Page 1

Sl o v eni j a za Ĺživljenja vredno okolje Novice| December 2011 | Ĺ t. 1


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

KAZALO

UVODNIK

1

USPEŠNO LETO 2011

2

NOVA NAPRAVA ZA MEHANSKO OBDELAVO ...

14

OTVORITEV “STEKLENE” TOVARNE ECOPORT

16

RAZPISANA 1. SAUBERMACHERJEVA ...

17

ODDELEK fINANCE IN RAčUNOVODSTVO

19

SAUBERMACHER SLOVENIJA KREPI ...

20

PREDSTAVNIKA PODJETJA TALUM, D. D., ...

21

ZBRANA NOVA TONA ZAMAŠKOV!

22

PREDSTAVNIKI MATIčNEGA PODJETJA ...

23

OTROCI OSNOVNE ŠOLE SVETA TROJICA ...

24

LOčEVANJE ODPADKOV

25

3. TRADICIONALNI DELOVNI DAN ...

27

PODELJENA fDI AwARD ...

28

OBčINA ZREčE IN OBčINA VITANJE ...

29

SREčANJE GOSPODARSTVENIKOV

30

čISTO MESTO PTUJ NADALJUJE DEJAVNOST

31

ZAPOSLENI SO ODHAJALI

32

IZOBRAŽEVALI SMO V OŠ HOčE ...

33

OBLJUBLJENA DEŽELA - AVSTRALIJA

34

MOJCA MAVEC (intervju)

38

PREDNOVOLETNO SREčANJE ZAPOSLENIH

40

ŽREBANJE NAJ SODELAVCA 2011

42

PREDSTAVITEV NOVIH SODELAVCEV

46

Interno glasilo družbe Saubermacher Slovenija, d.o.o. Odgovorna urednica: Gordana Ošlaj Uredniški odbor: Aleš Vajngerl, Tamara Horvat, Katja Grabrovec Fotografije: 123rf, arhiv uredništva Oblikovanje: Agenciija Novelus, d.o.o. Tisk: Štrakl, d.o.o. Naklada: 250 izvodov December 2011


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Uvodnik

Spoštovane sodelavke, cenjeni sodelavci!

K

ot bi mignili, je novo obdobje naokrog in ponovno je nastopil čas, ko se ozremo na leto, ki je za nami, in si postavimo cilje ter ideje za leto, ki prihaja. Za nami je vsekakor naporen čas, kjer se nam včasih zazdi, kot da enostavno več ne obvladujemo tempa svojega življenja. Po drugi strani pa se sprašujemo, zakaj rezultati našega truda, hitenja in dela ne prinašajo več takšnih rezultatov, kot so jih pred nekaj leti. Kriza, ki se vedno bolj pogosto znajde v našem besednjaku, je pustila že na samem začetku dramatične posledice v našem okolju in državi, ki je zašla tako v politično, kakor tudi gospodarsko krizo. Posledice pa so vidne tudi v podjetju, ki se zaradi splošne slabe gospodarske situacije sooča s prenekatero težavo, na katero pravzaprav nima vpliva. Kljub vsemu optimizmu, ki ga premoremo, žal ne moremo iz rokava stresti rešitev, ki bi čez noč rešile nastale težave, ki nas obkrožajo. Obstaja le eno zdravilo, ki naj bo naša skupna želja in voščilo v prihajajočem letu: Vztrajnost in marljivost vsakega posameznika naj bo začinjena z veliko žlico poštenosti in pravih odločitev, ki morajo biti dovolj odločne, da nas bodo ločile od ostalih. Proti vsemu, kar nam stoji na poti, se lahko borimo samo skupaj – z novimi idejami, predlogi za izboljšave in odkrito komunikacijo. Ko pa se nabere za zvrhano košaro »kislih limon«, raje iz njih stisnimo vrč limonade, dodajmo žlico »prijaznosti«, si zaželimo zdravje in vse dobro, ter izpijmo ta kozarec do dna. Tako bomo lažje začeli znova: vztrajno, marljivo, pošteno, odločno …

Še namig za praznično darilo. V teh časih vsak od nas še bolj kot kdajkoli prej potrebuje nekoga, ki mu lahko prisluhne. Velikokrat je to pravzaprav že čisto dovolj, zato si vzemite čas zase in za svoje najbližje ter jim dajte nekaj, česar se ne morejo kupiti na prodajnih policah.

Ob tej priložnosti bi zaželela vam, drage sodelavke in sodelavci, ter vašim najdražjim izpolnitev vseh skritih želja, ki jih imate za prihajajoče leto. Rudolf Horvat, direktor podjetja Saubermacher Slovenija mag. Mojca Letnik, direktorica podjetja Saubermacher Slovenija

1


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Rast & razvoj podjetja

USPEŠNO LETO Da je podjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o., uspešno zaključilo leto 2011 pričajo tudi številke, ki nam dokazujejo uspehe. Prav tako ambiciozno smo si zastavili vstop v leto, ki prihaja, in upamo, da ga bomo tako tudi zaključili. Predstavljamo vam prihodke, ki smo jih dosegli v letošnjem letu.

Skupina Saubermacher Slovenija je v prvih desetih mesecih leta 2011 dosegla naslednjo višino prihodkov:

Obdobje

Prihodki v tisoč EUR

planirano januar-oktober 2011

31.096

doseženo januar-oktober 2011

28.205

planirano 2011

37.649

doseženo januar-oktober 2010

17.996

V prvih desetih mesecih leta 2011 smo realizirali prihodke v višini 17.405 EUR, kar znaša 95 % planiranih prihodkov.

Obdobje

Prihodki v tisoč EUR

planirano januar-oktober 2011

18.219

doseženo januar-oktober 2011

17.405

planirano 2011

21.888

doseženo januar-oktober 2010

29.799

Skupina SM Slovenija je v prvih desetih mesecih leta 2011 realizirala prihodke v višini 28.205 EUR, kar znaša 90 % planiranih prihodkov. S preteklim letom smo tako zelo zadovoljni, stremimo pa k uspešnemu poslovanju in dobrim rezultatom tudi v letu 2012.

2


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Rast & razvoj podjetja

BonitEtna ocEna odličnosti Bonitetna ocena odličnosti predstavlja bonitetno vrednost posameznika, poslovnih subjektov ali celo držav. V našem primeru govorimo o poslovnih subjektih. Je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocene plačilne sposobnosti ter navad poslovanja poslovnih subjektov, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Najvišja ocena poslovnega subjekta, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje za vse vključujoče poslovne partnerje: dobavitelje, kupce, zavarovalnice, banke in druge poslovne partnerje.

Posodabljanje podatkov določanja bonitetne odličnosti je dnevnega značaja, kar je toliko bolj pomembno in verodostojno, saj se na dnevni ravni preverja poslovanje in vplivi ključnih dejavnikov na uspešnost poslovanja, likvidnost ter politiko poslovanja poslovnega subjekta. Tako so prejemniki certifikata bonitetne odličnosti AAA uspeli na dnevni ravni uspešno izkazovati svojo odličnost poslovanja, in sicer 365 dni v letu, tri leta zapored. Metodologija bonitetne ocene odličnosti razvršča poslovne subjekte na podlagi kriterijev uspešnosti in likvidnosti v bonitetne razrede. Certifikat bonitetne odličnosti lahko prejmejo le poslovni subjekti, ki so uvrščeni v najvišji bonitetni razred, kar pomeni, da so prejemniki certifikata najlikvidnejši in najuspešnejši poslovni subjekti.

KRITERIJI

Osrednji kazalci pri določanju celotno poslovno leto. Predmet bonitetne ocene so sledeči: čista ocenjevanja so vsi profitni poslovni donosnost sredstev, koeficient subjekti razen zavarovalnic in bank. obračanja sredstev, zadolženost, plačilna sposobnost, kreditna izpostavljenost in servisiranje dolga. Obdobje ocenjevanja za oceno bonitetne odličnosti je vedno

Ocena bonitetne odličnosti je preplet sledečih najpomembnejših kriterijev poslovnega subjekta: • uspešnosti poslovanja in njene stabilnosti, • likvidnosti poslovanja, plačilne sposobnosti in njune stabilnosti, • 5 let prisotnosti pravnega subjekta na trgu, • 24.000 EUR ali več letnih prihodkov v zadnjih treh poslovnih letih, • 8.000 EUR ali višji znesek sredstev v zadnjih treh poslovnih letih, • 8.000 EUR ali višji znesek kapitala v zadnjih treh poslovnih letih, • strukture financiranja, • politike in odnosa podjetja do financiranja in poslovnih partnerjev.

3


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Rast & razvoj podjetja

NIVOJI BONITETNE odličnosti

Glede na zaporedna leta doseganja najvišjega bonitetnega razreda lahko poslovni subjekti prejmejo certifikat bonitetne odličnosti:

AAA

Izpolnjujejo kriterije certifikata bonitetne odličnosti v zadnjih treh poslovnih letih.

AA

Izpolnjujejo kriterije certifikata bonitetne odličnosti v zadnjih dveh poslovnih leti.

A

Izpolnjujejo kriterije certifikata bonitetne odličnosti v zadnjem poslovnem letu.

Poslovni subjekti, ki dosegajo bonitetno odličnost in kriterije certifikata bonitetne odličnosti, se uvrščajo v sam vrh populacije v Sloveniji, in sicer v zgornjih 5 % najbolj uspešnih ter kredibilnih in zanesljivih subjektov za upnike. Poslovni subjekti s certifikatom AAA pa v sam vrh 3 % poslovnih subjektov. Metodologija določanja ocene bonitetne odličnosti temelji na podatkih, ki jih na dnevni ravni zbira ter posodablja podjetje Bisnode, d.o.o., in sicer na več kot 300 različnih podatkih, kazalnikih in kriterijih. Osnovno izhodišče izračuna bonitetne odličnosti so vsi javno dostopni uradni podatki. (vir: AJPES, DURS, okrožna in okrajna sodišča)

4

Vrste pravnih subjektov in doseganje bonitetne odličnosti

Legenda


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Rast & razvoj podjetja Velikosti pravnih subjektov in doseganje bonitetne odličnosti

Število zaposlenih v pravnih subjektih in doseganje bonitetne odličnosti

Slovenske regije in doseganje bonitetne odličnosti

5


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Pogovarjali smo se z ...

RUDOLF HORVAT direktor podjetja Saubermacher Slovenija

v

»Skupaj zmoremo več …«

letošnjem letu je direktor Horvat praznoval častitljivih 20 let pri podjetju Saubermacher Slovenija. Gre za dolgo obdobje, polno spominov, zanimivih anekdot in pestrih doživetij. Predvsem pa gre za čas, ko se je podjetje postavljalo na noge in ko so se oblikovali prvi začetki, ki so vodili do danes. O vsem tem in še več smo se ob sproščenem klepetu pogovarjali z našim jubilantom. V letošnjem letu ste jubilant, zabeležili ste kar 20 let v podjetju SM Slovenija. Kakšni so bili začetki vašega dela, kako se jih spominjate? »Začetki so bili lepi, bil sem 20 let mlajši in poln energije. Takratni časi so bili nekaj drugega, kot so današnji, in tudi razmere so bile drugačne. Od polovice osemdesetih let prejšnjega stoletja so se že nakazovale spremembe v takratni Jugo-

6

slaviji. Težnje po osamosvojitvi so bile že dokaj vidne na vsakem koraku. Prehod iz Komunale Murska Sobota v takratni Saubermacher Süd je za mene predstavljal veliko spremembo. Bil sem direktor Komunale Murska Sobota, ki je takrat zaposlovalo 131 delavcev. Podjetje je bilo javno podjetje in je med drugim opravljalo tudi dejavnost odvoza in deponiranja odpadkov. Tedanja organiziranost je bila odsev takratnih razmer, kjer je prevladoval velik normativizem na vseh ravneh. Samo kot primer naj navedem, da je bilo opravljanje komunalne dejavnosti izključno v pristojnosti občine in države. To želim poudariti tudi zato, ker se sedaj po 20-ih letih zopet v Sloveniji pojavljajo težnje po rekomunalizaciji komunalne dejavnosti. Večino znanja sem že pridobil kot direktor Komunale Murska Sobota, vzora pa nisem imel, ker sem začel od začetka naprej, in to najprej sam, nato pa se mi je pridružil sode-

lavec Franc Knaus in tajnica z znanjem nemškega jezika. Takšen je bil začetek, vendar je bil tudi buren, ker se je v tem času zgodila vojna za osamosvojitev Slovenije, ki je tudi na nek način pomenila dobro za razvoj podjetja. Iz začetka so mi najbolj ostali v spominu sestanki, politične koordinacije na lokalni skupščini Občine Murska Sobota in njenem izvršnem svetu, ko so na številnih sestankih odločali o delni privatizaciji in partnerstvu s podjetjem Saubermacher SDAG. Lahko mi verjamete, da to ni bilo enostavno in samoumevno, kot je to danes.« Je bila tovrstna dejavnost takrat za Slovenijo nekaj novega? Kako smo nekdaj pobirali odpadke in jih ločevali, če smo jih sploh? »Sama dejavnost ni bila takrat nekaj novega. Nov je bil način pobiranja po sistemu ločeno zbiranje papirja, bioloških odpadkov in stekla. Mi smo to imenovali BIOPAS sistem.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Pogovarjali smo se z ... Takrat smo imeli izdelan dober sistem, da smo prepričali občino in občane v ločevanje, in to preko pilotskega projekta. Delo je bilo veliko težje kot je to danes. Razlog je bil v tem, da takrat deponiranje ni imelo nobene cene in je bilo praktično pobiranje v eni posodi, odvoz na deponijo in samo deponiranje najbolj cenovno sprejemljivo. Takšen sistem je zato naletel na ugoden sprejem v občinah, ki niso imela izgrajenih deponij. Naj še omenim, da so takrat gospodinjstva zbirala odpadke večinoma v okroglih pocinkanih posodah 80 l, brez koles. Delo za pobiralce je bilo takrat težje, kot je danes, saj so morali dvigovati in nositi težke posode.«

Kako gledate na razvoj podjetja, glede na to, da ste ga ves čas spremljali? »Ali sem zadovoljen z razvojem podjetja ali ne je vprašanje, na katerega zelo težko podam odgovor. Mogoče bi lahko podal odgovor skozi vprašanje, ki si ga vedno znova zastavljam in je eno od načel učinkovitega vodenja, in to je: česa od tega, kar počnem danes, ne bi več začel na novo? Zagotovo bi lahko vrsto stvari peljal drugače, mogoče bi bil bolj učinkovit in bi bil razvoj podjetja hitrejši. Vsekakor sem z razvojem podjetja zelo zadovoljen. Celotna skupina SM v Sloveniji šteje 9 podjetij, skupaj je zaposlenih okrog 360 ljudi. To je lepa številka v današnjih težkih časih. Včasih sem večkrat povedal, da je moj cilj 20 podjetij v Sloveniji s 400 zaposlenimi. Ta cilj bo dosežen v začetku naslednjega leta, ko bomo ustanovili 10. Podjetje Saubermacher Outsorsing razvoj bo šel še naprej in danes lahko le povem, da bo Saubermacher vodilno podjetje za gospodarno ravnanje z odpadki v Sloveniji.«

