Page 1

Schoolgids 2012/2013 Trinitas Gymnasium

Trinitas Gymnasium Sas van Gentlaan 6 1326 CT Almere telefoon : 036-845 24 00 email : trinitasgymnasium@hetbaken.nl website : www.hetbaken.nl 1


Op een dag wist ik het, Op een dag wist ik, Dit ben ik, zó moet ik zijn Zó ben ik bedoeld

Neergroeien en het ontplooien van talenten In de aula van Trinitas Gymnasium staat een kunstwerk dat onze visie op onderwijs symboliseert. Dit bronzen beeld - speciaal voor ons ontworpen en gemaakt door kunstenaar Siemen Bolhuis – is een omgekeerde boom. Een boom die ‘neergroeit’ dus. Bij onze boom hangt een gedicht van Hein Walter, waarin dit ‘neergroeien’ duidelijk tot uiting komt. Hij zegt dat ieder individu op zoek is naar de vervulling van zijn innerlijke wens. Pas als hij beseft wat deze wens inhoudt, kan hij zich optimaal ontwikkelen. Op Trinitas Gymnasium willen wij je uitdagen en stimuleren jouw innerlijke wensen - oftewel jouw talenten - te ontdekken.


Inhoudsopgave Voorwoord.................................................... 4 1. Schoolleiding en contact................... 6 2. Missie, visie en Identiteit.................... 7 2.1 Missie: onze vijf pijlers 2.2 Visie Trinitas Gymnasium 3. Onderwijs op Trinitas Gymnasium...........................................11 3.1 Plaatsing 3.2 Onderbouw 3.3 De bovenbouw en de Tweede Fase 3.4 Rapporten en oudergesprekken 3.5 Bevorderingsnormen 3.6 Resultaten van onze leerlingen 4. Lestijden en lestabel..........................17 4.1 Lestijden 4.2 Lessentabel onder- en bovenbouw 5. Z  o doen wij dat hier:.........................19 5.1 Basisregels 5.2 Algemene les- en onderwijsregels 5.3 Pesten, geweld en discriminatie 6. Zorg en aandacht................................24 6.1 Zorg op Trinitas Gymnasium 6.2 Zorgstructuur 6.3 Mentor 6.4 Teammanager 6.5 Decaan 7. Faciliteiten..............................................27 7.1 Trinitas Pas 7.2 Mediatheek 7.3 Bibliotheekabonnement via school 7.4 Afsluitbare kastjes 7.5 Aula

7.6 Ehbo 7.7 Lift 7.8 Rooster 7.9 Computers 7.10 It’s learning 7.11 Informatieblad 7.12 Website 8. Activiteiten.............................................29 8.1 Talentontwikkeling buiten de les 8.2 Eersteklas kamp 8.3 Activiteitendagen en (dag) excursies 8.4 Klassieke Culturele Vorming 8.5 Peripatos 8.6 Debating 8.7 Kloosterdagen 8.8 Maatschappelijk stage 8.9 Burgerschapsvorming 8.10 International Award 8.11 Internationale activiteiten 8.12 Culturele activiteiten 8.13 Sportactiviteiten 8.14 Jonge jury project 8.15 Schoolkrant 9. Inspraak...................................................36 9.1 Leerlingenraad & klassenvertegenwoordigers 9.2 Medezeggenschapsraad 9.3 Ouderraad

10.5 Overige kosten 10.6 Ongevallenverzekering 10.7 Wettelijke aansprakelijkheid 10.8 Schenkingen en sponsoring 11. Klachtenregeling...............................41 11.1 Waarheen met klachten? 11.2 Meldplicht seksueel geweld 11.3 Vertrouwenspersoon Bijlagen........................................................43 A. Leerplichtzaken van de gemeente Almere B. Jongeren Maatschappelijk Werk van Zorggroep Almere C. Jeugd en Veiligheid bij de politie Almere D. GGD Flevoland Informatieavond en Open Dag................47 Vakanties.....................................................47

10. Geldzaken............................................38 10.1 Tegemoetkoming studiekosten en studiebeurs 10.2 Boekenpakket 10.3 Overige materialen 10.4 Vrijwillige bijdrage extra schoolkosten

3


Voorwoord Trinitas Gymnasium is onderdeel van Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs. Wij zijn een zelfstandig, categoraal gymnasium dat inspeelt op de talenten en de daaruit voortkomende wensen van de leerling. Zoals op elk categoraal gymnasium krijg je bij ons les in Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming. Trinitas Gymnasium is aangesloten bij de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG).

Nieuw en toch vertrouwd

In ons schoolgebouw is ruimte voor ongeveer 800 leerlingen. Het is een modern gebouw dat door het gebruik van ruimte en licht veel rust uitstraalt. We zijn in 2006 in dit schoolgebouw van start gegaan en in 2011 zijn de eerste eindexamens geweest. Naast vak- en theorielokalen zijn er grote studieruimtes waar je zelfstandig kunt werken. Ook in de ruime mediatheek kun je rustig studeren, al dan niet met behulp van een computer. Er zijn twee volledig ingerichte ICT vaklokalen en meer dan de helft van de lokalen heeft een digitaal schoolbord. Rondom het schoolgebouw liggen de sportvelden en sportzalen en een langgerekt schoolplein.

Gymnasiaal onderwijs met ruimte voor talent

Trinitas Gymnasium is een school met een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat. De school is geen leerfabriek, maar een plaats waar je je talenten kunt ontwikkelen., Niet alleen in intellectueel, maar ook in cultureel en sociaal opzicht. Onze school is volop in ontwikkeling en dat biedt ons de mogelijkheid om het onderwijs op onze eigen wijze in te vullen. Naast de gewone lessen is er ruimte voor het volgen van extra vakken en voor persoonlijke projecten.

Hierdoor geef je voor een deel een eigen invulling aan je opleiding. We laten je, naast schoolse, ook kennismaken met meer wereldse zaken, zoals deelname aan de leerlingenraad, meewerken aan de schoolkrant, muziek, toneel, sport, feesten en excursies. We streven naar een aanbod van onderwijs ĂŠn zorg van hoge kwaliteit. Uiteraard verwachten we ook veel van onze leerlingen, zoals respect voor elkaar en een actieve houding. We rekenen daarbij ook op de betrokkenheid en medewerking van je ouders! Hou je van leren ĂŠn van een uitdaging? Dan is Trinitas Gymnasium voor jou de school die je zal inspireren en die je prima voorbereidt op verdere studies. In deze schoolgids vind je alle praktische informatie over onze school. Namens alle medewerkers wens ik jou en je ouders een uitdagend en productief schooljaar toe!

Nic. Sterrenburg Rector Trinitas Gymnasium

4


5


Schoolleiding en contact Algemeen Rector: De heer N. Sterrenburg Secretaresse: Mevrouw W. Pimentel

Teammanagers Team 1, Mevr. M. Compagner Verantwoordelijk voor klassen: leerjaar 1 en 2 Team 2, Dhr. K. Buijtelaar Verantwoordelijk voor klassen: leerjaar 3 en 4 Team 3, Dhr. D. Brink Verantwoordelijk voor klassen: leerjaar 5 en 6

ontact met de 1.1 Cschool

Als leerling op Trinitas Gymnasium heb je een persoonlijke begeleider: de mentor. Deze mentor is ook voor je ouders het eerste aanspreekpunt binnen de school. Willen je ouders je mentor of een ander personeelslid spreken, dan kunnen ze dit (telefonisch) melden bij de receptie of een e-mail sturen naar: trinitasgymnasium@ hetbaken.nl. De medewerker neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met je ouders.

1 Wanneer je ouders behoefte hebben aan een gesprek met de direct leidinggevende van de mentor, dan kunnen ze contact opnemen met de betreffende teammanager. De teammanagers zijn telefonisch bereikbaar via de receptie: 036 - 845 24 00.

We streven ernaar dat jij en je ouders alle zaken rondom school kunnen afhandelen met je mentor. Lukt dat niet, dan kun je terecht bij de teammanager of de rector.

6


2

Missie, visie en identiteit 2.1

Missie: onze vijf pijlers

De missie van onze scholen bestaat uit vijf bondig geformuleerde speerpunten. Ze zeggen iets over wie we zijn en hoe we dingen doen. Vijf pijlers die het wezen van onze school samenvatten.

1 Talent stimuleren en ontwikkelen

Op Trinitas Gymnasium richten we ons niet alleen op leerresultaten. Naast het leren en het behalen van goede examenresultaten vinden wij het belangrijk bij te dragen aan je persoonlijke ontwikkeling. In het leerplan en de begeleiding besteden wij veel aandacht aan zelfstandigheid, de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het kunnen (samen)werken en samenleven met anderen.

1

2

2 Onderwijskundig vernieuwend

3

7

Onze school heeft een relatief jong team dat werkt vanuit een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Maar betrokkenheid alleen is niet genoeg. Regelmatig laten we ons bijscholen. Zo blijven we inhoudelijk op de

hoogte van vernieuwingen binnen het onderwijs en kunnen we vorm geven aan bijvoorbeeld verbredingsprojecten, denklessen en netwerkleren. Zo wordt binnen het vak Frans de nieuwe didactiek AIM toegepast en is het mogelijk om certificaten bij de moderene vreemde talen te behalen (Goethe, Cambridge en DELF).

3 Zorgzaamheid en aandacht

Samen met je ouders helpen we jou zo goed mogelijk te leren en volwassen te worden. Want omgaan met je mogelijkheden Ên je barrières vraagt om een goede begeleiding. En dat is precies waar onze scholen sterk in zijn. Zelfstandig leren gaat niet vanzelf. Het begint ermee dat we jou als leerling serieus nemen, goed naar je luisteren en de hulp of


coaching bieden waar jij behoefte aan hebt.

4 Oecumenische school

Onze oecumenische identiteit is in de eerste plaats zichtbaar in onze aanpak: mensen werken hier samen en laten zich inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. We zien het als onze taak jonge mensen op te leiden en te begeleiden naar volwassenheid. Dit doen we in de overtuiging dat vorming van hoofd, hart en handen mensen compleet maakt. In onze scholen werken wij vanuit de basisgedachte dat ieder mens dus ook ieder kind – uniek is en er mag zijn zoals hij of zij is. We vinden dat de school een plek is waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt en je je veilig mag voelen. Het personeel op onze scholen werkt met inzet en aandacht voor het kind en de kinderen

die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Kinderen en volwassenen mogen weten dat ze er in het leven niet alleen voor hoeven te staan, dat er altijd iemand voor hen is en dat hun leven van betekenis is en er toe doet.

5 Kwalitatief goed onderwijs

Kwaliteit staat op Trinitas Gymnasium centraal. Hier werken we aan door goed onderwijs te geven, leerlingen te leren zelfstandig te werken en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. We bereiden je zo goed mogelijk voor op de overgang naar een volgend schooljaar en uiteindelijk naar het eindexamen. Bij het verlaten van de school ben je klaar voor vervolgonderwijs of een baan. Bovendien ben je in staat te zorgen voor je persoonlijke welzijn en sta je midden in het maat-

schappelijke leven. Dit einddoel zien we als een contract tussen jou, je ouders en de school. We verwachten dan ook het een en ander van jou en je ouders. Omgekeerd mag je ons aanspreken op de manier waarop we dit doel vormgeven.

