Page 1

GUIA OFICAL GUÍA OFICIAL OFFICIAL GUIDE


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

2


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

3

ÍNDEX ÍNDICE INDEX

SALUTACIÓ SALUDA GREETS

PROGRAMA GENERAL PROGRAMA GENERAL SCHEDULE

MAPA FESTIVAL MAPA FESTIVAL MAP FESTIVAL

EXPOSITORS EXPOSITORES EXHIBITORS

DEMOBIKE DEMOBIKE DEMOBIKE

4 15 18 22 26

MARQUES MARCAS BRANDS

MAPA DEMOBIKE MAPA DEMOBIKE MAP DEOBIKE

CURSES

CARRERAS RACES

PATROCINADORS PATROCINADORES SPONSORS

SEA OTTER EUROPE EN XIFRES SEA OTTER EUROPE EN CIFRAS SEA OTTER EUROPE IN FIGURES

27 28 31 40 46


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

4

DIRECTOR DE SEA OTTER EUROPE DIRECTOR DE SEA OTTER EUROPE DIRECTOR OF SEA OTTER EUROPE CAT.

ESP.

ENG.

Us donem la benvinguda a la cinquena edició d’aquest gran esdeveniment que viu amb passió el ciclisme i que enguany, més que mai, volem que es converteixi en punt de retrobada amb la indústria ciclista i amb tots els aficionats a la bicicleta. Venim d’uns mesos molt complicats per a tothom i apreciem l’esforç dels nostres patrocinadors i de totes les marques expositores, a qui agraïm la seva confiança. I també valorem amb molta satisfacció als participants de les proves esportives, que donen sentit a un esdeveniment que posa per davant als ciclistes, autèntics protagonistes d’un cap de setmana apassionant. Des d’aquest emblemàtic aparador que és la Costa Brava i la ciutat de Girona, que es mostra al món com una destinació ciclista de primer ordre, implementarem mesures per tal que aquest sigui un festival segur per a tothom, i perquè visitants, expositors i participants gaudiu d’aquests dies de ciclisme amb passió i us deixeu sorprendre per tot el que us hi espera.

Bienvenidos a la quinta edición de este gran evento que vive con pasión el ciclismo y que este año, más que nunca, queremos que se convierta en punto de reencuentro con la industria ciclista y con todos los aficionados a la bicicleta. Venimos de unos meses muy complicados para todo el mundo y apreciamos el esfuerzo de nuestros patrocinadores y de todas las marcas expositoras, a quien agradecemos su confianza. Y también valoramos con mucha satisfacción a los participantes de las pruebas deportivas, que dan sentido a un evento que pone por delante a los ciclistas, auténticos protagonistas de un fin de semana apasionante. Desde este emblemático escaparate que es la Costa Brava y la ciudad de Girona, que se muestra al mundo como un destino ciclista de primer orden, implementaremos medidas para que este sea un festival seguro para todos, y para que visitantes, expositores y participantes disfruten de estos días de ciclismo con pasión y os dejáis sorprender por todo lo que aquí os espera.

We’re pleased to welcome you to the fifth edition of this fantastic event that exudes passion for cycling. This year, more than ever, we hope it becomes a gathering point with the cycling industry and with all cycling enthusiasts. Everyone has been through some extremely challenging months, and we appreciate the efforts made by our sponsors and all the exhibiting brands, whom we thank for their trust. We also truly appreciate the participants in the sporting events who give meaning to a festival that puts cyclists at the forefront, the main characters in an exciting weekend. From the iconic settings of the Costa Brava and the city of Girona, presented to the world as a top cycling destination, we will implement measures to make this a safe festival for everyone so visitors, exhibitors, and participants alike can enjoy this cycling event with enthusiasm and be amazed by everything that awaits them.

Albert Balcells, Director de Sea Otter Europe

Albert Balcells, Director de Sea Otter Europe

Albert Balcells, Director of Sea Otter Europe


SALUDATIÓ SALUDA GREETS

5

DIRECTOR OPERATIU DE SEA OTTER EUROPE DIRECTOR OPERATIVO DE SEA OTTER EUROPE CHIEF OPERATING OFFICER OF SEA OTTER EUROPE CAT.

ESP.

ENG.

Pels que vivim amb entusiasme aquest esport és un repte fabulós obrir-vos de nou les portes a una experiència ciclista tan completa com aquesta, i ferho en aquesta edició del festival té un doble valor. D’una banda perquè us podem oferir gaudir de Girona i la Costa Brava, un escenari únic on trobareu tot el que dona sentit a la vostra afició; i de l’altra perquè, malgrat les grans dificultats provocades per la pandèmia, Sea Otter Europe es reivindica amb més força que mai com un excepcional punt de trobada internacional, en una destinació cicloturista de màxima categoria. L’arribada de la Copa del Món de bicis elèctriques és un exemple dels fruits que es recullen de l’aposta per un model d’internacionalització, treballat amb constància i basat en la qualitat. I també n’és una mostra l’esforç que fan els expositors arribats d’arreu del planeta per ser presents en un espai únic on les marques i els visitants pugueu retrobar-vos, provar bicicletes, gaudir de les proves esportives i passar uns dies en família en un ambient festiu i lúdic.

Para los que vivimos con entusiasmo este deporte es un reto fabuloso abriros de nuevo las puertas a una experiencia ciclista tan completa como ésta, y hacerlo en esta edición del festival tiene un doble valor. Por un lado, porque os podemos ofrecer disfrutar de Girona y la Costa Brava, un escenario único donde encontraréis todo lo que da sentido a vuestra afición; y por otro porque, a pesar de las grandes dificultades provocadas por la pandemia, Sea Otter Europe se reivindica con más fuerza4 que nunca como un excepcional punto de encuentro internacional, en un destino cicloturista de máxima categoría. La llegada de la Copa del Mundo de bicis eléctricas es un ejemplo de los frutos que se recogen de la apuesta por un modelo de internacionalización, trabajado con constancia y basado en la calidad. Y también es una muestra del esfuerzo que hacen los expositores llegados de todo el planeta para estar presentes en un espacio único, en el que las marcas y los visitantes puedan reencontrarse, probar bicicletas, disfrutar de las pruebas deportivas y pasar unos días en familia en un ambiente festivo y lúdico.

