Page 1

22.0113.31


Assistència tècnica d’Actíva Prospect Maig 2014


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Índex Introducció............................................................................................................ 1 Context demogràfic .............................................................................................. 2

CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS SEXE I EDAT ............................................................... 2 CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LA SEVA NACIONALITAT ........................................... 3 Programes no inclosos en el PTDDCCiC ............................................................... 6 13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers .............................................................................................. 6

Valoració dels programes ..................................................................................... 7

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ........................................................................................ 7 Informació ...............................................................................................................................................................................7 15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell................................................................................................................................................................................................. 7 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat ............................................................................................................ 8 13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització .................................................................................................. 8 04.01 Informació de base per als programes municipals ........................................................................................... 10 18.08 Observatori de la Salut ................................................................................................................................................... 10 12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat ......................................................... 11

Orientació ............................................................................................................................................................................. 12 13.02 Sessions d’acollida ........................................................................................................................................................... 12 13.03 Tallers de coneixement de l’entorn .......................................................................................................................... 13 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell .............................................................................................................. 15 13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional ......................................................................................... 16 13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ) .......................................................................................................................................... 16 13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes .................................................................................... 17 13.15 Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES) ..................... 19 13.30 Oficina de Drets Civils .................................................................................................................................................... 20 05.07 Jornades d’orientació escolar i professional ........................................................................................................ 21 23.01 Atenció al Ciutadà ............................................................................................................................................................ 21 18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris ................................................ 22

Assessorament ................................................................................................................................................................... 23 13.04 Tallers d’apropament al món laboral ...................................................................................................................... 23 13.40 Centre d'Atenció a la Dona ........................................................................................................................................... 24 13.31 Programa de suport al retorn voluntari ................................................................................................................. 25 13.29 Espai LGBTI a l’Oficina de Drets Civils .................................................................................................................... 26 05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) ............................................................................................................. 27 08.01 Sabadell Habitatge ........................................................................................................................................................... 28 08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge .................................................................................. 28 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats ........................................................................................... 29

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL ............................................................................................................. 31 Equitat ................................................................................................................................................................................... 31 11.01 Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres ................................................................ 31

Pàg. ii


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just ....................................................................................................................................................................................................... 32 13.45 Tallers per la Igualtat...................................................................................................................................................... 33 13.53 La laïcitat, el punt de partida ....................................................................................................................................... 34 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell ................................................ 34 05.04 Esplai a l’escola .................................................................................................................................................................. 36 05.03 Escoles bressol Municipals........................................................................................................................................... 37 22.01 Supressió de barreres arquitectòniques ................................................................................................................ 37 22.03 Programa de millora de l'accessibilitat .................................................................................................................. 38 06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola .................................................................................................................................. 40 06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport .............................. 40 08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges ............ 41 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques ....................................................... 42 19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere ...................................... 42 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral ............................................................................................................................................................................................................... 43 14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec ....................................................................... 44 14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes ....................... 45 16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció ............................................................................................. 45 16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament .................................................................................................................................... 46 16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe ............................................................................................... 47 18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences ........................................................................................................... 48 12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics .......................................................... 48 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte ............................................................................................................................................................................................... 49

Emancipació ........................................................................................................................................................................ 50 13.11 Alberg de Sant Oleguer .................................................................................................................................................. 50 13.10 Jove: Què, véns? ................................................................................................................................................................. 51 13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell) ............................................................................................................................................................................................ 52 13.12 Espais Joves ......................................................................................................................................................................... 53 13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes) ................................... 54 05.02 Posa-t’hi ................................................................................................................................................................................ 55 08.03 Renda bàsica d’emancipació........................................................................................................................................ 56 08.09 Promoció d’habitatges dotacionals .......................................................................................................................... 57 14.14 Oferta formació continua per a empreses ............................................................................................................. 57 14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) ................................................................................... 58 14.01 Orientació professional ................................................................................................................................................. 59 14.04 Sabadelltreball ................................................................................................................................................................... 60 14.23 Assessorament per a la creació d’empreses ......................................................................................................... 61 14.03 Borsa de treball ................................................................................................................................................................. 61 14.17 Formació i acreditació en TIC ..................................................................................................................................... 62 14.20 Tallers d’ocupació ............................................................................................................................................................ 63 14.24 Viver d’empreses .............................................................................................................................................................. 64 14.19 Cases d’oficis....................................................................................................................................................................... 65 14.16 Formació e-Learning ....................................................................................................................................................... 66

Pàg. iii


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

14.15 Oferta formació continua externa ............................................................................................................................. 67 14.09 Coneguem el mercat laboral ........................................................................................................................................ 68 14.13 Formació ocupacional .................................................................................................................................................... 69 14.02 Espais de recerca activa de feina ............................................................................................................................... 70 14.10 Programes integrals per a joves ................................................................................................................................ 71 14.08 Coneixement d’oficis ....................................................................................................................................................... 72 14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) ........................................................................... 73 14.05 Pràctiques no laborals en empreses ........................................................................................................................ 74 14.22 Sensibilització per emprendre ................................................................................................................................... 74 18.01 Tallers d'habilitats socials ............................................................................................................................................ 75 18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències ..................................................................................... 76 18.07 Pla Municipal sobre Drogues ...................................................................................................................................... 76 12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves .............................................................................................. 77

Cohesió civil......................................................................................................................................................................... 78 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural ................................................................................................. 78 13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus ...................................................................... 79 13.36 Gestió dels Centres de Culte ........................................................................................................................................ 80 05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE) ................................................................................................................................ 81 06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives .......................................................................... 81 08.08 Fons d'habitatges d'emergència social ................................................................................................................... 82 08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència ........................................................................................... 82 08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió .................................... 83 08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer ........................................................................................................................................ 84 09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) .................................................................................................................................................................................................... 84 14.29 OMNIA. Formació presencial ...................................................................................................................................... 85 14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL) ................................................................... 86 14.11 Programes integrals per als col.lectius més vulnerables ................................................................................ 86 14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental .................................................................................. 87 14.21 Plans d’ocupació ............................................................................................................................................................... 88 14.28 Formació sociolaboral .................................................................................................................................................... 89 12.04 Serveis Socials Bàsics ..................................................................................................................................................... 90 12.05 Informes d’arrelament social ...................................................................................................................................... 91 07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous ...................................................... 92

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT........................................................................................ 93 Participació .......................................................................................................................................................................... 93 11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura ......................................................... 93 13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats ............ 94 13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat ....................................................... 95 13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania .......................................................................................................................... 95 13.51 Consell de Joves ................................................................................................................................................................. 96 22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic ........................................................................... 97 17.05 Centres Cívics ..................................................................................................................................................................... 98 17.03 Processos de participació ciutadana ........................................................................................................................ 99 17.04 Registre Municipal d’Entitats ................................................................................................................................... 100

Pàg. iv


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

17.02 Cens de participació en els processos participatius ...................................................................................... 101 17.01 Consells de Districte ..................................................................................................................................................... 101

Coresponsabilitat ........................................................................................................................................................... 102 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania .................................................................................................. 102 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals ............................ 103 13.07 Xarxa d’entitats d’acollida ......................................................................................................................................... 104 13.32 Pla de Civisme de Sabadell ........................................................................................................................................ 104 13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista ............................................................. 106 13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat ............................................................................................................................................................................................................ 106 13.33 Comissió de la convivència ....................................................................................................................................... 107 08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell ............................................................................... 108 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" ........................................................................................................ 109 12.06 Consell de Serveis socials .......................................................................................................................................... 110 07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat...................................................................................... 111 07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general ............................................................................................................................................................................................................ 111

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA .................................................................................................. 113 Sensibilització .................................................................................................................................................................. 113 20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana .............................................................................. 113 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors .......................................................................................... 113 11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència.............................................. 114 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere ......................................................................................... 115 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania .......................................................................................... 116 13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)................................................................................................ 117 13.28 Sabadell, ciutat refugi .................................................................................................................................................. 117 13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat ........................................................................................................... 119 13.39 Memorial Àlex Seglers ................................................................................................................................................. 119 13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi Perruquers (NOU) ................................................................................ 120 06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport ................................................................................................. 121 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport ....................................................................................................................... 121 19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts ......................................................................................... 122 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania ........ 122 16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista ......... 123 18.04 Prevenció de les Drogodependències .................................................................................................................. 124 18.03 Relacions sexuals sense risc ..................................................................................................................................... 125 18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic .................................................................................................................. 125 10.02 Agenda 21. Programa 50/50 .................................................................................................................................... 126

Comunicació ..................................................................................................................................................................... 127 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional ....................................................................................................................................................... 127 02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans ........................... 128 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal ........ 129 02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania .................... 129 11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania ..................... 130 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors .......................................................................................................... 131

Pàg. v


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria ............................................................................................................................................................................................................ 132 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament .................................................................................................. 133 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) .............................................................................. 134

Pedagogia .......................................................................................................................................................................... 135 05.06 Ciutat i Escola .................................................................................................................................................................. 135

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA ............................................................................................ 136 Vincles................................................................................................................................................................................. 136 20.02 Voluntariat per la llengua .......................................................................................................................................... 136 11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda ........................................................ 137 13.42 Dona: Expressa’t i Participa ...................................................................................................................................... 137 13.34 Construïm ciutadania .................................................................................................................................................. 138 13.43 Programa Espai dona................................................................................................................................................... 139 13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) ........................................................................................... 140 06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori ............................................ 141

Diversitat ........................................................................................................................................................................... 142 13.35 Diàleg Interreligiós ....................................................................................................................................................... 142 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors ............................................................................................................................................................................................... 142 06.05 Festa de l’Esport de Sabadell.................................................................................................................................... 143 10.01 Horts municipals ........................................................................................................................................................... 144

Convivència ...................................................................................................................................................................... 145 13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat ................................................................................... 145 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal ................................................................................ 146 17.06 Servei de Mediació ........................................................................................................................................................ 147

Valoració General i orientacions de futur ........................................................ 148

NOVA CIUTADANIA................................................................................................................................................ 148 IGUALTAT DONA-HOME ........................................................................................................................................ 152 JOVENTUT .............................................................................................................................................................. 157 PERSONES LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSSEXUALS I INTERSEXUALS (LGBTI) ................................... 161 DIVERSITAT DE CREENCES ................................................................................................................................... 164 Annexos ............................................................................................................ 167

ANNEX 1: REGIDORIES I SERVEIS QUE PARTICIPEN EN EL PLA ........................................................................ 167 ANNEX 2: ACTUACIONS PER EIXOS I REGIDORIES .............................................................................................. 168 ANNEX 3: ACTUACIONS SEGONS “LECTURES” .................................................................................................... 176 Lectura Nova Ciutadania ............................................................................................................................................. 176 Lectura Igualtat Dona-Home ..................................................................................................................................... 181 Lectura Joventut ............................................................................................................................................................. 187 Lectura LGBTI .................................................................................................................................................................. 192 Lectura Cooperació ....................................................................................................................................................... 194 Lectura Diversitat Creences....................................................................................................................................... 196

ANNEX 4: ÍNDEX DE PROGRAMES SEGONS CODI ................................................................................................. 198 Pàg. vi


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

INTRODUCCIÓ El present document d’Informe de Seguiment i Avaluació del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania (PTDDCCiC), correspon a l’any 2013. És l’evolució del treball desenvolupat des de l’any 2007 en relació al Pla Transversal de Nova Ciutadania que s’ha ampliat sota l’òptica dels ‘Drets Civils’ i aglutina diverses temàtiques relacionades amb la igualtat, l’equitat i la cohesió social en 6 àmbits: -

Nova ciutadania Igualtat dona-home Joventut Persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) Cooperació Diversitat de creences

El Pla i l’avaluació estan plantejats com a instruments amb una orientació transversal que parteixen del treball que es realitza des de 21 àrees i serveis de l’Ajuntament. El PTDDCCiC ha estat configurat per 165 programes distribuïts en cinc grans eixos: Eix 1. Informació, orientació i assessorament ciutadà Eix 2. Equitat, emancipació i cohesió civil Eix 3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Eix 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia Eix 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana Cal tenir en compte que des de l’elaboració del Pla, s’ha incorporat un nou programa en l’eix 4 “Ni un pèl enrere” liderat per la regidoria de Drets Civils i ciutadania del qual s’aporta la fitxa completa i l’avaluació. El Seguiment i l’avaluació es basen en la recopilació de 703 indicadors i de les valoracions qualitatives que aporten les persones responsables de liderar cada programa. Aquesta és la primera edició de l’avaluació del PTDDCCiC i per tant no es disposa de sèries històriques. Per l’avaluació del 2014 es podrà incorporar l’evolució dels resultats dels indicadors per tenir una visió de l’avenç dels mateixos i valorar-ne les tendències. L’informe ha estat elaborat en base al recull d’indicadors i valoracions de cada programa, així com a la Sessió de contrast realitzada el dia 8 d’abril amb totes les àrees i serveis implicats en el Pla, modificant alguna valoració o proposant nous indicadors a considerar i fent un debat per cada àmbit o “lectura”. L’informe està estructurat en tres apartats i els annexos. -

Introducció al document Context demogràfic. Analitza la dinàmica demogràfica i els trets característics de la població. Valoració dels Programes. Detall de cada una de les fitxes dels programes amb les dades dels indicadors de seguiment i la valoració qualitativa.

[Introducció]

Pàg. 1


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

CONTEXT DEMOGRÀFIC El contingut d’aquest capítol es centra en l’anàlisi de la població. Aquesta s’estructura en dos blocs: d’una banda, l’evolució de la població segons sexe i edat, i per altra banda, fluxos migratoris i naturalesa de la població.

CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS SEXE I EDAT Sabadell té un total de 207.649 habitants, a 1 de gener de 2013. La població augmenta de manera progressiva tot i que en els darrers anys és constat un cert estancament demogràfic. Per sexes, el 51,3% de la població resident són dones mentre que el 48,7% són homes. L’estructura de població de Sabadell ha seguit les pautes de les societats modernes i, en termes generals, es caracteritza per ser una població amb unes baixes taxes de natalitat i on la gent gran guanya pes degut a l’augment de l’esperança de vida. La piràmide de població mostra comportaments diferents entre homes i dones. Les dones, que representen més de la meitat de la població de Sabadell, mostren una estructura d’edat més envellida, ja que a partir dels 55 anys la proporció de dones és superior a la dels homes per a les mateixes edats. L’arribada de població estrangera, sobretot homes en edat de treballar fa que el gruix de població del sexe masculí es concentri en les franges d’edat d’entre 30 i 49 anys.

Gràfic 1 Evolució de la població per sexe, 2000- Gràfic 2 Piràmide de població, 2013 2013

Font: Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell i IDESCAT. Elaboració Actíva Prospect. Actualització a 1 de gener de 2013.

La població jove, d’entre 15 i 29 anys, representa el 15,9% del total de la població de Sabadell. En termes absoluts, equival a 32.964 joves. Per franges d’edat, el 29,5% té de 15 a 19 anys, el 31,4% de 20 a 24 anys i el 39,1% de 25 a 29 anys. Els grups de població jove presenten una evolució negativa, entre els anys 2000 i 2013 aquesta es redueix un 23%, gairebé 10.000 joves menys. Així, el pes dels joves ha disminuït un 7,4% respecte a l’any 2000 (23 persones de cada 100 tenien entre 15 i 29 anys mentre que ara aquesta relació és 15 de cada 100).

[Context demogràfic]

Pàg. 2


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Gràfic 3 Evolució de la població jove per grups d’edat, 2000-2013 Valors absoluts

% població jove

20.000

25,0

18.000 16.000

20,0

14.000

12.000

15,0

10.000 8.000

10,0

6.000 4.000

5,0

2.000

0

0,0 2000

2001

2002

de 15 a 19 anys

2003

2004

2005

de 20 a 24 anys

2006

2007

2008

2009

de 25 a 29 anys

2010

2011

2012

2013

% població jove: eix dret

Font: Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell i IDESCAT. Elaboració Actíva Prospect. Actualització a 1 de gener de 2013.

CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LA SEVA NACIONALITAT La població estrangera que resideix a Sabadell, a 1 de gener de 2013, representa l’11,6% del total de la població de Sabadell (24.203 habitants). El canvi més significatiu en els darrers anys és que, després d’un extens període de creixement, des del 2012 el nombre de població de nacionalitat estrangera disminueix. Així, aquest col·lectiu disminueix en un 5,7% interanual respecte el gener de 2012. És a dir, amb un any hi ha empadronades 1.453 persones menys de nacionalitat estrangera a Sabadell.

[Context demogràfic]

Pàg. 3


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Gràfic 4 Evolució de la població estrangera, 2000-2013 Valors absoluts

% població estrangera

30.000 11,9 25.000

14,0

12,9 12,5 12,8 12,3 11,6

12,0

10,7 9,6

10,0

20.000

7,9 15.000

8,0

6,1 6,0 4,5

10.000

4,0

2,9 1,7

5.000

2,0

1,0 0

0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Estrang.(milers): eix esquerra

Estrang. (%): eix dret

Font: Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell. Elaboració Actíva Prospect. Actualització a 1 de gener de 2013.

La piràmide d’edats de la població estrangera presenta, a diferència de la població nadiua, una estructura de població més jove. Per sexes, els homes continuen sent majoritaris i representen el 51,4% del total mentre que les dones són el 48,6%. Segons l’edat, el gruix de la població se situa en els cohorts de 30 a 40 anys mentre que quasi no hi ha població estrangera en els grups de més edat. Respecte a la població en edats primigènies (0-5 anys) s’observa una disminució del nombre de naixements. Gràfic 5 Piràmide de població nadiua. 2013

100 i més 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2.000

1.500

1.000

500 HOMES

0

500 DONES

1.000

1.500

2.000

Gràfic 6 Piràmide de població estrangera. 2013 100 i més 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 500

400

300

200

100 HOMES

0

100

200

300

400

500

DONES

Font: Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell. Elaboració Actíva Prospect. Actualització a 1 de gener de 2013.

Segons el continent de procedència, gairebé la meitat de la població estrangera es originària d’Amèrica (44%), seguit del col·lectiu africà (31%) i Europa (17%). La població procedent d’Àsia i Oceania és minoritària.

[Context demogràfic]

Pàg. 4


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Per països, el següent gràfic mostra les 20 nacionalitats més representatives a Sabadell, de les quals destaquen quantitativament els nascuts al Marroc (18,9%) i Bolívia (13,2%). També la població equatoriana (8,3%), romanesa (7,0%) i xinesa (4,7). Respecte a l’any anterior, els països que encapçalen el rànquing mantenen la seva posició relativa i, de la mateixa manera, les comunitats d’Amèrica llatina com Argentina, Equador i Uruguai mostren una clara tendència a reduir la seva presència a la ciutat. En canvi, creix la població d’Hondures, Xina, Pakistan, Guinea i Ucraïna. Gràfic 7 Població estrangera a Sabadell segons Gràfic 8 Població estrangera a Sabadell. continent de procedència. 2013 Les 20 nacionalitat més representatives. 2013 ÀSIA 8%

EUROPA 17%

OCEANIA 0%

AMÈRICA 44%

ÀFRICA 31%

Font: Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell. Elaboració Actíva Prospect. Actualització a 1 de gener de 2013.

[Context demogràfic]

Pàg. 5


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

PROGRAMES NO INCLOSOS EN EL PTDDCCIC A continuació s’ajunta un nou programa incorporat en posterioritat a l’elaboració del Pla transversal de Drets Civils i Ciutadania. Programa / Projecte

13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La campanya "Ni un pèl enrere" es dirigeix a les perruqueries de Sabadell i comarca. La perruqueria és sovint un lloc on la dona troba un ambient de diàleg i confiança per poder explicar quina és la seva situació. Les i els perruquers/res, com a professionals que estan en contacte amb les emocions de les seves clients poden detectar casos de violència masclista i oferir informació sobre els recursos existents contra aquesta violència. A fi de que aquests professionals puguin esdevenir agents actius contra la violència de gènere, reben formació on se'ls explica quin és el protocol en casos de violència masclista i quins són els recursos existents. La campanya és impulsada per les Regidories de Drets Civils i Comerç i Turisme amb la col·laboració del Gremi de Perruquers. Objectiu(s) principal(s) del programa Vincular a les perruqueries i als seus professionals en la sensibilització i la lluita contra la violència masclista. En concret, informar dels serveis d'atenció existents i dels recursos que hi ha a la ciutat com el Centre d'Atenció a la Dona (CAD), també faran difusió d'altres activitats programades que puguin ser d’interès.

Eix

Sensibilització, Sensibilització

comunicació

i

Valors

Responsabilitat, amor, equitat

pedagogia

-

Lectures

Nova Ciutadania

 Igualtat HomeDona

 Joventut  LGBTI  Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV  Districte V  Districte VI

 Districte VII  Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I  Districte II  Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Difondre els recursos existents per la lluita contra la violència masclista al major nombre de dones a fi de que puguin tenir eines a l'abast per lluitar en cas de que pateixin una situació de violència masclista.

Resultats esperats

Indicadors

L'adhesió del major nombre de perruqueries de Sabadell i comarca a la campanya (amb un adhesiu identificador en els seus locals), a fi d'aconseguir que els professionals de les perruqueries es converteixin en agents de sensibilització actius i que es donin a conèixer els recursos i que arribin a la major part de dones que puguin estar vivint una situació de violència de gènere.

- Núm. de perruqueries que participen en la campanya.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Dones clients de les perruqueries de Sabadell i comarca.

Gremi de perruquers.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació  Cultura  Drets Civils i Ciutadania  Educació

 Esports  Gestió de la Informació  Informàtica (IAS)  Promoció Econòmica i Comerç

[Programes no inclosos en el PTDDCCiC]

 Recursos Humans  Relacions Ciutadanes  Sabadell Atenció Ciutadana  Salut

 Seguretat Ciutadana  Serveis Socials  Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

 Urbanisme

Pàg. 6


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

VALORACIÓ DELS PROGRAMES Aquest és capítol central que aporta una fitxa per cada programa amb els indicadors i la valoració. Estan estructurats per eixos, en el mateix ordre que el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania. S’aporta la informació més rellevant del programa per tal de poder identificar el programa que s’avalua.

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ Informació Programa / Projecte

15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

Regidoria / Servei

Comerç i Turisme

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Assessorament individualitzat, a petició de la persona interessada sobre qualsevol normativa comercial, en especial la normativa sobre horaris comercials i el calendari de festius d’obertura comercial per a cada any en concret. Aquesta acció es realitza normalment durant el primer trimestre de l’any, amb el recolzament d’un díptic editat pels Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i que s’edita en diferents idiomes nadius (xinès, àrab, urdú, anglès i francès) corresponents als grups d’estrangers més significatius a l’àmbit del comerç. Aquesta informació també es reparteix en castellà i català per a la resta de comerciants de la ciutat. Per tant i un cop repartits aquests fullets a tots els comerços de la ciutat, durant el segon semestre de l’any la tasca se centra en atendre consultes telefòniques o presencials, per part d’estrangers/es que demanen informació sobre horaris comercials, perquè tenen pensat obrir un comerç o l’han obert recentment.

Informació, Informació

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Campanyes informatives sobre les diferents normatives que afecten els sectors comercials i d’altres serveis vinculats.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de díptics repartits

0

Núm. d'accions d'assessorament realitzades

0

Núm. d'accions d'assessorament realitzades a persones de nacionalitat espanyola

0

Núm. d'accions d'assessorament realitzades a persones de nacionalitat estrangera

0

Notes

Valoració Durant el 2013 no s’ha pogut fer la campanya que es feia anualment d’informar als comerços de la ciutat sobre la normativa comercial i el calendari de festius d’obertura comercial permesos, perquè el Govern espanyol va impugnar amb un recurs al Tribunal Constitucional diferents articles del Decret-Llei 4/2012 de 30 d’octubre de la Generalitat de Catalunya, que regulava els horaris comercials i la venda de rebaixes. Arrel d’aquesta impugnació el Tribunal Constitucional va dictar la suspensió temporal dels articles impugnants de la llei catalana. El Decret-Llei 4/2012 de la Generalitat deixava sense efecte a Catalunya els articles de liberalització d’horaris comercials i de rebaixes del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de juliol del Govern espanyol, que envaïa competències exclusives de la Generalitat de Catalunya. El decret català fixava un límit de 72 hores a la setmana d’obertura dels comerços de dilluns a dissabte, amb vuit dies festius a l’any de forma autoritzada i excloïa de l’horari comercial general als establiments d’alimentació amb una superfície de fins a 150 metres quadrats.

[Valoració dels programes]

Pàg. 7


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Aquesta situació feia que es donessin diferents interpretacions jurídiques, algunes de les quals feien vigent la llei de comerç catalana del 2004 i d’altres, la llei espanyola. Davant aquests dubtes jurídics o fins que no s’aixequés la suspensió del Tribunal Constitucional, es va optar per no realitzar cap campanya informativa i només informar, a qui ho sol·licités, de la problemàtica que s’estava donant. Malgrat aquest fet, s’ha de dir que pràcticament la gran majoria de comerços de la ciutat van continuar aplicant la llei catalana. A més, cal recordar que aquesta campanya es feia gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, que era l’organisme que posava a disposició dels municipis de la demarcació de Barcelona, l’edició dels díptics informatius en diferents idiomes i que per a l’any 2013 no es van editar.

Programa / Projecte

13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És tracta d’un instrument de coneixement i diagnosi de la realitat de la diversitat religiosa i de conviccions de la ciutat, que es proposa actualitzar en continguts, dades i referents socials a Sabadell. El mapa, present a la web municipal, reflecteix totes les comunitats presents a Sabadell de les diferents religions i de forma territorialitzada.

Informació, Informació

 Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Actualitzar la informació del mapa de creences i conviccions. Incorporar noves dades per facilitar el coneixement i la diagnosi de la realitat. Comptar amb les dades necessàries per al contacte amb les comunitats de creences i de conviccions presents a la ciutat.

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa. Valoració Aquesta acció depèn del nou gestor del mapa de creences i els nous costos que d'aquest encàrrec se'n desprenen, que no estaven contemplats en el pressupost 2013. En tot cas, de cara al 2014, es podran actualitzar les dades i publicar-les en el web de creences, tot i que no sigui en un format de mapa interactiu.

Programa / Projecte

13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei adreçat a les persones nouvingudes que tenen necessitat d’assessorament jurídic d’estrangeria garantint el dret d’informació que estableix la Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya. El servei proporciona assessorament en la tramitació de documentació a la Subdelegació de Govern (permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per estudis, etc.). Informa i assessora a les entitats d’immigrants de Sabadell, a les empreses en el procés de contractació de persones estrangeres i al personal tècnic de l’Ajuntament. Dins del servei s’ofereix acompanyament als sol.licitants d’asil o refugi.

Informació, Informació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

[Valoració dels programes]

orientació

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 8


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Acollir integralment les persones immigrants, de forma coordinada amb les entitats i institucions locals i municipals. Assessorar en la tramitació de documentació d’estrangeria: permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per estudis, etc. Informar i assessorar a les entitats d’immigrants de Sabadell, a les empreses en el procés de contractació de persones estrangeres i al personal tècnic de l’Ajuntament. Acollir i acompanyar a les persones que sol.liciten asil o refugi.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones ateses

1.655

Núm. de voluntaris/àries Núm. de tràmits de permís inicial Núm. de tràmits de renovacions i modificacions Núm. de sol·licituds d'asil i refugiats Núm. de tràmits d’arrelament Núm. de tràmits de permís de llarga durada

Notes

25 43 1.907 25 395 1.277

Núm. de tràmits de reagrupament familiar

162

Núm. de tràmits de règim comunitari

318

Núm. de tràmits de nacionalitat

37

Núm. de recursos administratius

90

Valoració La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell ha renovat per un any més el conveni que té amb el Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants SCAI per a l’assessorament jurídic en tràmits d’estrangeria de la població estrangera resident a la ciutat. Durant l’any 2013, l’SCAI ha atès 11.226 visites (3.467 amb cita prèvia i 7.759 sense cita prèvia). També s’han atès 9.389 consultes a la mateixa recepció del servei i 4.743 consultes al servei de primera acollida i estrangeria. El nombre total de beneficiaris del servei de primera acollida i estrangeria durant el 2013 ha estat de 1.655 persones, de les quals 1.319 utilitzaven el servei per primera vegada. El programa d’acollida temporal per sol·licitants d’asil i refugiats ha atès un total de 25 persones. Pel que fa a les regions i països d’origen de les persones ateses, el percentatge més elevat prové d’Amèrica Llatina i ve donat especialment pels usuaris provinents de Bolívia, fet que significa una continuïtat dels darrers anys. A continuació es troba Àfrica, on destaquen les nacionalitats marroquina, senegalesa i gambiana. Cal destacar que existeix un nombre significatiu de persones amb nacionalitat espanyola, fet que és degut en gran mesura per una banda a les segones i terceres generacions que al néixer en territori espanyol poden tenir accés a la nacionalitat espanyola en un període de temps més breu i per altra banda, a què hi ha un gran conjunt de ciutadans estrangers que porten vivint a Espanya molts anys i han obtingut ja la nacionalitat espanyola. Es pot concloure que s’han assolit els objectius proposats pel programa, contribuint a què la majoria de la població immigrant tingui accés a una informació de qualitat, de manera gratuïta. Donat que un gran nombre de persones immigrades continuen requerint orientació, informació, assessorament i suport, el servei es continuarà portant a terme durant l’any 2014, amb l’objectiu de poder donar resposta a les demandes dels usuaris amb la màxima celeritat i eficàcia que sigui possible. Com a proposta de futur, s’ha plantejat la possibilitat d’oferir xerrades grupals sobre tràmits concrets com l’arrelament social, o la renovació de targetes, per tal de poder agrupar a un determinat nombre de persones que tenen la mateixa necessitat d’informació general sobre un tràmit, i així poder desencallar els possibles endarreriments en les cites que es donen en moments en que hi ha molta demanda.

[Valoració dels programes]

Pàg. 9


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

04.01 Informació de base per als programes municipals

Regidoria / Servei

Gestió de la informació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Extracció de dades estadístiques de les bases de dades corporatives a demanda dels diferents programes municipals.

Informació, Informació

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Subministrar informació estadística útil per a la presa de decisions i en les polítiques municipals.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de peticions d'informes estadístics de drets civils efectivament elaborats

Notes

13

Valoració Informes demanats: 9 informes per les sessions d'acollida organitzades als barris de: Creu Alta, Espronceda, Torre Romeu, Ca n'Oriac, Sud, Can Puiggener, Merinals, Centre, Can Rull. Dades demanades per fer els informes de: Africans per nacionalitat; Població per nivell d'Estudis (informe sobre els joves); Altes i Baixes per orígen, Informe sobre la població xinesa a Sabadell. Malgrat cada cada any es proporcionen les dades de gener i juliol, es demana informació més específica i -de vegades més actualitzada- per als informes que han d’elaborar.

Programa / Projecte

18.08 Observatori de la Salut

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Servei de Salut elabora o encarrega informació de cara a valorar i planificar les accions que cal dur a terme en el municipi. L’anàlisi separada segons sexe és imprescindible donat que el gènere és un dels determinants de la salut i de la qualitat de vida. L’evidència indica, per exemple, que les dones tenen una esperança de vida més llarga que els homes, tanmateix, al llarg de la vida, les mesures de qualitat de vida relacionada amb la salut són millor entre els homes que entre les dones. El rol que dones i homes prenen (és a dir el gènere) té molt a veure amb els estils de vida que s’adopten, així les dones solen ser les que tenen cura de les altres persones, els homes s’incorporen abans a l’hàbit tabàquic, els homes assumeixen més riscos a l’hora de conduir, etc. Tots aquests factors contribueixen a que les malalties i l’esperança de vida d’uns i altres es distribueixin amb certa asimetria i que els determinants (factors de risc i protecció) també es considerin separadament, especialment quan es planegen intervencions comunitàries.

Informació, Informació

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Disposar d'informació rellevant per plantejar les polítiques de salut de la ciutat tenint en compte determinants bàsics de la salut de les persones com ara el sexe i el grup d'edat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 10


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa. Valoració Nota: D'aquest programa no es fa valoració.

Programa / Projecte

12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L'informe anual de tendència social és un document que analitza l’evolució de la demanda que reben els Serveis Socials municipals de les problemàtiques socials i els recursos mobilitzats al llarg de l’any. Aporta dades territorials (està molt consolidat). El mapa de recursos socials és un recull dels serveis existents a la ciutat que formen part del Sistema local de Serveis Socials (s’està començant a desenvolupar).

Informació, Informació

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Els aspectes que fins ara s’han tingut més presents són els vinculats a Nova Ciutadania. Es proposa anar incorporant la mirada de gènere.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa

 2012

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

Disposar d'un sistema estable d'informació per conèixer la situació de la població més vulnerable de la ciutat i poder adequar millor els recursos a les necessitats. Compartir les dades bàsiques de les necessitats detectades per la xarxa de bàsica de serveis socials i dels recursos disponibles a la ciutat, entre tots els agents que configuren el Sistema local de Serveis Socials.

Indicadors Descripció Núm. d'usuaris/àries de de serveis social Perc. de dones usuàries de serveis socials (%)

2013

Notes

15.209 61,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera usuàries de serveis socials (%)

Valoració L'informe anual de tendència referit al 2013 està en fase d'elaboració. Es pot constatar una tendència a l'estancament de la població atesa pels SSB i una intensificació de les problemàtiques i de les necessitats. El Mapa de recursos contra la pobresa i l'exclusió social severa a Sabadell s'ha elaborat per primera vegada a la ciutat. S'ha presentat aquest any i és un eina al servei de les persones usuàries, les entitats i els agents socials per facilitar el coneixement de la xarxa de serveis existents a la ciutat per fer front a l'exclusió social. (Intranet / Serveis Socials / biblioteca / documents departament).

Nota dels indicadors: Les dones usuàries han estat 9.277 (el 61% del total)

[Valoració dels programes]

Pàg. 11


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Orientació Programa / Projecte

13.02 Sessions d’acollida

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El servei de primera acollida garanteix a les persones nouvingudes, formació i informació sobre el municipi on estan empadronades. Aquesta informació es proporciona a les sessions d’acollida. Aquestes sessions donen informació a les persones nouvingudes sobre els serveis i recursos que s’ofereixen a la ciutat així com sobre les vies de regularització existents. Les sessions estan organitzades a diferents punts del territori i compten amb el suport de traducció i amb els serveis d’assessorament jurídic a càrrec de l'SCAI.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Donar la benvinguda a Sabadell als nous veïns i veïnes. Facilitar informació sobre els serveis bàsics de la ciutat. Donar a conèixer i resoldre dubtes sobre els tràmits d’estrangeria principals (vies de regularització existents, renovacions dels permisos, etc). Apropar les AV als nous veïns i veïnes de la ciutat, per donarse a conèixer i animar a participar en la seva tasca al barri.

Indicadors Descripció Núm. de sessions Núm. de participants

2013

Notes

9 159

Perc. de dones participants (%)

45,0 72 dones

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

28,0 45 participants

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

16,0 25 participants

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

47,0 74 participants

Perc. de participants procedents d'Àsia (%)

5,0 8 participants

Perc. de participants procedents d'Europa (%)

4,0 7 participants

Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%)

31,0 50 participants

Perc. de participants amb menys de 2 anys d'estada a C atalunya (%)

39,0 62 participants

Perc. de participants amb menys de 2 anys d’estada a Sabadell (%)

82,0

Valoració Els objectius de les sessions d’acollida s’han assolit en gran mesura durant aquest any. S’ha continuat amb la territorialitat i la proximitat al ciutadà, fent les sessions a diversos centres cívics i biblioteques dels barris. S’ha mantingut una coordinació excel·lent amb la resta de serveis implicats: SAC, SCAI, Consell Comarcal del Vallès Occidental, relacions ciutadanes, etc. Les associacions de veïns convidades segueixen participant activament per explicar la seva funció al barri i animar a les persones nouvingudes a col·laborar amb ells. I l’objectiu principal: les sessions d’acollida continuen sent la porta d’entrada de les persones nouvingudes a Sabadell a la resta de serveis i recursos que s’ofereixen a la ciutat, ja siguin serveis normalitzats (promoció econòmica, escoles d’adults, etc) o especialitzats (altres activitats del servei de primera acollida com els tallers de coneixement de l’entorn, tallers d’apropament al món laboral o els cursos d’aprenentatge de la llengua, altres programes de la regidoria de Drets Civils destinats a dones o joves nouvinguts, serveis de convalidació d’estudis, etc). També segueix sent el recurs principal per part de l’ajuntament per contactar de primera mà amb la població acabada d’arribar a Sabadell i poder detectar necessitats i problemàtiques. Durant aquest 2013, s’han detectat canvis en les problemàtiques de les persones ateses. Un dels problemes principals és la tramitació de la targeta sanitària, ja que des del canvi en la normativa al setembre de 2012, la informació que es dóna als usuaris des dels CAPs i des de l’INSS és confusa i errònia en molts casos, fent que les persones interessades quedin excloses del sistema

[Valoració dels programes]

Pàg. 12


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

sanitari. En aquestes ocasions, s’ha informat correctament als usuaris i s’ha fet l’acompanyament als diferents recursos quant s’ha considerat necessari. Altres necessitats detectades són la formació, tant lingüística com ocupacional, els recursos d’inserció laboral, i l’assessorament en tràmits d’estrangeria, que ja queda cobert amb la informació que dóna SCAI. El perfil de la població atesa també ha anat canviat al llarg dels anys; actualment es dóna un escenari molt heterogeni, quant a països de procedència, temps de residència a Catalunya, nivell d’estudis, situació administrativa... El contingut de les sessions s’intenta adaptar al públic que rep en cadascuna d’elles, segons els interessos i qüestions formulades pels participants. Una d’aquestes adaptacions es demostra clarament en la part d’informació sobre tràmits d’estrangeria. D’un temps ençà, ja no només s’informa sobre les vies de regularització existents com es feia abans, sinó que també s’informa breument sobre expulsions, renovació de targetes, reagrupament familiar, nacionalitat, temps que es permet estar fora d’Espanya, targeta de llarga durada de la Unió Europea, etc. Cal tenir en compte que dels 159 participants a les sessions d’aquest any: 62 eren persones sense permís de residència i treball, 71 tenien permís de residència i treball (en diferents fases de renovació), 15 tenien permís de residència i treball per reagrupament familiar en menys de dos anys, 15 eren familiars de comunitaris, 5 eren refugiats i 3 ja havien aconseguit la nacionalitat espanyola. Aquest any 2013 no s’han obert noves actuacions, però sí que s’han replantejat coses per l’any següent. Una d’aquestes propostes de futur és la millora en la difusió de les sessions. Fins ara, el principal mitjà de difusió era a través de trucades a les persones que s’han empadronat en el darrer any en cada barri. L’efectivitat d’aquestes trucades és molt major que amb les cartes de benvinguda, però tot i així, insuficient. Aquest 2013 s’han realitzat 1.027 trucades, de les quals només s’ha aconseguit l’assistència de 104 persones (un 10% de les trucades). La resta de participants de les sessions vénen de derivacions d’altres serveis, com SCAI i CEAR, Serveis Socials (persones que han demanat l’informe d’arrelament o d’integració social i no acrediten haver fet accions formatives), escoles d’adults, etc.

Programa / Projecte

13.03 Tallers de coneixement de l’entorn

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els tallers de coneixement de l’entorn proporcionen informació de la societat catalana i el seu marc jurídic dins del Servei de Primera acollida i garantint l’acompliment de la Llei d'Acollida. Són tallers que informen a les persones nouvingudes sobre els diferents aspectes de la societat catalana (valors, tradicions, història, geografia) i del municipi de Sabadell, aprofundint en els drets i deures i en els serveis que s’ofereixen a l’àmbit municipal. Els tallers compten amb material audiovisual i gràfic que fa més comprensible la informació i es complementen amb visites guiades a diferents llocs d’interès (Parlament de Catalunya, Ajuntament de Sabadell, edificis d’interès històric...). Hi participen i hi col.laboren altres serveis municipals i entitats de la ciutat.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Donar a conèixer els diferents aspectes de la societat catalana i de Sabadell, aprofundint en els drets i deures i en els serveis que ofereix la ciutat. Fomentar les xarxes de relacions entre participants. Potenciar la participació de les persones nouvingudes als recursos i les entitats de la ciutat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 13


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció Núm. de tallers Núm. de visites i sortides Núm. de participants

2013

Notes

11 5 173

Perc. de dones participants (%)

60,0 104 dones

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

44,0 76 participants

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

24,0 42 participants

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

24,0 41 participants

Perc. de participants procedents d'Àsia (%)

4,0 7 participants

Perc. de participants procedents d'Europa (%)

4,0 7 participants

Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%)

38,0 66 participants

Perc. des participants amb menys de 2 anys d'estada a C atalunya (%)

36,0 62 participants

Perc. de participants amb menys de 2 anys d’estada a Sabadell (%)

56,0

Valoració Durant l’any 2013, s’han realitzat 11 tallers de coneixement de l’entorn en diferents modalitats: tallers oberts en els que pot accedir qualsevol persona que estigui interessada en participar-hi, i tallers tancats amb grups específics que ja estan formats i que tenen interès en realitzar el curs. Així doncs, s’han organitzat 7 tallers oberts a diversos centres cívics i biblioteques de Sabadell, on hi ha participat persones derivades de les sessions d’acollida, d’altres programes de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, de Serveis Socials, de les escoles d’adults, d’SCAI, de Càrites, de Creu Roja, etc. També s’han portat a terme 4 tallers tancats amb grups ja organizats: un taller amb alumnes d’SCAI i CEAR de les seves classes de català, castellà i alfabetització, un altre taller dins del programa SARA de Creu Roja destinat al desenvolupament personal i professional de dones estrangeres, i dos tallers més dins del programa Espais Dona de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania amb dones estrangeres amb competències lingüístiques limitades. També s’han realitzat 5 visites per reforçar aquest coneixement de l’entorn d’una manera més pràctica: s’ha visitat l’Ajuntament de Sabadell, el Parlament de Catalunya, els Castellers de Sabadell, i s’han realitzat dos itineraris pel centre de Sabadell en col·laboració amb el Museu d’Història de la ciutat per poder visitar els edificis històrics més importants. La durada dels tallers sol ser d’unes 15 hores, malgrat que ens els tallers tancats es té en compte la demanda concreta del grup i s’adapta el contingut i les hores. Com en les sessions d’acollida, els participants reben un certificat, sempre i quan hagin complert un mínim del 80% d’assistència al taller. En general, aquest certificat es lliura en l’acte de reconeixement a la participació de les persones nouvingudes que es realitza al mes de juny, excepte en casos en que es necessiti abans per a la realització d’algun tràmit, que s’expedeix abans. La valoració d’aquest any dels tallers de coneixement de l’entorn és molt positiva. Cal dir que en general l’actitud i aprofitament del curs són molt bones per part dels participants, i en treuen molt profit i li troben utilitat, de manera que els serveix per a la seva vida diària i aprenen sobre nous recursos i informacions que desconeixien abans. A més, els propis participants expressen verbalment aquesta sensació i en la majoria de casos, demanen més cursos per a poder seguir amb la seva formació. També és important destacar que a través dels tallers de coneixement de l’entorn, els participants disposen d’un contacte directe amb l’administració local i més concretament, amb una agent d’acollida que els assessorarà personalment i els derivarà als serveis i recursos més adients, fent també acompanyaments en casos necessaris. Així doncs, un gran nombre de participants, un cop finalitzat el taller, accedeixen gràcies a ell a cursos de llengua del CNL o de les escoles d’adults, al sistema educatiu formal (GESO o cicles formatius), a formació ocupacional de l’OTG i promoció econòmica, a l’assessorament especialitzat de l’oficina d’habitatge municipal, a recursos de Serveis Socials o d’entitats com Càrites i Creu Roja, i fins i tot a poder tramitar-se la targeta sanitària en casos en que han tingut especial dificultat en fer-ho. En la línia de les sessions d’acollida, es fa una valoració molt positiva dels tallers de coneixement de l’entorn que s’han fet durant aquest 2013. S’han mantingut els punts forts: territorialitat i proximitat, diversitat d’horaris per adaptar-se al públic, detecció de problemàtiques i necessitats, derivació a altres recursos i serveis adients, etc. Cal destacar la magnífica coordinació que s’ha tingut amb altres departaments municipals i entitats de la ciutat, que o bé col·laboren en la realització dels tallers o bé hi deriven persones nouvingudes: relacions ciutadanes, cultura (biblioteques municipals), museu d’història de Sabadell, serveis socials, escoles d’adults, Càrites, Creu Roja, SCAI, CNL, etc. Per l’any 2014, la proposta és de continuïtat, valorant molt positivament la millora de la coordinació que s’ha donat aquest darrer any entre tots els serveis que gestionem programes d’acollida o d’atenció a persones estrangeres i que esperem que es mantingui. Com cada any, la proposta de millora és seguir detectant persones estrangeres provinents d’altres recursos i serveis que no són els habituals i que estiguin interessades en fer la formació, i potser recuperar alguns grups on ja s’havien fet tallers amb anterioritat, com en classes de les escoles d’adults. També caldrà veure si el reglament de la Llei d’Acollida s’aprova finalment, per tal d’adaptar els tallers al que la normativa demani.

[Valoració dels programes]

Pàg. 14


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta d’una eina que permet tenir un coneixement objectiu de l’evolució dels drets civils a la nostra ciutat. Permet analitzar amb dades estadístiques comparades l’estat d’emancipació, autonomia, equitat, igualtat de drets, exclusió i inclusió de la joventut, de les dones i de les persones recent arribades a la ciutat per a poder desenvolupar polítiques proactives en aquests àmbits.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Objectiu(s) principal(s) del programa Garantir un observatori actiu i complert dels indicadors que mostrin l’evolució del estat dels drets civils i de la ciutadania a Sabadell i aprofundir en l’anàlisi de diversos temes que siguin d’interès per a planificar futures línies d’actuació.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de demandes de dades externes (ciutadanes)

8

Núm. d'informes interns fets de joves

1

Núm. d'informes interns fets de dones

1

Núm. d'informes interns fets de nova ciutadania

4

Notes

Núm. d'informes interns fets de cooperació Núm. d'informes interns fets de convivència

1

Núm. d'informes interns fets de gais/lesbianes/transsexuals Núm. d'indicadors del Pla Transversal

703

Valoració Informes realitzats a l'any 2013 - Joves: Informe sobre Joves i mercat de treball 2013 - Dona: Anàlisi perfil dones de l'Espai Dona 2013 - Nova Ciutadania: - Anàlisi de les autoritzacions de reagrupament del 2012 i del primer semestre del 2013 - El comerç xinès a Sabadell - Anàlisi del perfil de les persones que demanen l'informe d'arrelament social - Anàlisi d'altes i baixes de persones estrangeres a la ciutat, primer semestre 2013 -Convivència: - Diagnosi dels rumors sobre la població estrangera a Sabadell 2013 En relació a peticions externes, hi ha hagut petició de dades tant de diferents departaments, com dels àmbits de la propia regidoria com de entitats i ciutadans, en concret: del Pla de Barris, dades sobre Can Puiggener , de Consells de Districte, dades del districte 6, d’àmbits de la regidoria: dades de població africana, marroquí i de les nacionalitats més presents a la ciutat i per part de diferents parroquies de la ciutat, dades de població i de serveis dels barris de: Creu Alta, Can Puiggener i Centre.

Nota dels indicadors: -

En el primer indicador de “Núm. de demandes de dades externes (ciutadanes)” es compten peticions de la pròpia regidoria, d’altres departaments, i d’entitats i ciutadans.

[Valoració dels programes]

Pàg. 15


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En la situació actual és una realitat que molts joves amb titulació superior o formats tècnicament marxen del país per la falta d’oportunitats professsionals, provocant un empobriment del capital social, cultural i econòmic de la ciutat i del país, tanmateix, per ells és una experiència molt enriquidora, per això, la regidoria es proposa un diàleg obert amb tots els agents implicats per analitzar el fenomen.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

La Regidoria a més, a través del SAJ (Servei Atenció Juvenil), assessorarà els joves que es trobin en procés de recerca d’oportunitats formatives i ocupacionals a l’estranger, derivant si és el cas, a d’altres serveis i institucions supramunicipals.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Analitzar a fons el fenomen amb l’ajuda d’institucions, universitats, empreses, sindicats, etc. Adaptar les polítiques municipals sobre ocupació a les diferents realitats d’aquest estudi. Assessorar als i les joves sobre els pros i contres d’aquesta decisió. Derivar els joves cap a recursos que els poden ésser d’utilitat. Millorar l’ocupabilitat dels i les joves de la ciutat.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'assessoraments fets

Notes

27

Núm. de derivacions a altres serveis

0

Valoració Degut a l'augment de les consultes que els i les joves feien per treballar o estudiar a l'estranger, la regidoria de Drets Civils es va proposar tirar endavant un servei d'assessorament en la mobilitat transnacional. El resultat d'aques recurs són les 27 atencions fetes sobre aquest tema, com a perspectives de futur es vol mantenir aquest servei, per millorar la informació o eliminar falsos mites que els joves tenen sobre el treball o estudis en l'estranger.

Programa / Projecte

13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei d'informació, orientació i assessorament per a l'emancipació juvenil. Al Servei d'Informació Juvenil, com a punt central, s'hi troba informació de l’àmbit juvenil, s'hi poden fer tràmits, recursos per joves, 8 assessories, i disposa d’espai Internet.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Es porta a terme una descentralització del SAJ als instituts de la ciutat, amb publicacions, PIDCES, eines 2.0, punt mòbil, campanyes d'hàbits saludables i d’altres. Les campanyes i publicacions del SAJ s'adrecen als joves i als seus mitjancers i a la ciutadania en general. Es vol apropar al jove, a la comunitat educativa i a la ciutadania en general la informació, la reflexió i els recursos per abordar temàtiques d’interès relacionades amb qüestions rellevants per la vida dels joves. Les publicacions pròpies dels SAJ i les campanyes són eines de descentralització i de sensibilització de temes d’actualitat, en els que cal prendre i/o tenir opinió.

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 16


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Cercar la igualtat d'oportunitats entre els joves i acompanyarlos en tot el seu procés d'autonomia i presa de decisions, apropant els recursos i les informacions corresponents.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones ateses

Notes

32.655

Perc. de dones ateses (%)

51,0

Núm. de publicacions editades

3

Núm. de campanyes efectuades

2

Valoració Els Objectius marcats per al present any s'han aconseguit: s’ha mantigut el programa PIDCES, s'ha millorat la comunicació 2.0 amb el col.lectiu juvenil de la ciutat, les assessories personals continuen funcionant. Com a regidoria es va proposar la millora de la comunicació i l'adaptació a les xarxes socials i amb aquesta aposta s’ha aconseguit estar més a prop dels joves utilitzant les seves eïnes. És un servei rellevant per als i les joves de la ciutat i molt establert, la regidoria sempre ha d'estar alerta en les noves formes de comunicació dels i les joves ja que està canviant continuament. També es modifiquen anualment les campanyes educatives i les publicacions per mantenir-les actualitzades i al dia, renovant missatges, noves recerces, etc. També s'ha posat el servei de mobilitat amb la colaboració de CITE I AMICS per orientar als joves en la recerca de feina i oportunitats a l'estranger. És important el manteniment del taulell d'atenció i el reciclatge i formació de les persones que atenen als i les joves.

Notes dels indicadors: -

“Núm. de publicacions editades” el tipus de publicacions són: apunts sobre el sida, monogràfics, reculls premsa sobre homofòbia i orientació sexual, violència entre joves, drets infants, etc.

-

Núm. de campanyes efectuades: drogues i sexualitat.

Programa / Projecte

13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Pla de recepció i Acollida integra totes les accions que es duen a terme per acollir a les persones que arriben de nou a la ciutat (sessions d’acolllida, tallers de coneixement de l’entorn i apropament al mon laboral i cursos de català) així com les entitats que participen en l’acollida. Dins d’aquest marc, es desenvolupa el Protocol de benvinguda, que d'acord amb el Servei d’Atenció Ciutadana i amb el Padró, es dirigeix a totes les persones nouvingudes que s’empadronen a Sabadell, enviant una carta de benvinguda en català i en la llengua del seu país de procedència, acompanyada d’informació que es considera d’interès (guia d’acollida, fulletó de les sessions d’acollida, etc).

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

En cas de problemes d’empadronament s’ha establert també un protocol d’acció amb Serveis Socials i Padró a fi de poder donar solució a les persones que tenen dificultats per empadronar- se, intermediant amb el propietari de l’habitatge i en cas de no trobar solució, estudiar una via temporal d'empadronament.

[Valoració dels programes]

Pàg. 17


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Treballar en coordinació amb tots els serveis i entitats que participen en l’acollida de les persones nouvingudes. Coordinar l’actuació de tots aquests serveis i entitats. Garantir el Servei de Primera acollida a totes les persones que arriben de nou a la ciutat proporcionant els següents continguts: coneixement de la societat catalana, coneixements laborals i competències lingüístiques bàsiques. Garantir que les persones nouvingudes esdevinguin persones autònomes, integrades a la ciutat i puguin exercir la ciutadania en igualtat de condicions. Garantir l’empadronament de totes les persones nouvingudes, per tal que puguin tenir accés a tots els recursos i serveis de forma normalitzada.

