Page 1

інформаційна загальнополітична газета №7 грудень / 2012

» я і ц а м і н «Реа а н і б Тель На березняківському озері вперше за півстоліття розпочалися роботи з розчищення «Це вже буде не сільський ставок» Після завершення тривалих про ектних робіт, паперових погоджень, необхідних інженерновишукуваль них робіт на березняківській "перли ні" озері Тельбін нарешті почалися роботи з розчищення водойми. Ще в перші дні грудня до озера прибула спецтехніка, яка виконуватиме основ

У В А Г А ! Народний депутат України Віктор Чумак приймає кожну останню п'ятницю місяця з 1500 до 2000 за адресою: вул. Серафимовича 15а (дитсадок №274). Наступний прийом відбудеться 28 грудня 2012 р.

ну "брудну" роботу з розчистки водой ми. Фахівці кажуть: це почалися пер ші заходи з реанімації Тельбіна. Як розповів гендиректор КП "Плесо" Павло Походій, очищенням Тельбіна розробники мають досягти одразу кілька цілей: покращити во дообмін озера та його екологічний стан, поліпшити якість води, підвищи ти її рівень, а також привести до ладу пляж озера та приозерну територію.

Найперше водойму за допомо гою спеціальної техніки звільнять від очерету та сміття. "Аби Тельбін набув рис міського цивілізованого озера, а не був схожий на сільський ставок", каже Павло Іванович. До речі, оче рет видалять не весь: 31 березня цього року на громадських слуханнях місцеві мешканці просили залишити кілька зелених оаз на воді для диких качок, які зазвичай селяться на озері,

а також для нагулу рибної молоді. Та кож проектом розчищення Тельбіну передбачено поглиблення тих діля нок дна, де, за даними фахівців та во долазів, б'ють підводні джерела. Під нятий з дна озера пісок, за умови від повідності санітарним нормам, піде на благородну справу ним "збагатять" пляж для комфортнішого відпочинку.

читайте на 2-ій сторінці

Озеро знову опинилося під загрозою!

Довідки за тел. 294(20(60 ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ СВОГО РАЙОНУ НА ІНТЕРНЕТСТОРІНЦІ

депутат Київської міської ради від фракції політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Андрій СТРАННІКОВ

оголошує мобілізацію всіх небайдужих мешканців Березняків! Вперше за останні 40 років ми змусили владу розпочати роботи з розчистки озера Тельбін, що коштувало величезних зусиль. Водночас, скориставшись морозами і тому низькою активністю березняківців, забудовник Тельбіна (ТОВ "Аквапарк") знову намагається розпочати будівництво 4$х будинків, чим може завдати непоправної шкоди озеру. Довідки за тел. 294(20(60

ГУРТУЙМОСЬ, ЩОБ ПРОТИСТОЯТИ ЗНИЩЕННЮ ОЗЕРА!

читайте на 3-ій сторінці

www.bereznyaki.in.ua


2

№ 7 ,

г р у д е н ь / 2 0 1 2

інформаційна загальнополітична газета

«Реанімація» Тельбіна (закінчення, п о ч ат о к н а 1 $ й с т о р і н ц і )

Сучасні технології і… мороз – у поміч Як не дивно, але зимові хо лоди лише на користь заплано ваній роботі. "Зараз мороз це наш помічник, каже генпідряд ник, директор ТОВ "Українсь ка гідромеханіка" Валерій Кухар. Хоча б тому що ми мо жемо дістатися до будьякого потрібного місця на озері й з будьякої точки робити те, що нам потрібно. Окрім того, мо роз спрощує прибирання оче рету. Поки він замерзлий, ми йо го можемо "точково" вирізати пилами, акуратно піднімати й вивозити екскаватором без мулу, бруду, звичного для плю сової температури. Це спрощує і пришвидшує роботу. Так що крига на озері (а зараз вона ся гає близько 30 сантиметрів) це наш союзник". Є й ще один плюс у зимо вих роботах: якби довелося пра цювати восени чи навесні, то потрібно було б ламати усю бе регову лінію, потім її відновлю вати усе це займає багато ча су і грошей.

