Page 1


Pla transversal

de drets civils i ciutadania 2013-2016 Sabadell, ciutat gresol La gestió inclusiva de la diversitat d’edat, d’origen, de gènere, de creences i d’orientacions i identitats sexuals


El Pla Transversal de drets civils i ciutadania és liderat per la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. S’ha debatut en el marc de la Comissió Informativa Especial de Drets Civils i Ciutadania, com també amb les entitats de la ciutat en una jornada participativa que va tenir lloc el 19 de gener de 2013. El Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla Transversal de drets civils i ciutadania el dia 5 de febrer de 2013. Estudi i recull de dades: Activa Prospect, SL Edició: Ajuntament de Sabadell Drets Civils i Ciutadania C. de Sant Pau,34. 08201, Sabadell Tel. 93 745 19 53 www.sabadell.cat/dretscivils


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

ÍNDEX Índex ....................................................................................................................... ii Presentacions ........................................................................................................ 1 Introducció al Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania ................................. 7 Diagnosi ................................................................................................................ 10 Trets generals ..................................................................................................................................................................... 10 Conclusions i orientacions generals .......................................................................................................................... 10 En relació a ‘Nova Ciutadania’ ..................................................................................................................................... 11 En relació a ‘Igualtat dona-home’ ............................................................................................................................... 12 En relació a ‘Joventut’ ...................................................................................................................................................... 13 En relació a persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals ‘LGBT’ ....................................................... 14 En relació a ‘Cooperació al desenvolupament’ ..................................................................................................... 14 En relació a ‘Diversitat de creences’.......................................................................................................................... 14 Marc conceptual .................................................................................................. 15

CONTEXT GENERAL .................................................................................................................................................... 15 NOVA CIUTADANIA .................................................................................................................................................... 16 IGUALTAT DONA-HOME ............................................................................................................................................. 19 JOVENTUT .................................................................................................................................................................... 22 LA DIVERSITAT DE CREENCES ................................................................................................................................... 24 LA DIVERSITAT D’ORIENTACIONS SEXUALS ............................................................................................................. 26 COOPERACIÓ ............................................................................................................................................................... 28 Eixos del Treball Transversal .............................................................................. 29

EIX 1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ .......................................................................... 29 EIX 2. EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL ................................................................................................... 30 EIX 3. PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT ............................................................................. 30 EIX 4. SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA .......................................................................................... 31 EIX 5. VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA ................................................................................... 31 Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos) ..................................... 32

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ....................................................................................... 33 Informació ............................................................................................................................................................................ 33 15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell ....................................................................................................................................................................................... 33 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat ......................................................................................................... 34 13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització ............................................................................................... 35 04.01 Informació de base per als programes municipals ........................................................................................... 36 18.08 Observatori de la Salut ................................................................................................................................................... 37 12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat ......................................................... 38

Pàg. ii


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Orientació ............................................................................................................................................................................. 39 13.02 Sessions d’acollida ........................................................................................................................................................... 39 13.03 Tallers de coneixement de l’entorn .......................................................................................................................... 40 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell .............................................................................................................. 41 13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional ......................................................................................... 42 13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ) .......................................................................................................................................... 43 13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes .................................................................................... 44 13.15 Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES) ..................... 46 13.30 Oficina de Drets Civils .................................................................................................................................................... 47 05.07 Jornades d’orientació escolar i professional ........................................................................................................ 48 23.01 Atenció al Ciutadà ............................................................................................................................................................ 49 18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris ................................................ 50

Assessorament ................................................................................................................................................................... 51 13.04 Tallers d’apropament al món laboral ...................................................................................................................... 51 13.40 Centre d'Atenció a la Dona ........................................................................................................................................... 52 13.31 Programa de suport al retorn voluntari ................................................................................................................. 53 13.29 Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils ..................................................................................................................... 54 05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) ............................................................................................................. 55 08.01 Sabadell Habitatge ........................................................................................................................................................... 56 08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge .................................................................................. 57 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats ........................................................................................... 58

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL ................................................................................................................ 59 Equitat 59 11.01 Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres ................................................................ 59 13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just ....................................................................................................................................................................................................... 60 13.45 Tallers per la Igualtat...................................................................................................................................................... 61 13.53 La laïcitat, el punt de partida....................................................................................................................................... 62 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell ................................................ 63 05.04 Esplai a l’escola.................................................................................................................................................................. 65 05.03 Escoles bressol Municipals .......................................................................................................................................... 67 22.01 Supressió de barreres arquitectòniques ................................................................................................................ 68 22.03 Programa de millora de l'accessibilitat .................................................................................................................. 69 06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola .................................................................................................................................. 70 06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport.............................. 72 08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges ............ 73 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques ....................................................... 74 19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere ...................................... 75 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral ............................................................................................................................................................................................................... 77 14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec ....................................................................... 78 14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes ....................... 79 16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció ............................................................................................. 80 16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament .................................................................................................................................... 81 16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe ............................................................................................... 82 18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences ........................................................................................................... 83

Pàg. iii


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics .......................................................... 84 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte .............................................................................................................................................................................. 85

Emancipació ........................................................................................................................................................................ 86 13.11 Alberg de Sant Oleguer .................................................................................................................................................. 86 13.10 Jove: Què, véns? ................................................................................................................................................................. 87 13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell) ............................................................................................................................................................................................ 88 13.12 Espais Joves......................................................................................................................................................................... 89 13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)................................... 90 05.02 Posa-t’hi ................................................................................................................................................................................ 91 08.03 Renda bàsica d’emancipació........................................................................................................................................ 92 08.09 Promoció d’habitatges dotacionals .......................................................................................................................... 93 14.14 Oferta formació continua per a empreses ............................................................................................................. 94 14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) ................................................................................... 95 14.01 Orientació professional ................................................................................................................................................. 96 14.04 Sabadelltreball ................................................................................................................................................................... 97 14.23 Assessorament per a la creació d’empreses ......................................................................................................... 98 14.03 Borsa de treball ................................................................................................................................................................. 99 14.17 Formació i acreditació en TIC .................................................................................................................................. 100 14.20 Tallers d’ocupació ......................................................................................................................................................... 101 14.24 Viver d’empreses ........................................................................................................................................................... 103 14.19 Cases d’oficis.................................................................................................................................................................... 104 14.16 Formació e-Learning.................................................................................................................................................... 106 14.15 Oferta formació continua externa .......................................................................................................................... 107 14.09 Coneixem el mercat laboral ...................................................................................................................................... 108 14.13 Formació ocupacional ................................................................................................................................................. 109 14.02 Espais de recerca activa de feina ............................................................................................................................ 110 14.10 Programes integrals per a joves ............................................................................................................................. 111 14.08 Coneixement d’oficis .................................................................................................................................................... 112 14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)........................................................................ 113 14.05 Pràctiques no laborals en empreses ..................................................................................................................... 115 14.22 Sensibilització per emprendre ................................................................................................................................ 116 18.01 Tallers d'habilitats socials ......................................................................................................................................... 117 18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències .................................................................................. 118 18.07 Pla Municipal sobre Drogues ................................................................................................................................... 119 12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves ........................................................................................... 120

Cohesió civil...................................................................................................................................................................... 121 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural .............................................................................................. 121 13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus ................................................................... 123 13.36 Gestió dels Centres de Culte ..................................................................................................................................... 124 05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE) ............................................................................................................................. 125 06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives ....................................................................... 126 08.08 Fons d'habitatges d'emergència social ................................................................................................................ 128 08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència........................................................................................ 129 08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió................................. 130

Pàg. iv


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer..................................................................................................................................... 131 09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) ................................................................................................................................................................................................. 132 14.29 OMNIA. Formació presencial ................................................................................................................................... 133 14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)................................................................. 134 14.11 Programes integrals per als col·lectius més vulnerables ............................................................................ 135 14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental ............................................................................... 136 14.21 Plans d’ocupació ............................................................................................................................................................ 137 14.28 Formació sociolaboral ................................................................................................................................................. 139 12.04 Serveis Socials Bàsics .................................................................................................................................................. 141 12.05 Informes d’arrelament social ................................................................................................................................... 142 07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous ................................................... 143

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT........................................................................................ 144 Participació ....................................................................................................................................................................... 144 11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura ...................................................... 144 13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats......... 146 13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat .................................................... 147 13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania ....................................................................................................................... 148 13.51 Consell de Joves .............................................................................................................................................................. 149 22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic ........................................................................ 150 17.05 Centres Cívics .................................................................................................................................................................. 151 17.03 Processos de participació ciutadana..................................................................................................................... 152 17.04 Registre Municipal d’Entitats ................................................................................................................................... 153 17.02 Cens de participació en els processos participatius ...................................................................................... 154 17.01 Consells de Districte ..................................................................................................................................................... 155

Coresponsabilitat ........................................................................................................................................................... 156 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania .................................................................................................. 156 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals ............................ 157 13.07 Xarxa d’entitats d’acollida ......................................................................................................................................... 158 13.32 Pla de Civisme de Sabadell ........................................................................................................................................ 159 13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista ............................................................. 160 13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat ................................................................................................................................................................................................ 161 13.33 Comissió de la convivència ....................................................................................................................................... 162 08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell ............................................................................... 164 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"........................................................................................................ 165 12.06 Consell de Serveis socials .......................................................................................................................................... 167 07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat...................................................................................... 168 07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general ............................................................................................................................................................................................................ 169

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA .................................................................................................... 170 Sensibilització .................................................................................................................................................................. 170 20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana .............................................................................. 170 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors .......................................................................................... 171 11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència.............................................. 172

Pàg. v


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere......................................................................................... 173 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania .......................................................................................... 174 13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)................................................................................................ 175 13.28 Sabadell, ciutat refugi .................................................................................................................................................. 176 13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat ........................................................................................................... 177 13.39 Memorial Àlex Seglers ................................................................................................................................................. 178 06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport ................................................................................................. 179 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport....................................................................................................................... 180 19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts ......................................................................................... 181 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania ........ 182 16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista ......... 183 18.04 Prevenció de les Drogodependències .................................................................................................................. 184 18.03 Relacions sexuals sense risc ..................................................................................................................................... 185 18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic .................................................................................................................. 186 10.02 Agenda 21. Programa 50/50 .................................................................................................................................... 188

Comunicació ..................................................................................................................................................................... 190 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional....................................................................................................................................................... 190 02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans ........................... 191 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal ........ 192 02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania .................... 193 11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania...................... 194 13.37 Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips” ................................................................................................... 195 13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria ............................................................................................................................................................................................................ 196 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament .................................................................................................. 197 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) .............................................................................. 199

Pedagogia .......................................................................................................................................................................... 200 05.06 Ciutat i Escola .................................................................................................................................................................. 200

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA .............................................................................................. 202 Vincles 202 20.02 Voluntariat per la llengua .......................................................................................................................................... 202 11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda ........................................................ 204 13.42 Dona: Expressa’t i Participa ...................................................................................................................................... 205 13.34 Construïm ciutadania .................................................................................................................................................. 206 13.43 Programa Espai dona................................................................................................................................................... 207 13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) ........................................................................................... 208 06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori ............................................ 209

Diversitat ........................................................................................................................................................................... 210 13.35 Diàleg Interreligiós ....................................................................................................................................................... 210 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors ............................................................................................................................................................................................... 211 06.05 Festa de l’Esport de Sabadell.................................................................................................................................... 212 10.01 Horts municipals ........................................................................................................................................................... 213

Convivència ...................................................................................................................................................................... 215 13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat................................................................................... 215

Pàg. vi


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal ................................................................................ 216 17.06 Servei de Mediació ........................................................................................................................................................ 217

Gestió i coordinació del Pla: Metodologia pel seguiment i l’avaluació ........... 218

ENFOCAMENT DEL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ ................................................................................................... 218 METODOLOGIA DE TREBALL PEL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ ............................................................................ 219 ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L ‘INFORME DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ ........................................................ 220 Annex 1: Regidories i serveis que participen en el Pla .................................... 221 Annex 2: Actuacions per eixos i regidories ...................................................... 222 Annex 3: Actuacions segons “lectures” ............................................................ 231 Lectura Nova Ciutadania ............................................................................................................................................. 231 Lectura Igualtat Dona-Home ..................................................................................................................................... 236 Lectura Joventut ............................................................................................................................................................. 242 Lectura LGBT ................................................................................................................................................................... 247 Lectura Cooperació ....................................................................................................................................................... 249 Lectura Diversitat Creences....................................................................................................................................... 251 Annex 4: Actuacions per valors predominants ................................................. 253 Annex 5: Índex de programes segons codi ....................................................... 261 Annex 6: Relació de propostes de les entitats participants en la presentació i debat del PTDCIC ........................................................................................... 267

PROPOSTES DE LES ENTITATS ASSISTENTS DE L’ÀMBIT DE NOVA CIUTADANIA .............................................. 267 PROPOSTES DE LES ENTITATS ASSISTENTS DE L’ÀMBIT DE GÈNERE ................................................................. 268 PROPOSTES DE LES ENTITATS ASSISTENTS DE L’ÀMBIT DE JOVENTUT ............................................................. 270 PROPOSTES DE LES ENTITATS ASSISTENTS DE L’ÀMBIT DE CREENCES ............................................................. 271

Pàg. vii


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

PRESENTACIONS Sabadell és una ciutat gresol de ciutadans i ciutadanes que, més enllà dels seus moments vitals individuals, conviuen en un espai comú que és la ciutat. Aquest espai comú, més enllà de l’espai físic, és una manera de viure i aglutina totes les pràctiques que generen una comunitat heterogènia que comparteix cultura, història, costums, expectatives, ideals i, sobretot, valors. Desitgem que Sabadell segueixi sent una ciutat humanista i que els seus ciutadans i ciutadanes, sigui quina sigui la seva condició, tinguin la preparació necessària per poder actuar des de l’autonomia ètica. No en va, el nostre esquelet ideològic i moral és el Pacte pels Valors de la Convivència i en aquest marc teòric definim la nostra responsabilitat institucional com la d’aspirar a fer real la dignitat i la qualitat de vida per a tothom sense distinció per motiu d’ètnia, edat, gènere, origen, diversitat sexual, creença o diversitat funcional. A Sabadell tenim una llarga trajectòria de lluita pels drets civils des de la creació del Consell de la Vila l’any 1553 fins a la lluita més recent per la llibertat d’expressió, d’impremta, de càtedra i de culte del segle XIX i la paral·lela lluita pels drets socials de les classes treballadores d’ençà la revolució industrial. Deia Marià Burgués que “Sabadell té aquesta particularitat: tots quants vénen d’altres regions en poc temps queden transformats” i aquest procés és possible gràcies als valors compartits que ens han permès gestionar la diversitat d’una manera inclusiva per tal de ser una sola ciutat i un sol poble. L’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona us presentem un document de planificació estratègica que permet recollir i avaluar les polítiques públiques municipals atenent la gestió de la diversitat de la ciutadania i des d’una perspectiva inclusiva d’aquesta realitat, incloent en un sol document la gestió de la diversitat d’edat, d’origen, de gènere, de creences i d’orientacions i identitats sexuals, atenent, en definitiva, la ciutadania des de l’equitat dels serveis públics i des de la seva singularitat. I aquest instrument alhora permet a la institució i a la ciutadania avaluar l’impacte de les polítiques públiques municipals. Sabadell és una ciutat gresol, que preserva la seva diversitat individual garantint l’equitat i que aprèn a teixir espais comuns de ciutadans i ciutadanes que exerceixen la seva llibertat des de la responsabilitat i lluitant des de l’inconformisme i el compromís. El Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania que us presentem és un instrument al servei de les polítiques de gestió de la diversitat. Esperem que sigui útil per seguir teixint la convivència.

Quim Carné Jordana Regidor de Drets Civils i Ciutadania Ajuntament de Sabadell

[Presentacions]

Pàg. 1


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Pel que fa a la vida en societat i a l’organització política, els afectes es poden considerar un obstacle per viure plegats, però també com l’estímul per a la bona convivència. Victòria Camps

La societat actual es transforma a gran velocitat. Els canvis s’anticipen, sovint, a les administracions que es veuen obligades a crear i implementar recursos i serveis per tal de respondre a noves necessitats i demandes de la població. La diversitat, entesa en un sentit ampli, és una condició inherent de les societats i possiblement un dels trets més simptomàtics dels canvis que estem vivint. Davant aquest context apostar obertament per la defensa dels Drets Civils i la Ciutadania és un exemple de bon govern i de polítiques innovadores que situen al capdavant la cohesió social, la convivència i la responsabilitat ciutadana en el desenvolupament dels municipis. L’Ajuntament de Sabadell acredita una trajectòria en polítiques avançades que tenen per objectiu principal l’enfortiment de la democràcia mitjançant la participació i el consens de tota la ciutadania. Amb el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania es fa un pas endavant. Sota l’empara del Pacte pels Valors de Convivència, els Drets Civils i la Ciutadania han de regir les polítiques municipals i fan de l’Ajuntament una institució model i exemple en la gestió de les polítiques públiques. La Diputació de Barcelona celebra la iniciativa de l’Ajuntament de Sabadell i hi dóna suport al projecte. És així que fa palesa la seva voluntat de contribuir, amb els mitjans de què disposa, a la definició dels programes necessaris per portar-lo a terme i acompanyant en el procés convençuda dels seus bons resultats.

Mireia Solsona Diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania Àrea d’Atenció a les Persones Diputació de Barcelona

[Presentacions]

Pàg. 2


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Els evidents canvis socials que estem vivint dibuixen nous paisatges urbans i plantegen nous reptes de gestió per a les administracions. La nostra realitat actual, més complexa i diversa que mai, ens demana valentia d’actuació i fa palesa la necessitat ineludible d’implementar polítiques orientades a garantir la integració i cohesió social, i aquest Pla Transversal de Nova Ciutadania n’és un clar exemple. Els ajuntaments, com a intendències més properes a la ciutadania, han exercit la responsabilitat de funcionar com a gestors quotidians de la convivència. Les seves polítiques d’atenció a la població immigrada i les estratègies d’administració de la diversitat formen part avui de les polítiques estables de totes les agendes locals, i l’Ajuntament de Sabadell ha encapçalat aquesta tasca essencial mitjançant el disseny i implementació de plans operatius i innovadors adreçats al foment de la inclusió i la cohesió social. Des de la Direcció General per a la Immigració donem suport i celebrem aquesta iniciativa que posa de manifest la necessitat d’implicació i de cooperació, no només entre les diferents administracions, sinó també entre el conjunt dels serveis municipals. Subscrivim, doncs, el marc conceptual d’aquest Pla Transversal i compartim la idea que només a través de la implicació de tots els agents, i des de la concepció de la població immigrada com a part activa i global de la nostra societat, s’aconseguirà l’èxit de qualsevol política de gestió de la diversitat i es podrà treballar veritablement per una societat inclusiva i amb igualtat d’oportunitats.

Xavier Bosch i García Director General per a la Immigració Departament de Benestar Social i Família Generalitat de Catalunya

[Presentacions]

Pàg. 3


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] El Pla transversal que teniu a les vostres mans té per objectiu garantir i millorar el benestar dels sabadellencs i les sabadellenques mitjançant la construcció d’una ciutat més equitativa i on la igualtat efectiva i d’oportunitats entre dones i homes esdevingui una realitat. Per assolir aquest objectiu, tan ambiciós com necessari, cal que la participació sigui considerada imprescindible i la diversitat sigui entesa com un valor afegit que aporta riquesa. Així doncs, el fet d’haver treballat conjuntament amb les entitats i les associacions de dones a l’hora d’elaborar el Pla, és un valor afegit innegable que ha permès traslladar a la política pública els sabers femenins i la importància que té la gestió de la quotidianitat per a les nostres vides. En aquest sentit, durant l’any 2012 el Govern de la Generalitat va aprovar setè Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya, que ha adoptat la participació com a principi i el respecte i el reconeixement a la diversitat com un valor que ha de guiar les accions que es desprenguin d’aquest pla. I, aquest fet està molt relacionat amb la tasca que es duu a terme des de les entitats i les associacions de dones. El respecte i el reconeixemt a la diversitat parteix de la base que l’experiència femenina no és única, homogènia i estanca. I, per tant, entén que cal treballar amb la voluntat d’integrar i recollir la complexitat d’aquesta diversisat i visibilitzar-la amb l’objectiu de donar les respostes adients. Cal que des de les institucions, juntament amb el moviment associatiu, parteixin del reconeixement de les capacitats de les dones, és a dir, d’allò que fan i de la manera que ho fan. Perquè avui dia, i cada vegada més, és necessari –si volem construir una societat justa i igualitària- que l’experiència, els sabers i les pràctiques de les dones es converteixin en referents per a tothom, trencant la visió androcèntria universalitzada fins ara. Com he esmentat anteriorment, la participació és un dels principis orientadors del Pla de polítiques de dones, i també del Pla transversal com bé demostra la jornada de treball que es va dur a terme per recollir aportacions i millorar-lo. És per això que cal fer esment del per què es considera, i hem de considerar, la participació quelcom indestriable de l’exercici de ciutadania. Sovint, el terme participació s’ha entès d’una forma excloent. És a dir, s’ha relacionat sempre amb les esferes governamentals i, més minoritàriament, amb el fet de formar part d’algunes organitzacions de la societat civil. El model de societat imperant ha simplificat, doncs, el concepte de participació i en conseqüència n’ha exclòs les dones en moltes ocasions. Tot i això, des de les associacions i entitats, fa molts anys que es treballa per fer visible i fer saber que la política i la participació també fan referència a l’habilitat de les persones d’influir en les decisions mitjançant la mobilització, el suport i l’empatia de les persones del nostre voltant. Des d’aquest punt de vista, trobem moltes dones que tenen pes i autoritat en xarxes informals o bé d’altres formes i punts de trobada on es prenen decisions. I és prou evident que si fem un cop d’ull a aquestes activitats i valorem el treball que s’hi du a terme, queda prou clar que les dones sí que participen de decisions polítiques i que els seus interessos són, per tant, també qüestions polítiques. Si entenem, doncs, la participació des d’aquesta perspectiva, se li atorga un sentit més ampli: es reforça la participació i s’eixampla. I, més enllà d’això, es fa palès que cal enfortir les organitzacions de dones i tenir-les en compte com a fonts d’informació i un valor afegir que ens ha de permetre construir conjuntament una societat més justa, igualitària i acollidora. Montserrat Gatell i Pérez Presidenta de l'Institut Català de les Dones Departament de Benestar Social i Família Generalitat de Catalunya

[Presentacions]

Pàg. 4


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Amb el pas dels anys, les polítiques de joventut han evolucionat des de la perifèria cap a la centralitat política i institucional. Així, han anat guanyant protagonisme a mesura que es focalitzaven en els aspectes nuclears de la vida de les persones joves i convertien el suport a l’emancipació juvenil en la seva prioritat. Aquesta evolució ha anat acompanyada d’un enfocament cada cop més transversal, ja que, per incidir en els processos d’emancipació juvenil, cal un plantejament multidisciplinari que englobi una gran diversitat d’actuacions i d’agents. En aquest sentit, convé no perdre de vista que les persones joves són un col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària: una situació de la qual es deriven unes identitats i unes actituds molt determinades. Les trajectòries juvenils, per tant, vénen fortament condicionades per tota una sèrie d’aspectes vitals (vinculats a l’accés a habitatge, la formació o el treball) que s’han d’abordar conjuntament. I això només és possible si tots els agents implicats actuem coordinadament. Es tracta de sumar esforços per multiplicar resultats. Les polítiques de joventut, en conseqüència, s’han de plantejar des de la interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat. Però no n’hi ha prou amb això. Cal anar una mica més enllà i incorporar els joves a la presa de decisions. Només així −comptant amb la visió i l’opinió dels qui, al capdavall, só n els destinataris finals de les nostres polítiques− aconseguirem dissenyar propostes eicaces, que donin resposta a les necessitats i demandes juvenils. I això implica que a la interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat cal sumar-hi, també, la participació juvenil. Aquests triple enfocament és el que dota les polítiques de joventut d’una veritable dimensió transversal. Tant si es plantegen des d’una òptica nacional (com fa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya); com si es plantegen des d’una òptica local i de proximitat, com fa aquest Pla Transversal de Joventut (inclòs dins el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania), impulsat per l’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona. Un Pla per continuar avançant en la inclusió social i en la plena ciutadania. Un Pla de tothom i per a tothom. També, naturalment, per a les persones joves.

Toni Reig i Casassas Director general de Joventut Departament de Benestar Social i Família Generalitat de Catalunya

[Presentacions]

Pàg. 5


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] La normalització del fet religiós esdevé un dels principis inspiradors de l’actuació de la Direcció General d’Afers Religiosos. La religiositat, a Catalunya, sempre ha tingut al llarg de la història una presència important. De fet, el fet religiós ocupa un espai en la nostra societat i ha ajudat a construir decisivament la nostra identitat i els nostres valors. La religió catòlica continua sent la majoritària, però la presència de les religions minoritàries és cada cop més notòria. Les corrents migratòries dels darrers anys han accentuat la diversitat cultural i el pluralisme religiós. Justament, un bon indicador de la maduresa democràtica d’una societat és el grau d’assumpció del pluralisme religiós. No endebades, el nostre país sempre ha donat mostres d’una especial sensibilitat per la diversitat de creences i pel respecte a la diferència. Avui, Catalunya és l’única comunitat autònoma amb una Direcció General d’Afers Religiosos. Sense obviar, doncs, el paper de l’Església catòlica i de les arrels cristianes en la configuració de la nostra identitat cultural, social, històrica i política, la gestió de la diversitat religiosa s’ha convertit en un dels principals reptes que tenim plantejats com a societat moderna. De fet, el dret a la llibertat religiosa se situa en el mateix nivell que el dret a la llibertat de pensament i de consciència. Precisament, per garantir l’exercici d’aquest dret humà fonamental cal la implicació de les administracions. Més enllà de la voluntat política del Govern de la Generalitat, el paper que els municipis poden jugar en aquest àmbit és essencial, al costat de les mateixes confessions religioses i dels altres actors socials. Iniciatives com el Pla Transversal de Diversitat de Creences, dins del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania, que des de fa anys ha impulsat l’Ajuntament de Sabadell s’inscriuen en aquesta línia de gestió de la diversitat i, en concret, de la diversitat religiosa.

Xavier Puigdollers i Noblom Director general d'afers religiosos Departament de Governació i Relacions Institucionals Generalitat de Catalunya

[Presentacions]

Pàg. 6


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

INTRODUCCIÓ AL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA El Document de Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania de Sabadell (PTDCiC) parteix del treball realitzat en el municipi en relació amb diversos àmbits de treball; tots compten amb una trajectòria d’anàlisi de la realitat, una experiència d’actuació i una pràctica de seguiment i avaluació. Sota la idea àmplia dels ‘Drets Civils’ es recullen una sèrie de temàtiques relacionades amb la igualtat, l’equitat i la cohesió social que s’adrecen a tota la ciutadania i, en especial, a diferents col·lectius amb necessitats específiques. El Pla és una eina operativa de treball que inclou els programes i projectes en relació amb diferents àmbits o lectures: Nova ciutadania Igualtat dona-home Joventut Persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) Cooperació Diversitat de creences En base a aquestes lectures i els programes que les integren han estat elaborats els Plans Transversals corresponents, que són: El Pla Transversal de Nova ciutadania 2013-2016. El Pla Transversal d’Igualtat de gènere 2013-2016. El Pla Transversal de Joventut 2013-2016. El Pla Transversal de Diversitat de creences 2013-2016. És un Pla transversal ja que la seva actuació està liderada i coordinada des de diferents regidories i serveis de l’Ajuntament i s’estructura a partir de cinc eixos de treball que engloben tota l’actuació: 1. Informació, orientació i assessorament ciutadà 2. Equitat, emancipació i cohesió civil 3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana [Introducció al Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania]

Pàg. 7


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] La metodologia de treball que s’ha emprat per la realització del Pla ha estat fonamentada en les aportacions de cada una de les 21 regidories o serveis municipals participants que han elaborat un recull dels seus programes i projectes en relació amb els àmbits d’actuació del pla. Prèviament s’han elaborat les eines de treball conjuntes: Una fitxa de programa/projecte, una guia per a l’elaboració de les fitxes i una base de dades que s’ha tramès a totes les regidories per emplenar el contingut de les seves actuacions. En conjunt s’han recopilat un total de 163 programes / projectes distribuïts segons els eixos de treball i lectures que es resumeix en la següent taula: Eix

Subeix

Nov a

Igualtat

Ciutadania

Home-Dona

Jov entut

LGBT

Cooperació Div ersitat de creences

Total programes

Informació, orientació i

Informació

5

3

2

0

1

1

6

assessorament ciutadà

Orientació

7

4

7

3

3

3

11

7

5

6

2

0

2

8

Equitat, emancipació i

Assessorament Equitat

11

20

9

5

1

5

22

cohesió civ il

Emancipació

25

26

29

1

0

0

32

Cohesió civ il

19

16

16

0

0

2

19

Participació i

Participació

11

10

11

5

4

5

11

coresponsabilitat amb la

Coresponsabilitat

11

10

10

5

6

5

12

10

11

14

8

7

7

18

Comunicació

7

8

7

6

6

6

9

Pedagogia

1

1

1

1

1

1

1

Vincles, div ersitat i

Vincles

6

4

3

0

0

0

7

conv iv ència ciutadana

Div ersitat

4

3

3

2

2

3

4

Conv iv ència

2

2

3

2

0

2

3

126

123

121

40

31

42

163

Sensibilització, comunicació Sensibilització i pedagogia

Total

En total es treballen des dels diferents programes un total de 447 valors (cada programa pot treballar-ne més d’un). A la taula a continuació s’enumeren els més rellevants: Valors

Núm.

Equitat

106

Responsabilitat

89

Respecte

76

Esforç

66

Confiança

33

Llibertat

32

Total general

447

Finalment, cal assenyalar que s’han recollit més de 500 propostes d’indicadors. Aquests es treballaran i desenvoluparan en les fases de seguiment i avaluació del Pla. S’ha realitzat un treball d’homogeneïtzació i de validació dels programes i projectes, que s’han agrupat o redistribuït al moment de disposar d’una visió complerta del seu contingut. Els diferents programes/projectes, s’han posat en relació amb el ‘Pacte de Valors de la Convivència a la ciutat de Sabadell, assenyalant els de major rellevància per a cada actuació. [Introducció al Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania]

Pàg. 8


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Durant el treball d’elaboració del Pla s’ha fet una anàlisi del contingut i de la distribució per eixos i també per àmbits o ‘lectures’, de manera que permet tenir una visió integral del pla però també una mirada especialitzada en funció de col·lectius o temàtiques que en algun moment és d’interès tenir-ne una visió diferenciada (per ex. en el moment de l’avaluació) El document del Pla es divideix en 5 capítols: - El primer parteix d’una diagnosi realitzada el primer semestre de 20121 de la qual s’extreuen les pautes de treball que s’incorporen al present Pla. - El segon, incorpora un marc conceptual de referència que introdueix la visió de cada un dels àmbits i els punts de partida que els fonamenten. - El tercer presenta els eixos de treball transversal i la seva justificació. - El quart configura el contingut central del Pla i aporta les fitxes dels programes i projectes, que contenen una descripció amb els objectius, els resultats esperats, els indicadors d’avaluació, els col·lectius a qui s’adreça, les regidories, les entitats i les institucions que participen, així com el període d’execució els valors i les ‘lectures’ amb què es relacionen. - El cinquè, planteja una metodologia pel seguiment i l’avaluació del Pla i les directrius amb un procediment estructurat que permetrà disposar periòdicament d’un recull d’informació i d’una valoració per avançar i millorar el Pla.

1

Actíva Prospect, “Diagnosi del context de la ciutat de Sabadell, en el marc de les polítiques públiques de drets civils”. Juliol 2012.

[Introducció al Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania]

Pàg. 9


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

DIAGNOSI El capítol de Diagnosi aporta, en primer lloc, algunes dades demogràfiques que situen el context de la ciutat de Sabadell i, en segon lloc, recull les principals conclusions, tendències clau i orientacions de futur, extretes del document de diagnosi ja citat anteriorment.2

Trets generals 

La població de Sabadell és de 208.318 persones, de les quals el 51,2% són dones, un 16,3% joves de 15 a 29 anys, i un 12,3% de nacionalitat estrangera.Entre la població de nacionalitat estrangera, els col·lectius majoritaris són el llatinoamericà (45.5%), el magrebí (19%) i els procedents de països de la UE (13,8). Darrerament s’està perdent població equatoriana, boliviana i colombiana, mentre que està incrementant la pakistanesa i la xinesa.En la franja d’edat de 15 a 29 anys hi ha una població de 34.524 joves: 9.828 tenen entre 15 i 19 anys, 10.647 entre 20 i 24 i 13.498 entre 25 i 29 anys. A la franja d’edat corresponent a l’ESO (12 a 15 anys) hi ha 7.775 joves.Sabadell té 8.787 joves cursant ESO, 6.481 en postobligatòria i 5.840 universitaris.Sabadell té al voltant de 200 entitats relacionades amb els drets civils i la ciutadania. D’aquestes, 29 entitats són entitats adreçades a les dones o relacionades amb la defensa de la igualtat dona-home.Sabadell compta amb la presència de 9 tipus de creença religiosa, cinc de les quals tenen centres de culte. En total a la ciutat hi ha 70 centres de culte o comunitats religioses.

Conclusions i orientacions generals Conclusions i tendències 

2

El Pacte pels Valors de la Convivència suposa una aposta innovadora i un compromís conjunt per la qualitat de la convivència a la ciutat, que reforça l’acció de la Comissió de la Convivència. No obstant, es posa de manifest una atomització i dispersió de plans i programes, fruit de la integració de diferents àmbits de treball de les polítiques de drets civils. També es constaten diferències en la disponibilitat de dades. En algunes temàtiques es constaten llacunes d’informació.

Orientacions Conveniència d’integrar i articular programes i serveis, treballant de forma transversal. Mantenir una línia de treball com a Observatori i un sistema de revisió i ajust dels programes i serveis. És d’interès racionalitzar i homogeneïtzar el seguiment i l’avaluació de programes i serveis, harmonitzant els indicadors i reculls d’informació.

Actíva Prospect, “Diagnosi del context de la ciutat de Sabadell, en el marc de les polítiques públiques de drets civils”. Juliol 2012.

[Diagnosi]

Pàg. 10


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Conclusions i tendències Una tercera part de la població té un nivell d’instrucció inferior als estudis secundaris obligatoris i un 45,7% té estudis postobligatoris (per sobre la mitjana de la comarca i de Catalunya). El 7,2% de la població de Sabadell no entén el català. En xifres de població actuals aquesta proporció representa a unes 15 mil persones. L’atur ha incrementat de 8.530 persones al 2005 fins a 20.364 a 2012. D’aquests, 16.315 no tenen estudis postobligatoris. Un 22,7% de la població registrada a l’atur, porta més de dos anys en aquesta situació.

Orientacions Necessitat de reforçar itineraris formatius i oferta de recursos lingüístics i d’alfabetització digital amb les escoles d’adults, Vapor Llonch, el Consorci per a la Normalització Lingüística i d’altres agents formatius.

En relació a ‘Nova Ciutadania’ Conclusions i tendències

OrientacionsLa població d’origen estranger suposa el 12,3 % del conjunt de Sabadell. Hi ha 125 nacionalitats a la ciutat.

 La Interculturalitat basada en la interacció i l’acció conjunta, com a motor de la inclusió i la convivència.Tot i que s’ha avançat, en educació infantil la població estrangera escolaritzada és del 24,4 % mentre que en el seu conjunt és del 49,1%.

 Vetllar per la incorporació dels alumnes de famílies d’origen estranger en l’etapa d’educació infantil.Entre la població estrangera, el 51,3% no ha assolit estudis secundaris obligatoris i un 24,3% té estudis postobligatoris.

 Suport al sistema educatiu en l’atenció a la diversitat per tal de millorar el rendiment acadèmic d’alumnat d’origen estranger i incrementar la seva presència en l’etapa postobligatòria.

Altres: La població estrangera es concentra territorialment en els districtes 2, 6 i 7. Es constata una important desigualtat en la distribució de l’alumnat d’origen estranger entre els centres públics (20,3%) i els privats concertats (2,4%). El 91,7% de l’alumnat estranger està en centres públics. Les dades que es disposen, a nivell de Catalunya, indiquen que la taxa d’atur entre la població estrangera és del 36%. Hi ha un ús significatiu de les

Altres: Manteniment dels serveis de recepció i acollida per a les persones nouvingudes. Promoure i facilitar la inclusió de la població d’origen immigrant en l’activitat sociocultural de la ciutat, al mateix temps que es vetlla pel manteniment del patrimoni cultural d’origen.

[Diagnosi]

Pàg. 11


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]biblioteques per part de la població estrangera, tot i que cal tenir present les diferències entre col·lectius d’origen. L’SCAI ha atès el 2011 1.379 usuaris nous (sobre un total de 2.685 usuaris), un volum notablement inferior al del 2010, en què es van atendre 3.542 persones noves.

En relació a ‘Igualtat dona-home’ Conclusions i tendències 

La taxa d’atur registrat estimada de les dones a Sabadell és del 19,5%, dos punts percentuals per sobre de la dels homes.En la matriculació a la universitat, es registra el valor més alt dels darrers anys, malgrat el descens demogràfic. Les dones representen el 54,8% de l’alumnat universitari.Els nivells de consum de drogues són menors en el cas de les dones.Les noies joves practiquen menys esport que els nois de la mateixa edat.A gairebé totes les biblioteques, més del 50% de la població inscrita són dones.El Centre d’atenció a la dona ha gestionat 664 expedients 2011, de les quals bona part es deriven a atenció psicològica i assessorament jurídic. El 70% dels nous casos atesos el 2011 (332) són per violència (física i/o psicològica).En el conjunt dels darrers anys s’ha mantingut el volum d’interrupcions voluntàries de l’embaràs.El grup de dones d’edat més avançada suposen una proporció del 60% sobre el seu tram d’edat i augmenta fins al 70% en les majors de 90 anys.

[Diagnosi]

Orientacions Les dones, es troben en alguns aspectes, en situació avantatjosa respecte als homes (ocupació, matriculació universitària, consum de drogues, etc.). Malgrat això, hi ha aspectes discriminatoris que cal seguir fent visibles per contribuir a la igualtat entre gèneres. Centrar el treball de valors respecte la igualtat en l’etapa infantil, d’adolescència i joventut i mantenir activitat de sensibilització adreçada a la població en general.

 Oferir informació i l’assessorament personal a les dones i prestar suport psicològic i jurídic a persones víctimes de violència o maltractaments.

 Vetllar per l’atenció a les necessitats de les persones grans relacionades amb la dependència, en especial en el col·lectiu de dones de major edat, però també, i molt especialment, amb l’envelliment actiu.

Pàg. 12


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] En relació a ‘Joventut’ Conclusions i tendències

OrientacionsLa taxa d’atur registrat estimada és del 18,30% pels joves de menys de 20 anys, del 14,03% pels joves de 20 a 24 anys i del 13,54% pels joves de 25 a 29 anys.

 Combatre la desmoralització dels joves davant les perspectives de futur, promovent programes i accions participats per ells mateixos des de l’origen i amb voluntat de transformació, que ofereixin alternatives de formació i experiència laboral adaptades les necessitats reals. Posar especial èmfasi en l’exclusió social dels joves, per evitar una regressió en la condició juvenil.Hi ha programes com el PQPI o coneixement d’oficis que absorbeixen la necessitat de tota població juvenil sense graduat educació secundària.

 Conveniència de treballar especialment amb el col·lectiu de joves amb dificultats per assolir la ESO. Enfortir els serveis de suport i treballar competències i habilitats socials, relacionades amb el coneixement del mercat de treball.L’interès cultural dels joves es centra en les discoteques i Internet. Altres ofertes com el teatre, el cinema i els concerts es consumeixen poc.

 Innovar en oferta de lleure i activitats culturals i esportives, promovent la gestió impulsada des dels propis joves i tendint a un oci plural i participatiu.Hi ha duplicitat d’ofertes com les assessories especialitzades del SAJ en relació als serveis propis de diverses àrees municipals.

 Optimitzar la provisió de serveis especialitzats als joves des de les diferents àrees de l’administració local, evitant duplicitats.Gairebé la meitat dels usuaris del serveis centralitzats del SAJ tenen més de 30 anys.

el no la en

Altres: 

Les taxes d’emancipació dels joves de 16 a 29 anys a Catalunya s’han anat reduint des de l’any 2007, situant-se l’any 2010 en el 26,9%.Ha augmentat lleugerament d’inici al consum de drogues.Només en esport federat, es pot parlar de 8.000 joves utilitzant més de quatre vegades setmanals diferents instal·lacions adequades als seus respectius esports.

[Diagnosi]

l’edat

Altres: Impulsar un treball més comunitari en tots els seus significats amplis; possibilitat d’articular xarxes i microxarxes de persones i de relacions socials. Replantejar algunes actuacions que, arrel dels canvis tecnològics i d’hàbits relacionals dels joves, hagin esdevingut menys necessàries, com pot ser el cas de la Viatgeteca.

Pàg. 13


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] En relació a persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals ‘LGBT’ Conclusions i tendències 

Orientacions Preservar i difondre valors de respecte a la diversitat homosexual i transsexual.

Sabadell disposa d’algunes iniciatives com el registre de parelles de fet o el ‘protocol d’actuació enfront d’agressions per homofòbia’.

En relació a ‘Cooperació al desenvolupament’ Conclusions i tendències 

Els agermanaments de Sabadell amb les ciutats de Matagalpa (Nicaragua) i Argub (Sàhara occ.) tenen una àmplia trajectòria històrica. No obstant, en el cas de Matagalpa, actualment no hi ha vinculació.Actualment s’obre el concepte d’obrir noves vies de col·laboració amb ciutats i països d’origen dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell.Els actors no governamentals treballen de forma massa separada en l’àmbit de la sensibilització.El model de subvencions a les ONGD genera el risc de dispersió de projectes i competència entre les organitzacions.

Altres: 

Tendència a confondre l’activitat d’informació que fan les entitats amb l’activitat pròpiament de sensibilització i formació.

Orientacions Necessitat de marcar i consolidar noves relacions de cooperació amb altres ciutats amb la perspectiva d’interès marcada.

 Enfortiment de vincles i treball conjunt amb organitzacions i entitats.

Altres: Enfocament transformador de la cooperació amb innovació en les metodologies de treball i en els eixos transversals de perspectiva de gènere, joventut, i de defensa del medi ambient. Foment de mètodes i llenguatges que analitzin en profunditat les causes d’aquests fenòmens i les possibilitats de transformació estructural.

En relació a ‘Diversitat de creences’ Conclusions i tendències 

Fins ara el Pla Transversal de Nova Ciutadania incloïa un programa específic, anomenat ‘Diàleg Interreligiós’. La Regidoria de Drets civils vol impulsar la Taula d’entitats religioses.

[Diagnosi]

Orientacions Preservar la llibertat de consciència des d’un marc institucional laic.

Pàg. 14


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

MARC CONCEPTUAL CONTEXT GENERAL La ciutat de Sabadell s’ha construït i s’ha articulat gràcies a l’esforç, el compromís i la voluntat col·lectiva de les administracions i de la societat civil, les quals han treballat colze a colze, independentment dels interessos i les afinitats ideològiques, per tal de fer efectiva la transformació d’una conurbació urbana en una gran ciutat. Els darrers anys, la ciutat ha superat crisis econòmiques, socials i demogràfiques, creixent des de l’empenta col·lectiva i gràcies a un relat compartit entre els àmbits polítics, culturals, socials i econòmics. Aquest relat ha mantingut vius grans valors que han projectat un sentiment per alguns anomenat identitat pròpia, per d’altres singularitat o, fins i tot, sabadellenquisme. Francesc Torralba ho explica d’aquesta manera: “La paraula ciutat pot tenir, com a mínim, dos significats. Pot referir-se a la noció física de ciutat o bé a la noció ètica... El que ens fa ser vertaderament ciutadans no és el lloc on vivim, sinó la manera com vivim”. Sabadell ha configurat un marc ètic compartit amb uns mínims que han garantit el desenvolupament harmònic de tota la comunitat. En una època convulsa a escala global, que evidentment té efectes també a Sabadell, és necessari posar conjuntament mecanismes perquè la crisi econòmica no comporti un perill per a la cohesió social. Cal treballar perquè la convivència, ara també, continuï sent protagonista. Joan Subirats escriu: “No estem en un parèntesi, no travessem una conjuntura dolenta. Res no tornarà a ser com abans... La crisi i la previsible postcrisi és simplement una forma de denominar el canvi d’època al qual ens hem d’acomodar”.

Així doncs, existeix el perill d’anar enrere en els drets civils assolits i, alhora, la crisi fa perillar els drets socials aconseguits al llarg de moltes dècades d’esforç i de lluites. Aquests perills es poden veure en les dificultats de garantir les condicions per tal que les persones puguin emancipar-se, que els joves tinguin possibilitats d'iniciar el seu projecte de vida, que les dones tinguin possibilitats de plantejar-se una vida plena i autònoma, que les persones nouvingudes tinguin possibilitats de tenir una vida lliure des de la igualtat d'oportunitats, de drets i de deures i qualsevol poble tingui dret a l’emancipació de la pobresa i de la manca de llibertat. La diversitat d’opcions afectives, ètniques, espirituals, d’edat, de gènere, i d’opcions i estils de vida, no és, no ha de ser una dificultat, sinó que cal veure-la com l’expressió d’una pluralitat, que qüestiona a voltes, però que aporta enriquiment i llibertat. Així, l’Ajuntament, la ciutat, parteix d’una premissa irrenunciable: no deixarà a ningú enrere i, en aquesta nova legislatura es crea la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania a partir de les polítiques de joventut, igualtat dona-home, nova ciutadania i cooperació i solidaritat i convivència, fent un salt de paradigma en les polítiques de gestió de la diversitat en la seva integralitat. És doncs una proposta d’innovació política que a més, simplifica la gestió de quatre programes que farà possible alliberar capacitats per abocar-les a les conseqüències de la crisis i comptar amb noves energies que permetran arribar més lluny.

[Marc conceptual]

Pàg. 15


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] El marc ètic i ideològic d’aquesta nova Regidoria és el Pacte pels valors de la convivència a Sabadell. Aquest és el repte ètic ciutadà; que la justícia, l’esforç, l’austeritat i la responsabilitat són els valors propis d’una ciutat que ha passat de ser industrial a proveir serveis sense perdre mai el rumb ètic. Una ciutat que mira el futur amb respecte, des de la confiança i optimisme en l’exercici de la llibertat –tot i les dificultats del moment– en el marc d’una societat hospitalària que expressa amor i vol crear les condicions per la felicitat pública. Es resumeix en la frase de Bauman “que la societat sigui més benvolent menys hostil, més hospitalària a les opcions més humanes”. Sabadell ja és doncs una ciutat de valors, una ciutat compromesa amb els seus ciutadans i ciutadanes que aspira a fer real la dignitat i la qualitat de vida per a tothom sense distinció per motiu d’ètnia, edat, gènere, origen, diversitat sexual, creença o diversitat funcional. I aquesta realitat s’ha de posar en valor per ser una guia col·lectiva que forma part de la cultura pública comuna. La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania té com a objectiu el desenvolupament d’aquesta ciutat compromesa amb els valors, una ciutat gresol de ciutadans i ciutadanes que comparteixen drets i deures, que són solidaris i cooperen amb les altres persones, que acullen les persones nouvingudes des del valor de l’hospitalitat, que s’impliquen activament a favor de la igualtat entre dones i homes o contra qualsevol tipus de violència, que treballen a favor de l’autonomia personal i la llibertat, que aposten per l’emancipació dels i les joves i que, des de l’estima, el respecte i l’austeritat, creuen que la diversitat i la interacció són la base de la convivència. El Pla Director de la nova Regidoria defineix quins són els 15 objectius generals pel proper període en tots els seus àmbits d’actuació i inclou com a element fonamental la perspectiva metodològica de la transversalitat en les polítiques de gestió de la diversitat perquè calen polítiques proactives a favor dels valors i de la dignitat de les persones en qualsevol àmbit d’actuació pública i aquesta perspectiva s’ha de poder avaluar de manera integral per tal de tenir un instrument d’anàlisi compartida i de planificació estratègica de les polítiques que desenvolupem per assolir els objectius establerts.

