Page 1

інформаційна загальнополітична газета №3(10) березень / 2013

Друга перемога над забудовником озера Тельбін

ПІСЛЯ МАРНИХ СПРОБ ПЕРЕКОНАТИ КИЇВРАДУ В НЕОБХІДНОСТІ ВІДМІНИ СКАНДАЛЬНОГО РІШЕННЯ ПРО ЗАБУДОВУ БЕРЕГІВ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН, ДЕПУТАТ КИЇВРАДИ ВІД БЕРЕЗНЯКІВ ЗВЕРНУВСЯ ДО ПРОКУРАТУРИ М. КИЄВА. І ТАМ ЗДОБУВ ПІДТРИМКУ 4 20 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ ПРОКУРАТУРА ЗВЕРНУЛАСЬ ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ М.КИЄВА З ПОЗОВОМ ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ МІЖ ТОВ "АКВАПАРК" ТА КИЇВРАДОЮ ТА ПОВЕРНЕННЯ МІСЬКІЙ ГРОМАДІ БІЛЬШЕ 44Х ГЕКТАРІВ БЕРЕЗНЯКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ.

читайте на 2-ій сторінці

Спортивне відродження з відстрочкою ЩО ЧЕКАЄ НА БЕРЕЗНЯКІВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ МАНЕЖ?

КИЇВРАДУ ВІДКРИТО! іщення мерії им пр и ял вз ом рм ту ш ри не Опозиціо ав киян: і домоглися дотримання пр ойти в Київраду е пр тепер кожен охочий змож ВІДТЕПЕР КОЖЕН КИЯНИН ЗМОЖЕ ВІЛЬНО ПОТРАПИТИ В БУДІВЛЮ КМДА НА ПРИЙОМ ДО ПОТРІБНОГО ЧИНОВНИКА. А РАНІШЕ СТОЛИЧНИХ МЕШКАНЦІВ, ВСУПЕРЕЧ ЗАКОНУ, І НА ПОРІГ ДО ЧИНОВНИЦЬКИХ "ЦАБЕ" МОГЛИ НЕ ПУСТИТИ. ЯК4ТО КАЖУТЬ, УЖЕ "НАКИПІЛО" ОБУРЕННЯ В КИЯН. І ВІДНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ВІДБУЛОСЯ – ЗАВДЯКИ ШТУРМУ КИЇВРАДИ, ЯКИЙ ВЛАШТУВАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ОПОЗИЦІЙНИХ СИЛ ТА НЕБАЙДУЖІ АКТИВІСТИ. ДОВІВШИ ТИМ САМИМ: ЗА СВОЇ ПРАВА ПОТРІБНО БОРОТИСЯ!

читайте на 3-ій сторінці

Друзі! Громадяни! 2 квітня 2013 р. о 10:00 мітинг біля Верховної Ради! З ВИМОГОЮ НЕГАЙНО

ПРОВЕСТИ ВИБОРИ МЕРА КИЄВА ТА КИЇВРАДИ! Час існуючої київської влади минув! Довідки за телефоном 294420460

Цей ний манеж легкоатлетич чини, Ти і кт на проспе з 1979го 18 існує ще ські часи року . У радян змагання и ил тут провод ького республіканс десяток рий рівня. А доб користову ви років його "благо вало, не без лишнього словення" ко ерно Ч а д мера Леоні ольство ос "П , вецького оїх служб. Боже" для св

«Сухий закон» для водопоїв бювети На Березняках зупинились унальників ком через паперову тяганину читайте на 2-ій сторінці

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ СВОГО РАЙОНУ НА ІНТЕРНЕТСТОРІНЦІ

читайте на 4-ій сторінці

www.bereznyaki.in.ua


2

№ 3 ,

б е р е з е н ь / 2 0 1 3

інформаційна загальнополітична газета

ДРУГА ПЕРЕМОГА над забудовником озера Тельбін (закінчення, початок на 1$й сторінці)