Вода стане чистішою Березняківське озеро зі своєю очисткою стане першо прохідцем для українських во

На березняківському озері вперше за півстоліття розпочалися роботи з розчищення дойм загалом на ньому чи не вперше застосують сучасну єв ропейську техніку, спеціально привезену з Латвії, використан ня якої на Заході вже десяток років звична справа. "В ідеалі потрібно, щоб во да у водоймі за рік змінювалася по 56 разів, каже Павло По ходій. А за нашими спостере женнями, зараз оновлення во ди відбувається значно рідше, що призводить до застійних явищ

у водоймі. Розчищенням озера хочемо домогтися бодай 45 ра зів такого оновлення. Очищен ня дна водойми від мулу приз веде до відкриття донних дже рел, якими живиться дана во дойма, що стане передумовою підвищення якості води та на лежного водообміну". Якщо так станеться, вода в Тельбіні мати ме приємний колір і запах, бу де безпечною і комфортною для купання. Окрім того, рівень во

ди завдяки розчищенню підви щиться. Адже зменшення рівня води досить серйозна пробле ма для озера. "Рівень підзем них вод на Тельбіні, як і на всіх інших водоймах міста Києва, за раз найменший за останні ро ки" додає Павло Походій. Є надія у фахівців і на по вагу до озера від місцевих меш канців, адже, як засвідчують пер ші етапи розчищення, початі во сени, озеро дуже засмічене. Чо го тільки там не бачили водола зи! Не так давно навіть витягли за допомогою спеціальної тех ніки багатокілограмову залізну конусоподібну конструкцію з арматури. Що вже говорити про пляшки, ящики, промислові під дони, гумові скати! Отож, кому нальники принагідно нагадують: чисто не тільки там, де приби рають, а де й не смітять.

Чи довго чекати? Розчищення озера Тельбін це лише черговий етап благо устрою водойми та прилеглої до нього території. Як вже писала наша газета, за сприяння депу тата Київради Андрія Странні кова, Київрада виділила фінан сування на проект реконструк ції паркової зони навколо озе ра Тельбін та його розчистку. Ця територія розвиватиметься як рекреаційна зона з чудовим благоустроєм, зручними спортив ними та дитячими майданчи

: В О К І Н Н А Р Т С Й І Р АНД НЕ став «Я . м о т а т у п е д м и н д о р а н » є ю н і м з е н о г о ч і н е ц е л А

«Підкупом і утисками київський дух не зламати» Пане Андрію, як би ви оцінили результати цьогоріч них парламентських виборів? Які висновки можна зробити? Результатами виборів якраз найбільше порадував Ки їв. Порадував тим, що ми нареш ті побачили людей, суспільство, яке голосує не за гречку, не за підкуп, а за ідеї, які пропонують політичні партії. Я би відзначив кілька тенденцій. Перша: Київ обрав опозицію, яка перемогла кандидатів від влади в усіх 13ти округах. І це не дивно, зважаю чи на те, що робила з Києвом влада (причому в основному не київська) останні два роки. Ці ви бори чітко показали: кияни лю ди свободолюбиві. І ніякими утисками і пресингом київський дух не зламати. Тенденція дру га: на цих виборах не спрацю вала схема підкупу виборців. Хоч як і замилювали кандидати виборцям очі встановленням дитячих майданчиків, гречкою і тонометрами, а люди все одно чітко зрозуміли, хто є хто. І об

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ ДЕПУТАТ КИЇВРАДИ АНДРІЙ СТРАННІКОВ НЕ ПОЛИШАЄ АКТИВНОЇ РОБОТИ, ЗАХИЩАЮЧИ, ЯК І РАНІШЕ, ІНТЕРЕСИ БЕРЕЗНЯКІВЦІВ.

