Page 1

Goese Inventarissen nr. 13

INVENTARIS van de

ARCHIEVEN van de

GEMEENTE KLOETINGE 1570-1969

~,

J

door L.J. Moerland. 1993


INVENTARIS van de ARCHIEVEN -van de GEMEENTE KLOETINGE 1570-1969

Goes, april 1993 L.J. Moerland


Colofon: Goese inventarissen, nr. 13 Inventaris van de archieven van de gemeente Kloetinge,1570-1969 Tekst:L.J.Moerland,Lay-out en druk: Huisdrukkerij te Goes (c)Gemeentearchief van Goes Wijngaardstraat 3 4461 DAGoes Alle rechten voorbehouden


INHOUDSOPGAVE I. I.I.

Inleiding Inventarisatie

I

VII

Inventaris stukken van algemene aard I.

Schout en schepenen 1640-1810 A. Resoluties B. Correspondentie C. Publikaties

1-2 1 1 2

·II.Maireenmunicipale raad 1810-1913 A.. Resoluties B. Correspondentie C.Publikaties

2 2 3

2-3

III. Gemeentebestuur 1813-1851 A. Notulen B. Corrrespondentie C.. Publikaties

3 3 5

IV..

6-11

Gemeentebestuur 1851-1969 A. Notulen B. correspondentie C. Reglementen en verordeningen D. Verslagen

3-6

6 7

11 11

Stukken betreffende bijzonslere onderwerpen I. 1.

Het .organisme Instelling, ontwikkeling en opheffing 2. Eigendommen 2.1. Aankopen ·2.2. Verkopen 2.3 .. Ruiling 2 • 4. Schenkingen 2.5. Onteigening 2.6. Erfpacht 2.7.. Erfdienstbaarheden 2.. 8. Huur en pacht 2.9. Gebruik 2.10. Verzekeringen 3. Financiën 3.1. Algemeen 3... 2. Begrotingen 3 .3. Boekhouding 3.4. Rekeningen 4. Benodigheden en hulpmiddelen 5. Verkiezing van vertegenwoordigende lichamen 6. Gemeentelijke bestuurscolleges en funktionarissen 11. Aangelegenheden betreffende het personeel 1. Algemeen 2. Verhouding bestuur en personeel 3. Plichten van het personeel 4. Rechten van het personeel

12 12 13 13 15 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20

23 24 26

27 27 28 28 31 32

32


ITI.Belastingen 1. Algemeen 2. Belasting op inkomen en vermogen 3. Grondbelasting 4.. Hondenbelasting 5.. Rechten van reg.istratie en retributie 6. Woonforensenbelasting 7. Vermakelijkheidsbelasting 8.. Overige belasting IV. openbareOrde 1. Aangelegenheden betreffende de openbare orde 2. Burger Li. jke Stand 3. Bevolkingsadministratie V. Openbare zedelijkheid 1. Maatregelen tegen alcoholgebruik VI.. Openbaregezondheid 1. Toez ichtopprodukten 2. Besmettelijkeziektenbestrijding 3. Lijkbezorging 4.. Hygiëne van lucht, bodem en water VII. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 1. Algemeen 2. Bestemmingsplannen 3. Woningbouw VIII.Bescherming bevolking tegen rampen 1. Bescherming tegen oorlogen en natuurrrampen 2. Bescherming tegen brand IX. Waterstaat X. Verkeer en vervoer 1.. Verkeer en vervoer te land XI. Economische aangelegenheden XII.. Maatschappelijke zorg XIII. Onderwijs, religie, cultuur en sport 1. Algemeen 2• Kleuteronderwij s 2 .. 1 . Algemeen 2.2. Personeel 2.3.. schoolgeld 2 .4.. Schoo1gebouwen 3 .. Lager onderwijs 3.1. Algemeen 3.2. Personeel 3.3. Schoolgeld 3.4. Schoolgebouwen ·3 .4.1. Algemeen 3.42.0penbare scholen 4. Andere onderwi jsvormen 5. Religie, cultuur en verenigingsleven 6• Sport en recreatie XIV. Militaire zaken

33 33 33 35 37 38 39 39 40 40 40 41 43 45 45 46 46 46 47 49 50 50 51 52 56 56 57 57 59 59 63 64 67 67 67 67 68 69 70 70 70 71 74 75 75 75 75 76 77 78

Archief van het Burg.erlijk Armbestuur 1603-1966

80

stukken van algemene aard

80

A. B.

80 81

Notulen Correspondentie


stukkenbetreffEmde bijzondere onderwerpen 1. 2. 2.1. 2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

3.1. 3.2. 3.3.

3.4. 3.5. 3.6.

Reglementering Eigendommen Algemeen Aankopen Verkopen Ruiling Verpachtingen Tiendrecht FinanciĂŤn Algemeen Begrotingen Kas- en grootboeken Journalen Rekeningen, met bijlagen Armenzorg

81 81 81 81 .81 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 87

Archief van het Gast-en Weeshuis 1813-1843

88

Archief van de commissie tot wering van schoolverzuim 1901 , 1906 -193 9,19 41-1961 , 1967,1968,z . j •.

89

. Stukken van algemene aard A. B.

Notulen Jaarverslagen

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1.

Reglementen.

Archief van de Huurcommissie 1918-1923 A. B. C.

Notulen Correspondentie Jaarverslagen

89 89 90 90 90 90 90 91 91

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

91

Archief Commissie Grondbeheer 1966-1969

92

Bijlage 1 Bijlage 2 .Index op aardrijkskundige en persoonsnamen

93 101 102


I

INLEIDING De gemeente Kloetinge hield op te bestaan op.1 januari 1970. Het grondgebied werd op die datum bij de nieuwe gemeente Goes gevoegd. Debegrenz ing van de gemeente was als volgt: in het noorden aan deWilhelminapolderen het voormalige GOese diep, in het oosten aan KattendijkeenKapel1e, in het zuiden aan 's-Gravenpolderen in het westen aan 's Heer .AbtskerkeenGoes. Het wapen van Kloetinge bestond uit 3 blauwe. lelies. in goud. De lelies zijn waarschijnlijk afgeleid van het feit dat de vroegere heren vanKloetinge{uit het huis van Borssele)aangehuwelijktwarenaan het Bourgondische huis. De gemeente omvatte de dorpskern Kloetinge ende gehuchten Abbekinderen, Blaemskinderen, Bordelot, de Groe, 's Heer Elsdorp,Mannee, Tervaten en Waenskinderen. Omtrent de oorsprong van de naam Kloetinge zijn een aantal theorieĂŤn ontwikkeld, waarvan de volgende van belang zijn. Ten eerste zou de naam Kloetinge afgeleid zijn van de naam Kloot. Volgens het Topografisch Woordenboek voor BelgiĂŤ en Nederland doorM.. Gijselingzou Kloetingeafgeleidzijn van Klotingja, Klota germaans voor bol, rond voorwerp. Het dorp Kloetinge ligt inderdaad op een ronde verhevenheid. De naam .Kloetingewordtook in verhandgehrachtmet de vliedbergen. verheye van citters denkt echter weer aan de cloete, de opwas waar men de Kloete of boom gebruikt om schepen voorbij te duwen. De uitgang -inge zou ook op een waternaam kunnen duiden. . Ook zou de naam nog afgeleid kunnen zijn van "Kloetelingen. Dit zijn speciaal gestoken schorz.oden van gro.ot formaat, afkomstig van buitendijkse gronden, de schorren. Ze worden voor 1860 in Zeelandgehruiktal of niet in combinatie met brikken voor het uitvoeren vaneenvoudigezinkwerken.Bewijzen zijn hier echter niet voor handen. De naam "Kloetelingen" komt voor in het testament van Adriaan Bommenee. Volgens Rentenaar in zijn artikel in "Archief 1992" van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen moet de naam gekarakteriseerd worden als "plaats, die gekenmerkt wordt door een verhevenheid". Deze verklaring benadert de waarheid wellicht het diclfst. De stichting van het dorp Kloetinge moet men omstreeks de tiende eeuw dateren. Er is dan een tijdelijke verblijfplaats van schaapherders,komende van Walcheren of Noord-Beveland. Deze weiden tijdens de zomermaanden hier hun schapen. In het najaar vertrekken ze dan weer naar veiliger plaatsen. OeIe komt tot deze conclusie na archeologisch onderzoek. Dekker daarentegen in zijn dissertatie over Zuid-Beveland komt tot een heel andere conclusie .. Volgens hem moet Kloetinge al vanaf de 10e eeuw permanent bewoond zijn. Deeerstebewoningsplaats zal dan wel niet al te groot zijn geweest: ongeveer vijftig meter in doorsnede. Meer dan een familie zal hier wel niet gewoond hehben. De woonomstandigheden van wat dan Kloetinge is, Z1.Jn verre van ideaal. Dehehuizing is zeer simpel mensen dier wonen onder


II

een dak. De bewoners vestigen zich in het zogenaamde oude kernland. Door het indijken van nieuw gewonnen landen het tot stand brengen van verbindingen met ander vaste kernen komt men geleidelijk tot vergroting van het gebied. Deze kernlanden zijn echter in het begin geheel niet- of onvoldoende bedijkt. TOCh moeten demensenz ich tegen het water beschermen. Dit doet men door kunstmatige verhogingen of vliedbergen op te werpen . Ook de Kloetingenaren werpen zulke verhogingen op om zichzelf en hun vee tegen het water te beschermen.Tegenwoordig vindt men in de dorpskern nog maar één vliedberg. Er moeten er echter meer in Kloetingegeweestzijn. Vastgesteld . is dat er een vliedberg lag in de buurtschap sint Maarten in de Groe, bij de hofstede Blaemskinderen, aan de Kapelseweg tegenover de hofstede Den Berg, in de buurtschap 's-Heer Elsdorp , aan het Bergpad bij het Valckesloten in .Abbekinderen. uit onderzoek blijkt verder,dat Abbekinderen reeds in de elfde of twaalfde eeuw vrij intensief bewoond moet zijn geweest. Kloetinge is een ambachtsheerlijkheid. In 1216 is er voor het eerst sprake van Kloetinge en wel in een charter van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht. Het wordt hier genoemd onder de goederen van datzelfde kapittel. Kloetinge behoort tot de grootste van de heerlijkheden en ambachten van het grondgebied van het Waterschap de Brede watering Bewesten Yerseke. De heerlijkheid is .reeds vroeg in het bezit van het geslacht van Borsele. In 1481 komt het in het bezit van hétgeslacht van Brederode, doordat Walraven van Brederode huwt met Margaretha van Borsele. Door vererving blijft Kloetinge tot het jaar 1700 in handen van deze familie. In 1702 wordt de heerlijkheid gekocht doorMr .Cornelis de Jonge van Ellemeet.. In 17 65 komt deze in handen van Mr. Wi llem van der Bilt, inwoner van Kloetinge. Die houdt haar in bezit tot 1843. Dan overlijdt hijen wordt ze gekocht door de voogden van detoenminderjarigeJohan Cornelis Patijn. Het ambacht behoort nogsteeeds toe aan deze familie. De huidige ambachtsvrouwe is mevrouw van Dijk- van ft Velde. Het plaatselijk bestuur uit de heerlijkheid Kloetinge bestaat uit schout en schepenen. Dez~worden benoemd door deambachtsheer. Ook de secretaris, de kerk-en armmeesters, de schotters, de veld-en pluimgraven, de schoolopzieners, de keurmeesters van vis en vlees en deschepenboden worden door de ambachtsheer benoemd. Ook in de kerkelijke colleges heeft hij een stevige vinger in de pap. Als regel bezit hij daarin twee stemmen. De ambachtsheer stemt mee over het beroepen vaneen dominee. De schout is de plaatsvervanger van de ambachtsheer en heeft als belangrijkste taak de rechtspraak in het ambacht. Hij werd bijgestaan door waarschijnlijk zeven schepenen en een secretaris. Hij was· behalvegerechtsoff icier ook inner van degrafelijke inkomsten in zijn gebied. Voornaamste inkomsten was het schot,eenbelasting, die drukte op de grond. De ambachtsheer was verantwoordelijk voor de betaling over ieder schotbaar gemet in zijn ambacht. Wanneer de grond in hun bezIt was, betaalden zij de belasting, na verloop van tijd werden het de


Hl

geërfden, degene die de grond pachtten van de ambachtsheer. Er waren ook echter .stukken schotvrij land, de zogenaamde vronen, die de ambachtsheer door de graaf toegewezen kreeg. Het geïnde geschotwerd door de ambachtsheren afgedragen aan de rentmeesterbeoosten-enbewestenschelde. Deze verzamelde heten droeg het af aan de graaf . Wanneer er wanbetalers waren, bezat de ambachtsheer de panding, dit wil zeggen, dat hij beslag kon leggen op de goederen van denalatigen.Bijedelliedengebeurde dit echter niet, hier kon men volstaan met een boete.. In 1794 worden al deze rechten met de komst van de Fransen afgeschaft, onder het . mom van"Vrijheid,gelijkheidenbroederschap". In deze tijd gaat het plaatselijke bestuur bestaan uit demaireen de municipale raad. Nadat de Fransen in 1814 voorgoed verslagen zijn, wordende heerlijke rechten niet meer betaald. symbolisch is er dan nog wel een ambachtsheer. Vanaf deze tijd treedt er een college van schout en asseSSoren op, later burgemeester en assessoren, verband houdende met het . onderscheid dat inbestuuurlij kez in gemaakt werd tussen stad en platteland. Met de inwerkingtreding van de gemeentewet van 1851 verviel dit verschil. Het plaatselijke bestuur van de gemeente bestond toen uit de gemeenteraad als hoofd,gekozen door de inwoners, het college van burgemeester en wethouders ende burgemeester. De wethouders werde.ngekozen door de ledên van de gemeenteraad, terwijl de burgemeester ste.eds voor een termijn van zes jaar werd benoemd door de kroon . Als regel volgde herbenoeming voor een nieuwe termijn van zes jaar. rnelfdeen twaalfde eeuw groeit de woonkern Kloetingeeen weinig naar het oosten uit. Dan begint men ook met de bedijking van het gebied. Belangrijk is de aanleg van de Kattendijkse Dijk of Oude Zeedijk. Deze is aangelegd onder leiding van de monniken van Ter Doest. Echter de preciese ligging van deze dijk is niet meer na te gaan door het gebrek aan geschreven bronnen. Door deze bedijkingswerkzaamheden neemt het aantal overstromingen af en kan Kloetinge uitgroeien tot een welvarend dorp. Tot aan de zestiende eeuw stijgt de welvaart, ondanks dat er toch nogoverstromingenzi jn. Denk maar aan de overstromingen van 1530 en 1532, die hele gebieden onder water zet. Uiteen verslag van deze tijd, weten wij, dat het gebied rond Goes onder water staat. In deze eeuwen neemt door de welvaart het dorp in omvang toe. Economisch gezien is de hoofdbron van bestaan de schapenteelt. De akkerbouw begint zich in deze tijd te ontplooien, doordat het gebied bedijkt wordt. De hogere dijken bieden immers een betere bescherming tegen de zee . Degraanproduktie wordt zo hoog, dat het de plaatselijke produktie overtreft en men besluit dan ook het overschot naar de weekmarkt in Goes te brengen. Er worden nu ook molens gebouwd in Kloetinge In 1451 heeft men vier molens in Kloetingeen in 145 3 komt er nog een bij. Deze molen zijn allemaal in het bezit van de ambachtsheer, de heren van Borsele,wonendeop het KasteelZandenbûrg te Veere. Deze heeft hier goede inkomsten uit. Tegenwoordig Ls er van dit aantal molens nog een over, staande aan de Oostmolenweg. Een ander teken van welvaart is de imposante kerk, waaraan men omstreeeks 1250 begon te bouwen, Eerst is er nog maar een


IV

houten kapel. Deze wordt later vervangen door een uitbakstenenopgetrokken kapel. Deze stenen .kapel wordt in de loop der eeuwen uitgebouwd tot het majestueuze kerkgebouw, . dat wij nu nog kennen en dat het dorpsbeeld van Kloetinge bepaalt.. De oude kapel is nog terug te vinden in het noorder- hijkoor, waarin men ook nog een restant van de zogenaamde Scheldegotiek aantreft. Wat hier nog meer opvalt, is de merkwaardige venstertracering. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven, maar wij kunnen uitgaan van de volgende hypothese. In de middencirkel zou de beeltenis van Christus hebben gestaan en in de vier omringende cirkels de beeltenissen van de vier evangelisten Mattheus, Marcus., Lucas en Johannes. De ronde vormen doen romaans aan. Hetbijkooren het hoofdkoor dateren uit de dertiende eeuw. Het .schip van de kerk dateert uit de vijftiende eeuwen was oorspronkelijk driebeukig. Dit is in 1500 vervangen door een beuk. In 1494 wordt de toren voltooid en bereikt dan zijn hoogte van vijfenzestig meter. De verbin. ding van de toren wordt in 1525 voltooid. De .kerk wordt gewijd aan Sint Geertruida. Na de Reformatie is er in 1578 de eerste hervormde eredienst dooreen predikant uit Goes. In 1586 krijgt Kloetinge zijn eerste eigen predikant Gunthier Aldegonde Danunan. Hierna komt de Hervormde kerk van Kloetinge tot bloei. Tot op de dag van vandaag heeft Kloetinge een eigen predikant. D.e tweede helft van de zestiende eeuw is voor Kloetinge een tijd van veel leed. Dit komt door de staatkundigeengodsdienstige troebelen en de daarop volgende tachtigjarige oorlog. Degene, die behoorden tot de laagste inkomensklasse kregen het zeer zwaarte verduren en leden veel armoede . Daar kwam nog bij, dat Goes en Zuid-Beveland uit strategisch oogpunt zeer belangrijke gebieden waren. Wanneer Goes en Zuid-Beveland namelijk in handen van de Prins zouden vallen, dan waren Middelburg en het eiland Walcheren voor de Spanjaarden verloren. Deze wilden dit tegen gaan ende inwoners vanzuid-Beveland, dus ook van Kloetingekregen inkwartiering van Spaanse soldaten. Het verblijf. van de soldaten is een zeer hoge kostenpost. Kloetingemoet hiervoor achtduizend gUlden betalen. In 1572 kwam er nog bij dat Kloetinge tot tweemaal toe werd platgebrand door het oorlogsgeweld. In februari 1577 komt door de overlast van de Spaanse soldaten een eind. Goesen ZuidBeveland gaan over naar de Prins. Nog tot in de zeventiende eeuw echter blijft de tachtigjarige oorlog voor overlast zorgen. Kloetinge heeft altijd een rijk cultureel leven gekend. In de vijftiende eeuw heeft men in dit dorp al een kam.er van RhetoricaofRederijkerskamer. Deze komen oorspronkelijk uit Frankrijken zijn ingericht als gilden. Door het uiten van ketterse gevoelens neemt de overheid later maatregelen tegen de kamers. Sinds 1546 wordt het de .kamers dan ook verboden godsdienstige zaken te behandelen. Hierdoor verdwijnen er vele. Ook kent Kloetingeeen schuttersgilde, het Sint Sebastiaans of Handbooggilde, dat nu nog bestaat. In de loop der eeuwen houdt men in Kloetinge een bloeiend verenigingsleven in stand. . In dezelfde periode blijkt uit de rekeningen, die zich in het dorpsarchief bevinden, dat er een gasthuis in Kloetinge staat. Wanneer dit gesticht wordt, is niet bekend. Er staan in deze


v

tijd ook tweeestenenhuizen in het oude Kloetinge. Eén van die huizen, staande in het Zuidambacht., is eigendom van de voorouder van Mattheus Smallegange, schrijver van de Cronyk van Zeeland . Dit huis is omstreeks J.560afgebrand. Het ander moet gestaan hebben achter de tegenwoordige boerderij Ravensteinaan het Noordeinde. Hiermee is hoogstwaarschijnlijk de ·plaats van het verdwenen Slot Ravensteyn, de residentie van de heren van Kloetinge, vast komen te staan .. In de zestiende en zeventiende eeuw waren de middelen van bestaan vooral de landbouw en de zoutwinning . Deze industrie floreerttot in de zestiende eeuw. Na deze tijd begint de achteruitgang. De reden hiervoor is de overschakel ingop het raffineren vanbaaizoutuit Spanje en Portugal. Een even belangrijke reden voor het verval van deze industrie is het verbod tot darinkdelven of moeren, uitgevaardigd door Karel V in 1515. De industrie is niet van gevaar ontbloot en met name desatreuS voor de dijken en het achterliggende land. In het landschap van Kloetinge is nog steeds duidelijk te zien, dat er gemoerd is . Ook in de oude namen komt dezenijverheid terug, bijvoorbeeld in het Moerweegje, de Moerputen de Hoge MOer. Een andere vorm van industrie in Kloetinge is het leerbewerkingsbedrijf, vooral/schoenmakerijen. Dezeindustrie is gesitueerd rond de Nieuwstraat, later Jachthuisstraat. Bij archeologisch onderzoek zijn in deze buurt namelijk veel leerresten gevonden •. Een scala aan landbouwprodukten wordt in deze tijd in Kloetinge verbouwd. Het is dan ook een overwegend .agrarisch dorp, met meekrap en boekweit als belangrijkste landbouwprodukten. De teelt van boekweit kan men aflezen aan het aantal .molens dat er in deze tijd is gebouwd. In de negentiende eeuw verandert en echter heel wat in agrarisch en economischopzcht in Kloetinge. Er vindt een verschuiving plaats van het telen -van graan naar het telen van andere produkten,zoalsaardappelsen suikerbieten. Dit komt door de .landbouwcrisis, die optreedt in de negentiende eeuw. In deze tijd begint men ook met de teelt van .fruit. Kloetingebegint kersen naar Engeland tetransporteren. Rond 1900 heeft de landbouw een h.eelanderkarakter dan in de voorgaande periode. De meekrapteelt is al meer dan dertig jaar verdwenen door de uitvinding vansyntetische verfstoffen. Door de ruilverkaveling, die in de twintigste eeuw wordt doorgevoerd, doet z.Lch een belangrijk verbetering inde bedrijfsvoering voor •. De aanleg van de spoorlijn Bergen op zoom-Vlissingen .leidt tot opheff ing van het isolement van Zuid-Beveland en Walcheren. Kloetinge profiteert hier ook van, net als van de sterke verbetering van het wegverkeer. Aan het eind van de negentiendeeeuw verkeren nog vele wegen in slechte staat. Inde loop van de twintigste eeUw verbetert dit. Omstreeks 1975 is Rijksweg 58 geheel in dubbelbaansuitvoeringgereed komen. Door al deze betere verbindingen gaan steeds meer mensen buiten Kloetingewerken en verliest het dorp zijn agrarische karakter. Hoe Kloetingeer stedebèuwkundig heeft uitgezien in het begin is niet te achter halen. In de vijftiende eeuw moeten er poortgrachten in Kloetinge zijn ,geweest. Ze worden genoemd in de dorpsrekeningen van die tijd. D.e.zegrachten hebben bestaan tot het einde van de zeventiende eeuw. He'tMarktveld is dan ook al aanwezig. Het ziet er echter anders uit, omdat er muren


v1

met torentjes om de vate zlln gebouwd. Op het Marktveld .bevindt zich ook het vishuis, waar de vis verhandeld werd. Dit is in de loop der eeuwen afgebroken. Het beeld van . Kloetinge zal in de achttiende eeuw niet veel veranderd zijn in vergelijkingmet de zeventiende eeuw. Er zijn wat huizen bijgebouwd. In de tweede helft van de achttiende eeuw verrijst het fraaie ambachtsherenhuis aan het kerkplein. In de negentiende eeuw begint het dorp pas goed te groeien. In 1831 telt Kloetingezevenhonderzevenzestig inwoners, in 1869 duizendnegenentachtig . Het dorp krijgt dan ook behoefte aan uitbreiding. Er worden scholen bij gebouwd of vergroot om het aantal leerlingen te kunnen herbergen •. Het college van . burgemeester en wethouders en . de gemeenteraad verhuizen naar een groter gebouw. De ontwikkeling van het dorp neemt nu een vogelvlucht. Na 1900 is er sprake vaneen snelle bloei. Hiervoor is een aantal redenen aan te geven. Kloetinge krijgt nu een woonfunktie voor mensen, die elders werken. Door het milde belastingklimaat vestigen steeds .meer gegoede Goesenarenzich in Kloetinge .. Bet dorp krijgt dan ook de bijnaam "Het Wassenaar van zeeland". Ook de bovengenoemde verbetering van de verkeersmiddelen leidt tot bevolkingsaanwas . . Een uitzondering op de bevolkingstoename is het jaar 1940. Niet door de oorlogsomstandigheden raakt Kloetinge inwoners kwijt, maar dooreen wijziging van degemeentegrens.Na jaren vechten met de gemeente Goes verliest Kloetingeeenennegentig ha met .metzeshonderd inwoners aan diezelfde gemeente Goes. De in 1930 aangelegdePatijnweg,genoemd naar de ambachtsheer., evenals de huizen aan de Kloetingseweg en de 's-Gravenpolderseweg komen aan Goes. De pogingen., die in de jaren dertig door de gemeente Goes ondernomen worden om Kloetinge in te lijven worden in 1969 bewaarheid. In de jaren derigheeft Kloetinge Goes nog van het lijf weten te houden. Per 1 januari 1970 wordt Kloetinge opgenomen in de nieuwe gemeente goes en is vanaf die datum geen zefstandige gemeente meer. Aanbijn tien eeuwenzelfstandigheid kwam nu een einde. Bronnen en literatuur 1. Barth, A.J .. ,Klerk, F.B. de,Valk,J e :L. van der,Goese straatnamen, Alphen aan de Rijn 1986. 2. Dekker, c. ,Zuid-Beveland, De historische geogr.afieen de instellingen vaneen Zeeuws eiland in de middeleeuwen, Assen 1971. ¡3. Hullu, J. de, Verhoeven, A.G., Tractaat van Dyckagie, Den Haag 1920. 4. Oele, B.,Een bodemkundig onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Kloetinge, blz. 7-24, in HJZNB, nr. 1, Goes 1975. 5. Rentenaar, R., De plaatsnamen op -inge(n) in zuidwestNederland, blz. 1-32, in Archief, mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen,Middelburg 1992. 6. Het "testament" van AdriaanBommenee, praktijkervaringen vaneen VeerseBouw-enWaterbouwkundige uit de 18eeeuw, middelburg 1988 . 7. voge-Wessels Boer, I.H., Kloetinge, Middelburgz.j.{c. 1969) 8. Weststrate,J.,Kloetinge van vroeger, Goes 1980.


