Page 1

MARĀKĀ II P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA

SERGI GRAU

B O S N IA C S


UN DIA PER NO OBLIDAR (11 de juliol de 1995) L'onze de juliol de cada any és commemora el genocidi de Srebrenisca, la matança de més de 8.000 homes musulmans a mans de les forces serbobosnianes, el crim més gran comès a Europa després del final de la segona guerra mundial. La matança va tenir lloc poc abans del final de la sagnant guerra civil bosniana que va enfrontar a serbis, croats i musulmans. El conflicte va acabar el novembre del 1995 amb la firma dels Acords de Dayton, als EUA. On July 11 of each year, the Srebrenisca genocide is commemorated, the massacre of more than 8,000 Muslim men in the hands of the Serbian forces, the greatest crime committed in Europe after the end of the Second World War. The slaughter took place shortly before the end of the bloody Bosnian civil war which faced Serbs, Croats and Muslims. The conflict ended in November 1995 with the signing of the Dayton Accords, in the US. 11. jula svake godine se obilježava genocid u Srebrenici, masakr više od 8.000 muškaraca Muslimana u rukama srpskih snaga, što je najveći zločin počinjen u Evropi po završetku Drugog svjetskog rata. Klanje se dogodilo malo prije završetka krvavog građanskog rata u Bosni koji se suočio sa Srbima, Hrvatima i muslimanima. Sukob je okončan u novembru 1995. godine uz potpisivanje Dejtonskog sporazuma, u US.

B O S N IA C S


«El futur comença per acceptar el passat, posar davant la justícia els culpables del genocidi i dels crims que es van fer a tot Bòsnia»

B O S N IA C S


S A R A J E VO, 2 0 1 3


MARĀKĀ II P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA

SERGI GRAU


« 1 5 A C O M M E M O R A C I Ó D E L G E N O C I D I D E S R E B R E N I C A » , S A R A J E VO, 2 0 1 0


« S E U D E L A P R E S I D È N C IA » , P R E D S J E D N I Š T VO B O S N E I H E R C E G O V I N E , S A R A J E VO, 2 0 1 3 - 2 0 1 4

12

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


M A R Š A L A T I TA , S A R A J E VO, 2 0 1 3

14

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


P R E D S J E D N I Å T VO B O S N E I H E R C E G O V I N E , S A R A J E VO, 2 0 1 3


« C A M I Ó A M B L E S R E S T E S H U M A N E S » , S A R A J E VO, 2 0 1 4 - 2 0 1 5

18

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


« P R E S I D E N T D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA » , B A K I R I Z E T B E G O V I Ć D R A G A N , S A R A J E VO, 2 0 1 5

20

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


M A R Å A L A T I TA , S A R A J E VO, 2 0 1 3


P R E D S J E D N I Š T VO B O S N E I H E R C E G O V I N E , S A R A J E VO, 2 0 1 4

24

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


« C A M I O N S A M B L E S R E S T E S H U M A N E S » , S A R A J E VO, 2 0 1 3 - 2 0 1 4

26

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


29

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

M A R Å A L A T I TA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

B O S N IA C S


P R E D S J E D N I Å T VO, S A R A J E VO, 2 0 1 4


P R E D S J E D N I Š T VO, S A R A J E VO, 2 0 1 6

32

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


P R E D S J E D N I Š T VO, S A R A J E VO, 2 0 1 3

34

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


« 2 0 A C O M M E M O R A C I Ó » , P R E D S J E D N I Š T VO, S A R A J E VO, 2 0 1 5

36

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


S A R A J E VO, 2 0 1 5

38

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


S A R A J E VO, 2 0 1 6

40

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


M A R Å A L A T I TA , S A R A J E VO, 2 0 1 5


S A R A J E VO, 2 0 1 5

44

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


47

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

M A R Å A L A T I TA , S A R A J E VO, 2 0 1 4

B O S N IA C S


LA COMISSIÓ INTERNACIONAL SOBRE PERSONES DESAPAREGUDES La Comissió Internacional sobre Persones Desaparegudes ( ICMP ) és una organització intergovernamental que aborda el tema de les persones desaparegudes com a conseqüència dels conflictes armats, les violacions dels drets humans i els desastres naturals. The International Commission on Missing Persons (ICMP) is an intergovernmental organization which addresses the issue of missing persons as a result of armed conflicts, violations of human rights and natural disasters. Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) je međuvladina organizacija koji se bavi pitanjem nestalih osoba kao oružanih sukoba, kršenja ljudskih prava i prirodnih katastrofa.