рали тих, хто не намагався їх ку пити. А що ви думаєте про те, як голосували березняківці? Якщо говорити про Дніп ровський район і Березняки, то тут можна чітко відзначити: тут живуть люди розумні. Найбільш показовою стала перемога в ма жоритарному 214му окрузі "уда рівця" Віктора Чумака він, як відомо, переміг серйозного кон курента Олеся Довгого, який півтора роки намагався бути "бла годійником" з єдиною метою потрапити до парламенту. І про грав. Оскільки експлуатував свя ті речі з меркантильною метою. На мою думку, не можна вико ристовувати дітей і "турботу" про них з метою задоволення шкурних інтересів. Люди тонко розуміють фальш. І тут приємно відзначити, що саме Березняки виявилися ядром перемоги Чумака. Тут за нього проголосувало 42% ви

борців, за Довгого 26%. Що, зайвий раз підтверджує тут жи вуть люди розумні, вибачайте за повторення… Безумовно, це дуже серйозний кредит довіри, який, я впевнений, Віктор Васи льович відпрацює.

«Потрібно посилювати права громади Києва» Після виборів із київсь ких округів зникнуть "гречко сії", але столичні проблеми залишаться, де й були. Як ви та ваша політсила плануєте сприяти їхньому вирішенню? І партія "Удар", яка має фракцію у Верховній Раді із 40 осіб, і фракція "Удар" у Київраді, яка залишається, усі ми буде мо спрямовувати свою увагу на посилення місцевого самовря дування у Києві, яке було фак тично знищене після приходу Партії Регіонів до влади у 2010 році. Найперше потрібно поси

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ СВОГО РАЙОНУ НА ІНТЕРНЕТСТОРІНЦІ

лювати права громади. У Верховній Раді наша фрак ція найперше має ставити пи тання про повернення Києву можливості розпоряджатися своїми доходами. Адже на сьо годні лише 50 % податку з до ходів фізичних осіб ми викорис товуємо на потреби міста, а реш ту віддаємо в державний бюд жет, внаслідок чого щорічно втрачаємо 8 мільярдів гривень. Згодьтесь, сума серйозна. Дру ге питання це повернення ки ївського меру (незалежно від йо го прізвища) реальних повно

ками та велосипедними, бігови ми доріжками. Заплановано тут і оглядовий майданчик, численні альтанки, лавки для відпочинку. А над озером закладено алею каштанів (її, до речі, ще в квітні висадив Віталій Кличко разом із березняківцями). Отож, очіку ється, що озеро стане популяр ним місцем відпочинку киян. Причетні до оновлення озе ра фахівці пояснюють: "реаніма

«РОЗЧИЩЕННЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН – ЦЕ ЛИШЕ ЧЕРГОВИЙ ЕТАП БЛАГОУСТРОЮ ВОДОЙМИ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ДО НЬОГО ТЕРИТОРІЇ» ція" Тельбіна справа тривала: установка техніки та підготовчі роботи займають до двох міся ців, плюс три тижні безпосеред ньої чистки. "Ми хочемо за ра хунок зими прискорити підготов ку, каже Валерій Кухар. Як тіль ки наступить відлига, ми швид кими темпами приступаємо до безпосередньої роботи". Плану ють фахівці закінчити з приби ранням до квітня адже відтоді починається нерестовий пері од у риби, і працювати на озері не дозволять держслужби.

Маріанна МАКСИМОВА важень. І третє це повернення районних рад, але на зовсім ін ших засадах, із зовсім іншими, серйозними повноваженнями. Делікатне запитання: на жаль результати партії Ві талія Кличка "УДАР", за спис ком якої ви балотувались, не дозволили вам стати народ ним депутатом. Тож як тепер плануєте організувати свою роботу? Я говорив перед вибо рами, що незалежно від їхніх ре зультатів оберуть мене до пар ламенту чи ні я буду продовжу вати свою діяльність: чи то в ран зі народного депутата, чи депу тата Київради, яким я є зараз. Свою обіцянку я виконую: нічого не змінюється в моєму режимі й графіку роботи. Так само пра цює, як і раніше, моя приймаль ня. Я не припиняв свої депутат ські прийоми. Хоча дивна річ: після виборів різко скоротилася кількість людей, яка звертаєть ся до моєї приймальні. Вочевидь, люди справді вирішили, що де путати працюють лише до і зад ля виборів. Повторю ще раз: я нікуди не зникав з Березняків і зникати не збирався. Як і рані ше, чекаю на особисту зустріч з березняківцями щосереди.

