Page 1

មនុសសពិេសស សិរ ី វឌឍន


2

មនុសសពិ េសស

សិរ ី វឌឍន


3

មនុសសពិ េសស

សិរ ី វឌឍន

មនុសសពិេសស

២០១២

សិរ ី វឌឍន


4

មនុសសពិ េសស

េបះពុមពផសយេដយ សមគមេសរ ីភព ផទះេលខ ៥៣ CE0 ផលូវ ២៤២

សងកត់ចតុមុខ ខណឌដូនេពញ រកុងភនំេពញ របេទសកមពុជ Liberty Association #53 CE0, St 242 Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh Cambodia បលុក : khmerphnompenh.wordpress.com ទំនក់ទំនង ៖ cambocanada@gmail.com

សិរ ី វឌឍន


5

មនុសសពិ េសស

សិរ ី វឌឍន


6

មនុសសពិ េសស

ទទួលខុសរតូវេបះពុមផ ព សយ ៖ អនករសី លឹម សនតិភព ទទួលខុសរតូវែផន វែផនកនិពនធ ៖

អនកនង សិរ ី វឌឍន កញញ េណង កននិដឋ េលក សុខ ចន់ផល កញញ អុឹម រចន សហករ ីែផនកអកខរវ ិរុទធ ៖ េលក េហង ឧតតម សហករែផន ីែផន ី កព័ត៌មនវ ិទយ ៖ េលកទឹម េបឿន

សិរ ី វឌឍន


7

មនុសសពិ េសស

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ សិរ ី វឌឍន។

េនះគឺជេសៀវេភេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិត។ េឈមះតួអងគ ទីកែនលង និង េហតុ ករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគល (េនរស់ រ ឺសលប់) និងទីកែនលង ឬសថប័ន គឺជករៃចដនយែតប៉ុេណណះ។

សិរ ី វឌឍន


8

មនុសសពិ េសស

«េនេលេលកេយងេនះ គមននរណមនក់រស់េនឯេកេទ េលកែលងែតមនក់េនះ េរជសេរ សរស់េនឯេកេដយខលួនឯង។ មនុសសរគប់រប ូ សុទធែតមនមនុសសពិេសសសរមប់ខួលន េហយគមននរណមនក់អចរបប់េយងបនេទថ នរណជមនុសសពិេសសសរមប់េយង េពលខលះសូមបីែតេយងខលួនឯងក៏មិនដឹងផងថមនក់េនះជនរណ ែតេនេពលណមួយ ែដលេយងបនជួបមនុសសមនក់េនះ អរមមណ៍របស់េយងក៏នឹងដឹងេដយឯកឯង។»

To Joel.... my special one.

សិរ ី វឌឍន


9

មនុសសពិ េសស

ជីវ ័នត

មតងេហយមតងេទៀត មណវ ីអយុខង ទ ់២៣ឆនំ សែណតកបយ

លួចសមលឹងេមលនង។

មិនខពស់មិនទប

មនសមបុរ សក់ពណ៌េតនតចស់រញ ួ តិចៗដូចទឹករលក

ទមលក់ចុះរយប៉ យរគបដណតប់ដងខលួនមូលកលំ គួរេអយចង់េអបរកេសប។

តូចរចឡឹង

េពលនងែបរមុខមកមតងៗ

េបះដូង ជីវ ័នត ក៏ចប់េផតមេលតខុសចងវក់សជថមី ែតនរៈ របឹងសងកត់ចិតត

សេងកតេមលនងយ៉ ងយកចិតតទុកដក់។

េពលនងញញឹមមតងៗ សងសមអវីេម៉លះេទ!

