4  L 

*3 - 7*-, .*8

   "  4 

$ B  *  3   *3

 :  * 

* >*,

 *

4  : 

 *  

0HVXUHVGHVXSSUHVVLRQGH UpGXFWLRQHWG·DFFRPSDJQHPHQW HQYLVDJHDEOHV*    &&&

   *  

 * * - * 

 * 

  : 

 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DYDQWO·DSSOLFDWLRQ GHVPHVXUHV

 -* *    

B ,

$ *    *   *

 

 ,

(OpPHQWVG·DQDO\VH

 ,?,%5% 9 ' 2  * *  

  *  C 

* * 

 -

4  

  *3

 -  .*

$LUHG·LQFLGHQFH

 * *  * 4 

3 :

 * * 3 :

B 6*3

4 

(VSqFH V FRQFHUQpH V 

 &4>*

,QWLWXOpGHO·LQFLGHQFH

 * *   

- *  *4>*

1ƒG·LQFLGHQFH

     

      

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ =-  H8- - - -J

&+ 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DSUqVDSSOLFDWLRQGH V PHVXUH V 
(VSqFH V FRQFHUQpH V 

I >*3 * *3

B 6*3

4 

* 

* 

,QWLWXOpGHO·LQFLGHQFH

 * * 

  

 3 :

 * * 

  

 3 :

 * * 

  

 3 :

 * * 

  

 3 :

 * * 

  

 3 :

1ƒG·LQFLGHQFH

. &

. &

. &

. &

. &

     

      

  *   

  E 6 I 2

  

 -

4 

  *   

  E 6 I 2

  

 -

4 

  *  C 

* * 

 -

4 

  *  

  

 -

&_

$ *    

 I, $ * 

-   : ,?,%5  4*  

 - *     *  , $

$ E 6 I 2  *

  

 *  7 -   : ,?,%5 8, 42  4  - *   

/ : ,

$ *    

 I, $ * 

-   : ,?,%5  4*  

 - *     *  , $

   *   ,

$ E 6 I 2  *

  

 *  7 -   : ,?,%5 8, 42  4  - *   

/ : ,

$ *    C  *

    *  7 

-   : ,?,%58, 42  4 

 - *    / : ,

>*    

4C  

  -* 1 *1 * *  *

 *   ,   :  3 3

4  m*

7-*3  &&&8,

$ *     

  

E   

 :

  ,

$ * -   : ,?,%5  4*

  * - *     

*  , $    *  

 

:  -  * /  * 

  

$ *     

  

E   

 :

  ,

$ * -   : ,?,%5  4*

  * - *     

*  , $    *  

 ,

:  -  * /  * 

  

--*-    "3  > -

 ,

(OpPHQWVG·DQDO\VH

 ,?,%5% 9 ' 2  * *  

  *  

  

 -

$LUHG·LQFLGHQFH

   +  - - H 1  J   6 H - J

   +  - - H 1  J   6 H - J

   +  - - H 1  J   6 H - J

   +  - - H 1  J   6 H - J

   +  - - H 1  J   6 H - J

1LYHDXG·LQFLGHQFH DYDQWO·DSSOLFDWLRQ GHVPHVXUHV

$

   / !& M"3

  / : * /

 :  *  -  :   **    &&&

   *  

$

   / !& M"3

  / : * /

 :  * 

>  -  :   **    &&&

   *  

$

   / !& M"3

  / : * /

 :  * 

>  -  :   * / : *

 7 2 &&  8*    &&&

   *  

$

   / !& M"3

  / : * /

 :  * 

> 

$

32 7

> 8 

L  *3 

 * * N

'

 * 

 : :

  -* "  

 / : L / - 

 :*    &&&

   *  

$

   / !& M"3

  / : * /

 :  * 

> 

$

32 7

> 8 

L  *3 

 * * N

'

 * 

 : :

  -* "  

 / : L / - 

 :*    &&&

   *  

$

   / !& M"3

  / : * /

 :  * 

>  M  3* 

4  S  *3 

/ :   4,

L  *3 

 * * N

0HVXUHVGHVXSSUHVVLRQGH UpGXFWLRQHWG·DFFRPSDJQHPHQW HQYLVDJHDEOHV

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DSUqVDSSOLFDWLRQGH V PHVXUH V 
I 

B 6*3

4 

I * *   

3 4>*

 * * -* 32  3

4>*

 * * -* 32  3

4>*

 * * -* 32  3

4>*

 &

 &

 &

 &

. &

 * *  * 4 

3 4:

 * * 3 :

I  1 B 6*3

4 1 I * * 

-  43 *

. &!

I  1 *> 

  

I  1 B 6*3

4 1 * 1 * 

,QWLWXOpGHO·LQFLGHQFH

1ƒG·LQFLGHQFH

(VSqFH V FRQFHUQpH V 

     

      

  *  

  

 -

4    3   &&&

  *  

  

 -

  *  C 

  

 -

4 

  *  

  

 -

 4  * 

 1 B  * 

3

_

 * I  *3 * 

   *  *  *  *3

$ - 4 

* *   !

*  -* -   ,

'  *  1  

> 

  -* -  

*  *3" .   4  4 

6  -   

> , *

 * / 

    * 

 ,

>* -  :

> 1 *   

 --   4 -*  * 

 

$  B 56*3

   *  

   /  @& *  4,

$    4  * 6 

 - B 

6*3

4 1

 *> 1   -* ,

>* -  : * 4 L 3

.   4  4 

6  -   

> , *

 * / 

    * 

 ,

>* -  :

> 1 *   

 --   4 -*  * 

    "

 1 

  /

   D  

 

 

 , ' *  -  1 

*  *  **3 

    * ,   

46  -     * ,

. >  1     

4 /  **   :

>* -  : L 31  

I  1 I

  B 6*3

4 ,

$ B 6*3

 4  * 

*3

 ,

$ 3 

 * >*  

*       -*

 ,

.:    P 4>* 

*   

  &&&  -   >

>  

    ,  1 4>*

 *3

R  *  -  

 * *  7 * 9 .* 4*-8,

   *   ,

(OpPHQWVG·DQDO\VH

 ,?,%5% 9 ' 2  * *  

   G * *  - 4 

$LUHG·LQFLGHQFH

!- - 8- - 

   +   1   : 

&+ =-  5 

&+ =-  5 

&+ =-  5 

&+ =-  5    +  - - H 1  J

1LYHDXG·LQFLGHQFH DYDQWO·DSSOLFDWLRQ GHVPHVXUHV

  :"   

* 1  

3  

  :"   

* 1  

3  

  -*

 

 ; 

> 4 < 

   - 4:   / --*

 

 , *3 

* 

 * *3   

   >  3 ,*    &&&

   *  

E  *  

E  *  

E  *  

B    *3  4**> *3 

 3 

 3  7- 61  

L 38

$

*    :

    : 7

 

 43   O8

 

2  *R 

  /    :

 7 1 : - 1

 1 *,8,  * 

*3 1 

 *R  *3

 : 

 

  *3 ,*    &&&

   *  

> 

0HVXUHVGHVXSSUHVVLRQGH UpGXFWLRQHWG·DFFRPSDJQHPHQW HQYLVDJHDEOHV

&+ 

&+ 

&+ =-  5 

&+ =-  5 

&+ =-  5 

&+ =-  5 

&+ 

&+ 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DSUqVDSSOLFDWLRQGH V PHVXUH V 
(VSqFH V FRQFHUQpH V 

B 6*3

4 1

 *>   

 

* 1 *>  

  

* 1  

  / 4 

I,QWLWXOpGHO·LQFLGHQFH

 * *  * 4 

3 4:

 * *  * 4 

3 4:

 * *  * 4 

3 4:

 * *  * 4 

3 4:

1ƒG·LQFLGHQFH

. &

. &

. &

. &

     

      

  *  

  

 -

4 

  *   

  E 6 I 2

  

 -

4 

  *   

  E 6 I 2

  

 -

4 

_

  * / 4  I  

  *  

--*-    "3  > -

 * *  *3 *  

  *  *  *  *3 - 6 I 21   * * - *

 /  

,  1

  -*   - 4 

4  -* *  / : 

 * -   /  ,

$  -* 

 *   

 *  - 4  L  *3 

 ,

 * *  *3 *  

  *  *  *  *3 - 6 I 21   * * - *

 /  

,  1

  -* *  / : 

 * -   /  ,

$  -* 

 *   

 *  - 4  L  *3 

 ,

 * B 56*3

4 *3 

*    *  * 

*  *3

$ B 6*3

4 *3   

 B ,

(OpPHQWVG·DQDO\VH

 ,?,%5% 9 ' 2  * *  

  *  C 

  

 -

4 

$LUHG·LQFLGHQFH

   +   1   : 

!- - 8- -   6   

&+   1   : 

!- - 8- -   6   

&+   1   : 

!- - 8- -   6   

   +   1   : 

  -*

 6   

$

4**>  L  

 

 ; 

> 4 < 

   - 4:   / --*

 

 , *3 

* 

 * *3   

   >  3 ,*    &&&

   *  

$

4**>  L  

  :"   

* 1  

3  

  -*

$

4**>  L  

  :"   

* 1  

3  

  -**    &&&

   *  

$

4**>  L  

  :"   

* 1  

3  

  -*

$

4**>  L  

  :"   

* 1  

3  

  -**    &&&

   *  

$

4**>  L  

  :"   

* 1  

3  

  -*

$

4**>  L  

  :"   

* 1  

3  

  -*  P - B 

6*3

4 *    &&&

   *  

$

4**>  L  

0HVXUHVGHVXSSUHVVLRQGH UpGXFWLRQHWG·DFFRPSDJQHPHQW HQYLVDJHDEOHV

1LYHDXG·LQFLGHQFH DYDQWO·DSSOLFDWLRQ GHVPHVXUHV

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

&+ 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DSUqVDSSOLFDWLRQGH V PHVXUH V 
(VSqFH V FRQFHUQpH V 

 >*3 * *3

I 

I >*3 * *3

B 6*3

4 

* 

,QWLWXOpGHO·LQFLGHQFH

 * *  * 4 

3 4:

 * * 

  

 3  

 * * 

  

 3  

 * * 

  

 3  

 * * 

  

 3  

 * * 

  

 3  

1ƒG·LQFLGHQFH

. &

. &!

. &!

. &!

. &!

. &!

