Page 1

5. CİLT .

.

100$


iÇiNDEKiLER s.dıT Vird-i Seıııi( ....... .'..............................•...................................................... l 008 Devr-i A' la .............................................................................................. 1023 HizbQI'I toıasr ..........•....••...........•..........•...•.......•.:...........•.....•............•..:.•.. 1035 Tahas.sun Duası ....................................................................................... 1036 Diş ve baş agrılan için................................:............................................ l 042 Sihrin ipta.li ...............................::....·......................................................... 1()42 , lbtal-i Sihr ............................................................................................... 1042 Galip ve maglup aramak ..................................,....... ,.............................. 1053 Telrik ve Tchlii ....................................................:.................................. I054 Teslit........................................................................... ,............................ l 056 DileQin olması için .................................................................................. 10511 Ilm-i .Kınaııiyc .................................. :........ :.................:........................... 1115K Kulak Daveti ........................................................................................... 1()()(1 Şahsi f}ct vet. ............................................................................................. 11161 lhıal-i Sihr ............... .:................................................. ............................. 1062 l slıih-ı Beyn ............................................................................................. 1062

C clh ve Teshir ......................................................................................... 1064

Ilka-i Muhabbet ....................................................................................... J06" Yolda giden kadını et kilemek ................................................................. 1064 Celp ve Teshlr .................................................................... .................. 1065 TehakkOm........: ..................:........;........................................................... I066 Celb-i Rızık ve Müşteri .......................................................................... : 10(-.11 ('el h ve Tcsh ir ........................................................................................ 1OT.! Nadi /\li .............................................................:.................... ................. ı o73 Te'lif:.j 13cyn ............................................................................................ I074 C el b-i Muhabbet ....................................·................... ............................... ! 07!i lshih-ı Reyn ............................................................: ................................ 107.5 Celb-i Muhabbet...................................................................................... 1077 . Kalp sıkıştırmak ............................................................ ,.................. ....... 1071! Zinadan ıılıkpyınak .................................................................................... 1078 Eviiil-i Suvl!r duası ........................ . ........................................................ 1080

-

Celb-i

Muhubhı:ı.. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . . ..

. ..................................... ................... ! Oll4

Bakimin ölkesini gidem1ek .......................... :.......................................... 10115 ı·erlıi l ....................................................................................................... 1086 Islah-ı Bey n ............................................................................................. 1087


C el b ve Tesbir ......................................................................................... ! 088 Ribat ........................................................................ ................................ 1088 Celb ve Tesbir-Kulak Daveti ....... ........................................................... ı 089 Teshir.......... ............................................................................................ ı 090 Rızık ve Nafaka ....................................................................................... I 091 Huysuz, kavgacı çocuk ve hayvanlar için ............................................... ı 092 noşmanın şerrinde n korunmak .............................................................. 109~ llastalı~ın i yi leşmesi için ........................ ... ... :.............. .......................... 1094 i layald ve pcrilcrdcn korunmuk .... :.............. .............. ......... ................ 1096 ~·alınmı ş bir malı geri getirmek i~ii n ............. ,......................................... 1099 Celb ve teshir .................................................................. ........................ 1 ı 00 Celb-i Muhabbet. ................................................................ ..................... l l 02 Delinenin yerini tayin .................................. ........................................... ı 102 Akıl hastası ve sarayı iyi leştirrnek .................... :..................................... ll 03 Celb ve Teshir ..................................................... .................................... 1ı OJ Tefrik ............................................................. ........... ............................... I I03 ~·alınmış malı geri getirmek .................................................................. 1 ı o5 Ccl h ve Teshir ................................................................ ... ..................... ll 05 Teskin-i Şehvct.. .................... ... ........... ...... ................ .............................. l ıoo Göz hdstalıgı içi n.......................... .......................................................... 1107 Tefrik ....................................................... ................................................ 1108 Dört hllylik d n padlşahı .......................................... ............................... l l 09 isıibare .................................................................................................. 11 1O llafı7.ayı kuv vcılendirınck için ............... ...... .......................................... 111O llafı7..ııyı kuvveıl cndinııck için .................. ...... ....................................... Illi lbıal-i Sihir ...................................................... ........................................ ll l :! içki vı: kumanı son vermek ................................... .................................. ll 15 Evlenmek için .. ................................... ..................................................... ı 11 6 Tefrik .................................................................................................... .'.. ll 17 Bol rızık ................................................................................................... 1 1 ı 9 Cinsi duygusu zayıfo lan için .................................................................. 112ı ilka-i Muh:ıbhcı ............................ .................................... ....................... 1121 Celb ve teshir ................. ,.. , ........... ............................................. .............. l1 22 Maz;ırraıı içi rf .......................................................................................... 1 122 Tefrik ...................... .................................. ,.......... ........................ ... ........ 112J Zalime karııı. .......... .................................................................................. 1127 Evlenmek isteyen k ızlar .......................................................................... l l~ 1 Akd-i l.isan ....................................... .............. ............................. ............ 1133 Sara 'c hava le içi n ................................................................................. 1131! lsıiharc ............. ....................................... ........ ......................................... 11 39


Rızık duaları ............................................................................................ 1141

VEFK ILMI ............................................................................................. 1142 Vefk ilmine giriş ..................................................................................... ! ı46 Toprak ve lld, Ateş ve tki ......................................................................... ! ı 48 Hava ve Su vefkleri ................................................................................. 1 ı 49 Tekli vellderin tamamı ............................................: ............................... ! ı 57 MOseli es vefkler ...................................................................................... 1167 Üçlu vefklerin hassaları ........................................................................... ll71 Şan ve şöhrete erişmek ........................................................................... l l 76 Zıılim ve Zorbayakarşı ........................................................................... 1177 M urada ermek ......................................................................................... 1178 Celb-i Rıı.ık ve Mal ...... .......................................................................... 1182 Celb ve Teshir ........................................................................................ 1191 Sevilmek için .......................................................................................... 1192 Beşli vellder ........................................................................................... 1194 Altılı velkler ............................................................................................ 1199 Ycd ili ve Iki cr ........................ ... ............................................................... 1200 Sekizli vefkler ......................................................................................... 1201 Doku7Ju vellder...................................................................................... 1202 Onlu vclkler .......................................................................................... 1204 Celh-i Muhahtll•t...................................................................................... l20(ı lrsrıı ......................................................................................................... 1207 Celb .............................................................. .......................................... 1208 Celb ve Tesbir ........'................................................................................ 1209 lrsal ......................................................................................................... ı ı ıo Peygamberimiz'in dualanndan .................... .......................................... 1211

\


,

EOzn billibi mineş şeytinir racim* "Lanetiyle

Allah'ın

.

rahmetinden kovulan şeytandan Allah'a

sığınırım."

Bismillibirrahminirrahıym *

"Bütün yaratılmışlara dünyada ve ahirette acıyıp iyilik eden Allah' ın ismiyle başlı yorum."

~..

~

.

.,

~

... .

'

lt,;JI '-' ~ ~~ .J ~

~

Elhamdfi Iiliibi rabbil alemin* "Hamd ü sena yalnız Müslümanların değil , bütün alemlerin, bütün mevcudatın, bütün insanların halıkı, terbiye edeni ve yöneteni Allahü Azirnüşşan Hazrederine mahsustur.

t\ ı:_r>- J

~ ll .

,~ J

1 •

~

,

Errahminir rabsym* "Bütün yaratılmışlara dünyada ve ahirette esirgeyen, bağışlayan Allahü Azimüşşan ' dır.

"'

ıJ.. ;UI ~.. Y.. ~~ , Miliki yevmid din* "Mükafat ve ihsan gününün sahibidir."

1006

acıyıp

iyilik eden,


İyyike na 'büdü*

·•yalnız sana ibadet eder ve yalnız sana tapanz.~· J

·.._.-::- ;

u .."'

,

,.

. ·

.!lL'ı J ..

"'

nesteıyn* yalnız senden medet

Ve iyyike "Ve isteriz."

.

~

umar ve yalnız senden yardım

lL~ ı İhdini*

.1

"Bizi hidayet et. Bizi götür." "'1 ,; \• . ,p-., . \ ~' J

,

_....

J

"'

Essırital müstekıym*

"Sana götüren en kısa ve doğru yoluna." ;

,

~ , -

,.

tl

"'

"'· . ... !\ "' .,J JJI .J:) ' 1' L

•.j

.• ı...~- ,

.

~

J ,...--

SaritaUezine en'amte aleyhim* "Evvel geçen enbiyalara, vahdaniyyetini, uluhiyyetini, tasdik ve ikrar edenlere ve her zerre-i alemde seni görüp, birliğine şehadet edenlere, senden' başka bir varlık olmadığına kalben inanıp lisanen ikrar etmek suretiyle amel-i salih işleyeniere in' am ve ihsan buyurduğun o doğru ve en kısa yola. ..

.

...

,

. -~ ... ...aa• ~ ,l l • . "-" J ~ .. . ..;-;;:...

... ... Gayril alaid6bi aleyhim*

••üzerlerine gazab olwimuşlann,"

::)~ı~~ VeladdiMn* 1007


.

"Ve yollannı

şaşınnış

olanlann değiL:'

. T

~

..

Amin* ~ ·•ya Rabbi! Her şey senin dilediğin gibi olur." Sayın

okurlanm! Namazlannuzda okuduğumuz Fatiha·i Şerife' nin manasını düşünerek ve anlayarak okuyabilmemiz için, siz okurtanma sunmakla şeref duyduğum beşinci ki tabıma da yine Fatiha Suresi ile başladım. Çünkü bilenle bilmeyen bir değildir.

WiRn.j

: ... ." \S .. 1:--.. ~

\

- ;r-.? .,

;

.J

,. .....

4J.}.:.~.~'1\J "~

,.

... .

J \ :--..

- )

J

,

,,

,

.. k, 8 J

.

,._.. ,

..

li.J.r.t '-

,

J

J

• ;

'lll

"'-

,

ı;:. }.f:JIJ Jllı :-T'~

.

,

,

.,

,

,

;

,

G'.y f~ •.#' · · \ G' » • ~ 1 .. ll J .y::f' .r- ~ , ,

r

. yJ J

;_

4 )~~ 4 ~ 4 JW.

"

,

,.

,

,

1;;~

• _;UIJ ~\yi~~~~~~ ,.

r. ,

:; ll . \ • :. i\ 1ı ~ .r ,:_r>-./ , , , ,

.,..,

pl<.

"

\S • -

,, •

y

SE'ITAR

;

.-

""'

,

;

,

.

,,

,

~ G}J ~T ~ .. G. ~J trJJ~'~" C;:,'J ~)i ,

"'-

~- "

r...J> ,

.,f'

,tı -:-:.~"' ::J 'I,.J

~· ~.l\

"

. .... ., ,....,.:."\ ..... "

r"' ;-u~· ~

~

,.

J .. ...

,

.... ·'J

,~ ~ u .J"' ...

. • ,...,,, ,

J .Jf :J ...

:f ~ !lltı:S. ı; ~ı;,;..:', .. JJ~. ti ;!ı?~ . --

, ... • _ <"

- ;...

...

\~ a.l

J .ı- ..V "' ~

..r<• J>'' ...

.l

...

...

.,,,~

1

,

,...

<•.l 1"'~ '6l~t~ e.l wa ~U":.,,

!J"'.r

1001

, *' &~ .lJ'.~ "1


c.·

~)o

~

l

, L,

l ,

1

~

\

~,

f-

* {(ı>

'- \

~

1

,. .

\...-

~

.'- ' . t, '

..

..

\

, L''"-

'.

'

'-

,'

'-

~•·'

t. \

o

~\--

\ •'-

~·> ,. :: ,

. \

~ -

o •

1

\

~

o

\1

lı~o . .t.\... ...

~

~... '

\

1.... \

'-o

'1

"

\

G;-. \

.__.. \

\

C.· \

,c-,

* \

o

,

\

f.

't' 1 \~\ \'•

,

.t '-, .

O

...

-

,.

\

... .__..

'\

c n..

~ t, f~

1'· ' \

r\

+

\.

V\'lo - \

o

1.... o '

O

\

, L-

\

\

...

~

o

t.\ o

_

o

.__..

\

o

\

\

s-: t.. "' l.

1.... \

'-

~\ 1.... '

. '- '

\

*. .

r.'' ft:.-o,\ .~t.". ,r.;

ç..

rt:...'

[

...

... ,

c:\1

~

\

..

•·""

~ \

ı r-o •

a

1·~ l!- ' L.,

b' ç,

r. \-, ., .1' . ·P.-\ ,,~·-t'" \-..~\-,- ~ , r ' .. ( -f~

- , , ',...- -

s" • . ,

, ......

l!- ,

\ t.

_,

'

\ ~\-- ·tf o:. \\ '\

.... : , '1 -

~

-

1.... \

'o '

[

t.

\

\

\

~: f: (.,'_ -:·"s.:·

~ ,,~: ' ~-~ '\~\" ~> c_ 1,~ ,L:, \. , ~t. ' ~e s.-' V' ~O

t:

r-\

L. , (._, -

~..... . ,

lA

.

\

- , (._

_ , ... c_

~ "·.o ~\~: \c,_

' ( . _ t.

,..__

t::..

G. \

\1

1

-, v,

~ , \ '. , ... ·[

, 'o · \\- \

r· ·

L,

~~> , ~ ,

;:, -~''T' .~: '. ~~

o

o o -c

r- '(,- '(,-

L;"

o

... C.·

-

~

O\

\

'

\

t : : \1

-

l!- \

l\

\

'(\ '

\...

o

,o .

\

o ...

\

.__..

\

•O

\

" "\

~~ •

-

\

\


o

.,.. .,..

ö~ ~\ c..s.

!~

,

00

.,..

.,..

,

"'

,, ,

~~ 'j *~~ ~ ~\ ~ ~J "'

.,..,

J

""

"'

$

,

,

,

, o,

~ıı:..ıı ~ ·~ ~? 'j o:b- J ~\ 'j\ wl 'j *J J'j\J , , ,. ,

., J

,.,.,

,

""

.,

,

o

..,

.,,.,.

,.

.0'1 .... . ""'J ..ı..U , ..J-., o....

.,

....

,

.,

~

.... . . , , )

,

-- -~:....,:-=-ı LS ~ · J\ ~ ""

.,

~ ~

0 " ;.

~ _..... ~

.

.,..

,

u;_; 'j ;_;. ; J ~~ .;J ~ ~\ ~J

~b 1~1 ,.,.

,

,

o

J ;.;:JJ . ,._ 1 o...l..ı,.

,.

J...AJ

-

.,

1 "-::ı ,.

., ... ~u -, .

""

J. ,

....

:i l)C. '-8 ~\ ;p

"'"'

~

, .. , ,

.ı~ .•A

....

o

'j ~\ *~;:a :JI

'

;.

"'"'

* ,!j~: c "-4_....,~1\, 'j J ,!j j8 ~ J ,!jJ~ jS:. ~~~ ~ "'

1

,A

"'

"'

o

J u\~\ ~ (: ~ o

.,

,

~ ~~\

*l5;:.\ J:-fJI

SI

.,_.,..

,.

o "" o

,.

~ 0\J *L>)I ~C. J ı:s~! C: J ı./'J'jl ~ , ,. ,.

~

S;

,.

-'

,.

""

.,.,

"'-

"'

,-o

"'-,.

~ · ; 'j\,~\ 'j ~\ *~'J : ~ .. 1\ ; ı~ ~~ J~Lı , , , .,.. o

,.

*~ ~ ,l;,: ,,

J

ı2ı

)

J..

,.

J

"' 1 • ,. ,

4.Al (.)...\...p

.,_,.,-Jv

o

J

.

,.

$

*J · .: tı ~_TV ,

J

o,

SJ

* ) \k.Jı

*

o,

·~t.J,~ :-:J ı •6 J .;-

o....

o

*1~ : • * :-o ~ 11 oy~uı ~ "'-

Si

•;,....~.:?'"~\ ~')b.. ~ ~~\ ; o,

.1:

o,.,-

J,

o,.,-

\ ,.

,.o o "

~-·"l

1

$A_

,,

'j \ LJI 'j '-.>~\ ~\ ,.

.,.

,.,.

,.

J

J J o,

.,_ }-ll *i JW\ *i f J ~\ ~ J

J

o,

,

o....

o,.,-

*8Wı ,. J

.,_

o,

.' _, ll *# Gl *J· IWI ., "'C ~J 11 * Wl lS),. 0:. ~ J , ,.

J- ~ , o"'

o

.,,

J

o

/

6,.,-

J

Si ,

,

J

.._

o,

.J

., ,.,. o,.,-

*~\'-_.sz.; öl\ *~1 *C GJI * <Jij~l * y~Jll *J 4-AJI ,

1010


o..-

o...

"

o....

"' o...

o..-

J

..;;.Jı *' < 11 *"' 1:: ll *

* la

~ ""' o...

-... ...

...

·~:---~f)l

~

"

J

o....

/

*"'~y ~"-ll

o;

*::r.___;;,·(4.J~Jı ... o....

,_

.,

C"':. 11

J~

o;

J

o....

J

J

o,.

o...

*)y--' . ~::.11

*~

.t:..: 1\

~

o....

~

o...

.

Ji.~.:-.

o....

o; .

*'~ <:':..lı *' (ll ·~ı ~.Y . ·,.... o...

o..-

J

*lS. ~ ' ::lı *~y \ <"".ll ·o .... '

0.,..

"

o...

...

"

o....

J

·~ı

.,_

...

*j .. 67=:J\

~

··J·

....

o...

*~\ *"""j-..J.;~t-<:~11 *ts~ "

J

o...

l-

o....

J

}

*· c.\J\ ·~ı * ~ ~/ll ,. J.Y J.

o...

*{..~1 *~~ *;-. .: ....;Jı *;- .:!~L.

o...

J

...

•:_oJzlll *J:WI *~ı *~ı

*-~----.~.;.:~1 *~ı J

o..-

J

:JJ ,.

o,.

o ....

~:ll*~\ ·~ı

0.,...

J

O.;

}:!" 0,....

}.

O,.

J

0/

~...,.~J-~;-1}1 *~LJI *~1}1 *\ ;;;11 *~j *:- -...~o-J ı

*\

-"

J"'..ı

Ol/\

J

.,. .__..;.ı:ıı..c-ı-.J

J

*J

"

_.o_J Ol/ *J"

1 ;O/ 1 J ....1~-...;7ı:!~Lo~~ J ~ 1...---J..;lı II.J.

J .,.,

,.

o...

}. J

o....

_,. *.....ı-~'---o~·,O;z.J. '' " .."- ll_,. *'" ' .b- l 1 ı

0/

J

,_ ,. ,.

J

o.;

"

o ....

~G *J _(,lı *~ı *;!;~:. H* yl:pı *~ı *Jı;;: ll J

o;

o...

1-

o

o...

o

o....

,.

J

o

"

o

o

*~1 *~t_;j\ *b ... ;;: 1\ *\I}"'JIJ J~l J~ ~ll: ll ,.

J

.

J. ...

.,..

,

,. ...

""'

,.

*J~ı *~ı ~~~ *) J

/

;.

"'

,

.,.

,

A

""

o...

o....-

o ...

:,all *2LJı *(,.$~::o..1ı *~ı J

0,....

"

Q,..

O,..

"

O;

JJq...._'....,.:~aa.;lı *j..._.:__.....::.:,Jı *0 )}r *~W ı ·~~~ *lS~4Jı "

, ı

oı ı


"ı .,

o

~---A.I'C,

- ..,""

...._ L- -

.

'1 "~ .J>-' , yo ,

~ .. .

"'

~

*aı;

~

J""' ~'ll

,;

'1 ..~ ı J *"!,-:. ,. , 4.,ı u.-J; ,,a ~ ,;

o

~

,

~- ı "

"'

o

~;.:ı .k>- J ş

""

11

.". J ,

....

""

.,

o

"'"'

,

:.<"' ~

J

""'"'

C" ~ ı ~r-J 0

~

~ $ .,

""

t: .r . . <"' ".~·D

J }

.,

;

.,

...

"Yu. ..(-" :.J.i J J 1 *~ı-:: .. - ~ "Yu. J

~ı~ı ,.

..~· TJ

(

"o ., o

..

""

ı. .:~ı . >

JJ .,..

.,. .,.

.,

/

,.

o

"

"

o.. .. o" :~ J ~-; 0G. )'~J ı..J J"? ~ }:J~ *!1;:-

J

J )J

o

JJ

--Ib J 4J4l ~ y. fo ~j 6 ·:;. J 4_j~

..,

o

"

~

JJ.

o

""

..J.

"'

., ,

""'

ı ı._.) ! ~ ... · ·

p J

.y

""

~ t#

"'

,.

"

o"

""

~lS:-

,,..

"Yu.

.)4'_,. J ~-

""

rs "-:;ı "Yu. ..~-, ..{-.r - <"' ,.

,.

,..

.,.

:uY..r-J , o~ ı :u;...-r-t..S... ı lJr ~ J "'

.;;

"'

~

SI

""""

o_

.,

ll> O

J.,

Lik!

J

.-., *"

o

"

r

.fl

"

*"J!

o

-

a "JI :· ı

"

-~•\

~'--·~ "

~rı :~ ~ ~r"

oyJ ' :ı J

J

"

,

"Joy>-"

,

~r " *" 1 (""" iı

u.:;

:ı J

~

JJ

1,___.,. "."(':..__ ~ 4J~~GC:~I ~) .,,_) . .. !.

,.

y J

A.

"

,. ,.

,. . .....

"• ." "'., 1 , ...::,... .,:>-) " " ~ J 4U

y

Jo

"

o"'

ı::.~~·-~ · ~.;.:ıı

~

o

"

o

ı::.ıı

~

",

~

J. ""' "" ,.

o

J

~\ !J) "f ·~ ·~ ':J\) J.-._t;.:Jı ~ 'll *~~ --4~

,.

""

~,

~

""

SI

""

"'

o ..-

"

.,

,.

"o

-~ ~? '1 O~J ~~'ll uı '10ı Js~ı:.;) ·~wı tl

" - ~.,

I).___..Q..... ·c y

~

IS

"'

"

~

,.

"

~

.,

f~ \J~ \J~\j ~J

~/.tl

ll:""'

ı)c;;. '1~~ ~\ "

1012

"


,, o..ı.

1 ~

o ,.

\.,.~.::. •

........ 1

-

J.,

J

\..__....;•ıvJ 6.).) ,,.

,.,

, o .,.,

,.. o "'""

~ _f'~IJ ~~~!~\J ~IJ)J o~~J\J ~~

1013

,

,

J.$- J

,

~~


J.o

o

.,_

.,...,

o ...

o

· <'..i:JI ~("'-IL - 1-t.:JI ~ ( :_ . ll ~ 1 . ~ . ~ . ~ J .. JJ ~

J -r-' ""

.,

~

o

$

o

~1 :.:, _,.:0 J y\.k_;:J\ J.ı ;

....

"' o

.,

""

,.

.,_,.

"'

.,

"'"'

""

o

_;J;. ~}~ı

~\ yt.:ş:jl ~

411'

,.

""

"'-

o

o

""

J,

.,_

;_ ,

~ 0Le)ll . ~l Jl 0WI ~~:X \yU\~~~

l

""

.,

....

.,_

~-~

o....

o

J. o

.

.,_

~~-11 ~ll:)'IJ :~.H ~ ..,..~ ~~~\ y~ F~,H

SI

oJ

,

,o

"'

Jo

"""

.;C. u-~. 0C:':c '-' ~-,..: ..-....,/~'..r''1 ..~..... ..-,. ı 0rr ::ıı .43J'"Yü . ,. . . J~ ~J. .

01

.,._

,.,.

""

""

... .. .. ':\_\

c...J .. ·-,. ....

O

O

; O

..,.

"'

O

O

~ ., 1 .' .JJ...L.J • •, "ll . ·.ı·~ -- - 1 . ..... :. \1 ~_p:J'" 1 • -.. ~ "',.. . .. ·u· uva'" ~ .. ., "' "' , , ,.

o/ o1

..

"

.,

,

1~ .

. ...

,

o

..... ı ... ,

1

....

ı~

....

.... ... . -: 1

... o

... -\

~_r.-1 t_>~l LJ!.f.\...,a.JI ~.J\..:-'1 ~ J ~l..rl ~1.;.,., ~ .,

,

-

.,

"'

.,

....

. u... 1014

,

"


.

o

*if~ ı"'"t\ J

""'"'

,.. o ....

1\ " ~~ ~.r '-!!6:---~~. !'-:.~ >.- ~ J 1"

"

J

~

,.,

J.

,

,.

~""::O~

o

1\ ~ _r.:>- ~ ~

""o"

....

J

;

Q..o'

o

.,

;. ...

,. o,

Jı~:vJ 1iı1 01~ J *_;ı;.)'ıJ .JÇ:.)ll ~8\J ) ..:aJ)'IJ ,.

"

.;

o

~ : ı ı ı * ı" ::lı rr..> r J "' JJ ,

·:.:__ı ı

~ ....

\ •y..... Jı

"'

;

....

~

J

-

"'

~

.. Y. J

O"'~

\JJ+---1;

;fl

O

..

- .

,

"""

l.f"J ~( \:.. - .Y"'

/?

IJ}

"

o

"'.

0--·U

/

~J

o,

....

l

J .)~_,....,.,)

...

}..

,

""'

til

.,

,.,·

~_.,ı ~LL. J ~ :. .

~

~ ~~ )lı

,,

~

"

,.

':1 •·.~1\StJo" o" 1 -·· 1\SL.o._. _,.r- J)~ f r o\\ J "

..

,.

(: :.<" \"- :.<" ı::L~ wb J::7 J::7 ... ""'

::.ı.::;.~

"

*

....

~

,;~

,.,.

'J

...

.

~IJ 1..>} ~ J l..>f ~CIJ

)ll 4.._-...JI\

~~

"

;

-:-- .ı ; ;!J:! • " Cl,( "

_" ---!·! ..Y-"

/

r------~

, g.,.. "

;p ,

til

JacJ ı: ...ı,: ...;~ r.. ~*:-'"""'~ı~ ..-.. .-- . ./ı c

ı:Gı. ı.: ..:.ı:,:; . ro, ....

;

J...

* ,

-y.---J<,;I:~ J ':1 "; ~ 1 of

fiiJ

u

J

----

ı )' ~~ )lı

,

y. . J.':-

c~~ 1015

~

J.

til

""'

u ~

""

ı

"

':1 ~~ ·

....

,

~ J *ı..;~ J tk,;


'

o ...

'

.,

~

J

.,

,.,.,

11

..ı=

....

.,

~~ı 11 ~ı 0~ *~ı y)ıJ ı~lSJ ı~G-J ...

... ,

.,

.,

...

"',

o ...

~ı 0~~ ~ .. • ı~~:~

o

...

~

.,

·~;~.HJ 11 ?ı ~ı

Bismillahirrahmanirrahıym*

rr

Ya settaru ya settar* Ya azizü ya ğatlar* Ya celilü ya cebbaru ya mukaHibel kulu be vel ebsar* Ve ya müdebbiral leyli ven nehar* Halhsna min azabil kabri ven nar* İlahi üstür'uyubena* Vağfir zünubena* Ve nevvir kuburana ve tahbir kulôbena* Veşrah sudurana* Ve keffir anna seyyiatina* Ve teveffena meal ebrar* Vahşürna meal ahyar* Sübhaneke ma arafnake hakka ma' rifetike ya ma'rfifü sübhaneke ma abednake hakka ıbadetike ya ma'bôd* Sü bhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur* Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur* Fadlen mineliahi ve rahmeten şükran mineliahi ve nı'meten Iiliahil hamdü vel minneh* Elhamdü Iiliahi alat taati vet tevfiykı ve nestağfirullahe min külli zenbin eznebnahü arnedin ve sehvin ve hatain ve 'nisya nin ve nuksanin ve taksıyr* Allahümme Jekel hamdü hamden yüvati niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemiı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na' lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil ha leni ila ab sen il hal* A 'da11tü li külli hevlin la ilahe illellahü ve li külli nı'metin elhamdü lillah* Ve li külli rahain eşküru Iiliahi ve li külli u'cubetin sübhanellah * Ve li külli 1016


zenbio estağfirullah* Ve li külli müsıybetin innellah* Ve li kilili daykın hasbiyellahil ve li kilili kadain ve kaderin tevekkeltil alellah* Ve li kilili taatin ve ma'sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah* Ve li kilili hemmin ve ğammio ma şaellahil len yağlibellahe şey'ün ve hüve ğilibün ala külli şey'in hasbiyellahü ve keia* Semiallahil li men dea* La ğayete lehu fil ahırati vel ula la ilahe ilieliahil vahdebu la şerike leh* Lehill millkil ve lehill hamdil yuhyi ve yilmitil ve hilve hayyiln la yemutü e beden dairneo sameden bakıyen bi yedibil hayr ve hüve ala külli şey'in kadir* Ve ileyhil masıyr* Allahümme la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike* Azze catuke ve celle senaüke ve la ilahe ğayruk* Errahmanü alel arşisteva lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehilma ve ma tahtes sera ve in techer bil kavli fe innebu ya'lemüs sirra ve ahia* Allahil la ilahe illa hüve lehül esmaül husna fed'uhü biha* Sadekallabül azıym* Hüvellahüllezi la ilahe iiJa hüver rahmanü celle celalühür rabıym* ei-Melikül kuddusü es-Selapıü el-Mü'minü ei-Milheymioil el-Azizü elCebbaru el-Mütekebbiril ei-Hallaku ei-Bari'il ei-Müsavviru el-Gatlaru el-Kabharu ei-Vehhabil er-Razziku el-Fettahu elAiimü el-Kabidu ei-Basitu ei-Hafidu er-Rafıu ei-Müızzü eiMüzillü es-Semiy'u el-Besıyru el-Hakemü el-Adlü el-Latıyfü ei-Habiru ei-Halimü ei-Azıymü ei-Gafôru eş-Şekôru el-Aliyyü ei-Kebiru ei-Hafiyzu el-Mükıytü ei-Hasibü el-Celilü eiKerimü er-Rakıybü ei-Mücibü ei-Vasiu ei-Hakimil el-Vedudü ei-Mecidü ei-Baısü eş-Şehidü el-Hakku ei-Vekilü el-Kaviyyü ei-Metinü ei-Veliyyü el-Hamidil ei-Muhsıy ei-Mübdiil eiMüıydü ei-Muhyi el-Mümitü ei-Hayyil el-Kayyumü el-Vacidü el-MacidÜ el-Vahıdü ei-Ehadü es-Samedü el-Kadiru elMuktediru el-Mükaddimü ei-Mü'ahhıru ei-Evvelü ei-Ahıru ez-Zabiru ei-Batınü el-Vali ei-Müteali ei-Birrü et-Tevvabü eiMüntekımü ei-Aitivvü er-Rauiti malikül mülki zül eelali vel ikrami* el-Muksitu ei-Camiu el-Ganiyyü el-Muğni ei-Maniu ed-Darru en-Nafiu en-N uru el-Hadi el-Bediu el-Bakıy eiVarisü er-Raşidü es-SabOr* Ellezi tekaddeset anil eşbahi - -

A

1017


zatüh* Ve tenezzehet an müşabehetil emsili safatühô ve şehidet bi rubôbiyyetihi ayatüh* Ve dellet ala vabdaniyyetihi masnôatüh* Vabadün la min kalleh* Mevcudün la min alletin bil côdi ma'rôf* Ve bilabsani mevsôf* Ma'rôfün bi la ğayetin ve mevsôlün bi la nibayeb* Evvelü kadimün bi li ibtida'* Ve aharun kerimün müklymün bi la intiba'* Ve ğafera zünôbel müznibine keramen ve hılmen ve lutfen ve fadli* Ellezi lem yelid ve lem yôled ve lem yekün lebô külüven ebad* Leyse ke mislihi şey'ün ve hüves semiul besayr* Nı'mel mevla ve nı'men nasayr* Gufraneke rabbeni ve ileykel mesayr* Ve hasbünellahü vahdehô ve na'mel vekil* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Yeralüllahü ma yeşaü bi kudratih* Ve yahkümü ma yüridü bi azzetih* E la lebül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemin* Ve neşhedü en li ilihe illellahü vahdehô la şerike lehô ilihen adilen cebbara* Ve meliken kidiran kahhari* Liz zünôbi ğaflara* Ve Iii uyôbi settari* Ve neşhedü enne seyyideni muhammeden abdübül mustafa sallellahü aleyhi ve sellem* Ve rasulühül mücteba ve eminühül mukteda şemsüd duha bedrud düca nôrul veri sihabü kabe kavseyoi ev edoa rasôlüs sekaleyn* Ve nebiyyül harameyoi ve imamil klbleteyoi ve ceddüs sibtayni ve şefiy'u men fid darayni rasôlen mekkiyyen medeniyyen hişimiyyen kuraşiyyen ebtabayyen kerubiyyen ruhıyyen ruhaniyyen tekıyyen neklyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen şemsiyyen müdıy'en kameran nurao nuraniyyen beşiran neziran siracen müniran sallellahü teali aleyhi ve ilihive evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve hulefaihir raşidioel mürşidinel mehdiyyine min ba'dihi bususan minhüm aleş şeyhış şefiki kitiliz zıoday_!:<* Ve fil ğarir refıyk* El mülakkabi bil atıykll imimü alet tahkıyk* Emirul mü'minine ebi bekrinis saddıyk radıyellihü anh* Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila emiril evvab* Zeynil ashab* Mücaviril mescidi vel mıhrab* Ennatıku bas savab* Etmezkuru fil kitab* Emirul mü'minine umerubnil hattab* Radıyellahü anh* Sümmes selimü minel melikil mennan* İla emiril eman* Habibir rahman* Camiıl 1018


kur'an* Sahabil hayai vel iman* Eşşehidi fi hali tilavetil kur'an* Emiril mü'minine usmioiboi afiao* Sümmes selimü minel melikil veliyyi ili emiril vesıyy* İbni arnmin nebiyy* Kiliı babil hayberiyyi zevci fatimetez zehri* Virisi .ulumün nebiyy* Emiril mü'minio* Aliyyir radıyyis sehıyyil vefiyy* Radiyellahü anb* Sümmes selimü alel imarneynil hümameyn* Es seıydeyniş şehideynil mazlumeynil maktuleyn* Eş şemseynil kameraynil ·bedraynil habibeynin nesibeyn* Bil kadiir ridıyeyn* Ve alel belais sabirayni emiral mü'mioio* Ebi muhammedil hasen ve ebi abdüllahil huseyn* Radıyellahü anhüma* Ve ala ammeyoil kerimeyniş şeciaynil m'üazzameyoil muhterameyn* Hamzete vel abbas* Ve ala cemiıl mühacirine vel ensar* Vet tabiıynel alıyari vel ebrari rıdvanüllihi teala aleyhim ecmeıyn* Ve selli~ teslimen ve azzım ta'zıyma* Ebeden dairneo hamden kesiran kesiranila yevmil haşri vel karar* Allahümme zeyyin zavihirana bi hıdmetike ve bevatıneni bi ma'rifetike* Ve kulubüni bi mehabbetike* ve ervahana bi müavenetike* Ve esrarana bi müşahedetik* Allahümmec'al fi kalbinuran ve fi sem'i nuri* Ve fi besari nuri* Ve an yemini nuri* Ve an şimali nuri* Ve fevloy nuri* Ve tahti nuri* Ve emiminuran ve halfi nuri* Vec'alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahımin* Allahümmestecib düaena (amin) veşfi merdana (amin) verham mevtana amin* Li ilahe illellabü la ilahe illellihü la ilahe illeilah muhammedüJt rasfilüllahi hakkan ve sıdka* Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullahe estağfirullahe estağfirullah* Min cemiı ma keribellahü kavlen ve fı'len ve hadıran ve nizıran ve etubü ileyh* SübMnellabi (33 defa) Elhamdü Iiliibi (33 defa) Allahü ekber (33 defa) Vel hamdü Iiliahi hamden kesira* Fe sübhanellabi ve bi hamdihi bükraten ve esıyla* Ve tealellahü meliken cebbaran kahhara* Ve ğafiaran settara* Sültanen ma'buden kadimen kadira* La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Va'fü anria ya kerimü vağfir Iena zünubena ya rahmanü ya rahıymü amin* 1019


Kıymetli okurlarımı

Beşinci kitab ıma başlarken ilk olarak sizlere takdim ettiğim en kıymetli dualardan (Vird-i Settar) ismi ile meşhur olan bu dua biraz Arapça bilenlere veya manası nı kı smen de olsa anlayabilenler için ne kadar tesirli, ne kadar kıymetli bir havas olduğunu

anlamaya yeter sanırım. Daha okumaya başlarken insanda -bir inşirah, bir huzur başlar. Kalbi yumuşar. Ruhu inbisat eder, genişler. İç sıkıntısı varsa kaybolur. Bu virdi her gün üç, beş, yedi kere okumanazı eheınmiyetle tavsiye ederim. Bu rluayı her gün okumaya vird edinen kimse kı sa zamarada her türlü kötü ibtilalarındarı kurtulur. İşleri bozuksa az zamanda düzelir. Alış:-verişi artar. Kazancı bol ve bereketli olur. Bekarsa evlenir. Dağlar gibi borcu olsa bile kısa zamanda Cenabı Hakk ' ın ihsan huyuracağı yeni imkarıtarla borcunu öder. Hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur. Bir hastaya, bir mecnuna, bir saralaya üç veya yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse biizniilah okunan kimse hastalığından kurtulur. Mahpus okursa hapisten çıkar. Bir memur okursa işinde çok terakki eder. Bir talebe imtiharıda muvaffak olmak için en az bir hafta günde yedi kere okuyup Cenabı Hakk'tan yardım istese imtihanda muvaffak ol'ur. Her gün rı zaen · lillah üç kere okumayı adet edinen kimseyi Cenabı Hakk her türlü maddi, maraevi kaza ve belalardan muhafaza eder. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz. Ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içerisinde geçer. Bu dua Cenabı Hakk'ın kullarına ve Hazreti Fahri Kainat Efendimiz'in de Ummetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir. Bu duada Jful Rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, alemiere sonsuz bir merhamet ve - ihsanda bulunan, s ı nırsız bir atıfet ve kerem bahşeden Allahu· Zülcelal Hazretleri kendisine bu dille yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen red etmez, boş çevirmez. Ve Cenabı Hakk'ın kullarına en büyük lütuf ve ihsanı , olarak merhameten gönderdiği ahir zaman peygam. . i Hazret i 1020


Muhammed '(s.a.v.) Efendimiz'e öyle içten ve gönül alıcı sözlerle iltica ediliyor, sığınılıyor, merhameti, yardımı isteniyor ki düşmaniarına bile hadsiz, hudutsuz bir surette şefkat ve merhamet gösterilen, affedip bağışlayan Zatı Nübüvvetmeab Efendi"miz kendisine inanarak, kendisini severek kendisinden yardım isteyen ümmetinden bir kişiye el uzatmaz olur mu? Kendisine inanarak seven ve yolunda yürüyen bir kişiye bir fenalık ve kötülük gelir mi? Cenabı Hakk Kur' an-ı Kerim'de:

*. ;'

J.

.~;o

..

;'

.... o J -'•7 · ·..J

UJ.../:

o J.,

..... J

...U.... .. -!b>J \" r-Lı v• ....

Ve ma kioe li yüazzibebüm ve ente tibim ve ma kioellabü müazzibehüm ve hüm yestağfirun* Ya · Habibim! · Sen onların içlerinde sevgi ile, seviterek .durdukça yani kullanın, sana inanarak sana bağlanarak seni sevdikçe ben onları azabıma giriftar etmem diye huyuran Hazreti Allah (c.c.) hangi vaadinden caymıştır ki, bu vaadini de yerine getirmesin? "İnnellahe la yuhlifiil rıılad" Allah azze celle ve a'la hazretleri katiyyen ve katiyyen vaadinden caymaz. Sonra Ehl~i Beyti Rasulüllah'a sevgi gösteren ve Ehl-i Beyt düşmanlarını düşman bilen kimseler, Allah (c.c.) ve Hazreti Rasulüllah Efendimiz' i kendilerinden razı ve hoşnut etmezler mi? Nitekim Cenabı Hakk., Kur' an-ı Kerimi'nde Hazreti Fahri Alem Efendimiz'in lisanından: ;

J o

*ı..s.r::11 .-o

.... ~

o

~

. · ö~"'-"' 11 ~~

ı$

~

;'

....

....

J

J,

....

°· ~·('ı/ -1 .r.1 ~ ..- ~ 0

~

o

J

~ l& ı.r

Kul ma es'elüküm aleyhi min ecrin illel meveddete fil kurba* Sizi davet ettiğim, selamet, saadet ve felah yolundan yani İslam ve Allah'a götüren yoldan dolayı sizden hiçbir ecir, hiçbir 1021


yardım,

hiçbir mükafat istemiyorum, sizlerden istediğim tek şey evlatlanma, akrabalarıma, beni seven bana tabi olanlara mehabbet ve yardım etmenizdir demiyor mu? Bize hakiki demokrasiyi yani insanların biri birbirlerine hakiki mahiyette yardım etmesini, renk, milliyet, mezhep farkı gözetmeksizin biri birbirlerini sevmesini, herkesin biri birbirlerinden mal ve canının, ırz ve namusunun emrıiyete olmasını öğreten ve bunu teminat altına alan ve bu yolu da bizlere bilfiil gösteren ve bu yolun asıl ve hakiki kanunlarını bize en kopmaz ve sağlam bir istinadgah olan Kur'an-ı Kerim'i miras bırakan Hazreti Muhammed'e sonsuz bir itimad, iman, sevgi ve bt:lğlılıktan başka ne gösterebilir? Aziz okurları m! Bu duanın şerh ve tefsirini yapmam gerekse yüzlerce cilt kitaba sığdıramam. Hem gücüm hem de ömrüm yetmez. Esasen ben sayılı ve az kalmış ömrümde en azından da olsa sizlere bir ipucu vermek bu kapıyı biraz aralayabilmek için gayret sarf ediyorum. Artık sizlerin himmet ve çalışınanızı diler ve muvaffakiyete de erişmenizi Cenabı Hakk ' ın ve Hazreti Rasulüllah Efendimiz' in lütuf ve keremlerinden niyaz ederim. Tevfik Hazreti Allah' tan, hizmet ve gayret de sizlerden olsun.

1022


DEVR-İ A •LA .,

o

,

o ;

")\j:.\ J)~ .-

Bu hizb-i Şerif, Kutbür Rabhani Seyyidina Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin tertip huyurdukları son derece kıymetli , tesirli, bir dua hazinesidir. Bu hizb-i şerife: "Duaül İnaye ve Sehmil Vikaye" de denir. Hassalan pek çoktur. Aç okursa doyar. Fakir okursa servet ve gınaya erişir. Hapis okursa selamete erer. Çok kimseleri ipten almıştır. Bu kıymetli duayı vird edinen kimseyi herkes sever. Hürmet eder. Mertebesini Cenabı Hakk her an yükseltir. Kendisini her türlü kötülüklerden korur. Düşman şercinden ağrı ve ızdıraplardan uzak tutar. Dualarını kabul buyurur. Hacetlerini isaf eder. Ümmü sıbyan, romatizma, kanser, delilik gibi dert ve belalardan mahfuz olur. Sihir tutmaz, evvelce yapılmışsa bozulur. Kendisine ilim ve zihin açıklığı v,erilir. Hafızası kuvvet bulur. Rızkı bol ve malının bereketi çok artar.

D EvRi ·A.'IA'YA BAŞLARiiEN OKIJNACAii. DUA '

~~ ~

...

...

.-

...

l..i.A ~ 1023


~

.)\.)., ....

o

öl\

,

~jk

"" ,

"

,

,.

b \.J:U\ b • ;::J.,G.\ -'. o.• o..)"" J .) ~ . . ~J ~ , , ,

""""".....

: w

""

\1 J

:~ JL:iı ~~i r)?:jı ~ ~~o Mı ~ J_ ~~~ ., "" ., ,

J

.,

, o ., . ...

,, o

J.~J ç'J.J~IJ ~}AJI ~~ o

J.

.-

.-

$.-

ö.,..r. ~~ . . ~li . J ~ :.:J~ ~C .,

, ., ,

,

,

"' ,

. ...

....

J.

,

,

~

,.

4: J ~~ a~~J .- o.-

ow~ ~) .

G'-

"'

., o

J.

-~~~~ ı -:. ,. J. •

ı.f.r-w ""

~ ,

J;...;.. ~ J ö~ ~~J Ç:Uı ~C Li~~~~ ~ :- :--,a::. J

Bismillahirrahmanirt"abaym* Allahümme inni es'elüke en tağmiseni fi bilzel lücceti bahra ehadiyyetike ve tamtime vahdaniyyetik~ . hatta ahruce ila siati fedai rahmetike ve fi vechi lemeinül kurbi min asari rahmaniyyetike mehaben bi heybetike azizen bi. ınayetike kaviyyen bi ızzetike ve elbisni hıleal ızzi vel kabiili ve yessir li menahieel vasli vel vüsuli ve tevvıcni bi tacis sekineti vel vekari ve ellif beyni ve beyne ah babike fi darid dünya ve daril karari vec'alli min ismikel 1024


azaymil a'zamil mutlaka .satveten ve heybeten tenkadü li biha cemiul kulfibi vel ervahu ve tahdau li bihen nüflisü vel eşbahü ya malikü zellet lehu rikibül cebabirati ve hadaat lehül ferametü ya maliked dünya vel ahtrati ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil az1ymi ve sallellahü ala seyyidina mu haromedin ve ilihive sahbihi ve selierne vel hamdü Iiliahi rabbil alemin* Bu duadan sonra (21) kere Besmel~-i Şerif okuyup Devri A' la'ya başlanır. ,.

o

~~

vi

:JI ~

*"·~ .

11

.,

"'

o ...

'

...-:

""

Alı ~1 * "'ll . "'ll .) . . ~.r~.r ... , ... ....

,

1 o

...

,

'J ,

....

}

c~

. \ J ..-

.,

- \..)

.,

""

.;

.;

""

;"

..

~:.,---.

.,

"'

o

JSJ ,.

O,·~",} c u . ~ .

l

.:

.,

,

.r:-. -I'u~" J J 1'u~"

1,5...

.,

;'

;'

;'

.,

1~

}

J

,.

~

"

J.

;'

}

1

.,

o

4 ~ 4 J.\J .,

... ~ J~\j ,.

,.

J

"'.

;'

""

""

""

til

o ........

~1 . · ~

.. .,

;'

ö~ ""4 ;L,.p ~~ "l..., :- iı .. , • • ,. ...1 ,. ,.

"'

00/; a4 4;. ,..a;ü J .,a;l.AS" ~~ · • l! J • "" .. , , ,.. "' . ~ ~·, , , "",

:ı J. Jo~ .... ~

J)

...

-""'.

~.,

;'

;'

, ,

o

;'

.._....__..,.0..

""

...

r""

ıs. J ~ G0 , ::.. ~ \~IJ ö~IJ ... J .... .... ., ., o"' ;' :: ;'' 1 "'~ 1 ;' .. ;' ı ;' ~} 1 *" ;' o 1 o ;' :.a~ 1.!.-u,. ..J u . ..>- u .· ~ ~ ~

J

~1

w;

/

01

,

'

}

'

"'1 J .,~

r

o

.,

.,

;'

":) J ı::-: .. \S~ .ı;. - r-

'

ı·::_

...

,. o

}

;'O

~\ ~ 1_,.• .:.a-:c\J

.,

""

,

,.

""

~ ~~ ;;.. ~~ ~:t;c. ~ ~~~~ ~ ~G-l 0Lel . ., o ,., ' }o o " . . .._;>-IJ ~ \S ~~!J li <i~l_, ~\ u41 w; • w; ;'

}

}

}

l

o

~

;'

;'

;'

1025


o ,.,.

,.~

o

:lj J

,.

,.

4..11 ,. ,. oQı

"'

-.--. u

' A>.ıl .J ,.

o ,. o

,.

,. ,.

o}o""

o

'~~ 1

~

;

o .,

./-

~

o . "'

·-

o.,,.

'-.S

.

o

"'

.;

~

o.

..,..,

ı':-;

G'' .

""'

} o ' ""

'

J

J

·i~IJ A>.ıl 0J~ ,. "'

,_

.,.

"'

., ,

o

,.

ü

ıXJ~ -~""' o....

.

~..,L.

~ ~ 0-!.J~ ~J ,. ·"' "' ., "'

,;

G-

c "_~~

o

JJ~~,. ~ ,. .

...lj

J

o

o • .,...

~Jn a~;.. ~ J' ~ ;

o"

;

J

.

~y

o• .,...

SI" J

. Ai~ ~\J ,.

1026

• ,;

..LA

_,. J

" ""

. ~

~-

,. ;

~ 0ts"'

~ ~~ ~ 'jJ ~~ uG:.~ ö..iJ ıfJ~ '

o

.,.,

"-";'

.,

G'-~ · ~<'\ J

""

"'

ı.....J .,

a

"'

W


\ \' \'[_~. \ 1 ~

~- \

==-

\

\

'

o

,.

'C

..

\.

'-'--

' \

,r:_. . ,1.N '-l

-

o

~

~... \

~ \.'

.c-,

- \.

,''- '

-

(, \\\

\1·' \"- '(._ '

' o

o

-

'

'-- '

'

'

,-

~v·

'

~. \."'

''

.,

?t

\ [

\'la

~'

\~.l ,-

\

..._.

\ 't1

' '-- \

1.\)• o

o

1 ... '-' ct., ' ı -

r'it.. ,

' "'

~

~

. ~...

•'-

\

l!..

C

1

o

,

(

~ ~:

r -\

\

-

\

\

-

\

\

'

.

'

'

\

• ...

,c-,

o

-

'

-~

~ y.

"'

r

\

~ \ ':ı • \' '-t \.. ' ' V\, • o

\ı{..

' "'--

,ı..•

\

1>.1

• \ 1

. ,

\

1~

'

ı{..

o'

1.. C.' \

'

\

\

\ -

o

Ç\..

... '--

.

ı,..,

o

,... "'

,c-, ....

-~ : 'f,'

V'

~ \ \

,c-,

'

... \

\

'- \ ... \

~

o

.

o

~"' '

~,

~"''

' ' n«f' '. \ f', ,~.·'" ,-

o

•O

,c-,

~

v ""

\...

. \ 't..o~ \

'-- \ \ . ~ ._ 1.. .,

o

f->~--

,1 : ~

(._

\

o'

\

o

~

o

-

"

'

ı ... . ~'

,

\

'

~\.'

.

'

ı

V '

~\ ~- \ '~,to ~\. .\ ~f:o ~{ ... ~ ~ l~ -

,\. '

V'~ " , (._ f'

1\,\

'

1\

t

\

v

o '

'\,. .

l::\.

\. ,

o'

(-.':_

.,

Ç\..