បងហញេអយេឃញថពល់ខួចទំង

សច់ថពល់ម៉ដរឋ េលង

នងលមអេដយ

េម៉សផត់ពណ៌ផកឈូកេសតងៗ ផត់តមែបបធមមជតិ នង មិនបនលបពណ៌រតបកែភនក

រគន់ែតេរបម៉សករ៉ េល

េរមែភនកេអយេមលេឃញេរមែភនករកស់ជងធមមតបនតិច។ ឯបបូរមត់ែដលរសស់សអតរសប់របស់នងវ ិញ

មិនលប

លនេដយែរកមពណ៌រកហមេឆះ រ ឺ សវយជំ ដូចជនរ ីេផសង េទៀតកនុងពិធីជប់េលៀងមួយេនះេទ រេលងពណ៌ផកកូឡបលបរសល វសងួតប៉ុេណណះ។

នងរគន់ែតេរបែរកម េលបបូរមត់េដមបីកុំឲយ

ែតប៉ុណឹ ណ ងក៏សអតរកអវីមករបដូចមិនបន សិរ ី វឌឍន


10

មនុសសពិ េសស

េទេហយ។ អបសរេនជញ ជ ង ំ របសទអងគរវតត ក៏ពិបកយក មកេរបៀបេធៀបជមួយសរមស់នរ ីមនក់េនះែដរ។ ជីវ ័នត រសលញ់នរ ីណែដលែតងខលួនដូចជនងអុីចឹង

ណស់។ កន់ែតសមលឹងេមលនង បុរសេយងកន់ែតចែមលក

កនុងចិតេត ទវេឡង។ កនុងពិធីជប់េលៀងររតីេនះ នងខុសេគ ទំងរសុង មិនថករតុបែតងខលួន មិនថសេមលៀកបំពក់ រ ឺ អកបបកិរ ិយកតី។ សក់នងចូកបូពណ៌េខមតូចមួយែបបធមមត

មិនបនេរបម៉សុីនេកៀបវ េអយរតង់ភឹង ល រ ឺ ផលំុេអយេប៉ ង រ ឺ មូរេអយរួញេចញជភលីៗ េហយបញ់ៃរសបេអយរ ឹងេដមបី េអយេមលេទលអទក់ែភនក ដូចមិតន ត រ ីទំងឡយែដលឈរ ព័ទជ ធ ុំវ ិញខលួននងេឡយ។

ថនំងៃដ

សំពត់វ៉ល់េលកបលជងគង់មួយ

រ ំេលចេទដយផកតូចៗពណ៌រតែបកៃរពលយស

ពក់ែសបក េជងបេឡរ ីណបតរប េសមពណ៌សុីនឹងសំពត់ អវសច់ រកណត់ៃដបុិតមន ជរជីបខងមុខពណ៌ផកឈូកខចី នងពក់រកវ ិលកឹបរូបយនតេហះ

ជមួយែខសករបក់បេនតង

រូបេសមនំសំណងរបស់ជនជតិេអៀរឡង់ ឯេនៃដសតំ

មនកងៃដរបក់តូចមួយមនកណឹត ងពីរ

នឡិកតូចមួយ ៃដេឆវង។

(Shamrock) និង

ែដលមនែខសេធវពីែសបកពណ៌េខមេន

នងសពយកូនកបូបតូចមួយពណ៌សុីកូឡបេន

ពីមុខ។ េមលេទ សមញញ ៗ ងយៗ ែតគួរេអយរសលញ់។ សិរ ី វឌឍន


11

មនុសសពិ េសស

នងែបលកពីេគ មិនបននិយយតិចៗេហយេសចលឺៗដូចនរ ី ទំងឡយកនុងពិធីេនះេឡយ នងឈរេមលេគឯង ញញឹម

រសលៗ រសទន់ៗ … ែតមតងមកល ជីវ ័នត េឃញនង ងក

មុខេចញ ពីមនុសសមនេហយសែមតងអករៈធុញរទន់។ -

ៃដនងទំេនរេនេឡយ មិនេឃញមនកន់ផកមួយទង ផង របែហលជេនទំេនរ មិនទន់មនគូេទេមលេទ! េហយេបមនក៏របែហលជមិនបេណ ត យេអយនង ឈរម៉ង់ៗ មនក់ឯងយ៉ ងេនះែដរ...

-

េអហ៎..អជី! េម៉ចេហយ? រកបនមួយឬេន? ដច់សងវក់អស់!