For all of us who participate in this sport with enthusiasm, opening the gates to a cycling experience as complete as this is a fantastic challenge, and doing so for this edition of the festival has a twofold value. On the one hand, because we can offer you the chance to enjoy Girona and the Costa Brava, a unique setting where you’ll find everything that gives meaning to your passion. On the other hand because, despite the great difficulties caused by the pandemic, Sea Otter Europe is viewed more than ever as an extraordinary international gathering in a top-class cycling destination. The arrival of the E-Bike World Cup series is just one example of the rewards from our commitment to a quality-based model of internationalisation that we work on continuously. It is also an example of the efforts made by exhibitors from around the world to be present in a unique space where brands and visitors can meet, try out bikes, enjoy the sporting events, and spend a few days together in a festive and playful atmosphere.

Oriol Sallent, Director Operatiu de Sea Otter Europe

Oriol Sallent, Director Opertivo de Sea Otter Europe

Oruiol Sallent, Chief Operating Officer of Sea Otter Europe


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

6


SALUDATIÓ SALUDA GREETS

7

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PRESIDENT OF THE GOVERNMENT OF CATALONIA CAT.

ESP.

ENG.

Em complau adreçar-me als participants i visitants de Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, un esdeveniment plenament consolidat entre la comunitat ciclista internacional que tornarà a projectar al món la capacitat organitzativa i la vocació esportiva de Catalunya. Després que la crisi sanitària n’alterés les activitats l’any passat, enguany Girona i la Costa Brava tornen a ser per cinquena vegada l’epicentre del món de la bicicleta en el festival expositiu i esportiu de referència a Europa, amb el qual refermem l’aposta del país per la mobilitat neta, verda i sostenible. Un compromís que volem i farem compatible amb la voluntat d’aprofitar el potencial de l’esport i l’activitat física com a motors econòmics i de dinamització turística a tot el territori català, així com eines de cohesió social i de salut per a tota la ciutadania.

Me complace dirigirme a los participantes y visitantes de Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, un evento plenamente consolidado entre la comunidad ciclista internacional que volverá a proyectar al mundo la capacidad organizativa y la vocación deportiva de Cataluña. Después de que la crisis sanitaria alterase las actividades del año pasado, este año Girona y la Costa Brava vuelven a ser por quinta vez el epicentro del mundo de la bicicleta en el festival expositivo y deportivo de referencia en Europa, con el que reafirmamos la apuesta del país por la movilidad limpia, verde y sostenible. Un compromiso que queremos y haremos compatible con la voluntad de aprovechar el potencial del deporte y la actividad física como motores económicos y de dinamización turística en todo el territorio catalán, así como herramientas de cohesión social y de salud para toda la ciudadanía.

I am pleased to address visitors and those taking part in Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, a fully-established event among the international cycling community that will once again be a window into Catalonia’s organisational capabilities and sports-oriented spirit for the rest of the world. After the health crisis disrupted last year’s activities, this year, Girona and the Costa Brava will once again be the epicenter of the cycling world for the fifth time at Europe’s leading sports festival and fair, reaffirming Catalonia’s commitment to clean, green and sustainable mobility. We want this commitment to be compatible with our desire to leverage the potential of sport and physical activity as drivers of economic growth and tourism throughout Catalonia, as well as tools for social cohesion and well-being for all citizens.

La Generalitat torna a fer costat a la Sea Otter Europe pel seu paper en la promoció del ciclisme, en el vessant lúdic i competitiu però també en l’empresarial, a Catalunya, un país que gaudeix d’unes condicions ideals per a la seva pràctica. Animo tothom a gaudir de tots els atractius del festival i a incorporar l bicicleta com un estil de vida saludable.

La Generalitat vuelve a apoyar a Sea Otter Europe por su papel en la promoción del ciclismo, en el apartado lúdico y competitivo pero también en el empresarial, en Catalunya, un país que goza de unas condiciones ideales para su práctica . Animo a todo el mundo a disfrutar de todos los atractivos del festival y a incorporar la bicicleta como un estilo de vida saludable.

The Government of Catalonia is once again supporting Sea Otter Europe and its role in promoting cycling, not only in terms of leisure and competition, but in terms of business in Catalonia, a region that boasts perfect conditions for cycling. I encourage everyone to enjoy all the festival’s attractions and to engage in cycling as part of a healthy lifestyle.

Pere Aragonès i Garcia, President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia, Presidente de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia, President of the Government of Catalonia


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

8

ALCALDESSA DE GIRONA ALCALDESA DE GIRONA THE MAYOR OF GIRONA CAT.

ESP.

ENG.

Girona està sortint amb força de les conseqüències de la pandèmia. El conjunt de la ciutat està responent amb molta força als reptes d’aquesta situació, i tot el sector del ciclisme és un dels que ho està fent amb més intensitat. La Sea Otter d’aquest 2021 és un gran esdeveniment posat al servei de la capitalitat ciclista de Girona i les nostres comarques, que és indubtable a escala mundial. Cada vegada més professionals i aficionats a la bicicleta veuen que a Girona tenen tot el que necessiten i a tots nivells, creant un ecosistema propi que mica en mica es va traslladant en tots els àmbits de la ciutat. Estem orgullosos que ciclisme i Girona vagin tant estretament vinculats. I que en aquest context, la Sea Otter esdevingui el festival de referència del sector a Europa, consolidant alhora aquesta capitalitat. Molts d’èxits en la celebració d’aquesta edició!

Girona está saliendo con fuerza de las consecuencias de la pandemia. El conjunto de la ciudad está respondiendo con mucha fuerza a los retos de esta situación, y todo el sector del ciclismo es uno de los que lo está haciendo con más intensidad. La Sea Otter de este 2021 es un gran evento puesto al servicio de la capitalidad ciclista de Girona y nuestras comarcas, que es indudable a escala mundial. Cada vez más profesionales y aficionados a la bicicleta ven que en Girona tienen todo lo que necesitan y a todos los niveles, creando un ecosistema propio que poco a poco se va trasladando en todos los ámbitos de la ciudad. Estamos orgullosos que ciclismo y Girona vayan tan estrechamente vinculados. Y que, en este contexto, Sea Otter se convierta en el festival de referencia del sector en Europa, consolidando al mismo tiempo esta capitalidad. ¡Muchos éxitos en la celebración de esta edición!