2

4

5

Almere Bijzonder In het kader van de samenwerking tussen de Stichting Prisma voor het primair onderwijs en Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs is een manifest opgesteld waarin de identiteit van deze scholen als wenkend perspectief wordt verwoord. Daarbij is de basisgedachte dat ieder mens, dus ook ieder kind, uniek is. De verhalen uit de christelijke tradities zijn daarbij onze inspiratiebron en richtinggevend in de keuzes die we maken. Geloof, hoop en liefde zijn kernwoorden uit het christelijk geloof die doorklinken in het onderwijs in onze scholen. Op de website van Trinitas Gymnasium kunt u de volledige tekst van dit manifest lezen (onder identiteit).

8


2

Visie Trinitas 2 .2 Gymnasium

Op een dag wist ik het, Op een dag wist ik, Dit ben ik, zó moet ik zijn Zó ben ik bedoeld Deze zinnen vormen het begin van het gedicht dat hoort bij het kunstwerk in de aula van onze school. Het bronzen beeld heeft de vorm van een omgekeerde boom en wordt ‘Neergroeien’ genoemd. Het is het symbool van de zoektocht naar talenten van leerlingen en medewerkers, naar de vervulling van ieders innerlijke wens. Vanuit dat gezichtspunt willen wij onze leerlingen en medewerkers uitdagen en de ruimte geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Gymnasium: de ideale start voor een academische carrière De kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs kan alleen gewaarborgd worden als leerlingen zowel qua kennis als qua cognitieve en sociaal-emotionele strategieën optimaal voorbereid

9

het voortgezet onderwijs (VO) afronden. Het gymnasium biedt het hoogste niveau van onderwijs aan binnen het VO en is de ideale start voor een academische carrière. Meer dan ‘een vwo opleiding plus Grieks en Latijn’ De moderne gymnasium opleiding van Trinitas Gymnasium is veel meer dan ‘een vwo opleiding plus Grieks en Latijn’. De leerlingen van Trinitas Gymnasium krijgen de ruimte en begeleiding die ze nodig hebben om zich te verbreden, te verdiepen, te ontdekken wie ze (willen) zijn en zowel vanuit historisch, geografisch en sociaal perspectief hun plek op deze wereld te vinden, te begrijpen en te waarderen. Individuele talentontwikkeling en het vergroten van het vermogen en de bereidheid van de leerlingen om samen te werken gaan hand in hand. Meer- of hoogbegaafd? Een groot deel van onze leerlingen is meer- of hoogbegaafd. We stellen ons dan ook ten doel

om de individuele kwaliteiten, behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen te herkennen, te kennen en te erkennen, waardoor excelleren en talentontwikkeling, passend bij het gymnasiaal onderwijs, mogelijk wordt en wordt gestimuleerd. Het onderwijs op Trinitas Gymnasium is daar nadrukkelijk op gericht. Categoraal gymnasium Trinitas is een categoraal gymnasium. Aan een categoraal gymnasium zijn geen andere vormen van onderwijs verbonden. Hierdoor is het mogelijk om onderwijs aan te bieden dat past bij het niveau en de ontwikkelingsbehoefte van deze specifieke groep leerlingen. Gemotiveerde, belangstellende en leergierige leerlingen met een vergelijkbaar niveau ontmoeten elkaar dagelijks in een relatief klein schoolgebouw. De inzet en ontwikkeling van docenten en ondersteunend personeel is gericht op de behoeften en het welbevinden van de leerlingen. Het veilige leef- en leerklimaat dat hierdoor ontstaat geeft leerlingen de ruimte en de stimulans


om zich te ontwikkelen en te excelleren, om het maximale uit zichzelf te halen.

2

Talentontwikkeling Er is talent nodig om talent te laten bloeien. In een wereld waarin mensen op elkaar aangewezen zijn vinden we dat het begrip samenwerking integraal in de schoolorganisatie verweven moet zijn. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn daarvoor met elkaar verantwoordelijk. In onze snel veranderende maatschappij is het uitgangspunt voor talentontwikkeling voor iedereen een ‘éducation permanente’.

Levensbeschouwing en vieringen: wat mensen bindt Kies je voor Baken Trinitas Gymnasium, dan doe je mee met al onze oecumenische activiteiten. Zo krijg je in alle leerjaren - behalve het laatste schooljaar - lessen Levensbeschouwing. In de lessen maak je kennis met de rituelen en gebruiken binnen het christendom, jodendom en de islam. We brengen een bezoek aan een kerk en een moskee. Verder praten we met elkaar over het omgaan met mensen die ‘anders zijn’ dan jij en over zaken die je gelukkig of verdrietig maken. Je wordt je bewust van levensbeschouwelijke thema’s, zoals arm en rijk, relaties, dood, God, geweten, feesten of herdenkingen. Vaak gaat het ook over waarden en normen. Belangrijk hierbij is dat je goed luistert naar elkaar en een eigen standpunt leert vormen en verwoorden. Je leert je bewust te worden van de samenhang tussen verschillende vakken, tussen hoofd en hart en tussen mensen onderling. Kortom: je leert oog te hebben voor wat mensen bindt, niet voor wat hen scheidt. Daarnaast heb je in leerjaar 4 de mogelijkheid om mee te gaan met de Kloosterdagen. Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk 8.7. Op school vieren we de belangrijke kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Tijdens deze vieringen denken we met elkaar na over de oorspronkelijke gebeurtenissen van Kerst en Pasen, maar ook over onderwerpen uit onze tijd.

10


3

3.1

Onderwijs op Trinitas Gymnasium Plaatsing

Plaatsing op Trinitas Gymnasium is afhankelijk van het advies van je basisschool en de eventuele (Cito-)toetsuitslag. Het advies dat door de basisschool wordt gegeven is voor ons doorslaggevend. Voor plaatsing in een gymnasiumklas op Trinitas Gymnasium heb je een vwo- of gymnasiumadvies nodig. Je start hier in een klas die in principe twee jaar bij elkaar blijft. Al voor de zomervakantie maak je kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor.

3.2 Onderbouw Je schooltijd op Trinitas Gymnasium begint met een driejarige onderbouwperiode. In de onderbouw krijg je, naast de reguliere vakken van het vwo, les in de twee klassieke talen: Latijn en Grieks. De klassieke talen nemen een belangrijke plaats in binnen het onderwijsaanbod. Door het bestuderen van de klassieke talen krijg je een beter inzicht in andere talen, daarnaast wordt je culturele bagage vergroot. Ook word je een meer beschouwelijke manier van denken aangeleerd, gebaseerd op een onderzoekende instelling en een kritische blik op de wereld.

3.2.1 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Op de basisschool leerde je al zelfstandig te werken. In de onderbouw komt daar zelfstandig leren bij. En in de bovenbouw gaan we er steeds meer van uit dat jij ook

11

de verantwoordelijkheid neemt voor je leerproces. Daarom werken we op Trinitas Gymnasium met werkplanners en studiewijzers om je hier op voor te bereiden tijdens de reguliere lessen en in de studie-uren (bij uitval van de vakdocent) of thuis. Je docenten helpen je natuurlijk om hiermee te leren werken.

Talent en uitdaging Als gymnasiumleerling kun je jouw kennis verbreden door onder lestijd zelfstandig te werken aan een eigen project. Je neemt dan de verantwoordelijkheid voor je eigen leer traject en moet soms afwegen welke lessen je wel of niet volgt. Verder krijg je zogenaamde denklessen, waarin we je uitdagen je gebruikelijke denkpatronen te doorbreken en via nieuwe wegen oplossingen te bedenken. Daarnaast volg je expertmodules waarin we je laten kennismaken met onderwerpen als kunstkijken, Chinees, wetenschap en dierengedrag. Ook bieden we je de gelegenheid om mee te doen aan internationaal erkende examens Engels (Cambridge certificatie) en Duits (Goethe Instituut).


3 3.2.2 Leren in samenhang

Op Trinitas Gymnasium werken we met leergebieden en vakoverstijgend onderwijs. Op die manier leer je de verschillende vakken meer in samenhang. Er zijn drie leergebieden: • Mens & Maatschappij: hierin werk je aan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Economie. • Mens & Natuur: in dit leergebied hangen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Techniek en Verzorging met elkaar samen. • Kunst & Cultuur: hiertoe behoren de vakken Muziek, Drama en Beeldende Vormgeving.

3.2.3 Kiezen voor je Tweede Faseprofiel

Aan het einde van het derde leerjaar sluit je de onderbouw af. Gedurende dit hele schooljaar oriënteer je je op het profiel dat je kiest voor de Tweede Fase

ofwel de bovenbouw. Tijdens de mentorlessen onderzoek je jouw vaardigheden, capaciteiten en voorkeuren. Daarnaast krijg je de nodige voorlichting over de Tweede Fase. Zo maak je (inhoudelijk) kennis met de profielen: welke vakken zijn er, welke eisen worden er gesteld en wat kun je met een bepaald profiel? Vakdocenten uit de bovenbouw vertellen je hoe ze hun vak in de Tweede Fase geven en welke vaardigheden je hiervoor moet hebben. Je kunt hen dan ook alles vragen over het vak en het profiel waar het vak onder valt. Ook prettig zijn de contacten met leerlingen die al in de bovenbouw zitten. Zij kunnen je immers uit eigen ervaring vertellen hoe het er aan toegaat in de Tweede Fase.

profiel dat je kiest is uiteraard van belang voor de toelating tot de vervolgopleiding die je na de middelbare school kiest. Je kunt kiezen uit vier profielen: • Economie & Maatschappij (EM) • Cultuur & Maatschappij (CM) • Natuur & Gezondheid (NG) • Natuur & Techniek (NT) In de bovenbouw volg je ook het vak Klassieke Culturele Vorming. Hierbij maak je uitgebreid kennis met de cultu-

In de Tweede Fase volg je deels gemeenschappelijke vakken en deels vakken behorend bij je profiel. Daarnaast heb je nog ruimte om vakken te kiezen. Het

12


3

rele aspecten van de oudheid. In de bovenbouw moet je tenminste één klassieke taal in je vakkenpakket hebben om een gymnasiumdiploma te kunnen behalen. In december maak je een voorlopige profielkeuze en vragen we om de adviezen van je vakdocenten. Jouw keuze komt ter sprake tijdens het rapportgesprek over de eerste periode. Na je derde rapport maak je een definitieve keuze. Deze leg je vast op je profielkeuzekaart. Je ouders moeten deze kaart ondertekenen.

bovenbouw en 3.3 Ddee Tweede Fase

In leerjaar 4 van het gymnasium begin je aan een driejarig examentraject. Dit betekent dat er al cijfers kunnen gaan meetellen voor het schoolexamencijfer. Om de overgang van de eerste naar de tweede fase geleidelijk te laten verlopen , heb je zeker in het vierde jaar nog veel overgangstoetsen. Deze toetsen tellen wel mee voor je overgangscijfer, maar worden niet opgenomen in het

13

schoolexamendossier. Alle schoolexamens van een vak gedurende de drie jaar van de bovenbouw vormen samen met het centraal schriftelijk eindexamen je totale eindexamen. Voor sommige vakken doe je geen eindexamen en bepaalt het resultaat van de schoolexamentoetsen je eindcijfer.

