Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Page 1

Sveučilište u Zagrebu

BROJ

08

Glasilo Stomatološkog fakulteta

TRAVANJ 2015.

U ovom broju Svjetski dan zdravlja usne šupljine 3 Dan Stomatološkog fakulteta 4 Prvi međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 6 Unaprijeđenje studijskog programa

SADRŽAJ

Dentalna medicina 10

Mlade ambasadorice znanstvene izvrsnosti

1

Tečajevi

2

Svjetski dan zdravlja usne šupljine

3

Reakreditacija

3

Ove godine na natječaj za godišnju nagradu Društva

sekcija da održe oralnu prezentaciju pred sudcima te na

Stomatološki fakultet i 3M ESPE

3

sveučilišnih nastavnika prijavila su se 43 pristupnika. Na

kongresu predstave svoje znanstveno istraživanje. Za

Dan Svete Apolonije

4

temelju

Dan Stomatološkog fakulteta

4

Klinička fiksna protetika - krunice

5

IDS 2015.

5

Svučilišna studentska anketa za procjenu nastave i nastavnika

5

Prim. Milenko Lainović

5

Prvi međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u

MLADE AMBASADORICE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI pribavljenih

recenzija

šest nagrada u ukupno tri kategorije

Povjerenstvo je predložilo 11 radova

(junior

mladih znanstvenika i umjetnika za

research

dodjelu nagrada za 2014. godinu.

natjecalo se 55 mladih istraživača iz

Upravni odbor Društva na sjednici

cijeloga svijeta koji su prije toga

održanoj 24. veljače 2015. godine

pobijedili na regionalnom IADR-ovu

prihvatio je taj prijedlog i odlučio da se

natjecanju. Dr. sc. Ana Badovinac iz

među

Zavoda

jedanaest

veličanstvenih

research, i

senior

za

senior basic

clinical science)

parodontologiju

nagradi i viša asistentica našega Fakulteta dr. sc. Sanja

Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, kao dobitnica

Zagrebu

6

Peršić za rad Influence of different prosthodontic on oral

nagrade Robert Frank na kongresu IADR PER u

Oralne manifestacije sistemskih bolesti

6

heaalth – related quality of life, orofacial esthetics and

Dubrovniku, sudjelovala je na natjecanju za nagradu

chewing function based on patient – reported outcomes

Unilever Hatton sa znanstvenim radom pod naslovom:

iz

medicina.

Proteomic analyses of gingival tissues in patients with

Nagrada joj je svečano predana u auli Sveučilišta u

aggressive periodontitis, te osvojila izvanredno drugo

Zagrebu u nazočnosti mnogobrojnih uglednih gostiju.

mjesto u kategoriji Senior clinical research.

U Bostonu je od 11. do 14. ožujka 2015. održan 93.

Dr. sc. Ivona Bago Jurič boravila je na Sveučilištu u

Projekt: Unaprijeđenje studijskog programa Dentalna medicina

7

ABC hitnih stanja za studente stomatologije

8

Naši studenti na stomatološkim

područja

biomedicine,

polje

dentalna

fakultetima u Bostonu i Sao Paulu

8

kongres IADR-a. Nazočilo mu je oko

Barceloni od 18. do 21. ožujka 2015.

Kongres EDSA Istanbul 2015.

9

sedam tisuća registriranih sudionika,

godine. Na svečanosti na kojoj su

a

4700

sudjelovali studenti šest europskih

predavanja te oralnih i posterskih

sveučilišta (Barcelona, Aachen, Rim,

prezentacija.

Parma, Liege, Nica) dodijeljena joj je

Svake godine u sklopu kongresa

diploma European Master Degree in Oral Laser Application. Kao najbolji

Boravak gosta-profesora dr. Tima Hodgsona na Zavodu za oralnu medicinu

9

ERASMUS+ program na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u

održano

Zagrebu

10

IADR-a

Studentski izbori

12

međunarodno

Studentsko sportsko prvenstvo Sveučilišta u Zagrebu

12

Promocije

12

ta

je

otprilike

udruga

organizira

natjecanje

za

student

profesora

Jeana

Paula

prestižnu nagradu Unilever Hatton. Svrha je omogućiti

Rocca sa Sveučilišta Sophia Antipolis u Nici javno je

najboljim mladim istraživačima iz svih IADR-ovih divizija i

predstavila svoj znanstveno-istraživački rad.


TEČAJEVI TRAJNE IZOBRAZBE ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE ZA 2015. GODINU

Primjena sedacije u stomatološkoj ambulan

9.5.2015.

Stomatološki fakultet

Napredne tehnike brušenja u fiksnoj prote ci

9.5.2015.

Stomatološki fakultet

Dijagnos ka TMP‐a

22.5.2015.

Stomatološki fakultet

Incognito lingvalni sustav

29. i 30.5.2015.

Hotel Lav Meridien Split

Obiteljska stomatologija ‐ slijepi i slabovidni paci‐ 13.6.2015. Stomatološki fakultet jen Interdisciplinarna suradnja ortodonta, parodon‐ tologa i prote čara u rješavanju težih kliničkih 2. i 3.10.2015. Hotel Dubrovnik slučajeva CAD/CAM i digitalna tehnologija u svakodnevnoj praksi. 3,2,1 Kreni! Mali kirurški zahva u parodontologiji Napredne tehnike brušenja u fiksnoj prote ci uz uporabu lupa i dentalnog mikroskopa

3.10.2015.

Stomatološki fakultet

9. i 10.10.2015. Stomatološki fakultet

IMPRESSUM GLAVNI UREDNIK Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić UREDNIŠTVO Prof. dr. sc. Darko Macan Prof. dr. sc. Zrinka Tarle Prof. dr. sc. Denis Vojvodić Izv. prof. dr. sc. Ivan Alajbeg Ines Muljat Skansi, dipl. Iur.

10.10.2015. Stomatološki fakultet

TEHNIČKI UREDNIK Krešimir Bašić, dr. med. dent.

Udlage ‐ napredni tečaj

23.10.2015. Stomatološki fakultet

Dan restaura vne dentalne medicine i endo‐ doncije II

24.10.2015. Stomatološki fakultet

Inicijalna‐nekirurška parodontna terapija Profesionalne boles i boles vezane uz rad kod stomatologa O sci i međučeljusni registra u fiksnoj prote ‐ ci. 3, 2, 1 Kreni! Bol u žvačnom sustavu – diferencijalna dijagnos‐ ka

6. i 7.11.2015. Stomatološki fakultet

Doc. dr. sc. Marin Vodanović Luka Banjšak, student Ante Miličević, student FOTOGRAFIJE

7.11.2015.

Stomatološki fakultet

7.11.2015.

Stomatološki fakultet

Darije Petolas Mirjana Draženović

20.11.2015. Stomatološki fakultet

Minimalno invazivni pristup u dentalnojmedicini 27. i 28.11.2015. Stomatološki fakultet Planiranje fiksnoprote čke terapije i dijagnos‐ čki pristup u estetskoj zoni Privremeni nadomjesci u fiksnoj prote ci. 3,2,1 Kreni!