Наше видання постійно висвіт4 лює хроніку боротьби березняківців із забудовою озера Тельбін. У січне4 вому номері ми писали про першу перемогу 4 саме завдяки активнос4 ті березняківців, інспекція держав4 ного архбудконтролю скасувала доз4 віл на будівництво житла на березі Тельбіна. У березні з'явився привід говорити про другу перемогу. Про це 4 у бліц4інтерв'ю з депутатом Київ4 ради Андрієм Странніковим: $ Понад рік триває бо$ ротьба з чинов$ никами і депу$ татами за пра$ во березняків$ ців на вільний від забудови берег озера. У січні цього ро$ ку під тиском громадськості нам вдалось анулювати дозвіл забу$ довника на будівництво. Але поки зе$ мельна ділянка перебуває в оренді ТОВ "Аквапарк", вважаю, що святкува$ ти зарано. За цей рік я шість разів звертався

Ганебне рішення про надання земельної ділянки на березі Тельбіна ще не скасоване, але це лише питання часу до Київради з вимогою скасувати га$ небне рішення про надання земельної ділянки на березі Тельбіна. Шість разів це питання розглядалось у сесійній залі Київради. І всі ці шість разів голосу$ вання було провалено завдяки депута$ там Блоку Леоніда Черновецького, які тут досі мають більшість. Як мені пояс$ нили, вони ніколи не проголосують за скасування рішення, оскільки саме лю$ ди із близького оточення Черновець$ кого стоять за цим скандальним будів$ ництвом. Тому, зрозумівши, що марно чекати милості від Ки$ ївради в її нинішньому ви$ гляді, я звернувся до сто$ личної прокуратури з вимо$ гою виступити на боці гро$ мади та зробити все, щоб по$ вернути березняківцям бе$ рег улюбленого озера. Під час прокурорської перевірки з'ясувалось, що частину земельної ділянки було не$ законно вилучено з користування Управ$ ління по фізичній культурі та спорту; про$

ект землустрою ТОВ "Аква$ парк" не було погоджено сан$ епідемслужбою, природо$ охоронним органом, органом архітектури, а саму ділянку було надано всупереч існую$ чому Генеральному плану міста. Таким чином є всі під$ стави позбавити ТОВ "Ак$ вапарк" права користуван$ ня земельною ділянкою,

у зв'язку з чим проку$ ратура і звернулась до суду з відповід$ ним позовом. А це вже справді матиме серйозні наслідки для забудовника. Тому вважаю це нашою другою перемо$

гою після січнево$ го скасування доз$ волу на будівницт$ во. Тепер наше завдання $ мак$ симально надати цьому судовому про$ цесу публічності. Закликаю всіх небай$ дужих долучитись до розгляду цієї спра$ ви в суді. Тільки наша активність не до$ зволить суддям винести неправомірне рішення!

Спортивне відродження... з відстрочкою Києва (вочевидь напередодні виборів). Щоправда, це вже не перша подібна обіцянка. Спершу міські керманичі "бо жилися", що урочисто здадуть оновлений об'єкт до минулоріч ного Дня Києва, потім до по чатку навчального року. Тепер

До дня Києва на Березняках вчергове обіцяють відкрити єдиний у місті легкоатлетичний манеж міжнародного рівня Сандею закон не писаний Цей легкоатлетичний ма неж на проспекті Тичини, 18 іс нує ще з 1979го року. У радян ські часи тут проводили зма гання республіканського рівня. А добрий десяток років його ви користовувало, не без "благо словення" колишнього мера Лео ніда Черновецького, "Посольст во Боже" для своїх служб. Скан дальний пастор займав манеж фактично "на пташиних пра вах" на цьому наголошували в численних зверненнях до Генпрокурора та міністра юс тиції народні депутати та депу тати Київради. І навіть, не зва жаючи на наявність понад 10 су дових рішень, включно із рішен нями Вищого господарського

суду та Верховного Суду Ук раїни, приміщення легкоатле тичного манежу все одно ли шалося тривалий час зайняте церквою. Прикметно, що роками за використання приміщення від релігійної організації до сто личного бюджету зовсім не над ходили кошти, внаслідок чого втрати міста сягали мільйонів гривень. А через відмову "По сольства благословенного Царства Божого для всіх наро дів" звільнити приміщення цент ральної зали манежу не було можливості приступити до за планованих робіт з реконструк ції, через що кілька років доро говартісне легкоатлетичне по криття знаходилося на склад ському зберіганні. А найважли

віше страждали спортсмени, яким ніде було тренуватися.