     

      

  *   

  E 6 I 2

  

 -

4 

  *  C 

  

 -

4 

  *  

  

 -

4 

  *  

  

 -

4 

  *  

  

 -

4 

!_

.:    P 4>* 

*   

$ *    

 I, $ * 

-   : ,?,%5  4*  

 - *     *  , $

   *   ,

$ E 6 I 2  *

  

 *  7 -   : ,?,%5 8, 42  4  - *   

/ : ,

$ *    C  *

    *  7 

-   : ,?,%58, 42  4 

 - *    / : ,

>*    

4C  

  -* 1 *1 * *  *

 *   ,   :  3 3

4  m*

7-*3  &&&8,

$ *     

  

E   

 :

  ,

$ * -   : ,?,%5  4*

  * - *     

*  , $    *  

 ,

:  -  * /  * 

  

$ *     

  

E   

 :

  ,

$ * -   : ,?,%5  4*

  * - *     

*  , $    *  

 ,

:  -  * /  * 

  

--*-    "3  > -

$ *     

  

E   

 :

  ,

$ * -   : ,?,%5  4*

  * - *     

*  , $    *  

 ,

 ;  <

   

  

  * / 4  I  

  *  

--*-    "3  > -

(OpPHQWVG·DQDO\VH

 ,?,%5% 9 ' 2  * *  

  *  

  

 -

4 

$LUHG·LQFLGHQFH

&+ =-  

&+ =-  

&+ =-  

&+ =-  

&+ =-  

   +   1   : 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DYDQWO·DSSOLFDWLRQ GHVPHVXUHV

E  *  

  :  *

     * 1

 O*    &&&

   *  

E  *  

  :  *

     * 1

 O*    &&&

   *  

E  *  

  :  *

     * 1

 O*    &&&

   *  

E  *  

  :  *

     * 1

 O*    &&&

   *  

E  *  

  :  *

     * 1

 O*    &&&

   *  

$

4**>  L  

 

 ; 

> 4 < 

   - 4:   / --*

 

 , *3 

* 

 * *3   

   >  3 ,*    &&&

   *  

0HVXUHVGHVXSSUHVVLRQGH UpGXFWLRQHWG·DFFRPSDJQHPHQW HQYLVDJHDEOHV

&+ =-  5 H8- - -  JD%-  F :  : <    F:-  :8 -  1  P - - 

&+ =-  5 H8- - -  JD%-  F :  : <    F:-  :8 -  1  P - - + D

&+ =-  5 H8- - -  JD%-  F :  : <    F:-  :8 -  1  P - - + D

&+ =-  5 H8- - -  JD%-  F :  : <    F:-  :8 -  1  P - - + D

&+ =-  5 H8- - -  JD%-  F :  : <    F:-  :8 -  1  P - - + D

&+ 

1LYHDXG·LQFLGHQFH DSUqVDSSOLFDWLRQGH V PHVXUH V 
* 

 * * 

  

 3  

. &!(VSqFH V FRQFHUQpH V 

,QWLWXOpGHO·LQFLGHQFH

1ƒG·LQFLGHQFH

     

      

(_

$ *    

 I, $ * 

-   : ,?,%5  4*  

 - *     *  , $

   *   ,

&+ =-  E  *  

  :  *

     * 1

 O

&+ =-  5 H8- - -  JD%-  F :  : <    F:-  :8 -  1  P - - + D*    &&&

   *  

1LYHDXG·LQFLGHQFH DSUqVDSSOLFDWLRQGH V PHVXUH V 

$ E 6 I 2  *

  

 *  7 -   : ,?,%5 8, 42  4  - *   

/ : ,

0HVXUHVGHVXSSUHVVLRQGH UpGXFWLRQHWG·DFFRPSDJQHPHQW HQYLVDJHDEOHV + D

1LYHDXG·LQFLGHQFH DYDQWO·DSSOLFDWLRQ GHVPHVXUHV

  &&&  -   >

>  

    ,  1 4>*

 *3

R  *  -  

 * *  7 * 9 .* 4*-8,

(OpPHQWVG·DQDO\VH

 ,?,%5% 9 ' 2  * *  

  *   

  E 6 I 2

  

 -

4 

$LUHG·LQFLGHQFH


     

      ' > 21 4>  :     & G

;  5 5. <   *   - 

  * *  /  * 43 4>* 4>*

  *  * , $  &&& G

;  5 5. < * #     

   5 5. 1 

  >  ,  *

  :    *     

I  7 81 *  * 

7I 2  8 

 *  B 6*3

4 7C 81  >

  

 - / * *3 1    - 

/ *  

 , 3 -    + F -   - 6 D

 3 :1  *  *31  *  

*       * * , $

  *   *   *    *  ,

Â&#x2018; 6FpQDULRVDpULHQHWWHUUHVWUH

 3  1 6     1 *    

 *     -     -  

  

   1  * ,

' * 1  *  *    L P 4 

    

  *   

 

  * * 

   >* , . * * 7,?,@5 #81    G  *   *  ; * *

 <,  2  *  :  

 *   *   .* 4*-1  

 >*    1  3  323>    

- *,

' *  4 1 L  *   #& &&   * 1 - 4 

   $' 2 g ## I7'8

    "

 ,    / 

 -   

 D 4 7O8,

$   *  7*3:  *    81- - P 88  - 

*1    * * -  1  3 

1 * *  -*1 2  0  

  *-   1  5   0 

,,,, 4 / *  4     4 * * 

   3  

 * 

 "

   ,

$4  -  1 / * 

: 

4 4  / : 1  6 *  *

  * *  *  

   3  , 

 >   --*  -    - 

 *  4  -   *  

  *  

  :  * 

4 

    , 

 1 6  D 4 

#_


     

          -  * *  7 

* 4**> *    4 * * O81  

   >*   D     

*  4 *  D 4  :   ,

‘ 6FpQDULRVRXWHUUDLQ

U *  3 :  3 : 1 *  

 1

* /   * 1   *  

 * *      

  

* * 

 - 4 ,

 1 : * *  - / * 4  6 

 

  

 , 4 9

ƒ $4 * * 

 -* 

 32  3 4>* 9

 * * 

  D 

  1 6

 1  -* 

 32 1    1

  **    / * , 

L    6  - ,    - 

/ 

 ,( ,# 

  -  N

ƒ $4 * * 

   3  9 4*  

 

 

4 4  / :  

*  * 

 -    6  / *

  -    - * 4   &&&

* * N

ƒ $4 * * 

   3 : 9   * 

*  *31  *    6 --* 

4 

     *   

6   4- ,

$  *       * *  

  * * * *3 1  *  

  6 --* -  *

 * : * *  

 :        * 1

  * /  *,

?_


     

      !- - 

$ * *         

  :  

 - *  

 7: 

 *  1 *K

 O8    / 4 *3  L 

4    ,?,? P   4 - *   /

* ,  1 * *   *  *

 

L 4 ,

 *  *   

    $ >  1

*  * 1   *  1  

  E : ,    * 4  1 

  . 25 1  / :   *, .4 >

  /

 7&&%5&&@81 *   *    : - *    *

   

:  ,

$ *    4  *   1

4  - *    7  I 1 O8 

 4  / * * 

 :    

 &&& 7G** B, ^ ,1 &&@8,

%_


     

      !- - -

$  &&& G ;  5 5. < : #  

      5 5. , $4  * * 2  *

   5 5. 7G**

B, ^ ,1 &&@8   4  *   

45 5. 

 :    G 1 - 

* :*    *    ,

'1 *3 4   4:   - * 

-* 1 *  4:   4  *   -

  , $ *  : ,?,%5! 7 8  * 

*   L  - *3  -  * *

 2,   4 6 * L 1  4  *

 1 

 1 6   3   &&&1 /

   * 4   

4- ;   <

   &&&,

@_


     

      -     

 1  4  

2   1 * 4 - 4/ * * 

4 * * 6 *  / *  -   * 

,

) $4 2  * *  / *   

       *  * *

   *  *3,   *    * ,  -    F  - -   P -  + -       &  ,

  * * 4  6  / *  -  ,

)_


     

      ,?,)

'   &&& / :  

  G ;  5 5. <1 4   &&& 

* / : - 4     

  , 4  9

ƒ G ; I*  B <1 * /  ?1% M - 4 N

ƒ G ; E 6  L 3 *3 <1 * /  

1@ M - 4 N

ƒ G ;   5U < 1 * /  #1? M,

' *  -  1 - 4   ! M1 

  *  * *  *  !  &&&

* *5 , '1 *  

 * 

  1 

 * *  

  

*   

   

  :  *  4- 4 6

*  ,

$4 -* :  *  

4- 1 *  

   5 5  

 *  1 /

* 

 * --* / 3 , $4 21 

 :  31 

4**   L 4  >*  

 

  &&&  / : - 4    :  *  :, *  

-   3   * ,

$4  /

 

 9

ƒ $ -   7 5 8 --  45 5E * 7 4:   - 81 :*  

4: 5 

 N

ƒ $4- 4 6 * 1 * 4- 

;   <1     2 * -1

 1 *    4*   * 1

 4>* 1 

 * /  *3, 4

 

  >*

     , ' 

 *31   2  

 : 

 

 * 

   --* / 3 ,

$ *  6 - / *  4        *    *   *  * *    1 6 

 -* 4  * *  --*,

!&_


     

      ,% ' * 

$ 2 *     ,?, 

2 

* , *  42

-  

 - ,

)

. -  2 4*  

 

,%,

"4 :-  5 $ 3     ,?,  2  * ,

!_


 4 4-- *  

 

    

 *  

 *1    * *

7*3   *1 4

  *   ,

$ -- *   

   - * 

 4: *     

 

 *,

E  4* *

 > : " $  3 :1    4   * 

     

  6   

> , >    

 -  :

 1    1   

 *2*

   32 3>,

=    : 

 *  * -

*,

.  32 3>

 

*

 4 4

  

  :1 

32 *   >    : 

 

 * 41 4** > 

  :O

-- /  

** 

'ĂƌĞƐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐĂŶŶĞdžĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ

ϱϯ

!_

   

 *  * - 

 

*1  

 *  ;  < 7 1  1

 D*31 * 8,

 4 4

  

   

 

 *

 * * *   -  5 * **3

 1 4    -  4O

B-*  -  *  

 1 4 

 *M  

 

 

 *,

$  3 :1  *3  6 

 1 * 

 D 

 -*  4 *  4 7>*3 

 4O8

B-* 4 * 

4

,PSDFWVHQSKDVHWUDYDX[

 4   *  

 * 

  

   

'pWDLOV

  

 * 

-- 4 

,PSDFWVG·HPSULVHGHO·DPpQDJHPHQW

,PSDFWSRWHQWLHO

 *

 *

 *

 *

 

  

 

 

 

  

  

 *

 *

  

  

'XUpH

 *

. *

7\SHV G·LPSDFW

VV

VV

VV

V

VVV

VV

VV

VVV

VV

VV

VV

V

VVV

VV

VV

VVV

VV

V

VV

V

VV

V

V

V#!

6FpQDULR $pULHQ 7HUUHVWUH 6RXWHUUDLQ

 ,%, 9 *         

  *

     

      
B-* * 

 

,PSDFWVHQSKDVHG·H[SORLWDWLRQ

,PSDFWSRWHQWLHO

!!_ *  

 1 --   * 5*

 --*

  *  >  9  

 * * 4

-  / 

 1  * 

 4   O

$4 4 * -

 *   9

 1 -* 4  O

'pWDLOV

 *

7\SHV G·LPSDFW

  

'XUpH

VV

VV

V

6FpQDULR $pULHQ 7HUUHVWUH 6RXWHUUDLQ

 ,%, 9 *         

  *

     

      


     

      ,%,

' 2 *  

!- +6 -

Â&#x2018; 6FpQDULRDpULHQ VROHWVXUpOHYp  *   

 1 : 88 :   * *

 - / * 1  *  -  - 

8 : - -  ,

 3 :1  *  *  / * *  

 

 --*

 * * -* 

4 *  4  -  1  /   

" 1  **  4  / 4

 

*  *      1 / * > ,

$4  - -   = 6  - /

*  6    -   

 * 7*-, ,%,!8,

 3 4: 1  * *  / -* * 

   *  - 1 4   

* -   4   *  --

4 , $ -* * : > 1 4  > 1 

 -- 

 * *  :,

Â&#x2018; 6FpQDULRVRXWHUUDLQ *  

 1 : 88 :  :  : 

: 1 *  

 * 4* * 4* / -  4* *,

$ * *  / -* *    

 > , $ --   : 1   :1 *  *

  * 1 * * 4 

 - / *  4 ,

) .  

    -* 1   - : - - -   

L  *  , $4-- 4  / 4 

4 - *  / 4     *

 * * - / * ,  * *  *  

 ,

!(_


     

      !- M

$  H     *5 > 

    -* *   *,

) $ - 4   

 4  !

M> , $4 -   

 *  

 

 4  & > 1    > 

 * 

 , $ -*     *5 >  

 * 4* 4     

 

 

 *,

)

 ,%, 9 *  

 H

7URQoRQ

6XUIDFHDJULFROH GXWURQoRQ FRQVLGpUp

'

?!( 3

I

) 36$8 WRWDOH KD 

(QWLWp DJULFROH

6XUIDFH FRQFHUQpH 

%kWLPHQWV DJULFROHV FRQFHUQpV

 

E *

(&?&

,!