Indicadors Descripció Núm. de persones estrangeres nouvingudes a Sabadell. Perc. de persones nouvingudes procedents del Magreb (%)

2013

Notes

24.203 Dades gener 2013 19,0

Perc. de persones nouvingudes procedents de l’Àfrica Subsahariana (%) Perc. de persones nouvingudes procedents d'Amèrica (%) Perc. de persones nouvingudes procedents d'Àsia (%) Perc. de persones nouvingudes procedents d'Europa (%) Núm. de persones estrangeres ateses amb problemes d'empadronament Núm. de persones que han passat pels Serveis d'Acollida (sessions, tallers de coneixement entorn, apropament al món laboral i català Núm. d’usuaris atesos de forma individual per part de l’agent d’acollida

44,0 8,0 17,0 13 1.243 59

Valoració El Pla de recepció i acollida engloba diversos protocols i actuacions. Per un costat, hi ha el protocol de benvinguda. Durant aquest 2013, s’han realitzat reunions de coordinació amb el SAC per tal d’actualitzar la informació que el personal daquest servei té de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania, i concretament sobre els programes d’acollida i la carta de benvinguda. També s’ha mantingut una coordinació estreta per tal de saber en quin moment era necessari preparar més cartes per poder donar a les persones nouvingudes que s’empadronen per primera vegada a la ciutat de Sabadell. Malgrat tot, els objectius que persegueix el protocol de benvinguda no s’assoleixen en un grau suficient, ja que en la quotidianitat del dia a dia es pregunta als usuaris i usuàries dels serveis d’acollida, quants d’ells han rebut una carta de benvinguda a l’arribar, i el nombre afirmatiu és molt baix. Un altre inconvenient de la carta de benvinguda és que la informació que conté queda obsoleta ràpidament (per exemple, la guia HOLA té dades de contacte desactualitzades perquè es va editar fa 4 anys, els fulletons de les sessions d’acollida són anuals, etc). Per tots aquests motius, en un futur pròxim, caldrà millorar aquest sistema per evitar aquest tipus d’errors. Una proposta sorgida per part del propi servei del SAC és poder imprimir al moment la carta de benvinguda que es dóna a les persones estrangeres que s’empadronen, amb un aplicatiu informàtic creat especialment amb aquest fi. Així, no hi hauria possibilitat d’oblit per part del personal del SAC, ni tampoc des de la regidoria de Drets Civils s’hauria d’actualitzar les cartes que queden antigues ni crear-ne de noves quan s’esgoten. Una altra proposta és que el personal del SAC indiqui a la persona que s’empadrona la sessió d’acollida concreta a la que li pertocaria assistir, segons data i barri de residència. Així doncs, la persona acabada d’empadronar, sortiria del SAC amb una cita específica per a una sessió d’acollida. Totes aquestes propostes de futur s’hauran de parlar amb el SAC i continuar les coordinacions amb ells de manera que es pugui millorar el servei d’acollida. Per un altre costat, dins del pla de recepció i acollida, també hi ha el protocol per a persones amb problemes d’empadronament. Els objectius s’han assolit àmpliament durant aquest any 2013, aconseguint una coordinació amb padró molt estreta. No només s’han atès casos de persones que tenien problemes per empadronar-se a l’habitatge on viuen (intervenint amb els propietaris o llogaters dels habitatges i mediant en la situació, així com buscant possibles solucions), sinó que també s’ha establer una dinàmica molt efectiva per la qual des de padró es deriven casos de persones estrangeres que tenen alguna irregularitat en el seu empadronament, o bé estan pendents d’una baixa d’ofici. En aquests casos, s’havia actuat amb les mediadores d’origen magrebí i subsaharià, però durant el 2013 no ha estat possible, de manera que les intervencions les ha fet l’agent d’acollida, verificant si les persones afectades eren usuàries dels serveis d’acollida (no només de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania, també de serveis com SCAI, Càrites, etc) i contactant amb aquestes persones per informar-les dels processos que estaven passant, buscant possibles alternatives i solucions a les problemàtiques. La perspectiva de futur és la de poder seguir coordinant amb eficàcia amb el departament de padró, així com mantenir aquestes intervencions amb l’objectiu de donar el millor servei possible a la ciutadania.

[Valoració dels programes]

Pàg. 18


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Per últim, apart de les 1.243 persones que han passat pels serveis d’acollida (159 persones a sessions d’acollida, 173 persones a tallers de coneixement de l’entorn, 120 persones a tallers d’apropament al món laboral, i 791 persones a cursos de català), cal destacar els casos que l’agent d’acollida ha atès de forma personalitzada i individualment durant aquest any. Aquests casos conformen una gran part de la tasca diària de l’agent d’acollida i s’ha considerat necessari fer-ne menció i analitzar-los en la mesura del possible. Els 59 casos atesos individualment durant el 2013 són persones derivades a la regidoria de Drets Civils per part d’altres departaments i serveis: SAC, CAD, SCAI, Càrites, etc. Durant aquest any, les demanes s’han centrat en temes formatius (recursos on poder estudiar llengües, informàtica, les proves d’accés a cicles formatius, ESO, formació ocupacional, etc), en ajudes socials (casos derivats als equips d’atenció primària de Serveis Socials, així com també a Càrites, Creu Roja, el menjador de les Germanes de Calcuta, etc), tràmits d’estrangeria (casos atesos al moment per part de l’agent d’acollida, o bé derivats a SCAI o al registre civil quan ha estat necessari), recursos d’inserció laboral (derivacions a OTG, Vapor Llonch, Club de feina de Creu Roja, cursos de Càrites, servei de currículum d’SCAI, etc)... Cal destacar l’augment de casos on ha calgut fer un acompanyament a la OME o a serveis territorials d’ensenyament, per tal de que joves nouvinguts d’entre 16 i 18 anys poguessin matricular-se a la ESO o a batxillerat. També destaca el nombre d’atencions realitzades al voltant de la normativa sobre la tramitació de la targeta sanitària individual, pel qual ha estat necessari acompanyar als usuaris a l’INSS o als propis CAPs. Per últim, destaquen casos d’explotació laboral i vulneració dels drets dels treballadors (sobretot en àmbits com el sector domèstic o bé en casos de persones indocumentades que treballen sense contracte a l’espera que els ajudin a arreglar els seus papers), on s’ha derivat als serveis jurídics dels sindicats. Finalment, sempre que s’ha considerat oportú, s’ha derivat també a les persones ateses a altres serveis de la regidoria de Drets Civils, majoritàriament a programes d’Igualtat (Espais dona) i de Joventut (Jove, què: véns?). Com a proposta de futur, s’intentarà mantenir d’una manera més acurada tota la informació referent a aquests casos d’atenció personalitzada, ja que en el dia a dia és complicat poder-ho de forma exhaustiva, així com també poder fer seguiment. Un aspecte important a recollir seria el nombre d’actuacions que han requerit aquestes atencions, ja que no sempre es tracta d’una atenció puntual a l’oficina, sinó que sovint es tracta de vàries atencions en diversos dies i fins i tot d’acompanyaments.

Programa / Projecte

13.15 Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Punts descentralitzats d’Informació, assessorament i orientació a l’alumnat dels Centres Educatius, especialment de secundària, de tots aquells temes que els puguin ser d’interès.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Arribar al màxim de joves possible per tal de poder assegurarlos-hi la informació, clara, transparent i objectiva que els permeti desenvolupar-se de manera integral, potenciant la seva autonomia personal com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de joves participants

7.820

Núm. de centres educatius públics participants Núm. de centres educatius privats participants Núm. de consultes de salut Núm. de consultes d'atenció psicològica Núm. de consultes d'educació Núm. de consultes de treball

Notes

13 6 2.558 18 1.078 61

Valoració Com sempre es considera és un programa molt important i productiu per a la regidoria, els centres educatius valoren molt positivament les accions que es duen a terme a través del programa PIDCES, ja sigui amb informació directa o amb les campanyes de prevenció, divulgació i sensibilització de diversos temes. La continuació del programa està assegurada ja que és un éxit a nivell de regidoria i hi ha molta demanda per part dels centres educatius en portar a terme les diverses campanyes en les seves aules. Nota dels indicadors: A més a més de les consultes esmentades als idicadors, n’hi ha hagut 91 d’Oci i Cultura.

[Valoració dels programes]

Pàg. 19


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.30 Oficina de Drets Civils

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta d'un espai de referència d'informació, orientació i assessorament per a la defensa dels Drets Humans; així com d'acollida i acompanyament per a la restauració dels drets vulnerats. Compta amb un espai de divulgació dels Drets Humans i dels Drets Civils bàsics, mitjançant: Programes de commemoració de les Diades Internacionals, formació per promoure els Drets Humans i el portal de Drets Civils.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Es portarà a terme la recopilació de notícies actuals tant nacionals com de la resta del món, juntament amb un recull de fons documental propi i difusió d’altres existents i el recull de legislació en tema de Drets Humans.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal és el d’atenció a les persones que hagin pogut veure vulnerats els seus drets, en especial el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’ideologia, religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, edat, malaltia o diferents capacitats. Un altre objectiu és promoure la difusió dels drets civils, especialment els reconeguts per la declaració universal dels drets Humans, mitjançant la formació, l’edició de monogràfics, exposicions, conferències etc.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones ateses

53

Núm. d'expedients oberts

29

Núm. de campanyes i commemoracions

Notes

2

Núm. d'assistents a la formació Núm. d'activitats

33

Núm. de documents del fons documental

4

Valoració Fins ara, l’Oficina ha publicat 8 monogràfics, vinculats a programes de Dies Internacionals (Orgull Gai, Homofòbia, Drets Humans, Drets dels Infants, Capacitats diverses, Joventut i violència masclista, Mutilació genital femenina, Les fites de les dones en els darrers anys, ) L’ODC també manté al dia l’actualitat informativa dels temes relacionats amb els dies Internacionals i de la vulneració dels drets tant a l’estat com a la resta del món. L’Oficina, treballa en coordinació amb àmbits del departament per incloure la perspectiva de prevenció i vulneració de Drets Civils (Joventut, Gènere, Nova ciutadania...). També es coordina amb altres institucions que treballen per la defensa dels Drets Humans a Sabadell (Síndic de Greuges) En relació a les activitats, l’ODC ha coordinat 31 activitats al voltant dels Dies Internacionals LGBTI i 18 activitats al voltant del Dia Internacional dels Drets Humans, participant també amb d’altres dies internacionals de la regidoria. En relació al nombre de persones ateses, no hi ha una sistematització del registre d’usuaris que han vingut a fer demandes d’informació, (és un objectiu per el 2014); tant sols s’han registrat els casos que han requerit obrir un expedient, per tal de fer un acompanyament o una derivació amb seguiment per part de l’ODC, tals com el retorn voluntari o els expedients de temes de discriminació. (en total 24 R.V. i 29 ODC )

Nota dels indicadors: Les campanyes i commemoracions han estat sobre

[Valoració dels programes]

Homofòbia i Drets Humans.

Pàg. 20


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

05.07 Jornades d’orientació escolar i professional

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Jornades d’orientació escolar i professional. Es fan dues jornades una en relació a estudis de grau mitjà i l’altra en relació a estudis superiors. L’objectiu de les Jornades és oferir el màxim d’informació als nois i noies que han de prendre una decisió important pel que fa al seu futur professional, així com també donar-los la possibilitat de contactar directament amb els professors de les universitats o dels instituts perquè els informin i puguin rebre l’assessorament adequat per a la seva futura orientació acadèmica.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Objectiu(s) principal(s) del programa Informar de l'oferta formativa postobligatòria i universitària.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Incrementar el nivell d'informació per tal de facilitar una tria amb més coneixement per part dels joves.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres que hi participen

60

Núm. d'alumnes que hi participen

3.219

Notes

Valoració S’han assolit els objectius plantejats. Les enquestes i qüestionaris mostren un alt grau de satisfacció per part dels alumnes i del professorat que hi participa. Pel curs vinent s'incorporaran novetats.

Notes dels indicadors: -

Són 26 centres en les jornades de GM i 34 en la de GS. Les dades són del curs 2012-13.

-

Són 1.310 alumnes de GM i 1.909 de GS. Les dades són del curs 2012-13.

Programa / Projecte

23.01 Atenció al Ciutadà

Regidoria / Servei

Sabadell Atenció Ciutadana

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La missió de Sabadell Atenció Ciutadana és:

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Ser el referent de la ciutadania a l'hora de demanar qualsevol informació i/o, tramitació de qualsevol Servei de l'Ajuntament.

Lectures

Les atencions es fan mitjançant els tres canals: presencial (5 Oficines), -telefònic (010) i Internet (www.sabadell.cat). Gestionar el registre general documents a l'Ajuntament.

d'entrades

i

sortides

de

Actualitzar les bases de dades tant de Directori -Agenda com Tràmits d'on surt tota la informació a disposició dels ciutadans/es.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Es disposa de convenis signats amb altres administracions per fer els seus tràmits (Cadastre-Tràfic-Agència Catalana de Certificació) Actualitzar els Panells electrònics instal·lats als diferents punts de la ciutat. Centraleta telefònica del Ajuntament.

[Valoració dels programes]

Pàg. 21


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar l'atenció al ciutadà i esdevenir el servei referent a l'hora de fer qualsevol gestió amb l'Ajuntament.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones ateses

281.454

Núm. d'atencions fetes

786.127

Mitjana d'atencions per persona atesa

Notes

3,0

Valoració En relació a la valoració qualitativa, no es proporcionen dades perquè encara no s’ha tancat la memòria.

Programa / Projecte

18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’equip de salubritat ofereix als establiments alimentaris l’oportunitat de participar en sessions informatives per conèixer les normatives higièniques vigents i ajudar a que pràctiques emergents -que en algun cas no s’havien considerat a les normatives, però que actualment són emergents- siguin adequades des del punt de vista de la seguretat alimentària.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Objectiu(s) principal(s) del programa Informar i sensibilitzar a titulars d'estabiments emergents i / o provients d'altres països de les condicions de salubritat i higiene alimentaria.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa. Valoració Aquest programa no es dirigeix a col·lectius específics. Durant el 2013 passat no s'ha fet cap formació. Respecte al document de seguiment i avaluació de l'any 2014, s’inclourà una dada sobre l'acompliment de la normativa a tots els comerços (pot ser en percentatge). Possiblement també es podran facilitar dades sobre denúncies (percentatge).

[Valoració dels programes]

Pàg. 22


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Assessorament Programa / Projecte

13.04 Tallers d’apropament al món laboral

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Dins de la Llei d’Acollida, es preveuen accions formatives on les persones nouvingudes puguin assolir coneixements laborals. Els tallers d’apropament al món laboral s'adrecen a persones estrangeres amb poques competències lingüístiques (que no poden aprofitar bé els recursos existents) i persones sense permís de residència i/o treball, com a col.lectiu en especial risc d’exclusió social. Els tallers es realitzen amb professionals de la regidoria, el suport d’altres departaments de l’Ajuntament i entitats com l’SCAI.

Informació, orientació Assessorament

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

 2012

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2013

 2014

 2015

 2016

Acompanyar a les persones estrangeres en el seu procés de recerca de feina reforçant les seves habilitats personals i establint estratègies individuals per a la millora de la seva ocupabilitat.

Indicadors Descripció Núm. de tallers Núm. de participants

2013

Notes

8 120

Perc. de dones participants (%)

53,0 64 dones

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

45,0 54 participants

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

43,0 52 participants

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

10,0 12 participants

Perc. de participants procedents d'Àsia (%)

0,0 0 participants

Perc. de participants procedents d'Europa (%)

2,0 2 participants

Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%)

35,0 42 participants

Perc. de participants amb menys de 2 anys d'estada a C atalunya (%)

36,0 43 participants

Valoració Els tallers d’apropament al món laboral es van crear amb l’objectiu d’acompanyar a les persones estrangeres en el seu procés de recerca de feina, reforçant les seves habilitats personals i establir estratègies individuals per a la millora de la seva ocupabilitat. S'adrecen a persones estrangeres amb poques competències lingüístiques (que no poden aprofitar bé els recursos normalitzats existents) i persones sense permís de residència i/o treball. Malgrat que en un futur es preveu que aquests tallers els facin des de l’OTG segons el reglament de la Llei d’Acollida, com la necessitat és real actualment i no està coberta, s’han seguit realitzant des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. Durant el primer semestre, els tallers s’han realitzat amb personal propi de la regidoria, contractat per un pla d’ocupació de la Generalitat, i en col·laboració amb el departament d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica Vapor Llonch. Com a novetat, l’últim trimestre de l’any també es va comptar amb la col·laboració de CITE (CCOO) i d’AMIC (UGT) per a la realització d’un parell de tallers. Durant l’any 2013 s’han realitzat 8 tallers d’apropament al món laboral amb un total de 120 participants. Tal i com passa amb els tallers de coneixement de l’entorn, alguns s’han realitzat en grups oberts i altres en grups ja formats. Així doncs, els primers tallers estaven oberts a qualsevol persona estrangera amb el perfil esmentat amb anterioritat i que tingués interès en adquirir més competències per a la recerca de feina. En ells, hi han participat persones derivades pels diferents programes de la Regidoria de Drets Civils (sessions d’acollida, tallers de coneixement d’entorn, espais dona, programes d’habilitats socials per a joves), Vapor Llonch, Càrites, SCAI, CEAR, etc. Aquests tallers oberts han consistit en 3 sessions de dues hores de durada cadascuna durant un mes i una sessió final, passat un mes, conjuntament amb d’altres grups per donar continuïtat al taller, oferint un espai on compartir els avenços i mantenir el contacte amb companys i companyes. Durant les sessions s’ha treballat la motivació, l’actitud,

[Valoració dels programes]

Pàg. 23


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

l’autoestima i l’autoconeixement enfocats a la recerca de feina. Donada la curta durada del taller, s’han prioritzat temes segons els interessos de les persones participants a cada edició. A tots els participants se’ls ha donat un certificat d’assistència, ja fos al finalitzar el taller o bé en l’acte de reconeixement a la participació que es fa al mes de juny. Per un altre costat, els tallers en grups ja formats s’han dut a terme dins de dos programes de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania que treballen amb col·lectius específics durant tot el curs: el programa “Espai Dona” destinat a dones estrangeres, i el programa “Jove: què, véns?” destinat a joves estrangers. En aquests tallers, s’ha adaptat el contingut i la metodologia a les necessitats concretes dels grups de dones i joves, i s’han organitzat monogràfics més curts, d’una o dues sessions només. Els objectius inicials s’han complert, la metodologia va ser dinàmica i participativa. En un primer moment es preveia fer un seguiment molt proper de les persones participants amb trucades de seguiment individual però aquesta atenció es va fer de forma natural a través de les qüestions i necessitats que plantejava cada persona al finalitzar la sessió. Durant els tallers s’ha pogut reflexionar sobre l’ocupabilitat, sobre les pròpies qualitats i mancances. Vàries persones s’han vinculat a recursos que milloraran les seves possibilitats de trobar feina, com al CNL per aprendre català, a cursos de monitor o de cuiner a Càrites, han sol·licitat el carnet de la biblioteca i el de la Feinateca, etc. Es detecta una manca de coneixements informàtics bàsics per a la recerca de feina, i s’ha derivat als recursos formatius existents a Sabadell. De cara al 2014, es pretén continuar realitzant aquests tallers, amb la col·laboració de CITE i AMIC. També dependrà de l’aprovació del reglament de la Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades, ja que possiblement el bloc de coneixements laborals passés a ser competència del SOC, de manera que caldria coordinar el recurs per mirar de no solapar o duplicar serveis. Les propostes de millora metodològiques estan vinculades a disposar de més recursos i a millorar la coordinació en xarxa amb altres departaments. Les persones que participen en aquest taller tenen ganes d’estímuls positius per tractar la motivació i l’ànim que actualment es necessita: estaria bé que paral·lelament es pogués fer algun taller d’expressió emocional. Seria ideal poder tenir una coordinació més estreta amb Vapor Llonch i es creessin accions pont entre el taller i els seus serveis normalitzats: accés directe a targeta de Feinateca, que un tècnic/a expliqui els serveis del Vapor Llonch dins del taller, que puguin repassar el seu CV abans del taller, etc. També seria interessant poder entrevistar abans a les persones que volen fer el taller i poder organitzar els grups segons el nivell de competències i necessitats. Per últim, s’han valorat molt positivament les sessions grupals de seguiment, en que entre ells s’explicaven les seves experiències i s’intercanviaven els telèfons i correus, i es creava una xarxa bàsica per mantenir la recerca de feina en actiu.

Programa / Projecte

13.40 Centre d'Atenció a la Dona

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És un servei especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista i també a llurs fills i filles. El centre d’atenció a la dona (CAD) compta amb professionals de l’àmbit jurídic, d’atenció psicològica i social.

Informació, orientació Assessorament

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Oferir un espai d'escolta que doni resposta a les diferents demandes de la dona, des de la primera acollida, assessorament jurídic i atenció psicològica, possibilitant i acompanyant en el procés de recuperació de la violència.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Proporcionar a les dones i als seus fills i filles una informació de qualitat sobre els recursos que tenen al seu abast.

 2012

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. d'expedients nous a l’ any Núm. d'atencions presencials

2013

Notes

387 4.714

Núm. d'atencions telefòniques

219

Núm. de dones ateses.

820

Núm. de persones de nacionalitat estrangera ateses

146

Núm. de dones joves ateses

169

Núm. de denúncies de les dones ateses

[Valoració dels programes]

Pàg. 24


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració L’atenció Social, psicològica i jurídica ha permès transformar i millorar la situació de les dones ateses en el CAD. La intervenció psicològica individual a fills i filles ajuda a disminuir la probabilitat que els menors repeteixin els patrons de relacions viscudes en el seu ambient familiar. Replantejaments: el model d’intervenció parteix d’una òptica integral, multidisciplinar i transversal que intervé en funció de les necessitats de cada cas amb un equip de professionals especialitzades que donen resposta a la demanda de la ciutat. S’han portat a terme les següents millores de qualitat del Servei: -

Formació continuada de les professionals Supervisió Aprofundir en la coordinació

Noves actuacions Proposta de teràpia grupal Visualització CAD Presentació del CAD Consells de districte de l’Ajuntament de Sabadell Taula d’Igualtat de l’Ajuntament de Sabadell Taula de Convivència de l’Ajuntament de Sabadell Jornada de la Xarxa Punts Òmnia Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell Salut Mental de l’Hospital Taulí Campanya “ni un pèl enrere” Evolució demanda: Cada vegada més dones s’adrecen al CAD sabent el que poden obtenir del Servei i no amb demandes pròpies de Serveis Socials. Es pot extreure la conclusió de que hi ha un millor coneixement del Servei tant per part de la ciutadania com de les i els professionals. En aquest últim any s’han detectat problemàtiques de violència força extrema possiblement com a conseqüència de la crisi. Hi ha un augment de demanda de les usuàries del CAD d’atenció psicològica amb l’objectiu d’enfortir-se i fer front a les situacions que estan vivint. Des da fa uns anys no arriben pràcticament casos de violència masclista de noies menors o joves malgrat que aquest tipus de violència s’ha incrementat en aquest segment de població. Perspectives: l’augment i creixement de casos i dones al CAD té una lectura positiva; posa de manifest que les dones coneixen cada cop més els recursos que l’Ajuntament posa a la seva disposició i prenen la decisió de fer-ne ús per tal de trobar la solució de la qual són víctimes, per tant s’ha de continuar treballant en la línia d’atenció especialitzada, prevenció i sensibilització per entre totes i tots fer una societat més igualitària.

Programa / Projecte

13.31 Programa de suport al retorn voluntari

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa de suport al retorn voluntari ofereix informació sobre les condicions i característiques de les diferents opcions per tornar al país d’origen a les persones immigrades que prenen voluntàriament aquesta decisió. Es fan atencions individuals o grupals segons necessitats de les persones usuàries. En els casos indicats, es fa la derivació al servei corresponent i es fa seguiment del cas per resoldre els dubtes o necessitats que puguin sorgir. S’emeten informes periòdicament amb l’actualització de les dades sobre el desenvolupament dels programes de retorn així com la seva normativa. En aquest sentit es tenen en compte els diferents programes que integren la Regidoria per tal de sensibilitzar a les persones que retornen ho facin d’una manera òptima i sense perdre els valors i els aprenentatges assolits en el municipi.

Informació, orientació Assessorament

[Valoració dels programes]

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 25


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Recollir, classificar i derivar a d’altres departaments la informació disponible sobre la temàtica del retorn. Donar informació sobre les condicions i característiques dels diferents programes de retorn voluntari per a estrangers a les persones interessades. Donar suport en la gestió dels tràmits de retorn voluntari i fer seguiment dels casos quan és necessari.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de demandes d'informació

65

Núm. de demandes d'informació realitzades per dones

10

Núm. de demandes d'informació de capitalització d'atur

3 APRE

Núm. de demandes d'informació de retorn en situació de vulnerabilitat Núm. de demandes d'informació de retorn procedents del Magreb Núm. de demandes d'informació de retorn procedents de l’Àfrica Subsahariana Núm. de demandes d'informació de retorn procedents d'Amèrica Núm. de demandes d'informació de retorn procedents d'Àsia Núm. de demandants en situació irregular

Notes

21 PREVIC AT

en situació de vulnerabilitat realitzades per persones

0

en situació de vulnerabilitat realitzades per persones

1

en situació de vulnerabilitat realitzades per persones

23

en situació de vulnerabilitat realitzades per persones

0

Valoració S'observa un descens en les sol.licituds de Retorn Voluntari a la regidoria respecte l'any 2012 (53 casos) front als 24 casos de l'any 2013. La demora en l'adjudicació de l'ajuda poder pot ser un motiu. Que els tràmits finals es facin a serveis Socials, pot ser un altre motiu, ja que les mateixes treballadores familiars informen als usuaris d'aquesta possibilitat si creuen que és una persona idònia per optar a aquest programa. La majoria de les persones que han arribat a l'ODC, vénen dereivades de l'entitat SCAI. Majoritariament són de països llatins , que han esgotat l'atur, que ja no tenen ni reben cap ajut social,que són usuaris del rebost solidari, que tenen problemes per pagar la vivenda, o bé ja l'han perduda i viuen en habitacions rellogades. Cal tenir present que la majoria de les persones no voldrien haver de marxar, però allà al seu pais tenen habitatge i xarxa familiar.

Programa / Projecte

13.29 Espai LGBTI a l’Oficina de Drets Civils

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta d'un espai de debat, reflexió i acció per atendre totes les discriminacions atàviques per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual, masclisme o sexisme, així com un espai de formació, d’informació i d'assessorament, que inclou documentació, espai de trobada i de treball amb les entitats interessades en treballar la temàtica.

Informació, orientació Assessorament

Objectiu(s) principal(s) del programa Treballar en xarxa i de manera transversal per l’eradicació de la discriminació per raó de gènere i orientació sexual i per garantir la informació, l’assessorament i l’acompanyament a totes les persones víctimes de discriminació per raó de gènere i / o d’orientació sexual.

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Combatre la homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia.

[Valoració dels programes]

Pàg. 26


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de programes de sensibilització organitzats

2

Núm. d'entitats fidelitzades

7

Núm. de publicacions realitzades

2

Notes

Valoració L'any 2013 s'ha creat la Taula de participació LGBTI, amb la participació de entitat dels àmbit (7). Les reunions son bimensuals, i se’n varen fer 6. La taula aporta un gran impuls al programa transversal LGBTI, fa propostes culturals, demandes formatives i explicació de programes municipals, col.labora en la commemoració de diades internacionals relacionades amb els àmbits. L'any 2013 hi van haver 31 actes organitzats al voltant de la temàtica LGBTI (conferències, exposicions, espectacles, presentacions de llibres, cinema, música, actes institucionals, etc.) L'any 2013 es va fer l'edició d'un RAP contra L'HOMOFOBIA amb un conjunt de joves de la ciutat que van treballar de manera participada amb la ciutadania per fer un producte que sensibilitzés a la població juvenil de la discriminació que pateixen els joves LGBTI.

Notes dels indicadors: -

En relació als programes de sensibilització organitzats: Homofòbia i Orgull Gai (31 activitats)

-

Les publicacions realitzades han estat els Monogràfics LGBTI.

Programa / Projecte

05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa L’oficina municipal d’escolarització centralitza d’escolarització des de bressol fins a l’ESO.

Eix i subeix de treball el

procés

Informació, orientació Assessorament

i

assessorament

ciutadà

-

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Informar i assessorar en la presa de decisió de les famílies de la tria d'escola.

 Nova Ciutadania

 Joventut

 Diversitat de creences

Vetllar per la distribució equilibrada de l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu.

 LGBTI

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de sol·licituds de preinscripció d'alumnat de Matrícula viva. Educació infantil i primària. C entres públics i centres concertats Perc. de Matrícula viva que no és de nova incorporació al sistema educatiu. Educació infantil i primària (%) Perc. de Matrícula viva de nova incorporació al sistema educatiu (estrangers). Educació infantil i primària (%) Núm. de sol·licituds de preinscripció d'alumnat de Matrícula viva. Educació secundària Obligatòria. C entres públics i centres concertats Perc. de Matrícula viva que no és de nova incorporació al sistema educatiu. Educació secundària obligatòria (%) Perc. de Matrícula viva de nova incorporació al sistema educatiu (estrangers). Educació secundària obligatòria (%)

[Valoració dels programes]

2013

Notes

90 83,0 17,0 43 78,0 22,0

Pàg. 27


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració La valoració global del programa és positiva en tant que finestreta única per als ciutadans i unificar la informació que es fa arribar. El programa ha pogut detectar una disminució en el nombre d'alumnes de matrícula viva de nova incorporació al sistema educatiu en els darrers anys i s'ha incrementat la mobilitat dins i fora de Catalunya.

Notes dels indicadors. -

Totes les dades corresponen el curs 2012-2013.

-

Matrícula viva: Altes que es donen després de l'inici del curs escolar.

-

Matrícula viva de Nova incorporació al sistema educatiu: Alumnat estranger que arriba a Sabadell un cop iniciat el curs escolar.

Programa / Projecte

08.01 Sabadell Habitatge

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei que, a través d’una finestreta única, la ciutadania troba tota la informació i assessorament sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’habitatge. Si la demanda és informativa o d’assessorament puntual es resol de forma immediata, si requereix acompanyament i seguiment es deriva a personal tècnic especialitzat.

Informació, orientació Assessorament

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir a la ciutadania un espai únic on adreçarse per qüestions relacionades amb l'habitatge. Donar a la ciutadania informació sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'habitatge.

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Donar a la ciutadania assessorament puntual sobre temes relacionats amb l'habitatge que siguin objecte de les funcions de Sabadell Habitatge. Derivar a serveis especialitzats els casos que requereixin acompanyament o seguiment.

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. d'usuaris/àries atesos/es presencialment Núm. de trucades externes Núm. d'e-mails rebuts.

Valoració No hi ha valoració.

Programa / Projecte

08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei d’informació i assessorament adreçat a les persones i famílies amb dificultats per atendre el pagament de la seva llar i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

Informació, orientació Assessorament

[Valoració dels programes]

i

assessorament

ciutadà

-

Pàg. 28


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Donar a la ciutadania informació i assessorament sobre les possibles alternatives que permetin evitar la pèrdua del seu habitatge principal.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Intermediar amb la propietat per tal d'evitar la pèrdua de la residència habitual.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'atencions presencials realitzades des del Servei

1.220

Núm. d'expedients oberts

492

Perc. de dones ateses (%)

59,0

Perc. de persones d'origen estranger ateses (%)

30,0

Perc. d'expedients oberts amb més de sis mesos (%)

17,0

Núm. d'expedients que han trobat una solució al problema plantejat

Notes

300

Perc. d'expedients sobre el que s'haintermediat que mantenen l'habitatge principal (%)

98,0

Valoració Els objectius d'assessorament, informació i intermediació estan assolits pel que fa a l'atenció. L'objectiu final és que el major nombre possible de famílies no perdin el seu habitatge principal. La tendència en l'atenció és que qui s'adreça al servei per aquest tipus de problemàtica són majoritàriament dones i que el percentatge d'entrevistes realitzades decreix pel que fa a nouvinguts i creix en la població autòctona. El servei no contempla el factor edat entre els seus indicadors. Us remetem a l'informe OFIDEUTE 2013. Notes dels indicadors: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

són entrevistes totals. Corresponen a 2,48 vegades per expedient total expedients treballats el 2013: 593, d'aquests 492 són nous percentatge sobre els expedients nous de 2013 (492) percentatge sobre els expedients nous de 2013 (492) percentatge calculat sobre el total de casos atesos el 2013 (593) l'any 2013 s'han tancat 319 expedients; dels 300 n’hi ha, 220 que han estat assessoraments sense intermediació. En el cas dels que han trobat un solució al problema, estan inclosos els assessoraments on l'usuari no requeria res més. aquest percentatge està calculat sobre el total de casos tancant el 2013 que han implicat intermediació que han estat 77 Únicament es coneix que mantenen l'habitatge principal sobre els que s’ha fet intermediació.

Programa / Projecte

21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Regidoria / Servei

Llicències d'activitats

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Assessorament tècnic personalitzat a ciutadans/es i professionals que volen implantar una activitat o bé subrogarse en una activitats ja existent.

Informació, orientació Assessorament

L’assessorament pot ser tant tècnic com administratiu de la normativa vigent aplicable al cas concret que l’interessa a la persona sempre i quan es conegui l’emplaçament concret. Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la informació i l'assessorament específic en relació als requisits necessaris per tal d'implantar una nova activitat.

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

[Valoració dels programes]

i

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 29


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'assessoraments

3.078

Perc. d'assessoraments realitzats a persones de nacionalitat estrangera (%)

9,0

Perc. d'assessoraments realitzats a persones de sexe femení (%)

2,0

Perc. d'assessoraments realitzats a persones menors de 36 anys (%)

0,0

Notes

Valoració S'ha de millorar l'explotació del programa per tal d'obtenir dades d'edats dels titulars. Bàsicament els assessoraments d'activitats per estrangers van relacionats amb activitats de restauració (bars i restaurants), són les activitats majoritàries per a ciutadans de nacionalitat xinesa i ja en menor proporció les botigues tipus basar. En ciutadans de nacionalitat paquistanesa també s'afegeix l'assessorament per a activitat de restauració (bars i restaurants), alguns locutoris i carnisseries. En ciutadans de nacionalitat sudamericana, a banda de la restauració o recreatives (bars musicals ), també sol·liciten assessorament per a desenvolupar activitats de perruqueries i comerços.

Notes d’indicadors: -

El 2% d'assessoraments realitzats a persones de sexe femení (estrangeres)

-

El perc. d'assessoraments realitzats a persones menors de 36 anys. No es disposa de dades.

[Valoració dels programes]

Pàg. 30


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL Equitat Programa / Projecte

11.01 Programació gèneres

Regidoria / Servei

Cultura

d’activitats

culturals

equilibrada

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Servei de Cultura programa moltes activitats dirigides a la població en general. La programació incorpora la perspectiva de l’equitat de gènere entre els i les protagonistes de cada activitat i també en les temàtiques que es toquin. Així, en el camp de les arts escèniques es té en compte la programació d’espectacles amb presència de dones en els àmbits de direcció, muntatges tècnics, etc. i també es té en compte la temàtica.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

L’objectiu d’aquesta programació és equilibrar la presència de dones i homes en el panorama artístic de la ciutat i donar-li dimensió pública.

 2012

quant

a

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'activitats programades

Notes

12

Perc. de programació de teatre (%)

16,0

Perc. de directores, tècniques i coreògrafes que lideren els muntatges (%)

37,0

Perc. de gestió de projectes fets per dones (%)

33,0

Perc. de dones usuàries del carnet de biblioteques (%)

51,7

Perc. de dones usuàries dels clubs de lectura (%)

75,8

Valoració Dir que la perspectiva d’equitat de gènere es tracta, en menor o major mesura, a les obres de teatre. En les dues obres (Oleana i Sí, però no exactament) s’entén que forma part del nucli de l’obra. A banda dels indicadors que es refereixen a les persones com a creadores de cultura, se n’aporten també com a consumidores de cultura, especificant usuàries de biblioteques i dels clubs de lectura.

Notes dels indicadors: -

Les 12 activitats programades han estat de teatre.

-

El 16% de la programació de teatre, tracta aquesta temàtica. (2 obres)

-

El 37 % de directores, tècniques i coreògrafes que lideren els muntatges, fa referència a qui dirigeix projectes d’arts escèniques professionals a Sabadell.

-

El 33% de gestió de projectes fets per dones es refereix a qui fa les gestions amb l’administració.

-

El 51,7% de dones usuàries del Carnet de biblioteques, suposen 46.291 dones.

-

El 75,8% de dones usuàries dels Clubs de lectura, suposen 116 dones.

[Valoració dels programes]

Pàg. 31


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Treballar per promoure des del món local formes alternatives al comerç i a la banca tradicional com són el comerç just, a través del qual es pretén canviar les relacions comercials entre els països rics del Nord i els països empobrits del Sud, i la banca ètica - un model de banca que situa les persones davant del benefici econòmic, prioritzant projectes socials, ambientals i educatius sostenibles. El programa contempla xerrades, sessions informatives, accions de sensibilització etc.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Avançar per tal de que aquestes polítiques estiguin integrades en altres àmbits de l’Ajuntament.

 2012

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2013

 2014

 2015

 2016

Incorporar progressivament les accions/opcions de compra pública ètica i responsable, de comerç just i banca ètica en les compres, contractacions i transaccions de la regidoria i de tot l’Ajuntament.

Indicadors Descripció Núm. d'accions desenvolupades

2013

Notes

1

Valoració Centenars de països celebren durant el mes de maig sota el lema "Prou! Sí que hi ha alternatives. Vine a celebrar-les!” el Dia Mundial del Comerç Just amb actes amb els que es pretén cridar l'atenció davant les situacions d'injustícia que s'amaguen rere la producció i comercialització de molts articles de consum i que consoliden la pobresa i la desigualtat mundial. A nivell de Catalunya la festa està organitzada per un consorci d’entitats liderats per SETEM, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Tarragona, TV3 i El Periódico. A la Sabadell la festa ha estat organitzada per Intermon Oxfam, el Consell de Solidaritat i Cooperació i l’Ajuntament de Sabadell amb el suport de la Diputació de Barcelona, CASSA, Autocars Bardet, Pla de Barris del Parc Fluvial Riu Ripoll i el Vapor Llonch, el Mercat Central de Sabadell i la participació del Grup d’Iniciativa territorial Fiare Vallès, els joves de la XESI (Xarxa Educativa Solidària Intercultural), dels instituts Agustí Serra, Vallès, Joan Oliver i Arraona, la Xarxa Solidària Sabadell-Colòmbia, la Fundació Quetzal, el Casal Cubà, l’Associació Afrocatalana d’Acció Solidària de la Casamance, la Fundació Main, la Casa d’horticultura del Parc Fluvial Riu Ripoll 2012-2013, Oikocredit, Triodos Bank i la Cooperativa Coop57 de serveis financers ètics i solidaris. L’acte central de la 14a. Festa del comerç just i la banca ética va tenir lloc dissabte 25 de maig. Fins a les 14h. es va poder gaudir d’una degustació de cafè de Comerç Just a l’estand d’Intermon Oxfam, així com de la venda de productes de Comerç Just i de productes solidaris, un Punt Informatiu de Banca Ètica, l’exposició del 6è Concurs de dibuixos “Per què és bo el Comerç Just?” i el lliurament de premis als participants, jocs infantils i familiars, batucada. L’edició d’enguany ha tingut algunes novetats, com la realització del taller de cuina “Amb sabor a comerç just” a les 11.30h a l'obrador del Mercat Central, i els tallers d'horticultura “L'hort al balcó” a les 10h i a les 12.30h i de “Prevenció i tractament de plagues i malalties”. Aquesta edició ha volgut canviar de plantejament respecte anys anteriors, en que l’acte es feia al llarg de tot el dia. També ha variat el lloc de realització: enguany s’ha dut a terme a la plaça enfront el Mercat central, per difondre el motiu de la Festa entre els comerciants i els ciutadans que van a comprar al Mercat. Tot i ser la primera edició amb aquest format, ha hagut una important afluència de públic. Les activitats programades han estat atractives, tant l’espectacle infantil relacionat amb el consum responsable de l’aigua, com les activitats d’horticultura urbana i de cuina de comerç just i Km 0. Notes de l’indicador: -

L’acte central de l’acció desenvolupada contempla 7 activitats, més 2 activitats complementàries realitzades al llarg de la setmana.

[Valoració dels programes]

Pàg. 32


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.45 Tallers per la Igualtat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa de tallers per a la Igualtat és un recurs adreçat a la ciutadania de Sabadell que inclou els tallers “Aprenent a estimar-nos més”, dels quals se’n duen a terme dues edicions a l’any, i altres tallers que es programen segons la demanda o detecció de necessitats.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

També es desenvolupa específicament un programa de tallers adreçats als homes a fi de treballar les desigualtats de gènere existents en la societat a partir de la gestió dels sentiments i la recerca de la seva pròpia identitat. Són tallers adreçats a l’adquisició d’eines personals per qüestionar desigualats i trencar dependències.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir nous espais de relació entre dones i entre dones i homes. Fomentar l’apoderament. Reforçar l’autoestima, reconèixer les emocions i el creixement personal. Reflexionar sobre el paper de les dones a la societat, la lluita contra les desigualtats de gènere. Trencar dependències.

Indicadors Descripció Núm. de tallers

2013

Notes

3

Núm. de participants

69

Núm. de dones participants als tallers

69

Núm. de joves participants als tallers

0

Núm. de persones de nacionalitat estrangera participants als tallers

2

Núm. de participants derivats pel C entre d'Atenció a la Dona (C AD)

4

Valoració Els objectius d’aquests tallers són: -

Predisposar un canvi d’actitud en la dona i ajudar en l’adquisició de competències socials i personals Progressar en l’adquisició d’habilitats i recursos i afrontar situacions i problemes de relació interpersonal, social i laboral

L’any 2012 . 2013 no s’han realitzat les dues edicions dels tallers, i només s’ha realitzat una edició. L’edició de setembre a desembre s’ha hagut de suspendre per problemes de salut de la professional que fa els tallers. Dels 2 tallers d’autoprotecció només s’ha fet la primera edició. L’altra edició s’ofereix als treballadors i treballadores de l’Ajuntament com a una de les accions del Pla d’Igualtat intern. Per problemes d’oferta horària i instal·lacions adequades, la franja de matins en els cursos d’autoprotecció que s’ofereix a la ciutadania està acabada.

Nota dels indicadors: -

Les persones de nacionalitat estrangera participants als tallers són llatines.

[Valoració dels programes]

Pàg. 33


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.53 La laïcitat, el punt de partida

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Laïcitat ha de ser el punt de partida per tal de garantir el respecte i la no vulneració de tots els drets de les persones que es declaren o manifesten laiques, donant suport en cas que aquests drets siguin vulnerats, vetllant perquè les actuacions municipals s’ajustin a aquest principi.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

S’emmarca aquest punt de partida en l'article 16.1 de la Constitució, en Declaració Universal sobre la laïcitat en el segle XXI (Paris, 2005) i mantenint l'acord aprovat per l'Ajuntament de Sabadell l'abril de 2005 en que es va adherir a la moció que va promoure La Lliga per la Laïcitat al 2005. L’any 2008 conviccions, un element pensaments

en que es presenta el Mapa de creences i elaborat per Unescocat, la laïcitat ja s’inclou com clau a tenir en compte sobre la diversitat de a la ciutat.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Sistematitzar les dades i informacions relacionades amb la laïcitat que es donin a la ciutat. Contemplar les actuacions municipals des del punt de partida de la laïcitat i el principi de l'aconfessionalitat.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de cerimònies laiques celebrades als serveis funeraris

Notes

98

Núm. de cerimònies d'unió de parelles celebrades a equipaments municipals/ajuntament Núm. d'actes religiosos inclosos a les festes majors de caràcter cultural de barris i de ciutat Núm. d'actes/activitats públiques promogudes per col·lectius laics a la ciutat

0

Valoració S'ha creat a la ciutat un grup informal que s'anomena Grup de Lliurepensadors, però de cara a l'any vinent es pot valorar si té o no una arrel confessional.

Nota dels indicadors: No hi ha actes laics.

Programa / Projecte

13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

- Protocol Municipal per Abordatge de Violència Masclista, és el conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats, que defineixen les formalitats i la successió d’actes que s’han de seguir per a executar-los correctament”, amb l’objecte de garantir la prevenció, l’atenció eficaç i personalitzada i la recuperació de les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Pàg. 34


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

- Protocol de Mutilació Genital Femenina, com a instrument de treball d’assessorament i informació àgil i útil, que permet un treball coordinat entre professionals que estan en contacte amb la població que podria ser practicant de l’ablació; l’objectiu és facilitar la prevenció i detecció precoç de situacions de risc, establint un protocol d’actuació que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures a emprendre.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Protocol de Matrimonis forçats, l’objectiu principal és visibilitzar una pràctica difícil de detectar, que pot tenir incidència en determinades comunitats d’origen estranger i ètnies diverses. L’objectiu és fer visible i abordar els matrimonis forçats per protegir les víctimes. - Protocol de Poligàmia, l’objectiu principal és informar i difondre que aquesta pràctica estesa en alguns països subsaharians és una manifestació de violència contra les dones, i per tant, caldria fer actuacions de sensibilització respecte a aquesta qüestió. Objectiu(s) principal(s) del programa Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos per tal de garantir el procés la prevenció o recuperació de cada dona oferint col.laboració, informació i assessorament. Treballar coordinadament amb tots els serveis interns i externs, facilitant l’intercanvi d’informació i el diàleg per desenvolupar i garantir el compliment del protocol.

Indicadors Descripció Núm. de persones ateses en casos de violència masclista

2013

Notes

195

Núm. de casos atesos per temes de mutilació

0

Núm. de casos atesos de matrimoni forçat

0

Núm. de casos atesos de poligàmia

0

Valoració Objectius: els diferents agents que formen part del Protocol estan treballant per garantir la millor atenció possible a les víctimes establint una xarxa coordinada i una millora en l’atenció professional a les dones que es troben afectades per aquesta violència masclista. Replantejaments: la primera proposta és continuar treballant en el desenvolupament del protocol amb l’objectiu de fer una avaluació continuada del seu funcionament i poder reajustar els aspectes que es detectin com a deficitaris. Noves actuacions: Creació d’una comissió de seguiment amb els agents que han intervingut en el Protocol amb reunions bimensuals. Acordar una metodologia de treball i un sistema unificat de recollida de dades per l’elaboració d’indicadors comuns. Donar a conèixer els circuits i facilitar la seva implementació amb la formació específica del personal dels diferents àmbits d’intervenció. Incorporació del Protocol de prevenció i atenció de la mutilació genital femenina a Sabadell. Perspectives: La prevenció és el camí contra la violència masclista. Cal conscienciar tots els agents socials que hi intervinguin a fi de detectar i combatre aquesta xacra.La violència masclista és un fenomen estructural, i per aquest motiu l’Ajuntament de Sabadell destina els recursos necessaris per abordar-lo. Un dels objectius d’aquest pla municipal és l’abordatge integral contra la violència masclista i la lluita per eradicar-la. En aquest sentit, es posa especial atenció en donar un servei integral, es a dir, l’actuació en xarxa interdisciplinàriament a tres nivells: l’abans, el durant i el després. Això comprèn els nivells de prevenció, detecció, atenció i recuperació.

Notes dels indicadors: -

El núm. de persones ateses en casos de violència masclista s’ha comptabilitzat dels expedients nous (387)

[Valoració dels programes]

Pàg. 35


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

05.04 Esplai a l’escola

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa l'Esplai a l'Escola dóna suport als centres, que per la dinàmica pròpia del centre i de l’AMPA, necessiten reforçar la programació d’activitats extraescolars des d’una vessant lúdica i educativa.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

També dóna suport als esplais en l’organització d’activitats d’educació en el lleure per infants i joves que formen part de l’esplai diari o de cap de setmana. Al programa es pot acollir qualsevol centre educatiu. L’oferta d’activitats varia cada any: handbol, anglès, esports, dansa i ball, patinatge, ioga, circ, contes, cuina, teatre, informàtica,....

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa La millora i innovació constant de les activitats extraescolars. - Dignificar les activitats extraescolars amb criteris de qualitat. - Consolidar el lleure infantil com a peça important en l’educació dels infants. - Potenciar les activitats extraescolars des de la vessant educativa. - Garantir les activitats extraescolars de qualitat amb monitors experts. - Reforçar els esplais i entitats de lleure de Sabadell. - Promoure i donar suport als valors de l’educació en el lleure. - Promoure l'adequació dels espais de les entitats de lleure.

Indicadors Descripció Núm. de centres educatius que participen en el programa Núm. d'alumnes que participen en les activitats extraescolars Perc. de noies que participen en les activitats extraescolars (%) Núm. d'activitats

2013

Notes

13 1.100 48,0 123

Núm. de centres educatius subvencionats

7

Núm. d'alumnes estrangers que participen en les activitats extraescolars

0

Valoració El programa es desenvolupa en 13 centres. Malgrat el context de crisi, el nombre de participants es manté any rere any i fins i tot s'incrementa lleugerament. En l'oferta anual d'activitats es tenen sempre en compte les qüestions de gènere i es fomenta la participació tant de nens com de nenes. Es procura que sigui una oferta variada. El desenvolupament de les activitats es treballen específicament valors com la cohesió i el respecte a la diversitat. El programa és valorat positivament per a tots els agents i es preveu la seva continuïtat.

Notes dels indicadors: -

Les dades de cenrtres i alumnes són del curs 2012-13.

-

El nombre d’inscrits és superior perquè hi ha alumnes inscrits/tes en més d'una activitat

-

No es disposa de dades dels alumnes estrangers que participen en activitats extraescolars. Aquest indicador s'ha introduït pel curs 2013-14.

Respecte al document de seguiment i avaluació de l'any 2014, s’inclouran les dades corresponents a la participació d’homes i dones a les AMPA.

[Valoració dels programes]

Pàg. 36


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

05.03 Escoles bressol Municipals

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’escolarització en aquesta etapa no és obligatòria però l’oferta municipal pretén donar les mateixes oportunitats a totes les famílies que opten per fer-ne ús, facilitant la conciliació de la vida laboral i familiar. Les escoles bressol ofereixen un entorn molt proper al marc familiar, amb flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, i s’adequa sovint a les necessitats de la família, amb una relació intensa amb els pares i les mares. Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits les bases que els facin avançar en les relacions amb els altres, en el desenvolupament del llenguatge oral i el coneixement progressiu del seu entorn, iniciant-los en la seva autonomia i en l’adquisició d’hàbits de comportament. És durant aquesta primera etapa de la vida que es desenvolupen les estructures neuropsíquiques elementals, claus per al desenvolupament físic, afectiu, intel.lectual, i social dels infants. Les escoles bressol donen suport a les famílies i fomenten la seva participació i la implicació en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar resposta educativa de qualitat a la petita infància. Promoure la conciliació de la vida laboral i familiar.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres municipals

11

Núm. d'alumnes matriculats

981

Núm. d'alumnes estrangers matriculats (pare i mare nacionalitat diferent a l'espanyola)

Notes

51

Valoració El programa globalment és satisfactori però des de la mirada de Drets Civils es pot considerar: Que en tant que les escoles bressol atenen des de fa anys alumnat estranger, aquesta valoració és també, globalment molt positiva. Que l'entorn de cada escola també configura perfils d'escoles amb comportaments diferenciats. Que la diversitat de procedència suposa també una diversitat de comportaments. Famílies de determinades nacionalitats accedeixen de forma més nombrosa que d'altres. Que en aquesta etapa la nacionalitat no és l'únic factor que determini l'accés a l'escola bressol, el factor econòmic és més determinant en l'escolarització. Nota dels indicadors: Dades del curs 2012-13.

Programa / Projecte

22.01 Supressió de barreres arquitectòniques

Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Instruments de planejament urbanístic que es porten a terme en relació a la via pública que tenen com a objectiu la supressió de les barreres arquitectòniques en compliment de la normativa.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

[Valoració dels programes]

Pàg. 37


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Promoure el desenvolupament d'una política de mobilitat sostenible que s'adapti a les necessitats laborals, familiars i personals d'homes i dones.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de voreres adaptades

0

Núm. de passos de vianants adaptats

0

Notes

Valoració Durant el període d'execució d'aquest programa no s'ha pogut executar cap dels indicadors marcats. La consignació assignada per aquest programa en els dos últims anys no ha permès la realització d'adaptació de voreres o de passos de vianants. El pressupost consignat ha donat per fer reparacions puntuals de paviments de voreres i calçades de la ciutat, però en cap cas per cobrir noves actuacions.

Nota dels indicadors: Dades a 31 de desembre de 2013.

Programa / Projecte

22.03 Programa de millora de l'accessibilitat

Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Actuacions urbanístiques de promoció municipal i d’altres administracions, de millora de l’accessibilitat dels següents àmbits d’actuació:

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Plaça d’Espanya: Urbanització de la fase 1 i 2 de l’espai verd, amb criteris de millora de l’accessibilitat al nou intercanviador de RENFE-FGC. Accés a peu pla o mitjançant rampes als intercanviadors de l’Estació de RENFE.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Estació Gràcia-Can Feu: Urbanització de l’estació i espais adjacents amb criteris d’accessibilitat. Accés a peu pla a l’Estació o mitjançant rampes. Soterrament de les vies FGC i reurbanització de la zona.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Continuar eliminant les barreres arquitectòniques de l'espai públic per garantir l'accessibilitat i la lliure mobilitat de totes les persones, especialment de la gent amb discapacitats físiques, amb el cotxet d'infants, i carro de la compra, etc. Crear zones al voltant de les estacions que incrementin el benestar ambiental i estètic.

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa. Valoració Nota: D'aquest programa no es fa valoració.

[Valoració dels programes]

Pàg. 38


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

[Valoració dels programes]

Pàg. 39


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Suport al Pla, gestionat a través del Consell Esportiu, que, entre d’altres, treballa pel foment dels valors a través de l’esport escolar i, especialment, per l’impuls de l’esport femení.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Incrementar la pràctica esportiva a les escoles en horari no lectiu.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'escoles adherides

Notes

36

Núm. d'escolars participant.

4.683

Perc. d'escolars de nacionalitat estrangera participants (%)

Valoració La valoració dels primers cursos amb recursos econòmics tant per l’escola com pel coordinador que és un professor d’educació física ha estat molt positiva perquè escoles que no feien res o poca cosa a nivell extraescolar han començat a funcionar amb més activitats i algunes fins i tot participant als Jocs Escolars de dissabte, tot i que no ho havien fet mai. El curs 2011-12 van haver-hi més de 10.000 participacions per part de totes les escoles de la comarca, però malauradament aquests recursos han desaparegut i han desmotivat la participació d’alguns centres i el curs 12-13 s’ha perdut gairebé la meitat de les participacions del curs anterior. Per aquest curs 2013-14 algunes escoles no han renovat la participació en el programa tot i que la majoria si que continuen. Respecte al document de seguiment i avaluació de l'any 2014, es procurarà afegir dades segregades per homes i dones.

06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport Programa / Projecte Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Cursa de la igualtat, milla urbana a la Rambla, coincidint amb l’acte central del 8 de març, sensibilització per mitjà de l’esport a la població sobre la igualtat. Cursa oberta a tothom.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Foment i suport a iniciatives relacionades amb els esports mixtes com: Korfball, escacs, petanca.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Impuls a la creació d’equips mixtes en els Jocs Escolars, especialment en les franges més petites d’edat.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Incidir en el foment de la Igualtat Dona Home a través de l'acció municipal en matèria de l’esport, com a mitjà de transmissió dels valors d'equitat, respecte, llibertat, etc.

 2012

[Valoració dels programes]

Lectures

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 40


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones participants a la cursa

Notes

100

Núm. d'equips mixtes

138

Núm. de persones participants en els equips mixtes

1.502

Valoració La cursa per la igualtat té molt poca participació en part perquè coincideix en el calendari amb d'altres proves atlètiques. Equips i esportistes d'equips mixtes corresponents a 2 equips i 23 esportistes adults de Korfbal i la resta són equips mixtes de competició de Jocs Escolars de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol. Respecte al document de seguiment i avaluació de l'any 2014, s’inclourà l'indicador de la pràctica esportiva de la gent gran, desagregat per homes i dones.