Спортивна перспектива І лише три роки тому ки ївські депутати таки спромог лися виселити пастора Сандея, після чого почалась масштаб на реконструкція. Яка триває уже досить довго. Тепер же відремонтова ний і посучасному оснащений манеж представники влади уро чисто обіцяють відкрити на День

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ СВОГО РАЙОНУ НА ІНТЕРНЕТСТОРІНЦІ

з'явилася нова "дата". Одначе немає гарантії, що й вона вия виться останньою. За словами директора Київської міської школи вищої спортивної майстерності Во лодимира Заїки, роботи у ма нежі вже проведені суттєві. Най перше в комплексі вирівняли підлогу, аби зробити покриття придатним для змагань з лег кої атлетики (а якість самого покриття обіцяють не гіршу, ніж в "Олімпійському"), прок лали чотири доріжки по колу,

вісім доріжок по прямій довжи ною 60 м. Вже є і сучасна яма для стрибків у довжину, устат кування для стрибунів у висо ту, сектор для штовхання яд ра. Відреставровано вести бюль, планується також відкри ти кафе для спортсменів та гля дачів. "Спорткомплекс має ста ти багатофункціональним, по яснює нам Володимир Васи льович. Тут можна буде зай матися п'ятиборством, фехту ванням, боксом, гімнастикою, спортивними танцями, греко римською, вільною боротьбою. Манеж точно пустувати не бу де. Навіть змагання з баскет болу можна буде проводити". І умови для занять спор том у манежі обіцяють прис тойні кімнати відпочинку, ме дичний центр, у тому числі й кліматконтроль, як у сучасних європейських спорткомплек сах. А найголовніше, що манеж зможе приймати змагання між народного рівня: уже підготу вали приміщення для суддів ської колегії, кімнати для до пінгконтролю, є пресцентр, операторська, коментаторсь ка. Оснастять і додаткові три буни. "Наш манеж буде серти фікований європейською лег коатлетичною федерацією, а це дає нам право на проведен ня міжнародних змагань най вищого класу", каже Воло димир Заїка. Зараз у приміщенні мане жу знаходиться Київська місь ка школа вищої спортивної майстерності (до речі, одна з кращих в Україні, яка регуляр но приносить нашій державі чем піонів світового рівня). А після офіційного відкриття у манежі обіцяють "поселити" ще й всі столичні дитячі та юнацькі спор тивні школи. Навчання там бу де безкоштовне. А сам комп лекс утримуватиметься за ра хунок столичного бюджету.

www.bereznyaki.in.ua


інформаційна загальнополітична газета

Київраду ! О Т И Р К ВІД Опозиціонери штурмом взяли приміщення мерії і домоглися дотримання прав киян: тепер кожен охочий зможе пройти в Київраду (закінчення, початок на 1$й сторінці)

Не словом, а ділом! Усе почалося з чергового листа до Київради від громади обурених киян. Два десятки ак тивістів намагалися занести звернення до київських депу татів із приводу неза конної забудови в їхньо му дворі. Але людей на віть до поштової скринь ки, куди зазвичай вхід вільний, не пустили. Їм по яснили: зайти до столич ної адміністрації у дні, ко ли засідають депутати Ки ївради, громадянам не можна. Між працівниками Київради та громадськи ми активістами неоднора

зово й раніше виникали супе речки через те, що до органу місцевого самоврядування, який, за законом є відкритим, не пропускали людей. Тепер же терпець у киян урвався. Відтак обурені традицій ною "гостинністю" активісти, представники опозиційних сил (серед яких були як народні де путати, так і депутати Київради) прийняли рішення брати примі щення Київради штурмом. Най більшою активністю при цьому відзначилися представники партій "УДАР" та "Свобода". Так, опозиція взяла собі за мету: спрос тити людям доступ до влади. І до моглася свого. "Я не знаю

жодної країни в Європі, а подо рожую я багато, де в мерію не можливо пройти", пояснював позицію лідер партії "УДАР" Ві талій Кличко. Працівники міліції, які пе ребували в Київраді, намагали ся не пропускати навіть депута тів та їхніх помічників. Але акти вісти і депутати взяли приміщен ня штурмом (були й виламуван ня дверей, і розбиті вікна) та увійшли до зали засідань Київ ради. Також ними був зайнята і колонна зала. Очільники міста Олександр Попов і Галина Ге рега змушені були зустрітись із протестувальниками.