SURADNICI

5.12.2015.

Stomatološki fakultet

12.12.2015. Stomatološki fakultet

Više informacija o tečajevima možete pronaći na internetskoj stranici www.sfzg.unizg.hr/trajna_izobrazba Kontakt (za polaznike tečajeva i za sponzore): Lada Prišlić, tel 01/4802123, fax 01/4830804 E‐mail: tecajevi@sfzg.hr

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

LEKTURA Ksenija Trajbar, prof.

ISSN: 1848-7378 IZDAVAČ Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Gundulićeva 5 10 000 Zagreb Tel. 01 4802 111 Fax. 01 4802 159 www.sfzg.hr Ukoliko želite primate obavijesti o izlasku Glasila Stomatološkog fakulteta, pošaljite nam svoje ime i prezime na e-adresu: glasilo@sfzg.hr

2


SVJETSKI DAN ZDRAVLJA USNE ŠUPLJINE (20. ožujka 2015.) Već redovito 20. ožujka obilježava se Svjetski dan

učiniti dostupnim znanje o značenju oralnoga

zdravlja usne šupljine. Ove su godine u Hrvatskome

zdravlja

liječničkom zboru ministar zdravlja primarijus Siniša

građanima jednaku zaštitu oralnoga zdravlja te

Varga, pomoćnik ministra univ. mag. med. dent. Željko

razvijati načelo samoodgovornosti i odgovornosti

Rotim i predsjednica Povjerenstva za izradu strategije

roditelja/skrbnika za očuvanje oralnoga zdravlja

prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić predstavili Strateški

djece, uz definiranje sankcija, razviti sustav kontrole

plan zaštite i promicanja oralnoga zdravlja.

obveznih kontrolnih dentalnomedicinskih pregleda i

Taj tekst integralni je dio Nacionalne strategije razvoja

propisati sankcije, poticati i provoditi preventivne

zdravstva od 2012. do 2020. godine i krovni je

oralno-zdravstvene mjere poštujući moguće etičke,

dokument o dentalnomedicinskoj zdravstvenoj zaštiti u

vjerske ili jezične specifičnosti koje mogu utjecati na

Republici

razvojni

njihovu provedbu te obvezati lokalnu zajednicu na

prioriteti, ciljevi, aktivnosti i odgovornosti relevantnih

sudjelovanje u preventivnim mjerama i programima

Hrvatskoj

kojim

se

određuju

za

kvalitetan

život;

omogućiti

svim

partnera. U našoj zemlji zdravstvena se zaštita, a dentalna medicina njezin je

očuvanja oralnoga zdravlja.

sastavni dio, provodi na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o

Velika dvorana Hrvatskoga liječničkog zbora bila je nakon mnogo godina

dentalnoj medicini. U tekstu su postavljeni sljedeći ciljevi: svim građanima RH

prepuna stomatologa, cijenjenih gostiju te predstavnika medija.

REAKREDITACIJA Početkom ožujka, točnije 2. i 3., u sklopu reakreditacije našeg Fakulteta

dojmove. Uglavnom su bili zadovoljni,

posjetilo nas je osmeročlano povjerenstvo međunarodnih vizitatora te članovi

iako začuđeni visokom znanstvenom

Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Predsjednik međunarodnoga

produktivnošću

u

vizitacijskog tima bio je prof. dr. Mike Curtis sa Bartsova sveučilišta u

prostorima

kojima

Londonu. Prvoga dana, prema predloženom rasporedu, Povjerenstvo je

znanstveni rad. Također su bili zadovoljni

razgovaralo s članovima Uprave, Povjerenstvom za kontrolu kvalitete,

našom međunarodnom aktivnošću te

nastavnicima, asistentima, voditeljima projekata i studentima. Drugoga su

njegovanjem

dana za posjet jednom od naših radilišta odabrali KB Dubravu gdje su

profesora s poznatih svjetskih sveučilišta.

razgledali nastavni odjel Oralne kirurgije i Stomatološke protetike u kojima se

Uglavnom, na temelju njihova izvješća

održavaju kliničke vježbe. Posjetili su i Tajništvo i referadu u Petrinjskoj 34 te

AZVO-u do ljeta trebali bismo dobiti

sve prostore Fakulteta i Klinike za stomatologiju u Gundulićevoj ulici.Na kraju

preliminarno mišljenje, a nakon toga i

svojeg boravka sastali su se s članovima Uprave te ukratko rezimirali

završnu ocjenu.

u

izrazito

tradicije

se

malim obavlja

gostovanja

STOMATOLOŠKI FAKULTET I 3M ESPE 3M ESPE proizvodi i prodaje više od dvije tisuće proizvoda i

preventivnu stomatologije te mobilnu i fiksnu protetiku.

usluga osmišljenih kako bi stomatolozi unaprijedili oralnu njegu pacijenata. 3M ESPE svjetski je lider u proizvodnji stomatoloških materijala, a ujedno je i naš ugovorni partner već drugu godinu. 3M je u ovoj kalendarskoj godini darovao proizvode za klinički rad studentima četvrte godine integriranog studija

dentalne

proizvoda

medicine.

namijenjena

Paleta je

za

restaurativnu stomatologiju, dječju i

3

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


DAN SVETE APOLONIJE Već tradicionalno 9. veljače obilježen je Dan svete Apolonije, zaštitnice naše

Ikonografski prikazi predstavljaju je uglavnom s kliještima u kojima je često

profesije i naših pacijenata. Toga je dana u crkvi sv. Katarine svečano

iščupani zub. U istoj ili drugoj ruci drži palminu granu, što je znak mučeništva.

promovirana knjiga Gorana Kneževića pod naslovom Sveta Apolonija u

Tijekom svečane sjednice Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta

crkvama Porečke i Pulske biskupije.

Sveučilišta u Zagrebu održano je 9. veljače 1995.

Svetci zaštitnici od bolesti iznimno su zanimljiv

godine predavanje o svetoj Apoloniji, te je to tijelo

fenomen u povijesti medicine, a poslije i dentalne

poduprlo odluku o izboru te svetice za zaštitnicu

medicine jer otkrivaju paradigmu razmišljanja u doba

naše visokoškolske ustanove – Stomatološkog

kada liječnici nisu bili dostupni, a njihov dolazak

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

bolesniku smatrao se elitizmom. Pisani podatci i

Od toga dana Stomatološki fakultet redovito

vjerovanja potvrđuju da je sveta Apolonija rođena u

održava svečanu sjednicu Vijeća na dan svete

II. stoljeću u Egiptu, a o njezinoj smrti postoji

Apolonije. Pisana je riječ, uostalom kao i ova

nekoliko legenda. Jedna kaže da su joj nakon

knjiga, važna za kontinuitet njegovanja vjere u

mučenja kliještima izvadili zube, a zatim je spalili na lomači, druga pripovijeda

zaštitu naše profesije, stoga su mnogobrojni članci o ikonografskim prikazima

da su joj zube izbijali kamenjem i šakama, a treća da joj je nakon mučenja

svete Apolonije u Hrvatskoj objavljeni u časopisu Acta stomatologica Croatica.

odrubljena glava. Svaka od tih triju legendi upućuje na to da je ova svetica

Jedan od najzaslužnijih i najplodonosnijih autora u prosvjećivanju nas čitatelja i

zbog svega navedenoga i smrti u Aleksandriji, postala 249. godine zaštitnicom

čovjek koji je istraživao odabrane slikovne prikaze svete Apolonije u crkvama

nas stomatologa i naših pacijenata sa zuboboljom. Takva su narodna

diljem Hrvatske, svakako je prof. dr. sc. Goran Knežević, umirovljeni redoviti

vjerovanja predstavljena i na slikama u prostorima u kojima su se ljudi najčešće

profesor u trajnom zvanju, ujedno i autor ovoga djela. I zbog toga mu od srca

kretali i gdje su tražili pomoć za ozdravljenje i oprost, a to su crkve.

zahvaljujemo.

