Page 1

nb. Voor inkopers van energie informatie, inspiratie en concrete tips

Harrie Stofmeel M.C. gerritse Personenwagens

zevende jaargang nยบ 3 oktober 2013

ard Bos Nuon

Kostenbesparing door bundelen van energiecontracten


voorwoord

Verduurzamen door te besparen Het lijkt tegenstrijdig: een energieleverancier die zijn klanten actief ondersteunt bij het besparen op hun energieverbruik. Maar als energieleverancier hebben wij hier juist een verantwoordelijkheid. Naast het feit dat we over de kennis en expertise beschikken om dat te kunnen doen, is het verantwoord omgaan met de beschikbare energiebronnen een belangrijk uitgangspunt voor ons bedrijf. Bewust omgaan met energie betekent in de eerste plaats verduurzaming. Bijvoorbeeld door het vergroenen van energie met behulp van zonne- en windenergie. Niet alleen Nuon/Vattenfall investeert veel in duurzame energieopwekking, maar ook steeds meer klanten kiezen voor groene energie. Denk bijvoorbeeld aan Vodafone die 100 procent windenergie afneemt. Bewust omgaan met energie is echter meer dan vergroening alleen: het betekent ook besparen op het energieverbruik. Dit is tevens een van de aandachtspunten in het energieakkoord. De verwachting is dat de overheid energiebesparing per sector actiever gaat afdwingen. Het opstellen van een besparingsplan is daarom verstandig. Wij als energiepartner kunnen u helpen bij het opstellen van dit plan en bij de realisatie ervan. Dit betekent niet alleen dat u bijdraagt aan een meer duurzame wereld, maar dat u ook bespaart op uw energiekosten. Daarnaast kunt u kosten besparen door het aanvragen van subsidies en door gebruik te maken van beschikbare fiscale voordelen. In deze uitgave van nb. leest u meer over besparingen, zowel op uw energieverbruik als kosten. Erik Suichies Director Sales B2B Netherlands

nuon.nl/grootzakelijk kijk voor mEEr informatiE op: m MarktRapport: nuon.nl/marktrapport m Twitter: twitter.com/nuonmarktinfo m Nuon evenementen: nuon.nl/ nieuwsenkennis

2

nb. | Nº 3 • oktober 2013

MaRcEl BakkER

Een race van 3000 km op zonne-energie Tijdens de Zandvoort Solar Race op 8 augustus was de Nuna 7 in actie te zien. De racewagen rijdt volledig op zonne-energie en doet deze maand mee aan de World Solar challenge, een wedstrijd waarbij 3000 kilometer door australië wordt afgelegd. Nuon verlootte onder haar zakelijke klanten tien VIP-arrangementen voor twee personen voor de Zandvoort Solar Race. Nuon/Vattenfall steunt al meer dan tien jaar het Solar team van de TU Delft, dat tweejaarlijks de Nuna ontwikkelt en bouwt. Tussen 2001 en 2007 won het team iedere World Solar challenge en werd de Nuna het boegbeeld van de race. alleen door continu te innoveren kan het team de concurrentie voorblijven. Maar waar het voorgaande jaren ging om een doorontwikkeling van hetzelfde model, is het ontwerp dit jaar radicaal omgegooid. Zo heeft de Nuna nu vier wielen in plaats van drie en is de bestuurdersplek naar de zijkant verplaatst. Volg de Nuna 7 op nuonsolarteam.nl