Girona is emerging from the consequences of the pandemic in earnest. The city as a whole is responding very well to the challenges brought about by this situation, and the cycling sector is doing so with particular vigour. The 2021 Sea Otter festival is undoubtedly a major, world-class event at the service of the cycling capital that is Girona and our different regions. More and more professionals and cycling enthusiasts are seeing that Girona has everything they need in every respect, creating an ecosystem of its own that is gradually spreading to all realms of the city. We are proud that cycling and Girona are so closely linked and that, in this regard, Sea Otter has become a leading festival for the sector in Europe, helping to establish, in turn, the city of Girona. May this forthcoming edition be full of success!

Marta Madrenas i Mir, Alcaldessa de Girona

Marta Madrenas i Mir, Alcaldesa de Girona

Marta Madrenas i Mir, Major of Girona


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

9


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

10


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

11


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

12


SALUDATIÓ SALUDA GREETS

13

PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE GIRONA Y DEL PATRONATO DE TURISMO COSTA BRAVA GIRONA PRESIDENT OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF GIRONA AND THE COSTA BRAVA TOURISM BOARD CAT.

ESP.

ENG.

Les comarques gironines s’erigeixen com una destinació esportiva de primer ordre mundial, immillorable per als amants del ciclisme d’arreu del món. Des de la seva creació, el festival Sea Otter Europe Costa Brava - Girona Bike Show no ha fet més que consolidar-ho, projectant internacionalment el nostre territori com un lloc formidable per als apassionats d’aquest esport. La pandèmia va condicionar l’any passat el festival, però enguany recupera tota la seva essència, amb l’exposició comercial i un programa esportiu que inclou per primer cop una prova de la Copa de Món de bicicletes elèctriques. Una mostra més de la seva aposta i la voluntat de tots per fomentar la mobilitat sostenible.

Las comarcas de Girona se erigen como un destino deportivo de primer orden mundial, inmejorable para los amantes del ciclismo de todo el mundo. Desde su creación, el festival Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show no ha hecho más que consolidarlo, proyectando internacionalmente nuestro territorio como un lugar formidable para los apasionados de este deporte. La pandemia condicionó el año pasado el festival, pero este año recupera toda su esencia, con la exposición comercial y un programa deportivo que incluye por primera vez una prueba de la Copa de Mundo de bicicletas eléctricas. Una muestra más de su apuesta y la voluntad de todo el mundo para fomentar la movilidad sostenible.

Girona and its different regions are a world-class sporting destination for cycling enthusiasts from all over the world. Since its creation, the Sea Otter Europe Costa Brava - Girona Bike Show festival has done nothing but establish itself, shining a light on the province internationally as a fantastic place for cycling enthusiasts. Although the COVID-19 pandemic affected last year’s festival, this year it has recovered its true essence, with a commercial exhibition and sports programme that includes, for the first time, an electric bike World Cup event. This is yet more proof of its commitment to promoting sustainable mobility.

L’esdeveniment també estrena noves dates. El trasllat a finals de setembre permetrà desestacionalitzar l’arribada de visitants a la demarcació i alhora repercutirà positivament en la presentació de novetats perquè les marques punteres tindran més marge per preparar-les. Us convido a tots a visitar-lo i a participar-hi per gaudir d’un entorn natural idíl·lic i dels atractius turístics de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

El evento también estrena nuevas fechas. El traslado a finales de septiembre permitirá desestacionalizar la llegada de visitantes a la demarcación y a la vez repercutirá positivamente en la presentación de novedades ya que las marcas punteras tendrán más margen para prepararlas. Os invito a todos a visitarlo y a participar para disfrutar de un entorno natural idílico y de los atractivos turísticos de la Costa Brava y el Pirineo de Girona.

The event also has new dates. Moving the festival to the end of September will allow for the deseasonalisation of visitors to the region and will also have a positive impact on the presentation of new products, since leading brands will have more time to prepare them. I invite you all to visit, take part and enjoy the idyllic natural surroundings and the tourist attractions of the Costa Brava and the Girona Pyrenees.

Miquel Noguer i Planas, President de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Miquel Noguer i Planas, Presidente de la Diputació de Girona y del Patronato de Turismo Costa Brava Girona

Miquel Noguer i Planas, President of the Provinvial Government of Girona and Costa Brava Tourism Board


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

14


PROGRAMA PROGRAMA SCHEDULE

15

PROGRAMA GENERAL SEA OTTER EUROPE 2021 DIVENDRES 24 SETEMBRE 12.30h - 14.00h

UCI E-MTB XC WORLD CUP. QUALIFICACIONS 1

ZONA WES

16.00h

INAUGURACIÓ FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

16.30h

INICI DE DEMOBIKE

ZONA DEMOBIKE

16.00h - 19.45h

ENTRENAMENTS OFICIALS SUPER CUP MASSI

SORTIDA SUPER CUP MASSI

17.00h - 18.00h

UCI E-MTB XC WORLD CUP. CURSA 1

ZONA WES

18.45h

UCI E-MTB XC CURSA 1. ENTREGA DE PREMIS

ZONA WES

20.00h

TANCAMENT DEMOBIKE

ZONA DEMOBIKE

20.00h

TANCAMENT DEL FESTIVAL

FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

DISSABTE 25 SETEMBRE 6.00h 9.00h 9.15h 9.25h 9.30h 9.30h 11.00h 11.30h - 13.00h 14.00h - 15.00h 13.00h 13.30h 15.30h 16.00h - 17.00h 17.00h 17.45h 18.30h 18.30h - 20.00h 20.00h 20.00h

SORTIDA CANYON PIRINEXUS CHALLENGE OBERTURA DEL FESTIVAL SORTIDA SCOTT MARATHON - GIRONA XCM PRO (UCI MTB MARATHON SERIES) SORTIDA SCOTT MARATHON - GIRONA XCC PRO INICI DE DEMOBIKE SORTIDA SCOTT MARATHON - GIRONA XCM/XCC OPEN SORTIDA COPA CATALUNYA UCI E-MTB XC WORLD CUP. QUALIFICACIONS 2 ENTRENAMENTS OFICIALS SUPER CUP MASSI ENTREGA PREMIS COPA CATALUNYA ENTREGA PREMIS SCOTT MARATHON SORTIDA MTB CLASSIC UCI E-MTB XC WORLD CUP. CURSA 2 SORTIDA SUPER CUP MASSI (FÈMINES) UCI E-MTB XC CURSA 2. ENTREGA DE PREMIS ENTREGA PREMIS SUPER CUP MASSI (FÈMINES) ENTRENAMENTS OFICIALS SUPER CUP MASSI TANCAMENT DEMOBIKE TANCAMENT DEL FESTIVAL