DAN STOMATOLOŠKOG FAKULTETA U povodu Dana Stomatološkog

nagrade najuspješnijim mladim

fakulteta koji već punih 20

znanstvenicima,

godina na Dan svete Apolonije

aktivnim

– zaštitnice naše profesije,

nastavnicima. U zabavnom djelu

naših

nastupili

pacijenata

Fakulteta,

i

našega

održana

je

i

su

studentima

te

umirovljenim

studenti

našega

u

Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu,

četvrtak 5. veljače svečana

a na kraju je dekan dodijelio

sjednica Fakultetskoga vijeća u

posebnu

predavaonici u Gundulićevoj 5. Sjednici su nazočili ministar znanosti

Sveučilišta u Zagrebu – primariusu Milenku Lainoviću, prvom diplomiranom

obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar zdravlja primarijus

doktoru zubne medicine na zagrebačkom sveučilištu.

plaketu

alumni

Siniša Varga, predstavnici Vlade, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prorektorica za studente i nastavu prof. dr. sc. Ivana ČukovićBagić te prorektor prof. dr. Mladen Janjanin. Osim rektora i dvaju prorektora, akademsku zajednicu Sveučilišta u Zagrebu predstavljali su i mnogobrojni dekani zagrebačkih fakulteta te ravnatelji KBC-ova i kliničkih bolnica. Pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo prof. dr. sc. Mirna Šitum te ravnatelji domova zdravlja Istok i Centar bili su predstavnici Grada Zagreba. Svečanoj sjednici Fakultetskoga vijeća nazočili su i mr. sc. Hrvoje Pezo, predsjednik Hrvatske

komore

dentalne

medicine,

akademik

Vjekoslav

Jerolimov,

predsjednik Hrvatskoga stomatološkog društva HLZ-a te bivši dekani, predstojnici zavoda, pročelnici katedri i studenti. Dekan je govorio o radu Fakulteta u protekloj godini, a zatim su dodijeljene Dekanove nagrade studentima s visokim prosjekom ocjena i predane plakete i

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4


NOVI SVEUČILIŠNI UDŽBENIK IDS 2015. u Kölnu Klinička fiksna protetika – KRUNICE Sajam

U srijedu 25. veljače 2015. održana je

namijenjena

tvrtka iz 56 zemalja koje rade za dentalnu

ponajprije

studentima

Kölnu

završio 14. ožujka. Sudjelovala je 2201

iz Zavoda za fiksnu protetiku našeg je

u

godine održan je 36. put i počeo je 10., a

fiksna protetika – KRUNICE grupe autora

Knjiga

medicine

tradicionalno se održava bienalno. Ove

promocija sveučilišnog udžbenika Klinička

Fakulteta.

dentalne

medicinu ili su vezane uz nju. Posjetilo ga

našega

je 138 500 ljudi iz 151 zemlje. Svaki sajam

Fakulteta, ali i studentima Sveučilišta u

pokazuje trendove u dentalnoj medicini i kako je onaj 2013. godine bio u znaku

Rijeci i u Splitu. Udžbenik su predstavili

implantoloških sustava, ove su godine tvrtke predstavile tehnologiju CAD-CAM.

recenzentica prof. dr. sc. Melita Valentić-

Mnogobrojne tvrtke izložile su različite glodalice i skenere, što zatvorenih što

Peruzović, urednici prof. dr. sc. Adnan

otvorenih sustava. Svakako se isticao ozbiljan trend u digitalizaciji dentalne

Ćatović, prof. dr. sc. Dragutin Komar i izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić te u ime

medicine, ali i u primjeni novih tehnologija. Stomatološki fakultet u Zagrebu na

Medicinske naklade profesorica Anđa Rajić.

sajmu je predstavljao doc. dr. sc. Marko Jakovac koji je na štandu ugledne

To je ujedno i prvi sveučilišni udžbenik u ovoj kalendarskoj godini i

njemačke tvrtke Carl Zeiss održao četiri demonstracije o primjeni dentalnog

vjerujem da će ih biti još na zadovoljstvo naših studenata, ali i nastavnika

mikroskopa u minimalno invazivnoj dentalnoj medicini. Kao jedini predstavnik

kojima su ovakve knjige nužne za napredovanje u viša znanstveno-

nekog sveučilišta pridonio je još boljoj suradnji s tim proizvođačem koja će se

nastavna zvanja.

nastaviti i u sklopu nastave u idućoj akademskoj godini.

Sveučilišna studentska anketa za procjenu nastave i nastavnika Upravljanje kvalitetom jedna je od temeljnih

asistenti. Svrha je vrjednovati rad nastavnika pojedinih kolegija iz perspektive

vizija

fakulteta

studenata. Tako oni mogu ocijeniti nastavnika i reći što je bilo dobro i/ili nije

Sveučilišta u Zagrebu. Jedan od oblika

bilo dobro u njegovu radu ili na kolegiju. Dosad su provedene ankete u

vrjednovanja, poboljšanja i unaprjeđenja

cikličkom programu u akademskoj godini 2011./12. i izvancikličkom programu

nastavnog

u akademskoj godini 2012./13., a trenutačno se provodi u cikličkom programu

i

misija

Stomatološkog

procesa

studija

Dentalna

medicina jest studentska anketa za ocjenu

u tekućoj akademskoj godini 2014./15.

nastave i nastavnika. Od akademske godine 2011./12. takva se anketa

S obzirom na to da je od akademske godine 2014./15. ocjena dobivena u

provodi prema trogodišnjem cikličkom programu. Organizira je Ured za

studentskoj anketi obvezna za izbor ili reizbor nastavnika u znanstveno-

upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, a na svakoj sastavnici provodi

nastavno zvanja, iznimno je važno sudjelovanje svih dionika (studenata,

uprava i povjerenstvo za upravljanje kvalitetom. Anketom su obuhvaćen i

nastavnika, ISVU administratora, suradnika, znanstvenih novaka) u evaluaciji

nastavnici i suradnici, a za provedbu su zaduženi

nastavnog procesa na temelju studentske ankete.