B O S N IA C S


« A R X I U D E D E S A PA R E G U T S » , I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S , T U Z L A , 2 0 1 5

B O S N IA C S


« E X T R A C C I Ó D’A D N » , I C M P, T U Z L A , 2 0 1 5

52

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


« L A B O R AT O R I D’A NÀ L I S I S » , I C M P, T U Z L A , 2 0 1 5

54

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


« M O L L D E L’O S » , I C M P, T U Z L A , 2 0 1 5

56

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


59

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

« C E N T R E D’A NÀ L I S I S F O R E N S E » , I C M P, T U Z L A , 2 0 1 5

B O S N IA C S


« C E N T R E D’A NÀ L I S I S F O R E N S E » , I C M P, T U Z L A , 2 0 1 5


« C E N T R E D’A NÀ L I S I S F O R E N S E » , I C M P, T U Z L A , 2 0 1 5

62

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


I C M P, T U Z L A , 2 0 1 5


« C A M B R A F R I G O R Í F I C A » , I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5

66

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


« M E M O R IA L M A S S A C R E D E T U Z L A » , JA S M I N K A S A R A J L I Ć ( 1 9 7 1 - 1 9 9 5 ) , T U Z L A , 2 0 1 7

B O S N IA C S


« M E M O R IA L S O L DAT S C A I G U T S ( A R M I JA , E X È R C I T D E L A R E P Ú B L I C A D E B I H ) » , B A N O V I Ć I ,

70

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


2017


« M E M O R IA L D E L A M A S S A C R E D E M A R K A L E » , S A R A J E VO, 2 0 0 9


« M E M O R IA L C O M P L E X D E K R AV I C A » , B R AT U NA C , 2 0 1 5

74

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


« M E M O R IA L S O B R E P E L L » , R A S I M H E M I Ć ( 1 9 6 7 - 1 9 9 4 ) , S E M I R H E M I Ć , B A N O V I Ć I , 2 0 1 5

76

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


SEMIR HEMIĆ, BANOVIĆI, 2015


ESMA HEMIĆ, BANOVIĆI, 2018

80

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


ZEHRA TURIĆ, BANOVIĆI, 2016

82

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


E M I R A L I S PA H I Ć , B A N O V I Ć I , 2 0 1 7

84

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA - H E R Z E G O V I NA


B O S N IA C S


N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 3


N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 0

88

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


« M A R X A P E R L A PAU » M A R Š M I R A , N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 3


« C A M PA M E N T A L I P L J E » , M A R Š M I R A , 2 0 1 0

92

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


« C A M PA M E N T A L I P L J E » , M A R Š M I R A , 2 0 1 0


97

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

« FA M Í L IA M E I R A I E D I N » , N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 0

