Page 1

BOSNÍACS P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA

SERGI GRAU

B O S N IA C S


T I T O V B U N K E R , KO N J I C , 2 0 1 5


JOSIP BROZ, “TITO” (Kumrovec, Croàcia, 1892 - Ljubljana, Eslovènia, 1980), Mariscal Tito, o “Tito”, sobrenom adquirit dels camarades espanyols per la seua difícil pronunciació a les Brigades Internacionals, durant la defensa de la Segona República Espanyola. La seva creació és la República Democràtica Federal Socialista de Iugoslàvia (1945) integrada per les repúbliques socialistes de Sèrbia, Eslovènia, Croàcia, Macedònia, Montenegro, Bòsnia i Hercegovina i dues províncies autònomes dintre de Sèrbia: Kosovo i Metohija i Vojvodina. Impulsor de la república de Bòsnia i Hercegovina així com del reconeixement del bosnians musulmans al 1970 amb l’objectiu de mantenir els difícils equilibris de la federació. Deu anys després de la seva mort, Iugoslàvia va desaparèixer.

JOSIP BROZ, “TITO” (Kumrovec, Croatia, 1892 - Ljubljana, Slovenia, 1980), Marshal Tito, or “Tito”, nickname acquired by the Spanish comrades due to his difficult articulation in the Brigades International, during the defense of the Second Spanish Republic.   Its creation is the Socialist Federal Democratic Republic of Yugoslavia (1945), consisting of the Socialist Republics of Serbia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and two autonomous provinces within Serbia: Kosovo and Metohija and Vojvodina. Impeller of the Republic of Bosnia and Herzegovina as well as the recognition of the Muslim Bosnians in 1970 with the aim of maintaining the difficult balance of the federation. Years after his death, Yugoslavia disappeared.

B O S N IA C S


“KADA NEKO KRENE UZ TITOVU AVENIJU, NE VIDI RUPU U ZIDOVIMA, ALI JOŠ UVEK POSTOJE VILE U UMOVIMA I SRCIMA LJUDI. MOŽDA SU STRANCI NE VIDE OSTANAK RATA, ALI MI SMO “ “WHEN ONE WALKS BY THE AVENUE OF TITO, IT DOES NOT SEE HOLES IN THE WALLS, BUT THERE ARE STILL FAIRIES IN THE MINDS AND HEARTS OF PEOPLE. IT MAY BE THAT FOREIGNERS DO NOT SEE REMNANTS OF WAR, BUT WE ARE “ ERVIN TOKIĆ


“Quan un camina per l’Avinguda de Tito, no veu forats a les parets, però encara queden forats en la ment i els cors de les persones. Pot ser que els estrangers no vegin restes de la guerra, però nosaltres sí“

B O S N IA C S


BOÅ NJAK P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R C E G O V I NA

SERGI GRAU


C A S A E RV I N T O K I Ć , S A R A J E VO, 2 0 1 5


G E N G I C V I L A , S A R A J E VO, 2 0 0 7


B A R R I C ATA LU N YA , HA D Ž I Ć I , 2 0 0 9

14

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


B A R R I C ATA LU N YA , HA D Ž I Ć I , 2 0 0 9

16

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


HA D Ž I Ć I , 2 0 0 9 - M E Z Q U I TA G A Z I H U S R E V- B E Y, S A R A J E VO, 2 0 1 0

18

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


B A R R I C ATA LU N YA , HA D Ž I Ć I , 2 0 0 9

20

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


B U V JA K M E R C AT, S A R A J E VO, 2 0 1 3


P I JA C A C I C L A N E , S A R A J E VO, 2 0 1 0

24

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


27

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

B U V JA K M E R C AT, S A R A J E VO, 2 0 0 9

B O S N IA C S


H O T E L C E N T R A L , S A R A J E VO, 2 0 0 7

B O S N IA C S


M A R Š A L A T I TA , S A R A J E VO, 2 0 1 4

30

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


T R AV N I K , 2 0 1 6

32

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


35

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

“O V D J E J E R A D I O C I K A M I S O P O S L J E D N J I U L I C N I C I S TA C O B U C E U S A R A J E V U ”, H U S E I N HA S A N I A M A R Š A L A T I TA ( 1 9 3 1 - 2 0 1 4 ) , S A R A J E VO, 2 0 1 0 .