Programa / Projecte

08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es distingeix entre:

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Ajuts per rehabilitar habitatges perquè tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat, per adequar les instal.lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l'interior per a persones disminuïdes i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic.

Lectures

Ajuts per rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial. Especialment, per a resoldre patologies, deficiències i riscos, accessibilitat, instal.lacions comunitàries i sostenibilitat. Actualment abans de sol.licitar els ajuts, cal haver passat la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa - L’adequació funcional i estructural del Parc d’habitatges de Sabadell, construïts abans del 31/12/1980. - La millora d’accessibilitat d’instal.lacions d’ascensors en els edificis d’abans del 1996 que no en disposin. - La millora d’aïllament tèrmic i/o acústic per complir amb els requisits energètics mínims establerts per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. de sol·licituds Núm. de subvencions tramitades

Valoració No hi ha valoració.

[Valoració dels programes]

Pàg. 41


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

21.01 Atorgament econòmiques

Regidoria / Servei

Llicències d'activitats

de

llicències

i

comunicacions

d’activitats

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Realització dels processos administratius per donar d'alta noves activitats o les seves transmissions.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Es porta a terme una valoració tècnica i administrativa del projecte per verificar el compliment de la normativa vigent d’aplicació i poder autoritzar la instal.lació en el cas de les llicències o la correcta comunicació efectuada pel titular en el cas de les comunicacions.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Verificar que s’han implantat correctament les instal.lacions ja sigui a través d’una certificació d’empresa col.laboradora o d’una d’inspecció municipal abans d’autoritzar l’inici de les activitats sotmeses a llicències.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir el compliment de la legalitat vigent en l'àmbit de les implantacions de les activitats.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'expedients resolts favorablement

Notes

318

Perc. d'expedients resolts favorablement amb titular de nacionalitat estrangera (%)

44,0

Perc. d'expedients resolts favorablement amb titular de sexe femení (%)

8,0

Perc. d'expedients resolts favorablement amb algun titular menor de 36 anys (%)

0,0

Valoració S'haurà de millorar l'explotació del programa per obtenir dades d'edats dels titulars. Bàsicament les activitats tramitades per estrangers van relacionades amb activitats de restauració (bars i restaurants), són les activitats majoritàries per a ciutadans de nacionalitat xinesa i ja en menor proporció les botigues tipus basar. En ciutadans de nacionalitat paquistanesa també s'afegeix a l'activitat de restauració (bars i restaurants), alguns locutoris i carnisseries. En ciutadans de nacionalitat sudamericana a banda de la restauració o recreatives (bars musicals ) també desenvolupen activitats de perruqueries i comerços. Notes dels indicadors: -

El percentatge d’expedients resolts és sobre expedients tramitats.

-

No és possible obtenir la dadaper edat.

Programa / Projecte

19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), és un servei que presta la Policia Municipal de Sabadell, les 24 hores, tots els dies de l'any i que té per finalitat assistir inicialment a les persones que per algun motiu, estan desemparades o desprotegides i que demanen ajut.

Equitat, emancipació i cohesió civil – Equitat

[Valoració dels programes]

Pàg. 42


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

El servei consisteix en realitzar l'assistència immediata a les víctimes, en particular les de delictes violents, violència domèstica o de gènere i delictes contra la llibertat sexual, rebre i tramitar les denúncies de caràcter penal (faltes i delictes), atendre les consultes i requeriments dels ciutadans i ciutadanes (atenció telefònica i/o presencial) i els de l'autoritat judicial, altres cossos policials, organismes, institucions i departaments municipals i instruir atestats per infraccions penals en què l'autor ha estat detingut com a conseqüència d'un delicte flagrant, en particular els delictes de violència domèstica o de gènere.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Assistir inicialment a dones que per algun motiu, estan desemparades o desprotegides i que demanen ajut i derivar als serveis que es considerin oportuns (Centre d'Atenció a la Dona i Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell, Fiscalia del partit judicial de Sabadell i Gabinet d'Atenció a la Víctima del cos de mossos d'esquadra entre d'altres). Informar a les dones víctimes de violència de gènere dels drets garantits per la Llei, en particular dels seus drets a la informació, a l'assistència jurídica, a l'assistència social integral, als drets laborals i de seguretat social, al dret a la percepció d'ajuts socials i d'accés a l'habitatge i residències públiques per a gent gran. Rebre i tramitar les denúncies de violència de gènere i domèstica i si és el cas, les sol.licituds d'ordres de protecció vers els seus agressors i agressores.

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. de consultes rebudes (atenció telefònica i presencial) Núm. de denúncies rebudes i tramitades Núm. de derivacions a altres serveis municipals i institucions

Valoració No es recull cap dada en relació a aquesta fitxa.

Programa / Projecte

14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Impuls de diferents accions i activitats adreçades a informar i sensibilitzar tant a les persones com a les empreses sobre la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, i sobre les diferents mesures i iniciatives que es poden implantar, així com els recursos de que disposen per a fer-ho, per tal d'avançar en l'assoliment d'aquesta igualtat efectiva.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar a les empreses sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la no discriminació- Promoure l'elaboració de plans i accions d'igualtat en les empreses.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Detectar i evitar ofertes de treball discriminatòries.Donar suport i acompanyar a les empreses en la implantació de mesures d'igualtat i conciliació en la seva empresa, així com informar-les sobre els diferents ajuts i recursos a que poden accedir.

[Valoració dels programes]

Pàg. 43


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Sensibilitzar a les persones sobre el dret a la igualtat i a la no discriminació de dones i homes. Trencar estereotips relacionats amb el sexe i les capacitats, competències i habilitats necessàries per desenvolupar un determinat ofici o professió.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de remeses d'informació específica sobre igualtat d'oportunitats enviades a les empreses

0

Núm. d'empreses que han sol·licitat informació, material o assessorament relacionat amb la igualtat d'oportunitats Núm. d'ofertes de treball discriminatòries detectades

1

Notes

3

Valoració Remeses informació especifica: no es fan convocatòries d'ajuts a empreses per l'elaboració de plans d'igualtat i la contractació d'agents d'igualtat, per la qual cosa aquesta acció no es pot dur a terme. Igualment, ha baixat l'interès de les empreses en aquestes qüestions (en part per les circumstàncies pròpies de l'activitat econòmica i les empreses i en part perquè els actuals governs no prioritzen el compliment de la llei 3/2007) Quant a les ofertes detectades, s'han de corregir molts anuncis que utilitzen llenguatge sexista, però es tracta d'un hàbit (escriure en masculí, i en determinats oficis en femeni) i no pas una voluntat discriminàtoria, excepte en tres ocasions.

Programa / Projecte

14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Serveis de cura i atenció de menors - servei de mainaderes per a infants de 0-3 anys i d'esplai per a infants de 3-12 anys durant els períodes de vacances escolars- durant el període que els seus pares i mares duen a terme els programes i activitats relacionats amb la formació i ocupació a què han accedit o, en el cas que treballin a l’empresa municipal. Ambdós serveis són gratuïts. D'aquesta manera, la situació familiar de cadascú no és impediment per poder accedir als serveis i programes oferts. Així mateix, el programa serveix per formar persones en aquests oficis (mainader/a i animació sociocultural).

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar l'accés als programes i serveis de les persones usuàries, especialment de les que tenen infants a càrrec i no tenen xarxa familiar o social de suport, ni recursos econòmics per optar per alternatives privades. Facilitar a la plantilla de Promoció Econòmica Sabadell SL la conciliació del calendari laboral amb l'escolar. Formar persones en aquestes professions. Sensibilitzar sobre la necessitat d'implantar mesures que facilitin la conciliació de les diferents necessitats vitals.

Indicadors Descripció Núm. de places en oferta Núm. de places demanades Mitjana diària d'infants que fan ús del servei

[Valoració dels programes]

2013

Notes

13 33 9,0

Pàg. 44


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració El Programa es materialitza mitjançant el Servei de mainaderes del Vapor Llonch i com a valoració general s'han complert els objectius plantejats quant al número de nens/es acollides i les auxiliars mainaderes que desenvolupen la feina en aquest espai. El pla de treball establert i el pla formatiu plantejat ha estat acceptat de forma generalitzada degut al seu adequat contingut i a que és coherent amb la realitat diària d'activitats i serveis desenvolupats dins del servei.

Programa / Projecte

14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En compliment del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de Promoció Econòmica de Sabadell, el programa desenvolupa diferents accions formatives adreçades a la plantilla, per tal de sensibilitzar i donar eines sobre diferents àmbits relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, com per exemple perspectiva de gènere, llenguatge no sexista i prevenció de l'assetjament.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar a la plantilla sobre la igualtat d'oportunitats i la no discriminació entre dones i homes.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Formar i facilitar els recursos necessaris al personal per tal que puguin incorporar la perspectiva de gènere en totes les accions i programes en que participin. Evitar l'ús d'un llenguatge i comunicació sexista o que reforci els estereotips. Prevenir qualsevol tipus d'assetjament o violència en el treball, sobretot la que provingui de l'orientació sexual de la víctima o del seu sexe.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de cursos realitzats

Notes

1

Núm. d'hores impartides Mitjana de valoració de la formació de les persones participants Núm. d'expedients per assetjament oberts

0

Valoració Curs "Gènere i mercat de treball"

Programa / Projecte

16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Recollir dades desgragades per sexe de tots els processos selectius que es realitzin a l'Ajuntament i vetllar perquè els tribunals de selecció estiguin integrats pel mateix número de dones que d’homes.

Equitat, emancipació i cohesió civil – Equitat

[Valoració dels programes]

Pàg. 45


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Recollir dades desagregades per sexe per obtenir més informació sobre la participació per gènere.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de tribunals/meses paritaris sobre el total

4

Núm. de processos selectius amb perspectiva de gènere al temari

0

Núm. d'òrgans amb composició equilibrada per sexe

Notes

6

Núm. de persones que participen en els diferents processos de l'Ajuntament

190

Perc. de dones que participen en els diferents processos de l'Ajuntament (%)

66,3

Valoració Total tribunals: 7 (4 paritaris/3 no paritaris) No s'han elaborat noves bases de procesos selectius per tant encara no s'ha incorporat la nova temàtica sobre perspectiva de gènere. Òrgans o comissions de treball: Total 12 (6 paritaris/àries i 6 no paritaris/àries)

Programa / Projecte

16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Pla d’Igualtat de gènere contribueix a articular internament el compromís i la voluntat política que l’Ajuntament de Sabadell ha mostrat vers la igualtat de gènere.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

El Pla d’Igualtat coordina i promou accions que, des de diferents àmbits, es desenvolupen per superar les desigualtats entre les dones i els homes del nostre Ajuntament.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa Potenciar les capacitats i el talent de les persones que treballen a l'Ajuntament, tot eliminant estereotips, actituds i obstacles per raó de gènere.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Promoure la incorporació, la permanència i el desenvolupament professional de les persones i garantir una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'accions de difusió relacionades amb l’aprovació del Pla Intern d'Igualtat

2

Núm. d'activitats formatives del Pla intern d'Igualtat

2

Núm. d'assistents en les accions formatives sobre el Pla intern d'Igualtat Mitjana de valoració de les accions formatives del Pla intern d'Igualtat per part de les persones participant Núm. de reunions de la C omissió d'Igualtat per tractar les temàtiques del Pla intern d'Igualtat

[Valoració dels programes]

Notes

27 9,0 6

Pàg. 46


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració Difusió: 1) Difusió mitjançat els caps del diferents Serveis de l'Ajuntament de Sabadell. 2) Difusió mitjançant intranet municipal a tota la plantilla. Accions 2013. S'ha creat: - Un espai a la intranet municipal per tota la temàtica de temes d'Igualtat. - Una guia d'ús de llenguatge no sexista. - Un glossari de termes d'igualtat. - Una bústia de suggeriments. Cursos 2013. S'han realitzat: - 2 cursos d'Autoprotecció per dones (curs intern). - 1 curs sobre Pautes per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric (curs extern).

Programa / Projecte

16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Elaborar el protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe que es difondrà entre tota la plantilla municipal per tal que sigui una guia d’utilitat en cas que existeixi un assetjament d’aquest tipus.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Garantir la prevenció i atenció en casos d'assetjament sexual i per raó de sexe per tal de proporcionar un entorn laboral saludable per a qualsevol persona.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'accions de difusió realitzades del Protocol d'assetjament Núm. d'hores de formació en temàtiques d'assetjament

Notes

2 114

Núm. de cursos sobre temàtiques d'assetjament

3

Núm. de casos tractats d'acord amb el protocol d'assetjament sexual

0

Valoració Difusió: 1) Difusió mitjançat els caps del diferents Serveis de l'Ajuntament de Sabadell. 2) Difusió mitjançant intranet municipal a tota la plantilla. Temàtiques del cursos de formació: - Jornada interna sobre assetjament sexual als Caps del diferents serveis de l'Ajuntament de Sabadell. - Curs sobre seguretat i prevenció dels riscos psicosocials: assetjament sexual i per a raó de sexe. - Jornada sobre la gestió dels supòsits d'assetjament en el lloc de treball a l'Administració Local.

[Valoració dels programes]

Pàg. 47


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’empresa Torra, gestora dels serveis funeraris de la ciutat, informa periòdicament sobre el tipus de ritual que s’ha seguit a les seves dependències en el moment d’acomiadar el difunt. Aquesta concessionària facilita, en aquest sentit, espais que es poden adequar per dur-hi a terme cerimònies.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir a la ciutadania els serveis de pompes fúnebres i d'inhumació, exhumació, trasllat i incineració de cadàvers.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. de defuncions Núm. d'enterraments.

1.643

Perc. d'enterraments Laic (%)

6,0 n=98

Perc. d'enterraments C ristià (%)

85,0 n=1.402

Perc. d'enterraments Musulmà (%)

0,0 n=3

Perc. d'enterraments Budista (%)

0,0 n=0

Perc. d'enterraments Induista (%)

0,0 n=0

Perc. d'enterraments Jueus (%)

0,0 n=0

Valoració Hi ha 143 enterraments més que estan catalogats com a ALTRES. I es refereix als enterraments SENSE CERIMÒNIA, que van directament a cementiri i a les cerimònies a peu de nínxol. No hi ha d'haver canvis en el programa i és una activitat que ha de tenir continuïtat. Nota dels indicadors: -

D’enterraments cristians, n’hi ha hagut 1.368 catòlics; 20 evangelistes i 14 de Jehovà.

Programa / Projecte

12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El projecte es concreta en el Pla municipal de la Gent Gran i en el Pla d’atenció a les persones amb discapacitat. Tots dos estan en actiu i en fase de revisió i actualització. Es proposa incorporar els aspectes de nova ciutadania i de gènere en ambdós i el de joventut en el de discapacitats.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

 Nova Ciutadania

 Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Disposar d'un instrument actualitzat d'anàlisi de les necessitats de la gent gran i de les persones amb discapacitat. Promoure l'envelliment actiu i la participació social de la gent gran reforçant els elements relacionals, de xarxa social i de prevenció en els que tenen una especial rellevància la participació de les dones.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Promoure dispositius que afavoreixin la inserció laboral i social de les persones amb discapacitat, especialment els joves.

[Valoració dels programes]

Pàg. 48


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Promoure una alta cobertura del servei d'atenció a la llar que doni ajuda professional a les persones amb necessitat d'atenció a la vida diària com a sistema complementari a l'ajuda de la xarxa de cuidadors i cuidadores. Afavorir espais de formació i ajuda mútua per a persones, majoritàriament dones, que tenen cura de persones amb Alzheimer i altres malalties neurològiques i discapacitats.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar

1.530

Perc. de dones ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar (%)

Notes

75,0 són 1.159

Perc. de persones de nacionalitat estrangera ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar (%) Núm. de persones que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte C uidem, i en les accions de formació de cuidadors i cuidadore Perc. de dones que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte C uidem, i en les accions de formació de cuidadors i cuidadores (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte C uidem, i en les accions de formació de cuidadors i cuidadores (%) Núm. de persones que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment actiu Perc. de dones que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment actiu (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment actiu (%) Núm. de joves discapacitats atesos al llarg de l'any en els Serveis Socials Bàsics Perc. de dones joves discapacitades ateses al llarg de l'any en el servei d'atenció a les persones amb discapacitat (%) Perc. de joves de nacionalitat estrangera discapacitats atesos al llarg de l'any en el servei d'atenció a les persones amb discapacitat (%)

140 70,0 són 98

3.801 65,0 són 2.476

1.000 51,0 són 510

Valoració Les activitats s'han valorat molt positivament. Continuarà el programa de suport a persones cuidadores (GAM, cursos de formació i CUIDEM), s’entén que cal reforçar i donar suport a les persones que cuiden, majoritàriament dones, per tal que puguin escollir si volen desenvolupar aquest rol i que en tot cas tinguin suport per reduir la pressió de l'aïllament, les hores de cura i manca de coneixements que solen ser aspectes destacats de la dificultat de la cura. També es preveu la continuïtat de les activitats formatives i d'envelliment actiu en els quatre equipaments municipals, complementant la tasca de les entitats. Amb aquest programa es reforcen les xarxes de sociabilitat, en uns moments de pèrdues i limitacions. El paper de les dones també és molt destacat tant com a voluntàries que aporten coneixements i dinamització com com a participants. Notes dels indicadors: Els joves discapacitats atesos perls Serveis Socials Bàsics estan en edats compreses entre els 13 i 25 anys.

Programa / Projecte

07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Adequar la regulació de l’ús específic religiós, previst en el Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS), a les previsions de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte i al Decret 94/2010, de 20 de juliol de desplegament de la Llei en els següents aspectes.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

- Preveure en els plans d’ordenació urbanística sòls on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació. - Adaptació dels centres preexistents fins a 10 anys a comptar des de l’entrada en vigor del Reglament 94/2010.

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Pàg. 49


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Permetre la situació dels centres de culte de les diferents creences en igualtat de condicions i en bona relació amb l'entorn, optimitzant l'accessibilitat i compatibilitzant amb la mobilitat general de la ciutat.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres de culte

Notes

63

Perc. de centres de culte que compleixen normativa (%)

0,0 9 centres de culte

Núm. de centres de culte que han sol·licitat la llicència urbanística

2

Núm. de centres de culte que han obtingut llicència urbanístic

0

Núm. de sol·licituds per a noves implantacions

2

Valoració La Modificació del Pla General continua en tràmit. Hi ha molts centres de culte que no necessiten llicència d'activitat (per aixó el nombre és baix) i, de les que ho necessiten, tenen un temps de 10 anys per a gestionar-ho.

Emancipació Programa / Projecte

13.11 Alberg de Sant Oleguer

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Equipament municipal situat al Sud de la ciutat i dins el perímetre del complex esportiu de Sant Oleguer: La Bassa, Pistes d’Atletisme, futbol, bàsquet, etc.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Possibilitat d’allotjar-se en l’alberg, també compta amb activitats museístiques i amb la recuperació i rehabilitació del Molí de Sant Oleguer.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir un equipament per realitzar activitats juvenils, activitats docents i tallers, així com estades familiars.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'usos de l’Alberg

3.630

Núm. d'usuaris/àries de l’Alberg.

2.451

Núm. d'usuaris/àries de nacionalitat estrangera de l’Alberg Núm. d'activitats realitzades a l’Alberg

Notes

60 1

Valoració L'Alberg de Joventut és un servei consolidat dins els diferents equipaments amb els que compta la ciutat. Durant els dos últims períodes s'ha produït un augment de les estades i d'usuaris de gairebé un 50%. Per continuar amb la consolidació es considera important la inclusió de l'Alberg dins la xarxa Xanascat d'Albergs de la Generalitat de Catalunya i algunes obres de remodelació per respondre millor a les peticions d'usuaris i entitats que fan servir l'equipament. L’entrada dins la xarxa Xanascat permetria oferir un programa molt potent d'activitats que segur que augmentarien les estades i els usos de l'equipament. Com a punt important destacar l'intercanvi internacional de joves que cada any es fa a l'alberg amb joves de diferents procedències que treballen en la conservació del Rodal del Ripoll.

[Valoració dels programes]

Pàg. 50


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.10 Jove: Què, véns?

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa està dirigit a joves nouvinguts i nouvingudes que arriben fora de l’edat d’escolarització i que tenen certes mancances a nivell formatiu i social.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

El programa pretén oferir un espai d’interacció així com estratègies que facilitin el procés d’adaptació i reforcin les habilitats socials i comunicatives dels joves a fi de prevenir les possibles conductes de risc i facilitar la seva integració social.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Es realitzen unes sessions que es duen a terme per professionals de l’àmbit i es divideixen en dos mòduls: millora de les habilitats socials i elaboració d’un projecte audiovisual que posteriorment s’utilitza com eina de sensibilització per a altres joves i ciutadania en general.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Anàlisi de la realitat dels joves nouvinguts i nouvingudes a Sabadell i detecció de joves amb necessitats específiques. Oferir un espai i estratègies que promoguin i reforcin les habilitats socials i comunicatives dels participants per afavorir la seva millor adaptació a la nova societat d’acollida. Facilitar l’accés d’aquests joves cap als recursos normalitzats de la ciutat i fomentar la seva participació. Sensibilitzar la població sobre la realitat dels joves nouvinguts i nouvingudes a la ciutat. Combatre els prejudicis i falsos estereotipis al voltant de la immigració.

Indicadors Descripció Núm. de participants al programa

2013 37

Perc. de dones participants (%)

46,0

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

30,0

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

35,0

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

22,0

Perc. de participants procedents d'Àsia (%)

14,0

Perc. de participants procedents d'Europa (%) Perc. de participants que fan ús dels recursos normalitzats una vegada finalitzat el programa (%)

Notes

0,0 100,0

Valoració La valoració del programa ha sigut positiva donat el compliment dels objectius que s'especifiquen: El primer objectiu orientat a detectar joves reagrupats, sense xarxa social, no escolaritzats i amb carències es compleix gràcies al treball transversal amb altres departaments municipals que reben població nouvinguda. Això permet conèixer la realitat i registrar les característiques dels i les joves inmigrants a mode d'observatori. L'objectiu d'oferir un espai i estratègies que promoguin i reforcin les habilitats socials s'ha complert, a través de la continuïtat de les sessions s'ha vist un canvi significatiu en les habilitats socials i comunicatives, establint nexes d'unió entre ells que han servit no només per acceptar la nova realitat, sinó per establir vincles positius amb joves que estan en una situació similar. Els / les joves han demostrat la seva creativitat a través dels medis audiovisuals on han aconseguit plasmar novament temes que els preocupen, d'aquesta manera s'aconsegueix que els i les joves siguin referents de bones pràctiques. S'ha treballat en estereotips de gènere i en l'apropament dels joves als recursos normalitzats amb gran èxit. El programa no es desenvoluparà l'any 2014 per falta de subvenció del Ministeri, però des de la regidoria es continuarà amb el seguiment dels joves participants i un nou taller de cuina entre participants del programa i gent gran.

[Valoració dels programes]

Pàg. 51


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els mòduls "A prop teu" constitueixen un projecte destinat a l'acollida, la formació i la inserció social del col.lectiu de persones estrangeres que per la seva situació social, presenten dificultats per inserir-se tant al món laboral com a la societat en general. Aquest programa orienta, forma i dóna suport a la recerca de feina, oferint mòduls formatius de diferents temàtiques: orientació laboral, català bàsic, planxa i bugaderia, neteja i cura de la llar, cuina mediterrània, atenció a les persones, sensibilització i empatia, creixement personal, juntament amb altres activitats complementàries (tutories, visites a recursos, borsa de treball, etc). El programa està destinat especialment (però no exclusivament) a dones en procés de regularització i que es troben en una situació de precarietat important i amb risc d'exclusió social.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar a les persones destinatàries eines i recursos, formació i coneixements culturals que facilitin la seva incorporació laboral. Desenvolupar coneixements específics en habilitats socials, aptituds i actituds, que conjuntament faciliten un desenvolupament quotidià òptim de les persones participants com a ciutadans i ciutadanes. Potenciar l'autoestima i facilitar l'empadronament.

Indicadors Descripció Núm. de mòduls duts a terme Núm. de participants Perc. de dones participants (%)

2013 48 100,0

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

55,0

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

25,0

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

20,0

Perc. de participants procedents d'Àsia (%) Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%)

Notes

3

0,0 15,0

Valoració En relació als objectius plantejats: Les avaluacions anuals del projecte indiquen que els objectius s’assoleixen amb un nivell de satisfacció alt. Els objectius són: 1) Acompanyar a la persona immigrant en el seu procés d’inserció socio-laboral. 2) Facilitar eines que els permeti augmentar el seu nivell de formació pel món laboral per tal de poder garantir el manteniment d’un lloc de treball. 3) Oferir un espai on s’afavoreixi el coneixement de la cultura i costums del nostre país, respectant la cultura i costums del país d’origen. Es valora la necessitat de seguir potenciant les habilitats manuals i també d’afavorir la creació d’un espai lúdic i de relació entre les persones participants. Pel que fa a l’evolució i/o canvis en la demanda: Degut a la situació laboral actual s’ha notat un augment en les persones interessades en participar al curs que tenen permís de residència i treball, doble nacionalitat i DNI. Les perspectives i orientacions de futur són la continuïtat del programa, tenint present que s’han anat adaptant els continguts, introduint canvis, adaptant el projecte al moment social actual i que les i els ciutadans de Sabadell i pobles del voltant fan la demanda tant per iniciativa pròpia com per derivacions d’entitats que estableixen pla de treball amb les persones usuàries, valorant

[Valoració dels programes]

Pàg. 52


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

la idoneïtat del projecte pel seu caràcter formatiu, facilitador en el desenvolupament d’habilitats i eines personals, valorat per afavorir l’ampliació de xarxa social i aconseguir un espai de relació personal que permet fer un acompanyament individualitzat durant el procés personal del participant. Es considera adequada la seva continuïtat.

Programa / Projecte

13.12 Espais Joves

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els Espais Joves són els equipaments sociocomunitaris de referència dels joves de la ciutat, actualment hi ha quatre Espais Joves: Can Rull, Can Puiggener, Torre-romeu i Creu de Barberà.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

El programa inclou estratègies globals per fer front als diferents reptes globals dels joves com: tallers d’aprenentatge, informàtica, Internet, recerca de feina: currículum, entrevistes... oci participatiu, reforç escolar, entre altres. Objectiu(s) principal(s) del programa Ésser espais de dinamització juvenil al territori, donar eines pel desenvolupament personal fomentant la participació, la convivència, la inclusió i treballant activament per evitar l’exclusió social.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de joves atesos

21.616

Núm. de noies ateses

15.195

Perc. de famílies ateses procedents d'Àfrica (%)

37,0

Perc. de famílies ateses procedents d'Europa (%)

59,0

Perc. de famílies ateses procedents d'Àsia (%)

Notes

0,0

Perc. de famílies ateses procedents de Llatinoamèrica (%)

4,0

Núm. de derivacions a d'altres serveis (Serveis Socials, Educació, Salut...)

201

Valoració Els espais joves són espais de relació i noves oportunitats per desenvolupar les habilitats dels i les joves de la ciutat, els objectius marcats són, entre d'altres: l'oci participatiu i alternatiu, el foment de la cultura, el foment de l’ocupació i dels estudis s'han assolit abastament, també cal remarcar l'augment continu d'usuaris d'aquest servei i la dificultat d'assolir unes millors actuacions ja que puntualment les i els educadors/es i els espais es troben amb molts i moltes usuàries que dificulten l'atenció personalitzada. Com a noves actuacions es pot comentar l'èxit que té l'espai Joves Nord situat al centre cívic de Can Deu amb un servei molt similar a la xarxa d'Espais Joves de la ciutat. Com a objetius de futur, es planteja el treball més a fons en les noves tecnologies i xarxes socials, amb aquest treball es vol millorar el seu ús i es pretén treballar conjuntament els missatges de valors que s’intenta transmitre als joves, ja sigui de forma presencial com en la vida digital. També es dóna continuïtat al treball en la igualtat dona - home, la prevenció de conductes homòfobes i el racisme, així com la inserció dels joves en el món laboral i en la utilització dels recursos educatius normalitzats. Notes dels indicadors: -

Pel que fa a la procedència de les famiñilies ateses, només hi ha dades de Torre Romeu

[Valoració dels programes]

Pàg. 53


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Llei d’Acollida determina que les persones immigrades al llarg del seu procés d’integració a la societat catalana han d’assolir les competències lingüístiques bàsiques en català i castellà. El català com a llengua pròpia de Catalunya és l’instrument bàsic per a la plena integració al país. El servei de primera acollida, per tant, ofereix la formació i els mitjans necessaris per adquirir aquestes competències bàsiques.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

El Consorci per a la Normalització Lingüística i les escoles d’adults de la nostra ciutat ofereixen tot un ventall de cursos de català i castellà (en el cas de les escoles d’adults) per tal de garantir aquest dret.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Hi ha cursos de diferents modalitats i nivells depenent de la formació prèvia del participant. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Facilitar l’aprenentatge del castellà i sobretot del català, com a llengua comuna que facilita la cohesió social i com a recurs imprescindible per a la integració sociolaboral de les persones immigrades. Promoure la participació de la població nouvinguda en el programa de les parelles lingüístiques.

Indicadors Descripció Núm. de cursos de català realitzats a través del C NL (sessions inicials, B1, B2 i B3) Núm. de participants Perc. de persones participants estrangeres (%) Perc. de participants estrangers d'origen de l'Europa extracomunitària (%) Perc. de participants estrangers d'origen d'Amèrica C entral i del Sud (%)

2013

Notes

34 791 79,0 2,3 58,9

Perc. de participants estrangers d'origen del Nord d'Àfrica (%)

9,7

Perc. de participants estrangers d'origen de la resta d'Àfrica (%)

8,1

Valoració Es constata que la necessitat d’aprenentatge del català i el castellà per part de les persones estrangeres que resideixen a Sabadell està força coberta. L’oferta normalitzada que ofereixen tant el CNL com les escoles d’adults és molt àmplia i abarca un gran nombre d’alumnes. La coordinació amb aquests recursos és molt positiva i en el cas de tenir persones interessades en començar classes fora del període d’inscripció, fins i tot algunes escoles d’adults com la de Torre Romeu o la de la Creu de Barberà, permet fer una matrícula viva en qualsevol moment. Per si tot i així encara quedés alguna persona fora, també es compta amb altres recursos informals que realitzen aquest tipus de formació de forma regular: SCAI, Càrites, l’associació Africana, etc. Per la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania és fonamental tenir l’oferta de cursos disponibles actualitzada i poder derivar en tot moment a les persones que es detectin amb aquesta necessitat. No s’han pogut recollir indicadors quantitatius sobre el nombre de cursos i alumnes que atenen les escoles d’adults de Sabadell en classes de català i castellà, però és molt elevat. Una de les problemàtiques detectades és que hi ha pocs recursos formals per a l’alfabetització de persones estrangeres, només les escoles d’adults, que sovint es troben col·lapsades amb la demanda. Per sort, es compta amb recursos informals que porten a terme classes, però tot i així és insuficient. Aquesta problemàtica s’ha constatat en reunions de coordinació amb la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i s’espera que en un futur proper, es posin els mitjans per solucionar-ho.

[Valoració dels programes]

Pàg. 54


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Notes als indicadors: -

En nombres absoluts, les persones participants per orígens són: 18 de l’Europa extracomunitària, 466 d’Amèrica central i del sud, 77 del Nord d’Àfrica i 64 de la resta d’Àfrica.

Programa / Projecte

05.02 Posa-t’hi

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Posa-t’hi és un programa d’orientació, seguiment i acompanyament als joves que assisteixen a instituts públics de Sabadell i que finalitzen l’ESO sense obtenir el graduat. L’objectiu principal és donar suport a aquests joves i a les seves famílies, tot proporcionant-los eines i informació sobre sortides formatives, per tal que no es trobin indefensos en aquest moment tant important de la seva vida. El programa també els acompanya durant el procés fins aconseguir que la/el jove s’incorpori en aquella activitat formativa en la qual pugui estar interessat/da. Es vol que, malgrat no haver obtingut el graduat, pugui retornar al sistema educatiu reglat en primer terme, atès que en el context actual el món laboral exigeix, cada vegada més, perfils professionals amb formació.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Els instituts comuniquen al Servei d’Educació els i les joves que acompleixen el perfil per participar-hi. Mitjançant entrevistes amb els orientadors de cada centre educatiu, també s’estableix un possible camí formatiu per a cada jove tenint en compte les seves característiques i preferències. Seguidament es fa una segona reunió, aquesta vegada amb les/els joves i les seves famílies, on es fa la presentació del programa Posa-t’hi, de la persona responsable i de les possibles alternatives formatives que tenen a l’abast. A partir d’aquí, i durant un any, la tècnica responsable del Posa-t’hi (del Servei d’Educació de l’Ajuntament) fa un seguiment acurat i personalitzat de cadascun dels nois i noies per aconseguir la seva incorporació a algun tipus de formació o al món laboral, tenint en compte les expectatives i motivacions de cadascun.

Objectiu(s) principal(s) del programa Establir mecanismes de col.laboració amb els Instituts de secundària. Reforçar la tasca tutorial i orientadora dels centres docents - Intervenir en el procés d’assessorament i recolzament a les famílies - Motivar a l’aprofitament de l’itinerari i la reinserció educativa. - Oferir propostes d'itineraris cap a l'ocupació o cap a la reinserció educativa reglada.

[Valoració dels programes]

Pàg. 55


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres participants

12

Núm. d'alumnes participants

183

Perc. de dones alumnes participants (%)

33,0

Perc. d'alumnes de nacionalitat estrangera participants (%)

17,0

Núm. d'alumnes participants que continuen amb un itinerari educatiu

Notes

169

Perc . de dones alumnes participants que continuen amb un itinerari educatiu (%)

90,0

Valoració Els resultats obtinguts són força satisfactoris. Cada any el Posat-t'hi incorpora novetats en funció de les necessitats detectades. Algunes d’aquestes millores han estat la realització de tallers per millorar les habilitats dels nois i noies a l’hora d’enfrontar-se a una entrevista de selecció per continuar formant-se, una guia informativa i una web sobre les possibilitats que ofereix la ciutat i/o la comarca. En la línia de continuar millorant cada cop més el programa, aquest curs s’ha posat en marxa un compte facebook del Posa-t’hi que ha permès fer més eficient la comunicació amb les i els participants. Nota dels indicadors: Dades del curs 2012-13.

Programa / Projecte

08.03 Renda bàsica d’emancipació

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d’ajuts directes de l’Estat, destinats al suport econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge que constitueix el domicili habitual i permanent, en les condicions i requisits que estableix el reial decret 1472/2007.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Actualment està derogat aquest programa. Ara bé, els beneficiaris/es que tinguin reconegut l’ajut continuen temporalment amb l'esmentat dret. A partir d’agost de 2012, la quantia mensual de l’ajut és de 147 euros. Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Ajudar a l’emancipació dels i les joves d’edat compresa entre 18 i 30 anys a facilitar i poder obtenir l’accés a un habitatge de lloguer i al seu corresponent pagament mensual.

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. d'expedients vigents

Valoració No hi ha valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 56


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

08.09 Promoció d’habitatges dotacionals

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Construcció d’habitatges adaptats per a les persones grans que viuen soles, la majoria de les quals són dones, construÏnt aquests llocs ben comunicats, amb serveis bàsics a prop i proporcionant serveis d’ajuda a domicili, a través de la construcció d’habitatge dotacional que promogui VIMUSA.

Equitat, emancipació i cohesió civil – Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar habitatge de lloguer amb servei a gent gran, d’edat compresa entre 65 o més anys, amb la finalitat d’allargar la seva vida autònoma i activa del col.lectiu de la gent gran.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. de sol·licituds Núm. d'habitatges adjudicats

Valoració No hi ha valoració

Programa / Projecte

14.14 Oferta formació continua per a empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Serveis de formació per les empreses en el que s’ofereix la possibilitat d'elaborar el pla de detecció de necessitats formatives de l'empresa així com el disseny i implementació de les diferents accions formatives que se'n derivin. La formació pot ser sufragada directament per l'empresa o bé per la fundació tripartita.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

La detecció de necessitats formatives consisteix en col.laborar estretament amb les empreses usuàries, escoltant, dissenyant i creant solucions a mida, amb l'aportació dels millors professionals i compromesos en el desenvolupament de les persones amb les metodologies més innovadores i potenciadores. Per tal de dissenyar el pla d’acció formativa es desenvolupen diferents fases, entrevistes d’apropament amb la direcció i amb els/les treballadors/es, qüestionaris d’aproximació, entrevistes en focus grup, devolució de les dades i resultats i planificació conjunta amb els treballadors i la direcció.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències professionals que facin a les empreses i les seves plantilles més competitives i productives.

[Valoració dels programes]

Pàg. 57


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'empreses que han participat en el programa

1

Núm. de persones que cursen les accions formatives

124

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

80,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) que cursen les accions formatives (%)

25,0

Núm. d'hores de formació

Notes

144

Valoració Valoració dels resultats: Durant l’any 2013 s’ha treballat només per una empresa externa, que ha fet molts encàrrecs de formació diferents. S’ha après molt de la gestió de la formació contínua, de la seva planificació i gestió, malgrat no ser el principal objectiu. Propostes/noves actuacions: Per l’any 2014 es planteja formació i apropament a la gestió de la fundació tripartita i valorar si com a empresa municipal es compta amb els recursos suficients per a dur endavant aquest projecte.

Programa / Projecte

14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Accions de formació, d’oferta pública, on es proporcionen als joves els recursos personals o professionals per tal de millorar les seves expectatives d'accés a un lloc de treball i de continuïtat formativa. Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Els programes també donen opció, als/les joves que ho desitgin, de fer una formació complementària per tal d'obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu dels programes de qualificació professional inicial és que tots i totes les alumnes assoleixin competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1 dins l'estructura actual del Catàleg nacional de qualificacions professionals i de la formació professional, com també que tinguin la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria i ampliïn les seves competències bàsiques per prosseguir estudis en els diferents ensenyaments.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones que cursen les accions formatives.

60

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

40,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

100,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

Notes

28,0

Núm. de persones que han trobat feina al cap de 12 mesos Núm. d'insercions educatives: retorn a la formació.

[Valoració dels programes]

Pàg. 58


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració En 2013, s’han ofertat 64 places de formació per alumnes de PQPI, en les especialitats de: . Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers . Auxiliar de fleca i pastisseria . Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic . Auxiliar hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar Durant aquest any 2013 s’han seguit aplicant els mecanismes de selecció de participants dissenyats l’any 2010 pel Departament d’Educació de la Generalitat. Per tercer any consecutiu el procés de reclutament i selecció dels alumnes , ha estat un procés de selecció igual a la matriculació en centres educatius, és a dir, ha existit un barem oficial per tal de procedir a l’assignació de places. Això ha suposat que tot l’alumnat interessat en cursar un PQPI, ha hagut d’aportar una documentació per poder optar a les places ofertades. Aquesta documentació ha servit per puntuar la candidatura de l’alumne/a, juntament amb el procés d’entrevista. D’aquesta manera des del Departament d’Ensenyament s’intenta garantir que tothom tingui les mateixes possibilitats d’accedir a un PQPI. Propostes/noves actuacions: Per l’any 2014 es proposa continuar amb les mateixes especialitats que enguany i es sol.licitarà a la Generalitat iniciar els cursos que depenen d’ells en dates més favorables, doncs iniciar el mes de desembre, situa l’acabament del curs en el mes de juliol, que és un mes poc idoni per a la la inserció.

Programa / Projecte

14.01 Orientació professional

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei que ofereix assessorament especialitzat i personalitzat a persones treballadores amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament professional i millorar l'adaptabilitat al canvi i als nous entorns laborals. Consisteix en fer un diagnòstic del perfil competencial de la persona i de les seves necessitats formatives i expectatives per a determinar les qualificacions necessàries que garanteixin el pas d'un lloc de treball a un altre i facilitar recursos per a ser més autònoms en el procés de recerca de feina.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir vèncer les barreres i la superació de resistències personals en moments de canvi, motivar vers la consecució d'objectius professionals, oferir recursos per descobrir les seves potencialitats realistes i millorar l'ocupabilitat dels demandants facilitant coneixements i competències sobre les tècniques i canals de recerca de feina que millor s'adaptin a cada cas.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'accions individuals d'orientació professional

4.937

Núm. de persones que fan accions grupals d'orientació professional

4.223

Perc. de dones participants a accions d'orientació professional (%)

58,0

Perc. de joves ( menors de 30 anys) participants a accions d'orientació professional (%)

34,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants a accions d'orientació professional (%)

25,0

Núm. d'insercions al mercat laboral

Notes

715

Valoració Durant el 2013 hi ha hagut una reducció significativa de programes específics d'orientació professional ja que el SOC està impulsant que l'orientació professional s'ofereixi des de les Oficines de Treball i els Serveis Locals i altres entitats desenvolupin programes més integrals que a més d'orientació incloguin formació professionalitzadora i/o treball. Això, i el fet que el programa Itinaris Professionals d'Inserció -programa purament d'orientació professional- ja no tinguin accés els Serveis Locals d'Ocupació ha fet que

[Valoració dels programes]

Pàg. 59


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

es reduissin enormement els recursos destinats a aquest tipus d'acció. No obstant, des de l'Ajuntament de Sabadell i amb suport de la Diputació s'ha seguit donant servei si bé no tant de forma individualitzada, si no més a través d'accions grupals. Per això s’ha dissenyat tot un seguit d'accions presencials i grupals que s’imparteixen directament , altres a través de la web i acords amb altres entitats per donar resposta en aquest sentit a la ciutadania. Això ha fet que respecte a l'any anterior disminuís les atencions amb itinerari d'orientació professional (només s'han desenvolupat les vinculades als progrmes integrals) però augmenti notablement les accions grupals i les persones que han participat, així com les visites als apartats de la web que ofereix informació sobre orientació professional.

Programa / Projecte

14.04 Sabadelltreball

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Portal d'ocupació per a fomentar l'autogestió per a la recerca de candidats/es i la recerca d'ofertes de treball. El portal està dissenyat segons paràmetres 2.0 amb connexió amb les xarxes socials, RSS d'altres portals d'ocupació, microconsells per a la recerca de feina, notícies breus amb les principals novetats de la intermediació laboral.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure la utilització de la plataforma web 2.0 en la gestió i desenvolupament dels recursos humans en les empreses del territori i, en general, desenvolupar accions per lluitar contra l'exclusió digital entre els usuaris del Servei d'Intermediació Laboral.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de visites al portal

2013

Notes

363.071

Núm. d'usuaris/àries (C V) actius en el moment de la consulta

6.066

Núm. de respostes a les consultes que arriben a la bústia del portal

2.247

Núm. de tweets a @sbdtreball

580

Valoració Aquest 2013 s’han registrat 363.071 visites al portal, un 16,4% menys que l'any anterior. Aquesta disminució s’atribueix a que l’any passat en els mesos de maig a juliol i octubre i novembre es va promocionar molt l’obertura d’establiments comercials a Sant Pau Riu Sec, i aixà va provocar un increment exponencial de visites a la web durant aquests mesos. A 31 de desembre de 2013, el número total d'usuaris/àries o candidats/es en actiu a la base de dades és de 6.066. Aquesta xifra fa referència a persones que han accedit al portal en els últims 6 mesos i que tenen el curriculum actualitzat i estan en procés de recerca de feina. S’han rebut 2.647 consultes a la bústia sabadelltreball@ajsabadell.cat que s'han resolt en 24 hores. A principis d'any es posa en marxa el nou compte de twitter @sbdtreball, amb l'objectiu d'arribar a les empreses a través de les xarxes 2,0. S’ha finalitzat amb 580 tweets publicats i 370 seguidors/es. Aquest 2014 es planteja ampliar la població diana i arribar també a perones usuàries/candidates a través de la difusió d'ofertes.

[Valoració dels programes]

Pàg. 60


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

14.23 Assessorament per a la creació d’empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Acompanyament i suport a la creació, posada en marxa i consolidació d’empreses. Suport i orientació bàsica i especialitzada als emprenedors/es als inicis dels seus projectes empresarials i en el seguiment dels mateixos.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

L’usuari/a emprenedor/a pot demanar l’acompanyament d’un/a tècnic/a per elaborar el seu pla d’empresa, que és l’eina d’anàlisi que li permetrà valorar la viabilitat econòmica i financera de la seva idea o iniciativa empresarial, així com analiltzar el mercat, potencials clients, solvència professional, etc. A partir d’aquest pla d’empresa, si l’empresa és viable, el tècnicd’empresa podrà seguir acompanyant l’emprenedoren la creació, creixement i consolidació de l’empresa en els primers anys, que són els més crítics. En aquest procés, igualment l’emprenedor podrà formar-se en aspectes bàsics de gestió empresarial que l’ajudaran a desenvolupar millor el seu negoci.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport, formació i eines a les persones amb idees de negoci perquè puguin emprendre l'activitat en condicions d'haver valorat el seu pla d'empresa, riscos i previsions.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de beneficiaris/àries de les sessions informatives

Notes

601

Perc. de dones beneficiàries de les sessions informatives (%)

45,0

Perc. de dones assessorades (%)

50,0

Perc. de persones joves (menors de 30 anys) assessorades (%)

19,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera assessorades (%)

13,0

Núm. d'empreses creades

16

Valoració Els objectius responen al previst. Respecte al nombre d'empreses, no s'ha pogut fer seguiment i per tant, aquest nombre no respon a un seguiment exhaustiu.

Programa / Projecte

14.03 Borsa de treball

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei d'Intermediació Laboral per a detectar oportunitats laborals mitjançant la gestió d'accions adaptades a les necessitats de les empreses per facilitar la inserció laboral.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Detectar empreses del territori que fomentin la creació d'ocupació. Convertir en oportunitats laborals les necessitats ocupacionals detectades en les empreses del territori. - Gestionar diferents accions d'Intermediació Laboral que fomentin la creació d'ocupació.

[Valoració dels programes]

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 61


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'ofertes gestionades

Notes

599

Núm. de llocs de treball gestionats

1.338

Núm. d'empreses visitades

245

Perc. de cobertura d'ofertes gestionades (%)

77,0

Valoració Respecte a la prospecció d'empreses, s’han realitzat 299 visites a 245 empreses. Això representa un augment del 91.6% respecte l'any passat. Un dels objectius és mantenir o augmentar el nombre d'ofertes gestionades i de llocs de treball ofertats respecte l’any anterior. Aquest 2013 s’han gestionat 599 ofertes de treball, 8 més que al 2012 i s'han ofertat 1338 llocs de treball, 20 menys que al 2012. Les diferències no són gaire significatives i per tant es considera que s’ha mantingut i s’ha assolit l’objectiu. Els grups professionals predominants de les ofertes gestionades han estat: administració, comerç, hosteleria, serveis a la comunitat i personals (neteja) i serveis a les empreses (mossos de magatzem, operaris...) Un altre dels objectius és mantenir o augmentar el 60% de cobertura de les ofertes i aquest any s’han cobert el 77% de les ofertes, per tant s’ha assolit l’objectiu. En total, s’han produit 714 insercions, de les quals, el 32% ha estat persones majors de 41 anys, el 28% menors de 30 anys. Respecte al nivell de formació, el 35,8% tenen una formació de Graduat Escolar/GESO/ Batxillerat i el 21% títols universitaris. La majoria de contractes registrats han estat laborals temporals i a temps complert. Les ocupacions amb més percentatge d'inserció han estat: serveis a les empreses (mossos de magatzem i operaris...), adminsitració, serveis a la comunitat i personals (neteja), comerç i turisme i hostaleria.

Programa / Projecte

14.17 Formació i acreditació en TIC

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La sigla ACTIC correspon a la denominació “Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics, encara que la prova s’ha de fer en un centre col.laborador autoritzat per la Generalitat. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya amb molta diversitat d’horaris. No cal esperar cap convocatòria per inscriure’s a la prova.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (bàsic, mitjà o avançat) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. L’ACTIC es va obrir a la ciutadania al novembre de 2009 i es va acabar de desplegar (nivell 3) a finals de 2011. L’Ajuntament de Sabadell actua com a col.laborador habilitant un espai dotat tecnològicament per a la informació, matriculació i execució de la prova/examen ACTIC. A nivell de Recursos humans es posa a disposició del projecte personal tècnic en matèria TIC que s’encarrega de la difusió del projecte, informa, assessora i examina.

[Valoració dels programes]

Pàg. 62


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Acreditació de les competències digitals per part de la administració competent.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones que es presenten a examen.

66

Perc. de dones que es presenten a examen (%)

60,0

Perc. de joves que es presenten a examen (%)

20,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que es presenten a examen (%)

17,0

Núm. de persones aprovades

Notes

38

Perc. d'aprovats respecte a la totalitat de persones presentades (%)

58,0

Valoració Valoració dels resultats: El projecte ACTIC ha permès arribar a un púbic que no és l’habitual i aquest és un punt fort del projecte, persones que arriben al servei per examinar-se tenen l’oportunitat de conèixer els serveis i projectes, i es converteixen per tant en clients potencials de la resta de les activitats, per exemple formació Mentor, formació continua, feinateca... Propostes/noves actuacions: Per l’any 2014 es planteja informar a totes les persones usuàries, tant de formació ocupacional com contínua, de l’existència d’aquest projecte i explotar totes les seves potencialitats tenint en compte que és un recurs gratuït per a totes les persones que estan en atur. També durant el 2014 s’ofertarà l’ACTIC a tots els projectes desenvolupats a Promoció Econòmica, plans d’ocupació, cases d’ofici, i es posarà a disposició dels usuaris/àries tant el material formatiu desenvolupat com l’assessorament individual en horari d’ús lliure de l’Òmnia. Donat que l’ índex d’aprovats de ACTIC és mig, es vol dissenyar un producte dintre de l’oferta de formació contínua que prepari i formi a les persones per tal d’aprovar l’ exàmen. Es considera que la Generalitat hauria d’invertir en el coneixement de l’acreditació i de les seves potencialitats fent difusió, doncs és un recurs que la gent no coneix i que és totalment gratuït per les persones en situació d’atur.

Programa / Projecte

14.20 Tallers d’ocupació

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Accions destinades a persones majors de 25 anys amb dificultats per accedir al mercat de treball on es combina la formació teòrica professional amb la contractació laboral (contracte de formació on el 25 % de la jornada laboral és formativa) per desenvolupar un projecte d’interès social i d’utilitat pública aprenent un ofici en concret.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

La combinació permanent de formació i ocupació durant tot el procés permet que els alumnes-treballadors no rebin únicament continguts sobre l’ofici sinó que a més a més reben un valor afegit sòciopersonal que és la base de tot el procés. Així, el fet de participar en aquest programa els suposa una millora del posicionament personal i professional per accedir a un lloc de treball.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de l’àmbit d’actuació del pla de barris, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social programades en el marc del projecte integral del barri, amb la finalitat d’adquirir o millorar les competències tècniques i personals dels participants.

[Valoració dels programes]

Pàg. 63


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Facilitar un recurs laboral a persones aturades amb especials dificultats per accedir al mercat laboral mitjançant la signatura d’un contracte laboral. Potenciar la millora laboral de persones amb problemes de malaltia mental mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. - Qualificar professionalment a les persones contractades en l’àmbit del projecte mitjançant accions de formació bàsica, formació teòrica i pràctica de l'especialitat, així com accions d'orientació professional i inserció laboral. - Potenciar la inserció laboral mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. - Cercar, crear i coordinar els recursos necessaris per donar una resposta individual, integral i integradora de cada problemàtica mitjançant accions de suport individual i tutories individualitzades, amb un tutor per cada participant. - Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en els acabats, etc.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de participants

Notes

19

Perc. de dones participants (%)

63,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%)

16,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%)

32,0

Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

25,0

Valoració Els tallers d'ocupació d'enguany pertanyen al programa de Pla de treball als barris, i per tant el grup de majors de 25 anys ha estat seleccionat dels barris objecte d'actuació: Can Puiggener, Torre Romeu (Ripoll) i els barris que conformen el districte 6è. S’han portat a terme dos tallers d'ocupació: Neteja viària dels barris del Ripoll i Hosteleria dels barris del districte 6è. Els grups han presentat un bon nivell de motivació i responsabilitat, la majoria de participants tenien els hàbits laborals bàsics assolits. Hi ha hagut alguns problemes de rendiment d'algun participant provocat per manca de coneixements, per problemes de salut o per dificultats d'atenció i concentració però, en general, el funcionament ha estat satisfactori. Els objectius plantejats s'han pogut assolir i el pla de treball i formació s'ha dut a terme tal com estava previst. Pel que fa a la inserció posterior ha estat molt baixa: a hosteleria s'ha insertat una persona i a neteja viària dues, més una més formativa.

Programa / Projecte

14.24 Viver d’empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Infraestructura destinada a acollir noves empreses i en vies de consolidació, a les quals s’ofereixen una sèrie de serveis diversos comuns, normalment a un preu inferior al del mercat. L’espai compta amb 13 mòduls per empreses i un espai de coworking. Els serveis que s’ofereixen són: allotjament empresarial, formació, lloguer de sales de reunions, sales de formació, sales polivalents. Els preus per m2 varien en funció de si l’empresa és de nova constitució (d’un a tres anys) o bé si és consolidada (a partir de 3 anys). En el cas de ser de nova creació, els preus són creixents del primer al tercer any

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Pàg. 64


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

d’estada amb l’objectiu de situar a l’empresa al tercer any en condicions de mercat per poder donar l’entrada a nous projectes.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport en l'allotjament inicial empresarial amb l'acompanyament a l'emprenedor/a amb serveis adreçats a la creació i consolidació, així com al treball en xarxa.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'empreses allotjades

19

Núm. de persones ocupades a les empreses allotjades

45

Notes

Valoració Plena ocupació al Viver d'empreses. Objectius 100% assolits.