NOVA CIUTADANIA Catalunya ha estat històricament una terra de migracions i ha anat creixent i desenvolupant-se gràcies a l’arribada de molts ciutadans i ciutadanes que han anat contribuint a la identitat comuna i constituint un sol poble. El segle XX va representar el gran creixement i desenvolupament de les ciutats que reberen diversos moviments demogràfics importants: a destacar el dels anys 60 provinent del resta de la Península i el de l’última dècada del segle provinent d’immigració estrangera. El darrer moviment migratori ha creat un gran impacte a la societat catalana i ha significat un canvi en la realitat del país i dels seus pobles i ciutats. Aquests fets representen a les ciutats impactes socials i culturals de diferent magnitud que s’han gestionat de manera prou satisfactòria des dels ens locals en col·laboració amb les institucions supramunicipals i els teixits associatius locals. A Sabadell, en 10 anys, aquest canvi del paisatge urbà ha estat un repte per tota la ciutadania: per l’autòctona, la qual ho rebia amb desconeixement i desconfiança; per la nouvinguda, la qual [Marc conceptual]

Pàg. 16


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] desconeixia la llengua i l’entorn al qual s’incorporava i per les administracions, les quals no tenien experiència per gestionar aquesta realitat. Però els ens locals han desenvolupat aquests darrers anys polítiques proactives d’acollida comptant amb la col·laboració de les institucions supramunicipals i les associacions locals que han anat definint un model propi d’acollida i integració de Catalunya, diferent del model assimilacionista francès i del model multiculturalista anglosaxó. Un model que es basa en l’experiència migratòria dels anys 60 a Catalunya, el qual va assolir la construcció d’un sol poble de dues comunitats diferents. Un model basat en quatre elements bàsics: 1. La llengua com element de cohesió. 2. La integració basada en la igualtat de drets i deures de tots els ciutadans i ciutadanes. 3. Una atenció especial als joves, fills i filles de les persones nouvingudes i a les estratègies per fer possible de nou l’ascensor social. 4. La implicació de tothom (immigració i societat d’acollida) en aquest procés. És a dir, un model de creació de vincles interculturals de construcció col·lectiva d’una cultura pública comú. En aquests anys també s’ha desenvolupat la planificació estratègica en les polítiques d’acollida i integració, amb l’elaboració dels programes locals, transversals o integrals de Nova Ciutadania que han permès ser proactius a les necessitats detectades en cada moment. En aquest sentit a Sabadell compta amb l’antecedent del Pla Transversal de Nova Ciutadania (2008-2011) que va significar un primer pas en la planificació de les polítiques d’acollida. (www.sabadell.cat/novaciutadania) La diagnosi actual de la realitat demogràfica de la ciutat porta a desenvolupar el nou Pla Transversal de Nova Ciutadania, dins del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania, en base a cinc eixos d’actuació diferents: 1. Programes d’informació, orientació i assessorament a persones nouvingudes. En el marc general de la Llei d’Acollida de les Persones Nouvingudes de la Generalitat de Catalunya els ens locals han de facilitar l’acollida i la integració de les persones nouvingudes i aquest procés temporal implica facilitar a la nova ciutadania informació, orientació, formació i assessorament per poder incorporar-se plenament en el dret a la ciutadania. La ciutat de Sabadell, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social i un conjunt d’associacions locals, ja fa molts anys que té un Pla de primera acollida. La llarga experiència en els programes de primera acollida ha portat a detectar noves necessitats de les persones nouvingudes que requereixen programes específics: alfabetització, acollida als joves, acollida específica per les dones, atenció jurídica diferent, assessorament per la mobilitat o el retorn voluntari, etc. Per aquesta raó l’Ajuntament de Sabadell ha desenvolupat un conjunt d’actuacions específiques al respecte. Per tal que la política d’acollida es regeixi pel valor de l’hospitalitat és imprescindible la implicació de la societat acollidora, i, en aquest sentit cal seguir ampliant la xarxa d’entitats d’acollida des de la proximitat, a cada barri, comunitat de veïns o escala.

[Marc conceptual]

Pàg. 17


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 2. Programes que garanteixin l’equitat, l’emancipació i la cohesió civil de tota la societat sabadellenca. La crisi econòmica aguditza la competència pels recursos públics, un dels orígens de la xenofòbia i del racisme. Tot i que els recursos són cada dia més paupèrrims cal seguir treballant per adaptar aquests serveis a la nova realitat i a les noves necessitats i, per tant, cal garantir la igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans i ciutadanes sense distinció d’origen, edat o gènere. La diversitat no pot esdevenir desigualtat i les dades ens demostren sovint que el col·lectiu de persones nouvingudes o els seus fills i filles requereixen de polítiques actives per tal de garantir l’equitat. En aquest sentit cal seguir desenvolupant polítiques educatives, culturals, esportives o ocupacionals, entre altres, que garanteixin la igualtat d’oportunitats per a tothom i la cohesió social perquè ningú es senti exclòs d’aquests recursos. 3. Programes que promouen la participació i coresponsabilitat de les persones nouvingudes amb la ciutat. La societat civil sabadellenca és molt àmplia i activa, és la garantia de la cohesió i la convivència. Però els nous ciutadans i ciutadanes encara no s’han incorporat a la societat civil perquè aquest procés requereix d’una predisposició mútua encara molt inicial. Per altra part, els darrers anys l’Ajuntament de Sabadell ha treballat molt activament en la consolidació d’un ampli teixit associatiu d’entitats d’immigrants, que han treballat frec a frec amb la societat sabadellenca per tal de construir una sola comunitat on es reconegués la diversitat i aquesta contribuís en positiu a la cohesió i a la convivència. L’Ajuntament de Sabadell es relaciona amb la ciutadania a través del teixit associatiu i, tot i la crisi que aquest pateix i l’empobriment que ha significat la manca de suport institucional i la desaparició de lideratges significatius fins ara, cal seguir apostant pel tercer sector, donant suport des de diverses vies més enllà de l’econòmica. Cal incloure la nova ciutadania en el teixit associatiu local, ja sigui facilitant la creació de xarxes interassociatives entre les entitats de persones nouvingudes i les entitats locals cap a la integració progressiva dels nous ciutadans i ciutadanes en la xarxa social i en els òrgans de participació municipals. 4. Programes que promouen la sensibilització, la comunicació i la pedagogia envers la diversitat cultural. El desconeixement, la creació de prejudicis d’uns ciutadans i ciutadanes respecte als altres. Visualitzar les experiències vitals positives i la diversitat com una realitat positiva que forma part de la ciutat. Treballar de manera especial en els infants i els joves que conviuen amb aquesta diversitat de manera natural, per tal d’evitar que es construeixin els prejudicis i que la convivència s’entengui com a respecte per la diversitat i com a procés enriquidor.

[Marc conceptual]

Pàg. 18


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 5. Programes que promouen la creació de vincles, la diversitat i la convivència ciutadana. En el pas de les polítiques de nova ciutadania a les polítiques de ciutadania i de gestió de la diversitat, entenent que tothom forma de la ciutat, es comparteixen els mateixos reptes i es treballa conjuntament per a la construcció del dia a dia en uns moments difícils però on la convivència i la cohesió han d’esser l’objectiu comú. Caldrà seguir reforçant la identitat dins d’una cultura pública i els valors compartits com a ciutadania.

IGUALTAT DONA-HOME Malgrat que els darrers anys la societat catalana i espanyola s’ha dotat d’instruments jurídics i normatius per fer front a la igualtat de gènere, la realitat cultural, social i econòmica mostra avui encara una societat on el gènere segueix sent font de desigualtat. El marc legislatiu és molt extens i complert i inclou instruments per fer front a la violència de gènere i l’impuls de polítiques per avançar envers la igualtat real entre homes i dones, cal destacar la Llei per la Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel Parlament Espanyol l’any 2007 o la Llei del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2008. Però sovint l’aplicació d’aquestes lleis ha patit de manca de recursos en la seva execució i manca de sensibilitat en els i les professionals que les havien de fer efectives. Per altra part, els Plans d’Igualtat de Gènere de l’Estat o el Pla Estratègic de Polítiques de Dones 2012-2015 recentment aprovat per la Generalitat de Catalunya, són un marc de referència en les polítiques d’igualtat de gènere i signifiquen una voluntat explícita de consolidar les polítiques integrals de dones com a necessàries i prioritàries per a l’eficàcia de l’acció pública, garantint la governança per tal que les diferències no esdevinguin desigualtats i fent-ho de manera participativa. En aquest sentit cal valorar la necessària col·laboració interinstitucional que ha permès als ens locals desenvolupar les seves polítiques d’igualtat de gènere i la necessària dotació de recursos per tal de fer-ho viable que ha patit una reducció important però que ha de tenir continuïtat per seguir avançant respecte als objectius establerts. A Sabadell la Regidoria d’Igualtat Dona-home va néixer l’any 1999, anteriorment s’havien desenvolupat alguns programes específics de sensibilització i un Pla d’Actuació Municipal en matèria d’Igualtat. Des del naixement de la Regidoria fins el 2007, les línies estratègiques de la Regidoria s’havien centrat en cinc eixos d’actuació principals: 1. L’atenció a les dones que patien discriminació amb la creació i consolidació del Centre d’Atenció a la Dona. 2. L’impuls de la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats de la ciutat en la promoció i millora de les condicions de vida de les dones. 3. L’elaboració d’un Pla d’Igualtat Interdepartamental per coordinar les polítiques d’igualtat.

[Marc conceptual]

Pàg. 19


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 4. La realització d’estudis i investigació per avançar en el coneixement de la realitat social de les dones a la ciutat de Sabadell. 5. La participació en les xarxes de treball amb altres organismes i institucions. Al llarg d’aquests anys les línies d’actuació de les polítiques d’igualtat es van anar adaptant a les noves necessitats i la Llei del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2008 va significar un moment d’inflexió definint un nou mapa dels serveis a Catalunya i adjudicant competències concretes als ens locals en matèria d’atenció a les víctimes de violència. En aquest sentit el Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes a Sabadell 2008-2012 es va plantejar noves línies de treball que ampliaven i complementaven les anteriors: 1. La lluita contra la violència de gènere des de la proximitat del Centre d’Atenció a la Dona. 2. La definició d’una nova estructura dels usos del temps. 3. El treball per a la igualtat d’oportunitats de les dones en l’àmbit laboral. 4. El foment de la presència de les dones en tots els àmbits de participació social. 5. L’educació per la igualtat com a eix fonamental pel canvi social i cultural. Les polítiques d’igualtat des del seu inici es basen en el principi de transversalitat (incorporant la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques) i d’apoderament de les dones. L’any 2012, amb la creació de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania i el salt a la gestió de la diversitat des d’una perspectiva global de defensa de la dignitat i dels drets de les persones s’incorporen noves perspectives de treball a les ja existents per tal que les lluites iniciades pels primers moviments de dones feministes no s’oblidin i no es produeixi un retrocés dels drets adquirits. En aquest sentit, el nou pla incorpora cinc eixos d’actuació que són els següents: 1. Programes d’informació, orientació i assessorament a les dones. La xacra de la violència masclista segueix present en la societat i requereix de recursos específics d’informació, orientació, assessorament i atenció per tal de poder actuar de manera contundent davant d’aquestes situacions. El Centre d’Atenció a la Dona de Sabadell (CAD) és un servei públic municipal especialitzat en l’atenció a les dones i, en especial, a les dones que pateixen violència de gènere. Està adreçat a totes les dones empadronades a Sabadell. El principal objectiu és el de prestar atenció, assistència i orientació a les dones que es troben o s’han trobat en una situació de discriminació o desigualtat de gènere, situacions d’abusos o maltractaments, violència física, violència psicològica, violència i abusos sexuals i violència econòmica, tal com defineix la Llei 5/2008. El Centre d’Atenció a la Dona té la voluntat de prestar un servei específic, àgil i amb capacitat de donar resposta immediata. Per portar a terme aquests objectius es compta amb un equip multidisciplinari competent en les àrees socials, jurídiques, psicològiques i amb personal administratiu de recolzament que ofereixen una atenció integral i de suport a les dones ateses i [Marc conceptual]

Pàg. 20


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] dels seus fills i filles. També cal atendre de manera específica l’assessorament a les noies adolescents víctimes de violència masclista. La violència envers les dones ha deixat de ser un problema privat per convertir-se en una preocupació social i el seu tractament una de les línies de treball de les administracions públiques del país. L’interès professional per millorar dia a dia l’actuació de les diferents administracions, entitats i organitzacions que treballen per eradicar la violència va donar com a resultat l’elaboració del Protocol Municipal per a l’Abordatge de la Violència Masclista a Sabadell que vol apropar-se al model de ciutat lliure de violència masclista, amb tolerància zero pel qual es treballa amb línies d’actuació adreçades a diferents grups en funció del seu objectiu: a la ciutadania en general quan es parla de prevenció i sensibilització, als professionals quan es parla de detecció i a les víctimes (dones, fills i filles) en l’atenció i la coordinació amb els diferents serveis que hi participen. En aquest sentit el Protocol inclou l’abordatge de diverses realitats de violència que pateixen les dones com la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats o la poligàmia. També es proposa analitzar la realitat de la tracta de persones amb finalitat de prostitució forçada com a manifestació de violència masclista, o altres tipus de treball forçat, i fer un protocol d’actuació si s’escau. 2. Programes que garanteixin l’equitat, l’emancipació i la cohesió civil de tota la societat sabadellenca amb especial atenció a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Per tal que la diversitat no esdevingui desigualtat en els àmbits on les dades així ho demostren, calen polítiques d’acció positiva per tal de garantir l’equitat entre dones i homes i aquest objectiu es desenvolupa en base a estratègies educatives, culturals, esportives, de promoció econòmica, d’emprenedoria, etc. 3. Programes que promouen la participació i coresponsabilitat de les dones amb la ciutat. Tant en l’extens i ric moviment associatiu local com en els òrgans de participació local el col·lectiu de les dones hi són infrarepresentades. Sovint la difícil conciliació de la vida familiar, laboral, social i personal ha limitat la participació de les dones en els àmbits públics de la ciutat i, per aquesta raó, cal promoure les dones a l’esfera pública per tal de visualitzar la igualtat de gènere a tots els nivells. També cal repensar i reflexionar extensament sobre el moviment associatiu de les dones, l’herència del feminisme, incorporant especialment al jovent a aquesta reflexió. Avui, quan la societat s’està repensant, incloure els valors intrínsecs del feminisme pot aportar noves perspectives a una nova organització social més justa i equitativa. 4. Programes que promouen la sensibilització, la comunicació i la pedagogia envers la diversitat de gènere i les desigualtats. La prevenció i la sensibilització envers la igualtat de gènere és un dels objectius fonamentals d’aquest pla. I només es pot assolir aquesta finalitat des de la coeducació i la pedagogia que porten a treballar conjuntament des de la Regidoria i transversalment amb d’altres amb els i les professionals de l’educació formal i no formal en programes específics que fomentin la igualtat de gènere entre el jovent i amb altres agents socials en programes per a tota la ciutadania. [Marc conceptual]

Pàg. 21


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 5. Programes que promouen la creació de vincles, la diversitat i la convivència ciutadana. Les dones són agents primordials per la creació de vincles entre la ciutadania diversa i la convivència ciutadana. En aquest sentit la Regidoria es marca com objectiu l’apropament de dones de diferents orígens, edats i creences, l’organització conjunta d’accions que reforcin els drets de les dones i afavoreixin d’aquesta manera la transformació social.

JOVENTUT L’any 2011 ha significat un moment d’inflexió en les polítiques de joventut i ha de significar també un salt endavant envers les polítiques integrals de suport al jovent de la ciutat. Els principis rectors dels Plans de Joventut dels darrers anys de les diverses administracions, inclòs el de l’Ajuntament de Sabadell, s’han vist troncats per la situació de crisi democràtica, econòmica i social del país i, per tant, és imprescindible desenvolupar nous plantejaments que caldrà debatre i consensuar de manera àmplia. El Pla Local de Joventut de Sabadell 2008-2011, en la línia del Pla Nacional de Joventut 2000-2010, des de la metodologia de la transversalitat imprescindible de les polítiques de joventut, es basava en dos eixos ideològics fonamentals i complementaris: les politiques d’emancipació i les polítiques de participació. La base d’aquesta conceptualització de les polítiques de joventut n’és el mateix concepte de joventut com un període temporal del cicle vital en el qual es produeixen transicions en tots els àmbits vitals que contribueixen a la independència de l’individu i que requereixen de la pròpia acció de la persona per tal que aquest procés assoleixi l’èxit personal i col·lectiu, construint identitats compartides. És en aquest marc que el jovent requereix de polítiques específiques que li facilitin aquestes transicions i, per això, les polítiques de joventut fins el moment es centraven en facilitar instruments per l’emancipació individual i promoure la participació en la comunitat. Però, les oportunitats dels joves vénen principalment per cinc eixos fonamentals: 1. La formació (les dades demostren que a més nivell educatiu menys atur i més oportunitats) 2. La informació (posar a l’abast dels joves els recursos disponibles) 3. La família (la qual és un pilar fonamental en el desenvolupament i suport als més joves) 4. L’ocupació (la feina és la primera condició per l’emancipació del jovent) 5. I finalment, un entorn estructurat i sociable (la participació en un entorn comunitari ric també és una font d’oportunitats). La crisi econòmica pot fer trontollar tots aquests pilars i genera reptes que cal combatre de manera ferma: els índex de fracàs i abandonament escolar són cada dia superiors, la informació es converteix en sobreinformació que cal aprendre a analitzar críticament, les famílies esgoten les seves capacitats de seguir sent suport sòlid, el percentatge d’atur juvenil dobla el percentatge d’atur de tota la població activa i l’entorn social s’empobreix i es radicalitza. [Marc conceptual]

Pàg. 22


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] I la realitat mostra que respecte l’eix de la participació hi ha un gran divorci entre les institucions i els moviments o entitats juvenils que treballen des de la proximitat, les quals s’autoorganitzen is’autogestionen de manera autònoma. Mentrestant una part important del jovent o no participa de la comunitat o ho fa de manera integrada en el teixit associatiu general, esportiu, cultural, etc. La crisi actual aboca la ciutadania a la fractura social i en el sector de l’exclusió el jovent n’és un dels col·lectius més afectat. Aquesta realitat obliga a reaccionar per tal d’evitar que la joventut caigui en la desesperança i el pessimisme, treballant per tal que torni a ser possible l’ascensor social que ha permès en d’altres moments construir un sol poble inclusiu amb la seva generació jove, evitant l’emigració a la recerca d’oportunitats i lluitant contra l’immobilisme d’un sector del jovent en un estadi marginal sense retorn. Davant d’aquesta realitat l’Ajuntament de Sabadell plantejarà durant el 2013 un debat extens sobre les prioritats i noves estratègies de les polítiques de joventut des de l’àmbit local. Es proposa un acord de ciutat per tal d’oferir oportunitats als joves impulsant que institucions, empresariat, entitats, escoles i món formatiu i famílies s’impliquin en la creació d’una xarxa de detecció i de suport, a través dels recursos a l’abast de la ciutat, als joves que necessitin una nova oportunitat. La ciutat ha de ser capaç de posar a disposició dels joves segones oportunitats socials, formatives, ocupacionals o d’emprenedoria per evitar el camí cap a l’exclusió i cap a la manca d’esperança de futur. És en aquest context que, en el marc general del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania, les polítiques de joventut es basen en cinc eixos fonamentals: 1. Programes d’informació, orientació i assessorament al jovent. Instruments que responen a les necessitats del jovent relacionades amb l’etapa del seu cicle vital individual i que faciliten les transicions o processos d’emancipació a l’edat adulta. És en aquesta etapa on la informació, l’orientació i l’assessorament són claus per poder facilitar a l’individu una major llibertat i equitat d’accés a les diverses opcions de futur. Cal seguir apropant aquests recursos des de la proximitat i amb mecanismes propers als usuaris, reconvertint els instruments clàssics que s’han quedat desfasats. El Sabadell Atenció Jove és el gran instrument d’aquest apartat i ha de seguir sent un canal d’informació neutre, formador i a l’abast del jovent de la ciutat. 2. Programes que garanteixin l’equitat, l’emancipació i la cohesió civil de tota la societat sabadellenca amb especial atenció a la igualtat d’oportunitats del jovent. Tal com estableix la missió de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, cal garantir la dignitat i la igualtat d’oportunitats de qualsevol persona i, entre el jovent, cal tenir en compte les escletxes i fractures que es poden generar en els múltiples processos de transició. Per això les polítiques que afavoreixen la mobilitat social i l’equitat, evitant les desigualtats són prioritàries per assolir la cohesió social.

[Marc conceptual]

Pàg. 23


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] En aquest sentit cal apostar per les polítiques que promouen la igualtat d’oportunitats a l’educació, la formació, l’accés al món laboral, l’habitatge, la salut, la cultura, les TIC o l’esport, entre d’altres i les que eviten l’exclusió social del jovent de manera específica. 3. Programes que promouen la participació i coresponsabilitat del jovent amb la ciutat. L’entorn social i cultural de referència del jovent és el barri i la ciutat i és aquí on es construeix i s’expressa la identitat individual i col·lectiva. La participació del jovent en el seu entorn es produeix mitjançant els grups, col·lectius o entitats que articulen les xarxes socials de la ciutat. L’evolució d’aquestes xarxes envers la informalitat i la poca estabilitat de les mateixes, fa que la institució hagi de replantejar-se els mecanismes existents fins al moment que s’articulaven en un mapa d’equipaments juvenils a la ciutat que han passat de ser equipaments de lleure a convertir-se en equipaments socioeducatius de primer ordre. El repte de la participació juvenil passa per trencar les desconfiances entre el teixit associatiu i les institucions públiques, alhora que facilitar que la veu d’aquests ciutadans i ciutadanes estigui present en els òrgans formals de participació de la ciutat. 4. Programes que promouen la sensibilització, la comunicació i la pedagogia entre els més joves. L’etapa vital de la joventut inclou encara una etapa fonamental en la formació en valors democràtics de la ciutadania. És en aquest sentit que cal seguir treballant prioritàriament per tal de facilitar al jovent eines intel·lectuals i pràctiques que donin suport a les seves opcions i decisions des de l’ètica i els valors compartits socialment. Alhora, la transformació social i cultural de la societat té el jovent de protagonista i, per tant, cal ser receptius i estar amatents a les noves necessitats i als nous esquemes individuals i col·lectius que es desenvolupen. 5. Programes que promouen la creació de vincles, la diversitat i la convivència ciutadana. La diversitat entre els joves és una realitat reflex de la diversitat a la societat i a la ciutat. Aquest fet, que es viu amb normalitat en els centres educatius i d’altres espais ciutadans cal que es traslladi a totes les esferes de la vida, pública i privada. Les persones joves han d’esdevenir agents actius per la convivència ciutadana perquè tenen la capacitat de ser més impermeables als prejudicis i al rebuig als altres, doncs el coneixement mutu i els vincles s’estableixen amb grups cada dia més plurals. Per altra part, les relacions intergeneracionals sempre han estat difícils però avui són més necessàries que mai perquè la cooperació és imprescindible. L’entorn social més proper és el que facilita aquestes relacions i la creació de vincles.

LA DIVERSITAT DE CREENCES La diversitat de creences a la ciutat de Sabadell va fer-se explícita de manera pública l’any 2008 amb la publicació conjunta amb l’UNESCOcat del Mapa de creences i conviccions de la ciutat de Sabadell. A partir d’aquell moment es van formalitzar les taules de treball amb les diverses [Marc conceptual]

Pàg. 24


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] comunitats religioses de Sabadell per tal de respondre a les necessitats que es plantejaven i també promoure el diàleg i la creació de vincles entre elles. El juliol de l’any 2009 la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei de Centres de Culte que té per objecte garantir l’aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, les confessions i les comunitats religioses a establir centres de culte i a disposar d’espais on desenvolupar les seves activitats, així com regular les condicions tècniques i materials mínimes per garantir la seguretat de les persones i la salubritat dels centres. El Reglament de la Llei no s’aprova fins un any més tard, el juliol del 2010. El nou govern de la Generalitat de Catalunya proposa una modificació de la llei que, a finals del 2012, encara està en tràmit. En aquest context, l’Ajuntament de Sabadell, per tal de garantir una convivència enriquidora segueix desenvolupant polítiques de protecció del dret a la llibertat de creences i conviccions des de la laïcitat. I en aquest sentit, es treballa per a gestionar la diversitat de creences de manera inclusiva amb voluntat de seguir sent ciutat gresol i amb la voluntat que la igualtat i el respecte esdevinguin els valors principals en l’exercici de la llibertat religiosa. Dins del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania, el Pla Transversal de Diversitat de Creences 2012-2015 permetrà estructurar els programes municipals adreçats a gestionar la diversitat de creences de forma inclusiva oferint atenció i assessorament a les comunitats religioses, que es desenvolupen conjuntament amb altres àrees i serveis municipals. Alhora, permetrà mantenir un seguiment periòdic dels indicadors d’aquestes polítiques i del Mapa de creences i conviccions de la ciutat per tal de tenir informació suficient de l’estat dels centres de culte que hi ha a la ciutat. En aquest sentit, el Pla preveu cinc eixos d’actuació: 1. Programes d’informació, orientació i assessorament a les comunitats religioses i espirituals. La diversitat de creences i conviccions és una realitat emparada per la Constitució Espanyola en el dret a la llibertat religiosa. El respecte i la gestió de la diversitat de creences i conviccions des de l’administració pública es basa en la laïcitat de la institució, la qual ha de garantir que l’exercici d’aquest dret es pugui desenvolupar en les condicions adequades del local, l’entorn, els accessos, etc. La nova Llei de Centres de Culte implica una regularització dels espais de culte per garantir-ne aquestes condicions i l’Ajuntament de Sabadell ha d’acompanyar amb assessorament i informació a les comunitats religioses locals per tal que puguin adaptar-se a aquests nous requeriments. D’altra banda, la planificació prèvia i el coneixement dels requeriments i requisits necessaris eviten als centres de nova implantació que puguin ubicar-se en solars no compatibles o que els locals no puguin complir amb les condicions establertes per una futura llicència. Per aquesta raó l’Oficina de Drets Civils inclourà un espai d’informació i assessorament a les comunitats per qualsevol dubte al voltant de l’exercici del seu dret i, alhora, l’Oficina atendrà qualsevol indici de discriminació per raó de creença o convicció. Des d’aquest espai es vehicularan accions de formació interna i externa en relació al coneixement sobre la diversitat de creences i pensament.

[Marc conceptual]

Pàg. 25


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 2. Programes que garanteixin l’equitat, l’emancipació i la cohesió civil de tota la societat sabadellenca sense distinció per motiu de creença. La nova Llei de Centres de Culte de la Generalitat de Catalunya està pendent d’una modificació del seu reglament. En el moment en que es publiqui el nou reglament s’establiran les condicions i requisits que cal complir per garantir l’equitat entre totes les creences. La llei planteja dos reptes diferents: l’adaptació dels centres preexistents i els requisits pels centres de nova implantació. L’equitat s’ha de garantir des de la igualtat d’oportunitats i de drets i deures de totes les comunitats religioses i espirituals de la ciutat. 3. Programes que promouen la participació i coresponsabilitat de les comunitats religioses i espirituals amb la ciutat. Les creences i conviccions formen part de la vida privada dels ciutadans i ciutadanes però les comunitats duen a terme una funció social molt important que contribueix a la cohesió social i a la identitat col·lectiva. La ciutat va aprovar el Pacte pels Valors amb la participació de totes les creences que hi conviuen i, en base a aquests valors comuns, totes les comunitats religioses contribueixen a la ciutat i han de poder participar de manera activa en la construcció col·lectiva del futur. 4. Programes que promouen la sensibilització, la comunicació i la pedagogia entre els més joves. L’any 2008 l’Ajuntament de Sabadell va editar el Mapa de Creences i Conviccions de la ciutat de Sabadell, un instrument de coneixement i diagnosi de la realitat de la diversitat religiosa a la ciutat. Aquest mapa s’ha mantingut i actualitzat anualment i és un instrument clau que facilita a la ciutadania el coneixement de la diversitat de la ciutat. La divulgació i la pedagogia envers aquesta pluralitat, és més necessària que mai, ja que el desconeixement i la por poden desembocar en actituds xenòfobes que afectin la cohesió i la convivència ciutadana. En aquest sentit cal un esforç col·lectiu de totes les comunitats i de la ciutadania en general. 5. Programes que promouen la creació de vincles, la diversitat i la convivència ciutadana. L’organització anual de les Jornades de Portes Obertes dels Centres de Culte de la ciutat s’emmarquen en un objectiu general d’avançar en el contacte i el diàleg entre comunitats religioses i d’altres opcions espirituals o ètiques. Sabadell compta amb un Grup de Diàleg Interreligiós que organitza anualment un programa de xerrades i actes fent difusió de la diversitat religiosa i dels punts en comú entre les diverses creences i potenciant la participació de la ciutadania en les activitats de reflexió espiritual col·lectiva. La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania dóna suport en l’organització d’aquests actes i el Grup coorganitza la Jornada de Portes Obertes anual.

LA DIVERSITAT D’ORIENTACIONS SEXUALS L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix al seu article 40.8 que “els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de

[Marc conceptual]

Pàg. 26


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones”.

El Pla Director de Drets Civils i Ciutadania també ho expressa en la mateixa forma, Sabadell és una ciutat compromesa amb els seus ciutadans i ciutadanes, que aspira a fer real la dignitat i la qualitat de vida per a tothom sense distinció per motiu d’ètnia, edat, gènere, origen, diversitat sexual, creença o diversitat funcional. Aquest compromís de la ciutat amb la diversitat d’orientacions sexuals ve de lluny. Al 1979 el Consistori va signar el reconeixement del Front d’Alliberament Gai de Catalunya. Així va contribuir a la despenalització i legalització de les persones homosexuals. Al llarg dels anys Sabadell ha destacat per algunes fites assolides sense precedents. Al 1992 el conveni laboral entre Ajuntament i sindicats, per primera vegada a tot l’estat, va incloure l’equiparació de drets, respecte del matrimoni, de les parelles de fet dels treballador o treballadora, amb independència de la seva orientació sexual. Aquest text fou referent per a centenars d’altres municipis i empreses municipals o privades. Els darrers anys s’han caracteritzat per una aposta municipal envers les polítiques de respecte a la diversitat homosexual i transsexual; han aparegut nous grups locals, es celebra cada any la commemoració del 28 de juny, Dia Mundial de l’Orgull Gai o el Dia Internacional contra l’homofòbia, 17 de Maig, s’ha hissat la bandera irisada al balcó municipal. La Junta de Portaveus del consistori, ha fet pública diverses ocasions declaracions de suport i compromís. Des de la Síndic de Greuges de Sabadell s’ha establert un “Protocol d’actuació enfront les agressions per homofòbia” que ha esdevingut model únic i referent. L’any 2006 la Generalitat de Catalunya aprovava el Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals, actualitzat per Acord de Govern en data 9 d’octubre de 2012. El Pla exposa un seguit de propostes i accions de govern organitzades en vuit àmbits de treball: jurídic, normatiu, de justícia i d’interior, laboral i d’empresa, de la salut, educatiu i de formació, cultural i del lleure, de la comunicació, del benestar social i família i de la participació i la solidaritat. Des de l’Ajuntament de Sabadell per primera vegada, en el marc del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania es planteja l’aprovació d’un pla LGTB que contempli: 1. L’obertura d’un espai LGTB a l’Oficina de Drets Civils de Sabadell, el qual esdevingui un servei adreçat a qualsevol persona que, per la seva orientació sexual, requereixi informació, assessorament o atenció. 2. Programes que garanteixin l’equitat d’accés als serveis públics a qualsevol ciutadà sense discriminació per raó d’’orientació sexual. 3. Polítiques a favor de la inclusió, visibilitat i participació dels col·lectius d’aquest àmbit en els òrgans de participació formals.. 4. Polítiques a favor de la sensibilització i programes educatius per fer front als prejudicis per raó d’orientació sexual i per promoure l’expressió lliure de les diverses opcions sexuals, especialment adreçades als més joves, per fer front a la discriminació i a l’homofòbia. 5. Polítiques de creació de vincles entre la ciutadania des de la diversitat d’opcions sexuals. [Marc conceptual]

Pàg. 27


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

COOPERACIÓ Fa temps que les ciutats van esdevenir actors internacionals amb un protagonisme creixent, i per això, es fa un salt qualitatiu quan les administracions públiques, a més de cofinançar projectes d’altres agents s’impliquen també aportant la seva experiència pròpia com a institució. Sabadell, històricament, ha estat una ciutat solidària que ha comptat amb una forta implicació del teixit associatiu i ha treballat a favor de l’equitat i de la justícia global. L’existència dels agermanaments, el vincle establert amb altres ciutats d’arreu del món i la sensibilització a la ciutadania han estat processos per adquirir una trajectòria d’aprenentatge i coneixement. En aquest marc la Llei 26/2001, de cooperació al desenvolupament, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya, va ser el primer punt legal que normativitzava aquest àmbit. Però a la ciutat faltava una reflexió a mig-llarg termini i, al llarg de l’any 2009, gràcies al procés participatiu i de reflexió que es va donar en el marc del Consell de Solidaritat i Cooperació, es va poder aprovar l’any 2010 el Pla Estratègic de Cooperació. En el pla es prioritzaven les polítiques de cooperació que permeten l’impuls de canvis estructurals i els models en els que els valors de la democràcia estan presents tant en el nord com en el sud. Avui, però les polítiques de cooperació estan en crisi, a nivell institucional i a nivell ciutadà, però cal seguir treballant per entendre que la cooperació és una realitat i un benefici per al municipi i és el principal repte que hi ha en aquests moments de crisis mundial. I això, només és possible amb la coresponsabilització i complementarietat dels diferents actors i departaments municipals, fomentant el treball en xarxa i prioritzant els recursos i els esforços de tota la ciutadania. En el Pla Estratègic de Cooperació també es posa èmfasi en la transversalitat i en la necessitat de contemplar i sumar les diverses accions que els diversos departaments municipals fan relacionades amb aquest àmbit, i és en aquest marc, en el qual el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania inclou també aquesta mirada des de cinc eixos: 1. La informació, l’orientació i l’assessorament al ciutadà respecte quines associacions i projectes de cooperació s’estan desenvolupant des del municipi de Sabadell. 2. Equitat, emancipació i cohesió civil de les poblacions en les que s’estan desenvolupant els diferents projectes de cooperació. 3. Participació i coresponsabilitat de les associacions en la construcció de societats més justes i cohesionades en el marc del Consell de Solidaritat. 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia per fomentar una actitud de consciència i crítica entorn les causes que generen desigualtats al món. 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana a partir d’establir aliances temporals territorials amb ciutats i països d’origen dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell per fer front als nous reptes globals amb impacte local.

[Marc conceptual]

Pàg. 28


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

EIXOS DEL TREBALL TRANSVERSAL Els Eixos de treball han partit de l’experiència de l’anterior Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania i s’han ampliat a partir de les conclusions de la “Diagnosi del context de la ciutat de Sabadell, en el marc de les polítiques públiques de drets civils”, recollides com a eixos de treball troncals per a abordar el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania.

Eixos de l’actual Eixos de l’anterior

Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania Pla Transversal de Nova Ciutadania 1. Recepció i Acollida 2. Serveis i Equitat

1. Informació, orientació i assessorament ciutadà 2. Equitat, emancipació i cohesió civil

3. Inclusió i Participació

3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

4. Sensibilització Intercultural

4. Sensibilització, comunicació i pedagogia 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana

EIX 1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ

Eix 1

Actuacions i programes que inclouen funcions informatives, d’orientació i assessorament especialitzats, adreçats a la població en general i/o a col·lectius específics.

Aquest eix, abasta la disponibilitat de dades i informació de base i la seva distribució a través de diferents canals i mecanismes que arriben a la ciutadania. Hi ha una vessant informativa i una vessant d’orientació i assessorament que sovint es donen de forma conjunta. Aporten coneixements objectius i elements d’anàlisi a temàtiques especialitzades: legals, educatives, ocupacionals, d’habitatges, entre altres. Les actuacions i programes que s’engloben en aquest eix de treball faciliten processos de transició de les persones a fi de permetre incorporar-se, en ple dret, a la vida ciutadana. Tracten d’aportar recursos que es fonamenten en la llibertat i la igualtat entre les persones. Els serveis i les activitats específiques s’apropen al màxim a la ciutadania ja que és rellevant que es produeixin en un context de proximitat.

[Eixos del Treball Transversal]

Pàg. 29


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

EIX 2. EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL Eix 2

Programes que tenen per objectiu millorar les condicions de les persones en relació a la seva autonomia i emancipació, oferint serveis i recursos adreçats a la població en general, vetllant pels drets de la ciutadania i l’accés amb igualtat de condicions pels diferents col·lectius, alhora que es refereix també a l’atenció a col·lectius amb especials dificultats i suport en l’accés a l’educació, la cultura, el treball, l’habitatge, la salut, entre d’altres.

Aquest eix de treball fonamenta la seva tasca en proveir serveis i recursos majoritàriament adreçats a tota la població, posant èmfasi en l’accés per a tothom i on tots els col·lectius se’n sentin partícips i receptors. El rerefons comú és la no discriminació de cap persona per raons d’origen, de gènere, de creença, d’edat, d’orientació sexual, ni qualsevol altra. Es proveeixen un bon nombre de serveis i ajuts que vetllen per la igualtat d’oportunitats i condueixen a una major equitat social. Inclouen tipologies diverses de serveis educatius, lingüístics, socials, de mediació, de millora de l’ocupabilitat, etc., tots enfocats al benestar de les persones i a vetllar pel seus drets, evitant l’exclusió i el risc de fractura social.

EIX 3. PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT Fomenta la participació que es desenvolupa conjuntament amb la ciutadania, les entitats i els diferents òrgans de participació. Eix 3

Abasta els recursos i dinàmiques que generen la implicació i la participació en la vida de ciutat a partir dels instruments participatius i a través de la vida de les pròpies entitats.

L’eix de participació i coresponsabilitat treballa amb la idea de potenciar la interacció entre diferents col·lectius i cultures i procura recollir la veu de la ciutadania en els aspectes que afecten la dinàmica social i col·lectiva de la ciutat. Es tracta de potenciar la implicació de les persones en el seu entorn social i cultural, de barri i ciutat, a través del treball de les entitats, de les activitats de voluntariat o altres iniciatives col·lectives que es puguin donar. Es vetlla per incorporar la participació activa de les persones i les entitats a través de la seva implicació en els òrgans de participació locals com poden ser consells, taules i comissions, així com millorar el nivell de confiança entre la societat civil i les institucions públiques. Els programes inclosos en aquest eix abasten mecanismes de participació i espais públics i col·lectius que són el marc d’activitat per al teixit associatiu i la xarxes ciutadanes.

[Eixos del Treball Transversal]

Pàg. 30


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

EIX 4. SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA Eix 4

Actuacions que contribueixen a difondre valors i a comunicar punts de vista al voltant dels mateixos; a la vegada que ajuden a crear opinió entorn els valors que donen forma al ‘Pacte dels Valors de la convivència a la ciutat de Sabadell’.

Aquest eix de treball orienta els seus esforços a sensibilitzar i a aportar coneixement sobre l’entorn i la realitat dels diferents grups de persones, amb la finalitat promoure el civisme i la convivència a la ciutat. Es tracta de comunicar, formar i facilitar eines per a prevenir i combatre prejudicis com l’homofòbia o la xenofòbia i compartir els valors de respecte i d’igualtat, integrant-los al màxim en les dinàmiques ciutadanes. Entre els programes que s’inclouen en aquest eix de treball s’hi troben propostes educatives d’ampli abast com el programa de ‘Ciutat i escola’, sessions de formació en clau interna de l’Ajuntament, formació per altres professionals o activitats en els àmbits laboral, ambiental, sociocultural, i esportiu, entre altres.

EIX 5. VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA Eix 5

ACTUACIONS QUE PROMOUEN LA CREACIÓ DE VINCLES, LA BONA CONVIVÈNCIA, FOMENTEN EL RESPECTE I PLANTEGEN LA DIVERSITAT COM A ENRIQUIMENT EN CONTEXTOS SOCIALS, EDUCATIUS, ECONÒMICS I CULTURALS, AMB ESTRATÈGIES INTERCULTURALS, INTERASSOCIATIVES I INTERGENERACIONALS.

Amb aquest eix s’estableixen programes pel tractament de la diversitat a nivell de la ciutat projectant-la de forma positiva i com a element d’enriquiment col·lectiu. Es tracta de teixir vincles que afavoreixin el contacte i ajudin a construir una base per la convivència ciutadana entre persones de diferents generacions, de procedències culturals diverses, amb diferents creences i hàbits socials, però sempre basant-se en el respecte i l’intercanvi. En definitiva, es pretén gaudir d’un entorn responsable i respectuós que potenciï el diàleg i la comunicació i eviti les desigualtats. Els programes que s’inclouen s‘adrecen a la població en general i alguns d’ells posen l’accent en determinats col·lectius específics com poden ser la joventut o les dones, per exemple.

[Eixos del Treball Transversal]

Pàg. 31


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

PLA OPERATIU (FITXES ESTRUCTURADES SEGONS ELS 5 EIXOS)

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 32


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ Informació Programa / Projecte

15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

Regidoria / Servei

Comerç i Turisme

Descripció del programa Assessorament individualitzat, a petició de la persona interessada sobre qualsevol normativa comercial, en especial la normativa sobre horaris comercials i el calendari de festius d’obertura comercial per a cada any en concret. Aquesta acció es realitza normalment durant el primer trimestre de l’any, amb el recolzament d’un díptic editat pels Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i que s’edita en diferents idiomes nadius (xinès, àrab, urdú, anglès i francès) corresponents als grups d’estrangers més significatius a l’àmbit del comerç. Aquesta informació també es reparteix en castellà i català per a la resta de comerciants de la ciutat. Per tant i un cop repartits aquests fullets a tots els comerços de la ciutat, durant el segon semestre de l’any la tasca se centra en atendre consultes telefòniques o presencials, per part d’estrangers/es que demanen informació sobre horaris comercials, perquè tenen pensat obrir un comerç o l’han obert recentment.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Hospitalitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució Objectiu(s) principal(s) del programa Campanyes informatives sobre les diferents normatives que afecten els sectors comercials i d’altres serveis vinculats.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Que els comerços regentats per persones nouvingudes coneguin la normativa comercial.

- Nre. de díptics repartits (classificat per idiomes) - Nre. d’accions d’assessorament realitzades (classificat per nacionalitats).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població nouvinguda del sector comercial.

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 33


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa És tracta d’un instrument de coneixement i diagnosi de la realitat de la diversitat religiosa i de conviccions de la ciutat, que es proposa actualitzar en continguts, dades i referents socials a Sabadell. El mapa, present a la web municipal, reflecteix totes les comunitats presents a Sabadell de les diferents religions i de forma territorialitzada. Objectiu(s) principal(s) del programa Actualitzar la informació del mapa de creences i conviccions. Incorporar noves dades per facilitar el coneixement i la diagnosi de la realitat. Comptar amb les dades necessàries per al contacte amb les comunitats de creences i de conviccions presents a la ciutat.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Llibertat Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Donar resposta a les necessitats que puguin sorgir a partir d’aquest coneixement.

No n’hi ha.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania

Comunitats de creences i conviccions, altres entitats que treballen al voltant de la diversitat de creences, Direcció General d'Afers religiosos de la Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 34


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Servei adreçat a les persones nouvingudes que tenen necessitat d’assessorament jurídic d’estrangeria garantint el dret d’informació que estableix la Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya. El servei proporciona assessorament en la tramitació de documentació a la Subdelegació de Govern (permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per estudis, etc.). Informa i assessora a les entitats d’immigrants de Sabadell, a les empreses en el procés de contractació de persones estrangeres i al personal tècnic de l’Ajuntament. Dins del servei s’ofereix acompanyament als sol·licitants d’asil o refugi.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Hospitalitat Esforç Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

Acollir integralment les persones immigrants, de forma coordinada amb les entitats i institucions locals i municipals.

 Districte I Districte II Districte III

Assessorar en la tramitació de documentació d’estrangeria: permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per estudis, etc.

Període d’execució

Informar i assessorar a les entitats d’immigrants de Sabadell, a les empreses en el procés de contractació de persones estrangeres i al personal tècnic de l’Ajuntament.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Acollir i acompanyar a les persones que sol·liciten asil o refugi.

Resultats esperats

Indicadors

- Estendre l’abast dels servei d’assessorament jurídic en estrangeria al màxim nombre de persones nouvingudes.

-

- Mantenir la informació que es transmet completa i actualitzada.

Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre.

de de de de de de de de

persones ateses. persones ateses per primera vegada. consultes ateses. tràmits de permís inicial. tràmits de renovacions i modificacions. tràmits de reagrupament familiar. consultes de retorn voluntari. sol·licitants d’asil i refugiats.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones nouvingudes.

Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, els sindicats CCOO i UGT, Càrites, Comissió Catalana d'Ajuda als RefugiatsComisión Española de Ayuda al Refugiado, Consorci per a la Normalització Lingüística, Lliga dels Drets dels Pobles, associacions d'immigrants de Sabadell, entitats de voluntariat, altres entitats de la ciutat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 35


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

04.01 Informació de base per als programes municipals

Regidoria / Servei

Gestió de la informació

Descripció del programa

Eix

Extracció de dades estadístiques de les bases de dades corporatives a demanda dels diferents programes municipals.

Valors

Objectiu(s) principal(s) del programa Subministrar informació estadística útil per a la presa de decisions i en les polítiques municipals.

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Complir l'objectiu esmentat.

- Nre. de peticions d'informes estadístics efectivament elaborats. -Informes elaborats amb contingut satisfactori en funció de les necessitats expressades. -Temps d'elaboració dels informes.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Serveis i regidories de l'Ajuntament.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 36


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

18.08 Observatori de la Salut

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa El Servei de Salut elabora o encarrega informació de cara a valorar i planificar les accions que cal dur a terme en el municipi. L’anàlisi separada segons sexe és imprescindible donat que el gènere és un dels determinants de la salut i de la qualitat de vida. L’evidència indica, per exemple, que les dones tenen una esperança de vida més llarga que els homes, tanmateix, al llarg de la vida, les mesures de qualitat de vida relacionada amb la salut són millor entre els homes que entre les dones. El rol que dones i homes prenen (és a dir el gènere) té molt a veure amb els estils de vida que s’adopten, així les dones solen ser les que tenen cura de les altres persones, els homes s’incorporen abans a l’hàbit tabàquic, els homes assumeixen més riscos a l’hora de conduir, etc. Tots aquests factors contribueixen a que les malalties i l’esperança de vida d’uns i altres es distribueixin amb certa asimetria i que els determinants (factors de risc i protecció) també es considerin separadament, especialment quan es planegen intervencions comunitàries. Objectiu(s) principal(s) del programa

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Disposar d'informació rellevant per plantejar les polítiques de salut de la ciutat tenint en compte determinants bàsics de la salut de les persones com ara el sexe i el grup d'edat.

Resultats esperats

Indicadors

- Sol·licitar informació de la ciutat als principals registres de dades de salut.

- Taxa de mortalitat i causes més freqüents de mort (segons sexe) - Nre. d’interrupcions voluntàries d’embaràs de les dones de Sabadell (segons grup d'edat). - Nre. de noves infeccions VIH - Sida (segons sexe i grup d'edat).

- Treballar en la creació d'informació pròpia (quantitativa i / o qualitativa) lligada a projectes específics de la regidoria. - Promoure la introducció de procediments d'avaluació de les activitats que es desenvolupen en les diferents àrees de la regidoria. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població general.

Diputació de Barcelona - Salut Pública.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 37


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa L'informe anual de tendència social és un document que analitza l’evolució de la demanda que reben els Serveis Socials municipals de les problemàtiques socials i els recursos mobilitzats al llarg de l’any. Aporta dades territorials (està molt consolidat). El mapa de recursos socials és un recull dels serveis existents a la ciutat que formen part del Sistema local de Serveis Socials (s’està començant a desenvolupar). Els aspectes que fins ara s’han tingut més presents són els vinculats a Nova Ciutadania. Es proposa anar incorporant la mirada de gènere. Objectiu(s) principal(s) del programa Disposar d'un sistema estable d'informació per conèixer la situació de la població més vulnerable de la ciutat i poder adequar millor els recursos a les necessitats. Compartir les dades bàsiques de les necessitats detectades per la xarxa de bàsica de serveis socials i dels recursos disponibles a la ciutat, entre tots els agents que configuren el Sistema local de Serveis Socials.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Editar i difondre l'informe anual de tendència social. - Disposar d'un mapa actualitzat dels recursos socials de la ciutat.