V'

' v

(.;" ~ ' l· ~ \ '::::- \[ c \~ / ,c-, \ o ı ~o',,' "' ' (;\~. 'ıf_L~ 1 '

\\-

, '5~.' ~,o s. ~

"~~ ~,

c:. ı o 't..:_,

\a

' •

~' ~ '-

,c-, \ c_

Ç\_

r: \. \ ~. .' ~· .. ~\ 1: ~ \ 1 ~ ~ ~ •

o

o

t

' ~\'

t

:.!i ' (.;" \

-o

~

,c-,


""

~~ "

o....

o

....

o

"

o ""

\l~'iiJ J~l \~ \....__~! ,.

o

,;O

o ""

J

J ,._,

1~ .. \ \;;&

si "' T" ~ ~~ ~

~-o.....

/.

u lj.:.:JI 6~

uP J 'liJ ,.

""

,.

,.

""'

"' ,.

o ,.

.... o

4.S:f ., r."\IJ ""4S.J\JI . J .,~ı:a.;IL i

... o

,

.... o

3-tl~ ~ji ı)6 QQ; .-

,

,. ""

1":,,:; t,; J.~ -

,

,_

o

o

G.. t,;- ~ :. \_"\\

J .

....

.~..G -..

.,,. ""

'

t,;- ı,$'""--» ·j ı-...J ~ "'\ .... ., ....

o

f

....

~

J1 ;

;

.;

-

... -'J

1028


"

"

. $"' "1..-A----..Jo

""""

.... A

1

..

""

.... o

l ~\

"'

o

~''---!,! ~~

"

"

.;

;; \\ :" ~7 .

)rJ,

'

....

~

;.

""

,.

$

,..,,

'

""""

o

,

J

....

\ı ~\ 0jb0 ':lj ~;;.ı~ j~\

;

.....

,.,

"'

""

\S

o

1\

Jo_ "'_

\S

" o.

, o} ~~

"'

.r-' ~ MLS'~ J

MJ

.J

"'""

,....

"

"

~

~L. ~ yJ 1 Jü 1))A "." \Sj_..,:..~fl ~ u-; 1 ; <S,..i.JI u~~ "

. . .; .:ı___,_~\· .. " J

~

;

~

.;

W" \...> ~ ~~ :Sb C'... :Sü C'.. ~~ : 111 \ "" , ,

t \ ~\ \~ } _':'\\ " o • " ~ ~ ~ " ,...... ' J ,, "' ~

lS

""

"

o

o ,.

/.

.....

o

$

,

~::_;, J I~G .!)~)Ll ~y J-j~ ~j.".JI ~ J

1_)

~lı,__.,. ~:...

"',

.... o

"""

;

o

4J ,.~lSJ;; ı ~tS' 4 gıJ ""

"'

....

,. o....

,.

""

,. .... ,.,

""

~~ I~:R 1~05J

;

;

o ....

,. o ,.

.... o ;

o

~1) ~lj.; ~~~ ~IY:,':11J ~b\'IJ ~~~':} \ ? ç. I J~':l l 1

.... .... "' ,. "" .,. .,.. .,. , Jo ., o "" ,. "' "' ., J c. .J.a : ~ ~~ ~1) ~ ~ 0l~l \~ 8)1~ "

~

~

J

J

J jq...-,,a.O~

'

~ ...

.J ij)

J

,_ ...

.....

"'

Jo .....

4 yi.Aı J 4 ~ ~\ ) 1029

'

Aiıl ~~::.::. ~


o....

o .....

.,

,;

....

;

....

~..__~- )1 LS <.>)4~1\ t~ ~ ~ 0

l:.

11

.,

.,

"

-

'

4 ~~J 4 ~ )IJ Aill

..

,

o......

....

~;.. ~ J ~~ı c. ~\ ~ \~ \S:J ::.. ~~~;:;.. ~ .,

.,

.,

~ 4 ~~ 4 )}~ ~\ ~\., LJI., ~ ~~ ~~ j ~., ;

..._

,...

rll

O;

,...

"'

ii O

~~~ ~ .. \ ~\fl\ ~~ ~~\) ~~ )'J ~~\) ~~}~ ... ...

~

...

....

f

....

...

LS~·-C:. ·\'--~~ _? ~

..... - _

o

....

...

....

o

........

'

4 ~_?\) ... o ....

....

....

Aill ~ ~ ~~ ~\:l.\ ...

....

....

.,

....

.... • .,

....

....

...

...

.... "'

.t}'\ LS ö~i::~ıJ ~I}JIJ ;;~\~ ~ .. 1\J ö~l:"' .. l~

0

_,.

""'

r·s . . . .;iı ,J

,...,

J.,..

~ ~ , )~~

~$;

...

o

.....

..

( 11

u;---.>." f

.,

....

.....

....

) t...f':?:"

...

}

.,

, . .;il

., ,

~

~

lJI

. ~,...

)\;

o .... ,

....

.,..

~':-.;\,; ı ,

0

0

., .,

l: ;~ . ,. ., ~ ~J o

...

}

,...

,

,

J .,..,

.,w b l., ......

~Y!..Ü.,

u' . . : )

...

;

.,

J ........

Ail\ ~ ~ "--" . ../J..J\ ~~~ . -

:;:.\) ,...\'___ ...,.

ı

....

...

\)y-o•-' . ~.-o " \.j ...

\S

..

\S

~ o - ı:_ro->- J

1

- <.5.-

...

SI

;

Si

., ,

JS:- lj~l ~;ÜI <.>~4 4 ~ ~ ~;ÜI

1., , ...

.,

J

.,

. r- . . . u. \Jf--. . :- "...' "

1...-.J -~!.>c..

....,

\S-~) ":~o \ .,

1030

'

Alı \ ~ .,

.,

....

,

0 '

\

·

o

L. -:';:7

J ~r--'


_,

,oJ.

\~· 4r--~·! l:ı -.-

4l:ı

1'

"""

,

. 1o

J.

u r ,Q _,

\'--~l

""

_, •

J.

ı &~ -J

.

~ ....

.....ı _,

t-J'-

,..

4 _, J.

.i?"" ) \

o J. ,:.

_,

~

-_, r

V

-.-

"~J. 1 _,' 1:"ı _, /_

:/1

o J.

~~

)

'

' ~\S t; i 2~ t; i ~b 4 i ~1 4 A1ı ~1 _, .,

"''

'

o

_,

J,_,,

,..SI

~

-1

"'

,.

.;

_,A~ ~~ 2.-Ut:..l i ~) t; i ::;;... ) t; i

"

Yj

_,

/

_,

o....

_,O;

O,

,;0

H~~ 01 u~IJ u\.(J'IJ ~ı.:: . 'JI o~ '

o

""

\ ...._"~<)11.>-s( _,) .J

.

~

~

o

~

,

)

"'

o........

"'

~o

""

""

;

"'

""

.... o

,.. "

ı Ll; (.fr';' :.<"' ü JJ) · (~~ \J1\.,j::;~O..I.l,..;J:_. ~ ~ -..1 . ) _, _, .... ,., ;: "' ( _, t,;~ ( . (0- ( _, ~ ( .-" ~. _, ) y , .r.JJ f...J. ) J.../' ,. , -

i

J.

;

....

1.....:·_~:~_;J

\S....~-~:~~..

,

0 _ .....L~C.

'"'

:fJ

,.

o ....

""

o

A1ıl ~J 1~ if J~~~

;

o

*-".' \~1 ~ Bismillahirrahmanirrahıym*

,.

ıJI

~

.)

Elbamdü Iiliahi rabbil alemin* Ves salatü ves selamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve -sahbih'i ecmaıyn* Allah üm me ya hayyü ya kayyumü bike tehassentü fahmini bi hımayeti kifayeti vikayeti hakıykati bürhani hırzi emani hismillahi ve edhılni ya evvelü ya ahırü fi rneknuni ğaybi sirri dairati kenzi ma ı 031


şaellahil

la kuvvete illa billahi ve esbil ya halimü ya settaru kennif sitri hıcabi sıyaneti necati va'tesımfi bi babiiliahi vebni ya mühıytu ya lcldiru aleyye sfira emiini ihatati mecdi süradikı ızzi azameti zalike hayrun zalike min ayatillah* Ve eızni ya rakıybil ya milcibü vahrusni fi nefsi ve dini ve ehli ve mali ve veleda ve dari bi kelimati iazeti iğaseti ve leyse bi darrihim şey'en illa bi izniilahi vekıni ya maniu ya dafiu bi hakkı esmaike ve ayatike ve kelimatike min şerriş şeytani ves sültani fe in zalimün ev cebbarun beğa aleyye ehaztühfi ğaşiyetün mia azabillahi ve necceni ya müzillü ya müntekımü min abidikez zaliminel bağıynnet tağıyne aleyye ve a'vanihim fe · in herome li ehadün minhüm bi sfiin hazelehüllah* Ve haterne ala sem'ıhi ve kalbihive ceale ala besarihi ğışaveten fe men yehdihi min ba'dillah* Vekfini ya kabitu ya kahharu min hadiati mekrihim verdüdbüm anni mezmumine mez'fimine medhfirine bi tahsiri tağyiri tedmiri fe ma kane lehfi min fietin yensurfinehfi min dfinillahi ve ezıkni ya sübbfihu ya kuddfisü lezzete münacati akbil ve la tebaf inneke minel aminine bi fadlillahi ve ezıkhilm ya darru y,a mümitü nekale ve bale zevali fe kutıa dabirul kavmillezine zalemfi vel hamdil lillab* Ve eminnni ya seHimil ya mü'minü ya milbeyminü min savleti cevleti devleti] a 'da i bi ğayeti bi dayeti ayeti lehilmül bü~ra fil hayatid dünya ve fil ahırati la tebdile li kelimatillah* Ve tevvicni ya azıymil ya milızzü bi taci mehabeti kibriyai eelali sultani melekfiti ızzı azameti ceberfiti ve la yahzünke kavlühüm innel ızzete lillah* Ve elbisni ya celilü ya kebiru hıl'ate eelali cemali kemali ıkbali felemma raeynehfi ekbernebfi ve katta'ne eydiyehünne ve kulne haşe Iiliabi ve elkı y.i azizü ya vedudil aleyye mehabbeten minke hatta tenkade ve tabdau li biha kulubil cemiy'ı ıbadeke bil mehabbeti vet· _m eazzeti vel meveddeti min ta 'tıyfi teltıyfi te'lifi yühıbbunehüm ke hubbillahi veliezine amenfi eşeddü hubben lillah* Ve azhir aleyye ya zahiru ya batınil asara esrari envari yilhıbbilhüm ve yühıbbônehu eziHetin alel mil ' ıninine eızzetin alel kafirine yilcahidfine fi sebilillahi ve 1032


vecbih* Allabümme ya samedü ya n uru vechi bi saiai cemali ünsi işrakı fe in baccuke fe kul eslemtü vechiye Iiliahi ve cemmilni ya cemilü ya bedias semavati vel erdı ya zel eelili vel ikrami bil fesahati vet belağati vel beraati vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli bi ra'feti rahmeti rıkkati sümme telinü cülôdübüm ve kulubühüm ila zikrillahi ve kallidni ya şedidel batşi ya cebbaru ya kabharu bi seyfil heybeti veş şiddeti veJ kuvveti vel meneati min be'si ceberuti ızzeti ve men nasru illa min mdillahi ve ademü aleyye ya basitu ya fettah u behcete meserrati rabbişşrah li sadri ve yessir li emri bi letaifi ataifi avatıfi e lem neşrah leke sadrakeve bi eşiiri tleşairi yevmeizin yefrahul mü' minône bi nasrillah* Ve enzilillahümme ya letıyfti ya raôfü bi kalbil imine vel ıtminane ves sekinete vel vekara li ekune minellezin·e amenu ve tatmeinnü kulubübüm bi zikrillahi ve efriğ aleyye ya sabfiru ya şekuru saberallezine tederrau bi sebati yeklyni temkini kem min fietin kaliletin ğalebet fieten kesiraten bi izniilahi vabfazni ya bafizu ya vekilü min beyne yedeyye ve min halfi ve an şemali ve min fevkly ve min tahti bi vücudi şühudi cünôdi lehu müakklbatün min beyone yedeyhi ve min halfibi yahfezunehu min emrillab* Ve sebbitillabümme ya kaimü ya daimü kademeyye kema sebbetel kaile ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafône enneküm eşraktüm billah* Vensurni ya nı'mel mevla ve ya m ' men nesıyru ala a'dai nasrallezi klyle lehu e tettehızüna hüzüven kale euzü billah* Ve eyyidni ya talibü ya ğalibü bi te'yidi nebiyyike muhammedin sallellahü aleyhi ve seliemel müeyyedi bi tağzizi tevkıyri inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve neziran li tü'minfi billah.i vetini ya kafi enkadi ya şafii edvai şerral a'dai vel azai vel esvai bi avavidi fevaidi feraidi lev eozeloa hazel kur'ine ala · cebelin le raeytebu haşian· mütesaddian min haşyetillah* vemnün ateyye ya vehhabü ya razzaku bi husuli vüsfili kabiili tedbiri tesiri teshayri külfi veşrabfi min rızkillah* Ve elzimni ya vahıdü ya ehadü kelimefet takva kema elzemte biha habibike seyyidina muhammeden 1033


'

sallellahü aleyhi ve selierne haysü kulte lehfi fa'lem eooehfi la ilahe illellah* Ve tevelleoi ya veliyyü ya aliyyü bil vilayeti vel ıoayeti ver riayeti ves selameti bi 'mezidi iradi is'adi imdadi zali'ke min fadlillahi ve ekrimoi ya kerimü ya ğaoiyyü bis seadti ves siyadeti vel kerameti vel mağfirati kema ekramtellezioe yeğudduoe asvatehüm mde rasfilillahi ve tüb aleyye ya tevvabü ya rahıymü ya halimü tevbeteo nasilhan li ekiJoe mineliezine izi fealfi fahışeteo ~v zalemu eofüsehüm zekerullahe festa'feru li züoubihim ve men yağfiruz zünube illellahü vahtim li ya rahmaoü ya rahıymü bi husoi batimetin oacine ver racioellezioe hile lehüm ya ıbadiyellezioe esrafU ala eofüsihim la takoetu min rahmetiliahi ve esklooi ya semiy'u ya alimü y§ karibü cennete adoio üıddet Iii müttekıynellezioe da'vah.üm fiha sübhanekellabümme ve tebıyyetühüm fiba selamüo ve ahır:~ da'vabüm eoil bamdü Iiliabi ya allabü ya allahü ya allabü ya dafiu ya dafiu ya dafiu ya maoiu ya maoiu ya maoiu ya oafiu ya oafiu ya oafiu ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rahmaoü ya rabmaoü ya rabmaoü ya rabıymü ya rabıymü ya rabıym* Es'elükellahümme bi . hurmeti hazibil esmai vel ayati vel kelimati eo tec'ale li min ledünke sültaoeo oesıyrao ve rizkan kesirao ve kalben kariren ve ılıneo azizeo ve arnelen beriran ve kabran müoirao ve basaben yesir.ao ve mülkeo fil firdevsi keblra* Ve sallellahü ala seyyidioa ve oebiyyioa ve şefiy'ma mubammedioioillezi erseltehfi bil hakkı beşiran ve oezirao ve alaalihive ashabibi ve selierne teslimeo kesirao kesirao ila yevmid dini ve hasbünellabü ve la bavle ve la kuvvete illa billahi vel bamdü Iiliabi rabbil alemine amin*

1034


HİZBÜN NASR imam-ı Ebil Hasaniş Şazeli Hazretlerinin tertip buyurduktan

bu hizip,

kahr-ı

a' day ı din hususunda son derece müessir bir

duadır. Sınırsız

tesiri kadar haksız yap ı lan beddu~larda kullanıld ığı takdirde yapan da o derece müthiş, manevi bir bela veren iki taraflı keskin bir kılıçtır. Bu sebeple son derece tesirli ve kuvvetli .olan bu duaları okurken bin kere düşünüp bir kere yapmak gerektiğini batırdan çıkarmamalı ve bin defa düşündükten sonra bir defa okumalıd ı r. Okumanın şa rtları :

Evvela gusül abdesti al ın ır. Tenha bir mahalde rı zaen tillah iki rekat namaz kılınır. Birinci rekatta, Sübhaneke ve Fatiha'dan sonra yedi kere Fil suresi, ikinci rekatta da Fatiha'dan sonra yedi kere Nasr suresi okunur. Selam verdikten sonra Uç İhlas bir Fatiha on salavatı okuyup sevabı Cenabı Hazret i Fah ri Alem Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Mutalihere'lerine ihda olunur. Sonra diğer Peygamberanı İzam Efendimiz'e, ashab-ı kirarn hazeratının ervahı tayyibelerine, kutbü '1-aktab hazretlerine, üçlere, yedilere, kı rkiara ve bassaten Ebi! Haseni'ş-Şazeli Hazretlerinin ruhu muattarlarına hediye ettikten sonra Besıne l e-i Şerif ile bir kere Kadir suresi okunur. Selam kelimesine gelince sağına, soluna, üstüne, altına önüne , arkana ve yedincide bütün etrafına selamün diye elinle de işaret ederek selam verdikten sonra ayet-i kerimeyi nihayete kadar okur ve yedi defa da etrafına tahassün duasını okuyarak nefes eder ve kendine de üfledikten sonra ellerinle yüzünden 1035


ayaklarına

kadar mesih edersin. Bundan sonra At-i İrnran Suresi ' nin yetmiş birinci sayfasındaki 173. ayet-i kerimesi olan:

SI

c.:.ı.ı

J

.,.

~lı

1 U' ,. J

,,.

ı_,H

., .,.

.,

$,

""-

""

'

1 Jli ı:..r... . . ..lJI . ' o "'.rlı ~1 . *~ "'lı .r ı:.r->-

,,J Js

,

"'

""

.,

.,

J "'

.,

r

o

""'

., ,.

""" ;:

~~~ ~.)\) ~:,::;:.t.; ~ ı_F- J.; U'Gı

iJ

...

*_

.~~ ~ t$

BismiiHibirrahmanirrahıym *

E llezine k~le lehümün nasü innen nase kad cemefi leküm fahşevhüm fe zadebüm imaneo ve kalu hasbünellahü ve nı'mel vekil* Fenkalebu bi na'metin mineliabi ve fadlin lem yemseshüm suün vettebeu rıdvanellab * Vallahü zu fadlin azıym* , Ayet-i kerimesini ( 19) kere okur, duanı yapar ve ellerini ters çevirerek yalnız Eüzü ile Hizbün Nasr 7, 1 1 veya 21 kere okur ve ellerini katiyyen hiçbir yere değdirmeden ve düşmanını düşünerek

ve göz önüne getirerek okuduklarını su serper gibi elinle o kimsenin başından aşağı serpersin.

TARASSUN DUASI ~.

o

_l

o ...

Ö~1 (.$~ ...: J

.,.

Q ..

~

'j

.,.

~IJ 0 y

O

..UI . ı-:... 11

(.$ ...

~,

.,

O

· ' '':::11

\.r--' ;

0

J "'

.,

.,

"'

c' . . ı ~IJ

~ """'

-

\

JLo\. ~ :-ı::..) ·~ı

o ""

o

.

o

ı ıJ ı

~--4-1 (.$~

J l-

o:.

...

~

:.,a~

;

tıJi

O

:.._ 11

.,

O$

1;._ :-

~ ~

.,

o

y,.;?"

o

"'

IS'. . ~.

...

O ,.

J ...~ 11 YJ 0"' J~ J J .,, ,

~:-ı ::.~ *0~ 'jJ \~ 1036


o

o

.,1

'

~

.... .,. ,

.,.,.,..

;

$

;

r-'

JY.. ':>\ı:-!~;..~ 'YI 0~ ~ ~ *~JJ J_J ~~- ~ :- lS'y Jl .bl~~ JJ 01

*r !!?:Jı ~~ Aiı~ 'YI., ö~ "YJ ;

r---:

"

,., ,.

,

; ;

J.

"" ""

;

""

,

.,..

"

'

.,

.,..

;

"

o$

.,..

$

Bismillihirrahmanirrahıym*

Tehassantü bi zil mülki vel melekut ve aksemtü zil ızzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyum elhatimüllezi la yenimü ve Ja yemut dehaltü fi hıfzıllaiıi dahaıtü fi eminiliahi dehaltü · fi hırzillahi bi hakkı kef hi yi ayn sad küfitü ha mim ayn sin kif hümitü bi li havle ve la kuvvete illi billahil aliyyil azıym* inni tevekkeltü aleilahi rabbi've rabbiküm mi min dabbetin binisıyetihi

illa hüve ihazün

inne rabbi ala sıratm müstekıym * Allahümme salli ali seyyidina muhammedin zil hulukıl az1ym* Ve ali ilihi ve sahbihi bi adedi timillibil azıymi vel hamdü Iiliahi rabbil alemin*

1037


WZBÜN NASR (ARAPf;AOiiiJlWŞU)

1038


,

,

'

0,;

J

,;

o

o

,

"

r6;;4, y.J J~)l' .):c. ~~J ~~ ö1b:;. r6~ _;.., SI

o t11

J

"

1 <: ~~ll\ JC:\11 u.~ y r-rr6 ,. . o J ••"

,,

t11

"

""

, ll o -: ,o. ·ı .ı.,o,a ..Q • o" ı ", J ..!,._• .. • .ı"'"' ,a q ,. ,,. . ·,..4 u . u - J&§:.

*LS o::: u·-~1 u~ _;.; '~-"=...0..•~ u.-' 1 a o·~ u "'

.J-

.

r .,...

o ,

"'

"

JJ

o

,.

"'

o

""

;

o .1& 1~ ..hı 1 ~.,...... ı...r ..) J

"""

.,

... o ,

_,.,.,.,

"".,

.o..JJ .

ı"" J ı"" J ı"~--,,\ u &§:. u &§:. u ;; ~ ... J .. .T ... J

,,

.,

;

1"7. ';} J

J J;.

.,

,

"

o

cf "' .,.

....:

.........

.,.,.

\S·~ <:)~ ö"~.) 1...,.)~1 0 .::. .. -.r ..T · · u ,

,_

,

.,

' ""

~~'-_ _..--.. -~ 01 uiY,:UI o~ y~l )~~ ~ "

.

;p.,"

"",

~~ J l>;ÜI !J~ J \.J

., ,

~\

"" o ...

""

!JI ~~ •' .. C:

;

1039

. "'

""


:x ~~ ~s-- Jı 2JJ~ :.:Jı ~~ uı ~ 01~:?Jı .!b~ ,}

.

,

,,o,

~

.•

, ,

o..,.., o

.,.

o .., • J ,

,

y)ı.; uJ~IJ

..,

""

....,A

,

... ..,

G'y J )

..lll

""

~\ .

~

..,

..1.,...)) , • ..,

1J ,

$

,

,

o

*~ - _t.:.: ıı

""

o

'

..,..,

,.., .., ;.<;') ~

"'

-

·• ;jı' )

4 ~~ ~

.;

, ,. J .., ,

,

o

,.., ' ..,, , \.J) .. ,.ı:iıtJ,. ;.(:')

ı ::. ıı .ılılı ~\ ;;"'~ ~ . y ) ,;,;

;;:. J

~

,

~$'"' .;

.... ......__---4.;

'

,

~, ~ . . , ~ ,. . ~ , ~ -- ~~C._ ~::. ıı ~

All OJ u.- ~ All OJ u.-

o

,

,

\JJ~ J 0 J~~l .,.u~ .,.;ilı l öJl.$:.

'""

.;

.., o

,

,

J

,.

..,..,

..,

' .ılı lı. \: .: _jJ ..lll 1~ . ..;. *ı"~ ...~..-,-.-, ,.., ,

\b. J ~ \ öJ\..Ç. ut.k.;l 01 ~~ ~1 ;::ı

· ~... · , _;J~ ı L$ ..-:b.' ~ Jr--_,. ~

(.S.,.....-.-.• .,

,

,

J.y-,

.; ..,

~

"'

~ .,.

*ı"~ ...~..- . ..,

o

J

1 <;''_ ı, ) *~y

lll \ ~~iı f., \~ tk~; •.. 1 8 "

1.,......-~ \\;. '-1-. '. . .

,

...

~

.,.

o

·~~\ Bismillihirrahmanirrahıym*

Allihümme bi satveti ceberOti kalırike bi sür'ati iğiseti nasrike ve bi ğayrike li intihake hurumitike bi hamayetike li menihtema bi iyatike nes'elüke ya aliahü ya karibU ya semiy'u ya mücibü yi seriy' u ya cebbiru ya müntekımü yi kahhiru şedidel batşi ya men la yü'cizühO kahrul cebabirati ve la ya'zumü aleyhi belikül mütemm1rrideti minel müiOki vel ekisirati en tec'ale men kideni fi nahrihi ve mekra men mekerani fi aiden aleyhi nekrate men haferali vbıan fiha ve men nesabe li şebeketel hıdiı ic'alhü yi seyyidi müsakan ileyhi ve müsaden fibi ve esiran ledeyhi* Allahü.mme bi hakkı kef ha yi ayn sad ikfi·ni hemmel ıda ve lakkıhimür rada vec'alhü li külli habibin fida ve selht aleyhim acilen mkmeti fil yevmi vel ğada* Allahümme beddid şemlehüm* Allahümme ferrık 1040


cem'ahüm* Allahümme fülle haddehüm* Allahünime aklil adedehüm* Allahümmec' alid dairate aleyhim* Allahümme ersilil. aziibi ileyhim* Allabümmabricbüm an dairatil bılmi ve eslübbüm mededel imbali ve ğulle eydiyebüm verbıt ala kulubibim ve la tübelliğuhümül imal* Allabümme mezzıkhüm külle mümezzelun mezzaktehô li a'daikentisiran li enbiyaike ve rusülike ve evliyiik* Allabümmentesır lena intisarake li abbabike ala a'diik* Allahümme la tümekkinil a'dae fina ve la tüselhthüm aleyni bi zünubina ha mim hi mim ha mim ha mim bi mim hi mim bummel emru ve cien nasru fe aleyna li yönsarOne hi mim ayn sin kif bımiyetüni mimma nebat" Allabümme kma şerral esvii ve li tec'alni mehallen Iii belvi* Allihümme a'tmi erneler racii ve fevkal emeli ya hüve yi hüve yi hüve yi men bi fadlibi li fadlih* Nes'el.ükel acelel acele ilabil icabete· ilabil icabete yi men ecabe nilhan fi kavmihi ya men nasra ibrahime ala a'diibi ya men radde yusüfe ala ya'kube ya men keşefe durra eyyube yi men ecabe da'vete zekeriyya ya men kabile tesbiba yunüsebni metti nes'elüke · . bi esrari ashibi hizihid da' evati en tetekabbele mi bihi daavnilke ve en tu'tıyeni mi seeinilke enciz leni va'dekellezi veadtehu li ıbidikel mü'minine en li ila he ma en te sübhaneke in ni küntü minez zalimin* in kataat emilüni ve ızzetike illi minke ve hibe racaüni ve bakklke illi fike in ebtaat ğiratül erbami vebteadet fe akrabüş şey'i minna ğiratüllihi yi ğaratellibi cüddis seyri müsriaten fi balli ukdetina yi ği rateliibi adedil idiine ve cirO ve racevni Iiliahi müciri* Ve keia billibi veliyyen ve kefi billibi nesıyra* Hasbünellibü ve m'mel vekilü ve li havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* istecib ıena arnine fe kutıa dahiral kavmillezine zalemu vel hamdü Iiliahi rabbil alemin*

1041


DİŞ, BAŞ VE BENZERİ AGRILARI TES&il'W EDEREK GEÇİRiliEK İÇİN Şehadet parmağını ağrıyan