Programa / Projecte

14.19 Cases d’oficis

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Accions destinades a persones menors de 25 anys amb dificultats per accedir al mercat de treball on es combina la formació teòrica professional amb la contractació laboral (amb contracte de formació) per desenvolupar un projecte d’interès social i d’utilitat pública aprenent un ofici en concret.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

La combinació permanent de formació i ocupació durant tot el procés permet que els alumnes-treballadors no rebin únicament continguts sobre l’ofici sinó que a més a més reben un valor afegit sòciopersonal que és la base de tot el procés Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Facilitar tant la qualificació professional com un recurs laboral a joves aturats menors de 25 anys per tal d'aconseguir la seva inserció posterior. Facilitar l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sòcio-laboral plena. - Cercar, crear i coordinar els recursos necessaris per donar una resposta individual, integral i integradora de cada problemàtica. - Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte de materials…

Indicadors Descripció Núm. de participants Perc. de dones participants (%) Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%)

2013 45,0 100,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%)

20,0

Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

31,0

[Valoració dels programes]

Notes

24

Pàg. 65


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració Les Cases d'ofici d'aquest any han estat aprovades pel projecte Pla de treball als barris de Can Puiggener i els del Districte 6è, el que fa que el col·lectiu de joves tingui en general unes dificultats afegides que fan que complementen molt més el projecte amb habilitats socials, a part de les competències d'ofici i transversals inherent als projectes. Aquest any s’han fet dues especialitats Atenció a la infància per als barris del sud i Horticultura per als barris del Ripoll. Els objectius de la Casa d'oficis d'horticultura s'han aconseguit gairebé en la seva totalitat,adquirint una sèrie de competències professionals, hàbits laborals i habilitats socials, millorant d'aquesta manera les futures possibilitats d'ocupació. No s'han fet reajustaments dels plans formatius i de treball. S'ha tornat a sol·licitar aquesta especialitat donat la motivació dels joves envers aquesta feina. S’introduirà un canvi al mòdul de tècniques de recerca de feina per tal de donar més importància a l'emprenedoria i l'autoocupació ja que després d'aquesta 1a. edició s'ha vist que pot ser una font important d'inserció laboral. La Casa d'Oficis d'Atenció a la infància ha estat formada per un grup de joves amb molta problemàtica social i familiar i això ha motivat moltes baixes a l'inici de projecte. Finalment el grup definitiu ha estat molt motivat i el funcionament global molt bo. Pel que fa a la inserció ha estat principalment formativa ja que molts d'ells han reemprès la formació reglada i/o ocupacional.

Programa / Projecte

14.16 Formació e-Learning

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d'accions de formació d'elearning o formació a distància a través d’Internet, amb una àmplia oferta de cursos (més de 150 cursos). La sala Punt Òmnia del Vapor Llonch és un dels centres gestors del projecte Aula Mentor, gestionat pel Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CNICE) del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport. Per a cada curs, els/les alumnes tindran a la seva disposició un tutor especialitzat que farà el seguiment de l’aprenentatge i resoldrà els seus dubtes a través del correu electrònic. L’alumne pot triar entre una àmplia oferta formativa en diferents especialitats.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

L’alumne es pot formar des de casa, a la hora que vulgui i sense limitacions geogràfiques, a la feina o, en cas de no tenir ordinador, des de les instal.lacions del Centre de Formació Cal Molins. Vapor LLonch posa a la disposició dels alumnes dos tutors, un tutor a l'aula i un tutor on-line especialista en la matèria triada.

 2012

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

Al final de les accions formatives els alumnes es poden examinar i aconseguir la titulació per part del Ministerio de Educación. Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències competències sociolaborals.

professionals

i/o

Indicadors Descripció Núm. de persones que cursen les accions formatives

2013

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

50,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

32,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%) Núm. d'hores de formació Perc. d'aprovats dels diferents exàmens (%)

[Valoració dels programes]

Notes

151

13,0 25.420 100,0

Pàg. 66


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració Valoració dels resultats: Cal destacar l’ampliació de cursos que any rera any porta a terme el PROJECTE MENTOR, aquest any ha estat molt prolífic quant a cursos nous , cursos d’un molt alt nivell d’especialització, fonamentalment en els sectors de programació, disseny web, cisco , internet i edició de vídeo, i que han gaudit de molt bona acceptació per part de les persones usuàries, tant per la qualitat del servei com pel preu competitiu que Mentor ofereix. Propostes/noves actuacions: La propostes per Mentor 2013: ·Ampliar l’oferta formativa de cursos, doncs en la mida que es puguin impartir més cursos i l’oferta sigui més gran, la potencial clientela també ho serà. ·Dissenyar i implementar un pla de màrqueting i difusió per aquest projecte espai i ubicació, que inclogui accions de màrqueting per a col·lectius adhoc. ·Dissenyar una formació per al resta de tècnics de la secció de formació, per tal de donar resposta a totes les sol·licituds que potencialment puguin arribar. Per l’any 2014 , es planteja: Donar a conèixer a les persones usuàries de tots els cursos, l’oferta formativa de Mentor com a possible ampliació del procés formatiu. ·Introduir el projecte Mentor a l’oferta formativa de formació contínua de lliure accés.

Programa / Projecte

14.15 Oferta formació continua externa

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d'accions de formació professionalitzadora cofinançades entre L'Ajuntament i les persones participants/empreses on treballen, adreçades a millorar la qualificació de les persones que participen. Les formacions desenvolupades són formacions tècniques que es proporcionen als participants qualificació, experiència pràctica i titulació i per tant milloren les seves possibilitats de mantenir el seu lloc de treball i, fins i tot, poden optar a feines de més gran responsabilitat.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències competències sociolaborals.

professionals

i/o

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. d'especialitats Núm. de persones que cursen les accions formatives

2013

Notes

8 104

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

53,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

24,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

7,0

Núm. d'hores de formació

183

Valoració Valoració dels resultats: La valoració global d’aquesta experiència de formació contínua és excel·lent, tant des del punt de vista de l’acceptació de l’oferta per part dels usuaris/àries, com per els resultats del qüestionari de satisfacció. Durant el 2013 s’ha treballat en la nova de programació de formació contínua, que ha contemplat diferents famílies professionals (atenció a les persones, direcció, comptabilitat, recursos humans, TIC, idiomes...).

[Valoració dels programes]

Pàg. 67


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Propostes/noves actuacions: La potenciació de la línia de formació contínua ha estat un dels eixos principals de la secció. Aquesta línia ha permè treballar en diferents línies de treball: -Ocupació dels espais. -Generació d’oferta de formació per la ciutadania de Sabadell pels mesos en que no es pot oferir formació ocupacional -Ofereix formació de qualitat a preus molt ajustats. -Ofereix formació eminentment tècnica i molt qualificadora, aplicable 100%, i ho fa en un període breu de temps. Aspectes a desenvolupar: La formació contínua serà la principal línia de treball a 2014, fonamentalment al segons semestre:. -Diversificar l’oferta. -Elaborar un pla de màrqueting que permeti arribar amb èxit als usuaris/àries que ja coneixen el servei i que ajudi a arribar a nous potencials clients de l’oferta formativa. -Dissenyar un projecte formatiu atractiu i econòmic, que garanteixi la qualitat i la aplicabilitat dels continguts impartits. -Estudiar la possibilitat de que les formacions siguin reconegudes per les administracions competents. -Incorporar l’oferta de e-learning a l’oferta de formació continua privada; oferir aquests serveis de forma única.

Programa / Projecte

14.09 Coneguem el mercat laboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Xerrades a estudiants/es dels darrers cursos de la ESO, postobligatòria i graus universitaris sobre la realitat del mercat de treball i les formes d'accedir-hi.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Apropar el mercat de treball als joves, donar-los a conèixer la situació actual del món laboral i les possibilitats que ofereix per accedir-hi.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. d'accions realitzades

2013

Núm. de centres participants

5

Núm. d'alumnes participants

215

Mitjana de valoració de l’activitat per part dels participants

Notes

10

93,0

Valoració S’han realitzat 10 xerrades informatives amb un total de 209 participants i 6 assessorament individualitzats a professionals del sector social i/o educatiu. Cal destacar la bona valoració que els beneficiaris/es han realitzat de les xerrades, dinàmiques i assessoraments impartits. El grau de satisfacció total obtingut del buidat de tots els qüestionaris de satisfacció és del 93%.

[Valoració dels programes]

Pàg. 68


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

14.13 Formació ocupacional

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La formació ocupacional és un programa públic d’ocupació. Els cursos de formació ocupacional estan adreçats,majoritàriament, a treballadors/res en situació d’atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de les competències professionals dels treballadors.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Aquestes accions formatives poden estar configurades per classes teòrico-pràctiques, més pràctiques en entorn real. També cal remarcar que moltes de les accions formatives en oferta compten amb certificat de professionalitat, que acredita amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten pels desenvolupament d’una activitat laboral.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar les competències competències sociolaborals.

professionals

i/o

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones que cursen les accions formatives

Notes

256

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

57,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

26,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

6,0

Núm. de persones que troben feina al cap de 6 mesos o 1 any

110

Perc. de baixes (%)

7,0

Valoració Els resultats de la formació ocupacional han estat satisfactoris tant a nivell de volum (centre de formació ocupacional amb més aprovació per part de la Generalitat) com a nivell d’execució (100%): -Hores de formació impartides : 8.181 -Índex mitjà de satisfacció : 86,8% (Plans formatius 2011-2012) ítems valorats: continguts. metodologia, material didàctic, instal·lacions, utilitat formació rebuda, recomanació de la formació, equip tècnic i experts/ formadors). Propostes/noves actuacions: -Elaborar una proposta que inclogui els 3 nivells de qualificació (nivell 1, nivell 2 i nivell 3). Enguany s’ha ofert majoritàriament nivell 2 i nivell 3. -Elaborar una proposta que inclogui el màxim de certificats de professionalitat possibles. -Tornar a homologar els espais en funció dels nous certificats de professionalitat, concretament alemany, comerç exterior, assessorament emprenedors i d’altres que tenim en estudi. -Redissenyar la selecció de participants, tenint en compte tots els nous requisits d’entrada als cursos, per tal d’agilitzar la selecció i informar el més correctament als participants. -Estudiar en profunditat tots els mecanismes de consolidació d’experiència formativa i de validació dels CP’s. -Ampliar el protocol de proveïdors amb un capítol dedicat a com han de fer l’avaluació els proveïdors. -Dissenyar una guia de presentació de material didàctic. -Repensar tot el circuit tècnic i d’avaluació de les pràctiques a empresa.

[Valoració dels programes]

Pàg. 69


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

14.02 Espais de recerca activa de feina

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Feinateca i Recerca Interactiva de Feina (metodologia Aula Activa). Espais dotats de recursos per a fomentar l’autonomia en el procés de recerca de feina; amb diferents nivells d’entrada d’accés al servei i de compromís per a la seva utilització. La Feinateca és un servei al que els/les usuaris/àries poden accedir tantes vegades com ho considerin necessari. L'espai de Recerca Interactiva de feina és més dirigit i consisteix a fer una cerca activa de feina mitjançant Internet durant 4h diàries/ 4 dies a la setmana/ per 4 setmanes.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar els recursos necessaris per la recerca de feina o formació a les persones aturades en procés de recerca de feina, millora de feina o formació.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de persones inscrites

2013

Perc. de dones inscrites al servei (%)

43,0

Perc. de joves (menors de 30anys) inscrits al servei (%)

38,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera inscrites al servei (%) Núm. d'atencions o visites al servei Núm. d'accions grupals

Notes

435

23,0 5.025 27

Valoració Hi ha una diferència molt lleu entre les persones usuàries del servei entre homes i dones, sent el % d’homes lleugerament superior al de les dones. Aquesta dada indica que el mercat laboral segueix presentant dificultat d’inserció en els sectors majoritàriament representats per homes. La franja d’edat més present entre les persones usuàries del servei són els joves menors de 25 anys, fet que s'explica, perquè es el col·lectiu que s'ha beneficiat de propectes integrals (Joves per l'Ocupació, Cases d'Oficis, PQPI,..). Cal destacar la presència de les persones majors de 45 anys. Es pot observar que el col·lectiu menys present al servei és el de 26 a 35 anys, que es pot entendre com el col·lectiu amb més possibilitats de conèixer els canals TIC i per tant menys necessitat de serveis de suport en la recerca de feina. El 68.4% de les persones usuàries del servei tenen nivells de formació de Graduat Escolar o inferior. Aquesta dada indica que són les persones amb més mancances de coneixements sobre recerca de feina, i per tant amb més necessitats de serveis de suport. Aquest col·lectiu, usuari dels serveis, generalment presenta baixos coneixements en TIC, i per tant més necessitat d’utilitzar els Grups de Treball on s’ofereix el suport en la inscripció als canals on line de recerca de feina. La 3a. part de les persones usuàries del servei són persones autòctones. S’observa una progressiva disminució de les persones estrangeres en el servei, fet que s’atribueix a que els coneixements en TIC són imprescindibles per treure profit a l’espai i aquest col·lectiu acostuma a presentar poques competències d’ofimàtica i navegació.

Notes dels indicadors: Els indicadors fan referència a la Feinateca.

[Valoració dels programes]

Pàg. 70


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

14.10 Programes integrals per a joves

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programa innovador que combina accions d’orientació, formació qualificadora, formació en competències clau i l’adquisició d’experiència professional en empreses.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Donar suport i orientar de manera individualitzada als/les participants per a que identifiquin les seves competències, recursos i potencial. Oferir formació professionalitzadora als joves. - Acompanyar i donar suport en el procés d'obtenció del GESO (Graduat en educació secundària obligatòria) a través de l'IOC (Institut Obert de Catalunya).

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Dissenyar un itinerari formatiu-laboral individualitzat per a cada participant. - Derivar a altres serveis ocupacionals als/les joves que no siguin contractats en empresa. - Acompanyar en el procés d'inserció laboral. - Facilitar la inserció laboral als joves participants.

Indicadors Descripció Núm. de participants

2013 129

Perc. de dones participants (%)

40,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%)

17,0

Perc. d'insercions laborals (%)

50,0

Perc. d'inserció educativa (%)

57,0

Núm. d'empreses col·laboradores

Notes

74

Valoració En aquesta primera edició del JPO s’ha duplicat el nombre de joves que s'han pogut beneficiar del programa. Han participat un total de126 joves amb edats compreses entre 16 i 25 anys. Aquests joves han realitzat una de les següents especialitats formatives: Treballs de fusteria i moble, Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, Operacions de fontaneria i calefacció -climatització domèstica, Fleca i brioxeria, Operacions bàsiques de cuina, Operacions bàsiques de restaurant i bar, Operacions auxiliars de serveis administratius i generals i Operacions auxiliars de comerç. S’ha volgut proporcionar als joves la possibilitat d’adquirir experiència en l’entorn de l’empresa. Així doncs, s’han gestionat 49 convenis de pràctiques, dels quals 13 han iniciat una contractació laboral. Tot i això, al llarg del programa, s’han registrat un total de 61 contractacions, obtenint un 50% d’insercions laborals. A tots aquells joves que no disposaven del graduat en ESO se’ls ha donat l’oportunitat d’obtenir aquest graduat mitjançant la matriculació a una Escola d’Adults o a l’Institut Obert de Catalunya. En aquest cas, s’han realitzat un total de 52 matriculacions. Durant tot el programa s’ha treballat valorant el nivell de satisfacció dels joves, i a cada una de les fases s’ha passat un qüestionari de satisfacció. Cal destacar que el grau de satisfacció expressat pels joves és d’un 92,33%.

Notes dels indicadors: Es disposava de 120 places.

[Valoració dels programes]

Pàg. 71


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

14.08 Coneixement d’oficis

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Projecte escola-treball que pretén, mitjançant el coneixement pràctic de diferents oficis, facilitar la definició de l'itinerari formatiu professional de l’alumnat participant. La pràctica d'oficis es fa en diferents tallers, dotats dels equipaments, les eines i la maquinària necessàries. El contingut dels tallers és eminentment pràctic i es desenvolupa amb el suport d’un cap de taller.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Aquests tallers s’integren dins la programació acadèmica; per tant, el/la jove fa unes hores d'escolarització a les instal.lacions de Promoció Econòmica i Comerç amb la finalitat que la pràctica desenvolupada l’ajudi a triar l’opció formativa a seguir o bé el motivi cap a la formació ocupacional i/o la inserció laboral posterior.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport als Instituts mitjançant un projecte que ofereix als joves la possibilitat de conèixer de forma pràctica diferents ocupacions, per tal d'aconseguir l’orientació adequada a cada itinerari personal. Donar suport a l'acció tutorial adreçada a l'orientació i la motivació cap a la formació i/o la inserció laboral dels/de les joves, per tal de millorar l'ocupabilitat dels participants al projecte. Reconduir el procés personal delsjoves, orientantlos en relació a la formació ocupacional, en les especialitats treballades o en algunes altres que els puguin motivar.

Indicadors Descripció Mitjana de valoració de l’activitat per part d'alumnes, experts, docents i tutores de centres educatius Núm. de centres educatius participants Núm. d'alumnes participants. Perc. d'alumnes participants que continuen estudiant (%)

2013

Notes

93,0 10 107 88,0

Valoració Aquest programa ha estat considerat cabdal (per part de les delegacions territorials dels Departaments d’Educació i Treball) per a la prevenció de l’abandonament escolar i la motivació cap a l’ocupació i la formació de qualitat. Enguany han participat 10 centres educatius i un total de 107 joves escolaritzats. S’han passat un total 826 qüestionaris de satisfacció als tres actors implicats –alumnat, representants de centres educatius i representants d’organitzacions empresarialsobtenint una puntuació mitjana de 92.7%. Al cap de 7 mesos de la finalització del programa, dels 74 joves localitzats, un 87, % està realitzant algun tipus de formació reglada (CFGM, ESO, Batxillerat...) o no reglada (PQPI, Formació ocupacional,...). Notes dels indicadors: Per calcular la mitjana de valoració de l’activitat per part d'alumnes, experts, docents i tutores de centres educatius, s’ha dsiposat de 826 Qüestionaris.

[Valoració dels programes]

Pàg. 72


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) és un programa de formació ocupacional que té l’objectiu de formar a persones en matèria d’administració i gestió d’empreses i més concretament formar a administratius/ves polivalents per a pimes.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

En el SEFED es reprodueixen situacions reals de treball, mitjançant la simulació d’una empresa com a mètode d’aprenentatge. Per aconseguir-ho cada centre adopta la forma i la distribució d’una oficina pertanyent a una empresa que en realitat no existeix. En aquesta “empresa simulada” s’utilitzen les eines i els documents d’una empresa real i se segueixen els circuits administratius habituals d’una empresa.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

El conjunt de totes aquestes empreses forma una xarxa comercial d’empreses simulades que es relacionen entre elles a nivell estatal i internacional. L’estructura del SEFED pròpiament són 30 alumnes alhora amb dos/tres professors a l’aula més la figura de l’assessor/a (seguiment i coordinació dels projectes/activitats donant suport a l’alumnat) i del coordinador/a (dirigir el projecte formatiu i ser el responsable del funcionament de l’empresa simulada assumint la gerència d’aquesta). Els períodes de formació van de gener a juny i de juny a desembre (6 mesos) amb un total de 890 hores de durada per tal d’assolir un perfil d’administratiu/va polivalent. Objectiu(s) principal(s) del programa Qualificar als participants en el perfil d'activitats de gestió administrativa mitjançant la metodologia de simulació. Treballar competències tranversals o claus a part de les pròpies professionals. Reproduir aspectes de “l’empresa simulada” i els àmbits de relació. - Potenciar la participació activa de l’alumnat. - “Aprendre fent, aprendre treballant”. - Fer que sigui l’alumne/a qui realitza el treball. - Augmentar l’autonomia.

Indicadors Descripció Núm. de participants

2013

Notes

60

Perc. de dones participants (%)

95,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%)

13,0

Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

55,0

Valoració Al 2013 s’han desenvolupat per primera vegada 2 semestres de Sefed/ 2 edicions, és a dir 4 accions formatives amb 60 places de Sefed. Durant el 2012/2013 el projecte ha evolucionat i s’ha adaptat al certificat de professionalitat d’Activitats de gestió Administrativa, incrementat la seva durada així com afegint la metodologia de formació on line/e-learning. Aquest ha estat un projecte de formació de llarga durada (890 hores) de les quals, 160 hores són de formació on line i 80 h. de pràctiques en empresa, amb una gran implicació tècnica i molts recursos que aporten una metodologia innovadora que en el futur es voldria exportar a d’altres projectes (formació contínua, formació per a emprenedors...).

[Valoració dels programes]

Pàg. 73


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Propostes/noves actuacions: . Aconseguir l’acreditació Actic pel 40-50% de l’alumnat. . Donar a conèixer als alumnes bones pràctiques /experiències d’antics alumnes. Testimonis. . Realització d’un bloc i pàgina web de l’empresa simulada. . Realització d’un nou catàleg de l’empresa simulada. . Participació en un meeting point per tal de que els alumnes assisteixen i participin activament en intercanvis comercials. . Millorar la dotació tècnica de l’aula: impressora.

Programa / Projecte

14.05 Pràctiques no laborals en empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Estades d'aprenentatge pràctic en empreses per a fomentar la formació dual. TeEstades d’aprenentatge pràctic en empreses per a fomentar la formació dual. Tenen una durada d’entre 80 i 100 hores que es formalitzen mitjançant un conveni signat per l’empresa, la persona interessada i Promoció Econòmica Sabadell SL.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Donar a conèixer potencials treballadors i augmentar les seves possibilitats al mercat laboral adquirint més experiència laboral.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'empreses col·laboradores

176

Núm. de participants

302

Núm. de convenis realitzats

305

Núm. d'insercions

137

Notes

Valoració Al 2013 s’han gestionat 305 convenis de pràctiques, xifra que representa un increment d'un 258% respecte de l’exercici anterior. La mitjana de percentatge d’inserció després de realitzar una estada en pràctiques és del 45% tenint en compte que la majoria de les persones troben feina en una empresa diferent a la de l’estada. Es valora positivament l’experiència que adquireixen els usuaris durant les pràctiques i que els és molt útil de cara a continuar cercant feina. Es valoren els convenis de pràctiques molt positivament ja que són una via d’entrada que permet donar-se a conèixer a les empreses i si la persona que acullen en pràctiques funciona i la gestió realitzada des de el Departament de borsa de Treball també, és una manera d’iniciar una col·laboració positiva amb l’empresa, fidelitzar-la i obrir les portes per a futures necessitats a més de que els resultats són satisfactoris.

Programa / Projecte

14.22 Sensibilització per emprendre

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programa per fomentar la cultura emprenedora entre diversos grups poblacionals, donant a conèixer els recursos i les eines necessàries per desenvolupar correctament idees de negoci i projectes empresarials.

Equitat, emancipació i cohesió civil – Emancipació

[Valoració dels programes]

Pàg. 74


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Aconseguir desenvolupar la creativitat, iniciativa i fomentar l'esforç com a habilitats transversals necessàries per l'emprenedoria.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de sessions de sensibilització sol·licitades

Notes

16

Núm. de beneficiaris/àries de les sessions de sensibilització

407

Valoració S'han assolit els objectius fixats. A més, s'ha posat en marxa el programa de cooperatives a l'escola impulsat per Diputació i coordinat per educació i promoció econòmica.

Programa / Projecte

18.01 Tallers d'habilitats socials

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Tallers adreçats a persones adolescents amb l’objectiu de donar a conèixer les eines per millorar el benestar personal, l’autonomia i l’autoestima de la persona. Es desenvoluparà en contextos formals formatius. S’inicia als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) públics de la ciutat i està dissenyat per persones adolescents de 12 a 18 anys amb factors de risc. Es tracta de 10 sessions de 2 h. que duu a terme l’equip de promoció de la salut. L’any 2012 s’ha treballat en el disseny de la intervenció, el desembre de 2012 i durant el 2013 es durà a terme l’avaluació del programa. Si l’avaluació és positiva s’oferirà per a que els propis centres educatius l’implantin a les aules i és apte per estudiants d’edats compreses entre els 12 i els 19 anys.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu d'aquest programa és capacitar en tècniques de maneig de l'ansietat i en habilitats socials i comunicatives els adolescents de 14 a 19 anys.

Indicadors Descripció Núm. de tallers a instituts Núm. de participants a instituts

2013

Notes

3 57

Núm. d'instituts adherits públics

3

Núm. d'instituts adherits concertats / privats

0

Núm. de sessions per grups de dones

3

Valoració La valoració del programa d’habilitats socials per adolescents és molt bona. L’any 2013 ha estat clau a l’hora de d’adaptar les activitats i al context de treball de l’aula, alhora que les pròpies dinamitzadores anaven consolidant l’execució de les activitats. Per fer-ho l’any 2013 s’ha comptat amb la col·laboració d’estudiants de psicologia en pràctiques que han participat en les sessions com a observadors i també amb les valoracions dels joves i professorat beneficiari del taller.

[Valoració dels programes]

Pàg. 75


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Es pretén donar continuïtat al programa i ampliar l’oferta a Instituts, alhora que es planteja fer una avaluació de l’impacte de la intervenció durant l’any 2014. Igualment s’estan considerant les possibilitats d’oferir formació a professorat per a que el puguin adaptar. Tanmateix això serà un cop avaluat, i si l’impacte de la intervenció s’evidencia com a positiu. Notes dels indicadors: -

Els 3 tallers a Insittuts, han estat 9 sessions de 2 hores de durada.

-

Les sessions per grups de dones han estat 2 Tallers de 4 sessions i 1 taller de 2 sessions

Programa / Projecte

18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD) atén a les persones addictes a alcohol o altres drogues. És un servei d’atenció especialitzat i, entre d’altres, ofereix un programa específic dirigit a les dones que tenen infants, que estan embarassades i tindran una criatura o que han optat per una interrupció voluntària de l’embaràs.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Atendre a les persones addictes a drogues legals (alcohol) o il.legals i oferir programes de disminució de riscos i/ o orientats a l'abstinència en funció de les necessitats de cada usuari.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. de persones que inicien el tractament Perc. de dones que inicien tractament (%) Perc. de joves que inicien tractament (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera que inicien tractament (%) Núm. de persones en programa mare-fill Núm. de dones ateses derivades per problemàtiques de violència masclista

Valoració No es disposa d'aquesta informació per aquest seguiment del Pla.

Programa / Projecte

18.07 Pla Municipal sobre Drogues

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Pla Transversal sobre Drogodependències de Sabadell és el marc aglutinador de les actuacions que es fan tan per prevenir, endarrerir l’edat d’inici, minimitzar les complicacions i facilitar la cessació del consum de qualsevol substància.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 LGBTI

 Diversitat de creences

Conèixer les actuacions que, en matèria de drogues, es duen a terme a la ciutat.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Identificar necessitats no cobertes.

Període d’execució

Facilitar l'accés a la ciutadania als recursos existents.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Promoure activitats preventives tant de caire universal com selectiu i indicat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 76


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa. Valoració Nota: D'aquest programa no es fa valoració.

Programa / Projecte

12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És un projecte dels serveis socials bàsics (SSB) que desenvolupen els educadors i educadores socials adreçat a adolescents i joves en risc social. És un dels serveis socials bàsics ordenat per la Llei de Serveis Socials i per la Llei dels drets i oportunitats en la infància i adolescència (LDOIA). La intervenció socioeducativa consisteix fonamentalment en l'acollida, la diagnosi, el pla de treball, el seguiment i el tancament de casos. Aquesta intervenció implica un treball en xarxa entre els diferents professionals que poden influir en la desactivació dels factors de risc.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Donar suport al procés de desenvolupament personal d'adolescents i joves amb carències o problemàtiques que els dificulten aquest procés. Mobilitzar recursos específics per concretar aquest suport, ja sigui a través de la pròpia atenció social dels SSB, del tràmit de recursos econòmics, de recursos comunitaris i/o d'altres.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'adolescents i joves atesos anualment pels SSB

1.605

Perc. de noies adolescents i joves ateses anualment pels SSB (%)

Notes

44,0

Perc. d'adolescents i joves de nacionalitat estrangera atesos anualment pels SSB (%)

Valoració Al llarg del 2013 s'ha fet la revissió de la intervenció socioeducativa amb infants i adolescents per ajustar-la a la Llei 14/2010 de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. La qüestiò central, és la major competència dels ens locals en la intervenció sobre les situacions de risc, quan la protecció efectiva dels i les menors no implica la separació del nucli familiar (art.102) Notes dels Indicadors: -

Els adolescents i joves atesos estan en edats compreses entre el 13 i els 18 anys.

-

Les noies ateses, han estat en total 706.

[Valoració dels programes]

Pàg. 77


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Cohesió civil Programa / Projecte

13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El servei de mediació Intercultural és el recurs facilitador de la comunicació pels professionals que atenen en els serveis pertinents a persones immigrades,que degut a la barrera idiomàtica i cultural, no és viable una atenció equitativa envers la persona. També és un servei de suport a la persona immigrant per facilitar el seu dret d’accés als serveis en la mateixes condicions que un altre ciutadà que no tingui la barrera idiomàtica i/o cultural i fomentar la seva autonomia.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

El recurs actua com a pont per afavorir la comunicació i els codis culturals entre professionals i persones usuàries d’origen immigrant, com també per promoure un canvi constructiu en les realacions entre persones culturalment diverses, i també fomentar i promoure la integració de les persones.

Període d’execució

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la comunicació a través de la llengua vehicular. Detectar situacions de risc (violència de gènere, MGF – mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats, infància en risc...). Informar dels drets i deures. Derivar als serveis públics i recursos de la ciutat, afavorint la igualtat d’accés en la igualtat de condicions. Acompanyar, en cas de necessitat, a les persones que ho requereixen als serveis normalitzats. Orientar i assessorar als professionals en la cultura de referència de la persona nouvinguda i viceversa. Dinamitzar espais relacionals i donar suport per l’organització d’actes o festes interculturals als centres educatius o d’altres, xerrades de caire formatiu o informatiu...

Indicadors Descripció Núm. d'intervencions Núm. d'atencions en l’àmbit educatiu Núm. d'atencions en l’àmbit Serveis Socials Núm. d'atencions en l’àmbit sanitari Núm. d'atencions en altres ens no municipals

2013 38 117 16 8

Núm. de persones beneficiàries

243

Perc. de dones participants (%)

44,0

Perc. de participants procedents del Magreb (%) Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

Notes

311

100,0 0,0

Valoració Durant l’any 2013, s’ha comptat amb una mediadora d’origen magrebí que ha treballat durant 6 mesos, i no s’ha pogut disposar de mediadora d’origen subsaharià, i per aquesta circumstància excepcional, els indicadors quantitatius han disminuït respecte a anys anteriors. Cal destacar la bona coordinació que s’ha tingut amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, qui amb el seu servei de traducció, ha cobert aquells casos on era imprescindible un/a traductor/a per poder intervenir amb les persones usuàries, sobretot a Serveis Socials i a escoles.

[Valoració dels programes]

Pàg. 78


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Els objectius del servei de mediació s’han assolit quant a les atencions realitzades, però no en alguns casos en que no es poden atendre de forma adequada per l’augment del volum de demanes. No hi ha hagut replantejaments per la manca de temps per a fer una valoració detinguda dels casos, degut al volum d'atencions. Quant a les noves actuacions que s’han obert durant aquest any 2013, s’ha iniciat intervenció conjunta amb SSAP al barri de Gràcia, amb 2 famílies que viuen en habitatges ocupats per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Sobre l’evolució i/o canvis en la demanda: Les entrevistes en l’àmbit de SSAP són llargues pel que fa referència a temps, ja que en les intervencions es tracten les diferents necessitats i demandes dels usuaris/àries que cada dia són més greus i que es centren en aspectes de primera necessitat com ara l’alimentació, l’habitatge, els subministraments, la medicació, la salut, etc. S’observa que les persones usuàries són exigents cap al servei, a mida que les seves problemàtiques són més grans. També s’han detectat 5 casos on els homes han estat empresonats per un delicte contra la salut pública, deixant a les dones i els fills desemparats. Pel que fa a les perspectives i orientacions de futur, i la continuïtat del programa, es pretén que el servei sigui un punt de suport als professionals i a les persones d’origen immigrant, per fer front a les necessitats actuals i preveure i buscar solucions a les necessitats futures, com també ser un pont d'inclusió en la actual societat heterogènia.

Programa / Projecte

13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa ofereix un acompanyament, durant tot el procés, a la persona que reagrupa, donant-li la informació de la documentació que sol.licita, el suport emocional i el recolzament necessari. També facilita l’acollida dels familiars recent arribats al municipi, derivant-los als serveis municipals idonis i facilitant el procés d’integració a la ciutat. També permet conèixer el perfil de les persones que reagrupen i els familiars que desitgen reagrupar a fi de poder fer una planificació dels recursos que seran necessaris al municipi (d’escolarització, d’assessorament jurídic, d’habitatge, .etc.)

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar informació sobre el procés de reagrupament a les persones que desitgen reagrupar assessorant-los sobre tots els aspectes importants: quin és el millor moment per l’arribada dels seus familiars, la documentació necessària per la convalidació d’estudis, els tràmits necessaris, etc. Donar suport emocional a les persones que reagrupen i fomentar la relació i l’intercanvi d’informació entre les persones que reagrupen. Coordinar els diferents serveis i entitats que ofereixen suport i ajuda a les persones que reagrupen i als familiars reagrupats. Conèixer el perfil de les persones que reagrupen i els familiars que volen reagrupar a fi de planificar els recursos i serveis que siguin necessaris.

Indicadors Descripció Núm. d'informes de disponibilitat d'habitatge sol·licitats

2013

Núm. de persones autoritzades per a ser reagrupades (subdelegació)

83

Núm. de persones reagrupants participants

49

Núm. de sessions realitzades. Núm. de tràmits de reagrupament (SC AI) Núm. de joves reagrupats ( autoritzats)

[Valoració dels programes]

Notes

346

6 162 49

Pàg. 79


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració Per portar a terme el programa de suport al reagrupament familiar, es col·labora estretament amb el departament d’Urbanisme, responsable de l’elaboració dels informes d’adequació d’habitatge qui deriva a totes les persones que sol·liciten aquest informe per a poder completar el servei amb un assessorament especialitzat en el tràmit del reagrupament familiar. També es compta amb la col·laboració d’SCAI, qui a més de derivar a aquelles persones que requereixen el programa, també participa activament en les sessions informatives, comptant amb el seu suport i experiència en els tràmits d’estrangeria. Durant l’any 2013, s’han realitzat 6 sessions informatives grupals i s’han atès 49 persones que estaven realitzant els tràmits de reagrupament familiar. A través del programa, les persones que estan fent el reagrupament, reben informació dels programes de primera acollida per poder acompanyar als seus familiars un cop arribin i que siguin atesos i informats. Pel proper any, es pretén continuar amb la bona coordinació existent amb el departament d’Urbanisme i amb SCAI, dos actors clau en els processos de reagrupament familiar. Com a propostes de millora, es considera que la difusió i captació de les sessions informatives podria millorar, ja que el nombre de persones ateses aquest darrer any ha disminuït considerablement respecte a anys anteriors. El cas és que moltes persones que realitzen el tràmit ho fan a través d’advocats particulars i no consideren necessari assistir a aquestes sessions. També succeeix que totes les persones susceptibles de participar-hi estan treballant i els horaris de feina no sempre són compatibles amb el de les sessions, malgrat que aquestes es realitzen en horari de tarda. Si s’aconseguís arribar a un major nombre de persones, es podria plantejar de fer més sessions i amb una periodicitat més estreta. Un altre punt clau de millora pel 2014 és el seguiment dels casos. Seria fonamental poder realitzar un seguiment individual dels participants de les sessions passats uns mesos, per tenir coneixement sobre si finalment han pogut realitzar el reagrupament familiar o no, les dificultats que s’han trobat, i si necessiten algun tipus d’orientació més. També seria indispensable per poder captar als familiars reagrupats un cop arriben, ja que encara que en molts casos ja es fa, no en queda constància i no es poden comptabilitzar.

Programa / Projecte

13.36 Gestió dels Centres de Culte

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

A partir de conèixer les característiques i el nombre dels centres de culte que actualment hi ha a la ciutat, es proposa fer un acompanyament i assessorament per tal que s’adaptin a les noves normatives vigents de tal manera que la pràctica de la llibertat de culte es faci en les condicions requerides de seguretat i convivència. Tanmateix, pels nous centres que es vulguin implantar a la ciutat, cal fer l’acompanyament inicial per tal de gestionar la ubicació adequada en el planejament de la ciutat indicat per aquest tipus d’usos.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Acompanyar el centres de culte preexistents a la ciutat en el procés de sol.licitud i gestió de les llicències d’activitats.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Assessorar els nous centres de culte en la seva nova implantació a la ciutat. Vetllar pel compliment del reglament i les normatives vigents en la pràctica de la llibertat de culte.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres de culte que obtenen la llicència d'activitats

2

Núm. de centres de culte que s’implanten de nou a la ciutat

1

Notes

Valoració S’ha acompanyat a una comunitat a instal·lar el seu centre en una ubicació correcta, seguint el planejament i s’està fent el seguiment i acompanyament a diverses comunitats per tal de cercar noves ubicacions que els permetin exercir la seva llibertat de culte en harmonia amb el seu entorn, evitant conflictes de convivència.

[Valoració dels programes]

Pàg. 80


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Del departament de Llicències d'Activitats es comenta que hi ha 2 centres de culte que han demanat la llicència d'activitats durant l'any 2013 i actualment estan en tràmit.

Programa / Projecte

05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE)

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els Plans educatius d’entorn (PEE) complementen i reforcen l’acció educativa dels centres docents, tot implicant-hi els diferents agents socials i culturals del territori i per oferir un ventall ampli d'activitats en horari escolar i extraescolar de tipologia diversa per tal de potenciar la dinàmica socioeducativa de l'entorn. A tall d’exemple, algunes de les activitats que es programen són: llengües familiars, taller d’higiene bucodental, participació en les setmanes culturals dels centres, activitat de petanca a l’escola, trobades esportives, dinamitzacions lectores, Radio i entorn, tallers d’estudi assistit, xerrades amb famílies, alimentació saludable, Projecte per promoure la participació del joves al barri (PAJJ), mares titellaires, taller d’explicar contes, …

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Millora de l'èxit escolar. Millora de la cohesió social. - Increment de l'ús social del català. - Consolidar la metodologia de treball en xarxa.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres educatius que hi participen (infantil, primària, secundària) Públics i concertats

Notes

22 Dades curs 2012-2013

Núm. d'entitats que participen

31 Dades curs 2012-2013

Núm. d'alumnes que hi participen

4.000 Dades curs 2012-2013

Valoració Degut a la manca de recursos econòmics el PEE el nombre de projectes realitzats així com les i els participants ha dismunït. Malgrat això, els PEE continuen desenvolupant projectes de qualitat destinats a la millora de l'èxit escolar i la cohesió social. S'ha potenciat el treball en xarxa i s'han obert noves actuacions en aquest sentit. Els PEE continuen essent en l'actualitat una peça fonamental del treball de la diversitat, el respecte i la cohesió social als centres educatius. La valoració per part de tots els agents és positiva i preveu la seva continuïtat.

Programa / Projecte

06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Cessió d’equipaments esportius municipals a les entitats de la ciutat.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir unes instal.lacions de qualitat òptimes per a la pràctica esportiva d'entitats, grups de persones o a títol individual.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

[Valoració dels programes]

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 81


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats esportives usuàries dels equipaments municipals

38

Núm. de grups de lleure usuaris dels equipaments municipals

74

Núm. d'escoles o Ampas usuàries dels equipaments municipals

19

Núm. d'entitats o grups de lleure de persones de nacionalitat estrangera usuàries dels equipaments municipals

Notes

2

Valoració Respecte al document de seguiment i avaluació de l'any 2014, s’inclouran dades segregades per a persones estrangeres en la pràctica de l'esport de lleure i de l'esport escolar, en concret grups d'usuaris/àries i entitats que demanen les instal·lacions.

Programa / Projecte

08.08 Fons d'habitatges d'emergència social

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El fons d'habitatges d'emergència social és un recurs transitori d’adjudicació d’habitatges destinats a cobrir les situacions socials greus i les emergències socials en aquesta matèria.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

En l'adjudicació es prioritza els sectors socials amb greus dificultats socioeconòmiques, amb dificultat d’accedir a l’habitatge o en risc de perdre’l, les dones víctimes de violència masclista, i altres col.lectius en risc d'exclusió social.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Cobrir situacions d’emergència social en matèria d’habitatge.

Lectures

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Millorar la situació social de les famílies per tal que puguin promocionar socialment i econòmicament i es millori la seva capacitat d'accés a un habitatge al mercat privat o en habitatges de protecció oficial.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de famílies proposades per a l’adjudicació d'un habitatge d'emergència social

46

Núm. de famílies amb un habitatge d'emergència social adjudicat

19

Notes

Valoració Aquest és un programa en creixement fruit de l'increment de les necessitats socials. L'Ajuntament ha incrementat la dotació tant de professionals com d'habitages destinats a aquest programa. Notes dels indicadors: -

Les 19 famílies amb un habitatge d'emergència social adjudicat, són les que varen signar contracte el 2013.

Programa / Projecte

08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Ajut per causes sobrevingudes i puntuals, sempre que els ingressos familiars habituals facin possible la permanència continuada de la persona/unitat de convivència a l’habitatge.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

L’Agencia de l’Habitatge ingressa directament als propietaris i als bancs els imports del deutes originals.

[Valoració dels programes]

Pàg. 82


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

La finalitat principal de les prestacions es deixar sense efecte l’acció de desnonament judicial per impagament del lloguer, o d’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, i possibilitar la permanència continuada de la persona sol.licitant i de la seva unitat de convivència a l’habitatge.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de sol·licituds d'ajuts d'especial urgència

Notes

148

Valoració Ajuts d'urgència tramitats pels Serveis Socials Bàsics amb càrrec al pressupost muncipal.S’ha ajudat a moltes families a fer front a les despeses habituals del seu habitatge, que per causes temporals, no les podien assumir.

Programa / Projecte

08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Registre administratiu que abasta a tot el municipi, i que forma part del registre de sol.licitants d’habitatge de protecció oficial de Catalunya, conjuntament amb d'altres registres d'administracions locals que en tinguin i el propi de la Generalitat de Catalunya.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Té per finalitat la millor prestació del servei d’interès general que constitueix la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi. Aquest registre es crea per obtenir informació sobre les necessitats d'habitatge dels ciutadans i tenir un indicador fiable sobre els indicadors de gènere, edat procedència i característiques de les persones interessades en habitatges de protecció oficial.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Al mateix temps ofereix transparència en la gestió del mateix, tenir dades de les persones interessades i poder fer una selecció rapida i eficient.

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. de persones registrades Perc. de dones registrades (%) Perc. de joves registrats (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera registrades (%)

Valoració No hi ha valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 83


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Ajudes destinades per el pagament del lloguer "Lloguer Just" per unitats convencionals amb ingressos inferiors a 2,33 vegades Indicador Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Des de l’any 2010 no s’ha fet cap nova convocatòria d’aquests ajuts. No obstant, les persones que tenen concedida la prestació per al pagament del lloguer (prestació aprovada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'any 2011) poden gaudirne l'any 2012 si continuen complint els requisits.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Lectures

Període d’execució

Objectiu(s) principal(s) del programa La seva finalitat es facilitar l’accés a l’habitatge del mercat privat de les famílies amb baixos nivells d’ingressos.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. d'expedients gestionats

Valoració No hi ha valoració.

Programa / Projecte

09.01 Generació d’informes per reagrupament, residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Regidoria / Servei

Llicències urbanístiques

permís

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta de desplaçar-se al domicili del sol.licitant per fer una cadena de comprovacions sobre l’habitatge. Les comprovacions consisteixen en determinar si l’habitatge compleix el decret d’habitabilitat vigent. 141/2012 i introduir-les en el programa de la Generalitat de Catalunya, qui atorga l’autorització o no per la sol.licitud d’informe d’adequació d’habitatge i la sol.licitud d’informe d’adequació d’habitatge per renovació de les autoritzacions de residencia en virtut de reagrupament familiar (reial decret 557/2011).

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Comprovar que els domicilis d'habitabilitat que marca la Llei.

tinguin

les

condicions

de

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de reagrupaments tramitats Núm. de reagrupaments favorables Perc. de reagrupaments favorables (%) Núm. d'autoritzacions de reagrupament aprovades pel Ministeri

2013

Notes

248 211 85,0 83

Valoració Gairebé la totalitat dels reagrupaments tramitats s'han informat favorablement, 211 de 248 (85.08%). La resta corresponen a 25 informes desfavorables (10,08%), 5 arxivats per desestiment (2,01%) i 7 en tràmit (2,83%). S'han assolit els objectius ja que a dia d'avui s'han tramitat el 97% dels reagrupaments.

[Valoració dels programes]

Pàg. 84


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

En comparació al 2012 (305) s'observa una disminució de 57 reagrupaments tramitats (18,69%). En el 2012, es van informar 271 favorablement (88,85%), 20 desfavorablement (6,55%) i 14 arxivats per desestiment (4,59%). Perfil de les persones autoritzades per a ser reagrupades: Segons les dades facilitades per Drets Civils, en relació a les autoritzacions de reagrupament aprovades pel Ministeri, hi ha hagut una clara disminució respecte al 2012 (de 121 casos a 83). El pes de la població reagrupada menor de 18 anys continua sent del 60%. Per continent d’origen el 39% son d’origen llatinoamericà, el 27% asiàtic (que creix comparativament respecte any anterior), el 17%, nord africa i el 16% d’Africa Subsahariana. Per nacionalitats el Marroc és el país d’on provenen més persones (16,9%) seguit de la Xina (14,5%), Bolívia (13,3%) i Índia (9,6%).

Notes dels indicadors: -

Les dades de reagrupament indicades són sobre les sol·licituds del 2013.

-

La dada d'autoritzacions de reagrupament aprovades pel ministeri ha estat facilitada per Drets Civils.

Programa / Projecte

14.29 OMNIA. Formació presencial

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d'accions de formació presencial en matèria TIC desenvolupades a l'espai Òmnia. Aquest espai dotat d'equips informàtics i de connexió a Internet permet la realització de diverses activitats dirigides tant a persones que volen iniciarse en el món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a totes les que volen una actualització i ampliació dels coneixements. El Punt Òmnia presenta una programació semestral que inclou cursos i tallers, monogràfics especialitzats i ús lliure (cal estar inscrit com a usuari/ària).

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències TIC de nivell mitjà i alt.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Lluita contra l'escletxa digital.

Indicadors Descripció Núm. de persones que cursen les accions formatives

2013

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

58,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

17,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

18,0

Núm. d'hores de formació Mitjana d'acceptació de l'oferta divulgada pel dispositiu Omnia Perc. de baixes (%)

Notes

224

115 100,0 4,0

Valoració Durant l’any 2013 des d’ÒMNIA s’ha posat especial èmfasi en atendre a totes les persones usuàries, malgrat presentar perfils tant diferents. S’ha diversifiact i adaptat l’oferta en funció de: -Necessitats formatives diferents -Disponibilitat horària -Interès en fer autoaprenentage -Optimitzar les llistes d’espera Propostes/noves actuacions: Cercar finançament per mantenir els recursos humans necessaris.

[Valoració dels programes]

Pàg. 85


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Un cop creat l’espai d’autoformació i tenint en compte la seva bona rebuda per part d’usuaris/àries, consolidar l’activitat i nodrirla de recursos tècnics Millorar la dotació informàtica de l’espai Treballar en la identitat digital d’Òmnia Optimitzar les instal·lacions de climatització Treballar en la possibilitat de certificar els coneixements impartits Treballar la línia de formació contínua, preparació per certificació ACTIC o Microsoft Seguir treballant el la línia de col·laboració amb d’altres projectes PES així com amb empreses externes

Programa / Projecte

14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei especialitzat per a l'orientació professional i la integració laboral de les persones en tractament de salut mental. S'hi fa el diagnòstic ocupacional, el disseny de l'itinerari formatiu o laboral i la formació en competències clau per a la recerca de feina, així com l'acompanyament en el procés d'inserció i d'adaptació al lloc de treball. També s'ofereix assessorament a les empreses i suport des de la sensibilització, assessorament en bonificacions de contractes, anàlisi de llocs de treball, selecció de candidats i suport en el tot el procés d'acollida i manteniment del lloc de treball.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Facilitar la inserció laboral i la construcció d'un itinerari professional adaptat al perfil de cada persona usuària i a la relació socioeconòmica del territori.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones usuàries noves

Notes

67

Núm. de persones ateses

195

Núm. d'insercions laborals

67

Núm. d'insercions a altres recursos ocupacionals

36

Valoració Durant l'any 2013 des de l'OTL s'ha intensificat notablement el volum de les actuacions amb empreses respecte l'any anterior (72'5%). Aquest increment ha derivat en un augment del nombre d'insercions laborals (2013: 67 insercions, 2012: 38 insercions). També s'ha ampliat el nombre d'hores d'atenció directe als usuaris/es (12%), sobretot pel que fa a les accions de suport a la recerca activa d'ocupació, ja que actualment, amb la situació de crisi econòmica, les persones necessiten un suport més intens en aquesta fase del procés.

Programa / Projecte

14.11 Programes integrals per als col.lectius més vulnerables

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programes que combinen l'orientació professional, la formació en competències clau, la formació professionalitzadora, pràctiques en empreses i el seguiment i acompanyament durant tot el procés d'inserció laboral en les empreses.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

[Valoració dels programes]

Pàg. 86


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Diagnosticar les necessitats ocupacionals de les persones beneficiàries del programa i oferir recursos adaptats a les seves necessitats per a millorar el seu nivell d'ocupabilitat i accedir al mercat laboral.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones ateses

Notes

813

Perc. de dones ateses (%)

45,0

Perc. de joves atesos (%)

27,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera ateses (%)

40,0

Núm. de persones que han fet itinerari ocupacional

649

Núm. de convenis de pràctiques

99

Núm. d'insercions

227

Valoració L'objectiu d'atendre a 600 persones s'ha assolit amb éxit, s'han atès a 813 persones. El perfil de les persones usuàries d'aquest servei, són persones amb un baix nivell formatiu, amb poques competències TIC. Aquests perfils presenten una gran mancança d'habilitats per buscar feina, i moltes dificultats d'inserció, tot i això s'ha aconseguit un % d'inserció elevat pel col·lectiu amb el que s’ha treballat. S'han produit 227 insercions (28%). El % de satisfacció és del 94,04%. Aquest any 2014 es torna a oferir el Dispositiu als barris del Ripoll i Sud amb els mateixos objectius i amb la previsió de tornar a superar-los per la quantitat de persones que s'adrecen a sol·licitar el servei.

Programa / Projecte

14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Dispositiu adreçat a persones amb diagnòstic de trastorn mental que té com a finalitats desenvolupar o recuperar les capacitats laborals necessàries abans d'iniciar i mantenir una activitat formativa i/o laboral.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Ofereix un programa d'activitats compost per: a) tallers pràctics d'oficis (cuina, manteniment d'edificis, serveis administratius, manteniment d'espais exteriors) que permeten mantenir capacitats i hàbits laborals bàsics (assistència, puntualitat, hàbits, ritme de treball, autonomia, etc.) b) entrevistes individuals, treball amb famílies, sessions de grup sobre habilitats socials i de coneixement de l'entorn, seminaris d'informació diversa (sortides formatives, laborals, lleure, etc.)

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar hàbits bàsics de treball (puntualitat, assistència, atenció i concentració de tasques, seguiment de normes, respecte als caps, ritme adequat, execució de tasques, etc.). Adquirir i millorar habilitats socials imprescindibles per integrarse en un entorn social i laboral (assertivitat, resolució de conflictes, treball en equip...). Millorar la cura personal i fomentar l’autonomia en diferents aspectes (coneixement i gestió del medi, presa de decisions...). Fomentar la cooperació de les famílies per tal de realitzar un treball coordinat que faciliti l'avenç del procés de rehabilitació laboral.

[Valoració dels programes]

Pàg. 87


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones usuàries ateses

Notes

65

Núm. de sessions grupals

745

Núm. d'insercions a altres recursos ocupacionals

26

Mitjana de valoració de satisfacció dels clients

90,0

Valoració Durant l'any 2013 s'ha potenciat el programa de desenvolupament de competències, afegint noves actuacions com l'espai de paraula o el seminari d'habilitats socials, i intensificant-ne d'altres com el seminari de prevenció de riscos laborals. Així, s'han pràcticament triplicat les sessions dutes a terme en aquesta àrea (6 al 2012, 17 al 2013- un increment del 183%). D'altra banda, s'ha impulsat especialment el programa d'introducció a l’ofimàtica que es va iniciar l'any passat i s'ha passat de 6 sessions el 2012 a 53 l'any 2013.

Programa / Projecte

14.21 Plans d’ocupació

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Contractació laboral (contracte d’obra i servei de duració 6 mesos) de persones treballadores en situació d’atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal. Aquestes obres i serveis poden ser d’àmbit ciutat o emmarcades en un barri o zona de la ciutat.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Per a facilitar la millora de la ocupabilitat dels treballadors es programen una sèrie d’accions de formació, noves tecnologies, prevenció de riscos, orientació, tècniques de recerca de feina, assessorament a l’emprenedor/a (aprox. un 10% de jornada dedicada a formació). El tipus d’obra i servei són en sectors i actuacions que es consideren preferents com serveis socioculturals, serveis a la comunitat, medi ambient i sostenibilitat, manteniment i reparació d’habitatges, serveis de proximitat i atenció a les persones, integració social i igualtat d’oportunitats.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir o millorar determinades competències tècniques i personals dels participants de cara a la inserció laboral, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social programats en el marc del projecte integral del barri. Facilitar un recurs laboral a persones aturades amb especials dificultats per accedir al mercat laboral mitjançant la signatura d’un contracte laboral. Qualificar professionalment a les persones contractades en l’àmbit del projecte mitjançant accions de formació bàsica, formació teòrica i pràctica de l'especialitat, així com accions d'orientació professional i inserció laboral. Potenciar la rehabilitació laboral mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. - Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte pel material. - Facilitar l’accés a la societat de la informació i el coneixement a tots els participants mitjançant accions de formació d’alfabetització informàtica.

[Valoració dels programes]

Pàg. 88


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

- Millorar urbanísticament els barris a traves de la feina desenvolupada pels participants del projecte, veïns dels barris del Ripoll.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de participants

Notes

62

Perc. de dones participants (%)

66,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%)

31,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%)

11,0

Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

31,0

Valoració Durant el 2013 Els plans d'ocupació que s’han realitzat han estat de dos programes diferents: PLA DE TREBALL ALS BARRIS i PLA MUNICIPALS DE PISCINES. Les especialtats desenvolupades són molt diferents en ambdós programes,així com les valoracions. La valoració del PPMM Piscines d'aquest any ha marcat un punt d'inflexió respexte al funcionament ja que s’han establert unes bases molt detallades del procés i s'han planificat exhaustivament les proves professionals de selecció i les competències dels diferents perfils per llocs de treball. En general ha funcionament molt bé tant el pla formatiu inicial com el pla de treball degut a la metodologia que s’empra de seguiment individualitzat al lloc de treball i resolució d'incidències immediat. La valoració dels PPOO de barris respecte a les diferents especialitats realitzades ha estat coherent tant en el plantejament del pla de treball com el del pla formatiu establert. Hi ha actuacions ocupacionals en les que es contracta a personal d'oficis diversos, els quals han valorat molt positivament tot l'aprenentatge i la metodologia de treball emprada per al desenvolupament de les seves tasques. Quant a les actuacions professionals s'han desenvolupat molt coherentment en el territori millorant l'ocupabilitat de la població i treballant la problemàtica diversa que es dóna als barris.