SORTIDA AV TARRADELLAS FESTIVAL SEA OTTER EUROPE SORTIDA SCOTT MARATHON SORTIDA SCOTT MARATHON ZONA DEMOBIKE SORTIDA SCOTT MARATHON SORTIDA SUPER CUP MASSI ZONA WES SORTIDA SUPER CUP MASSI ESCENARI BTT ESCENARI BTT SORTIDA SUPER CUP MASSI ZONA WES SORTIDA SUPER CUP MASSI ZONA WES ESCENARI BTT SORTIDA SUPER CUP MASSI ZONA DEMOBIKE FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

DIUMENGE 26 SETEMBRE 7.30h - 9.30h 7.45h 9.00h 9.00h 9.15h 9.15h 9.30h 10.00h 10.45h 12.45h 14.30h 15.00h 15.00h

SORTIDA ENDURO RIUDARENES SORTIDA CONTINENTAL CICLOBRAVA OBERTURA DEL FESTIVAL SORTIDA CANYON E-BIKE EXPERIENCE SORTIDA GIRONA GRAVEL RIDE SORTIDA SUPER CUP MASSI (HOMES) - CADETS / MASTER 40/50/60 INICI DE DEMOBIKE ENTREGA PREMIS ENDURO RIUDARENES SORTIDA SUPER CUP MASSI (HOMES) - JUNIORS / MASTER 30 SORTIDA SUPER CUP MASSI (HOMES) - ÈLIT / SUB23 ENTREGA PREMIS SUPER CUP MASSI TANCAMENT DEMOBIKE TANCAMENT DEL FESTIVAL

RIUDARENES (GIRONA) SORTIDA PASSEIG DE LA DEVESA FESTIVAL SEA OTTER EUROPE SORTIDA AV TARRADELLAS SORTIDA AV TARRADELLAS SORTIDA SUPER CUP MASSI ZONA DEMOBIKE RIUDARENES (GIRONA) SORTIDA SUPER CUP MASS SORTIDA SUPER CUP MASSI ESCENARI BTT ZONA DEMOBIKE FESTIVAL SEA OTTER EUROPE


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

16

PROGRAMA GENERAL SEA OTTER EUROPE 2021 FRIDAY 24 SEPTEMBER 12.30h - 14.00h 16.00h 16.30h 16.00h - 19.45h 17.00h - 18.00h 18.45h 20.00h 20.00h

UCI E-MTB XC WORLD CUP CALIFICACIONES 1 INAUGURACIÓN FESTIVAL SEA OTTER EUROPE INICIO DE DEMOBIKE ENTRENAMIENTOS OFICIALES SUPER CUP MASSI UCI E-MTB XC WORLD CUP CARRERA 1 UCI E-MTB XC CARRERA 1. ENTREGA DE PREMIOS CIERRE DE DEMOBIKE CIERRE DEL FESTIVAL

ZONA WES FESTIVAL SEA OTTER EUROPE ZONA DEMOBIKE SALIDA SUPER CUP MASSI ZONA WES ZONA WES ZONA DEMOBIKE FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

SATURDAY 25 SEPTEMBER 6.00h 9.00h 9.15h 9.25h 9.30h 9.30h 11.00h 11.30h - 13.00h 13.00h 13.30h 14.00h - 15.00h 15.30h 16.00h - 17.00h 17.00h 17.45h 18.30h 18.30h - 20.00h 20.00h 20.00h

SALIDA CANYON PIRINEXUS CHALLENGE APERTURA DEL FESTIVAL SALIDA SCOTT MARATHON - GIRONA XCM PRO (UCI MTB MARATHON SERIES) SALIDA SCOTT MARATHON - GIRONA XCC PRO INICIO DE DEMOBIKE SALIDA SCOTT MARATHON - GIRONA XCM/XCC OPEN SALIDA COPA CATALUNYA UCI E-MTB XC WORLD CUP CALIFICACIONES 2 ENTREGA DE PREMIOS COPA CATALUNYA ENTREGA DE PREMIOS SCOTT MARATHON ENTRENAMIENTOS OFICIALES SUPER CUP MASSI SALIDA MTB CLASSIC UCI E-MTB XC WORLD CUP CARRERA 2 SALIDA SUPER CUP MASSI (FÉMINAS) UCI E-MTB XC CARRERA 2. ENTREGA DE PREMIOS ENTREGA DE PREMIOS SUPER CUP MASSI (FÉMINAS) ENTRENAMIENTOS OFICIALES SUPER CUP MASSI CIERRE DE DEMOBIKE CIERRE DEL FESTIVAL

SALIDA AV TARRADELLAS FESTIVAL SEA OTTER EUROPE SALIDA SCOTT MARATHON SALIDA SCOTT MARATHON ZONA DEMOBIKE SALIDA SCOTT MARATHON SALIDA SUPER CUP MASSI ZONA WES ESCENARIO BTT ESCENARIO BTT SALIDA SUPER CUP MASSI SALIDA SUPER CUP MASSI ZONA WES SALIDA SUPER CUP MASSI ZONA WES ESCENARIO BTT SALIDA SUPER CUP MASSI ZONA DEMOBIKE FESTIVAL SEA OTTER EUROPE

SUNDAY 26 SEPTEMBER 7.30h - 9.30h 7.45h 9.00h 9.00h 9.15h 9.15h 9.30h 10.00h 10.45h 12.45h 14.30h 15.00h 15.00h

SALIDA ENDURO RIUDARENES SALIDA CONTINENTAL CICLOBRAVA APERTURA DEL FESTIVAL SALIDA CANYON E-BIKE EXPERIENCE SALIDA GIRONA GRAVEL RIDE SALIDA SUPER CUP MASSI (HOMBRES) - CADETES / MASTER 40/50/60 INICIO DE DEMOBIKE ENTREGA DE PREMIOS ENDURO RIUDARENES SALIDA SUPER CUP MASSI (HOMBRES) - JUNIORS / MASTER 30 SALIDA SUPER CUP MASSI (HOMBRES) - ÉLITE / SUB23 ENTREGA DE PREMIOS SUPER CUP MASSI CIERRE DE DEMOBIKE CIERRE DEL FESTIVAL