Kaj bi lahko rekli, da je tista bistvena komponenta oziroma razlika v delu od časa, ko ste pričeli, pa do danes? »So velike razlike v delu. V začetku smo gradili in se pretežno ukvarjali z logistiko ločevanja odpadkov, torej razvijali smo podjetje za logistiko. Danes je to premalo, trg postaja vse zahtevnejši. Gospodarstvo v svetu se je močno spremenilo. Evropa postaja vse bolj odvisna od drugih, in to ne samo od energije, ampak tudi od surovin. Zato mora iti v smeri lastne preskrbe z energijo in surovinami. Ena od teh poti je snovno in energetsko izkoriščanje odpadkov, in to so naše smeri razvoja. Druga velika razlika pa je v vsebini in načinu dela. Velikost organizacije terja drugačno vodenje in glavnao usmeritev vodstva vidim pa v pripravi strategij razvoja podjetja in to tako, da so zadovoljni naši lastniki, kot tudi naši zaposleni.« Imate morda kakšno zanimivo anekdoto še iz časov, ko ste pričeli, ali malenkost kasneje, ko ste že bili bolj »uveljavljeni maček«, kot pravijo nekateri? »Anekdot je več, in to od takšnih, ki so nas spremljale pri našem delu, pa tudi takšnih, ki so zaznamovale sam začetek dela Saubermacherja v Sloveniji. Iz področja dela naj omenim akcije zbiranja kosovnih odpadkov, ko so naši zaposleni odpeljali novo pohištvo, ki je bilo odloženo pri neki hiši ter zgodbe iz Cmureka. Pisalo se je namreč leto 1989. Gospod Roth me je takrat povabil skupaj z zaposlenimi na Komunali Murska Sobota na ogled ločenega zbiranja odpadkov v avstrijski Cmurek. Po ogledu sem povedal, da je lahko ločeno zbiranje odpadkov dobro v Avstriji, ker so ljudje navajeni na red. Gospod Roth mi je takrat povedal, da to drži, vendar je večino prebivalcev Cmureka Slovencev. Še nekaj na temo imena Saubermacher. Večkrat so nama z Francem nadeli imena, in sicer gospod Knaus

je bil gospod Sauber in jaz gospod Macher.« Kaj bi lahko rekli je tista najbolj ključna vrlina, ki vam jo je delo v podjetju SM v vseh tem času dalo? »Največja vrlina je bila zelo dobro sodelovanje z matičnim podjetje. Moram zelo pošteno povedati, da nikoli nisem imeli občutka manjvrednosti. Nasprotno, v celotnem času je bilo sodelovanje zelo tesno in postali smo prijatelji. Ključno je tudi nenehno skupno sodelovanje na vseh področjih dela, kar daje našemu razvoju še poseben pečat.«

Kot nekdo, ki je toliko let s podjetjem, že lahko izrazi določena čustva. Gledate na čas, prebit tukaj, s ponosom? »Zagotovo sem zelo ponosen na zadnjih 20 let svojega življenja pri Saubermacherju. V tej sredini sem našel odlične sodelavce, ki so enako misleči in skupaj z njimi gojimo močno pripadnost podjetju. To pa so besede moje žene in hčerke, ki sta bili v tem času velikokrat prikrajšane za marsikatero stvar. Vendar takšno je življenje. Po najboljših močeh, predvsem pa vedno po poštenosti, opravljam svoje naloge, in to tudi pričakujem od vseh sodelavcev in zaposlenih.« Mnogi vas poznajo kot človeka, ki ima zmeraj zanimive reke, misli oziroma napotke za življenje in delo, ki nas vodi skozi razne življenjske poti. Kaj bi sporočili zaposlenim v SM Slovenija ob zaključku najinega pogovora? »Zelo na kratko. Skupaj zmoremo več, to je bil moto od združitve z Ekolesom, in to velja tudi danes, ko je pred nami zaključek največjih sprememb v zadnjih 10 letih – projekt MOVE 2013 in ECOWARE.« Pogovarjala se je: Katja Grabrovec

7


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Rast & razvoj podjetja

PROJEKT

CERO PUCONCI

USPEŠEN

D

ružba Saubermacher Puconci, d.o.o., je v obdobju svojega delovanja odigrala ključno vlogo pri razvoju in realizaciji Regijskega centra za ravnanje z odpadki Pomurje (CERO Puconci). Temeljni kamen v realizacija projekta so predstavljale aktivnosti takratne družbe Saubermacher Süd, d.o.o., ob sodelovanju Občine Puconci, z namenom, da na območju obstoječega odlagališča nenevarnih odpadkov v Puconcih nastane sodoben regijski center za ravnaje z odpadki.

8


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Rast & razvoj podjetja

Rezultat institucionalnih prizadevanj za realizacijo projekta je bila ustanovitev družbe Saubermacher Puconci, d.o.o., kjer sta bila družbenika Saubermacher Süd in Občina Puconci udeležena z enakim poslovnim deležem. Prvotno je bila zastavljena realizacija tega projekta tako, da bi bila družba Saubermacher Puconci, d.o.o., investitor. Zaradi pogojev koriščenje sredstev predstrukturnega sklada ISPA je morala postati investitor centra Občina Puconci, ostale pomurske občine pa so postale sofinancerke projekta. Pogoj za koriščenje evropskih in državni sredstev je tudi bil, da bo upravljalo z zgrajeno infrastrukturo posebej ustanovljeno javno podjetje. Družba Saubermacher Puconci, d.o.o., je prevzela vodenje investicije, kar pa je lahko izvajala le ob pomoči strokovnjakov Saubermacher Süd oz. Saubermacher Slovenija ter matične družbe Saubermacher iz Avstrije. Družbo je v letih 1999-2008 uspešno vodil direktor Ivan Bürgermeister, univ. dipl. inž. živ. teh. V družbi sva trenutno dva zaposlena: Jožef Kociper, dipl. inž. grad., kot tehnični vodja projektov, ter Geza Sočič, univ. dipl. ekon, kot direktor.

fAzE PROJEKTA

V letih 2002-2009 je bila uspešno zaključena investicija CERO Puconci – I. faza, ki zajema: zapiranje starega odlagališča, gradnjo novega odlagališča, komunalno ureditev, upravno zgradbo, zbirni center za nevarne odpadke, reciklažno dvorišče, avtopralnico in transformacijska postajajo, halo za mehansko obdelavo odpadkov z drobilcem z montažno linijo za ločevanje sekundarnih surovin in stiskalnico za stiskanje preostalega odpadnega materiala v bale ter kompostarno. Stroški gradnje, nadzora in vodenja investicije ter ostalih stroškov so znašali 14.639.352 EUR brez DDV. Finančne vire predstavljajo sredstva občin sofinancerk v višini 3.976.472 EUR, Evropske Skupnosti (ISPA) 3.300.884 EUR ter državnega proračuna 7.361.996 EUR. Že v času izvajanja I. faze projekta so se, glede na zahteve zakonodaje EU in RS, pojavile potrebe po izgradnji CERO Puconci – II. faza. II. faza projekta vključuje: širitev odlagališča 2. etape II. faze, zgraditev objektov za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, izgradnjo

čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, ureditev okolja ter druga dela. Potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo za izvedbo investicije smo pripravili do konca leta 2010 in dne 23. 12. 2010 pridobili odločbo o sofinanciranju II. faze. Na osnovi pridobljene odločbe smo pristopili k izvedbi javnih naročil za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti. Javna naročila so bila uspešno zaključena. Uvedba v delo je bila 14. 10. 2011, rok dokončanja del pa je februar 2013, zaključek poskusnega obratovanja ter prevzem del je predviden februarju 2014. Vrednost projekta CERO – II. faza znaša 19.330.100 EUR brez DDV. Finančne vire predstavljajo sredstva EU v višini 13.402.169 EUR, državni proračun 22.365.088 EUR ter sredstva občin 23.562843 EUR. Občine sofinancerke so se dogovorile, da se vodenje investicije prenese na Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci, d.o.o., ki je upravljavec regijskega centra. Ta prenos naj bi se izvedel v začetku leta 2012 tako, da bi javno podjetje postalo lastnik družbe, potem pa bi se družba pripojila k javnemu podjetju. Ne glede na institucionalno preobrazbo lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da je družba Saubermacher Puconci, d.o.o., s svojimi strokovnjaki, strokovnjaki Saubermacher Slovenija, d.o.o., ter ob pomoči strokovnjakov matične firme Saubermacher iz Avstrije uspešno pripomogla k realizaciji I. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki Pomurje in pripravila projekt za realizacijo II. faze. Tudi sam osebno čutim zadovoljstvo, da sem imel priložnost sodelovati pri realizaciji enega od najuspešnejših regijskih projektov in se bom lahko v začetku leta 2012 upokojil s spoznanjem, da so vidni rezultati našega skupnega dela. Geza Sočič, direktor podjetja CERO Puconci, d.o.o.

9


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Skrbimo za napredek in zadovoljstvo zaposlenih

MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME V PODJETJU SAUBERMACHER SLOVENIJA V LETU 2011

O

rganizacijsko klimo lahko definiramo kot niz merljivih lastnosti delovnega okolja, zaznanih neposredno ali posredno s strani tistih ljudi, ki živijo in delajo v tem okolju. Slednje vpliva na motivacijo in vedenje zaposlenih.

Iz mnogih definicij, ki na tem področju obstajajo, lahko povzamemo naslednje lastnosti organizacijske klime: • označuje množico lastnosti organizacije, ki so zaznavne narave, • zaposleni te lastnosti organizacije lahko opišejo, kar pomeni, da se jih jasno zavedajo, • je relativno trajna, • nastaja preko interakcije med člani organizacije, ki si jo delijo, • osnova za oblikovanje so dejanski dogodki oziroma realnosti (npr. politika, postopki, vodenje, struktura, vrednote, norme, stališča, pravila, pogoji dela), • povratno vpliva na interpretacijo dejanskih dogodkov in posledično tudi na vedenje ljudi, • nanaša se na odnose med zaposlenimi kot tudi na odnos organizacije do zunanjega okolja, • odraža organizacijske cilje kot tudi kakovost delovnega okolja, • po njej se organizacije med seboj razlikujejo.

Organizacijska klima lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša bolj na okolje znotraj oddelka, službe in poslovne enote. Klima je sicer neoprijemljiva, a kljub temu prisotna v delovnem okolju in vpliva na vse, kar se v organizaciji dogaja. Je dinamičen sistem, zato nanjo vpliva skoraj vse, kar se pojavlja znotraj organizacije. Med pomembne vplive lahko uvrstimo:

10

najvišje vodstvo podjetja, zgodovino in tradicijo podjetja, tehnologijo, vrste storitev, stranke, pričakovanja v podjetju, informacijski sistem, delovne postopke, uporabo vzpodbud, organizacijo delo ter cilji in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo. Letošnje merjenje organizacijske klime v podjetju Saubermacher Slovenija pomeni že tretje zapovrstjo. V treh letih merjenja organizacijske klime se je v podatkovni bazi nabralo veliko število podatkov, ki so osnova za statistične analize in posledično za izredno pomembne ugotovitve, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju. Pri tem je do sedaj v projektu sodelovalo povprečno 82 % zaposlenih, kar je dokaj visok odstotek. To pomeni, da je projekt na področju organizacijske klime

2009

Primerjalna vprašanja Odnos do kakovosti Pripadnost organizaciji Inovativnost, iniciativnost Zadovoljstvo z delovnim okoljem Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev Strokovna usposobljenost in učenje Zadovoljstvo Motivacija in zavzetost Organiziranost Notranji odnosi Notranje komuniciranje in informiranje Vodenje Razvoj kariere Nagrajevanje

5,00 4,50 4,00

4,38 4,12 4,06

4,31 3,97

4,10 3,88 3,89

3,86 3,86

3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Legenda

leto 2009 leto 2010 leto 2011

3,93 3,96

prešel že v standard in normo, ki jo uporablja podjetje pri načrtovanju kadrovskih dejavnosti. Zaposleni v organizaciji so kategorije organizacijske klime v večini ocenili kot srednje dobre. Najboljše ocene so dobile kategorije odnos do kakovosti, pripadnost organizaciji, inovativnost in iniciativnost ter zadovoljstvo z delovnim okoljem. motivacija in zavzetost. Srednjo pozicijo med ocenjenimi kategorijami zasedajo Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, Strokovna usposobljenost in učenje, Zadovoljstvo, motivacija in zavzetost, organiziranost ter notranji odnosi. Najslabše pa so zaposleni ocenili notranje komuniciranje in informiranje, vodenje, razvoj kariere ter nagrajevanje. 2010

2011 odmik od leta 2010

4,36

4,13

4,16

0,73

4,38

4,12

4,06

-1,46

4,10

3,93

3,96

0,76

3,97

3,88

3,89

0,26

4,31

3,86

3,86

0,00

4,13

3,90

3,85

-1,28

3,98

3,94

3,83

-2,79

3,90

3,82

3,81

-0,26

4,05

3,92

3,78

-3,57

3,93

3,73

3,69

-1,07

3,81

3,59

3,64

1,39

3,92

3,70

3,63

-1,89

3,63

3,54

3,55

0,28

3,58

3,43

3,40

-0,87

3,55

3,43

3,40

-0,87

odmik od leta 2010

Srednje vrednosti posameznih sklopov 4,13

3,90 3,85

4,05

3,92

3,78

3,93

3,98 3,94

3,73 3,69

3,83

3,63

3,81

3,54 3,55

4,36

3,92

3,59 3,64

3,58

3,43 3,40

3,70 3,63

4,13 4,16 3,90

3,55

3,43 3,40

3,82 3,81


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Skrbimo za napredek in zadovoljstvo zaposlenih

Organizacijska klima torej pomembno vpliva na učinkovitost podjetja. Rezultati se uporabljalo v več namenov: • vključevanje v poslovne cilje, • akcijski načrti za izboljšave, • osnova za izdelavo programov usposabljanja, • osnova za ocenjevanje in razvoj vodij, • merjenje učinkovitosti kadrovske funkcije, • merjenje uspešnosti vodij, • kot kriteriji pri nagrajevanju in • kot kriteriji pri napredovanju. Glede na letošnje rezultate moramo v podjetju sprejeti podroben akcijski načrt, strokovno spremljanje in kontrolo izvedbe. Reševanje problemov mora potekati sistematično, še posebej pa je pomembna čim večja angažiranost in podpora s strani mangementa. Z aktivnim pristopom k reševanju problemov mora management dati dober zgled, vzpostaviti čim boljšo komunikacijo in sodelovanje čim širšega kroga zaposlenih, in tako pridobiti večje zaupanje zaposlenih za skupno reševanje problemov, ki nastajajo v združbi. Pomembno je predvsem, da je skrb za dobro klimo v združbi stalen in načrtovan proces, usmerjen v podporo strateškim ciljem. Stalno spremljanje rezultatov meritev organizacijske klime, ukrepov in iskanje novih rešitev, ki bi vodila k boljšim odnosom v združbi, bo pripomoglo k večjemu zadovoljstvu zaposlenih in boljši klimi v podjetju.

Organizacijska klima lahko prežema celotno organizacijo, ali pa se nanaša bolj na okolje znotraj oddelka, službe in poslovne enote.

Aleš Lipko spec., vodja kadrovska službe

11


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Projekt MOVE 2013

Naša vizija:

KAKO REŠITI PRitožBo STRANKE

Postavljam področju g ravnanja odpadki n slovenskem trgu!