Programa / Projecte

14.28 Formació sociolaboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Accions de formació ocupacional, on no només es treballen les competències professionals, sinó també les competències personals i socials.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Projectes que treballen sota aquest format: formació per a itineraris d’orientació, formació per a projectes de pla de barris, renda mínima d'inserció...

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Conjunt d'accions de formació ocupacional adreçades a treballadors en situació d'atur. L'objectiu principal d'aquestes accions és proporcionar els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per a accedir a un lloc de treball en ocupacions demandades pel mercat de treball en ocupacions demandades pel mercat laboral i per millorar la competitivitat de les empreses.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

L'objectiu essencial de la formació ocupacional és millorar la inserció laborals dels participants actualitzant els seus coneixements perquè aportin valor afegit a la seva candidatura. Tots aquests projectes és treballen sota el format d’itinerari, on en funció del nivell d’entrada de la persona tant a nivell competencial com personal i experiencial, i sempre sota la supervisió del/de la tècnic/a, participarà en aquelles accions formatives més adients al seu cas.

[Valoració dels programes]

Pàg. 89


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Dintre de la millora del perfil ocupacional del participant, a més del treball de les competències professionalitzadores en competències concretes també es treballen competències clau com: la competència digital, la competència matemàtica, comunicació en llengua materna, competència d’aprendre a aprendre, competència cívica i social, competència d’iniciativa personal, etc. Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar els coneixements, les habilitats i les competències professionals i sociolaborals necessàries per a accedir a un lloc de treball en ocupacions demandades pel mercat de treball. Millorar la inserció laboral dels participants actualitzant els seus coneixements i competències perquè aportin valor afegit a la seva candidatura.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones que cursen les accions formatives

Notes

31

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

50,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) que cursen les accions formatives (%)

13,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

42,0

Perc. de baixes respecte a les persones matriculades en les accions formatives (%)

0,0

Valoració Aquest projecte engloba tant la formació que es fa directament pels programes de formació com per la resta de programes per les diferents seccions del departament: ocupació i intermediació. Totes les accions han estat coordinades per l’equip de formació, que actua com a proveïdor. Aquesta col·laboració, donada l’experiència, és àgil i eficient, i dóna resposta a les necessitats de qualificació de persones que estan participant en itineraris d’orientació laboral. Les propostes per a futurs projectes: . Reforçar el treball tutorial amb l’alumnat abans de l’inici del projecte, durant i desprès de la finalització del projecte. . Dissenyar pràctiques de formació on el/la formador/a pugui acompanyar a l’alumne en el seu lloc de treball, resolent dubtes i potenciant l’aprenentatge significatiu. . Dedicar un mòdul a l’acompanyament presencial a la recerca de feina amb les tecnologies web 2.0, doncs són alumnes que no són independents per la recerca de feina. . Investigar en el disseny i execució de noves formacions que puguin col·laborar a optimitzar la candidatura de les persoens participants i per tant millorin les seves possibilitats de trobar feina. . Seguir innovant en la tria dels perfils a formar, que siguin cada cop més a mida de les empreses. . Dissenyar els programes formatius, per breus que siguin, sempre en clau de certificat de professionalitat.

Programa / Projecte

12.04 Serveis Socials Bàsics

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És la porta d’entrada de la ciutadania al Sistema de Serveis Socials, als diferents serveis i prestacions. Els Serveis Socials Bàsics s’adrecen a tota la població, especialment als sectors més vulnerables. En funció de les necessitats detectades gestionen l’accés a recursos específics. Tenen una base d'atenció territorial per zones i un model d'atenció sociosanitari.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Pàg. 90


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Detectar situacions de necessitat personal, social i comunitària. Oferir informació, orientació i assessorament en relació a drets i recursos.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Valorar i fer diagnòstics a petició dels usuaris. Elaborar plans de treball i mobilitzar diferents recursos institucionals, comunitaris en resposta a les diferents necessitats.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de beneficiaris/àries de la renda mínima d'inserció (RMI

2.037

Perc. de dones beneficiàries de la renda mínima d'inserció (%)

Notes

56,0 1.140 dones

Perc. de joves beneficiaris/àries de la renda mínima d'inserció (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries de la renda mínima d'inserció (%) Núm. de beneficiaris/àries del rebost solidari.

4.859

Perc. de dones beneficiàries del rebost solidari (%)

54,0 2.623 dones

Perc. de joves beneficiaris/àries del rebost solidari (%)

7,0 336 joves

Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries del rebost solidari (%) Núm. de beneficiaris/àries de prestacions econòmiques

4.606

Perc. de dones beneficiàries de prestacions econòmiques (%)

54,0 2.487 dones

Perc. de joves beneficiaris/àries de prestacions econòmiques (%)

6,0 307 joves

Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries de prestacions econòmiques (%) Núm. d'ajuts de menjador escolar

1.900

Perc. de dones beneficiàries de menjador escolar (%)

56,0 1.064 dones

Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries de menjador escolar (%)

Valoració Aquest és un servei bàsic proper a la ciutadania. Els SSB han sofert un increment de la pressió assistencial a conseqüència de la crisi dels darrers anys. primer amb un increment de la demanda i posteriorment amb un increment de les problemàtiques, d'aquestes un 87% tenen a veure amb la precarietat econòmica especialment amb necessitats alimentàries, d'habitatge i de pobresa energètica. L'Ajuntament ha incrementat els recursos destinats a prestacions econòmiques.

Programa / Projecte

12.05 Informes d’arrelament social

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els informes d’arrelament social són informes preceptius que acrediten la integració social en el procés d’obtenció d’una autorització de residència temporal per arrelament social. L’informe va dirigit a les persones estrangeres empadronades al municipi que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i no tinguin vincles familiars amb persones que resideixen a l’estranger. La sol.licitud de l’informe s’ha de presentar preferentment a l’ajuntament (sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú) que emetrà una recomanació favorable o no i traslladarà la resolució definitiva a la Generalitat de Catalunya.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 91


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Realitzar les propostes d’informes d’arrelament social per tal que la Generalitat en faci l’informe definitiu, per tal que les persones puguin regularitzar la seva situació administrativa. Orientar a les persones que no compleixen els requisits per tenir un informe favorable, als recursos adequats per a que ho solucionin o els atenguin.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'informes d'arrelament social sol·licitats

Notes

425

Perc. d'informes realitzats per a persones procedents del Magreb (%)

37,0 157 persones

Perc. d'informes realitzats per a persones procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

12,0 51 persones

Perc. d'informes realitzats per a persones procedents d'Amèrica (%)

16,0 68 persones

Perc. d'informes realitzats per a persones procedents d'Àsia (%)

25,0 106 persones

Perc. d'informes desfavorables (%)

20,0 86 informes

Perc. d'informes favorables denegats per la Generalitat (%)

Valoració La continuitat d'aquest programa depèn dels acords entre l'Ajuntament i la Generalitat . Durant els anys 2011-2012 es van realitzar un total de 815 informes d'arrelament social. L'any 2013 es va realitzar una anàlisi del perfil de les persones que durant el període (2011-2012) van sol·licitar l'informe d'arrelament social. L'anàlisi es va fer amb una mostra de 115 persones. Com a resultat es va veure que la meitat dels informes d'arrelament social eren demanats per persones entre 26 a 35 anys, en una lleugera majoria d'homes (58%) i amb predomini de persones solteres (60% dels casos). Per zones geogràfiques, predominaven les persones procedents de llatinoamèrica (44%) seguit del Magreb (23,48%), l'Africa Subsahariana (17%), i Àsia ( 9,5%). Malgrat les dades són extretes d'una mostra - i no són del tot comparatives- sí que es pot comentar que, respete al 2013 es veu una disminució dels informes d'arrelament social de persones procedents de llatinoamèrica- potser degut a que la seva situació ja està regularitzada- i un augment dels informes de persones procedents d'àsia (degut a l'increment de població pakistanesa i xinesa). Per barris, la majoria procedien del districte 6. Del total de sol·licitants estudiats al mostreig, la majoria tenia mitjans econòmics propis i un 41% tenia vincles familiars a Sabadell.

Programa / Projecte

07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa Redacció de figures de planejament desenvolupament del Pla General.

Eix i subeix de treball i

gestió

per

al

Objectiu(s) principal(s) del programa Obtenció dels instruments de planificació necessaris per a la recuperació del teixit històric i el desenvolupament dels nous sectors definits en el planejament general i encara no executats com, per exemple, el nou Pla parcial de Cifuentes.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa. Valoració Nota: D'aquest programa no es fa valoració.

[Valoració dels programes]

Pàg. 92


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT Participació Programa / Projecte

11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El catàleg d'accions per a la participació dels joves a la cultura comprèn tots els serveis i totes les activitats de formació que incentiven als joves a desenvolupar la seva creativitat, millorar la seva formació i accedir més fàcilment a la cultura. Aquestes activitats i serveis es dirigeixen sobretot a l’alumnat en general i als i les artistes novells.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Els serveis són: - Cessions de bucs d'assaig a l’Estruch. - Cessions d’altres espais d'assaigs que es localitzen a les dependències de L'Estruch.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Les activitats de formació que inclou el catàleg són: - Les que es dirigeixen a l’alumnat de primària, ESO i Batxillerat. Es tracta d’activitats entorn l’art, la música, la dansa, el teatre, la literatura i s'ofereixen des de la Plataforma de Ciutat i Escola (“Els instituts a l'Estruch”. “Assajos oberts”, “L'Estruch en viu”, “Els tallers i els artistes”, Butaka jove). - Tallers de creativitat. Objectiu(s) principal(s) del programa Els serveis emmarcats en el catàleg tenen com a objectiu incentivar la creació i l’interès per al cultura en general i enriquir les seves experiències escèniques. Acostar i potenciar la interacció entre l'alumnat i els/les artistes. Desenvolupar l’interès per l’art des d’una perspectiva crítica, reflexiva i participativa. Motivar d’interès per la creació contemporània, apostant per la formació de públics informats i amb un esperit crític. Donar a conèixer l'Estruch com equipament cultural de la ciutat i fàbrica de creació de les arts en viu.

Indicadors Descripció Núm. de persones assistents a les activitats de formació Núm. d'hores de cessió d'espais i bucs d'assaigs per grups Perc. de centres educatius que participen en el programa (%)

2013

Notes

3.416 20.484 41,0

Valoració Es pot dir que es compleixen els objectius establerts per a tots els serveis, tret del cas de la Butaka Jove, que ha deixat d’oferirse.

[Valoració dels programes]

Pàg. 93


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa contempla el suport i l’assessorament en el procés de constitució de noves entitats en els diferents àmbits d’actuació de la regidoria, així com en l’elaboració del Pla de formació d’aquestes per assolir l’autonomia necessària en el seu funcionament.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport i acompanyar els diferents col.lectius dels àmbits de referència de la regidoria en el procés de constitució com a entitats.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. d'associacions

2013

Notes

61

Núm. d'associacions creades per persones immigrades i de suport a la població nouvinguda

2

Núm. d'associacions creades per dones.

1

Núm. d'associacions creades per joves

1

Núm. d'associacions creades de cooperació Núm. d'associacions d'LGBT Núm. de participants en accions formatives pel reforç de les associacions

78

Núm. d'assessoraments individuals

70

Valoració Al llarg de l'any 2013 s’han registrat dues entitats més: l'Asociación cultural rumana i l'associació ASODOVA (Asociación de dominicanos del Vallès), totes dues incorporades a la Taula d'entitats de Nova Ciutadania. En l'àmbit de formació els objectius plantejats s'han assolit parcialment, ja que no s'ha tancat el procés de reflexió entorn de la sensibilització: es va fer una primera sessió valorativa al mes de juliol, amb l'assistència d'unes 50 persones, però per qüestions organitzatives no s'ha pogut abordar la continuació d'aquest procés. S'ha dut a terme una nova edició del Curs bàsic de manipulació d'aliments, en col·laboració amb els departaments de Salut i Via Pública, i en el marc de la Festa de la diversitat, a la qual han assistit 28 persones. S’han mantingut els assessoraments individuals (70) a entitats, en relació a la creació i dinamització de les entitats de persones nouvingudes, i de suport i de sensibilització (cal dir que durant aquest any s’han estat gestionant les entitats de cooperació, que són o no membres del Consell de Cooperació i de solidaritat, i que realitzen projectes de sensibilització adreçades a la ciutadania en general), així com en relació a la convocatòria de subvencions de població nouvinguda. La resta d'objectius s'han assolit satisfactòriament. Notes dels indicadors: -

Les associacions creades per persones immigrades són: ASODOVA i Asociación cultural rumana.

-

Distribució dels 78 participants en accions formatives pel reforç de les associacions: Procés de reflexió entorn la sensibilització (50) i curs Manipuladors aliments (28).

[Valoració dels programes]

Pàg. 94


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’Ajuntament compta amb una xarxa d’equipaments juvenils a la ciutat. A fi de fomentar l’associacionisme juvenil es fa necessari disposar d'una diagnosi i anàlisi de l’estat actual per tal d’establir quines estratègies d’actuació cal dur a terme. Així, en el marc d'aquesta actuació està previst elaborar un Pla de foment de l'associacionisme juvenil. El Pla ha de ser elaborat conjuntament amb les entitats juvenils i el Consell de Joves de la ciutat i ha de contemplar tot tipus d’entitats: de lleure, esportives, socials i culturals.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’associacionisme juvenil a la ciutat.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Fomentar la participació dels joves al món associatiu. - Marcar estratègies d’actuació conjuntes administració / entitats/ Consell de Joves. - Donar a conèixer la Xarxa Municipal d’equipaments Juvenils.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats juvenils existents a la ciutat

Notes

68

Núm. d'entitats juvenils creades

1 Joves C oncòrdia

Valoració La valoració pel que fa a l'any 2013 sobre la participació juvenil es pot qualificar com a prometedora, des de la regidoria s'ha tirar endavant una taula informal de joves on es debaten totes les problemàtiques i temes d'interès que preocupa als joves com: Educació, ocupació, habitatge, transport, etc. De cara a l'any 2014 es proposa tirar endavant una jornada d'aprenentatge amb les entitats juvenils sobre la participació juvenil amb representants d'institucions i entitats relacionades amb els joves. Com a punt negatiu esmentar que l'entitat Algo Diferentes ha deixat de funcionar degut a que els membres de la mateixa encaren nous projectes personals.

Programa / Projecte

13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En el Consell de Drets Civils i Ciutadania hi participen les diferents taules dels àmbits temàtics de la Regidoria (Igualtat, Joventut, Solidaritat i cooperació, Convivència i Nova ciutadania, Comissió de la convivència, Diversitat sexual). El Consell de Drets Civils ha d’esdevenir l’òrgan de participació en l’àmbit dels Drets Civils i els Valors, en el que totes les entitats d’aquest àmbit es trobin representades i puguin debatre i consensuar les diferents estratègies i polítiques de ciutat.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Promoure una xarxa d'entitats intersectorials i interterritorials a favor dels Drets civils i dels valors, que estigui representada en un òrgan participatiu.

 2012

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 95


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. d'entitats que participen al C onsell/Taules

174 mitjana

Núm. de persones que participen al C onsell/Taules

122 mitjana

Núm. de sessions realitzades al C onsell/Taules

36 mitjana

Núm. d'accions desenvolupades pel C onsell/Taules

Valoració Durant l’any 2013 no s’ha constituït el Consell de Drets Civils per qüestions organitzatives, però sí que s’ha fet un treball des de les taules i consells de participació dels diferents àmbits de la regidoria: Taula d’Igualtat, Taula d’entitats de suport a la immigració, Taula de Creences i Conviccions, Consell de Cooperació i Solidaritat, Comissió de la Convivència, Taula de Joventut, Taula del poble gitano i Taula LGBTI. Les dades referents a cada taula són les següents. -Taula d’igualtat: Entitats/persones que participen (54), mitjana de persones que participen (22-35), nombre de sessions (7). -Taula de suport a la immigració: Entitats que participen (21), mitjana de persones (26) i nombre de sessions (3). -Taula LGBTI: Entitats: 5, mitjana de persones que participen (10) i nombre de sessions (6). -Consell de cooperació i solidaritat: Entitats/empreses i grups municipals (23), mitjana de persones: (23) i nombre de sessions (entre 4 o 5 plenaris). -Taula del poble gitano: Entitats (3), mitjana de persones que participen (3) i nombre de sessions (2). -Taula de joventut: nombre d’entitats (10), mitjana de persones que assisteixen (15-20) nombre de sessions (3). -Comissió de la convivència: Nombre de membres de la comissió(30), mitjana de persones que participen (18) i nombre de sessions (13). -Taula de creences: Nombre de membres de la taula (51), mitjana de participants (20) i nombre de reunions (4).

Programa / Projecte

13.51 Consell de Joves

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Consell és una federació d’entitats juvenils que a banda d’agrupar les inquietuds i reivindicacions de les respectives entitats, ha de continuar tenint un paper decisiu en la interlocució del jovent amb l’Ajuntament, en la defensa dels seus interessos i els anhels de la ciutadania jove.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa Fer que el Consell sigui el referent associatiu de les entitats juvenils de Sabadell. Fer que el Consell sigui el principal interlocutor del col.lectiu juvenil amb l’administració.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Fomentar i treballar els valors de la igualtat de gènere, l’equitat, el respecte, la justícia, l’esforç. Fomentar mitjançant el Consell les polítiques per l’emancipació juvenil.

[Valoració dels programes]

Pàg. 96


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats federades al C onsell/Taula

Notes

22

Núm. d’usuaris/àries del C onsell de Joves/Taula Núm. de dones./Taula Núm. d’activitats i tallers programats/Taula

26

Núm. d’entitats juvenils existents a la ciutat/Taula

68 en tota la ciutat

Valoració El Consell en aquests moments es troba en una situació complicada; segons els seus dirigents pateixen una greu crisi econòmica i dificultats logístiques dins el local que fan que les activitats i programació del Consell estiguin sota mínims. Per part de l'Ajuntament es considera que amb les potencialitats d'aquest local es podria aconseguir un catàleg periòdic d'activitats i la potenciació del mateix local que farien que s’autogestionés perfectament, fet que fins ara no s'està produint. Per tots aquests motius es veu primordial el treball conjunt amb l'entitat concessionària Consell de Joves per millorar la gestió i l'empoderament d'aquesta envers el local i el col·lectiu juvenil de la ciutat, tornant a ser un referent en les demandes dels joves de la ciutat.

Programa / Projecte

22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Actuacions urbanístiques de creació i manteniment de zones verdes dels següents àmbits d’actuació:

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Creació de nous espais verds a Can Llong polígon II- fase obra: Creació d’un nou àmbit residencial, que completa el polígon I de Can Llong, i que completa el creixement de la ciutat pel costat Nord, en relació amb el barri de Cifuentes i Castellarnau. Promoció privada.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Enjardinament Ronda Oest: Creació de talusos que incrementin el benestar ambiental i que actuïn d’esmorteïdors del trànsit rodat a una via que ha descongestionat el trànsit intern de la ciutat. Promoció altres administracions.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Passeig Plaça Major- fase obra: Reurbanització de l’àmbit, per a dotar l’espai de les condicions d’accessibilitat i de millora de les xarxes urbanes a l’espai. La millora en general de la qualitat urbana, ha de ser una oportunitat, per a la reactivació econòmica del comerç, i per a la creació d’un nou àmbit de gaudi i de relació. Millora de l’accessibilitat, i de la mobilitat interurbana. Promoció Municipal i altres administracions.

Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir les zones verdes i els parcs i crearne de nous per afavorir el descans, la comunicació i la socialibilització entre el veïnatge. Creació de zones verdes que incrementin el benestar ambiental i estètic del municipi.

Indicadors Descripció Superfície de manteniment d'espais verds urbans (m2) Superfície de manteniment d'àrees de jocs (m2)

[Valoració dels programes]

2013

Notes

1.895.139 246

Pàg. 97


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració Els objectius de Parcs i Jardins durant aquest període d'execució són essencialment els següents: - Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat d'alineació, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs i nfantils i fonts ornamentals. - Garantir la seguretat de les àrees de jocs i espais verds de la ciutat. - Generació d'una nova cultura pel que fa a la necesitat de potenciar els espais verds i el seu paper essencial en la qualitat ambiental i en l'estructura de la ciutat. - Optimitzar el pressupost disponible per tal de no perdre patrimoni verd. - Transformació del espais verds a criteris de sostenibilitat, on es pugui garantir el seu manteniment amb el pressupost disponible. - Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs infantils. - Millorar els programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà. - Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua. - Inventarització i gestió de tots els elements a mantenir de la ciutat mitjançant sistemes GIS. Aquests espais tenen múltiples funcions que es poden agrupar en 3 aspectes: socialitat, col.lectivitat i el de corrector de desigualtats. Cal, però, també saber-ho apreciar, per això s'ha creat a la pàgina web de l'Ajuntament un espai on poder divulgar aquest patrimoni natural. També es fan tallers dintre del programa Ciutat i Escola. Quant a l'avaluació dels objectius programats, s'han assolit la majoria dels objectius fixats per l'any 2012-2013, excepte els que es poden imputar a la manca d'inversions econòmiques durant aquests períodes. Notes dels indicadors: No es disposa la dada de superfície de manteniment en m2. La dada de 246 és el núm. d'àrees de joc.

Programa / Projecte

17.05 Centres Cívics

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els centres cívics de Sabadell són equipaments de proximitat i de titularitat pública que ofereixen espais per desenvolupar activitats accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d'altres que tingui interès públic, així com afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i associativa.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

La majoria d'espais són polivalents, en el sentit que s'hi poden realitzar activitats de diferent tipus. Aquests espais es presten majoritàriament a entitats de la ciutat perquè hi puguin realitzar activitats, ja siguin cursos i tallers de llarga durada, reunions, espectacles, festivals de finals de curs, etc., i també es presta per a activitats organitzades per altres administracions, escoles i instituts públics, així com també a comunitats de veïns per fer-hi reunions.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

A Sabadell hi ha 12 centres cívics i l’Espai polivalent del Parc del Nord que ofereixen espais per a la realització d’activitats de les entitats de la ciutat. Objectiu(s) principal(s) del programa Ésser un instrument per a la producció de nous serveis d'acord amb noves necessitats. Constituir un espai on entitats, ciutadans i ciutadanes individualment i projectes diversos tinguin cabuda i puguin desenvolupar les seves activitats pròpies. Contribuir a la construcció del teixit social i l'enfortiment de la societat civil.

[Valoració dels programes]

Pàg. 98


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres cívics

Notes

13

Núm. d'activitats realitzades (anual)

2.255

Núm. d'usuaris/àries que fan servir els centres cívics (anual)

620.333

Perc. de dones usuàries que fan servir els centres cívics (mostreig setmanal, 2 cops l’any) (%)

62,0

Núm. d'activitats dirigides a persones de nacionalitat estrangera

54

Núm. d'activitats dirigides a joves

183

Núm. d'activitats dirigides a dones

67

Valoració Els Centres cívics són equipaments municipals que tenen per objectiu oferir uns espais als ciutadans i ciutadanes de Sabadell on poder desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d'altres que tingui interès públic, així com afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i associativa.Els centres cívics compleixen tres objectius fonamentals:a) Ésser un instrument per a la producció de nous serveis d'acord amb noves necessitats.b) Constituir un espai on entitats, ciutadans individualment i projectes diversos tinguin cabuda i puguin desenvolupar les seves activitats pròpies.c) Contribuir a la construcció del teixit social i l'enfortiment de la societat civil. Alhora compleix una funció essencial al ser centre emissor i receptor de les polítiques i actuacions desenvolupades per l'administració municipal en els sectors territorial.Les funcions dels Centres Cívics són:I. Contribuir a la implicació de les ciutadanes i ciutadans a la gestió dels afers públics a l'àmbit local.II. Desenvolupar activitats de promoció social, cultural, comunitària i solidària.III. Mediar entre els projectes globals de la ciutat i la realitat quotidiana del barri on s'ubica l'equipament.IV. Promocionar l'autoorganització i associacionisme dels ciutadans, així com els grups informals de ciutadans.V. Canalitzar les aspiracions i propostes dels ciutadans.VI. Apropar els serveis a la ciutadania. Notes dels indicadors: -

El 3r. indicador de núm. d'usuaris/àries que fan servir els centres cívics, s’han comptat els usos, no les persones usuàries.

-

Pel que fa a les 54 activitats dirigides a persones de nacionalitat estrangera, 12 han estat de l’Ajuntament i 42 d’entitats.

-

Pel que fa a les 183 activitats dirigides a joves, 99 han estat de l’Ajuntament i 84 d’entitats.

-

Pel que fa a les 67 activitats dirigides a dones, 17 han estat de l’Ajuntament i 50 d’entitats.

Programa / Projecte

17.03 Processos de participació ciutadana

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Processos que s’engeguen a mida per conèixer i incloure la opinió de la ciutadania sobre propostes, línies i actuacions municipals de diversa índole, que es considerin prioritàries. Els processos de participació poden ser de diferents tipus:

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

- Visites guiades a punts de la ciutat d’interès general (obra nova, equipaments...). Exemple: DCAT. - Processos participatius a través de qüestionaris guiats (es demana la opinió sobre temes diversos: Serveis Socials, Espai Públic...). Exemple: Què10, Pla d’Actuació Municipal (PAM). Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Recollir l’opinió de la ciutadania sobre les prioritats que s’haurien d’aplicar a l’activitat municipal durant el mandat. Recollir reflexions, suggeriments o propostes d’actuació concretes que siguin susceptibles d’inclusió en el marc del pla d’actuació municipal. - Fomentar l’interès per l’activitat i serveis públics i compartir amb la ciutadania l’establiment de prioritats i renúncies, conjugant les necessitats dels col.lectius i de les persones amb les possibilitats de l’activitat municipal.

[Valoració dels programes]

Pàg. 99


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de visites guiades segons temàtiques

0

Núm. de visites guiades segons àmbits territorials

0

Núm. de processos participatius segons temàtiques

0

Núm. de processos participatius segons àmbits territorials

0

Notes

Valoració Durant l'any 2013 no s'han fet visites guiades ni processos participatius. OBJECTIUS: - Recollir l’opinió de la ciutadania sobre les prioritats que s’haurien d’aplicar a l’activitat municipal durant aquest mandat.- Recollir reflexions, suggeriments o propostes d’actuació concretes que siguin susceptibles d’inclusió en el marc del pla d’actuació municipal.- Fomentar l’interès per l’activitat i serveis públics i compartir amb la ciutadania l’establiment de prioritats i renúncies, conjugant les necessitats dels col·lectius i de les persones amb les possibilitats de l’activitat municipal.- Recollida de dades de persones interessades en prendre part en processos de participació per ampliar el cens de participants.

Programa / Projecte

17.04 Registre Municipal d’Entitats

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Registre Municipal d’Entitats és una eina adreçada a qualsevol entitat sense ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia de Sabadell, per poder donar a conèixer la seva entitat a la resta del teixit associatiu de la ciutat, així com a l’administració i als ciutadans i ciutadanes a títol individual.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa Tenir registrades totes les entitats de la ciutat de Sabadell, sigui quina sigui la seva tipologia. Poder establir mecanismes de comunicació entre aquestes entitats i l'administració, i entre els propis ciutadans i ciutadanes.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. d'entitats. Perc. d'entitats juvenils (%) Perc. d'entitats religioses (%) Perc. d'entitats de cooperació internacional (%)

2013

Notes

843 16,6 4,1 10,2

Perc. d'entitats de dones (%)

2,4

Perc. d'entitats de persones de nacionalitat estrangera (%)

2,5

Valoració Objectius assolits: Tenir registrades totes les entitats de la ciutat de Sabadell, sigui quina sigui la seva tipologia.Poder establir mecanismes de comunicació entre aquestes entitats i l'administració, i entre els propis ciutadans i ciutadanes. Mantenir viu el teixit associatiu de la ciutat.Garantir l'actualització, continua, del registre d'entitats. Notes dels Indicadors: -

El núm. d'entitats juvenils són 140.

-

El núm. d'entitats religioses són 35.

-

El núm. d'entitats de cooperació internacional són 86.

-

El núm. d'entitats de dones són 20

-

El núm. d'entitats de persones de nacionalitat estrangera són 31.

[Valoració dels programes]

Pàg. 100


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

17.02 Cens de participació en els processos participatius

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Registre ciutadà, de persones majors de 18 anys, que té l’objectiu de disposar d’un llistat de persones interessades en estar informades o prendre part en els processos participatius que engegui l’ajuntament.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa Tenir un recull útil d'aquelles persones que tenen interès pels afers de competència municipal i que volen participar de forma activa en aquests i altres tasques promogudes des de l'administració.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones incloses en el cens

2.850

Notes

Perc. de dones incloses en el cens (%)

56,0

Perc. de joves d'entre 18 i 30 anys inclosos en el cens (%)

49,0 de 16 a 25 anys

Valoració Fomentar la participació ciutadana.

Programa / Projecte

17.01 Consells de Districte

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els consells de districte es creen a l'empara de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i es regeixen pel Reglament Municipal dels Consells de Districte, aprovat l’any 1997, configurats com a òrgans territorials de consulta i participació ciutadana en els assumptes locals.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Són òrgans municipals de caràcter consultiu i informatiu destinats a la participació dels ciutadans i les ciutadanes en els assumptes relacionats amb els seus districtes i a garantir la representació dels interessos dels diversos barris de la ciutat. El territori de Sabadell està dividit administrativament en 7 districtes, cadascun dels quals té el seu Consell Municipal de Districte

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

La composició dels consells de districte ha d'assegurar la presència de regidors/es de l'ajuntament, de representants del veïnat, a través de les organitzacions polítiques, i de les associacions ciutadanes. Així mateix, és voluntat de l'ajuntament convidar altres organismes que operen territorialment a tenir representació dins els Consells de districte. Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir un espai d'informació, d'estudi i debat entre l’administració municipal, els ciutadans i el conjunt d'entitats i associacions que resideixen a cada districte. Crear un espai d'informació i debat entre els diferents agents participatius, on es cerquin decisions consensuades sobre aquells elements que els òrgans de govern creguin oportuns.

[Valoració dels programes]

Pàg. 101


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats de joves que participen als C onsells de Districte

Notes

6

Núm. de persones que assisteixen al C onsell de Districte

172

Perc. de dones que assisteixen al C onsell de Districte (%)

No comptabilitzat

Perc. de joves que assisteixen al C onsell de Districte (%)

No comptabilitzat

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que participen al C onsell de Districte (%)

No comptabilitzat

Valoració Objectius assolits: mantenir un espai d'informació, d'estudi i debat entre l'Administració municipal, els ciutadans i les ciutadanes i el conjunt d'entitats i associacions que resideixen a cada districte. Crear un espai d'informació i debat entre els diferents agents participatius, on es cerquin decisions consensuades sobre aquells elements que els òrgans de govern creguin oportuns. - Fomentar la col·laboració entre les entitats del districte i l'administració municipal. - Promoure la coresponsabilització ciutadana en la configuració de l'espai físic i social de la ciutat. - Fomentar la relació i la solidaritat entre els diferents barris de la ciutat. - Contribuir a l'enformtiment del teixit associatiu de la ciutat. Els consells de districte es renoven completament, cada legislatura electoral. Notes dels indicadors: -

El núm. d'entitats de joves es refereix al total d’entitats. No tenen representació a tots els consells.

-

El núm. de persones que assisteixen al Consell de Districte són les persones representants de totes les entitats dels 7 consells de Districte.

Coresponsabilitat Programa / Projecte

13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Comissió Informativa Especial de Ciutadania és un òrgan formal de debat i reflexió política, on estan presents totes les organitzacions polítiques amb representació en el consistori.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu és debatre i aprovar les línies d’actuació relacionades amb l’acollida i integració de les persones que han arribat recentment, la cooperació internacional, l’emancipació i la inclusió de la joventut, la igualtat de gènere, la eradicació de la violència i la gestió de la diversitat per a mantenir la convivència a la ciutat.

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. de comissions informatives realitzades Núm. de debats sobre temàtiques específiques

Valoració Durant l'any 2013 es va deixar de fer la Comisió informativa Especial de Ciutadania.

[Valoració dels programes]

Pàg. 102


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Regidoria de Drets civils i ciutadania ha de potenciar les relacions amb altres institucions, tant públiques com privades, que portin a terme polítiques relacionades amb els seus àmbits d’actuació. Ha de ser present en els organismes supramunicipals amb els que l’Ajuntament de Sabadell hi té relació, per fer saber la realitat dels diferents àmbits que es treballen. Per exemple, la participació de la regidoria en la xarxa de Ciutats Interculturals, RECI (formen part de la xarxa les ciutats de Sabadell, Getxo, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Cartagena, Fuenlabrada, Jerez, Parla i Zaragoza).

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Millora de la presència en espais i activitats d'organismes supramunicipals.

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Implementació de polítiques innovadores i efectives en el àmbits d’intervenció de la regidoria. - Esdevenir un referent en el disseny i implementació de polítiques.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de ponències presentades o experiències

5

Núm. de xarxes en les que es participa des de la Regidoria

5

Núm. d'institucions/municipis amb els que la Regidoria col·labora

5

Notes

Valoració Les ponències o experiències presentades a altres òrgans/ institucions han estat: -Direcció General de Joventut. Experiència: Programes de joventut de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. -Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Experiència: L'arrribada i l'acollida a Catalunya, quin paper juguen els municipis? -Diputació de Barcelona. Departament d'Igualtat i Ciutadania. Experiència. -Tenerife (en el marc de la RECI) Experiència: Sobre els programes interculturals i de diversitat de la Regidoria de Drets Civils -Federació de Municipis de Catalunya. Experiència: Presentació del Pla Trasnversal. Participació en xarxes supramunicipals: - Federació de Municipis - Red española de ciudades interculturales - Federació catalana de ONG's - GETER Grup de treball estable de les religions - CCAPS Coordinadora catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble Saharauí. Institucions: Consell Catalana del Vallès Occidental; Diputació de Barcelona; Generalitat de Catalunya; Gobierno del Estado; Fons Català de Cooperació.

[Valoració dels programes]

Pàg. 103


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.07 Xarxa d’entitats d’acollida

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Xarxa d’Acollida té com a objectiu fonamental canalitzar, des de la proximitat territorial, tots els serveis que participen en l’arribada de les persones immigrades a la ciutat, posant a l’abast d’aquestes persones la informació i els recursos existents per cobrir les seves necessitats en el moment de la seva arribada. La xarxa fomenta, en el marc de la Llei d’acollida, el treball transversal entre els serveis municipals i entitats d’acollida a nivell de ciutat, mitjançant un circuit i un protocol de derivació consensuat. Permet l’intercanvi d’informació i recursos que s’ofereixen a la ciutat per les persones immigrants creant sinèrgies entre tots els membres.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

 2012

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

Donar a conèixer les associacions de veïnsla seva tasca als barris entre les persones nouvingudes i fomentar la seva participació. Estimular la relació entre les entitats de persones immigrades i la resta d’entitats que configuren el circuit d’acollida.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats i institucions participants

Notes

93

Núm. d’associacions de veïns participants a les sessions d’acollida

5

Valoració La coordinació amb les entitats d’acollida durant aquest 2013 ha estat molt positiva. Cal destacar especialment la bona relació que s’ha tingut amb SCAI, CEAR, Càrites i Creu Roja, tant en l’intercanvi d’informació com en la derivació mútua de persones usuàries als diferents recursos i serveis. A les sessions d’acollida s’ha continuat convidant a les associacions de veïns de cada barri a participar i poder explicar la seva tasca, així com animar a les persones nouvingudes a formar-ne part. Durant aquest 2013, 5 associacions de veïns han pogut participar a les sessions (Creu Alta, Espronceda, Campoamor, Can Puiggener i Merinals). Les altres 7 associacions de veïns convidades no han pogut participar per incompatibilitat d’horaris, però en anys anteriors han col·laborat activament. Com a proposta de futur pel 2014, es pretén millorar la coordinació amb la totalitat d’entitats, tant d’immigrants i suport, com amb les associacions de veïns. Una possibilitat seria que a través del programa antirumors que s’ha iniciat durant aquest 2013, es pogués articular un treball més proper amb les associacions de veïns, fent-los agents antirumors i partíceps en l’acollida dels nous ciutadans a la ciutat.

Nota dels indicadors: -

De les 93 entitats/associacions, 61 associacions Taula Nova Ciutadania i 32 associacions de veïns.

Programa / Projecte

13.32 Pla de Civisme de Sabadell

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Elaboració d’un nou Pla de Civisme a Sabadell a partir de l’experiència pilot de Civisme de l’any 2011 i incorporant el Pacte pels Valors i la continuïtat de la diagnosi i reflexió feta en el programa Agenda Conviu, per tal d’anar avançant cap a una societat més ètica i cívica.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

[Valoració dels programes]

amb

la

ciutat

Pàg. 104


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

També inclou la difusió del material específic de sensibilització (“El còmic de la convivència”), que pot ajudar a contribuir en la millora de les relacions entre veïns i veïnes en una comunitat de propietaris/es, i en general en la convivència a la ciutat a partir de generar actituds cíviques positives. Objectiu(s) principal(s) del programa Coordinar la revisió i planificació del Pla de Civisme amb les eines que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ajuntaments i el Pacte pels Valors de la Convivència.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Posar en marxa el recurs “El còmic de la convivència” en les activitats del Programa Ciutat i Escola i/o en d’altres possibles grups diana que els pugui servir com a eina de referència per treballar la convivència en les comunitats de propietaris. Incorporar en el Pla de Civisme la Carta de Ciutadania, vinculada al Pacte pels Valors, prenent com a referents models d’altres països. Creació del protocol de gestió dels conflictes de convivència, contrastat amb altres departaments municipals, activant el recull sistemàtic de registre de possibles conflictes que permetin fer seguiment i obtenir informació per pensar en estratègies preventives.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats participants del Protocol de gestió de la convivència

3

Núm. de conflictes tractats i resolts

3

Núm. de sessions amb el recurs del C òmic de la C onvivència Núm. de participants en els tallers del còmic.

Notes

2 A escoles de primària 52

Núm. de joves participants en els tallers del còmic

0

Núm. de dones participants en els tallers del còmic

0

Núm. de persones de nacionalitat estrangera participants en els tallers del còmic

0

Valoració El Pla de Civisme com a tal no ha avançat, s’ha anat concretant el treball a fer més centrat en el Protocol de gestió dels conflictes de convivència, en aquest sentit s'ha elaborat un document de treball per compartir amb d'altres departaments que esdevingui una eina de resolució de conflictes comunitaris que propiciin la convivència i la cohesió social. En relació als conflictes, s’està en workingprogress en un bon nombre de conflictes, dels quals resolts i tancats durant l'any 2013 han estat 3. En aquests sentit s’ha creat una taula de convivència al barri de Can Puiggener a partir de persones del barri que s'interessen per col·laborar en la mediació i aporten la seva contribució a atendre els conflictes que es puguin donar al barri, s’han fet 6 reunions de la taula Viu i Conviu de Can Puiggener. En un altre sentit, s’ha començat a posar en pràctica el Còmic de la convivència en centres educatius de primària amb éxit; no s'ha fet cap sessió amb adults exclussivament. El Protocol de gestió dels conflictes de convivència també està reflectit a la fitxa 13.33. de ‘Comissió de la convivència’.

Notes dels indicadors:. -

Les entitats participants del Protocol de gestió de la convivència són 3, inclouen també altres departaments municipals.

[Valoració dels programes]

Pàg. 105


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’àmbit d’Igualtat i territori, a través del CAD (Centre d’Atenció a la Dona), treballarà per acompanyar a les dones víctimes de violència en la incorporació a la vida activa normalitzada, comptant amb tots els recursos de l’àmbit públic i privat que hi ha a la ciutat. En concret en l’accés al món laboral, a l’habitatge, al lleure, a la participació ciutadana o a qualsevol altra necessitat. En aquest sentit caldria fomentar la relació directe amb aquelles entitats de dones sensibilitzades en l’àmbit de la violència de gènere per tal d’establir “circuits” de suport territorialitzats.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Constituir una xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència de gènere.

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Potenciar els recursos a la vida normalitzada de les víctimes de violència de gènere. Establir circuit de derivació entre entitats i institucions participants.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats públiques que formen part de la xarxa

Notes

14 Aproximadament

Núm. d'entitats privades que formen part de la xarxa

8 Aproximadament

Valoració L’atenció de les dones que viuen situacions de maltractaments s’ha de basar en el respecte i el reconeixement cap a la presa de decisions de les dones que malauradament es troben en aquest procés . És important, doncs, garantir una atenció de qualitat i no victimitzadora per tal de poder propiciar una bona recuperació. La recuperació inclou tots les serveis i recursos , que en diferents nivells i moments, faciliten el procés de recuperació de les dones. Hi ha diferents instruments de reparació com ara els laborals (ajudar a la víctima a trobar alguna feina), el social (ajuts), els jurídics, els educatius (formació). En aquesta etapa de recuperació la dona restableix i intenta col.locar tors els àmbits de la seva vida que han quedat danyats per la situació viscuda. També existeix una àmplia varietat d’entitats a la nostra ciutat: culturals, de veïns, de salut, professionals , de dones, etc. Aquestes entitats suposen un espai vital de sensibilització i de detecció.

Programa / Projecte

13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Consell és un òrgan participatiu que té com a objecte fomentar processos de participació i intercanvi entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en temes de solidaritat i de cooperació, així com altres sectors de l’àmbit social interessats. Un altre línia de treball en aquest marc és acompanyar i recolzar a les entitats de l’àmbit de la cooperació i solidaritat en la seva tasca i gestió diària. I també fomentar altres espais de reflexió i diàleg.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

[Valoració dels programes]

amb

la

ciutat

-

Pàg. 106


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Avançar en el treball en xarxa entre les pròpies entitats que treballen directament temes de cooperació i solidaritat

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Cercar eines de treball i de coresponsabilització que puguin tenir impacte sobre la ciutadania.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Donar a conèixer el Consell de Solidaritat i Cooperació i les seves entitats, mitjançant nous instruments com un nou web.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats membres del C onsell

Notes

36

Mitjana d'assistència de les entitats als plenaris durant l’any

15,0

Núm. de reunions extraordinàries realitzades

7

Núm. d'empreses i altres actors de la ciutat que integren el C onsell de Solidaritat i C ooperació

4

Valoració S'ha observat que degut a la situació de crisis econòmica hi ha moltes entitats que han estan inactives al llarg del 2013. Aquest fet ha provocat que en molts plenaris del Consell, el quòrum per poder fer el plenari era just malgrat la important assistència. L'any 2014 s'està fent una revisió mitjançant converses telefòniques per tal de solucionar la problemàtica.

Programa / Projecte

13.33 Comissió de la convivència

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Comissió de la Convivència és un instrument ciutadà de seguiment i d’intervenció directa en els casos d’agressions o discriminacions per raó de xenofòbia, racisme i/o homofòbia. Es reuneix de manera regular un cop al mes i hi participen els grups municipals presents al consistori, representants dels cossos de seguretat, el Col.legi d’Advocats de Sabadell, el Síndic de Greuges, representants de diverses entitats cíviques i socials de la ciutat i representants dels sindicats (CCOO, UGT i USOC). En les seves sessions periòdiques es combinen espais de debat, reflexió i formació, amb l’atenció a les situacions en que es vulneren els drets civils de les persones, posant a l’abast sistemes de suport i assessorament a les víctimes de violència xenòfoba, racista o homòfoba. Tanmateix, la comissió pretén ser un altaveu de denúncia de aquests tipus de conductes discriminatòries. Protocol de gestió de la convivència. La prevenció i gestió dels conflictes de convivència requereix d’intervencions integrals i multidisciplinàries, que permetin posar en comú informacions, recursos i propostes de treball que facin més efectives les actuacions. Per això, és necessari establir un protocol que contingui la recollida de la informació, la contrastació de la mateixa, els agents implicats en l’anàlisi, les orientacions per a la gestió, la mediació, les normatives a tenir en compte i la resolució. Per a fer-ho, cal comptar amb una intensa coordinació interdepartamental.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir la periodicitat de les reunions dotantles de continguts de reflexió i amb voluntat de transcendir a la ciutadania. Garantir la participació de tots els membres i ampliant-ne a col.lectius que els pugui interessar participar. Estar amatents a les situacions en què hi hagi conductes violentes motivades per la discriminació racista, xenòfoba i/o homòfoba. Revisar el protocol d’actuació i suport a la víctima d’agressió violenta per discriminació.

[Valoració dels programes]

Pàg. 107


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de reunions

Notes

13

Perc. de participants (%)

80,0

Núm. d'activacions del protocol de la convivència

2

Núm. de debats, reflexions de caire monogràfic

7

Valoració La comissió de la convivència ha estat molt activa durant tot l'any 2013, fent a més de les sessions ordinàries, unes sessions dedicades a la la creació i formació de la Xarxa Antirumors de Sabadell, creant un primer grup d'agents antirumors. També s’han pogut fer 5 monogràfics dedicats al Centre d'Atenció a la Dona, a analitzar els grups d'extrema dreta per experts del cos dels mossos d'esquadra, s’ha aprofundit en el treball contra el racisme i la xenofòbia de la mà de SOS Racisme i de la Unió contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), així com en el debat dels articles 318.bis i 510 de l'avantprojecte de la reforma del Codi Penal. En aquest darrer punt s’ha presentat una proposta de modificacions de l'article 510 del CP a parlamentaris del PSC-PSOE, CiU i PP per tal de compartir inquietuts i millores que són avalades per l’experiència de la pròpia Comissió. Pel que fa a l'activació del protocol de la convivència, s’ha instat a l'Ajuntament de Sabadell a presentar-se com a acusació popular davant de la justícia pel cas d'un bloguer de Sabadell que ha fet incitació a la violència i a l'odi des de les xarxes socials, i també s’està al costat d'una possible víctima d'amenaces homòfobes a la ciutat, també a través de les xarxes socials. Notes dels indicadors: -

De les 13 reunions, 3 han estat sessions de formació de la Xarxa Antirumors.

Programa / Projecte

08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Òrgan creat pel Ple de l'Ajuntament, com un espai de participació ciutadana, que fomenta la cultura democràtica i participativa a la Ciutat de Sabadell.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Fer propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge. Elaborar informes, informar d’assumptes que el Ple o el President del Consell li proposi.

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de reunions del C onsell Núm. d'ens o entitats participants a les reunions

2013

Notes

2 24

Núm. de temes exposats i/o tractats

1

Núm. de propostes incorporades

9

Valoració El Consell Assessor de l'Habitatge durant l'any 2013 ha treballat en base al document la Política municipal d'habitatge: Accions i estratègies prioritàries en el context actual. Està format per 40 membres, dels quals un 30% són dones. Pel que fa a l'assistència i participació al consell en les reunions. En el cas de les dones la seva assistència i participació es situa al 67% i en el cas dels homes al 71%. Únicament 1 entitat (SCAI) representa els interessos de persones nouvingudes. No han assistit a cap de les reunions del consell de l'any 2013, tot i que s'han excusat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 108


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Únicament una entitat de Joves forma part del Consell i representa els interessos del Joves (Consell de Joves de Sabadell). No han assistit a cap de les reunions del Consell de l'any 2013, tot i que s'han excusat No hi ha cap entitat que representi específicament els interessos de les dones. Notes dels indicadors: Les 9 propostes incorporades: (Agència de l'habitatge, cambra de comerç, CIU, entesa, EUiA, FAV, Gremi de constructors, ICV, PP)

Programa / Projecte

17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei creat l’any 1998 que coordina i gestiona els programes i serveis adreçats al voluntariat, informant, assessorant i orientant a la ciutadania i a les entitats, i fent d’enllaç entre les dues parts. El servei també aglutina diferents projectes de solidaritat i ciutadania activa.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Sabadell Suma és un projecte de promoció del voluntariat que sorgeix a partir d'un procés de diàleg amb les entitats de la ciutat i que busca respondre a les seves necessitats i demandes actuals, alhora que vol convertir-se en una plataforma per atraure noves persones interessades en participar en projectes de voluntariat. Ofereix a la ciutadania:

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Informació i assessorament sobre els tipus d'entitats i projectes que es desenvolupen a Sabadell. - Gestiona la col.laboració puntual o periòdica amb alguna entitat de Sabadell en la mesura de les preferències, disponibilitats, habilitats, motivacions... de les persones interessades. - Gestiona la col.laboració en projectes de ciutat organitzats per altres entitats i coordinats pel servei. També ofereix a les associacions: - Orientació i suport individualitzat en gestió associativa per a l'elaboració i posada en funcionament de projectes de voluntariat, compromisos de col.laboració, assegurances, mètode de treball amb el voluntariat, formació... - Cafès associatius, espais de treball per compartir amb altres entitats. - Material i recursos procedents de donacions d'empreses i particulars. Objectiu(s) principal(s) del programa Coordinar i sumar esforços entre les entitats de Sabadell i l'Ajuntament en la promoció del voluntariat. Donar visibilitat i reconeixement social a l'acció voluntària feta per les entitats com a expressió de ciutadania activa. Reforçar i potenciar la feina feta des del Servei municipal del Punt del Voluntariat. Aportar instruments i recursos formatius per millorar els coneixements i aptituds de les persones voluntàries i les seves entitats. Ampliar el nombre de persones voluntàries, per tal de tenir més voluntariat al servei de la ciutadania i de les entitats que ho requereixin, així com, obrir-les a nous perfils.

[Valoració dels programes]

Pàg. 109


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones voluntàrie

Notes

723

Perc. de dones voluntàries (%)

68,0

Perc. de joves voluntaris (%)

24,0 entre 16 i 25 anys

Núm. d'entitats de voluntariat

0 No comptabilitzat

Núm. d'entitats (de diferents àmbits) que demanen voluntaris, assessorament..

45 al programa SBD Suma

Valoració Objectius: Coordinar i sumar esforços entre les entitats de Sabadell i l'Ajuntament en la promoció del voluntariat.Donar visibilitat i reconeixement social a l'acció voluntària feta per les entitats com a expressió de ciutadania activa. Reforçar i potenciar la feina feta des del Servei municipal del Punt del Voluntariat. Aportar instruments i recursos formatius per millorar els coneixements i aptituds de les persones voluntàries i les seves entitats. Ampliar el nombre de persones voluntàries, per tal de tenir més voluntaris al servei de la ciutadania i de les entitats que ho requereixin i, així mateix, obrir-les a nous perfils.

Programa / Projecte

12.06 Consell de Serveis socials

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Espai de participació de tots els agents que constitueixen el sistema local de Serveis Sociasl. Està regulat per un reglament que desplega la Llei de Serveis Socials que estableix l’obligació, per part dels ajuntaments que tenen l’obligació de prestar serveis socials, a constituir un Consell de serveis Socials. Aquest marc normatiu esdevé una nova regulació de la participació i la coordinació entre tots els agents que constitueixen el sistema local de serveis socials. La posada en marxa d’aquest Consell està previst en el Pla de Mandat.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Disposar d'un espai ampli i estable de reflexió i deliberació sobre els serveis socials.

 2012

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. d'accions anuals concretes considerant la perspectiva de gènere Núm. d'accions anuals amb impacte en la població estrangera Núm. d'accions anuals amb impacte en la població jove

Valoració Aquest programa no s'ha iniciat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 110


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Modificació del Pla General a l'àmbit del Parc Industrial del Ripoll i la resta de zones industrials del municipi.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Facilitar la viabilitat econòmica i el creixement del teixit empresarial, permetent uns usos compatibles i una compartimentació que millori les seves possibilitats.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

amb

la

ciutat

-

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de llicències d'obres

Notes

47

Núm. de llicències d'activitat

Valoració Les modificacions del Pla General a l'àmbit del Parc Industrial del Ripoll i la resta de zones industrials del municipi continuen en tramitació. Els indicadors s'hauran d'avaluar un cop acabat el tràmit de les Modificacions de Pla i un cop aquestes siguin executives i s'hagin aplicat els seus efectes. Malgrat aquesta situació durant l'any 2013 van haver-hi un total de 47 llicències d'obres. La dada de llicències d'activitat no està disponible.

Programa / Projecte

07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Modificació del Pla General en l'àmbit dels espais lliures i equipaments comunitaris.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Adequació de normativa, definició d’àmbits de gestió.

la

ciutat

-

Lectures

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar l'execució i urbanització dels espais equipaments previstos pel planejament general.

amb

lliures

i

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Superficie de sòl qualificat com a espais lliures i equipaments (m2) Superfície de zona verda urbanitzada (m2)

[Valoració dels programes]

2013

Notes

14.810.832 1.926.274

Pàg. 111


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració Aprovada inicialment una Modificació del Pla general d'ajustos en la classificació del sòl a l'entorn del Ripoll. En redacció diverses modificació per a racionalitzar l'obtenció dels sòl destinats a zones verdes i equipaments públics i per a propiciar el seu desenvolupament des de la iniciativa privada (en el cas dels equipaments). A data d'avui, els valors indicadors són els següents: Sòls qualificats d'equipaments: Locals: 1.738.815 m2 - Generals:1.390.600 m2 - TOTAL: 3.129.415 m2 Sòls qualificats d'espais lliures: Locals: 2.458.304 m2 - Generals: 9.233.113 m2 -TOTAL: 11.681.417 m2 Superfície de zona verda urbanitzada: D-1: 331.573 m2 - d-1: 731.171 m2 - d-2: 863.530 m2 - TOTAL: 1.926.274 m2 Caldrà veure com evolucionen aquests indicadors amb l'aprovació i execució del planejament en tràmit.

[Valoració dels programes]

Pàg. 112


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA Sensibilització Programa / Projecte

20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Regidoria / Servei

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) desenvolupa estratègies i accions per facilitar l’extensió del coneixement i l’ús de la llengua catalana. Aquestes estratègies, però es van modificant a mesura que la societat catalana també canvia. En aquest sentit és important que l’aprenentatge de la llengua es vinculi a la cultura catalana, una cultura mil.lenària que beu de les seves arrels i alhora és capaç d’incorporar elements innovadors recollint les aportacions contemporànies. Així, la població nouvinguda ha de conèixer quins són els trets més rellevants de la cultura que els acull i alhora en els cursos de català i en altres activitats del Consorci s’han de promoure aspectes que ajudin a enfortir aquesta cultura, posant un accent especial en el foment de la lectura, teatre, cinema, etc. Llengua, cultura i identitat són, doncs, tres aspectes que s’interrelacionen, ja que el futur d’una llengua està lligat al desenvolupament de la cultura que s’hi vehicula.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Aquest programa organitza l'exposició "Dones poetes" en el marc del Dia Internacional de la dona i el II Certamen literari Llengua de Drac. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l'ús social de la llengua. Vincular el coneixement de la llengua amb la cultura i la identitat catalanes.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'assistents als actes

Notes

70

Valoració L'acte de "Dones poetes" intenta vincular dos temes: El Dia Internacional de la Dona Treballadora amb les activitats dels cursos generals.