 

 

? 3

"

?

&&

"

&1%

&

,!

 

B 

7 8

!(

E

E

% 3

"

%

&&

&)!? 3

 

*2

!!!@

#%1(

? 

 

C

)%) 3?% 3

%(

!&1

! 

 

^

# 3

' 

4 

4 2

[

? 3

 * $

?

&&

&

B

(& 3

$4' 2

#(

)1

"

.: *  6  -   

 9

, $  H  4** 

> - -* *1

  ; * - <1 :* - 

  H [  

 -* * B *

 : - *3   -*3

  * $1     , 4

  H  E N

, $  H   * * L  * - .''E   -* * * 

 -  

 1 :* - 

  H E * *   

B , 4  *2 7 H  C81  

  4 2 7 H  ^8  3 . 7 

E *5  H ' I8   4' 2 7 H B8,  H  E 7*  81  * *  

/ * * *  

 *  -  

4* *

      4 * *

!#_


     

         * * 1 -  

   * / * 

2  

4  , $ *  * * *

4 *  4 * *1 - 4  * 

 ,  H '1 I1 1 C1 1 ^ B 7*  81   

 , * *

  /   * * * 

- * , $4

    1  * 

4* *1  D 

 -  4* *  

 

4* * : ,

!?_


     

         4  

*

,%,!

3:     >  /  

 * 

 L  *  *  * * 4 *  : *3 ,  1   H $

I 52  2 F A 1     - * 

 

 *, $4    *  ,

 ,%,! 9   

*

,PSDFWVSRWHQWLHOV > 

0HVXUHVGHUpGXFWLRQ ' *3 

 * > 

$

   

 

*

$

4  3 : :

 

*

 * *     *3 

7I 

 *3 8

-- * 

 

4 

:  * 2 * 

 

*3  *

-- * 

 

  4  - *

 * - 

7  8

!%_


     

      *

 >  * 

 

,%,(

 ,%,( 9 *

 >  *  

,PSDFWSRWHQWLHO

7\SHV G·LPSDFW'XUpH

  

 *-- 4 

. *

E  4* *

 *

  

 > : "  *

B-* 4 * 

4

$pULHQ

  

,PSDFWVUpVLGXHOV 7HUUHVWUH 6RXWHUUDLQ

VVV

VVV

7$* 8

7$* 8

B2

B2

E

  

B2 /

- 

7* 8

B2 /

- 

7* 8

E

 *

 

  

/ */ *  /

* 

.  32 3>

 *

 

E

E

E

 

*

 *

 

E

E

E

B-*  - 

 *

VV

VV

V

-- /  

** 

 *

VV

VV

VV

B-* * 

 

 *

VV

VV

V

  

 

  

,%,#

   * 

$ *  

 *  6 * 1   

4*  

:, 4**  

4      :  *,

$  

*  - 4 4  ,

!@_

E


     

      ,%,?

*  --  *

$ * 1 * *      *

 *3  4**       ,?,# 

  , *  * 42

- ,

$ --  * 

 * *1  /  *  

    *5,

 ,%,? 9 --  *  

 * * 

   

(IIHWVLQGLUHFWV

0HVXUHVSURSRVpHV

= 

BD 

 

4:   -  > 

** 9 > 4  >  *  -   

*  /  * 4  4:*   MO *-, 

4** 

'  

 - *> 

7   8

 *

* 

4:  *

 -

 

 * * * * 1   

$4  

  * 4 

 

       : 

 *

 

 .''E 

 

  

!)_


     

      ,@ 21   *3* 

 *3 

,@,

2 

#8 4 :-  5 $     2 

*-    * 

 :  * -   2 2 * *:  1 

   2 * "  , $4  

2>  - *   

>  /   

> 4 4 * * 7 *   @#"!!%"8, > 

21 4 2 -- 4  *  * 4 2  --

,

) $ * * 2>  *   

   4>  --* / 

/ *  - 

 7*   - 8,

)  2  --  

 ,

=   

* / : 2  4  ,    --  

 

 ,

Â&#x2018; 3KDVHWUDYDX[3KDVHH[SORLWDWLRQ

$ --      3 : 1 3

--   /   ,  4 - - 

2  *  1  * *  -

* 

,

$ -- 3 :  *  , I

4 3 > 1 3 :    

-  2 

 * 4   -* 32 * , 

3 : 1 3 4**     

/ 

 *, $4-- 6 4  *  

   ,

(&_


     

      %4 - 5 ‘ ,PSDFWVJOREDX[ ™ (IIHWVYLVXHOV

$  

 * 

 * 2>  

 4 *  4  * / 4 4 , *  

 1 4--  ,  1 4-- 

   /1  / 

 2> ,

 -

 -   * 2> 1    -- 

 * 1  4 

 /  

4  4  * - /  *31 

:,

™ 'HVHIIHWVUpFXUUHQWVHQSKDVHWUDYDX[ U  *  *31 *  3 :  *:

 -  *M  : :  * * 1 

 *3 ,  --  1 * *   *3 

  * 

 * 2> 7-- 6 8,

.4  1 3 : 

 *

9

ƒ . 8-    *  , ' 1 *

2  - -  - *    1 

    * 9

• 

 *1   88  *

 4

* *  3

 ,   *  2> 

4: *  *:   *:

   I>  4Q  * 

 *:  ,

• 

 1   2 4 

*     *

7 

> 8,

•   * - 1  -

 :1   - 8- 

     ,   8- - 7-- 6 8 

 * 2  N

ƒ 3:-- : - - , . * *1  - 

*   *    * 2> N

ƒ 3 -  --  1 ,

  * 1  >   - *   

 - - 7 :+    ,

) $ * 3 :  --* / 3 

/ *

  -  , $4 4*   

 * /  *3  

,

(_


     

      ™ 3DVVDJHDXQLYHDXWHUUHVWUH VRO HQSKDVHWUDYDX[ $  *   * 

 / * - *  

   * --  3 : / 

4*

 *       1  

 - *3 1 " 1 *, 42   *  

*3 

 * *5 ,

$ *   *       

 3 * 4  *3 , *  4 

3 * * 

 * #(,

™ 3DVVDJH DX QLYHDX WHUUHVWUH VRO HQ SKDVH H[SORLWDWLRQ $4      * 32 

 , $ --

     

 - 4   

 * 

 * ; < 

 9

ƒ $    9 $ :  *   

4--  - : 78 N

ƒ 3     8 :   4  4 

 * * / 

>  N

ƒ $ * 2>     : * 

--**  88  , 1     4  2 4 4 

 *  1 S  *  3 9

ƒ 4  8 1  -    * 

 1 4   H     

- *3 ,

ƒ 4  1 4      - *

4  3    -  * ,

.4  1 4-- 

> "-  

    *  H 

    4  *,

 - 1   *  - *3 *   

  *3   ,  

: / - 6 

I 2, $   R 2

    2

455E *  *  *:1   R 4  > 

   *   : 7 1 * 

2 8,

 #(

  3 *3 

4 * 

 4*  * 4**> 

*3  ,

(_


     

      ™ 3DVVDJHHQDpULHQ VXUpOHYp HQSKDVHWUDYDX[ $ *  *:  /  * - 4  

2 *1 1

1 *  :   

 

* ->       ,

™ 3DVVDJHHQDpULHQ VXUpOHYp HQSKDVHG·H[SORLWDWLRQ = *    *    : 88   1 

- *  2 *

 * *> -,

$    

   - *  21

*  ** 4   *3  *3* ,

   : - *3   

  

 - * : 4 

 3 :    

*   1  /   >  1  

 * - 4    *  * ,

' 4 1    

 --  4

*  7--    8, 1 4 4 - * 4 *     9

ƒ . * * *3  4 9 3

 *1 

 4 *3 *   2 *:1  :

 1   4    1 *,1   

 > /   * 

  

4 4 - * 

 * N

ƒ .  *  * 2 9 4    

4 - *   2 * 2 -,  * 

 *2,  *31    4 - * * 

2  P  *  23 

 

S ,

  * *>  * -  : 9

o  *2 N

o  E * 7  2 3  8 N

o 4 2 N

o E *3  - 9  

 ,

(!_


     

      Â&#x2122; 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQHQSKDVHWUDYDX[  * -  * 1 *   - * 

  -  ,

 - 4--* 

 H * L  *  : : 

 4    1 --   * *  :

L   *3 ,

Â&#x2122; 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ $ *   3 *:  * 

  /

4: 7 1  1 **> * 1 *,8,

((_


6HFWHXUV

)

A  4Q

A  B 

: 4' 2

E 9 .  $ 2 7

* 81  3 7

 * 8

B2 9 :  71

 28

E 9 *   

C51   ; $

> <

B2 9 I *: 

3  21   B 

   B 1 * 

*3S 35 5B 

E 9 *    

  1 E 6 I 21 B 

 * 7*3255I81 3

 5. '   

7*3255I8

B2 9 I   

([SORLWDWLRQ

E 

E 

B2

(#_

$ -

*      *3*3 

* *>   7: 8

B2

       *: 3 

  * * *3S 35 5B ,

=   72 *8 

 6  *

- *3 : :  - *3  B 7

8,

E 

  

*   - 6 I 2 

 4  / /     

 43   

4: * 2 

 ,

E 

$ * : 2

 *>  3 * 

 : -  : - * 7 1 1

1  $A  35 8 *  

 *

  * 4 ,

 4*3 / 

 4 *  

4'" $A " >   -   

 - *  * *,

  

*

 * ,

E 9 *   B2

E 

7UDYDX[

3DVVDJHDpULHQ VROHWVXUpOHYp 

B2 9 * *

'pWDLOVGHVHQMHX[

B2 / -

E

([SORLWDWLRQ

3DVVDJHVRXWHUUDLQ

B2 / -

B2

E

    *  * 

  

 *  *>  * --*  * 

 ,

B2

    *  * 

  

 *  *>  * --*  * 

 ,

E 

B2

7UDYDX[

 ,@,5 9 2 3> * 2   * / :

$4 2 *  

 * / : -   *  4   2,

Â&#x2018; ,PSDFWVSRWHQWLHOVDXQLYHDXGHVVHFWHXUVjHQMHX[

  E * F ' 

2 3       

      


6HFWHXUV

E 9 3S1   * 1

 *  1 * 

*3S1 *,

E 9    5   * A 5 0n 7 * 81 - 6 

E5 7 * 8

E 9   * 

* 

E 9 U  * 

* 

3S A 

E5 " 5

:  / I

I* 4' > 

E 9 A  I> 7

*  * 8

E 9   I> 7

*  * 81  *2

7 * 81  B 

B2 9 * *  

'pWDLOVGHVHQMHX[ B2

([SORLWDWLRQ

E 

E

([SORLWDWLRQ

E 

E

  *     *2 

  *  *:  I>  4Q,

$  * 4  * 

  *   *

 * 2>  3  / : ,

E

7UDYDX[

3DVVDJHVRXWHUUDLQ

E 

E 

E

E 

E 

B2

E

E

E

E

E

    *  * 

  

 *  *>  * --*  * 

 ,

B2

(?_

*

 >  1   

  *  *  * *   3 ,

B2

' * *:  *  

 

 7 >

 8

B2 

' 1  - : - *3  - -   *

E 

      *  

  4: * 1  - 

* 4  *  * *     /  4 

  -   "  :  ,

E 

  2

   2>    ,    4   / --      * 

 

 * - *   2,   

**  " -- 4  *  ,

E 

$  *2 4  /   2 

     

