Issuu on Google+

The Gospel of Mary Magdalene—Act I

° 3 &4

1245 (Urgent: q = 88) Fl. 12

‹ 3 &4

Picc.

mp

Interlude ∑

4

œ œ

3 & 4 œœ

Ob. 12

315

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

Œ

4

p

∑ œ œ

œ œ

4

œœ

˙ ˙

sub. p

E. H.

3 &4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

? 43

Bn. 12

? 43

Cbn.

?3 ¢‹ 4

Bs. Cl.

Hn. in F 13

° 3 &4

1.

j œ

œ.

mp

œ

? 43 ˙.

Tpt. 3 in C

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Mar.

B. D.

Harp

Vn. I

Vn. II

˙

j œ

Œ

Œ

œ J

Œ

Œ

3 &4

? 43 b˙. ‰

mp sim.

? 43 bœ

Œ

b œJ .

˙

Œ bœ bœ

Œ

j œ œ

˙ ˙

Œ

Œ

Œ

Ó

3 &4

? 43

3 ¢/ 4

3 &4

{ {

b ˙.

3 &4

3 &4

° 3 &4

œ œ

Œ

° / 43

(Urgent: q = 88)

œ

mf

3 &4

B 43 œ.

? 43 b˙˙..

mp div.

? 3 b˙ . ¢‹ 4 ‰

mp

∑ j œ

div.

Cb.

œ

{

œ

œ

3 &4

mp

Vc.

p

unis.

Va.

Œ

œ

? 43

Piano

Œ

mp

Cym.

Œ

mp

¢

4

Œ Œ

3 &4

? 43 bœœj

Tbn. 12

˙.

mp

Tpt. in C 12

p

2

Hn. in F 24

bœ bœ

œ œ

bœJ .

˙

œ

œ

œ

œœ

b˙˙

unis.

˙

œ

œ

œ

œ

4

unis.

œ

œ bœ

2

Œ

˙

œ

˙ ˙ ˙

œ

4

œ

sub. p 4

œ

bœ p

œ

sub. p

œ sub. p

Œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

316 ° œ˙ &

1249 Fl. 12

‹ &

Picc.

nœœ -

b˙˙

Œ

p

˙ & ˙

Ob. 12

œ

∑ œ œ

œ œ

œ œ

Œ

bœ bœ

-œ œ

-œ œ

-œ œ

4

&

E. H.

& ˙œ

1 Cl. in Bb 2

?

Bs. Cl.

œœ

œ

˙

˙˙ p

˙

bœœ

œ

Hn. in F 13

? ¢‹

‰ ‰ œ.

œœ

œœ

œ. J

œ

œ-

j œ

œ

œ œ

‰ œ.

œJ

° &

?

Hn. in F 24

Œ ∑

j bœœ .

p Cbn.

#˙ #˙

∑ nœ œ

p

?

Bn. 12

-œ œ

j bœœ .

œœ

œ œ

#œ. J

œ

j œ

œ

œJ

œ œ

∑ Œ

Œ

a2

j œ-

mf

Œ

Œ

a2

œJ

mf

&

&

&

?

?

?

°/

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

¢

{

.. ˙˙VIB. & ˙˙..

Mar.

B. D.

Harp

Vn. I

p

?

¢/

{

˙.. & ˙

˙˙..

˙˙..

˙˙..

?

Piano

˙˙.. ˙˙..

{

p

&

&

° ˙. &

˙

. & ˙

˙

non vib.

Va.

Vc.

Cb.

B ? ? ¢‹

˙. ˙.

pp pizz., œ l. v. pp

Œ

Œ

sim. œ

Œ

j œ.

œ

œ-

œ-

j #œ.

œ

œ-

œ

œ J

œ

œ

œ

œ.

j œ.

œ

œ-

œ

j œ.

œ

Œ

-œ J

œ

Œ

arco

p ord.

˙

p

non vib.

<n>œ

œ

œ

pp

œ

œ

ord.

˙

non vib.

j bœ.

j bœ.

p

pp

œ

pp non vib.

Vn. II

ord.

œ

œ.

œ J

j œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

317 ° &

‹ &

Ob. 12

&

E. H.

&

1253 Fl. 12

Picc.

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

Œ

? n˙. mf

? ˙. b ˙.

Bn. 12

mf

Cbn.

? ¢‹

° & œ

(a2)

Hn. in F 13

(a2)

? œ

Hn. in F 24

œ œ

j œ

œ. œ.

œ J

œ œ

œ œ

j œ œ J

4

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

p

Œ

œœ

œ

˙

œ

˙

Œ

p

2. sub. p

œ

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°/

&

?

¢/

&

?

&

&

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Vn. I

Vn. II

{ { {

° & ˙.

&

div. a2

Œ

mf

Œ

> œOO œ >

˙OO .. ˙..

œOO œ

n

˙.

B <n>œ

mf

Vc.

œ.

œ

j œ

œ.

? b˙

œ-

œ-

? ¢‹ b˙

œ-

œ-

mf

Cb.

œ

j œ

mf

œ

4

œ

œ

œ bœ

œ

2

œ

mf

2

œ

œ

œ b˙div. ˙

> œOO œ >

2

mf

mf Va.

œ

4

¢

œ

œ

&

Bs. Tbn./ Tuba

œœ

1. sub. p

Tpt. in C 12

Tbn. 12

œ œ

œ œ

Œ

Œ

& ˙. ˙.

mf

Œ

sub. p

œdiv. œ

œ 4

œ

sub. p

œ

œ 4

sub. p

œœ sub. p

˙

Œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

318 ° ˙˙ &

-œ œ

1257 Fl. 12

‹ &

Picc.

p

#œ #œ

nœ nœ

& ˙ ˙

1 Cl. in Bb 2

<n>˙ ˙

Œ

Œ

œ

. œœ J

œœ

#œœ

˙˙

œ. J

œ

# ˙-

‰ œ.

œj

œ

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

p

œœ

pp

° & ˙

(1.)

Hn. in F 13

(2.)

? ˙

Hn. in F 24

œ

pp

œ J

∑ -œ

œ

œ

Œ Œ

∑ œ

œ

œ-

œ-

œ

œ

4

Œ

œ-

œ-

Œ

4

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°/

&

?

¢/

&

?

&

&

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Vn. I

Vn. II

{ {

{

° & &

non. vib

˙OO˙... .

˙OO˙

˙˙..

˙˙

pp non. vib pp

Va.

Vc.

B

˙.

˙.non. vib ? ˙. pp

Cb.

? ¢‹

pizz., œ l. v. pp

Œ

Œ

sim. œ

œ. J

œ

˙-

Œ

œ. J

œ

œ-

#-˙

œ

Œ

‰ œ.

. œj

œ

œ œ

˙ ˙

œ

Œ

div.

œ

unis., ord.

˙ ˙

Slower, rapt: q = 80

#-œ

p

pp

VIB.

œ

œ

˙

› &

œ. J

unis., ord.

p

non. vib

œ

Cym.

œ

œ-

Timp.

œ

œ-

¢

##œœ

&

Bs. Tbn./ Tuba

œ

Œ

Tpt. in C 12

Tbn. 12

œ

p

œ œ

? ¢‹

p

pp Cbn.

Œ

p

?

Bn. 12

#œ #œ

∑ œ œ-

?

Bs. Cl.

&

E. H.

Œ

p

œ & œ

Ob. 12

˙ ˙

Slower, rapt: # œœ q = 80

Œ

œ

p

œ p

Œ

œ J

Œ

œ Œ

œ

#œ Œ

#œœ

unis.

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

319

Fl. 12

1261 <n> œ-œ

° & ‹ &

Picc.

Ob. 12

E. H.

J

pp

Œ bœ J

œ

œ J

∑ œ

œ-

œ-

∑ -œ

œ

Œ

&

Œ

1.

œ.

j œ

œ.

j œ

œœ..

j œœ

pp

pp

Œ

Œ

œ.

bœ J

pp

?

œ

∑ œ

œ J

1.

Ó œ

œ

œ

p

pp

œ

Hn. in F 13

? ¢‹

œ. b œ.

Œ

j œœ

° &

?

&

&

&

?

?

?

Hn. in F 24

4

pp

Cbn.

4

?

Bn. 12

œ

&

pp

Bs. Cl.

Œ

œ.

bb œœ & J

1 Cl. in Bb 2

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

¢

› °& n˙˙. .

˙˙. .

˙˙. .

˙. bb ˙˙..

˙˙. ˙..

˙˙to . Vib. ˙..

CROTALES

{

&

Piano

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

to Mar.

¢/

&

&

&

{

Œ ˙. ° <n>˙. & pp & B ? ? ¢‹

Œ

Œ

solo b œ

œœ œ

p

<n>˙.

&

. bbœœœ..

œœ œ..

div., flautando

œ

flautando

œ

flautando

molto arp.

∏∏∏∏

œœœ.. .

mp

Œ

œ

?

œ. b œ.

bœœ.. œ.

b œ.

j bœœœ J

tutti div.

non arp.

j œœ œ j œœ

pp

b˙ ˙.

pp

b ˙.

j œœ

œœœ

gli altri, div. flautando j

œ

pp

b ˙.

p

. b˙˙˙˙...

bœœœ J

∏∏∏∏∏∏∏

œœœ...

∏∏∏∏

?

Œ

∏∏∏∏

{

molto arp.

∏∏ ∏∏

Harp

?

∏∏∏∏

B. D.

pp

∏∏∏∏

Mar.

pp

∏∏∏∏

Cym.

˙. ˙.

œœ

ord., unis.

j œœ

b˙˙..

œœ

ord.

unis.

bœ J

ord.

j œ

œ J

˙.

ord.

j œ-

arco

œJ

œ

<n>œ œ

Œ

œ. œœ.. œ.

bœ . bœ .

pp

j œ j œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

320 ° &

1265 Fl. 12

‹ ˙ &

Picc.