з перших вуст

Депутат Київради Андрій СТРАННІКОВ:

ою Київради. "Рукопашна" з охорон іков разом анн Стр рій Анд Депутат прориває ми ста иві з громадськими акт сесійної зали до яху шл на у рон обо

«А В ОЧАХ ЧИНОВНИКІВ БУВ СТРАХ» Захоплення приміщення мерії справило неабияке враження на чиновників. "Особливо вразила картина світу людей "по той бік" ба4 рикад, 4 зазначив безпосередній учасник штур4 му, депутат Київради від "УДАРУ" Андрій Стран4 ніков. 4 Зустріч з провладними фракціями, що відбулася ввечері, 4 це таке собі "задзер4 калля". Люди з іншим баченням ситуації, ін4 шою психологією, навіть з іншою ментальніс4 тю. Люди, які глибоко переконані, що всі акти4 вісти, які штурмували Київраду, є проплаче4 ними, а мета "ударівців" 4 глибоко образити їхню депутатську честь і гідність. Люди, які свято вірять у те, що проблема відірваності влади (будь4якої 4 місцевої, центральної, пар4 тійної тощо) 4 це вигадка політиків і що голосу4 вати чужими картками 4 абсолютно природно. Для них ця акція 4 це намагання вдерти4 ся в їхнє комфортне існування і порушити їх4 ній порядок речей. Тому у багатьох в очах був

страх, який досить важко приховати. Насам4 перед страх за те, що все може змінитись і вже бути не так, як колись. Всі мої намагання пояснити, що подальше закривання від гро4 мадськості (посилення охорони, зведення но4 вих перепон тощо) лише посилюватиме нап4 ругу, сприймались як пуста риторика, і ніхто не хотів зрозуміти, що влада 4 це не власність. Вона рано чи пізно закінчиться... Коли людина перестає робити виснов4 ки із власних помилок, вона перестає розви4 ватися. Провладна більшість так і не зрозумі4 ла, що ще два місяці тому припустилась по4 милки, відхиливши проект рішення Київради, який підготував "УДАР" і який спрощує дос4 туп громадськості до Київради. Замість того, щоб трохи послабити пружину, вони пішли шляхом її подальшого стискання. Але рано чи пізно будь4яка пружина розпрямляється. І сьо4 годнішні події 4 зайве тому підтвердження…"

«ТІЄЇ «ПРУЖИНИ» ТАКИ ЗЛЯКАЛИСЯ У СТОЛИЧНІЙ МЕРІЇ І МУСИЛИ ЙТИ НАЗУСТРІЧ ПРОТЕСТАНТАМ. ДНЯМИ СЕКРЕТАР КИЇВРАДИ ГАЛИНА ГЕРЕГА ПІДПИСАЛА РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ЗА ЯКИМ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ КИЇВРАДИ МОЖУТЬ ПОТРАПИТИ ГРОМАДЯНИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРИ СОБІ ПАСПОРТ З ВІДМІТКОЮ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В КИЄВІ». Свій до свого по своє Тієї "пружини" таки зляка лися у столичній мерії і мусили йти назустріч протестантам. Днями секретар Київради Га лина Герега підписала розпо рядження, за яким до адмініст ративного комплексу Київради можуть потрапити громадяни, які мають при собі паспорт з від міткою про реєстрацію місця проживання в Києві. Згідно з документом, прохід громадян на територію Київради здійсню ється через приймальню гро

мадян і допускається у робочі дні з 9.00 та завершується за го дину до кінця робочого дня. "У приймальні громадян ведеть ся журнал (електронна база) реєстрації громадян, до якого заносяться такі відомості: пріз вище, ім'я, по батькові громадя нина; мета візиту; дата та час входу та виходу громадянина", йдеться в повідомленні. При цьому у документі на голошується, що мета візиту має інформаційний характер та не може бути підставою для відмови громадянину щодо йо

го допуску до будівлі Київради. Прохід громадян здійснюється за одноразовими перепустка ми, які видають працівники прий мальні, та "через технічні засо би контролю". Громадянин, який виходить з адміністративного комплексу, повідомляє про це працівника приймальні грома дян Київради та здає йому од норазову перепустку. Активісти обіцяють постій но контролювати дотримання за кону та "пропускного режиму" в КМДА. А в разі порушення прав громадян повернутися…

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ СВОГО РАЙОНУ НА ІНТЕРНЕТСТОРІНЦІ