3.3.1 Programma van Toetsing en Afsluiting

Bij de start van het (school)examentraject in de vierde klas is vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschikbaar. Hierin vind je per vak en per jaar de verplichtingen, toetsen, herkansingen en praktische opdrachten. Voor veel toetsen of opdrachten krijg je cijfers, soms alleen een onvoldoende, voldoende of goed. Andere onderdelen worden als het ware ‘afgevinkt’ als je ze naar behoren hebt afgerond. Indien er in de loop van het examentraject iets in het PTA verandert, dan wordt vóór 1 oktober van het nieuwe schooljaar een


overzicht van de wijzigingen op het PTA bekend gemaakt. Naast het PTA krijg je een examenreglement. Beide documenten liggen ter inzage in de mediatheek en op het examensecretariaat. Je vindt ze ook op onze website en op It’s Learning.

3.3.2 Wijziging van je profiel en vakkenpakket

Het profiel en daarbinnen het vakkenpakket dat je hebt gekozen, kun je in principe niet veranderen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een wijziging in leerjaar 4 nog mogelijk. Je kunt dan tot en met tien werkdagen na de dag van afname van de herkansingen van de toetsen uit de SE1-periode nog van profiel veranderen of je vakken pakket wijzigen. Hiervoor dien je overleg te plegen met de mentor. Vervolgens moet de decaan advies uitbrengen, waarna een aanvraag tot wijziging van het pakket bij de teammanager wordt ingediend. Deze beslist uiteindelijk of de wijziging wordt toegestaan, waarbij naast

onderwijskundige aspecten ook organisatorische afwegingen een rol spelen.

3.3.3 Profieldagdelen

In de vierde klas staat - naast de normale vaklessen - het zogenaamde profieldagdeel op het rooster. Het profieldagdeel sluit direct aan bij jouw profiel. Je volgt dan één dagdeel twee lesuren per week modules om de kennis en vaardigheden uit de vaklessen te verdiepen en meer betekenis te geven.

3.3.4 Profielwerkstuk

Vanaf het vijfde jaar werk je aan je profielwerkstuk, een landelijk verplicht onderdeel van de Tweede Fase, in het kader van ‘ontwikkelen van Academische Competenties’. Het onderwerp

en de onderzoeksvragen kies je zelf. Daarna doe je op hoog niveau onderzoek en rond je het profielwerkstuk af in het zesde jaar met een presentatie. Wij beschouwen dit profielwerkstuk als een ‘meesterproef’; je laat zien dat je (bijna) in staat bent om de academische wereld te betreden. De beste profielwerkstukken kunnen ingestuurd worden naar de ‘Onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie’.

3

3.3.5. Examen­secre­tariaat

Tijdens de Tweede Fase kun je bij het examensecretariaat terecht voor administratieve zaken rondom het examen. Denk aan ziekmeldingen en herkansingen. Informatie over

retariaat c e s n e m a x E nasium: m y G s a it Trin

h binsoensing a g n a G . R r en Dh Dhr. T. Roet hetbaken.nl g t @ b t a a ri ta examensecre 00

6 - 845 24 Receptie: 03

14


3 het examen zelf krijg je van je mentor.

3.3.6 Decanaat en loopbaanbegeleiding

De decaan begeleidt je met de verschillende keuzes die je moet maken voor je profiel en vervolgopleiding. Zo geeft de decaan informatie en organiseert voorlichtingsdagen. Ook kun je samen met je ouders - terecht bij de decaan voor een gesprek over de keuzes die je moet maken.

3.3.7 Kiezen voor je vervolgopleiding

Tijdens de Tweede Fase staat ook het vak Loopbaanbegeleiding (Lob) in je jaarverplichtingen. In de bovenbouw besteden we aandacht aan het kiezen voor een vervolgopleiding. Je moet je

aken Decaan op B nasium: Trinitas Gym

15

e Mevr. S. Ack aken.nl s.acke@ hetb - 845 24 00 6 3 0 : e ti p e c Re

oriĂŤnteren op een of meerdere studies. Daarover kun je veel informatie vinden op de websites van de verschillende opleidingen. Het is ook verstandig om open dagen te bezoeken. En natuurlijk kun je zelf meedoen aan meeloopdagen of proefstuderen bij onderwijsinstellingen in het hele land. Je volgt dan een of meerdere colleges of loopt een dagje met een student mee. Je krijgt een portfolio waarin staat wat je hiervoor moet doen. Het vak Lob wordt deels gegeven tijdens de mentoruren. Een ander deel bestaat uit het bezoeken van instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs. Denk aan een open dag, meelopen of proefstuderen. Van deze activiteiten maak je een verslag voor in je portfolio. Een verzoek om aan een activiteit deel te nemen, dien je twee weken van tevoren schriftelijk bij je mentor in.

apporten en 3.4 Roudergesprekken

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van elk circa negen weken. Je kunt je resultaten volgen via het leerlingenportaal op onze website. Daar vind je de behaalde cijfers voor toetsen en de gegevens over afwezigheid in de lessen. Je ouders kunnen inloggen op het ouderportaal. Zij krijgen of hebben hierover een brief gekregen met inlog gegevens. Na elke periode krijg je een overzicht met voor elk vak een periodecijfer en een voortgangscijfer. Het voortgangscijfer is gebaseerd op het gemiddelde van de cijfers die je tot dat moment hebt behaald. Ook alle behaalde cijfers staan vermeld. Of je overgaat, bepalen we aan de hand van de voortgangscijfers. Naast de behaalde resultaten geven de overzichten ook een beeld van je taakgerichtheid, zelfstandigheid en omgangsvormen.


3 Ten slotte geeft je mentor een korte reactie op de behaalde resultaten. Bij de eerste en derde periode is er gelegenheid voor een gesprek met je mentor en je ouders over de behaalde resultaten, je inzet en je gedrag. Dit gesprek vindt plaats op verzoek van de mentor of je ouders. Medio januari is er gelegenheid met enkele vakdocenten te spreken tijdens de zogenaamde 10-minuten-gesprekken. Naast deze vastgestelde momenten kunnen je ouders of je mentor altijd vragen om een gesprek over je resultaten, de keuze voor een vervolgopleiding of je functioneren op school.

portvergadering of er bijzondere redenen zijn om jou naar een ander leerjaar, andere stroom of vervolg opleiding te bevorderen.

esultaten van 3.6 Ronze leerlingen

In het project Vensters voor Verantwoording presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Via de website www.hetbaken.nl kan worden doorgeklikt naar Vensters voor Verantwoording. Hier vind je ook informatie over de behaalde resultaten van onze leerlingen.

evoorderings3.5 Bnormen

De voortgangscijfers op het eindrapport bepalen naar welk leerjaar en welke stroom of vervolgopleiding je wordt bevorderd. De bevorderingsnormen krijg je bij het eerste rapport. Tijdens de eerste ouderavond lichten we ze toe. Voldoe je niet aan de normen? Dan bespreken we in de rap-

16


4

Lestijden en lestabellen 4.1 Lestijden

4 .2 Lestabellen onder- en bovenbouw

Lesuur

Lestijd

Opleidingen onder bouw vak

vaknaam

1e

08.30 - 09.15

men

Mentortijd

2e

09.15 - 10.00

expert Expertmodule lbs

Pauze

10.00 - 10.20

3e

10.20 - 11.05

4e

11.05 - 11.50

Pauze

11.50 - 12.20

5e

12.20 - 13.05

6e

13.05 - 13.50

Pauze

13.50 - 14.00

7e

14.00 - 14.45 14.45 - 15.30

8e

15.30 - 16.15

9e 10

e

16.15 - 17.00

gym1

gym2

gym3

1

1

1

1,5

0,5

0

Levensbeschouwing

2

2

2

lo

Lichamelijke Opvoeding

3

2

2

wi

Wiskunde

3,5

4

4

ne

Nederlandse taal

3

3

2,5

en

Engelse taal

3

2,5

2,5

du

Duitse taal

0

2,5

3

fa

Franse taal

2,5

2

2

gr

Griekse taal en letterkunde

1

3

2

la

Latijnse taal en letterkunde

3

3

3

k&c

Kunst & Cultuur vakken

4,5

4

0

bvg

Beeldende Vormgeving

0

0

2

dr

Drama

0

0

1

mu

Muziek

0

0

1

m&m

Mens en Maatschappijvakken

4

0

0

ak

Aardrijkskunde

0

0

1

gs

Geschiedenis

0

0

2

ec

Economie

0

0

1

m&n

Mens & Natuurvakken

5

4

0

bi

Biologie

0

0

1

na

Natuurkunde

0

0

2

sk

Scheikunde

0

0

2

 p het rooster kan ook onderstaand vak incidenteel voorkomen: O akt: Activiteit is bijvoorbeeld een excursie. stu: Studie-uur is een uur ter vervanging van een afwezige docent.

17


Opleidingen bovenbouw

gym4

gym5

gym6

1

1

1

2

2

0

Literatuur

1

1

1

lbs

Levensbeschouwing

2

2

0

fi

Filosofie

3

3

4

in

Informatiekunde

3

3

3

lo

Lichamelijke Opvoeding

2

2

1

bsm

Bewegen, Sport & Maatschappij

3

4

3

wisA

Wiskunde A

4

3

4

wisB

Wiskunde B

4

4

5

wisC

Wiskunde C

4

3

4

wisD

Wiskunde D

3

3

3

nezl

Nederlandse taal

3

3

3

enzl

Engelse taal

2

3

3

duzl

Duitse taal

3

3

3

fazl

Franse taal

3

3

3

grtl

Griekse taal en literatuur

4

4

4

latl

Latijnse taal en literatuur

4

4

4

kcv

Klassieke Culturele Vorming

1

2

0

s-e

Spaanse taal en literatuur (elementair)

3

3

3

k&c

Kunst & Cultuur vakken

0

0

0

ku-al

Kunst - Algemeen

1

2

2

kubv

Kunst - Beeldende Vormgeving

2

2

2

kuda

Kunst - Dans

2

2

2

kudr

Kunst - Drama

2

2

2

kumu

Kunst - Muziek

2

2

2

m&m

Mens & Maatschappijvakken

0

0

0

ak

Aardrijkskunde

3

3

3

gsch

Geschiedenis

3

4

3

econ

Economie

3

3

4

m&o

Management & Organisatie

3

3

3

maat

Maatschappijleer

0

2

1

m&n

Mens & Natuurvakken

0

0

0

anw

Algemene Natuurwetenschappen

3

0

0

biol

Biologie

3

3

4

nat

Natuurkunde

3

3

4

schk

Scheikunde

3

3

3

vak

vaknaam

Â

men

Mentortijd

pfdd

Profieldagdeel

litr

4

Op het rooster kan ook onderstaand vak incidenteel voorkomen: akt: Activiteit is bijvoorbeeld een excursie. stu: Studie-uur is een uur ter vervanging van een afwezige docent.

18


5

Zo doen wij dat hier

5.1 Basisregels

Op Trinitas Gymnasium hebben we een paar basisregels: respectvol omgaan met elkaar, begrip tonen voor elkaar, elkaar helpen en steunen en samen bouwen aan een veilige wereld. Pesten, ruzie zoeken, agressie, discriminatie of aantasting van andermans persoonlijke leefwereld, worden niet getolereerd. Dat geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders.