- Existència de l'informe anual de tendència social considerant procedència i gènere. - Existència del mapa de recursos socials actualitzat i accessible.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Professionals i agents del sistema de Serveis Socials de la ciutat, departaments municipals.

Consell de Serveis Socials (en fase de constitució).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 38


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Orientació Programa / Projecte

13.02 Sessions d’acollida

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El servei de primera acollida garanteix a les persones nouvingudes, formació i informació sobre el municipi on estan empadronades. Aquesta informació es proporciona a les sessions d’acollida. Aquestes sessions donen informació a les persones nouvingudes sobre els serveis i recursos que s’ofereixen a la ciutat així com sobre les vies de regularització existents. Les sessions estan organitzades a diferents punts del territori i compten amb el suport de traducció i amb els serveis d’assessorament jurídic a càrrec de l'SCAI.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Hospitalitat Esforç Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat

Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Districte

Donar la benvinguda a Sabadell als nous veïns i veïnes. Facilitar informació sobre els serveis bàsics de la ciutat. Donar a conèixer i resoldre dubtes sobre els tràmits d’estrangeria principals (vies de regularització existents, renovacions dels permisos, etc). Apropar les AV als nous veïns i veïnes de la ciutat, per donarse a conèixer i animar a participar en la seva tasca al barri.

Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Estendre l’abast de les sessions d’acollida al màxim nombre de persones nouvingudes.

- Nre. de sessions . - Nre. total participants. - Perc. de dones participants (%). - Perc. de joves participants (%). - Perc. de participants procedents del Magreb, de l’Àfrica Subsahariana, d’Amèrica, d’Àsia, i d’Europa (%). - Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%). - Perc. de participants amb menys de 2 anys d’estada a Catalunya (%).

- Mantenir la informació que es transmet a les sessions de forma completa i actualitzada.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones nouvingudes, entitats d'immigrants.

Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, associacions de veïns, Consorci per a la Normalització Lingüística.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 39


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.03 Tallers de coneixement de l’entorn

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Els tallers de coneixement de l’entorn proporcionen informació de la societat catalana i el seu marc jurídic dins del Servei de Primera acollida i garantint l’acompliment de la Llei d'Acollida. Són tallers que informen a les persones nouvingudes sobre els diferents aspectes de la societat catalana (valors, tradicions, història, geografia) i del municipi de Sabadell, aprofundint en els drets i deures i en els serveis que s’ofereixen a l’àmbit municipal. Els tallers compten amb material audiovisual i gràfic que fa més comprensible la informació i es complementen amb visites guiades a diferents llocs d’interès (Parlament de Catalunya, Ajuntament de Sabadell, edificis d’interès històric...). Hi participen i hi col·laboren altres serveis municipals i entitats de la ciutat. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Donar a conèixer els diferents aspectes de la societat catalana i de Sabadell, aprofundint en els drets i deures i en els serveis que ofereix la ciutat.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Hospitalitat Esforç Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Fomentar les xarxes de relacions entre participants. Potenciar la participació de les persones nouvingudes als recursos i les entitats de la ciutat.

Resultats esperats

Indicadors

- Estendre l’abast dels tallers de coneixement d’entorn al màxim nombre de persones nouvingudes.

- Nre. de tallers. - Nre. de visites i sortides. - Nre. total de participants. - Perc. de dones participants (%). - Perc. de joves participants (%). - Perc. de participants procedents del Magreb, de l’Àfrica Subsahariana, d’Amèrica, d’Àsia, i d’Europa (%). - Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%). - Perc. des participants amb menys de 2 anys d’estada a Catalunya (%).

- Mantenir la informació que es transmet als tallers de forma completa i actualitzada. - Fomentar l’autonomia de les persones nouvingudes facilitant els recursos necessaris.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones nouvingudes.

Centres de formació de persones adultes, Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, Centres d’Atenció Primària, Ofideute - Ofideute - Agència de l'Habitatge de Catalunya, associacions de veïns, Sabadell Cultura, Consorci per a la Normalització Lingüística.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 40


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Es tracta d’una eina que permet tenir un coneixement objectiu de l’evolució dels drets civils a la nostra ciutat. Permet analitzar amb dades estadístiques comparades l’estat d’emancipació, autonomia, equitat, igualtat de drets, exclusió i inclusió de la joventut, de les dones i de les persones recent arribades a la ciutat per a poder desenvolupar polítiques proactives en aquests àmbits.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Esforç Responsabilitat Respecte

Lectures

 Nova

Objectiu(s) principal(s) del programa

Ciutadania

Garantir un observatori actiu i complert dels indicadors que mostrin l’evolució del estat dels drets civils i de la ciutadania a Sabadell i aprofundir en l’anàlisi de diversos temes que siguin d’interès per a planificar futures línies d’actuació.

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Disposar d’una eina àgil de recollida de dades a fi d’analitzar la realitat social i l’estat dels drets civils de la ciutadania de Sabadell.

- Nre. de demandes de dades externes (ciutadanes) - Nre. d’informes interns fets (joves, dones, nova ciutadania, cooperació, convivència i gais/lesbianes/transsexuals..) - Indicadors per mesurar: Tots aquells que recullin l’estat d’emancipació, autonomia, equitat, igualtat de drets, exclusió i inclusió de la joventut, de les dones i dels recent arribats a la nostra ciutat.

- Disposar d’una eina útil que permeti planificar les polítiques socials d’actuació municipal. - Elaboració d’estudis i informes específics. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Serveis i regidories municipals, entitats i a tota la ciutadania en general.

Altres entitats que participen al Pla transversal, altres observatoris a nivell local: Observatori Social de l’Àrea de Presidència i Serveis a les persones, altres observatoris a nivell supramunicipal: Consell Comarcal, Hermes de la Diputació de Barcelona, Observatori de la Joventut, etc.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 41


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa En la situació actual és una realitat que molts joves amb titulació superior o formats tècnicament marxen del país per la falta d’oportunitats professsionals, provocant un empobriment del capital social, cultural i econòmic de la ciutat i del país, tanmateix, per ells és una experiència molt enriquidora, per això, la regidoria es proposa un diàleg obert amb tots els agents implicats per analitzar el fenomen. La Regidoria a més, a través del SAJ (Servei Atenció Juvenil), assessorarà els joves que es trobin en procés de recerca d’oportunitats formatives i ocupacionals a l’estranger, derivant si és el cas, a d’altres serveis i institucions supramunicipals.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Optimisme Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa

Districte

Analitzar a fons el fenomen amb l’ajuda d’institucions, universitats, empreses, sindicats, etc.

 Districte I Districte II Districte III

Adaptar les polítiques municipals sobre ocupació a les diferents realitats d’aquest estudi. Assessorar als i les joves sobre els pros i contres d’aquesta decisió.

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Derivar els joves cap a recursos que els poden ésser d’utilitat. Millorar l’ocupabilitat dels i les joves de la ciutat.

Resultats esperats

Indicadors

- Oferir un programa global al col·lectiu juvenil de la ciutat, tant pels qui volen marxar a l’estranger com per a aquells que volen conèixer les oportunitats d’ocupació que ofereix la seva ciutat, comarca o país.

- Nre. d’assessoraments fets. - Nre. de joves atesos que han pres la decisió de marxar a l’estranger - Nre. de derivacions a altres serveis.

- Ser referents en l’anàlisi d’aquest fenomen per donar una resposta adient per part de les administracions públiques. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves.

Universitats, organitzacions empresarials, sindicats, entitats juvenils.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 42


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Servei d'informació, orientació i assessorament per a l'emancipació juvenil. Al Servei d'Informació Juvenil, com a punt central, s'hi troba informació de l’àmbit juvenil, s'hi poden fer tràmits, recursos per joves, 8 assessories, i disposa d’espai Internet.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Responsabilitat Llibertat Optimisme

Lectures

Es porta a terme una descentralització del SAJ als instituts de la ciutat, amb publicacions, PIDCES, eines 2.0, punt mòbil, campanyes d'hàbits saludables i d’altres.

 Nova Ciutadania

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

Les campanyes i publicacions del SAJ s'adrecen als joves i als seus mitjancers i a la ciutadania en general. Es vol apropar al jove, a la comunitat educativa i a la ciutadania en general la informació, la reflexió i els recursos per abordar temàtiques d’interès relacionades amb qüestions rellevants per la vida dels joves. Les publicacions pròpies dels SAJ i les campanyes són eines de descentralització i de sensibilització de temes d’actualitat, en els que cal prendre i/o tenir opinió.

 Igualtat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III 2012

Resultats esperats

Indicadors

- Augment de l’autonomia dels joves.

-

- Major difusió de les activitats i recursos adreçats als joves. - Major coneixement dels joves dels recursos i activitats que es desenvolupen a la ciutat i en el context territorial més immediat.

 Totes

Districte

Cercar la igualtat d'oportunitats entre els joves i acompanyarlos en tot el seu procés d'autonomia i presa de decisions, apropant els recursos i les informacions corresponents.

- Més informació disponible referent als temes d’interès pels joves.

creences

Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre.

 2013

 2014

 2015

 2016

d'atencions . de publicacions editades. de campanyes efectuades. d’usuaris al que s’arriba amb cada campanya. de sol·licituds de publicacions. d’agents amb els que s’ha treballat.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves, ciutadania en general.

Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 43


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El Pla de recepció i Acollida integra totes les accions que es duen a terme per acollir a les persones que arriben de nou a la ciutat (sessions d’acolllida, tallers de coneixement de l’entorn i apropament al mon laboral i cursos de català) així com les entitats que participen en l’acollida. Dins d’aquest marc, es desenvolupa el Protocol de benvinguda, que d'acord amb el Servei d’Atenció Ciutadana i amb el Padró, es dirigeix a totes les persones nouvingudes que s’empadronen a Sabadell, enviant una carta de benvinguda en català i en la llengua del seu país de procedència, acompanyada d’informació que es considera d’interès (guia d’acollida, fulletó de les sessions d’acollida, etc).

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Responsabilitat Hospitalitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

En cas de problemes d’empadronament s’ha establert també un protocol d’acció amb Serveis Socials i Padró a fi de poder donar solució a les persones que tenen dificultats per empadronar- se, intermediant amb el propietari de l’habitatge i en cas de no trobar solució, estudiar una via temporal d'empadronament.

Districte

Objectiu(s) principal(s) del programa

 2012

Treballar en coordinació amb tots els serveis i entitats que participen en l’acollida de les persones nouvingudes. Coordinar l’actuació de tots aquests serveis i entitats.

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2013

 2014

 2015

 2016

Garantir el Servei de Primera acollida a totes les persones que arriben de nou a la ciutat proporcionant els següents continguts: coneixement de la societat catalana, coneixements laborals i competències lingüístiques bàsiques. Garantir que les persones nouvingudes esdevinguin persones autònomes, integrades a la ciutat i puguin exercir la ciutadania en igualtat de condicions. Garantir l’empadronament de totes les persones nouvingudes, per tal que puguin tenir accés a tots els recursos i serveis de forma normalitzada.

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar la coordinació amb tots els serveis i entitats que participen en l’acollida de les persones nouvingudes.

- Nre. de persones estrangeres nouvingudes a Sabadell. - Perc. persones nouvingudes procedents del Magreb, de l’Àfrica Subsahariana, d’Amèrica, d’Àsia, i d’Europa (%). - Nre. cartes de benvingudes trameses. - Nre. de persones estrangeres ateses amb problemes d’empadronament. - Nre. total de persones que han passat pels Serveis d’Acollida (sessions, tallers de coneixement entorn, apropament al món laboral i català).

- Fer arribar l’atenció per part dels Serveis d’Acollida al màxim nombre de persones nouvingudes.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones nouvingudes.

Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, Consorci per a la Normalització Lingüística, entitats d'immigrants i de suport, associacions de veïns i veïnes.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 44


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 45


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.15 Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Punts descentralitzats d’Informació, assessorament i orientació a l’alumnat dels Centres Educatius, especialment de secundària, de tots aquells temes que els puguin ser d’interès.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Esforç Respecte

Objectiu(s) principal(s) del programa Arribar al màxim de joves possible per tal de poder assegurarlos la informació, clara, transparent i objectiva que els permeti desenvolupar-se de manera integral, potenciant la seva autonomia personal com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Descentralitzar la informació al nombre més gran de joves possible.

- Nre. de centres educatius participants (públics i privats). - Nre. de joves (per franges d’edat i per sexes). - Nre. de consultes per temàtica i per via (presencial, telefònica, virtual). - Nre. d’intervencions i temàtica per centre.

- Ser un referent actiu entre els Centres educatius i l’Administració. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Alumnat de centres d’ensenyament secundari de Sabadell.

Entitats juvenils de la ciutat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 46


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.30 Oficina de Drets Civils

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Es tracta d'un espai de referència d'informació, orientació i assessorament per a la defensa dels Drets Humans; així com d'acollida i acompanyament per a la restauració dels drets vulnerats. Compta amb un espai de divulgació dels Drets Humans i dels Drets Civils bàsics, mitjançant: Programes de commemoració de les Diades Internacionals, formació per promoure els Drets Humans i el portal de Drets Civils.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

 Nova

Es portarà a terme la recopilació de notícies actuals tant nacionals com de la resta del món, juntament amb un recull de fons documental propi i difusió d’altres existents i el recull de legislació en tema de Drets Humans.

Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa

Districte

L’objectiu principal és el d’atenció a les persones que hagin pogut veure vulnerats els seus drets, en especial el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’ideologia, religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, edat, malaltia o diferents capacitats.

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

Un altre objectiu és promoure la difusió dels drets civils, especialment els reconeguts per la declaració universal dels drets Humans, mitjançant la formació, l’edició de monogràfics, exposicions, conferències etc.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Esdevenir una eina útil i de suport per aquella persona que hagi patit la vulneració dels seus drets. - Commemorar i difondre els quatre dies internacionals relacionats amb drets civils.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones víctimes de discriminació, públic en general.

Entitats de drets humans, LGBT (persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals).

Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre.

de persones ateses. d’expedients oberts. de campanyes i commemoracions . d’assistents a la formació. de documents catalogats. de visites al portal.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 47


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

05.07 Jornades d’orientació escolar i professional

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa Jornades d’orientació escolar i professional. Es fan dues jornades una en relació a estudis de grau mitjà i l’altra en relació a estudis superiors. L’objectiu de les Jornades és oferir el màxim d’informació als nois i noies que han de prendre una decisió important pel que fa al seu futur professional, així com també donar-los la possibilitat de contactar directament amb els professors de les universitats o dels instituts perquè els informin i puguin rebre l’assessorament adequat per a la seva futura orientació acadèmica. Objectiu(s) principal(s) del programa Informar de l'oferta formativa postobligatòria i universitària. Incrementar el nivell d'informació per tal de facilitar una tria amb més coneixement per part dels joves.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

Resultats esperats

Indicadors

- Major confiança per triar l'oferta educativa.

- Nre. de centres que participen. - Nre. d'alumnes que participen.

- Reduir l'abandonament motivat per la falta d'informació sobre l'oferta.

 2015

 2016

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Alumnat de 4t d'ESO, de Batxillerat i Grau mitjà de la ciutat.

Centres de secundària i universitats.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 48


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

23.01 Atenció al Ciutadà

Regidoria / Servei

Sabadell Atenció Ciutadana

Descripció del programa La missió de ‘Sabadell Atenció Ciutadana’ és informar, gestionar i tramitar per al ciutadà qualsevol tema relacionat amb l’Ajuntament. Les principals funcions són:

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Responsabilitat Respecte Confiança

- Actualitzar la informació de l’agenda, el repertori de recursos i serveis (municipal, d’altres administracions i d’entitats), els tràmits i fer-los visibles mitjançant els canals presencial, telefònic (010) i Internet.

Lectures

 Nova Ciutadania

- Gestionar el registre general d’entrades i sortides de documents del l'Ajuntament.

 Igualtat Home-Dona

- Actuar com a punt d'informació cadastral i com a entitat de registre de l'Agència catalana de certificació per l’obtenció de certificats cadastrals (PIC) i per l’obtenció del certificat digital (IDCAT)

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar l'atenció al ciutadà i esdevenir el servei referent a l'hora de fer qualsevol gestió amb l'Ajuntament.

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Incrementar els tràmits que actualment s’ofereixen per via telemàtica. - Incrementar els serveis que s’ofereixen al ciutadà mitjançant la signatura de convenis amb altres administracions.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general.

No n’hi ha.

Nre. de persones ateses. Nre. de persones de nacionalitat estrangera ateses. Nre. de joves atesos/es. Nre. de dones ateses. Nre. d’atencions fetes. Mitjana d’atencions per persona atesa.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 49


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa L’equip de salubritat ofereix als establiments alimentaris l’oportunitat de participar en sessions informatives per conèixer les normatives higièniques vigents i ajudar a que pràctiques emergents -que en algun cas no s’havien considerat a les normatives, però que actualment són emergents- siguin adequades des del punt de vista de la seguretat alimentària.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat

Informar i sensibilitzar a titulars d'estabiments emergents i / o provients d'altres països de les condicions de salubritat i higiene alimentaria.

Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Identificar els "punts sensibles" que s'evidencien en les inspeccions d'establiments amb característiques similars.

- Nre. de sessions informatives. - Nre. de persones participants en les sessions informatives.

- Incrementar els contactes i la formació específica per a representants d'establiments alimentaris que usen formats emergents a l'hora de manipular, cuinar i / o servir. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones responsables i/o persones treballadores d'establiments alimentaris emergents.

Consell Comarcal.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 50


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Assessorament Programa / Projecte

13.04 Tallers d’apropament al món laboral

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Dins de la Llei d’Acollida, es preveuen accions formatives on les persones nouvingudes puguin assolir coneixements laborals. Els tallers d’apropament al món laboral s'adrecen a persones estrangeres amb poques competències lingüístiques (que no poden aprofitar bé els recursos existents) i persones sense permís de residència i/o treball, com a col·lectiu en especial risc d’exclusió social. Els tallers es realitzen amb professionals de la regidoria, el suport d’altres departaments de l’Ajuntament i entitats com l’SCAI.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Hospitalitat Esforç Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat

Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Districte

Acompanyar a les persones estrangeres en el seu procés de recerca de feina reforçant les seves habilitats personals i establint estratègies individuals per a la millora de la seva ocupabilitat.

 Districte I Districte II Districte III

Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Estendre l’abast dels tallers d’apropament al món laboral al màxim nombre de persones nouvingudes.

- Esdevenir una eina bàsica i útil per al procés de recerca de feina de les persones nouvingudes.

- Nre. de tallers. - Nre. total de participants. - Perc. de dones participants (%). - Perc. de joves participants (%). - Perc. de participants procedents del Magreb, de l’Àfrica Subsahariana, d’Amèrica, d’Àsia, i d’Europa (%). - Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%). - Perc. de participants amb menys de 2 anys d’estada a Catalunya (%).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones nouvingudes.

SCAI (Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants), SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) i els sindicats CCOO, UGT i USOC.

- Mantenir la informació que es transmet als tallers de forma completa i actualitzada.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 51


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.40 Centre d'Atenció a la Dona

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa És un servei especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista i també a llurs fills i filles. El centre d’atenció a la dona (CAD) compta amb professionals de l’àmbit jurídic, d’atenció psicològica i social.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Esforç Respecte

Lectures

 Nova

Objectiu(s) principal(s) del programa

Ciutadania

Oferir un espai d'escolta que doni resposta a les diferents demandes de la dona, des de la primera acollida, assessorament jurídic i atenció psicològica, possibilitant i acompanyant en el procés de recuperació de la violència.

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

Proporcionar a les dones i als seus fills i filles una informació de qualitat sobre els recursos que tenen al seu abast.

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012 Resultats esperats

Indicadors

- Prestar atenció, assistència i orientació a les dones que es troben o s’han trobat en una situació de discriminació o desigualtat de gènere, situacions d’ abusos o maltractaments.

-

- Oferir un espai d’intervenció amb el fills i filles de les usuàries per tal de proporcionar suport emocional i psicològic als menors.

Nre. Nre. Nre. Nre. Nre.

 2013

 2014

 2015

 2016

d’expedients nous/any. d’atencions presencials. d’atencions telefòniques. de persones ateses per nacionalitat, sexe i edat. de denúncies de les dones ateses.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Dones de Sabadell que es trobin en una situació de discriminació per raó de gènere.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 52


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.31 Programa de suport al retorn voluntari

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa de suport al retorn voluntari ofereix informació sobre les condicions i característiques de les diferents opcions per tornar al país d’origen a les persones immigrades que prenen voluntàriament aquesta decisió. Es fan atencions individuals o grupals segons necessitats de les persones usuàries. En els casos indicats, es fa la derivació al servei corresponent i es fa seguiment del cas per resoldre els dubtes o necessitats que puguin sorgir. S’emeten informes periòdicament amb l’actualització de les dades sobre el desenvolupament dels programes de retorn així com la seva normativa. En aquest sentit es tenen en compte els diferents programes que integren la Regidoria per tal de sensibilitzar a les persones que retornen ho facin d’una manera òptima i sense perdre els valors i els aprenentatges assolits en el municipi. Objectiu(s) principal(s) del programa Recollir, classificar i derivar a d’altres departaments la informació disponible sobre la temàtica del retorn. Donar informació sobre les condicions i característiques dels diferents programes de retorn voluntari per a estrangers a les persones interessades.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Donar suport en la gestió dels tràmits de retorn voluntari i fer seguiment dels casos quan és necessari.

Resultats esperats

Indicadors

- Oferir un servei informatiu clar i objectiu per qualsevol persona interessada en la temàtica, alhora que es manté un seguiment de l’estat de la qüestió a la ciutat.

- Nre. de demandes d’informació. - Nre. de demandes d’informació de capitalització d’atur per països i gènere. - Nre. de demandes d’informació de retorn en situació de vulnerabilitat per països. - Nre. de demandants en situació irregular. - Nre. de demandants en situació regular. - Nre. de casos amb menors d’edat. - Nre. de dones de famílies monoparentals.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones immigrades que volen tornar al seu país d’origen.

Coordinadora Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, Càrites, Creu Roja, Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 53


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.29 Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Es tracta d'un espai de debat, reflexió i acció per atendre totes les discriminacions atàviques per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual, masclisme o sexisme, així com un espai de formació, d’informació i d'assessorament, que inclou documentació, espai de trobada i de treball amb les entitats interessades en treballar la temàtica.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

 Nova

Objectiu(s) principal(s) del programa

Ciutadania

Treballar en xarxa i de manera transversal per l’eradicació de la discriminació per raó de gènere i orientació sexual i per garantir la informació, l’assessorament i l’acompanyament a totes les persones víctimes de discriminació per raó de gènere i / o d’orientació sexual.

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Combatre la homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia.

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Elaboració del Pla de persones lesbianes, gais, bisexuals i transexuals (LGBT).

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones LGBT, ciutadania en general.

Actua Vallès, Federación estatal de lesbianas, gais, transexuales i bisexuales, Coordinadora gai lesbiana, Casal Lambda, Amnistia Internacional, Associació de pares i mares de gais i lesbianes, Associació de famílies de gais i lesbianes, Som com som, Fundació Maria-Mercè Marçal.

Nre. Nre. Nre. Nre. Nre.

de programes de sensibilització organitzats. d’entitats fidelitzades. de publicacions realitzades. de documents catalogats. de documents del fons documental.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 54


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

L’oficina municipal d’escolarització centralitza el procés d’escolarització des de bressol fins a l’ESO.

Valors

Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Informar i assessorar en la presa de decisió de les famílies de la tria d'escola. Vetllar per la distribució equilibrada de l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu.

Llibertat Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Reduir les desigualtats entre centres en l'acollida d'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu.

- Nre. de sol·licituds de preinscripció d'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu. Matrícula viva. Educació infantil i primària. Centres públics i centres concertats - Nre. de sol·licituds de preinscripció d'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu. Matrícula viva. Educació secundària Obligatòria. Centres públics i centres concertats

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població de 16 setmanes a 16 anys sense escolaritzar o en procés de canvi de centre.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 55


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.01 Sabadell Habitatge

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Servei que, a través d’una finestreta única, la ciutadania troba tota la informació i assessorament sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’habitatge. Si la demanda és informativa o d’assessorament puntual es resol de forma immediata, si requereix acompanyament i seguiment es deriva a personal tècnic especialitzat. Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir a la ciutadania un espai únic on adreçarse per qüestions relacionades amb l'habitatge. Donar a la ciutadania informació sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'habitatge. Donar a la ciutadania assessorament puntual sobre temes relacionats amb l'habitatge que siguin objecte de les funcions de Sabadell Habitatge. Derivar a serveis especialitzats els casos que requereixin acompanyament o seguiment.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Responsabilitat Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Centralització de les diverses demandes d'un mateix usuari/ària envers l'habitatge.

- Nre. d'usuaris/àries atesos/es. - Nre. de peticions d’informació. - Nre. de peticions d'assessorament. - Nre. de derivacions. - Nre. d'acompanyaments i seguiments especialitzats. - Perc. de derivacions ateses per entitats o altres serveis sobre les derivades (%). - Nre. d’hores de durada dels acompanyaments i seguiments especialitzats (mitjana). - Perc. d'usuaris/àries atesos en l'apartat "pendent" (%). - Perc. d'informacions donades sobre les sol·licitades (%). - Perc. d'assessorament donats sobre els sol·licitants (%). - Perc. de tancaments sobre els acompanyaments i seguiments realitzats (%). - Perc. d'usuaris atesos en l'apartat "resolt" (%).

- El màxim d'usuaris/àries possibles informats. - El màxim de casuístiques possibles assessorades. - Acompanyaments i seguiments especialitzats de les demandes que ho requereixen.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania que tingui qüestions a resoldre envers l'habitatge.

Càritas, Creu roja, Ofideute - Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 56


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Servei d’informació i assessorament adreçat a les persones i famílies amb dificultats per atendre el pagament de la seva llar i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Responsabilitat Confiança

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Donar a la ciutadania informació i assessorament sobre les possibles alternatives que permetin evitar la pèrdua del seu habitatge principal.

 Nova

Intermediar amb la propietat per tal d'evitar la pèrdua de la residència habitual.

Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Minimitzar al màxim les famílies que poden perdre el seu habitatge.

- Nre. de persones ateses al servei. - Nre. d'atencions d'un mateix expedient durant el procés. - Mitjana de temps que es manté obert un expedient. - Nre. d'expedients que han trobat una solució al problema plantejat. - Perc. de casos sobre el total que mantenen l'habitatge principal (%).

- Incrementar el nombre d'usuaris/àries que poden negociar la seva situació amb la màxima informació objectiva possible. - Aconseguir respostes favorables en les intermediacions.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadans i ciutadanes de Sabadell que es trobin en risc de perdre l'habitatge per impagament.

Càritas, Creu roja, Ofideute - Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 57


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Regidoria / Servei

Llicències d'activitats

Descripció del programa Assessorament tècnic personalitzat a ciutadans/es i professionals que volen implantar una activitat o bé subrogarse en una activitats ja existent. L’assessorament pot ser tant tècnic com administratiu de la normativa vigent aplicable al cas concret que l’interessa a la persona sempre i quan es conegui l’emplaçament concret. Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la informació i l'assessorament específic en relació als requisits necessaris per tal d'implantar una nova activitat.

Eix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Valors

Equitat Confiança Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Donar un bon servei a la ciutadania per tal que es disposi de la informació actualitzada dels requeriments tècnics i administratius per tal d'implantar una nova activitat.

- Nre. d'assessoraments. - Per. d’assessoraments realitzats a persones de nacionalitat estrangera (%). - Perc. d’assessoraments realitzats a persones de sexe femení (%). - Perc. d’assessoraments realitzats a persones menors de 36 anys (%).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones emprenedores i empresaris/àries que vulguin assessorar-se per iniciar una nova activitat o subrogar-se en una ja existent.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 58


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL Equitat Programa / Projecte

11.01 Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El Servei de Cultura programa moltes activitats dirigides a la població en general. La programació incorpora la perspectiva de l’equitat de gènere entre els i les protagonistes de cada activitat i també en les temàtiques que es toquin. Així, en el camp de les arts escèniques es té en compte la programació d’espectacles amb presència de dones en els àmbits de direcció, muntatges tècnics, etc. i també es té en compte la temàtica. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu d’aquesta programació és equilibrar la presència de dones i homes en el panorama artístic de la ciutat i donar-li dimensió pública.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidació de la tendència a l’equitat de gènere quant a la creació artística i a la gestió de projectes.

- Perc. de programació de teatre segons les temàtiques (%) - Perc. de directores, tècniques i coreògrafs que lideren els muntatges (%). - Perc. de gestió de projectes fets per dones (%).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general.

Companyies de teatre, dansa, música.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 59


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Treballar per promoure des del món local formes alternatives al comerç i a la banca tradicional com són el comerç just, a través del qual es pretén canviar les relacions comercials entre els països rics del Nord i els països empobrits del Sud, i la banca ètica - un model de banca que situa les persones davant del benefici econòmic, prioritzant projectes socials, ambientals i educatius sostenibles. El programa contempla xerrades, sessions informatives, accions de sensibilització etc.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Esforç Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa Avançar per tal de que aquestes polítiques estiguin integrades en altres àmbits de l’Ajuntament. Incorporar progressivament les accions/opcions de compra pública ètica i responsable, de comerç just i banca ètica en les compres, contractacions i transaccions de la regidoria i de tot l’Ajuntament.

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- La consecució de formes alternatives de comerç.

- Nre. d’accions desenvolupades (segons la tipologia). - Nre. d’accions formatives realitzades.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general i entitats.

Consell de Solidaritat i Cooperació, altres entitats, SETEM.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 60


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.45 Tallers per la Igualtat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa de tallers per a la Igualtat és un recurs adreçat a la ciutadania de Sabadell que inclou els tallers “Aprenent a estimar-nos més”, dels quals se’n duen a terme dues edicions a l’any, i altres tallers que es programen segons la demanda o detecció de necessitats. També es desenvolupa específicament un programa de tallers adreçats als homes a fi de treballar les desigualtats de gènere existents en la societat a partir de la gestió dels sentiments i la recerca de la seva pròpia identitat. Són tallers adreçats a l’adquisició d’eines personals per qüestionar desigualats i trencar dependències.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa

Districte

Oferir nous espais de relació entre dones i entre dones i homes.

 Districte I Districte II Districte III

Fomentar l’apoderament. Reforçar l’autoestima, reconèixer les emocions i el creixement personal. Reflexionar sobre el paper de les dones a la societat, la lluita contra les desigualtats de gènere.

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Trencar dependències.

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar els tallers i els nous espais de relació entre dones i homes, amb una nova manera de fer i de relacionar- se, contribuint a la igualtat real en les relacions entre els homes i les dones de Sabadell.

- Nre. de tallers. - Nre. de participants per edat, sexe i origen. - Nre. de participants derivats pel Centre d’Atenció a la Dona (CAD).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Preferentment a dones i també a homes segons la temàtica del taller.

Dones en xarxa.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 61


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.53 La laïcitat, el punt de partida

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Laïcitat ha de ser el punt de partida per tal de garantir el respecte i la no vulneració de tots els drets de les persones que es declaren o manifesten laiques, donant suport en cas que aquests drets siguin vulnerats, vetllant perquè les actuacions municipals s’ajustin a aquest principi. S’emmarca aquest punt de partida en l'article 16.1 de la Constitució, en Declaració Universal sobre la laïcitat en el segle XXI (Paris, 2005) i mantenint l'acord aprovat per l'Ajuntament de Sabadell l'abril de 2005 en que es va adherir a la moció que va promoure La Lliga per la Laïcitat al 2005. L’any 2008 en que es presenta el Mapa de creences i conviccions, elaborat per Unescocat, la laïcitat ja s’inclou com un element clau a tenir en compte sobre la diversitat de pensaments a la ciutat.

Objectiu(s) principal(s) del programa Sistematitzar les dades i informacions relacionades amb la laïcitat que es donin a la ciutat. Contemplar les actuacions municipals des del punt de partida de la laïcitat i el principi de l'aconfessionalitat.

Resultats esperats

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Llibertat Equitat Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors

- Garantir i vetllar pel dret a la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i comunitats, tenint en compte la diversitat de conviccions i creences des de l’àmbit municipal.

- Nre. de cerimònies laiques celebrades als serveis funeraris. - Núm de cerminònies d'unió de parelles celebrades a equipaments municipals/ajuntament. - Núm d'actes religiosos inclosos en les festes majors de caràcter cultural de barris i de ciutat (la tendència ha de ser de reducció). - Núm d'actes/activitats públiques promogudes per col·lectius laïcs a la ciutat.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general.

Lliga per la Laïcitat, Fundació Ferrer i Guàrdia, Taula d'entitats.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 62


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa - Protocol Municipal per Abordatge de Violència Masclista, és el conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats, que defineixen les formalitats i la successió d’actes que s’han de seguir per a executar-los correctament”, amb l’objecte de garantir la prevenció, l’atenció eficaç i personalitzada i la recuperació de les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Equitat Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

- Protocol de Mutilació Genital Femenina, com a instrument de treball d’assessorament i informació àgil i útil, que permet un treball coordinat entre professionals que estan en contacte amb la població que podria ser practicant de l’ablació; l’objectiu és facilitar la prevenció i detecció precoç de situacions de risc, establint un protocol d’actuació que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures a emprendre.

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

- Protocol de Matrimonis forçats, l’objectiu principal és visibilitzar una pràctica difícil de detectar, que pot tenir incidència en determinades comunitats d’origen estranger i ètnies diverses. L’objectiu és fer visible i abordar els matrimonis forçats per protegir les víctimes.

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Protocol de Poligàmia, l’objectiu principal és informar i difondre que aquesta pràctica estesa en alguns països subsaharians és una manifestació de violència contra les dones, i per tant, caldria fer actuacions de sensibilització respecte a aquesta qüestió. Objectiu(s) principal(s) del programa Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos per tal de garantir el procés la prevenció o recuperació de cada dona oferint col·laboració, informació i assessorament. Treballar coordinadament amb tots els serveis interns i externs, facilitant l’intercanvi d’informació i el diàleg per desenvolupar i garantir el compliment del protocol.

Resultats esperats

Indicadors

- Garantir l’abordatge integral de la violència masclista en cada un dels àmbits que es treballa (violència masclista, mutilació genital, matrimonis forçats, poligàmia...), a partir de la coordinació de tots els agents que treballen a la ciutat de Sabadell.

-

Nre. Nre. Nre. Nre.

de de de de

persones ateses en casos de violència masclista. casos atesos per temes de mutilació. casos atesos de matrimoni forçat. casos atesos de poligàmia.

- Avançar en un canvi de valors que es faciliti la construcció d’una ciutat lliure de violència a través de la sensibilització i la prevenció.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 63


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Protocol Municipal per Abordatge de Violència Masclista: adreçat a les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista.

Corporació Sanitària Parc Taulí, Serveis d’Atenció Primària, Serveis de seguretat (Policia Municipal, Mossos d’Esquadra), Serveis judicials (Fiscalia, Col·legi d’Advocats), altres entitats ciutadanes.

Protocol de Mutilació Genital Femenina: adreçat a la població susceptible d’aquesta pràctica. Protocol de Matrimonis forçats: adreçat a determinades comunitats d’origen estranger i ètnies diverses. Protocol de Poligàmia: adreçat a dones originàries de països on aquesta pràctica és acceptada i comú.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 64


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

05.04 Esplai a l’escola

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa El programa l'Esplai a l'Escola dóna suport als centres, que per la dinàmica pròpia del centre i de l’AMPA, necessiten reforçar la programació d’activitats extraescolars des d’una vessant lúdica i educativa. També dóna suport als esplais en l’organització d’activitats d’educació en el lleure per infants i joves que formen part de l’esplai diari o de cap de setmana. Al programa es pot acollir qualsevol centre educatiu. L’oferta d’activitats varia cada any: handbol, anglès, esports, dansa i ball, patinatge, ioga, circ, contes, cuina, teatre, informàtica,.... Objectiu(s) principal(s) del programa La millora i innovació constant de les activitats extraescolars. - Dignificar les activitats extraescolars amb criteris de qualitat. - Consolidar el lleure infantil com a peça important en l’educació dels infants.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Potenciar les activitats extraescolars des de la vessant educativa. -Garantir les activitats extraescolars de qualitat amb monitors experts. - Reforçar els esplais i entitats de lleure de Sabadell. -Promoure i donar suport als valors de l’educació en el lleure. - Promoure l'adequació dels espais de les entitats de lleure.

Resultats esperats

Indicadors

- Oferir un programa d'activitats extraescolars de qualitat per a tot l'alumnat amb independència del centre on vagi.

- Nre. de centres educatius que participen en el programa. - Nre. d'alumnes que participen en les activitats extraescolars. Sexe. - Nre. d'activitats. - Nre. d'alumnes estrangers que participen en les activitats extraescolars (nacionalitat diferent a l'espanyola de l'alumne/a). - Nre. d'entitats d'esplais a la ciutat. - Nre. d'usuaris dels esplais. - Nre. de monitors/es. - Nre. d'esplais que reben suport econòmic. - Nre. de centres educatius subvencionats.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tot l’alumnat de Sabadell.

Centres educatius, Associacions de Mares i Pares d’Alumnes i Entitats de Lleure de la ciutat.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 65


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 66


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

05.03 Escoles bressol Municipals

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa L’escolarització en aquesta etapa no és obligatòria però l’oferta municipal pretén donar les mateixes oportunitats a totes les famílies que opten per fer-ne ús, facilitant la conciliació de la vida laboral i familiar. Les escoles bressol ofereixen un entorn molt proper al marc familiar, amb flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, i s’adequa sovint a les necessitats de la família, amb una relació intensa amb els pares i les mares. Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits les bases que els facin avançar en les relacions amb els altres, en el desenvolupament del llenguatge oral i el coneixement progressiu del seu entorn, iniciant-los en la seva autonomia i en l’adquisició d’hàbits de comportament. És durant aquesta primera etapa de la vida que es desenvolupen les estructures neuropsíquiques elementals, claus per al desenvolupament físic, afectiu, intel·lectual, i social dels infants. Les escoles bressol donen suport a les famílies i fomenten la seva participació i la implicació en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar resposta educativa de qualitat a la petita infància. Promoure la conciliació de la vida laboral i familiar.

Resultats esperats

Indicadors

- Desenvolupament màxim de les capacitats dels infants. - Implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills/es.

- Nre. de centres municipals. - Nre. d'alumnes matriculats. - Nre. d'alumnes estrangers matriculats (pare i mare nacionalitat diferent a l'espanyola).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Infants d'entre 16 setmanes i 3 anys.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 67


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

22.01 Supressió de barreres arquitectòniques

Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa Instruments de planejament urbanístic que es porten a terme en relació a la via pública que tenen com a objectiu la supressió de les barreres arquitectòniques en compliment de la normativa.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Hospitalitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Promoure el desenvolupament d'una política de mobilitat sostenible que s'adapti a les necessitats laborals, familiars i personals d'homes i dones.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

Resultats esperats

Indicadors

- Ampliació de voreres fomentant una organització territorial i urbanística que tingui en compte les diferents situacions i necessitats de les persones en l'ús i la vivència de l'espai.

- Nre. de voreres adaptades. - Nre. passos de vianants adaptats.

 2015

 2016

- i adaptació dels passos de vianants. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Discapacitats amb problemes de mobilitat, col·lectiu de gent gran i a la mobilitat dels vianants en general.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 68


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

22.03 Programa de millora de l'accessibilitat

Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa Actuacions urbanístiques de promoció municipal i d’altres administracions, de millora de l’accessibilitat dels següents àmbits d’actuació: Plaça d’Espanya: Urbanització de la fase 1 i 2 de l’espai verd, amb criteris de millora de l’accessibilitat al nou intercanviador de RENFE-FGC. Accés a peu pla o mitjançant rampes als intercanviadors de l’Estació de RENFE. Estació Gràcia-Can Feu: Urbanització de l’estació i espais adjacents amb criteris d’accessibilitat. Accés a peu pla a l’Estació o mitjançant rampes. Soterrament de les vies FGC i reurbanització de la zona.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Respecte Responsabilitat Austeritat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte Objectiu(s) principal(s) del programa Continuar eliminant les barreres arquitectòniques de l'espai públic per garantir l'accessibilitat i la lliure mobilitat de totes les persones, especialment de la gent amb discapacitats físiques, amb el cotxet d'infants, i carro de la compra, etc. Crear zones al voltant de les estacions que incrementin el benestar ambiental i estètic.

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

Resultats esperats

Indicadors

- Eliminació de barreres arquitectòniques d'accés a les estacions de RENFE-FGC.

No n’hi ha.

 2013

 2014

 2015

 2016

- Crear zones verdes en l'àmbit d'actuació de les estacions. - Colonització del parc de la plaça d’Espanya per part dels ciutadans. - Ús dels recorreguts interns per part dels ciutadans tant per escurçar els temps de desplaçament, com per la millor qualitat ambiental del recorregut. - El soterrament de les vies dels FGC connectarà el barri de Gràcia i Can Feu amb la revitalització de la zona, tant en l’àmbit del comerç com en el del gaudi de l’espai públic. - Escurçament dels temps de desplaçament dels usuaris/àries de transport públic. - Millora del trànsit i reducció de la contaminació ambiental. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població en general i especialment el col·lectiu amb especials dificultats en relació a la mobilitat (gent gran, persones discapacitades, infants, etc.)

Associacions de veïns dels districtes.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 69


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Suport al Pla, gestionat a través del Consell Esportiu, que, entre d’altres, treballa pel foment dels valors a través de l’esport escolar i, especialment, per l’impuls de l’esport femení.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Esforç Equitat Respecte

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Incrementar la pràctica esportiva a les escoles en horari no lectiu.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

Resultats esperats

Indicadors

- Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de les noies.

- Nre. d’escoles adherides. - Nre. d’escolars participants.

 2015

 2016

- Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat. - Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts. - Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres. - Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar. - Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població escolar.

Consell Esportiu, Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 70


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 71


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Cursa de la igualtat, milla urbana a la Rambla, coincidint amb l’acte central del 8 de març, sensibilització per mitjà de l’esport a la població sobre la igualtat. Cursa oberta a tothom. Foment i suport a iniciatives relacionades amb els esports mixtes com: Korfball, escacs, petanca.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

Impuls a la creació d’equips mixtes en els Jocs Escolars, especialment en les franges més petites d’edat.

 Nova

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat

Incidir en el foment de la Igualtat Dona Home a través de l'acció municipal en matèria de l’esport, com a mitjà de transmissió dels valors d'equitat, respecte, llibertat, etc.

Home-Dona

Ciutadania

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Augment de la sensibilitat de la població del concepte d'igualtat de gènere. - Foment de l'esport entre la població femenina.

- Nre. de persones participants a la cursa. - Nre. d’equips mixtes. - Nre. de persones participants en els equips mixtes.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població en general.

Consell Esportiu, Clubs de la ciutat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 72


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Es distingeix entre:

Valors

Responsabilitat

Ajuts per rehabilitar habitatges perquè tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat, per adequar les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l'interior per a persones disminuïdes i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic. Ajuts per rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial. Especialment, per a resoldre patologies, deficiències i riscos, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat. Actualment abans de sol·licitar els ajuts, cal haver passat la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

Respecte Esforç Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte Objectiu(s) principal(s) del programa - L’adequació funcional i estructural del Parc d’habitatges de Sabadell, construïts abans del 31/12/1980. - La millora d’accessibilitat d’instal·lacions d’ascensors en els edificis d’abans del 1996 que no en disposin. - La millora d’aïllament tèrmic i/o acústic per complir amb els requisits energètics mínims establerts per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Fomentar la rehabilitació en les grans promocions construïdes entre els anys 1960 i 1970.

- Nre. de sol·licituds. - Nre. de subvencions tramitades. - Perc. de subvencions tramitades respecte les sol·licituds (%).

- Instal·lar ascensors en edificis d’habitatges de més de dos plantes, que no en disposin, amb ocupació, si s’escau, de via pública. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Propietaris/àries, llogaters/es amb autorització del propietari i comunitats de propietaris.

- Associacions de veïns i veïnes i administradors de finques.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 73


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Regidoria / Servei

Llicències d'activitats

Descripció del programa

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Realització dels processos administratius per donar d'alta noves activitats o les seves transmissions.

Valors

Equitat

Es porta a terme una valoració tècnica i administrativa del projecte per verificar el compliment de la normativa vigent d’aplicació i poder autoritzar la instal·lació en el cas de les llicències o la correcta comunicació efectuada pel titular en el cas de les comunicacions. Verificar que s’han implantat correctament les instal·lacions ja sigui a través d’una certificació d’empresa col·laboradora o d’una d’inspecció municipal abans d’autoritzar l’inici de les activitats sotmeses a llicències.

Confiança Responsabilitat Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir el compliment de la legalitat vigent en l'àmbit de les implantacions de les activitats.

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Que la totalitat de les implantacions de noves activitats compleixin les normatives aplicables.

- Nre. d'expedients tramitats. - Nre. d'expedients resolts favorablement. - Perc. d’expedients resolts desfavorablement (%) - Perc. d’expedients resolts favorablement amb titular de nacionalitat estrangera (%) - Perc. d’expedients resolts favorablement amb titular de sexe femení (%) - Perc. d’expedients resolts favorablement amb algun titular menor de 36 anys (%)

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones emprenedores i empresaris/àries que vulguin iniciar una nova activitat o subrogar-se en la titularitat d’un negoci ja existent.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 74


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), és un servei que presta la Policia Municipal de Sabadell, les 24 hores, tots els dies de l'any i que té per finalitat assistir inicialment a les persones que per algun motiu, estan desemparades o desprotegides i que demanen ajut. El servei consisteix en realitzar l'assistència immediata a les víctimes, en particular les de delictes violents, violència domèstica o de gènere i delictes contra la llibertat sexual, rebre i tramitar les denúncies de caràcter penal (faltes i delictes), atendre les consultes i requeriments dels ciutadans i ciutadanes (atenció telefònica i/o presencial) i els de l'autoritat judicial, altres cossos policials, organismes, institucions i departaments municipals i instruir atestats per infraccions penals en què l'autor ha estat detingut com a conseqüència d'un delicte flagrant, en particular els delictes de violència domèstica o de gènere. Objectiu(s) principal(s) del programa Assistir inicialment a dones que per algun motiu, estan desemparades o desprotegides i que demanen ajut i derivar als serveis que es considerin oportuns (Centre d'Atenció a la Dona i Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell, Fiscalia del partit judicial de Sabadell i Gabinet d'Atenció a la Víctima del cos de mossos d'esquadra entre d'altres).

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Llibertat Respecte Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Informar a les dones víctimes de violència de gènere dels drets garantits per la Llei, en particular dels seus drets a la informació, a l'assistència jurídica, a l'assistència social integral, als drets laborals i de seguretat social, al dret a la percepció d'ajuts socials i d'accés a l'habitatge i residències públiques per a gent gran. Rebre i tramitar les denúncies de violència de gènere i domèstica i si és el cas, les sol·licituds d'ordres de protecció vers els seus agressors i agressores.

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar un protocol d'atenció davant les denúncies de violència domèstica i de gènere.

- Nre. de consultes rebudes (atenció telefònica i presencial). - Nre. de denúncies rebudes i tramitades. - Nre. de derivacions a altres serveis municipals i institucions.

- Consolidar i enfortir les relacions amb la resta de serveis i institucions a on es deriven els casos de violència domèstica i de gènere. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Dones en situació de risc, en particular les de delictes violents, violència domèstica o de gènere i delictes contra la llibertat sexual.

Servei d'Orientació Jurídica del Departament de Justícia, Col·legi d'Advocats de Sabadell, Serveis d'urgències del ConsorciHospitalari Parc Taulí i Centres d'Urgències d'Atenció Primària.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 75


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 76


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Impuls de diferents accions i activitats adreçades a informar i sensibilitzar tant a les persones com a les empreses sobre la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, i sobre les diferents mesures i iniciatives que es poden implantar, així com els recursos de que disposen per a fer-ho, per tal d'avançar en l'assoliment d'aquesta igualtat efectiva. Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar a les empreses sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la no discriminació- Promoure l'elaboració de plans i accions d'igualtat en les empreses. Detectar i evitar ofertes de treball discriminatòries.Donar suport i acompanyar a les empreses en la implantació de mesures d'igualtat i conciliació en la seva empresa, així com informar-les sobre els diferents ajuts i recursos a que poden accedir. Sensibilitzar a les persones sobre el dret a la igualtat i a la no discriminació de dones i homes.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Respecte Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Trencar estereotips relacionats amb el sexe i les capacitats, competències i habilitats necessàries per desenvolupar un determinat ofici o professió.

Resultats esperats - Servei estable d'assessorament a les empreses en temes d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Indicadors

- Reduir les ofertes de treball discriminatòries.