VII

INVENTARISATIE De archieven van de gemeente Kloetinge bevonden zich ten tijde van de opheffing in het gemeentehuis van Kloetinge. In december 1969 verhuisde het archief van de secretarie van .Kloetinge voor een gedeelte naar de Gemeentelijke Archiefdienst van Goes en voor een gedeelte naar de afdeling Interne Zaken van diezelfde gemeente. Het gedeelte 1570-1929 , dat omstreeks 1955 werd geinventari... seerd doorG. stadermann, ambtenaar bij de Provinciale Inspektie van. gemeente-enwaterschapsarchieven, .werdbij de archiefdienst in de Wijngaardstraatondergebracht.Deinventaris van Stadermann is in het archief aanwezig onder nummer 709. Het volgens dearchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gevormde archief, 1930-1969 kwam terecht bij deafde1ing Interne Zaken alwaar het bewerkt werd. In 1975 werd dit gedeelte overgebracht naar de Gemeentelijke Archiefdienst. Hierna werd door .A.J • .Bartheenhernieuwde inventarisatie ter hand genomen, welke in 1979 tot een goed einde werd gebracht. Deze hernieuwde inventarisatie was nodig, omdat men het archiefoverdeper iode 1570-1969 wilde inventariseren en omdat de inventaris van Stadermanaan revisie toe was. Doordat er na 19 79 nog een groot aantal archiefstukken werd overgedragen en tijdens een inspektiebezoek in 1981 op de zolder van het stadskantoor het archief van de commissie tot wering van het schoolverzuim werd aanngetroffen, is het archief door mij in ·1992 helemaal opnieuw geinventariseerd. wi jkunnenervan uitg.aan, dat veel bescheiden uit de 16e, 17e en 18eeeuw verloren zijn gegaan. In 1798 neemt men een aanvang met het ordenen van de correspondentie. Deoudstearchiefbescheiden van het archief van het plaatselijk bestuur dateren uit het einde van de zestiende eeuw. Het zijn stukken uit detijd,waarinschouten schepenen onder de ambachtsheer taken vervullen, zoals het handhaven van de openbare orde, het uitoefenen van de rechtsspraak en het heffen van belastingen. In vroeger tijd zlJn· een aantal inventarissen vervaardigd. Voor het eerst in 1666 wordt melding gemaakt van het vervaardigen van een inventaris. In het "resolutiebouck" is een resolutie opgenomen van 5 juni 1666, waarbij "secretaris van de veldegeordineert werteen inventaris temaecken van alle stucken charters ende papieren de secretaris van Kloetinge concernerende,egeen uytgesondert". De oudst bewaarde inventaris dateert van 1811. De reden waarom . toen een inventaris is gemaakt zal de volgende welzijn. In 1811 zijn de stukken van .rechterlijkeaardovergebracht naar de Rechtbank van eerste aanleg te Goes, terwijl van de Hervormde Gemeente de doop-, trouw-enbegraafboeken werden ontvangen. In dat jaar werd in Nederland ook de Burgerlijke Stand ingevoerd. In 1836 is er opnieuw een inventaris van het archief vervaardigt en wel op grond van artikel 103 van het regelementop het Bestuur . ten Plattelande in de provincie zeeland.


VIII

Zowel de doop-, touw-en begraafboeken als het rechterlijke archief zijn door het Rijksarchief in Zeeland aan de Gemeentelijke Archiefdienstte Goes in bewaring gegeven. In de jaarverslagen 1919-1927 wordt tot 1921 geen aandacht besteed aan de toestand der archieven. Pas met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris, w. Oostingh, wordt er in het jaarverslag elk jaar iets gemeld over de archieven.. In 1922 lezen wij dat het archief zich in goede staat bevindt, in 1924 wordt medegedeeld, dat het archief Waarschijnlijk in 1925 zal worden geordend, in dat jaar is het ook daadwerkelijk geordend en geïnventariseerd. Een inventaris uit 1925 is echter in het archief niet meer terug te vinden .. In 1928 wordt medegeedeeld, dat het archief in goede staat verkeerd en dat de registers van de burgerlijke stand en de eigendomsbewijzen brandvrij opgeborgen zijn.. Ook in 1926 en 1927 blijkt het archief behoorlijktezijn opgeborgen. In 1947 wordt het archief van de Weeskamer overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland. In 1964 worden er plannen gemaakt . voor de inrichting vaneen .nieuwearchiefbewiaarplaats in het pand Kerkplein nummer 4 (nieuwe gemeentehuis) . Dezearchiefbewaarplaats komt eren op 15 mei 1964 brengt de Provinciaal Archief inspekteur een bezoek aan de nieuwe archiefbewaarplaats. D.eze voldoet volgens hem na een paar kleine verbeteringen aan de gestelde normen, zoals verwoort in de archiefwet. Op 21 juli 1964 bericht het Provinciaal Bestuur van Zeeland, dat zij goedkeuring hecht aan de nieuwe bewaarplaats in het nieuwe gemeentehuis. uit het archief is door mij praktisch niet vernietigd, aangezienbij de herinventarisatie door .A.J. Barth de Lijst houdende voorschriften tot vernietiging is toegepast. Dit is echter door hem behoedzaam gebeurd . Tijdens debewerkingsper iodeop Interne Zaken in de jaren zeventig is er namelijk uit het archief vernietigd,zondereen afdoende verklaring van vernietiging .Er zijn zaken vernietigd, die niet vernietigd hadden mogen worden .. Wat de ordening der stukken betreft, kan nog het volgende worden opgemerkt •. .Met het ordenen van de correspondentie neemt men eerst in 1798 een aanvang. De correspondentie wordt chronologisch per kalenderjaar geordend. Dit systeem hanteert men tot 1920. Vanaf 1829 brengt men een scheiding aan tussen de correspondentie van de burgemeester en wethouders en de burgemeester. Vanaf 1810 neemt men een aanvang met het chronologisch inschrijven van de correspondentie. In 192Ûgaat men de correspondentie rubrieksgewijs ordenen, van een archiefplan is geen sprake. In de rubrieken hanteert men de chronologie zo, dat indien een zaak zich over twee of meer jaar afspeelt men de correspondentie over die jaren spreidt. Vanaf 1930 vormde men het archief volgende de code VNG, thans de Basisarchiefcode. Met het toepassen van de zaaksgewij ze ordening neemt men het echter niet zo nauw. In veel gevallen volstaat men met het over-nemen van de codetermininologie om daarna zoveel mogelijk bescheiden, die betrekking hebben op


IX

het op de omslag vermelde onderwerp in die omslag op te nemen. Zoveel mogelijk is in dit gedeelte alsnog toepassing gegeven aan de zaaksgewijze ordening. Voor het hoofdstuk "Stukken van bij zondere aard" heeft de Basisarchiefcode model gestaan voor de indeling in hoofdstukken. De bouwvergunningen zijn volgens de nieuwe Basisarchiefcode opgenomen onder Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. Een ver doorgevoerde indeling in subhoofdstukken is vermeden. In 1965 werd het Burgerlijk Armbestuur opgeheven en kwamen zijn taken bij de gemeente te liggen. Het archief van dit Burgerlijk Armbestuur werd gedeponeerd bij de gemeente en is ook in deze inventaris beschreven. De aangetroffen orde in dit archief is grotendeels gehandhaafd. Pas in 1880 wanneer er een nieuw reglement door het gemeentebestuur wordt vastgesteld en de gemeentesecretaris wordt aangewezen als secretaris/penningmeester, neemt de geregelde archiefverzorging een aanvang. In dit archief werden nogal wat stukken aangetroffen van het Gast- en Weeshuis. Deze zijn 路afzonderlijk in de inventataris beschreven. Ook de archieven van gemeentelijke bedrijven en gemeenschappelijke instellingen zijn in deze inventaris beschreven. Het archief werd door mij helemaal opnieuw ge茂nventariseerd en beschreven. Deze in 1991 aangevangen inventaris werd in april 1993 afgerond. Goes, april 1993 L.J. Moerland.


Gezicht vanaf de toren van de Hervormde Kerk van Klöetinge. Op de vöorgrönd de Jachthuisstraat, op de a.chtergrönd de mölen en de Oö:stmolenweg, c. 1975. Foto Gemeentearchief Goes.


IN VE NT ARIS stukken van algemene aard. I. SCHOUT EN SCHEPENEN

1640-1810

A. Resoluties 1.

Resoluties van de vergaderingen van de rentmeester en schout en schepenen. 1640-1646,1648-1654,1656-1672,1674,1678,1680,1684,16911694,1703,1705-1708,1714,1715. 1 band. N.B. Bevat tevens aantekeningen van uiteenlopende aard. Een inhoudsopgave is opgenomen als bijlage.

2-5. Resoluties van de vergaderingen van schouten schepenen. 1794-1810. 4 delen. 2. 3. 4. 5.

1794 1798 1805 1809

mei 2 7 -179 7 november 21 .. oktober 26-1805 december 6 december 21-1809 december 14 december 20-1810 december 24

B. Correspondentie 6-20. Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgegane

stukken. 1767-1810. 14 pakken en 1 omslag. 6. 7.. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

1767-1794 1795-1797 (1 omslag) 1798 1799 1800 180.1 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 januari3-december 24 N.B. Bevat tevens de correspondentie van 1810 december 27 -december 31.

Rekesten' ingekomen bij schouten schepenen, met apostilles. 1789-1806 1 lias.


2

22.

Aantekeningen van de schout, mr. H. van der Bilt, naar aanleiding van ontvangen brieven. 1803-1808. 1 katern.

C.

Publikaties

23.

Afschriften van ingekomen publikaties van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, het Uitvoerend Bewind,het vertegenwoordigend Lichaam, de Koning van Holland en de prefect van het Departement. 1799-1810. 1 deel.

¡11. MAIRE EN MUNICIPALE RAAD 1810 - 1813 A.

Resolut.ies

24.

Resoluties van de maire. 1810 december 27 - 1813 december 1. 1 deel.

25.

Resoluties van de municipale raad. 1811 januari 21- 1813 augustus 29. 1 deel.

B..

Correspondentie

26-2i8.

Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgegane stukken van de maireendemunicipale raad •. 1810-1813. 3 pakken .. 1810 december 27- december 3.1 N.B. Bevinden zich in inventarisnummer 21. 26. 1811 27. 1812 28. 1813 N.B. Bevat tevens de correspondentie van 1813 december 21 - december 30 .

29.

Afschriften van uitgegane stukken van demaire. 1810-1813. 1 deel.

30.

Agenda van ingekomen stukken. 1810-1813. 1 deel •.


3

c,

Publ ikaties

31.

Afschriften vangedanepublikaties door de maire. 1810-1813. 1 deel.

111. GEMEENTEBESTUUR 1813-1851. A.

Notulen

32-34. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad. 1813-1851 .. 3 delen. 32. 1813 december 21 -1817december31 33. 1818 januari9- 1837 november 27 34 .. 1838 januari 7 - 1851 oktober 11. N.B. Bevat tevens notulen van de vergaderingen van 1851oktober25- 1855 september 27. 35-38. Notulen van de vergaderingen van burgemeester enassessoren. 1829-1850. 4 delen .. 35. 36. 37. 38. B.

1829-1831 1832-1835 1836-1843 1844-1850

Correspondentie

39-76. Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgegane stukken van schout (later burgemeester) en assessoren, van de schout(later burgemeester) en van de gemeenteraad. 1813-1851. 38 pakken.

39. 40 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

1813 december 21 -december 30. N.B. Bevinden zich in inventarisnr. 28. 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826


4

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.. 72. 73. 74. 75. 76.

1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 januari 2-oktober 25 N.B. Bevat tevens correspondentie van de burgemeester van 1851 oktober 26-december 30.

77,78. Afschrift.en van uitgegane stukken van de schoutflater burgemeester) en assessoren, van deschoutflaterburgemeester) en van de gemeenteraad. 1813-1828. 2 delen 77. 1813 december 27 - 1824 juli 14 78. 1824 juli 17- 1828 december 31 79,80. Agenda van ingekomen stukken van sChout (later burgemeester) en assessoren, van de schout(later burgemeester) en van de gemeenteraad. 1813-1828 .. 79. 1813 december 20-1818 januari 3 80. 1818 januari 3 - 1824 december 30 N.. B. Bevat tevens een opgave van de ingekomen stukken van 1825-1828. 81-103.Tngekomen stukken en concepten en minuten van uitgegane stukken van de burgemeester. 1829-1851. 23 pakken. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

1829 1830 1831 1832 1833 1834


5

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93 .. 94. 95 .. 96. 97. 9:8 .. 99. 100. 101. 102. 103.

1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 januari 2 -oktober 25 N. B.. Bevat t.evens correspondentie van deburgemeester van 1851 oktober 26 - december 30

104-106. staten van ingekomen en uitgegane stukken vanburgemeesteren assessoren. 1829-1851 .. 3 delen. 104. 1829-1839 105. 1840-1850 januari 19 106. 1850-1851 107,108. staten van ingekomen en uitgegane stukken van de burgemeester. 1829-1851. 2 delen. 107. 1829-1849 108. 1850,1851 N.B. Bevat ook staten van ingekomen en uitgeganestukken van de burgemeester, 1851-1884. 109-111. staten van ingekomen en uitgegane stukken. 1829-1851. 1 pak, 1 omslag en 1 deel .. 109. 1829-1853 110. 1836-1838, 1841-1844(1 omslag) 111. 1850,1851(1 deel) N.B. Hierin tevens staten van ingekomen en uitgegane stukken van het gemeente he stuur,onderwerpsgewijze ingeschreven, 1852-1865 ..

c.

Publikaties

112.

Afschriften van gedanepublikaties • 1814-1822. 1 deel.


6

113.

staat van gedane publikaties. 1846-1849. 1 deel ..

IV. GEMEENTEBESTUUR 1851-1969. A. Notulen 114-127. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad. 1851-1941.,1945-1969 . 8 delen, 5 banden en 1 pak. 1851 oktober 25-1855 september 27 N.B.Bevinden zich in inventaris.nummer 34. 114. 1856 januari 1 - 1880 november 29 115. 1881 januari 1 - 1891 december 30 116. 1892 februari 12 - 1902 oktober 29 117. 1903 januari 8 -1913 december 23 118.1914 februari 5 -1921 januari 20 119.. 1921 maart 21 -1927 juni 22 120. 1927 juli 29 - 1939 december 28 121 . 1940 januari 4 -19 4.1 augustus 2 7 1945 september 6 - 1953 maart 28 122. 1953 mei 1 - 1956 december 13(1 band) 123. 1957 januari 28 - 1959 december 30fl band) - 124. 1960 maart 2 - 1963 augustus 27 (1 band) 125. 1964 januari 21 - 1965 decxember 21 (1 band) 126. 1966 januari 25 -1967 december 20(1 band) 127. 1968 januari 30 - 1969 december 27(lpak) 128-150. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders. 1882-1969. 20 banden en 3 delen. 128. 129. 130. 131. 132.. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148.

1882 1907 1915 1920 1923 1927 1929 1931 1934 1936 1940 1945 1950 1953 1955 1957 1958 1959 1961 1963 1965

januari 2 - 1907 augustus 26(1 deel) september 21 - 1915 april 8 (1 deel) mei 17- 1919 december 29(1 deel) februari 9- 1922 december 30 januari 5 -1926 december 31 januari 10 -1929 april 15 april 22 - 1931 juni 3 juni 9 - 1934 januari 22 februari 22 - 1936 oktober 15 november 5 - 1940 november 1 november 8 -1944 augustus 25 januari 17 - 1949 december 17 januari 9 - 1953 april 28 mei 22 - 1954 december 30 januari 6 - 1956 december 19 januari januari janauri januari

8 - 1960 december 23 5 -1962 december 20 10 - 1964 december 31 7 - 1966 december 29


7

149. 1967 januari 5 - 1968 december 23 150. 1969. 151-157. "Presentielijsten" van de vergaderingen van de gemeenteraad .. 1914 -19 41(19 45 -1969 .. 7 deeltjes. 151. 152.. 153. 154.

1914 1927 1933 1939 1945 155. 1951 156. 1957 157. 1966

september 1 - 19.27 juni 22 juli 29 - 1932 december .22 februari 23 -1939 april 20 mei25- 1941 augustus 27 september 6 - 1951 juli 5 juli 25 - 1957 juli 15 oktober 7 - 1966 augustus 23 september 6 - 1969 december 27

158-162. "Presentielijsten" van de vergaderingen van burgemeesterenwethouders. 1923 -1955 ,1960-1967 .• 5 deeltjes •. 158. 159. 160. 161. 162.

1923 1927 1931 1942 1960

juli 30 - 1927 april 19 april 25 - 1931 maart 31 mei 1 - 1942 mei 22 juni 5 - 1956 januari 19 juni 30 - 1967 juli 20

163,164. Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad.. 1924-1939,1946-1953,1957-1961,1963. 1 deel enl omslag. 163. 1924-1939,1946-1953 164. 1957-1961,1963(1 omslag) B. Correspondentie 165-236. Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgeganestukken van burgemeester en wethouders .. 1851-1919.

165 .. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178.

1851 oktober 26-december 31 N.B. Bevinden zich in inventarisnummer 76. 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865


8

179. 1866 180. 1867 181. 1868 182. 1869 183. 1870 184.. 1871 185. 1872 186. 1873 187. 1874 188. 1875 189. 1876 190. 1877 191 •• 1878 192. 1879 193. 1880 194. 1881 195 •. 1882 196. 1883 197. 1884 198 .. 1885 199. 1886 200. 1887 201. 1888 202. 1889 203. 1890 204. 1891 205. 1892 206. 1893 207. 1894 208 .• 1895 209. 1896 210.. 1897 211. 1898 212. 1899 213 .. 1900 214. 1901 215. 1902 216. 1903 217 .• 1904 218 .. 1905 219. 1906 220. 1907 221.1908 222. 1909 223. 1910 224. 1911 225. 1911 226. 1912 227. 1912 228. 1913 229. 1913 230. 1914 231. 1915 232.. 1915 233. 1916 234. 1917 235. 1918 236. 1919

januari oktober januari oktober januari april 4

2 -oktober 29 30 - december 29 2-oktober 10 12 - december 28 7 -maart 30 - december 29

januari 6 - juli 24 juli 31 - december 29


9

237-305. Ingekomen stukken en concepten en minuten vanuitgegane stukken van de burgemeester. 1851-1919. 69 pakken. 1851 oktober 26- december 29 N .B • Bevindenz ichin inventarisnr. 103 .. 237. 1852 238. 1853 239. 1854 240. 1855 241. 1856 242. 1857 243. 1858 244 .. 1859 245. 1860 246. 1861 247. 1862 248. 1863 249. 1864 250. 1865 251. 1866 252. 1867 253. 1868 254.1869 255. 1870 256. 1871 257. 1872 258. 1873 259. 1874 260. 1875 261. 1876 262. 1877 263. 1878 264. 1879 265 .. 1880 266 •. 1881 267. 1882 268. 1883 269. 1884 270.. 1885 271. 1886 272. 1887 273. 1888 274. 1889 275. 1890 276. 1891 277. 1892 278 •. 1893 279. 1894 280. 1895 281. 1896 282.. 1897 283. 1898 284. 1899 285. 1900 286. 1901 287. 1902


10

288. 289. 290. 291. 292. 293. 294 .• 295. 296. 297. 298 .. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305.

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 januari 3 - september 29 1916 oktoher 1 - december 30 1917 1918 1919

306-309. staten van ingekomen en uitgegane stukken vanburge-

meesteren wethouders •. 1852-1919.

4 delen. 30G. 307. 308 •. 309.

1852 1878 1902 1912

januari 4-1878 december 8 mei 14 -1901 december 24 januari 4 - 1~12 oktober 31 november 1 - 1919 december 31

310-313. staten van ingekomen en uitgegane stukken van de

burgemeester. 1885-1919.

4 delen. 310. 1885 januari 3 311. 1896 januari 4 312. l~OG januari 4 313. 1919 april 28 -

- 1895 januari 5 - 1905 december 30 - 1919 april 27 december 24

314,315. staten van ingekomen en uitgegane stukken vanbur-

gemeester en wethouders, onderwerpsgewijze Ingeschreven. 1852-1882,1884-1905.

2 delen. 1852-1865 N.. B: Bevinden zich in inventarisnr. 111 314. 1866-1882 315. 1884-1905 316-345. Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitge-

gane stukken van burgemeester en wethouders .• ·1920-1929. 30 pakken. 316. 1920 letters A-G 317. 1920 letters H-M 318. 1920 letters N-Z


11

319. 1921 320. 1921 321. 1921 322. 1922 323. 1922 324. 1922 325. 1923 326. 1923 327. 1923 328. 1924 329.. 1924 330. 1924 331. 1925 332 .• 1925 333. 1925 334. 1926 335.1926 336. 1926 337. 1927 338. 1927 339. 1927 340.. 1928 341. 1928 342. 1928 343. 1929 344. 1929 345. 1929 346.

letters letters letters letters letters letters letters l.etters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters letters

A-J K-O P-Z A-F G-N O-.Z A-H J-O P-Z A-J K-N O-W A-J K-O P-Z A-H J-O P-Z A-H J-N O-Z A-J K-O P-W A-G H-N O-Z

staten van ingekomen en uitgaande stukken van het college van burgemeester en wethouders. 1920-1922.

1 deel. c. Reglementen en verordeningen ¡347.

Afschriften van reglementen en verordeningen. 1851-1877 •.

N. B . Aange legd in 1852 •. D. Verslagen 348 -35 7.

"Gemeenteverslagen" ., verslagen van de toestand der gemeente. 1919-1928. 10 katernen. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357.

1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

N.B. De overige jaarverslagen zijn opgenomen in de correspondentie.


12

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

I. Het organisme 1. Instelling, ontwikkeling en opheffing 358.

Afschrift van het proces--verbaal van afpaling van de gemeentegrenzen van 24 april 1822, met tekeningen. z .• j .. (c.1e90) 1 deel.

359.

Stukken betreffende het geven Van namen aan straten en wegen. 1930,1955.,1956,1958,1963,1964,1966-1969 .•

loInslag. 360-363. Stukken betreffende degrenswij.zigingen met de ge-

meente Goes. 1932-1943.

4 omslagen. 360.. 361. 362. 363. 364.

1932-1934 1934-1937 1938-1940 1940-1943

Stukken betreffende de grenswijzigingen met de gemeenten Goes., Kapelle en Kattendijke .. 1954-1960.

1 omslag. 365.

Afschrift van de akte van 31 Juli 1817 waarbij de Hoge Raad van Adel het gemeentewapen bevestigt. 1958 november 6. 1 stuk.

366.

Stukken betreffende de vaststelling van het gemeentewapen .. 1958,1959.

1 omslag .. .367.

stukken betreffende de grenswijzigingen met de gemeente Goes. 1960-1965.

1 omslag. 368.

stukken betreffende de instelling van de gemeentevlag. 1961,1962.

1 omslag. 369.

Stukken betreffende de her,indellng van de gemeenten op Zuid-Beveland. 1964-1969.

1 pak.


13

370.

stukken betreffende de gehouden vergaderingen over en het opstellen vandetlNotabetreffende de isamenwerking van de gemeentebesturen op zuid- en Noord-Beveland" .. 1965,1967 .. 1 omslag.

2 •• Eigendommen

371.

Stukken betreffende het onderhoud van de toren en de klokken in de toren van de Hervormde Kerk. 1946,1949-1951,1953-1958,1960. 1 omslag.

372.

stukken betreffende de restauratie van de toren van de Hervormde Kerk. 1953-1955. 1 pak.

373.

stukken betreffende bouw van een ambtswoning voor de burgemeester. 1961-1963. 1 omslag.

374.

stukken betreffende de bouw vaneen opslagplaats voor gemeentewerken. 1962 .. 1 omslag.

375.

stukken betreffende de verbouw van de pastorie van de Hervormde gemeente tot gemeentehuis •. 1963,1964. 1 omslag.

376.

"Rec.eptieboek" aangelegd ter gelegenheid van de off.iciële opening van het gemeentehuis. 1964. 1 deel.

377.

stukken betreffende het bouwen van garageboxen in eigendom van de gemeente. 1964-1969. 1 omslag.

378.

Stukken betreffende het leveren en aanbrengen van de bliksembeveiliging het gemeentehuis. 1964-1966,1969. 1 omslag.

2.1. Aankopen

379.