∑ ‰

mp

œJ

(1.)

Moving forward: q = 92

˙.

Œ

œ

œ

œ

∑ ∑

3

Ob. 12

& ˙.

˙.

˙.

j œ

Œ

Œ

E. H.

& ˙.

˙.

˙.

j œ

Œ

Œ

˙˙..

˙˙

mp

mp

&

1 Cl. in Bb 2

œ

˙˙ .

mp

?

Bs. Cl.

˙

mp

? ˙ ˙.

Bn. 12

œ

mp

? ¢‹

œJ

œ ˙.

3

œ

œ

œ

˙.

Œ

œ ˙.

3

œ

œ

œ

œ

œ 3

œ

˙˙

1.

˙

œ

˙

Œ

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

› °&

&

?

¢/

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

{

{

molto arp.

& ˙˙. ˙.

œ

∏∏ ∏∏∏∏∏

B. D.

¢

Harp

mf

œ

∏∏ ∏∏

{

Vn. I

œ ˙.

&

° & ˙.

œ

˙˙..

∑ ∑

Ó

Œ

∑ ?

mp

œœ

˙.

Œ

˙˙ .

œ

-œ œ

˙.

˙.

œ

œ

œ

3

? n˙

œ

œ

œ

3

˙.

œ œ

œ

œ

div.

˙˙..

œœ

div.

œ

˙˙

˙˙.. Œ

Œ

div.

œœ

˙˙..

-œ œ

-œ œ

œ œ-

bœ œ-

œ-

œ-

4

div.

B ˙

mp

˙ . ˙˙˙..

˙.

& ˙.

? . ¢‹ ˙

Œ

Moving forward: q = 92 div

mp Cb.

œ ∑

mp

Vc.

3

mp

Va.

œ

mp

œ

3

&

mp

Vn. II

bœ Bb

? ˙ ˙.

Piano

. œ˙˙.

Œ

œ

Cbn.

Œ

Œ

œ -œ

unis.

œ-

4

4

unis.

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

321 ° &

2 4

3 4

‹ &

2 4

3 4

Ob. 12

&

2 4

3 4

E. H.

&

2 4

3 4

2 4

3 4

1269 Fl. 12

Picc.

&

1 Cl. in Bb 2

œ Œ

3

œ

p

bœœ

bœœ

œ

3

3

Bs. Cl.

?

2 4

3 4

Bn. 12

?

2 4

3 4

? ¢‹

2 4

3 4

° &

2 4

3 4

?

2 4

3 4

Tpt. in C 12

&

2 4

3 4

Tpt. 3 in C

&

2 4

3 4

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

? Œ

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

Harp

Piano

Vn. I

Vn. II

1.

2 4œ

Œ

mf

j œ

Œ

3 4

?

2 4

3 4

› °&

2 4

3 4

&

2 4

3 4

?

2 4

3 4

¢/

2 4

3 4

&

2 4

3 4 . œ b œœ..

j œœœ bœœ J

{ {

non arp.

mf

œœœ J

bœ . œœ..

œœœ

pp

œœ œ J

œ. bœ .

œœ œ

3 4 œœ..

&

2 4

3 4

?

2 4

3 4

{

° œ & œ

œ œ 4

mf

œ œ

bœ bœ

? b˙

unis.

? b˙ . ¢‹

mf

œ œ

œ œ

œ

4

œ

bœ bœ

2 4œ 2 4œ 2 4˙

3

œ 3

œ

œœ

˙ 3 4 ˙

œ œ

œ œ

œ œ

3 4 bœ . œ.

j œ œ

œ œ

œœ

œœ..

œ

3 4 bœ .

j œ

œ

œ

œ.

3 4 œœ..

bœœ J

œœ

2 4˙ ˙

& b˙ . ˙. B œ

2œ 4œ

3

div.

3 4

œ

œœœ

2 4

?

œ

2 4

mf

Cb.

3 4 œ

mf

Vc.

œ

?

¢

mf

Va.

3

œ œ bœ

œ. bœ .

“” œ

unis.

œ œ

pp unis.

œ J

œ

œ J

œ

œœ J

œœ

pp

pp

pp

&


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

322

Rapt again: q = 84

1273 1.˙.

Fl. 12

° &

˙

‹ ˙. &

Picc.

Œ

pp

˙

Œ

pp

Slowing 2 4

∑ Œ

œ

Œ

pp

2œ 4

4 4

4 4

œ

œ

3

Ob. 12

&

2 4

4 4

E. H.

&

2 4

4 4

Œ

2 4

4 4

Œ

2 4

4 4

œ & œ

1 Cl. in Bb 2

pp

?

Bs. Cl.

Hn. in F 13

nœ nœ

˙.

nœ #œ

<b> ˙ ˙ ˙

pp

?

2 4

4 4

? ¢‹

2 4

4 4

° &

2 4

4 4

?

2 4

&

2 4

4 4

&

2 4

4 4

&

2 4

4 4

?

2 4

4 4

?

2 4

4 4

?

› °&

2 4

4 4

2 4

&

2 4

?

2 4

¢/

2 4

4 4

n˙˙.. “”

2 4

4 4

˙. & ˙.

2 4

4 4 4 4

Bn. 12

Cbn.

#œ nœ

Hn. in F 24

Tpt. in C 12

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Bs. Tbn./ Tuba

Timp.

Cym.

Mar.

B. D.

¢

{ {

&

Harp

Piano

Vn. I

{

&

2 4

?

2 4

&

Va.

B

Cb.

&

4 4

4 4 4 4

&

&

4 4

4 4

Rapt again: q = 84

<“> div. ° <n>˙˙.. &

Vn. II

Vc.

&

˙.

˙

˙.

˙

-œ œ

unis. ˙.

Slowing œ 2 4

Œ

4 4

œ

˙.

2œ 4

Œ

4 4

œ

˙.

2œ 4

Œ

4 4

# ˙.

2œ 4

Œ

4 4

loco

˙˙

unis.

?

? ¢‹

Œ

œ

Œ ∑

2 4

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

323 ° 4 &4

1277 Evanescent q = 72 Flute

1 2

‹ 4 &4 œ

Piccolo

SCENE 4 ∑

j œ

p

Ó

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

1 2

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

English Horn

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

1 Clarinet in Bb 2

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Bass Clarinet in Bb

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

1 2

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

Contrabassoon

?4 ¢‹ 4

3 4

4 4

3 4

4 4

° 4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Horn in F 24

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Trumpet in C 12

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Trumpet 3 in C

4 &4

3 4

4 4

3 4

4 4

Trombone 12

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

Oboe

Bassoon

Horn in F 13

Bass Trombone / Tuba

Timpani

Crotales

¢

°& 44 Ó

(Crot.) › &‰

Œ

Vibraphone

Vibraphone

Triangle

4 {& 4

{

actual o pitch

actual o pitch

{

œ

4 & 4 bœ

4 &4

pp

œ

œ

œ

˙.

4 &4 Œ B 44 Œ ? 44 Œ

sord.

Violoncello

b~ ? 44 b w ¢‹ pp

sord.

Contrabass

pp

˙

w 4w 4 ww

4 4

3˙. 4 ˙˙˙...

w

3 4

4 4 œ

let ring

œ

4 4

˙.

&

3 4

4 bœ 4 4 4

˙.

p

4Π4 4 4

(Yeshua's bedroom. Dawn: light the color of Jerusalem stone. Eyes aimed at the horizon, Yeshua sits upright at a corner of the bed, armored in bedclothes. Mary awakens; finds him no longer beside her. She nears him. He stiffens: doesn't turn. Mary registers this, wraps herself in her own bedclothes, retreats to the window. The silence lengthens. )

sord.

Viola

œ

Œ

3 4

5

°

° 4 sord. &4 Œ

œ œ

bowed, motor on

˙. 3 ˙. 4

3 4

p

sord.

Violin II

3 4Œ

œ œJ

3 o 4 ˙.

Evanescent q = 72O ..

Violin I

(Vib.)

˙.

3 4

˙.

4 4

4 4

4 4

5

pp

4 &4

Mary Magdalene

˙. ˙.

◊ÿ

pp

3 ˙. 4 ˙. Œ

3 4

pp

4 & 4 bw

Piano/

Y.

Triangle

4 ¢/ 4 Œ 4 &4 Œ

Harp

bœœ J

3 4

O˙..

3 4

œ Œ

Œ ∑

4 4

∑ ~w

>œ p

4 4

3˙ 4

œ pp

3 4

4 4

3 4Œ O˙..

(a test)

Œ

p

œ J I

4 4

n

˙O˙....

3 4

O˙..

3 O. 4 ˙.

4 ~w 4

3 O. 4 ˙.

4 4

bO˙..

3 O .. 4˙

4 ~w 4

3 O .. 4˙

4 4

O. 3 ˙. 4

4 4

div. a2 O n

n

n

˙OO˙....

pp

pp

pp

O. 3 ˙. 4

4 4

w~~w

~ 4w 4

3 4

4 4

3 4

pp

4 4

œ

3 4

˙OO˙....

4 4 4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

324 ° 4 &4

3 4

4 4

‹ 4 &4

3 4

4 4

Ob. 12

4 &4

3 4

4 4

E. H.

4 &4

3 4

4 4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

3 4

4 4

Bs. Cl.

? 44

3 4

4 4

Bn. 12

? 44

3 4

4 4

Cbn.

?4 ¢‹ 4

3 4

4 4

° 4 &4

3 4

4 4

Hn. in F 24

4 &4

3 4

4 4

Tpt. in C 12

4 &4

3 4

4 4

Tpt. 3 in C

4 &4

3 4

4 4

Tbn. 12

? 44

3 4

4 4

? 44

3 4

4 4

? 44

3 4

4 4

3 4

4 4

1281 Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

¢

°› 4 w w &4 w w

4 {& 4

3 4 Œ

Œ

4 ¢/ 4

3 4 Œ

pp

3 4 Œ

3 o 4 b˙ .