Veiligheid en toezicht

Trinitas Gymnasium wil leerlingen en medewerkers een veilige omgeving bieden. Het schoolgebouw wordt jaarlijks gecontroleerd volgens de ARBOnormen en veiligheidsvoorschriften. We hebben geschoolde bedrijfshulpverleners en EHBOers en een ontruimingsplan voor noodgevallen. Dit ontruimingsplan oefenen we minimaal eens per jaar. We hebben regelmatig overleg met brandweer en de politie. In en om het schoolgebouw is cameratoezicht om de veiligheid te waarborgen. Voor je persoonlijke eigendommen heb je een afsluitbaar kastje.

Leerlingenstatuut

Trinitas Gymnasium heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan jouw rechten en plichten rondom het onderwijs en de begeleiding op school. Ook zijn hier de gedragsregels in opgenomen m.b.t. kledinggebruik, de mobiele telefoon, geluidsdra-

19

gers, internetgebruik, wapens, laserpen, vuurwerk, alcohol, drugs en agressie. Je krijgt het leerlingenstatuut aan het begin van je schoolcarrière op Trinitas Gymnasium. Het is ook te vinden in de mediatheek en op onze website www.hetbaken.nl.

lgemene les- en 5.2 Aonderwijsregels 5.2.1 Ziek en beter melden

Als je ziek wordt tijdens de schooldag dan meld je je af bij de dienstkamer. Op die plek meld je je ook weer beter. Dat doe je door het inleveren van een door je ouders/verzorgers ondertekende absentiekaart. Bezoek aan de huisarts en dergelijke moet je ook vooraf melden bij de dienstkamer met een door je ouders/verzorgers ondertekende absentiekaart. Ben je de absentiekaart vergeten, dan krijg je er een mee op het


5 moment dat je je bij de dienstkamer afmeldt. Ben je langdurig ziek, dan zorgen we er samen met je ouders voor dat je zo veel mogelijk onderwijs kunt blijven volgen en contact houdt met school. Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je van de teammanager toestemming krijgen om zelf te verantwoorden wanneer je afwezig bent, mits je ouders/ ver-

zorgers hier toestemming voor geven. Je blijft wel verplicht om de lessen te volgen en als je lang afwezig bent, nemen we alsnog contact op met je ouders/verzorgers. Als je ziek bent, moeten je ouders dit melden vóór 8.30 uur. Dit kan telefonisch of per e-mail: telefoon: 036 - 845 24 30 e-mail: absentie-btg@hetbaken.nl.

Ziek en beter melden Als je ziek bent, moeten je ouders dit melden vóór 8.30 uur. Dit kan telefonisch of per e-mail: 036 - 845 24 30 absentie-btg@hetbaken.nl

5.2.2 Afwezigheid en te laat komen

De dienstkamer is het centrale meldpunt voor verzuim. De dienstkamer houdt per lesuur bij of je al dan niet aanwezig bent. Indien je afwezigheid niet bekend is, nemen we contact op met je ouders. Ook als je te laat op school komt, moet je je bij de dienstkamer melden. Je krijgt dan een te-laat-briefje en gaat daarmee naar de les. Is het te laat komen aan jezelf te wijten, dan moet je je de volgende dag vóór 8.00 uur melden. Kom je vaak te laat, dan legt de teammanager een maatregel op en volgt er een gesprekje met je ouders. Indien noodzakelijk zal de leerplichtambtenaar hierbij worden ingeschakeld.

5.2.3 Verwijdering uit de les

Als jij de les zodanig verstoort dat de docent niet verder kan met de les of de veiligheid van

20


5 docent of medeleerlingen in gevaar komt, word je uit de les gestuurd. Je moet je dan direct melden bij de dienstkamer en daar verder werken. Je vult een uitstuurformulier in en gaat hiermee aan het eind van het lesuur terug naar de docent. Ben je terecht uit de les verwijderd, dan moet je de lestijd inhalen en minimaal 45 minuten nakomen bij de vakdocent. Als je drie keer uit de les bent gestuurd, neemt de mentor contact op met je ouders. Verbetert jouw gedrag niet, dan kunnen we je voor een bepaalde tijd de toegang tot de lessen ontzeggen.

5.2.4 Spijbelen

Als wij constateren dat je spijbelt, moet je de gemiste lessen dubbel inhalen. De conciĂŤrges kunnen je dan ondersteunende taken laten doen. Ook brengen we je ouders op de hoogte. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar en word je samen met je

21

ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarna de leerplichtambtenaar een sanctie op kan leggen.

5.2.5 Deelname lessen

Als je bent ingeschreven op Trinitas Gymnasium, ben je verplicht deel te nemen aan alle lessen en activiteiten. Doe je dit niet, dan kunnen we besluiten om je inschrijving met ingang van een nieuw schooljaar niet meer te verlengen. Dit kunnen we ook doen als bijvoorbeeld je gedrag hiertoe aanleiding geeft.

5.2.6 Aanvang lessen

Enkele minuten voorafgaand aan het eerste lesuur en de lessen na een pauze gaat een bel. Je moet dan zo snel mogelijk naar je lokaal gaan. De overige belsignalen geven het begin en het eind van het lesuur aan.

5.2.7 Lesuitval

We willen de lessen zo veel mogelijk laten doorgaan. Maar

door bijvoorbeeld ziekte of verplichte nascholing van docenten vallen er toch wel eens lessen uit. Ook werkweken, culturele activiteiten en sportevenementen zijn van invloed op het rooster. We proberen de lesuitval zo veel mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld andere docenten in te zetten of leerlingen zelfstandig te laten werken onder toezicht. Op www.hetbaken.nl kun je altijd het actuele lesrooster zien.

5.2.8 Verzoek om verlof

Je kunt alleen met een goede reden langere tijd niet naar school komen. Je ouders moeten dan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek voor buitengewoon verlof indienen bij de teammanager. Dit moet uiterlijk een maand van tevoren, zodat we bijvoorbeeld het inhalen van proefwerken kunnen regelen. Verlof voor een religieuze feestdag anders dan een christelijke moeten je ouders ook schriftelijk aanvragen. Dit moet minimaal


5 twee weken van tevoren en kan niet vaker dan twee keer per jaar. Verlof voor de eerste en voor de laatste schoolweek is niet mogelijk. En natuurlijk houden we ons aan de regels van de leerplicht (zie www.almere.nl). Formulieren voor het aanvragen van verlof zijn te downloaden van de website van de school en verkrijgbaar bij de dienstkamer.

5.2.9 Foto’s leerlingen

Op onze website en in andere publicaties gebruiken we regelmatig foto’s waarop leerlingen zichtbaar zijn.

Heb jij of hebben je ouders hier bezwaar tegen, dan kun je dit schriftelijk laten weten aan het secretariaat van de school.

5.2.10 Informatieverstrek­ king gescheiden ouders

We sturen post altijd naar het huisadres waar de leerling staat ingeschreven. Willen je ouders de post op een tweede adres ontvangen, dan moeten ze dit schriftelijk aanvragen. Informatie uitgedeeld in de klas gaat altijd in enkelvoud mee. Het rapport wordt ook in enkelvoud verstrekt en een mentor voert in principe één gesprek per ouderpaar.

esten, geweld en 5.3 Pdiscriminatie

We zijn bijzonder alert op pestgedrag, geweld en discriminatie en hanteren de volgende procedure. Pestgedrag, geweld en discriminatie kun je bij iedere medewerker van school melden. De melding wordt doorgegeven aan de mentor en teammanager. Zij horen alle betrokkenen, van slachtoffer en dader tot omstanders, ouders en medewerkers. Zo proberen we een eenduidig beeld te krijgen over wat er is gebeurd en wanneer, wie erbij waren betrokken en wie wat heeft gedaan. Als we een volledig beeld hebben, maken we afspraken om het samen op

22


5 te lossen. Bijvoorbeeld door slachtoffer en dader het conflict te laten uitspreken en excuses aan te bieden. De mentor vervult hierbij een belangrijke rol. Waar nodig schakelen we een speciale begeleider in, zoals de vertrouwenspersoon. Als het conflict niet opgelost kan worden of afspraken niet worden na gekomen, schakelen we het Zorg Advies Team (ZAT) in om de verdere aanpak te bepalen. Soms is een overtreding zodanig dat we de stappen hierboven overslaan en de directeur bepaalt wat er moet gebeuren. We wijzen het slachtoffer er altijd op dat hij of zij contact kan opnemen met een vertrouwenspersoon (zie ook hoofdstuk 11). Op www.pestweb.nl vind je informatie, advies en tips om pesten of gepest worden tegen te gaan.

23

Je kunt ook bellen voor meer informatie, elke schooldag van 14.00 tot 17.00 uur: 0800 - 28 28 280 of 0900 - 28 28 280 (als je mobiel belt).


Zorg en aandacht 6.1

Zorg op Trinitas Gymnasium

De zorg en aandacht voor onze leerlingen bestaat vooral uit aandacht voor de ontwikkeling van je talent. Je volgt hiervoor bijvoorbeeld verschillende expertmodules. In je eerste jaar doe je mee aan een test van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen. Dit helpt ons om jou op een goede manier te begeleiden. De kosten van dit onderzoek nemen wij dan ook voor onze rekening. Verder besteden we aandacht aan het leren van studievaardigheden en groepsvormende processen. Dit doen we in de mentorles. Naast deze studie-

begeleiding kun je aanvullende zorg krijgen in kleinere groepen. Bijvoorbeeld extra begeleiding voor Nederlands, Engels of Wiskunde of individuele studiebegeleiding. Ook extra taalles is mogelijk als Nederlands je tweede taal is (NT2). Heb jij last van faalangst? Dan kun je meedoen aan een zogenaamde faalangstreductietraining. Ook bieden we huiswerkbegeleiding aan. Al deze extra zorg leveren we op maat en buiten de reguliere lessen om. Heb je nog andere zorg nodig? Dan maken we een handelingsplan. Natuurlijk betrekken we hier ook je ouders bij.

6.2

Zorgstructuur

6

Leerlingen met complexe persoonlijke problemen vragen extra aandacht van de school. Voor hen hebben we een speciale zorgstructuur. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgcoรถrdinator.

inator

Zorgcoรถrd

Staveren n a v . M w u Mevro aken.nl rBTG@ hetb to a in rd o o c Zorg 45 24 00 8 6 3 0 : ie t Recep

24


6 6.2.1 De Rugzak

De Rugzak is een andere naam voor de wet op de leerlinggebonden financiering (lgf-wet). Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap het recht om de school te kiezen die zij voor hun kind het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Als jij vanwege een handicap extra voorzieningen nodig hebt, kunnen je ouders zo’n leerlinggebonden budget aanvragen. Uit dit budget - in de volksmond ‘een rugzakje’ - kunnen zaken worden bekostigd als extra begeleidingsuren en ambulante begeleiding. Vooraf bekijken we samen met alle betrokkenen de mogelijkheden en beperkingen van jou en van school.

In Almere verzorgt Stichting Gewoon Anders de begeleiding van leerlingen met een ‘Rugzak’. Meer informatie vind je op: • oudersenrugzak.nl • gewoonanders.nl • onderwijsenhandicap.nl N.B. De Rugzak stopt vanaf schooljaar 2012-2013; de zorg voor leerlingen met onderwijsbeperkingen zal vanaf schooljaar 2012-2013 op een andere manier worden vormgegeven.

6.2.2 Counselor

De counselor is er voor leerlingen die vanwege een persoonlijk probleem begeleiding nodig hebben..