Velikokrat neprijetna situacija, pa vendarle koristna, če jo le prepoznavamo kot priložnost za izboljšave Da, pritožbe so vir izboljšav. Dajo nam priložnost, da razmislimo, ali stvari počnemo res po svojih najboljših močeh. Vsi poznamo rek »navada je železna srajca«, ki se je le stežka znebimo. Pa vendar, ravno v tem je zelo pogosto ključ do uspeha. Pustiti si možnost, da pri sebi prepoznamo vzorce našega odzivanja in delovanja, ki morda niso ravno najboljši. Dandanes, v nenehno spreminjajočem se okolju, je biti prilagodljiv še posebej zaželeno, dejansko nujno. Reševanje reklamacij, pritožb in ugovorov je del posla. Del življenja. Bolje bo šlo tistemu, ki zna s tem učinkovito ravnati. Tako v osebnostnem, kot v poslovnem pomenu. Predstavljam 5 korakov, ki so nam lahko v pomoč za uspešno reševanje pritožb pri delu s strankami:

1

POSLUŠAMO.

Sogovorniku prisluhnemo, poslušajmo kaj nam želi povedati, pustimo, da se »izkašlja«. Vem, zna biti naporno. Vendar redkokdaj traja dlje kot kakšno minuto ali dve. Ne skačimo v besedo! Redkokdaj je kritika namenjena osebno. Že res, da sogovornik govori nam, vendar kot predstavniku podjetja, torej je jezen na podjetje, ki ga zastopamo, ne pa na nas osebno. S tem prvim korakom »ogenj« že napol pogasimo. Pripravimo podlago za dialog.

12

2

Vztrajaš na istem mestu

VZPOSTAVIMO DIALOG.

Če nam sogovornik v navalu besa ni dal možnosti, da se predstavimo, je sedaj čas za to. Povemo, kdo smo, poskušajmo spoznati stranko, sprejmimo njeno mnenje, najdimo vzroke za težavo. Predlagajmo rešitev.

3

Pokažimo RAZUMEVANJE.

Četudi nismo kompetentni za takojšen odgovor ali rešitev, dajmo jasno vedeti, da smo tukaj zato, da se bomo mi pri sodelavcih pozanimali o rešitvi. Nikoli ne govorimo, da stranka ni poklicala prave številke ali osebe! To zanjo v tem trenutku ni pomembno, pomembna je njena težava oziroma rešitev. Tako bomo dali občutek, da smo iskreno pripravljeni pomagati. S tem ustvarjamo zaupanje. Preden iščemo odgovore, preverimo, ali natančno razumemo, v čem je težava.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Move 2013

Projekt MOVE 2013

za uspešno družbo Saubermacher

*movere = premikati se – vzpodbuditi – zagnati – vplivati

mo nova merila gospodarnega z na m

»HELPING HANDS« na- Pomoč sodELAVCEM IN SODELAVKAM Društvo »Helping Hands« je bilo ustanovljeno to poletje in je namenjeno takojšnji pomoči sodelavcem in sodelavkam zaposlenih v družbi Saubermacher Avstrija oz. njihovim družinskim članom, ki so doživeli udarce usode na osebni ali družinski ravni se znašli v stiski, doživeli naravne nesreče … V teh primerih je pomembna hitra, takojšnja in nebirokratska pomoč! Da bi zagotovili finančno podlago za take primere, ni dovolj le podpora družbe Saubermacher, temveč tudi denar, ki ga zberemo z lastno iniciativo, ob različnih dogodkih. Eden tovrstnih športno-družabnih dogodkov je bil tudi nogometni turnir v Gnasu.

u ali se že premikaš? (move – beri muvaš*)?

4

REŠIMO tEžavo.

Ko stranki obljubimo, da bo dobila odgovor, se potrudimo, da ga takrat resnično dobi. Držimo obljubo. Stranka pričakuje rešitev, naš odziv. Pomagajmo ji in pridobili si bomo večjo lojalnost, kot če težave sploh ne bi bilo (sliši se hecno, ampak potem sploh ne bi imeli možnosti pokazati, da smo zanesljivi tudi v takem položaju).

5

ZAHVALIMO SE.

Da. Nekdo bi rekel: »Zato, da sem prenašal to sitnobo, za kar nisem nič kriv, se naj zahvalim?«. Še enkrat, da. V dobro nas in našega podjetja. Počutili se bomo bolje, sogovornik tudi. Od strank je odvisna naša dejavnost. Zveste stranke predstavljajo garancijo za stabilno bodočnost. To bodo povedale tudi drugim. Zaupali nam bodo. Le, če je pritožba resnično neutemeljena, sogovorniku prijazno razložimo, zakaj ji ne moremo ugoditi.

Po končanem pogovoru o zadevi obvestimo nadrejenega - v kolikor ne gre za naše ožje področje, da bi postopek, storitev ali izdelek lahko izboljšali sami. Predlagajmo rešitev. Vsi skupaj se moramo truditi, da svoje storitve in procese izboljšujemo. Tudi stranko, ki se pritoži, obravnavajmo kot partnerja, saj nam lahko prinese pomembne informacije o naši storitvi ali izdelku s trga. Pogovarjajmo se s sodelavci, izmenjujmo si izkušnje, učimo se ob napakah. Napake niso problem, problem so, če jih ne rešujemo. Tudi to je del našega projekta MOVE – usmerjenost k strankam. Mag. Aleš Vajngerl

13


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Projekt MOVE 2013

NOVA NAPRAVA ZA MEHANSKO OBDELAVO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V CENTRU LENART

Z

adali smo si cilj, da bomo postavljali nova merila na področju ravnanja z odpadki, in s to željo smo v centru za ravnanje z odpadki v Lenartu izvedli tehnološko posodobitev linije za obdelavo 24.000 t/l mešanih komunalnih odpadkov, linije za sortiranje ločeno zbrane odpadne komunalne embalaže s kapaciteto 10.000 t/l ter enote za predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo. Idejna zasnova in izbor tehnoloških komponent je v celoti plod lastnega znanja, s podporo matičnega podjetja iz Avstrije. S posodobitvijo tehnološkega procesa bomo dosegali izpolnjevanje predpisanih ciljev Direktiv, proces obdelave odpadkov bomo avtomatizirali in zmanjšali negativne vplive na okolje.

14


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

je konceptualno prilagoNašaNaprava vizija: jena različnim vhodnim odpadkom.

za uspešno družbo Saubermacher

Projekt MOVE 2013

se združita in se vodita naprej skozi magnetni in kasneje nemagnetni separator, kjer se izločijo železne in neželezne kovine. Preostanek lahke frakcije, kjer so izločeni vsi neprimerni odpadki, je primeren za končno drobljenje v granulatorju. Rezultat je alternativno ali nadomestno gorivo SRF.

Postavljamo nova merila na področju gospodarnega avnanja z odpadki na lovenskem rgu! Obdelujemo lahko tako mešane komunalne odpadke, kot tudi industrijske odpadke, hkrati pa se v določeni točki tehnološkega procesa združita lahka frakcija iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov in lahka frakcija iz sortiranja odpadne komunalne embalaže. V procesu obdelave MKO, ki se predhodno grobo zdrobijo, so izločeni biološki odpadki, ki se stabilizirajo in so po stabilizaciji primerni za odlaganje na deponiji nenevarnih odpadkov. Iz tega materiala so izločeni železni in neželezni materiali, ki so primerni za recikliranje. Preostali material oz. lahka frakcija se odvede v ročno sortirnico, kjer se ročno izločijo neprimerni ali moteči odpadki. Preostanek po sortiranju komunalne embalaže in preostanek lahke frakcije mešanih komunalnih odpadkov

V sklopu investicije smo posodobili tudi enoto za baliranje odpadkov, kjer smo namestili novo balirko potisne sile 100 t z avtomatsko vezalno napravo, s perforatorjem PET plastenk in dovodnim transporterjem. V želji za prepoznavnostjo je tudi zunanji izgled linije prilagojen in odet v prepoznavne barve podjetja Saubermacher.

*movere = premikati se – vzpodbuditi – zagnati – vplivati

Move 2013

S sodobno in okolju prijazno tehnologijo za obdelavo odpadkov bomo izpolnjevali tako visoke naravovarstvene in okoljske standarde, kot tudi dosegali cilje iz direktiv. Prav to nas je in nas bo še naprej uvrščalo med podjetja, ki dosegajo najboljše rezultate celovite politike ravnanja z odpadki med primerljivimi podjetji v Sloveniji. Alen Balažic

ztrajaš na istem mestu ali se že premikaš? (move – beri muvaš*)?

15


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

OTVORITEV “STEKLENE” TOVARNE

M

“ECOTOUR“!

atični koncern Saubermacher v Avstriji je 26. septembra 2011 prejel iz rok gospodarskega deželnega svetnika Christiana Buchmanna priznanje „Erlebniswelt Wirtschaft – made in styria“ („Doživljajski svet gospodarstva – izdelano na avstrijskem Štajerskem“) za področje podjetja za ravnanje z odpadki. Povod za to je bila ECOTOUR-a, ki ne pokaže samo obrata, ampak transparentno predstavi tudi sistem, ki stoji za njim. Vanj je vključeno več kot 100 podjetij, posamezniki pa se za oglede lahko prijavijo tudi preko spleta. Malokdo ve, kaj se dejansko dogaja v podjetju, ki se ukvarja z obdelavo in odstranjevanjem odpadkov, s kakšno skrbnost se na avstrijskem Štajerskem ločujejo odpadki in razvrščajo sekundarne surovine. Družba Saubermacher želi to spremeniti in v ta namen nudi ECOTOUR, ki na štirih postajah omogoča vpogled v mednarodno opaženo odstranjevanje odpadkov in njihovo obdelavo na avstrijskem S tem zainteresiranim ne omogočamo samo direkten dostop do tematike, temveč približamo tudi gospodarsko in ekološko zvezo med zbiranjem in ločevanjem oz. obdelavo in izkoriščanjem odpadkov”, še dodaja Buchmann.

16

Štajerskem. Strokovno vodenje je avdio podprto – vsak obiskovalec dobi slušalke, da se tudi med hrupom obratovanja sliši strokovna razlaga. Vsak od štirih postaj je opremljen s posebnim kontejnerjem, v katerem je možen ogled predstavitvenega videa mednarodnega koncerna Saubermacher. »Highlights« vodenja so med drugim tudi umetnina profesorja Richarda Kriescheja, ki prikazuje materiale iz proizvodnega procesa in procesa plemenitenja, različne aparature za ločevanje s pomočjo infra rdeče svetlobe in razločevanje barv … „Samo tisto, kar se razumno zbira, se lahko tudi kasneje ponovno predela / reciklira in vrne v snovni krogotok“, obrazloži predsednik uprave družbe Saubermacher, Hans Roth. Na spletni strani www.erlebniswelt-wirtschaft.at lahko najdete več informacij namenjene obiskovalcem in podjetjem.

Snemanje RTV Slovenija


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Vodeni ogledi v družbah Saubermacher

V sodelovanju z “Erlebniswelt Wirtschaft – made in Styria“ ponuja Saubermacher Dienstleistungs AG možnosti ogleda več poslovnih enot oz. podjetij, da se dejavnosti čim bolj približa in omogoči neposreden vpogled v delovni vsakdan.

Na razpolago so naslednji ogledi:

• Ecoport – novi sedež Saubermacher Dienstleistungs AG • Puchstraße – sortiranje lahke embalaže • Unterpremstätten – predelava električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov • Retznei – pridobitev in priprava nadomestnega goriva

RAZPISANA 1. SAUBERMACHERJEVA OKOLJSKA NAGRADA

S

krb za življenja vredno okolje je izrednega in bistvenega pomena. Temu se zavezujemo tudi v podjetju Saubermacher Slovenija, kjer se zavedamo, da bomo le tako lahko omogočili boljše pogoje za bodoče generacije. Ker pa stremimo tudi k trajnostnemu razvoju, smo si zadali spodbujati in ustvariti dobro sodelovanje med mladimi raziskovalci, njihovimi mentorji, profesorji in akademiki na eni strani ter podjetjem, ki lahko njihovo znanje koristno uporabi, na drugi strani. Zato smo se odločili razpisati 1. Saubermacherjevo okoljsko nagrado. K sodelovanju vabimo študente dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programov, ki bodo svoje raziskovalne na-

loge končali v študijskem letu 2011/2012. Najboljše strokovno delo bo ocenila 4-članska komisija, delo pa bo nagrajeno tudi z nagrado v vrednosti. Kandidati se lahko do 15. marca 2012 prijavijo na spletnem naslovu www.saubermacher.si/okoljskanagrada, kjer so

1.500 EUR.

dosegljivi splošni pogoji in obrazec prijave. Pisna prijava zajema izpolnjen obrazec prijave kandidata in priložena dva izvoda tiskane in en izvod elektronske verzije naloge ter izjavo mentorja in somentorja.

17


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Predstavljamo vam ...

oddElEk financE Jasna Gašparčič,

vodja financ in računovodstva Tel. 02 620 23 23

mihaela ornik,

Sem mama dveh hčera, ki me v prostem času polno okupirata - seveda z njunimi aktivnostmi. Rada berem, ker pa so si moji trije družinski člani letos omislili hišnega ljubljenčka -psa srninega pinča, je moj hobi postal tudi sprehajanje psa v vseh mogočih in nemogočih urah.

saldakonti kupcev Tel. 02 620 23 23

Letno se pravnim osebam izstavi okrog 15.000 faktur in fizičnim osebam okrog 162.000 položnic.

Barbara časar,

fakturiranje pravne osebe Tel.: 02 620 23 27 Zelo rada poslušam vse zvrsti glasbe, a najraje poslušam hrvaško glasbo. Rada grem tudi na sprehod okrog trojiškega jezera, kjer lahko daš ‘’možgane na pašo’’. Naj pa vam zaupam, da sem včasih, ko sem bila v osnovni šoli, tekmovala tudi na prireditvah, kjer smo tekmovali v petju. Lahko se pohvalim, da sem s svojim glasom osvojila občinstvo, ki me je kar nekajkrat uvrstilo med prve tri.

18

Zofija tašner,

tajništvo in fakturiranje nevarnih odpadkov Tel.: 02 620 23 31 V letu 1993 sem se zaposlila podjetju EKO-LES Ptuj, z združitvijo podjetij pa sem prišla v Lenart, kjer opravljam tajniška dela, sprejemam naročila za Kidričevo … Zraven dela, ki ga opravljam z veseljem, si najdem čas še za kakšno dobro knjigo, sprehod v naravo ...

Jerica damiš,

tadeja tašner,

fakturiranje fizične osebe Tel.: 02 620 23 25

fakturiranje, kontejnerski odvozi Tel.: 02 620 23 01

Sem babica trem veselim vnučkom, s katerimi doživljam kar precej lepih trenutkov. Zelo rada potujem, vrtnarim, gobarim, hodim na pohode, berem knjige, pletem, šivam … Za v bodoče si želim predvsem zdravja ter strpnosti, razumevanja in dobrega sodelovanja na delovnem mestu.

Sem zvesta športnica; vsakodnevno namreč tečem, pridno skrbim za telo in zdravje s pilatesom, kolikor mi čas dopušča obiskujem tudi treninge košarke, pozimi smučam. Rada kuham, ampak ker sem specializirana za vegansko in vegeterijansko prehrano, me domači v glavnem podijo iz kuhinje.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

in RačUnovodstvo

Predstavljamo vam ...

