Page 1

Sl o v eni j a za življenja vredno okolje

mag. Mojca Letnik: »Ženske znamo izbrati pravo mero diplomacije!«

Oddelek prodaje se predstavi ZNANI O sAUBERMACHERJU:

Eva černe

“Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da s sveta odganjaš – sence.” T. Pavček


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

KAZALO UVODNIK Uspešno poslovanje ohranili tudi v letu 2011 Smeli načrti za letošnje in prihodnje leto Uvedba ločenega zbiranja odpadkov v koncesijskih občinah uspešna! Ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili po novem ODPADNA OLJA – SEŽIG ALI REGENERACIJA? PREPUSTITE SE KAKOVOSTNIM TENIŠKIM UŽITKOM Župana spregovorila o sodelovanju s podjetjem Saubermacher Slovenija Nabirali smo nova znanja Želimo si zvestih strank Prodaja se predstavi IZOBRAŽEVANJE ŠOLSKE MLADINE IN UČITELJEV EKO KOTIČEK V NAKUPOVALNEM CENTRU EUROPARK Podeljena 1. Saubermacherjeva okoljska nagrada AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO USPEŠNA Začetek leta v duhu druženja in sodelovanja Že 7. tradicionalni zajtrk z župani Podjetje Saubermacher Slovenija je leto 2012 pričelo z dobrodelnostjo AKCIJA »ZBIRAJMO ZAMAŠKE« SE NADALJUJE Predsednik republike dr. Danilo Türk obiskal CRO Vrhnika AKCIJO OČISTIMO SLOVENIJO PODPRL CRO VRHNIKA »FLOTA« SLUŽBENIH VOZIL Z NOVO PODOBO Predstavili smo se na sejmu Megra v Portorožu spoznavali primere dobrih praks s področja ločevanja odpadkov ČISTO MESTO PTUJ USPEŠNO NADALJUJE SVOJE DELO ZAPOSLENE SMO POVPRAŠALI … Pevka EVA ČERNE Toplota za mesto Gradec iz graških odplak Znanje in izkušnje (Know-how) Otvoritev nove naprave za razgradnjo OEEO v češkem mestu Týn nad Vltavou “ European Change Communications Award“ za Saubermacher Avstrija Saubermacher na samem »vrhu« varovanja podnebja Klimagipfel 29 HORST PIRKER – S POLNO PARO NAPREJ SLOVO V MOČNI POVEZANOSTI Recikliranje fluorescentnih sijalk BOWLING LIGA 2012 Slovenija nadaljuje svoje sodelovanje s šolami tudi v letu 2013 X. ZIMSKA KOMUNALIADA – 4. smučarski dan Japonska Pridružili so se nam

1 2 3 4 5 6 7

9 13 14 16 18 18 19 20 21 21

21 22 22 22 23 23 23 24 26 27 29 29 30

30

34 35 36 37 37

38 39 44

Interno glasilo družbe Saubermacher Slovenija, d.o.o. Odgovorna urednica: Tamara Horvat Mitov Uredniški odbor: mag. Aleš Vajngerl, Tamara Horvat, Katja Grabrovec Fotografije: 123rf, arhiv uredništva Oblikovanje: Agenciija Novelus, d.o.o. Tisk: Štrakl, d.o.o. Naklada: 250 izvodov Maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

P

red slabima dvema mesecema je Slovenijo preplavil val dogajanja okrog letošnje že druge akcije Očistimo Slovenijo 2012, tokrat celo mednarodne narave. Akcija je sicer bila po besedah organizatorjev uspešna. Očistili naj bi okrog deset tisoč ton odpadkov, sodelovalo je vnovič več sto tisoč prostovoljcev. Ob tem pa so se mnogi spraševali, ali bi tovrstne akcije sploh bile potrebne, če bi vsakodnevno skrbeli za naše okolje, če bi pričeli spoštovati odnos do odpadkov in vse napredke, ki bi jih na tem področju lahko uvedli. Tega se še kako zavedamo v našem podjetju, kjer krojimo uspehe na tržišču prav zaradi zaposlenih in truda, ki ga vzajemno vlagamo v razvoj našega podjetja. Prav zaradi tega je bilo, kljub slabim gospodarskim razmeram, leto 2011 uspešno, saj smo dosegali poslovne prihodke v višini 20.936.552 € oz. 21.553.645 € celotnih prihodkov in rezultat poslovanja v višini 1,316.579 €. V letu 2011 se je tako za približno 1,2 mio € zmanjšal obseg nakupa in prodaje sekundarnih surovin. Stabilno poslovanje v preteklem letu pa so omogočile tudi številne investicije, ki so bile izvedene v skupnem znesku 2,8 mio €. Med najpomembnejšimi investicijami so bile: investicija v sortirno linijo v višini 1,5 mio €, investicija v parkirišče in krožišče v višini 465 tisoč €, investicija v skladišče v Kidričevem v višini 150 tisoč € ter nabava smetarskega vozila MAN v višini 192 tisoč €. Prav vse to pa bo zaznamovalo tudi našo pot v letu 2012, kjer naš cilj še naprej ostaja ozaveščati ljudi o pravilnem ločevanju odpadkov in skrbi za okolje. Morda bi tako čez nekaj let iz okolice bilo potrebno očistiti le 1.000 ali manj ton odpadkov, za kar bi potrebovali le pičlih tisoč prostovoljcev. To je tudi naša prihodnost in vizija! Ne smemo skrbeti le za bolj varčne in energetsko prijaznejše avtomobile, za bolj energetsko varčne hiše … Skrbeti moramo tudi za okolje, ki nam bo le na ta način vračalo in poskrbelo, da bo naš planet bolj prijazen in »zelen«, kot radi rečemo. Upanje tako ostaja, da se bodo tovrstne ideje kot epidemija razširile tudi izven naših meja ter da bo smoter našega delovanja, ki ustvarja »za življenja vredno okolje« lažje udejanjati. Rudolf Horvat, direktor Saubermacher Slovenija, d.o.o.

O

b pričetku letošnje ga leta smo v okviru našega podjetja podelili tudi 1. Saubermacherjevo okoljsko nagrado. Ideja je sprožila val interesa in pohval, da cenimo znanje in ideje mladih upov. Tega se zavedamo v podjetju Saubermacher Slovenija, kjer nenehno stremimo k ustvarjanju »za življenja vredno okolje«, kar smo kot slogan zapisali pod ime našega podjetja. Vendarle pa ob tem ne smemo pozabiti, da so nemalokrat prav nove, sveže in inovativne ideje tiste, ki nas lahko vodijo do doseženih ciljev. In prav to je tudi bistvo 1. Saubermacherjeve okoljske nagrade. Pobuda zanjo je prišla od naših lastnikov v Avstriji, ki so se odločili, da izkoristijo potencial mladih upov in zamisli, ki so nemalokrat vrhunske. To smo tokrat prvič storili tudi v Sloveniji! Zanimalo nas je, kakšne ideje se skrivajo v nekateri diplomskih nalogah, ali lahko z njimi lažje dosežemo nekatere cilje, ki smo si jih zadali znotraj našega podjetja v letu 2012. In teh ni malo. V letošnjem letu se namreč v našem podjetju pripravljamo na realizacijo vseh predvidenih strateških investicij, ki so bile potrjene s strani lastnikov že v letu 2009. Med njimi je vsekakor vredno izpostavit izgradnjo centra za nevarne odpadke v Kidričevem, kjer smo pred slabim mesecem dni že vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sledile bodo investicije, kot so razširitev centra za ravnanje z odpadki v Lenartu in izgradnja centra za ravnanje z odpadki v Vrhniki. Smelih načrtov za prihajajoča leta je tako veliko. Zavedamo se, da je prav kakovostno življenje in okolje, ki ga bomo zapustili za številne generacije, ki prihajajo za nami, ključnega pomena. Projekti, kot pa je 1. Saubermacherjeva okoljska nagrada, pa ne samo, da predstavljajo zelo napredno in odraslo razmišljanje, temveč nas tudi postavljajo pred nemalokatera vprašanja, ki ustvarijo nov val razmišljanja za razvoj prihodnosti. mag. Mojca Letnik, direktorica Saubermacher Slovenija, d.o.o. 1 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Rast & razvoj podjetja

USPEšNO POSLOVANJE OHRANILI tUdI V LEtU 2011

Glede na relativno težko leto 2011, ki sta ga oblikovala tako gospodarska kot politična kriza, je družbi Saubermacher Slovenija, d.o.o. uspelo slediti jasno postavljeni strategiji in obdržati stabilno rast poslovanja. Skladno s slovensko strategijo ravnanja z odpadki smo celo v dogovoru z občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah pristopili k uvajanju dodatnega ločenega zbiranja odpadkov. 2 | maj 2012

Okoljska zakonodaja je, tako kot vsako leto, tudi v letu 2011 bistveno vplivala na poslovanje družbe Saubermacher Slovenija, d.o.o. in zahtevala dvig standarda ob nespremenjenih cenah. Vendarle nam je kljub težki gospodarski situaciji v preteklem letu uspelo zadržati raven prodaje na ravni leta 2010. V primerjavi z letom 2010 se je spremenila struktura ustvarjenih prihodkov od prodaje. V letu 2011 se je tako za približno 1,2 mio € zmanjšal obseg nakupa in prodaje sekundarnih surovin. Najbolj pozitivno sta se razvijali dejavnost odvoza odpadkov od obrti in industrije ter dejavnost prevzemanja nevarnih odpadkov. Direktorica podjetja Saubermacher Slovenija, d.o.o. mag. Mojca Letnik je ob tem povedala: »Težave, s katerimi se srečuje okolje, v katerem nudimo svoje storitve, je posledično vplivalo tudi na likvidnostno sliko naše družbe. Likvidnostne težave večjih poslovnih partnerjev, kakor tudi posameznih gospodinjstev v okviru javne službe, so se prvič po dolgem času pokazale kot izrazita nevarnost za poslovanje

podjetja. Skrb za zdravo finančno strukturo podjetja in kakovostne kazalnike je bila tudi v letu 2011 temeljna naloga vodstva družbe. Intenzivna izterjava, limitiranje in selekcioniranje poslov so bile aktivnosti, s katerimi smo uspeli ohraniti dokaj zdravo jedro brez večjih likvidnostih težav. Uspelo se nam je dokaj dobro izogniti odprtim terjatvam s poslovnimi partnerji, ki so zaradi stečaja prenehali s poslovanjem v letu 2011.« V letu 2011 je bilo v podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o. zaposlenih za kar 21 % več delavcev kot leto poprej. Tako danes beležimo že 160 zaposlenih, kjer jih je kar 44 % zaposlenih z več kot pet let delovne dobe, ter kar 21 % zaposlenih z več kot deset let delovne dobe. Skupina Saubermacher Slovenija pa trenutno zaposluje nekaj manj kot 350 zaposlenih.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Rast & razvoj podjetja

Smeli načrti za letošnje IN PRIHOdNJE LEtO

S

tabilno poslovanje v letu 2011 so omogočile tudi številne investicije, ki so bile izvedene v skupnem znesku 2,8 mio €. Med najpomembnejšimi investicijami so bile: investicija v sortirno linijo v višini 1,5 mio €, investicija v parkirišče in krožišče v višini 465 tisoč €, investicija v skladišče v Kidričevem v višini 150 tisoč € ter nabava smetarskega vozila MAN v višini 192 tisoč €.

V letu 2012 pa se v podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o. pripravljamo na realizacijo vseh predvidenih strateških investicij, ki so bile potrjene s strani lastnikov že v letu 2009. Med njimi je vsekakor vredno izpostavit izgradnjo centra za nevarne odpadke v Kidričevem, kjer smo pred slabim mesecem dni že vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sledile bodo investicije, kot so razširitev centra za ravnanje z odpadki v Lenartu in izgradnja centra za ravnanje z odpadki v Vrhniki. V okviru

strateškega projekta – razširitev centra za ravnanje z odpadki v Lenartu – se trenutno pripravljajo idejni načrti širitve in potrebna infrastruktura za delovanje takšnega centra. V Vrhniki pa je v fazi priprave potrebna prostorska dokumentacija in tudi že idejni načrti za razvoj centra. Leto 2012 pa je z mesecem aprilom podjetju prineslo tudi uvedbo novega ravnanja z izrabljenimi mo-

tornimi vozili (IMV). Pomembna novost, ki jo opredeljuje nova uredba, je uvedba strogih kazni za tiste, ki se vozila znebijo, ali se z razgradnjo ukvarjajo nelegalno. V Saubermacherju, tako kot doslej, še naprej skrbimo za zbiranje IMV na štajersko-prekmurskem področju, ki ga po novem predstavlja osem zbiralnih mest, kjer je neuporabno ali nevozno vozilo mogoče predati.

3 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Uvedba ločenega zbiranja OdPAdkOV V kONCESIJSkIH občinah USpešna!

Rast & razvoj podjetja

S

kladno s slovensko strategijo ravnanja z odpadki, katere ukrepi določajo zmanjševanje količin odpadkov za odlaganje in s tem posledično povečevanje deleža odpadkov za ponovno uporabo in predelavo, smo v podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o., v dogovoru z občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, pristopili k uvajanju dodatnega ločenega zbiranja odpadk-

ov na izvoru njihovega nastajanja, torej pri samih povzročiteljih. Cilji novega sistema so, da se storitve zbiranja odpadkov čim bolj približajo njihovim povzročiteljem in da se zmanjša njihov čas, transportne poti in stroški za prevoz posameznih vrst odpadkov do ekoloških otokov ali v zbirne centre, da se ekološki otoki razbremenijo s povečanimi količinami ločeno zbranih odpadkov in da se prebivalstvu omogoči aktivno sodelovanje pri ločevanju odpadkov. V okviru novega sistema smo tako uspešno vsa gospodinjstva opremili z zabojniki za zbiranje papirja ter vrečkami za zbiranje odpadne mešane embalaže, prav tako pa so jim omogočili oddajo biološko razgradljivih odpadkov. Novi sistem zbiranja odpadkov je bil pri občanih pozitivno sprejet, kar se kaže tudi v povečanih količinah odpadkov za ponovno predelavo, ki so se v letu 2011, glede na leto 2010, povečale za dodatnih 20 %. Posebej pomembna pa je čistost odpadkov, kar je pogoj za njihovo nadaljnjo uporabo v predelovalne namene. Na

podlagi zahtev Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, da je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov z zmanjšano vsebnostjo biološko razgradljivih odpadkov, smo tako v letu 2011 uspeli v ločeno zbiranje teh odpadkov dodatno vključiti čez 1.500 gospodinjstev in na ta način dodatno razbremeniti odlagališča odpadkov. Direktor podjetja Saubemacher Slovenija, d.o.o. Rudolf Horvat pojasnjuje: »Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastajanja in prevzemanje čim bližje mestu nastajanja prinaša dobre rezultate, tako glede količin in čistoče prevzetih odpadkov, saj prinaša zmanjšanje odpadkov za odlaganje na 45 % celotnega snovnega toka odpadkov. Mehanska obdelava odpadkov prav tako omogoča dodatno zmanjševanje količin odpadkov za odlaganje in pridobivanje materialov za termično izkoriščanje za cca 15–20 %. Nov sistem zbiranja odpadkov pa ne povzroča večjih dodatnih stroškov za povzročitelje, saj se frekvence zbiranja prerazporedijo, zmanjšajo pa se stroški odlaganja odpadkov.« Katja Grabrovec

SkUPINA SAUBERMACHER SLOVENIJA JE V PRVIH dVEH MESECIH LEtA 2012 dOSEgLA NASLEdNJO VIšINO PRIHOdkOV: Obdobje

Prihodki v tisoč EUR

planirano januar–februar 2012

3.561

planirano 2012

24.121

Obdobje

Prihodki v tisoč EUR

planirano januar–februar 2012

5.643

planirano 2012

38.429

doseženo januar–februar 2012

3.475

Podjetje SM-Slovenija je v prvih dveh mesecih leta 2012 realiziralo prihodke v višini 3.475 tisoč EUR, kar znaša 97 % planiranih prihodkov:

doseženo januar–februar 2012

5.259

Skupina SM-Slovenija je v prvih dveh mesecih leta 2012 realizirala prihodke v višini 5.259 tisoč EUR, kar znaša 93 % planiranih prihodkov. 4 | maj 2012

Robert Čajič, pomočnik direktorja


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Rast & razvoj podjetja

ravnanje z izrabljenimi MOtORNIMI vozili po NOVEM

z

aprilom je pričela veljati nova uredba o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Uredba o izrabljenih vozilih, Ur. l. RS, 32/2011 s spremembami), ki bi naj na tem področju prinesla več reda. Tako skrb za IMV prenaša z javne službe na uvoznike in proizvajalce same. Uvozniki in proizvajalci so koncesijo za ta namen podelili podjetju Ekomobil d.o.o., katerega ustanovitelji smo Saubermacher Slovenija d.o.o., Karbon d.o.o. in Avtotransporti Kastelec s.p. Pomembna novost, ki jo opredeljuje nova uredba, je uvedba strogih kazni za tiste, ki se vozila znebijo ali se z razgradnjo ukvarjajo nelegalno. Kazni za kršitelje znašajo od tisoč do 20 tisoč evrov. Z novo uredbo se do leta 2015 predpisuje najmanj 85-odstotna predelava vozil, po letu 2015 pa celo 95-odstotna.