RIUDARENES (GIRONA) SALIDA PASSEIG DE LA DEVESA FESTIVAL SEA OTTER EUROPE SALIDA AV TARRADELLAS SALIDA AV TARRADELLAS SALIDA SUPER CUP MASSI ZONA DEMOBIKE RIUDARENES (GIRONA) SALIDA SUPER CUP MASSI SALIDA SUPER CUP MASSI ESCENARIO BTT ZONA DEMOBIKE FESTIVAL SEA OTTER EUROPE


PROGRAMA PROGRAMA SCHEDULE

17

SCHEDULE SEA OTTER EUROPE 2021 FRIDAY 24 SEPTEMBER 12.30h - 14.00h 16.00h 16.30h 16.00h - 19.45h 17.00h - 18.00h 18.45h 20.00h 20.00h

UCI E-MTB XC WORLD CUP QUALIFYING 1 INAUGURATION SEA OTTER EUROPE FESTIVAL DEMOBIKE OPENING OFFICIAL TRAINING SUPER CUP MASSI UCI E-MTB XC WORLD CUP RACE 1 AWARD CEREMONY. UCI E-MTB XC RACE 1 DEMOBIKE CLOSURE FESTIVAL CLOSURE

WES ZONE SEA OTTER EUROPE FESTIVAL DEMOBIKE ZONE START SUPER CUP MASSI WES ZONE WES ZONE DEMOBIKE ZONE SEA OTTER EUROPE FESTIVA

SATURDAY 25 SEPTEMBER 6.00h 9.00h 9.15h 9.25h 9.30h 9.30h 11.00h 11.30h - 13.00h 13.00h 13.30h 14.00h - 15.00h 15.30h 16.00h - 17.00h 17.00h 17.45h 18.30h 18.30h - 20.00h 20.00h 20.00h

START CANYON PIRINEXUS CHALLENGE FESTIVAL OPENING START SCOTT MARATHON - GIRONA XCM PRO (UCI MTB MARATHON SERIES) START SCOTT MARATHON - GIRONA XCC PRO DEMOBIKE OPENING E START SCOTT MARATHON - GIRONA XCM/XCC OPEN START CATALUNYA CUP UCI E-MTB XC WORLD CUP QUALIFYING 2 AWARD CEREMONY CATALUNYA CUP AWARD CEREMONY. SCOTT MARATHON OFFICIAL TRAINING SUPER CUP MASSI START MTB CLASSIC UCI E-MTB XC WORLD CUP RACE 2 START SUPER CUP MASSI (WOMEN) AWARD CEREMONY. UCI E-MTB XC RACE 2 AWARD CEREMONY. SUPER CUP MASSI (WOMEN) OFFICIAL TRAINING SUPER CUP MASSI DEMOBIKE CLOSURE FESTIVAL CLOSURE

START AV TARRADELLAS SEA OTTER EUROPE FESTIVAL START SCOTT MARATHON START SCOTT MARATHON DEMOBIKE ZON START SCOTT MARATHON START SUPER CUP MASSI WES ZONE MTB STAGE MTB STAGE START SUPER CUP MASSI START SUPER CUP MASSI WES ZONE START SUPER CUP MASSI WES ZONE MTB STAGE START SUPER CUP MASSI DEMOBIKE ZONE SEA OTTER EUROPE FESTIVAL

SUNDAY 26 SEPTEMBER 7.30h - 9.30h 7.45h 9.00h 9.00h 9.15h 9.15h 9.30h 10.00h 10.45h 12.45h 14.30h 15.00h 15.00h

START ENDURO RIUDARENES START CONTINENTAL CICLOBRAVA FESTIVAL OPENING START CANYON E-BIKE EXPERIENCE START GIRONA GRAVEL RIDE START SUPER CUP MASSI (MEN) - CADET / MASTER 40/50/60 DEMOBIKE OPENING AWARD CEREMONY.ENDURO RIUDARENES START SUPER CUP MASSI (MEN) - JUNIORS / MASTER 30 START SUPER CUP MASSI (MEN) - ELITE / SUB23 AWARD CEREMONY. SUPER CUP MASSI DEMOBIKE CLOSURE FESTIVAL CLOSURE

RIUDARENES (GIRONA) START PASSEIG DE LA DEVESA SEA OTTER EUROPE FESTIVAL START AV TARRADELLAS START AV TARRADELLAS START SUPER CUP MASSI DEMOBIKE ZONE RIUDARENES (GIRONA) START SUPER CUP MASSI START SUPER CUP MASSI MTB STAGE DEMOBIKE ZONE SEA OTTER EUROPE FESTIVAL


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

18


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

19


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

20


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

21


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

EXPOSITORS EXPOSITORES EXHIBITORS

LLISTA ACTUALITZADA LISTA ACTUALIZADA UPDATED LIST

3T CYCLING ABUS ADRIA AFTER SHOKZ AJUNTAMENT DE GIRONA ALPCROSS COMPONENTS ALPINESTARS ANDORRA ANDORRA BIKE TRACKS ANDREANIMHS APESUD CYCLING ART HOTEL ARTEGRAPHIA BCN MIGOU BERGAMONT BESV (TAIWAN) BH BIKES BIDONES TACX BIDONESPERSONALIZADOS.ES BIKE AHEAD BIKE CITIZENS FINN BIKEINSIDE (ALEMANIA) BIORACER BONT CYCLING BOSCH BRIKO BT PROJECT BULLS CAIMAN LOCK CAMPMAJO SPECIAL BIKES CANYON CARE4LUGGAGE CASTELLI CATLIKE CDC-SPORT CETELEM CHAOYANG CHIMPANZEE CHPTR3 CICLOLODGE CICLOS QUERALT CJM SPORT ALPCROSS CLASSIFIED CYCLING COFIDES COMPEX CONTINENTAL CORRATEC COSTA CALIDA REGION DE MURCIA CUBE

P302 R401 G1201 O112,O112 R301 G401, G501 R315 G201 G201 P414 G201 G103 P311 P204 O107, O108 BH TEST,R404 O401 O401 G401, G501 P312 O107, O108 O202, O203 P107 P411 P314 G506 R214 P110, P109, P108 O110, O109 R209 G605 R315 P416 R315 R304 R315 G1002 G503 P301 G401, G501 P102 G1001 O204 R406, R407 R409 G402 R215

