Page 1

NOVES TECNOLOGIES DE L'EDUCACIÓ

EL MARC EDUCATIU ACTUAL Curs: 2009/2010 Professora: Cinta Espuny Alumnes: Anna Besalduch Sara Cardona

1


ÍNDEX

M1. P2 .ACTIVITAT 1 PREGUNTA 1.1 ..................................................................................................... 3 PREGUNTA 1.2 ..................................................................................................... 3 PREGUNTA 1.3 ..................................................................................................... 4 PREGUNTA 1.4 .................................................................................................... 4 M1.P2 ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 2.1 .......................................................................................................

4

ACTIVITAT 2.2 .......................................................................................................

5

2


A les competències bàsiques que s'estableixen per a l'ordenació dels ensenyaments d'Educació Primària, les quals es consideren que han de tenir un caràcter transversal. Així doncs, es presenten vuit competències: - Competències comunicatives: 1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 2. Competències artístiques i cultural. - Competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital. 4. Competència matemàtica. 5. Competència d’aprendre a aprendre. - Competències personals: 6. Competència d’autonomia i iniciativa. - Conviure i habitar el món: 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

3


8. Competència social i ciutadana.

1.2 I l'annex 1 del Decret 143/2007 de la mateixa data? Fa referència a les competències bàsiques que s'estableixen en l'ordenació de l'ensenyament de l'Educació Secundària Obligatòria. 1.3 Què vol dir ser competent? Ser competent és la capacitat de l'individu de posar en pràctica diferents coneixements, habilitats i valors de forma integral en les diferents interaccions que tenen els éssers humans. Ser competent significar saber actuar integralment per identificar, interpretar, argumentar i resoldre problemes del context amb idoneïtat i ètica, integrant el saber fer, saber ser i el saber conèixer (Tobon, Pimienta García Fraile, 2010). Cal tenir present, però, que a cada etapa evolutiva hi ha uns coneixements bàsics a adquirir. Per tant, ser competent en termes educatius suposarà tenir capacitats per construir el propi aprenentatge i saber manifestar els diferents aprenentatges assolits en les diferents àrees de coneixements d’acord en l’etapa evolutiva en la qual un individu està.

1.4 Què vol dir que les competències bàsiques tenen un important caràcter transversal? En l'educació es treballen les competències bàsiques de manera que s'integren els diferents coneixements vinculats a diferents sabers. El fet que les competències tinguin un caràcter transversal es refereix a què plantegen una visió integral de’ aquests coneixements. Així doncs, es tracta d'assolir una estructura d'ensenyament- aprenentatge on hi hagi un treball interdisciplinari i es comparteixin uns objectius comuns. El caràcter transversal de les competències bàsiques ve donat per una gestió de l'educació en xarxa i participativa.

4


En l'actualitat, cada cop més s'estableixen nous sistemes de comunicació i coneixement que presenten com a eina d'ús principal la utilització de les noves tecnologies. Així mateix, paral·lelament a aquesta evolució de les relacions socials, és important assolir un canvi en el procés d'ensenyament- aprenentatge.

El sistema educatiu ha de ser el mitjà de recursos per poder accedir a la informació i que cada individu pugui constituir el seu propi aprenentatge. Ja que el professorat és un agent educador de primer ordre, tal com indica l'autor de l'article, no sols ha de disposar d'eines bàsiques i coneixements mínims sobre tecnologia sinó que ha de conèixer tots els recursos educatius que possibiliten l'ús d'aquestes tecnologies. En primer lloc, ha de saber utilitzar-les adequadament per tal de proporcional a l'alumnat aquells continguts i informacions més adequades al seu nivell de coneixements. Així com ensenyar uns criteris i valors per a l'ús adequat de la tecnologia. En segon lloc, el fet que la societat i, al mateix moment, els plantejaments educatius canviïn, requereix una adaptació dels docents als nous models i, per tant, no sols el docent ha de tenir coneixements mínims sinó una capacitat d'actuació que li permeti potenciar al màxim l'ús de la tecnologia amb finalitats educatives. En tercer lloc, tot i estar d'acord amb l'afirmació esmentada, el paper de l'educador ha d'anar més enllà i no sols limitar-se a uns coneixements bàsics de les TIC (tecnologies de la comunicació i la informació) sinó que requereix una actualització i formació permanent ja que la societat del coneixement evoluciona constantment cap a noves maneres d'aprenentatge. Per 5


tant, l'educador/a ha d'utilitzar la tecnologia com a eina i recurs per ensenyar als alumnes a aprendre i conèixer.

Pel que fa a la cerca i recuperació de la informació creiem que és necessari conèixer els recursos disponibles una vegada identificades les necessitats informatives i també saber accedir a aquests recursos informatius, a les biblioteques i a Internet. També és important saber localitzar i recuperar la informació aplicant estratègies de cerca i coneixent sistemes avançats de recuperació. Tenint en compte el segon punt de la graella, el tractament de la informació, destacarem com a noció mínima necessària saber organitzar la informació per tal de poder integrar-la als coneixements previs i, posteriorment, analitzar-la. Pel que fa al tercer apartat, la comunicació i aplicació de la informació, destacarem la importància de compartir i aplicar el coneixement utilitzant el suport adequat.

6

El marc educatiu  

el marc educatiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you