№ 3 ,

б е р е з е н ь / 2 0 1 3

3

У ПАРКУ НАВКОЛО ОЗЕРА ТЕЛЬБІН ВІДНОВЛЯТЬСЯ РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ ІЗ НАСТАННЯМ ТЕПЛИХ ДНІВ ТУТ З'ЯВЛЯТЬСЯ ДИЗАЙНЕРСЬКІ КЛУМБИ З ЧИСЛЕННИМИ КВІТАМИ, БУДУТЬ ВИСАДЖЕНІ МОЛОДІ ДЕРЕВА. А ЩЕ ТУТ ВСТАНОВЛЯТЬ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК ТА ОБЛАШТУЮТЬ ЗОНУ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ.

Рівно рік тому за спри4 яння фракції партії "УДАР" Київрада виділила фінан4 сування на проект рекон4 струкції паркової зони до4 вкола озера Тельбін. Ця те4 риторія, колись занедба4 на, відтоді отримала нове життя. Наприкінці квітня Віталій Кличко фактично поклав початок майбут4 ньої реконструкції, виса4 дивши разом з березняків4 цями алею каштанів над озером. Тепер же парк до4 вкола Тельбіна розвиваєть4 ся як повноцінна рекреа4 ційна зона із перспективою стати чудовим місцем від4 починку для мешканців масиву. Як ми вже повідом4 ляли, на вимогу фракції "УДАР", цього року у бюд4 жеті міста також заплано4 вано понад 3 млн. грн. на продовження реконструк4 ції цієї паркової зони.

Комунальна органі4 зація "Київзеленбуд" узя4 лася проводити роботи в парку в два етапи. Перший 4 повна реконструкція скве4 ру, а другий 4 благоустрій території навколо озера, у тому числі прокладання бі4 гових та велосипедних до4 ріжок. Перший етап рекон4 струкції комунальники за4 вершили ще у жовтні. І ось зараз настав час другого етапу. Під час ньо4 го планується облаштува4 ти пішохідну доріжку до озе4 ра з пандусом. Також у пар4 ку найближчим часом має з'явитися ще один дитячий, а також спортивний май4 данчики. А в травні квітни4 ки навколо озера Тельбін прикрасять червоні саль4 вії, різнокольорові петунії, жовті та помаранчеві чор4 нобривці та бликитний агі4 ратум.

між іншим... Парк, який зараз активно при$ в о д я т ь д о л а д у, створений на на$ мивних пісках, по берегах давнього озера Тельбін. (До слова, наше берез$ няківське озеро відоме ще з часів Середньовіччя. До побудови масиву Березняки під час повеней на Дніпрі з'єднувалось із ним. У XVIII столітті на берегах озера бу$ ло засновано поселення Кухмістерська Слобідка). Загальна площа парку $ 122100 кв.м. Більшість території знаходиться під зеленими насадженнями $ 118616 кв.м. Комунальникам відома й загальна кількість дерев парку $ 527, кущів $ 262. Серед дерев переважа$ ють клен сріблястий, клен гостролистий, липа дрібно$ листа, тополя канадська, верба біла, акація біла. Серед кущів $ спіреї, бузок, форзиція та жасмин.

увага, розшук!

ЗБИВ НА ПЕРЕХОДІ І ВТІК Правоохоронці розшукують водія, який 19 березня о 18.25 на вулиці Березняківській, 24 збив 12річну дівчин ку і зник з місця пригоди. Про це повідомляє ДАІ Києва. За попередніми даними, дитина переходила дорогу по пішохідному переходу, а водій після наїзду навіть не зу пинився. Внаслідок наїзду неповнолітня отримала закриту черепномозкову травму та була госпіталізована до дитя чої лікарні. Столична ДАІ звертається до свідків та очевидців даної пригоди з проханням надавати будьяку інформа цією стосовно ДТП та телефонувати за номером: 4837064 (багатоканальний, працює цілодобово).

www.bereznyaki.in.ua


4

№ 3 ,

б е р е з е н ь / 2 0 1 3

інформаційна загальнополітична газета

Перегони и м а д о к ш е р е зп

я на межі зриву. ис ил ин оп ди ра їв Ки та і иц Вибори мера стол до 2015 року? ес оц пр и ут гн тя за че хо а ві може стати небезпечним пре Влад «Наперстки» від влади