B O S N IA C S


Z M A JA O D B O S N E , 2 0 0 7 - M A R Å A L A T I TA , S A R A J E VO , 2 0 1 0

36

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


H O L I DAY I N N , Z M A JA O D B O S N E , S A R A J E VO, 2 0 1 3

38

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


M A R Š A L A T I TA , S A R A J E VO, 2 0 1 3

40

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


Q U I O S C O S D E P R O PA G A N DA K 6 7 ( 1 9 6 6 ) D E S A Š A M Ä C H T I G 1 9 4 1 , S A R A J E VO, 2 0 1 6

42

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


B A R R I D E C E N G I C V I L A , S A R A J E VO, 2 0 0 7

B O S N IA C S


Q U I O S C D E P R O PA G A N DA , S A R A J E VO, 2 0 1 6

46

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


Z VO R N I K - M I L I Ć I , R E P U B L I K A S R P S K A , 2 0 1 6

48

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


B OŽIĆKA BANOVIĆA, BANOVIĆI, 2015

50

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


AV I N G U DA Š E H I DA , T R AV N I K , R E P U B L I K A S R P S K A , 2 0 1 6

52

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


C A F E T E R IA B O L N I Č K A , S A R A J E VO, 2 0 1 5


S U P E R M E R K AT KO N S U M , LU K AVA C , 2 0 1 5


BÒSNIACS & BÒSNIANS Els bosníacs (en bosnià: Bošnjak) són un poble eslau del sud que viuen principalment a Bòsnia i Hercegovina, i a la regió històrica de Bòsnia, així com a la regió Sandžak de Sèrbia i Montenegro, amb una petita població autòctona també present a Kosovo. Convertits a l’Islam durant el període otomà, i a l’adherència tradicional a la religió tradicional islàmica. Els Bosnians, segons la definició moderna de l’estat, són qualsevol persona que tingui la ciutadania de Bòsnia i Hercegovina. També hi ha un sector de la població de Bòsnia i Hercegovina que considera que els bosnians són un grup nacional amb una identitat cultural col·lectiva pròpia. Creuen que aquesta identitat col·lectiva és capaç de disminuir i transcendir les divisions ètniques i polítiques existents al país.

BOSNIAKS & BOSSIANS The Bosnians (Bosnian: Bošnjak) are a southern Slavic people living mainly in Bosnia and Herzegovina, and in the historical region of Bosnia, as well as in the Sandžak region of Serbia and Montenegro, with a small indigenous population too present in Kosovo. Converted to Islam during the Ottoman period, and to traditional adherence to the traditional Islamic religion. The Bosnians, according to the modern definition of the state, are anyone who has citizenship of Bosnia and Herzegovina. There is also a sector of the population of Bosnia and Herzegovina that He considers that Bosnians are a national group with their own collective cultural identity. They believe that this collective identity is capable of diminishing and transcending ethnic divisions and policies that exist in the country.

B O S N IA C S


AV I N G U DA Š E H I DA , T R AV N I K , R E P U B L I K A S R P S K A , 2 0 1 6

58

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


C A F E T E R IA B O L N I Č K A , S A R A J E VO, 2 0 1 5


63

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

F E R HA D I JA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

B O S N IA C S


F E R HA D I JA , S A R A J E VO, 2 0 1 5

64

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


L A V I J E Ć N I C A ( B I B L I O T E C A P Ú B L I C A ) , S A R A J E VO, 2 0 0 7

B O S N IA C S


M A R Å A L A T I TA , S A R A J E VO, 2 0 0 9 - 2 0 1 0

68

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


71

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Z M A JA O D B O S N E , S A R A J E VO, 2 0 0 7

B O S N IA C S


B A Š Č A R Š I JA ( C I U TAT V E L L A ) , 2 0 1 4 - T R G O S L O B O Đ E N JA - A L I JA I Z E T B E G O V I Ć , S A R A J E VO, 2 0 1 6

72

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


S E B I L J, B A Š Č A R Š I JA ( C I U TAT V E L L A ) , S A R A J E VO, 2 0 1 4

74

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


KO N J I C , 2 0 1 5

76

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


S T R O S S M AY E R O VA - J U G A D O R S D’ E S C A C S A T R G O S L O B O Đ E N JA - A L I JA I Z E T B E G O V I Ć , S A R A J E VO, 2 0 1 6

78

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


D O B O J, 2 0 1 7 - T R AV N I K , 2 0 1 6

80

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


ALIJE IZETBEGOVIĆA, BANOVIĆI, 2017

82

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


S A R A J E VO, 2 0 1 4

84

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


G I TA N O S A V J E Č NA VAT R A , S A R A J E VO, 2 0 1 6

86

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


V J E Č NA VAT R A , S A R A J E VO, 2 0 1 0


S E B I L J, B A Š Č A R Š I JA ( C I U TAT V E L L A ) , S A R A J E VO, 2 0 1 4

90

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


C A R R E R C O B A J N I JA , S A R A J E VO, 2 0 1 0

92

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


S A R A J E VO, 2 0 0 7

94

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


97

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

E I D I F I C I D E L PA R L A M E N T ( D E L A R Q U I T E C T E J U R A J N E I D HA RT ) D E S P R É S D E L A R E C O N S T RU C C I Ó, S A R A J E VO, 2 0 0 7

