Page 1

OKTOBER 2011 Nieuwe docenten pag. 4

Hans Wijnberg

Een bijzondere dirigent pag. 5

Het Mentoraat

pag. 6

Kruistocht in spijkerbroek pag. 8

AGB verkiezingen pag. 9

abacus

V A N

thema m e n tor a at

O U D E R S

V O O R

O U D E R S


2  ABACUS  OKTOBER 2011

RECTORIS

REDACTIONEEL En dan is het al weer bijna herfstvakantie…zó snel gaat dat. De leerlingen uit de eerste klas hebben hun kennismakingskamp en leerjaar 1feest al achter de rug. Hopelijk beginnen ze zich langzamerhand thuis te voelen. Dat hopen wij zeker ook voor de nieuwe docenten. De AGB-verkiezingsweek ligt weer achter ons: een traditie die al lang bestaat. Er wordt een nieuw AGB-bestuur gekozen, maar er is ook een prijs voor de ‘beste’ lol-partij. En deze laatste partijen maken er serieus werk van om zich met hun stunts in de aula en door andere activiteiten te profileren. Ook op You Tube laten ze zich zien: de mannetjes in de strakke witte smokingpakken met dito gezichtsmasker waren erg leuk… Verder is er een aantal docenten met (beginnende) snorren gesignaleerd, een (direct?) gevolg van de partij S.N.O.R. Naast ‘lol’ is er natuurlijk ook gewoon les. Behalve docenten zijn ook mentoren, mentorencoaches en andere begeleiders betrokken bij de gang van zaken op school. De leerling staat daarbij centraal. Hoe creëren we samen een goede leer- en leefomgeving? Dat is volgens mevrouw Simone de Lugt, één van de mentorencoaches, een voorwaarde om te komen tot excellente prestaties. Ook ouders en hun inbreng zijn daarbij natuurlijk van belang. Via de SGA-website kunt u nog meer ‘inbrengen’ als u daartoe behoefte voelt. Er staat een kleine enquête op om uw oordeel over de opzet van de Abacus te peilen (zie ook pag. 9). Wij hopen op respons van uw kant zodat wij daar ons voordeel (en dat van u!) mee kunnen doen. Een rustige herfstvakantieweek toegewenst. Yvonne van Eldonk

Waar alle bedrijven altijd min of meer doorgaan in vakanties en een continu proces kennen, is er in het onderwijs tenminste één maal per jaar een echte stop. In de zomer is het gebouw leeg, zijn mensen op vakantie en gebeurt er ogenschijnlijk niets. Ogenschijnlijk omdat veel docenten in de vakantie thuis vaak alweer zaken voor het nieuwe jaar voorbereiden. Zo schrijven sommigen lessenseries en bereiden anderen een nieuw examen voor. De roostermaker is uiteraard ook druk om alle lessen zo goed mogelijk in het rooster te plaatsen. Vanwege de krappe huisvesting was het dit jaar extra spannend hoe het rooster er uit zou zien. Even vreesden we voor negende uren, maar daar is gelukkig geen sprake van. Op 30 augustus startten de lessen. Eersteklassers liepen de eerste week nog wat onwennig door de gang, maar na het kennismakingskamp is het ijs onderling gebroken en vinden ze ook steeds sneller de weg. Nu het schooljaar zo'n twee maanden oud is, lijkt het alsof de vakantie er nooit is geweest. Op het gymnasium in Nijmegen opende de minister van Onderwijs, Marja van Beijsterveldt, het schooljaar officieel. “Beter presteren” is de kreet waarmee het ministerie aangeeft dat ook leerlingen die zeer slim zijn begeleiding nodig hebben en extra uitdaging waardoor zij kunnen excelleren. Nederland heeft kenniswerkers nodig die meer dan

middelmatig presteren. Alle gymnasia zouden wat mij betreft moeten nadenken wat “beter presteren” concreet betekent. Hoe krijgt de school, de docent het voor elkaar de leerling beter te laten presteren? Motivatie, uitdagende opdrachten, excellente, inspirerende docenten en nog vele andere zaken hebben invloed op leerlingprestaties. Hoe “beter presteren” op het Stedelijk Gymnasium Arnhem concreet vorm krijgt, bespreken we op diverse momenten in diverse samenstellingen; in teams, mentorenteams en in onze onderwijskundige bijeenkomsten van Ad Fundum. Elk talent telt en verdient aandacht! Karin Poerstamper

WE DOEN GRAAG EEN BEROEP OP U • •

De Abacus is het blad van en voor ouders, dus uw bijdragen in de vorm van enthousiaste of kritische teksten, ideeën of stellingen om een discussie te starten, zijn van harte welkom! In verband met het vertrek van een van de leden zijn we op zoek naar een redactielid voor de Abacus. Welke betrokken en enthousiaste ouder komt ons team versterken?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Babette Meijers (babettem@planet.nl).