- Nre. de remeses d'informació específica sobre igualtat d’oportunitats enviades a les empreses. - Nre. d'empreses que han sol·licitat informació, material o assessorament relacionat amb la igualtat d'oportunitats. - Nre. d'ofertes de treball discriminatòries detectades.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Empreses, organitzacions en general i persones usuàries dels serveis de Promoció Econòmica.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 77


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Serveis de cura i atenció de menors - servei de mainaderes per a infants de 0-3 anys i d'esplai per a infants de 3-12 anys durant els períodes de vacances escolars- durant el període que els seus pares i mares duen a terme els programes i activitats relacionats amb la formació i ocupació a què han accedit o, en el cas que treballin a l’empresa municipal. Ambdós serveis són gratuïts. D'aquesta manera, la situació familiar de cadascú no és impediment per poder accedir als serveis i programes oferts. Així mateix, el programa serveix per formar persones en aquests oficis (mainader/a i animació sociocultural). Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar l'accés als programes i serveis de les persones usuàries, especialment de les que tenen infants a càrrec i no tenen xarxa familiar o social de suport, ni recursos econòmics per optar per alternatives privades. Facilitar a la plantilla de Promoció Econòmica Sabadell SL la conciliació del calendari laboral amb l'escolar.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Formar persones en aquestes professions. Sensibilitzar sobre la necessitat d'implantar mesures que facilitin la conciliació de les diferents necessitats vitals.

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar el servei per als propers anys.

- Nre. de places en oferta - Nre. de places demanades - Mitjana diària d’infants que fan ús del servei

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones amb infants a càrrec usuàries dels serveis i de la plantilla de Promoció Econòmica de Sabadell, SL amb infants entre 3 i 12 anys.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 78


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa En compliment del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de Promoció Econòmica de Sabadell, el programa desenvolupa diferents accions formatives adreçades a la plantilla, per tal de sensibilitzar i donar eines sobre diferents àmbits relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, com per exemple perspectiva de gènere, llenguatge no sexista i prevenció de l'assetjament.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat

Sensibilitzar a la plantilla sobre la igualtat d'oportunitats i la no discriminació entre dones i homes.

Home-Dona

Formar i facilitar els recursos necessaris al personal per tal que puguin incorporar la perspectiva de gènere en totes les accions i programes en que participin. Evitar l'ús d'un llenguatge i comunicació sexista o que reforci els estereotips. Prevenir qualsevol tipus d'assetjament o violència en el treball, sobretot la que provingui de l'orientació sexual de la víctima o del seu sexe.

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Incorporar la perspectiva de gènere en tots els programes i projectes que es duen a terme.

- Nre. de cursos realitzats. - Nre. d’hores impartides. - Nre. de persones convocades o inscrites que no han assistit. - Nre. de persones formades, segregades per sexe i lloc de treball. - Valoració de la formació per les persones participants. - Nre. de projectes que no tenen en compte el gènere. - Nre. d'expedients per assetjament oberts.

- Reduir al mínim els supòsits d'assetjament en els quals estigui vinculada una persona que formi part de la plantilla de Promoció Econòmica de Sabadell, SL. - No reproduir estereotips i visibilitzar les dones en tota la comunicació, escrita i visual, que Promoció Econòmica de Sabadell, SL emeti. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Plantilla de Promoció Econòmica de Sabadell, SL.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 79


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa Recollir dades desgragades per sexe de tots els processos selectius que es realitzin a l'Ajuntament i vetllar perquè els tribunals de selecció estiguin integrats pel mateix número de dones que d’homes.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Respecte Responsabilitat Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Recollir dades desagregades per sexe per obtenir més informació sobre la participació per gènere.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Fer estudis que ajudin a entendre més les diferències/preferències de les places d'acord amb el gènere.

- Nre. de tribunals/meses paritaris sobre el total. - Nre. de promocions desagregades per sexe. - Nre. de processos selectius amb perspectiva de gènere al temari. - Nre. d’òrgans amb composició equilibrada per sexe. - Nre. d'homes i de dones que participen en els diferents processos de l'Ajuntament.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Personal intern i extern que participa en els processos de selecció de l'Ajuntament.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 80


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa El Pla d’Igualtat de gènere contribueix a articular internament el compromís i la voluntat política que l’Ajuntament de Sabadell ha mostrat vers la igualtat de gènere. El Pla d’Igualtat coordina i promou accions que, des de diferents àmbits, es desenvolupen per superar les desigualtats entre les dones i els homes del nostre Ajuntament. Objectiu(s) principal(s) del programa

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Responsabilitat Respecte Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

Potenciar les capacitats i el talent de les persones que treballen a l'Ajuntament, tot eliminant estereotips, actituds i obstacles per raó de gènere.

 Igualtat

Promoure la incorporació, la permanència i el desenvolupament professional de les persones i garantir una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat.

Districte

Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Assolir el compromís polític des de l’Ajuntament per avançar en matèria de polítiques de gènere i transversalitat.

- Nre. de notícies relacionades amb l’aprovació del Pla Intern d’Igualtat. - Nre. d’accions de difusió realitzades del Pla Intern d’Igualtat. - Nre. de formacions i tipus d’actuacions sobre el Pla intern d’Igualtat. - Nre. d’assistents/es i nivell satisfacció de les persones participants en les accions formatives sobre el Pla intern d’Igualtat. - Nre. de reunions de la Comissió d’Igualtat per tractar les temàtiques del Pla intern d’Igualtat.

- Identificar els obstacles i barreres que dificulten la igualtat de gènere tant en l’organització formal com informal de l’Ajuntament. - Incorporar el principi d’igualtat de gènere en l’organització interna de l’Ajuntament. - Potenciar el talent i les capacitats de les persones que treballen a l’Ajuntament. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Plantilla municipal.

Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i Sindicato profesional policia municipal de EspañaCatalunya SPPME-CAT de l'Ajuntament de Sabadell. Diputació de Barcelona i Consultoria GPF.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 81


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa Elaborar el protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe que es difondrà entre tota la plantilla municipal per tal que sigui una guia d’utilitat en cas que existeixi un assetjament d’aquest tipus.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Responsabilitat Respecte Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Garantir la prevenció i atenció en casos d'assetjament sexual i per raó de sexe per tal de proporcionar un entorn laboral saludable per a qualsevol persona.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Actuar i prevenir davant de les possibles situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

- Nre. d’accions de difusió realitzades del Protocol d’assetjament. - Nre. de persones assistents a les difusions presencials. - Nre. d’hores de formació en temàtiques d’assetjament. - Nre. de cursos sobre temàtiques d’assetjament. - Nre. de resolucions de casos d’assetjament. - Nre. de reunions de la Comissió d’Igualtat per tractar les temàtiques d’assetjament sexual.

- Aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones que hi treballen.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Plantilla municipal.

Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i Sindicato profesional policia municipal de EspañaCatalunya SPPME-CAT de l'Ajuntament de Sabadell.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 82


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa L’empresa Torra, gestora dels serveis funeraris de la ciutat, informa periòdicament sobre el tipus de ritual que s’ha seguit a les seves dependències en el moment d’acomiadar el difunt. Aquesta concessionària facilita, en aquest sentit, espais que es poden adequar per dur-hi a terme cerimònies. Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir a la ciutadania els serveis de pompes fúnebres i d'inhumació, exhumació, trasllat i incineració de cadàvers.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Garantir la possibilitat de dur a terme rituals funeraris laïcs o de diferents confessions, i d'acord a la normativa vigent.

- Nre. d'enterraments. - Nre. de defuncions. - Perc. segons tipologia de ritual: Laïc, Cristià Catòlic, Budista, etc. (%).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població en general.

Empresa concesionaria dels serveis funeraris i cementiri.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 83


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa El projecte es concreta en el Pla municipal de la Gent Gran i en el Pla d’atenció a les persones amb discapacitat. Tots dos estan en actiu i en fase de revisió i actualització. Es proposa incorporar els aspectes de nova ciutadania i de gènere en ambdós i el de joventut en el de discapacitats. Objectiu(s) principal(s) del programa Disposar d'un instrument actualitzat d'anàlisi de les necessitats de la gent gran i de les persones amb discapacitat. Promoure l'envelliment actiu i la participació social de la gent gran reforçant els elements relacionals, de xarxa social i de prevenció en els que tenen una especial rellevància la participació de les dones. Promoure dispositius que afavoreixin la inserció laboral i social de les persones amb discapacitat, especialment els joves. Promoure una alta cobertura del servei d'atenció a la llar que doni ajuda professional a les persones amb necessitat d'atenció a la vida diària com a sistema complementari a l'ajuda de la xarxa de cuidadors i cuidadores.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Afavorir espais de formació i ajuda mútua per a persones, majoritàriament dones, que tenen cura de persones amb Alzheimer i altres malalties neurològiques i discapacitats.

Resultats esperats

Indicadors

- Disposar de Plans actualitzats d'atenció als col·lectius assenyalats.

- Incorporació de les variables de gènere, origen i edat en l’anàlisi de necessitats de cada Pla. - Nre. de persones ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar considerant origen i sexe. - Nre. de persones que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte Cuidem, i en les accions de formació de cuidadors i cuidadores, considerant orígens i gènere. - Nre. de persones que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment actiu, considerant orígens i gènere. - Nre. de joves discapacitats atesos al llarg de l'any en el servei d'atenció a les persones amb discapacitat, considerant orígens i gènere.

- Afavorir la participació de la gent gran, especialment dones en activitats que reforcin els vincles socials, el desenvolupament de capacitats personals i el suport a funcions socials imprescindibles, com la cura de les persones dependents que majoritàriament solen assumir les dones.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Gent gran i persones discapacitades.

Consell de la Gent gran i Consell de Serveis Socials (anteriorment, Consell de persones amb discapacitat).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 84


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa Adequar la regulació de l’ús específic religiós, previst en el Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS), a les previsions de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte i al Decret 94/2010, de 20 de juliol de desplegament de la Llei en els següents aspectes. - Preveure en els plans d’ordenació urbanística sòls on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació. - Adaptació dels centres preexistents fins a 10 anys a comptar des de l’entrada en vigor del Reglament 94/2010. Objectiu(s) principal(s) del programa Permetre la situació dels centres de culte de les diferents creences en igualtat de condicions i en bona relació amb l'entorn, optimitzant l'accessibilitat i compatibilitzant amb la mobilitat general de la ciutat.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Adaptació els centres de culte inclosos en el mapa de diversitat religiosa a la nova Llei.

- Nre. de centres de culte. - Nre. de centres de culte que compleixen normativa. - Perc. de centres de culte que compleixen normativa (%). - Nre. de centres de culte que han sol·licitat la llicència urbanística. - Nre. de centres de culte que han obtingut la llicència urbanística. - Perc. de centres de culte que han obtingut la llicència urbanística (%) - Nre. de sol·licituds per a noves implantacions.

- Actualització del mapa de diversitat religiosa al nou Planejament. - Idoneïtat de la situació i mida dels centres de nova creació.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general.

Entitats i associacions religioses, Generalitat de Catalunya. Direcció general d'afers religiosos.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 85


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Emancipació Programa / Projecte

13.11 Alberg de Sant Oleguer

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Equipament municipal situat al Sud de la ciutat i dins el perímetre del complex esportiu de Sant Oleguer: La Bassa, Pistes d’Atletisme, futbol, bàsquet, etc. Possibilitat d’allotjar-se en l’alberg, també compta amb activitats museístiques i amb la recuperació i rehabilitació del Molí de Sant Oleguer. Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir un equipament per realitzar activitats juvenils, activitats docents i tallers, així com estades familiars.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Esforç Confiança Austeritat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Introducció de l’Alberg de Joventut a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat).

- Nre. d’usos de l’Alberg. - Nre. d’usuaris/es de l’Alberg segons la procedència. - Nre. d’activitats realitzades a l’Alberg.

- Consolidar l’equipament de l’Alberg dins l’oferta de lleure per als joves de la ciutat. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania.

Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 86


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.10 Jove: Què, véns?

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa està dirigit a joves nouvinguts i nouvingudes que arriben fora de l’edat d’escolarització i que tenen certes mancances a nivell formatiu i social. El programa pretén oferir un espai d’interacció així com estratègies que facilitin el procés d’adaptació i reforcin les habilitats socials i comunicatives dels joves a fi de prevenir les possibles conductes de risc i facilitar la seva integració social. Es realitzen unes sessions que es duen a terme per professionals de l’àmbit i es divideixen en dos mòduls: millora de les habilitats socials i elaboració d’un projecte audiovisual que posteriorment s’utilitza com eina de sensibilització per a altres joves i ciutadania en general. Objectiu(s) principal(s) del programa Anàlisi de la realitat dels joves nouvinguts i nouvingudes a Sabadell i detecció de joves amb necessitats específiques. Oferir un espai i estratègies que promoguin i reforcin les habilitats socials i comunicatives dels participants per afavorir la seva millor adaptació a la nova societat d’acollida.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Optimisme Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Facilitar l’accés d’aquests joves cap als recursos normalitzats de la ciutat i fomentar la seva participació. Sensibilitzar la població sobre la realitat dels joves nouvinguts i nouvingudes a la ciutat. Combatre els prejudicis i falsos estereotipis al voltant de la immigració.

Resultats esperats

Indicadors

- Millora en l’adaptació dels joves nouvinguts i nouvingudes a la nova societat d’acollida.

- Nre. de participants al programa. - Nre. de nois i noies. - Procedència dels participants al programa (Àfrica, Llatinoamèrica, Àsia...). - Nre. de participants al programa derivats a altres recursos. - Nre. de participants que fan ús dels recursos normalitzats una vegada finalitzat el programa.

- Augmentar les habilitats socials i capacitats dels i les joves. - Desmitificació dels diferents prejudicis i falsos estereotips al voltant dels i les joves immigrants. - Millora de la salut emocional dels i de les joves. - Millora de la seva creativitat. - Normalització formativa i laboral dels i de les joves nouvinguts. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves nouvinguts i nouvingudes que arriben fora de l’edat d’escolarització amb mancances a nivell formatiu i social.

Servei de Salut, Servei d’Educació, Serveis Socials, Vapor Llonch, Entitats Juvenils, SCAI (Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 87


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Els mòduls "A prop teu" constitueixen un projecte destinat a l'acollida, la formació i la inserció social del col·lectiu de persones estrangeres que per la seva situació social, presenten dificultats per inserir-se tant al món laboral com a la societat en general. Aquest programa orienta, forma i dóna suport a la recerca de feina, oferint mòduls formatius de diferents temàtiques: orientació laboral, català bàsic, planxa i bugaderia, neteja i cura de la llar, cuina mediterrània, atenció a les persones, sensibilització i empatia, creixement personal, juntament amb altres activitats complementàries (tutories, visites a recursos, borsa de treball, etc). El programa està destinat especialment (però no exclusivament) a dones en procés de regularització i que es troben en una situació de precarietat important i amb risc d'exclusió social. Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar a les persones destinatàries eines i recursos, formació i coneixements culturals que facilitin la seva incorporació laboral. Desenvolupar coneixements específics en habilitats socials, aptituds i actituds, que conjuntament faciliten un desenvolupament quotidià òptim de les persones participants com a ciutadans i ciutadanes.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Responsabilitat Esforç Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Potenciar l'autoestima i facilitar l'empadronament.

Resultats esperats

Indicadors

- Accés normalitzat de les persones participants als mòduls als serveis municipals (orientació laboral, cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística, formació del Vapor Llonch).

- Nre. de mòduls duts a terme. - Nre. de participants. - Perc. de dones participants (%). - Perc. de joves participants (%). - Perc. de participants procedents del Magreb, de l'Àfrica Subsahariana, d'Amèrica, d'Àsia, i d'Europa (%). - Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%). - Perc. de participants que han aconseguit inserir-se laboralment (%).

- Inserció laboral de les persones participants i reducció de situacions de risc d'exclusió.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones nouvingudes.

Càrites Sabadell, Consorci Hospitalari Parc Taulí, Consorci per a la Normalització Lingüística.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 88


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.12 Espais Joves

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Els Espais Joves són els equipaments sociocomunitaris de referència dels joves de la ciutat, actualment hi ha quatre Espais Joves: Can Rull, Can Puiggener, Torre-romeu i Creu de Barberà. El programa inclou estratègies globals per fer front als diferents reptes globals dels joves com: tallers d’aprenentatge, informàtica, Internet, recerca de feina: currículum, entrevistes... oci participatiu, reforç escolar, entre altres.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Esforç Optimisme

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Home-Dona

Ésser espais de dinamització juvenil al territori, donar eines pel desenvolupament personal fomentant la participació, la convivència, la inclusió i treballant activament per evitar l’exclusió social.

Districte

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Obertura d’un 5è Espai Jove a la zona de nord de Sabadell, concretament al Centre Cívic Can Deu.

- Nre. de nois/noies - Edat mitjana - Perc. de famílies d'origen estranger segons àrees geogràfiques: d'Àfrica, Europa, Àsia, Llatinoamèrica (%) - Nre. de derivacions a d'altres serveis (Serveis Socials, Educació, Salut...)

- Adaptació dels espais joves a les noves tecnologies, per apropar-se més a la realitat dels joves. - Continuar sent els referents en l’àmbit de joves als districtes. - Donar suport als joves en el procés de desenvolupament personal. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves a partir dels 12 anys.

Entitats juvenils, entitats veïnals, entitats de lleure.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 89


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Llei d’Acollida determina que les persones immigrades al llarg del seu procés d’integració a la societat catalana han d’assolir les competències lingüístiques bàsiques en català i castellà. El català com a llengua pròpia de Catalunya és l’instrument bàsic per a la plena integració al país. El servei de primera acollida, per tant, ofereix la formació i els mitjans necessaris per adquirir aquestes competències bàsiques. El Consorci per a la Normalització Lingüística i les escoles d’adults de la nostra ciutat ofereixen tot un ventall de cursos de català i castellà (en el cas de les escoles d’adults) per tal de garantir aquest dret. Hi ha cursos de diferents modalitats i nivells depenent de la formació prèvia del participant. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Facilitar l’aprenentatge del castellà i sobretot del català, com a llengua comuna que facilita la cohesió social i com a recurs imprescindible per a la integració sociolaboral de les persones immigrades.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Hospitalitat Esforç Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Promoure la participació de la població nouvinguda en el programa de les parelles lingüístiques.

Resultats esperats

Indicadors

- Ampliar el coneixement del català i el castellà de la població nouvinguda.

- Nre. de cursos de català realitzats a través del CNL (sessions inicials, B1, B2 i B3). - Nre. de cursos de català realitzats a través dels centres de formació de persones adultes (inicial i bàsic). - Nre. de cursos de castellà realitzats a través dels centres de formació de persones adultes (inicial i bàsic). - Nre. total de participants. - Perc. de dones participants (%). - Perc. de joves participants (%). - Perc. de participants procedents del Magreb, de l’Àfrica Subsahariana, d’Amèrica, d’Àsia, i d’Europa (%). - Perc. de participants amb menys de 2 anys d’estada a Catalunya (%).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones nouvingudes.

Consorci per a la Normalització Lingüística.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 90


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

05.02 Posa-t’hi

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa Programa d’Orientació i Seguiment d’Alumnes de l’ESO que no graduen (Posa-t’hi) pretén reforçar la tasca de tutories i orientadora dels centres docents en el darrer tram d’escolarització dels joves. Fa acompanyament al procés d’adaptació, dels joves sense el graduat d’ESO, a una situació que els és nova (el pas a la vida adulta) i que no sempre els duria a una sortida satisfactòria per al seu desenvolupament com a persona. Comporta un seguiment exhaustiu de l’itinerari d’acord amb l’informe d’orientació que hagi elaborat el centre educatiu i les motivacions del jove. Es fa la recepció dels casos a través dels tutors dels instituts. A partir d’aquí es fa el seguiment i assessorament de forma grupal i també individual, en funció de la fase de l’acompanyament i dels perfils dels alumnes (joves amb alt grau d’independència, amb acompanyament acurat o joves autònoms. L’acompanyament és fa al llarg d’un any.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Esforç Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Establir mecanismes de col·laboració amb els Instituts de secundària.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Reforçar la tasca tutorial i orientadora dels centres docents - Intervenir en el procés d’assessorament i recolzament a les famílies - Motivar a l’aprofitament de l’itinerari i la reinserció educativa. - Oferir propostes d'itineraris cap a l'ocupació o cap a la reinserció educativa reglada.

Resultats esperats

Indicadors

- Incrementar el nombre d'alumnes que continuen la seva formació després d'acabar l'ESO.

- Nre. de centres participants - Nre. d'alumnes participants. Sexe, edat i nacionalitat - Nre. d'alumnes participants que continuen amb un itinerari educatiu. ESO, PQPI, Formació Professional, adults, preparació per les proves,. sexe, edat i nacionalitat

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves d'entre 16 i 17 anys.

Instituts de secundària.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 91


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.03 Renda bàsica d’emancipació

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Conjunt d’ajuts directes de l’Estat, destinats al suport econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge que constitueix el domicili habitual i permanent, en les condicions i requisits que estableix el reial decret 1472/2007. Actualment està derogat aquest programa. Ara bé, els beneficiaris/es que tinguin reconegut l’ajut continuen temporalment amb l'esmentat dret. A partir d’agost de 2012, la quantia mensual de l’ajut és de 147 euros. Objectiu(s) principal(s) del programa Ajudar a l’emancipació dels i les joves d’edat compresa entre 18 i 30 anys a facilitar i poder obtenir l’accés a un habitatge de lloguer i al seu corresponent pagament mensual.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Llibertat Llibertat Optimisme

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Increment del nombre de joves emancipats.

- Nre. d’expedients vigents.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves d’edat compresa entre 18 a 30 anys.

Ministerio de Fomento, Agència de l’habitatge de Catalunya i VIMUSA gestora de l’Oficina d'Habitatge de Sabadell.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 92


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.09 Promoció d’habitatges dotacionals

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Construcció d’habitatges adaptats per a les persones grans que viuen soles, la majoria de les quals són dones, construÏnt aquests llocs ben comunicats, amb serveis bàsics a prop i proporcionant serveis d’ajuda a domicili, a través de la construcció d’habitatge dotacional que promogui VIMUSA.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Optimisme Confiança Respecte

Lectures Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar habitatge de lloguer amb servei a gent gran, d’edat compresa entre 65 o més anys, amb la finalitat d’allargar la seva vida autònoma i activa del col·lectiu de la gent gran.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Augment del nombre de persones grans que viuen autònomament. - Plena ocupació dels habitatges de les promocions realitzades.

- Nre. de sol·licituds. - Nre. d’habitatges adjudicats. - Perc. d’habitatges adjudicats respecte sol·licituds (%).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Gent gran de 65 o mes anys.

VIMUSA.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 93


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.14 Oferta formació continua per a empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Serveis de formació per les empreses en el que s’ofereix la possibilitat d'elaborar el pla de detecció de necessitats formatives de l'empresa així com el disseny i implementació de les diferents accions formatives que se'n derivin. La formació pot ser sufragada directament per l'empresa o bé per la fundació tripartita.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Esforç

Lectures

La detecció de necessitats formatives consisteix en col·laborar estretament amb les empreses usuàries, escoltant, dissenyant i creant solucions a mida, amb l'aportació dels millors professionals i compromesos en el desenvolupament de les persones amb les metodologies més innovadores i potenciadores. Per tal de dissenyar el pla d’acció formativa es desenvolupen diferents fases, entrevistes d’apropament amb la direcció i amb els/les treballadors/es, qüestionaris d’aproximació, entrevistes en focus grup, devolució de les dades i resultats i planificació conjunta amb els treballadors i la direcció.

 Nova

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Adquirir i optimitzar competències professionals que facin a les empreses i les seves plantilles més competitives i productives.

 2012

Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millora de les competències laborals dels/les treballadors/es.

- Nre. d’empreses contactades. - Nre. d’empreses que han participat en el programa. - Nre. de persones que cursen les accions formatives. - Nre. de dones que cursen les accions formatives. - Nre. de joves (<30 anys) que cursen les accions formatives. - Perc. de dones que cursen les accions formatives (%). - Perc. de joves (<30 anys) que cursen les accions formatives (%). - Nre. d’hores de formació. - Nivell de satisfacció de les persones que cursen les accions formatives. - Perc. de baixes (%)

- Millora de la qualificació dels RRHH de les empreses de la ciutat. - Increment de la competitivitat i productivitat empresarial. - Augment de la inserció laboral, en el cas de que participi alguna persona a l'atur.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Les accions de formació continua estan adreçades prioritàriament a treballadors/es en actiu, malgrat que també poden incorporar-se persones a l’atur.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 94


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Accions de formació, d’oferta pública, on es proporcionen als joves els recursos personals o professionals per tal de millorar les seves expectatives d'accés a un lloc de treball i de continuïtat formativa. Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa. La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. Els programes també donen opció, als/les joves que ho desitgin, de fer una formació complementària per tal d'obtenir el títol de graduat/ada en ESO. Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu dels programes de qualificació professional inicial és que tots i totes les alumnes assoleixin competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1 dins l'estructura actual del Catàleg nacional de qualificacions professionals i de la formació professional, com també que tinguin la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria i ampliïn les seves competències bàsiques per prosseguir estudis en els diferents ensenyaments.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Esforç

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millora de les competències laborals.

- Nre. de centres amb oferta PQPI. (diferència públic i concertat). - Nre. d’especialitats formatives PQPI. (diferència públic i concertat). - Nre. de persones que cursen les accions formatives (per sexe, edat i nacionalitat). - Nre. d’hores de formació. - Nre. de persones que han trobat feina al cap de 12 mesos. - Nre. d'insercions educatives: retorn a la formació. - Nivell de satisfacció dels participants. - Perc. de baixes (%).

- Increment de la inserció. - Millora de la qualificació. - Increment de la formació de la població aturada en general. - Retorn a la formació reglada.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves de 16 a 25 anys sense l‘ESO.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 95


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.01 Orientació professional

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Servei que ofereix assessorament especialitzat i personalitzat a persones treballadores amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament professional i millorar l'adaptabilitat al canvi i als nous entorns laborals. Consisteix en fer un diagnòstic del perfil competencial de la persona i de les seves necessitats formatives i expectatives per a determinar les qualificacions necessàries que garanteixin el pas d'un lloc de treball a un altre i facilitar recursos per a ser més autònoms en el procés de recerca de feina. Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir vèncer les barreres i la superació de resistències personals en moments de canvi, motivar vers la consecució d'objectius professionals, oferir recursos per descobrir les seves potencialitats realistes i millorar l'ocupabilitat dels demandants facilitant coneixements i competències sobre les tècniques i canals de recerca de feina que millor s'adaptin a cada cas.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Confiança Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Que totes les persones demandants d'ocupació no ocupades en procés de recerca de feina tinguin un objectiu professional i itinerari personal d'inserció. - Millorar les competències de les persones demandants d'ocupació per facilitar el seu procés de retorn al mercat laboral.

- Nre. d'entrevistes de diagnòstic ocupacional. - Nre. d'assessoraments personalitzats. - Nre. d'accions grupals. - Nre. de persones que fan les accions grupals. - Nre. d'insercions al mercat laboral. - Nre. insercions en altres programes per millorar nivell ocupabilitat les persones demandants. - Nivell de satisfacció.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones demandants d'ocupació no ocupades.

Oficines de Treball de la Generalitat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 96


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.04 Sabadelltreball

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Portal d'ocupació per a fomentar l'autogestió per a la recerca de candidats/es i la recerca d'ofertes de treball. El portal està dissenyat segons paràmetres 2.0 amb connexió amb les xarxes socials, RSS d'altres portals d'ocupació, microconsells per a la recerca de feina, notícies breus amb les principals novetats de la intermediació laboral. Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure la utilització de la plataforma web 2.0 en la gestió i desenvolupament dels recursos humans en les empreses del territori i, en general, desenvolupar accions per lluitar contra l'exclusió digital entre els usuaris del Servei d'Intermediació Laboral.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Respecte Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Esdevenir una eina de recerca de feina i de candidats/es de referència per a les empreses i per a les persones que cerquen feina del territori.

- Nre. de visites al portal per períodes comparat amb el mateix indicador de l'exercici anterior. - Nre. d'empreses registrades per períodes comparat amb el mateix indicador de l'exercici anterior. - Nre. d'empreses que publiquen oferta. - Nre. de candidats/es inscrits/es. - Nre. de notícies publicades. -Nivell de satisfacció dels clients/es (persones i empreses).

- Augmentar en un 10% respecte al mateix període de l'any passat el nombre d'ofertes publicades al portal. - Augmentar en un 10% respecte al mateix període de l'any passat el nombre de visites al portal.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Empreses que necessiten treballadors/es, persones que busquen feina, professionals d'entitats que es dediquen a l'orientació professional i la integració laboral.

n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 97


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.23 Assessorament per a la creació d’empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Acompanyament i suport a la creació, posada en marxa i consolidació d’empreses. Suport i orientació bàsica i especialitzada als emprenedors/es als inicis dels seus projectes empresarials i en el seguiment dels mateixos. L’usuari/a emprenedor/a pot demanar l’acompanyament d’un/a tècnic/a per elaborar el seu pla d’empresa, que és l’eina d’anàlisi que li permetrà valorar la viabilitat econòmica i financera de la seva idea o iniciativa empresarial, així com analiltzar el mercat, potencials clients, solvència professional, etc. A partir d’aquest pla d’empresa, si l’empresa és viable, el tècnicd’empresa podrà seguir acompanyant l’emprenedoren la creació, creixement i consolidació de l’empresa en els primers anys, que són els més crítics. En aquest procés, igualment l’emprenedor podrà formar-se en aspectes bàsics de gestió empresarial que l’ajudaran a desenvolupar millor el seu negoci. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport, formació i eines a les persones amb idees de negoci perquè puguin emprendre l'activitat en condicions d'haver valorat el seu pla d'empresa, riscos i previsions.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Esforç Responsabilitat Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Increment del nombre d'empreses.

- Nre. de beneficiaris de les sessions informatives. - Nre. de dones beneficiàries de les sessions informatives. - Perc. de dones beneficiàries de les sessions informatives (%). - Nre. de persones assessorades. - Nre. de dones assessorades. - Nre. de persones joves (<30 anys) assessorades. - Nre. de persones de nacionalitat estrangera assessorades. - Perc. de dones assessorades (%). - Perc. de persones joves (<30 anys) assessorades (%). - Perc. de persones de nacionalitat estrangera assessorades (%). - Nre. d’empreses creades.

- Creació d’ocupació. - Millora de la formació i de les competències de l’empresariat local. - Increment del nombre d'usuaris a formació.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població en general.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 98


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.03 Borsa de treball

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Servei d'Intermediació Laboral per a detectar oportunitats laborals mitjançant la gestió d'accions adaptades a les necessitats de les empreses per facilitar la inserció laboral.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Detectar empreses del territori que fomentin la creació d'ocupació.

 Nova

Convertir en oportunitats laborals les necessitats ocupacionals detectades en les empreses del territori.

 Igualtat

- Gestionar diferents accions d'Intermediació Laboral que fomentin la creació d'ocupació.

Districte

Ciutadania Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Mantenir el nombre d'ofertes gestionades respecte al mateix període de l'any anterior.

- Incrementar en un 10% el nombre de persones que troben una feina a través del servei.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Empreses que cerquen personal, persones que busquen feina.

Empreses.

- Visitar un mínim de 150 empreses anuals. - Incrementar en un 10% el nombre d'empreses que utilitzen el servei.

Nre. d'ofertes gestionades. Nre. d'empreses visitades. Nre. d'empreses que posen ofertes. Nre. d'insercions. Perc. de cobertura d'ofertes gestionades (%). Nre. de currículums enviats a ofertes. Nivell de satisfacció dels clients (candidats i empreses).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 99


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.17 Formació i acreditació en TIC

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa La sigla ACTIC correspon a la denominació “Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics, encara que la prova s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya amb molta diversitat d’horaris. No cal esperar cap convocatòria per inscriure’s a la prova. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (bàsic, mitjà o avançat) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Esforç

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

L’ACTIC es va obrir a la ciutadania al novembre de 2009 i es va acabar de desplegar (nivell 3) a finals de 2011. L’Ajuntament de Sabadell actua com a col·laborador habilitant un espai dotat tecnològicament per a la informació, matriculació i execució de la prova/examen ACTIC. A nivell de Recursos humans es posa a disposició del projecte personal tècnic en matèria TIC que s’encarrega de la difusió del projecte, informa, assessora i examina. Objectiu(s) principal(s) del programa Acreditació de les competències digitals per part de la administració competent.

Resultats esperats

Indicadors

- Increment del nombre de ciutadans/es que poden acreditar ser competents en TIC.

- Nre. de persones que es presenten a examen (per sexe, edat i nacionalitat) - Nre. de persones aprovades. - Perc. d’aprovats respecte a la totalitat de persones presentades (%)

- Augment de l’interès del ciutadans/es en actiu per acreditarse per l’ACTIC. - Millora de l’ocupabilitat de les persones que han obtenen l’acreditació. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones en edat laboral, independentment de si estan en situació d'atur o en actiu.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 100


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Programa / Projecte

14.20 Tallers d’ocupació

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Accions destinades a persones majors de 25 anys amb dificultats per accedir al mercat de treball on es combina la formació teòrica professional amb la contractació laboral (contracte de formació on el 25 % de la jornada laboral és formativa) per desenvolupar un projecte d’interès social i d’utilitat pública aprenent un ofici en concret. La combinació permanent de formació i ocupació durant tot el procés permet que els alumnes-treballadors no rebin únicament continguts sobre l’ofici sinó que a més a més reben un valor afegit sòciopersonal que és la base de tot el procés. Així, el fet de participar en aquest programa els suposa una millora del posicionament personal i professional per accedir a un lloc de treball. Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de l’àmbit d’actuació del pla de barris, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social programades en el marc del projecte integral del barri, amb la finalitat d’adquirir o millorar les competències tècniques i personals dels participants.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Esforç Respecte Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Facilitar un recurs laboral a persones aturades amb especials dificultats per accedir al mercat laboral mitjançant la signatura d’un contracte laboral. Potenciar la millora laboral de persones amb problemes de malaltia mental mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. - Qualificar professionalment a les persones contractades en l’àmbit del projecte mitjançant accions de formació bàsica, formació teòrica i pràctica de l'especialitat, així com accions d'orientació professional i inserció laboral. - Potenciar la inserció laboral mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. - Cercar, crear i coordinar els recursos necessaris per donar una resposta individual, integral i integradora de cada problemàtica mitjançant accions de suport individual i tutories individualitzades, amb un tutor per cada participant. - Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en els acabats, etc.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 101


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Resultats esperats

Indicadors

- Els beneficis pels usuaris es concreten en:

- Nre. de places sol·licitades. - Nre. de places aprovades. - Nre. de participants. - Nre. de dones participants. - Nre. de joves (<30 anys) participants. - Nre. de persones de nacionalitat estrangera participants. - Perc. de dones participants (%). - Perc. de joves (<30 anys) participants (%). - Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%). - Nre. de baixes. - Nivell de satisfacció dels participants. - Perc. inserció laboral i/o formativa (%)

- Millora en la qualificació professional (formació teòricopràctica d’ofici). - Millora en la formació de base. - Adquirir i/o millorar els hàbits de treball bàsics : puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte de materials, etc. - Coneixement del mercat laboral i de les tècniques de recerca d’ocupació. - Millora en la motivació i en la seguretat personal a l’hora de fer la recerca de feina. - Millora de les seves possibilitats posteriors d’obtenir una feina. - Millora de les seves possibilitats posteriors de continuar una formació reglada. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones aturades majors de 25 anys inscrites com a demandantes d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació.

Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 102


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.24 Viver d’empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Infraestructura destinada a acollir noves empreses i en vies de consolidació, a les quals s’ofereixen una sèrie de serveis diversos comuns, normalment a un preu inferior al del mercat. L’espai compta amb 13 mòduls per empreses i un espai de coworking. Els serveis que s’ofereixen són: allotjament empresarial, formació, lloguer de sales de reunions, sales de formació, sales polivalents. Els preus per m2 varien en funció de si l’empresa és de nova constitució (d’un a tres anys) o bé si és consolidada (a partir de 3 anys). En el cas de ser de nova creació, els preus són creixents del primer al tercer any d’estada amb l’objectiu de situar a l’empresa al tercer any en condicions de mercat per poder donar l’entrada a nous projectes. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport en l'allotjament inicial empresarial amb l'acompanyament a l'emprenedor/a amb serveis adreçats a la creació i consolidació, així com al treball en xarxa.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Esforç Responsabilitat Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Increment del nombre d'empreses allotjades. - Creixement de les empreses allotjades.

- Nre. d'empreses allotjades. - Nre. de persones ocupades a les empreses allotjades.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població en general.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 103


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.19 Cases d’oficis

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Accions destinades a persones menors de 25 anys amb dificultats per accedir al mercat de treball on es combina la formació teòrica professional amb la contractació laboral (amb contracte de formació) per desenvolupar un projecte d’interès social i d’utilitat pública aprenent un ofici en concret. La combinació permanent de formació i ocupació durant tot el procés permet que els alumnes-treballadors no rebin únicament continguts sobre l’ofici sinó que a més a més reben un valor afegit sòciopersonal que és la base de tot el procés.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Esforç Respecte Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Home-Dona

Facilitar tant la qualificació professional com un recurs laboral a joves aturats menors de 25 anys per tal d'aconseguir la seva inserció posterior.

Districte

Facilitar l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sòcio-laboral plena. - Cercar, crear i coordinar els recursos necessaris per donar una resposta individual, integral i integradora de cada problemàtica.

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte de materials…

Resultats esperats

Indicadors

- Millora en la qualificació professional (formació teòricopràctica d’ofici).

- Nre. de places sol·licitades. - Nre. de places aprovades. - Nre. de participants. - Nre. de dones participants. - Nre. de joves (<30 anys) participants. - Nre. de persones de nacionalitat estrangera participants. - Perc. de dones participants (%). - Perc. de joves (<30 anys) participants (%). - Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%). - Nre. de baixes. - Nivell de satisfacció dels participants. - Perc. inserció laboral i/o formativa (%)

- Millora en la formació de base. - Adquirir una experiència laboral real. - Adquirir i/o millorar els hàbits de treball bàsics : puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte de materials, etc. - Coneixement del mercat laboral i de les tècniques de recerca d’ocupació. - Millora en la motivació i en la seguretat personal a l’hora de fer recerca de feina. - Millora de les possibilitats posteriors d’obtenir una feina. - Millora de les possibilitats posteriors de continuar una formació reglada. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves menors de 25 anys inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei Públic d’Ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO, batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà o similar).

Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 104


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 105


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.16 Formació e-Learning

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Conjunt d'accions de formació d'elearning o formació a distància a través d’Internet, amb una àmplia oferta de cursos (més de 150 cursos). La sala Punt Òmnia del Vapor Llonch és un dels centres gestors del projecte Aula Mentor, gestionat pel Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CNICE) del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport. Per a cada curs, els/les alumnes tindran a la seva disposició un tutor especialitzat que farà el seguiment de l’aprenentatge i resoldrà els seus dubtes a través del correu electrònic. L’alumne pot triar entre una àmplia oferta formativa en diferents especialitats. L’alumne es pot formar des de casa, a la hora que vulgui i sense limitacions geogràfiques, a la feina o, en cas de no tenir ordinador, des de les instal·lacions del Centre de Formació Cal Molins. Vapor LLonch posa a la disposició dels alumnes dos tutors, un tutor a l'aula i un tutor on-line especialista en la matèria triada. Al final de les accions formatives els alumnes es poden examinar i aconseguir la titulació per part del Ministerio de Educación.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Esforç

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències professionals i/o competències sociolaborals.

Resultats esperats

Indicadors

- Millorar competències laborals.

- Millora de la qualificació dels Recursos bhumans de les empreses de la ciutat i increment de la competitivitat empresarial.

- Nre. de persones que cursen les accions formatives (per sexe, edat i nacionalitat). - Nre. d’hores de formació. - Nivell de satisfacció dels/les participants. - Perc. de baixes (%). - Perc. d'aprovats dels diferents exàmens (%). - Perc. de finalització de les diferents accions formatives (%).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones en edat laboral, independentment de si estan en situació d'atur o en actiu.

No n’hi ha.

- Increment de la inserció, en el cas de que participi alguna persona en situació d'atur. - Millorar de la qualificació.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 106


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.15 Oferta formació continua externa

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Conjunt d'accions de formació professionalitzadora cofinançades entre L'Ajuntament i les persones participants/empreses on treballen, adreçades a millorar la qualificació de les persones que participen. Les formacions desenvolupades són formacions tècniques que es proporcionen als participants qualificació, experiència pràctica i titulació i per tant milloren les seves possibilitats de mantenir el seu lloc de treball i, fins i tot, poden optar a feines de més gran responsabilitat.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Esforç

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat

Adquirir i optimitzar competències professionals i/o competències sociolaborals.

Districte

Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millora de les competències laborals.

- Nre. d’especialitats. - Nre. de persones que cursen les accions formatives (per sexe, edat i nacionalitat). - Nre. d’hores de formació. - Nivell de satisfacció dels/les participants. - Perc. de baixes (%).

- Increment de la inserció, en el cas de que participi alguna persona en situació d'atur. - Millora de la qualificació. - Millora de la qualificació dels Recursos humans de les empreses de la ciutat. - Increment de la competitivitat empresarial. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Les accions de formació continua estan adreçades, prioritàriament, a treballadors/es en actiu, malgrat també poden incorporar-se persones en atur.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 107


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.09 Coneixem el mercat laboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Xerrades a estudiants/es dels darrers cursos de la ESO, postobligatòria i graus universitaris sobre la realitat del mercat de treball i les formes d'accedir-hi.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Responsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Apropar el mercat de treball als joves, donar-los a conèixer la situació actual del món laboral i les possibilitats que ofereix per accedir-hi.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Que els joves tinguin la informació necessària per prendre decisions vers la seva trajectòria.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Centres educatius de secundària obligatòria i no obligatòria, universitats, pares i mares d'alumnes, professionals que treballen amb joves.

Centres educatius, associacions de mares i pares, universitats, altres entitats que treballen amb joves.

Nre. d'accions realitzades. Nre. de centres participants. Nre. d'alumnes participants. Nivell de satisfacció.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 108


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.13 Formació ocupacional

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa La formació ocupacional és un programa públic d’ocupació. Els cursos de formació ocupacional estan adreçats,majoritàriament, a treballadors/res en situació d’atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de les competències professionals dels treballadors. Aquestes accions formatives poden estar configurades per classes teòrico-pràctiques, més pràctiques en entorn real. També cal remarcar que moltes de les accions formatives en oferta compten amb certificat de professionalitat, que acredita amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten pels desenvolupament d’una activitat laboral. Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar les competències professionals i/o competències sociolaborals.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Esforç

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millora de les competències laborals.

- Nre. de persones que cursen les accions formatives (per sexe, edat i nacionalitat). - Nre. d’hores de formació. - Nre. de persones que troben feina al cap de 6 mesos o 1 any. - Nivell de satisfacció dels participants. - Perc. de baixes (%).

- Increment de la inserció. - Millora de la qualificació. - Increment de la formació de la població aturada en general.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Les accions de formació ocupacional estan adreçades prioritàriament a treballadors en situació d'atur, malgrat també poden incorporar-se un grup reduït de persones en actiu.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 109


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.02 Espais de recerca activa de feina

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Feinateca i Recerca Interactiva de Feina (metodologia Aula Activa). Espais dotats de recursos per a fomentar l’autonomia en el procés de recerca de feina; amb diferents nivells d’entrada d’accés al servei i de compromís per a la seva utilització. La Feinateca és un servei al que els/les usuaris/àries poden accedir tantes vegades com ho considerin necessari. L'espai de Recerca Interactiva de feina és més dirigit i consisteix a fer una cerca activa de feina mitjançant Internet durant 4h diàries/ 4 dies a la setmana/ per 4 setmanes. Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar els recursos necessaris per la recerca de feina o formació a les persones aturades en procés de recerca de feina, millora de feina o formació.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Respecte Responsabilitat Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Inserció laboral i formativa dels i de les usuaris.

Feinateca: - Nre. de persones inscrites al servei. - Nre. de persones usuàries mensual. Recerca Interactiva de Feina: - Nre. de persones usuàries mensual. - Nre. d'hores d'atenció. - Nre. d'insercions.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones demandants d'ocupació no ocupades en procés de recerca de feina o formació amb autonomia per fer ús de l'espai sense suport.

Entitats de Valua (Plataforma d’entitats del tercer sector de Sabadell).

Aquests espais també són utilitzats pels professionals i els i les usuaris/es de les entitats de Valua (Plataforma d’entitats del tercer sector de Sabadell) que es dediquen a fer integració laboral. Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 110


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.10 Programes integrals per a joves

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Programa innovador que combina accions d’orientació, formació qualificadora, formació en competències clau i l’adquisició d’experiència professional en empreses.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Esforç Responsabilitat Confiança

Objectiu(s) principal(s) del programa Lectures

Donar suport i orientar de manera individualitzada als/les participants per a que identifiquin les seves competències, recursos i potencial.

 Nova Ciutadania

Oferir formació professionalitzadora als joves.

 Igualtat Home-Dona

- Acompanyar i donar suport en el procés d'obtenció del GESO (Graduat en educació secundària obligatòria) a través de l'IOC (Institut Obert de Catalunya).

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

- Dissenyar un itinerari formatiu-laboral individualitzat per a cada participant. - Derivar a altres serveis ocupacionals als/les joves que no siguin contractats en empresa.

Període d’execució

- Acompanyar en el procés d'inserció laboral.

 2012

- Facilitar la inserció laboral als joves participants.

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Inserir els joves participants laboralment. - Que obtinguin el graduat en ESO aquells alumnes que no l'han assolit.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves aturats que no han assolit l'ESO o bé que l'han assolit sense continuar estudiant.

Empreses i tots els departaments i entitats que treballen amb joves i els deriven.

- Dotar-los de qualificació professional.

Nre. de participants/es. Perc. d'insercions laborals (%). Perc. de continuïtat laboral (%). Nre. de joves matriculats a l'ESO. Nre. de joves que assoleixen l'etapa de l'ESO. Nre. de joves que segueixen estudiant.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 111


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.08 Coneixement d’oficis

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Projecte escola-treball que pretén, mitjançant el coneixement pràctic de diferents oficis, facilitar la definició de l'itinerari formatiu professional de l’alumnat participant. La pràctica d'oficis es fa en diferents tallers, dotats dels equipaments, les eines i la maquinària necessàries. El contingut dels tallers és eminentment pràctic i es desenvolupa amb el suport d’un cap de taller. Aquests tallers s’integren dins la programació acadèmica; per tant, el/la jove fa unes hores d'escolarització a les instal·lacions de Promoció Econòmica i Comerç amb la finalitat que la pràctica desenvolupada l’ajudi a triar l’opció formativa a seguir o bé el motivi cap a la formació ocupacional i/o la inserció laboral posterior. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport als Instituts mitjançant un projecte que ofereix als joves la possibilitat de conèixer de forma pràctica diferents ocupacions, per tal d'aconseguir l’orientació adequada a cada itinerari personal. Donar suport a l'acció tutorial adreçada a l'orientació i la motivació cap a la formació i/o la inserció laboral dels/de les joves, per tal de millorar l'ocupabilitat dels participants al projecte.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Responsabilitat Esforç Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Reconduir el procés personal delsjoves, orientantlos en relació a la formació ocupacional, en les especialitats treballades o en algunes altres que els puguin motivar.

Resultats esperats

Indicadors

- Prevenir l'abandonament prematur de l'escolarització. - Definir l'itinerari formatiu laboral dels participants.

- Perc. de continuïtat formativa (%). - Perc. d'inserció laboral (%). - Nivell de satisfacció (alumnat, experts docents i tutors centres educatius). - Nre. de centres educatius participants. - Nre. d'alumnes participants.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves escolaritzats a segon cicle d'ESO que no tenen previst seguir estudiant; o no saben quina opció formativa triar.

Instituts de secundària, centres educatius de secundària, gremis i associacions professionals que operen en el territori.

- Afavorir la continuïtat formativa secundària no obligatòria.