4 &4

3 4

4 &4

3 4 bœ

{

4 &4

Harp

Piano

M. M.

4 &4

{

4 & 4 œ.

love

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

~ ° 4w &4

œ.

this

time

œ

of

◊ÿ œ œ

5

p

morn

-

œ

ing.

œ

3 4 œj

˙.

sim.

pp

Y

¿

˙o ˙

˙o ˙

pp

pp

œ

œ

œ

œ

œ Œ

Œ œ

o ˙.

Œ

Œ

Œ

The

œ.

˙. bœ œ

œ

sun

œ

in

˙

bloom,

œ

let ring

∑ j œ

4 4

Œ

4 4

p

˙.

˙

Œ

˙

4 4

5

œ

4 4

œ

Œ

4 4

Œ

4 4

∑ œ

j œ

j œ

As

4 4

O˙..

O˙..

O˙..

4 w~ & 4 ~w

. 3 ˙O . 4 O˙..

˙OO˙....

˙OO˙....

4 4

B 44 ~w

3 O. 4 ˙.

O˙..

O˙..

4 4

? 44 ~w

3 O .. 4 ˙

O˙..

O˙..

4 4

~ ? 44 w ¢‹

O. 3 ˙. 4

O˙..

O˙..

3 4

4 4

4 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

325 ° 4 &4

‹ 4 &4

5 bœ . 4

Ob. 12

4 &4

5 4

3 4

E. H.

4 &4

5 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

4 &4

5 4

3 4

Bs. Cl.

? 44

5 4

3 4

Bn. 12

? 44

5 4

3 4

Cbn.

?4 ¢‹ 4

5 4

3 4

° 4 &4

5 4

3 4

Hn. in F 24

4 &4

5 4

3 4

Tpt. in C 12

4 &4

5 4

3 4

Tpt. 3 in C

4 &4

5 4

3 4

Tbn. 12

? 44

? 44

5 4

3 4

? 44

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

to B.D.

Œ

5 4

3 4

1285 Fl. 12

Picc.

Hn. in F 13

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

˙ ˙

Vib.

4 {& 4

Tri.

4 ¢/ 4

Harp

{

Piano

M. M.

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Œ

Œ

Œ

4 &4

Œ

4 &4

Œ

Œ

œ

œ

5

œ

œ

it

œ.

means

œ

œ.

œ

to

bless

the

œ

˙

room...

pp

5 4

œ

˙

3 4

˙

˙.

œ

œ

3 4

pp

˙o ˙

˙o . ˙.

Œ

5 4

3 4

o ˙.

Œ

5 4

3 4

Œ

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

˙.

˙

Ó œ J

Œ

~w

~w

4 w~ & 4 ~w

w~~w

B 44 ~w

° 4 &4

~w

œ

œ

Œ

(p)

4 & 4 œ.

solo

Y.

actual pitch o b˙ .

◊ÿ

B

3 4

Y

pp

pp

Slower q = 66

p

actual pitch

Œ

Œ

˙. ˙. ∑

4 &4

{

Ó

w w

w

if

Vn. I

1.

°›4 Ó &4

4 &4

5 4

Slower q = 66

b ˙.

˙

w~~w

unis. 5 ˙. 4

˙

3 4

~w

~w

5 b˙ . 4

˙

3 4

? 44 ~w

~w

~w

~ ? 44 w ¢‹

~w

~w

5 4

3 4

5 4

remove mutes

3 4

5 4

remove mutes

3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

326 ° 3 &4

1289 Fl. 12

‹ 3 bœ . &4

Picc.

pp

œ

4 4

˙

4 ˙. 4

Measured q = 72

Œ

b˙˙.. p

to Flute

Œ

ww ∑

Ob. 12

3 &4

4 4

E. H.

3 &4

4 4

1.

1 Cl. in Bb 2

3 &4

4 Ó 4

Bs. Cl.

? 43

4 4

Bn. 12

? 43

4 Ó 4

Cbn.

?3 ¢‹ 4

4 4

° 3 &4

4 4

Hn. in F 24

3 &4

4 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

Hn. in F 13

(1.)

B 43

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

˙.

4 4

œ

Œ

w

p

w

∑ 1.

Œ

<n> w

∑ w

p

bœ J

pp

? 43

4 4

? 43

4 4

°› 3 &4

4 4

3 {& 4

4 4

3 ¢/ 4

4 4

3 &4

4 4

3 &4

3 &4

¢

motor off

œw

p

°

b˙˙..

œw

b˙˙..

4 4

4 4

3 &4

4 4

3 &4

4 4

{ {

° 3 b ˙. &4

4 4

˙.

remove mutes

Œ

Measured q = 72

3 b˙ . &4

4 ˙. 4

Œ

remove mutes

B 43 b˙.

4 ˙. 4

Œ

remove mutes

Vc.

? 43

4 4

Cb.

?3 ¢‹ 4

4 4

&


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

327 ° & ww

1293 Fl. 12

b˙˙..

Œ

pp

ww

b˙. ˙.

Œ

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

2.

&

1 Cl. in Bb 2

˙. Ó

Œ

pp

?

Bs. Cl.

?

Bn. 12

j œ

n

w

Ó

Œ

pp

? ¢‹

Œ

n

w

n

∑ œj

œJ

pp

∑ ˙.

Ó ˙.

bw

pp

∑ Ó˙.

Œ

1.

œ J

pp

n

w

pp

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

¢

{&

œw

pp

b˙˙..

b˙˙..

œw

œw

b˙˙..

b˙˙..

bœw °

¢/

&

&

&

&

{ {

&

Ó

Œ

p

œ I

œ

can

œ

tell

œ

you

œ

what

œ

I've

learned

3

œ

from

œ

you

œ

j œ

Œ

3

œ a

-

œ

bout

how

j œ

˙

to

live,

° &

Vn. II

&

Va.

B

?

? ¢‹

Vn. I

Vc.

Cb.


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

328 ° œ & w

1297 Fl. 12

˙.

bb˙˙..

Œ

œœ

b˙˙..

b˙˙..

Œ

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

& ˙. Ó

Œ

?

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

?

Bn. 12

j œœ

n

˙. Ó

Ó b˙ .

1.

Œ

bœJ

œj

n

w

pp

∑ Ó˙.

w

n

pp

Œ

? ¢‹

bw

Œ

œ J

pp

n

1.

w

pp

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

b˙˙..

bb˙˙..

b˙˙..

Vib.

{ & œw

Tri.

¢/

&

&

&

&

Harp

Piano

M. M.

bœw °

{ {

& œ

j œ

Œ

bœ A

3

-

bout

œ

giv -

ing

œ

and

bœw

bœ re

-

œ

ceiv

3

-

ing

love,

œ

j œ

b˙˙..

œw °

j bœ

And

œ

how

bœ it's

œ

bet

-

œ

ter

j œ

to

° &

Vn. II

&

Va.

B

?

? ¢‹

Vn. I

Vc.

Cb.

Ó

˙ give,

Œ

œ

sola, senza sord. p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

329 ° & ww

1301 Fl. 12

b˙. ˙.

Œ

bw w

b˙˙

Œ

œœ

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

2.

&

1 Cl. in Bb 2

j œ

˙Ó..

?

Bs. Cl.

?

Bn. 12

w

∑ ˙. Ó

Œ

∑ Œ œ

Œ

? ¢‹

Ó ˙.

∑ Ó ˙.

bw

œJ

Œ

bœ J

pp

˙. Ó

Œ

Ó

Œ

1.

˙.

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Hn. in F 13

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

bb˙˙..

{&

Tri.

¢/

&

&

&

&

Harp

Piano

M. M.

b˙˙..

{ {

&

œ

j œ

j œ

A -

œ

bout

b˙˙..

bœw °

œ

œ˙.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

how

love

is

not

the

same

thing

œ

œ 3

as

œ

œ de

-

œ

œw

œ

sire,

œ

œ

And

how

de

œ -

˙

sire

Vn. II

&

Va.

B

Vc.

Cb.

˙.

bw

œ can

(sola)

pp

œ

° &

Vn. I

œ

b˙˙..

Vib.

œ˙. °

pp

œ

Cbn.

œœ

?

? ¢‹


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

330 ° j & œœ

1305 Fl. 12

U Ó

Œ

Fl. 3

&

U ∑

Ob. 12

&

U ∑

E. H.

&

U ∑

& œJœ. #œ

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

œ ? J

œ

œ(1.) ? J

j œœ J

U ˙˙ u

p

œ J

U ˙

b˙ .

n˙˙

œœ

sub. pp

sub. pp

U ∑

? ¢‹

1. ° & œ.

+ j œ.

n

U Ó

p

œœ

œ-

bœœ

˙˙ b˙

p

U Ó

Œ

œœ

œœ

bœœ..

j b œœ

˙.

œ

Hn. in F 24

&

U ∑

Tpt. in C 12

&

U ∑

Tpt. 3 in C

&

U ∑

B

U ∑

?

U ∑

?

U ∑

°› &

U ∑

U ˙˙

U ˙

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Vib.

œœj {& œ J

Tri.

¢/

Harp

Piano

M. M.

{

.j œœœ .J

#œœœ

& Œ

& Œ

{

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

U ∑

non arp.

j #>œœ

sfz

j >œ

&

U ∑

&

U ∑

U Œ

j œ

& œ. lie.

Vn. I

U Ó Ó u

But:

° & Œ

& Œ

B Œ

œ I

pizz., senza sord.

U Ó

j œ. p

pizz., senza sord.

U Ó

j #œ. p

tutte, pizz., senza sord.

U Ó

œ. J

p

can't

œ

say

nœ I

œ

don't

bœ de

œ -

sire

3

œ

œ

you.

j œ

œ

œ

And

I

won't

œœ bœ

w

try.

Ó

Œ

?