22


EXPOSITORS EXPOSITORES EXHIBITORS

DAINESE DAINESE DAMIL COMPONENTS DARIMO CARBON DECATHLON DIRT OUT DISTANCE DIVERFRUIT DMT DT SWISS EDELWEISS BIKE TRAVEL REISEGESELLSCHAFT M.B.H. EKOI ELTIN ELTIN SPORT S.L. FACTOR BIKES FEDERACIÓ CATALANA CICLISME FINNA CYCLES FISHER FOX FACTORY FOX RACING FREERIDE FULCRUM WHEELS FULLGAS FUNDACIO FOMENT DEL TURISME DE MENORCA FUNDAKJASADECKA GALFER GARMIN GASGAS E-BICYCLES GENERAL OUTDOOR IBERICA S.L GENUINS GHOST GOBIK GOLD NUTRITION GOODYEAR GOUFONE HAIBIKE HEBO HJC HOPE HOTEL NORDIC HOTELS PLAZA ANDORRA HUSQVARNA E-BICYCLES HUTCHINSON INTENSE EUROPE S.L. INVERSE JEANSTRACK KS LAPIERRE LEONARDI FACTORY LICA SPORT LLORET TURISME LOOK LTN MASTERTENT MAVIC MASSI MEGAMO MMR MOMUM PREMIUM MOOTS (USA) MOU-TE EN BICI MOUSTACHE BIKES MSC MUNTAN… FULL BALANCE MUSETTE PREMIUM MYRCO SPORT

P201 P203 P307 P104 P209 P110, P109, P108 O314 G604 O301, O302, O303, O304, O305 P202 G307 P210 P110, P109, P108 P110, P109, P108 P207 G405 P406 R409 R313 R207 P313 P106 R315 G301 G408 P105 Y1903 O315, O316, O317, O318 P207 G603 R218 R116 O301, O302, O303, O304, O305 R315 G702, G703 R217 P101 R315 P403 G201 G201 O315, O316, O317, O318, O301, O302, O303, O304, O305 P408 G701, G601 O114, 0115 P201 R317 G1102 G106 G302 R403 P110, P109, P108 G907 R208 R403 Y1702 R311 R303 O107, O108 G406 R312 P201 O111 R302 P207, P103

23


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

NEON OPTIC NINER BIKES NOX COMPOSITES (USA) NUTRISPORT NZERO ÖHLINS OKO OTSO OVERSTIM’S PARK PIOLETS MOUNTAIN HOTEL & SPA PEDALES DEL MUNDO PIC NEGRE PIERER EBIKES PIVOT (USA) POC PROGRESS CYCLES RECOVERY PLUS RELBER RIESE & M‹LLER GMBH ROITOX RUDY PROJECT RUTES SILVIA ROVIRA SANTINI SARTO (ITALIA) SCAPIN BIKES SCOTT SELLE ITALIA SELLE SMP SINTER BRAKES SISMIC SKS GERMANY SKULL SMITH SP-CONNECT.EU SPORTMED SPORTMED SQUIRT CYLCING PRODUCTS SR SUNTOUR SUPERIOR T BELLES TACTIC TACX TANNUS TEAM BIKE TEAMBIKE TECHNOMOUSSE TITICI TRANSPYR COAST TO COAST TUBOLITO TUFO, S.R.O. TURISME DE CAMBRILS UNICA BIKES UYN VAUDE VIATOR VIC SPORTS AFERS, S.L. VIC SPORTS VICTOIRE VIELO VIES VERDES VIPER_SPORTS WEAR DESIGN WILD COAST BIKES YEP COMPONENTS (SUISSA) ZERO CUC ZERO DUST ZERO FLATS

O308 P406 O107, O108 O101 O307 P414 G602 G409, G510 O301, O302, O303, O304, O305 G201 G304 G201 O315, O316, O317, O318, O107, O108 P207 O204 0205 G707, G708 G1101 O102 G610 O301, O302, O303, O304, O305 G303 P303 O107, O108 P305 R310 R315 P304 G609 P306 P308 O312, O313 G401, G501 P405 O301, O302, O303, O304, O305 O402, O403, O404 G401, G501 P407 O301, O302, O303, O304, O305 G103 G906 Y1904 O201 R210 R210 O112, O113 P401 G403, G404 P406 P310 G305 O106, O107 P401 G901 P313 R409 O314 O217, O218 G306 O310 R405 O306 O107, O108 G102 G102 G102

24


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

25


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

26

RESERVA LA TEVA BICI RESERVA TU BICI RESERVE YOUR BIKE

DEMOBIKE CAT.

ESP.

ENG.

PROVA LA QUE SERÀ LA TEVA FUTURA BICI. I DE FORMA GRATUÏTA!

VEN A PROBAR LA QUE SERÁ TU FUTURA BICI. ¡DE FORMA GRATUITA!

COME AND TRY YOUR FUTURE BIKE. AND FOR FREE!

Demobike és una activitat de test de bicicletes, on tots els visitants majors de 16 anys poden provar de forma gratuïta la majoria dels models dels expositors. Assegura’t de registrar-te a la plataforma i portar un document identificatiu el dia del festival. No et deixis les sabates i el casc!

Demobike es una actividad de test de bicicleta, donde todos los visitantes mayores de 16 años pueden probar gratuitamente la mayoría de las bicicletas de los expositores. Sólo tienes que inscribirte y traer contigo el día del festival tu documento de identificación / pasaporte. ¡No olvides traer casco y zapatillas!

Demobike is a bicycle test activity, where all visitors over the age of 16 can try most of the exhibitors’ bikes for free. You just have to register and bring your ID / passport with you on the day of the festival. Don’t forget to bring your helmet, shoes!

COM FUNCIONA?

¿CÓMO FUNCIONA?

HOW DOES IT WORK?

1.- Inscriu-te a la plataforma demobike. 2.- Consulta la llista de marques demobike, els models i les talles disponibles. 3.- Ves a l’estand de la marca que has escollit, i gaudeix de la bicicleta!

1.- Inscríbete en la plataforma demobike. 2.- Consulta la lista de marcas demobike, los modelos y las tallas disponibles. 3.- Dirígete al stand de la marca que has escogido, ¡y disfruta de la bicicleta!

1.- Register on the demobike platform. 2.- Check the list of demobike brands, models and sizes available. 3.- Go to the stand of the brand you have chosen, ¡and enjoy the bike!!