між іншим...

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ АНДРІЯ СТРАННІКОВА, ДЕ ВІН ОСОБИСТО ПРИЙМАЄ МЕШКАНЦІВ БЕРЕЗНЯКІВ, ПРАЦЮЄ ЗА АДРЕСАМИ: Вул. Шумського, 6б (приміщення ЖРЕО418, каб. 25) ЩОСЕРЕДИ З 15:00 до 17:00 Вул. Серафимовича, 15а (дитячий садок № 274) ЩОСЕРЕДИ З 17:00 ДО 19:00. ТЕЛ. 294$20$60.

Крім того, для березняківців працює електронна приймальня. Надіслати своє звернення можна не лише в паперовому, але й в електронному вигляді, зайшовши на сайт WWW.BEREZNYAKI.IN.UA

www.bereznyaki.in.ua


№ 7 ,

інформаційна загальнополітична газета

г р у д е н ь / 2 0 1 2

3

ь т с і м К а з Р А П О Н Х ТЕ у к р а п аква

15 листопада відбулася спроба розпочати будівельні роботи за "зеленим парканом" на березі озера Тельбін. Завдяки втручанню депутатів фракції партії "УДАР" у Київраді, роботи було зупинено. Але вже 17 грудня роботи відновились…

Мешканка району Євгенія Романенко, яка живе по сусід ству з озером, зі своєї кварти ри на 22му поверсі добре ба чить, як розгортаються події на майданчику. Жінка констатує: ще кілька тижнів тому тут з'яви лися численні самоскиди, пісок під майбутній фундамент роз рівнюють екскаватори. На май данчику вже патрулюють охорон ці (які про майбутнє будівницт во традиційно "нічого не знають"), працюють над конструкціями зварювальники. Час від часу з'яв ляються якісь чиновники. Тим часом домогтися офі ційної інформації про майбутнє будівництво мешканці не мають змоги. Як каже Євгенія, до за будовників неможливо додзво нитися, а чиновники ховають уже не перший рік голови в пісок. Зате при в'їзді на будмай данчик можна побачити щит із очевидними "планами" забудов ників: фірма "Аквапарк"обіцяє збудувати на цьому пустирі три висотки. І аж ніяк не очікуваний аквапарк і рекреаційну зону для киян.

А саме такий "бонус" у май бутньому обіцяли родині Євге нії, коли та придбала квартиру з вікнами на озеро Тельбін. "Ми купували квартиру з чудовим краєвидом, за що й доплачува ли додаткові кошти. А тепер у мене у вікні стирчатимуть три ве личезні висотки", обурюється Євгенія. Але не тільки зіпсований краєвид непокоїть мешканців ра йону. Місцеві жителі перекона ні: найстаріше озеро Києва Тель бін через тотальну забудову зни щать рівень води у ньому вже відчутно знизився. "Окрім того, якщо подивитися на територію майбутньої забудови, то вона зовсім невелика, а тут збира ються встановити три хмарочо си. Це ж передбачає потужну інфраструктуру. Найперше парковки, які по суті розмістять прямо на міському пляжі. І це аж ніяк не сприятиме покращен ню екологічної ситуації, каже Євгенія. До того ж у мене та моїх сусідів є багато інших пи тань: наш будинок знаходить по руч. Наскільки безпечним буде

заплановане будівництво у еко логічно складному місці на пі щаній косі озера. Чи не "попли вуть" фундаменти у найближчих будинків? Як спрацює це наван таження? Ми не маємо відпові ді на ці питання". Відстоювати свою зелену зону мешканці збираються у будьякий доступний спосіб. Пе редовсім у суді. Адже, на їхню думку, права киян порушені. Два роки тому забудовник змінив проект і "перемалював" запла нований спортивний комплекс на чергову "порцію" будинків. Причому передбачених громад ських слухань не було думкою киян ніхто не поцікавився. Тепер, за словами активіст ки Євгенії, аби захистити зеле ну зону, мешканці мусять сту кати в усі можливі двері. "Нам, жителям району, потрібно об'єд нати свої зусилля. Влаштовува ти громадський спротив, діяти через ЗМІ, звертатися до депу татського корпусу…".