znanstveni novaci i

Primarius Milenko Lainović – alumnus Sveučilišta u Zagrebu Gost

našega

diplomirani

doktor

bio

zubne

prvi

stomatološke struke, kojem su nazočili doajeni i kroničari

medicine

vremena u kojemu je naša profesija grabila velikim koracima.

je

primarijus Milenko Lainović koji je prvi od

Kolega Lainović zaključio je na kraju izlaganja:

47

Vratiti čovjeku mojih godina emociju i nostalgiju i učiniti od

studenata

Medicinskog

5

Fakulteta

Odontološkog fakulteta

odsjeka

diplomirao

na

svakoga

njegova

koraka

pločnicima

našeg

Zagreba

Sveučilištu u Zagrebu. Na svečanoj sjednici

zadovoljstvo i radost, neizrecivo je dragocjeno i lijepo. Učinili

Fakultetskoga vijeća 5. veljače 2015. uručena mu je plaketa za razvoj

ste da svaki trenutak proveden ovdje bude izniman i ostane

stomatološke struke i promicanje Sveučilišta u Zagrebu kao alumnus

nezaboravan. Na Sveučilištu u Zagrebu počeo sam svoju

Sveučilišta u Zagrebu.

karijeru i danas je nakon 67 godina završavam na istom Sveučilištu 6.

Primarius Lainović sutradan je održao i prigodno predavanje o razvoju

veljače 2015.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


PRVI MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Naš je Fakultet na Svjetski dan oralnoga

Bruno

zdravlja

organizirao

Amsterdamu te prof. dr. sc. Thomas Attini i

kongres

Stomatološkog

pokroviteljstvom

prvi

Međunarodni fakulteta

Grada

pod

Loss

sa

Sveučilišta

ACTA

u

doc. dr. sc. Rengin Attin sa Stomatološkog

Zagreba.

fakulteta u Zürichu.

Predsjednica Kongresnog odbora prof. dr.

Kongres je bio osobito zanimljiv zbog

sc. uz potporu Uprave SFZG-a, organizirala

interdisciplinarnosti,

odnosno

je dvodnevni međunarodni skup u sklopu

predavanja

se

kojega su održane kliničke radionice, pozivna

znanstvenim spoznajama u restaurativnoj

predavanja domaćih i stranih predavača,

dentalnoj medicini, parodontologiji, protetici i

posterske prezentacije te zanimljive izložbe

preventivi. Stomatolozima praktičarima bilo

dentalnih

je zanimljivo poslušati ne samo predavanja

materijala

naših

korporativnih

govorilo

i

osim o

novim

partnera i drugih predstavnika dentalne

usko vezana za struku nego i ono o upravljanju rizikom stomatologa, što je

industrije. U subotu, 21. ožujka 2015. na

danas aktualna tema u struci.

otvorenju toga skupa sve nazočne pozdravili

Na skupu je bio predstavljen i sveučilišni priručnik grupe autora Oralne

su

med.

manifestacije sistemskih bolesti (urednik prof. dr. sc. Hrvoje Brkić). Osim

SinišaVarga, predsjednik HAZU akademik

raznovrsnog programa na kongresu su važne i stanke jer tada kolege u

Zvonko Kusić, rektor Sveučilišta u Zagrebu

opuštenom ozračju razmjenjuju iskustva i lakše s predavačima razgovaraju o

Damir Boras te predsjednik Hrvatskoga

svojim nedoumicama.Stoga doista možemo zaključiti da je na kongresu bilo

stomatološkog društva akademik Vjekoslav

za svakoga ponešto te da je Kristalna dvorana hotela Westin bila je premala

Jerolimov. Velik doprinos kongresu dali su

za 280 sudionika i predstavljanje 40 postera i 25 izlagača.

naši studenti koji su u ulozi domaćina

Potaknuti pozitivnim komentarima sudionika, s radošću najavljujemo –

sudjelovali u svim aktivnostima.

sljedeći Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

ministar

zdravlja

dr.

dent.

Posebni gosti bili su pozivni predavači svjetskog ugleda iz područja

održat će se 4. i 5. ožujka 2016. na istom mjestu.

parodontologije, restorativne dentalne medicine i ortodoncije: prof. dr. sc.

ORALNE MANIFESTACIJE SISTEMSKIH BOLESTI U sklopu 1. Međunarodnog kongresa Stomatološkog fakulteta

Orjena Žaja).

svečano je predstavljen sveučilišni priručnik Oralne manifestacije

Knjigu su recenzirali akademici Zvonko Kusić i Vjekoslav

sistemskih bolesti grupe autora – nastavnika i suradnika našega

Jerolimov, stručno ju je uredio Hrvoje Brkić, a nakladnik je

Fakulteta, KBC-a Sestre milosrdnice, KBC-a Zagreb i Klinike za

Stomatološki fakultet. Ovaj priručnik izdan je u elektroničkom

infektivne bolesti Fran Mihaljević (Ivan Alajbeg, Ana Badovinac,

obliku kako bi bio besplatno dostupan studentima integriranoga

Neven Baršić, Darko Božić, Ivana Čuković-Bagić, Neven Ljubičić,

i poslijediplomskih studija, te svima koji žele znati više o

Marinka Mravak-Stipetić, Marko Nikolić, Hrvoje Pintarić, Darije

medicini i stomatologiji. Možete ga pronaći na stranicama

Plančak, Ivan Puhar, Mirna Šitum, Višnja Škerk, Domagoj Vražić,

Središnje stomatološke knjižnice.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

6


PROJEKT Unaprjeđenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO-om Na temelju poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da se

stručne prakse, razviti informatički sustav vođenja e-dnevnika koji će

dostave projektni prijedlozi za korištenje fondova EU (Razvoj ljudskih

mentori redovito popunjavati. Osim toga, organizacijom studentske

potencijala), a u sklopu unaprjeđivanja kvalitete u visokom obrazovanju

prakse u ordinacijama na otocima ili u slabije razvijenim područjima,

uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) Stomatološki

poticat će se rad u zajednici i društvena odgovornost studenata –

fakultet Sveučilišta u Zagrebu prijavio je projekt pod nazivom

budućih doktora dentalne medicine te njihova motiviranost za

Unaprjeđenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO-

zapošljavanje u tim dijelovima zemlje, čime bi se dugoročno osigurao

om.