OKTOBER 2011  ABACUS  3

van de oudervereniging van de MR/GMR Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) dinsdag 1 november 2011 De avond wordt georganiseerd op school en bestaat uit 3 onderdelen: 19.30 uur: lezing door Ivo Wouters 21.00 uur: de ledenvergadering 22.00 uur: een borrel Zoals altijd krijgt u ook persoonlijk een uitnodiging voor deze ALV (via de mail) met daarbij het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende jaar. Buiten het officiële gedeelte van de vergadering hebben we Ivo Wouters uitgenodigd die een interessant onderwerp zal presenteren. Hij richtte na een loopbaan als leraar het onderwijsadviesbureau

Bureau C&I op, voor training, coaching en advies rondom onderwijs en ICT, in het primair en voortgezet onderwijs. Informatievaardigheden en mediawijsheid in onderwijs zijn zijn specialiteit. Voor Mijn Kind Online verzorgt hij ouderavonden en presentaties voor docenten en medialessen voor scholieren. Ivo Wouters is een ervaren spreker en we zijn ervan overtuigd dat zijn lezing voor u zeer de moeite waard zal zijn. Niet alleen ouders en docenten zijn van harte welkom, maar ook anderen die betrokken zijn bij het SGA. Na afloop is er tot 23.00 uur de gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. (AW)

in dez e ABACUS Redactioneel

2

Rectoris

2

Van de oudervereniging

3

Van de MR/GMR

3

Nieuwe docenten

4

Hans Wijnberg, een bijzondere dirigent

5

Het Mentoraat

6

Kruistocht in spijkerbroek

8

Het jubileum van het schoolorkest Euterpe

8

Arnhemse Gymnasiastenbond (AGB)

9

Leerlinggeheimen en docentervaringen

10

Wist u dat

10

Kennismakingskamp klas 1

11

Opvallend

12

Teletop

12

Enquête kwaliteitsbeleving

12

Beste ouders, Dit jaar aan mij de eer namens de drie ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad een verslagje te schrijven. Het MR jaar 2010-2011 laat zich omschrijven als een jaar van gewenning en verandering. Natuurlijk ook wel logisch dat met het aantreden van een nieuwe rector de procedures en de werkwijze van de MR geledingen weer eens opnieuw bekeken worden. Dat proces van herziening gaat ook over ogenschijnlijk eenvoudige zaken als: ‘hoe wordt er advies of instemming gevraagd, wanneer en op welke wijze ontvangen we de stukken’. Belangrijk was dit jaar het opstellen van een nieuw schoolplan door de schoolleiding. Een vierjarenplan waarin alle speerpunten van het beleid zo duidelijk (SMART) mogelijk worden weergegeven. Het feit dat er al een start was gemaakt met de voorbereiding door de vorige rector maakte het proces bepaald niet eenvoudig. Uiteindelijk is er een overzichtelijk plan gemaakt waarin de ambitie van de school zo duidelijk mogelijk is verwoord. Een knap stukje werk waarmee de MR van harte heeft ingestemd. De rector is ook druk doende de algemene afspraken af te stoffen m.b.t. zaken als te laat komen, roken en het afnemen van proefwerken en s.o.’s. De oudergeleding is hier heel tevreden over. Het blijft voor ouders lastig alle documenten, die vooral voor de docenten van belang zijn, mede te beoordelen. De functiemix waarin binnen de door de overheid en het schoolbestuur gestelde randvoorwaarden de toekomstige rechtspositie van de docenten wordt uitgewerkt, blijft bijvoorbeeld een moeilijk onderwerp. Op dit moment vindt er een analyse plaats van de schoolfinanciën door de A.O.B. Het zal een hele tour worden voor de MR om hier de juiste conclusies uit te trekken. Natuurlijk zijn er ook veel eenvoudiger zaken die de revue passeren zoals het vakantierooster, de schoolgids, klassengrootte, Rome reis e.d. Onderwerpen waar iedereen zich iets bij kan voorstellen. Graag wil ik u er aan herinneren dat de MR vergaderingen openbaar zijn. U bent dus van harte welkom om er een bij te wonen. Misschien wordt u enthousiast en stelt u zich volgend jaar kandidaat. Jan Blasweiler


4  ABACUS  OKTOBER 2011

NIEUWE DOCENTEN STELLEN ZICH AAN U VOOR Ans Hekkenberg, docent natuurkunde

Ruud van de Leemkolk , docent lichamelijke opvoeding

Als nieuwe docent maak ik natuurlijk graag van deze gelegenheid gebruik om mezelf even voor te stellen. Mijn naam is Ans Hekkenberg. Nadat ik aan de Radboud Universiteit in Nijmegen de bachelor natuur- en sterrenkunde heb voltooid, ben ik in Utrecht verder gegaan met een masterstudie Science Education and Communication. Daarbij heb ik me ook direct gericht op de lerarenopleiding, die ik in december zal voltooien. Voordat ik op het SGA aan de slag kon heb ik voor de klas gestaan op het Pantarijn (Wageningen) en heb ik twee jaar als docentassistent gewerkt op het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen.