Інна ВАСИЛЬЄВА Фото автора

ЗВІДКИ НОГИ РОСТУТЬ 20 ГРУДНЯ КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВЖЕ ВП’ЯТЕ (!) ВІДХИЛИЛА ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЯКИМ ПРОПОНУВАЛОСЬ СКАСУВАТИ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТОВ «АКВАПАРК». ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ «УДАР», ПРОТЕСТУЮЧИ ПРОТИ БУДІВНИЦТВА, ВКОТРЕ ВИНЕСЛА ПРОЕКТ НА РОЗГЛЯД КИЇВРАДИ. АЛЕ, ЯК І ПОПЕРЕДНІ РАЗИ, ГОЛОСУВАННЯ БУЛО ПРОВАЛЕНО ЗАВДЯКИ ПРОВЛАДНИМ ДЕПУТАТАМ (КОЛИШНІЙ БЛОК ЛЕОНІДА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО). Такий чудовий вигляд має озеро Тельбін влітку... В разі забудови його берега висотками від первозданної краси озера не залишиться нічого

АНДРІЙ СТРАННІКОВ, ДЕПУТАТ КИЇВРАДИ: Забудовники явно чекали завершення виборчої кампанії, думаючи, що боротьба за озеро Тельбін потрібна УДАРу виключно для передвиборчого піару і після 28 жовтня наша фракція забуде про Березняки. Хочу офіційно заявити:

МИ ЗАВЖДИ СТОЯТИМЕМО ПЛІЧОПЛІЧ З БЕРЕЗНЯКЦІВЦЯМИ З МЕТОЮ НЕДОПУЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НАШОГО УЛЮБЛЕНОГО ОЗЕРА. Наразі триває судовий процес проти ТОВ "Аквапарк", силами нашої фракції у Київраді іде боротьба за скасування ганебного рішення про землевідведення цієї ділянки. Але найголовніше, що зараз необхідно готовність березняківців до активного громадського спротиву. Разом ми переможемо!

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ СВОГО РАЙОНУ НА ІНТЕРНЕТСТОРІНЦІ

коментар юриста

КОСТЯНТИН БОЙКО адвокат, представник березняківської громади у суді проти ТОВ «Аквапарк»:

Олесь Довгий – ставленик Партії регіонів?

"Можна говорити про багато свідчень незаконності будівництва на березі озера Тельбін, яке хоче розгорнути ТОВ "Аквапарк". Перша підстава: проект такого будівницт ва, відповідно до вимог містобудівного законодавства, в обов'язковому порядку має обговорюватися з громадяна ми та об'єднаннями громадян. В Україні урахування гро мадської думки має здійснюватись шляхом проведення громадських слухань. А останніх з приводу забудови не бу ло. Наступне питання щодо прибережної захисної смуги. Усім відомо: відповідно до норм Водного кодексу Україну для "природних западин суші, заповнених прісними або солоними водами", тобто озер (незалежно від їхнього масштабу й структури), розмір прибережної захисної сму ги становить 100 метрів. Відповідно вся проектна доку ментація повинна розроблятися, виходячи з цих норм. Це означає, що в межах цих 100 метрів від урізу води озе ра забороняється будівництво будьяких споруд (крім гід ротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі, баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. Що вже говорити про 35поверховий хмарочос? Третій момент це порушення норм природоохорон ного законодавства при видачі дозвільних документів в природоохоронних інстанціях. Є питання і щодо паркової зони. Адже відповідно до рішень Київради, вище зазначе на прибережна територія озера Тельбін відноситься до озе ленених територій загального користування Києва. Яким чином та на яких підставах це територія була виділена під житлову забудову, теж питання. Коли у 2003 році порушувалося питання про виділен ня земельної ділянки в оренду забудовнику, мова йшла про аквапарк зрозуміло, що теоретично такого роду спо руда могла бути зведена в межах прилеглих до озера зе мельних ділянок. Але про житлову забудову не йшлося! Якщо забудовник надасть на вимогу суду усю свою проектну документацію і буде проведена експертиза, пе реконаний, там буде виявлений не один десяток пору шень. Але на сьогодні в забудовника така політика: поча ти будувати, а коли вже нічого не можна буде вдіяти про сто узаконити побудоване. У забудовників є дозвіл на будівництво, виданий у 2009 році. Чи законно він виданий це вже інше питання. Але, як юрист, я розумію: доки Київрадою не буде скасо вано відповідного рішення про виділення земельної ділян ки забудовнику в довгострокову оренду або поки суд не скасує незаконний дозвіл на будівництво (адже такі доку менти явно суперечать вимогам законодавства та інтере сам територіальної громади!) забудовники намагатимуть ся і надалі здійснювати якісь роботи на цій ділянці".

