Page 1

Rued Langgaard

“DET HIMMELRIVENDE” SYMFONI NR. 6 I ÉN SATS OVER ÉT MOTIV “THE HEAVEN-RENDING” SYMPHONY NO. 6 IN ONE MOVEMENT ON ONE MOTIF 1919-20, rev. 1928-30 BVN 165

Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

The Rued Langgaard Edition Edition Wilhelm Hansen


Rued Langgaard

“DET HIMMELRIVENDE” SYMFONI NR. 6 I ÉN SATS OVER ÉT MOTIV “THE HEAVEN-RENDING” SYMPHONY NO. 6 IN ONE MOVEMENT ON ONE MOTIF 1919-20, rev. 1928-30 BVN 165

Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

RUED LANGGAARD UDGAVEN THE RUED LANGGAARD EDITION EDITION WILHELM HANSEN


Rued Langgaard: Symfoni nr. 6 “Det Himmelrivende” (BVN 165)

Rued Langgaard: Symphony no. 6 “The Heaven-Rending” (BVN 165)

Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen © 2017 Rued Langgaard Udgaven og Edition Wilhelm Hansen AS, København

Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen © 2017 The Rued Langgaard Edition and Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen

Første udgave copyright © 1946 Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, København. Rettighederne overført 2014 til Edition Wilhelm Hansen AS, København.

First edition copyright © 1946 The Society for the Publication of Danish Music, Copenhagen. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen.

Hovedredaktør for Rued Langgaard Udgaven: Bendt Viinholt Nielsen. Redaktionsassistent på nærværende udgivelse: Ole Ugilt Jensen. Engelsk oversættelse: John Irons (s. 1-15) og Rune Kühl (s. 93ff.). Layout: Hans Mathiasen. Forlagsredaktion: Rasmus Koppelhus.

General editor for The Rued Langgaard Edition: Bendt Viinholt Nielsen. Editorial assistant for the present publication: Ole Ugilt Jensen. English translation: John Irons (pp. 1-15) and Rune Kühl (p. 93ff.). Layout: Hans Mathiasen. Publisher’s editor: Rasmus Koppelhus.

Rued Langgaard Udgaven blev etableret i 2000 med støtte fra Carlsbergfondet.

The Rued Langgaard Edition was established in 2000 with the support of the Carlsberg Foundation.

Den her foreliggende udgivelse er støttet af Augustinus Fonden.

The present publication has been subsidised by the Augustinus Foundation

Rued Langgaard Udgaven skylder fonden en varm tak for den velvillige støtte. Rued Langgaard Udgaven c/o Edition Wilhelm Hansen AS Bornholmsgade 1A 1266 København K Danmark www.musicsalesclassical.com/ewh www.langgaard.dk ISBN 978-87-598-3346-9 WH32316 Orkestermateriale til leje.

The Rued Langgaard Edition would like to express its great gratitude to the fund for its willing support. The Rued Langgaard Edition c/o Edition Wilhelm Hansen AS Bornholmsgade 1A DK-1266 Copenhagen K Denmark www.musicsalesclassical.com/ewh www.langgaard.dk ISBN 978-87-598-3346-9 WH32316 Orchestral material for hire.

Spilletid: ca. 22 minutter. Duration: c. 22 minutes.

FORKORTELSER

ABBREVIATIONS

BVN

b./bb. BVN

CL DR LG RL RLP

RLS t.

Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. Rued Langgaard’s Compositions. An Annotated Catalogue of Works. With an English Introduction. Odense Universitetsforlag, 1991. Constance Langgaard, komponistens hustru Danmarks Radio Launy Grøndahl, dirigent Rued Langgaard Rued Langgaards Privatarkiv, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, København; signatur: Tilg. 554 (tidligere: Utilg. 554) Rued Langgaards Samling, Musiksamlingen, Det Kongelige Bibliotek, København takt

CL DR LG RL RLP

RLS

bar/bars Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. Rued Langgaard’s Compositions. An Annotated Catalogue of Works. With an English Introduction. Odense Universitetsforlag, 1991. Constance Langgaard, the composer’s wife The Danish Broadcasting Corporation Launy Grøndahl, conductor Rued Langgaard Rued Langgaard’s Private Archive in the Manuscript Department of the Royal Library, Copenhagen; serial no.: Tilg. 554 (previously: Utilg. 554) Rued Langgaard’s Collection in the Music Collection of the Royal Library, Copenhagen


INDHOLD

CONTENTS

OM UDGAVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ABOUT THIS EDITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

OM SYMFONI NR. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ABOUT SYMPHONY NO. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

STRUMENTI DELL’ORCHESTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

STRUMENTI DELL’ORCHESTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

SYMFONI NR. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

SYMPHONY NO. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

KILDER OG KRITISK BERETNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY . . . . . . . . . . . . . 93

OM UDGAVEN

ABOUT THIS EDITION

enne kritiske udgave af “Det Himmelrivende” er baseret på det trykte partitur, der udkom i 1946 på forlaget Edition Dania (Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik). Unøjagtigheder, mangler og fejl i denne førsteudgave er identificeret og elimineret gennem kollation med de kilder til værket, som findes i Rued Langgaards Samling (RLS) på Det Kongelige Bibliotek i København. Væsentligt er trykmanuskriptet, et partitur fra 1930 i hustruen, Constance Langgaards renskrift og til dels i autograf (RLS 19,1). Hertil kommer Langgaards originalpartitur fra 1920, som i dag fremstår forkortet og revideret (RLS 19,3), og orkesterskitsen fra 1919 (RLS 19,4). Operaen Antikrist (1921-23) tjener som referencekilde, idet lange passager fra symfonien blev genbrugt i forspillet og som instrumentale indslag i operaen. Antikrist blev publiceret i Rued Langgaard Udgavens regi i 2008.

D

his critical edition of “The Heaven-Rending” is based on the printed score which was published in 1946 by Edition Dania (The Society for the Publication of Danish Music). Inaccuracies, omissions and errors in this first edition have been identified and eliminated by collating with the sources of the work to be found in the Rued Langgaard Collection (RLS) at The Royal Library in Copenhagen. Important is the printer’s manuscript, a score from 1930 in the fair copy done by his wife, Constance Langgaard, and partly in an autograph (RLS 19.1). In addition, there is Langgaard’s original score from 1920, which now exists in an abbreviated and revised form (RLS 19.3), and the orchestral sketch from 1919 (RLS 19.4). The opera Antichrist (1921-23) serves as reference source, since long passages from the symphony were reused in the prelude and as instrumental sections in the opera. Antichrist was published in the Rued Langgaard Edition in 2008.

Nærværende udgave præsenterer symfoni nr. 6 i den form, Langgaard senest kom frem til. Den orgelstemme, som han tilføjede i 1949 i forbindelse med opførelsen af værket på en af Danmarks Radios torsdagskoncerter, er således inkluderet i udgaven. Hovedkilden hertil er den separate stemme for orgel, RL udskrev til brug for opførelsen.

The present edition presents Symphony no. 6 in the form Langgaard finally arrived at. The organ part which he added in 1949 in connection with the performance of the work at one of Danmarks Radio’s Thursday Concerts has thus been included in the edition. The main source of this is the separate organ part which RL wrote out to be used for the performance.

Udgiverens tilføjelser og ændringer er typografisk markeret i udgaven ved hjælp af skarpe parenteser og buer med brudt streg. Orienteringsfortegn i runde parenteser skyldes udgiveren. Der henvises i øvrigt til Kilder og kritisk beretning s. 93. Revisionsberetningen kan også downloades fra www.langgaard.dk/ RLU og Edition Wilhelm Hansens hjemmeside www.musicsalesclassical.com/ewh.

The editor’s additions and emendations are indicated typographically in the score by square brackets and broken slurs and ties. Cautionary accidentals in round brackets are also editorial. For further information see Sources and critical commentary p. 93. The revision report is also available for download from www.langgaard.dk/RLU and Edition Wilhelm Hansen’s website www.musicsalesclassical.com/ewh.

T

INDHOLD/ OM UDGAVEN / CONTENTS / ABOUT THIS EDITION

3


OM SYMFONI NR. 6

ABOUT SYMPHONY NO. 6

Værkets tilblivelse og de første opførelser 1923 En note i manuskriptpartituret til symfonien beretter følgende om værkets tilblivelse:

The process of composition and the first performances in 1923 A note in the manuscript score of the symphony states the following about the process of composition:

Idéen 3’ Sept. 1919, paa Molen paa Kvæsthusbroen i Tanker paa Foraar 1894! Komponeret 14 Sept. - 1 Okt. 1919. Instrum. 24 Okt. - 7 Dec. 1919. Renskrivning sluttet 28 Maj 1920.1

The idea 3rd Sept. 1919, on the Kvæsthus Jetty in thoughts of spring 1894! Composed 14 Sept. - 1 Oct. 1919. Orch. 24 Oct. - 7 Dec. 1919. Fair copy completed 28 May 1920.1

En pludselig inspiration skal altså være slået ned i komponisten denne septemberdag i København i et tilbageblik på en tid (1894), hvor han endnu ikke var fyldt ét år. Kort efter, og i løbet af kun 14 dage, blev værket “komponeret”, dvs. udarbejdet i skitseform. Der foreligger et tilfældigt bevaret, udateret skitseblad med mange ændringer fra denne del af processen.2 Næste fase var instrumentationen, som ifølge notatet strakte sig over halvanden måned, og hvis resultat er det endnu bevarede, reducerede partitur, et såkaldt particel.3 Dette manuskript bærer ikke nogen samtidig datering. Endelig fulgte det fuldstændige partitur, en renskrift udført med violet blæk og slutdateret 28 Maj 1920.4 Langgaard udelod fem takter ved renskrivningen, og kort tid efter, sandsynligvis inden uropførelsen den 15. januar 1923, omarbejdede han passagen takt 213-232 og indførte her en række instrumenter, der kun skulle høres i denne passage: kontrafagot, klokker, klokkespil og lilletromme. Værket var ellers fra starten asketisk instrumenteret uden noget slagtøj, bortset fra ét bækkenslag, men dog med to paukister. Den version af symfonien, der blev opført i 1923, var væsentligt længere end det værk, der kendes i dag. I perioden 1928-30 gennemløb værket en revision, hvorved det blev forkortet med omkring 285 takter. Kilderne viser, at det først og fremmest var to selvstændige, formdannende afsnit i værkets første halvdel, der blev skåret bort. Det første afsnit på 133 takter befandt sig umiddelbart før den nuværende Variation I (t. 191). Det er et ‘naivistisk’, kammermusikalsk afsnit for soloblæsere (2 oboer, 2 fagotter, 1 horn). Det andet udeladte afsnit omfatter 77 takter, som var placeret umiddelbart før Variation III (t. 300). Det er betegnet Lento molto og solennemente misterioso og er en slags

1 RLS 19,3. Noten er i Constance Langgaards hånd og må være nedskrevet efter RLs død efter en i dag ukendt kilde. 2 RLS 19,5 (kilde G). 3 RLS 19,4 (kilde D). 4 RLS 19,3 (kilde C).

4



OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

Sudden inspiration apparently came to the composer on that September day in Copenhagen in a flashback to a time (1894) when he had not yet reached his first birthday. Shortly after, and in the space of only a fortnight, the work was “composed”, i.e. written down in draft form. There exists an undated sketch leaf, preserved by chance, with many alterations from this part of the process.2 The next phase was the instrumentation, which according to a note took one and a half months to complete and the result of which is the still preserved, reduced score – a so-called particel.3 This manuscript does not have any contemporary dating. Finally, there followed the complete score, a fair copy done in violent ink and with a completion date 28 May 1920.4 Langgaard omitted five bars when making the fair copy, and shortly after, probably before the first performance on 15 January 1923, he revised the passage of bars 213-232, inserting here a number of instruments that were only to be heard in this passage: double bassoon, bells, glockenspiel and snare drum. The work was otherwise initially sparingly orchestrated without any percussion, with the exception of one clash of cymbals, though with two timpanists. The version of the symphony that was performed in 1923 was considerably longer than the work as it is now known. In the 1928-30 period, the work went through a revision that shortened it by approximately 285 bars. The sources reveal that it was mainly two independent, form-shaping sections in the first half of the work that were excised. The first section of 133 bars was situated immediately before the present Variation I (bar 191). It is a ‘naivistic’ chamber-music-like section for solo wind players (2 oboes, 2 bassoons, 1 French horn). The other omitted section comprises 77 bars that were positioned immediately before Variation III (bar 300). It has the markings Lento molto and solennemente misterioso and is a kind of variation section based on the thematic material of the symphony in a mainly one- or two-part sequence in pianissimo. There are several solo passages for the 1 RLS 19.3. The note is in Constance Langgaard’s hand and must have been written after RL’s death based on a source that is not known today. 2 RLS 19.5 (source G). 3 RLS 19.4 (source D). 4 RLS 19.3 (source C).


variationsafsnit baseret på symfoniens tematiske materiale i et overvejende én- eller tostemmigt forløb i pianissimo. Der er flere solopassager for de dybeste strygere.5 To andre steder var musikken oprindeligt foldet mere ud, det gælder passagen mellem ciffer 3 og 5, som var 29 takter længere, og passagen mellem ciffer 20 og 21, som var 40 takter længere.6 Skal man danne sig et indtryk af symfoniens førsteversion, må man desuden holde sig for øje, at opdelingen i ‘tema’ og ‘variationer’ hører en senere tid til, at symfoni nr. 5 (som den hed indtil midt i 1920rne) var uden beskrivende titel, og at karakterbetegnelser og styrkegrader generelt var på et mere afdæmpet niveau, end dem, der ses i partituret i dag. Den markante lilletrommestemme, klokkeslagene og de fire ekstra trompeter, der bl.a. træder til i slutningen, er også kommet til ved senere revision. Der kendes ingen noter eller optegnelser om værket eller dets idé fra tiden omkring kompositionens tilblivelse. Fra starten var der som nævnt, og meget usædvanligt for Langgaard, hverken knyttet en titel eller noget motto til symfonien. I et interview i B.T. i januar 1922, får man et lille vink om, hvad der ligger Langgaard på sinde i disse år, hvor også værker som violinsonate nr. 2 (1920-21), Afgrundsmusik (1921-24) og ikke mindst operaen Antikrist blev til. Intervieweren spørger Langgaard om, hvad han vil med sin kunst: Jeg vil Udvidelse, Ekspansion. Menneskeaanden higer mod Udvidelse, men saadan som Musiken har udviklet sig gennem Historien, kan den ikke udtrykke, hvad der er oppe i Tiden, hvad vi alle er opfyldt af. - Hvorfor? - Nej, Musiken er begrænset af sit nuværende Tonesystem, Dur og Moll. - Hvad opfylder os alle? - Den uendelige Længsel...7

deepest strings.5 At two other points the music was originally more developed – this applies to the passage between numbers 3 and 5, which was 29 bars longer, and the passage between ciphers 20 and 21, which was 40 bars longer.6 If one is to form an impression of the first version of the symphony, one must also bear in mind that the division into ‘theme’ and ‘variations’ belongs to a later period, that Symphony no. 5 (as it was called until the mid 1920s) was without a descriptive title, and that stylistic markings and indications of dynamics in general were at a more toned-down level than can be seen in the present score. The striking snare drum part, the bell chimes and the four extra trumpets which, among other places, feature in the conclusion are also the results of later revision. No notes or memos concerning the work or its concept exist from the time when the composition came into existence. Initially, as mentioned – and very unusual for Langgaard – neither title nor motto were attached to the symphony. In an interview in B.T. in January 1922, one gets a small hint of what is on Langgaard’s mind during these years, years in which Violin Sonata no. 2 (1920-21), Music of the Abyss (1921-24) and, in particular, the opera Antichrist were composed. The interviewer asks Langgaard what he wants to achieve by his art: I want enlargement, expansion. The human spirit longs for expansion, but in the way that music has developed through history, it cannot express what is relevant nowadays, what all of us are taken up with. - Why? - No, music is limited by its present tonal system, major and minor. - What are we all taken up with? - Eternal longing...7

Uropførelsen den 15. januar 1923 fandt sted i Festhalle i Karlsruhe. Det forstærkede Badisches Landestheater-Orchester blev dirigeret af Hans Seeber-van der Floe i programmets første del, som omfattede værker af de tyske komponister Otto Besch, Max von Schillings og Paul Ertel. Efter pausen dirigerede Langgaard orkestret i uropførelsen af sin Symphonie Nr. 5. Straks efter koncerten sendte han et telegram hjem til sin mor i København med teksten “bravo geruft”8. At der var tale om en publikumssucces fremgår af flere anmeldelser, og referater i den danske presse beretter, at begejstringen var så stor, at komponisten blev fremkaldt 5-6 gange.9 De tyske anmeldere var generelt positive. Anton Rudolph skriver følgende i Die Musik:

The first performance on 15 January 1923 took place in the Festhalle in Karlsruhe. The strengthened Badisches LandestheaterOrchester was conducted by Hans Seeber-van der Floe during the first part of the programme, which comprised works by the German composers Otto Besch, Max von Schillings and Paul Ertel. After the interval, Langgaard conducted the orchestra in the first performance of his Symphony no. 5. Immediately after the concert he sent a telegram home to his mother in Copenhagen with the text “bravo geruft”8. Several reviews make clear that it was a success with the audience, and accounts in the Danish press state that the enthusiasm was such that the composer was called forward 5-6 times.9 In general, the German reviewers were positive. Anton Rudolph writes the following in Die Musik:

[…] Den stärksten Eindruck hinterließ die “Sinfonie in einem Satze” von Rudolf Langgaard [sic], einem jungen dänischen Komponisten. Er ist eine durchaus aktiv gerichtete Natur, eigenwillig, herb und vor allem Dingen keusch. Ein vertrauenerweckendes Zukunftsbild tat sich auf: Die musikalische Jugend Karlsruhes bereitete dem schönen, charaktervollen, sehr modernen Werk begeisterte Ovationen.10

[…] The strongest impression was left behind by the “Symphony in one Movement” by Rudolf Langgaard [sic], a young Danish composer. He is of a completely activelyoriented nature, headstrong, and above all chaste. A confidence-awakening picture of the future opened up: the musical youth of Karlsruhe gave the beautiful, full of character, extremely modern work enthusiastic ovations.10

5 De to afsnit er bevaret i skitsen kilde D og næsten fuldstændigt i partituret C, hvor musikken dog i begge tilfælde er skjult imellem sammensyede nodeblade. 6 Detaljer om værkrevisioner mv., se Kilder og kritisk beretning s. 93. 7 B.T. 24.1.1922. Signeret Christian Houmark. 8 RLP 8. 9 Morgenbladet 23.2.1923. 10 Die Musik, årg. 15, nr. 1, 1922/23, s. 469.

5 The two sections are preserved in the sketch source D and almost completely in the score source C, where, however, the music in both instances is concealed behind sewn-together sheets of music. 6 For details of the revisions etc. to the work, see Sources and critical commentary, p. 93. 7 B.T. 24 Jan. 1922. Signed Christian Houmark. 8 RLP 8. 9 Morgenbladet 23 Feb. 1923. 10 Die Musik, vol. 15, no. 1, 1922/23, p. 469. OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

5


Frankfurter Zeitung bringer 1. februar denne omtale: Die Uraufführung der fünften Sinfonie des Dänen Rud Langgaard brachte in unser stillgewordenes Musikleben etwas Abwechslung. Langgaard lebt ganz in der Atonalität, er hat nur noch lose Beziehungen zu ehedem. Aus seinem Werk spricht Geist und Nervenkraft und spricht ein Eigener, der auf festen Fußen steht. Die Zungen, mit denen er zu reden weiß, sprechen in Harmonie, Rhythmik und Takt eine seltsame schwierige Sprache, die nur nach und nach in unserem Ohr Resonanz findet. Langgaard benützt dabei einen großen, komplizierten Apparat, den er stets in voller Bewegung zu halten weiß. Es stehen in seinem jüngsten Werke Schönheiten köstlicher Art; vieles jedoch ist ausgeklügelte Verstandesarbeit. Der Komponist war sein eigener Interpret und fand freundliche Aufnahme.11 I tidsskriftet Signale für die musikalische Welt nøjes professor Hans Schorn med at karakterisere værket som “eine ungewöhnlichen Querkopf auf ganz eigenartiger Erfassung des Klangphänomens.“12 Karlsruhe Tagblatt udtrykker dog en noget anden holdning. Anmelderen refererer til andre værker af Langgaard, der tidligere har kunnet høres i Karlsruhe: […] seine fünfte Sinfonie – ein sonderbares Gemisch von atonalen Gebilden, von Beispielen bräuster Schulkontrapunktik, von einer Thematik, die sich zieht uns zerrt, als ohne jegliche logische Folgerung entwickelt, von Rhythmen, manchesmal in kühnste Kompliziertheit getaucht, dann wieder von primitiver Kindlichkeit – ist entschieden viel schlechter als da früher Gehörte.13 De gode anmeldelser blev også refereret i den danske presse, sandsynligvis på grundlag af pressemeddelelser fra komponisten selv med (lidt ubehjælpsomt) oversatte uddrag fra de tyske aviser. Der citeres blandt andet fra en artikel fra Badische Presse, hvor Anton Rudolph skal have skrevet: Langgaard [har] i dette Værk ligesom helt “glemt” de ydre Midler, saaledes at Skabelsesprocessens Glød er fuldstændig ligesom indsmeltet – skjult som Knoglerne i et skønt Legeme. Udtrykket, Musikens indre Bevægelighed og dens Hjerteslagsrytmik hersker overalt.14 Symfonien blev førsteopført i Danmark ved det Berlin-baserede Blüthner-Orchesters gæstespil i Odd Fellow Palæet i København den 26. september 1923. Koncertprogrammet omfattede også forspillet til operaen Antikrist. Langgaard havde fuldført denne opera i februar 1923 og havde 8. juni modtaget afslag om opførelse på Det Kongelige Teater. I september fik han så lejlighed til at uropføre forspillet med Blüthner-orkestret, og samtidig forsynede han symfonien med en til lejligheden fabrikeret undertitel: Symfoni Nr. 5. (Over Motiver af “Antikrist”). Sagen var den, at store dele af symfonien var blevet indlemmet i operaen, dels i forspillet (114 takter), dels som instrumentale indslag i selve

11 Frankfurter Zeitung, Abendblatt, nr. 84, 1.2.1923. Rubrik: Chronik der Künste. Signeret St. 12 Signale, nr. 34, 22.8.1923, s. 1231. 13 Karlsruhe Tagblatt 20.1.1923. Signeret mt. 14 Udklip RLS 139,1 fra Nationaltidende / Dagens Nyheder, dateret “Marts 1923” (den tyske originaltekst foreligger ikke).

6



OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

Frankfurter Zeitung features this review on 1 February: The first performance of the fifth symphony by the Dane Rud Langgaard introduced a welcome change to our now somewhat quiet musical life. Langgaard lives completely in atonality, has only loose connections to the past. Out of his work there speaks a spirit and powerful nerve, there speaks a man who is his own, who stands firmly planted. The tongues with which he is able to talk speak – in terms of harmony, rhythm and beat – a strangely difficult language that only gradually establishes a resonance in our ears. To do this, Langgaard employs a large, complex apparatus that he manages to keep constantly in motion. In his most recent works there are beautiful things of a delightful nature; much, however, is elaborately conceived brainwork. The composer was his own interpreter and met with a friendly reception.11 In the periodical Signale für die musikalische Welt Professor Hans Schorn makes do with characterising the work as being “an extraordinary queer fellow with a quite peculiar registration of the sound phenomenon”.12 Karlsruhe Tagblatt, however, expresses a different attitude The reviewer refers to other works by Langgaard that it has been possible to listen to in Karlsruhe: […] his fifth symphony – a strange mixture of atonal constructs, of examples of cooked-up school counterpoint, of a thematic that tugs at itself and tears at us, develops without any form of coherent logic, of rhythms often dipped in boldest complexity, at other times full of primitive childishness – is most definitely far worse than anything previously heard.13 The good reviews were also referred to in the Danish press, probably based on press releases from the composer himself with (somewhat clumsily) translated extracts from the German newspapers. These include quotations from an article in Badische Presse, in which Anton Rudolph is said to have written: In this work Langgaard [has] as it were completely ‘forgotten’ the outer means, so that the glow of the creative process is completely embedded as it were – hidden like bones in a beautiful body. The expression, the inner mobility of the music and the rhythm of the heartbeat reign supreme.14 The symphony was first performed in Denmark at the Berlinbased Blüthner-Orchestra’s guest performance in the Odd Fellow Palæ in Copenhagen on 26 September 1923. The concert programme also comprised the prelude to the opera Antichrist. Langgaard had completed this opera in February 1923 and on 8 June had had a performance at The Royal Theatre turned down. In September he then got the opportunity for a first performance of the prelude with the Blüthner-Orchestra, and at the same time he provided the symphony with a subtitle made up for the occasion: Symphony No. 5 (On Motifs from ‘Antichrist’). The fact of the matter was that large sections of the symphony had been incorporated into the opera, partly in the prelude (114 bars) and partly as instrumental interludes in the opera itself (254 bars). Langgaard still cherished the hope that The Royal 11 Frankfurter Zeitung, Abendblatt, no. 84, 1 Feb. 1923. Heading: Chronik der Künste. Signed St. 12 Signale, no. 34, 22 Aug. 1923, p. 1231. 13 Karlsruhe Tagblatt 20 Jan. 1923. Signed mt. 14 Excerpt RLS 139.1 from Nationaltidende / Dagens Nyheder, dated “March 1923” (the German original text is not available).


operaen (254 takter). Langgaard gik med et håb om, at Det Kongelige Teater ville omstøde deres afgørelse, og nu fik han altså med Blüthner-orkestrets koncert en mulighed for at præsentere flere uddrag af operaens instrumentale musik. Han havde i øvrigt via Wilhelm Hansens koncertdirektion bidraget privat til orkestrets gæstespil med et ganske pænt tilskud på 1.000 kr. Langgaard dirigerede selv sine to værker, mens orkestrets faste dirigent Camillo Hildebrand tog sig af resten af programmet, som omfattede to mindre værker af Liszt og Reznicek samt Tjajkovskijs sjette symfoni. Mens publikum og presse i det store og hele var begejstrede for operaforspillet, blev symfoniopførelsen en skandale. Dette ord blev anvendt af redaktør Frejlif Olsen, som i sin koncertanmeldelse i Ekstrabladet uddybede det med følgende stemningsbillede:

Theatre would reverse its decision, and now he had the chance via the Blüthner-Orchestra concert to present several extracts of the opera’s instrumental music. He had, moreover, via the Wilhelm Hansen concert management, privately contributed to the orchestra’s guest performance with the quite substantial sum of Kr. 1000. Langgaard conducted his two works himself, while the orchestra’s regular conductor, Camillo Hildebrand, took care of the rest of the programme, which included two minor works by Liszt and Reznicek as well as Tchaikovsky’s Sixth Symphony. While the audience and the press were generally speaking enthusiastic about the prelude to the opera, the performance of the symphony turned into a scandal. This word was used by editor Frejlif Olsen, who in his concert review in Ekstrabladet expanded on this with the following account of the mood in the concert hall:

Efter Antikrist-Ouverturen dirigerede Langgaard en Antikrist-Symfoni, og nu gik det galt; Tilhørerne henfaldt i den ene Forbavselse efter den anden, langs Stolerækkerne hørte man Fnisen, Hvæsen, Tænderskæren, undertrykte ’Fandengalemer’, […] nogle stønnede, andre spyttede, en ældre Dame faldt om og maatte bæres ud, og da Stykket endelig var færdigspillet, opstod der en voldsom Hyssen, hyss, hyss, lød det over hele Salen, fornærmede Hvin og Latterudbrud overdøvede et forkølet Bifald. Rud Langgaard forstod ikke, hvad der foregik, han troede, han blev fremkaldt, han stod oppe paa Tribunen og svajede og bukkede med en Buket Blomster i Haanden.15

After the Antichrist overture Langgaard conducted an Antichrist symphony – and now everything went wrong. The audience abandoned themselves to one surprise after the other; along the rows of seats tittering, hissing, the gnashing of teeth and suppressed ‘goodgriefs’ could be heard […] some groaned, others spat, an elderly lady collapsed and had to be carried out, and when the piece had finally come to an end, a violent booing and hissing could be heard throughout the concert hall, offended shrieks and outbursts of laughter drowned out a half-hearted applause. Rud Langgaard failed to understand what was going on – he thought he was being called forward, he stood up there on stage and waved and bowed with a bouquet of flowers in one hand.15

Politikens Axel Kjærulf skrev om symfonien: Masser af Noder. Teknik baade forfra og bagfra og paa Hovedet, isprængt enkelte Hvilepunkter af tydelig WagnerPaavirkning (Parsifal), det hele en ung søgende, ja fanatisk higende Musikers forfærdelige Kamp for at sige det uudsigelige – med det forvirrende og sørgelige Resultat, at næppe et Menneske forstod ham, og at det var forfærdeligt at høre paa. Faa klappede, og flere hyssede.16 I Berlingske Tidende kunne man læse dette: […] i den “symfoniske” Behandling af disse “Antikrist”Motiver undgik Komponisten ikke Overdrivelsens Fare, der altid truer ham: den overdrevne Bredde og det outreret søgte. Man savnede Udvikling i denne Kamp mellem Hellighedens og Verdslighedens Motiver, af hvilke de sidste udartede til en øredøvende Kakofoni, der tilsidst syntes helt at sluge Komponisten selv. Det er synd, at Rud Langgaard, der dog er i Besiddelse af saa store musikalske Evner, saa meget kompositorisk og instrumentalt Talent, ikke kan naa den Udløsning af menneskeligt Gemyt i sine Værker, der alene kan skaffe dem Kontakt med menneskelige Følelser. Det lykkedes ham saa lidt iaftes, at der i Bifaldet hyssedes vedholdende efter Symfonien, medens der var enstemmig, gentagen Applaus efter hans Fremførelse af Forspillet.17

15 Ekstra-Bladet 27.9.1923. Signeret Mefisto (Frejlif Olsen). RL var døbt Rud, men kaldte sig fra 1932 Rued. 16 Politiken 27.9.1923. 17 Berlingske Tidende 27.9.1923 (udklip, RLS 139,1).

Politiken’s Axel Kjærulf wrote the following about the symphony: A plethora of notes. Technique both forwards and backwards and upside-down, with a few scattered moments of calm, clearly influenced by Wagner (Parsifal), the whole thing a young, searching – indeed fanatically yearning – musician’s terrible struggle to express the inexpressible – with the confusing and miserable result that there was practically no one who understood him, and that it was frightful to listen to. A few clapped, many more hissed.16 In Berlingske Tidende one could read this: […] in the “symphonic” treatment of these “Antichrist” motifs the composer did not escape the danger of exaggeration that always threatens him: the exaggerated breadth and the completely far-fetched. One missed any development in this battle between the motifs of the sacred and the secular, the last of which degenerated into an ear-splitting cacophony that finally seemed to completely engulf the composer himself. It is a pity that Rud Langgaard, who despite everything possesses such great musical skills, has such a talent for composition and orchestration, is unable to gain that release of human temperament in his works which alone can enable them to make contact with human emotions. He was so unsuccessful yesterday evening that during the applause after the symphony there was continued hissing, whereas there was repeated applause after the performance of the prelude.17

15 Ekstra-Bladet 27 Sep.1923. Signed Mefisto (Frejlif Olsen). RL was christened Rud, but from 1932 onwards called himself Rued. 16 Politiken 27 Sep.1923. 17 Berlingske Tidende 27 Sep. 1923 (cutting, RLS 139,1). OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

7


Endelig var der Nationaltidende, hvis notorisk Langgaard-skeptiske anmelder Gustav Hetsch bl.a. skrev:

Finally, there was Nationaltidende, whose notoriously Langgaard-sceptical reviewer Gustav Hetsch wrote:

Uden nogen Plan, man som Tilhører kan faa fat paa, drager disse uendelige Masser af Toners uendelige Tog En forbi. Man studser i visse Øjeblikke over noget, man virkelig forstaar og kan nyde rent umiddelbart (der er for Eksempel et Par fint følte bukoliske fugato-Afsnit af stor lyrisk Skønhed), men man drives straks efter atter ud paa de vilde Vover, hvor man hjælpeløst hvirvles om mellem Klange, hvis Sammenhæng man ikke øjner, saa man efterhaanden tvivler om, at der overhovedet er nogen Sammenhæng. Hvis disse Stykker giver et Indtryk af Karakteren af “Antikrist”s Musik, skal jeg med min gode Villie ikke hen at høre den Opera. “Blüthner-Orkestret”, der jo kan spille, hvad det skal være, spillede her “Fanden et Øre af” - sandsynligvis ganske, som Hr. Langgaard har skrevet og tænkt sig det.18

Bereft of any plan that one can grasp as a listener, the never-ending procession of these endless masses of notes files past one. One stops up at certain moments when one manages to understand and can enjoy purely spontaneously (there are, for example, a couple of finely felt bucolic fugato sections of great lyrical beauty), but immediately afterwards one can be plunged once more into heavy seas where one is hopelessly whirled around between sounds the coherence of which one sees no signs of, so that gradually one doubts if there actually is any coherence at all. If these pieces give an impression of the nature of the “Antichrist” music, I will despite good will on my part refuse to go and hear the opera. “The Blüthner Orchestra”, which indeed can play whatever it is called on to do, here plays “nineteen to the dozen” – presumably exactly as Mr Langgaard has written and conceived it.18

Afslutningsvis vender vi tilbage til Frejlif Olsen, Ekstrabladet, som gennem humoren trods alt giver udtryk for en positiv indstilling til det nye værk. Efter det ovenfor citerede følger: Jeg maa nu misbillige Publikums Holdning. Ganske vist var Musiken lidt tosset. Der var enkelte Øjeblikke, hvor man følte sig hensat i en Galeanstalt, det vil jeg ikke nægte. Der var kolossale Isskruninger, det knagede og bragede i Ismasserne, mens en kæmpemæssig Lirekasse spillede Maggiduddi; man hørte Tagsten rasle fra Skyskrabere ned mod Stenbroen; fra Trekroner blev der saluteret for Prinsefødsel midt i et Automobilsammenstød i Vimmelskaftet, mens syvhundrede Katte dyrkede den fri Kærlighed paa Taget af det Hus, hvor Kunsthandler Ferlov sælger ægte antike Grammofonplader fra Kejser Neros Dødsbo under Klokkeringning fra Frue Kirkes Hovedreparation. Jeg kan ikke nægte, at det nu og da var slemt. Men var der ikke Oaser i Ørkenen? Var der ikke Sekunder af Højtid? Jeg benægter heller ikke, at Rud Langgaard selv, mens han stod og svajede paa Dirigentpladsen, gjorde Indtryk af at være skrupgal. Han er tynd, radmager, rystende, med vilde Øjne og flagrende Haar, Galskaben lyser ud af ham; men hvad skal det betyde at hysse af sligt? Kom frem med en Musiker og Dirigent og Komponist, om hvem det med Sandhed kan siges, at han er i enhver Henseende velskabt og komplet normal, saa skal jeg gerne hysse. Var ikke Beethoven gal? Musik er Galskab – naa, maaske er det en dristig Paastand, men saa meget er da sandt, at uden Galskab er der ingen Musik. Rued Langgaard foreslog i 1924 en opførelse i Tivoli, hvor hans anden og fjerde symfoni havde været opført, men Tivoli-orkestrets dirigent Frederik Schnedler-Petersen ville ikke binde an med det. Revisionen 1928-30 og radioopførelser 1935-1941 I et notat fra 1924 anfører Langgaard, at han er i gang med at forkorte symfonien. Hvor langt han nåede på dette tidspunkt er uvist. I 1925 betegnes symfonien stadig som nr. 5, men dette år møder man for første gang en egentlig titel på værket, Det uforenelige, en titel, der naturligvis skal ses som et modstykke til Carl

18 Nationaltidende 27.9.1923. Signeret –st–ts– (Gustav Hetsch).

8



OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

In conclusion, we return to Frejlif Olsen, Ekstrabladet, who through humour does manage to express a positive attitude towards the new work. After the extract quoted above, he writes the following: I cannot approve the audience’s attitude. The music was admittedly somewhat crazy. There were certain moments when one felt oneself removed to a lunatic asylum, that I cannot deny. There were colossal ice-packs that creaked and crunched in the masses of ice, while a huge hurdygurdy played an old revue song; one could hear tiles crashing down from skyscrapers onto the cobblestones; from Trekroner fortress a salute was fired to celebrate the prince’s birth in the middle of a car crash in a Copenhagen street while seven hundred cats engaged in free love on the roof of the house where art-dealer Ferlov sells genuine antique gramophone records from the estate of the late Caesar Nero to the chiming of Frue Kirke’s church bells during a major overhaul. I cannot deny that it was pretty bad from time to time. But were there not oases in the desert? Seconds of a solemn rejoicing? Nor do I deny that Rud Langgaard himself, while he stood swaying on the rostrum, gave the impression of being as mad as a hatter. He is thin, scrawny, shaking, with wild eyes and fluttering hair, madness is written all over him – but is that any reason to hiss at such a performance? Produce a musician and conductor and composer about whom it can truly be said that he is in every say well-made and completely normal – then I would have nothing against hissing. Wasn’t Beethoven mad? Music is madness – well, perhaps that is something of a bold claim, but it is surely true that without madness no music exists. In 1924, Rued Langgaard suggested a performance at the Tivoli concert hall, where his second and fourth symphonies had been played, but the conductor of the Tivoli orchestra, Frederik Schnedler-Petersen, was unwilling to take it on. The revision of 1928-30 and radio performances 1935-1941 In a note from 1924 Langgaard states that he is in the process of shortening the symphony. How far he got at that time is uncertain. In 1925, the symphony is still being called no. 5, but that year one meets for the first time a real title for the work, The Irreconcilable, a title that naturally has to be seen as a counterpart of

18 Nationaltidende 27 Sep. 1923. Signed –st–ts– (Gustav Hetsch).


Nielsen Det uudslukkelige.19 I efteråret 1927 omtales værket som 6te Symfoni “Danse macabre” i een Sats over eet Motiv. Det sker på en løbeseddel for en kommende koncert i Klassisk Musikforening.20 Denne forening var oprettet på Rued Langgaards initiativ, og i sæsonen 1927-28 blev der afholdt tre orkesterkoncerter i København i foreningens regi og med Langgaard som dirigent. På løbesedlen annoncerer han, at symfoni nr. 6 vil blive opført “for første Gang i København” ved koncerten den 11. april 1928. Han lod altså som om, det var et andet værk, end den skandaleramte symfoni, man havde kunnet høre i byen fem år tidligere (og som jo ganske vist også hed symfoni “nr. 5”). Programmet for koncerten blev dog ændret, men inden da nåede Langgaard at få produceret et nyt orkestermateriale, som blev forsynet med den nye titel.21 Nogenlunde samtidig nedskrev Langgaard et motto eller et forord med overskriften Danse macabre: Et blidt æterisk Motiv klinger frem i Evigheden, gaar ind i Tilværelsens Kamp, bliver pint, voldtaget, forskaaret; ranker sig, og optager desperat en endeløs haabløs Kamp som mellem Knive, og gaar til sidst blødende og fuldstændig svimlende og fortumlet, men rank (hærdet) og maalbevidst (skærpet) tilbage til Evigheden.22 I begyndelsen af 1928, da orkestermaterialet blev produceret, var symfonien blevet forkortet med 258 takter, mens der kun var tale om få retoucheringer i selve musikken. Dette var imidlertid blot første fase i et længere revisionsforløb. Kilderne nævner revisionsårene 1928, 1929 og 1930. Arbejdet med den nye version af symfonien blev afsluttet i juli 1930 under Rued Langgaard og hans hustru Constances sommerophold i Troense på Tåsinge. Derefter udarbejdede de to ægtefæller en ny partiturrenskrift, som blev færdiggjort i november 1930. 23 Endelig blev stemmesættet fra 1928 ajourført af Rued Langgaard med hjælp fra Constance. Ved takt 233 i førsteviolinstemme nr. 1 skrev RL spøgefuldt (med henvisning til de hastige op- og nedstrøg): “Herfra saves Brænde! R.L.” – Den reviderede version fik en ny titel: Disastro (Skærsilden).24 Kompositionen var nu beskåret med yderligere 34 takter, til gengæld var hornsoloen i takt 186-190 kommet til. Langgaard havde foretaget en række musikalske retoucheringer. Fugamotivet i takt 233-281 var blevet omarbejdet, og der var sket ændringer i forskellige blæserstemmer (t. 290-297 og t. 641-654). Der var desuden skruet op for dynamikken flere steder, og fraseringer var rundt omkring blevet justeret. Således var lange buer ændret til korte i hele strygerindledningen, og de oprindelige buer i træblæserne mellem ciffer 22 og 24 var elimineret. Den mest markante omarbejdelse angår dog Variation I (t. 199-232). De sidste 15 takter var blevet udskiftet med en ny passage allerede inden uropførelsen, og hele afsnittet blev revideret yderligere et par gange inden det i 1930 fik den nu kendte form. Der føjes harpe og celeste til, og den tidligere indførte klokkespilstemme revideres, mens korte passager for klokke og lilletromme, der var indført 1922/23, udelades. Til gengæld træder lilletrommen

19 Det uforenelige er den første ‘officielle’ titel, som bl.a. optræder i Kraks Blå Bog 1927. Kilderne rummer også det tidlige titelforslag Himmel og Helvede (RLS 19,3), og i en optegnelse omtales værket som Symfoni i een Sats No 5 (Harmageddon) (Atonal) Fdur (RLP 3). 20 RLP 5. 21 RLS 20,2 (kilde F2). 22 RLS19,4 (kilde D). 23 RLS 19,1 (kilde B). 24 Fra revisionsperioden stammer også titelforslaget Det Skærsildsflammende og betegnelsen Symfonisk Version af Forspil til “Antikrist” (RLS 19,3).

Carl Nielsen’s The Inextinguishable.19 In autumn 1927 the work is referred to as Sixth Symphony “Dance macabre” in one movement on one motif. This occurs on a leaflet for a future concert at the Classical Music Society.20 This society was established on Rued Langgaard’s initiative, and in the 1927-28 season three orchestral concerts were given in Copenhagen under the society’s auspices, with Langgaard as conductor. In the leaflet he announces that Symphony no. 6 will be performed “for the first time in Copenhagen” at a concert on 11 April 1928. He pretended, then, that it was a different work from the scandal-tainted symphony that one could have heard in the city five years earlier (and which admittedly was called symphony “No.5”). The programme for the concert was later changed, but before then Langgaard managed to get new orchestral material produced that was provided with the new title.21 At roughly the same time Langgaard added a motto or a preface, with the heading Dance macabre: A gentle, ethereal motif sounds in eternity, enters the struggle of existence, is tormented, raped, spoiled; recovers, and desperately engages in an endless fight as between knives, and finally – bleeding and completely dizzy and confused but erect (tempered) and determined (honed) returns to eternity.22 At the beginning of 1928, when the orchestral material was produced, the symphony had been shortened by 258 bars, while there were only few alterations to the actual music. This, however, was only the first phase in a lengthy revision process. The source mentioned the revision years 1928, 1929 and 1930. Work on the new version of the symphony was completed in July 1930 during a summer stay Rued Langgaard and his wife Constance had in Troense on the island of Tåsinge, south of Funen. Subsequently, the married couple drew up a new fair copy of the score, which was completed in November 1930.23 Finally, the orchestral material from 1928 was updated by Rued Langgaard with the assistance of Constance. At bar 233 in the first violin part no. 1 RL wrote playfully (referring to the rapid up-bows and down-bows, “From here onwards the firewood is being sawn! R.L.” – The revised version was given a new title: Disastro (Purgatory).24 The composition had now been reduced by a further 34 bars, on the other hand the horn solo of bars 186-190 had been added. Langgaard had carried out a number of musical adjustments. The fugue motif in bars 233-281 had been revised, and alterations had taken place in various wind parts (bars 290-97 and 641-654). The dynamics had also been increased at various points, and the phrasing adjusted here and there. The long slurs were changed to short slurs in the entire string introduction, and the original slurs in the woodwind between ciphers 22 and 24 were eliminated. The most striking revision, however, had to do with Variation I (bars 199-232). The last 15 bars were replaced by a new passage even before the first performance, and the entire section was further revised a couple of times before it acquired its definitive form in 1930. A harp and celeste were added and the formerly inserted glockenspiel part revised, while

19 The Irreconcilable is the first ‘official’ title, which also appears in Kraks Blå Bog 1927. The sources also contain the early title suggestion Heaven and Hell (RLS 19,3), and in a memo the work is mentioned as Symphony in one Movement No 5 (Armageddon) (Atonal) F Major (RLP 3). 20 RLP 5. 21 RLS 20.2 (source F2). 22 RLS19,4 (source D). 23 RLS 19,1 (source B). 24 The suggested title The Purgatorial Blazing also dates from the revision period as does the phrase Symphonic version of the prelude to “Antichrist” (RLS 19.3). OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

9


nu markant ind i værket i Variation III (t. 300-371), og Klokke i Fis kommer til (t. 129-168, 563-589). Endelig tilføjer Langgaard fire ekstra trompeter. Det er i revisionsfasen (men dog med senere, væsentlige justeringer), at Rued Langgaard gennemfører opdelingen af værket i tema (version I og II) og fem “variationer”. Der er med andre ord tale om et nyskabt formskema, som Langgaard lægger ned over sit værk. Åbningstemaet (t. 1-4) og dets gentagelser har dog stadig den oprindelige, diatoniske form, svarende til det, man finder i operaen Antikrists forspil og slutning. Også andre steder i Antikrist kan man i øvrigt finde ‘genbrugte’ passager fra symfoni nr. 6, der fremstår i den oprindelige udformning eller som er blevet skåret ud af symfonien, men bibeholdt i operaen. Førsteopførelsen af den reviderede symfoni fandt sted den 29. maj 1935 som en direkte studieudsendelse fra Statsradiofoniens studie i Axelborg så sent på dagen som kl. 22.35-23.10. Radio-Orkestret blev dirigeret af Launy Grøndahl, og det offentliggjorte program meddeler, at der var tale om en dansk førsteopførelse. Igen har Langgaard villet skjule symfoniens fiasko ved opførelsen i 1923. Som det fremgår, havde værkets overskrifter endnu ikke fundet deres endelige form (afsnittet Tigrato er det nuværende Thema. Verzione II). Rued Langgaard: Symfoni Nr. 6 i een Sats “Det Himmelrivende”. (1. Gang). Tema con variazioni. Tema. Movibile religioso – Tigrato – Preludio – Fuga – Toccata – Sonata – Coda. Magnificamente. Launy Grøndahl havde været Radio-Orkestrets kapelmester fra starten i 1925, men det er med denne opførelse 10 år senere, at han første gang præsenterer Langgaards musik i radioen. I de følgende år bliver det til utallige radioopførelser af Langgaardværker under Grøndahls taktstok, herunder bl.a. uropførelser af symfoni nr. 5, 9 og 10, Antikrist i uddrag og korværket Endens Tid. Grøndahl opførte også symfoni nr. 2 og 4, og Sfinx opføres mere end 20 gange. I krigsårene 1940-45 var mellemsatserne af symfoni nr. 9 fast på orkestrets repertoire ved radiokoncerterne. Symfoni nr. 6 blev genopført 28. december 1937 og igen i serien “Vor Tids danske Komponister” den 24. april 1941. Orkestret og Grøndahl spillede ved denne lejlighed også Sfinx, og præsentationen af Langgaard omfattede tillige en afdeling sange. Som før var der tale om en direkte udsendelse uden publikum, denne gang fra “Stærekassen”, det Kongelige Teaters nye scene. Rued Langgaard, som fra 1940 var bosat i Ribe, var taget til København for at overvære studiekoncerten. To dage senere skrev han fra Ribe bl.a.: Kære Hr. Grøndahl! […] Det er jo en “farlig” Symfoni. De samme Intervalforhold med størst Toneartsslægtsskabsforhold gennemføres i alle Tonearter f Ex. c g a – peger for Øret mod c f a eller d g h, e b – peger mod a f[h?] eller h - dis o.s.v. Men kan Øret opfatte dette eller andet end blot Disharmoni og evig Bevægelse og Sprængning igennem lyse tomme Sale. – Gud raader os alle! Hils Orkestret. […] Endnu en Gang Tak til alle! Deres Rued Langgaard 25

25 RLP 6.

10



short passages for bells and snare drum, which had been inserted in 1922-23, were removed. On the other hand, the snare drum now makes a strong entrance into the work in Variation III (bars 300-371), and Bell in F sharp is added (bars 129-168, 563589). Finally, Langgaard adds four extra trumpets. It is during the revision phase (though with later, important adjustments) that Rued Langgaard carries out the dividing of the work into theme (versions I and II) and five “variations”. So we are, in other words, dealing with a newly created form scheme which Langgaard imposes on his work. The opening theme (bars 1-4) and its repetitions still, however, have the original diatonic form, similar to that found in the prelude and conclusion of the opera Antichrist. And elsewhere too in Antichrist one can find ‘re-used’ passages from Symphony no. 6 that either appear in their original form or which have been excised from the symphony but retained in the opera. The first performance of the revised symphony took place on 29 May 1935 as a direct studio broadcast from the State Radio studio in Axelborg, as late in the day as 22.35-23.10. The Radio Orchestra was conducted by Launy Grøndahl, and the published programme states that this is a first performance in Denmark. Once again, Langgaard wished to conceal the fiasco the symphony had when performed in 1923. As can be seen, the titling of the work had still not yet found its final form (the Tigrato section is the present Thema. Verzione II). Rued Langgaard: Symphony No. 6 in one movement “The Heaven-Rending”. (1st time). Tema con variazioni. Tema. Movibile religioso – Tigrato – Preludio – Fuga – Toccata – Sonata – Coda. Magnificamente. Launy Grøndahl had been conductor of the Radio Orchestra since its inception in 1925, but it is with their performance ten years later that he for the first time presents Langgaard’s music on the radio. In the following years, there will be numerous radio performances of Langgaard works under Grøndahl’s baton, including among others first performances of symphonies nos. 5, 9 and 10, excerpts from Antichrist and the choral work The Time of the End. Grøndahl also conducted symphonies nos. 2 and 4, and Sphinx is performed over 20 times. During the war years of 1940-45, the middle movements of Symphony no. 9 featured regularly in the orchestra’s repertoire in the radio concerts. Symphony no. 6 was performed again on 28 December 1937 and once more in the series ‘Contemporary Danish Composers’ on 24 April 1941. On this occasion the orchestra and Grøndahl also played Sphinx, and the presentation of Langgaard also contained a section of songs. As before, this was a direct broadcast without an audience, this time from ‘The Starlings’ Nest Box’, the new stage at The Royal Theatre. Rued Langgaard, who had been living in Ribe since 1940, had come to Copenhagen to be present at the studio concert. Two days later, he wrote from Ribe: Dear Mr. Grøndahl! […] It is of course a ‘dangerous’ symphony. The same intervals with the greatest relation of keys are carried out in all the keys, e.g. c g a – point for the ear towards c f a or d g b e b – point towards a f [b?] or b – d, etc. But can the ear grasp this or anything else than being anything except disharmony and endless movement and bursting through light, empty rooms. – God rules over us all! Greet the orchestra. [...] Once again, thank you to everyone! Yours Rued Langgaard 25

25 RLP 6. OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6


Det er ikke ganske klart, hvad Langgaard mener med dette, men ideen om, at symfonien er baseret på bestemte intervaller, udfoldes og realiseres ved den afsluttende gennemgang af værket, som fandt sted forud for udgivelsen af partituret i 1946.

It is not quite clear what Langgaard means by this, but the idea that the symphony is based on certain intervals, is developed and realised by the concluding going through of the work that took place prior to the publication of the score in 1946.

