KSS Vuosikertomus 2023

Page 1

Konsernin vastuullisuuskatsaus, toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 kestävää kädenjälkeä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50+

13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 22 23

KSS Energia -konserni

Vastuullinen, luotettava ja helposti lähestyttävä. Paljon muutakin kuin kaupunkiyhtiö. Paikallisesti merkittävä energiainfran rakentaja ja elinkeinoelämän kumppani. Valtakunnallisesti kilpailukykyinen ja vakaa toimija.

KSS Energia -konserni on valtakunnallinen, monialainen energiayhtiö. Tavoitteenamme on myydä, tuottaa tai urakoida Puhtaasti Parasta energiaa ja energiaratkaisuja. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 197 milj. euroa.

Palveluihimme kuuluvat sähkön-, kaukolämmön ja maakaasun myynti sekä uusien energiaratkaisuiden kuten aurinkovoimaloiden ja sähköauton latausratkaisuiden konsultointi, niiden myynti ja toteutus. Kouvolan alueen jakeluverkonhaltijana palveluihimme kuuluvat tytäryhtiömme KSS Verkon kautta myös sähkönsiirtopalvelut. Lisäksi omistamme kaksi urakointiyhtiötä, Suomen Energia-Urakointi Oy:n ja KSS Rakennus Oy:n, jotka tarjoavat sähköurakoinnin palveluita niin paikallisesti kuin laajemminkin. KSS Lämpö Oy on kaukolämpöä tarjoava yhtiömme.

Investoimme jatkuvasti omaan energiantuotantoon uusiutuvilla energianlähteillä (pienvesivoima, aurinkovoimalat, tuulivoima). Tavoitteenamme on määrätietoisesti lisätä oman tuotannon hiilineutraaliutta kasvattamalla uusiutuvien energianlähteiden osuutta. Vuoteen 2030 mennessä pyrkimyksenämme on olla 100-prosenttisesti hiilineutraali yhtiö oman tuotannon osalta. Kuulumme kansainväliseen vastuullisuusaloitteeseen United Global Compactiin.

Lisää verkkosivuiltamme www.kssenergia.fi

Vuosikertomukseen sisältyvä tilinpäätösaineisto on lyhennelmä virallisesta tilinpäätöksestä.

3 Toimitusjohtajan katsaus 5 YK:n vastuullisuusverkoston jäsenyys toi näkyvyyttä kestävyyskriteereihimme 6 KSS Energialaiset – konsernin voimavara ja tulevaisuus 14 Energiavuosi 2023 lukuina 18 Konsernin tunnusluvut 2023 19 Toimintakertomus 21 Tunnusluvut 2021–2023 24 Konserni 26 Emoyhtiö 29 Sähköverkkotoiminta 32 Muu sähköliiketoiminta 35 Maakaasuverkkotoiminta 37 Maakaasun myyntitoiminta 40 Yrityshallinto 43 Tilintarkastuskertomus 44 Hallintoneuvoston lausunto 46 Sisältö

50 vuotta SINCE 1974

Vastasimme markkinan odotuksiin – vastuullisesti

Monialaisessa energiayhtiössä toimintavuodet eivät ole veljiä keskenään. Kulunut vuosi 2023 päättyi hyvään lopputulemaan huolimatta siitä, ettemme onnistuneet kaikissa liiketoiminnoissamme tavoitteiden mukaisesti. Edeltävän vuoden 2022 tavoin, kulunut vuosi oli haastava erityisesti sähkön vähittäismyynnin ja urakoinnin osalta.

Tilikaudella 2023 liikevoittomme oli kuitenkin hyvä: 30,4 M€. Hyvän tuloksen taustalla ovat aikaisemmin tehdyt oikea-aikaiset investoinnit omaan puhtaaseen energiantuotantoon. Olemme mukana monessa energiahankkeessa eri osakkuusyhtiöiden kautta niin Suomessa kuin muuallakin Pohjoismaissa ja myyneet niissä syntynyttä uusiutuvaa tuulivoima-, pienvesivoima- ja aurinkovoimatuotantoamme markkinaan. Toinen menestystekijämme olivat oikein ajoitetut toimenpiteet tukkumarkkinassa. Onnistuimme hankintojen puolelta optimaalisesti, halliten samalla riskejä, varautuen markkinamuutoksiin ja toteuttaen strategiaamme.

NUMEROT PUHUVAT

Varautuminen tulevaan on tuonut KSS Energialle taloudellista vakautta. Siihen pohjautuvat myös konsernimme kasvanut verojalanjälki sekä vaikuttavuutemme Kymenlaakson alueen elinvoimaan. Konsernin hyvä taloudellinen lopputulema mahdollistaa, että voimme rakentaa tulevien investointien tiekarttaa ja toteuttaa strategiaamme luottavaisesti eteenpäin.

KSS Energia täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Tämä numero näkyy nyt lukemasi vuosikertomuksen toteutuksessa. Kokosimme julkaisuun viisikymmentä henkilöstömme ajatusta siitä, miten he ovat kokeneet olleensa vastuullisuustyössämme mukana. Vastuullisuus on noussut jokaisen yrityksen kärkiteemaksi – sitä se on pitkään ollut myös meillä. On hyvä tiedostaa, että vastuullisuustyö on aina yrityksensä ja sen osaajien näköistä. Kestävän kehityksen kriteerejä edistetään yhdessä, koko henkilöstön työpanoksella, pienillä ja suurilla arjen teoilla.

LISÄÄ HYVIÄ LUKUJA JA TEKOJA

On muitakin lukuja, jotka kertovat ja lupaavat hyvää. KSS Energialla selvitettiin vuoden 2023 aikana ensimmäistä kertaa henkilöstön työelämän laadun QWL-mittausten tulokset. Indeksimme oli merkittävästi keskiarvoa korkeammalla

ollen 73,7 %, ja vastausprosentti korkea. Näistä lähtökohdista on hyvä kehittää eheää yrityskulttuuria eteenpäin. Löydät vuosikertomuksestamme myös tiivistetysti, millainen työnantaja olimme vuonna 2023. Sekin katsaus on inspiroitunut luvusta viisikymmentä. 50 on työelämässä arvoaan jatkuvasti kasvattava, kokemuksesta ja osaamisesta kertova luku.

Viime vuoden lopussa lanseerasimme ikioman mobiilisovelluksen, Muutakin®-appin. Jo alkumetreillä sovellus tavoitti tuhansia testikäyttäjiä omasta asiakaskunnastamme sekä muuttajista, joille muutto merkitsee muutakin kuin stressiä. Muutakin® on hieno osoitus henkilöstömme ja kumppaniemme innovatiivisuudesta. Sen kehittäminen on tänäkin vuonna meille tärkeä panostus. Sovelluksen kehitys tulee jatkumaan aktiivisena. Siitä löytyy jatkossa yhä enemmän ominaisuuksia ja palveluita.

MUITA ONNISTUMISIAMME

Vuoden 2023 kasvuun ja onnistumisiimme lukeutuu myös Valkealan biolämpölaitoksen valmistuminen. Oli upeaa nähdä, miten valmiiksi rakennettuun asuinympäristöön toteutettiin uusi, uusiutuvalla kotimaisella polttoaineella toimiva kaukolämpöjärjestelmä. Sen piiriin liittyi nopeasti laaja asiakaskanta kotitalouksia, palveluita ja toimitiloja. Valkeala on ekotehokas asuinalue, jonka lämmityksessä kilpailukyinen vihreä kaukolämpö on suuressa roolissa.

Toimitusvarman sähköverkon rakentamisessa onnistuimme pilotoimaan moderneja FLIR-teknologiaratkaisuja. Hankkeen ansiosta säävarma verkostomme palautuu häiriötilanteista entistäkin nopeammin turvalliseen ja vakaaseen tilaan. Luotettavuus ja toimitusvarmuus ovat meille pysyviä kehityskohteita, jotka näemme tärkeänä osana vastuullista toimintaa.

Lämmin kiitos koko KSS Energian osaavalle, yli 200 hengen kokoiselle ammattilaisten joukolle kuluneesta vuodesta 2023. Viisikymppisyys on KSS Energialle hyvää, eteenpäin katsovaa aikaa!

Marko Riipinen toimitusjohtaja KSS Energia -konserni

Kuvassa piipahdan katsomassa, millaiseksi yhteistyökumppanimme KooKoon kotihallin uusi porraskaidenäkyvyytemme on rakentumassa. Tarkennuksena; kuva on vain symbolinen. Maalaustela on otettu esille valokuvan ottamisen ajaksi. Tosiasiassa ilman asiaan kuuluvia suojavarusteita KSS:n työmailla ei työskennellä. Ei yli eikä alle viisikymppisenä.

Kiitos koko KSS Energian osaavalle, yli 200 hengen kokoiselle joukolle vuodesta 2023. Viisikymppisyys on KSS Energialle eteenpäin katsovaa aikaa.

MARKO RIIPINEN toimitusjohtaja, KSS Energia -konserni

5

Luonnon monimuotoisuus nousi meillä yhdeksi vastuullisuuden painopisteeksi. Verkon kunnossapitotöissä olemme voineet määritellä ja tehdä hyvinkin konkreettisia tekoja biodiversiteetin huomioimiseksi - nopeasti.

Systemaattinen ja tavoitteellinen työ jatkuu.

JYRI TOMPURI

Kunnossapitopäällikkö, Vastuullisuusryhmän jäsen

YK:n

vastuullisuusverkoston jäsenyys toi näkyvyyttä kestävyyskriteereihimme

Vuonna 2023 konsernimme vastuullisuustyötä ohjasi kaksi merkittävää muutosta. Valmistauduimme CSRD-direktiivin mukaiseen kestävyysraportointiin. Lisäksi laajensimme vastuullisuusnäkökulmia kaikessa operatiivisessa toiminnassamme. KSS Energian ensimmäinen vuosi kansainvälisen United Global Compact -vastuullisuusverkoston jäsenenä käynnistyi aktiivisesti. Kirkastettuamme liiketoiminnan kannalta keskeisimmät YK:n Agenda2030-tavoitteet perustimme Vastuullisuustyöryhmän. Moni asetetuista tavoitteista eteni vaikuttavasti.

Vuoden 2023 käynnistyessä KSS Energia -konserni oli yksi ensimmäisistä United Global Compactin suomalaisista energiayhtiöjäsenistä. UGC-vastuullisuusaloite valikoitui viitekehykseksi, sillä se kannusti asettamaan tavoitteita organisaatiolähtöisesti. Tavoitteiden kirkastaminen sisäisesti loi meille valmiuksia myös tulevaan EU-direktiivien mukaiseen kestävyysraportointiin.

Punnitsimme YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteita liiketoimintamme näkökulmasta. Missä 17 tavoitteessa KSS Energia voisi tehokkaimmin vaikuttaa ympärilleen? Lähtökohtia tarjosi United Global Compact Suomen tarjoama perehdytys avainhenkilöille.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SDG-TAVOITTEISTA KAHDEKSAN NOUSI KESKEISIKSI

Tunnistimme Agenda2030 -tavoitteista liiketoiminnassamme keskeisiksi kahdeksan. Niissä näimme edistävämme joko ihmisten tai maapallon hyvinvointia keinoilla, joita voisimme myös kehittää, mitata ja joista raportoida. Priorisoidut tavoitteet olivat: 7. Edullista ja puhdasta energiaa, 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12. Vastuullista kuluttamista, 13. Ilmastotekoja, 14. Vedenalainen elämä, 15. Maanpäällinen elämä, 17. Yhteistyö ja kumppanuus. Sanoitimme, miten ydinliiketoimintamme edistää näitä päämääriä luontevimmin. (Kuva seuraavalla aukeamalla)

Vuonna 2023 työ valittujen kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimiseksi eteni systemaattisesti.