Alumnes que desconeixen les possibilitats que els ofereix el mercat de treball i per tant es troben amb dificultats a l'hora de definir l'itinerari professional a seguir un cop finalitzada l'escolaritat. Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 112


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa El SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) és un programa de formació ocupacional que té l’objectiu de formar a persones en matèria d’administració i gestió d’empreses i més concretament formar a administratius/ves polivalents per a pimes.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Esforç

Lectures

En el SEFED es reprodueixen situacions reals de treball, mitjançant la simulació d’una empresa com a mètode d’aprenentatge. Per aconseguir-ho cada centre adopta la forma i la distribució d’una oficina pertanyent a una empresa que en realitat no existeix. En aquesta “empresa simulada” s’utilitzen les eines i els documents d’una empresa real i se segueixen els circuits administratius habituals d’una empresa.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

El conjunt de totes aquestes empreses forma una xarxa comercial d’empreses simulades que es relacionen entre elles a nivell estatal i internacional.

 Districte I Districte II Districte III

L’estructura del SEFED pròpiament són 30 alumnes alhora amb dos/tres professors a l’aula més la figura de l’assessor/a (seguiment i coordinació dels projectes/activitats donant suport a l’alumnat) i del coordinador/a (dirigir el projecte formatiu i ser el responsable del funcionament de l’empresa simulada assumint la gerència d’aquesta). Els períodes de formació van de gener a juny i de juny a desembre (6 mesos) amb un total de 890 hores de durada per tal d’assolir un perfil d’administratiu/va polivalent.

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Qualificar als participants en el perfil d'activitats de gestió administrativa mitjançant la metodologia de simulació. Treballar competències tranversals o claus a part de les pròpies professionals. Reproduir aspectes de “l’empresa simulada” i els àmbits de relació. - Potenciar la participació activa de l’alumnat. - “Aprendre fent, aprendre treballant”. - Fer que sigui l’alumne/a qui realitza el treball. - Augmentar l’autonomia.

Resultats esperats

Indicadors

- Millora de les competències laborals.

-

- Increment de la inserció. - Millora de la qualificació. - Increment de la formació de la població aturada en general.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Nre. de places sol·licitades. Nre. de places aprovades. Nre. de participants. Nre. de dones participants. Nre. de joves (<30 anys) participants. Perc. de dones participants (%). Perc. de joves (<30 anys) participants (%). Nre. de baixes. Nivell de satisfacció dels participants. Perc. d’inserció laboral i/o formativa (%).

Pàg. 113


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Les accions de formació ocupacional estan adreçades prioritàriament a treballadors en situació d’atur, malgrat també poden incorporar-se un percentatge petit de persones en actiu. A persones que estiguin preferentment en atur laboral i estiguin interessades en reciclar-se en l’àmbit administratiu amb un nivell mínim exigit d’entrada al curs de Graduat/ESO valorant-se l’experiència laboral relacionada.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d’Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 114


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.05 Pràctiques no laborals en empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Estades d’aprenentatge pràctic en empreses per a fomentar la formació dual. Tenen una durada d’entre 80 i 100 hores que es formalitzen mitjançant un conveni signat per l’empresa, la persona interessada i Promoció Econòmica Sabadell SL.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Esforç Responsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Donar a conèixer potencials treballadors i augmentar les seves possibilitats al mercat laboral adquirint més experiència laboral.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012 Resultats esperats

Indicadors

-Facilitar a les persones que volen millorar la seva qualificació professional el contacte amb empreses mitjançant la pràctica laboral.

-

- Millorar els serveis oferts a les empreses per a cobrir les seves necessitats en matèria de RRHH.

Nre. Nre. Nre. Nre.

 2013

 2014

 2015

 2016

d'empreses col·laboradores. de participants. de convenis realitzats. d'insercions.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Empreses que busquen professionals i persones en atur que volen aproximar-se al món laboral mitjançant una experiència directa.

No n'hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 115


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.22 Sensibilització per emprendre

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Programa per fomentar la cultura emprenedora entre diversos grups poblacionals, donant a conèixer els recursos i les eines necessàries per desenvolupar correctament idees de negoci i projectes empresarials. Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir desenvolupar la creativitat, iniciativa i fomentar l'esforç com a habilitats transversals necessàries per l'emprenedoria.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Esforç Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Increment del nombre d'emprenedors i iniciatives empresarials a la ciutat.

- Nre. de sessions de sensibilització sol·licitades. - Nre. de beneficiaris/es de les sessions de sensibilització.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves.

Instituts i altres entitats.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 116


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

18.01 Tallers d'habilitats socials

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa Tallers adreçats a persones adolescents amb l’objectiu de donar a conèixer les eines per millorar el benestar personal, l’autonomia i l’autoestima de la persona. Es desenvoluparà en contextos formals formatius. S’inicia als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) públics de la ciutat i està dissenyat per persones adolescents de 12 a 18 anys amb factors de risc. Es tracta de 10 sessions de 2 h. que duu a terme l’equip de promoció de la salut. L’any 2012 s’ha treballat en el disseny de la intervenció, el desembre de 2012 i durant el 2013 es durà a terme l’avaluació del programa. Si l’avaluació és positiva s’oferirà per a que els propis centres educatius l’implantin a les aules i és apte per estudiants d’edats compreses entre els 12 i els 19 anys. Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu d'aquest programa és capacitar en tècniques de maneig de l'ansietat i en habilitats socials i comunicatives els adolescents de 14 a 19 anys.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Optimisme Llibertat Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millora de l'autoestima i de la qualitat de vida de les persones adolescents.

- Nre. de beneficiaris (per sexe) - Nivell de satisfacció dels beneficiaris amb l'actuació. - Canvi en les puntuacions (abans - després) en tests específics d'ansietat i d’autoestima.

- Disminució de signes d'ansietat i / o depressió. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones adolescents (12 a 19 anys) en programes de qualificació professional inicial.

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 117


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa El Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD) atén a les persones addictes a alcohol o altres drogues. És un servei d’atenció especialitzat i, entre d’altres, ofereix un programa específic dirigit a les dones que tenen infants, que estan embarassades i tindran una criatura o que han optat per una interrupció voluntària de l’embaràs. Objectiu(s) principal(s) del programa Atendre a les persones addictes a drogues legals (alcohol) o il·legals i oferir programes de disminució de riscos i/ o orientats a l'abstinència en funció de les necessitats de cada usuari.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar el CASD com a centre de referència a Sabadell i en la seva àrea d'influència en el tractament de les drogodependències.

- Perc. de dones que inicien tractament/ total (%). - Perc. de persones d'origen estranger / total (%). - Nre. de persones en programa mare-fill. - Nre. de dones ateses derivades per problemàtiques de violència masclista.

- Reforçar les actuacions de caire rehabilitador i social (lleure, assessorament sobre aspectes reproductius i de criança). - Consolidar la coordinació amb la resta de dispositius i serveis que participen en guies i protocols de cara a que l'usuari/a sigui atès/a de forma diligent i que el pas entre xarxes i dispositius sigui fluid. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones que fan ús problemàtic de drogues legals o il·legals.

Centres de Salut Mental (infantil, juvenil i d’adults), Centres d'Atenció Primària. Altres recursos especialitzats.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 118


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

18.07 Pla Municipal sobre Drogues

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa El Pla Transversal sobre Drogodependències de Sabadell és el marc aglutinador de les actuacions que es fan tan per prevenir, endarrerir l’edat d’inici, minimitzar les complicacions i facilitar la cessació del consum de qualsevol substància.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Respecte

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Conèixer les actuacions que, en matèria de drogues, es duen a terme a la ciutat.

 Nova

Identificar necessitats no cobertes.

 Igualtat

Facilitar l'accés a la ciutadania als recursos existents.

Home-Dona

Promoure activitats preventives tant de caire universal com selectiu i indicat.

Districte

Ciutadania

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Fomentar la coordinació entre les diferents xarxes implicades (assistencials, preventives, educatives i/ o laborals, legals).

- Nre. d'entitats i institucions que participen en la Comissió Tècnica del Pla. - Nre. de persones que inicien tractament en el CASD segons droga principal. - Nre. de persones que participen en determinat programa preventiu/ Nre. de persones que hi podrien participar. - Nre. de denúncies relacionades amb el consum d'alcohol a la via pública.

- Fomentar sinèrgies entre agents educatius, laborals, assistencials i entre les diferents administracions i institucions que despleguen actuacions a Sabadell. - Contribuir a la capacitació dels agents comunitaris en l'abordatge del consum problemàtic de tabac, alcohol i altres drogues. - Consolidar les vies per compartir informació sobre aquesta matèria. - Generalitzar els entorns lliures de drogues i l'aplicació de la legislació vigent. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població general (prevenció universal, entorns lliures de drogues, correcte compliment normativa tabac, alcohol); alumnat i professorat (campanyes preventives en entorn escolar); persones consumidores de tabac (a primària: consell mínim, recursos de cessació); persones consumidores d'alcohol (prevenció selectiva i indicada); persones consumidores d'altres drogues (prevenció selectiva i indicada).

Diputació de Barcelona (Centre SPOTT).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 119


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa És un projecte dels serveis socials bàsics (SSB) que desenvolupen els educadors i educadores socials adreçat a adolescents i joves en risc social. És un dels serveis socials bàsics ordenat per la Llei de Serveis Socials i per la Llei dels drets i oportunitats en la infància i adolescència (LDOIA). La intervenció socioeducativa consisteix fonamentalment en l'acollida, la diagnosi, el pla de treball, el seguiment i el tancament de casos. Aquesta intervenció implica un treball en xarxa entre els diferents professionals que poden influir en la desactivació dels factors de risc.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa

Districte

Donar suport al procés de desenvolupament personal d'adolescents i joves amb carències o problemàtiques que els dificulten aquest procés.

 Districte I Districte II Districte III

Mobilitzar recursos específics per concretar aquest suport, ja sigui a través de la pròpia atenció social dels SSB, del tràmit de recursos econòmics, de recursos comunitaris i/o d'altres.

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Prevenir situacions de risc. - Pal·liar circumstàncies que dificulten el desenvolupament de la personalitat dels i les menors o joves.

- Nre. d’adolescents i joves atesos anualment pels SSB considerant procedència i gènere. - Recursos mobilitzats anualment.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població entre 12 i 18 anys, i entre 18 i 25 amb problemàtiques de risc social. Especialment aquestes problemàtiques que són econòmiques, relacionals familiars i maltractaments, socioeducatives i d'aprenentatge, i d'inserció sociolaboral.

Centres d’Atenció Primària, instituts, entitats de lleure, Generalitat de Catalunya (Benestar social i Justícia, especialment)

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 120


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Cohesió civil Programa / Projecte

13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El servei de mediació Intercultural és el recurs facilitador de la comunicació pels professionals que atenen en els serveis pertinents a persones immigrades,que degut a la barrera idiomàtica i cultural, no és viable una atenció equitativa envers la persona. També és un servei de suport a la persona immigrant per facilitar el seu dret d’accés als serveis en la mateixes condicions que un altre ciutadà que no tingui la barrera idiomàtica i/o cultural i fomentar la seva autonomia.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Esforç Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

El recurs actua com a pont per afavorir la comunicació i els codis culturals entre professionals i persones usuàries d’origen immigrant, com també per promoure un canvi constructiu en les realacions entre persones culturalment diverses, i també fomentar i promoure la integració de les persones.

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la comunicació a través de la llengua vehicular. Detectar situacions de risc (violència de gènere, MGF – mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats, infància en risc...).

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Informar dels drets i deures. Derivar als serveis públics i recursos de la ciutat, afavorint la igualtat d’accés en la igualtat de condicions. Acompanyar, en cas de necessitat, a les persones que ho requereixen als serveis normalitzats. Orientar i assessorar als professionals en la cultura de referència de la persona nouvinguda i viceversa. Dinamitzar espais relacionals i donar suport per l’organització d’actes o festes interculturals als centres educatius o d’altres, xerrades de caire formatiu o informatiu...

Resultats esperats

Indicadors

- Que els usuaris tinguin més confiança als professionals.

-

- Facilitar i promoure l’accés en igualtat de condicions als serveis públics. - Que els usuaris tinguin més responsabilitat envers les seves famílies, i en el seu treball en la seva integració al barri i a la ciutat de Sabadell. - És molt important i imprescindible la continuació del servei de mediació, ja que és un recurs per facilitar i promoure la cohesió i la integració de les persones immigrants i nouvingudes en l’assoliment de la plena ciutadania.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre.

d’ intervencions. d’ Atencions en l’àmbit educatiu. d’ Atencions en l’àmbit Serveis Socials. d’ Atencions en l’àmbit sanitari. d’ Atencions en altres departaments municipals. d’ Atencions en altres ens no municipals. de persones beneficiàries. d’homes. de dones. de joves. d’ infants. de derivacions. d’acompanyaments.

Pàg. 121


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Professionals dels diferents departaments de l’Ajuntament de Sabadell, professionals del Parc Taulí, centres educatius (que no comptin amb professionals del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), altres agents, entitats externes que ho demanin, persones d’origen immigrant que ho requereixen (ja sigui perquè presenten poca o nul·la competència lingüística o perquè cal treballar per l’assoliment del la seva autonomia personal o familiar).

Centres educatius, serveis sanitaris, Parc Taulí, Centre d'Atenció a Disminuïts, Càrites, Coordinadora Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, associacions de veïns, associacions d’immigrants, Associació la Xamba, Ethos, Associació Contra el càncer, Actua Vallès. L'ajuntament té signat un conveni de col·laboració amb el Parc Taulí.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 122


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa ofereix un acompanyament, durant tot el procés, a la persona que reagrupa, donant-li la informació de la documentació que sol·licita, el suport emocional i el recolzament necessari. També facilita l’acollida dels familiars recent arribats al municipi, derivant-los als serveis municipals idonis i facilitant el procés d’integració a la ciutat. També permet conèixer el perfil de les persones que reagrupen i els familiars que desitgen reagrupar a fi de poder fer una planificació dels recursos que seran necessaris al municipi (d’escolarització, d’assessorament jurídic, d’habitatge, .etc.) Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar informació sobre el procés de reagrupament a les persones que desitgen reagrupar assessorant-los sobre tots els aspectes importants: quin és el millor moment per l’arribada dels seus familiars, la documentació necessària per la convalidació d’estudis, els tràmits necessaris, etc. Donar suport emocional a les persones que reagrupen i fomentar la relació i l’intercanvi d’informació entre les persones que reagrupen.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Esforç Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Coordinar els diferents serveis i entitats que ofereixen suport i ajuda a les persones que reagrupen i als familiars reagrupats. Conèixer el perfil de les persones que reagrupen i els familiars que volen reagrupar a fi de planificar els recursos i serveis que siguin necessaris.

Resultats esperats

Indicadors

- Estendre l’atenció al màxim número possible de persones que reagrupen i familiars reagrupats.

- Nre. d'informes de disponibilitat d’habitatge sol·licitats. - Nre. de persones autoritzades per a ser reagrupades (subdelegació). - Nre. de persones reagrupants participants. - Nre. de sessions realitzades. - Nre. de familiars reagrupats atesos.

- Mantenir la informació que es dóna actualitzada i completa.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones nouvingudes.

Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, entitats d'immigrants i de suport, Delegació Territorial d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 123


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.36 Gestió dels Centres de Culte

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa A partir de conèixer les característiques i el nombre dels centres de culte que actualment hi ha a la ciutat, es proposa fer un acompanyament i assessorament per tal que s’adaptin a les noves normatives vigents de tal manera que la pràctica de la llibertat de culte es faci en les condicions requerides de seguretat i convivència. Tanmateix, pels nous centres que es vulguin implantar a la ciutat, cal fer l’acompanyament inicial per tal de gestionar la ubicació adequada en el planejament de la ciutat indicat per aquest tipus d’usos.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat

Acompanyar el centres de culte preexistents a la ciutat en el procés de sol·licitud i gestió de les llicències d’activitats.

Districte

Assessorar els nous centres de culte en la seva nova implantació a la ciutat. Vetllar pel compliment del reglament i les normatives vigents en la pràctica de la llibertat de culte.

Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Que tots els centres de culte actuals i futurs amb emplaçament a la ciutat funcionin correctament fent compliment a les normatives locals i de la llei 16/2009 del 22 de juliol, dels centres de culte i del seu desplegament 94/2010, de 20 de juliol.

- Nre. de centres de culte que obtenen la llicència d’activitats. - Nre. de centres de culte que s’implanten de nou a la ciutat.

- Desplegar un nou planejament urbanístic que respongui a les necessitats actuals i futures de compliment amb la llibertat religiosa i de culte a la ciutat de Sabadell. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania.

Professionals i assessors en la matèria, d’altres entitats i/o institucions, centres de culte, comunitats de creences, etc.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 124


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE)

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa Els Plans educatius d’entorn (PEE) complementen i reforcen l’acció educativa dels centres docents, tot implicant-hi els diferents agents socials i culturals del territori i per oferir un ventall ampli d'activitats en horari escolar i extraescolar de tipologia diversa per tal de potenciar la dinàmica socioeducativa de l'entorn. A tall d’exemple, algunes de les activitats que es programen són: llengües familiars, taller d’higiene bucodental, participació en les setmanes culturals dels centres, activitat de petanca a l’escola, trobades esportives, dinamitzacions lectores, Radio i entorn, tallers d’estudi assistit, xerrades amb famílies, alimentació saludable, Projecte per promoure la participació del joves al barri (PAJJ), mares titellaires, taller d’explicar contes, … Objectiu(s) principal(s) del programa Millora de l'èxit escolar. Millora de la cohesió social.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Esforç Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

- Increment de l'ús social del català.

Període d’execució

- Consolidar la metodologia de treball en xarxa.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millora dels resultats acadèmics. - Millora de l’ús social del català.

- Nre. de centres educatius que hi participen (infantil, primària, secundària) Públics i concertats. - Nre. d'entitats que participen. - Nre. d’alumnes que hi participen. - Nre. d'alumnes estrangers que participen (nacionalitat diferent a l'espanyola).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població escolar de les zones del PEE.

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, entitats cíviques, de lleure, esportives, culturals... Centres educatius

- Millora de la cohesió social.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 125


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Cessió d’equipaments esportius municipals a les entitats de la ciutat.

Valors

Respecte Llibertat

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir unes instal·lacions de qualitat òptimes per a la pràctica esportiva d'entitats, grups de persones o a títol individual.

Responsabilitat Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Incrementar la pràctica esportiva.

- Nre. d’entitats esportives usuàries dels equipaments municipals. - Nre. de grups de lleure usuàries dels equipaments municipals. - Nre. d'escoles o Ampas usuàries dels equipaments municipals. - Perc. d’entitats esportives usuàries dels equipaments municipals. - Perc. de grups de lleure usuàries dels equipaments municipals. - Perc. d'escoles o Ampas usuàries dels equipaments municipals. - Nre. d’entitats o grups de lleure de persones de nacionalitat estrangera usuàries dels equipaments municipals. - Perc. d’entitats o grups de lleure de persones de nacionalitat estrangera usuàries dels equipaments municipals. Nota. La metodologia per enregistrar la utilització dels equipaments és la que segueix el Consell Català de l’Esport, que quantifica usos (1 persona usuària/hora) diferenciant usos escolars, usos de competició (entitats, esport federat) i usos de població (grups de lleure). D’aquí,la distinció que fem en quant els usuaris: entitats, grups de persones usuàries i escoles/ampas.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població en general.

No n’hi ha.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 126


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 127


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.08 Fons d'habitatges d'emergència social

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa El fons d'habitatges d'emergència social és un recurs transitori d’adjudicació d’habitatges destinats a cobrir les situacions socials greus i les emergències socials en aquesta matèria. En l'adjudicació es prioritza els sectors socials amb greus dificultats socioeconòmiques, amb dificultat d’accedir a l’habitatge o en risc de perdre’l, les dones víctimes de violència masclista, i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Objectiu(s) principal(s) del programa Cobrir situacions d’emergència social en matèria d’habitatge. Millorar la situació social de les famílies per tal que puguin promocionar socialment i econòmicament i es millori la seva capacitat d'accés a un habitatge al mercat privat o en habitatges de protecció oficial.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Esforç Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Resposta urgent a les situacions de manca o pèrdua d'habitatge (desnonaments, etc.). - Promoció socioeconòmica de les famílies beneficiades pel recurs.

- Nre. de famílies proposades per a l’adjudicació d’un habitatge d’emergència social. - Nre. de famílies amb un habitatge d'emergència social adjudicat.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones o famílies en risc d’exclusió social en matèria d’habitatge (manca o pèrdua d'habitatge, infrahabitatge, etc.) que disposin d'uns ingressos mínims per a poder fer front a un lloguer social.

CIPO, Centre d'Atenció a la Dona, CEAR, Associació de Malalts Mentals de Catalunya. Agència de l'Habitatge de Catalunya – ADIGSA (Generalitat de Catalunya).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 128


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Ajut per causes sobrevingudes i puntuals, sempre que els ingressos familiars habituals facin possible la permanència continuada de la persona/unitat de convivència a l’habitatge. L’Agencia de l’Habitatge ingressa directament als propietaris i als bancs els imports del deutes originals.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Optimisme Esforç Respecte

Lectures

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova

La finalitat principal de les prestacions es deixar sense efecte l’acció de desnonament judicial per impagament del lloguer, o d’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, i possibilitar la permanència continuada de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència a l’habitatge.

Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Evitar la pèrdua de l’habitatge en situacions puntuals d‘impagament de rebuts de lloguer i de quotes hipotecaries.

- Nre. de sol·licituds d’ajuts d’especial urgència.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Col·lectius amb risc d’exclusió social.

Agencia de l’Habitatge de Catalunya, VIMUSA gestora de l’Oficina d'Habitatge de Sabadell.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 129


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Registre administratiu que abasta a tot el municipi, i que forma part del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Catalunya, conjuntament amb d'altres registres d'administracions locals que en tinguin i el propi de la Generalitat de Catalunya.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Optimisme Llibertat Confiança

Lectures Objectiu(s) principal(s) del programa Té per finalitat la millor prestació del servei d’interès general que constitueix la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi. Aquest registre es crea per obtenir informació sobre les necessitats d'habitatge dels ciutadans i tenir un indicador fiable sobre els indicadors de gènere, edat procedència i característiques de les persones interessades en habitatges de protecció oficial. Al mateix temps ofereix transparència en la gestió del mateix, tenir dades de les persones interessades i poder fer una selecció rapida i eficient.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Tenir un registre de totes aquelles persones interessades en un habitatge de protecció oficial.

- Nre. de persones registrades per sexe, edat i nacionalitat.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Qualsevol persona major d'edat que estigui interessada en un habitatge de protecció oficial.

Agencia de l’habitatge de Catalunya, VIMUSA.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 130


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Ajudes destinades per el pagament del lloguer "Lloguer Just" per unitats convencionals amb ingressos inferiors a 2,33 vegades Indicador Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Des de l’any 2010 no s’ha fet cap nova convocatòria d’aquests ajuts. No obstant, les persones que tenen concedida la prestació per al pagament del lloguer (prestació aprovada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'any 2011) poden gaudir-ne l'any 2012 si continuen complint els requisits. Objectiu(s) principal(s) del programa La seva finalitat es facilitar l’accés a l’habitatge del mercat privat de les famílies amb baixos nivells d’ingressos.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Responsabilitat Llibertat Hospitalitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Augment de l’accés a l’habitatge del mercat privat de les famílies amb nivells de renda baixos.

- Nre. d’expedients gestionats.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Col·lectius amb risc d’exclusió social.

Agencia de l’Habitatge de Catalunya, i VIMUSA gestora de l’Oficina d'Habitatge de Sabadell.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 131


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Regidoria / Servei

Llicències urbanístiques

Descripció del programa Es tracta de desplaçar-se al domicili del sol·licitant per fer una cadena de comprovacions sobre l’habitatge. Les comprovacions consisteixen en determinar si l’habitatge compleix el decret d’habitabilitat vigent. 141/2012 i introduirles en el programa de la Generalitat de Catalunya, qui atorga l’autorització o no per la sol·licitud d’informe d’adequació d’habitatge i la sol·licitud d’informe d’adequació d’habitatge per renovació de les autoritzacions de residencia en virtut de reagrupament familiar (reial decret 557/2011).

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Hospitalitat Respecte Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat

Comprovar que els domicilis tinguin les condicions d'habitabilitat que marca la Llei.

Districte

Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Contribuir al màxim numero de reagrupaments familiars i renovacions d’autoritzacions de residència.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població resident de nacionalitat estrangera o doble nacionalitat.

Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Immigració (finança el 50% del sou del delineant/a assignat /da a la feina).

Nre. de reagrupaments tramitats. Nre. de reagrupaments favorables. Perc. de reagrupaments favorables (%). Nre. d’autoritzacions de residencia tramitades.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 132


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.29 OMNIA. Formació presencial

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Conjunt d'accions de formació presencial en matèria TIC desenvolupades a l'espai Òmnia. Aquest espai dotat d'equips informàtics i de connexió a Internet permet la realització de diverses activitats dirigides tant a persones que volen iniciarse en el món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a totes les que volen una actualització i ampliació dels coneixements. El Punt Òmnia presenta una programació semestral que inclou cursos i tallers, monogràfics especialitzats i ús lliure (cal estar inscrit com a usuari/àriaa). Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències TIC de nivell mitjà i alt. Lluita contra l'escletxa digital.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Esforç

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millora competències TIC.

- Nre. de persones que cursen les accions formatives (per sexe, edat i nacionalitat). - Nre. d’hores de formació. - Nivell d’acceptació de l'oferta divulgada pel dispositiu Omnia. - Nivell de satisfacció dels participants. - Perc. de baixes (%).

- Increment de la inserció, en el cas de que participi alguna persona en situació d'atur. - Millora de la qualificació. - Millora de la qualificació dels RRHH de les empreses de la ciutat. - Increment de la competitivitat empresarial. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones en edat laboral, independentment de si estan en situació d'atur o en actiu.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 133


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Servei especialitzat per a l'orientació professional i la integració laboral de les persones en tractament de salut mental. S'hi fa el diagnòstic ocupacional, el disseny de l'itinerari formatiu o laboral i la formació en competències clau per a la recerca de feina, així com l'acompanyament en el procés d'inserció i d'adaptació al lloc de treball. També s'ofereix assessorament a les empreses i suport des de la sensibilització, assessorament en bonificacions de contractes, anàlisi de llocs de treball, selecció de candidats i suport en el tot el procés d'acollida i manteniment del lloc de treball.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Confiança Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

Facilitar la inserció laboral i la construcció d'un itinerari professional adaptat al perfil de cada persona usuària i a la relació socioeconòmica del territori.

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Dotar a les persones usuàries del servei de recursos personals per a ser autònoms en el procés recerca de feina i/o millora del nivell d'ocupabilitat.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones amb un diagnòstic de trastorn mental, motivats per la recerca de feina i que estiguin inscrits com a demandants d'ocupació no ocupats, en seguiment psiquiàtric i/o psicològic i compleixin amb la pauta de tractament assignada, en situació de compensació psicopatològica.

Diputació de Barcelona, Coorporació Sanitària del Parc Taulí.

Nre. de persones usuàries noves. Nre. persones ateses. Nre. d’assessoraments personalitzats. Nre. d’insercions laborals. Nre. d’insercions a altres recursos ocupacionals. Nivell de satisfacció del client.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 134


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.11 Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Programes que combinen l'orientació professional, la formació en competències clau, la formació professionalitzadora, pràctiques en empreses i el seguiment i acompanyament durant tot el procés d'inserció laboral en les empreses.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Confiança Responsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Diagnosticar les necessitats ocupacionals de les persones beneficiàries del programa i oferir recursos adaptats a les seves necessitats per a millorar el seu nivell d'ocupabilitat i accedir al mercat laboral.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Que les persones participants del programa tinguin un objectiu professional i itinerari personal d'inserció.

- Nre. de persones ateses (segons gènere, edat, nivell estudis, durada atur, prestació, i/o altres nivells que defineixin la vulnerabilitat). - Nre. d'entrevistes personalitzades. - Nre. d'accions grupals. - Nre. de persones que realitzen les accions grupals. - Nre. d'insercions. - Nivell de satisfacció de l’usuari.

- Millorar les competències necessàries per facilitar el seu procés de retorn al mercat laboral.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones demandants d'ocupació no ocupades amb baix nivell d'ocupabilitat que els fa vulnerables per accedir al mercat laboral (aturats/des de llarga durada, majors 50 anys, etc.)

Oficines de Treball del SOC, entitats de Valua (Plataforma d’entitats del tercer sector de Sabadell que treballen per a la integració laboral).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 135


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Dispositiu adreçat a persones amb diagnòstic de trastorn mental que té com a finalitats desenvolupar o recuperar les capacitats laborals necessàries abans d'iniciar i mantenir una activitat formativa i/o laboral.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Confiança Responsabilitat

Ofereix un programa d'activitats compost per: a) tallers pràctics d'oficis (cuina, manteniment d'edificis, serveis administratius, manteniment d'espais exteriors) que permeten mantenir capacitats i hàbits laborals bàsics (assistència, puntualitat, hàbits, ritme de treball, autonomia, etc.) b) entrevistes individuals, treball amb famílies, sessions de grup sobre habilitats socials i de coneixement de l'entorn, seminaris d'informació diversa (sortides formatives, laborals, lleure, etc.)

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar hàbits bàsics de treball (puntualitat, assistència, atenció i concentració de tasques, seguiment de normes, respecte als caps, ritme adequat, execució de tasques, etc.). Adquirir i millorar habilitats socials imprescindibles per integrarse en un entorn social i laboral (assertivitat, resolució de conflictes, treball en equip...). Millorar la cura personal i fomentar l’autonomia en diferents aspectes (coneixement i gestió del medi, presa de decisions...). Fomentar la cooperació de les famílies per tal de realitzar un treball coordinat que faciliti l'avenç del procés de rehabilitació laboral.

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Que les persones usuàries que han passat pel servei surtin preparades per a iniciar una activitat formativa i/o laboral.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

A persones en edat laboral amb algun dels diagnòstics inclosos en la definició de Trastorns Mentals Severs (TMS), estabilitzats i compensats de la seva malaltia. Excepcionalment es poden incloure persones que, malgrat no tingui un diagnòstic de TMS es valori que es poden beneficiar d'un recurs d'aquestes característiques.

Fundació privada Els Tres Turons, Departament de Benestar social i familia de la Generalitat de Catalunya, Corporació Parc Taulí.

Nre. de persones usuàries ateses. Nre. de sessions grupals. Nre. d'insercions a altres recursos ocupacionals. Nivell de satisfacció dels clients.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 136


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Programa / Projecte

14.21 Plans d’ocupació

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Contractació laboral (contracte d’obra i servei de duració 6 mesos) de persones treballadores en situació d’atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal. Aquestes obres i serveis poden ser d’àmbit ciutat o emmarcades en un barri o zona de la ciutat. Per a facilitar la millora de la ocupabilitat dels treballadors es programen una sèrie d’accions de formació, noves tecnologies, prevenció de riscos, orientació, tècniques de recerca de feina, assessorament a l’emprenedor/a (aprox. un 10% de jornada dedicada a formació). El tipus d’obra i servei són en sectors i actuacions que es consideren preferents com serveis socioculturals, serveis a la comunitat, medi ambient i sostenibilitat, manteniment i reparació d’habitatges, serveis de proximitat i atenció a les persones, integració social i igualtat d’oportunitats. Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir o millorar determinades competències tècniques i personals dels participants de cara a la inserció laboral, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social programats en el marc del projecte integral del barri.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Esforç Respecte Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Facilitar un recurs laboral a persones aturades amb especials dificultats per accedir al mercat laboral mitjançant la signatura d’un contracte laboral. Qualificar professionalment a les persones contractades en l’àmbit del projecte mitjançant accions de formació bàsica, formació teòrica i pràctica de l'especialitat, així com accions d'orientació professional i inserció laboral. Potenciar la rehabilitació laboral mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. - Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte pel material. - Facilitar l’accés a la societat de la informació i el coneixement a tots els participants mitjançant accions de formació d’alfabetització informàtica. - Millorar urbanísticament els barris a traves de la feina desenvolupada pels participants del projecte, veïns dels barris del Ripoll.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 137


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Resultats esperats

Indicadors

Respecte a l’usuari:

- Nre. de places sol·licitades. - Nre. de places aprovades. - Nre. de participants. - Nre. de dones participants. - Nre. de joves (<30 anys) participants. - Nre. de persones de nacionalitat estrangera participants. - Perc. de dones participants (%). - Perc. de joves (<30 anys) participants (%). - Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%). - Nre. de baixes. - Nivell de satisfacció dels participants. - Perc. inserció laboral i/o formativa (%).

- Adquirir i/o millorar els hàbits de treball bàsics : puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte pels materials… - Coneixement del mercat laboral i de les tècniques de recerca d’ocupació. - Millora en la motivació i en la seguretat personal a l’hora de fer recerca de feina. - Millora de les seves possibilitats posteriors d’obtenir una feina. - Perfeccionament en la qualificació professional, respecte de l’ofici. - Millora en la seva formació de competències de base. Respecte al territori: - Les actuacions més ocupacionals milloren urbanísticament el barri: accessibilitat, connectivitat, adequació espais verds i comunitaris, millora condicions habitatges.... - Les actuacions més professionals ajuden a dinamitzar, mediar, atendre a col·lectius en situació de risc i fan seguiment o coordinen els diferents projectes, facilitant la implementació del pla al municipi. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones aturades residents al barri objecte d’actuació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei Públic d’Ocupació, prioritzant col·lectius de persones en situació de risc d’exclusió social, persones en situació d’atur de llarga durada, persones amb baixa qualificació professionals, persones en situació d’atur majors de 45 anys, persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial, persones en tractament de salut mental, dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere o persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 138


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

14.28 Formació sociolaboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Accions de formació ocupacional, on no només es treballen les competències professionals, sinó també les competències personals i socials. Projectes que treballen sota aquest format: formació per a itineraris d’orientació, formació per a projectes de pla de barris, renda mínima d'inserció... Conjunt d'accions de formació ocupacional adreçades a treballadors en situació d'atur. L'objectiu principal d'aquestes accions és proporcionar els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per a accedir a un lloc de treball en ocupacions demandades pel mercat de treball en ocupacions demandades pel mercat laboral i per millorar la competitivitat de les empreses. L'objectiu essencial de la formació ocupacional és millorar la inserció laborals dels participants actualitzant els seus coneixements perquè aportin valor afegit a la seva candidatura. Tots aquests projectes és treballen sota el format d’itinerari, on en funció del nivell d’entrada de la persona tant a nivell competencial com personal i experiencial, i sempre sota la supervisió del/de la tècnic/a, participarà en aquelles accions formatives més adients al seu cas.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Esforç

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Dintre de la millora del perfil ocupacional del participant, a més del treball de les competències professionalitzadores en competències concretes també es treballen competències clau com: la competència digital, la competència matemàtica, comunicació en llengua materna, competència d’aprendre a aprendre, competència cívica i social, competència d’iniciativa personal, etc. Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar els coneixements, les habilitats i les competències professionals i sociolaborals necessàries per a accedir a un lloc de treball en ocupacions demandades pel mercat de treball. Millorar la inserció laboral dels participants actualitzant els seus coneixements i competències perquè aportin valor afegit a la seva candidatura.

Resultats esperats

Indicadors

- Millora de les competències laborals.

- Nre. de persones que cursen les accions formatives. - Nre. de dones que cursen les accions formatives. - Nre. de joves (<30 anys) que cursen les accions formatives. - Nre. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives. - Perc. de dones que cursen les accions formatives (%). - Perc. de joves (<30 anys) que cursen les accions formatives (%). - Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%). - Nre. d’hores de formació. - Nivell de satisfacció dels participants. - Perc. de baixes respecte a les persones matriculades en les accions formatives (%).

- Optimització i evolució de les competències personals i socials. - Increment de la inserció. - Millora de la qualificació. - Increment de la formació de la població aturada en general.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 139


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Les accions de formació sociolaboral estan adreçades prioritàriament a treballadors/es en situació d'atur, malgrat també poden incorporar-se un grup petit de persones en actiu.

Vapor Llonch

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 140


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

12.04 Serveis Socials Bàsics

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa És la porta d’entrada de la ciutadania al Sistema de Serveis Socials, als diferents serveis i prestacions. Els Serveis Socials Bàsics s’adrecen a tota la població, especialment als sectors més vulnerables. En funció de les necessitats detectades gestionen l’accés a recursos específics. Tenen una base d'atenció territorial per zones i un model d'atenció sociosanitari.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Respecte

Lectures

 Nova

Objectiu(s) principal(s) del programa

Ciutadania

Detectar situacions de necessitat personal, social i comunitària. Oferir informació, orientació i assessorament en relació a drets i recursos. Valorar i fer diagnòstics a petició dels usuaris. Elaborar plans de treball i mobilitzar diferents recursos institucionals, comunitaris en resposta a les diferents necessitats.

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millorar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables.

- Nre. de persones ateses anualment pels SSB segons procedència, gènere i edat. - Nre. de beneficiaris de la renda mínima d'inserció (RMI) segons procedència, gènere i edat. - Nre. de beneficiaris del rebost solidari segons procedència, gènere i edat. - Nre. de beneficiaris de prestacions econòmiques segons procedència, gènere i edat. - Nre. d'ajuts de menjador escolar segons procedència i gènere.

- Desactivar factors de risc.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Els SSB s'adrecen a tota la població i prioritàriament a la que pateix : discapacitats, malalties mentals i addiccions, malalties cròniques, violència i delinqüència juvenil, exclusió i aïllament social, violència familiar, discriminació, sotmetiment a mesures d'execució penal, propi o de familiars, desocupació i pobresa i les urgències socials.

Entitats de la ciutat que treballen per fer front a l'exclusió social (Càrites, Creu Roja...), Consell de Serveis Socials, Generalitat, Diputació de Barcelona.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 141


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

12.05 Informes d’arrelament social

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa Els informes d’arrelament social són informes preceptius que acrediten la integració social en el procés d’obtenció d’una autorització de residència temporal per arrelament social. L’informe va dirigit a les persones estrangeres empadronades al municipi que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i no tinguin vincles familiars amb persones que resideixen a l’estranger. La sol·licitud de l’informe s’ha de presentar preferentment a l’ajuntament (sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú) que emetrà una recomanació favorable o no i traslladarà la resolució definitiva a la Generalitat de Catalunya. Objectiu(s) principal(s) del programa Realitzar les propostes d’informes d’arrelament social per tal que la Generalitat en faci l’informe definitiu, per tal que les persones puguin regularitzar la seva situació administrativa. Orientar a les persones que no compleixen els requisits per tenir un informe favorable, als recursos adequats per a que ho solucionin o els atenguin.

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Valors

Equitat Responsabilitat Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Realitzar els informes de forma centralitzada, amb uns únics criteris clars, i de la forma més ràpida possible. - Orientar a les persones que no compleixen els requisits perquè solucionin la seva situació.

- Nre. d' informes d’arrelament social sol·licitats. - Perc. d’informes realitzats per a persones procedents del Magreb, de l’Àfrica Subsahariana, d’Amèrica, d’Àsia, i d’Europa (%). - Perc. d’informes favorables i desfavorables (%). - Perc. d’informes favorables denegats per la Generalitat (%).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Totes les persones estrangeres que vulguin regularitzar la seva situació.

Generalitat de Catalunya, Govern Civil, Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 142


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix

Equitat, emancipació i cohesió civil

Redacció de figures de planejament i gestió per al desenvolupament del Pla General.

Valors

Equitat Austeritat

Objectiu(s) principal(s) del programa Obtenció dels instruments de planificació necessaris per a la recuperació del teixit històric i el desenvolupament dels nous sectors definits en el planejament general i encara no executats com, per exemple, el nou Pla parcial de Cifuentes.

Responsabilitat Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012 Resultats esperats

Indicadors

- Revitalització del teixit urbà.

No n’hi ha.

 2013

 2014

 2015

 2016

- Reurbanització i recuperació d'espais degradats. - Urbanització de nous desenvolupaments. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 143


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT Participació Programa / Projecte

11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El catàleg d'accions per a la participació dels joves a la cultura comprèn tots els serveis i totes les activitats de formació que incentiven als joves a desenvolupar la seva creativitat, millorar la seva formació i accedir més fàcilment a la cultura. Aquestes activitats i serveis es dirigeixen sobretot a l’alumnat en general i als i les artistes novells.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Responsabilitat

Lectures

 Nova

Els serveis són:

Ciutadania

- Cessions de bucs d'assaig a l’Estruch.

 Igualtat

- Cessions d’altres espais d'assaigs que es localitzen a les dependències de L'Estruch.

Districte

Les activitats de formació que inclou el catàleg són - Les que es dirigeixen a l’alumnat de primària, ESO i Batxillerat. Es tracta d’activitats entorn l’art, la música, la dansa, el teatre, la literatura i s'ofereixen des de la Plataforma de Ciutat i Escola (“Els instituts a l'Estruch”. “Assajos oberts”, “L'Estruch en viu”, “Els tallers i els artistes”, Butaka jove). - Tallers de creativitat.

Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Els serveis emmarcats en el catàleg tenen com a objectiu incentivar la creació i l’interès per al cultura en general i enriquir les seves experiències escèniques. Acostar i potenciar la interacció entre l'alumnat i els/les artistes. Desenvolupar l’interès per l’art des d’una perspectiva crítica, reflexiva i participativa. Motivar d’interès per la creació contemporània, apostant per la formació de públics informats i amb un esperit crític. Donar a conèixer l'Estruch com equipament cultural de la ciutat i fàbrica de creació de les arts en viu.

Resultats esperats

Indicadors

- Increment de l’interès dels joves per a les arts plàstiques visuals i escèniques.

- Increment de la producció d’arts plàstiques visuals i escèniques a la ciutat.

- Nre. i perfil dels les persones assistents a les activitats de formació. - Nre. de persones a les que arriba la Butaka Jove (no es fa referència a la descripció). - Nre. d’hores de cessió d’espais i bucs d’assaigs per grups. - Nre. de centres educatius que participen en el programa.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves en general i alumnat i artistes en particular.

Centres educatius, companyies de teatre i companyies artístiques.

- Millora de la formació dels i de les joves en les plàstiques visuals i escèniques.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 144


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 145


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa contempla el suport i l’assessorament en el procés de constitució de noves entitats en els diferents àmbits d’actuació de la regidoria, així com en l’elaboració del Pla de formació d’aquestes per assolir l’autonomia necessària en el seu funcionament.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Confiança Esforç Austeritat

Lectures Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport i acompanyar els diferents col·lectius dels àmbits de referència de la regidoria en el procés de constitució com a entitats.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidació de les associacions ja constituïdes.

- Nre. d’associacions. - Nre. d’activitats generades per les entitats. - Nre. d’activitats generades per les entitats en accions conjuntes. - Nre. d’associacions creades per persones immigrades i de suport a la població nouvinguda. - Nre. d’associacions creades per dones. - Nre. d’associacions creades per persones joves. - Nre. d’associacions creades de cooperació. - Nre. d’associacions d’LGBT. - Nre. de participants en accions formatives pel reforç de les associacions. - Nre. d’assessoraments individuals.

- Treball en xarxa entre les entitats d’un mateix país d’origen o àmbit d’actuació. - Que el servei es consolidi com a referent de les associacions de la ciutat.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tots els col·lectius dels àmbits de referència de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania interessats en la constitució d’una entitat o en la consolidació i millora de la mateixa.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 146


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa L’Ajuntament compta amb una xarxa d’equipaments juvenils a la ciutat. A fi de fomentar l’associacionisme juvenil es fa necessari disposar d'una diagnosi i anàlisi de l’estat actual per tal d’establir quines estratègies d’actuació cal dur a terme. Així, en el marc d'aquesta actuació està previst elaborar un Pla de foment de l'associacionisme juvenil. El Pla ha de ser elaborat conjuntament amb les entitats juvenils i el Consell de Joves de la ciutat i ha de contemplar tot tipus d’entitats: de lleure, esportives, socials i culturals. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’associacionisme juvenil a la ciutat. Fomentar la participació dels joves al món associatiu. - Marcar estratègies d’actuació conjuntes administració / entitats/ Consell de Joves. - Donar a conèixer la Xarxa Municipal d’equipaments Juvenils.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Esforç Confiança Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

Resultats esperats

Indicadors

- Disposar d'un marc d'actuació: el Pla i les actuacions que contempla.

- Nre. d’entitats juvenils existents a la ciutat. - Nre. de noves entitats juvenils creades.

 2016

- Potenciar la xarxa d’entitats juvenils a la ciutat. - Potenciar la participació de les entitats juvenils en els debats municipals sobre joves. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves i entitats juvenils de la ciutat.

Entitats de joves de la ciutat i Consell de joves.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 147


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa En el Consell de Drets Civils i Ciutadania hi participen les diferents taules dels àmbits temàtics de la Regidoria (Igualtat, Joventut, Solidaritat i cooperació, Convivència i Nova ciutadania, Comissió de la convivència, Diversitat sexual). El Consell de Drets Civils ha d’esdevenir l’òrgan de participació en l’àmbit dels Drets Civils i els Valors, en el que totes les entitats d’aquest àmbit es trobin representades i puguin debatre i consensuar les diferents estratègies i polítiques de ciutat. Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure una xarxa d'entitats intersectorials i interterritorials a favor dels Drets civils i dels valors, que estigui representada en un òrgan participatiu.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Esforç Respecte Austeritat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Aprovar la normativa de funcionament del Consell de DCiC en el primer trimestre de 2013.

- Nre. d’entitats que participen al Consell, a les comissions i a les diferents taules constituïdes. - Nre. de persones que participen al Consell, a les comissions i a les diferents taules. - Nre. de sessions realitzades al Consell, a les comissions i a les diferents taules. - Accions desenvolupades pel Consell.

- Constitució del Consell de DCiC en el primer semestre de 2013. - Aprovació de les diferents taules i comissions que integren el Consell de DDCCiC en el primer semestre de 2013. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

El conjunt de les entitats dels diferents àmbits de la Regidoria que treballen envers els drets civils i la ciutadania, així com aquelles persones i grups de ciutadans vinculats amb els objectius de cada àmbit.

DGAR, GTER (entitats especialitzades en el diàleg interreligiós), taules dels diferents àmbits de la Regidoria de Drets civils.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 148


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.51 Consell de Joves

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El Consell és una federació d’entitats juvenils que a banda d’agrupar les inquietuds i reivindicacions de les respectives entitats, ha de continuar tenint un paper decisiu en la interlocució del jovent amb l’Ajuntament, en la defensa dels seus interessos i els anhels de la ciutadania jove.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Esforç Confiança Responsabilitat

Lectures Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova

Fer que el Consell sigui el referent associatiu de les entitats juvenils de Sabadell.

Ciutadania

 Igualtat

Fer que el Consell sigui el principal interlocutor del col·lectiu juvenil amb l’administració.

Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

Fomentar i treballar els valors de la igualtat de gènere, l’equitat, el respecte, la justícia, l’esforç.

 Districte I Districte II Districte III

Fomentar mitjançant el Consell les polítiques per l’emancipació juvenil

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Reconeixement del Consell de Joves com a referent de les entitats juvenils de la ciutat. - Treball conjunt entre administracions, entitats i Consell en les estratègies d’actuació sobre l’àmbit de Joventut.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves i entitats juvenils de la ciutat.

Entitats de joves de la ciutat.

Nre. Nre. Nre. Nre. Nre.

d’usuaris del Consell de Joves. de dones. d’entitats federades al Consell. d’activitats i tallers programats. d’entitats juvenils existents a la ciutat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 149


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Actuacions urbanístiques de creació i manteniment de zones verdes dels següents àmbits d’actuació:

Valors

Hospitalitat

Creació de nous espais verds a Can Llong polígon II- fase obra: Creació d’un nou àmbit residencial, que completa el polígon I de Can Llong, i que completa el creixement de la ciutat pel costat Nord, en relació amb el barri de Cifuentes i Castellarnau. Promoció privada. Enjardinament Ronda Oest: Creació de talusos que incrementin el benestar ambiental i que actuïn d’esmorteïdors del trànsit rodat a una via que ha descongestionat el trànsit intern de la ciutat. Promoció altres administracions. Passeig Plaça Major- fase obra: Reurbanització de l’àmbit, per a dotar l’espai de les condicions d’accessibilitat i de millora de les xarxes urbanes a l’espai. La millora en general de la qualitat urbana, ha de ser una oportunitat, per a la reactivació econòmica del comerç, i per a la creació d’un nou àmbit de gaudi i de relació. Millora de l’accessibilitat, i de la mobilitat interurbana. Promoció Municipal i altres administracions. Objectiu(s) principal(s) del programa

Responsabilitat Respecte Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Mantenir les zones verdes i els parcs i crearne de nous per afavorir el descans, la comunicació i la socialibilització entre el veïnatge. Creació de zones verdes que incrementin el benestar ambiental i estètic del municipi.

Resultats esperats

Indicadors

- Creació d'espais per afavorir el descans, la comunicació i la sociabilització entre el veïnatge.