Afschriften van notariële akten betreffende de aankoop van huizen en gronden van de Nederlands Hervormde kerk van Kloetinge,B. Nieuwenhuize, A. van Liere Czn., J.A.TrimpeBurger, J. Dekker


14

Lzn.,J.Koppejan,J.J.Goedegebuure, K.K. Maartense, J. Van Gorp, W.C .. Sinke te Goes, .H. van Gorp te Goes, J .Weststrate czn.. , W.R. Smits, Gemeente Goes, H.J .. Boogert,waterschap"Oe Bredewaterin<;} van Zuid-Beveland", "Het Groene Kruis", afdeling Kloetinge, A.Maat, .M . Maat, J. L..Maat, H.J.Maat,P.M. Maat,J. van den Berge,L..C . Joosse ., firmaBooneen Besuyen, L. Zwartepoorte,A.J. Hoekstra, C. Beenhakker, S. Duvekot, E. J.Mi eras , J. A. van der Eyk, c. corstanje., C.D. de Feyter ,J. van deLinde,J . Joziasse, Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg,M.E. Schipper.,P. van de vrie., J .. van de Vrie., Q. van de Vrie, O.·J. d.e Oreu, J.Korstanj e, N.V. Nederlandse spoorwegen, Staat der Nederlanden, Hervormde Gemeente van's .Heer Abtskerke,M. Goeman, C.Braam., J. Braam, Burgerlijk Armbestuur 's-Heer Abtskerke,J. Buteijn, A•. Boonman., C. de Jonge., A•. de Jonge,J.A.Blokpoel, S.A. vanOverbeke, Q.A. Remijnse, P. Huige., K.R. Wouda, C. Hollestelle., A.E. de Maat., A..Dekker , Rooms-Katholieke parochie van de Heilige Maria Magdalena, C.Goense.,Burgerlijk .Armbestuur van Goes., Burgerlijk Armbestuur van Kloetinge, A. Har Lnck, J.Markusse,A. J .Dr i jgers, P. K. Hirdes, S . van derWeeIe, D. S lager,J. Veerhoek I .J. Danië1se,J .P.Lamper, .A. van liereAzn. ,G.J. Slabbekoorn, J. Ba i jens, H.A. J. van denBerge,P .M. Buijze, H. W. Schot, S. Blomaard, C. witte,G. Grootenhuis, J.C. Brink,T. Brandt,M.J. Straub, S.Trimpe,M. Kole, C. Tr impeBurger ,C •. Blomaard. 1897,1911.,1915,1925,1928,1929,1939.,1944,1949,19531958.,1960., 1963-1968 .. 1 pak. 380-382. Stukken betreffende de aankoop van huizen en gronden. 1930-1969. 3 pakken. 380. van Burgerlijk Armbestuur Goes, J.A. Trimpe Burger., Staat der Nederlanden, J . Felius,A . Beenhakker ,M. van Driel, C. Blomaard, S .c. S .. TrimpeBurger-Schrijver, C.Trimpe Burger, .M. Hirdes., Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente Kloetinge.,W ..J. de Groote, Cooperatieve Boerenleenbank., H.J. Colijn,W.H. van den Broek, M. Verlare,N. V. Nederlandse Spoorwegen., I.M. Radermacher schorer-ClotterbookePatijn van Kloetinge, D. Slager, P.K. van der Weele-Hirdes, H.W. Schot,M . .Trimpe Burger, L.Zwartepoorte, C. Witte, J. C . BOuwens, S. Blomaard, H. A.J. van den Berg, P.M. Buijze. 381. van sint Sebastiaenof Handbogengilde, M.Trimpe Burger., W. Beenhakker., J.J . Francke, H. J. Entink r Maatschap Famil ie van der Schalk, W. I. de Regt., staat der Nederlanden., Fa. Gebr. Straub, H. Schaap, I.M. Radermacher Schorer-Clotterbooke Patijn van Kloetinge, C. Trimpe Burger, W. . Francke, M. van Iwaarden, C. Kole, Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente van Kloetinge,


15

Diakone Nederlands Hervormde Gemeente van Kloetinge, J.deBack,P.A. Trimpe.,Mevr. de Klerkde visser,W. van den Broek, P. Lous,M.E. de vries-Schipper, 5.M .Welleman-Arenthals,J . D.. Janse- v.d. Rafelaar,Burgerlijk Armbestuur Kloetinge,J .paardekoper,F.. A. Peman-Kakebeeke, J .5 .. Sinke-zandee.,G. J. vanOpdorp, A. J . Trimpe, L. Joosse, J. van den Berg. 382. vanB.I.M.Z.Kloetinge, J.Joziasse, F.M. de Jonge, W.Francke, Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente Kloetinge, I.M.. Radermacher Schorer ClotterbookePatijn van Kloetinge, Sint Sebastiaanof Handbooggilde, C. TrimpeBurger, M.TrimpeBurger. 383.

Stukken betreffend de aankoop van stukjes grond in de Buijs Bal1otstraat, ter reconstruktie van deze straat. 1965,1966.

1 omslag •. 384.

Stukken betreffende de aankoop van de panden Schoolstraat 30-42 ter realisering vaneen saneringsplan.. 1966-1969 .•

1 omslag. 2.2. Verkopen 385.

Afschriften van notariële akten betreffende verkoop van gronden aan H..Trimpe,L . Gele, weduwe C. Caboort,J. de Koene, N.. V. Spoorwegmaatschappij ZuidBeveland, B.F. Boerichter,F'. Boerichter. 1885,1889,1893,1922,1923,1942.

1 omslag. 386-389. Stukken betreffende de verkoop van gronden. 1930,1932,.1939-1942,1953-1969.

4 pakken • .386. aanM.J. Baartman, J. Ba ijen en J. van Koever in-

ge, G.. C.. Bakker, C. Baz l-Walraven, W. Bareman,L •. Beenhakker,M. Beernink.,M . van Bears, A. Behage, W.G. Belzer,J. van denBerge,J.M. Bevelander en A.. J. Schrieks,M. A. Bierens , N. Biezeveld, A.. J .. Blok,J.A. Blokpoel,C.Blomaard Pzn,C. Blomaard Szn,W.. A. van Bochove, Fa. Booneen Besuyen,C. de Boot,N.V.Bouwfonds Nederlandse Gemeenten,N.V. Bouwbank stok,D.S. van Brandwijk,Waterschap De Brede Watering Bewesten Yerseke,K.K. Brink,B.R. van Brussel,M.J.de Bie,M. van Burg,weduwe van Burgeler,Burg.erlijk Armbestuur Kloetinge,K. Buwalda,A.P. Buijs,J.A.Buijse,J.C. Carels,J.L. Cok,C.Corstanje,P.J. Dalebout,P. Daniëlse,P.C. Dalebout,P.J. Dalebout,H. van Damme,D. Dekker, J. Dekker,D.J. de Dreu,L. Dekker,S.Duvekot, vereniging "Eigen Erf,H.J. Entink,J.A. v.d. Eijk,G.J. Eshuis,c .. Eversdijk,H.A. den Exter,


16

P.G.Felius,C.D. de Feijter,J. van Fraasen, G.Frie1ing ,Gemeente Goes , .1 M. Gerr i tsen,F . A. van Gilst,J.C.M. Glerum,G.Gorsseen W. Hannewijk,J.Goedee,A.P.H.GOOssen,W.H. van Gorsel, Fa .. K.Gorsseen .1 .G .. Langeraar,Groene Kruis, p.Gijsel ,N .M. Hanse-vanLiere., H.J. Harinck., G.A. Haringman,A.J. van Hinte,J.c.c. Herfst, D. HelnekeN.V. ,A. Heijens,G. Hoek van Dijke, A. .1.. Hoekstra ,Po Hoogedeure., J .. A.Hoste,M.D. Huge,A.. J .A. Huijzen,P.J. Israël,S.W .. IsraëlKense,C.P.J. van Iwaarden,M. Imanse. 38 7.aanF.M. de Jonge, .1 • de Jonge, D.J. Kal jouw, A.. L. Kampman,C ...1.. Karelse, Kerkvoogd i jNederlands Hervormde Kerk Kloetinge, P.A. Kievit,B.M. de Klerk,C.D. van Kleunen,M.Kloet,J.J. Klompe, J. Knulst,W. Koekman,J. van Koeveringe,Chr. Kole,H. Koops,D. Koppenhol,J . Korstanje,A.. E. Kousemaker,F. Krauwel,R. Krauwel,L.J.Krebs, Dr. J.F.P. Kreugel, Fa. D.Krijger,R. Krijger, P. Krul,A.J. Kuijpers,J. de Lange,A.M. van Langevelde,J.Lansen,J.H.Lantinga.,weduwe J.Q.C. Lenshoek-Kakebeeke,J.Leijnse,A. van Liereen J.K. Paardekoper,C. van Liere,N.M. van 'Liere,C. de Lignie,J. van de Linde,M.C. van der Linde,M.J.C. van der Linde,C.M. Lindenbergh, P.S.Marinusse,C. van Maris,M. MeeUse,J.Merison,K.Meulpolder,A.J. de Meij,E.T van Minde, Makelaarskantoor .A.NadorpenZn. 388. aanM.A. Nederburgh,B.M. van Nieuwenhuijze, Fa. J.H. Nonnekes <enZn.,N.J. Noordhoek,L.M. Oele, M.G. van ·Oosten,P.H. ossewaarde,C.E .. Pelsma, W.. Phil ipse ,N . V..P .. z.. E.M. ,.L.A <.Quaak ,P . .1 <. de Regt,C.M. van de Repe,J.C. Rinders,F. de Ronde, Rotterdamse Bank N.V.,J.D<. Ru.issen,E.A. Rutgers, C. de Ruiter.,A. Rijk,L.J. de Rijke,J.C. Scheffer,D. Schipper,J. Schipper,C. Schoe,Aannemingsmij schrijver N.V.,Fa. J.M.J. Schrijver,J. Sinke,J.W. Sinke,P.C. van der Slikke,weduweW.A. Smallegange-Lievense,J. smit,J. smith,H. snoek, A. spee,Staat der Nederlanden,N.V. Mij. Stadhouderslaan,M.G. steenhard,J. van steenis,P. stoter. 389. aan J.G. Timmerman,A.Trompert,J.Tromp,W.H. Ubink,J. van de Velde.,M.J. Verlare,D. Versluijs, M. Vermeulen,A.J. Verschiere,F.P. Versprille, W.J. de Waard,J. Wagenaar,waterschap de Brede Watering Bewesten Yerseke,J.p. van Wel,J. Welleman,M.Weststrate.,A.. van Waarde.,M<. Westrate,J. de Wilde,I. Willemsen,J.L. Wiskerke,c. Wisse, .1 • .1 • de witte , H<. wolthuis, W.P. Wonderghem ,Woningbouwstichting Kloetinge,J.D. Woutersen,weduwe P. IJZerman-Korstanje,Mej. C.p.zandee,N.V. Zegam,L. Zwartepoorte,.J. Zoeteweij ,H.Zuring, J.Zuij dweg, e .


17

390.

Stukken betreffende de verkoop van de ambtswoning van de burgemeester aanP. Daniëlse. 1969. 1 omslag.

2.3. Ruiling 391.

Stukken betreffende de ruiling van gronden met P.c. Oele,A.J. van der Linde,J. Baayens, M.van Beers,weduwe van Liere-vanLiere,.A.J. van de Linde,E.J. Mieras, G.L. Slabbekoorn,Weduwe van de Vrie-schipper. 1929,1953-1957,1963-1965. 1 omslag.

2.4. Schenking 392.

Stukken betreffende de aanvaarding van de schenking vaneen bank op het Marktveld van de buurtvereniging "Hetcentrum"te Kloetinge .. 1958,1959 .. 6 stukken ..

393.

Stukken betreffende de aanvaarding van de schenking vaneen pentekening en een houtsnede van de molen en de kerk van Kloetinge van F .de Soomer te Goes .. 1959. 3 stukken.

394.

stukken betreffende de aanvaarding van de schenking vaneen foto van het schilderij, voorstellende een maaltijd van de heren van Liere, vanA.J .. Blok te Kloetinge •. 1960. 3 stukken.

·395.

Stuk houdendede de aanvaarding vaneen schenking vanf131,- van verschillende verenigingen naar aanleiding van de opening van het verenigingsgebouw "Amicitia" • 1 stuk. 1961.

396.

Stukken betreffende de aanvaarding vaneen schenking van zwanen van de heer Gosses te Kloetingeen van de gemeente Kapelle •. 1963. 3 stukken.

397 .

stukken betreffende de aanvaarding vaneen schenking van meubilair van mevrouw I.M. Radermacher Schorer Clotterbooke Patyn van Kloetinge. 1969. 9 istukken.


18

2.5. Onteigening 398.

Stukken betreffende de onteigening van gronden te Kloetinge vanM. van Driel,M. Trimpe Burger,L. Bruijzeel,weduwe M.Bruijnzeel-van de Linde,J. Kopmels,.J •. A. van de Guchte,C. van Damme;..van de Guchte,C. van de Guchte-Lokerse,C. van de Guchte, H.Luijk-van de Guchte,A ..J. van de Guchte, G.E. FeliuS-Lindenberg"h. 1939 -194 2 , 1944 ,1946-1948,1959,1962, 1964 -1966,1969 .. 1 omslag.

399.

Rapporten betreffende de vaststelling van vergoedingen voor onteigeningen. 1956-1958,1960,1961,1963. 1 pak.

2.6 Erfpacht 400.

Stukken betreffende de uitgifte van grond in erfpacht aan A. de Leeuw. 1966,1967. 1 omslag

2 ..7 Erfdienstbaarheden 401.

Afschrift van de akte van vestiging vanerfdienstbaarheid van riolering vanen ten behoeve van de "N . V. WaterleidingmaatschappijZuid-Beveland,G.. van Liere, W.N•. C .G . van Liere , J . N. van Liere , College van Diakenen van de Nederlands Hervormde Gemeente van Kloetinge .. 1963. 1 katern.

402-.

Stukken betreffende het vestigen vanerfdienstbaarheid van uitweg vanen ten behoeve van D.Minnaard, J. Ruissenen P. Krul. 1964, 1966, 1968 . 1 omslag.

2.8. Huuren·pacht 403.

Lijsten van pachters van stukjes tuingrond met vermelding van de te betalen bedragen. 1944-1953,1955 1 omslag.

404.

Stukken betreffende de huur, verhuur en verpachting van gronden. 1951,1953,1954,1958-1962,1964-1966,1969. 1 omslag.

405.

Stukken betreffende de verhuur van gemeentewoningen. 1953-1955,1957,1958,1960,1962-1969. 1 pak.


19

406..

Stukken betreffende pachto.ntbindingen. 1963.,1965,1966, 196i8,1969 .•

1 omslag. 407.

stukken betreffende de verhuur van het genot van de j<acht aanC. TrimpeBurger. 1967.,1968.

8 stukken. 2.9 Gebruik 408.

stukken betreffende het hebben van rechten en verplichtingen ten aan zien van aangrenzende eigendommen van derden. 1960, 1964 ,1966, 1968 •

7 stukken. 2 . 10.. Verzeker ingen 409.

"Polissen" van verzekeringen voorbrand.,.molest., ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. 1930,1932,1935., 1939,1941, 1942,1944,1946,1953,1956, 1961.,1968 .•

1 omslag. 3. Financ iën 3.1. Algemeen 410.

Akte van overdracht van financiële stukken door de oud-gemeenteontvangerC. verniers Van der Loeffaan J.G. de Witt Hamer, gemeenteontvanger. 1826.

1 katern. 411.

stukken betreffende het aangaan vanrekening-courantovereenkomsten met de CoÖperat.ieVeBoerenleenbank te Kloetingeen de Bank Nederlandse Gemeenten te "s-Gravenhage. 1936-1938,1940,1951,1953-1957,1963-1969.

1 omslag. 412.

stukken betreffende de financiële verhouding met het Rijk. 1938-1940,1949 -1969 •.

1 pak .. 413.

Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten van geldleningen met de Bank Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage, het Burgerlijk Armbestuur te Kloetinge, de Waterleidingmaatschappij Midden-Zeeland te Goes ,de Nutsspaarbankte Amersfoort .en de Algemene Friesche Levensverzekringsmaatschappijte Leeuwarden. 1941,1949,1951,1952,1954,1956,1958,1963-1966,1969.

1 omslag


20

414.

Stukken betreffende de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de met deze werkzaamheden belaste gemeenteambtenaren. 1941,1951,1953,1961. 1 omslag â&#x20AC;˘.

415.

Stukken betreffende de verzo~kenom verhoging van de algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds. 1953-1961. 1 omslag.

416.

Stukken betreffende de aansluiting bij de Frauderisico Onderlinge van Gemeenten â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ 1953,1955,1964,1966. 1 omslag.

417.

Verordening Algemene Subsidievoorwaarden, met stukken betreffende de wijzigingen. 1960,1961,1967. 1 omslag.

418.

Stukken betreffende de deelneming van de gemeente in de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. 1960,1961. 1 omslag.

3.2. Begrotingen 419-567. Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1811-1863,1865,1867,1869-1874,1879,1880,1882-1922, 1924-1947,1950-1969 .. 98 delen,46 katernen en 5 banden. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442.

1811-1819 1811( 1 katern) 1812 (1 katern) 1813(1 katern) 1814 (1 katern) 1815(1 katern) 1816(1 katern) 1817(1 katern) 1818(1 katern) 1819 (1 katern) 1820(1 katern) 1821(1 katern) 1822(1 katern) 1823 (1 katern) 1824 (1 katern) 1825 (1 katern) 1826(1 katern) 182 7( 1 katern) 1828(1 katern) 1829 (1 katern) 1830(1 katern) 1831 (1 katern) 1832 (1 katern) 1833 (1 katern)


21

443.1834(1 444. 1835 (1 445. 1836 (1 446. 1837(1 447.. 1838( 1 448.. 1839(1 449.. 1840 (1 450. 1841(1 451 . 1.84:2 (1 452. 1843 (1 453. 1844( 1 454. 1845 (1 455. 1846 (1 456. 1847(1 457. 1848 (1 458. 1849(1 459 •• 1850 (1 460. 1851 (1 461 • 185:2 ( 1 462. 1853 (1 463. 1854(1 464. 1855(1 465. 1856 (1 466.. 185 7( 1 467.. 1858 468. 1859 469. 1860 470. 1861 471. 1862 472. 1863 473 .• 1865 474. 1867 475. 1869 476. 1870 477. 1871 478. 1872 479. 1873 480. 1874 481. 1879 482. 1880 483. 1882 484. 1883 485. 1884 486. 1885 487. 1886 488. 1887 489 .. 1888 490. 1889 491. 1890 492. 1891 493 .. 1892 494. 1893 495. 1894 496. 1895 497 .• 1896 498.. 1897 499. 1898 500. 1899

katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern) katern)


22

501. 502. 503.. 504. 505. 506.. 507. 508 •• 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519.. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536.. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546.. 547. 548 .• 549. 550. 551. 552. 553. 554 •. 555. 556. 557. 558 ..

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1924(1 1925 (1 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945(1 1946 (1 1947(1 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

band) band)

band) band) band)


23

559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567.

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

568-583. stukken betreffende de begrotingen van inkomsten en uitgaven, met wijzigingen. 1950-1969. 16 omslagen. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583.

1950-1954 1953-1955 1954-1956 1955-1957 1956-1958 1958-1960 1959-1961 1960-1962 1961-1963 1962-1964 1963-1965 1964-1966 1965-1967 1966-1968 1967-1969 1968,1969

3.3 Boekhouding 584-611. Grootboeken van inkomsten en uitgaven 1824-1851. 28 katernen. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603.

1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843


24

604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611.

1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851

612-627. Lijsten van door de gemeenteontvanger gedane uitgaven, waarvoor door burgemeester en assessoren bevelschriftentot betaling zijn gedaan. 1829-1850. 16 katernen. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627.

1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843-1849 1850

3.4. Rekeningen 628-697. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1639-1880,1906-1910,1914-1968. 4 7 omslagen, 15 delen,4 banden, 2 stukken en 1 katern . 628. 629.. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645.

1639-1658 (1 1639-1708 (1 1643,1644 (2 1709-1807 (1 1808-1810(1 1810 (1 1811-1852 (1 1812 (1 1853-1880(1 1906 (1 1907 (1 1908 (1 1909 (1 1910 (1 1914 (1 1915 (1 1916 (1 1917 (1 64~~ 1918 (~ 647. 1919 (1

deel) band) katernen) band) deel) stuk) band) katern) band) deel) deel) deel) deel) deel) deel) deel) deel) deel) deel) deel)


25

648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697.

1920 1921 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

(1 deel) (1 deel) met verzamelstaten met verzamelstaten met verzamelstaten met verzamelstaten met verzamelstaten met verzamelstaten met verzamelstaten


26

698-700. Stukken betreffende de vaststelling van de rekeningen van ontvangsten en uitgaven over 1929-1968. 1931-1944,1947,1949-1969.

3 omslagen. 698. 1931-1944,1947,1949-1953,1956 699. 1953-1962 700. 1963-1969

4. Benodigheden en hulpmiddelen. 701.

Akte van overdracht van archiefbescheiden door I. de Wilde. 1803.

1 katern. 702.

Inventaris van het archief. 1811.

1 katern. 703.

Akte van overdracht van stukken van rechterlijke aard aan de Rechtbank van eerste aanleg te Goes. 1811.

1 katern. .704.

Akte van overdracht van stukken door Mr. H.M. van der Bilt aan het gemeentebestuur van Kloetinge .. 1811 .â&#x20AC;˘

1 katern .. 705.

Inventaris van het archief. 1837.

1 katern. 706.

Stukken betreffende het beheer en de vernietiging van archiefbescheiden. 1947,1956,1969.

1 omslag. 707.

stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten met SamsonN.V. te Alphen aan de Rijn voor de automatisering van de gemeente-administratie. 1952,1961,1962, .1963,1969.

6 708.

stukken.

"Gemeentenieuws", Voorlichtingsblad van de gemeente Kloetinge. 1953-1969.

1 omslag. 709.

Inventaris van het archief opgemaakt door G. Stadermann Z . j . (c .1955) .

1 omslag.


27

710.

stukken betreffende de organisatie van de administratieve en technische dienst. 1958,1960-1964.

1 omslag. 5. Verkiezing van vertegenwoordigende lichamen. 711,712. staten van stemgerechtigde burgers. 1798,1805.

2 katernen. 711. 1798

N.B. Bevat ook een opgave van Pieter Kruyenaard betreffende ten behoeve van zijn vrouw ontvangen medicijnen. 712. 1805 713-716. Stukken betreffende de verkiezing van leden voor de

gemeenteraad. 1931,1935,1939,1946,1949,1950,1953,1958,1962,1966.

4 omslagen. 713. 714. 715. 716. 717.

1931,1935,1939,1946,1949,1950 1953,1958 1962 1966

Stukken betreffende de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.. 1946,1948,1952,1956,1959,1963,1967 â&#x20AC;˘.

1 omslag. 718..

Stukken betreffende de verkiez ing van leden voor de Provinciale staten. 1946,1950,1954,1958,1966.

1 omslag. 6. Gemeenteliikebestuurscolleges en funktionarissen 719.

Stukken betreffende de invoering van "Het.Reglement van Orde" voor de vergaderingen van de raad, de invoering van het ambtsgebed en de benoeming van leden van de finaciĂŤlecommissie 1931,1953,1964,1967,1969.

1 omslag. 720.

Stukken betreffende de taakverdeling tussenburgemeester en wethouders. 1942,1944-1946,1949,1953,1955,1958,

1 omslag .. 721.

Stukken betreffende de aanwijzing van loco-.secretarissen 1946,1956,1958-1960.

6 stukken.


28

722.

stukken betreffende de cumulatie van het ontvangersambt met de gemeenten Driewegen, 's-Heer Abtskerke, Nisse en Oudelande. 1947-1949,1951,1952,1954,1961,1963. 1 omslag.

723.

stukken betreffende de vaststelling van de Instruktie voor de gemeenteontvanger. 1949. 5 stukken.

724.

stukken betreffende de vaststelling van het presentiegeld ten behoeve van de leden van de raad. 1951,1954,1961,1965,1969. 1 omslag.

725.

Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van het reglement op de rechtstoestand voor de ontvanger. 1953-1955,1960. 1 omslag.

726.

Stukken betreffende de benoeming van wethouders. 1953,1955,1958,1962,1966. 1 omslag.

727.

Stukken betreffende de vaststelling en de wijzigingen van het reglement op de rechtstoestand van de secretaris. 1953,1955,1960. 1 omslag.

728.

Instruktie voor de gemeentesecretaris. 1956. 2 stukken.

729.

Stukken betreffende de vaststellingen de wijzigingen vandepensioenverordening voor de wethouders. 1956-1959,1963,1967. 1 omslag ..