*3 2> 

 *> 3   *2,

 - 

    B    

* *  , -  

4-- 

*   *2 / *>  * ,

E 

7UDYDX[

3DVVDJHDpULHQ VROHWVXUpOHYp 

 ,@,5 9 2 3> * 2   * / :

A  I> 

 *2     

      


     

      88  - 

$ 4  4-- 1    / 4 ,  

         * 2> 

 *  ,

  --   -4 :   

7  1  * 8,   : * 

    * 4   *  , 4 / 

 

 -   /  1   * 

4 1 -  

/ * 

 --  * 

    D ,

$4--7 4   --  *  ,   1  **    --* 4**>, $

         * 

: 2 *  : 4' 2  

*  >  , $ :   

 : 

  

* * ** ,

 - 1    

 *   *

 2 73 *:1 3 - *  * * 

 * 1

*,81 / 

 -*   2

  

 ; 32 < --  ,

(%_


     

         :  -

$ *- *   9

5 4  

 :  

 - 4 

  H  *  >*

  N

5   *  - 4 - * -H 

 2 4      

4

,

Â&#x2018; 6FpQDULRDpULHQ VROHWVXUpOHYp 

 ,@,5 9    4  

* *  

0HVXUHVG·pYLWHPHQW

0HVXUHVGHUpGXFWLRQ

$

 :   73

*3 

 : 8

3

 *   :

 

   -*  

   -- ** **

  --   

   -    

2> 

* 

3 *3

/ 6    

 - *    : - 

  

 - *    4*

:  2 1 

 1 >  /  

  :

 * * 7  -

8

 

 *  * > 

  -  4

 4

 

4: 

2

 

    3 

 

       

 * 

3

     

    *  

*   4  *  

 *-  2> *:

4-- *3

    )!&1  1

 - 

  *  

*

 * 

E   

 * "*   1  *

--** *  2> 

 

 

 / : - 7*-, ,@,58

$

 3 :  

     *

A 

' 

 *  *3 

  

    

4  *  - 

   

  * * 32 

2 7  8

(@_


     

      ‘ 6FpQDULRVRXWHUUDLQ ,@,5! 9    4  

* *  0HVXUHVG·pYLWHPHQW

0HVXUHVGHUpGXFWLRQ * 

  *   

-  : 2  *  *    ;  <

** *3 /  *   

* * 

' 

4  2> 

 * 

 4   

   : * *

   -   *     6 

1 6 > 

 *  4  " * 1  

*  /  ,

$ *5 >    / 6 *   

 *  9

ƒ 

  * 4     

* 1   * 4  N

ƒ '** 

 *  ** : : --  *

4  N

ƒ  * * 

 

  * 

 N

ƒ  

 M  / 4 N

ƒ 

 -* 2>    *  

    2 7  4 4  2>  *    * - 8,

()_


     

        *3* 1 2 *3 

,@,

$4  

   * 4     3 

 *  * 1  *  * 1 G'= *   

 - 4  -

  ,  1   - 4   4 *

 2 4*  

  * * 

 - 4 2 :3,  1 

  *   - *  * 6*3 

  4  *  *>   

 / 

 4**   7  *   3 

 8,

#8 4 :-  5 

‘ 6FpQDULRDpULHQ VROHWVXUpOHYp HQSKDVHWUDYDX[ ™ 0RQXPHQWV+LVWRULTXHV $ - =-( + *3 

*   3 1 

   1  6 , -  / 

 1     : : 

  

  >  * 4   *  *  6 

--*  * * * 4' *3* S  E * 

     4   *>  * ,

B  

ƒ $   *3  / *     

     1 - 4 

 * *5 * 

    

 :  *  : :,

ƒ .  * P  *   / : 4  

1  *1   :  2  

 -  ** *     * * 

  - *  -   

 ,

™ 6LWHV $ * $ !(5 / $ !(5 * 4   *  

  

 * * 

 - H  

  6    * -1 1 1

3   , $  4 - *   

4 >    L  *  -  

*  4   4   ,

B  

ƒ $   *3  / *     

   1 -  

   *  

  ,

#&_


     

      ™ =33$83HW6HFWHXUVVDXYHJDUGpV -  /  1     :

 :     > 4 G'= 4 *

 *    * **  

4 

  *  >   *   > 

* -  4' *3* IS  E *,

B  

ƒ $     / * *  *   *  * ,

™ $UFKpRORJLH 4   6 4   :   

 *3 , 4 -- / *  4   *3 1

 43 * 1  6  * , .  L 

  *3 *      - -

  

 *  4' *3 , L 

:3- -   - 

  *3  

 

   * * *

 : 

 *3 ,

.   P *4    *   

 51  *

 *   3   * 

 *    *3 >   ,

 *  *  

   *3 1 D 

4 

*   

 >  * - 1

/ 

9

Ͳ  A *  1

Ͳ  Y &&!5%&% 

J &&! -  Y

&&5(( % 

&&

 / 4 *3 

 1

Ͳ  * &&(5()& ! &&(

- :

 *    - *>  > 

4 *3  

$4   *3 *3 ' *3   7'81

 *  / * *>  -1  *  *3 

4: *

 *   

4 7 -  8,

 

 4   - 7

4   

 *

 4 *3 8   **3  * 1  1 4 

  *  *

 *3 1  * *3 1 /  4 *

 1  - *3 ,

)

#_


     

      ' 1 -  

 *3   *3 1 D 

4 4 / 9

ƒ * 

   :   4 

 : :  * * 1 - 4   

 *  ,

ƒ 

6

 : *  * -   -   * * ,

B  

. -   *1 *  4 /  ,

‘ 6FpQDULRDpULHQ VROHWVXUpOHYp HQSKDVHH[SORLWDWLRQ ™ 0RQXPHQWV+LVWRULTXHV $ - 4 *  : >  *  :

  3 7*3  81 *   * *  

   -,

$4*  * *    3  

 

  +, * 1 *    *3

 0 * 1  1  S1 

 

  6  1 *   > 

0:*  #&& > ,

 -  /  1  * * 

  

    * >  *3  4

  3 *  * 1 *  4 4' *3* 

IS  E *  *  : 4 *3*  

  7 .'8,

B  

. -   *1 *  4 /  ,

™ 6LWHV $  4 - * 7 

   8 

 

 4 

*  *   / -

4   *  , * 1 * -  /  1 

* *      

 * * 

   *     *3   > 

    1 * 2 7. 81 

 -   

 

*

4 4' *3* IS 

 E *  4 *

 ,  * 1 * -  /  1 

* *      

  * 

*   4' *3* IS  E *  4 *

 1  

  * * 1  * -   * ,

#_


     

      B  

ƒ $  2  *3* :   4 

 

*3 * 4         *1   1  *-* 

   4 - *  

  -  ,

ƒ $ --      * 

-  4*  

 *  2 

*

4: *  * **   

4 - *    ,  

- *  *3 1

*  :  

 4 *  *3* 

  /     1  

R 4  ,

µ

3 ,@,5 9 : *   A 7I * 8

ƒ $  :   *

/ 4 * 2

  1 /  *>  > 4 , $ *   4  : *- 

  / *

       :8 -  

* ,

ƒ '-  

 *  

 * 1 ** 

 5  :8 -    -   6   P  - - ,   

4 * *   - * , . * *1  

 :  - * - --  * 

2 : ,

ƒ *  1     / : 4 

 

:  * 

  1  * 2,

#!_


     

      ™ =33$83HWVHFWHXUVVDXYHJDUGpV -  /  1  * * 

      > 4 G'= 4

*

 *    * **  

4   *  >   *   >

 * -  4' *3* IS  E *,

B   9

ƒ $     / * *  *   *  * ,

™ $UFKpRORJLH 4: 4*  3 : * * 

4' *3 ,

B   9

. -   *1 *  4 /  ,

#(_


     

      ‘ 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQHQSKDVHWUDYDX[ ™ 0RQXPHQWV+LVWRULTXHV $ *  * 3  * *    :, 

  / *: *  *  

   ,

B  

ƒ $     / * *  *    ,

™ 6LWHV $ *  * 3  * *    :, 

  / *: *  *  

   ,

B  

ƒ $     / * *  *    ,

™ =33$83HWVHFWHXUVVDXYHJDUGpV $ *  * 3  * *    :, 

  / *: *  *  

   ,

™ $UFKpRORJLH $ *   / *: *  *  

 

 ,

B  

ƒ $     / * *  *    ,

‘ 3DVVDJHHQVRXWHUUDLQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ

 *  

 1 *   *    

4 - * 7 1 *   1 O8  *

4*

    ,

$ *    6 

 *   ,

B  

ƒ $ * *      * 

-  4*  

 *  2, $

- 4 *   * 

 

 

 

: 6 - ,

ƒ '-  

 *  

 * 1  

 **  

4 - *    * 

: , *   

4 * *  

 - * , . * *1   : 

##_


     

       - * - --  * 2 : ,

ƒ *  1     / : 4 

 

:  * 

  1  * 2,

™

=33$83HWVHFWHXUVVDXYHJDUGpV

 -  /  1  * * 

      > 4 G'= 4

*

 *    * **  

4   *  >   *   >

 * -  4' *3* IS  E *,

B   9

. -   *1 *  4 /  ,

™ $UFKpRORJLH 4* 3 : ,

B   9

. -   *1 *  4 /  ,

#?_


     

      ,) '  

 

  : 

  -

,),

  $4*  

 

  * 

  

32 "    43,   

  

3  2

    *, 

   4 

 *  1 

 : *3*

 * 

  *- 

   - 4** V##

/  ,

‘ (QYLURQQHPHQW .: -   9

ƒ A  *- 7l89  

  -*  / D*3> N

ƒ A  $ 7l89   I1 E 61 * ^ 

*  4 ,

)  : 4  / 4   9

) : ' *9 $ > 

 *  -

  / 4  T

) : $ 9    *- 5

 * 

   T ϱϱ

Wн͗ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚĞŵƉůŽŝ #%_


     

      ‘ ,QIUDVWUXFWXUH

.: -   9

ƒ $  E

V   789 '  

 

 N

ƒ $  

V   789 

 

  -*,

)  : 4  : - * 9

) : E

9 U  * :  -

 T  

.  

) : 9  

    *

 * 

 T  .  

#@_


     

      Â&#x2018; +DELWDW

.: -   9

, C **- 789  * 43 **- - N

, C  789  * 43  -,

)  : 4  :  43 9

) : ; **- <9    

  *31

  *  

*  T

) : ;  <9    

  1

  *  

*  T

#)_


     

      Â&#x2018; $FWLYLWpV

 4* , / 3 789 G      

 

)  : 4  : * 9

) U **  

 -- * T

)  *

 :    

 4  > - T

?&_


     

      Â&#x2018; 0XWDEOH

 > B 789     4'= &&?

)  : 4   9

)  *

 :    

 4   > - T

?_


     

      ‘ 3URWHFWLRQ .: -   9

ƒ >  *  9 * S N

ƒ >  * 9 * 

 ,

)  : 4  : > 

 * 9

)  * 

*  

   / &&W

* A T

?_


     

      Â&#x2122;

6\QWKqVHSDUWKpPDWLTXH

2

o   p

$  2>  / * 4 4*, $4*

 * 2  ,

 - * o   p

$ 

   - *  ,

C

o p

E 

 

B

o  p

$ 

   

 *

o p

 *3   1 

  5 

-:  * T

?!_


     

      M

Â&#x2018; &DUWHG·LGHQWLWpGHV7URQoRQV . * 

 H  / *

  3 , L  H 

 *  - 

* * * 

4  -,

Â&#x2122; 75RLVV\&'*/H%RXUJHW

 9

B  5 $ B 5' F B 2 5 25 5E * F A 5 25 5E * F  5 ' 25 5I 5 I 5 5E * 5 $ I * B F

. 2 5 $ I 

 :9  -  

 4'1  *  * 4* 1

 

 *, .    *  4'

  I  2,

?(_


     

      Â&#x2122;

7/H%RXUJHW6DLQW'HQLV

 9

$ I 5 $  5 . 2 5 . *2 5 '  5  . 