potreban broj doktora dentalne medicine i u tim krajevima. Konkretna

Svrha projekta je uskladiti nastavni sadržaj studijskog programa

korist od ovog projekta, koja će biti i te kako vidljiva i nakon njegova

Dentalna medicina i u 12. semestar uvrstiti stručnu praksu. Ulaskom

završetka, jest razvijen program stručne prakse za studente šeste

Hrvatske u EU u našoj se zemlji od iduće godine ukida pripravničko

godine studija Dentalne medicine temeljen na ishodima učenja i

stažiranje, pa se od doktora dentalne medicine nakon stjecanja diplome

primjerima dobre prakse iz EU; razvijena mreža suradnih ordinacija koja

očekuje samostalan rad. Stomatološki fakultet u Zagrebu, svjestan

će osigurati kvalitetnu stručnu praksu za 80-tak studenata godišnje;

novonastale situacije, potaknuo je proceduru za izmjenu i usklađivanje

unaprijeđen studijski program dentalne medicine i razvijen standard

sadržaja studijskog programa kako bi se u 12. semestru studentima

kvalifikacije u skladu s načelima HKO-a, posebice na postizanju

omogućila 15-tjedna stručna praksa (500 sati). Projektom će se

zapošljivosti na temelju prijenosa specifičnih znanja i vještina; razvoj

omogućiti razvoj ishoda učenja i primjeri provjere i vrjednovanja za

studentske prakse izražene u ishodima učenja usklađenima s

program stručne prakse. Zbog ograničenih fakultetskih prostornih

odgovarajućim standardom kvalifikacija te razvoj i primjena provjere i

kapaciteta, stručnu praksu nije moguće obavljati kvalitetno u njegovoj

vrjednovanja ishoda učenja stečenih studentskom praksom. Studentima

organizaciji i opsegu koji je nužan za stjecanje potrebnih kompetencija

uključenima u program stručne prakse kroz mrežu suradnih ordinacija

za samostalan rad (15 tjedana – trajanje 500 sati). Zato se razvijanje

bit će omogućeno praktično stjecanje kliničkih vještina koje će zatim

mreže suradničkih ordinacija u Hrvatskoj nameće kao prihvatljivo

primijeniti u svojem radu te tako utjecati na poboljšanje stomatološke

rješenje, i to iz više razloga – studenti će pod nadzorom mentora

skrbi u društvu. Projektom je planirana i edukacija profesora i

obavljati zadatke iz programa stručne prakse i usvajati kliničke vještine

nastavnika kako bi se podignula razina njihovih stručnih kompetencija i

u realnom okružju i na neselektivnoj grupaciji pacijenata; suradničke

usvajanja novih metoda podučavanja, primjena e-učenja, korištenje tzv.

ordinacije dobit će mlade i motivirane osobe koje od mentora zahtijevaju

pametne ploče itd., što će svakako dodatno pridonijeti kvaliteti

odgovornost za svoj profesionalni razvoj; Stomatološki fakultet dobit će

obrazovanja na Stomatološkom fakultetu.

partnere u edukaciji te tako pridonositi povećanju broja podučavatelja u

Ovaj projekt vrijedan oko 2,500.000 kuna dosad je evaluiran nekoliko

širem smislu. Projektom planirane edukacije mentora iz 40-tak

puta te je ocijenjen s visokih 85,5 bodova (od 100), čime je prihvaćen za

suradničkih ordinacija pridonijet će ostvarivanju cilja, a to je poticanje

sufinanciranje iz fondova EU s 95 posto ukupnog iznosa. Uskoro se

cjeloživotnog učenja doktora dentalne medicine koji će se kontinuirano

očekuje potpisivanje ugovora o financiranju, pa će tako projekt i

educirati kako bi bili osposobljeni za mentore. Ujedno, Stomatološki

službeno započeti, iako predradnje traju već dugo.

fakultet planira ovim projektom, kako bi se osigurala kvaliteta programa

7

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


ABC hitnih stanja za studente stomatologije Na Stomatološkom fakultetu održana je 11. travnja 2015. godine po

liječenje.

Predavanje

o

mnogočemu jedinstvena edukacija – ABC hitnih stanja koji su organizirali

hitnim

stanjima

u

studenti stomatologije, ujedno i aktivni instruktori u StEPP-u. Udruga StEPP

stomatologiji

već sedam godina marljivo osmišljava i organizira izobrazbu studenata

posebno po tome što je

kako bi teoretski i praktično stekli vještine potrebne za spašavanje života.

prof. Darko Macan bio prvi

Članovi su vrijedni volonteri koji, uz sve obveze na fakultetu i radnome

stomatolog

mjestu, ipak uspijevaju pronaći dovoljno vremena kako bi podučavali laike,

Stomatološkog

studente i učenike. Instruktori su studenti medicine i stomatologije te doktori

koji je u sklopu StEPP-ove

medicine.

i

edukacije govorio o hitnim stanjima s kojima će se vjerojatno u karijeri

stomatoloških fakulteta, no naše ankete za polaznike prije edukacije

susresti svaki stomatolog. Na radionicama studenti su naučili tehnike

pokazuju da se studenti ne osjećaju nimalo ni spremni ni sposobni za

otvaranja venskoga puta, zatim kako prepoznati opstrukciju dišnoga puta te

Prva

pomoć

sastavni

je

dio

kurikuluma

medicinskih

reagiranje

ako

trebaju

pružiti

bilo

i

je

profesor fakulteta

kako postupati i kojim se pomagalima koristiti u takvom najvažnija je dakako bila

slučaju. No

KPR-AVD radionica, temeljna u StEPP-ovoj

takvu

pomoć.

edukaciji na kojoj studenti uče o pravilnim algoritmima kardio-pulmonalne

Nakon

mnogo

reanimacije, a pritom se koriste vanjskim automatskim defibrilatorom te

za

svatko od njih, zahvaljujući različitim scenarijima, može izvrsno uvježbati te

i

vještine. Kao provjera za uspješnost prenošenja znanja poslužio nam je

edukacija medicinare stomatologe,

praktični

StEPP-ov tim za

polaznici, na naše veliko

stomatologiju

oduševljenje, iznimno lako i

ispit

koji

su

odlučio se za korak dalje – organizaciju edukacije usmjerene isključivo na

uspješno položili .

potrebe budućeg stomatologa.

Za

Online sustav prijave za edukaciju pokazao je golem interes studenata – 24

pobrinuo

mjesta popunjena su za samo šest minuta. Prijavili su se studenti sa svih

svima znani, duo Mare i

godina, a raspoređeni su u grupe od po šest polaznika. Predavanja,

Ante,

posebno pripremljena za stomatologe, trajala su od 9,30 do 19 sati, a

Stomatološkog fakulteta koji

najposjećenija su bila ona o anafilaksiji (predavač dr. med. Franko Haller) te

su

o hitnim stanjima u stomatologiji (predavač prof. dr. sc. Darko Macan,

količina prijeko potrebne kave, pripremili izvrstan topli obrok, što je bila

ujedno i prorektor za nastavu na Stomatološkom fakultetu). Na predavanju

najpohvaljenija nova ideja uvedena na StEPP-voj edukaciji. U StEPP-ovu

o anafilaksiji studentima je detaljno objašnjen mehanizam alergijske

timu za stomatologiju su Antonia Ivoš, Dario Novak, Iva Japundžić, Ive

reakcije i anafilaksije, njezini simptomi i klinička slika te smjernice za

Miletić, Mia Maltar i Ana Pap.