ជីវ ័នត

ងកមុខេទរករបភព

សំេឡង។ សមលញ់ពីរនក់របស់េគ េដរមកែកបរេគ េហយ ហុចេភសជជៈ មួយែកវេអយេទេគផង។ ជីវ ័នត ញញឹមរសល េទកន់មិតត េហយតបេទវ ិញ៖ -

មិនែមនមួយេទ... គឺមួយហវូងឯេណះ! ហវូងៗេមលែតេគ... អេនះវុ ី!

ឫទធិ េធវមុខឆអួរ េហយផទត់សឹក ល រតេចៀក ជីវ ័នត។ សិរ ី វឌឍន


12

មនុសសពិ េសស

-

អុីចឹងថេម៉ចវ ិញបនរតូវ េបេរចនយ៉ ងេនះ?

-

មួយរកុម

មួយពួក…

ខវះអីពកយែខមរយកមកេហ។

េរៀននិយយេអយពីេរះបនតិចេមលឯង!

េទះបីជ

ឯងេនះ េមលេទសងហក៏ពិតែមន ែតេបសមតីរបស់ឯង គំេរះគំេរ យ

និយយេមលែតជះអចម៍ទំងកេនថរ

អុីចឹង រសីសអតសិចសុី ណេគនឹងរសលញ់េនះ? វុតថ េពលេឡងបនទប់ពីបេងហយ រសេបៀរអស់ពីែកវ។ -

សុំេទសៗបងៗ! ខញំុគមនបទពិេសធន៍េទបមិនដឹង។ េហយេម៉ច?

មួយណឯងចប់ចិតតជងេគ?

ចំទុក

េវ យ... គមនផកេនៃដគឺបនន័យថេនទំេនរ េហយ កុំេទប៉ះអនកមនមចស់េអយេសះរបយ័តនខមសេគ។ ឫទធិ របឹងពនយល់ ជីវ ័នត េអយយល់ពីរេបៀបរបបៃន ពិធីជប់េលៀងេនះ។ -

មួយេសលៀករប ូ ៉ ពណ៌សវយចស់េនះ ឯងថយ៉ ងេម៉ច ែដរ? េមលសច់ចុះេឡងសខចីែតមតងេហយេវ យ!

សិរ ី វឌឍន


13

មនុសសពិ េសស

វុតថ េធវៃដេធវេជង ែកវែភនកសមលឹងនរ ីរូបរសស់អងគុយ មនក់ឯង េនរជុងមួយមិនឆងយប៉ុនមនពីេវទិកតរនតី។

-

សេពកេហយសំរប់គន! ជីវ ័នត រគវ ីកបលញ៉ ប់េសអក។ រតឹមរតូវេហយ! ជីវ ័នត

មនសមបុរសរសប់េទេហយ អនកកំេលះគមនចំណូលចិតត ចំេពះនរ ី ែដលមនែសបកសខចីដូចជកូនេចចិនេនះ េឡយ។ ជីវ ័នត ចូលចិតន ត រ ី មនសមបុររសគំរសស់ ែកវែភនក មុតថល និង បបូរមត់ញញឹមជប់។ និយយរួមគឺដូចនរ ីែដល េគលួចសមលឹង តំងពីកបលរពលប់េនះអុីចឹង។ -

េបអុីចឹង មនក់េនខងេនះ េសលៀកឈុតសេនះអី! ឫទធិ

ញក់ែភនកេរពតសុីញូ ៉េអយ

ជីវ ័នត

និង

វុតថ

សមលឹងេមលរសែអមេខមរសស់អងគុយគងអនទក់ខលេមលេគរំ េរចៀង។ -

ហុឹម...

លបេម៉សរកស់េពក...

សវយរជុល

េមលែភនកចុះពណ៌

អុីចឹងេទដូចជេទបែតរតូវនរណមនក់ សិរ ី វឌឍន


14

មនុសសពិ េសស

ដល់ េអយេចញពណ៌ហនឹងអុីចឹង។ េនមនេទៀតឯង េមលេទេមល៍... សគមៗរកសច់សុីគមន េដះ...