www.bereznyaki.in.ua


4

№ 7 ,

г р у д е н ь / 2 0 1 2

інформаційна загальнополітична газета

«ДИТЯЧІ»

анекдоти

ОФІСИ

Даішник зупиняє авто мобіль, який перевищив швидкість. Куди ви так поспішає те? запитує він водія. Додому. Ми зустріча ли Новий рік з друзями і я тро хи затримався. Дружина хви люється. Але ж зараз травень мі сяць надворі. Тому і поспішаю.

*** Незадовго до Нового ро ку до бабусі привезли онука. Маля з дороги втомилося і йо го поклали спати. Коли він про кинувся в поганому настрої та заверещав, бабуся сказа ла йому: Якщо не будеш вере дувати, Дід Мороз подарує тобі баштовий кран. Добре! зрадів він. Тепер у мене їх буде два. Чому два? здивува лася бабуся. А другий я знайшов у тебе під ліжком.

*** Телефонна розмова під Новий рік: Алло, це страхо ва компанія? Скажіть, ми мо жемо застрахувати будинок за телефоном? Ні, це неможливо. За раз ми вишлемо свого пред ставника, і він укладе з вами угоду. Добре, надсилайте. Тільки поквапитесь, а то у нас уже догорає ялинка і починає димітися килим!

Березняківці продовжують боротися за приміщення колишнього дитсадочка №89, яке столична влада продала підприємцям «заднім числом» Про проблему переповне них столичних дитсадків добре відомо всім киянам. І Дніпровсь кий район не виняток: за ос танні 20 років тут втрачено біль ше 30 дитячих садочків їх ви ведено з мережі дошкільних нав чальних закладів, здано в орен ду або приватизовано. Зокрема, на масиві "Березняки" працює лише 7 із 15 дитсадків, що, звіс но, не задовольняє усіх потреб мешканців. Саме тому місцеві жителі так завзято відстоюють кожен шанс повернути втраче ні дитячі садочки громаді. По казовий у цьому питанні прик лад боротьба за приміщення колишнього садка №89 (вул. Бе резняківська, 4а), який ще у 1992 році було виведено з мере жі дитячих дошкільних навчаль них закладів. Як вже писала наша газе та, частина приміщення колиш нього дитсадка тривалий час пе ребувала на балансі Київського університету імені Бориса Грін ченка, який будівлею не корис тувався, здавав її в оренду авіа компанії "Україна АероАльянс". Але таке сусідство мешканців прилеглих будинків не влашто вує: за словами члена ініціатив

ної групи, яка бореться за віднов лення дитсадка, Віктора Руден ка, працівники компанії влаш тували поблизу приміщення ав топарковку, поводяться зухвало щодо обурених мешканців. Громада мріє повернути в це приміщення дитсадок і вже тривалий час стукає в усі чинов ницькі двері: понад 500 меш канців письмово зверталися і до Головного управління освіти та науки (на балансі якого пере буває половина приміщення ко лишнього садка), і до Олександ ра Попова з вимогою відновити роботу дитячого садка. Але на томість наштовхнулися на стіну байдужості, та ще й довідалися про "особливості"" роботи сто личних чиновників та освітніх закладів столиці. "Кілька місяців тому ми ді зналися з повідомлень Головно го управління комунальної влас ності КМДА, що компанія "Украї на АероАльянс" півтора роки пе ребуває у приміщенні колиш нього садочка фактично неле гально термін угоди про орен ду вийшов, а нової не уклали. Більше того, компанія ще й за боргувала 90 тис. гривень оренд ної плати", розповідає Віктор Руденко. Яким же було здиву