Programa / Projecte

11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El catàleg d’activitats per al foment dels valors comprèn totes les activitats d’animació lectora i espectacles que es dirigeixen als infants i que continguin valors de solidaritat i igualtat.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Formen part d’aquest catàleg les activitats que conformen la programació infantil de les Biblioteques Municipals i les que programa LaSala Miguel Hernández.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

A les Biblioteques les activitats es porten a terme en el marc de l’”Hora del conte”. A LaSala Miguel Hernández són les produccions i els espectacles de la programació de temporada dirigides tant al públic familiar com als centre educatius.

[Valoració dels programes]

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 113


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Les activitats emmarcades en aquest catàleg tenen com a objectiu traslladar valors de solidaritat i igualtat des d’aquestes plataformes privilegiades com són les biblioteques (escampades per tot el territori) i una sala de teatre com LaSala, i fer-ho directament a un públic sensible com és l’infantil.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'activitats amb continguts al voltant dels valors d'igualtat

Notes

2 1 a BIMS 1 a LaSala

Núm. d'activitats amb continguts al voltant dels valors de solidaritat

3 2 BIMS 1 a LaSala

Núm. d'infants que han participat a les activitats

456

Mitjana de participants per activitat

65,0

Valoració Els valors d’igualtat i solidaritat, així com d’altres, estan tan presents en la programació i són tan implícits en les obres i lectures que es porten a terme que es pot dir que no hi ha una intenció expressa de programar des d’aquesta perspectiva. Notes dels indicadors: 456 infants que han participat a les activitats: 154 igualtat 302 solidaritat.

Programa / Projecte

11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El catàleg d’activitats per treballar la diversitat cultural i la convivència comprèn, per una banda, les activitats de formació sobre el coneixement d’història local que s’ofereixen sobretot a la població nouvinguda i, per l’altra banda, les activitats que s’inclouen en els programes temàtics i les festes populars que esdevenen al llarg de l’any. Formen part d’aquest catàleg totes les activitats del calendari festiu de la ciutat en les que s’intenta incloure la presència de grups artístics o culturals de diferents procedències. Com per exemple: el Dia de la Dansa i els espectacles que es programen en les activitats que es porten a terme en el marc de les festa populars com ara la Festa Major.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aquestes activitats tenen per objectiu integrar els elements de cultura forana, per tal d’anar creant un model cultural col.lectiu, afavorir la identitat de cada col.lectiu, alhora que es treballa la cohesió entre cadascun d’ells i s’enforteix el teixit d’associacions local.

Indicadors Descripció Núm. d'activitats de coneixement d'història local Núm. d'activitats en programes temàtics i de festes populars en les que s’inclou la presència de grups artístics o culturals de diferents procedències Núm. d'assistents a les activitats Núm. de participants en activitats concertades amb les associacions de nouvinguts

2013

Notes

27 3 12.823 2

Valoració L’oferta d’activitats és prou extensa i completa, si bé la participació es valora més positivament en el cas de les festes populars que en el cas d’activitats de formació sobre el coneixement d’història local.

[Valoració dels programes]

Pàg. 114


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En l’àmbit de la igualtat de gènere la sensibilització és una prioritat, especialment adreçada a les pròpies dones però també a tota la ciutadania perquè la informació i la consciència individual són els únics instruments que poden transformar els esquemes socials patriarcals que alimenten la dependència d’un sexe sobre l’altre i que justifiquen la desigualtat com a manera de relacionar-se.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

La Regidoria desenvolupa en aquest sentit una programa extens d’accions de sensibilització en col.laboració amb altres departaments i el teixit associatiu local per tal de commemorar les Diades internacionals de les Dones (Drets de les dones, salut; violència, Mutilació genital femenina, etc.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar la ciutadania en l’àmbit de la igualtat de gènere. Desenvolupar les campanyes al voltant de les diades i altres temes d’interès que puguin sorgir.

Indicadors Descripció Núm. de campanyes desenvolupades Núm. d'accions programades Núm. de participants a les activitats.

2013

Notes

21 251 10.056

Núm. de dones participants a les activitats

7.253

Núm. de joves participants a les activitats

455

Núm. de persones de nacionalitat estrangera participants a les activitats

187

Valoració L’objectiu bàsic és ampliar la sensibilització respecte a la igualtat de gènere al màxim de col·lectius, entitats i ciutadania de Sabadell. Ampliació de la sensibilització en els drets de les dones tenint en compte la diversitat de dones ciutadanes de Sabadell. Es compleixen els objectius i s’ha anat ampliant la sensibilització amb programació específica per alguns col·lectius, com és el cas dels joves i de diferents agents socials com el gremi de perruquers. Es comencen a posar les bases per fer un pla integral de prevenció de la violència de gènere entre el jovent. Sensibilització al voltant de la violència de gènere entre els joves, tant en l’àmbit formal (centres educatius ) com en l’àmbit informal (tallers amb els usuaris i usuàries dels espais Joves) de la ciutat, amb continguts específics. Una altra línia d’actuació oberta és l’ampliació en la prevenció de la violència de gènere.Durant aquest any s’ha treballat amb el gremi de perruqueries amb l’objectiu vincular a les perruqueries i als seus professionals en la sensibilització i la informació contra la violència masclista. Es tracta d’una primera acció dins d’un conjunt d’accions previstes amb altres agents socials amb l’objectiu de treballar conjuntament i de forma activa en la solució i l’èxit per aconseguir la fi de la violència masclista. Perspectives de futur: Seguir en la lluita de prevenció contra la violència de gènere ampliant els agents socials implicats fins arribar a una acord ciutadà contra la violència de gènere. Portar a terme un treball transversal per eradicar la violència masclista, i contribuir a construir un entorn que permeti el lliure desenvolupament personal, la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat de les persones en general i de les dones joves en particular, fent que les persones avancin cap a la construcció de models més justos i igualitaris.

[Valoració dels programes]

Pàg. 115


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d’activitats de sensibilització dirigides a l’àmbit educatiu i a la ciutadania en general que tenen com objectiu el treball a favor de la convivència, la interculturalitat, els valors i la solidaritat amb els països en vies de desenvolupament.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Es preveu elaborar, conjuntament amb les entitats,una diagnosi de com treballar a nivell de ciutat els temes de sensibilització. Tanmateix es continuarà amb la convocatòria de subvencions per a les entitats que treballin en aquestes temàtiques. Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

L'objectiu principal és canalitzar els instruments i espais de reflexió per tal que permetin construir una política d'educació al desenvolupament i la interculturalitat des de l'àmbit local, mitjançant un treball participatiu i consensuat entre ciutadans/es, entitats i l'ajuntament.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'activitats realitzades de promoció intercultural

86

Núm. d'entitats que participen en la comissió de sensibilització

11

Núm. d'entitats que han presentat algun projecte en la convocatòria anual de subvencions

19

Núm. de sol·licituds aprovades

18

Notes

Valoració Pel que fa als objectius específics plantejats inicialment, i que són: -Promoure l'associacionisme integrador facilitant la col·laboració entre les entitats de persones nouvingudes i la xarxa associativa veïnal, social i cultural ja existent a la ciutat. -Evitar el paternalisme en els programes organitzats per les entitats. -Promoure la cooperació entre entitats i evitar la disgregació de projectes i de recursos per aconseguir els mateixos objectius, Es considera que s'han assolit en gran mesura , ja que s’ha propiciat la col·laboració entre les entitats a l'hora de dur a terme els projectes, racionalitzant els calendaris d'execució dels programes, unificant accions similars i fomentant l’autonomia de les mateixes en la consecució dels seus objectius. Enguany s'han dut a terme 7 reunions de la Comissió de sensibilització del Consell de cooperació i solidaritat amb l'objectiu de dissenyar i executar la 3a. edició de la Mostra d'entitats de cooperació i solidaritat, durant el mes d'octubre. S'han dut a terme 86 activitats per part de les entitats de nova ciutadania i les entitats de cooperació i solidaritat. Pel que fa a la convocatòria de subvencions de nova ciutadania s'han presentat 19 entitats, desestimant-se una de les propostes per estar fora de termini.

[Valoració dels programes]

Pàg. 116


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) està adreçada als i les alumnes de 3r d’ESO dels instituts de Sabadell i consta de diferents fases pel seu desenvolupament:

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

- Formació: tallers en els que es treballen els continguts relacionats amb la solidaritat i la diversitat.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

- Sensibilització al centre: Organització de jornades i activitats al propi centre, dintre o fora del currículum escolar, a fi de conscienciejar sobre la importància del treball cooperatiu i la integració.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

- Sensibilització al barri-comunitat: Organització d’activitats de sensibilització conjuntament amb els agents socials de la comunitat (espais joves, associacions de veïns i veïnes, entitats juvenils, esplais, etc).

 2012

Lectures

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

- Participar a festes i activitats a nivell de ciutat. Aquestes activitats es realitzen en col.laboració amb una entitat de cooperació local. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar la creació de grups de joves a diferents centres educatius sensibles a les desigualtats socioeconòmiques i a la diversitat cultural, a fi de treballar la cohesió social als seus centres i desenvolupar un paper actiu i transformador a la seva comunitat en pro de la cooperació i la integració social.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de tallers realitzats

Notes

32

Núm. d'entitats i institucions col·laboradores

1

Núm. d'alumnes

565

Núm. de centres educatius

6

Núm. d'accions de sensibilització dutes a terme a nivell de ciutat

10

Valoració Com s'ha demostrat en l'acte de cloenda que va tenir lloc a Fira Sabadell, el programa està molt vigent i connecta perfectament en la mentalitat dels joves participants, teixint entre ells una xarxa de treball i complicitat envers la diversitat i la cooperació, el futur del programa depèn de les diferents subvencions que la regidoria rep. Tècnicament es pretén seguir amb el projecte però la seva continuitat està subjecta a la concessió de les esmentades subvencions.

Programa / Projecte

13.28 Sabadell, ciutat refugi

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Sabadell ha estat sempre i segueix sent una ciutat d’acollida de persones refugiades per motius polítics, d’orientació sexual, de creença, víctimes de violència, etc.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

En aquest sentit la ciutat reafirma el seu compromís amb aquest projecte formant part de la Xarxa de ciutats acollidores, en col.laboració amb CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

[Valoració dels programes]

Lectures

Pàg. 117


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Aquestes persones, que han vist vulnerats els seus drets en els seus països d’origen poden aportar un bagatge personal i ètic que ha d’enriquir el patrimoni de la ciutat.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

L’Ajuntament posa a l’abast de CEAR habitatges per les persones refugiades a Sabadell en el marc d’un conveni signat amb aquesta entitat. També amb l’entitat es treballa per la sensibilització de la ciutadania envers les persones refugiades. Objectiu(s) principal(s) del programa Acollir a les persones refugiades a la ciutat Sensibilitzar entorn aquesta realitat

Indicadors Descripció Núm. d'accions de sensibilització Núm. d'usuaris/àries en els pisos d'acollida

2013

Notes

3 31

Valoració El Programa d’Acollida Temporal per a Sol·licitants d’Asil que porta a terme la CCAR a Sabadell té com a objectiu general afavorir l’acollida i la integració dels sol·licitants d’asil i beneficiaris de protecció internacional, proporcionant-los les prestacions bàsiques perquè aquestes persones puguin cobrir les seves necessitats d’habitatge i manutenció i així puguin començar un itinerari que faciliti el desenvolupament de la seva autonomia, independència i integració a la societat d’acollida. El Projecte INTEGRA se centra en l’acompanyament jurídic, social i terapèutic integral i especialitzat de víctimes de tortura que pateixen un trauma complex i acumulatiu en risc d’exclusió social. Els objectius del mateix són treballar per la recuperació psicològica de les persones d’origen estranger extracomunitari que han patit tortura. Programa d’Acollida Temporal Donada l’alta demanda de places d’acollida temporal per part dels sol·licitants d’asil, el període màxim d’estada al programa per a la majoria de residents s’ha vist reduït a sis mesos (exceptuant casos molt vulnerables) per disposició de la Dirección General de Migraciones (DGM) del Ministeri de l’Interior, temps molt curt per poder realitzar un itinerari d’inserció sociolaboral, fet que ha afectat seriosament el procés d’aprenentatge de les persones residents, no només per la curta estada sinó per la incertesa i angunia que pateixen pensant en el futur pròxim. Per a les persones que assoleixen un cert nivell de castellà se’ls planteja la realització de cursos de formació encara que el seu nivell de castellà no sigui el més adequat. D’aquesta manera algunes persones aconsegueixen la inscripció en un curs durant la seva estada o en acabar de sortir del programa, fet que permet continuar donant un suport econòmic vinculat a la formació. No obstant, la situació econòmica del país ha comportat una retallada de recursos de l’Administració, fet que dificulta la inserció laboral dels beneficiaris, ja que es redueixen, entre d’altres aspectes, les possibilitats d’accedir a formacions, subvencionades públicament, que millorin les seves possibilitats de trobar feina. Per poder pal·liar aquest fet s’organitzen internament, tallers amb diversos continguts amb l’objectiu de complementar els itineraris de les persones participants del programa, com per exemple tallers d’habilitats socials, d’eines per la cerca activa de feina, administració econòmica, etc. Projecte INTEGRA La conjuntura de crisi econòmica dificulta molt la regularització de les persones beneficiàries. La impossibilitat d’aconseguir un contracte de treball ha fet que els beneficiaris del projecte es trobin en una situació d’irregularitat crònica. També s’han detectat casos d’irregularitat sobrevinguda davant la resolució desfavorable de la renovació de les autoritzacions de residència de les que ja eren titulars deixant-los en la irregularitat i generant una situació de vulnerabilitat. A nivell jurídic l’assistència efectuada ha permès que les persones beneficiàries tinguin coneixement de la seva situació a nivell legal a Espanya i de les seves possibilitats de regularització. S’aconsegueix així l’apoderament de les persones que prenen consciència de quins són els seus drets i quins el seus deures. El Projecte INTEGRA va ser aprovat amb una duració de 18 mesos, fins octubre de 2014. No obstant, s’ha sol·licitat una segona convocatòria per poder donar continuïtat a les accions que porten a terme.

Notes dels indicadors: -

Els 31 d'usuaris/àries en els pisos d'acollida: 25 programa acollida temporal i 6 projecte integra.

[Valoració dels programes]

Pàg. 118


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’any 2009, en el marc del Consell de Solidaritat i Cooperació, es va iniciar l'elaboració del primer Pla Estratègic de Cooperació Municipal de Sabadell, amb l'impuls de l'Ajuntament i de totes les entitats i empreses que constitueixen l'esmentat Consell, i amb el suport tècnic i financer de la Diputació de Barcelona. El pla tenia per objectiu generar un ampli procés participatiu que permetés avançar en un consens suficientment sòlid per consolidar la política municipal de cooperació al desenvolupament i solidaritat a la ciutat de Sabadell. Participar en aquelles xarxes, tant siguin europees com del sud, en la que les prioritats de l’agenda local siguin l’eix d’interès de connexió d’intercanvi, d’aprenentatge i de construcció, són àmbits que es contemplen en el pla estratègic, així com també la relació amb l’àmbit privat, el tractament de les temàtiques de joventut i igualtat en els projectes de cooperació, etc.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Des de la Regidoria, amb la col.laboració de les entitats de solidaritat es gestionarà aquest Pla estratègic aprovat el 2011. Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure el desenvolupament de les accions contemplades en el Pla Estratègic. Fomentar una cooperació integral davant de temes comuns com la sostenibilitat, el gènere, la joventut, els drets humans, la cohesió social, etc. perquè altres àmbits municipals aprenguin i aportin les seves capacitats i competències. Promoure una estratègia de comunicació entre empreses i entitats en el marc dels projectes de cooperació.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'accions o iniciatives desenvolupades en el marc del Pla Estratègic

Notes

15

Núm. de xarxes internacionals en les que participa l’ajuntament

2

Núm. de regidories implicades en el desenvolupament del Pla Estratègic

1

Valoració Caldria millorar el treball amb altres actors i la transversalitat amb altres Regidories de l'Ajuntament.

Programa / Projecte

13.39 Memorial Àlex Seglers

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Memorial Àlex Seglers és un reconeixement amb caràcter anual que guardona a una persona o institució que hagi treballat en favor del Pacte de valors. El Memorial requereix de l’elaboració d’un expedient administratiu que contingui l’aprovació de les bases i convocatòria, i tots els altres documents legals oportuns per tal de poder fer la convocatòria anual. Així mateix, requereix de la gestió tècnica de tots els aspectes relacionats amb els actes, presentacions, comunicats a premsa i coordinació amb les altres institucions col.laboradores com són: la Fundació “la Caixa”, la Diputació de Barcelona, la UAB, La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. El guardó consisteix en una obra d’art elaborada pel ceramista Lluís Clapés i 4 artistes sabadellencs de renom: Xavier Oriach, Alfons Borrell, Agustí Puig i Fina Miralles.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 119


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar a conèixer el Memorial per tot el territori català. Coordinar les relacions entre totes les institucions i familiars de l’Àlex Seglers per facilitar la seva participació i implicació en la realització del memorial. Garantir any presentades.

rere

any

la qualitat

de

les

candidatures

Indicadors Descripció

2013

Núm. de candidatures presentades

5

Núm. d'institucions que col·laboren

5

Notes

Valoració L'edició 2013 del Memorial ha cobert els objectius pels quals es va crear, s'han fet les actuacions administratives i institucionals per difondre els continguts, recollir les candidatures i, en la reunió qualitativa del jurat, prendre la decisió que ha fet que es lliurés un guardó a títol personal a la Sra. Teresa Sanroman i a títol col·lectiu a l'Ass. Rebost Solidari. Enguany s’ha treballat per incorporar a la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i la seva col·laboració es farà efectiva en la propera edició.

Programa / Projecte

13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi Perruquers (NOU)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La campanya "Ni un pèl enrere" es dirigeix a les perruqueries de Sabadell i comarca. La perruqueria és sovint un lloc on la dona troba un ambient de diàleg i confiança per poder explicar quina és la seva situació. Les i els perruquers/res, com a professionals que estan en contacte amb les emocions de les seves clients poden detectar casos de violència masclista i oferir informació sobre els recursos existents contra aquesta violència. A fi de que aquests professionals puguin esdevenir agents actius contra la violència de gènere, reben formació on se'ls explica quin és el protocol en casos de violència masclista i quins són els recursos existents. La campanya és impulsada per les Regidories de Drets Civils i Comerç i Turisme amb la col·laboració del Gremi de Perruquers.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Vincular a les perruqueries i als seus professionals en la sensibilització i la lluita contra la violència masclista. En concret, informar dels serveis d'atenció existents i dels recursos que hi ha a la ciutat com el Centre d'Atenció a la Dona (CAD), també faran difusió d'altres activitats programades que puguin ser d’interès. Difondre els recursos existents per la lluita contra la violència masclista al major nombre de dones a fi de que puguin tenir eines a l'abast per lluitar en cas de que pateixin una situació de violència masclista.

Indicadors Descripció Núm. de perruqueries que participen en la campanya

[Valoració dels programes]

2013

Notes

55

Pàg. 120


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració S'han adherit a la campanya un total de 55 perruqueries de Sabadell i comarca. El compromís adquirit per les perruqueries ha estat informar a les dones dels serveis d'atenció existents en relació a la violència de gènere, així com les activitats de sensibilització que es programen a l'Ajuntament envers a aquesta problemàtica. Les perruqueries, a fi d'esdevenir agents actius en la lluita contra la violència de gènere han rebut una formació on se'ls ha explicat el protocol contra la violència de gènere existent a la ciutat. Tots els establiments adherits a la campanya s’identifiquen amb un adhesiu amb la imatge creada, a més de disposar de cartells i llimes identificatives de la campanya " ni un pèl enrere".

Programa / Projecte

06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Inclusió d’un article en els convenis i decrets que estableixin una relació administrativa entre l’Ajuntament i les entitats, on s’obliga a l’entitat a vetllar pel respecte i defensa de la llibertat de l’orientació sexual de les persones.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Objectiu(s) principal(s) del programa Abundar l'acció que forma part de les obligacions de les entitats esportives en el marc de les relacions administratives amb l'ajuntament – a preservar valors com el respecte, la igualtat de gènere, la llibertat, etc. Amb aquesta actuació s’inclou el respecte a la llibertat de l'orientació sexual.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de convenis i decrets signats amb aquesta clàusula

Notes

0

Valoració L'any 2013 no es va prorrogar cap conveni. D'altra banda, però, el departament dóna suport i promou activitats en defensa del respecte per l'orientació sexual i contra l'homofòbia, com l'activitat Fes-li un gol a l'Homofòbia que tindrà lloc en el decurs del 2014.

Programa / Projecte

06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Creació d’una mesa de treball específica per dissenyar actuacions de foment de la salut, els valors i la formació per mitjà de l’esport. Aquestes actuacions es recolliran al Llibre Blanc.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Objectiu(s) principal(s) del programa Continuar treballant en la línia de l'esport com a eina de transmissió de valors, establint un compromís d'actuació per mitjà de recollir accions concretes en el Llibre Blanc de l'Esport.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa. Valoració Encara s'estan fent treballs previs a la constitució de les taules de treball.

[Valoració dels programes]

Pàg. 121


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts

Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Sessions de conscienciació on s'informa als nois i les noies del perill que comporta la irresponsabilitat en la conducció, l'alcohol, la velocitat, les drogues i els sistemes de seguretat (casc, reflectants etc.). També s'aporta una experiència personal d'una persona implicada en un accident.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Objectiu(s) principal(s) del programa Desenvolupar hàbits i actituds de comportament dels nois i les noies, com a ciutadans respecte al trànsit i la utilització dels serveis i espais públics. La finalitat de l'Educació Viària ha de ser elevar el grau de conscienciació i responsabilitat ciutadana, que signifiqui un canvi de mentalitat i d'actituds i generi una millor convivència col.lectiva.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres educatius participants

Notes

5

Núm. de sessions

14

Núm. de participants en les sessions

402

Valoració Valoració de les activitats d'Educació Viària pel que fa a secundària i batxillerats. Aquestes sessions solen ser les menys demandades, ja que majoritàriament el professorat té poca predisposició a prescindir de les seves classes per fer encabir una sessió d’educació viària (2 hores l'any) De totes maneres seguim oferint l'activitat i intentant innovar amb coses que captin l'atenció com el Road Show que es va realitzar el curs passat amb una assistència de 1.010 alumnes. Per altra banda la manca total de recursos a la que esta sotmès aquest departament fa inviable poder tirar endavant altres projectes interessants adreçats a aquest col·lectiu.

Programa / Projecte

16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Fer arribar informació i facilitar l'assistència del personal municipal als cursos de formació externa sobre temàtiques en matèria de drets civils i ciutadania.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Organitzar cursos interns de formació pel personal municipal sobre temàtiques en matèria de drets civils i ciutadania.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Formar a la plantilla municipal de totes aquelles temàtiques relacionades amb la igualtat d'oportunitats, la cohesió social, la convivència ciutadana i, en general, la qualitat de vida de tota la població.

[Valoració dels programes]

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 122


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de cursos realitzats sobre temàtiques de drets civils i ciutadania

20

Núm. d'empleats/des formats en temàtiques de drets civils i ciutadania

29

Núm. d'empleats/des per serveis formats en temàtiques de drets civils i ciutadania

Notes

0

Valoració Temàtiques treballades en els cursos de formació: Antirumors. Cooperació local. Polítiques d'Interculturalitat. Perspectiva de gènere. Igualtat. Lleis i normatives d'estrangeria. Drets sexuals i reproductius. Dona. L'hisba (Precepte islàmic). Mutilació genital. Diversitat religiosa. Participació ciutadana. Immigració. Emigració. Assistència sanitària i estrangers. Hores total de formació en aquestes temàtiques: 193h. Durant l'any 2013 no s'ha fet cap curs transversal en temàtiques de nova ciutadania.

Programa / Projecte

16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Informar a les persones formadores externes que venen a fer cursos a l’Ajuntament de Sabadell que han de treballar d’acord amb el llenguatge no sexista, tant a nivell oral com escrit. Se’ls facilita un document de llenguatge no sexista per facilitar la tasca.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Recollir cada un dels dossiers que les persones formadores faciliten als cursos de formació interna i analitzar el llenguatge que utilitzen. Anotar mitjançant una fitxa si els materials s’adapten al llenguatge no sexista o no i fer la correponent notificació a les persones formadores en cas que hagin de revisar i adaptar els seus materials al llenguatge no sexista.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir que els formadors adaptin el llenguatge no sexista en el material que faciliten als cursos.

Indicadors Descripció Núm. de persones formadores a qui es facilita la informació

2013

Notes

18

Perc. de dones formadores (%) Núm. de materials revisats

0

Valoració La Diputació de Barcelona és l'encarregada de contractar el personal docent i són ells els encarregats de lliurar-los la guia de llenguatge no sexista, d'acord amb les indicacions de Recursos Humans, Formació. No s'han pogut revisar els materials. Aquest any 2014, donat que molts dels formadors/es i temàtiques són les mateixes es portarà a terme aquesta tasca.

[Valoració dels programes]

Pàg. 123


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

18.04 Prevenció de les Drogodependències

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Actuacions adreçades a adolescents i joves. Enguany (2012) s’està en ple procés de revisió de continguts i replantejament de formats de les actuacions sobre drogues que anualment s’oferien a través del Programa Ciutat i Escola. Fins a l’actualitat s’oferia a tots els centres de secundària de la ciutat l’oportunitat d’adherir-se, per una banda, a una campanya sobre drogues que es duia a terme el mes de febrer i, per altra, a una sèrie d’activitats dirigides a prevenir el tabaquisme. En els dos casos les persones beneficiaries eren escolars de secundària, PQPI i incloïa accions com cinefòrums, exposicions, tallers a l’aula, etc. Enguany s’està plantejant reforçar les intervencions dirigides específicament a l’alcohol, el tabac i el cànnabis (que són les substàncies amb major prevalència entre els joves). Consta d’activitats lúdiques com ara el concurs “abaixa els fums”, concretament pensat per fer-se en entorn escolar, però també de sensibilització a través de campanyes informatives al voltant del dia mundial sense tabac i d’assessorament a través de la consulta del Sabadell Atenció Jove (SAJ) i de la web.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar i formar la ciutadania sobre l'impacte en la salut del consum de l’alcohol, el tabac i el cànnabis tabac i de l'efecte ambiental del fum de tabac. Informar sobre els principals recursos que la ciutadania té a la seva disposició (de prevenció, de cessació, de tractament). - Capacitar a través d'activitats específiques a la població per a que sigui capaç de decidir i valorar adequadament si li convé o no consumir substàncies addictives. - Vetllar per l'acompliment de la llei del tabac especialment en entorns educatius.

Indicadors Descripció Núm. d'instituts públics que participen en la campanya de drogues Núm. d'instituts públics que participen en prevenció del tabaquisme Núm. de joves a activitats de la campanya de drogues Perc. estimat de noies que participen en la campanya (14-15 anys) (%) Núm. de joves a activitats de prevenció del tabaquisme

2013

Notes

8 (i 7 de concertats) 2 1.115 48,9 360

Valoració L’any 2013 es va fer una revisió de les activitats de la campanya de drogues, de manera que es van modificar els continguts per adaptar-los a les problemàtiques de consum més freqüents (alcohol, tabac i cànnabis) a l’ESO. Es va decidir centrar l’atenció en aquestes tres substàncies i també reforçar les activitats per promoure un esperit crític a l’hora de reconèixer què mou a les persones a ser consumidores. Per adults joves també es plantegen activitats (cinefòrum o exposició) que permeten l’intercanvi d’opinions i reflexionar sobre aquesta àrea.

Notes dels indicadors: -

El percentatge estimat de noies s'ha calculat en base a dades de padró (1 de gener de 2014)

[Valoració dels programes]

Pàg. 124


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

18.03 Relacions sexuals sense risc

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Campanya anual (Relacions Sense Risc) que s’organitza al voltant del Dia Mundial de la Sida i en la qual es treballa per:

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

- Promoure relacions afectives (i sexuals) segures des d’una perspectiva positiva i dirigida a reforçar actituds autònomes, saludables i satisfactòries. - Facilitar l’accés als dispositius públics on acudir en cas de necessitar més informació o assessorament (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) - Tarda Jove – Sabadell Atenció Jove (SAJ) – Programa Salut i Escola (PSiE) - Promoció de la Salut).

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Promoure el respecte a la diversitat d’opcions sexuals, i a la persona (respecte, amor, responsabilitat, confiança). Aquesta campanya inclou activitats a instituts i altres centres de formació d’adolescents i joves (PQPI, Universitat, etc.), activitats de sensibilització en format de cinefòrum o exposició, assessorament a professorat i a mares i pares. Objectiu(s) principal(s) del programa Capacitar la població per iniciar i mantenir relacions afectives (i sexuals) segures des d'una perspectiva positiva i dirigida a reforçar actituds autònomes, saludables i satisfactòries; facilitar l'accés als dispositius públics de la zona; vetllar pel respecte a la diversitat d'opcions sexuals i a la persona.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'instituts públics que hi participen

Notes

11

Núm. d'instituts concertats que hi participen

8

Núm. de joves que participen a la gimcana

1.467

Perc. estimat de noies que participen en la campanya (15-16 anys) (%)

49,3

Taxa d'IVE (Interrupcions voluntàries de l’Embaràs) a Sabadell (%)

12 per 1000 dones de 15 a 44 anys

Valoració El programa permet assolir els objectius que s’hi plantegen. La valoració que fan els beneficiaris (comunitat educativa) continua sent bona. És un programa consolidat i que encaixa bé amb les demandes dels adolescents, no només pel que fa a les activitats que es duen a terme a l’aula, sinó també a l’oferir l’oportunitat de conèixer els recursos locals on es poden adreçar en el cas que tinguin cap mena d’incidència. Notes dels indicadors: -

La Taxa d'IVE (Interrupcions voluntàries de l’Embaràs). Per 1000 dones de 15 a 44 anys (534 IVE) l'any 2011

-

El percentatge estimat de noies s'ha calculat en base a dades de padró (1 de gener de 2014)

Programa / Projecte

18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Activitats i tallers dirigits a promoure un estil de vida actiu, una alimentació saludable i també a la prevenció de trastorns alimentaris com l’anorèxia, la bulímia, l’obesitat, etc. Inclou totes les activitats que s’organitzen a la ciutat, bé sigui en entorn escolar (majoritari) o altres.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

[Valoració dels programes]

Pàg. 125


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Formar i sensibilitzar la ciutadania sobre l'impacte dels hàbits alimentaris i del sedentarisme en la salut.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Formar i sensibilitzar sobre els principals trastorns alimentaris (obesitat, anorèxia, bulímia) i la seva relació amb l'autoestima i la pressió mediàtica.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

- Capacitar a través d'activitats de formats diversos a grups específics (infants, mares i pares, persones amb un risc de salut específic, persones nouvingudes, gent gran) per a millorar l'alimentació i l'activitat física pròpia i de la família.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Consolidar els entorns que faciliten que les opcions saludables siguin també les més fàcils, assequibles i/o atractives.

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa. Valoració L’alimentació i l’activitat física són un dels reptes per a la salut pública donat que són dos dels elements clau per prevenir malalties com les cardio-circulatòries i algunes neoplàsies, alhora que promouen la salut mental. És un programa de continuïtat i es desenvolupa en escoles de pares i mares (escoles bressol, etc.); a les escoles (primària i secundària); en entorns comunitaris. No hi ha hagut replantejaments en els programes de promoció de l’alimentació saludable i de l’exercici físic. Es continua reforçant el treball transversal en aquesta àrea (participació en jornades esportives, organització d’activitats com gimcanes d’alimentació). I també es treballa la relació entre aspectes de salut bucodental i alimentació saludable.

Programa / Projecte

10.02 Agenda 21. Programa 50/50

Regidoria / Servei

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L'Agenda 21 Escolar és un programa que vol fomentar els plantejaments i les pràctiques participatives als centres educatius des del punt de vista de la sostenibilitat, que s'emmarca en l'Agenda 21 Local de Sabadell, aprovada l'any 2002. S'enfoca a la introducció de projectes i/o iniciatives de sostenibilitat als centres educatius mitjançant l'educació en l'acció, i és una eina per tal de reforçar els vincles entre la ciutat i l'escola. Va dirigit a tots els centres educatius de la ciutat.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

La participació al curs 2012-2013 s’estableix en 39 centres, 90% d’ells de primària. Els projectes executats són diversos: hort escolar, jardineria sostenible, recollida selectiva de residus, gestió del soroll, mobilitat, cicle de l’aigua, estalvi energètic, consum responsable, alimentació saludable, etc.

Període d’execució

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

El projecte 50/50 d’estalvi energètic compartit es basa en què el 50% de l'estalvi econòmic aconseguit es retorni al centre educatiu. L'estalvi, fruit de l'aplicació de mesures d'estalvi, especialment mitjançant bones pràctiques en l'ús de les instal.lacions i sense inversions, es retorna al centre en forma d'ajuts en espècie o serveis equivalents econòmicament en el curs escolar posterior. L'altre 50% seria un estalvi net en les factures que paga l'Administració i per tant el resultat és un guany comú, d'una banda el centre educatiu en forma de majors possibilitats d'actuació i l'Administració en forma de menors despeses econòmiques d'energia. Participen centres on es faci efectiu el pagament de les factures per part de l’ajuntament, un total de 8 pel curs 2012-2013. Les sessions de treball formen part dels dos programes, es programen unes quatre anualment, organitzades pel Centre de Recursos Pedagògics i l’Ajuntament a instal.lacions municipals, dirigides a professorat amb continguts vectorials: hort escolar,

[Valoració dels programes]

Pàg. 126


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

energia, aigua, residus, etc. El butlletí digital s’envia amb notícies, informacions del sector de l’educació per la sostenibilitat, mensualment de setembre a juny, 10 números anuals. Objectiu(s) principal(s) del programa Els objectius del programa són introduir la sostenibilitat als centres educatius; fomentar valors, accions i metodologies participatives i implicar els centres educatius com eines transformadores de l'entorn, també amb la participació d'entitats i famílies. De forma específica, el programa 50/50 fa esment en l'estalvi energètic.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres que hi participen

Notes

39 C urs 2013-2014.

Núm. de centres que hi participen i estalvien energia (Programa 50/50)

6 Any 2013.

Valoració L'Agenda 21 Escolar està un estat molt madur de desenvolupament, 10 anys al curs 2013-2014. S'han executat una sèrie d'actes específics pel 10è aniversari que han dinamitzat el programa, alhora que s'han fet replantejaments a la baixa a causa dels recursos decreixents [ajuts complementaris a la subvenció i assessoraments]. Es denota una certa aminoració de la capacitat d'innovació dels centres i millora contínua dels projectes a causa de les múltiples retallades sofertes pel sector educatiu. Les noves oportunitats passen per augmentar el treball col.laboratiu i fer actuacions basades en intercanvi d'idees i coneixements. Cara al curs 2014-2015 no estan garantits els recursos econòmics mínims, i durant el segon trimestre de l'any es replantejarà a fons el programa.

Comunicació Programa / Projecte

02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La persistència de pràctiques discriminatòries en l’ús de llenguatge no és cap altra cosa que un senyal de la presència generalitzada de sexisme, xenofòbia i homofòbia en la nostra cultura. Amb una utilització incorrecte del llenguatge es poden mantenir i fomentar creences, valors, prejudicis i estereotips que històricament han discriminat a certs col.lectius poblacionals.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

El departament de comunicació de l’ajuntament revisa tenint en consideració criteris d’ús no discriminatori del llenguatge tots els documents que emet (no pas els que s’acabin publicant als mitjans) i que són: notes de premsa, notes de premsa penjades al web municipal, notícies a la revista municipal “Sabadell a prop”, noticies al canal municipal “TeleSabadell” que està al www.sabadell.cat.

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 127


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Objectiu(s) principal(s) del programa Vetllar perquè les notes de premsa que s'emeten des del departament, així com els articles que es publiquen al “Sabadell a prop” o les notícies que s'emeten al web i al canal d’Internet Telesabadell, no tinguin llenguatge sexista i androcèntric, xenòfob i respectuós amb la diversitat d’orientacions i/o identitats sexuals i de creences. Eradicar la discriminació per sexe, raça i/o origen i orientació i/o identitat sexual.

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa. Valoració Tal i com s'ha indicat a la descripció del programa, el departament de comunicació de l’Ajuntament revisa els documents que emet tenint en consideració criteris d’ús no discriminatori del llenguatge (no pas els que s’acabin publicant als mitjans) i que són: notes de premsa, notes de premsa penjades al web municipal, notícies a la revista municipal “Sabadell a prop”, notícies al canal municipal “TeleSabadell” que està al www.sabadell.cat. Per tant resulta difícil i no es considera adient incloure cap indicador en aquesta fitxa, ja que es fa com a pràctica regular.

Programa / Projecte

02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Fer el seguiment de les rodes de premsa i gravacions als mitjans per tal que es garanteixi en la seva globalitat la presència equilibrada de dones i homes.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Trencar amb els estereotips i creences que les dones i homes tenen rols diferents en la societat. Visibilitzar la presència de les dones en totes les activitats de comunicació institucional.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de participants en les rodes de premsa Núm. de rodes de premsa amb paritat dona-home (40-60%)

2013

Notes

47 9

Valoració En general s'intenta que hi hagi paritat en totes les rodes de premsa que s'organitzen des de la Regidoria de Drets Civils . Si bé, a l'hora de convidar a les entitats participants hi ha més homes en representació. És el cas de rodes de premsa com: jornada de portes obertes, festa de la diversitat, festa comerç just, presentació de la xarxa antirumors i homofòbia

[Valoració dels programes]

Pàg. 128


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Emissió de notes de premsa des del Departament de Comunicació, que s'envien als mitjans de comunicació que, al seu torn, generen les notícies.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

Gestió del contingut del portal web de l'Ajuntament, principalment de l'apartat de notícies municipals, com a instrument per a comunicar-se amb la ciutadania de forma més directa.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Que tots els comunicats de premsa es tradueixin en notícies que es pengin al web municipal (i les xarxes socials).

 2012

Lectures

 2013

 2014

 2015

 2016

Que la ciutadania que té accés a les noves tecnologies obtingui la informació de primera mà.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de notícies penjades al web municipal relacionades amb la Regidoria de Drets C ivils i C iutadania Núm. de consultes al web municipal relacionades amb la Regidoria de Drets C ivils i C iutadania

Notes

25 464

Núm. de vegades que s’ha enllaçat al portal de Drets C ivils i C iutadania des del web de l’Ajuntament

7

Valoració Noticies penjades al web municipal relacionades amb la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, són noticies que han estat publicades a la pàgina de Sabadell més teu. El nombre de consultes al web municipal amb la Regidoria, s'ha mesurat mitjançant el programa Google Analytics. Des de l'abril de 2013 fins desembre de 2013 el web de drets civils ha estat consultat en un 26,71% directament i en un 73,29% a través d'altres pàgines, i en relació a aquestes, en un 47,04% ha estat mitjançant la pàgina del web institucional entrant a l'apartat de serveis a les persones i en un 30,41% ha estat consultat mitjançant el banner penjat a la pàgina del web institucional dels programes. En relació al nombre de vegades que s'ha enllaçat el portal de Drets Civils a la pàgina, ha estat en el cas dels programes més significatius que s'han organitzat en aquest període i mitjançant un banner. En aquest cas les notícies relacionades han estat: festa de la diversitat, festa del comerç just, homofòbia,mostra entitats de solidaritat, Dia contra la violencia i maltractament de les dones, programa antirumors i programa dels drets humans.

Programa / Projecte

02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Difusió, per tots els mitjans: escrits, digitals (eines 2.0), d’imatge, fulletons, revista Sabadell a prop, Sabadellcat, de totes les activitats que du a terme la regidoria. Difondre el portal de drets Civils i Ciutadania mitjançant el web municipal.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu és mostrar com l'Ajuntament de Sabadell treballa activament per millorar la igualtat entre dones i homes, la igualtat d'oportunitats pels joves, la cooperació als més desfavorits, la no discriminació per motius d'orientació sexual o transgènere o religiós.

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 129


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de notes de premsa en relació als Drets C ivils i C iutadania

71

Núm. de rodes de premsa en relació als Drets C ivils i C iutadania

14

Núm. d'articles a la revista Sabadell a prop en relació als Drets C ivils

Notes

1

Valoració Durant l'any 2013 s'han realitzat notes relacionades amb tots els àmbits: dona, violència de génere,acollida, nova ciutadania, joventut (campanyes de sexualitat i de drogues), oficina de drets civils, cooperació. Val a dir que els àmbits on s'han realitzat menys notes han estat el d'acollida, joventut -àmbit territori- , cooperació i creences. Pel que fa a les rodes de premsa, s'han fet: presentació del calendari de dona, pla transversal, 8 de març, presentació Oficina drets Civils, modificació article 510, festa diversitat i joranda portes obertes, campanya de drogues, festa comerç just, homofòbia, mostra d'entiats solidàries, relacions sexuals sense risc. Dia contra violència de gènere i campanya ni un pèl enrera, campanya antirumors, progorama dels drets humans. En relació als articles de la revista Sabadell a prop, s'ha publicat un únic article a propòsit de les guanyadors del premi memorial Àlex Seglers.

Programa / Projecte

11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Des del Servei de Cultura es treballa per obrir canals de comunicació amb tots els ciutadans i ciutadanes. Es munta la pàgina web de cultura amb la voluntat de recollir totes les activitats culturals de la ciutat, les que genera el propi servei i les que generen totes les entitats.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

S’ha penjat a la plataforma LAYAR (plataforma d’Internet que permet afegir continguts digitals als mitjans impresos) els equipaments culturals municipals que posen a l’abast de tots els telèfons smartphone i android totes les dades d’aquests equipaments (programació, telèfon, localització...). Aquesta informació també s’ha codificat amb un codi QR (codi de resposta ràpida: és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu de punts o un codi de barres ) que s’ha posat en les façanes d’aquests edificis.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

S’ha obert un compte de Twitter per traslladar les novetats culturals a tots els usuaris a través d’aquest canal directe. També s’ha implementat la venda d’entrada en línia per facilitar la compra a tota la ciutadania i, especialment, a les persones que estan més allunyades dels punts estàtics de venda. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal d’aquestes accions és traçar camins que facilitin l’accés a les activitats culturals de la ciutat.

Indicadors Descripció Núm. de visites als webs de cultura

2013

Núm. de participants als comptes de cultura a Twitter i altres xarxes socials

17.682

Núm. de venda d'entrades per internet

13.514

Núm. d'equipaments disponibles a les plataformes de telefonia mòbil i codificats amb tecnologia QR

[Valoració dels programes]

Notes

153.897

20

Pàg. 130


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració S’assoleixen abastament els objectius. En tractar-se de l’any de la posada en marxa de la majoria de plataformes de comunicació en línia, s’ha passat de 0 a les dades que s’indiquen.

Programa / Projecte

13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En aquests últims anys s’ha constatat que, arrel del malestar generat pel nou context econòmic, ha augmentat la difusió de informacions interessades i equivocades sobre la immigració, estereotips que per la seva simplicitat circulen amb certa facilitat fomentant així actituds racistes i la xenofòbia entre la ciutadania.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

D’aquesta manera s’associen determinades problemàtiques, tòpics o rumors amb la immigració, criminalitzant-la i creant rebuig entre la població, situació que complica encara més el procés d’ acollida d’aquest col.lectiu. En aquest sentit, des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania es vol impulsar el programa “Jo trenco l’etiqueta” a partir del qual es pretén treballar per afavorir actituds i percepcions positives, cíviques i integradores sobre la diversitat cultural entre la ciutadania, establint així un marc de convivència més positiu.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Així, per tal de contrastar aquestes informacions i evitar generalitzacions, es fan tota una sèrie d’accions entre la ciutadania i es posarà a la seva disposició dades i informació que ajudaran a trencar estereotips i desfer les percepcions errònies i els prejudicis. Objectiu(s) principal(s) del programa Gestionar els tòpics i rumors infundats vinculats a la diversitat cultural per afavorir percepcions positives i actituds cíviques que ajudin a establir un marc de convivència més positiu. Transmetre informació veraç, objectiva i contrastada en relació a les percepcions negatives i estereotips envers la diversitat cultural.

Indicadors Descripció Núm. d'activitats realitzades Núm. de persones/entitats vinculades Núm. de participants a les activitat

2013

Notes

8 59 334

Valoració El programa ha canviat de nom; abans era “Jo trenco l’etiqueta -Prejudicis i estereotips- i ara es diu: "Teixint la convivència: Xarxa antirumors de Sabadell". Els resultats del projecte pilot que s'ha dut a terme des del mes de setembre a desembre de 2013, són força satisfactoris si es té en compte el poc temps en que s'ha desenvolupat. En primer lloc, s'ha pogut identificar i analitzar els principals estereotips i falsos rumors que circulen a la ciutat relacionats amb aquest el col·lectiu d'estrangers així com recopilar informació objectiva i rigorosa que ajudi a desmentir-los elaborant un argumentari contra-rumors. D'altra banda, amb el projecte s'ha pogut consolidar un nucli inicial d'agents antirumors, una xarxa que s'ampliarà progressivament a altres ciutadans/es que vulguin participar durant aquest any.

[Valoració dels programes]

Pàg. 131


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Un cop constituïda la xarxa i feta la formació en habilitats comunicatives, s'ha dissenyat una estratègia per sensibilitzar i combatre aquests rumors. En aquest sentit, una de les accions més importants de la campanya ha estat l'elaboració d'un programa a Ràdio Sabadell en format tertúlies en el que han participat diversos agents de la Xarxa Antirumors amb el que s'ha aconseguit disminuir les percepcions negatives envers els rumors existents. També s'han desenvolupat accions adreçades al públic juvenil com el "Rap de la convivència" i el taller "Imatges i relats" amb les que s'ha aconseguit que les i els joves incorporin el respecte i la diversitat en els seus discursos. A més, cal destacar l'ampli ressó mediàtic que ha tingut el projecte arrel de la Roda de premsa, fet que ha permès informar a gran part de la ciutadania sobre la iniciativa. També ha contribuit a fer difusió del projecte la pàgina web creada i les xarxes socials.

Programa / Projecte

13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania compte amb un ventall de programes i actuacions que donen viabilitat als diferents objectius del seu Pla director. A fi de visualitzar aquests programes, donar-los a conèixer de forma eficaç a la ciutadania i posar en valor tots els projectes i iniciatives que s’estan duent a terme, s’impulsa un Pla de Comunicació. El Pla de comunicació ha de recollir els objectius, destinataris, polítiques, estratègies, recursos i accions de comunicació a desenvolupar per part de la Regidoria.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal del Pla de Comunicació és establir una estratègia de comunicació per donar a conèixer de forma efectiva i eficient els projectes i les iniciatives que porta a terme la Regidoria de Drets Civils a tota la ciutadania.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de notes de premsa fetes

71

Núm. de rodes de premsa

18

Núm. de webs que depenen de la Regidoria

7

Núm. de monogràfics elaborats

4

Notes

Valoració S'han elaborat notes relacionades amb tots els àmbits; dona, violència de gènere, acollida, nova ciutadania, joventut, cooperació, drets civils. S'ha recollit totes les notes que han sortit des de comunicació de l'Ajuntament en relació al departament (tant si han estat elaborades des del departament com si no: per exemple en programes significatius s’elabora la nota presentant el conjunt del programa i Comunicació elabora notes per activitats singulars). Val a dir que, en conjunt, hi ha àmbits menys representats que altres (és el cas d’acollida). Els webs de la regidoria al 2013 són: nova ciutadania, dona, joventut,valors, saj, antirumors i drets civils. Els monografics elaborats han estat: Homofòbia, Les fites de les dones en els darrers anys, Joventut i violència masclista, Els Drets humans.

[Valoració dels programes]

Pàg. 132


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El municipi de Sabadell, des de 1989 i fins a l’actualitat, ha formalitzat vincles de cooperació amb motiu d’agermanament amb dues ciutats: Matagalpa (Nicaragua) i l’Argub (Sàhara Occidental). Sota el concepte d’obrir noves vies de col.laboració amb ciutats i països d’origen dels ciutadans de Sabadell, es preveu la possibilitat d’establir aliances temporals territorials amb l’objecte que l’aprenentatge sigui mutu, i permeti contribuir en polítiques públiques de proximitat, de transparència i democràcia per fer front als nous reptes globals amb impacte local.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

També es conceben altres projectes específics que desenvolupen les entitats de la ciutat, com els de cooperació internacional, que requereixen de la seva pròpia idiosincràsia i dels seus propis criteris, i per això la Regidoria compte amb una convocatòria general de subvencions a projectes de cooperació.

 2012

Sabadell compte amb una Casa procedents dels campaments tractaments mèdics importants i entitat de solidaritat de la ciutat Taulí.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

de Malalts per a persones Saharauís que necessiten que és gestionada per una i té el suport de l’Hospitatl

Objectiu(s) principal(s) del programa Establir vincles directes entre municipis de diferents països a través de l’intercanvi i el coneixement mutu, amb la voluntat de compartir reptes, valors i recursos. Reorientar els agermanaments vigents per garantir una relació de transparència amb actuacions coherents. Fomentar el treball de col.laboració estreta i coordinació amb altres administracions de la província per unificar criteris i esforços. Mantenir la convocatòria general de subvencions a projectes de cooperació. Fomentar criteris que permetin que els projectes de cooperació al desenvolupament acabin sent sostenibles i transformadors.

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. de projectes de cooperació emmarcats en un treball en xarxa Núm. de projectes subvencionats a la convocatòria de subvencions de la Regidoria Núm. de projectes de cooperació amb tractament de perspectiva de gènere Núm. de projectes de cooperació amb tractament del col·lectiu de joves Núm. de projectes de cooperació executats per entitats mixtes de la ciutat Núm. d'usuaris/àries en el projecte de C asa de Malalts

9

Valoració Pel que fa a la convocatòria de subvencions de l'any 2013 comentar que aquesta no va sortir degut a que es va iniciar tot un procés participatiu amb les entitats de cooperació per portar a terme unes noves bases de subvencions de cooperació, ja que aquesta tenia mancances importants de gestió que s'havien de resoldre. Per tant, no és possible especificar les dades dels projectes de cooperació de l'any 2013. Respecte el projecte de la Casa de Malalts comentar que l'any 2013 van sorgir certes dificultats amb les restriccions en l’àmbit sanitari que podien provocar la no continuïtat del projecte. Aquesta problemàtica, després d'un llarg procés de negociacions, es va poder resoldre però actualment es tenen nous criteris i un nou protocol d'acolliment acordat amb amb l'Oficina de Relacions Internacionals i Cooperació del Departament de Salut.

[Valoració dels programes]

Pàg. 133


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La creació d’un únic portal de Drets Civils i Ciutadania amb contingut propi i que pugui aplegar els diferents webs que conformen l’actual Regidoria. A part de difondre temes relacionats amb Drets Civils, el portal permet també l’accés als diferents webs, esdevenint una eina de millora de la difusió i la comunicació dels diferents portals que ja existeixen a la Regidoria.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

Objectiu(s) principal(s) del programa Creació d’un portal de Drets Civils a Sabadell amb contingut propi i que englobi els diferents portals de la Regidoria: Nova Ciutadania, Dona, Valors, Servei d’Atenció Juvenil (SAJ).

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Difondre temes relacionats amb els Drets Civils en general, relacionantlos amb temes d’actualitat. Difondre els diferents webs de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

Indicadors Descripció Núm. de visites al portal

2013

Notes

271

Núm. de visites de persones de Sabadel Núm. de visites de persones de fora de Sabadell Núm. de visites a l’àmbit de dona ( al 2013 incloure també dades del web d'igualtat

1.673

Núm. de visites a l’àmbit de diversitat ( al 2013 incloure tambe dades web diversita

4.706

Núm. de visites a l’àmbit del SAJ ( al 2013 incloure tambe dades joventut

9.558

Núm. d'amics/gues i seguidors/es del facebook (perfil SAJ)

2.242

Núm. de seguidors/es al twitter

645

Valoració El portal de drets civils es va crear al mes de novembre de 2013, per això el nombre de visites de novembre a desembre no és gaire alt. Pel que fa al web d'Igualtat, que va ser creat al maig de 2012 el nombre de visites ha augmentat considerablement en comparació al 2013 (de 511 visites a 1.673 visites). Els webs de nova ciutadania (diversitat) i el del SAJ ( creats a l'abril del 2010 i a l’octubre de 2011 respectivament) van incrementant el nombre de visites progressivament. En el cas de Nova Ciutadania al 2012 van haver-hi 4.632 visites i al 2013 4.706 visites. El web del SAJ al 2012 va tenir un total de 9.226 visites i al 2013 9.558 visites. Cal dir que per nombre mig de pàgines visitades, el web de Nova Ciutadania és el web amb més pàgines vistes respecte als anteriors. Les dades corresponents a facebook i al twitter són corresponents al SAJ (que és l'adreça des d’on al 2013 s'han difós els productes) i corresponen a dades extretes al mes de juliol de 2013.

[Valoració dels programes]

Pàg. 134


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Pedagogia Programa / Projecte

05.06 Ciutat i Escola

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programa d’activitats educatives del Consell d’Entitats Ciutat i Escola de Sabadell. Es tracta d’un programa que coordina a empreses i institucions de la ciutat, perquè ofereixin les seves instal.lacions, coneixements i professionals als centres educatius. D'aquesta manera es proposen noves oportunitats d’aprenentatge que apropa els centres educatius a la ciutat i al seu teixit social. Les activitats estan vinculades amb el currículum de l’alumnat. El servei d’educació gestiona directament: la mostra de Teatre, Seguint el fil (Un escriptor relacionat amb Sabadell comença una narració per internet i fa orientacions sobre com continuar-la. L'alumnat del centres educatius continuen els capítols per grups i acaben els contes. El recull de totes les històries resultants, anomenades fils, queden visualitzades al bloc Seguint el fil.) i el Premi Joan Oliver. La resta d'activitats del programa les gestionen altres departaments de l’Ajuntament, entitats o empreses. Les activitats que es recullen en aquest pla són les de temàtica joves (per exemple: Joves i conducció, De bon rotllo,.. ), nova ciutadania (per exemple: El còmic de la convivència, El Rap de la convivència), igualtat dona-home (exemple: Alimentació, model estètic femení i mitjans de comunicació) i de cooperació (per exemple: Compromesos amb els refugiats, Apropa’t al Sàhara).