II. Aangelegenheden betref.fende het personeel. 1. Algemeen

730-812. Persoonsdossiers van ambtenaren .. 1930-1969 .. N.B. Indien achter de datering geenmateriĂŤleomschrijving is vermeld, dan is er sprake van een omslag. 730. C. Bal 1950-1956 731. M.. van den Berg 1957-1959,1960 732. A.S. van Beugen-Leijs 1969


29

733 .• M.F. Boogert 1946,1951,1952 734. P.G. van den Bossche 1953-1955,1957-1959 735. J.8.Bostelaar 1955-1957,1959 736.. J..Boter 1954 737 .. J.A •. de Bruijne 1950,1 stuk 738. J .B .. M. Casteelen-Houtman 1964,1965 739. G. Christiaanse 1964,1965,1968,1969 740.M. Dalebout 1946,1947, 6 stukken 741.. J. Dalebout-van Haveren 1940,1943,1945,1954,1957,1963,1966 742. P. Daniëlse 1966,1968,1969 743. P.J. Elenbaas 1947,1948,1953-1955 744. H.J .. Entink 1955, 4 stukken 745~ J.E. Feisser 1931,1932 746. C. Feleus 1959 747. H.G . Fermin 1930-1932 748. J. Fokker 1931,1933-1935,1938-1940,1942-1946,1949,1967 749 .• N.A.H .. Fokker"'van Veen 1931,1940, 3 stukken 750. A. Glerum 1931,3 stukken 751. J.e.M. Glerum 1958,1959 752. J .J.. Hack 1944, 1 stuk 753. E.J. Hengstdijk-Leys 1958,1959 754. L.. van der Hiele 1952,3 stukken 755. A.L.M. van Hoepen 1962-1964,1966 756. J.J. Huissoon 1958,1959 757. J. de Jonge 1959,1960 758. J .. P.de Jonge-Schetters 1964 , 1965,1967., 1969 . 759. W. Joosse 1949-1951,3 stukken 760. M.C. Oosthoek-Keukelaar 1954,1955,1957,1962,1965 761. A. van Keulen-Kip 1962-1964., 7 stukken


30

762 •• J .M. de Kok 1932, 1950-1952 763.. J. M. de Laat 1934,1938,1959, 4 stukken 7i64 .A. H.Langejan, 1967,1968,2 stukken 765.. W. Leijs- van der Maas 1953-1955 766. W.N. van Liere 1938., 2 stukken 767. D.Lodder 1941-1943,1946,1949,1952, 768. A. Louisse 1960-1968 769. B..H.L.Lyuckx 1948-1950,1953, 5 stukken 770. C. van Maris 1934,1939,1943,1948, 771. J.P.Mechielsen 1967-1969 772 .• J. Meulendijk 1931,1933,1935 773. J.J.Meulendijk 1927,1929-1931,1934,1952, 774. A.J.Moerman 1961, 4 stukken 775. B.M. van Nieuwenhuijze 1968, 4 stukken 776. C.G. Noppen 1931, 5 stukken 777. J. van Oosten 1947-1949,1953,1954 778. W.. Oostingh 1930-1938,1941,1942, .1944,1946,1947 ,1952-1954 779. I.W •. de Regt 1926 780. W. de Regt-Harinck 1962 ,1964 , 1966 781. J. J. deRoo 1954-1969 782. H. Ruissen 1932,1955,1957 783. C. de Ruiter 1934,1935,1937,1938,1940-194.3,1945-1947 784. H.N. baron Schimmelpenninck van derOye 1939-1944,1946-1949,1952-1958,1964,1965 785. J. S •. J. Schipper 1948,1951-1957,1959 786 •• E . Schippers 1943,1946,1947,1950,1953 787. C. Schouten 1930, 1 stuk 788. J. Schouten 1954., 196L, 1962 789. C.J. Schouten-den Hamer 1962,1964, 5 stukken 790. G.J. Slabbekoorn 1941,1949,1951,1952


20--/ f

De Pastorie met het Gemeentehuis van de voormalige gemeente Kloetinge aan het Geertesplein, c. 1935 Prentbriefkaart uitgegeven door Kole en Lankester te Kloetinge.

Hetmarktveld te Kloetinge, c , 1980, Foto Afd. Voorlichting Gemeente Goes.


31

791.. J. H. Slabbekoorn 1969, 2 stukken 792.. B .c, Sliggers 1931, 1 stuk 793. C. de smit 1965,1969 794 .â&#x20AC;˘ J .S.â&#x20AC;˘ Snoek 1962, 2 stukken 795. C. Stokvis-den Toonder 1951,1955,1956,5 stukken 796.. J.Thiery 1950,6 stukken 797. S.M. den Toonder 1955-1957,1959,9 stukken 79S. H.J.Treffers 1948,1950,1953-1955 799. M.Tuiten 1942-1946,.1950 SOO. A. van de Velde 1942,1943.,1945,1946,1953-1955 801. J. Verboom 1931,1943,1953 802. J.A. Verrijzer-van Hese 1969, 4 stukken 803.. F. P. Versprille 1959-1963,1965 S04.A. de Visser-schijf 1953-1955,1957-1960,1962,1963 S05. S.M. de Visser 1966-1969 806. Q. van de Vrie 1945,1946,1950, 4 stukken S07.. J.Walrave 1945-1947,1950 80S. J.W. de Weert 1931, 1 stuk S09. K. H. Woud a 1930.,1933-1935,1937,1941-1946,1949,1951,1952, 1954 810. P.J. de Wijs 1931 , 2 stukken 811. C. Zandee 1930.,1932,1934,1938-1941,1943 S12. A.Zwartepoorte 1929,1931 2. Verhouding bestuur en personeel 813.

Algemeen Ambtenarenreglement,met stukken betreffende de vaststellingen de wijzigingen. 1931,1954-1957,1959,1960,1962-1969. 1 omslag.

S14..

Arbeidsovereenkomstenverordening, met stukken betreffende de vaststellingen de wijzigingen. 1954-1957,1960,1963-1965,196S. 1 omslag.


32

3. PI iehten van het personeel 815.

Instrukties voor het personeel. 1954,1955,1956,1959,1964. 1 omslag.

4. Rechten van het personeel 816.

stukken betreffende de bijdragegrondslagen voor pensioenen. 1922-1963. 1 pak.

817.

Verordeningen regelende de bezoldiging van personen in dienst van de gemeente, met stukken betreffende de vaststellingen de wijziging. 1945,1947,1949,1953-1969. 1 pak.

818.

stukken betreffende de vaststelling van de jaarweddenen de pensioengrondslagen. 1947,1948,1953-1962.

1 omslag. 819.

Stukken betreffende deziektenkostenverzekering van de ambtenaren â&#x20AC;˘. 1952-1969 ..

1 omslag. 820.

uitkeringsverordening met stukken betreffende de vaststellingen de wijziging. 1953~1955,1957,1961-1965,1968.

1 omslag .. .821.

Verplaats ingskostenverordening., met stukken betreffende de vaststelling en de wijzigingen. 1953,1962-1965.

1 omslag. 822.

Verordening op de vergoeding van de studiekosten, met stukken betreffende de vaststelling en de wijzigingen. 1953 ,1959, 19 61, 1962 .

1 omslag. 823.

Verordening betreffende het vakantieverlof, met stukken betreffende vaststellingen wij.zigingen. 1953,1963,1969 ..

1 omslag. 824.

Verordening op de kindertoelage, met .stukken betreffende de vaststelling en de wijzigingen. 1953-1962.

1 omslag.


33

825.

Wachtgeldregeling, met stukken betreffende de vaststellingen de wijzigingen. 1954,1956,1957,1960,1962,1963,1965,1967,1968. 1 omslag.

826 .

Sp.aarverordening,met stukken betreffende vasstellingen de wijziging. 1960,1965,1968. 1 omslag.

827.

Stukken betreffende de invoering van de vijfdaagse werkweek. 19611 omslag.

828.

Stukken betreffende de deelname in de gemeenschappelijke regeling .Bestuursschool zeeland. 1963,1964,1965. 1 o.mslag.

111. Belastingen 1. Algemeen 829,830.

Lijsten van betekende vervolgingsstukken inzake plaatselijke belastingen. 1887,1890. 2 katernen. 829. 1887 830. 1890

2. Belastingen op inkomen en vermogen 831,832.

Kohieren van gehevenhedragen op grond van delGDe en 200e penning op huizen en erven. 1731-1806. 2 delen. 831. 1731-1782 832. 1783-1806

833.

Kohieren van personen, die het verschuldigde familie-, dienstboden- en rijtuigengeld hebben voldaan. 1766-1805. 1 deeL

834-922.

Kohieren van personen, aangeslagen in de hoofdelijkeomslag. 1815-1859,1866-1877,1879-1885,1887-1893,1905,19071917,1919-1922. 84 katernen en 5 stukken. N. B. De ontbrekende jaren bevindenz ieh in de correspondentie.


34

834. 835. 836. 837. 838 •. 839. 840. 841. 842 .. 843. 844. 845. 846 •• 847. 848 .• 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891.

1815 (1 stuk) 1816 (1 stuk) 1817(1 stuk) 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1841 (supplement) 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877


35

892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920 921. 922. 923.

1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1885 (supplement) 1887 1888 1889 1890 1891(1 stuk) 1892 1893 1905 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1919 (supplement) 1920 1921 1922

Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de personele belasting. 1930,1950 .. 3 stukken.

3. Grondbelasting 924.

Lijst van percelen in eigendom van H.M. van der Bilt, de Capelierie, het Armenhuis, het Gasthuis, de Diaconie, de Kerken de burgerlijke gemeente. z . j. (le helft 1geeeuw) 1 katernen 1 stuk.

925.

staten van ongebouwde eigendommen, met vermelding van de eigenaren, de datum van transporten eventuele lasten, ten behoeve van de grondbelasting. 1 deel. z. j. (begin 1geeeuw). 1 deel.

926.

Lijst van de door de gemeente te ontvangen en te harer behoeve geheven opcenten op de grondbelasting, door de gemeente-ontvanger gekwiteerd. 1886. 1 omslag.


36

927.

Verordening op de heffing van straatbelasting met stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen. 1948,1949,1953,1954,1959,1962,1964-1967. 1 omslag.

928-950.

Kohieren van personen, aangeslagen in de straatbelasting met aantekening van het voldoen. 1948-196114 katernen, 6 omslagen en 3 stukken. 928. 929 â&#x20AC;˘. 930. 931. 932. 933. 934 â&#x20AC;˘. 935. 936. 937.

1948 1949 1950 1950, supplement (2 stukken) 1951 1952 1953 1954 1955 1955, supplement

93i8. 1956

939. 940 .. 941.. 942. 943. 944. 945. 946. 947.. 948. 949. 950.

1957 1958 1959 1960 1961 1962(bevat ook rioleringsbelasting,1omslag) 1963{bevat ook rioleringsbelasting, .1 omslag) 1964{bevat ookriolerings-en reiningingsbelasting,1omslag) 1965 (bevat ook riolerings-en reinigingsbelasting I .loms lag) 1966 {bevat ook riolerings- en reinigingsbelasting, .loms lag) 1967fbevatook riolerings- en reinigingsbelasting,1oms lag) 1968(bevat ook riolerings- enreinigingsbelasting

951.

Verordening op de heffing vaneen rioleringsbelastingmet stukken betreffende de vaststellingen de wijziging â&#x20AC;˘. 1954.,1959,1961,1962,1964,1966. 1 omslag.

952.

Verordening op de heffingen invordering van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting. 1955. 2 stukken.


37

4. Hondenbelasting 953-1038.

Kohieren van personen aangeslagen in dehondenbelasting. 1866,1867,1869-1867,1879-1883,1907,1914,1922,19251937,1939-1944,1946-1966,1968,1969. 59 katernen en 27 stukken. N â&#x20AC;˘. B. De ontbrekende jaren bevinden zich in de correspondentie. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962.. 963. 964 .. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988.. 989. 990. 991.. 992. 993. 994.. 995. 996.. 997. 998.. 999. 1000.

1866(1 stuk) 1866 (supplement, 1 1867( 1 stuk) 18/69 (1 stuk) 1870( 1 stuk) 1870{supplement,1 1871(1 stuk) 1872(1 stuk) 1873(1 stuk) 1874 (1 stuk) 187 4 (supplement ,1 1875 ( 1 stuk) 1876 (1 stuk) 1879(1 stuk) 1880(1 stuk) 1881 (1 stuk) 1882 (1 stuk) 1883 (1 stuk) 1883 (supplement, 1 1907 (1 stuk) 1907 (supplement, 1 1914(1 stuk) 1914(supplement,1 1922 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 .. 1935 (sl.1pplement) 1936 1936(supplement) 1937 1937 (supplement) 1939 1939 (supplement) 1940 194 O(supp lement) 1941 1941 (supplement) 1942 1942 (supplement)

stuk)

stuk)

stuk)

stuk) stuk) stuk)


38

1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039.

1943 1943 (supplement) 1944 1946 1946 (supplement, 1 stuk) 1947 1948 1948 (supplement, 1 stuk) 1949 1950 1951 1952 1953 1953 (supplement) 1954 1955 1955 (supplement) 1956 1956 (supplement) 1957 1957 (supplement) 1958 1958 (supplement) 1959 1960 1961 1961 (supplement) 1962 1962 (supplement) 1963 1964 1964 (supplement) 1965 1965 (supplement) 1966 1966 (supplement) 1968 1969

Verordening op de heffingen invordering vaneen belasting op het houden van honden, met stukken betreffende de wijzigingen. 1928,1930,1946,1947,1948,1959,1964. 1 omslag.

5. Rechten van registratie en retributie 1040-1052. staten van akten verleden voorde maire, laterde burgemeester, aangelegd ten behoeve van het registratierechten voor gezien getekend door de ontvang.ers van dat recht. 1812,1829,1837,1854-1912,z.j. 9 stukken en 4 katernen. 1040. 1812 1041 . 1829 (1 katern) 1042. 1837 flkatern)


39

1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052.

1854-1863(1 katern) 1864-1872 1872-1876 1877-1881 1881-1886 1886-1892(1 katern) 1892-1898 1898-1906 1906-1912 z.j(c.1900)

1053-1055. Lijsten van te heffen leges. z.j. 3 katernen 1053. z.j.(2e helft 18e eeuw) 1054.z.j.(le helft 1ge eeuw) 1055 â&#x20AC;˘ z.j. (le helft 1ge eeuw) 1056.

Verordeningen op de heffing van leges .â&#x20AC;˘ 1947,1949,1950,1954,1956-1958,1961. 1 omslag.

6. Woonforensenbelasting 1057.

Verordeningen op de heffing en invordering van een woonforensenbelasting. 1930,1964 1 omslag.

1058-1067. Kohieren van personen, aangeslagen in de woonforensenbelasting. 1931,1932,1934-1937,1939-1942. 10 stukken. 1058. 1059. 1060 .. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067.

1931 1932 1934 1935 1936 1937 1939 1940 1941 1942

7. Vermakelijkheidsbelasting 1068.

Verordening op de heffingen invordering van een belasting op de vermakelijkheden, met stukken betreffende de wijzigingen. 1949. 4 stukken.


40

8. Overige belastingen 1069-1077. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven betreffende het innen van accijnzen. 1592-1638. 9 katernen. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077.

1592-1594 1595-1598 1599-1614 1615-1618 1619-1622 1623-1625 1626,1627 1628-1633 1634-1638

1078.

Processen-verbaal van de tiendschatting ten uitvoer gelegd door het gerecht. 1807-1813. 1 deel.

1079.

Akten van patent. 1806-1809. 1 lias.

1080.

Verordening regelende de heffing van een vergunningsrecht op de verkoop van alcoholische dranken. 1932,1935,1950,1967. 1 omslag.

1081.

Kohieren van personen, die het verschuldigde recht hebben voldaan wegens gebruik van openbare grond en water. 1937-1940. 4 stukken.

IV. Openbare Orde 1. Aangelegenheden betreffende de openbare orde

1082.

Akte houdende de vaststelling van de condities voor het onderhouden van de ruiten van de kerk, alsmede van het parochiehuis en de school. 1704. 1 stuk.

1083.

Processen-verbaal maire. 1811-1813. 1 deel.

1084.

Reglement van de plaatselijke politie. 1844. 1 katern.

van

klachten

ingediend

bij

de


41

1085.

Stukken betreffende de afkondiging van de verordeningop de standplaatsen voor woonwagenbewoners. 1916. 2 .stukken.

1086.

Stukken betreffende de "Algemenepolitieverordening",met stukken betreffende de wijzigingen .. 1923-1942,1948,1950,1957,1958,1960,1964,1967. 1 omslag.

1087.

Stukken betreffende de deklaraties voor de bewaking van de in besl/ag genomen radiotoestellen. 1943,1944 .. 1 omslag.

1088.

Afschriften van proces-verbalen van de Rijkspolitie, gezonden aan de burgemeester als hOOfd van de plaatselijke politie. 1945-1954,1964. 1 omslag.

1089.

stukken betreffende de heroprichting van de schietvereniging "Voor Nederland en Oranje". 1945. 8 stukken.

1090.

Stukken betreffende de regeling inzake het luiden van de klok van de Nederlands Hervormde Kerk. 1955,1957,1964,1965,1969. 1 omslag.

1091.

Lijstbetre.ffende de handelingen vanzwarthandelaren in de tweede wereldoorlog. z, j.( c . 1946). 2 stukken.

2. Burgerlijke stand 1092.

Akte van overdracht van doop-en trouwboeken door de Hervormde Gemeente aan demaire. 1811 januari 7 1 stuk.

1093-1103. Akten van geboorten. 1811-1869. 11 banden. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102.

1811-1829 1830-1849 1850-1869 1870-1889 1890-1906 1907-1924 1925-1939 1940-1950 1951-1960 1961-1964


42

1103. 1965-1969 N.B. De nrs. 1097-1103 berusten bij de afdeling Burgerzaken van de Gemeente Goes. 1104-11.14. Akten van huwelijken en echtscheidingen. 1811-1969. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114..

1811-1822 1823-1839 1840-1859 1860-1879 1880-1899 1900-1919 1920-1939 1940-1950 1951-1960 1961-1964 1965-1969 N.B. De nrs. 1109-1114 berusten bij de afdeling Burgerzaken van de Gemeente Goes ..

1115-1126.. .Akte van overlijden. 1811-1969. 12 banden. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122.. 1123. 1124. 1125. 1126.

1811-1824 1825-1839 1840-1854 1855-1869 1870-.1889 1890-1902 1903-1919 1920-1939 1940-1950 1951-1960 1961-1964 1965-1969 N.B. De nrs. 1121-1126 berusten bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Goes.

1127-1136. Tweejaarlijkse en tienjaarlijkse tafels op de akten van de burgerlijke stand. 1811-1869 .â&#x20AC;˘ 9 delen en 1 band. 1127.. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136.

1811-1872 (1 band) 1873-1882 1883-1892 1893-1902 1903-1912 1913-1922 1923-1932 1933-1940 1941-1960 1961-1969


43

N.B. De nrs. 1131-1136 berusten bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Goes .. ¡1137.

stukken betreffende de inrichting van deburgerlijkestand. 1956,1957. 1 omslag.

3. Bevolkingsadministratie 1138-1168. Bevolkingsregisters. 1793,1810,1812-1969. 24 delen en 8 banden. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142.

1793 1810 1812,1813 1814-1825 1826-1850 N.B. Register van .mutaties op de¡ inv. nrs. 1143, 1144, 1145. 1143.. 1826-1833 1144. 1833-1846 1145. 1846-1850 1146.. 1846-.1861 1147. 1846-1861 N.B. Register van tijdelijk verblijvenden in de gemeente. 1148 â&#x20AC;˘. 1861-1880, letters A - L 1149. 1861-1880, letters L -Z 1150. 1880 N.B. Ingedeeld naar huisnummer 1151. 1881-1890, letters A - 0 1152. 1881-1890, letters 0 - Z 1153. 1881-1890 1154. 1891-1900, letters A - L 1155. 1891-1900, letters M - Z 1156. 1891-1900 1157. 1900-1922., letters A - L 1158. 1900-1922, letters M - Z 1159.1923-1939, letters B - Z 1160. 1923-1939, letters A - Z 1161. 1940-1969, letters A - B 1162. 1940-1969, letters C - F 1163. 1940-1969, letters G - H 1164. 1940-1969, letters H - J 1165. 1940-1969., letter K 1166. 1940-1969, letter L 1167. 1940-1969, letters M - 0 1168. 1940-1969, lettersP - Z


44

1169-1172. Registers van dienstboden. 1861-1870,1881-1922. 4 delen. 1169. 1170. 1171 •. 1172.

1861-1870 1881-1890 1891-1900 1900-1922

1173-1180. staten van personen, die zich in de gemeente gevestigd hebben ••. 1921-1961. 8 deeltjes 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180.

1921-1927 1927-1933 1933-1938 1939-1944 1944-1947 1948-1952 1953-1956 1956-1961

1181-1188. staten van personen, die uit de gemeente zijn vertrokken. 1921-1961 •. 8 deeltjes 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189.

1921-1925 1925-1931 1931-1938 1939-1944 1944-1947 1948-1952 1983-1957 1958-1961

Stukken betreffende gehouden volkstellingen. 1930,1931,1947,1960,1962. 1 omslag.

1190,1191. staten van personen l in de gemeente. 1939-1958. 2 deeltjes

toevallig geboren of overleden

1190. 1939-1948 1191. 1949-1958 1192.

stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen in verband met de na-oorlogsezuivering. 1944-1947. 1 omslag.


45

1193.

Verordening op de heffingen invordering van gelden voor het verstrekken van inlichtingen uit de bevolkingsregisters. 1948. 1 stuk.

1194,1195. staten van afgegeven bewijzen van Nederlanderschap voor reizen naar BelgiĂŤ en Luxumburg. 1950-1954,1956-1958. 2 deeltjes. 1194. 1950-1953 1195. 1954,1956-1958 1196.

Verklaringen van overlijden. 1951-1966. 1 omslag.

1197.

staten van personen die aangifte van verhuizing binnen de gemeente hebben gedaan 1953-1961. 1 deel.

1198.

Stukken betreffende de afhandeling van de aanvragen van Nederlanderschap. 1954,1965 .. 4 stukken â&#x20AC;˘.

1199.

staten van personen, die in het bevolkingsregister zijn opgenomen of afgevoerd., met vermelding van de godsdienstige gezindte. 1957-1961. 1 deel.

1200.

Lijst van Kloetinge .. 1968,1969. 1 deeltje.

Vreemdelingen

die

verblijf

houden

te

V. Openbare zedelijkheid 1. Maatregelen tegen alcoholgebruik. 1201.

Lijst van aanvragen om vergunning tot verkoop van sterke drank in het kleine metvermelding van de daarop genomen beslissingen. 1882-1918. 1 deel.

1202.

stukken betreffende de regeling van het alcoholgebruik. 1930,1932,1942,1944,1948,1950,1954,1955,1957-1964, 1967-1969. 1 omslag.


46

1203.

Kohieren van personen, die de verschuldigde verlofrechten voor verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein hebben voldaan. 1936.,1937,1939-1944,1947 .. 9 stukken.

1204.

Kohieren van personen, die het vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank .in het klein hebben voldaan. 1936,1937,1939-1941,1943,1944,1946,1948. 9 stukken.

VI. Openbare gezondheid 1.. Toez ichtop produkten.

1205.

verordening op de keuring van waren, met stukken betreffende de w.1.]z.1.gingen. 1936,1956,1966. 1 omslag â&#x20AC;˘.

1206.

Kohieren vanb~drijven die de .retributie ingevolge artikel 13 van de Warenwet 1935 hebben voldaan. 1936,1937.,1939-1963,1965,1966. 1 pak â&#x20AC;˘.

1207.

Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van de overeenkomst met den.v.Gekro te Overschie inzake het opruimen en onbruikbaar maken van voedsel .. 1938,1943 .. 2 stukken.

1208.

Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling inzake de Keuringsdienst van vee en vlees voor de keuringskringGoes .. 1941,1943,1954,1956,1958,1959,1961,1962,1965. 1 omslag ..

1209.

stukken betreffende de vaststelling en de wijzigingen van de destructieverordening. 1958,1959,1961,1963. 1 omslag.

2. Besmettelijkeziektenbestrijding 1210.

staten van verrichte koepokinentingen. 1861-1885. 1 band.

1211.

Lijst van verrichte vaccinaties. 1863-1873. 1 deel

1212.

Oproep van de burgemeester van Kloetinge aan de bevolking om zich te laten inenten tegen difterie. c , 1943. 1 stuk.


47

1213.

Verordening op de heffing van besmettelijke ziektegelden, met stukkenbetref.f.ende de vaststelling. 1949. 6 stukken.

1214.

staten van personen, waarbij de uitslag van bevolkingsonderzoek路 op tuberculose is vermeld. 1952,1954. 7 stukken.

het

3. Lijkbezorging 1215.

staten van de op de algemene begraaf.plaatste Kloetingebegraven lijken. 1806-.1829,1832-1874. 1 band.

1216.

Verordeningen op het begraven van lijken. 1840,1845 .. 1 katern en1 stuk.

1217.

staat van gewijzigde tarieven voor begrafenissen. 1845. 1 katern.

1218-1220. Staten van personen, die het recht hebben verkregen tot het begraven voor onbepaalde tijd op de algemenebegraafplaats. 1872-1956. 2 delen en 1katern .. 1218. 1872 -1922 1219. 1880-1956. N.B .. Bevat ookstukkenbetref.fende het verlenen van toestemming voor het begraven van lijken. 122 O. 1937-1956. 1221.

staten van afgekochtegrafruimten. 1880-1894. 1 deel.

1222-1224. Vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens. 1930-1969. 3 omslagen. 1222. 1930-1962. 1223. 1963 -1965 1224. 1966-1969 1225.

Kohieren van personen, die het verschuldigde begrafenisrecht hebben voldaan. 1936,1937,1939-1944,1946,1947,1950. 1 omslag.


48

1226.

Kohieren van personen, die het verschuldigde recht hebben voldaan voor het gebruik van de lijkauto. 1936,1937,1939-1944,1946/1947. 10 stukken.

1227.

Kohieren van personen, die het verschuldigde recht hebben voldaan Voor het luiden van de klok bij begrafenissen. 1936,1937,1947. 3 stukken.

1228.

Stukken betreffend de uitgifte vangrafruimben. 1937-1969. 1 omslag.

1229.

Stukken betreffende de heffing van een bijdrage voor hetg.ebruik van een lijkw.agen voor het begraven van lijken voor ingezetenen. 1938-1940,1951,1959. 9 stukken.

1230.

stukken betreffende het begraven en herbegraven van lijken van gesneuvelde militairen. 1940,1941,1944-1946,1952,1953,1955-1959 â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ 1 omslag ..

1231.

stukken betreffende de heffing en invordering van afkoop van het onderhoud van graven. 1940,1(343,1947,1948,1950-1955. 1 omslag.

1232.

Kohieren van personen die de heffing voor de afkoop van het onderhoud van eigen graven hebben voldaan. 1942,.1944-1946. 4 stukken.

1233.