yerin

üzerirıe

*

~~~.,o :;;tı2iıı ~.r~.r ,.

""

,.

''Bismillahirrahmanirrahıym"

r"

koyup üç kere:

o

.,

dedikten sonra dördüncü

defasında: J

J;

"'

til

"'

, ,.

'

J

.;

*.J~~IJ' ~1 ~ ? ~ ~.J:UJ ~1 ö~ ~):.1 , , ,. , ,.,

Euzü bi ızzetillahi ve kodratibi min şerri ma ecidü ve ühaziru* diye yedi defa okunup nefes edilirse o ağrı biizniilah geçer.

SİIIRİN

iPrAL EDiLMESi içiN

Kendisine sihir yapılm ış bir kimse aşağıda yazılı duayı hayırlı bir gün ye saatte yazıp üzerinde taşırsa biizniilahi teala o kimseyi sihir tutmaz ve üzerinde sihir varsa bozulur. Ve yine bu dualar bir kağıda mürekkeple yazılıp temiz bir kapta silindikten sonra o suyun üzerine yedi Ayet'el-Kürsi, (10) İhlas-ı Şerif, üçer Muavvizeteyn bir kere de Haşr Suresi'nin son dört ayeti kerimesini okuyup nefes ettikten ve mezkur suyu eliyle karıştırıldıktan sonra üç tas başına, üç tas sağ omuzuna, üç tas da sol omuzuna ôoktükten sonra kalanını da başından ve bütün bedeninin üzerinden bir kap içerisindeki suyu ayak değmeyen bir yere dökülmesi · lazımdır. Nüsha üzerinde oldukça kendisine yapılan sihirler onu tutmaz:

1042


. J_;JI ~\ A1!1 ~\ LJI ~ *~:rı\ ~:rı\ A1!1 ~ o

J.

~

o

,. o

,...:. *~;;ı . "1 •

""

"'

"" o J

;

..,.

""

,

""

.;:

"";

J

J

""

J. ,

J,

'

"'

., , "' ,

~ ' _ lı - ', - "' 1 J J -f>' y ...j~~..P Qj) y.)

o

o

~

$

J

""

""'

o

*'·~ . 11 J

~

,.

"'

""

o ""

(P

""

""

/

~

"~li·. ~r____..L~~~ ı_,l J'J ~~~J ~ ~~ wı ~ ~~ A1!ı

t

,

'. ..u

rP

til

~ .- ıJ.. , ı 01

,

.,

o

o

*'~ (':..._ 11 'f..f"' ~- .: ıı --~ ' .,.

o

"'

~~ ,.

""

,. , .,

w ı ~ *6

$

~

*' "" ı

-:

*

,

"'

o ,

"'---.)\ ~ i y '

J

.,.

,

o

•,

,

""

, ,

o .-

, .. J \,.$~_,_.

$

c_) A1!ı

$

.-

*.; ~\c ...

~~

,

.,.

"'

,

'

,.

.,. o

""

ı... ı,

""

-

""

J; o -

.-

~

J

'

.A.

, ,

$

"'

.

\

,

~

...

.,.

""

;

J

J

'

"' ....

.: ! ~.

,

~. ,.. o... \ ı

"' ,..,

'

~

0

"" J

o

;--~ i~ 'jl ~~

,

"

$

ıı ~ * A1ıı CJ.J ~ Allı ~~

'

....

\

""

""

;

~

~

.A.

,

ol Lı.

,

i f ~) 01 _....) o.J'·u)

""

.A.

~~ 4

JJ

o ..

w ı ~ * ~ ~ ~ i~1 A1ıı ~ ~ "' , ., Alli ~\ u \ ~ *Alli ~ 1 ı ::.. ~J. , ı' ~ \ ~ \ w l

~ *~~ ~

:/1

,.

~) ~ o...L>- lJ ::ı

.

"" ,

,

~

1$

,. ""

o

""

""

"

-lt):;) ö~) JY..) ~) .); ~ .

01

,

~

~

~1 ;;ı l "

"'

""

""

ı

-:

"'---.)\

'

,, ;;ı

J

'

....-:

,.

~

"' JJ ""

J ,.

""

"'

"'

ı ~ * ~~ ~

*~\ "' -. 1' 44_,.:>'

""

,.

'

.,

,.

,.

"'

~

.;

w

,

.,.

"'

~

"

"' ~ )\~ Qj)l

~

,.

,.

J'J Aiıt.ıJ ~~ ~ * A1ıı J~.) ~ ~~ ~~ w l ~ """'

.,,.,,,"".,.

'

:'il \

,,.

;,c:;'

--!! ~

l>.N'---

""

\:$

J :.

.,

·..>

'

..

,.,.

;,c('

Qj)4 ~ J

1043

:ll

* "' , , ,

.,.

,.

""

'

. , , .; ~ \ ;;ı l ~~ ;;ı) ~\ ı


.,.,

,

••l'~---A.J.ı~": --k!~. "" .,

"""'

., ""

l l ._

,.

.;

}

o

"" .,

J\ ......"·~"""' .. ;"....., ) 1.___ o- "

:. J

,._

J:.

,.

""

""' ,

o

~

",__~"' ..-J~~ j ""

;'

,_i, ,:~) ,-- ••l-.,ı.,!~ --~~ ll " J:__ _ .

.,.

.,

o

;

""

J

o

J' ".. 1\ ~ ,;

,: ı"

.;

"ı ~! . .~~

~Jl-.

,.

,.

.;

J

o

,

.;

;

J

J.

}

". ./! .~':'1 . ~ J ...\.>,.j ı \ ~ 1 b 1)

*"l~ı.,. 1'' .-• ~Jo " ' \ 1'\ ~J

l'\ ·~) -

::.11

• ..

U"Q

o

""""

,..

J

.;

~~,_f.J>y

,. ,

J.

.; ı,J

-"'

J_;, "' 1\ ,.~1) J -'------'·..W·

l_ b ".· \~.1 •• ~-~--~· )

""o

~11 b. l) ~J y-<' J :.__ .

..,.,

,. ""

\~ \ ) ~~ )~\\~\ ) •:- l.k; ~\ \ ~ \) "

,

, ""

"'

"

?--"'. . . ...;J ı 1~1) :- ı! o.. ö~j :,:J1 1~1) •: - 1,6! "' .,

*:.._-__1"'66.?!

., .;

,.

""

o

,

o

J, J

,

., ,

o

"" ,.

"""'

,.,.

;

,

\~\) ~:--.....~--:.. ~\b\) •:- lk!~\\~\) J _;, .

J

.,.

ll

_...___......·>-..~·~

"

,. oJ J...-:

""'

ı·

·ı

1 •-

~)

"

//

.1 ..~ ":" 1\

Q~

l

0

"',.

1.~) 1 •• ~ l

"

;

;....___..... "' .,.;.lı 1~ı J ~ :- . ~. ...:oıa:.;;>~ ı

-"

"

"o

\.___""'"·

:r-ı

.;,;

"

"

ı~" ,k!!

J :__

.;

ll

~

:-

o

,.

o

SI

J

o

, ,

A

o

,.

~11.....----.J) 0 1 ~Qı ~ j) j;Jı ~~ 1044

o

J.,

,

J

o

Ji) *0 ç ~\


,.,. ~ , • '-4_____.. .......,> ) )

.

~

,.21

~j

,.- .,.

y:.

~ 1.; ,....

~

.....

,

,.,

.,,

,

~

,

l -

,,.

.

·,

"' ~

, J

,

""'u

o

~~lll*'·

~

}

o

.(....ı: . 1-:.. 1 "'1 ... 41.J~ ı...J~ ~u~ ,

""

-:o ' ,,.

.

"/ ll

~..r-'"':,

o

,

,. ., ; ,, ~!"""

.'..-:$;

,

,,J. •

... r~er----"-'

~\ ...

l:.

J.;

::.1 , 01 _,.:.ı ~

J ?, ) J JS' 1\....~1 , )~

,

~ ,. ,

lll . .U .. :-....y~ ı~ ı.

J ? ) *liy:. .} j ,

.Jo

- o

o.;,

SJ,

11.

• ,

, }

~

,

ı"" lil.ı ,

r&...u

"ı2ı~\~ ~~\li "'i~~~~~ 1~ ~b. \.:~1 , , ,

....... ,. _, "' . . . . . ) 4; 1\J _?--:.JIJ ~IJ ~1;)11 J5' ~J ~t;91J

.

.,

,

"""'

. . .. "' o J

ı

\,;-"""'··.__~....>- <\~_...... .r-ı. J

, ' L

.ll ~\....._

,,

,.,

.,

\

L>.....-J<!.A.!: .,. o

--:!

...

o....

,.

ı.:,:_ıl ,"' t _;;-. _ _....

r,

... ,

f

, ,

}

'j 1 öji )1 J

,.

"'

.

,

""

;

,

tlli

.. .,;

lll

"'

~ ~ , , ,.

, ""

.

....

t

·..>w-1 ı J

. J:,;.. *f _,$J ı ;! ı !.!::.) 4 >-

, ,.

..,

,

)1)

.......

...

rı:,---.s-)11) J~ı ~~ ,

... ;

...

)1 J

_a_

,

...

,. ,.

.... c;;

;

,.

,.,

, ......

"';; .J ......

~.t?..,C. 'j J ö~ )1 J ~ J~ )1 J ö~ 'j J

.....

Bismillahirrahminirrahıym*

La

,

., ,.

JY.. )1 J

ilabe illellahül melikül hakkul mübin* Muhammedün rasOiüllahi sadikul va'dil emin* Şehidellahü ennehu li ilahe illa hüve vel meliiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim* inned dine mdellihil islam* Sahıbü nurun ve bakmetün ve havlün ve kuvvetün ve bürhinün ve kudratüo ve sultanün ve 1045


ya men la te'huzühu sinetün ve li nevm* La ilahe illellahü idem safiyyülHih* Li ilihe illeilabil nOrun neciyyüllah* La ilahe illellihU ibribimü hal'ilüllab* La ilihe illellahü musa kel'imüllah* Li ilihe illellabü ıysa rôhullah* La ilahe illellabü davude halifetüllih* La iliibe illellabü ismaıylü zebihullah* La ilabe illellahü mubammedün rasôlüllah* Bismillahi ve billiihi ve ileilahi ve la ğalibe illeilabii ve keia billibi basiben ve kela billabi vekili* Sismillahi ma ci'tüm bihis sthri inneliibe seyübtılühô inneliibe la yuslihu amelel mllfsidin* Bismillihirrahminirrabtym* İzeş şemsü küvvirat ve izes sthru betalet ve izen nücômüo kederat ve izes sıhru betalet ve izel cibalü süyyirat ve izes sıhru betalet ve izel ışiru uttılet ve izes sıhru betalet ve izel vühuşü buşirat ve i.zes sıhru betalet ve izel biharu süccirat ve izes sıbru betalet ve izen nüfôsü züvvicet ve izes sıhru betaılet ve izel meudetü süilet ve izes sıbru betalet bi eyyi zeobin kutilet ve izes suhuiü nüşirat ve izes sıhru betalet ve izes semai küşitat ve izes sıbn betalet ve izel cebıymü su'trat ve izes sıhru betalet ve izel cennetü üzlifet ve izes sıhru betalet alimet nefsü ma abdarat ve izes sıbru betalet ve yühıkkul hakka ve yübtdül batıle ve lev kerihel müşrikun* Ve kul ciel hakku ve zehekal batıtü innel batıle kine zehôk.i* Ve nünezzilü minel kur'ini ma hilve şilaün ve rabmetün lil mü'minin* Allibümme ebtıl ve keddir ve harnk bi hakkı hazihid da'vatil müstecibiti ifi fülanete binti fülaneh*' Allahümmahfaz hamilü hbed düii min küliii afiti vel abati vel beliyyiti ve min küliii emridı vel ileli ves sıbri vel akdi vel hasedi bi hakkı hakkıket azıym* Ve bi hurmeti habibike ve halitikel kerim* Ve la havle ve li kuvvete illa billabii aliyyil azıym* Ve bi hakkı ya bayyü yi zel eelali vel ikrimi ve li havle ve li kuvvete ve li kudrate ve la ızzete ve li azamete ·ve la heybet~ ve la ınayete ve la hidayete illi billahil aliyyil azıym* Bi rahmetike yi erhamer rihımin* Eüzü bi ızzetillahi ve kudratihi min şerri mi ecidü ve übiziru*

1046


rv

tY

'('ı)

JJ

Jr_

~ .

rt

t'

'r'\ •

c.

1

~

~

' y"

'""

'""

' ' t

1

c.

' 'o

' y'

c.

J

'"'

...J

~

,yy 1

.

''f.

~

.

'y •

~

._,

'"'f c.

1

'"t

' ' o.

''V

'"o.

''"

İBTAL·İ SiHR Bilhassa kadınlar · için aşağıda yazdığım ayet ve dualar çok faydalı ve tesirlidir. Sureti tatbiki aynen yukarıdak i tertibin aynıdır:

1047


*0)"', :ı:.

\_...ı .

""

.

"'

"'

~

.,;

"'

'

.;

J

., •

., .,

...

,.

J

-

"'

..,..

.,_

'

);. :X *JWI yj. ~_;.i Ji *~JI ~JI Alli ~LıiJI );. :XJ *~J '~1 ~~ _);. :XJ *Jb:. ,

~

,

:P ,.-:

...-

.tl

,.._ . . . . .,.;.! "

,

~

"'

,.

~' r ,

""

....

"'"' o

~

~~

~~-- ~ ..... . . . . ~ . . ·,, . •~ ·~ o'' .. -- ~ o -"!f ı) c_..ı • ,a • • . -.ı;. < o ııu 1 - . ..,/ _,.;;-

'1

ı....a.ı

-

·

....

.. . .

~1

.1 b. ~ "'

.:>-

. . ..

"'

* .... ll . .? ~J ~1 o·- <5-

.;

ı .. 1.>-

...

"'

"'

., .

,.~

. ..

....

"'

...

"'

o

"'

o

"

*J" lı....___..;~\1 ...... ~ *J" Lll "'u" 1 "' f "ı~ * ~ 11 · .... ı; ll .J. Y J ~f~f "" "' "' "" "' ı..S......_j.....:ll * L....:;J ı ~" ~ ...._,, --~ •. *v 8ı u .. ıJ" ıJ"J y ~~ . .ı ~"

.,

o

"'

'

.

Allı r., •

,.

. ,.,.

Jo

"

~

A

••

1

,

*'-"'lflıJ ~~ :X *,_,..8ı JJ~ ~ , , ,.

!

o

"',

~ ...r ...--

,

....

o

\.::.

..

...

Sl

*) ~ ~\.. :1

.....

,,.

'

...

,

y.;

,_,.,

""

"'-

""

8)1:,J.~J' ~)ı .. ..

'.-:J.• ~ \ .~ . ,,,. . ) ....~ \ .L.~.->. ..-o." -4ı ,

,

,

"'

o

~ :~ı) ~ ~ 0i:_;Jı \~ J

,

,,.

,..,.

.;

;;

.;

"'

,

...

o

.,-

$iA,

1\ ~ ı..S;ÜI Alli ;

..

...

~

o

:1

,

, ,

. ..,.. t>, ,.~L a-· u, $

....

*0 J~

tl.,

lA...::.G:,

r+w ,_,..~ $,

,.

...

1ı )~-...ill~ ·~}ı ~}ı ~ *ö~\-s~~. ıı~ :~j, ~~ .. .. l

1048

.


""

J

~ 1:.

., ,..;

. *ı./

,_

.J') \)

"".

""J

,

""

.

~ :ı ocJ ~C:... "

':1 1

""

o"'

'

f/1

djj\ ı \..;) , . ., . ,. ""

-

,,

.,

""

Ai.! ı

; *0 ç J•,_;

lt/ll)

"'

,.,.

)

L~ ~~ ~')\; ·. ~

a.fJü

"'

""

o

o

§ ~ :~ ~aa: *~1 ~;JI "

J

"''

"'

" '

u-

.

""

"

JJIS"" ~"

""'

J

"

1<' ~)~tS. .. ~"'

c.)-'

,.,. J y• , "".

-

""

':}\

"

,.

;

""

Jl\-_.AJ:; ~ \ ~ı : :.. lı) \):ol\ ~\ ;

:!'ı

J

. oıy..:Jı ~ L. !J C :: . ; *pı

... .....""

,Ib)

.;

J

·...':}\ ~ .J _;,a.:J ı ts).~\ J!~ı "

)

~ ·

u \

"

"

~}ı 1' .~ t.sl~ Ji o~Ç:,I <.>trJ~l ~ı;;, ,.

.. ~.-.~ ... ----1 ,. .r-·,. ""

~

""

ı

,.

,

~:.1 ı

-

"

"'"'

~

.Ili *"ıJ.."" ". ..l>.-C:... ~--.r--' :__ ~ . 11 ..lS':"::\~ *~ J~ 11 ,.

y

,.

;

"'"""~'

"',., ,

.,.,

J

o

. ...

I~ı) ~81 ~~ ~c~ ~Y\j ;~ ~ı ~~:;. Jk.J\)

~

r-s-:ı

;c

o

...

J

"" ""J

"'

rs-~

:- ·

"'

"'

J

:. .

......

...

,.

a;;;J rs-~ -~1.66.1~ 1 ~ 1:~:;.\\ J 1049

"


y

........

"',.

t 1) ~~~~1_, ~

;-_::.J1 ~1 ~l~;,;a;_, ~IY,.) ,.

.,.

oJ

o ...

o....

~

? O#

....r.~ )ı ~.) ~

o,.

o ....

)ı 1

o...

....

....

tl

.....

o ....

Otl'ltll

o

o ....

o ,- o ....

o

)1

1}1

o\_ " o " ı

9 1""

f!.i>-

,.6:;:. )\ ~ )\ Lr:" )\

)\

-~·>) _,ı ı.)'!"'"' •

o

...

O

'}$

.... "

....

~

o ....

~

,;

.,

:X _,ı _;.::,;. :X 0\.S' 01 J ;;:Jı)

;;

o ...

,.

,.,.

o....

.;L:, J l ~~ )\ _;..;.

.)

$,

....

- .... .

U?l _,ı oı.T"ı

....

...

)\

....

....

o ,

'1" u:" .J ~ı c. Jı ı:..

'

A.

~ ~~ ı::ıl.... *~:,ıı ~}ı cı:ill ~ *ı~_;. ı:,:.a.; .ılı\ .,.. , , ., .... ., o.,

'

"'

,

..,

.....

....,. "

.; o ,

'

*G..ı)i 4i.ıl J..~ ~ 0 fo~ U'"'Gı ~i.JJ *eıJ 4i.ll ... "

,.

""-

·~_ı'"J .J

,.

0' .

-

,

<' Zı *o.A·;.· ... ı_, '- ı ..u ,.

....

....

J.

""

o

o.....

$

....

1050

...

....

,.

~ o ,

....

e: . -~o

.,.,

....


J

J

"'

_,

tJ

J..- •

...

""

~

,.

ı_,.l\ı,_~i *~~c... ö~l ~ü *~lj ~ ~~~ !i'.~ /

"" o..-

""

""

*0J',,...._JQ"ıt. ~ J

. ls""'::lı~....~•

.. .ı..\1 1 ~:;, '

/

/

,

,

,.,.

-- · --·

_.du~

/

J

1/11

, y ' '-' r...s-' .J ,. o

*c~, , , .,

0 .)-"-;~

/

f$

.,.

o

...

.-

,..

\...A

,. o

,

._o

o

.,

*'·~ . '~1 ...

,

J

~ ı ---ı ·ı : o i ~ :;, ;.'

.;

,

,._

GT

'-',. . .f. ,.

ı""

/

.,

o ,a c ~ y

,

/

... .,

,

"'

,..,

,

*

1J_,.J ~ (1 ~ J ol ~rü ~~~: 0LS"" ;;.J\ 0 _;;:.

,,.

"J ~IJ

-

Bismillabirrahmanirrahaym* Elhamdü Iiliahi rabbil alemin"' Errahmanir rahaym* Maliki yevmid din* İyyake na'büdü ve iyyake nesteayn* İhdines sıratal müstekıym* Sarataliezine en' amte aieyhim ğayıril mağdôbi aleyhim v·e lad dall'in* Bismi~lahirrahmanirrahıym* Kul euzil bi rabbil felakı min şerri mi. haleka ve min şerri ;ğasikın izi vekab* Ve min 1051

'


şerrio nefiasati fil ukad* Ve min şerri hasidin izi based* Bismillahirrahmanirrahıym*

Kul euzü bi rabbin nasi melikin nas* İlabin nasi min şerril vesvasil bannas* Ellezi yüvesvisü fi sudurin nasi minel cinneti ven nis* Bismillıihirrabmanir rabıym* Lev enzelni bilzel kur'ine ali cebelin le raeytebu hiişian mütesaddian min haşyetillahi ve tilkel emsalü nadribüba lin nasi leallebüm yetefekkerun* Büvellabüllezi li ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şebad~ti hüver rahmiDür rahıy m* Hüvellabüllezi li ilahe illa hüvel melikül kuddusüs selimül mü'minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir* Sübhanellihi amma yüşrikôn* Hüvellahül halikul biriül müşavviru lehül esmaül husni* Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel erdı ve büvel azizül hakim* Nekadtü sıhra külli sahırin ve akde külli ikıdin ve keyde külli kiyidin an ftHinete binti fülinete billezi la ilibe illa hüvel bayyül kayyumü ve bi esmaillabi teala ahiyyen şerabiyyen ezuniyın asbivütin ali şedday* Bismillahirrabminirrahıym* Fe UJkıyes seharatü sicidin* Killi imenna bi rabbil alemin* Rabbi musa ve harfin* Nekadtüke eyyübes sıhra vel akde an flilinete binti fülanete bi esmiillibit tammeti ve ayatibil immeti innebu min süleymane ve innebu bismillihirrahminirrahıym* En li ta'lu aleyye ve'tôni mUslimine yi ma'şeral cinni vel insi veş şeyatıyni ebtaltü $ıhraküm ve nekadtü keydeküm ve akdeküm bi yasin vet tavasin ve elif lam mim ve bavimim ve nekadtüke eyyühes sıhra vel akde in kinemin şecerin ev min hacerin ev mededin ev zufrin ev hadidin ev sinnin ev azmin ev baytın ev ratbin ev yabisin ev timike racülin ev imraetin ev at'amte • tayran ev vahşen ev semeken ev akberte fi kabrio ve eyyi cinsin kine nekadtüke bi tevriti musa ve ineili ıysi ve zeburi davude ve füfkini seyyidina ve nebiyyina ve şefiy'ıni muhammedin _aleyhi efdalüs salatü ves selamü ve aleyhim ecmeıyn* Bismillabirrahmanirrahıym* İnna fetabni leke fethan mübini* Li yağlira lekellihü ma tekaddeme min zenbike ve mi teabhara ye yütimme nı'metebu aleyke ve yehdiyeke sıratan mU stekıy ma * Ve yensurakellahü nasran 1052


azizi* Bismillahirrabmanirrahaym* İzi de nasrullihi vel fethu ve raeyten nise yedhulune fi diniliahi efvaca* Fe sebbah bi harndi rabbike vestağfirbü innehii kane tevvibi* Ve terakoi ba'dahüm yevmeizin yemucü fi ba'dın ve nüfiha fis suri fe cema'nihüm cem'an le in enceyteni min hazibi le nekunenne mineş şikirin* Fe vekaal bakku ve betale ma kinô ya'melôn* Fe ğulibô hünilike venk.alebu sağırin* Bel nakzifü bil hakkı alel bitali fe yedmeğuhii fe izi büve zahikun fe ulkıy e seharatü sicidine kilQ imenni bi rabbil alemin* Rabbi musa ve bariine fe elk:i miisi asihu fe iza hiye telkafü mi ye'fikiin* E fe ğayra diniliahi yebğüne ve lehii men fıs 'semiviti vel erdı tav' an ve ikerhen ve ileyhi yürceun* E ve men kine meyten fe abyeynihü ve cealni lehii nôran yemşi bihi fız zulümili leyse bi haricin min bi keziiiike züyyine Iii kifirine ma kinô ya'meliin* Ve nünezzilü minel kur'ini mi hüve şilaün ve rahmetün Iii mü ' minine ve li yezidüz zalimine illi hasara*

GALiP VE JIAGLUP ARA.MA.K Az tek çok teke galiptir. Az çift çok çifte galiptir. Biri çift, biri tek olursa fazla olan galip o lur.

Çiftlerde ikisi müsavi ise matlup talibe. Tekler birbirine milsavi ise, talip matluba galip o lur.

1053


TEFRİii VE TERDİIJ Avucuna bir miktar hardal ve dardağan tohumu al ve üzerine aşağıda yazı lı duayı (25) kere okuyup matlup bir mahalle serp, kı sa zamanda orası darmadağın olur. · Okunacak Dua: J

} "'...:. .\ı '~

ıo

ı@

-~

y,; ,

J

}

-~ ,;

).... J j.

1~ l.J -

,

...

.. ı ~

}

.,._,. ../..,.,

j

:;.,ı... *ı@

1,

.! ~~ı

_;:.J:. 1

~

u-

:P

J .). ,.

...

~

1 ....

.:> l.JJ

....

.,

ı:.

):UI ~ \~\J ...

,

.;

,

;.iJ ;. l~IJ ~~ ~ :. ;:a;IJ ~~

, ,

J,

,

J

o

"'

.,.,

ı~..-_'.-;ı~)' 0-:N J 0 ')\; ::;.- J ) J tl

... ,

,...

-

/;

...

JJ:,..._...."'.....;I\

~

~,..

:1

J

...

"

,

• ,

c

o

...

• ,

i t.;\11 ;.; ~ i~ ı J ,

,

0,

...-:

/

o

"" ...

"lj ~~,_._....... ~';,ı~ "JJ ı/J'lıJ ~ı: . Jl::.;. ~) J) ,

....

1054

....


., .,.o • o

o

, , , .;.ı:. \

o

"'

1J ~\ ._ :,':. d' !.J' ı:.r: JJr , , , .,.,. ... ... <' • • ı " o , "':. \

r ,6

,

.,;

1

~ ~ ~ ..J::'\>-1 ... , "' o

.GL.iJı . . .. .

,.

"

"

o

r ,6 :_~l d' """

" o

J)r') ~ ı:.r: ,

o "'

J,

J

.,..,

, "':. \

J J r 1J

,;

o

....

,;

,

"'

If.

o

o .... J ,.

o

,

,

,

!·li ~ J.):,;- 4 ~ ~ J~:,;- 4 J ,.

o

~

"' o

.;

,

"

,

o

o ....

o

o...

J "

• J.):;:. 4 L3) L3) J.):,;- 4 J) j J) j J.):,;.. ;, 1 ~~! 'j\) J")G:.. 'j\ ~ ; ~ ;(o Jlj ..1 " " "

.)

o

..~

• "

ı.j

"'

,

"'

o .... o

J ....

J)r\)

o

»

...,~...

~

~

J

.

J ı;:. \

i·: Jl >-ı:.a~.JIJ . ö~ı:lıJı r~6 :-o;... J'(i -' ':>ü ~G.:. . ,

.. -

J-'

~ ~' ,

Q!

"

o

"

,

"

o...

J

,.

,. o

,

~

-:;

....

o

Q,.;

/

.1-J

"11·· ı:•ı . a_:."'-11 ~--"-:! ,_; ) ......... ~

bardel~ şerri ya hardeleş şerri ya şeraşlru ya müclibeş şürfıri vel hısami fid

ya şeraşiru ya darilleti tehıllü fiha* ldrıb fiha bi sihamike vensıb fiha hıyameke veclib lehUmüş şUrilra vel hrsama min beynil eyyami ve ferrık beyne . fülanin ve fülanin kema ferraka rabbüke beynes semai ve) erdı ve la yehdeü şerrabörn ve la yehneü sirrahüm ve la tübnl diyarabüro ve la yak'adü ve la ya'du hatta yeudül arşü li belkıyse ve lryettefiku hatta yettefiku ademü aleyhis selamü mea ibiise ~leybil la'netü ve la yectemiune ebeden hatta tünbitün narıi bid demisi yevmühüm menbfısün bi kudumike aleyhim innema nüahhıruhüm li yevmin ma'kfi.sin yUledü aleyhimüş şerraş şürOri an yeminihim veş şüruri an şimalihim veş şüruri min fevkıhim veş şüruri min tahtihim Ya

1055


veş şüruri

kad ebata bihim min külli cinibin fe la tezalü beynehümül adavete vel bağdie ila yevmil k.ıyameti ya hardelü accil accil ya hardelil kalkıl kalkıl ya hardelil zelzil zelzil ya hardelü ferrık ferrık ya hardelü kad dakat bikel ahlaku vel emru bike kad r.aka fe ferrikus sufUfe veral fı'lekel mevsôfi ke ennehüm humurun müstenfiratün ferrat min kasveratin keziiiike yefirru fülanibni fülanete ev mehalle fülan bin fülanete*

TESLİT

,

v

...

....

..

,

,

o

.,,.

,

,

,

j ~ 4i,_-.Jf ')\! ~ ~ ; ı ~Jü (~_;.\.i) ~')\! J.ı 0 ')\!

1056

,..

J1


.,

~

J.

. . ,ı :

,.,.

,.

,

"-...ı :

J

,.

....ı:

.1';

;

0

1"

O

0

,._,$

o T" 1

,,. ,

1;._ " \ .... ~ -~; ..N'(~_,.>-~..!) ~..N' ı.:.r. 0./~ ~ ... ... J

0

._a:6; "

,..-~

0

. ,..,.

0~1

\

... ,

}.

':1 J ~ J t~' rJ\.kJ'J ,i:fıı · ~ ~~J aS">ü ç ~!,. , ,. ,. ~

'-? --!' f o-.....Jll

~

~

,_

~ 1 ~ J\.>.. ~ ~~ ~t; ~ ,.. , , ,. ,. " ... o

ol

o

;$

J

.., o ,

oJ

o

0

J s

4

f

.... o

~':.! r~':l\ ~tS d- c_\).J':l\ ~~':)\ ~ ~ "' )-.-

,.

.,

,.

o

,.

,.

*wl ~\ o~~\ .)

...

...

i$

... ... ... Şehlşin şehlşin ecib eyyüher rôhus sü'banü bi müştaşerin amüştaşirin ke ciştôhın billesğı ves sar' ı ven neflu vel hayali vet tahyili vet terhıyfi vel fezeı vet t.ahvifi fezheb ila rülanibni fülanete (veya rülanete binti f"dlanete) bi ceiOiin cehlulin cemhecilin cahilin veeilin şeltağıylin vahilin veh11in ehvelin hevlin ha ilin fi sôratin muhtelifetin şeyataynin ve ebiHisetin ve zevabiatin ·ve denahişetin aksemtü aleyke eyyühel melekis sü' bani en tüsellita ila fülanibni fülanete (veya fülanete binti fülanete) bi ruusio meşhôkatin ve a 'yünin muhtelifetin humrio meşkôkatin makliibetin bi hakkıl ismi11ezi evvelühu ilin ve ahıruhii ilin şebtafikın zainin aksemtü aleyke eyyühel meleküs sü'binillezi havveltehii ala sairil mülukil dnni eo tehtife ala fülanibni fülanete (veya fülinete binti it.ilanete) ve'tihi ınden nevmi vez zalami isra' ve accil ve la temhil hatta ye'tiyeni serian acilen bi haklusmillezi hucibet bihil eşhasul ervahu an nazıril eşbahı bi şahin ehtın bi cahil melikil cebbar* 1057


Okunuş Şekli:

Gece herkes yattıktan sonra zeytin yağı kandili ışığında okunur. Işık çatallaşınca tasiitin başladığı anlaşılır. Bu taslit çok korkunç ve korkutucu bir irsali hatiftir. Ancak son derece bUyük bir haksızlığa uğramış kimse hakkı~ı kurtarmak maksadıyla yapabilir. Haksız yapılan veya ufak tefek bir infıal ve ığbırar neticesi yapılan taslitler ancak sahibine döner çok dikkatli olmak gerekir. Kitabın muhtelifyerlerinde de belirttiğim gibi her işinde ıve hareketinde daima manevi bir kontrol altında bulundu~nu ve bu yolla Cenabı Hakk azze ve celle hazretlerinden zorla bir şey kopanlmayacağını bilip inanarak hareketlerini ayartamak lazım olduğunu batırdan çıkarmaınalıdı r.

DİLEGİN

BUSULi içiN

Herhangi bir kimseden di !ek ve hacetinin kabul ve teminini murad eden kimse sağ elinin avucuna: ., •• " , ,

tVJ

....

,.

..J ,.

,,

lS

, ,

, J

OJ~

J

,

1":"

Heb hüve lah ün layün Jame Kelimelerini yazıp bu kelimeleri on

sonra o kimsenin istek ve

arzularını

~

beş

kere okuduktan

girer ve orada avucuna açarsa o kimse

yanına

yapar.

İIM-i liiRTASİI'E ,;'

1'

-

0

...

~ ;

"-

;

'

!~c. 01.....b....l_ _,,.. <.S~ ~\ *~~\ ~~\ Alli ~ ,

~

o

...

,.

;

.,.. ...

ul~ ~:Wl u;ı:---~fb ~\ *{-..?' ..

,. *'

1058

,

; J1"

"

"'

""' ,

J::.;J {~ J.) ~

~

~


o...

.,

• J.

J ;

~)' 1 J ~\ ~)ll

...

Ç

~

... •

J'

...

y .)

J

. ~- !ı ~\.i~ ı ~~~~~ .

,.

...

• ...

"ı' ı" ·" ~,_." 1).) 'l 11 1" "-'«t---:! u ~ • , . t- ı """""'CC

...

-

J

..

-

"•'·

...

1' o "' " ı..:,...u..lı ,___.._.e ...

... .,

......

· , J,.

~::.:ıı .

....

J~ ~ ~G- ~L.a.tJ J,".j;) .)~ . ~J ... ... .... ... .... .... .... . .... ... ~

;

.....

.;

~

Jw ~~· ~~: . ı

~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~J Alıl *

J

*

.

J

;:

o

... tJ ......

ı~~

J

*wıp. Li ~ı:b:. (.k) ;;ı ,~ .) §' , Bismillahirrahmanirrahaym* Allihümme zi sultanin azaymin ve ·mennin kadim in ve bişrin )(erim * İli bi di ıl med'uvvatid deavatil müstecibiti ente rabbUl enfüsil cinni vel iosi ve a'yQnil iosi istakmira midmira me' côzüo me' zôruo hümüş şerrol beşeru ammir bi zatike aksemtü aleyküm yi eyyühel ervihar rubioiyyine vel müslimine en tüm tevekkeltüm fi mi emertilkUm bi hudôri da' veti ve kadai haceti bi hakka feseceiUiin ve bi hakkıs mihi zeheben tealellihü vasiuo hakemüo badin badin büve ayyenün küvvira dem ün eyoe teraktüm huddimeküm yi ulvaoü* Kullanma Sekll: Yirmi sekiz gün yatsıdan sonra okunur. Okuma esnasında mum veya zeytinyağı kandili yakılır. Esnayı kıraatte güzel kokulu bir buhur yakı l malıdır . Her gün okuma adedi yüz elli yedidir. Birinci günden itibaren günün geçer altınından bir adedi ile bir miktar kağı ttan yuvarlaklar kesilir, altıola herher bir kaseye konur. Okuma zamanında önünde bul undurur. Yirmi sekiz gün zarfında kağı tlar paraya tahavvül eder. Eğer okuyan bu i şe 1059

'


kabiliyetti değilse o zaman ona devamlı ve bol nzık kapısı açılır. Bu güce sahip olacak kimse katiyyen ihtiyacından fazlasını istememelidir. Bunun müsaadesi ancak orta bir yaşayış için gereken hayat şartlarını temin edecek kadardır. Verilen ihsanın katiyyen ve katiyyen haram şeylere ve haram yerlerde ve haram işlerde sarfetmemek lazımdır. En azından bu gücü kaybetmemek veya manevi ve şiddetli bir cezaya çarpıtmak istemeyen kanaat ve ittikayı ittizam etmelidir. Para şeklinde· kesilen kağıtların bir tarafına kara kalemle yani kalemin yazmaması için tersiyle: , ,

~

,

o..,.

*Y\.ı..G ~ ~1\i.l .. , . r-"""'

o

"" ...

t.J:t;. ı:~.::. , 1~1 ) _,

Ve izi şi'na beddelna emsalehüm tebdila* ayet-i kerimesini ve diğer tarafına da: •

,

"

J.o

,

....

(/1

*~w~~~ *Gj) ı~ 01 _,

~

_,

lnne had le rizkuna* ma lehu min neiad* ayet-i kerimeleri yazılır. '

liiJLAii. DAVETİ o

....

J

. L.

,. o.-

"

"

o

o

""

JJ.r.>.

Y

Jf' !

"

"

"

""

...

j;l~l i~t_;:. ...

J

•" \ _, 0~.Jo.':..._ç.

~~ ~ r

,;

,..

_,

....

,. ,

li ,_j'j-) \~\ ., ,

o....

o

\o _, Q

.....

_,

~

.ı:. ~ ~~

..l

;"....

~\ll );ll

~

"

"",J

y)

"'

, ,

""' o

y.

til

~L.Jı ~ /.;;.:-~ 01J ~~\ c.} :"'Q :. \f\ ~~ ~ -

Akşin

*r

makşin şemlehin

o

,_

.,

~L.J1

o;

~~

r

o"

ı;.. 1}1

alşekôbanin

cebrôrin tubin ehlin hüve rabbün niiril a'la ecibii da'veti yi hidimel cevaşi

bi

hakkı

berilbin

r

o

hizihil esmai fi üzüni ve'tini bi ahibiri 1060

cemiın


.

nasi elvahan elvah;ın elvaban el'acel el'acel el'acel essaah essaah essaah* Yapılış Şekli:

Yirmi sekiz gün yatsıdan sonra ses ve gürültüden uzak bir yerde gözler kapalı olduğu halde ve yarı karanlık bir yerde iki yüz seksen defa yukandaki dua okunur. Hiç kimsenin niyet ve maksad ın dan haberdar olmaması ve okuma zaman ında canlı ve canlıdan çıkan şeylerden perhiz etmesi lazımdır. Eline ve diline çok dikkat etmek yalandan katiyyen kaçınmak lazımdır. Yarı karanlıktan maksat ya bir mum ışığında yahut küçük bir zeytinyağı kandili yakarak okumak gerekir.

ŞABSİDAVE~ ,..

,.

..,..,..

,..

o

,

....

~ J ı;:~:.~ J :.: ı ı~ ~0 u~ ı~ :;:.ı ~

......

o

.,

.

,

"'~ı~,;~\~ ı::b::. ı.~,_~ )~·~~

1

---~-""'-

.J-

~ ~

,

J

J- ~

_,......,.-

o

ç'jJ~~J~ ~~

.,.

}

.,

,.

,

·,.,,"

J

,..

ı~~.) ..T ·--

o

w J? \~ ı~\) ı::ı: ~ ~

~~

~\

Emmen metenıu ğacerat ayati heleke velese şemeu ve meleke rcnküma anecil lcbese yevmen ve şctanu şatnema ve ernecin yerahiyyen heyşin hefşin eza ve eza keşô küli lema hekşin temuzacin nemôzacin memlehun memlehun ahiyen şerahiyen e:z.unayin asbavütin elese şeddayin* Ya pılıs Şekli: Yüz on gece yüz on kere okunur. Okuma zamanında bir m um yak ılır. Muınun karşısına temiz bir ayna konur. Evvela ( 1O) 1061


istiğfar

(10) Kelime-i Tevhid, (7) tekbir, (3) Yasin-i Şerifi okuyup Rasulüllah Efendimiz'den istimdat edildikten sonra devamlı surette aynaya bakarak yukarıdaki duayı okumaya başlarsın. Çok kimseler de ( 1 lO) günden evvel ve çok kısa zamanda görUntü başlar.

İBTAL-i

siniR İÇİN .

Hatasız, noksansız,

hak ve silintiden ari olarak temiz bir kağıda Beyyine Suresi'ini yazıp suyunu üç gün bir meshura içi,nnek son derece tesirli bir ibtal-i sihir ameliyyesidir. Bu sırada meshurun yıkanmasını temin etmek tesirin daha çabuk meydana gelmesine yardım eder.

ISLAH-I BEYiN VE TE'LİF-İ BE'I'NEZ ZEVCE'Il'V . Bu maksadı temin etmek için birbirine dargın olan karı veya kocadan veya araları birleştirilmek istenen iki kişinin mendili alınıp birbiri içerisine koyduktan sonra dört köşesinden bir-iki dikiş atılır. Sonra üzerine (66) kere aşağıdaki yazılı ayet-i kerimeler okunur.. Sonra bu mendil birbirine dargın olan karı ve kocanın üzerinde bir hafta mtiddetle taşıtılır. İsteniten iş bir hafta zarfında olmazsa ikinci cuma mendillere tekrar (66) kere ayetler okunur ve yine mendiller mend il sahibine verilerek üzerinde taşıtılır. Şayet ikinci hafta da barışınaziarsa üçüncü defa yine sala vakti ayet-i kerimeler (66) kere mendiller üzerine okuyup sahibine verilerek taşıtılır. Okunacak.ayet-i kerimeler:

1

' ~,.;ı· :_ .

J

, '"1

·;~ >. .uıl ~ \)'~ ~,a:c:.

J

1062


~

,.

*0P Bismillabirrahminirrabıym*

Va'tesımu

bi hablillihi cemiy' an ve la teferreku* vezküru nı'metellabi aleyküm iz küntüm a'daen fe eliefe beyne kulubiküm ve asbabtüm bi nı'metihi ıhvanen ve küntüm ali şefi hufratin minen nari fe enkazeküro minba* yi eyyühen nisü inna halaknaküm min zekerin ve ünsa ve cealniküm şüuben ve kabaile li tearafô* inne ekrameküm ındellahi etkiküm* inneliibe alimün babir* Ve neza'na nia fi sudiirihim min ğıllin tecri min tahtihimül enhar* Ve kalül hamdü lillibillezi bedina li hazi ve ma künoa li nehtediye lev la en hedanellah* le kad det rusülü rabbina bil hakkı ve nudu en tilkümül cennetü uristümuhii bima küntüm ta'melôn* 1063


CELD VE TESBİR Eski bir nal üzerine matlubunun ismini (4 L) kere yazar ve üzerine (7) Besınele-i Şerifle başlayarak Zilzal Smesi'ni "eştata" kelimesine kadar okur ve "eştata" kelimesini üç defa tekrar ederek sureyi tamamlar ve yetmiş kere süreyi nal üzerine okuduktan sonra sıcak küle gömer ve bu nal ateşte kalmak şartıyla yedi gece yetm işer defa sureyi okur, her defanın nihayetinde: " Allahümme sehhır li fül anete binti fülanete ve h assıl mur~di" diye dua edersen matlub ve muradın husule gelir.

İLKA-i MUHABBET Bir koyunun kalbine (41) kere Yasin-i Şerifokunur ve her Yasin'de kalbi bir iğne saplanır sonra, kalp sıcak küle gömülür. Bu ameliye kahır için yapılırsa o zaman kalp bir mezara gömülür.

YOLDA GiDEN BERilANGi BİR liADIM DURDUR.'lfAK VE GERi ÇEVİ&'IEK İÇİN

Yukarıdaki

tılsımı

sol elinin başparmağının tıma~ına yaz ve parmağını avucunun içine yum ve (20) kere duasını oku. Niyet ve kasdettiğin kadar geri döner. Okunacak dua:

1064


-

""' 1"" .

1.

• ,

. '" *~w ı öı;.ı "

Azemtü aleyküm ya hebeke hebkfine sebeke sebkune elkelü elkelfine summün bükmün umyün fe hüm la yarciun* Felemma raethü hasibethü lücceten ve keşefet an sakayha hazibi imraetül ma' * Kadını tekrar yoluna döndürmek için avucunu açmak ve tımağını yalarlıktan sonra: '#

,

~

o

,

,.

J

*l.;j'~: s:~ o~ ~

,.

,,.

:X 1# ~ Jl ~;li) "

~

Ve kadimna ila ma arnilli min arnelin fe cealnahü hebaen mensudl* ayet-i ketrimesini yedi kere okumak lazımdır.

CELP VE TESBiRi VE IiAÇIDŞI DÖNDÜR.'tiEK İÇİN Üç ya da yedi gün riyazetle yatsıdan sonra (844) kere Nas Suresi 'ni oku. Her yüzde yedi defa da duasını kıraat ,et: J

.,

...

...

aşağıda yazılı esına o

,.

ve .,.

' J-~ ' J-~ ' ~.)~\ " ,_;.) ' ,_;.) ,. ,. ,. , .,. J . ._ ,.,., , ... .. )' 1fo 1j UG. 4 ~\) u\Y) 4 ~\ " oj.J ~

~

~

1065

~

~


JT

"

Erşin

erşin

karşin

karşin

'

.

"

UJ~I

,

izrişln izrişin keykemtlşin

keykemuşio mahtattlşin mabtatôşio

oümubin nümubio ecib ya vesvisü ve en te yi baonisü veralu keza bi hakkı kef hi yi ay o sad* Hi mi m ay n sin kif ve bi hakkı ibiyen şeribiyyeo ezunayin asbivüsin ili şeddayi ve innebu le kasemün lev ta'lemtlne azıym* Elviban elvihan el'acel el'acel es saab es

sa ah* En kısa zamanda muradın hasıl olur.

Aşağıda yazılı

ayet-ikerimeleri temiz bir kağıda yazıp suda silindikten sonra matluba içirilir. İçen bi izniilah içirene muti ve ınilnkad olur. Her arzusunu severek yapar. Adeta esiri olur. :$

;

"'

$

,;

/

'

r

~,__--: \SJl:oi Jjjl \S) ~.)·~ )ı ı:.r)1 ~~ "

"

,

o 4'

~ G _,s:;ı~ ı J 0

,

,.,,

0 C'

'

~

y--:.)

,

" , • ~ 1 u~--'-~c ~

o

)

,. ,

,.

0

...:r. 0')\;

\

""

o

:;-ı::üi ~ ı:gı~ ~'i'J ~~

a.f')Ü ~

...

o....

\

o.... o ....,, ....

.r-

o '

~ ...

y

""

} ,;

,,

~ 1~q

.,

,

" ' . 1 1 .J:/1 1<'.... . . . "' 1 u. .)"-' .P All

J o ._ ~ -<'

1066

.....

< ~i$"' 1 :• ~\ " *"·~

~ ı..r--:-

r

,. ,.

"

....


_,,

J

1)

u~

.

• .... , ., UJ j ,. a . ..ı

o

•. ... 'J •\ ~~ • ·~,· J 1 ,.1 P._ı.

u,....u---ıi ; ... .;

...

""

-

., " ,

""" - ,

"'

• ..ı \..:>

""

o

,.

,.

'

,_.,,.

J"W. . . ~~ 1 ~Lo. . ·.,;._1

...

"' "

r..:;~--'l""-';ıı ~~ 'J\ ö)i 'J)

,

, C'

.~

p -

,

"" ,

..l

"" o...

..., ,, ..it:' .)

""

tl

~J , o

..,

o... ,

JY. 'J ~\ ~~...)

1 , 1 -ı "ı.o. ·,1 1

ıli

.

...

~\) ,..

...

·~ı ...

Bismillahirrahınanirrahaym*

Rabbeni erinelieZıne edallana minel cin ni vel insi nec'alhüma tahte akdimina li yekuna minel esfelin * Kezalike yesfelü ya rülanübnü ftilanete 1067


ve yekunü min esfeli safilin* Kale racülani minenezine yehafUne en•amellahü aleyhimedbulfi aleybimül babefe izi dehaltümôhü fe inneküm ğalibune ve aleilahi fe tevekkelu in küntüm mü ' minin* E lyevme nahtimü aHi efvahihim ve tükellimüna eydihim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun* Ve lev neşaü letamesna ala a'yünihim festebikus sırata fe enna yübsırun* Ve lev neşa ü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetaô mudıyye n ve ,la ya rciôn * Kezalike tahkümü ve tağl ibü ya fı.ilanete binti f"ıilanete a la zevcike fülanibni fülan ete bi hakkı ketebelHihü le. ağiibeone ene ,·e rusilli inneliabc kaviyyün aziz* Ve neı.a' na ma fi sudiirihim min ğ ıllin ıhvanen ala sürurin mü tekabiline summün bükmün umyün fe büm la yetekellemnn * Vallahü min veraihim mühıyt* Bel hüve kur'a nün mecid* Fi levhın mahfUz* Ve bil hakkı enzelnabü ve bil hakkı nezele tevekkelô eyyühel melekül mütıy' u li esmi iliahi teala bi akdil elsü nil insi vel cin ni ve bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil az ıym*

CELBİ RIZDi VE ~IÜŞTERİ Bir Arabi ayın ilk veya ikinci perşembesinin ilk saatinde günlük buhur ederek aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri temiz bir ka~ıda yazarak ve üzerine de ( 4 1) defa okuduktan sonra bol mü şteri celbi istenilen bir ticarethaneye asıltrSa oraya çok bol müşteri gelir. Satılmas ı arzu olunan bir mahalle konursa orası da kısa zamanda satılır. Evlenmek isteyen bir kimse üzerinde taşırsa az zaman zarfında hayırlı bir izdivaç yapar. Bu isteklerio tesirini artırmak mak.sadı ile yedi ayrı karınca yuvasından birer parça toprak al ı p Üzerine bir buçuk Yasin-i Şeri f okuduktan sonra küçük bir çıktı hal inde omahalde bir yerdekorsa nüshanın tesiri kat kat artar. Bu istek ve arzularının olması ve devam etmesini isteyen kimse kağıtta yazılı ayet-i kerimeleri sabah ve akşam yedişer kere okur ve arkasından da (489) kere " Ya F ettah" ism-i 1068


'' şerifini

zikretmeyi adet edinirse çok kısa zamanda düşündükleri nin çok üstünde nimet, refah ve servete kavuşur: /.

,. .,

~_?j ....

,

u

's

,

~~c ,

-',. ~ ..

....

ı

StJ

"'

_,

J

,._

,

'

J-:-.) ı: ts' ·~:;ı ~:;ı~~~...

,_..,

ı.5

.,

A

,

~o

-'\S J li li )) • ,.

~_,...-

J

1069

.,

~~ ~

..

.,

"

,.

,

o

~ ~~ J ~ . (~


.,.

.,.

1J+-~:~_""::!;;) ~~....~~.,.:;;.,~! 1):~ ~=:J

~~ 1~~~ ~ ~)

u;

.,.

;

"

"

.,.

;

;

<..5""'-)--'1\ 0~ ·~~ ~

.;

J

~

;

y

~ ~\

,

~ t52:.j~

l .

..

,.

ul .)

,.

Jl

""'

-1".. ~ c..s::-

" • """ ~ . J)

.

~

,..

,

.., ... o

o ....

" -- .....:2..ı "Ş · ~ J ·._.... ~· 'Jı c.uı) "~ ll 1 ~~J ~ u. .,. '---.1>.1"-""' ·J..,.....--., "'

- ~ı...._c.

,.

•;

,.

'

.,;

-"

. .uı... , ..ı "'.... .:. "'. . •~~ ..1..,. a ~~"" ~ • ., u.. ,.... ,. ,.

:l " .. 'lı LJı '1 '-.5::Ü' .ı:uı ; *0 )~ ~.J

~

;

,.

$

.,.

w

.,

ş

'

1070

,


~ 0;iJı ~~~·;_~}'~)ı ~ *ö~'s~~Jı~ , ,

:JJı

L

"

.

0~~6 :\ı :x;:\ı ~St.Jı ~J~~iı ~ı!:i\ *~ ~ı .Uı , oJ

,

, - o , - },;

,

oJ

O-\

o

*~~ ~ı.:. :. ':Jı ~)~ı ts}.;Jı j!wı .ı:uı; •

,..

}tb) *ı..T'.) . "1l )

} . ::. tı, ~~ ) t

,..

J

J

,..

...

*0N ,

.,.o...

J

.,#

...

J

--

/.

,

" ,, _. .. ll

Cl

,

.

.r--

ı " "ı

~ ~

d,)

} C: . "!

,..

o ""'

~

tti

J

,..

~

...

"' ;

J

,;

~

"J ~ J~ 01 Q. ~\)\~\o~\ l:JI, *~1 , .,.,..

*0J~ · ! ~\ ~ • f /" J

~o.-~

~

1<" ..r

J.

,

,.

~ ·("'ı".

~

Bismillahirrahmanirrahıym*

o..G , -·

,

,

:~~

,..

.

"'

.l"jj\ 0~

~,

.

KüUema delhale aleyhi zekeriyyel mıhrabe vecede ındehi rizkan kile·ya meryemü en ni leki hazi* kilet hüve min ındillih* inneliibe yerzüku men yeşaü bi ğayri hısab* Ve ezzin fin nisi bil hacci ye'tuke ridllen ve ala külli damirin · ye'tine min külli feccin amıyk* Allahümme kema ye'til huccacü ila beytiUahil harimi ve yezdehımü iıh11 kavmü kema tezdehımün nasü alel hacci li beytikel harimi idibir ricale ven nisae ındi Iii bey'ı veş şirai bi iznike min külli feccin amıyk* İnneke aHi külli şey'in kadir* Allahü la ilahe illi hüve le yecmeanneküm ili yevmil kıyimeti li raybe fibi ve nüfiha fis suri zilike yevmül veıyd* Ve caet küllü nefsin meahi :siikun ve şehid* Ve hoşira li süleymane c-ünudühfi minel cinni vel insi fehüm yuzeun* Allihümme ene abdüke vebnü abdike es'elüke ve etedarran ileyke en te.cmea ıbadeke aleyye ve teclibhüm min bilidike ve tahş urhüm ileyna hatta teşterfi bidaati ve yebiu bil mekasibi inneke ala külli şey'in kadir* Sübhanellezi esra bi abdibi leylen minel meseldil harimi ilel mescidil aksallezi baraknil 1071


havlehu li nüriyehu min ayatina* innebu hüves semiy'ul basıyr* Rabbeni in ni eskentü min zürriyyeti bi vadi ğayri zi zer'ın ınde beytikel müharram* rabbena li yükıymüs salate fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim verzukhüm mines semerati leallehüm yeşkürun* Allabümme esra bi ıbadike rağbeten ila rnekani rağbeten ıila müameleti ve yessi'rbüm ileyye ve barik fi ticarati eynema tekunu ye'ti bikümüllahü cemiy'a* innellahe ala külli şey'in kadir* Lev enzelna hazel kur'ine ala cebelin le raeytehu başian mütesaddian min haşyetillah* ve tilket emsalü nadribüba lin nasi leallehüm yetefekkerun*· Hüvellabüllezi la i.l ahe illa h u* alimül ğaybi veş şehideh* hüver rahmanür rahıym* Hüvellahüllezi la ilabe illa bu* el melikül kuddusüs selimül mü"minül müheyminül azizül cebbarıul mütekebbir* sübhanellahi amma yüşrikun* Hüvellabül halikul bariül müsa:vvir.aı lehül esmaül husna* Yüsebbihu lehu mi fis semavati vel ard* ve hüvel azizül hakim* innemi emruhu iza erade şey'en en yekôle lehu kün fe yekun* Fe sübhanellezi bi yedihi melekıitü külli şey'in ve

n

ileyhi türcefin* TESDiRİÇİN 1 • Bir Arabi ayın ilk çarşamba günü güneş doğarken ( 41) adet defne yaprağına matlubunun ismini yazar ve her yaprağa bir kere Besınele-i Şerifı okumadan Adiyat Suresi'ni okuyup nefes eder ve yapraklan birer birer ateşe atarsın. Bu ameliye (7) kere tekrar edilir. Bu suretle hareket edı!n biizniilah matlubunu teshir eder.

__ .CELP VE TESBİR Evinden k~çmı ş ve yuvasını yüz üstü bırakarak evinde kalaPiarı sefaletin kucağına atmış ve çocuklarını sürünıneye ~erk eden kadın veya kocasını tekrar evine döndürmek ve yıkılmış olan saadetini düzeltmek için yedi gece yatsıdan sonra (41) 1072


. karabiber üzerine birer kere aşağıda yazı lı "Nadi Ali" duasını okuyup biberleri, bir şişeye koyarak ve üzerinde bir miktar s usamyağı ilave ettikten sonra bir hafta müddetle sıcak kül içerisinde bırakılmalıdır.

NAniALi

,. ~

~

.,.

G All ı ı ~

1.

,,

~

,

"'

,

J

: Allı IS.. ~ı IS... J~

'--~...

" ,f ~ :~=>'-..:.....ı.-~.~ " "

~

"' ...

,oJ

..

~ --4 ~ .ı.ll .._ "

l....,. o

11 ,

J

,

"' "' .

o... o

,

c..;J Jtk.l)ll ,

,

.,

•"

, .. J

.,

~

'-·~l c.S.) )' a u ) c.S.) /' <..S""'.:,..,."'

,

*"·~ " • 1 JT ~ .. J

,

2.L-..:J...)

.,"'

""'"'

ı~ ~·

,

ı ",

/W-;

,.

~ " ~)

-

, " Nadü aliyyin muzhirul adiibi tecidhü avnen leke fin nevaibi ileilahi haceten min külli hemmin ve ğammin ya allahü y~ allahü ya allabü ve bi nübüvvetike ya muhammedü ya muharrimedü ya muhammcdü ve bi vilayetike ya aliyyü ya aliyyü ya aliyy ü ve Bismill a hi rrahmanirrahıym *

1073


aleyha ya muhavvil'i edrikni edrikni edrikni bi lutfikel hafiyyi ya hafiyyel eltafi neccina mimmi nehafU yi allabü ya allihü ya allahü ya muhammedü yi muhammedü ya muhammedü yi aliyyü ya aliyyü ya aliyyü belhğni müridi ve maksudi ya allahü bi hurmeti habibike ve bi burmeti aliyyin veliyyike ve alihi ecmeayn*

TELiF-İ BE'f'İN . Celb ve telifi beyin için aşağıda yazı lı esınaları tatlı bir şey üzerine (2 1) kere okuyup bir kimseye yedirmek teshir hususunda çı:ık müessirdir:

.

oJ

1" , ~., a . . .-~;i ~ JJ 4 IJ~ I r ~

~

*"

J

o

~

.,.

.,,.

~~--!-> y) ~ ... ...

'Illi.,

"'

,

O

,_

,.

O .

\ Jk)\ r "

,

"'"':}ı.,j

"J

~

.,.,

,

"'

o

.,

""o

. ..\ :...._

"' o

~" ;! d,j')Ü 1~\) "' ~ ... ~ \

d,j

,

,

o...

O/

_,.

*i ~w ı i ~~ i b.ıjı ~ 0 J~Y

J

O ""'

c ıfoıJ

~

Bitaytayuşin

bitaytayuşin

ebrumin ebrumin hayriimin hayriimin ıciytumin kayturnin mirtalişin mirtalişin hemarnişin hemilmişin şakyetumin şakyetumin ahdıru ya ruhaniyyete hazibil esm!H veclibfi fülanete binti fülanete bi mehabbeti ve meveddeti veralu ma tü'merune bihi elvaban elvahan elvahan el'acel el'acel el'acel es siiah es saab es saab*

1074


~ELD-i ltiAIIAB~ET o

V

';.,ı,

n

-,• '"'-.,

"' ·

Liyeltıyşin

liyeltıyşm

taytaşin

taytaşin

lemakfencilin

kanıi

kalilen ma yebceOne kezilike li tebca' ve li tenarn bi aşkıy ve mehabheti yi fülanete binti fülaneh* Yukarıda yazılı duay ı matlubunun saçına ismi adedi kadar yedi gece okumak matbulun teshirini temin eder. Okuma zamarimda güzel kokulu bir buhur yakmak lazımdır.

ISLAH-I BEI1ıv Dargın

olan veya evini terk etmiş olan kan veya kocadan herhangi birisinin tekrar evine dönmesini ve eşini sevmesini temin etmek için aşağıda yazılı duaları bir kağıda yazıp herhangi birisinin üzerinde taşıtılır. Dualar yazı ldıktan sonra sol elinde tuttuğun (4 1) adet ·karabiber tanesi Uzerine yazmış oldugun dua birer defa okunup nefes ettikten sonra bir defada harlı bir ateşe atılır. Okuma esnasında gUnlük buhur edilir:

:;s tQ ~· . \ ;If Jl ~) Ji *r-J' ~~\ l\ıı ~ ,

....

....

1 . c.ıgo ~

,

~,

..• "

~

* ı""' -:.. ı fr•,~ ... " ıu!"\ ~u ~ ~~ . .

J

;

1075

,

"'

,

~

,

)

,,

1}'~ -::

.;

,

"'

Ct

"

~\ · . u.. _.,. , ,


J

J

,

,..

"""'

,,

,

J J,_--":!iii 0 ı.__---Jc; Zi J *ı :UJ ,

,

.,1 *1

..} -

""'

.. .. •ıı

o ,.

W

""

,

ı ~ ı....... ~ ~;.)

"

J1 ~~1:fJ1 v- -. .~

,

· , o.,

,. •0.)~ 1--· ---'" "' 11 4_.,. ... . ~) . .. ,. •

,

""

, ' ~b"· ::. All 1

~

. 1..'--u

~

#

~ J ~c,

o

!.\ )~-""-'':o..lıı ,. ~

,

"

, oJ "'ı

""

. . j \J

4.., Q .. .,.,.

J

~.l.____...ı..;~

-

SI

o

,

~J

r

,.

,

~L..Jı

r

o

o,

~~

o....

o

r G.-1)1 ~-~:J ı

,

~l'.. : .. ~ ~J "

1076

o""


~

"'~

'.ı

~ ·

J \5..1 ~

~

,

Bismillahirrahmanirrahıym*

Kul iihıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fe kalu inna semı'na kur'anen aceba* Yehdi iler ruşdi fe amenna bihi ve len nüşrike bi rabbina ehada* Ve enneliil teah\ ceddü rabbina mettehaze dhıbeten ve la veleda* Ve ennehu kane yekulü sefihüna aleilahi şetata* Aksemtü aleyküm eyyühel muiUkün nariyyeti vel bevaiyyeti vel maiyyeti vet türabiyyetil erdıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bi hakkıl kevakibis seb' atis seyyarati ve bi hakkı suratil cinni ve bi hakkı ahiyen şerahiyen ezunayin asbavütin ali şeddayi ve bi hakkı mehıylin lamisin tamisin abisin vasikın ğabisin ve 'şevek.in yabisin ve şihabin kabisin aksemtü aleyküm en tüsahhıra li fülanebni iı.Hanete ev fülanete binti fülanete hatta ye'ti ileyye bil mehabbeti ve! meveddeti vel ülfeti bila ıhtiyarin ve la karario bi ızzi ızzillahi ve bi nuri veehillahi ve bi hurmeti seyyidina muhammedin sallellahü aleyhi ve selierne ve bi hurmeti bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym * Ve bi hurmeti hazel ayatiş şerifeti vel esrnail azıyıneti civahan elvahan elvahan el'acel el'acel :el'acel es saah es saah es saah ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve nuri ebsarina ve kurrati uyunina muhammedin ve alihive sahbihi ecmeıyn*

CELB~İ JIUIIıUJBET Yine bu -husus temin etmek için birArabiayın ilk çarşamba günü ikindi ile akşam namazı arasında yahut yine bir Arabl ayın 23. günü yapılır. Acı kırmızı bir biber üzerine (117) defa: "Kul ühıye" suresi "Şatata''ya kadar okumır. Her defanın nihayetinde: "Ya Rabbi ı Filanı tilana sevdir.'' denir. Sonra tekrar biberin üzerine üç Yasin1077


i Şerif, üç Vakıa Suresi, yedi Ayet'el-Kürsi, (41) kere Tebbet Suresi, ( 100) kere de salavatı şeri fe, (7) defa da: ~

,..

! ~J

1

"" ...

J•

"' ""

o~lt :;_;- J

J

;.

_a ':1 ..~ ı~ \S

\,;>

,

lt 4iJI ':JI

\S •t:...s::.;.. -,

ı: ı

- -

""

.,

'

""

;

/

""

;

w l ':J ~~ ~t;

"

~

-

A.

~

"

c ~~ 0lS'"

fP •

"'

"" "" )

"'

""

J _

<'

{:.r' "rP

,s:

* }..ô.~\)) ':11 ;:_p :, .. ':1 ~ ':11 " " " Fa'lem ennehii Iii ilahe illellahü ya rahman* Fettehızhü vekilen ya kerim* Ve kinellibü alimen hakimi* Yi muhammedü ya aliyyü* La feta illa aliyyün li seyfe illi zül fikirın*

BİR Hbı:SEMN KALBİ1Wİ SlliiSTIKMAK İÇİN

"Ya şedidel "" "

"'

batşi" .,.,,..

*~1 yi~ ~)

(660) kere okunacak. A.

"'

, .. ...

JJ

t:o;. 4iJI ~-'1) uP;. ~_,1; ~

"" "Fi kulfibihim meradon fe zadehOmülJihü meradan ve lehüm azibün elim" ayet-i kerimesini okumak ve buna bir hafta veya daha fazla devam etmek lazımdır.

BİR JiA:!)IM ZiNA YAPMA.Ii'I'AlV MEN ETME&. içiN MANEvi BEREIIEI' liEMERİ Yarım arşın

kadar bir koyun veya keçi bağırsağı alınarak gayet temiz yıkadıktan sonra Uzerine aşağida yazılı ayet-i kerimeleri ve afsunu her düğümde bir kere okumak suretiyle yedi düğUm . yapılır. Ve sonra tenha bir yerde, yüksekçe ve rUzgara 1078


maruz bir mahalde kurumaya terk edilir. Tamamıyla kuruduktan sonra gerektiği zaman çözmek için unutulmayacak ve kaybeditmeyecek bir yerde dikkatle muhafaza edilir. Sağırsak kurotulurken kedi ve köpek tarafından yenmemesine çok dikkat edilmelidir. Düğümler yapılırken okunacak ayet-i kerimeler ve afsunu: ,

.--_,! 0 JJ ,

0

o ,

,

t "" "'

, , ..

~

,. o

,

o

,

, ,.

ö~ ~.J>-"l:.) ~.J->-4 .01, ~~\ 1~4 l}li ,

,.

1

,

.

...

....

,

,

1)

.....

:~! ~ 0i ~ı;.:;,:.~~ J+t ~.)~'

,_.! _) o

,

~,

L

,

, ....ı ~ ~ı_....ıi .JUI ~

\..ı

,

;t'

p

o

...

,...... ı

1"' •

....\ 6~ ""i>- u.

-

}

:.

a.i ..,"" "'o

,

"'

J

,.

,

o •

~

.,..

...

C ..1

,

,

ı ,..

"'

ra u J

J

"'

...

J

. . :...._ 1o - :

• -"'

,

,

"

ı.:,.,~ u~ ı J

11.

,

.,. • • ~J ll...~...ı_...,. ... ....4-J..l...ı l r v•,. .. "'

1079

J

... . •

' ,..J

'-J-·

"'

. ....

u....

o

""!''

,. .

1. •>.. ..;


Kalô ya zel karneyni inne ye'côce ve me'cüce müfsidüne fil erdı fe hel nec'alü leke harcen ala en tec'ale beynena ve beynehüm sedda* K~lle ma mekkenni fibi rabbi hayrun fe eıynôni bi kuvvetin ec' al beyneküm ve beynehüm radma* Atfıni züberal hadidi hatta izi sava beynes sadefeyn* Kalenfühu hatta iza cealehô na ran kale atiini üfriğ aleyhi kıtdi* Fem estaiı en yal_ızeruhü ve mestetau lehu nakba* Ha mim berta eteytehani laytôşin yôşamin rabattü bihi harute ve marôte kanu müfsidine fil erdı ve la yuslihune akadtü ve rabattü ferce fülanete binti fülanete ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe a ğşey nahüm fe hüm la yübsırun* Ve hıyle beynehüm ve beyne ma yeştehfın* A

EVAiL-i SUVER DUASI Aşağıda yazdığım

ve Hazreti Muhyiddin-i Arabi'nin telif buyurmuş olduğu "Evail-i Suver" duas ını gece yatsıdan veya gece yarısından sonra kırk bir kere okuyan kimseye Ccnabı Hakk her ne muradı varsa ihsan buyurur. Bu duayı vird edinen kimse her gün üç veya yedi defa okursa işler i nde büyük bir inkişaf ve terakki görür. Hasta ise şifaya kavuşur. Herhangi bir hastaya iyi o lması için okunursa hasta biizniilah sıhhatine kavuşur. Eğer hastalık kanser, · felç veya delilik de olsa biinayetillah ınariz hastalığından kurtulur. Mahpus okursa halas olur. Bekar okursa iyi bir izdivaç yapar. Kı smeti bağlı olan hanımlar okumaya devam ederlerse çok kısa zamanda kı s metleri açılır. Fakir okursa vüs ' at i hale erişir. Garip okursa vata nına döner. Borçlu okursa borcundan kurtulur. Mazlum okursa zatimin şerrinden halas olur ve zalim kı sa ~manda helak olur. Hasılı akla gelen her şey bu dua ile biizniilah elde edilir. ........

t t

.....,.,........

.-' ,. _. , 1f\ )

u'o

,...., ...-1

ı)

~

,._

ı -_ , "'r+uJ 1 ...::ıo.:..J I...T - . "'

1

,

,.....(_ _ -:'....,_.b J

1

' ,

:P ;

4 J ~J

;

*,.....>}1 .. -o.> , )1 -, u

;

~ ~,

/.

,.J

ı·

"

o

"'

,...-...-' ...;:.......-

..-' .-J

\

"'1 ...o -..J ~ 1 · ., .,. .... ,_....-'

...-<'

J IJ JIJ } IJ JIJ )1) ) IJ 1080


~ J

~

r

~

,..,,

,_....,,. o

,.,.

,.....,

"'

.....-ı

......

~

................ "' ,....., "'

~u) ı.J) r>"J r>"J r>"J r->J ~J r>"J ""

o

i~\) J,~l-

0

... ~

""'

o,IJ

~

"'

,.

....

~ ~\,. LJI,. ~:;

YJ ,.

o. ,.,

,.

4 ~:;

,.

o ,

,

1 o , • . o o .\;. ;.~ :...>\ ~D )J ~~\) lS:-. _p c\J ~\)

~

ç.\)

. .,

,

"'""'

J..

o.....

Ö~

,.,

""'

M

·~\J

C::UI ı$.'

O~ "'

M

"' ....

1". -: ~ )J

"'

o

GO ~ '" "

.ı:~\

~ "'

.;

~~"

,

o

,...

,

""'

"'"'

,;

~al\

.1( )

.)

'

,.,.

.,;

"'-o

o

"'

!1) ;"' ~;,;) :ft ~~ ~~ *L.Cı ~ ~~J "'

"'

"'

,.

J

\"

>O.,;O

vP) ~~ ""

~

vi

ı."

va

.,_

.?

o

~

""" ' '

vl

y) ""

u

"'

,

t"'ı"'l\ L.O L:.!

"'

'

/

J,

..

.

.ul u~ "'_,.g " "' \

"'

:tl

_.,_

.;~

,

"'

'!

.,;

"'_.,__,,.,

a1ıl · ~ *ı;J ı) ~ J

';;>-

"'

.,.

" "

,.

'"oJ .)y *·U J ~

,

ı" ı/

"'\

:U ı ~ ç.C ~ ~

-

,

,.

'

/

,...,

vi

.,.,

,j ~ ~;o • .. \ ~ ::.a; ~ <.5~\ ,:U\ ""'~.,..,ç.L:, 7.JI ,y JJ ..~ ~ 111 *',.... 1,·-11 c=::-~ . ~ ~.. \1 r) ~ 11 ı.5-. "l ) - /) "1 , _.....;_::.Jt.J ç. ı l o

SI "'

f.j

J.

1

,

,

1081

Q

, g _,.o

'"

"'

..

,


o....

~

""

,.,.,.,

t.S-*' ~\) :; :

~c:::, ~\J ~~

~

"'

"'

"' ,.

o

"'

, ,

o

/

~~ -~;..c.~J~~J ~~J~~::f2J;..J~J ;

;

;

~

"'

"'

o ,;

/

0,...._.,:-T . ~ ~~ ::_;. 0~ ~ı;: ;;;J ~~ ~;:~J ~~ J ,.,.

,

,

SI

~ı_:.) ::;J ~ ~) ~

,.;

J,.,

!;. -

4>-

"

J

~

u

,.;

;

,.;

,.,.,

,.;

,.;

,.;

"'

.

~ .. ·b ~-~

' - - ' 1 • • .....--__......

J

"'

,.

""

,.

.,;

,.,,.

JS- t_;~IJ *o~ ~~lS':; J ,

"'

."

,..,

""O

~ :: )aC\J o"'_;;.

,.

St ,.""

,.

,

ç.;. ~ ~\) :; ;:.+uı *Jb~

,.,.11

\S-c: .. · ı:. "'

~.,

ıO/

\Sö~ · \l ı

-, _;::,.

J

o

,.;,.;

.,.,.

w::uı o ~ •. ~

J -

_)

,

;/'

,.,

, •b \S- r-f' .. l,Ç\Syi~ {-.,:..li \S- c..s!.-\S. \S- ~ -

,

.....

.~ .. J .JT .,.. J "~ IS..ı._...:..._..:.. ;

"' "'

ı~ ~

;

Bismillahirrahmanirrahıym*

Jıı

_,

ı" "'ıs--..,/

*v

~

1 - ...

"

,. 1

J

Allahümme bi hakkı elif Ilim mi m ve elif Iiim mi m ve elif lam mim sad ve elif lam ra ve elif Him ra ve elif Him ra ve elif li m mi m ri ve elif lam ra ve elif lam ra ve kef bi ya ay11 sid ve tabi ve ta sin mim ve ti sin ve ta sin mim-ve elif lam mim ve elif lam mim ve elif lam mim ve elif li m mim ve elif li m mi m ve elif lam mi m ve e lif lam mim ve yasfn ve sad ve ha mim ve bi mim ve hi mim ayn sin kif ve ha mim ve hi mim ve ha mim ve ha mim ve kifve nün . yi hüve yi men büve yi men li ilahe illi hüve rabbiğfir.li vensurni vabfazni va'sımni vebdini verşüdni ila seviis sıratı 1082


vec'alni mabbuben ve veciben fid dünya ni ibırati vec'alni Iii mütteluyne imama* Allabümme esbit aleyye kenefe sitrike vahcübni an şiriri halluke ve bul beyni ve beynez zeraya vel belaya ya kef hJ ya ayn sad yi hi mim ayn sin kif kediike yôhıy ileyke ve ilellezine min ka blikellahül az"ızül hakim* Hamim bamim himim hamim himim biaıim bamim hümmel emru ve cien nasru fe aleyni li yünsarôn* Euzü bi kelimitiiJabit timmiti min şerri mi haleka ve zerae ve berae* Sismillibi hayrul esmai bismillihi rabbil erdı ve rabbis semii bismillihillezi li yedurru measmihi şey' ün fil erdı ve la fis se~ai ve hüves semıy'ul alim * AJiihümme kahbir men erade kah ri bi ızzetike vaksım daimi bi batşike ve buz bakluy men zalimeni bi adiike ve eızni bi azarnetike ve kudratike an mekrihim ve keydihim ve sıhrihim ve an ğadabike ve satvetike ve beybetike ve nıkmetike fe inne men setertebQ fe hüve iminün mahfUz* Allibümme men eriide aleyye sôen fe rudde aleyhi ve men ramini fe ehlikhü ve men kideni fe k.idhO vedfa' anni şerralıli va'sımni an mekiribid dünya vel ahıratİ ya maniu yi difiu yi hafıyzu yi isımü yi diimü yi bakıy ya kidimü selimön kavlen min rabbin rabıym selimön kavlen min rabbin rahıym selimün kavlen min rabbin rahıym selimün. kavlen min rabbin rabıym selimün kavle~ min rabbin rahıym selimön kavlen min rabbin rahıym selimün kavlen min rabbin rahıym* Ve saliellibil ali seyyidini mubammedin ve ilihive sabbihi ecmeıyn* Her gün okumaya başlamadan evvel, ( 10) isti~far, ( lO) Kelime-i Tevhid, (10) saJavat, (7) tekbir, (3) İhlas , (1) Fatiha-i Şerife okuyup Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz'in, Ravza-i Mutahhare leri n~ peygamberan-ı izam efendilerimizin ervah-i aliyyelerine, aslıab- ı cihariyari güzin hazeratmın ruhu pür n uri arına ve Hazreti Muhyiddin-i Arabi'nin ruhu şeriflerine hediye ettikten sonra okumaya başlanır. Vird edinen kimse bu yazdıklanmı okuduktan sonra h~r sabah ve akşam bu paha biçilmez duayı üçer kere okumal ıdır. 1083


1

CELB-İ MEHABBET Tatlı

bir şey üzerine ( 18) defa Alak Suresi'ni son secde ' ettikten sonra ayetini okumadan okuyup, o tatlı şey üzerine nefes 19. okuyuşta secde ayeti ile birlikte ve hemen secdeye varıp rica ve dileğini söylersin. Okunmuş olan tatlıyı matlubuna yedirirsin, ınatlubun seni derin bir ınehabbetle sever ve bağlanır. Bu ameliyye Arabi ayların birinden 19. gününe kadar olan müddette ve bilhassa cuma günleri sala vaktinde yapılırsa tesiri çok kuvvetli ve sürekli olur. Bu ameliyyeyi üç veya yedi defa tekrarlamakta büyük fayda vardır.

(4 ı) adet kırmızı biber üzerine birer kere aşağıda yazılı ayeti kerimeyi okuyup sıcak kül içerisine gömülür ve bu ameliyye (3) veya (7) defa tekrar edilirse matlup büyük bir tesir altında kalarak talibe ınusahhar olur. Okunacak avet-i kerime: ,... ,.,.

,.

Jo

"'

,..

'

,~ : ~!''.J~ ~~OJ?)·~)' ~:_JI Aiıl rı '*,., , ,. ,,. ~

;

""'

Jj,_~;_ :ı i

~

J

.......

....

"' ,

c G ~·~~ı) ~ ~ ı)\5"'J

....

...

o

r,r-:=;.J G- i'.~.) / G ~;..:11 - *~ o

,.

,, ,

lll

o

""

:;_, J~ ?

'

rı:

,,..,.,.,

ı:q Aiılı ~ ı ö"'- ~ ~ "' , ""' , ,.,., J ·

.

.)' )

*i ;~ aS~ ~- ·~! aS")~.; c)~ BismilHilıirrahmanirrabıym*

Ve şeravhü bi semenin babsin derahime ma' dfidetin ve kinfi fibi minez zahidin* Ya fettahu ya fettahu ya fettahu* La havle ve la kuvvete illa biiHihil aliyyil azıym* Ya rahmanü ya rahmanü ya rahmanü* 1084


Ya rahıy mü ya rahıymü ya fülanete ya hu ya h u ya h u*

rahıymü* Sehhır

li fülanete binti

CELBİ~BETİÇL~ On bakiaya Firavun, on bakiaya Karun, on bakiaya Haman, on bakiaya da Şeytan yazılır. Ve her baklanın diğer yüzline de matlubunun ve annesinin ismi yazı lı r. Sonra her bakiaya birer kere Cin Suresi okuyup teker teker ateşe atarak yakılır. Bu ameliyye gece yarısında yap ılmalıdır. Üç veya yedi defa tekrar edil irse tesbir devaml ı olur . •

BİR IIAiiLliLE liARŞILAŞILDIGI ZAMAN ZARARlN DEF'İ VE ÖFiiESiNİN GiDEDi~SiiÇUw (21) Besınele-i Şerif, (lO) salavat, (41) kere de aşağıda yazılı dua okunur ve yavaşça hakimin yüzüne üflenir:

·<-ı~

r-'""')

dwf d·<-~~ c ~~ r(:·;-· J~.-~~ r-''U) .J

"'""

"ll

...... ~ -~ - .J .-

c~~.}

~

n

.-

-· ~

,.,

.ı.'lll

,

.,.,

......

,

(':·~ ,;~~ ~ ~ r--~J -· .

••

.-

~·~ f) J,

;

r• <'lwi

J

Ve ümirtü li a'dile beyneküm allahü rabbüna ve rabhüküm lena a'malüna ve leküm a'malüküm la huccete beyneküm* Allahü yecmeu beynena ve ileyhil mesıyr* Atfe'tü ğa d abe ke bi la ilahe illeiHih* Vesteclebtü ridake bi 1085


muhammedin rasulüllahi vestakdaytü havayici bi elfi elfila havle ve la kuvvete illa biUahil aliyyil azıym*

TERBiL Bu hususu temin etmek için pek çok usul varsa da ben burada i hvan-ı dinime hem kolay hem de mücerreb olan birkaç kaide yazacağım. Bir kimseyi bir yerden uzaklaştırmak için (7) kabirden alınan toprak üzerine ( 41) kere '"Kad semiallahü" sure-i şerifesini okuyup o yere serpilirse, pek kı sa zaman toprağın serpildiği yerin sakinleri oradan kaçarlar. Yine bumaksadı temin etmek için bir Arabi ayın son cumartesi günü güneş doğarken kÔkmuş bir yumurtanın üzerine: ~ • 1 ~

@:>.-

*~ q ~

~

Echezetin şeffi şifiyyin

aô ,. o

ı

p

A

şefşefiyyi n şefşefiyyin şefşefiyyin şelaşifiyyin

şelaşitiyyin

melahayyin melahıyyi n ramahayyİn ramihayyin ramahayyin ke ennehüm yevme yeravneha lem yelbesu illa aşiyyeten ev duhaba* İnfiru hılafen ve sikala* Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbi nesfa* .Fe yezeruha kaan safsafen la tera fibi avecen ve la emta* ayet-i kerimelerini yazıp matlup bir yere gömülür. Orada oturanlar

kısa

melahıyyin

zamanda orayı tahliye ederler. 1086


Yine terhil için eski bir kiremit parçası üzerine bir Arabi ayın son cumartesi günü Zühal saatinde bir çivi ile Fil Suresi'ni yazıp Uzerine (313) kere okuduktan sonra istenilen bir yerin darnma veya kiremidine konutursa oradakiler kısa zamanda orayı terk ederler. Çıkışlarını çabukJaştı.rmak için her gece Fil Suresi'ni (98) kere okuyarak oraya havale yapılırsa tesir pek az zamanda zuhur eder.

TE"LİF VE ISLAH-I BETİN İÇİN ayın

yenisinde ve bir salı günü temiz bir kağıda aşağıda yazılı esrnaları yazıp içerisine biraz günlük koyup seninle • • dost ve arkadaş olmasını dilediğin kimsenin, celbi mehabbeti niyetiyle ateşe atıp yakarsın. Gerekirse bu ameliyye yedi defaya, kadar tekrarlanır: Bir Arabl

,

)o

o...

.J ...

,

' J-)''--_ -.,. ' J-~ ' J-_,kjl ' J- }IS' ' J- }~ ~

~

,.

""

J

1'"'-j_sr. 'tı

ı;r; ,

/.

~

f$

o ., ......

01

Ji ' ,

.......

~

J. ' '

""

J-~ ' J- "').i

J.

~

....

~

}

. ...

,.

'

~

J

...... ,.,

lS~ ~';~) ~ Jl ~Yü J.l 0")\j ~ \};.ı ...

...

....

*r

o

harişin

keykemuşin

harişin

,.

...

~wı

kerişin

keykemfişin

o

l jJ}\

...

Halfişin balüşin katiişin killişin helfiişin

J- "")IS'

r

o

....

r

• ....

~ 1}1

eltıişin eltfişin helfii şi n

kerişin

karişin

karişin

kable en tahruku hb:el verakete ahrikıi kalbe fülanibni fülanete ila mehabbeti ve aşkıy elvahan elvaJ;ıan elvahan el'acel el'acel el'acel es saah es saah es saah*

1087


.. CELB VE TESBiR Matlubunun saç ına veyahut vücuduna temas etmiş bir kumaş parçasına yedi gece ( 100 l) defa:

~- •~

"'

. .·--

· -- ·.\~~

""

~) ~ ~ ., .. -... -J ,; ) ..,.

2.L/~Y~ J

,

..,

,_

$i ,;

'Y \r-.. ·~ı Lll (5 " G:.\S~~I\1 V' ~ rrtl

o

,

,

,

""

J

,. ,

}

~·~..r-ı .. ~t; ---.. ll ~ .. 'Y ~1 aS')ü ..~. aS~

Allahümme ya camiannasi li yevmin la raybe fihi icma' beyni ve beyne fülanete binti fülanete inneke la tuhlifül miade bi havlike ve kuvvetike ya camiu ya kadiru ya muktediru* diye okur ve bu saç veya kumaşı yedinci günü ateşte yakarsa, hakkında okunan kimse büyük bir tesir altında kalır ve okuyana musahhar olur.

RİBAT veya bir kadının bağlanması için bir arşın kadar c iriş alıp yirmi dört saat kadar sirkede bırakılır. Bu ameliyye bir Arabi ayın son cumartesi günü Zühal saatinde aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri birer kere okuyup filan kimsenin erkekliğini veya filan kadının şehvetini ve bütün endamını bağla.d ı m diyerek cirişe sıkıca bir düğüm yapılır ve bu suretle yedi düğüm tamamlanır. Sonra ci riş rüzgara maruz bir yerde kurumaya terk edilir. C i rişteki düğümler açılroadıkça o erkek veya kadın zina edemez. Bir

erkeğin

1088


Okunacak ayetler: J

J

_, v J

J

_.,O

o ,

""'

OJ4-~\!...,~ OJ.b:- *~\ k, \ ~., ı.? ~lU,·~~ ı.? ;

\

\\...~~~ "' f'

-,

""'""'

o~

o~

1 ~~ ) -:.

'-- "

J

~.

-.J

...

~

!' \" "' , 1. 1 * ;

" _ ... ~

Q

...-:

""

•• ...,

~

,.

tl"

""

"

""'

o

• ...-:

~-~~). ~ *}}5:JI ~(bel ıJı ...

...

....

*?,;; ı Mi

~

;

J.

l.

o,_ J.

~ ~J ; 1 .. ~

.,

; ,.

jJ:-1

~

.

r,.._,

"'

*::_ 4~ ) 4--:) ...

,.

; ::Lc;G ...

S;

,

01 */JıJ ;

ağn i

a nni miliyeh* Heleke anni sültaniyeh* Huzuhü fe ğ ullubü sümmel ce hıyme sallüb * İzes sem i ünşe k.kat ve : ezinet i hiyyen ahiyyen li rabbibi ve hukkat* İ ona a ' tay ni"kel kevser * Fe salli li rabbike venhar* İnne şinieke hüvel ebter*

CELB VE TESDiR İÇİN •

Bu hususu temin etmek için (lO) baklaya: "Ya Hannan", ( 10) bakiaya " Ya Mennan", ( 10) bakiaya "Ya Deyyan", ( 10) bakiaya da " Ya Sultan" yazılır. Ve her baklanın arkasına da matlubunun ve annesinin ismi yazı lır. Sonra her bakiaya birer kere Amenerrasulü ayeti kerimesin i nihayete kadar okuyup birer birer ateşe atılır. Baklalar yanarken: "Ya Rabbi! Muhabbetimi tilanın kalbine ilka buyur ve beni çılgın gibi sevsin veyahut fil an kimse filan kimseyi sevsin" diye dua edersin. Baklalar yanarken: " Ya Filan! Bu yananlar bakla değil senin kal bindir" dersin.

KULAK DAVETİ A ş ağı da yazılı esrnaları

kı sa

her gün (313) defa okuyan kimseye, zamanda bir hadim gelerek her günün hadiselerini. öğrenmek 1089


i stedi~ in hususları,

seni ziyarete gelenlerin niyet ve maksatlarını kulağına söyler. Onların sözlerini senden başkası duymaz: ,

J.~

...

~

, ,

..

· _.

J. tb

y .J J

. fl

.,

\:

I.Pı ~ Y

..

~

""

"'

o

r

, ,_

"

J. . ..

~

,

~J J'~' r.)G:,. .,,. "' , ,

.,.,

. , ~ ı.}.;r--~<' u'=·g·ı·.=:._A"'~ ı.}~

~ Y J.r ~ Y J~ ~ ~

,.

.,.,

.JJr-· ~

..

..

,

\J

y ~ ~ ..

J.o ı, c;.

,

r_,;;.~.

..

"'""

.,

..,

"' o

...

ti ~~J ~~ ~~~ .J;H , .,

....:

,.,

ı...s-----~d ~ l.f'Gı

;

1'::;., ~ (. L/~-IJ ~c~ı o~

*rKemfaşin kemuşin meşlişin meşlişin meşlehşin meşlehşin

herubin herôbin kerôbin kerôbin alşekômin aişekurnin leyibin leyabin cebrôrin cebrurin tôbin tobin eylin hüve rabbün nuril a'li ecib ve ahdır ya badimel cevaşi n bi hakkı hazibil esmai ve ahbirni ma fi damiirin nasi fi üzüni ve'tini bi ahbari cemiy'm nasi elviban elvahan elvihan el'acel el'acel el'acel es saah es saah es saah*

·TESHiR İÇiN Bu hususu temin etmek için matlubunun alı nı r ve her birisine yedişer kere: ,.,.

•. _)---'\J

c. ~

'

*Alı _. '

.J

,

$ ,

:C:.ı 1 ~-- ~ ' . .lll

,. ,.. , o

y--e

tP ., ,

ıJ.. ,

""

'

saçından

.;

o

J

,

~ J * Alli . _. ,

... o

(7) kıl

"""

o J. -: ~

*ı :_~:._ Alı o~\ 01 yi..WI 0 J'_; ~\ \~ ;j;iJI 1090

;o

J.

r-i-'~

t.>'_;


Yühıbbunebüm

ke hubbillib* veliezine imenü eşeddü hubben lillah* ve lev yerallezine zalemô iz yeravnel azibe eıinel kuvvete Iiliahi cemiy'i* Kul ôbıye ileyye ennebilstemea neferu'n minel cin ni fe kilô in ni semı'ni kur' inen. acebi* yehdl iler ruşdi fe imenni bihl ve len nüşrike bi rabbini ehadi* Ve ennehu kine yekiilü sefihUna aleilahi şetati* ayeti kerimlerini okuyup saç ların dağılmamalarını temin etmek için balmumu ile mumla)'\lrak bir hafta üzerinde taşıdıktan sonra ateşe atarak yakarsı ~.

RIZlK VE NAFAiiA CELBi iÇiıw Kırk

gece yatsıdan sonra (1002) defa aşağıda yazılı duayı okuyan kimseye · İhlas Suresi'nin hadimieri okuyanı hayatının, sonuna kadar nastan müstağni kılacak bir nzık kapısı açarlar ve büyük bir servet verirler. Okuma zamanında devamlı buhur yakılır.

Okunacak Dua: "

A_,

..-A_

*J:7al\.;i)ı*:b-ı.;i)l ' '

.J'b

.,

'

1&* "ıı.""::; l\.;i)l ı..r ~ .r ı:..r>- .r , "' ;

1091

r"' •

,


Bismill:ihirrahmiinirrahıym*

Allabüs samed*

Kul

hüvelliibü

ehad*

Akşin akşin makşin makşin şelşelim şelşeliın

şel' ubin şel ' ubin

ecib ya ebi hamidil hindiyyi ve tevekkel bi celbi nefekati minel ğaybi bi hakkı lem yelid ve lem yfiled ve lem yekün lehu küfüven ebad*

·HAŞERİ, IIUYSIJZ, GEÇİM.SİZ, KAVGACI

ÇOCUiiLARI VE IIAYVAMARI USI.ANDIRMAK VE mmşATMAii içiN Bu maksadı temin etmek için aşağıda yazılı Kaside-i Bürde'nin üç beytini temiz bir kağıda yazıp nüsha gibi büktükten sonra içerisine yedi adet karacot koyup naylona sardıktan sonra kararsız, huysuz, haşeri kavgacı bir çocuğun üzerine takılırsa kısa zamanda çocuk gayet uslu halim ve selim bir insan olur. Bu beyitleri ayrıca qir kağıda yazıp Uç veya yedi gün çocu~a içirmek çok faydalı ve tesirlidir. Huysuz ve serkeş hayvanian n da yumuşatıhp uslandırılması için demir bir kalemle bir saksı parçası üzerine, yazıp hayvanın su içtiği kaba koyarak yedi gün müddetle bu sudan içirmelidir. İnsanlarda da olduğu gibi yine Qir kağıda yazıp naylonladıktan sonra hay vanı n boynunu takmalıdır:

..

., ... ,.,;:... , :.~ , ~l.) ~~~c:-...

·~

,

. )\ ~ """. ~ ..\\. ...

lt ""'

~~ ~ ~\:1}:,1\ ~ J:;JI ~ J\J ...

...

...

1092


Em hebbetir riyhu min tilkii kizımetin, ve evmedal berku fiz zalmai min ıdami, fe ma li ayneyke in kultekrüia hemeta, ve ma li kalbike in kultestefı~ yehimi, ya laimi m h evel uzriyyi ma 'zira ten, min ni ileyke ve lev ensafte le m telümi* '

DÜŞltiAl'WLARIN ŞERLERİNDEN

IiORIJN)IAK VE HER TÜRLÜ FENALIIiLARDAN MAHFUZ KALı.liAii içiN

J.

~•

J.

J

G'·ı~~ , G'· ~·, G'· ı~ ı ,

- u -· ". .. - u o

.,

o

J. - (,.)

.,

~ \ ~·\.,.~.;." ~...-..... .•;: .:Jı ~o. ...,

..

\..5'"- -;..

p. . "

J

J.

y

J..

_,.

J.

"

G' u· G

G'·r-·· G' · ~ - (,.) ~ - (,.) - ~ J

,

oJ

.,

G'.. l ı. ...~ G'.. i .r::~ ,_;.. ~ _;.. ,_; ~-r<"' ,~ .. \..!)

1093

... '


J. ,.

""

.....

;

""

o

J

~J\.__~..,.:.a:ı.~l\ ,a,..d_"...ı. lr,.~J....._ -l ,ı.-G ~ ~ ,. ..."'". ,., 1)~. ~--., .r<') ~1.;61. "" . "'

"'

~

) ,

,.-

*\')c.JIJ

Bismilhihirrabminirrahaym• Ya AllihU yi Allahil yi Allihü ya Hanninü ya Mennanil yi Deyyinü ya Gufrinü yi Sültinü yi Bürhinü ya Müsteinü yi · Kerimü yi Hayyü yi KayyOmü yi Mü~ıysü ve yi ğıyisel müsteğıysine eğasni yi mücibel mudtarrine balhsni yi müciru ecirni bi lutfike ve keramike bi cibi seyyidina mubammedin aleyhis salitü ves selam• Her sıkıntı zamanında bu duayı bila adet (sayısız) okuyan kimse, pek kısa zamanda o dar boğazdan kurtulur. Selamet ve emniyete erişir. Borçlu olursa pek · az zamanda borcundan kurtulur. Mahpus okursa hapisten halas olur. Hasta okursa şifaya kavuşur. Bu paha biçilmez duaya vird edinen kimse her zaman korktuklarından emin olur · ve umduklarına nail olur. İşleri kol aylaşır. Herkes ona,.yardımcı ol~r.

HERHANGi 'B iR ~IGIN İWİ OLMASI İf;İN OlffiNA.CAii VE YAZILACAii OLANDUA ... 1

- "-~-...J! ~~ ~~ .. "'

o

Lf\:) 01 ")~·~~\~)ı .1ı rı

..,

,

o~~J

tl'

• "' o

• ,.. J

J--! J~l ~,~ J\ ,fJ 'J\ ~ : ~ ; ,

",

J~

o "

ö~WıJ o J ,.

, .,

- o

,

o ,

!::

,.,.

, .,.

,.

'lll

,

J o .,. ,

ki

Jl

,

JL;>.JI ,. "' • '

~ J~~ı C~_; 'JI ~~ ~ı ~ ~~ ~"ll ~-,

1

"'

} !"'

...

"

... o J.

o....

...

jd ,J~ı .:}~fo-iJ ~(,$-'J\) ,_;oı;":}ı t-~~ J ,. ... , "'":

1094


"" o""

"" o

~ı;_s.}'ı) ~ı;'}ı .,

""

t

""""

9.J

~

_,

o .,..

:ll

_,

o

6;.:.) ...ö.)t,;.Jı) ö~)~l.~l;}'ıJ "' ""

""

"

., o...

j

...

...

....

...

~J

o

o

"'

c..>;ÜI ~ \)_,~\) ~.>\ll ~\ o~ .~ ~ ...

""

....

.,

.J)~\ ıs! L. ~~i ~~ ~~~ uP~)li ~ ~ı: ~.J\ ~

:.ı

~

.,

,

"" ""

.,

~

"" ,..

J "" ,..

,..

""

.,

,

o...

o

$

,..

'}lö~ i'l)JY,..':J.)~~~'l JJ'l\);~\fly.)

Bismillahirrabmanirrahıym*

Ve lev enne kur'anen süyyirat bihil cibalü ev kuttıat bihil erdu ev küllime bihil mevta bel Iiliahil emru cemiy'a* Fe keyfe entüm eyyühel eryahul baridetü vel harratü ve cemiy' ul emradı vel a'radı ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbi nesfen fe yezcruhi kian safsafen li teri fibi ıvecen ve la emten ve kezalike entüm eyyühel eryahu vel emridul barideti vel hirrati ve cemiy'ul emradı vel a'ridı li külli nebein müstekarrun. ve sevfe ta'lemfın* İstekırrli yi cemiy'al evcaı vet' emradıl barideli vel hirrati ve cemiy'al emridı vel a'rad·ı fi ğayri hizibil cüssetil ademiyyeti venfetıru bi hakkılle~i rafeaş semae alel erdı ve ya'lemü hainetel a'yüni ma fis

-

1095


sud uri rabbel abırati vel ula la ğayete lebu ve la bavle ve la kuvvete illa billabii aliyyil azıym* Yukarıda yazılı ayet ve duaları nüsha gibi yazı p kendisinde kulunç, baş ağrısı , romatizma ve benzeri herhangi bir hastalığı olan kimseye verilip üzerinde taşıtı lırsa biiznillahi teala kısa zamanda hastalıklardan kurtulur ve şifaya kavuşur.

BAYALET GÖR4~1EKTEN, CiN TASALLurUNDAN l~ PERİLEKİN TECAVÜZLERİA~EN liORLTMIAK İÇİN Hayalet gören geceleri korkan ve korkutulan ruh hastası olan, zayıf ruhlu kimseleri, tedavi etmek ve bu anormal hal ve hareketlerinden kendilerini kurtarmak için, aşağıda yazılı ve Efendimiz Hazretlerinin cinlere hitaben yazdığı Name-i Resulillah ' ı yazıp üzerinde taşıtmak veya taşımak bu kabil ruhani hastalıkları iyilik ve şifaya kavuştunır: ~ -

"'

.,

--

o .... ')~ o...

...

- -

-u Iyo

) J:'.) \) , .,y--:to, *vy~ . .1 r 6 !f. .,

,

o ... o

-

...

~~....;!) ...

1i ~

: """'

"'

.,.. ....

J ;

"

.,

$

<' , jJ1 ı;;

J~

"'

~

.. ~ ' o .... ı;.. ' rjj\ ."":, '·o ., '1 -=- ~ _, -w_..~

""

~

J

. ~ll

J~

...

r-' Jr J

J.,

.... -

J ,

,

- 1... 1~ 11

~ ... J .,. "' • <"::ı:.

o • $)

l~i ~t ııo ~ • · 1- •. · ..>JI U') ~ r-' ı..r.e ıX ~ l> _ tl "" , , .,,_ , }

, c-,_,:_ _ , .._ ~

.

....

~

-

1

.,.,

1 "" .. 1 J-

,_

1' ı;; ll u y+Ao..__..........ı...

ıS. .ı.» yı)

...

........

.,

o

*0 ~ J

(':::

.,

. ... 1 ,

~ ~ ı:~

r--::J

J

J

*u) . _;....ı

J , . ::: •

....

J.,

._ .,. • <'"' r <''" ~ J r .f.:"

1096

-'!~,

~ ,

"' ı.

r-'

.. .

o~ ..... o

.· '1

~ ı :~ 1 ~ ı../' .J .,


~

,

o

~~<;ı.__.. ~. ~

~:·

,J

~

;

._----.ı

1'

"

\JI

~

J

"'"

J

o

I~J'----"'; 0_,~

,

"'

,

~ ~IL • ('•ı ;._ 1~·~ G. c..s--. ~) -

~

J

""

~

V

J ,

J

,

"

J

c 0;Ki ~::u G:J) 0P ~

... ...

,

o

....

,

,

"'

,

:; Jı_, ,.rt:o':lı ö~ Jı ı~ı_, ı..iA l5-l4' ~~ ... ;; ~:. J5' ; ':11 ~ı ':1 ;:..T ~ı" ~~ C::- 01 ~j; ..,

""

!,J

""

-

"'"

,

,.

""

""

,,

1'

J

~ _ıı;

•:>:-;

0)

>-

~.:, ~'·, qı

-

'-' 1 '

, ,

! ':} \ "' ,.

"' '

,.

,

.;

.,,"'"

o

-· )

~

,. .

""

,

,

~

~

ş

.. , "1 ..~ 1\t :

~)

~UZ)

J ~

,

ji:.J ,r-:'• . . ..s-. r-"......-ı . ,..::.- 0) ....

·......,...

'

ö:J.i ':1) JY.. ':1 J '

o

'<'~ll~~, , 4\.J

<,.....~,~ ı ~. ) ,..::.- 0 ,. r

,

SJ .,

,

1_,) L:.AJ

... ... ... . ...

$

~\

.,

,~

_,'

r

} ,

,,.

, .... ,

..J . a ·..ı J

'

,

~ı ~ ~ - ~ ı;-_, ~\ ~ ~~\ ,

,.

o

,

""

..A..

,

o

"'

~\ ı ~\ ' o ·~ .1: 1\ : . ~~-11 . . ' ~\ '~ (' ~ ;..('"" ;. .___~·-' r c:;-y:.-' ~~~ , ,, ,, .

r

'

,

""

~

,

$

,.

.,

,.

'

, ,.

'

,

. . . :b-ı ':1) ~\ ':11 Y.~ ':1 J ~\ Jı_, ~ \ :X) "' .,. r ,_r _yı_, . . All~ , c:.;-. ' .... . \ Alli "' r • • Al)\ "' Jw; ...b-1 ':1) u~-c - "'"" '""'"" 01~.-__,j<; ~~ jZ. ~ IlA lS-~ ~L.o ~~ ~~ ... ~~ ~J ...

,

,.

J (JJ

ı<""'

,

o

"'"'

J

'

'

,

,

,,

,

...

J

fii,.,.

, .

ı:.

,,,

A

..

.-

l:. : ; .

Jl.

,.

,..

,,

J

,o,.

oJ J -ı._---.~"' ;.,..,f ':}) oJ~->-c ~ ':} J oy.~ ':} 1097

...

,

'


...

.;_.;

~ ~W,\J

J

o

""

_.;

,.,.

~~

'

.....

u.: "'~.1\ ~ ~~~~;:o .. 1 L:.ıJ ~~ ~-4-IJ ,

, o

, ,.,.

A.

,.,.

o

,.

'

J

,. ,.,.

*~ );JI ~1 ~ J .ilıl ~ ,.ilıl J~ .J Bismillahirrahmanirrahıym ~<

ElhamdU lillabillezi halekas semavati vel erda ve cealez zulmati ven nura sümmellezine kef~ru bi rabbihim ya'dilun* Hüvellezi halekaküm min tıynin sümme kada ecelen ve ecelün müsemmen ındebô sümme entüm temterun* Ve hüvellahü fis semavati ve fi( erdı ya'lemü sirrakilm ve cehraküm ve ya' lemü ma teksibun* Haza kitabün :min muhammedin rasiiliiiahi rabbil alemine ila men tarakad dara minel ummari vez züvvari illa tilrikan yatruku bi hayrio emma ba'du fe inne lena ve Jeküm fil cevvi siaten fe io tekü işikan millian ev ficiran muktehımen ev riıyen mubtılen fe baza kitabüllabi yentıku aleyni- ve aleyküm bil busna in na künna nestensihu ma küntüm ta'lemOn~ ve rusülüna ledeybim yektübline ma temkürôn* Fetrüku sahıbe kitabi lıiza ventaliku ila abedetil asnami ve ilii men yez' umü enne mealiahi ilahen ahara la ilahe illa büve küllü şey ' in balikUn illa vechebB lebUI bukmü ve ileyhi türceun* Ha mim la yünsarun* Ha mim ayn sin kif tuğlebun* Ha mim vel kitabi! mübin* Teferreka a'daüllihi ve . 1098


beleğat

huccetüllahi ve la havle ve la kuvvete illa billahi fe se yekfikehümüllihü ve hüves semiy'ul alim* Bismillabi ve billahi ve mineliahi ve ileilahi ve li ğilibe illellih* Ve li ebadün sivellahi ve la ehade mislüllab* Bismillihi esteftihu billahi ve etevekkelü aleilahi üıyzü sihıbe kitabi bizi ti hırzillibi haysü kineve haysü ma tevec:cehe li takrabilhü ve la tefzeubü ve li tüdirruhü kiıden kine ev kiimen li ti eklin ve hi ti ştirbin ve li fığtisilin ve li ti külli halin mine) ahvili ve li bil leyli ve li bin nehiri ve küllema sema'tüm zikra kitabi hizi fedbirO anhü la ilihe illellihü ğalibü külli şey'in ve hüve aHI külli şey'in kadir* Ve üıyzübil billibi ve bimestenidet b.ihiş şemsü ve edie bihil kameru ve hUve mekrubün tahtel arşi li ilahe illellihü muhammedün rasUiüllihi fe se yektikehümüllihü ve hüves semiy'ul alim* Yukarıda yazmış olduğum ayet-i kerimeleri uykuda veya uyanık iken hayalet gören evhamh kimselere ve bir bardak suya kırk bir kere okuyup hastaya ve suya nefes ettikten sonra içirilir ve buna üç gün devam olunursa hasta bu çeşit hayalatı fasideleri görmez ve evhamdan kurtulur. ·

ÇALIN.liiŞ BİR~~ GERi . . GETiRMEli İÇiN Bir arşın kadar temizlenmiş koyun bağırsa~ına bir kere: "Kul ya eyyühel kafırun" suresi okunur. Bu sure-i şerifede sekiz yerde " Ayn" harfi vardır. Her "Ayn"da m(a Rabbi! Bu malı kim çalmışsa onun bağırsağını yahut uykusunu böyle bağlıyorum" deyip bağırsağa sekiz düğüm yapılır ve bağırsak karanlık bir yerde as ı larak 'Kuruma ya terk edilir. Bağırsak kurudukça hırsız da tabii ihtiyaçlarını yapamaz hale gelir. Mal geri geldikten sonra bağırsağı yumuşatmak için suya atıp bir iki saat bıraktıktan sonra dikkatle düğümleri çözmelidir ve bağırsağı bir yere gömmelidir.

1099


CELB VE TESBiR (9) adet beyaz karabiberin Uzerine birer kere Vak.ıa Suresi'ni okuyup bir şişeye koyarak ve üzerine biraz zeytinyağı ilave ettikten sonra (7) gün sıcak bir küle gömülür ve her gece yedi kere bu sure okunur. Şişeyi kapaunadan evvel içerisine matlubunun ve annesinin ismini bir kağıda (4 1) kere yazıp koymak lazımdır. (7) gün içinde arzu ettiği kimse derin bir mehabbetle bağlanır. •

CELB VE ltiEHABBET

ı'

V'

ı-vv

,.,,. 'T V'T

ı'Vt

ı'

VA

ı-ıt

ı-ı

o

ı'V•

ı'V·

ı'A·

ı' V~

'TiC\

'T"\ A

rıv

'TV"

Yukarıdaki

vefkte misal olarak verdiğim gibi Ahmet isimli bir zat Mehmet- isimli bir zatı teshir ederek aralarında ül fet ve muhabbetin h usulünü murad ederse aşağı da yazı lı (4) esmanın adetleriyle birlikte hazırladığı vetkin kutuf hanesindeki adet kadar {7) gün beş vakit okuması matlubunu kendisine derin bir alaka ve mehabbetle bağlanmasını temin eder. ı ı 00


Okunacak Esmalar:

;o'

,,

ı_}~

,,

'

,,

J-y~ i'\'' c)-~ i'\' • J-y.. ~

;o •

?

?

,

~

(320) defa Deyuşin, (321) defa Heyuşin, (350) defa Demuşin, (351) defa Hemôşin* Burada vetkin kurup hanesinde yazı lı olan (380) adedi yedi gün (5) vakitte okunamazsa geceleri okumak suretiyle günlük toplam olan ( 1900) esmayı okumak suretiyle yedi gece tamamlanır .

CELB VE TESDiR Celb ve tesbiri matlup bir kimsenin annesiyle kendi ismini bir atın ayağından düşmüş nal üzerine (41 ) kere yazıp cuma günü sala vaktinde (1140) kere Zilzal Suresi'ni okuyup yedi gün müddet! e sı cak bir kUle gömer ve geceleri matlubunun ismi adedi kadar bu sureyi okuyup kendisine havale edersen matlubun bir mecnun gibi sana gelir.

Biraz tuz ·uzerine (51) kere Yasin-i Şeritin 78. ve 79. ayet-i kerimelerini okuyup nefes ettikten sonra matlubunun niyetine gece yarısı ateşe atar ve yatarsın matlubun sana musahhar olur. Seni fevkalade sever, her arzuna boyun eğer. Okunacak Ayet-i Kerime: ,

i'

.,

ll'

,.

...

~

.,.

f/.

.,;

,

.,

.,..

k~JI ~ .;; Jü *~41:. ~J $ 8 Y~J , ~

ll


Ve darabe lenıl meselen ve nesiye halkah* kile men yuhyil 1zime ve hiye ramim* Kul yuhyibellezi enşeehi evvele merrah* ve hüve bi külli hallun alim* ayet-i kerimeleridir. Bu ameliyye gerekirse yedi gece tekrarlanır.

CELB-i MEHABBET ( 40) tane bakla alıp (1 O) tanesine "Ya Hannan", (lO) tanesine "Ya Mennan", {1 O) tanesine "Ya Gufran", ( lO) tanesine de "Ya Sultan" yaz ve her baklanın arkasına matlubunun ve an.ııesinin ismini de ilave et. Ondan sonra her bakla üzerine (3) İhlas, (3) Ayet'el-Kürsi, (3) salavat-ı şerife, bir kere de Amener rasCılü ayet-i kerimesini " illa vüs'ahii"ya kadar okuyup baklaları ya bir fınna veya külhana atar yakarsın. Bu ameliyye üç veya yedi defaya kadar tekrar edilebilir ve gece yansı yapılması lazımdır.

BiR DEFİMlWİN YERİNİ TAIİN ETMEK

,

Temiz bir kağıda : ;;

,~

..

Ya

J

,,

.,

•.ıJ~ ...U&J ...~..

.,, ...

. J...u.ı ,...

,.

~

. ... , ... ) ... , u.·.... uJo."" .. •

ferdü yi ehadü yi samedU ya men lem yelid ve lem yôled ve lem yekün lehu kürtiven ebad* Ve sallellihü ala seyyidini ve nebiyyini ve mevlana ve nOri ebsirini ve kurrati uyunini muhammedin ve ilihi ecme1yn* yazılır, altına da (3 12) kere "Ya Rakıyb" ism-i şerifi ilave edilir. Bu ka~ıt bir nüsha gibi bükülüp ya hiç lekesiz simsiyah, yahut da ~

1102


yine hiç lekesiz bembeyaz bir horozun boynuna takılır- ve defıne umulan bir yere güneş doğmadan bırakılır. Horoz defınenin üzerine gidip eşinir ve öter. Orası kazılır. Defıne çıkarılır çıkarılmaz horoz orada kesilir.

AKlL HASTALIIiLABI VE SARAYA

ltfÜBTEI"A OI~"LARR

in ETMEK İÇİIV

Üç veya yedi gün herhangi bir saralıya veya bir akıl hastasına, Fatiha Suresi, Bakara Suresi'nin ilk dört ayeti ve arkasından (57) kere Ayet'el-Kürsi okunur. Bundan sonra gelen iki ayet ve Bakara Suresi'nin son üç ayetide birer kere okunarak bu hastalıklara mübtela kimseye ve bir bardak suya nefes edilir ve bu su hastaya içirilir ve buna üç gün devam edilirse biizniilah hasta şifa ve sıhhate kavuşur.

CELB VE TESBİR Üç gün oruç tutulur, geceleri sabaha karşı kalkıp gusül edilir ve ( l 001) binbir kere:

~

.,

"'.,

~

,

SJ

;$

""

""'""

~)JJ~ JS'yJL;CJı~ıUı~2J.r~

Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey'in ve virisebO ve rizikabô ve rihamehu" Sehbar kalbeha f'ülanebni fülaneti bi muhabbeti* diye dua edersin.

TEFRİK Sol eline bir miktar hardal alıp üzerine (313) defa Zilzal Suresi'ni '' ...eştata"ya kadar okur ve her defasında "eşt~ha" kelimesini üç kere tekrar eder ve sonra bu hardalları ayrılmaları 1103


matlub ehl-i fesadın olduğu yere serpersin. Kısa zamanda o ehl-i şer ve fesat oradan defolur gider. Yine bu hususa temin etmek için bir ölü kemiğine Zilzal Suresi yazı l ır ve üzerine (99) kere "Esma-i Kamer" ters olarak okunur. Sonra dövülüp toz haline getirilir ve gereken bir mahalle serpilir. Bu ameliyye Zühal saatinde ve talihin de Akrep burcunda olduğu zaman yapı lması lazımdır.

CELB VE TESutR Celb ve mehabbeti matlup kimsenin isminin harllerinden herbiri için Esmaü'l-Hüsna'dan o harfle başlaya., bir esma alınır ve her namazdan sonra esrnaları matlubunun isminin adedi kadar okur ve her ( l 00) kerede bir defa: o

,.,

(.)}>-1 ,.

,

,

,

. .... .

.-

/

,.

~

,

~) aiJü J.ı 0J\J ~ J;..) ~~ı , , , , ~"'

)'--•PC ~

· Allahümme sehhır ve harrık kalbe fülanibni fülanete (yahut lülanete binti fülanete) bi mehabbeti ve aşki hatta sara kel mecnun* diye dua edersin. Buna yedi yahut esrnalann adedi hurufu kadar gün devam edersin.

\104


ÇALnoDŞ BİR MAI,J GERİ · GETilll~K İÇİN Aşa~ıda yazılı

~

*"

"

~:'

ayeti kerimeleri temiz bir kağıda: ~ı

; ". ~ *

"-'"-~~~ ~ J .ı.l\ ~ ~ ,

ll" ·

~ ,,

~ .r ,

, • ~ ,,

r.:r-> .r ,

~

.ı.l\ ,

1 •

r ,

,

