__MAIN_TEXT__

Page 1

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I GYMNASIET HAR DU MØDEPLIGT

- OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER


Gymnasieelever skal vĂŚre aktive


Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til at møde op til undervisningen og deltage aktivt i timerne. Ligeledes har alle elever pligt til at aflevere de skriftlige opgaver til tiden. Der er mange indlysende grunde til disse krav. For det første har du meget lettere ved at følge med i undervisningen, når du ikke har forsømmelser. For det andet forstyrrer det undervisningen for de andre elever, hvis der er for mange timer, hvor klassen mangler elever, der efterfølgende ikke er inde i stoffet. Derudover forholder det sig sådan, at hvis du passer undervisningen og ­afleverer de skriftlige opgaver til tiden, skal du kun til eksamen i nogle af dine fag. Resten af fagene afslutter du alene med en årskarakter, fordi du har deltaget aktivt i undervisningen. Nedenfor skitseres det i form af svar på typiske spørgsmål, hvordan Sct. Knuds Gymnasium håndterer Undervisningsministeriets krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere dine skriftlige opgaver. På side 11 i denne tekst er udvalgte paragraffer fra lovgivningen gengivet. Hvor ofte opgøres fravær? Normalt ses der på dit fravær i en periode på de seneste mindst fire uger. Der kan ind i mellem være tale om en kortere eller en længere periode, blandt andet afhængig af ferier og rejseuger.

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

3


Er der fravær, som godskrives? Skolen har ikke ret til at godskrive dit fravær. Men i fraværssystemet­ er der mulighed for at angive årsagen til dit fravær. Forsvarets Dag (session) eller Team Danmark-aktivitet er eksempler på en fraværs­ årsag, som vil kunne føre til accept af et højere fravær i den på­ gældende fraværsperiode. Køretimer og tandlægebesøg er eksempler på fravær, som ikke kan føre til accept af et højere fravær. Fraværsgrænsen er sat, så der er plads til at være syg eller fraværende med gyldig grund i et begrænset antal moduler. Er du syg ud over det forventelige, er det dit ansvar at tilvejebringe en læge­erklæring, der dokumenterer sygdomsforløbet. Det vil fra sag til sag blive drøftet, hvordan et længere sygdomsforløb håndteres. Hvor meget fravær kan du have, før du bliver mødt med en sanktion? I udgangspunktet vil skolen reagere, hvis fraværet overstiger 15% (dog mindst 10 moduler) i de seneste mindst fire ugers undervisning. Det betyder ikke, at du ikke kan blive mødt med en sanktion før. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis dit fravær i et enkelt fag er påfaldende højt, eller hvis du har tendens til at forsømme i bestemte moduler, fx morgentimer. Grænsen på 10 moduler svarer normalt til, at du kan være fraværende i op til tre skoledage i fraværsperioden svarende til gennemsnitligt to moduler om ugen.

4 I SCT. KNUDS GYMNASIUM


Hvor mange skriftlige opgaver skal du mangle at aflevere, før du bliver mødt med en sanktion? Skriftlige opgaver har forskellig størrelse, afhængig af, hvor lang tid, der er tilknyttet den enkelte opgave. I udgangspunktet vil skolen reagere, hvis dine skriftlige forsømmelser er på to opgaver. Du kan også blive mødt med en sanktion i andre tilfælde – fx hvis du har uploadet tomme dokumenter eller gentagne gange afleverer for sent. Hvad sker der, hvis du afleverer for sent? Skolens afleveringssystem registrerer automatisk, hvis din opgave bliver afleveret for sent. Denne registrering ændres først, når din underviser aktivt går ind og flytter fluebenet fra ”for sent afleveret” til ”afleveret”. Det letteste er at aflevere til tiden. Så er der aldrig problemer. Afleverer du for sent, må du leve med, at opgaven tilbageleveres, når det passer ind i underviserens øvrige planlægning. Og du må selv gøre opmærksom på, at du nu har afleveret den eller de opgaver, som du ikke fik afleveret til tiden. Først derefter kan du forvente, at underviseren ændrer i registreringen. Hvis du ikke medvirker til at få registreringen ændret, vil det kunne føre til indkaldelse til skrivestue og sanktioner på et forkert grundlag.