VASTUULLISUUSTYÖRYHMÄMME VALMISTELEE PÄÄTÖKSENTEKOA JA VASTAA TOIMENPITEISTÄ

UGC-raportoinnin suositusten mukaisesti valituille Agenda2030-tavoitteille tuli määritellä lyhyen ja pitemmän tähtäimen tavoitteita sekä vaihtoehtoisia etenemispolkuja.

Perustimme koko konsernin tasoisen Vastuullisuustyöryhmän. Se sai tehtäväkseen määritellä toiminnastamme alueita ja teemoja, joissa voisimme tehokkaimmin edistää valittuja tavoitteita.

Työryhmän kokoonpano edusti koko konsernin osaamista ja sen eri toimintoja kattavasti. Jäseniksi valikoitui ylintä johtoa ja asiantuntijoita muun muassa investoinneista ja hankkeista vastaavasta Omaisuudenhallinnan liiketoiminnosta, energiatehokkuus- ja hankeviestintää tuottavasta Viestintätiimistä, raportointia kehittävästä Taloushallinnon tiimistä sekä työyhteisöä kehittävän Henkilöstöhallinnon tiimistä.

VASTUULLISUUSTYÖSTÄ VIESTIMINEN TIHENTYI KSS

ENERGIALLA SEKÄ SISÄISESTI ETTÄ ULKOISESTI.

Osana konsernimme muuta päätöksentekojärjestelmää

Vastuullisuustyöryhmä alkoi valmistella vastuullisuutta kehittävien toimenpiteiden päätöksentekoa, koordinoida ja toteuttaa hankkeita sekä seurata niitä tavoitteellisesti.

Ensimmäiset etapit, teot ja onnistumiset koettiin jo keväällä 2023.

6
1

2 3 4 5

Hankeviestinnän aktiiviseen vuoropuheluun tähtäävä uusi toimintamalli kiteytyy erityisesti asukasilloissa. Niissä tapahtuvat aidot kohtaamiset ja kasvokkain käydyt keskustelut tekevät konsernista ”ihmisen kokoisen” ja helposti lähestyttävän.

ANNA SIITONEN

Hankeviestinnän asiantuntija, Vastuullisuusryhmän jäsen

Löysimme vastuullisuustyölle osaavat ja innostuneet vetäjät kullekin alueelle. Nyt luotsaamme yhteisessä Vastuullisuusryhmässä työtä selkein mittarein – sekä lyhyellä että pitemmällä tähtäimellä. Työ laajenee koko ajan. Vastuullisuustyöstä tuoreesti ja tekemispainotteisesti viestiminen on mielekästä, merkityksellistä työtä.

MARILIINA KARPPO

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Vastuullisuusryhmän jäsen

Työ

hankintaprosessiemme kestävän kehityksen mukaisuuden eteen laajeni. Määrittelimme periaatteita, joilla jatkossa varmistamme vastuullisemman toiminnan yhdessä toimittajien ja kumppanien kanssa. Hankinnan code of conductin sisältö jäsentyi vastaamaan kehittyviä standardeja.

ANTTI VANHALA

Hankintapäällikkö, Vastuullisuusryhmän jäsen

Oman hiilineutraalin energiantuotantomme tiekartta rakentui näkyvämmäksi. Verkostoiduimme paikallisesti aktiivisemmin saaden kehittämiseen mukaan asukkaita ja yhteisöjä. Organisoiduimme kehittämään vastuullisuutta kaikilla alueilla ja kaikissa toiminnoissa. Näymme ja teemme alueellisestikin nyt enemmän, ja olen siinä ilolla mukana.

JUKKA RÄMÄ

Johtaja, Omaisuudenhallinta, Vastuullisuusryhmän jäsen

7

KSS Energian vuonna 2023 valitsemat kahdeksan Agenda2030-tavoitetta.

Vastuullisuus nivoutuu arvojen kautta myös henkilöstöpolitiikkaan. Loimme näille kahdelle selkeän yhteyden sanoittaessamme henkilöstömme kanssa arvot uudestaan – vastuullisuuden huomioiden. Henkilöstön monimuotoisuuden vaaliminen nousi aiempaa vahvemmin osaksi arkitekemistä.

SAMPSA LINDBERG

HR-johtaja, Vastuullisuusryhmän jäsen

6

Konsernin vaikuttavuus –miten edistämme kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita?

7

Investoimme jatkuvasti mahdollisimman puhtaaseen energiantuotantoon: tuulivoimaan ja pienvesivoimaan sekä muihin uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan tuotantoon. Hinnoittelemme tuotteet kilpailukykyisiksi markkinoiden ja liiketoimintatavoitteidemme ehdoilla. Suosittelemme asiakkaillemme tuotteita ja ratkaisuja, joiden kustannustehokkuuteen he voivat itse vaikuttaa.

9

Vaalimme tuotantolaitoksilla kestävän kehityksen periaatteita panostaen prosessien ympäristöystävällisyyteen ja työturvallisuuteen. Toteutamme infrastruktuuriin laadukkaita ja ympäristöystävällisiä rakennus- ja kunnossapitotoimia.

11

Olemme kaupungin energiayhtiönä aktiivisesti mukana kehittämässä ja tarjoamassa myös isommille yhteisöille optimaalisia energiapalveluita.

12

Välitämme asiakkaillemme tietoa energiatehokkaista ja ympäristöystävällisistä ratkaisuista ja säästeliäästä energiankulutuksesta.

13

Vähennämme hiilidioksidipäästöjämme ja tähtäämme oman tuotannon osalta 100-prosenttisesti hiilineutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2030 mennessä.

14

Kehitämme sekä lyhyellä että pitemmällä tähtäimellä toimintojamme huomioimaan myös kansallisen biodiversiteettistrategian esiin nostamia kehityskohteita. Pitkällä tähtäimellä esimerkiksi kalatiet ovat meille tärkeä näkökanta pienvesivoimainvestoinneissamme.

15

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on meille tärkeä tavoite esimerkiksi paikallisia investointi- ja korjaushankkeita toteuttaessamme.

17

Haluamme palveluillamme ja prosesseillamme tuoda lisää elinvoimaa paikallisille yrittäjille. Priorisoimme vastuullisia alihankkijoita ja kumppaneita ja sitoudumme kehittämään omia hankinta- ja palveluprosessejamme huomioiden kestävän kehityksen kriteerit.

7 Energiavastuullisuuden käsite jäsentyi palvelukehityksessämme selkeäksi. Vahvistimme ratkaisumyyntimme osaamista siinä, miten voimme auttaa yritysasiakkaita etenemään energiavastuullisuuden polulla. Tiedostamme, että meillä on tarjota vaihtoehtoja sekä kykyä punnita asiakkaidemme kanssa eri mahdollisuuksia. Kysyntää on – jatkamme innolla tästä!

Head of Business Development, Vastuullisuusryhmän jäsen

9

Asiakkaan energiavastuullisuus sekä asiakkaan kyky ja halu parantaa energiatehokkuuttaan nousivat asiakastyössä entistä enemmän keskiöön. Toimme näiden tueksi markkinoille myös uuden, lupaavan mobiilisovelluksen: Muutakin® -sovelluksen. Sen avulla asiakas voi säästää sähkölaskussaan helpostikin. Kumppanuusajattelu sovelluksen lisäeduissa on vastuullisuuden skaalaamista parhaimmillaan.

MIKA HEINONEN

Yhteistyöpäällikkö, Vastuullisuusryhmän jäsen

NOSTIMME PAINOPISTEIKSI VIISI STRATEGISESTI

TÄRKEÄÄ TEEMAA

Vuoden 2023 aikana Vastuullisuustyöryhmä hahmotti vastuullisuustyöllemme viisi strategisesti tärkeää aluetta; teemaa.

Uutta määrittelytyössä oli tarkastelun laajentaminen myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden alueille. KSS Energialle ne olivat nousseet entistä merkityksellisemmiksi. Niitä kehittämällä näimme mahdollisuuksia edistää paikallisen elinkeinoelämän elinvoimaisuutta, parantaa alueen työllisyyttä sekä lisätä asukkaiden arjen toimivuutta. Näimme tärkeäksi lisätä myös energian kädenjälkityötä jalanjäljen ohella.

KSS Energian viisi vastuullisuustyön teemaa vuonna 2023 olivat ympäristövastuullisuuden alueelta 1) Oman tuotannon 100-prosenttisen hiilineutraaliuden kehittäminen ja 2) Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Taloudellisen vastuullisuuden alueelta nostimme kehityskohteeksi 3) Vastuulliset alihankinta- ja palveluprosessit. Sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta teemoja paikannettiin kaksi: 4) Työyhteisön monimuotoisuus sekä 5) Työturvallisuuden parantaminen. (Kuva alla).

Konsernin ICT- ja digitaalisten palveluiden toiminto tuli

Vastuullisuustyöryhmän tueksi kehittämään konsernitasoiseksi laajentuneiden projektien päätöksentekoa. Lisääntyneeseen tiedonkeruun, raportoinnin ja viestinnän tarpeisiin ohjattiin aiempaa enemmän resursseja.

teema konsernille ovat Vastuulliset investoinnit tulevaisuuteen.

10
8
Vuonna 2023 vastuullisuustyöllä oli viisi teemaa, joissa edistimme kahdeksaa valittua Agenda2030 -tavoitetta. Kuudes tärkeä
Millaisia tavoitteita saavutimme valitsemissamme teemoissa vuonna 2023?

TEEMA 1

OMAN TUOTANNON HIILINEUTRAALIUS KASVOI

ESIMERKIKSI PAIKALLISILLA INVESTOINNEILLA

VIHREÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN

Kotimaan ja muiden Pohjoismaiden tasolla suurennamme oman tuotantomme hiilineutraaliusprosenttia investoiden aurinko-, tuuli- ja pienvesivoimaan. Vuoteen 2030 mennessä tavoittelemamme 100-prosenttisen oman tuotannon hiilineutraaliuden tiekartta on selkeä. Suunnitelmat myös monipuolistuivat ja muuttuivat toimintaympäristön ja markkinan kehityksen vauhdissa.

Vuodelle 2023 asetetuista vastuullisuustavoitteista kaukolämmöntuotannon uudistamiseen liittyvä tavoite toteutui. Vuodenvaihteessa Kymenlaakson Valkealaan valmistui uusi biolämpölaitoksemme. Pääasiassa uusiutuvilla energianlähteillä toimiva kaukolämpölaitos, jonka lopputuotteena on KSS Oiva, vihreä kaukolämpötuote, toi alueen asukkaille erittäin ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Valmiiksi rakennetun asuinalueen asukkaat pääsivät liittymään uuden kaukolämpöjärjestelmän piiriin.

Myös kaksisuuntaista kaukolämpöä hyödyntäviä ja kiertolämpöä edistäviä ratkaisuja saatiin suunniteltua asiantuntijayhteistyönä eteenpäin. Tämä tavoite saavutti monia etappeja.