Ситуація, яка склалася в Києві, де вже рік немає легітим ного мера і осьось закінчаться повноваження Київради, наби рає рис абсурдності. Спершу Партія Регіонів спільно з кому ністами дружно провалила го лосування щодо дати прове дення київських виборів. А дня ми Верховна Рада прийняла по станову щодо цього питання тільки в першому читанні, як то го хотіли "регіонали". Відповід но, для ухвалення рішення що до дати майбутніх київських ви борів необхідне друге читання в парламенті. І фінальна дата го лосування 2 квітня. Далі буде пізно, адже до 2 червня, а саме тоді мають за законом відбути ся вибори, лишатиметься мен ше 60 днів. Але вже зараз сумнівів не лишається: влада свідомо за тягує час. Для цього депутати регіонали "про людське око" на віть звернулися до Конституцій ного Суду з проханням роз'яс нити конституційність прове дення виборів мера і Київради в один і той самий день. А, поси лаючись на відсутність відпові ді з суду, можна "тягнути рези ну" довго й нудно. І зірвати ви бори взагалі. Можливий і інший сцена рій проведення 2 червня вибо рів лише мера міста, залишив ши чинною міську раду до 2015 року. Розрахунок простий у ра

зі обрання опозиційного канди дата мером Києва, він опинить ся між молотом і наковальнею Партії Регіонів: з одного боку ста ра Київрада, з іншого прези дентський ставленик Попов пов ністю нейтралізують такого ме ра. Тим паче, що чинний Закон України "Про столицю" це доз воляє.

«Країні загрожує диктатура» Опозиція у Верховній Раді заявляє, що дії "регіоналів" свід чать про намір відкласти вибо ри в Києві ще на два роки під тим приводом, що необхідно про вести всі місцеві вибори в один уніфікований термін восени 2015 року. Зокрема, Віталій Клич ко наголошує, що у влади є різ ні сценарії для втілення цієї ме ти, і якщо опозиція це допус тить країні загрожує диктатура. "Зараз вони роблять усе, щоб не втратити контроль над сто лицею", підкреслив лідер "УДАРу". Причина подібної поведін ки "регіоналів" зрозуміла: вла да не бачить у себе кандидата, який зміг би перемогти на ви борах мера Києва й сумніваєть ся у своєму результаті на вибо рах до Київради, тому тягне з призначенням виборчих пере гонів. А програвати Київ напере додні президентських виборів небезпечно для Віктора Януко вича, впевнені експерти. Але затягування із приз наченням місцевих виборів у Киє

цедентом, який може бути по ширений і на інші вибори, в то му числі президентські, вважає голова правління Комітету ви борців України Олександр Чер ненко. "Сьогодні очевидно, що вибори 2 червня вже не відбу дуться, і потрібно розуміти, що після травня у Києві не буде ле гітимної влади. Тобто закінчать ся повноваження Галини Гере ги, як виконуючого обов'язки міського голови, не буде ні сек ретаря Київради, ні депутатів, і будьякі рішення, які будуть прий матися після травня, будуть не легітимними " підкреслив він.

фотофакт

БЕРЕЗНЯКІВСЬКІ «УДАРІВЦІ» ВИЙШЛИ НА БОРОТЬБУ ЗІ СНІГОМ Н

априкінці минулого тижня безпрецеденті снігопади паралізували життєдіяльність столиці. Вперше, біль ше ніж за сто років, на частині території України протя гом двох діб випало більше 50 мм опадів, що дорівнює місячній нормі. Міська влада, яка була зазделегідь по переджена про очікуване стихійне лихо, виявилася не спроможною організувати належне прибирання й виве зення снігу, через що місто опинилося у сніговій пастці. Особливо постраждали прибудинкові території та авто проїзди у спальних районах столиці. Активісти березняківського осередку партії Віталія Кличка «УДАР» вирішили не чекати допомоги від влади і взялися самі розчищати снігові завали на Березняках, щоб мешканці району могли вільно ним пересуватися.