potrebnu se,

dobro

voditelji

nam,

okrjepu

osim

nam

Kantine

golemih

NAŠI STUDENTI NA STOMATOLOŠKOM FAKULTETU U BOSTONU I SAO PAULU U proteklom razdoblju potpisana su dva

kliničkim vježbama. Uz razmjene koje se već dvije godine provode u sklopu

iznimno važna međufakultetska ugovora

Erasmusa, ovi će ugovori pridonijeti bržoj prilagodbi uvođenja integriranog

s našim Fakultetom i srodnim fakultetima

studija dentalne medicine na engleskome jeziku koji se planira od 2016. Svi

– Taftsovim sveučilištem u Bostonu i

zainteresirani studenti viših godina mogu dodatne informacije dobiti od

Sveučilištem Sao Paulo u Brazilu. Njihovi

resornoga prodekana za međunarodnu suradnju.

dekani složili su se s recipročnom razmjenom studenata i nastavnika. Tako će

naši

studenti

moći

boraviti

na

spomenutim stomatološkim fakultetima 14 do 30 dana, a naš će Fakultet omogućiti sudjelovanje američkih i brazilskih studenata na pretkliničkim i

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

8


KONGRES EUROPSKE UDRUGE STUDENATA DENTALNE MEDICINE - ISTANBUL 2015. Od 10. do 18. travnja 2015. Istanbul je bio domaćin 55. sastanka Europske

Partnerske udruge (EMSA, IFMSA i TDSA) i sponzori udruge također su

udruge studenata dentalne medicine (EDSA). U sklopu ovoga skupa održan

održali promotivne prezentacije.

je i kongres YUDBAT-a te mnogobrojni tečajevi. Među stotinjak sudionika iz

Ovogodišnji organizacijski odbor ponudio je i bogat društveni program koji je

cijele Europe tradicionalno su nazočili i studenti Stomatološkog fakulteta

uključivao tradicionalni EDSA-in Vision show, razgledavanje gradskih

Sveučilišta u Zagrebu. Naš Fakultet i Udrugu studenata dentalne medicine s

znamenitosti te izlaske u klubove.

njezinim mnogobrojnim projektima ponosno su predstavljali Luka Banjšak,

Sljedeći sastanak EDSA-e (56.) održat će se krajem kolovoza u Szegedu u

Ivan Šeparović, Anamarija Novaković i Jana Barić te diplomirani doktori

Mađarskoj.

dentalne medicine Antun Sablek i Mia Majić, a pridružilo se i troje kolega sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na sastanku se govorilo o EDSA-inim projektima poput Smile project, Amchi, Pamoja, Research project i EVP te, ako je netko pokazao interes, mogao se navedenim projektima i priključiti. Na radnim grupama moglo se doznati nešto više o tome kako organizirati, voditi i financirati udrugu, različite događaje/ projekte te o suvremenoj komunikaciji i njezinoj važnosti. Nove članice EDSA -e postale su Njemačka i Mađarska. Sastanak su zanimljivim učinili i mnogobrojni ugledni predavači:

Damien

Walmsley (predsjednik ADEE), Wolfgang Doneus (predsjednik CED-a), Galip Gurel, Nuna Sausa Dias, Christopher Nevile, Meric Kazandag te naš Vlatko Pandurić.

Boravak gosta-profesora dr. Tima Hodgsona na Zavodu za oralnu medicinu Naš gost-profesor dr. Tim Hodgson, direktor Eastmanova stomatološkog

je tako sudjelovao i na kliničkim vježbama pete godine te održao studentski

instituta Londonskoga sveučilišta, boravio je u Zagrebu od 9. do 12. travnja.

seminar. Inače, profesor Hodgson dugogodišnji je prijatelj našeg Fakulteta,

U sklopu posjeta održao je osam sati nastave za naše studente pete godine.

posebice Zavoda za oralnu medicinu, a u Zagreb je doputovao u sklopu

Govorio je o potencijalno malignim oralnim lezije, oralni lihen planus, oralne

stipendije Erasmus+ StaffMobility – Teaching Assignment, što je izvrsno jer

bulozne

orofacijalna

tako naši studenti i djelatnici dobivaju mogućnost za rad s vrhunskim

granulomatozama i terapiji bolesti oralne sluznice, uključujući i monoklonska

svjetskim stručnjacima bez financijskog opterećenja ustanove. Oduševljen

protutijela. Profesor Hodgson proveo je cijelo prijepodne u kliničkom radu, pa

našim studentima, prof. Hodgson ponudio im je mogućnost dvotjednog

bolesti,

orofacijalne

nuspojave

lijekova,

boravka

u

Eastmanovu

stomatološkom

institutu

Londonskoga jednoj

od

svjetskih

sveučilišta, najuglednijih stomatoloških

kliničkih

ustanova.

posebna

dodana

ovakvih aktivnosti

To

je

vrijednost

međunarodnih o

kojima

će

svi

studenti uskoro biti obaviješteni na studentskim mrežama.

9

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Aktualno o programu Erasmus plus U drugoj smo godini provedbe programa Erasmus+ KeyAction 1, a riječ je o odlaznoj i dolaznoj mobilnosti, tj. o razmjeni studenata i osoblja. Glavni interes našeg Fakulteta jest što više facilitirati, pojednostaviti obostranu studentsku aktivnost kako bismo što uspješnije odgajali mlade ljude u skladu s našom vizijom i misijom – da budu profesionalno kompetentni u svjetskim okvirima i da se mogu prilagoditi aktualnim društvenim promjenama u Europi. Na ovogodišnji natječaj javilo se petero studenata. Osnovano je fakultetsko Povjerenstvo za rangiranje i izbor studenata te dogovoreni objektivni kriteriji za odabir. Nakon završenog postupka i razgovora s kandidatima, dodijeljena su im inozemna visoka učilišta prema njihovim preferencijama i mjestu na listi: Anika Černeka (4. god.) putuje na Sveučilište u Greifswaldu,

Izaslanstvo Stomatološkog fakulteta na minhenskome Sveučilištu LudwigMaximillian

Vlatka Njari (4. god.) odlazi na Portugalsko katoličko sveučilište u Viseu, Ines Klisović (5. godina) boravit će na Kopenhaškom sveučilištu, a Ruža Bjelovučić (4. god.) provest će semestar na

Na poziv direktora Poliklinike za endodonciju i parodontologiju

Poznanjskome sveučilišu.

minhenskoga Sveučilišta

Vjerojatno su svi tijekom ovoga ljetnog semestra već uočili dvije nove studentice na našem

ustanovi 13. i 14. travnja boravilo izaslanstvo našega

Fakultetu koje sudjeluju na vježbama s kolegama treće, četvrte i pete godine – to su Ayşe Güney

Stomatološkog fakulteta u kojem su bili dekan prof. dr. sc.

iz Ankare i Viktoria Rerkova iz Košica. Objema želimo ugodan boravak i pomognimo im da se što

Hrvoje Brkić, prodekanica za znanost prof. dr. sc. Zrinka Tarle,

bolje uklope u nastavni proces koji se svi trudimo održati na engleskome jeziku. Tako će one steći

prodekan za međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Ivan

dobar dojam o nama i našem Fakultetu, mi ćemo se, pak, postupno uvoditi u nastavu na

Alajbeg i tajnica Fakulteta Ines Muljat-Skansi, mag. iur.

engleskome jeziku koja je u pripremi, a i našim će gošćama boravak ostati u trajnom i lijepom

Istaknimo da je profesor Hickel

sjećanju.

endodonciju i restaurativnu stomatologiju našeg Fakulteta te

Tijekom posjeta članovi izaslanstva održali su predavanja

Doc. dr. sc. Jelena Dumančić koristila je 2014./2015. potporu Erasmus plus za stručno usavršavanje na Karolinska institutu – Odjelu dentalne medicine te na vezanoj klinici Akademcentra

za

gost-profesor u Zavodu za

dugogodišnji bliski suradnik profesorice Tarle i njezina tima.