9

MÄÄRITTELIMME TUTKIMUKSIN BIODIVERSITEETTITAVOITTEITA JA NOSTIMME NÄKÖKULMAN ESIIN HANKESUUNNITTELUSSA JA -VIESTINNÄSSÄ

Toinen teema, toimenpiteemme luontokadon ehkäisemiseksi, nousi Omaisuudenhallinnan liiketoiminnoissa systemaattisen kartoituksen kohteeksi. Saavutimme monia toiminnallisia tavoitteita konkreettisten toimenpiteiden määrittelyssä, asiantuntijoiden tietotason parantamisessa sekä perusprosessien ja työkalujen uudistamisessa. Tavoitteet palvelivat esimerkiksi konsernissamme laajentunutta hankeviestintää. Sitä kehitettiin verkonrakennus- ja urakointihankkeiden asiakkaiden, asukkaiden ja konsernimme välillä. Käynnistimme uusia toimintatapoja, esimerkiksi hanketta edeltävän ja hankkeen aikaisen asukasvuoropuhelun ja palautteenannon mahdollistamiseksi.

Biodiversiteettitoimenpiteitä selvitettiin korkeakoulutasoisena opinnäytetyönä. Niissä tarkastelu keskittyi määrittelemään KSS Energialle mahdollisia ja tehokkaimpia toimenpiteitä, esimerkiksi verkonrakentamis-, kunnossapito- ja urakointityömailla. Millaisin toimenpitein luonnon kasvi- ja eliölajit sekä niiden elinmahdollisuudet voitaisiin mahdollisimman hyvin huomioida? Miten työmaan toimijoiden prosesseja ja viestintää voisi niiden pohjalta kehittää? Entä mitä riskejä tiedostettiin?

Biodiversiteettiteemassa vuonna 2023 kirkastetut tavoitteet olivat pääasiassa toiminnallisia. Lisäsimme teemaan liittyvää tietoa ja toimintaa organisaatiossamme ja valmistelimme yhteistyötä KSS Energian ja sen paikallisten, ympäristövastuullisuutta kehittävien sidosryhmien välillä.

Olin mukana toteuttamassa asiakkaillemme vihreää KSS Oiva -kaukolämpötuotetta. Se on asiakkaiden toiveiden mukaisesti 100 %:sti uusiutuva. Tuote parantaa kaukolämmön kilpailukykyä valintana ja tukee hyvin konsernimme vastuullisuustavoitteita.

MILLA RAUNIO

Myyntipäällikkö, Kaukolämpöratkaisut

11
TEEMA 2

Onnistuimme SEU:lla vähentämään tuntuvasti kalustomme CO2päästöjä. Uudistimme osan kalustosta, ja nyt esimerkiksi polttomoottorikäyttöiset ajoneuvommekin ovat pääsääntöisesti EURO 6 -normien mukaisia. Kiinnitimme huomiota ajotavan ja reittien optimointiin. Työmaalla pyritään olemaan koko päivä välttäen turhaa edestakaisin ajoa. Huolehdimme autojen ja työvälineiden hyvästä kunnosta ja käyttöturvallisuudesta. Kannustamme työyhteisöä jatkuvasti koulutuksiin ja uusien asioiden oppimiseen. Lisäksi olemme selventäneet ja tarkentaneet vastuunjakoa johdolta työnjohdolle ja työnjohdolta työntekijöille.

JUHANI THORMAN

Tiimipäällikkö, Suomen Energia-Urakointi Oy

TEEMA 3

KARTOITIMME ALIHANKKIJA- JA KUMPPANUUSSUHTEISSA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEEREJÄ

ENTISTÄKIN SYSTEMAATTISEMMIN

Taloudellisen vastuullisuuden osa-alueella käynnistimme lukuisia toimenpiteitä, jotka valmistelivat konsernia EU:n CSDR-vastuullisuusdirektiivin myötä tiukentuviin kestävän kehityksen raportointivelvoitteisiin.

Vuonna 2023 KSS Energia linjasi Vastuullisuustyöryhmän johtamiksi kehityskohteiksi muun muassa konsernin toimit-

tajiin, alihankkijoihin ja kumppaneihin liittyvien vastuullisuusvaatimusten määrittelyn. Myös oman ja kumppanin toiminnan vastuullisuutta arvioivien sertifikaattien ja auditointien vertailu käynnistyi.

Kestävän kehityksen mukaisuudesta nousi yhä tärkeämpi arviointi- ja valintakriteeri konsernin investoinneissa ja hankinnoissa.

Vuonna 2023 konsernissa myös vahvistettiin hankintatoimen osaamista uusin rekrytoinnein, millä varauduttiin kestävyysraportoinnin velvoitteisiin.

TYÖYHTEISÖN MONIMUOTOISUUS NOUSI

TYÖNANTAJAN TOIMINNASSA TÄRKEÄKSI

Sosiaalisen vastuullisuuden alueella tiedostimme tarpeen huomioida työyhteisön monimuotoisuutta enemmän. Konsernin liiketoiminnan laajenemisen ja etätyökulttuurin vakinaistumisen myötä henkilöstön osaamistaustat, kotipaikka, työsuhteen muoto sekä yksilölliset tavat tehdä töitä muodostivat yhä laajemman kokonaisuuden.

Määrittelimme tavoitteita, joiden avulla parantaisimme valmiuksiamme motivoida ja johtaa hyvin erilaisia yksilöitä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kirkastimme työntekijöiden tasa- ja yhdenvertaisen kohtelun pelisääntöjä ja vahvistimme näkyvyyttämme vastuullisena, valtakunnallisena työnantajana. Myös tulevaisuuden muuttuvat osaajatarpeet ja tekoälyn vaikutukset eri työrooleihin nähtiin kehityksenä, joka korostaisi monimuotoisen työyhteisön vaalimisen ja sen hyvän johtamisen tar-

vetta. Ennakoimme lyhyen ja pitemmän tähtäimen kehityskohteita onnistuaksemme näissä muutoksissa.

Vuoden 2023 aikana kehitimme konsernin rekrytointimarkkinoinnin ja omien markkinointikanavien sisältöjä viestimään monimuotoisesta työyhteisöstä. Uudistimme konsernin rekrytointiprosessia. Tällä varmistimme työnhakijoiden yhdenvertaisen, läpinäkyvän ja vuorovaikutteisen kohtelun monin uusin toimenpitein.

Vuoden loppupuolella käynnistimme henkilöstön kanssa myös KSS Energia -konsernin arvojen uudelleen sanoittamisen, jotta arvot olisivat työyhteisönsä näköisiä. Ymmärrettävät, oman näköiset arvot nähtiin yhtenä työnteon mielekkyyttä ja työhyvinvointia lisäävänä voimavarana.

Tavoitteena oli myös esihenkilötyön ja johtamisen monipuolinen tukeminen. Loimme näihin lukuisia uusia käytäntöjä. Kehittääksemme työyhteisöä tiedon pohjalta otimme käyttöön työelämän laatua mittaavan QWL-kyselyn. Kyselyn tulokset tukevat työyhteisön monimuotoisuuteen liittyvien kehitystarpeiden havaitsemista.

12
10
TEEMA 4

TIHENTYNEISTÄ TYÖMAAKATSELMUKSISTA

JA PEREHDYTYSMATERIAALEISTA KOHTI

KORVAAVAN TYÖN MALLIA

Viides KSS Energian määrittelemä kehitysteema liittyi sosiaaliseen vastuullisuuteen: henkilöstön työturvallisuuteen. Siinä, missä työyhteisön monimuotoisuuden ymmärtäminen varmistaa työn ja työnantajan mielekkyyden pitkällä tähtäimellä, kaikki tapaturmataajuutta tehokkaasti alentavat toimenpiteet tuovat myös välittömiä hyötyjä.

Vuonna 2023 tavoitteiksi asetettiin uusien, näkyvien keinojen käyttöönotto varmistamaan suojavarusteiden oikeanlaisen käytön työmailla. Ilmoituskäytännöt tilanteista, joissa turvallisuus työmailla edellytti välittömiä korjaustoimenpiteitä, otettiin tehokkaasti käyttöön ja niistä myös tiedotettiin.

Ns. korvaavan työn malli työntekijöille, joiden työkyky mahdollistaa osittain tai kokonaan jonkin korvaavan työn tekemisen sairauspoissaolon sijaan, otettiin konsernissa käyttöön. Vuoden 2023 aikana käytäntöä pilotoitiin yhdessä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa. Korvaavan työn sisällön ja prosessin kehittämiselle sekä mallin työhyvinvointia parantavista hyödyistä viestimiselle asetettiin tavoitteita.

Tässä teemassa KSS Energialla on tavoitteena pyrkiä merkittävästi ennaltaehkäisemään työtapaturmia sekä toiminnallisten että numeeristen tavoitteiden ohjaamana.

TEEMA 5 11 12

Työmaiden suunnittelussa huomioimme aiempaa systemaattisemmin luonnon monimuotoisuuden. Työmaa on usein mahdollista toteuttaa niin, että se huomioi myös alueen kasvi- ja eläinlajien tarpeet. Biodiversiteetin huomioiminen on lähiaikoina vakinaistumassa jokaiseen projektiin käytännöksi.

MARIA TAINA

Suunnitteluinsinööri

Paneuduin asiakas asiakkaalta tärkeimpään tehtävääni: löytää juuri yritysasiakkaamme liiketoimintaan sopivin sähkösopimustuote. Se myös tukee yrityksen liiketoiminnan menestymistä.

Tämä on työssäni merkityksellistä.

TIINA KOTINIEMI

Sisämyyjä, B2B-sähkösopimukset

13

Työsuhteen kesto keskimäärin

9,21 v

Uudet osaajat 38 %

Viimeisen vuoden aikana taloon tulleet.

Keski-ikä

45,6v

Keskimääräinen

henkilöstömäärä

241 osaajaa

KSS Energialaiset – konsernin voimavara ja tulevaisuus

KSS Energia -konsernissa työskentelee yli 240 energia-alan ammattilaista. Henkilöstön painoarvo liiketoiminnan kehittämisessä ja strategisessa johtamisessa kasvoi vuoden 2023 edetessä.

Vuosi 2023 oli henkilöstöhallinnon näkökulmasta kehityksen ja uudistumisen vuosi. HR-tiimi vahvistui niin henkilöstömäärän kuin osaamisen suhteen. KSS Energia -konsernissa kesästä 2022 lähtien työskennellyt HR-päällikkö Sampsa Lindberg aloitti 1.8.2023 yhtiön henkilöstöjohtajana ja strategisen johtoryhmän jäsenenä. Henkilöstö tuotiin liiketoiminnan kehittämisen ja strategisen johtamisen ytimeen.

Strategisesta johtoryhmästä

löytyvät nyt talous, omaisuus ja ihmiset.

Henkilöstöhallinnossa uudistettiin vuoden aikana merkittävä määrä HR-prosesseja arkityön sujuvoittamiseksi ja yhteisten toimintamallien varmistamiseksi. Esihenkilöille käynnistettiin säännölliset teematunnit ja kehityskeskusteluihin tuotiin mukaan Humbol-työkalu. Muutosten taustalla oli halu vahvistaa lähijohtamisen laatua, parantaa työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista sekä edesauttaa henkilöstön kuulluksi tulemista.