Stel alvast uw besparingsplan op Een van de aandachtspunten in het huidige energieakkoord is energiebesparing. Uit onderzoek van EcoRys in opdracht van het het ministerie van Economische Zaken blijkt het effect van de Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008-2020 namelijk te laag te zijn. Zo was bij de 1780 deelnemende bedrijven 90 procent van de gerealiseerde besparingen het gevolg van procesverbeteringen die ook zouden zijn uitgevoerd zonder de Meerjarenafspraak. Bovendien geven bedrijven aan dat het besparingspotentieel veel groter is dan de tot nu toe gerealiseerde besparingen. De overheid zal daarom naar verwachting actiever de energiebesparing per sector afdwingen. Bedrijven doen er verstandig aan om nu al besparingsplannen te maken. Nuon en haar partners kunnen niet alleen helpen bij het opstellen van deze plannen, maar ook bij de realisatie ervan door de energiebesparing en mogelijke investeringen die daaraan moeten bijdragen onderdeel te maken van het energiecontract. Meer weten? nuon.nl/energiebesparing


m d e V R a a g marktontwikkElingEn

niEuwS

J kies voor flexibiliteit

ondernemen is kansen pakken

kaTO TaN

In de zakelijke markt is het belangrijk om kansen te herkennen én te pakken. Dat is mogelijk met Nuon HerPrijs. Daarmee mist u nooit meer een kans om te besparen op uw zakelijke energiekosten. U heeft namelijk de mogelijkheid om uw contractprijs voor gas en elektriciteit opnieuw vast te zetten, zodra de energieprijs daalt. Zo kunt u direct profiteren en besparen op uw zakelijke energiekosten. Door te kiezen voor HerPrijs is een besparing tot maar liefst 10 procent mogelijk. Pak uw kans en ga naar nuon.nl/kansenpakken

Tobias Dekkers, Energiemarkt Analist , Nuon PortfolioDesk Tobias Dekkers is Energiemarkt Analist bij Nuon. In deze rol licht hij de ontwikkelingen in de landelijke energiemarkt aan u toe. Vragen? Mail naar salesportfolio@nuon.com Colofon l nb. is een uitgave van Nuon en verschijnt vier keer per jaar. Zevende jaargang, nummer 3, 0ktober 2013 l redactieadres: Postbus 41920, 1009Dc amsterdam, redactienb@nuon.com, nuon.nl/grootzakelijk l Concept en realisatie: Scripta Media; Nieuwe Herengracht 47, 1011 RN amsterdam l vormgeving: Marc van Meurs, Yullan Oosterhof l fotografie: hollandse hoogte, kato Tan, Ton Zonneveld l drukwerk: drukkerij Tesink l lithografie: Grafimedia amsterdam l © Nuon, 2013 l nb. wordt op FSc-papier gedrukt. l Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijk toestemming. alle genoemde gegevens zijn onder voorbehoud. aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. l Wilt u nb. niet meer ontvangen of is het magazine onjuist geadresseerd? Ga dan naar nuon.nl/grootzakelijk. Ga vervolgens naar klantenservice en klik op ‘wijziging doorgeven’.

m v i S i t E k a a r t j E

even voorstellen

Els van riel-Stek Els van Riel-Stek werkt al tien jaar bij Nuon als subsidiecoördinator en houdt precies bij welke subsidiemogelijkheden er allemaal zijn. kaTO TaN

De invloed van het weer op de energiemarkt mag niet worden onderschat. Zo heeft de lange winter van het afgelopen jaar een grote impact gehad op de grootte van de gasvoorraden. Energiebedrijven vullen ieder jaar na de winter hun gasreserves aan. Vanwege het aanhoudende winterweer duurde het dit jaar lang voordat het aanvullen was voltooid. In april en mei was het nog zo koud dat het niveau van de reserves zelfs terugliep. Dat is een ongewenste situatie. Om voldoende gas op voorraad te hebben voor de extra vraag in de winter, bracht dit een inkooprisico met zich mee. als er minder gas beschikbaar is terwijl er veel vraag is, stijgt de prijs namelijk fors. Dit zijn lastige situaties voor onze klanten om mee om te gaan, omdat men eigenlijk de toekomst moet kunnen voorspellen: zijn de gasvoorraden voldoende gevuld voor de volgende winter of niet? De prijsverschillen die dit met zich meebrengt kunnen groot zijn, soms wel 10 tot 20 procent. Om klanten tegen deze inkooprisico’s te beschermen, bieden wij hen de mogelijkheid om hun energieprijs te herprijzen zodra de marktprijs daalt of om het risico te spreiden door de benodigde energie in delen in te kopen. Op deze manier kunnen zij zich indekken tegen eventuele prijsstijgingen, terwijl ze tegelijkertijd wel de mogelijkheid behouden om te profiteren van eventuele prijsdalingen. Zo hoeven onze klanten zich in de toekomst niet meer bezig te houden met het doen van lastige voorspellingen. Meer informatie over de werking van de energiemarkt vindt u op nuon.nl/nieuwsenkennis