V podjetju Saubermacher Slovenija sem zaposlena 8 let. Dobro opravljeno delo me motivira za nadaljnje delo, omogoča mi nenehno rast in razvoj moje osebnosti. Imam dve hčerki, Jano in Evo, ki zahtevata veliko energije in mi je veliko tudi dajeta. Redno se ukvarjam z jogo in tekom, rada pa si vzamem čas še za kavo s prijateljicami.

Sem mama dveh najstnic, ki mi vzameta kar precej časa, saj sta obe že srednješolki. V prostem času se ukvarjam s hišnimi ljubljenčki, rada vrtnarim in berem knjige.

natalija lovrec,

saldakonti dobaviteljev Tel.: 02 620 24

Letno oddelek prejme in obdela okrog 8.000 faktur.

ksenja kitak,

prejete fakture, vodenje knjig za družbo CRO Vrhnika, d.o.o. Tel.: 02 620 23 32 Sem ljubiteljica narave v vseh letnih časih. Obožujem pohajkovanja po planinah in sončne vzhode. Zima je zame letni čas, ki je namenjen smučanju. Uživam v kuhinji, tako v kuhanju kot pečenju ter preizkušanju novih receptov. Poslušam raznoliko glasbo, obiskujem koncerte, za sprostitev pa si pogledam kakšno dobro komedijo v gledališču.

andreja Bračič, kompenzacije pravnih oseb Tel.: 02 620 23 26

Sem ljubiteljica narave in dolgih sprehodov. Uživam v kuhinji, tako kuhanju kot pečenju raznovrstnih sladkih dobrot; kar me obenem tudi sprošča. Glede na to, da imam rada glasbo, tudi zelo rada plešem. Trenutno obiskujem tečaj Zumbe, kjer se telo odlično razmiga in je ni mišice ali dela telesa, ki ne bi sodeloval v ritmih latino glasbe.

dominika anžel,

fakturiranje trgovskega blaga, prejete fakture Tel.: 02 620 23 18 V podjetju Saubermacher Slovenija delam od decembra 2010. Začela sem kot študentka, letos julija pa sem se tudi zaposlila. Ker še nisem dokončala študija, popoldneve večinoma namenim obiskovanju predavanj. Najraje imam poletje, saj takrat lahko kolesarim, rolam ali igram odbojko. Prav tako rada poslušam glasbo. Od vsega pa najraje preživljam čas z družino ter obiskovanju zabav s prijatelji.

Jasna Hubernik, administratorka Tel.: 02 620 23 22

V prostem času večino časa posvetim svoji družini, predvsem mojima sončkoma Kaji in Lani. Rada zahajam v naravo. Zelo pa me tudi veseli vrtičkanje.

19


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE! Otroci Osnovne šole Sveta Ana obiskali center za ravnanje z odpadki v Lenartu

Saubermacher Slovenija krepi sodelovanje s šolami

D

Otroci osnovne šole Sveta Ana in maskota Sigi.

rugi razred Osnovne šole Sveta Ana se je v letošnjem letu odločil in svoje otroke popeljal na ogled centra za ravnanje z odpadki Saubermacher Slovenija v Lenartu. Ekskurzija je potekala v okviru tehniškega dneva na njihovi šoli, otroci pa so center zapustili vidno zadovoljni in z veliko novega znanja. 20 otrok si je v centru za ravnanje z odpadki ogledalo zbirni center za ločevanje odpadkov, sortirno linijo, razgradnjo izrabljenih motornih vozil, smetarska vozila ter različni tipe posod in kontejnerjev za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov. Obiskala jih je tudi maskota Sigi, ki je mnogim na obraz narisala nasmeh in dobro voljo. Po ogledu so otroci in učiteljice imeli kar nekaj vprašanj glede ločevanja odpadkov. Med drugim jih je zanimalo tudi, kam se odložijo papirnate brisače, ko si otroci vanje obrišejo roke, kam se odložijo umazani prtički / papirnate serviete iz jedilnice (malica, kosilo), kam se odloži časopisni papir onesnažen s tempera barvami … Ogled so zapustili s kopico novega znanja in željo po vrnitvi.

20

Ogled je vključeval tudi prikaz ločevanja odpadkov, ogled smetarskih vozil ipd.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

PREdstavnika PodJEtJa talUm, d. d., na OGLEDU CENTRA ZA RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI V AVSTRIJI PODPORA OBNOVI CENTRA KIDRIčEVO

O Tovrstne centre in naprednost tehnologije bi potrebovali tudi v Sloveniji.

Predstavnika Taluma sta bila nad videnim navdušena.

Na ogledu so bile predstavljene vse poti delovanja z nevarnimi in nenevarnimi odpadki.

b prevzemu podjetja Ekoles se je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. zavezalo, da bo v prihodnjih nekaj letih center posodobilo, saj je o tem razmišljajo že predhodno podjetje, ki je bilo od svoje ustanovitve dalje vodilno podjetje in pravzaprav eno izmed redkih, ki je izvajalo storitve prevzemanja nevarnih odpadkov v Sloveniji. Da bi predstavnikom podjetja Talum pokazali, kakšni so načrti v prihodnje, in kaj naj bi posodobitev doprinesla, so jih povabili na ogled podobnega centra v Avstriji. Ogleda centra za nevarne odpadke Trofaiach sta se udeležila predstavnika Taluma dr. Marko Homšak, pooblaščenec za varstvo okolja, in mag. Boštjan Korošec, vodja strateškega razvoja. Po ogledu je sledil kratek sprejem v Ecoportu, kjer sta jih pozdravila član uprave in lastnik koncerna Saubermacher gospod Roth ter član uprave gospod Dicker. Po sprejemu je sledil še ogled sorodnega centra v Unterpremstätten (razgradnja OEEO in predelava nevarnih odpadkov iz avtomehaničnih delavnic ter ostali tekoči in trdni odpadki) in ogled Thermo Team Retznei, tovarne za pripravo alternativnega goriva iz odpadkov. Predstavnika Taluma sta bila nad videnim navdušena, saj, kot sta tudi sama povedala, do danes sploh nista imela predstave, kaj vse se tukaj počne in kaj vse se dogaja ob predelavi odpadkov. Navdušena sta bila tudi nad visoko tehnologijo in inovativnostjo dela ob ravnanju z odpadki. Zaradi temeljite predstavitve dogajanja in poteka dela sta podala podporo za obnovo centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem.

21


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

S Polkomajolko za humanitarno akcijo Zbiramo zamaške za Gala

S Polkomajolko za humanitarno akcijo zbiramo zamaške za Gala

ZBRANA NOVA TONA ZAMAŠKOV!

Dobrih 600 kg zamaškov je dokaz, da smo pripravljeni pomagati!

Prireditev Polkamajolka je privabila več sto gostov, ki so do 21.00 ure zvečer navdušeno poslušali glasbo in uživali ob dobri hrani, pijači in prijetni družbi. Starši so bili nad udeležbo navdušeni.

P

red mariborskim nakupovalnim središčem Qlandija je avgusta potekala tradicionalna prireditev Polkamajolka, ki je nastala v sodelovanje s Saubermacher Slovenija. Namen je bil zbrati še dodatno tono zamaškov za Gala, ki bi tako lahko bil še bliže k nakupu primernega osebnega vozila, v katerem bi se lahko varno prevažal na svojem invalidskem vozičku. Več sto obiskovalcev je z velikim navdušenjem pozdravilo Gala, ko je prišel na prireditveni prostor. Kljub pestremu programu tako za otroke kot tudi za tiste najstarejše

22

Direktorica podjetja mag. Mojca Letnik je zato ob tem dodala: pa prireditev Polkamajolka ni imela vstopnine, temveč je ta znašala simbolično vrečko zamaškov. Zbranih je bilo nekaj več kot 600 kilogramov zamaškov. V podjetju Saubermacher Slovenija smo nato dodali še dodatnih 620 kilogramov zamaškov. Dobra tona, 1.220 kg zamaškov, je Galu ponovno doprinesla dodatnih 300 eur, ki ga pomikajo vse bliže postavljenemu cilju. Tako je humanitarna akcija dosegla vseslovenske razsežnosti, ki so presegle vsa pričakovanja podjetja.

Humanitarno akcijo Zbirajmo zamaške za Gala smo že takrat pričeli z velikim ponosom, saj vemo, da lahko kot podjetje veliko pripomoremo k temu, da akcija poteka čim bolj nemoteno. Namestili smo ustrezne zaboje, kjer lahko ljudje odvržejo zamaške, poskrbimo pa tudi za odvoz zamaškov na zanje ustrezno lokacijo. Tovrstne prireditve, kot je Polkamajolka, pa nam omogočajo, da celotno akcijo še bolj približamo ljudem, na njim zanimiv način; druženje, zabava, smeh in obilo dobre sprostite. To je omogočilo, da smo zbrali novo tono zamaškov, na kar smo zelo ponosni.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE! Matični koncern Saubermacher iz Avstrije prenaša znanje in izkušnje v vse države, tudi v Slovenijo

Predstavniki matičnega koncerna Saubermacher v Kidričevem

P

redstavniki matične družbe Saubermacher iz Avstrije so v septembru v Kidričevem izvedli vsakoletno srečanje z izmenjavo znanj in izkušenj. Poleg izmenjave izkušenj je sledil tudi ogled centra in obisk župana, ki je bil nad obiskom vidno zadovoljen. Povabila so se odzvali vsi odgovorni predstavniki hčerinske družbe Saubermacher Slovenija, kot tudi predstavniki povezanih družb. Srečanje je bilo informativnega značaja, saj so kolegi iz Avstrije predstavili novosti in predvsem poudarili pomembnost aktivnosti na področjih upravljanja s kakovostjo, varnostjo pri delu, obvladovanju tveganj, uvajanju standardov koncerna na teh področjih, kakor tudi potrebo po stalnem razvoju in raziskavah. Te in podobne aktivnosti se izvajajo pod geslom »Corporate Saubermacher Responsibility«, tj. družbena odgovornost družbe Saubermacher ter poudarek na medsebojnem sodelovanju v dobro vseh: ljudi – družbe – okolja. Pred samim srečanjem je sledil še kratek ogled centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem ter obisk pri županu Občine Kidričevo.

Hans Roth in župan Občine Kidričevo Anton Leskovar

Ogled centra

Družbena odgovornost družbe Saubermacher ter poudarek na medsebojnem sodelovanju v dobro vseh: ljudi – družbe – okolja. 23


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE! Saubermacher Slovenija krepi sodelovanje s šolami

OTROCI OSNOVNE ŠOLE SVETA TROJICA OBISKALI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LENARTU

O

krog 77 učencev in učenk Osnovne šole Sveta Trojica se je odpravilo na ogled centra za ravnanje z odpadki Saubermacher Slovenija v Lenartu. Ekskurzija je potekala v okviru eko dneva na njihovi šoli, kjer so si otroci sprva prišli ogledat center, kasneje pa je sledila tudi strokovna predstavitev na šoli, pod naslovom »Ločeno zbiranje odpadkov«. Okrog 77 otrok z OŠ Sv. Trojica (6 – 9 razred) si je v centru za ravnanje z odpadki ogledalo zbirni center za ločevanje odpadkov, sortirno linijo, razgradnji izrabljenih motornih vozil, smetarska vozila ter različni Predstavitev na šoli je potekala pod naslovom “Ločeno zbiranje opdakov”. tipe posod in kontejnerjev za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov. Tovrstni obiski pa so redna praksa v podjetju Saubermacher Slovenija, kjer zelo radi sodelujem z vrtci in šolami pri izobraževanju in praktičnem prikazu aktivnosti na področju varovanja okolja; ločevanje odpadkov in njihova ponovna uporaba, predelava … Na ogledu so otroci imeli kar nekaj vprašanj glede ločevanja odpadkov, bolj podrobno pa so bili seznanjeni s pravilnim ločevanje odpadkov na šoli, kjer je po praktičnem ogledu sledila tudi teoretična predstavitev in obnova videnega na centru. Otroci so bili s predstavitvijo in ogledom vidno zadovoljni, saj so si pridobili veliko novega in koristnega znanja, ki ga bodo lahko uporabili v svojem vsakdanu v šoli in Otroci ob ogledu centra doma. Nižji razredi iste šole pa so se že najavili svoj obisk čez dobre tri tedne.

24


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

ločEvanJE odPadkov JE dolGoRočna

naložBa

O

dpadki že od nekdaj predstavljajo pereč problem v svetu. zato, da bi se obvarovalo okolje pred vedno bolj negativnimi in škodljivimi vplivi nastajajočih odpadkov, je bilo potrebno vzpostaviti učinkovit sistem za celovito reševanje problematike odpadkov, z njihovim organiziranim zbiranjem, obdelavo, predelavo ter varnim končnim odstranjevanjem. Slednje je podjetju Saubermacher Slovenija. Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana v Slovenskih

goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah se ločeno zbiranje odpadkov izvaja več kot 20 let. Ker je bilo podjetje Saubermacher Slovenija z doseženimi rezultati ločenega zbiranja zadovoljno le delno, so se skupaj z navedenimi občinami odločili za spremembo obstoječega sistema zbiranja odpadkov, ki bo omogočala doseganje in preseganje okoljevarstvenih ciljev Republike Slovenije na področju zbiranja odpadkov. Pred pričetkom uvajanja smo določili ekipe za uvajanje, dostavo

in montažo zabojnikov, določili in nabavili smo okvirno število potrebnih zabojnikov za zbiranje papirja in bioloških odpadkov ter vrečk za mešano embalažo, določili smo tudi terminske plane in območja uvajanja, izvedli usposabljanje ekip za uvajanje, vsem gospodinjstvom posredovali obvestila o uvajanju novega sistema, izvedli predstavitve novega sistema preko sredstev javnega obveščanja in pripravili informativna gradiva za povzročitelje odpadkov. Uvajanje je trajalo vse od meseca aprila do sredine avgusta, kjer je bilo obiskanih 4.726 gospodinjstev, kar je od ekipe Saubermacher zahtevalo: 2.128 ur na terenu (51 delovnih dni, večinoma 6 oseb) in 45 ur vodje uvajanja za priprave v Centru Lenart ter vnos podatkov v bazo. Glede na število gospodinjstev so razdelili 257 kosov 120 l bioloških zabojnikov in 18 kosov 240 l zabojnikov. Za mešano embalažo pa smo razdelili 3.853 vrečk. Zaradi dodatnih stroškov novega standarda zbiranja odpadkov smo se spremenile cene za ravnanje z odpadki, in sicer bi morali gospodinjstva dodatno obremeniti za zabojnik MKO, volumna 120 l, za 4,5 % oz. 0,4973 EUR / mesec in za zabojnik MKO, volumna 240 l, za 16,1 % oz. 3,19 EUR / mesec. Vendarle pa zaradi Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev povišanja cen niso mogli do danes uveljaviti, nova uredba velja do februarja 2012. Uvedba novega standarda pa je povzročila tudi neposredno povečanje določenih stroškov v podjetju, kot so: nabava opreme (zabojnikov in vrečk) za cca. 166.600 EUR, delo na terenu (delavci + vozila) cca. 31.300 EUR in informativna gradiva za občane cca. 15.000 EUR.

25


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

Direktor podjetja Saubermacher Slovenija Rudolf Horvat je povedal:

Župani so prisluhnili zaključku akcije ob uvedbi ločenega zbiranja odpadkov.