Pomembna novost, ki jo opredeljuje nova uredba, je uvedba strogih kazni za tiste, ki se vozila znebijo ali se z razgradnjo ukvarjajo nelegalno.

Foto: arhiv Saubermacher Slovenija

Saubermacher Slovenija d.o.o., tako kot doslej, še naprej skrbi za zbiranje IMV na štajersko-prekmurskem področju, katerega po novem predstavlja osem zbiralnih mest, kjer je neuporabno ali nevozno vozilo mogoče predati. ZBIRALNA MESTA PO NOVEM

Noršinska 2, 9000 MURSKA SOBOTA

AMZS d.d. AMZS d.d.

AVTO LUNEŽNIK, Lunežnik Slavko s.p. AVTOCENTER ORMOŽ d.o.o.

AVTOSERVIS Franc Lasbaher s.p.

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. AVTOKOMPLET, Pintarič Igor s.p. AVTOCENTER HORVAT s.p.

Zagrebška 25, 2000 MARIBOR Ritoznoj 4, 2310 SLOV. BISTRICA

Hardek 44 c, 2270 ORMOŽ Mariborska cesta 21, 2234 BENEDIKT

Sp. Porčič 4 a, 2230 LENART

Puhova ul. 50, 2000 MARIBOR Ulica Matije Gubca 13, 9000 MURSKA SOBOTA

Zbiralna mesta

LJ

CE

Odsluženo vozilo se brezplačno preda na enem izmed zbiralnih mest, kjer lastnik dobi potrdilo o uničenju, s katerim se nato na upravni enoti vozilo odjavi iz prometa. mag. Aleš Vajngerl, vodja službe trženja

5 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Rast & razvoj podjetja

ODPADNA OLJA

– SEŽIG ALI REGENERACIJA? Zakonska določila o ravnanju z odpadnimi olji so v Evropski uniji določena z Evropsko direktivo o odpadnih oljih, v Sloveniji pa s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi olji iz leta 1998 in Operativnim programom ravnanja z odpadnimi olji iz leta 2003, ki vsebuje zelo podobna določila in zakonske zahteve. Še več, pravilnik je obsežnejši, saj vsebuje strožje zahteve lastnosti odpadnih olj pri uporabi kot gorivo in pri regeneraciji, ki ji po EU regulativah tudi dajejo prioriteto kot bolj smiselnemu načinu od uničevanja oziroma sežiga.

kAtERA OLJA SO OdPAdNA?

Odpadno olje je vsako mineralno mazalno ali industrijsko olje, ki ni več primerno za uporabo, za katero je bilo namenjeno, zlasti rabljena motorna olja, olja za zobniške prenosnike, kakor tudi mineralna strojna, turbinska in hidravlična olja. Upoštevajo se tudi sintetična odpadna olja, za razliko od Evropske direktive pa slovenski Pravilnik ne upošteva oljnih ostankov iz rezervoarjev ter emulzije vode in olja.

Kar se tiče ponovne uporabe odpadnih olj, je odpadke potrebno predelati, če za to obstajajo tehnične možnosti in možnosti nadaljnje uporabe predelanih sestavin. Če pa so stroški predelave višji od stroškov odstranitve in če odstranjevanje manj obremenjuje okolje kot njihova predelava, pa jih ni potrebno predelati. Vsekakor pa je vsa odpadna olja potrebno zbirati in odstranjevati na načine, ki niso škodljivi ali nevarni za človeka, vode, zrak in tla. 6 | maj 2012

Odgovornost do okolja je botrovala tudi odločitvi zbiranja odpadnih motornih in industrijskih maziv v podjetju Saubermacher Slovenija, ki je kot pooblaščeni zbiralec odpadnih olj vpisan v seznam že od leta 2005. Večini odpadna motorna in industrijska maziva povzročajo stroške, v podjetju Saubermacher Slovenija pa smo izbrali drugo pot. Na podlagi vhodne kontrole bomo zbirali odpadna motorna in industrijska maziva, ki morajo ustrezati klasifikacijski številki 13 02 05*, predvsem pa bomo poskrbeli za brezplačen odvoz in s tem strankam prihranili dodatne stroške.

kAJ JE REgENERACIJA? JE V SLOVENIJI SPLOH možna?

Regeneracija je vsak proces, ki omogoča izdelavo uporabnega olja z rafiniranjem odpadnih olj, posebno z odstranjevanjem kontaminantov, proizvodov oksidacije in aditivov iz olja. Od možnosti odstranjevanja ima v EU prednost regeneracija, ki je bolj smiseln način, zaradi ponovne uporabe in zaščite okolja.

V Sloveniji zbiralcem odpadnih olj dovoljenja podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor (ARSO). Količine odpadnih olj so v Sloveniji premajhne za upravičeno regeneracijo, kar verjetno v prihodnosti tudi ne bo drugače. Še naprej se bomo posluževali uporabe predelanih odpadnih olj in drugih podobnih odpadkov (usedlin) rezervoarjev za energetske namene, torej sežiga.

V prihodnje se bo regeneracija razvijala z uvajanjem novih dosežkov in bo mogoče ekonomsko opravičljiva že pri majhnih količinah odpadnega olja, vendar kljub temu ne vlada velika naklonjenost regeneriranim oljem. Regeneracija olja ima velik ekonomski pomen, saj zniža stroške, ustvarja delovna mesta, ohranja svetovne naftne rezerve … Razlog, pri katerem bi se bilo vredno ustaviti, pa je zagotovo najpomembnejši, in sicer, da regeneracija podaljšuje obstoj naravnih virov, ohranja okolje in pripomore k boljši kakovosti življenja. Klavdija Mrak


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Rast & razvoj podjetja

tENNENROt PREPUStItE SE kAkOVOStNIM tENIškIM UžitKom

S

pomladanski čas je tukaj in čas je za ureditev peščenih teniških igrišč. Strokovna in kakovostna spomladanska ureditev peščenega igrišča je predpogoj za kakovostno igrišče preko celotne sezone. A kakovostne ureditve ni brez kakovostnega opečnega zdroba. Pesek Tennenrot je naravni produkt iz jalovišča nekdanjega rudnika antracita v Fohnsdorfu v Avstriji. Na jalovišču je mešanica premoga in gline, ki je zaradi silovitega lastnega pritiska notranje izgorevala ter v globini še vedno izgoreva pri temperaturi preko 1000 °C. Temno rdeča barva razžarjenega, lavi podobnega materiala, je porozna, trdna in odporna na mraz. Tennenrot se predeluje na mestu nastanka s pomočjo drobilcev in sejanja v različne velikosti granulata, ki je dobavljiv v razsutem stanju ali v vrečah.

Pesek Tennenrot ima prijetno rdečo barvo in je takoj pripravljen za vgradnjo na naravno površino. Sestavljen je iz mineralov, ki imajo številne prednosti, kar ga uvršča v sam vrh. Mineralna sestava mu omogoča elastičnost, kar varuje sklepe pred prekomerno obrabo. Ob sami igri ne povzroča prašenja, saj je higroskopičen, zato zelo dolgo zadržuje vlago, hkrati pa mu ta lastnost omogoča, da se lahko kmalu po dežju na njem spet igra, saj je vodoprepusten. Čvrsta sestava in dobra vezava ob vgradnji mu omogočata, da se ne drobi in obrabi, vzdrževanje pa je še enostavnejše, saj je odporen na mraz in druge vremenske razmere. 7 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Rast & razvoj podjetja

Vse prednosti in lastnosti peska Tennenrot pa so tudi razlog, da je primeren za različne športne podlage. Poleg tenis igrišč ga lahko uporabite na različnih malih in velikih površinah v naravi, nogometnih in atletskih igriščih, tekalnih stezah ter igriščih za trening, prosti čas in na otroških igriščih. Univerzalno pa je uporaben tudi za izgradnjo poti in parkovnih objektov. TENNENROT – naravni mineral, trdo žgan iz jalovine in premoga in je nestrupen (toksično neoporečen).

Teniška igrišča – debelina vgradne plasti v zgoščenem – stisnjenem stanju

REDCOURT – teniški pesek iz klinkerja (trdno žgane opeke) z visoko kapaciteto vpijanja vode v žareče rdeči barvi.

Teniška igrišča – debelina vgradne plasti v zgoščenem – stisnjenem stanju

Kontrola kakovosti se redno nadzira s strani avstrijskega Inštituta za športno tehnologijo, nenehno pa je deležen tudi pohval s strani zadovoljnih kupcev in uporabnikov, med katerimi je tudi Aleksander Živin, predsednik Teniškega kluba Koper, ki pravi:

Rad bi zelo pohvalil kakovost peska Tennenrot ter pripravo igrišč s strani podjetja Blisk servis d.o.o. in Javnega zavoda za Šport MO Koper. Kakovost peska in pripravo igrišč so pohvalili tudi številni vrhunski teniški igralci in igralke, ki so nastopili na naših turnirjih, med njimi tudi ženski FED CUP reprezentanci Slovenije in Kanade v letu 2011. V prejšnjih letih smo gostili številne odlične domače in svetovne teniške igralce (TOP ATP 100), ki so po končanih turnirjih ATP Futures zadovoljni zapuščali Bonifiko. Igrišča na Bonifiki so danes predstavljena tudi v nemških in italijanskih turističnih agencijah, ki na ŠRC Bonifiki redno organizirajo turistične teniške kampe za odrasle. Klavdija Mrak

8 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Rast & razvoj podjetja

žUpana SPREgOVORILA O SOdELOVANJU S POdJEtJEM SAUBERMACHER SLOVENIJA Naše sodelovanje s podjetjem Saubermacher Slovenija sega v leto 2009, ko mu je bila v naši občini podeljena koncesija za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. Vsa ta leta smo bili z delovanjem podjetja v naši občini zadovoljni, saj se vedno znova trudijo delati tako v korist občanov kot tudi v smeri iskanja novih predlogov in rešitev, ki bi pripomogli k temu, da bi skupaj z občani našo občino ohranili čisto. Ker se zavedamo, da lahko samo poznavanje pomena ločenega zbiranja odpadkov pripomore k trajnostnemu razvoju, smo podjetju hvaležni tudi zato, ker deluje v smeri obveščanja in informiranja naših občanov. Želimo si in upamo, da bo tudi v prihodnje naše sodelovanje korektno in plodno. Jožef Merkuš, župan Občine Hoče-Slivnica

S podjetjem Saubermacher Slovenija sodelujemo že vrsto let in smo z našim sodelovanjem zadovoljni. Podjetje Saubermacher Slovenija si vseskozi prizadeva izboljšati sistem ravnanja z odpadki in je od vsega začetka vodilno na tem področju. Zavedanje ljudi o ustreznem ločevanju odpadkov je ključnega pomena, zato je še kako pomembno, da naše občanke in občane redno obveščamo in informiramo o dogajanju na tem področju. Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

9 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Pogovarjali smo se z ...

»Ženske znamo izbrati pravo mero diplomacije!«

mag. MOJCA LEtNIk

direktorica podjetja Saubermacher Slovenija

Mag. Mojco Letnik mnogi poznamo kot direktorico, ki poleg Rudolfa Horvata uspešno vodi barko podjetja Saubermacher Slovenija, d.o.o. skozi vsakodnevne težave, uspehe in postavljene cilje. Mi smo si jo tokrat poleg službenih dolžnosti drznili vprašati tudi po zasebnih dosežkih, željah in načinih sproščanja.

Kako dolgo ste že v podjetju Saubermacher?

»Sedaj bo 22. leto, kar sodelujem s podjetjem Saubermacher, saj sva se pred toliko leti spoznala z možem Ivom in takrat je njegova družina posel šele dobra začenjala. In ker je bilo treba nekatere stvari početi tudi popoldan, sva to z mojim sedanjim možem počela skupaj. Temu bi lahko rekli neuradni del začetkov, saj sem takrat bila še študentka. Takrat je 10 | maj 2012

bilo veliko nekega družinskega sodelovanja in dela. Moje začetno delo v podjetju je bilo knjiženje položnic ipd. V času mojega študija, ko sem študirala menedžment majhnih in srednjih podjetij, smo imeli študij urejen tako, da smo bili dva dni na fakulteti, dva dni v mentorskem podjetju, en dan pa smo imeli namenjen študiju. Jaz sem prav ta dan izkoristila za delo v podjetju Letnik – Subermacher.«

Kakšni so torej bili začetki, ste imeli le eno pisarno?

»Naša pisarna je bil del domače hiše preurejen v pisarno, kasneje pa se je dozidala ena pisarna zraven, na prostoru, kjer je bil balkon. Tam je delala celotna družina Letnik. Vse skupaj se je začelo z enim tovornjakom in ločenim zbiranjem odpad-

kov v takratni skupni Občini Lenart. Sprva kot pilotni projekt, nato pa kot širitev na posamezne druge krajevne skupnosti. To je bilo prvo ločevanje odpadkov v takratni Jugoslaviji. Podjetje je izredno hitro raslo. Dobivali smo nove občine in širili dejavnosti, tako da je poslovanje v dveh pisarnah postalo nemogoče. Takrat smo se pričeli ozirati po nakupu nekega zemljišča, ki bi nam omogočil preselitev vseh vozil in pisarn na enotno lokacijo. Leta 1999 se je kupilo zemljišče v Sp. Porčiču in leta 2003 smo se preselili. Moj tast se je medtem odločil, da se leta 2004 upokoji, in takrat sem vodenje podjetja Letnik – Saubermacher prevzela jaz.«

Kako to, da ste t.i. vodilno vlogo v podjetju prevzeli prav vi in ne vaš mož?

»Pogovorov je bilo kar nekaj, tudi


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

Pogovarjali smo se z ... moj mož je izrazil željo, da on ne bi želel prevzeti podjetja. Seveda pa je bil v okviru družine podan le predlog, da bi tako vodenje prevzela jaz, v matični družbi v Avstriji pa so nato to tudi potrdili. Bilo pa je kar nekaj vprašanj, ali bom jaz kot ženska in mati to sploh zmogla. Šlo je za družinsko odločitev med mano in mojim možen, kjer sva se odločila, da če sva sprejela takšno odločitev, se bova pri njej tudi podpirala.«

In kako vam sedaj vodenje tako pomembnega podjetja uspeva kot ženski?

»Ko sem prevzela funkcijo, sem bila prva direktorica v koncernu Saubermacher. Mislim pa, da sem se kar dobro znašla v moškem svetu. Mogoče je prednost žensk tudi ta, da znamo ubrati pravo mero diplomacije. Morda je prednost tudi to, da nas je manj. Tako nas moški sprejemajo na drugačen način.«

Kako pa vaša hči Julija gleda na mamo kot direktorico?

»Hči Julija, ki je stara 9 let, gleda na mamo kot direktorico tako, kot njej v teh letih najbolj ustreza. Imela bi mamo, ki bi bila doma in bi imela kmetijo, ker bi ji tako lahko namenjala več časa tekom dneva. Ko pa bi Julija rada šla na počitnice, bi imela mamo direktorico, ki si lahko vzame dopust in se z njo odpravi na oddih daleč ali nedaleč stran.«

Kako to, da ste se kasneje odločili za združitev podjetij?

»Podjetje Letnik – Saubermacher je obstajalo v samostojni obliki do leta 2007, dobrih 17 let. Šele, ko je naša matična družba v Avstriji kupila koncern Rumpold, in smo prejeli še dve povezani družbi Ekoles in Čisto mesto, je prišlo do odločitve, da se pripojijo tri podjetja; Letnik – Saubermacher, ki je v glavnem izvajal dejavnosti odvoza nenevarnih odpadkov, nekaj malega tudi nevarnih, Ekoles, ki je bil specializiran za nevarne odpadke, in Saubermacher Slovenija, ki je bilo takrat krovna družba podjetja Saubermacher v Sloveniji.«

Kako bi torej z vašimi očmi pogledali na Slovenijo, smo dovolj razviti na področju ločevanja odpadkov?