Revision og udgivelse 1944-1946 Bortset fra at Langgaard på et tidspunkt transponerede orkestersatsen i takt 593-601 en halv tone op, kan der ikke konstateres nogen forandringer i symfonien fra perioden mellem 1930 og 1944. Alt tyder på, at Langgaard foretog den sidste revision, som fik afgørende betydning for værket, i 1944, umiddelbart før han indleverede partituret til Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik med henblik på udgivelse. Han ændrede nu åbningsmotivet i takt 2-3 fra tonerne c-d-e | f-d-c til tonerne c-d-f | e-cis-h. Denne ændring medførte, at 10 andre steder i partituret måtte konsekvensrettes.26 Samtidig indklammede Langgaard visse to- og tretonegrupper i takt 233-237 og forsynede dem med noten: “Disse Intervaller som klangligt peger mod de flest mulige Tonearter på eengang gaar igennem hele Symfoniens Tonerazzia”. I det senere udgivne partitur har Langgaard markeret en række tonegrupper mellem takt 133 og 167 og flyttet fodnoten hertil, mens en gentagelse blev anbragt ved takt 233-237. En anden, samtidig kommentar i partituret, skrevet med rød farvestift og stor skrift, må være stilet til redaktionsudvalget under Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik:

Revision and publication 1944-1946 Apart from the fact that Langgaard at one point transposed the orchestral score in bars 593-601 a semitone up, no changes can be noted in the symphony from the period between 1930 and 1944. Everything indicates that Langgaard undertook this final revision, which had a decisive influence on the work, in 1944, immediately before handing over the score to The Society for the Publication of Danish Music with the aim of having it published. He now changed the opening motif in bars 2-3 from c-d-e | f-d-c to c-d-f | e c-b. This alteration meant that at 10 other points in the score similar changes had to be made.26 At the same time he put certain two- and three-note groups in brackets in bars 233237 and provided them with the note: “These intervals, which in terms of sound point towards the maximum number of possible keys at one and the same time, recur through the symphony’s tone-raid”. In the later published score, Langgaard has marked a series of groups of notes between bar 133 and bar 167 and shifted the footnote to here, while a repetition was placed at bars 233237. Another, contemporaneous comment in the score, written in red crayon and big letters, must be addressed to the editing committee at The Society for the Publication of Danish Music:

Ska’ det absolut altid være Carl Nielsen! saa ka’ vi ogsaa det paa min Maade. R L (1919) Personlig kan jeg bedre lide min ‘Vaarbrud’-Symfoni fra 1914. R L (1944) 27 Langgaard nævner symfoni nr. 2 Vaarbrud her, fordi det lå ham stærkt på sinde at få publiceret netop dette værk. Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik var en forening, der fungerede som forlag, og som siden 1871 havde udgivet danske musikværker. Bestyrelse og ledelse bestod udelukkende af komponister. Samfundet havde i 1931 udgivet Langgaards strygekvartet nr. 3. Den 22. februar 1946 meddeler Samfundet i et brev til Langgaard i Ribe, at man har besluttet at udgive hans symfoni nr. 6, men under bl.a. den forudsætning “at Symfonien udkommer under Titlen: ‘Symfoni No. 6’ og ikke bærer Titlen ‘Det Himmelrivende’ ”.28 Komponisten takker Samfundet, accepterer de nævnte vilkår, og fortsætter: Man plejer ellers ikke at forbyde Kunstnere at forsyne deres Værker med Titel, men naar det ikke maa tillades at benævne Symf. “Det Himmelrivende”, ser jeg nu gerne – i min Afmægtighed – at min 6te Symfoni fik Titlen: “Under Himlen”. Ribe 25 Febr. 1946 Med Højagtelse Ærbødigst Rued Langgaard For neden anfører han skriftstedet Efeserbrevet, kapitel 6, vers 12, der lyder: “Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.” Den 11. september sender Samfundet en førstekorrektur til Langgaard og allerede dagen efter tilbagesender han den “omhyggeligt gennemlæste” korrektur. Samtidig gør han opmærksom

26 Se nærmere i Kilder og kritisk beretning s. 93. 27 RLS 19,1 (kilde B) 28 Samfundet til Udgivelse af Dansk Musiks arkiv, Musikmuseet, København.

If it absolutely always has to be Carl Nielsen! we can do that as well in my way. R L (1919) I personally prefer my ‘Awakening of Spring’ symphony from 1914. R L (1944) 27 Langgaard mentions Symphony no. 2 Awakening Spring here because he was extremely interested in having precisely this work published. The Society for the Publication of Danish Music was a publisher, which had been publishing Danish musical works since 1871. The committee and management was made up solely of composers. The society had published Langgaard’s string quartet no. 3 in 1931. On 22 February 1946 the society in a letter to Langgaard in Ribe informs him that it has been decided to publish his Symphony no. 6, but on the condition (among others) “that the symphony is published with the title ‘Symphony no. 6’ and does not bear the title ‘The Heaven-Rending’ ”.28 The composer thanks the society, accepts its conditions, and continues: It is not otherwise customary to forbid composers to provide their works with a title, but if permission cannot be granted for the symphony to be called “The HeavenRending”, I would still like – in my powerlessness – the 6th Symphony to have the title: “Beneath the Heavens”. Ribe, 25 Febr. 1946 Respectfully yours, Rued Langgaard Below he lists the scriptural passage in the Epistle to the Ephesians, Chapter VI, verse 12, which says: “For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” On 11 September, the society sends the first proofs to Langgaard, and as soon as the following day he returns it “meticulously checked”. At the same time, he 26 For more details, see Sources and ciritical commentary p. 93. 27 RLS 19,1 (source B) 28 The archive of The Society for the Publication of Danish Music, The Danish Music Museum, Copenhagen. OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

11


på, at han på første side gerne vil have tilføjet kompositionsåret 1919, da han “ikke mere skriver Musik paa den Maade”. Der må have været flere korrekturomgange, for ikke alene udgives værket alligevel med titlen Det Himmelrivende, der bliver også foretaget en snes smårettelser i musikken, og karakterbetegnelser og tempoangivelser revideres. Det er karakteristisk, at temaet i værkets første takter, der i 1928 var betegnet Movibile magnificamente, ved revisionen blev til Movibile religioso, dernæst til Miserabile religioso og så endelig i forbindelse med udgivelsen til Corrosif misérable religieux. Det franske ord corrosif (ætsende) kommer først ind i billedet i 1946. I passagen takt 452-497 fjerner Langgaard partiturets metronomangivelser og indfører i stedet betegnelserne Più a più furioso og più furioso. Også Mosso furioso i takt 347 er kommet til i korrekturen. Med disse, sidste korrektioner afsluttes den gradvise transformation, værket har gennemløbet siden 1920, hvor det fremstod længere og mere sammensat, uden beskrivende titel og med kun få karakteriserende betegnelser, og indtil det 26 år senere står som en koncentreret, musikalsk gennemarbejdet komposition “i én sats over ét motiv” og med et idémæssigt indhold, som eksponeres gennem titel, noter og ‘værdiladede’ karakterbetegnelser. Senere kommer et motto til, som forstærker værkets programmusikalske karakter. Ganske betydelige dele af musikken fremtræder dog endnu nøjagtigt som i 1920, for eksempel det lange forløb fra takt 385 til takt 533. Udgivelsen hos Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik udgjorde en betydelig kollegial anerkendelse af Langgaard og hans værk, ikke mindst eftersom partituret blev udsendt som markering af forlagets 75 års jubilæum i slutningen af 1946.

draws their attention to the fact that he would like to have added the year of composition (1919), as he “no longer writes music in that way”. There must have been further rounds of proofs, for not only is the work even so given the title The Heaven-Rending, but there are also about twenty small corrections to the music, and the indications of character and tempo have been revised. It is characteristic that the theme of the first bars in the work, which in 1928 were provided with Movibile magnificamente, has then become Movibile religioso, after which Miserabile religioso and finally in connection with the publication has Corrosif misérable religieux. The French word corrosif first appears on the scene in 1946. In the passage bars 452-497 Langgaard removes the metronome indications of the score and instead introduces the directions Più a più furioso and più furioso. Mosso furioso in bar 347 has also been added during proofreading. With these, final corrections the gradual transformation which the work has undergone since 1920 concludes. Back then, it was longer and more composite, without a descriptive title and with only a few indications as to how it was to be played. Now, 26 years later, it is a concentrated, musically overhauled composition “in one movement on one motif” and with a conceptual content that is exposed via a title, notes and ‘value-laden’ playing directions. Later, a motto is added that strengthens the programmistic nature of the work. Considerable sections of the music, however, are still exactly as they were in 1920, e.g. the long section from bar 385 to bar 533. The publication by The Society for the Publication of Danish Music meant an important recognition of Langgaard and his work, especially since the score was issued to mark the 75th anniversary of the society at the end of 1946.

Opførelsen 1949 Langgaard takkede i et brev Samfundets formand, komponisten Svend Erik Tarp, for udgivelsen og bemærkede samtidig om symfonien, at den “jo netop er mit eget Symbol paa alle mine Bestræbelser menneskeligt som kunstnerisk!”.29 Da han et par år senere fik besked fra Statsradiofonien om, at værket var programsat på en torsdagskoncert, kvitterede han med ordene: “Tak for min Symfoni Nr 6 ved Torsdagskoncerten 17/3 49 men jeg tager Afstand fra alt.”30 Den ambivalens over for værket, som kommer til udtryk i disse to, tilsyneladende modstridende, udsagn, er typisk for Langgaards holdning i sidste halvdel af 1940rne – flere eksempler følger nedenfor. Torsdagskoncerten den 17. marts 1949 blev dirigeret af Launy Grøndahl og fandt sted i Radiohusets Koncertsal, indviet i 1945. Da koncertsalen var udstyret med et orgel, benyttede Langgaard muligheden for at føje orgel (ad libitum) til symfoniens orkesterbesætning. Allerede i 1920rne havde han ønsket at få en F-dur-treklang for orgel med i værkets slutning, og denne idé kunne nu realiseres. Samtidig udvidede han orgelstemmen til også at forstærke messingblæserne i visse tematisk væsentlige passager. Den 21. januar 1949 indsendte Langgaard en programnote til Danmarks Radio:

The performance in 1949 In a letter, Langgaard thanked the chairman of the society, the composer Svend Erik Tarp, for the publication, remarking at the same time about the symphony that it “is precisely my own symbol of all my efforts, both as a human being and an artist!”.29 When, a couple of years later, he was informed by the State Radio, that the work had been programmed for a Thursday Concert, he replied as follows: “Thank you for my Symphony no. 6 at the Thursday Concert on 17/3/49, but I dissociate myself from all of it.”30 The ambivalence regarding the work that finds expression in these two, apparently contradictory, statements is typical of Langgaard’s attitude in the latter half of the 1940s – there are more examples below. The Thursday Concert on 17 March 1949 was conducted by Launy Grøndahl and took place in the concert hall of the Radio House, which was officially opened in 1945. Since the concert hall was equipped with an organ, Langgaard made use of the opportunity to add an organ (ad libitum) to the orchestra. As early as the 1920s, he had wished to have an F major triad for organ included in the conclusion of the work, and this idea could now be realised. At the same time he expanded the organ part to also strengthen the brass section in certain thematically important passages. On 21 January 1949, Langgaard sent a programme note to Danmarks Radio:

Rued Langgaards Symfoni No 6 “Det Himmelrivende” […] skildrer Kampen mellem Jesus og den “Ondskabens Aandehær i Himmelrummet” hvorom Paulus taler i Efeserbrevets 6 Kap, 12te Vers hvortil Symfoniens Motto

29 RL til Samfundet 15.9.1946. 30 RL til Peder Gram, Statsradiofonien udat. [ca. 16.12.1948]. Danmarks Radios arkiv, arkivæske nr. 78.

12



OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

Rued Langgaard’s Symphony no. 6 “The Heaven-Rending” […] portrays the struggle between Jesus and “spiritual wickedness in high places”, of which Paul makes mention in his Epistle to the Ephesians, Chap. VI, v.12, to which the motto of the symphony refers. It is partly from

29 RL to the society 15 Sep.1946. 30 RL to Peder Gram, Statsradiofonien undated [c. 16 Dec. 1948]. The Danmarks Radio archive, archive box no. 78.


refererer sig. Det er dels efter Brorson, dels efter Paulus, og det lyder saaledes: “Da greb vor Jesus ind med Magt og rév i Ondskabens rivende Hær i Himmelrummet”. Symfonien, som er i éen Sats, er strengt konsekvent bygget over éet Motiv hvis Intervaller straks antyder en Musik som ætser ind i alle Tonearter på éengang. En Musik som ved disse Intervallers strenge Gennemførelse, på alle mulige Måder, efterhånden lyder som moderne Musik, men den er det ikke. Orgelmotivet føres igennem til fuldtonende Durtreklangsharmoni af den romantiske lyse Art som Motivet er præget af fra først af.31 I Ribe Stiftstidende bringes en foromtale af koncerten, og Langgaard citeres her for følgende, lidt lettere tilgængelige udtalelse: [Symfonien] er kun én Sats, der i Musikken begynder med Englestemmer, som efterhaanden gaar over i de mest sønderrivende Dæmonstemmer, men Billedet sluttes med, at Lyset sejrer. Den næsten ætsende Maade, Musikken klinger paa kan lede Tanken hen paa moderne Musik, men Symfonien er ikke komponeret paa moderne Maade – og Tonebehandlingen er Komponistens egen Idé.32 I denne omtale siger Langgaard også, at symfonien oprindeligt hed “Det Himmelsønderrivende”, en titel, der faktisk står som alternativ på manuskriptpartiturets titelblad (fra 1944), men som ikke kendes fra nogen tidlig kilde. Langgaards programnote kom ikke med i det trykte koncertsalsprogram 17. marts 1949, men mottoet blev gengivet.33 Der fremkom kun få anmeldelser af koncerten. Nationaltidende skrev kort, at “maaske er Langgaards Tonesprog ikke ganske i Pagt med vor Tid, men det er alligevel et dybt originalt og kunstnerisk værdifuldt Værk, han her har skabt.”34 I Information gav Sverre Forchhammer udtryk for, at værket slet ikke hørte hjemme på en torsdagskoncert, idet “Langgaards monstrøse efterromantik intet [har] at fortælle os i dag”.35 Carl Nielsenforfatteren Frede Schandorf Petersen var kritiker ved SocialDemokraten, og han leverede en længere omtale af Langgaards værk. Han anerkender Langgaards frodige orkestrale fantasi, men konkluderer, at værket er et sammensurium af stilarter med stænk af Carl Nielsen som f. eks. i 5. variation, og de ‘ætsende intervaller’ er kun indslag, bestemt af den litterært fortællende indstilling til det ‘himmelrivende’; men ikke naturnødvendige musikalske faktorer i helheden; det var bl.a. derfor, man fik indtryk af en musikalsk rodebutik. Men selv hos en marskandiser kan man jo finde gode ting.36

31 RL til Vagn Kappel, Statsradiofonien 21.1.1949 (RLs brevkoncept er indklæbet i RLS 19,1). Mottoet er baseret på Paulus’ brev til Efeserne 6. kapitel, vers 12 og Hans Adolf Brorsons salme Her kommer, Jesus, dine små, strofe 4. 32 Ribe Stiftstidende 7.3.1949. 33 Programmet har til slut “under Himmelrummet”, hvilket må være en misforståelse; RL har enten “under Himlen” eller “i Himmelrummet”. 34 Nationaltidende 18.3.1949. Signeret –x. 35 Information 28.3.1949. Musikkronik. Af Sverre Forchhammer. 36 Social-Demokraten 18.3.1949. Signeret Sch. P.

the Danish hymnwriter Brorson and partly from St. Paul, and says the following: “Then Jesus forcibly intervened and rent the rending army of evil in the firmament.” The Symphony, which is in a single movement, is highly consistently constructed on a single motif, the intervals of which etch into all keys at one and the same time. A music which, because of the strict implementation of these intervals, in all possible ways, gradually begins to sound like modern music, but this is not so. The organ motif is followed through to a resounding major triad harmony of the romantic, light nature that the motif is characterised by from the outset.31 In Ribe Stiftstidende there is advanced publicity of the concert, and Langgaard is here cited for the following, slightly more accessible statement: [The symphony] only has one movement which starts with angels’ voices that gradually change into the most rending demoniacal voices, but the image ends with light triumphant. The almost corrosive way the music sounds can make one think of modern music, but the symphony has not been composed in a modern way – and the treatment of the notes is the composer’s own idea.32 In this statement, Langgaard also says that the symphony originally bore the name “The Heaven-Utterly-Rending”, a title that is actually present as an alternative on the title page of the manuscript score (from 1944), but that is unknown from any early source. Langgaard’s programme note was not included in the printed concert-hall programme on 17 March 1949, but the motto was reproduced.33 There were only a few reviews of the concert. Nationaltidende wrote briefly that “perhaps Langgaard’s musical idiom is not completely in tune with our age, but it is nevertheless a profoundly original and artistically valuable work he has created here.”34 In Information, Sverre Forchhammer expressed the view that the work does not belong at all to a Thursday Concert, since “Langgaard’s monstrous post-romanticism [has] nothing to say to us today”.35 The Carl Nielsen author Frede Schandorf Petersen was music critic for Social-Demokraten, and he supplied a lengthier review of Langgaard’s work. He acknowledges Langgaard’s lush orchestral imaginativeness, but concludes that the work is a hotchpotch of styles with a dash of Carl Nielsen, as for example in Variation 5, and the ‘corrosive intervals’ are only touches, determined by the literary, narrative attitude towards the ‘heaven-rending’; but they are not inevitable musical factors of the whole; this was also why one partly gained the impression of a musical shambles. But even at a junk-dealers one can of course come across some good items.36

31 RL to Vagn Kappel, Statsradiofonien 21 Jan. 1949 (RL’s rough draft of the letter has been pasted in in RLS 19.1). The motto is based on Paul’s Epistle to the Ephesians, Chap. VI, v. 12 as well as Hans Adolf Brorson’s hymn Here come your children, Jesus, verse 4. 32 Ribe Stiftstidende 7 Mar. 1949. 33 The programme ends with “beneath the firmament”, which must be a misunderstanding; RL either has “beneath the heavens” or “in the firmament”. 34 Nationaltidende 18 Mar. 1949. Signed –x. 35 Information 28 Mar. 1949. Music feature article. By Sverre Forchhammer. 36 Social-Demokraten 18 Mar. 1949. Signed Sch. P. OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

13


Langgaard og Grøndahl var i jævnlig korrespondance, og i et brev fra denne tid bringer Langgaard nogle udsagn af interesse om symfonien: “Min Nr. 6 er en Tilstand, ikke ‘absolut Musik’. Den er sjælelig, og kræver derfor Afsløring i få Ord.” – og: “[…] min Nr 6 er kun det knivskarpe lyse golde Himmelrum i Dissonans.” Desuden hævder han, at symfonien er “en énsom Protest mod C.N’s ‘det uudslukkelige’”.37 Det er måske det sidste udsagn, Grøndahl kommenterer i et efterfølgende brev:

Langgaard and Grøndahl corresponded regularly, and in a letter from this period Langgaard includes certain interesting statements about the symphony: “My No. 6 is a state, not ‘absolute music’. It is psychological and therefore requires elucidation in a few words.” – and: “My No. 6 is simply the razor-sharp bright, barren firmament in dissonance.” Furthermore, he claims that the symphony is “a protest against C.N.’s ‘The Inextinguishable’ ”. 37 It is perhaps this last utterance that Grøndahl comments on in a subsequent letter:

Deres Kompositioner er ikke i nogen Måde Efterligning af Carl N., De nævner jo at De på et vist Tidspunkt lod Dem påvirke af ham, det synes jeg ikke, De har jo Deres egen Udtryksmåde, Deres “Krasheder” i for Eks. “Det Himmelrivende” eller i “Antikrist” har aldrig på mig (eller på Musikerne) virket som Unatur, som så ofte hos andre danske Komponister, men som ganske logisk Følge af Satsens Udvikling og jeg, og andre, finder at De i disse nævnte, og forøvrigt i flere andre Værker af lignende Karakter naar det bedste. Vi har altid med stor Glæde fremført saadanne Ting.38 Grøndahl var igennem en tyveårig periode Langgaards eneste helhjertede støtte i musiklivet, og da han i 1956, fire år efter Langgaards død, gik på pension skal han have opfordret Radiosymfoniorkestret til ikke at glemme Langgaards musik. I 1958 fik han som gæstedirigent for orkestret lejlighed til at opføre Det Himmelrivende på en radiotransmitteret studiekoncert. I 1961 lavede Danmarks Radio (DR) for første gang en studieproduktion af symfonien under Martellius Lundquists ledelse. I 1966 blev værket koncertopført for første gang siden 1949 i Tivoli med Henrik Sachsenskjold som dirigent. Tre kritikere var mødt frem til koncerten, der fandt sted den 9. juni – altså på Carl Nielsens fødselsdag. I to anmeldelser blev der brugt udtryk som fascinerende og visionært, mens den tredje talte om “hult bulder”. Hansgeorg Lenz var blandt de positivt stemte, og i sin anmeldelse i Information skrev han bl.a., at “Fremførelsen i Tivoli gav et fuldt tilfredsstillende indtryk af den udtryksintensitet, der baner sig vej, uligevægtigt, men ueftergivent, undertiden noget møjsommeligt, men stort set med smittende selvtillid”.39 I årene 1969-71 producerede DR værket med symfoniorkestrene i både Århus og Aalborg, og disse produktioner blev udsendt flere gange i radioen. Symfoni nr. 6 og Sfærernes Musik var i særligt fokus i 1960erne, og symfonien blev omtalt som et absolut hovedværk i dansk musik på niveau med Carl Nielsens fjerde og femte symfoni i Bo Wallners bog Vår tids musik i Norden (1968), og i Dansk Musik Tidsskrift publicerede Jens Brincker samme år en analyse af værket.40 En milepæl blev nået, da John Frandsen dirigerede symfonien med Radiosymfoniorkestret på torsdags- og fredagskoncerterne den 8. og 9. december 1977 og efterfølgende indspillede værket.41 Siden har det været opført og indspillet adskillige gange.

37 38 39 40

RL til Grøndahl 25.1.1949 (RLP 6). Grøndahl til RL 24.3.1949 (RLP 6). Information 10.6.1966. Signeret H. L. Jens Brincker: “Langgaards sjette symfoni – et forsøg på eksegese.” dmt Dansk Musiktidsskrift årg. 43, 1968, nr. 7-8: s. 183-189. 41 Indspilningen fandt sted 23.5.1978, men blev aldrig udsendt; det var live-opførelsen fra 9.12.1977, der udkom på LP i 1983 i serien Dansk Musik Antologi (Danacord DACOCD 206) og senere på cd: Danacord DACOCD 340-341 (1989) og Danacord DACOCD 560 (2001).

14



OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

Your compositions are not at all an imitation of Carl N., you mention that you at a certain period allowed yourself to be influenced by him, I don’t think that, for you have your own way of expressing things, your “harshness” of tone, as for example in “The Heaven-Rending” or in “Antichrist” have never seemed to me (or to the musicians) to be unnatural, as is so often the case with other Danish composers, but to be a perfectly logical result of the development of the piece and I, and others, find that you in the works mentioned, and moreover in a number of other works of a similar nature, reach the optimal. I have always gladly presented such works.38 For a period of twenty years, Grøndahl was Langgaard’s only wholehearted supporter in musical life, and when in 1956, four years after Langgaard’s death, he retired, he is said to have asked the then Radio Symphony Orchestra not to forget Langgaard’s music. In 1958, as guest conductor for the orchestra, he had the opportunity to conduct The Heaven-Rending in a radio-transmitted studio concert. In 1961, Danmarks Radio (DR) broadcast for the first time a studio production of the symphony with Martellius Lundquist as conductor. In 1966, the work was given a concert performance in Tivoli for the first time since 1949, this time with Henrik Sachsenskjold as conductor. Three music critics had turned up at the concert, which took place on 9 June – i.e. Carl Nielsen’s birthday. Two of the reviews included such expressions as fascinating and visionary, while the third of them spoke of ‘empty thunder’. Hansgeorg Lenz was among the positive critics, and in his review in Information he wrote, among other things, that “The performance in Tivoli gave a completely satisfying impression of the intensity of expression that unbalanced yet unremitting forces a path through, sometimes somewhat laboriously, but generally speaking with an infectious self-confidence”.39 In the years 1969-71, DR did productions of the work with symphony orchestras in both Aarhus and Aalborg, and these were broadcast several times on the radio. Symphony no. 6 and The Music of the Spheres were particularly in focus in the 1960s, and the symphony was mentioned as an absolute major work in Danish music, on a par with Carl Nielsen’s fourth and fifth symphonies in Bo Wallner’s book Vår tids musik i Norden (The Music of our Age in the North, 1968), and in Dansk Musik Tidsskrift (Danish Musical Periodical) that same year, Jens Brincker wrote an analysis of the work.40 A milestone had been reached when John Frandsen conducted the symphony with the Radio Symphony Orchestra at a Thursday Concert and Friday Concert on 8 and 9 December 1977, and subsequently recorded the work.41 Since then it has been performed and recorded several times. 37 38 39 40

RL to Grøndahl 25 Jan. 1949 (RLP 6). Grøndahl to RL 24 Mar. 1949 (RLP 6). Information 10 Jun. 1966. Signed H. L. Jens Brincker: “Langgaard’s sixth symphony – an attempted exegesis.” dmt Dansk Musik Tidsskrift vol. 43, 1968, no. 7-8: pp. 183-189. 41 The recording took place on 23 May 1978, but was never broadcast; it was the live performance of 9 Dec. 1977 which was issued on an LP in 1983 in the series Anthology of Danish Music (Danacord DACOCD 206) and later on CD: Danacord DACOCD 340-341 (1989) and Danacord DACOCD 560 (2001).


Afslutningsvis skal der bringes en bemærkning om symfoniens varighed og dens tempoangivelser. Langgaard har et par steder først angivet 25 minutter og dernæst rettet det til 27 minutter. I orkesterstemmerne ses bl.a. en konkret reference til Launy Grøndahls opførelse i 1937, som skal have varet 25 minutter. Opførelser og indspilninger fra 1960erne og fremefter har imidlertid generelt ligget på mellem 18 og 22 minutter. De store forskelle beror til dels på valget af åbningstempo, som også komponisten har givet meget forskellige bud på.42 Langgaards første metronomangivelse var  = 56, men i sidste ende besluttede han sig for langsommere tempi, idet han giver to alternativer:  = 40 eller eventuelt  = 88. Interessant nok foreligger der et trykt partitur, hvori Grøndahl har noteret begyndelsestempoet  = ca. 50.43 Det var måske hans valg ved de to sidste opførelser, han stod i spidsen for. Selv med benyttelse af tempi til den langsomme side, vil værket dog næppe, med de angivelser partituret har i dag, kunne opnå en spilletid på mere end 23 minutter. Nærværende kritiske udgave førsteopføres af BBC Scottish Symphony Orchestra og Thomas Dausgaard den 23. marts 2017.

In conclusion, a few words should be said about the duration of the symphony and the tempo indications. Initially Langgaard wrote a couple of times 25 minutes and later corrected this to 27 minutes. In the orchestral parts there is a concrete reference to Launy Grøndahl’s performance in 1937, which is said to have lasted 25 minutes. Performances and recordings from the 1960s onwards have in general, however, lain between 18 and 22 minutes. The large differences are partly due to the choice of opening tempo, which the composer has also provided with various differing suggestions.42 Langgaard’s first metronome indication was  = 56, but he finally decided on slower tempi, since he gives two alternatives:  = 40 or possibly  = 88. Interestingly enough, a printed score existed in which Grøndahl has noted the initial tempo  = ca. 50.43 That was perhaps his choice at the two last performances he headed. Even using the tempi that are on the slow side, the work will hardly – using the indications the present score has – be able to have a duration of over 23 minutes. The present critical edition will be first performed by BBC Scottish Symphony Orchestra and Thomas Dausgaard on 23 March 2017.

Bendt Viinholt Nielsen, november 2016

Bendt Viinholt Nielsen, November 2016

42 Oversigt over symfoniens tempo- og metronomangivelser 19201949: se s. 100. 43 RLS 19,2 (kilde E1).

42 For an overview of the symphony’s tempo and metronome indications 1920-1949: see p. 100. 43 RLS 19.2 (source E1). OM SYMFONI NR. 6 / ABOUT SYMPHONY NO. 6

15


STRUMENTI DELL ’ ORCHESTRA 3 Flauti (anche Flauti piccoli) 3 Oboi (Oboe 3 anche Corno inglese) 3 Clarinetti in Si b 3 Fagotti (Fagotto 3 anche Contrafagotto) 4 Corni in Fa 8 Trombe in Si b (Trombe 5-8 anche in Fa) 3 Tromboni Tuba Timpani 1-2 Campanelli Campana di chiesa in F # Trangolo Tamburo Piatti 2 Arpe (unisone) Celesta Organo ad libitum Violini I-II Viole Violoncelli Contrabbassi

16



STRUMENTI DELL’ORCHESTRA


Symfoni nr. 6 THEMA (Versione I) Corrosif misérable religieux (hd = 40) *)

Rued Langgaard (BVN 165) (BVN 408)

& b 34

& b 34

# & 34

? 3 b 4

& 34

& 34

& 34

? 3 b 4

? 3 b 4

? 3 4

& b 34

Campana di chiesa

? 3 4

Triangolo Tamburo Piatti

ã

3 4

& b 34

? 3 b 4

& b 34

? 3 b 4

& b 34

? 3 b 4

? 3 b 4

Flauti 1-3

Oboi 1-3

Clarinetti 1-3 (Si b)

Fagotti 1-3

1-2 Corni (Fa) 3-4

Trombe 1-8 (Si b/Fa) Tromboni 1-3

Tuba

Timpani 1-2

Campanelli

Arpe 1-2

Celesta

Organo (ad lib.)

I Violini II

Viole

Violoncelli

Contrabbassi

Corrosif misérable religieux (hd = 40) *)

& b 34

≤ & b 34 ˙ . p B b 34 ∑

œ œ œ

œ #œ nœ

œ nœ œ

b˙ .

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙.

? 3 b 4

? 3 b 4

*) Eventuelt q = 88 (q = 88 alternatively)

© 201 by Edition Wilhelm Hansen, Copenhagen Engraving by Ritornel

Rued Langgaard: Symfoni nr. 6 - 3 SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

17


12

&b

I

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ œ œ p

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ œ œ

œ nœ œ

˙

œ œ œ

œ œ œ

Vl.

&b œ œ œ

II

Vle.

Vcl.

Cb.

œ

∑ œ

˙

∑ œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

œ œ œ

œ nœ œ

œ

Bb

?b

?b

œ

ª

24

&b

I

Vl. II

Vle.

Vcl.

Cb.

˙.

˙

œ

˙

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

˙.

&b œ œ œ

˙

Bb ˙

œ

œ

˙.

˙

œ

˙

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ

˙.

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ œ œ

˙.

˙

œ

˙

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ

∑ œ

?b

œ œ œ P

?b

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

œ

˙.

˙

œ

˙

œ

˙.

˙

œ

˙

œ

˙.

˙

œ

˙.

œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ œ œ

ª

37

&b

I Vl. II

&b ˙

œ

˙.

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

Vle.

Bb ˙

œ

œ œ œ

˙.

˙

œ

˙

?b œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ œ œ

œ œ œ

Vcl.

?b

Cb.

ª

50 I

&b

Vl. II

Vle.

Vcl.

Cb.

18

œ œ œ

˙

œ

˙.

œ œ œ

˙

œ

˙.

œ œ œ

˙.

œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ œ œ

œ œ œ

˙.

˙.

œ œ œ

˙

˙.

œ œ œ

˙

˙.

œ œ œ

œ #œ nœ

&b ˙

œ

˙.

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

Bb

œ

œ œ œ P

˙.

œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ œ œ

˙

˙

˙

?b œ œ œ ?b



œ ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

œ ∑

œ

œ ∑

œ ∑


1

63 I Vl. II

&b

&b œ œ œ

˙

∑ œ œ œ

œ œ œ

œ

∑ ˙

œ

œ œ œ p

˙

˙.

œ œ œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

nœ #œ œ

œ #œ œ

œ œ œ

˙.

n˙ .

˙

#œ #œ œ

œ œ Nœ

˙

#œ #œ #œ

œ œ Nœ

˙

#œ #œ #œ

˙

œ nœ œ

poco a poco cresc.

œ œ œ

˙.

poco a poco cresc.

Vle.

Bb œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ œ œ

˙.

˙.

nœ œ œ

œ

˙

poco a poco cresc.

Vcl.

? ˙. b

œ œ œ

œ œ œ

œ nœ œ

œ œ œ

˙.

œ œ bœ

˙

œ #œ nœ

œ

poco a poco cresc.

Cb.

?

b

œ œ bœ p

˙

œ #œ nœ

œ

poco a poco cresc.

ª

75 I

&b

œ

#œ œ œ

œ œ Nœ

˙

˙.

œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

˙.

œ

˙

œ œ œ

& b œ #œ œ

œ œ œ

B b n˙ .

˙

œ

Vcl.

?

b œ nœ œ

˙

œ

œ œ œ

Cb.

?

b œ nœ œ

˙

œ

œ œ œ

Vle.

œ œ nœ

œ œ œ

b˙ .

˙.

œ œ œ

˙

nœ œ œ

˙.

˙

œ

œ œ bœ

˙

œ

œ #œ Nœ

˙.

œ œ bœ

˙

œ

œ #œ Nœ

˙.

œ

I

&b

Aœ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙.

f senza sentimento

œ œ œ œ #œ nœ f senza sentimento œ œ œ œ #œ nœ

f œ œ œ sempre f œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

b˙ .

œ œ œ

b˙ .

œ œ œ

œ

œ œ œ

˙

œ œ

sempre

II

&b

œ ˙

Vle.

Bb

˙

Cb.

œ π

˙

œ

œ œ œ ˙ f senza sentimento œ œ œ ˙

f senza sentimento

œ œ œ

Vl.

Vcl.

œ œ œ

œ

ª

86

b˙ .

f senza sentimento

Vl. II

œ #œ nœ

? ?

œ

˙

˙.

œ œ œ

œ ˙

> ˙

œ œ œ

b

œ œ œ

> ˙

œ œ œ

b

œ ˙

œ

sempre

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙. sempre

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙. sempre

˙

œ

˙

œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

˙

˙

œ

˙

œ

˙

œ

˙.

˙

œ

˙

œ

œ œ œ

f f f

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙ >

œ

œ œ œ

˙

œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙ >

œ

œ œ œ

˙

œ

˙

œ

ª

98 I

&b

˙

œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

œ

˙

œ

œ œ œ

dim.

Vl. II

œ &b œ œ

˙

œ

œ œ œ

div.

˙

œ

dim.

Vle.

Bb ˙

œ

˙

œ

œ œ œ

œ œœ œœ div.

˙

œ

œ ˙˙

Cb.

?b ?b

œ œ œ œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ œ

˙

œ

œ

œ œ œ

dim.

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

n œœ œ œ

œ

œ œœ œœ

œ

˙

œ

œ ˙˙

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

div.

˙

sempre dim.

œ œ œ

˙

œ

œ

œ œ œ

div.

div.

˙

sempre dim.

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

dim.

˙

˙

œ sempre dim.

dim.

Vcl.

˙

œ #œ œ sempre dim.

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

œ #œ œ sempre dim.

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

19


2 a tempo

ritenuto 109 Timp.

?

U ∑

Camp.

?

U ∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. ˙. ˙. π ∑

&b

I

˙

œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

espr.

Vl.

œ &b œ

II

œ

œ

œ

˙

div.

œ

n œœ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

espr.

œ

Bb œ

Vle.

˙

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

U U œ˙ œ ˙ u U U œ œ

œ œ

œ

espr.

?b

Vcl.

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

U œ

U U œ˙ œ œ œ

œ

2 a tempo

ritenuto

espr.

?

Cb.

b œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

U œ

œ

œ

U œ

espr.

ª

119

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. œ π

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. œ π

U ∑

Timp.

?

Camp.

?

U ∑

&b

U ∑

n

II

&b

U ∑

n

Vle.

Bb

U ∑

n

?b

U ∑

n

?b

U ∑

n

I Vl.

Vcl.

Cb.

ª

Œ

œ

I Vl.

Œ

Œ

Œ

Œ

THEMA (Versione II) (L’istesso tempo). Corrosif

129 Camp.

Œ

Funestus ? # >œ œ Œ F distinto

& ˙. p

>œ œ Œ

>œ œ Œ

œ #œ

œ bœ bœ

œ

>œ œ b˙

Œ œ

>œ œ *)

Œ

>œ œ

œ

œ

Œ

œ œ

>œ œ œ

Œ

œ œ

>œ œ #˙

Œ œ

œ

Œ

bœ bœ bœ

>œ œ œ

œ nœ

Í

II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

*) Disse Intervaller som klangligt ætser ind i de flest mulige Tonearter på engang, gaar igennem hele Symfoniens Tone-Razzia./ (These intervals, which harmonically eat their way into most possible keys at one and the same time, recur throughout the symphony’s tone-raid).

20



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

Œ


139 Camp.

I

? # >œ œ Œ

& ˙

>œ œ Œ

>œ œ

#œ #œ œ

>œ œ

Œ

>œ œ Œ

Œ

#œ #œ œ

N˙ .

˙

>œ œ Œ

#œ ˙

>œ œ Œ

>œ œ Œ

œ nœ œ

˙.

Vl. II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

Í

œ

œ

œ

œ Nœ

œ œ

œ

*)

œ bœ bœ

œ œ #œ

˙. p

>œ œ Œ

œ œ œ

œ

Œ

ª

149 Camp.

I

? # >œ

œ

Œ

œ b˙

&

>œ œ

˙.

œ nœ

Œ

œ

œ b˙

œ

>œ œ

Œ

Œ bœ

˙

π

Vl. II

>œ œ Œ

bœ bœ & bœ

>œ œ

Œ

>œ œ

Œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙.

Œ

>œ œ

˙

œ

œ

œ #œ

œ

˙.

œ

˙

œ

Œ

œ bœ

œ

Œ

bœ b˙

Í

œ nœ nœ

˙

œ

#œ #œ

œ

˙

œ #œ #œ

œ

œ bœ

˙ *)

œ

œ

œ

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

˙. p

œ

Í

ª

159 Camp.

I

? # >œ

&

œ

Œ

bœ b˙

œ

œ

œ #œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ n˙

˙

œ

Œ

œ #œ

œ

˙

3

œ

Œ

3

œ

Œ

œ

œ #œ

œ

œ

Œ

œ

œ

*)

œ

˙

Œ

cresc. molto

Vl. II

œ

bœ & œ

˙

œ bœ

œ

˙.

œ

œ

œ

œ #œ

œ

œ #œ

˙

œ

˙ cresc. molto

Vle.

B œ

œ #œ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

˙

œ b˙

˙.

œ #œ

œ

n˙ cresc. molto

Vcl.

?

Cb.

?

n˙ . p

œ

œ

œ

œ nœ ƒ

n˙ . p

œ

œ

œ

œ nœ ƒ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

21


4 Maestoso (; hd = q :)

168 Cor. 1 (Fa)

&

1-2

&

Tr. (Si b)

&

3-4

?

1-2 Trb.

?

3

˙˙ ..

# ˙˙ .. ƒ

˙˙ ..

> œ J

> > >> œ œ œ. œ œ

j œ >

œ >œ œ . œ >œ > >

∑ ˙. ƒ

&

?

&

I

&

div.

œ #˙

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

œ œ œ. œ œ

œ J

œ. œ. œ.

dim.

œ J

œ œ œ. œ œ

j œ

œ œ œ. œ œ

œ.

Œ

œ J

œ œ œ. œ œ

œ J

œ œ œ. œ œ

Œ

j œ œ œ œ. œ œ

Œ

dim.

Œ

œ. dim.

Œ

œ.

Œ

œ.

œ J

œ œ œ. œ œ

œ.

œ J

œ œ œ. œ œ

œ.

j œ œ œ œ. œ œ

˙˙˙ ... ˙ .

˙˙˙ ... ˙ .

˙˙˙ .. .

# ˙˙˙ ... æ

# ˙˙ .. æ

˙˙˙ .. . ∑

˙˙ .. æ

# ˙˙˙ ... æ

˙˙ .. æ

# ˙˙˙ ... æ

˙˙ .. æ

> œ J

> > >> œ œ œ. œ œ

> œ J

> > >> œ œ œ. œ œ

Œ Œ

œ. œ.

œ œ œ. œ œ

œ J

œ œ œ. œ œ

˙. æ

˙. æ

˙˙ .. æ

˙æ.

˙æ.

˙˙ .. æ

˙˙ .. æ

˙. æ

˙. æ

œ J

œ œ œ. œ œ

Œ

œ.

œ J

œ œ œ. œ œ

œ J

œ œ œ. œ œ

Œ

œ.

œ J

œ œ œ. œ œ

dim.

œ J

˙˙ .. æ

dim.

# ˙˙˙ ... æ

˙˙˙ .. .

˙˙ .. æ

# ˙˙ .. æ

˙˙˙ .. .

dim.

# ˙˙˙ ... æ

Œ nœ . > ƒ Œ nœ . > ƒ

? œ #œ œ

Cb.

˙˙ ..

dim.

• n # ˙˙˙ ... æ ƒ div. n # ˙˙˙ ... æ ƒ div. n # ˙˙˙ ... æ ƒ

? œ #œ œ

Vcl.

Œ

˙˙ ..

4 Maestoso (; hd = q :)

#˙ B œ

Vle.

Œ

˙˙ ..

˙˙˙ ... ˙ .

. # ˙˙˙˙ ... ƒ

#œ #œ #œ

Vl. II

Œ

˙˙ ..

˙˙ ..

dim.

ƒ Œ œ. > ƒ Œ œ. > ƒ

Pleno ÷16

Org. (ad lib.)

˙˙ ..

dim.

˙˙ ..

>œ J

con bachetta di legno

ã

Piatti

˙˙ ..

dim.

>œ .

? # >œ œ Œ

Camp.

˙˙ ..

> > œ œ >œ . >œ œ

a2

# ˙˙ .. ƒ

Œ

?

Tuba

Œ

œ. dim.

Œ

œ. dim.

ª

5 Movibile religioso (; q = hd :)

177 Cor. 1 (Fa)

&

5 Movibile religioso (; q = hd :)

I Vl.

& ˙. p

œ œ œ

œ #œ œ

b˙ .

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ

U U U U U œ œ œ ˙.

œ œ œ p

œ #œ œ

bœ nœ œ

bœ œ œ

œ bœ œ

Solo

II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

22



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

U

u


6 VAR. I (Introduzione) 191

Allegro non troppo (q = 88)

&

2

&

1

&

#œ œ #œ œ ‰ œ p

&

# & #

# & #

?

&

&

?

3

?

Timp.

?

&

?

Picc.

&

1 Fl.

Ob. 2-3

1 Cl. (Si b) 2

1 Fg. 2

1-2 Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb.

Cel.

?

6 Allegro non troppo (q = 88)

˙˙ .. æ F

˙˙ .. æ

bdiv.˙˙ .. æ F

b ˙˙ .. æ

div.

I

&

Vl. II

Vle.

& B

˙. æ

dim.

b ˙æ. ˙˙ .. æ F div.

dim.

B

˙.

∑ ‰ ˙.

˙. π

˙. æ

˙. æ

#˙ . æ π

˙. æ

b ˙æ.

n ˙æ.

˙æ.

˙æ.

˙æ.

˙æ. π

# ˙æ.

˙˙ .. æ

˙˙ .. æ

˙˙ .. æ

˙˙ .. æ

˙˙ .. æ

˙. æ π

˙. æ

˙. æ π

˙. æ

Œ œ. œ J F

œ œ œ. œ œ f

Œ œ. œ J p

œ œ œ. œ œ

Œ œ. œ œ œ œ. œ œ J

‰ œ œ œ J

Cb.

?

Œ œ. œ J F

œ œ œ. œ œ f

Œ œ. œ J p

œ œ œ. œ œ

Œ œ. œ œ œ œ. œ œ J

‰ œ œ œ J

#œ œ #œ

˙.

˙. æ

?

œ #œ p

π

˙. æ

Vcl.

# ˙˙ ..

˙. æ

dim.

# ˙˙ .. π

œ . #œ œ .

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

23


œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ J J ‰ F œœœœœœ œœ œœœ œœœ ‰ Œ 3 3 3 3 3 p œœœœœœ œœ œœœ œœœ Œ ‰ 3 3 3 3 3 p œ ‰ œ œ œ œ œ œ . œ œJ œ J F

201 Picc.

1

&

&

Fl. 2

1

& &

œ #œ œ ‰ œ #œ

œ . #œ œ .

∑ ‰

Ob. 2-3

1 Cl. (Si b) 2

1 Fg. 2

&

# ˙˙ ..

# & #

# ˙˙ .. ∑

# & # #œ . #œ œ .

n b ˙˙ .. ∑

œ #œ #œ œ nœ

˙.

œœœ 3

œœœœœ 3

œ . œ œJ ‰ Œ ‰

3

3

œœœ 3

œœœœœ 3

œœ œœœ œœœ

3

3

œœ œœœ œœœ 3

œ œ œ œ œ œ

œ . œ œJ ‰ Œ

Œ

Œ

œœœœœœ ‰ œœ œœœ œœœ œœœ‰ œœœœœ ‰ œœ œœœ œœœ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 p3

Œ

œœœœœœ ‰ œœ œœœ œœœ œœœ‰ œœœœœ ‰ œœ œœœ œœœ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 p3 Œ

Œ

Œ

Œ

B

˙.

˙.

˙.

˙.

œ

?

˙.

˙.

˙.

b˙ .

œ

Œ

&

&

&

?

3

?

Timp.

?

&

?

1-2 Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb.

Cel.

I

&

#˙ . æ

˙. æ

b˙ . æ

˙æ.

# ˙æ.

n ˙æ.

più

Vl.

II

&

più

Vle.

B

˙. æ

˙. æ

˙. æ

più

Vcl.

Cb.

24

? ?



˙. æ

˙. æ

˙. æ ∑

più

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

pp pp

pp pp ∑

3

3

&

1-2 Cor. (Fa) 3-4

3

œœ

˙˙ .. ∑

œ œ œ œ œ œ

˙. ˙. π

˙. ˙. ∑

B

&

˙. ˙.

˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. π ˙. ˙. ˙. ˙. π Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. ˙. ˙. π . . . . œ. œ. œ œ œ. œ . œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ . œ œ J J ‰ Œ p . . . . . . œ œ œ. œ. œ œ œ. œ . œ œ ‰ œ. œ œ œ œ œ . œ œJ œ Œ J

˙æ.

Œ

˙æ.

Œ

˙. æ

Œ

œ. P

b˙ . æ

Œ

œ. P

Œ

œ. P

˙. ˙.

œ. P œ. P

j ‰ j œ œ œ. œ œ

Œ

j ‰ j œ œ œ. œ œ

Œ

œ ‰ œ œ. œ œ J J

œ.

j ‰ j œ œ œ. œ œ

œ.

j ‰ j œ œ œ. œ œ

Œ

œ.

œ J

‰ œ œ. œ œ J

j œ ‰ œ œ. œ œ J

Œ

œ.

œ J

j ‰ œ œ. œ œ

j œ ‰ œ œ. œ œ J

Œ

œ.

œ J

‰ œj œ . œ œ


7 Picc.

1

&

&

Œ

&

Œ

F

Fl. 2

1

&

Ob. 2-3

1 Cl. (Si b) 2

Fg. 1-2

& # & #

œ bœ œ œ œ œ œ . . ‰ œ p b ˙˙ .. p

B

œ bœ œ œ œ œ œ . . ‰ œ b ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

b b ˙˙ ..

b ˙˙ .. più

# & #

∑ ˙ b ˙ .. p

∑ ‰

œ œ œ œ œ œ. œ œ. p ˙. ˙ b ˙ .. ˙.

∑ ‰ ‰

œ œœœœ

˙. ˙.

bb ˙˙ . .

b b ˙˙ ..

pp ∑

&

3-4

&

1-2

&

&

B

3

?

Timp.

?

Cfg.

1-2 Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb.

?

più

a2

&

œ

œ

3

œ

œ

≈ œ

œ

Œ œ

œ

œ

3

3

œ

œ

œ

3

œ

œ

3

>œ J

b œ.

b œ.

b œ.

œ.

œ.

F b œ.

b œ.

b œ.

œ.

œ.

div.

b b œœ bb œœ œœ œœ œœ œœ b œœ

7 più

œ

Cel.

Vl. I (div.)

œ

&

œ

b˙ . b ˙. p b˙ . p

b ˙æ.

œ

3

b >œ . ƒ

b˙ . b˙ . p

b˙ . æ

3

œ

˙. æ

P bœ

nœ P

b˙ . p Œ

˙. æ

3

œ

b˙ . p

˙. æ

P bœ

œ

œ

1.

&

˙. æ π

œ

p bœ P

Π?

œ

bœ œ bb œœ b œ œœ œ œœ

Œ

n˙ .

bœ F

Œ

pp

209

pp

p

3

3

œœ b œ b œ b œ b œ bb œœ œœ œœ 6

6 b œ bb œœ œ œœ œ œœ b œ œ æ b œ œ œ œ œ b œ b˙ . b œ bb œœ b œ œœ b œœ bœ più pp 3 p3 div. Ÿ~~~~~~~~~~ bœ bœ bœ b œ œ b œ bb œœ b œ b œ b œ b œ œ ˙æ. bœ œ bœ œ bœ Ÿ~~~~~~~~~~~ più pp P 3 bœ b˙ . b œ . Œ J æ P più pp b˙ . bœ Œ bœ . æ J più pp P bœ ∑ Œ bœ . J P div.

& Vl. II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

˙. æ π

˙. æ

˙. æ

˙. æ

b˙ . æ

b˙ . æ π ˙. æ π b˙ . æ π

˙æ.

b˙ . æ

˙æ.

b ˙æ.

˙. æ

˙. æ

˙. æ

b˙ . æ

˙. æ

b˙ . æ

˙. æ

b˙ . æ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

25


216 Picc.

Fl. 1-2

& &

b b œœ

bœ J

bœ .

œœ

œœ

œœ

œ J œœ

œœ

3

œœ

œœ

b b œœ

œœ

œœ

3

3

œœ

&

bœ .

&

Œ

# & #

Ob. 2-3

1-2 Cl. (Si b) 3

# & #

Fg. 1-2

Cfg.

?

Cor. (Fa) 3-4

1-2 Tr. (Si b) 3-4

œœ

bœ bœ œ

œ J

œ œ

œœ

œœ

≈ œœ

œœ

bœ bœ œ

Œ

œœ

n b œœ

œ œ

œœ

˙.

&

A˙ . > bœ

&

Œ

&

A˙ . A˙ .

b >œ J

∑ ˙. ˙.

3

?

A˙ .

˙.

Tuba

?

Timp.

?

Camp.

?

bœ .

bœ J

œ J

b œ.

b œ.

b œ.

œ.

œ.

bœ .

bœ J

œ J

b œ.

b œ.

b œ.

œ.

œ.

Cel.

&

&

œœ bb œœ b b œœ œœ œœ œœ b œœ

œ œ b b œœ œ b œ b b œœ œœ b b œœ œ bœ

bœ b œ

3 3

Vl. I (div.)

Vl. II (div.)

&

Aœ . bœ bœ œ œ A œ . b œ œ œ œ b b œœ

Vle.

œ bb œœ b œ œœ œ œœ b œ œ bœ œ œ

3

3

œœ .. b œ œœ œ b œ bœ œbœ

3

Œ

bœ .

bœ f bœ

?

Œ

bœ .

f bœ

3

Œ Œ

più

Cb.

?

Œ

bœ .

più

26



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

f

6

œœ b b œœ b œ œ b œ bb œœ œœ b œ 3 3 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ bœ bœ bœ bœ œ b œ œ bb œœ bb œœ b œ b œ b œ bœ œ bœ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~

più

Vcl.

3 6

bœ œœ bb œœ b œœ b œ b œ œ b b œœ b œ œ

&

œœ b œ b œ bb œœ bb œœ œœ œœ

3 3

b b œœ

B

œœ

˙. ˙.

&

&

œœ

Œ

A˙ . A ˙.

Trb.

œœ

>œ J

B

1-2

Œ

3

b >œ . ƒ Œ

Œ

Œ

bœ . > ƒ

œ

∑ ˙.

Œ

3

Œ

œœ

œ

œœ

œœ

3

A˙ .

a2

œœ

3

p

(1.)

œœ

œœ 3

bœ œ bb œœ b œ œœ œ œœ

Œ

œ

œœ

Œ

3

3

?

1-2

3.

n b œœ

bœ J

œœ

3

3

1

œ

Œ

bœ . P bœ . P bœ . P

bœ J bœ J bœ J


218 Picc.

Fl. 1-2

&

&

bœ . b b œœ

œœ

œœ

œœ

Œ œœ

œœ

œœ

b œœ

Œ

Œ

1-2

# & #

Cfg.

?

1-2 Tr. (Si b) 3

œœ

‰ n b œœ

##

bœ bœ œ œ œ œœ

œœ

Œ

&

Œ

&

˙ ˙

œ

œœ

?

Camp.

?

∑ bœ .

bœ .

Cel.

&

Œ

Œ

œœ œ b b œœ .. b œ b b œœ œœ b b œœ œ b œ

b b œœ

b œœ

3

b b œœ N œœ œœ œœ œœ œœ œœ

b b œœ

3

bœ .

bœ bœ più

?

Œ

bœ .

3

bœ più

f bœ f bœ f

3

poco a poco cresc.

Œ Œ Œ

bœ . F bœ . F bœ . F

3

œ bœ œ N œ b œ œ œ œœ b œ bœ œ œ bœ œ œ b œ bb œœ œœ œ b œ œ œ bœ

3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ bœ œ bœ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~

3 3

nœ bœ œ œ œ œ œ bœ b œ œ œ œ œ œ 3

3

più

Œ

œœ

œœ b œ œœ œ œœ œ b œ œ œ

3

bœ .

3

poco a poco cresc.

œ . bœ bœ œ œ œ . b œ b œ œ œ b b œœ Œ

œœ b œ œ b œœ b b œœ œœ œœ

poco a poco cresc.

bœ . œœ b œ b œœ b œ . b œ œ b œ b b œœ b œ œ 3

>œ J

Œ >œ ˙. ˙. F poco a poco cresc. ˙. F poco a poco cresc. b˙ . n ˙. F poco a poco cresc. b˙ . F poco a poco cresc. b˙ . F poco a poco cresc. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b˙ . F poco a poco cresc. bœ œ œ œ bœ ‰ F b œ. œ. œ. œ. b œ. ‰ F b œ. œ. œ. œ. ‰ b œ.