Pozdravni nagovor direktorja Rudolfa Horvata

Žreb občank in občanov, ki so sodelovali v akciji in se tako potegovali za praktične nagrade.

26

Zaradi naštetih dejavnikov, ki nam jih nalagajo predpisi ter usmeritve na področju ravnanja z odpadki in vrednot, ki jih gojimo v podjetju, smo se odločili tudi za posodobitev tehnološke linije za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Gre za kompleksno investicijo v napravo, ki bo omogočala ločevanje biološke frakcije mešanih komunalnih odpadkov od ostalih frakcij, primernih za reciklažo in proizvodnjo alternativnega goriva. Skupna investicija v napravo za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov je velikosti 1,6 mio €. Zagon nove naprave je predviden konec leta 2011. Ob upoštevanju trenda nastajanja vseh vrst komunalnih odpadkov pa predvidevamo z izgradnjo sodobne linije za obdelavo MKO preusmeritev cca. 35 % nastalih mešanih komunalnih odpadkov v procese snovne predelave in v proizvodnjo alternativnih goriv kar z drugimi besedami pomeni, da se bo delež odloženih obdelanih MKO zmanjšal za 35 %.

V podjetju Saubermacher Slovenija želimo z novim standardom zbiranja odpadkov gospodinjstvom olajšati zbiranje in oddajo odpadkov tako, da lahko večino odpadkov (razen odpadnega stekla in nevarnih odpadkov) oddajo pri sebi doma oz. ni potrebno odnašanje v zbiralnice ločenih frakcij in doseči okoljevarstvene cilje glede deleža odpadkov za ponovno uporabo/predelavo in deleža odpadkov za odlaganje.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

3. TRADICIONALNI DELOVNI DAN VODSTVENIH kadRov dRUžBE SAUBERMACHER slovEniJa, d.o.o.

S

poznavanje delovnih pogojev in procesa dela na različnih delovnih mestih v podjetju s strani vodilnih kadrov je postalo že tradicionalno. Letošnji delovni dan je potekal v četrtek, 13. oktobra 2011. Ura še ni odbila pet zjutraj, ko so se zaposleni zbrali na jutranjem sestanku, saj tudi pri nas velja »rana ura – zlata ura«. Je že tako, da je za učinkovito in zanesljivo izvedbo storitev bistven pravočasno pripravljen in usklajen začetek delovnega dne. Tokrat se je našim sodelavcem v Lenartu pridružil predstavnik matičnega podjetja Saubermacher iz Avstrije, mag. Markus Petz, vodja oddelka notranje revizije, ki je skupaj z delavcem Nailom Kaldarevičem in voznikom Dušanom Korezom praznil posode za mešano embalažo okrog Lenarta. Vodja prodaje Igor Džankič se je podal na teren z ekipo smetarjev, ki so na terenu pridno praznili posodo za posodo. Pravnik Boštjan Berlak in vodja nabave Igor Hausmeister sta preizkusila svoje spretnosti na sortirni liniji in pozorno sledila navodilom že utečenih prijemov Marjane Cest-

nik. Vodja zbirnega centra Andrej Kök, Andrej Koprivnik, odgovoren za upravljanje s standardi kakovosti in varstva pri delu, sta se preizkusila na razgradnji odpadne električne in elektronske opreme ter v praksi preverila, ali napisana pravila na papirju ustrezajo dejanskemu stanju. Gorazd Tergušek, vodja centra za nevarne odpadke v Kidričevem, je v okviru delovne akcije sodeloval pri črpanju, prevozu in dostavi odpadne vode ter pri prevzemu emulzije iz podjetja HIDRIA Rotomatika Idrija (zadovoljstvo strank je naš cilj in naše zadovoljstvo). Da sta izpolnila delovne obveznosti tega dne, sta se Gorazd in voznik Kurnik Jožef podala na pot že okrog 03.00 ure zjutraj.

27


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

PODELJENA FDI AWARD SLOVENIA 2011 Saubermacher Slovenija med najboljšimi tujimi naložbeniki

N

a ljubljanskem gradu je potekala podelitev FDI Award Slovenia 2011, kjer so javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, gospodarsko ministrstvo in The Slovenia Times v sklopu FDI Summit 2011 izbirala najboljše tuje naložbenike. Nagrado FDI Award Slovenia je tako prejelo naše podjetje Saubermacher Slovenija, ob njemu pa tudi podjetji Julon in Ertl Glas Steklo. Ocena za prejeto priznanje je bila podana kot izpostavljeno dejstvo, da podjetje Saubermacher Slovenija dosega stabilno rast prihodkov in rezultatov poslovanja, od leta 2007 pa se je število zaposlenih povečalo za več kot 20 %.

28

Direktorica podjetja Saubermacher Slovenija mag. Mojca Letnik je ob tem povedala: Novica o prejetju nagrade FDI Award Slovenia 2011 je bila za naše podjetje izrednega pomena. Nanjo smo ponosni prav vsi zaposleni v podjetju Saubermacher Slovenija! Predstavlja namreč dokaz, da sta se ves trud in zagnanost, ki smo ju izkazovali v vseh teh letih, zares izplačala. Gospodariti tako, da bo prav za gospodarstvo, človeka, prihodnost, soljudi in družbo so načela, ki jim sledimo prav vsi zaposleni v našem podjetju. In le delo, ki je plod celovite in trdno oblikovane ekipe, lahko izkazuje rezultate, kot so naši. Zavedamo se, da je v teh kriznih časih le razvoj gonilo, ki nas bo razlikovalo od ostalih in nas izpostavilo iz množice. Ravnati družbeno odgovorno ter v gospodarstvu, z njim in preko njegovih meja ohranjati perspektive za uspešno življenje je moto, ki mu bomo tudi v prihodnje sledili.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

oBčina ZREčE in oBčina vitanJE

PODPISALI POGODBO

Z dRUžBo saUBERmacHER slovEniJa 8. novembra je v zrečah potekal svečan podpis koncesijske pogodbe med Občino zreče in podjetjem Saubermacher Slovenija ter Občino Vitanje in Saubermacher Slovenija. Podjetje je bilo izbrano na podlagi najbolj ugodne in najprimernejše ponudbe.

Slavnostni podpis pogodbe SM Slovenija in Občina Vitanje

Slavnostni podpis pogodbe SM Slovenija in Občina Zreče

Občina Zreče in Občina Vitanje sta razpisali javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na njunem območju. Na javni razpis so se prijavila podjetja Saubermacher Slovenija, d.o.o, s partnerjem Čisto mesto, Snaga Maribor, d.o.o., in Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice. Kot najbolj primeren ponudnik je bilo izbrano podjetje Saubermacher Slovenija, koncesijska pogodba med obema občinama pa je bila sklenjena za dobo 15-ih let.

V podjetju Saubermacher Slovenija menimo: Izbor naših storitev kot najbolj primernih in cenovno najbolj sprejemljivih za naročnika je bil vnovičen dokaz o uspešnem delu, ki ga izvajamo. Operativno izvajanje v obeh občinah načrtujemo od 1. januarja 2012, do tega časa pa bodo potekale vse ostale pripravljalne aktivnosti; podrobnejša seznanitev z območjem in strankami, seznanitev z obstoječo opremo za zbiranje in prevoz odpadkov ter sistemom zbiranja odpadkov ….«

29


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

sREčanJE GosPodaRstvEnikov

N

a mednarodnem gospodarskem srečanju, ki se je odvijalo v sredo, 30. 11. 2011, odvijalo v prostorih Pomurske gospodarske zbornice - PGz, so se zbrali gospodarstveniki iz Slovenije in Avstrije. Gostje so med drugim spregovorili o smelih načrtih za prihodnost, kjer mnogi vidijo še rezerve v bilateralnem gospodarskem sodelovanju. Prosti trg delovne sile odprl nove možnosti? Kako aktualne izzive spremeniti v priložnost? se je glasila smernica današnjega srečanja, ki sta pripravila Gospodarska zbornica in podjetje Saubermacher. Udeleženih je bilo 14 predstavnikov iz Avstrijske Štajerske in 18 predstavnikov Pomurskih podjetnikov ter predstavniki GzS in PGz. Tako z ene, kot z druge strani gospodarstveniki dobro sodelujemo. Osnovni namen srečanja je, da podamo prve informacije, kaj se dogaja v sosednji Avstriji, kaj se dogaja v naši pokrajini in poskušamo to povezati, predvsem pa izrabiti možnosti pri gospodarskem sodelovanju obeh strani,« je glede namena današnjega srečanja povedal direktor Pomurske gospodarske zbornice, Robert Grah. Zbrani predstavniki gospodarskih družb in združenj so uvodoma srečanja prisluhnili predsedniku PGZ, Štefanu Sobočanu, ter predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije - GZS, Hribar Miliču, ki sta izrazila zadovoljstvo z namenom tega srečanja, ki krepi čezmejno sodelovanje in mednarodni trg med državama. Kar je za nas pomembno in kaj je tisti element, ki ga moremo

30

tudi v slovenskem gospodarstvu opazovati je, da število izvoznih podjetij raste. V letu 2009 je bilo v registru zabeleženih 38 tisoč podjetij, v letu kasneje že 40 tisoč izvoznih podjetij. Predstavitev dobrih praks poslovanja Avstrijska prednost je, po besedah predstavnice GZS predvsem boljši model poslovanja ter prednosti, ki jih prinaša sodelovanje z novo skupino držav BRIC (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska), katere trenutno beležijo nadpovprečno gospodarsko rast. Avstrijska stran sorazmerno z visokim odstotkom gospodarske rasti nameni znatno več sredstev za izvozno strategijo in sicer 25 milijonov evrov letno. Poleg davčnih lastnosti obeh držav pa je nekaj besed bilo spregovorjenih še o načinih in posameznih oblikah ustanavljanja različni družb, ter razlikah v začetnem kapitalu. Ob koncu srečanja sta bili kot prikaz dobre prakse predstavljeni dve podjetji, in sicer Saubermacher Slovenija, kjer je spregovoril direktor Rudolf Horvat in poslovni model avstrijskega podjetja Komptech.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

čisto mEsto PtUJ nadalJUJE dEJavnost

K

o je pred skorajda letom dni, zaradi vse številnejših inšpekcijskih nadzorov in strahu občanov pred kaznimi zaradi napačnega ločevanja odpadkov, skupna občinska uprava MO Ptuj od čistega mesta Ptuj zahtevala povečanje števila ekoloških otokov in večjo frekvenco odvoza ločenih frakcij, so to tudi storili. Dodatnega dela pa nikoli niso prejeli plačanega, zato so župana MO Ptuj še zadnjič pozvali k podpisu nove pogodbe, ki bi jim omenjene stroške vsaj delno pokrila, drugače bodo prisiljeni od sodelovanja odstopiti. Tako bodo s koncem letošnjega leta dejavnosti Čistega mesta Ptuj prešle na Javne služne Ptuj (JS Ptuj), ki so pred časom Čistemu mestu Ptuj že prevzele upravljanje ptujskega centra za ravnanje z odpadki v Gajkah. Takrat je Čisto mesto Ptuj zaradi zmanjšanja prihodkov moralo prepoloviti število zaposlenih in preseliti sedež podjetja, z izvajanjem storitev odvoza odpadkov za večino podravskih občin pa so nadaljevali. Družba Čisto mesto Ptuj se takrat ni odločila za sprožitev sodnih postopkov zaradi neupravičenega odvzema koncesije, saj so potekali dogovori o nadaljnji obliki sodelovanja. V podjetju so verjeli, da se obe strani dogovarjata dobronamerno in z “odprtimi kartami”. Dejstvo, da je prevzem centra za ravnanje z odpadki Gajke bistveno znižal prihodke Čistemu mestu Ptuj pri razdelitvi stroškov odvoza odpadkov ni bilo upoštevano, zato so si v Čistem mestu Ptuj ves

Novinarska konfreneca čistega mesta Ptuj

čas prizadevali za sklenitev novega sporazuma. Pogovori z Javnimi službami Ptuj o sklenitvi nove pogodbe za izvajanje storitev so tekli od marca letos. Poleti so JS Ptuj pripravile svoj osnutek pogodbe in v podjetju Čisto mesto so na njihove pogoje pristali, na koncu pa se je zgodilo, da je župan MO Ptuj zavrnil podpis pogodbe, ki so jo pripravili njegovi podrejeni. Zaradi povečane količina dela, cen in kalkulacije še iz leta 2009 je imelo podjetje Čisto mesto vsak mesec tudi do 20.000 eur izgube. V tem času so Javne službe Ptuj objavile tudi dva javna razpisa za izvajanje storitev odvoza odpadkov. Na obeh razpisih je bilo Čisto mesto najbolj

ugoden ponudnik. Toda razpisa so razveljavili, saj naj bi bili, po besedah Javnih služb, obe prispeli ponudbi nesprejemljivi, ker sta presegali zagotovljena sredstva: Dejstvo je, da takrat ni bilo mogoče pripraviti ponudbe, ki bi bila v finančnih okvirjih, ki jih je zahteval naročnik. Tega ni bil sposoben noben ponudnik, saj bi morali dejavnost opravljati za ceno, ki je nižja od lastnih stroškov. To pa je dokaz, ki kaže na to, da je bilo z razpisi nekaj narobe,« je povedal direktor Čistega mesta Ptuj Janez Letnik.

Direktor čistega mesta Ptuj, Janez Letnik

31


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

Sedaj se pojavlja vprašanje, kako bodo Javne službe Ptuj izvajale enako delo, brez da bi beležile izgube. Čisto mesto Ptuj pa je do danes nekaj storitev opravljajo tudi povsem brezplačno, saj plačila zanje nikoli ni prejelo. Janez Letnik je ob tem še pojasnil:

Podjetje Čisto mesto Ptuj je v svojih kalkulacijah zbiranja in odvoza bioloških odpadkov od gospodinjstev upoštevalo le biološke odpadke, ki nastanejo v blokovskih naseljih in mestnem jedru Ptuj. Za vsa ostala gospodinjstva, ki se nahajajo izven tega območja, pa smo storitve upravljali brezplačno. Javne službe Ptuj in MO Ptuj smo obvestili, da te storitve ne moremo več opravljati brez plačila, vendar odgovora do danes še nismo prejeli.«

JS Ptuj o vseh aktivnostih zadnjih mesecev in želji, da sami prevzamejo odvoz odpadkov, niso nikoli obvestili podjetja Čisto mesto Ptuj. Če bi se pogovarjali pošteno in z »odprtimi kartami«, bi se bilo mogoče dogovoriti o vsem.

ZAPOSLENI SO ODHAJALI Vodstvo Čistega mesta Ptuj je bilo obveščeno s strani zaposlenih, da naj bi predstavniki Javnih služb Ptuj spodbujali del zaposlenih, da podajo enostransko odpoved delovnega razmerja, saj nameravajo JS Ptuj prevzeti izvajanje dejavnosti in so jih pripravljeni zaposliti. Nekatere so tudi prosili, da vzamejo dopust, da bi lahko s predstavniki Javnih služb Ptuj odšli v tujino prevzemati tovorn-

32

jake za odvoz odpadkov. Tako je do danes enostransko odpoved podalo 13 zaposlenih. Vsi zaposleni, ki so podali enostransko odpoved, so to storili na enakem, vnaprej pripravljenem obrazcu. Z omenjenimi zaposlenimi so se v Čistem mestu Ptuj skušali pogovorit in jih obdržati v podjetju, a ker je bila njihova odločitev dokončna, so to tudi spoštovali. Čisto mesto Ptuj bo zaposlenim,

ki ostajajo podjetju, delovna mesta zagotovilo, saj bo še naprej izvajalo storitve za večino podravskih občin. V mesecu novembru je v Zrečah sledil svečan podpiskoncesijske pogodbe med Občinama Zreče in Občino Vitanje ter podjetjem Saubermacher Slovenija. Del storitev iz pravkar podpisane pogodbe bo izvajalo tudi podjetje Čisto mesto Ptuj.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

DOGAJA SE!