»V Sloveniji nam manjka predvsem odločnosti. Odločnosti izvajanja nečesa, kar smo si zadali. Preveč smo neodločni, ko gre za izvajanje določenih ukrepov, izvajanje nove zakonodaje, zahtev itd. Enostavno se ti ukrepi, ki bi se morali, ne izvajajo. Zmeraj so neki argumenti, ki morda preveč kažejo na to, da smo res zelo socialna država. In skozi to socialno državo delamo pogosto tudi napake, ki se odražajo v kakovosti našega okolja oziroma škodi, ki je povzročena okolju.«

Kako pa gledate na to, da je danes prav vaše področje nemalokrat regulirano in odločeno z razpisi?

»Javni razpis je mehanizem, ki bi moral prinašati prednosti naročniku. Žal Slovenija še ni v tej fazi, da bi temu bilo tako. Prevečkrat se pri javnih razpisih izkaže, da se stvari pri javnih podjetjih, ki morajo izvajati naročila skozi javne razpise, kupujejo bistveno dražje, kupujejo se predimenzionirane stvari, zato javnih razpisov v takšni obliki ne odobravam, saj ne omogočajo gospodarnega ravnanja tistega, ki bi želel dejansko poslovanje v javnih podjetjih spraviti v okvire ekonomskega poslovanja.«

Vsi zaposleni vas poznajo kot direktorico, kakšna pa je Mojca v zasebnem življenju?

»Mojca je predvsem mama. Zelo rada sem doma. Zelo rada delam vse tisto, za kar običajno nimam časa; to so rože, vrt, rada tudi kaj skuham, ko imam čas.«

Torej, lahko Mojco najdemo v popoldanskem času na vrtu, v predpasniku? »Redko, toda lahko, saj ko imam čas, to zelo rada počnem. Moj vrt je zelo majhen, toda na njem raste vse, kar potrebujemo; jagode, sola-

ta, paradižnik ipd. Glede na omejen čas si je treba te aktivnosti, ki nas osrečujejo, tudi nekoliko omejiti. Tako imam majhen vrt in ne prevelikega, za rože imam le štiri cvetlična korita, kar je dovolj. Imam pa kar nekaj grmičevja, ki ne potrebuje veliko nege.«

Kako pa si napolnite baterije, radi potujete?

»Od vsega imamo najraje to, da kam pobegnemo. Ponavadi mi je čisto vseeno, kam gremo, lahko le eno uro ali zelo daleč stran. Medtem ko vikende ali poletni dopust rada preživljam bolj v lenarjenju, čim bolj preprosto; kratke hlače, majica, udobni čevlji … Čim bolj svobodno in brez nekih protokolov. Najbolj mi ugaja, če srečam čim manj poznanih ljudi, saj sem preprosto rada sama s svojimi mislimi. Prevečkrat namreč tema tudi v prostem času s prijatelji nanese na delo in službo. Enkrat na leto pa si z družino radi privoščimo kakšno potovanje, v bolj oddaljene kraje.«

Kako pa vi gledate na zaposlene, kakšen pomen imajo ti na podjetje?

»Jaz imam svoje zaposlene izredno rada. Predvsem zato, ker vem, da smo vse to gradili skupaj. Ogromno ljudi me obkroža, s katerimi smo skupaj že od začetka ustanavljanja podjetja. Tukaj se spletajo neki posebni odnosi spoštovanja, cenjenja in vem, da mi to zaposleni tudi vračajo. Že zelo zgodaj sem se odločila, da želim okrog sebe imeti najboljše ljudi. Dobro ekipo, kjer pa v zaposlenih nikoli ne vidim konkurenta, temveč nekoga, ki mi lahko na moji poslovni poti pomaga. In to je tisto, kar nam lahko danes, v tem zelo zahtevnem svetu, kjer se srečujemo z nalogami, za katere nimamo znanja in nismo vešči, zelo pomaga. Jaz lahko trdim, da sem si tak tim tudi zgradila.« Pogovarjala se je: Katja Grabrovec

11 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

KljUč do USpeha – zadovoljni zapoSleni

projeKt move – poStavljamo temelje za prihodnoSt

P

rojekt MOVE na področju prodaje tudi v letošnjem letu teče po predvidenem planu. V lanskem letu smo se na področju prodaje ukvarjali z organizacijo in cilji prodajne službe, izgradnjo baze strank, analizo konkurence ter segmentacijo in klasifikacijo strank. Podatki kažejo, da v Sloveniji poslujemo že s skoraj 2.000 podjetji, od majhnih oz. mikro podjetij pa do velikih sistemov. Ker z velikimi sistemi ustvarimo največji delež prihodkov, je cilj prodaje v tem letu krepitev baze strank na področju majhnih in srednjih podjetij. Vse te aktivnosti so del naše strateške usmeritve h kupcem, da jih bolje poznamo in zagotavljamo boljši odnos in storitve. Prav tako postopoma uvajamo tako imenovano »Enotno Vstopno Točko – EVT«, ki bo služila kot pomoč strankam in zaposlenim, predvsem v prodaji in logistiki. Hkrati se z uvedbo EVT poenostavlja in bolje organizira ravnanje z vhodno in izhodno pošto, telefaksi in e-poštami, ki prihajajo s strani strank. Vse to s ciljem boljše organizacije za nas in kakovostnejše storitve za stranke. Skozi ves čas trajanja projekta je bistven poudarek na uvajanju informacijske podpore s programsko opremo SAP. Za ta namen že od lanske jeseni v matični družbi SDAG v Gradcu potekajo intenzivne priprave v okviru delavnic, katerih se udeležujemo vodje za posamična področja – prodaja, snovni tokovi in logistika. V tem trenutku smo že na meji, ko zaključujemo z definiranjem in vzpostavljanjem bistvenih funkcij za delovanje programske 12 | maj 2012

opreme po naših potrebah ter se pripravljamo na testno obdobje, ko bomo preizkušali in analizirali delovanje. V tej fazi je vključenih nekaj posameznikov z vsakega od področij projekta, ki bodo tekom testiranja podajali predloge in popravke za izboljšave, kasneje pa bodo prenašali znanje na ostale sodelavce. Glede na zahtevnost in obsežnost projekta v tem trenutku še ne moremo natančno določiti dneva, ko bomo vsi zaposleni začeli z uporabo v praksi, vendar si želimo, da bi to bilo konec tega leta ali v začetku prihodnjega. Takrat je predviden začetek tudi v matični družbi v Gradcu.

Utrinek z ene izmed delavnic za SAP v prostorih Ecoport v Gradcu

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so v tej prvi fazi nesebično pomagali z informacijami, napotki in lastnimi predlogi. Čaka nas še veliko dela, a verjamem in prepričan sem, da nam bo skupaj uspelo s tem pomembnim projektom, ki za zaposlene in za podjetje v načinu dela in organizaciji pomeni pomemben mejnik. mag. Aleš Vajngerl, vodja službe trženja


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

KljUč do USpeha – zadovoljni zapoSleni

nabirali Smo nova znanja

V

mesecu marcu smo v treh sklopih za naše zaposlene izvedli izobraževalne seminarje. Rdeča nit vseh seminarjev je bilo povečanje učinkovitosti in izboljšanje komunikacije v prodaji, tako s strankami, kot tudi znotraj našega podjetja. Izobraževanj so se udeležili zaposleni v prodaji iz Saubermacher Slovenija in povezanih družb, skupina voznikov in drugih sodelavcev znotraj podjetja, ki so pri svojem dnevnem delu neposredno ali posredno povezani s prodajo. Prodajna ekipa se je poglobljeno spoznavala s tehnikami prodajnih razgovorov, ugotavljanjem potreb strank, pravilno argumentacijo ter z učinkovito prodajno komunikacijo. Posebej zanimivo je bilo v praktičnem delu, kjer so se preizkusili v različnih vlogah – tako v vlogi prodajnika kot v vlogi stranke. Marsikdo je po tej izkušnji ponovno spoznal, da je prodaja časten, a zahteven posel. Skupina voznikov, ki izvaja storitve pri strankah, je spoznavala in analizirala, kako stranke vidijo našo storitev, naš osebni pristop, aktivno komunikacijo in kar je pri njihovem dnevnem delu še posebej pomembno – prvi vtis, ki ga naredijo na stranko. Poudarili so, da je pri njihovem delu zelo pomembno, da so sproti seznanjeni z morebitnimi novostmi s strani prodajnikov ter da bi si želeli več povratnih informacij na njihove predloge, ki jih prinašajo na osnovi zaznanih potreb in priložnosti na trgu. V zadnji skupini pa so se udeleženci

bolj podrobno posvetili različnim vrstam komunikacije s strankami in znotraj podjetja, saj si pogosto zaradi nepoznavanja primernega načina komuniciranja otežujemo delo. Spoznali so, da ni vseeno, kako pozdravimo in nagovorimo nekoga, ki nas pokliče po telefonu, nam pošlje e-pošto ali nas osebno obišče. Enako velja za komunikacijo s sodelavci.

Marsikdo je po tej izkušnji ponovno spoznal, da je prodaja časten, a zahteven posel.

Vtisi udeležencev po zaključku so bili pozitivni, prav tako je bil zadovoljen predavatelj Janez Hudovernik. Okrepljeni z novimi spoznanji in veščinami bodo naši sodelavci tudi v bodoče skrbeli za zadovoljstvo naših strank, za dobro medsebojno sodelovanje v podjetju ter, kar je najpomembnejše, s svojim delom in odnosom skrbeli za dobro ime in ugled našega podjetja.

mag. Aleš Vajngerl, vodja službe trženja

13 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

KljUč do USpeha – zadovoljni zapoSleni

želimo Si zveStih StranK

k

ot vsako leto smo tudi letos v mesecu januarju opravili raziskavo zadovoljstva naših strank s pomočjo podjetja Gfk. Ker gre za precej obsežno raziskavo z večjim številom vprašanj in odgovorov, bi izpostavil le nekaj najpomembnejših ugotovitev.

Zadovoljstvo strank

6%

17%

Zelo zadovoljni Zadovoljni

20%

23%

34%

26%

50%

34%

Deloma zadovoljni Nezadovoljni 26%

27%

!

23%

25%

22%

26%

(n=151)

(n=39)

24%

19% (n=16)

(n=71)

Vrednosti v grafu povedo delež in stopnjo zadovoljstva strank s posameznim podjetjem. Primer: 17% strank izmed 151 anketiranih je na splošno zelo zadovoljnih s Saubermacherjem. Ocena kaže poleg zadovoljstva tudi na pričakovano zvestobo strank. Tako npr. od nezadovoljnih strank v prihodnosti ni možno pričakovati zvestobe.

Ključni dejavniki nezadovoljstva strank Relativni vpliv/jakost navedenega razloga

Značilnosti nezadovoljstva

100 = povprečje pomembnosti navedenega razloga

Temeljitost čiščenja oz. odstranjevanja odpadkov

36,0% Spremljati

281

Hitra in učinkovita obdelava reklamacij

36,9% Ukrepati

243

Dobri osebni odnosi s strani predstavnika podjetja Fleksibilnost in pripravljenost pomagati s strani predstavnika podjetja Povprečje drugih 25 lastnosti

Pomembnost:

% nezadovoljnih

229 227

33,3% 26,6%

!

Spremljati Spremljati

77

Ukrepati >= 36.3% Spremljati< 36.3%

Primer razlage: stranke so kot najmočnejši dejavnik nezadovoljstva navedle temeljitost čiščenja, delež izmed vseh anketiranih strank, ki so navedle ta razlog pa je bil 36%. Lahko bi rekli, da je temeljitost čiščenja kot dejavnik nezadovoljstva skoraj 3x bolj pomemben kot povprečje pomembnosti navedenega razloga. Npr. povprečje je 100, temeljitost čiščenja po pomembnosti pa je 281.

14 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

KljUč do USpeha – zadovoljni zapoSleni

Ključni dejavniki zadovoljstva in zvestobe strank Relativni vpliv/jakost navedenega razloga 100 = povprečje pomembnosti navedenega razloga

Kakovost informacij o novih storitvah s strani predstavnikov podjetja

% zadovoljnih

222

Funkcionalnost posod, zabojnikov kot npr. uporabnost, vzdržljivost, mobilnost

205

Informacije in storitve podjetja na spletni strani Povprečje 26 lastnosti oz. dejavnikov

Značilnosti zadovoljstva

198

87

Pomembnost:

Izboljšati

16,5%

22,6%

21,9%

Izboljšati

Izboljšati

nadaljevati>= 25.9% izboljšati< 25.9%

Primer razlage: stranke so kot najmočnejši dejavnik zadovoljstva navedle kakovost informacij o novih storitvah, delež izmed vseh anketiranih strank, ki so navedle ta razlog pa je bil 16,5%. Lahko bi rekli, da je podajanje kakovostnih informacij o storitvah kot dejavnik zadovoljstva skoraj 2x bolj pomemben kot povprečje pomembnosti navedenega razloga. Npr. povprečje je 100, podajanje kakovostnih informacij po pomembnosti pa je 222.

StranKe oziroma KUpci Si želijo PREdVSEM NASLEdNJE:

• Da mi vemo, KDO SO in da si jih zapomnimo od zadnje opravljene storitve do naslednje. • Da si zapomnimo, KAJ SI ŽELIJO in kaj pričakujejo od nas in naših storitev. • Ustrezne komunikacije in OSEBNEGA STIKA. • REŠITVE IN NE RAZLAG o tem in onem. • Govoriti o sebi in od nas pričakujejo, da si bomo to zapomnili in upoštevali. • Storitev, ki so skladne z njihovimi potrebami, in sposobnost, DA SE PRILAGODIMO delovanju njihovi dejavnosti v prihodnje.

K izboljšanju sodelovanja s strankami lahko prispeva vsak na svoj način, skladno z njegovim delovnim mestom in zadolžitvami v podjetju. Vsak proces in posamična delovna naloga, četudi ni direktno povezana s prodajo, prispeva k učinkovitosti prodaje in s tem k boljšim odnosom s strankami. Le na tak način bomo ohranili in pridobili zveste in zadovoljne stranke. Le zvesta stranka prinaša dolgoročen odnos in obojestranske koristi. mag. Aleš Vajngerl, vodja službe trženja

15 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

IGOR DŽANKIć Vodja prodaje

031 777 286 (MPO 459) i.dzankic@saubermacher.si

Majda Šmigoc,

JKP, javni razpisi, Blata ČN, (biološki odpadki) 031 386 843 (MPO 302) m.smigoc@saubermacher.si

Matej Zadravec,

vsi kan.pr.- MSP, VP nevarni odpadki (operativa) 041 982 680 (MPO 203) m.zadravec@saubermacher.si

Dominik Mitov,

vsi kanali prodaje 051 317 081 (MPO 317) d.mitov@saubermacher.si

Gordana Ošlaj,

trgovsko blago 031 662 280 (MPO 204) g.oslaj@saubermacher.si

16 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

mag. ALEŠ VAJNGERL Vodja službe trženja

051 622 224 (MPO 208) a.vajngerl@saubermacher.si

Franc Knaus,

GJS (koncesije), občine 041 611 327 (MPO 201) f.knaus@saubermcher.si

Jasna Drozg,

(terensko delo koncesije, reševanje reklamacij) 051 603 056 (MPO 432) j.drozg@saubermacher.si

Pisarna / teren

Teren

Jernej Rostohar,

vsi kanali prodaje, trgovske verige 051 387 559 (MPO 450) j.rostohar@saubermacher.si

Teren

Marko Obal

vsi kanali prodaje, mala in srednja podjetja, 031 746 611 (MPO 337), m.obal@saubermacher.si

Pisarna / teren

Damijan Kravos,

vsi kanale prodaje (sekundarne surovine) 051 628 535 (MPO 445) d.kravos@saubermacher.si

Gordana Ošlaj strokovna podpora 17 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2 KljUč do USpeha – zadovoljni zapoSleni

P

izobraževanje šolSKe mladine in Učiteljev v šalešKi dolini

UP-Saubermacher d.o.o. opravlja zbiranje in odvoz odpadkov oz. surovin v osmih občinah Šaleške (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki) in Zgornje Savinjske doline (Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Luče, Solčava) vse do Logarske doline. V začetku leta 2012 smo si v našem podjetju zastavili cilj, da pričnemo z aktivnim izobraževanjem gospodinjstev, učencev, dijakov in njihovih učiteljev glede ločenega zbiranja odpadkov in uporabe zbirnih centrov.