Heb je problemen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, autisme spectrum stoornis of andere problemen? De orthopedagoog denkt mee in de begeleiding van deze leerlingen en geeft advies aan leerlingen met deze problemen op Trinitas Gymnasium. Daarnaast stelt de orthopedagoog de diagnose dyslexie en geeft na de diagnose het begeleidingstraject aan. Op Trinitas Gymnasium gaan we ervan uit dat binnen het voortgezet onderwijs dyslexie niet meer remedieerbaar is. Onze hulp richt zich dus vooral op het ermee om leren gaan.

Counselors

Orthopedagoog

Trinitas Gymnasium:

Trinitas Gymnasium:

Mevr. M. Schmal m.schmal@ hetbaken.nl

Mevr. D. van der Meijden d.vandermeijden@ hetbaken.nl

Mevr. A. Gourfink a.gourfink@ hetbaken.nl 25

6.2.3 Orthopedagoog


6 Kijk voor meer informatie over het dyslexieprotocol op www. hetbaken.nl, onder Trinitas Gymnasium - info ouders. Naast een dyslexieonderzoek kan de orthopedagoog ook andere onderzoeken bij leerlingen uitvoeren. Het kan dan gaan om vragen over het niveau van een leerling of het sociaal-emotioneel functioneren. Aanmelding voor onderzoeken door de orthopedagoog verloopt altijd via de mentor en de team manager. De orthopedagoog is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen waarover meer dan normale zorgen zijn (vaak leerlingen met een leerlinggebonden financiering).

6.3 Mentor Je mentor vormt binnen de school het eerste aanspreekpunt voor jou, je docenten en je ouders. Hij of zij is de spil in je begeleiding. Jij en je klas zien de mentor tijdens de mentoruren en in de vaklessen. Daarnaast heb je individuele gesprekken met je mentor over je welbevinden en je studievoortgang. Samen met de decaan begeleidt je mentor jou ook bij het maken van een keuze voor een studierichting of vervolgopleiding. Bij bijzonderheden neemt de mentor altijd contact op met je ouders. Je ouders kunnen ook altijd via e-mail of telefoon met je mentor contact opnemen. Zie ook hoofdstuk 1.1.

Mentoren van leerjaar 1 en 2 maken gebruik van tutoren: ouderejaarsleerlingen die optreden als vraagbaak en steun voor hun jongere schoolgenoten.

6.4 Teammanager De teammanager is de direct leidinggevende van je mentor en je docenten. De teammanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het team. Bovendien is de teammanager het aanspreekpunt als het gaat om zaken die buiten de verantwoordelijkheid van de mentor vallen.

6.5 Decaan De decaan is de vraagbaak binnen de school m.b.t. studiekeuzes in de bovenbouw en vervolgstudies. Voor verdere informatie over de rol van de decaan, zie hoofdstuk 26


7

7.1

Faciliteiten Trinitas Pas

Aan het begin van ieder schooljaar ontvang je je eigen Trintias Pas. Die heb je onder andere nodig om boeken te lenen in de mediatheek, om te kopiëren en om toegang te krijgen tot schoolfeesten. Bij verlies of schade kost een nieuwe pas € 6,50.

7.2

Mediatheek

De mediatheek is een lees-, studie- en informatiecentrum dat dagelijks geopend is. Op vertoon van je Trinitas Pas kun je hier boeken lenen. Verder kun je hier - voor schoolopdrachten - op de computer werken en gebruikmaken van internet. Ook kun je gebruik maken van diverse databanken zoals Krantenbank, Literom, Keesings Historisch Archief en Teleblik. Daarnaast vind je in de mediatheek een plek om rustig te werken.

27

7.3

Bibliotheek­ abonnement via school

Aan het begin van het schooljaar kan iedere leerling van Trinitas Gymnasium een bibliotheekpas aanschaffen via de school. Deze pas is te gebruiken binnen de gemeente Almere en is geldig zolang je bij ons op school zit. Wanneer je een persoonlijk abonnement hebt afgesloten voor de bibliotheek van Almere, dien je deze zelf te beëindigen. Met de bibliotheekpas die je via Trinitas Gymnasium aanschaft, maak je gebruik van dezelfde diensten als bij een persoonlijk abonnement. Als je voor dit abonnement kiest worden de kosten voor dit abonnement aan het begin van het schooljaar in rekening gebracht.

fsluitbare 7.4 Akastjes

Iedere leerling kan een afsluitbaar kastje huren. In dit kastje kun je je spullen opbergen zodat je niet de hele dag met een

zware tas hoeft rond te lopen. De school is niet aansprakelijk voor vermissingen, ook niet uit het afsluitbare kastje. De school is bevoegd om de kastjes te openen voor controle en reparatie, om zo criminaliteit te bestrijden en de veiligheid te bevorderen. De vrijwillige huur bedraagt 10 euro huur per jaar. Deze kosten worden aan het begin van het schooljaar in rekening gebracht. Voor het gebruik van de sleutel van dit kastje vragen we 5 euro borg. Aan het begin van je schoolcarrière ontvang je de sleutel tegen betaling van deze borg. Bij inlevering van de sleutel ontvang je de 5 euro borg weer terug, mits je je kastje onbeschadigd achterlaat.

7.5

Aula

De aula of kantine is er voor iedereen. Hier kun je in de pauze lunchen, naar muziek luisteren en een potje tafeltennis of tafelvoetbal spelen en schaken. In de


pauze kun je in de kantine verschillende versnaperingen kopen. Verder staan er in de aula enkele snoep- en frisdrankautomaten.

door bijvoorbeeld ziekte van een docent, passen we het rooster aan. Controleer dan ook iedere dag je rooster!

7.6

7.9

EHBO

Er is een EHBO-post aanwezig bij de receptie.

7.7

Lift

Als je een lift moet gebruiken, kun je bij de conciërge een liftsleutel aanvragen. Je moet dan wel een briefje laten zien van je ouders of de dokter waarop staat dat je gedurende een bepaalde tijd geen trappen mag lopen. Je mag de liftsleutel niet uitlenen en je mag geen andere leerlingen meenemen in de lift. Aan het eind van elke lesdag lever je de sleutel in bij de conciërge.

7.8

Rooster

Je eigen lesrooster vind je op www.hetbaken.nl. Elke donderdagmiddag staat het rooster voor de volgende week op de site, inclusief alle geplande wijzigingen. Als er gedurende de week nog dingen veranderen

Computers

In de onderbouw krijg je bij verschillende vakken te maken met Informatiekunde en in de bovenbouw is het een keuzeexamenvak. Daarnaast gebruik je computers als hulpmiddel bij tal van vakken, leergebieden en projecten. Kortom, voor het hedendaagse onderwijs is een computer met internetverbinding eigenlijk onmisbaar. Heb je thuis geen computer met internetverbinding? Dan kun je terecht in de mediatheek.

7.10

It’s Learning

Steeds meer vakken gebruiken de mogelijkheden van onze Elektronische Leeromgeving It’s Learning. Je vindt hier planningen, D-toetsen en achtergrondinformatie voor steeds meer vakken en lessen. Bij sommige vakken moet je je opdrachten of werkstukken elektronisch inleveren via It’s Learning. Dat scheelt in de

printkosten en daarnaast kan je docent via It’s Learning een plagiaatcontrole doen.

7.11

Informatieblad

We sturen je ouders regelmatig een digitale nieuwsbrief toe, om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen op school en over bijvoorbeeld ouderavonden. Het blad is ook te lezen op onze website.

7.12

Website

We verwezen er al een aantal keer naar: de website www.hetbaken.nl. Trinitas Gymnasium heeft via deze site zijn eigen pagina’s. Je vindt hier algemene informatie over bijvoorbeeld onze uitgangspunten, organisatie en regels. Je kunt hier ook inloggen op het leerlingen portaal om bijvoorbeeld je cijfers in te zien. Ook vind je informatie over je rooster of over speciale activiteiten op de website.

7


8 8.1

Activiteiten Naast de gewone lessen bieden we veel buitenschoolse activiteiten: sport of een schoolkamp, excursies naar overheidsinstellingen, musea en tentoonstellingen, gastsprekers, toneel, dansprojecten enzovoort. Daarnaast zijn er natuurlijk ook klassenuitjes en schoolfeesten. Door het jaar heen zijn er een tal van culturele activiteiten.

Talentontwikkeling buiten de les

Zeg jij ook zelf maar wat je wilt leren. Naast de reguliere lessen is er op deze school veel te doen. Trinitas Gymnasium heeft oog voor jouw speciale leervragen en talent. De school wil je de kans geven om te experimenteren met dingen waarin jij zelf geïnteresseerd bent. Bij het organiseren van de buitenschoolse activiteiten wordt daarom goed geluisterd naar wat jij wilt. Onze Schaakschool en Atelier BéTéGé zijn hiervan duidelijke voorbeelden.

Coördinator buitenschoolse talentontwikkeling Dhr. P. Groot p.groot@hetbaken.nl 29

In nauwe samenwerking met de schaakvereniging Almere krijg je op de schaakschool les van ervaren schakers. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond is betrokken bij de lesopzet. Natuurlijk speel je al snel mee in spannende schaakcompetities. In Atelier BéTéGé bepaal je zelf met welk creatief project jij graag wilt bezig zijn. Hierbij wordt je begeleid door een ervaren docent. Zo kan het zijn dat je in de ene periode bezig bent met een levensgroot mozaïek en dat je er daarna voor kiest om te leren breien. Andere leerlingen houden zich bezig met action painting of het maken van graffiti. De podiumkunsten komen op Trinitas Gymnasium ruimschoots aan bod. Speel je een muziekinstrument of wil je dat

juist leren? Buiten de muzieklessen om worden er extra mogelijkheden geboden om een instrument te leren bespelen. De schoolband van Trinitas Gymnasium biedt plaats aan veel getalenteerde muzikanten en als je zelf een band wil starten dan krijg je daarvoor de kans. Een dansdocent begeleid individuele dansers en dansteams in hun verschillende dansstijlen. In het komende leerjaar zullen hun acts te zien zijn in de talentenshow Trinitas on Stage! Ook de komische- en/of dramatische acteerprestaties van leerlingen zullen hier voor het voetlicht gebracht worden. Met professionele feedback, hebben zij hun zelfbedachte optredens buiten de reguliere dramalessen om voorbereid.


8 Op Trinitas Gymnasium worden regelmatig extra sportactiviteiten georganiseerd. Welke activiteit jij doet, bepaal je zelf. Je ontmoet daarbij schoolgenoten met dezelfde interesses als jij. Op onze website kun je meer informatie vinden over het activiteitenaanbod en je mogelijkheden om zelf het initiatief te nemen bij het organiseren van een buitenschoolse activiteit. Inschrijven voor een cursus doe je in de mediatheek van de school. Voor de extra begeleiding betaal je een kleine vergoeding.

8.2 Eersteklas kamp Om elkaar beter te leren kennen en van je klas een echte groep te maken, ga je in de eerste klas drie dagen op kamp. Dit kamp vindt plaats in de eerste periode, na ongeveer zes lesweken. Op de eerste ouderavond worden je ouders op de hoogte gebracht van het programma. Als je je aanmeldt bij onze school, gaan we er vanuit dat je ook meegaat

op kamp. De kosten van het kamp worden apart in rekening gebracht.