3 3

Vl. I (div.)

Vcl.

3

>œ . ƒ Œ

Œ b >œ J

Timp.

?

œ œ

poco a poco cresc.

poco a poco cresc.

bœ . > ƒ

B

œ œ

Œ

?

Vle.

œ œ

3

Œ

Œ

Tuba

&

œ œ

Œ

poco a poco cresc.

b˙ .

˙.

&

œ œ

nœ œ

Œ

b˙ .

&

&

œœ

poco a poco cresc.

a2

?

Cb.

œ

poco a poco cresc.

&

&

œœ

˙. ˙. > bœ

&

Œ

(1.)

3

Vl. II (div.)

œœ

3

b œ b œœ œ œœ œ œ œ œ

3

bœ bœ œ œ œ

˙. ˙.

Trb.

Œ

œœ

B

1-2

3

3

Fg. 1-2

Cor. (Fa) 3-4

3.

Œ

&

& ?

1-2

œœ

poco a poco cresc.

Cl. (Si b) 3

œœ

œ

Ob. 2-3

œœ

œ

poco a poco cresc.

bœ .

&

œ

3

3

1

œœ

poco a poco cresc.

œœ

3

3

œ

3

poco a poco cresc.

poco a poco cresc.

œ J j œ j œ

poco a poco cresc.

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

27


220 Picc.

&

Fl. 1-2

&

œ

œ b œJ œœ œœ

œ. b œœ

œœ

œ J œœ

œœ

œœ

3

œœ

b œœ

œœ

œœ

3

3

œ

œ

œœ

&

3

1-2 Cl. (Si b) 3 Fg. 1-2

Cfg.

1-2 Cor. (Fa) 3-4

1-2 Tr. (Si b) 3

&

Œ

# & #

‰ n œœ

3.

œ œ

Œ

&

˙. ˙.

bœ œ œ œ œ œ œ

œ œ

≈ œ œ

Œ œ œ

œ œ

œ œ

nœ œ

œ œ

œ œ

œœ

œ

b œ b œœ œ œœ œ œ œ œ

Œ

œœ

œ

œ

3

nœ œ œ œ œ

# & # Œ ? (a 2) A˙ . ? A˙ . (a 2) > bœ & (a 2)

œ J

3

3

&

œ

œ b œJ

œ.

Ob. 2-3

œœ

œ œœ

3

3

1

œ

œ œ

3

≈ œ œ

œ

Œ œ œ

œ œ 3

3

Œ

œ œ

∑ ˙. ˙.

Œ

Œ N >œ J

œ. > ƒ

>œ J

>œ . ƒ Œ

Œ >œ ˙. ˙.

Œ

sempre cresc.

&

˙.

˙. sempre cresc.

Tr. 5-8 (Si b)

&

1-2

B

Trb. 3

A˙ . ˙.

˙. ˙. sempre cresc.

?

A˙ .

˙. sempre cresc.

Tuba

?

A˙ .

˙. sempre cresc.

Timp.

Camp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? A˙ . ˙. bœ œ œ œ bœ bœ J ‰ Œ Œ ‰ & . b œ. . œ. œ œ œ. b œ œ b œ œ . œ œ J J &

Cel.

&

I

&

Vl. I (div.)

& Vl. II (div.)

&

œ.

œ bœ

3

3

3

3

œ œ œ œ b œœ b œœ œœ b œœ

Aœ . bœ A œ . œ œœ œœ œœ b œœ .. 3

Vle.

Œ

bœ .

Vcl.

?

Œ

bœ .

Cb.

?

Œ

bœ .



œ J

b œ.

œ

3

œ œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

3

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bœ più f œ bœ più f œ bœ più f œ

3

œ.

3

3

3

3

3

œ bœ œ œ b b œœ œ œœ œœ bœ

3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ bœ œ bœ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~

œ.

œœ b œ œ b œœ b b œœ œœ œœ

œ b b œœ œ œœ œ œœ œ œ bœ œ œ 3

bœ œ

b œ.

œ.

œœ œ b b œœ œ œœ œ œœ œ œ œ

œœ œ b b œœ œœ bb œœ œœ œœ œ

b b œœ

B

28

œ

œ b œJ

œ œ

bœ œ b œ b œ œœ œœ b œ œ bœ bœ

3

Œ

bœ .

œ J

Œ

bœ .

j œ

Œ

bœ .

j œ


222 Picc.

Fl. 1-2

& &

œ

œ b œœ

œœ

œ

œœ

œœ

œ œœ

œœ

œ

œœ

œœ

3

3

3

3

1

&

Ob. 2-3

1-2 Cl. (Si b) 3

&

Œ

# & #

# & # ?

Cfg.

?

1-2

1-2 Tr. (Si b) 3

œ bœ œ œ œ œ

nœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

3.

≈ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

3

nœ œ œ œ œ

Œ

Œ

3

3

Fg. 1-2

Cor. (Fa) 3-4

œ

3

œ

Œ

˙.

&

˙. > bœ

&

Œ

&

˙ ˙

&

˙

Œ

Œ >œ J

œ. > ƒ

≤ >œ œ

œ .. œ .. œ ..

≤œ > ƒ

&

1-2

B

˙ ˙

œ .. œ ..

≤ >œ bœ

3

?

˙

œ ..

ƒ ≤ >œ

Tuba

?

˙

œ ..

Timp.

?

Camp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. bœ J ‰ Œ Œ & &

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

Cel.

&

I

&

Vl. I (div.)

&

b b œœ

œœ

œ bœ

œ œ

œ. œ.

œœ b b œœ 3

b œœ b œœ œœ œœ œ . bœ .

3

˙˙ . .

3

>œ œ

Œ

bœ ffz

b œœ J ffz b œœ J ffz

Œ

Œ

Œ

Vle.

B

Œ

bœ .

œ

œ bœ J ffz Œ

Vcl.

?

Œ

bœ .

œ

Œ

Œ

Cb.

?

Œ

bœ .

œ

Œ

Œ

Vl. II (div.)

&

3

bœ œ

>œ œ

>œ œ

>œ œ

œ. œ >. ˙˙ ..

˙.

3 3

>œ ‰ œ 7., 8. > ƒ b ˙˙ ..

in Si b

˙.

ƒ bœ b˙ . > > ƒ

œ œ œœ œœ

3

˙. > 5., 6.

˙.

3

œœ b œœ œ œœ b œœ œœ bœ

3

>˙ .

œ œ bœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ 3

Œ

ƒ

Tr. 5-8 (Si b)

Trb.

Œ

>œ >˙ . ˙.

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ

Œ

>œ œ

> œ œ œ >œ J

>œ œ J

Œ ∑

>œ . ƒ

nœ >

œ >

Œ

Œ

œ >. ƒ

n >œ

œ >

Œ

Œ

>œ . ƒ > œ. ƒ > œ. ƒ > œ.

nœ > n >œ

œ > >œ

Œ

Œ

Œ

Œ

n >œ

Œ

Œ

n >œ

Œ

Œ

ƒ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

29


Picc.

1

&

f

Ob. 1-3

1-2 Cl. (Si b) 3

f 1. & ˙˙ .. 2., 3. f # ˙. & # ˙. f # & # Œ ?

Cfg.

?

1-2

1-2

œ

œ

3

˙. ˙. f ˙. f

œ

œ

f œ J

3

Œ œ

œ

œ

œ

œ

f

3

&

œ

f

3

œ

˙. ˙. ƒ ˙. ƒ

˙. ˙. ƒ ˙. ˙. ƒ

˙. ˙. ƒ ˙. ˙. ƒ œ

œ

œ

œ

3

Œ

&

Œ

Œ

‰ ..

&

Œ

Œ

‰ ..

Tr. (Si b) 5-8

&

Trb. 1-3

?

Œ

Œ

‰ ..

Tuba

?

Œ

Œ

‰ ..

Timp.

?

Arpe 1-2

?

œ

3

&

œ

œ

3

Œ

3

Œ œ

Tr. (Si b) 3

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ 3

Œ

œ

f œ J

3

œ

3

œ

œ

œ

œ

Œ

˙. ˙. f ˙. ˙. f

&

Cor. (Fa) 3-4

œ J

3

œ

&

Fg. 1-2

œ

Œ

&

Fl. 2

œ

œ

225

>œ ·Öœ ƒ Ñ œ‡ > ƒ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. F ƒ

Ï

œœœœ œœœœ

œœœœœ

œœ

œœ œ œ œ œ œœœœœœ

œœœœœ

œœœ

œœœœœ

œœœœœ

gliss.

I

&

œ ƒ

Vl. II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

30

?

œ ƒ

œ œ

œ œ ƒ ƒ



œ

pizz.

œ ƒ

œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œ bœ œ œ œ

œ œ

Œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

Œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ ∑

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙. >

˙.

5., 6.

œœœ

œ

œ

˙. ˙.

>œ >œ >œ >œ >œ ‰ œ œ œ œ œ 7., 8. ƒ > > b œœœ b ˙˙˙ ... ·Ö ƒ Ñ b œ‡ b ˙ . > > ƒ

œœœœ œœœœœ

>˙ . ˙.

œ œ

>œ œ J

˙.

œ >. ƒ

œ œ > >

Œ

Œ

œ œ > >

Œ

Œ

>œ >œ

Œ

Œ

Œ

œ >. ƒ >œ . ƒ > œ.

> >œ œ

Œ

Œ

Œ

ƒ arco > œ.

>œ >œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

> > œ . œ œ œœ œ. œ œ > > J ˙˙ .. ˙.

ƒ


229 Picc.

1

& &

Fl. 2-3

Ob. 1-3

1-2 Cl. (Si b) 3

&

?

Cfg.

?

1-2

f

&

Cor. (Fa)

œ

œ J

3

Œ œ

œ

f 1. & ˙˙ .. 2., 3. f ## ˙ . & ˙. f # & # Œ

Fg. 1-2

œ

œ

œ

3

˙. ˙. f ˙. f

œ

œ

f œ J

3

Œ œ

Œ œ

œ

3

œ

œ

f

3

œ

Œ

œ

œ

œ

f œ J

3

œ

œ

f

3

˙. ˙. ƒ ˙. ˙. ƒ œ

œ

œ

œ

œ

œ

muta in Fl. 3

Œ œ

œ

œ

œ

Œ

˙. ˙. ƒ ˙. ƒ

˙. ˙. f ˙. ˙. f

muta in Fag. 3

˙. ˙. ƒ ˙. ˙. ƒ

&

1-2

&

Œ

Œ

‰ ..

&

Œ

Œ

‰ ..

>œ ·Öœ ƒ Ñ œ‡ > ƒ

Tr. (Si b)

Tr. (Si b) 5-8

&

Trb. 1-3

?

Tuba

?

Timp.

?

& Arpe 1-2

?

&

Vl. II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

>˙ . ˙.

˙. ˙.

˙. >

˙.

>œ >œ >œ >œ >œ ∑ ‰ œ œ œ œ œ ∑ > > ƒ b œœœ b ˙˙˙ ... ∑ Œ Œ ‰ .. ·Ö ƒ ч Œ Œ ‰ .. ∑ bœ b˙ . > > ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ˙. ˙. F ƒ

Ï

œœœ œ œ œœœ

œœœœœ

œœœ

œœœœ œœœœ

œœœ œ

œœœœ

œœœœœ

œœœœ

œœœ

œœœœœ

œœœœœ

gliss.

I

3

3-4

3

3

Œ

3

œ

œ

3

3

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ ƒ

œ

œ ƒ

œ

œ ƒ œ ƒ

pizz.

œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ

Œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ Œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ bœ œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œœœ

œ œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œ œ

Œ

Œ

>> œ . œ œ œœ œ œœ >. > J ˙˙ .. ˙.

>œ œ J

˙. ∑

œ >. ƒ

œ œ > >

Œ Œ

œ >. ƒ > œ. ƒ > œ.

œ œ > >

Œ Œ

ƒ arco > œ. ƒ

>œ >œ

3

Œ

> >œ œ

œ œœœ ƒ Œ Œ

> >œ œ

Œ Œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

œ bœ œ

31


233

VAR. II (Fuga) Frenetico marziale (Tutta la forza). Corrosif (q = 80)

&

Tr. 1 (Si b)

ã

Piatti

con bacchetta da timpano

œ fffz

Œ

Œ

*)

œ œ œ. œ Nœ & œ . œ œ œ b œv . œ œ . œ n œ > > > > **) marc. sempre (Lange Strøg) ƒ *) œ œ œ œ. œ Nœ & œ . œ œ œ b œv . œ œ . n œ > > > > marc. sempre (Lange Strøg) **) ƒ *) >œ ‰ œ #œ . œ #œ . Œ Œ B bœ #œ œ ƒ ƒ marc. sempre (Lange Strøg) **) *) > ? Œ œ. ∑ ∑ ƒ *) > ? ∑ ∑ Œ œ.

I Vl. II

Vle.

Vcl.

Cb.

j #œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ œ bœ

œ.

bœ . bœ bœ .

nœ œ Nœ œ #œ œ

j bœ œ œ œ nœ #œ œ œ bœ œ œ

œ.

bœ . bœ bœ .

nœ œ Nœ œ #œ œ

œœ

œ.

œ Nœ J

> > ^ œ œ œ bœ .

> œ œ.

œ

œ

bœ bœ

&

I Vl.

&

II

œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ B œ œ œœœœœœœœ

Vle.

Vcl.

Cb.

? bœ . œ . bœ

nœ J

? bœ . œ bœ .

nœ J

ª

bœ œ .

œ bœ œ .

&

Vl.

&

II

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

? ª

œ J œ J

œ.

b >œ

˙ œ œ œ #œ œ œ bœ .

Tr. 1 (Si b)

I Vl. II

> & #œ

#˙ >

œ œ œ #œ #œ #œ

œ

œ œ œ œ œ œ #œ #œ #œ a œ &

œ

œœœ œ & aœ

œ

œœ

nœ œ œ œ Nœ

œœ

nœ œ œ œ Nœ

œ #œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ #œ . Nœ

Vle.

B

Vcl.

?

œ #œ J

œ J

œ . #œ #œ #œ

œ J

Cb.

?

œ #œ J

œ J

œ . #œ #œ #œ

œ J

32

#œ .

#œ œ

œ bœ bœ Nœ

œ nœ œ œ bœ œ œ bœ œ .

œ

œ

œ

Nœ J

˙

œ

œ #œ

#œ œ J #œ . œ nœ J #œ . œ nœ J

œ

œ J

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

#œ #œ

œ

œ

> bœ nœ œ #œ #œ œ œ nœ œ #œ #œ

œ #œ #œ bœ nœ

Œ ‰

∑ > > # >œ . œ # œ

> œ

œ.

# >˙

œ #œ œ #œ

œœ œ œ œ J œ

œ #œ œ #œ

œœ œ œ œ J œ

>œ .

œ œ œ

œ. bœ œ

œœ

#œ J œ

#œ J

œ

nœ œ œ œ

œ #œ #œ #œ nœ œ

œ

nœ œ œ œ

œ

œ

œ #œ #œ #œ nœ

œ

œ

œ œ œ œ #œ #œ œ œ J

œ

nœ J

œ œ #œ œ œ#œ #œ œ bœ nœ bœ œ

œ œ #œ #œ

œ

œ œ œ œ #œ #œ œ œ J

œ

nœ J

œ œ #œ œ œ #œ œ bœ nœ bœ œ #œ

œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ .

œ

œ J

œ . #œ #œ #œ œ

œ

œ J

œ . #œ #œ #œ œ

nœ œ nœ

œ

bœ bœ

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ b œJ N œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ b œJ N œ

*) Intervaller som klangligt ætser ind i de flest mulige Tonearter på engang. (Intervals which harmonically eat their way into most possible keys at one and the same time). **) Long strokes Rued Langgaard: Symfoni nr. 6 - 18



#œ #œ

œ #œ #œ

nœ œ nœ

œ

œ bœ bœ Nœ

œ #œ . J

œ œ œ œ bœ .

251

#œ .

˙. œ J

#œ Nœ œ œ

#œ œ

Œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ J Nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ bœ . œ #œ Nœ œ œ œ œ #œ œ œ bœ . J J œ. J J bœ > > >œ >œ b ^œ . > œ. Nœ œ œ bœ œ œ bœ bœ bœ . œ œ . #œ œ bœ œ bœ bœ N œ n œ œJ ‰ œ . œ ƒ. >œ >œ b ^œ . >œ . œ bœ œ bœ N œ œ œ œ ∑ œ œ œ. œ œ bœ J ƒ >œ >œ b ^œ . >œ . . bœ œ bœ œ œ N œ œ œ ∑ œ œ œ. œ œ bœ J ƒ

œ J #œ

œ

#œ .

œ #œ #œ #œ œ . J J œ œ #œ œ #œ

Nœ nœ J Nœ nœ J

œ.

#œ .

>œ > # >œ œ f œ nœ œ œ bœ œ bœ œ œ .

Œ

^ bœ . œ bœ œ nœ . œ ƒ marc. ^ bœ . œ bœ œ nœ . œ ƒ marc. œ œœ œ #œ œ #œ

œ #œ œ

œ bœ œ bœ .

> & Aœ N˙

I

œ

#œ Nœ œ œ

*)

> œ œ.

œ bœ œ bœ .

245 Tr. 1 (Si b)

œ

˙

marc. sempre

&

œ

œ

*)

239 Tr. 1 (Si b)

marc. sempre

> > ^ œ œ œ bœ .

ƒ

ª

œ

œ bœ bœ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ nœ œ


8

bœ œ bœ œ > #œ œ

œ œ Nœ œ #œ œ œ

> œ #œ

ffz bœ œ b œ b œ œ b œ œ # œ >œ

ffz œ œ Nœ œ #œ œ œ

> œ #œ

ƒ ffz bœ bœ œ bœ œ > bœ #œ œ

ffz bœ œ b œ b œ œ b œ œ # œ >œ

ffz œ œ Nœ œ #œ œ œ

> œ #œ

ƒ ffz bœ bœ œ bœ œ a2 > bœ #œ œ

ffz bœ œ bœ œ b œ > œ bœ #œ œ

ffz œ #œ œ œ œ œ Nœ

> œ #œ

ffz nœ œ bœ bœ œ nœ œ #œ ffz nœ œ bœ bœ œ nœ œ #œ ffz œ bœ bœ bœ œ bœ œ #œ ffz b œ œ bœ bœ œ bœ œ #œ

ffz œ œ Nœ œ #œ œ œ ffz œ œ Nœ œ #œ œ œ ffz œ Nœ œ œ #œ œ œ

ffz œ œ Nœ œ #œ œ œ

bœ bœ

256 1

&

Œ

Fl. 2-3

1

&

Œ

&

Œ

ƒ ffz bœ bœ œ bœ œ a2 >œ bœ # œ ‰ ‰

Ob. 2-3

1 Cl. (Si b) 2-3

1

& # & #

Œ

# & #

?

Œ Œ Œ

Fg. 2-3

1-2

?

Œ

&

Œ

&

Cor. (Fa) 3-4

1

&

Tr. (Si b) 2-3

1-2 Trb. 3

Timp.

&

> # œ >œ œ. ƒ a2 > > œ . #œ œ

ƒ > a 2 >. œ œ œ ? ƒ >œ . œ >œ ?

Œ

bœ œ bœ œ > #œ œ

ƒ ffz nœ ‰ bœ bœ œ nœ œ #œ ƒ ffz a2 nœ ‰ bœ bœ œ nœ œ #œ ƒ ffz bœ bœ œ bœ œ #œ ‰ bœ ƒ ffz bœ bœ œ bœ œ a2 #œ ‰ bœ

œ > œ > >œ >œ

œ bœ bœ

ƒ ffz

n # œœ

# ˙˙ ƒ

ffz n # œœ

# ˙˙ ƒ

ffz

œ > œ >

ffz

> œ #œ > œ #œ

œ bœ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ

ffz bœ œ ffz bœ œ ffz bœ œ ffz nœ œ ffz nœ œ ffz bœ œ

œ bœ œ bœ œ bœ œ nœ œ nœ

œ œ œ œ œ œ

> œ #œ

œ bœ

> œ #œ

ffz œ bœ bœ œ œ bœ œ

ffz

œ bœ

ffz n # œœ

# ˙˙

˙˙ ..

# ˙˙

˙˙ ..

ffz n # œœ ffz

>œ ^œ . ˙ . œ

˙.

˙.

˙.

>œ ^œ . ˙ . œ

˙.

˙.

˙.

>œ b ^œ . ˙ . œ

˙.

˙.

˙.

>œ b ^œ . ˙ . œ

˙.

˙.

˙.

# ˙˙ # ˙˙

ƒ ^j ^j ^j œ ‰ œ ‰ œ ‰ ƒ

?

8

Œ

œ ffz

œ bœ bœ

b ^œ œ b œ œ #œ

Œ

œ ffz

œ

œ bœ bœ

b ^œ œ b œ œ #œ

œ

œ Nœ Nœ

N ^œ # œ œ œ œ

œ

^ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ Nœ œ œ

Œ

Œ

Œ

œ ffz

Œ

Œ

œ ffz

Œ

&

Nœ œ œ J ‰ œ ‰ œ ‰ ƒ J J

&

Nœ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ J J J ƒ

œ bœ bœ

b ^œ œ b œ œ #œ

œ

œ bœ bœ

b ^œ œ b œ œ #œ

œ

œ Nœ Nœ

N ^œ # œ œ œ œ

œ

^ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ Nœ œ œ

Vle.

B

j j j Nœ ‰ œ ‰ œ ‰ ƒ

œ bœ bœ

b ^œ œ b œ œ #œ

œ

œ bœ bœ

b ^œ œ b œ œ #œ

œ

œ Nœ Nœ

N ^œ # œ œ œ œ

œ

^ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ Nœ œ œ

Vcl.

?

j j j œ ‰ œ ‰ œ ‰ ƒ

Œ

œ ffz

Œ

Œ

œ ffz

Œ

Œ

œ ffz

Œ

Œ

œ ffz

Œ

Cb.

?

j j j œ ‰ œ ‰ œ ‰ ƒ

Œ

œ ffz

Œ

Œ

œ ffz

Œ

Œ

œ ffz

Œ

Œ

œ ffz

Œ

I Vl. II

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

33


bœ J ‰ Œ & (a 3) b œ J ‰ Œ &

261

(a 3)

Fl. 1-3

Ob. 1-3

Œ # >œ ƒ

(a 3)

# & # n œJ ‰ Œ

#œ > (a 3) ƒ ? b œJ ‰ Œ # >œ ƒ a4 > ^ ^ Œ #œ œ #œ & ƒ œ ‰ Œ Œ & J

Cl. 1-3 (Si b)

Fg. 1-3

^œ b ˙^ .

b ^œ

œ

œv

n œv

œ

^ bœ

œ

^ œ b˙ . v ^œ b ˙^ .

∑ ^œ

˙. v

˙.

˙v .

˙.

˙v .

˙. > #œ #œ >

^œ .

> œ

> œ #˙ .

Œ

Œ ^œ

Œ

Œ

Œ

Œ

&

œ J ‰ Œ

Œ

Vle.

B

œ J ‰ Œ

Œ

Vcl.

?

Cb.

?

Cor. 1-4 (Fa) 1 Tr. (Si b) 2-3

(a 2)

&

œ J ‰ Œ

#œ . ƒ

(a 2)

?

1-2 Trb.

?

3

&

I Vl. II

œ J ‰ > b ^œ œ ƒ œ J ‰

‰ bœ bœ bœ bœ bœ > > > > > ƒ ‰ bœ bœ bœ bœ bœ > > > > > ƒ ‰ bœ bœ bœ bœ bœ > > > > > ƒ

ª

266 Ob. 1-3

Cl. 1-3 (Si b) Fg. 1-3

& # & # ?

(a 3)

˙.

œ > bœ bœ œ > bœ bœ œ > bœ bœ

œ

(a 3)

˙.

œ

(a 3)

˙.

œ > œ.

(a 4)

j œ >

> bœ

bœ ffz nœ ffz bœ ffz # >œ

œ n œ #œ > >

1

&

&

?

Trb. 3

I

?

&

Vl. II

&

nœ #œ œ #œ

œ

œ #œ

œ

nœ #œ œ #œ

œ

œ #œ

bœ œ nœ #œ œ #œ

œ

œ #œ

B

Vcl.

?

Cb.

?



œ

Vle.

34

B

>œ b >œ >œ n œ # œ n œ œ

œ

#œ #œ œ

œ #œ œ # œ

œ

>œ b >œ >œ n œ # œ n œ œ

œ

œ #œ œ # œ #œ #œ œ

œ

œ #œ œ

œ #œ Nœ

œœœœ

œ Nœ Nœ

œ #œ œ

œ #œ Nœ

œœœœ

œ Nœ Nœ

œ #œ œ

œ #œ Nœ

œœœœ

#˙ . > ˙.

œ œ

f˙ . ˙. f ˙. ˙. f ˙.

œ œ œ œ

Œ

Œ

>œ . œ. œ. > œ. œ. > > œ.

∑ >œ J j œ >œ j œ ? œ > j œ >

> œ

# >œ

œ œ > >œ œ

#œ #œ > >œ œ

œ œ > >œ œ

> œ œ œ > > f #œ #œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ #œ #œ #œ Nœ œ nœ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ #œ #œ #œ œ nœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ #œ #œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ #œ #œ #œ Nœ œ nœ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ #œ #œ #œ œ nœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ ∑

bœ œ bœ bœ bœ Nœ bœ œ bœ

œ

&

1-2

bœ œ bœ bœ bœ Nœ bœ œ bœ

œ

Cor. 1-4 (Fa)

Tr. (Si b) 2-3

bœ œ bœ bœ bœ Nœ bœ œ bœ

> b >œ b >œ ‰ bœ ƒ > b >œ > bœ ‰ bœ ƒ œ Nœ Nœ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

œ œ. #œ œ #œ nœ nœ œ œ bœ ‰ J ffz œ bœ ‰ œ . # œ œ n œ œ #œ nœ œ J ffz œ œ. # œ #œ œ nœ nœ œ œ bœ ‰ J ffz

œ

œ J

Nœ bœ bœ . œ bœ

œ nœ J

œ J

Nœ bœ bœ . œ bœ

œ nœ J

œ J

Nœ bœ bœ . œ bœ

œ nœ J

#œ œ Nœ œ J j #œ œ Nœ œ j #œ œ Nœ œ


271 Ob. 1-3

b ˙^ .

&

ƒ # ^ & # n˙ . ƒ a3 ^ ? b˙ . a3

Cl. 1-3 (Si b)

Fg. 1-3

1 Tr. (Si b) 2-3

1-2 Trb. 3

I

^œ .

œ

a3

œ œ

œ. v

j œv

œv

œv

œ v

^œ .

^œ J

^ œ

^ œ

ƒ & & ? ?

œ > œ œ > œ œ >

#˙ >

œ >

˙ >

#˙ #˙ > ˙ >˙

&

œ bœ J

bœ J

œ

&

œ bœ J

bœ J

œ

Vl.

œ bœ

# ˙^

^œ J

ffz # ˙^

œ v

ffz # ˙^

ffz

bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ

œ

œ bœ œ œ nœ #œ Nœ

œ

œ œ

œ

œ #œ #œ œ œ

œ œ #œ œ

œ #œ #œ œ œ

œ œ #œ œ

Vle.

B

bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ nœ #œ Nœ œ œ œ œ œ nœ #œ #œ œ #œ #œ œ œ Nœ nœ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ bœ Nœ bœ Nœ #œ œ œ

Vcl.

?

œ

Cb.

?

œ

II

œ bœ

j œ bœ

Nœ bœ œ œ œ œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ #œ bœ Nœ bœ Nœ

œ

œ

œ #œ #œ nœ #œ #œ #œ

œ Nœ nœ œ œ #œ œ œ

j œ bœ

Nœ bœ œ œ œ œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ #œ bœ Nœ bœ Nœ

œ

œ

œ #œ #œ nœ #œ #œ #œ

œ Nœ nœ œ œ #œ œ œ

j œ bœ

Nœ bœ œ œ œ œ

ª

^œ .

# ^œ # ^œ .

b ^œ J

œ^

# & #

^ œ.

Fg. 1-3

?

^œ .

^ # œ # œv . # ^œ # ^œ .

^ nœ J b ^œ J

œv ^ œ

1-2

?

275 Ob. 1-3

Cl. 1-3 (Si b)

&

9

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

a2

3

?

Tuba

?

Timp.

?

j ^ j œv ‰ # Jœ ‰ œv ‰ ƒ

Trb.

I

&

Vl. II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

>˙ .

>˙ .

˙.

ffz ˙ >. ffz ˙ >. ffz

ffz ˙. > ffz ˙. > ffz

˙. ˙. ∑

9

Nœ Nœ

bœ nœ œ #œ œ bœ nœ bœ bœ œ bœ

Œ

Œ

Nœ Nœ

bœ nœ œ #œ œ bœ nœ bœ bœ œ bœ

Œ

Œ

bœ nœ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ >. ƒ b œ n œ # œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . ƒ bœ nœ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ. œ bœ . > v œ >œ b ^œ . œ œ.

# œ >œ > > # >œ œ ∑

œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ Nœ #œ #œ œ œ œ #œ œ œ Nœ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ∑

>œ . ƒ >œ .

>œ >œ >œ b ^œ . œ >œ >œ >œ b ^œ . œ

ƒ #œ œ œ œ œ #œ œ . #œ B

#œ œ œ œ œ #œ œ . #œ ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

35


280 1

&

&

Tr. (Si b) 2-3

˙.

˙.

? ˙

> œ

˙.

? ˙

> œ

˙.

(a 2)

? ˙

1-2 Trb. 3

Tuba

&

I Vl.

&

II

a2

#˙ . > ƒ

˙.

#˙ . > ƒ

˙. ∑

˙.

˙.

œ.

œ Nœ œ œ #œ œ œ J #œ

#œ J

œ œ œ œ bœ Nœ bœ œ œ nœ

œ œ œ #œ . œ

œ œ #œ #œ # œ nœ

œ

œ.

œ bœ nœ #œ #œ . #œ œ

œ.

œ Nœ œ œ #œ œ œ J #œ

#œ J

œ œ œ œ bœ Nœ bœ œ œ nœ

œ œ œ #œ . œ

œ œ #œ #œ # œ nœ

œ

œ.

œ bœ nœ #œ #œ . #œ œ

Vle.

B #œ #œ #œ bœ

bœ nœ œ œ

Vcl.

B #œ #œ #œ bœ

bœ nœ œ œ J

Cb.

?

#œ . œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ #œ

œ

œ œ bœ œ nœ œ œ œ œ œNœ #œ #œ #œ nœ nœ œ œ #œ #œ #œ nœ œ #œ . nœ œ

‰ ? #œ . #œ #œ œ n œ . nœ nœ . v ƒ

œ Nœ

œ

œ

œ. #œ . #œ #œ œ n v nœ nœ . ƒ

œ Nœ

œ

œ

œ œ

œ

œ œœ

œ #œ

œ

œ œ œ œ œ #œ #œ

œ #œ

œ #œ

œ

#œ œ œ œ œ œ #œ

œ #œ

ª

285 1 Tr. (Si b) 2-3

& #˙ . >

˙

> œ

˙.

˙.

œ

#œ #œ

Œ

˙

> œ

˙.

˙.

œ

#œ #œ

Œ

(a 2)

& #˙ . > ?

3

?

Tuba

?

1-2 Trb.

I

&

œ

Nœ . #œ Nœ

œ. œ œ

œ œ œ #œ #œ œ œ #œ . Nœ .

œ œ #œ œ œ #œ #œ nœ . bœ bœ

œ nœ

œ #œ œ #œ #œ œ .

œ

&

œ

Nœ Nœ .

œ. œ œ

œ #œ œ œ #œ #œ œ œ #œ . Nœ œ .

œ œ #œ œ œ #œ #œ nœ . bœ bœ

œ nœ

œ #œ œ #œ #œ œ .

œ

B

œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ

Vl. II

Vle.

Vcl.

Cb.

36

œ

œ œ œ œ œ. #œ #œ #œ œ

œ œ

œ #œ œ #œ œ .

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ nœ

bœ œ nœ œ œ #œ œ

? N œJ

œ

œ

œ J

œ #œ

œ.

#œ J

nœ œ Nœ œ

œ #œ

œ

œ #œ œ

œ #œ

j œ Nœ #œ #œ

œ

? N Jœ

œ

œ

œ J

œ #œ

œ.

#œ J

nœ œ Nœ œ

œ #œ

œ

œ #œ œ

œ #œ

j œ Nœ #œ #œ

œ



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6


˙^

œ ^œ

^œ .

^œ .

b ˙^ .

˙^ .

˙^ .

ƒ ˙^

œ ^œ

^œ .

^œ .

b ˙^ .

˙^ .

˙^ .

ƒ ˙ & v ƒ a3 ^ ˙ ? ƒ

œ œ v œ ^œ

^œ .

^œ .

b ˙^ .

^œ .

^œ .

b ˙^ .

^œ . œ.

^œ . œ.

b ˙^ . b˙ .

^œ . œ.

^œ . œ.

b ˙^ . b˙ .

290 Fl. 1-3

Ob. 1-3

Cl. 1-3 (Si b)

Fg. 1-3

1-2

a3

& a3

&

##a 3

&

œ œ œ vœ Nœ nœ œ œ œ

&

bœ Nœ bœ .

Nœ nœ œ œ œ

&

Cor. (Fa) 3-4

I

&

Vl. II

œ œ œ œv

˙ ˙v ƒ ˙ ˙v ƒ bœ . Nœ bœ Nœ Nœ

œ . bœ œ œ nœ œ œ .

bœ œ Nœ œ œ #œ bœ nœ œ nœ

œ . bœ œ œ nœ œ œ .

B

œ #œ œ œ œ #œ œ œ . bœ Nœ

Vcl.

?

œ J œ

j œ

œ bœ

œ

œœœœœ

œ nœ J

Cb.

?

œ J œ

j œ

œ bœ

œ

œœœœœ

œ nœ J

œ

Fl. 1-3

Ob. 1-3

Cl. 1-3 (Si b) Fg. 1-3

1-2

&

œ

# & # œ

^ œ

?

œ

&

œ œ

&

œ œ

&

Cor. (Fa) 3-4

1-2 Trb.

?

3

?

Tuba

?

Timp.

?

I

&

Vl. II

œ

œ Nœ œ #œ œ #œ œ œ Nœ

&

a2

œ^

œ œ

œv ^œ

œ œv

œ œv

œ œ

œ œv

œ œv

œ œ

^ ˙ ƒ ^ ˙ ƒ ˙v ƒ

^œ ^œ œv ^ œ

œ

œ

^ œ

^œ .

œ

^ œ

^œ .

^œ .

œ

œv

œv .

œv .

œ

#œ œ bœ nœ bœ

œ œ

œ œ #œ œ bœ

œ œ œ Nœ nœ .

b ^œ

b ^œ .

^ bœ

^ nœ .

b ^œ

b ^œ .

^œ œ

^œ . œ. ^œ . œ.

^œ J ^œ J j œv ^ œ J

^ b˙

j œ œv j œ œv

n ^œ

˙^

n ^œ

˙^

^ œ

^ #œ

œ^

n œ^

œ^ œ

# œ^ #œ # œ^ #œ

œv

˙

b ˙v

œv

˙

Œ

Œ

#œ .

œ œ œ œ #œ #œ œ œ

œ bœ bœ Nœ œ

œ

œ

œ

Vle.

B

#œ œ œ #œ bœ

?

œ

Vcl.

œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ bœ nœ

bœ nœ #œ #œ œ œ bœ Nœ Nœ œ bœ bœ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ . nœ

œ

Cb.

?

œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ bœ nœ

nœ nœ œ œ œ œ #œ œ œ bœ #œ

œ œœ œ

b ^œ ƒ

œ

bœ œ .

Fl. 3 muta in Fl. picc.

˙

b ˙v

#œ #œ œ #œ

œ

œ.

œ

œ #œ œ bœ

˙ ˙v

Nœ #œ #œ #œ nœ nœ nœ œ .

nœ .

nœ J

œ #œ œ bœ

œ

œ Nœ #œ

nœ J

˙ ˙v

œ œ œ œ #œ #œ œ œ

œ

œ œ bœ œ

#œ .

œ bœ

#œ J

˙v ˙^

œ

bœ œ .

œ œ bœ œ

bœ œ J bœ bœ œ J bœ

œ^ œ

#œ J

œ Nœ œ œ œ #œ .

œœœ

#œ #œ nœ nœ nœ œ .

nœ .

#œ J

#œ #œ .

˙^ . ˙. œ œ J œ œ J

œ œ

œ œ œ Nœ nœ .

^œ .

œ œ #œ œ bœ

b ^œ .

^œ œ

˙. ˙v . #œ #œ .

#œ J

œ^

bœ b œv

œ œv

#œ #œ #œ nœ

b ^œ

bœ b œv

œ œv

˙^ . ˙.

˙. ˙v .

Vle.

295

˙^ .

˙^ .

bœ œ Nœ œ œ #œ bœ nœ œ nœ

ª

˙^ .

˙. v

bœ Nœ œ

#œ J œ #œ

œ #œ

˙. dim.

b œv ˙ . ƒ dim. b œv ˙ . ƒ dim. Ÿ~~~~~~~~~~~~ bœ ˙ . ffz dim. bœ œ bœ bœ Œ Œ ƒ bœ œ bœ bœ Œ Œ ƒ #œ œ ∑ bœ ƒ #œ œ œ bœ ˙ . ƒ œ #œ œ bœ ˙ . ƒ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

37


10 VAR. III (Toccata) Poco a poco furioso mosso

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

300 Picc.

Fl. 1 Cl. 1 (Si b)

&

&

# & #

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p ∑

?

1-2 Trb.

A˙ .

dim.

?

3

A˙ .

?

Tuba

A˙ .

ã

Tamb.

˙.

(a 2)

Œ

˙.

p

dim.

˙. dim. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙. π

10 VAR. III (Toccata) Poco a poco furioso mosso

&

I Vl.

&

II

œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. pizz. œ #œ œ J ‰ J ‰ J ‰ π fz fz fz .œ . # œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . # œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . # œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . # œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. pizz. œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ J ‰ J ‰ J ‰ π fz fz fz ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Vle.

B ?

pizz.

Vcl.

?

pizz.

Cb.

ª

305 Picc.

&

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> œ

> œ

#œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# & # œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

?

3

?

Tuba

?

Fl. 1

Cl. 1 (Si b)

1-2 Trb.

&

œ > f œ > f

ã

&

&

Vle.

B

Vcl.

?

Tamb.

I Vl. II

Cb.

38

?



arco

arco

p #œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p ∑ ∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. p œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. n œ. b œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. . . . œ b œ œ œ b œ. n œ p œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. n œ. b œ. œ. œ. œ. œ. . . œ bœ p œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ∑ p arco œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

arco

œ. œ. œ. . n œ. bœ

. œ œ. œ. œ œ. œ. J

. œ œ. œ. œ œ. œ. J

p œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œJ p

Œ

>œ # >œ ‰ ‰ J J fz fz pizz. > > ‰ œJ ‰ # Jœ ‰ fz fz pizz.

Œ >œ J ‰ fz >œ J ‰ fz

Œ

Œ

Œ

Œ


310 Picc.

&

Fl. 1-2

&

&

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œ

˙

˙.

P œ P

œ

˙

˙.

1.

Ob. 1-2

##

Cl. 1 (Si b)

&

1-2 Cor. (Fa) 3-4

&

&

1 Tr. (Si b) 2-3

Tamb.

I

b˙ p

˙.

œ œ J

j œ #œ

œ. œ. œj >œ

œ

& &

∑ ∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ˙ ˙. ∑ ∑ . . œ. . œ. . œ. . œ. œ. œ œ œ. œ. œ. . . # œ œ # œ. # œ. . . N œ. . . œ. . . œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ ≈ œ bœ ≈ œ nœ ≈ œ p f . p . œ . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. # œ. œ œ œ œ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ . # œ. # œ. œ. œ. N œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p f p . ... . . ... ... . . . . . . b œ. b œ. œ. œ. œ. n œ. œ œ. œ # œ. œ. œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ. œ œ. ≈ œ. œ œ. ≈ œ. # œ. œ. ≈ ≈ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. ∑ p arco . ... . . ... ... . . . . . . b œ. b œ œ œ. œ. n œ. œ œ. œ # œ. œ. œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ. œ œ. ≈ œ. œ œ. ≈ œ. # œ. œ. ≈ ≈ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. ∑ . p . arco . ... . . ... ... . . . . . . b œ. b œ œ œ. œ. n œ. œ œ. œ # œ. œ. œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ. œ œ. ≈ œ. œ œ. ≈ œ. # œ. œ. ≈ ≈ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. ∑ . p .

&

Vl. II

> bœ poco f

con sord.

Œ

ã

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

Œ

∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. p> . . . œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ.

# œ. # œ.

ª

315 Picc.

Fl. 1-2

Ob. 1-2

1-2 Cor. (Fa) 3-4

1

11

∑ ∑ & >œ. œ. œœ. œ. >œœ œœ n . œ. œœ. œ. >œœ œœ œ. . œ. . . b œ. . œœ œ œ #œ œ œ œ œœ œ b œœ b œœ b œ b œœ ‰ & f . > >. œ. œœ œ. œœ œœ . œ. œœ. œ. >œœ œœ œ. . œ. n œœ œ œ œ œœ œ b œœ b œœ b b œœ. b œœ & ‰ œœ # œ œ . . . f Chiusi a2 + > ˙. & b˙ . ffz ∑ ∑ & ∑

&

Tr. (Si b)

&

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

Tamb.

I

& ã

11

Vl. II

#œ #œ #œ œ

f

œ nœ œ œ

Œ

œ

Œ

Œ

˙ ˙ p> Œ

con sord.

1.

#œ #œ #œ œ ‰ f

Œ

œ nœ œ œ

b œ. œ. œ. . #œ ≈ f

. . . œ. # œ. # œ n œ œ

f. . . . . . . . > #œ #œ œ œ œ #œ #œ œ # œ ∑ Œ ∑ b œ œœ bœ œ œ œ bœ Œ Œ fj bœ ‰ Œ Œ bœ f pizz. œ ‰ œ Œ Œ J J ‰ ffz f fz pizz. œ ‰ Œ œ ‰ Œ J J ffz f fz pizz. œ ‰ Œ œ ‰ Œ J J ffz ffz Œ

pizz.

Œ

Œ

2-3

∑ œ. œ. œ . j # œ ‰ n Jœœ ‰ con sord. f ≈

. .

œ #œ #œ Œ

∑ ∑ ∑ œ J ffz œ J ffz œ J ffz

Œ

Œ

Œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

39


Nœ œ œ œ

319

&

Picc.

Œ

Œ

œ bœ nœ œ Œ

Πa2

&

Fl. 1-2

(1.)

&

Ob. 1-2

# & #

Cl. 1 (Si b)

Nœ œ œ œ ‰

Tr. (Si b)

œ

. # œœ. n œœ

&

2-3

Œ

Œ

I

œ œ nœ Œ œ f

œ

œ J

œ œ bœ π

.

&

Œ

&

Œ

B

Vcl.

?

Cb.

?

Œ

n >œ

∑ . . œ . œ. N œ. # œ œ. œ # >œ

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. > p ∑

p arco . . œ. . . œ. . . œ #œ œ œ œ œ p ∑

Vle.

j œ

œ

. . œ. # œ. œ œ. œ. œ œ. œ.

F

Œ

j ‰ œ∑ ∑

œ

Vl. II

. . .

Œ ∑

ã

Tamb.

> œ. œ. ˙

?

Trb. 1-2

Œ ∑

&

1

∑ œ. # œ. # œ. œ. . œ. œ. > œ #œ

.

œ œ. œ. œ ≈ Œ ∑ œ. # œ. # œ. . Ÿ~~~~~~~~ p arco . . œ. œ. N œ. œ. œ ≈ œ # œ. œ. œ. œ œ. œ. Œ ∑ Zp p arco . . œ N œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. # œ œ œ. œ œ œ Œ ‰ . # ·œ # œ. # œ. œ œ. Œ . . . . . . # œ. N œ. . p Z P ∑ ∑ ∑ ∑

Œ Œ

ª

œ # œ # œ # œ œ. œ. œ. œ. Ÿ~~ œ œ œ ‰ & ffz

323 Fl. 1-2

Ob. 1

1-2 Cor. (Fa) 3-4

(a 2)

&

&

>œ . & œ. F &

œ >œ . œ œ.

sempre con sord.

1-2 Tr. (Si b) 3-4

&

j #œ # >œ ∑

. . . œ #œ œ œ œ œ

1.

F œ œ. œ. œ. œ #œ F

œ #œ œ œ #œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

a2

˙ ˙

œ œ

sempre con sord.

Œ

#œ . #œ . con sord. > F

œ œ œ œ

# >œ . #œ .

> œ # œ nn œœ # œ # œ œ #œ #œ #œ œ. œ œ œ. œ œ > ˙. ˙.

œ œ œ œ

œ #œ #œ #œ œ œ #œ #œ #œ œ >œ œ œ œ > pocof ∑

œ œ >œ œ

Trb. 1-2

?

Timp.

?

&

&

B

I Vl. II

Vle. Vcl.

Cb.

40

? œ # œ œ >œ >œ # œ > . . fz ? ∑



œ #œ

œ ‰

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

>o bœ pocof > bœ pocof

a 2 aperti

con sord.

œ œ ≈ œ #œ œ fz fz ∑

œ œ œ œ N˙ . œ œœ œ

pizz.

pizz.

œ ‰ Jœ ‰ b œJ ‰ J fz fz fz b œ œ ‰ J ‰ œJ ‰ J fz fz fz

>œ ∑

œ œ

∑ ∑ œ. > pocof ≈ œ œ. . F ≈ œ œ. . F

Œ

œ œ >>

.

. . nœ . œ. œ œ œ. b œ b œ œ # œ . . . . n œ. . œ. œ œ œ. b œ b œ. œ # œ . . .

∑ ∑ ∑

B


#œ œ ˙ œ œ œ œ 6 f œ #œ œ b˙ œ œ œ

328 Picc.

1

Œ

&

&

Œ

Œ

Œ

f

2

1

&

Œ

&

Œ

Œ

f

f

Ob. 2-3

1

&

Cl. (Si b) 2-3

&

&

##

&

Cor. (Fa) 3-4

1-2

(a 2)

&

&

## (a 2)

1-2

Œ

Œ

∑ b >œ . b >œ .

Œ

Tr. (Si b)

Œ

Œ

œ nœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ

Œ

6

6

6

˙

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ 6

œœ naœ2 œ œ œ œ œ b œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ 6

œ œ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 6

œœ n œ œ œ œ œ œ n œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ 6

5

6

# # œœ f

˙˙ ..

œ. >

Œ

Œ

# # œœ f

˙˙ ..

b >œ .

> b >œ . œ

# œœ

5

6 a2

Œ

œœ

5

6

Œ

# ˙˙

5

6

6

œœ œœ

5

6

œ. >

#œ . #œ . pocof

5

œ nœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ

˙ œœ # # œœ # œœ b ˙ œ # œ œ # œœ # œ 6 f ˙ œ #œ œ œ œ œ 6 f ˙ œœ # # œœ # œœ b ˙ œ # œ œ # œœ # œ 6 f

Œ

5

6

6

œ #œ œ œ œ œ

Œ

6

6

#œ #œ #œ #œ œ #œ

Fl.

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ

a2

>œ f

j bœ >

n # ˙˙

j Nœ >

&

Trb. 1-2

?

Timp.

?

ã

3-4

Tamb.

I

&

# # œœ

F

> . . œ. # œ # œ œ œ # œ œ n œ œ œ œ .n œ # œ. # œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. 6

Œ

f > . . œ. # œ # œ œ œ # œ œ n œ œ œ œ .n œ # œ. # œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. Œ 6 più f

>œ .

più

Vl. II

Vle.

& B

Vcl.

B

Cb.

?

Œ Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

f œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

#œ .

fz œ

#œ .

œ fz

f ∑

œ

œ #œ #œ œ #œ œ 3

œ #œ #œ œ #œ œ 3

3

Œ

œ ?

œ #œ ∑

‰ 3

œ bœ

Nœ 3

œ Nœ

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ B ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

41


332 Picc.

&

œ

œ œ œ œ #œ .

&

1

&

1

& &

Cl. (Si b) 2-3

Fg. 1-2

1-2

&

## ##

? &

Cor. (Fa) 3-4

œ #œ #œ œ

œ œ œ #œ . œ

œ #œ #œ œ

œ œ œ #œ . œ

#œ #œ

œ #œ #œ œ

Tr. (Si b) 2

3

Trb. 1-2

&

œ œ œ #œ . œ

ffz œ

#œ #œ

œ #œ #œ œ

œ œ œ #œ . œ

#œ #œ

&

Tamb.

œ œ œ #œ . œ

#œ #œ

I

j œœ # # œœ ..

œ >

j œ Œ >

Œ

œ >

j œ Œ >

Œ

ã

Vcl.

B

Cb.

?

42



Œ

. . œ. . . œ. n # œœ n # œœ n œ œœ # œœ n œ

6

# # œœ ‰ # œj f

Œ Œ

‰ ∑

sempre con sord.

∑ ∑

B

# ˙˙

# # œœ

# œ˙

Œ

# ˙˙

# # œœ

# œ˙

Œ

cresc.

?

Vle.

œ # œ # œ # œN œJ ‰

# # œœ

j œœ # # œœ ..

Œ

. . œ. . . œ. n œœ n œœ n œ œœ # œœ n œ

cresc.

## œœ # # œœ # œœ N ˙ ˙

?

&

œ # œ # œ # œN œJ ‰

## œœ # # œœ # œœ N ˙ ˙

#˙ #˙

Œ

œ # œN œ N œ

œ #œ #œ

3

3 3

œ #œ J

3

œ #œ #œ

#œ #œ #œ #œ

œ

bœ œ bœ

Œ

œ bœ bœ bœ nœ nœ nœ #œ #œ #œ œ

œœœ œ

œ bœ bœ bœ nœ nœ nœ #œ #œ #œ œ

Œ

Œ ∑

Nœ bœ œ bœ œ nœ œ œ œ œ bœ . œ œ œ œ

#œ œ

5 œ #œ œ œ bœ œ nœ œ œ #œ œ #œ œ Nœ . œ bœ N œ bœ bœ œ bœ œ 3 fz

#œ œ

Nœ bœ œ bœ œ nœ œ œ œ œ bœ J ‰ 3

œ

#œ #œ œ

œ #œ œ œ #œ .

œ œ œ œ. œ

œ

#œ #œ œ

œ #œ œ œ #œ .

œ œ œ œ. œ

ƒ ƒ ∑

3

3

3

5 œ #œ œ œ bœ œ nœ œ #œ œ #œ œ Nœ . œ œ bœ N œ bœ bœ œ bœ œ 3 fz

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

3

bœ œ bœ

6

Nœ .

6

#œ #œ #œ bœ nœ œ nœ œ œ bœ f

œœœ œ

dim.

Œ ƒ

Œ

#œ dim.

Ÿ~~~~~~~~~~~ œ œ J f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. F

f

Œ

j #œ f

#œ #œ #œ bœ nœ œ nœ œ œ bœ

Vl. II

Œ

3

&

&

6

œ # œ # œ # œN œJ ‰

œ # œ # œ # œN œJ ‰

œ ‹œ #œ œ

Œ

. . n œ. n œ. n œ œ. œ. œ

3

F Timp.

6

6

œ ‹œ #œ œ

ffz

>œ J

. . œ. n œ. œ œ. # œ. œ

3

ffz a2 œ

>œ J

Œ

3

3

1

œ # œ # œ # œN œ J ‰

3

3

&

œ # œ # œ # œN œ J ‰

3

ffz a2 œ

Ob. 2-3

œ œ œ #œ . œ

ffz œ

&

œ # œ # œ # œN œJ ‰

3

ffz œ

Fl. 2

œ #œ #œ œ

ffz œ

1

#œ #œ


12 336 Picc.

1

&

&

Œ

Œ

Œ

Œ

∑ œ #œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ ≈

Œ

3

œ #œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ ≈

Fl. 2

&

Œ

Œ

3

1

&

Œ

œ #œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ ≈

Œ

3

Ob. Ob. 3 muta in Corno inglese

2-3

1 Cl. (Si b) 2-3

Fg. 1-2

1-2

& # & # Œ

1

Tr. (Si b) 2

3

Œ

Œ

# & #

?

Œ

Œ

&

f #œ .

œ œ

&

f #œ .

œ œ

∑ ∑

&

Œ

Œ

&

Œ

Œ

>œ . f

?

Timp.

. > œ # œ. œ. # œ. # œ # œ

j> œ œ. >

j #œ > f œ

>œ . . . œ. œ œ. œ œ. œ # œ . œ # œ . > >

&

Trb. 1-2

Tamb.

œ #œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ ≈ 3

Cor. (Fa) 3-4

(con sord.)

(con sord.)

B

#˙ . F # ˙˙ ..

œ.

a2

B

œ

œ œ. # œ. >œ

nœ P

œ

bœ P

œ

a2

n œ. . # œ. # œ. œ

. # >œ

œ nœ

∑ ∑

ƒ

?