~~~~\ Bismillahirrahmanirrahaym* Nasrun mineliahi ve fethun kari b* Ve beşşiril mU' minin• İanehQ min süleymine ve innebu bis millahirrahminirrahıym * Elli ta ' lu aleyye ve'tuni müslimin* "Ya Rabbi! Mal ımı çalan hırsı z, malımı getirinceye kadar idrarını ve uykusunu bağladırn" diye yazıp tepesi deli nmiş ve içerisi boşaltı lm ı ş bir yumurtanın içine koyup ve yumurtanın deliğini mumla kapayarak çalınan malın olduğu yere gömmek mümkünse gömü~ür. Gömülmezse karanlık bir yere asılır.

CELB VE TESBİR Matlubunun vücuduna temas etmiş bir kumaş parçasına, mümkün olmazsa beyaz bir hasse parçası ilzerine matlubunun ve annesının ism ını (41) kere yaz. Matlubunun saçından temin edilebilirse onu da bu kumaşın aras ına koy. Sonra ( 41) beyaz karabiber ve yahut siyah nohut üzerine birer kere Vakı a Suresi'ni okuyup kumaş ve saçanefes ettikten sonra hepsini birden bir şişe içerisine koyup üzerini örtecek kadar susam veya zeytinyağı ilave edip şişen in azını sıkıca kapayarak yedi gün müddetle sıcak bir küle göm. ll 05


Matlup kimse talibine karş ı yanar ve bağlarur.

şiddetli

bir mehabet ve sevgi ile

TESiiiiV-i ŞEBWET Nefsi kabaran, şehveti kendisini rahatsız eden kimse her gUn en azından ( 18) kerj: . . · J /. ' ..' .'"ı -... .> ...J "J .._,.,.o._ ılJ.. llloJ .> .. ı .. • ~~ 1 ... • ~1 "' ı lJ.. ,_> o. ......,.. .u) r__....,. w ~ ..~. ' • '-> u , ,r ... . , . ,, .,

.

o

w;'

,

.. öi

. .,

,. .,

J -J

~ı, ~ ':JJ ili" ~D. , , • ı.l"GI ...

J

,

J

,

~1 ~.:~;. .. ı

~ ~~ Jı... ~~ ~ ,

ij:_,k

BismiUibirrabminirrab•ym* Yi bayyü yi kayyOmn bi

rahmetike esteğıysü aslıh li ,e'ni killlebCi ve la tekiini ili nefsi tarfete aynin ve li ili ehadin minen nis* duasını okumayı vird edinirse, Cenabı Hakk o kulunu nefsine uymakta taşkınlık yapmaktan korur. o

CELB VE TELiF-i BEl'İN Akar bir çaydan alınmış (7) çakıl taşına, yedişer kere Amenerrasulü, yedişer kere M!On, yedişer kere Nasr suresi, yedişer kere Tebbet suresi, yedişer kere İhlas ve yedişer kere de Muavvizeteyn surelerini okuyup her taşa bire~ kere de "Ya Rabbi! Filanın gönlünü, mehabbetini, sevgisini aşk derecesine filarurl kızı fılana, yah..ııt tilanın oğlu fılana döndür, aşık kıl, sevdir" dedikten sonra taşlan (7) gece sıcak külde gömülü olarak b ırakı lmalıdır.

o

1106


tçw

GÖZ IL\STAUiiLARI .

Gözleri ağrıyaiı ve gözleri hasta olan ve yahu1 gözlerinde . zafi yet olan kimse her gün {302) kere:

..

*~ . _~,\

~\ (,."'

.,

~

~ ~

-.-. -~~lll J' r-r,

., ,.

" ~""" c..S~ ,

Allihümme kavvi besari bi hurmetismikel basayr* · diye dua eden kimse göz hastalıklanndan ve zaaf-ı basardan kurtulur. ' Yine bu hususu temin etmek yani göz hastalıklarından kurtulmak için Arabi ayiann ilk gecesinde bilali göremezse ikinci, . yine göremezset üçüncü s ece yüzUnO yeni aya dönüp bakarak sağ eli ile gözlerini meshetsin. Sonra ( 1O) Besmeteyle Fatiha, (3) İhlas okusun, (7) kere de:

. ..

~ : _......;;J';_J.I

1

.,

tS. 2, L-"~ ".J~..ı ..

;

,. ,

~,

._ı ~

,

l<" ·.,.. ._\..i..!,

ı....r

.... tl

'-J;

... ~\ESJı Wü

"'

"

..

.,

....

.,

Fitibatül kitAbi ş'f&ün min külli diin bi rahmetike yi erhamer rihımin* B~ kere de:

*Y "" '

"' J4'

.,

., - , . .

YJ ,

,. 4

., Y _;4

. ttll

"

.;

,

YJ ,

,. 4

"'

"

,

,YJ4

, Yi rabbi yH-abbi yi rabl}i yi rabbi yi rabbi* dedikten sonra: \ ,

,

.. ~

:ft,

,

,_

.,.

'

.,ı

,

.._,

~ll\* . ~ " .... ~~ll\ r-r--lll * ~'\ '":.ll~-~, '" '--'. ~ . ":.ı: r-r\.S rı .r ~ 4 " , "" ... " * ~~\ -~ , J~ ~\ • ~t>:Jı ~\ ~\

.

Q • ..

~

,_

~

ı

107

.

.


Allahümme kavvi besari* Allahümmeşfi enteş şafi* Allahümmekfi entel kafi* Allahümme afi entel müafi* Cenabı Hakk o kimseden göz hastalıklarını giderir ve gözleri nurlandırir-.

TEFRİK

Talihin İkizler burcu olıdu~u zamanda ve Utarit saatinde mavi bir kumaş üzerine böğürtlen veya acı ağaç dallarından Y,Ontularak hazırlanan bir kalemle dokuz defa: ~ "" ..

,,

*\Jı::\1

\117\1 \117:~1

c...t'tn1 ·.J ~:a: , - .li.•' , "' y..

Yevmeizin yasdürun nasü eşbiten eştiten eştita* ayet-i kedıneleriyle ayrılmaları matlup kimselerin isimleri ters olarak yazılır, tenkar ve üzerlik tohumuyla tütsüledikteo sonra üzerine (98) defa Fil Suresi okunur ve (98) def~ da Esrna-i Kamer aşağıdaki şekilde okundulktan sonra, ayrılmaları matlub kimselerin oturduğu mahallin · bir yerine gömülürse çok kısa zamanda isimleri yazılı kimseler birbirlerinden ayrılırlar. Esrna-i Kamer'in ters okunuşu:

, vağUiyilin

Mlhayilin

rôfayilin

,

• *Jı::.ı::.

sevrayilin

tl "

ğavrayilin

şevrayilin şelşayilin*

Esrna-i Kamer'in doğru ,

,

,.,

},

*ı: :.\':..lJ - ,_ lJ ' - '~")J ~ ~)J LJ• Leyahıymin

leyaleğvin

leyaruşin leyaşeleşin*

okunuşu:

~ 1$

).;

lJ

)J -

J.,

,...,

r - ~·\J-

'lJ .':.llJ

~~

-

leyaffirin leyirôsio · ll 08

""

leyarôğın


DÖRT BÜYÜK CiN PADiŞAIUMN iSiMLERİ

~ ö~;_i ~ jjı:. ~

~

*

*

Mazerin kemtamin kasveretin taykel* . Bu dört büyük cin padişahının ismine Arapça "Ruus-ü Erbaa" denir.

·

TEFRtıi

Masiyet için· birleşmiş veya mesut geçinen bir ailenin fertlerini birbirinden ayırarak ya erkeği veya kadını sihirle yekdiğerinden koparan bir ahlaksızı uzaklaştırmak için biraz . beyaz balmumu alınıp iki insan şekli yapılır. Biri erkeğe diğeri dişiye benzetilir. Bu şekillerin üzerine birbirinden ayrılması matlup kimselerin isimleri yıu:illi" ve ayricada şu:

~ ~ ~:6 e\\\\ 'A ( \ ' '\.? ~ ::J hatemi şerri bir toplu iğne ucu ile hak edilir. Sonra her iki şekil arka arkaya getirilir. Erkeğe toplu, dişiye de bir dikiş iğnesi saplanıp arka arkaya getirilip bir pamuk ipliği ile sıkıca bağlanır ve üzerine (71) defa Besmele--i Şerif okumadan "Tebbet" Suresi okunur. Her defanın nihayetinde: ••ya Rabbi! Filan kimse ile filan kimsenin arası_nı bu sure-i şerife hiirmetine ayır" diye dua edilir. Bundan sonra şekiller siyah bir kağıda sarıl ıp eski ve sahibi meçhul bir mezara gömiilüp arkaya bakmadan oradan uzaklaşılır. ·

1109


Mümkün olursa her gece (71) kere Besınele Çekmeden Tebbet Suresi duası ile okunup ayrılması matlup kimselere havale edilir. Kısa zamanda bu yuvayı yıkmak isteyen kimse muradına enneden yıkılıp gider. Bu ameliyye ancak meşru bir hakkın alınması için yapılır. Aksi . takdirde yapana büyük zararlar getirir. Bunu düşünerek asılmış bir kılıca gidip çarpılmamal ıdı r.

i STiliARE . Yatsıdan sonra Allah (c.c.) Hazretleri'nin nzası için ik i rekat namaz kıl. ( 129) defa niyet ve maksadın ne ise yani hayır mı ve -şer mi olduğunu öğrenmek · maksadıyla aşağıdaki duayı okuyup sağ tarafına ve kıbleye dönerek dünya kelamı söylemeden yat, rüyanda muradıru görürsün.

.

..

Okunacak ayet ve dua:

4 ,

,.

~

41~ LU-~IG' ~ ...

,.

...;

"'

r..S-} .,

.,

.J_~ :,ıı: ;,.L..UI JAJ d

...

'W'

...;

,. ,. ıı ı ' J-;<'::

, .... ,:, . • • ...

~ ,.

if

.

ı...:~~.;,.• l' ,

J ~ ~ ~J ~ ,. , A

.!"'

'

"' , , ~ı: : 'YI ~ ı:ı~ı '

~., · ~ -:.- ~

... *J.... 1... .... . ,.., ~

.__o.:)

·1---

ı..i"' ~

...

E li ya'lemü men hateka ve hüvel latayfUI habir* Ya latıyfen bi halkibi yi alimen bi halkibi ente tu'tıy ve temneu yi ilahi ve seyyidi delieni keyfe asneu*

HAFIZAD liUVVETLENDİRMEK İÇİN ~

Hafızayı

kuvvetlendinnek ve her istediğini hıfz etmek ve unutkanlığı gidennek ıçın temiz bir kağıda zağferan mürekkebiyle Fatiha, Mülk, · Haşr ve Vakıa surelerini yazıp zemzı::mle sildikten sonra üç gün sabahları aç karnma içip ll lO


arkasından rızaen

kılan ve

Iiilah iki rekat namaz

her rekatta

Fatiha'dan sonra (50) elli kere İhlas Suresi okuyan ve buna üç gün devam eden kimsenin hafızası son derece kuvvetlenir. Her işittiğini hıfz eder ve katiyyen unutmaz. Zemzem bulamadı~ı takdirde nisan yağmuru, o da bulunmazsa herhangi bir yağmur veya menba sulanndan birisiyle yazılan silip içmelidir.