У столиці вже стартувало святкування новорічних свят із традиційного запалювання го ловної новорічної ялинки на Май дані, яке відбулося на День Свя того Миколая. Цьогорічна лісо ва красуня сягає 35 метрів і є штучною. Хоча більшість меш канців столиці висловилися за ідею традиційної ялинки з гілок. І за габаритами, і за формою, і зовнішнім виглядом новорічна ялинка2013 цілком відрізня ється від торішньої (яку, до ре чі, нещадно критикували кияни та гості столиці за неоковирні форми). Цього ж разу дизайн ялин ки був створений з урахуван ням побажань мешканців міста: мовляв, уперше навіть з цього приводу проводили конкурс із визначення найкращої пропо зиції зовнішнього вигляду но ворічної ялинки. Вартість голов ного новорічного дерева країни становить майже три мільйони гривень.

"Родзинкою" красуні є ілюмінаційне оформленням з ефектом "падаючого" світла, ди зайном світлодіодних іграшок, які однаково привабливо виг лядають і у денний, і у вечірній час. Верхівку ялинки прикрашає купол із 3Dефектом.

Де і як гулятимуть кияни? Киян та гостей міста че кає насичена новорічна прог рама загалом понад 2,5 тисяч заходів. Зокрема, парад Дідів Морозівволонтерів, різнома нітні ярмарки та вертапи в різ них районах міста. Одним із най грандіозніших та наймасові ших заходів стане "Ніч на Май дані", де десятки тисяч киян та гостей міста разом із близьки ми та друзями можуть зустрі ти Новий 2013 рік. З 9 вечора до 2 ночі популярні гурти, такі як "Брати Карамазови", "Тік", "Друга ріка", "ДДТ" та інші ство рюватимуть святкову атмосфе ру на головній площі країни. Усі охочі також зможуть

***

***

вання мешканців, коли вони ді зналися про рішення Київської міської держадміністрації: не від дати громаді, а приватизувати частину колишнього дитсадка. І переможцем торгів (з мовчаз ної згоди освітян Київського університету імені Бориса Грін ченка та чиновників) стає… "горе орендатор" компанія "Україна АероАльянс". "А днями нам повідомили, що приміщення продали ще у вересні поточного року! обу рюється Віктор. Виходить, са дочок проданий "заднім числом". Дивує в цій ситуації позиція Ки ївського університету імені Бо риса Грінченка фактично зак лад поставив свій підпис під тим, щоб приміщення колишнього дитсадка використовувалось не з навчальною метою, а було віддане комерсантам для зароб ляння грошей. Попри невтішні новини меш канці здаватися не збираються, адже березняківські дитсадки просто переповнені. Як каже Віктор Руденко, жителі будуть й надалі звертатися в усі можли ві інстанції та апелюватимуть до громадськості, адже, мовляв, у ді ях влади є ознаки корупції.

Віталій ТИХИЙ

 Як тобі не соромно: пі ти під самий Новий Рік у ка фе і не повернутися. Я всю ніч очей не зімкнула! А ти думаєш я зімкнув?

Новорічна ніч у готелі. Відкриваються двері номеру і звідтіль кричать: "Пожежа! Відро води в 11й номер". Од разу ж відкриваються двері сусіднього номера і чути ле мент: "А в 12й номер ВІДРО ШАМПАНСЬКОГО!"

*** Палата у пологовому будинку. Обхід професора. Питання, відповіді... Вияви лося, що всі збираються на роджувати в один день 1 жовт ня. Професор здивований. Йому пояснюють: А ми в одній компанії Новий рік зустрічали.

*** Керівництво молокоза воду №1 прийняло рішення: ранком 1 січня з бочок прода вати не молоко, а огірковий розсіл і квас.