ã

ƒ

F

12 I

&

œ œ ≈ nœ œ œ œ · ≈ ‰

œ œ #œ ‰ 3

Vl.

3

II

&

≈ œ #œ œ œ œ œ J 3

3

3

f

3

Œ

Vle.

B

œœ œ‰

Œ

Œ

Vcl.

B

œœ œ‰

Œ

Œ

‰ # œæ. ƒp

# Ͼ

‰ œ. æ ƒp

œ æ

3

Cb.

?

b œ œ œ œ >œ œ œ Nœ ≈ p 3 3 b œ œ œ >œ œ œ œ Nœ ≈ p 3 3

œ >œ

bœ nœ #œ œ 3

œ >œ

bœ nœ #œ œ 3

∑ ?

bœ P

œ ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

43


340 Picc.

& a2

Fl. 1-2

1

&

2

&

Cor. ingl.

&

1 Cl. (Si b) 2-3

Fg. 1-2

œ

f ‰

#

# & # B

œ œ œ

œ

œ

œ J

œ

œ J

œ

œ

œ J

œ

œ J

œ

3

cresc.

Œ

# & #

œ ƒ

˙.

œ

∑ Œ

œ ƒ

˙.

œ

(a 2)

Aœ œ Nœ œ ˙ ffz (a 2) Aœ œ Nœ œ ˙

œ nœ œ nœ œ

œ

j œ

œ

œ

j œ

œ nœ

œ

˙

œ J

œ

œ

œ J

œ bœ

œ

˙

3

3

Œ

Œ

a2

&

&

Œ

Œ

a2

3-4

1-2

&

&

?

Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 3-4

Trb. 1

Tamb.

I

ã

&

II

& B

Vcl.

?

Cb.

44

?



œ

œ œ œ œ

œ f

œ

œ œ œ œ

F

f

>œ > > œ > œ œ œ œ # >œ # œ œ œ b œ b >œ œ œ œ n œ N œ # œ # œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ >œ # œ œ n œ œ n œ # œ . # œ # œ œ n œ >œ . œ œ œ # œ œ œ œ œ Nœ . 3

3

3

3

3

3

3

3

3

crescendo

3

3

3

>œ > > œ > œ œ œ œ # >œ # œ œ œ b œ b >œ œ œ œ n œ N œ # œ # œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ >œ # œ œ n œ œ n œ # œ . # œ # œ œ n œ >œ . œ œ œ # œ œ œ œ œ Nœ . 3

Vle.

œ f

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. ˙.

3

Vl.

œ bœ œ bœ œ

œ

ffz

1-2

cresc.

œ

Ob.

œ 3

f

&

œ œ œ

œ

œ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

crescendo

∑ Aœ œ nœ œ ˙ ffz

Œ œ J

ΠB

œ f

œ

œ

œ J

œ bœ

œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

3

œ

œ œ œ œ

œ

œ

3

3

3

œ œ œ


343 Picc.

(a 2)

Fl. 1-2

1

& aœ nœ

&

œ œ #˙

œ #œ #œ œ .

∑ œ

œ #œ

œ

œ.

f œ.

f œ.

3

œ aœ nœ œ #˙

&

œ #œ #œ œ .

#œ œ œ

œ

3

Ob. 2

Aœ œ

&

œ œ #˙

œ #œ #œ œ .

#œ œ œ

œ

1 Cl. (Si b) 2-3

Fg. 1-2

&

#

Œ

## N œ œ œ œ # ˙ & # & # B

œ #œ #œ œ .

1-2

œ.

Œ

Œ

(a 2)

b˙ .

œ

Trb. 1

Tamb.

I

&

b˙ . ffz

œ

&

b˙ .

&

ffz Œ

Œ

œ #œ f bœ

œ

œ œ nœ

œ

œ

œ J

œ œ J

œ

œ J

marc.

œ œ nœ

œ

marc.

œ.

œ œ nœ

œ

marc.

œ.

œ œ nœ

œ

œ J œ

œ.

œ œ nœ

f

œ

b˙ .

> œ

b >œ

b˙ .

marc.

œ

œ

œ

œ

œ

b >œ

b˙ .

œ

œ

marc. con sord.

b œœ . . p

f a 2 senza sord.

œ >œ J più f

œ J

œ. œ. œ

& ?

ã

Œ

#œ œ nœ œ #œ #œ #œ # œ œ œ œ ≈ œ ≈ nœ œ bœ œ œ nœ œ œ œ #œ

Œ

B

b˙ .

œ #œ

œ f

œ

œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ 3

Œ

B ?

div.

Ÿ~~~ œ œœœ œ œ œ œŒ

f Ÿ~~~ Ÿ~~~ œ # œ # œ œ œ œ œ #œ #œ œ bœ œ bœ div. #œ œ œ œ nœ œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ Œ ≈ œ ≈ nœ œ bœ œ œ nœ œ œ œ Œ 3 3 3 3 f Ÿ~~~ 3 3 f >œ bœ b >œ œ œ b˙ . œ 3

f

&

3

3

3

marc.

b˙ .

œ

œ

b˙ .

œ

fz Cb.

œ

œ

&

œ J

œ

marc.

fz Vcl.

œ

œ

f œ

œ œ J

marc.

f #œ

œ J

Vl.

Vle.

œ

œ

marc.

(a 2)

3

II

œ œ #œ

œ œ J

marc.

Tr. (Si b) 3-4

œ

œ

f

Cor. (Fa) 3-4

œ #œ f

3

(a 2)

1-2

Œ

œ œ nœ

f

3

Cor. ingl.

b >œ

>œ marc.

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

45


Mosso furioso

347 Picc.

& #œ #œ #œ

(a 2)

Fl. 1-2

1

&

3

&

œ œ œ

3

#œ #œ #œ ‰

∑ œ œ nœ

œ œ nœ

3

&

Cor. ingl.

&

1

&

œ fz nœ

#

fz ##

2-3

œ J

Œ

œ œ œ ‰

Fg. 1-2

(a 2)

più

Cor. (Fa) 3-4

Aœ J

&

(a 2)

Aœ J

&

più a2

1-2

&

Tr. (Si b) 3-4

Trb. 1

Tamb.

&

f

# >œ

f

senza sord.

f # ˘œœ ƒ

œœ.

# œœ.

j œ

> bœ

j œ >

j œ

œ

œ

j œ

˙.

> bœ

j œ >

j œ

œ

œ

j œ

˙.

3

?

œ > œœ .

œ > 3

œœ .

# œœ .

3

œœ.

ã

œ

œœ.

‰ 3

œœ .

# œœ .

œœ

˙.

œœ ‹ œ . # œ.

j # œœ

# œœ .. ƒ

œ

3

œ

3

œœ .

œ

œ J

# œœ .

j #œ

œ œ nœ

>œ J

œœ.

j œ

3

b >œ

œœ.

3

œ. ƒ

œ. ƒ

#œ >

j œ

œ. ƒ

#œ œ œ ‰

Œ

> #œ

œœ.

œ œ nœ

3

#œ #œ #œ ‰

3

f

(a 2)

1-2

>œ più

œ œ nœ

3

j œ

# & # nœ fz (a 2) Aœ B J

3

#œ œ œ ‰

Œ

3 3

3

Cl. (Si b)

3

#œ J

#œ #œ #œ ‰

3

#œ #œ #œ ‰

œ œ nœ

3

Ob. 2

#œ œ œ

3

3

œ œ œ ‰

3

#œ #œ #œ

b œœ J

# œœ # œœ .. J f ∑

œœ.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. cresc. F

œ œ #œ #œ #œ nœ nœ #œ #œ œ nœ nœ #œ œ œ nœ bœ œ

œ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ

∑ Mosso furioso

I

&

#œ #œ #œ œ œ œ œ 3 3

Vl.

II

& B

Vcl.

B

3

3

3

3

Aœ J ƒ Aœ J

ƒ

3

3

3

46

?



3

œ œ

3

3

3

#œ #œ nœ nœ œ #œ

3

3

3

3

#œ œ nœ nœ nœ #œ

3

3

3

3

#œ œ bœ œ

3

3

3

b >œ

> œ J

œ J

œ

j œ

˙.

b >œ

>œ J

œ J

œ

j œ

˙.

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

3

3

œ œ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ

ƒ Cb.

3

ƒ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ 3

Vle.

œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ

3

3


350 Picc.

&

Fl. 1-2

&

1

Œ

Cor. ingl.

&

1

f

2-3

Œ Œ

##

Œ

2.

œ > f

˙.

œ

˙

Œ

#œ f

œ > f

Œ

f

f

#

Œ

&

. œ. œ œ. œ.

. . . . . . œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ.

Œ

Œ

. . . . œ. œ œ œ. œ œ

Œ

# & #

Cl. (Si b)

Œ

f

Ob.

&

. œ. œ œ. œ.

&

2

œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œ œ. œ. œ. . œ. œ.

. œ. œ œ. œ. Œ

. œ. œ. œ. œ. œ œ.

. œ. œ œ. œ. Œ

œ

∑ Œ

˙.

œ

˙

f Œ

œ

f

B

&

3-4

&

1-2

&

Fg. 1-2

1-2 Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 3-4

Trb. 1

Tamb.

I

&

œœ

# ˙˙ .. fz

ã

&

&

# ˙˙

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ˙. œ œ ‰ Œ f

œœ œœ œœ œœ

œœ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

3 3

œ œ œ œ ∑

. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ # œ n œ # œ œ #œ #œ œ œœ 3 fz

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ f

3

3

3

3

3

3

3

3

. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ # œ n œ # œ œ #œ #œ œ œœ 3 fz

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ f

3

3

3

3

3

3

3

3

B

Œ

Œ

Vcl.

B

Œ

Œ

?

‰.

3.

. # œœ œœ . · f ‡ #œ œ . f

Vle.

Cb.

‰.

# ˙˙

œœ

?

Vl.

II

# ‹ ˙˙ .. fz

œ #œ #œ #œ œ #œ fz

œ

œ #œ #œ #œ œ #œ fz

œ

nœ œ nœ œ bœ bœ #œ #œ œ nœ œ bœ bœ bœ fz nœ œ bœ bœ #œ #œ nœ œ œ nœ œ bœ bœ bœ

Nœ fz Nœ

bœ bœ

fz

fz ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

47


13 354 Picc.

&

a2

Fl. 1-2

&

1

&

#œ #œ #œ œ œ œ œ

f

Œ

# # œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # # œœ # œœ œœ œœ œœ œœ ≈ ≈ ≈ ≈ Œ f

Œ

Œ

Œ

Œ

Ob. 2

&

Cor. ingl.

&

1

1-2

# #œ & #

Cl. (Si b) 2-3

# Œ

Œ

Œ

Œ

(2.)

&

## nœ

œ œ aœ œ Œ nœ œ nœ ƒ

œ ƒ

j œ

œ

œ ƒ

j œ

œ

j œ

œ

œ ƒ

B

?

&

&

?

Fg. 3

1-2 Cor. (Fa) 3-4

1 Tr. (Si b) 2-3

4

Trb. 1

Tamb.

I

# >œ

# >œ

# >œ

˙

N >œ & # œ

> # œœ

> # œœ

˙˙

Œ nœ >

œ >

œ >

œ >

&

# >œ

œ >

˙

# >œ

#œ >

œ∑ > > œ

# >œ

#œ >

˙ ∑ > > ˙

&

œ >

? ã

&

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ˙. ˙. ˙. œ œ ‰ ƒ cresc. cresc. #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ . #œ #œ

Vl.

&

#œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ . #œ #œ

Vcl.

Cb.

48

B

B

œ Nœ œ œ œ œ œ œ Œ ƒ œ

œ œ œ

œ

ƒ ?



œ œ

13

œ

#œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ

œ

#œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ

ffz

3 3

Vle.

Œ

ffz

3 3

II

Œ

≈ bœ œ bœ

œ œ œ Nœ

œ œ # œ # œ œJ

Œ

Œ

œ œ #œ #œ œ J

Œ

Œ

ƒ bœ ≈ bœ œ

œ œ œ Nœ

ƒ ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

3 3 > j œ œ œ #œ œ #œ œ œ ƒ 3 3 > œ œ œ #œ œ #œ œ œ J ƒ


358 Picc.

Fl. 1-2

1

& Œ

&

Œ

Œ

&

. œ. . œ. . œ. # œœ œ œœ œ œœ œ ƒ . . . œ. œ œ. œ œ. œ

Œ

ƒ

Ob. 2

&

Cor. ingl.

&

1 Cl. (Si b) 2-3

1-2

&

# ##

3

3

3

3

j #œ

Œ

?

Œ

Œ

?

Œ

Œ

a2

œ J ƒ œ J ƒ

œ

Œ

&

Œ

&

#˙ . f senza sord.

˙.

^ œ. ƒ a2 ^ œ. ƒ > œ. ƒ a2

# œœ J fz ˙.

# ˙˙ f

a2

œ.

œ

œ bœ

ƒ n˙ ƒ

œ.

œ

œ

&

œ bœ

n˙ ƒ

œ bœ

œ J

œ J

∑ >˙

œ

^œ J

œ

>œ >œ Œ

# œœ > f

&

3

Vl.

3

&

3

B

B

ffz œ œ œ b œ b œ œ # œJ

3

3

?

œ

3

œ œ œ b œ b œ œ # œJ

> > >œ . œ # œ

ƒ

> > >œ . œ # œ

3

3

ffz

ƒ

3

3

œœœ

œ

ƒ

œ # œ œ œ œ œJ œ ffz œ œ œ œ œ œJ œ

œ

3

œœ

3

#œ #œ œ

3

3

3

œœ

œ

œ

ƒ

3

Œ nœ J

œ

3

3

?

œ

>> >> >œ œ œ >œ œ œ œ

ƒ Œ

>> >> >œ œ œ >œ œ œ œ

ƒ

œ œ œ bœ bœ œ œ .

œ

∑ œ

œ

∑ œ œ œ bœ bœ œ œ .

œ

# œœ

f ã

œ

Œ

# œœ ..

B

^œ J

˙.

œ

Cb.

œ

Œ

1

Vcl.

œ bœ

Œ

Vle.

b˙ ƒ n˙

j #œ

œ

II

∑ ∑

&

I

œ

Œ

3-4

Tamb.

œ bœ bœ

Cor. (Fa)

Trb. 1

b˙ ƒ

#œ J

# (2.) & # œ

?

œ

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. ƒ

&

4

Œ

Œ

Tr. (Si b) 2-3

3

1-2

Œ

Fg. 3

3

œ œ

œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œœ

œœœœ

œœ

bœ œ

œ

œ

œ œ

bœ œ

œœœœ

> ≈ œ‡ œ >

>œ >œ ≈ ·

œ œ

œ œœ

‰.

> # ·œ

‰.

# >·œ

ffz ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

49


361 Picc.

&

Fl. 1-2

&

1

&

Aœ .

&

Aœ .

b˙ .

Ob. 2

Cor. ingl.

1 Cl. (Si b) 2-3

1-2

&

# & # Nœ . B ? &

Nœ .

œ

aœ .

œ

aœ . # >œ .

œ # >œ

>œ .

n # œœ # # œœ .. > > più f n # œœ # # œœ .. > > più f

# œœ >

a2

Œ.

1

& &

# >œ ƒ >œ

Œ.

j œ

Œ

j œ

‰ ‰

Œ

dim.

j œ

Œ

dim.

j œ

œ

b˙ .

œ

muta in Ob. 3

Œ

dim.

n˙ .

œ

n˙ .

œ

>˙ .

œ

b >˙ .

œ

b >œ

> b ˙˙ ..

œœ

n œœ >

œ >œ

> b ˙˙ ..

œœ

n œœ >

œœ >

ƒ

Aœ . (a 2)

&

Trb. 1

b˙ .

(a 2)

3-4

4

# & # Nœ .

Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 2-3

Œ

dim.

# Nœ .

(a 2)

1-2

dim.

Fg. 3

j œ

œ

Aœ .

# œœ >

∑ ‰

a œœ ..

Œ

&

?

∑ con bacchette di legno

Timp.

Tamb.

I

?

ã

&

œ œ

Vle.

Vcl.

Cb.

50

&

B ? ?



œ

œ œ

œ œ

œ

œ

Vl.

II

bœ œ

bœ œ

œœ

œœ

œ

œ

œ œ

œ

nœ œ

Œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œ œ

œ œ

œœ

œ œ

œ ƒ

œ

œœ

Œ

Œ

arco

œ ƒ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

œ œ

œ

œ

œ

3

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œ

œœ

œ

œœ œ

œ

œ

œ œ

œœ

œ œ

œ

œœ

œ

œ

œ

œ œ

œ #œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œ œ

œ œœ

œ

œ

œ œ

œœ

œœ

œ

œ œ

œœ

œ

œœ

œ œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ #œ œ œ œ nœ œ #œ

œ

œ

œ

3

œ

œ

œ

œ #œ 3

œ

œ #œ 3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œœ

œœ

3

3

œ

œ œ

3

œ

œ œ

œ

œ

œœ

œ

œ

3

œ ƒ

œ œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ

œœ

3

Œ Œ

œœ

œ

> # >œ # œ # >œ >œ Œ > # >œ # œ # >œ >œ

^ ^ ‡ œ #œ J ƒ

‰.

Œ ∑

œ

œ œ

nœ œ

Œ

œ #œ

œ


364 Picc.

Fl. 1-2

1

&

&

a2

&

Ob. 2

Cor. ingl.

1

& &

Cl. (Si b) 2-3

&

&

#

bœ . ƒ

œœ

bœ . ƒ

œœ

bœ . ƒ

œœ

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ≈ ƒ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ 3 œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ

œ nœ #œ œ 3 œ #œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ b œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

##

##

œœ

nœ . ƒ

3

3

3

3

#œ #œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ 3 3 3

a2

3

3

nœ . ƒ

B

˙

œ

Œ

Œ

?

# >œ

œ

Œ

Œ

&

˙˙

# # œœ >

˙˙

3-4

&

˙˙

# # œœ >

˙˙

1

&

&

Œ

&

Œ

Trb. 1

?

Timp.

?

ã

1-2 Fg. 3

1-2 Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 2-3

4

Tamb.

I

&

bœ œ œ œ œ

œ

Vl.

II

Vle.

&

B

bœ œ bœ

œ

Cb.

? ?

bœ bœ

œ

œ œœ

œœœœ œ

œœ

œ œ

œ

œœ

œ

3

3

cresc.

nœ bœ bœ

œ

3

3

cresc.

œ œ

œ

˙˙ .

œ ∑

œ œ

œ

œœœœ œ

bœ œ

ƒ

œ

œ

œ nœ œ œ œ più

nœ bœ bœ

œœ

œ

3

cresc.

bœ œ œ œ œ

œ œ

œ

œœ

œ

œ

nœ bœ bœ 3

Vcl.

œœ

œœ

˙˙ .

>œ J

3. con sord.

œ. > f con sord. œ. > f

>œ J B

∑ ∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. ƒ f

œœœœ œ

> # n œœ > > # nœœ >

œœ

œœ

œ

œ

œ œ

œ

œœ

bœ œ œ œ

œœ

œ

œœ

œ

bœ œ œ œ œ

œ œ

œ

bœ œ œ œ

œ œ

œœ

œ

œœœœ œ

œœ

œ

bœ œ œ œ œ

œ œ

œ

œœœœ œ

œœ

œ

œœœœ œ

œœ

œ ∑

œ

œœœœ œ

œ

œœ

œ

œ

œ

3

œ nœ œ œ œ

ƒ 3 œ nœ œ œ œ

B

più

più

ƒ

3

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

51


Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ # ˙˙

367 Picc.

Fl. 1-2

1-2

&

&

&

Ob. 3

1

&

Cl. (Si b) 2-3

1

&

&

##

##

B

Fg. 2

1-2

?

&

# ˙˙

Œ

a2

&

# ˙˙

Œ

a2

con sord.

# œœ

Cor. (Fa) 3-4

1-2

&

Tr. (Si b) 3-4

B

&

# ˙˙

F > #˙ . > F

molto cresc.

#œ molto cresc.

˙˙

con sord.

1-2

B

Trb. 3

Tamb.

I

œœ

F #˙

? ã &

Vle.

Vcl.

Cb.

52

&

B B ?



œ

F

œ J ffz

molto cresc.

nœ œ œ œ œ

œ

Œ

œœ

œ

nœ œ œ œ œ

œ

œ œ

œœ

œœ

œ

œœ

œ œ

œ œ

œ

œ

œœœœ œ

œœ

œœ

œ

Ÿ~~~~~ 3 Ÿ~~~~ 3 œ œœ œ œ œœ Œ #œ ƒ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~ œ œœ œ œ œœ Œ #œ 3 3 ƒ ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

œ œ

Ÿ~~~~~~~~ œœ # œ œ # œœ # œ # œ œœ œœ œœ 6

œ œ

œ œ

œ

œœ

œœ

œ

œœ

Ÿ~~~~ œ œœ œ 3 ƒ Ÿ~~~~ œ œœ œ ƒ

œœ

Ÿ~~~~~~~~ œ #œ œ œ œ

œœ

6

Ÿ~~~~~~~~ œ # œ œ œ œ

œ œœ

œœ

Ÿ~~~~ œ œœ œ Œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œœ

œ

œ

œ

6

Ÿ~~~~~~~~ #œ #œ #œ œ œ 6

œ

Ÿ~~~~~~~~ œ #œ œ œ œœ

Ÿ~~~~~~~~ #œ #œ #œ œ œ

œœ

6

Œ ∑

Œ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œœ

œœ

œœ

œ œ

œ œœ

œ

œ

œ œ

œœ

œœ

œ ∑ ∑ ∑

œœ

œ œ

œ œœ

œœ

œ

œ œ

3

œœ

6

3

Ÿ~~~~ œ œœ œ Œ

3

œœ

œ œ

œ

œœ œœ

œ

œ

œ

œœ

Ÿ~~~~~~~~ œœ # œ œ # œœ # œ # œ œœ 6

Œ

œ

œ

œ œ

œœ

œœ

6

6

œœœœ œ

Ÿ~~~~~~~~ œ #œ œ œ œ œ œœ œ

Ÿ~~~~~~~ œœ # œ # œ œ # œ # œœ œ œ # œœ œ # œ # œœ œ # œ œ # œœ œ # œ œ # œœ Ÿ~~~~~~~ 6 ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ œœ # # œ œ œ #œ # œ # ˙˙ œ # œœ œ # œœ œ # œ # œœ œ # œ œ # œœ œ œ # œœ Ÿ~~~~~~~ ƒ 6 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ œ # œ œ #˙ #œ œœœ œ œ œ œœ œ ƒ 6 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ œ # œ œ #˙ #œ œœœ œ œ œœœ œ ƒ 6 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ a2 # œ #œ #œ ˙ œ #œ œ #œ œ œ # œ œ# œ œ ƒ 6 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ œ # œ œ #˙ #œ œœœ œ œ œœœ œ ƒ 6 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ #œ # œ # œ ˙ œ #œ œ #œ œ œ # œ œ# œ # œ ƒ 6 ^ ^ ^ ^ ^ œ ˙ œ. œ #œ œ Ï ^ ^ ^ ^ ^ œ ˙ œ œ . #œ œ Ï œœ J # # œœ ‰ Œ ‰ Œ # œœ J ffz ffz F ˙œ . œ œ J ‰ Œ ‰ Œ J ffz F ffz œœ J ‰ Œ Œ ffz

Vl.

II

molto cresc.

con sord.

Ÿ~~~~~~~~ œ # œ œ œ #œ œœœ œ

œ

œœ

œ

œ œ

œ


#œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

370 Picc.

&

6

Fl. 1-2

&

1-2

&

Cl. (Si b) 2-3

6

B

6

1-2

6

6

6

(a 2)

˙.

˙.

44

(a 2)

˙.

˙.

44

&

Cor. (Fa)

6

œ #œ œ #œ #œ Nœ œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ 44

6

6

6

6

#œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ #œ

6

œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ 44

6

6

6

6

6

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ

B

6

œ #œ œ #œ #œ aœ œ œ #œ ‹œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ 44

6

6

6

6

6

# #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # #œ #œ œ ‹œ #œ

6

œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ 44

6

6

(a 2)

Fg. 2

6

œ œ œ œ # œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ & # œ œ 6

6

œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ 44

6

6

6

6

6

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ

&

6

œœ # œœ œ # œ # œœ n œ œ # œœ # œ # œ # œœ œœ œœ œœ # œ N œ œœ n œœ œœ œ œ 44 # œ# œ œ œ

6

6

6

1

6

œ œ œ n œ # œœ # # œœ # œ œœ œœ n œœ # œœ œœ œœ œœ # œ œ œ # œ # œœ # œœ œ œ # œ # œ# œ 6

6

œœ œ œ œœ # # œœ # œœ N n œœ œœ n œœ œ œ # œ œ # œœ # œ œ œ œ œ œœ œœ 4 # œ # # œœ # œ œ 4

6

6

6

1

6

œœ # # œœ # œœ œœ œœ n œœ œ œœ # œœ œœ n œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ # # œœ # # œœ œ œ #œ #œ

Ob. 3

6

6

6

œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ 44

3-4

&

1-2

&

44

&

44

B

44

Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb. 3

Tamb.

I

? ã &

Vl.

II

&

44

∑ ∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. Ï f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

Vle.

B

Vcl.

B

Cb.

?

œ œ

44 44

œ œ

44

œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

44 ?

44 44

53


372 Picc.

Fl. 1-2

Ob. 1-3

& & &

VAR. IV (Sonata) Maestoso frenetico (q = 72)

>œ > > > œ œ œ >œ 4 4 Ï a2 > œ >œ >œ >œ > œ 4 4 Ï a3 > œ >œ >œ >œ > œ 44 Ï

# 4 >œ & # 4 Ï a3 B 44 >œ Ï a3

Cl. 1-3 (Si b)

Fg. 1-3

1-2

&

Cor. (Fa) 3-4

&

1-2

& B

Trb. 3

Tuba

? ?

sempre marc.

>œ # >œ

œ œ nœ #œ œ bœ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ nœ bœ

>œ # >œ

senza sord. a2

44 ^ œ . >œ >œ . Ï

œ bœ œ #œ nœ œ #œ œ

œ

bœ bœ bœ

œ bœ œ #œ nœ œ #œ œ

œ

bœ bœ bœ

œ œ nœ #œ œ bœ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ nœ bœ

>˙ ˙ Ï >˙ ˙ Ï ≤> œ

#œ #œ #œ ˙ . > > ffffz

≤> œ

œ

œ

^ œ

˙^ ^ ˙

≤œ œ

˙. ˙.

nœ bœ bœ

œ bœ bœ nœ sempre Ï

ww sempre

≤ >œ #œ

≤œ œ

˙. ˙.

ww sempre

≤ # >œ # >œ # œ

˙.

≤ >œ . # >œ >˙

>> œ. œ œ.

≤ # >œ # >œ # œ

˙.

≤ >œ . >œ >˙

Ï ^œ

≤ >œ #œ

fffz

fffz

w

w

œ

œ

≤ ^œ ≤^ œ

˙^ ^ ˙

Ï

œ b œ bœ bœ bœ bœ bœ œ sempre Ï

>> œ . #œ œ .

Ï

#œ #œ œ ˙ . > > ffffz

w Ï

bœ œ #œ nœ œ œ #œ œ

sempre marc.

44 w Ï

œ

sempre marc.

senza sord.

œ nœ œ #œ #œ œ #œ œ

Ï

œ bœ bœ bœ

sempre

œ œ nœ #œ œ nœ œ #œ #œ œ œ œ #œ œ nœ nœ ?

Ï œ bœ bœ bœ

sempre

sempre marc.

44 ^ œ . # >œ >œ . Ï

œ bœ bœ bœ bœ bœ bœ œ

sempre

œ œ nœ #œ œ bœ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ nœ bœ

44

bœ œ #œ nœ œ œ #œ œ

sempre marc.

> >œ > >œ œ œ œ #œ > >

44

44

œ œ nœ #œ œ bœ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ nœ bœ

> > > œ # >œ œ œ œ œ > >

senza sord. a4

Tr. 1-4 (Si b)

>œ # >œ

œ

œ

Ï

Ï

œ ≤ # >œ J sempre Ï

>œ J

œ ≤ >œ >œ J J sempre Ï ≤ ^œ ^œ # ^œ ≤^ œ

sempre

^ #œ sempre

Ï Ï

^ œ

bacchette ord.

1

?

Timp. 2

?

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 44 w w w w w Ï sempre Ï bacchette ord. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 44 w w w w w fffz sempre Ï VAR. IV (Sonata) Maestoso frenetico (q = 72)

I

&

Vl. II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

54



•œ œ 44 @ @ Ï œ œ 44 @ @ Ï œ 44 @ @œ Ï

œ œ œ #œ @ @ @œ @ æ

œ œ nœ #œ œ bœ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ nœ bœ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

œ b œ œ # œ n œ @œ @ # œ œ @ @ @ @ @ @

œ b œ b@œ b@œ b œ b œ b œ œ @ @ @ @ @ @ sempre Ï

œ œ œ #œ @ @ @œ @ æ

œ œ nœ #œ œ bœ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ nœ bœ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

œ b œ œ # œ n œ @œ @ # œ œ @ @ @ @ @ @

bœ bœ bœ œ bœ œ @ @ @ @ b@œ b@œ @ @ sempre Ï

œ œ œ #œ @ @ @œ @ æ

œ œ nœ #œ œ bœ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ nœ bœ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

œ b œ œ # œ n œ @œ # œ œ @ @ @ @ @ @ @

œ 44 @ @œ @œ @œ œ œ #æœ @ @ Ï

bœ bœ bœ œ bœ bœ œ @ @ @ @ b@œ @ @ @ sempre Ï

œ œ n œ bœ œ œN œ # œ b œ n œ # œ œ @ @ @ @ @œ @ @œ @ @ @ @œ @ b@œ @ @ @

b œ œ # œ n œ @œ @œ # œ œ @ @ @ @ @ @

44 w Ï

œ

œ b œ b@œ b@œ b œ b œ @ @ @ @ sempre Ï ^ ^ œ œ #œ sempre Ï

œv

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

˙v

w

œ

^ œ

^ ˙

bœ œ @ @ ^ œ


bœ bœ œ nœ œ œ œ bœ

bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ

bœ bœ œ

bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ

bœ bœ œ

bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ

# (a 3) bœ nœ œ & # nœ œ œ œ bœ bœ bœ œ

377 Picc.

&

nœ œ œ œ bœ

(a 2)

Fl. 1-2

&

(a 3)

Ob. 1-3

Cl. 1-3 (Si b)

Fg. 1 - 3

1-2

nœ œ œ œ bœ

&

?

(a 3)

nœ œ œ œ bœ

# ww

&

Cor. (Fa) 3-4

(a 4)

Tr. 1-4 (Si b)

# >œ

&

(a 2)

1-2

# >œ

B

Trb. 3

Tuba

?

œ œ #œ œ œ œ œ œ

nœ nœ œ œ œ œ nœ #œ

#œ #œ ‹œ nœ #œ œ #œ #œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ

bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ

œ #œ #œ #œ #œ #œ nœ

œ œ #œ œ œ œ œ œ

n >œ # >˙ . J

≤# >œ . > ^ > #œ œ œ J

n >œ # >˙ . J

ww

œ

œ

≤# >œ . # >œ # >œ ≤ # >œ . # >œ >œ

≤^ ^ ^ œ. œ ˙

#œ #œ #œ œ œ #œ œ

˙.

˙.

≤ > >. œ . #œ œ œ > >J

> œ ≤œ

> œ ≤œ

#œ #œ #œ œ œ #œ œ œ ff sempre f #œ #œ #œ œ œ #œ œ œ ff sempre f

# >œ

≤ # >œ œ

sempre

Ï

sempre

Ï

≤ > # ˙˙ ..

ww

# >œ sempre

> >. œ . #œ œ œ > >J ≤ ^œ ^œ ≤^ ^ œ œ

>œ sempre

œ ≤# ^œ J

w^

sempre

j≤ ^ œ #œ

^ w

sempre

1 Timp. 2

≤ >œ . > #œ

>˙ fff b >˙ fff

≤ >œ . > #œ ^œ

^œ .

fff ^ œ fff

^ œ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w w w w ff sempre f ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? w w w w w ff sempre f

&

bœ bœ œ nœ œ œ œ bœ @ @ @ @ @ @ @ @

bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ @ @ @ @ @ @ @ @

œ #œ #œ #œ #œ #œ nœ #œ @ @ @ @ @ @ @ @

œ œ #œ œ œ œ œ @ @ @ @ @ @œ @ @

&

bœ bœ œ nœ œ œ œ bœ @ @ @ @ @ @ @ @

bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ @ @ @ @ @ @ @ @

œ #œ #œ #œ #œ #œ nœ #œ @ @ @ @ @ @ @ @

œ œ #œ œ œ œ œ @ @ @ @ @ @œ @ @

Vle.

B

bœ bœ œ n œ@ œ@ œ@ œ@ b@œ @ @ @

bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ @ @ @ @ @ @ @ @

#œ #œ #œ nœ # œ œ #@œ #@œ @ @ @ @ @ @

œ œ #œ œ œ œ œ @ @ @ @ @ @œ @ @

Vcl.

?

bœ bœ œ n œ@ œ@ œ@ œ@ b œ @ @ @ @

bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ @ @ @ @ @ @ @ @

#œ #œ nœ œ #œ # œ @ @ #@œ # œ @ @ @ @ @

œ œ #œ œ œ œ œ @ @ @ @ @ @œ @ @

Cb.

?

w

œ

Vl. II

≤ # >œ œ

?

• I

fff

#œ #œ #œ œ œ #œ œ œ ff sempre f #œ #œ #œ œ œ #œ œ œ ff sempre f

≤ > # ˙˙ ..

ww

ww

≤ ^œ . ^œ ˙^

œ

sempre

œ #œ #œ #œ #œ #œ nœ

≤# >œ . > ^ > #œ œ #œ J

w

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

ww

w

?

œ #œ #œ #œ #œ #œ nœ

#œ œ œ #œ #œ #œ #œ nœ

ww

# ww

&

^ ^ ^ œ. œ ˙

˙.

^ ^ œ œ

^ w

#œ œ œ #œ #œ œ #œ @ @ @ @ @ @ @ ff sempre f œ #œ #œ œ # œ @ œ @ @ #@œ @ @ @ ff sempre f #œ #œ œ œ #œ #œ œ @ @ @ @ @ @ @ ff sempre f œ #œ #œ œ # œ @ @œ @ @ #@œ @ @ ff sempre f ^ ^ j ^ œ œ #œ œ. ff sempre f

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

œ @ œ @ œ @ œ @

55


#œ bœ

œ œ

œ nœ œ

#œ bœ

œ œ

œ nœ œ

#œ bœ

œ œ

œ nœ œ

# #(a 3)# œ n œ &

œ œ

œ #œ œ

#œ bœ

œ œ

382 Picc.

&

(a 2)

Fl. 1-2

&

(a 3)

Ob. 1-3

Cl. 1-3 (Si b)

Fg. 1 - 3

1-2

&

?

(a 3)

œ œ œ #œ œ œ

œ œ 2 4 Î

œ

œ œ œ #œ œ œ

œ œ 2 4 Î

œ

œ œ œ #œ œ œ

œ

œ nœ œ œ

4 4

œ œ 2 4 Î

4 4

œ œ œ #œ œ œ

œ œ 24 Î

4 4

œ œ œ #œ œ œ

œ œ 2 4 Î

44

24

44

24

44

24

44

24

44

24

44

24

44

24

44 Ó

Œ

>> > ‰ œ. œ. œ. ‰ Œ Œ J ƒ frenetico

>> > ‰ œœ œ ‰ Œ Œ J

24

44

44

≤ # >œ œ

>˙ ˙

≤ >˙ #˙

≤ b >˙ n ˙

&

a œœ

≤# >œ œ

>˙ ˙

≤ >˙ #˙

≤ b >˙ n ˙

Tr. 1-4 (Si b)

&

1-2

B

> # >œ .. # >œ . # œ

≤ >œ >œ ·

> > œ ≤ œ # >œ # >œ n >œ . n œ b œ

> # >œ # >œ .. œ.

≤ >œ >œ ·

> > œ ≤ œ # >œ >œ b >œ . n œ b œ

(a 2)

Trb. 3

?

Tuba

?

1

?

2

a œœ

(a 4)

Timp.

44

&

Cor. (Fa) 3-4

œ

^ ^ ≤ œ^ . œ # œ

# ^œ

≤ ^ ^œ # ^œ œ.

^ #œ

Î Î

Î Î

≤ # ^œ

^ ^ ˙^ nœ . œ

≤ ^ #œ

^ nœ .

^^ œ˙

Î Î

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w Î ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? w w Î

q = 108

q = 108

&

œ nœ œ #œ bœ œ œ œ @ @ @ @ @ @ @ @

œ œ œ #œ œ œ œ œ 2 @ @ @ @ @ @ @ @ 4 Î

&

œ nœ œ #œ bœ œ œ œ @ @ @ @ @ @ @ @

œ œ œ œ #œ œ œ œ 2 @ @ @ @ @ @ @ @ 4 Î

44

Vle.

B

œ nœ œ #œ bœ œ œ œ @ @ @ @ @ @ @ @

œ œ œ œ #œ œ œ œ 2 @ @ @ @ @ @ @ @ 4 Î

44

Vcl.

?

œ nœ œ #œ bœ œ œ œ @ @ @ @ @ @ @ @

Cb.

?

œ 2 œ œ œ #œ œ œ œ @ @ @ @ @ @ @ @ 4 Î ^ ^ ^^ 24 #œ nœ . œ ˙ Î

I Vl. II

56



œ

^ ^ ^ #œ œ. œ

^ #œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

∑ ∑

44 >œ . >œ >œ ƒ 44 >œ . >œ >œ ƒ

‰ œœ

> # >œ . # >œ œ

> >œ >œ # >œ . # >œ >œ œ.

> >œ >œ # >œ . # >œ >œ œ.

> # >œ . # >œ œ

> >œ >œ # >œ . # >œ >œ œ.

> >œ >œ # >œ . # >œ >œ œ.


14 388 1-2

&

Œ

a2

&

Œ

a2

&

&

B

Cor. (Fa) 3-4

1-2 Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb. 3

Timp. 1

#˙ . >

œ

#œ >

œ >

œ

#˙ . >

œ

> ˙

w

> ˙

w

?

? j‰ Œ œ

Œ

‰ œ œ œj ‰

?

> # >œ œ . >œ œ # >œ . # >œ >

Cb.

?

> # >œ œ . >œ œ # >œ . # >œ >

Œ

‰ œœ

Œ

œ #œ œ #œ . >. > > > ƒ œ . #œ œ #œ . > >> >

œ ‰ J

Œ

Ó

14

# >œ œ # œ . # œ # œ . œ > >> > > # >œ œ # œ . # œ # œ . >œ > > > >

&

Vcl.

II

œ >. ƒ

œ

Vle.

Vl.

>œ . ƒ

œ >

#œ œ . >œ >œ # >œ . # >œ > > ƒ & #œ œ . >œ >œ # >œ . # >œ > > ƒ ∑ B

I

j œ > j œ >

> #œ #œ >

> > > > > >œ bœ . nœ bœ nœ . #œ

>œ . >œ >œ > # >œ >œ œ.

> # >œ . # >œ # œ

>œ . >œ >œ

> > > > > >œ bœ . nœ bœ nœ . #œ

>œ . >œ >œ > # >œ >œ œ.

> # >œ . # >œ # œ

>œ . >œ >œ

> n >œ . # >œ œ

> >œ >œ > œ. œ . #œ œ > > > > >œ >œ œ. œ . #œ œ > >

> >> #œ . #œ #œ

>œ . >œ >œ

> #œ . #œ #œ > >

>œ >œ >œ .

> >œ >œ > œ. œ . #œ œ > >

> #œ . #œ #œ > >

> >œ >œ œ.

> bœ . nœ bœ > > > bœ . nœ bœ > >

# œ # >œ >

> n >œ . # >œ œ

> > > >œ bœ . nœ bœ nœ . #œ > >

#œ œ . #œ œ #œ . #œ > >> > > >

>œ . > > > > œ œ œ. œœ > sempre ƒ >œ . > > > > œ œ œ. œœ > sempre ƒ >œ . > > œ œ œ. œ > > >œ sempre ƒ >œ . > > œ œ œ. > >œ >œ sempre ƒ >œ . > > œ œ œ. > >œ >œ sempre ƒ

ª

394

& w

w

˙.

Œ

3-4

& w

w

˙.

Œ

1-2

&

&

1-2 Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 3

B

Ó

Œ

3

?

Ó

Œ

Timp. 1

?

1-2 Trb.

I Vl. II

> & #œ . #œ œ > > > & #œ . #œ œ > >

Œ >œ > . œ nœ > >œ > . œ nœ >

nœ . > nœ . >

‰ œœœ ‰ J f > œ bœ œ > >œ . > > œ bœ œ œ > >. >

B #œ . #œ œ œ . œ nœ > >> > >>

n œ . >œ b >œ >

Vcl.

?

# œ . # >œ >œ >œ . >œ n >œ >

n œ . >œ b >œ >

Cb.

?

# œ . # >œ >œ >œ . >œ n >œ >

n œ . >œ b >œ >

Vle.

Œ œ > œ >

œ. œ œ > >> > >œ >œ œ. > >œ >œ œ.

a2

>œ # >œ f > # >œ œ f

∑ > # œ #œ . > œ > > # œ . # >œ œ >

> œ. œ œ > > > œ. œ œ > > >œ œ œ . œ # œ . #œ > > > > > > œ œ œ œ . # œ #œ . > > > > > > œ œ œ # œ . # >œ > >œ . > >

w> w> ∑ > > # >œ . # >œ # œ n œ . n >œ n >œ > > # >œ . # >œ # œ n œ . n >œ n >œ > >> > >> #œ . #œ #œ nœ . nœ nœ > > > #œ . #œ #œ nœ . nœ nœ > > > > > > #œ . #œ #œ nœ . nœ nœ > > >

a2

> # >œ # >œ # ˙ . f

w

# œ # >œ # >˙ . > f

w ∑

> œ . #œ #œ nœ . œ œ > > > > > > œ . #œ #œ nœ . œ œ > > > > > > œ . #œ #œ nœ . œ œ > > > > > œ œ. > # >œ # >œ n >œ . >œ > œ œ. > # >œ # >œ n >œ . >œ >

?

b >œ . b >œ b œ n œ . n œ n >œ > > > b >œ . b >œ b œ n œ . n œ n >œ > > > > > > bœ . bœ bœ nœ . nœ nœ > > > > bœ . bœ bœ nœ . nœ nœ > >> > > > bœ . bœ bœ nœ . nœ nœ > >> > >

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

57


400 1-2

&

&

Cor. (Fa) 3-4

(a 2)

&

1-2

aw

w

œ

Œ

#œ œ œ œ più

Tr. (Si b)

1-2 Trb. 3

I Vl. II

Vle.

Vcl.

Cb.

œ

w

#œ œ œ œ

˙

f3

f 3

& aw

3

˙.

Œ #œ œ œ œ più f

#œ œ œ œ f

˙

˙.

3 3

˙.

˙.

?

?

> # >œ # >œ & #œ .

>œ . > > œ nœ

> > > # >œ . # >œ # œ œ . œ n >œ

> # >œ # >œ & #œ .

>œ . > > œ nœ

> >œ . >œ > nœ # >œ . # >œ # œ

> >> B #œ . #œ #œ

>œ . > > œ nœ

> > > >. > > #œ . #œ #œ œ œ nœ

? # œ . # œ # >œ > > ? # œ . # œ # >œ > >

>œ . > > œ nœ

> >œ . >œ > nœ #œ . #œ #œ > > > >œ . >œ > nœ #œ . #œ #œ > >

>œ . > > œ nœ

#œ . > # >œ # >œ >œ .

œœ >>

bœ . > b >œ >œ # >œ . # >œ # >œ

> œ . œ œ œ . #œ œ > > > >>

#œ . > # >œ # >œ >œ .

œœ >>

bœ . > b >œ >œ # >œ . # >œ # >œ

œ . #œ œ > >>

bœ . > b >œ >œ # >œ . # >œ # >œ

#œ . > # >œ # >œ >œ .

œ >œ >

bœ . > b >œ œ # œ . # >œ # >œ > >

œ #œ œ >. > >

bœ . > b >œ œ # œ . # >œ # >œ > >

# œ # œ œ . œ >œ > > > > # >œ # >œ œ. # œ œ > >>

bœ . > b >œ œ # œ . # œ # >œ > > > > bœ . bœ œ #œ . #œ #œ > >> > >

œ œ. œ œ > > > >œ . # >œ >

bœ . > b >œ œ # œ . # œ # >œ > > > > bœ . bœ œ #œ . #œ #œ > >> > >

#œ . > > #œ .

> œ. œ œ > > > œ . >œ œ >

œ . œœ >œ > > >œ . # >œ >

bœ . > b >œ >œ # >œ . # >œ # >œ

ª

406 1-2

&

&

Cor. (Fa) 3-4

(a 2)

1-2

&

w

w

w

f3

Tr. (Si b) 3

#œ œ œ œ

& a˙

w più

3

#œ œ œ œ f

w

w

w più

œ

f f

Œ

Ó

più

œ

w

Œ

Ó

?

?

&

> œ . œ œ œ . #œ œ > > > >>

œ. œ. > >œ >œ > # >œ >œ

b >œ n >œ . # >œ >œ b œ nœ . > >

&

> œ . œ œ œ . #œ œ > > > >>

œ. œ. > >œ >œ > # >œ >œ

b >œ n >œ . # >œ >œ b œ n >œ . >

Vle.

B

> œ . >œ œ œ . # œ >œ > > >

> bœ . n œ > b >œ >œ # >œ . n >œ > nœ bœ . n œ b œ > > >œ # >œ . > bœ . nœ > b >œ œ # œ . n >œ > > >

œ. >

œ œ .#œ > >œ > > >œ

n œ . b >œ >

b >œ n >œ . # >œ œ >

Vcl.

?

œ œ. œ œ > > > >œ . # >œ >

b >œ n >œ . # >œ œ >

œ œ. œ œ > > > >œ . # >œ >

œ œ .#œ > >œ > > >œ >œ > œ œ. > # >œ >œ

n œ . b >œ >

?

œ. > >œ .

Cb.

bœ . > b >œ œ > bœ . bœ œ > >>

1-2 Trb. 3

I Vl. II

58



nœ # œ . n >œ > > > > >œ #œ . nœ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

n œ . b >œ >

> > b >œ n œ . # œ œ >

œœœ œ œœœ œ

Ó

> > >œ >œ b >œ . >œ b >œ b œ . œ. ƒ > > >œ >œ b œ . >œ b >œ bœ . œ. > ƒ >œ b >œ . >œ > bœ bœ . œ. œ > > > ƒ >œ b >œ . >œ > bœ bœ . œ œ. > > > ƒ >œ b >œ . >œ > bœ bœ . œ œ > >. > ƒ

Ó

f3 3

œœœ œ più f ∑ ∑

> > >œ >œ >œ >œ >œ >œ . n >œ >œ œ # >œ >œ # œ

Œ

>œ . > > >œ > > # >œ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ >> > > >

Œ

>œ > œ # >œ . # œ œ n œ œ œ œ œ œ >> >> > >œ > > >

Œ

# >œ œ œ. œ> œ >œ >œ >œ > n >œ >œ > # >œ >œ > # >œ œ œ. œ> œ >œ >œ >œ > n >œ >œ > # >œ >œ >

Œ Œ


413 1

&

15 ˙ .

Œ

Fl. 2-3

1 Ob. 2-3

1 Cl. (Si b) 2-3

1-2 Fg. 3

&

Œ

&

Œ

3-4

&

Œ

1-2

&

˙. ˙.

1-2 Trb.

?

œ

˙.

œœ n b ˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

ƒ ˙.

œ

b˙ .

œ

˙.

œ #˙ .

œ b˙ .

œ

˙.

œ b˙ . œ b ˙.

œ œ

#˙ . ˙.

œ #˙ . œ # ˙.

œ b n ˙˙ .. œ

œ œ

˙. ˙.

œ

b˙ .

œ

˙.

œ #˙ .

œ b˙ .

œ

˙.

œ œ

n˙ . n˙ .

œ œ

#˙ . #˙ .

œ #˙ . œ #˙ .

œ œ

˙. ˙.

œ œ

˙. ˙.

œ

b˙ .

œ

˙.

œ #˙ .

œ b˙ .

œ

˙.

œ

b˙ .

œ

#˙ .

œ #˙ .

œ N˙ .

œ

˙.

œœ b b ˙˙ ..

œœ # n ˙˙ ..

œœ # # ˙˙ ..

œœ n b ˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

œœ b b ˙˙ ..

œœ n ˙ .. #˙

œœ # # ˙˙ ..

œœ n b ˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

˙˙ .. ƒ Œ a2

&

œ b˙ .

œœ # # ˙˙ ..

Tr. (Si b) 3-4

œ #˙ .

œœ n ˙ .. #˙

ƒ

Cor. (Fa)

˙.

œœ b b ˙˙ ..

˙˙ ..

Œ

œ

ƒ ˙˙ ..

ƒ ˙. & Œ ˙. ƒ ˙. ## Œ & ƒ # ˙. & # Œ ˙. ƒ a2 . B Œ ˙ ƒ B Œ ˙. ƒ &

1-2

b˙ .

œ

œ

œ #˙ Œ ƒ

∑ œ

∑ œ

œ

œ >

b >˙

œ

#œ >

˙ >

œ #˙ >

œ

# >œ

˙ >

3

?

Tuba

?

Timp.

?

>œ >œ >œ œ >œ >œ >œ

œ

b >œ >œ œ # >œ # >œ n >œ b >œ

œ > n >œ >œ œ > >œ >œ œ œ

œ > >œ >œ œ >œ >œ >œ œ

> >œ œ > >œ >œ œ b >œ œ œ

œ

> >œ >œ œ œ > >œ # >œ œ

ƒ >œ >œ >œ œ > >œ >œ œ

œ

b >œ >œ œ # >œ # >œ n >œ b >œ

œ > n >œ >œ œ > >œ >œ œ œ

œ > >œ >œ œ >œ >œ >œ œ

> >œ œ > > >œ œ b >œ œ œ œ

œ

> > >œ œ œ œ >œ >œ # >œ

15 I

&

Vl. II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

‰ Œ Œ Œ

ƒ

>œ >œ n >œ J J

>œ # >œ >œ > >œ >œ #œ J J J J

>œ # >œ >œ J J

> >œ n >œ œ J J

>œ # >œ >œ j >œ >œ # œ J J > J

>œ # >œ >œ J J

> > >œ >œ >œ b >œ b >œJ œ n >œ >œ œ j bœ J J J J J > > > >œ >œ > b >œ >œ > >œ œ j b œ n œ œ bœ J J J J J J >

>œ >œ b >œ b >œ b >œ >œ ‰ J J J J ƒ

> >œ n >œ œ J J

>œ # >œ >œ j >œ >œ # œ J J > J

>œ # >œ >œ J J

>œ >œ b >œ b >œ b >œJ ‰ J J J ƒ > > b >œ b >œ b >œ ‰ Jœ Jœ J J ƒ

> b >œ œ J

> >œ >œ œ J J

n >œ J

j> œ bœ >

j >œ >œ œ J >

n >œ J

> > >œ >œ > b >œ >œ > >œ œ j j b >œ b œ n œ œ J J œ b œ J J J J > >

j >œ >œ œ J >

n >œ J

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

59


œ

419 1

1

˙.

˙

˙

˙

œ #˙

˙˙ ..

˙˙

b ˙˙

œ

˙.

˙

œ #˙ . œ ˙.

œ œ

˙. ˙.

˙ ˙

œœ # ˙˙ ..

œœ

˙.

˙˙

œ

& &

nœ J

˙˙

œœ # # ˙˙

n n œœ J

˙

˙

œ #˙

nœ J

˙ b˙

˙ ˙

˙ ˙

œ #˙ œ # ˙

j nœ ‰ nœ

&

Ob. 2-3

œ

&

Fl. 2-3

˙.

&

##

œ

˙.

œ

˙.

˙

˙

˙

œ #˙

nœ J

&

##

œ #˙ . œ #˙ .

œ œ

˙. ˙.

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

œ #˙ œ #˙

j nœ ‰ nœ

˙.

œ

˙.

˙

˙

˙

œ #˙

nœ J

B

œ #˙ .

œ

˙.

˙

˙

˙

˙

œ #˙

nœ J

&

œœ # ˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

˙˙

b ˙˙

˙˙

˙˙

œœ # # ˙˙

n n œœ J

3-4

&

œœ # ˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

˙˙

b ˙˙

˙˙

˙˙

œœ # # ˙˙

n n œœ J

1-2

&

1 Cl. (Si b) 2-3

1

œ

B

Fg. 2-3

1-2 Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb.

(a 2)

&

?

> ˙ ∑

3

?

Tuba

?

Timp.

?