LAADUKAS ESIHENKILÖTOIMINTA KERÄSI

KIITOSTA

HENKILÖSTÖKYSELYSSÄ

Konsernissa otettiin vuonna 2023 käyttöön työelämän laatua kuvaava Quality of Work-Life (QWL) -mittaus, joka pohjautuu henkilöstölähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Ensimmäinen henkilöstökysely toteutettiin kevättalvella, ja QWL-indeksiksi muodostui 73,0 %. Tulosta voidaan pitää erittäin hienona, sillä henkilöstö arvioi työelämän laadun olevan reilusti keskimääräistä suomalaista työelämänlaatua (60 %) parempi.

Tärkeä osa henkilöstökyselyä on kehityskohteiden tunnistaminen ja jo tehtyjen kehitystoimien vaikutusten arvioiminen. Johtamisen kyvykkyyden kehittäminen oli yksi vuoden ensimmäisen henkilöstökyselyn konkreettisista kehitysalueista. Tähän vastattiin muun muassa rakentamalla Projektijohtamisen Akatemia -koulutussarja vuodelle 2024.

Loppusyksystä toteutetussa toisessa henkilöstökyselyssä QWL-indeksi nousi 73,7 %:iin. Työntekijöiden parhaimmaksi arvioimat osa-alueet liittyivät esihenkilöiden toimintaan sekä osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Esihenkilötoiminnan arvioinneissa saavutettiin jopa yli 88 %:n lukuja.

KOULUTUSPÄIVIEN MÄÄRÄ KASVOI

Koulutuspäivien määrä yhtiössä nousi 350 päivään (260 vuonna 2022). Määrää kasvatettiin suunnitelmallisesti, jotta KSS Energialla on muuttuvassa toimintaympäristössä kyvykkäitä osaajia, joilla on mahdollisuus kehittyä ja myös edetä työurillaan.

Työurat KSS Energian palveluksessa ovat verrattain pitkiä. Työsuhteen kesto oli vuonna 2023 keskimäärin 9,2 vuotta (9,5 vuonna 2022). Yli 20 %:lla henkilöstöstä oli takanaan yli 20 vuoden työura konsernissa.

Panostukset työkykyjohtamiseen ja sen merkityksen ymmärtämiseen näkyivät myönteisenä kehityksenä sairaspoissaolojen ja työtapaturmien luvuissa. Vuonna 2023 henkilöstön sairaspoissaoloprosentti oli 4,06 % (4,97 % vuonna 2022). Työtapaturmia sattui 13 kappaletta (20 vuonna 2022).

KATSE TULEVAAN

Yrityskulttuurin kehittämishanke käynnistyi vuonna 2023 alkaneella arvojen kirkastamistyöllä, joka laajeni vuodenvaihteessa 2023–2024 uuden strategian luomiseen. HR-tiimillä ja koko henkilöstöllä on vahva rooli viitoittaa tietä kohti uuden strategiakauden tavoitteita, jotka muodostuvat vuonna 2024.

14

Kuvassa on Head of Customer Excellence Tiina Paavola, joka täytti kuluvana vuonna 50 vuotta. ”Olen täynnä virtaa. KSS Energia ja kollegani ovat onnistuneet osoittamaan, että työpanostani arvostetaan – ihan joka päivä.”

miksi KSS Energia on hyvä työpaikka

50+

Luotettava työnantaja, jolla on vakaa taloudellinen pohja.

Työyhteisö on monimuotoista: maalaisesta kaupunkilaiseen, nuoresta konkariin.

Kiireessäkin toimitaan hyvässä hengessä.

Etä- ja hybridityön mahdollisuudet.

KSS Energian kädenjälki näkyy infrassa ja siitä saa olla ylpeä.

Yhteiset kahvitauot.

Energia-alan TES on kilpailukykyinen.

Kiinnostavat

työtehtävät ja jatkuva mahdollisuus kehittyä.

Tiimien välinen yhteistyö on sujuvaa.

Hyvä valikoima lomamökkejä, edulliset vuokrat.

Mielekäs rekrytointiprosessi.

Työvälineet ovat modernit eikä niistä tingitä. 11

Hyvät pysäköintitilat, autolle ei tarvitse etsiä parkkipaikkaa.

Panostukset vastuullisiin toimintatapoihin.

Energia-alan merkittävyys on kiistaton.

Toimitiloissa on hyvä ilma ja sopivan viileää.

Tarjolla kattavat työsuhde-edut, joita voi hyödyntää vapaa-ajalla.

Saa tehdä yhteiskunnallisesti arvokasta työtä.

Johto on välitöntä ja helposti lähestyttävää.

Monipuolisia työtehtäviä eri osaamisprofiileille.

Kaikki ymmärtävät töiden priorisoinnin.

Työturvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään.

Uudistumiseen kannustava ilmapiiri.

Toimitilojen kuntosalit ovat käytettävissä.

Kollega auttaa aina.

16 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vapaalippuja ja etuja urheilutapahtumiin.

Kollegoilla on loistava tilannehuumori.

Mahdollisuus osallistua koulutuksiin.

Työsuhdematkalippu siivittää konttorille tuloa.

E-passin lounasetu & aina kaveri lounaalle.

Osaavat työkaverit, joilta oppii itsekin.

Kahvin kanssa on tarjolla kermaa.

kehittyminen motivoi kehittymään itsekin.

Sijainti sopii myös junalla matkustavalle.

Työ on joustavaa ja tehokkuuteen luotetaan.

Henkilöstö saa kivasti suunniteltuja huomionosoituksia.

Työkaverit saavat hymyn huulille.

On helppo ymmärtää työn merkityksellisyys ja vaikutus ihmisten arkeen.

Hupitoimikunta järjestää säännöllisesti henkilöstön yhteisiä tilaisuuksia.

Tuloksen tavoittelu on selkeästi perusteltua ja kannustavaa.

E-passi kannustaa liikkumaan ja kokeilemaan uusia lajeja.

Ammattitaitoinen ja iloinen työyhteisö.

Toimitiloissa saavat piipahtaa koirat.

Liukuva työaika helpottaa arkea.

Cuckootaukoliikuntasovellus tuo liikettä päivään.

Toimistolla on luettavissa valikoima päivän ja alan lehtiä.

Kahvinurkkauksen sohvat ja tuolit.

17 26
27
28
29
30
31
32
33 Etuna työsuhdepolkupyörät. 34
35
Joustavuus työn ja vapaa-ajan välillä.
36
37
hyödyllisiä
38 Alan
39
40
Henkilöstölahjat ovat
ja käyttökelpoisia.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Energiavuosi 2023 lukuina

KSS ENERGIA

Sähköenergian myynti

Sähkön tuotanto omilla laitoksilla

Omassa ja tiimini työssä kiteytyvät käsitteet kulutusjousto, sähköjärjestelmän tasapaino, sähkön riittävyys kaikkina hetkinä – sekä isossa kuvassa vihreä siirtymä. Systemaattisella työllä koin tiimini ja koko yrityksemme kanssa vaikuttaneemme näihin kaikkiin KSS Energian tuote- ja palvelukehityksessä suotuisasti. Varmistimme toimenpiteiden oikea-aikaisuuden sekä riskienhallinnan että strategiamme näkökulmasta.

HENNA KOIVISTO

Riskienhallintapäällikkö

1 402 GWh

499 GWh

Kaukolämmön tuotanto 418 GWh

Energiantuotannon päästöt

KSS LÄMPÖ

Kaukolämmön myynti

Kaukolämmön keskeytysaika asiakkaalla (keskimäärin)

23 508 tonnia

462 GWh

Maakaasun myynti 63 GWh

10 min/asiakas

Uudet kaukolämpöliittymät 33 kpl

KSS VERKKO

Sähkön käyttö verkkoalueella

Sähkönjakelun keskeytysaika asiakkaalla (keskimäärin)

595 GWh

39 min/asiakas

Uudet sähköliittymät 57 kpl 13

18

Konsernin tunnusluvut 2023

KONSERNIN LIIKEVAIHTO (1000

KONSERNIN LIIKEVOITTO (1000 €)

KONSERNIN TASEEN LOPPUSUMMA (1000 €)

KONSERNIN KASSAVIRTAPERUSTEISET INVESTOINNIT (1000 €)

Asiakassuhteiden vahvistaminen on meille arjessa tärkeää, joka päivä. Toteutimme käyttäjälähtöisiä muutoksia arjen yhteydenottokanaviimme kuten lomakkeisiin. Panostimme monin teoin siihen, että asiointi kanssamme olisi yhä kätevämpää ja toisi arjen helppoutta.

JANI KURONEN

Tuoteasiantuntija, Kuluttajamyynti

19
60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 220 000 2019 2020 2021 2022 2023
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2019 2020 2021 35 000 40 000 2022 2023 45 000
€)
100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 220 000 240 000 260 000 2019 2020 2021 280 000 300 000 2022 2023
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2019 2020 2021 2022 2023 KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN 2019 2020 50 100 150 200 250 300 0 2021 2022 2023 14

17

Olin mukana suunnittelemassa pienempiä ja isompia henkilöstötilaisuuksia työpaikallamme tai muualla – sekä arkisin että pyhinä. Ne vahvistavat yhteishenkeä ja kehittävät yrityskulttuuristamme vielä enemmän juuri meidän näköistämme. Myös oikean viestin kohdentaminen oikealle kohderyhmälle tuntuu erityisen viisaalta tässä ajan hetkessä.

AURORA KORJUS

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija

Teimme isompiakin toimenpiteitä näillä kolmella ympäristön näkökulmasta tärkeällä alueella: Kierrätimme suuren määrän läppäreitä. Optimoimme tulostinten hallintaa ja onnistuimme toteuttamaan monia tulostamisen määrää vähentäviä toimenpiteitä.

Lisäksi investoimme kierrätetyistä materiaaleista tehtyihin verkon aktiivilaitteisiin, jotka ovat mahdollisimman energiatehokkaita.

MARKKU LOPONEN

Oli erityisen motivoivaa kehittää henkilöstön monimuotoisuutta huomioivaa rekrytointiprosessia. Uusi moderni rekrytointijärjestelmämme on tuonut paljon uutta tämän tueksi. Rekrytoinnissa monimuotoisuuden huomioiminen tarkoittaa mm. työntekijöiden yhdenvertaisuuden sekä tasapuolisen kohtelun varmistamista. Lisäsimme myös rekrytointimarkkinointimme avoimuutta, monipuolistimme kanavia ja työnhakijaviestintää. Veimme työnhakijoiden arviointikriteerejä uudelle, tulevaisuuden osaajia tavoittelevalle tasolle.

Kunnossapitotehtävissä pyrimme edistämään kiertotaloutta, esimerkiksi valaistusratkaisuissa. Jatkoimme tai maksimoimme valaistusratkaisuiden elinkaarta kunnostaen valoista käyttökelpoisia osia ja ottaen ne uusien valojen sijaan osaksi valaistusverkkoa.