- Superfície de manteniment d’espais verds urbans (m2). - Superfície de manteniment d’àrees de jocs (m2). - Nre. d’arbres de manteniment. - Nre. d’elements de mobiliari urbà. - Superfície d’àrees verdes creades (m2). - Superfície d’àrees de jocs creades (m2). - Taxa d’increment interanual de les diferents superfícies i recursos (%).

- Mantenir les zones verdes i els parcs per evitar la seva degradació. - Creació de noves zones verdes que incrementin el benestar ambiental i estètic del municipi.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població en general.

Oficina del Centre, AAVV de districte i Fundació Bosch i Cardellach.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 150


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

17.05 Centres Cívics

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Els centres cívics de Sabadell són equipaments de proximitat i de titularitat pública que ofereixen espais per desenvolupar activitats accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d'altres que tingui interès públic, així com afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i associativa. La majoria d'espais són polivalents, en el sentit que s'hi poden realitzar activitats de diferent tipus. Aquests espais es presten majoritàriament a entitats de la ciutat perquè hi puguin realitzar activitats, ja siguin cursos i tallers de llarga durada, reunions, espectacles, festivals de finals de curs, etc., i també es presta per a activitats organitzades per altres administracions, escoles i instituts públics, així com també a comunitats de veïns per fer-hi reunions. A Sabadell hi ha 12 centres cívics i l’Espai polivalent del Parc del Nord que ofereixen espais per a la realització d’activitats de les entitats de la ciutat. Objectiu(s) principal(s) del programa

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Responsabilitat Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Ésser un instrument per a la producció de nous serveis d'acord amb noves necessitats. Constituir un espai on entitats, ciutadans i ciutadanes individualment i projectes diversos tinguin cabuda i puguin desenvolupar les seves activitats pròpies. Contribuir a la construcció del teixit social i l'enfortiment de la societat civil.

Resultats esperats

Indicadors

- Augment de la implicació de les ciutadanes i ciutadans a la gestió dels afers públics a l'àmbit local.

- Nre. de centres cívics. - Nre. d’usuaris/es setmanals que fan servir els centres cívics (desagregat per sexe). - Nre. d’usos diaris. - Nre. d’activitats per tipus. - Nre. d’entitats d'immigrants que fan servir els centres cívics. - Nre. d’entitats juvenils que fan servir els centres cívics.

- Desenvolupament d’activitats de promoció social, cultural, comunitària i solidària. - Mediació entre els projectes globals de la ciutat i la realitat quotidiana del barri on s'ubica l'equipament. - Major autoorganització i associacionisme dels ciutadans, així com els grups informals de ciutadans. - Recull de les aspiracions i propostes dels ciutadans. - Major proximitat dels serveis a la ciutadania. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Entitats, ciutadania .

Totes les entitats del Registre Municipal d’Entitats.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 151


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

17.03 Processos de participació ciutadana

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Processos que s’engeguen a mida per conèixer i incloure la opinió de la ciutadania sobre propostes, línies i actuacions municipals de diversa índole, que es considerin prioritàries. Els processos de participació poden ser de diferents tipus: - Visites guiades a punts de la ciutat d’interès general (obra nova, equipaments...). Exemple: DCAT. - Processos participatius a través de qüestionaris guiats (es demana la opinió sobre temes diversos: Serveis Socials, Espai Públic...). Exemple: Què10, Pla d’Actuació Municipal (PAM). Objectiu(s) principal(s) del programa Recollir l’opinió de la ciutadania sobre les prioritats que s’haurien d’aplicar a l’activitat municipal durant el mandat. Recollir reflexions, suggeriments o propostes d’actuació concretes que siguin susceptibles d’inclusió en el marc del pla d’actuació municipal. - Fomentar l’interès per l’activitat i serveis públics i compartir amb la ciutadania l’establiment de prioritats i renúncies, conjugant les necessitats dels col·lectius i de les persones amb les possibilitats de l’activitat municipal.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Esforç Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Conèixer de primera mà l’opinió de la ciutadania sobre temes concrets que presenta l'administració local.

- Nre. de visites guiades segons temàtiques i àmbits territorials. - Nre. de processos participatius segons temàtiques i àmbits territorials.

- Augment de l’interès ciutadà per les qüestions públiques. - Recollida de dades de persones interessades en prendre part en processos de participació per ampliar el cens de participants. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Conjunt de la ciutadania.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 152


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

17.04 Registre Municipal d’Entitats

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa El Registre Municipal d’Entitats és una eina adreçada a qualsevol entitat sense ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia de Sabadell, per poder donar a conèixer la seva entitat a la resta del teixit associatiu de la ciutat, així com a l’administració i als ciutadans i ciutadanes a títol individual.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Esforç Responsabilitat

Lectures Objectiu(s) principal(s) del programa Tenir registrades totes les entitats de la ciutat de Sabadell, sigui quina sigui la seva tipologia. Poder establir mecanismes de comunicació entre aquestes entitats i l'administració, i entre els propis ciutadans i ciutadanes.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Mantenir viu el teixit associatiu de la ciutat. - Garantir l'actualització continua del registre d'entitats.

- Nre. d’entitats segons tipologia (veïnals, polítiques, culturals, esportives, juvenils, gent gran, acció social, religioses, de cooperació internacional, comercials, etc.).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Entitats de la ciutat. La ciutadania en general pot fer servir el Registre Municipal d’Entitats per cercar entitats en les quals puguin estar interessades.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 153


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

17.02 Cens de participació en els processos participatius

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Registre ciutadà, de persones majors de 18 anys, que té l’objectiu de disposar d’un llistat de persones interessades en estar informades o prendre part en els processos participatius que engegui l’ajuntament.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Esforç Responsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Tenir un recull útil d'aquelles persones que tenen interès pels afers de competència municipal i que volen participar de forma activa en aquests i altres tasques promogudes des de l'administració.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Augment del nombre de participants en els processos de participació ciutadana.

- Nre. de dones/ homes inclosos en el cens. - Nre. de joves d'entre 18 i 30 anys inclosos en el cens.

- Sistematització dels processos de convocatòria, comunicació i retorn dels processos de participació ciutadana. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadans majors de 18 anys.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 154


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

17.01 Consells de Districte

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Els consells de districte es creen a l'empara de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i es regeixen pel Reglament Municipal dels Consells de Districte, aprovat l’any 1997, configurats com a òrgans territorials de consulta i participació ciutadana en els assumptes locals. Són òrgans municipals de caràcter consultiu i informatiu destinats a la participació dels ciutadans i les ciutadanes en els assumptes relacionats amb els seus districtes i a garantir la representació dels interessos dels diversos barris de la ciutat. El territori de Sabadell està dividit administrativament en 7 districtes, cadascun dels quals té el seu Consell Municipal de Districte La composició dels consells de districte ha d'assegurar la presència de regidors/es de l'ajuntament, de representants del veïnat, a través de les organitzacions polítiques, i de les associacions ciutadanes. Així mateix, és voluntat de l'ajuntament convidar altres organismes que operen territorialment a tenir representació dins els Consells de districte.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Esforç Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir un espai d'informació, d'estudi i debat entre l’administració municipal, els ciutadans i el conjunt d'entitats i associacions que resideixen a cada districte. Crear un espai d'informació i debat entre els diferents agents participatius, on es cerquin decisions consensuades sobre aquells elements que els òrgans de govern creguin oportuns.

Resultats esperats

Indicadors

- Fomentar la col·laboració entre les entitats del districte i l'administració municipal.

- Nre. d’entitats de joves que participen als Consells de Districte. - Nre. d'homes i de dones que assisteixen al Consell de Districte. - Nre. de persones immigrants que participen al Consell de Districte.

- Promoure la coresponsabilització ciutadana en la configuració de l'espai físic i social de la ciutat. - Fomentar la relació i la solidaritat entre els diferents barris de la ciutat. - Contribuir a l’enfortiment del teixit associatiu de la ciutat. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Teixit associatiu de la ciutat i en concret del Districte.

Partits polítics, entitats culturals, esportives, juvenils, de nova ciutadania, de gent gran, regionals, associacions de veïns i veïnes, etc.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 155


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Coresponsabilitat Programa / Projecte

13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Comissió Informativa Especial de Ciutadania és un òrgan formal de debat i reflexió política, on estan presents totes les organitzacions polítiques amb representació en el consistori.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Esforç Respecte

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu és debatre i aprovar les línies d’actuació relacionades amb l’acollida i integració de les persones que han arribat recentment, la cooperació internacional, l’emancipació i la inclusió de la joventut, la igualtat de gènere, la eradicació de la violència i la gestió de la diversitat per a mantenir la convivència a la ciutat.

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

Resultats esperats

Indicadors

- Continuar fent us d’aquest òrgan de debat i reflexió envers als temes més importants de Drets Civils i Ciutadania.

- Nre. de comissions informatives realitzades. - Nre. de debats sobre temàtiques específiques.

 2016

- Aconseguir la màxima participació de les organitzacions polítiques del consistori així com de les entitats i associacions en els diferents debats. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Organitzacions polítiques amb representació al consistori. Entitats.

Organitzacions polítiques amb representació al consistori i entitats segons la temàtica a abordar a la comissió.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 156


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Regidoria de Drets civils i ciutadania ha de potenciar les relacions amb altres institucions, tant públiques com privades, que portin a terme polítiques relacionades amb els seus àmbits d’actuació. Ha de ser present en els organismes supramunicipals amb els que l’Ajuntament de Sabadell hi té relació, per fer saber la realitat dels diferents àmbits que es treballen. Per exemple, la participació de la regidoria en la xarxa de Ciutats Interculturals, RECI (formen part de la xarxa les ciutats de Sabadell, Getxo, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Cartagena, Fuenlabrada, Jerez, Parla i Zaragoza). Objectiu(s) principal(s) del programa Millora de la presència en espais i activitats d'organismes supramunicipals. Implementació de polítiques innovadores i efectives en el àmbits d’intervenció de la regidoria. - Esdevenir un referent en el disseny i implementació de polítiques.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Responsabilitat Esforç Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millora de la presència en espais i activitats d'organismes supramunicipals

- Nre. de ponències presentades o experiències. - Xarxes en les que es participa des de la Regidoria. - Nre. d’institucions/municipis amb els que la Regidoria col·labora.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Institucions, organismes supramunicipals.

Consell Comarcal del Vallès Occidental, Federació de municipis, RECI.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 157


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.07 Xarxa d’entitats d’acollida

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Xarxa d’Acollida té com a objectiu fonamental canalitzar, des de la proximitat territorial, tots els serveis que participen en l’arribada de les persones immigrades a la ciutat, posant a l’abast d’aquestes persones la informació i els recursos existents per cobrir les seves necessitats en el moment de la seva arribada. La xarxa fomenta, en el marc de la Llei d’acollida, el treball transversal entre els serveis municipals i entitats d’acollida a nivell de ciutat, mitjançant un circuit i un protocol de derivació consensuat. Permet l’intercanvi d’informació i recursos que s’ofereixen a la ciutat per les persones immigrants creant sinèrgies entre tots els membres. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar a conèixer les associacions de veïnsla seva tasca als barris entre les persones nouvingudes i fomentar la seva participació. Estimular la relació entre les entitats de persones immigrades i la resta d’entitats que configuren el circuit d’acollida.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Hospitalitat Respecte Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar una forma de treball comuna i coordinada entre els agents que intervenen en la primera acollida a les persones immigrades.

- Nre. d'entitats i institucions participants.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones nouvingudes.

Associacions de veïns, entitats d'immigrants i de suport, Sabadell Cultura, Consorci per a la Normalització Lingüística, Càrites, sindicats, Coordinadora Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, entitats de voluntariat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 158


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.32 Pla de Civisme de Sabadell

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Elaboració d’un nou Pla de Civisme a Sabadell a partir de l’experiència pilot de Civisme de l’any 2011 i incorporant el Pacte pels Valors i la continuïtat de la diagnosi i reflexió feta en el programa Agenda Conviu, per tal d’anar avançant cap a una societat més ètica i cívica. També inclou la difusió del material específic de sensibilització (“El còmic de la convivència”), que pot ajudar a contribuir en la millora de les relacions entre veïns i veïnes en una comunitat de propietaris/es, i en general en la convivència a la ciutat a partir de generar actituds cíviques positives.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Amor Optimisme Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa Coordinar la revisió i planificació del Pla de Civisme amb les eines que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ajuntaments i el Pacte pels Valors de la Convivència. Posar en marxa el recurs “El còmic de la convivència” en les activitats del Programa Ciutat i Escola i/o en d’altres possibles grups diana que els pugui servir com a eina de referència per treballar la convivència en les comunitats de propietaris.

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Incorporar en el Pla de Civisme la Carta de Ciutadania, vinculada al Pacte pels Valors, prenent com a referents models d’altres països. Creació del protocol de gestió dels conflictes de convivència, contrastat amb altres departaments municipals, activant el recull sistemàtic de registre de possibles conflictes que permetin fer seguiment i obtenir informació per pensar en estratègies preventives.

Resultats esperats

Indicadors

- Avançar cap a una societat més ètica i cívica, a partir de les línies que traça el Pla de Civisme. - Comptar amb diversos materials i eines que serviran per contribuir en la millora de les relacions entre el veïnat en una comunitat de propietaris, i en general en la convivència a la ciutat a partir de generar actituds cíviques positives.

- Nre. d'entitats participants del Protocol de gestió de la convivència. - Nre. de conflictes tractats i resolts. - Nre. de sessions amb el recurs del Còmic de la Convivència. - Nre. de participants (segons edat, sexe i nacionalitat) en els tallers del còmic.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania.

Diputació de Barcelona, entitats socials i altres institucions.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 159


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa L’àmbit d’Igualtat i territori, a través del CAD (Centre d’Atenció a la Dona), treballarà per acompanyar a les dones víctimes de violència en la incorporació a la vida activa normalitzada, comptant amb tots els recursos de l’àmbit públic i privat que hi ha a la ciutat. En concret en l’accés al món laboral, a l’habitatge, al lleure, a la participació ciutadana o a qualsevol altra necessitat. En aquest sentit caldria fomentar la relació directe amb aquelles entitats de dones sensibilitzades en l’àmbit de la violència de gènere per tal d’establir “circuits” de suport territorialitzats. Objectiu(s) principal(s) del programa Constituir una xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència de gènere. Potenciar els recursos a la vida normalitzada de les víctimes de violència de gènere. Establir circuit de derivació entre entitats i institucions participants.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Respecte Amor

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar una xarxa d’entitats de suport a les víctimes de violència de gènere.

- Nre. d’entitats, privades i públiques, que formen part de la xarxa.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Dones afectades, entitats de Sabadell.

Dones de Torreguitart, Taula d'Igualtat de Gènere, altres entitats ciutadanes.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 160


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El Consell és un òrgan participatiu que té com a objecte fomentar processos de participació i intercanvi entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en temes de solidaritat i de cooperació, així com altres sectors de l’àmbit social interessats. Un altre línia de treball en aquest marc és acompanyar i recolzar a les entitats de l’àmbit de la cooperació i solidaritat en la seva tasca i gestió diària. I també fomentar altres espais de reflexió i diàleg.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Responsabilitat Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa Avançar en el treball en xarxa entre les pròpies entitats que treballen directament temes de cooperació i solidaritat Cercar eines de treball i de coresponsabilització que puguin tenir impacte sobre la ciutadania. Donar a conèixer el Consell de Solidaritat i Cooperació i les seves entitats, mitjançant nous instruments com un nou web.

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidació del Consell com un espai que permeti construir una visió de ciutat de la cooperació internacional a través del consens i del diàleg.

- Nre. d’entitats membres del Consell. - Assistència mitjana de les entitats en els plenaris durant l’any. - Nre. de reunions extraordinàries realitzades. - Nre. d’empreses i altres actors de la ciutat que integren el Consell de Solidaritat i Cooperació.

- Incorporació d’altres actors vinculats a la solidaritat i la cooperació. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Entitats de l’àmbit de solidaritat, altres agents de la ciutat, empreses.

Consell de Solidaritat i Cooperació, altres entitats de la ciutat, Diputació de Barcelona.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 161


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.33 Comissió de la convivència

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Comissió de la Convivència és un instrument ciutadà de seguiment i d’intervenció directa en els casos d’agressions o discriminacions per raó de xenofòbia, racisme i/o homofòbia. Es reuneix de manera regular un cop al mes i hi participen els grups municipals presents al consistori, representants dels cossos de seguretat, el Col·legi d’Advocats de Sabadell, el Síndic de Greuges, representants de diverses entitats cíviques i socials de la ciutat i representants dels sindicats (CCOO, UGT i USOC). En les seves sessions periòdiques es combinen espais de debat, reflexió i formació, amb l’atenció a les situacions en que es vulneren els drets civils de les persones, posant a l’abast sistemes de suport i assessorament a les víctimes de violència xenòfoba, racista o homòfoba. Tanmateix, la comissió pretén ser un altaveu de denúncia de aquests tipus de conductes discriminatòries. Protocol de gestió de la convivència. La prevenció i gestió dels conflictes de convivència requereix d’intervencions integrals i multidisciplinàries, que permetin posar en comú informacions, recursos i propostes de treball que facin més efectives les actuacions. Per això, és necessari establir un protocol que contingui la recollida de la informació, la contrastació de la mateixa, els agents implicats en l’anàlisi, les orientacions per a la gestió, la mediació, les normatives a tenir en compte i la resolució. Per a fer-ho, cal comptar amb una intensa coordinació interdepartamental.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir la periodicitat de les reunions dotantles de continguts de reflexió i amb voluntat de transcendir a la ciutadania. Garantir la participació de tots els membres i ampliant-ne a col·lectius que els pugui interessar participar. Estar amatents a les situacions en què hi hagi conductes violentes motivades per la discriminació racista, xenòfoba i/o homòfoba. Revisar el protocol d’actuació i suport a la víctima d’agressió violenta per discriminació.

Resultats esperats

Indicadors

- Continuar sent un punt de referència per a la convivència a la ciutat, impulsant reflexions i accions que permetin abordar, des del consens social i polític, les situacions de discriminació racista, xenòfoba i/o homòfoba que es puguin donar a la ciutat, incorporant la vessant de prevenció.

- Nre. de reunions. -Mitjana de participants. - Nre. d’activacions del protocol de la convivència. - Nre. d’actuacions de la comissió publicades a la premsa. - Nre. de debats, reflexions de caire monogràfic.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania.

Partits polítics amb representació municipal (PSC, ES, PP, ICV, CiU, EUiA ), Col·legi d’advocats de Sabadell, Síndic Municipal de Greuges, Sindicats (CCOO, UGT, USOC), Cossos de seguretat (Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía), entitats (Federació d'Associació de Veïns, Coordinadora Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants, Associació Llatina, Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Cataluña Ágape(F ACCA), Secretariat Gitano, Som com Som,...), altres entitats/institucions col·laboradores: SOS Racisme, etc..

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 162


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 163


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Òrgan creat pel Ple de l'Ajuntament, com un espai de participació ciutadana, que fomenta la cultura democràtica i participativa a la Ciutat de Sabadell.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Respecte Responsabilitat Esforç

Objectiu(s) principal(s) del programa Fer propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge.

Lectures

Elaborar informes, informar d’assumptes que el Ple o el President del Consell li proposi.

Ciutadania

 Nova Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012 Resultats esperats

Indicadors

- Augment de la participació de les entitats o ens que en formen part.

-

- Major proactivitat en les propostes i suggeriments.

 2013

 2014

 2015

 2016

Nre. de reunions del Consell. Nre. d'ens o entitats participants a les reunions. Nre. de propostes consensuades. Perc. de propostes executades sobre les consensuades (%).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

La ciutadania en general.

Generalitat de Catalunya, grups municipals, formacions polítiques, Gremi de constructors, Cambra de Comerç, Cambra de la Propietat, Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell, Cooperatives sindicals d'Habitatge. Moviments socials per a l'habitatge, Col·legi d'Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, advocats, API, entitats financeres, Federació de cooperatives socials d'Habitatge, Consell de Joves de Sabadell, SCAI, Oficina Local d'Habitatge, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Càritas i Creu Roja.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 164


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Programa / Projecte

17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Servei creat l’any 1998 que coordina i gestiona els programes i serveis adreçats al voluntariat, informant, assessorant i orientant a la ciutadania i a les entitats, i fent d’enllaç entre les dues parts. El servei també aglutina diferents projectes de solidaritat i ciutadania activa. Sabadell Suma és un projecte de promoció del voluntariat que sorgeix a partir d'un procés de diàleg amb les entitats de la ciutat i que busca respondre a les seves necessitats i demandes actuals, alhora que vol convertir-se en una plataforma per atraure noves persones interessades en participar en projectes de voluntariat.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Esforç Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Ofereix a la ciutadania:

Districte

- Informació i assessorament sobre els tipus d'entitats i projectes que es desenvolupen a Sabadell.

 Districte I Districte II Districte III

- Gestiona la col·laboració puntual o periòdica amb alguna entitat de Sabadell en la mesura de les preferències, disponibilitats, habilitats, motivacions...de les persones interessades. - Gestiona la col·laboració en projectes de ciutat organitzats per altres entitats i coordinats pel servei.

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

També ofereix a les associacions: - Orientació i suport individualitzat en gestió associativa per a l'elaboració i posada en funcionament de projectes de voluntariat, compromisos de col·laboració, assegurances, mètode de treball amb el voluntariat, formació... - Cafès associatius, espais de treball per compartir amb altres entitats. - Material i recursos procedents de donacions d'empreses i particulars. Objectiu(s) principal(s) del programa Coordinar i sumar esforços entre les entitats de Sabadell i l'Ajuntament en la promoció del voluntariat. Donar visibilitat i reconeixement social a l'acció voluntària feta per les entitats com a expressió de ciutadania activa. Reforçar i potenciar la feina feta des del Servei municipal del Punt del Voluntariat. Aportar instruments i recursos formatius per millorar els coneixements i aptituds de les persones voluntàries i les seves entitats. Ampliar el nombre de persones voluntàries, per tal de tenir més voluntariat al servei de la ciutadania i de les entitats que ho requereixin, així com, obrir-les a nous perfils.

Resultats esperats

Indicadors

- Augment del nombre de persones voluntàries.

- Nre. de persones voluntàries (per sexes). - Nre. d’entitats de voluntariat. - Nre. d'entitats (de diferents àmbits) que demanen voluntaris, assessorament...

- Millora del coneixement per part de la ciutadania de les accions de voluntariat que es fan a la ciutat. - Millora de la qualitat de les accions de voluntariat que es duen a terme a la ciutat. - Increment del treball conjunt entre les diferents entitats de voluntariat.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 165


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Entitats de voluntariat, ciutadania en general.

Entitats del Registre

Municipal d’Entitats.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 166


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

12.06 Consell de Serveis socials

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa Espai de participació de tots els agents que constitueixen el sistema local de Serveis Sociasl. Està regulat per un reglament que desplega la Llei de Serveis Socials que estableix l’obligació, per part dels ajuntaments que tenen l’obligació de prestar serveis socials, a constituir un Consell de serveis Socials. Aquest marc normatiu esdevé una nova regulació de la participació i la coordinació entre tots els agents que constitueixen el sistema local de serveis socials. La posada en marxa d’aquest Consell està previst en el Pla de Mandat. Objectiu(s) principal(s) del programa Disposar d'un espai ampli i estable de reflexió i deliberació sobre els serveis socials.

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Valors

Equitat Confiança Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Posar en marxa el consell de serveis socials. - Concretar anualment un pla de treball amb accions específiques que millorin el sistema local de serveis socials.

- Nre. d'accions anuals concretes considerant la perspectiva de gènere. - Nre. accions anuals amb impacte en la població estrangera. - Nre. accions anuals amb impacte en la població jove.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Inicialment s'adreçaals col·lectius de persones amb discapacitat, persones amb risc d'exclusió social i a infants i joves.

Totes les entitats, proveïdors, administracions i agents socials implicats en el sistema local de serveis socials.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 167


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Modificació del Pla General a l'àmbit del Parc Industrial del Ripoll i la resta de zones industrials del municipi.

Valors

Esforç Confiança

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la viabilitat econòmica i el creixement del teixit empresarial, permetent uns usos compatibles y una compartimentació que millori les seves possibilitats.

Responsabilitat Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Adequació de les empreses existents i implantació de noves activitats.

- Nre. de llicències d’obres. - Nre. de llicències d’activitat.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Empreses del municipi.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 168


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Modificació del Pla General en l'àmbit dels espais lliures i equipaments comunitaris.

Valors

Respecte Optimisme

Adequació de normativa, definició d’àmbits de gestió. Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar l'execució i urbanització dels espais lliures i equipaments previstos pel planejament general.

Llibertat Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Obtenció de la titularitat dels sòls per a la seva execució.

- Sòl qualificat com a espais lliures i equipaments (m2). - Superfície de zona verda urbanitzada (m2).

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 169


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA Sensibilització Programa / Projecte

20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Regidoria / Servei

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

Descripció del programa El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) desenvolupa estratègies i accions per facilitar l’extensió del coneixement i l’ús de la llengua catalana. Aquestes estratègies, però es van modificant a mesura que la societat catalana també canvia. En aquest sentit és important que l’aprenentatge de la llengua es vinculi a la cultura catalana, una cultura mil·lenària que beu de les seves arrels i alhora és capaç d’incorporar elements innovadors recollint les aportacions contemporànies. Així, la població nouvinguda ha de conèixer quins són els trets més rellevants de la cultura que els acull i alhora en els cursos de català i en altres activitats del Consorci s’han de promoure aspectes que ajudin a enfortir aquesta cultura, posant un accent especial en el foment de la lectura, teatre, cinema, etc. Llengua, cultura i identitat són, doncs, tres aspectes que s’interrelacionen, ja que el futur d’una llengua està lligat al desenvolupament de la cultura que s’hi vehicula.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Responsabilitat Esforç

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

Aquest programa organitza l'exposició "Dones poetes" en el marc del Dia Internacional de la dona i el II Certamen literari Llengua de Drac.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l'ús social de la llengua. Vincular el coneixement de la llengua amb la cultura i la identitat catalanes.

Resultats esperats

Indicadors

- Promoure l’ús de la llengua catalana com a llengua de prestigi. - Fer que els alumnes i usuaris llegeixin i escriguin en llengua catalana.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Alumnes del cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell, socis d’Òmnim Cultural, entitats d’acollida i d’immigració i població en general.

Escola Oficial d'Idiomes i Òmnium Cultural.

Nre. Nre. Nre. Nre.

d'assistents als actes. d'alumnes que participen a l'acte. de treballs presentats. d'assistents a l'acte de lliurament de premis.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 170


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El catàleg d’activitats per al foment dels valors comprèn totes les activitats d’animació lectora i espectacles que es dirigeixen als infants i que continguin valors de solidaritat i igualtat. Formen part d’aquest catàleg les activitats que conformen la programació infantil de les Biblioteques Municipals i les que programa LaSala Miguel Hernández.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

A les Biblioteques les activitats es porten a terme en el marc de l’”Hora del conte”.

 Igualtat

A LaSala Miguel Hernández són les produccions i els espectacles de la programació de temporada dirigides tant al públic familiar com als centre educatius.

Districte

Objectiu(s) principal(s) del programa Les activitats emmarcades en aquest catàleg tenen com a objectiu traslladar valors de solidaritat i igualtat des d’aquestes plataformes privilegiades com són les biblioteques (escampades per tot el territori) i una sala de teatre com LaSala, i fer-ho directament a un públic sensible com és l’infantil.

Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar la transmissió dels drets humans a través de les produccions artístiques per als més petits, així com l’equitat en els rols artístics.

- Nre. d’activitats amb continguts al voltant dels valors (desagregat per tipologies: lectores i espectables o per diferents valors). - Nre. d’infants que han participat a les activitats. - Mitjana de participants per activitat.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Infants de 0 a 12 anys.

Companyies professionals.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 171


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El catàleg d’activitats per treballar la diversitat cultural i la convivència comprèn, per una banda, les activitats de formació sobre el coneixement d’història local que s’ofereixen sobretot a la població nouvinguda i, per l’altra banda, les activitats que s’inclouen en els programes temàtics i les festes populars que esdevenen al llarg de l’any.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Respecte Confiança Hospitalitat

Lectures

Formen part d’aquest catàleg totes les activitats del calendari festiu de la ciutat en les que s’intenta incloure la presència de grups artístics o culturals de diferents procedències. Com per exemple: el Dia de la Dansa i els espectacles que es programen en les activitats que es porten a terme en el marc de les festa populars com ara la Festa Major.

 Nova

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Districte I Districte II Districte III

Aquestes activitats tenen per objectiu integrar els elements de cultura forana, per tal d’anar creant un model cultural col·lectiu, afavorir la identitat de cada col·lectiu, alhora que es treballa la cohesió entre cadascun d’ells i s’enforteix el teixit d’associacions local.

Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar la incorporació dels col·lectius de nouvinguts a les programacions del calendari festiu.

- Nre. d’activitats de coneixement d’història local. - Nre. d’activitat en programes temàtics i de festes populars en les que s’inclou la presència de grups artístics o culturals de diferents procedències. - Nre. d’ assistents a les activitats. - Procedència dels col·lectius participants en les programacions municipals.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general i població nouvinguda en particular.

Entitats culturals de la ciutat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 172


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa En l’àmbit de la igualtat de gènere la sensibilització és una prioritat, especialment adreçada a les pròpies dones però també a tota la ciutadania perquè la informació i la consciència individual són els únics instruments que poden transformar els esquemes socials patriarcals que alimenten la dependència d’un sexe sobre l’altre i que justifiquen la desigualtat com a manera de relacionar-se. La Regidoria desenvolupa en aquest sentit una programa extens d’accions de sensibilització en col·laboració amb altres departaments i el teixit associatiu local per tal de commemorar les Diades internacionals de les Dones (Drets de les dones, salut; violència, Mutilació genital femenina, etc. Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar la ciutadania en l’àmbit de la igualtat de gènere. Desenvolupar les campanyes al voltant de les diades i altres temes d’interès que puguin sorgir.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Esforç Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Aconseguir la conscienciació del màxim de la ciutadania en temes d’igualtat real de gènere.

- Nre. de campanyes desenvolupades. - Nre. d’accions programades. - Nre. de participants a les activitats (per sexe, per edat, per procedència). - Nre. d’accions programades per entitats ciutadanes. - Nre. d’accions programades conjuntament amb diferents entitats.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania de Sabadell.

Associacions ciutadanes, Taula d’Entitats d’Igualtat, altres institucions.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 173


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Conjunt d’activitats de sensibilització dirigides a l’àmbit educatiu i a la ciutadania en general que tenen com objectiu el treball a favor de la convivència, la interculturalitat, els valors i la solidaritat amb els països en vies de desenvolupament. Es preveu elaborar, conjuntament amb les entitats,una diagnosi de com treballar a nivell de ciutat els temes de sensibilització. Tanmateix es continuarà amb la convocatòria de subvencions per a les entitats que treballin en aquestes temàtiques.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu principal és canalitzar els instruments i espais de reflexió per tal que permetin construir una política d'educació al desenvolupament i la interculturalitat des de l'àmbit local, mitjançant un treball participatiu i consensuat entre ciutadans/es, entitats i l'ajuntament.

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Concloure satisfactòriament el Pla de sensibilització.

- Nre. d'activitats realitzades de promoció intercultural. - Nre. d'entitats que participen en la comissió de sensibilització. - Nre. d'entitats que han presentat algun projecte en la convocatòria anual de subvencions. - Nre. de sol·licituds aprovades i que opten a la subvenció. - Nre. de reunions i assessoraments a les entitats durant el procés relacionat amb les subvencions. - Nre. d'entitats que han participat en alguna de les activitats culturals, veïnals i esportives organitzades des dels departaments municipals.

- Aconseguir que les associacions de la ciutat s’involucrin en l’execució del Pla, ja sigui mitjançant accions cogestionades o bé duent a terme les activitats proposades en la convocatòria de subvencions.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general de Sabadell.

Diputació de Barcelona, Comissió de sensibilització del Consell de Solidaritat i Cooperació.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 174


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) està adreçada als i les alumnes de 3r d’ESO dels instituts de Sabadell i consta de diferents fases pel seu desenvolupament: - Formació: tallers en els que es treballen els continguts relacionats amb la solidaritat i la diversitat. - Sensibilització al centre: Organització de jornades i activitats al propi centre, dintre o fora del currículum escolar, a fi de conscienciejar sobre la importància del treball cooperatiu i la integració. - Sensibilització al barri-comunitat: Organització d’activitats de sensibilització conjuntament amb els agents socials de la comunitat (espais joves, associacions de veïns i veïnes, entitats juvenils, esplais, etc). - Participar a festes i activitats a nivell de ciutat. Aquestes activitats es realitzen en col·laboració amb una entitat de cooperació local. Objectiu(s) principal(s) del programa

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Esforç Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Fomentar la creació de grups de joves a diferents centres educatius sensibles a les desigualtats socioeconòmiques i a la diversitat cultural, a fi de treballar la cohesió social als seus centres i desenvolupar un paper actiu i transformador a la seva comunitat en pro de la cooperació i la integració social.

Resultats esperats

Indicadors

- Durant el curs escolar, motivar al nombre més gran de joves possible per tal d’involucrar-los en accions de cooperació i de voluntariat o bé de cohesió social i interculturalitat.

- Nre. de tallers realitzats. - Nre. d’entitats i institucions col·laboradores - Nre. d’alumnes. - Nre. de centres educatius. - Nre. d’accions de sensibilització dutes a terme a nivell de ciutat.

- A llarg termini, despertar el sentit crític d’aquests joves i motivar-los perquè passin a l’acció en temes de sensibilització social, a través de l’ampli ventall d’entitats locals existents a la ciutat. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Alumnes de 3r d’ESO de centres educatius de Sabadell.

És una acció transversal a on intervé una entitat de cooperació que es defineix cada curs.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 175


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.28 Sabadell, ciutat refugi

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Sabadell ha estat sempre i segueix sent una ciutat d’acollida de persones refugiades per motius polítics, d’orientació sexual, de creença, víctimes de violència, etc. En aquest sentit la ciutat reafirma el seu compromís amb aquest projecte formant part de la Xarxa de ciutats acollidores, en col·laboració amb CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquestes persones, que han vist vulnerats els seus drets en els seus països d’origen poden aportar un bagatge personal i ètic que ha d’enriquir el patrimoni de la ciutat. L’Ajuntament posa a l’abast de CEAR habitatges per les persones refugiades a Sabadell en el marc d’un conveni signat amb aquesta entitat. També amb l’entitat es treballa per la sensibilització de la ciutadania envers les persones refugiades.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Respecte Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

 Totes

Districte

Acollir a les persones refugiades a la ciutat

 Districte I Districte II Districte III

Sensibilitzar entorn aquesta realitat

Període d’execució

Objectiu(s) principal(s) del programa

creences

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Normalització de la situació de les persones refugiades a la ciutat.

- Nre. d’accions de sensibilització - Nre. d’usuaris en els pisos d’acollida

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones sol·licitants d'asil, persones refugiades que arriben a la ciutat.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Consell de Solidaritat i Cooperació, Serveis Socials, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 176


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa L’any 2009, en el marc del Consell de Solidaritat i Cooperació, es va iniciar l'elaboració del primer Pla Estratègic de Cooperació Municipal de Sabadell, amb l'impuls de l'Ajuntament i de totes les entitats i empreses que constitueixen l'esmentat Consell, i amb el suport tècnic i financer de la Diputació de Barcelona. El pla tenia per objectiu generar un ampli procés participatiu que permetés avançar en un consens suficientment sòlid per consolidar la política municipal de cooperació al desenvolupament i solidaritat a la ciutat de Sabadell. Participar en aquelles xarxes, tant siguin europees com del sud, en la que les prioritats de l’agenda local siguin l’eix d’interès de connexió d’intercanvi, d’aprenentatge i de construcció, són àmbits que es contemplen en el pla estratègic, així com també la relació amb l’àmbit privat, el tractament de les temàtiques de joventut i igualtat en els projectes de cooperació, etc. Des de la Regidoria, amb la col·laboració de les entitats de solidaritat es gestionarà aquest Pla estratègic aprovat el 2011. Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure el desenvolupament de les accions contemplades en el Pla Estratègic.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Responsabilitat Esforç Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Fomentar una cooperació integral davant de temes comuns com la sostenibilitat, el gènere, la joventut, els drets humans, la cohesió social, etc. perquè altres àmbits municipals aprenguin i aportin les seves capacitats i competències. Promoure una estratègia de comunicació entre empreses i entitats en el marc dels projectes de cooperació.

Resultats esperats

Indicadors

- Percebre el pla com un document operatiu i que hagi tingut un impacte real en les polítiques de cooperació.

- Nre. d'accions o iniciatives desenvolupades en el marc del Pla Estratègic. - Nre. de xarxes internacionals en les que participa l’ajuntament. - Nre. de regidories implicades en el desenvolupament del Pla Estratègic.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Entitats de la ciutat, departaments de l’ajuntament, institucions públiques supramunicipals, població en general de la ciutat.

Consell de solidaritat i cooperació, Diputació de Barcelona, altres entitats i agents de la ciutat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 177


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.39 Memorial Àlex Seglers

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El Memorial Àlex Seglers és un reconeixement amb caràcter anual que guardona a una persona o institució que hagi treballat en favor del Pacte de valors. El Memorial requereix de l’elaboració d’un expedient administratiu que contingui l’aprovació de les bases i convocatòria, i tots els altres documents legals oportuns per tal de poder fer la convocatòria anual. Així mateix, requereix de la gestió tècnica de tots els aspectes relacionats amb els actes, presentacions, comunicats a premsa i coordinació amb les altres institucions col·laboradores com són: la Fundació “la Caixa”, la Diputació de Barcelona, la UAB, La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. El guardó consisteix en una obra d’art elaborada pel ceramista Lluís Clapés i 4 artistes sabadellencs de renom: Xavier Oriach, Alfons Borrell, Agustí Puig i Fina Miralles. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar a conèixer el Memorial per tot el territori català. Coordinar les relacions entre totes les institucions i familiars de l’Àlex Seglers per facilitar la seva participació i implicació en la realització del memorial.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Amor Optimisme Esforç

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Garantir any rere any la qualitat de les candidatures presentades.

Resultats esperats

Indicadors

- Desenvolupar el Memorial Àlex Seglers any rere any, coordinadament amb totes les institucions col·laboradores, amb el ressò mediàtic necessari per a dotar-lo de la qualitat i aportació de candidatures que corresponguin als objectius perseguits.

- Nre. de candidatures presentades. - Nre. de publicacions fetes per difondre’l.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

A tota la ciutadania.

Mitjans de comunicació externs (Regió 7, La Vanguardia, El Periódico, etc.), entitats col·laboradores: Fundació “la Caixa”, Diputació de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, etc.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 178


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Inclusió d’un article en els convenis i decrets que estableixin una relació administrativa entre l’Ajuntament i les entitats, on s’obliga a l’entitat a vetllar pel respecte i defensa de la llibertat de l’orientació sexual de les persones.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Respecte Llibertat Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Abundar l'acció que forma part de les obligacions de les entitats esportives en el marc de les relacions administratives amb l'ajuntament – a preservar valors com el respecte, la igualtat de gènere, la llibertat, etc. Amb aquesta actuació s’inclou el respecte a la llibertat de l'orientació sexual.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Eradicar demostracions contra la llibertat d'orientació sexual en les activitats esportives que es desenvolupin en espais municipals o que comptin amb la col·laboració municipal, en forma de recursos materials, humans i econòmics.

- Nre. de convenis i decrets signats amb aquesta clàusula.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Entitats esportives, població en general.

Entitats esportives de Sabadell.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 179


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Creació d’una mesa de treball específica per dissenyar actuacions de foment de la salut, els valors i la formació per mitjà de l’esport. Aquestes actuacions es recolliran al Llibre Blanc.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Respecte Equitat Llibertat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Continuar treballant en la línia de l'esport com a eina de transmissió de valors, establint un compromís d'actuació per mitjà de recollir accions concretes en el Llibre Blanc de l'Esport.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Aconseguir incloure en el document esmentat accions de temàtica esportiva concretes destinades al foment de la salut, els valors i la formació.

No n’hi ha.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població en general.

Consell Municipal de l'Esport.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 180


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts

Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa Sessions de conscienciació on s'informa als nois i les noies del perill que comporta la irresponsabilitat en la conducció, l'alcohol, la velocitat, les drogues i els sistemes de seguretat (casc, reflectants etc.). També s'aporta una experiència personal d'una persona implicada en un accident.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Responsabilitat Esforç Respecte

Lectures Objectiu(s) principal(s) del programa Desenvolupar hàbits i actituds de comportament dels nois i les noies, com a ciutadans respecte al trànsit i la utilització dels serveis i espais públics. La finalitat de l'Educació Viària ha de ser elevar el grau de conscienciació i responsabilitat ciutadana, que signifiqui un canvi de mentalitat i d'actituds i generi una millor convivència col·lectiva.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

Resultats esperats

Indicadors

- Evitar en la mesura que sigui possible l'augment d'accidents mortals i lesions irreversibles entre el col·lectiu de gent jove.

- Nre. de centres educatius participants. - Nre. de sessions. - Nre. de participants en les sessions.

- Desenvolupar pautes de comportament.

 2016

- Fomentar actituds de respecte i consciència ciutadana. - Elevar el grau de conscienciació i responsabilitat com a ciutadans. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Estudiants de secundària de cicles formatius, batxillerat i d’altres col·lectius de joves interessats.

Entitats i institucions que participen en el programa.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 181


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa Fer arribar informació i facilitar l'assistència del personal municipal als cursos de formació externa sobre temàtiques en matèria de drets civils i ciutadania. Organitzar cursos interns de formació pel personal municipal sobre temàtiques en matèria de drets civils i ciutadania.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Responsabilitat Respecte Equitat

Lectures

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova

Formar a la plantilla municipal de totes aquelles temàtiques relacionades amb la igualtat d'oportunitats, la cohesió social, la convivència ciutadana i, en general, la qualitat de vida de tota la població.

Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Sensibilitzar la plantilla municipal en temàtiques relacionades amb la igualtat d'oportunitats, la cohesió social, la convivència ciutadana i, en general, la qualitat de vida de tota la població.

- Nre. de cursos realitzats sobre temàtiques de drets civils i ciutadania. - Nre. d'empleats/des formats en temàtiques de drets civils i ciutadania. - Nre. d'empleats/des per serveis formats en temàtiques de drets civils i ciutadania.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Plantilla municipal.

Diputació de Barcelona, Escola d'Administració Pública, Federació de municipis de Catalunya i totes aquells organismes i entitats que formen en temàtiques sobre Drets Civils i Ciutadania.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 182


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa Informar a les persones formadores externes que venen a fer cursos a l’Ajuntament de Sabadell que han de treballar d’acord amb el llenguatge no sexista, tant a nivell oral com escrit. Se’ls facilita un document de llenguatge no sexista per facilitar la tasca. Recollir cada un dels dossiers que les persones formadores faciliten als cursos de formació interna i analitzar el llenguatge que utilitzen. Anotar mitjançant una fitxa si els materials s’adapten al llenguatge no sexista o no i fer la correponent notificació a les persones formadores en cas que hagin de revisar i adaptar els seus materials al llenguatge no sexita.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Respecte Responsabilitat Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa

Districte

Aconseguir que els formadors adaptin el llenguatge no sexista en el material que faciliten als cursos.

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Conscienciar als formadors i formadores de la línia d'actuació de l'ajuntament en matèria d'Igualtat, en aquest cas en relació a l'ús del llenguatge.

- Nre. de persones formadores a qui es facilita la informació. - Nre. de materials revisats.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones formadores externes, plantilla municipal.

Persones formadores externes amb les que compta l'ajuntament, Diputació de Barcelona.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 183


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

18.04 Prevenció de les Drogodependències

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa Actuacions adreçades a adolescents i joves. Enguany (2012) s’està en ple procés de revisió de continguts i replantejament de formats de les actuacions sobre drogues que anualment s’oferien a través del Programa Ciutat i Escola. Fins a l’actualitat s’oferia a tots els centres de secundària de la ciutat l’oportunitat d’adherir-se, per una banda, a una campanya sobre drogues que es duia a terme el mes de febrer i, per altra, a una sèrie d’activitats dirigides a prevenir el tabaquisme. En els dos casos les persones beneficiaries eren escolars de secundària, PQPI i incloïa accions com cinefòrums, exposicions, tallers a l’aula, etc. Enguany s’està plantejant reforçar les intervencions dirigides específicament a l’alcohol, el tabac i el cànnabis (que són les substàncies amb major prevalència entre els joves). Consta d’activitats lúdiques com ara el concurs “abaixa els fums”, concretament pensat per fer-se en entorn escolar, però també de sensibilització a través de campanyes informatives al voltant del dia mundial sense tabac i d’assessorament a través de la consulta del Sabadell Atenció Jove (SAJ) i de la web. Objectiu(s) principal(s) del programa

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Responsabilitat Respecte Amor

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Sensibilitzar i formar la ciutadania sobre l'impacte en la salut del consum de l’alcohol, el tabac i el cànnabis tabac i de l'efecte ambiental del fum de tabac. Informar sobre els principals recursos que la ciutadania té a la seva disposició (de prevenció, de cessació, de tractament). - Capacitar a través d'activitats específiques a la població per a que sigui capaç de decidir i valorar adequadament si li convé o no consumir substàncies addictives. - Vetllar per l'acompliment de la llei del tabac especialment en entorns educatius.

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidació d'activitats que es porten a terme dirigides a adolescents en entorn escolar.

- Nre. de participants a les activitats que es porten a terme en l’entorn escolar. - Perc. de ‘tuits’? sobre tabaquisme/total anual de ‘tuits’? (%). - Nre. d'expedients tramesos a l’ Agència de Salut Pública de Catalunya per incompliment de la Llei del tabac.

- Consolidació de les campanyes de sensibilització i informatives dirigides a la població general sobre drogues. - Gestió de queixes i/ o denúncies de la ciutadania referides a l'incompliment de la llei del tabac i/ o a la llei de Salut Pública i coordinació amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya. - Assessorament a la població general sobre els recursos disponibles. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població general, adolescents en edat escolar, persones fumadores, professionals sanitaris.

Corporació Sanitària Parc Taulí, Agència de Salut Pública de Catalunya, professionals sanitaris d'Atenció Primària, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 184


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

18.03 Relacions sexuals sense risc

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Campanya anual (Relacions Sense Risc) que s’organitza al voltant del Dia Mundial de la Sida i en la qual es treballa per:

Valors

Amor

- Promoure relacions afectives (i sexuals) segures des d’una perspectiva positiva i dirigida a reforçar actituds autònomes, saludables i satisfactòries. - Facilitar l’accés als dispositius públics on acudir en cas de necessitar més informació o assessorament (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) - Tarda Jove – Sabadell Atenció Jove (SAJ) – Programa Salut i Escola (PSiE) Promoció de la Salut). - Promoure el respecte a la diversitat d’opcions sexuals, i a la persona (respecte, amor, responsabilitat, confiança). Aquesta campanya inclou activitats a instituts i altres centres de formació d’adolescents i joves (PQPI, Universitat, etc.), activitats de sensibilització en format de cinefòrum o exposició, assessorament a professorat i a mares i pares.

Responsabilitat Respecte Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució Objectiu(s) principal(s) del programa Capacitar la població per iniciar i mantenir relacions afectives (i sexuals) segures des d'una perspectiva positiva i dirigida a reforçar actituds autònomes, saludables i satisfactòries; facilitar l'accés als dispositius públics de la zona; vetllar pel respecte a la diversitat d'opcions sexuals i a la persona.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidació de l'oferta d'activitats en l’entorn formatiu (Instituts de secundària, Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), centres d'adults i universitats).

- Nre. d'instituts públics que participen/total d'instituts públics. - Nre. d'instituts concertats que participen/total d'instituts concertats. - Nre. d'instituts que participen/ total d'instituts. - Nre. de joves que participen a la gimcana. - Taxa d'IVE (Interrupcions voluntàries de l’Embaràs) a Sabadell per grup d'edat. - Perc. ‘Tuits’ sobre relacions afectives i sexuals/ total ‘tuits’ (%).