DEMOBIKE DEMOBIKE DEMOBIKE

27


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

28


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

29


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

30


CURSES CARRERAS RACES

31

CURSES CARRERAS RACES CONTINENTAL CICLOBRAVA CONTINENTAL CICLOBRAVA CONTINENTAL CICLOBRAVA

INSCRIU-TE INSCRÍBETE REGISTER NOW ESP.

ENG.

CAT.

26/9/21. ROAD

26/9/21. ROAD

26/9/21. ROAD

Un clàssica imprescindible del calendari cicloturista La Continental Ciclobrava és un esdeveniment ciclista imprescindible per als amants de la carretera. A través de les carreteres secundàries, el clima i l’entorn que ofereix Girona-Costa Brava. El paradís dels ciclistes professionals!

Una clásica imprescindible del calendario de cicloturistas La Continental Ciclobrava es una prueba ciclista imprescindible para los apasionados de la carretera. Por las carreteras secundarias, el clima y el entorno que ofrece Girona-Costa Brava. El paraíso de los ciclistas profesionales.

An essential classic of the cycle tourism calendar The Continental Ciclobrava is an essential cycling event for road enthusiasts. Through the secondary roads, the climate and the environment that Girona-Costa Brava offers. The paradise for professional cyclists.

SCOTT MARATHON BTT SCOTT MARATHON BTT

CAT.

SCOTT MARATHON BTT

INSCRIU-TE INSCRÍBETE REGISTER NOW ESP.

ENG.

25/9/21. MTB-XCM-XCC

25/9/21. MTB-XCM-XCC

25/9/21. MTB-XCM-XCC

El circuit de marató més autèntic d’Espanya. La Scott Marathon by Continental és un dels esdeveniments de bici-marató més reconeguts i reeixits del nostre territori. Des de la seva creació el 2006, ha estat una competició de referència en proves de mitja distància. Competeix amb tu mateix o contra alguns dels millors atletes del moment XCM-XCC.

El circuito de maratón más auténtico de España La Scott Marathon by Continental es uno de los certámenes de bike-marathon más reconocidos y exitosos de nuestro territorio. Ha sido una competición referente en las pruebas de media distancia, desde sus inicios en el 2006. Compite contigo mismo o contra algunos de los mejores atletas del panorama XCM-XCC.

The most authentic marathon circuit in Spain The Scott Marathon by Continental is one of the most recognized and successful bike-marathon events in our territory. It has been a benchmark competition in medium distance events, since its inception in 2006. Compete with yourself or against some of the best athletes on the XCM-XCC scene.


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

32

CONTINENTAL SUPER CUP MASSI CONTINENTAL SUPER CUP MASSI CONTINENTAL SUPER CUP MASSI CAT.

ESP.

ENG.

25/9/21. MTB-XCO

25/9/21. MTB-XCO

25/9/21. MTB-XCO

El circuit XCO de referència del BTT amb més assignació de punts UCI del sud d’Europa. La Supercopa Continental Massi és la competició ciclista de la modalitat de referència olímpica de fons al sud d’Europa. I fa una parada a Sea Otter Europe per oferir un espectacle amb un nivell excepcional.

El circuito de XCO de referencia del BTT con más asignación de puntos UCI del sur de Europa. La Continental Super Cup Massi es la competición ciclista en la modalidad olímpica del Cross-Country de referencia en el sur de Europa. Hace parada en la Sea Otter Europe para ofrecer un espectáculo con una participación de altísimo nivel.

The XCO circuit of reference of the BTT with more allocation of UCI southern European points. The Continental Super Cup Massi is the cycling competition in the Olympic Cross-Country modality of reference in southern Europe. It makes a stop at Sea Otter Europe to offer a show with a very high level of participation.

CANYON PIRINEXUS CHALLENGE CANYON PIRINEXUS CHALLENGE CANYON PIRINEXUS CHALLENGE

INSCRIU-TE INSCRÍBETE REGISTER NOW

CAT.

ESP.

ENG.

25/9/21. GRAVEL

25/9/21. GRAVEL

25/9/21. GRAVEL

El repte de gravel més aventurer al Pirineu de Girona i al territori francès. Quan a l’estiu del 2014 Jordi Cantal va començar a recórrer sol al matí un recorregut de 340 km no sabia que, al final, a última hora de la nit, hauria creat un nou repte que ja s’ha convertit en llegenda per als aficionats del gravel.

El reto gravel más aventurero del Pirineo de Girona y territorio francés. Cuando en verano de 2014 Jordi Cantal empezaba solo a primera hora de la mañana a hacer la ruta Pirinexus Challenge de 340 km, no sabía que, al terminar, entrada la noche, habría creado un nuevo reto que ya se ha convertido en leyenda.

The most adventurous gravel challenge in the Catalan and French Pyrenees. When in the summer of 2014 Jordi Cantal started to ride alone in the morning a 340 km route he did not know that, in the end, late at night, he would have created a new challenge that has already become legend for the gravel enthusiasts.


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

33


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

CANYON E·MTB EXPERIENCE CANYON E·MTB EXPERIENCE CANYON E·MTB EXPERIENCE

INSCRIU-TE INSCRÍBETE REGISTER NOW

CAT.

34

ESP.

ENG.

26/9/21. E-MTB

26/9/21. E-MTB

26/9/21. E-MTB

Game ON: amb l’experiència Canyon E-MTB! Amb una e-bike pots rodar més estona, més ràpid i anar més lluny. També ajuda a seguir aquest amic que està en tan bona forma, o fins i tot a superar-lo. Posa a prova la teva e-bike i a tu mateix en aquesta experiència única de 39 km.

GAME ON: la experiencia de Canyon e·mtb! Con una e-bike puedes rodar más tiempo, más rápido y más lejos. También ayuda a seguir este amigo que está en tan buena forma, o incluso superarlo. ¡Pon a prueba tu e-bike y a ti mis o en esta experiencia única de 39 km!

Game ON: with the Canyon e·mtb experience! With an e-bike you can ride longer, faster and go further. It will also help you keep track of that friend who is in great shape, or even overcome him. Put your e·bike under test and measure ourself in this unique 39km experience.

UCI MOUNTAIN BIKE EBIKE WORLD CUP UCI MOUNTAIN BIKE EBIKE WORLD CUP UCI MOUNTAIN BIKE EBIKE WORLD CUP

INSCRIU-TE INSCRÍBETE REGISTER NOW CAT.

ESP.

ENG.

