Schooldomein 6 - juli 2017

Page 28

Kort nieuws

Column Rectificaties

B

ij het artikel ‘Uitgaven MI ruim hoger dan vergoeding’ in Schooldomein 5 van deze jaargang zijn de tipgevers niet vermeld. Dat zetten we — met excuus aan de tipgevers — graag recht.

TRENDS IN ONDERWIJSLAND: KLEP-DICHTTIJD

De tipgevers waren: • Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs • Dyade Huisvesting & Vastgoed B.V. • Anculus BV • Vitruvius Bouwkostenadvies

Elk jaar kijk ik met, zowel een lichte nieuwsgierigheid, als met enige verbazing naar de examenperiode in het voortgezet onderwijs. U kent het wel van de tv-beelden: (gym-) zalen gevuld met tafels waar diepdenkende examenkandidaten examenopgaven te lijf gaan. Inmiddels zijn de examens 2017 verleden tijd, op een enkele kandidaat na die zich voorbereidt op het derde tijdvak. Mijn professionele nieuwsgierigheid betreft de inhoud van de examens en de wijze waarop theorie en praktijk aan bod komen. Daarnaast betreft de nieuwsgierigheid ook de toetsing van de digitale vaardigheden. Dit jaar heb ik, als ‘voorlezer’ bij een dyslectische leerling, mijn praktijkkennis weer kunnen toetsen. De snelheid en handigheid waarmee een leerling uit de basisberoepsgerichte leerweg digitale opdrachten combineerde met praktijkgerichte vragen, gaf vertrouwen in het perspectief van deze leerling. Mijn lichte verbazing betreft de organisatiegraad die examens in het algemeen oproepen en die van de beroepsgerichte praktijkexamens in het bijzonder. Met name het omvang­ rijk aantal benodigde docenten om een cspe* volgens de voorschriften te laten verlopen, doet vragen rijzen over de regelgeving die deze inzet vereist. Meer dan een lichte ver­ bazing betreft de klachtenscore bij LAKS over het examen Nederlands VWO. Als ongeveer 40.000 examenkandidaten ruim 26.000 klachten weten te produceren, zegt dat wellicht iets over de opgaven, maar wekt het ook de indruk dat bij elke examen­ opgave een klachtenformulier is meegeleverd. Slaan we niet door, als zelfs een aangepast correctiemodel ook weer klachten oplevert? Geen nieuwsgierigheid, maar interesse betreft het recente rapport’ Doordacht Digitaal’ van de Onderwijsraad. De raad vraagt aandacht voor de digitaliserende samenleving en de consequenties daarvan voor het onderwijs. Het rapport verwijst naar de taak van scholen en samenwerking in de privaat publieke sfeer om tot afspraken te komen over connectiviteit en infrastructuur. Van de overheid wordt stimulering en facilitering verwacht. De overheid kan zich ook inzetten voor cybersecurity en privacy. In goed Nederlands spreekt het rapport zelfs over ‘security officers’ en ‘e-managers’ voor elke onderwijsinstelling. Dit interessante rapport nodigt uit om meer te lezen dan alleen de bijgevoegde samenvatting of de beknopte reacties in de media. Het rapport beschrijft zowel kansen als risico’s die samenhangen met digitalisering in (en van) het onderwijs. In positieve zin wordt onder meer gesproken over verrijking van onderwijsdoelen, vernieuwing van pedagogiek en didactiek en nieuwe docent-kwaliteiten. Daarnaast vraagt de raad ook aandacht voor het bewaken van de persoonsvormende functie van het onderwijs. De raad benadrukt dan ook zogenaamde klep-dicht-tijd. Schermloze tijd om de fysieke en mentale gezondheid te bewaken. Kortom. Een Onderwijsraad-rapport, dat niet mag verdwijnen in een bureaulade, maar een plaats behoort te krijgen bij gesprekken over de ontwikkeling van 21-eeuws onderwijs. Jaap de Kruijf * cspe = centraal schriftelijk en praktisch examen in vmbo

28

SCHOOLDOMEIN

juli 2017

De foto hierboven was één van de foto’s bij het artikel van RoosRos Architecten over de Pieter van der Plasschool in Schooldomein 5. Helaas is daarbij de fotograaf niet genoemd. En ook dat zetten we graag recht. De foto’s zijn gemaakt door Christian Fielden. Bekijk meer van zijn werk op fieldenfotografie.com.

Omgaan met polarisatie en extreem gedrag in de klas

W

anneer extreme uitspraken en vooroordelen bespreekbaar zijn op school, ontstaat er meer begrip en veiligheid. Stichting School & Veiligheid en Augeo hebben daarom gezamenlijk een korte digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ ontwikkeld die de kennis van leraren in het vo en mbo vergroot en hen helpt het gesprek hierover op school aan te gaan. De digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ laat herkenbare klassensituaties zien. Door middel van drie casussen helpt de module leraren met praktische tips en laat zien waar ze meer training kunnen vinden. De module is online beschikbaar via de website van Stichting School & Veiligheid: schoolenveiligheid.nl/actueel/module-omgaan-extreem-gedrag-polarisatie.