I

&

Vl. II

&

∑ œ a2

w^

˙ >

∑ b >œ

œ ˙^

˙ >

b >œ ≤ ˙^

œ

#˙ > > œ ≤ œ # >œ

∑ n >œ

œ # >˙ œ # >œ

∑ >œ J

# >œ n >œ J

ƒ ≤ ^ ≤^ > > ^ œ # >œ # œ ˙ œ œ #œ œ ˙ w > > ƒ ≤ ^ ≤^ > >œ ^ œ # >œ # œ ˙ œ # œ œ ˙ w > > ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w ˙. w w ffzƒ

> nœ J > nœ J Œ

a œ > > >œ œ > n >œ >œ œ > >œ >œ œ > >œ >œ nœ œ #œ œ œ

> > œ >œ >œ œ œ >œ >œ œ œ > b >œ >œ œ >œ >œ >œ bœ

œ > >œ >œ œ > >œ n >œ œ œ

a œ > > >œ œ > n >œ >œ œ > >œ >œ œ > >œ >œ nœ œ #œ œ œ

> > œ >œ >œ œ œ >œ >œ œ œ > b >œ >œ œ >œ >œ >œ bœ

œ > >œ >œ œ > >œ n >œ œ œ

Vle.

B

> # >œ œ J

>> >œ >œ >œ n >œ œJ œ J J J

>œ >œ b >œ b >œ b >œ >œ J J J J

> >œ b >œ b œ J J

> >œ >œJ œ J

> >œ >Jœ # œ J

>œ # >œ >œ # >œ # >œ # >œ n œ J J J J

Vcl.

?

> # >œ œ J

> > >œ >œ n >œ >Jœ œ œ J J J

>œ >œ b >œ b >œ b >œ >œ J J J J

> >œ b >œ b œ J J

> >œ >Jœ œ J

>œ >œ # >œ J J

>œ # >œ >œ > # >œ # >œ #œ nœ J J J J

?

> # >œ œ J

> > >œ >œ n >œ >Jœ œ œ J J J

>œ >œ b >œ > b >œ >œ bœ J J J J

> >œ b >œ b œ J J

> >œ >Jœ œ J

>œ >œ # >œ J J

>œ # >œ >œ > # >œ # >œ . n œ. n œ. . œ. . œ. œ. . œ. œ. . #œ nœ œ œ œ œÓ J J J ƒ dim.

Cb.

60



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

?

Ó

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ƒ ∑


&

Fg. 1

?

Timp.

?

Fl. 1

Movibile magnificamente (q = 108-112)

ritardando

425

I

&

&

B

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ > œ w p

Œ

œ œ #œ #˙ . ‰ œ #œ . œ #œ nœ œ J p

œ œ œ œ #œ bœ bœ nœ

œ œ #œ #˙ . ‰ œ #œ . œ #œ nœ œ J p

œ œ œ œ #œ bœ bœ nœ

Vl. II

Vle.

? œ œ. # œ œ œ. œ œ œ # œ # œ œ œ j # œ # œ nœ nœ œ bœ . . . œ. . . œ. > >œ > ƒ dim. 3

Vcl.

Cb.

?

f

f ∑

œ œ œ œ. œ #œ œ w J J

Ó

#œ . π

#œ J

Ó

#œ . π

#œ J

p

più

Ó

Movibile magnificamente (q = 108-112)

ritardando

ª

Fl. 1

Fg. 1

1

bœ œ nœ œ œ œ. œ œ œ œ bœ œ #œ #œ œ œ œ . œ œ f bœ œ nœ œ œ œ . œ œ œ #œ œ œ bœ œ #œ œ œ . œ œ f

&

œ œ #˙ #œ . œ œ . nœ œ œ œ ‰ J p

?

œ œ . nœ œ œ œ œ #˙ ‰ œ #œ . J p

&

&

‰ œ # œ . n œœ œœ .. j œ œ . . # # œœ ben tenuto F

?

431

Tr. (Si b) 2-3

Timp.

I

œ Nœ #œ #œ nœ . œ œ œ & dim.

Vl. II

œ Nœ #œ #œ nœ . œ œ œ & dim.

Vle.

Vcl.

Cb.

B

Ó Ó

. j ‰ œ œ . œ œ . #œ F ben tenuto

w π

˙

œ bœ J

œbœ #˙

˙

w

w π

˙

œ bœ J

œbœ #˙

˙

w

w π

˙

œ bœ J

œbœ #˙

˙

w

? #œ œ œ.

j #œ #œ

w

˙

œ bœ J

œbœ #˙

˙

w

w

? #œ œ œ.

j #œ #œ

w

˙

œ bœ J

œbœ #˙

˙

w

w

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

61


16

437 1

&

Œ

Ó

Fl. 2-3

1

&

&

Ó

˙

Ó

Œ

˙.

p

1

&

Ó

# & #

Ó

&

##

Ó

Œ

˙

œ

œ

∑ j œ . #œ œ ˙ œ œ. œ

˙

œ

œ

œ . # œj œ ˙ œ œ. œ

Ó

?

Ó

&

3-4

&

1

&

Fg. 2-3

1-2

Œ Œ

?

1

F >œ

# >œ

F >œ

# >œ

f f > œ >œ

2-3

cresc.

cresc.

cresc.

poco

> #œ # >œ

f f > œ

> ˙ ∑ >˙

cresc.

> œ >œ

cresc.

œ p 2. Œ œ p Œ

poco

> #œ

œ

œ œ œ #œ

˙

#œ #œ

œ

Œ

Ó

Ó

b œœ n œœ b œœ # œœ n # œœ

# œœ # œœ

# # ˙˙

œœ

Œ

Ó

Œ

˙

Ó

˙

Ó

> œ poco

&

f

#œ . œ œ œ >œ . >œ > >œ > > > cresc. f a2 ‰ #œ . œ œ >œ . >œ >œ >œ > > > cresc. f > #˙ #œ > # >œ cresc. ∑

?

3

?

Tuba

?

Ó

Timp.

?

Ó

1-2 Trb.

Org. ad lib.

j œ ‰ Œ P

Ó

&

?

?

&

Vl.

œ #œ #œ . #œ ˙

#˙ ‰ œ #œ . œ poco f

œ

˙.

più 3

II

Vle.

Vcl.

&

B

?

∑ Ó

w cresc.

Cb.

?

w cresc.

62

˙ F cresc. Ÿ~~~~~~~~~~ ˙ F

16 I



∑ # ˙˙ æ ƒ œ

œ œœœœ œ

più

f

œ

œ œœœœ œ

più

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

> ˙

cresc.

> œ

a2

Cor. (Fa)

Tr. (Si b)

poco

Cl. (Si b) 2-3

# >œ

poco

Ob. 2-3

a2

f

∑ ˙˙ æ

# ˙˙ æ

˙

œ

cresc. 3

3

3

3

‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ 3 F cresc. œ #œ œœ œ œ ∑ Ó 3 f3

dim.

˙

œ

œ

œ . # œj œ n˙ œ œ. œ

˙

˙

œ

œ

œ . # œj œ n˙ œ œ. œ

˙

p

?

f

# ˙˙ æ

più

cresc.

˙ ˙


443 1

&

Fl. 2-3

1

& &

˙

œ

œ

˙.

˙

ƒ # œœ

œœ

˙˙ ..

ƒ œ ƒ

˙

Ob. 2-3

1 Cl. (Si b) 2-3

1 Fg. 2-3

& # & #

# & # ˙Ó ? ? &

> œ

> œ

> œ.

Cor. (Fa)

> œ

> œ.

3-4

&

> œ

1

&

˙

&

Ó

?

Ó

(a 2)

Tr. (Si b) 2-3

1-2 Trb. 3

Tuba

Timp.

Org. ad lib.

I

?

˙.

œ

ƒ #œ ƒ œ

œœ

˙˙ ..

œ

˙.

a2

œ œ #œ œ

ƒ #œ

œ

˙.

ƒ >œ >œ

> #œ

> œ

# >œ

> œ

œ

ƒ >˙ a2 > ˙ *) *)

˙

w>

˙

≤ ≤

ben tenuto

^ #˙

ƒ legato ˙

˙

œ #œ #œ bœ nœ bœ

+ 32

3 ƒ3 3 3 œ #œ #œ bœ nœ bœ # œ œ œ œ œ œ 3 3 ƒ cresc. œ œ œ #œ œ œ œ œ æ æ 3 3 ƒ cresc. Ó ˙

˙

Ó

œ œ œ nœ

œ œ œ œ #œ b˙ #œ w ≤ œœ œœ J ≤ œœ œ J œ

>˙ ˙ >˙ ˙

œ œ J œ œ J

Ó Ó

≤˙ ˙ ≤˙ ˙ œ > f f> œ

≤ ^ w

≤ ^ w

≤ ^

≤ ^ w

w

w

w

w

˙

w

w

œ.

œ bœ

œ Nœ œ Nœ œ bœ

œ #œ nœ œ

œ œ œ nœ

œ œ œ œ #œ b˙ #œ

œ.

œ bœ

œ Nœ

œ œ b œN œ

œ #œ nœ œ

œ œ œ nœ

œ œ œ œ #œ b˙ #œ

˙˙ æ

œœ œ @J æœ

Ͼ

> bœ

≤ ^ w

w

˙. æ

b >œ

≤ ^ w

Ó ˙

˙

?

œ œ œ œ #œ n˙ #œ w

≤ ^ ˙ ≤ ^ ˙

˙ ƒ legato

Cb.

œ œ œ œ #œ b˙ #œ

œ œ œ nœ

≤ ^ ˙

# ˙^

˙

+ 16

Ó

?

œ œ œ nœ

w

w >

2.

Ó

œ œ œ œ #œ b˙ #œ

marc.

?

Vcl.

œ #œ œ œ

œ

Ó

B

œ

˙.

?

Vle.

w

œ

ƒ

œ œ œ nœ

w

œ

w

Ó

&

œ

œ #œ œ œ

œ

?

&

œ œ #œ œ

œ œ œ œ #œ b˙ #œ

marc.

ƒ >œ >œ ƒ > ˙ ƒ

Pleno

œ

œ œ œ nœ

marc.

>˙ ben tenuto ƒ *) ^ ≤ ^ ? ˙ #˙ ˙ ƒ ben tenuto Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ? ˙ Œ ˙ œ ƒ

Vl. II

a2

˙.

a2

Ó

marc.

œ

Ó

(a 2)

1-2

a2

œ #œ œ œ

marc.

# œœ ƒ œ

˙ Ó ˙

œ

˙æ

div.

œ œ @J

˙˙ æ

∑ ∑

*) Tragten op. Basunerne skal overdøve Orkestret. (Campana in aria. The trombones are to drown out the orchestra.) Rued Langgaard: Symfoni nr. 6 - 49 SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

63


447 1

&

1

& &

Ob. 2-3

1

1 Fg.

Aœ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ nœ œ œœ

Aœ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ nœ œ œœ

(a 2)

œ

&

œ

œ J

œ

bœ J

# œ œ œ & # Nœ œ œ œ œ #œ #œ œ œ

Cl. (Si b) 2-3

œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ

(a 2)

Fl. 2-3

Aœ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ

&

##

? ?

œ.

œ œ œ

œœ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ bœ nœ bœ œ œ

œ

œ nœ #œ #œ œ nœ bœ nœ

œœœ œ

œœ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ bœ nœ bœ œ œ

œ

œ nœ #œ #œ œ nœ bœ nœ

œ œœœ

œœ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ bœ nœ bœ œ œ

œ

œ nœ #œ #œ œ nœ bœ nœ

œ œœœ

j j œ œ œ

œ J

œ œ œ.

œ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ bœ nœ nœ œ œ

œ nœ nœ œ œ #œ #œ nœ nœ

œ œœœ

nœ J

˙

œ œœœ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ bœ nœ nœ œ œ

œ nœ nœ œ œ #œ #œ nœ nœ

œ œœœ

Aœ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ bœ

˙

œ œ J

nœ J

œ œ œ.

#œ J

œ œ œ . nœ

nœ #œ J

œ ≤œ #œ . œ œ œ œ . n œ b b ˙˙

nœ #œ J

œ ≤œ #œ . œ œ œ œ . n œ b b ˙˙

(a 2)

œ

(a 2)

j œ œ

œ

œ J

œ

œ J #˙

j œ #œ

œœ J

œœ

œœ ≤ ˙ J #˙

œœ J

œœ

œœ ≤ ˙ J #˙

œ ≤# œ œ# œ J œ ≤# œ œ# œ J

œ

œ

&

bœ œ

≤^ N œœ

3-4

&

bœ œ

≤^ N œœ

1

&

&

1-2 Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 2-3

1-2 Trb.

?

3

?

Tuba

?

? Org. ad lib.

? ?

I

&

Vl. II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

64



j bœ bœ . bœ nœ

œ #œ œ œ œ nœ œ œœ œœ œ

œ

2-3

j œ œ

˙^

(a 2)

sempre ƒ ^ ˙ sempre ƒ ^ ˙ sempre ƒ

≤ ˙^

≤^ ˙

≤^ ˙

^ #˙ sempre ben tenuto ≤ ^ #˙ sempre ben tenuto

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Aœ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ nœ œ œœ

Aœ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ nœ œ œœ

bœ bœ æ

œœ œœ @J æ

n œœ æ

bœ bœ . bœ nœ J

œ J œ

bœ J

œœ œ J œ

bœ b b œœ b œœ .. b œ n œœ J

‰ œ œ f

j b œœ b œœ .. b b œœ n œ nœ

w

w

w

w

w

w œœ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ bœ nœ bœ œ œ

œ bœ nœ œ œ #œ #œ nœ nœ

œœœ œ

œœ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ bœ nœ bœ œ œ

œ

œ nœ #œ #œ œ nœ bœ nœ

œœœ œ

j œæ b b œœ@ œ

j @ bœ œ æ œœ@ b œœ .. b œ œ n œœ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

dim.

w

j j @ @ @ @ œ@ œæ # n œœ # œœ œ œ .. n œœ œœ b b ˙˙æ œ #œ œ œ

j b œœ@ ˙æ #˙

bœ b b œœ b œœ .. b œ n œœ J

^

w

œ

œœ œ J œ

^ w

≤ ^

œ

œ . bœ œ

^ w

≤ ^ w

≤^ ˙ ≤^ ˙

sempre ben tenuto

œ œ J

≤ ^ w

≤^ ˙

# ˙^


bœ œ œ bœ bœ œ

œ œ œ nœ Œ

&

bœ œ œ bœ bœ œ

œ œ œ nœ Œ

&

bœ œ œ bœ bœ œ

œ œ œ nœ Œ

Œ œ œ œ aœ

Œ œ œ œ aœ

451 1

&

(a 2)

Fl. 2-3

1 Ob. 2-3

1 Cl. (Si b) 2-3

1

& # & # bœ œ œ nœ nœ œ (a 2)

# & # bœ œ œ nœ nœ œ ?

Fg.

œ ..

#œ œ ·

Œ

(a 2)

?

œ ..

n œ‡ œ

Œ

&

œ .. œ ..

‡ #œ œ œ œ

Œ

3-4

&

œ .. œ ..

‡ #œ œ œ œ

Œ

1

&

&

Œ

Ó

œ

Œ

Ó

œ

Œ

Ó

Œ

Ó

2-3

1-2 Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 2-3

1-2 Trb.

?

3

?

Tuba

?

? Org. ad lib.

? ?

I

&

Vl. II

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

˙^

˙^

^ ˙ ^ ˙

^ ˙ ^ ˙

˙

˙

œ

˙

˙

œ

Œ

Ó

˙

˙

œ

Œ

Ó

(a 2)

œ

> > b >œ . >œ >œ >œ . >œ œ œ œ nœ œ . œ œ œ ƒ > > b >œ . >œ >œ >œ . >œ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ nœ œ . œ œ œ ƒ > >œ >œ >œ . >œ œ . œ >œ >œ b œ . Œ æ˙ ˙ ƒ nœ œ. #œ œ . ∑ J J ƒ nœ œ. #œ œ . ∑ J J ƒ bœ œ œ bœ bœ œ

b >œ . >œ b >œ

# >œ . # >œ # >œ

>œ . > > #œ œ

b >œ . >œ b >œ

>œ . > œœ >

# >œ . # >œ # >œ

>œ . > > #œ œ

b >œ . >œ b >œ

>œ . > œœ >

# >œ . # >œ # >œ

# >œ

>œ . > > œ œ

molto marc.

# >œ

>œ . > > œ œ

molto marc.

œ. œ œ œ œ. œ œ œ marc. sempre

œ. œ œ œ œ. œ œ œ marc. sempre

>œ . > > > œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ #œ œ > > marc. sempre n >œ . >œ >œ b >œ . >œ > b >œ . > œ. œ œ œ œ œ . #œ œ n >œ . >œ >œ

b >œ . >œ >œ

marc. sempre

b >œ . >œ œ . # œ œ

œ. œ œ

marc. sempre

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

65


17 Più a più furioso 456 Fl. 1-3

&

1

&

&

# & #

?

?

∑ ∑

Ob. 2-3

Cl. 1-3 (Si b)

1 Fg. 2-3

17 Più a più furioso

œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ

&

œ. œ œ œ œ. œ œ œ

œ #œ

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ

&

œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ

Vle.

B

Vcl.

?

œ . #œ œ

œ. œ œ

Cb.

?

œ . #œ œ

œ. œ œ

I Vl. II

#œ .

#œ #œ

bœ .

#œ .

#œ #œ

bœ .

nœ œ

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

# œ . # >œ >œ . > ƒ

nœ œ

# œ . # >œ >œ . > ƒ

ª

> b œ œ b œ œ . n œ n œ .. > > > >

> > #˙ # œ‡ # œ . # œ > marc.

œ

> b œ œ b œ œ . n œ n œ .. > > > >

> > # œ‡ # œ . # œ # ˙ > marc.

œ

461

a3

Fl. 1-3

&

1

&

&

a2

# & #

a3

?

?

Cl. 1-3 (Si b)

1 Fg. 2-3

I Vl. II

Vle.

Vcl.

& &

> > > œ . # œ œ .. # œ‡ # œ . # œ b ˙ > > marc.

B ?

∑ n˙

œ

> bœ . œ bœ . > > ƒ ˙

∑ j œ œ

˙

> # >œ # >œ # œ

>œ . # >œ >œ . ƒ œ

œ N˙ J

bœ nœ

> # >œ œ . # >œ # ˙ ·

> n >œ >œ œ . >œ >œ .. œ

œ

œ

œ

œ .. > f œ .. > f œ .. > f

a2

œ .. > f œ .. > f

œ . # >œ # >œ . #œ

>œ .. f

Ob. 2-3

œ #œ œ > > >

œ. œ œ. > >> ƒ

bœ bœ

>œ >˙ · ‡> œ˙ > ‡> œ˙ > ‡ œ >˙ > œ‡ ˙ >> ‡ œ >˙ >

> œ n >œ n œ . n >œ J ‰ Œ

Ó

bœ nœ

œ

œ J ‰ Œ

Ó Ó

œ

œ

œ

œ ‰ Œ J

œ

œ

œ

œ

œ. œ œ.

œ #œ œ

œ. œ œ.

œ #œ œ

marc.

#œ nœ

œ

œ

œ

œ

œ

sempre molto marc.

Cb.

?

œ

˙

#œ nœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

sempre molto marc.

66



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6


(a 3)

w

œ ..

œ ˙ ·

w

w

w

w

œ ..

˙ ·œ

w

w

w

(a 2)

w

œ ..

˙ ·œ

w

w

w

# (a 3) & # w

œ ..

‡ œ ˙

w

w

w

?

œ ..

˙ ·œ

w

w

w

œ ..

œ ˙ ·

w

w

w

467 Fl. 1-3

&

1

&

Ob. 2-3

Cl. 1-3 (Si b)

1 Fg. 2-3

I

&

?

w (a 2)

w

&

&

B

Vl. II

Vle.

#œ #œ nœ

œ. œ œ. ƒ marc.

Vcl.

?

œ . #œ #œ .

#œ #œ . #œ J

Cb.

?

œ . #œ #œ .

b˙ #œ #œ . #œ J

nœ nœ

# œ‡ # œ . # œ

œ . # œ # œ ..

∑ ˙

œ. œ œ.

œ

˙

œ

œ

ƒ marc. ˙

œ

˙

œ

œ

˙

œ #˙ J

œ #œ J

˙

# ·œ # œ . # œ

œ . # œ œ ..

œ #œ œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

ª

472 Fl. 1-3

w

Più furioso

w

œ ..

&

sempre

1

&

w

œ .. sempre

Ob. 2-3

w

&

w

w

œ .. sempre

Cl. 1-3 (Si b)

# & #

w

w

œ ..

sempre

1 Fg. 2-3

?

w

w

œ .. sempre

?

w

w

œ .. sempre

I

&

Vl. II

Vle.

Vcl.

Cb.

&

bœ #œ . #œ œ . bœ œ ƒ marc. aœ Nœ #œ #œ

B

?

œ

?

œ

œ

œ

#œ œ

œ

#œ œ

œ

œ . œ #œ . # œ N >œ n >œ œ #œ #œ

œ œ œ #œ œ #œ

œ· ˙

# œ ..

#œ #˙ ·

w

œ· ˙

# œ ..

# ·œ # ˙

w

œ· ˙

# œ ..

# ·œ # ˙

w

‡ œ˙

# œ ..

‡ #œ #˙

w

œ‡ ˙

# œ ..

# ·œ # ˙

w

‡ œ˙

# œ ..

#œ #˙ ·

w

f f f f f f

Più furioso

> >œ >œ . n >œ œ >œ

œ

œ

Œ

œ

> > > >œ >œ >œ >œ > # >œ # >œ b œ >œ n >œ # œ œ œ

> > > >œ >œ >œ >œ > # >œ # >œ b œ >œ n >œ # œ œ œ 3

Œ

Ó

Œ

Ó

> >œ > > > > >œ >œ # >œ # >œ > # >œ >œ # œ # >œ # >œ œ œ œ œœ œœœ >>> 3 3 3 3 3 3 >œ > > > > >œ >œ # >œ # >œ > # >œ >œ # >œ # >œ # >œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ > 3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

>œ > > > > # >œ b >œ >œ n >œ œ œ #œ #œ œ œ œ >>> 3 3 3 3

3

œ

Ó

3

∑ > >œ >œ >œ n >œ n >œ n œ 3

3

> >œ >œ >œ n >œ n >œ n œ 3

3

∑ ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

67


n w>

n w>

n w>

˙ > ˙ >

(a 2)

477 1-2

& aœ

Fl. 3

& (a 2)

1-2

&

Ob. 3

1-2 Cl. (Si b) 3

1-2 Fg. 3

1-2

&

# (a 2) & # aœ # & # aœ ?

(a 2)

?

˙ >

˙ >

1-2

&

Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb.

& ?

œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ

Ó

n w>

œ

˙

œ

œ

Ó

œ >

nw >

œ

˙

œ

œ

Ó

nw >

œ

˙

œ

œ

Ó

> œ

n w>

œ

˙

œ

œ

Ó

> œ

n w>

œ

˙

œ

œ

Ó

ww> ƒ ww>

ww>

& &

œ

Cor. (Fa) 3-4

˙

œ œ

> œ .. w œ. œ > > > œ .. œ . œ w> >

≤> > œ‡ ˙

œ˙ ... ∑

œ.

œ˙ >>

Tuba

?

Timp.

?

Vle.

B

Vcl.

?

sempre

a2

∑ ∑

&

Ó

>‡ > #œ ˙

II

> # ˙˙ œ˙ >>

Vl.

> # ˙˙

œ.

?

&

>œ .. ƒ

68



ƒ ƒ œ > œ >

> # >·œ ˙

œ .. > ƒ

3

3

3

3

ƒ

3

3

3

3

3

3

3

3

sempre

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

≤ >œ #œ

> # # ˙˙ ..

≤ >œ #œ

œ

˙. ∑ >

œ

˙. >

> # >œ ˙ ·

‡ # œ >˙ >

# œ .. >

‡ # œ >˙ >

‡ # >œ >˙

# >œ ..

‡ # œ >˙ > ∑

ƒ

3

3

3

œ >> >> >œ # >œ >œ b œ œ >œ >œ n >œ >œ œ œ >œ œ œ # œ œ œ b œ b œ n œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ƒ 3 sempre ƒ > > œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ 3 >œ # >œ >œ b >œ œ >œ >œ n >œ >œ >œ œ >œ œ œ # œ œ œ b œ b œ n œ œ œ # œ œ œ œ œ #œ 3 œ œ œ œ œ nœ œ œ œ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ƒ sempre ƒ œ #œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œœ ∑ ∑ ∑ ∑

> # # ˙˙ ..

# >œ ..

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ nœ œ œ >> >> œ œ œœ >œ # >œ >œ b œ œ >œ >œ n >œ >œ œ œ >œ œ œ # œ œ œ b œ b œ n œ œ œ # œ œ œ 3

3

?

.. >œ ƒ

sempre

Cb.

Fl. 3 muta in Picc.

Ó

>‡ > #œ ˙

3

I

Ó

ww>

≤> > ‡ œ˙

œ˙ ...

ww > f

Ó

sempre

ƒ

> ww f

ƒ

3

3

3

œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ #œ œ œ 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ #œ œ œ 3

3

3

3


18 482 1-2

&

Fl. 3

1-2

&

&

∑ ∑

Ob. 3

1-2 Cl. (Si b) 3

1-2 Fg. 3

& &

##

# & #

?

?

˙ ˙

œ aœ2 œ œ œ 3

ƒ

&

Cor. (Fa) 3-4

1-2

&

˙˙

1-2

œœ aœ2 œ œ

ƒ ˙

3

3

Tuba

?

Timp.

?

&

œ aœ2 œ œ œ

II

Vle.

Vcl.

& B ?

j œ

j œ

j œ

3 3

˙ ƒ ˙˙

œ œ œ œ œœ a 2 œ œ œ

ƒ ˙

3

œ œ œ œ

3

3

3

3

≤ n >˙ ˙

≤ w> bw

# ww ƒ

œ.

œ. # >œ ..

(a 2)

œ ˙ > >

œ ˙ > >

#œ >

œ

#œ >

> # >œ· # ˙

œ w

# >œ ..

‡ # œ # >˙ >

w

# œ .. >

‡ # œ # >˙ >

w

nœ . >

œ ∑˙ >>

nœ . >

œ ∑˙ >>

^ # œ .. ƒ a2 ^ # œ .. ƒ

^ ^ ‡ ‹œ #˙ ∑ ^ ^ ‡ ‹œ #˙

^ # œ .. ƒ ^ # œ .. ƒ ^

^ # ·^œ # ˙

# œ .. ƒ

^ ^ ‡ #œ #˙ ^ ^ ‡ #œ #˙ ∑

œ œ œ #œ #œ œ œ nœ nœ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ #œ #œ #œ nœ nœ nœ nœ 3

3

3

3

3

3

più

ƒ

3 œ œ #œ #œ œ nœ œ nœ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ #œ #œ #œ nœ nœ nœ œ nœ 3 3 3 3 più ƒ 3 3 3 œ œ œ #œ #œ œ œ nœ nœ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ #œ #œ #œ nœ nœ nœ nœ 3 3 3 3 3 3 più ƒ œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ #œ #œ #œ nœ nœ nœ œ œ #œ #œ œ œ nœ n œ nœ 3

?

j œ

> b ˙˙

3

3

Cb.

3

3

Vl.

# ww ƒ

18

I

j œ

Trb.

?

3

≤ w> bw

&

3

3

œ œ œ œ

ƒ ˙ ˙ ƒ

œ J

≤ n >˙ ˙

&

?

> b ˙˙

Tr. (Si b) 3-4

3

ƒ 1-2

œ J

3

3

3

3

più

ƒ

^ œ nœ Œ

^ œ

w

^ œ nœ

^ œ

w

œ n ^œ

w

^ œ nœ

^ œ

^ œ

w

^ œ nœ

^ œ

^ œ

a2

w

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ffz œ #œ #œ nœ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

ƒ

3

3

œ #œ #œ nœ ƒ

3

ƒ

3

œ œ œ œ œ œ

∑ ∑ ∑

3

œ œ œ #œ #œ 3

3

3

œ œ œ #œ #œ 3

œ œ œ

3

œ œ œ #œ #œ 3

3

œ #œ #œ nœ

œ œ œ #œ #œ 3

3

3

œ #œ #œ nœ ƒ

œ œ œ

j œ. ‰ >

3

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

69


487 Picc.

Fl. 1-2

1-2

&

& &

Ob. 3

1-2 Cl. (Si b) 3

1-2

œ œ bœ œ #œ nœ

ƒ

3

œ aœ2 b œ # œ n œ œ œ

b˙ ˙ ƒ b˙ ˙

3

3 œœ aœ2 n œ œ #œ #œ

b ˙˙

3 œœ a 2 œ bœ œ #œ nœ

3

1-2

3

1-2

3

œ œ nœ œ #œ #œ

3

3 œ œ bœ œ #œ nœ

b ww ƒ & b ww ƒ (a 2) w &

œ #œ #œ œ #œ œ

ƒ ˙ ˙

3

3

a2 œ #œ #œ œ #œ œ œ

ƒ ˙˙

3

3

a2 œœ # œ # œ œ # œ œ

ƒ ˙

3

3

3

3

œ #œ #œ œ #œ œ

ƒ

a2 3

˙˙ ƒ

3 œœ # œ # œ œ #œ œ

˙ ƒ

3 œ #œ #œ œ #œ œ

˙˙

3 œœ #aœ2 # œ œ #œ œ

3

ƒ ˙

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3 3 œ #œ #œ œ #œ œ

ƒ

3

# ww

ƒ # ww ƒ w

^ œ ^œ # ^œ œ

œ

^ œ

^ œ

# ^œ ..

^ # ^œ· # ˙

w

œ

^ œ

^ œ

# ^œ ..

^ # ^œ· # ˙

w

^ œ ^œ # ^œ œ

w

œ

^œ ..

^ # ^œ ˙ ·

w

^ œ ^œ ^œ œ

(a 2)

?

˙

3

&

&

3

ƒ

Tr. (Si b) 3-4

3

ƒ 1-2 Cor. (Fa) 3-4

3

# n˙ & # ˙ ƒ # & # n˙ ƒ

?

3

œ œ bœ œ #œ nœ

?

3

œ aœ2 b œ œ œ #œ nœ

ƒ

3

b˙ ƒ

&

Fg. 3

(a 2)

3

?

w

œ

^ œ

^ œ

^ œ

^ œ ..

^ ^ ‡ #œ ˙

w

^ ^ œ œ ^œ œ

Tuba

?

w

œ

^ œ

^ œ

^ œ

^ œ ..

^ ^ ‡ #œ ˙

w

^ ^ œ œ ^œ œ

Timp.

?

Trb.

I

&

Vl.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ffz

j œ. ‰ >

œ #œ œ bœ œ œ œ nœ œ bœ œ œ ƒ

3

3

3

3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >. ˙. œ J ffz

œ #œ #œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ ƒ

3

3

3

3

&

œ #œ œ bœ œ œ œ nœ œ bœ œ œ 3 ƒ 3 3 3

œ #œ #œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ 3 3 ƒ 3 3

Vle.

B

œ #œ œ bœ œ œ nœ œ bœ œ œ œ ƒ 3 3 3 3

œ #œ #œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ 3 ƒ 3 3 3

Vcl.

?

œ #œ #œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ ƒ 3 3 3 3

Cb.

?



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

II

70

3 œ #œ œ bœ 3 œ œ œ nœ œ bœ œ œ ƒ 3 3


˙

492 Picc.

Fl. 1-2

1-2

&

& &

Ob. 3

1-2 Cl. (Si b) 3

1

&

1-2 Cor. (Fa) 3-4

ƒ ˙ ˙ ƒ ˙˙ ƒ ˙

#œ #œ #œ #œ J #œ #œ #œ #œ J

œ

?

˙˙

œœ

?

ƒ ˙

3

a2

ƒ

Œ

œœ # œ œ Œ œ œ

3

œœ # n œœ œ œ 3

3

œ œ œ

œ #œ œ Œ

3

3

j #œ #œ #œ #œ

n œœ ƒ

œœ # œ œ # œ œ

œœ # œœ œ Œ œ

3 j #œ #œ #œ #œ

œ ƒ

œ œ œ

3

œ #œ œ Œ

#aœ2 # œ # œ #œ J

b œœ ƒ

œœ # n œœ œ œ

œœ # œ œ Œ œ œ

œ

œ œ œ

3

3

œ

œœ # œ œ œ œ

3

ƒ

3

3 3

3

œœ n œ œ #œ œ

ƒ œ

3

3

# & # ˙ ƒ

œ #œ œ Œ

3

ƒ b œœ

a2

œ

ƒ

3

œ œ œ

ƒ b œœ

3

3

œœ

œ

#aœ2 # œ # œ #œ J

œ œ

œœ

&

#œ #œ #œ #œ J 3

# & # ˙˙ ƒ

Fg. 2-3

œ

3

#œ #œ #œ #œ J 3

# ww

3

3

3

3

ƒ

3

3

3

œ #œ œ Œ

3

b ˙˙ ..

Œ

ƒ. b ˙˙ .

Œ

ƒ # ww & ƒ (a 2) ^ & # œ ..

^ # ^œ· # ˙

œ

œ^

# ^œ

ƒ ^œ ..

^œ ^œ ·

Œ

# ^œ ..

^ # ^œ· # ˙

œ

# ^œ

^œ ..

^œ ^œ ·

Œ

^œ ..

^ # ^œ· ˙

œ

œ^ ..

^œ œ^ ·

3

?

^ œ ..

^ ^ ‡ #œ ˙

œ

^ œ

Tuba

?

^ œ ..

^ ^ # œ‡ ˙

œ

^ œ

Timp.

?

1-2 Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb.

I

(a 2)

& ?

&

Vl.

(a 2)

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >. ˙. œ J ffz

œ #œ #œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ ƒ

3

3

3

3

&

œ #œ #œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ 3 3 ƒ 3 3

Vle.

B

3 œ #œ #œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ 3 3 ƒ 3

Vcl.

?

Cb.

?

II

3 œ #œ #œ nœ n œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ 3 3 3

∑ ∑

b ^œ Ï ^ ^œ ^œ ^ œ .. · bœ Ï ^ ^œ ^œ ^ œ .. · bœ Ï Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^ bœ ˙. fffz ffz molto cresc. œ #œ œ bœ bœ œ #œ #œ nœ ƒ

3

3

3

Œ

œ #œ œ bœ bœ œ #œ #œ nœ Œ 3 3 ƒ 3 œ #œ œ bœ bœ œ #œ #œ nœ Œ 3 3 3 ƒ œ #œ œ bœ bœ œ #œ #œ nœ Œ 3 3 ƒ 3 ∑

w

w w ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

71


Fl. 1-2

1

& &

&

Ob. 2-3

1

&

##

&

##

Cl. (Si b) 2-3

1 Fg. 2-3

1-2

19 Allargando

Magnificamente

496

œ bœ bœ bœ œ œ œ œ

œ nœ #œ #œ œ . œ œ #œ

œ œ œ #˙ ‰ œ œ . œ œ . bœ œ J p

f

œ . nœ œ œ œ #˙ ‰ œ œ. œ œ J p

œ bœ nœ bœ œ œ œ œ

œ aœ #œ #œ œ . œ #œ œ

f

∑ œ

#œ œ #œ . œ

œ

#œ π

∑ œ œ #œ . œ#œ *)

œ

‹œ π 3

3

œ # œ œœ nn œœ n œ n œ nœ nœ œ #œ ƒ

?

?

&

&

Ó

Cor. (Fa) 3-4

1-2 Trb. 3

Tuba

Timp.

? ? ?

?

> > b >œ 1.w A œ œ . b œ n >œ pesante Ï 2. bœ A œ >œ . b >œ n >œ > w Ï pesante bœ A œ >œ . b >œ n œ > w > Ï pesante ∑

w

w

w

dim.

Œ

Ó

wdim.

w

dim.

dim.

œ

w dim.

Œ

Ó

p

più

&

&

Vl. II

Vle.

B

?

w p

?

w p

*) Skal foredrages tydeligt To be executed destinctively

72

œ #œ # œœ ƒ # œœ #œ ƒ # œœ #œ ƒ #œ # œœ ƒ

? Vcl. div.

Cb.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w Í 19 Allargando

Magnificamente I



Rued Langgaard: Symfoni nr. 6 - 58 SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

Œ

Ó

Œ

Ó œ #œ œ bœ nœ bœ

*)

Œ

ƒ3 Œ

3

œ #œ œ bœ nœ bœ 3 ƒ3

B

*)


˙

˙.

p cresc.

f

œ œ bœ œ

œ J œ più f

a2

502 Fl. 1-2

&

Ó

1

&

aœ J

#œ .

Ob. 2-3

1

2-3

1

&

##

œ œ nœ œ

#œ .

# aœ & # J

Cl. (Si b)

a2

&

3

3

œ aœ #œ œ #œ œ #œ œ aœ #œ œ #œ œ #œ

?

œ œ

3

B

1-2

˙

œ ..

œ J

˙.

˙ ˙ f w

œ ..

#˙ #˙

1-2 Trb. 3

Tuba

Timp.

j #œ #œ

œ. ‰ œ œ . œœ œ . œ œ. f

Vle.

œ #˙ ·

˙

˙ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ #œ #œ #œ œ #œ œ

˙ ˙

#œ œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ œ #œ œ #œ #œ œ œ

n˙ n˙

˙.

w

# ˙˙ .. f

# # œœ

# ˙w

&

# ˙˙ .. f

# # œœ

# ˙˙ .

?

?

?

?

&

Ó

˙.

p cresc.

f

vibr.

˙

˙.

p cresc.

f

&

Ó

B

œ nœ #œ œ #œ œ #œ

œ

3 3

œ J 3

3

œ nœ #œ œ #œ œ #œ

œ 3

?

˙.

?

˙.

œ J

&

p ∑

˙ f ˙

p ‰

œ œ œ. œ . f

p ∑

#˙ . œ. œ

œ

˙

œ

#˙ . œ. œ

œ

˙

˙

œ

#œ #œ #œ œ œ #œ œ

œ

˙

œ

#œ #œ #œ œ œ #œ œ

œ

. ‰ œ œ. œ œ f . ‰ œ œ. œ œ

œ

f

f

œ. ‰ œ œ. œ f

‰ œ œ œ. œ . p f

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ˙. œ ‰ f ˙

Œ

œ. ‰ œ œ. œ f

j #œ #œ

œ œ œ œ. œ œ œ .. œ œ . œ f

w w

B

Cb.

w

3

Vcl. div.

˙

&

Vl. II

˙

œ

vibr.

I

œ #˙ ·

˙

?

Cor. (Fa) 3-4

œ

˙.

f

Fg. 2-3

œ J

w f œ J œ più f

j œ œ

#˙ . œ. œ

œ

#œ J

w

œ œ œ. œ œ.

#œ J

w

œ

œ œ

œ œ œ œ

#œ #œ

#œ #œ #œ #œ

œ. œ œ. œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

œ œ

#œ J #œ J

73


506 Fl. 1-2

˙

(a 2)

œ

&

œ œ

œ. più f

&

Ob. 2-3

(a 2)

œ.

&

più

1 Cl. (Si b) 2-3

1

&

##

Fg. 2-3

f

œ. più f

?

œ. œ œ J

œ œ

1-2

&

Cor. (Fa) 3-4

&

#œ nœ . nœ œ J

Œ

j #œ nœ . nœ œ

Œ

#œ nœ . nœ œ J

Œ

œ œ

˙

#œ . œ œ . ‰ œ F

˙

‰ œ #œ . œ œ . F

˙

˙

a2

œ œ

œ #œ #œ . #œ #œ .

j ˙ #œ ˙ #œ

˙ ˙

nœ J

2.

œ œ #œ J j œ b˙ œ b˙

œ. œ.

#˙ #˙

œ. f

#œ œ œ œ nœ J ƒ

?

3 4

#œ nœ . nœ œ J

nœ J

œ œ

œ #˙

œ

j œ œ #˙ nœ œ œ

34 3 4

3 4

34

œ œ. ‰ œ #œ . F

nœ J

œ œ

œ #˙

œ

34

34

f

Ó

‰ #œ #œ . #œ #œ . più f

j œ #œ #œ nœ J

#œ œ œ œ nœ J ƒ

3 4

j #œ nœ . nœ œ

œ #œ #œ . #œ #œ . più f

j œ #œ #œ nœ J

#œ œ œ œ nœ J ƒ

34

Œ

a2

rit.

œ ∑

più

j œ ‰ #œ J

ƒ

# #œ œ œ œ œ & # ## œœ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ B

œ

f

più

1

#w

a2

?

34

3

?

34

Tuba

?

34

Timp.

?

34

1-2 Trb.

I

&

œ

>œ >œ

f >˙

più

Vl. II

&

œ

più

Vle.

&

#œ #œ

œ œ

>œ >œ

bw

œ

bw

œ

Vcl. div.

œ œ œ œ

œ

œ

B #œ .

#œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ J

œ

j ˙ #œ

˙ più

Cb.

?

œ J

œ

j ˙ #œ

74



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

f f #˙

ƒ b >œ

b >œ

rit.

>œ n >œ

w p

>œ n >œ

w

#˙ f

più

w

34

w p

w

34

w

ƒ

w p

34

w

ƒ

w p

34

nœ J

œ œ #œ J

#œ œ œ œ nœ J ƒ

œ b˙ J > œ b˙ J >

pp

34

w p

p #œ œ œ œ nœ J ƒ

œ.

dim.

Ó

34

œ œ #œ J

œ.

˙

w

nœ J

f

˙ più

#œ #œ .

#œ . #œ #œ .

œ

più

?

b >œ

b >œ

ƒ

f

più

B

Ÿ~~~~~~~~~~~~~ b˙ ffz

Ó

?


511 1

2 Cl. (Si b) 3

Fg. 1

Magnificamente (hd = 40)

# & # 34 # ˙ . p ## 3 & 4 #˙ . # & # 34

#˙ .

˙

‹˙ .

#˙ .

˙.

˙.

˙.

‹˙ .

#˙ .

˙.

‹˙ .

24 # ˙

#˙ . p

#˙ .

24 œ

p aœ

Œ Œ

?

3 4

&

3 #˙ . 4 p 34 ∑

Cor. (Fa) 3-4

Timp.

&

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

π

dim.

Magnificamente (hd = 40)

I

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 34 # ˙ . ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. p

?

34

&

Vl.

2 4 #œ #œ

n˙ .

1.

1-2

stringendo

4 4

44

44

stringendo

# œ≤ # œ # œ

nœ nœ nœ

œ #œ #œ

#œ #œ #œ

#˙ #œ

#œ œ #œ

#œ #œ œ

#˙ .

˙

œ #œ #œ

F # œ≤ # œ # œ

#œ #œ #œ

44

nœ nœ nœ

œ #œ #œ

#œ #œ #œ

#˙ #œ

#œ œ #œ

#œ #œ œ

#˙ .

˙

œ #œ #œ

#œ #œ #œ

44

44

34

˙. π

#˙ .

Cb.

?

34

˙. π

#˙ .

F

Frenetico, poco a poco allegro furioso (; hd = q :)

522

3-4

& 44 Ó

Œ

4 &4 Ó

Œ

^ œ ƒ a2 ^ œ

^œ .

^œ .

‰ Ó

Ó

Œ

Ó

‰ Ó

Œ

ƒ

4 &4

˙˙ ..

Œ

4 &4

ffz ˙˙ .. ffz

Œ

# œ^ ƒ # œ^ ƒ

Vl. II

Vle.

Vcl.

Cb.

4 œ œ œ & 4 œ bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ f cresc. molto

4 œ œ œ & 4 œ bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ f cresc. molto n >œ # >œ . #œ œ œ nœ 4 B4 ‰ J ƒ > #œ œ œ nœ ? 44 ‰ n Jœ # >œ . ƒ > #œ œ œ nœ ? 44 ‰ n Jœ # >œ . ƒ

œ œ œ

œ.

ffz œ.

#˙ .

44

#˙ .

#˙ .

#˙ .

4 4

œ^

^œ .

# ˙˙ ƒ ˙˙

# œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ b œ n œ b œ œ # œ n œ œ œ œ œ œ >œ >œ œ œ

ffz œ œœœœœœœœœœœœœ

> œ

œ œœœœœœœœœœœœœ

œ >

œ œœœœœœœœœœœœœ

œ >

marcato

#˙ .

^œ .

# œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ b œ n œ b œ œ # œ n œ œ œ œ œ œ >œ >œ œ œ

marcato

œ

#˙ .

Ó

Ó Ó Ó

ƒ

marcato

œ

œ^

Frenetico, poco a poco allegro furioso (; hd = q :)

I

44

?

Cor. (Fa)

˙

44

Vcl.

1-2

44

34

2-3

B

Ob.

#œ #œ

4 4

Vle.

1

œ

œ ‹œ

&

ª

˙

34

II

#œ ‹œ

œ.

#œ #œ œ Nœ œ nœ bœ œ nœ

ffz œ.

#œ #œ œ Nœ œ nœ bœ œ nœ

ffz

>œ >œ # >œ .

#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ

>œ >œ # >œ .

#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ

>œ >œ # >œ .

#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

75


20 Completo furioso. Prestissimo 526 Picc.

& a2

Fl. 1-2

&

& a3

Cl. 1-3 (Si b)

&

Fg. 1-3

?

1-2

n >œ

b >œ

œ.

œ

b >˙ .

b >˙

œ

Ï a3

Ob. 1-3

bœ J

##

a3

1-2

bœ œ . J Ï

> bœ

n >œ

n >œ

#œ >

œ

n >œ

œ

j nœ œ . Ï bœ œ . J Ï

bœ >

&

&

&

Tr. (Si b) 3-4

1

&

> b˙ .

œ

b >˙

œ

n >˙ . b˙ . >

^ ‰ œ œ ƒ ^ ‰ œ œ ƒ

œ œ

b >˙ ffz

^ œ œ

^œ œ

^ œ œ

^œ œ

Œ

bœ >

ffz n˙ > ffz

Œ

bœ >

œ >

j œ >

# >œ ƒ

œ >

j œ >

a2

# >œ #œ J

œ >œ

# >œ #œ

>œ œ J

œ œ

>œ œ # œ .. # >œ

>œ œ Œ J

# >œ #œ J

>œ > #œ œ #œ J

œ œ >

# >œ #œ

>œ œ J

œ œ

>œ œ ## œœ .. >

>œ œ Œ J

Vle.

Vcl.

?

Cb.

?

œ #œ œ bœ œ #œ nœ œ œ œ œ #œ œ bœ œ #œ nœ œ

œ œœ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ #œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ

nœ nœ nœ œ

œ œœ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ #œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ

nœ nœ nœ œ

Ï œ œœ

œ #œ #œ œ œ .

œ œœ

œ #œ #œ œ œ .

œ œœ

œ #œ #œ œ œ .

Ï

Ï œ Ï



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

Œ

#œ #œ

‹œ #œ

ffz

ffz

Œ ‹œ #œ #˙ ffz

ffz

‹œ #œ

Œ

#œ #œ

‹œ #œ

ffz

^ œ

#œ #œ

ffz

# ^œ

˙^

^ œ

# ^œ

˙^

^ œ

Œ

Ó

Ï

œ

Fl. 2 muta in Picc.

?

œ

ffz

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w f molto cresc.

&

ffz

Ï

&

‹œ #œ

Ï

B

76

œ >

?

Vl. II

#œ > ƒ

a2

20 Completo furioso. Prestissimo I

bœ >

>œ > #œ œ #œ J

Timp. 2

b >œ

ffz

Cor. (Fa) 3-4

Œ

#œ #œ

^ œ

3 3 > > >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ > > 3

^ œ

> > >œ œ œ >œ œ œ >œ > œ œ > > 3

œ

> b >œ b >œ n >œ . œ

>œ >œ

œ.

>œ J

œ # >œ >œ >œ >œ

^ œ

œ

> b >œ b >œ n >œ . œ

>œ >œ

œ.

>œ J

œ # >œ >œ >œ >œ

> œ

^ œ

œ

> b >œ b >œ n >œ . œ

>œ >œ

œ.

>œ J

œ # >œ >œ >œ >œ

> œ

3

3

3

3

3

3

3

3

œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ > > > œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ >œ > > > > > > > > > > >œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3


530 Picc.

&

Fl. 1-2

&

Ob. 1-3

&

œ

˙

‹œ #œ

ffz

œ

#œ œ

ffz

#œ #œ

Fg. 1-3

?

‹œ #œ

˙

‹œ #œ

˙

‹œ #œ

#œ #œ

#˙ .

˙

‹œ #œ

ffz

˙

Cor. (Fa)

˙

‹œ #œ

#˙ .

#œ #œ

ffz

œ

ffz #˙ .

‹œ œ

#œ œ

ffz

#œ œ

ffz

ffz

‹œ #œ

œ

‹œ #œ

#˙ .

#œ #œ

œ

‹œ #œ

#˙ .

‹œ #œ

œ >

> œ J

^ ^ # ^œ ‰ #œ #œ Ï

˙.

œ > ƒ

œ >

> œ J

^ ^ # ^œ ‰ #œ #œ Ï

˙.

#œ œ

3 4

U ∑

3 4

U ∑

3 4

U ∑

3 4

U ∑

3 4

ffz #˙

#œ œ

ffz #˙ .

#œ #œ

ffz

œ > ƒ

U ∑

ffz

ffz

ffz nœ

ffz

ffz #˙ .

∑ #œ œ

ffz

ffz

œ

œ

ffz

ffz #œ

ffz

# œ & #

&

#˙ .

Cl. 1-3 (Si b)

1-2

#œ #œ

œ > ƒ œ > ƒ

ffz n˙

#œ œ

ffz

ffz

> œ J

^ ^ ‰ #œ #œ Ï

# ^œ

U ∑

34

> œ J

^ ^ ‰ #œ #œ Ï

# ^œ

U ∑

34

3-4

&

1-2

&

U ∑

34

&

U ∑

34

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^ ˙ ˙ œ Œ ffffz ffz molto cresc. con bacchette di legno ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ Œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ffff Ï

U ∑

34

U ∑

34

> >œ >œ >œ >œ >œ œ œ b >œ œ œ n >œ > œ 3 >> 3 Ï 3 3 > >œ >œ >œ >œ >œ œ b >œ œ œ n >œ >œ œ 3 >> 3 Ï

U ∑

b 34

U ∑

b 34

Tr. (Si b) 3-4

1

?

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^ ˙. œ œ ‰ Ó J ffz fz

Œ

molto cresc.

Timp.

2

I

?

&

>œ >œ >œ ^ œ 3

Vl. II

&

>œ >œ >œ ^ œ 3

Ó

3 > > >œ >œ >œ >œ ^ œ œ >œ œ >œ >œ >œ œ œ œ >œ œ 3 > > 3

> > >œ >œ >œ # >œ ^ œ œ œœ nœ >œ > > 3 3

3 > > >œ >œ >œ >œ ^ œ œ œ œ >œ œ 3 > 3

> > >œ >œ >œ # >œ ^ œ œ nœ œ >œ > œ 3 > 3

3 > >œ >œ ^ 3 œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ >œ > > > 3 œ œ >œ œ > > >

3 > >œ # >œ ^ œ œ œ œ œ >œ >œ > > > 3 n œ >

> > >œ >œ >œ >œ œ œ œ b >œ œ œ n >œ > œ 3 >> 3 Ï

U ∑

b 34

> >œ >œ ^ 3 œ >œ >œ œ œ œ œ > > >œ 3

>>> ^ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œœ >>> >>> 3

3 >>> œ œœ œ œ œ œ n œ b œ œ > œ œ >> > > > 3 >> Ï

U ∑

b 34

U ∑

b 34

3

3

3

3

œ >œ œ œ >œ >œ > >

Vle.

B

> >œ >œ ^ œ œ 3

Vcl.

?

> >œ >œ ^ œ œ 3

œ >œ œ œ >œ >œ > >

>œ >œ >œ ^œ

> > >œ >œ > > >œ >œ >œ >œ >œ œ œ ^ œ œ œ œ œ

Cb.

?

3

Ó

3

3

3

3

3

3

3

3

3

>œ > œ 3

3

3

3

3

3

> > # >œ > >œ >œ >œ >œ >œ œ œ n ^œ œ 3

3

3

3

3

3

3

3

3

>>> >œ >œ >œ >œ œ œ œ > > > > b œ n œ œ œœ 3

3

3

3

Ï

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

77


VAR. V (Coda) Corrosif religieux (hd = 40)

535

3 &b 4

I

Vl.

3 & b 4 ˙. p

II

œ

œ

œ

œ #œ nœ

∑ œ nœ

b˙ .

œ œ œ

œ

œ

˙.

œ

œ

œ

œ

œ

p ˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

˙.

ª

545

˙ &b

I

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

˙.

œ

#˙ . p

n˙ .

œ

œ #œ p

˙.

˙.

œ

œ nœ

œ

œ

œ

˙.

˙.

œ

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ

œ

˙.

œ

Vl.

œ

&b œ

II

Bb

Vle.

Vcl.

Cb.

œ

œ ∑

?b

?b

œ

œ

œ

œ

œ

œ ∑

>œ #œ

ª

554

œ

&b œ

I

œ

œ

œ

œ

˙

œ

˙.

˙

˙.

˙.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

˙.

˙.

œ

œ

˙.

œ

œ

˙

œ

œ

œ

rit.

œ

œ

œ

œ

œ

Vl.

& b ˙.

II

Bb œ

Vle.

˙ œ

œ

? b ˙.