PEKKA MÄKELÄ

Työnjohtaja, Suomen Energia-Urakointi Oy

20
” 15 16
18

Toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat

tilikaudella

Vuonna 2023 koettiin energiamarkkinoilla aikaisempiin vuosiin nähden poikkeuksellisia tilanteita. Sähkön markkinahinta oli negatiivinen 467 tunnin aikana, joka on suurempi osuus, kuin koskaan aikaisemmin yhden vuoden aikana. Kalleimmillaan sähkön tukkuhinta oli lähes 800 €/MWh ja edullisimmillaan noin -500 €/MWh. Toimintavuonna sähkön keskimääräinen tukkumarkkinahinta laski energiakriisiä edeltäneelle tasolle. Lyhyen aikavälin sähkön hinnanvaihtelut olivat suuria lähinnä sääriippuvan tuulivoimantuotannon vuoksi.

Energiamurroksen vauhti kasvoi ja puhtaan sähköntuotannon osuus oli Suomessa 94 % kokonaistuotannosta. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti kasvoi lähes 1300 MW edellisen vuoden alkuun verrattuna. Ydinvoiman osuus kasvoi Olkiluoto 3:n myötä 35 %. Myös aurinkovoiman tuotannon kasvu oli suurta, vaikka sen osuus on yhä kokonaisuuteen nähden vielä pieni.

Vuosi 2023 oli keskilämpötilaltaan kokonaisuudessa hieman normaalia lämpimämpi. Alkuvuosi ja alkusyksy olivat normaalia lauhempia, kun taas loppuvuosi oli tavanomaista kylmempi. Vuoden 2023 lämmitystarveluku oli 4,7 % normaalivuotta ja 2,2 % edellisvuotta pienempi. Energian kysynnän pienemiseen vaikutti sään lisäksi energiatehokkuustoimet sekä asiakkaiden energian säästöön liittyvät toimenpiteet.

KONSERNI

KSS Energia-konsernin muodostavat emoyhtiö KSS Energia Oy sekä sen tytäryhtiöt KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Voimakymi Oy. Kymin Voima Oy on KSS Energia Oy:n osakkuusyhtiö.

Sähköverkkoyhtiö KSS Verkko Oy:n toimialueella Kouvolassa ja Iitissä käytettiin sähköä 595 (625) gigawattituntia ja uusia sähköliittymiä rakennettiin edellisvuotta vähemmän: 57 (69). Toimialueella oli vuoden 2023 lopussa 53 238 sähkönkäyttöpaikkaa.

Lämpöliiketoiminnassa kaukolämmön kysyntä säilyi vilkkaana ja uusia liittymiä rakennettiin 33 (31) kappaletta. Uutta kaukolämpöverkostoa rakennettiin yhteensä yli 8 kilometriä. Lisäksi kaukolämmön toimitusvarmuuteen tähtääviä verkoston perusparannustöitä toteutettiin uusimalla 1,9 kilometriä kaukolämpöverkostoa.

Maakaasuenergian markkinahintojen voimakas vaihtelu tasaantui hieman edellisvuodesta. Haasteita maakaasumarkkinoilla kuitenkin aiheutti Viron ja Suomen välisen Baltic Connector -kaasuyhdysputken äkillinen vaurio lokakuussa. Tästä johtunut maakaasumarkkinoiden epävarmuus energian saatavuuden ja hinnan näkökulmasta näkyi asiakkaiden käyttäytymisessä.

Kaukolämpöä tuotettiin omilla voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla 418 (423) gigawattituntia. Kaukolämmön myynti laski 462 (470) gigawattituntiin ja kaasun myynti 63 (102) gigawattituntiin.

Lokakuun alussa ollut myrskypäivä aiheutti puolet sähkönjakelun keskeytyksistä. Sähkönjakelun keskimääräinen, energiapainotettu, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 39 (28) minuuttia. Vastaava kaukolämmön keskeytysaika oli 29 (10) minuuttia.

Konsernin liikevaihto oli 197,0 (217,2) miljoonaa euroa. Tulos rahoituserien jälkeen oli 39,6 (32,7) ja tilikauden tulos 30,4 (28,8) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 246,6 (299,5) miljoonaa euroa.

Autoin asiakkaita valitsemaan juuri heidän tarpeisiinsa sopivan sähkösopimuksen laajasta valikoimastamme.

Ohjeistin heitä tarvittaessa käyttämään KSS Online -palvelua ja perehdyin ohjeistamaan käyttäjiä myös uuden Muutakin® -sovelluksemme käytössä. Yksilöllinen vuoropuhelu asiakkaan kanssa on minulle sydämen asia.

VIRVE VÄYRYNEN

Myyntineuvottelija, Kuluttajamyynti

21
19

Jatkoimme koko konsernin valmistautumista kestävyysstandardien mukaiseen raportointiin. Työ kattaa organisaation kaikki toiminnot: talouden, osaajien kehittämisen, digikehittämisen, viestinnän sekä eri liiketoiminnot. Taloushallinnon tiimimme on tärkeässä roolissa laadukkaan kestävyysraportoinnin tuottamisessa.

Vastuullisuus yhdistää ja tuo erityistä motivaatiota.

TUULIA HALMESARKA

Talousjohtaja

Kassavirtaperusteiset investoinnit olivat 25,9 (18,5) miljoonaa euroa. Sähkön, lämmön ja kaasun toimitusvarmuuteen investoitiin yhteensä 15,1 (10,5) miljoonaa euroa. KSS Energia jatkoi toimintavuoden aikana strategian mukaisesti uusiutuvaan sähköntuotantoon liittyviä investointeja eri voimaosuusyhtiöiden kautta. Vuoden 2023 aikana yhtiön tuulella tuotettavan sähkön määrä kasvoi merkittävästi. KSS Energia on mukana selvittämässä uusia erillisiä puhtaan sähköntuotannon ratkaisuja useiden eri voimayhtiöiden kautta.

Konsernin liikevoitto oli 21,0 (17,5) prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 26,7 (24,6) ja omavaraisuusaste 35,3 (20,5) prosenttia. Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset lainat olivat yhteensä 55,0 (133,2) miljoonaa euroa.

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 241 (233) henkilöä. Palkat ja palkkiot olivat 13,7 (12,5) miljoonaa euroa.

EMOYHTIÖ

Sähköenergiaa myytiin edellisvuotta vähemmän: 1 402 (1 605) gigawattituntia. Tästä määrästä omilla voimalaitoksilla ja tuotantoyhtiöiden osuuksilla tuotettiin merkittävästi aiempaa suurempi osuus eli 499 (289) gigawattituntia. Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön ja lämmön tuotannossa oli 83,8 (77,9) prosenttia. Hiilidioksidineutraalin sähkön tuotanto kehittyi suunnitellusti ollen 97 (90) prosenttia. Energiantuotannon päästöt olivat yhteensä 23 508 (52 509) tonnia. Vertailuvuonna merkittävin tekijä päästöjen kohonneeseen tasoon oli uusiutuvan lämmöntuotannon viiden viikon pituinen, paperiteollisuuden lakosta aiheutunut tuotantokatkos. Kassavirtaperusteiset investoinnit olivat 4,7 (7,7) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 140,8 (131,7) miljoonaan euroon. Tulos rahoituserien jälkeen oli 32,9 (30,5) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 25,5 (26,7) miljoonaa euroa. Tilikaudella 2023 tuloksenmuodostukseen vaikutti myös sähköalan väliaikainen voittovero. Taseen loppusumma oli 178,6 (247,5) miljoonaa euroa. Yhtiöllä on osakeyhtiölain mukaista pääomalainaa Kouvolan kaupungilta 4,4 miljoonaa euroa, jonka korko on 6,0 prosenttia.

Laina-aika päättyy 2028.

Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 73 (54) henkilöä. Palkat ja palkkiot olivat 4,6 (3,8) miljoonaa euroa. Hallinto KSS Energian hallintoneuvostoon kuului 10 jäsentä sekä lisäksi henkilökunnan edustaja ja hänen varajäsenensä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Päivi Sippula ja varapuheenjohtajana Kimmo Jokiranta. Yhtiön hallitukseen kuuluivat Jari Larikka (puheenjohtaja), Aimo Rautiainen (varapuheenjohtaja), Marika Hänninen, Kalevi Korjala, Raimo Laine, Sanna Tähtinen, Toni Vainikka ja Katriina Vesala. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela. KSS Energia Oy:n toimitusjohtajana toimi Marko Riipinen

OSAKKEET

Yhtiöllä on 1 010 osaketta, joiden nimellisarvo on 5 700,00 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

KSS Energia -konsernin toiminnassa merkittäviä riskejä ovat sähkönjakeluverkkoon vaurioita aiheuttavat myrskyt, tuotantokoneistojen ja energiaverkkoihin kuuluvien laitteiden ja johtojen yllättävä vikaantuminen sekä toiminnan tuottoon vaikuttavat nopeasti voimaan astuvat viranomaisten säädökset ja niiden yhtiökohtainen soveltaminen.

Konserni investoi toimitusvarmuutta parantaviin ratkaisuihin ja jatkaa niihin investoimista tulevaisuudessakin. Säävarmojen johtojen osuus sähköverkostosta kasvoi ollen 68 (65) prosenttia.

Sääriippuvan tuotannon merkittävä kasvu aiheuttaa sähkön markkinahintaan huomattavaa vaihtelua. Riskienhallintaa ja toimintamalleja on kehitetty tämä muutos huomioiden. Tuotantorakenne muuttuu globaalisti edelleen vihreän siirtymän tavoitteiden mukaisesti, mikä aiheuttaa tarpeen riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvalle kehitykselle.

Maailmantilanteen, energiamarkkinan ja polttoaineiden hintojen nopea vaihtelu aiheuttaa haasteita ennustettavuuteen. Asiakkaille markkinamuutoksista aiheutuva hintojen kehitys on tiedostettu merkittäväksi myyntiin ja asiakassuhteen pysyvyyteen vaikuttavaksi tekijäksi. Markkinamuutoksiin ja niistä informoimiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

KSS Energia -konsernin määräysvalta Karhu Voima Oy:ssä päättyi 22.9.2022, jolloin yhtiö asetettiin konkurssiin. Konkurssiprosessi on tilinpäätöstä laadittaessa kesken.

22
20

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernissa kiinnitetään jatkuvaa huomiota riittävän hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen sekä investointien kannattavuuteen ja kassavirran hallintaan.

Operatiivisen toiminnan painopisteitä ovat vastuullisuus, uudet ilmastoystävälliset energiaratkaisut, energiatehokkuus, digitalisaatio ja analytiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä kestävän kehityksen mukainen toiminta laajasti konsernin eri osa-alueilla.

Konsernin toimintaprosessien kehittämisessä päämäärinä ovat työturvallisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn sekä asiakaskokemuksen edelleen parantaminen. Palveluprosesseja tehostetaan ja digitalisoidaan palvelumuotoilun, palvelujohtamisen ja järjestelmäkehityksen avulla.