I

iZoBRažEvali smo v oŠ HočE in PodRUžnici REka-PoHoRJE zobraževanje v OŠ Hoče je potekalo v telovadnici, kjer se je zbralo nekaj več kot 200 otrok, in podružnici RekaPohorje, kjer se je zbralo okrog 50 otrok. Izobraževanje sva izvedli Gordana Ošlaj in Barbara Oman, ob podpori Robija Šefa v vlogi naše maskote lisjaka Sigija. Izobraževanje je potekalo v okviru EKO dneva na temo »Ločeno zbiranje odpadkov«. Po predstavitvi pravilnega ločevanja odpadkov in sploh razložitve, katere vrste odpadkov vse poznamo, so sledila še vprašanja in simbolične nagrade. Številne dvignjene roke otrok so bile dokaz, da so nas otroci pozorno poslušali in se tudi marsičesa koristnega naučili. Praktičnih nagrad v obliki pobarvank in igralnih kart »Nacek Pacek ločuje odpadke« so bili zelo veseli, ko pa je prišla naša maskota lisjak Sigi s košarico čokoladic, je bilo presenečenje in veselje otrok nepopisno! V zahvalo, da so bili tako pridni in hkrati radovedni, se je lisjak Sigi fotografiral z vsakim razredom posebej.

ZaklJUčEna REdna PREsoJa vodEnJa kakovosti, SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM TER SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU edno presojo sistema vodenja kakovosti, sistema ravnanja z okoljem ter sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu smo imeli dne 29. 11. 2011. Na sami presoji presojevalci (Zoran Svetec - vodja presoje, Marjanca Zornik - presojevalka, Eva Pintarič- presojevalka, Margita Rajnar - presojevalka) niso ugotovilo nobene neskladnosti. Da bi bila presoja čim bolj učinkovita, so iz naše strani sodelovali: oba direktorja, Andrej Koprivnik – proces

vodenja, sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem, sitem vodenja varnosti in zdravja pri delu, spremljevalec pri nabavi, razvoju, proizvodnji, Aleš Lipko – spremljevalec pri prodaji in trženju, Andrej Gomboši – proizvodnja, Andrej Kök – proizvodnja, Andreja Varl – okolje, Igor Hausmeister – nabava, Igor Džankić – prodaja, Igor Škaper – snovno tokovi, Igor Džankić in Gordana Ošlaj – trženje in marketing ter Alen Balažic – razvoj.

Direktor Rudolf Horvat bi se ob tem rad zahvalil vsem prisotnim na presoji: »Zahvaljujem sevam za vaš prispevek in uspešno opravljeno Presojo vseh naših standardov.« Ob tem je direktorica mag. Mojca Letnik tudi dodala: »Vsem sodelujočim hvala za dobro opravljeno delo in čestitke, da je šlo brez neskladnosti!« V novembru 2012 pa nas čaka še obnovitvena presoja sistemov. Andrej KOPRIVNIK

33


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice 20 | 21 |

PoGlEd čEZ PlankE …

Velika oceanska cesta (e Great Ocean Road) je dolga več kot 700 kilometrov in slovi po svojih enajstih apostolih.

Obljubljena dežela raz

A

Tekst in fotografije: Katja Blažič

Da odhajam na popolnoma drug konec sveta, mi je postalo jasno takoj, ko nam je stevardesa po zvočniku sporočila, da bo potovanje trajalo kar 23 ur. Med večurnim letenjem pa se ti včasih celo zazdi, da se giblješ v brezčasju, saj se časovni pasovi neprestano menjavajo in je zunaj ves čas tema. Tik pred pristankom lahko skozi okno opazuješ morje, v katerem se vse okoli avstralske celine raztezajo majhni vulkanski in koralni otočki, med njimi pa kot “kraljica“ izstopa Avstralija.

34

00019425.indd

20

vstralija je najmanjša in od Evrope najbolj oddaljena celina. Mnogi ji pravijo kar “obljubljena dežela“, saj je zaradi oddaljenosti v preteklosti veljala za nekaj nedosegljivega, življenje na njej pa Evropejcem kot nepredstavljivo. Na tovrstno potovanje se nas večina odpravi zgolj enkrat v življenju, zato je vznemirjenost pred odhodom toliko večja. Tudi sama nisem vedela, kaj naj pričakujem. Skrb za avtohtonost in neokrnjeno naravo To, da je Avstralija ena najbolj etnično mešanih držav, se kaže tudi v pristnosti in ljubeznivosti domačinov do tujcev. Že na prvem koraku se seznanim z avtohtonima živalskima vrstama, koalo in kengurujem. Presenetljivo spoznam, da koala večino svojega dneva prespi, saj ji glavno prehrano predstavljajo evkaliptusovi listi, ki so se včasih uporabljali kot zdravilo in droga. Tako je koala večino dneva

pod vplivom močnih učinkov evkaliptusa in zaradi tega nesposobna večjih telesnih aktivnosti. V nasprotju z njo pa so kenguruji zelo poskočna, vendar zaradi neograjenih avtocest izredno ogrožena bitja. Med vožnjo lahko namreč vidiš precej povoženih kengurujev, ki so zaradi občutljivosti za močno svetlobo avtomobilskih luči postali nedolžne žrtve nepazljivih voznikov. Na avstralski celini pa srečaš še veliko drugih avtohtonih živalskih vrst, kot so emu, kljunaš, razne kače,

16.2.2007, 14:46


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Bonboniera

PoGlEd čEZ PlankE …

Mnogi ne vedo, da tropski sadež ananas raste kot cvet iz majhnih pritlehnih grmičkov.

razkriva mnogo čudes kuščarji, ribe itd. Domačini in avstralska vlada se trudijo, da bi te živalske vrste ohranili, zato je v državo prepovedano prinašati zdravila (razen če imaš resno bolezen in zanjo tudi zdravniško potrdilo), saj so v preteklosti ljudje z njimi hranili celo živali. Da ekologija Avstralije spominja že na prave naravne čudeže, spoznaš, če se odpraviš na enega največjih peščenih otokov na svetu, Fraser Island. Na otoku, ki je nastal na slanem morju, se je izoblikovalo več kot 200 sladkovodnih jezer s pitno vodo. Neokrnjena narava te obda z občutkom, da se je v tem peščenem raju življenje za nekaj časa ustavilo. Nekoč imenovan Velik peščeni otok vsebuje celo več peska kot največja puščava na svetu, Sahara. Zato so tudi vse ceste narejene iz mivke, za avtocesto pa so

00019425.indd

21

poimenovali kar več kilometrov dolgo peščeno plažo. Zaradi slabe prehodnosti in urejenosti cestišč lahko otok obiščeš zgolj s posebnimi avtobusi ali terenskimi vozili. Med potjo nam vodič pojasni, da tukaj živi na tisoče živalskih vrst in vsaj dve tretjini teh je strupenih. Eno najbolj znanih turističnih točk je jezero McKenzie, ki ga dnevno obišče več kot osemsto ljudi. Na otoku živi le 300 domačinov, ki se večinoma preživljajo s turizmom in ribolovom. Razen v jezerih pa kopanje v morju ni dovoljeno, saj poleg ostalih morskih psov tukaj prebiva tudi znani beli morski pes. Naravno čudo vidno tudi iz vesolja Na severu si je zagotovo vredno ogledati koralni greben, e Great Barrier Reef. Gre za eno izmed sedmih čudes

sveta, saj je večji kot Kitajski zid in edina stvar, ki je vidna celo iz vesolja. Z dolžino 2000 kilometrov se razteza ob celotni obali Queenslanda, v njem pa se nahaja več kot 2600 grebenov, na tisoče živalskih vrt in mnogo pisanih koral. Kapitan ladje mi pojasni, da bodo koralni greben v nekaj letih zaprli za turiste, saj se vsako leto na turističnih izletih poškoduje in uniči več tisoč koral. Sinje modro morje me premami in odločim se za kratek potapljaški izlet na dno enega največjih naravnih čudežev. Pod vodo me takoj “pozdravi“ več kot meter dolga riba zeleno rumene barve. Modre, rumene in rdeče korale pa me spominjajo na poslikano platno, ki ga je ustvarila narava. Avstralija je tudi ena redkih celin, kjer lahko v enem mesecu doživiš

16.2.2007, 14:46

35


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice 22 | 23 |

PoGlEd čEZ PlankE …

Več kot pet kilometrov dolga plaža je za domačine na otoku Fraser že desetletja glavna cesta.

Kava je narejena iz tropskega sadeža, ki raste na drevesu, v enem sadežu pa se skrivata vsaj dve zrni te aromatične snovi.

Če se koala počuti ogroženo, te lahko s svojimi dolgimi ostrimi kremplji tudi poškoduje. neznosno vročino, nalive dežja in sušo. Posledice menjavanja klimatskih pasov sem lahko opazovala tudi med vožnjo na sever. Velike suhe površine so zamenjali gozdovi, nasadi banan, manga in sladkornega trsa. Tukaj spoznam gospoda, ki se ukvarja z izdelavo sadnega vina. Namesto grozdja kot glavno sestavino uporabi kar ananas, mango, kokos in ostalo tropsko sadje, ki ga ima na voljo. Avstralija namreč velja za gospodarsko zelo razvito državo. Kar dve tretjini svojega ozemlja izkorišča za kmetijstvo, velik poudarek je tudi na živinoreji. Ob cesti lahko srečaš več tisoč glav goveda in ovc merino (posebna vrsta avstralskih ovc, iz katerih volne izdelujejo prevleke, copate ...). Čeprav so me kilometre dolge plaže in nasadi tropskih sadežev očarali, se odločim, da si ogledava tudi osrčje Avstralije. V mestu Alice Springs se še vedno močno čutijo trenja med belimi priseljenci in aborigini. Slednjih je tukaj le še okrog 200.000 in še vedno

Nasvet

Ene najdražjih hiš v Avstraliji so obalne hiške, ki so jih v preteklosti uporabljali za slačilnice, danes pa so kot turistična zanimivost poslikane z različnimi podobami. Zanje je treba odšteti (kljub temu da so velike le kakšnih 15 kvadratnih metrov) kar okrog 167 tisoč evrov oziroma 40 milijonov tolarjev. 00019425.indd

36

22

Za ogled koralnega grebena priporočam, da si karto kupite v majhnem mestecu pred Cairnsom, Bowenu. Zaradi manjšega turističnega navala boste za isto ceno dobili kar dvodnevni izlet, ki bo vključeval tudi obisk Green Islanda.

16.2.2007, 14:47


jimi

SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Bonboniera

PoGlEd čEZ PlankE …

2000 kilometrov dolg koralni greben se razteza ob celotni obali Queenslanda. se borijo, da bi dobili nazaj zemljišča, ki so jim jih vzeli v sedemdesetih in osemdesetih letih. Zaradi neurejenih ulic, smradu in napetega ozračja je vse spominjalo na ameriški geto. Kljub napetostim se aborigini trudijo, da bi ohranili svojo tradicionalno kulturo in način življenja. Njihovi umetniški izdelki (slike, piščali, tolkala, didžeridu ...) so čudoviti, temu primerna pa je tudi njihova vrednost. Za sliko srednje velikosti moraš odšteti kar do dva tisoč evrov. Vsekakor si je v puščavi vredno ogledati tudi Kings Canyon ter goro Uluru-Kata Tjutu, ki je poznana predvsem po tem, da na dan tudi do trikrat spremeni barvo; še posebno ob zori in mraku. Včasih je bilo možno nanjo tudi splezati, toda leta 1976 je bila pravica aboriginov do ozemlja predana Canberri, ki je nato sprejela presenetljivo odločitev. Vse rezervate v osrčju Avstralije je predala aboriginom in jim dovolila, da zahtevajo vladno ozemlje, do katerega so imeli posebne, tradicionalne vezi. Tako so aborigini postali lastniki gore Uluru-Kata Tjutu in prepovedali tujcem plezanje po njej. Mesto športa Po praznem puščavskem življenju, kjer je po peti uri na ulicah že popolna tema in nikjer nikogar, mi je prihod v mesto Melbourne pomenil pravo doživetje. Da je Melbourne mesto športa, opazim že prvi dan, saj ravno v tem času

poteka avstralsko prvenstvo v nogometu ali “footyju“, kot mu rečejo domačini. Med tekmami so bile ulice prazne, sami domačini pa radi povedo, da če bi morali izbirati med zdravilom za raka in športom, bi izbrali slednjega. Poleg športa so ponosnitudi na to, da niso prebivalci Sydneyja. Mesti, ki sta se v preteklosti borili za naziv glavnega mesta (kasneje je zaradi sporov glavno mesto postala Canberra), sta rivalstvo ohranili vse do danes. Še vedno pa je Sydney največje avstralsko mesto, ki je leta 2000 gostilo tudi poletne olimpijske igre. Obisk znamenite Sydneyjske opere na vodi je za mnoge turiste postal nujna turistična točka. Ravno med mojim obiskom pa je v znameniti Sydneyjski operi prvič gostoval tudi Dunajski filharmonični orkester in organizatorji so se odločili, da omogočijo ogled koncerta tudi ljudem, ki jim ni uspelo kupiti kart, razprodanih že leta vnaprej. Tako so pred opero postavili veliko platno, in kljub temu da sem do tja prispela vsaj uro pred pričetkom prireditve, je bilo na stopnišču pred opero že več kot 2000 ljudi. Poslušanje znamenitih filharmonikov v velemestu Avstralije pa je bil zame zagotovo lep zaključek že tako zanimivega potovanja.

Drag najem avtomobila V Alice Springsu boste imeli zelo velike težave pri najemu avtomobila, saj boste zaradi varnosti tega lahko najeli le za 100 do 150 kilometrov, vsak dodaten kilometer pa boste morali tudi dodatno plačati. Tako vas najem avtomobila lahko stane do tisoč evrov, saj je večina zanimivosti (Uluru, Kings Canyon) oddaljenih od Alice Springsa od 400 do 500 kilometrov. Zato je najbolje, če letite kar direktno v vas pod goro Uluru, kajti cena letalske vozovnice je enaka.

00019425.indd

23

16.2.2007, 14:47

37


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Znani o Saubermacherju

38

Foto: Stane Sršen


N

aše storitve in razvoj naših dejavnosti spremljajo tudi nekateri znani, ki se vsakodnevno srečujejo z ločevanjem odpadkov. Tokrat smo se o odpadkih in spoštovanju okolja pogovarjali s priznano slovensko kolumnistko, moderatorko in televizijko Mojco Mavec. Glede na to, da je te dni vse bolj v ospredju ločevanje odpadkov, nas zanima, ali tudi sama ločuješ odpadke? »Da, že vsa ta leta, saj zelo spoštujem skrb za okolje.« Kako pa se lotevaš ločevanja? Mnogi ljudje še vedno ne vedo, kako sploh izgleda tisto »pravo« ločevanje odpadkov? »Imam čudovit zabojnik izbranega slovenskega podjetja, kamor lahko posebej odlagam papir, plastiko, steklo. Večina bioloških odpadkov pri nas pristane na kompostniku, nekaj, predvsem jabolčnih olupkov in podobne, pa ponovno predelamo v pite in kolače - smo namreč vsestranski kuharji pri nas doma in idej nikoli ne zmanjka!«

Ne samo ločevanje odpadkov, predvsem je pomembno, da jih čim manj tudi ustvarimo.