B O S N IA C S


N O U S M I NA R E T S , T R AV N I K , R E P U B L I K A S R P S K A , 2 0 1 6

B O S N IA C S


101

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

G R O B I J E S V E T I A R HA N D E L I , G E O R G I J E I G AV R I L I O, S A R A J E VO, 2 0 1 5

B O S N IA C S


G R O B I J E S V E T I M A R KO, S A R A J E VO, 2 0 1 5

102

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


T U M B A M U S U L M A NA I O RT O D OX A , G R O B I J E S V E T I M A R KO, S A R A J E VO, 2 0 1 3 - 2 0 1 5

104

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA - H E R Z E G O V I NA


B O S N IA C S


E S TA C I Ó D E T R E N S , LU K AVA C , 2 0 1 5


POST IUGOSLÀVIA, POST SOCIALISTA, POST INDUSTRIAL La melancòlica idealització de l’època industrial de l’antiga Iugoslàvia, els fantasmes del passat, i l’absència de canvis en el món rural conformen el present del postconflicte, Bòsnia es manté inamovible en un món de dinàmiques globals uniformitzadores. POST YUGOSLAVIA, SOCIALIST POST, INDUSTRIAL POST The melancholic idealization of the industrial era of the former Yugoslavia, the ghosts of the past, and the absence of changes in the rural world conform to the present of the post-conflict, Bosnia remains unmovable in a world of globalizing global dynamics.

B O S N IA C S


LU K AVA C , 2 0 1 5 - B A N O V I Ć I , 2 0 1 6

108

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


Š A H B E G O V I Ć I , S O KO L A C , 2 0 0 7


D I NA R D E V E T E R A N S D E G U E R R A , I G M A N , 2 0 0 9

112

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


115

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

C A R R E T E R A S A R A J E VO - Z E N I C A , 2 0 1 5

B O S N IA C S


R I U D R I NA , T R AV N I K , R E P U B L I K A S R P S K A , 2 0 1 6

B O S N IA C S


N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 6 - R I U D R I NA , Z VO R N I K , 2 0 1 6

118

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


Z VO R N I K , R I U D R I NA , 2 0 1 6 - N E N S G I TA N O S , R I U M I L JA C K A , S A R A J E VO, 2 0 1 0

120

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


123

RAZGLEDNICE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

S E M I R , F È R R IA B R Č KO - B A N O V I Ć I , 2 0 1 6

B O S N IA C S


ASIF SOFTIC, BANOVIĆI, 2017

124

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


S E F KO, B A N O V I Ć I , 2 0 1 7

B O S N IA C S


FA M Í L IA A L E S A F O R E S N E Z U K , S A P NA , 2 0 1 6

128

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


CASA A LES AFORES DE SREBRENICA, 2010


CARRETERA SREBRENICA, 2013

132

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA I H E R C E G O V I NA


ALIJE IZETBEGOVIĆA, BANOVIĆI, 2017

134

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


C A R R E T E R A D E Z E N I C A - C E VA P E R IA B O L N I Č K A , S A R A J E VO, 2 0 1 5

136

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA - H E R Z E G O V I NA


B O S N IA C S


C A R R E T E R A D E KO N J I C , 2 0 1 5

138

P O S TA L S D E S D E B Ã’ S N IA - H E R Z E G O V I NA


PA R A DA D’AU T O B U S , B A N O V I Ć I , 2 0 1 5

140

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


M O B I L IA R I U R B À , B A N O V I Ć I - C E N T R A L T È R M I C A D E T U Z L A , 2 0 1 5

142

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


BANOVIĆI, 2016

144

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


A LES AFORES DE SREBRENICA, 2014

146

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


PA S A N I V E L L C A R R E T E R A D E B A N O V I Ć I - T U Z L A , 2 0 1 5

148

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


LU K AVA C , 2 0 1 5

B O S N IA C S


B O L N I Č K A , S A R A J E VO, 2 0 1 5

152

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA I H E R C E G O V I NA


E L B Ú N Q U E R D E T I T O, KO N J I C , 2 0 1 5

154

P O S TA L S D E S D E B Ò S N IA - H E R Z E G O V I NA


B O S N IA C S


E L B Ú N Q U E R D E T I T O, KO N J I C , 2 0 1 5

156

P O S T C A R D S F R O M B O S N IA A N D H E R Z E G O V I NA


E L B Ú N Q U E R D E T I T O, KO N J I C , 2 0 1 5

B O S N IA C S


H O T E L I G M A N ( D I S S E N YAT P E R A H M E D D Ž U V I Ć P E L S X I V J O C S O L Í M P I C S D’ H I V E R N . ) 1 9 8 2 , M U N TA N YA I G M A N , 2 0 0 9