готуємо новорічний стіл

Святвечір з кутею і узваром Кутя

Узвар із сушених фруктів

Пшеницю (0,5 кг) або ячмінь перебрати, перемити, всипати в окріп, а коли закипить вилити на друшляк, перемити холодною водою, скласти в каструлю, залити водою, скип'ятити, накривши кришкою, i по ставити в гарячу піч на чотири годи ни. Коли впріє до м'якості, вийняти й поставити у холодне місце. Вимити 1 склянку маку, обда ти окропом, злити воду, перемити у холодній воді, злити її, ще раз об дати окропом, обдати холодною водою, злити її, терти в макітрі, до ки не побіліє й не розітруться зер на, всипати 0,5 склянки цукру чи 2 ложки меду, змішати з пшеницею, підлити трішки охолодженої кип'я ченої води й додати горіхів.

Вимити сушені яблука, груші або вишні. На 1 л узвару беруть: суш ки 125 г, цукру 75 г, меду 50 г. Варити із закритою кришкою до готовності. Узвар заправити цук ром і медом, довести до кипіння й охолодити. Святвечір, або багата кутя, суто родинне свято. Як правило, його справляли увечері, коли на схи лі неба спалахувала перша зірка. Годилося, щоб у цей час були вдо ма всі члени родини. Господиня пе ред цим мала наготувати дванад цять пісних страв. Найосновнішою їжею були, звичайно, кутя й узвар. Після ритуальної трапези діти від носили символічну вечерю своїм дідусям, бабусям та хрещеним.

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ… Ялинка з ефектом «3D»

*** Чим відрізняється Сан таКлаус від Діда Мороза? СантаКлаус завжди тверезий і з подарунками, а Дід Мороз завжди п'яний і з якоюсь бабою.

Так виглядає цьогорічна головна ялинка України

У столиці засвітили головну ялинку країни. На киян та гостей міста чекають вертепи та дискотеки зустріти 7 січня Різдво на Хре щатику, де обіцяно чимало роз ваг та забав. Зокрема, на схо дах біля КМДА відбудеться ма сове гуляння "Христос народив ся, славімо його!" Насамкінець, уже тради ційно, 19 січня київська грома да відзначатиме Свято Водох реща. Заходи з нагоди Хрещен ня Господнього відбуватимуть ся на Оболонській набережній біля СвятоПокровського собо ру Української православної церкви та у парку культури і від починку "Гідропарк". Також протягом грудня січня в Центрі культури та мис тецтв Національного педагогіч ного університету імені М. П. Дра гоманова триватиме IV загаль норайонний фестиваль верте пів "Різдвяна зірка".

Так гулятимуть в Дніпровському районі Вогні на головній ялинці Дніпровського району вже за палили 19 грудня в Парку куль тури та відпочинку "Перемога". Відбулося урочисте дійство під спалахи святкового феєрверку. Тут же, біля новорічної ялинки, можна буде також зустріти Но

вий рік із піснями й розвагами. Також відбудеться цикл святкових літературномис тецьких заходів у бібліотеках Дніпровського району. Крім то го, передбачено "Новорічний карнавал" цикл літературно мистецьких заходів для малю ків. А для дітей пільгових кате горій заплановані новорічні свя тавистави "Святкова подорож до казки".

Інформаційна загальнополітична газета «Наш дім Березняки». Засновник: громадська організація «Наше рідне місто». Свідоцтво про реєстрацію КУ №647$285Р від 14.06.2012 р. Розповсюджується безкоштовно Адреса редакції: 04212, вул. Маршала Малиновського, 13Б, оф. 127. E$mail: ridnecity@gmail.com. Друкарня: ТОВ «Укрполіграфмедіа», 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104$А. Наклад: 18000. Замовлення №30475

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ СВОГО РАЙОНУ НА ІНТЕРНЕТСТОРІНЦІ

www.bereznyaki.in.ua

Випуск № 7 за грудень 2012  

Газета "НАШ ДІМ - БЕРЕЗНЯКИ"Випуск № 7 за грудень 2012