Stukken betreffende de heffing vanbegrafenisrechtenen van het recht voor het luiden van de klok bij begrafenissen. 1943,1948,1950,1953. 1 omslag.

1234.

stukken betreffende het aanbrengen van voorzieningen aan de algemene begraafplaats â&#x20AC;˘. 1944,1947,1948,1956,1957,1968,1969. 1 omslag.

1235.

stukken betreffende de afkoop van het onderhoud van eigen graven .. 1945-1956. 1 pak.

1236.

stukken betreffende het aanwijzen van artsen ten behoeve van dedoodschouw. 1953-1956,1965. 1 omslag.


49

1237.

Stukken betreffende het gebruik en het beheer van de algemene begraafplaats. 1956,1959 •. 1 omslag.

1238.

Verordening houdende voorwaarden en verboden voor het aanbrengen vangrafbedekkin.genop graven, gelegen op de algemene begraafplaats. 1956. 2 stukken.

1239.

Instruktie voor de grafdelver. 1957. 2 stukken.

1240.

Afschriften van akten waarbij melding wordt gemaakt van het begraven van lijken op de algemene .begraafplaats. 1957-1968. 1 omslag.

4. Hygiëne van lucht, bodem en water 1241-1242 .. Lijsten vanbedrij ven, instellingen en . personen aan wie voor de uitoefening van enig bedrijf een hinderwetvergunning is verleend .• 1886,1893,1897,1900,1903,1904,1906,1907,1913,19241927. 2 katernen. 1241. 1886,1893,1897,1900,1903,1904,1906,1907 1242..1913,1924 -192 7 1243.

stukken betreffende de aanleg en het . onderhoud van waterleidingen door de Waterleidingmaatschappij Zuid-Beveland, later Waterleidingmaatschappij Midden-Zeeland. 1930,1932,1935,1936,1947,1950,1951,1954,1960,19621964,1967,1969. 1 pak.

1244-1247. Hinderwetvergunningen. 1930,1932,1937,1940-1942.,1945,1950-1962,1964-1969. 4 omslagen. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248.

1930,1932,1937,1940-1942,1945,1950-1953. 1954-1961 1962,1964 1965-1969

stukken betreffende het stortplaats. 1930,1949,1953,1959,1962 1 omslag.

gebruik

van

de

vuilnis-


50

1249.

stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van rioleringen. 1945,1947,1954,11956-1965.

1 omslag. 1250.

stukken betreffende de vaststelling en wJ.]zJ.gingen van de verordening op de heffing van rechten voor het ophalen van faecaliĂŤn. 1949,1954,1959,1961,1968.

1 omslag. 1251.

Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling voor de aanschaffing en exploitatie van een vuilnisauto. 1950,1956,1957,1960.

oms'lag. 1252.

Stukken betreffende het bouwen van een rioolzuiveringsinstallatie. 1961-1964,1967,11969.

1 omslag. 1253.

Stukken betreffende de exploitatie en de verkoop van het gemeentelijk badhuis. 1954,1959,1961,1964,1966-1968.

1 omslag 1254.

Stukken betreffende de uitvoering van rioleringsplannen voor de dorpskern. 1960,1967-1969.

1 omslag. 1255.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de heffing van rechten wegens het ophalen van huisvuil. 1967.

3 stukken. 1256.

Stukken betreffende dechlorering van het rioolwater van de gemeente Goes. 1969.

1 omslag . VII. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 1. Algemeen 1257.

Stukken betreffende de vaststelling van voorgevelrooIlijnen in gedeelten van de Lewestraat en de Stelleweg. 1936.

1258.

Bouwexploitatieverordening. 1936.

2 stukken.


51

2. Bestemmingsplannen 1259.

stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan"Uitbreidingsplan 1933".. 1931,1933,1938. 1 omslag.

1260.

stukken betreffende de vaststelling van het bestem-mingsplan "uitbreidingsplan 1952". 1952-1958,1966. 1 pak.

1261.

stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan"Havengebled Goes". 1955,1958,1959. 1 omslag.

1262.

stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan"uitbreidingsplan in hoofdzaak". 1955,1958,1959. 1 omslag.

1263.

stukk.en betreffende de vaststelling van de schadevergoedingsverordening inzake de uitbreidingsplannen. 1956. 1 omslag.

1264.

Stukken betreffende de vaststelling van hetbestem-mingsplan"Uitbreidingsplan 1958". 1958,1959,1964,1966. 1 omslag.

1265.

stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan Oost" 1959,1960 â&#x20AC;˘. 1 omslag.

1266.

stukken betreffende de vaststelling van hetbestèmmingsplan "Uitbreidingsplan in onderdelen 1959" 1959,1960,1962-1967. 1 omslag .

1267.

stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "Bestemmingsplan voor de bebouwde kom". 19i59,1960

1 omslag. 1268.

stukken betreffende de vaststelling van het .bestemmingsplan "Ten westen van de Stelleweg". 1963-1966. 1 omslag.

1269.

stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "Valckeslot II" . 1963-1968. 1 omslag.


52

1270.

stukken betreffende de vaststelling van het saneringsplan voor de bebouwde kom. 1964-1969. 1 omslag.

1271.

Stukken betreffende de vaststelling van het bestelnmingsplan "Noordeinde " â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ 1965-1969. 1 omslag..

1272.

Stukken betreffende de uitwerking Van het bestemmingsplan"Noordeinde". 1965-1969. 1 pak.

3. woningbouw 1273.

Lijst van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen. 1910. 1 katern.

1274-1333. Bouwvergunningen. 1913-1916,1919-1969. 60 omslagen. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284.. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303.

1913-1916 1919-1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928,1929 1930,1931 1932 1933,1934 1935 1936 1937 1938,1939 1940,1941 1942-1944 +945,1946 1947 1948,1949 1950 1951 1952,1953 1954 1955 1956, nrs. 1956, nrs. 1956, nrs. 1957, nrs. 1957, nrs.

1-21 21a-45 46-67 1-20 21-40


53

1304. 1305. 130&. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1.312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317 .. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333.

1957, 1958, 1958 4 1959 1960, 1960, 1961 1962 1963, 1963, 1964., 1964, 1965, 1965, 1965, 1966, 1966, 1967, 1967, 1967, 1967, 19&8, 1968, 1968, 19&8, 1969, 1969, 1969, 1969, 1969,

nrs. 41-72 nrs. 1-20 nrs. 21-59 nrs. 1-43 nrs. 44-67 nrs. 1-33 nrs. 34-68 nrs. 1-46 nrs.46a-83 nrs. 1-36 nrs. 37 -60 nrs. 61-107 nrs. 1-45 nrs. 46-96 nrs. 1-34 nrs. 35-55 nrs .. 56-93 nrs. 94-100 nrs. 1-2& nrs. 27-62 nrs. 63-79 nrs. &0-102 nrs. 1-20 nrs. 21-43 nrs. 44-62 nrs.. 63-84 nrs. 85-105

1334.

Bouwverordeningen, met stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen. 1930,1932,1936,1943,1944,1951.,1952,1955,1956,1958, 1961,1964,1968,1969. 1 omslag.

1335.

stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling bouw-en woningtoezicht in Zuid- en Noord-Beveland. 1939,1948,1955,1957,1958. 1 omslag.

1336.

Verordening op de bestrijding van wandgedierte. 1946. 4 stukken.

1337.

stukken betreffende het bouw.en van het complex van 4 woningwetwoningen aan de Tervatenseweg. 1946-1953. 1 omslagen.

1338.

stukken betreffende het bouwen vaneen complex van 15 woningen aan de Kapelseweg en de Prins Bernhardstraat.. 1947-1949,1953-1957. 1 omslag.


54

1339.

Stukken betreffende de vaststelling van de regels omtrent de toepassing vanartikel1 van de Woonruimtewet 1947 .. 1947,1960,1966,1969. 1 omslag.

1340.

Stukken betreffende het bouwen van een complex van 4 woningen aan de Kapelseweg. 1948-1958. 1 omslag.

1341.

Stukken betreffende het bouwen van een complex van 5 woningen aan de Prins Bernhardstraat. 1950-1957. 1 omslag.

1342.

Stukken betreffende het bouwen vaneen complex van 10 woningen aan de Prins Bernhardstraat. 1950-1957. 1 omslag.

1343.

stukken betreffende de bouwen exploitatie van het complex van 3 woningen aan de .PrinsBernhardstraat. 1950,1951,1954-1957,1960-1963,1967,1968 •. 1 omslag.

.1344.

stukken betreffende de bouwen exploitatie van het complex van 4· woningen aan deP·r ins Bernhardstraat .. 1950,1954,1956-1958,1960-1962 .. 1 omslag.

1345.

Stukken betreffende de bouwen exploitatie van het complex van 4 woningen aan de Willemsstraat •. 1952.,1955,1957-1969. 1o~slag. .

1346.

stukken betreffende de aansluiting Bouwkas Nederlandse Gemeenten •. 1953,1962-1967. 1 omslag.

1347.

stukken betreffende de bouwen exploitatie van het complex van 15 woningen aan de Kapelseweg en de Willemstraat. 1954-1968. 1 omslag.

1348.

stukken betreffende de bouwen exploitatie van het complex van 32 woningen aan de Prinses Irenestraat. 1954-1958. 1 omslag_

1349.

stukken betreffende de bouwen exploitatie van het complex van 35 woningen aan de Prinses Irenestraat. 1954-1969. 1 omslag.

bij

de

N.V.


55

1350.

stukken betreffende de bouw en exploitatie van het complex van 5 woning.en aan de Willemsstraat ende Prinses Irenestraat. 1956-1969. 1 omslag.

1351.

Stukken betreffende de uitvoering van de Algemene Woningtelling. 1956. 2 katernen.

1352.

Stukken betreffende het toewijzen van woonruimte op advies van de woonruimtecommissie. 1956-161.

1353.

stukken betreffende de bouw van 5 woningwetwoningen aan de Prins Bernhardstraat. 1957,1958. 1 omslag.

1354.

Stukken betreffende de onbewoonbaarverk.laring van de panden Langeweg 2, Lewestraat 1en50, Marktveld 10 en 11, Monnik.endijk 5en Peperstraat6. 1957-1962 •. 1 omslag.

1355.

stukken betreffende de vaststelling van het bouwplan van 12 premiewoningen te bouwen op het perceel kadastraal bekend sectie A 261 en 1632(ged.). 1958 •. 1 omslag.

1356.

stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring van de pandenPeperstraat 4, Nieuwstraat 10" Schoolstraat 14, Schoolstraat 22, Kapelseweg 25, Langeweg 5, Schoolstraat 48, Kapelseweg 30 en Schoolstraat 46. 1958-1967. 1 omslag .

1357.

.ç;-stukken betreffende de vaststellingen uitvoering van de gemeenschappelijke regeling bouw- en woningtoe.z icht, aangegaan met de gemeenten Kapelle en Kattendijke •. 1959-1962,1965,1968.

1358.

stukken betreffende de bouwen exploitatie van het complex van 6 woningen aan de Hemstraat •. 1960-1968. 1 omslag.

1359.

Stukken betreffende de vordering Dreef 16 en Peperstraat 2. 1960,1961. 1 omslag.

van de

woningen


56

1360.

stukken betreffende de benoeming en het ontslag aan leden van de woonruimt.e commissie 1961,1962,1965-1967. 1 omslag.

1361.

stukken betreffende de bouw van het complex van 6 woningen aan dewi.llemsstraaten de prinses Irenestraat. 1962-1966. 1 omslag.

1362.

stukken betreffende de toekenning van woningbouwcontingenten. 1963-1969 .. 1 omslag.

1363.

Verslagen en statistieken betreffende de volkshuisvesting. 1964-1966.,1968 . 1 omslag.

1364.

stukken betreffende de bouw en exploitatie van 20 woningen aan het Binnenhof. 1964-1969. 1 omslag.

1365.

Stukken betreffende de bouw van 20 woningen aan de Ds .. H. Boersmastraat . 1966,1967 .. 1 omslag.

1366.

Verordening tot toekenning van een financiĂŤle tegemoetkomingterbevordering van de doorstroming. 1967 .. 4 stukken.

1367.

stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring van de panden Buijs Ballotstraat 18, 's-Gravenpolderseweg 20aen 22 , Kapelseweg15, 17,26,28,32,34 .en 69, Langeweg 1 en 2 ,Manneeweg 2a,Molenweg 8, stelleweg1en 3 en Tervatenseweg9. 1969. 1 omslag.

VIII.

Bescherming bevolking tegen rampen.

1. Eeschermingtegen oorlogen en natuurrampen 1368.

stukken betreffende de vaststellingen uitvoering van de gemeenschappelijke regeling B.B.-kring, Zeeland 2. 1953,1961,1967. 1 omslag.

1369.

Instruktie voor de blokploeg Bescherming Kloetinge .. 1955. 3 stukken.

van

de

Burgerlijke


57

2. Bescherming tegen brand 1370.

"Reglement voor het brandwezen". 1845. 1 katernen 1 stuk.

1371.

stukken betreffende de benoemingen het ontslag van hetbrandweerpersoneel. 1931-1934,1936,1938-1940,1942,1943.,1945,1946,19511956,1958 1 1 9 6 1 , 1 9 6 4 1 1 9 6 5 , 1 9 6 8 . 1 omslag.

1372.

stukken betreffende .de vaststelling en uitvoering van de verordening tot wering van brand benevens de organisatie van de brandweer. 1934-1936,1954,1956. 1 omslag.

1373.

stukken betreffende de uitrusting van de brandweer. 1948,1949,1959-1961,1965,1968. 1 omslag.

1374.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening tot vaststelling van vergoedingen voor vrijwillig brandweerpersoneel â&#x20AC;˘. 1954,1959,1964,1965. 8 stukken.

1375.

Instruktie voor het personeel van de brandweer. 1954 .. 5 stukken ..

1376.

Stukken betreffende de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling tot wering van brand, aangegaan met de gemeente Goes. 1966,1968. 1 omslag â&#x20AC;˘.

1377.

Stukken betreffende de aanduiding van brandkranen. 1968. 5 stukken.

IX. Waterstaat 1378.

Voorwaarden, vastgesteld voor het opstellen van de overlopers, lijsten van gronden in het Noord-, Midden-en zuid-Ambacht in de parochie en heerlijkhe i.d, door schout en schepenen of door de rentmeester. 1594,1642,1712,1719,1726,1728,1733,1734,1741,1747., 1769 1 1 7 7 6 , 1 7 8 3 , 1 7 8 4 , 1 7 8 9 , 1 7 9 1 , 1 8 0 4 , 1 8 0 5 , 1 8 . 1 1 . 3 katernen.


58

1379-1406. "Overlopers", lijsten van eigenaren en pachters van gronden in het Middenambacht, ter bepaling van het geschot â&#x20AC;˘. 1600 ,1621, 1628,1635., 1642, 1649, 1663 , 1678, 1699 ,1706., 1713,1720.,1727,1741,1748,1755,1783,1790,1797.,1804, 1811,1818,1825,1832,1839,1846,1853,1860. 33 katernen. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406.

1600 1621 1628 1635 1642 1649 1663 1678 1699 1706 1713 1720 1727 1741 1748 1755 1783 1790 1797 1804 1811 1818 1825 1832 1839 1846 1853 1860

1407-1430. "Overlopers", lijsten van eigenaars en pachters van gronden in het Noordambacht , ter bepal ing van het geschot. 1621,1635.,1663.,1670,1678,1699,1713,1720,1727,1734, 1741,1748.,1769,1783,1790,1797,1804,1811,1825, 1839,1846,1853,1854,1860. 29 katernen â&#x20AC;˘. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 14.14. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419.

1621 (3 katernen) 1635 1663(2 katernen) 1670 1678 1699 1713 (2 katernen) 1720 1727 1734 1741 1748 1769


59

1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430.

1783(2 katernen) 1790(2 katernen) 1797 1804 1811 1825 1839 1846 1853 1854 1860

1431-1449. "Overlopers", lijsten van eigenaren en pachters in hetzuidambacht,terbepaling van het geschot. 1629,1657,1664,1714,1735,1742,1749,156,1763,1784, 1791.,1798., 1805, 1826, 1832 , 1833,1840, 184 Âť,e, j . 22 katernen . 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441 . 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450.

x.

1629 1657 1664 1714 1735 1742 1749 1756 1763 1784 (2 katernen) 1791 (2 katernen) 1798 1805 1826 1832 1833 1840 1847 z.j ..

"Overlopers " I lijsten van eigenaiars en pachters in hetzuid-,Midden- en Noordambacht, ter bepaling van hetgeschot. 1635,1636. 1 band.

Verkeer en vervoer

1. Verkeer en vervoer te land 1451.

stukken betreffende de verbetering van de Schoolstraat, de Tervatenseweg, de BuijsBallotstraat, de parallelweg, de Lewestraat, de Achterweg en het Kerkplein. 1931,1933,1944,1945,1952,1954-1956. 1 omslag.


60

1452.

Stukken betreffende de aanleg van de weg ten noorden van de Patijnweg. 1932,1934-1937,1939.

1 omslag. 1453.

stukken betreffende de deelneming in de N.V. SpoorwegmaatschappijZuid-Beveland. 1933,1934,1943,1946,1948-1950,1952.

1 omslag. 1454.

stukken betreffende het onderhoud vaneen gedeelte Ri jksw.egeneen gedeelte van de Parallelweg . 1935,1936,1948-1950,1956.

1 omslag. 1455.

stukken betreffende de van leggers van wegen.

vaststelling

en

wijziging

1935,1936,1940,1942,1943,1953,1955,1957,1959.,1960, 1965 ••

1 omslag •. 1456.

Stukken betreffende de.overname van het onderhoud en het beheer van de staat der Nederlanden van een ongenummerd gedeelte van de Rijksweg en van de parallelwegen langs de spoorbaan. 1940,1943,1948,1950.

1 omslag. 1457.

stukken betreffende de onttrekking van het Abbekindersche Pad, het Hooge Pad, een gedeelte van de Langewegen het Schipperspadaan het openbaar verkeer. 1945 ., 1949 , 1953 , 1957,1962 , 19 63 ,1964 .

1 omslag. 1458,1459. Stukken betreffende de aan de N. v:

PZEM te Middelburg verleende vergunningen voor kahelleggingen. 1946,1951-1969 ..

2 omslagen. 1456.1946,1951-1960 1457. 1961-1969 1460.

stukken betreffende de verlichting van het kruispunt Lewestraat-Rijksweg en de verlichting van de 's-Gravenpolderseweg. 1948-1950,1953,1960-1962.

1 omslag. 1461.

Stukken betreffende het plaatsen van aanwijstekens bij deLewestraat en het kruispunt LewestraatRijksweg-Buijs Ballotstraat. 1949,1965-1967,1969.

1 omslag.


61

1462,1463. Stukken betreffende de aan de PTT te Breda verleende vergunningen voor kabelleggingen. 1949-1951,1954-1969. 1 pak en 1 omslag. 1462. 1949-1951,1954-1960 1463. 1961-1969 1464.

Stukken betreffende de aan de staatsgasmaatschappij te Den Haag en de N. V. Zeegam te Middelburg verleende vergunningen voor het aanleggen van aardgastransportleidingen. 1952,1954,1958,1959,1964,1966. 1 omslag.

1465.

Stukken betreffende de aanleg van de Prinses Irenestraat, het Groenendaal, de wegaansluiting op de rijksweg Kloetinge-Yersekendam, de verlengde Koningin Wilhelminastraat, het voetpad van de Buijs Ballotstraat naar de Willem Zelleweg. 1953-1958,1963. 1 omslag.

1466.

stukken betreffende het afsluiten voor het verkeer van de zuidzijde van het Kerkplein, de Schoolstraat, dePeperstraat, de Langeweg, het Marktveld, de Prinses Irenestraat, de Nieuwstraat, de Vijverweg, de Schalklaan,de Parallelweg., de Prins Bernhardstraaten de BuijsBallotstraat. 1953,1955-1958,1962,1964,1966,1969. 1 omslag.

1467.

Stukken betreffende de overname van het onderhoud en het beheer van het Waterschap De BreedeWatering vaneen gedeelte van de Stelleweg, van de Parallelwegen van een gedeelte van de Heernissewegen van de staat der Nederlanden van de Buijs Ballotstraat, de Lewestraat,het Kerkplein., de Nieuwstraat en een gedeelte van de Kapelseweg. 1954,1955,1959,1960,1967,1968. 1 omslag.

路1468.

stukken betreffende de verleende vergunningen voor het hebben en onderhouden vaneen uitrit. 1954,1956-1959,1961-1969.

1469.

Stukken betreffende de verbetering van de .Langeweg. 1954-1962 .. 1 omslag.

1470.

Stukken betreffende het aanbrengen van beplantingen langs wegen. 1954-1960,1962. 1 omslag.


62

1471.

.stukken betreffende de verbetering van de Lewestraat, de Prins Bernhardstraat en de Koningin Julianastraat. 1954-1956,1958,1962.

1 omslag. 1472.

stukken betreffende het nemen van verkeersmaatregelen in de Buijs Ballotstraat, de Koningin Wilhelminastraat, de Prins Bernhardstraat, de Prinses Irenestraat, de Lewestraat, de Nieuwstraat, de Schoolstraat, de Parallelweg, het Kerkplein en het Noordeinde. 1955-1959,1961-1969.

1 omslag. 1473.

stukken betreffende de overeenkomst met de PZEM te Middelburg inzake straatverlichting.

N. V.

1957,1959-1963,1966,1967,1969.

1 omslag. 1474.

stukken betreffende de verbetering van de provinciale weg Goes-Hoedekenskerke, het kruispunt Lewestraat-Buijs Ballotstraat, de Lewestraat, de Molenweg , de Nieuwstraat, het Vogelzangspad, het Noordeinde en de Kapelseweg. 1958-1962,1965,1967-1969.

1 omslag. 1475.

stukken betreffende de verlichting van de Lewestraat, de Abbekindersezandweg en de Monnikendijk. 1959-1969.

1 omslag. 1476.

stukken betreffende de aan de Waterleidingmaatschappij Midden-Zeeland verleende vergunningen voor het leggen van waterleidingen. 1961.

1 omslag. 1477.

Stukken betreffende het aangaan van de overeenkomst met Rijkswaterstaat te Middelburg over het plaatsen van een abr i aan de Ri jks weg en met de A.M.Z . betreffende het verzoek om een bijdrage voor het plaatsen vaneen wachtlokaaltje bij het kruispunt aan de Rijksweg. 1961,1962.

1 omslag. 1478.

Stukken betreffende Ballotstraat. 1964-1967.

1 omslag.

de

verbetering

van

de

Buijs


63

1479.

stukken betreffende de aanleg van Rijksweg 58, de provinciale weg 's-Gravenpolder-Kapelle, de uitmonding op de Langeweg, een gedeelte van de Koningin Wilhelminastraat en een gedeelte van de Heernisseweg. 1965-1969.

1 omslag. 1480.

Stukken betreffende de aan de N. V. Zeegam te Middelburg verleende vergunningen voor het leggen van gasleidingen. 1966-1969. 1 omslag.

XI. Economische aangelegenheden. Afschriften van akten houden de vaststelling van de huurprijs voor de wind- en korenmolen. 1731-1782.

N.B. Bevinden zich in inventarisnummer 831. 1481.

Regelementop het houden van openbare verkopingen van manufacturen en andere nog ongebruikte of nieuwe goederen. z.j. (c. 1840). 1 stuk.

1482.

Stukken betreffende de uitvoering van de overeenkomst met de gemeente Goes inzake het leveren van gas. 1930-1953.

1 omslag. 1483.

Stukken betreffende het ,aanleggen van laagspanningsnetten in de Abbekinderschezandweg, de Achterweg, de Buij sBallotstraat., de 's-Gravenpolderseweg, de Heernisseweg, de Kloetingseweg, de Monnikendijk, de patijnweg t het Noordeinde, de Stelle", ~ weg, de Tervatenseweg en de Koningin Wilhelminastraat. 1936-1951.

1484.

Stukken betreffende de tewerkstelling van inwoners ten behoeve van de Duitse Wehrmacht. 1944.

1 omslag. 1485,1486. stukken betreffende de aanleg van de hoogspannings-

leiding Goes-Roosendaal. 1947-1950,1963,1964.

2 omslagen. 1485. 1947-1950,1963,1964 1486. 1950


64

1487.

staten van gehouden bedrijfstellingen. 1950,1963 .. 7 stukken.

1488.

stukken betreffende de aansluiting op het elektriciteitsnet van de woningen. in de bouwplannen I en II, Het Noordeinde, de Oude Singel, de Huisersweg, de Molenweg, de Kapelseweg en de Rietweg. 1953,1955,1958-1969. 1 omslag.

1489.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen op grond van de Winkelsuitingswet 1951. 1954,1960,1961,1963. 1 omslag.

1490.

Stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling "Werkplaats de Bevelanden." 1955,1956,1958,1964-1966. 1 omslag.

1491.

Stukken betreffende de registratie van aandelen v a n de N.V. Waterleidingmaatschappij Zuid-Beveland te Goes. 1956,1957. 1 omslag.

1492.

Stukken betreffende het afgeven van verklaringen op grond van de Wet Vervreemding Landbouwgronden. 1958-1960. 1 omslag.

1493.

Stukken betreffende de uitvoering van de ruilverkaveling De Poel-Heinkenszand en de ruilverkaveling Kapelle-Wemeldinge. 1964-1967. 1 omslag.

XII. Maatschappelijke zorg. 1494-1501.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de H. Geest Meesters, later de Groote Armen en Burgerlijk Armbestuur. 1570,1594,1595,1601,1626,1627,1629,1632,1825-1879. 7 katernen en 1 band. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501.

1570 1594 1595 1601 1626,1627 1629 1632 1825-1879 (1 band)


65

1502.

