Page 1

BOSNÍACS II P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA

SERGI GRAU


N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 0


JOSIP BROZ, “TITO” (Kumrovec, Croàcia, 1892 - Ljubljana, Eslovènia, 1980), Mariscal Tito, o “Tito”, sobrenom adquirit dels camarades espanyols per la seua difícil pronunciació a les Brigades Internacionals, durant la defensa de la Segona República Espanyola. La seva creació és la República Democràtica Federal Socialista de Iugoslàvia (1945) integrada per les repúbliques socialistes de Sèrbia, Eslovènia, Croàcia, Macedònia, Montenegro, Bòsnia i Hercegovina i dues províncies autònomes dintre de Sèrbia: Kosovo i Metohija i Vojvodina. Impulsor de la república de Bòsnia i Hercegovina així com del reconeixement del bosnians musulmans al 1970 amb l’objectiu de mantenir els difícils equilibris de la federació. Deu anys després de la seva mort, Iugoslàvia va desaparèixer.

JOSIP BROZ, “TITO” (Kumrovec, Croatia, 1892 - Ljubljana, Slovenia, 1980), Marshal Tito, or “Tito”, nickname acquired by the Spanish comrades due to his difficult articulation in the Brigades International, during the defense of the Second Spanish Republic.   Its creation is the Socialist Federal Democratic Republic of Yugoslavia (1945), consisting of the Socialist Republics of Serbia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and two autonomous provinces within Serbia: Kosovo and Metohija and Vojvodina. Impeller of the Republic of Bosnia and Herzegovina as well as the recognition of the Muslim Bosnians in 1970 with the aim of maintaining the difficult balance of the federation. Years after his death, Yugoslavia disappeared.

B O S N IA C S


“Els bosníacs són una nació molt tolerant; estan disposats a perdonar a algú que els ataca. Per què negar alguna cosa que va passar”

B O S N IA C S


NEZUK, 2009


B O S N IA C S


BOÅ NJAK II P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R C E G O V I NA

SERGI GRAU


SEMIR , BANOVIĆI, 2010


13

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

SEMIR , BANOVIĆI, 2000

B O S N IA C S


M U N I R A S U B A Š I Ć , M A R E S D E S R E B R E N I C A . S A R A J E VO, 2 0 0 7

14

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA - H E R Z E G O V I NA


S A M I JA L O K VA N Č I Ć ( 1 9 3 0 - 2 0 1 0 ) , M A R E S D E S R E B R E N I C A , S A R A J E VO, 2 0 0 7


VICTIMA DE SREBRENICA, BANOVIĆI, 2016


E S M A I JA H M Y L A , B A N O V I Ć I , 2 0 1 6


D E S M I NA D O R - M U N TA N YA I G M A N , O P Ć I N E HA D Ž I Ć I , 2 0 0 9

B O S N IA C S


M UA M E R D E D I C - E M I R A L I S PA H I Ć , B A N O V I Ć I , 2 0 1 7

20

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA - H E R Z E G O V I NA


22

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


E M I R A L I S PA H I Ć , B A N O V I Ć I , 2 0 1 7

B O S N IA C S


M E M O R IA L S O L DAT S C A I G U T S , A R M I JA ( E X È R C I T D E L A R E P Ú B L I C A D E B & H ) , B A N O V I Ć I , 2 0 1 7

26

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


28

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA - H E R Z E G O V I NA


JA S M I N K A S A R A J L I C ( 1 9 7 1 - 1 9 9 5 ) , M A S S A C R E D E T U Z L A , 2 0 1 6

B O S N IA C S


M E M O R IA L D E L A M A S S A C R E D E M A R K A L E , S A R A J E VO, 2 0 0 9

30

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


M E M O R IA L C O M P L E X D E K R AV I C A , R E P U B L I K A S R P S K A , 2 0 1 5

32

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


M I NA R E T A L E S A F O R E S D E S R E B R E N I C A , 2 0 1 4 - M E M O R IA L , B R AT U NA C , R E P Ú B L I C A S R P S K A , 2 0 1 6

34

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


M E M O R IA C O M P L E X S L A NA B A N JA , T U Z L A , 2 0 1 6

36

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


M E M O R IA L A L S N E N S A S S E S S I NAT S , S A R A J E VO, 2 0 1 3


C A M B R A F R I G O R Í F I C A , I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5


MEMÒRIA HISTÒRICA QUAN TENS UN ESTAT Els bosníacs (en bosnià: Bošnjak) són un poble eslau del sud que viuen principalment a Bòsnia i Hercegovina, i a la regió històrica de Bòsnia, així com a la regió Sandžak de Sèrbia i Montenegro, amb una petita població autòctona també present a Kosovo. Convertits a l’Islam durant el període otomà, i a l’adherència tradicional a la religió tradicional islàmica. Els Bosnians, segons la definició moderna de l’estat, són qualsevol persona que tingui la ciutadania de Bòsnia i Hercegovina. També hi ha un sector de la població de Bòsnia i Hercegovina que considera que els bosnians són un grup nacional amb una identitat cultural col·lectiva pròpia. Creuen que aquesta identitat col·lectiva és capaç de disminuir i transcendir les divisions ètniques i polítiques existents al país.