េដះហនឹង

ែតកុំេមល

សងស័យែតមិនែមនជរបស់ពិត

េទវុ ី!» ជីវ ័នត តប េហយងក មុខេចញយ៉ ងេលឿន។ -

យីអេនះវុ ី! េរ សេនះេរ ស... មួយេនះសេពក មួយេនះ លបេម៉សរកស់េពក េហយឯងអីក៏ពិនិតយពិច័យខលំង េម៉លះ...

ពិតក៏េដយមិនពិតក៏េដយ

ជេរឿងរបស់េគ

េយងនំឯងមកពិធីជប់េលៀងមួយេនះ

គឺេដមបីេអយ

ឯងរកេមលនរ ីរតូវចិតណ ត មនក់េធវជសងសរ

េបឯង

រកគូមិនបនេទេនះ ចបស់ណស់ឯងេនះេហកយ៍ចំតួ ែតមតង។ មិនរតឹមដំេឡងែតសំេឡងេទ ៃដរបស់ វុតថ ទះកបល ជីវ ័នត េម៉ កៗ។ -

ថមិនចង់របែកកពួកឯងអេរឿងហនឹងេទៀតេទ... វមិនយុតិធ ត ម៌េសះអហ៎... សងសររសី

ប៉ុែនត

វមិនែដលរគន់ែតគមន

ក៏គិតថគនេហកយ៍...

ពួកឯងមនែដល

េឃញេយងបេណត ររបុសេឈមលណេផសងពីពួកឯង េទ?

សិរ ី វឌឍន


15

មនុសសពិ េសស

-

េអ!

អុីចឹងេហយបនពួកេយងនំឯង

មក

ពិធីជប់េលៀងមួយេនះ េរពះេបឯងមិនែមនដូច ែដល ពួកេយងបនគិតេទេនះ

ឯងរបកដជេរ សបននរ ី

មនក់ រតូវចិតតមិនខនេទ យកេធវជសងសរមួយៃថងក៏ េដយ

ជប់លប់ក៏េដយ

ពួកេយងមិនខវល់េទ

សំខន់គឺចង់ដឹងថ ឯងជអវីេអយរបកដ រសណុក ពួកេយងហនឹង េសពគប់ឯងបនតេទៀត។ -

េអ៎ អថ ឯងនិយយអុីចឹង េបេយងេហកយ៍ឯងឈប់ េសពគប់េយងឬ?

-

មិនែមនអុីចឹងេទ

អជី!

រគន់ែតថដឹងេអយចបស់

រសួលពួកេយងតរមូវតមែតប៉ុណឹ ណ ងឯង។

មិនថឯង

ជអីេទ េយងេនែតរសលញ់រប់អនឯងដែដល។ ឫទធិ េពលេឡង េហយយកៃដេកៀកកសមលញ់ទំង សងខងរបស់ខួលន។ -

យ៉ ងេម៉ច? មួយយប់េនះ ពិតជគមននរណរតូវចិតត ឯងែមនឬ? គនមិនេជឿថ រកមិនបននរ ី ែដលរតូវ ែភនកឯងេទ។ មនក់ៗសុទធែតសអតម៉យងមនក់ កលីប សិចសុី គួរេអយ រសលញ់ េហយរបប់ឯងម៉យង... កុំសងឃឹមរករសីសុភព ដូចសំពត់កុនងផនត់េនះ វគមន សិរ ី វឌឍន


16

មនុសសពិ េសស

េទណអសមលញ់េនរតង់េនះ េរពះមនុសសរសីែបប ហនឹង េម៉ចនឹងអចមកជប់េលៀងេនទីេនះ េកតេទ? វុតថេពលេឡង។ បនទប់មក ពីរនក់ ឫទធិ ដឹកៃដគន េដរេចញេទ ទុកេអយ ជីវ ័នត េនឈរគយគន់េទសភពពិធី ជប់េលៀងេនះែតមនក់ឯង។ នរណថគមន?