Predstavitev delovanja smetarskega vozila.

V mesecu februarju smo za vsa gospodinjstva v Šaleški dolini pripravili brošuro o pravilnem ločevanju odpadkov in jo razdelili kot nenaslovljeno pošto izobraževalne narave. Enako smo v mesecu aprilu naredili za gospodinjstva v Zgornji Savinjski dolini. V brošuri smo opisali delovanje zbirnih centrov, namen zbiralnic,v kateri zabojnik sodi kakšen odpadek ter napisali urnike akcij odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov.

Predavanje o ločenem zbiranju odpadkov je bilo uspešno.

Vseskozi sodelujemo z Radiem Velenje, kjer imamo enkrat mesečno oddajo, v kateri sporočimo aktualne spremembe in seveda poročamo o količinah odpadkov, ki so se zbrali v posamezni občini, in koliko odpadkov oz. surovin je bilo predelanih oz. ponovno uporabljenih. Kar dvakrat smo imeli predavanje o ločenem zbiranju odpadkov oz. surovin za dijake na Šolskem centru Velenje, ki je eko šola. Poleg tega smo predavanje izvedli tudi za vzgojiteljice Vrtca Velenje.

Na osnovni šoli Šmartno ob Paki smo v okviru eko dneva predstavili delovanje smetarskega vozila in prikazali praznjenje zabojnikov za ločeno zbiranje embalaže. Na zbirnem centru Velenje I. smo v okviru projekta »Odpadek naj ne bo samo odpadek« sprejeli okoli 300 učencev šestih oz. sedmih razredov osnovnih šol v Šaleški dolini in jim nazorno prikazali pot zbiranja in oddaje odpadka ter delovanje in namen prekladalne postaje. S televizijo VTV Velenje smo na zbirnem centru Velenje I. posneli otroško oddajo Modri Jan, kjer se prepletajo ekološke vsebine o vodi, toplogrednih plinih, odpadkih …

eKo KotičeK v naKUpovalnem CENtRU EUROPARk

Da bi vse obiskovalce nakupovalnega centra Europark še bolj ozavestili o pomenu ločevanja odpadkov in skrbi za okolje, smo v sodelovanju s tamkajšnjim vodstvom postavili prav poseben EKO kotiček. Tam lahko obiskovalci ustrezno ločijo odpadke, za lažje razumevanje pa smo jim nad zabojniki dodali še navodila, kaj sodi v kateri zabojnik in kako pravilno ločevati odpadke. 18 | maj 2012

Alenka Centrih Ocepek


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

dOgAJA SE

POdELJENA 1. SAUBERMACHERJEVA OkOLJSkA NAgRAdA

L

eto 2012 je za družbo Saubermacher pomembno tudi zaradi podeljene 1. Saubermacherjeve okoljske nagrade. Slednja služi kot podelitev priznanja najbolj zaslužni diplomski nalogi na področju ravnanja z okoljem, potekala pa je v sodelovanju s tremi fakultetami; Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. Izmed vseh prispelih diplomskih nalog je strokovna komisija, ki so jo sestavljali tako predstavniki univerz kot predstavniki podjetja Saubermacher Slovenija, d.o.o., izbrala šest najboljših. Med slednjimi so nato izbrali najboljše diplomsko delo, ki je s strani podjetja Sauber-

Podelitev čeka za 1.500 EUR zmagovalni diplomski nalogi.

macher Slovenija, d.o.o. bilo nagrajeno s čekom v vrednosti 1.500 EUR. Nagrada za najboljše delo je šla v roke mladi diplomantki Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo iz Ljubljane Tjaši Milenkovič. Tjaša je ob podeljeni nalogi povedala, da je zelo presrečna in presenečena, saj se na »izziv«, kot ga je poimenovala sama, ni prijavila sama, temveč je to storila njena mentorica. Zaključna prireditev 1. Saubermacherjeve okoljske nagrade je potekala v mariborskem hotelu Habakuk, kjer je popoldan, poln zabave in smeha, povezovala simpatična Helena Ajdnik, za glasbeno popestritev pa je poskrbela Eva Černe. V podjetju smo tako vnovič dokazali, da na mladih svet stoji in da je treba izvor za prihodnje rešitve na področju ravnanja z odpadki iskati že pri mladih upih, na univerzah.

Družbena odgovornost tako ostaja poslanstvo podjetja Saubermacher Slovenija, d.o.o. na različnih področjih delovanja. Poleg omenjene nagrade smo namreč v letu 2011 podprli številne dobrodelne ustanove, prostovoljna društva, mlade umetnike in raziskovalce, cicibane, šolarje … Pomagali smo z različnimi prispevki; denarnimi, materialnimi prispevki in prostovoljno pomočjo. V okviru svoje družbene odgovornosti pa smo pričeli tudi z vključevanjem težko zaposljivih oseb v delovno okolje in s tem vračanjem v samostojno življenje. Katja Grabrovec

Mlada talentirana pevka je navdušila vse zbrane

mag. Tomaž Kancler, Rudolf Horvat, mag. Mojca Letnik in Hans Roth

POVZETEK ZMAGOVALNE NALOGE

Tjaša Milenkovič - Vpliv hidrofobnih ionskih tekočin na osnovi imidazola na okolje

Ionske tekočine so organske spojine, ki v zadnjem času postajajo vedno bolj zanimive kot »zelena topila« na področju kemijske in farmacevtske industrije. Sestavljene so iz velikega organskega kationa in organskega ali anorganskega aniona. Možna je vrsta različnih kombinacij ationov in anionov, odvisno od samega namena uporabe ionskih tekočin. V diplomskem delu smo ovrednotili vpliv izbranih hidrofobnih ionskih tekočin na okolje. Določili smo vpliv ionskih tekočin na luminiscenčne bakterije Vibrio fischeri, aktivno blato, kjer smo določili vpliv na oksidacijo ogljikovih in dušikovih spojin in s tem vpliv na aerobno čistilno napravo. Za ugotavljanje vpliva ionskih tekočin na višje rastline, smo uporabili organizme Lemna minor, Sinapis alba in Lepidium sativum, z vodnimi raki Artemia salina pa smo določili vpliv na višje vodne organizme. Za določanje biorazgradnje ionskih tekočin smo uporabili dve metodi, in sicer test določanja biorazgradljivosti na podlagi merjenja porabe kisika v zaprtem respirometru in test določanja biorazgradljivosti na podlagi merjenja koncentracije raztopljenega organskega ogljika (DOC). Vse ionske tekočine so se izkazale za zelo strupene, saj so že v zelo nizkih koncentracijah povzročile specifične spremembe na 50 % testnih organizmov kljub njihovi delni topnosti v vodi. Strupenost na aktivno blato se s časom povečuje in na podlagi dobljenih rezultatov lahko trdimo, da bi prisotnost ionskih tekočin na biološki čistilni napravi povzročila poslabšano delovanje le-te ali celo deaktivacijo aktivnega blata. S testi biorazgradljivosti smo ugotovili, da so preiskovane ionske tekočine popolnoma nerazgradljive. To pomeni, da se ionske tekočine v okolju ne bodo razgrajevale, imajo pa potencial, da se v okolju akumulirajo. 19 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

dOgAJA SE

AkCIJA očiStimo SLOVENIJO USPEšNA

V

soboto, 24. marca 2012, je po vsej Sloveniji potekala druga največja prostovoljska okoljska akcija v zgodovini Slovenije: »Očistimo Slovenijo 2012«. V to akcijo se je vključila tudi Občina Sveta Ana in udeležilo se je okrog 150 občanov. Kot občani občine Sv. Ana smo se akciji pridružili tudi trije zaposleni našega podjetja z družinami – Mojca, Ivo in Julija Letnik; Renata, Aleš in Primož Lipko. Skupaj smo se odločili, da se priključimo prostovoljcem iz doline reke Ščavnice. Čeprav se nas je letos zbralo bistveno manj kot ob prvi akciji – je bila to vesela skupina, ki je v veselem vzdušju in lepem sončnem vremenu prepešačila in očistila približno 12 km poti. Po našem mnenju je bilo tokrat ob cestah veliko manj odpadkov kot v prvi akciji – morda pa se zavest ljudi vseeno izboljšuje? Za popestritev dneva smo ob gozdni poti našli pravi »odpadkarski zaklad« – skoraj bi lahko poklicali arheologe – očistili smo namreč mini divje odlagališče, kjer smo se lahko čudili odpadkom iz 60-tih let. Za osvežitev na poti so poskrbeli sokrajani. Za nagrado ob zaključku naše delovne akcije pa je poskrbel župan občine Sv. Ana, ki nas je vse udeležence pogostil z odličnim golažem na Grafonževi domačiji. Občina Sv. Ana je tudi zaradi vzpostavljenega ločenega zbiranja odpadkov iz leta 1990, ki ga je vzpostavilo naše podjetje, ena izmed najbolj čistih občin v Sloveniji. Besedilo in fotografije: mag. Mojca Letnik, direktorica

20 | maj 2012

Zaključek akcije na Grafonževi kmetiji (foto: Viktor Kapl)

Ekipa »čistilcev« doline reke Ščavnice

Skriti zakladi v gozdu

Počitek na poti


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

začeteK leta v dUhU drUženja in Sodelovanja

dOgAJA SE

že 7. tradicionalni zajtrK z žUpani

P

odjetje Saubermacher Slovenija je 10. januarja 2012, v Občini Radenci organiziralo tokrat že 7. tradicionalni ponovoletni zajtrk z župani koncesijskih občin. Zajtrka so se udeležili župani 13-ih občin, srečanje pa se je odvijalo v prijetnem vzdušju gostilne Park (v Radencih). Po uspešnem zaključku leta 2011 smo vnovič organizirali srečanje, ki so se ga udeležili župani koncesijskih občin Vitanje, Apače, Benedikt, Cerkvenjak, Hoče – Slivnica, Lenart, Radenci, Sv. Ana, Sv. Jurij ob Ščavnici, Sv. Jurij v Slovenskih Goricah, Sv. Trojica, Šentilj in Rače – Fram. Vse navzoče sta ob začetku pozdravila direktorja podjetja Saubermacher Slovenija, Rudolf Horvat in mag. Mojca Letnik. Slednja sta se zahvalila za uspešno delo v letu 2011 in predstavila novo organi-

zacijo v podjetju. Predstavila sta tudi, da je lansko leto bilo pomembno zaradi tega, ker se je število koncesijskih občin povečalo za dve občini, saj je meseca novembra 2011 potekal svečan podpis dveh novih koncesijskih pogodb, Občine Vitanje in Občine Zreče. Med zbranimi sta direktorja kot »novega člana« pozdravila župana Občine Vitanje, svojo odsotnost pa je žal opravičil župan Občine Zreče.

Mag. Mojca Letnik je ob tem povedala: »Z vsakoletnim zajtrkom želimo vsem občinam podpisnicam izkazati zahvalo za medsebojno sodelovanje in zaupanje. Zavedamo se, da so tovrstna srečanja nujna za konstruktivno in suvereno sodelovanje ter za pregled storitev, ki smo jih uspešno izvedli v preteklem letu. Vsem koncesijskim občinam želimo vse dobro in uspešno v novem letu in da bi se naše poslovno sodelovanje z

vsakim letom le še bolj krepilo.« Tudi direktor Rudolf Horvat je vsem predstavnikom izrazil zahvalo: »Hvala za poslovno priložnost in zaupanje v naše znanje. Odlikujeta nas zanesljivost in kakovost, vsa pričakovanja v novem letu pa lahko uresničimo le z dobrimi poslovnimi partnerji.« Ob koncu programa je sledilo tudi druženje ob dobri hrani in pijači ter slovo, da se v letu 2013 gotovo srečamo znova, z novimi pogledi in spomini na pretekli čas. Tamara Horvat

POdJEtJE SAUBERMACHER SLOVENIJA JE LEtO 2012 pričelo z dobrodelnoStjo

M

arsikdo je v teh težkih časih v stiski, nosi težka bremena in izkusi veliko trpljenja. Tako je bilo z družino Rajner Cipot, ki je čez noč ostala brez strehe nad glavo.

V podjetju Saubermacher Slovenija se zavedamo, da je treba ponuditi roko tistim pomoči potrebnim. Že z majhnimi pozornostmi lahko dosežemo, da se marsikatere oči spet zaiskrijo. Dobrota se namreč prične z malenkostmi, ki vodijo do velikih dejanj, zato smo se odločili in se odzvali na še en klic na pomoč. V predbožičnem času je streho nad glavo izgubila štiričlanska družina Rajner Cipot iz Lipovcev. Podjetje Saubermacher je za nesrečo družine izvedelo iz medijev, v akcijo pa smo se podali že kar naslednji dan. Direktorica podjetja Saubermacher Slovenija mag. Mojca Letnik je ob tem dodala: »Ognjeni zublji so družini uničili in poškodovali vso lastnino, zato smo jim v podjetju Saubermacher priskočili na pomoč. Zaposleni so nemudoma začeli zbirati oblačila, belo tehniko, opremo za kopalnico, skratka vse, kar bi lahko pomagalo družini. Prav tako smo organizirali, da je podjetje Saubermacher Slovenija, v sodelovanju s hčerinsko družbo Saubermacher Komunala, dostavilo velik zabojnik in brezplačen prevzem in odvoz le-tega. Želimo si, da bi vsaj malo omilili njihovo bolečino in materialno breme, ki ga nosijo.« Tamara Horvat

21 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

dOgAJA SE

aKcija »zbirajmo zamašKe« SE NAdALJUJE

Na začetku akcije, ki se je pričela oktobra 2010, smo zamaške zbirali za Gala Majšlerja iz Maribora, ki ima cerebralno paralizo. Do konca leta 2011 je bilo tako zbranih 73.970 kg zamaškov, kar je Galovi družini prineslo več kot 20.000 €. To pa jim je omogočilo tudi, da so lahko brez težav odplačali leasing za oseben avto za Gala in uresničili zastavljen cilj; omogočiti Galu transportno sredstvo, ki mu bo olajšalo gibanje in poskrbelo za njegove potrebe. Mi pa smo se sedaj odločili, da v letu 2012 nadaljujemo z zbiranjem zamaškov, in sicer za Simona Vogrinca, ki se je lani poškodoval ob skoku s padalom in bil težko ranjen v eksploziji mine na Jahornini v Bosni. V nesreči je izgubil obe nogi, zato potrebuje nadkolensko in podkolensko protezo. Njegova zgodba je hitro preplavila vso Slovenija in se dotaknila src mnogih. Tudi naših!

aKcijo očiStimo SLOVENIJO POdPRL tUdI kOLEktIV CRO VRHNIkA

Kolektiv povezane družbe Cro Vrhnika se je pred obiskom predsednika Turka udeležil čistilne akcije »Očistimo SLO 2012« na področju Stare Vrhnike, kjer so zgolj ob cesti, ki pelje proti Ligojni in Zaplani, zbrali preko 5 m³ odpadne embalaže in smeti (tudi hladilnik in TV, ...) kar je zastrašujoč podatek: vse to je bilo odvrženo iz avtomobilov – pri čemer je prav grozljivo to, da je bilo vmes vsaj 100 pločevink piva. Vsega skupaj, zbranega na področju Vrhniške občine v času čistilne akcije oz. po njej in pripeljanega v njihov zbirni center, je bilo za 24 ton, skupaj z zbranimi odpadki v občini Log-Dragomer in Borovnica pa za 31 ton odpadkov. Ta podatek je ogromen, sploh zato, ker vse tri občine veljajo za najbolj »zelene« v Sloveniji.

PREdSEdNIk REPUBLIkE dR. dANILO tüRk OBISkAL CRO VRHNIkA IN BIL NAd VIdENIM NAVdUšEN

V

okviru akcije Očistimo Slovenijo je 24. marca 2012 predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk skupaj s predstavniki občine Vrhnika obiskal Center za ravnanje z odpadki Vrhnika.

Predstavniki so bili nad videnim navdušeni, kjer sta jih najbolj očarali prav sortirnica odpadkov ter kompostarna, v kateri letno predelajo 10.000 ton razgradljivih bioloških odpadkov iz kar štirih občin. Velikost kompostarne, količina predelanih bioloških odpadkov, računalniško nadzorovan zaprt sistem kompostiranja, dober izvlek zraka preko obnovljenega biofiltra ter čistoča okolja so le nekatera dejstva, ki so predsednika prepričala o prednostih takšnega načina kompostiranja. Strokovnjaki vrhniške družbe so gostom predstavili še sortirnico odpadkov, v kateri letno predelajo okoli 2.500 ton plastične embalaže iz občin Vrhnika, Cerknica, Logatec in Žiri. Embalažo sortirajo na enajst, za reciklažo primernih frakcij. Te predstavljajo 60 % celotne količine prejete plastične embalaže, 38,5 % predelajo v material, primeren za alternativna goriva, le 1,5 % celotne količine pa predstavljajo izločene primesi, ki končajo na deponiji.