‘als je alle lokale, provinciale, landelijke en Europese subsidies bij elkaar optelt, dan zijn dat er samen meer dan 2500. Niet gek dus dat klanten door de bomen het bos niet meer zien. Ook ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar als subsidiecoördinator weet ik precies waar ik moet zoeken om de juiste informatie te krijgen. Subsidies zijn op zich niet heel ingewikkeld, maar het zijn er wel heel veel. Ook veranderen ze regelmatig. Daarom praat ik onze accountmanagers zo vaak mogelijk bij over de subsidiemogelijkheden voor onze zakelijke klanten, zodat zij hen zo goed mogelijk hierover kunnen informeren. als

de subsidievragen van klanten heel specifiek worden, ga ik ook wel eens met een accountmanager mee. Er zijn allerlei soorten subsidies, bijvoorbeeld voor energiebesparing, opleidingen, innovatie en voor duurzaam opgewekte elektriciteit zoals met behulp van zonnepanelen en windmolens. Het is goed dat de overheid niet alleen boetes uitdeelt wanneer er fouten worden gemaakt, maar dat ook nieuwe ontwikkelingen en manieren van besparen worden gestimuleerd. Ik koppel subsidievragen van klanten graag aan de beste oplossingen. Het bij elkaar brengen van alle puzzelstukjes maakt mijn werk al die jaren zo interessant en leuk.’

nb. | Nº 3 • oktober 2013

3


alle bv’s onder één klantnummer brengen en overstappen naar het product Nuon HerPrijs zorgde twee jaar geleden voor een enorme kostenbesparing bij M.C. gerritse Personenwagens, een deal waar het autobedrijf nog steeds de vruchten van plukt. Harrie Stofmeel, financieel directeur van M.C. gerritse Personenwagens, en ard Bos, accountmanager bij Nuon, lichten de samenwerking toe.

Stofmeel:

‘Twee jaar geleden zocht ik contact met Nuon. Voor elke vestiging van O.H.M. Holding, waar ook M.c. Gerritse Personenwagens onder valt, moest ik namelijk steeds opnieuw onderhandelingen voeren bij het afsluiten van de energiecontracten. alle vestigingen onderbrengen binnen één contract bleek de oplossing. al was dat in eerste instantie niet zo eenvoudig, omdat onze holding zowel groot- als kleinverbruikaansluitingen bevat.’ Bos: ‘Na een paar goede gesprekken met Harrie bleek dat het, ondanks de structuur van het autobedrijf, toch mogelijk was om alles onder één klantnummer te brengen. Daardoor kan O.H.M. Holding nu voor alle bv’s in één keer een groot volume inkopen en dat levert een scherper tarief op.’ Het resultaat is een kostenbesparing van zo’n 15.000 euro per jaar. En ook op tijd en administratief werk wordt nu flink bespaard. Stofmeel: ‘Van alle bv’s lopen de energiecontracten voortaan op hetzelfde moment af, waardoor ik me maar één keer hoef te verdiepen in het af te sluiten energiecontract en maar één keer een onderhandeling moet voeren. Ook de facturering is nu meer gestroomlijnd.’ Bos: ‘Voor de klant is het natuurlijk prettig om één contactpersoon bij Nuon te hebben. Ook voor mij is het fijn om één aanspreekpunt te hebben binnen de holding.’

