Juno tänder månen

Page 1


Utgiven med statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande/Svenska litteratursällskapet i Finland och med stöd av Stiftelsen Bokkultur

Text © Karin Erlandsson, 2024 Bild © Karoliina Pertamo, 2024 Grafisk form Carlos da Cruz Schildts & Söderströms, Helsingfors Tryckt hos Dardedze hologrāfija, Lettland 2024 ISBN 978-951-52-6092-5 litteratur.sets.fi


Karin Erlandsson

Karoliina pertamo SCHILDTS & SÖDERSTRÖMSJuno tänder månen.

Det blir natt.


Bilarna somnar i garagen.


Örnarna somnar på grenen.


Blåbären somnar i riset.


rG äv

a n r il nga

. n e t y r g i r a n m so


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.