Tako vodstvo CRO Vrhnika kot zaposleni so bili, po besedah Marka Kocjančiča, obiska predsednika države dr. Danila Türka veseli: »Vsi smo ponosni in izredno zadovoljni, saj za nas tako visok obisk pomeni le eno, in sicer potrditev našemu dosedanjemu delu ter motivacijo za prihodnje projekte.« 22 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

»Flota« SlUžbenih vozil z novo POdOBO

V mesecu marcu smo zaključili projekt, kjer smo vsa službena vozila oblepili z novimi logotipi in razpoznavnimi znaki. Namen akcije je bil ta, da bi naša vozila postala čim bolj prepoznavna in da bi tudi ta krepila podobo našega podjetja. Oblepili smo deset službenih avtomobilov z logotipi in internetnimi naslovi.

PREdStAVILI SMO SE NA SEJMU MEgRA

Tudi letos smo se predstavili na sejmu Megra, ki je potekal vse od 28. marca do 1. aprila v Gornji Radgoni. Tudi tokrat smo imeli zunanji razstavni prostor, kjer smo razstavili ves prodajni program, vse zabojnike in primer pravilno pakiranih azbestnih plošč. A sejem je bil na splošno slabo obiskan, tako s strani razstavljavcev kot tudi s strani obiskovalcev.

v portorožU dOgAJA SE Spoznavali primere dobrih praKS S področja ločevanja odpadKov V okviru 31. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti je 22. marca 2012 potekala okrogla miza z naslovom “Problematika ločevanja odpadkov: primeri dobrih praks”. Gostje so se osredotočili na obstoječe stanje ravnanja z odpadki v Sloveniji in predstavili dobre prakse na področju ločevanja odpadkov z različnih koncev Slovenije. Izhodišče za izbrano temo okrogle mize je spoznanje, da se Slovenija že nekaj časa sooča s številnimi izzivi pri gospodarjenju z odpadki. Če pogledamo statistiko (Eurostat), ugotovimo, da prebivalec Evropske unije na leto povprečno ustvari 513 kg odpadkov; pri nas je to povprečje nekoliko manjše, in sicer 449 kg na prebivalca – vendar pa je zaskrbljujoče, da gre pri nas le 15 odstotkov vseh ustvarjenih odpadkov v nadaljnjo obdelavo. Ni odveč poudariti, da je pomemben vidik reševanja okoljske problematike osveščanje prebivalstva. Okrogla miza je tako zbrala primere dobrih praks na področju ločevanja odpadkov, ki večinoma temeljijo prav na osveščanju prebivalstva.

Splošno stanje problematike ravnanja z odpadki v Sloveniji je na okrogli mizi predstavila dr. Tanja Gomišček z Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Še posebej je izpostavila pomembnost osveščanja tako za preprečevanje nastanka odpadka kot tudi ločevanja odpadkov na izvoru. Svoje dobre izkušnje z ločevanjem odpadkov in izzive na tem področju so na okrogli mizi predstavili svetovalec direktorja v Javnem podjetju Snaga Igor Petek, pravnik Jernej Fefer iz javnega komunalnega podjetja Vrhnika, direktor podjetja Saubermacher Rudolf Horvat in vodja poslovne enote Komunala Kranj Primož Bašelj. Naš direktor Rudolf Horvat je predstavil izkušnje iz Lenarta in poudaril, da v podjetju Saubermacher ugotavljamo, da ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastajanja in prevzemanje čim bližje mestu nastajanja prinaša dobre rezultate, tako glede količin kot tudi čistoče prevzetih odpadkov; uspelo nam je zmanjšanje odpadkov za odlaganje na 40 odstotkov celotnega snovnega toka odpadkov. Kot primer dobre prakse osveščanja mladih Gorenjcev je bila na okrogli mizi predstavljena tudi kampanja Pozor(!)ni za okolje, ki poteka od leta 2010 v organizaciji družbe Goodyear Dunlop Sava Tires. Katja Grabrovec

23 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

dOgAJA SE

občina dornava uvedla sistem zbiranja odpadkov »od vrat do vrat«!

čiSto meSto ptUj USpešno nadaljUje Svoje delo

P

o prenosu dejavnosti za odvoz odpadkov na območju Občine Ptuj iz Čistega mesta Ptuj na Javne službe Ptuj, Čisto mesto uspešno nadaljuje s svojim delom na ostalih podravskih občinah. Tako v naslednjih dneh že pričenja z uvajanjem novega sistema zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« na območju Občine Dornava.

Tovrstni sistem zbiranja odpadkov predstavlja napredek za mnoge občine, saj gre za sodoben sistem, ki omogoča učinkovitejše zbiranje odpadkov na mestu nastanka, to je pri uporabniku doma. Na območju Spodnjega Podravja se je kot prva za tovrsten sistem zbiranja odločila prav Občina Dornava, katere občani bodo v naslednjih dneh prejeli dodatno posodo za zbiranje papirja in vreče za zbiranje odpadne mešane embalaže. To pomeni, da bomo »ekološke otoke« približali vsaki stranki kar na dom. Janez Letnik, direktor Čistega mesta Ptuj, je ob tem dodal: »Pričakujemo, da se bo s tovrstno uvedbo sistema ločevanje odpadkov na posamezne frakcije izboljšalo tudi do 25 odstotkov, hkrati pa bo ločevanje za uporabnika postalo lažje in preprostejše. Gre za izredno pomembno novost za uporabnike, saj bo sedaj vsako gospodinjstvo prejelo

brezplačno zeleno posodo z rdečim pokrovom (enakega volumna, kot je že obstoječa posoda za mešane komunalne odpadke)za zbiranje odpadnega papirja. Frekvenca odvoza papirja bo enkrat na mesec. Enaka frekvenca odvoza bo pri zbiranju mešane odpadne embalaže, kjer bodo uporabniki prejeli zvitek 24-ih vreč (dve vreči na mesec), v katerih bodo zbirali odpadno plastično in kovinsko embalažo ter tetrapak. Pri zbiranju mešane odpadne embalaže v vreče priporočamo, da uporabnik odpadno embalažo (plastiko, pločevinke, tetrapak, ...) stisne ter tako prihrani prostor. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo potekal enkrat na tri tedne, odvoz bioloških odpadkov pa 43-krat na leto, kar velja le za tiste, ki so se vključili v sistem zbiranja in odvoza bioloških odpadkov. Zbiranje steklene embalaže pa se bo še naprej vršilo na ekoloških otokih, in sicer enkrat na mesec.«

Uvedba zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« sedaj tudi v občini Kidričevo

čiSto meSto ptUj nadaljUje z novim SiStemom zbiranja odpadKov

P

o uvedbi sistema zbiranje odpadkov »od vrat do vrat« v Občini Dornava bodo podoben sistem čez teden dni uvedli tudi v Občini Kidričevo. Tudi njihov namen je, da postanejo vse bolj okolju prijazna in ekološko osveščena občina, k čemur spada tudi ustrezna skrb za pravilno ločevanje in zbiranje odpadkov. Čisto mesto Ptuj bo tako vse občane Kidričevega oskrbelo s posodami za papir in vrečami za mešano embalažo. 24 | maj 2012

Nad sodobnejšim sistemom zbiranja odpadkov je navdušen tudi župan Občine Kidričevo Anton Leskovar, ki je ob tem povedal: »Način zbiranja odpadkov ´od vrat do vrat´ ne bo samo olajšal dela naših občank in občanov, temveč bo tudi poskrbel za napredek na področju ločevanja odpadkov pri nas. Prav zaradi tega tovrstno uvedbo Čistega mesta Ptuj pozdravljam in menim, da bo s tovrstnim racionalnim ravnanjem naša občina

postala okolju prijaznejša. Čeprav verjamem v moralno odgovornost naših ljudi do svojega bivalnega prostora, se še vedno najdejo takšni, ki jim za to ni mar, zato se posledično temu v naši občini, žal, še vedno dogajajo črna odlagališča. V Občini Kidričevo imamo urejen svoj zbirni center za odlaganje odpadkov. To pomeni, da lahko vsi občani naše občine vse odpadke, razen azbestnih plošč, brezplačno odlagajo v ta zbirni center. In prav sprememba


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

dOgAJA SE

zbiranja odpadkov je lahko še en korak k osveščenosti naših občank in občanov do skrbi za ločevanje odpadkov in odlaganja na ustrezna mesta. Čisto mesto Ptuj bo tako »ekološke otoke« približalo kar vsaki stranki na dom, izkušnje iz preteklosti pa kažejo, da se s tovrstno uvedbo, zaradi učinkovitejšega ločevanja, zmanjša količina mešanih komunalnih odpadkov, hkrati pa bo ločevanje za uporabnika postalo lažje in preprostejše. To pa je tudi razlog, da bodo v Občini Kidričevo sedaj frekvenco odvoza mešanih komunalnih odpadkov spremenili iz 14-dnevne na tri-tedensko. Nov sistem zbiranja »od vrat do vrat« je tako za uporabnike kot za samo občino prijaznejši, hkrati pa ne prinaša dodatnih stroškov, saj ostane cena odvoza za uporabnika nespremenjena.

Janez Letnik, direktor Čistega mesta Ptuj, je ob tem povedal: »Tudi v Občini Kidričevo se zavedamo, da vsakršna sprememba ločevanja odpadkov za občanke in občane pomeni določeno novost. Zato smo tudi tukaj poskrbeli, da bo uvajanje potekalo čim bolj nemoteno, na način, da bomo krajane poleg posod in vrečk osveščali tudi z zloženko z navodili za ločevanje odpadkov. S tem jim bomo omogočili večjo razumljivost novega sistema ter hkrati jasno sliko o tem, kam odložiti določeno vrsto odpadka. Vsako gospodinjstvo bo sedaj prejelo brezplačno zeleno posodo z rdečim pokrovom (enakega volumna, kot je že obstoječa posoda za mešane komunalne odpadke) za zbiranje odpadnega papirja, ki ga bo Čisto mesto Ptuj odvažalo enkrat na mesec. Enaka frekvenca bo pri odvozu mešane odpadne embalaže, kjer bodo uporabniki prejeli zvitek 24-ih vreč (dve

vreči na mesec). Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo potekal enkrat na tri tedne, odvoz bioloških odpadkov pa 43-krat na leto, kar velja le za tiste, ki so se vključili v sistem zbiranja in odvoza bioloških odpadkov. Zbiranje steklene embalaže pa se bo še naprej vršilo na ekoloških otokih, in sicer enkrat na mesec.« Katja Grabrovec

POdJEtJE SAUBERMACHER-kOMUNALA POStALO KonceSionar v petih občinah Upravne enote lendava 9. maj 2012 predstavlja mejnik na področju ravnanja z odpadki tako za podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. kot za občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Turnišče. V prostorih občine Turnišče so bile namreč za dobo desetih let svečano podpisane koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Zgoraj navedenih 5 občin UE Lendava je pripravilo skupni razpis za izbiro koncesionarja za zbiranje in prevoz odpadkov, ki je potekal dvostopenjsko. Podjetje Saubermacher – Komunala, ki se je kot vodilni ponudnik prijavilo na razpis skupaj s podjetjem Saubermacher Slovenija d.o.o., je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik. Naši družini 12 občin, kjer izvajamo GJS zbiranja in prevoza odpadkov se je tako pridružilo pet občin, v katerih smo poleg občine Velika Polana sicer že od 1. marca 2012 začasni izvajalec te javne službe. Na ta način podjetje Saubermacher – Komunala izvaja gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza odpadkov za skupno 70.000 prebivalcev oziroma skoraj dvajset tisoč gospodinjstev. Podpis koncesijskih pogodb pomeni za občane petih občin nov standard ravnanja z odpadki, ki bo začel veljati, ko bo podjetje pridobilo vsa potrebna soglasja za njegovo uveljavitev, o čemer bodo občani pravočasno obveščeni z obvestili, navodili in novimi urniki zbiranja in odvoza posameznih vrst odpadkov. V tem prehodnem obdobju pa ostaja standard nespremenjen, zbiranja pa bodo potekala po trenutno veljavnih urnikih. 25 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novicenovice |2 SAUBERMACHER SLOVENIJA

zapoSlene Smo POVPRAšALI …

… kje boste dopustovali to poletje? Z družino bomo že tretje leto zapored obiskali mestece Nin, nedaleč od Zadra, kjer nam je zelo všeč. Morda bomo raziskali še kakšen drug kraj na hrvaški obali ob koncu poletja. (Sandra Leiner ) V času letošnjega letnega dopusta z družino ne načrtujemo nobenih korenitih sprememb. Dopust bomo preživeli ob slovenski obali, konkretneje v Izoli, kar je že praksa nekaj zadnjih let. Z ženo sva namreč oba velika zagovornika lokal patriotizma in želiva otrokom najprej pokazati lepote Slovenije. Sicer pa nam letni dopust predstavlja čas prijetnega druženja z družino, čas sprostitve, zabave, pogovora, ter čas, ko se nam glede na naš ritem življenja čas skorajda ustavi. Čas dopustov osebno izkoristim velikokrat tudi za razmislek o načrtih za prihodnost. (Boštjan Berlak) Poletni dopust je pri nas namenjen ´počivanju´! Poletje po stari slovenski tradiciji preživljamo na hrvaški obali – v Dalmaciji. Skrivališče pred soncem in ´nepovabljenci´ smo si poiskali v temni senci borovcev manjšega kampa v Pakoštanih. Plavanje, kolesarjenje in poležavanje pa so glavne aktivnosti našega počitnikovanja. (mag. Mojca Letnik) Letos bom poletne počitnice preživela s svojo družino ob morju, in sicer najprej v Antaliji, kamor se bosta moja otroka prvič peljala z ´avionom´, zato predvidevamo, da bo to zanje prav posebno doživetje. Drug del dopusta pa bomo preživeli bolj umirjeno na hrvaški obali, kjer bom svoj čas posvetila svojima otrokoma, kopanju in sprehodom. (Tamara Horvat) 26 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

znani o Saubermacherju

pevKa eva černe –

»Skrbimo za bolj čiSto okolje S Svojimi dejanji!« Podelitev 1. Saubermacherjeve okoljske nagrade je popestrila tudi mlada pevka Eva Černe. Ob tej priložnosti smo jo povprašali, kako ona ločuje odpadke in kakšen pomen pripisuje temu. Zaupala nam je, da je zelo vestna na tem področju in da je zanjo skrb za čistejše okolje na prvem mestu.

Glede na to, da je pred kratkim potekala akcija Očistimo Slovenijo, nas zanima, ali si se je udeležila in kako? »Žal sem letos zaradi številnih nastopov in drugih obveznosti ta dan imela že zaseden in se akcije tako nisem mogla udeležiti. Imam pa zelo razčiščeno sama pri sebi, kako ravnati z odpadki in si v vsakdanu prizadevam, da opozarjam na ustrezno ravnanje in ločevanje tudi druge ljudi okrog sebe.«

Ali tudi sama ločuješ odpadke in kako?

»Ja, seveda. Tako, kot je sedaj potrebno po zakonu. Doma smo skrbno opremljeni z ločenimi zabojniki in prav vsi smo poučeni, kako naj bi pravilno ločevali odpadke. Gotovo nam kdaj pa kdaj še kaj uide, toda v grobem se ločevanja striktno držimo. V bližini pa imamo tudi ekološki otok, kamor nosimo plastenke, steklo in papir.«

Kaj zate pomeni skrb za bolj čisto okolje, se ti to zdi velikega pomena?

»Zame pomeni skrb za bolj čisto okolje to, da sam skrbiš in si prizadevaš s svojimi dejanji za čistejše okolje. Z zgledom pa lahko učimo tudi ostale okrog nas! To se mi zdi izredno velikega pomena in če bi se vsak človek ravnal po teh načelih, bi bilo naše okolje bolj čisto, kakor je.«

Kako gledaš na delo, ki ga opravlja podjetje Saubermacher Slovenija in njegove hčerinske družbe?