U ∑

? ¢‹

U ∑

arco.

j bœ p


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

331 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

1309 Fl. 12

& Ó

E. H.

Stronger, more motion q = 80

Œ

œ

p

& ˙. ˙.

Œ

Bs. Cl.

? ˙.

Œ

Bn. 12

? ? ¢‹

1 Cl. in Bb 2

˙

œ

mf

b œ-

œ

œ

Ó

b œ-

œ

œ-

Ó

1.

b œ-

° &

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

°› &

Vib.

{&

Tri.

¢/

&

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

{

arp.

Vc.

Cb.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Πnon arp.

bœœ

Ó. w

sim.˙.

˙. ˙ b ˙..

˙˙.. ˙.

˙˙.. w

bœœ œ

b œœ

&

{

?

mf

& Ó.

œ I

arco.

œ.

j œ

& Œ

arco.

bœ .

j bœ

B ˙. ? Ó ? ¢‹

œ

can

œ

tell

œ

you

œ

when

œ

I

talk

3

œ

with

Stronger, more motion div. ˙˙ q = 80 œ

œ

mf

œ

œ

mf

œ

p

œ

p

œ

mf

œ

mf

unis.

n˙ b˙

˙

you

˙

unis.

div.

œ

œ

p

bœ-

œ

mf

œ

˙

mf

œ

3

that

div. ˙

˙

œ

œ

the

œ

p div.

œ

mf

unis.

˙ ˙-

œ

p

œ

bœ-

œ

p

3

œ

world

unis.

mf

œ

feels

œ

œ

p

w

˙.

mf

unis.

œ

p div.

unis.

b˙ ˙

p

œ

mf

pizz., l. v., senza sord.

œ

mf

Œ

Ó

Ó

Œ

w

sim.

œ

œ

˙

div. ˙ b˙

˙

œ-

3

new,

p

senza sord.

Œ

œ-

˙. bb˙˙.. ˙.

Œ

&

p

Va.

mf

˙˙.. ˙ b ˙..

&

p Vn. II

Œ

° Œ &

œ

mf

Œ

Ó

bœ-

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

332 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1313 Fl. 12

Ó

b œ-

mf

& Ó

1 Cl. in Bb 2

b œ-

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

Cbn.

? ¢‹

œ

œ-

Ó

b-œ1.

œ

mf

Ó

b-œ

œ

Ó

p

Ó

œ

Œ

p

Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Vib.

{&

Tri.

¢/

{

& Œ

Harp

Piano

M. M.

Vn. II

{

Cb.

Db

bb œœœ

˙˙.. w

b œœ œ

˙˙.. b˙˙..

Œ

˙˙.. ˙˙. .

Œ

˙˙˙... ˙.

bb œœœ œ

bœœ œ

Ó. ˙.

&

& œ

j œ

° & œ

˙ b˙

&

b˙ ˙

mf sim.

œ

B ˙ mf

Vc.

˙˙.. b b ˙˙..

Œ

&

mf Va.

˙. bb˙˙.. ˙.

. ? ˙˙. ˙.

sim.

Vn. I

?

œ-

œœ

Œ

° &

Hn. in F 13

œ

Œ

That

for

-

œ

p

p

œ p

Œ

bœ-

œ

œ e

œ

˙.

? ¢‹ Ó

3

ver

œ

is

bœ -

n't

p

œ

bb˙˙ p

mf

œ

e -

nough

bœ-

œ

j œ

œ

œ

p

œ

œ

w

œ

time

˙

œ

3

œ

˙˙

mf

mf

œ

-

Œ

˙˙ p

œ

b˙˙

Ó

all

bœ the

p

œ

mf

p

Œ

bœ-

œ

œ

good

œ

œ

˙

Ó

œ

˙. Œ

j bœ for

mf

mf

œ

œ

œ

we

could

˙

do...

˙˙

mf

p

œ

˙˙

mf

œ

3

œ œ

p

˙

œ

mf

p

œ

˙.

œ

œ

bœ-

œ

œŒ

Œ

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

333 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1317 Fl. 12

Ó

b œ.

(mf) (1.)

& Ó

1 Cl. in Bb 2

b œ.

(mf)

œ

œ-

Ó

b œ.

œ

œ-

œ

Ó

œ-

œ.

Bs. Cl.

?

Bn. 12

? w ˙.

œ -

bw w

? ˙. ¢‹

bw

Cbn.

Hn. in F 13

° &

œ

œ-

œ

œ

open.

Œ

˙˙..

n Hn. in F 24

&

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

?

Vib.

{&

Tri.

¢/

{

& Œ

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

{

Eb

Cb.

˙˙.. ˙.

bœœ

˙˙.. ˙˙..

Œ bœœ bœ

w

&

& œ

j œ

j œ

So

œ it

œ

is

œ

not

œ

the

œ

on

-

œ

ly

feel

œ -

œ

ing

œ

œ

3 you

in

œ -

œ

œ

spire.

œ

And

œ

yet

I

œ

˙

can - not

de

° & œ

p

œ

mf

œ

p

œ

mf

œ

p

œ

mf

œ

p

& œ

˙˙

œ

œ

b˙ ˙

œ

œ

b˙˙

œ

œ

˙˙

˙˙

p

B ˙

œ

mf

Vc.

˙˙.. bw

bœœ Œ

˙˙.. b˙˙..

Œ

&

mf

Va.

˙˙.. b˙ . ˙.

Œ

. ? ˙˙. ˙.

mf

Vn. II

˙˙.. ˙˙. .

?

p

˙.

? œ ¢‹

Œ

Œ

bœ-

œ

mf

œ

˙˙

p

˙

œ

mf

œ-

b ˙.

œ

p

bœ-

œ

œŒ

Ó

mf

œ

˙˙

p

˙

œ

mf

p

b ˙. bœ

Œ

Œ

bœ-

œ

mf

œ

˙˙

œ

mf

w

œ

œ

œ

p

˙

œ-

œ

p

Œ

Ó

œ-

œ

œ

-


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

334 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1321 Fl. 12

& Œ

1 Cl. in Bb 2

j œœ

Ó Œ

˙˙

pp

b œ.

œ

˙˙

œ

b œœ

˙

˙.

˙

œœ

b ˙˙

œœ

œœ

œ bœœ..

j b œœ

Bs. Cl.

?

Bn. 12

? Œ

#œ J

˙

? Œ ¢‹

œ J

˙

+ j œœ .

Ó

+ œœ.

Ó

Cbn.

Hn. in F 13

° & œ. œ. ? ‰

Hn. in F 24

1.

pp

bw

˙.

j œ

bw

˙.

œ J

pp

sfz

#œœ J p

œœ

sfz

&

Tpt. 3 in C

&

B

?

?

°› &

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

¢

{&

motor off

(Vib.)

Œ Œ

b œœ..

j bœœ

˙.

&

?

&

&

{

& œ.

ny...

œ.

B œ ? ? ¢‹

œ

j œ

U ‰

pizz.

j œ

Ó

Œ

pizz.

j œ

Ó

Œ

pizz.

Ó

Œ

Ó

bw

No,

° & œ. &

œœ

p

¢/

{

œœ

Tpt. in C 12

Tbn. 12

œ

œ

œ

j œ I

œ pizz.

œ

œ

can't

de

-

œ

ny

arco

arco

bw

that

œ I

bœ de

œ -

3

œ

sire

œ

you.

j œ

œ

And

œ I

w

won't

try.

arco

˙

œ-

œ

˙

œ

w

œ-

œ

œ

w

arco

˙ arco

œ

œ

bœ.

œ

œ

˙

˙

˙.

œ

˙.

œ J

˙.

œ J


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

335 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1325 Fl. 12

˙

& ˙ ˙

1 Cl. in Bb 2

Impassioned q = 96

j œ

Œ

j œœ

Œ

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

Cbn.

Hn. in F 13

° Œ &

a2, open

œ

mf

?

Hn. in F 24

œ

œ

b˙ .

œ

œ

œ

a2, open

˙.

Œ

œ

mf

œ

œ

Œ

œ

Ó

œ Œ

<n>˙. ˙.

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

?

Œ

bw bw

b˙ b˙

bœ bœ

mf

œ. œ.

œ œJ

b˙ b˙

˙. ˙.

mf

Œ bœ bœ

<n> œ <n>œ

<n>˙ <n> ˙

œÓ œ

?

°› &

Vib.

{& w w

Tri.

¢/

&

?

&

&

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{ {

f

& Œ

œ

Does

œ

that

make

me

3

œ œ

˙ j <n>œ

B œ.

? ¢‹ ‰

œ

j >œ

j œ

˙

wrong?

˙

3

3

Ó

œ

Does

œ

˙

˙ ‰

œ

œ

that

make

œ J

˙

œ

me

œ

3

˙ ˙

3

˙

3

˙

˙. less?

<n> w

b ˙.

œ.

˙.

w

w

b ˙.

w

nw

mf 3

? œ

w

œ

Impassioned q = 96

° & ˙ &

œ

3

˙ ˙

mf

œ

œ

bw

mf

˙.

<n>˙

œ

bw

˙.

<n>˙

œ

mf

mf

&

<n> œ <n>œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

336 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

1329 Fl. 12

Cbn.

° & ˙

(a2)

Hn. in F 13

œ

3

˙

(a2)

œ.

j œ

? w

Hn. in F 24

œ

j œ

œ.

œ

œ

3

˙

œ

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Œ

Œ

. B œœ.

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

#œ #œJ

œ œ

? ˙ ˙

œ œ

Ó

Œ

?

°› &

{&

Tri.

¢/

&

?

&

&

Piano

M. M.

Vn. I

{ {

& œJ

° &

Vn. II

&

Va.

&

Vc.

Cb.

˙

Œ

3

˙

As

œ œ 3

˙

œ

B 3

? ˙

˙

? ¢‹ ˙

˙

we

3

˙

œ œ

(mf)

Vib.