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Pedagogia Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Posar a disposició dels centres els recursos de la ciutat per a desenvolupar el currículum de l'alumnat. Apropar el coneixement de la ciutat a l'alumnat del municipi des de diferents vessants.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'alumnes

3.780 Dades curs 2012-2013

Notes

Núm. de centres

32 Dades curs 2012-2013

Núm. d'activitats de drets civils

15 Dades curs 2012-2013

Valoració Dins del programa Ciutat i Escola es duen a terme més de 200 activitats en les què poden participar els nens i nenes dels centres educatius públics i concertats de la ciutat. En relació al PTDDCCiC destaca especialment la temàtica "Educació en valors". Dins d'aquest àmbit es desenvolupen activitats de Cooperació, Diversitat i Convivència. Els dos últims anys s'han reestructurat algunes de les activitats per tal d'optimitzar els recursos disponibles.

[Valoració dels programes]

Pàg. 135


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA Vincles Programa / Projecte

20.02 Voluntariat per la llengua

Regidoria / Servei

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És un programa adreçat a persones majors d’edat que facilita que totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i que es volen llençar a parlar-lo el puguin practicar en un context real i distès, alhora que les persones que el parlen habitualment, no canviïn de llengua innecessàriament. Per ferho, aquestes persones (aprenents) es posen en contacte amb persones catalanoparlants (voluntàries) que, de manera desinteressada, destinen el seu temps a conversar en català una hora a la setmana durant unes deu setmanes. Són les anomenades “parelles lingüístiques”. D’altra banda, també es porten a terme accions directes amb establiments col.laboradors per tal que les parelles puguin anar a practicar el català i amb entitats col.laboradores amb les quals s’organitzen activitats culturals complementàries que ajuden a conèixer l’entorn i potencien la cohesió social.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Ampliar el coneixement i l'ús del català entre la població nouvinguda. Promoure el coneixement mútu entre la població autòctona i la nouvinguda. - Potenciar la creació de parelles lingüístiques. - Ampliar l’activitat dels voluntaris perquè condueixin altres activitats culturals: lectura, teatre, escriptura, etc. - Desenvolupar més àmpliament el programa de Voluntariat per la llengua a sectors específics: empreses, sanitat, justícia i esports (campanya Mou-te en català). - Promoure la participació de les entitats i dels establiments comercials en el programa. - Dissenyar actuacions per incorporar nous voluntaris i fidelitzar-los. - Fer més visible el programa voluntariat per la llengua entre la població civil.

Indicadors Descripció Núm. de parelles formades Núm. d'activitats de dinamització del programa organitzades

2013

Notes

401 46

Valoració És un programa exitós al CNL i se li vol donar continuïtat. S’han anat incorporant entitats i establiments comercials al programa fent un teixit més gran i així poder oferir un major nombre d'activitats a les persones usuàries del programa.

[Valoració dels programes]

Pàg. 136


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

11.06 Catàleg nouvinguda

Regidoria / Servei

Cultura

d'accions

culturals

d'acolliment

a

la

població

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El catàleg d’accions d’acolliment a la població nouvinguda comprèn els serveis i les activitats que es porten a terme per tal d’integrar a aquest col.lectiu en la vida cultural de la ciutat des de diversos àmbits i que es circumscriu a dues accions: els carnets de les biblioteques i els itineraris al Museu d’Història.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles

Les Biblioteques Municipals són una de les portes d’entrada i on tenen lloc els primers contactes amb la ciutadania que acaben d’arribar a la ciutat. Els serveis i la gratuïtat d’aquests faciliten aquest apropament. Els carnets de biblioteques per a ciutadans i ciutadanes d’altres nacionalitats permeten quantificar la presència als diferents territoris i dissenyar estratègies per a un acolliment més acurat.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Des de l’àmbit del Museu d’Història s’ofereixen itineraris que expliquen, a partir del desenvolupament històric, la composició urbana actual i la manera de moure-s’hi. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu final d’aquest catàleg són els de facilitar l’accés a la formació, a la cultura i a la informació als ciutadans i ciutadanes que hi tenen més dificultats per estar menys familiaritzats amb la ciutat. Si s’assoleix aquest objectiu principal se n’aconsegueixen d’altres com el de sentirse vinculats emocionalment a la ciutat a través de la seva història i accedir a les activitats culturals gràcies a conèixer els instruments que hi porten.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de carnets emesos a persones de nacionalitat estrangera

Notes

927

Núm. de persones assistents a les activitats d'acolliment del Museu d'Història

0

Valoració Aquest darrer any el servei d’acolliment a persones nouvingudes al MHS ha passat a ser de pagament el que ha significat una caiguda en picat de la demanda. Notes dels indicadors: -

Núm. carnets emesos a persones de nacionalitat estrangera: És una dada de la DIBA que encara no ha facilitat.

-

Núm. de persones assistents a les activitats d’acolliment al MHS: És una activitat de pagament i no ha estat sol.licitada.

Programa / Projecte

13.42 Dona: Expressa’t i Participa

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És una intervenció grupal i a nivell socioeducatiu, que vol ser una eina per facilitar els processos de canvi social i personal dins de un món canviant. En definitiva, es pretén oferir un espai de confiança i benestar amb estratègies que reforcin la cohesió social a traves de l’art i l’intercanvi de recursos personals, identificant i incorporant en el dia a dia bones pràctiques cap a la integració social.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles

[Valoració dels programes]

Pàg. 137


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

El programa considera específicament la participació de dones amb escasses competències lingüístiques, treballant amb una metodologia que potenciï altres formes de comunicació. Així mateix, el programa genera espais d’interacció entre dones autòctones i nouvingudes amb la voluntat d’enfortir i fer créixer la xarxa social de la ciutat fent visibles les seves creacions en espais de participació comunitària amb perspectiva de gènere. Objectiu(s) principal(s) del programa Reforçar la cohesió social a traves de l’Art i l’intercanvi de recursos personals.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Desenvolupar vies d’expressió no verbals que facilitin els processos d’adaptació al canvi. Facilitar espais relacionals al voltat de la creació artística per establir vincles entre dones autòctones i nouvingudes. Oferir un espai de confiança i benestar amb estratègies que promoguin i reforcin la salut emocional de les participants. Prevenir conductes de risc i/o situacions que dificultin la integració.

Indicadors Descripció

2013

Notes

Núm. d'activitats Núm. de participants Núm. de participants procedents del Magreb Núm. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana Núm. de participants procedents d'Amèrica Llatina Núm. de participants procedents d'Espanya Núm. de participants procedents de la resta d'Europa Núm. de joves participants

Valoració Durant el 2013 no es va realitzar cap activitat dins d’aquest programa perquè no es va comptar amb els recursos professionals i tècnics per fer-ho. (Baixa de maternitat i no continuïtat de contractació).

Programa / Projecte

13.34 Construïm ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa Construïm Ciutadania pretén millorar la vinculació de persones autòctones a l’acollida dels nouvinguts i el seu paper actiu en les polítiques socials del municipi. La participació d’antics veïns i veïnes en l’acollida de les persones nouvingudes mitjançant l’explicació de la història del barri suposa un salt qualitatiu en la participació de la ciutadania en les polítiques d’acollida que s’implementen a la ciutat, fomenta la creació de vincles interculturals i intergeneracionals entre el veïnat, contribuint així a la millora de les relacions i de la cohesió social als barris i el treball en xarxa entre entitats i associacions del mateix territori. El programa inclou la realització d’exposicions, de recorreguts històrics pel barri, xerrades a centres educatius, etc.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Compartir l’experiència migratòria i fomentar espais de relació entre antics veïns i veïnes, les persones autòctones que van arribar a la ciutat als anys 60 i el nou veïnat, les persones

[Valoració dels programes]

Pàg. 138


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

estrangeres extracomunitàries, vivències i dificultats.

identificant

similituds

de

Fomentar el paper actiu de les persones grans que viuen als barris i la relació intergeneracional amb la població més jove. Trencar els prejudicis existents, fomentant la convivència i cohesió als barris. Incentivar el paper del teixit associatiu. Donar a conèixer el programa al barri, fent-lo visible a tota la comunitat.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de participant

Notes

300

Núm. de centres educatius/entitats que han demanat l’exposició

0

Núm. d'exposicions realitzades

1

Valoració Aquest programa ha estat present i visitat en les instal·lacions de la Biblioteca del Sud durant el mes de febrer. Al marge d'aquesta actuació no se n'ha fet cap altra.

Programa / Projecte

13.43 Programa Espai dona

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programa que ofereix espais relacionals d’aprenentatge socioformatius adreçats a dones de diferents orígens, amb necessitats especifiques i especials. Aquestes dones, sovint reagrupades i sense formació bàsica, tenen dificultats per accedir al món laboral, als recursos normalitzats així com en la seva participació en l’espai públic. Per aquesta raó inicialment es tracta de detectar els seus interessos i necessitats concretes, amb l’objectiu d’acompanyar-les en el procés de socialització, empoderar-les, reforçar la seva autonomia i crear espais que permetin el coneixement de l’entorn més proper amb les seves demandes, a la vegada que es posa èmfasi en l’afavoriment de la participació social i la interrelació amb la població autòctona. Aquest programa es treballa des de la transversalitat i com a programa pont, potencia la inclusió de les dones en els serveis normalitzats, l’emporadament i la seva visibilització.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Detectar dones nouvingudes i les seves necessitats/demandes. Apropar les dones a la formació i al món laboral. Treballar per l’empoderament i la visibilització de les dones nouvingudes. Afavorir la cohesió de grups tant a nivell informal com organitzats. Afavorir la creació d’una xarxa de dones nouvingudes i autòctones. Afavorir la participació dels col.lectius/associacions en les activitats de la ciutat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 139


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'activitats socioformatives

Notes

180

Núm. d'activitats pel foment de la participació

41

Núm. de participants

252

Núm. de participants procedents del Magreb

204

Núm. de participants procedents d'Àfrica Subsahariana

12

Núm. de participants procedents d'Àsia

16

Núm. de participants procedents d'Amèrica Llatina

Valoració Durant el curs 2012-2013 (el programa s’organitza com a curs escolar, no per any natural), l’Espai Dona s’ha consolidat com un programa amb diferents actuacions, amb l’adaptabilitat i flexibilitat necessària per ajustar-se als interessos de les dones i les noves demandes. S’han realitzat 3 espais dona a diferents barris de la ciutat, dividides les participants segons el seu nivell de competències lingüístiques. Es consoliden aquests eixos de treball: Reforç de la llengua dins de les sessions dels espais relacionals, grups mixtes, derivacions cap a circuits normalitzats, foment de la participació establint vincles amb dones autòctones i la transversalitat amb agents municipals i socials dels territoris. Encara que els avanços són molt lents, es comencen a visualitzar-ne relacionats amb la seva autonomia, apoderament i l’adquisició de competències bàsiques, especialment en aquells grups on el reforç de la llengua ha estat constant. Les derivacions cap a accions formatives es limita pel gran percentatge de dones no alfabetitzades, que malgrat les competències lingüístiques d’algunes, no tenen l’opció d’entrar en una institució formal per manca de competències en lectoescriptura. Encara així durant el darrer semestre en comparació amb el darrer període es va detectar un percentatge significatiu de dones matriculades i fent formació en alfabetització i aprenentatge del català a les Escoles d’Adults. Això, reforça encara més els processos cap a l’autonomia, la integració i la promoció social de les dones que continuen avançant. Pels propers anys, s’espera continuar reforçant l’ús de la llengua d’acollida al voltant de la sensibilització de temàtiques com: convivència i veïnatge, salut sexual i reproductiva, gènere, món laboral i hàbits saludables. Sempre pensant-ho com a programa pont des de la transversalitat cap a l’apoderament i l’autonomia de les dones amb perspectiva de gènere i cohesió social. Enguany, amb la greu situació sociofamiliar que moltes d’aquestes dones estan patint, s’ha d’intentar donar les garanties perquè aquesta situació no sigui un factor potencialitzador risc d’exclusió social, això requereix un treball transversal i coordinat de tots els serveis implicats. També continua essent una prioritat mantenir el treball de xarxa amb dones autòctones, com a una gran oportunitat per treballar des de la pluralitat femenina el poder de transformació social amb visió de gènere.

Programa / Projecte

13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Aquest programa pretén la relació entre els i les joves i els/les voluntaris/àries que participin en la xarxa d’associacions de Gent Gran, realitzant activitats amb temàtiques comunes com poden ser activitats esportives, activitats de noves tecnologies, manualitats, etc.. Aquestes activitats afavoreixen la convivència i el coneixement entre els dos sectors d’edat, superant prejudicis establerts.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar la relació entre els dos col.lectius. Afavorir la convivència i el coneixement mutu.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Crear un programa d’activitats/tallers intergeneracionals en relació a diferents temàtiques d’interès comú.

[Valoració dels programes]

Pàg. 140


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Indicadors Descripció

2013

Núm. de participants

0

Núm. de participants joves

0

Núm. d'activitats/tallers programats

0

Notes

Valoració Aques programa començarà al mes d'abril de 2014, l'any 2013 es va fer un procés de debat sobre diferents possibilitats de tirar endavant amb programes intergeneracionals que han donat com a resultat el taller de cuina 2.0 taller intergeneracional on joves i gent gran compartiran tallers de cuina catalana i tallers en noves tecnologies de la comunicació.

Programa / Projecte

06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Dinamització esportiva al barri de Can Puiggener: S’organitzen activitats esportives en les dues escoles del barri, en horari extraescolar i en el Centre cívic. Aquestes activitats estan adreçades a joves d’entre 12 i 18 anys tot i que, en el Centre Cívic sovint hi participen joves d’edats superiors ja que l’accés a les activitats és lliure.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles

Dinamització esportiva al barri de Torre-romeu: S’organitzen activitats esportives en les dues escoles del barri, en horari extraescolar. Aquestes activitats estan adreçades a joves d’entre 12 i 18 anys i l’accés a les activitats és lliure.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir la integració i la cohesió social a través de la dinamització de les activitats esportives extraescolars de les escoles de les zones esmentades i oferir un espai relacional, amb activitats esportives i d'oci, a la població en els centres cívics.

Indicadors Descripció Núm. de participants a les activitats extraescolars.

2013

Notes

312

Perc. d'estrangers a les activitats extraescolars (%)

75,0

Perc. de dones a les activitats extraescolars (%)

30,0

Mitjana de participants a les activitats

90,0

Valoració Tant en el programa a Can Puiggener com a Torre-romeu, la participació en les activitats ha estat molt alta, amb una assistència dels joves entre el 85 i el 95 per cent. Al barri de Can Puiggener l'activitat de futbol ha tingut un èxit rotund, amb la qual cosa el projecte pel curs 13-14 s'amplia amb l'objectiu de formar equips que puguin participar a la lliga de futbol 7 dels Jocs Escolars. S'aconsegueix així donar sortida als entrenaments dels nens i nenes a través dela competició i a la vegada s'aprofundeix en la socialització a través de l'esport, ja que els nens i nenes surten del seu àmbit, coneixen altres punts de la ciutat i interaccionen amb altres nens i nenes. Cal però millorar la relació amb el club de Futbol. En relació al projecte de futbol a Torre-romeu no ha funcionat tant bé ja que, entre d'altres, no hi ha hagut tanta coordinació entre l'entitat que gestiona el programa i el club de futbol, fet pel que aquesta experiència no es reprendrà al 13/14 fins que es puguin garantir millors resultats. Notes dels indicadors: -

En relació a la mitjana de participants a les activitats, es parla del 90% de participació.

[Valoració dels programes]

Pàg. 141


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Diversitat Programa / Projecte

13.35 Diàleg Interreligiós

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta d’avançar en el contacte i el diàleg entre comunitats religioses i d’altres opcions espirituals i ètiques presents a la ciutat, donant suport a les activitats que programa el Grup de Diàleg existent a Sabadell i, organitzant amb elles les Jornades de Portes Obertes als centres de culte.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Diversitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Organitzar cada dos anys les “Jornades de portes obertes” al centres de culte. Aconseguir que la ciutadania conegui aquesta diversitat present a la ciutat.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Donar suport a les activitats del Grup de diàleg Interreligiós de Sabadell. Prendre contacte amb altres institucions i grups de diversitat de creences de Catalunya.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'activitats amb el suport de la regidoria

Notes

28

Núm. d'activitats incloses en el programa bianual de les Jornades de Portes Obertes

5

Núm. de participants a la jornada de portes obertes

150

Núm. de visites a d'altres grups de diàleg o entitats de gestió de la diversitat

3

Valoració S'ha complert el programa de Diàleg Interreligiós a través de la coordinació feta amb les comunitats en el marc de la Taula de Creences i Conviccions, que ha permés elaborar conjuntament el programa de la IV Jornada de Portes Obertes, sota el lema de "L'Amor és la força que mou l'Univers" (Valor del Pacte per la Convivència). Enguany el plantejament de fer una ruta per visitar els centres de culte ha estat un gran èxit, així com la participació en la resta d'actes del programa. Enguany també s’ha donat suport a tots els actes que durant l'any han realitzat les diverses comunitats (Festa del Xai, Trobada del Grup de diàleg, festivitats catòliques, el final del Ramadà i una jornada contra el racisme que va fer l'Església Evangèlica de Can Puiggener, entre d'altres). Cal destacar també les accions de formació en la gestió de la diversistat religiosa i els contactes mantinguts amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, un grup de creences de Caldes de Montbuí i una col·laboració que se'ns va demanar des de la Universitat de Navarra.

Programa / Projecte

06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El protocol, en consonància amb la llei de l’Esport, consisteix a establir un articulat en convenis i decrets on s’obliga a les entitats a que les activitats que organitzin preservin el respecte i la defensa dels valors, amb la prohibició de simbologia que inciti la violència, la xenofòbia, la violència, el racisme, el terrorisme i qualsevol actitud de menyspreu esportiu. Així mateix, les entitats han de vetllar en les seves activitats per la integració de les persones nouvingudes.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Diversitat

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Pàg. 142


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

De la mateixa manera, l’entitat ha de treballar per la promoció i foment dels valors de convivència, respecte i civisme. Una altra acció protocolaritzada és que dins dels criteris de valoració per a l’atorgament de subvencions es té en consideració la inscripció d’equips femenins de l’entitat en els Jocs Escolars.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Comprometre de forma expressa les entitats esportives a preservar els valors esmentats tant en les activitats que promouen, com en l'entorn on es desenvolupa, sota el condicionant de que en cas contrari es trencarien els vincles de col.laboració amb l'administració i pot afectar el desenvolupament de les esmentades activitats.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats esportives

178

Núm. de convenis signats

0

Notes

Valoració No hi ha valoració.

Programa / Projecte

06.05 Festa de l’Esport de Sabadell

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Premi a projectes esportius que treballin la cohesió i la integració social.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Diversitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Valorar i premiar les accions de les entitats que treballin el camp de la cohesió i la integració social a través de l'esport.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de candidatures valorades

2013

Notes

1

Valoració Es realitza cada any.

[Valoració dels programes]

Pàg. 143


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

10.01 Horts municipals

Regidoria / Servei

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’Ajuntament de Sabadell va oferir a ciutadans i a entitats de Sabadell, l’accés a parcel.les d’horta a l’àmbit del riu Ripoll.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Diversitat

A banda de l’objectiu general de foment i de preservació dels espais tradicionals d’horta, també s’hi afegeix un clar objectiu de caràcter social. En el cas de les parcel.les destinades a entitats de Sabadell, el Reglament de règim d’ús del horts disposa que aquestes entitats hauran de tenir objectius socials, terapèutics o pedagògics i estaran localitzades a l’horta municipal de Can Roqueta.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Es tracta de 18 parcel.les d’horta, d’uns 200 m2 cada una, que disposen d’aigua, casetes d’horta, zona d’esbarjo i serveis adaptats. En aquesta horta existeixen 5 parcel.les adaptades a persones amb discapacitat. En el cas de les parcel.les destinades a ciutadans/es, són de dimensions molt més petites: de 80 a 100 m2 i es localitzen a l’horta de Can Bages, a tocar del pont de la carretera de Castellar. Disposen de serveis, casetes d’horta, zona d’esbarjo i aparcament. Tal i com s’estableix al Reglament de règim d’ús del horts, estan dirigides a particulars, amb una llicència d’ús de 5 anys. Actualment, es compte amb 70 parcel.les d’horta en funcionament. A l’horta de Can Bages, i tal com disposa el Reglament, està constituïda l’Associació d’Hortelans de Can Bages, amb la funció de garantir el bon funcionament ordinari de l’horta, els quals es reuneixen obligatòriament una vegada l’any, com a mínim. La junta permanent d’aquesta Associació actua com interlocutora amb l’Ajuntament de Sabadell. Tant en un cas com en l’altre, un tècnic municipal vetlla pel bon compliment del Reglament i per la difusió del treball a l’horta. Objectiu(s) principal(s) del programa Fer del treball de l'horta un motiu de cohesió social, intercanviant experiències entre les diverses entitats que disposen d'una parcel.la. Donada la gran diversitat humana, tant a nivell d'origen, com a nivell socioeconòmic i terapèutic, l'horta fomenta el respecte i la col.laboració entre les persones, per mitjà del treball diari. També ofereix l'assumpció de responsabilitats comuns a tots els integrants, la qual cosa implica un compromís amb la resta de persones. A banda, l'objectiu pedagògic, no només es materialitza en la difusió del coneixement de l'horta, sinó també en l'intercanvi d'experiències constant que ofereix aquest espai comú.

Indicadors Descripció Núm. de parcel·les adjudicades a entitats Perc. de parcel·les adjudicades a entitats de nacionalitat estrangera (%) Núm. de parcel·les adjudicades a persones físiques.

2013

Notes

18 28,0 71

Perc. de parcel·les adjudicades a dones (%)

11,0 dones autòctones

Perc. de parcel·les adjudicades a joves (%)

13,0 menors de 35 anys

Perc. de parcel·les adjudicades a persones de nacionalitat estrangera (%)

[Valoració dels programes]

8,0 homes estrangers

Pàg. 144


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració Hi ha dos tipus d'horta: una dedicada a entitats i l'altra, dedicada a persones físiques. Pel que fa a entitats: (Can Roqueta) Hi ha 18 parcel·les. D'aquestes, 5 estan ocupades per entitats de fora. (Africans i llatinoamericans). És a dir, el 27,7% de les parcel·les de Can Roqueta estan adjudicades a entitats estrangeres. No es pot precisar el tema de l'edat ja que a cada parcel·la treballen diferents persones de l'entitat. Pel que fa a persones físiques (Can Bages) Hi ha 71 parcel·les adjudicades en aquests moments. D'aquestes, 8 estan adjudicades a dones (11,27% i totes autòctones), 6 a homes estrangers (8,45%) i 9 a joves de menys de 35 anys (12,67%) (l'any 2010 en tenien menys de 35) En el cas de les parcel·les adjudicades a homes estrangers - majoritàriament marroquíns -que van a l'hort amb les seves dones, acostumen a treballar més elles que ells. El número de parcel·les no ha variat des de l'inici del programa: cal una important inversió econòmica per adeqüar els terrenys municipals per poder oferir noves parcel·les d'horta. Així doncs, cal buscar altres alternatives. Actualment, està en període d'exposició pública el text de la nova Ordenança d'horts. Una de les diferències més significatives és la regulació dels horts urbans, la qual cosa obre la porta a una nova alternativa d'horta i a la continuitat del programa.

Convivència Programa / Projecte

13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Inclou una sèrie d'actuacions amb l'objectiu de fomentar la participació i implicació del col.lectiu jove en la seva realitat i comunitat més propera mitjançant accions sociocomunitàries d'informació, lleure i formació.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Convivència

Dins d'aquest projecte s’inclou el Programa de participació activa dels joves al territori (PAJ) que vol motivar la participació activa dels joves en el seu entorn més immediat a través de la creació i organització d'accions educatives als diferents centres d'ensenyament de la ciutat, augmentant així el capital humà i social dels barris/districtes.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Motivar la participació i implicació dels joves al seu entorn més immediat. Cercar i formar líders naturals interlocutors amb l'administració local i representant del col.lectiu juvenil. Augmentar el capital social del barri / districte a través de la formació dels joves. Apropar les activitats educatives generades al barri/districte als centres d'ensenyament.

Indicadors Descripció Núm. de participants a les diferents activitats

2013

Núm. de tallers organitzats

60

Núm. d'associacions participants

11

[Valoració dels programes]

Notes

450

Pàg. 145


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Valoració Es valora que s'ha complert l'objectiu respecte a motivar la participació dels joves al seu entorn més immediat a través de les estratègies plantejades per l'equip del PAJJ 6 amb la seva tasca transversal amb els agents educatius del territori. La intervenció als instituts ha estat una vessant que ha permès apropar l’oferta de les diferents iniciatives juvenils del territori a l'alumnat dels instituts, alhora que a través dels continguts plantejats es donaven a conèixer les diferents expressions de la cultura de carrer i la posterior jornada a l'espai públic: Fes-te al carrer. El programa PAJJ6 des de que va començar l'any 2009 ha tingut canvis significatius sobretot, en la repercussió al territori pel jovent, així com el plantejament de les accions que es centren en la feina coordinada amb els instituts públics del territori (any 2010 fins l'actualitat). L'horari intensiu dels instituts ha afectat al temps destinat a les dinàmiques que es desenvolupaven a Les Termes i al Ribot i Serra, així que cada cop es realitzen menys dinàmiques dins dels centres educatius, alhora que es busquen estratègies pel foment de la participació als equipaments juvenils del territori: com la Ludojove o el local de Plataforma de Joves del Sector Sud. Per altra banda es manté la formació anual de monitors de lleure com a manera d'augmentar el capital social del territori. Excepcionalment, a l'institut Les Termes, es començarà a fomentar l'esperit crític i la participació amb l'alumnat de primer de batxillerat.

Programa / Projecte

19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Treball amb les diferents entitats i associacions de la ciutat per tal de prevenir els diferents conflictes - entre ells el cívics, que són els que es manifesten a l'espai públic- que solen estar centrats en una divergència d'interessos entre els actors (i no pas per una qüestió de necessitats). Els conflictes cívics són en quatre àmbits diferents: 1) Conflictes de convivència generats per l'ús d'espais comuns, 2) Esdeveniments de masses i grans concentracions, 3) Baralles i ocupacions de vivendes, i 4) Altres conflictes.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Convivència

Objectiu(s) principal(s) del programa Prevenir o abordar les causes originals del conflicte i partir de la base d'una gestió cooperativa de les diferències.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Intervenir en la resolució del conflicte quan aquest està obert i ja no permet la seva prevenció. Contenir el conflicte, que consisteix en que abans que el conflicte entri en un fase destructiva, intentarlo transformar.

Indicadors Descripció Núm. de reunions amb associacions i entitats Núm. d'entitats i associacions amb les que hi ha hagut contactes i/o reunions

2013

Notes

345 1.189

Valoració S'han assolit els objectius plantejats si bé amb més recursos es podrien ampliar. No hi ha hgut replantejaments; s'ha obert una nova actuació en les gestions crant un programa informàtic i d'altra banda actualment s'està treballant en un protocol intern de petició de queixes i peticions per part de la ciutadania.

[Valoració dels programes]

Pàg. 146


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Programa / Projecte

17.06 Servei de Mediació

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La mediació ciutadana i comunitària s'ocupa de totes les problemàtiques que planteja el dia a dia de les persones que viuen i conviuen al mateix barri, carrer o edifici; i en general, als conflictes que generen la mateixa convivència i la vida en societat.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Convivència

El Servei de Mediació ajuda a gestionar aquestes situacions i a cercar solucions, amb l'ajut d'un professional imparcial, mirant de no malmetre la convivència futura i atén els conflictes entre particulars aplicant tècniques de mediació i resolució pacífica. Per tal de donar a conèixer el servei de mediació, es fan sessions de formació i explicació de la metodologia adreçades a comunitats de veïns i veïnes i a adreçats a joves.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Restablir la comunicació entre les parts i possibilitar un diàleg positiu. Reformular el conflicte, incloent-hi els diferents interessos i punts de vista. - Afavorir la gestió de les emocions que provoca el conflicte. - Garantir, des de la imparcialitat, que els acords són òptims per a totes les parts afectades.

Indicadors Descripció Núm. de sol·licituds del serve Perc. de sol·licitants dones del servei (%) Perc. de sol·licitants joves del servei (%) Perc. de sol·licitants de nacionalitat estrangera del servei (%) Núm. de derivacions del C entre d'Atenció a la Dona

2013

Notes

230 54,0 124 dones 4,0 10 joves 10,0 23 persones 0

Valoració - Restablir la comunicació entre les parts i possibilitar un diàleg positiu - Reformular el conflicte, incloent-hi els diferents interessos i punts de vista - Afavorir la gestió de les emocions que provoca el conflicte - Garantir, des de la imparcialitat

[Valoració dels programes]

Pàg. 147


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

VALORACIÓ GENERAL I ORIENTACIONS DE FUTUR En aquest apartat s’aporten les valoracions per a cada un dels àmbits de treball que inclou el Pla:

NOVA CIUTADANIA Durant els darrers anys s’està produint una reducció del nombre de persones empadronades de nacionalitat estrangera. Aquesta reducció comença l’1 de gener de 2011 amb una variació percentual d’un 12,9% d’estrangers, en relació al 12,3% l’1 de gener de 2012; continua l’1 de gener de 2013 amb un descens de 1.453 estrangers i un pes percentual de l‘11,6%, i segueix durant tot l’any fins arribar a finals d’any a l’11,11%, unes 1.134 persones menys que l’any anterior. En el cas de Catalunya, el nombre d'estrangers mostra la mateixa tendència, amb un descens de 72.496 persones durant el 2013. Actualment, aquesta població representa el 14,5% del total de Catalunya, 3,8 punts més que la mitjana estatal. Aquesta progressiva reducció pot ser causada tant pel moviment natural de la població (naixements, defuncions), pel moviment migratori (saldo migratori: entrada, sortida), o per les nacionalitzacions (persones que obtenen la nacionalitat espanyola). Durant l’any 2013, si bé a Sabadell va haver-hi un descens de naixements de persones amb nacionalitat estrangera i un saldo negatiu de moviment migratori, (3.500 persones donades d’alta a la ciutat i 4.048 persones estrangeres donades de baixa), la causa principal d’aquest descens s’explica per les nacionalitzacions. Així doncs, del total de 1.134 estrangers menys empadronats, 920 van adquirir la nacionalitat espanyola. Aquesta dada manifesta l’assentament de les persones estrangeres a la ciutat. Tot i aquesta reducció de persones empadronades, continuen havent 3.500 persones estrangeres donades d’alta a la ciutat, que són ateses pels serveis de primera acollida, en conveni amb les institucions i el teixit associatiu local. D’aquestes, i durant l’any 2013, 1.243 persones van assistir a les Sessions d’acollida, els Tallers de coneixement de l’entorn, els Tallers d’apropament al món laboral i als Cursos de català atenent a la Llei d’Acollida de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya aprovada l’any 2010. En relació al perfil, el 65% tenien permís de residència i treball, el 35% eren indocumentats, la majoria portava més de dos anys d’estada a Catalunya i eren originaris de països llatinoamericans (en el cas de les sessions d’acollida i dels cursos de català. Pel que fa als Cursos d’aprenentatge de la llengua catalana del Consorci per a la Normalització Lingüística, del total d’alumnes matriculats l’any 2013 a les sessions inicials i cursos bàsics, (791) el 79,15% eren de nacionalitat estrangera, amb una representació del 58,91% del col·lectiu llatinoamericà. Aquestes dades mostren la voluntat d’aquestes persones per conèixer la llengua i integrar-se al país d’acollida. Continuen sent necessaris els programes específics d’acompanyament a les persones nouvingudes, com és el cas dels següents serveis i programes: El Servei de mediació i dinamització intercultural que durant l’any 2013 va atendre a un total de 311 persones, moltes, en situacions de risc i vulnerabilitat, el Servei d’assessorament jurídic (SCAI) que va atendre a un total de 1.655 persones l’any 2013 gestionant un 44% de tràmits de renovacions i un 33% de permisos de llarga durada, els programes per a joves i per a dones, l’acollida i el suport a la integració i la cohesió: Jove: Què, véns? amb 40 joves participants, i Espai dona amb un total de 252 dones participants.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 148


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Altres programes, per a col·lectius més vulnerables com els Mòduls a prop teu de Càrites que acull, forma i dóna suport a la inserció de dones estrangeres amb especials dificultats i que va atendre l’any 2013 a un total de 48 dones. Val a dir que en una conjuntura de crisi com és l’actual s’ha fet, més necessària que mai, una major coordinació entre les diferents entitats (Càrites, Creu Roja, Menjadors socials) i serveis per poder donar resposta a les situacions més greus de precarietat. El programa de suport Sabadell amb els teus, que dóna informació i suport a les persones estrangeres que volen reagrupar als seus familiars, va organitzar durant l’any 2013, 6 sessions informatives amb la participació de 50 persones (gairebé entre un 30 i un 40% menys que en anys anteriors). Aquest fet concorda amb el descens de persones reagrupades que arriben a la ciutat: durant l’any 2013 si bé van haver-hi un total de 248 expedients tramitats, van ser atorgades només 83 autoritzacions d’entrada a la ciutat per part del Ministeri. El programa de Retorn Voluntari, per a qui ha decidit finalitzar el seu projecte migratori i retornar al seu país d’origen i que sol·licita ajut per a poder-ho fer mitjançant els programa de capitalització de l’atur Apre, o el programa per a persones en situació de vulnerabilitat Previcat, també ha acusat un important descens de sol·licitants. Tot i la percepció de que hi ha molta gent que vol marxar al seu país d’origen, l’any 2013 el programa va atendre sols a un total de 24 sol·licitants, un 50% menys que l’any anterior. Aquest fet segurament també és degut a la demora i les retallades en la percepció dels ajuts. La majoria de sol·licitants eren de procedència llatinoamericana. La reducció de persones estrangeres també es posa de manifest en el descens d’alumnes nouvinguts arribats fora del període ordinari de matriculació, un 17% educació infantil i primària, i un 22% en educació secundària, així com en el baix percentatge d’alumnes matriculats en les escoles bressol, entorn d’un 5%. Aquest fet concorda amb el descens de persones reagrupades -la majoria joves- que s’ha esmentat anteriorment. Les dades del mercat de treball constaten també aquesta reducció de persones estrangeres: segons dades de l’EPA a Catalunya hi ha una reducció de població estrangera activa: entre finals de 2012 i finals de 2013, gairebé 56.000 estrangers han abandonat el mercat de treball català, degut a la reducció d’estrangers majors de 16 anys que han marxat a viure a d’altres països, tenint en compte que la taxa d’activitat de la població estrangera és del 76,2% a Catalunya, davant del 61% de la població autòctona. El nombre d’ocupats s’ha reduït respecte a l’any anterior, la taxa d’ocupació és major donada la baixada de població activa. Així, la taxa d’ocupació dels estrangers se situa en el 48,7%, 2 punts per sobre del mateix període de 2012, mentre que la d’autòctons és del 49,3%, 1 punt per sobre del 4t. trimestre de 2012. En relació a les taxes d’atur de la població estrangera continuen sent el doble d’elevades que les de la població autòctona. Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa, pel quart trimestre del 2013, la taxa d’atur de les persones autòctones a Catalunya era d’un 19,23%, mentre que la dels estrangers era d’un 36,06% (gairebé el doble de l’anterior). A Sabadell, el sector que aglutinava un major nombre de persones aturades de nacionalitat estrangera era el de serveis, amb el 51,7%, seguit del de la construcció, amb un 24,6% i el de la indústria, amb el 9,7%.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 149


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Font: Observatori de l‘Economia Local. Vapor Llonch. Desembre 2013

Pel que fa al nombre de contractes formalitzats a la ciutat al llarg del quart trimestre de 2013 ha estat de 10.493 contractes, un 5,4% més, en relació al mateix període a l’any anterior. En relació a la contractació de població estrangera, s’han fet un total de 1.325 contractes. Aquest nombre de contractes suposa però, una davallada d’un 4,4% de contractes menys que l’any anterior. Per sector d’activitat, 72 contractes (un 5,4%) pertanyen a la indústria, 181 (el 13,6%) a la construcció i 1.047 (el 78,8%) al sector serveis. El pes dels estrangers en la construcció encara esdevé superior. Per ocupacions, les elementals constitueixen el 54,1% del total de les contractacions, seguit dels treballadors temporals de la restauració, personals i venedors (19,2 %). La manca d’ofertes de feina i de contractació contribueix a que disminueixin de forma gradual el nombre de tràmits d’arrelament social sol·licitats (entre mitjans del 2011 i del 2012 es van sol·licitar 815 informes, i a l’any 2013 la xifra va ser de 425). D’aquests, un 20% van ser desfavorables pel mateix Ajuntament, ja que no acomplien les condicions necessàries. Per procedència el 37% eren informes de persones procedents del Magreb. Aquesta conjuntura també té un efecte negatiu en la renovació de permisos de treball, ja que en el procés de renovació si la persona estrangera no disposa d’un contracte de feina pot caure sobtadament en la irregularitat. En aquest context, continua sent necessari desenvolupar polítiques ocupacionals que garanteixin la igualtat d’oportunitats, motivant a la participació de les persones estrangeres en programes de formació sòcio-laboral, on es treballen, a part de les competències professionals, personals i socials necessàries per accedir a un lloc de treball. Segons els serveis de promoció econòmica i ocupació (Vapor LLonch) de l’Ajuntament, l’any 2013, un 40% dels estrangers cursaven aquesta formació. Aquesta participació també és significativa en els Programes integrals per als col·lectius més vulnerables, amb més dificultats d’inserció, que s’ofereixen també al territori (en els barris de Ripoll i Sud), i en el que el 40% de les persones ateses són estrangeres. Participen també en els Tallers d’orientació professional, ocupació, recerca activa de feina amb un percentatge mitjà del 25%. Però la representativitat és menor en els Plans d’ocupació (un 11%), i sobretot, en la Formació ocupacional (un 6%), degut als requeriments formatius (disposar de títol formatiu homologat) i del cost de la pròpia formació. Les dades que concerneixen a Llicències d’activitats demostren l’esperit i la cultura emprenedora d’alguns col·lectius estrangers. L’any 2013, el 44, 5% dels expedients resolts favorablement pertanyien a titulars de nacionalitat

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 150


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

estrangera, i per activitats de restauració, basars -en el cas del col·lectiu xinès-, locutoris, carnisseries -en el cas del col·lectiu pakistanès- i comerços en general -en el cas del col·lectiu llatí-. Altres programes que es treballen per mitigar les greus conseqüències de la crisi són els de la gestió de l’habitatge. No es disposa de gaires dades segregades però sí de l’assessorament de risc d’habitatge, per a persones i famílies amb dificultats de pagament i risc de pèrdua de l’habitatge principal, les persones d’origen estranger ateses han estat d’un 30%, si bé, en relació a altres anys, decreix el seu pes en relació a la població autòctona. S’ha continuat promovent la participació de les persones estrangeres en el teixit associatiu local, i els òrgans de participació municipals, per fomentar la seva coresponsabilitat en la resolució de problemes i en la consecució d’una major integració i cohesió social. En aquest sentit, es dóna suport a la Taula de Nova ciutadania, formada per més de 60 entitats estrangeres que fan de portaveu del col·lectiu en els òrgans de representació municipal i a la Xarxa d’entitats d’acollida, amb més de 90 participants (autòctons i estrangers) que pren un paper actiu en l’acollida de les persones que han arribat recentment. La cohesió s’aconsegueix mitjançant la creació de vincles a través del foment de programes esportius, culturals, socials, que promoguin la convivència i posin en valor la diversitat: és el cas dels Programes d’integració social a l’esport (amb un 75% de participants estrangers), del programa d’Horts (amb un 28% de parcel·les adjudicades a entitats de nacionalitat estrangera), el programa Espai dona (amb la participació de dones estrangeres i autòctones d’un mateix territori), i del programa Teixint la convivència: Xarxa Antirumors a Sabadell: que pretén lluitar contra els rumors estesos envers la població estrangera potenciant les xarxes d’agents antirumors a la ciutat. Pel que fa a la comunicació, el web de Nova ciutadania continua sent un punt de referència a l’hora de divulgar la informació dels programes que es duen a terme, de les novetats legislatives i mesures institucionals: durant l’any 2013 aquest web www.sabadell.cat/novaciutadania va tenir un total de 4.706 visites, creixent en relació a l’any anterior amb 4.632 visites i sent també, en comparació amb els altres webs de la regidoria, el més visitat. Orientacions de futur: -

Es creu necessari que es desenvolupi el Reglament de la Llei d’Acollida per les persones estrangeres immigrades i retornades a Catalunya i poder comptar amb els recursos suficients per dur a terme totes les accions a fi de continuar garantint la convivència i la cohesió social. En aquest sentit, en l’àmbit laboral es veu indispensable el desplegament del programa d’acollida per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

-

Cal potenciar els programes que fomenten el coneixement mutu, la possibilitat de compartir vivències comunes, en definitiva, aquells que treballen la creació de vincles entre tota la ciutadania. No només per avançar en la cohesió social i la convivència sinó també com a espais que possibiliten la prevenció de actituds xenòfobes i racistes que és fàcil que puguin sorgir dins d’una conjuntura de crisi com l’actual.

-

Continuar treballant la coresponsabilitat de les persones nouvingudes amb la societat i amb la comunitat fent menció especial en els joves estrangers que havent iniciat el seu projecte de vida aquí, cal que participin per a poder defensar els seus drets i reivindicar conjuntament amb altres joves l’acompliment dels seus desitjos i necessitats.

-

És necessari que l’Ajuntament continuï acompanyant a col·lectius amb alt nivell de vulnerabilitat proporcionant-los els recursos necessaris de forma coordinada amb altres entitats i institucions.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 151


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

-

Seguir treballant temes específics que afecten a la població nouvinguda a fi de vetllar pels seus drets, com per exemple: mutilació genital femenina, els problemes de gestió al registre civil, etc.

Finalment, fer esment que per a desenvolupar molts dels programes es compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat, la Diputació de Barcelona i d'altres institucions supralocals en relació a l’àmbit de treball.

IGUALTAT DONA-HOME Sabadell compta, l’1 de gener de 2013, amb un total de 207.649 habitants, el 51,3% són dones i el 48,7%, homes. Segons la piràmide de la població, les dones mostren una estructura d’edat més envellida, ja que a partir dels 55 anys, la proporció de dones és superior. Amb l’arribada de població estrangera, sobretot masculina, fa que augmenti el gruix d’homes en edats de treballar, en concret, de 30 a 49 anys. Durant els darrers anys hi ha hagut una evolució en el reconeixement del paper de la dona, tant en l’esfera pública com en la privada, i s’ha desenvolupat tota una normativa en defensa de la igual representativitat de la dona en tots els sectors, a dia d’avui aquesta normativa encara no és del tot efectiva, i continua sent necessari desenvolupar polítiques públiques per promoure la igualtat de gènere en tots els àmbits. En concret, cal seguir lluitant contra la xacra de la violència masclista, treballar per la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la societat, (educatiu, laboral, salut, esportiu, etc.), fomentar la participació de les dones en l’esfera pública, sensibilitzar les desigualtats de gènere i fomentar vincles entre les dones per reivindicar els propis drets per sobre de les diferències d’origen, edat, creences, etc. El Centre d’atenció a la dona (CAD), creat l’any 2001 per oferir informació, orientació i assistència a les dones que pateixen o han patit una situació de discriminació sexual, abús o violència de gènere– i als seus fills i filles- ha obert durant l’any 2013, 387 nous expedients. El nombre de dones ateses ha estat de 820, un 17% de les quals eren estrangeres i un 20% joves. Malgrat ha augmentat la violència de gènere entre els joves, no són casos nous. Cal esmentar que es presenten alguns casos de violència extrema, possiblement com a conseqüència de la crisi.

Nacionalitat de les dones ateses durant l’any 2013

16,7%

Edat de les dones ateses durant l’any 2013

2 0 ,9 8 %

0 ,3 7 %

2 0 ,2 4 %

1,1%

5 8 ,4 1 %

82,2%

E s p a n y o la

C o m u n it à ria

E x t ra c o m u n it à ria

D o n e s < 1 8 a n ys

D o n e s e n tr e 1 8 - 3 0 a n ys

D o n e s e n tr e 3 1 - 5 0 a n ys

D o n e s > 5 1 a n ys

Font: Centre d’Atenció a la Dona. Elaboració Pròpia. Desembre 2013

Durant l’any 2013 s’ha consolidat el treball en el marc del Protocol municipal per l’abordatge a la violència masclista establint mesures de detecció, prevenció, atenció, assessorament, i seguiment dels casos de violència a la feina, coordinat entre tots els professionals. Durant el 2013, 195 dones han estat ateses seguint aquest protocol. Per més [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 152


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

endavant està previst desenvolupar altres protocols com el de matrimonis forçats, poligàmia i mutilació genital femenina. El mateix 2013 també s’ha continuat enfortint la Xarxa de suport a les víctimes de violència masclista, a fi d’ajudar a incorporar a les dones a la vida activa amb la participació de 22 entitats privades i públiques. La desigualtat per raó de gènere es fa palesa en molts àmbits; un exemple és el mercat de treball on són clares les diferències en el percentatge de població activa, d’atur i de contractació. El percentatge de població activa de dones a Sabadell és d’un 57,65% i la d’homes d’un 68,63%. Aquesta diferència, que és similar al percentatge de Catalunya (un 56,4% de dones i un 67,6 d’homes), pot ser explicada per la responsabilitat de la cura continua a l’àmbit familiar per part de la dona i per l’ocupació a nivell informal. Aquesta diferència es fa palesa també en tots els trams d’edat i per nacionalitat (on la diferència és més gran: 44% dones actives i 56% d’homes).

Font: EPA (Encuesta de Población Activa). Catalunya. 4t. trimestre 2013

En relació a l’ocupació, la taxa d’ocupació de les dones també és inferior a la dels homes, situant-se a 8 punts per sota (un 44,1% per a dones i un 52,2% per a homes), segons dades de la Encuesta de Población Activa (EPA) el quart trimestre del 2013. Per edats, és a partir dels 30 anys quan les diferències són més significatives, ja que és a partir d’aquesta edat quan moltes dones inicien el seu procés de maternitat. Per població estrangera, de nou la diferència és més acusada, amb un 45% de dones ocupades en relació a un 55% d’homes. Per tipologia d’ocupació hi ha diferències entre homes i dones: continuen havent-hi ocupacions feminitzades, com les administratives i de servei, i ocupacions masculinitzades, com càrrecs de direcció, personal qualificat a la indústria, de la construcció, etc., i ocupacions amb més paritat com el cas dels tècnics i professionals científics, amb una proporció de 58% de dones. La taxa d’atur de les dones a Catalunya està un punt per sota de la dels homes: un 21,8% en les dones i un 22,7% en els homes, amb una lleugera disminució de l’atur dels homes respecte a les dones en relació a l’any 2012 (un 23,2% dones i un 24,6% d’homes). A Sabadell, la taxa d’atur de les dones era superior a la dels homes, un 19,6% per les dones i un 17,8% pels homes, tot i continuar havent-hi més homes en situació d’atur que dones. Per edats, les taxes d’atur femenines també superen les masculines en les persones menors de 30 anys i majors de 50 anys. Pel que fa a les persones de nacionalitat estrangera, de les 2.956 persones comptabilitzades a l’atur (el 14,9% de la població), la majoria eren homes (el 63,5%). En relació al nombre de contractes, el quart trimestre de 2013 se’n van formalitzar 10.493, 533 contractes (un 5,4% més que en el mateix període de l’any anterior). Per sexes, tot i que el 54% dels contractes formalitzats en el darrer [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 153


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

trimestre de 2013 han estat signats per dones, continua havent-hi un augment de la contractació masculina en relació a la femenina. Per edats, la contractació de les dones és sensiblement inferior a la dels homes en tots els grups d’edat. La majoria dels contractes es van fer al grup de persones compreses entre els 25 i 44 anys, suposant un 63,6% del total

Font: Observatori d’Economia Local. Vapor Llonch. 4t. trimestre de 2013

En el cas dels estrangers el comportament és similar; en tots els grups d’edat hi ha més contractació masculina. En relació amb els salaris i a la diferència salarial entre homes i dones, les dades d’Idescat de 2011 mostren més diferència entre Catalunya i Espanya amb la Zona Euro i la Unió Europea en relació al període 2008-2011.

Per contrarestar aquestes diferències al mercat laboral es despleguen polítiques d’ocupació de discriminació positiva, si bé poc determinants, donada la manca de recursos, com el programa per a Informar i sensibilitzar a les empreses sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació del Vapor Llonch. Per facilitar la conciliació de la formació laboral i la cura dels fills s’ofereix un servei de mainaderes al propi local on s’imparteix la formació ocupacional al Vapor LLonch, amb una mitjana diària de 9 nens i nenes. Pel que fa a la participació de les dones en programes de formació laboral (TIC, E-learning, ocupacional, sociolaboral) és superior als homes amb una representació d’un 55-60% dels cursos organitzats l’any 2013. Els percentatges són del 50% en programes d’assessorament i creació d’empreses i, clarament majoritari, en programes d’inserció com els plans i tallers d’ocupació amb un percentatge igual o superior al 60%.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 154


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Els programes formatius i ocupacionals per a joves (PQPI, Cases oficis, etc.) la representació de les noies és inferior a la dels nois: un 40%. En el cas del programa Posa-t’hi, gestionat pel departament d’Educació a fi de que els joves que no han obtingut l’ESO recondueixin el seu itinerari formatiu, el percentatge de noies participants l’any 2013 és del 33% de les que un 90% han aconseguit reconduir el seu itinerari educatiu. Cal comentar que el percentatge de participació de les noies és menor que el de nois degut al major èxit escolar de les noies. Les polítiques d’igualtat d’oportunitats per a col·lectius més vulnerables, i en concret, els ajuts i prestacions dels serveis socials bàsics, el percentatge de dones beneficiàries és superior al dels homes: PIRMI (56% de dones); Rebost solidari (54% de dones) i altres prestacions econòmiques (54% de dones). Aquests percentatges expliquen que són més les dones les titulars dels ajuts i també poden reflectir la incidència de la pobresa en el col·lectiu femení. Segons l’Enquesta de condicions de vida del INE, l’any 2012, a l’estat espanyol la taxa mitjana de risc de pobresa era superior en noies menors de 18 anys (un 26,5%), 1,3 punts més que els nois, i en les dones majors de 65 anys (un 18%), 2,5 punts més que els homes. La taxa de risc en llars monoparentals era molt més gran (un 38,9%) on en un 90% hi viuen dones soles. En el cas d’Assessorament en cas de risc de pèrdua d’habitatge, durant l’any 2013 el percentatge de dones ateses ha estat d’un 59%, però en aquest cas perquè han estat elles les que en representació de la família, han anat a informarse i assessorar-se. Pel que fa a l’àmbit esportiu, les polítiques per la igualtat es centren en fomentar la creació d’equips mixtes en esports, encara no feminitzats ni masculinitzats, com el korfball, els escacs, la petanca, així com en la competició de jocs escolars de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol. Durant l’any 2013 es van formar un total de 138 equips mixtes amb la participació de 1.502 persones. Pel proper any es preveu recollir dades també de pràctiques esportives de la gent gran, per gènere. En relació a l’àmbit cultural l’equitat és considerada a l’hora de programar les activitats tant en els projectes liderats per dones (directores, coreògrafes, etc.), les temàtiques abordades, així com qui lidera la gestió. L’any 2013 de les activitats programades, el 37% van ser produïdes per dones i el 33% dels projectes gestionats per dones, essent percentatges que augmenten any rere any. De cara al seguiment del proper any s’afegirà, com indicador d’igualtat de gènere en activitats culturals, la participació de les dones en els clubs de lectura i el percentatge de dones amb carnet de biblioteca. Per últim cal dir que l’objectiu de l’equitat es treballa per part de l’administració local mitjançant la posada en marxa de diversos programes des del departament de Recursos humans. L’any 2013 s’han promogut un ampli ventall de programes amb aquest objectiu, començant pel Pla d’igualtat de l’Ajuntament; també s’han fet accions de difusió i de formació (3 cursos) sobre Protocol d’assetjament sexual per raó de gènere; s’ha vetllat per la paritat en els tribunals i òrgans en els processos de selecció (4 tribunals paritaris i 6 òrgans), processos en els que participen un 66% de dones i s’ha promogut l’ ús del llenguatge no sexista a les persones formadores externes que durant l’any 2013 han assistit a cursos el personal de l’ajuntament (18 en total). Pel proper any hi ha la voluntat d’afegir l’indicador del nombre de dones i homes formadores. La pròpia dona també ha de ser agent actiu en la lluita i reivindicació per la igualtat de gènere en tots els àmbits de la societat, associant-se juntament amb altres dones en pro de la defensa dels propis drets, així com participant en òrgans d’interlocució amb les institucions i altres organismes. Durant l’any 2013 la Taula per la igualtat, formada per un total de 54 persones i entitats s’ha reunit en 7 ocasions a fi de coorganitzar el dies internacionals 8 de Març, 25 de novembre [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 155


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

contra la violència masclista i abordar diverses problemàtiques relacionades amb la dona (prostitució, dones grans que viuen soles, etc.). La prevenció i la sensibilització envers la igualtat de gènere és una tasca fonamental per poder anar transformant els esquemes patriarcals que continuen existint en la societat i abonar el terreny per unes relacions menys desiguals en generacions futures. Durant l’any 2013 la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania ha organitzat 21 campanyes de sensibilització amb 251 accions, amb la participació de més de 10.000 persones, de les quals, més de 4.000 eren joves. Una de les accions encetades ha estat el Pla d’intervenció integral per l’eradicació de la violència masclista entre el jovent, a fi de sensibilitzar als joves sobre aquesta problemàtica, tant a les escoles com als espais joves (on les noies són el 60%), així com als professionals que treballen directament amb ells. També s’ha encetat una nova campanya amb el Gremi de perruqueria anomenada “Ni un pèl enrere”, a fi de que els professionals del sector siguin agents actius en la prevenció i sensibilització contra la violència de gènere, a la campanya iniciada a finals de l’any 2013 es van adherir un total de 55 perruqueries. Com a dades positives de participació de les dones, cal dir que durant l’any 2013 el percentatge d’usuàries dels centres cívics va ser el 62%, o que del total de persones voluntàries que participaren en el programa Sabadell Suma, el 68% van ser dones. En l’àmbit de la comunicació i la difusió dels programes i actuacions municipals que es duen a terme des del consistori, també es garanteix l’ús del llenguatge no sexista i es procura que hi hagi paritat en la participació de regidories i entitats dins les rodes de premsa, així com les intervencions en els mitjans de comunicació. Per l’any vinent, el departament de comunicació té previst comptabilitzar la participació de dones i homes. Una de les eines de difusió de les activitats, programes i recursos relacionats amb la dona és el web de Dona de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. www.sabadell.cat/dona, que durant l’any 2013 va tenir un total de 1.673 visites. Per últim comentar el treball de vincles entre dones de diferents orígens, edats i creences com el programa Espai Dona on dones d’origen estranger i dones autòctones participen conjuntament en diferents activitats generant noves xarxes de relació al territori. L’any 2013 van participar un total de 252 dones al programa, procedents de diferents orígens: Magreb, Àfrica Subsahariana i Àsia. Com a orientacions de futur caldria: -

Fomentar la coresponsabilització de les entitats ciutadanes, associacions de veïns, gremis, comerços, empreses, etc. en la lluita contra la violència masclista donant suport al treball que fan els serveis municipals.