- Consolidació de la cooperació amb entitats i dispositius públics que ofereixen activitats preventives (malalties de transmissió sexual -inclòs VIH Sida-) i de sensibilització. - Expandir l'ús dels recursos de la xarxa especialment per part del públic més jove, però també pels col·lectius que tenen comportaments de risc per a la salut. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Adolescents i joves,

Actua-Vallès; Generalitat de Catalunya (Programa Salut i Escola. ASSIR)

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 185


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa Activitats i tallers dirigits a promoure un estil de vida actiu, una alimentació saludable i també a la prevenció de trastorns alimentaris com l’anorèxia, la bulímia, l’obesitat, etc. Inclou totes les activitats que s’organitzen a la ciutat, bé sigui en entorn escolar (majoritari) o altres.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Responsabilitat Equitat Optimisme

Lectures Objectiu(s) principal(s) del programa Formar i sensibilitzar la ciutadania sobre l'impacte dels hàbits alimentaris i del sedentarisme en la salut. Formar i sensibilitzar sobre els principals trastorns alimentaris (obesitat, anorèxia, bulímia) i la seva relació amb l'autoestima i la pressió mediàtica.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

- Capacitar a través d'activitats de formats diversos a grups específics (infants, mares i pares, persones amb un risc de salut específic, persones nouvingudes, gent gran) per a millorar l'alimentació i l'activitat física pròpia i de la família.

 Districte I Districte II Districte III

- Consolidar els entorns que faciliten que les opcions saludables siguin també les més fàcils, assequibles i/o atractives.

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidació de l'oferta d'iniciatives de promoció de la salut en entorn escolar

- Nre. de centres educatius que organitzen activitats d'alimentació saludable i/o de promoció de l'activitat física. - Nre. d'establiments alimentaris adherits (AMED). - Nre. de ‘tuits’ referents a consells i/o activitats rel. amb l'alimentació i l'activitat física (respecte el total anual). - Nre. d'actes o programes organitzats per entitats de salut dirigits a millorar l'alimentació i/o a evitar el sedentarisme en els seus col·lectius de referència.

- Col·laboració en la implantació d'activitats a través de programes d'altres regidories (per exemple, el programa de gent gran, sostenibilitat) o d'altres institucions (Generalitat de Catalunya–Pla d’Activitat Física, Esports i Salut (PAFES), Alimentació Mediterrània (AMED), Centres d'Atenció Primària (CAP) de salut) - Participació en els protocols de derivació de trastorns alimentaris que es puguin detectar en l’entorn escolar (Programa Salut i Escola (PSiE) + Promoció de la Salut + Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ)) - Adhesió a diades internacionals o mundials que tenen com a objecte promoure una alimentació saludable i evitar el sedentarisme - Suport a les entitats ciutadanes que a Sabadell despleguen activitats en aquestes àrees d'actuació: Associació de Diabètics de Catalunya, Associació de Celíacs de Catalunya, Immunitas Vera, As. de Menjadors Compulsius, entre d'altres. - Participació en la planificació d'actuacions a la ciutat que puguin tenir un impacte en la forma de desplaçar-se habitual dels Sabadellencs (regidoria de sostenibilitat, en l'actualització del pla de mobilitat, etc.) Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Mares i pares, gent gran, infants, adolescents, persones adultes amb algun factor de risc (colesterolèmia, trastorn alimentari, sobrepès o altres).

Generalitat de Catalunya (Pla d’Activitat Física i Esport (PAFES), A l'escola mengem + Fruita, Alimentació Mediterrània AMED), Institut Català de la Salut, Corporació Sanitària Parc Taulí, Centre Salut Mental Infantil i Juvenil; Entitats Ciutadanes de Salut (Associació Catalana de Diabètics, Menjadors compulsius, A. de Celíacs de Catalunya, Immunitas Vera, Salut Mental Sabadell...); Universitat Autònoma de Barcelona (MABIC).

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 186


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 187


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

10.02 Agenda 21. Programa 50/50

Regidoria / Servei

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

Descripció del programa L'Agenda 21 Escolar és un programa que vol fomentar els plantejaments i les pràctiques participatives als centres educatius des del punt de vista de la sostenibilitat, que s'emmarca en l'Agenda 21 Local de Sabadell, aprovada l'any 2002. S'enfoca a la introducció de projectes i/o iniciatives de sostenibilitat als centres educatius mitjançant l'educació en l'acció, i és una eina per tal de reforçar els vincles entre la ciutat i l'escola. Va dirigit a tots els centres educatius de la ciutat. La participació al curs 2012-2013 s’estableix en 39 centres, 90% d’ells de primària. Els projectes executats són diversos: hort escolar, jardineria sostenible, recollida selectiva de residus, gestió del soroll, mobilitat, cicle de l’aigua, estalvi energètic, consum responsable, alimentació saludable, etc. El projecte 50/50 d’estalvi energètic compartit es basa en què el 50% de l'estalvi econòmic aconseguit es retorni al centre educatiu. L'estalvi, fruit de l'aplicació de mesures d'estalvi, especialment mitjançant bones pràctiques en l'ús de les instal·lacions i sense inversions, es retorna al centre en forma d'ajuts en espècie o serveis equivalents econòmicament en el curs escolar posterior. L'altre 50% seria un estalvi net en les factures que paga l'Administració i per tant el resultat és un guany comú, d'una banda el centre educatiu en forma de majors possibilitats d'actuació i l'Administració en forma de menors despeses econòmiques d'energia. Participen centres on es faci efectiu el pagament de les factures per part de l’ajuntament, un total de 8 pel curs 2012-2013.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Esforç Confiança Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Les sessions de treball formen part dels dos programes, es programen unes quatre anualment, organitzades pel Centre de Recursos Pedagògics i l’Ajuntament a instal·lacions municipals, dirigides a professorat amb continguts vectorials: hort escolar, energia, aigua, residus, etc. El butlletí digital s’envia amb notícies, informacions del sector de l’educació per la sostenibilitat, mensualment de setembre a juny, 10 números anuals. Objectiu(s) principal(s) del programa Els objectius del programa són introduir la sostenibilitat als centres educatius; fomentar valors, accions i metodologies participatives i implicar els centres educatius com eines transformadores de l'entorn, també amb la participació d'entitats i famílies. De forma específica, el programa 50/50 fa esment en l'estalvi energètic.

Resultats esperats

Indicadors

- Sensibilitzar a l’alumnat sobre els temes medi ambientals i de l’ús racional dels recursos naturals.

- Nre. de centres que participen. - Nre. de centres que participen. - Perc. de centres que participen (%). - Nre. de centres que participen que estalvien energia (Programa 50/50). - Nre. de sessions participatives realitzades. - Nre. de butlletins digitals enviats. - Nre. de subscriptors/es al butlletí digital.

- Cercar la implicació dels centres educatius, de l’alumnat i de les seves famílies. - Introduir metodologies d’educació en l’acció. - Fomentar la sostenibilitat i l’estalvi energètic.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 188


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Alumnat, professorat, famílies, entitats vinculades als centres educatius.

Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental de la Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 189


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Comunicació Programa / Projecte

02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa La persistència de pràctiques discriminatòries en l’ús de llenguatge no és cap altra cosa que un senyal de la presència generalitzada de sexisme, xenofòbia i homofòbia en la nostra cultura. Amb una utilització incorrecte del llenguatge es poden mantenir i fomentar creences, valors, prejudicis i estereotips que històricament han discriminat a certs col·lectius poblacionals. El departament de comunicació de l’ajuntament revisa tenint en consideració criteris d’ús no discriminatori del llenguatge tots els documents que emet (no pas els que s’acabin publicant als mitjans) i que són: notes de premsa, notes de premsa penjades al web municipal, notícies a la revista municipal “Sabadell a prop”, noticies al canal municipal “TeleSabadell” que està al www.sabadell.cat. Objectiu(s) principal(s) del programa Vetllar perquè les notes de premsa que s'emeten des del departament, així com els articles que es publiquen al “Sabadell a prop” o les notícies que s'emeten al web i al canal d’Internet Telesabadell, no tinguin llenguatge sexista i androcèntric, xenòfob i respectuós amb la diversitat d’orientacions i/o identitats sexuals i de creences.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Llibertat Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Eradicar la discriminació per sexe, raça i/o origen i orientació i/o identitat sexual.

Resultats esperats

Indicadors

- Trencar amb certes creences, valors, prejudicis i estereotips que es mantenen vers determinats grups poblacionals.

- Nre. de notes de premsa.

- Que no surtin notes de premsa ni notícies de cap mena amb un ús de llenguatge sexista, xenòfob i poc respectuós amb la diversitat d’orientacions i/o identitats sexuals i de creences. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Periodistes i ciutadania en general.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 190


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa Fer el seguiment de les rodes de premsa i gravacions als mitjans per tal que es garanteixi en la seva globalitat la presència equilibrada de dones i homes.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Llibertat Respecte

Objectiu(s) principal(s) del programa Trencar amb els estereotips i creences que les dones i homes tenen rols diferents en la societat.

Lectures

Visibilitzar la presència de les dones en totes les activitats de comunicació institucional.

Ciutadania

 Nova Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Ampliar la presència de les dones en determinats àmbits on estan poc representades. - Major participació de les dones en la comunicació institucional.

-

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població en general.

No n’hi ha.

Nre. Nre. Nre. Nre.

de participants en les rodes de premsa. rodes de premsa amb paritat dona-home (40-60%). de gravacions als mitjans. de gravacions als mitjans on s’ha garantit la paritat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 191


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa Emissió de notes de premsa des del Departament de Comunicació, que s'envien als mitjans de comunicació que, al seu torn, generen les notícies. Gestió del contingut del portal web de l'Ajuntament, principalment de l'apartat de notícies municipals, com a instrument per a comunicar-se amb la ciutadania de forma més directa. Objectiu(s) principal(s) del programa Que tots els comunicats de premsa es tradueixin en notícies que es pengin al web municipal (i les xarxes socials). Que la ciutadania que té accés a les noves tecnologies obtingui la informació de primera mà.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Millorar la comunicació entre l'Ajuntament i la Ciutadania mitjançant la utilització de canals més directes.

- Nre. de notícies penjades al web municipal. - Nre. de notícies penjades al web municipal relacionades amb la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. - Nre. de consultes al web municipal. - Nre. de consultes al web municipal relacionades amb la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. - Nre. de vegades que s’ha enllaçat al portal de Drets Civils i Ciutadania des del web de l’Ajuntament.

- Adoptar les noves tecnologies que van apareixent en la comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania. - Difondre les notícies relacionades amb les activitats que desenvolupa l'Ajuntament.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

La ciutadania en general i més concretament la que té accés a les noves tecnologies.

Mitjans de comunicació.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 192


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa Difusió, per tots els mitjans: escrits, digitals (eines 2.0), d’imatge, fulletons, revista Sabadell a prop, Sabadellcat, de totes les activitats que du a terme la regidoria. Difondre el portal de drets Civils i Ciutadania mitjançant el web municipal. Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu és mostrar com l'Ajuntament de Sabadell treballa activament per millorar la igualtat entre dones i homes, la igualtat d'oportunitats pels joves, la cooperació als més desfavorits, la no discriminació per motius d'orientació sexual o transgènere o religiós.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Llibertat Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Donar el màxim de difusió a les activitats municipals relacionades amb l'activitat de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania

- Traduïr en notes de premsa l'activitat municipal en relació als Drets Civils i Ciutadania. - Traduir en rodes de premsa l'actiitat municipal en relació als Drets Civils i Ciutadania. - Traduir en articles a la revista Sabadell a prop en relació als Drets Civils.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Mitjans de comunicació i ciutadania en general.

Totes aquelles amb qui col·labora Drets Civils i Ciutadania.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 193


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa Des del Servei de Cultura es treballa per obrir canals de comunicació amb tots els ciutadans i ciutadanes. Es munta la pàgina web de cultura amb la voluntat de recollir totes les activitats culturals de la ciutat, les que genera el propi servei i les que generen totes les entitats. S’ha penjat a la plataforma LAYAR (plataforma d’Internet que permet afegir continguts digitals als mitjans impresos) els equipaments culturals municipals que posen a l’abast de tots els telèfons smartphone i android totes les dades d’aquests equipaments (programació, telèfon, localització...). Aquesta informació també s’ha codificat amb un codi QR (codi de resposta ràpida: és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu de punts o un codi de barres ) que s’ha posat en les façanes d’aquests edificis. S’ha obert un compte de Twitter per traslladar les novetats culturals a tots els usuaris a través d’aquest canal directe. També s’ha implementat la venda d’entrada en línia per facilitar la compra a tota la ciutadania i, especialment, a les persones que estan més allunyades dels punts estàtics de venda.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal d’aquestes accions és traçar camins que facilitin l’accés a les activitats culturals de la ciutat.

Resultats esperats

Indicadors

- Major difusió de les activitats culturals de la ciutat.

- Nre. de visites als webs de cultura. - Nre. de participants al Twitter i altres xarxes socials. - Nre. de venda d’entrades en línia. - Nre. d’equipaments disponibles a les plataformes de telefonia mòbil i codificats amb tecnologia QR.

- Model cultural integrador de totes les iniciatives.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general.

Associacions culturals de Sabadell.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 194


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.37 Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa En aquests últims anys s’ha constatat que, arrel del malestar generat pel nou context econòmic, ha augmentat la difusió de informacions interessades i equivocades sobre la immigració, estereotips que per la seva simplicitat circulen amb certa facilitat fomentant així actituds racistes i la xenofòbia entre la ciutadania. D’aquesta manera s’associen determinades problemàtiques, tòpics o rumors amb la immigració, criminalitzant-la i creant rebuig entre la població, situació que complica encara més el procés d’ acollida d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania es vol impulsar el programa “Jo trenco l’etiqueta” a partir del qual es pretén treballar per afavorir actituds i percepcions positives, cíviques i integradores sobre la diversitat cultural entre la ciutadania, establint així un marc de convivència més positiu. Així, per tal de contrastar aquestes informacions i evitar generalitzacions, es fan tota una sèrie d’accions entre la ciutadania i es posarà a la seva disposició dades i informació que ajudaran a trencar estereotips i desfer les percepcions errònies i els prejudicis.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Esforç Respecte

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Gestionar els tòpics i rumors infundats vinculats a la diversitat cultural per afavorir percepcions positives i actituds cíviques que ajudin a establir un marc de convivència més positiu. Transmetre informació veraç, objectiva i contrastada en relació a les percepcions negatives i estereotips envers la diversitat cultural.

Resultats esperats

Indicadors

- Que contrastant la situació inicial amb les impressions al final de les accions, els assistents manifestin un canvi en les seves percepcions.

- Nre. de persones que participen en les accions de sensibilització. - Nre. de persones que manifesten, a partir dels instruments de mesura més adients, un canvi en les seves percepcions envers el col·lectiu de persones nouvingudes. - Nre. d’entitats de la ciutat a les que representen les persones participants en la totalitat de les accions, excloent les entitats de nova ciutadania.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Ciutadania en general.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 195


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania compte amb un ventall de programes i actuacions que donen viabilitat als diferents objectius del seu Pla director. A fi de visualitzar aquests programes, donar-los a conèixer de forma eficaç a la ciutadania i posar en valor tots els projectes i iniciatives que s’estan duent a terme, s’impulsa un Pla de Comunicació. El Pla de comunicació ha de recollir els objectius, destinataris, polítiques, estratègies, recursos i accions de comunicació a desenvolupar per part de la Regidoria.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Respecte Llibertat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Home-Dona

L’objectiu principal del Pla de Comunicació és establir una estratègia de comunicació per donar a conèixer de forma efectiva i eficient els projectes i les iniciatives que porta a terme la Regidoria de Drets Civils a tota la ciutadania.

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012 Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar el Pla de comunicació del departament.

-

- Aconseguir la màxima eficiència en la divulgació i comunicació de les actuacions de la Regidoria.

Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. Nre.

 2013

 2014

 2015

 2016

de notes de premsa fetes. de rodes de premsa. de webs que depenen de la Regidoria. de campanyes dutes a terme. de monogràfics elaborats. de visites als webs. d’amics i seguidors del facebook. de seguidors al twitter.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania.

Mitjans de comunicació.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 196


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El municipi de Sabadell, des de 1989 i fins a l’actualitat, ha formalitzat vincles de cooperació amb motiu d’agermanament amb dues ciutats: Matagalpa (Nicaragua) i l’Argub (Sàhara Occidental). Sota el concepte d’obrir noves vies de col·laboració amb ciutats i països d’origen dels ciutadans de Sabadell, es preveu la possibilitat d’establir aliances temporals territorials amb l’objecte que l’aprenentatge sigui mutu, i permeti contribuir en polítiques públiques de proximitat, de transparència i democràcia per fer front als nous reptes globals amb impacte local.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Esforç Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

També es conceben altres projectes específics que desenvolupen les entitats de la ciutat, com els de cooperació internacional, que requereixen de la seva pròpia idiosincràsia i dels seus propis criteris, i per això la Regidoria compte amb una convocatòria general de subvencions a projectes de cooperació.

Districte

Sabadell compte amb una Casa de Malalts per a persones procedents dels campaments Saharauís que necessiten tractaments mèdics importants i que és gestionada per una entitat de solidaritat de la ciutat i té el suport de l’Hospitatl Taulí.

Període d’execució

 Districte I Districte II Districte III 2012

 2013

 2014

creences

 Totes

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Establir vincles directes entre municipis de diferents països a través de l’intercanvi i el coneixement mutu, amb la voluntat de compartir reptes, valors i recursos. Reorientar els agermanaments vigents per garantir una relació de transparència amb actuacions coherents. Fomentar el treball de col·laboració estreta i coordinació amb altres administracions de la província per unificar criteris i esforços. Mantenir la convocatòria general de subvencions a projectes de cooperació. Fomentar criteris que permetin que els projectes de cooperació al desenvolupament acabin sent sostenibles i transformadors.

Resultats esperats

Indicadors

- Concentrar els recursos i visibilitzar a la ciutadania els projectes amb els que la ciutat està compromesa.

- Nre. de projectes de cooperació emmarcats en un treball en xarxa. - Nre. de projectes subvencionats a la convocatòria de subvencions de la Regidoria. - Nre. de projectes de cooperació amb tractament de perspectiva de gènere. - Nre. de projectes de cooperació amb tractament del col·lectiu de joves. - Nre. de projectes de cooperació executats per entitats mixtes d ela ciutat. - Nre. de joves que demanen informació sobre projectes de cooperació en el SAJ (Sabadell Atenció Jove). - Nre. d’usuaris en el projecte de Casa de Malalts.

- Promoció de projectes que cerquin la finalitat de treballar en xarxa, ser sostenibles, que tinguin impacte i consideració local, tant en el sud com a Sabadell i que aprofundeixin en necessitats estructurals.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 197


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Teixit associatiu solidari de la ciutat, població en general, institucions públiques, associacions d’altres països en vies de desenvolupament.

El Consell de Solidaritat i Cooperació, la resta del teixit solidari de la ciutat, Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS), Diputació de Barcelona, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 198


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La creació d’un únic portal de Drets Civils i Ciutadania amb contingut propi i que pugui aplegar els diferents webs que conformen l’actual Regidoria. A part de difondre temes relacionats amb Drets Civils, el portal permet també l’accés als diferents webs, esdevenint una eina de millora de la difusió i la comunicació dels diferents portals que ja existeixen a la Regidoria.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Esforç Amor

Lectures

 Nova

Objectiu(s) principal(s) del programa

Ciutadania

Creació d’un portal de Drets Civils a Sabadell amb contingut propi i que englobi els diferents portals de la Regidoria: Nova Ciutadania, Dona, Valors, Servei d’Atenció Juvenil (SAJ).

 Igualtat

Difondre temes relacionats amb els Drets Civils en general, relacionantlos amb temes d’actualitat. Difondre els diferents webs de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Un únic portal de comunicació entre la Regidoria i la ciutadania on poder accedir a tots els programes de tots els àmbits d’actuació i a tota la informació relacionada amb Drets Civils.

- Nre. de visites al portal. - Nre. de visites de persones de Sabadell i de fora (on). - Nre. de visites als diferents àmbits de la Regidoria (dona, SAJ...).

- El portal com a canal de comunicació aconseguint la màxima difusió possible. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania.

Entitats, mitjans de comunicació que tinguin relació amb els drets umans/Civils i els eixos d’actuació de la Regidoria.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 199


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Pedagogia Programa / Projecte

05.06 Ciutat i Escola

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa Programa d’activitats educatives del Consell d’Entitats Ciutat i Escola de Sabadell. Es tracta d’un programa que coordina a empreses i institucions de la ciutat, perquè ofereixin les seves instal·lacions, coneixements i professionals als centres educatius. D'aquesta manera es proposen noves oportunitats d’aprenentatge que apropa els centres educatius a la ciutat i al seu teixit social. Les activitats estan vinculades amb el currículum de l’alumnat. El servei d’educació gestiona directament: la mostra de Teatre, Seguint el fil (Un escriptor relacionat amb Sabadell comença una narració per internet i fa orientacions sobre com continuar-la. L'alumnat del centres educatius continuen els capítols per grups i acaben els contes. El recull de totes les històries resultants, anomenades fils, queden visualitzades al bloc Seguint el fil.) i el Premi Joan Oliver. La resta d'activitats del programa les gestionen altres departaments de l’Ajuntament, entitats o empreses. Les activitats que es recullen en aquest pla són les de temàtica joves (per exemple: Joves i conducció, De bon rotllo,.. ), nova ciutadania (per exemple: El còmic de la convivència, El Rap de la convivència), igualtat dona-home (exemple: Alimentació, model estètic femení i mitjans de comunicació) i de cooperació (per exemple: Compromesos amb els refugiats, Apropa’t al Sàhara).

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Valors

Equitat Respecte Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Posar a disposició dels centres els recursos de la ciutat per a desenvolupar el currículum de l'alumnat. Apropar el coneixement de la ciutat a l'alumnat del municipi des de diferents vessants.

Resultats esperats

Indicadors - Nre. alumnes: Escoles bressol, educacio infantil i primària, ESO, Batxillerat, FP, Adults. - Nre. d'alumnes participants en les activitats de temàtica de joves. - Nre. d'alumnes participants en les activitats de temàtica de nova ciutadania. - Nre. d'alumnes participants en les activitats de temàtica d’igualtat. - Nre. d'alumnes participants en les activitats de temàtica de cooperació. - Nre. d'activitats de la temàtica de joves. - Nre. d'activitats de la temàtica de nova ciutadania. - Nre. d'activitats de la temàtica d’igualtat. - Nre. d’activitats de la temàtica de cooperació. - Nre. de centres educatius que participen en les activitats de temàtica de joves. - Nre. de centres educatius que participen en les activitats de temàtica de nova ciutadania. - Nre. de centres educatius que participen en les activitats de temàtica d’igualtat. - Nre. de centres educatius que participen en les activitats de temàtica de cooperació.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 200


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tot l'alumant de Sabadell.

Empreses privades, fundacions, entitats, biblioteques, museus, arxiu, radio Sabadell, i altres organismes de la ciutat

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 201


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA Vincles Programa / Projecte

20.02 Voluntariat per la llengua

Regidoria / Servei

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

Descripció del programa És un programa adreçat a persones majors d’edat que facilita que totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i que es volen llençar a parlar-lo el puguin practicar en un context real i distès, alhora que les persones que el parlen habitualment, no canviïn de llengua innecessàriament. Per fer-ho, aquestes persones (aprenents) es posen en contacte amb persones catalanoparlants (voluntàries) que, de manera desinteressada, destinen el seu temps a conversar en català una hora a la setmana durant unes deu setmanes. Són les anomenades “parelles lingüístiques”. D’altra banda, també es porten a terme accions directes amb establiments col·laboradors per tal que les parelles puguin anar a practicar el català i amb entitats col·laboradores amb les quals s’organitzen activitats culturals complementàries que ajuden a conèixer l’entorn i potencien la cohesió social. Objectiu(s) principal(s) del programa Ampliar el coneixement i l'ús del català entre la població nouvinguda.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Esforç Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Promoure el coneixement mútu entre la població autòctona i la nouvinguda. - Potenciar la creació de parelles lingüístiques. - Ampliar l’activitat dels voluntaris perquè condueixin altres activitats culturals: lectura, teatre, escriptura, etc. - Desenvolupar més àmpliament el programa de Voluntariat per la llengua a sectors específics: empreses, sanitat, justícia i esports (campanya Mou-te en català). - Promoure la participació de les entitats i dels establiments comercials en el programa. - Dissenyar actuacions per incorporar nous voluntaris i fidelitzar-los. - Fer més visible el programa voluntariat per la llengua entre la població civil.

Resultats esperats

Indicadors

- Mantenir el nombre de parelles formades el 2012. - Organitzar activitats per dinamitzar el programa.

- Nre. de parelles formades. - Nre. d'activitats de dinamització del programa organitzades.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població nouvinguda amb un coneixement mínim de català i població autòctona major d’edat que parlin català habitualment.

No n’hi ha.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 202


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 203


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El catàleg d’accions d’acolliment a la població nouvinguda comprèn els serveis i les activitats que es porten a terme per tal d’integrar a aquest col·lectiu en la vida cultural de la ciutat des de diversos àmbits i que es circumscriu a dues accions: els carnets de les biblioteques i els itineraris al Museu d’Història.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Respecte Llibertat Hospitalitat

Lectures

Les Biblioteques Municipals són una de les portes d’entrada i on tenen lloc els primers contactes amb la ciutadania que acaben d’arribar a la ciutat. Els serveis i la gratuïtat d’aquests faciliten aquest apropament. Els carnets de biblioteques per a ciutadans i ciutadanes d’altres nacionalitats permeten quantificar la presència als diferents territoris i dissenyar estratègies per a un acolliment més acurat.

 Nova

Des de l’àmbit del Museu d’Història s’ofereixen itineraris que expliquen, a partir del desenvolupament històric, la composició urbana actual i la manera de moure-s’hi.

 Districte I Districte II Districte III

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

L’objectiu final d’aquest catàleg són els de facilitar l’accés a la formació, a la cultura i a la informació als ciutadans i ciutadanes que hi tenen més dificultats per estar menys familiaritzats amb la ciutat. Si s’assoleix aquest objectiu principal se n’aconsegueixen d’altres com el de sentirse vinculats emocionalment a la ciutat a través de la seva història i accedir a les activitats culturals gràcies a conèixer els instruments que hi porten.

Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- La incorporació el més ràpida possible d’aquesta nova ciutadania als drets i deures dels ciutadans i ciutadanes.

- Nre. de carnets emesos a persones de nacionalitat estrangera. - Nre. de persones assistents a les activitats d’acolliment del Museu d’Història.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població nouvinguda.

Biblioteques, museus.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 204


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.42 Dona: Expressa’t i Participa

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa És una intervenció grupal i a nivell socioeducatiu, que vol ser una eina per facilitar els processos de canvi social i personal dins de un món canviant. En definitiva, es pretén oferir un espai de confiança i benestar amb estratègies que reforcin la cohesió social a traves de l’art i l’intercanvi de recursos personals, identificant i incorporant en el dia a dia bones pràctiques cap a la integració social. El programa considera específicament la participació de dones amb escasses competències lingüístiques, treballant amb una metodologia que potenciï altres formes de comunicació. Així mateix, el programa genera espais d’interacció entre dones autòctones i nouvingudes amb la voluntat d’enfortir i fer créixer la xarxa social de la ciutat fent visibles les seves creacions en espais de participació comunitària amb perspectiva de gènere. Objectiu(s) principal(s) del programa Reforçar la cohesió social a traves de l’Art i l’intercanvi de recursos personals. Desenvolupar vies d’expressió no verbals que facilitin els processos d’adaptació al canvi.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Respecte Amor Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Facilitar espais relacionals al voltat de la creació artística per establir vincles entre dones autòctones i nouvingudes. Oferir un espai de confiança i benestar amb estratègies que promoguin i reforcin la salut emocional de les participants. Prevenir conductes de risc i/o situacions que dificultin la integració.

Resultats esperats

Indicadors

- Consolidar espais grupals d’intercanvi entre dones de diferents orígens, edats i condicions socioeconòmiques, on es generin vincles comunitaris que millorin la seva situació personal, així com la convivència.

- Nre. d’activitats. - Nre. de participants: del Magrib, d'Àfrica Subsahariana, d'Amèrica Llatina, d'Espanya, de la resta d’Europa. - Nre. de participants per franges d’edat.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Dones immigrades amb poc o molt coneixement de la llengua d’acollida, dones autòctones que manifesten un interès específic per participar en l’activitat, majors de 18 anys, residents a Sabadell.

Servei Ciutadà d’Acollida als Immigrants, associacions de veïns i veïnes, agrupacions de dones presents en el territori que participen de la formació dels grups, difusió, i com a xarxa social del projecte.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 205


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.34 Construïm ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa Construïm Ciutadania pretén millorar la vinculació de persones autòctones a l’acollida dels nouvinguts i el seu paper actiu en les polítiques socials del municipi. La participació d’antics veïns i veïnes en l’acollida de les persones nouvingudes mitjançant l’explicació de la història del barri suposa un salt qualitatiu en la participació de la ciutadania en les polítiques d’acollida que s’implementen a la ciutat, fomenta la creació de vincles interculturals i intergeneracionals entre el veïnat, contribuint així a la millora de les relacions i de la cohesió social als barris i el treball en xarxa entre entitats i associacions del mateix territori. El programa inclou la realització d’exposicions, de recorreguts històrics pel barri, xerrades a centres educatius, etc. Objectiu(s) principal(s) del programa Compartir l’experiència migratòria i fomentar espais de relació entre antics veïns i veïnes, les persones autòctones que van arribar a la ciutat als anys 60 i el nou veïnat, les persones estrangeres extracomunitàries, identificant similituds de vivències i dificultats. Fomentar el paper actiu de les persones grans que viuen als barris i la relació intergeneracional amb la població més jove.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Amor Respecte Hospitalitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Trencar els prejudicis existents, fomentant la convivència i cohesió als barris. Incentivar el paper del teixit associatiu. Donar a conèixer el programa al barri, fent-lo visible a tota la comunitat.

Resultats esperats

Indicadors

- Fomentar la convivència i la cohesió als barris entre els antic i nous veïns.

- Nre. de persones estrangeres participants. - Nre. de persones autòctones. - Nre. d’escolars. - Nre. de dones i homes. - Nre. d’entitats i institucions participants. - Nre. d’actuacions a la comunitat (barri: visites, exposicions...).

- Recuperar la memòria històrica dels barris. - Implicar als antics veïns en l'acollida dels nous. - Incentivar les relacions intergeneracionals.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones autòctones i persones estrangeres (recent arribades) que conviuen als barris, centres educatius i alumnat.

Museu d’Història de Sabadell, Arxiu Històric de Sabadell, Escoles d’Adults, Col·legis de primària, Instituts de secundària, Centres Cívics, Biblioteques municipals, Associacions de veïns, Casals.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 206


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.43 Programa Espai dona

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Programa que ofereix espais relacionals d’aprenentatge socioformatius adreçats a dones de diferents orígens, amb necessitats especifiques i especials. Aquestes dones, sovint reagrupades i sense formació bàsica, tenen dificultats per accedir al món laboral, als recursos normalitzats així com en la seva participació en l’espai públic. Per aquesta raó inicialment es tracta de detectar els seus interessos i necessitats concretes, amb l’objectiu d’acompanyar-les en el procés de socialització, empoderar-les, reforçar la seva autonomia i crear espais que permetin el coneixement de l’entorn més proper amb les seves demandes, a la vegada que es posa èmfasi en l’afavoriment de la participació social i la interrelació amb la població autòctona. Aquest programa es treballa des de la transversalitat i com a programa pont, potencia la inclusió de les dones en els serveis normalitzats, l’emporadament i la seva visibilització. Objectiu(s) principal(s) del programa Detectar dones nouvingudes i les seves necessitats/demandes. Apropar les dones a la formació i al món laboral.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Respecte Confiança Hospitalitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Treballar per l’empoderament i la visibilització de les dones nouvingudes. Afavorir la cohesió de grups tant a nivell informal com organitzats. Afavorir la creació d’una xarxa de dones nouvingudes i autòctones. Afavorir la participació dels col·lectius/associacions en les activitats de la ciutat.

Resultats esperats

Indicadors

- Reforçar l’autonomia i l’empoderament de les dones.

- Facilitar i incrementar l’accés de les dones als serveis normalitzats de formació i inserció laboral.

- Nre. d’activitats socioformatives. - Nre. d’activitats pel foment de la participació. - Nre. total de participants: del Magreb, d’Àfrica Subsahariana, d’Àsia, d’Amèrica Llatina. - Nre. de participants per franges d’edat.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Dones nouvingudes, de diferents nacionalitats, especialment subsaharianes i magrebines, amb poca o cap formació acadèmica, obert a dones d’altres orígens i, segons activitat, a dones autòctones.

Actua Vallès, Vocalia de Dones, Associació de Veïns d’Espronceda, CAP can Puiggener, CAP Creu de Barberà, CAP Sabadell Sud.

- Establir xarxes de suport entre dones autòctones i nouvingudes.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 207


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Aquest programa pretén la relació entre els i les joves i els/les voluntaris/àries que participin en la xarxa d’associacions de Gent Gran, realitzant activitats amb temàtiques comunes com poden ser activitats esportives, activitats de noves tecnologies, manualitats, etc.. Aquestes activitats afavoreixen la convivència i el coneixement entre els dos sectors d’edat, superant prejudicis establerts.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Respecte Amor Confiança

Lectures

 Nova

Objectiu(s) principal(s) del programa

Ciutadania

Fomentar la relació entre els dos col·lectius.

 Igualtat

Afavorir la convivència i el coneixement mutu. Crear un programa d’activitats/tallers intergeneracionals en relació a diferents temàtiques d’interès comú.

Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Establir i ampliar els vincles entre els dos col·lectius.

- Nre. de participants agrupats en joves i gent gran. - Nre. d’activitats/tallers programats. - Nre. de participants per sexe.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves, gent gran.

Consell de gent gran.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 208


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Dinamització esportiva al barri de Can Puiggener: S’organitzen activitats esportives en les dues escoles del barri, en horari extraescolar i en el Centre cívic. Aquestes activitats estan adreçades a joves d’entre 12 i 18 anys tot i que, en el Centre Cívic sovint hi participen joves d’edats superiors ja que l’accés a les activitats és lliure. Dinamització esportiva al barri de Torre-romeu: S’organitzen activitats esportives en les dues escoles del barri, en horari extraescolar. Aquestes activitats estan adreçades a joves d’entre 12 i 18 anys i l’accés a les activitats és lliure.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Esforç Respecte Confiança

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir la integració i la cohesió social a través de la dinamització de les activitats esportives extraescolars de les escoles de les zones esmentades i oferir un espai relacional, amb activitats esportives i d'oci, a la població en els centres cívics.

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Crear hàbits esportius entre la població destinatària.

- Nre. de participants a les activitats extraescolars. - Mitjana de participants a les activitats.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Població entre els 12 i 18 anys.

Associació Esportiva Can Deu, Fundació Esplai Pandora, Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 209


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Diversitat Programa / Projecte

13.35 Diàleg Interreligiós

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Es tracta d’avançar en el contacte i el diàleg entre comunitats religioses i d’altres opcions espirituals i ètiques presents a la ciutat, donant suport a les activitats que programa el Grup de Diàleg existent a Sabadell i, organitzant amb elles les Jornades de Portes Obertes als centres de culte.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Respecte Llibertat Hospitalitat

Lectures Objectiu(s) principal(s) del programa Organitzar cada dos anys les “Jornades de portes obertes” al centres de culte. Aconseguir que la ciutadania conegui aquesta diversitat present a la ciutat. Donar suport a les activitats del Grup de diàleg Interreligiós de Sabadell. Prendre contacte amb altres institucions i grups de diversitat de creences de Catalunya.

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Es tracta d’avançar en el contacte i el diàleg entre comunitats religioses i d’altres opcions espirituals i ètiques presents a la ciutat, donant suport a les activitats que el Grup de Diàleg existent a Sabadell programa i, organitzant amb elles les Jornades de Portes Obertes als centres de culte.

- Nre. d’activitats amb el suport de la regidoria. - Nre. d’activitats incloses en el programa bianual de les Jornades de Portes Obertes. - Nre. de visitants particulars. - Nre. de visitants d’entitats. - Nre. de visites a d’altres grups de diàleg o entitats de gestió de la diversitat.

- Obrir les jornades al màxim de ciutadans i ciutadanes i entitats per donar a conèixer aquesta realitat. - Establir contacte amb altres grups de diàleg i de gestió de la diversitat religiosa per aprendre i compartir inquietuds i reflexions. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania.

Grup de diàleg de Sabadell, Comunitats de creences i conviccions, La Cova, Grup de diàleg de Manresa, Assemblea Municipal de les Religions de Lleida, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR).

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 210


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa El protocol, en consonància amb la llei de l’Esport, consisteix a establir un articulat en convenis i decrets on s’obliga a les entitats a que les activitats que organitzin preservin el respecte i la defensa dels valors, amb la prohibició de simbologia que inciti la violència, la xenofòbia, la violència, el racisme, el terrorisme i qualsevol actitud de menyspreu esportiu. Així mateix, les entitats han de vetllar en les seves activitats per la integració de les persones nouvingudes. De la mateixa manera, l’entitat ha de treballar per la promoció i foment dels valors de convivència, respecte i civisme. Una altra acció protocolaritzada és que dins dels criteris de valoració per a l’atorgament de subvencions es té en consideració la inscripció d’equips femenins de l’entitat en els Jocs Escolars. Objectiu(s) principal(s) del programa Comprometre de forma expressa les entitats esportives a preservar els valors esmentats tant en les activitats que promouen, com en l'entorn on es desenvolupa, sota el condicionant de que en cas contrari es trencarien els vincles de col·laboració amb l'administració i pot afectar el desenvolupament de les esmentades activitats.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Respecte Llibertat Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

Resultats esperats

Indicadors

- Col·laborar en l’eradicació de la violència, la xenofòbia i el racisme en qualsevol activitat esportiva.

- Nre. d’entitats esportives. - Nre. de convenis signats.

 2015

 2016

- Foment de l'esport femení. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Entitats esportives, població en general.

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 211


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

06.05 Festa de l’Esport de Sabadell

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Premi a projectes esportius que treballin la cohesió i la integració social.

Valors

Respecte Confiança

Objectiu(s) principal(s) del programa Valorar i premiar les accions de les entitats que treballin el camp de la cohesió i la integració social a través de l'esport.

Llibertat Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Fomentar el treball de les entitats en l'àmbit de la integració i cohesió social a través de l'esport.

- Nre. de candidatures valorades.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Entitats de la ciutat, en general, de qualsevol àmbit.

Empreses, institucions i entitats patrocinadores o col·laboradores

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 212


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Programa / Projecte

10.01 Horts municipals

Regidoria / Servei

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

Descripció del programa

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

L’Ajuntament de Sabadell va oferir a ciutadans i a entitats de Sabadell, l’accés a parcel·les d’horta a l’àmbit del riu Ripoll.

Valors

Esforç

A banda de l’objectiu general de foment i de preservació dels espais tradicionals d’horta, també s’hi afegeix un clar objectiu de caràcter social. En el cas de les parcel·les destinades a entitats de Sabadell, el Reglament de règim d’ús del horts disposa que aquestes entitats hauran de tenir objectius socials, terapèutics o pedagògics i estaran localitzades a l’horta municipal de Can Roqueta. Es tracta de 18 parcel·les d’horta, d’uns 200 m2 cada una, que disposen d’aigua, casetes d’horta, zona d’esbarjo i serveis adaptats. En aquesta horta existeixen 5 parcel·les adaptades a persones amb discapacitat. En el cas de les parcel·les destinades a ciutadans/es, són de dimensions molt més petites: de 80 a 100 m2 i es localitzen a l’horta de Can Bages, a tocar del pont de la carretera de Castellar. Disposen de serveis, casetes d’horta, zona d’esbarjo i aparcament. Tal i com s’estableix al Reglament de règim d’ús del horts, estan dirigides a particulars, amb una llicència d’ús de 5 anys. Actualment, es compte amb 70 parcel·les d’horta en funcionament.

Respecte Responsabilitat Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

A l’horta de Can Bages, i tal com disposa el Reglament, està constituïda l’Associació d’Hortelans de Can Bages, amb la funció de garantir el bon funcionament ordinari de l’horta, els quals es reuneixen obligatòriament una vegada l’any, com a mínim. La junta permanent d’aquesta Associació actua com interlocutora amb l’Ajuntament de Sabadell. Tant en un cas com en l’altre, un tècnic municipal vetlla pel bon compliment del Reglament i per la difusió del treball a l’horta. Objectiu(s) principal(s) del programa Fer del treball de l'horta un motiu de cohesió social, intercanviant experiències entre les diverses entitats que disposen d'una parcel·la. Donada la gran diversitat humana, tant a nivell d'origen, com a nivell socioeconòmic i terapèutic, l'horta fomenta el respecte i la col·laboració entre les persones, per mitjà del treball diari. També ofereix l'assumpció de responsabilitats comuns a tots els integrants, la qual cosa implica un compromís amb la resta de persones. A banda, l'objectiu pedagògic, no només es materialitza en la difusió del coneixement de l'horta, sinó també en l'intercanvi d'experiències constant que ofereix aquest espai comú.

Resultats esperats

Indicadors

- Cooperació entre les diferents entitats.

- Nre. de sol·licituds per a l’adjudicació de parcel·les lliures a la llista d’espera. - Nre. d’adjudicacions. - Nre. de parcel·les adjudicades. - Nre. d’entitats amb una parcel·la adjudicada. - Nre. de parcel·les adjudicades per sexe, edat i nacionalitat.

- Coordinació pel treball comú de l'horta. - Interrelació entre les persones. - Foment del treball de l'hort. - Intercanvi d'experiències, més enllà de la tasca agrícola. - Acceptació de les diferents casuístiques personals. - Col·laboració amb els col·lectius més necessitats.

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

Pàg. 213


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Entitats i associacions de Sabadell amb objectius socials, econòmics, terapèutics i pedagògics.

Avant, Salut Mental Sabadell, Associació Boliviana, Ethos, CASD, Asociación Latinoamerica, Associación Uruguayos, Emaus, Asociación Hispano Latina, Asociación Africana, ADHU, Falcons Sabadell, Balandou, Adenc, Romaní Qualitat de Vida, La Ruda amics de Can Déu per a l'agricultura ecològica.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 214


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Convivència Programa / Projecte

13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Inclou una sèrie d'actuacions amb l'objectiu de fomentar la participació i implicació del col·lectiu jove en la seva realitat i comunitat més propera mitjançant accions sociocomunitàries d'informació, lleure i formació.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Equitat Esforç Optimisme

Dins d'aquest projecte s’inclou el Programa de participació activa dels joves al territori (PAJ) que vol motivar la participació activa dels joves en el seu entorn més immediat a través de la creació i organització d'accions educatives als diferents centres d'ensenyament de la ciutat, augmentant així el capital humà i social dels barris/districtes.

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

Motivar la participació i implicació dels joves al seu entorn més immediat.

 Districte I Districte II Districte III

Cercar i formar líders naturals interlocutors amb l'administració local i representant del col·lectiu juvenil. Augmentar el capital social del barri / districte a través de la formació dels joves.

Període d’execució

 2012

Apropar les activitats educatives generades al barri/districte als centres d'ensenyament.

Resultats esperats

Indicadors

- Implicar als joves en la dinàmica del dia a dia del barri/districte.

-

- Empoderament dels joves a fi de que siguin capaços de liderar i autogestionar els projectes.

 Joventut LGBT Cooperació

Nre. Nre. Nre. Nre.

 2013

 2014

 2015

 2016

de participants a les diferents activitats. de dones a les diferents activitats. de tallers organitzats. d'associacions participants.

- Creació d'una xarxa de líders naturals interlocutors amb l'administració local i representants del col·lectiu jove. - Dotar d'eines per treballar la convivència al barri / districte. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Joves.

Entitats juvenils de la ciutat, Consell de Joves de Sabadell .

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 215


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa Treball amb les diferents entitats i associacions de la ciutat per tal de prevenir els diferents conflictes - entre ells el cívics, que són els que es manifesten a l'espai públic- que solen estar centrats en una divergència d'interessos entre els actors (i no pas per una qüestió de necessitats). Els conflictes cívics són en quatre àmbits diferents: 1) Conflictes de convivència generats per l'ús d'espais comuns, 2) Esdeveniments de masses i grans concentracions, 3) Baralles i ocupacions de vivendes, i 4) Altres conflictes.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Responsabilitat Respecte Equitat

Lectures

 Nova Ciutadania

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat

Prevenir o abordar les causes originals del conflicte i partir de la base d'una gestió cooperativa de les diferències.

Districte

Intervenir en la resolució del conflicte quan aquest està obert i ja no permet la seva prevenció. Contenir el conflicte, que consisteix en que abans que el conflicte entri en un fase destructiva, intentarlo transformar.

Home-Dona

 Districte I Districte II Districte III

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

- Intercanvi d'informació i opinions.

- Nre. de reunions amb associacions i entitats. - Nre. d’entitats i associacions amb les que hi ha hagut contactes i/o reunions.

- Actuar de pont entre els diferents actors i la Policia. - Evitar malentesos i la divulgació de rumors i estereotips. Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Associacions, entitats i grups de referència i que generen opinió dintre de la ciutat.

Diferents associacions i entitats de veïns de la ciutat.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 216


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Programa / Projecte

17.06 Servei de Mediació

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa La mediació ciutadana i comunitària s'ocupa de totes les problemàtiques que planteja el dia a dia de les persones que viuen i conviuen al mateix barri, carrer o edifici; i en general, als conflictes que generen la mateixa convivència i la vida en societat. El Servei de Mediació ajuda a gestionar aquestes situacions i a cercar solucions, amb l'ajut d'un professional imparcial, mirant de no malmetre la convivència futura i atén els conflictes entre particulars aplicant tècniques de mediació i resolució pacífica. Per tal de donar a conèixer el servei de mediació, es fan sessions de formació i explicació de la metodologia adreçades a comunitats de veïns i veïnes i a adreçats a joves. Objectiu(s) principal(s) del programa Restablir la comunicació entre les parts i possibilitar un diàleg positiu. Reformular el conflicte, incloent-hi els diferents interessos i punts de vista.

Eix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Valors

Equitat Esforç Responsabilitat

Lectures

 Nova Ciutadania

 Igualtat Home-Dona

 Joventut LGBT Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV Districte V Districte VI

 Districte VII Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I Districte II Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Afavorir la gestió de les emocions que provoca el conflicte. - Garantir, des de la imparcialitat, que els acords són òptims per a totes les parts afectades.

Resultats esperats

Indicadors

- Solució més satisfactòria a les diferències i conflictes entre ciutadans i ciutadanes.

- Nre. de sol·licitants del servei segons edat, sexe, nacionalitat. - Nre. de usuaris/es del servei segons edat, sexe, nacionalitat. - Nre. de derivacions del Centre d’Atenció a la Dona.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Tota la ciutadania

No n’hi ha.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació

 Esports Gestió de la Informació Informàtica (IAS) Promoció Econòmica i Comerç

[Pla Operatiu (fitxes estructurades segons els 5 eixos)]

 Recursos Humans Relacions Ciutadanes Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

 Salut

 Urbanisme

Pàg. 217


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL PLA: METODOLOGIA PEL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ ENFOCAMENT DEL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ La proposta metodològica de seguiment i l’avaluació del PTDCiC de la ciutat de Sabadell es liderarà per part de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania. Es planteja un procediment estructurat que contempla la participació a tres nivells: en primer lloc els equips tècnics dels diferents departaments de l’Ajuntament que participen en els programes, en segon lloc, els agents socials que hi intervenen i, finalment, l’àmbit polític. La seva finalitat és disposar periòdicament d’un recull d’informació i d’una valoració quantitativa i qualitativa que permeti avançar i millorar els programes i serveis que s’inclouen en el PTDCiC de la ciutat, així com anar consolidant la implicació i el compromís de treball en una direcció comú i compartida. El sistema de treball que es planteja està basat en la transversalitat i, donat que és un Pla d’abast ciutadà que recull l’actuació de diferents regidories i serveis municipals, és molt rellevant que el seguiment i l’avaluació del mateix sigui participada. Es proposa una periodicitat anual que permeti el treball de gestió i seguiment continuat i una avaluació de forma que de forma puntual i sistemàtica aporti elements de reflexió i millora per la seva continuïtat. El seguiment i l’’avaluació és farà del conjunt del Pla i també dels diferents àmbits d’intervenció que permetin visualitzar anàlisis més específiques, a partir de les següents ‘lectures’: Nova Ciutadania Igualtat Dona-Home Joventut LGBT (persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals) Cooperació Diversitat de creences

[Gestió i coordinació del Pla: Metodologia pel seguiment i l’avaluació]

Pàg. 218


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

METODOLOGIA DE TREBALL PEL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ El treball de seguiment i avaluació s’estructurarà seguint el procés representat esquemàticament.