»Njihovo delo se mi zdi zelo pomembno. Če ga oni ne bi opravljali, bi bil naš planet onesnažen in umazan. Samo pomislimo – povsod bi ležali odpadki, neprijeten vonj bi zaznamoval našo državo … No, tako malce pretiravam, toda vseeno je prav to, kar oni počno, edina prava smer za čistejše okolje na naši zemlji.«

Bi bila pripravljena tudi sama za en dan poprijeti za delo tistih posameznikov, ki vsakodnevno skrbijo za odvoz smeti? »Ja, bi bila, z veseljem.«

Meniš, da je Slovenija na tem področju napredna, kaj nam še manjka?

»Mislim, da je Slovenija kar napredna, kar se tiče ločevanja odpadkov, čeprav, če pogledamo število let, ko je podjetje Saubermacher že prisotno pri nas, bi lahko z ustreznim ločevanjem odpadkov pričeli že veliko prej. Mislim, da nam najbolj manjka izobraževanj na tem področju; npr. v šolah, kjer bi lahko o tem podučili otroke, in s tem do raznih zlorab in pomanjkanja znanja na tem področju ne bi sploh prišlo.« Avtorica: Katja Grabrovec Foto: Mediaspeed, okoljska nagrada

27 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pogled čez planKe

toplota za meSto gradec iz grašKih odplaK

t

ermično izkoriščanje blata iz graške čistilne naprave prihrani okrog 2.500 ton premoga in 6.000 ton emisij CO2 na leto ter se vrača kot toplota nazaj v mesto Gradec. Od lanske zime se blato iz graške čistilne naprave prvič uporablja za pridobivanje toplovodnega ogrevanja mesta Gradec. Ta reciklažni krogotok je paradni projekt Holdinga Graz Services z družbo Saubermacher in VERBUND. Na začetku krogotoka so komunalne in industrijske odplake mesta Gradec, ki se odvajajo in prečistijo v čistilni napravi Gössendorf. Pri tem procesu nastane letno cca. 22.000 ton blata iz čistilne naprave kot odpadni produkt. Ta odpadek se s kratkimi transportnimi potmi uporablja kot nadomestno gorivo v toplarni Mellach (VERBUND) za pridobivanje toplote in električne energije za mesto Gradec. Osušeno blato pripomore k prihranku okrog 2.500 ton premoga in izpusta 6.000 ton CO2 letno. Organske škodljive snovi se popolnoma razgradijo v procesu sežiga in mikroelementi se trajno vežejo v ostanku pepela. S pomočjo sosežiga s premogom se blato iz čistilne naprave učinkovito odstranjuje in istočasno se izkorišča njegov energijski potencial za proizvodnjo električne energije in toplote. Po sežigu se koristijo vse okolju prijazne in učinkovite čistilne naprave za izpušni dim (razdušitev, odpraševanje, razžveplanje). 28 | maj 2012

»Sosežig v toplarni Mellach je okolju prijazno odstranjevanje blata iz čistilnih naprav. Ta lokacija toplarne VERBUND predstavlja hrbtenico varne oskrbe z električno energijo za območje južne Avstrije in zagotavlja z novo kombinirano plinarno Mellach in toplarno zanesljivega proizvajalca toplote za mesto Gradec«, izjavljajo v podjetju VERBUND. Hans Roth: »S pomočjo termičnega izkoriščanja graškega blata iz čistilne naprave skupaj z optimalno logistiko nudijo Saubermacher, Holding Graz Services in Verbund pomemben prispevek za življenja vredno okolje. To je vzorni projekt tudi za mnoga druga mesta.«

»Naravni viri se ohranjajo in v blatu iz čistilnih naprav vsebovane težke kovine, organske škodljive snovi, patogene klice in hormonsko aktivne snovi se s pomočjo tega reciklažnega krogotoka ne morejo več vrniti v vodni in prehrambni krogotok,« obrazloži Edmund Tschaußnig iz čistilne naprave mesta Gradec. Gordana Ošlaj


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pogled čez planKe

znanje in izKUšnje (Know-how) S področja goSpodarjenja z odpadKi PRENAšA SAUBERMACHER V ABU dHABI

V

nedeljo, 19. febr u a r j a 2012, se je v Dubaju zgodil slovesen podpis JointVenture pogodbe med družbama Saubermacher in West Coast Co. LLC za zbiranje in transport mešanih komunalnih odpadkov, kakor tudi čiščenje cest v Združenih arabskih emiratih – ZAE. Projekt, ki se bo imenoval ´West Coast Saubermacher International´, bo podjetju Saubermacher odprl vrata za vstop na tržišče Združenih arabskih emiratov. Pri tem bo Saubermacher udeležen v manjšem obsegu in z omejenim gospodarskim tveganjem, saj bomo prispevali znanje in izkušnje, celotno finančno investicijo pa prevzema lokalni partner.

Povod za to sodelovanje je bil mednarodni javni razpis Center of Waste Management – Abu Dhabi avgusta 2011, s katerim bi se naj še naprej razvijal in moderniziral obstoječi sistem zbiranja in recikliranja komunalnih in industrijskih odpadkov.

V teku potovanja v Dubaj so sledili še številni uradni sestanki, kot npr. pri okoljskem ministru Združenih arabskih emiratov, pri županu mesta Dubaj, kot tudi pri Environmental Agency Abu Dhabi in Center of Waste Management Abu Dhabi.

Gordana Ošlaj

Pod imenom ´West Coast Saubermacher International´ bo Saubermacher v bodoče obdeloval tudi trg v Združenih arabskih emiratih, ...

Nekaj podatkov o West Coast Co. LLC

West Coast Co. LLC je hčerinska družba zasebne družbe Group Ittihad International Investment LLC, ki ima 60-odstotni delež. West Coast izvaja od izvedbe privatizacije v letu 2007 na področju gospodarjenja z odpadki v Abu Dhabi odstranjevanje odpadkov z 80-odstotnim tržnim deležem. Podjetje nudi široko paleto storitev in ekoloških rešitev na področju gospodarjenja z odpadki. Družba West Coast deluje na področjih splošnega čiščenja, zbiranja odpadkov, recikliranja, prevozov, kakor tudi na področju krajinske arhitekture in vrtnarstva.

29 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pogled čez planKe

OtVORItEV NOVE NAPRAVE za razgradnjo oeeo (odpadna električna in elektronska oprema) v češKem MEStU týN NAd VLtAVOU Podjetje Rumpold s.r.o. je v sredo, 7. decembra 2011, slovesno odprlo novo napravo za razgradnjo odpadne električne in elektronske opreme.

Na sliki od leve: Hans Roth, Petr Pazdera (direktor podjetja Rumpold) in predstavnik mesta Týn nad Vltavou

Napravo sestavlja varovana delavnica, ki zaposluje 20 delavcev, kjer se vrši razgradnja predvsem hladilnikov in televizorjev. Novo zgrajena naprava povečuje kapaciteto predelave z dosedanjih 400 ton letno na 2.500 ton letno ob istočasnem povečanju deleža recikliranja na 90 odstotkov.

Na sliki od leve: Petr Pazdera, Gerald Schmidt, Hans Roth in gospod Cicha 30 | maj 2012

Gordana Ošlaj

“EUROPEAN CHANgE COMMUNICAtIONS award“ za SAUBERMACHER AVStRIJA

Matična družba Saubermacher iz Avstrije je sodelovala pri projektu MOVE 2013 na natečaju „European Change Communications Award 2011“ v kategoriji »strategija in vodenje« = „Strategy und Leadership“ ter dosegla tretje mesto. Zaželeno priznanje/trofeja „Flying Egg“ (leteče jajce), ki se podeljuje za vzorne/zgledne projekte, povezane s spremembami v komuniciranju, sta podelila Internal Branding Academy (IBA) in agencija Symbiosis na gradu Klessheim v Salzburgu. Znana podjetja, kot so: IBM, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Bosch, A1, Vodafone, ÖBB, eBay ali Linde, so oddala svoje prijave v posameznih kategorijah. Vodja programa v matičnem koncernu Bernadette Triebl se je skupaj s celotno ekipo razveselila tega priznanja, ki je potrdilo, da je Saubermacher s svojim projektom MOVE ponovno postavil nova merila na področju gospodarjenja z odpadki. Član uprave Frank Dicker, odgovoren za celoten projekt in gonilna sila, se je prav tako veselil s celotno ekipo, saj sta ves vložen trud in znanje bila prepoznana tudi s strani zunanjih strokovnjakov.

Projektna skupina MOVE (na fotografiji manjka Romana Möstl, ki je projekt spremljala komunikativno in ga vizualno izvajala)


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pogled čez planKe

SaUbermacher na Samem »vrhU« VAROVANJA POdNEBJA kLIMAgIPfEL

z

aktivnostmi inovativnega izkoriščanja odpadkov prihrani koncern Saubermacher naši atmosferi letno okrog 237.000 ton izpustov CO2. Ta količina je vrednostno primerljiva s cca. tremi milijoni evrov za Avstrijo. Ta dosežek je bil obeležen s simbolično predajo »Piramide izkoriščanja odpadkov« v roke pristojnega deželnega svetnika za okolje Johanna Seitingerja.

pogledu ima Saubermacher v primerjavi z običajnimi sežigalnicami odpadkov vlogo pionirja, saj s pomočjo visoko tehnoloških naprav (Hightech) odpadke snovno loči na tiste, ki jih je možno reciklirati (npr. plastika, železo in barvne kovine) in na tiste, ki jih ni več možno snovno izkoristiti. Prva vrsta se vrača v snovni krogotok in tako spet nastanejo npr. iz starih plastenk novi proizvodi iz plastike in se ohranijo primarni energijski nosilci, kot je nafta. Snovi, ki jih ni več možno reciklirati, se uporabijo za proizvodnjo alternativnega goriva (npr. v podjetju ThermoTeam, Retznei) in v cementni industriji kot nadomestek za primarni energent, npr. premog.

Podnebna in energijska bilanca res naredi vtis:

Avstrija se je s podpisom Kyotskega sporazuma zavezala k občutnemu zmanjšanju toplogrednih plinov. Podjetje Saubermacher občutno prispeva varovanju podnebja, in sicer z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov pri predelavi in izkoriščanju odpadkov, kot tudi s pripravo alternativnega goriva za industrijske sežigalnice. To potrjuje tudi študija podnebne bilance, ki je bila pred kratkim izdelana in verificirana s strani revizorja PWC Wirtschaftsprüfung GmbH. Predmet študije je bila primerjava različnih možnosti odstranjevanja odpadkov in njihov učinek na okolje. Bistven vpliv na sproščanje emisij ima pri tem vrsta obdelave oz. izkoriščanja odpadkov. V tem

• Prihranek ~ 116.000 ton premoga zaradi letne proizvodnje alternativnega goriva. • Vrednost 237.000 ton CO2 je primerljiva s tremi milijoni evrov (računano s povprečno ceno za certifikate CO2 v letu 2011 po 12,5 EUR/tono izpustov CO2). • Prihranek odgovarja emisijam 23.629 prebivalcem – npr. prebivalci mesta Leoben (24.600 prebivalcev)! • Dodatno se na področju snovnega izkoriščanja (papir, kovine, plastika, …) prihrani 47.000 ton izpusta CO2 v primerjavi z uporabo primarnih energentov. • Prihranek 284.000 ton izpusta CO2 (snovno ali termično) družbe Saubermacher predstavlja cca. 12 % potrebnih prihrankov dežele Avstrijske Štajerske.

Opis zgornje piramide

SAUBERMACHERJEVA PIRAMIDA IZKORIŠČANJA OBSEGA PET STOPENJ: 1. Preprečevanje

2. Priprava za ponovno uporabo 3. 29,8 % snovno izkoriščanje/ reciklaža (333.850 ton)

4. 62,4 % ostali načini izkoriščanja, vključno s termičnim

izkoriščanjem (698.650 ton)

5. 7,8 % odstranjevanje (87.100 ton).

31 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pogled čez planKe

Sodobna pot gospodarjenja z odpadki na Avstrijskem Štajerskem uresničuje vizije in cilje celotnega deželnega načrta gospodarjenja z odpadki za leto 2010 (L-AWPLStmk). Ciljno stanje, h kateremu stremimo »Zmanjšanje izpustov, ki vplivajo na podnebje«, »snovno izkoriščanje« in »energijsko izkoriščenje« v smislu L-AWPLStmk, se izpolnjuje. Izvaja se sprememba trajnostnega gospodarskega toka odpadkov in snovnih tokov.

Saubermacher Hans Roth, lastnik in predsednik nadzornega sveta: »Saubermacherjeva piramida

izkoriščanja odpadkov nazorno predstavlja, na katerih področjih moramo še delati in na katerih področjih smo že dosegli občuten prihranek emisij. Z našo pozitivno podnebno bilanco Saubermacher bistveno prispeva k življenja vrednemu okolju za bodoče generacije.«

Saubermacher COO (član uprave, odgovoren za prodajo) Frank Dicker: »Podnebna bilanca

Saubermacherja dokazuje: Odpadek je surovina in energijski nosilec prihodnosti!«

Deželni svetnik za okolje g. Johann Seitinger: »Na Avstrijskem

Štajerskem nam je na področju gospodarjenja z odpadki uspelo razviti vzoren sistem, ki istočasno daje ekonomične in ekološke koristi. Naraščajoča poraba in stroški nam stalno kažejo vrednost naših virov in nas opominjajo na odgovorno, trajnostno ravnanje z našimi viri. Uspelo nam je iz ekološke težave razviti ekonomsko priložnost. S tem se je Avstrijska Štajerska na področju upravljanja z viri (Ressourcenmanagement) v Evropi, kot tudi v svetu, razvila v paradni primer.« Gordana Ošlaj

32 | maj 2012

priSrčno dOBROdOšEL ddr. horSt pirKer – S POLNO PARO NAPREJ

d

dr. Horst Pirker je od 1. februarja 2012 okrepil vodstveno skupino koncerna Saubermacherja v Avstriji. Z novim predsednikom uprave je bila pripeljana dodatna energija in pristojnost v podjetje. Hans Roth bo kot lastnik, predsednik nadzornega sveta in partner v strateških usmeritvah še naprej v celoti vključen v delovanje podjetja. Skupaj z izkušenima članoma uprave Frankom Dickerjem in Erhardom Schmidtom bo ta skupina pospeševala razvoj v tujini in v celotnem koncernu ter varno krmarila skozi izzive trenutnega časa.

Novi CEO (predsednik upravnega odbora) ddr. Horst Pirker je kot član nadzornega sveta in strateški svetovalec koncerna Saubermacher že šest let odlično sodeloval z vodstvenimi kadri. Delo je bilo in je še vedno prepredeno z medsebojnim spoštovanjem. Strokovno in stvarno, pa tudi človeško, je podana primerna osnova za nadaljnji utemeljen razvoj.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pogled čez planKe

Horst Pirker je izkušen strateg in pozna situacijo na trgih, najpomembnejših državah CEE pomembnih za koncern Saubermacher, saj je več kot 11 let vodil drugi največji medijski koncern v Avstriji, Styria Media AG z več kot 3.000 sodelavci in več kot 450 milijonov evrov letnega prometa v Avstriji in tujini, kot predsednik uprave ga je vodil in razvijal izjemno uspešno.

Hans Roth: »Bila mi je osebna

srčna zadeva za Saubermacher, moje življenjsko delo, najti podjetniško osebnost, ki je v preteklosti pokazala, da lahko podjetje zelo dobro izgradi in je sposobna Saubermacher na dosedanji ravni še naprej razvijati. Pri tem stavimo še naprej na odgovorno rast in pazimo, da vrednote Saubermacherja in etične usmeritve še naprej živijo.«

Horst Pirker: »Cilj je graditi

na tem, kar je Hans Roth, lastnik in garant za ‘rast z odgovornostjo’ utemeljil. V naslednjih letih želimo skupaj pospeševati ekspanzijo – širitev podjetja v državah CEE – centralnovzhodne Evrope in kot člani uprave skupaj z lastniki nadaljevati kakovostno smer rasti.«

razgledi za leto 2012

V letošnjem letu so težišča Saubermacherja v regionalnosti in mednarodnosti. Tako pridejo na primer s predvideno združitvijo občin novi izzivi za občine na domačem trgu Avstrijske Štajerske. Tukaj želi biti Saubermacher v podporni vlogi, pospešeno s ponudbo svojih modelov javno-zasebnega partnerstva, in s tem še naprej nuditi pomemben in trajnosten prispevek razvoju dežele. Na mednarodnem področju stavi Saubermacher na svojo inovacijsko moč na področju gospodarjenja z okoljem in odpadki. To prednost know-how želimo še močneje prenesti v tujino. Za prihodnja leta gledamo z velikimi ambicijami v prihodnost. Saubermacher želi še v prihodnje svoj obseg prometa bistveno povečati. Zato smo strateško dobro pozicionirani in razpolagamo s solidno bilančno in donosno strukturo, tudi preko zelo močne gospodarske in finančne osnove. Razen tega so načrtovane visoke investicije, ki bi naj odtekale v inovativne projekte.