Vcl.

?b

Cb.

˙. ˙

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙ ∑

œ

˙. œ

œ

œ ˙.

˙.

ª

21 a tempo

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. Í

563 1 Timp.

(bacchette di legno)

2

Camp.

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Funestus >œ œ # # >œ œ Œ # >œ œ Œ # >œ œ Œ # >œ œ Œ # >œ œ Œ # >œ œ Œ ? ∑ Œ f distinto 21 a tempo

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ p œ p

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ p

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

&b

II

&b

Vle.

Bb

Vcl.

?

b

Cb.

?

b

I Vl.

78



π œ π

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6


571 1

&

Picc. 2

Ob. 1

&

&

Cl. 1 (Si b)

# & #

Fg. 1

?

1-2

Œ

nœ #œ

∑ ˙

˙

œ nœ nœ

˙.

P

œ b˙

œ ˙

#˙ .

sempre

œ b˙

œ ˙

P

sempre

œ œ #œ

˙

˙

œ œ #œ

˙

˙

nœ #œ

˙

∑ #œ

˙

œ œ #œ

˙

∑ #œ

˙

∑ #œ

œ œ #œ

˙

&

Cor. (Fa)

1.

b˙ P

œ b˙

œ ˙

P

˙

∑ #œ

œ œ #œ sempre

P

P

œ œ #œ sempre

P

P ∑

Œ

∑ #œ

œ b˙

œ ˙

P

b˙ sempre

P

3-4

&

1-2

&

Tr. (Si b) 3-4

1

3.

?

?

Tamb.

?

Arpe 1-2

&

I

&b

œ #œ nœ sempre P

˙.

cresc. sempre

œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> cresc. sempre

# >œ œ Œ

& &

#˙ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

cresc.

Camp.

P

cresc.

Timp. 2

&

# >œ œ Œ

∑ Œ

n >œ # >œ

# >œ œ Œ

∑ >œ

Œ

∑ # >œ

Œ

# >œ œ Œ

# >œ œ Œ

# >œ œ Œ

# >œ

>œ > > œ #œ

Œ

∑ # >œ

Œ

# >œ œ Œ

# >œ œ Œ

# >œ œ Œ

# >œ

>œ > > œ #œ

Œ

# >œ œ Œ

∑ # >œ

Œ

∑ # >œ

>œ > > œ #œ

P > > Œ nœ #œ

>œ > Œ #œ

>œ > Œ #œ

>œ > > œ #œ

>œ > Œ #œ

>œ > Œ #œ

>œ > > œ #œ

>œ > Œ #œ

>œ > Œ #œ

sempre P >œ > > œ #œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

sempre

Vl.

π

II

&b

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ sempre π

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

Vle.

Bb

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ sempre p

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

?b

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

?b

œ œ œ sempre p

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ sempre p

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

Vcl.

Cb.

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

79


581 1

&

Picc. 2

œ

&

Ob. 1

&

Cl. 1 (Si b)

# & #

Fg. 1

?

œ b˙

˙

˙

1-2

˙

˙

&

&

(3.)

&

#˙ .

œ

œ

œ #œ

˙

˙.

œ #œ

˙

œ

˙

œ

œ

œ nœ

œ

œ #œ #œ

∑ #œ

œ nœ #œ #œ

∑ #œ

˙

˙

œ bœ bœ

b˙ .

˙

˙.

∑ #œ

˙.

œ nœ #œ

œ bœ bœ

b˙ .

œ #œ #œ

˙

œ b˙

#˙ .

˙

#˙ .

œ b˙

˙

∑ #œ

œ b˙

&

˙

œ

Tr. (Si b) 3-4

˙

(1.)

1-2 Cor. (Fa) 3-4

#˙ .

˙.

œ #œ

œ

˙

?

3

?

Tuba

?

1

?

1-2

B

Trb.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. Ï (cresc. sempre) molto cresc.

Timp. 2

?

œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>

(cresc. sempre)

Camp.

Tamb.

# >œ

?

# >œ

œ

Arpe 1-2

&

> Œ #œ

œ

œ

œ

&b

Œ

Œ

# >œ

∑ # >œ

&

Vl.

Œ

& >œ

I

œ

molto cresc.

œ

Œ

# >œ

Œ

# >œ

œ

Œ

# >œ

œ

Œ

# >œ

œ

Œ

# >œ

# >œ

˙æ fffz >œ

œ

Œ

# >œ

# >œ

˙æ Í >œ

> Œ #œ

œ >

œ

Œ œ > fffz

# >œ

>œ # >œ # >œ

# >œ

> Œ #œ

>œ # >œ # >œ

# >œ

œ nœ

œ

œ #œ nœ

œ #œ #œ

œ #œ #œ

#œ #œ #œ

œ

œ nœ

œ nœ

œ

œ #œ nœ

œ #œ #œ

œ #œ #œ

#œ #œ #œ

# >œ

>œ # >œ

> Œ #œ

> > œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Ï

# >œ

> Œ #œ

> œ

œ

œ nœ

œ

Œ

Œ

Œ

> Œ #œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

n n

II

&b

œ

œ

œ

œ

œ

Vle.

Bb

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

n

Vcl.

?

b

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

n

Cb.

?

b

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

n

80



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6


q = 144

590 1

&

Picc.

muta in Fl. 2

2

&

Ob. 1

&

Cl. 1 (Si b)

# & #

Fg. 1

?

&

&

1-2 Cor. (Fa) 3-4

^ ˙. ƒ

a2

1-2

&

Tr. (Si b) 3-4

&

Trb.

B

3

?

Tuba

?

1

?

Timp. 2

ƒ ˙^ . ƒ ^ ˙. ƒ ∑ œ Œ Œ >

Pleno

Org. ad lib.

? ?

˙. ƒ legato ˙. ˙. ƒ legato

q = 144

Vle.

Vcl.

?

Cb.

?

Vl. II

≤ ^ n˙ .

^ #˙ .

˙. ˙. F

˙.

≤ ^ ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

≤ ^ ≤ ˙. ˙ bœ ≤ ˙ bœ ffz

^ ˙.

≤ ^ ˙.

œ ≤ œ ffz ≤ ≤ ˙^ .

≤ # ˙^ .

≤ ˙^ .

≤ b ˙^ .

˙.

≤ ˙^ .

≤ ˙^ .

≤ # ˙^ .

≤ ˙^ .

≤ b ˙^ .

˙.

≤ ˙^ .

≤ ^ ˙.

≤ ^ ˙.

≤ ^ ˙.

≤ ^ b˙ .

˙.

≤ ^ ˙.

≤ ^

≤ ^

≤ ^ ˙.

^ #˙ .

^ ˙. ∑

˙.

˙ ˙

˙.

≤ ^ ˙. ˙. ˙. F ˙^ .

^ œ

˙ b˙ . b˙ .

˙. ˙. ≤ ˙^ .

˙

≤ ˙^ .

≤ ˙^ .

˙

≤ ^ ˙.

≤ ^ ˙.

˙

^ œ

≤ ^ ˙.

^œ Ÿ~~~~ b ˙v Ï Ÿ~~~~ ^ ^ Œ b œ ‰ Jœ Œ b ˙ v Ï ∑

Ÿ~~~~ œ Œ Œ ˙. ffz ffz

Ÿ~~~~~~~~~~~ œ Œ Œ b˙ . ˙. p Ï molto cresc.

#˙ .

˙.

b˙ .

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙

œ

#˙ .

˙.

b˙ .

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙

œ

#˙ .

˙.

b˙ .

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙

œ

# ˙˙ .. æ

# ˙˙ æ

n ˙˙ .. æ

b ˙˙ .. æ

˙˙ .. æ

˙˙ .. æ

# ˙˙ .. æ

# ˙˙ æ

n ˙˙ .. æ

b ˙˙ .. æ

˙˙ .. æ

˙˙ .. æ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ ˙. b˙ . ˙. ˙. ƒ p molto cresc.

+ 32

• div. n # ˙˙ .. æ & Ï div. # ˙ . n ˙ . æ & Ï B ∑

I

bacchette ord.

?

&

˙^ .

^ #˙ .

˙. ˙. F ≤ ˙^ .

∑ a2

1-2

b œœ æ ffz b œœ æ ffz

˙˙ b b œœ n ˙˙ .. æ æ æ ffz ˙˙ b b œœ n ˙˙ .. æ æ æ ffz ∑ ∑

˙˙ œœ æ æ

˙˙ .. æ

œœ b ˙˙ æ æ

˙˙ œœ æ æ

˙˙ .. æ

œœ b ˙˙ æ æ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

81


22 602

&

Picc.

a2

&

Fl. 1-2

a3

&

Ob. 1-3

bœ #œ œ nœ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ

œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ nœ œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ nœ

ƒ spiccato bœ #œ œ nœ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ

œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ nœ œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ nœ

ƒ spiccato bœ #œ œ nœ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ

œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ nœ œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ nœ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ nœ œ

œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ #œ œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ nœ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ

œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ nœ œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ nœ

ƒ spiccato # nœ #œ œ nœ œ œ & # ƒ spiccato a 3bœ #œ œ nœ œ œ ? a3

Cl. 1-3 (Si b)

Fg. 1-3

ƒ spiccato

1-2

&

a2

&

a2

Cor. (Fa) 3-4

22

&

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

I Vl. II

ª

^ ˙. ƒ ^ ˙. ƒ

œ

≤^ œ

œ ≤ ^œ

b ^œ

˙^ .

˙

b ^œ

˙

œ

≤^ œ

œ ≤ ^œ

b ^œ

˙^ .

˙

b ^œ

˙

∑ bœ #œ > > ƒ bœ #œ > > ƒ bœ #œ > ƒ > b >œ # >œ

nœ œ bœ œ œ œ nœ > > >œ >œ > # >œ >œ > > n >œ > > >œ >œ nœ bœ œ œ > n >œ >œ >œ > # >œ >œ > >œ n >œ > >œ >œ >œ œ > >œ

n œ œ œ >œ # œ œ > > > > > > n >œ >œ >œ œ # >œ >œ

bœ œ nœ nœ œ > > > > > b >œ >œ n >œ n >œ >œ

ƒ

bœ bœ >œ >œ > b >œ b >œ >œ > >œ

bœ œ bœ œ >œ > b >œ >œ > >œ b >œ >œ > > n >œ >œ

bœ œ bœ œ > >œ > b >œ b >œ > > >œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ > > b >œ > > > b >œ > > > n >œ >

bœ bœ œ œ > >œ > >œ > b >œ > >œ > >œ > b >œ > b >œ bœ œ œ

œ > >œ

bœ œ > > b >œ >œ

œ bœ > > b >œ >œ b >œ > bœ

œ > >œ

œ bœ > >œ b >œ >œ > >œ > > > b >œ œ bœ œ

œ > n >œ >œ >œ > >œ nœ

bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ

œ œ œ bœ bœ bœ

œ Nœ œ bœ œ œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ

œ œ œ bœ bœ bœ

œ Nœ œ bœ œ œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ

œ œ œ bœ bœ bœ

œ Nœ œ bœ œ œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ

Cl. 1-3 (Si b)

# œ œ œ nœ œ œ œ œ #œ & # nœ œ œ

œ œ œ bœ nœ bœ

œ Nœ œ nœ œ œ

œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ

Fg. 1-3

?

bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ

œ œ œ bœ bœ bœ

œ Nœ œ bœ œ œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ

609 Picc.

Fl. 1-2

Ob. 1-3

1-2

& & &

&

Cor. (Fa)

˙.

˙

b ^œ

˙

˙.

˙

˙

˙.

˙.

˙

b ^œ

˙

˙.

˙

˙

˙.

3-4

&

I

&

&

œ œ œ > > > # >œ >œ >œ

#œ œ œ œ œ œ bœ œ > > > >œ > > >œ >œ > > > # >œ

œ œ Nœ œ Nœ > >œ > > > >

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > >œ > > > > > > > >œ > >

œ œ œ œ œ œ > > > > > >

Vle.

B

#œ œ œ œ œ œ bœ œ > > > >œ > > >œ >œ > > > # >œ

Nœ Nœ œ > >œ >œ > >œ >

œ œ œ œ œ œ > >œ >œ > >œ > > > >œ >œ > >œ

œ œ œ œ œ œ > > > > > >

Vcl.

?

œ œ œ > > > # >œ >œ >œ

Cb.

?

Vl. II

82



œ > >œ

œ > >œ

œ > # >œ >œ >œ >œ # >œ > > œ œ

œ > >œ

œ > >œ

œ > >œ

œ bœ > > >œ b >œ

œ > >œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

œ > >œ

œ > >œ

#œ > # >œ

œ > >œ

œ > # >œ >œ > #œ

œ > > œ

œ > > œ

œ Nœ > > >œ N >œ

œ Nœ > > >œ N >œ

œ > > œ

œ > > œ

œ > >œ

œ > >œ >œ >œ >œ >œ > >œ > >œ œ œ

œ œ œ > >œ > > >œ > >œ >œ œ

œ > > œ

œ > >œ

œ > >œ

œ œ > >œ > >œ > >œ œ


616 Picc.

&

œ

œ #œ bœ œ œ

œ #œ bœ œ œ œ

(a 2)

Fl. 1-2

Ob. 1-3

& &

œ œ (a 3) œ # œ b œ œ

Cl. 1-3 (Si b)

# œ #œ nœ œ œ & # œ

Fg. 1-3

?

(a 3)

œ

(a 3)

1-2

&

œ

Cor. (Fa)

(a 2)

3-4

1-2

&

œ

&

˙

Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb.

œ œ œ œ #œ œ

œ œ Nœ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ

ƒ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ

œ œ Nœ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ

œ œ Nœ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ

œ œ Nœ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

˙. ˙.

˙ ˙

≤ # ^œ #œ

œ œ

^ ≤˙ ˙

˙. ˙.

˙. ˙.

˙ ˙

≤ # ^œ #œ

œ œ

^ ≤˙ ˙

˙. ˙.

B

?

Tuba

?

Pleno

&

&

?

Org. ad lib.

&

˙. ˙. ƒ

Vl. II

ƒ œ œ œ œ œ œ

&

3

I

œ #œ œ œ œ œ

ƒ

˙^ . ˙. ƒ ˙^ . ˙. ƒ

œ œ Nœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ ƒ œ œ œ œ œ œ

˙

(a 2)

œ œ œ œ #œ œ

ƒ

œ #œ bœ œ œ

œ œ œ œ œ œ

&

Vle.

B

Vcl.

?

Cb.

?

Œ œ œ > >œ > >œ

˙. ˙.

˙ ˙

œ œ

œ œ

a2

˙^ . ƒ ˙^ . ƒ ˙^ . ƒ ˙.

˙ ˙

b >œ b >œ >œ >œ > n >œ œ

>œ > > >œ >œ # >œ œ œ

# >œ # >œ # >œ # >œ > >œ #œ

>œ > > # >œ > > œ œ #œ #œ

>œ > > >œ > > #œ #œ œ œ

ƒ b >œ b >œ >œ >œ >œ n >œ

>œ > > >œ > > œ œ œ #œ

# >œ # >œ # >œ # >œ > >œ #œ

>œ > > # >œ > > œ œ #œ #œ

>œ > > >œ > > #œ #œ œ œ

>œ > > >œ œ œ

>œ >œ >œ # >œ # >œ # >œ

> # >œ ‹ >œ # œ # >œ n >œ # >œ

n >œ

ƒ >œ > > >œ œ œ

> > > > > > #œ #œ œ œ œ œ

Œ

Œ

>œ >œ >œ # >œ # >œ # >œ

ƒ >œ > > >œ œ œ

> > > > > > #œ ‹œ #œ #œ nœ #œ

> > > > > > #œ #œ œ œ œ œ

> nœ

Œ

Œ

>œ >œ >œ # >œ # >œ # >œ

> > > > > > #œ ‹œ #œ #œ nœ #œ

> > > > > > #œ #œ œ œ œ œ

> nœ

Œ

Œ

˙. ƒ legato + 32

˙. ƒ

ƒ

œ >œ >œ > >œ

Œ

Œ

œ œ œ > >œ > >

Œ

Œ

>œ >œ >œ >œ Œ

Œ

ƒ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

83


œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

Cl. 1-3 (Si b)

# œ œ œ œ œ œ & #

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

Fg. 1-3

?

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

&

&

622 Picc.

& (a 2)

Fl. 1-2

& (a 3)

Ob. 1-3

& (a 3)

1-2

(a 3)

Cor. (Fa) 3-4

1-2

3-4

1-2

˙ ˙

# ^œ #œ

˙. ˙.

˙ ˙

# ^œ #œ

˙.

˙.

˙.

&

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ

&

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ

˙.

˙

≤ ^œ

œ

≤ ˙^

Tr. (Si b)

B

(a 2)

˙^ ˙ ƒ ˙^ ˙ ƒ

˙. ˙.

˙. ˙.

3

?

˙.

˙

≤ ^ œ

œ

≤^ ˙

˙.

˙.

˙.

Tuba

?

˙.

˙

≤ ^ œ

œ

≤^ ˙

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙. ˙.

˙ ˙

˙.

˙

œ

œ

˙

˙.

˙.

˙.

˙.

˙

œ

œ

˙

˙.

˙.

˙.

>œ > > >œ > > #œ #œ œ œ

>œ >œ > >œ >œ > #œ œ

> >œ >œ > >œ >œ œ #œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ > > >œ > > #œ #œ œ œ

>œ >œ > >œ >œ > #œ œ

> >œ >œ > >œ >œ œ #œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

b >œ >œ b >œ n >œ # >œ n >œ

b >œ n >œ b >œ n >œ # >œ n >œ

Trb.

&

˙.

œ

˙ ˙

Org. ad lib.

& ?

I

&

Vl. II

&

œ œ

Vle.

B

œ œ œ œ > >œ > > >œ > ƒ

œ œ œ œ > >œ > > >œ >

œ œ œ œ œ œ > > > > > >

Vcl.

?

œ œ > >œ >œ > >œ >œ ƒ

œ œ > >œ >œ > >œ >œ

œ œ œ œ > > >œ > > >œ

bœ œ bœ nœ #œ nœ > > > > > >

bœ nœ bœ nœ #œ nœ > > > > > >

Cb.

?

œ œ > >œ >œ > >œ >œ ƒ

œ œ > >œ >œ > >œ >œ

œ œ œ œ > > >œ > > >œ

bœ œ bœ nœ #œ nœ > > > > > >

bœ nœ bœ nœ #œ nœ > > > > > >

84



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6


œ.

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

œ #œ bœ #œ œ œ

#œ #œ nœ œ œ #œ

#œ #œ œ œ œ #œ

(a 2)

œ.

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

œ #œ bœ #œ œ œ

#œ #œ nœ œ œ #œ

#œ #œ œ œ œ #œ

(a 3)

œ.

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

œ #œ bœ #œ œ œ

#œ #œ nœ œ œ #œ

#œ #œ œ œ œ #œ

œ.

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

œ #œ nœ #œ œ œ

#œ #œ aœ œ œ #œ

#œ #œ œ œ œ #œ

œ.

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

œ #œ bœ #œ œ œ

#œ #œ nœ œ œ #œ

#œ #œ œ œ œ #œ

628 Picc.

Fl. 1-2

Ob. 1-3

& & &

Cl. 1-3 (Si b)

&

Fg. 1-3

?

1-2

##

(a 3)

(a 3)

&

&

Cor. (Fa) 3-4

1-2

&

aœ aœ

^ ˙ ˙

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ

&

aœ aœ

^ ˙ ˙

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ

Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb.

B

3

?

Tuba

?

˙.

œ

˙.

œ

˙^

˙.

ƒ ˙^

˙

# ^œ

œ

˙^

ƒ ˙^

˙.

˙.

˙

# ^œ

œ

˙^

˙.

˙.

œ

> >œ >œ >œ >œ >œ œ

> >œ >œ >œ >œ # >œ œ

> >œ >œ >œ >œ # >œ œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

> >œ >œ >œ >œ # >œ œ

& B

>œ >œ >œ >œ >œ >œ b >œ

?

>œ >œ >œ >œ >œ >œ b >œ

?

>œ >œ >œ >œ >œ >œ b >œ sempre

˙.

ƒ

˙.

sempre

Cb.

œ

˙.

˙.

sempre

Vcl.

# ^œ

œ

&

˙. ˙.

˙

˙.

˙ ˙

˙. ˙.

˙^

&

Vl.

Vle.

œ

&

?

II

˙.

œ œ

Org. ad lib.

I

(a 2)

b ˙^ b˙ ƒ b ˙^ b˙ ƒ

˙.

œ

˙.

˙

˙

œ

˙

˙.

˙.

˙

˙

œ

˙

˙.

˙.

> >œ >œ >œ >œ # >œ œ

> >œ >œ # >œ >œ # >œ # œ

> >œ >œ # >œ >œ # >œ # œ

> >œ >œ >œ >œ # >œ œ

> >œ >œ >œ >œ # >œ œ

> >œ >œ # >œ >œ # >œ # œ

> >œ >œ # >œ >œ # >œ # œ

œ # >œ # >œ >œ # >œ > #œ

> > > > > > #œ #œ #œ nœ nœ nœ

> # >œ >œ œ >œ >œ > œ

> # >œ >œ œ >œ >œ > œ

œ # >œ # >œ >œ # >œ > #œ

#œ #œ #œ nœ nœ nœ > > > > > >

> # >œ >œ œ >œ >œ > œ

> # >œ >œ œ >œ >œ > œ

œ # >œ # >œ >œ # >œ > #œ

#œ #œ #œ nœ nœ nœ > > > > > >

> # >œ >œ œ >œ >œ > œ

> # >œ >œ œ >œ >œ > œ

>œ ƒ >œ ƒ >œ ƒ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

85


#œ #œ œ œ œ #œ

œ bœ œ nœ œ œ

œ bœ œ œ œ œ

œ œ #˙

œ œ œ #œ #œ œ

œ œ #œ #œ œ #œ

#œ #œ œ œ œ #œ

œ bœ œ nœ œ œ

œ bœ œ œ œ œ

œ œ #˙

œ œ œ #œ #œ œ

œ

œ #œ #œ œ #œ

#œ #œ œ œ œ #œ

œ bœ œ nœ œ œ

œ bœ œ œ œ œ

œ œ #˙

œ œ œ #œ #œ œ

œ

œ #œ #œ œ #œ

Cl. 1-3 (Si b)

# (a 3) # œ œ œ œ #œ & # #œ

œ nœ œ nœ œ œ

œ bœ œ œ œ œ

œ œ #˙

œ œ œ #œ #œ œ

œ

œ #œ #œ œ #œ

Fg. 1-3

?

#œ #œ œ œ œ #œ

œ bœ œ nœ œ œ

œ bœ œ œ œ œ

œ œ #˙

œ œ œ #œ #œ œ

œ

œ #œ #œ œ #œ

&

3-4

&

1-2

&

A˙ A˙

^œ œ

œ œ

˙^ ˙

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

&

A˙ A˙

^œ œ

œ œ

˙^ ˙

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

634 Picc.

&

(a 2)

Fl. 1-2

&

(a 3)

Ob. 1-3

1-2

&

(a 3)

Cor. (Fa)

Tr. (Si b) 3-4

1-2 Trb.

B

3

?

Tuba

?

&

(a 2)

˙.

˙.

œ

˙.

˙.

œ

˙.

˙.

œ

œ

?

I

œ

# ˙^

˙.

ƒ ˙^

˙

# ^œ

œ

# ˙^

˙.

ƒ ˙^

˙

# ^œ

œ

# ˙^

˙.

˙.

˙.

˙.

˙

œ

˙.

˙

œ

˙.

˙.

œ

˙.

˙.

œ

> >œ >œ # >œ >œ n >œ œ

> >œ >œ # >œ >œ n >œ œ

> > b >œ b œ >œ >œ >œ œ

>œ >œ >œ >œ >œ b >œ

b >œ >œ n >œ >œ >œ # >œ

# >œ

>œ > œ > >œ # >œ œ

> >œ >œ # >œ >œ n >œ œ

> >œ >œ # >œ >œ n >œ œ

> > b >œ b œ >œ >œ >œ œ

>œ >œ >œ >œ >œ b >œ

b >œ >œ n >œ >œ >œ # >œ

# >œ

>œ > œ > >œ # >œ œ

> > > N >œ >œ œ >œ œ œ

>œ ‰ J

>œ > > > œ œ œ # >œ # >œ

> # >œ # >œ >œ >œ œ >œ

> # >œ # >œ >œ œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ ‰ ‰ J

>œ > > > œ œ œ # >œ # >œ

> # >œ # >œ >œ >œ œ >œ

> # >œ # >œ >œ œ >œ >œ

>œ > > > œ œ œ # >œ # >œ

> # >œ # >œ >œ >œ œ >œ

> # >œ # >œ >œ œ >œ >œ

&

Vle.

B

Vcl.

?

> # >œ >œ œ >œ >œ > œ

> > > N >œ >œ œ >œ œ œ

Cb.

?

> # >œ >œ œ >œ >œ > œ

> > > N >œ >œ œ >œ œ œ



˙.

˙.

> # >œ >œ œ >œ >œ > œ

86

# ^œ

&

Vl. II

˙

ƒ

Org. ad lib.

&

˙^

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

>œ >œ >œ

>œ >œ >œ

>œ ‰ J


23

œ #œ œ œ œ œ

œ.

#œ œ J

œ œ #œ #œ œ œ

#œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ

#œ #œ œ #œ œ œ bœ .

nœ œ nœ

œ #œ œ œ œ œ

œ.

#œ œ J

œ œ #œ #œ œ œ

#œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ

#œ œ #œ œ œ bœ .

nœ œ nœ

œ #œ œ œ œ œ

œ.

#œ œ J

œ œ #œ #œ œ œ

#œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ

#œ œ #œ œ œ bœ .

nœ œ nœ

œ #œ œ œ œ œ

œ.

j #œ œ

œ œ #œ #œ œ œ

#œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ

#œ #œ œ #œ œ œ nœ .

nœ œ nœ

œ #œ œ œ œ œ

œ.

#œ œ J

œ œ #œ #œ œ œ

#œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ

#œ œ #œ œ œ bœ .

nœ œ nœ

&

# >˙˙ ..

&

640 Picc.

&

(a 2)

Fl. 1-2

&

(a 3)

Ob. 1-3

&

Cl. 1-3 (Si b)

&

Fg. 1-3

?

1-2

##

(a 3)

(a 3)

Ï # >˙˙ ..

Cor. (Fa) 3-4

1-2

&

Tr. (Si b) 3-4

&

˙^ . ˙. ƒ ˙^ . ˙. ƒ a˙ .

(a 2)

1-2 Trb.

B

3

?

a˙ .

Tuba

?

a˙ .

œœ #≤# >˙˙ ffz œœ #≤# >˙˙

?

≤ # >˙ . # ˙.

˙˙

≤ # >˙ . # ˙.

˙˙

≤ #œ n œ > ≤ #œ n œ >

Ï # ˙^ . #˙ .

# ˙^ . #˙ .

# ˙^ . #˙ .

# ˙^ . #˙ .

˙. ˙.

˙^ .

# ˙^ .

˙^ .

^ #˙ .

^ ˙.

^ #˙ .

^ ˙.

Ï ^ ˙. Ï ^ ˙. Ï

ffz

≤ ˙^ . ˙. ƒ ≤ ˙^ . ˙.

˙. ˙.

ƒ

&

˙. ˙. ƒ legato

&

?

Org. ad lib.

Ï # ˙˙ ..

# ˙^ . #˙ .

# ˙^ . #˙ .

# ˙^ . #˙ .

˙^ .

# ˙^ .

&

Vl. II

&

≤ ≤

ffz

^ #˙ . ^ #˙ .

#˙ .

˙.

˙.

#˙ .

+ 32

˙. ƒ

23

I

œœ ≤# # >˙˙ ffz œœ ≤# # >˙˙

Ï # ˙^ . #˙ .

Ï ^ ˙. Ï ^ ˙. Ï

Pleno

# ˙˙ ..

#˙ .

> > >œ >œ # >œ >œ >œ # >œ # >œ # >œ >œ >œ œ # œ

>œ # >œ >œ >œ >œ >œ

> > > > # >œ >œ >œ œ >œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ >œ # >œ >œ œ # œ œ >œ

>œ # >œ >œ >œ >œ >œ

> > >œ >œ # >œ >œ >œ # >œ # >œ # >œ >œ >œ œ # œ

>œ # >œ >œ >œ >œ >œ

> > > > # >œ >œ >œ œ >œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ >œ # >œ >œ œ # œ œ >œ

>œ # >œ >œ >œ >œ >œ

Vle.

B

# >œ >œ # >œ >œ >œ >œ

>œ > > >œ > œ #œ œ

>œ > > > > > œ œ bœ bœ œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ # >œ # >œ >œ >œ >œ >œ

>œ # >œ >œ >œ >œ >œ

>œ > >œ >œ > >œ œ œ

Vcl.

?

# >œ >œ # >œ >œ >œ >œ

> > > > > ‰ œ œ #œ œ œ

>œ > > > > > œ œ bœ bœ œ

> >œ > >œ > >œ # >œ # >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ

>œ # >œ >œ > >œ >œ œ

> > > >œ > > œ œ œ œ œ

Cb.

?

# >œ >œ # >œ >œ >œ >œ

> > > > > ‰ œ œ #œ œ œ

>œ > > > > > œ œ bœ bœ œ

> >œ > >œ > >œ # >œ # >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ

> # >œ >œ > >œ > œ œ œ

> > > >œ > > œ œ œ œ œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

87


bœ .

nœ œ nœ

bœ œ œ œ nœ œ

(a 2)

bœ .

nœ œ nœ

bœ œ œ œ nœ œ

(a 3)

bœ .

nœ œ nœ

bœ œ œ œ nœ œ

bœ œ œ œ nœ œ

Cl. 1-3 (Si b)

# & # nœ .

nœ œ nœ

nœ œ œ œ #œ œ

Fg. 1-3

?

bœ .

nœ œ nœ

bœ œ œ œ nœ œ

647 Picc.

Fl. 1-2

Ob. 1-3

& & & (a 3)

1-2

(a 3)

&

>. # # ˙˙ .

˙˙

&

>. # # ˙˙ .

˙˙ ˙^ . ˙. ƒ ˙^ . ˙. ƒ

Cor. (Fa) 3-4

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œœ

Ï ˙˙^ ..

≤ # ˙˙^

œœ

Ï ˙^ . ˙.

ffz ≤ # ˙˙^

˙^ . ˙.

˙^ . ˙. b ˙^ .

˙^ .

^ ˙.

^ ˙.

^ ˙.

^ ˙.

˙.

˙.

˙.

b˙ .

˙.

˙.

b˙ .

˙.

˙.

a2

b˙ . b˙ .

Ï ^ b˙ . Ï ^ b˙ . Ï

ffz

b˙ . b˙ . ∑ ∑

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

# >œ # >œ >œ >œ >œ >œ

n >œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ • >œ b >œ >œ >œ >œ

> b >œ >œ >œ >œ œ n >œ

> b >œ >œ >œ >œ œ n >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

# >œ # >œ >œ >œ >œ >œ

n >œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ • >œ b >œ >œ >œ >œ

> b >œ >œ >œ >œ œ n >œ

> b >œ >œ >œ >œ œ n >œ

œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ b >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ b >œ >œ >œ >œ n >œ

&

Vl. II

bœ œ œ œ nœ œ

˙^ .

^ ˙.

I

œ œ œ œ œ œ

˙^ . ˙.

?

˙.

œ œ œ œ œ œ

˙. ˙.

Tuba

?

œ œ œ œ œ

˙^ . ˙.

˙.

nœ œ œ œ #œ œ

˙^ . ˙.

?

&

œ œ œ œ œ œ

˙. ˙.

3

&

œ œ œ œ œ œ

≤ œ œ

^ ˙.

Org. ad lib.

œ œ œ œ œ

˙˙

˙^ .

˙.

≤ >˙ . ˙.

?

Trb.

Flauti 1-2 muta in Piccoli 2-3

˙˙^ ..

≤ #œ # œ

&

1-2

œ œ œ œ œ œ

≤ œ œ

a˙ . a˙ .

3-4

œ œ œ œ œ œ

˙˙

&

Tr. (Si b)

œ œ œ œ œ

≤ >˙ . ˙.

≤ #œ # œ

a˙ . a˙ .

1-2

bœ œ œ œ nœ œ

&

Vle.

B

>œ >œ # >œ >œ >œ

Vcl.

?

>œ >œ # >œ >œ >œ

œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ b >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ b >œ >œ >œ >œ n >œ

Cb.

?

>œ >œ # >œ >œ >œ

œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ b >œ >œ >œ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ

>œ b >œ >œ >œ >œ n >œ

88



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6


1.

653

&

Picc. 1-3

(a 3)

&

Ob. 1-3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

Cl. 1-3 (Si b)

# œ œ œ œ œ œ & #

œ

?

œ œ œ œ œ œ

œ

Fg. 1-3

˙˙ ..

˙˙

Ï ˙˙ ..

˙˙

Ï ˙^ . ˙.

˙^ . ˙.

(a 3)

(a 3)

&

1-2 Cor. (Fa)

&

3-4

1., 3.

&

Tr. 1-4 (Si b)

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Tr. 5-8 (Fa)

&

Trb. 1-3

?

œ œ œ

‰ ‰ ‰

∑ ^ ˙. ˙.

b ˙^ . b˙ . 3. Ï ^ ? b˙ . Ï 1., 2.

2

?

Piatti

?

&

Timp.

Trgl.

˙.

& Org. ad lib.

b˙ .

˙.

?

b˙ .

˙.

• I

& •

Vl. II

˙.

&

&

> b >œ >œ >œ >œ œ n >œ

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

Ï ˙˙^ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

Ï ˙˙^ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

in Fa

Œ

Œ

5., 6.

œ œ 7., 8. > Ï

œ œ

œ œ >

œ œ >

œ œ >

Ï ˙˙˙ ... ˙.

˙˙˙ ... ˙.

˙˙˙ ... ˙.

˙˙˙ ... ˙.

˙˙˙ ... ˙.

˙˙˙ ... ˙.

˙. Ï

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙^ . ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

Ï ˙^ . div. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

?

>œ > nœ

>œ > nœ

b >œ

> b >œ >œ >œ >œ œ n >œ

b >œ

>œ b >œ

˙˙ .. ˙.

œ œ >

œ œ >

˙˙^ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. Ï ^ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. Ï Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^ ^ Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~ Œ ˙. ˙. ˙. ˙ œ œ œ œv œv œ v Ï Ï Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~ ^ Ÿ~~~ ^ ^ œ Œ œ ˙. ˙. ˙. ˙. œ œ œ Ï Ï ^ a2 ˙. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ffff Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙v . ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. Ï ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..

^ ˙. ∑

˙˙^ .. ˙.

Ï ^ ˙. ˙. ˙. Ï ˙˙^ .. Ï ˙˙^ .. Ï ˙˙^ .. ˙˙ .. Ï

≤ # >œ œ ffz ≤ # >œ œ ffz

?

1

œ

2., 4. *)

Tuba

œ

24 Glorificazione (q = 120)

Vle.

B

>œ >œ b >œ >œ >œ >œ

Vcl.

?

>œ >œ b >œ >œ >œ >œ

>œ b >œ

Cb.

?

>œ >œ b >œ >œ >œ >œ

>œ b >œ

24 Glorificazione (q = 120) div.

Ï ^ ˙˙ .. Ï div. ^ ˙˙ .. ˙. Ï div. ^ ˙. ˙. Ï div.

*) Disse Trompeter placeres saaledes i Orkestret at deres Klang skingrer igennem Orkesterklangen. (These trumpet are to be positioned in such a way in the orchestra that their sound shrills through the orchestral sound). SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

89


˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

# # ˙˙˙ ...

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

661 Picc. 1-3

Ob. 1-3

& &

Cl. 1-3 (Si b)

&

Fl. 1-3

?

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

&

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

3-4

&

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

Tr. 1-4 (Si b)

&

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

œ œ œ. œ œ œ >œ œ . œ >œ > > ˙˙ .. ˙.

˙ ˙

˙. ˙. >

˙ ˙

˙.

˙.

1-2 Cor. (Fa)

(5., 6.)

Tr. 5-8 (Fa)

˙. ˙.

&

˙˙ .. ˙.

˙ ˙ > Ï ˙˙ .. ˙.

˙.

˙.

(7., 8.)

Trb. 1-3

?

Tuba

?

1

?

Timp. 2

Trgl.

?

&

Vl. II

œ œ œ >œ

~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~ ˙. ˙ œv œ œ

œ œ > Ï

˙˙ .. ˙.

˙ ˙

œ œ œ >œ

œ. œ. >

œ. œ. >

≤ b˙ . b˙ . >

˙. ˙ >.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ œ > Ï

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~ œv ˙. œ ˙v . ˙v . ˙v . ˙v . ˙ Ï Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~ œ œ Œ ‰ ‰ j ∑ ˙v . ˙. ˙ œv œ . v vœ ˙. ˙ œ v œ vœ . Ï Œ

Œ

Œ

&

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

• ˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

Vle.

B

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

Vcl.

?

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

Cb.

?

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

90

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. & ˙.

?

I

? ~~~~~~~~~~~~~~~ œ ˙. ˙ œ v

& Org. ad lib.



SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6


˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

œœ œ

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

œœ œ

# # ˙˙˙ ...

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

œœ œ

671 Picc. 1-3

Ob. 1-3

& &

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Cl. 1-3 (Si b)

&

Fl. 1-3

?

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

œ œ œ

Œ

Œ

&

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

œœ

Œ

Œ

3-4

&

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

œœ

Œ

Œ

Tr. 1-4 (Si b)

&

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

œœ œœ

Œ

Œ

Tr. 5-8 (Fa)

&

œ. œ.

˙. ˙.

œ œ

Œ

Œ

Trb. 1-3

?

˙˙ .. ˙.

≤ œ œ œj œ . œ œ œ œ. > > > ˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙˙ ..

Œ

Œ

Tuba

?

˙.

˙.

Œ

Œ

1

?

Œ

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙. œ

Œ

Œ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. œ & ˙.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

1-2 Cor. (Fa)

Timp. 2

Trgl.

? ?

I

&

Vl. II

&

˙ ˙ ˙˙ .. ˙.