BAFIZAD KUVVETLEND:iRMEii içiN Temiz bir kağıt üzerine: ...

,.

,

, , "' " ' ~ *~:Jı *~:Jı ~:JI ~\ ~ . ....:

;j._.b:. *01:,AJI *u. · 1~. •.··~ '"

,. . ,

' ~-".....~4 ·ı IJ

~._;-

,

, :_: ::ı ~u

~

·-

.v !.\ ,

, ,.

;.

J

,.

., J

,.

. "•. * · " ' . "',,.

,

.-"

,..

" ...• '·.-:. 11 *u· C\ u ... ı '"" 1"c. u W )ll "' ~

..f"J .-

~

J

...

,

"' ,. , )' *w~~ . ~" ,. ~ ,. 'ı J ~ ~':'ıı r·- J o

' : _ .....

,

"' "

, ,.

.

,

$1

~ *~1) ~:~Lt oUI) b~ *~1)J ~4; .:.,. l~lc 01 *~ "

,

.,

.,.

0

"

~

J.

,$

*~ ~ ~~ ~ ·~~.7_::. 0~) ~ J ·~ç 1~1c 0~ tl "

,.,.

le. ~))ll i J~.J.; "

~ ~

...,\ "

,•

~

,.~

ol

.

.,.

,

l.l;f ~~j Y.J

"

Bismillahirrahmanirrahıym*

Errahman* Allemel kur'an* HaiJ:kal insan* Allernehill beyan* Eş şemsü vel kameru bi husban~ Ven necmü veş şeceru yescüdan* La tübarrik bibi lisaneke li ta'cele bih* inne aleyna cem'ahô ve kur'ineh* Fe izi. bra'nihü fetteba' kur'ineh* Sümme inne aleyna beyaneh* Bel hüve kur'anün· meddü* Fi levbın Illi


'

mahfuz* Rabbi zidni ılmt-n bi cabi sihıbi ulumil evveline vel a hırin * ayet-i ke rimelerini yazıp zemzemle veya menba suyu ile silip üç gün sabahl arı aç kama içmek de h afızay ı fevkalade kuvvetlendirir.

iBTAL-i SİBR

.

t

J

1

t•

ti

f.i

i'1'

i

1

0

t

to

rr

i C\

tt

0

t.

i

1

rt

tA

1

i

t.

0

rv

;o

f.V

.

tr

f. '

Karı-kocayı ayınnak maksadı

i

rA

ile yap ılm ış sihri bozmak ve onları yine birbiriyle sev işerek mesut bir hale getirmek için talihin Hamel olduğu zaman erkek için Müşteri saatinde, kadın için de Zühre saatinde yukarıdaki vefki şerifı ve dört köşesine e::.mayı rüusü erbeayı ve etrafına da kadı n erkekten nefret ed iyorsa: ·

ı ı ı :?


,.

...

$

,.

*f:.?" ~ ~ \ \~ 01 •ı:;~.; "

"

"

Felemma raeynebô ekberneMi ve katta' ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma bazi beşera* İn haza illa melekün kerim* · Erkek kadından nefret ediyorsa: 0

,..

~ 1 J ~ \". ,.

,..