Harp

?

œ.

try

˙

b˙ .

˙

˙

œ.

j nœ for

some

-

œ

thing

high

˙ bœ

˙ j œ

œ

œ

Œ

œ -

er,

œ

œ

˙.

œ

3

œ

bw

œ

Œ

sire

˙.

œ J

œ.

-

œ

bw

de

œ

œ

j œ

œ

œ

has

œ.

3

3

Ó

œ

bœ 3

?

œ

˙

no

place?

œ œ bœ

œ

˙

3

˙. ˙.

-œ œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

337 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

?

?

1333 Fl. 12

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

j bœœ

˙˙..

œœ

œœ

˙˙

œ J

˙.

œ

œ

˙

bœ bœJ

˙. ˙.

œ œ

bœ bœ

˙ ˙

p

p

p

Œ

° &

?

&

open

j bœœ. >

Œ

open

Œ

Œ

sfz

&

Tpt. 3 in C

j œ >.

?

Tbn. 12

¢

Œ

œ ˙

j œ >.

Œ

Œ

>œ. œJ

Œ

Ó

j œ >.

Œ

Ó

sfz

sfz

œ

j œœ .>

sfz

sfz

sfz

œj

? #œ. ˙

b>œ. bœJ

j œœ .>

sfz

sfz

Crot.

Œ

Tpt. in C 12

Timp.

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

Œ

b>œ. bœJ

Œ

Ó

Œ bœœ mf

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

p

?

°› &

{&

Tri.

¢/

&

?

&

Piano

{ {

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

& œJ

∑ ‰

Œ

Does

that

make

˙ ˙

B

∑ œ J

œ

me

Œ

œ J

œ

j œ >.

weak?

Œ

˙ ˙

Does

that

make

col legno battuto

Œ

Œ

j bœ. >

Œ

>œ. J

Œ

Œ

Œ

b>œ. J

Œ

Œ

col legno battuto b>œ. Œ J

Œ

col legno battuto

sfz

b>œ. bœJ

Œ

Ó

œ J

œ

œ

I'll

leave

j œ >.

j œ >.

Œ

j œ >.

j bœ. >

Œ

>œ. J

>œ. J

Œ

>œ. œJ

sfz

strong?

sfz

sfz

sfz

sfz

b>œ. J

Œ

>œ. J

b>œ. J

Œ

sfz

sfz

œ

you

arco

œ

p

œ

to

œ J

guess.

œ

˙.

arco

œ

œ

b˙ .

œ

œ

˙

œ

˙

œ

pp

sfz

pp

>œ. J

sfz

n˙ n˙

sfz

sfz

col legno battuto

sfz

sfz

col legno battuto

sfz

Ó

me

j bœœ. œ >

Œ

sfz

sfz

sfz

j œœœ .>

sfz

b>œ. bœJ

‰ œ

œ

& ˙

? ¢‹ ˙

Œ

sfz

° ˙ &

? #œ.

j bœœ. œ >

sfz

?

M. M.

3

Vib.

Harp

œ œ

3

p

sfz

Ó.

nœ nœ

arco

œ

pp

˙.

arco

œ

pp

˙

arco pp

3

3

<n>˙ <n>˙


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

338 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

1337

Surging q = 108

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Œ

Œ

Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

œ. ? œ.

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

œ œ J

œ œ

? b˙ b˙

œ œ

?

°› &

¢

Vib.

{&

Tri.

¢/

&

?

&

?

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

{ {

& Œ

° ˙ & & ˙ B ˙ ? b˙

œ

What

œ

œ

I

know

3

3

3

˙

œ

œ

3

Œ

is,

3

œ

when

œ

3

3

3

œ

touch

your

face,

j bœ

˙

bœ .

I

˙-

œ

œ

œ.

˙-

œ

œ

b œ.

j bœ

˙-

œ

œ

œ.

j œ-

œ

œ

mf

bœ J

Surging q = 108

˙

œ

˙

œ.

do

œ

j œ

b-œ

Cb.

? ¢‹ b˙

˙

œ

˙-

œ

œ

bœ-

3

3

œ

3

as

3

if

I

œ-

œ-

˙

œ

˙-

œ

˙-

œ

sub. p

feel

j bœ

œ.

sub. p 3

j œ

œ.

sub. p

mf

mf 3

I

mf

˙

j œ

mf

˙

p

sub. p

œ

œ

œ

mf

3

sub. p

3

3

œ-

˙

œ-

˙

œ-

˙


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

339 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

1341 Fl. 12

Ó

Œ bœ J

œ

œœ

Œ

pp

j œœ

œ

j œ

Œ bœ J

œ

œœ

b ˙˙..

œ

˙.

Œ

?

?

? ¢‹

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Œ

pp

Œ

Ó

Œ

p

Vib.

{&

Tri.

¢/

&

?

&

?

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

{ {

bœ J

& bœ . feel

a

° & œ. &

j bœ j bœ

b œ.

mf

Va.

a

3

˙

Vc.

3

Cb.

? ¢‹ œ

bœ-

hint

3

of,

œ

Œ

˙ glint

w

w

w wdiv.

ww

œ

pp

3

Ó

Œ

œ

Œ

Ó

Œ

œ

œ

3

Œ

Ó

Œ

mf

bœ J a

œ

mf

3

œ

Ó

bw

of,

grace:

Œ Œ

pp

mf

mf

bœ-

˙

pp

mf

? œ

œ J

trace,

3

B ˙

pp

pizz., l. v.

œ

pp pizz., l. v.

œ

pp pizz., œ l. v. pp

Ó

Œ

œ

Ó

Œ

œ

Ó

Œ

œ

Œ

div.

bb˙˙..

unis.

˙.

arco

œ-

˙

arco, div.

Ó

Œ ∑


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

340 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

1345

Less motion q = 96 3 4

Delicate q = 80

b ˙˙..

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

&

3 4

4 4

&

3 4

4 4

Bs. Cl.

?

3 4

4 4

Bn. 12

?

3 4

4 4

? ¢‹

3 4

4 4

Fl. 12

1 Cl. in Bb 2

Cbn.

° & bœ a2

Hn. in F 13

3

f

œ

a2

?

Hn. in F 24

3

f

& bœœ

Tpt. in C 12

f

& bœ

Tpt. 3 in C

f

? œœ

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

Ó

3 4 bœ

j œ.

∑ 1.

Œ

b˙ . pp

∑ 1.

Œ

b˙ . pp

Œ

4 4

n

f

œ

œ. J

Œ

4 4

œ. J

Œ

Ó

3 4

. bœœ

n

f

Œ

Ó

3 bb œœ 4 n

œœ. J

f

Œ

4 4

Œ

Ó

3 4 bœ n

œ. J

f

Œ

4 4

b œœ

œœ. J

Œ

4 4

3

.

3

œ. J

3

Œ

pp

.j bbœœ J

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

{&

3 4

4 4

¢/

3 4

4 4

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

3

œ

j œ.

Œ

¢

f`

3

? œ œ

3

?

f

j œ œ.

°› &

{

{

& œ

˙

God's

n

f

3 œ 4

b ˙. ˙.

& Œ

b˙ . b ˙.

3 ˙ 4 ˙

b ˙. ˙.

˙ 3 ˙ 4

B œ ? œœ ? ¢‹ œ

pp

œ

b ˙.

3 4

pp

Ó

3 4

4w 4

Œ

4Π4

Œ

4Π4

unis.

4œ 4

œ

f

unis.

bb ˙˙˙ ...

Œ

p

pp

U œ

œ

grace...

f

pp

Œ

f

div.

div.

œ

Less motion q = 96 3 ˙ 4 ˙

° Œ &

pp

f

˙

f

4 ˙. 4 arco

4w 4 f

œ

Still,

>œ. J

unis.

˙.

p

f

b˙ . b ˙. p

bœ b œ. >

p

f

bœ (f)

œ I

Œ

Ó

Œ

Ó

f

˙.

3

>œ. J

Œ

Ó

b>œ. J

Œ

Ó

j œ. >

Œ

Ó

œ

can

Delicate q = 80


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

341

Fl. 12

° w &

1349 w

Fl. 3

&

Ob. 12

&

ww

∑ w

&

1 Cl. in Bb 2

˙. Ó

œj

n

∑ Ó˙ .

2. w

Œ

pp

∑ ˙. Ó

˙.

Œ

∑ <n>w

œw

&

E. H.

b ˙˙..

Œ

∑ œj

Œ

n

Ó ˙.

bw

2.

pp

Œ

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

¢

{&

b ˙˙..

nœw

œw

b ˙˙..

b ˙˙..

bœw

°

œw

° ∑

&

?

&

?

{

& œ say

œ

this

œ

œ

was

an

ac

3

-

œ

ci

-

œ

Ó

Œ

3

œ

dent.

I

œ

can

take

j œ

˙

the

blame.

˙

Œ

Vn. II

&

Va.

B

?

? ¢‹

Vc.

Cb.

3

Mus

° &

Vn. I

œ J

b ˙˙..

¢/

{

n

?

Hn. in F 13

n

Bs. Cl.

Cbn.

œ J

-

ter


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

342 ° Œ &

bb ˙˙..

1353 Fl. 12

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

œœ

b ˙˙..

Œ

∑ w

∑ ˙. Ó

pp

pp

œj

w

2.

n

˙. ∑

œj

Œ

w

n

˙.

2.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

Tri.

Harp

Piano

M. M.

¢

{&

bb ˙˙..

bœw

bœw

°

b ˙˙..

b ˙˙..

œw

œ˙.

°

b ˙˙..

œ

°

¢/

&

?

&

?

{ {

& œ

all

bœ of

œ

my

œ

œ bœ

self - dis - ci - pline,

j œ

Ó

3

Œ

œ

and

bœ ex

-

j œ

tin -

œ

guish

j œ

this

˙

flame.