8.3 Activiteitendagen en (dag)excursies

Elk schooljaar houden we een aantal activiteitendagen. Je hebt dan geen les volgens je reguliere lesrooster, maar doet mee aan een activiteit. Dat kan een excursie zijn, maar bijvoorbeeld ook een sportdag of dansproject. De activiteiten vinden in alle leerjaren plaats. De tijdsduur kan variëren van een dubbeluur tot een hele dag. De activiteiten worden in de lessen voorbereid en maken deel uit van het schoolprogramma. In leerjaar 4 zijn sommige activiteiten onderdeel van het schoolexamen. Uiteraard zullen we jou en je ouders zo vroeg informeren over zo’n activiteit, zeker als het gaat om een excursie die heel vroeg begint en laat eindigt. Dit lukt niet altijd, omdat het aanbod soms pas laat bekend is - bijvoorbeeld bij theaterbezoek. Sommige excursies vinden buiten de acti-

viteitendagen plaats. De activiteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast sluiten we het jaar af met de Olympiade. Gedurende deze slotweek ga je de strijd aan met andere leerlingen en andere klassen in verrassende ‘lessen’ We sluiten de Olympiade af met een grandioos eindfeest.

lassieke Culturele 8.4 KVorming

In de onderbouw maakt Klassieke Culturele Vorming vooral onderdeel uit van de lessen in de klassieke talen (Latijn en Grieks), maar komt ook bij andere vakken aan bod. In de bovenbouw wordt KCV ook als apart vak aangeboden. Onderdeel van het KCV-programma is de Rome- reis. Tijdens deze reis verwisselen we de klaslokalen van Trinitas Gymnasium voor het ‘klaslokaal Rome’, waar je ter plekke les krijgt. Vanaf het eerste jaar en zeker tijdens de KCV-lessen in jaar vier, bereid je jezelf voor op deze ervaring. De reis is een onderdeel

30


8

van het lesprogramma en daarom verplicht. Vanaf leerjaar 1 kun je deelnemen aan een spaarsysteem voor de Rome-reis.

8.5 Peripatos Trinitas Gymnasium ondersteunt en geeft verdere vorm aan het initiatief ‘de Peripatos’. Deze naam laat onze - moderne - verbinding zien met ‘de klassieke kennisoverdracht’. Zoals

31

Aristoteles in de Griekse oudheid aan zijn volgelingen kennis overdroeg in de zuilengalerij, zo is de Peripatos anno 2012 de moderne invulling van deze vorm van onderwijs binnen ons gymnasium. Peripatos staat voor kennisoverdracht door discussie en gericht op maatschappelijk relevante thema’s binnen de diverse wetenschappelijke domeinen. Het is bovendien voor ons een manier om ouders en andere

geïnteresseerden meer te betrekken bij de kracht van onze school in de uitwisseling van kennis. Gedurende het jaar wordt er een aantal avonden georganiseerd waar wetenschappers, leraren en leerlingen hun gefundeerde mening zullen laten klinken in de overtuiging dat er wat van elkaar te leren valt.


De thema’s/onderwerpen die zich lenen voor een Peripatos zijn zeer divers, maar hebben als gemeenschappelijke noemer dat deze thema’s voldoen aan de volgende drie criteria: actueel, hedendaags en maatschappelijk relevant en verdiepend.

8.6

Debating

Gedurende de jaren dat je op onze school zit, ontdek je wat debatteren is. Je leert om op een volwassen wijze te argumenteren over maatschappelijke kwesties. En tijdens een aantal debatrondes breng je in de praktijk wat je in de lessen hebt geoefend. In de bovenbouw worden de debatten - als onderdeel van het schoolexamen - voorbereid in de lessen Nederlands.

8.7

Kloosterdagen

Elk schooljaar organiseert de sectie Levensbeschouwing voor een kleine groep leerlingen uit

leerjaar 4 een bijzondere kennismaking met het kloosterleven. Tijdens deze drie dagen houd je je bezig met vragen over geloof, zingeving en identiteit. Je bezint je op wie je bent, wie je wilt zijn en op welke levenskeuzen je je wilt gaan richten. De Kloosterdagen vinden plaats op gewone lesdagen en de kosten worden apart in rekening gebracht. We selecteren op grond van je motivatie. Naast toestemming van je ouders is ook toestemming van je mentor en teammanager vereist. Uiteraard moet je zelf zorgen dat je de opgelopen lesachterstand inhaalt.

8.8 Maatschappelijke stage

Naast het leren en behalen van goede schoolresultaten, vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Vandaar dat wij de maatschappelijke stage als een belangrijk onderdeel zien van ons school-

programma. Het is de bedoeling dat je bij de maatschappelijke stages die we aanbieden, ontdekt wat jij voor anderen kan betekenen en wat die rol uiteindelijk voor jezelf en jouw ontwikkeling betekent. Voorbeelden van maatschappelijke stages die leerlingen hebben gedaan, zijn het ont werpen van een blad voor natuur organisaties of het organiseren van een leuke dag voor ouderen.

8

Alle leerlingen die vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs, zijn verplicht om 30 uur tijdens hun schoolloopbaan te besteden aan de maatschappelijke stage. Samen met maatschappelijke organisaties proberen we samen met jou een goede en passende stage te vinden. Jouw persoonlijke interesses en mogelijkheden geven de hoofdlijnen aan van wat je gaat doen. We besteden veel aandacht aan de voorbereiding van de stage. Het is voor jou belangrijk dat je

Geldig legitimatiebewijs Bij deelname aan excursies naar het buitenland moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Sta je bij je ouders of verzorgers op het paspoort? Schaf dan op tijd een eigen paspoort of identiteitskaart aan. Houd er rekening mee dat een identiteitskaart alleen binnen de Europese Unie geldig is. Voor reizen naar voormalige Oostbloklanden is een paspoort vereist.

32


8

iets leuks en tegelijkertijd nuttigs kan doen.

8 .9 Burgerschaps- vorming

Bij burgerschapsvorming moet je denken aan actief burgerschap en de wil om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Burgerschapsvorming begint bij vakken als M&M, geschiedenis, aardrijkskunde, lbs en maatschappijleer , waar je kennis maakt met de diversiteit van onze samenleving, de structuren van die samenleving en de rollen die burgers in die samenleving kunnen spelen. Daarnaast krijgt burgerschapsvorming ook invulling tijdens een groot aantal activiteiten op onze school. Zo zijn de maatschappelijke stages van jaar 2, waarin vrijwilligerswerk en samenwerking met woon- en zorgcentrum de Archipel centraal staan en jaar 3 waarin leerlingen geld inzamelen voor goede doelen, voorbeelden van wat het betekent om als leerling kennis te maken met actief burgerschap.

33

International 8.10 Award

Vanaf de eerste klas worden leerlingen uitgedaagd om hun kwaliteiten en talenten te ontplooien. Vanuit die gedachte dagen we de leerlingen vanaf de derde klas uit om deel te nemen aan het programma van de International Award for Young People. Dit is een internationaal programma voor jongeren van 14 tot 25 jaar met als doel zichzelf te ontwikkelen door middel van activiteiten op vier verschillende gebieden. Deze activiteiten bestaan uit: a) het ontwikkelen van individueel talent ( b.v. pianospelen, leren koken, stijldansen), b) het stellen van een maatschappelijk doel (zoals helpen in een bejaardenhuis, zwemles geven, lid zijn van de leerlingenraad), c) een sportieve uitdaging (hockey, een minitriatlon, boogschieten ), en d) een expeditie.

Na het behalen van de bronzen medaille (3 maanden per onderdeel) kan men doorgaan voor de zilveren “Award” ( 6 maanden per onderdeel) en vervolgens voor “goud” (1 jaar per onderdeel).


8.11

Internationale activiteiten

Het moderne onderwijs krijgt steeds meer een internationaal karakter. Dit komt op Trinitas Gymnasium niet alleen tot uitdrukking in de lessen. Met projecten leg je daadwerkelijk contacten ‘over de grens’. Daarnaast bestaat het ‘Verbreden zonder grenzen-project’ waarbij leerlingen in leerjaar 5 de vrijheid krijgen om een eigen invulling aan één lesweek te geven. Met een groep naar Berlijn of individueel naar Amerika. Bijna alles is mogelijk. Uiteraard zijn ook internationaal gerichte projecten mogelijk vanuit Nederland, zoals een stage bij een multinational of Zending over Grenzen. Dit alles dient wel te zijn vastgelegd in een toestemmingsformulier. De ouders, de leerling en de school weten dan van elkaar dat het akkoord is bevonden en er dus voldoende is nagedacht over de activiteit zelf (plan en organisatie), het leerdoel of leerdoelen en mogelijke onkosten.

8.12

Culturele activiteiten

In het kader van de Klassieke Culturele Vorming (KCV) organiseren we diverse activiteiten zoals een dans- of muziekvoorstelling of bezoek aan het theater. Toneel (podiumkunsten) Elk jaar wordt er een klassieke toneelvoorstelling opgevoerd. De leerlingen doen vrijwel alles zelf wat bij toneel komt kijken: het instuderen van de rollen, het ontwerpen en opbouwen van het decor, ze verzorgen de muziek, de belichting en het geluid en weer anderen grimeren de spelers. Dit alles onder begeleiding van de docenten drama, muziek en beeldend. De toneelvoorstelling is voor de examenleerlingen van drama en muziek het moment dat ze hun eindbeoordeling krijgen.

8.13 Sportactiviteiten

Schoolsport-toernooien Naast de lessen LO en een aantal buitenschoolse (sport)activiteiten, organiseren we binnen de

school toernooien waarbij teams uit verschillende klassen tegen elkaar strijden. Ook doet het Trinitas Gymnasium mee met verschillende sporttoernooien die tussen de scholen in Almere worden georganiseerd. Win je zo’n toernooi? Dan is het mogelijk dat je de school mag vertegenwoordigen op een regionaal of landelijk schoolsport-toernooi!

8

Sportoriëntatie Sportoriëntatie is een onderdeel van de lessen Lichamelijke Opvoeding in de bovenbouw. Je maakt hierbij kennis met de sportmogelijkheden en verenigingen in je eigen omgeving. Wie weet zit jouw droomsport er wel tussen! Voor sportoriëntatie ga je naar sportaanbieders in de buurt en er komen gediplomeerde trainers naar school voor een drie weken durend introductieprogramma. Je hebt een ruime keuze uit tal van activiteiten Wij vragen vanaf klas 4, per leerjaar € 10 als vrijwillige bijdrage voor de extra kosten die hiervoor gemaakt worden.

34


8

Jonge Jury 8.14 Project

Trinitas Gymnasium organiseert ook dit schooljaar het Jonge Jury Project. Bekende Nederlandse auteurs van jeugdliteratuur geven presentaties aan eerste en tweede klassen over het schrijversvak. Je maakt op deze leuke manier kennis met de persoon achter het verhaal. Jij mag ook je oordeel geven over boeken en je ervaart meteen hoe leuk lezen kan zijn.

35

8.15 Schoolkrant

Trinitas Gymnasium heeft een eigen schoolkrant voor en door de leerlingen. Er is een onafhankelijke redactie met een docent als begeleider.