 : 9  1 --  

   :  , $ : 

 / -  43 

  3 > 4* 1 43 **-1 

 1 ,,,

Â&#x2122; 76DLQW'HQLV/D'pIHQVH

 9

 . 5 $45  . 5 5 5 A 55  F  F 5 I5 5 $  55 ' > 5 5  F *32 5 $5

 5 25 5  F

 F : F  : 9 -   , * * : L    1

A 55   5. 1        5 B ,

.      . -   *   7 1

A   1 ' > 1 5. 1 5 8

 * 4'@? 

* 2 / 5B ,

?#_


     

      Â&#x2122;

7/D'pIHQVH9HUVDLOOHV

 9

 F : F 

 5 B 5 

> 5 5  F 3 5 $ A  5

 25 5  F I F $* 5 $ 5 5 F A* F * * 5 $

3 2

5  5 5 5 B 55 F > 5 A 4' 2 F 3 F A -2 F A 

 : 9  *  --  *  4:* 7--  1 

* * 1 ,,8  *  *  

 --* ,

Â&#x2122;

79HUVDLOOHV0DVV\

 9

A F I* F 2 * 5 $ $5 5^ 5 ^25 5^ 5 55 5 *2

5 A3 5 A 55IS* 5 5' 5 - 

Q 5 2 5 A 5 5Q F F

 2 F B2

 : 9   , R    

*  H 7 *28 / 

 

*    3,

??_


     

      Â&#x2122;

70DVV\2UO\

 9

B2 F ' 2 F d 5 25A5 5 A 55 5

 2

 : 9

    B2   4 2 7 *  : 

6 

 -* *81 

     1 

* 

 * 1  - * 

> 1 

 *1 

  4 ,

Â&#x2122;

72UO\9LOOHMXLI

 9

 25A5 5

A 55 F 2 F 3 F  5 325$ 5

$4C255 F *3 F A-

 : 9     

 4*  

4 2

  -  , .   1  43 **-

 ,  *  %1  *   2 A-,

?%_


     

      Â&#x2122; 79LOOHMXLI'HVFDUWHV

 9

A- 5 A 25 5  5 3255 F '- 5 B 5'- F  5

 5B 55E 5 3 25 5B 5 A 5 5B 5 255  5 35 5B F  F 

 : 9 4   * 7 8 *   >

-  > 

 *  ,  * 1   

 *  *  *

     

 

.* -   - 

* 

 ,

Â&#x2122;

7'HVFDUWHV/H%RXUJHW

 9

35 5B F F A 5 5B 5 I 

3  5 25 5B F 3 F B - 5 *3255I F  5 $ 25 F

 5 ' 255I 5 $ I * B 5 $ I 

 : 9 4    * 

 *3  ,

'** --*  ,

?@_


     

      ?)_


     

      Â&#x2122; 7/D'pIHQVH9LOOHMXLI

 9

: F  5  F > 

5 I I * F B 5 25 5B : F A F BM-- F 3 F B  F I : F *3 F

' * F A-

 : 9 *      **  , 

 -    /   * -

  ,

Â&#x2122;

76DLQW'HQLV9LOOHMXLI

 

 . 5  F *32 F $ F  F 2 5 $ [ 5I*6 

F 2 F ' * F *3 F A-

 : 9

  4** *3

 

    3 : R 

   7@ )> 

, / 21 !> 

, / 2 / 

  *3 8 

 -*

 

2 4 ,

%&_


     

      5 6  .  - 

   9

, $  9

 " " !

 *    -* ,

 

   * /   

 

$4  *  H 1! #  6 4**

 *   

* 2 

 

, $ 2 9

( " # " )

 *    * /    

   *,

.  *  H (1  *3  

 4    43 * 4  

/ * 

  :  ,

$ H #1   *  1 4   / * 

*  *   

    ,

$     * - * 

*  D 

 * *   

 :  *,

$ H )1 4' 2 / 3  * 1  

  - 

 ,  3 >     2>  

 1  46   : :  ,  

  * 

 R    *  

*    * / * 

*   ,

  * * 4 *   - * 1 6 4 - -   : 

 ,

%_


     

      !, $ * * 9

? " % " &

 *3  1   *   , - 

1 -   ,

$4 * 4: 7 - *    8 -  4  *  , $4   H ?1 % & 

6 4

 * 

* 4**  *  

%_


     

      * 3   -* -

4* &!#

,),

+5 -8  ** 

 

/ 

  V D 

 * *   ,

 D  * *     *  4   , E* / *1  -* 

 S

    

 : / 4  ,

$4

  4 - * 1 --    ** : 

 

* * 1 - 1  1 * -* ,

; 

 ** 

 

/ 

  V D 

 * *   <  * *  **

3   -* 

     * 

 *  V  / 43 L &!#,

>  $4 *3 3 *3  ** 3  

 -* -  

 323> 9

ƒ C23> 9  *  V / 43 L &!#

ƒ C23> 9 

   *  V l C

ƒ C23> ! 9 *  B @! 

. 

‘ 3URMHFWLRQVGH3(jO·KRUL]RQ

$ *  V  / 43 L &!# * *   - 

 * 

 D 4 ,   

 ; * <

 * 1 - 4 

 ** 

 /   V D   * *   1 

  * * 6 *  * *- 

6 , 

--1 * *   *    *  

    :    

   

* * *-  4 

 > 

4 2 

  4** , '1 *     

 2

   *  4** 4*1 5

*  *

4   *  *  

** 3   -* 

 1  * *-

4  --*,

%!_


     

      ‘ 5DWLRVVWDQGDUGVGHFRQYHUVLRQGHV3(HQPðGH6+21

'-  

  *  V  / 43 L &!# *

 ** 3   -* 

 1 41   

1  

  : V  / 43 L &!# *  -1  * 

  l C#? * 

/ 4** * V,

 *    - 

1    - *

  -* 2    

3  

, ' 4 *3

P  H 1 *     >  - 

 1 4  4/  *3 - *:5*

   3  - * 2   2 4

* ,

$ 9 

 1   / 

4  C'I

7 -* 38" C  &,@, $ -* 3 

3 

** 

 4 ! - * %&l1 

!  ,

$

   * !&l C " 3 ,

 9 

41    / 

4 

C'I" C  &,@, 4  :1   * 

4 * --  - 9 :1 * *1  1  ,

$ -* 3 2 

  -: / & l,

$

   * l C" ,

  - 

 *1 / &l 

 &&#, 

-   *3  * *- 2 

*3 *3 /

 

*J1  4* *-   : 

  ** ,

$ -*      4 *M : /

*  7&l5h l8 4    *   

  C * , --1 * -* 

 4 

   1    * 

--*  -,

‘ &ULWpULVDWLRQGX026SDU'HOWD&26

 41 4     1 4 

4 

 

* * /

*

    C / -

*

 , 5* 4 / * 

*   ; C /

*  <1  *  4 /  *  4 

  

 1  / 

4   ,

' 

4  2 B @!#%1   

  B

  - *:   ,

 --1 *3 * * : *     4   1 *  7 43  * 8

 ϱϲ

^,KE͗^ƵƌĨĂĐĞŚŽƌƐƈƵǀƌĞŶĞƚƚĞ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞŐƌŽƐƐŝğƌĞŵĞŶƚ͕ƐƵƌĨĂĐĞĚĞƉůĂŶĐŚĞƌ͘

ϱϳ

DŽĚĞĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽůʹϴϯƉŽƐƚĞƐ %(_


     

        *  * * ; -  < / 4  1  * / 

 -* , .4 1 S  / > 1   

*  *  -,

   :  -1 4 2  **  -*

 :  

4 * ; . <,  4 1

*5* * 

  *    

4   , $  4  . 

   - * 4 * * --   

 * *  *3*     4 1 

*3* 1  **  -* ,

= -  . / *3 1   

 -  2  6 . ,

$4 * -*

 *3 -    -   C 

*3*  H ,

= - *  - 1   * 

: 

  

*3  H 1  * * 

 - * 

 

 **

    

  1 

 

 * 

       ,

) $ *3--  -* * 

  

  / * , 4  ** 3  

 -* , 4 / 

 * -*     1  >  - , ' *  1  

4 - *  

* *- 

4    -* *  * 

R : * * ,  *31 * *  

  

 

 : 4  /

 1   *  *     

 Y&&5#)% ! && 

  ,

%#_


     

      ;4 7 @ 5 - Q=: < *

oVp &!#

  

 *   4 / 43 L &!# * * * 

 * -,

 

 *  -

V )) ?& 3 / 43 L &!#

 

 *  -

V )@& #% / 43 L &!#

 V

=  V %) %%%   

 *  -

;4 7 @-  Q R ;&

I $ 9 !& C " C : 7 )) ?& 3 /

43 L &!#8

I I : 9  C " 

: 7)@& #% / 43 L

&!#8

 Q B/ EE,  ;& * 

**

 : V

  

 *  -,

%?_


     

      ;4 7 @- >E#  Â&#x2018; 7HUULWRLUHQRQGHQVLILDEOH Â&#x2122; 1RQGHQVLILDEOHEkWL

 *     >   -*

: 7 81 *:   -*   *J 7 43

**- *  3 2 C 81  * *:   

4  /  -* 7 1 : *1 O8

$ S B @! 

 9

!(

C **- *  3

!?

 

(#

  

(?

 5 *

#&

  

#

* * 

#

*  

#!

' 

#(

   ?&

> 

?

B 

?!

$: *

?(

   * 

??

> 4   

?@

?)

%&

%

%

%!

%(

%#

%?

%%

%@

@

@!

 

 * 

'   

 * 4

' 

* *

L

 

 - *  

    -

' 

A  # 4 

   

3 %%_


     

      Â&#x2122; 1RQGHQVLILDEOHQRQEkWL

 *       4  *  1

  *:    * *  ,  4* 1

*  /  

 4  ,

$  5S B @! 

 9

!

(

#

?

%

@

)

&I - 6

 * >  - 6

  

 -* 3 / * *>  *

A 1  > 

B D*31 3 * 

    -  7 1 *,,,8

 4

 -* 3  *!

(

#

?

%

!

(

?

%

@> 1 > 

. *3 

*

 : * 7 1 - *3,,,8

I 

 *  : *  

 *  

  * 

I 

 * 4 4  -

-

C %@_


     

      

 Â&#x2018; 7HUULWRLUHGHQVLILDEOH

$    -*

)

@

(!

((

?

%)

(&

!)

(

()

#?

?%

@&

@

)

!&

!

!#

!%

!@

(%

##

#%

&

#

!

!!

(

(@

#@

#)

?# *  

 

> 1

  * *:

C2 *3 

B *3   

 M  -*

G 4* 

  * 

  / 4

 

 

* 

   

B  * *

 M  

^  -:

^  3 

C 

  

C *, * 

C 

'*   

' * *

  * 

   

^  43

 

^ , 3 *     

 1 *  

C

 

C *  

'*  , 

I :

CR:1 * 

  

  :

%)_


     

      

Â&#x2018; )DPLOOHVGH'HOWD&26

# F*  *  

)" -

 - -- 

 

  * *  *  

 1  *  1 -  .  1 

*  ,

 #  @ 7 

 

> 

B .  1 * -1 > -   /

4 *3 -1  *  

 -* ,

 # FB* 8- (!

((

?

%)  * *:

C2 *3 

B *3   

 M  -*

 -  

  >   - 

 

 

  , .    

 

* *  * ->  * - ,@&_


     

       # F* %-    (&

!)

(

()

#?