œ

j œ

f

j œ

Then

° &

Vn. II

&

Va.

B

?

Vn. I

Vc.

Cb.

? ¢‹

Œ

pp

Bs. Cl.

Cbn.

Œ

pp

∑ b˙ . Ó

Stronger q = 88

ww

Œ

∑ bw

b ˙˙..

Œ

œ J

œ

can

Stronger q = 88

mf

œ

œ

you

œ

œ 3

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

343 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

1357 Fl. 12

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

?

˙˙

j œ

˙

? bw ¢‹

° & Ó

1.

b œ-

?

œ

Ó

œ-

b œ-

œ

œ-

Œ

˙˙..

œœ..

n

mf

pp

? bw w f

Œ

j œœ

mf

Hn. in F 24

f

Hn. in F 13

Œ

pp

+ j œ œ.

Ó

+ œœ.

Ó

sfz

#œ œJ

mf

œ œ

sfz

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

1.

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

? bw

˙

? ¢ bbw w

˙. w

mf

mf

Timp.

Crot.

˙

˙

œ

œ-

œ

œ

w w

œ J

j œ œ

Œ

1., solo

#œ J

pp

°› &

Vib.

{&

Tri.

¢/

{

˙˙.. b˙ . ˙.

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

f

. ? b˙˙. bw

{

w ∑

?

& œ

tell

œ

?

œ

you

ne

? bœ ¢‹ f

œ.

œ

œ

ver

felt

the

fire,

div. ˙

˙

unis.

p

f

div.

unis.

œ œ

p

œ

œ

f

œ

b ˙.

f pizz.

-

œ

b˙ ˙

& œ B œ

œ

your - self

° & œ

f

Cb.

bœœ bœ ∑

f

Vc.

˙˙.. ˙.

œœ

unis.

Va.

˙˙.. ˙˙..

Œ

&

f

Vn. II

˙˙.. b˙˙..

Œ

œ

œ.

œŒ

Ó

œ

œ

j œ

And

œ

œ

I

can

tell

˙

unis.

œ

div. ˙ p

f

div.

unis.

œ

b˙˙

œ

œ œ

p

œ

f

œ

œ

mf

b ˙. bœ

Œ

Œ

œ

˙

œ

you

unis.

œ

p

f

div.

unis.

œ

˙˙

p

œ

f

˙

œ

œ-

w

œ

œ

œ good

˙˙div.

œ

mp

Ó

?

& Œ

˙

œ

œ. -

bye.

Ó

pizz.

j œ

Ó

pizz.

œ.

j œ

Ó

œ.

j #œ

pizz.

Ó

pizz.

œ

Ó

œ J

Ó

œ Œ

Œ

But

œ.

œ

j œ

œ.

œ

œ

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

344 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

E. H.

1361 Fl. 12

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

Hn. in F 13

&

&

& w w

? w

?

? ¢‹

Bn. 12

Cbn.

Softly, but obdurate q = 80

° &

Ó

Œ

1., open

œ

w

n 2., open

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

Hn. in F 24

Timp.

Crot.

w

pp

? w

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

w

pp

sub. p

¢

?

1.

bw

2.

w Ó

pp

Œ

bw

n

pp

?

°› &

Vib.

{&

Tri.

¢/

&

Harp

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

˙˙..

œ

p

Ab

œœ

˙˙..

˙˙..

?

&

?

{

& Ó

bw w

˙˙..

œ

p

Œ

œ I

can't

œ

say

nœ I

Softly, but obdurate q = 80

° &

&

Œ

B

non div., pizz.

?

? ¢‹

Œ

œœ

p

œ

don't

bœ de

œ -

sire

œ

œ

you,

Œ

˙

œ I

arco

˙.

p

œ

˙.

˙.

p

œ

˙.

Œ

Ó

arco

Œ

Ó

Œ

can't

œ

say

sim.

œ

Œ

˙.

p

w bw

Œ

arco

bw bœ

3

bœœ

Œ

œœ

bw

œ

œ

that

œ I

œ

don't

love

you,

˙. ˙. Œ

Ó

Œ

Ó

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

345 ° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Bs. Cl.

?

Bn. 12

?

? ¢‹

1365 Fl. 12

Cbn.

Hn. in F 13

° &

(1.)

w

pp

2.

3

w w

mf

2.

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

Timp.

Crot.

¢

? Ó. w

pp

Ó

pp

mf

1.

bw

n

w Ó.

pp

n

°› &

∑ ∑

Tri.

¢/

{

?

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

æ wæ

{&

Piano

mf

Vib.

Harp

w w

?

& œœ

{

˙˙..

bb˙˙˙...

œ

b˙ .

œ

bw

pp

æ nwæ

Bass Drum pp

Œ

bb˙˙˙...

f

arp.

b˙˙ .. b ˙˙..

Ów. w

bw bw

&

?

���

& ˙

Œ

I

° & œ

˙.

& œ

˙.

B ?

œ

? bœ ¢‹

Œ

Œ

œ

œ

can't

say

that

I

won't

œ love

œ

œ

you,

pp

œ

Just

œ the

f

w

same

Surging q = 88

Œ

˙.

œ

˙.

Œ

Œ

b˙ .

œ

b˙ .

Œ

unis.

∑ ˙.

œ bœ

bw

œ

arco

pizz.

b˙ .

Ó

pizz.

b˙ .

bœ f

bœŒ

˙. f

˙. f

arco

˙. Œ

f

bw w

b˙w

Œ

∏∏∏∏∏∏

B. Tbn./ Tuba

n

w

Œ

Tbn. 12

w

œ

? Ó

Hn. in F 24

œ

Surging q = 88

Œ

œ

arco

w

f

w

f

arco, div.

b˙˙..


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

346 ° œ & J

1369 Fl. 12

mf

Flute

&

Fl. 3

Ob. 12

E. H.

œ

mf

3

b˙ b œ b ˙.

3

œ

3

w

Ó

œ J

Œ

Ó

&

&

Ó

Œ

Ó

œ

Œ

3

bœœ

p

3

œ

Œ

b ˙˙.. pp

˙.

œ

pp

j bœœ J

Œ

Ó

bœ J

Œ

Ó

œ

3

pp

? ¢‹

° & w w

w w

(2.)

? œ

Hn. in F 24

Œ

Œ

œ

j œœ

Œ

Ó

œ J

Œ

Ó

pp

Œ

Œ

p

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

B. D.

¢

w ? w

w w

? w w

w w

pp

f

? wæ

æ wæ

°› & {& ¢/

Harp

{

∏∏∏∏∏

Œ bœ

? Ów. w

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

Ó

j œ œ

Œ

Ó

bœœ J

Œ

Ó

(Vib.)

j œ

pp

f

b˙˙ .. b ˙˙..

Œ

æ wæ

& Œ

pp

æ wæ

œœ J

pp

b˙˙ .. b ˙˙..

j œœœ œJ

∏∏∏∏∏

Tbn. 12

mp

Ów. w

œœj œJ

∑ Œ

˙.

b ˙˙..

œJ

pp

Œ

Ó

… ‰

Œ

Ó

Œ

Ó

&

?

& w

° & œ & œ B œœ

w

3

œ

w

b˙ .

w

. b˙unis.

w

p

œ J

w

? ¢‹ w

w

œ

un

-

œ

til

Motionless q = 60 put on mutes

bœ I

w

Measured, as in the beginning q = 72

Œ

œ J

put on mutes

Ó

œ J

put on mutes

Ó

j œ

Œ

put on mutes

Ó

j œ

Œ

Ó

pp

pp

pp

pp

Œ Œ

Ó

die.

œ J

pp

? w

pp

?

Bn. 12

Hn. in F 13

Œ

p

Cbn.

pp

f

Measured, as in the beginning q = 72

œœ J

pp

˙.

?

Bs. Cl.

ww

f

&

1 Cl. in Bb 2

œ

Motionless q j= 60


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

347 More motion q = 104

° &

U ∑

Fl. 3

&

U ∑

Ob. 12

&

U ∑

E. H.

&

U ∑

1 Cl. in Bb 2

&

1373 Fl. 12

œœ

b˙˙.. j œ

˙.

Œ

Œ

? Ó

Bs. Cl.

œœ

∑ Œ

bœ J

pp

Ó

U ww

b ˙˙.. pp

˙.

œ

œ

bU w

Œ

Ó

bœœ-

Ó

pp

U ∑

U ∑

° &

U ∑

?

U ∑

Tpt. in C 12

&

U ∑

Tpt. 3 in C

&

U ∑

?

U ∑

?

U ∑

?

U ∑

°› &

U ∑

?

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

? ¢‹

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

œœ

U w bu ww

Œ

pp

Vib.

{&

B. D.

¢/

U ∑

&

U ∑

Œ

?

U ∑

Œ

&

U ∑

?

U ∑

Harp

Piano

M. M.

˙.

{ {

b˙˙..

œJ

(Yeshua--though he seems to be trembling-still does not respond.)

& w

œœ w

j œ

b ˙˙..

Œ

Ó

U ∑

ppp

œ

non arp...

œpp bœ-œ

whispered

Œ

Go.

More motion q = 104

Ó Ó

œ

Stu -

° &

U ∑

Vn. II

&

U ∑

Va.

B

U ∑

?

U ∑

? ¢‹

U ∑

Vn. I

Vc.

Cb.

pid

girl:

Œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

348 Motionless q = 72

° &

Fl. 3

&

Ob. 12

&

E. H.

&

1 Cl. in Bb 2

&

Ó

Ó

° &

?

Tpt. in C 12

&

Tpt. 3 in C

&

?

?

?

°› &

1377 Fl. 12

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Tbn. 12

Timp.

Crot.

? Œ

bœ-œ

? ¢‹

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

? Œ

¢

Ó

∑ 1.

Œ

pp

œ.

p

j œ

Vib.

{&

B. D.

¢/

Ó

Ó

{

& Œ

Harp

? Œ

Piano

M. M.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

œbœœ-

&

?