Boravak na Karolinska institutu u Stockholmu

skoga

prof. dr. Reinharda Hickela u toj je

gerijatrijsku

stomatologiju

(Academic Centre for Geriatric Dentistry) u Stockholmu (od 22. do 26. rujna 2014.). Mentorica joj je docentica Inger Wardh, predstojnica Odjela gerodoncije i ravnateljica Akademskog centra za gerijatrijsku stomatologiju. Na Karolinskom institutu boravila je na odjelima pedodoncije i gerodoncije, a stručno usavršavanje obuhvatilo je stomatološko liječenje osoba s invaliditetom i starije životne dobi

(klinički rad,

organizaciju zdravstvene skrbi i metode). Dok se metode liječenja ne razlikuju mnogo od onih u Hrvatskoj, osim ponekoga uređaja i sredstva (Wandova anestezija, Carisolv gel), organizacija stomatološke skrbi znatno je bolja. Preventivnom stomatologijom nisu samo obuhvaćena djeca, nego sve dobne skupine, a iznimka nisu ni dementne i slabo pokretne osobe. Pacijentima s invaliditetom osiguran je prijevoz, a u Akademskom centru za gerijatrijsku stomatologiju svaka

nastavnicima i studentima Sveučilišta u Münchenu koja su oni izvrsno prihvatili: Hrvoje Brkić: Dental identification in mass disasters, Zrinka Tarle: Bulk-fill composites: scientific and clinical aspects i Ivan Alajbeg: The mouth and sexually transmissible diseases. Cijelo izaslanstvo bilo je oduševljeno viđenim tijekom obilaska kliničkih nastavnih i znanstvenih jedinica. Također je doznalo kako je

za 120 studenata po nastavnoj godini organizirana

nastava tijekom 11 semestara. Bila je to i prigoda da se svi potanko informiraju o znanstvenim istraživanjima u njihovim mnogobrojnim istraživačkim laboratorijima te o mogućnosti besplatnoga pohađanja trogodišnjega doktorskog studija na minhenskome fakultetu. Nadamo se da će se dio viđenoga moći implementirati na našem Fakultetu kako bi se trajno poboljšala nastava i istraživački rad.

ordinacija opremljena je i tzv. dizalom kojim se pacijenti iz invalidskih kolica u jednoj minuti premjeste u stomatološki stolac. Preventivne zahvate i preglede, pa čak i rendgensko snimanje, obavljaju dentalni higijeničari i sestre. Budući da su u Švedskoj izvrsni temelji preventive davno postavljeni, tamošnja djeca gotovo i nemaju karijes. Na Odjelu dječje stomatologije pacijenti su uglavnom djeca doseljenika, a među zaposlenicima su i klinički psiholozi koji liječe dentalnu anksioznost. Zbog sve duljega životnog vijeka mnogo je pacijenata treće životne dobi sa specifičnim oralno-zdravstvenim problemima, što je švedski zdravstveni sustav kvalitetno riješio.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

10


Erasmus Staff Mobility Teaching Assignment na Studiju stomatologije Portugalskoga katoličkog sveučilišta u Viseu

Boravak u Zavodu za dječju i preventivnu dentalnu medicinu u Greifswaldu

Izv. prof. Ivan Alajbeg boravio je od 16. do 20. ožujka

ustanovi. Studentski završni radovi najprije se zajedno

na Studiju stomatologije Portugalskoga katoličkog

prezentiraju

sveučilišta u Viseu, u sklopu stipendije Erasmus Staff

ocjenjivački odbor mogao ocijeniti i nagraditi najbolje.

Mobility Teaching Assignment.

Profesor Alajbeg sudjelovao je na toj znanstvenoj reviji

Ondje je održao osam sati nastave studentima treće,

na kojoj, osim studenata, svoje trenutačne znanstvene

četvrte i pete godine te imao mogućnost predstaviti naš

aktivnosti prezentiraju i nastavnici i poslijediplomanti. To

Fakultet i aktivnosti naših studenata na koje smo vrlo

je sjajno jer se kolege tako međusobno znanstveno

na

posterima

kako

bi

nastavnički

ponosni. Ovakvi boravci veliki su profesionalni dobitak za osobu koja je stipendiju dobila, za njegovu ustanovu

Prof. dr. sc. Domagoj Glavina boravio je od

i za studente ustanove domaćina. Naime, svi dobivaju

24. do 28. studenoga 2014. u Zavodu za

informaciju o tome kako se radi drugdje, pa mogu

dječju

stomatologiju

objektivnije procijeniti što je dobro ili manje dobro u

Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Ernst

njihovoj ustanovi i kod drugih, te nastojati implementirati

Moritz

gradu

ideje o poboljšanjima vlastite prakse. Tako profitiraju i

Erazmusova

naši studenti jer će nastavnik svoje inozemno iskustvo

legitimiraju i predstavljaju unutar kolektiva prema

za

nakon povratka iskoristiti za dodatno poboljšanje

vlastitim znanstvenim

nastavnog procesa.

Drugim riječima, stvara se mogućnost vertikalne i

i

preventivnu

Arndt

Greifswaldu programa

u u

njemačkome sklopu

razmjene

Plus

boravak

nastavnog osoblja. Greifswald, na sjeveru

sposobnostima i afinitetima.

nekadašnje istočne Njemačke, iako ima

horizontalne suradnje između različitih zavoda te se

razmjerno

realno

sjedište

malo stanovnika (60 000) je

najvažnijih

jednoga

od

sveučilišta

utemeljenog

još

najstarijih u

1456.

i

znanstvene

aktivnosti

svakog

zaposlenika.