o

~~~

...

o,

ı

J

...

~

o,

,

.. ·ı "~..u:ı ı ".,.. · ıJ :ii ,4 o IJ , , . v ...

--~;-:JJ ~ --

,.4...e

0-: ...~.:A)s \JI :_;- <.f'~ :r;j "' ~

~

l

...

,

eJ

,J.

,..

~,~ ~;:- A1l1J *Ç:l.JI oç.JI t_ S ~~~ ı ~ ·--e7- ,...a 1 ;;;~ "U

"

J

Q

"

J

*'Jı oJ 4 " ı-.

:r ·-

,

"'\

"

. ..

,..

,

,..

... . ,

_ ,ı ._,ı ~~ ~ -ı 4 J ·"""._ı ,.. l.:A.IıJ

.

...

...

.,.

. , . .,..

*~/JIJ \\2)1\J "

"

ı "!~. ıı ~" ı-~ . . ~ııı~.:ı ~r· ..._ ~.) J y rJı''' r.:_r->-

! "::J ..U ,.

:;>

J

.,.

,.

o

"'

,..

,..

, o...

"'\ · ı*~' " ı ""' o• ~~ ı" ,. J j''= ı~· ı All u " '>.- \,.ol • ......... ...... "' , ,. \ ,. '-> J ,. ,.. ... , , ,.. ,.." ı"l· ........>-.ı"l w w *"'~ .·. ..ı-,J ... cı·'~ .ıı ~-- ~~J AU - , - -... , ..

,.. "'1 .) Ja..t 1'---.-J.. -

)J·

,

tl

"'

..

,.

,..

...

• , " .. 1v. 1

J

,-

,

.,.

,

...

,

• ~Q J- J.JQ tJJQ ~ J.JQ ~

~

~

~

Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatıyril mükantarati minez zehebi vet fıddati vel bayiii müsevvemeti .,rel en'ami vel tıars * zalike metaul hayatid dünya* vallahü ındehô husnül meab* Ve le kad zeyyenes semaed dünya bi mesabıyh* Felemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sıhr* innellıihe se yübtalüh* inneliibe la yuslihi.ı amelel müfsidin* Leyabıymin leyilağvin leyifürin leyirôsin lcyaruğın leyarô şin leyaşeleşin* ayet ve esrnalarını yazı p ll 13


üzerinde taşır ve karşı tarafa, bir bardak suyu ( 4 1) ke.re okuyup nefes ettikten sonra içirirse aralarındaki sihir bozulur. Eski saadet · ve huzurları avdet eder. Yazarken ve okurken güzel kokulu bir buhur yakmak lazımdır. Sayın

okurlanm! Ailede düzensizliğin başlıca sebepleri maalesef erkeklerin evde cicim ayları geçtikten sonra eşierine karşı sert, haşin ve kaba hareketleri, eşierini ihmal etmeleridir. Ailede huzursuzluk doğuran sebeplerden birisi de, mali imkanların az ve dar olmasıdır.

Fakat hiç olmazsa bunu telafi edecek bir güleryüz, bir tatlı söz de ibzal edilemez mi? Saadet sevişmekten doğar. Kızgın, kırgın, kavgalı, huzursuz geçen ömür cehennem azabından başka bir şey midir? Bununla beraber huzur ve saadeti tek taraflı getirmek de elbette mümkün değildir. Birçok yuvanın yıkırmasına sebep aynı zam~nda hanımlarımızın da eşierine karşı maalesef kafi derecede anlayışlı , uysal olmamaları, kendilerini kapıp koyuvermeleri, kendilerini ihmal edip çekidüzen vermemeleri, yerin'de şefkat ve sevgi göstermesi gerekirken sert, asabi, haşin ve hırçın olmalarıdır. Bir kadın · kocasına yalnız muayyen zamanlarda eş değil günün yirmi dört saatinde bazen abla, bazen hasta bakıcı, bazen de dert ortağı olmasını bilmelidir. Fedakarlık tek taraflı o lmaz, olsa da devam etmez. Ancak karşılıklı sevgi, saygı, hürmet ve kadirşinaslıkla aile huzuru, aile saadeti devam ettirilir. Bütün bunlardan başka aile harimine giren-üçüncü görünmeyen şahıslarda ister erkek, ister kad ı.n olsun , yuvay ı temelinden sarsar ve yıkar. Bu araya giren şahıslar ekseriya manevi yollardan sızmak . istedikleri bu aile yuvasına saldırırlar. Ve bunun için de birtakı m din bağları olmayan, zayıf ruh lu, karaktersiz, paraya tapan, yobazları bulup maddi manevi, ·her ı ı ı4


tUrlü fedakarh~a katlanarak onlara birtakım bilir bilmez şeyler yaptırarak hem kendilerini, hem ceplerini, hem de yuvalarını sarsar ve yık.arlar. Bunu önlemek için de düşmanına kendi silahıyla mukabele etmek, yani manevi yollarla ma~lup etmeye çalışmak yaptıklarını veya yaptırdı kJarını sihir ve büyülerini bu yoldan iptal etmek gerekir. Yukanda saydığım yuva yıkan sebeplerio en büyüğü giderilmesi en güç olanı, Gelalarıo püsküllüsü içki ve kumardır. Bunlardan kurtulmak için de a$ağıda yazaca~ım şeyleri tatbik etmek. Eğer. Cenabı Hakk müsaade ve yardım eder ve tesirini halk buyurursa saadet kapıları yuvaya açılır.

İÇiiİ VE liUMABDAN VAZ GEÇÖlMEK '

Bir kimseyi içki içmekten, kumar oynamaktan, zina etmekten, faiz yemekten ve benzeri kötü huylarından vaz geçirmek için cuma namazından sonra temiz bir tabağa safran mürekkebiyle M aide Suresi'ndeki ayet-i kerimeler: . Jo ::.,_

iı cJı

\ ~~ ", .Jı .y-aJ...,

~

,

,

"""

1 •

"'

ı ,_A ~\S. ~ -

,

• .., ,

"' J""

J

..

....

(ji ,,

.&ı

J

... . ,..

c. 1 ,. c. ı \'ij 'J IJ yl.,a.j 'JIJ

,.

J.ti

} . .. 1 J .. _._\J

., J

} ,.. ~, •.u ~}.~ ~--

.lı.. J.J "'-' ., .,•

o...

"'

,.,. ,_.,

}

r,.

O

• ,.,.

"' ,,

.,Jt--.J- w} u.•, u. ,~·"':.ıı .!::! .. .

"'-....

° .-o

r-.r~.r , ,. ""

J ,.,. • "' . .....

1 ., ., • ... o JIP; -~· 1? ,x ı...r>-".J

"'

~ 11

..,.

...

• ....

,,

"'

}.-::' ·~ o) . >. '-' •

,.

J

r---s:ı~alJ ~IJ ;._;JI ~ ~l ",al~IJ ÖJI:WI r(~:~ .,.,

.,

\)

.

"' , ,. ., , ,. * }. }. l': i. -.... ı .. _l ., •!!'IL 0 )~ -;:~ ~ \ r.ft"' o~l y J , ., ,.,

}

1.

J.•

ı ı ı5

'

"' ı

All ,.

..r("'"...;. ".J:. ""

,

v


Bismillahirrabmanirrahıym*

Yi eyyilhellezine imenii innemel hamru vel meysiru vel ensibü vel ezlimü ricsün min ameliş şeyta ni fectenibOhü lealleküm tüflibôn* innemi yüridüş şeytanü en yukıaı beynekümül adavete vel batdie fil ham ri ve~ meysiri ve yesuddeküm an zikrillabi ve anis saliti . fe bel entüm rnüotehuo* Ve etıy' ulldhe ve etıy ' ur rasfile vah~eru vahzerii vahzeru fe in tevelleytilm fa'lemu ennema ala rasulinel belitul mübin*

EVLENMEK içiN veya kadın ile evlenmek isteyenler ve ailesi tarafından muhalefet görenler aşağıda yazılı ayet ve duaları yazıp üzerine aldıktan sonra gidip isterse reddedilmez: Bir

kız

'

""

,

,

:.:Jı

i

.

o

,.

~~:Jı

.1' ,

~ ~~

,,___..a..:ı4

\,1

\

,.

,.

'

ı c.:~ 1.)} .\i)ı ~*~)ı ~)ı~~ ~

.\i)\ u ,

cı.:st

;;

_;

.

•=:

ıli

,

l5 ,.

""

,

'

~\ 4iı4 'll ,

;

c.

1116

,

,

,

""

J ., ,

.,

.,

.,

"' ,.,

ö:Ji '1 J J:,;.. ':} J

,.,


~

Si

'

""

;J\ ~\ u;~LÇ. ~

,.

~

, ., ""

J_,,___;i\;;

o .,

"'

...

01 eP-~·~~\

ıli

.,

·y )

~

) BismiUabirrahminirrahıym•

Bismillihi tevekkeltü ' aleilahi ve li havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym• Kalet ıhdihümi yi ebetiste' cirhü inne bayra meniste'certel kaviyyül emin* Kale inni ürldü en ünkibake ıbdebneteyye hateyni ala en te'cürani semaniye bıcedn hıcecin hıcccin hıcecin bıcecin bıcecln hıcecin hıcecin fe in etmemteaşran fe min ındıke ve mi üridü en eşükka aleyke se tecidüni in şiellihü mines sa!ihıyn• Ve kale musa ya fir'avnü inni rasulün min rabbil alemin• Hakıykuo ala en la ekule aleilahi illel hakka kad ci'tüküm bi beyyinetin min rabbiküm fe ersil meıye binteke ( )* La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azaym*

TEFRİii Her gün eve sarhoş gelen, karısını, çoc ukl arı nı öldüresiye döven ve kabil-i ıslah olmayan zalim bir kocadan yahut gidip gel d iği yer belli olmayan cebren ve kahren kocasından ayrılmayarak nafaka alacağı m diye kocasmın iliklerini, kanı nı emen hayırsız ve ahlaksız bir eşten, yahut mesut bir yuvayı yıkmak isteyen üçüncü ve zalim bir kad ını uzaklaştınn ak ve ayırmak niyetiyle aşağıda yazı lı dualar bir Arabi ay ı n son 1117


cumartesi günü güneş doğarken ateşte pişmemiş bir . ' kiremit parçası üzerine· demir bir kalemle yazı p kükürt ve hantit denilen buhurla tütsüledikten sonra üzerine (41) kırk bir kere okuyup ve dövüp tozlarını ayrı lmaları matlup kimselerin olduğu yere serpmek pek kısa zamanda, · atılan yerdekileri tarümar .eder, dağıtır ve uzaklaştınr. Yazdacak ayet ve dualar: •

fll

,.

J) ,

,

$ J - ,

J.

"'

.,.

"'

o

#

)

, .

• "" ,.

ı,

_... .

.,

r"'

.! ~-' ~ ,

,.

, ,

,. ,

J.

,

'.....ı:

,.

, ,.

,. ,.

J

........, ~

'.....ı:

A_j .Al' ~ • . ! ~ .J'-') tj .J'-' ıJ. ~

,

J.

0 .JUI 0:'!

,

,

• ,

~

J

,

..... ı: , . ...

•ı

,.

.

......

.tt':

0-~~1 0JüJ 0Jü ~ ~.)::! lpy ,.):'J ~\J ~ *

,,

tl

tl

,.

,,

*"

,

,

)

.,.

.,.

...

J

,,

1: 7.. ll

,

, . ,

~.a! ~Ji ~~) l,j~ IJ~I, ı)-~~ J ~\.i~J~

.JJ ,

, ,

,

J.

-

,

, ,

,

,.

,. J

0 JL...J 0 Jü ": .', i -- ~ ~ ııııJ~ ııJ~ ııJ~ ı J 0:'! '""' ...f r-r~

~

J

o#

ı.}J

,.,

J

, . ,

,.

,.

• i.~ J Ji4~ )~ Jı ~\) ...

• ,

• .,

,.):'.J ~') ,.

IIJ

,.

r-+D' *0\}a:7ı:.l\ ~ ~~ L ,y:,;.J.! \)5\)...li)\ ı:I.S'

• •, ,

U

"

~ı;.

. , ıt_;Jı ~,_.~

,

*'·~

,

'

,,

,,

.. l! Jli ~~~ '

ıf

. ,.,

L::lı ,

i.}i ~ ~-.i) t.:s' J ,_,

,.

~ ~ ~;ı ~ 1fo1 , , ., . ,

, , ~... '.~ · ~u, Cı . J , ... ,

,,

..,.

.

..... ,. 8\J ~·r <' J ı ~·r- '- wı -, ,. ,

,

Küllema evkadu niran Iii harbi eş 'aleh~ şeytan* Allihümme fernrl beyne fülinebni fülinete ve fiilinete binti fiilllnete kemi ferrakte beynes semii vel erdı tevekkelu bi tefriykı beyne fiilinin ve fülinin eyne derdeyiiylü ve dehmu ş ün infidi h1fifen ve sikilen yevmeizin yasdürun nisü ~ti ten eştiten eştiti* Allihümme ferrık beyne rıil i nin ve fülinin . . kema ferrakte beyne Ademe ve ibiise eyne derdeyiiylü ıı

18


'

ve dehmuşün if'alu mi emartüküm bihi bi hakkıltezi kile lis semaviti vel erdı'tiyi tav'an ev kerhen kileti eteyni tiiıyne Iiliahi rabbil alemin*

BOL RIZiiA NAiL OLMAK VE CELBİ MÜŞTERi

.. ; " t

.;

.;

;

içiN ~

IJ)J

.;.

'

~.?' j '"*s~:.u--ıc. ~~ ı:JS' • ~:Jı ~:Jı 4ilı ~ ,

"'

., ~

\..i .-! > - - .-

~

,. .

ı .-\S ıS ~/ -

, "

,.

,;

Jl..i \j )) . ..

ll ı 9

.;

"

""

;

.,;

.. ""

:b.. '-' ~" ~ ll .J . ~

~~


o

~

o

,

.,. .,. J

#il

;

"'

;

;

;

;

o...

.,

o"

;

;

;

"' .

.....

;

;

'---..,..;>--) lı,.._;.,.,.~q.._ ... . . "' - ,..' _.......,.") ı:;

"'

öJi 'j J JY.. 'j ~\ ~~

!~;Jı u~!.A.J:ıı .\il~ 'jl ;

,. .,

~

;

;

"') \.j ;

-· ;

1

.

~

;

;

" ~ .ı:iıl ~) $

;

.,

, ,.. "'"

"'

;

J ,.

*r")U'J ö~ı Bismilla hirrahmanirrabıym*

Küllema dehale aleyhi zekeriyyel mıhrabe vecede andebi rizkan kale ya meryemü en na teki hazi* kilet hüve min ıodill a h * innelii be yerzüku men yeşiü bi ğayri bısab* Ve fis semiii rizkuküm ve ma tôadOn* Ve ezzin fin nasi bil hacci y~'tOke ricaten ve ala külli da mirin ye'tine min külli feccin amikın li yeşh edu menafla lehüm * Vallahü yerzüku men yeşaü bi ğayri hısab* Sümmed ' uhünne ye'tineke sa'ya* İnne hazi le rizkuni mi lehu min ııefi d * Allihümme in kine rizku hamili kitabi bazi fis semii fe enzilhü ve in kine fi1 erdı fe ahrichü ve in kine asiran fe yessirhü ve in kane kalilen fe kessirhü ' 'e in ka ne kesiran fe barik lehii fibi bi rahmetike yi erhamer rihımin * Bi elfi elfili ha,vle ve li kuvvete illi billahil aliyyil azıym* Ve salleiHihü ali seyyidina ve nebiyyina ve şefiy'ıni ve babibina ve himina ve mevlana ve nOri ebsirini ve kurrati uyOnini mu haromedin aleyhis salatü ves selim * Yukarıda yazılı ayet-i kerimeleri ve duasını ramazan ayının son cumasında imam minberde iken bir kağıda yazı p muşambaladıktan sonra üzerinde taşıyan ve buduayı da her gün yedi kere okumayı vird edinen kimseyi Cenabı Hakk, o sene içerisinde mutlaka zenginler sırasına kor, m~l ve ~mlakini artırır. Hiç ümit etmediği yerlerden kendilerine bol kazanç ve rızık kapılan açılır. Her tuttuğu iş daima·karla biter.

1120


CiNSi DUYGULARI ZAI'IF' OLAN KADh''LARI NORMALE DÖNDÜIDWK İÇİN Herhangi bir korku veya kocasına karşı ruhi bir sebeple yakınlık göstermeyen, soğuk mizaçlı kadınları normale döndüm1ek ve eşine karşı daha uysal ve anlayışlı olmasını temin etmek için:

1

; ,:)~

"

J .... ,

...

,,

:X J:l ~c ~ 8l5" .1} ;; ı;.ıJ r} ;;ı;.ı ~

.,

d

)--

""

·~~~ İmraete nu han vemraete lutın kaneta tahte abdeyni min ıbadinas salihıyn*

ayet-i kerimesini bir kağıda yetmiş kere yazı p bal şerhetiyle silerek yedi gün müddetle ailesine içirirse kadın kocasına karşı daha yumuşak, daha anlayışlı ve daha uysal olur. Her emrini her istediğini yapar, kocasını derin bir sevgiyle sever ve ona ram olur.

iLliA-i ltiEHABBET Bir elma Uzerine (70) yetmiş kere: ""'

,.

J

'

,

.J~ *0~

)

,,

J

....

*

05' ~ J_,Ai 01 ~

İnıuma emruhii

iza erade

şey'en en yekule lehu kün fe

yekun"' Fe sübbinellezi bi yedihi metekutU külli şey'in ve ileyhi türceun* ayet-i kerimesini okuyup nefes ettikten sonra matluba yedirilir. Gerekirse bu birkaç kere tekrar edi lmelidir. 1111


CELB VE TESBİR Biraz tuz üzerine (S 1) kere Yasin Suresi'nin 78 ve 79. ayet-i keriıneleri: ,

,/

o

b,JI ~ :/

\1

"',

... o

"~

/

//

...

Jt,; *~ ~) ~ 8 Y~J o

..

*; ~~c. Jb:"

}

~

- -

Ve darabe lena m eselen ve nesiye balkah * kale men yu hyil ızam e ve hiye ramim * Kul yuhyihelJezi enşeeha evvele merrah* ve hüve bi külli h a lkın alim * Okuyup nefes ettikten sonra matlubunun niyetine gece yarısı ateşe atar ve yakarsan ınatlubun sana ram ve musahhar olur. Bu aındiyye gerekirse yedi gece tekrarlanır.

~L\7..ARRATI iÇİX (21) Besmete-i ,

-..>c-_:)j)

, -s ı J\ ._.. ~

"'

Şerif,

.,, o "

c l)

(lO) salavat, (41) kere de: ...

;)

1~1 ..G.:.i ~ · a:Jı ~;

\~ ;~~ o

,

• ..J

~

-

~

~

ı

122

~

(.:.,

· :.:_ili:., 1 - ... 6 . -

\ -1- 4 ~.:• A;," ~

y

,

J. ,

..

.;

ı..5 ~

~

"'

~\ 1


,.

""

o

o ...,.

"

"

}

~

~1......_~ --ıı~- :.ı~}· ~-c..-~ı-s.ii L!).... ~ ..,::;JıJ ' ~ .., 1 t! ,. .a R! ~ .._.ı o___,,ı;;;ı_ı.-...,_ _,

~\ ~ll dj")\j •...._~""""!~ . ı.Y) ,

, - _r----J

"'

....

,;

"""'.,

ı..__~_: t,;.. J L_j ~

yJ

..

.,.

,.

,.,.

'"""'-:-~:~.;) \S..... ~ -:-......

' "'

~

...

JS:- ~1~)

Ve lernma sekete an muscl ğadabü ehazel elvaha ve fi nüshatiha hüden ve rahmetün lillezine büm li rabbihim yerhebun* Allahümmc inni es'elüke bi bey beti azarnetike ve bi satveti celalike en tec'ale mehabbeti fi kalbi fülanete binti fül anete ve clkıl mchabbete vel meveddete fi kalbiha ve attıfbü a leyye bi fadlike ya kerimü ve sallella hü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevla na ve hamina ve şefıy'ına ve kurrati uyunina ve nôri ebsarina muhammedin ve ali hi ve evladibi ve sah bihi ve sellem * duasını (7) kere okuyup hakime karşı sezdirmeden nefes edilir.

TEFRİK Masiyet ıçın birleşmiş veya mesut geçınen bir ailenin fertlerini birbirinden ayırarak ya erkeği veya kadını sihirle birbirinden koparan bir ahlaksızı uzaklaştırmak için biraz beyaz balınumu alınıp biri erkek diğeri d işiye benzer iki şekil yapılır. Bu şekilterin üzerine birbirinden ayrı lması matlup kimselerin isimleri ile annelerinin isimleri ve ayrıca şekilde görülen: .

-

r--

'i~'i 6~\\\\ 'p\ ( \ \1'2~V 11 23


hatem-i şer yazılır. Bu yazılar bir dikiş iğnesinin ucu ile hak eder gibi yazılmalıdır. Sonra her iki mum şekli arka arkaya getirilir. Erkek tarafına toplu,. dişi tarafına da bir dikiş i~nesi konulup pamuk ipliği ile bağlanır. Ve üzerlerine (71) kere Besınele okumadan Tebbet Suresi okunur ve her defanın nihayetinde: "Ya Rabbi! Filan kimse ile filan kimseyi bu sure-i şerif hürmetine birbirinden ayır" diye dua edilir. Sonra heykeller siyah bir kağıda sarıtıp eski bir mezara gömülür ve arkaya bakmadan geri dönülür. Düşman ayrılıncaya kadar geceleri yine Besınele okumadan (166) kere Tebbet Suresi'ni okumak lazımdır. Kısa zamanda bu yuva yıkan kimse muradına ermeden, elde etmek istediği kimseden ayrılır . Bu ameliyye ancak meşru bir hakkın alınması için yapılmalıdır . Aksi takdirde yapana büyük zararlar getirir. Bunu düşünerek asılmış bir kılıca gidip çarpılmamalıdır.

TEFRİii Şer

bir maksatla birleşmiş kimseleri birbirlerinden ayırmak ıçın yedi kabirden birer parça toprak alıp üzerlerine aşağıda yazılı ayet ve duaları okuyup bulundukları yere serpilir. Yahut bir kağıda yazıp ölü suyu ile silip oldukları veya geçecekleri bir yere serpilir. Bir miktar hardal v~ dardağan üzerine de (4 ı) kere okuduktan sonra dağılması matlup olan kimselerin oturdukları yere serpmekte bu maksadı temin eder: O.;

'-

O

,;

' ,...____;;;"~~u":.' ll~~~~·: . , ., _r---' . ..)

ıJ"

ı

.;

_., ~C' • •

~

124

J'::y) , ~ ~

,..

V

-.-


\·(,~·, \

ı

' ,o \"\, ~ \\\

\

ç. ..,\

\

,l \

ft

\

ı ~' k": '

\D

-~

(,·

r , r: .\

ıEI

\

\

\\

J:>l ' ıL )

-

[.: c;-.. r.ı

t··

[* <; . . '

-

\

\

•\

\

i:~ G '

1

~

~ \ \

(__.

~<

.

~· ~

'-......-

...

'-

\

'-'

V\{,\ . • ,

"

V _

~t

ı

\

...o

' '-

'8, J:> ı 1 ':.-)

~< \e ~

ıt. .l· \

\

1

\\

\

: r.,

~ ~

.

'

\

1......

~.ç

\~ b( .(ı· \

~

\

c;-\\

\

-

\ ~t

r.~

o

\

tı· -

\

f'

~

\

,~: ~'

\

~~

't~

\

~~

o

'f'

\!, ._

~ \ ~ o

~'

,t:_~"' -

_ .... \.. \.... "'

\.

\

.

if- l\o .

\

~ ~

\ ' l ' _, .

r ,

-

'n '

...

-

\

r

\

\

r-

o

1 .o

1\

IL! '«:.-:

\

o

ı~

o

,tl \

'" ıo

\

\

ç. '

., ...

...

V

'-

\

'ıô.

-

, ~ '

c_

* ·Ç~

'

1 \

·"'

(.• ' 1 "'

ı \ ı

\

- . ;;:-' ~ ·~u

\ ' \. ...

* 1 \1 \

...

,,

Gt_

ı \\\ 1.... ~

,.

o

ı·\

\; ....

.o

r\\ L ~1 ~.. ~

u

[,

~ \,

\

o

1

\c::

{ ,..'

~ '

'-' "'

' (;':

~- ~>

C: \

\

•\ \

... ...

...

'ı'o

1.:

\

. ~ ı

u

~ \ ~' \ ~ ~ r -ç· ' ' ,'~: \. ~ , ~'o -c ,

* , \)· L

*

\ [

f' 1. '

\

Cl\-. \ \ c

-

\. .

1

\. '

...

o

...

o

~L:\\ l:' o'<:.c-,

\.

t:

~\

)

~\ ~ \

\

-\

~

C':',o

\

o

(',~ (~~

\ ı-: \

... ''n ' ~·

\

\

\

\ v

\

\

ı

\; ~\

(1

: t f'

.

~

ı·

(s; ı u

.\

'(>

....

\

,C: " L · o

.

(

o

'-L \ ,-

\

-

~ ~

\

t \' "

u

\

-v

10 -:, ,'L ,

-\

.l' o\

ı

ı(~

( ..... '

\

~

ı •

\

ç~

\\

ı

"'

\

\

-\\

... ...

-t:

'--·\1- (,. , tc...\ .l ıf: z.~ t: : f (V\ " -f\... "' [:: \\ *

' c· '-'•

'o

;"{;u

-

-

~ \

hJ

\

~

(,· '( ,1../_ \

\ (,·

O l\

r:-r

( •u

1\

1......

r.

\·b ~

c;\\ \

r ."

~\ b ~ : v-~ s--0 . \.. \1 ' ... ~ . . cf~, ·t,.,· \ '1> \

1

,

0

"cı

'-

1......

'" \ıo

(

.

o

_.... , '-' ' _,

-

\

\

\

.: '--\\ ·f" ~.

~

,o~ \\ \ .

~

\

_' "- ' ,ı., .

V\ ~

\

\"' \

.

\

u

"


Abese ve tevella* Ya leyte beyni ve beynike bu'del meşrikıyyeti fe bi'sel karin* Ke ennehüm humurun müstenfiratün ferrat min kasvcrah*. Ke ennehüm yevme yeravneha lem yelbesu fe hel tera lehüm min bakıyeh* Felemma raaha tehtezzü ke enneha eannün vella müdbiran ve lem y üakkıb tahsebühüm cemiy'an ve kulubühüm şctta* Le,' ıttala'te aleybim le velleyte minbüm firaran ve le müli'te minhüm ru'bi* Kale hizi fıraku beyni ve beynek* Fi kulubihim meradun fe zidebümüllahü merada* Fe ennehi müharrametün aleyhim erbeıyne seneten yetihune fıl ard* Ve le kad ahidna ila ademe min kabli fe nesiye keziiiike yensi keza mehabbeti keza * Se yühzemül cem'u ve yüvelluned dübür"" Belis saatü mev'ıdühüm ' 'es siatü edba ve emerru* Yevme yefırrul mer'ü min ehıyhi ve ümmihi ve ebihi ve sa hıbetibi ve benih* Yevmeizin yasdürun nasü eştaten eştaten eştaten kezalike yeştetü ftllanübnü fülanete fe cealnahüm ehadise ve mezzaknabüm külle mümezzekın ve elkayna beynehümül aaavete vel bağdie beynehüma fülinin ve fülanete fe mehavna iyetel leyli ve cealni iyeten nehiri mübsıraten keziiiike yemhullahü mehabbete fülanin min kalbi fülinin ve li yeteanekini ve la yettefıkani ve la yectemiani ve la yeltekıyani hatta yelicel cemelü fi semmil ha yatı ke ennehüm a'cizü nahlio baviyeh* Fe hel tera Jehüm min bakıyeh* -

11 26


KÖTÜLÜK YAP~ BİR ZALİı'tlİN BAŞINI AGIUT,IAii. İÇİN Sönmeyen bir kinle sana kötülük yapan ve bunda ısrar eden bir kimseye şiddetli bir baş ağrısı musallat ederek şerrioden kurtulmak isteyen kimse aşağı da yazılı ayet ve duaları bir kağıda yazarak demirci örsünün altına kor bu ayet ve duaları da her gece o)<.ur ve düşmanına havale ederse o zalimi müstahak şiddetli bir baş ağrısından dünyayı göremez bir hale gelir. Yapılan bu ameliyye ufak tefek bir kiri ve ihtiras neticesi ise vay yapanın haline! Yazılmış kağıt örslin altına konmadan evvel " Mia-i Salise'' denilen buhurla tütsü edilir. Üzerine ( 41) kere ayet ve dualar okunduktan sonra örsün altına konulmalıdır:

1.

..

., ,.

"o ' "".r--!)

...

,_}

/.

C)) V

'

,,

,

v:,:JI JJ;.. "

...

...

)

..

'

,

o...

,

'

"

...

"

~ ·~ ..._,JG ~:ı:.: : . - - r-

.....___, u '

.... ,._

'.

~

,. ,.

J

"

:......,.:;.J~'-'::- /'" )\

...

,,.

'

.~1~1 :X~\)\ ı} ~G,\ 0~

....

J

~ ...

~ ~ ll

o~\

*J

""

,.

J.

,,

:X ~ı;a.ıı ~. ~..,;~.\S'

.ı1ııJ *~~ J.ı .J~ v'J 0

o ,

L I..,.'";"_ __

,.

"'

.... "

.,.

1' 11 ~. >- 1' il' 1 ' _.._i, -Q . ,_1 ~

J

~;t

1.1

,;

}

,

,,

;Q"'

b; ı..iS' ) *-:;J.. ..r!·t5:J1..ı. ~ --

'

o

~1

J J

J

~~' ~)J A

"

ı

127


Ev ke sayY,ibin rnines semai fibi zulümatün ve ra'dün ve berkun yec'alune esabiahüm fi izinihim mines savaıkı hazeral mevti kezalike yesubbüs savaıku min ra'si fülanibni fı.ilanete vallahü mühaytun bil kifirin* Ve keza kuttıat lehüm siyabün min narin yüsabbü min fevkı ruusihimül hamim * Allahümme subbe ra's e fülanibni fülanetel vecea veş şekıykate ved darbeyni yusberu ma fi bütunihim vel cüludü ve Jehüm mekımiu min badid* Küllema eradu en yahrucu minha min ğammin üıydu fiha ve zukiı azabel harıyk * Kezalike yasdeu ra'sü fülanibni fülanete min azabil harıyk"' Huzuhü fe ğulluhü sümmel cehıymü saJiuh* Sürnmc fi silsiletin zer'uha seb ' fıne ziraan feslükuh* Kt:ziilike yesubbü ala ra' si fülanibni fülanetcl vecea ved darbeyn i vel azabel ı

128


elime küllema da ra bed diribüs sandile bi şer.ıntayailin

berahınil

şerantayailin

eşmehın

hakkı

şemahıl

hazibil esmai a li ala külli

mu'tezzü fi ulüvvi şemuhıyyetih*

Sayın okurları m! başıboş bırakılm ı ş

B u dünya ve bu dünyadaki insanlar değildi rler.

*

.,. tl ,

• .,. J

• \ ... : ,

' t' ...l...ı .:.ı J ..:..ı•

~

o

1 . 1 ... ! ' '1 , ...

u u L.-.J ,.,.:ı •

l

' "

"' ... , :>LJ..

o

E yahsebül insan U en yütrake süda* ·•insan kendisinin başıboş bırakılmış mı sanıyor?'' ( Mümtehıne Suresi, ayet: 36) Hay ır, hayı r. Bu dünya öyle akıl 'almaz, havsalaya sığmaz bir kanundur. İlahi bir nizam-ı rabbani ile idare olunuyor ki, tarifi anl atılması imkansızdır. Cenabı Hakk'ın ilminden ne ayd ınlı kta, ne de karanlı kta, ne gizlide ve ne aşikarede hiçbir şeyin gizli kalması mümkün değildi r. o

,

LS!. L. ı ) J.j. 01 ) ... )

... _ .,. ~,.

~ \~.__.......""!..

..

J

o .... .

*ı_TJJ . ~\ ...

.~ "·

Q. •

"" J .,. -

"

...

.""' 4Ü)

1

Lillahi ma fis semavati ve mii fil ard* ve in tübdfı ma fi enfüsiküm ev tuhfGhü yübasibküm bibillah* Fe yağfiru li men yeşa ü ve yüazzibü men yeşa'* vallabü ala külli şey' in ka dir* Gökkrde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'ındır . Kalpl~rdekini-aşikar tutsanız da gizleseniz de, Allah onu hakkı ile bilir ve hı:sabını sorar. ··o dilediğini yarlığar dilediğini de azaba düçar eder. Allı,ıh her şeye h akkı ile kadirdir gücü yeter" demektir.

11 29


Kitabımda

deti

şer

ıçın

yazdığı m

şeyleri

kötüye

kullananların haksız oldukları

halde muvaffak olamayacakların ı söylemeyi kendime bir vazife bilirim. Muvaffak o lamazlar! Çünkü okunan ayetterin vazifeli melekleri hiçbir zaman Cenabı Hakk'ın emrinden dışarı çıkmaz ve çıkamazlar da. Yaln ı z Cenab ı Hakk'a taat ederler. _....

,.,

,

~

,.,

,.

'""'

,.

,

* j J~J.I C. J ~) ~;.1 C. ~\ J ./ a:~ ~ La ya' sunella he ma emerahüm ve yef'alune ve ma yü'meriin* . "Cenabı Hakk 'ın emirlerine ası qlamazlar ve em ır o 1undukl arını işlerler. " ....

,

Jg,

• 0 __,'_;:;.;c. J ~__,

_..,.,

,

J

r-+r,; ~ ;.$;_; .).,;~ .,

,

Yehafüne rabbehüm min fevkahim ve yef'alüne ma yü' meriin * ·' Güç ve kudreti ile kendilerini emri altında tutan rablerinden korkarlar ve emirlerini yerine getirirler" demekt ir. Gayrı meşru yerlerde ayat-ı ilahiyyeyi alet etmek sahibine çok zarar getirir. Din ve dünyas ını kaybettirir. Pak ve hayırlı olan i şl erden pak olan· mahz-ı rahmet ve inayet olan ayat-ı Kur' fın iyye, esına il.ahiyye, ed' ıye-i mübareke gibi şeylerden istiane etmek elbette mübah ve mübarektir. Fakat bu mübarek ve kıymetli ayet ve esrnaları tilanın karısı beni sevsin, filan kimse bana ram olsun, tilan adam hakkıını vermiyor (gebersin) diye bir şeyler yaparsan sen evvela kendi müstahak olduğun ceza ve belayı peşinen kabul etın işs in'" demek!ir. Kur'an-ı Ke rim veesınai ilahiler, Peygamberimiz Efe ndimiz Hazretleri ' nin talim huyurdukl arı dualar, nıeşayih-i izamın gelecekleri miras olarak bıraktıklan hizipler, dualar, insanl arı d oğ ru yola götürmek, kötülükler yapmaktan korumak, şerlerinden muhafa za e tmek iç in gönderilmi ş bire r hediyye-i rabbanidir. l l JO


Sen yanın da ça lıştırdığı n bir memurunun, bir hadernenin senin nam ve hesabına başkalarını dolandırdığını, mal ların ı gasp ettiğini, kötülükler yaptığını duyar veya görürsen ona gereken cezay ı verir veya kanuna teslim edersen, Adil-i Mutlak olan Halık-ı Zişan, mahzı hidayet olan ketarnı sübhanesini şe rre alet eden, kötü yolda kullanan kimselere en azından muktezaı adli bir ceza vermez mi? Merhametiiierin en merhametiisi olan Cenabı Hakk bir ayet i kerimesinde Hazreti Musa' dan naklen: o

,

,

, .,.

,

,

*t>=4JI c;ı ~ ~ i)LJI ~

Es selamü ala menittebeel hüda* Allah'ın hidayetini isteyip elde etmeye çal ı şan ve ona uyanlara Allah 'ı n selam ve selameti üzerlerine olsun demektir. Ben bu ve bundan evvelki kitaplarıma yazdıklarımı ancak hayır işlerde kullanılması, yıkılmış veya yıkılınaya müheyya yuvaları kurtarmak, zalimterin zulmünden hıfz-ı ilahiye girebilmek, kötülüklerden kurtulup selamete erişilmesi için yazdım.

Allah· ın selam ve selameti koşanların üzerine olsun.

hayır işleyenierin

hidayet nuruna

EVLEMtffili İSTEYEN KIZLAR iÇiN Bir kalıp sabunu yedi parçaya demir bir kalemle: .,,} ,,11 , o

ayırıp

~

herbirinin üzerine

o

.,.

o

(~ )S' -~) ~ı.;.! ~ )4 ~~ ~81 ~ ,

·~

dG IJJ6::)W ,

.;

,

~

"r

~)

y ~

0

~

.,,

~ı_, ~

~ ~4

Ve ezzin fin nasi bil hacci ye'tuke ricaten ve ala külli diimirin ye'tine min külli feccin amikın li yeş h edu menafla lehüm * aveti keri mesi .vazılı r.

-

113 1


Ayrıca

evlenmek isteyen kızın saç ından biraz alıp yakarak külünü bir mUrekkebe karıştınp aşağıda yazılı ayet ve duaları yazıp nüsha haline getirip kızın boynuna takı lır ve evienineeye kadar taşıtılır. Bundan sonra evlenecek kız ayet-i kerime yazılmış olan sabunlardan birisi ile her hafta sala vaktinde evvelce yedi camiden alınmış su ile bir leğen içerisinde başını ve bütün vücudunu yıkar. Bu sudan bir miktarını akşamdan sonra dört yol agzına döker. Suyun diğer kısmını bir bahçeye veya ayak değmeyen bir yere dökerler.

· liiZIX ÜZERİNDE TAŞIYACAGI AYET VE DUALAR

.,

~o

,

,

::; J\11..._ ....-......ı .ı t. Jll' ~\.A..p) , ,

-.:--.A...ı .

ı

o

132

.... ı

~· !.._ 1\ ~ı: ,.

~

" ""

.

.,

~) v~.


t

Ve ezzin fin nasi bil hacci ye'tuke ricaten ve ala küllıi damirin ye'tine min külli feccin amıyk* Li yeşhedu menafla lehüm* Allahümme bi sirrismikel az~ymil a'zami ve bi sirri kef ha ya ayn sad ha mim ay n sin kif ve bi hakkı esmaikel husna ve sıiatikel ulya en teb'ase harnilete kitabi hazi ba'len salihan li hıtbetiha ve zevaciha inneke ali külli şey'in kadir* Bi rahmetike yi erhamer rahamin* Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve habibina .ve şefiy'ına ve nuri ebsarina ve kurrati uyunina muhammedin aleyhis salatü ves selam* . Bunu yapan kızlar çok defa yedi sabunu bitirmeden evlenmişlerdir.

Düşmanlannın

dillerini bağlamak, aleyhinde dedikodularını kesmek, mazarratlarını def etmek ve bilakis lehine döndürüp ve konuşturmak, . emirlerine ve arzularına ram etmek, herkes tarafından sevilmek, hürmet görmek için aşağıda yazılı dua ve ayet-i kerimeleri şeref-i şemste, mümkün olmazsa bir pazar günü birinc.i saatte ve ayın parlak olduğu bir zamanda gülsuyunda hal edilmiş safranla, varsa biraz da misk ilave ederek hazırlanmış olan bir mürekkeple yazar, amber, günmük asilbentte buhur ettikten söı:lra başında taşırsa bütün ümit ve arzutarinın fazlasıyla meydana geldiğini görür. 1'

,.

,.

~~\ ~ . . ~ JJb..) "'

...

""

"'

,.;_

\

Jü *~}1 ~}\ .ı:iıl ~ ,.,

1133

,.,

,.

"

.,


*

~

~

\

~

1..,

\

-

~-:~

(~ ~

1\ ~--~~"

~:, ~

-\

-

u

\

.___

-o

,

'

..;, \ ':t. \

-=· C\.

.

./ \ "<...

•\\

.

ç. ,

f ~' \

\.._

\

~.'

~ ·

-

~ \

*

~-

-u \

,·~·

\

~~ -o

..

\

\· !.,,o - ,

'

'

.

\

ç. ,

.......

•\

\

*

.--:

ll '.,_ ,

~,

-*...

b.

....

-

1 .,._o ,

~' c o ~ , -:-c-, 1

v "\

'-

\

c-, c..

.

o

1

\

o

Q

\

C. '

'-:...-~

,.,.

"-- '

(· \ J \

1.,

'~ ~ ~

-

o \

\

\ \

...

t .. o ı ~

-\

_

,

C· '

~

~

ı<.

\

\

o

cc:, . . \...,.

G;,. . '

_,o

\...,.

\...,.

[

C· '

\

-

~

._

~... c, C:..,:..:

~

...... ...

~,.

-~ \

ı

t\

...

\fo

~'

'

C· V· ... '

~\1 -

...

~..,o,~ ~ .,

\e: , t:\' ~·

\...,.

\

r .. '

~~''

-

~

.r... . ' .... •"-

.. ,

'\ .. ~, 'Q\. . ---. ... -s~\ ~ -

\

...

~

o

~

o

~

...

~,

'

o

•t...', \ -

o

'

,

'0

1.... ~\ \ t:::

'

'~,

l .

~

'

\\ ı- ·

.. f . . . * (• C· ' ' ~ ' it: \

. ., ' o~

~

v

- • "'- '

l.

\

\

~

O

lt. \

\

1: l'", i~ \~ . . Çr,~~

u' '

o

~\

C..·

' '{\ '

' -

\ ,. \ * \ . C· ' C· ' C· ' c:;: \

1..

~

"' .a

o

\ * \. .,. V_ \

o

1 }u . . .... 1~ '- 1

-

o

\

('t '

4>

1

, e

; •...

./ \

r-:

*

~'

-· .. . '()· €: ~ ~ ' 8 '" '.t* c ·~ \'E \ ~· ,c-,

\

... (

1

ı·

t\.>- ç , \ -..

L,.- 'L

~

1

.

·, o

*

\

1'" '

.[ ., ,_,l;. ~ \\.~ .. 1.

( ...

ç. ,

-

\

v '

1

L '

c·.:

"--

:·G

c:·\

c_ \ 1 &'lı.o

~... ~... ~ı:, Lo l' " ı. \ - \.V\. \ l .* ._.\

' .ı:.

i1.

_,

\

~

{fo

~

,-: ....

\

~

t., • \

-o

~ \\

\

~

w

l. ._,

' _ \ ' f• ~fo ~\

~

~\

..."

_\, ( .~ 'f, (.:· E . ~: c-.\\

\\

.

...

...

~ ~ r- '~._ _·

[

r.~ . t;7 ...

o

cı \\ \J

ı./ '

\

. . 1

o

(. \

..

-

S-. \ '.-:\\ '& ' ~· \

*

,1: \ 't

o

...

~~.

o \ to~·

'-.....'

'-V '


,..,.,

.,,..-,~

...

J

;>

:;

,

}

,

,;

r6~~ H) •0 _,ı:.~~ lS :u J~':} J' ~':}

~

~

~~

J

"'

o

J

o...-

....

4 ~~ * j".f>- ~ r@ ::ı) *t::ı ~:,;:. ~

0)\j

~ /

0

~

....

}

_,

O...f

,.

"

~ 0

/

,__...).>-J..Ç. 01 61"' Jl ) .r:-:-' ~~·ll

ı;._

~

0

,_

0/

""

""'

: . .....b;JI c....J.' (;\ W'

;'

,

dj~

~

..-

.

~....____;:ı... /"

~

,.

$;

...

· u· ~::~':1 ..

,

~t.r ,.

. ~ \...>....

~

.Jl'...':. ~~

...

~

~ ~~ .~~ Q'.~

0 •

~ ~

ıJ ...

~

o

,

6~ u·u~~ ,. - ' ..)

p--\ ... ...

o

~<.s~Lı ~i~ ~ ~ - .... r---J

-- , • • •

'

...,

...

~, ~ ...~~\ ,..ı.'iıl ~CIJ o~ ,. ,., "

,

~~ J ~ ...~~ ~ ~ ı...rr ~ ,. ...

~

....

••

y...

}

, . , ,.

J

"' ...

.

>-\.J) ....

...

"

.,.

~ ~ı:,:.N1) ,

,,.

$

~ ""'

"

Alı ı ~ J ı:;:. ı)Ç ~ ; s~:~ 'J~ J-fJı Alı ı.~_;) ~

:?

....

~

~

....

.,.,

o

...

o

> ~G :- ~G *(.J ~ C'..; .ı:iıl 0lS' . *jı 7;;11 :·re~.// ı, J ... _r

.. J

~

~ )'J--

....

\

~

ş:.

\) )

...

)" o

--~ıı ..

.)

V ..--,. _r-ı

,.

~

.,;

o

~

)

:...ıı

~

o

}

}

o

o.;_,,,,..:. ~G J ~ : ıı J·Y" ~

~ ~ ~t,; ,

~

,

....

,

.......

)

o

,(J/

~

J ....

:;.

~ 0 ~:, 1~:? ~\S ~')~ J.ı J")\jL; ~\ ')G...:. i~\ 1135


ri~ :JYri~ ~rJ <.5;\ ~:~al\ ~:.J\ ~~i ~1)4

r

~

'

~

'

,.

"'

J.

~ .ı."UI ı9'r-~·'""'!'! ~ .ı."U I ~ *~1 ı~ ~ ~ ,.

"'

o ... oJ , ,

uPJl\

"'

~~

:; ~

~\

,..., 1 ·ı ...o

k?

,

,.

.

""'

~~ 4

...

.. 1

J.o ., . ~ ı ~·

~>-Lt ç.l~ ... J

"'

,

J

""

,. o

.,,

,

~

r~,_~~ 11~ . ·~~~~:;ı; ·ö~ı/;. , $

d' *~ , ;

.~

ll ~ l>;ÜI .ı.Uı ~*eli )ı ojJ _i; ı:;~~-~ e~p\j

,

o

,..

<""',...; ,.........ı~ oL:.Jjı ç_\..4...} ~ ~

~

~

,

...

...._

~

~

St

o

,

tl'

..

,

J

;~jı ~~; o

J "'

J.J •

l?l! ~ ~LS"" _rı-wl l>~ ·y pı ~~ ~ j'Jı "'"' "'

<J

,

~'

.,

,.

,.,

l.,i::Z.J

L

'

$

,,.

*Y ,,_, ~ -':. ,,l ) J

o

'. ·ı ı ' ., . ~· - ' 1' a~ V ......A.ı < •-G

~.. ;

o

o

\, •,

o

.....

, .

ot....:>- . · ,..e

·~

..

;

u ,.

• J .,

,.

~ .. C. \ ~ı JllıJ *~ı )~1 ~4 ~ı :>ü ,

"'"

f .,. . P

~;i}l ~ *

o

""

,_

. , ,.

\

-

""

"'

J

,.

,.

,

.,.

,,.

.,.

".. ~- ;;.;!ı~ *Jiô~':.J ö~ ıs!\)~ ~

, 6

,

""'

;i}l l5~ ~~~\J ~ *~ 9~f ~~~ ~\J

-: • • ' ~, , ._11

ı\ ,

, Jo "'

uP/':111.5 ! \. J

JJ

ı .__p.ı ·

"'

.. 1 0ŞJ ) All .· ,.

o

.....&.J \-

p ., ,~ - .'.,.1\ *,,

,.,.

,.

\1 • ~

1136

"

~

. ' ..-J

(,....1• •

*

1,

V

1* •

~

o>.

... ,.


Bismillahirı-ahmanirrabıym*

Kale racülani mineliezine yehafüne en'amellahü aleyhimedhulu aleyhimül babefe izıi dehaltümubü fe inneküm ğalibune ve aleilahi fe tevekkelu in küntüm mü'minin* Haza yevmü la yentıkline ve hi yü ' zenü lehüm fe ya'tezirun* Veylün yevmeizin Iii mükezzibin* Summün bükmün umyün fehUm la yarciun* Yevmeizin yettebiuned daıy lıi ıvece lehü ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu ili~ hemsa* Lehüm kulubün la yefkahiine biha ve lehüm a'yünün la yübsırune biha ve lehüm azanün la yesmeOne biha* ÜUiike ket en'ami bel hüm edall* Ülaike hümül ğafilün* Fe la yestetıy'iine raddeba ve la hüm yenzurun* Küllema evkadü niiran Iii harbi atfeehellah * Ve kalel melikü'tuni bihi estahlıshü li nefsi:k Kulna ya niiru kOni berden ve selamen ala ibrıihime ve eradü bihi keyden fe cealn.ahümül ahserin* La tehaf necevte minel kavmiz zalimin* Akbil ve la tehaf inneke minel iminin* La tehafti deraken ve la tahşii * Kul na la te h af inneke en tel a 'la* Kale la tehaia inneni meaküma esmeu ve cra* La tehaf in ni la yehıifü ledeyyel mürselun* Ve le yübeddilennehüm min ba'di havfihim emna* Ve amenehüm min havf"' Akbil ya fülanebni Hilanete kema akbelel hatıybü alel minberi ves sültanü alel askeri rabattü lisiine külli natıkın la yetekellemune fi hakkı füHinibni füUi.nete ev hamilc kitabi hazi illa bi hayrio ev yasmitüne summün summün summün bükmün bükmün bükmön umyün umyün umyün fe hüm la yübsırun * Cealtü hamile kitabi had mensOran ala külli ehadin kcma nasarıallahü seyy id enıi muhammeden sallellıihü teala aleyhi ve selierne bil melaiketi cibrile an yeminibi ve mikaile an şiınalilıi ve i s rafıle min veriii zahrihi ve esmaillahilızami mühıytatün bihi ve radoeJHihüllezine keferu bi ğayzahiın lem yenalU hay ran w kefeilabUl mü ' mininel kıta!* Ve kanellahü kaviyyen aziza * Şahet mahet tahetil ukiilü şahetil vüeuhü Iii hayyil kayyum i mehhati:i: zaHimü meballen akbil ya fülanebni fülanete oaciyen müeyyeden mensur:ın bil vahıdil ehadil ferdi s sam edillczi lenı yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu ı ıJ7


küfüwn ehad* S ismilla hi kef ha ya ayn sad * S ismilla h i ha mi m ayn sin kif,. Ke ma in e nzelnahü mines sema i fa hteleta bihi nebatül e rd ı fe asbeha beşim en tezriihiir riyah* H üvella hüllezi la il a he illa hüve alimül ğay bi veş şeh a deti hüver r:ıh m 3 nür ra hı y m * Yevmel azifeti izil kuliıbü ledel ha naciri kazı min e ma liz zalimine min ha mimin ve la şefiy ' ın y üta u* Alimet n efsü n ma a lu.la nıt* Fe Iii uksimü bil hunnesil ceva ril kiinn es* Yel leyli iza as'ase ves s u b hı izi te neffes* Sa d vel ku r ' a ni ziz zikr* Belillezine kcferu fi ızze tin ve şi kak* Lev e nfakte mô fıl e rd ı ccmiy' a n ma ellefte beyne kulubihim ve HlkinnelHi he cilefe beynehüm * i nnehiı azizüo hakim* Ve ncza ' na ma fi s udGrihim min ğılli n ıh van en ala s ürürio m utekiibilin* Ve sa llella h ü a la scn•idina muha mm edin ve aHi alihive sa hbi hi ve sellem * SARA\~

ÇOCLTfildrnA GELEN HAVALE H t\STALIKLARI İÇİN

Temi z ve abd t!slli o larak yazılıp hastanın üzerinde taşıtılacak o lan aşağıda yazı lı dua hastanın boynuna takıldıklan sonra üç veya yedi gün ye di şer kere hastaya okuyup nefes edi lirse biizniilah hasta kısa zamanda hastalıklanndan kurtulur ve şi faya kavuşur. . ""

.

,;

,

.... o ....

j ı = ~ .. ı )'\j/ ~\j J \j) ~

<:S

.!

,.

..\. ,

~

"

~) ~\ ;$

1

.~._,~

,

">-

ı_,·-

.,.. Q

=,

tl

") ç_,.:-::.

J

J.-

.. o

'

.,

"'

J

....

;) JÜ .;::.

p

....

*rJ' _;.;.:,.ıı ~ı ~

~

.,....

J-1;):

,.

,

...

,

....

j ~ j ~ 0~ 1 ~

"

"'

....

~

J

...

....

~

t' o 1 , - "'. - 1 ~) ç.~ ' l_y ~ 8 <? 4 ~~ı •

ı

138

Jo


,.

A

SJ

,.

,.

,

~ . ~ \ ~) ~L:.:) ,.ılı\ ,j~ ~

J

J

o ....,..,.

Çp 0\) ı..U

o

-

•• H

Bismill a birrahmanirra hıy m *

E rkişin

katşin merkaş in

estefı n

estafin hatufin hıtafın şefdaşin ve ferdiişin allahü rabbül ızzeti ya tahşelu eşyühın erfehın şenuhın ermu ba şişenil kadim il ezeliyyil ebediyyi* İnnellezin e fet e nül mü ' minine vel mü ' miniti sümme lem yetubu fe lehüm azabü cehenneme ve lehüm azabill harıyk* Enşü düküm ya m a'şc ral cinni billahil azizi! vahıdil kahharil vafir rafiı ve bil ahdillezi e haze hıl a leyküm s üleymıinübnü divude aleyhimes sela mü en la yedurru hamile kitabi haza ve en tetrükuhü fi hırziltahi ve hıma yetihi ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina ve şcfıy' ına ve ha mina ve kurrati uyllnina ve nuri ebsarina muha mm edin ve a lihive sahbihi ve sellem•

.

İSTİDARE Gece herkes yattıktan sonra seccadede i sti ğ far, (7) salavat-ı şerife, (3) kere de: 11 39

kı b leye karşı

otur. (7)


,.

,.,

...

~

tS ;ı ~ 8 ~~-:--~J ,

,.

"

~

/

c )<! t;~ ~ ~~ G)

~

Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina raşeda * Üç İhlas , bir Muavvizeteyn ve bir Fatiha-i Şerif okuduktan sonra istihare niyetiyle rızaen tillah iki rekat namaz k ı l. Birinci r~kana t~kbird~n sonra Sübhaneke yerine: " Ya Rabbi! Kast ettiğim niyet ve matlubum hakkımda hayiri ı ise saga döndtlr. Ş er ise sola çev ir!" dedikten sonra Fatiha-i Şerif'e okuyup arkasından (7) k~re Kadr Suresi'ni okuyup yukarı daki duayı okumaya başla v~ çevnlineeye kadar duayı okumayı sürdür. Sağa ve sola döndürüldükten sonra tekrar kıbleye döndü~ülünceye kadar İhlas Suresini oku. Tam kıbl eye geldikten sonra rüku ve seedelerini tamamlar ve namazdan çıkarsın. Namazda Okunacak Dua: ...

J

,,.

ı:: 'j

r-:o o

,.,

~ ı :~

J r,

,.,...

...

"'

2.Jj'\j -'·")\S:. , :..s-;::' J , ,

,

.,

.,

ı..>

...

,

;,_

$"

~ ı :~ ,- !\ ~~lll c rı....-~ r-r~

o

., $

"'

...

...

·~ •. • ·-• ...:.ı ·' ')'J ~-}~ ll ~ G' ,!j'"· ~\ -- .X~ jA-!. · r--'i - ~

Allahümme eote ta'lemü sirri ve alaniyeti fe inneke t:ı ' lemü H la ya ' lemü ehadün ğayrake ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey' ün min ılmik*

İSTİDARE Pazartes i ve c uına geceleri sonra sol avucuna: ~~

.,

;

yapılır.

o

,

Gece herkes o ,.

*..5-1·......-~-. ., lw ı:,u: llu;,.":.:.'.} ı ..S./ -

o,.

J "'·

yattıktan ,.

G' ~ l . .

~) -

Ecib ya rafr:ıfel uhaydaral melekel ali ben•in li* Burada ne görmek veya öğrenmek istiyorsan onu zikreder .vahut .vazarsı n . ll .tO

'


Bi hakkı seb'ıl mes ani vel kur'a ııil azıymi ve bi hakkı hazihil es mai elvahan elvahan elvahan el'acel el' acel el'acel es saah es saah es saah* yazarsın. Sonra kıbleye dönük olarak bir Besınele-i Şeri fe ile (99) kere Fatiha Suresi'nin: , , , , ~

·~ !Jt;l)

J;;..!Jt;l

İ yya ke na•büdü ve iyyake nesteıyn*

.

avet-i kerimesine kadar okursun. Yüzünciide . .vine Besınele - i Seriile başlayarak Fatiha Suresi 'ni sonuna kadar okur, arkasından da ( 12) defa:

.-o

.-

..

o

_.,

.,..

* . ll- '•• \ ' J •..-O 1 ı$- y+"-'" .!ı L.o)) c..>~ ya ii A ı..:.....i 1 ~ 1 A

İlahi ente maksudi ,.e rıdake mathibi* İsm-i şeriflerini arkasından (12) defa da: "Ya Fettah" isın-i şeriflerini arkasından

(12) kere de avucuna yazm ış olduğun duayı okur ve hiç dünya kelaını söylemeden k ıbl eye karşı sağ tarafına dönük uyursun. Murad ve maksudun her ne ise en çok üç g~cede sana gösteri ı ir.

RIZIK

DLT.ı\Lt\RI

~

Her kim sabah

namazının sü nn~ti

ile

l~ırzı ar:..ısınua

kere:

la ilahe illcllahül melikül hakkul mübin* ı ı -t ı

( l 00)


... o

oJ

'

,

""

...

*~'ll ~).ll J.)~ J.ll J~) ~ ;

;

;

Muhammedün rasulüllahi sadikııl va'dül emin * diye okuma yı adet edinse ( 40) güne kalmadan ihtiyaç ve zaruretlerden kurtulur. Her gün sabah namazından sona ( 100) defa: "Ya Kati ya Ganiyyü ya Muğni ya Fettah ya Razıak" esrnalarını okumayı vird edinse pek kısa zamanda fakirliğe tevbe edt:r. Ömrü boyunc.a bayatı refah ve bolluk içinde devam eder. Her kim cuma geceleri (ı 00 1) kere " Ya Kerimü ya Rahıym" esrnalarını okur ve buna devam ederse en kısa zamanda Ce nabı Ha kk o kuluna pek çok mal verir. O kulun~ her türlü ihtiyaçtan vareste kılar.

\rtjFii tuıi Sayın okurlarım! Vefk ilmi hakkında

ikinci ve üçüncü kitaplanında geniş bilgi vem1iş isem de birçok okurum aldığım mektuplar sebebiyle bu hususta daha ayrıntılı bilgi vermek gerektiğine kani olduğum için tekrar bu bahse dönüyorum. Bundan evv~l çıkan kitaplarımda da belirttiğim gibi vetlcler tekli ve çiftti olmak üzere iki çeşittir. Vetk: Yetki yapılan ayet veya esmanın müekkillerinin isimlerini bulmaya ve onları yapılan maksat've gayeye yöneiterek matlup ve maksud olan işini gördürmeye yarar. Herhangi bir vetk yapıldığı zaman o vetkin ulvi vt: süfli melek ve hadimlerini bulup o işe ve ınaksada tevcih edilmez\erse, yapılan o vetkten umulan netice ve fayda zı:ıhura gelmez ve dilek de hasıl olmaz. Nasıl ki, en iyi ve hassas bir radyo bile cereyana bağlanınazsa ses vermediği gibi vetkler de yapıldıkları maksat ve gayeye tevcih olunmazlarsa cereyana bağlanmamış bir radyo gibi susar. ı

142


Bir radyonun lambalarında veya bağlantılarında, büyük veya küçük kondansatörlcrinde, rezistans larında kopukluk eksiklik veya fazlalık olduğu zaman çalışmaz veya bozuk çalarsa şartlara riayet edilmeden ve zamam kollamadan gelişi güzel yapılan vefkler de öyle çalışmaz veya az tesirli olurlar. Herhangi bir maksat için bir vefk yapmak isteyen kimse abdest alıp rızaen lillah iki rekat namaz kılar. Hayır işlerde Fatiha Suresi'nden sonra birinci rekatta İnşi rah Suresi , iki nci rekaıta Fatiha' dan sonra Kadr Suresi okunur. Şer işl erde; birinci rekana Fatiha'dan sonra Fil Suresi, ikinci rckatta Fatiha'dan sonra Tebbet Suresi okunur. Selam verdikten sonra (70) kere: ... •

~,

r)

o

,

o

"'ql\"'s-:._ll

""

~

/

~ ~ ~1 ~

r

"J

o

.:J)

""

,

~ .1.:.:11 A3l,.....4";ıo...•~...... • .. \ 0 ..iJI .. ~ J"..

ilahe illa hüvel hayyel kayyumeve etubü ileyh* der. ( 100) kere de herhangi bir sal avatı şerifeyi okur ve yerinden kalkmadan (2 1) defa: Estağfirullalıel

o

o....

...

o

azıymellezi

,

o "' o....

"

.Jo ;

· " 1 ~ : . lkl ;.,5?=

....

\.i J:' J ~ \) ,

r i)")'IJ j ")WI b ,

la

...

:!J:.; ~ ".

vlr.,:.JI 6~

o

...

1 ~1 uı

L- ".j!.

""

o

,.

J")~ı b ,

,

"'

)

o

l)

b:a:ıı oy:> .... ,

,

;

4 ~Ji ~ ~~ 's;aiü 4-ı ;

,

~1~...:__:~_;) \5~

.,

~~

,,...

:.:..;,)

;

,

......

$1 .,

"

;

),

}

\.i ~\

...

;

,

'

A.

~

"

o ...

J.':- ~~ ~) ·,ı}')'l) t

;

SI

,..

. ·"

,

,.

.,.

*'~ ~~~ 4-.H ı~ r-J~) ,~ ~)

II·B


Allahümme ya bediy'as semavati vel e rdı ya zel eela li vel ikra m i ya sari ha l m üstas rihıyn e ya ğıyasel mü steğıysine ya mücib el mudta rri ne ya ilahel alemine minke atlübü haceti ve e nte a 'lemü biha fakdaha bi havlike ve kuvvetike ya zel eelali vel ikra m . Ve sa llellah ü ala seyyid ina ~· e nebiyyina muha mmed in ve a la alihi ve sahbihi ve selleme* duasını okuyup yapmakta olduğun vefkin y ıldızın ın da buhurunu yakarak Yellci çizmeye, rakamların ı veya hurufatını koymaya başl arsın. Vetk tamaml andı ktan sonra teshir veya mehabbet maksadı ile yap ılan vefklerin etrafına : ,

...

jl,

;

o

""'

, "

,

*LiJ:J1 ~ :....o:s-- ı)) .,. ,,

,,

~l

;,,,,

Ji"; Ji j.;

~ ::;ı./i

~

,

,

;

,

...

.,.

,. o ,

-~ 1 ;1... jü ~b ...

y .) ;

o

o~

\Si y~l ~~oJ~~

~

....

.,

~

~

?

}

...

,. ..,.,.

"

,.

*,;u J.a.; :X \.U Jü oJ~~ l~f· .: oi.J L...ü ·~~ -

~

,

}

~,

~----~~ ' ~)\j ~ C-:·a:: ,, ~ _/,,_,-l ı "-"""-.) ..) ......_

,

-,.,;

""--... '

, -·::

""

,,

~

.;

,~

,.,

:C 'll ~~ r'~ L; ı _,ıs--; ,, , ,, } , :; ;,ı~- '"

)

- ~,ı :

~ .ı_, .,l'd

"-"""

O

.

' -

~

ı

144

. ' .....

.

..)\.:!

~

~

.. .

,

)S~ :; ;,ı ~ .....

..l.....,


J

,

)..~-­

"

ı~

--

Ve iz kale ibrahimü rabbi erini keyfe tuhyil mevta* kale e ve lem tü ' min * kale bela ve lakin li yatmeinne kalbi* kale fe huz erbeatcn minet tay ri fe surhünne ileyke sümmec'al ala külli cebelin minbüone cüz' en sümmed' ubünne .ve' tineke sa'ya* Yevme natvis semae ke tayyis s icilli lil kütüb* Kema bede'na evvele halkın nü, ıydühu va' den aleyna* inna künna faılin * Kalellezi ındehu ılmün minel ·kitabi ene atike bibi kable en yertedde ileyke tarfiike* fe lernma raabü mü stekırran ındehfı kalehazamin fadli rabbi* Tevekkelu ya huddame hazibil es mai b i tehyici kalbi fülanibni füllinete ala nı e habbcti fiiliınetc binti fülanete bi hakkı tesbihıl melaiket~ n s aHiti ş ş ühedai * Fe s evfe ye'tillahü bi kavmi n yühıbbühüm ,·c y ühıbbun c hu ve elkaytü aleykc meha bbeten minni* \'czküru nı'mcteiHihi aleyküm iz küntüm a ' daen fe eliefe beyne kulubikiim fe asbahtüm bi nı'metihi ıhvana * Ye neza'na ma fi s udurihim min ğıllin ıhvanen ala s ürurin miitekabilin "' ayet-i kerimelerini yazı p üç veya yedi defa bu ayetleri okuyorak ve fke ne fes edil ir. Vt:fki ::ıy ve güneş ışınları ndan korumak, ikindiden sonra ın~cbur olmadı kça yazmamak ve yere düşürme meye d ikkat etme k lazı m dır.

ı

l .t5


Her ve tki kendi yıldızında ve o yıldızın bu h uru ile tebhir ~d~rek yapmak ve vetk yapılınadan evvel gusül edip temiz çamaşır giyınek ve vetk ne maksatla yapılıyorsa o maksada uygun anasırıo vetkini yapmak, vetk olunan esına veya ayet ve duasın ı mutlak yaptığını iş ve maksadın gerektirdiği kadar ve ge rektirdiği müddet kadar okumak ve velkin ulvi ve sOfli hadimlerini biraz aşağıda tarif edeceğim şekilde çıkararak kendilerini maksat ve muradının husulüne yardımlarını temin ve tevkil etmek ve her gün o vetkin yıldızının saatinde okumak, azami derecede mekanında libasında pak ve tahir olmak lazım dır. Her vetkin toprak, ateş , hava ve su şekilleri vardır. Vefklerin temeli, esası topraktır. Ateş, hava ve su şekilleri, toprak vetkinin değişik şekillerinden meydana gelir. Bumin usul ve kaidesini biraz aşağıda göstereceğim .

VEFii. tuıiNE GiRiş Ve tk bir muraba dahilinde vetk olunmuş adetlerin en, boy ve köşelerinden diğer köşeye kadar herhangi bir tarafından hesap edilirse edilsin katiyyen ne bir eksik ve ne de bir fazla gelmeyen adetlerden yapılmış bir şifredir. Her ilmin kendisine has birtakım ı stılahiarı vardı r. Vefk ilminde de bilinmesi gereken bazı terimleri bilmek ve yapıian her vetke hizmet edecek ulvi ve süfli iş görenlerini çı kararak ve kendilerini vazifelendirerek istifade edebilmek mümkündür. V etkierin pek çok çe~itleri vardır. En çok kullanılanlardan üçlü , dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu vefklerdir. Saymış o lduğum vetklerio herbiri bir yı ldıza mensuptur. Bu sebeple herhangi bir muradın husulü için yapılacak vetkin maksat ve muradının meydana gelmesine yardımcı olacak yıldızın vefki olması gerekir. Mesela: Zenginlik, ınal, mülk sahibi olmak, ticarette bol kazanç ve terakki bol müşteri eelbini temin etmek maksadı ile yapılacak bir ı

146


ve tkin ekseriya mUşteri saatinde ve Müşteri yı l dızına a it o lan sek izl i vetke vetk edilmesi lazım gelir. Bundan başka celp ve teshir için yapılacak bir ve tk, Zi.lhre saatine ve Zühre 'nin ve tki olan beşli vetke ve cuma gününe tesadüf ettirilmelidir. Vetk yapma kaidelerinden birisi de, celp ve teshiri matlup bir kimsenin burcuna mensup olan yıldızın saatinde yapılmas ı dır. Nazarı dikkate alınacak bir başka husus da, terakki ve tealisi matlup olan bir kimse için yapılacak vetk o kimsenin mensup olduğu borcun gün ve saatinde yapılmasıdır. Mesela kendisine vefk yapılacak zatın burcu Koç, yıldızı da Mirrih olsa yapılacak vetkin salı gi.lni.l Güneş saatinde ve nari bir vetke vetk edilmesi i'cap eder. Her vetk en boy ve kusurlardan meydana gelir. Vefklerde yukarıdan aşağıya inen satıriara dı lı, sağdan sola doğru olan hanelere satır, sağ başucundan sol nihayet uca ve sol başucundan sağ son uca gelen hanelere de kurur denir. Mesela: Üçlü bir vetkte, iki dokuz, dört, üçlü vetkin birinci satırı, yedi, beş, üç, ikinci satır, altı, bir, sekiz üçüncü satı rdı rlar. İki, yedi, altı, birinci; dokuz, beş bir ikinci dılı; dört üç, sekiz de üçiO vetkin üçüncü dılıdırlar. Üç lü vetkin sağ kuturu, iki, beş, sekiz; sol kuturu da dört, beş ve a ltmcı haneleridir. Her vetkin bir başlangıç ve bir de sonu vardır. Her vefkte birinci hane vefkin başlangıc ı , yani mebdei, sonuncu hanede o vetkin sonu yani mü ntehasıdı r. Her vefkte old uğu gibi üçlü vetkte bir başlangıç dokuz da nihayetidir. Vetkin vasatı yani ortası : Birinci hane ile son hanenin toplamın ın yarısıdır. Üçlü vetkte bir başlangıç, dokuzda son olduğuna görCi-ikisinin toplamı olan on rakamının yarısı olan üçlü vetkte vasat yani orta olur. Mesala: Her vetkin mesahası birinci hanesinden son hanesine kadar olan A'dadın birbiri üzerine olan topl amı, yani vetkin tamamını ihtiva eden adettir. Herhangi bir vetkin mesah asın ı bulmak için o vetkin vasat adedini münteha yani en son rakamı ile çarprnakla elde edilir. ı

147


Üçlü vetkin vasatı beş , müntehası dokuz olduğuna göre beşi dokuzia çarpınca çıkan (45) adedi üçlü vetkin me sahası olur. Dört anasırdan toprak, ateş, hava ve suyun kendilerine has şeki lde tertip edilmiş vefk şekilleri vardır.

Toprak vefki budur: ~

t

"

~

"

V ı

'

A

ı

•.

Toprak: Tekli vefklerin aslı ve temeli olan üçlü vetkin orijinal şekli yukarıda gördüğünÜZ vetktir. Bu vefk mensuptur. Yıldızı Kamer' dir. Ateş

vefki:

A

t

i

\

~

~

.

ı

Bu göriilciiiğii

toprağa

vefkten

ı

V ateş

şeklini

elde edebilmek için.

şekilde

birinci satırını soldan başlayarak ateş vet'kinin birinci dılına toprağın ikinci satırını ateşi n ikinci dılına. g ibi

toprağın

toprağın

üçüncü satırını ateş vetkinin üçüncü d ılına yazarak elde ederiz. Ateş vetkinden hava vefkini elde etmek için de: ı ı -18


Hava vet'ki budur:

1

V

r

A

' .tl

r .

~

t

xukarıdaki şekilde görüldüğü

gibi ateş vetkinin birinci satırını hava vefkin birinci dılına, ikinci satırını ikinci dılına, üçüncü satırını da üçüncü dılına yazarak yaparız. Hava vefkinden su vefkini elde etmek içinde hava vetkinin yandaki şekilde görüldü~ü gibi birinci satırını su vefkinin birinci dılına, ikinci satırını ikinci dılına, üçüncü satırını üçüncü dılına yazarız. Gerek tekli ve gerekse çiftli vefklerde her unsura mensup vefk şeki llerini yukarıda yazdığım kaideye tevfikan yapmak kabildir. Su vefld budur:

.r '\

t

1

V

'

,2)

~

A

Verdiğim bütün bu bilgilerden çıkan netice herkes herhangi

cinsten olursa olsun murad ve matlubuna erişmek için vetk yapı yorsa, niyet ve maksadına uyan yıldızın tabiatına ve anas ırının cinsine mensup vefki saatinde ve buhurunu yakarak yap ın as ı lazımdır. Şartların a riayet edilerek yapılan vetlder kı sa zamanda ın atl u b ve ınuradın elde edilmesini temi n eder. Bir ı ı ..ıç


''Teenni Rahman'dan, acele de şeytandandır" buyurmuştur. B inaenaleyh gerek vefk yaparken ve gerekse okurken ınatlub ve muradına uygun zaman ve saati gözetmek gerekir. Bundan yalnız Kur'an-ı Kerim okumak müstesnadır. Zira Hazreti Kur'an rizaen Iiilah ve rıza-i rasulillah için okunuyorsa bunun için hiç zaman aramaya lüzum yoktur. Her zaman, her temiz yerde ve temiz olarak Kuran-ı Kerim okunur. Kur ' an-ı Kerim 'i okumakla nail olacak sev ap evvela onu okumaya mtn:affak olma mazhariyetidir. Hiçbir muviıffakiyct C'enabı Hakk tevtik vermeden elde edilemez. Tekli vefklerde kesir kabul eden ve kesir kabul etmeyen şekiller vardır. Benim aşağıda göstereceğim ka ide ile ki, (kaide-i asllyedir) yapılan te kli vet'kierden katiyyen kesirkabul etmezler. Bu sebeple bu çeşit vefklerde vetklerio hatasız yapıl ma sı için aşağıda tarif edeceğim usulleri tatbik etmek gerekir. Çiftli vet'k ierde kalan kesirler usulüne göre gereken haneye bir fazla ilave etmek sureti ile vefk hatasız olarak sat ır, dılı ve kururları ınüsavi olarak meydana getirilir. Bu aynı usulü tekli veflderde tatbik etmek isterseniz vefk olunacak adedin taksiminde bir fazla kaldığı vakit, üçlüde yedinci haneye bir fazla ilave ederseniz, sol kuturda bir eksik çıkar. Şayet iki kesirkalır da dördüncü haneye bir fazla ilave ederseniz bu defa sol kuturda bir fazla çıkar. Halbuki ve tk gerek satır gerek dılı ve gerekse kuturları aynı olan ·;e her ne taraftan o lursa olsun hesap ol ununca tamam ve müsavi gelen bir murabbadır. Tekli vet'kierde kesirkalır ve biz de hatasız bir vefk yapmak istersek o zaman vefkini yapmak istediğimiz adedi vetkin ortasına yazar. birer rakanı tenzil ederek birinci haneye kadar iner ve yine kelimenin adedine birer zamla altıncı haneden dokuzuncu haneye kadar çık-arız. Vefkini yapmak istediğimiz adette her satır, dılı ve kuturda müsavi olur. VefkJerin nasıl yapıldıklarını tarife geçınt!den evvel kesir kabul etmeyen vet'kieri bir numune ile göstermek isterim. Mesela, Lafza-i Celal' i vefK etmek istiyoruz. Bilindiği gibi üçlü vefkte kaide: Vefk olunacak adetten ( 1~ ) tarh edilir. 13aki üçe bölünür. Çıkan adet kesirsiz ise doğrudan hadis-i

şeri fte :

1150


doğruya

müsellesin birinci hanesine yazılır ve birer arttırılarak dokuzuncu hanesine kadar yürünür. Aşağıdaki vefkte de görüldüğü gibi Lafza-i Celal adedi olan (66)'dan (12) tarh edip üçe böldüğümUz zaman çıkan adet ( 18)'dir.

21

26

19

20

22

24

25

18

23

Bunu üçlü vetkin birinci hanesine yazar ve birer zamla dokuzuncu haneye kadar yürürüz. Bu vetktc vefk ettiğimiz adet. adedi tam yani kesirsiz bir adet ol duğundan yaptığımız vefki her neresinden hesap edersek edelim, her tarafından müsavi geldiğini görürüz. Bu defa da (67) adedini vefk etmek istesek, kaide mucibince (67)'de n (12) indirir ve üçe böleriz. Çık an adet (18) artıda bir kalır. Şimdiye kadar bilinen usule göre üçlü vetkte bir artı yedinci haneye, iki artı da dördüncü haneye bir fazla ilave edilmek suret i ile ve& yapılırdı. Biz de aşağıdaki vefkte görüldüğü gibi artan bir kesri yedinci haneye bir fazla ilave ederek vetk yaparsanız şekilde görüldüğU gibi sol kuturda bir eksik olur.

21

27

19

20

22

15

26

18

23

Şayet

(68) rakamını vetk etmek isteseniz üçlü vetkin dördüncü hanes ine bir fazl a ilave etmek !!erekir ki, bu defa da ~

ı ı


şeki lde

görüldüğü

Bundan dolayı edemeyiz.

gibi vetkin sol kutunında bir fazla çıkar. biz ne (67) ve ne de (68)'i tam olarak vefk

22

27

19

20

23

25

26

18

24

Yukarıda

da belirttiğim gibi adetleri bölündüğü zaman kesir bırakan esma, ayet veya herhangi bir kelimeyi aşağıdaki: "Ya Mücib" ismi şerifinin vefkinde olduğu gibi vetk ederseniz o zaman ve tk ettiğimiz adet ınurabbaın her tarafında müsavi çıkar.

1

21

26

19

20

22

24

25

18

23

o t.

O'\

o~

oi

' . -~

ov

oA

o\

Oi

ı

ı

ı

ı

152


O\

ı

1

tr \V'i

ı

'"' ""

ı J

Y~J

"" At

zaman kesirli çıkan bir adedi yukarıda yazd ığım bir kaideye tevfikan yandaki "Ya Vehhab" vetki şerifinde görüldüğü gibi Vehhab ismi şerifini vetkin ilk hanesine yazı ile yazıp birer misli arttırarak vefk hanelerini doldururuz. Bu tarz yapı lan vefklerin tesiri çok çabuk görlilür. Üçlü vefk birden ona kadar olan rakamları ihtiva eden ve sonsuzluğa kadar adetleri içine alan ve topraktan yaratılmış olan Adem ile Havva isminden meydana gelen, Hatem-i Süleyman' la, Asay- ı Musa'ya remiz olan Kamer' e mensup bir vetk olup sonsuz güç ve kudreti temsil eder ve meydana getirir. Bundan evvelki kitapla·rımda da işaret ettiğim gibi Fahri Alem Efendimiz'in zamanında (B) harfinden başka hiçbir harfın noktası yoktu. Bu sebeple üçlü vefk birden dokuza kadar olan rakamları ihtiva ettiği gibi (B) harfinin noktasını (sıfır) olarak içine almıştır. (B) harfi h:akkında dördüncü cildirnde epey ayrıntılı bilgi verm iştim. (B) harfi sebebi h ılkatı ka inat ve mevcudat olan Zat-ı Akdes-i Nebevi'nin ismi şerifıdir. Şöyle ki, Muhammed ismi şerifinin harflerini ebcedi sağırle : Yine

bölündüğü

M4H 8 M4D4 Şeklinde

bu da

Cenabı

i~t \Ac_f.\

llesap ederseniz çıkan adedin toplaını '(20) olur ki, Hakk' ın:

ll 53


Vedud ve Hadi* ism-i şeriflerine tekabül ederler. (B) harfinin ebced adedi ikidir. Noktası öne konduğu zaman (20) o larak okunur. Muhammed ismi şeritinden çıkan (20) adedi de Cenabı Hakk'ın zatına has olan "Vedüd ve Hadi'' ismi şeriflerini Habib-i Zişanı Hazreti Rasuli Kibriya Efendimiz'e de aynen vermiş olmasına işarettir. Zira Fahri Alem Efendimiz bütün zuhurda, bütün mevcudatta, Hazreti Allah'ın halife-i hassıdır. Nitekim bir hadis-i kudside: . , , o ... o

o,.

"'""'

,_,,,

*.!JYü ;ı 1 :- ;; ı ;;_ L.J .!l \1 :,.ı .!J\1 :,.ı

Leviike leviike lema halaktül eflak* "Ya Muhammed! Eğer seni yaratacak olmasa idim, durmadan kendi mihverleri etrafında hep Allah diye bana tesbih ederek dönen eflakı ya.ratmazd ım" d iye buyurmuştur. Felek kelimesinin cemi Eflak'tır. Felekin manası ise, kendi etrafında dönen yuvarlak demektir. Asgari namütenahiden azaını namütenahiye kadar her şey kendi etrafında akıl almaz bir hızla devamlı surette mahlukatına karşı hudutsuz derecede Rahman ve Rahim olan Zat-ı Ecelli A'la'ya karşı Allah diye tesbih ederek dönüp duran zerreciklerden meydana gelirler. Allah kelimesi B ismi llahirrahmanirrahıym demektir. Nasıl ki, Cenabı Hakk Kur' an-ı Kerim''de:

*ı;:0 G ~~:;.;.)ı ı;~ı J\ ~~ ı;~ı ~

j ;

Kulid' ullahe evid'ur rahmane eyyen ma ted'ü* "Yani ister Allah de ister Rahman de her ikisi de aynı manadadır" demektir. Evvelki Kitaplarımda da sırası geldikçe be li rttiğim gibi Bismillahirrahıııanirra hıym kelime-i mübarekesi ( 19) harften teşekkül etm i ştir . . (19xl9)'un tutarı (361) olur ki, bu da her yuvarlağın bölUndUğU derece miktarıdır. Her daire her çember kendi mihveri etrafında bir kere devir ettiği zaman (36 1) dereceyi ı

154


tamamlar yani Allah yahut Bismillahirrahmanirrahıym o lur. Bu hususu İsra Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi:

·. ı' .;:;

.o

u ...6

0 ) ,

"...

-~ i f )

,

••

~.

uP.) l

0 \,

)

-:.~~~ ll , - ı;<>~. 1\ cı.:,)

o} *ı

- ,.. ., 1..

c :.,.,....t ...

"'' , ' '1

·~c--.-·"'!!.!

41'

~1 , o\.)

#

o , .,.

) ~ . o.;:.>

l

,

.

.,~

~ ~

,

., .,

ı,

demi ş

,_

. I,)L)

1 ......... ,

if\

.ı,.,

·~ J .,

o

1' 6>- - .

~ .. .

..

Tüsebbihu lebüs semivitüs seb'u vel erdu ve men fibione ve in min şey'in illa yüsebbihu bi hamdibi ve lakin la tefkabune tesbihabüm* innebtl halimen ğaffira* · (7) kat gökler, yer ve onlarda olanların hepsi ona tesbih ederler. Hiçb.ir şey yoktur ki, ona tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsıruz . Allah, E:enabı Hakk zat-ı ilahisine vacip kıldığı rahmetini izhar buyurmak üzere öe halife olarak seçtiği Hazreti Rasulü Ekrem Efendimiz' i: "'o

tl

,~;o.,,

c:.)

·~~ 4.,"'..;...) ':}\ .!)8:.,)

, Ve ma erselnike illi rahmeten Iii alemin* " Biz seni biltün alemiere rahmet olarak gQnderdik" i ltifatı ile vasıf etmiş ve şereflend inniştir. Cenabı Hazreti Fahri Alem Efendimiz bütün mevcudatı aslı esası ve temelidir. Bu esas ve temelin ma~mesi de sevgi, mehabbet ve rahmetten meydana gelmiştir. Cenabı Hakk, Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri ne Al-i İrnran Suresi ' nin 3 1. ayet-i kerimesinde: ,

..

"'

~

,

"

"

• (' \ o · ~ .. .ı1.1 1 , ('o ~ ~ . , ~\..! .ı1.11 ~J -r--~ ı..s.,.y-:ı "' ,.

"

r

*"

"

r· ~, 0, \. ~ ı..r •

0 ..

!

J

,.

...

. . ~"' ı "

J ,

~ _; J~ All J

1155

J

•. (' ~ J

)

!.

r-'"'"!Y~


küntüm tühıbbunella he fettebiuni ve yağfir leküm zünôbeküm* vallahü ğafiirun rahıym * buyurmuştur ki, man as ı : " Ya Habib-i Zişanım! Kullarıma de ki, sizler Allah'ı seviyo rsanız bana tabi olun ve izimden gelin ki, Allah da sizi sevsin ve suç l arınızı bağışlasın . Allah günahları yargılayan ve kullarından sınırsız şefkat ve merhamet eden zattır" demektir. Cenabı Risaletmeab Efendimiz H~zretlerinin bir ismi şerifi de "Hadi" demiştim. Kur 'an-ı Kerim'in Şura Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Peygamberimiz Efendimize hitaben:

Kul in yuhbibkümülla hü

~.

.,.

$

'

\ l.S,.il\ .uı ' 1 J:, (.r.f' ...

"'

*r .:~-:_o. ... J:, 1,.r.f' J l l.S ~ °• ~~ ~~ J , , ... *~.) . 'j\ ~. (;.J u (~ ... c.ı ll . C:. ı.s! "'

J

,

,_,

1

~

o .... o

"'

...

...

ila

Ve inneke le tebdi sıratın mü stekıym* Sıratıllabillezi lehii ma fi s semavati ve mi fil ard* "Sen hakikatte, Kur'an ile cin ve insanları göklerde ve yerlerde bulunan ve her şeyin sahibi olan tanrı yoluna götürürsün" demektir. 4

2

3

7

8

6

Yukarıdaki şekilde

de görü ldüğU gibi mUselles vetkin bir iki ve üçünca hafieleri birbirlerine üçgen halinde bağlanır, yedi, sekiz vt: dokuzuncu hanelerde yine birbiri ilc vası l edilirse çıkan şekil altı köşeli bir yıld ı z olur ki, bu Hatem-i SUleyı'nan 'ı gösterir. Dört, beş ve a ltıncı hanelerde doğru bir çizgi ile birbirlerine bağlanırlarsa ç ı kan şekil Asay-ı Musa'yı gösterir. Bu Uçlü vetkin gücü hakkında pek çok şeyler daha yazmak mümkUn ise de 1156


buraya kadar verdiğim cüzi bi lgide kıymetli okurlarımı pek az da olsa uyarmaya kafi geleceği ni umar ve asıl sadede dönüp tekli vetklerio yapılı ş kaideler ini ve vaz i fet ileri n isimlerini bulmak usullerini ve ve tkierden nasıl istifade olunabi l eceği ni tarif et meyi daha uygun ve ınünasip gördüm.

BİLUJIIJ)I TEKLİ VEFKLERİl'V Ü~LÜDEN İTİBAREN iLANinAYE TEKLi OLARAli TAPJIA USUL VE liAİDESİ Yapmasını istediğimiz tekli vefkin evvela basamak adedini

bu lmamız gerekir. Bunun içinde kaç lı vetk: yapacak isek o adetten bir tarh eder ve ikiye taksim ederiz. Çıkan harici kısmet yapmak istediğimiz vetkin basamak adedidir. Bunu bir misal i le anlatayım. Üçlü bir vetk yapmak istiyoruz. Üçten bir tarh ederiz, iki kalır. İkinin yarısı biır olduğu için üçlü vetkin basamak adedi bir olur. Keza yedili bir vetk yapmak istediğimizde yediden bir tarh ederiz altı kalır, altıyı da ikiye böleriz, üç kalır. Üç yapmak, istediğimiz yedi li vetkin basamak adedidir. Şekil

Şekill

2

\

l 1

V

A

'

' '

t

Yukarıda bir numaralı şekilde görüldüğü gibi üçlü vetkin dışına taşan dört siyah kare üçlü vetkin basamaklarıdı r. ı ı 57


Yine yanda iki numaralı şekilde resim edilmiş olan karelere rakamlar şekilde görüldüğü gibi en üst kareye bir, yaÖına iki ve altına da Uç yazılır. Arada bir sıra boş bırakılır. Üçüncü sıranın başına dört, altına beş onun altına da altı rakamı yazılır. Yine bir sıra boş bırakılır. Üçüncü sıranın başına yedi, altına sekiz, onun altına da dokuz yazılır. Bu suretle Uçlu vetkin mecmu adedi olan dokuz rakam yerlerine oturtulmuş olur. Şimdi basamaklarda yazılı rakamları vetkte boş bıraktığımız hanelere şu şekilde dağıtınz. En üst basamakta yazılı bir rakamını aynı dılın en alt boş hanesine yani dokuz rakamının üstüne, en alttaki dokuz rakamını • da aynı dılın en i.lst boş hanesine yani beş rakamının i.lstüne yazarız. Bundan sonra sağ basamaleta yazılı üç rakamını aynı satırın son boş hanesine yani, beşin soluna ve sol basamakıa yazılı yedi rakamını da yine aynı satırın sağ boş hanesine yani beşin sağına yazarız. Haneler tamamlandıktan sonra da basamakları vefkten keser atarız. Bu suretle doldurulmuş olan üçlU vetkin birinci satırında (.1

kı) "Betadin", ikinci satırında (~ j) "Zehecin" üçüncü

satınnda da

{CI,J)

"V ah ın" harfleri hasıl olur ki, bu da üçlü

vetkin toprak şeklidir. Toprak vetkinden ateş, ateşten, hava, havadan da su şekillerini nasıl meydana getireceğimizi yukanda arz etmiş ve bilginize sunmuştum. Yapmak istediğimiz herhangi bir vefkin tamamında ve her ddı veya satırında kaç adet olduğunu bilmek, tarh ve taksimini bulmak için kaide: Yapmak istediğimiz vefk kaçlı ise o adedi kendi nefsiyle çarparız. Çıkan adet yapmak istediğimiz vetkin kutup yani vetkin en son hanesinin adedidir. . Zihinleri karıştırmamak için bu misali de yine üçlü vefk üzerinde tatbik edelim. Yapmak istediğimiz vefk üçlü vetktir. (3x3=9) eder. Vetkin tamamında Uç d ılı veya üç satır olacak, her ı

158


satı rda

üç hane bulunacak ve bu hanelere koyacağımız rakamlar b irden dokuza kadar olacak manası anlaşılır. Vetkin tamamanda ne kadar ad et olduğunu, her satırına kaç adet isabet ettiğini bulmak için kaide: Vetkin birinci rakamını son rakamı olan dokuza ilave ederiz. Çıkan adedi yani onu ikiye böleriz. Çıkan beş harici kısmeti kutup hanesinin adedi olan (9) ile çarparız. (45) olur ki, bu da üçlü vetkin ihtiva ettiği tam adettir. Buna göre bu adedi üçe böler ve her bir dıla ( 15) düştUğünü buluruz. Herhangi bir adedin birden itibaren istenilen adede kadar birbiri üzerine kaç olduğunu bulmak için kaide: Matlub adede hariçten bir zam olunur. İkiye bölünür. Harici kısmet o adetle çarpılır. Çıkan adet aradığımız rakamdır. Mesela: Birden dokuza kadar birbiri üzerine kaç eder? Dokuza hariçten bir ilave ederiz. On olur. ikiye böleriz. Harici kısmet beş ç ı kar. Beşi dokuzia çarparsak (45) ç ı kar ki, bu da birden dokuza kadar birbiri üzerine toplanan rakamdır. Herhangi bir vetkin iş gören vazifelilerinin isimlerini bulmak için kaide: Her vazifeli ismin i, · o vetkin sekiz mertebesinden alırlar. Bu sekiz mertebe şunlardır: 1.) Miftah: Her vetkin birinci hanesi o vetkin mi ftah ıd ır.

2.) Kutup veya Muğlak: Her vetkin en son hanesidir. 3.) Adil: Birinci ile sonuncu hanenin toplamı dır. Üçlü vetkte adil (lO)'dur. 4.) Vefk: Bir dılı veya satırın toplam adedidir. Üçlü vetkte d1_lı veya satı rın toplarm (IS)' dir. 5.) Mesahe: Bir vetkte bulunan bütün dılıların veya satırların toplam adedidir. Üçlü vetkin mesahası ( 45)'tir. . 6.) Zabit: Bir dılı ve bütün vetkin toplam adedidir. Üçlü vefkte Zabit (60)'tır. ı ı 59


7.) Gaye: Zabit adedin iki mislidir. Üç!U vetkte gaye ( 120)'dir. 8.) Asıl: Gayenin kutup adedi ile çarpımından hasıl olan adettir. Üçlü vefkte asıl, ( 1OSO)'dir. Bütün vefklerde asıl, gayeye hakimdir. Her vetkin gayesi de diğer bütün hanelere hükmeder. Her vetkin hadimlerinin isimlerini çıkarmak için yukarıda ismi geçen sekiz muhtelif temel hanelerdeki rakamların adedinden (41) tarh edilir. Kalan, nutuk edilip sonuna " Ayii" kelimesi ilave olunur. Süfli hadimierin isimlerini elde etmek içinde yine aynı rakamdan hayır işlerde kullanılmak üzere kelimenin aslından (316) tarh edilip baki nutuk edildikten sonra kelimenin ahirine ''YGşin" tabiri ilave olunur. Şer işlerde kullanılmak isteniyorsa o zaman kelimenin rakamından (319) tenzil ediıip kalan nutuk edildikten sonra çıkan kelimenin sonuna "Tayşin" ilave edilir. Gerek". ulvi ve gerekse süfli hadimierin esrnaları haz ırlanırken Miftah adedinden (4 ı) veya (316) veyahut da (319) rakamlarının tenzili mümkün olmuyarsa o zaman o adede hariçten (361) adedi ila\·e olunarak ulvi ve süfli hadimierin esrnalarını çıkarmak gerekir. Ancak şurasını da belirtmek isterim ki. vefk hadimlerinin isimleri çıkarılırken Miftah adedinden (3 16) veya (3 19)'un tarhı mümkün olmadığı takdirde kelimenin aslına (361) ilave olunmuşsa o zaman ulvi hadimieri de yaparken kelimeden (41) tenzili mümkün olsa da yine kelimeye (36 1) ilave ederek ulvi esrnaları hazırlamak lazım gelir. Yukarıda vefklerden ulvi ve sütli melaike isimlerini çıkarmak ıçın yaptığım tarifleri sayın okurlarıma bir misal ile aşa~ıda vereceğim. Bunu üçlü ~etkin aslını hiç bozmadan yaparak göstermek istiyorum. Bu kaideyi görüp ögrendikten sonra herhangi bir vefkte tatbiki siz sayın okurlarım içn gayet kolay olur.

1160


1_

-M ert ~b~l-c;:i· . --. -

i si m

ı.

Mitlah

-

Kutup

ı.

Adil

---

Vcfk

-

ı

. ---·1+361 =362

9

9+361 - 370

Hane

Son llane

ı

----· ·--. · Toplamlar

.

.

ı

o

l 0+361 =371

adedi

ı

s

15+361 -376

tamamı

45

45+361 406

ile son hane Satır

0\

Mesaha Zabi ı

Vefkin

Vefk ilc mesaha

60

60+3 6ı -421

120

120+36 1=481

-

Gaye

Zabit iki misli

As ıl

Kutup ile gayenin

ı

çarpım ı

-

oso

ı 080+36 ı

ı 441

-· .

U- lv is i -

J~

J~

-

. ---Siiflisi -·

ı.}y..y ~...li

vY..

.

J~

ı.}~

J4-G Jls ....~

ı.}~

JW

,_? _r-4' ~

ı.}~

j:\1

J'J-~6"'~

J~

ı.}~

~


Doğrudan

doğruya

üçlü vefk

yapılırken

yani "Betadin. her harfin hadimini yazılan

zehecin. vahın" şeklinde yazılırken hartin adedi kadar zikrederek yazılır. Mesela birinci haneye "E lif'' yazılırken bir defa "Ayehin", ikinci haneye (B) harfi yazılırken iki defa "Bikı triyalin''. üçüncü haneye "Cim" harfi yazılırken üç defa "Ce lisin", dördüncü haneye "Dal" harfi yazı lırken dört defa "Demyalin", Beşinci haneye " He" harfi yazılırken " Hethetuşin" altıncı haneye "Vav" harfi yazılırken altı defa "Vehimin" yedinci haneye "Ze" harfi yazılırken yedi defa "Zenkata", sekizinci haneye "Ha" harfi yazılırken sekiz defa "Hadabihin", dokuzuncu haneye "Tı" harfi yazılırken dokuz defa "Tıfyalin" demek lazımdır. Vefk tamam yazı ldı ktan sonra üzerine dokuz defa aşağıdaki kasem okunur:

~'

/

...

o

4

...

... o i .... l ı"·'· rı-,.... ~;·, 1$~--,~ r(:Jc. '~o ... :--, '1\ o~\ .J..>c.J Jr JJ :ı _ • ~ ,j , , >J , ..... o ,.; ., 0

i

J);."

J4~

~

~

....

..,

i~~ ~,--Q.o/'11 ı~ ~

'

,

,

,.

;~,...,.

,

Jo

,

,..

A }---! 1:b- V 1~...---12b.JIJ;;; j "l. ~ J o J'J,b gb-;, t J \~) " " -''SI " o ,..

0

....

. ·~c~ı o~ il~ 4 1)5"} ~

Jı;o~ "

... Aksemtü aleyküm eyyetübel ervihı vel huddami li hazibil esmai bi hakki hazel esmai aleyküm bi ayetin bi kltriyalin bi kltriyalin eelişin eelişin eelişin demyalin demyalin demyalin demyillin bathetuşin hathetuşin hathetuşin hathetılşin hatbedişin vehimin vehimin vehimin vehimin vehimin vehfmin zenkatan zenkatan zenkatan zenkatan zenkatan zenkatan zenkatan hadabibin badabibin ha~abihin .hadıibihin hadabibin hadibibin hadabibin hadibibin hfyalin ...

tıfyalin tıfyalin tıfyalin tıfyalin tıfyalin tıfyalin tıfyalin tıfyalin

tevekkelu ya huddilme hazibil esmi' * 1162


Burada murad ne ise zikredilecektir. Vetkin bütün hanelerini nutuk ederek ve ahirlerine de "Tatil" kelimesini ilave ederek bir kasem yapılır ve vefk adedi kadar her namazdan sonra okunur. Bundan başka aşağıda tarif edeceğim çok tesirli olan asıl ve ana kaide vardır. Vetk yapıldıktan, esma ve avanlarıda hazırlandıktan sonra hayır işlerde tatlı nar, şer işlerde de ekşi nar çubuğundan yapı lm ış yüksekçe bir sapaya bir ibrişimle sallaiıdınlır. Altına bir çanağa konulmuş hafif bir ateş konur. Ateşin vefki yakınamasına dikkat edilir. Ve vetkin üzerine üç veya yedi gece (45) kere aşağıda yazdığım dua devamlı buhur ' yakılarak ok un ur. Okuma zamanında buhurun hafif fakat devamlı olması lazımdır. Belki birinci gecede belki de daha sonraki gecelerde okuma tesirini göstermeye başlar başla~az vefk kendi etrafında dönmeye başlar. Okumanın arkasını kesmernek ve (45) kereyi tamamlamak lazımdır. Okumanın dokuz gün devam. etmesi yapılan işin sürekli olması için şarttır. Okumanın hitamında vefk devamlı surette başta, mümkün olmazsa ya iyi bir muhafazada veya nUsha halinde göğUste taşınır. Celp ve mehabbet için vefki sağ kolda taşımak daha çabuk tesir gösterir. Celp ve teshir, akdi izdivac, hacet ve muradlann husuli, kazanç, işinde terakki gibi hayır işlerde vetkin etrafına yani dört köşesine Cebrail Aleyhisselam' ui. ismi yazılır. Celbi hayır ve celbi rız ık, bolluk, hayır ve bereket gibi işlerde Mikayil Al eyh i sselam ' ın ismi yazılır. Buğz-u adavet, tefrik, azil, terhil, işlerinde İsrafıl Aleyhisselam' ın ism i yazılır. ·· Ölüm, helak, tahrip gibi işlerde de Azrail Aleyh isselam'ın ismi yazılı r. ~efkleri mümkün olduğu kadartenhadave kimseye göstenneden, ay ve güneş ışığına manız kılmadan yapmakta büyük fayda ve tesir vardır. · Kendisinin veya bir başkas ının terakki ve tealisi için bir ve tk yapmak isteyen bir kimse, kendi ismine uygun esmayı ilahiyyeden bir veya iki isim, yahut kendi niyet ve arzularına uygun ayat- ı Kuraniyyeden bir ayeti kerime seçer. Azami 1163


~

....-(

1 \" cf' ~-- r,.: ~o

,.

\\ c;_,.

~o

' \ 1.._

,.

•u -\

....-(

~ 'o'

--<

-'(

'.

\

~\

\

....-(

" v

\

.1.. \

\

.ı,

....-(

. -( \ '(\.

\" '

tt

~o

\\

\

-, 1.

1\ \

y....

\

....-( ....-(

\\ ı ~\ ··, ..

t

'"

.,

~

. ;ı; \

l."

\

f

-~

.

\

'-... • \

:

- •

\

1,

'

1\ .~. :ıı:-

-

. \\

'

C', y '-"-ı ~...

v

~- ;:: .

r

'"'

"\_ , - '

-

L--

'" '

'

c

• ..

.c.

\....!_ \

\ (·

'wl

'

'-- \ _,_ ...

\f".. 1'

~..:_.

'O '

t' \~ . . -( .- v' :f \ -. \1- ,•1 . . ı._, \ .~ '" '1. .... ~ V~ \.

~\

Y

\

-

,•r.,

.

'-

...

....

....-(

'-.. ı'o,

r

y.

v "'

0

-o

\

\

-'(

O

o

' "

"C.·

~K': ' cP.•. \ \ ı -

s.. '-;'

,..

~:

'"

~ \\

1.._

.

o

~\

-q

...

'

'-~' . Ol

v\\

:

'

ıQ ~' -

•.

ı o , -,~

\..__

'

\\

v '-

v'

-o

\\ \ •

'

\

,__

~

\...

o

'

\

"'

~u '-t_~'

p'1-

~~,

ı

o,

...

7' p,ı

1)0

o:

o

7'

t1l ::ı V>

o. ., c "' ~

O p,ı

o. t1l

~

a a '<"" l).l

rı t1l

l).l

t1l

t1l

~--o.

E :s -· - -<. o. a. -· .o.. 7' -· ::ı

. _. . . . . .

.::::

'

~,o

ı

'

"'

~ ~ J>.

'

'<': ,

• '

)'" ...

-

\ ,"\. . 'ı~ ~\ .\

--<

r·'

"T\ \ '-.1!.. ~' \.....- ' ı '

'

1,~ ~-

ç,

....-(

....-(

u

....-(

....-(

t.G ' "~

--<

\

'"

\.

\_, 0

·~,

~:~

1.._ '--

....-(

1,-.

"t' ' .

"("f .

~~

~ \

....-( \

ç.,

\ı. "

~\

\. :

4

....-(

\

\

~

\\ C.·

" '1; ,

[:

\

\

o

....-(

~

':t.~ ' ~ ,

\

~

....-(

~

\\

\\

. \ .\l

\ 1;·\ \ 1

....-(

....-(

....-(

"-......''·

..

....

o(')

::ı

U>

c.

7'

o.nı§nıı;ı,ı

o.::ıco.,...

t1l

-· ::: c :ı < - ·'<(JQ -·nı :-o "" t1l "ö - . V...., --

c

::ı

anı

o

-· ~

N

!"'

2 00

3> 3 p,ı

N

p,ı

....

::ı

(JQ nı

f""'t'

'< ~

< -

p,ı

@

0!0:10.7'

nı ~ t1l < '<<-nı

~~~~ ::ı o. -· . .... o.,- .. . ;;>o.Civı -

p,ı .., - • N p,ı ,....

p,ı -uı ::ı

o

t1l

-

(i)

a

-· ""'1-() Q)

N

p,ı 3 p,ı

CT

-

p,ı

..,

o(') ..... -·

{10<

c o -· ~9-p,ı

'< ::ı ... p,ı (i) -0.'< ..... ::ı !!!. p,ı < p,ı .... ::ı (i)


.