Akte van overdracht door A. Walker vanarchiefbescheiden van De Groote Armen aan schoutenschepenen. 1803 •. 1 stuk.

1503 -1516. Rekeningen van ontvang.stenen uitgaven van het Hervormd Diakonie Armbestuur. 1841-1854. 14 katernen. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516.

1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854

1517.

Stukken betreffende de zorg voor krankzinningen. 1939, 1953-1960 I 1962 ,1963 •. 1 omslag •.

1518,1519 .

Stukken betreffende de steun aanoorlogss lachtoffers .. 1941-1962. 2 omslagen. 1518. 1952-1961fletters B-M) 1519. 1941-1962(letters R-W)

1520.

Stukken betreffende de verleende machtigingen aan het Burgerlijk Armbestuur 1 later Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke zorg, tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen. 1946,1950.,1952-1959 /1961-1965. 1 omslag.

1521.

stukken betreffende de wijziging van het reglement op het Burgerlijk Armbestuur. 1946,1951,1952,1961. 1 omslag ..

1522.

stukken betreffende de bepaling van de verpleegkosten .enondersteuning van H. Riemsdijk. 1953. 1 omslag.


66

1523.

stukken betreffende de vaststelling van de verordening regelende het toezicht op de huisvesting tegen vergoeding van hulpbehoevende en bejaarde personen. 1952. 7 stukken.

1524.

stukken betreffende devastste<11ingenwijzi<9<in:g van de verordening tot verlening van een brandstoffentoelage aan minder draagkrachtigen in de gemeente Kloetinge. 1952,1958,1960,1962,1963,1965. 1 omslag.

1525.

stukk,en'betreffende de v:a"st'st:e,l,lin'g 'enw.ijzi<g,ing begrotingen van het Burgerlijk Armbestuur, later Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. 1954-1966. 1 pak.

.1526.

stukken betreffende de vaststelling rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur, later Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. 1954-1966. 1 omslag.

1527.

stukken betreffende de benoeming en het ontslag van "'- leden van het burgerlijk Armbestuur, later Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. 1954,1956,1960,1963-1965. 1 omslag.

1528.

Stukken betreffende de instelling van een plaatselijke commissie Zelfstandigen op de grond van de Zelfstandigenregeling. 1956. 4 stukken.

1529.

Verslagenontrent de verrichtingen van het Burgerlijk Armbestuur, later Burgerlijke Instellingvoo.r Maatschappel i jke Zorg.. 1959-1965.â&#x20AC;˘ 1 omslag ..

1530.

stukken betreffende de wijziging van de naam Burgerlijk Armbestuur in Burgerlijke Instel.ling voor Maatschappelij.ke Zorg. 19614 stukken.

1531.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordening houdende voorschr.iften . betreffende de behandeling van aanvragen om bijstand en van algemene bezwaarschriften als bedoeld in de artt. 29 en 39 van de Algemene Bijstandswet. 1964. 9 stukken.


67

1532.

stukken betreffende de bijstandsverlening aan ingezetenen op grond van deAlgemeneB.ijstandswet. 1965,1966,1968.

1 omslag. 1533.

stukken betreffende de opheffing van de Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. 1965,1966.

1 omslag. 1534.

stukken betreffende de instelling van een commissie Rijksgroepregeling Zelfstandigen. 1966,1968.

4 stukken. 1535.

Stukken betreffende de verbouw van de oude kleuterschoolaan het Kerkplein totbejaardensoc.iĂŤteit. 1968,1969 ..

1 omslag .. XIII. Onderwijs, religie, cultuur en sport. 1 .. Algemeen 1536.

stukken betreffende de vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling voor de schoo ltandverz orgingsdienst voor Noord- enZuid-Bevel.and. 1949,1950.

4 stukken en 1 katern. 1537.

stukken betreffende de vaststelling en w1.]ziging van de Gemeenschappelijke regeling voor de schoolartsendienstzuid-Beveland. 1951,1966,1967 â&#x20AC;˘.

1 omslag. 2. Kleuteronderwijs .2.1. Algemeen. 1538.

Verordening wijs.

op

het

openbaar

voorbereidend

onder-

1948,1956.

3 stukken. 1539.

stukken betreffende de verordening op de toelating van kleuters tot de openbare kleuterschool. 1956,1957,1963,1968.

6 stukken. 1540.

staten van aantallen kleuters. 1956-1960.

1 omslag.


68

1541.

Stukken betreffende de speel-en werkplans van de openbare kleuterschool .. 1956-1969. 1 omslag.

1542.

stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van de oudercommissie van de openbare kleuterschool. 1956,1957,1961,1964-1968. 1 omslag.

1543.

Jaarverslagen van de oudercommissie van de openbare kleuterschool. 1956-1958,1961-1965. 4 stukken.

, 1544.

Stukken betreffende de voorlopige vaststelling van de bedragen ex artikel 47 van de Kleuteronderwijswet â&#x20AC;˘. 1957,1959-1969. 1 omslag.

2.2. Personeel ¡1545-1561. Personeeldossiers van onderwijzend personeel. 1934,1935,1941,1943,1947,1950,1953-1969. 23 stukken en 12 omslagen. 1545.. Th. Alink 1967-1969 1546. J.J.Gakeer-Bakker 1964, 1965 (5 stukken) 1547. J M.Heyboer-Kakebeeke 1962-1968 1548.. J. H. Jacobse 1960,1961 1549. D.Wilmink-Ketelaar 1963,1964 1550. C. Kole-Meliefste 1964 (5 stukken) 1551. A.M. Matena 1953-1962 1552. R. C. Pladet-Baljet 1962,1963 1553. S.. Penne 1965,1966 (3 stukken) 1554. J. J ..Reynhout 1960,1963,1964 1555. A. Ruissen 1938,1941,1943 1556. D. Schakel 1965,1967-1968 1557. L. Smallegange 1925,1934 (3 stukken) 1558 .. M.P. Toorenaar 1960-1962(7 stukken) 1559. A. de Visser-Schijf 1966,1968 e


69

1560. L.C. de Vos 1934,1935.,1941-1943,1945-1947 , 1950,1953 1561. J.S.. Zandee 1957,1959-1962 1562.

Instruktie voor school. 1935,1938. 1 stuk.

leidsters

aan de

openbare

bewaar-

1563.

stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van de instruktie voor onderhoudspersoneel aan de openbare kleuterschool â&#x20AC;˘. 1956, 1961,1962,1968 â&#x20AC;˘. 1 omslag.

1564.

stukkenbetre.ffende de vaststelling van de verordeningregelende de toekenning vaneen verplaatsingskostenvergoeding aan kleuterleidster. 1957, .1963 . 1 omslag.

2.3. Schoolgeld 1565-1596. Kohieren van personen, wier kinderen onderwijs volgen aan de openbare bewaarschool, later openbare kleuterschool. 1936,1937,1939-1944,1946-1969. 30 katernen en 2 stukken. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590.

1936(2 stukken) 193 7( 2 stukken) 1939 1940 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963


70

1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597.

1964 1965 1966 1967 1968 1969

stukken betreffende de vaststelling en wij ziging verordening op de heffing en invordering van schoolgelden ten behoeve van de openbare kleuterschool. 1948, 1949,1951,1956 .,1968,

1 omslag. 2.4. Schoolgebouwen. 1598.

Stukken betreffende de verbouw kleuterschool aan het Kerkplein.

van

de

openbare

1948-1950,1953.

1 omslag. 1599.

stukkenbetreff路ende het onderhoud van de openbare Marijkekleuterschool aan het Kerkplein. 1956-1959,1961,1964,1965,1968,1969.

1 omslag. 1600.

Stukken betreffende de bouw van de openbare kleuterschool aan de Ravensteinlaan. 1964-1969.

1 pak. 3. Lager onderwijs 3.1. Algemeen. 1601-1606. Verslagen van de commissie tot wering van school-

verzuim. 1919-1921, .1924-1926.

6 deeltjes.. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607-1609.

1919 1920 1921 1924 1925 1926

Verslagen van de commissie voor plaatselijk toezicht op het lager onderwijs. 1924-1926.

3 deeltjes. 1607. 1924 1608. 1925 1609. 1926


De Schimmelpenninckstraat te Kloetinge, 1991. Foto door A.E.J.deJong.

Het Marktveld en de Ker-kt.or-en., Prentbr iefkaar t ..

c,

1960


71

1610.

Huishoudelijk reglement voor de commissie tot wering van schoolverzuim. 1925 .â&#x20AC;˘ 1 stuk.

1611.

stukken betreffende de benoeming en ontslag van leden van de oudercommissie vOOr de openbare lagere school. 1938,1956,1957,1959-1962,1964,1966,1967,1969. 1 omslag.

1612.

Besluit van de raad tot delegatie van de bevoegdheidtot verhuur van schoollokalen aan burgemeester en wethouders. 1946 .. 1 stuk.

1613.

Verordening op het brengen naar de school van op de openbare weg aangetroffen leerlingen. 1947. 1 stuk.

1614.

stukken betreffende het geven van zwemlessen, het afnemen van verkeersexamens, het geven van godsdienstonderwijs, het geven van gymnastiekonderwijs en het geven van sexuele voorlichting aanleerlingen van de openbare school. 1949,1954-1969. 1 omslag.

1615.

stukken betreffende de vaststelling van de bedragen ex artikel 55bisen 55 ter van de Lager Onderwijswet 1920. 1953-1969. 1 omslag ..

1616 ..

stukken betreffende de werkplans lagere school. 1955,1957,1958,1963-1969. 1 omslag.

van de

openbare

3.2. Personeel 1617-1682 .. Personeeldossiers van onderwijzend personeel. 1930-1969. 74 stukken en 45 omslagen. 1617. D. J.. van Aken 1944-1948,1950,1951,1953 1618. W.. Amesz - Franken 1961,1962 1619. M.J. Baart 1924,1966 (9 stukken) 1620. J.J. Bak 1924,1925,1929,1930 1621. J. Bastiaans 1953-1955


72

1622. M. van Beelen-Schrier 1934,1935(2 stukken) 1623. S •.J. de Blaay-Straub 1929,1931-1937,1939-1942,1949,1950,19521957,1959 1624. A. Blok 1924,1925,1928,1931,1933,1934,1936,1939-1941 1625. TO. Berg 1931(4 stukken) 1626. C. Boogaard 1945( 2 stukken) 1627. A. van Boven-Bosdijk 1962 (8 stukken) 1628. M.J. vanBoven 1960,1961,1963 1629. C.de Bruin 1941,1942,1946,1951,1953 1630.E.B. van Damme 1943,1944-1946,1949,1953 1631. R. Dronkers-Jilleba 1952,1956, 1632. J.E. Evertse 1936 (1 stuk) 1633. C.A.L •• Francke 1938,1939,1942,1943-1949,1953,1954 1634. J.D.Francke 1941,1942,1944,1945 1635. A.J.Geensen 1939,1940,1942,1943,1945 1636. S .• E. Glas 1942,1943,1946-1950,1953 1637. Ph.L. van Gorsel 1941,1942 (4 stukken) 1638. e.G. de Groot 1961 (3 stukken) 1639. A. W.C. de Haas 1949,1954-1957 1640. L. Harmsen 1949(2 stukken) 1641. J. Hegberg 1929,1930-1933 1642. G. Hein 1940-1942 1643. P. Hirdes 1943 1644. G. Houtekamer 1923 ,1924 ,193 1, 1933 , .1938,194 o, 1941 1645. C.H. Huisson 1959,1960,1961 1646. H.L. van der Kaa 1947,1948,1950,1951-1958,1960,1961 1647. J. van Kasteel 1939-1943 1648. A.J. Kesteloo 1939 (1 stuk) 1649. M.G.A. Kleijberg 1943 (4 stukken)


73

1650. J.Th.H. Koenders 1945 , 1946,1948, 1949 1651. E. Kommers 1952,1953,1955 1652.. H.M. Koning 1952,1953 1653. C.. Koopman 1938( 2路 stukken) 1654. Ch.P. Kuiper 1940,1941(Sstukken) 1655. D.Langerak 1956,1959,1960 1656. A.M. van Liere 1964 (5 stukken) 1657. W.. van Liere 1958,1959 1658. J.A. van der Linde 1931,1932 1659. e.M. van der Linde-Reeders 1965( 3 stUkken) 1660. J.C. Mol-Everse 1936,1954-1956 1661. J.L.R. Net 1930 (3 stukken ) 1662. W.M. Oom 1949-1955 1663. A.e.G. Pairoux 1961-1969 1664. C.J .. van de Repe 1959-1961 1665. J. H. Roodenhuis 1942 ( 2 stukken) 1666. J.A. Rijnberg 1930-1935,1948 1667. P.J. Rijnberg 1966,1967 1668. M. Sakko 1945( 4 stukken) 1669. C.S .. Sloover 1947 (2 stukken) 1670. E. Schrijver-Wage 1953-1969. 1671. J. Steenaard 1953-1956,1966 1672. J.M. Traas 1951-1955 1673. E. Verhage 1965-1969 1674. B. Voskuil 1945-1947 1675. J. Vreeke 1947 (3 stukken) 1676. D.C. van der Werff 1947 (1 stuk) 1677. H.J.W. Wesselink 1948,1949,1952,1953 1678 .. J. J. Westerweel 1931, 1934 (4 stukken)


74

1679. F.C. Willekes 1960-1969 1680. J. Wissekerke 1924,1925,1930 1681. C. van de Zande 1929-1947 1682. J.G. van Zee 1956-1959 1683.

Stukken betreffende de vaststelling van de verplaatsingskostenverordening voor onderwijzers aan de openbare lagere school. 1962.,1963 â&#x20AC;˘. 8 stukken.

1684.

Instruktie voor de schoonmaakster van de openbare lagere school. 1956. 3 stukken.

1685.

Instruktie voor het hoofd en de onderwijzers der openbare lagere school â&#x20AC;˘. 1959 .. 6 stukken.

3.3

Schoolgeld

1686-1710. Kohieren van personen, die het verschuldigde schoolgeld hebben voldaan ten behoeve van hun kinderen die onderwijs volgen aan de openbare lagere school. 1926-1937,1939-1943,1945-.1953. 59 stukken en 39 katernen. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694.. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701.. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709.

1926 i( 4 stukken) 1927(3 stukken en 1 katern) 1928 (7 stukken) 1929(4 stukken) 1930(4 stukken) 1931(5 stukken en 1 katern) 1932(5 stukken) 1933(4 stukken) 1934(4 stukken) 1935(4 stukken) 1936(4 stukken) 1937 (5 stukken) 1939 (4 stukken) 1940(5 stukken) 1941(3 katernen en 1 stuk) 1942( 4 katernen) 1943 (1 katern) 1945,1946(3 katernen en 1 stuk) 1946,1947(2 katernen) 1947,1948(4 katernen) 1948,1949(3 katernen) 1949,1950(3 katernen) 1950,1951 (3 katernen) 1951,1952 (3 katernen)


75

1710. 1952,1953(3 katernen) 3.4. Schoolgebouwen 3.41. algemeen 1711.

Rekening van inkosten en uitgaven gedaan door Willem den Roon betreffende de verkoop van de parochieschool. 1643. 1 stuk.

3.42. openbare scholen 1712.

Bestek en voorwaarden betreffende de bouw van een schoollokaal en de verbouw van de onderwijzerswoning. 1875-1877. 1 omslag.

'1713.

Stukken betreffende de bouw van de openbare lagere school in het Groenendaal. 1955-1957. ' 1 omslag.

1714.

Stukken betreffende de uitbreiding van de openbare lagere school 1963-1969. 1 omslag.

4. Andere onderwijsvormen

1715.

verordening op de heffing van schoolgeld voor vervolgonderwijs, met stukken betreffende de wijzigingen. 1929, 1937, 1949 . 6 stukken.

1716-1719. Kohieren van personen, wier kinderen onderwijs volgen aaneen school voor voortgezet onderwijs, aangeslagen in het schoolgeld. 1933,1934,1936-1938. 5 stukken. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720.

1933 1934 1936 1937

Staat van afgestane goederen door de leerlingen van het voortgezet onderwijs. z.j.(c. 1938) 1 stuk.


76

1721.

stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van de gemeenschappelijke regeling omtrent de toelating van kinderen uit de buitengemeenten op de openbare school voor U.L.O. in deg.emeenteGoes. 1935,1936,1950.

7 stukken. 1722.

stukken betreffende de vaststellingen uitvoering gemeenschappelijke regeling tot het geven van buitengewoon lager onderwijs .. 1949,1963-1965.

1 omslag. 5. Religie, cultuuren verenigingsleven 1723.

stukken betreffende het oprichten van het Buys Ballotmonume.nt en het monument voor een Canadese militair. 1934,1950,1956.

1 omslag. 1724.

stukken betreffende het plaatsen van panden op de monumentenlijst, het aanbrengen van veranderingen aan monumenten en van nieuwe luidklokken., de ontwerplijst voor archeologische monumenten. 1959-1962,1964-1966.

1 omslag .. 1725.

stukken betreffende monumenten.

het

onderhoud

en

beheer

van

1967-1969 â&#x20AC;˘.

1 omslag. .1726.

Register van personen, aan Onderscheiding is uitgereikt.

wie

een

Koninklijke

1935-1969.

1 deel. 1727.

Stukken betreffende de aan inwoners verleende Koninkl ij keOnderscheidingen â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ 1940,1947-1951,1954-1956,1958-1960,1962,1965-1969.

1 omslag. 1728.

stukken betreffende de vaststelling van de verordening voor het cultureel en maatschappelijk werk. 1953.

5 stukken. 1729.

stukken betreffende de verbouwen inrichting van de openbare lagere school tot dorpshuis. 1953-1961.

1 omslag. 1730.

Stukken betreffende de restauratie van de korenmolen. 1955,1956,1958-1965,1967,1968.

1 omslag.


77

1731.

stukken betreffende de subsidie ten behoeve van de Zeeuwse Muziekschool te Middelburg. 1957,1961-1964. 1 omslag •.

1732.

Stukken betreffende de vaststellingen'uitvoering het reglement op het beheer van het Dorpshuis "Amicitia" . 1959-1969. 7 stukken.

1733.

stukken betreffende de exploitatie van het Dorpshuis ".Amicitia". 1959-1969 •• 1 omslag.

1734.

stukken betreffende de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingeVOlge de Boswet. 1964,1969. 7 stukken ..

1735.

stukken betreffende het geven van een opdracht tot het vervaardigen vaneen kunstwerkje in het plantsoen aan de Vijverweg. 1969. 5 stukken ..

6. Sport en recreatie 1736.

stukken betreffende de aanleg vaneen sportveld aan het Lange Dij k je .. 1949,1950,1953., 1954,1957.,1959.,1963. 1 omslag.

1737.

Reglement voor het gemeentelijk sportterrein. 1954. 3 stukken.

1738,1739. Stukken betreffende de aanleg en de exploitatie van de sportvelden aan het Noordeinde. 1961-1969. 2 omslagen. 1738. 1961-1965 1739. 1966-1969 1740.

stukken betreffende de bouw vaneengymnastieklokaal aan het Noordeinde. 1966-1969. 1 omslag.

1741.

stukken betreffende de aanleg van een wandelparkaan hetnoordeinde. 1967-1969. 1 omslag.

tennisbanen

en


78

XIV. Militaire zaken 1742,1743 •. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van schouten schepenen terzake van de omslag op de ingezetenen ten dienste van de .landwacht. 1598.,1599 . 2 katernen. 1742. 1598 1743. 1599 1743,1744. staten van ingeschrevenen voor de Nationale Militie. 18iQ8, 1809,1811-1813, 1815-1913 • 2 pakken.. 1743. 1808,1809,1811-1813,1815-1851 1744. 1852-1913 1745.

stukken betreffende vergoeding van de door de ingezetenen geleden schade wegens inkwartiering van Franse en Hollandse troepen. 1809,1810. 1 omslag.

1746.

Lijsten van personen, opgemaakt ingevolge het arrest van de Prefect van het Departement van de Scheldemonden van 31 juli 1810, die dienst moeten doen bij de Kustwacht. z • j . (ca .1811) . 2 katernen.

·1747.

Lijsten van lotelingen voor de Nationale Militie 1814.,1815,1865-1912. 1 pak ..

1748,1749. staten van dienstplichtigen voor de Nationale Militie, die met verlof gezonden zijnen verblijf houden te Kloetinge. 1817-1926. 2 pakken. 1750.

Lijsten van landstormplichtigen .. 1832. 4 katernen.

1751.

Lijsten van verlo.fgangers van de Nationale Militie. 1834-1840, z.j.(1e helft1geeeuw). 7 stukken.

1752.

stukken betreffende de inschrijving van manschappen ten behoeve van de schutterij. 1846-1882 .. 1 pak.


79

1753.

"Algemene manschapsrollen" ten behoeve van de rustende schutterij. 1849-1894. 1 pak.

1754.

Lijsten van manschappen die geloot hebben voor de Nationale Militie. 1851,1852,1854-1861,1865-1867,1870,1872-1875,1877, 1880. 1 pak.

1755.

Lijsten van gekeurde landstormplichtigen. 189i6-1920.

1 pak .. 1756.

stukken betreffende de uitvoering van de Landweerwet. 1904-1916. 1 omslag.

1757.

Lijst van personen die voor het verlenen van inkwartiering en onderhoud van krijgsvolk in aanmerking komen. 1912. 1 deel.

1758.

stukken betreffende de uitvoering van de Landstormweten de Landtormkeuringsbeschikking. 1915-1920. 1 omslag.

1759.

Stukken betreffende de herkeuring van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde personen. 1918. 1 omslag â&#x20AC;˘.

1760,1761.. Lijsten van personeel, storm. 1918-1927. 2 katernen.

ingeschreven voor de land-

1760. 1918,1919 1761. 1920-1927 1762.

Stukken betreffende de vordering van hooi, financiĂŤle afwikkeling daarvan. 1939-19411 omslag.

met de

1763.

Stukken betreffende de vordering van paarden,met de finaciĂŤle afwikkeling daarvan. 1940-1944. 1 omslag.

1764.

Stukken betreffende de vordering van voer-en vaartuigen door de Duitse en geallieerde autoriteiten. 1940-1947. 1 omslag.


80

1765-1793.

staten van personen plicht. 1941-1969 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793.

ingeschreven voor de dienst-

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

1794.

stukken betreffende de vordering van gebouwen en terreinen door de Duitse en geallieerde autoriteiten 1942-1947. 1 omslag.

1795.

stukken betreffende de vordering van goederen ten behoeve van de geallieerden. 1945-1949 .. 1 omslag.

ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR 1603-1966 stukken vanalgemeeneaard. A. Notulen 1796-1801. Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1812,1880-1966. 5 delen. 1796. 1812 .. 1797. 1880 oktober 6-1907 september 30 1798. 1907 december 4-1929 februari 22


81

1799. 1929 mei 30-1943 juni 19 1800. 1943 november 12-1955 december 12 1801. 1955 juni 9-1966 januari 17

B. Correspondentie 1802-1808. Ingekomen stukken en concepten., minuten en doorslagen van uitgegane stukken. 1812 ., 1836 , 1839, 1849 , 1851, 1859, 1867, 1875,1877 .,188 01894, 1896.,1898 -1966. 1802. 1812,1836,1839,1849,1851,1854,1859,1867,1875, 1877,1880-1894,1896,1898-1912 1803. 1913-1932 1804. 1933-1946 1805. 1947-1955 1806. 1956-1958 1807. 1959-1963 1808. 1964-1966

stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1 .. Reglementering 1809.

Reglement voor het burgerlijk armbestuur. 1913. 1 katern.

2. Eigendommen 2 .. 1. Algemeen 1810.

Stukken betreffende de wijziging der tenaamstelling van de onroerende goederen. 1881. 7 stukken.

1811.

Besteken voorwaarden voor het bouw.en vaneen armenhuis .. 1909. 3 stukken en 1 katern.

1812.

Polis van de verzekering tegen brand van het armhuis .. 1919 1 stuk.

1813.

stukken betreffende de eigendomsbewijzen van landerijen. 1941 .. 8 stukken.

2.2. Aankopen 1814.

Afschriften van notariĂŤle akten betreffende aankoop van percelen grond. 1870, 1878, 1883 , 1914, 1926 . 3 katernen en 3 stukken.


82

2 .3. Verkopen 1815.

Akten van verkoop van gronden .. 1882, 192 3,z .. j . 2 stukken en 1 katern.

2.4. Ruiling 1816.

Afschriften van notariële akten betreffende ruiling van gronden. 1866,1950,1951. 3 stukken en 2 katernen.

2.5. Verpachtingen. 1817-1819. staten van personen, aan wie stukken verpacht door het burgerlijk armbestuur. 1875-.1882 ,1890-1917,z. j. 3 delen.

land

zijn

1817. 1875-1883,1890-1910 1818. 1911-1917 1819. 1912-1922 1820.

Akten en afschriften van akten van verpachting van gronden. 1840,1877,1905,1910,1911,1913,1914,1917-1922.,19241929,1931-1934,1946,1947,1951,1953-1956,1958-1960. 1 pak ..

1821.

stukken betreffende de openbare verpachting van bouw-en weiland in Kloetinge, Kattendijke, Kapelle en'g-Heer Abtskerke. 1917,1934,1938,1962-1965. 1 omslag.

2.6. Tiendrecht 1822.

Afschrift van de notariële akten betre.ffende de afkoop van het tiendrecht, als bedoeld in artikel 83 van de Tiendwet 1907. 1908. 4 stukken.

3. Financiën 3.1. Algemeen 1823.

stukken betreffende het verzoek om vrijstelling van betaling van de impost op het gemaal en geslacht, gedaan door de armmeesters van de Groote Armen, ten behoeve van het Gast-en Weeshuis. 1823. 2 stukken.


83

1824.