& œ

Œ

Œ

œ

go.

You

œ

have

œ ru

-

œ

ined

Ó

this.

Motionless q = 72

° &

sord.

Ó

Œ

&

sord.

Ó

Œ

B

sord.

Œ

?

? ¢‹

Ó

sord.

Ó

Œ ∑

œ

˙.

ppp

œ

ppp

ppp

˙.

œ

˙. ˙.

ppp

œ.

mf

j œ

j œ

˙

w

mf

œ

#œ.

bw

mf

mf


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

349 ° &

&

1381 Fl. 12

Fl. 3

Ó

1., solo

Œ

p

More motion q = 80

w

3 4

3 4 3

&

Ob. 12

Œ

œ˙

œ

œ

œ œ

3 4

pp E. H.

&

3 4

1 Cl. in Bb 2

&

3 4

Bs. Cl.

?

3 4

Bn. 12

?

3 4

? ¢‹

3 4

3 4

Cbn.

Hn. in F 13

° 1. & bœ p

Œ

˙

?

3 4

Tpt. in C 12

&

3 4

Tpt. 3 in C

&

3 4

?

3 4

?

3 4

?

3 4

°› &

3 4

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

Vib.

{&

3 4

B. D.

¢/

3 4

&

3 4

?

3 4

&

3 4

?

3 4

?

Harp

Piano

Y.

Vn. I

{ {

° & ˙. & bœ p

Va.

œ bœ

˙ ˙

B ˙

you've

œ brought

More motion q .= 80

w

œ

œ

me

to

3

˙

w

3 4

life.

˙

œ

˙

w

˙.

œ

bw

˙.

œ

œ

Œ

Œ

˙.

w

œ 3

ppp

œ

œ

3

ppp

? ˙ ? ¢‹

ppp

p

Cb.

3

ppp

p

Vc.

œ

But

p

Vn. II

Œ

3 4

˙

˙

œ-

˙

œ

3 4

3 4 3 4 3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

350 ° 3 &4

4 4

3 4

3 &4

4 4

3 4

3 4

1385 Fl. 12

Fl. 3

3˙ &4 œ

Ob. 12

mp

œ œ

œ

4 w 4 bw

E. H.

3 &4

4 4

3 4

1 Cl. in Bb 2

3 &4

4 4

3 4

Bs. Cl.

? 43

4 4

3 4

Bn. 12

? 43

4 4

3 4

Cbn.

?3 ¢‹ 4

4 4

3 4

° 3 &4

4 4

Hn. in F 24

? 43

4 4

3 4

Tpt. in C 12

3 &4

4 4

3 4Œ

Tpt. 3 in C

3 &4

4 4

3 4

Tbn. 12

? 43

4 4

3 4Œ

? 43

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

°› 3 &4

4 4

3 4

Hn. in F 13

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

¢

1.

œ

p

œ

œ

3

œ

œ

3 4œ

nœ ∑ 1.

Œ

œ

p

∑ œ œ

Œ

p

Vib.

3 {& 4

4 4

3 4

B. D.

3 ¢/ 4

4 4

3 4

3 &4

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

3 &4

4 4

3 4

? 43

4 4

3 4

Harp

Piano

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

{

. ? 43 ˙

4 4

° 3˙ &4

œ

3 &4 ˙ ˙

B 43 ? 43 ?3 ¢‹ 4

œ.

p

3

Ra

-

œ bœ

di - ant

wo

œ -

man:

dom;

4 w 4 p

œ

œ-

4 bw 4

4 4 4 4

œ

bœ brought

˙ ∑

œ

me

to

sub. pp

œ

œ

˙

œ

3

˙

sub. pp

3 4

˙. life:

3 4˙

˙

sub. pp

bw

œ 3

You've

œ

-

Œ

˙

p

œ

Wis

œ J

p

4 w 4

p

œ

bœ J

œ

3

œ

œ

3 4œ

œ #œ

˙

œ

3 4˙

3 4

3 4

œ

œ


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

351 ° &

U ∑

Delicate q = 72 #### 4 4

Fl. 3

&

U ∑

#### 4 4

Ob. 12

&

U ∑

#### 4 4

E. H.

&

U ∑

#### 4 4

1 Cl. in Bb 2

&

U ∑

#### 4 Π4

?

U ∑

#### 44

?

U ∑

#### 44

? ¢‹

U ∑

#### 44

4 4

4 4

#### 4 4

#### 4 4

#### 44

1389 Fl. 12

Bs. Cl.

Bn. 12

Cbn.

° & œ

(1.)

Hn. in F 13

p

U ∑

?

Hn. in F 24

(1.)

& œ

Tpt. in C 12

p

U ∑

œ ? œ

Tbn. 12

U Œ

Œ

&

Tpt. 3 in C

U Œ

Œ

U Œ

Œ

p

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

B. D.

Y.

Vn. I

Vc.

ww

w

w

w

w

pp 1. w pp

?

∑ u

4 4

U ∑

#### 4 4

{&

U ∑

#### 4 4 œw

¢/

U ∑

°› &

(Vib., motor off)

p

4 4

°

˙˙..

˙˙..

œw

˙˙..

œw

pp

#### 4 4

U ∑

#### 44

&

U ∑

#### 4 4

?

U ∑

#### 44

?

U ∑

#### 44

{

U ˙ ˙ ˙ ˙˙ u p

{

° œ & & œ B

œ

p

? œ p

Cb.

w

ww

p

Va.

˙˙..

pp

#### 44

p

Vn. II

∑ u

?

Piano

?

¢

& Œ

Harp

? ¢‹

sub. pp div.

#### 4 4

œ

Some

Delicate q = 72

U ˙

p

w

œ J

-

œ

œ

œ

day

I'll

ex

œ plain

-

remove mutes

Ó

Œ

U ˙ ˙ u

#### 4 unis. 4w

œ J

remove mutes

Ó

U ˙

#### 4 w 4

œ J

remove mutes

Ó

U ˙

#### 44 w

œ J

remove mutes

sub. pp

sub. pp

sub. pp

U ∑

#### 44

Œ Œ Œ

Ó

œ

3

to

œ

you


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

352 ° #### &

3 4

## & ##

3 4

## & ##

3 4

## & ##Ó

Œ

3 4

1393 Fl. 12

Fl. 3

Ob. 12

E. H.

## & ##Œ

1 Cl. in Bb 2

? ####

Bs. Cl.

? ####

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

Va.

Vc.

Cb.

n

w

Ó.

Ó˙ .

Œ

pp

w

n

pp

œ J

w

n

3 4 3 4

pp

3 4

?

3 4

# ## &#

3 4

## & ##

3 4

? ####

3 4

? ####

3 4

?

3 4

3 4

¢

° › #### &

¢/

Vn. II

Œ

œj

° &

B. D.

Vn. I

Ó

3 4

nn˙˙..

Œ

3 4

{&

Y.

˙.

œ J

n˙˙..

Vib.

Piano

˙.

œœ

Tbn. 12

Harp

n˙˙..

Œ

Tpt. 3 in C

Crot.

pp

˙˙..

j œ

˙.

Tpt. in C 12

Timp.

nw

n

?# # ¢‹ # #

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

œ

#### œ œw

˙˙..

n˙˙..

nœw °

œ nwœw

n˙˙..

3 4

nn˙˙..

nœw °

3 4

## & ##

3 4

? ####

3 4

## & ##

3 4

? ####

3 4

{

{

? #### œ

j œ

Œ

3

œ

why

œ I

nœ J

used

œ to

œ J

be

-

˙

lieve

˙.

œ.

œ.

that

love

was

low

œ

and shame - ful;

j œ

3 4

° #### &

3 4

## & ##

3 4

B ####

3 4

? ####

3 4

?# # ¢‹ # #

3 4


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

353 ° #### 3 & 4

4 4

## 3 & # #4

4 4

## 3 & # #4

4 4

1397 Fl. 12

Fl. 3

Ob. 12

## 3 & # #4 Œ

E. H.

Œ

1 Cl. in Bb 2

? #### 43

Bs. Cl.

˙ ? #### 43 Œ

Bn. 12

Cbn.

Hn. in F 13

œ J

2. œj

n

#˙˙..

w

∑ n˙˙..

Œ Œ

ww

4 4 4 4

j œ

Ó

Œ

Ó ˙.

Œ

œ

w

n

pp

1.œ

nw

J

pp

pp

4 4

° &

3 4

4 4

?

3 4

4 4

## 3 & # #4

4 4

## 3 & # #4

4 4

? #### 43

4 4

? #### 43

4 4

3 4

4 4

° › #### 3 & 4

4 4

Tpt. 3 in C

Tbn. 12

Crot.

Tpt. in C 12

Timp.

? # ## 3 ¢‹ # 4

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

˙.

4Π4

Œ

pp

n˙˙

˙

4 4w

nœ n

## 3 & # # 4 œœ

More motion q = 80

¢

?

Vib.

{&

#### 3 œ 4 n˙˙œ ..

B. D.

¢/

3 4

4 4

## 3 & # #4

4 4

? #### 43

4 4

## 3 & # #4

4 4

? #### 43

4 4

Harp

Piano

Y.

Vn. I

Vn. II

Va.

Vc.

Cb.

{

{

4 4 œw

Ó

? #### 43 Ó

nœ J

Why

4œ 4J I

˙˙..

œ was

œ˙. °

j œ

na

° #### 3 & 4

4 4

## 3 & # #4

4 4

B #### 43

? #### 43 ?# # 3 ¢‹ # # 4

˙ -

˙˙..

˙.