-

Potenciar la Taula de dones com a espai de reflexió, debat, consens entre les diferents entitats, l’administració i persones participants a títol individual a fi d’assolir la seva consolidació i la seva ampliació.

-

Continuar garantint el treball per la creació de vincles entre les dones de diferents orígens, edats i creences a fi de promoure la convivència ciutadana i la cohesió social. Continuar desenvolupant i ampliant les diverses experiències que fins ara s’han realitzat.

-

Seguir donant prioritat a la lluita contra la violència masclista entre el col·lectiu juvenil tant en els espais educatius com els espais oberts i de lleure, visibilitzant la problemàtica i treballant en la sensibilització dins del Pla d’intervenció integral per l’eradicació de la violència masclista entre el jovent.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 156


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Finalment, fer esment que per a desenvolupar molts dels programes es compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat, la Diputació de Barcelona i d'altres institucions supralocals en relació a l’àmbit de treball.

JOVENTUT Segons dades d’1 de gener de 2013 a Sabadell, la població jove, d’entre 15 i 29 anys, suposa el 15,9% del total, equivalent a un total de 32.964 persones. Per franges d’edat, el 29,5% té entre 15 i 19 anys , el 31,4% entre 20 i 24, i el 39,1% de 25 a 29. Analitzant l’evolució des de l’any 2000 al 2013, hi ha hagut un descens de la població jove en un 7,4% (uns 10.000 joves menys). Aquest descens de la població pot ser explicat per diverses raons: la disminució dels naixements a partir de la dècada dels anys 80; la reducció del volum d’entrada de població estrangera -a conseqüència de la crisi- i la sortida de persones joves estrangeres o no, a viure a altres països.

El cicle vital en el que viu el jove i les decisions que pren durant aquesta etapa esdevenen crucials en el procés de transició cap a la seva emancipació i la vida adulta. És necessari que el jove tingui a l’abast recursos per a poder obtenir informació, orientació i assessorament sobre els temes que més li preocupen (formació, treball, emancipació, participació social, sexualitat, drogues,...). L’any 2013 el servei Sabadell Atenció Jove (SAJ) va fer un total de 32.655 atencions. Des dels centres educatius de secundària a través dels punts d’informació del programa PIDCES, 7.820 joves van rebre informació i orientació de forma directa o indirecta, mitjançant les campanyes realitzades des d’aquests punts. En relació a les consultes rebudes als centres educatius aquestes van ser majoritàriament sobre salut (68%), educació (29%), treball (1,6%) i atenció psicològica (0,48%). El suport a l’orientació escolar i professional és també objectiu de l’Ajuntament, en aquest sentit cada any s’organitzen jornades sobre estudis de grau mitjà i superior als centres educatius. L’any 2013 van participar un total de 3.210 alumnes de centres públics i privats. La crisi econòmica que des de fa uns anys afecta als mercats financers, al món de la indústria, als serveis, etc., posa en perill l’èxit en les trajectòries de transició dels joves cap a la vida adulta i en concret, a l’assoliment amb garanties dels seus itineraris formatius, professionals, de transició domiciliària i d’emancipació. [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 157


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

En aquest context de crisi econòmica, les taxes d’activitat i d’ocupació són baixes entre els 16 i 19 anys -època en la que coincideix que molts joves continuen estudiant- i pugen en la franja de 20 a 30 anys. Per sexes, és a partir dels 30 que es diferencia clarament la taxa d’ocupació dels homes per sobre de les dones.

Dades de l’EPA, 4t. trimestre de 2013, Catalunya

En relació a les dades d’atur del col·lectiu de jove menor de 35 anys a Sabadell (desembre de 2013) les persones aturades representaven un 24,8% del total d’aturats (4.930 sobre un total de 19.891). Per grups d’edat, el grup de joves menors de 20 anys és qui registra una taxa major d’atur amb un 17,3% i 283 aturats. Els joves de 20 a 24 anys presenten una taxa d’atur del 12,6%, amb 895 aturats. La franja de 25 a 29 anys té una taxa d’atur del 13,4%, amb 1.556 aturats i finalment, el grup de joves de 30 a 34 anys registra una taxa d’atur del 14,4% amb 2.196 aturats. Si es comparen aquestes dades amb la taxa d’atur global (18,7%) només són els aturats d’edats més avançades qui les superen (45 anys i més). Fent comparativa, les dades d’atur a Sabadell superen les dades a nivell provincial, per exemple els joves menors de 20 anys a la província tenen una taxa d’atur de 15,3% enfront a la taxa de Sabadell de 17,3%. Taxa d'atur segons grans grup d'edat i sexe Sabadell. Desembre de 2013 >59 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 Dones

20-24

Homes

<20 0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Font Observatori d’Economia Local, Vapor Llonch. Desembre 2013

Segons sexe, hi ha paritat similar entre dones i homes (excepte en els grups d’edat més avançada). Per nacionalitat, els aturats estrangers entre 16 i 24 anys són el 14,1% del total de joves aturats. Per origen, el 37% són Llatinoamericans (un 4,8% del total), el 46,1% magrebins (6% del total), i el 13% d’Àfrica Occidental (1,7%).

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 158


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Per categories, el 31,2% dels joves aturats (entre 16 i 24 anys) han treballat en la restauració, personals i venedors, el 27,4% en “ocupacions elementals” (entenent com a tal els treballs que no requereixen nivell formatiu específic) i un 18,9% d’artesans, treballadors en indústria i construcció. Per estudis, el 71,2% dels joves aturats tenen estudis secundaris, el 7,6% no tenen estudis o tenen estudis primaris (complets o incomplets), el 5,9% tenen estudis professionals superiors i un 3,4% tenen estudis universitaris. Del total de les contractacions portades a efecte un 22,7% van ser a menors de 24 anys, considerant que els nivells de contractació es mantenen baixos des del 2008. Els contractes es realitzen més a l’estiu i per tipologia, es tracta de contractes temporals sobretot a menors de 24 anys. Davant d’aquesta situació, cal seguir treballant per la igualtat d’oportunitats de les persones joves en l’accés a tots els recursos a fi d’evitar possibles ruptures en el seu procés de transició cap a la vida adulta, amb el risc de caure en la marginalitat i de patir la segregació social, econòmica i educativa dins del mateix col·lectiu. Per evitar aquests efectes, cal enfortir les polítiques d’igualtat d’oportunitats en l’educació, per exemple amb el programa Posa-t’hi , que dóna suport als joves que no han obtingut el graduat a fi que puguin trobar altres sortides formatives: l’any 2013, del total dels 183 alumnes participants, 183 (el 90%) van aconseguir continuar algun itinerari educatiu. Del total de participants del programa, el 17% són estrangers. També, el programa, Jove: Què, véns?, dirigit a joves nouvinguts, esdevé un programa pont cap a la integració social de joves que presenten mancances formatives i d’habilitats socials, aconseguint l’any 2013 la derivació dels 37 participants a diferents recursos normalitzats de la ciutat. Altres programes que se situen entre la formació i la professionalització, faciliten als joves amb risc d’exclusió i amb més dificultats per accedir al món laboral, l’aprenentatge d’una ocupació. És el cas dels programes de qualificació professional PQPI, amb una participació l’any 2013 de 60 joves; les Cases d’Oficis, amb un total de 24 participants i un 31 % d’inserció, el Coneixement d’oficis, que prevenen el possible abandonament escolar i motiven cap a l’ocupació, els Programes Integrals per a joves (programa d’orientació, formació i pràctica professional), que l’any 2013 va aconseguir el 50% d’inserció dels joves participants), els Programes per col·lectius més vulnerables (amb un 27% de joves atesos), i els Plans ocupació (amb un 31% de joves participants). Altres programes que promouen la igualtat d’oportunitats en l’accés al món laboral són els cursos de Formació Ocupacional (26% de joves), Feinateca (38% de joves), Formació TIC i E-learning (25% participació) i Programa per l’Assessorament per la Creació d’Empreses (19% de joves menors de 30 anys). Cal esmentar el programa d’assessorament a la recerca de oportunitats formatives i ocupacionals a l’estranger El capital humà dels joves: la mobilitat transnacional, desenvolupat pel SAJ, que l’any 2013 ha atès a 27 joves que volien marxar a l’estranger. Pel que fa al suport per l’emancipació dels joves i als programes per l’ajut a l’habitatge, aquests han quedat relegats per altres necessitats més bàsiques. En relació a les dades d’assistència social bàsica a col·lectius de joves més vulnerables, del total de beneficiaris de prestacions econòmiques a l’any 2013 (4.606 persones), el 6% (307) eren joves. També, un 7% dels joves (336) van ser beneficiaris del Rebost Solidari. D’altra banda, continua el projecte d’intervenció socioeducativa amb joves adreçat a adolescents amb risc social (d’entre 13 i 18 anys) amb un total de 1.605 joves atesos. [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 159


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

En referència als programes que incentiven la igualtat d’oportunitats a l’esport, el Pla català de l’esport ha incrementat la pràctica esportiva en les escoles en horari no lectiu, malgrat el retall de recursos, amb la participació de 36 escoles i 4.683 participants. La participació del jovent als barris i en entorns més propers permet que el jove ampliï les seves xarxes socials de coneixença, millori les seves relacions socials, desenvolupi la seva pròpia individualitat i autonomia i faciliti la seva inclusió social al territori. És el cas dels Espais Joves, equipaments sociocomunitaris de referència per als joves de la ciutat que ofereixen un espai relacional i de dinamització sociocultural que proporcionen eines pel desenvolupament personal del jove, fomentant la seva participació, la presa de decisions i la convivència i cohesió social al territori, evitant l’exclusió social. L’any 2013 van participar 400 joves en els quatre espais: can Rull, can Puiggener, Torre-romeu i la Creu de Barberà, amb la participació d’un 40% de joves estrangers. El programa de Foment de l’esport, com els que es desenvolupen als barris de can Puiggener i Torre-romeu, també garanteixen aquesta cohesió amb un total de 312 joves participants -entre 12 i 18 anys- on el 75% de joves són joves estrangers; el Pla educatiu d’entorn que, tot i la retallada de recursos, continua reforçant l’acció educativa dels centres docents implicant a diferents agents socials i culturals del territori a potenciar l’acció socioeducativa de l’entorn, amb uns 4.000 joves participants durant l’any 2013, i el Projecte per promoure la participació dels joves al barri PAJJ 6 a través de la creació i organització d’accions educatives als diferents centres d’ensenyament amb 450 joves participants, 60 tallers i 11 associacions implicades. Altres programes que promouen la participació són els relacionats amb la cultura i en concret el Catàleg d’accions per la participació dels joves a la cultura, ofereix espais d’assaig a l’Estruch i activitats formatives entorn a les diferents disciplines artístiques als centres educatius, amb 3.416 joves participants al 2013. Els joves també s’ofereixen com a voluntaris per portar a terme diferents tasques socials i solidàries. Com a dada, l’any 2013 un 24% de joves d’entre 16 i 25 anys van inscriure’s al programa de voluntariat “Sabadell Suma”. També s’associen compartint interessos i constituint les seves pròpies plataformes de representació (si bé, cada vegada més desvinculades de les institucions i òrgans formals de participació). L’actual situació del Consell de joves fa que sigui necessari pensar en altres vies de col·laboració i participació joves amb les institucions en el marc d’un nou Pla d’Associacionisme juvenil i de l’ideari de nous mecanismes de participació com la Taula informal de joves creada l’any 2013, i que convida a les 68 entitats juvenils de la ciutat a participar i debatre els temes que més preocupen a la joventut. La promoció de formes de vida saludable en el joves i de valors democràtics i solidaris cap als altres és cabdal per al desenvolupament i la prosperitat de la societat del futur. En aquest sentit, el programa Ciutat Escola promou l’educació en valors als centres educatius desenvolupant activitats de cooperació, diversitat, i convivència. En concret els alumnes, al llarg del seu recorregut educatiu i segons els nivells, participen en tallers de sensibilització entorn la convivència, amb el Rap per la convivència (2n. d’ESO), en Campanyes de prevenció i sensibilització en temes d’afectivitat i sexualitat (3r. d’ESO) i en Campanyes de prevenció i sensibilització sobre les drogues alcohol, tabac i cànnabis, (4t. d’ESO). L’any 2013 dintre del programa Ciutat Escola es van oferir 15 activitats d’educació en valors en les que van participar 32 centres educatius i un total de 3.780 alumnes. Per altra part també s’ha desplegat el Pla d’intervenció integral per l’eradicació de la violència masclista entre el jovent tant en els centres educatius, Espais Joves, escoles d’Adults i Vapor Llonch, amb l’objectiu de facilitar la visibilització i la sensibilització d’aquesta problemàtica entre els joves. També han abordat temes en pro de la convivència i en contra del racisme i la xenofòbia. La sensibilització cap a la solidaritat i la cooperació també ha tingut lloc als centres de secundària gràcies a la Xarxa Educativa Solidària Intercultural XESI) amb un total de 565 joves participants de 6 centres educatius. [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 160


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

El Web SAJ www.sabadell.cat/saj és el web del portal de Drets Civils i Ciutadania amb més visites a l’any 2013 (9.558), les xarxes socials (facebook SAJ i twitter Sbd joves) es consoliden com a canals efectius de comunicació entre els joves. Com a orientacions de futur: -

Es creu necessari realitzar una diagnosi sobre els joves i la seva percepció i actitud vers el racisme i la xenofòbia a fi de poder desenvolupar programes de prevenció i sensibilització.

-

Fomentar que les persones joves esdevinguin agents actius en la convivència ciutadana, rebutjant els prejudicis i estereotips vers la diferència -amb la participació en la Xarxa antirumors contra la població estrangera a la ciutat- i que facin possible nous nexes d’unió intergeneracional amb les persones grans, intercanviant coneixements, idees i experiències.

-

Continuar desenvolupant el Pla d’intervenció integral per l’eradicació de la violència masclista entre el jovent, incloent la formació als professionals que treballen amb les persones joves, el treball de sensibilització en els espais joves i en els centres educatius i l’abordatge del ciberassetjament, l’assetjament a través de les xarxes socials.

-

Desenvolupar una proposta pedagògica per tractar el tema de l’homofòbia als centres educatius i concretament a 1r. d’ESO, mitjançant publicacions i accions de sensibilització.

-

Mantenir i potenciar programes que potenciïn la creativitat artística com els que es promouen a l’Espai Estruch.

-

Continuar promovent la igualtat d’oportunitats que fomentin la igualtat d’oportunitats en l’àmbit de la formació per l’ocupació i l’accés al món laboral, desenvolupant programes des del Vapor Llonch.

-

Difondre els valors democràtics entre les persones joves promovent la seva participació i coresponsabilitat a la societat.

-

Continuar oferint programes dirigits a col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió, per raó d’ètnia, origen, orientació sexual, etc. a fi de garantir els seus drets i fer possible la seva integració a la societat.

Finalment, fer esment que per a desenvolupar molts dels programes es compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat, la Diputació de Barcelona i d'altres institucions supralocals en relació a l’àmbit de treball.

PERSONES LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSSEXUALS I INTERSEXUALS (LGBTI) Amb la ferma voluntat de seguir treballant per l’eradicació de qualsevol manifestació homofòbica a la ciutat, l’Ajuntament de Sabadell, mitjançant L’Espai LGBTI de l’Oficina de Drets Civils i Ciutadania ha elaborat l’any 2013 un Pla d’Intervenció Integral per combatre les desigualtats per raó d’orientació sexual. Aquest pla, no només recull i empara totes les activitats que des dels diferents àmbits es duen a terme a la ciutat donant-lis coherència, sinó que també fomenta la continuïtat i la innovació entorn a noves propostes. En concret el Pla estableix com a objectius: [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 161


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

-

Promoure el treball transversal i en xarxa amb tots aquells serveis, departaments i entitats que treballen més o menys directament amb la temàtica de l’homofòbia.

-

Sensibilitzar a la comunitat educativa i a la ciutadania, oferint diverses activitats i recursos relacionats amb l’homofòbia tant als centres educatius com a altres espais d’educació no formal.

-

Visibilitzar els resultats d’estudis i notícies recents sobre la temàtica per tal de sensibilitzar a la ciutadania en general.

-

Recopilar i, en cas de que sigui necessari, elaborar material pedagògic per tal de fer-ne la difusió.

-

Commemorar els dies internacionals contra la Homofòbia i el dia de l’Orgull Gay.

-

Formar en aquesta temàtica a les persones que són referents en l’educació del joves (en l’àmbit formal o no formal) amb l’objectiu que esdevinguin agents actius en la lluita contra l’homofòbia.

L’any 2013, s’obre L’Espai LGBTI de l’Oficina de Drets Civils i Ciutadania per tal d’informar, orientar i assessorar a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. L’espai neix també amb la voluntat de poder debatre, reflexionar i accionar envers les discriminacions per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual, així com oferir formació amb la col·laboració de les entitats relacionades amb aquesta temàtica. El mateix 2013 l’Oficina de Drets Civils posa en marxa la Taula de participació LGBTI, composada per cinc entitats que treballen en aquest àmbit. L’objectiu de la Taula és el de col·laborar amb l’Oficina fent diferents propostes per visualitzar i fer sensibilització sobre el col·lectiu. Les propostes han estat centrades sobretot en la commemoració de les diades internacionals: El dia Internacional contra l’Homofòbia que es celebra anualment el 17 de maig i que el 2013 va tenir com a lema “La igualtat comença quan reconeixem que tots i totes tenim el dret a ser diferents” amb la programació de tot un seguit d’activitats: cinema, conferències, exposicions, presentacions de llibres, sopars, etc. amb el suport de l’entitat LGBTI local Som com Som, la Taula d’entitats LGBTI de Sabadell, el Síndic de Greuges de Sabadell, l’Aliança Francesa i la col·laboració d’altres entitats i espais de la ciutat. Dins dels actes commemoratius d’aquest dia va tenir lloc el llançament, del primer RAP contra l’Homofòbia de l’Estat Espanyol cantat en Català L’amor és lliure amb l’objectiu de sensibilitzar al jovent sobre la discriminació per raó de gènere i orientació sexual. El vídeo s’ha anat passant durant tot l’any a diferents sales d’oci i discoteques de Sabadell. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eJpJiR4Gy8k. Com a dada, després d’un mes i mig del seu llançament va ser vist per 3.500 persones al portal youtube. Tanmateix, i amb motiu d’aquesta celebració, es va cercar el compromís institucional de les diferents forces polítiques a través de la Junta de portaveus de l’ajuntament a fi de donar suport a les activitats LGBTI que durant l’any es desenvolupen a la ciutat. El dia del Orgull LGBTI, que es celebra anualment el dia 28 de juny, dia en que la bandera irisada oneja al balcó de l’ajuntament i té lloc una concentració a favor del col·lectiu. L’any 2013, dins del programa, es va presentar el mapa de la Ilga (Internacional Lesbian and Gay Association) per part dels coorganitzadors del programa, l’entitat Som com Som i el Casal Lambda amb el suport de la taula LGBTI i altres entitats locals. Durant l’any 2013 la taula LGBTI va realitzar un total de 6 sessions de treball. [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 162


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

L’Espai LGBTI col·labora estretament amb la Comissió de la convivència per a fer efectiu el protocol sobre l’homofòbia i poder detectar i intervenir en casos d’agressió o discriminació per raó de xenofòbia, racisme i homofòbia. La comissió ofereix un suport legal i psicològic a les persones afectades. L’espai LGBTI de l’Oficina de drets civils disposa també d’un fons documental sobre diversitat sexo-afectiva i l’homofòbia amb material editat per la pròpia Oficina i la Regidoria de Drets Civils com són els monogràfics sobre homofòbia i l’Orgull Gai i els apunts de prejudicis en la sexualitat, sexisme, relacions sexuals sense risc i la SIDA. El fons compta també amb un recull de premsa i la col·laboració amb el fons documental de les biblioteques municipals. Des de l’Espai LGBTI es treballa conjuntament amb altres departaments i serveis a fi de poder oferir recursos de suport emocional, prevenció de la salut i sexualitat als joves, com és el cas de les assessories psicojoves (on el jove pot plantejar els seus dubtes i inquietuds en relació a la sexualitat, l’afectivitat, etc.) que s’ofereixen al servei d’Atenció al Jove i diverses accions educatives que s’organitzen als centres escolars. En concret: - La Campanya sobre afectivitat i sexualitat, que s’efectua anualment als centres educatius per part de l’Ajuntament (Regidoria de Drets Civils i Salut) posant un especial èmfasi en les relacions afectives i donat elements de reflexió als i a les joves perquè prenguin consciència de tot allò que es remou en les relacions entre iguals. La Campanya proveeix un espai per treballar l’assertivitat mostrant i normalitzant el fet de que hi ha molts models de parelles i que totes són vàlides sempre que es respecti la llibertat de decisió individual. Com a dada l’any 2013 més de 1.400 joves dels diferents instituts públics de la ciutat han participat en la campanya. - Amb el mateix objectiu, juntament amb el departament de promoció de la Salut, s’ha elaborat un dossier i unes orientacions pedagògiques per al professorat (amb una exposició itinerant LGBTI) sobre el tema de la diversitat afectiva i sexual incloent instruccions i consells per a poder desenvolupar les activitats amb l’alumnat. Tanmateix s’han ofert xerrades a mares i pares per tal de que puguin orientar i assessorar als seus adolescents sobre el tema de l’orientació sexual. - En l’àmbit educatiu i per garantir la seguretat dels infants i joves als centres educatius s’ha col·laborat amb els Mossos d’esquadra per implementar un nou projecte cercant la complicitat de la comunitat educativa. L’objectiu és prevenir, identificar i reduir els fets delictius i millorar la percepció de seguretat dels infants i joves als centres educatius. També s’aborda el tema en relació a les noves tecnologies i les xarxes 2.0. Orientacions de futur:

-

Continuar fomentant l’espai LGBTI d’assessorament, informació , reflexió i sensibilització sobre col·lectiu LGBTI i el treball per la lluita en contra de les discriminacions per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual. I, en aquest sentit, continuar amb el treball de sensibilització a les escoles. Una prioritat per l’any que bé serà el tractament del bullying o assetjament homofòbic als alumnes de 1r. d’ESO amb l’edició d’un monogràfic específic sobre la temàtica.

-

Desenvolupar actuacions que promoguin l’eradicació de l’homofòbia a l’esport amb la implicació dels principals clubs i entitats esportives. Es preveu en aquest sentit la celebració del Dia Internacional contra l’Homofòbia en el futbol, el 19 de febrer amb una jornada esportiva i la col·laboració de diferents entitats

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 163


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

esportives sensibilitzades o no amb el fet homosexual i el suport de l’Ajuntament de Sabadell (regidories de Drets civils i Esports). -

Fomentar des de la Taula de participació LGBTI actuacions per a visibilitzar i sensibilitzar a la ciutadania, com per exemple proposar que en el nomenclàtor de carrers de Sabadell hi figurin persones reconegudes en la lluita per la llibertat d’orientació sexual a la ciutat. Durant l’any 2013 s’han iniciat els tràmits per a proposar la incorporació d’un conegut activista a Sabadell.

-

Seguint amb la visualització i sensibilització, es pretén incorporar dins de la festivitat de l’Aplec de la Salut un acte de reconeixement a les víctimes del nazisme per la seva orientació sexual, amb una ofrena floral amb representants de les diferents taules de la Regidoria i col·lectius afectats.

Finalment, fer esment que per a desenvolupar molts dels programes es compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat, la Diputació de Barcelona i d'altres institucions supralocals en relació a l’àmbit de treball.

DIVERSITAT DE CREENCES El dret a la llibertat religiosa és un dret emparat per la constitució espanyola, per l’estatut d’autonomia i defensat en l’article 18 de la Declaració dels drets humans: el dret a la llibertat religiosa inclou la llibertat de tenir o adoptar una religió o creença, així com a manifestar-la, individualment o col·lectivament, en públic o privat, mitjançant l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança. Aquest dret ha de ser garantit per part de les institucions partint del principi de la laïcitat (proper al principi d’aconfessionalitat) que separa el poder polític de tota confessió religiosa respectant qualsevol tipus de creença -així com l’ateisme i l’agnosticisme-. Les persones que es declaren laiques també han de ser respectades, així com les seves cerimònies i actes, possibilitant que facin ús tant d’instal·lacions públiques com privades, gestionades per a tal fi; per exemple els serveis Funeraris on es poden celebrar diferents cerimònies religioses segons diferent creences: com indicador, l’any 2013 dels 1.643 enterraments, el 85% van ser cristians (1.396) dels que 97% eren catòlics, 1,4% evangelistes i un 0,9% de Jehovà; un 6% laics (98) i el 0,1% musulmans. Des de l’entrada en vigor de la nova normativa dels centres de culte cal garantir també el dret de tota confessió a disposar d’espais per a poder desenvolupar les seves activitats, acomplint una normativa de seguretat i salubritat. En el cas dels centres ja existents, la nova normativa també els obliga a acomplir amb aquests requeriments. La tasca de les institucions i del govern local és la d’assessorar i d’informar a les comunitats religioses perquè puguin adaptar-se a aquestes noves condicions. Per això, des de l’Ajuntament i des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania es crea el Servei d’Afers religiosos, a fi de proporcionar la informació i l’assessorament necessaris, continuant la tasca ja desenvolupada des de l’any 2007 per l’Oficina de Nova Ciutadania. L’any 2013, s’ha acompanyat a aquelles comunitats religioses que han requerit instal·lar el seu centre de culte en una ubicació correcta, i s’ha fet seguiment a d’altres que cercaven noves ubicacions garantint que el seu exercici de llibertat de culte es faci en harmonia amb l’entorn ciutadà evitant possibles conflictes de convivència: en concret una comunitat ha assolit una nova ubicació i dues han estat assessorades a l’hora de cercar nous espais.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 164


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Perquè sigui possible l’acompliment de la llei i garantir aquests drets amb igualtat d’oportunitats per tothom, és necessari el treball transversal del Servei d’Afers Religiosos amb altres departaments com Urbanisme a fi de preveure en els Plans d’ordenació urbanística, sòls on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació i concedir llicències urbanístiques per a que els centres puguin condicionar els seus espais als nous requeriments de la nova normativa. Com a indicadors, durant l’any 2013 hi ha hagut dues sol·licituds de llicències d’activitats (obres) per part de centres de culte i dues sol·licituds per a noves implantacions que han estat assessorades per ambdós serveis. El Servei d’Afers Religiosos també dóna suport a les activitats públiques de les diferents comunitats tot i garantint que la seva participació es faci en respecte a uns valors comuns que, en el cas de Sabadell han estat consensuats amb la ciutadania a través del Pacte pels valors; pacte en el que també van participar les diferents confessions. El Servei també impulsa accions per a donar a conèixer la diversitat de creences i conviccions que hi ha a la ciutat. Una de les accions per donar a conèixer aquesta diversitat la difusió del Mapa de creences i conviccions, que va ser creat l’any 2008 per UNESCOcat a fi de mostrar i situar al territori totes les comunitats existents. Cal dir que aquesta diversitat reflecteix la diversitat cultural de la realitat social de la ciutat. Actualment, s’està treballant per l’actualització del mapa amb eines pròpies de l’ajuntament.

Una altra de les actuacions, es l’organització de la Jornada de Portes Obertes als centres de culte, que l’any 2013 va permetre visitar 5 centres de culte a la ciutat oferint activitats com conferències, presentacions de llibres, pregàries comunes, amb un total d’assistència de 150 persones. La participació de diferents comunitats en aquestes jornades permet enfortir els vincles de relació entre unes i altres i combatre els estereotips i prejudicis enfront les diferents opcions religioses i ètiques que generen desconfiança. En aquesta línia que Sabadell compta des de l’any 1998 amb un Grup de diàleg Interreligiós, al que pertanyen les diferents comunitats religioses i altres opcions espirituals i ètiques, amb el propòsit d’oferir un espai de diàleg entre les diferents confessions, de reflexió col·lectiva envers els diferents punts que es comparteixen, i de difusió a tota la ciutadania de la diversitat de creences existent. La Taula de creences i conviccions a la que també pertanyen totes les confessions, i que va ser creada en posterioritat, dóna suport a aquest grup de diàleg tot proporcionant un espai d’interrelació amb caràcter estable on poder informar, debatre, reflexionar, fer formació i organitzar activitats d’interès comú, alhora que també contribueix a fomentar la creació de vincles entre [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 165


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

les diferents comunitats. La Taula, gràcies al contacte continu amb les diferents comunitats, fa també possible la detecció de situacions que puguin perjudicar l’exercici del dret a la llibertat religiosa a les comunitats i als seus representants. Durant l’any 2013 va realitzar 4 sessions de treball. Està formada per un total de 51 representants de les diferents comunitats. El nombre total de centres de culte a la ciutat és de 63. Com orientacions de futur: -

Continuar desenvolupant la tasca per part del Servei d’Afers Religiosos d’informar, assessorar i acompanyar a les comunitats religioses intentant donar resposta als seus neguits, interessos i necessitats tenint com a marc de referència la nova normativa de centres de culte.

-

Seguir donant suport i promovent la tasca de la Taula de Creences i Conviccions com a espai de debat, reflexió i consens de tots els àmbits de gestió de la diversitat religiosa a la ciutat.

-

Continuar organitzant periòdicament activitats, con la Jornada de Portes Obertes amb l’objectiu general d’avançar el coneixement mutu i el diàleg entre les comunitats religioses i d’altres opcions espirituals o ètiques, en estreta col·laboració amb el Grup de diàleg interreligiós.

-

Cal continuar treballant per eliminar la por i el desconeixement en relació a determinades creences, que no són pròpies, contrarestant els estereotips i prejudicis que envers aquestes creences es tenen. Cal seguir fomentant accions que puguin donar a conèixer els diferents espais de culte existents a la ciutat, les diferents pràctiques religioses, opcions espirituals o ètiques i el seu univers simbòlic i formes d’entendre el món.

Finalment, fer esment que per a desenvolupar molts dels programes es compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat, la Diputació de Barcelona i d'altres institucions supralocals en relació a l’àmbit de treball.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 166


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

ANNEXOS ANNEX 1: REGIDORIES I SERVEIS QUE PARTICIPEN EN EL PLA 1.

Comerç i Turisme

2.

Comunicació

3.

Consorci per a la Normalització Lingüística

4.

Cultura

5.

Drets Civils i Ciutadania

6.

Educació

7.

Espai Públic

8.

Esports

9.

Gestió de la informació

10.

Habitatge

11.

Llicències d'activitats

12.

Llicències urbanístiques

13.

Policia Municipal

14.

Promoció Econòmica

15.

Recursos Humans

16.

Relacions ciutadanes

17.

Sabadell Atenció Ciutadana

18.

Salut

19.

Serveis Socials

20.

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

21.

Urbanisme

[Annexos]

Pàg. 167


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Sessions d’acollida

1

2

13.03

Tallers de coneixement de l’entorn

1

2

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

13.17

Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

13.16

Sabadell Atenció Jove (SAJ)

1

13.01

Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

1

13.15

Informació Orientació Assessorament

Informació, orientació i assessorament ciutadà

[Annexos]

Urbanisme

13.02

Sostenibilitat

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Serveis Socials

12.01

Seguretat ciutadana

Observatori de la Salut

Salut

18.08

SAC

Informació de base per als programes municipals

Relacions ciutadanes

04.01

Recursos Humans

2

Promoció Econòmica

Assessorament jurídic, procés de regularització

1

Llicències urbanístiques

13.06

Informàtica

2

Habitatge

Mapa de creences i conviccions de la ciutat

Gestió de la informació

13.38

2

Esports

Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

Espai Públic

15.01

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Educació

ANNEX 2: ACTUACIONS PER EIXOS I REGIDORIES

1 1 1

1

1

1

2 2 1

1

1 1

2 2

1

2 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 2

1

1

1

Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

2

1

13.30

Oficina de Drets Civils

2

1

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

23.01

Atenció al Ciutadà

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

1

1

13.04

Tallers d’apropament al món laboral

2

1

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

2

1

13.31

Programa de suport al retorn voluntari

2

1

1

1

1 1

2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2 1

Pàg. 168


Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

2

13.45

Tallers per la Igualtat

2

13.53

La laïcitat, el punt de partida

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

05.04

Esplai a l’escola

2

05.03

Escoles bressol Municipals

2

22.01

Supressió de barreres arquitectòniques

2

1

22.03

Programa de millora de l'accessibilitat

2

1

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

06.02

Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

19.02

Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

[Annexos]

Urbanisme

13.27

Sostenibilitat

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

Serveis Socials

11.01

Seguretat ciutadana

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

2

Salut

21.02

Relacions ciutadanes

1

Recursos Humans

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Promoció Econòmica

08.07

Llicències urbanístiques

1

Informàtica

Sabadell Habitatge

Habitatge

08.01

Gestió de la informació

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Esports

05.01

Espai Públic

Espai LGBTI a l’Oficina de Drets Civils

Educació

13.29

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

SAC

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

1 2

1

1

1 2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1 1

1 1 1

2

1

2

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

2 1

2 1 1

2

1 1

1

1

1

1 2

1

2

Pàg. 169


Emancipació

[Annexos]

16.02

Igualtat Home-Dona en els processos de selecció

16.05

Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

1

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

1

18.09

Serveis Funeraris – Diversitat de creences

1

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

13.11

Alberg de Sant Oleguer

13.10

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions ciutadanes

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

2

Habitatge

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Gestió de la informació

14.27

Esports

2

Espai Públic

Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

Educació

14.25

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Recursos Humans

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

2 1

2 2 2

1

1

2

1 1

2

2

1

1

1

Jove: Què, véns?

2

1

13.49

Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

2

13.12

Espais Joves

2

1

13.05

Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

2

1

05.02

Posa-t’hi

08.03

Renda bàsica d’emancipació

1

2

1

1

08.09

Promoció d’habitatges dotacionals

1

2

1

1

14.14

Oferta formació continua per a empreses

2

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

2

14.01

Orientació professional

14.04

Sabadelltreball

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

1

1

1

1 1

1

1

1

2

1

2 1

1

1

1

2 2

Pàg. 170


14.15

Oferta formació continua externa

2

14.09

Coneguem el mercat laboral

14.13

Formació ocupacional

2

14.02

Espais de recerca activa de feina

2

14.10

Programes integrals per a joves

14.08

Coneixement d’oficis

2

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

2

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

2

14.22

Sensibilització per emprendre

18.01

Tallers d'habilitats socials

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

12.03

Cohesió civil

[Annexos]

1

Urbanisme

2

2

Sostenibilitat

Formació e-Learning

Serveis Socials

14.16

Seguretat ciutadana

Cases d’oficis

Salut

14.19

SAC

Viver d’empreses

Relacions ciutadanes

14.24

1

Promoció Econòmica

Tallers d’ocupació

Llicències urbanístiques

14.20

Informàtica

2

Habitatge

Formació i acreditació en TIC

Gestió de la informació

14.17

Esports

2

Espai Públic

Borsa de treball

Educació

14.03

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Recursos Humans

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

1

2 1

1

1

2

1

2

1

2

1

2 2 1

1

1

1

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

1

1

13.09

Servei de mediació i dinamització intercultural

2

1

13.08

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

2

1

13.36

Gestió dels Centres de Culte

2

05.05

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

1

1

1

1

1

1

1 1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1 1

2

Pàg. 171


Participació

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

[Annexos]

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Salut

09.01

SAC

Tramitació d’ajuts al lloguer

Relacions ciutadanes

08.04

Recursos Humans

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Promoció Econòmica

08.02

Llicències urbanístiques

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Informàtica

08.06

Habitatge

Fons d'habitatges d'emergència social

Gestió de la informació

08.08

Esports

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Espai Públic

06.08

Educació

Títol

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Cultura

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Comunicació

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

2 1

2 1

1 1 1

1 1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

OMNIA. Formació presencial

2

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

2

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

14.21

Plans d’ocupació

14.28

Formació sociolaboral

12.04

Serveis Socials Bàsics

1

12.05

Informes d’arrelament social

1

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

11.03

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

2

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

2

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

1

2

1

2 1

1

1

2

14.29

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

2

1

1

2 1

1

1

1

2

1 2

1

1

1

2

1 1

2

1

2

1 1

2

1

1

Pàg. 172


13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

2

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

2

13.07

Xarxa d’entitats d’acollida

2

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

2

1

13.46

Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

2

1

13.24

Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

2

13.33

Comissió de la convivència

2

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

12.06

Consell de Serveis socials

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

1

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

2

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

2

1

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

1

2

Coresponsabilitat Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització

[Annexos]

Urbanisme

2

Sostenibilitat

Consells de Districte

Serveis Socials

17.01

Seguretat ciutadana

2

Salut

Cens de participació en els processos participatius

Relacions ciutadanes

17.02

Recursos Humans

2

Promoció Econòmica

Registre Municipal d’Entitats

Llicències urbanístiques

17.04

Informàtica

2

Habitatge

Processos de participació ciutadana

Gestió de la informació

17.03

Esports

2

Espai Públic

Centres Cívics

Educació

17.05

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

SAC

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

2

1

1

2 1

1

1

2

1

2

1 1

2

1 1

1

1

1

1

1

1

Pàg. 173


Campanya Ni un Pèl enrere. Gremi Perruquers

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

2

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

2

19.01

Formació d’educació viària per a joves d’instituts

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Comunicació

16.01

[Annexos]

1

1 1 1

1

2

1

1

2

1

2

Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

2

18.04

Prevenció de les Drogodependències

1

1

1

2

18.03

Relacions sexuals sense risc

1

1

1

2

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

1

1

1

10.02

Agenda 21. Programa 50/50

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

2

Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

2

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

2

1

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

2

1

02.03

Urbanisme

13.54

1

Sostenibilitat

Memorial Àlex Seglers

Serveis Socials

13.39

Seguretat ciutadana

2

Salut

Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

SAC

13.25

Relacions ciutadanes

2

Recursos Humans

Sabadell, ciutat refugi

Promoció Econòmica

13.28

Llicències urbanístiques

2

Informàtica

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Habitatge

13.14

Esports

2

Espai Públic

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Educació

13.50

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Gestió de la informació

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pàg. 174


Pedagogia Vincles Diversitat Convivència

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

[Annexos]

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

1

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

1

Projectes de cooperació al desenvolupament

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

05.06

Ciutat i Escola

1

2

1

1

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica 1

1

2

1

2 1

Voluntariat per la llengua

1

1

11.06

Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda

2

1

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

13.34

Construïm ciutadania

13.43

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 20.02

1

1

2

1

1

2 1

Llicències urbanístiques

Informàtica 1

2

1

Habitatge

Gestió de la informació

2

13.37

13.26

Esports

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Espai Públic

11.05

Educació

Títol

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Cultura

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Comunicació

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

2

1

Programa Espai dona

2

1

13.13

Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

2

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

13.35

Diàleg Interreligiós

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

2

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

2

10.01

Horts municipals

13.18

Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

17.06

Servei de Mediació

1

1

1

1 1

1

1

1 1

2 2

1

1 1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2 2

Pàg. 175


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

ANNEX 3: ACTUACIONS SEGONS “LECTURES” Lectura Nova Ciutadania Subeix

Orientacions Assessorament Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Informació

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Comerç i Turisme

15.01

Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.06

Assessorament jurídic, procés de regularització

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Salut

18.08

Observatori de la Salut

Serveis Socials

12.01

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Drets Civils i Ciutadania

13.01

Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

Drets Civils i Ciutadania

13.02

Sessions d’acollida

Drets Civils i Ciutadania

13.03

Tallers de coneixement de l’entorn

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Salut

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Drets Civils i Ciutadania

13.31

Programa de suport al retorn voluntari

Drets Civils i Ciutadania

13.04

Tallers d’apropament al món laboral

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Cultura

11.01

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.45

Tallers per la Igualtat

Educació

05.03

Escoles bressol Municipals

Educació

05.04

Esplai a l’escola

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Pàg. 176


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Emancipació

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Policia Municipal

19.02

Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Drets Civils i Ciutadania

13.05

Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.10

Jove: Què, véns?

Drets Civils i Ciutadania

13.49

Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

Educació

05.02

Posa-t’hi

Promoció Econòmica

14.14

Oferta formació continua per a empreses

Promoció Econòmica

14.02

Espais de recerca activa de feina

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball

Promoció Econòmica

14.01

Orientació professional

Promoció Econòmica

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

Promoció Econòmica

14.15

Oferta formació continua externa

Promoció Econòmica

14.13

Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

Pàg. 177


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Participació

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Cohesió civil

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Drets Civils i Ciutadania

13.09

Servei de mediació i dinamització intercultural

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

Drets Civils i Ciutadania

13.08

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Educació

05.05

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Habitatge

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Promoció Econòmica

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Promoció Econòmica

14.29

OMNIA. Formació presencial

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

Serveis Socials

12.05

Informes d’arrelament social

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Cultura

11.03

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Pàg. 178


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Sensibilització Comunicació

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Coresponsabilitat

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.07

Xarxa d’entitats d’acollida

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Habitatge

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

Pàg. 179


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Vincles Diversitat Convivè ncia

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Cultura

11.06

Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda

Drets Civils i Ciutadania

13.34

Construïm ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

Drets Civils i Ciutadania

13.43

Programa Espai dona

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Drets Civils i Ciutadania

13.35

Diàleg Interreligiós

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Pàg. 180


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

[Annexos]

Orientació Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

Assessorament

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Informació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Salut

18.08

Observatori de la Salut

Serveis Socials

12.01

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.01

Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

Drets Civils i Ciutadania

13.02

Sessions d’acollida

Drets Civils i Ciutadania

13.03

Tallers de coneixement de l’entorn

Drets Civils i Ciutadania

13.16

Sabadell Atenció Jove (SAJ)

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Educació

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Salut

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Drets Civils i Ciutadania

13.04

Tallers d’apropament al món laboral

Drets Civils i Ciutadania

13.31

Programa de suport al retorn voluntari

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Cultura

11.01

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

Drets Civils i Ciutadania

13.45

Tallers per la Igualtat

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Educació

05.03

Escoles bressol Municipals

Educació

05.04

Esplai a l’escola

Espai Públic

22.01

Supressió de barreres arquitectòniques

Pàg. 181


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Emancipació

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Espai Públic

22.03

Programa de millora de l'accessibilitat

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Esports

06.02

Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Policia Municipal

19.02

Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Promoció Econòmica

14.25

Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

Promoció Econòmica

14.27

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Recursos Humans

16.02

Igualtat Home-Dona en els processos de selecció

Recursos Humans

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

Recursos Humans

16.05

Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Drets Civils i Ciutadania

13.05

Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.49

Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

Educació

05.02

Posa-t’hi

Habitatge

08.09

Promoció d’habitatges dotacionals

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

Promoció Econòmica

14.10

Programes integrals per a joves

Promoció Econòmica

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

Pàg. 182


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Cohesió civil

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Promoció Econòmica

14.02

Espais de recerca activa de feina

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

Promoció Econòmica

14.13

Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.09

Coneguem el mercat laboral

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.15

Oferta formació continua externa

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

Promoció Econòmica

14.01

Orientació professional

Promoció Econòmica

14.14

Oferta formació continua per a empreses

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball

Promoció Econòmica

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Drets Civils i Ciutadania

13.09

Servei de mediació i dinamització intercultural

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Habitatge

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Promoció Econòmica

14.29

OMNIA. Formació presencial

Pàg. 183


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home

[Annexos]

Coresponsabilitat

Participació

Subeix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Promoció Econòmica

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.46

Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Habitatge

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

Pàg. 184


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Comunicació Pedagogia

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Sensibilització

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.54

Campanya Ni u n pèl enrere. Gremi Perruquers (NOU)

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Recursos Humans

16.01

Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

Salut

18.04

Prevenció de les Drogodependències

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Comunicació

02.03

Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Pàg. 185


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home

[Annexos]

Convivènc ia

Diversitat

Vincles

Subeix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Drets Civils i Ciutadania

13.43

Programa Espai dona

Drets Civils i Ciutadania

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Pàg. 186


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Joventut Subeix

[Annexos]

Orientació Assessorament Equitat Emancipació

Equitat, emancipació i cohesió civil

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Informac ió

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Salut

18.08

Observatori de la Salut

Drets Civils i Ciutadania

13.17

Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

Drets Civils i Ciutadania

13.16

Sabadell Atenció Jove (SAJ)

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.15

Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

Educació

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Salut

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Drets Civils i Ciutadania

13.29

Espai LGBTI a l’Oficina de Drets Civils

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.45

Tallers per la Igualtat

Drets Civils i Ciutadania

13.27

Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

Educació

05.04

Esplai a l’escola

Espai Públic

22.01

Supressió de barreres arquitectòniques

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.10

Jove: Què, véns?

Drets Civils i Ciutadania

13.11

Alberg de Sant Oleguer

Pàg. 187


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Joventut Subeix

Cohesió civil

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Educació

05.02

Posa-t’hi

Habitatge

08.03

Renda bàsica d’emancipació

Promoció Econòmica

14.13

Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

Promoció Econòmica

14.01

Orientació professional

Promoció Econòmica

14.15

Oferta formació continua externa

Promoció Econòmica

14.02

Espais de recerca activa de feina

Promoció Econòmica

14.22

Sensibilització per emprendre

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

Promoció Econòmica

14.14

Oferta formació continua per a empreses

Promoció Econòmica

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

Promoció Econòmica

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.09

Coneguem el mercat laboral

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

Promoció Econòmica

14.10

Programes integrals per a joves

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Drets Civils i Ciutadania

13.08

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Educació

05.05

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Pàg. 188


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Joventut

[Annexos]

Coresponsabilitat

Participació

Subeix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Habitatge

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

Habitatge

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Promoció Econòmica

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Promoció Econòmica

14.29

OMNIA. Formació presencial

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Cultura

11.03

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Habitatge

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

Pàg. 189


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Joventut

[Annexos]

Vincles

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Comunicació

Sensibilització

Subeix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Esports

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Policia Municipal

19.01

Formació d’educació viària per a joves d’instituts

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Salut

18.04

Prevenció de les Drogodependències

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.02

Agenda 21. Programa 50/50

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Drets Civils i Ciutadania

13.13

Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Pàg. 190


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Joventut Subeix

Convivència

Diversitat

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Drets Civils i Ciutadania

13.18

Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Pàg. 191


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura LGBTI

Equitat Emancipació Participació Coresponsabilitat Sensibilització

Equitat, emancipació i cohesió civil Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Sensibilització, comunicació i pedagogia

[Annexos]

Assesso Orientació rament

Subeix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Drets Civils i Ciutadania

13.29

Espai LGBTI a l’Oficina de Drets Civils

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Promoció Econòmica

14.27

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Recursos Humans

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Esports

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Pàg. 192


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura LGBTI Subeix

[Annexos]

Convivè Diversitat ncia

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Comunicació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Pàg. 193


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Codi

Programa

Informació

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.27

Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.24

Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Drets Civils i Ciutadania

13.25

Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Participació Coresponsabilitat Sensibilització

Equitat, emancipació i cohesió civil Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Sensibilització, comunicació i pedagogia

[Annexos]

Regidoria/Servei

Equitat

Subeix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Orientació

Lectura Cooperació

Pàg. 194


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Cooperació Subeix

[Annexos]

Diversitat

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Comunicació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Pàg. 195


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Codi

Programa

Informació

Drets Civils i Ciutadania

13.38

Mapa de creences i conviccions de la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.53

La laïcitat, el punt de partida

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Salut

18.09

Serveis Funeraris – Diversitat de creences

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.39

Memorial Àlex Seglers

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Coh esió civil Participació Coresponsabilitat Sensibilització

Equitat, emancipació i cohesió civil Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Sensibilització, comunicació i pedagogia

[Annexos]

Regidoria/Servei

Equitat

Subeix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Assesso Orientació rament

Lectura Diversitat Creences

Pàg. 196


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Diversitat Creences Subeix

[Annexos]

Diversitat Convivè ncia

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Comunicació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Drets Civils i Ciutadania

13.35

Diàleg Interreligiós

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Pàg. 197


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

ANNEX 4: ÍNDEX DE PROGRAMES SEGONS CODI PROGRAMA

Pàg.

02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal 02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional 04.01 Informació de base per als programes municipals 05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) 05.02 Posa-t'hi 05.03 Escoles bressol Municipals 05.04 Esplai a l'escola 05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE) 05.06 Ciutat i Escola 05.07 Jornades d'orientació escolar i professional 06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l'esport al territori 06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l'esport 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors 06.04 Prevenció de l'homofòbia a través de l'esport 06.05 Festa de l'Esport de Sabadell 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l'Esport 06.07 Pla Català de l'esport a l'Escola 06.08 Ús d'equipaments esportius per a les activitats esportives 07.01 Modificació del Pla General d'Ordenació de Sabadell per a l'adaptació a la Normativa dels centres de culte 07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous 07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat 07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general 08.01 Sabadell Habitatge 08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió 08.03 Renda bàsica d'emancipació 08.04 Tramitació d'ajuts al lloguer 08.05 Tramitació d'ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l'habitatge i/o edifici d'habitatges 08.06 Tramitació d'ajuts d'habitatge d'especial urgència 08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l'habitatge 08.08 Fons d'habitatges d'emergència social 08.09 Promoció d'habitatges dotacionals 08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell 09.01 Generació d'informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) 10.01 Horts municipals 10.02 Agenda 21. Programa 50/50

129 129 128

[Annexos]

127 10 27 55 37 36 81 135 21 141 40 142 121 143 121 40 81 49 92 111 111 28 83 56 84 41 82 28 82 57 108 84 144 126 Pàg. 198


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

11.01 Programació d'activitats culturals equilibrada quant a gèneres 11.02 Catàleg d'activitats culturals de foment de valors 11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura 11.04 Catàleg d'activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència 11.05 Implementació d'eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania 11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda 12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat 12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics 12.03 Projecte d'intervenció socioeducativa amb joves 12.04 Serveis Socials Bàsics 12.05 Informes d'arrelament social 12.06 Consell de Serveis socials 13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes 13.02 Sessions d'acollida 13.03 Tallers de coneixement de l'entorn 13.04 Tallers d'apropament al món laboral 13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes) 13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització 13.07 Xarxa d'entitats d'acollida 13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural 13.10 Jove: Què, véns? 13.11 Alberg de Sant Oleguer 13.12 Espais Joves 13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) 13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) 13.15 Punts d'informació i orientació juvenils als centres d'educació secundària (PIDCES) 13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ) 13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional 13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell 13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) 13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat 13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament 13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just 13.28 Sabadell, ciutat refugi 13.29 Espai LGBTI a l'Oficina de Drets Civils 13.30 Oficina de Drets Civils 13.31 Programa de suport al retorn voluntari 13.32 Pla de Civisme de Sabadell [Annexos]

31 113 93 114 130 137 11 48 77 90 91 110 17 12 13 23 54 8 104 79 78 51 50 53 140 117 19 16 16 145 103 102 15 132 134 106 119 133 32 117 26 20 25 104 Pàg. 199


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

13.33 Comissió de la convivència 13.34 Construïm ciutadania 13.35 Diàleg Interreligiós 13.36 Gestió dels Centres de Culte 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat 13.39 Memorial Àlex Seglers 13.40 Centre d'Atenció a la Dona 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell 13.42 Dona: Expressa't i Participa 13.43 Programa Espai dona 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere 13.45 Tallers per la Igualtat 13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista 13.47 Servei d'assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats 13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania 13.49 Mòduls "A prop teu", d'acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell) 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania 13.51 Consell de Joves 13.52 Participació juvenil: Foment de l'associacionisme juvenil a la ciutat 13.53 La laïcitat, el punt de partida 13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi Perruquers (NOU) 14.01 Orientació professional 14.02 Espais de recerca activa de feina 14.03 Borsa de treball 14.04 Sabadelltreball 14.05 Pràctiques no laborals en empreses 14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL) 14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental 14.08 Coneixement d'oficis 14.09 Coneguem el mercat laboral 14.10 Programes integrals per a joves 14.11 Programes integrals per als col.lectius més vulnerables 14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 14.13 Formació ocupacional 14.14 Oferta formació continua per a empreses 14.15 Oferta formació continua externa 14.16 Formació e-Learning 14.17 Formació i acreditació en TIC 14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) 14.19 Cases d'oficis 14.20 Tallers d'ocupació 14.21 Plans d'ocupació 14.22 Sensibilització per emprendre [Annexos]

107 138 142 80 131 8 119 24 34 137 139 115 33 106 94 95 52 116 96 95 34 120 59 70 61 60 74 86 87 72 68 71 86 58 69 57 67 66 62 73 65 63 88 74 Pàg. 200


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

14.23 Assessorament per a la creació d'empreses 14.24 Viver d'empreses 14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral 14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 14.28 Formació sociolaboral 14.29 OMNIA. Formació presencial 15.01 Programa d'inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell 16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista 16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania 16.04 Protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe 16.05 Pla d'Igualtat de l'Ajuntament 17.01 Consells de Districte 17.02 Cens de participació en els processos participatius 17.03 Processos de participació ciutadana 17.04 Registre Municipal d'Entitats 17.05 Centres Cívics 17.06 Servei de Mediació 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" 18.01 Tallers d'habilitats socials 18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic 18.03 Relacions sexuals sense risc 18.04 Prevenció de les Drogodependències 18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris 18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències 18.07 Pla Municipal sobre Drogues 18.08 Observatori de la Salut 18.09 Serveis Funeraris - Diversitat de creences 19.01 Formació d'educació viària per a joves d'instituts 19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal 20.01 Sensibilització per fomentar l'ús de la llengua catalana 20.02 Voluntariat per la llengua 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d'activitats econòmiques 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats 22.01 Supressió de barreres arquitectòniques 22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic 22.03 Programa de millora de l'accessibilitat 23.01 Atenció al Ciutadà

[Annexos]

61 64 44 43 45 89 85 7 123 45 122 47 46 101 101 99 100 98 147 109 75 125 125 124 22 76 76 10 48 122 42 146 113 136 42 29 37 97 38 21

Pàg. 201


Pla transversal de drets civils i ciutadania 2013-2016  
Pla transversal de drets civils i ciutadania 2013-2016  

Seguiment i avaluació - Any 2013

Advertisement