B O S N IA C S


MARŠ MIRA, POTOČARI, SREBRENICA, 2009


MARŠ MIRA, KAMENICA, 2010

100

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


« C A M PA M E N T A L I P L J E » , M A R Š M I R A , 2 0 1 7

B O S N IA C S


« C A M PA M E N T A L I P L J E » , M A R Š M I R A , 2 0 1 7

104

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


MARŠ MIRA, RAHUNIĆI, 2010


MARŠ MIRA, POTO ČARI, SREBRENICA, 2009 108

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


EDITA LLUMULL. ACCIONS AUDIOVISUALS CARRER NOU, 12 43800 - VALLS (L’ALT CAMP) CATALUNYA (EUROPA) llumull.accions@gmail.com EDICIÓ GRÀFICA FRANCESC PARÉS DISSENY GRÀFIC SERGI GRAU TEXTOS ERVIN TOKIČ, SERGI GRAU IMPRESSIÓ IMPRÈS A CATALUNYA – PRINTED IN CATALONIA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA CATALÀ AGNÈS TODA TRADUCCIÓ A L’ANGLÈS VANESA CASARES ASSESSORAMENT HISTÒRIC I TRADUCCIÓ AL SERBOCROAT ERVIN TOKIĆ PUBLICACIÓ DIGITAL www.issuu.com/sergigrau DIPÒSIT LEGAL: T.39596-2020 ISBN: 000000000 AGRAÏMENTS HELENA BRAUNŠTAJN HIMELSBAH, SEMIR & FAMÍLIA HEMIĆ, ERVIN & FAMÍLIA TOKIĆ, CARLES PALACIO, AMRA AVDIČ, GEMMA ESTRELLA , MARTÍ GASULL

COPYRIGHT © SERGI GRAU, 2020. TOTS ELS DRETS RESERVATS Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra sense l'autorització del titular dels drets, i qualsevol altre acte que en contravingui els drets de propietat intel·lectual i industrial. Bez obzira na postojeća zakonska izuzeća, reprodukcija, distribucija, javna komunikacija ili transformacija ovog djela su zabranjeni bez odobrenje nositelja prava i bilo koji drugi akt koji je u suprotnosti sa pravima intelektualne i industrijske svojine. Notwithstanding the existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work is prohibited without the authorization of the holder of the rights, and any other act that contravenes the rights of intellectual and industrial property.

www.llumull.blogspot.com


«The future begins to accept the past, put in front justice guilty of genocide i of the crimes that go away to do all Bosnia» «BUDUĆNOST POČINJE PRIHVATITI PROŠLOST, STAVITI ISPRED PRAVDA KRIVA GENOCIDA I ZLOČINA KOJI ODLAZE DA RADI CIJELU BOSNU» Amra Avdič


25 ANYS D'INCERTESA Els familiars estan condicionats a un futur incert en paral·lel amb la situació actual de Bòsnia i Herzegovina. Durant aquestes dates de dol nacional, els familiars que han tingut la fortuna de poder identificar a un o varis familiars assassinats –el pare, la mare, els germans…– exterioritzen l’angoixa patida, a partir de les seves creences religioses amb una litúrgia plena d’emoció. És el tret de sortida a una altre dolor que perdura i perdurarà en el temps, els sentiments i les expressions prenen la mateixa intensitat com si 25 anys d'incertesa no haguessin passat per la porta del temps. Relatives are conditioned to an uncertain future in parallel with the current situation of Bosnia and Herzegovina. During these dates of national mourning, the relatives who have had the fortune of being able to identify one or more murdered relatives - the father, the mother, the brothers... - expresses the suffering anguish, based on their religious beliefs with a liturgy full of emotion It is the starting signal to another pain that lasts and will endure in time, feelings and expressions take the same Intensity as if 25 years of uncertainty had not passed through the door of time.. Rođaci su uvjetovani neizvjesnom budućnošću i paralelnom s trenutnom situacijom Bosna do Hercegovina. Posljednjih godina, porodice koje su imale sreću biti u stanju identificirati jednog ili više ubojitih rođaka - oca, majku, Nijemce - iznuđuju patnje s patnjom, temeljene na njihovim vjerskim uvjerenjima i liturgiji. . pun emocija To je početni signal još jedna stvar koja traje i trajaće, a vremena, osjećaji i izrazi uzimaju isto Intenzitet poput 25 godina neizvjesnosti ne bi prošao kroz vrata vremena.


B O S N IA C S


Profile for Sergi Grau

Bosniacs II  

L'onze de juliol de cada any és commemora el genocidi de Srebrenisca, la matança de més de 8.000 homens musulmans a mans de les forces serbo...

Bosniacs II  

L'onze de juliol de cada any és commemora el genocidi de Srebrenisca, la matança de més de 8.000 homens musulmans a mans de les forces serbo...

Profile for sergigrau
Advertisement