Ruud van de Leemkolk heeft de opleidingen LO Fysiotherapie en Lichamelijke Opvoeding gevolgd. Is sinds 1987 werkzaam als docent LO en vanaf 1994 werkzaam voor Quadraam in Arnhem en omgeving. Geeft ook les als docent Algemene Bewegingstraining aan de ArtEZ toneelschool. Doet zelf recreatief aan hockey.

Natuurkunde is een prachtig vak, om te leren én om te geven. Het is het vak waarin we leren hoe de wereld om ons heen werkt. Ik vind het leuk om met de klassen stukje bij beetje te ontdekken hoe je alles kan verklaren op het gebied van krachten, licht, magnetisme… en ga zo maar door. En juist die experimenten waarbij je de uitkomst niet verwacht blijven altijd tot de verbeelding spreken. Mijn liefde voor mijn vak uit zich dan ook vooral in mijn enthousiasme. Als ouders kunt u hieraan bijdragen door die natuurlijke nieuwsgierigheid die in iedereen huist aan te wakkeren. We zien allerlei natuurverschijnselen, maar weten we ook waarom het zo werkt? Het leuke is dat ik op het SGA die nieuwsgierigheid al snel in leerlingen heb teruggezien. Er worden gerichte vragen gesteld: veel leerlingen willen het naadje van de kous weten. Dat maakt het onderwijzen leuk en uitdagend. Dat, en de warme ontvangst door mededocenten en andere collega’s, heeft ervoor gezorgd dat ik al snel op het SGA mijn draai gevonden heb. Naast het lesgeven besteed ik ook tijd aan mijn hobby’s. Mijn zomers breng ik graag backpackend en reizend door. Daarnaast houd ik van stijldansen, kijk ik veel films (nieuw én oud), en doe ik graag een gooi naar populair wetenschappelijk schrijven. (JF)

Wat is mooi aan het vak? Als Docent LO ben ik erg geïnteresseerd in de actuele ontwikkelingen om 'aangenaam en gezamenlijk Bewegen en Sportbeleving’ in onze samenleving nog veel meer kwaliteit en kwantiteit te geven. Binnen onze vaksectie LO zijn wij daarmee volop aan de slag. We bevorderen daarmee de bewegingscultuur in Nederland. Hoe brengt u de liefde voor het vak over? Richtinggevend zijn voor mij de huidige inzichten van de Breinwetenschappen. Om leerlingen zorgvuldig verder te begeleiden in hun ontwikkeling, zijn voor mij, in de rol van docent LO, de positieve coachingsvaardigheden een belangrijk uitgangspunt. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen en dus ook voor hun sociaal emotionele ontwikkeling. Kunnen ouders daarbij helpen? Jazeker! Een goed voorbeeld van een actieve levensstijl is voor kinderen erg belangrijk om nu en later vanzelfsprekend gezond te blijven bewegen. Wat valt u op aan het SGA? De sfeer op het SGA is erg hartelijk en warm. Leerlingen gaan leuk met elkaar om, zijn bevlogen en hebben een hoog arbeidsethos. De docenten en MT-leden vormen een hecht team en zijn erg betrokken bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Het gebouw is ruim, mooi van kleur en prachtig authentiek. (JF)


OKTOBER 2011  ABACUS  5

H ans W ijnberg : Vijfenzestig jaar worden is voor veel mensen een bijzondere verjaardag. Voor Hans Wijnberg was dat het in ieder geval zeker. Op 10 september jl. werd er niet alleen vanwege deze verjaardag, maar ook vanwege zijn verdienste als een wel heel bijzondere en inspirerende dirigent van o.a. Euterpe - al zoveel jaren lang- een superspektakel voor hem op school georganiseerd. Geïnitieerd door zijn kinderen was dit voor hem een avond om nooit meer te vergeten. Hij werd thuis opgehaald door een echte limousine en over een rode loper liep hij, inmiddels waarschijnlijk wel íets vermoedend, de school binnen. Daar wachtte hem een gezelschap op van ca. 250 mensen. Er waren o.a. optredens van het Gelders orkest, van leerlingen van Menander en Euterpe en nog veel meer! In een open brief naar alle genodigden schreef hij dat hij zo ontzettend blij en verrast was met de avond. Twee honderd procent verdiend Hans! (BM)

een heel bijzondere dirigent


6  ABACUS  OKTOBER 2011

h e t

m e n

De mentor: een belangrijke schakel tussen uw kind en de school Elke ouder en elke leerling heeft ermee te maken: de mentor. Als het allemaal goed gaat en er geen bijzondere problemen zijn is de mentor meer een figuur op de achtergrond die nauwgezet een oogje in het zeil houdt. In situaties waarbij een leerling wel extra hulp nodig heeft en er daadwerkelijk moet worden ingegrepen of bijgestuurd heeft een mentor een actievere rol. Elke klas heeft een klassenmentor. Deze is tevens docent voor een vak dat de hele klas volgt. In de bovenbouw is dat een vak dat een algemeen deel is van een profielvak. Wij stelden een aantal vragen aan mentorencoach Simone van de Lugt.