~

"' ~"

,.

,.

'

~,

o

"'

Jl

"'

oJ

~#> ~ JIY,'lfı) ~ _pı ·~1 \~\ " ~) .

,

,

~

""

,;

,

,

, ,. ,. ... ,. · <'~ :.U ı :-;._u, ·<' ·ı ;..

""'

~

; ·. ~ - ~ J ı.___,~~Jr ~

,

,

~

J~~

~

"'""

~

,.

~

,

,.

o

"'

J

o ,.o....

~

,

....

\) ;§J ":1) J

, .,

,

o

~~_r.>:"~ ~\ o

o

"""'

.

,.

, J , o

"

1,.

~ı.>-'-

lS

,.

• .,

,,

,.

o

SJ

o

....~

..., , o,.

,.

,.

J , .\ .. ,

....

.. ,

:ttr'"""

J yo ·u>:: J ~) \.;.. ~ ... lyti 0;!~l:)

"

,.

,

7.. 11~

~

"'

,

.......

,.

t ~)1 U~ ~j:Jı ~~\ ~

,.

\~1) ı;--: 1) 1~ 1 ~ı.;J\ y .) ~ ,.

\ _~

,.

C

~.ı..P.:~ _.1\~ b Cı L. 8ı · ':ll) u (y : - 8ti . ~·.r<"' )1 ~·_,...., -~ i f.) J

. "::l ,.

"'

,

.• } 1J ·

.~ ı....> ,.

,.

,

.,,.

, ,.

,_

"'

Li ~IJ " i')(..JI ~~e

,.

,

"- .,. -, • ..J

,.

. ....

. ~" , ._ ~ , ,, , ,,~lı ~· ~ ;.,.... ~ J ~u , ...~ , ~ • ,. ,. ,.

~ ~~ *~ ~\ ç:,l )~ ~:i:,Jı ~ti~ı;.. :X f}ı .. ..., . ,. o

,

o i~ ' \..ı

oto

,

,.

1 ı". .ı '~ ,. .,

.

-

-

. ..~ --~'""'· ~,_.~~ ~

i~\

..:..

,

,

4,;)~J

, ,.

. . . ,. , .

...

.,

.,

...

,. , . -'- "

~ ~) o~ r..if-f' ,.

,

,.

,

,

o

r -: ,>.-

$

.... ı

J •

I~GJ;··~~':J\,:.:..ı --· ı<"'""~--ıı

~ ..,

'"s-! ~

ı

,.

.-

"\

~ ı

.. ,

.

,' ..r-·, ~ ~

,. , , ~).H ı~ iıJ.:,:. J , . ~~

165

,


BismiUabirrabmiinirrahıym*

Azimetün mineliibi ve rasUiihi ve sUieyminObnU divüde aleybimes selimü ili mülukil cinni veş şeyatıyni vel meraddeti vel afiirite ve cünudi ibiise ecmeıyn* Aksemtü aleyküm · eyyetühel ervibur ruhAniyyeti vel a'vanil eradıyyeti eo tecibu da'vetive tahduru mekami ve teşümmu dühani ve takdu havaiki ve hiye (burada murad söylenecek) bi ızzeti berhetihin berhetibin keririn keririn tetlihin tetlihio tiiraoio turanin mezcelin mezcelin bezeelin bezeelin terkabin terkabin berheşin bcrheşin ğalmeşin ğalmeşin buttyriu b6tıyrin kalnebiidio kalnebudin berşanin berşaoin kazbirin kazbirin nemuşelhıo oemuşelbıo berheyuleo berheyuleo beşkeylebın beşkeylehıo kazmezin kazmezin enğalelitıo eoğalelitıo kaberiitin ğayahen ğayahen keydehfilen keydebulen kaberiitin şe mhahirin şembahirin şemhahirin şembahirin bi kehtuhônihi bi kebtubunihi beşarişin beşarişin tunişin tOnişin şemhabarôhın şemhiibaruhm* Allabümme bi hakkı kehkehiycin yağtaşşiyyin bi latşağşeğavilin emvilin eeledin mehcemen helmecin vürudihin mehfeyicin bi ızzetike illa mi ehazte sem'ihim ve ebsarihlm sübhane men leyse ke mislihi şey'ü n ve büves semiy'ul besıyru ve bi hakkı bi hakkı (yukarıda yap ılmasım tavsiye ettiğim vetkin her hanesinin nutkuna "Ta'hl" kelimesi ilave olunarak hazırlanmış olan kasem buraya ilave olunacak) ecibô eyyetübel müluki vel a'vani bi bakkı-hazibil esmai aleyküm ve taatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale lis semivati vel erdı'tiya ta'!'an ev kerhen kaleta eteyna taıyne tiltabi rabbil alemine ecibu vesmeii ve etıy'u ve li tekunu kellezine kalu semı'na ve hUm la yesmeun * Eci b ya cebrailü aleyhisselam (burada vefkin etrafına niyet ve kasdana göre hangi meleğin ismi yazılı ise o 1166


okunur). ve ente ya emllikil müekkiline bi hazel vefk (sonlarına "Ayii" getirilen sekiz meleğin ismi zikredilir) aksemtü aleyküm bil melaiketil a'zami münzilel vahyi aler rusuli min süradikatil azameti ila levhll mahffiz* illa ma ecebtüm azimeti hazibi vahdur~üm hadimi hazel yevm (vefkin etrafına hangi gün okuyorsan o günün ulvi ve süfli melek ve hadiminin isimleri yazalacak ve okunacak. Mesela bu dua pazar günü okunuyorsa: "El melekül. müekkiline bi yevmil ehad meleki rukyail ve hadimeke mezheb ve hadimi biizel vefk" burada vefkin sekiz süfli hadimierinden sonlarına "Yuşin " ilave olunmuşlar zikredilecek arkasından da: "Ya füliinebni fülanete" yahut " fUiane binti fülanete) bi hakkı min sırrı vel esrar ve niirun minel envar.heyyen beyyen heyyen elvahan elvahan elvahan el' acel el'acel el'acel es saah es saah es saah* ~

Sayın okurlarım!

Vefl<ier hakkında bu kitabımda epey ayrıntılı ve faydalı bilgileri sizlere sunmakla mesrurum. Ümit ederim ki, az da olsa verdiğim kadarı herhalde hiç yoktan iyidir.

ItiÜSELLES VEFfii iY JIASSA..LARIM)AN BiimAÇ NÜltiUNE ~.>Wt..ı . .

bl

<._ Q_ı

vo \

'

~1

j\S'

"' ". ' ." ~ *

Yukarıdaki

vetkin yapılma kaidesi: Üçlü vetkin mecmuhane adedi olan dokuzu tenzil adedi olan ( 12 ) ile çarparız. Çıkan ( 108)'i, vetkin i yapmak istediğimiz esma 1167


veya ayetin aded inden tarh ederiz. Kalan adedi üçe böleriz. Bir bölümünü vetkin birinci hanesine yazar ve herhalde dokuz artırarak vefki tamamlarız. Bunu bir misal ile göstereyim. Yukarıda da belirttiğim gibi (9xn)'nin çarpımı ( 108) eder. Yukarıda numune olarak verdiğim: .,_

- ..

" ,,.. o.)Wu ., . ., ., .,

"' A. "' '1 .,. b .ı.J.ll

;, ,

Allahü latıyfün bi ıbadih* ayet-i kerimesinin adedi olan (279)'dan ( 108)'i tarh ederiz. Baki ( 171) kalır. Bu rakamı üçe böleriz. Harici kısmet (57) çıkar. (57) Cenabı Hakk ' ın Mecid ismi şerifinin karşılığıdır. Bu sebeple vekfin birinci hanesine rakamla yazacağımız (57) yerine Mecid ismi şerifini yazarız. Buna dokuz ilave edince toplam {66) olur ki, bu da Allah kelimesine tekabül eder. Biz de vetkin ikinci hanesine Allah ism-i şerifini yazarız. (66+9) ilave edince çıkan (75)' i üçüncü haneye buna da (9) ilave edince çıkan (84)'ün muadili olan "Bi ı badi h" kelimesini dördUncü haneye yazanz. (84+9) ilavesi ile çıkan (93)'ü beşinci haneye, buna (9) ilavesi' ile hasıl olan ( 102)'yi altınc ı haneye, buna (9) ilavesiyle çıkan ( 1 ll)' in karşılığı olan ''Kafi" ismi şerifini yedinci haneye yazanz. Buna (9)'un zammı ile çıkan (120)'yi sekizinci haneye ve buna da son olarak ilave ettiğimiz dokuzia has ıl olan ( 129)'u karşılığı olan "Latıyf' ismi şerifini vetkin dokuzuncu hanesine yazarak vefki tamamlanz.

Allabü latıyfün bi ıbildih* Ayet-i kerimesinin manası : "Allah bütün mahlukatına ve bilhassa kullarına son derece lütuf ve kerem ihsan eder şefkat gösterir" demektir. Bu vefk hassa itibariyle çok kıymetli ve tesiri çok kuvvetli, tertibi müstesna bir hazine-i ilahidir. Mesud bir saatte yazıp başında veya göğsünde taşıyan kimseye Cenabı Hakk mütevali bir surette ihsan, lütuf ve keremini bol bol verir, herkesin sevgilisi olur. Hatırı sayılır. İşleri inkişaf eder, kazancı 1168


artar. Mecid ismi şeritinin manası: Çok şanlı şerefl i , izzetl i, sevgi ve saygıya en layık zat demektir. Nitekim Cenabı Hakk Kur'an -ı Kerim'de: ,

,.,.

·~~) 2.1J

:)

,

., ...

?'fl tl) "'

Ve innehti le zikrun leke ve li kavmik* "O Kur'an, senin ve kavmin için ~üyük bir şan ve şeref vesilesi ve ahkamından istifade edebileceğiniz bir öğüt ve nasihat ve kanun kitabı dır" demektir. Biz de bu sebeple Cenabı Hakk'ın kulları hakkındaki lütutkarlığından istiane ederek bu ayet-i k!!rimeyi Asay-ı Musa gücüne ve bütün alemi ulvi ve sütliye ve musarnf olan Hatem-i Silleyman'a gömerek hakim hazırladığımız bu vetkin fayda ve tesirine inanarak yapıp Uzerimizde taş ı mamız muhakkak surette bize çok faydalı ve tesirli olur. Yelkin yedinci hanesine gelen (lll) adedinin yerine .. Kafi .. ism-i şerifini yazdık. Kur'an-ı Azimüşşan'da: J

A.

,.

.,,

oJ ~c j~ Alı\ ~\ "

"'

E leysellahü bi kafin abdeh* "Allah'ın kuluna yardım ve atıfeti o kuluna yetişmez mi? Kafi değil rrıiuir?" buyurmuştur. Binaenaleyh inanarak düşünülerek bağlanıp İslamiyet'e sarılarak Cenabı Hakk'tan yardım isteyen kimse mahrum olur mu? Umduğuna nail olmaz mı? Aksini düşüneniere acınır. Müselles vetkin iki çeşit yapıtışı vardır. Birisi tekli diğeri çiftli olan üçlü vetklerdir. V

'V

o

...

\i

' o

'

''

1169

i


Yukarıdaki

vefkte görüldü~ü gibi 1, 3, 5, 7, 9, ll , 13, 15 ve doldurulan vefkler tekli vefk olup erkeklerin celp ve

17 tarzında tesilirinde kullanılır.

A

'A

t

"\

'.

' t

r

'r

' i .

Diğeri

çifili vefk olup 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 şeklinde doldurulan vefklerdir. Bu çeşit vefkler kadınların teshiri, celbi ve benzeri işlerde kullanılır. Yukarıdaki şekil buna. numunedir. Bir vefk yapılırken hakkında vefk yapılacak şahsın ismi ebced ile hesap edilir. Çıkan adet yediye bölünür. Harici kısmet vetkin yapılacağı günü gösterir. ( 1) Pazar , (2) Pazartesi, (3) Salı, (4) Çarşamba, (S) Perşembe , (6) Cuma, (7) Cumartesi gilnlerine işarettir. Yine aynı şahsın ismi (24)'e bölünür. Harici 1<1Smeti vetkin yapılacağı saati gösterir. ( 12)'ye kadar olan rakamlar gündüz, (l3)'den, (24)'e kadar olan rakamlar gece saatleridir. Gerek erkek gerekse dişi vefklerin yapılmasında kaide: Vefk erkek için yapı lıyorsa:

yy .

'AV ·

oo.

~'\·

"r . ' tr .

~

' r' .

,.,o.

1170


Birinci haneye o kişinin ismi yazı ile yani harlle yazılır. İkinci hanesine rakamla ismin üç misli üçüncü hanesine beş misli, hesap olunarak yazılır. Yani vetk tamamlanıncaya kadar kişinin ismi vefkte de görüldüğü gibi vetkin hanesinde yazılı rakamla çarpılarak vetk itmam edilir.

At/\

'O.•A

,,., ' .'. ~\

''"' ' ... -

tYt . YtAt 'YVT' .

Yukarıdaki

vetkte de görüldüğü gibi kadınlar için yapılacak vetkin birinci hanesine kendisi için vefk yapılan kadının ismi hem yazı hem de rakamla yazılmak lazımdır. İkinci hanesine ismin dört misli yazılır. Vetkin her ~anesine o hanede yazılı rakamla ismin çarpımı yazılmak suretiyle vetk doldurulur.

ÜÇLÜ VEFKİX HASSALARJ.M)AN \\ Vt

' ' "'

""·n

""t .

'"

\\V o

'r'riA

~

\\V"\

İkbal ve mertebesinin, nüfuz ve kudretinin artmasını arzu

müselles vefki yeni birArabiayın ilk cuınasından Güneş doğarken veya sala vaktinde yazıp üzerinde taşır ve her gün vetkte yazılmış olan ayet-i kerimeyi ve duayı

eden kimse

yukarıda yazılı

1171


adedi kadar okur ve bunu vird edinirse, her gün artan bir ikbal ve saadete ve çok tesirli bir nüfuz ve kudrete sahip olur. Önünde herkes baş eğer. Her yerde sözü üstün olur. Servet ve mertebesi fevkalade artar. Herkes tarafından sevilir ve sayılır. Vefkin Yapılış Kaidesi: Vetkin birinci hanesine vefk kim için yapılıyorsa o kimsenin ismi yazılır . ismin karşılığı olan adet birer zamla ikinci ve üçüncü hanelere yazılır. Bundan sonra matlub ve muradına uygun olarak seçtiğin ayet-i kerime ve niyetini bir dua tarzında yazar ve hesap edersin. Çıkan adetten Uç tarh edilir. Kalan üçe taksim olunur. Çıkan harici kıs met dördüncü haneye ve birer zamla beşinci ve altınc ı hanelere yazılır. Bundan sonra ikinci ve altıncı hanelerdeki rakam la~ cemi olunur. Ve yapmış o lduğumuz ayet ve duanın adedinden çıkarılır. Kalan bakiyi yedinci haneye ve birer zamla sekizinci ve dokuzuncu hanelere yazılır. Şayet vetke yazılan ayet ve dualarda üçe bölünürken bir kesir artarsa yedinci hanedeki rakama iki fazla, iki artarsa yine yedinci hanedeki rakama iki fazla ilave olunarak vefk doldurulur. Mesela: Buradaki vefk "Ali" isimli bir zatın vazife ve memuriyelinde başarılı olması , makam ve rütbesinin artması , herkes tarafından sevilmesi, sayılması yükselmesi için yapılıyor. Vetkin birinci · hanesine "Ali" ismini yazarız. Muadili olan (11 O) rakamına birer zamla ikinci ve üçilncU hanelere kadar yürürüz. Bundan sonra bu maksat ve niyetimize en uygun olan ve Kur'an-ı Kerim'in MO ' min Suresi'nin 15. ayet-i kerimesindeki :

"Ya rafry'ed deracati zel arş*" "'

,

,

... o

* ~):. J i.SJJj ~)

o

J.-:IJI

nass- ı ,

celilini: .... ,

""

\~ u~ J:Uı ~).;

, ,, , "Ya rafiy'ad deracati zel arşi irfa' kadri ve menzileti" şeklinde yapar ve hesap ederiz. Çıkan adet (3525)'tir. Bundan üç tarh ederiz. Kalanını yani (3 522)'yi ilçe böleriz. "

1 172


Çıkan

harici kısmet ( 1174) adedini dördüncü haneye yazarız ve birer zamla beşinci ve altıncı haneleri de doldururuz. Daha sonra ikinci ve altıncı hanelerdeki adetleri cem edip (352S)'den . tarh ederiz. Çıkan bakiyi yedinci haneye yazar ve birer zamla sekizinci ve dokuzuncu hanelere k~dar çıkarız. Bu suretle vefkte hem ikbal ve saadetinin artmasını isteyen kimsenin ismi hem de ayet-ikerime ile duası mevcuttur. Bu vefki üzerinde taşıyan kimse her gl;in (3525) defa: .,.

...

_,

....

o

~

/

,., ,_

...

~ _;:,. J r..5.Jjj ~) Jı~l \~ üG:. .J:UI ~}i

, ... ,. , "" Ya rafiy'ad deracati zel arşi ırfa' kadri ve menzileti* duasını okur ve buna arkasını kesmeden devam ederse, çok kısa zamanda herkesin gözüne girer. Herkes tanifından sevilir. Makam ve rütbesi yükselir. Bu vefk çok kıymetli ve tesirli bir vefktir. Her çeşit maksat için kullanılır. Bir kimsenin kahır ve teziili veya memuriyet ve masıbından uzaklaştırılması veya zulmen oturduğu bir yerden çıkmak istemeyen ve para da vermeyen zorba ve zalim bir kiracıyı yerinden çı~armak için ve benzeri işlerde tatbik olunur. Böyle bir maksadı temin etmek için Kur'an-ı Azimüşşan'dan maksadına uygun olan bir ayet-ikerime seçilir. Mesela: s:

J~

ı.J;..~ Lo J~ \s~:

"

.,.

""

c/' J\j

Kalahruc minha mez'umen medhura* ayet-i kerimesi gibi. Adedi ebcedi kebirle hesap olunup yukarıda tarif ettiğim ve misalini verdiğim şekilde vefki hazırlar ve her gün matlub ve muradına uygun bir saatte ayetinadedi kadar okumaya devam edersin. Kısa zamanda isteğin hasıl olur. Makam ve mertebenin yükselmesi için Şems saatlerinde, kadınlar celp ve tesbiri için Zühre saatinde, erkeklerin celbi ınehabbeti için Müşteri saatinde mansıbtan azil, ev ve mağazanın tabiiyesi için · Utarit ve Merih saatlerinde, kahır ve tedmir için de Zühal saatlerinde okunursa tesiri daha çabuk daha bariz şekilde 1173


görülür. Bütün yapılan işlerde bu şartlara riayet ve dikkat edilirse çok fayda ve tesir görülür. Yalnız şurasını batırdan çıkannamak lazımd ır lci, herhangi bir niyet ve maksadın husul-ü temennisi ile vetk yapıp üzerinde taşıyan kimse her gün en azından o vetkin bir dılında olan adet kadar vetkin ihtiva ettiği esma veya ayeti okumayı vird edinmelidir. Vetkin bütün hanelerenin adedini okuması istek ve arzularının daha çabuk olmasını sağlar. Sen o ism-i şeritin sahibine ne kadar yakınlık gösterir, hünnet ve tazirnde bulunursan Zat-ı Ecelli A 'la da sana o kadar yardım eder. Kolaylıklar verir. Türkçe bir atasözü vardır: "Baba himmet, oğlum hizmet" ' demişlerdir. Bu sözü batırdan çıkanna ve her işinde düstur edin. Herhangi bir mak.satla bir ve tk ·yapmak lazım gelirse aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir Besınele-i Şerif ve içerisine resim edilmiş Esmaü'l-Hüsna'dan ''Evvel" ism-i şerifinin vefkini yazıp Uzerine aldıktan sorıra o istedi~in işe başlamak muvaffakiyetini ta' cil ve tesri eder. Bu vetk üzerinde olan kimse girdiği her imtihanda ve mUsabakalarda daima önde gider, iş ve mansıbında devamlı olarak terakki eder. Mertebesi yükselir. Herkes onu sever ve sayar:

-

'

~)1

~)1

.ılıl ~

1

J

J

\'\~

". '\

r'"V

J

1

J

r'YA

''\V

"~'

'

Aşa~ıda görülen "Nur" ism-i şerifinin vetkini üzerinde taşıyan kimsenin yüzünde öyle ilahi bir nur hasıl olur ki onu her ı

174


gören elinde olmayarak sever. Ona büyük bir incizap duyar. Kendisine hizmet etmek ister. Sihirden, düşman şerrinden ve göz hastalıklanndan emin olur. Her gördüğü insanın içini ruhunu okur. Eline aldığı her şeyin iyi ve kötüsünü eğri ve doğrusunu, sağlam ve çürüğünü ayırır:

)

.

0

)

)

.

)

ı.)

.

) )

)

Aşağıdaki

"Selam" ism-i şerifinin vefkini üzerinde taşıyan kimseye kötülükler, hastahklar gelmez. Malı, .canı, ırzı, selamette kalır. Kendisinde evham, korku, iç sıkıntısı olan bir kimse vefk.i üzerinde taşıdığı halde aynı vefki bir tabağa yazıp üç veya yedi gün suyunu içse hastalık ve korkularından kurtulur. Rahat ve huzura kavuşur. Vefk bir çocuğun üzerine nusna gibi yapıp dikilirse o çocu~a nazar değmez. Deniz kara ve hava seyahatlerinde en büyük bir sigortadır:

-

~

~

ı./

r.f

~

r

r

ı./

ı t75

~


ŞAN VE ŞÖHRETE ERiŞ~mK İÇİN

\it\ i

\it\'\

·' '""

''"'

I.:JJ) J

\ 'rAY

cil !)~~

.

''""

'i J\ i

\it\\

Yu karıdaki

vefk.i bir Arabl ayın ilk cumasında sala vaktinde temiz bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan ve her gün (1385) defa: .,

o

,

,.,... ,.

*!J--_;~ 2.lJ GJ_) ) _,

Ve rafa' na le ke zikrak* ayet-i kerimesini okumayı vird .edinen kimse her gün artari bir ikbal ve taaliye nail olur. Herkes tarafından sevilir. Mertebesi yükselir.

-

11 76


ZALDI VE ZORBA liİŞİLERİN HOR VE

ZELiL EDiLMESi

r t 'A rt'v

'l't.'l'i ~ J "•· ..

'rt.\1 j

r tr'

~1 • rf-'i)) .

rtrr

rt

'o

rt.'l'·

Bir zalim ve cebbarın aynında çalışan veya böyle sadist ruhlu bir kimse ile işi olan zat yukandaki vefki şerifı yazıp üzerine (2419) kere: · ·

~o ...,...

J, ""

J. , c

~ )J

"" 2J]o ;

, •

J • . oJ.,

... .

_ \ U _,.,a~·- .J ,

Fe se yü nğadune ileyke ruôseh üm* ayeti kerimesini' okuyup vetki üzerine aldıktan sonra o zalim adamla karşılaşırsa o kimseyi hor ve zel il bir duruma düşürür. Katiyyen bir kötülük yapamaz. Ağzı dili bağlanır. İyi karşılar ve arzularını yerine getirir.

1177


oı:RBANGi BiR .MURADIN BUSULÜiÇİN o•

'rı-

rr

.ı.'iıl

""'

.:ı \.i"

' "\ ' ..

'

-Ar

Yukandaki vetkin birinci hanesine murad ve matlubun ne ise o yazılır. İkinci hanesine (32), dördüncü hanesine (50), beşinci hanesine yazı ile "Allah" ism-i şerifı yazılır. Altıncı haneye (82), yedinci haneye (ı 00), sekizinci haneye ( 116), dokuzuncu haneye ( ı 32) yazılır. Bundan sonra, (7) istiğfar, (7) salavat-ı şerife, (ı) Fatiha, ( l) Ayet'el-Kilrsi, (3) İhlas-ı Şerif okuyup Peygamberimiz Efendimiz -Hazretlerinin ruh-u şeriflerine hediye edilir. Sonra diğer Peygarnb~ran-ı lzam hazretlerinin ervahı tayyibelerine, dört halifeye ve İbni isa Hazretlerinin ruhuna hediye olunur. Sonra sağ elinin şahadet parmağını vefkteki murad yazılı haneye koyup ve Lafza-i Celal'e bakarak (66) kere Ayet'el-Kürsi okursun. Arkasından (66) defa da "Allah" ism-i şerifini zikreder ve akabinde (7} kere: .,.

.,

o

• ,

G- ıj.ll c.>~ ),,aii:) c.>~\; ~\) ,

,

""

,

J

""

JS"'y) ~\ JW\.i , o

ı;

,.

o

. ....

f ~L.JI f ~\ f

Va

kehyaiU ecib ve tevekkel veraı müradi ve maksudi elvaha n elvihan elvihan el'acel elacel el'acel es siah es saah lı 78


es saah* diye dua edilir. Vefk üzerinde taşınır. Buna yedi gece devam olunur. Yedi gUnden sonra vefk bulunduğun yerin yüksek bir yerine konur. Kısa zamanda murad ve maksudun biizniilah hasıl olur. Sayın okurlarım!

Üçlü vet'kierden ancak imkanım nispetinde ·birkaç vefk numunesi ve hassalanndan yazabildim. Şimdi de dörtlü vefkler hakkında biraz daha bilgi edinmenize hizmet edebilmek ümidi ile yine birkaç vefk numunesi ve hassalanndan yazacağım. \V

Q,t.i

ro ..

i

it.Q,A

o

'o

Q, t. •

'

·v

ro.t

'\iQ,

Q,t.'

"

C\

,,..

.

;o.y

Bu vefk yapılırken birinci haneye üç yazıp sekizinci haneye kadar ikişer zamla yürünür. Dokuzuncu haneye kimin teshiri yahut kimin kiminle telifi beyni matlub ise onların isimleri yazılır. · Dokuzuncu haneye yazılmış niyet ve maksadın adedi ne tutuyarsa ikişer zamla on, on bir ve on ikinci hanelere yazılır. "Filanın filanla arasının düzelmesi için" kelimelerinin adedi (939)'dur. Bundan sonra maksat ve matlubumuza uygun olarak intihap ettiğimiz:

1179


Asellahü en yec'ale beyncküm ve beynellezine adeytüm minhüm meveddeten valUihü kadirun vaiUihü ğafilrun rahıym* ayet-i .kerimesinin adedi olan (4463)'den vetkin 8, 3 ve 13. hanelerindeki adetlerin mecmuu olan (965) adedini tenzileder ve çıkan adedi yani (9498)'i on iiçüncü haneye ve ikişer zarnla ı4, ıs ve 16. hanelere yazarız. Ve her gün bu ayet-i kerimeyi talip ve matlubun isimlerinin adedi kadar okur kendilerine uzaktan nefes ederiz. Buna en çok ( 16) gün qevam edilir. Bu müddet zarfında matlupta mutlaka okuyanın lehine bir meyil ve mehabbet uyanır. Bu vetkin her satırında bir "Bediih" ism-i şerifı vardır. Birinci satırında (3+ 17=20), ikinci satınnda (15+5 20), Uçüncü satınnda ( ı3 + 7=20), dördüncü satırında (9+ I ı =20) yazılmıştı r. Bu sebeple bu vetkte rneknun olan "Bedüh" ism-i şerifinin ruhaniyyetinden istiane edilmek üzere her gün (2468) defa "Ya Bedlıh" diye bu ism-i şerifi zikretmek gerekir. Ve her yüzde bir kere aşağıdaki duayı okumak niyet ve muradı ta'cil eder. Okunacak Dua: "'

J

...

"' o

o .....

J

• .... o

""

,

CJ~ı J ~~ J :. ı ;; ıı ~ J

.,

.....

,

A. ,.

;

c_J-1i4 ~ ~ r ;s--ı ~~ ~

J

"'

J

.,

.,

,

"'

,

""

,;

...

J

r J~l ~ C.J:JI ~ ;, kC.J 0Yü ~ Jl 0Yü ~

>-

_. ..

...

r-

_. .. " "' _. *. A, ;.

A, ...

~ Al)\ 1

J... ...

! Alli ~ Alli ~

~

a

... o

...

~

-- .. ;)'1 ~ Jl ~ ~J

01

,

1

...

,

.,

~

o....

1~

. ;; >

* L.:i 1 J_)) ....

#

...

.-

Jo

-

c(i:. 1: :';.

-

,.

,

J

~

"'

.....

J ,;

(.JJ.; 4 (,$.)t.Aı 4 ~J~J "' .J

:u

...

..,

C' .- ._ 1 • 1 ~. ": .:..r--ı- r- ./' ıX 1..1'::=; 0

~

1180

l •

"'

""

J ı ~~ ~~ ... ı ~

.....

o

""~

- 1.:.: 1 ~

, .... o \.:.~''


~

:;; ...

...

~\

~ o..W. .; .X [._TJ) ..

~

;

.

...

~, ~.; ı$!.' ~ --·; ...lı~ \ - ~ 1 ; . ı..?" ; --J

, ,"'

;

,

~

lt

A. .;

;

...

...

):

...

o

o

...

~ Aiı l L; Aiı l L; 2-ı:ıc. 2J.ı. ı:: . ; r J:,JIJ ~~ ~~ .;fJ ..

o

~

\1

~i ı

,.,

o

ÇJ ...... ..ı---.cı.J-- - ; OA : .

~

:._;_ •...._\_ _A

...

..ı.;:;:.O 11 ......

>-

~

..

J ,. , ' '

_,

J o,

/.

ç -~;.\\)

_':'\ \

~ ;

., ...

çj.UI

o

;

;

.,.

St

., ....

,

~ ~\ b.

\__]J c.> _,

,, * .)\ Gı(

A. ,.

~ Aiı l

-, _;

.,..

$

"'

. ......

""' ... ~~ _, -, ~J ......

a, ,.

,

...

o "'

J

J

ili ..

u' ).u

ı.s: . _7 J

J----

o

.,

- "-

"' 1\ '· ~

4 ~G:. )' 1 ~~ )' 1 ~t;. )' 1 r.>ID J1 u ,

J

J

t;}

...

J

,

...

...

...

;

J

.,

u .-

......

/.

t$

)

.;

ÇJ:,JI

r)..-Y'· .r-'1\ o...

o

~~~

J

0

o.... ...

.......

ÇJJIJ

~IJ

l:_J çJ.UIJ

":;,

...

.;

,

;J \.)\ ) ~~IJ =~~~) $

"

1.-->-L.o . ., .,~ IJJ... "'".,

0

~

O

·

"'

-!:·:J .üı l

-:; ~) ÇJ~ ~\

f/11 ...

,.,.,.,

·ÇJ

,

lll

"

, ,

J

,.

J~l

~

...

... ; "

...

"" , ,

4 (_)":-" 4 (.J-4 4 c->.)~ 4 .) ).) ) 4 .üı l 4 .üı l , /ı

"

......

o:P

*ÇJ:_•IIJ ~Y\,:JI

...

y J

t;

Allabü ekberu allahü ekberu allahü ekberu ecib ya beduhu ve huzil kalbe vel akle ver ruha fi fUianin ila mehabbeti fülanin ve attıfir ruha aler ruhı bi hakkısmiket azıymil a'zami ya allahü ya allahü ya allahü ya vedud ya hadi ya beduhın~e bi hakkı hel eta alel insani hıynün mined dehri lem yekün şey'en mezkura * inne halaknel insane min nutfetin emşacin nebtelihi nebtelihi nebtelihi keziiiike nebteli füHinete binti iıilanete bi mehabbeti fülanibni ·mıanete bil mehabbetid daimeti vel aşkış şedidi hatta tebki ve tenuhu min şiddet il mehabbeti ve tefdihi bin nefsi ver ruhı kasemen bike ı ı8ı


aleyke ya allabü yi allibü yi allahü ve bi sirrismike beduhın ve bi hakk.ı nebiyyikel memduhı seyyidina muhammedin sahıbin nasri vel fütuhıl müeyyedi minke bil melaiketi ver ruhı ve bil enbiyai vel mürselin* Ve ideme ve nuhın ve ıyser ruhı vel kalemi vellevhı ve bima ,hattal kalemü fillevbı mines sirril mevdubı ve bi hakkı abiyen şerahiyyen ezunayin asbavütin ali şeddayinil icabetel icabetel icabete ya allibü ya allibü ya a!Hibü yi vedudü yi hadi ya beduhın yi sübbuhun ya kuddusün ya rabbel melaiketi ver ruh* Bu vefkten bir tane mürekkeple yazıp suyunu matluba içirmek ve bir kiremit üzerine çelik bir kalemle vefki yazıp sıcak küle gömmek celb ve teshiri tacil eder. Okuma zamanında güzel kokulu bir buhur tütsü edilmelidir.

CELB-İ RIZili VE ~IAL

'V

oy

o~V~

i

o~vv

o

'o

OC\

V

o~Ai

..u--1

\i

~

OC\A\

00

\

'

İçerisinde dört "Beduh" ism-i şerifi olan ve yukarıda celbi

mehabbet ve teshir hususunda bir numunesini verdiğim dörtlü vetkin eelbi rızık ve mal hususunda da çok tesir ve faydas ı olan ve yukarıda şemasmı çi zdiğim vetki hayırlı ve mesut bir saatte yazıp üzerinde taşıyan ve her gün kendi ismi adedi kadar vefk edilmiş olan:

1182


1 ..,

*JP.

.,. ?.,

""

?

.,.

""

~

o_,,

:J öJ~ .'->Y."; 4~J 1~ ~GjJ ,

lnnellı>~ine yetliine kitibelHihi ve ekamüs salate ve

enfeku mimma razaknahüm sirran ve alaniyeten yercune ticaraten len tebur* ayet-i kerimesiyle beraber (2468) defa da "Ya Beduh" ism-i şerifini vird edinip zikreden kimseye Cenabı Hakk çok miktarda dünyalık verir mailarım koyacak yer bulamaz. Herkes kendisini sever. İşierini görmek için koşar. Aziz okurlarımı Aldığım bazı mektuplarda yaptıklarının netice vermediğini, kimi de vefkleri kendi düşünce ve ümmiyyelerine göre kötüye kullarulır diye kasden yanlış vey_a · noksan yazdığımı, halkı istismar ettiğimi ve böyle çalışıp muvaffak olamayan kimselerin bedduasına maruz kaldığımı, büyük bir vebal yüktendiğimi yazıyorlar. Bunlara teker teker cevap verıneye ne imkanım, ne zamanım ve ne de takatım vardır. Sayın okurlanrol Yazdığım kitaplarda bildiklerimden, hiçbir şey saklaınadığıına katiyyen emin olabilirsiniz. Eğer muvaffak olunamıyorsa,. yapılan işin noksanlığından veya okunanların yanlış okunmasından ve yahutta şartlarına gerektiği şekilde riayet edilemediğinden ileri gelmektedir. Ağzım zikirde, kalhim oynaşta olursa yaptığım dua neye yarar. Sevgili okurlarımı Gerek gönderilen bazı mektuplarda ve · gerek şifahl müracaatlarda bana sorulan birtakım akıl almaz ve olmayacak teklifler karşisında başım dönüyor. Ben bu kitapları okuyan ları Allah (c.c.) Hazrederine ve Fahri Alem Efendimiz' e yöneltmek, iyiliğe sevk etmek, birtakım din istismarcılarınin, halkın saffetini kötüye kullanan, yobaz, hilekar, mün'lfık kimselerin pençesinden kurtarmak, kendi işlerini ı ı 83


vasıtasız yaptım

olarak

Cenabı

Hakk'tan istemelerini temin etmek için

yazdım.

ve

Aldığım

binlerce mektuplardan halka yararlı olduğumu, benden hayır dualarını esirgemediklerini öğrenmiş bulunuyorum. Bunlar arasında üç kişi de beddt.ta etse ne çıkar? Cenabı Hakk aramızda elbette en iyi şekilde hükmedecek olan adil zattır. Aziz okurlarım! Evvelce çıkmış olan kitaplanının müteaddit yerlerinde sırası geldikçe belirttiğim gibi hiçbir kimse Cenabı Hakk' tan zorla bir şey almaya gücü yetmez. Cenabı Hakk cimri değildir. "Bel yedahü mebsutetan" (Cemal hem de Cl7lal sıfatına mecla kıldığı kullarına devamlı surette in'am ve ihsanını arkasını kesmeden verir) demektir. Eğer bizim istediklerimiz hemen bizim ~stediğimiz anda ve şekilde bize verilmiyorsa, bu bizim lehimize olmak üzere muvakkaten tutuluyor demektir. Yoksa hiçbir iş için yap ılan dua red edilmez. Onun bizim halimize göre yine bize verilmek üzere muayyen bir zamanı vardır. Biz insanlar pek çok zaman başımız dara gelince Cenabı Hakk'ı aklımıza getiririz. Ancak o zaman onu arar ondan istimdat ederiz. Halbuki sen, seni ancak menfaati ve çıkarı olduğu zaman arayan kimse için ne düşünür ve ne yaparsın? istediğini hemen verir misin? Ama hiç şüphesiz Cenabı Hakk mahlukatı ile misal olarak dahi kıyas edilemez. Esasen bu husus Hazreti Kur'an ile "Fe la tadribu Iiliahil emsal" (Allah'ı hiçbir yerde ve hiçbir şeyde mahlukat! ile ölçerek misal göstererek hürmetsizlikte, kusurda bulunmayınız). Çünkü O'nun şanı son derece ve her türlü idrakin üstünde, yalnız kendisinin bildiği derecede yücedir. 1

/

}

~

,_Oıtf!l"'

"""

' \.>:Ja.a~~ ;'"._\\ .. ~ c ~. ) ~.) 0~ . "Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yasıfun" (Her noksan sıfattan münezzeh ve mi.iberra ve izzet~i ' kaınile sahibi olan Rabbin mahlukatının en i.ist ıneı1ebesinden en edna ı

184


mertebesine kadar bile kendisi hakkında en samimi en içten gelen övmelerinden, vasıflarından daha üstilndür.) · Nitekim Hazreti Fahri Alem Efendimiz dahi: ,

..-!:

,

·~ı :•;; j;.. .!lGj- ~ ~~

..

Sübhineke mi arafnike hakka ma'rifetik* diye aczini itiraf etmiştir. Manası: "Her n~ksan sıfattan münezzeh olan Rabbim, yüceligin, azarnet ve kibriyan hakkında gerektigi gibi bilgi sahibi degilim" demektir. Çünkü Cenabı Hakk Azze Celle ve A'la Hazretlerini hakkı ile bilmek lazım gelse Allah 'ı en azından ilmen ihata etmek manası çıkar ki, bu da muhaldir. Zira Allah (c.c.) Muhit'tir, Muhat olamaz. ~uhat olan ise Allah degildir.

.

,

~

• ~ • . .... ... ~

..

~

ı<( . .ı.» ı 4.Y'"!',." J

..

VallibO bi külli 'ey'ia mub1yt* "Muhakkak Allah, bütün mevcudatı, bütün varlıgı sonsuz gücü ile ku~reti ile ilmiyle kavramıştır" demektir. Yine başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: .,

tl'.

.....J:u :;;..

•o

""

..lı\

J

,

,

'J.J:u ~J

Ve mi kaderullihe hakka kadrib* "Allah'ı gerektigi gibi bilrnek mQmkün degildir!' Bu mümkün o lamayacagı için Cenabı Hakk, Zat-ı llahisi ' nin araştınlmasını:

. 4\11

., .. ... .ıl.,ai

~

~

~

<' . " , ,

,. ~

/

ı- J ~J

Ve yühazfirukümüllihü nefseh* Emr-u fçnnanı ile men etmiştir. Bu ayet-i Icerimenin manası da: "Allah sizleri Zat-ı İlahisi'ni araştırmaktan men buyurur" demektir. ·

t t85


Kıymetli okurlarımı

Ceriabı

Hakk'ın . büyüklüğü,

azameti, şaiu, şefkat ve merhameti, lütuf ve kerem i hakkında yazılacak söylenecek ve biz mahlukatının da kendisinin büyüklüğü derecesinde aczini ispatlayacak o kadar çok şey var ki: ,,.

• J~ı

. . "'

""..,.

~~ ~~ ~ _ı.) w

Fe mizi ba'del hakkı illad dilil* ..Hak belirince insana ~şkınlıktan başka bir şey kalmaz" derpek olan bu ayet-i kerimeyi okur ve burada susarım. Celbi rızk ve mal hususunda yukarıda yapmış olduğum vetkin yapılış kaidesi: · Vetkin birinci hanesine üç yazar ve ikişer zamla sekizinci haneye kadar yürürüz. Dokuzuncu ·.haneye .vefk kim için yapılıyorsa onun ismini yazar ve adedine ikişer zamla on ikinci haneye kadar çıkarız. Bundan sonra vetk olunan ayetin adedinden vetkin 8, 3 ve 10. hanesinde yazılı rakamların toplamını tarh edip, l 3. haneye yazar ve ikişer zamla 16. haneye kadar ilerleyerek vefki ta~amlarız. Bu vefkte dört "Beduh" ism-i şerifr yazılıdır. Bu sebeple üzerinde bu vefki taşıyan kimse her gün celbi rızık ve mal niyetiyle (2468) defa "Ya Bedfıh" ism-i şerifini ve kendi ismi adedi · kadar da vefk olunan ayet-i kerim~yi okumayı vird edinirse pek kısa zamanda zengin ve mal mülk sahibi olur. 14 7 s 11 16 - 2 4 9

ıs

1

6 10 3

12 8 13

-

1.) ~u vetk Selameti nefis ve cümle belalardan, nüfuzlu kimselerin kin, şer ve gadaplarından emin olmak ve herhangi bir işe başlarken muvaffakiyyete erişmek için yukarıdaki vefk kullanılır. ı ı 86


16

ll

6

1

2

5 8

ll 9 7

15 14· 4

3 13

lO

2.) Alış-veriş, ~lı hürmet görmek, izzet ve

işleri

çözmek., halk tarafından sevgi ve

şerefe

nail ol!1lak için yukarıdaki vetk

kullanılır.

14

4 7

lO 13

9 8 3

15 12 5 2

ı

6 11 16

3.) Akraba ve ahbaplardan fayda ve yardım görmek için

yukandaki vefk kullanılır. 8 13 3 ı

ll 2 16

o s

4.) Emlak

alım

ı4

ı

7 9 4

12 6

saumında, müşteri

celbi, kızların kısmet ve bol kazanç temin etmek hususlannda

bahtlannın

açılmasında,

yukarıdaki

vefk. kullanılır.

ll 8 2

-

16 5

13 3

lO

ıs

1

ı4

12 6 15

7 9 4 1187


5.) Türlü dert ve musibetJerin def-i kin ve adavetin giderilmesi, eviatiann hayırlı ve itaatkar olması için yukarıdaki vefk kullanılı r. ı4

ı

8

11

7 9

ll 6

ı3

2

ıs

10

4

3

16

s

6.) Vücuttaki cilt hastalıklarından kurtulmak, şifaya erişmek, sıhhatli ve genç kalmak için kullanılır. ı

ıl

6 ıs

4 7 9 4

ı6

8 13 3

5

ı

ll

l

o

7.) Evlenmek, ortaklık ve uzaktan bir kimseyi getirtmek için yukandaki vetk kullanılır. 9 14 4 7

l

6

8

ı

lO

15

l3

ll

16 ll 5 l

8.) Her türlü hava, deniz ve kara yolculuklarında maruz kalınabilecek tehlike ve kazalardan korunmak için yukarıdaki vefk kullanılır. 4 14 7

9

o

s

ı

ll l 16

8

ı

13 3

12 6

ıs

ı

188


9.) Her çeşit korku, evham, fikri sabit ve kalp hastalıklannın giderilmesi için yukarıdaki vefk kullanılır. ·

. 7

12

2

ı3·

14 9 4

ı

ll 16

8

6 ıs

s

3 10

10.) Devlet kaptsından bir iş almak, ihalelere girerek öncülük kazanmak, bir makama nail olmak. halk tarafından sevilip seçilmek için yukarıdaki vefk kullanılır. ıs

o s

4

8

14

ı3

11 2

3

16

9

ı

ı

. 12

6

7

ll .) Dostlanndan fayda görüp zararından korunmak, sihir ve bOyü tesirlerinden emin olmak için yukandaki vefk kullanıhr.

9

7 14 4

.

16 2 11

s

3

6

13

12

8

ı

lO

ıs

DO şmanlarının ve bilhassa kadınların şer ve zararlarından korumak, arat-ı semaviyye ve aradıyyeden zarar görmemek için--yukarıdaki vefk kullanılır. l 2.)

10 3 8 13

s

ıs

4

16

6

9

11 2

ı

ı4

12

7 1189


13.)

Sana

yakın

olan hizmet edenlerin hile ve hıyanetlerinden emin olmak, hayvanların varsa onların sana faydalı olmalarını temin etmek, bereketlerini artırmak, düşmanlarını birbirlerine musaHat etmek için yukarıdaki vefk kullanılır.

l3

7.

s

12 ıs

10

ll

ı

16

6

8 3

4 14

l

9

14.) Kaybolan mal ve eşyanın kolaylıkla bulunması, geri gelmesi, ziyana uğnlmaması, emanet olunan bir malın hUsn-u muhafaza ile yerine veya sahibin~ ulaşması için yukandaki vefk kullanılır.

6

'3

16

9

12

2

1 ·

ı

13 3

11

ıs

10

14 4

s

15.) Herhangi bir iş hakkında aracılık eden zatın yaptı~ı işi en iyi şekilde başaı:abilmesi ve muvaffak olması için yukarıdaki vefk kullanılır.

. 10

s

3

16 2 14

-13 .

8

4 9

IS 6

7

ll

ll

ı

Herhangi bir işin neticesinin en iyi şekilde sonuçlanmasını, her isteğinin yerine gelmesi ve muradlarının olması için yukarıdaki vetk yapılır. · 16.)

1190


ıs

2S

s

19

21 3 31 9

27 13 17 7

ı

23 ll 29

17.)

Yukandaki vetk eelb-i mehabbette erkekler için yapı lacak vetklerde müsta 'meldir.

16 26 6 lO

22 4

28 14

32

18 8

10

2

24 . 12

30

18.) Kadınlar hakkında yapılacak mehabbet ve celb işlerinde yukandaki vefk tatbik edilirse daha çabuk tesir eder.

CELB VE TESBiR içiN . "-" .

".'

'"

'\V

-

(,j

(..)

.

~" t

'~~

)

'. ' '

\'\A

~A

.,..

,.,..

Yukandaki vefki şekilde oldu~u gibi erkek celbi için erke~in vücuduna değmiş, kadın celbi için kadının vücuduna de~miş, beyaz bir kumaş Uzerine yazıp atasına varsa birkaç tel saçından ı ı 91


koyup fıtil halinde getirdikten sonra bir yedi gece (312) kere:

__

~- ;.ı. ~-""",

zeytinyağı

kandilinde

...,..,1 ..~ , ir~,.~. , . ir~ J·~ ,...,.------ ~ ~ 6iıl .,,

,

-

,

;

'

Allihümme sehhır li fülinete binti fülinete bi hakkı is m ike yi rakıybU* diye okur ve bunu·yedi gece sürdürürsün. Okuma zamanında güzel kokulu bir buhur yakarsın. Okumaya başlarken vetki yakar okuma bitince kandili söndürürsUn. Ancak yedinci ' gecenin okuması bitince kandili söndünneyip vetk ' bitineeye kadar fitili yanmaya terk edersin.

BİJTÜN WS:AMAR TARAFJM)AN SEVİLMEK tçiıv "\~V

"\i"\

~

~

' ·t "\

"\~~

J

"\O•

"~i

' tt

"\~O

~~~ .

c

"\tA

'tA ı

tt

.