Asiakkaille tarjolla olevia tuotteita ja palveluita kehitetään vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaiden odotuksiin. KSS Energia -konsernin tunnettuutta kasvatetaan valtakunnallisesti. Liiketoimintojen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi konsernissa on kehitetty uusia tuotteita ja palveluita, jatkettu aktiivista työtä digitaalisten ratkaisuiden ja analytiikan parissa sekä tuotu vastuullisuus selvästi vahvemmin mukaan konsernin toimintaan. Lisäksi yhtiö selvittää aktiivisesti uusien energiateknologioiden sekä paikallisten energiaratkaisuiden teknisiä ja toiminnallisia edellytyksiä. Kiinnostavana uutena selvityskohteena on mm. Kouvolaan suunnitteilla olevan megaluokan datakeskuksen lauhdelämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 65 268 171,64 euroa, josta tilikauden voitto on 25 472 303,83 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään siten, että osinkona jaetaan 7 920,79 euroa osakkeelta eli yhteensä 8 000 000,00 euroa ja loput 57 268 171,64 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hiilidioksidineutraalin sähkön osuus tuotannosta

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköenergian ja lämmön tuotannosta

Myynnin avainhenkilönä opiskelen seuraavaksi vastuullisuusaiheista korkeakoulututkintoa. Vastuullisuus on kysytty asia kasvokkaisessa myyntityössä – miten me todennamme sitä eri toiminnoissa? Parhaillaan suunnittelen kestävän kehityksen raportointiin liittyvää kartoitusta sidosryhmiemme vastuullisuusodotuksista. Olen kiitollinen, että työnantajani osallistaa minua mukaan tärkeään tekemiseen.

PIHLA SALMINEN

Myyntipäällikkö, B2B-sähkösopimukset

23
21
97 % 83,8 %

Kehitimme asiakasviestintämme ennakoivuutta monin eri tavoin. Täsmällisesti kohdennettu, proaktiivinen ja hyvin paketoitu – ja ennen kaikkea meidän näköiseksemme sanoitettu – viestintä sai kiitosta asiakkailtamme. Se myös vähensi asiakaspalvelun ruuhkia. Näillä on suurta merkitystä hyvän asiakaskokemuksen muodostumisessa.

Head of Customer Service

Tunnusluvut 2021–2023

LIIKEVAIHDON MUUTOS

LIIKEVOITTO % 100 * liikevoitto liikevaihto

SIJOITETUN PÄÄOMAN 100 * (tulos ennen tp-siirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut)

TUOTTO % sijoitettu pääoma Sijoitettu pääoma = korolliset velat + arvostuserät + varaukset + oma pääoma

OMAN PÄÄOMAN 100 * (tulos ennen tp-siirtoja ja veroja - verot)

TUOTTOASTE % oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin)

OMAVARAISUUSASTE % 100 * (oma pääoma + vähemmistöosuus) taseen loppusumma - saadut ennakot

MAKSUVALMIUS vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus lyhytaikainen vieras pääoma

24 KONSERNI EMOYHTIÖ
2023 2022 2021 2023 2022 2021
% -9,3 22,8 15,4 6,9 49,7 19,1 LIIKEVOITTO % 21,0 17,5 0,7 21,8 25,8 -10,0 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOASTE % 26,7 24,6 2,5 23,4 26,9 1,9 OMAN PÄÄOMAN TUOTTOASTE % 41 56,6 -2,0 39,2 61,1 -2,1 OMAVARAISUUSASTE % 35,3 20,5 17,2 42,7 22,6 20,6 MAKSUVALMIUS 1,6 0,9 1,5 1,4 0,8 1,0 HENKILÖSTÖN
KESKIMÄÄRIN 241 233 233 73 54 45 TILIKAUDEN PALKAT JA PALKKIOT (MILJ. €) 13,7 12,5 11,5 4,6 3,8 2,7
LUKUMÄÄRÄ
22

” ”

’Terveenä työmaalta kotiin’ on motto, jonka eteen teemme jatkuvasti parannuksia. Tehostimme Läheltä piti -tilanteista ilmoittamisen käytäntöä. Pyrimme tietoa välittämällä myös oppimaan niistä. Panostimme työvälineidemme ja kaluston säännönmukaiseen huoltamiseen. Testasimme alihankkijoiden kanssa uusia ja turvallisia toimintatapoja. Uudempana asiana veimme eteenpäin myös korvaavan työn mallia, jolla on työyhteisössä pitkällä aikavälillä hyvin positiivinen vaikutus.

MARKKU PURANEN

Aluepäällikkö

Olin mukana tehostamassa konsernimme kokouskäytäntöjä: rakensimme sujuvan ja päätöksentekoa tehostavan kokouskalenterin. Lisäksi monipuolistimme henkilöstöetujamme.

Myös tiedonkulkua lisäävissä projekteissa on ollut ilo antaa omaa työpanosta. Nämä kaikki vaikuttavat hyvään työarkeen.

LAURA EVANS

Liiketoiminnan assistentti

Pääsin kehittämään hyvän esihenkilötyön edellytyksiä.

Perustimme HRteematunnit luodaksemme säännönmukaisuutta esihenkilöiden vuorovaikutukselle. Loimme heille myös entistä yhtenäisempiä toimintamalleja ja mahdollistimme vertaistuen.

Hyvän johtamisen kehittäminen on meille tärkeä aihe – joka päivä.

TONI KÄMÄRÄINEN

HRM-asiantuntija

Verkonjakelualeemme asiakkaat saivat viime vuonna edullista ja toimitusvarmaa sähkönsiirtopalvelua. Hinnoittelumme oli pitkällä tähtäimellä vastuullista ja toimitusvarmuutemme erinomaista. Työmme toimitusvarman verkon, mahdollisimman pienen keskeytysajan ja proaktiivisemman viestinnän eteen on jatkuvaa.

PETRI TUOMAINEN

Toimitusjohtaja, KSS Verkko Oy

25
26
23 24 25

Paneuduimme tiimin kanssa huolellisesti siihen, että yhdessä tekeminen sovelluskehityksemme järjestelmätoimittajien kanssa olisi mahdollisimman sujuvaa. Onnistuimme virtaviivaistamaan monia tekemisen tapoja ihan arjessa. Kaiken kehityksen pohjana on aito halu tuottaa asiakkaillemme luotettavia ja asiakkaan päätöksentekoa tukevia sovelluksia.

EMMI SUURSALMI

Tiiminvetäjä, Digitaaliset palvelut

Konsernin tuloslaskelma

26 (1 000 €) 2023 2022 LIIKEVAIHTO 196 982 217 215 Keskeneräisten töiden varaston muutos -15 -844 Valmistus omaan käyttöön 4 426 4 833 Liiketoiminnan muut tuotot 1 219 1 732 Materiaalit ja palvelut -110 513 -142 965 Henkilöstökulut -16 309 -15 193 Poistot ja arvonalentumiset -7 927 -7 951 Liiketoiminnan muut kulut -26 505 -18 827 LIIKEVOITTO 41 359 37 999 Rahoitustuotot ja -kulut -1 717 -5 275 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 39 642 32 725 Tuloverot -9 206 -3 681 Vähemmistöosuudet -78 -205 TILIKAUDEN VOITTO 30 357 28 839
27

Konsernin tase

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Edellisten tilikausien tulos

Tilikauden tulos

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen

VIERAS PÄÄOMA

253 5 349

105 61 468

033 20 891

Sujuvoitimme monin tavoin yhteistyötä kollegojen kesken ja myös yhteistyökumppanien kanssa. Läpinäkyvä yhdessä tekeminen on tiedostettu meillä tärkeäksi sosiaalisen vastuullisuuden ja vaikuttavuuden alueeksi.

ANNI ORRAIN-KUPARINEN Energy Market Specialist

27 (1 000 €) 31.12.2023 31.12.2022
7
110
697 96 208
35
798 33 941
153 747 135 497
6 146
6 742
5
076 7 792
51
080 86 933
21 453 1 079
9
92
164 014
860
246 607 299 511
5
757 5 757
4
724 4 724
45
30 357 28 839 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 85 871 60 211 VÄHEMMISTÖOSUUS 1 133 1 233
104 213 60 743 Lyhytaikainen
55 389 177 324
vieras pääoma
vieras pääoma
YHTEENSÄ 159 603 238 067
YHTEENSÄ 246 607 299 511
VASTATTAVAA
” 28

Kehitimme hankeviestintää uudelle tasolle: määrittelimme, mitä on ennakoiva, vuorovaikutteinen viestintä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa. Tehostimme viestintää hankkeen elinkaarelle tärkeissä vaiheessa.

Otimme käyttöön uusia keinoja, joiden avulla pystymme paremmin viestimään asiakkaille työmaiden tilanteista. Nyt tämän työn systematisointi, skaalaus ja automatisointi jatkuvat.

KOKKO

Rakennuttamispäällikkö

Konsernin rahoituslaskelma

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot

Rahoitustuotot ja -kulut

Omaan pääomaan kirjattu oikaisu

Muut oikaisut

RAHAVIRTA ENNEN KÄYTTÖPÄÄOMAN

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis. (-) / väh. (+)

Vaihto-omaisuuden lis. (-) / väh. (+)

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis. (+) / väh. (-)

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN

RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

Saadut osingot liiketoiminnasta

Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin ja muihin sijoituksiin

INVESTOINTIEN

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten lainojen nostot

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

Pitkäaikaisten lainojen nostot

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

Maksetut osingot ja muu voitonjako

Muut rahoituserät

RAHOITUKSEN

RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-)

Rahavarat tilikauden alussa

Rahavarat tilikauden lopussa

28 (1 000 €) 2023 2022
39 642 32 725
7 927 7 951
1 717 5 275
-162 -682
0 -528
MUUTOSTA 49 123 44 741
38 322 -6 732
596
873
1
-3 423 5 562
84 618 45 443
-5 219 -1 892
1 477 1 972
2 019 732
verot -6 868 -615
RAHAVIRTA 76 027 45 640
Maksetut välittömät
LIIKETOIMINNAN
-23 302 -14 729
-1 860 -3 814
RAHAVIRTA -25 162 -18 543
0 72 000
-120 180 -10 000
45 000 0
-3 011 -25 960
-5 503 -8 113
840 661
-82 854 28 587
RAHAVIRTA
-31 989 55 684
62 547 9 384
30 558 65 068 -31 989 55 684
29

LIIKEVAIHTO

Keskeneräisten töiden muutos

Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut

Poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Emoyhtiön tuloslaskelma ”

Rahoitustuotot ja -kulut

ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA

Tilinpäätössiirrot

Teimme tiimissä vahvasti töitä uusmyynnin laadun varmistamiseksi. Sopimus myydään asiakkaan tarpeeseen, silti huomioiden makuasiat. Kun myynti tehdään laadukkaasti ja asiakaskohtaisesti, vaalimme asiakastyytyväisyyttä ja -pysyvyyttä.

29
2023 2022
(1 000 €)
140 817 131 725
82
-112 40
5 292
5 887
-88 415 -85 963
-5 508
-4 795
-1 257
198
-1
-20 182 -11 734
30 717 33
963
182
VEROJA 32 899 30 512
2
-3 451 VOITTO/-TAPPIO
JA
-383 -1 778
-7 044 -2 045 TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO 25 472 26 689
Tuloverot
30

Pyrimme tukemaan asiakkaita sähkömarkkinoiden myllerryksessä panostamalla ennakoivaan ja monikanavaiseen asiakasviestintään. Jaoimme aktiivisesti tietoa muun muassa sähköhyvityksestä ja markkinatilanteesta. Halusimme kuitenkin tehdä sen positiivisella ja toimeenpanevalla asenteella, jolloin sisällön tyylillä on myös suurta merkitystä. Tässä on mahtavaa olla jatkossakin isolla kädellä mukana.