Wat is de rol en taak van een mentor? De mentor is het eerste aanspreekpunt binnen de school voor zowel de leerling als de ouders. Hij of zij draagt zorg voor het welbevinden van de leerling en monitort de voortgang zowel cijfermatig als sociaal/ emotioneel. Ook kan aandacht worden besteed aan oriëntatie op studie en beroep. Daarnaast verzorgt de mentor de mentorlessen, voert gesprekken met leerlingen, zoekt indien dat nodig is naar passende zorg, en onderhoudt contacten met de vakdocenten en ouders. De leerling staat hierin altijd centraal. Natuurlijk gaan we uit van vroegtijdige signalering bij problemen en worden ouders zo snel als dat mogelijk en noodzakelijk is op de hoogte gesteld. Ook daarvoor geldt dat de leerling op de eerste plaats komt. Soms betekent dat echter dat een probleem eerst met de leerling wordt besproken en naar een oplossing wordt gekeken en volgt daarna pas het contact met de ouders. Wat verwachten mentoren van ouders? Ouderparticipatie is van groot belang in de zorgstructuur van onze school. Om als mentor een zo breed en goed mogelijk beeld te krijgen van de mentorleerlingen, moet belangrijke informatie worden gedeeld. De mentor kan dan indien dat nodig is, snel werken aan passende zorg zodat de leerling zo optimaal mogelijk kan functioneren. Ouders hebben toegang tot Magister en Teletop en kunnen thuis dus prima hun zoon of dochter volgen/stimuleren cijfermatig, absenties, huiswerk al dan niet gemaakt en werkwijzers/planningen). Aan welke werkzaamheden besteedt een mentor de meeste tijd? Een mentor is eigenlijk vooral bezig met een veilige leef en leeromgeving te waarborgen voor de mentorleerlingen. Zo

haal je volgens mij het beste uit de leerlingen wat erin zit! Welbevinden is de basis om te komen tot goede resultaten. Daarnaast natuurlijk de controle op de behaalde cijfers, het voeren van mentorgesprekken en het onderhouden van contacten met ouders en vakdocenten zoals boven al is genoemd. Hoe kunt u de taken van de mentoren gemakkelijker maken en faciliteren? Als mentorencoach wil ik zo goed mogelijk de mentoren bij hulpvragen ondersteunen en meedenken met problemen die zich gedurende het schooljaar voordoen. Verder vorm ik de schakel tussen de mentoren en de afdelingsleider, dhr. Thuis. Ook komen de mentoren 1 keer per maand bijeen voor een overleg. Ik zit die vergadering voor. Geluiden die ik van de mentoren uit leerjaar 2 heb opgevangen worden dan besproken, om tot een gezamenlijk op elkaar afgestemd plan van aanpak te komen. Zo bewaken we de kwaliteit van het mentoraat. Hoe kijkt u aan tegen het speerpunt mentoraat, decanaat in het jaarplan SGA? In het jaarplan van het SGA is één van de speerpunten mentoraat en decanaat. Hierin gaan we werken aan een doorlopende begeleidingslijn van onder naar bovenbouw. Van belang is dat voor alle mentoren (zeker de nieuwe) duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Een duidelijke taakomschrijving dus. Zaken die in leerjaar 1 in de