Afschriften van de notarië.leakten van rekening en verantwoording van de onder voorrecht van boedelscheidingaanvaardeonbeheerde nalatenschappen van H.enJ. de Brandt. 1946,1947 .•

3 katernen en 1 stuk. 1825.

Afschrift van de akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling ten laste van de afdel ingKloetinge van de Provinciale Zeeuwse Vereniging Het Groene Kruis. 1954.

1 katern en 1 stuk. 3.2

Begrotingen

1826-1866. Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1916.,1918-1924,1926,1927,1929,1934,1936,1938-1965. 27 katernen en 19 stukken. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848 .. 1849 •. 1850. 1851. 1852 •. 1853 .. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862.

1916(1 1918( 2 1919 (1 1920 (1 1921( 1 1922 (1 1923 (1 1924 (1 1926 (1 1927 (1 1929 (1 1934 (1 1936(1 1938 (1 1939 (1 1940(3 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

stuk) stukken) stuk) stuk) stuk) stuk) stuk) stuk) stuk) stuk) stuk) stuk) stuk) stuk) stuk) stukken)


84

~863.

~962

~864.

1963 (2 katernen)

~i865.

~964

~866.

~965

3.3.

Kas-en grootboeken.

~867-~880.

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven. ~860,~862-~868,~942-~950.

~88~-~884.

1867.

~860

~868.

~862

~869.

~863

1870.

~864

~87~.

~865

~872.

~866

~873.

~867

~874.

~868

~875.

~942

~876.

~943

~877.

~944

~878.

~945,~946

~879.

~947,~948

~880.

~949,~950

Kasboeken van inkomsten en uitgaven. ~87~-~879,~893-~923.

4 delen .. 1881. 1871-1876 ~882.

~877-1879

~883.

~893-~907

1884.

~908-1923

3.4. Journalen 1885,1886. Journalen van ontvangsten en uitgaven. 1925,~926. 1885. 1886.

~925 ~926

3.5.

Rekeningen, met bijlagen.

~887-~975.

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1603., ~626-~63~,~635-~639,~64 ~-~924,~928,~93~ ,~933足 ~938,~94~-~964.

79 katernen, 7 banden en 6 stukken. 1887. ~603,1626-1931,1635-~639,1641-1656(1band) 1888. 1657-1691(1 band) ~889. ~692-1726(1 band) ~890. ~7 2 7 -1757 r i band) 189~. ~758-~807(~ band) ~892. ~808-~824(~ band) N.B. Bevat ook rekeningen van het Gast-en Weeshuis, 1818,~821-1824.


85

1893.. 1825-1879 (1 band) N..B .. Bevat ook rekeningen van het Gast- en Weeshuis, 1824-1842. 1894. 1880 1895. 1881 1896. 1882 1897. 1883 1898. 1884 1899. 1885 1900. 1886 1901. 1887 1902. 1888 1903. 1889 1904 .. 1890 1905. 1891 1906. 1892 1907. 1893 1908. 1894 1909. 1895 1910. 1896 19.11 .. 1897 1912. 1898 1913 .. 1899 1914. 1900 1915. 1901 1916. 1902 1917. 1903 1918. 1904 1919. 1905 1920. 1906 1921. 1907 1922. 1908 1923. 1909 1924. 1910 1925. 1911 1926. 1912 1927. 1913 1928. 1914 1929. 1915 1930.. 1916 1931. 1917 1932. 1918 1933. 1919 1934. 1920 1935. 1921 1936. 1922 1937. 1923 1938. 1924 1939. 1925 1940. 1926 1941. 1927 1942. 1928 (1 stuk) 1943. 1929 1944. 1931(1 stuk) 1945. 1933{1 stuk} 1946. 1934(1 stuk) 1947. 1935(1 katern en 1 stuk} 1948. 1936(1 stuk)


86

1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975.

1937 1938 1939(1 katern en 1 stuk) 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1976-2010. Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven â&#x20AC;˘. 1812-1830,1832-1851. 26 liassen en9 omslagen. 197 6 . 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988.

1812-1816 1815,1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827

1989.

182i8

1990. 1829 1991. 1830 1992. 1i832

1993. 1994. 1995.. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000.

1833 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841


87

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

1842 1843(1 1844(1 1845(1 1846(1 1847(1 1848(1 1849 (1 1850(1 1851( 1

omslag) omslag) omslag) omslag) omslag) omslag) omslag) omslag) omslag)

3.6. Armenzorg 2011.

stukken betreffende de besteding van wezen. 1684-1765 •• 1 band .. N.B. Bevat ook aantekeningen van uiteenlopende aard •.

2012.

staten van personen, die voorrekening van de Groote .Armen in het Gast-en Weeshuis worden verpleegd .. 1820,1821,1824. 3 stukken.

2013-2078. staten van personen, die bedeeld worden. 1834-1867 , 1915-1960,z . j •. 58 katernen en8 stukken. 2013. 2014 .. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025 .. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040.

1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840,1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 N.B. Zwaar beschadigd. 1855 1857 1858 1859 1860 (.1 stuk) 1861(1 stuk) 1862(1 stuk) 1863 (1 stuk)


88

2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078.

1864 (1 stuk) 1865(1 stuk) 1866(1 stuk) 1867(1 stuk) 1915,1916 1917,1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924,1925 1926,1927 1928,1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936,1937 1938,1939 1940,1941 1942,1943 1944,1945 1946,1947 1948,1949 1950,1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 z.j.

ARCHIEF VAN HET GAST- EN WEESHUIS 1818-1843 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1818-,1821-1842. N . B . Bevinden z i eh in inv â&#x20AC;˘ nr.s, 1892 en 1893. 2079-2104. Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uit,gaven. 1818-1843 .. 21 liassen en5 omslagen. 2079. 2080. 2081. 2082.

1818 1819 1820 1821


89

2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104.

1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832(1 1833(1 1834(1 1835(1 1836(1 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843

omslag) omslag) omslag) omslag) omslag)

2105-2110. Staten van ontvangsten en uitgaven. 1838.,1840-1843.

6 katernen. 2105. 2106. 2107 .. 2108. 2109. 2110.

1838 (uitgaven) 1840 (uitgaven) 1841 (ontvangsten) 1841 (uitgaven) 1842 (uitgaven) 1843 (uitgaven)

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM 1901,1906-1939, 1941-1961,1967, 1968.,z .j.

Stukken van algemene aard A. Notulen .2111-2119. Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1907-1941,1947 -195 3, 1955.,1958,1959.

9 deeltjes. 2111. .1907 sept. 25-1909 nov. 24

N.B. Bevat ook presentielijsten en berekening van toegekend presentiegeld. 2112.1910 juli 13-1914 mei 27 N..B. Bevat ook presentielijsten. 2113. 1914 aug. 12-1918 okt. 30 N.B. Bevat ook presentielijsten. 2114. 1919 juni 25-1923 juli 19. N.B. Bevat ook presentielijsten. 2115. 1923 okt. 25-1924 dec. 10 N.B. Bevat ook presentielijsten.


90

2116.1925 jan. 28--1928 mei 16 N.B.Bevatookpresentielijsten. 2117. 1928 juni 13-1932 okt. 12 2118. 1932 okt. 26-1941 apr. 8 2119. 1947 jan. 23-1953 maart 12 1955 febr. 15--1959 juli 13 2120.

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken. 1906,1924--1930,1933-1936,1948,1951,1952-1958, 1960,1961,1963,1967,1968 .• 1 omslag.

B. Jaarverslagen. 2121-2138. Jaarverslagen van de commissie. 1934-1938,1941--1950,1952,1958,1968 •• 18 katernen •. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126 .. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138.

1934 1935 1936 1937 1938 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947. 1948 1949 1950 1952 1958 1968

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. 1. Reglementen 2139.

Huishoudelijke reglementen van de commissie. 1901,1925. 1 katernen 1 stuk.

ARCHIEF VAN DE HUURCOMMISSIE 1918-1923

Stukken van algemene aard. A. Notulen 2140.

Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1918 maart 21-1923 februari 9. 1 deel.


91

2141.

"Presentielijsten" van de vergaderingen der commissie. 1918 maart 21-1923 februari 9. 1 deeltje.

B. Correspondentie 2142.

Ingekomen stukken en concepten en minuten van uit.gegane stukken. 1918-1923. 1 omslag.

2143,2144. Staten van ingekomen stukken. 1918-1923 .. 2 katernen. 2143. 1918 juni 24-1920 april 17 2144. 1920 mei 5-1923 februari 13 2145, 2146.. Staten van uitgegane stukken. 1918-1923. 2 katernen. 2145. 1918 juni 24-1920 april 27 2146. 1920 mei 7-1923 februari 13 C.. Jaarverslagen 2147.

Jaarvers lagen van de door de werkzaamheden. 1918,1919,1922,1923. 5 stukken.

commissie

verrichte

stukken betref.fende bijzondere onderwerpen 2148.

stukken betreffende huuropzeggingen .. 1918-1923. 1 pak.

2149.

staten van gedane omtrent huuropzeggingen. 1918-1922. 1 katernen 1 stuk.

2150 ..

stukken betreffende huurprijzen. 1918-1920 .. 1 omslag.

2151.

staten van gedane uitspraken schattingen van huurprijzen. 1918-1920. 1 deeL

2152.

stukken betreffende de goedkeuring en de onthouding van goedkeuring aan huurprijsverhogingen van woningen die reeds voor 1 januari 1916 verhuurd waren. 1918-1920 â&#x20AC;˘. 1 omslag.

de

verrichte

schattingen

omtrent

van

verrichte


92

2153.

staat van geda.ne uitsprakenomtrent verzoeken om goedkeuring van hogere huurprijzen. 1918-1921.

1 deel. ARCHIEF COMMISSIE GRONDBEHEER 1966-1969 2154.

stukkenbetre.f.fende de akten van verpachting van los land. 1966-1969.

1 omslag.


93

BIJLAGE 1. Inhoudsopgave van inventarisnununer1, Resoluties van de rentmeesteren schout en schepenen. 1640-1646,1648-1654,1656-1672,1674,1678,1680,1684,1691-1694, 1703,1705-1708,1714,1715. Rekest van schout, schepenen en secretaris van de heerlijkheid en parochie gericht aan Johan Wolfert van Brederode, waarin verzocht wordt om verhoging van de legestarieven, gedagtekend 7 april 1643metgoedgunstigekantbeschikking. 1643 april 23 Lijsten van te heffen leges door schout, schepenen en secretaris gezamenlijk en schout, secretaris, advocaten, procureurs en executeurs afzonderlijk •. 1643 april 7 Formulier van af te leggen eden door de veld-en de pluimgraaf. z .. j . (17eeeuw) Afschrift van de akte houdende de arnuneesters. 1640 december 29.

aanstelling vankerk-en

Afschrift van de akte houdende de.aanstelling van de schout, schepenen ,secretaris ,keurmeester van vis en vlees ,schotter enschepenenbode •. 1641 maart 31 •. Formulieren van de door de schout, veldgraaf af te leggen eden. z .j .. (1 7eeeuw) .

schepenen,

secretaris en

Resolutie van de rentmeester en schout en schepenen, waarbij het verboden wordt om vee onbeheerd aan de openbare weg te laten staan. z .. j .( c .1641) Resolutie van de rentmeester inzake het betalen luiden Van de kerkklokken bij begrafenissen. 1641 april 19 . . Afschrift van de armmeesters. 1641 december 27.

voor

het

akte houdende de aanstelling vankerk-en

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout., schepenen, secretaris, keurmeesters van vis en vlees, schotter en schepenenbode .. 1642 april 19. voorwaarden tot verpachting van de parochieaccijns , melding van de pachters •. 1642,1650,1651,1663,1670,1692,1693,1705,1706,1714.

met ver-


94

Voorwaarden voor het opmaken van de "overlopers", lijsten van personen die grond bezitten in het Noord-enMiddelambacht, met vermelding van de pachters. 1642,1643,1656.,1663,1670,1684. Voorwaarden tot verpachting van gronden, eigendom van de .Kerk en de Armen, met lijst van pachters. 路1643,1650,1651,1663,1670,1692,1693,1705,1706. Afschrift van de armmeesters. 1642 december 24.

akte

houdende

de

aanstelling

van

kerk-en

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, keurmeesters van vis en vlees, schotter en schepenenbode .. 1643 april 4. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, keurmeesters van vis en vlees, schotter en schepenenbode .. 1644 maart 26. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van kerk- en armmeesters. 1643 december 24 .. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van tweeschepe-nen in.eentussenti jds ontstane vakature. 路1644 mei 20. Afschri.ft van de akte, waarbij Johan Wolferd van Brederode opdracht geeft aan schout en schepenen om bij het stadsbestuur van Goes aan te dringen op betaling van de kosten wegens het verrichten van wachtdiensten door inwoners van Kloetingebij het fort Keizershooft. 1644 oktober 1. Afschrift van de akte, houdende aanstelling van schout, SChepenen, secretaris, roeper, keurmeester van vis en vlees, schotterenschepenenbode .. 1645 april 15. AfsChrift van armmeesters.

de

akte

houdende

de

aanstelling

van

kerk-en

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris., roeper, keurmeesters van vis en vlees, schotter en SChepenenbode. 1646 maart 31 . . Afschrift van de akte houdende de aanstelling van kerk-en armeesters. 1646 december 27.


95

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, roeper, keurmeesters van vis en vlees, schotter en schepenenbode. 1648 april 12. Afschrift van het rekest van Jan Claesen om een boekweit- en gortmolen te mogen bouwen, met goedgunstige kantbeschikking. 1645 mei 12. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, roeper, schotter en schepenenbode , keurmeesters van vis en vlees en kerk-en armmeesters. 1649 april 4. Resolutie van de rentmeester en schout en schepenen, waarbij Willem den Roon en Adriaen Jacobsen Gelock worden gemachtigd uitvoering te geven aan artikel 53 van de Kerkorde voor Zeeland om namens hen mee te werken aan het beroepen .van een nieuwe predikant. 1649 april 30. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris., schoolopzieners, kerk-en armmeesters, roeper, veldgraaf enschepenenbodeen keurmeesters van vis en vlees. 1650 april 17 Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schOolopzieners, kerk-en armmeesters, roeper, veldgraaf en schepenenbodeen keurmeesters van vis en vlees. 165.1 april 9. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, kerk-en armmeesters, .roeper, veldgraafenschepenenbodeenkeurmeesters van vis en vlees, met aantekening betreffende de aanstelling van een schotter. 1652 maart 31. Afschr ift van de akte houdende de aanstel 1 ing van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners,kerk-en armmeesters, roeper, veldgraaf en schepenenbodeen keurmeesters van vis en vlees. 1653 april 12. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schOOlopzieners, kerk-en armmeesters, roeper, veldgraaf enschepenenbodeen keurmeesters van vis en vlees, met aan tekening betreffende het opnieuw aanstellen voor een jaar. 1654 april 4, 1655 maart 27.


96

Afschrift van de akte van de heer vanKloetinge,waarhij deze toestemming verleent aan burgemeester van der straten om een stuk grond van de armen te mogen kopen, met daarbij het geding dat van de gelden die daarvoor worden iontvangen een ander stuk land ten behoeve van de Armen wordtaangekocht,metaantekening betreffende de effectuering van de verkoop. 1654 december 16, 1655 april 9 •. Afschrift van de akte houdende aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, schepenbode, kerk- en armmeesters en schotters. 1656 april 16. Resolutie van schout en schepenen met aantekening betreffende de huurders van het parochiehuis en betreffende het verminderen van de rente van een lening ten laste van de Kerk. 1658 januari 3, maart 27, 1660 - 1667. Afschrift van een akte houdende de aanstelling van schout., schepenen; secretaris, kerk-enarmmeesters, schoolopzieners, schepenenbode .,keurmeesters van vis en vlees en van schotters ·en roeper. 1657. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen., secretaris, kerk- en armmeesters., keurmeesters van vis en vlees, schoolopzieners, schepenenbode, schotters en roeper. 1658 april 21. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretar is ,kerk- en armmeesters , schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, schepenenbode , schotters en roeper, met aantekening betreffende de aanstelling van een nieuwe schotter en met aantekening betreffende het opnieuw aanstellen tot nader orde .. 1659 iaprîl 12, mei 9, 1660 maart 21. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout., schepenen, secretaris, kerk-en armmeesters, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees., schepenenbode, schotters en roeper •. 1660 mei 21. Resolutie van schout en schepenen houdende het treffen van brandpreventieve maatregelen naar aanleiding van een brand, waarbij het dorp grotendeels in de as werd gelegd. 1659apri128 •. Afschrift van de akte houdende Poelman tot schepenenbode. 1660 november 10.

de

aanstelling

van

steven

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van Jan· Carels de Brune tot steller van de torenklok. 1660 november 10.


97

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris., schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk-enarmmeesters, schepenenbode en roeper , met aantekening betreffende de aanstelling van twee schotters .. 1661 juni 6, december 2 •. . Resolutie van de rentmeester en schout en schepenen tot het doen opbreken van een gedeelte straat en tot opslaan van vrijkomende stenen. 1662 maart 31 .• Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, ontvanger van de parochie , kerk en armenen het aanstellen van <een schotter, pluijmgraafen de koster. 1662 mei 31 .• Resolutie van schouten schepenen betreffende het onderhoud van enkele straten in het dorp voor rekening van het Middel van straten en Wegen in Zuid-Beveland met afschrift van de hierop betrekking hebbende akte gesloten met burgemeesters van Goes en de direkteuren van het Middel .. 1663 februari 20 en 23. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk-enarmmeesters, roeper, schotters en schepenenbode. ·1663 mei 14. Afschrift van een uittreksel uit de resoluties van Gecommitteerde Raden van de staten van Zeeland, waarbij aan de koster 12 pond vis. wordt toegekend ten laste van de provincie. 1663 augustus 24. Afschr ift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk- enarmmeesters.,schepenenbodeen roeper. 1664 juni 1. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk- enarmmeesters,schepenenbode en roeper. 1665 juni 11. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk- en armmeesters, schepenenbodeen roeper. 1666 juni 4. Resolutie van schout; en schepenen waarbij besloten wordt aan de schout en de secretaris een sleutel van de secretarie te overhandigen en waarbij de secretaris opdracht krijgt een inventaris aan te leggen van de aanwezige papieren, stukken en charters.. 1666 juni 5.


98

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout,schepenen, secretaris, sChoolopzieners., keurmeesters van vis en vlees ,kerk-en armmeesters, schepenenbode en roeper, met aantekening betreffende de vervanging van de schout. 1667 mei 29.,oktoberS. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk- en armmeesters,schepenenbodeenroeper. 1668 juli 29. Resolutie van schout en schepenen waarbij bepaald wordt, dat aan de schout., de secretaris en de procureurs een boete zal worden opgelegd, indien zij te laat ter vergadering van de vierschaar verschijnen, met aanvulling. 1668 december 21, 1669 februari 8. Akte van het afleggen van de eed door CornelisLopsen, procureur. 1669 januari2S. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopz ieners,keurmeesters van vis en vlees., kerk- en armmeesters, schepenen en roeper. 1669 juni 29. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout., schepenen, secretaris, sohco Lopz ieners,keurmeesters van vis en vlees, kerk- en armmeesters, schepenenbodeen roeper. 1670 mei 26. Afschrift van de akte houdende de aanstelling vaneen schepen, een kerkmeester en een schoolop.z iener. 1670 november 21. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen., secretaris, schoolopzieners., keurmeesters van vis en vlees, kerk-en armmeesters,schepenenbodeen roeper. 1671 oktober 21. Afschrift van de akte houdende de aanstell ing van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk- en armmeesters, schepenenbodeen roeper. 1672 juni 16. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees,kerk-enarmmeesters, schepenenbode en roeper â&#x20AC;˘. 1674 december 19 .. Resolutie van de rentmeester en schout en schepenen houdende het toekennen aan Abraham van Roren, chirurgijn, voor het verzorgen van de armen. 16 78 januari 2 1.


99

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees .,kerk- en armmeesters , schepenenbodeen roeper. 1680 januari 12. Aantekening .betreffende het afleggen van de eed door Adriaan Gort als secretaris .. 1684 mei 17 â&#x20AC;˘ Aantekening betreffende het afleggen van de .eeddoor Cornelis Janssz.als veld-en pluimgraaf. 1691 januari 1.. Aantekening betreffende het afleggen van de eed door Marinis Wijdeeals veld- en pluimgraaf. 1707 april 28. Aantekening betreffende het afleggen van de eed door Gillis Christiaanse de Bert als veld-en pluimgraaf. 1705 oktober 17 .. Aantekening betreffende het afleggen van de France van Verre als veld-en pluimgraaf. 1706 januari 23. Aantekening betreffende het afleggen van Johannis Huijsdijk als veld-enpluimgraaf. 1706 .apr i 126 â&#x20AC;˘.

eed

van

de

door

eed

Frans

door

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk- en armmeesters, schepenenbodeen roeper. 1694 maart 1. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk- en armmeesters, schepenenbodeen roeper, 1703 mei 26. Afschrift van de akte waarbij Cornelis de Jonge van Ellemeet, heer van Kloetinge, aan Johannis Marinisse Blommaerttoestemming verleent voor het oprichten vaneen boekweit-en gortmolen. 1703 juli 1. Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopz ieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk- en armmeesters,schepenenbode en roeper .. 1706 augustus 20. Afschrift van de akte, waarbij Susanna Dach, weduwe van De Connink zich borg stelt voor AdriaanGort, secretaris. 1707 maart 18 ..


100

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van schout, schepenen, secretaris, schoolopzieners, keurmeesters van vis en vlees, kerk- en armmeesters, schepenenbode en roeper, met aantekening betreffende de aanstelling van nieuwe armmeesters. 1707 novemver 19, 1709 juni 14. Afschrift van de akte Liere als schepen. 1708 juni 17.

houdende

de

aanstelling

van

Job

van

Afschrift van de akte houdende de aanstelling van Cornelis van Hicke als ontvanger van de parochiegoederen. 1708 juni 19. Resolutie van C. de Jonge van Ellemeet, heer van Kloetinge, waarbij de bode wordt gelast bij overdracht van goederen de desbetreffende partijen te waarschuwen. 1708 juni 19. Resolutie van schouten schepenen betreffende het geschil met de predikant over de benoeming van twee ouderlingen en een diaken â&#x20AC;˘. 1715 januari 9. (N.B. met marginale aantekening, dat deze resolutie, abusivelijk genomen bij speciale opdracht van de heer van Kloetingeis geroyeerd. 1716 mei 28 .â&#x20AC;˘ )


101

BIJLAGE 2. Lijst van burgemeesters H.M. van der Bilt van Cloetinge W.A. de Laat de Kanter J.Trimpe C. Caboort Jhr. S.M. van Reigersbergen Versluijs C.A. Sprenger W.• F.J. Wagtho .A.Th.A.Waghtho C.Zandee Az .• Mr. H.N. baron Schinunelpenninck van der Oye J. Straub M.Tuiten Mr. H.N. baron Schinunelpenninck van derOye P. Daniëlse

1813-1841 1843-1853 1853-1880 1880-1889 1889-1894 1894-1900 1900-1916 1916-1922 1922-1939 1940-1942 1942,1943 1943,1944 1944-1965 1966-1969

Lijst van gemeentesecretarissen J. de Kanter J.G. de witt Hamer J.H. de Laat de Kanter J.J. de snoo J. van der Bilt J.E.Lewe van Nijenstein F .N . H.Gurch A. J. van Buuren C.G.Noppen w. Oostingh P .. G. van den Bossche J . C..M.G lerum J.A. Hoste

1813-1829 1829-1850 1850-1880 1880-1889 1889-1907 1907-1916 1916,1917 1917-1919 1919-1922 1922-1953 1953-1958 1958,1959 1959-1969


102

INDEX OP AARDRIJKSKUNDIGE EN PERSOONSNAMEN A. Aannemingsmij SchrijverN. V., 388 Abbekinderen, 1,11 Abbekindersche Pad, 1457 Abbekinderschezandweg,1483 Abbekindersezandweg,1475 Achterweg, 1451,1483 Aken,D.J.,1617 Algemene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij, 413 Aiink, Th., .1545 Alphen aan de Rijn, 707 Amersfoort., 413 Amesz -Franken, W., 1618 Amicitia, 17 32.,1733 Armenhuis, het, 924

B. B.I.M.Z. Kloetinge, 382 Baart,M.J.,1619 Baartman,M:.J., 386 Baayens,J . ., 391 Back.,J. de, 381 Baijen, 386 Baijens,J., 379 Bak, J.J.,1620 Bakker.,G .. C â&#x20AC;˘. , 386 Bal, C., 730 Bank Nederlandse Gemeenten, 413 Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 418 Bareman,W., 386 Barth, .A.J., VII,VIII Bastiaans., J., 1621 Bazl-Walraven, C., 386 Beelen-Schrier., M. van, 1622 Beenhakker, A., 380 Beenhakker, W., 381 Beenhakker, C., 379 . Beenhakker, L., 386 Beernink,M ., 386 Beers, M. van, 386,391 BelgiĂŤ, 1194,1195 Behage ,A ., 386 Beizer, W.G., 386 Berg, H. A. J.. van den, 380 Berg, J. van den, 381 Berg, M. van den, 731 Berg, T., 1625 Berge, H.A.J. van den, 379 Berge,J. van den, 379,386 Bergen op Zoom, V Bergpad, 11 Bert, Gillis Christiaanse de, blz. 99


103

Beugen-Leijs, A.S. van, 732 Bevelanden, de, 1490 Bevelander, J.M., 386 Bie,M.J.. de, 386 Bierens,M.A •., 386 Biezeveld,N., 386 Bilt, Mr. Willem van der, 11,704 Bilt, H.M. van der, 924 Bilt, Mr. H. van der, 22 Binnenhof, 1364 Blaay-straub, S ..J. de, 1623 Blaemskinderen, 1 Blok, A.J.,394, 386 Blok, A., 1624 Blökpoel,J •A.,386, 379 Blömaard, s., 379, 380 Blomaard SZn . , c . , 386 Blömaard pzn.,c., 386 Blomaard, C •. ,379, 380 Blommaert, JohannisMarinisse, blz. 99 Böchove, W.A. van, 386 Boerichter , .F. ,385 Boerichter, B.F., 385 Bommenee, Adriaan, I Boogaard,C., 1626 Boogert, H.J., 379 Boogert, M.F., 733 Booneen Besuyen, firma, 379,386 Boonman, A., 379 Boot, C. de, 386 Bordelot, I Borsele, 11 Borssele, I Bossche,P.G. van den, 734 Boste.laar, J. S., 735 Boter , J . , 736 Bouwens,J. C..., 380 Boven,M.J. van, 1628 Boven-Bosdijk, A. van, 1627 Braam,J., 379 Braam, C .. , 379 Brandt., T., 379 Brandt, H. de, 1824 Brandt, J. de, 1824 BrandwijK, D.S. van, 386 Breda, 1462,1463 Brederode, TI Brederode, Johan Wolfert van, blz. 93, 94 Brink, J. C., 379 Brink, K.K., 386 Broek, W.H. van den, 380 Broek, W. van den, 381 Bruijne, J .A., 737 Bruijzeel,L., 398 Bruin, C. de, 1629 Brune, Jan Carels de, blz. 96 Brussel, B.H. van, 386 Buijs Ballotstraat, 383,1367,1451,1461,1465,1466,1467,1472,


104

1474,1478,1483 Buijs, A.P., 386 Buijse, J. A., 386 Buij ze,P.M . , 3 79,380 Burg,M. van, 386 Burgeler, weduwe van, 386 Burgerlijk Armbestuur, 1494-1501,1520,1521,1525,1526,1527, 1529,1530 Burgerlijk Armbestuur 's-Heer Abtskerke,379 Burgerlijk Armbestuur Goes, 379,380 Burgerlijk Armbestuur Kloetinge,379,381,386,413 Burgerlijk Bescherming Kloetinge,1369 BUrgerlijk Instelling voor Maatschappelijke Zorg, 379,1526, 1520,15251527,1529,1530,1533 Buteij n, J.,3 79 Buwa Lda, K., 386 Buys Ballotmonument, 1723 C.