RIIKKA HAAKSIALA

Sisältöasiantuntija

Emoyhtiön tase

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

30 (1 000 €) 31.12.2023 31.12.2022
6 130 4 735
5 190 5 361
90 556 89 697
10 876 99 792
954 989 Pitkäaikaiset saamiset 6 873 5 870 Lyhytaikaiset
38 907 79 720
21 453 1 079
8 535 60 090
saamiset
Rahoitusarvopaperit
76 722 147 748
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
178 599 247 540
5 757 5 757
4 724 4 724
tulos 39 796 18 507 Tilikauden tulos 25 472 26 689 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 75 749 55 677 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 589 206
Ylikurssirahasto
Edellisten tilikausien
vieras pääoma 51 460 9 471 Lyhytaikainen vieras pääoma 50 801 182 186 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 102 261 191 657 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 178 599 247 540
31

Emoyhtiön rahoituslaskelma

(1 000 €)

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Voitto (tappio) ennen tp-siirtoja ja veroja

Oikaisut:

899 30 512

Suunnitelman mukaiset poistot 1 257 1 198

Rahoitustuotot ja -kulut

182 3 451

Konserniavustus 0 -1 990

RAHAVIRTA ENNEN KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOSTA

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis. (-) / väh. (+)

Vaihto-omaisuuden lis. (-) / väh. (+)

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis. (+) / väh. (-)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

974 33 170

078 -10 223

-528

033 -200

054 22 219

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -4 970 -1 831

Saadut osingot liiketoiminnasta 6 247 10 701

Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta

Maksetut välittömät verot -4 909 3

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin ja muihin sijoituksiin

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä

RAHAVIRTA

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

530 -2 314

Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 72 000

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -120 180 -10 000

Pitkäaikaisten lainojen nostot 45 000 0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 011 -25 960

Maksetut osingot ja muu voitonjako -5 400 -8 004

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -83 591 28 035

RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) -31 181 52 119

Rahavarat tilikauden alussa 61 169 9 050

Rahavarat tilikauden lopussa 29 988 61 169 -31 181 52 119

KSS Energian yrityskulttuuri mahdollistaa sitoutumisen yhteisiin projekteihin. Kuvassa kiteytyy kollegoiden ja kumppanien kanssa jaettu – ja aidosti koettu – halu rakentaa aktiivista asiakasvuorovaikutusta.

Olen innostunut saadessani olla mukana ideoimassa monia uusia, erilaisia kampanjoitamme. Ja kiitollinen uusista tarjotuista haasteista.

ENNI LEHTINEN

Harjoittelija, B2C-myynti

31
2023 2022
32
-2
31
42
35
-13
61
1 877 719
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 59 299 31 811
-2
-1
860 -5 414
-6
-2 500 0 INVESTOINTIEN
889 -7 728
” 32

Maanrakennuksessa huomioimme luonnon monimuotoisuutta yhä enemmän. Otamme puiden ja kasvien kasvuolosuhteet sekä kaivumenetelmät huomioon esim. käyttämällä imukaivutekniikkaa.

Tarvittaessa muutamme kaivuureittejä siten, ettemme esimerkiksi vahingoita puiden juuristoa tai kasvien osia.

MARKO HIRVONEN

Tiimipäällikkö, Suomen Energia-Urakointi Oy

Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma

Valmistus omaan käyttöön (+)

Liiketoiminnan muut tuotot

Muut liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Häviösähkö

Muut ostot tilikauden aikana

Ulkopuoliset palvelut

Kantaverkkomaksut

Muut ulkopuoliset palvelut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä

Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä

Liiketoiminnan muut kulut

Muut liiketoiminnan muut kulut

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

Muilta

Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä

Poistoeron muutos muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä

32 (1 000 €) 2023 2022 LIIKEVAIHTO 20 545 22 615
50 209
19 10
-1 326 -1 429
-134 -106
-891 -2 285
-2 373 -2 190
-913 -790
-149 -134
-25 -22
Muut henkilösivukulut
-5 231 -4 943
-17 -17
Vuokrakulut -20 -96 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut -76 -22
-2 871 -2 730 LIIKEVOITTO 6 588 8 069
1
1
38 16
Muille -110 -25 VOITTO
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6 517 8 061
ENNEN
-2 204 -1 207
-205 8
-821 -1 411 TILIKAUDEN
3 287 5 451
Tuloverot
VOITTO
33

Sähköverkkotoiminnan tase

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Sähköverkon aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sähköverkon aineelliset hyödykkeet

Muut aineelliset hyödykkeet

hankinnat

Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset muilta

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Rahat

Saamiset muilta

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Edellisten tilikausien voitto

Tilikauden voitto

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Velat muille

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

Palautettavat liittymismaksut

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Toimitusjohtajan katsaukset ja blogit eivät aina kerro siitä, millaisella ylpeydellä vierailen konsernimme investointikohteissa Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Investointimme mahdollistavat meille vastuullisuuden näkökulmasta hienoja asioita. Tarjoamme toimeenpanevaa, aktivoivaa energiaa sekä kaupungin että koko maan tasolla.

MARKO RIIPINEN

Toimitusjohtaja, KSS Energia -konserni

33
(1 000 €) 31.12.2023 31.12.2022
1 042 466
62 874 57 503
202 216 Keskeneräiset
14 736 13 447
4 4 78 858 71 636
2 2
7 697 11 296
-210 3 210
ja
102 20 7 592 14 528 VASTAAVAA YHTEENSÄ 86 450 86 164
pankkisaamiset
110 110
98 98 Muut rahastot 394 394
8 324 6 921
3 286 5 451 12 213 12 974
KERTYMÄ 36 140 33 607
3 000 3 000
27 918 27 467
1 420 1 980 Velat
5 759 7 136 38 097 39 583
muille
86 450 86 164 34

Kehitin muun tiimin kanssa tavoitteellisesti konsernimme taloudellisen ennustamisen, muun muassa myyntiennusteiden, sekä talousraportoinnin laatua, aikataulua ja tarkkuutta. Työ edistää taloudellisen vastuullisuutemme tavoitteita.

NOORA PEHRMAN

Business Controller

Sähköverkkotoiminnan

eriytetyn tilinpäätöksen lisätiedot

(1 000 €)

SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT

JAOTELTUNA TASE-ERITTÄIN:

Sähköverkon aineettomat hyödykkeet

Sähköverkon aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat

SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO %

SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN OMAVARAISUUSASTE

SIJOITETUN PÄÄOMAN 100 * (tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut)

TUOTTO % sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = korolliset velat + arvostuserät + varaukset + poistoero + oma pääoma

Liittymismaksut luetaan korottomiin velkoihin

OMAVARAISUUSASTE % 100 * (oma pääoma + varaukset + poistoero + arvostuserät + liittymismaksut) taseen loppusumma - saadut ennakot

34
KONSERNI KONSERNI
2023 2022
717 352
10 460 7 539
1 290 2 198 YHTEENSÄ 12 467 10 088
15,2 19,2
% 79,9 69,2
35

Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma

(1 000 €)

LIIKEVAIHTO

Valmistus omaan käyttöön (+)

Liiketoiminnan muut tuotot

Sisäiset

Muut liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Muut ostot tilikauden aikana

Varastojen muutos

Ulkopuoliset palvelut

Muut ulkopuoliset palvelut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot muista pys.

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut -654 -542

Sisäiset kulut

Muut liiketoiminnan muut kulut -19 563 -9 109

LIIKEVOITTO 27 732 31 663

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

Muut korko- ja rahoitustuotot

431

476 1 971

Saman konsernin yrityksiltä 25 Muilta

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -4 -972

Muille -3 938 19 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

Poistoeron muutos muista pys. vastaavien hyöd.

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Etätyön lisääntymisen, julkisten käytön ja työprosessiemme pilveen siirtämisen ansiosta oman työpanokseni ympäristökuormitus on pienentynyt selkeästi. Tiimissämme ovat entistä enemmän työn alla erilaiset ESG-raportointiin liittyvät hankkeet. Työnjakoamme ja työprosessejamme on tehostettu modernia tietotyötä tukevin keinoin. Tällä kaikella on merkitystä hyvään työarkeen.

Data Analyst

35
KONSERNI KONSERNI
2023 2022
112 444
125 445
-104 6
4 538
517
1
-62 624 -81 372
-14 4
-729
-1 405
-3
784 -1 944
-620
-313
-142
-86
vast. hyöd. -1 016 -540
4
1
1 561 147
JA VEROJA 31 282 32 827
-6
-346 133 Tuloverot
799 -2 045
24 137
36
30 915

Tuotekehitimme käyttäjille Muutakin® -sovelluksen, jonka avulla asiakas pystyy vaivatta keskittämään sähkön käyttöään halvoille tunneille. Sen lisäksi, että asiakas hyötyy siinä hetkessä, me tällä tavoin voimme vaikuttaa pitkällä tähtäimellä sähkön hinnoittelun asiakasystävällisyyteen. Asiakasystävällinen sähkönhinta on mm. edullista.

JESSICA JUHOLA

Johtaja, Kuluttajamyynti

Muun sähköliiketoiminnan tase

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Muut aineelliset hyödykkeet

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin

Saamiset muilta

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Edellisten tilikausien voitto/tappio

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

Sisäiset velat

Velat muille

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

Velat saman konsernin yrityksille

36
KONSERNI KONSERNI (1 000 €) 31.12.2023 31.12.2022
5 171 339
4 094 3 044
21 68 Sijoitukset 39 596 29 525 48 882 32 976 VAIHTUVAT
Keskeneräiset hankinnat
VASTAAVAT
82 0
yrityksiltä 66 38
3 299 3 299
yrityksiltä 2 113 3 581 Saamiset muilta 27 786 65 698 Rahat ja pankkisaamiset 53 320 1 967 86 585 74 583 VASTAAVAA YHTEENSÄ 135 549 107 558
saman konsernin
1 868 1 868 Ylikurssirahasto 1 533 1 533
28 146 1 050 Tilikauden voitto 24 137 30 915 55 684 35 366 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 017 669
36 720 32 000
3 651 6 823
muille 38 477 35 211 78 848 74 034 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 135 549 110 070 37
Velat

Maakaasuverkkotoiminnan tuloslaskelma

LIIKEVAIHTO 1 458 1 606

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Muut ostot tilikauden aikana

Varastojen muutos 3 8

Ulkopuoliset palvelut

Verkkopalvelumaksut

Muut ulkopuoliset palvelut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut -19 -53

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot kaasuverkon hyödykkeistä

Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut

Muut liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOITTO (TAPPIO) -135 22

Rahoitustuotot ja -kulut

Saman konsernin yrityksiltä

Korkokulut ja muut rahoituskulut

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

Poistoeron muutos kaasuverkon hyödykkeistä 45 22

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -85 32

Työmme sähköhyvityksen oikea-aikaisessa ja -suuruisessa maksamisessa oli tehokasta. Teimme hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa valtiosta viranomaisiin. Myös ulkoisilta sidosryhmiltä saimme kiitosta. Tarkastuslaskentamme toimi nopealla tempolla. Prosessi oli meille sisäisenä organisaationa ja prosessien kannalta hyvin opettavainen. Koimme tiimeissä monia onnistumisen hetkiä.