OKTOBER 2011  ABACUS  7

n t o r a a t begeleiding aan bod komen, moeten in leerjaar 2 opgepakt worden, zorg moet op elkaar worden afgestemd zodat er continuïteit ontstaat door de verschillende jaarlagen heen. Er moet goed in kaart gebracht worden welke jaarlaag specifieke problemen/kenmerken er in de begeleiding naar voren komen en naar de ontwikkeling van de leerlingen gekeken worden, om te komen tot optimale zorg. Overdracht van de gegevens van leerlingen optimaliseren en informatiestromen goed leiden van mentor naar vakdocent en andersom en van mentor naar mentor is van groot belang. Wat is de taak van de mentorcoaches? De taak van de mentorencoach is ontstaan doordat mevr. Van der Berg , afdelingsleider leerjaar 2, afgelopen jaar onze school heeft verlaten. Er is voor gekozen de vacature van afdelingsleider niet opnieuw in te vullen maar de afdelingen (1 en 2) bij elkaar te voegen. Zo ontstond er een nieuwe situatie waarbij dhr. Thuis afdelingsleider leerjaar 1/2 werd en er ondersteuning gezocht moest worden voor het begeleiden van het mentorenteam 1 en 2. Dhr. van der Aa is dat voor leerjaar 1 geworden en ik ondersteun de mentoren van klas 2. Daarnaast zijn wij ook mentor van een eerste en tweede klas. Een aantal van de taken van de mentorencoach zijn eerder al genoemd. Het ondersteunen van de mentoren en meedenken bij een hulpvraag is daar een onderdeel van. Maar het kan ook het bijwonen van een gesprek met een leerling of ouder zijn. Verder bespreek ik de rapportvergaderingen voor met de mentoren van klas 2 en koppel bijzondere gevallen/ situaties ( indien nodig ) terug naar de afdelingsleider. Ik ben als dat nodig is de link tussen zorg en mentoren door bv. bij nood de mentor te vervangen bij deelname aan het Zorg Advies Team. Ik coördineer de steunlessen voor leerjaar twee in overleg met mentoren en vakdocenten. Koppel hulp van bovenbouwleerlingen aan leerlingen van klas 2. Ik zit het mentoren overleg voor en koppel dat weer terug naar de afdelingsleider. Ook bewaak ik samen met de mentoren de kwaliteit van het mentoraat. Daar kan het organiseren van passende scholing ook bij horen. Verder bespreek ik de uitkomsten van de ouderkoffies met de mentoren. Wat is de ontwikkeling in de mentor rol? In de 20 jaar van mentorschap en mijn studie tot zorgcoördinator zie ik wel verschuivingen in de rol van de mentor. De rol van mentor is prominenter geworden. De verandering in de maatschappij heeft zijn weerslag op de leer- en leefomgeving van de leerling dus ook invloed op het mentoraat. Digitalisering, prestatiegerichte wereld, competentie gericht onderwijs en maatschappij maken dat de druk op de leerling en prikkels van buitenaf groter is geworden. Leerlingen en ouders zijn ook mondiger geworden. Belangrijk is een goede balans te vinden tussen integratie van onderwijs en zorg. De mentor als spil van de begeleiding

waarin de vakdocent een grote rol speelt maar ook ouders en leerlingen participeren. Wat zijn uw ervaringen op andere scholen? Op mijn vorige school (Dalton) gingen we uit van geïntegreerde leerling zorg. Dat wil zeggen dat de zorg teruggebracht werd naar klasniveau. De mentor als spil van de begeleiding waarbij ook de vakdocent een grote rol speelt. Ik heb daar ook gezien hoe belangrijk het is de lijnen kort te houden, informatiestromen goed te leiden en vroegtijdig te signaleren. Een goede afstemming in de aanpak van de zorg is heel belangrijk. Preventieve zorg hoort daar ook bij. Binnen het SGA zijn we al heel druk bezig deze afstemming in aanpak van de zorg op een professionele manier vorm te geven. Hoe staat het met de specifieke vragen en problemen van het leerjaar? De leerjaar specifieke vragen en problemen worden in het mentoren overleg met elkaar besproken en bevindingen geëvalueerd, om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. Soms wordt er een werkgroep samengesteld om een problematiek te onderzoeken, zoals nu om de intrinsieke motivatie die ontbreekt bij sommige leerlingen uit het tweede leerjaar te onderzoeken, of leerlingen daarover vragen te stellen. Ook kan er afgesproken worden aandacht in de mentorlessen te besteden aan een onderwerp of probleem dat speelt in een bepaald leerjaar, zoals planning en overzicht bewaren. Met de tweede klas mentoren zijn we een werkmap aan het samenstellen met verschillende thema’s die passen bij de begeleiding van de leerlingen uit het tweede leerjaar. Deze kunnen dan weer door de mentor gebruikt worden in de mentorles. Hoe wordt vormgegeven aan de taakafbakening? De taakafbakening van de mentorencoach en afdelingsleider krijgt vorm door middel van een plan van aanpak dat per maand vastgesteld en geëvalueerd wordt. Zo komen we tot verder concretisering van de rol van mentorencoach. Een soort draaiboek waar we dan in het volgende schooljaar mee aan de slag kunnen. (YvE)


8  ABACUS  OKTOBER 2011

Kruistocht

in spijkerbroek

Bijzonder muziektheater Dit jaar voerde Menander in samenwerking met Eurterpe begin juli een wat andere eindejaars theaterproductie dan gewoonlijk op. Het was geen musical zoals in voorgaande jaren, maar muziektheater, waarbij verschillende vormen van theater met elkaar gecombineerd werden en meer theatrale diepgang ontstond. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de leerlingen. Het door Thea Beckman geschreven boek ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ werd speciaal door Willem-Paul en Inez Edelman bewerkt en gecombineerd met muziek uit de Carmina Burana van Carl Orff. De muziek werd door de spelers in het Latijn en het Nederlands gezongen, en dat zonder bladmuziek! Vanuit het heden (Voice of Holland) keren 6 meisjes door middel van het drukken op een knop terug naar het begin van de dertiende eeuw. Zij komen dan ‘terecht’ in het verhaal, met veel verschillen maar ook overeenkomsten met het heden. Het toneel is ‘serieus toneelspel’, en wordt afgewisseld met hele bijzondere muziek. Laura Tammeling studeerde de zang in en Euterpe zorgde zoals gebruikelijk weer voor een heel bijzondere instrumentale begeleiding. Deze voorstelling werd zelfs zo’n succes dat nu wordt geprobeerd om in maart tijdens een festival in het Concertgebouw te gaan optreden! (BM)

Het jubileum van het schoolorkest Euterpe Door Ilse Jansen, praeses Euterpe Het schoolorkest Euterpe bestaat dit jaar 20 jaar en dat gaan we natuurlijk op een bijzonder manier vieren! We organiseren daarom een reünie op 28 januari. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vormen van een groot orkest met zoveel mogelijk oud-leden. Onder leiding van onze geliefde dirigent Hans Wijnberg zullen wij er een hele leuke dag van maken die zal worden afgesloten met een groot concert.