4

nb. | Nº 3 • oktober 2013

De besparingen kunnen in de toekomst nog meer oplopen, omdat het autobedrijf heeft gekozen voor Nuon HerPrijs. Zodra de marktprijs lager is dan de lopende contractprijs, krijgt het bedrijf hiervan automatisch bericht met het voorstel hun energieprijs te herprijzen. Met Nuon HerPrijs kan een contract te allen tijde worden opengebroken en de energieprijs opnieuw worden berekend. Stofmeel: ‘Voordat ik in gesprek ging met Nuon heb ik natuurlijk eerst goed de energiemarkt bekeken. Ik zocht een leverancier die een realistische prijs vroeg, maar ook betrouwbaarheid was van belang. Nuon voldeed aan beide vereisten. Omdat M.c. Gerritse Personenwagens al 40 jaar zaken doet met Nuon, wist ik dat ik op ze kon rekenen.’ Het is een lang traject geweest, zeggen beide heren, maar vanaf het begin was het gevoel goed. Bos: ‘Dat vertrouwen was ook voor mij essentieel. Harrie en ik begrijpen elkaar.’ Bij M.c. Gerritse Personenwagens worden keuzes altijd gemaakt vanuit economische overwegingen. Duurzaamheid is geen apart hoofdstuk – er is bijvoorbeeld ook geen mvo-beleid opgesteld – maar het thema is verweven in de dagelijkse werkzaamheden. Stofmeel: ‘De lijntjes zijn heel kort binnen de verschillende bv’s. In elk bedrijf zijn er wekelijks managementvergaderingen waarbij ook duurzaamheid aan de orde komt. Ziet iemand dat er bijvoorbeeld onjuist gebruik wordt gemaakt van een spuitcabine of dat de stookkosten te hoog zijn, dan wordt er meteen werk van gemaakt.’ Stofmeel: ‘Het mooie is dat wanneer je iets voor het milieu doet, het vaak ook goed is voor de eigen portemonnee. Zo zorgen wij bij de bouw van een nieuw pand of de renovatie van een bestaande vestiging altijd voor optimale isolatie, de meest energiebesparende tl-verlichting en de beste zonwering zodat de airco niet de hele dag aan hoeft. En op het dak van een vestiging in Oss zitten zonnepanelen. Misschien dat we die in de toekomst bij meer locaties willen installeren.’ Ook bij deze energieambities kan Nuon in de toekomst goed van dienst zijn.

TON ZONNEVElD

Kostenbesparing door bundelen van contracten


C aSE

‘eén keer een groot volume inkopen levert een scherper tarief op.’ Harrie Stofmeel, financieel directeur van M.C. gerritse Personenwagens NuoN HeRPRijS Met het product Nuon HerPrijs kunnen zakelijke klanten gebruikmaken van prijsdalingen van zowel gas als elektriciteit. energie-inkopers sluiten een contract af met een vaste, scherpe prijs. Zodra de marktprijs onder deze contractprijs zakt, krijgen zij hierover bericht van de inkoopexperts van de Nuon Portfoliodesk en de keuze om het bestaande contract te herprijzen. Zo zijn prijsstijgingen uitgesloten en profiteren bedrijven eenvoudig en snel van dalende energieprijzen. Klanten kiezen zelf met hoeveel maanden of jaren zij het contract verlengen, met een minimum van drie maanden.

M.C. geRRiTSe PeRSoNeNwageNS iN CijfeRS in 1981 werd M.C. gerritse Personenwagens opgericht door het echtpaar M.C. gerritse en w. gerritse de gier als official ford dealer voor Tiel en omgeving. de twee zoons namen het in 1993 over en vertegenwoordigen nu de tweede generatie gerritse in het familiebedrijf. Zij hebben het automotivebedrijf gemaakt tot de holding die het vandaag de dag is en waar acht afzonderlijke bv’s onder vallen: drie ford-dealers, een Scaniadealer, een schadeherstelbedrijf, een carrosseriebouwbedrijf, een takel- en bergingsbedrijf en een transportbedrijf. de vestigingen zijn gelegen in Tiel, oss en Zaltbommel. Voor de holding werken ongeveer 150 personeelsleden. de omzet is jaarlijks 60 miljoen euro.

nb. | Nº 3 • oktober 2013

5


5

keer besparen

BeSPaaR oP eNe er zijn verschillende manieren waarop u op uw energiekosten kunt besparen. Nuon zet de belangrijkste manieren voor u op een rij.