œ œ > Ï

˙.

~~~~~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ ˙ œ œv œ v ˙ œv ˙

? ~~~~~ ^œ Ÿ~~~ œ. J vœ œ

& Org. ad lib.

j œ œ œ œ > >

j œ œ œ œ > >

œ. œ. > ˙˙ .. ˙. ˙.

œ œ

˙ ˙ >

bœ bœ >

œ œ >

œ >œ

≤n ˙ n˙ >

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

œœ œ

˙.

˙.

˙.

˙.

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ ˙ œv ˙. œ v

^ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ ^ œ œ J œv . ˙.

>œ œ

Ÿ~~ œ œ v

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^ j œ œv vœ ˙. œ

Ÿ~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙. œ œ

Ÿ~~~ œv œ

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙˙ ... ˙.

œœ œœ œœœ œ

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ

• ˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ

Œ

Œ

Vle.

B

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

œœ

Œ

Œ

Vcl.

?

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

œœ œ

Œ

Œ

Cb.

?

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ

Œ

Œ

SYMFONI NR. 6 / SYMPHONY NO. 6

91


KILDER OG KRITISK BERETNING

SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

KILDER

SOURCES

A. Partitur. Trykt udgave 1946 B. Partitur. Afskrift 1930 med bidrag i autograf (trykmanuskript) C. Partitur. Autograf. Oprindelig version 1920, revideret D. Skitse (particel) E. Trykte partiturer med korrektioner i autograf F. Orkesterstemmer G. Skitsefragment

A. Score. Printed edition 1946 B. Score. Transcript 1930 with contributions in autograph (printer’s manuscript) C. Score. Autograph. Original version 1920, revised D. Sketch (short score) E. Printed scores with corrections in autograph F. Orchestral parts G. Sketch fragment

A. Partitur. Trykt udgave 1946 RUED LANGGAARD / SYMFONI NR. 6 / “DET HIMMELRIVENDE” / PARTITUR / SAMFUNDET TIL UDGIVELSE AF DANSK MUSIK / 3. SERIE NR. 87. JUBILÆUMSLEVERING 1946 / EDITION DANIA, KØBENHAVN – DANMARK Pladenr. E.D. 97. Copyright 1946 by Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, København. Omslag, (titel), (blank), 1-72, (blank), (reklameside for forlagets to Langgaard-værker). 30½ x 23 cm. Datering s. 1: Rued Langgaard, komp. 1919 Slutdatering s. 72: Instrumenteret færdig 28 Maj 1920.

A. Score. Printed edition 1946 RUED LANGGAARD / SYMPHONY No. 6 / “THE HEAVENRENDING” / SCORE / THE SOCIETY FOR THE PUBLICATION OF DANISH MUSIC / 3rd SERIES No. 87. JUBILEE ISSUE 1946 / EDITION DANIA, COPENHAGEN – DENMARK Plate No. E.D. 97. Copyright 1946 by The Society for the Publication of Danish Music, Copenhagen. Cover, (title), (blank), 1-72, (blank), (page advertising for two further Langgaard works issued by this publisher). 30½ × 23 cm. Dated on p. 1: Rued Langgaard, comp. 1919 Completion date on p. 72: Orchestration completed on 28 May 1920.

Kommentar. Partituret er produceret af Atelier Elektra. Nodesatsen er fremstillet i lystryksteknik på grundlag af en håndskrevet ‘renskrift’ udført af en professionel nodetegner på transparente ark. Forlægget (trykmanuskriptet) er kilde B, og nodetegneren har fulgt dette nøje og ofte side for side gentaget dets disposition af instrumenter og akkolader. Piccolofløjten er dog flyttet fra fl 3’s position til øverste system.

Commentary. The score is produced by Atelier Elektra. The music pages are made using collotype technique based on a handwritten ‘fair copy’ executed by a professional music copyist on transparent sheets. The source (the printer’s manuscript) is source B, and the music copyist has followed it closely, and often repeated its layout of instruments and accolades page by page. However, the piccolo has been moved from the position of fl 3 to the top stave.

B. Partitur. Afskrift 1930 med bidrag i autograf (trykmanuskript) Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling, RLS 19,1. Afskrift ved Constance Langgaard (blæk) med bidrag i autograf, herunder rettelser og tilføjelser (sort, violet og rødt blæk, blyant og rød farvestift); dirigentnotater med rød farvestift og blyant i Launy Grøndahls hånd. Titel (autograf): [… udraderede notater, ulæselige] / Det Himmelrivende. / Det Himmelsønderrivende. / Symfoni No 6 / [tilføjet med farvestift: NB] i éen Sats over éet Motiv / af / Rued Langgaard. / Orkester-Partitur / Komponeret 1919. Instrumenteret færdig / 28 Maj 1920 / Først opført i Karlsruhe. Bindtitel i guldtryk: Rued Langgaard / “DET HIMMELRIVENDE” Overskrifttitel (s. 1): Symfoni No 6 / “Det Himmel-Rivende” [skrevet oven i tidligere, udraderet og ulæselig titel]; et notat i øverste venstre hjørne udraderet og ulæseligt

B. Score. Transcript 1930 with contributions in autograph (printer’s manuscript) The Royal Library. Rued Langgaard’s Collection, RLS 19,1. Transcript by Constance Langgaard (ink) with contributions in autograph, including corrections and additions (black, purple and red ink, pencil and red crayon); conductor’s notes in red crayon and pencil in Launy Grøndahl’s hand. Title (autograph): [… erased notes, illegible] / The Heaven-Rending. / The Heaven-Tearing. / Symphony No. 6 / [added in crayon: NB] in one movement on one motif / by / Rued Langgaard. / Full score / Composed 1919. Orchestration completed / 28 May 1920 / First performed in Karlsruhe. Gilt title on binding: Rued Langgaard / “THE HEAVEN-RENDING” Title in the heading (p. 1): Symphony No. 6 / “The Heaven-Rending” [written on top of previous, erased and illegible title]; a note in the top left corner erased and illegible

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

93


Dateret til slut (autograf): Komp. 1919. Instr færdig 28 Maj 1920 samt: Omarbeidet Juli 1930 Troense… – og delvis med CLs hånd: renskrevet paany ved Constance Langgaard. Sluttet November 1930. Trykt 1946. 36 blade, 32 × 23,5 cm; 72 beskrevne nodesider, pagineret: (titel), (1), 1-70 (titelbladet består af 2 sammenklæbede blade); indbundet i rødt hellærredsbind med for- og bagsats; bindets første inderside og begge sider af forsatsen er beskrevet, bagsatsen rummer recto en påklæbet programnote i autograf (1949). Papirtype: 24 systemer uden angivelse af fabrikat. Påskrifter, indklæbede dokumenter mv.: – på bindets første inderside i CLs håndskrift: Idéen 3’ Sept. 1919, paa Molen / paa Kvæsthusbroen i Tanker paa Foraar 1894! / Komponeret 14 Sept. – 1 Okt. 1919. / Instrum. 24 Okt. – 7 Dec. 1919. / Renskrivning sluttet 28 Maj 1920. – desuden i autograf: Opførelser: / Første Gang i Karlsruhe Festhal / Med BayreuthfestspilOrkestret. 16 Jan. 1923 [i.e. 15.1.1923] / under min Direktion. / Odd Fellowpalæet i København. Blüthnerorkestret / fra Berlin. 26 Sept. 1923 / under min Dir. / København Statsradiofonien Axelborg 29 Maj 1935 / Grøndahl. / Statsr. 28 Dec. 1937. / Stærekassen. Grøndahl. / Statsr. 24 April 1941 Stærekassen. Grøndahl. / Radiohuset. 17 Marts 1949 / Grøndahl / Torsdagskoncert. – på forsatsens side 1 i autograf: Partituret renskrevet første gang 1920 af mig, / Anden Gang af Constance Langgård 1930 (Troense); på samme side indklæbet program for uropførelsen 15.1.1923. – på forsatsens side 2 i autograf med rød farvestift: Ska’ det absolut altid være / Carl Nielsen! saa / ka’ vi ogsaa det / paa min Maade / R L / (1919) / Personlig kan / jeg bedre lide min / ‘Vaarbrud’-Symfoni / fra 1914. / R L (1944) – på titelbladets bagside påklæbet to anmeldelser fra uropførelsen 1923 – på s. 1 angivet varigheden 27 [opr. 25] Min. – på bagsatsen, recto, et indklæbet stykke linjeret brevpapir med programnote til værket, signeret Rued Langgård og dateret Ribe 21/1 49 samt påtegnet: Tilsendt Kappel samme Dag [i.e. Vagn Kappel, Statsradiofonien]

Dated at end (autograph): Comp. 1919. Orch completed 28 May 1920, and: Revised July 1930 Troense… – and, partly in CL’s hand: new fair copy by Constance Langgaard. Completed November 1930. Printed 1946. 36 leaves, 32 × 23.5 cm; 72 pages of writing, paginated: (title), (1), 1-70 (the title page consists of 2 leaves glued together); bound in red full cloth binding with front and back flyleaves; there is writing on the inside of the front cover and on both sides of the front flyleaf, the back flyleaf contains a programme note in autograph, glued on the recto (1949). Paper type: 24 staves without manufacturer’s name. Annotations, inserted documents etc.: – on the inside of the front cover in CL’s handwriting: The idea 3rd Sept. 1919, on the pier / on the Kvæsthus Jetty in thoughts of spring 1894! / Composed 14 Sept. – 1 Oct. 1919. / Orch. 24 Oct. – 7 Dec. 1919. / Fair copy completed 28 May 1920. – also, in autograph: Performances: / First time in the Festival Hall of Karlsruhe / With the Bayreuth Festival Orchestra. 16 Jan. 1923 [i.e. 15 Jan. 1923] / under my baton. / The Odd Fellow Palæ in Copenhagen. The Blüthner Orchestra / from Berlin. 26 Sept. 1923 / under my bat. / Copenhagen The State Radio Axelborg 29 May 1935 / Grøndahl. / State R. 28 Dec. 1937. / The Starlings’ Nest Box. Grøndahl. / State R. 24 April 1941 The Starlings’ Nest Box. Grøndahl. / The Radio House. 17 March 1949 / Grøndahl / Thursday Concert. – on page 1 of the front flyleaf in autograph: First fair copy of the score made by me in 1920, / The second time by Constance Langgård 1930 (Troense); on the same page the programme for the first performance 15 Jan. 1923 is pasted on. – on page 2 of the front flyleaf in autograph with red crayon: If it absolutely always has to be / Carl Nielsen! / we can do that as well / in my way / R L / (1919) / I personally / prefer / my ‘Awakening of Spring’ symphony / from 1914. / R L (1944) – two reviews from the first performance 1923 are pasted on the recto of the title page – on p. 1 the duration 27 [originally 25] min. is indicated – on the back flyleaf, recto, a piece of lined writing paper with a programme note for the work is inserted, signed Rued Langgård and dated Ribe 21/1 49, with the added note: Sent to Kappel on the same day [i.e. Vagn Kappel, The State Radio]

Kommentar. Forlægget for B er den reviderede kilde C. Partituret er side for side tilrettelagt med de relevante instrumentnavne i RLs håndskrift, ligesom titelbladet, mange overskrifter, tempoangivelser, fodnoter mv. er i autograf. Noder, dynamik, frasering og artikulation er generelt i CLs håndskrift, men er en del steder korrigeret eller suppleret af RL med forskellige skriveredskaber. Launy Grøndahls dirigentmarkeringer ses mange steder. Blæktype og skrift samt det faktum, at RL daterer sin note foran i partituret 1944, peger på, at den sene revision af motivisk stof, der kan iagttages i manuskriptet, fandt sted i 1944, umiddelbart før han indsendte partituret som udgivelsesforslag til Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik. I 1946 fik han manuskriptet retur med henblik på en sidste gennemgang, inden det skulle sendes til rentegning. Fra denne fase stammer flere instrukser “til nodestikkeren”, og det er sandsynligt, at udradering af visse noter m.v. fandt sted i samme sammenhæng.

Commentary. The source for B is the revised source C. The score is laid out page by page with the relevant names of instruments in RL’s handwriting, and likewise the title page and many headings, tempo markings, footnotes, etc. are in autograph. Notes, dynamics, phrasing and articulation are generally in CL’s handwriting, but have been corrected or complemented by RL in some places, with various writing tools. Launy Grøndahl’s conductor’s markings can be seen in a number of places. The type of ink and the handwriting, together with the fact that RL dates his note at the beginning of the score 1944, indicates that the late revision of motivic material which is evident in the manuscript, took place in 1944, immediately before he posted the score to the Society for the Publication of Danish Music as a publication suggestion. In 1946, the manuscript was returned to him for a final review before it was sent to be engraved. Several instructions “to the music engraver” stem from this phase, and it is likely that the erasure of certain notes etc. also took place in this context.

C. Partitur. Autograf. Oprindelig version 1920, revideret Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling, RLS 19,3. Autograf. Renskrift med lysviolet blæk; utallige rettelser og tilføjelser med violet og sort blæk, blyant samt rød og blå farvestift, udraderinger mv. Titel: […] [overstreget: Det Skærsildsflammende] / [overstreget, udvisket: “Disastro religioso”] / Det Himmelrivende [skrevet oven

C. Score. Autograph. Original version 1920, revised The Royal Library. Rued Langgaard’s Collection, RLS 19,3. Autograph. Fair copy in mauve ink; numerous corrections and additions in violet and black ink, pencil and red and blue crayon, erasures, etc. Title: […] [struck out: The Purgatorial Blazing] / [struck out, erased: “Disastro religioso”] / The Heaven-Rending [written on

94



KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY


i tidligere, udraderet titel] / Symfoni No 6 [overstreget: I Een Sats over eet Motiv: [t-1-7 med noder] / [overstreget: (“Det uforenelige”)] / (Symfonisk Version af Forspil til “Antikrist”.) / af / Rud Imm. Langgaard / [overstreget datering: Komp & instr. 1919-20 / [Ny Bearbeidelse rettet til:] Modificeret 1928] / Partiturudkast. Maj. 1919 og 1929. Bindtitel (mærkat med påskrift i autograf): Rued Langgaard: / Det Himmelrivende / Partiturudkast. [klæbet oven på oprindelig titel i guldtryk: Incension-Symfoni] Overskrifttitel: Symfoni no 6. (“Danse macabre”) – desuden overstreget, tidligere titel: “Himmel og Helvede.” samt udraderet titel: “Det uforenelige” Dateret til slut: 28 Maj. 1920. R. L. 32 blade, 33,5 × 26 cm; 63 beskrevne sider, pagineret: (titel), (1), 1-47, (1), 48, (blank), 49-60 (s. 5 rummer en påklæbet ændring, s. 5-6 findes recto og verso på to sammensyede blade, s. 17-18 ligeledes, en side efter s. 47 er overstreget og pagineringen annulleret, s. 48 findes på et indskudt blad med blank bagside); flere tidligere pagineringer er annulleret. Indbundet med for- og bagsats i gråt helbind. Papirtype: blad 1-2, 6: Wilhelm Hansens Musik-Forlag [bomærke] No. 9 F. 24 (24 systemer) – blad 3-5, 7-25, 27-32: Wilhelm Hansens Musik-Forlag [bomærke] Nr. 9. Folio 24 (24 systemer) – blad 26: 24 systemer uden angivelse af fabrikat. Påskrifter: – titelbladets bagside: [overstreget: Væk med ‘det personlige’ – det levende (uforenelige) er altid ens!] / [overstreget: Lysets Klang / varer evig, tænk engang: / Drager Sværd / Helved trodser Himlens Hær. / Falkner Brorson)] / [overstreget: Mennesket strider i Hvirvelens Elv, / Han hildes af Blændværkets Damp. / Over ham lyse de evige Selv / Hvis Liv er Historiens Kamp. / (Ernesto Dalgas.)] / Mennesket strider i Hvirvelens Elv, / Over lyse de evige Selv. / (E Dalgas) – s. 1 for oven: “Mig drømte jeg var Himmerig / det var saa fager en By – / mig tykte, det Himmelen brast itu, / jeg faldt igennem den Sky” / (Hagbard [og Signe])

top of a previous, erased title] / Symphony No. 6 [struck out: In one movement on one motif: [the music of b. 1-7] / [struck out: (“The Irreconcilable”)] / (Symphonic Version of the Prelude for “Antichrist”.) / by / Rud Imm. Langgaard / [deleted dating: Comp & orch. 1919-20 / [New version corrected to:] Modified 1928] / Score draft. May. 1919 and 1929. Title on the binding (label with autograph annotation): Rued Langgaard: / The Heaven-Rending / Score draft. [pasted over the original gilt title: Incension Symphony] Heading (first page of music): Symphony No. 6. (“Dance macabre”) – also a deleted previous title: “Heaven and Hell.” and an erased title: “The Irreconcilable” Dated at end: 28 May. 1920. R. L. 32 leaves, 33.5 × 26 cm; 63 pages of writing, paginated: (title), (1), 1-47, (1), 48, (blank), 49-60 (p. 5 contains an alteration which is pasted on, pp. 5-6 are the recto and verso of two leaves which have been stitched together, this is also the case with pp. 17-18, one page after p. 47 is struck out and the pagination was annulled, p. 48 is on an inserted leaf with a blank back); several earlier page numberings have been annulled. Bound with front and back flyleaves in grey full binding. Paper type: leaves 1-2, 6: Wilhelm Hansens Musik-Forlag [logo] No. 9 F. 24 (24 staves) – leaves 3-5, 7-25, 27-32: Wilhelm Hansens Musik-Forlag [logo] Nr. 9. Folio 24 (24 staves) – leaf 26: 24 staves without manufacturer’s name. Annotations: – the back of the title page: [deleted: Away with ‘the personal’ – the living (irreconcilable) is always the same!] / [struck out: The sound of light / lasts forever, imagine that: / Drawing the sword / Hell defies the host of Heaven. / Falkner Brorson)] / [deleted: Man fights in the river of vortex, / He is constrained by the vapors of delusion. / Above him shine the eternal Selves / Whose lives are the struggle of History. / (Ernesto Dalgas.)] / Man fights in the river of vortex, / Above shine the eternal Selves. / (E Dalgas) – p. 1 at the top: “I dreamt I was in Heaven / it was such a beautiful city – / it seemed to me that Heaven broke, / I fell through the cloud” / (Hagbard [and Signe])

Kommentar. Partituret indeholdt ved fuldførelsen i 1920 en version af værket, der nøje fulgte kilde D med undtagelse af 5 udeladte takter [mellem t. 457 og t. 458]. Manuskriptet afspejler i dets nuværende fremtrædelsesform alle værkrevisioner, titelforslag mv. frem til udarbejdelsen af det nye partitur, kilde B i 1930. Omfanget af rettelser har foranlediget RL til at kalde manuskriptet for et “partiturudkast”. Manuskriptet var ved fuldførelsen på 65 partitursider, i dag omfatter det 60 sider. Ikke alle blade går tilbage til 1920. At dømme efter skrift, blæk og nodepapirtype er blad 5 [indeholdende t. 204-220] udskiftet 1922/23, blad 1-2 [med t. 1-111] ca. 1925 og blad 6 og 26 [med hhv. 221-247 og 535-541] er skiftet ud ca. 1928. Overstregede takter og 4 sider, der i dag er skjult mellem sammensyede blade, vidner om den forkortelse af værket, RL har foretaget. Mange tidligere, nu udraderede og overstregerede pagineringer antyder, at revisionen gennemløb flere faser. Bag en påklæbet mærkat er bindet mærkeligt nok forsynet med påtrykket Incension-Symfoni, hvilket er titlen på et i dag forsvundet værk for kor og orkester fra 1916-17 (BVN 117). Forklaringen må være, at partituret er indsat i et ældre bind, hvis indhold er taget ud og måske kasseret.

Commentary. At the time of completion in 1920, the score represented a version of the work which closely followed source D with the exception of 5 omitted bars [between b. 457 and b. 458]. The manuscript reflects in its current state all revisions of the work, title suggestions etc. up to the time of the making of the new score, source B in 1930. The extent of the corrections has prompted RL to call the manuscript a “score draft”. At the time of its completion, the manuscript consisted of 65 score pages, today it comprises 60 pages. Not all leaves go back to 1920. Judging from handwriting, ink and the type of music paper, leaf 5 [containing bb. 204-220] was replaced 1922/23, leaves 1-2 [with bb. 1-111] around 1925 and leaves 6 and 26 [with bb. 221-247 and 535541 respectively] was replaced around 1928. Struck out bars and 4 pages which today are hidden between leaves which are stitched together, testify to the abbreviation of the work done by RL. Many previous paginations, now erased and deleted, suggest that the revision went through several phases. Behind a glued label, the binding, oddly enough, is provided with the title Incension Symphony which is the title of a now lost work for chorus and orchestra from 1916-17 (BVN 117). The explanation must be that that the score is inserted in an older binding, the contents of which has been removed and perhaps discarded.

D. Skitse (particel) Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling, RLS 19,4. Autograf. Renskrift med blæk. Rettelser og enkelte tilføjelser med blæk, blyant og farvestift.

D. Sketch (short score) The Royal Library. Rued Langgaard’s Collection, RLS 19,4. Autograph. Fair copy in ink. Corrections and a few additions in ink, pencil and crayon.

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

95


Titel: Rud Langgaard: / “Det Himmelrivende.” [opr. “Det uforenelige”] / Symfoni No. 6 / i een Sats over eet Motiv / Orkesterskitse. / 1919. Overskrift: (“Det uforenelige”) / Symfoni [tilføjet med blyant: No 6 Danse macabre] Signeret og dateret på første nodeside: Rud Langgaard 1919 Dateret til slut: Efteraaret. / 1919. / R. L. 19 blade, 34,5 × 27 cm; 37 beskrevne, upaginerede sider (sidste side blank). Papirtype: blad 1 og 19 (omslaget): Wilhelm Hansens Musik-Forlag [bomærke] No. 9 F. 24 (24 systemer) – blad 2-18: [uden fabrikat] No.8. Folio 22 (22 systemer) Påskrift på titelbladets bagside: “Danse macabre.” / Et blidt æterisk Motiv klinger frem / i Evigheden, gaar ind i Tilværelsens Kamp, / bliver pint, voldtaget, forskaaret; ranker / sig, og optager desperat en endeløs haabløs Kamp som / mellem Knive, og gaar tilsidst / blødende og fuldstændig svimlende / og fortumlet, men rank (hærdet) og maalbevidst (skærpet) / tilbage til Evigheden. / R. L. – på samme side for oven: Spilletid ca. 20. Min Påskrift med blyant på omslagets s. [3]: Symfoni over Motiver af Mysteriet “Antikrist” / af / Rud Langgaard / Partitur

Title: Rud Langgaard: / “The Heaven-Rending.” [originally “The Irreconcilable”] / Symphony No. 6 / in one movement on one motif / Orchestral sketch. / 1919. Heading: (“The Irreconcilable”) / Symphony [added in pencil: No. 6 Dance macabre] Signed and dated on the first page of music: Rud Langgaard 1919 Dated at end: Autumn. / 1919. / R. L. 19 leaves, 34.5 × 27 cm; 37 unnumbered pages of writing (last page blank). Paper type: leaves 1 and 19 (the cover): Wilhelm Hansens MusikForlag [logo] No. 9 F. 24 (24 staves) – leaves 2-18: [without manufacturer’s name] No.8. Folio 22 (22 staves) Written on the back of the title page: “Dance macabre.” / A gentle ethereal motif emerges / in Eternity, enters the fight of Existence, / gets tormented, raped, cut; straightens / itself, and desperately begins an endless, hopeless fight as if / between knives, and in the end goes, / bleeding and completely vertiginous / and dazed, but straight (hardened) and purposeful (sharpened) / back to Eternity. / R. L. – on the same page at the top: Duration c 20 min. Written in pencil on p. [3] of the cover: Symphony on motives of the mystery “Antichrist” / by / Rud Langgaard / Score

Kommentar. Noteret på 3-5 systemer, 9 sider dog i partiturform. I marginen har RL anført, hvilke instrumenter der var behov for side for side i den renskrift, som han efterfølgende udarbejdede (kilde C). Visse ændringer, tilføjelser og overstregninger er kommet til i forbindelse med revision af værket i slutningen af 1920rne.

Commentary. Notated on 3-5 staves, except 9 pages in full score. In the margin, RL has notated which instruments are needed page by page for the fair copy which he subsequently made (source C). Certain alterations, additions and deletions were added in connection with a revision of the work in the late 1920es.

E. Trykte partiturer med korrektioner i autograf 1. “Komponistens Partitur”. Privateje. Fotokopi: Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling, RLS 19,2. 2. Eksemplar, som tidligere har været i komponisten Tage Nielsens besiddelse. Privateje.

E. Printed scores with corrections in autograph 1. “The composer’s score”. Privately owned. Photo copy: The Royal Library. Rued Langgaard’s Collection, RLS 19,2. 2. Copy which was previously in the composer Tage Nielsen’s possession. Privately owned.

Kommentar. E1 er påtegnet “Komponistens Partitur”, men rummer primært dirigentanmærkninger i Launy Grøndahls håndskrift. Måske har eksemplaret været anvendt af LG ved opførelsen i 1949 eller i 1958. Blandt de meget få tilføjelser, som med sikkerhed er i autograf, er nogle tilføjelser med blæk, dels mottoet på titelbladet, dels metronomangivelsen “event[uelt]  = 88”, som er tilføjet ved t. 1 og t. 169, og endelig RLs anvisninger af, hvor orglet skal spille. Rettelser af visse trykfejl kan være foretaget af både LG og RL, en nodeændring i t. 289 skyldes sandsynligvis RL, mens en række metronomtal uden tvivl er i LGs hånd og derfor uden kildeværdi. En ændring i t. 423-424, hvor cb er suppleret med vcl, er heller ikke i autograf. E2 rummer rettelser af fejl og præciseringer af noder foretaget med rød farvestift af RL. I t. 293 findes en nodeændring. Tage Nielsen, der fik partituret som gave af RL, har på omslaget tilføjet sin signatur og dateringen 3. maj 1947.

Commentary. E1 is designated “The composer’s score” but it primarily contains conductor’s notes in Launy Grøndahl’s handwriting. Perhaps the copy was used by LG at the performance in 1949 or in 1958. Among the very few additions which are certainly in autograph, there are some additions in ink, first the motto on the title leaf, and then the metronome marking “poss[ibly]  = 88” which is added at b. 1 and b. 169, and finally RL’s instructions on where the organ is playing. Corrections of certain misprints may have been done either by LG or by RL, an altered note in b. 289 can probably be attributed to RL while a number of metronome markings without doubt are in LG’s hand and therefore without source value. An alteration in bb. 423-424, where cb is supplied by vcl, is not in autograph either. E2 contains corrections of errors and clarifications of notes done in red crayon by RL. In b. 293 there is an altered note. Tage Nielsen who was given the score as a gift by RL, has added his signature and the dating 3 May 1947 on the cover.

F. Orkesterstemmer 1. Orgelstemme i autograf (1949). Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling, RLS 20,1. Titel: Orgel / Organo pleno / [i fremmed hånd: (ad lib)] / Rued Langgaard / “Det Himmelrivende” / Symfoni Nr. 6. / Komponeret 1919. Udateret [1949]. 2 blade, 34,5 × 26 cm; 4 beskrevne, upaginerede sider. Papirtype: 14 systemer uden angivelse af fabrikat. 2. Stemmer [1928-30]. Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling, RLS 20,2. Afskrift med blæk, enkelte stemmer i autograf. Rettelser og til-

F. Orchestral parts 1. Organ part in autograph (1949). The Royal Library. Rued Langgaard’s Collection, RLS 20,1. Title: Organ / Organo pleno / [in an unknown hand: (ad lib)] / Rued Langgaard / “The Heaven-Rending” / Symphony No. 6. / Composed 1919. Undated [1949]. 2 leaves, 34.5 × 26 cm; 4 unnumbered pages of writing. Paper type: 14 staves without manufacturer’s name. 2. Parts [1928-30]. The Royal Library. Rued Langgaard’s Collection, RLS 20,2. Transcript in ink, certain parts in autograph. Corrections and

96



KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY


føjelser med blyant, blæk og farvestift (bl.a. i autograf og i CLs håndskrift). Omfatter 28 blæserstemmer, timpani 1, timpani 2, 1 slagtøj, harpe, celeste og 5 vl I, 5 vl II, 4 vla, 3 vcl, 3 cb. Alle er signeret af kopisten CHC (?) med undtagelsen af trompet 5-8, harpe og celeste, som er i autograf og signeret Rud Langgaard. Sættet omfatter desuden en usigneret tamburo/triangelstemme, udskrevet efter RLs tid.

additions in pencil, ink and crayon (in autograph and in the handwriting of CL, among others). Comprises 28 wind parts, timpani 1, timpani 2, 1 percussion, harp, celesta and 5 vl I, 5 vl II, 4 vla, 3 vcl, 3 cb. All have been signed by the copyist CHC (?) with the exception of trumpets 5-8, harp and celesta which are in autograph and signed Rud Langgaard. The set also comprises an unsigned tamburo/triangle part, copied after RL’s time.

Kommentar. Det stemmesæt, der blev benyttet ved opførelser i 1923 er forsvundet. Det nye sæt blev efter alt at dømme til i begyndelsen af 1928 med henblik en forestående opførelse den 11. april 1928. Opførelsen blev dog aflyst, og det er sikkert grunden til, at der i første omgang kun blev udskrevet en af hver strygerstemme. Dubletstemmerne blev fremstillet af samme nodeskriver, men efter at primostemmerne var blevet revideret. Sættet afspejler værkets historie fra 1928 og indtil det blev anvendt sidste gang, formodentlig i 1978. De tidlige revisioner, titelændringer mv., er foretaget af RL og CL og øjensynlig i flere omgange (i vl I no. 1 ved t. 233 findes påskriften: “Herfra saves Brænde! R.L.”). Afskriveren forsynede stemmerne med titlen Danse macabre, Symfoni No 6. (I een Sats over eet Motiv: [værkets t. 1-7 gengivet som nodeeksempel]). Titlen er ved udradering og overskrivning blevet ændret til “Disastro” (“Skærsilden”), som igen er rettet af RL til Det Himmelrivende. RL udskrev stemmerne til de ekstra instrumenter, der kom til ved revisionen 1928-30, og de blev til, mens titlen Disastro (Skærsilden) var gældende. Senere tog DRs nodeskrivere over, og der blev foretaget ajourføring af hele sættet, dels i 1961 forud for radioproduktion, dels i 1977 i forbindelse med John Frandsens opførelser i DR. Dette fremgår af musikernotater og anmærkninger i stemmerne. I DRs regi er flere tidlige passager blevet overklæbet, og angivelser, der ikke fandtes i det trykte partitur, er blevet udraderet, ligesom trykfejl i partituret er blevet overført til stemmerne.

Commentary. The set of parts which was used at the performances in 1923 has disappeared. The new set was by all accounts made at the beginning of 1928 with a view to an upcoming performance on 11 April 1928. The performance was cancelled, however, and that is probably the reason why initially, only one of each string part was copied. The duplicate parts were made by the same music copyist, but only after the primo parts were revised. The set reflects the history of the work from 1928 until the last time it was used, probably in 1978. The early revisions, title alterations, etc. are by RL and CL and were apparently made over a longer period of time (in vl I No. 1 at b. 233 there is a note: “From here, firewood is being sawed! R.L.”). The copyist provided the parts with the title Dance macabre, Symphony No 6. (In one movement on one motif: [bb. 1-7 of the work reproduced as a music quote]). By way of erasure and rewriting, the title was altered to “Disastro” (“Purgatory”) which was then altered by RL to The Heaven-Rending. RL wrote out the parts for the additional instruments which were included at the revision of 1928-30, and these parts were made while Disastro (Purgatory) was the current title. Later, the copyists of the Danish Radio took over, and the entire set was revised, partly in 1961 for a radio production, and partly in 1977 in connection with John Frandsen’s performances in DR. This is evident from musicians’ notes and remarks in the parts. Within the framework of DR, several early passages were pasted over, and markings which were not in the printed score, have been erased, while misprints in the score have also been transferred to the parts.

G. Skitsefragment Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling, RLS 19,5. Autograf; blyant overskrevet med blæk. Ubetegnet; udateret. 1 blad, 34.5 × 27 cm; 2 beskrevne, upaginerede sider. Skitsen findes på versosiden; recto indeholder ufuldstændig partiturside med t. 586-594 i renskrift. Skitsen omfatter t. 314-371. Passagen er noteret med blyant og efterfølgende overskrevet med blæk, men undervejs ændret i forhold til blyantsskitsen.

G. Sketch fragment The Royal Library. Rued Langgaard’s Collection, RLS 19,5. Autograph; pencil rewritten in ink. Undesignated; undated. 1 leaf, 34.5 × 27 cm; 2 unnumbered pages of writing. The sketch is on the verso; recto contains an incomplete score page with a fair copy of bb. 586-594. The sketch comprises bb. 314-371. The passage is written in pencil and subsequently rewritten in ink, but with certain alterations compared to the pencil sketch.

SYMFONIENS REVISIONSFASER

THE PHASES OF REVISION OF THE SYMPHONY

Ved at sammenligne kilderne kan man danne et overblik over værkets revisionsfaser. Der er tale om fire hovedfaser: 1. Forkortelse og revision foretaget 1920-30 fra tilblivelsen af partituret kilde C til og med udarbejdelsen af det reviderede partitur kilde B. 2. Ændringer foretaget i kilde B efter 1930, primært op til udgivelsen 1944-46. 3. Ændringer foretaget i udgivelsesfasen 1946 (kilde A) 4. Ændringer, som er kommet til efter udgivelsen (forskellige kilder)

By comparing the sources, it is possible to get an overview of the phases of revision the work went through. There are four main phases: 1. Abbreviation and revision made in 1920-30 from the making of the score source C to the making of the revised score source B. 2. Alterations made in source B after 1930, primarily in the period leading up to the publication of the symphony, 1944-46. 3. Alterations made during the publication phase 1946 (source A) 4. Alterations which are more recent than the publication (various sources)

FASE 1. 1920-1930.

PHASE 1. 1920-1930.

a) Udeladte og tilføjede takter (kilde C, D og F2)

a) Deleted and added bars (sources C, D and F2)

1) mellem t. 114 og 115: 3 takter udeladt, fortsat strygersats 2) mellem t. 118 og 119: 2 takter udeladt, fortsat pauketrille

1) between bb. 114 and 115: 3 bars deleted, continuation of string music

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

97


3) 4) 5) 6) 7)

mellem t. 168 og 169: 22 takter udeladt, videreudvikling mellem t. 176 og 177: 7 takter udeladt, fortsættelse af satsen mellem t. 185 og 191: 133 takter udeladt, selvstændigt afsnit efter t. 185 tilføjet t. 186-190 med cor solo mellem t. 212 og 233: 15 takter udeladt og 16 omkomponerede takter indsat 8) t. 223-226 gentages som t. 227-230 9) mellem t. 296 og 297: 6 takter udeladt, fortsættelse af satsen 10) mellem t. 299 og 300; 77 takter udeladt, selvstændigt afsnit 11) mellem t. 371 og 372: 1 takt udeladt, overgang til følgende afsnit 12) mellem t. 383 og 384: 1 takt, slutning på afsnit – tilføjet, men atter annulleret 13) mellem t. 533 og 534: 21 takter udeladt, fortsættelse af afsnittet 14) mellem t. 562 og 563: 19 takter udeladt, fortsættelse af strygersats 15) mellem t. 661 og 662: 2 takter udeladt, fortsættelse af satsen

2) between bb. 118 and 119: 2 bars deleted, continuation of timpani trill 3) between bb. 168 and 169: 22 bars deleted, development 4) between bb. 176 and 177: 7 bars deleted, continuation of the movement 5) between bb. 185 and 191: 133 bars deleted, separate section 6) after b. 185 added bb. 186-190 with cor solo 7) between bb. 212 and 233: 15 bars deleted and 16 recomposed bars inserted 8) bb. 223-226 repeated as bb. 227-230 9) between bb. 296 and 297: 6 bars deleted, continuation of the movement 10) between bb. 299 and 300; 77 bars deleted, separate section 11) between bb. 371 and 372: 1 bar deleted, transition to the next section 12) between bb. 383 and 384: 1 bar, end of section – added, but subsequently annulled 13) between bb. 533 and 534: 21 bars deleted, continuation of the section 14) between bb. 562 and 563: 19 bars deleted, continuation of string music 15) between bb. 661 and 662: 2 bars deleted, continuation of the movement

b) Ændringer i musik og instrumentation (kilde C) Ændringer i frasering, dynamik og artikulation er ikke medtaget.

b) Alterations in music and instrumentation (source C) Alterations in phrasing, dynamics and articulation are not included here.

129-168 169 169-176 186-190 199-202 200-203 205-208 205-222 209-212 210-213 213-220 ff.

129-168 169 169-176 186-190 199-202 200-203 205-208 205-222 209-212 210-213 213-220 ff.

215-222 219-222 221-226 227-230 223-232 233-281

276 290-293 295-297 299 300-371 521 563-589 588-589 641-654 655-679 655-679 655-679

98



rørklokke (Kirkeklokke) i Fis tilføjet piatti tilføjet cor 1-4 udeladt cor solo tilføjet ob 1 omarbejdet cl 2 tilføjet [ikke i C] picc og ob 1 omarbejdet celeste tilføjet [ikke i C] ob 1 omarbejdet cl 2 tilføjet [ikke i C] omarbejdet ca. 1922/23; cfg, tamburo, campanelli, campane i Des, Es, B tilføjet picc og ob 1 omarbejdet campanelli omarbejdet [ikke i C] omarbejdet igen; harpe tilføjet (tamburo og campane udeladt) gentagelse af 223-226 tilføjet 4 trompeter tilføjet ændring af motiv t. 233 (vl I-II), 235-236 (vcl, cb), 241 (vl I-II), 246 (vcl, cb), 256 (tr, trb), 264 (cor), 276 (vla, vcl), 279 (vl I-II), 281 (vcl, cb) timp ændret træblæsere og horn omarbejdet trb og tuba omarbejdet noder udeladt i vl I tamburo rullante tilføjet nodeændringer i cl 1 rørklokke tilføjet tamburo tilføjet cor, tr, trb, tuba omarbejdet triangel tilføjet [1924?] melodiførende trb og tuba ændret til cor cor ændret til 4 tr (musikændringer i t. 666-668)

215-222 219-222 221-226 227-230 223-232 233-281

276 290-293 295-297 299 300-371 521 563-589 588-589 641-654 655-679 655-679 655-679

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

tubular bell (church bell) in F added piatti added cor 1-4 omitted cor solo added ob 1 revised cl 2 added [not in C] picc and ob 1 revised celesta added [not in C] ob 1 revised cl 2 added [not in C] reworked around 1922/23; cfg, tamburo, campanelli, campane in D, E, B added picc and ob 1 revised campanelli revised [not in C] revised again; harp added (tamburo and campane omitted) repetition of 223-226 added 4 trumpets added alteration of motif bb. 233 (vl I-II), 235-236 (vcl, cb), 241 (vl I-II), 246 (vcl, cb), 256 (tr, trb), 264 (cor), 276 (vla, vcl), 279 (vl I-II), 281 (vcl, cb) timp altered woodwind and horn revised trb and tuba revised notes omitted in vl I tamburo rullante added altered note in cl 1 tubular bell added tamburo added cor, tr, trb, tuba revised triangle added [1924?] trb and tuba as lead instruments altered to cor cor altered to 4 tr (music altered in bb. 666-668)


FASE 2. 1930-46

PHASE 2. 1930-46

Ændringer i musikken (kilde B)

Alterations to the music (source B)

2-3 61-62 82-85 101, 107, 113 102, 108 114 119, 121 122 166-168 178-181 186-187 225-226, 229-230 227 248-249 253 282 296 297 297 421 430 434

2-3 61-62 82-85 101, 107, 113 102, 108 114 119, 121 122 166-168 178-181 186-187 225-226, 229-230 227 248-249 253 282 296 297 297 421 430 434

446 499-500 501-502 502 511-512 521 536-537 541 549 571-589 593-601 631 659

motiv vl II ændret motiv vcl ændret strygermotiv ændret vl II node 1: ændret fra a1 til d1 vl II, vla: dobbeltgreb indført vl II, vcl ændret picc, ob 1, campanelli, celeste ændret celeste ændret strygere ændret motiv vl I ændret motiv cor 1 ændret harpe 2 (unison) tilføjet timp: node (b) fjernet, heltaktspause tilføjet vla: fugamotiv indført vla node 1: ændret fra a1 til overbundet g1 vla node 1: ændret fra f1 til fis1 vl I, vl II sidste node: cis2 ændret til c2 vl I, vl II node 3: f2 ændret til fis2 vla node 6: ændret fra h til b trb, tuba ændret motiv vl I, vl II ændret motiv fl 1, fag 1 ændret (+ tone tilføjet i vl I-II, vla, vcl) vla node 2: cis1 ændret til c1 motiv ændret i ob 1, cl 1 motiv cl 2-3, vla, vcl 1 ændret nodeændringer i ob 1, cl 1 motiv vl I, vl II ændret cl 1, cl 3 ændret motiv vl II ændret vl I node 3: a2 ændret til b2 vl I nodeændring harpe 2 tilføjet orkestersatsen transponeret en halv tone op picc, fl, ob, cl, fag: node 3 og 6 rettet fra (klang) h til b (3 oktaver) tr i F 1-4 node 3: ændret fra h1 til c2

446 499-500 501-502 502 511-512 521 536-537 541 549 571-589 593-601 631 659

motif vl II altered motif vcl altered string motif altered vl II note 1: altered from a1 to d1 vl II, vla: double stop added vl II, vcl altered picc, ob 1, campanelli, celesta altered celesta altered strings altered motif vl I altered motif cor 1 altered harp 2 (unison) added timp: note (b) deleted, semibreve rest added vla: fugue motif introduced vla note 1: altered from a1 to a tied g1 vla note 1: altered from f1 to f1 vl I, vl II last note: c2 altered to c2 vl I, vl II note 3: f2 altered to f2 vla note 6: altered from b til b trb, tuba altered motif vl I, vl II altered motif fl 1, fag 1 altered (+ note added in vl I-II, vla, vcl) vla note 2: c1 altered to c1 motif altered in ob 1, cl 1 motif cl 2-3, vla, vcl 1 altered altered notes in ob 1, cl 1 motif vl I, vl II altered cl 1, cl 3 altered motif vl II altered vl I note 3: a2 altered to b2 vl I: altered note harp 2 added all instruments transposed up a semitone picc, fl, ob, cl, fag: notes 3 and 6 corrected from (sounding) b to b (3 octaves) tr in F 1-4 note 3: altered from b1 to c2

FASE 3. 1946

PHASE 3. 1946

Ændringer i musikken foretaget i udgivelsesfasen (kilde A)

Alterations to the music made during the publication phase (source A)

238 253 307 632-634 639 644 645 652 659

vcl, cb node 1: ændr fra g til cis vla node 1: a1 ændret til g1 og overbinding fra t. 252 tilføjet vl I, vl II sidste node: ændret fra tonen es til e vla, vcl, cb node 1: ændret fra tonen g til gis vl I, vl II node 4: a2 ændret til e2 vla, vcl, cb node 1-2: ændret fra tonerne g-f til gis-fis vla, vl, cb node 2: ændret fra tonen f til fis vla, vlc, cb node 2: ændret fra tonen a til as (og node 6 forsynet med opløsningstegn) timp 1: én trille ændret til to fjerdedelstriller

238 253 307 632-634 639 644 645 652 659

vcl, cb note 1: altered from g to c vla note 1: a1 altered to g1 and tie from b. 252 added vl I, vl II last note: altered from the tone e from to e vla, vcl, cb note 1: altered form the tone g to g vl I, vl II note 4: a2 altered to e2 vla, vcl, cb note 1-2: altered from the tones g-f to g-f vla, vl, cb note 2: altered from the tone f to f vla, vlc, cb note 2: altered from the tone a to a (and note 6 provided with natural) timp 1: a single trill altered to two crotchet trills

FASE 4. Efter 1946

PHASE 4. After 1946

Ændringer i musikken foretaget efter udgivelsen

Alterations to the music made after the publication

169-176, 443 ff., 590 ff., 617 ff. Orgelstemme tilføjet (F1, E1) 289 vcl, cb node 4: g ændret til gis (E1)

169-176, 443 ff., 590 ff., 617 ff. Organ part added (F1, E1) 289 vcl, cb note 4: g altered to g (E1)

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

99


OVERSIGT OVER TEMPO- OG KARAKTERBETEGNELSER I KILDE A-D

OVERVIEW OF TEMPO MARKINGS AND EXPRESSION MARKS IN SOURCES A-D

Begyndelsestempoet  = 40 (A) er af RL ændret til  = 88 i B, i F1 angives  = 40 ( = 88), og i E1 anvender RL formuleringen “eventuelt  = 88”. RLs  =  læses   =   > betyder: rettet til

The initial tempo  = 40 (A) is altered to  = 88 by RL in B, in F1 the marking is  = 40 ( = 88), and in E1 RL uses the phrase “possibly  = 88”. RL’s  =  is interpreted as   =   > means: altered to

Takt Kilde Overskrift, tempo- og karakterbetegnelser 1 A THEMA (Versione I) / corrosif miserable religieux  = 40 B Thema (Versione I) / Miserabile religioso  = 40 > 88 [i.e.  = 88] C Introduzione / Movibile angelico [opr. Movibile magnificamente]  = 56 D Poco animato magnificamente

Bar Source Heading, tempo and expression marks 1 A THEMA (Versione I) / corrosif miserable religieux  = 40 B Thema (Versione I) / Miserabile religioso  = 40 > 88 [i.e.  = 88] C Introduzione / Movibile angelico [opr. Movibile magnificamente]  = 56 D Poco animato magnificamente

129 A B

THEMA (Versione II) / (L’istesso tempo) / corrosif Thema (Versione II) / (L’istesso tempo) / Miserabile tigrato L’istesso tempo

129 A B

169 A B C

Maestoso ( = ) Maestoso ( = )  = 

169 A B C

Maestoso ( = ) Maestoso ( = )  = 

177 A B C

Movibile religioso (= ) Miserabile religioso (= ) = 

177 A B C

Movibile religioso (= ) Miserabile religioso (= ) = 

191 A B C D

VAR. I (Introduzione) / Allegro non troppo  = 88 Var. I (Introduzione) / Allegro non troppo  = 88 Allegro agitato Poco animato con passione

191 A B C D

VAR. I (Introduzione) / Allegro non troppo  = 88 Var. I (Introduzione) / Allegro non troppo  = 88 Allegro agitato Poco animato con passione

233 A

VAR. II (Fuga) / Frenetico marziale (Tutta la forza), corrosif  = 80 Var. II (Fuga) / Frenetico marziale (Tutta la forza)  = 80 Frenetico marciale [overstreget: Con gravita marciale]

233 A

VAR. II (Fuga) / Frenetico marziale (Tutta la forza), corrosif  = 80 Var. II (Fuga) / Frenetico marziale (Tutta la forza)  = 80 Frenetico marciale [struck out: Con gravita marciale]

300 A B C D

VAR. III (Toccata) / Poco a poco furioso mosso Var. III (Toccata) / Poco a poco furioso mosso Poco a poco disperabile Molto con moto

300 A B C D

VAR. III (Toccata) / Poco a poco furioso mosso Var. III (Toccata) / Poco a poco furioso mosso Poco a poco disperabile Molto con moto

321 D

Poco a poco più mosso

321 D

Poco a poco più mosso

339 B

Con moto

339 B

Con moto

347 A

mosso furioso

347 A

mosso furioso

372 A B C

VAR. IV (Sonata) / Maestoso frenetico  = 72 Var. IV (Sonata) / Maestoso frenetico  = 72 Maestoso frenetico [overstreget: Maestoso fiero]

372 A B C

VAR. IV (Sonata) / Maestoso frenetico  = 72 Var. IV (Sonata) / Maestoso frenetico  = 72 Maestoso frenetico [struck out: Maestoso fiero]

384! A 385 B 385 C

 = 108  = 108 Più mosso [overstreget]

384! A 385 B 385 C

 = 108  = 108 Più mosso [struck out]

428 A B C D

Movibile. Magnificamente  = 108-112 Movibile Magnificamente  = 108-112 Movibile Magnificamente [overstreget: Poco con moto] Con moto

428 A B C D

Movibile. Magnificamente  = 108-112 Movibile Magnificamente  = 108-112 Movibile Magnificamente [struck out: Poco con moto] Con moto

452 B

 = 80

452 B

 = 80

458 A B

Più a più furioso  = 120

458 A B

Più a più furioso  = 120

474 A

Piú furioso

474 A

Piú furioso

496 B

 = 80

496 B

 = 80

C

B C

100



C

B C

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

THEMA (Versione II) / (L’istesso tempo) / corrosif Thema (Versione II) / (L’istesso tempo) / Miserabile tigrato L’istesso tempo


497 A B C D

Magnificamente Magnificamente Magnificamente [overstreget: Poco con moto] Con moto

497 A B C D

Magnificamente Magnificamente Magnificamente [struck out: Poco con moto] Con moto

501 A B C

Allargando Allargando (Allargando!)

501 A B C

Allargando Allargando (Allargando!)

511 A B C

Magnificamente  = 40 Magnificamente  = 56 > 48 > 40 Magnificamente [overstreget: Poco con moto cantando la ladi?]  = 56 Tempo primo (= )

511 A B C

Magnificamente  = 40 Magnificamente  = 56 > 48 > 40 Magnificamente [struck out: Poco con moto cantando la ladi?]  = 56 Tempo primo (= )

522 A B C

Frenètico, poco a poco allegro furioso ( = ) Frenètico, poco a poco allegro furioso ( = ) frenetico ( = ) [overstreget: Allegro smanioso]

522 A B C

Frenètico, poco a poco allegro furioso ( = ) Frenètico, poco a poco allegro furioso ( = ) frenetico ( = ) [struck out: Allegro smanioso]

526 A B

Completo furioso. Prestissimo Completo furioso

526 A B

Completo furioso. Prestissimo Completo furioso

535 A B

VAR. V (Coda) / corrosif religieux  = 40 Var. V (Coda) / Movibile magnificamente = 56 > 48 > 40 Tempo primo. Movibile magnificamente [overstreget: Poco animato]  = 56 Tempo primo

535 A B

VAR. V (Coda) / corrosif religieux  = 40 Var. V (Coda) / Movibile magnificamente = 56 > 48 > 40 Tempo primo. Movibile magnificamente [struck out: Poco animato]  = 56 Tempo primo

590 A B C

 = 144  = 144 [Maestoso magnificamente > Allargando, begge overstreget]

590 A B C

 = 144  = 144 [Maestoso magnificamente > Allargando, both deleted]

602 C

Disperato [overstreget: Più allargando]

602 C

Disperato [deleted: Più allargando]

655 A B C

Glorificazione  = 120 Glorificazione  = 120 Glorificazione

655 A B C

Glorificazione  = 120 Glorificazione  = 120 Glorificazione

D

C D

D

C D

SYMFONIENS ENDELIGE FORM – RELATIONEN MELLEM KILDERNE A OG B

THE FINAL FORM OF THE SYMPHONY – THE RELATIONSHIP BETWEEN SOURCES A AND B

Af interesse for udgivelsen er i ganske særlig grad forholdet mellem den trykte udgave (A) og trykforlægget (B). Ud over trykfejl og misforståelser i udgaven er der en række forskellige typer af divergenser mellem de to kilder. Først og fremmest naturligvis de uoverensstemmelser, som er et resultat af nodeproduktionen og den efterfølgende korrekturfase. Nodetegneren har i rentegningsprocessen tilføjet visse åbenlyst manglende accenter og dynamiske angivelser, men har også overset detaljer af denne art. Komponisten har på sin side haft lejlighed til at rette nyopståede fejl samt ‘gamle’ fejl og uklarheder, der også findes i B. Flere steder i A er der tilføjet ‘nye’ opløsningstegn til orientering for musikerne. Fodnoten om intervallerne og markeringen af en række tonegrupper imellem t. 133 og t. 167 er ligeledes tilføjet i korrekturfasen, idet B kun har noten i passagen t. 233-237 sammen med de indklammede intervaller her. Fodnoten, der refererer til klarinet 2-3, bratsch og cello i t. 501-502, er ligeledes en korrekturtilføjelse. Korrekturaftryk med Langgaards rettelser kendes ikke. Vi ved fra korrespondancen med forlaget Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, at førstekorrekturen blev læst af Langgaard på kun én dag, men der må have været flere korrekturer. I hvilket omfang, Langgaard har konfereret med sit originalmanuskript (B) under læsningen, er vanskeligt at afgøre, men nogle ret åbenlyse ‘forglemmelser’ i trykket tyder dog på, at der næppe har været tale om nogen systematisk korrekturlæsning i forhold til B. Blandt varianterne mellem de to kilder er ændringer af enkeltnoder i 11 takter, hvilket tolkes som kompositoriske retoucheringer, som RL har foretaget af motiviske eller harmoniske grunde i A i korrekturfasen (se oversigten ovenfor). Symfoniens

Of particular interest to this edition is the relationship between the previous printed edition (A) and the printing source (B). Apart from the misprints and misunderstandings in the edition, there are various types of divergences between the two sources. First and foremost there are the discrepancies which are a result of the production of the score and the subsequent proofreading phase. In the process of making the copy for the printing, the music copyist has added certain accents and dynamic markings which were obviously missing, but he has also overlooked details of this kind. The composer on his part has had an opportunity to correct new errors as well as ‘old’ errors and ambiguities which are also in B. In several places in A, ‘new’ naturals were added to guide the musicians. The footnote about the intervals and the marking of a number of tone groups between b. 133 and b. 167 were likewise added in the proofreading phase, as B only has the note in the passage bb. 233-237 together with the bracketed intervals there. The footnote which refers to clarinet 2-3, viola and cello in bb. 501-502, was also added in connection with the proofreading. Proofs with Langgaard’s corrections are not known. We know from the correspondence with the publisher The Society for the Publication of Danish Music that the first proofs were read by Langgaard in just one day, but there must have been more proofs. To what extent Langgaard conferred with his original manuscript (B) while reading the proofs is difficult to determine but some rather obvious ‘oversights’ in the proofs does suggest that there can hardly have been any systematic proofreading involving B.

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

101


tempo- og karakterbetegnelser undergik forandring i korrekturfasen. Miserabile religioso (t. 1) blev således erstattet af Corrosif miserable religieux, Miserabile tigrato (t. 129) blev ændret til Corrosif, og Movibile magnificamente blev til Corrosif religieux (t. 535). I det hele hører Langgaards introduktion af franske betegnelser, og især af ordet corrosif (ætsende), til korrekturfasen. Senza sentimento blev føjet til i t. 83, og betegnelser som Mosso furioso (t. 347), Più a più furioso (t. 458), Più furioso (t. 474) og Prestissimo (t. 526) findes ikke i B. Disse betegnelser kunne se ud til at være tilføjet i A som erstatning for en række mere eksakte tempoangivelser, som ses i B: Con moto (t. 339),  = 80 (t. 452),  = 120 (t. 458) og  = 80 (t. 496). Der kan imidlertid ikke siges noget afgørende om, hvorvidt disse fire betegnelser fandtes i B før udgivelsen. En mindre gruppe af rettelser og tilføjelser i B synes nemlig at være indføjet i dette manuskript af RL, efter at værket var blevet trykt. Begyndelsestempoet er således blevet rettet fra  = 40 til  = 88, et tempo, der i andre kilder er angivet som alternativ til  = 40 (F1 og E2). Det vil således ikke være udgivelsesmæssigt forsvarligt, at supplere de karakterbetegnelser, RL besluttede sig for i A i passagen mellem t. 339 og t. 526, med angivelser fra B, som reelt ikke kan tidsfæstes. Udgaven følger A, og varianter fra kilderne vedrørende afsnits-, tempo- og karakterbetegnelser er til orientering samlet i oversigten ovenfor. Noget anderledes forholder det sig med en gruppe rettelser og tilføjelser, som vedrører dynamik og artikulation og som er særligt markeret i kilde B. De fleste af dem er indført i kilden med en karakteristisk rød farvestift, stor skrift og en ‘observationsangivelse’ i form af en pil eller en randbemærkning som fx Pauke. Der er ingen tvivl om, at der er tale om tilføjelser i autograf. Enkelte af dem er implementeret i A, men de fleste findes kun i B. Det forekommer usandsynligt, at nodetegneren skulle have udeladt disse angivelser i sin trykklare renskrift, fordi han har anset dem for at være ‘dirigentnotater’, som ikke hørte til værket. Det er snarere korrektioner, RL har indskrevet i B efter udgivelsen i 1946. Manuskriptet har notorisk været i RLs hænder efter 1946, idet der er indført oplysninger om udgivelsen og om torsdagskoncertopførelsen i 1949, ligesom tilføjelsen af orgel er angivet med notater i selve partituret. Når enkelte af angivelserne alligevel er kommet med i A, må forklaringen være, at de er tilføjet af RL i korrekturfasen (t. 347: ff tilføjet i tr 3-4, t. 420-421: martellato tilføjet i trb og tuba, t. 492: ff rettet til ffz i timp, t. 528, 531: node forkortet i cor). RL har samtidig skrevet Solo eller Soli ved en del af de meget kraftige indsatser i messingblæserne, hvor en sådan tilføjelse forekommer aldeles overflødig. Udgaven udelader disse, men inkorporerer de særligt markerede korrektioner i B, som berører 14 takter, idet de betragtes som autentiske og som et udtryk for komponistens sidste vilje (nærmere oplysninger findes i noterne nedenfor under t. 256, 277, 279, 298, 372, 374, 420-421, 526, 529, 531, 533, 650, 654). En sidste type af uoverensstemmelser mellem A og B vedrører de vejrtrækningsangivelser, RL nogenlunde systematisk har angivet med tegnet ∨ i visse passager i horn- og messingblæserstemmerne i B. De findes i A kun to steder: i t. 642, hvor der over hornstemmerne er placeret en asterisk, som henviser til fodnoten Vejrtrækningsbetegnelse. Selve vejrtrækningstegnene mangler imidlertid i de takter, hvor de angives i B (t. 642-654). Desuden findes vejrtrækning angivet i A i t. 659-673 i tr 5-8, men i de pågældende stemmer (F2) har RL egenhændigt foreskrevet flere vejrtrækningspauser end der angives i A. De resterende angivelser i B kan muligvis helt eller delvis være kommet til efter 1946. Der kan imidlertid ikke foretages nogen kvalitativ skelnen mellem angivelserne, så udgiveren har valgt at medtage dem alle i udgaven: t. 222: tr, trb, tuba; t. 373-383: cor, tr, trb, tuba; t. 421-422: trb, tuba; t. 443-448: trb, tuba; t. 590-599: tr, trb, tuba; t. 604-605: cor; t. 619-620: tr; t. 623-624: trb, tuba; t. 642-654: cor; t. 659-677: tr 5-8.

102