'

Yukarıdaki şeklini gördüğünüz vefk

.

çok kıymetli bir vefktir. Yapılışı iyice -ôğrenildikten sonra herhangi bir maksat için gereken ayet-i kerime bulunarak vefk tertip edilir. Ve kısa zamanda maksat ve murada erişilir. Vetkin yapılış kaidesi: 1192


Birinci haneden dördüncü haneye kadar B D V H (Beduh) harfi eri yazı lı r. Beşinci haneye talip kendi ismini yazar ve ismin adedine işiker zamla 6, 7, 8. hanelere kadar görülür. Üçüncü devrede de murad ve maksudumuz her 1\e ise ki burada bütün insanlar arasında sevilmek dileğidir. Arapçası:

* tf.ıı ~ ... .. . _ı :.: ll ':!'' ~~~~~ J.J. o

J.

,. .. y~

Mahbiibiil koliibi fi cemıy'ı beynen nas* cümlesinin ebcedle (644) tutan adedini vefkin (13) hanesine yazar ,ve ikişer zarnla I 4, ı 5 ve 16. hanelere kadar çıkarız. Bundan sonra bu maksadımza temin edecek olan: '

..

*Jl ı..:;_ .

.:W.

~

ı ı ~"T

~ ..

. . .lll _,..,. .J.. ~ J

~

.. Jlı ~ • "~ '

...

~

. ...

.'

~

r-i"~

Yühıbbiinehüm

ke bubbillihi vellezine amenii eşeddü hubben 1illab* ayet-i kerimesini adedi olan {l493)'den vefkini ikinci dılı nda yazılmış olan (644/146) ve "Beduh" kelimesinin dördüncü hanedeki (H) harfinin adedi olan sekizi toplayıp tutarı olan (800)'ü (1493)'den çıkarır ve baki (69) dokuzuncu haneye yazar ve ikişer zamla ı O, 1 ı ve I 2. haneleri doldururuz. Vetkin etrafına ya "Bismillahirrahmanirrahıym" yahut "Kavlühül hak ve . lehül mülk" ayeti kerimesini yazar ayrıca dört köşesini Cebrail Aleyhisselam'ın ismini ilave eder ve her kenar çizgi üzerine :

Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni* ayet-i kerimesini de yazanz. Her gün en az (400) defa "Ya bedüh" ve (1493) kere de "Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni" ayet-i kerimesini okuyup kendi üzerimize nefes ederiz. Hayırlı bir izdivaç yapmak ve iyi, itaatlı eviatlara nail olmak, yuvasının saadet ve huzurla devam 1193


etmes ini isteyen kimse bu vefkte "Yuhıbbunehüm ke hubbillah" ayet-i kerimesi yerine: . ı' !• , :$ ~ ı ~~ı.:"" ~ ,( ı ~ ~ ı' 'l • , ı ~ \. ,; ·ı,•>. J c.:.ı !c. o~ ~~ J:J ~ JJ ~ \,;.) l . • ~) , , ,

·., . ;

>

Rabbeni heb leni min ezvacini ve ziirriyyitina kurrate a'yünin vec'alni lil miittek1yne lminii* (Furkan Suresi, ayet: 74, adedi 3603) ayet-i kerimesini kor ve veflcin etrafına da yine bu ayet-i kerimeyi harf harf yazarsın . Yukarıda beUrtti~im gibi her giln (400) kere "Ya Beduh" .ve (3 14) kere de bu ayet-i kerimeyi okuyup kendine nefes edersin. (314) adediıUn sım M, H, M, M, Dal harflerinin ebcede olan toplariudır.

.

BEŞLİVEF&LER •

Beşli

vefklerin tarhı (60), taksimi (S)'tir. Bu vefklerin kesir kabul eden ve kesirkabul etmeyen çeşitleri vardır. · Üçlü vetklerde tekli vetklerio umumi yapalış kaidesine göre yap ı ldı kları zaman kesirkabul etmediklerini açı.klarnıştım . ll

4 17 10 23

24 ll ·5

18 6

7 25

13 ı

19

Yukarıdaki

20 8 ll 14 2

3 16 9

22 ıs

vefk umumi kaideye göre yapılmış bir vefktir. Bu vefk kesir K'abul etmez.

1194


181

10

22

14

ı

ll 6

4 :ZJ 17 lt

16 . 15 9

8

25 19 13 7

5 24

J

:z

21 20

Bu vetk kesir kabul eder şekilde hazırlanmış bir vetktir. Vetk olunacak adedin taksiminde kesir dört kalırsa, altıncı haneye; üç kalırsa, on birinci haneye; iki kalırsa, on altıncı 'haneye; bir kalırsa, yirmi birinci haneye hariçten bir ilave edilir. ıs

30

J

7

4

8

ı:z

16

26

17

13 18

9

13

5

27 14

ı

29

2

6

28 10

ll ·

Yukarıda

19

görülen bu üçüncü vefk. ortası boş eelali vefkidir. Ism-i A'zam' a remizdir. Sonsuz güç ve tesiri vardır. Bir dılı (66) tamamı (330)'dır. · Bu vetke vefk olunacak adet doğrudan doğruya birinci haneye yazılır. Ve her haneye birer misli ilave olunarak vetk tamamlanır. Bu vetkin İsm-i A 'zam ile olan bağlantısı hususunda dördüncü kitabımda çok ayrıntılı bilgi vermiştim.

1195


BEŞLi

-Su

VEFKI.EBDM ÇEŞiTLi lW'iJ.MIINELER

ll

4 17

24 12

7 25 13

5

lO 23

18 6

23 6

10 18

19

ı

2

14 22

20 8 21 .. 14 2.

3 16• "9 i ll.

17 . 4 . 12 5 13. · ıs 8. 21 · 9 ' 16

ıı ·

ı

19

ıs. .

Toprak

15 Ates

16

·2 . 14 21 8

3 ."

lO

31 20 7· 24

16 '8 ' 25 12 4

15 ll 9

24 .7.

.lo· 3

.

·19

.

"6

l ~ 18 13 5 ' 25· 12 1 " 24

23 lO "17 4 ll

Hava

ll

9

21 13 5

17 ı ı 96

22 14 ı

18 20

ıs

2 19 6

23


A şagıdaki muhtelif beşli vefkler kes ir kabul ederler:

Sekil-l

23 7 16 5 14

20 4

21

13

ı

22 6

ı9

l . ll

3

25

24 8 17

ı8

21 17

2

ı

12

o

9 18

ı

15

Sekil-l

23 7 6 4 25

ll ll

·ı

o

19 20

16

9

8

5

15 14 24

. 20 3

13

19

25

ı

ll 9

l

8

14

ll

17

24 25 4 16 8

13

22

3

Sekil-3 7

l2

5

15 23 6

16 ll 4 . 10. ll 18

7

13

ll

17

3 20 24

9 ll

19 23 15

5 1197

l 6

. ı

10

ll

14 18


13

25

7

19

17 ll

4 8 ll 16

ıı

23

ı

20 24 3·

l 6

14 18

ıs

ll

23

ı

s

·9

\

9 18

ll

i 20

21

"4

l

lO

11

ı

o

7 .

15

16

24

19

13 ll

25

3

6

14

8 17

22

ı8

14

15 3

6

2 lO 8 ll

lO 23

16

14 ll

9

s

18 6

14 l

5

ll

24

20 8

ıl

18 ll 6

5

10 4

13 17

- ı4__ "-_ıı

s

n

4 17

ı

19 17 25

13

ll 15 9 3 16

lO

ı

23 17 ll 4

19

25

ll

14

ı

16 15 9

8 2 ll

25 19 13

3

20

7

13

7

Bunlardan başka beşli vefklerin daha pek çok çeşitleri vardır. Bunlann bit- · kısmını ikinci kitabımda yapılış kaideleriyle beraber sayın okurlarım a sunmuştum. ı ı 98


ALTILI VEF&LER Bu vetkin tarhı (105) taksimi (6)'dır. Bu vetk Gi:ineş vetkidir. Vefk yapılırken taksirnde beş kesir kalırsa yedinci haneye; dört kalırsa, on üçüncü haneye; ü.ç kalırsa, on dokuzuncu haneye; iki kalırsa, yirmi beşinci haneye; bir kalırsa, otuz birinci haneye bir fazla ilave olunarak vefk tamamlanır. · Altılı vefklerin daha pek çok çeşitleri vardır. Ben burada yalnız üç numune verebildim:

4 32 28 8 3 36

10 30 18 . 21 23 . 12 13 16 lO 15 27 7

31 24 . 17 19 14 6

2 31 27

9 18 23

32

8

13

7 36

20 28

33 24 17 19 14

26 33 16 23

32 14 10 28 21 6 .

4

9

ll 12

26 15

s

12

3 19 17 35 25 ı

199

4 22 8

34

s

27 15

3S · ıı

ı

s

21 16 lS l

9 19 34

34

ı

ll

22 16 lS 3

6 10 29 30 3S

18

ı

33

29 2 31

- 24 30

ll

13 36

10

7


WEDİLİ

VEFKLER

Bu vetkin tarhı (~68), taksimi (7)'dir. Taksimde(6) kesir kalırsa, 8. Haneye " (5) kesir kalırsa, 15. Haneye " ( 4) k esir kalırsa, 22. Haneye " (3) k esir kalırsa, 29. Haneye . ." (2) kes ir kalırsa, 36. Haneye " (l) kesir kalırsa, 43. Haneye bir fazla ilave ederek vefk ta mamlanır. No: 1

13

47 13 6 31

38

14

·ll

39

16 48 24 7 31 8

46

ıs

40

26

30 43

20 5 39 24 9 19 49

ll

5 30

No:

41 17 49 25 ı

33 9

lO 41 18 43 26

35

ı

27 3

37 20 45 28

46

ı

17 2 36 28 13 33

42 27

34

ll

36 19 44

4 29 ll

ı

tl

31 .

44

. ıs 7 41

ll 6 40

25 10

1200

38 13 8 35 48

19 4

14 34 47 18 3 37 12

ll

32 45 16


No: 3

.

23 7 29 38 3

26 491

40 12

24 43 42 9

s

13 39 .14 16 25 36 32

18 34 2 33 30 21 37

45 22 41 6 47 . 4 10

35 17 46 ll

8 31 27

ı

44 19 28 20 48 15

vefk tekli vetklerin ana kaidesine göre yapılmış olduğundan, kesir kabul etmez. İki ve üç numaralı vefkler kesir kabul eden vefklerdir. Bir

numaralı

SEKİZLİ VEFiiLER Sekizli vetk Utarit yıldızına mensuptur. Bu vetkin tarhı (252) taksimi (8)'d i.r. Bu vefkin hamili büyük ve nüfuzlu kimseler yanında son derece sözü geçer ve sevilir. Herkes tarafından hürmet görür. Devamlı surette 1kbali artar. Bu vefke başlarken sekizinci haneden başlayarak devir tamamlanır ve tekrar birden sekize kadar yürünür. Vefk yapılırken taksirnde kesir 7 kalırsa 9. Vefk yapılırken taksirnde kesir 6 kalırsa 17. Vefk yapılı rken taksirnde kesir S kalırsa 25. 3 kalırsa 4ı. Ve tk yapıJ!rken taksirnde kes ir Vefk yapılırken taksirnde kesir 2 kalırsa 49. Vefk yap ılı rken taksirnde kesir l kalırsa 57. Bir fazla ilave ederek vetk tamamlanır. Sekizli vetklerio pek çok çeşitleri varsa da ben burada aşağıda gördUğUnüz iki vetk numunesi vermekle ihtiva ettim: 120 1


61 5 S2

60 4 53

6 62

3 59

11

ı4

12

13

·54

45

22

ı9

3628

44 20 37 29

46 27 3S

43 30 38

59

62

ı6

54

10 28 5S 24 37 41

ı

53 21 50 38 44 27

6

34 ı3

35 36 22 56

11

42 5 ı7

45 33 3

63 7 50 ıo 47 23 34 26

58 2 55

9 52 29 63 43

47 4 46

ı8

ı9

30 49

ı4

ıs

42 ı8

39 31 ıs

8 64 9 49 24 48 25 33 8 60 20 12 32 23 48 57

ı

S7 16 S6 ı7

32 40 ı

7 39 58 25 26 40 64

· .DOKUZLU VEFKLER Bu vefk Kamer'e mensuptur. Bu vetkin tarhı (360), taksimi (9)'dur. T aksimde kesir

Taksirnde kesir Taksirnde kesir Taksimde t<.esir Taksimde kesir T aksimde kesir Taksirnde kesir Taksimde kesir edilerek vefk tamamlanır:

8 kalırsa _ 1(}. Haneye 1 kalırsa 19. Haneye 6 kalırsa 28. Haneye 5 kalırsa 37. Haneye 4 kalırsa 46. Haneye 3 kalırsa 55_. Haneye 2 kalırsa 64. Haneye l kalırsa 73. Haneye bir fazla ilave 1202


77 24 31 62 9 46 6S 12 43

54 32 78 7

so 60 70 80 9 10 20 30 40

S8 68 78 7 17 27 28 38 48

39 76 23 42 61 8 45 64

ıs

63 ıo 44 66

ll

66 76 5 ıs

25 35 4S 46 56

S6 3 S2 36 47 40 80 27 18 74 3 13 23 33 43 53 63 64

22 ss 17

33 70 2

68

48

73 lO

67

S8 s

30 79 26

ı

ıs

ll ll

31 41 sı

61 71 81

71 18 37 74 41 69

ı4

4

6 49 .

26 .. 19' 36 29 37 39 .. 47 49 57 .59 . 61 69 .'77 79 6 8 16

Dokuzlu vefklerin birçok çeşidinden burada görülen iki vefki nUmune vennekle yetindim.

-

1203

16 38 72

19 3S 7S lS 19 60

ı

S3 S7 13 21 34 S9 so 81

34 44

42

54

62 72 73

ss 65 75 4 . 14 24

l ll

22 32

yukarıda


ONLU VEFiiLER 32 75 3 46 89 20 66 18

53 86 39 72

10 43 81 30 sı 65 100 26

79 7 50 99 36 69 19 45 88 13

90

2 76 9 31 71 24 93 67 42

6 49 87 35 73 16 54 92 25 68

37 80 3 41 84 27 64 56 ıs

98

48 91 34 77

s

95 94 23 21 17

74 33 55 82 47 57 12 61 62 22

85 38 70 4 52 96 28 58 14 60'

ı

44 83 40 78 ll

63 29 97 59

Bu vefkten bu kitapta yalnız bir numune veriyorum. ÜçüneO kitabımda onlu vefkin bir başka şekli daha yazılıdır. Bu vetkin yapılış kaidesi : Vefk olunacak adetten (49S) tarh edilip, (lO)'a taksim edilir. Taksirnde kesir ı kalırsa 91. Haneye Taksirnde kes ir 2 kalırsa 81. Haneye Taksimde kes ir 3 kalırsa 7 ı . Haneye . 61. Haneye Taksirnde kesir 4 kalırsa Taksirnde kesir S kalırsa Sl. Haneye 41. Haneye Taksirnde kesir 6 kalırsa Taksirnde kesir 7 kalırsa 3 1. Haneye 21. Haneye Taksirnde kesir 8 kalırsa ll . Haneye. Taksirnde kesir 9 kalırsa Bir fazla -ilave olunarak vefk tamamlanır. Vefkler hakkında sayın okurlaruna az da olsa bir bilgi verdiğimi zannediyorum. İlirri sonsuz ve sınırsızdır. Bu kadarcık bir bilgi bu ilimiere ait herhangi bir kitap okunurken görUlen yanlış yapılmış vefkleri· düzeltmeye yetse bu da yine bir kazançtır. Yapılan işlerin isabetinde faydalı olur. Emeklerin heba olmamasına yardım eder. 1204


Şartlarına

edilmeden yapı lan vetkJer tesir göstermezler. Bu kitabımda vefklere ait olan kısma burada son veriyorum. Cenabı Hakk dirnlemize yardım ve keremini ibzal buyursun ve hepimizi hayır işlere yönetsin. Her günün ulvi ve ardı meleklerin isimleri: ardısı Mezheb. Pazar gününün ulvisi: Rukyail, Pazartesi günün ulvisi:Cebrail, ardısı Ebyad. Salı gününün ulvisi : Semsemail, ardısı Ahmer. Çarşambanın ulvisi: Mikail, ardısı Bürkan. Perşembenin ulvisi: Sarfiyail, ardısı Şemhureş. Cuma gününün ulvisi : Ayniyail ardısı Zubea. Cumartesinin ulvisi: Kesfiyail ardısı Meymun. riayet

Sayın okurlarım!

Vefkler hakkında bu kitabımda epey ayrınt.ılı ve faydalı bilgileri sizlere sunmakla mesruruın. Ümit ederim ki, az da olsa verdiğim kadarı her halde hiç yoktan iyidir.

-

1205 1


CELBİ MEHABBET Üç ayrı kağıda aşağıdaki esmalar ve duası yazıl ır. Her kağıda bir günlük ve üç kizbere ~nesi konulup sarılır. Çarşamba, perşembe ve cuma gece yansı her kağıda matlubunun celp ve tesbiri niyetiyle (21) kere esma ve duaları okuyup ateşe atarsın. Eğer matlubunun saçı veya vücuduna değmiş bir şey temin edilerek kağıtlarla beraber yakılırsa tesir fevkalade olur. Yazılacak Esma ve Dua: ,

J-.; '

.

,

!

"''.'J-f

..

4.;

J-.r-

1

..

,. ,_

;:

..

,

"~ ~b. JJ

1 .J-~ 1

- '':.:

. •

4r

~

.,

J-y..}

1

tJ

J-}

'"'

tJ

o...

. ....

~wı 1 ~ı 1 G-ıJ.l ı 1 ~

., , . J

•. :-....ı~

tJ

Jo ;

4-J~ ~-

, o

:!J "'

.,

J

. ...... ~

,..,,

-:.....ı:.

o

, ... .

ı ...

.... •

''1

U..J'-' ~ ·! 4J~ ~ ~· · · l tl

,.

,

,,

Terşin

(6) Teryılşin (6) Feyuşin (6) Meşluşin (6) Merşin (6) Berşin (6) Şekşin (6) elvahan (3) el'acel (3) es saah (3) Yi ruhaniyyete hazibil esmai bi celbi f"Uiinete binti fülanin ve binti fUlineh* şeklinde yazılır. Eğer celbi matlub kimse erkek ise filan ibni filane il:mi filan tarzında yazılmalıdır. Kadınsa baba ewel anne ismi sonra yazı lmalıdır.

CELB Herhangi bir kimseyi bir mahalle celb etmek için aşağıda yazılı esrnaları _ve duayı yedi ayrı kağıda yazıp birisini sokak kapısının Uzerine, birini evin karanlık bir yerine, dqrdUnU evin bir odasının dört köşesine saklanır. · Yedinciye de gece yarısı üzerine (2 1) kere yazılı dualan okuduktan sonra alevsiz ateşte biraz gUnlük ile beraber yakılır. 1206

t


~

Okunacak Dua:

""

,.

"c.S:f'· li t,;..

""

,

;

~G~ ... t,;ı. ,.

,

"", ,

·~

)

,

,

J

,, ,

t,;.. c_ry ı <'" ~ aS")\j •,. - ~.. 0")\.t ,c ~.. aS")\j "'""

,

"'~

*0~1 IlA Jl 4_f")\j J.ı

.

'tl

,,

,~

,

.......

Ct

0")\.t ~IJ ~Wl.

... Aceleemişin (2) aceleetiişin (2) Meşbatişin (2) Tebmecişin (2)* Esriu vez'ıctl ve beyylcu fülanebni rülinete bi mehabbeti fülinete binti f"ıilanin binti fülanete tevekkel yi ebi dibicetü yi kadıyel hicati ve abdar fülinebni fUiinete ili hizel mekan* ...

"

iRsAL başlamadan

evvel (10) istiğfar, (7) tekbir, (lO) salavat-ı şerife okuyup arkasından. her ( 195) defada bir kere aşağıda yazılı duayı okumak suretiyle ( 1950) defa "Kafha ya ayn sad" ayetini okur ve buna yedi gece devarn edilir. Okuma ~manında sandaros, kizbara ve öd ağacı buhur edilir. Okunacak dua: Okumaya

\S"':"} -~·~ ... " LS ,

,

~

"' "

~,

~

1C Ail \ ~ J *~:JI ~:}1 .ı.1ı 1 ~ ,

J

J ....

-

,

"

,,

:•ll•

-

, 0 .. \

...

,

,

,

-'.

t,; .. ... t,;-r-:-J ~ ı~.. ~ .JT ı~ ~ ... J , . . ~J ~ " , ..... , , b 2J;• ~ ~ ı • r " t,; ". " • " ; J)~ ı..s:- J y ~ J - ~ J "' , "' , ,

~;

:- 1~1.

,

,

...

-\J,_-~ - -~

\

'

...:

-

w ,

·"'

;

~

"'

~~.':~ll\·~ ıS .. , , r-r-

J

,,

,

,

1-J \ ~ ı..5f ": \J ~ -' J L- ~ ~n ) ,

1207

,.


Bismillabirrahminirrahıym*

Ve sallellabü ala seyyidini muhammedin ve ala ilihi ve sahbihi ve selle~e ya hayyü yi kayyômü ya rahmanü ya rahıymü nevvir kalbi bi nôri ma'rifetike dairneo ebeden yi rahminü yi rahaymil ve eanni mi üridü minke* AIJahümme inni es' elüke ve estaifiruke ve estehdike ve eşhedü leke ve atlübü minke ve li atlübü min eha din

ğay rake

en

tü sehhıra

liyel melekeynir refikayni

ta nôşin

(2) şenôşin (2) belhôşin (2) şerikişin (2) enişin (2) kay uŞin (2) yiyôşin (2) lilôşin (2)* Ecibu eyyühel melekeyni cehrôdin ve cehiridin ve edhıiO ali fülinin esn' min lemhıl besari ev hüve akrabü ve illi küntüm .. karadeten bisiin *

CELB Yirmi sekiz parça

kağıt

üzerine büyük bir (~) "Cim" harfi

.

yazı lır.

Bu cim harfinin karnma da elli iki adet daha kilçUk cim harfi yazı lır. Bundan sonra büyük cirnin dış tara fına:

1208

.


""

. . . ,.,.,

o

~)ll o~ ,

. •

.,.,

;;f 01 J.i ~, ~ ~;~T Uı ~ı :X ~_,.Af Jt; , , ,

~ \J ,-

"' ""'o

,

'..-:

\

1~

"'* ' ,, ,.

••

,

;

"'

\S-ı.rY 1<'":: *~ · 1 . ::1 ~ '.SJ tl :!,i.~ ~ I.Sr,, ' • .,.,J ., J ... , o 1 aS')\; .• , 0')\; ~ Ül ~:. ll

*'"'.r.' -~ "ll ıX t .r" "

;

;

o

ıJ. , ,

,

,.

.,

,..

, -.r-' "

Kale ıfritün minel cinni ene itike bihi kable en tekome min mekimike ve inni aleyhi le kaviyyün emin* Tevekkel yi h,uddame hazibil i yetiş şerifeti bi eel bi fülanibni fülinete is ra' minel berkı* ayet ve duası yazılır. Kağıdın arkasına: o

,

,

.,

""

~ Jo Jr.kol Harfleri

aralarına

da matlub ve annesinin isimleri, harf harf yazılır. Şayet matlub ve annesinin isimleri bu harflerden fazla olursa nari harfleri tekrar baştan başlayarak ve seyrek şekilde yazarak isimleri bu harflerin içerise hapis etmek lazımdır. Bundan sonra her kağıdın içerisine bir günlük, üç kizbere, üç karabiber konur. (27) kağıda Cin Suresi' nin başından başlayıp ( 1hh

ı;,) "Şe~ti"ya kadar birer kere okuyup teker teker ateşe

atılır.

Yirmi sekizinci kağıda Cin Suresi'nin tamamını okuyup yakmak ve bu ameliyyeyi (3) veya (7) gece tekrarlamak lazımdır. Şayet imkan olur da, her kağıda birer kere Cin Suresi ' nin tamarnı okunursa tesir çok çabuk ve kati olur.

CELB VE TESDiR Aşağıda

yazılı

esrnaları

ayrı

yedi kağıda yazıp içerilerine küçük birer damla sakız, bir küçük gOnlük, üç karabiber, üç kizbere koyup hafif bir ateşe teker teker atarak 1209

c

ayrı


yakılır.

bitmeden diğer kağıt ateşe atılrnaz. Ateşe atılan her kağıdın dumanı tam bitinceye, kadar esmalar devamlı olarak okunur. Bu ameliyye gecenin saatlerinde yapılmalı ve yedi gece tekrarlanmalıdır. Okunacak esmalar: .ll

Her

kağıdın dumanı

~

)

" J-:. " d fi.

..

.\ """~.

,. _,.

"

.i;

Jo ;

dr- " d y.:'

"

o

)

.,

d fi; " d;

., ,

,..

o

,,.

,

,

o

*0tS::J1 I.Ü ~ d :;,ıl ~ t_~l 41Jü Jı 0Jü ~

"' .... "' Terşin (2) teryuşin (2) kayuşin (2) (2) yakraşin (2) yeşşin (2) leyşin (2) şemşemin (2) accilô yi riihaniyyete hizibil esmai bi celbi f'Üiinibni fülanete isra' minel berkı fi biizel mek.in• .....

,

"""

""' şeluşin

İRSAL Gerek celb ve gerekse kahır ve tazib için yapılır. Okuma zamanında hayır işler için günlük, şer işlerde de hardal buhur . edilir. · Gece herkes yattıktan sonra (536) kere "Ya KeryQş" ismi okunur. 6. 30. ve her yüzde bir kere: • ....

J .,

~ ,.

Jo

J

" d 1 :ı.,ı " d~'1 " d~~ " d fi; " ı.}J!.~ ..

,

,

tl

tl

" J-~1 " ~ " ~ " ~ " .ı.}_,~bil u t) J ~j\J ı.}~\ . "'y .) ~ J- Y..:S 4 t.;..' , "' ;

"

, ,

..........

tl

O

tll

"

;

,.

f/1

tl

....

,

Jo "

"

O

.

""

., ., .,

*ı ..iS"J 1210

t


Keryôşin

(2) meryôşin (2) minişin (2) litOşin (~) atyişin (2) eltayOşin (2) şekeşin (2) meteşin (2) ceheşin (2) a'melişin (2) esrı' ya keryôşü bi hakkı rabbil cüyOşi vef'al keza ve keza* Keza ve keza yerinde Türkçe olarak tilanın celbi veya tilanın tazib ve kalırını acele yaP. diye söylenir. '

PEYGAMBER EFMDİMİZ 9 iN DUALAJUM)AN J

.,

'

,.

"'-

, ,.

·~,. •• .. ., • ~ --. "- ~ı:; ., 1~ " <"" ~, 1 ·· e+> " " " t ' Allahümme kema bassente halkty fe hassin bulükıy* «ya. Rabbi! Hı lkatimi nasıl mahbub ve mergub yaratmış isen ahlakımı da öyle mahbub ve gUzel yap. Dünya ve ahiret saadetleri · ancak iyi ahiakla elde edilir. Peygamberimiz Efendimiz: .. DUnyaya ancak iyi ahlakı ve güzel huyları tamamlamak için gelmiş" olduğunu başka bir hadis-i şeriflerinde beyan buyurmuşlardtr. Cenabt Hakk. Kur'an-ı Kerim'inde, Hazreti Fahri Alem Efendimiz' in hakkı alişanında:

-

l._

,

~"'

'"'

-~~ fl&lJ , " ~

Ve inoeke·le ali bulukıo aztym* "Şüphe yok ki sen ahlakça en yüksek mertebedesin" kavli kerimi ile med.h ve sena buyurmuş ve bizlere de kendisini nUmune-i imtisal edinmemizi emir ve tavsiye buyurrnuşlardtr. Nitekim Cenabı Hakk, Ahzab Suresi 21 . ayet-i kerimesinde:

"' 1 ",...'

~

0 . ' 0

. ,.

., f ' J , " . . <", "', , .,, 1 . <"" •• ,.... ) ı..s! r uu .

., 1 - ;" " -" o .. 1 ~ :.. " .. > or .u.ı

-

..

ı

-ı ...I.A.J

. ... "" •(.f::7~<. ""4»1 .r"<'~, ,J. " . ~\.r··_--,, r- ) .ı::iıl J>-,_. " ""'

""'

"'

"'

"'

.~?""

,~..

Le kad kine leküm fi rasUlillahi üsvetün hasenetün li men ka ne yercullabe vet yevmel ihıra ve zekerallahe kesira* ı2ı ı

c


"Allah' ı

ve ahiret günün umanlar ve Allah'ı çok dUşUnOp ananlar ıçın Allah'ın Peygamberi'nde uyulacak, izinden yilrünecek ne çok ve ne güzel şeyler vardır!" Yani Allah'ın Peygamberi'ne bakın ki, o ne iyi ahlaklı, ne kadar şefkatli, merhametli ve başkalarına ne kadar hayırlı ve hayatında çekmiş o lduğu büyük güçiOkler, ızdıraplar ve sıkıntılara nasıl katlandığını göz önünde tutarak kendisine uyun demektir. İşte Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin kıymetli dualarından birkaçını yazarken ilk aldığım ve yukanda yazdığım dua-i nebeviyi vird edinen ve buna nailiyet içinde devamlı çalışan ve okuyan kimse dünya ve ahiret saadetlerine erişeceğine, huzuru kalp ve saadete kavuşacağına hiç şüphe etmesin. ~ ~ "'

-

-

~~ ll\* .::... ·'l$:.~~1\ı* ·:1; . ·'l$:.~~111 ~ 1$ ı..s!~ ~ . t..s'. ~~ ~ "' , ;

;

oJo

:<:" ,, ...

~ u ,.

"' ..

)

~ ~

. y ,

.., J

ı

.._

""'

~, ~ ~ll\

,.t..s' ,. r-r-

*r..>~ .. ...~. ~.'l$:. ,.

,

.. -

·~-_;, ~1

Allihümme _ifini fi bedeni* Allihümme ifini fi sem'ıy* Allihümme afini fi besari* Allihümme inni eôzü bike minel kUfri vel fakr* Allahümme inni euzü bike min azabil kabr* La ilahe illi ente* "Allah' ım! Bedenimin, kulaklanının ve gözlerimin afiyetini sevgili Peygamberimiz'in hürmetine devamlı kıl. Küturden, fakirlikten ve azab-ı kabirden sana sığınıyorum. Allah'ım! Senden gayrı sığınacak bir yer yoktur." Bu duayı -her gün (66) kere okumaya devarn eden bir kimseyi Cena~ı Hakk her türlü hastalıklardan korur. Okuyan hasta ise pek kısa -z amanda şifaya nail olur. Küfür "e isyandan muhafaza olunur. Heriçesin şerrioden ve kötülüklerinoen korunur. 1212

c

'


oJo,.,

·~ıı.:.ı

..,.•

.,. ,

,

1 ~ll:.\ 01'·

ı-;-Jr-

ıX

Allahümme inni eôzü bike minel fakri vel kılleti vez zilleti ve eôzü bike min en azierne ev uzlime* ·'Allah ' ım! Fakirlikten, yokJuktan, ~illetten, zulüm etmekten ve zulüm görmekten sana sı~mırım. " Fakirlik, yokluk, zillet, insanların takat ve tahammülünü yok eden şeylerdir. Bu hallere giriftar olan insanlar düşünmekten de aciz hale gelirler. Muhakemelerini yitirirler. Hayatları hep karamsar olur. Bu sebeple yukarıda yazdığım bu duaya ınülazemet eden kimse kısa zamanda halinde büyük bir değişikl ik görür. Ümit etmediği yerlerden kendisine rızık kaptları açılır. Malmda hayır ve bereket görür. Reyinde isabet, hareketlerinde serbesti olur. Zulüm görmek istemeyen kimse de başkalarına zulüm etmemelidir. Çünkü herkes ancak ektiği n i biçer. Cenabı Hakk cümlemizi zulüm etmekten ve zulüm görmekten korusun. o,.

.

~_ ;;~lG

<.S .r--

...,.,

·• <'""\

·~ .r J ., .... .,.

o

o

-: r,_1.....-1\.ı,· u; , ,

""'"'

00

.,..,..

~.,.

; . _I. IG .. ·ı~:ııı -JJ ~ r-r, ""· ı?'" ~

,. ,.

Allahümme ağnini bil ılmi ve zeyyinni bil hılmi ve ekrimni bit takvii ve cemmilni bil afiyeh* · "Allah' ırn! Beni ilimle zenginl eştir. Hilm ile süsle. Takva ile huylandı r ve şereflendir. Sıhhat ve afiyetle de varlığıını güzelleştir." insanlar dünya ve ahiret saadetlerini ancak ilim ile kazanabilirler:- Cahil insanlar yaşayan ölülerdir. Hazreti Fahri Alem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: -

Ra'sül

'

} ,

o

o

}

o....

*~\ ~~ ~1 (.)"'\)

hıkmeti

mehafetüllah* 1213


" Hikmetlerin baş ı, Allah'tan korkmaktır" buyurmuştur. Allah (c.c.) Hazred erinden ancak alimler korkarlar. Nitekim Hazreti Kur' an'da da: ... '""'1 ' •ı --ı 'J , . . _. ..... -- ı: ~ı• ç.. o • 1 o.)~ ~ -~ ~ ...... ... innema yahşellabe min ıbadibil ulemi'* "Allah 'tan ancak alimler korkarlar" diye buyurul muştur. Hikmetlerin başı Allah (c.c.) Hazretlerinin korkusu olduğuna göre korkanlara bahşolunan hikmet, sahibine ancak çok hayır getirir. Cenabı Hakk Kur'an- ı Mübin 'inde:

.

,

;

J

*(ı-<""("....... ~

..r.?"" c.S,J

.fr';'

1

:w ~1~.:../~J ". " ... y.. i f J ,,

Jl

o

o

"'

""

..

Ve men yiM~tel hıkmete fe kad utiye hayran kesira* "Her kime hikmet verilmiş ise ona pek çok hayırlar verilm iştir'' kavli kerim ile hikmet sahiplerini şereflendirmiştir. Hayrr: Kişiyi dünyada ve ahirette saadet ve selamete eriştiren ve ulaştıran yoldur. Hilm: BUtUn belalara, bütün kötülüklere, bütün şerlere kalkan olan ve sahibini Allah (c.c.) Hazretlerine ve peygamberine ve bütün insanlara sevdiren bir sıfat ve bir ahlak~ı hamidedir. Cenabı Hakk, Kur'an-ı Kerim' de:

·~ ~ 1 ~ ~ ~\ l

-: G- J ... Alli ~~

,.

r'T

'

""

...

w.

"'

...

Fe bimi rabmetin mineliibi linte lebilm* "Allah ' ın sana bahş ve ihsan buyurduğu h ilm ve güzel huylarıola sen insanlara karşı mülayim ve yumuşaksın."

....!.AJ~ . ' ; ...... 1Jt""'.!'1 ' ... Ve lev künte fezzan ı,.

,...;

J

u ,

~.

"'

"'

• ,. •

.

-"·ll ı~

. 1· : .!:2..,._c.~

""

~ ı

ğalizal

,.

,

1

,.

J

.,,

... ~ ~---- ~ l

~

J

kalbi len.f addu min havlik* "Şayet sen- onlara karşı kaba ve katı yürekli olsa idin onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi." · ...

.

" ···:.

~ ... . ~._oc.'-'

1214 t

\

i'


Fa'fü anbüm*

.

"Onların suçlarını ba~ışla." ~ " ·~J o 4• -~ -:o 1 ' ... J, ../

Vestağfir

lebüm* "Onlar için benden yargılanmalarını dile."

. * • ''1

. · •' G

~

J"l

Ve şavirbüm "Bazı

fıJ

ı.$-~.J)

"

.,

)

"'

emr* işlerde onlara danış." '

~

di

.,

.,

.,

•~\ ,p ~p· ~;. ~~~

Fe izi azamte fe tevekkel alellab* "Herhangi bir işe azim eder, karar verirsen maddi ve manevi esbabı.nı tamamladıktan sonra işini Allah'a bırak." '

·~;.:.Jı ~ 1ı 0ı "

"

İnnellabe yuhıbbül mütevekkilin*

"Çünkü Allah mütevekkil olanları sever." Takva; ·bu hususta söylenecek tek bir kelime vardır ki, o da Cena6ı Hakk 'ın Kur'an-ı Kerim'inde beyan buyurdu~u:

, .,.,,

-~, ~1

4

,

. .,. -

~}"'1 01

" İnne ekrameküm mdellibi etkiküm*

"'

" Muhakkak ki, md-i ilahide en daha kerim, daha cömert ve sabi, daha aJicenap daha faziletli kişi benden en çok sakınan, emirlerimi gücü nispetinde yerine getirmeye. gayret eden ve nehiylerimden kaçınan kimselerdir." mealindeki ayeti kerimedir ki, takvayı en veciz bir şekilde öğretmiş ve anlatnuştır. Bu kıymetli duanın :

. ·1.

*-: ":.ı " lı

.

........I.AJv

,-,.

~

1215 c

"

.. " ~"_ , •..;;>.)


Ve cemmilni bil ifiyeh* Kısmının işaret ettiği sınırsız ve derin manevi ciltler dolusu kitaptarla tefsire imkan yoktur. " "Allah'ım! Beni afiyetle güzelleştir" demektir ki, güzelliğin aslı, sıhhatli olmak ve bu sebeple neşeli, sevimli, cazibeij, güleç yüzlü olmak demektir. Sıhhati olmayan kimsenin yüzü gülmez. Kalp huzuru olmayan kimsenin de rahatı olmaz. Iztırabı olan bir kimsenin başkaları ile

itidalli ve düzgün olm~. Sıhhati olmayan kimsenin tabiatı hırçın, mizacı sinirli olur. En azından sert hareketleri ile etrafındakilerin kalplerini incitir. Hasılı ne kendisi rahat eder ne de etrafındakilere huzur sağlar. Bu sebeple Hazreti Fahr-i Alem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: münasebeti

kararlı,

Ct,.O

O

..... o

,._J

O

*0L!.)~ı ~ ~ 01~~r ~ ~

.

~

llmül ebdini sümme dmül edyan* buyurmuş ve bu suretle Hıfzıssıhha ilmini ulum-u diniyyeden evvel zikrederek sıhhatsiz, huzursuz dünya ve ahiretin elde edilemeyeceğine işaret buyurmuştur. İlmi hıfzıssıhha ilm-i tıbbın aslı ve temel idir. İlmi tıb kişiyi hasta etmemek esasına dayanır. İnsanın hasta olmamasını temin etmek, hasta olmuş bir kimseyi iyi etmeye çalışmaktan daha mühimdir. İnsanların sıhhatlerini bozan en büyükamil ve sebeplerden birisi ve en başta geleni ruhi bunalımlardır. Bu ruhi bunalımların tezahürleri, bünyenin istidadına göre muhtelif şekillerde çeşitli hastalıklarla belirir. Bundan dolayı insanlara en evvel öğretilmesi, gereken bilgi, ruh sarsıntılarına meydan vermeyecek ve aile muhitinde gerek eşe , gerek eviatiarına unf, şiddet ve hiddet göstermernek etrafındakilere-korku duyguları aşılamamak emniyet ve huzurlu bir ortam yaratarak kalp sıkıntılarına, ruhi bulıranlara sebep

-

olunmamasıdrr.

Hıfzıssıhhanın esası temizlik ve yıkanmaktır. Temizlik, yalnız

beden temizliği değil, mahat, kalp ve ruh temizliğidir. Ruh temiz!iği, zikir ve tefekkürle, imanla, en azından kendine 1216

c

''


yapılmasını

istemediğin

yapmamakla elde edilmesi "''"'

o"'

şeyi

hiçbir n:ıümkün " ...

.;

olur. o

~IJ _r;JIJ 0?JIJ r-fJI :X "'

*J~

,

.,

"'

.ll

,. ... ,

..

başkalanna

senin de

,._

)1· ,. iliJ:.f.. . ·:uı

"'

.J

.,

.,_

~ ,

&., ~).1 Jl r-f.Uı "' , ,

'

"

o,

~· J~J~J . ·~ ıı ı ::.. Jıı

"' .,. ., ,. , Allahümme inni euzü bike minel hememi vel hazeni vel aczi vel keseli vel bubli vel cübni ve dalaıd deyni ve ğalabetil rical* Hem: İleride gelmesi düşünülen bir musibetin gam ve k~derini evvelden yüklenmek. Hüzün: Geçmiş bir belanın üzüntüsünü çekerek mahzun olmak. Aciz: Hiçbir şey yapamamak, teşebbüsü şahsiden yoksun olmak. Kesil: Tembellik. Hulul: Cimrilik. Dalaıd deyn: Ağır borçlar altında bunalıp kalmak . . Galebetir ricat: Haksız yere bir kimsenin sana musallat olması demektir. "İnsanı gam, duvarı nem yıkar." İnsanlar hayır ve şerrio Cenabı Hak.k' ın . takdiri ile olduğunu kabul eder ve şer telak.ki ettiğimiz şeylerin de hakikatte hakkımızda yapılmış hayırlı bir ameliyye olduğuna inanırsa, kendisini herhalde büyük üzüntülere kaptırmaz.

Esasen kahır ve üzüntüden kendisini yiyip bitiren kimse felaketi önleyebilir olanı ortadan kaldırabilir mi ki? En iyisi zararın en azı ile o dert ve musibete sebep olan şeyleri ortadan kaldırmaya veya meydan verınemeye çalışı lmalıdır.

, Tembelliğe gelince: ·Bütün musibetlerin hemen başı de.-nilebilir. Tembel kişi hep olduğu yerde sayar durur. Hayatında insapa ancak bir iki kere gelen fırsatları elinden kaçırır. ' Evi, yuvası huzursuz, kendisi daima yokluk ve zaruret çeker. 1217 t


yapanın

Cimri 1ik ise daima Hakk, Kur 'an-ı Kerim 'de:

*... 4.-; u o

4 ...

ı

o ...-

. ..Ç

,

,_ ... o

~ ... . . ...

\:

...

"

Cenabı

aleyhinedir. Nitekim

!'•: u ,

... .

~-

...

,.. o ,; u. ..... )

'

Ve men yebbal fe innema yebbalü an nefsih* "Cimrilik yapan ancak kendi nefsine karşı cimrilik yapmış olur" yani cimriliğin zararı kendisine döner diye buyurmuştur. ' Cömert insanların ise ayağı sürçtükçe Hazreti Allah daima elinden tutar kaldırır. Cömert insan Cenabı Hakk tarafından da Peygamberimiz tarafından da, insanlar tarafından sevilir, hatırı sayılır ve itibartı olur. Aciz ve korkaklık ise pek elde olmayan şeylerdir. • Bu ya bedeni bir noksan veya ruhi sarsıntılar neticesi hasıl olan hallerdir. · Bu her iki hususta terbiye, ilim, bilgi, malumat gibi şeylerle büyük çapta ortadan kaldırılabilir. insanda ilim arttıkça inanç, inanç arttıkça güç artar. Zira bilenle bilmeyen bir olmaz. Dalaid deyn: Yani ağır borçlar altında ezilmeye gelince, ancak Cenabı Hakk'a sığınmak, mümkün olduğu kadar borçlanmamaya çalışmak, bir de borcu ödeme hususunda husn-ü niyet sahibi oln;ıak, borç yükünün hafıflemesine büyük yardımcı olur. Zira Rasulü Ekrem Efendimiz hazretleri bir hadis-i şeriflerinde: "Borcunu vermek isteyenlere, ev yaptıranlara, cenazesi olanlara Cenabı Hakk yardım eder" buyurmuştur. ,.

~J

~

o....

\LWIJ ""'

....

""

}

,.

.'.

(fj,

0~1_, u")l ~ ~ ~;1 Jı r-+uı

...

...

""'

. * tA:.:~J 1 " r ~ ...

"

....

"

Allahümme inni eüzü bike minel herası vel cünuni vel cüzzami ve min siyeil eskam* " Ey Allah 'ı m! Baras yani alaca hastalığından, delilikten, cüzzaınd an, miskinlik hastalığından ve daha başka fena 1218


marazlardan ve illetlerden, her ne varsa hepsinden sana sığınırım" demektir. Hastalıkların her çeşidi ve bilhassa yüzde ve ellerde hasıl o lan alaca hastalığı kişinin tiziki görünüşünü bozar. Cinnet ise hem cinsleri arasında insanı bazen gülünç, bazen de korku salan bir varlık haline getirir. Mübtelasını maddi ve ınanevi bir çöküntüye götürür. Cüzzam hastalığına gelince o kadar korkunç. o kadar iğrenç, insanlar tarafindan o kadar, korkulan bir hastalıktır ki, bu maraza mübtela olanları hususi kamplara götürerek cemiyyeti beşeriyyeden ayınrlar. Bunlardan başka daha birtakım korkunç hastalıklar vardır ki, bunlardan bazıları bugün en çok rastlanan ve halen tıbben tedavisi pek kolay olmayan kanser afetidir. İnsanlan saran bütün bu sonsuz dert, bela ve hastalıklardan korunmak için sevgili Peygamberimiz ' Efendimiz Hazretlerinin Rabbinin yanında mutlak makbul olan duası ile biz de dua ederek korunmamızı Hazreti Allah 'tan dilememiz gerekmez mi? İnsan her namazdan sonra veya imkan buldukça, Cenabı Hakk' tan korunmasını rica etmesi kendi selamet ve menfaati için icap etmez mi? ..

J

o

J____;:""JI 4, J .....

,.., ...

,_

"'"'

'

...

,._

$ ...

"l_ç. · ":U\ ili ·. ~· ~Y..Sç-rJ 1 \"\ ~ ~ 1ll · J~ ,. ıX , , .... o

,

o

"" .,. ....

,

*>-l..u:. )ll ~\ ~ :. J ,

Allahümme inni euzü bike min ğalebetid deyni ve ğaı lebetil adüvvi ve şe mitetil a'da'i* "Allah'ım! Borcun ve düşmanın galebesinden ve şematat- ı a'd'adan sana sığınırım·." Sematat-ı - a 'da: Dü şmanı ferahlandıracak derecede bir kimseye bir musibet gelmesi ve o musibet sebebiyle düşmanların bizzat veya bilvasıla söz dokundurmalarıdır. Rasulü Kibriya Efendimiz Hazretleri bu üç belayı azime düçlr olmamak için Oiiri gah- ı Uluhiyyete sığı nmaınızı emir ve la\·siye buyuruyorlar. ,

1:!19


Q

;.,;

*~IJ

.,.

O -'

ju;JI_,

'

,

,

,.

J..,;

O

~IJ <..>:4JI :!..LJt:.-1

,._

:/1.;

Jl ~1 "'

"'

Allahümme inni es•etükel hüda vet tüka vel afife ve ğma*

"AIIah'ım!

Senden hüda, takva, ıfafve zenginlik isterim." Hüda: Doğru yola irşad. Takva: Ahlaken ve maişeten perhizkarlık. lfaf: Haramdan ictinap etmektir. Gına: Zenginliktir.

,.. .J-

.

.,.

~

,

~""'

~

,.

~""'

:$

J,.;

"'

,.4 J ~_,........ _.. ,. ~ _,..,. J ~ -"'--: -"'· "'• "'"1 . Jı 4 .-:;• .!~ ...:.,.U \.....>ı U>

· 1 ,. c. ~ .J

.,

;

;

.

~ ~

; ·~uı

"' " " *~\.t'~" lJ

oJ. <.S _j>v .

tl

Allahümme inni es'elüke ayşeten nekaneten ve meyteten seviyyeten ve meradden ğayra muhzin ve li iadahıo* "Ailah'ım!

Senden dolaşıksız, pürüzsüz ve salim bir dirilik isterim. Allah'ım! Gayet rahatı vicdan ile hayatıının sonuna erişmek ve ahirette de iüsvay olmamak isterim." Rasulüllah Efendimiz'in bize ihsan buyurduğu daha birçok kıymetli dvalar varsa da ben bunlardan bazılarını imkanımnispetinde derleyerek, sizlere sunmakla bahtiyarım. Bütün bu kıymetli dualar Hazreti Fahri Alem Efendimiz'i:n biz ümmetine ithaf buyurduğu, selameti~izi, korunmamızı temi'n eden ve kolaylaştıran birer hazinedir. Cenabı Hakk hepimizi doğru yoluna qidayet buyursu:n. Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin izinden gitmeyi na~ ip etsin. Amin ... 19 Ramazan 1394i

1220

Profile for SELÇUK

Mustafa İloğlu- Gizli ilimler Hazinesi 05  

Mustafa İloğlu- Gizli ilimler Hazinesi 05 Havas, Büyü, büyücülük, Vefk, Gizli İlimler, Cifr, Ebced, Cin, Melek, İfrit, Esmâ-i hüsna, Dua, Ke...

Mustafa İloğlu- Gizli ilimler Hazinesi 05  

Mustafa İloğlu- Gizli ilimler Hazinesi 05 Havas, Büyü, büyücülük, Vefk, Gizli İlimler, Cifr, Ebced, Cin, Melek, İfrit, Esmâ-i hüsna, Dua, Ke...

Profile for selcuk7
Advertisement