9

Inspraak Leerlingenraad & 9.1 klassenvertegen woordigers

Wil je iets veranderen op school of ben je het ergens niet mee eens? Dan kun je terecht bij de Leerlingenraad van Trinitas Gymnasium. De Leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen, wordt betrokken bij het ontwikkelen van school beleid en van activiteiten. Twee leden praten ook mee in de MR. In de Leerlingenraad zijn alle leerjaren zo veel mogelijk vertegenwoordigd. Aan het begin van elk schooljaar worden de nieuwe

36

leden gekozen. Een docent begeleidt de Leerlingenraad onder de aansturing van een teammanager. De rector kan als adviseur optreden. Wil je in contact komen met de Leerlingenraad? Stop dan een briefje in de brievenbus bij de receptie. Een e-mail sturen kan ook: leerlingenraadBTG@gmail. com. De namen van de leden van de leerlingenraad vind je op onze website. Daarnaast heeft iedere klas minimaal ĂŠĂŠn klassenvertegenwoordiger. Klassenvertegenwoordigers worden een aantal keer per jaar


9 gevraagd om samen met schoolleiding en leerlingenraad in de zogenaamde ‘grote vergadering’ te praten over belangrijke zaken binnen de school. Daarnaast heb je als klassenvertegenwoordiger de taak je klas op allerlei andere momenten te vertegenwoordigen.

edezeggen­ 9.2 Mschapsraad

De Leerlingenraad is vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een inspraakorgaan van onze scholen. Via de MR kunnen leerlingen, ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Een gezamenlijk overlegorgaan van bestuur, MR en schoolleiding neemt uiteindelijk de beslissingen over het beleid.

9.3 Ouderraad Elke ouder die zijn of haar kind als leerling inschrijft op één van de scholen van Het

Baken, is automatisch lid van de Oudervereniging - tenzij hij of zij hier bezwaar tegen heeft. Vanuit deze vereniging wordt een vertegenwoordiging afgevaardigd in verschillende inspraak- en besluitvormingsorganen, zoals de MR. Belangrijke onderwerpen voor de oudervertegenwoordiging zijn wijzigingen in het onderwijs, communicatie tussen school en ouders en communicatie tussen ouders en jongeren. Want communicatie bevordert een goede verstandhouding tussen ouders en school.

leg gaat met de schooldirectie. Op deze manier kunnen ouders constructief meedenken over de school en vindt de directie een klankbord voor de ideeën en het beleid van de school. Vanzelfsprekend blijft de vertegenwoordiging van ouders, afkomstig uit de schoolgebonden klankbordgroepen, in de MR gehandhaafd. Geïnteresseerde ouders kunnen voor eventuele deelname of informatie over dit ouderplatform contact opnemen met het directiesecretariaat van de betreffende school.

De Oudervereniging van onze scholen heeft het afgelopen jaar een verandering doorgemaakt. Mede omdat het aantal locaties van de school is toegenomen en er een grotere diversiteit is van aandachtpunten, is besloten om het contact tussen ouders en de school per locatie te concentreren. Daarom is op Trintias Gymnasium een ouderplatform opgericht die periodiek in over-

Ga voor meer informatie naar www.orhetbaken.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook via deze website. Het adres van de Oudervereniging is: Oudervereniging Het Baken T.a.v. mevrouw H. Lassooy Postbus 10015 1301 AA Almere E-mailadres: or@hetbaken.nl www.orhetbaken.nl

37


10

10.1

Geldzaken T egemoet­koming studiekosten en studiebeurs

Naar school gaan kost geld. Denk maar aan studiematerialen, een schooltas en misschien een buskaart of een abonnement voor de trein. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is er de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). Of je in aanmerking komt voor deze regeling, hangt af van het inkomen van je ouders, de school, je leeftijd, nationaliteit en het aantal kinderen binnen je gezin. De regeling geldt alleen voor leerlingen die op 31 juli van het lopende kalenderjaar jonger zijn dan 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder, dan geldt de wet studiefinanciering 18+. Een aanvraag voor WTOS of studiefinanciering kun je het beste zo snel mogelijk doen. Informatiefolders zijn te verkrijgen bij het postkantoor, de openbare bibliotheek of bij onze receptie.

38

10.2 Boekenpakket De benodigde schoolboeken voor het schooljaar 2012 2013 worden door de school bekostigd. Je moet ze aan het eind van het schooljaar weer inleveren. Leermiddelen die je langer dan één jaar kunt gebruiken, zoals een atlas of woordenboek, zijn niet gratis. Wij huren of kopen de schoolboeken bij de firma Van Dijk Educatie in Kampen. Via school krijg je een uitnodiging van Van Dijk om je boeken te bestellen. Dit kan online via www.vandijk.nl. Van Dijk levert je boeken bij jou thuis af. Je ouders of verzorgers blijven verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van boeken. Voor de boeken hoeft geen borg of verzendkosten te worden betaald.

verige 10.3 Omaterialen

Naast schoolboeken heb je ook andere materialen nodig, zoals een geodriehoek, potloden, een rekenmachine en woordenboeken. Op onze website www.hetbaken.

nl onder Trinitas Gymnasium Info ouders, vind je een overzicht van de materialen die je voor ieder leerjaar aan moet schaffen.

rijwillige 10.4 Vbijdrage extra schoolkosten

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is één van onze pijlers. Om dit te kunnen realiseren, worden kosten gemaakt die niet geheel door de overheid worden vergoed. Extra activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten of extra (digitale) leer- en hulpmiddelen. Daarom vragen wij je ouders om op vrijwillige basis in deze extra kosten bij te dragen. Dit doen wij door het toesturen van een factuur. Bij de factuur is een tabel waarin de bedragen gespecificeerd worden, je ouders kunnen daardoor kiezen welke onderdelen zij wel of niet willen betalen. De vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks


opnieuw vastgesteld . Wij gaan met ingang van volgend jaar de oudergeleding van de MR om toestemming vragen over de hoogte van het bedrag, wij zullen aan de oudergeleding ook aan het begin van het nieuwe schooljaar verantwoording afleggen over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage Op Trinitas Gymnasium bestaat de vrijwillige ouderbijdrage uit twee onderdelen: • de vrijwillige ouderbijdrage • de vrijwillige servicebijdrage De ouderbijdrage is een vast bedrag van € 6,80. Van dit bedrag is € 1,15 bestemd voor de oudervereniging en wordt € 3,40 gestort in een sociaal fonds. Het restantbedrag van € 2,25 is een bijdrage in de kosten van de ouderavonden en verzekeringen. Door het betalen van de ouderbijdrage worden de ouders lid van de oudervereniging. Kijk voor meer informatie over de oudervereniging bij hoofdstuk 9.3. De servicebijdrage stelt ons in staat om het lesprogramma toegankelijker en moderner in te richten.

Voor schooljaar 2012-2013 bestaat de vrijwillige bijdrage uit de volgende onderdelen: Activiteiten Alle kosten voor excursies, vieringen, introductie- en sportdagen die onder het onderwijsprogramma vallen. Bibliotheekpas De kosten voor een abonnement op de bibliotheken van Almere. Leer- en hulpmiddelen Alle kosten van extra lesmaterialen, vaksecties, proefwerkblokken (één set per jaar) enzovoort. Afsluitbaar kastje Wij bieden alle leerlingen de mogelijkheid om een kluisje te huren. Per jaar bedragen de huurkosten hiervoor € 10. Dit bedrag is onderdeel van de servicebijdrage. Het eerste jaar wordt daarnaast een eenmalige borg van € 5 gevraagd. Dit bedrag krijg je terug als je de sleutel inlevert wanneer je van school gaat, mits je je kastje onbeschadigd achterlaat.

10.5

Overige kosten

10

De kosten van de Romereis, het kamp in leerjaar 1 en andere zaken die niet onder bovenstaande servicekosten vallen, worden apart in rekening gebracht. Lesmateriaal zoals een Binas en een Bosatlas voor thuisgebruik dien je zelf aan te schaffen. Dit geldt ook voor schrijfgerei, schriften, agenda en kleding voor Lichamelijke Opvoeding.

ngevallen­ 10.6 Overzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval op school tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade zoals een kapotte bril of fiets valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school en onderweg van huis naar school

39


10 en omgekeerd. Ook bij activiteiten onder toezicht van de school, zoals werkweken, geldt de verzekering. Wil je een beroep doen op de verzekering? Dan kun je terecht bij de FinanciĂŤle Administratie voor een speciaal schadeformulier.

ettelijke aan10.7 Wsprakelijkheid

Als jij op school schade leidt door een verwijtbare fout van ons, kun je de school aansprakelijk stellen. We hebben hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het Baken is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of ontvreemding van eigendommen van de leerlingen. Om problemen te voorkomen, raden we je aan al je bezittingen te voorzien van een duidelijk merkteken. Daarnaast raden we je ouders aan expliciet bij hun verzekeringsmaatschappij na te vragen of bijvoorbeeld een op school - eventueel zelfs uit je afsluitbare kastje - gestolen mobieltje

40

onder de dekking valt. Als een leerling materiĂŤle schade aan de school toebrengt, worden de leerling en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld. Indien leerlingen elkaar schade berokkenen, wordt de schade onderling verhaald. We raden je ouders dan ook aan om voor jou een WA-verzekering af te sluiten.

chenkingen en 10.8 Ssponsoring

Wij zijn zeer terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd.


Klachtenregeling aarheen met 11.1 Wklachten? Jij of je ouders/verzorgers kunnen binnen de school te maken krijgen met beslissingen die naar jouw mening onterecht zijn. Er zijn bepaalde personen binnen de school bij wie je terecht kunt om hierover te praten en om hulp te krijgen bij het oplossen van problemen, te weten de mentor, de vertrouwenspersoon en de schoolleiding. Een klacht heeft betrekking op jouw persoonlijke situatie in verband met het volgen van onderwijs en de omstandigheden binnen of op het terrein van de school. We gaan ervan uit dat je de klacht eerst probeert op te lossen met de betreffende persoon, de mentor of de teammanager. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, dan kun je een klacht indienen bij de rector van de school. Als je het niet eens bent met de klachtafhandeling van de rector, kun je een klacht indienen bij

de Klachtencommissie van Het Baken Almere. Als de klacht gericht is tegen de rector van de school, dan kun je direct een klacht bij de klachtencommissie indienen (t.a.v. de ambtelijk secretaris). De klachtencommissie onderzoekt de klacht en oordeelt of de klacht gegrond is. Het bevoegd gezag neemt vervolgens een beslissing. Hoe bijvoorbeeld de klacht ingediend moet worden, binnen welke termijn en bij wie precies, is terug te inden in de verschillende klachtenregelingen die zijn opgesteld op grond van het type klacht: • klachten over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld worden behandeld door de Landelijke Klachtencommissie PO, VO en BVE. Afhandeling van deze klachten gebeurt volgens de bepaling in de ‘Klachtenregeling ongewenst gedrag’. • klachten over examenbeslissingen worden eerst intern door

11

de examencommissie behandeld. Als je het oneens bent met de oplossing van de examencommissie kan je klacht worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep (t.a.v. de secretaris van de Commissie van Beroep) volgens het ‘Examenreglement’. Het Baken Almere Postbus 10015,1301 AA Almere. • klachten over examenbeslissingen worden eerst intern door de examencommissie behandeld. Als je het oneens bent met de oplossing van de examencommissie kan je klacht worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep (t.a.v. de secretaris van de Commissie van Beroep) volgens het ‘Examenreglement’. Het Baken Almere Postbus 10015,1301 AA Almere. • indien een klacht geen betrekking heeft op seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld, noch op examenbeslissingen, wordt de klacht afgehandeld door de Klachtencommissie van Het Baken Almere op de wijze zoals vermeld in de ‘Regeling overige klachten’.