Among the variants between the two sources are alterations of single notes in 11 bars which are interpreted as compositional retouches made by RL for motivic or harmonic reasons in A in the proofreading phase (see the overview above). The tempo and the expression marks underwent a change in the proofreading phase. Miserabile religioso (b. 1) was thus replaced by Corrosif miserable religieux, Miserabile tigrato (b. 129) was altered to Corrosif, and Movibile magnificamente became Corrosif religieux (b. 535). Overall, Langgaard’s introduction of French designations and especially of the word corrosif (corrosive) belongs to the proofreading phase. Senza sentimento was added in b. 83, and markings such as Mosso furioso (b. 347), Più a più furioso (b. 458), Più furioso (b. 474) and Prestissimo (b. 526) are not in B. These markings may well have been added in A as a replacement for a number of more exact tempo indications which are in B: Con moto (b. 339),  = 80 (b. 452),  = 120 (b. 458) and  = 80 (b. 496). However, it is not possible to say anything decisive about whether these four indications were in B before publication, because a small number of corrections and additions in B seems to have been inserted in this manuscript by RL after the work had been printed. Thus, the opening tempo has been altered from  = 40 to  = 88, a tempo which in other sources is indicated as an alternative to  = 40 (F1 and E2). Therefore, it would not be editorially responsible to complement the expression markings which RL chose in A in the passage between b. 339 and b. 526, with markings from B which cannot be conclusively dated. The edition follows A and variants from the sources regarding section headings and tempo and expression marks have been listed in the above overview for information. On the other hand there is a group of corrections and additions regarding dynamics and articulation which are specifically marked in B. Most of them were entered in the source with a characteristic red crayon, large letters and an ‘observational marking’ in the form of an arrow or a marginal note, e.g. Timpani. There is no doubt that these are additions in autograph. A few of these were implemented in A but most of them are only in B. It seems unlikely that the copyist should have left out these markings in his print-ready fair copy because he regarded them as ‘conductor’s notes’ which did not belong to the work. It is more likely that they are corrections which RL entered in B after the publication in 1946. It is well known that RL has handled the manuscript after 1946 because he has entered information about the publication and about the Thursday Concert performance in 1949. Also, instructions for the additional organ part has been entered in this score. The reason that some of these markings have been included in A after all, must be that they have been added by RL in the proofreading phase (b. 347: ff added in tr 3-4, b. 420-421: martellato added in trb and tuba, b. 492: ff altered to ffz in timp, b. 528, 531: note shortened in cor). RL also wrote Solo or Soli at a number of the very loud entries in the brass where such additions seem quite superfluous. The edition leaves out the latter markings but incorporates the specifically marked corrections in B which affect 14 bars, as these are regarded as authentic and as an expression of the composer’s last will (specific information can be found in the notes below under bb. 256, 277, 279, 298, 372, 374, 420-421, 526, 529, 531, 533, 650, 654). One final type of discrepancy between A and B concerns the breathing marks which RL fairly systematically has indicated with the sign ∨ in certain passages of the horn and brass parts in B. They occur only twice in A: in b. 642 where an asterisk refering to the footnote Breathing mark is placed above the horn parts. However, the actual breathing marks are missing in those bars where they are indicated in B (bb. 642-654). Also, breathing is marked in A in bb. 659-673 in tr 5-8 but in the corresponding orchestral parts (F2), RL himself has prescribed more breathing pauses than those indicated in A. The remaining markings in B

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY


REDAKTIONSGRUNDLAG Udgaven præsenterer værket i den form, Langgaard senest er kommet frem til. Hovedkilden er den trykte udgave, kilde A. Forglemmelser, unøjagtigheder og fejl i denne kilde er identificeret ved kollation med trykmanuskriptet kilde B, det oprindelige partitur C og skitsen D, suppleret med rettelser, som er noteret i to foreliggende, trykte eksemplarer, E1 og E2. Stemmematerialet kilde F2 har med forsigtighed tjent som verifikationskilde for så vidt angår fortegn, artikulation og dynamik; detaljer, som er egenhændigt tilføjet af RL, har dog autoritativ status. Endelig er relevante passager sammenholdt med den kritiske udgave af operaen Antikrist (RLU, 2009), idet 355 takter af symfonien genfindes i operaen (dog stedvis med varianter). Ændringer foretaget af RL efter udgivelsen i 1946 respekteres i udgaven. Væsentligst her er tilføjelsen af orgel (ad libitum) med den separate orgelstemme i autograf (F1) som hovedkilde. Hertil kommer enkelte justeringer af dynamiske angivelser mv., som er indføjet i kilde B, og et par nodeændringer, som findes i E1 og E2. Dirigenten Launy Grøndahls tilføjelser i kilde B lades ude af betragtning.

may possibly have been added after 1946. However, it is not possible to distinguish qualitatively between the markings so the editor has chosen to include them all in the edition: b. 222: tr, trb, tuba; b. 373-383: cor, tr, trb, tuba; bb. 421-422: trb, tuba; bb. 443-448: trb, tuba; bb. 590-599: tr, trb, tuba; bb. 604-605: cor; bb. 619-620: tr; bb. 623-624: trb, tuba; bb. 642-654: cor; bb. 659677: tr 5-8.

TEXTUAL BASIS OF THE EDITION The work is published in the latest form arrived at by the composer. The main source is the printed edition, source A. Oversights, inaccuracies and errors in this source have been identified by collation with the manuscript, source B, the original score C, and the sketch D, complemented by corrections which are notated in the two printed copies, E1 and E2. The orchestral parts, source F2, has been used cautiously as a verification source as regards accidentals, articulation and dynamics; however, details which were added by RL himself, have authoritative status. Finally, relevant passages have been compared to the critical edition of the opera Antichrist (RLU, 2009), as 355 bars of the symphony were included in the opera (albeit with variants in places).

RETNINGSLINJER FOR UDGAVEN Udgiverens tilføjelser og rettelser er typografisk markeret i partituret ved hjælp af skarpe parenteser; tilføjede buer er dog angivet med brudt streg, og bueændringer som en kombination af hel og brudt streg. Orienteringsfortegn i runde parenteser skyldes udgiveren. Faste fortegn for klarinet 1-3 og engelskhorn er tilføjet af udgiveren. Manglende triolangivelser er tilføjet stiltiende, det samme gælder mindre justeringer af uegalt eller fejlagtigt placerede dynamiske angivelser. Staccato er generelt noteret som ‘almindeligt staccato’ og ikke som staccatissimo. RL angiver ofte staccatoprikker som en lille streg, hvilket tolkes som et skriveteknisk forhold. Redaktionelle kommentarer samt oplysninger om detaljer, der ikke er typografisk markeret i udgaven, findes i noteapparatet nedenfor. Forglemmelser, unøjagtigheder og fejl i hovedkilden A, som er korrigeret og suppleret med hjemmel i partiturkilderne B, C, E1 og E2, er ikke typografisk markeret i udgaven, men dokumenteret i noterne.

Alterations made by RL after the publication in 1946 are respected in the edition. The most important of these is the addition of the organ part (ad libitum) with the separate organ part in autograph (F1) as the main source. In addition, a few adjustments of dynamic markings etc. which are inserted in source B, and a couple of altered notes which are in E1 and E2 have been respected. The conductor Launy Grøndahl’s additions in source B are ignored.

EDITORIAL GUIDELINES Material supplied or emended by the editor is identified typographically in the edition by means of square brackets; supplied slurs and ties are shown with a broken line and emended slurs and ties with a combination of unbroken and broken lines. Cautionary accidentals in round brackets have been supplied by the editor. Fixed keys signatures have been supplied by the editor for clarinet 1-3 and cor anglais. Missing triplet markings are supplied silently, the same applies to minor adjustments of unequally placed dynamic markings. Staccato has generally been marked as ‘ordinary staccato’ and not as staccatissimo. RL often marks staccato dots as little lines which is interpreted as a characteristic of his writing technique. Editorial comments and information about matters that are not typographically marked in the edition are to be found in the critical apparatus below. Oversights, inaccuracies and errors in the main source A, which have been emended and supplied on the basis of the score sources B, C, E1 and E2 are not typographically marked in the edition but they are documented in the notes.

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

103


NOTER

NOTES

Der refereres til hovedkilden A med mindre andet er nævnt. Noteapparatet omfatter redaktionelle kommentarer samt et udvalg af varianter i B og C. Varianter vedr. tempi og karakterbetegnelser i kilderne A-D er samlet i oversigten ovenfor. Henvisninger til Antikrist er til den kritiske udgave ved Bendt Viinholt Nielsen (Rued Langgaard Udgaven, 2008).

Reference is made to the main source A unless otherwise indicated. The critical apparatus comprises editorial comments together with selected variants in B and C. Variants regarding tempi and expression marks in the sources A-D are listed above. References to Antichrist are to the critical edition by Bendt Viinholt Nielsen (Rued Langgaard Edition, 2008).

Tonehøjden angives på konventionel vis ud fra ‘nøglehuls-c’et’ = c1.

Pitch is indicated in the conventional manner, i.e. ‘the keyhole c’ = c1.

takt –

stemme –

Bar –

Part –

6 8 25

vl II vl II vlc

6 8

vl II vl II

25

vlc

37-38

vlc

70

tutti

82

vcl, cb

82-83

vla

83

vl I

37-38

70

vlc

tutti

82

vcl, cb

82-83

vla

83

vl I vl II tutti

87 88

vcl, cb vl I

94

vlc, cb

95

vl I

115 timp 119 timp 119, 123 timp camp camp 130 vl I 142-143 vl II

150 153

vl I vl I

153-154 vla

161

vl II

kommentar A: …misèrable rettet til det sprogligt korrekte misérable metronomangivelsen  = 40 suppleret med alternativet  = 88 iht. RLs angivelser i B, F1 og hans tilføjelse i E1: “event  = 88” C: node 3 med stacc., udraderet i B & forlænget fra node 1 til node 2 iht. B og C & tilføjet iht. C (findes også i Antikrist); mangler iB 6 & tilføjet iht. B, hvori RL har tilføjet kilerne med blyant og ledsaget dem med NB (C har kun & i t. 38) C: poco a poco cresc. står i taktens begyndelse; i B anført i autograf, dog arbitrært fordelt over hele takten node 3: f flyttet fra t. 83 node 1 iht. B (i F2 er f anført i autograf ved t. 82, node 3) det ulogiske & og efterfølgende pp findes i autograf i B ulogisk pf under node 2 ændret til f under node 3 iht. B B: intet cresc. (tilføjet i A i korrekturfasen) Senza sentimento er anbragt som overskrift i A; betegnelsen findes ikke i B og må være tilføjet i korrekturen, hvor den sandsynligvis på grund af pladsmangel mellem systemerne blev placeret som overskrift; udgiveren har fjernet overskriften og anbragt anvisningen i hver enkelt stemme marc. tilføjet iht. B marc. tilføjet iht B (findes også i C og F2 samt i Antikrist) marc. tilføjet iht. C (findes også i Antikrist, men mangler i B) marc. tilføjet iht. C (findes også i Antikrist, men mangler i B) C: pp misterioso trillemarkering fjernet (ophører i t. 118; fejl i A) ten. tilføjet iht. B (hvor det er tilføjet med blyant, utvivlsomt af RL) B: Klokke i Fis (i t. 564 ff. betegnet Campane in Fis); i C betegnet Klokkerør (Kirkeklokke) i FIS distinto tilføjet iht. B og F2, hvor RL skriver Tydeligt og tydeligt markeret 6 forlænget fra node 3 til node 2 iht. B 6 forlænget fra t. 143 node 1 til t. 142 node 2 iht. C og i analogi med t. 130-131 (vl I) og t. 154-155 (vla) B: intet pp fp tilføjet iht. B (F2 har fz tilføjet af musiker eller LG) buens startpunkt ændret fra t. 154 node 2 til t. 153 node 1 iht. C og rettelse i E1 (notationen i B er uklar) buens endepunkt ændret fra node 3 til node 2 iht. B og med støtte i F2

vl II tutti

87 88

vcl, cb vl I

94

vlc, cb

95

vl I

115 timp 119 timp 119, 123 timp camp camp 130

142-143 vl II

150 153



vl I vl I

153-154 vla

161

104

vl I

vl II

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

Comment A: …misèrable emended to the linguistically correct misérable the metronome marking  = 40 supplied with the alternative  = 88 in accordance with RL’s markings in B, F1 and his addition in E1: “poss  = 88” C: note 3 has stacc., erased in B & extended from note 1 to note 2 in accordance with B and C & supplied in accordance with C (also found in Antichrist); wanting in B 6 & supplied in accordance with B in which RL added the hairpins in pencil and annotated them NB (C has only & in b. 38) C: poco a poco cresc. is at the beginning of the bar; in B it is written in autograph, albeit arbitrarily distributed over the whole bar note 3: f moved from b. 83 note 1 in accordance with B (in F2 f is marked in autograph at b. 82, note 3) the illogical & and subsequent pp is in autograph in B illogical pf below note 2 altered to f below note 3 in accordance with B B: no cresc. (added in A in the proofreading phase) Senza sentimento is entered as a heading in A; the designation is not in B and must have been added in the proof where it was probably placed as a heading because of a lack of space between the staves; the editor has removed the heading and placed the marking in each part marc. supplied in accordance with B marc. supplied in accordance with B (also found in C and F2 as well as in Antichrist) marc. supplied in accordance with C (also found in Antichrist, but wanting in B) marc. supplied in accordance with C (also found in Antichrist, but wanting in B) C: pp misterioso trill marking suppressed (ceases at b. 118; error in A) ten. supplied in accordance with B (where it is added in pencil, no doubt by RL) B: Bell in F (in b. 564 ff. designated Campane in F); in C called Tubular bell (church bell) in F distinto supplied in accordance with B and F2 where RL writes Distinct and distinctly marked 6 extended from note 3 to note 2 in accordance with B 6 extended from b. 143 note 1 to b. 142 note 2 in accordance with C and by analogy with bb. 130131 (vl I) and bb. 154-155 (vla) B: no pp fp supplied in accordance with B (F2 has fz, added by musician or LG) the starting point of the slur emended from b. 154 note 2 to b. 153 note 1 in accordance with C and correction in E1 (the notation in B is unclear) the ending point of the slur emended from note 3 to note 2 in accordance with B and supported by F2


165 167

vl II vcl, cb

node 2: overflødigt  for h1 udeladt (ikke i B og C) B: intet ff (må være tilføjet i korrekturen og 6 i t. 165-166 samtidig forkortet; vcl og cb er i B noteret ligesom vl I, vl II og vla)

167-168 vl I, vl II, vla 6 forlænget fra t. 166 node 3 til t. 168 node 3 iht. B 169 – 3 Taktslag i Takten udeladt – E1: event  = 88 tilføjet af RL 169-176 org stemmen tilføjet iht. F1 173 tr 1-4 dim. tilføjet iht. B og C tuba Bas Tromb. rettet til Tuba iht. B (fejl i A) 177 – 1 Taktslag i Takten udeladt 190 – B: ingen fermat over dobbeltstregen 191 – 3 Taktslag i Takten udeladt 215 vl II div. tilføjet iht. C (mangler i B) vl II p ændret til mp iht. C (B har p = afskriverfejl) 215-222 cor i C noteret con sord., senere chiuso, og med ffz og marc.; i B ændret til aperto med styrkegraden ff og marc., men ikke konsekvent, jfr. noter nedenfor 217 cor 1-2 node 1: fz ændret til ff i analogi med t. 215-216 og 221-222 (B har fz =afskriverfejl) 218 ob 1 node 1:  for a tilføjet iht. B ob 2-3 node 1:  for d1 tilføjet iht. B 218, 220 cor 3-4 node 1: ffz ændret til ff i analogi med t. 215-216 og 221-222 219 ob, timp poco a poco cresc. tilføjet iht. B cor 1-2 node 1: ffz ændret til ff i analogi med t. 215-216 og 221-222 fg, cfg, tr, trb, vl I, II, vla startpunktet for poco a poco cresc. ændret fra midt til først i takten iht. B 219, 221 vl I, 2 sidste node: fejlnoteret f2 rettet til g2 i analogi med vl I-II t. 215-222 (udelukkende treklange her) 220, 222 vl I-1 node 1, understemme: g2 rettet til es2 iht. C (B har g2 = afskriverfejl) 221 tr, trb, tuba cresc. sempre rettet til sempre cresc. 222 tr, trb, tuba vejrtrækningsangivelser tilføjet iht. B vl I-1 node 11, understemmen: g2 rettet til f2 iht. B (fejl i A) vl II node 7, understemmen:  for e2 tilføjet iht. RLs rettelse i E2 234 vl I (Lange strøg) står oven over vl I men må gælde også vl II og vla 235 vla node 3: overflødigt  for f1 udeladt 238 vcl, cb B, C node 1: g (ændret til cis i A) 245 tr 1 node 2: marc. tilføjet iht. C (mangler i B) 249 vcl, cb node 2: overflødigt  for f udeladt 250 vl I, vl II node 4-5: bindebue tilføjet iht. B vla node 2: overflødigt  for c1 udeladt 253 vla B, C node 1: a1 (ændret til overbundet g1 i A) 254 vl I, vl II node 3: overflødigt  for c3 udeladt vl I, vl II node 6: bindebue til t. 255 node 1 tilføjet iht. C (mangler i B) vcl, cb node 8-9: bindebue tilføjet i analogi med vla t. 253 (findes også i Antikrist, men mangler i B, C og D) 256 timp martellato tilføjet iht. tilføjelse i B, som er markeret med tilføjelsen Pauke i autograf 257 cl node 3, 5: fejlagtigt  for f2 og c2 fjernet (fejl i A) 258 cl node 8: fejlagtigt  for c2 fjernet (fejl i A) 260 trb 3 node 1: bindebue udeladt (fejl i A)

165

vl II

167

vcl, cb

note 2: superfluous  before b1 suppressed (not in B and C) B: no ff (must have been added in the proof, and 6 in bb. 165-166 must have been shortened at the same time; in B vcl and cb are notated like vl I, vl II and vla)

167-168 vl I, vl II, vla 6 extended from b. 166 note 3 to b. 168 note 3 in accordance with B 169 – 3 beats to the bar suppressed – E1: poss  = 88 added by RL 169-176 org the part supplied in accordance with F1 173 tr 1-4 dim. supplied in accordance with B and C tuba Bas Tromb. emended to Tuba in accordance with B (error in A) 177 – 1 beat to the bar suppressed 190 – B: no fermata above the double bar line 191 – 3 beats to the bar suppressed 215 vl II div. supplied in accordance with C (wanting in B) vl II p emended to mp in accordance with C (B has p = copying error) 215-222 cor in C notated con sord., later chiuso, and with ffz and marc.; in B altered to aperto with the dynamic ff and marc. but not consistently, cf. notes below 217 cor 1-2 note 1: fz emended to ff in accordance with bb. 215-216 and 221-222 (B has fz = copying error) 218 ob 1 note 1:  before a supplied in accordance with B ob 2-3 note 1:  before d1 supplied in accordance with B 218, 220 cor 3-4 note 1: ffz emended to ff by analogy with bb. 215216 and 221-222 219 ob, timp poco a poco cresc. supplied in accordance with B cor 1-2 note 1: ffz emended to ff by analogy with bb. 215216 and 221-222 fg, cfg, tr, trb, vl I, II, vla the starting point for poco a poco cresc. emended from the middle to the beginning of the bar in accordance with B 219, 221 vl I, 2 last note: erroneously notated f2 emended to g2 by analogy with vl I-II bb. 215-222 (only triads here) 220, 222 vl I-1 note 1, lower part: g2 emended to e2 in accordance with C (B has g2 = copying error) 221 tr, trb, tuba cresc. sempre emended to sempre cresc. 222 tr, trb, tuba breathing marks supplied in accordance with B vl I-1 note 11, lower part: g2 emended to f2 in accordance with B (error in A) vl II note 7, lower part:  before e2 supplied in accordance with RL’s correction in E2 234 vl I (Long strokes) is written above vl I but must apply also to vl II and vla 235 vla note 3: superfluous  before f1 suppressed 238 vcl, cb B, C note 1: g (altered to c in A) 245 tr 1 note 2: marc. supplied in accordance with C (wanting in B) 249 vcl, cb note 2: superfluous  before f suppressed 250 vl I, vl II notes 4-5: tie supplied in accordance with B vla note 2: superfluous  before c1 suppressed 253 vla B, C note 1: a1 (emended to tied g1 in A) 254 vl I, vl II note 3: superfluous  before c3 suppressed vl I, vl II note 6: tie to b. 255 note 1 supplied in accordance with C (wanting in B) vcl, cb notes 8-9: tie supplied by analogy with vla b. 253 (also found in Antichrist, but wanting in B, C and D) 256 timp martellato supplied in accordance with addition in B which is marked Timp in autograph 257 cl notes 3, 5: erroneous  before f2 and c2 suppressed (error in A) 258 cl note 8: erroneous  before c2 suppressed (error in A) 260 trb 3 note 1: tie suppressed (error in A)

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

105


næstsidste node: f2 rettet til fis2 i analogi med den musikalske kontekst (kildemæssigt belæg mangler, men rettelsen er også foretaget i F2) 267 cor node 3:  for h tilføjet i overensst. med D (jfr. Antikrist, akt 1, t. 466 og note hertil) vl I, vl II node 1: man ville forvente dis3 her, men alle kilder, også Antikrist, har d 277 trb, tuba ff ændret til ffz iht. RLs særligt markerede tilføjelse ffz Solo i B 279 trb, tuba ffz tilføjet iht. RLs særligt markerede tilføjelse i B 277, 279 trb, tuba RL har tilføjet Solo i B; synes overflødigt 279 vla node 5, 6, 7: ændret fra as1-f1-es1 til enharmonisk gis1-eis1-dis1 i analogi med vcl 281 vla node 6-7: tonegentagelsen findes i alle kilder (mangler der en bue?) vcl, cb node 5:  for d rettet til  (des tolkes som en fejl, der dog også findes i B, C og D; kun i F2 er tonen rettet til d) 283 vl I, vl II node 5:  for a2 tilføjet i overensst. med D (samt Antikrist, akt 1, t. 482) tr RL har tilføjet Solo i B; synes overflødigt 289 vcl, cb node 4: g ændret til gis iht. RLs rettelse i E1 (ikke i B og C, Antikrist har g) 290 træblæsere, cor RL har tilføjet Solo i B; synes overflødigt 293 vcl, cb node 6:  for H tilføjet iht. RLs tilføjelse i E2 (ikke i B og C, men findes i Antikrist) 294 vcl, cb node 3-4: bindebue tilføjet iht. C (mangler i B) 295 trb, tuba RL har tilføjet Solo i B; synes overflødigt trb, tuba C har ben tenuto 296 vcl, cb node 3:  for d1 tilføjet iht. RLs tilføjelse i E1 (orienteringsfortegn) 297 vl I, vl II node 8: overflødigt  for f2 udeladt (RL har fjernet tidligere  for node 3) 298 timp ff ændret til ffz iht. RLs tilføjelse i B, som er markeret med tilføjelsen Pauke i autograf 300 tamb C: tamburo rullante 306 tamb p tilføjet iht. C (mangler i B) 307 vl I, vl II B, C sidste node: es i 2 oktaver (ændret til e i A) 314 tr 1 node 2-3: stacc. findes i Antikrist tr 1 node 6-7: stacc. tilføjet iht. B og C 315 fl, ob C: poco f fl 1, fl 2 node 7: e3 og c3 rettet til c3 og a2 iht. B og C (fejl i A) ob 1, ob 2 node 7: e2 og c2 rettet til c2 og a1 iht. B og C (fejl i A) cor 1-2 ff rettet til ffz iht. C (afskriverfejl i B) 317 tr 1, tr 2 C: poco f vl II C: sf vla, vcl, cb ff rettet til ffz iht. C og i analogi med t. 318 318 tr 3 node 1: i A er tilføjet  som præciserer, at tonen skal læses d (og ikke dis) 319 tr 1 node 2-3: stacc. tilføjet iht. B og C tr 2-3 node 1-2: stacc. tilføjet iht. B og C 321 vla node 5: trillesignatur tilføjet iht. B og C 322-323 fl 1-2 node 8: buens startpunkt ændret fra t. 323 node 2 til t. 322 node 8 iht. B og C 265

106

vl I, vl II



penultimate note: f2 emended to f2 by analogy with the musical context (source evidence is wanting but the correction has also been made in F2) 267 cor note 3:  before b supplied in agreement with D (cf. Antichrist, act 1, b. 466 and the accompanying note) vl I, vl II note 1: d3 would be expected here, but all sources including Antichrist has d 277 trb, tuba ff emended to ffz in accordance with RL’s specifically marked addition ffz Solo in B 279 trb, tuba ffz supplied in accordance with RL’s specifically marked addition in B 277, 279 trb, tuba RL has added Solo in B; seems superfluous 279 vla notes 5, 6, 7: emended from a1-f1-e1 to enharmonic g1-e1-d1 in analogy with vcl 281 vla notes 6-7: the repeated tone is in all sources (is a tie missing here?) vcl, cb note 5:  before d emended to  (d is interpreted as an error although it is also in B, C and D; only in F2 the tone is corrected to d) 283 vl I, vl II note 5:  before a2 supplied in agreement with D (also in Antichrist, act 1, b. 482) tr RL has added Solo in B; seems superfluous 289 vcl, cb note 4: g emended to g in accordance with RL’s alteration in E1 (not in B and C, Antichrist has g) 290 woodwinds, cor RL has added Solo in B; seems superfluous 293 vcl, cb note 6:  before B supplied in accordance with RL’s addition in E2 (not in B and C, but found in Antichrist) 294 vcl, cb notes 3-4: tie supplied in accordance with C (wanting in B) 295 trb, tuba RL has added Solo in B; seems superfluous trb, tuba C has ben tenuto 296 vcl, cb note 3:  before d1 supplied in accordance with RL’s addition in E1 (cautionary accidental) 297 vl I, vl II note 8: superfluous  before f2 suppressed (RL has deleted  before note 3) 298 timp ff emended to ffz in accordance with RL’s addition in B which is marked Timp in autograph 300 tamb C: tamburo rullante 306 tamb p supplied in accordance with C (wanting in B) 307 vl I, vl II B, C last note: e in 2 octaves (altered to e in A) 314 tr 1 notes 2-3: stacc. is found in Antichrist tr 1 notes 6-7: stacc. supplied in accordance with B and C 315 fl, ob C: poco f fl 1, fl 2 note 7: e3 and c3 emended to c3 and a2 in accordance with B and C (error in A) ob 1, ob 2 note 7: e2 and c2 emended to c2 and a1 in accordance with B and C (error A) cor 1-2 ff emended to ffz in accordance with C (copying error in B) 317 tr 1, tr 2 C: poco f vl II C: sf vla, vcl, cb ff emended to ffz in accordance with C and by analogy with b. 318 318 tr 3 note 1: in A  is supplied to clarify that the note must be read as d (and not d) 319 tr 1 notes 2-3: stacc. supplied in accordance with B and C tr 2-3 notes 1-2: stacc. supplied in accordance with B and C 321 vla note 5: trill mark supplied in accordance with B and C 322-323 fl 1-2 note 8: the starting point of the slur emended from b. 323 note 2 to b. 322 note 8 in accordance with B and C 265

vl I, vl II

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY


323 325 326 327 328 330 331

333

334

vcl tr 1-2 tr 3-4 vl I, vl II vl I, vl II picc, tr 3-4 fl, ob tr 1-2 picc, fl, ob, cl vl I, vl II fl2 fl2 ob 3 ob 3 cl 3 cl 3 tamb vla, vcl

336

tr 2

337

vl II vla tr 1 tr 2 tr 2 –

338

339 340

341

342 343 344

sidste node: f rettet til fz iht. C (afskriverfejl i B) node 2: marc. tilføjet iht. C (mangler i B) node 2: marc. tilføjet iht. C (mangler i B) mf tilføjet iht. C (mangler i B) sidste node: d3 rettet til e3 iht. C (afskriverfejl i B)

323

vcl

325

tr 1-2

326

tr 3-4

B node 1: marc. (tilføjet af LG?) node 12:  for h2 tilføjet iht. RLs tilføjelse i E1 node 2: i E1 fejlagtigt af LG forsynet med ; Antikrist har () foran noden (akt 1, t. 536)

327 328

vl I, vl II vl I, vl II

330

node 4-5: bindebue tilføjet iht. C (mangler i B) node 2:  for h2 (orienteringsfortegn) tilføjet af RL i E1 node 7:  for d3 tilføjet iht. RLs tilføjelse i E1 og E2 sidste node: f3 (i A er fl 1-2 i samme system, men  for f i fl 1 gælder ikke fl 2) node 6-7:  for c2 og d2 tilføjet iht. RLs tilføjelser i E2 sidste node:  for f2 findes i Antikrist (akt 1, t. 539) node 6-7:  for d2 og e2 tilføjet iht. RLs tilføjelser i E2 sidste node:  for g2 tilføjet iht. RLs tilføjelser i E1 6 forlænget gennem hele t. 334 iht. C (unøjagtig afskrift i B) bue fra node 5 forlænget til t. 335 node 5 (pga. sideskift i B og C starter ny bue fejlagtigt t. 335 node 1) node 2: marc. udeladt iht. i B og C og i analogi med samme figur t. 323-326 noder flyttet fra vla til vl II iht. B (fejl i A) noder flyttet fra vcl til vla iht. B (fejl i A) node 6-9: stacc. findes i Antikrist (akt 1, t. 543) node 3-4: stacc. tilføjet iht. C (mangler i B) node 7: stacc. findes i Antikrist (akt 1, t. 543) B: Con moto (autograf) gentaget af LG nederst på siden

331

picc, tr 3-4 fl, ob

fl 1, fl 2, ob 1 B har mp ændret til f med blyant, muligvis af LG, men optaget i A vl I, vl II cresc. tilføjet iht. C (mangler i B) tamb crescendoets startpunkt ændret fra 341 til 340 iht. C (unøjagtig afskrift i B) fl 1, fl 2, ob 1 sidste node: overflødigt  for g3 og g2 udeladt (ikke i B) cl 1 node 1: c2 ændret til cis2 iht. B (og RLs rettelse i E2) vl I, vl II tredje taktslag: marc. tilføjet iht. C (mangler i B) cor cresc. justeret til taktens sidste halvdel iht. B og C tr 2 tr 3 i B og C ændret til tr 2 iht. RLs rettelse i E1 cor ingl f tilføjet iht. C (mangler i B) vl I, vl II node 1:  for f1 (orienteringsfortegn) tilføjet iht. RLs tilføjelse i E1

tr 1-2 333

picc, fl, ob, cl vl I, vl II

334

fl2 fl2 ob 3 ob 3 cl 3 cl 3 tamb vla, vcl

336

tr 2

337

vl II vla

338

339 340

341

342 343 344

tr 1 tr 2 tr 2 –

last note: f emended to fz in accordance with C (copying error in B) note 2: marc. supplied in accordance with C (wanting in B) note 2: marc. supplied in accordance with C (wanting in B) mf supplied in accordance with C (wanting in B) last note: d3 emended to e3 in accordance with C (copying error in B) B note 1: marc. (added by LG?) note 12:  before b2 supplied in accordance with RL’s addition in E1 note 2: in E1 erroneously provided with  by LG; Antichrist has () before the note (act 1, b. 536) notes 4-5: tie supplied in accordance with C (wanting in B) note 2:  before b2 (cautionary accidental) added by RL in E1 note 7:  before d3 supplied in accordance with RL’s addition in E1 and E2 last note: f3 (in A fl 1-2 are on the same stave, but  before f in fl 1 does not apply to fl 2) notes 6-7:  before c2 and d2 supplied in accordance with RL’s additions in E2 last note:  before f2 is found in Antichrist (act 1, b. 539) notes 6-7:  before d2 and e2 supplied in accordance with RL’s additions in E2 last note:  before g2 supplied in accordance with RL’s additions in E1 6 extended all through b. 334 in accordance with C (imprecise copying in B) slur from note 5 extended to b. 335 note 5 (because of a page turn in B and C, a new slur starts erroneously at b. 335 note 1) note 2: marc. suppressed in accordance with B and C and by analogy with the same figure in bb. 323-326 notes moved from vla to vl II in accordance with B (error in A) notes moved from vcl to vla in accordance with B (error in A) notes 6-9: stacc. is found in Antichrist (act 1, b. 543) notes 3-4: stacc. supplied in accordance with C (wanting in B) note 7: stacc. is found in Antichrist (act 1, b. 543) B: Con moto (autograph) repeated by LG at the bottom of the page

fl 1, fl 2, ob 1 B has mp altered to f in pencil, possibly by LG, but included in A vl I, vl II cresc. supplied in accordance with C (wanting in B) tamb the starting point of the crescendo emended from b. 341 to 340 in accordance with C (imprecise copying in B) fl 1, fl 2, ob 1 last note: superfluous  before g3 and g2 suppressed (not in B) cl 1 note 1: c2 emended to c2 in accordance with B (and RL’s correction in E2) vl I, vl II third beat: marc. supplied in accordance with C (wanting in B) cor cresc. adjusted to the last half of the bar in accordance with B and C tr 2 tr 3 in B and C emended to tr 2 in accordance with RL’s correction in E1 cor ingl f supplied in accordance with C (wanting in B) vl I, vl II note 1:  before f1 (cautionary accidental) supplied in accordance with RL’s addition in E1

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

107


346 347

tr 3-4 cl 1 fg 1-2 347-348 tr 3-4

348

node 3-4: stacc. tilføjet iht. C (mangler i B) sidste node:  for e2 tilføjet iht. RLs tilføjelse i E2 node 1: marc. og più f tilføjet iht. B og C B: marc., formodentlig tilføjelse af LG, markeret med LGs NB i blyant; RL har tilføjet Soli (overflødigt, udeladt)

fl 1, fl 2, ob 1 sidste node:  for a2 og a1 tilføjet iht. RLs tilføjelser i E2 cl 1 sidste node:  for h1 tilføjet iht. RLs tilføjelse i E2 351 tamb f tilføjet iht. C (mangler i B) 351-353 vcl 6 tilføjet iht. B 352 tr 3 6 tilføjet iht. C (mangler i B) 355 fl 1-2 fl 1 ændret til a2; B og C nævner 3 fl ud for systemet, men kun 1-2 spiller her; a2 findes i Antikrist, akt 1, t. 560 355-356 vl I, vl II 4 buer ændret til 2 buer iht. B og C 356 tr 1 node 2: overflødigt () for g2 udeladt 358 tr 2-3 f tilføjet iht. B og C trb 1 node 1:  for h fjernet iht. B og C (fejl i A) vl I, vl II bue node 2-7 ændret til bue node 3-7 iht. C (i B begynder buen node 2) 359 tr 1 node 2: overflødigt  for d2 udeladt vla, vcl 6 forlænget fra 3. taktslag til 2. taktslag iht. C (unøjagtig afskrift i B) 360 tr 2-3 node 1: marc. tilføjet iht. B og C 361 vla, vcl, cb B har ff rettet til ffz med blyant og med anmærkningen NB (LG) 363 cor 1, cor 3  for h1 (orienteringsfortegn) tilføjet iht. RLs tilføjelse i E1 vl I, vl II node 16-17 rettet fra g3 til e3 iht. C (afskriverfejl i B) vla, vcl, cb buens startpunkt ændret fra node 3 til node 1 iht. B og C 365 fl 1-2, ob 1-2 tredjesidste node:  for e3 (orienteringsfortegn) tilføjet iht. RLs tilføjelse i E1 ob 2 fejlagtigt betegnet Cor. ingl i A trb fejlagtigt betegnet Tr. i A 367 tr 1-2 mf tilføjet iht. C (mangler i B) tr, trb 6 forlænget til taktens slutning iht. C og molto cresc. tilføjet iht. C (mangler i B) 368 cor RL har tilføjet Soli i B; synes overflødigt 368-371 fl, ob, cl, fg når 2 blæsere er noteret i samme system, er det ikke altid RL gentager de relevante fortegn i hver enkelt stemme; i E2 har han i t. 368 og 369 tilføjet to manglende krydser og i t. 370 et overflødigt orienteringsfortegn (udeladt) 371 fl, ob, cl, fg 6 tilføjet iht. C (mangler i B) tamb ff rettet til fff iht. B og C vl I, vl II 6 tilføjet iht. B og C vl I, vl II 2 sidste noder: bindebue fjernet, buens endepunkt ændret fra sidste til næstsidste node iht. C (rettet i E1; afskriverfejl i B) 372 tr, trb 1-2 B node 1: ingen martellato (må være føjet til i korrekturfasen)

108



346

tr 3-4

347

cl 1 fg 1-2

347-348 tr 3-4

348

notes 3-4: stacc. supplied in accordance with C (wanting in B) last note:  before e2 supplied in accordance with RL’s addition in E2 note 1: marc. and più f supplied in accordance with B and C B: marc., probably added by LG, marked with LG’s NB in pencil; RL has added Soli (superfluously, suppressed)

fl 1, fl 2, ob 1 last note:  before a2 and a1 supplied in accordance with RL’s additions in E2 cl 1 last note:  before b1 supplied in accordance with RL’s addition in E2 351 tamb f supplied in accordance with C (wanting in B) 351-353 vcl 6 supplied in accordance with B 352 tr 3 6 supplied in accordance with C (wanting in B) 355 fl 1-2 fl 1 emended to a2; in B and C 3 fl are mentioned, but only 1-2 play here; a2 is found in Antikrist, act 1, b. 560 355356 vl I, vl II 4 slurs emended to 2 slurs in accordance with B and C 356 tr 1 note 2: superfluous () before g2 suppressed 358 tr 2-3 f supplied in accordance with B and C trb 1 note 1:  before b suppressed in accordance with B and C (error in A) vl I, vl II slur notes 2-7 emended to slur notes 3-7 in accordance with C (in B the slur begins at note 2) 359 tr 1 note 2: superfluous  before d2 suppressed vla, vcl 6 extended from third beat to second beat in accordance with C (imprecise copying in B) 360 tr 2-3 note 1: marc. supplied in accordance with B and C 361 vla, vcl, cb B has ff altered to ffz in pencil and with the annotation NB (LG) 363 cor 1, cor 3  before b1 (cautionary accidental) supplied in accordance with RL’s addition in E1 vl I, vl II notes 16-17 emended from g3 to e3 in accordance with C (copying error in B) vla, vcl, cb the starting point of the slur emended from note 3 to note 1 in accordance with B and C 365 fl 1-2, ob 1-2 antepenultimate note:  before e3 (cautionary accidental) supplied in accordance with RL’s addition in E1 ob 2 erroneously marked Cor. ingl in A trb erroneously marked Tr. in A 367 tr 1-2 mf supplied in accordance with C (wanting in B) tr, trb 6 extended to the end of the bar in accordance with C and molto cresc. supplied in accordance with C (wanting in B) 368 cor RL has added Soli in B; seems superfluous 368-371 fl, ob, cl, fg when 2 wind instruments are notated on the same stave, RL does not always repeat the relevant accidentals in each part; in E2 he has added two missing sharps in bb. 368 and 369, and in b. 370 a superfluous cautionary accidental (suppressed) 371 fl, ob, cl, fg 6 supplied in accordance with C (wanting in B) tamb ff emended to fff in accordance with B and C vl I, vl II 6 supplied in accordance with B and C vl I, vl II 2 last notes: tie suppressed, the ending point of the slur emended from the last to the penultimate note in accordance with C (corrected in E1; copying error in B) 372 tr, trb 1-2 B note 1: no martellato (must have been added in the proofreading phase)

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY


(372) 373

373-383 374 377

379 383 385 420 421 421 421-422 424 426 428

434 438 441

443

443-448 443-452 449 450

451 455 466

tr, trb 1-2 node 6: ffffz tilføjet iht. blæktilføjelse af RL i B picc, fl, ob, cl, fg sempre marc. tilføjet i de enkelte stemmer; A har sempre marc. som overskrift over picc, i B har RL kun skrevet sempre marc. ved fl 1 og fl 2 tr, trb 1-2 node 2: fff tilføjet iht. RLs blæktilføjelse i B tr, trb 1-2 node 2: marc. tilføjet iht. B og C trb 3, tuba node 2-3: martellato tilføjet iht. B og C (erstatter marc. på node 2 i A) cb node 2-3: martellato tilføjet iht. C (mangler i B) cor, tr, trb, tuba vejrtrækningsangivelser tilføjet iht. B tr, trb 1-2 node 6: fffz tilføjet iht. RLs blæktilføjelse i B trb 1-2 node 4-5: 6 tilføjet iht. RLs blæktilføjelse i B tr, trb 1-2 node 5-6: marc. tilføjet iht. C (mangler i B) trb 1-2 node 5:  for h udeladt iht. B og RLs rettelse i E1 (fejl i A) fl 1-2 node 2-8: 8va fjernet iht. B og RLs rettelse i E1 (fejl i A) tr node 6:  for g2 tilføjet iht. iht. C og RLs tilføjelse i E2 – metronomangivelse flyttet fra t. 384 til t. 385 iht. B timp B: ff suppleret med efterstillet ffz i autograf; A har den mere naturlige rækkefølge ffz ff trb 1-2, tuba 6 tilføjet iht. RLs tilføjelse med farvestift i B timp B: ff (overflødigt) trb, tuba vejrtrækningsangivelser tilføjet iht. B cb dim. tilføjet iht. B og C – ritardando tilføjet iht. B og C (A har rit. i de enkelte stemmer) – Moviblie. Magnificamente rettet til Moviblie magnificamente iht. B og C, især B og C t. 535 (betegnelsen her kom dog ikke med i A) fg 1 node 6:  for e1 rettet til  iht. RLs rettelse i E1 (afskriverfejl i B) vcl, cb più f tilføjet iht. B og C fl 2-3 poco f rettet til mf iht. B (fejl i A) ob 2, cl 2 poco f tilføjet iht. B og C fg 1-2 poco f fjernet (fejl i A) vl I più f tilføjet iht. B og C tr 1 ff tilføjet iht. B og C vl I, vl II cresc. fjernet i vl I og indsat i vl II iht. B (fejlplaceret i A) trb, tuba vejrtrækningsangivelser tilføjet iht. B org stemmen tilføjet iht. F1 cor 2, cor 4 node 4:  for c2 (orienteringsfortegn) findes i E1 tr 1-2 dim. tilføjet iht. B og C tr 2 sidste node:  for e3 (orienteringsfortegn) tilføjet iht. RLs tilføjelse i E1 trb, tuba gentaget ff udeladt (ikke i B, i A motiveret af sideskift) strygere marc. sempre tilføjet iht. C (mangler i B) fl, ob, cl, fg node 1: marc. tilføjet iht. C (mangler i B)

(372) 373

373-383 374

377

379 383 385 420 421

421 421-422 424 426 428

434 438 441

443

443-448 443-452 449

450

451 455 466

tr, trb 1-2 note 6: ffffz supplied in accordance with addition in ink by RL in B picc, fl, ob, cl, fg sempre marc. supplied in the individual parts; A has sempre marc. as a heading above picc, in B RL has only written sempre marc. at fl 1 and fl 2 tr, trb 1-2 note 2: fff supplied in accordance with RL’s alteration in ink in B tr, trb 1-2 note 2: marc. supplied in accordance with B and C trb 3, tuba notes 2-3: martellato supplied in accordance with B and C (replaces marc. on note 2 in A) cb notes 2-3: martellato supplied in accordance with C (wanting in B) cor, tr, trb, tuba breathing marks supplied in accordance with B tr, trb 1-2 note 6: fffz supplied in accordance with RL’s addition in ink in B trb 1-2 notes 4-5: 6 supplied in accordance with RL’s addition in ink in B tr, trb 1-2 notes 5-6: marc. supplied in accordance with C (wanting in B) trb 1-2 note 5:  before b suppressed in accordance with B and RL’s correction in E1 (error in A) fl 1-2 notes 2-8: 8va suppressed in accordance with B and RL’s correction in E1 (error in A) tr note 6:  before g2 supplied in accordance with C and RL’s addition in E2 – metronome marking moved from b. 384 to b. 385 in accordance with B timp B: ff followed by an added ffz in autograph; A has the more obvious order ffz ff trb 1-2, tuba 6 supplied in accordance with RL’s addition in crayon in B timp B: ff (superfluous) trb, tuba breathing marks supplied in accordance with B cb dim. supplied in accordance with B and C – ritardando supplied in accordance with B and C (A has rit. in the individual parts) – Movibile. Magnificamente emended to Movibile magnificamente in accordance with B and C, especially B and C b. 535 (although the designation here was not included in A) fg 1 note 6:  before e1 emended to  in accordance with RL’s correction in E1 (copying error in B) vcl, cb più f supplied in accordance with B and C fl 2-3 poco f emended to mf in accordance with B (error in A) ob 2, cl 2 poco f supplied in accordance with B and C fg 1-2 poco f suppressed (error in A) vl I più f supplied in accordance with B and C tr 1 ff supplied in accordance with B and C vl I, vl II cresc. suppressed in vl I and supplied in vl II in accordance with B (misplaced in A) trb, tuba breathing marks supplied in accordance with B org the part supplied in accordance with F1 cor 2, cor 4 note 4:  before c2 (cautionary accidental) is found in E1 tr 1-2 dim. supplied in accordance with B and C tr 2 last note:  before e3 (cautionary accidental) supplied in accordance with RL’s addition in E1 trb, tuba repetition of ff suppressed (not in B, in A it is motivated by a page turn) strings marc. sempre supplied in accordance with C (wanting in B) fl, ob, cl, fg note 1: marc. supplied in accordance with C (wanting in B)

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

109


473-474 vl I vl II

t. 473 node 4-6 og t. 474 node 1: marc. tilføjet iht. B og C t. 473 node 2-4: marc. tilføjet iht. B og C; t. 474 node 1: marc. tilføjet iht. C (mangler i B)

fl, ob, cl, fg node 2: overflødigt  udeladt 482 tr 4 node 2; marc. tilføjet iht. B og C vl I, vl II, vla, vcl node 10: man ville forvente  for e, men alle kilder i autograf har es 489 trb 1-2 node 1:  for h udeladt (afskriverfejl i B) trb, tuba node 3:  for e og e1 fjernet iht. RLs rettelse i E1 (fejl i A) 491 trb 1-2 node 3:  for e udeladt iht. B (fejl i A) 492 trb 1-2 node 1 og 3:  for h og e1 fjernet iht. RLs rettelse i E1 (fejl i A) 493 trb 1-2 node 3:  for e1 fjernet iht. RLs rettelse i E1 (fejl i A) 501 ob 1, cl 1 & i taktens begyndelse er i LGs hånd i B men inkluderet i A; pp findes ikke i B og C og må være føjet til i korrekturen vla, vcl 1 B, C node 5: marc.; RL har omarbejdet frasen i B og udeladelsen i A kan være sket med føje vcl 2, cb B, C: cresc. midt i takten erstattet i A af 6 i t. 502 501-502 timp 6 ff tilføjet iht. B og C 502 vl I, vl II vibr. tilføjet iht. B (RLs hånd) vla, vcl 1 buens endepunkt ændret fra node 8 til node 9 iht. B og C 503 cl 1 node 4: overbinding til t. 504 fjernet (fejl i A) vla, vcl 1 B: ff tilføjet af RL med blyant; f i A må være kommet til i korrekturen; udgaven følger A og supplerer med redaktionelt f i cl 2-3 vla, vcl 1 ten. tilføjet iht. B (tilføjelse med blyant i autograf) 506 vla, vcl 1 buens startpunkt ændret fra node 2 til node 1 iht. B (fejl i A) 507508 vcl 2, cb 6 ff tilføjet iht. B og C 508 cl 2, cl 3 node 2: a1 rettet til g1 iht. B og C (fejl i A) fg 1, cor, vla, vcl 1 ff flyttet fra node 4-5 til node 6 iht. B og C 516 cor 1 dim. pp tilføjet iht. C (mangler i B) 520 – stringendo flyttet fra slutningen til begyndelsen af t. 520 iht. B 523 cor 4 h1 rettet til a1 iht. B og C (fejl i A) 524 vla, vcl, cb node 3: marc. tilføjet iht. C (mangler i B) 526 tr node 1-3: marc. ændret til martellato iht. B, hvor rettelsen er indført af RL med rød farvestift 527 tr node 5: overbinding tilføjet iht. C (mangler i B) 529 picc, ob, cl, fag ffz flyttet fra hovednode til forslagsnoder iht. C (og i analogi med t. 530-533) 529 cor node 1-3: marc. ændret til martellato og fff tilføjet iht. RLs rettelser med rød farvestift i B timp C: ff (mangler i B, men ikke medtaget i udgaven, da RL har forøget styrkegraden i strygere og cor i forhold til C)

473-474 vl I vl II

477

110



477

b. 473 notes 4-6 and b. 474 note 1: marc. supplied in accordance with B and C b. 473 notes 2-4: marc. supplied in accordance with B and C; b. 474 note 1: marc. supplied in accordance with C (wanting in B)

fl, ob, cl, fg note 2: superfluous  suppressed 482 tr 4 note 2; marc. supplied in accordance with B and C vl I, vl II, vla, vcl note 10:  before e would be expected here, but all sources in autograph have e 489 trb 1-2 note 1:  before b suppressed (copying error in B) trb, tuba note 3:  before e and e1 suppressed in accordance with RL’s correction in E1 (error in A) 491 trb 1-2 note 3:  before e suppressed in accordance with B (error in A) 492 trb 1-2 notes 1 and 3:  before b and e1 suppressed in accordance with til RL’s correction in E1 (error in A) 493 trb 1-2 note 3:  before e1 suppressed in accordance with RL’s correction in E1 (error in A) 501 ob 1, cl 1 & at the beginning of the bar is in LG’s hand in B but included in A; pp is not found in B and C and must have been added in the proof vla, vcl 1 B, C note 5: marc.; RL has reworked the phrase in B and the deletion in A may have been intentional vcl 2, cb B, C: cresc. in the middle of the bar replaced in A by 6 in b. 502 501-502 timp 6 ff supplied in accordance with B and C 502 vl I, vl II vibr. supplied in accordance with B (RL’s hand) vla, vcl 1 the end point of the slur emended from note 8 to note 9 in accordance with B and C 503 cl 1 note 4: tie to b. 504 suppressed (error in A) vla, vcl 1 B: ff added by RL in pencil; f in A must have been added in the proof; the edition follows A and supplies an editorial f in cl 2-3 vla, vcl 1 ten. supplied in accordance with B (pencilled addition in autograph) 506 vla, vcl 1 the starting point of the slur emended from note 2 to note 1 in accordance with B (error in A) 507-508 vcl 2, cb 6 ff supplied in accordance with B and C 508 cl 2, cl 3 note 2: a1 emended to g1 in accordance with B and C (error in A) fg 1, cor, vla, vcl 1 ff moved from notes 4-5 to note 6 in accordance with B and C 516 cor 1 dim. pp supplied in accordance with C (wanting in B) 520 – stringendo moved from the end to the beginning of b. 520 in accordance with B 523 cor 4 b1 emended to a1 in accordance with B and C (error in A) 524 vla, vcl, cb note 3: marc. supplied in accordance with C (wanting in B) 526 tr notes 1-3: marc. emended to martellato in accordance with B where the correction is entered by RL in red crayon 527 tr note 5: tie supplied in accordance with C (wanting in B) 529 picc, ob, cl, fag ffz moved from main note to grace notes in accordance with C (and by analogy with bb. 530533) 529 cor notes 1-3: marc. emended to martellato and fff supplied in accordance with RL’s corrections in red crayon in B timp C: ff (wanting in B but not included in the edition as RL has increased the volume in strings and cor compared to C)

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY


(529) 531

533

vcl, cb cor

cor

cor cor timp 1 timp 2 542 vl I 549, 551 vl I 556-557 vl I 564 camp 564-589 camp 571-589 arpe

577 590 590-599 590-601 591 593 594 596 599 601 604-605 611 617

vla, vcl, cb – tr, trb, tuba org timp 2 tr 3 tr 3-4 tr 3-4 tr 3-4 timp 1, timp 2 cor cor vla, vcl, cb org tr

node 1: martellato tilføjet iht. C (mangler i B) node 1-3:fff tilføjet og marc. ændret til martellato iht. RLs rettelser med rød farvestift i B (6 t. 530531 samtidig udeladt, da det må være RLs intention i og med at han samtidig har ændret t. 531 node 1 fra  til  ) node 1: ændret fra fra  til   iht. RLs rettelse i B (i analogi med t. 528 og531, hvor rettelsen er optaget i A) fff tilføjet og 6 udeladt iht. RLs rettelse med rød farvestift i B, jfr. note til t. 531 ovf. node 2-4: marc. ændret redaktionelt til martellato i analogi med t. 529 og 531 molto cresc. tilføjet iht. B 6 tilføjet iht. C & tilføjet iht. B 6 & i hele taktens længde rettet til 3 # ved node 1 iht. B 6 & tilføjet iht. B distinto tilføjet i analogi med t. 129 (i stemmen F2 findes tilføjelsen Tydeligt i autograf) g rettet til fis iht. den foreskrevne Campana in Fis (A og B noterer begge tonen på g’s plads) B har (som oprindeligt) kun 1 harpe her; må være præciseret som 2 harper i korrekturfasen i analogi med t. 225-226, 229-230

(529)

vcl, cb

531

cor

533

cor

cor

cor timp 1 timp 2 542 vl I 549, 551 vl I 556-557 vl I 564 camp 564-589 camp

571-589 arpe sempre pp rettet til sempre p iht. B (fejl i A) Tre Slag i Takten udeladt vejrtrækningsangivelser tilføjet iht. B stemmen tilføjet iht. F1 i F2 har RL med blyant tilføjet: med Paukestok node 1: martellato fjernet iht. B (fejl i A) node 1: overbinding til t. 595 tilføjet iht. B (fejl i A) node 2: ff rettet til ffz iht. B og C mf tilføjet iht. B og C (findes også i F2) sidste node: martellato tilføjet iht. B og C vejrtrækningsangivelser tilføjet iht. B node 2: martellato tilføjet iht. C (mangler i B) sidste node rettet fra d til c iht. C (afskriverfejl i B) stemmen tilføjet iht. F1 vejrtrækningsangivelser tilføjet iht. B

617-639 619-620 623624 trb, tuba vejrtrækningsangivelser tilføjet iht. B 625 tr, org node 1: overbundet fjerdedelsnode klang d1/d2 tilføjet og node 2 ændret fra punkteret halvnode til halvnode iht. C; afskriverfejl i B gentaget i A og i F1 (A har bindebuer i t. 624 uden afslutning, men sideskift efter denne takt) 629 vla, vcl, cb sidste node overbundet til t. 630 node 1 iht. B og C (fejl i A) 630 vla, vcl, cb første node: bindebue tilføjet og marc. fjernet iht. B og C (fejl i A) 632 picc, fl, ob, fg node 3:  for h/h1 (orienteringsfortegn) tilføjet iht. RLs tilføjelse i E1

577

vla, vcl, cb

590 – 590-599 tr, trb, tuba 590-601 org 591 timp 2 593 tr 3 594

tr 3-4

596 599

tr 3-4 tr 3-4

601

timp 1, timp 2

604-605 cor 611 cor 617

note 1: martellato supplied in accordance with C (wanting in B) notes 1-3:fff supplied and marc. emended to martellato in accordance with RL’s corrections in red crayon in B (6 bb. 530-531 simultaneously suppressed as this must be RL’s intention, since he also altered b. 531 note 1 from  to  ) note 1: emended from  to   in accordance with RL’s correction in B (by analogy with bb. 528 and 531 where the correction is included in A) fff supplied and 6 suppressed in accordance with RL’s correction in red crayon in B, cf. note for b. 531 above notes 2-4: marc. emended editorially to martellato by analogy with bb. 529 and 531 molto cresc. supplied in accordance with B 6 supplied in accordance with C & supplied in accordance with B 6 & for the entire length of the bar emended to 3 # at note 1 in accordance with B 6 & supplied in accordance with B distinto supplied by analogy with b. 129 (in the orchestral part F2, Distinctly is added in autograph) g emended to f in accordance with the prescribed Campana in F (in both A and B, the note is written where the note g is situated) B has (as was originally the case) only 1 harp here; this must have been specified as 2 harps in the proofreading phase, by analogy with bb. 225-226, 229-230 sempre pp emended to sempre p in accordance with B (error in A) Three beats to the bar suppressed breathing marks supplied in accordance with B the part supplied in accordance with F1 in F2 RL has added in pencil: with timpani stick node 1: martellato suppressed in accordance with B (error i A) note 1: tie to b. 595 supplied in accordance with B (error in A) note 2: ff emended to ffz in accordance with B and C mf supplied in accordance with B and C (also found in F2) last note: martellato supplied in accordance with B and C breathing marks supplied in accordance with B note 2: martellato supplied in accordance with C (wanting in B)

vla, vcl, cb

last note emended from d to c in accordance with C (copying error in B) 617-639 org the part supplied in accordance with F1 619-620 tr breathing marks supplied in accordance with B 623-624 trb, tuba breathing marks supplied in accordance with B 625 tr, org note 1: tied crotchet sounding d1/d2 supplied and note 2 emended from dotted minim to minim in accordance with C; copying error in B repeated in A and in F1 (A has ties without conclusion in b. 624 but page turn after this bar) 629 vla, vcl, cb last note tied to b. 630 note 1 in accordance with B and C (error in A) 630 vla, vcl, cb first note: tie supplied and marc. suppressed in accordance with B and C (error in A) 632 picc, fl, ob, fg note 3:  before b/b1 (cautionary accidental) supplied in accordance with RL’s addition in E1

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

111


632, 633, 634 vla, vcl, cb 632, 633 vla, vcl, cb 638 picc, fl, ob, fg 639 vl I, vl II 640-643 tr, trb 641-654 cor 642-654 cor

642, 646, 650, 654 cor vla, vcl, cb 644-679 org 645 vl I, vl II

B, C node 1: g i 2 oktaver (ændret til gis i A) node 6: d rettet til c iht. C (afskriverfejl i B) B, C node 5: g ( glemt i B, C; tilføjet i korrekturfasen) B, C node 4: a2 (ændret til e2 i A) B: delvis udraderede vejrtrækningsangivelser (udeladt) buer udeladt idet der er indført vejrtrækningsangivelser og ffz, jfr. følgende noter vejrtrækningsangivelser tilføjet iht. B; A har en asterisk t. 642 mellem node 1 og 2 og en fodnote: Vejrtrækningsbetegnelse, men ∨-symbolet er ikke medtaget i t. 642-654 node 2: ffz tilføjet iht. RLs særligt markerede tilføjelser med rød farvestift i B

644

648 652

vla, vcl, cb vl I, vl II vla, vcl, cb

655 piatti 655-661 vl II 655-679 org

659 timp 1 659-677 tr 5-8

688 670 679

112

timp 1 timp 1 trgl



632, 633, 634 vla, vcl, cb 632, 633 vla, vcl, cb 638

picc, fl, ob, fg

639 vl I, vl II 640-643 tr, trb 641-654 cor 642-654 cor

642, 646, 650, 654 cor

note 6: d emended c in accordance with C (copying error in B) B, C note 5: g ( forgotten in B, C; added in the proofreading phase) B, C note 4: a2 (altered to e2 in A) B: partly erased breathing marks (suppressed) slurs suppressed as breathing marks and ffz have been supplied, cf. the below notes breathing marks supplied in accordance with B; A has an asterisk b. 642 between notes 1 and 2, and a footnote: Breathing mark, but the ∨ symbol is not included in bb. 642-654 note 2: ffz supplied in accordance with RL’s specifically marked additions in red crayon in B

644 B, C node 1-2: g-f i 2 oktaver (ændret til gis-fis i A) tilføjet iht. F1 node 4: f3 rettet til f3 i overensst. med D ( mangler i B og C) B, C node 2: f i 2 oktaver (ændret til fis i A) B, C node 1: g3 (rettet til gis3 i korrekturfasen; sandsynligvis en opr. fortegnsfejl)

vla, vcl, cb 644-679 org 645 vl I, vl II

B, C note 1: g in 2 octaves (altered to g in A)

648 652

B, C node 2: a i 2 oktaver (ændret til as i A; node 6 samtidig forsynet med opløsningstegn) a 2 tilføjet iht. RLs anvisning i F2 8va fjernet iht. B og C (fejl i A) tilføjet iht. RLs anvisninger og F1, som dog rummer en fejl, idet RL fra cfr. 24 noterer 1 takt og i følgende takt angiver: Akkorden udholdes i 23 Takter, dvs. enten til og med t. 677 eller 678; udgiveren har ladet orglet fortsætte til t. 679 som i det øvrige orkester B, C:  (ændret til   i A) vejrtrækningsangivelser i A og B suppleret med angivelser fra F2, idet stemmerne tr 5-8 er udskrevet af RL fff tilføjet iht. B node 2: martellato fjernet iht. B (tolkes som fejl i A) node 1: trilleangivelse fjernet iht. C (noden er i B fejlagtigt forsynet med bølgelinje)

655

vla, vcl, cb vl I, vl II vla, vcl, cb piatti

655-661 vl II 655-679 org

659 timp 1 659-677 tr 5-8

688 670

timp 1 timp 1

679

trgl

KILDER OG KRITISK BERETNING / SOURCES AND CRITICAL COMMENTARY

B, C notes 1-2: g-f in 2 octaves (altered to g-f in A) supplied in accordance with F1 note 4: f3 emended to f3 in agreement with D ( wanting in B and C) B, C note 2: f in 2 octaves (altered to f in A) B, C note 1: g3 (corrected to g3 in the proofreading phase; probably originally an accidental error) B, C note 2: a in 2 octaves (altered to a in A; note 6 at the same time provided with natural) a 2 supplied in accordance with RL’s instruction in F2 8va suppressed in accordance with B and C (error in A) supplied in accordance with RL’s instructions and F1, although this contains an error, as RL from figure 24 notates 1 bar, and then in the following bar writes: The chord is held for 23 bars, i.e. up to and including b. 677 or 678; the editor has let the organ continue through b. 679 as is the case for the rest of the orchestra B, C:  (altered to   in A) breathing marks in A and B supplied with marks from F2, as the parts tr 5-8 have been copied by RL himself fff supplied in accordance with B note 2: martellato suppressed in accordance with B (interpreted as an error in A) note 1: the trill signature suppressed in accordance with C (the wave line is erroneously continuing through this note in B)


WH32316 ISBN 978-87-598-3346-9

Profile for ScoresOnDemand

Langgaard SYMPHONY No 6  

Orchestra; score; Edition Wilhelm Hansen; musicsalesclassical.com; 53579

Langgaard SYMPHONY No 6  

Orchestra; score; Edition Wilhelm Hansen; musicsalesclassical.com; 53579