B O S N IA C S


P Ò D I U M J O C S O L Í M P I C S D’ H I V E R N 1 9 8 4 , M U N TA N YA I G M A N , 2 0 0 7

B O S N IA C S


EDITA LLUMULL. ACCIONS AUDIOVISUALS CARRER NOU, 12 43800 - VALLS (L’ALT CAMP) CATALUNYA (EUROPA) llumull.accions@gmail.com FOTOGRAFIA © SERGI GRAU. 2018 EDICIÓ GRÀFICA ALBERT CIVETI, EMPAR IBAÑEZ, FRANCESC PARÉS, MARTÍ GASULL, PAOLO LINO DISSENY GRÀFIC SERGI GRAU TEXTOS ERVIN TOKIČ IMPRESSIÓ IMPRÈS EN CATALUNYA – PRINTED IN CATALONIA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA CATALÀ AGNÈS TODA TRADUCCIÓ A L’ANGLÈS VANESA CASARES TRADUCCIÓ AL SERBOCROAT I ASSESSORAMENT HISTÒRIC ERVIN TOKIĆ EDICIONS DIGITALS WWW.ISSUU.COM/SERGIGRAU WWW.ISSUU.COM/LLUMULL/DOCS DLT.: 00/2017 ISBN: 000/000/000 COPYRIGHT Tots els drets reservats. Cap part d’aquest llibre pot ser reproduïda o transmesa en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, Electrònic o mecànic, incloent fotocòpies, gravació o per qualsevol informació L’emmagatzematge i el sistema de recuperació, sense el permís per escrit del propietari del copyright. Sva prava zadržana. Nijedan dio ove knjige ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji znači, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje, ili bilo kakve informacije regalno skladište, bez pismene dozvole vlasnika autorskih prava. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner. LLUMULL EDICIONS www.llumull.blogspot.com


“When one walks by the Avenue of Tito, it does not see holes in the walls, But there are still fairies in the minds and hearts of people. It may be that foreigners do not see remnants of war, but we are “ “KADA NEKO KRENE UZ TITOVU AVENIJU, NE VIDI RUPU U ZIDOVIMA, ALI JOŠ UVEK POSTOJE VILE U UMOVIMA I SRCIMA LJUDI. MOŽDA SU STRANCI NE VIDE OSTANAK RATA, ALI MI SMO “ ERVIN TOKIĆ

B O S N IA C S


T R A N V ÍA D E S A R A J E VO L Í N IA B A Š Č A R Š I JA , S A R A J E VO, 2 0 0 9


JOSIP BROZ, “TITO” (Kumrovec, Hrvatska, 1892 - Ljubljana, Slovenija, 1980), Maršal Tito, ili “Tito”, nadimak koji su stekli španski drugovi zbog njegove teške artikulacije u Brigada International, tokom odbrane Druge Španske Republike. Njegova stvaralaštvo je Socijalistička Federativna Demokratska Republika Jugoslavija (1945), koju čine Socijalističke Republike Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dvije autonomne pokrajine u Srbiji: Kosovo i Metohija i Vojvodina. Radno kolo Republike Bosne i Hercegovine, kao i priznanje muslimanskih Bošnjaka 1970. godine cilj održavanja teškog balansa federacije. Godinama nakon njegove smrti, Jugoslavija je nestala. BOŠNJACI I ŠEFOVI Bosanci (Bosanski: Bošnjak) su južnoslovenski ljudi koji žive uglavnom u Bosni i Hercegovini, iu istorijskom dijelu Bosne, kao iu Sandžačkom regionu Srbije i Crne Gore, sa malim autohtonim stanovništvom prisutan na Kosovu. Pretvoren u islam tokom osmanskog perioda, i na tradicionalnu privrženost tradicionalnoj islamskoj religiji. Bosanci, prema modernoj definiciji države, su svi koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Postoji i sektor stanovništva Bosne i Hercegovine koji smatra da su Bošnjaci nacionalna grupa sa svojim kolektivnim kulturnim identitetom. Oni vjeruju da je ovaj kolektivni identitet sposoban da smanji i prevaziđe etničke podjele i politike koje postoje u zemlji. POST JUGOSLAVIJA, SOCIJALISTIČKA POŠTA, INDUSTRIJSKA POŠTA Melanholična idealizacija industrijske ere bivše Jugoslavije, duhovi prošlosti i odsustvo promena u ruralnom svetu sukladno trenutnom postkonfliktnom stanju, Bosna i dalje ostaje nepokretna u svijetu globalizacije globalne dinamike.

B O S N IA C S


Bosniacs I  

work in process / project en process

Bosniacs I  

work in process / project en process

Advertisement