Wie Euterpe vooral bijzonder maakt is Hans Wijnberg. Hij dirigeert niet alleen maar is ook zeer betrokken en maakt voor elke leerling - het maakt niet uit welk niveau - een geschikte partij. Daarnaast bestaat ons orkest uit een hele hechte groep van mensen met uiteenlopende leeftijden van 11 tot 18 jaar. Het is een leuke manier om met andere leerlingen in contact te komen. De meeste leden blijven dan ook hun volle schooltijd in het orkest.

De muziek wordt bijna altijd uitgekozen en bewerkt door Hans, maar ideeën van leden zijn altijd welkom. De repetities vinden plaats op dinsdagmiddag en duren ruim een uur. De sfeer is altijd goed en iedereen helpt mee om iets moois van de muziek te maken. We hopen dat Euterpe nog lang op zo’n gezellige manier door kan gaan en zien nu al uit naar de volgende reünie!


OKTOBER 2011  ABACUS  9

Arnhemse Gymnasiasten bond (AGB) Van de AGB De AGB is de leerlingenvereniging van het SGA. De taak van de AGB is het organiseren van evenementen zoals feesten, filmvoorstellingen, sporttoernooien, excursies, concerten, de Sinterklaasviering, het kerstdiner en de culturele avond om zo de goede sfeer tussen de leerlingen te bevorderen. Het bestuur van de AGB bestaat uit leerlingen en wordt begeleid door een begeleidingscommissie waarin docenten zitting hebben. Ieder jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen; het bestuur wordt ondersteund door vele subcommissies. Seniorleden (leden vanaf de derde klas) kunnen in zo’n subcommissie plaatsnemen. Alle leerlingen zijn lid van de AGB; de contributie bedraagt €10. Iedereen ontvangt de schoolkrant, de Iris Tacheia. Het schoolorkest Euterpe en de toneelvereniging Menander zijn subverenigingen van de AGB.

Begin oktober was het weer zo ver: de nieuwe Arnhemse Gymnasiasten Bond ( AGB) werd gekozen. Tijdens deze spannende maar vooral gezellige verkiezingsweek waren er 3 serieuze partijen die streden om een plek als vertegenwoordiger van de leerlingen vereniging van het SGA. Het is lang geleden dat er 3 partijen deelnamen; voorgaande jaren waren het er altijd 2. Dit maakte de verkiezingsstrijd alleen maar spannender! Ook hadden zich veel ‘lol-partijen’ (o.a. Snor, Smoking, East Low High, Saved by the Babes, Nozem, Mens) ingeschreven die streden om de eer én een jaar lang gratis toegang tot de schoolfeesten. Als stunt hadden deze partijen onder andere een filmpje gemaakt en dit laten zien in de aula. Vooral Smoking had een heel bijzonder filmpje gemaakt dat te zien is op youtube (zoek op: ‘smoking stunt 2011’). Snor inspireerde veel leraren om een snor te laten staan (zie foto hieronder). Ideeën werden uitgewisseld, plannen werden gesmeed, acties werden voorbereid: een heftige week!

De uitslag werd ten tijde van het schoolfeest op 8 oktober bekend gemaakt: eerste lolpartij was Smoking en na een spannende strijd en een tweede stemmingsronde werd Take5 gekozen als nieuw bestuur van de AGB. Het bestuur bestaat uit: Lieve Bouwman, Maurits Cosijn, Sterre de Geus, Maaike de Vries en Thom van Veldhuizen. De nieuwe AGB zal over een nieuwe subcommissie beschikken. Dit naar aanleiding van een vergadering met het schoolbestuur. Deze commissie zal uit twee oud-AGB bestuursleden bestaan, die de nieuwe AGB in goede banen lijdt en zo met hun ervaring de culturele evenementen nog beter zal kunnen plannen en laten verlopen! De winnaars wens ik alvast succes toe met het aankomende jaar. Wij zijn blij bijgedragen te hebben aan leuke en bijzondere culturele activiteiten op onze school . Het was ons een genoegen. Kaj Bouman, praeses AGB

Speciaal voor de lolpartij 'Snor', lieten de leraren Fuchs en Noyens ook een snor staan.