OONA JOKIRANTA salkunhoitaja

37
2023 2022
KONSERNI KONSERNI (1 000 €)
-12
-29
-3
-5
-348 -309
-93
-208
-285
-285
-52 -47
-516 -524
-267
-132
1 0 Muilta 3 0
Muille 0 -12
-131
10
38

Digitalisaatiotiimimme panostus tiedolla johtamisen, datan visualisoinnin ja digihankesalkun hallinnan kehittämiseen helpotti yrityksemme vastuullisuustyötä: tehosti päätöksentekoa ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Tämä nopeuttaa tekemistämme, edesauttaa meitä tekemään kestävämpiä valintoja ja tukee vastuullisuustavoitteitamme.

TOMI TANSKANEN

digijohtaja

Maakaasuverkkotoiminnan tase

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kaasuverkon aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Kaasuverkon

VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Saamiset

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

VASTATTAVAA

Osakepääoma

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

velat saman konsernin yrityksille

Palautettavat liittymismaksut

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

38
KONSERNI KONSERNI (1 000 €) 31.12.2023 31.12.2022
61 117
2 129 2 387
ja keskeneräiset hankinnat 12 0 Sijoitukset 5 5 2 207 2 508 VAIHTUVAT
aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut
52 14
saamiset 6 6
2 144 1 039
0 20 Muut saamiset 54 2 450 Rahat ja pankkisaamiset 429 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 685 3 528 VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 892 6 036
Siirtosaamiset
OMA PÄÄOMA
188 188 Muut rahastot Liittymismaksurahasto 649 649 Muut muut rahastot 659 659 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 219 1 187 Tilikauden voitto -85 32 2 630 2 716 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 983 1 028
0 96
1 161 1 172
Muut
Ostovelat 41 43 Siirtovelat 26 404 Muut velat 50 578 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 279 2 292 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 892 6 036 39

Maakaasuverkkotoiminnan

eriytetyn tilinpäätöksen lisätiedot

KONSERNI

(1 000 €)

KAASUVERKKOTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT

JAOTELTUNA TASE-ERITTÄIN:

Muut aineettomat hyödykkeet

Kaasuverkon aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat

KAASUVERKKOTOIMINNAN SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO %

SIJOITETUN PÄÄOMAN 100 * (tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut)

TUOTTO % sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = korolliset velat + arvostuserät + varaukset + poistoero + oma pääoma

Tuotekehityksessä tutkimme ja kehitimme tuotteita ja palveluita, joiden avulla asiakkaiden olisi helpompi toimia vastuullisesti, hallita kulutustaan ja hyödyntää uusiutuvia energiaratkaisuja. Yhtenä esimerkkinä on KSS Oiva, jonka asiakkaana voi saada 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä. Upea Muutakin® -sovelluksemme alkoi saada todellista kilpailuetua suunnittelupöydällä.

LAURI PELTOLA

Tuotekehityspäällikkö

39
KONSERNI
2022
2023
-4
0
27 7
12 0
0 -17 YHTEENSÄ 35 -9
Sijoitukset
15,2 19,2
40

Valkealan biolämpölaitoksen rakennushanke oli siitä poikkeava, että toteutimme täysin uuden, vihreää kaukolämpöä tuottavan laitoksen valmiiksi rakennettuun ja asutettuun ympäristöön. Investointiprojektina se oli onnistunut. Myös sen tuottama, täysin uusiutuvilla energialähteillä tuotettu kaukolämpö on tuote, josta voi olla vastuullisena toimijana ylpeä.

MIKKO LAMPINEN

Toimitusjohtaja, KSS Lämpö Oy

Maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelma

Muut liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut ostot tilikauden aikana

Liiketoiminnan muut kulut

Muut vuokrakulut

Muut liiketoiminnan muut kulut

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille

40
KONSERNI KONSERNI (1 000 €) 2023 2022 LIIKEVAIHTO 5 070 11 097
37 0
-5 724 -11 375
-13 0
-282 -318 LIIKEVOITTO (TAPPIO) -912 -596
1 0
4 1
Muilta
0 -1 Muille 0 -2 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -908 -598 Konserniavustus 0 579 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -908 -19 41

Maakaasun myyntitoiminnan tase

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien voitto

Tilikauden voitto (tappio)

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat saman konsernin yrityksille

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Ostovelat

Toimenkuvassani päätehtävänäni on myyntikumppanimme operatiivinen ohjaaminen. Koulutan ja kannustan myyjiämme jatkuvasti aktiiviseen ja asiakkaiden tarpeet huomioivaan tavoitteelliseen myyntiin. Sain kunnian vastata KSS Roadshow kiertueen -sujuvasta toteutumisesta niin asiakasvastuullisesti kuin ympäristövastuullisestikin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asiakaskohtaista selkeästi ymmärrettävää myyntiä, sekä sitä, että kiertueemme rakennusja purkutoimenpiteet eivät aiheuttaneet ylimääräistä roskaamista.

SANNA HUOTARI

Myyntikoordinaattori

41
KONSERNI KONSERNI (1 000 €) 31.12.2023 31.12.2022
32 32 32 32
2 286 2 550 Siirtosaamiset 399 34 Muut saamiset 58 1 791
pankkisaamiset -2 090 0
YHTEENSÄ 653 4 374
685 4 406
Rahat ja
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA YHTEENSÄ
514 547
-908 -19 -395 527
0 662
851 3 033 Siirtovelat 181 185 Muut velat 47 0
PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 080 3 879
YHTEENSÄ 685 5 068 42
VIERAS
VASTATTAVAA

SEU:lla kierrätämme kaivuiden yhteydessä maa-aineksia. Siivilöimme ja murskaamme niistä Allu Transformer -seulakauhalla uusiokäyttöön soveltuvaa ainesta.

SINI LINDSTRÖM

Maarakennusasiantuntija, Suomen Energia-Urakointi Oy

Paransimme merkittävästi päämarkkinaalueidemme sähköautoilijoiden latausmahdollisuuksia. Avasimme ensimmäiset suurteholatauspisteemme Kouvolaan ja Hartolaan huoltoasemien yhteyteen. Nopea suurteholataus auttaa autokannan kehittymistä sähköisen liikenteen suuntaan. Se myös lisää alueiden houkuttelevuutta, mikä tukee alueen yrittäjien toimintoja. Tästä olen ylpeä.

MIKKO SUHONEN

Tuotepäällikkö, Energiaratkaisut

Oma energiansäästö korostui: teen usein töitä etänä ja matkustan toimistolle yleensä julkisella liikenteellä. Töissä kestävän kehityksen raportointiin valmistautuminen alkoi näkyä uusina, kiinnostavina työtehtävinä.

VERNERI MÄNTYMAA

Data-analyytikko

Onnistuimme yhdessä tuotekehityksen, myynnin ja viestinnän kanssa kiteyttämään sen, miten me voimme tukea asiakastamme energiavastuullisuuden polulla. Järjestimme myös useita verkostoitumistapahtumia, joilla halusimme virittää vastuullisuuskeskustelua ja edistää alueen yrittäjien elivoimaisuutta.

OLLI-PEKKA RANTALA Johtaja, B2B-myynti ja Energiaratkaisut

42 43 44 45 46

Yrityshallinto

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2023. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat.

Yhtiön osakepääoma on jaettu 1010 osakkeeseen.

Yhtiön omistaa Kouvolan kaupunki.

TILINTARKASTUS

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Y-tunnus 0904285-6, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

HALLINTONEUVOSTO

PÄIVI SIPPULA, palvelupäällikkö (puheenjohtaja)

KIMMO JOKIRANTA , maanviljelijä (varapuheenjohtaja)

LASSE AHOLA, insinööri

MIKAEL BYCKLING, eläkeläinen

JUHA HUHTALA, monitoimimies

SATU JOUTJÄRVI, toimistopäällikkö

MAIJU KUPARINEN, ammatinohjaaja

JUHA KURVINEN, toimitusjohtaja

REETA LIND, laatu- ja ympäristöjohtamisen asiantuntija, DI

JUHA RIPATTILA, sähköasentaja

TERO SUUTARI, maatalousyrittäjä

MIA YLÄ-OUTINEN, tradenomi

OSSI MUNNUKKA, verkostoasentaja, pääluottamusmies

KAIJA RANTALAINEN, palveluasiantuntija

HALLITUS

JARI LARIKKA, paloesimies (puheenjohtaja)

AIMO RAUTIAINEN, poliisi, eläkkeellä (varapuheenjohtaja)

MARIKA HÄNNINEN, tiimiesimies

KALEVI KORJALA, yrittäjä

RAIMO LAINE, laitosmies, eläkkeellä

SANNA TÄHTINEN, osastonsihteeri

TONI VAINIKKA, veturinkuljettaja

KATRIINA VESALA, lehtori

Konsernimme on merkittävä paikallinen kumppani menestyshaluisille urheilun, muun laadukkaan vapaaajan ja kulttuurin alan toimijoille. Oli merkityksellistä nostaa yhdessä tekemisen ja näkymisen rimaa. Edistimme niitä win-winhengessä. Uudistimme myös digitaalista markkinointi-mixiämme kohti täsmällisempiä viestejä ja tarjouksia: nekin uudistukset säästävät kaikkien energiaa.

ESSI PELTOLA

Markkinointipäällikkö

43
47

Otimme ensimmäisten joukossa käyttöömme edistyksellisen

FLIR-teknologian. Se mahdollisti sähköverkoissamme automaattisen vianpaikannuksen ja sähkönsiirron palautuksen. Myrskyille emme edelleenkään mahda muuta kuin kiitellysti nopean teknisen tuen.

FLIR tuo kuitenkin toimitusvarmuuteemme lisää ketteryyttä. Se lisää alueen mukavuutta.

Tilintarkastuskertomus

KSS ENERGIA OY: N

YHTIÖKOKOUKSELLE TILINPÄÄTÖKSEN

TILINTARKASTUSLAUSUNTO

Olemme tilintarkastaneet KSS Energia Oy:n (y-tunnus 0877511-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

44
48

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

MUU INFORMAATIO

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

26. helmikuuta 2024 BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Turhat ajelut ovat työssä jääneet yhä useammin tekemättä.

ISMO RÄMÄ Kalustovastaava

Ulla-Maija Tuomela KHT, JHT

45
49

Hallintoneuvoston lausunto

Päivi Sippula puheenjohtaja 50

Nostimme kriteereitämme kierrätettävien metalliromun ja muovijätteiden yms. jätteen kierrättämisessä. Toimitamme jätteet sertifioiduille käsittelijöille, joilla on kyseisen materiaalin käsittelylupa. Näin materiaalit päätyvät oikein käsiteltyinä uusiokäyttöön.

ANTTI VAINONEN Tiimipäällikkö

HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO KSS ENERGIAN TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JOHDOSTA

Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut KSS Energia -konsernin ja sen emoyhtiön KSS Energia Oy:n toimintakertomukseen, tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

Hallintoneuvosto puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja voittovarojen käsittelemistä hallituksen esittämällä tavalla.

Kouvolassa 14. maaliskuuta 2024 Hallintoneuvoston puolesta

46
47
25 26 27 28 31 34 35 36 29 30 32 33
käsittelylupa.
KSS Energian vuosikertomus 2023 Taitto: Mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy Paino: Valkealan Painokarelia 04/2024 Vuosikertomuksen paperilla on ECO LABEL™ -sertifikaatti.
37 38 39 40 41 44 45 46 47 50 48 49 Puhtaasti parasta 42 43

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.