24/9/21. E·BIKE

24/9/21. E·BIKE

24/9/21. E·BIKE

La Copa del món e·bike arriba a la Sea Otter Europe. Coneixedors de la importància de l’ebike, Sea Otter Europe incorpora en el seu programa esportiu les World eBike Series, la Copa d’al Món eBike de BTT avalada per l’UCI.

La Copa del Mundo ebike llega a la Sea Otter Europe. Conocedores de la importancia del ebike, Sea Otter Europe incorpora en su programa deportivo las World e-Bike Series, la Copa del Mundo eBike de BTT avalada por la UCI.

The E-bike World Cup comes to Sea Otter Europe. Aware of the importance of the electric ebike, Sea Otter Europe adds into its sports program the World e-Bike Series, the UCI-endorsed BTT eBike World Cup.


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

35


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

36

MTB CLASSIC SEA OTTER EUROPE MTB CLASSIC SEA OTTER EUROPE MTB CLASSIC SEA OTTER EUROPE

INSCRIU-TE INSCRÍBETE REGISTER NOW

CAT.

ESP.

ENG.

25/9/21. MTB-CLASSIC

25/9/21. MTB-CLASSIC

25/9/21. MTB-CLASSSIC

L’època daurada de les bicicletes de bicicleta de muntanya torna a la Sea Otter Europe. Recupera la teva bicicleta clàssica dels 80-90 i el teu conjunt ciclista. Participa a la divertidíssima prova de MTB. Tot un homenatge a l’època més esplèndida de la bicicleta de muntanya.

La época dorada de las bicicletas de mountain bike vuelve a la Sea Otter Europe. Recupera tu bicicleta clásica de los 80- 90 y tu conjunto ciclista. Participa en la divertidísima prueba de MTB. Todo un homenaje a la época más espléndida del mountain bike.

The golden age of mountain bikes returns to Sea Otter Europe. Bring back your classic bike from the 80s-90s and your cycling outfit. Take part in the hilarious MTB test. A tribute to the most splendid era of mountain biking.

GIRONA GRAVEL RIDE GIRONA GRAVEL RIDE GIRONA GRAVEL RIDE

INSCRIU-TE INSCRÍBETE REGISTER NOW

CAT.

ESP.

ENG.

26/9/21. GRAVEL

26/9/21. GRAVEL

26/9/21. GRAVEL

La gravel ideal per descobrir el territori de Girona-Costa Brava. La Girona Gravel Ride és una cicloturista gravel de 70 km al cor de les Gavarres. Combina pistes forestals amb bon estat amb carreteres secundàries amb molt poc trànsit.

La gravel ideal para descubrir el territorio de Girona-Costa Brava. La Girona Gravel Ride es una cicloturista gravel de 70 km en el corazón de las Gavarres. Combina pistas forestales con buen estado con carreteras secundarias con muy poco tráfico.

The ideal gravel to discover the territory of Girona-Costa Brava. The Girona Gravel Ride is a 70 km gravel cyclist in the heart of the Gavarres. It combines well-maintained forest tracks with secondary roads with very little traffic.


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

37


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

38


CURSES CARRERAS RACES

39

ENDURO BTT LA SELVA ENDURO BTT LA SELVA ENDURO BTT LA SELVA

INSCRIU-TE INSCRÍBETE REGISTER NOW

CAT.

ESP.

ENG.

26/9/21. ENDURO

26/9/21. ENDURO

26/9/21. ENDURO

El paradís de l’enduro t’espera!

¡El paraíso de Enduro te espera!

The Enduro paradise is waiting for you!

Una disciplina que combina les exigències tècniques del descens amb la resistència dels corriols. Bicicletes altament resistents i dissenyades per pujar i baixar però, sobretot, per divertir-se. Encenem cronos en 3,2,1 …

Una disciplina que combina la exigencia técnica del downhill con la resistencia del trail. Bicicletas altamente resistentes y pensadas para subir y bajar pero, sobre todo, para divertirse. Encendemos los cronos en 3,2,1…

A discipline that combines the technical demands of downhill with the trails endurance. Highly resistant bicycles designed to go up and down but, above all, to have fun. Switching on the chrono in 3,2,1…

COPA CATALUNYA COPA CATALUNYA CATALUNYA CUP CAT.

ESP.

ENG.

25/9/21. MTB-CHILDREN

25/9/21. MTB-CHILDREN

25/9/21. MTB-CHLDREN

Els futurs campions del ciclisme competeixen en la Sea Otter Europe. L’Open BTT Infantil és la prova de competició ciclista per a les futures i joves promeses del panorama internacional de la bici de muntanya. Una competició en modalitat XCO al cor de Sea Otter Europe!

Los futuros campeones del ciclismo compiten en la Sea Otter Europe. La Open BTT Infantil es la prueba de competición ciclista para las futuras y jóvenes promesas del panorama internacional del mountain-bike. Una competición en modalidad XCO en el corazón de Sea Otter Europe.

Future cycling champions compete at Sea Otter Europe. The Open BTT Kids is the cyclist competition for the future and young promises of the international MTB scene. An XCO competition in the heart of Sea Otter Europe.


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

40


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

41


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

42


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

43


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

44


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

45


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

SEA OTTER EUROPE EN XIFRES SEA OTTER EUROPE EN CIFRAS SEA OTTER EUROPE IN FIGURES

240 MARQUES MARCAS BRANDS

46

30% bicicletes bicicleta bike 53% accessoris i serveis accesorios y servicios accesories and services 30% serveis complementaris servicios complementarios complementary services

150 ESTANDS STANDS STANDS

20 MARQUES DEMOBIKE MARCAS DEMOBIKE DEMOBIKE BIKES

100 BICIS DEMOBIKE BICIS DEMOBIKE DEMOBIKE BIKES

30.000 PREVISIÓ DE VISITANTS DURANT ELS 3 DIES PREVISIÓN DE PARTICIPANTES DURANTE LOS 3 DÍAS FORESIGHT VISITORS DURING THE 3 DAYS

4.350 PREVISIÓ DE PARTICIPANTS A LES PROVES ESPORTIVES PREVISIÓN DE PARTICIPANTES EN PRUEBAS DEPORTIVAS FORESIGHT PARTICIPANTS IN SPORTS TEST

100 PERIODISTES ACREDITATS PERIODISTAS ACREDITADOS ACCREDITED JOURNALIST


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

47


SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW

48


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.