Se ti zdi skrb za odpadke in njihovo ločevanje pomembna za ohranitev planeta? »Ne samo ločevanje odpadkov, predvsem je pomembno, da jih čim manj tudi ustvarimo. Velik problem v času praznikov je odpadna hrana. Ne samo, da je na našem planetu ogromno lačnih, z vso hrano,

SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Znani o Saubermacherju ki pristane v košu za odpadke smo zavrgli tudi vso energijo, ki je bila potrebna, da smo jo pridelali. Ljudje še ne ločujemo dovolj dosledno. Ne zavedamo se, kaj vse spada med nevarne odpadke - olje, ki nam ostane od cvrtja denimo večina še vedno zliva v kuhinjski lijak - odpadna elektronska oprema pa tudi rada pristane kar v kantah z mešanimi odpadki.« Kot strastna popotnica, kako gledaš na Slovenijo napram ostalim državam – smo skrbni v odpadkih ali zaostajamo? »V tistih slovenskih regijah, ki so tradicionalno vezane na sosednjo Avstrijo, so stvari že dobro urejene, drugje bo potrebno še veliko postoriti. Čeprav živimo v navidez lepi deželi z urejenimi pari in vrtovi, se za »grmom« skriva še veliko divjih odlagališč, alternativni viri energije le počasi vstopajo v naša življenja, javni prevozi, ki bi spodbujali ljudi, da bi se manj vozili z avtomobili, so slabo urejeni, prižigamo na tone in tone sveč po grobovih, premalo je čistilnih naprav za odpadne vode ... Potrebno bo še veliko let, da bo skrb za okolje del kulture, a v primerjavi z nekaterimi sosednjimi deželami, smo postorili že veliko.«

Potrebno bo še veliko let, da bo skrb za okolje del kulture, a v primerjavi z nekaterimi sosednjimi deželami, smo postorili že veliko.

dan med fanti in dekleti na terenu. Od takrat veliko bolj cenim njihovo delo.« Morda še kakšna zaključna želja ob koncu leta za vse zaposlene v družbi Saubermacher Slovenija? »Lepe praznike vam želim in odpadne embalaže ne odvrzite kjer koli!«

Kako gledaš na podjetja kot je Saubermacher Slovenija? Meniš, da bi lahko živeli brez njih, kam bi potem dajali odpadke? »Enega Saubermacherja v vsako slovensko vas, pa bo ta svet spet lepši!«

Bi se tudi sama kdaj – za en dan - preizkusila kot delavka za tekočim trakom za smeti ali voznica smetarskega vozila? »Sem se že! Ne resno, to je bila moja velika želja že od otroštva, da bi enkrat bingljala zadaj s smetarskega vozila, skakala gor in dol in hop po zabojnik. Lani so bili na ljubljanski komunali tako prijazni in mi omogočili, da sem preživela

39


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Novoletna zabava uspela!

PREDNOVOLETNO sREčanJE ZAPOSLENIH

USPEŠNO!! etos se je na prednovoletnem zaključku zbral skorajda ves kolektiv, kar je zelo lepo število; 140 od 161 zaposlenih. Najprej sta prisotne nagovorila direktor Rudolf Horvat in direktorica Mojca Letnik. Potem je sledila večerja, obdarovanje jubilantov, žreb najsodelavca 2011, obdarovanje nogometne ekipe ter zahvala direktorjema s strani kolektiva. Sledila je tudi zahvala organizatorjem zaključka. Čez čas nas je obiskal Božiček Sigi in razdelil darila ter poskrbel za demonstracijo športne pripravljenosti naše nogometne ekipe ter razveselil vse navzoče. Glede na to, da smo začeli ob 19.00 uri, se je ura prehitro obrnila in odbila 1.00 uro zjutraj, ko so prvi začeli zapuščati slavje. Najbolj vzdržljivi pa smo vztrajali do 3.00 ure zjutraj. Posebna zahvala tudi Igorju Džankiću, ki je poskrbel za odlične posnetke, tako da se bomo ob gledanju fotografij lahko še dolgo spominjali lepega večera.

40

Odlična glasbena skupina Metulj (Rihard Lebar, Robert Režonja, Boštjan Režonja (oblečen v Božička Sigija), Martin Rajbar) pa je poskrbela, da smo se pošteno ogreli pri plesu poloneze, pa tudi drugače so znali »vžgati« in poskrbeti za ta pravo vzdušje, saj se je na plesišču vrtela vesela množica. Na ta predprazničen čas je izbrane nagovorila tudi direktorica mag. Mojca Letnik: »Kljub temu, da v letu 2011 naših postavljenih ciljev morda ne bomo uresničili v celoti, lahko v primerjavi z mnogimi drugimi še vedno rečemo, da leto 2011 zaključujemo uspešno. Investirali smo 2,7 mio EUR in v letu 2011 kupili tri smetarska vozila, posodobili oz. izgradili parkirišča in krožišče v višini 460.000 EUR, investirali v PE Kidričevo 133.000 EUR in dodatnih 40.000 EUR v laboratorijsko opremo, center Lenart z novo spliting napravo s pripadajočimi objekti in spremembami v višini 1,8 mio EUR ... V novo leto vstopamo kot zdravo podjetje, vendar z vso pozornostjo. Uspešnost našega podjetja pa lahko izkazujemo tudi v številkah zaposlenih. Takšna številka je na primer število zaposlenih - v začetku leta nas je bilo 132, danes nas je 161. Častivredna številka je tudi, da imamo letos prvega jubilanta, ki je v podjetju zabeležil svojih 20 let, 34 nas je takšnih, ki podjetje spremljajo že več kot 10 let oz. 71 nas je v podjetju že več kot 5 let (44 %). Ob tej priložnosti bi vam želela, drage sodelavke in sodelavci, da se vam in vašim najdražjim izpolnijo vse skrite želje, ki jih imate za prihajajoče leto.«


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Novoletna zabava uspela!

Direktor Rudolf Horvat pa je povedal, da obstaja prav poseben razlog, da smo se letos zbrali prav v Kidričevem. Kidričevo je namreč tista občina, v kateri seže opravljanje javne službe že od leta 1991, takrat v okviru podjetja Rumpold, in od leta 2007 v sestavi Saubermacher. Dodal je, da nas po drugi strani z omenjeno občino veže še veliko drugih stvari: izgradnja centra za ravnanje z nevarnimi odpadki, pomoč za ohranitev koncesij, skupaj z občino časopis Naš kraj, in s tem povezana velika odgovornost, ki jo gojimo v našem podjetju kot družbeno odgovorno podjetje.

Ob predstavitvi rasti zaposlenih je direktor izpostavil posebej projekt MOVE 2013, ki bo družbi Saubermacher po njegovih besedah doprinesel mnogo: • »Sprememba ni pogojena s tem, da nam gre slabo, ampak, da bi nam šlo bolje. Želimo zadržati vodilno vlogo na tem področju in zato uvajamo spremembe. • Letna rast zadnjih pet let po združitvi pod geslom: SKUPAJ ZMOREMO VEČ, na letni ravni 20 % sili na spremembo organizacije. Moramo biti kos spremembam na trgu, ohraniti našo konkurenčnost in predvsem še naprej ostati našim strankam zanesljiv partner. • Usmeritev prodaje in snovnih tokov skupaj s službo prodajne koordinacije naj bi povečala prodajo in pridobitev novih strank. • Proizvodnja v Lenartu in Kidričevem, skupaj s službo za razvoj in raziskave ter logistiko, mora poskrbeti za industrializacijo proizvodnje (optimiranje proizvodnje, znotraj stroškov). • Naša usmeritev ni nikoli bila v odpuščanja - kot v večini podjetij v Sloveniji – borimo se za aktivno zaposlovanje. • Nova organizacija mora biti transparentna, linije odgovornosti morajo biti jasno določene, dobra komunikacija, ideje se morajo razvijati itd.«

Izpostavil je tudi, da sta pred nami še dva projekta, in sicer ECOWER in SAP WASTE. Vse to pa bo možno izpeljati le, če bomo sodelovali kot »tim«, ki ve, kaj hoče. Sodelavkam in sodelavcem je predstavil tudi projekte za leto 2012, kjer so načrti v pripravi za ustanovitev nove družbe OUTSOURSING, razvoj centra v Kidričevem, obnova poslovnih prostorov v Lenartu in pestro dogajanje v Vrhniki. Tudi on pa je vsem zaposlenim ob zaključku zaželel vesele, mirne in lepe božične praznike v okviru njihovih družin. Vodja centra Andrej Kök in Tadeja Tašner iz oddelka finance in računovodstvo sta direktorjema izrekla zahvalo za odlično vodenje družbe v teh kriznih časih, za ves vložen trud ter izrazila željo celotnega kolektiva, da bi tudi v prihodnjem letu bili vsi skupaj tako uspešni, složni in se naslednje leto spet zbrali v še večjem številu. Obenem sta jima tudi zaželela doživete božične praznike v krogu najdražjih ter vse dobro v letu 2012.

41


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Novoletna zabava uspela!

Lisjak Sigi je želel preveriti športno pripravljenost naše nogometne ekipe in jim naložil zahtevne športno-gibalne naloge: morali so preskočiti tanko nit tako, da so se morali počepniti, se prijeti za prste na nogah in istočasno preskočiti nit. Druga naloga je preizkušala kapaciteto pljuč, saj so morali napihniti balončke (uspelo je samo dvema). Na koncu pa še ravnovesje, za to nalogo so morali odplesati ruski ples »kasačok« - nekateri so se pač znašli in se naslonili zadaj na oder – to bi naj veljalo, kot »športna sreča«. Skratka, test so vsi odlično prestali, ostali smo se ob tem čudovito zabavali in nasmejali do solz in nobeden ne dvomi, da bodo naslednje leto osvojili najbolj cenjeno lovoriko.

42

žREBanJE naJ SODELAVCA 2011

Naši najsodelavci so: 1. Gorazd Brandl, 2. Daniela Jurak in 3. Jasna Hubernik (so prejeli darilne bone Europarka). Na sliki od leve proti desni: direktorica mag. Mojca Letnik, Jasna Hubernik, direktor Rudolf Horvat, Daniela Jurak in Gorazd Brandl.

GORAZD BRANDL

je rojen 26. 7. 1973, stanujoč Žepovci 120, p.Apače. Po izobrazbi je strojni mehanik, oče sina Sergeja. V podjetju je od 1. 4. 2005, kjer je sprva delal kot voznik, od maja 2008 pa na delovnem mestu vodja dejavnosti – razgradnja IMV. V prostem času smuča in se vozi z motorjem.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Novoletna zabava uspela!

JUBILEJNE NAGRADE

(izkazujejo veliko pripadnost podjetju):

• 5 let: Matej Jug, Marko Šmelc, Borut Turk, Gregor Reher, Renata Rokavec, Darja Penica, Marijana Cestnik, Danilo Škerget (manjkali so: Kodba Ivan, Drago Kurnik, Nataša Rajšp) Nogometaši, ki so osvojili odlično 2. mesto so prejeli praktične nagrade (športno torbo). Ob tej priliki se je Igor Škaper svojim soigralcem in vsem ostalim opravičil, saj bi lahko osvojili 1. mesto, če on ne bi zgrešil 7-metrovke ... Soigralci, in tudi vsi ostali, mu tega nikakor niso zamerili, obljubili pa so tudi, da se bodo potrudili in naslednje leto osvojili 1. mesto.

• 10 let: Marjan Bohnec, Jože Dajnko, Aleš Kaučič, Igor Škaper, Natalija Lovrec (manjkali so: Konrad Kranjc, Klobučar Egon, Matjaž Bašnec)

• 15 let: Jože Reher, Albin Tašner, Gorazd Tergušek (na sliki je manjkal Milko Sužnik)

• 20 let: direktor Rudolf Horvat

Muzikant Boštjan se je prelevil v Božičkovega odposlanca v liku naše maskote lisjaka Sigija in povabil ženski del kolektiva, da mu pomagajo obdariti sodelavce ter obratno pozval tudi moški del kolektiva, da obdarijo svoje sodelavke.

43


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Praznovanja

44

CMAGER

MIRO

GOMBOŠI

ANDREJ

TAŠNER

TADEJA

KARMEL

IVAN

ŽELEzNIKAR

MITJA

KRAJNC

KONRAD

BENKO

PETER

KOREz

DUŠAN

KOLETNIK

SAŠO

SIMONIč

DEJAN

BRAčIč

SIMON

BORKO

FREDI

BRANDL

GORAzD

ŠMIT

MIHAEL

BRUMEN

KRISTIJAN

SIMONIč

ALOJz

RAJŠP

NATAŠA

DIVJAK

STANKO

SIMONIč

ERNEST

MARINIč

IGOR

KREINER

ROBERT

1.7.

VINčEC

DEJAN

PŠEID

MIRO

2.7.

VIDNAR

TOMAŽ

4.7.

LEINER

SANDRA

5.7.

VARL

ANDREJA

6.7.

PETRONJIĆ

BRANKO

MIR

DRAGO

9.7.

KODBA

IVAN

10.7.

PENICA

DARJA

HALAS

ANDREJ

21.7.

DEBELJAK

TOMAŽ

DOKL

ŽELJKO

26.7.

PERčIč

BORIS

BRAčIč

ANDREJA

KAUčIč

ALEŠ

ROKAVEC

RENATA

PETROVčIč

SIMON

5.8.

VAJNHANDL

VENčESLAV

6.8.

KOVAčEC

MIRAN

8.8.

LOVREC

NATALIJA

8.8.

TAŠNER

zOfIJA

2.7.

8.7.

10.7.

25.7. 28.7. 28.7. 29.7. 2.8.

13.8. 15.8.

16.8. 20.8. 24.8. 6.9. 8.9.

11.9. 12.9. 13.9.

13.9.

15.9. 18.9.

22.9. 25.9. 28.9. 29.9. 29.9. 30.9. 2.10.

4.10.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Praznovanja

drage sodelavke in sodelavci! LIPKO

ALEŠ

HAUSMAISTER

IGOR

PEčOVNIK

BORIS

KOKOL

DENIS

ŠIPEK

GREGOR

ANŽEL

DOMINIKA

KITAK

KSENIJA

čAJIĆ

ROBERT

LORBER

DAMJAN

HERčEK

TADEJ

VIDNAR

STOJAN

HABJANIč

BRANKO

PERKO

MITJA

TRATNJEK

MARTIN

SUŽNIK

MILKO

čASAR

UROŠ

BALAŽIC

ALEN

HORVAT

RUDOLf

VOGRIN

EMIL

ROSTOHAR

JERNEJ

8.10.

MARčIč

ROBERT

OMAN

IGOR

15.10.

fLEISINGER

ROMAN

KOS

IVAN

19.10.

ŽUGMAN

SLAVICA

čASAR

BARBARA

20.10.

HORVAT

TAMARA

21.10.

DAMIŠ

JERICA

23.10.

BELEC

ANDREJ

23.10.