41


11

De volledige regelingen staan op onze website www.hetbaken .nl. Met deze klachtenregeling trachten we eventuele klachten zorgvuldig af te handelen. Daarnaast is het een middel om de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school te verbeteren. De klachtenregelingen dragen hiermee bij aan een veilig schoolklimaat voor alle betrokkenen. Kun je met jouw klacht of geschil niet terecht bij één van de genoemde instanties? Richt je dan tot het schoolbestuur of de Inspectie van het Onderwijs: • Inspectie van het Onderwijs: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: Telefoon: 0800 - 80 51 (gratis)

11.2

 eldplicht M seksueel geweld

Schoolleiding en vertrouwenspersonen behandelen klachten van ouders en leerlingen zorgvuldig. Wanneer er mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, doen we altijd aangifte bij de politie.

42

11.3 Vertrouwenspersoon Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Je kunt ontevreden zijn over de onderwijsactiviteiten, de begeleiding of beoordeling, maar ook over ongewenst gedrag op school, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld. Bij klachten over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en/ of geweld op school, kun je een beroep doen op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Aarzel niet om met hem of haar contact op te nemen. De vertrouwenspersoon luistert, neemt je verhaal serieus, geeft je advies en ondersteuning. Je kunt bij de vertrouwenspersonen ook altijd terecht als je meer wilt weten over de klachtenregeling ongewenst gedrag. Zij zijn altijd bereid om te reageren op je vragen. Vertrouwenspersoon op Trinitas Gymnasium is de heer P. Groot. Je kunt ook bellen met

de vertrouwensinspecteur voor informatie en advies: • Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur: telefoon: 0900 - 111 31 11 Indien nodig doet de school en beroep op de GGD, bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM). • Coördinator Ongewenste Omgangsvormen, GGD/ Lelystad, bureau VKM; Telefoon: 0320 - 276 211 Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur: telefoon: 0900 - 111 31 11 Vertrouwenspersonen Het Baken Almere: De heer P. Groot E-mail: p.groot@hetbaken.nl Receptie: 036 - 845 24 00 Mevrouw A. van Schijndel E-mail: a.vanschijndel@hetbaken.nl Receptie: 036 - 845 24 00

persoon: s n e w u o r t r e V t Dhr. P. Groo .nl t@ hetbaken o ro .g p : il a E-m 6 - 845 24 00 Receptie: 03


Bijlagen A

Leerplichtzaken van de gemeente Almere

Trinitas Gymnasium onderhoudt intensieve contacten met de leerplichtambtenaar. Naast de afwikkeling van verzuimmeldingen (spijbelen) neemt de leerplichtambtenaar ook deel in het ZorgAdviesTeam (ZAT), dat maandelijks vergadert. Mocht er sprake zijn van een overtreding van de leerplichtwet, dan volgt er een gesprek met de leerling en ouder(s) op het stadhuis. Eén keer per maand vindt er op school een verzuimspreekuur plaats. De leerplichtambtenaar is dan aanwezig op school om een gesprek te voeren met de voor dit spreekuur aangemelde leerlingen. Het spreekuur richt zich op leerlingen met licht schoolverzuim (onder het wettelijk te melden verzuim) en op leerlingen die vaak te laat komen. Onder licht schoolverzuim wordt verstaan: • verzuim in de vorm van losse

uren (<16 uur) • verzuim tot 3 dagen • vaak te laat komen. Het spreekuur heeft een voorlichtend en waarschuwend karakter, met als doel: • het tegengaan van beginnend schoolverzuim • het voorkomen van langdurig schoolverzuim • het voorkomen van voortijdig schoolverlaten • het tegengaan van veelvuldig te laat komen Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een jongere niet naar school kan gaan, bijvoorbeeld bij ziekte of het vervullen van godsdienstplichten (als dat buiten school niet mogelijk is). De ouders moeten de school zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Bij andere zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’, moet verlof vooraf worden gevraagd bij de directeur van de school. Het gaat hier om bijzondere omstandigheden, zoals huwelijk,

overlijden, jubilea, gezinsuitbreiding et cetera. Verlof in verband met een vakantie valt hier niet onder! Wanneer sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ kan de directeur van de school, afhankelijk van de situatie, verlof verlenen voor één à twee dagen, tot een maximum van tien schooldagen per schooljaar. Wordt het aantal van tien schooldagen in een schooljaar overschreden, dan moet een verzoek om verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar, bij voorkeur via de directeur van de school. De leerplichtambtenaar wint advies in bij de directeur van de school. Ouders kunnen hun zoon of dochter niet tot een maximum van tien schooldagen van school houden op door hen gewenste momenten, zoals bijvoorbeeld de dag voor of na een weekend of aan het begin of einde van een vakantie.

43


Bijlagen (Gezins-)vakanties buiten de school­vakanties

Voor een (gezins-)vakantie buiten de schoolvakanties moet (tijdig) een schriftelijk verzoek worden ingediend door de ouders/ verzorgers bij de directeur van de school. Gaan de jongeren naar verschillende scholen, dan moet per school een verzoek worden ingediend. De Leerplichtwet biedt slechts één mogelijkheid: als door de specifieke aard van het beroep (*) van één van de ouders het niet mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Daarbij geldt een aantal voorwaarden: • er moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakantie mogelijk is; • de gevraagde periode mag niet langer duren dan tien schooldagen; • de gevraagde periode mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Als aan alle voorwaarden wordt vol-

44

daan, kan de directeur eenmaal per schooljaar verlof verlenen. Indien aan één of meer van deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet de directeur het verzoek afwijzen, omdat de Leerplichtwet geen andere mogelijkheden toestaat. * Met ‘specifieke aard van het beroep’ wordt bedoeld: seizoengebonden werkzaamheden in bedrijfstakken die met name in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Hierbij is te denken aan de agrarische sector of horeca. Voor andere vakanties of vakanties buiten de schoolvakanties in andere bedrijfstakken, mag voor de leerplichtige jongere geen toestemming worden verleend. Ook niet als de werkgever dit oplegt. Wanneer u twijfelt of u een beroep kunt doen op deze regeling, neemt u dan in een vroeg stadium contact op met de directeur van de school van uw zoon/dochter of met de leerplichtambtenaar. Dit voorkomt

teleurstellingen.

Ongeoorloofd verzuim

De directeur van een school is verplicht bij de leerplichtambtenaar melding te doen van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. Ook wanneer een verzoek om verlof is afgewezen en u uw zoon of dochter toch niet naar school laat gaan, moet de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal u dan oproepen voor een gesprek en kan, afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, een procesverbaal opmaken.

Vrijstellingen en alternatieve leerroutes

In sommige gevallen kunnen jongeren geen onderwijs (meer) volgen. College van burgemeester en wethouders van Almere kan dan vrijstelling verlenen. Indien een jongere reeds onderwijs heeft gevolgd, maar niet (meer) in staat is de lessen te volgen, zullen de ouders/ verzorgers samen met de jon-


Bijlagen gere op school gaan bespreken welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs te vervolgen. In bijzondere gevallen kan een jongere een zogenaamde alternatieve leerroute’ volgen. Dit kan vanaf de leeftijd van veertien jaar. Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een jongere een dergelijke leerroute kan volgen, wordt uiteindelijk beslist door burgemeester en wethouders van Almere. Zij zullen daarmee alleen instemmen indien de jongere op geen enkele andere wijze onderwijs kan volgen. Het advies van de school en de leerplichtambtenaar speelt bij de beslissing een belangrijke rol. De leerlingencoördinator van de school kan hierover de nodige informatie geven.

Informatie

Informatie over de leerplicht kunt u in eerste instantie krijgen bij de teammanager van de afdeling. Daarnaast is informatie te vinden op de website www.almere.nl/ onderwijs. Ook kunt u zich wenden tot de afdeling Leerlingzaken,

dagelijks bereikbaar via telefoonnumer 036 - 527 70 00.

B

Jongeren Maatschappelijk Werk van Zorggroep Almere

Het Jongeren Maatschappelijk Werk van Zorggroep Almere heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de ZorgAdvies- Teams (ZAT) van het voortgezet onderwijs binnen Almere. Op signalen van het ZorgAdviesTeam kan de Jongeren Maatschappelijk Werker een actief hulpverleningsaanbod doen aan zowel de jongere als aan zijn of haar ouders. Jongeren kunnen ook zelf de Jongeren Maatschappelijk Werker benaderen met tal van vragen waar ze mee kunnen worstelen. Te denken valt aan vragen rondom onzekerheid, spanningen op school, thuis of in de vriendenkring. Mevrouw B. Welsch is de Jongeren Maatschappelijk Werker van Trinitas Gymnasium. Zij werkt vanuit gezondheidscentrum De

Driehoek, maar kan in overleg ook op een andere plek een afspraak maken. Zij is te bereiken via de mail: b.welsch@ zorgroep-almere.nl

C

J eugd en Veiligheid bij de politie Almere

De jeugdagent die verbonden is aan Trinitas Gymnasium is Edwin de Ruigh. Hij is voor onze school het aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op en in relatie staan tot de politie. De jeugdagent komt regelmatig op school om gewoon een rondje in de school te maken, of om een probleem op te lossen. De jeugdagent is er voor de leerlingen, teammanagers en overige medewerkers van Het Baken. Hij is te bereiken via het gratis politie nummer 0900 - 8844 of via één van de teammanagers.

45


Bijlagen D

GGD Flevoland

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. Voor vragen over groei en ontwikkeling, of bijvoorbeeld vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit), kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugd gezondheidszorg (JGZ). Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer: 088 - 002 99 20. Overige informatie is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl. Bezoekadres: Boomgaardweg 4, 1326 AC Almere. De GGD werkt in de jeugdgezondheidszorg samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): CJG Almere: www.okepunt.nl tel: 036 - 535 73 66

46


Informatieavond en Open Dag Wij organiseren jaarlijks een Informatieavond en Open Dag. Voor het schooljaar 2012-2013 zijn de volgende data gepland:

Informatieavond Woensdag 21 november 2012

Open Dag

Zaterdag 26 januari 2013        

Vakanties Herfstvakantie Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie Paasweekeinde Meivakantie Hemelvaart

Woensdag: 28 november 2012 13 februari 2013         

r 2012 vrijdag 26 oktobe m t/ 12 20 r be to maandag 22 ok 4 januari 2012 r 2012 t/m vrijdag be m ce de 24 ag maand uari 2013 t/m vrijdag 22 febr 13 20 ri ua br fe 18 maandag april 2013 13 t/m maandag 1 20 rt aa m 29 ag ijd vr ei 2013 13 t/m vrijdag 3 m 20 ril ap 29 ag nd maa 2013 en vrijdag 10 mei 13 20 ei m 9 g da donder

ei 2013 g maandag 20 m 13 Tweede pinksterda ag 23 augustus 20 ijd vr m t/ 13 20 li ju maandag 8 Zomervakantie

47

Expeditiemiddagen voor groep 8:

Schoolgids Trinitas Gymnasium 2012-2013  

Schoolgids Trinitas Gymnasium 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you