Euterpe Euterpe werd twintig jaar geleden opgericht en staat al bijna deze hele periode onder de bezielende leiding van voormalig concertmeester van het Gelders Orkest, Hans Wijnberg. Alle stukken worden door hem speciaal bewerkt voor deze specifieke orkest samenstelling. Ooit werd er begonnen met 11 leerlingen, waarvan meer dan de helft viool speelde. Nu bestaat het orkest uit ongeveer 25 enthousiaste leden en zijn er verschillende uitvoeringen per jaar, waarvan een in het buitenland (Dinslaken). Sinds 2005 begeleidt Eurterpe Menander muzikaal bij de door hen uitgevoerde musicals; dit jaar was dat het geval bij het muziektheater ‘Kruistocht in Spijkerbroek’. De praeses van Euterpe, Ilse Jansen, schreef een stukje vanwege het twintigjarig bestaan (zie pag. 8).


10  ABACUS  OKTOBER 2011

LEERLINGGEHEIMEN Heeft u gehoord dat

&

DOCENTERVARINGEN

Heeft u gehoord dat

docenten ook mensen van vlees en bloed zijn? Dacht je vorig jaar nog dat het aan jou lag dat die ene docent zo afstandelijk was, blijkt een nieuwe relatie tot een metamorfose van de persoonlijkheid te hebben geleid… In positieve zin dus; verheug me al weer op de les van morgen!

een leraar bij herrie in de klas nooit met de armen over elkaar moet zeggen “ik wacht wel even”? Door de meeste leerlingen wordt dit namelijk letterlijk opgevat: een aanmoediging om door te praten..

er voor deze Abacus geen enkele docentervaring is ingeleverd? Jammer is dat, want er vast een heleboel te melden…

Bent u docent of ben je leerling en denk je na het lezen van deze rubriek nog nieuwe items te weten? Stuur een e-mail naar peter@gaudet.nl ! (PA)

Wist u dat... Er enkele wijzigingen zijn in het jaarboekje t.a.v. klas 6, te weten: • Studieverlof niet op 21 november maar op 21 december; • Inleveren PWS-materiaal niet op 22 november maar op 21 december; • PWS beoordeling 3 gereed niet op 1 maart maar op 9 maart; • Onderbouw: AGB onderbouwfeest niet op 2 maart maar op 9 maart. Een traditie waar met ingang van dit schooljaar een einde aan is gekomen, de studiereis naar Salamanca is. De traditionele reis voor de leerlingen in de 6de klas met Spaans in het vakkenpakket. Evenals de Romereis kijken de leerlingen hier vanaf het moment dat ze Spaans gekozen hebben als examenvak naar uit. De leerlingen van de derde klassen op 14 september jl. een filmproject hebben gehad. In samenwerking met Theatergroep ROET hebben de leerlingen deze dag filmpjes gemaakt. Aan het einde van de dag was er een première festival compleet met Oscaruitreiking in de aula. Het SGA als academische school docenten-in-opleiding een plaats biedt om praktijkervaring op te doen. Dit schooljaar zijn er 9 studenten die onder begeleiding van de hiervoor speciaal opgeleide vakdocent zelfstandig lesgeven in eigen klassen of meedraaien in de klassen van de begeleiders. Er voor de leerlingen van de derde klassen in oktober/november een workshop over Beïnvloeding en Media gehouden zal worden. In de workshop zal aandacht worden besteed aan zaken als: hoe de media onze gedachtes en meningen beïnvloeden en de beeldvorming van anderen en onszelf. We wijzen u nogmaals op de lezing die de heer Ivo Wouters op 1 november voorafgaand aan de ALV zal geven. Christien van Tricht, docent geschiedenis, in oktober haar lessen weer heeft hervat en we afscheid hebben genomen van haar vervanger Gert Jan van Vliet.


11  ABACUS  OKTOBER 2011

Kennismakingskamp klas 1 In de derde schoolweek ging klas 1 op kamp. De 7 klassen werden opgesplitst, de ene helft ging van maandag t/m woensdag (klassen B, C, D & G) en de andere helft ging van woensdag t/m vrijdag (klassen A, E & F). Vooral de laatste groep bofte enorm met het weer: strak blauwe hemel en een lekker zonnetje! Op de dag van vertrek moest je om 9 uur aanwezig zijn bij de Rijnhal, om vanuit daar naar Overasselt te fietsen. Het grootste deel van de bagage ging mee met een volgbus, die ook gebruikt werd voor eventuele lekke banden, gevallen kinderen, enzovoort. Ongeveer met lunchtijd kwam je dan aan op de plaats van bestemming. In het gebouw had je kamers voor 4, 6, 8 of 12 personen. De mentoren hadden heel slim al een indeling gemaakt, zodat er geen onenigheid kon ontstaan wie bij wie in de kamer sliep. Overdag deden we veel spelletjes en vonden veel activiteiten plaats, waaronder in de bomen klimmen. ’s Avonds werden er avondspellen gespeeld en de laatste avond was er ook een bingo en een disco. Het eten was erg goed verzorgd; de ene dag Chinees en de andere dag BBQ! Kortom, een geslaagd kamp! Jeanne Arnold, 1F