Київ вийде на вулиці? Активісти вже закликають киян зібратися 2 квітня під сті нами парламенту і "допомогти" народним депутатам нарешті ухвалити дату виборів. А деякі представники опозиції обіцяють із 2 червня блокувати роботу Київради, якщо у Києві не бу дуть призначені вибори місько го голови та депутатів міськра ди. Опоненти влади також зби раються звертатися до світової громадськості. (Адже це унікаль ний випадок, коли п'ятирічні пов новаження однієї з місцевих рад намагаються офіційно роз тягнути до 7,5 років).Тим часом політологи переконують: доля ви борів київського мера і до Ки ївської міської ради буде зале жати від того, наскільки масш табними будуть протестні акції опозиції.

«Сухий закон» для водопоїв бювети На Березняках зупинились унальників тяганину ком через паперову н я к а х ва, передані на утримання кому

Останніми днями почасті шали скарги мешканців Дніпров ського району на перебої в ро боті бюветів. Як виявилося, по дібна проблема спостерігаєть ся в усьому Києві. За даними "Київводоканалу", станом на 14 березня в районі не працюва ло 11 бюветів, із них 2 на Берез

(прос пект Ти чини, 18 і Дніпров ська набе режна, 5б). За інформацією першого за ступника голови Дніпровської ра йонної в місті Києві державної адміністрації Сергія Кравченка, бювети не працюють через ор ганізаційні, а не технічні проб леми. "Бювети у Дніпровському районі, як і в інших районах Киє

нального підприємства "Київ водфонд", каже Сергій Крав ченко. Враховуючи те, що нині відбувається вирішення взаєм них питань між АК "Київенерго" та КП "Київводфонд" (а саме переукладення договорів на електропостачання вказаних бюветів), "Київенерго" їх тимча сово відключив від енергопос тачання. Але, сподіваюся, уже в найближчі дні ці питання бу дуть залагоджені й бювети бу дуть працювати".

КЕРМО Й АЛКОГОЛЬ – РЕЧІ НЕСУМІСНІ У

столиці збільшилася кіль кість п'яних водіїв марш руток У столичній Державтоінс$ пекції міста Києва повідомили про збільшення числа нетвере$ зих водіїв маршруток у 2013 ро$ ці. Зокрема, протягом березня співробітники столичної авто$ інспекції виявили 4 нетвере$ зих водіїв маршруток. Тоді як про$

тягом минулого року було ви$ явлено всього два нетверезих водія, повідомляє газета "D$news". Ці порушення були зафіксовані в рамках цільових профілактич$ них заходів, спрямованих на ви$ явлення порушень на пасажир$ ському транспорті, яке розпо$ чалось 1 березня і триватиме до кінця місяця. За 12 днів співробітники

Державтоінспекції міста вияви$ ли суттєві недоліки в організа$ ції роботи пасажирського транс$ порту. При перевірці інспекто$ рами ДАІ було оглянуто 958 транспортних засобів. Із них 93 визнано технічно несправними, а 39 машин зняли з лінії забо$ ронивши їх подальшу експлуа$ тацію, до усунення виявлених недоліків. Найбільш поширені

порушення $ встановлення у са$ лонах автобусів додаткових па$ сажирських сидінь та блокуван$ ня аварійних виходів. Крім то$ го, виявлено чимало випадків, коли машини виїздили на лінію із зношеними шинами, тріщи$ нами на лобовому склі, несправ$ ними світловими приладами. У ДАІ констатують, що все це свідчить, що стан дисципліни

водіїв пасажирського транс$ порту потребує кардинального поліпшення. На їх думку це під$ тверджують зокрема і такі по$ казники $ під час проведення профілактичних заходів, інспек$ тори ДАІ виявили 552 порушен$ ня правил дорожнього руху, до$ пущених водіями автобусів. Підготувала Марія ТКАЧЕНКО

Інформаційна загальнополітична газета «Наш дім Березняки». Засновник: громадська організація «Наше рідне місто». Свідоцтво про реєстрацію КУ №647$285Р від 14.06.2012 р. Розповсюджується безкоштовно Адреса редакції: 04212, вул. Маршала Малиновського, 13Б, оф. 127. E$mail: ridnecity@gmail.com. Друкарня: ТОВ «Укрполіграфмедіа», 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104$А. Наклад: 25000. Замовлення № ______

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ СВОГО РАЙОНУ НА ІНТЕРНЕТСТОРІНЦІ

www.bereznyaki.in.ua

Випуск № 10 за березень 2013  
Випуск № 10 за березень 2013  

Газета "НАШ ДІМ - БЕРЕЗНЯКИ"

Advertisement