Subsidies

1

m Els van Riel-Stek, subsidiecoördinator bij Nuon: ‘Bedrijven die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen kunnen daar in een aantal gevallen subsidie voor krijgen. Er zijn twee soorten subsidie: bij rechtstreekse subsidie krijg je meteen geld terug op je investering, bij de fiscale variant betaal je minder winstbelasting. Zo zijn er subsidies voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen of koelvriesinstallaties. Een van de belangrijkste eisen voor het krijgen van subsidie is dat je investeert in nieuwe technieken. Die hoeven niet per se het nieuwste van het nieuwste te zijn, maar ze moeten wel zuiniger zijn dan de referentielijst van het ministerie.’ kijk voor meer informatie op agentschapnl.nl/ subsidies-regelingen

6

nb. | Nº 3 • oktober 2013

Energiecontract met variabele kosten

2

m carlijn van der Sande, productmanager bij Nuon: ‘Energiecontracten zijn er in twee vormen: contracten met een vaste prijs en met een variabele prijs. Een groot deel van de bedrijven kiest voor een contract met een vaste prijs, zodat ze vooraf weten welke energiekosten zij kunnen verwachten. Dit biedt hen zekerheid. Met een energiecontract met variabele energieprijzen zoals Nuon HerPrijs, hebben zakelijke klanten een vaste prijs, maar houden ze de mogelijkheid om hun contractprijs aan te passen als de prijs gaat dalen. Ook kunnen organisaties ervoor kiezen om hun energie in delen in te kopen met bijvoorbeeld Nuon SplitPrijs. Zo spreid je het risico.’ kijk voor meer informatie op nuon.nl/energieinkoop


NeRgieKoSTeN fiscale voordelen

Energiemonitoring

3

m Taco Schultz, adviseur energie bij Ebatech: ‘Pas als je weet wat je verbruikt, kun je zien waar je kunt besparen. Belangrijk is wel dat je niet meet om het meten. Begin daarom met een meetplan: bepaal wat je wilt meten en waarom. Uit de verbruiksprofielen worden bijvoorbeeld verspillingen en pieken snel zichtbaar. Maak daarna een energiebalans op: kijk hoeveel energie de processen verbruiken en wat je zou kunnen besparen met een efficiëntere oplossing. De oplossingen kunnen van verschillende aard zijn, bijvoorbeeld een veegschakeling die na een bepaald moment de verlichting uitschakelt. Er zijn ook veel bedrijven die hun energieverbruik kunnen verplaatsen naar perioden wanneer de elektriciteitsprijs lager is. Bedrijven die bijvoorbeeld hun palletwagens niet aan het eind van de dag maar ‘s nachts opladen, kunnen al aardig besparen op energiekosten. kortom, meten is weten.’ kijk voor meer informatie op ebatech.nl

vErdiEping

4

m Wendy van Dam, fiscaal specialist Nuon: ‘De Wet belastingen op milieugrondslag kent een aantal vrijstellingen die vooral voor ondernemers interessant kunnen zijn. Zo kunnen tuinders bijvoorbeeld een verlaagd tarief krijgen op het gas dat ze gebruiken ten behoeve van hun tuinbouwdoeleinden. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om het verbruik van meerdere aansluitingen bij elkaar op te tellen, de zogenaamde cumulatieregeling. Dit kan voordelig zijn omdat de energiebelasting een schijventarief heeft waarbij geldt: hoe hoger je verbruik, hoe lager het tarief. Een dergelijk fiscaal voordeel krijg je echter niet zomaar. Per voordeel moeten klanten aan Nuon een verklaring overleggen waaruit blijkt dat ze recht hebben op belastingkorting. Omdat niet iedereen weet welke voordelen er zijn, ondersteunt Nuon u daar graag bij.’ kijk voor meer informatie op nuon.nl/grootzakelijk/energiebelasting