Hans Roth:

»Skupaj želimo pozicionirati Avstrijo kot ekološko deželo številka ena v tujini. Smo vzgled na področju inovacij, vzor v točki podjetniške kulture in imamo sijajne zaposlene, ki si dan za dnem prizadevajo za življenja vredno okolje in so s tem vzgled za generacije. Cilj je še naprej nadaljevati našo smer razvoja z odgovornostjo.«

POkLICNA POt HORStA PIRkERJA 1959

rojen v mestu Lind im Drautal, stanujoč v Gradcu Študiral je pravne znanosti in ekonomiko podjetij na Karl-Franzens univerzi v Gradcu

1984 je začel kot asistent direktorja v časopisni hiši „Kleinen Zeitung” na Avstrijskem Koroškem, kot njegov naslednik pa nastopil v letu 1986.

1991

direktor Založniške in časopisne hiše “Styria” v Gradcu

1995

dodatno poslovodstvo v medijski hiši “Medienhauses Carinthia”

1997 imenovan za člana uprave

“Styria Media Group AG” 1999–2010 predsednik uprave “Styria Media Group AG”

2011

predsednik poslovodstva “Red Bull Media House”

Gordana Ošlaj

33 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pogled čez planKe

Slovo v močni povezanoSti

d

r. Roland Pomberger je postal univerzitetni profesor na univerzi Montanunion Leoben. Našega vodjo oddelka za Tehnologije in snovne tokove po 20 letih Saubermacherja zdaj dokončno vleče nazaj na univerzo, kjer je bil aktiven že v času svojega študija in doktorata, ki ga je opravil z odliko.

34 | maj 2012

V zadnjih letih je bodoči profesor že večkrat imel predavanja na univerzi Montanunion na področju logistike odstranjevanja odpadkov in okoljskega menedžmenta. Dr. Pomberger je spoznal področje gospodarjenja z odpadki od samega začetka. Tako je bil že v začetku 90-tih let vodja prodaje za področje »Industrija in obrt« v Kremsu. Od kasnejših vodij za »nevarne odpadke« se je za kratek čas treh let preselil v zasebne vode. Leta 1998

se je vrnil kot vodja oddelka za raziskave in razvoj in je v naslednjih letih dodatno pokrival še številne funkcije poslovodje.

Številni projekti, priznanja in objave strokovnih del govorijo sami zase. Kot vzrok za njegovo odlično kariero v koncernu Saubermacher Roland Pomberger zelo skromno navaja srečo in pravilen slog vodenja. »Imel sem srečo, da sem končal pri pravem podjetju, v stalno razvijajoči se panogi, s čudovitimi sodelavci in sem razumel, kako druge narediti uspešne.«


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pogled čez planKe

Njegov naslednik mag. Gerald Schmidt mu želi s predajo njegove simbolične varovalne čelade vse dobro. Mag. Gerald Schmidt že več kot 12 let zaseda različna vodilna mesta v koncernu Saubermacher in je kot namestnik vodje izvedel zelo uspešne inovativne projekte, različne iniciative in strategije. Kot študent okoljsko-sistemskih znanosti je prejel še dve nagradi Dežele Avstrijske Štajerske za inovacijo in Štajersko okoljsko nagrado. Številne strokovne objave dokumentirajo njegovo strokovno znanje na širokem področju. Kot vodilni član različnih delovnih skupin v VOEB (Avstrijsko združenje za embalažo) je naš novi »šef za tehniko« najboljše povezan (mreženje), vedno korak pred drugimi in dostojanstven – vreden naslednik v vodenju tega pomembnega oddelka. Gordana Ošlaj

35 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pogled čez planKe

RECIkLIRANJE fLUORESCENtNIH SIJALk NOV POStOPEk PREdELAVE v poizKUSnem obratovanjU

v

36 | maj 2012

koncernu Saubermacher smo razvili popolnoma novo vrsto postopka recikliranja fluorescentnih sijalk. Prva naprava te vrste je bila postavljena na Dunaju - Maculangasse in bo v celoti začela obratovati od maja 2012. 'Fluorescentne sijalke' so sestavljene iz živega srebra, itrija in drugih zelo redkih zemljin (opp. rudnin). Le-ta povzroči sij v fluorescentnih sijalkah in energijsko varčnih sijalkah ter istočasno predstavlja velik izziv pri odstranjevanju in recikliranju. Nadgrajujoč izkušnje podjetja Air Mercury smo v koncernu Saubermacher sedaj razvili lasten postopek recikliranja. Tako se lahko predelajo vse sijalke, ki ne vsebujejo tekočega živega srebra. Glavni efekt tega postopka: tudi ploski televizijski zasloni – LCD se lahko reciklirajo. S pomočjo tega sodobnega postopka odstranjevanja se lahko pridobijo naslednje surovine: • staro železo (se ponovno uporabi v železarnah) • steklo v različnih velikostih delcev (se ponovno uporabi v steklarnah in industriji steklenih vlaken) • aluminij in baker (se ponovno predelata v topilnicah/predelovalnicah – metalurški obrat – aluminija in bakra) Edino svetilni prah (v katerem so poleg živega srebra tudi redke zemljine, kot je itrij itd.) se trenutno še odstranjuje/skladišči v podzemnih rudnikih. Saubermacher že razvija – skupaj z univerzami in industrijo – postopek, kako bi se lahko tudi te redke zemljine obdelale v smeri ponovno uporabe.

Ing. Alois Grinschgl, vodja E-Cycling-Services, o novi napravi pove: Na dan lahko predelamo okrog štiri tone fluorescentnih sijalk, kakor tudi okrog štiri tone ploskih televizijskih zaslonov. Letna kapaciteta za odstranjevanje tovrstnih odpadkov v Avstriji se ocenjuje na okrog 800 do 1.000 ton sijalk in trenutno okrog 600 do 1.000 ton ploskih televizorjev. Dodatne kapacitete naprave želimo ponuditi za potrebe odstranjevanja tudi sosednjim državam.

Kaj Se zgodi v napravi? 1. PREdAJA fLUORESCENtNIH SijalK (cevaSte in poSebne obliKe)

Preko dveh odprtin predaje (ena za fluorescentne sijalke, druga za ploske televizorje – LCD) proizvodnji namenjeni odstranitvi. 2. PREdELAVA: LOMLJENJE, čiščenje, Sortiranje, fILtRACIJA

Neke vrste predimenzioniran »pralni boben« drobi proizvode. Istočasno se s pomočjo ventilatorja tekoče odsesava svetilni prah. Ob tem se pretaka/premeša okrog 5.000 kubičnih metrov zraka. 3. Filter aKtivnega ogljiKa za čiSti odhodni zraK

Z odsesavanjem svetilnega prahu sledijo še drugi postopki pretresanja in filtriranja (ločevanje s pomočjo zraka, magneta, sit, filtrov itd.), ob katerih se preostali sestavni deli izločijo oz. izfiltrirajo. 4. izhodne FraKcije:

• • • • •

lomljeno steklo svetilni prah aluminij umetne mase železo

Gordana Ošlaj


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

SAUBERMACHER SLOVENIJA NAdALJUJE SVOJE SOdELOVANJE S šOLAMI tUdI V LEtU 2012

V mesecu marcu smo tudi letos izvedli izobraževanje v osnovni šoli Sveta Trojica, kjer smo pravila ustreznega ločevanja odpadkov predstavili otrokom iz petega in šestega razreda. Otroci so bili zelo zainteresirani, prav tako so imeli kar nekaj vprašanj. Kasneje smo jih peljali tudi na ogled zbirnega centra v Lenart, kjer so si ga sprva ogledali nižji in šele nato višji razredi. Ogledali so si zbirni center, ločevanje odpadkov, sortirno linijo, prešo, razgradnjo starih avtomobilov in električne opreme.

pogled čez planKe

SaUbermacher – KomUNALA dRUgA V POMURSkI gOSPOdARSkI BOWLINg LIgI 2012

V sredini meseca marca se je zaključila Pomurska gospodarska bowling liga 2012, ki je potekala deset ponedeljkov zapored in v kateri je tekmovalo trinajst pomurskih podjetij, med njimi tudi podjetje Saubermacher – Komunala. Naše podjetje je zastopalo izmenjaje se sedem sodelavcev, ki so zagnano in energično ter s polno mero navdušenja podirali keglje in skupaj nabrali dovolj točk, da smo dosegli visoko drugo mesto, prehitela nas je le ekipa Zavarovalnice Triglav OE Murska Sobota. Tudi tokrat se je izkazalo, da sreča spremlja pogumne, saj smo se na drugo mesto uvrstili s šestimi točkami prednosti pred tretjeuvrščeno ekipo podjetja SGP Pomgrad d.d. gradnje. Aleksandra Vogrinčič

podjetje SaUbermacher – kOMUNALA SOdELOVALO NA 2. dOBROdELNEM BOWLINg tURNIRJU MAXIMUS

Trgovski center Maxsimus je v torek, 20. marca 2012, pripravil tradicionalni drugi dobrodelni bowling turnir, na katerem so se zbirala sredstva za otroški oddelek splošne bolnišnice Murska Sobota. Na turnirju je že drugo leto sodelovalo tudi podjetje Saubermacher-Komunala, s čimer smo znova dokazali, da smo družbeno odgovorni in da nam ni vseeno za okolje, kjer delamo in živimo. Štirje tekmovalci iz našega podjetja so znova pokazali dobro voljo, timski duh in veliko mero športnega navdušenja ter dosegli dobre rezultate. Na turnirju je bilo s plačilom prijavnine zbranih skupaj 1.050 EUR, ki bodo namenjeni nakupu inkubatorja. Torej nismo bili le družbeno odgovorni, ampak tudi družini prijazni. Tekmovalci pa bi verjetno potrdili moji ugotovitvi, da je bil to tudi prijeten družabni dogodek, zanimiv tako za tekmovalce kot tiste, ki smo navijali za njih. Aleksandra Vogrinčič

Vodja zbirnema centra Lenart, Andrej Kök med vodenjem otrok skozi center

37 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

drUženje in Krepitev vezi

X. zimSKa KomUnaliada – maribor 2012 Srečanje delavcev kOMUNALNEgA gOSPOdARStVA SLOVENIJE

š

portno društvo Mariborski vodovod in Mariborski vodovod d.d. je letos organiziralo jubilejno, že X. komunaliado – Zimko 2012, srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije. Letošnje srečanje se je odvijalo na Arehu, v soboto, 28. januarja 2012. Vsakoletno druženje je bilo sestavljeno iz tekmovalnega in družabnega programa. Tekmovalni del je sestavljalo • tekmovanje v veleslalomu na srednje zahtevni progi za štiri moške in ženske kategorije, • tekmovanje v vožnji s snežno desko v dveh ženskih in moških kategorijah, • smučarski tek na 2,5 in 5 km v štirih ženskih in moških kategorijah, • sankanje v parih. • Družabni del pa igre na snegu za tekmovalce in spremljevalce: • paralelna vožnja s pokom na izpadanje, • animacijske igre v ciljni areni in Lisičkinem šotoru. Poudariti je potrebno, da smo kot ekipa dosegli lepe rezultate, vsekakor pa je potrebno izpostaviti sodelavko Jasno Gašparič, ki je v svoji kategoriji zasedla odlično 2. mesto!

Aleš Lipko, spec., vodja kadrovske službe Foto: A. Lipko

38 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

4. SmUčarSKi dan POdJEtJA SAUBERMACHER SLOVENIJA 11. februarja 2012 smo v podjetju Subermacher Slovenija organizirali že četrti smučarski dan podjetja Saubermacher Slovenija, tokrat v avstrijskem Kreischbergu. To je smučarski center, ki se je v zadnjih nekaj letih razvil v eno najsodobnejših smučišč na tem področju. S 40 kilometri prog nudi užitke tako izkušenim smučarjem kot tudi začetnikom. Že po tradiciji je bil avtobus napolnjen do zadnjega kotička, kar je dokaz, da so tovrstna druženja med zaposlenimi vedno dobro sprejeta. Naš prevoznik Lešnik iz TA Leze iz Svete Trojice je tudi tokrat poskrbel za obvezni postanek s kavo in čajem z dodatkom, kar nas je še dodatno predramilo. V Kreischbergu nas je pričakalo mrzlo vreme. Smuka in druženje sta bila čudovita. Eni smo smučali več, drugi manj. Utrujeni in naužiti snežnih radosti smo se okrog 16. ure zbrali pri avtobusu in se odpravili proti domu. Naslednje leto ponovno se vidimo na smučarskem dnevu podjetja Saubermacher! O novi lokaciji že razmišljamo … Aleš Lipko, spec., vodja kadrovske službe Foto: Igor Džankić, vodja prodaje

OkROg SVEtA

Japonska

– dežela vzhajajočega sonca

M

ajhna enciklopedija užitkov, ki jih prinaša popotovanje po svetu, se pričenja tam, kjer vzhaja sonce. Na Japonskem, kjer omenjeno državo ne poznamo le kot deželo vzhajajočega sonca, temveč tudi kot najboljši kraj na Zemlji za meditiranje, (samo)zdravljenje in iskanje miru. Lahko se odločite za sprehod po zen vrtovih, napasete svoje čute pod krošnjami češnjevih cvetov ali sproščate napetost v katerem izmed hramov dobrega počutja. Tam ljudje že stoletja zaupajo budizmu in nauku pod ravnovesjem jina in janga, ki bi moralo biti temelj "hiše" našega življenja. Popotovanje po Japonski prinese odkritje tisoč in enega čudesa. Pot po tej bogati državi je popolnoma lahka, saj so njihove železnice ene najbolj hitrih na svetu, kar pa je najbolj pomembno, je to, da so vlaki tudi do sekunde točni. Ob tem človek nemalokrat pomisli, da bi tudi sam bil pripravljen v Sloveniji potovati z vlaki, če bi ti bili tako hitri in ažurni. Če bi Shinkansen, kot se imenujejo vlaki japonskih železnic, potoval od Maribora do Ljubljane, bi za to porabil pičlih 20 minut. Druga izredno velika posebnost teh vlakov pa je, da so povezave z ostalimi kraji zelo dobre, mreža prog je vrhunska. V kolikor se odločite potovati po Japonski, morate karto za vlak kupiti že v Sloveniji, pred odhodom. Naročite jo lahko na spletu pod domeno "japonske železnice" in v roku petih dni slednje prispejo v Slovenijo. Ne zaupajte agencijam, ki pravijo, da je karte treba naročiti vsaj 14 dni pred odhodom! Cene kart se iz leta v leto spreminjajo, za dve osebi za teden dni, neomejeno število voženj boste tako plačali okrog 300 evrov.

39 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

OkROg SVEtA

Raznolikost mest pušča bogat pečat

Na eni strani imamo večmilijonsko mesto Tokio, ki ne počiva niti ob večernih urah in kjer se zazdi, kot da ljudje dobesedno drvijo eden mimo drugega. Nas je prav zaradi tega pot vodila naprej, proti Hirošimi. Ob popotovanju na obalo bi bilo narobe, če se vsaj za hip ne bi ustavil v kulturno najbolj bogatem in zanimivem mestu Kjoto. Bogastvo templjev je zaznamovalo skorajda vsak korak, kljub temu pa je za ogled templjev treba potovati nekoliko izven mesta. Slednji so pravo japonsko bogastvo, saj ne samo, da razkrivajo zgodovino in kulturo, kot so jo poznali nekoč (brez čevljev, v miru in molitvi), spremljajo jih prelepi vrtovi, namenjeni molitvi in sproščanju.

Kdo je izumil vrtove?