?%

@&G 4* 

  * 

  / 4

 

 

* 

   

B  * *

 M  

. - 

    . 2 1 * - 

*  

 -* 3 1  > * 1 

   >      -,

 # F * ;+ -  @

)

!&

!

!#

!%

!@

(%

##

#%

^  -:

^  3 

C 

  

C *, * 

C 

'*   

' * *

  * 

   

$4: 6   * - 

 

  -

*   - / :,   * 

 -*

3    * 

   * 

-* 

   ,

@_


     

       

# F* #  &

#

!

!!

(

(@

#@

#)

?#

^  43

 

^ , 3 *     

 1 *  

C

 

C *  

'*  , 

I :

CR:1 * 

  

  :

 -   > --  - 

 

 

-1  - **  -* * ->  * ,

 

@_


     

       -  4 7 @% =:- 8 

' / 4  -1  3  -* 

.

   -

/ V ) &#! ((! C ** 3  

 -* -

    

:  C

* / 4**  *  V * 

- / 43 L &!#,

) $ ** 4**  3    / *

 1  -* -  * 3  

  

4   -  *-

 

 Y&&5#)% ! &&

   

 >  * *  ,

)

@!_


     

       -  4 7 @% M

'- 4  

  1   3 *3 H  - * 

 / **

 V 3 L &!#,

$4 ** 

  9 C * / 4** :

V 3 L &!# 

 C    -* 3 ,

=   :   -   -* 3 ,

"/@> 4(4

 • @ B2 F ' 2 F d 5 25A5 5 A 55 5

 2

 • 

 8- M/ &#& )( C 

4 7 6Q < * M/ $ * / 43 L &!#  / V )( #& : V  H ?1 

 ? %% C#@ & W  -* 3  *  H  : * 

V / 43 L &!# 

*  H 

 ϱϴ

ĂůĐƵůĠĂǀĞĐůĞƐŵġŵĞƐƌĂƚŝŽƐƋƵĞĐĞƵdžƉƌĠƐĞŶƚĠƐĂƵͲĚĞƐƐƵƐ͗ϯϬŵϸ^,KEͬŚĂďŝƚĂŶƚ͕Ğƚ ϭϮŵϸ^,KEͬĞŵƉůŽŝ @(_


     

      "B@4( 58

â&#x20AC;¢ @ 25A5 5

A 55 F 2 F 3 F  5 325$ 5

$4C255 F *3 F A-

 â&#x20AC;¢ 

â&#x20AC;¢

 8- MB @(? #(! C 

4 7 6Q < * MB $ * / 43 L &!#  / V # ((( : V  H %1 

V ! && ?%? C   # W  -* 3  *  H

  :

 * 

V / 43 L &!# 

*  H 

@#_


     

      "'@# - (3 ? 

â&#x20AC;¢ @

35 5B F 5 A 

B 5 I 

3  5 25 5B F 3 F B - 5 *3255I F  5 $ 25 F

 5 ' 255I 5 $ I * B 5 $ I 

 â&#x20AC;¢ 

â&#x20AC;¢

 8- M' % ?)) C 

4 7 6Q < * M' $ * / 43 L &!#  / V !# &!( : V  H )1 

# ?(& @? C? W  -* 3  *  H

  :

 * 

V / 43 L &!# 

*  H 

@?_


     

      "@ 4 #(3 ? 

 â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ 

â&#x20AC;¢ 

 @

B  5 $ B 5' F B 2 5 25 5E * F A 5 25

 5E * F  5 ' 25 5I

5I 5 5E * 5 $ I * B F

. 2 5 $ I 

 8- M # !? %& C 

5 - Q < * M

$ * / 43 L &!#  / V !% !!# : V  H 1 % ?@ (?& C

 !& W  -* 3  *  H

  :

 * 

V / 43 L &!# 

*  H 

@%_


     

      "E@ 58(# - 

â&#x20AC;¢ @ A- 5 A 25 5  5 3255 F '- 5 B 5'- F  5

 5B 55E 

5 3 25 5B 

5 A 5 5B 5 255  5 35 5B F  F 

 â&#x20AC;¢ 

â&#x20AC;¢ 

 8- ME ((# & C 

4 7 6Q < * ME $ * / 43 L &!#  / V @) # : V  H @1 ? )(@ @@ C 

! W  -* 3  *  H

  :

 * 

V / 43 L &!# 

*  H 

@@_


     

      "@(# (3#8 

 @ â&#x20AC;¢  . 5 $45  . 5 5 5 A 55  F  

F 5 I5 5 $  55 ' > 5 5  F *32 5

$5

 5 25 5  F  F : F â&#x20AC;¢  8- M ) )%) )@ C 

â&#x20AC;¢ 4 7 6Q < * M $ * / 43 L &!#  / V % ((% : V  H !1 ? #!@ %(# C!! W  -* 3  *  H

  :

 * 

V / 43 L &!# 

*  H 

@)_


     

      "@3#8 ( 58

â&#x20AC;¢ @ : F  5  F > 

5 I I * F B 5 25 5B : F A F BM-- F 3 F B  F I : F *3 F

' * F A-

 â&#x20AC;¢ 

â&#x20AC;¢ 

 8- M ?) )% C 

4 7 6Q < * M $ * / 43 L &!#  / V )# @%! : V  H &1 ( %&& )# C

 

 

!% W  -* 3  *  H

  :

 * 

V / 43 L &!# 

*  H 

)&_


     

      ",@3#8 (  

â&#x20AC;¢ @  F : F 

 5 B 5 

> 5 5  F 3

5 $ A  5 25 5  F I F $* 5 $ 5 5 F

A* F * * 5 $ 3 2

5  5 5 5 B 55 F > 5 A 4' 2 F 3 F

A -2 F A 

 â&#x20AC;¢  8- M, ) %) &&? C 

â&#x20AC;¢ 4 7 6Q < * M, $ * / 43 L &!#  / V !? %) : V  H (1 % @( ))) C

 (& W  -* 3  *  H

  :

 * 

V / 43 L &!# 

*  H 

)_


     

      "*@  (> 4 â&#x20AC;¢ @ A F I* F 2 * 5 $ $5 5^ 5 ^25 5^

5 55 

5 *2

 5 A3 5 A 55IS* 5 5'

5 - 

Q

5 2

5 A 5 5Q F F 2 F B2

â&#x20AC;¢  8- M* ! #?! %#% C 

â&#x20AC;¢ 4 7 6Q < * M* $ * / 43 L &!#  / V !? &&% : V  H #1 # ??( %@ C( W  -* 3  *  H  : * 

V / 43 L &!# 

*  H 

)_


     

      " @3 ? ((#  @ â&#x20AC;¢ $ I 5 $  5 . 2 5 . *2 5 '  5  . 

â&#x20AC;¢  8- M  @!) ##& C 

â&#x20AC;¢ 4 7 6Q < * M  $ * / 43 L &!#  / V %? (%# : V  H 1 ? ?!# (&& C

 #? W  -* 3  *  H

  :

 * 

V / 43 L &!# 

*  H 

)!_


     

      "@(# ( 58

â&#x20AC;¢   . 5  F *32 F $ F  F 2 5 $ [ 5I*6 

F 2 F ' * F *3 F A-

â&#x20AC;¢  8- M @ %%! #( C 

â&#x20AC;¢ 4 7 6Q < * M $ * / 43 L &!#  / V (?! %! : V  H 1  ) #@& C

#) W  -* 3  *  H

  :

 * 

V / 43 L &!# 

*  H 

)(_


     

      - 

. - 

   

 - *   /

**

 V / 43 L &!#

ƒ E > ' 9 &W / !#W 9 & 7!&W81 &! 7!@W81 &? 7&W81 &%

7#W81 &@ 7!W81 &) 7?W81

ƒ E B 9 !#W / #&W 9 (1 #1 & 7!(W8

ƒ E B ' 7E *   *3 > - 

   -* * 8 9 #&W  9 7#?W81 7#)W8

"7 % @ ?- H> 4? J $ 

      

 4 *  * *   * 3 

 -* 3  S : 1 /  :

 V 3 L &!#,  *  / 

  ,

  1   * 

  /  

*

  -   -*  , 1 

* -* 1 *  

-*  

>  2 $= *,

'- D 

 * *   

4   * -*   1 

 * 4

4    

- *  * :   : ,

> @

 ?- : H  =-4J $ 

   : * , $ > 2 

7  1  *:  8 -->   >

*  7 - 1 * * 8,

.  *  H 2 1  -* S  -

 -1 *

 *  * 4** 

V, '- 

 *1 4  

 

 * *     

 * 7B21 A 3 O81 * 

* *    *  S 

2 ,

.  *  H * 1  :  : ** 

     4** V, 

 1 -  *  - / * - -* 3  7.   &1# &1#8, 

   

* 

  * 

/ **   0, $

 -* 

  *J 

  -  *: 

 *N  - 0   

  *-  > 0 

   ,

> % @ &(     1 *  3,

.  

*1 *  *  46 

 ,  S 2 C   

 -* 1 *  *  -

 

)#_


     

          *3    * 

- * ,

.  * *1 *  3   

  / **

 V       : * 

 , ' 1   

 /  - 1    

 /

  *     V 

  >

  *  ,

 1 *   -

*    *, - -

    

  / 

*  -   : * 

 - *   

* , $  

        ,

)?_


     

      * 4 - * 

4 

 

 

,),!

$4         -  * 

4 - *  1 *1  

* - 4 1 

 

 >  *   

4 

 

 7  4 1 * *3 1  

4** 81  4  4 - 4 21 

* 46 * ,

#8 4 :-  5 

‘ ,PSDFWVXUODUpSDUWLWLRQ3RSXODWLRQHW(PSORLV -  : *- -:  

 .E1  * 

- 

 * *       V 3 

L   

   * , 4 

4    *  * 

4  1 

  

  1 

 *5 *   

 * 7*-, *- Y ,,@8,

  - * 1   4** 

 

* * 1  * 6   4 - *  : V1

  *   

   L 

 

   * 7**> / 48 * 

 7P 2 *   4  - ** :

 48, 

*1  -* - *    *    6 

*3 *3 ,

B   9

ƒ E 

     -* 9

-* $=1  

>    

 - * 1 

> * *  --* 4** 

 -  * * 1 - - 

  -* 72

*  8, --1 4   73 L  / >

 8 4 -   -*  6  ,

  1   *   

  4 * 

   L     - 1 - 4 :   3 ,  

    - *  4--    * 7* 1 -1 -- 

 1 O8   * * * ,  - *  6 

 

  ** 1 

    

 1 

:1 / - , $  4 *   

  

   *  9  

 

 *   : /

*3 *3

-  

 

 * : 3 , *  7/  

 / * 8

*   -* -- 7!&5 (& 38  R  5/5  1 -  -:  

)%_


     

      3   4-- 

  - *  - 

7  1 *1 1 8, --   6    ** 1 / :    

:,

ƒ '-  

4  *- 

 1 * *3 *3 

 -*  4

: * *  :  

* * 1 

*3 *3  > : 43  

* :,

ƒ B 

   * : * *3  * 1  * *  -   *

4

6 :  4 

  -  * 

*  3  R    

 4  

 --** *   L  /  

 ,

‘ ,PSDFWVXUOHVSURMHWVG·XUEDQLVDWLRQ

  * *  - * 

    

1 4

  4 - *  2 

 

  :  4  ,

 

  * 1 * -->   - * 

*  4  4 - *   7 1 

 1 8,  D * *    

* * *

 *  * - 1  *  * 1  * 1

  * 

 : ,

5 5 :  -  =: :8 -  $4  

 R 1  * : 1 6  *

 2 

 * 1  *  ,   

-* *  1  4   * * 

 *,  * 31  -* *  1 

*

 * 

 ** 1 / - 1  4** 

4   : - *   731 1 * *1

* 1 *1 *,8 - * 

  *    2   **-,

B  

ƒ = *3 4  * : --  * 

* * 

4  *    

 6 

 , -:   *- -  

  1 :  7 1 * *1

 1 O8, =  *3    / *3 *3

 *3 *  

 Y&&5#)% ! &&   

 