Njemačkoj godine.

legitimiraju

Ova skupina Erasmusovih stipendija namijenjena je

Na

boravku

nastavnog

i

nenastavnog

osoblja

u

sveučilištu studira 12 tisuća studenata ili

visokoškolskim ustanovama radi održavanja nastave i

čak 20 posto populacije Greifswalda. Prof.

radi stručnog usavršavanja. Naš Fakultet primio je

Glavina

2014. ukupno pet zahtjeva za mobilnost osoblja: četiri

je

tijekom

boravka

proučio

organizaciju i provedbu vrlo uspješnog

S Portugalskim katoličkim sveučilištem u Viseu imamo

odlazna i jedan dolazni. Sve su prijave prihvaćene i do

programa prevencije zubnog karijesa na

potpisan ugovor Erasmus plus i vrlo aktivan bilateralni

sada uspješno realizirane. Među njima su tri odlazna

razini dječjih vrtića u tom gradu te klinički

program. Na temelju toga dokumenta prošli zimski

bila za stručno usavršavanje, a ovo je prvi i dosad jedini

rad u Zavodu za dječju dentalnu medicinu.

semestar dvoje naših studenata boravilo je u Viseu, a

Erasmus za mobilnost radi održavanja nastave na

Taj poslijediplomski studijski program iz

dvoje njihovih kod nas. Ovaj je studij osnovan 2000.

stranom visokom učilištu.

dječje i preventivne dentalne medicine

godine. Vodi ga prof. dr. Rui Amaral Mendes, inače i

U ovo doba godine očekuje se raspisivanje novoga

jedan je od najvažnijih u Njemačkoj, traje

voditelj Sveučilišne stomatološke klinike. Na prvu

Erasmusova

šest semestara i polaze ga studenti iz

godinu studija koji traje pet godina upisuje se oko 45

mobilnosti

cijeloga svijeta. Prof. Glavina održao je i

studenata. Sveučilište je privatno i školarina godišnje

motivirati djelatnike da se u što većem broju prijave, a o

dva

studentima

iznosi oko 9000 eura. Zgrada i oprema vrlo su

svemu

poslijediplomskog programa, a teme su

moderne, sustav kliničke nastave izvrsno je organiziran,

Međunarodna suradnja, uz napomenu da Erasmus daje

bile pečaćenje fisura u prevenciji karijesa

uključujući i centralnu sterilizaciju. U sklopu studija radi i

prioritet održavanju nastave, što je ujedno izvrstan i

okluzalne plohe i autotransplantacija zuba.

nekoliko

(mikrobiolozi,

jedinstven

Nakon

bioinformatičari) koji vode dva izvrsno opremljena

ustanove.

pozivna

predavanja

predavanja

sudionici

su

vrlo

osoba

drugih

profesija

zanimljivo raspravljali o temi i pritom

znanstvena laboratorija.

razmijenili iskustva. Posjet je ocijenjen vrlo

Studentima se ocjenjuju sve aktivnosti – svaki održani

uspješnim i korisnim za obje sveučilišne

seminar i svaki klinički postupak što,, kako kažu,,

ustanove, a postavljeni su i temelji daljnje

generira visoku razinu stresa. Na kraju studija piše se

suradnje.

diplomski

rad

koji

je

na

znatno

višoj

će

natječaja (ne)nastavnog

biti

oblik

za

sljedeću

osoblja.

obaviješteni

na

međunarodne

generaciju

Želja

nam

mrežnoj

promocije

je

stranici

naše

stručno-

znanstvenoj razini nego što je to slučaj u našoj

11

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Studentski izbori Na temelju članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o studentskom zboru i drugim

birač te je postignutaa izlaznost od 35,6 posto, što Stomatološki fakultet

studentskim organizacijama, rektor Sveučilišta u

svrstava u jednu od sastavnica s najvećom

Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 17.

izlaznošću

veljače 2015. Odluku o raspisivanju izbora za

povjerenstvo utvrdilo je nakon završenog

Studentski

glasovanja konačne rezultate za studentski

zbor

Sveučilišta

u

Zagrebu

i

na

Sveučilištu.

studentskih zborova sastavnica koji su održani 25.

zbor

i 26. ožujka 2015. Odlukama o imenovanju

Novoizabrani članovi Studentskoga zbora su:

Izbornoga

Ante Miličević (216 glasova), Filip Pezer

povjerenstva,

biračkog

odbora

i

sastavnice

Matija

Stomatološkog

Izborno

Milošević

(113),

fakulteta.

Povjerenstva za prigovore, sve je bilo spremno za

(129),

Antun

početak izbora. U srijedu 25. ožujka u 8 sati

Kovačević (93), Ivana Čizmić (80), Eva Klarić

otvoreno je biračko mjesto u prostorijama Stomatološkog fakulteta u

(76), Petra Duić (62), Dina Ivanović (61) i Ema Prohić (59) i Ivan Salarić (54).

Gundulićevoj 3. U dva dana održavanja izbora (8 –20 sati) glasovao je 331

Mandat im počinje s idućom akademskom godinom.

Studentsko sportsko prvenstvo Sveučilišta u Zagrebu 2014./2015. Studenti, članovi Sportske udruge Stomatološkog fakulteta, natjecali su se

same su plaćale termine

dosad u šest sportova. Zasad su najbolji rezultat postigle rukometašice –

u

osvojile su četvrto. mjesto nakon odigranih devet utakmica i šest pobjeda.

dogovarale

Odbojkašice su na dobrom putu da postignu i bolji uspjeh jer su od šest

utakmice

odigranih utakmica pobijedile u pet, no njihovo natjecanje još traje. Košarkaši

ostalih

su odigrali sedam utakmica i postigli tri pobjede. Rukometaši su odigrali pet

njihovim

utakmica i postigli jednu pobjedu. Studenti koji igraju dvoranski nogomet

Pohvale

odigrali su osam utakmica i tri puta pobijedili. Vaterpolisti su se časno borili, ali

snalažljivost i dobru volju

ove im akademske godine nije išlo. U svibnju nas očekuju natjecanja u

nikako ne smiju izostati.

rukometu na pijesku te tenisu i rolanju. Važno je znati da se utakmice igraju

Našim studentima je uvjet

vikendom, točnije nedjeljom, jedino je dvoranski nogomet na rasporedu

za odlazak na Humanijadu sudjelovanje na Studentskome sportskom

subotom, pa zato naši studenti zaslužuju pohvalu za uspjeh i zalaganje jer

prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu i zato s ponosom možemo zaključiti da su sve

ekipama nije lako igrati sedam uzastopnih subota ili nedjelja. Sve ekipe

navedene ekipe zaslužile odlazak na to natjecanje 2015. te da od njih

trenirale su u skromnim uvjetima te su se snalazile na sve moguće načine –

očekujemo sjajne rezultate.

dvoranama

i

prijateljske s

ekipama

sastavnica

u

terminima. za

takvu

PROMOCIJA SVEUČILIŠNIH MAGISTARA DENTALNE MEDICINE 1.

MARINA DMITRAŠINOVIĆ

dvogodišnji

2.

SNJEŽANA KOS

poslijediplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagreb i stekla akademsku titulu

3.

RUŽICA ANIĆ LETICA

sveučilišnog magistra dentalne medicine (univ. mag. med. dent.) To su (prema datumu završetka

4.

JASNA GRMŠEK

studija):

5.

PETRA BUČEVIĆ

Promocija novopečenih magistara održana je 5. veljače 2015. godine u 10 sati u predavaonici

6.

MARIJA ROGULJIĆ

Stomatološkog fakulteta, a promotori su bili dekan prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prodekanica za znanost i

7.

IVANA GLAVAČ

doktorske studije prof. dr. sc. Zrinka Tarle te prodekan za poslovanje i specijalističke studije prof. dr. sc.

8.

ANJA BARABA

Denis Vojvodić.

9.

ANA BEGOVIĆ

10.

ŽELJKO ROTIM

Još jedna generacija studenata poslijediplomskoga specijalističkog studija završila je

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.