Recopilació i Síntesi

Recull dels

doc. de treball de preavaluació

Indicadors Quantitatius i Qualitatius

Síntesi d’indicadors (per EIXOS)

(de cada regidoria)

(amb anàlisi per ‘lectures’)

Guió / Pauta d’anàlisi Per preparar la sessió

Consell de Drets Civils

Equip Tècnic: Sessió d’Avaluació transversal (amb subgrups)

Informe anual de Seguiment i Avaluació del PTDCIC

[Gestió i coordinació del Pla: Metodologia pel seguiment i l’avaluació]

Comissió informativa de Drets Civils i Ciutadania

Pàg. 219


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L ‘INFORME DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ El contingut d’aquest informe abastarà, de forma orientativa, els següents aspectes: Recull de resultats de les accions i programes desenvolupats al llarg de l’any. Recopilació dels principals temes de debat conclusions Orientacions per a l’avenç del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania. S’analitzaran amb especial atenció els nivells de transversalitat dels programes, la cooperació amb altres administracions i com s’interactua entre l’àmbit públic i les organitzacions socials. L’estructuració de la informació es recollirà seguint el següent índex (orientatiu) del contingut. INFORME ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA (PTDCiC) ÍNDEX 1. Presentació 2. Context demogràfic i social 3. Recull d’indicadors dels Programes (per eixos) 3.1. Informació, orientació i assessorament ciutadà 3.2. Equitat, emancipació i cohesió civil 3.3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Inclourà el detall d’indicadors de cada un dels programes

3.4. Sensibilització, comunicació i pedagogia 3.5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana 4. Anàlisi i valoracions per àmbits (‘lectures’) 4.1. Nova Ciutadania 4.2. Igualtat Dona-Home 4.3. Joventut

Valoració qualitativa i principals aportacions per àmbits.

4.4. LGBT (persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals) 4.5. Cooperació 4.6. Diversitat de creences 5. Conclusions i reorientacions de futur 6. Annexos

[Gestió i coordinació del Pla: Metodologia pel seguiment i l’avaluació]

Pàg. 220


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

ANNEX 1: REGIDORIES I SERVEIS QUE PARTICIPEN EN EL PLA Comerç i Turisme Comunicació Consorci per a la Normalització Lingüística Cultura Drets Civils i Ciutadania Educació Espai Públic Esports Gestió de la informació Habitatge Llicències d'activitats Llicències urbanístiques Policia Municipal Promoció Econòmica Recursos Humans Relacions ciutadanes Sabadell Atenció Ciutadana Salut Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes Urbanisme

[Annex 1: Regidories i serveis que participen en el Pla]

Pàg. 221


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Informació Orientació Assessora ment

Informació, orientació i assessorament ciutadà

2

1

13.06

Assessorament jurídic, procés de regularització

2

13.38

Mapa de creences i conviccions de la ciutat

2

04.01

Informació de base per als programes municipals

18.08

Observatori de la Salut

12.01

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

13.01

Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

1

2

13.02

Sessions d’acollida

1

2

13.03

Tallers de coneixement de l’entorn

1

2

13.15

Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions ciutadanes

1 1

1

1

1

1

2 2 1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

13.16

Sabadell Atenció Jove (SAJ)

13.17

Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

13.30

Oficina de Drets Civils

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

23.01

Atenció al Ciutadà

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

1

1

13.04

Tallers d’apropament al món laboral

2

1

13.29

Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils

2

[Annex 2: Actuacions per eixos i regidories]

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la informació

Esports

Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

Espai Públic

15.01

Educació

Títol

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Cultura

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Comunicació

ANNEX 2: ACTUACIONS PER EIXOS I REGIDORIES

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

2 2

1

1

1

1

1

2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2 1 1

Pàg. 222

1

1


1

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

11.01

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

13.27

Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

2

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

2

13.45

Tallers per la Igualtat

2

13.53

La laïcitat, el punt de partida

05.03

Escoles bressol Municipals

2

05.04

Esplai a l’escola

2

22.01

Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

1

1

1

2 1 2

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1 1 1

1

2

1 1

1

1

1

1

1

1

Supressió de barreres arquitectòniques

2

1

22.03

Programa de millora de l'accessibilitat

2

1

06.02

Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

[Annex 2: Actuacions per eixos i regidories]

1

2

1

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

1

2

1

21.01

Urbanisme

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

21.02

Serveis Socials

08.07

Seguretat ciutadana

1

Salut

Sabadell Habitatge

SAC

08.01

Relacions ciutadanes

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Recursos Humans

05.01

Promoció Econòmica

1

Llicències urbanístiques

2

Informàtica

Centre d'Atenció a la Dona

Habitatge

13.40

Gestió de la informació

1

Esports

2

Espai Públic

Programa de suport al retorn voluntari

Educació

13.31

Drets Civils i Ciutadania

Títol Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Sostenibilitat

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1

1

1

1

1

2 2 1 1

2

1 1

1

1

1

Pàg. 223


Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

2

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

2

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

2

16.02

Igualtat Home-Dona en els processos de selecció

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

1

16.05

Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

1

18.09

Serveis Funeraris – Diversitat de creences

1

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

1

13.05

Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

2

1

13.10

Jove: Què, véns?

2

1

13.11

Alberg de Sant Oleguer

2

1

1

13.12

Espais Joves

2

1

1

13.49

Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

2

1

Urbanisme

Serveis Socials

2

Sostenibilitat

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la informació

1

14.25

14.27

Emancipació

Esports

Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Espai Públic

19.02

Educació

Títol

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Cultura

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Comunicació

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

2 2 1

2 2

1

1

1

2 2

1

1

1 1

1 1

1 1

05.02

Posa-t’hi

08.03

Renda bàsica d’emancipació

1

2

1

1

08.09

Promoció d’habitatges dotacionals

1

2

1

1

[Annex 2: Actuacions per eixos i regidories]

2

Pàg. 224


Coneguem el mercat laboral

1

2

14.10

Programes integrals per a joves

1

2

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

2

14.13

Formació ocupacional

2

14.14

Oferta formació continua per a empreses

2

14.15

Oferta formació continua externa

2

14.16

Formació e-Learning

2

14.17

Formació i acreditació en TIC

2

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

2

14.19

Cases d’oficis

14.20

Tallers d’ocupació

14.22

Sensibilització per emprendre

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

2

14.24

Viver d’empreses

2

18.01

Tallers d'habilitats socials

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

[Annex 2: Actuacions per eixos i regidories]

1 1 1

1

Urbanisme

14.09

Sostenibilitat

2

Serveis Socials

2

Coneixement d’oficis

1

Seguretat ciutadana

Pràctiques no laborals en empreses

14.08

Salut

14.05

1

1

SAC

Sabadelltreball

2

Relacions ciutadanes

14.04

Promoció Econòmica 2

1

Llicències urbanístiques

Borsa de treball

Informàtica

14.03

Habitatge

2

Gestió de la informació

Espais de recerca activa de feina

Esports

14.02

Espai Públic

Orientació professional

Educació

14.01

Drets Civils i Ciutadania

Títol Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Recursos Humans

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1

2

2

1

2

1

2

2 1

2

1

Pàg. 225

1


Servei de mediació i dinamització intercultural

2

1

13.36

Gestió dels Centres de Culte

2

05.05

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

1

2

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

1

2

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

1

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

1

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

2

1

1

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

2

1

1

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

1

1

14.21

Plans d’ocupació

14.28

Formació sociolaboral

2

14.29

OMNIA. Formació presencial

2

12.04

Serveis Socials Bàsics

1

12.05

Informes d’arrelament social

1

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Cohesió civil

[Annex 2: Actuacions per eixos i regidories]

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Urbanisme

13.09

1

Serveis Socials

1

Seguretat ciutadana

2

1

Salut

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

1

SAC

13.08

Relacions ciutadanes

1

Recursos Humans

1

Promoció Econòmica

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Informàtica

1

Habitatge

1

Gestió de la informació

1

Cultura

1

1

Sostenibilitat

12.03

Esports

Pla Municipal sobre Drogues

Espai Públic

18.07

Educació

Títol

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Llicències urbanístiques

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1

1

1

2 2 1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

2

1

2

1

1 1

1

1

2

1 1

1

1

1

1

1

1

2

2 2

1

Pàg. 226


Urbanisme

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

1

2

1 1

13.51

Consell de Joves

2

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

2

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

17.01

Consells de Districte

2

17.02

Cens de participació en els processos participatius

2

17.03

Processos de participació ciutadana

2

17.04

Registre Municipal d’Entitats

2

17.05

Centres Cívics

2

13.07

Xarxa d’entitats d’acollida

2

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

2

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

2

13.24

Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

2

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

2

1

1

13.33

Comissió de la convivència

2

1

1

13.46

Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

2

1

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

1

Sostenibilitat

Participació Coresponsabilitat

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

2

Consell de Drets Civils i Ciutadania

1

1

1

1

1

1

13.48

[Annex 2: Actuacions per eixos i regidories]

1

Habitatge

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Gestió de la informació

13.47

2

Esports

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Espai Públic

11.03

Educació

Títol

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Cultura

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Comunicació

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1

1

2

1

1

1

1

1 1

1 2

1

1

1

1

2

Pàg. 227


Sensibilització

Sensibilització, comunicació i pedagogia

2

1

2

1

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

2

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

2

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

2

1

13.25

Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

2

1

13.28

Sabadell, ciutat refugi

2

13.39

Memorial Àlex Seglers

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

2

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

2

19.01

Formació d’educació viària per a joves d’instituts

16.01

Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

1

1

1 1

1

1

2

1

2

1 1 1 1

1

1

1

1

1

2

1

2 2

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials 2

1

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

1

2

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

1

1

1

18.03

Relacions sexuals sense risc

1

1

1

2

18.04

Prevenció de les Drogodependències

1

1

1

2

[Annex 2: Actuacions per eixos i regidories]

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

1

20.01

16.03

Llicències urbanístiques

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Informàtica

07.04

Habitatge

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

1

Gestió de la informació

07.03

1

Esports

Consell de Serveis socials

Espai Públic

12.06

Educació

Títol

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Cultura

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Comunicació

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1

2

1

Pàg. 228


Comunicació

11.05

Vincles

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

13.22

1

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

1

2

1

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

13.37

Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

05.06

Ciutat i Escola

2

1

1

2

1

1

1

2 1

20.02

Voluntariat per la llengua

1

1

11.06

Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda

2

1

13.13

Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

Urbanisme 1

13.34

Construïm ciutadania

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

2

13.43

Programa Espai dona

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 1

1

1

1

1

Sostenibilitat 2

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

[Annex 2: Actuacions per eixos i regidories]

Serveis Socials

2

Seguretat ciutadana

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

02.04

Salut

2

SAC

Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

02.03

Relacions ciutadanes

1

Recursos Humans

2

Promoció Econòmica

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

02.02

Llicències urbanístiques

1

Informàtica

2

Habitatge

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Gestió de la informació

02.01

Esports

Agenda 21. Programa 50/50

Espai Públic

10.02

Drets Civils i Ciutadania

Títol Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Educació

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

2

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

Pàg. 229


Diàleg Interreligiós

2

2

1

1

1

1

1

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

2

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

2

10.01

Horts municipals

13.18

Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

17.06

Servei de Mediació

1 1

2

1

1

1

1

1

2 2

Pàg. 230

Urbanisme

1

Salut 1

SAC

Sostenibilitat

Seguretat ciutadana

Relacions ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la informació

1

2

13.35

[Annex 2: Actuacions per eixos i regidories]

Serveis Socials

Diversitat Convivència

Esports

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Espai Públic

06.01

Educació

Títol

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Cultura

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Comunicació

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

ANNEX 3: ACTUACIONS SEGONS “LECTURES” Lectura Nova Ciutadania Subeix

Orientació Assessorament Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Informació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Comerç i Turisme

15.01

Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.06

Assessorament jurídic, procés de regularització

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Salut

18.08

Observatori de la Salut

Serveis Socials

12.01

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Drets Civils i Ciutadania

13.01

Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

Drets Civils i Ciutadania

13.02

Sessions d’acollida

Drets Civils i Ciutadania

13.03

Tallers de coneixement de l’entorn

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Salut

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Drets Civils i Ciutadania

13.31

Programa de suport al retorn voluntari

Drets Civils i Ciutadania

13.04

Tallers d’apropament al món laboral

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Educació

05.03

Escoles bressol Municipals

Educació

05.04

Esplai a l’escola

Esports

06.02

Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 231


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Emancipació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Salut

18.09

Serveis Funeraris – Diversitat de creences

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Drets Civils i Ciutadania

13.05

Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.10

Jove: Què, véns?

Drets Civils i Ciutadania

13.49

Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

Educació

05.02

Posa-t’hi

Promoció Econòmica

14.14

Oferta formació continua per a empreses

Promoció Econòmica

14.02

Espais de recerca activa de feina

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball

Promoció Econòmica

14.01

Orientació professional

Promoció Econòmica

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

Promoció Econòmica

14.15

Oferta formació continua externa

Promoció Econòmica

14.13

Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 232


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Participació

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Cohesió civil

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Drets Civils i Ciutadania

13.09

Servei de mediació i dinamització intercultural

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

Drets Civils i Ciutadania

13.08

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Educació

05.05

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Habitatge

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Promoció Econòmica

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Promoció Econòmica

14.29

OMNIA. Formació presencial

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

Serveis Socials

12.05

Informes d’arrelament social

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Cultura

11.03

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 233


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Sensibilització Comunicació

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Coresponsabilitat

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.24

Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.07

Xarxa d’entitats d’acollida

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Habitatge

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 234


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Vincles Diversitat Convivè ncia

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Cultura

11.06

Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda

Drets Civils i Ciutadania

13.34

Construïm ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

Drets Civils i Ciutadania

13.43

Programa Espai dona

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Drets Civils i Ciutadania

13.35

Diàleg Interreligiós

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 235


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Igualtat Dona-Home

Orientació Assessorament Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

Informació

Subeix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Salut

18.08

Observatori de la Salut

Serveis Socials

12.01

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Educació

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Cultura

11.01

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

Drets Civils i Ciutadania

13.45

Tallers per la Igualtat

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Educació

05.03

Escoles bressol Municipals

Educació

05.04

Esplai a l’escola

Espai Públic

22.01

Supressió de barreres arquitectòniques

Espai Públic

22.03

Programa de millora de l'accessibilitat

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Esports

06.02

Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Policia Municipal

19.02

Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 236


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Emancipació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Promoció Econòmica

14.25

Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

Promoció Econòmica

14.27

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Recursos Humans

16.02

Igualtat Home-Dona en els processos de selecció

Recursos Humans

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

Recursos Humans

16.05

Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

Educació

05.02

Posa-t’hi

Habitatge

08.09

Promoció d’habitatges dotacionals

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

Promoció Econòmica

14.10

Programes integrals per a joves

Promoció Econòmica

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

Promoció Econòmica

14.02

Espais de recerca activa de feina

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

Promoció Econòmica

14.13

Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.09

Coneguem el mercat laboral

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.15

Oferta formació continua externa

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 237


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Cohesió civil

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

Promoció Econòmica

14.01

Orientació professional

Promoció Econòmica

14.14

Oferta formació continua per a empreses

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball

Promoció Econòmica

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Drets Civils i Ciutadania

13.09

Servei de mediació i dinamització intercultural

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Habitatge

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Promoció Econòmica

14.29

OMNIA. Formació presencial

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Promoció Econòmica

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 238


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Igualtat Dona-Home

Coresponsabilitat Sensibilitz ació

Sensibilitz ació, comunica ció i pedagogia

Participació

Subeix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.46

Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Habitatge

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 239


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Vincles

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Comunicació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Recursos Humans

16.01

Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

Salut

18.04

Prevenció de les Drogodependències

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Comunicació

02.03

Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Drets Civils i Ciutadania

13.43

Programa Espai dona

Drets Civils i Ciutadania

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 240


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Convivènc ia

Diversitat

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 241


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Joventut Subeix

Orientació Assessorament Equitat Emancipació

Equitat, emancipació i cohesió civil

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Informac ió

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Salut

18.08

Observatori de la Salut

Drets Civils i Ciutadania

13.17

Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

Drets Civils i Ciutadania

13.16

Sabadell Atenció Jove (SAJ)

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.15

Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

Educació

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Drets Civils i Ciutadania

13.29

Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.27

Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

Educació

05.04

Esplai a l’escola

Espai Públic

22.01

Supressió de barreres arquitectòniques

Esports

06.02

Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.10

Jove: Què, véns?

Drets Civils i Ciutadania

13.11

Alberg de Sant Oleguer

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 242


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Joventut Subeix

Cohesió civil

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Educació

05.02

Posa-t’hi

Habitatge

08.03

Renda bàsica d’emancipació

Promoció Econòmica

14.13

Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

Promoció Econòmica

14.01

Orientació professional

Promoció Econòmica

14.15

Oferta formació continua externa

Promoció Econòmica

14.02

Espais de recerca activa de feina

Promoció Econòmica

14.22

Sensibilització per emprendre

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

Promoció Econòmica

14.14

Oferta formació continua per a empreses

Promoció Econòmica

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

Promoció Econòmica

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.09

Coneguem el mercat laboral

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

Promoció Econòmica

14.10

Programes integrals per a joves

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Drets Civils i Ciutadania

13.08

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Educació

05.05

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 243


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Joventut

Coresponsabi litat

Participació

Subeix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Habitatge

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

Habitatge

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Promoció Econòmica

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Promoció Econòmica

14.29

OMNIA. Formació presencial

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Cultura

11.03

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 244


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Joventut

Comunicació

Sensibilització

Subeix

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.24

Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Habitatge

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Esports

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Policia Municipal

19.01

Formació d’educació viària per a joves d’instituts

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Salut

18.04

Prevenció de les Drogodependències

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.02

Agenda 21. Programa 50/50

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 245


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Joventut Subeix

Vincles Diversitat Convivència

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Drets Civils i Ciutadania

13.13

Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Drets Civils i Ciutadania

13.18

Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 246


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura LGBT

Equitat Emancipació Participació Coresponsabilitat Sensibilització

Equitat, emancipació i cohesió civil Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Sensibilització, comunicació i pedagogia

Assesso Orientació rament

Subeix Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Drets Civils i Ciutadania

13.29

Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Promoció Econòmica

14.27

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Recursos Humans

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 247


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura LGBT Codi

Programa

Esports

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Comunicació Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Regidoria/Servei

Pedagogia

Subeix

Convivè Diversitat ncia

Eix

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 248


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Codi

Programa

Informació

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.27

Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Participació Coresponsabilitat Sensibilit zació

Equitat, emancipació i cohesió civil Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Sensibilit zació, comunic ació i pedagog

Regidoria/Servei

Equitat

Subeix Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Orientació

Lectura Cooperació

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.24

Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 249


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Cooperació Subeix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Drets Civils i Ciutadania

13.25

Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

Pedagogia

Comunicació

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Diversitat

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Comunicació

Eix

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 250


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Diversitat Creences Subeix

ió, com Informació, orientació i unic Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Equitat, emancipació i cohesió civil assessorament ciutadà ació i Sen sibili Cohesió Assesso Participació Equitat Coresponsabilitat Orientació Informació tzac rament civil ió

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.38

Mapa de creences i conviccions de la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.53

La laïcitat, el punt de partida

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Salut

18.09

Serveis Funeraris – Diversitat de creences

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Drets Civils i Ciutadania

13.09

Servei de mediació i dinamització intercultural

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 251


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Lectura Diversitat Creences Subeix

Diversitat Convivè ncia

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Comunicació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.39

Memorial Àlex Seglers

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Drets Civils i Ciutadania

13.35

Diàleg Interreligiós

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

[Annex 3: Actuacions segons “lectures”]

Pàg. 252


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Orientació Assessorament

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Responsabilitat

Respecte

Optimisme

Llibertat

Hospitalitat

Esforç

Equitat

Confiança

Austeritat

Subeix Regidoria/Servei

Informació

Eix

Amor

ANNEX 4: ACTUACIONS PER VALORS PREDOMINANTS Codi

Programa

Comerç i Turisme

15.01

Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

1

Drets Civils i Ciutadania

13.06

Assessorament jurídic, procés de regularització

1

Drets Civils i Ciutadania

13.38

Mapa de creences i conviccions de la ciutat

1

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

1

Salut

18.08

Observatori de la Salut

1

1

Serveis Socials

12.01

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.01

Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

1

Drets Civils i Ciutadania

13.02

Sessions d’acollida

1

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.03

Tallers de coneixement de l’entorn

1

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.15

Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.16

Sabadell Atenció Jove (SAJ)

Drets Civils i Ciutadania

13.17

Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

1

Educació

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

1

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Salut

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Drets Civils i Ciutadania

13.04

Tallers d’apropament al món laboral

1

Drets Civils i Ciutadania

13.29

Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils

1

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.31

Programa de suport al retorn voluntari

1

1

1

[Annex 4: Actuacions per valors predominants]

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

Pàg. 253


Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

Responsabilitat

Respecte

1

Optimisme

1

Llibertat

Centre d'Atenció a la Dona

Hospitalitat

13.40

Esforç

Programa

Equitat

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Confiança

Subeix Regidoria/Servei

Austeritat

Eix

Amor

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

1

1 1

1 1

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

1

1

1

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

1

1

1

Cultura

11.01

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

1

Drets Civils i Ciutadania

13.27

Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

1

Drets Civils i Ciutadania

13.45

Tallers per la Igualtat

1

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.53

La laïcitat, el punt de partida

1

1

1

Educació

05.03

Escoles bressol Municipals

1

Educació

05.04

Esplai a l’escola

1

Espai Públic

22.01

Supressió de barreres arquitectòniques

1

Espai Públic

22.03

Programa de millora de l'accessibilitat

Esports

06.02

Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

1

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

1

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Policia Municipal

19.02

Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Promoció Econòmica

14.25

Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

1

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

1

[Annex 4: Actuacions per valors predominants]

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

Pàg. 254


Responsabilitat

Respecte

Optimisme

Llibertat

Hospitalitat

Esforç

Equitat

Confiança

Austeritat

Subeix Regidoria/Servei

Emancipació

Eix

Amor

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

Codi

Programa

Promoció Econòmica

14.27

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

1

1

Recursos Humans

16.02

Igualtat Home-Dona en els processos de selecció

1

1

1

Recursos Humans

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

1

1

1

Recursos Humans

16.05

Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

1

1

1

Salut

18.09

Serveis Funeraris – Diversitat de creences

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

1

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

1

1 1 1

Drets Civils i Ciutadania

13.05

Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

1

Drets Civils i Ciutadania

13.10

Jove: Què, véns?

1

Drets Civils i Ciutadania

13.11

Alberg de Sant Oleguer

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.49

Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Educació

05.02

Posa-t’hi

Habitatge

08.03

Renda bàsica d’emancipació

Habitatge

08.09

Promoció d’habitatges dotacionals

1

Promoció Econòmica

14.01

Orientació professional

1

Promoció Econòmica

14.02

Espais de recerca activa de feina

1

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball

1

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball

1

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

1

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.09

Coneguem el mercat laboral

[Annex 4: Actuacions per valors predominants]

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1

1 1

Pàg. 255


Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.14

Promoció Econòmica

Responsabilitat

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

14.13

Respecte

14.12

Promoció Econòmica

Optimisme

Promoció Econòmica

1

1

1

1

1

1

1

1

Oferta formació continua per a empreses

1

1

1

14.15

Oferta formació continua externa

1

1

1

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

1

1

1

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

1

1

1

Promoció Econòmica

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

1

1

1

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

1

1

1

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

1

1

1

Promoció Econòmica

14.22

Sensibilització per emprendre

1

1

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

1

1

1

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

1

1

1

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

1

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

1

Drets Civils i Ciutadania

13.08

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.09

Servei de mediació i dinamització intercultural

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

1

Educació

05.05

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

1

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

[Annex 4: Actuacions per valors predominants]

1

Llibertat

Programes integrals per a joves

Hospitalitat

14.10

Esforç

Promoció Econòmica

Equitat

Programa

Confiança

Codi

Austeritat

Subeix Regidoria/Servei

Cohesió civil

Eix

Amor

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1 1

1

1

1 1

1 1 1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

Pàg. 256


08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

1

1

1 1

1 1

1

Responsabilitat

Habitatge

1

Respecte

Tramitació d’ajuts al lloguer

Optimisme

08.04

Llibertat

Habitatge

Hospitalitat

Programa

Esforç

Codi

Equitat

Confiança

Austeritat

Subeix Regidoria/Servei

Participació

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Eix

Amor

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1 1

1

1

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

1

1

1

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

1

1

1

Promoció Econòmica

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

1

1

1

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

1

1

1

Promoció Econòmica

14.29

OMNIA. Formació presencial

1

1

1

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

1

Serveis Socials

12.05

Informes d’arrelament social

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Cultura

11.03

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

1

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

1

1

1

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

1

1

1

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

1

1

1

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

1

1

1

[Annex 4: Actuacions per valors predominants]

1

1

1

1

1

Pàg. 257


Sensibilització

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.07

Xarxa d’entitats d’acollida

1

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

1

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

1

Drets Civils i Ciutadania

13.24

Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

1

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

1 1 1

1

1

1 1 1

1

13.46

Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

1

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

1

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

1

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

Habitatge

1

1

1 1

1

1 1

1 1

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.25

Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

1

1

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

1

Drets Civils i Ciutadania

13.39

Memorial Àlex Seglers

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

[Annex 4: Actuacions per valors predominants]

1

1

Drets Civils i Ciutadania

Responsabilitat

17.04

Respecte

Relacions ciutadanes

Optimisme

1

Programa

Llibertat

Esforç

1

Codi

Hospitalitat

Equitat

Confiança

Austeritat

Subeix Regidoria/Servei

Coresponsabilitat

Eix

Amor

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1 1

1 1

1

1

1 1

Pàg. 258


Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

1

1

1

Esports

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

1

1

1

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

1

1

1

Policia Municipal

19.01

Formació d’educació viària per a joves d’instituts

Recursos Humans

16.01

Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

16.03

1

Responsabilitat

Respecte

Optimisme

Llibertat

Hospitalitat

Esforç

Equitat

Codi

Recursos Humans

1

1

1

1

1

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

1

1

1

1

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

1

1

1

Salut

18.04

Prevenció de les Drogodependències

1

1

1

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.02

Agenda 21. Programa 50/50

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

Comunicació

Confiança

Subeix Regidoria/Servei

Austeritat

Eix

Amor

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

02.02

1

1

1

1

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

1

1 1

1

Comunicació

02.03

Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

1

1

1

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

1

1

1

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Drets Civils i Ciutadania

13.37

[Annex 4: Actuacions per valors predominants]

1 1 1

1

1

1

Projectes de cooperació al desenvolupament

1

1

Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

1

1

1

1

Pàg. 259


Vincles Diversitat Convivència

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

1 Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Cultura

11.06

Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda

Drets Civils i Ciutadania

13.13

Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

1

Drets Civils i Ciutadania

13.34

Construïm ciutadania

1

Drets Civils i Ciutadania

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

1

Drets Civils i Ciutadania

13.43

Programa Espai dona

1

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

1

Drets Civils i Ciutadania

13.35

Diàleg Interreligiós

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Drets Civils i Ciutadania

13.18

Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

1

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

1

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

1

[Annex 4: Actuacions per valors predominants]

Responsabilitat

Optimisme

Llibertat

Hospitalitat

Esforç

Ciutat i Escola

Equitat

05.06

Confiança

Programa

Respecte

Educació

Codi

Austeritat

Subeix Regidoria/Servei

Pedagogia

Eix

Amor

[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Pàg. 260


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

ANNEX 5: ÍNDEX DE PROGRAMES SEGONS CODI Programa

Pàg.

02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

193

02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

192

02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

191

02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

190

04.01 Informació de base per als programes municipals

36

05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

55

05.02 Posa-t’hi

91

05.03 Escoles bressol Municipals

67

05.04 Esplai a l’escola

65

05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE)

125

05.06 Ciutat i Escola

200

05.07 Jornades d’orientació escolar i professional

48

06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

209

06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

72

06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

211

06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

179

06.05 Festa de l’Esport de Sabadell

212

06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

180

06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola

70

06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

126

07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

85

07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

143

07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

168

07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

169

08.01 Sabadell Habitatge

56

08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

130

08.03 Renda bàsica d’emancipació

92

08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer

131

08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges [Annex 5: Índex de programes segons codi]

73

Pàg. 261


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Programa

Pàg.

08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

129

08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

57

08.08 Fons d'habitatges d'emergència social

128

08.09 Promoció d’habitatges dotacionals

93

08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

164

09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

132

10.01 Horts municipals

213

10.02 Agenda 21. Programa 50/50

188

11.01 Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

59

11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

171

11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

144

11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

172

11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

194

11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda

204

12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

38

12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col•lectius específics

84

12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

120

12.04 Serveis Socials Bàsics

141

12.05 Informes d’arrelament social

142

12.06 Consell de Serveis socials

167

13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

44

13.02 Sessions d’acollida

39

13.03 Tallers de coneixement de l’entorn

40

13.04 Tallers d’apropament al món laboral

51

13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

90

13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització

35

13.07 Xarxa d’entitats d’acollida

158

13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

123

13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural

121

13.10 Jove: Què, véns?

87

13.11 Alberg de Sant Oleguer

86

13.12 Espais Joves

89

13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) [Annex 5: Índex de programes segons codi]

208 Pàg. 262


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Programa

Pàg.

13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

175

13.15 Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

46

13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ)

43

13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

42

13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

215

13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

157

13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania

156

13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell

41

13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

196

13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

199

13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

161

13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

177

13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament

197

13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just 13.28 Sabadell, ciutat refugi

60 176

13.29 Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils

54

13.30 Oficina de Drets Civils

47

13.31 Programa de suport al retorn voluntari

53

13.32 Pla de Civisme de Sabadell

159

13.33 Comissió de la convivència

162

13.34 Construïm ciutadania

206

13.35 Diàleg Interreligiós

210

13.36 Gestió dels Centres de Culte

124

13.37 Jo trenco l’etiqueta “Prejudicis i estereotips”

195

13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat 13.39 Memorial Àlex Seglers

34 178

13.40 Centre d'Atenció a la Dona

52

13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

63

13.42 Dona: Expressa’t i Participa

205

13.43 Programa Espai dona

207

13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere

173

13.45 Tallers per la Igualtat [Annex 5: Índex de programes segons codi]

61 Pàg. 263


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Programa

Pàg.

13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

160

13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

146

13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania

148

13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

88

13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

174

13.51 Consell de Joves

149

13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

147

13.53 La laïcitat, el punt de partida

62

14.01 Orientació professional

96

14.02 Espais de recerca activa de feina

110

14.03 Borsa de treball

99

14.04 Sabadelltreball

97

14.05 Pràctiques no laborals en empreses

115

14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

134

14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

136

14.08 Coneixement d’oficis

112

14.09 Coneguem el mercat laboral

108

14.10 Programes integrals per a joves

111

14.11 Programes integrals per als col•lectius més vulnerables

135

14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 14.13 Formació ocupacional 14.14 Oferta formació continua per a empreses

95 109 94

14.15 Oferta formació continua externa

107

14.16 Formació e-Learning

106

14.17 Formació i acreditació en TIC

100

14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

113

14.19 Cases d’oficis

104

14.20 Tallers d’ocupació

101

14.21 Plans d’ocupació

137

14.22 Sensibilització per emprendre

116

14.23 Assessorament per a la creació d’empreses 14.24 Viver d’empreses 14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec [Annex 5: Índex de programes segons codi]

98 103 78 Pàg. 264


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Programa

Pàg.

14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

77

14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

79

14.28 Formació sociolaboral

139

14.29 OMNIA. Formació presencial

133

15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

33

16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

183

16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció

80

16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

182

16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

82

16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

81

17.01 Consells de Districte

155

17.02 Cens de participació en els processos participatius

154

17.03 Processos de participació ciutadana

152

17.04 Registre Municipal d’Entitats

153

17.05 Centres Cívics

151

17.06 Servei de Mediació

217

17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

165

18.01 Tallers d'habilitats socials

117

18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic

186

18.03 Relacions sexuals sense risc

185

18.04 Prevenció de les Drogodependències

184

18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

50

18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

118

18.07 Pla Municipal sobre Drogues

119

18.08 Observatori de la Salut

37

18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences

83

19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts 19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

181 75

19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

216

20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

170

20.02 Voluntariat per la llengua

202

[Annex 5: Índex de programes segons codi]

Pàg. 265


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Programa

Pàg.

21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

74

21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

58

22.01 Supressió de barreres arquitectòniques

68

22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

150

22.03 Programa de millora de l'accessibilitat

69

23.01 Atenció al Ciutadà

49

[Annex 5: Índex de programes segons codi]

Pàg. 266


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016]

ANNEX 6: RELACIÓ DE PROPOSTES DE LES ENTITATS PARTICIPANTS EN LA PRESENTACIÓ I DEBAT DEL PTDCIC Jornada de presentació i debat del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania ( 2013-2016) a les entitats de la ciutat de Sabadell, del dia 19 de gener de 2013.

PROPOSTES DE LES ENTITATS ASSISTENTS DE L’ÀMBIT DE NOVA CIUTADANIA 1. Incloure a l’apartat de Diagnosi del Pla Transversal com a destacades les dades d’immigrants d’origen subsaharià que hi viu a la ciutat i revisar les dades relacionades amb el nivell d’estudis que no reflecteixen del tot la realitat. 2. Rebuig compartit a la Llei d’estrangeria ja que aquesta no s’adapta a la realitat. 3. En relació als tràmits d’estrangeria:. Hi ha problemes en la tramitació de la 1a targeta de residència per la via d’arrelament ja que sovint els documents que s’han de presentar caduquen durant el procés de tramitació i hi ha dificultats a l’hora que el país d’origen els faciliti. També s’ha constatat un important retard en l’expedició de la targeta de residència per part de la Policia, fet que dificulta poder realitzar molts tràmits i gestions amb l’Oficina de Treball,entre d’altres institucions. 4. En relació a la nova Llei de Cobertura Sanitària a Catalunya: hi ha dificultats per omplir l’imprès del ICS (Institut Català de la Salut) per garantir la universalitat de l’assistència sanitària als immigrants. Hi ha descoordinació entre les administracions. 5. Reclamen millorar el sistema de cites del Registre Civil de Sabadell, ja que és molt lent. 6. Reclamen una major informació sobre les llicències per establiments comercials, sobre el retorn voluntari i sobre la convalidació d’estudis. 7. Continuar fomentant l’assessorament sobre habitatge i hipoteques, ja que el col·lectiu immigrant ha estat un dels grans perjudicats en aquest tema (adquirint un deute de per vida, esdevenint una lacra social 8. Cal establir un sistema per facilitar l’accés de les entitats a disposar d’espais públics per a la gestió pròpia. Cal continuar oferint formació per l’avaluació de projectes de les entitats. 9. Es demana explícitament formació en l’àmbit de la sensibilització. 10. Treballar pel reconeixement de la diversitat a les escoles. Evitar la concentració d’immigrants a algunes escoles. 11. Seria necessari recuperar una activitat que es feia en el marc de Ciutat i Escola, anomenat “Àfrica a les escoles”.

[Annex 6: Relació de propostes de les entitats participants en la presentació i debat del PTDCIC] Pàg. 267


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 12. Es destaca la importància d‘adreçar-se sempre en català a la població nouvinguda, com a mostra d’inclusió, així com sensibilitzar als pares del nens/es nouvinguts/es de la importància d’aprendre la llengua catalana. 13. Fomentar polítiques que preservin les llengües maternes de la població immigrada, sobretot en el cas de les minoritàries 14. Les entitats creuen que manquen espais per a celebracions en l’àmbit estrictament privat (bateigs,casaments...).

Entitats que han participat i han fet les propostes: Associació Africana, Associació Boliviana Cultural-Deportiva del Vallès, Associació Costa d'Ivori, Associació Cultural Pakistaní UMEED- E Catalunya, Associació dels Malienses Residents a Sabadell, Associació de Dones Africanes de Sabadell, Associació de Nigerians de Sabadell i Vallès Occidental, Associació Madina Nfally, Associació Manden Dekuru o Unió Manding/ APROMAB, Asociación Peruana-Catalana Los Andes en Sabadell, Associació Touba Senegalesos de Sabadell, Anaruz N Àfrica Associació Catalanaomaziga per la Cultura i el Desenvolupament, Càritas, Casal Argentí a Sabadell; Lliga dels Drets dels Pobles i Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants.

PROPOSTES DE LES ENTITATS ASSISTENTS DE L’ÀMBIT DE GÈNERE 1. Des de l’entitat de Nous Homes de Sabadell es proposa que es facin intercanvis de coneixements home/dona. Incorporar als homes als programes d’igualtat. Recuperar el Centre d’Atenció als Homes. Visualitzar als homes en les xarxes socials, incorporar campanyes d’homes al calendari anual, com ara: Dia del pare igualitari i Roda d’homes contra la violència de gènere i mantenir campanyes durant tot l’any. Evitar considerar als homes com a enemics. Altres entitats també proposen potenciar activitats com grups mixtos d’intel·ligència emocional i fomentar el treball conjunt incloent cada vegada més homes i grups d’homes per propiciar el debat continu amb més durada i global. 2. En relació a la formació que es facin més cursets d’autoestima i intel·ligència emocional. Fer tallers de resolució de conflictes i d’habilitats socials. Fer formació i tallers de cultura de la pau. Cursos en noves tecnologies. Suprimir el lloguer de les sales als centres cívics i que al Centre Cívic de la Creu Alta/ Cal- Balsach hi hagi un espai Wifi a totes les sales així com terminals per poder fer cursets d’informàtica. 3. Que es faci formació als professionals de serveis socials i en especial a les treballadores familiars sobre violència de gènere i el protocol que cal seguir. 4. Tenir més coneixement dels costums, modes de vida, dels immigrants, mitjançant conferències, tallers.. Reforçar el circuit informatiu a la població nouvinguda posant èmfasi en la informació de recursos i la derivació personalitzada als diferents dispositius municipals. 5. Es creu necessari crear més escoles bressol i ludoteques públiques i lluitar per una escola bressol gratuïta, no només per a famílies desfavorides. [Annex 6: Relació de propostes de les entitats participants en la presentació i debat del PTDCIC] Pàg. 268


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 6. Fomentar en les escoles, instituts i universitats el respecte i la tolerància a allò que és diferent. Que es facin propostes pedagògiques per treballar la integració a les escoles i instituts. Que s’ofereixin tallers específics de psicodrama (teatre), teràpia del riure (clown), jocs cooperatius, jugar amb intel·ligència, igualtat. – aquests tallers es duen a terme a França, Alemanya, Holanda, Argentina, Colòmbia i Cuba-. 7. S’ha d’estar alerta a la “nova” forma en que s’estan apartant les dones dels espais públics. Atur, mitges jornades... 8. Fomentar l’apoderament i l’autoestima en grups desfavorits: dones, joves de risc d’exclusió, gent gran, etc. 9. Pel que fa a les dones que han patit maltractament, garantir els pagaments de les manutencions als fills establertes pels jutges en cas de separació. Donar suport i ajut per que les mares sense ingressos puguin fer front a les despeses bàsiques: habitatge... Fer seguiment dels fills – desenvolupament emocional- en els casos de violència de gènere. 10. Fomentar la creació de cooperatives per a dones, de més de 40 anys, per tal de crear llocs de treball. 11. En relació a la conciliació de la vida familiar i laboral i a fi de fomentar la participació en esdeveniments com aquest, oferir un servei on puguin assistir fills o filles que depenen de les participants, (tant a l’ajuntament com a les escoles...). Estudiar els mecanismes possibles per compensar els problemes creats pels horaris laborals, de les escoles, la cura de persones dependents... que impedeixen a la dona desenvolupar-se com a persona.. 12. Organitzar jornades de sensibilització cap a la corresponsabilitat en les tasques de cura i de participació ciutadana (repartiment de tasques domèstiques), foment de la participació de la dona en l’espai públic, implicació social, voluntariats, etc. 13. Campanyes per afavorir l’ús del llenguatge inclusiu en la rotulació de comerços, campanyes publicitàries i marquesines d’autobusos. Tenir-ho en compte a l’hora de donar noves llicències. 14. Modificar l’etiqueta LGTB per LGTBQ que inclou la categoria Queer, que tracta d’incloure a les minories sexuals no identificades com lesbianes, gays, transsexuals o bisexuals, incloent els PANSEXUALS o als INTERSEXUALS. 15. Tenir indicadors d’edat en relació a les interrupcions voluntàries d’embaràs, a banda del número total de demandes realitzades. 16. L’indicador “d’inicis al tractament als serveis de drogodependències” no té perquè significar, necessàriament, que els nivells de casos de drogues afecti en menor mesura a les dones que als homes, especialment els grups d’edats joves. 17. Abordatge específic al Pla transversal de drets civils i ciutadania de l’atenció als treballadors del sexe, ja que hi ha dones immigrades afectades per una discriminació múltiple: ser dones, ser immigrades, exercir prostitució, i tenir en compte les dificultats que tenen, per exemple, per accedir als serveis sanitaris, etc.. [Annex 6: Relació de propostes de les entitats participants en la presentació i debat del PTDCIC] Pàg. 269


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 18. Revisar el contingut “Relacions sense risc”, on s’insisteix que el preservatiu és una eina d’apoderament de les dones joves. Des de la perspectiva de salut sexual i reproductiva no es considera que el preservatiu femení sigui la millor estratègia per a les dones joves, l’apoderament d’elles ha d’anar dirigida a l’assertivitat. Tant l’accés com l’ús del preservatiu femení és més complicat que el masculí. 19. Mantenir contacte amb els membres – de la Taula d’igualtat- i intercanviar-nos escrits d’interès. Mantenir presència als mitjans -ni que sigui amb cartes al director- i en nom de la Taula. Ser més actius per defensar la igualtat en tots els àmbits. 20. Organitzar trobades interculturals de dones per conèixer i fer vincles amb persones i cultures d’arreu del món per enfortir la solidaritat i ser més inclusius. 21. A nivell urbanístic, es proposa que totes les cantonades de les voreres estiguin rebaixades per poder baixar les cadires de rodes, cotxet de criatures, etc. - al barri de la Creu Alta no està acabat-. 22. Afavorir el transport públic als polígons industrials per tal de facilitar l’accés de tota la ciutadania a les empreses d’aquest polígons. 23. Model participatiu de la societat civil, tant a l’elaboració del pla com a la seva implementació per tal que sigui un pla “de ciutadania” i no de l’administració.

Entitats que han participat i han fet les propostes: Actúa Vallès, Associació de Dones de Torreguitart, Entesa per Sabadell, Església Baptista del Redemptor, Espai de dones, Domi Martínez (Taula d’Igualtat de Gènere), Fundación Secretariado Gitano, María Luisa de Castro (títol individual), Matèria gris, Nous Homes de Sabadell, Secretaria per la Igualtat - CCOO, Olga Acero (adjunta PSC Igualtat), Taller de Teatre, Vocalia de dones d’ Espronceda.

PROPOSTES DE LES ENTITATS ASSISTENTS DE L’ÀMBIT DE JOVENTUT 1. Conèixer dades sobre l’absentisme escolar del col·lectiu juvenil. 2. Fer una enquesta a tota la població juvenil per conèixer les dades reals d’atur. 3. Estudi del deteriorament de l’entorn socioeconòmic dels joves sobretot als barris amb menor renda per càpita. 4. S’hauria d’estudiar un canvi en l’orientació de la formació del Vapor Llonch: aprofundir en l’emprenedoria dels joves, nous sectors productius, millorar la capacitat d’innovació, etc. i Incloure la visió dels joves en la programació d’aquests cursos o plans d’ocupació. 5. Estar atents a oferir recursos als joves en risc d’exclusió i que aquests recursos no siguin font de frustració posterior. 6. Cal més crèdit (finançament) per als joves emprenedors. [Annex 6: Relació de propostes de les entitats participants en la presentació i debat del PTDCIC] Pàg. 270


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] 7. Caldrien més espais de foment de la creació –per poder desenvolupar qualsevol tasca i fer possible la creació d’un negoci-. 8. Descentralització dels serveis d’assessoria del SAJ als districtes. 9. Creació d’una taula de joves informal per parlar sobre tots els temes que afecten al jove, on compartir opinions, presentar nous projectes, etc. És important la participació de les Regidories d’Educació i de Promoció Econòmica en aquesta taula. La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania es marca com a repte crear aquesta taula participativa i la redacció d’un calendari de la mateixa.

Entitats que han participat i han fet les propostes: AJEC (Associació dels Joves Estudiants de Catalunya, Espai Jove Can Rull- CISEC-, Consell de Joves de Sabadell, Espai Jove de la Creu de Barberà -Ludojove Margarida Bedós-, Espai Jove Torre Romeu-Pandora, Esplai Esquitx, Joves del Nord (Can Déu), Plataforma de Joves del Sud, Moviment d'Esplai del Vallès, Vocalia de Joves de l'Associació del Veïns de la Concòrdia.

PROPOSTES DE LES ENTITATS ASSISTENTS DE L’ÀMBIT DE CREENCES 1. Cal avançar en el coneixement mutu entre comunitats i també entre la ciutadania en general, per trencar prejudicis, estereotips i desconfiances. Com? Divulgant més i millor les activitats i accions que es fan des de les comunitats, aprofitant el nou portal web de l’Oficina de Drets Civils (ODC) destinat a creences/conviccions i els enviaments mails entre entitats; a partir de les Jornades de portes obertes, fent-les arribar més a la ciutadania; parlant bé els uns dels altres; a partir del Grup de Diàleg i amb el suport de l’ODC, assegurar les trobades entre comunitats i la realització d’un programa de conferències compartit, obert a la ciutadania, que faci un acte cada 3 mesos. Els participants no comparteixen les dificultats per posar propaganda dels actes de les comunitats en els expositors dels espais municipals? 2. En relació als espais de culte i d’usos multiconfesional, es creu interessant tornar a posar damunt de la taula la proposta de comptar amb un espai de culte multireligiós a la ciutat, davant d’algunes dificultats per accedir a espais municipals per fer activitats de culte i l’obstacle que suposa entrar a un centre de culte determinat si no ets fidel d’aquest. Alguns proposen que la gestió pugui ser municipal, tot i que es comenta que la responsabilitat en la gestió hauria de ser del Grup de Diàleg. Es reconeixen les dificultats que pot suposar gestionar un espai per a la pluralitat religiosa de la ciutat, com ho demostra l’experiència del Centre Abraham de Barcelona, o el que ha quedat de la iniciativa engegada al 1992 arrel dels Jocs Olímpics al Fòrum. Si més no, comptar amb un espai d’aquestes característiques podria ajudar a salvar l’obstacle que suposa entrar a un centre de culte determinat si no ets fidel d’aquest. 3. Fer un recull sobre la tradició històrica de la diversitat de confessions i pensaments a la ciutat,posant-nos en contacte amb el que ja tinguin recollit des d’algunes comunitats i que aquest document pugui ser una eina educativa i de sensibilització que es pugui aprofitar en el marc de les escoles o instituts per abordar aquesta realitat de Sabadell. Se li podria encarregar a persones coneixedores del tema, s’apunten noms com ara: Jaume Bosch, Mª del Mar Griera, Carles [Annex 6: Relació de propostes de les entitats participants en la presentació i debat del PTDCIC] Pàg. 271


[PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013-2016] Raurell...Es considera que tal i com està present la religió avui en dia a les escoles, no és el model més correcte, ja que promou la segregació i no dóna una visió actual de la pluralitat i de la diversitat. 4. Arrel del Fòrum de les Cultures que es va realitzar a Barcelona l’any 2004, es va fer també el IV Parlament de les Religions del Món sota el lema "Camins per la pau: la saviesa d'escoltar, la força del compromís". L’experiència va ser molt interessant fins el punt que des de Catalunya, amb l’impuls de l’Audir, es va promoure el Parlament Català de les Religions, que actualment es celebrarà cada 4 anys. S’ha fet a Lleida, Manresa,..., l‘edició passada va ser a Perpinyà. Es proposa que Sabadell opti per ser amfitriona d’aquest parlament en una futura edició a concretar.

Entitats que han participat i han fet les propostes: Comunitat musulmana de Can Puiggener – Arrisalah, Comunitat musulmana de Can Rull – El Saadah, Comunitat musulmana de Torre-Romeu – Anasiha, Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (mormons), Primera Església Evangelista. Baptista de Sabadell, Grup de Diàleg interreligiós i Parròquia de La Trinitat, Moviment Ecumènic i Església Evangèlica. de Crist (anglicans), Parròquia de Sant Antoni de Pàdua (Can Rull), Parròquia de Sant Jordi (Creu Barberà), Santuari de La Salut (ex- Parròquia Sant Vicenç).

[Annex 6: Relació de propostes de les entitats participants en la presentació i debat del PTDCIC] Pàg. 272


Pla Transversal de drets civils i ciutadania 2013-2016  
Pla Transversal de drets civils i ciutadania 2013-2016  
Advertisement