 *    

 ,   

*  

* *- -     

 *-* *3 * :1  

 * -  

  

)@_


     

      * :,

5  5 N- O

R   9 4

  4 - *  

* 

: R  , E 

 - *  

  *

R   

 - *  *3*  *-  *: 

*    , --1 *  * * 

4 *    * -   -* 4  / 4 

 >  ** 1 4   *  - *  

  4  *,      

 

4    -L 4 - * S* * 

 - * , 3 R 

 

* *- *

 *

* **  4*

  4  -

4**

 -   ,

 4   *  / 4 9 *   4 

 *  / 4 

 6 * 

4

  4 - * ,

   *  

*

   * 4 - * 1

 *   4* 32

7 

: 4 

   

  4 - *  4 L  1

     

*  81   

 *-  7   -*1  1 O8 

  

   / 4 - * ,

B   9

ƒ    

5 5 8 =:-   $  ** -

4 * *  

 , 

 * 

   :  4  , $

     *   6 *  * * * 

*1 3S   ,

B   9

ƒ  *  * 

 --   

 

 

  * 

  / 4

   

, * - D 

4   1 4  - *   

 1 - 

 *3 * 4*

  * *3 

 *  1   

*5*  *  :   * 8,

))_


     

      Â&#x2018; ,PSDFWVXUO·XUEDQLVPHUpJOHPHQWDLUH

Â&#x2122; 6FpQDULRVRXWHUUDLQHQSKDVHWUDYDX[ $ : *    / 4  4**  

   :,   * *>   * **

4 D   -* 

> 4   ,

B   9

. -   *1 *   *> 4 /  ,

Â&#x2122; 6FpQDULRVRXWHUUDLQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ $4   

    D  

 **    6   *  

* 4  *:,

B   9

'  * 1 $= -  4 4  * 

4 * 4 *   - D 4  

-* 

>  * L ,

Â&#x2122; 6FpQDULRWHUUHVWUHHWDpULHQHQSKDVHWUDYDX[ $ : *    / 4  4**  

  * ,   * *>   * **

4 D   -* 

> 4   ,

B   9

. -   *1 *   *> 4 /  ,

Â&#x2122; 6FpQDULRWHUUHVWUHHWDpULHQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ $ *3 . *

  55E * 7 .E8 

 

   &&@  ; 0   -

 

  **- <  *>  

 * 

  -

 /   ,

'  * 1 $= -  4 4  * 

4 * 4 *   - D 4  

-* 

>  * L ,

B  9

$    4     

 * 

 -* 1 * *3  *  *3  *3 *   * -  .E1 *    

6  * * 4  *- -: 

        ,

 -  / 4 * $,!5? * 4 1  

  * 4   4**  

4 *       4  

 * 4 1  6  

6  

!&&_


     

      * * *5*,

‘ ,PSDFWVXUOHWLVVXXUEDLQ ™ 6FpQDULRVRXWHUUDLQ

$ : *    / 4  4  

 *  *    :,

B   9

 4 6  

 *  

 ,

™ 6FpQDULRWHUUHVWUHHWDpULHQHQSKDVHWUDYDX[

$ :      / 4  4  

 *  *  

  :    - * 

 *  *  

 ,

B   9

ƒ $ :  

 -  

 * 

 * 

  1   *     * 

 *  *> * *  9

• =  * * *- 

  

 *3 

• =  -- *  *3  :

 :

• = **     

*3 

• $  *3 

7*R  *3 4

 4* *8

• =

* 3  :  

• =    *3 

-  

 ,

™ 6FpQDULRWHUUHVWUHHWDpULHQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ

 3 : 1 4     / 4 

4   *  *  

    * , $

 *          *    /  * S, . * - *> 

  6 * ,   / *R  0 6 

 >  0* *  0  1  - 

--   

6 *  *1 

* 0 1  * / 

  ,

B   9

ƒ $      - *    

!&_


     

         * / 

       

*   

 * 4:  ,

‘ ,PSDFWVXUOHIRQFWLRQQHPHQWXUEDLQ ™

6FpQDULRVRXWHUUDLQHQSKDVHWUDYDX[

.  * 4 *  

 * 

 - *  

 * *    :,

B   9

 4 6  

 *  

 ,

™ 6FpQDULRVRXWHUUDLQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ

.  * 4 *  

 * 

 - *  

 * *    ,

B   9

 4 6  

 *  

 ,

™ 6FpQDULRWHUUHVWUHHWDpULHQHQSKDVHWUDYDX[

.  *  

   1 *  / 3 :

* *    S   *   

4 - * 1   6 ** 

  , --

 *   , 1 3 :   

* *  -  * 

  1  * *  

  

   

* *  * 1 

 

 *  ,

B   9

ƒ *    

4   * * 

3 * 

 :   3 *3 ,

ƒ ' 4 *3 *     :1 

 * 

   > * *   *   *   * *   ,

ƒ . 6 > 1      

* -*

 *

 *1 

 - *   * : 

*      *  7   1

   

 E8  323> 

 6  ,

ƒ   *3 

!&_


     

      ™ 6FpQDULRWHUUHVWUHHWDpULHQHQSKDVHH[SORLWDWLRQ

$4

        * 

        , $

  - * *     * 

 : :   

  ,

 1 4 4  - *  -*  

 

   - -- * *    ,

B   9

ƒ  *   - *    6 

  

 *   - *3  

  , .  *     

  6  

 

    --  

4 - *  * * * * * * ,

ƒ $ * * 4  - *    >  *3 

       6 4** 4   

 

-:  

  

 : , .   

 3  * 1    - *3  / *  

 1   2> / -  4 *

* * *   , 

 *

* - * 4   ; .

<   @#&M  --  2  *  *1

4**1 -  >     

2>  

   ,

!&!_


     

      3  - : -   -         * 

/  * 

* 4* 4  ! &&& 3 7

 ,,!8,  

ϱϵ  1 * -* *   6 *  (

*  9

Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

  5  N

 *  - N

 * : - N

- 6,

 6    - 1 2 4 6  - *

 * 1 

 * 

 

 3 , $ *5

  

 * 6   1 

3* 1 3 

  6 / 2

 !! ] 

4 *   / ! !?] 

 - 6,

 *        4* * 

 - 

  : * 1  4

* / 

ϲϬ %( #&&] 

 1    4 ,

"4 8 + 

  =4 ϲϭ  - HSJ 

 8 - 

 #&

C 2 q 3 7))!8

  5 

 *  -

!!

 * : -

- 6

 &(?

! !?

µ

I`M

 .2*3*M

7))(8

d  7))#8

I3 7))8

 ,),5 9  

 --  -   7 * 9 2  3

   * - *  3 2 - 3  3 =[1 .  -

   - 

 -- 1 ' : [1 ' &&(8,

    : / 2

** 

 *2 *3

 

 

4 :  * * 3 ,:

*   *     1 -

 * 

   *   

*   

2 4 ,   4:  4  / 

 ϱϵ

 ^ƚƵĚLJ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƵƉƉůLJ ŽĨ ŚŽƵƐŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ h<͕ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽŽĚĂŶĚƌƵƌĂůĂĨĨĂŝƌƐ͕ƉƉĞŶĚŝdž<͕ƉƌŝůϮϬϬϰ ϲϬ

ϯϮϱϬŚĂĚĞŐĂŝŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞĐŽŶƐŽŵŵĠƉŽƵƌůĞƐϰŵŝůŝĞƵdž

ϲϭ

 r &&!1 *  ] 

   !&(_


     

       3   *  *  * -  

 6   *  / $ ?1   

 2  43*     / )?]"3" ,

' 43 L &!#1 4 *  ! &&& 3  

 

 -*      

 )&& &&&] 

 ,

' 

 4: ** 4  -* 4* * * 

   / 

 *  - D 4 , 

 6 

  6 > 

4 

 *   

   *  ,

) ' 

 4: ** 4  -* 4*

* *     /  *  - 

 D 4 ,  6   6 > 

4 

*   

   *  ,

 ϲϮ

 * 9 A 3 :  - -  1 --* - 3 .2 

B 1 && !&#_


     

        

 *  

   *

,),(

$  

  / *    ,

4  6     1  *  

**  9

ƒ .-- *

   * ƒ A  

ƒ 

4

/ 

 

ƒ =

 /5/, B 4 - * : 4 

 *3 ;  <1 4 

 / - 4 

 *  / /,

>  4 * >  *    >  

 1 4*

 *   -  

 * 

 1  -  ,),! *  - ,

. 4323> 4    1   *  * /

   4  

 T2

 1  *   : 9

ƒ 

 L -  *  / 4 *3 - N

ƒ -

 - 4      * ,

 A L+ - =:- 8 

;   <

 

 ** 

 /    

4 - * T 

*1  *  /  *  

 

*3 / * * 2 4** 1 -  *1 

  

  -1 

 

 *  7!

M81 / 

 *  , *3 *3  * R 

  *    1 R 4   

 *,

 ;   <   * 

 : 2 9

ƒ   

  - * *  : N

ƒ   * - 

    

 ,

!&?_


     

      ‘ &DUWRJUDSKLHGHV]RQHVG·RSSRUWXQLWpOLpHjO·LQIUDVWUXFWXUH ™ 2FFXSDWLRQGXVRO  -

1 1

  #

V

VV

VVV

™ 9DOHXUVG·RSSRUWXQLWpV  * 9  * 4 - * 

 -

. * 9  - *      * -

 9     4 - * 

™ =RQHVG·RSSRUWXQLWpV ""   *  E'1  * 

 :  

* --     , 4 9

ƒ  1 2 / 

 9  * 4' 4'@?

 * 

ƒ 1 4 2 / A- 9  * 4'&? 4'?

,

!&%_


     

      Â&#x2122; 7\SHVG·RSSRUWXQLWpV

  

 - * , * 4* 7 1

 321 O8, B 9 - "-

N "-

N -"- ,

. 