HISTORICAL MEMORY WHEN YOU HAVE A STATE The Bosnians (Bosnian: Bošnjak) are a southern Slavic people living mainly in Bosnia and Herzegovina, and in the historical region of Bosnia, as well as in the Sandžak region of Serbia and Montenegro, with a small indigenous population too present in Kosovo. Converted to Islam during the Ottoman period, and to traditional adherence to the traditional Islamic religion. The Bosnians, according to the modern definition of the state, are anyone who has citizenship of Bosnia and Herzegovina. There is also a sector of the population of Bosnia and Herzegovina that He considers that Bosnians are a national group with their own collective cultural identity. They believe that this collective identity is capable of diminishing and transcending ethnic divisions and policies that exist in the country.

B O S N IA C S


A R X I U. I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5

B O S N IA C S


E X T R A C C I Ó D’A D N , I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5

44

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


M O S T R E S D E S A N G D E L S FA M I L IA R S . I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5

46

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


L A B O R AT O R I . I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5

48

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


51

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

C E N T R E D’A NÀ L I S I S F O R E N S E , I C M P, T U Z L A , 2 0 1 5

B O S N IA C S


C E N T R E D’A NÀ L I S I S F O R E N S E , I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5


C E N T R E D’A NÀ L I S I S F O R E N S E , I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5

54

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


C E N T R E D’A NÀ L I S I S F O R E N S E , I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5

56

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


C A M B R A F R I G O R Í F I C A , I C M P I N T E R N AT I O N A L C O M M I S S I O N O N M I S S I N G P E R S O N S . T U Z L A , 2 0 1 5

58

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


B O S N IA C S


N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 3


65

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

M E I R A I E D I N FA M Í L IA , N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 0

B O S N IA C S


Š E M S O B E Ć I R O V I Ć , ( V I U A HA RT F O R D, C O N N E C T I C U T ) , N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 6


N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 5 - 2 0 1 6

68

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


MARŠ MIRA, RAHUNIĆI, 2010

70

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


M A R Š M I R A , L I P L J E ( C A M PA M E N T ) , 2 0 1 0

72

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


75

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

B O S N IA C S


M A R Š M I R A , L I P L J E ( C A M PA M E N T ) , 2 0 1 7

76

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


M A R Å M I R A , L I P L J E ( C A M PA M E N T ) , 2 0 1 0


MARŠ MIRA, SREBRENICA, 2010

80

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


MARŠ MIRA, KAMENICA, 2010

82

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


M A R Å M I R A , B R I G A D I S T E S T U R C O S , K A M E N I C A , 2 0 1 0 - N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 6


MARŠ MIRA, POTOČARI, SREBRENICA, 2013

86

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


S U P E R M E R K AT KO N S U M , L U K AVA C , 2 0 1 5


HOMENATGE A LA SEU DE GOVERN Bòsnia i Hercegovina commemora avui, amb una gran cerimònia solemne, el 20è aniversari de la matança de més de 8.000 homes musulmans a Srebrenica a mans de les forces serbobosnianes, considerat el crim més gran comès a Europa després del final de la segona guerra mundial. La matança va tenir lloc poc abans del final de la sagnant guerra civil bosniana que va enfrontar a serbis, croats i musulmans. El conflicte va acabar el novembre del 1995 amb la firma dels acords de Dayton, als EUA. El 16 de juliol del 2014, un tribunal de l’Haia va declarar a Holanda responsable per la mort de 300 musulmans a Srebrenica.

HOMENATGE A LA SEU DE GOVERN Bosnia and Herzegovina commemorates today, with a great solemn ceremony, the 20th anniversary of the massacre of more than 8,000 Muslim men in Srebrenica at the hands of Serbian forces, considered the greatest crime committed in Europe after the end of World War II. The slaughter took place shortly before the end of the bloody Bosnian civil war that faced Serbs, Croats and Muslims. The conflict ended in November 1995 with the signing of the Dayton agreements in the USA. On July 16, 2014, a Hague tribunal declared the Netherlands responsible for the death of 300 Muslims in Srebrenica.

B O S N IA C S


1 5 A C O M M E M O R A C I Ó D E L A M A S S A C R E D E S R E B R E N I C A , S A R A J E VO, 2 0 1 0


S E U D E L A P R E S I D E N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0

92

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


15A C OMMEMOR ACIÓ DE L A MASSACRE DE SREBRENICA, SEU DE L A PRESIDÈN

94

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0


FA M I L IA R S , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0


M A H M O U D H E Y DA R I ( A M B A I X A D O R I R A N IÀ I D I P L O M ÀT I C S ) , B A K I R I Z E T B E G O V I Ć D R A G A N ( P R E S I D E N T D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I N

98

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


NA ) , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0


101

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

FA M I L IA R , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0

B O S N IA C S


1 5 A C O M M E M O R A C I Ó D E L A M A S S A C R E D E S R E B R E N I C A , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0


1 5 A C O M M E M O R A C I Ó D E L A M A S S A C R E D E S R E B R E N I C A , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO

104

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


O, 2 0 1 0


C A M I O N S A M B L E S R E S T E S H U M A N E S , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0 - 2 0 1 5

106

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


FA M I L IA R S E S P E R A N T, AV I N G U DA A L I PA Š I NA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

108

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


FA M I L IA R , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 4

110

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA - H E R Z E G O V I NA


B O S N IA C S


C A M I Ó A M B L E S R E S T E S H U M A N E S , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0

112

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


O F R E NA , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0


FA M I L IA R S , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 3

116

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


O F R E NA , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0

118

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


O F R E NA , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 0

120

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


FA M I L IA R , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

122

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


C A M I Ó A M B L E S R E S T E S H U M A N E S , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 3

124

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


FA M I L IA R , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

126

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


FA M I L IA R , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 4


C A M I Ó A M B L E S R E S T E S H U M A N E S , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 4

130

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


O F R E NA , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

132

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


O F R E NA , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

134

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


137

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

FA M I L IA R , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

B O S N IA C S


C A M I Ó A M B L E S R E S T E S H U M A N E S , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 6

138

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


FA M I L IA R S , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

140

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA - H E R Z E G O V I NA


FA M I L IA R , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

142

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


FA M I L IA R , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

144

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


146

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA - H E R Z E G O V I NA


B O S N IA C S


FA M I L IA R , S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

148

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


S E U D E L A P R E S I D È N C IA , S A R A J E VO, 2 0 1 5


H O T E L I G M A N , M U N TA N YA I G M A N , 2 0 0 9


B O S N IA C S


EDITA LLUMULL. ACCIONS AUDIOVISUALS CARRER NOU, 12 43800 - VALLS (L’ALT CAMP) CATALUNYA (EUROPA) llumull.accions@gmail.com FOTOGRAFIA © SERGI GRAU. 2018 EDICIÓ GRÀFICA ALBERT CIVETI, EMPAR IBAÑEZ, FRANCESC PARÉS, MARTÍ GASULL, PAOLO LINO DISSENY GRÀFIC SERGI GRAU TEXTOS ERVIN TOKIČ IMPRESSIÓ IMPRÈS EN CATALUNYA – PRINTED IN CATALONIA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA CATALÀ AGNÈS TODA TRADUCCIÓ A L’ANGLÈS VANESA CASARES TRADUCCIÓ AL SERBOCROAT I ASSESSORAMENT HISTÒRIC ERVIN TOKIĆ EDICIONS DIGITALS WWW.ISSUU.COM/SERGIGRAU WWW.ISSUU.COM/LLUMULL/DOCS DLT.: 00/2017 ISBN: 000/000/000 COPYRIGHT Tots els drets reservats. Cap part d’aquest llibre pot ser reproduïda o transmesa en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, Electrònic o mecànic, incloent fotocòpies, gravació o per qualsevol informació L’emmagatzematge i el sistema de recuperació, sense el permís per escrit del propietari del copyright. Sva prava zadržana. Nijedan dio ove knjige ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji znači, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje, ili bilo kakve informacije regalno skladište, bez pismene dozvole vlasnika autorskih prava. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner. LLUMULL EDICIONS www.llumull.blogspot.com


“The Bosnians they are one he was born very tolerant; they are ready to forgive someone who he attacks them Because deny something what happened” “BOŠNJACI SU VEOMA TOLERANTNI NAROD; ONI SU VOLJNI DA OPROSTE NEKOME KO IH NAPADI. ZAŠTO NEGIRATI NEŠTO ŠTO SE DOGODILO“ ERVIN TOKIĆ

B O S N IA C S


C A R R E T E R A F O Č A , S A R A J E VO, 2 0 0 9


HOMENATGE A LA SEU DE GOVERN Bòsnia i Hercegovina commemora avui, amb una gran cerimònia solemne, el 20è aniversari de la matança de més de 8.000 homes musulmans a Srebrenica a mans de les forces serbobosnianes, considerat el crim més gran comès a Europa després del final de la segona guerra mundial. La matança va tenir lloc poc abans del final de la sagnant guerra civil bosniana que va enfrontar a serbis, croats i musulmans. El conflicte va acabar el novembre del 1995 amb la firma dels acords de Dayton, als EUA. El 16 de juliol del 2014, un tribunal de l’Haia va declarar a Holanda responsable per la mort de 300 musulmans a Srebrenica.

HOMENATGE A LA SEU DE GOVERN Bosnia and Herzegovina commemorates today, with a great solemn ceremony, the 20th anniversary of the massacre of more than 8,000 Muslim men in Srebrenica at the hands of Serbian forces, considered the greatest crime committed in Europe after the end of World War II. The slaughter took place shortly before the end of the bloody Bosnian civil war that faced Serbs, Croats and Muslims. The conflict ended in November 1995 with the signing of the Dayton agreements in the USA. On July 16, 2014, a Hague tribunal declared the Netherlands responsible for the death of 300 Muslims in Srebrenica.

B O S N IA C S


Bosniacs II  

work in process / project en process

Bosniacs II  

work in process / project en process

Advertisement