Colofon ABACUS is een uitgave van de oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA) en verschijnt per schooljaar vier maal. Oplage: 1000 ex. Redactieleden: Peter Arnold, Yvonne van Eldonk, Jan Fossen, Lilian Frommé, Babette Meijers, Nannieke Swart en Astrid Wesselink. E-mail: abacus@gymnasiumarnhem.nl Vormgeving: Nannieke Swart Druk: Drukkerij Gelderland De ABACUS is van ouders voor ouders van het SGA. Iedereen (leerlingen, ouders en medewerkers van het SGA) kan artikelen per email inzenden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of aan te passen. Website: www.gymnasiumarnhem.nl > ouders > abacus

Inleveren kopij Inleveren kopij volgende Abacus uiterlijk 3 januari 2012. Aanleveren kopij per e-mail naar abacus@gymnasiumarnhem.nl Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 150 dpi.

Fotografie Foto's voorkant door Yvonne van Eldonk Kleine foto: dhr. Kamerbeek met de lolpartij 'Snor'. Foto's pag. 11 komen van SGA website.


12  ABACUS  OKTOBER 2011

OPVALLEND... Merit medals voor Bram en Esther Met zo’n 900 andere scholieren hebben Esther Visser (5e klas) en Bram Hermsen (4e klas) deelgenomen aan de Indonesian International Mathematics Competition (IIMC) die in de zomervakantie plaatsvond op Bali. Ze vormden een team samen met 6 leerlingen van de andere Quadraam-scholen. Teams uit 25 landen namen deel aan de IIMC. Deelname uit Europa was beperkt (andere Europese teams kwamen uit Cyprus en Bulgarije) en hoewel ook teams uit de USA, Canada en Mexico vertegenwoordigd waren, bestond het deelnemersveld overwegend uit scholieren uit Zuidoost Azië. Het team en de begeleiders vertrokken op 16 juli jl. Na een tussenstap in Taiwan, waar de jetlag kon worden verwerkt, werd de reis naar Bali voortgezet. Het programma startte met de internationale wedstrijd, die bestond uit zowel individuele opdrachten als groepsopdrachten. ‘Best pittig, die opdrachten’ aldus Esther, ‘vooral de Chinese scholieren deden het ontzettend goed’. Na de wedstrijd was er tijd voor een kennismaking met de deelnemers uit andere landen en voor het voorbereiden van de presentatie van Nederland tijdens de culturele avond. Met een quiz werd de kennis van Nederland bij de andere deelnemers getest en – hopelijk – vergroot. Aan het einde van de week werd de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt. Eremetaal zat er niet in, maar Bram en Esther ontvingen zowel met het team als persoonlijk een ‘merit medal’. Een mooie ervaring! (LF)

Esther staat als derde van links op de foto (met paardenstaart) en Bram zit rechts van de docent

Teletop Wellicht is het handig voor de ouders van de eersteklassers om iets meer informatie over het Teletop systeem te krijgen; misschien heeft u het al horen noemen. Alle leerlingen van het SGA werken met een digitale leeromgeving (ook wel E.L.O. genoemd), die is ontwikkeld door de Universiteit van Twente. Iedereen krijgt een eigen inlognaam en wachtwoord om in te loggen. M.b.v. een E.L.O. kunnen leerlingen sommige opdrachten digitaal inleveren en er staat soms nader gespecificeerd welke proefwerkstof er geleerd moet worden. In sommige gevallen is er ook digitaal materiaal aanwezig dat kan helpen met proefwerken en s.o.’s, zoals links naar filmpjes en/of documenten. Ook staat er soms informatie over bepaalde opdrachten. Helaas is het niet zo dat het E.L.O. altijd even volledig door alle docenten wordt ingevuld en dat is jammer! In theorie kun je naar medeleerlingen en docenten mailen maar soms werkt dat niet. In het geval van medeleerlingen leert de praktijk dat communicatie via de verschillende sociale netwerken vaak handiger en sneller is. De jaarplanning en proefwerkroosters staan ook op TeleTop en zijn zonder in te loggen te benaderen. Rechtstreeks naar teletop: http://gymnasiumarnhem.teletop.nl (BM)

Enquête kwaliteitsbeleving Wij doen als Abacusredactie elke keer weer ons best om er een leuke, informatieve en kleurrijke Abacus van te maken. Maar om erachter te komen of u inderdaad van ons werk geniet en de Abacus leest en de artikelen u daadwerkelijk interesseren, hebben we een korte enquête gemaakt. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze even digitaal te beantwoorden? Dit is voor ons de enige manier om te weten wat u van de Abacus vindt en om eventueel verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen. Daar hebt u uiteindelijk ook zelf als lezer profijt van. Doet u mee? U kunt de enquête tot 1 december invullen via de website van school of rechtstreeks via de volgende link: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=83943 (BM)

Abacus oktober 2011  

Uitgave van ouders voor ouders van leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you