œ J

ïve.

n˙˙..

nœw °

œ

More motion q = 80

mp

œ

Sure

-

œ

œ

œ

œ

ly

I

will

hurt

4 4

4 4

4 4

œ and

œ

œ

œ

3

dis - ap -


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

354 ° #### &

## & ##

## & ##

1401 Fl. 12

Fl. 3

Ob. 12

## & ##Ó

E. H.

## œ & ##w

1 Cl. in Bb 2

Bn. 12

Hn. in F 13

˙. ? #### Ó

œj

Œ

œœj J

œœ

##œœ

solo

j œœ .J

?

# ## &#

## & ##

? ####

? ####

?

¢

° › #### & #### œ˙.

n˙˙..

œw

œœj œJ

n˙˙..

œ ## œœ

.j œœœ .J

Ó Ó

## & ##

? ####

## & ##

? ####

{ {

? #### œ point

° #### &

œ

œ J

you:

œ

œ

œ

Sure

as

day

fol

œ -

-

œ lows

œ. night:

senza sord.

Œ.

œ J

Ó

j >œ

˙

w

## & ##

senza sord.

Œ.

j >œ

˙

w

B ####

senza sord.

Œ.

j >œ

˙

w

? ####

?# # ¢‹ # #

senza sord.

Œ.

j >œ

˙

w

p

œ

Ó.

Still:

Be

sfzpp

Cb.

sfzpp

Vc.

w

sfzpp

Va.

˙ Ó

¢/

Vn. II

° &

B. D.

Vn. I

{&

Y.

Vib.

Piano

∑ Ó ˙.

Ó

j œœ .

œœ..

œœ

Tbn. 12

Harp

n˙˙

Tpt. 3 in C

Crot.

œ J

?# # ¢‹ # #

Tpt. in C 12

Timp.

Œ

Œ

Œ

˙.

pp

˙.

pp

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

œ

n

˙.

? ####

Bs. Cl.

Cbn.

Œ

sfzpp


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

355

Slower a ritual q = 66 1405 Fl. 12

° #### Ó &

Œ

## & ##

## & ##

## & ##

## & ##Ó

œ. œ.

Fl. 3

Ob. 12

E. H.

1 Cl. in Bb 2

B. D.

Harp

Piano

M. M.

Vn. II

Va.

œ

3

pp

∑ œ œœ œ

p

˙ ˙

b

œ mp

b œ œœ œ

œœ. .

b

œ.

œ œ

œ.

Œ

œ

œ

pp

mp

˙

œ

∑ œœ..

˙˙

mp

œ bœœ œ

?# # ¢‹ # #

b

1.

Ó

p

?

## & ##Ó

1.

œ œ

p

p

? #### w w

w w

p

?

b <n>˙

œ

b

˙ ˙

∑ ˙. ˙.

œ œ

œœ

˙˙..

œœ

p

#### Ó. {&

(B.D.)

## & ##w w p

w w

? #### w w

w w

{

b <n> w <n> w

˙ ˙

b

6

Ó

∑ w w

b

p

¢/

bœ œ

Œ

œ œ

<b>w bb w

Glockenspiel ° › #### Ó. &

∑ Ó

mp

∑ ˙ ˙

˙

œ

∑ j œ

œ.

bœ œ

œ.

mp

œ

? #### w w

{

<n>˙

w ∑

œ.

# ## &#

¢

œ œ

# œ.

6

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

˙˙..

œ œ

bw w

˙. ˙.

bœœ

mp

mp

Œ

mp

b b

w w

¿

n

b˙ b˙

Ó

mp

Ó

6

Ó

w bw

mp

w w

w w

w w

?

b

? ####

b

p

œ œ œ

? #### œ

œ me,

œ

œ

œ

Wis -

## & ##Ó B #### ˙.

will be

œ

with

p

œ.

p

div.

œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ

˙ ˙

div.

3

œ œ œ

j œ œ

?# # w ¢‹ # # w

w w

œ

œ

œ

al -

ways...

pp

˙

œ

‰ œ

b œ

3

Ev'

˙ ˙

p

œ

you,

Œ

? #### w w

p div.

œ

dom...

Slower a ritual q = 66 ° #### Ó œ. &

œ

3

œ

j œ

-

-

ry - where

-

œ œ œ

mp

b

div.

unis.

œ.

div.

œ œ œ

unis.

œ.

j œ œ ˙ ˙

œ

œ

b

mp

œ

with

œ

3

3

I

will be,

œ

œ

me,

I

œ

Wis -

˙ ˙

œ

sim.

œ.

mp

œ.

b bœ

œ œ œ œ

sim.

mp

mp

<b>w bb w

mp

<n>w b <n>w

mp

3

will be

œ

œ with

œ

œ bœ

you,

Œ

dom...

˙ ˙

b

bœ œ œ

œ œ œ Œ

Œ

6

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

## & ##

## & # # Ó.

œ

3

œ bœœ œ

œœ..

˙˙

b

° &

œ

div.

Cb.

œ

Œ

p

Vc.

œ

Œ

? ####

with

Vn. I

1.˙

Œ

I

Y.

b

œ œ

Tbn. 12

Vib.

Œ

mp

˙˙

Tpt. 3 in C

Crot.

b

œœ

b

Tpt. in C 12

Timp.

Œ

p

˙˙

Hn. in F 24

B. Tbn./ Tuba

œ œ

Bn. 12

Hn. in F 13

˙ ˙

? ####

Bs. Cl.

Cbn.

œ œ

œ

œ

al -

ways...

j œ œ

-

-

ways

-

œ œ œ

˙ ˙

œ.

œ œ œ

œ bœ œ

˙ ˙

œ.

œ bœ œ

3

j œ œ

j bœ œ

w w ˙ ˙

œ 3

Al

bœ œ œ

b˙ b˙

œ

œ

œ and


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

356 1409 ˙ Fl. 12

Fl. 3

° b˙ & &b (1.)

˙ mf

˙

Ó

3 2

Ó

Ó

Cadenza, with the voices q = about 69 ∑

3 2

3 2

Ob. 12

&b

E. H.

&b

3 2

˙ &b ˙

Ó

3 2

?

b

3 2

Bn. 12

?b

3 2

Cbn.

? ¢‹ b

3 2

Ó

3 2

?

3 2

Tpt. in C 12

&b

3 2

Tpt. 3 in C

&b

3 2

1 Cl. in Bb 2

Bs. Cl.

mf

° & ˙

(1.)

Hn. in F 13

mf

Hn. in F 24

Tbn. 12

B. Tbn./ Tuba

Timp.

Crot.

Vib.

B. D.

? b ˙. w

mf

? ¢ bw w ?

mf

° › b ˙. & ˙.

Œ

{

M. M.

3 j 2 œ œ

Œ

Ó

Ó

3 2

3 2 Ó∑

∑ Œ

œ œ

?b mf

&b Œ

œ.

Ev' -

œ œ. day

˙ ° b˙ &

? b ˙. w ? ¢‹ b w w

mf

œ œ.

ry, ev'

œ œ.

œ

œ

œ

œ J

œ

ry day

re - joic - ing,

œ.

re - joic - ing,

œ. œ œ.

-

œ

j œ

œ œ.

œ œ nœ

œ.

˙ &b ˙

B b œ.

œœj

pp

3 2 Œ

&

3 2 Œ

◊ÿ

œ

re - joic - ing,

œ œ œ

œ. œ.

œ œ œ œ œ. nœ

œ. œ. œ

œ. unis.

œ 3 2 œ

‰ ‰

&

mp

˙ Dai

mp

œ œ œ œ œ œ

œ.

œ œ

œ œ

œ œ

-

˙ Dai

œ œ œ œ

-

Ó Ó

-

-

p

bowed, motor on

Ó

Œ

˙o . ˙.

˙ ˙

let ring

o ˙

˙.

5

w ww .. w.

Y.

pp

œ œ œ

3 2

œ œJ

pp

pp

w.

pp

3 o 2 w

˙˙ Œ

Triangle

Ó

œ œ

? b œ.

∑ ‰

3 2

œœ

œ

mf

Cb.

˙. ˙.

mf

mf

Vc.

œ œ

w w

mf

Va.

actual pitch

mf

Vn. II

Ó

ev' - ry

Vn. I

Ó

Ó

mf

mf

Y.

Œ

actual pitch

&b

Piano

Œ

¢/ ¿

?b

3 2 œœJ

Œ

˙. { & b ˙.

{

œœ ˙˙..

? b ˙. w

Harp

œœ..

˙

Œ

Ó

œ

œ

œ œ

p

Y. œ ˙

œ -

3 œ 2

-

-

-

-

œ

œ -

-

-

œ œ

Œ

Œ

œ

œ-

Ó

œ

œ

-

-

ly,

dai

n

pp

3 2 Œ

Ó

3 2 Œ

Ó

3 2 Œ

Ó

b~. 3 w. 2

unis. pp sempre

˙

˙.

˙O˙

˙OO˙....

O˙..

O˙..

div. a2O n

n

n

w~~w....

pp

~w..

pp

~w ..

pp

~w..

-

-

œ

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

pp

~w ..

unis.

pp

Œ

dai

Ó

p

ly,

-

˙.

Œ

Ó

Cadenza, with the voices q = about 69 O O.

3 2 Œ

˙.

5

°

3 2 œ

Ó

-

œ -

Ó

Ó

-ly,

-

œ

œ

ly,


The Gospel of Mary Magdalene—Act I

357 tacet ° b 1., with the voices; ossia j & œ. œ œ

1413 Fl. 12

p

j œ

œ.

œ

mp

œ

˙

pp

Œ

œ

Œ

Fl. 3

&b

Ob. 12

&b

E. H.

&b

1 Cl. in Bb 2

&b p

1., with the voices, ossia tacet

œ

˙

œ

˙

mp

˙.

Œ

œ

pp

Œ

Bs. Cl.

?b

Bn. 12

?b

Cbn.

? ¢‹ b

° &

?

Tpt. in C 12

&b

Tpt. 3 in C

&b

Tbn. 12

?b

B. Tbn./ Tuba

? ¢ b

?

Hn. in F 13

Hn. in F 24

Timp.