JURAK

DANIELA

OMAN

BARBARA

24.10.

BAŠNEC

MATJAŽ

OŠLAJ

GORDANA

28.10.

DAJNKO

JOŽE

KOREz

ANTON

1.11.

KÖHLER

GREGOR

MITOV

DOMINIK

2.11.

POTRč

IGNAC

KURNIK

DRAGO

PRIMOŽIč

SILVESTER

14.10. 17.10. 20.10.

23.10. 26.10. 1.11. 2.11. 3.11. 5.11.

5.11.

7.11. 7.11.

12.11. 13.11.

15.11. 16.11.

19.11. 28.11.

28.11. 3.12.

14.12. 16.12. 17.12. 20.12.

22.12. 25.12. 27.12.

30.12. 31.12.

45


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Predstavitev novih zaposlenih

Gregor Spačal (voznik)

je v SM SLO zaposlen kot delavec z nevarnimi odpadki v skladišču PE Kidričevo. Po izobrazbi je avtomehanik, kjer je to delo opravljal 14 let v avtoservisu, zraven pa je opravil tudi kvalifikacijo za poklicnega voznika tovorne ga vozila za kategorijo C in E. Ker je ostal brez zaposlitve ga je potreba po službi pripeljala v SM SLO. Živi v Pleterjah v Občini Kidričevo, kamor sta se pred nekaj leti s partnerko preselila iz Maribora. Odkar živi v hiši, so njegovi »konjički« povezani predvsem z urejanjem hiše in njeno okolico, pri čemer mu že poskuša pomagati 23 mesečni sin. Vzame pa si tudi čas za ogled kakšne nogometne tekme, kolesarjenje, pozimi zelo rad smuča. Na delovnem mestu SM SLO se počuti dobro. Delo ni vedno prijetno, ampak ker je prilagodljiv in navajen raznega dela, poskuša to opraviti po najboljših močeh.

Tomaž Debeljak (voznik)

je končal Pedagoško gimnazijo v Mariboru. Je poročen in ima dva sinova. Žena je učiteljica razrednega pouka. V Kungoti pri Ptuju sta si gradila dom. Prvo zaposlitev je imel v Prostocarinski prodajalni TGP Pohorje v Šentilju, kjer je delal kot prodajalec, zadnja tri leta pa kot poslovodja. Nato se je zaposlil v tastovem podjetju kot voznik cisterne za prevoz goriva. V podjetje Saubermacher je prišel letos maja. Zaposlen je kot voznik specialnega vozila. V prostem času se ukvarja z lovom. V svoji lovski sobi je tako

46

že nanizal lepo zbirko lovskih trofej iz Slovenije in sosednjih držav. Rad skuha divjačinski golaž za lovske prijatelje. Med novimi sodelavci se odlično počuti in dnevno spoznava vlogo našega podjetja pri skrbi za okolje in ohranjanje narave.

Andreja Varl

(tehnologinja za okolje)

je rojena v Celju, leta 1969, kjer je tudi preživela prvi 2 leti do selitve v Maribor. V mestu ob Dravi je obiskovala osnovno in srednjo pedagoško šolo, kasneje pa svoje izobraževanje nadaljevala s študijem kemijske tehnologije na Tehniški fakulteti Maribor, kjer so jo elementi, spojine in kemijske reakcije ter z njimi povezani tehnološki procesi, krmiljenja in naprave zasvojili, in s tem zaznamovali njeno poklicno pot, ki jo je kot raziskovalka na področju elektroenergetike začela na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani. Po vrnitvi v Maribor se je zaposlila v Cestnem podjetju Maribor kot vodja kontrole proizvodnje in razvoja. Področje kemijske tehnologije je bilo zamenjano z gradbeništvom, kjer se je prvič srečala s proučevanjem uporabe gradbenih odpadkov pri proizvodnji asfaltov, betonov in nasipnih materialov za ceste. Po prenehanju delovanja CPM je svoje delo iskala predvsem v organizacijah z okoljevarstvenimi tehnološkimi procesi, kar je z zaposlitvijo kot tehnolog za okolje v SM tudi našla. Že po šestih mesecih dela je ugotovila, da je področje ravnanja z odpadki precej zapleteno zaradi kolizije: v nekaterih delih pomanjkljivo urejene zakonodaje v RS, vedno pomembnejšega vpliva civilnih ini-

ciativ na področju ravnanja z odpadki, trenda naraščanja količin odpadkov ter vedno večje skrbi celotne družbe za primerno ločevanje in nadaljnjo ravnanje z odpadki. Glavnino svojega prostega časa posveča 12-letni hčeri Urši in rekreaciji v naravi. Pozimi je že skoraj zasvojena z alpskim smučanjem, kjer so jo lani žičničarji »gledali« kar 35 dni. Poleti se je v preteklosti precej ukvarjala z gorskim kolesarstvom, v zadnjem času pa predvsem s cestnim. Vse skupaj pa prekaša ljubezen do morja, kjer s hčerjo preživlja čim več brezskrbnih počitnic.

Jernej Rostohar

(komercialist za področje Dolenjske in Gorenjske)

je rojen 5. 11. 1980 v Brežicah. Po izobrazbi je komercialist, šolanje pa je zaključil na Višji strokovni šoli v Brežicah. V Saubermacher Slovenija ,d.o.o., je zaposlen od 1. maja 2011 in opravlja delo komercialista na terenu. Dosedanje delovne izkušnje je pridobival na različnih področjih v prodaji od kozmetike do avto gum, zadnja štiri leta pa je kot komercialist na terenu tržil motorna olja in maziva na področju osrednje Slovenije, Gorenjske in Dolenjske.


SAUBERMACHER SLOVENIJA novice

Predstavitev novih zaposlenih Delo v Saubermacherju je zanj velik izziv in zadovoljstvo, saj dnevno spoznava nove stvari in situacije, za katere lahko našim kupcem nudimo ustrezne rešitve. Je poročen in oče 4-letne hčerke, ki ji namenja tudi večino svojega prostega časa.

Kristijan Brumen (delavec)

je star 24 let in zaposlen v podjetju Saubermacher Slovenija. Prihaja iz okolice Lenarta, natančneje iz območja slovenskih goric - Zavrha. Svoje šolske apetite je zadovoljeval na Ekonomsko-poslovni fakulteti, in sicer program managment v podjetništvu, vendarle pa študija še ni dokončal. Svoje prve delovne izkušnje je začel nabirat v privatnem podjetju, ki se je ukvarjalo s prodajo GSM aparatov in dodatne GSM opreme. Kasneje je postal tudi uradni sklenitelj pogodb fizičnih in pravnih oseb za telekomunikacijsko podjetje Tuš mobil, za katero je moral naredit tudi licenco, da je lahko posredoval in prodajal njihove storitve. Po tej delovni izkušnji je prišla nova možnost za delo v podjetju Saubermacher. Svojo delo v podjetju je začel leta 2010 na sortirni liniji kot študent, nato pa je opravljal razna druga dela na samem prostoru podjetja: ločevanje plastike iz 7 ali 8 kubičnih kontejnerjev, pomoč v kompostarni, košnja zelenice okoli podjetja in kompostarne. Meseca oktobra pa se je nato tudi zaposlil v podjetju Saubermacher kot delavec na razgradnji avtomobilov, sortirni liniji, razgradnja elektronske opreme ali kot pobiralec odpadkov. Kot zaposlen je začel na razgradnji avtomobilov. Na tem delovnem mestu je bil prisoten 3 mesece, nato pa je večkrat šel z avtomobilom na teren, kot pobiralec odpadkov. V začetku meseca maja pa se je za 3 do 4 mesece skupaj s drugimi sodelavci iz podjetja lotil projekta »ločeno zbiranje odpad-

kov« v občinah Lenart, Sveta Trojica, Cerkvenjak, Benedikt, Jurovski dol in Sveta Ana. Njegovo trenutno delovno mesto v samem podjetju je to, da je aktiven in dejaven na zbirnem centru v občini HočeSlivnica, in sicer trikrat tedensko, ostala dva dni pa sem na razvozu ali kakšnem drugem delovnem mestu. Svoj prosti čas, če mu ga kaj ostane, nameni svojim drugim opravilom, ki ga veselijo. Seveda pa nikoli ne pozabi na druženje s prijatelji. V spomladanskih in poletnih mesecih se ukvarja z domačim vinogradom, dejaven pa je tudi v športnem društvu Voličina. Ukvarja se tudi z igranjem nogometa, in sicer pri klubu KMN Virtuozi iz Desternika, ki nastopa v 3 medobčinski ligi Maribor. Če mu prosti čas dopušča, rad obišče kak koncert glasbenih skupin. V podjetju Saubermacher Slovenija se počuti zelo dobro in je zadovoljen, čeprav bi lahko bilo včasih tudi bolje.

Kim Šebjan

(administrativna referentka)

je rojena leta 1987 v Ljubljani. Kot študentka je opravljala razna priložnostna dela, zadnje leto pa si je služila denar kot vodja lokala v Ljubljani. Življenjska pot jo je iz Ljubljane odpeljala na Štajersko, kjer se je pridružila podjetju Saubermacher. V letošnjem letu je dokončala višješolski študij, smer Logistika. V prostem času, rada prebere dobro knjigo, smuča, v toplejših dneh pa si nadene rolerje. Glede na to da je komaj zakorakala v poslovni svet, se

v podjetju počiti dobro. Obkrožena je z dobrimi sodelavci in nadrejenimi, ki so vedno pripravljeni deliti znanje in izkušnje z njo.

Primož Gjerkiš

(projektni vodja za pridobivanje nacionalnih in EU sredstev),

je rojen 1982 leta. Od leta 2001 pa dela na ‘začasnem delu’ v Ljubljani - najprej kot študent politologije, potem kot zaposlen v svetovalnem podjetju. Drugače je doma iz Trnja v Prekmurju. V podjetje Saubermacher Slovenija je prišel junija 2011 in od takrat je že dodobra spoznal podjetje, zaposlene, način dela ter zastavljene cilje podjetja. Kot pove že naziv mojega delovnega mesta »projektni vodja za pridobivanje nacionalnih in EU sredstev« je moje delo, poleg seveda ostalega dela v oddelku za razvoj in raziskave, osredotočeno predvsem na iskanje in zagotavljanje dodatnih virov za financiranje investicij in projektov, ki bodo podjetju pomagale pri nadaljnjem razvoju. Izkušnje s področja dela je od leta 2005 nabiral v svetovalnem podjetju Alianta, d.o.o., v Ljubljani, kjer je v pripravljal, vodil in sodeloval na najrazličnejših projektih in investicijah, sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike EU. Želja po novih izzivih in vrnitev v domače kraje ga je pripeljala v podjetje Saubermacher, kjer si ob novih profesionalnih izzivih želim predvsem nadaljnjega napredka na svojem, in tudi novih področjih dela, pridobivanje novih izkušenj ter doprinesti k na-

47


daljnjemu razvoju in rasti podjetja. Sredstva kohezijske politike EU, ustrezna podpora države, ambiciozen kolektiv in jasne strateške usmeritve podjetja so predpogoji, da bomo lahko tudi v našem podjetju v teh težkih časih v kar največji meri izkoristili nepovratna sredstva, ki so in bodo na voljo. Za kakršnekoli ideje in nove projektne predloge je

zmeraj seveda vedno na voljo; izven službe ga v zadnjem času lahko največkrat najdete na in ob (malo) nogometnem igrišču, na rock koncertu ali za kakšno dobro knjigo. za življenja vredno okolje!


NAGRADNA KRIŽANKA POKRAJINA V ALBANIJI, ZAHODNO OD OHRIDSKEGA JEZERA

OBLETENJE

SL. LINGVIST (BOŽIDAR)

NAPUŠČ, PRISTREŠEK

UBITI IT. POLITIK (ALDO) VELIKA MUHA, BRENCELJ

5

TA SE S KLINOM ZBIJA CIRKONIJ

3

SREČNO 2012

OLUSK

GORILA ALI PAVIJAN

PRVA DOBA MEZOZOIKA

KRAJ NA OTOKU KRKU RENIJ

9

LETNI ČAS PRED ZIMO

ČRKI MED Š IN V

POPRAVLJA URE

IME PREBIVALCA PO KRAJU

PRITOK BALHAŠKEGA JEZERA

ZAJEDLJIV POSMEHLJIVEC

12

ZADNJA IN PRVA ČRKA ABECEDE

DEŽELA AONCEV DRSALNA FIGURA

STOPNJA VISKOZ. OLJ

KOSTI PRSN. KOŠA

PAUL SIMON

DAVEK NA UVOŽENO BLAGO

NEMŠKI FIZIK (ALBERT)

1

JADRAN. OTOK NAPIS NA KRIŽU

8

DNJAČA, KOTANJA

VEČJI ŠOP POVEZANE SLAME

SODNI PRISEDNIK

DAN, KO IZIDE ONA

14

PREDPEČEK, ISTEJE

IRIDIJ PO NJEM SE DAN POZNA

BORIS PAHOR

EKONOMISTKA BEŠTER

PROSTOR, OBMOČJE

JUŽNOAM. INDIJANCI ROKOMET. DOLGUN

ČEŠKI HOKEJIST JAGR

16

KABAJEVA

15

NARAVA, ČUD

IDEALNA DRŽAVA PEVKA OTTA

6

AM. PISEC (CHARLES)

VRSTA (LJUDSKO) PREBIVALEC GRČIJE

13

NAZOR GNOSTIKOV

BRITANSKI POLOTOK OLIMPIJKA KLEMENČIČ

NAKUP VRHUNEC PRI VROČINI

TKANINA TWEED VULKAN NA SICILIJI

7

ANTON DERMOTA

EDEN OD STARŠEV

LJUBIMEC AFRODITE EDVARD BENEŠ

10 KDOR PREDSTAVLJA IZJEMO

3

4

11

DRŽAVA POD ANDI AM. FILM. IGRALEC (RICHARD)

MUSLIM. SVETIŠČE V MEKI

PRITRDILNICA

2

DESKA SVETLOBNA (LJUDSKO) OKVARA FILMA

PEVEC JÜRGENS

LOJZE ROZMAN

PLAČILNO SREDSTVO

1

IGRALKA MIRANDA

TURČIJA SL. PISATELJ (OŽBOLT)

JOSIP IPAVEC

OTOK PRI ZADRU

2

ORGANSKA SPOJINA KRAJ PRI PAKRACU JAVNI GOVORNIK

5

TURŠKO MESTO V ANATOLIJI

IZRAEL. PEVEC (ABI) AM. DOLANGL. OZNAKA ZA ŽIN. MERA LJUDSKO OBLIKA GLASBO STEBLA

TELUR

ALEŠ ČEH

SL. PEVEC (RAFKO) AM. IGR. (LEE)

4

ENAKA SAMOGLASNIKA

ORKAN

NOVI SAD SVET Z JAMAMI, VRTAČAMI

IZRASTEK ČREVESNE SLUZNICE, RESICA

SLUTNJA (ZASTAR.)

SREČNO 2012

VSE POTI VODIJO VANJ

6

7

8

9

10

11

Trije izžrebanci dobijo simbolično nagrado!

12

13

14

15

16

Ime priimek ______________________________________________________________________________________ (pravilne odgovore izrežite in oddajte v škatlico na upravi podjetja Saubermacher, d.o.o.)

SAUBERMACHER NOVICE 5/12  

Saubermacher Novice 05/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you