Page 1

NOVES TECNOLOGIES DE L'EDUCACIÓ

EL MARC LEGISLATIU

Curs: 2009/2010 Professora: Cinta Espuny Alumnes: Anna Besalduch Sara Cardona 1


Mestre Educació Infantil. CTE.

Noves Tecnologies Aplicades a l’educació

ÍNDEX M1.P3 ACTIVITAT 1................................................................................................................3 M1.P3 ACTIVITAT 2................................................................................................................4

2


Mestre Educació Infantil. CTE.

Noves Tecnologies Aplicades a l’educació

Les quatre competències relacionades en la competència informacional són: La competència comunicativa lingüística i audiovisual, la competència artística i cultural; la competència del tractament de la informació i competència digital i finalment la competència d'aprendre a aprendre.

La competència informacional proporciona les habilitats i els coneixements per a interactuar de forma efectiva amb la informació. Aquesta informació serà adquirida, organitzada, processada i exposada pels individus de manera que adquiriran nous coneixements. El fet de basar un ensenyament- aprenentatge on es contemplin les 8 competències bàsiques, permet construir en l'alumnat les eines i habilitats necessàries per tenir una alfabetització informacional. Així doncs, cal destacar en primer lloc les competències comunicatives totes dues importants per accedir i compartir informació per mitjà de la interacció amb els altres. Aquestes suposen saber interaccionar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb gestió de diverses llengües. Les competències metodològiques faciliten i permeten el processament de la informació des de que s' accedeix a les diferents fonts. Per mitjà d aquesta capacitat s'obtindrà un bagatge alhora de seleccionar, classificar i utilitzar de manera eficaç diferents tècniques i mètodes per assolir i comunicar la informació. Així doncs, competències metodològiques com el tractament de la informació i la 3


Mestre Educació Infantil. CTE.

Noves Tecnologies Aplicades a l’educació

competència digital impliquen anar desenvolupant metodologies de treball que afavoreixi que els nois i les noies puguin esdevenir persones crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies. Cal tenir present que la competència informacional capacita l'individu per utilitzar criteris i decisions alhora d'emmagatzemar i compartir informació així com construir el propi coneixement. Per tal d'aconseguir aquest objectiu serà necessari un auto-coneixement de la pròpia identitat i tenir en compte la importància de la iniciativa i l'autonomia per tal d'actuar en la societat de la informació. Per últim cal destacar la importància de la competència centrada en conviure i habitar el món. Així doncs, la competència informacional està basada amb una interacció i interrelació social dels coneixements per tant, la competència en conviure i habitar el món ha de potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l'ús de la informació.

I.D.1: Som capaces de descriure i demostrar l’ús de hardware més bàsic (escàners, impressores, i PC). Anna: treballo també amb MAC i no tinc cap portàtil. Sara: tinc portàtil i disposo de sobretaula també utilitzo la Palm. I.D.2: Sabem digitalitzar, editar, formatejar i imprimir textos. I.D.3: Coneixem les possibilitats d'alguns programes per a presentacions multimèdia. Hem fet presentacions multimèdia de treballs de classe. Majoritàriament amb Power Point. Anna: l’any passat vaig fer amb una altra companya un conte virtual amb l’Slide Story.

4


Mestre Educació Infantil. CTE.

Noves Tecnologies Aplicades a l’educació

I.D.4: Sabem utilitzar les noves tecnologies per a crear diferents imatges. Anna: treballo amb el photoshop i l’Adobe Ilustrator. Sara: l'Adobe Ilustrator.

I.D.5: Sabem utilitzar els navegadors per a buscar informació a Internet però ens agradaria tenir més estratègies per a la recerca d’informació específica. Anna: no conec bé el concepte de World Wide Web. (Ho he buscat a la wikipedia però no m’ha quedat del tot clar). I.D.6: No coneixem els motors de búsqueda per a efectuar una exploració booleana. I.D.7: Anna: El meu correu electrònic me’l va crear el meu germà fa molt de temps, però no crec que sigui molt difícil fer-ho. El correu electrònic l’utilitzo habitualment. Sara: jo m'he creat el meu correu electrònic i l'utilitzo molt sovint ja que és gmail i permet treballar les altres opcions de Google (googledocs, googlecalendar, googletalk i googlemaps). I.D.8: Anna i Sara: hem treballat amb el Jclik i amb activitats de l’Xtec. A les pràctiques hem pogut comprovar que totes aquestes activitats afavoreixen el procés d’ensenyament- aprenentatge. I.D.9: Anna: hem buscat activitats a Internet per a diferents assignatures. A música, per exemple, vam escollir diverses activitats i les van analitzar tot dient el què ens agradava de cadascuna i el que canviaríem. M’agradaria, però, tenir un recull de les millors webs educatives. Sara: he posat a terme activitats principalment de l'Edu365 amb els alumnes i altres infants. I.D.10: Anna: he vist com funciona el sistema SAGA del col·legi on he fet les pràctiques però no tinc cap experiència en aquesta manera de treballar. Sara: no conec software per mantenir registres a Internet. 5


Mestre Educació Infantil. CTE.

Noves Tecnologies Aplicades a l’educació

I.D.11: Els missatges de text els utilitzem diàriament, mai hem fet una vídeo conferència. Hem utilitzat una Web cam principalment per Messenger. Actualment utilitzem les xarxes socials d’Internet.

6

El marc legislatiu  
El marc legislatiu  

marc legislatiu

Advertisement