Po nauku zen budizma naj bi človek umrl po tem, ko sam s seboj zaživi v harmoniji. To je mogoče s pomočjo meditacije, zato so "izumili" vrt, ki je zasnovan po posebnih smernicah in je primeren posebej za to, da se brez odvračanja in s harmonijo do okolja pomirimo. Lepota zen vrta ni njegovo negovanje in vzdrževanje, pravzaprav naj bi ga po ustvarjanju načeloma pustili pri miru. Torej naj bi enostavno uživali v pogledu nanj. Iz zena izhaja še nekaj nenadomestljivih izumov, kot na primer ena najstarejših oblik masaže na svetu – zen šiatsu, japonska masaža, ki izhaja iz kitajske tradicije, in jo že več kot 70 let uporablja tudi uradna japonska medicina pri zdravljenju svojih pacientov. Kjoto je tudi eden redkih krajev, kjer boste lahko odkrili gejše. Gre za dame, ki jih mnogi zamenjujejo z napačnimi povezavami. Te so še danes ene najbolj izobraženih žensk 40 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

OkROg SVEtA na Japonskem, kjer jih je danes le še okrog 200. Nekoč je veljalo, da tista, ki je imela privilegij in bila izbrana za gejšo, je bila izredno cenjena. Vsekakor vredna ogleda je tudi Hirošima. Obalno mesto v svoji notranjosti še zmeraj skriva skrivnosti in pečat zgodovine. Ostanki bombnega napada niso pustili odtisa le na mestu, temveč so zaznamovali tudi ljudi, ki tako z veseljem spregovorijo o boleči izkušnji njihovih babic in dedkov.

Ryokan – razvajanje s tradicijo

Japonska se lahko pohvali s številnimi spa centri, najboljši med njimi pa dosegajo najvišja mesta na lestvici svetovno priznanih. Nekje sredi gozdov v pokrajini Shizuoka se nahajajo centri z vrelci in s strokovnjaki za dobro počutje, ki bi jih mi imenovali terme, Japonci pa jim rečejo Onsen. Milijoni turistov in domačinov se letno odpravijo tja po recept za njihovo bolezen. Zdravilna voda, ki tam izvira, naj bi bila zdravilo za vse bolezni, mir v objemu gora pa zdravilo proti stresu … S posebno, eno najstarejših japonskih metod zdravljenja, imenovano čigong – Qigong (izraz je sestavljen iz dveh besed: Qi in Gong, Qi predstavlja življenjsko energijo, Gong pa aktivnost in dobesedno pomeni energijske vaje oziroma delo z življenjsko energijo, op. a.), je mogoče odgnati vso slabo zapuščino hitrega tempa ter z meditacijo in poglabljanjem vase izboljšati psihofizično zdravje. Ob tem pa ne gre pozabiti na tiste najbolj tipične hotele in centre dobrega počutja, imenovane Ryokan. Tam boste spoznali bogato zgodovino Japonske. Že v recepciji vas bodo sezuli, vam nadeli kimono – ločen za moške in ženske – ter vas popeljali v vašo sobo. Tam vam bo

stregla gejša, jedli boste na tleh in spali na postelji iz riža. Po večerji sledi obvezno kopanje v njihovih zdravilnih bazenih. Gre za izredno vroče bazene s termalno vodo, kjer se moški in ženske kopajo ločeno. Po polurnem odmakanju v vročini sledi potopitev v majhen vrč ledene vode, kar bi pri nas bolje poznali kot kneippanje, medtem ko so to Japonci odkrili že vrsto let pred nami.

Tokio – mesto, ki ne spi

Od bogate in raznolike narave je prav glavno mesto Tokio popolnoma drugačno. Polno betona in hitrih, hibridnih avtomobilov, pa vendarle na nas pusti vtis. Zanimivo je, da so ljudje, ne glede na uro, gnečo in celodnevne urnike dela, tukaj zelo nasmejani in jih tudi čakanje v dolgih vrstah sploh ne zmoti.

Najbolj znana ulica v Tokiu je Shibuya street. Ulica, kjer se ob deseti uri zvečer seka na tisoče ljudi na križišču in kjer so trgovine odprte tudi do polnoči, med delovniki. Prava posebnost tega bogatega mesta pa je ribja tržnica, kjer lahko najdemo na tisoče različnih vrst rib, nekatere so nam sploh nepoznane. Tržnica je tako dnevno polna ljudi, saj je prav morska hrana glavna prehrana Japoncev. Ob tem pa radi jedo tudi svinjino in piščanca, medtem ko ostalih jedi na njihovem jedilniku skorajda ne bomo našli. Ogled Tokia si tako pustite za na konec, saj bo kljub popolnoma drugačnemu okolju od ostalega dela Japonske na vas pustil nepozaben vtis in željo po vnovični vrnitvi. Avtorica in foto: Katja Grabrovec

Japonci veljajo za enega najbolj discipliniranih narodov na svetu. Prerivanja, kraj ipd. v tej državi ne boste našli. So narod, ki jim je dajanje napitnine žaljivo, saj menijo, da plačaj toliko, kot storitev stane, in niti centa več. Toda, če ne boš imel dovolj denarja, ti kave, soka, vode, ipd. tudi ne bodo postregli, pa čeprav gre le za cent ali dva.

41 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

42 | maj 2012

LETNIK

JANEZ

KLOBUČAR

EGON

LETNIK

MOJCA

BERLAK

BOŠTJAN

KRAMBERGER

BOŠTJAN

BAŠNEC

SIMON

ŠKAPER

IGOR

LAH

ROBERT

ŠKERGET

DANILO

BOHNEC

MARJAN

VOJSK

MITJA

ZOREC

EMICA

TERGUŠEK

GORAZD

KRAVOS

DAMIJAN

JAUŠOVEC

KSENIJA

VAJNGERL

ALEŠ

PENICA

DUŠKO

DROZG

JASNA

VELUNŠEK

ŠPELA

HERGULA

ANJA

TURK

BORUT

STOJOV

JORDANČO

SPAČAL

GREGOR

ŠMELC

MARKO

BAUMAN

BRANKO

ŠTRAUS

BOJAN

VAUPOTIČ

STANISLAV

5.1.

ŽELEZNIKAR

MITJA

5.1.

ŽERJAV

TANJA

7.1.

ŠULEK

KRISTIJAN

7.1.

TAŠNER

ALBIN

STERGAR

DARKO

8.1.

GAŠPARIČ

JASNA

11.1.

KURNIK

JOŽE

14.1.

ČRNČIČ

JOŽEF

14.1.

ŠEF

ROBI

16.1.

DŽANKIć

IGOR

CESTNIK

MARIJANA

19.1.

KRAMBERGER

ROBERT

19.1.

LETNIK

ROBERT

20.1.

ROJKO

ZDENKO

25.1.

MLAKAR

SIMONA

26.1.

REHER

JOŽE

27.1.

JAUK

UROŠ

29.1.

PRIMOŽIČ

DAMIJAN

REHER

GREGOR

10.2.

KRAMBERGER

ZVONKO

CAF

VOJKO

19.2.

ORNIK

MIHAELA

KNAUS

FRANC

3.1.

3.1.

8.1.

17.1.

2.2.

16.2.

20.2.

20.2.

21.2. 22.2. 22.2.

23.2.

28.2. 1.3.

13.3. 16.3.

19.3. 20.3. 20.3. 22.3.

24.3. 30.3. 31.3. 31.3. 1.4.

1.4. 2.4. 3.4. 5.4.

9.4. 9.4.

14.4.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

drage sodelavke in sodelavci!

HLEBEC

BRANKO

DIEMAT

VIKTOR

ŠMIRMAUL

DAVORIN

JANAKOVIČ

STAISLAV

BOJAGIć

SAKIB

ŠMIGOC

MAJDA

KAUČIČ

PRIMOŽ

PETERŠIČ

ALBIN

VRŠIČ

STANKO

GOMBOC

DARKO

GRAJFONER

LJUBO

ŠKRINJAR

EMIL

ZAVERNIK

BOJAN

HUBERNIK

JASNA

JUG

MATEJ

JURGEC

SLAVKO

OBAL

MARKO

KOPRIVNIK

ANDREJ

KÖK

ANDREJ

GUMZAR

ZLATKO

VERVEGA

MILAN

ZADRAVEC

MATEJ

ŠEBJAN

KIM

BELAK

DUŠAN

RAKUŠA

DARKO

15.4.

GJERKIŠ

PRIMOŽ

KOVAČ

ALEKSANDER

18.4.

ČOLNIK

SREČKO

19.4.

ČALDAREVIć

NAIL

POLER

DARKO

23.4.

SLAČEK

ANTON

DIEMAT

TANJA

25.4.

KOROŠEC

MILOŠ

EKART

ZDRAVKO

27.4.

KRAMBERGER

MITJA

30.4.

GOMBOŠI

ANDREJ

1.5.

TAŠNER

TADEJA

1.5.

SLATINEK

BOGDAN

KARMEL

IVAN

4.5.

ŽELEZNIKAR

MITJA

6.5.

KRAJNC

KONRAD

6.5.

BENKO

PETER

7.5.

KOREZ

DUŠAN

10.5.

KOLETNIK

SAŠO

10.5.

SIMONIČ

DEJAN

10.5.

BRAČIČ

SIMON

11.5.

BORKO

FREDI

11.5.

BRANDL

GORAZD

ŠMIT

MIHAEL

17.5.

BRUMEN

KRISTIJAN

SIMONIČ

ALOJZ

15.4. 22.4.

25.4.

25.4.

3.5.

17.5.

18.5.

20.5. 27.5. 30.5. 9.6.

10.6. 13.6. 18.6. 19.6. 21.6. 2.7. 2.7. 2.7. 4.7. 5.7. 6.7.

8.7. 9.7.

10.7.

10.7.

21.7. 25.7. 26.7. 28.7. 28.7. 29.7.

43 | maj 2012


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice | 2

pridrUžili So Se nam PRIDRUŽILI SO SE NAM

Marko Obal, je star 38 let in prihaja iz Maribora, kamor se je leta 2005 preselil iz rodnega Prekmurja, Murske Sobote. Podjetju Saubermacher se je pridružil letos, natančneje 1. februarja, kot prodajni referent. Njegova prva zaposlitev je bila v Zavarovalnici Triglav, d.d., območna enota Murska Sobota, kjer je do leta 2005 delal kot administrator v oddelku avtomobilskih in nezgodnih škod, dodatno pa je opravljal še delo ekonoma. V želji po družinskem življenju se je leta 2005 preselil v Maribor in nadaljeval službo v Zavarovalnici Triglav, d.d., območna enota Maribor, kjer je opravljal dela sodelavca za reševanje škod in sklepanje zavarovanj. Želja po novih izzivih ga je gnala naprej, zato se je ob delu lotil še študija. Zaključil ga je letos januarja in si pridobil naziv ekonomist. Prosti čas zelo rad preživlja v naravi. Že od malih nog se rad ukvarja s tekom, predvsem rekreativnim, vendar je tega zaradi poškodbe bil primoran opustiti. V prostem času se posveča družini, kjer imata z ženo dosti dela s šestletnim sinom, ki je vedno poln energije. Radi kolesarijo, plavajo, smučajo ... Zelo 44 | maj 2012

rad se vrača v Prekmurje, kjer z velikim veseljem pomaga staršem pri delu v vinogradu in sadovnjaku ter pri raznih opravilih na kmetiji. Zaposlitev v podjetju Saubermacher mu predstavlja zanimiv izziv po dolgoletni zaposlitvi v panogi zavarovalništva. Ponosen je, da je postal del odlične ekipe.«

Zelo rad se vrača v Prekmurje, kjer z velikim veseljem pomaga staršem pri delu v vinogradu in sadovnjaku ter pri raznih opravilih na kmetiji.

Bogdan Slatinek,

vodja službe za informacijsko tehnologijo, rojen 1959 v Mariboru, je po izobrazbi univ. dipl. ekonomist. Svojo delovno kariero je leta 1981 pričel graditi v informatiki Tovarne Avtomobilov Maribor, od leta 1989 do 2002 pa v podjetju Datamil v Avstriji. Zadnjih devet let je bil zaposlen v podjetju S&T, nazadnje kot vodja upravljanja z viri S&T AG, odgovoren za upravljanje korporacijskih struktur in procesov za mednarodno uporabo svetovalnih storitev v 15 državah, kjer ima pod-

jetje svoje poslovalnice. Ves čas je delal v storitveni dejavnosti informatike na projektih implementacije informacijskih rešitev za podjetja v različnih dejavnostih, od kovinsko predelovalne do prehrambne industrije, poštnih dejavnosti in logistike. Med njegove prednosti sodijo izkušnje direktorja sektorja z več oddelki, odgovornostjo za P&L (profit & lose) in tudi delovne izkušnje v mednarodni korporaciji. Na različnih delovnih mestih od svetovalca, vodje projektov, vodje oddelka, direktorja sektorja in regionalnega menedžerja je zbral širok nabor veščin načrtovanja, kadrovanja, organiziranja procesov, vodenja in razporejanja sodelavcev, tudi trženja, pridobivanja novih poslovnih partnerjev in strank ter realizacije zastavljenih načrtovanih ciljev. Izzivi na področju varovanja okolja, pridobivanja sekundarnih surovin in optimizacije poslovnih procesov ter bližina delovnega mesta so ga pripeljali v naše podjetje ravno ob pravem času izvedbe projekta celovite prenove poslovnih procesov, njihove optimizacije in uskladitve s centralo v Avstriji. Njegove glavne naloge pri nas so skrb za kontinuirano aktivnost na področju konceptov, realizacije in zagona/ uporabe integriranih aplikacijskih rešitev, spremljanje izvajanja nalog in ocenjevanje uspešnosti skupin in posameznikov na področju IT ter vodenje in koordinacija področja v celotni skupini SM v Sloveniji.«

Med njegove prednosti sodijo izkušnje direktorja sektorja z več oddelki, odgovornostjo za P&L in tudi delovne izkušnje v mednarodni korporaciji.


Podeljena 1. Saubermacherjeva okoljska nagrada


NAGRADNA KRIŽANKA KRIŽANKA

RAKEV

TVORBA V ČEBELJEM PANJU

EDINKA

ČLOVEK, KI JE “NULA”

VESLAČ BERNOT

INFEKCIJA

ŽLAHTEN PLIN (ZNAK Xe) REKA V MAKEDONIJI PESNICA MUSER NAGON, INTUICIJA AM. VIOLINIST RUS. RODU (ISAAC) PESNICA MAURER KOREJSKI AVTO

PREMINUTJE, MATILDA JAPON. POLITIK (KAKUEI)

BORIS NOVKOVIĆ PIVNICA, KRČMA

POČENJE KRIŽANKA

PUNT

OBVODNA KUNA, NERC

MOČNA JEZA IGRALEC (IVO)

SPEVOIGRA DAN V RIM. MESECU PRITOK IDRIJCE

MIT. ŽIVAL, ENOROŽEC

PREDRAČUNSKI MESTJE POSTOMUENCHNA PEK

VREDNOST BLAGA REKA V SRBIJI

PESEM, PETA POD OKNOM

IZDELUJE TORTE

PTICA UJEDA KRAJ PRI LENDAVI AVTOR: P. S.

ČOLN ZA ENEGA

STOT KOMET

SL. POET (LUKA)

ZDRKNJENJE BEBCI, TEPCI

ODRGNINE

KMETIJSKI STROKOVNJAK ASTAT

SNOP ZA NA STREHO

IZDOLBINA

NOVINAR PEČKO

LESNI OBRAT

VEDER ČLOVEK

TANTAL KOVINA, ULITA V MANJŠE KLADE

NAJVIŠJI ŠIITSKI VERSKI VODITELJ

BOLEČINE V LEDJIH, LUMBAGO

CANKAR. JUNAKINJA

TELEVIZIJA, TV

SADNO DREVO

KRAJ PRI OPATIJI

ČETVEROKOTNIK

UMETNO VLAKNO

ZIMSKA PADAVINA

VREMENSKI POJAV ČAROVNIK, SVEČENIK

JADRANSKI OTOK

DRSALNA FIGURA MISLEČI DUH

ZAKOVICA (LJUDSKO)

NAOČNIKI

ELICA STALNO BIVALIŠČE

SL. PESNIK (PAVEL)

IVO ŠORLI

PRITOK OISE KOLESAR (GREGA)

PODJETNIK BOSCAROL

KRIŽANKA

JAPONSKI CESAR

RUSKI SKLAD. (CESAR)

ŠPORTNI BOJ NORV. M. IME

ČUD (ST.)

NADLEŽNE ŽUŽELKE ŽGALEC OGLJA

NEJC ZAPLOTNIK

ANION ALI KATION

HRVAŠKO M. IME

GLAVNO MESTO KOSTARIKE

NEOTESANEC

SL. PEVEC (RUDI)

SKALA V MORJU

RASTLINA VLAŽ. TAL JOSIP JURČIČ

Trije izžrebanci dobijo simbolično nagrado! Ime priimek ______________________________________________________________________________________ (pravilne odgovore izrežite in oddajte v škatlico v tajništvo posamične poslovne enote podjetja Saubermacher, d.o.o.)

SAUBERMACHER NOVICE 12/11  

Saubermacher Novice 12/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you