Caboort, weduwe C., 385 cappellerie, de, 924 Carels,J.C., 386 Casteelen-Houtman,J.B.M., 738 Christiaanse,G., 739 Claesen,Jan,blz. 95 Cok, J. L., 386 colijn, R.J., 380 Conninck, de, b.Lz .• 99 CooperatieveBoerenleenbank, 380 corstanje, C., 379, 386

D. Dach, Susanna,blz. 99 Da lebout , P ..J., 386 Dalebout,P . C., 386 Dalebout., M., 740 Dalebout--vanHaveren, .I., 741 Damman, GunthierAldegonde, IV Damme, H.. van, 386 Damme,E.B. van, .1630 Damme-van de Guchte, C., 398 Daniëlse, .I., 379 Daniëlse, P., 386,390,742 Dekker, .I., ~79,3e6 Dekker, A., 379 Dekker, D., 386 Dekker, L., 386 . Den Haag, 1464 Diaconie, de, 924 Diakonie Nederlands Hervormde Geme.ente van Kloetinge, 381 Dijk-van ' t Velde, mevrouw van, Ir Dreef, 1359 Dreu, D.J. de, 379,386 Driel, M. van, 380,398


105

Driewegen, 722 Drijgers ,A. J., 379 Dronkers-Jilleba,R., 1631 Ds. H.Boersrnastraat, 1365 Duitse Wehrmacht,1484 Duvekot, S., 379,386 E. Eijk, J . .A. v.d., 386 Elenbaas ,P.J., 743 Engeland, V Entink, H ..J., 381,386,744 Eshuis, G.J., 386 Eversdijk, c., 386 Evertse,J. E â&#x20AC;˘. ,163:2 Exter, H.A. den, 386 Eyk, J.A. van der, 379 F. Fa. Gebr. Straub, 381 F.eijter, C.D. de, 386 Feisser, J .E., 745 Feleus., C., 746 Felius, J., 380 Felius, P.G., 386 Felius-Lindenhergh, G.E., 398 Fermin, H.G., 747 Feyter, C.D. de, 379 Fokker,J., 74i8 Fokker-van Veen, N.A. H., 749 Fraasen, J. van, 386 Franeke, J.J.,381 Franeke, W., 381, 382 Franeke, C.A .. L. ,1633 Francke, J. D .,1634 Frankrijk, IV FrauderisieoOnderlinge, 416 Frieling, G., 386

G. Gakeer-Bakker., J.J., 1546 Gasthuis, het, 924 Geensen , .A.J., 1635 Gekro, N.V., .1207 Geloek, Adriaen Jacobsen, blz. 95 Gemeente Goes, 379,386 Gerr itsen, J. M., 386 Gijsel,P .. , 386 Gijseling,M., I Gilst,F . .A. van, 386 Glas, S.E.,1636 Glerum, J.C..M., 386,751 Glerum, A., T50 Goedee, J., 386 Goedegebuure,.J. J., 379


106

Goeman,M., 379 Goense, C., 379 Goes, r, I I I , IV, VI , VII, VI II, blz .94, 360 -363 , 364., 367,379 , 413, 1208,1261,1474,1485,1486,1491,1721 Goese Diep, I Goossen, A.P.H., 386 Gorp, J .. van, 379 Gorp, H. van, 379 Gorse 1 ,W .. H.. van, 386 Gorsel, Ph .. L. van, 1637 Gorsse,G., 386 Gorsse,Fa. .K., 386 Gort ,Adriaan, blz. 99 Gosses, 396 's-GraVenhage, 411,413 's-Gravenpolder, T, 1479 's-Gravenpolderseweg, 1460,1483 Groe, de, T G.roene Kruis, 386 Groenendaal, 1465,1713 Groot,c.G. de,1638 Groote, W.J. de, 380 Groote Armen, 1494-1502,1823,2012 Grootenhuis,G., 379 Guchte, J ..A.. van de, 398 Guehte, C .• van de, 398 Guchte, .A •. J. van de Guchte-Lokerse, C. van de, 398

H. H. Geest Meesters, 1494 Haas, A.. C. W.. de, 1639 Hack., J .J., 752 Hannewi jk , W., 386 . Ranse-van Liere, N. M., 386 Har inck , H. J., 386 Harinck, A., 379 Haringman,G. A., 386 Harmsen, L •. ,1640 's-Heer Abtskerke, I 's-Heer Elsdorp, l,TI 's-Heer Abtskerke, 722., 18.21 Heernisseweg, 1467,1479,1483 Hegberg,J., 1641 Reijens, A., 386 Hein, G.,1642 Reineke .N. V., D., 386 Heinkenszand, 1493 Hernstraat, 1358 Hengstdijk-Leys ,E. J., 753 Herfst, J.C. C., 386 Hervormd Diakonie Armbestuur, 1503-1516 Hervormde Gemeente van 's-Heer .Abtskerke, 379 Het Groene Kruis,afdeling Kloetinge, 379 Heyboer-Kakebeeke, J.M., 1547 Hieke, Cornel.:Ls van, blz. 100


107

Hiele,L. van der, 754 Hinte, A. J. van, 386 H:i.rdes., P. K., 379 H:i.rdes ,M., 380 H:i.rdes, P., 1643 Hoedekenskerke, 1474 Hoek van D1j ke, G.,386 Hoekstra, A.J.,379,386 Hoepen, A.L.M. van, 755 Hoge Moer, V Holland, 23 Hollestelle,C., 379 Hooge Pad, 1457 Hoogedeure ,P ..,386 Hoste., S.A.. , 386 Houtekamer, G.. , 1644 Huge,M.D., 386 Hu:i.ge,P., 379 Hu:i.jsd:i.jk,Johannis, blz. 99 Hu:i.jzen, .A.S. A., 386 Huiserweg, 1488 Hu:i.sson,C.H., 1645 Hu:i.ssoon, J.J., 756 I.

IJzerman-Korstanje, wed.P.,389 Imanse, M., 386 IsraĂŤl, P.J., 386 IsraĂŤl-Kense., S. W., 386 Iwaarden,M. van, 381 Iwaarden, C.P.J. van, 386 J.

Jachthu:i.sstraat, V Jacobse, J.H., 1548 Janse-v.d.. Rafelaar, J.D., 381 Johannes, IV Jonge, F.M. de, 382 Jonge, J. de, 757 Jonge, C. de, 379 Jonge, F.M. de, 387 Jonge, J. de, 387 . Jonge, A. de, 379 Jonge van Ellemeet, Cornel:i.s de, IT, blz. 99,100 Jonge-Scheffers, J.P. de, 758 Joosse, L.C., 379 Joosse, L., 381 Joosse, W., 759 Joz:i.asse, J., 382 J.oz:i.asse, J., 379 K.

Kaa, H.L. van der, 1646 Kaljouw, D.J., 387 Kampman, A.L., 387


108

Kapelle, 1,364,396,1357,1479,1493,1821 Kapelseweg, 11,1338,1340,1347,1356,1367,1467,1474,1488 Karel V, V Karelse, C.J., 387 Kaste.elZandenburg, 111 Kasteel,J. van, 1647 Kattendijke,I,364,1357,182.1 Kattendijkse Dijk, ITI Keizershooft,blz. 94 Kerk, de, 924 Kerkplein, VIII, 1451,1466, 1467,1472,1535,1598,1599 Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente Kloetinge, 380 ,381, 38.2 Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Kerk Kloetinge,387 Kesteloo,A.J., 1648 Keulen-Kip,A. van, 761 Kievit ,P •. A., 387 Kleijberg,M.G.A., 1649 Klerk,B.M. de, 387 Klerk-Visser, mevrouw de, 381 Kleunen,C . D.. van, 387 Kloet,M ., 387 Kloetinge., 1,11, 111, IV., V,VI, VII, blz. 94,96,99,100,379,392,393, 394,396,398,401,708,1212,1215,1465.,1524,1748, 1749, 1821,1825 Kloetingseweg,1483 Klompe,J.J .• ,387 Knulst,J .. , 387 Koekman, W., 387 Koenders, J ..Th. H., 1650 Koene,J. de, 385 Koeveringe, J. van, 386,387 Kok, J.M. de, 762 Kole,M., 379 Kole, Chr., 387 KoLe, C., 381 Kole-Meliefste, C.,1550 Kommers, E.,1651 Koning, H e .M., 1652 Koningin Julianastraat, 1471 Koningin wilhelminastraat, 1465,1472,1479,1483 Koopman,C., 1653 Koops,H., 387 Koppejan, J., 379 Koppenhol, D., 387 Korstanje,J., 379,387 Kousemaker, A.E., 387 Krauwel ,F •. , 387 Krauwel, R., 387 Krehs,L.J., 387 Kreugel, Dr. J.P.F., 387 Krijger, D., 387 . Krij ger, R., 387 Krul, P ., 387 Kruyenaard, Pieter, 709 Kuijpers, A. J., 387 Kuiper, Ch.P., 1654


109

L. Laat, J .. M. de, 763 Lamper, J.P., 379 Lange,J. de, 387 Langejan, A.H., 764 Langeraar,J .G. ,386 Langerak, D.,1655 Langevelde, A.M. van, 387 Langeweg., 1354,1367,1457,1466,1469,1479 Lansen,J., 387 . Lantinga, J .R., 387 Leeuw, .A. de, 400 Leeuwarden, 413 Leijnse, J., 387 Leijs-van der Maas, W., 765 Lenshoek-Kakebeeke, weduwe, 387 Lewestraat, 1354,1451.,1460,1461,1467,1471,1472,1474,1475 Liere,G. van, 401 Liere, W.â&#x20AC;˘ N.C.G. van, 401 Liere Azn, A. van, 379 Liere, A. van, 38 7 Liere., J. N. van, 401 Liere,394 Liere.l W.N. van, 766 Liere Czn, A. van, 379 Liere, A.M. van, 1656 Liere, W. van, 1657 Liere, JOb van, blz. 100 Liere-vanLiere, wed. van, 391 Lignie,C. de, 387 Linde, M.J.C. van der, 387 Linde, J. van de, 379,387 Linde, M.. C. van der, 387 Linde, A.J. van de, 391 Linde, A.J. van der, 391 Linde, J. A.. van der, 1658 Linde-Reeders, C.M. van der, 1659 Lindenbergh, e.M., 387 Lodder, 0., 767 Lopsen, Cornelis, blz. 98 Louisse, A., 768 Lous, P., 381 Lucas, IV Luijk....van de Guchte, H., 398 Luxemburg, 1194, 1195 Lyuckx, B.H.L., 769

M. Maartense., K.K., 379 Maas, 23 Maat, A., 379 Maat, J.L., 379 Maat, H.J., 379 Maat, P.M., 379


110

Maat, A.E. de., 379 Maat,M.. , 379 Maatschap Familie van der Schalk, 381 MakelaarskantoorA.Nadorp en Zn .. , 387 Mannee, I Manneeweg, 1367 Marcus, IV Marinusse, P.S., 387 Maris, c .. van, 387 ,770 Marktveld, V,VI,1354,1466 Markusse,J., 379 Matena,A.M .,1551 Mattheus, IV Mechielsen,J.P., 771 Meeuse,M., 387 Meij., A.J . de, 387 Merison, J.,387 Meulendijk, J., 772Meulendijk., .J.J., 773 Meulpolder, K., 387 Middel van Straten en Wegen, blz. 97 Middelam.bacht, blz. 94 Middelburg, IV, 1458, 1459,1464,1473,1477,1480,1731 Middenambacht,1378,1379-1406,1450 Mieras ,E. J., 379,391 Minde, .E. 'I'. van, 387 Moerman , A.J., 774 Moerput, V Moerweegje, V Mol-.Everse , J . C.., 1660 Molenweg, 1367,1474,1488 Monnikendijk, 1354,1475,1483

N. N.V. Bouwbank stok, 386 N. V. Zegam, 389 N..V. Neder.landse Spoorwegen, 380 N. V. PZEM,388.,1458, 1459 , 1473 N.V. spoorwegmaatschappij Zuid-Beveland, 385,1453 N. V.. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, 386 N. V. Zeegam, 1464 N.V.Mij Stadhouderslaan, 388 N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten, 1346 N.V. waterleidingsmaatschappijZuid-Beveland, 401,1491 N.V. Nederlandse Spoorwegen, 379 N.V. Zeegam., 1480 Nationale Militie, 1748,1749,1751,1754 Nederburgh ,M . .A., 388 Nederland, VI.I Net., J.L.R~., 1661 Nieuwenhu ijze, B.M . van ,388., 775 Nieuwenhuize, B. ,379 Nieuwstr.aat, V,1356,1466,1467,1472,1474 Nisse, 722 NonnekesenZn, Fa. J .H., 388


111

Noord-Beveland, L,1335.,1536 Noordambacht,blz.94,1378,1407-1430,1450 Noordeinde, V,1271,1272,1472,1474,1483,14R8,1738,1739,1740, 1741 Noordhoek, N. J., 38 i8 Noppen, C.G., 776 Nutsspaarbank, 413 O.

Oele, L. M., 388 Oele, P. C .,391 Oele, L., 385 Oele, I Oom, W.M., 1662 Oosten, M.G. van, 388 Oosten,J. van, 777 Oosthoek-Keukelaar,M.C., 760 oostingh, W.. , VIII, 778 Oostmolenweg, III Opdorp,G.J. van, 381 Ossewaarde,p.H., 388 Oude Zeedijk, III Oude singel,lA88 Oudelande, 722 Overbeke, S . .A. van, 379 Overschie, 1207

P. Paardekoper , J., 381 pairoux, .A.G.G., 1663 Paralleleweg, 1451,1454,1466,1467,1472 Patijn, Johan cornelis, II Patijnweg, VI,1452,1483 Pelsma, C.E., 388 Peman-Kakebeeke .,F. A., 381 Penne, S., 1553 Peperstraat, .1354,1356,1359,1466 Philipse, W., 388 Pladet-Baljet, M.C., 1552 poel, de, 1493 Portugal, V Prins Bernhardstraat, 1338,1341,1342,1343,1344,1353,1466, 1471,1472 Prinses Trenestraat,1348,1349,1350,1361,1465,1466,1472 provinciale Zeeuwse Vereniging HetGroeneKruis,1825 PTT, 1462,1463

Q. Quaak, L.A., 388 R. Radermacher Schorer-Clotterbooke Patijn van Kloetinge, I.M., 380,381,382,397 Ravensteinlaan, 1600


112

Regt , I .W. de, 779 Regt,W. I .. de, 381 Regt, P.J. de, 388 Regt-Harink, w. de, 780 Remijnse, Q.A., 379 Rentenaar, I Repe,C.M. van de, 388 Repe, C. J.. van de, .1664 Reynhout,J. J., 1554 Riemsdijk, H .. ,1522, Rietweg, 1488 Rijk, A., 388 .Rijke,L.J. de, 388 Rijkswaterstaat, 1477 Rijksweg, 58,1454,1456,1460,1461,1479 Rijnberg,J. A., 1666 Ri j nberg,P . J .. , 1667 Rinders , J . C., 3 88 Ronde,F. de, 388 Roo, J .. J. de, 781 Roodenhuis , J.. H.. ,1665 Rooms-Katholieke parochie van de Heilige Maria Magdalena, 379 Roon, Willem den, blz. 95,1711 Roosendaal, 1485,1486 Roren, Abraham van, blz. 98 Rotterdamse Bank N.V., 388 Ruissen, H., 782 Ruissen,J.D., 388 Ruissen, A .• ,1555 Ruiter, C .. de, 388,783 Rutgers, E.A., 388

S. .Sakko, M.,1668 Samson N .• V., 707 Schaap, H., 381 Schakel, D. ,1556 Schalklaan, 1466 Scheffer, J.C., 388 Schelde, 23 Schimmelpenninck van derOye, H.N .• baron, 784 Schipper, M.. E., 379 Schipper,J., 388 Schipper, J.S.J., 785 Schipper, D., 388 schippers,E., 786 Schipperspad,1457 Schoe, C., 388 Schoolstraat,384,1356,.1451,1466,.1472 Schot, U.W., 379,380 Schouten,J., 788 Schouten, C., 787 Schouten-Den Hamer, C. J ., 789 Schrieks, A. J ., 386 SChrijver, Fa.J.M.J., 388 Schrijver-Wage, E., 1670 Sinke, W.C. 379


113

Sinke, J., 388 Sinke-zandee, J.S., 381 Sint Sebastiaen of Handbogengilde, 381,38.2 Sint Geertruida, IV sint Maarten in de Groe, 11 Slabbekoorn, J.H., 791 Slabbekoorn,G.L., 379,391,790 slager, D ., 379 ,380 si iggers,B •. C .• , 792 Slikke,P.C. van der, 388 Sloover, C.. S. ,1669 Smallegange,Mattheus, V Sma llegange,L •. , 1557 Smallegange-Lievense, weduwe W.A.,388 smit, C.de, 793 smith, J., 388 Smits, J .,388 Smits, W.H., 379 Snoek, H., 388 Snoek, J.J., 794 Soomer,F.de, 393 Spanje, V Spee, A., 388 staat der Nederlanden, 379,380,381,388,1456,1467 Staatsgasmaatschappij, 1464 Stadermann ,G., VII, 709 Steenaard.,J., 1671 Steenhard ,M .G ., 388 Steenis,J. van, 388 Stelleweg, 1268,1367,1467,1483 Stokvis-Den Toonder, C., 795 Stoter, P., 388 Straten, burgemeesteer van der., blz. 96 Straub,M.J .., 3 79

T. Ter Doest, 111 Tervaten, I Tervatenseweg, 1337,1367,1451,1483 Thiery,J.. , 796 Timmerman, J. G., 389 Toonder, S ..M. den, 797 Toorenaar,M.P., 1558 Traas, J.H., 1672 Treffers, H .J ., 798 Trimpe Burger,J.A., 379 Trimpe Burger, C., 379,382,407,381 Trimpe Burger ,M.,380,381,382 ,398 Trimpe Burger-Schrijver, S.C.S., 3i80 Tr impe, P . .A., 381 .Trimpe, A. J .,381 Trimpe, S., 379 Trimpe, H., 385 Trimpe, J. A., 380 Tromp, J .. , 389 Trompert ,A ., 389 Tuiten,M., 799


114

U. Ubink, W.B., 389 utrecht, TI V. Va lckeslot, I I., 1269 Veere, TTI veerhoek, J., 379 Velde, A.. van de, 800 Velde, J. van de, 389 Verboom,J., 801 vereniging "Eigen Erf", 386 verhage, E., 1673 Verheye van Citters, I Verlare,M., 380 Verlare,M.J., 389 Vermeulen,M â&#x20AC;˘.,389 Verniers van der Loeff, C., 410 Verre, .Frans France van, .blz. 99 verrij zer-Van Hese,J .A., 802 Verschiere, A.J., 389 Versluijs, D., 389 versprille , F ..P., 389,803 Vijverweg, 1466,1735 Visser, J.M. de, 805 Visser-Schijf, A. de, 804,1559 Vlissingen, V vogelzangspad, 1474 Vos, L.C .. de, 1560 Voskui 1, B .., 1674 Vreeke, J. ,1675 v,rie, P.. van de, 379 Vrie, J. van de, 379 Vrie, Q. van de., 379 Vrie-Schipper,weduwe van de, 391 Vries-Schipper,M.E. de, 381

W. Waard, W.. J. de, 389 Waarde., A. van, 389 Waenskinderen, I Wagenaar,J., 389 Walcheren,L, IV, V Walker, A., 1502 Walrave,J., 807 Wassenaar, VI waterleidingmaatschappij zuid-Beveland, 1243 Waterleidingmaatschappij Midden-Zeeland, 413,1243,1476 Waterschap De Brede Watering Bewesten Yerseke, IT,386,389 waterschap De Brede Watering van .Zuid-Beveland, 379 Waterschap De Breede watering, 1467 Weele, S. van der, 379 Weele-Hirdes, P.K. van der, 380 Weert,J.W. de, 808 Wel, J~P. van, 389


115

Welleman, J., 389 Welleman-Arenthals, S.M., 381 Wemeldinge, 1493 Werff, D.C. van der, 1676 Wesselink.,H .J. W., 1677 Westerweel, J.J., .1678 Weststrate ,M. ,389 WeststrateCzn. J., 379 Wijdee,Marinis, blz. 99 Wijs, P.J. de, 810 Wilde, J. de., 389 Wilde, I .. de, 701 Wilhelminapolder, I Willekes,F .e . , 1679 Wil1emZelleweg,1465 Willemsen, 1,389 Willemsstraat,1345 ,1347 ,1350,136.1 Wilmink-Ketelaar, D., 1549 wiskerke,J.L ., 389 Wisse, C.,389 Wissekerke, J., 1680 witt Hamer, J.G. de., 410 witte, J.J. de, 389 Witte, C., 379,38D Wolthuis, H., 389 Wonderghem, W.P.,389 Woningbouwstichting Kloetinge, 389 Wouda, K. H. ,379,809 woutersen, J .. D ., 389 Y. Yersekedam, 1465 Z. Z.ande, C. van de, .1681 zandee, C ., 811 Zandee,mej.. C.P. ,389 Zandee, J.J.,1561 Zee, J.G. van, 1682 Zeeland, I,V,VI.,VII.,VIII,blz. 95,97,828,1368 Zoetewe ij, .1.,389 Zuid- en Noord-Beveland, 370 Zuid-Beveland, I,IV,V,blz. 97,369,1335,1536,1537 Zuidambacht, V,1378,1431-1450 Zijdweg, J .. , 389 Zur ing, H.,389 Zwartepoorte, L., 379, 389 zwartepoorte, A., 812


116

Andere archieven betreffende Kloetinge: aanwezig in het gemeentearchief van Goes: 1. Archieven van de Gerechten te Kloetinge, 1548-1811, inv. nrs. 3106-3203, in: Lasonder, Archieven van rechtbanken, weeskamers en notarissen. 2. Archieven van de Weeskamer te Kloetinge, 1584-1811, inv. nrs. 3203a-3224, in: Lasonder, Archieven van rechtbanken, weeskamers en notarissen. 3. Hervormde Gemeente te Kloetinge, 1585-1988. 4. sint Sebastiaansgilde te Kloetinge, 1660-1922. 5. Retroacta van de burgerlijke stand, c. 1668-1810, in: A. Mulder, Retroacta van den Burgerlijke stand in Zeeland, Den Haag, 1925. 6. Kadastrale leggers van Kloetinge, 1832-1974. 7 â&#x20AC;˘. Leesgezelschap"Lust tot onderzoek" te Kloetinge, 1864-1980. 8. Brandstoffencommissie Kloetinge, 1917. 9. Distributiebedrijf gemeente Kloetinge, 1918,1919. 10. ComitĂŠ tot verlening aan steun aan hulpbehoevenden te Kloetinge, 1919-1920. 11. Anti-Rvolutionaire Kiesvereninging te Kloetinge, 19311970 .. 12. V. V.V. Kloetinge,1931-1981. 13. Chr. Gymnastiekvereniging"T.U.V.E.O." te Kloetinge, 19611979. 14. Woningstichting Kloetinge, 1967.

inventaris_nr_13_gemeente_kloetinge_1570_1969  

inventaris_nr_13_gemeente_kloetinge_1570_1969

inventaris_nr_13_gemeente_kloetinge_1570_1969  

inventaris_nr_13_gemeente_kloetinge_1570_1969

Advertisement