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

5


Det er ikke i orden at aflevere for sent, med mindre der er særlige grunde til forsinkelsen, som underviseren er bekendt med og har accepteret. Hvis du afleverer en opgave for sent uden aftale, vil din underviser skrive en bemærkning i notefeltet. Afleverer du gentagne gange for sent, vil det kunne føre til en skriftlig advarsel. Hvilke sanktioner kan der blive tale om? Hvis der er tale om for højt fravær, vil følgende sanktioner i den nævnte rækkefølge komme i spil: En betinget sanktion i form af et brev om, at du er tæt på en skriftlig advarsel En skriftlig advarsel Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på særlige vilkår Fortabelse af retten til at modtage SU (kan ske sideløbende med forrige sanktion)  Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag  Bortvisning. Hvis der er tale om manglende skriftlige opgaver, vil følgende sanktioner i den nævnte rækkefølge komme i spil: En betinget sanktion i form af en indkaldelse til skrivestue, brev 1  En betinget sanktion i form af en indkaldelse til skrivestue, brev 2 En skriftlig advarsel Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på særlige vilkår

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

7


 Fortabelse af retten til at modtage SU (kan ske sideløbende med forrige sanktion)  Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag Bortvisning. Hvem modtager sanktionen, og hvordan formidles den? Hvis du er under 18 år, sendes sanktioner til din og dine forældres e-­Boks. Hvis du er over 18 år og ikke har givet tilsagn om, at skolen må kontakte dine forældre, sendes sanktionen udelukkende til din e-Boks. Hvor længe gælder en sanktion? I udgangspunktet gælder en sanktion i resten af det skoleår, hvor den er givet. I særlige tilfælde vil sanktionen imidlertid kunne fortsætte i et efterfølgende skoleår. Omvendt vil en fratagelse af SU som følge af din manglende studieaktivitet kunne ændres efter en kortere periode, hvis du ændrer dit fremmødemønster og afleverer dine skriftlige opgaver rettidigt.

8

I

SCT. KNUDS GYMNASIUM


Gymnasieloven (uddrag) § 42.  Eleverne har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Stk. 2. Rektor er forpligtet til at gribe ind over for elevers fravær. Bestemmelser herom fastsættes i skolens studie- og ordensregler, jf. § 43.  § 43. Rektor fastsætter skolens studie- og ordensregler, jf. dog stk. 3. Rektor gør eleverne bekendt med studie- og ordensreglerne. Stk. 2. Eleverne har pligt til at følge studie- og ordensreglerne. Rektor træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om studie- og ordensreglerne, herunder om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger studie- og ordensreglerne.

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

9


Bekendtgørelse om Studieog ordensregler (uddrag)


§ 3.1 a. Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. b. Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning. c. Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. litra e. d. Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende. e. Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver. §3.2 a. En elev kan efter konkret vurdering fritages for dele af undervisningen i et eller flere fag (fx idræt), når eleven fx på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene. b. Skolens kan anmode en elev om en lægeerklæring som dokumentation for en anmodning om fritagelse. Eleven afholder udgiften hertil.

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

11


§ 5. Skolens leder kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie­og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.

§ 6. Skolen fastsætter i sine studie- og ordensregler, hvilken eller hvilke af følgende andre sanktioner end skriftlige advarsler institutionen kan træffe afgørelse om at iværksætte over for elever, der har overtrådt studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver: 1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10  dage. Udelukkelsen registreres som fravær 3. Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd 4. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin 5. Bortvisning (udskrivning).

12

I

SCT. KNUDS GYMNASIUM


§ 8.1  For elever under 18, inddrages, informeres og partshøres forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse. §8.3 En sanktion efter § 6, kan kun iværksættes, hvis skolen forudgående har givet skriftlig advarsel. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel. § 9. Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med person­datalovgivningen elevens deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Eleven har regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af skolen mulighed for at kontrollere og digitalt at afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. §9.2 Skolen giver mulighed for, at eleven til en registrering af fravær digitalt kan oplyse, om fraværet er begrundet i elevens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen, fx deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud. §9.3 Skolen giver mulighed for, at eleven til registreringer af fravær digitalt kan oplyse, om fraværet er begrundet i deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende. Hvis elevens fravær efter skolens faglige vurdering svækker

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

13


elevens faglige standpunkt i et eller flere fag, accepteres fravær ved deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende ikke. Skolen giver i så fald eleven meddelelse herom. Hvis eleven på trods af en sådan meddelelse efterfølgende har fravær på grund af deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende, tillægger skolen fraværet samme vægt som øvrigt fravær. §9.4 Institutionen reagerer hurtigt på elevens fravær, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, med henblik på at undgå yderligere fravær.

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

15


Profile for Sct. Knuds Gymnasium

I gymnasiet har du mødepligt  

- om håndtering af fravær og skriftlige forsømmelser

I gymnasiet har du mødepligt  

- om håndtering af fravær og skriftlige forsømmelser