 

 *  /     * 9

 4**>1 *3    4 ,  >

 D   ,

µ

3 ,),(5 9 ' @?  I / $ 

Â&#x2122; &DUWRJUDSKLH GHV ]RQHV G·RSSRUWXQLWp OLpH DX[ HVSDFHV ©2XYHUWVª **  9

1 - 61 *1  " * " B

Â&#x2122; 9DOHXUG·RSSRUWXQLWpV V

 * 9  * A 

 -

VV

  *  9  / ,# M

VVV ' *  *  

7 1 GEE1  &&&O8

!&@_


     

      ™ =RQHVG·RSSRUWXQLWpV ""   *  A 1  *   

4

 

4 - *    , 4 9

ƒ  1 

 *    N

ƒ  1   I  *  

 * 

 *21 * *

  *  

  

 /  *    N

ƒ ' 41  ** 4  1 -  1  

  * 

*   -- 

 

* ,

™ 7\SHG·RSSRUWXQLWp ' 

 * 

 L  3  *  ,

V * - 2 " V  7  8 *  

 /

4  7: 9   8

!&)_


     

      ‘ &DUWRJUDSKLH GHV ]RQHV G·RSSRUWXQLWp OLpH DX[ HVSDFHV ©PXWDEOHVª ™ 2FFXSDWLRQGHVVROV '* 7   / 38 V 7'= &&?8

™ (FKHOOHGHYDOHXUG·RSSRUWXQLWpV V

 * 9  * 4* 

 -

VV

   9 *  4*

VVV

 * 4  9 

  

™ =RQHVG·RSSRUWXQLWpV "" 

  *  =1 :  *  , 4 9

ƒ  1 2 / 2

ƒ 1 B2 / A-

™ 7\SHG·RSSRUWXQLWpV    7 1 * 8 --   *   1

*

  ;  < *4 /     4 ,

$  73  1 3 **-1 O8   1

 * 1   

4

  4 - * ,

'* :  1  4*   L 

 * 4  

 

 4

 4 

 - *  -*,

!&_


     

      Â&#x2018; &DUWRJUDSKLHV\QWKpWLTXHGHV]RQHVG·RSSRUWXQLWp Â&#x2122; 2FFXSDWLRQGHVVROV  -

1 1

  # 

1 - 61 *1  " * " B

* 7   / 38 V 7'=E &&?8

Â&#x2122;

(FKHOOHGHYDOHXUG·RSSRUWXQLWpVV\QWKpWLTXH

Â&#x2122; 7\SHVG·RSSRUWXQLWpV "" *  2 3> *  '     4

  -- 

 

   ,

 * * *  - 

4

 

P   "

  , * 

   - *    

4  

     * 

*  *3 1 2>  *,  * 

     A,! ;   *

  <,

)

!_


     

       - ' > *  *  2 3>   1     - 

 --  *   * - /

*

  -* 7 "

 8 4 - * ,

 *  6   -1 - * 2

4  -- ,

E 9

  - $  9 2521 25A- 7

 *5 >8

    9   1  *2

B: 5 '* " " - 9 25B2 7

 *5 >81 A 

B 5 2,

D, E-E0 %=E/W"# # 42$ 0/1 7 

Â&#x2018; *UDQGHV,QIUD/LQpDLUHV2UO\9LOOHMXLI

 323>  *     -* > 4

6 2 7

 4  4= 8 *       4'&?

7

48 4 - *3  %, = - % - *31 4 

 4 - *  -     4'&? 9 4 

* / 4'&? -- 

**

4 - * 9  !#   4/ * : * 4'? 7

 8,

. : *    * 

 

 - *3 

 :   7       28, 1 -  

 - *3  * 4'@?,

= -  4'?1      

   

 4 ,  1 / 

 - *3  .?& 7 

 $* *81 

 5  4'? 

  * 4  @#&

> , -  

 *

* 

 5 9 4 * 

4 * 

 -- 

 

 *  4      4 7

   !8, = - 

  

 5 7 > - *3  

 ^ E

281

4 - *    

     -: 

 * C I 2> , = -  *  1 4 - *  

4  2,

$ 

:  *  *  4  % M,

!_


     

      !!_


     

      ,   * / 4'&?

, B

' 5 * '? / *

!,   / * 

 5   4'?

!(_


     

      Â&#x2018; 0L[WH²$FWLYLWp2XYHUW,QIUD0DVV\2UO\

'     B21  *   

 

  

 4   * *  

 7

 8, $4 / *R    -- **

   7 

*  %,%& / @,&81 :*

    * 

- *3

 -* -

 1  . $* * 4   7B28, = -  .@@1 

 *      *  9  

   &&,

$ *  

   1   L 4* 

I 1 43  * ** 

 

 *1 P 

     * 7 8, $ - *3 

*  7  I 1  B *3 ^ 1 .&8 * 

 :  , ' > - *3  .&1  *   

/   

 *   *  I 1 4'& 7    / *  /81   

4*  1 - *3

 & 7 :  /  8 

  *3  : I  7 !8, ' >  4'?1

 *

  -   4 21 

 

 

 >  d   

  * 4 2 7 (8,

' > 

 

L      d1  *

  

 1 - 

  4 1 

 

  ,

$ 

:  *     B2 4   4

 / 2  4  @ M,

!#_


     

      µ

,   /     B2

, G'  I 

µ

!, *3  : I 

(,  4 2 F '  4 

!?_


     

      ,&  * ""5 

* 3 

,&,

'*

 

$4      *  > 4 

  

 ,

$ A 

>  

  6 :*  

  3   *3  ,

$ 1 4   -

 1  / 

 *   4:  * * ,

$  -  *  /  ** 

 1  *

4 *   )))    B 5I *,

$   

4   -  1 

 *

 -  : * * 1  4 * 1 **> 

* ,     *  * *  ,

$      * * 6  1 / 

-  4  *3 1 

    

 *3 ,

$ *    

> 4 

  *-

      , - 4   

* 4  *

 :  2 

   

  -*        

 , $4*- * L 7 8  *    H    * ,  ** 4:  4: 1 

 

 6 2 

 *   1  > * -* *

    7 42   

4: 8,

$

      78 > * 

4 , 3 - 4 4 3 4  L 

 > 1 4  6 -*  * / 

   ,

!%_


     

      . -  2 4*  

 

,&,4  * *3 1 *  : *  9

ƒ *  4 * 3 3  : 3 

* * 

* *3 1

ƒ *  4 * 3 3    2 3> 

* 

 H 

*  7* A,,5 / A,,5) 

 *  * A,,5 / A,,5) 

 *   8,

  H  J ™ 3KDVHWUDYDX[ $  4 - * 1  *   * 

 - 1 * /   

  : & / #  

>  - * *3: *3 --* ,

$

 4:*  *   --  9

ƒ * 

   

  * * 

 - *  

*    1  *

 A  

*M    , $

  *    - 

  : 

 *  *   

4 :   : ,

ƒ * 

     

4  *  

 -  

 * 3 , $ * *

> 

**   >   *  * * 

 - 

 --   

 : :,   6 * *

>  2, . :  

 

 * 

 -  9

  * 1 ** ,

ƒ * 

 4 - 41  -* *  

 -*1   

   

 *  / 

--  , $ L 4 * *

>  **  2 

 *>  * * , $ L   * 2  

   

*3 * , $  2 * 

     --  *  :

 

  * 7S 1 1 ** 1 * 8,

ƒ  

 

  / - - , 4  

 

*

* * 

  *  *  

 

 / P 42 4 ,

$  4 ->  * * 

: -  * 

 1 *  * 4     , 

 *31  ->  * * : -* 7* 1

*S  8 *  * 4    *, 

3       1   - 

7  & 81 * :   -*  H, $

 * - 4   :   *3 ,

!@_


     

      Â&#x2122; 3KDVHG·H[SORLWDWLRQ $ 3 4: 4 4 * * 

 3  ,

   Â&#x2122; 3KDVHWUDYDX[ $ -- : *5 

  :  

  ,  1 

   -- 1  - 

**    *  *,

'  A 1 *  4         :  -*1   *3 

 , $

  *  ,

' 

 1  *

 1 *  

  4 

 1 *     

 *    -  

 * *

>  

 2,  * 4 * 

 :, --1 

*    * * 

  * * 4

  -*   **3   *  / 

 2  ** 1  * /   

  

*,

'   1     * 1 /  -  1 

    1 - * :* 7 * E *   

  4/ ?&  - 8,

$   ->  * * : -  *  

 1 *  * 4     , 

 *31 4 ->  * * 

: -* 7* 1

*S  8 *  * 4    *, $

* 1   * * 7'@? 1 . - 81  

     H, $   * 4

/ *, $ :  L  :  - 4 

  *> ,

Â&#x2122; 3KDVHH[SORLWDWLRQ $ 3 4: 4 4 * * 

 3  ,

!)_


     

      ,&,!

' 2 *  

  H  J

‘ 3KDVHWUDYDX[

™ 6DFOD\²/D'pIHQVH  H   * * 

*  , $4 * * 

   > - * *  *  * 

  4 , *   3 1 4 * *  

,

™ /D'pIHQVH²3OH\HO $ *      9

ƒ  * *    7 ! !8 * *:

 . - 1 *      : 4 *  

- 1

ƒ  * *  A    1    1  :   

    

- *   1

ƒ -        

4:  

   L    ,

™ 3OH\HO²/H%RXUJHW $ *      9

ƒ  * *    7 !81 *  

   : 4 *  - 1

ƒ  * *  A  4  I 1  :

   

    - *   1

ƒ -        

4:  

   L    ,

™ /H%RXUJHW²'HVFDUWHV1RLV\ $ *      9

ƒ  2       

4:  

   L    , $ 

4  

 ,  - / 4 4/ 41

ƒ  * 21  4 L   1 

 /

  * *  *  *

 S :

  *,

™ /H%RXUJHW²5RLVV\&'*  H * *  : * *

>  **    *   ,

™ 9LOOHMXLI²2UO\6DFOD\  H 4 * * 

 A 

 *

4 2,

!&_


     

      Â&#x2122; 3OH\HO9LOOHMXLI $ *      7*

>  ** 1

 21  8  :  /

   

 7$ (8,

Â&#x2122; 9LOOHMXLI²%RXORJQH%LOODQFRXUW  H  * * 

  * 4 * *

> 

** ,    -     ,

Â&#x2018; 3KDVHH[SORLWDWLRQ $4:  >  4 * *,

   Â&#x2018; 3KDVHWUDYDX[ $  4 - *  

   *  - 

*   3  ,  *  R 

*  / 

   *   , --1   4

/ 

: *,

Â&#x2122; 6DFOD\²/D'pIHQVH  H * * 

  ' @?  *  *  /

  - 

* / *  

4 ,   *

 1   

  ,

Â&#x2122; /D'pIHQVH²3OH\HO  H * * 

 *:  . -  * 4

  1  -

 1 4  S 

  

 7 M  *  * * * ( : 51

   8  - , *:  !# / (& 

 - 

    ' *3  

 

 1

     -  /  - 

  - 

 ,

. **   4:      *

* ,  *   -  *:,

$

  : * 

 . - 7 * *

> 

 ** 8,

Â&#x2122; 3OH\HO ² /H %RXUJHW 3OH\HO ² 9LOOHMXLI /H %RXUJHW ² 5RLVV\&'* *    

 L    / -

 2 : * *

>  ** ,

!_


     

      Â&#x2122; /H%RXUJHW²'HVFDUWHV1RLV\  H   -H -* 

   / 

 2  >   ,   1

 *

    4' 21 * * ,

Â&#x2122; 'HVFDUWHV1RLV\²9LOOHMXLI9LOOHMXLI²2UO\6DFOD\  H   > * * * 

* 3 , $ * 

* * 

 * A  :   4 2,

Â&#x2122; 9LOOHMXLI²%RXORJQH%LOODQFRXUW  H -  * * 

   : * 

*

>  ** ,

Â&#x2018; 3KDVHH[SORLWDWLRQ $4:  >  4 * *,

   4  

*

,&,(

- H  J Â&#x2018; 0HVXUHVG·pYLWHPHQW  * *    

 : *  : ,    / - - 

7   81

4   *  9 *  4   H,  1   1 *   2 

 *   :1 *    - 4 ,

Â&#x2018; 0HVXUHVGHUpGXFWLRQ 42     *   P  4 

  4* 

 3   7  

*3 1 * "   8 P *  

*  R *  ,

 2    K   

 

 

 S

  : /    * *   1

 * ,

$

 4  *3   --   

  

 S   :,  

    *    ,

!_


     

      - 

Â&#x2018; 0HVXUHVG·pYLWHPHQW $  4   *   * * , ' 

4 

*  - 1  & 1   *    

  H, 4 *   6  ,

Â&#x2018; 0HVXUHVGHUpGXFWLRQ    / * *   1   4 

 *  , $  *3   4 

*

   * * *> 

  ,

*

 >  * 

 

,&,#

$ *  - / > -, $ 3 * * 

7   *3 1 * "   8  

 *      *J 4/ 4  4*  ,

$  -   *3 *3  /  *   

 *J,   

  

 *  ,

   * 

- H  J '*   * 2 4 - / *  ,

-  '*   * 2 4 - / *  ,

!!_

Evaluation stratégique environnementale - Définition et analyse des impacts  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you