klimaatinstallatiemanagement

5

m Taco Schultz, adviseur energie bij Ebatech: ‘Uit onderzoek van agentschapNl blijkt dat het gemiddelde energieverbruik van een klimaatinstallatie 25 procent te hoog ligt. Dat komt deels doordat ze vaak in gebruik zijn als het eigenlijk niet nodig is. Wie wil besparen zorgt ervoor dat het gebruik van zijn klimaatinstallatie wordt afgestemd op de behoefte. In veel kantoren draaien klimaatsystemen vaak langer dan nodig. Meestal starten de koelsystemen al op als het even warmer wordt, terwijl de verwarming op dat moment ook nog meedraait. Probeer in dat geval eerst de inblaastemperatuur met behulp van de buitenlucht te verlagen. Zo hoef je de ruimten minder extra te verkoelen, waardoor het klimaatsysteem minder energie verbruikt.’ kijk voor meer informatie op ebatech.nl

nb. | Nº 3 • oktober 2013

7


BesparingsTip nuon.nl/energiemanagement waternet zorgt in amsterdam en de amstel, gooi en vechtstreek voor het zuiveren van afvalwater, het maken van drinkwater en het op peil en schoon houden van het oppervlaktewater. de 1100 energiemeters worden nu nog grotendeels handmatig opgenomen, maar in de toekomst moet dat geautomatiseerd worden. om dit te realiseren nam waternet ingenieursbureau Ebatech in de arm.

Besparing: meer grip krijgen op het energieverbruik en de energiekosten door het maken van een efficiëntieen kwaliteitsslag.

Snel schakelen L Sjaak paauwe, projectmanager bij ebatech: ‘Met ingang van het Stroomopwaarts programma per 1 augustus 2013 mogen kleinverbruikers van elektriciteit binnen bepaalde sectoren hun aansluitingen laten behandelen als grootverbruikers. deze klanten mogen voor de kleinverbruiksaansluitingen net als voor grootverbuik zelf een meetbedrijf kiezen. daardoor ligt de markt nu open voor commerciële bedrijven zoals ebatech. waternet is een van de partijen die ervoor heeft gekozen om het opnemen van de meterstanden uit te besteden en kwam na een aanbestedingstraject bij ons uit. Niet alleen vanwege onze scherpe prijs, maar ook omdat we slimme meters heel snel kunnen plaatsen. we hebben de opdracht in mei gekregen en zijn meteen in de eerste week van juni begonnen met installeren. al na twee maanden hadden we de helft van alle nieuwe meters geplaatst. als iets snel moet gebeuren, dan moet je ook snel schakelen.’

Sjaak Paauwe ebatech

een kwaliteitsslag maken

ToN ZoNNeVeld

L adriaan knibbe, energiecoördinator bij waternet: ‘Van onze bijna 1100 bemeterde aansluitingen zijn er ruim 900 kleinverbruik. de standen van die meters namen we altijd zelf handmatig op. dat kost veel tijd en er zijn altijd hiaten en fouten in de opgenomen standen. daarom wilden we overstappen naar slimme meters. die slaan ieder kwartier de stand op en wij krijgen straks één keer per dag alle meetgegevens toegestuurd. die laden we in ons procesinformatiemanagementsysteem, waarna we ze kunnen verwerken in onze rapportages over het energieverbruik. Met de gegevens kunnen we efficiënter facturen controleren en het verbruik van onze gemalen monitoren. we maken hiermee vooral een kwaliteitsslag en we hopen hiermee nog meer grip op het energieverbruik en de energiekosten te krijgen.’

8

nb. | Nº 3 • oktober 2013

adriaan Knibbe energiecoördinator bij waternet

nb. nr. 3 2013  

nb. staat voor Nuon Business, en is een nieuwsbrief met het uiterlijk van een magazine. Deze nieuwsbrief is speciaal voor alle verantwoordel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you