រគន់ែតេពលេនះមិនដឹងជនង

េទណបត់ែតប៉ុណឹ ណ ង

េរពះរវល់ែតជែជកជមួយមិតតភកតិ

មិនបនតមដន។ មិនេឃញ។

ជីវ ័នត

របឹងរ ំៃពរកនងសពវកែនលងែតរក

អនកគិតថរបែហលជនងរតលប់េទផទះវ ិញ

េទេហយក៏មិនដឹង

េរពះេមលេទនងដូចរងធុញៗពិធី

ជប់េលៀងេនះយូរេហយែដរ។ មិនដល់ៃមភនទីផង

វុតថ

និង

ឫទធិ

រតលប់មក

វ ិញេដយមនរសីរសស់ពីរនក់មកជមួយផង។ រសស់សអត

ពួកនង

សិចសុី

ែតងខលួនេឆតឆយ និង សច់សខចី ដូចគន។ ឫទធិ និង វុតថ ចូលចិតន ត រ ីែបបេនះ។ វមិនលំបក រកេទមនុសសរសីែបបេនះកនុងយប់មួយេនះ។

ជីវ ័នត

េសច

រសស់ នឹកហួសចិតតចំេពះមិតតរបស់ខួលន។ សមតីែផអម ៃដរហ័ស

ញញឹមរសស់ េចះយកចិតតរសីៗ េរឿងអីេពលប៉ុណឹ ណ ង រកមិន បននរ ីមនក់មកបេណត រេនះ។ សិរ ី វឌឍន


17

មនុសសពិ េសស

-

េនះគឺ ជីវ ័នត មិតតរបស់ពួកេយងទំងពីរ! ឫទធិ ែណនំមិតតនរ ីេថមងថមីរបស់ខួលន និង វុតថ េអយ

សគល់ ជីវ ័នត។ -

េហយេនះគឺជ លីនដ និង រសីណុច! នងរកមុំទំងពីរញញឹមរសស់ដក់ ជីវ ័នត។

-

េអ៎..របសប់រកពួកម៉ កដល់េហយេនះ

មនសទីល

រសេដៀងៗគន េហយ សងហៗដូចគនេទៀត! កញញ

លីនដ

េពលេឡងជមួយសំេណចតិចៗ

ពីរនក់មិតតនរ ីរបស់នង រសបេពលែដល វុតថ និង ឫទធិ បេញចញសនមញញឹមបិសចដក់គនែដរ។ ជីវ ័នត េចះែតេសច ឯកនុងចិតតវ ិញែសនធុញថប់ េសទរសលប់... េថមរេនះេតនងតូចរចឡឹង ែដលនយតមគយ

ញឹមៗអមតមបរ ិយកសែដរ។

គន់រប់ែខមកេហយេនះេនឯណេទហន៎?!

សិរ ី វឌឍន


18

មនុសសពិ េសស

ែមនេហយ! ជីវ ័នត មិនែមនេទបែតេឃញនងជេលក ដំបូងេនកនុងៃថងេនះេទ។

តមពិតេទពួកេគេរៀនមហវ ិទយ-

ល័យជមួយគន រគន់ែតខុសជំនញ និង ជំនន់ ប៉ុេណណះ។ ជីវ ័នត បនេឃញនងជេរចនដងមកេហយ េន បណណល័យ េនកង់ទីន េនកែនលងយកម៉ូតូ េនតរងវយសី… េពលខលះ នយបនេឃញនងទិញផកកូឡបជេរចនពណ៌

ពីមំុស ត តត

អូឡព ំ ិកេទៀតផង។ មិនែមន ជីវ ័នត លបតមលួចេមលនង េទ រគន់ែតថនយបនេឃញនងជេរចនដងថ វជេរឿង ៃចដនយក៏បន ប៉ុែនតករេឃញគនេនសលេនះ មិនែមនជ េរឿងចែមលកេទ េរពះមនុសសេនសលែតមួយ េឃញមុខគន សគល់មុខគន ែតមិនដឹងថជនរណ មិនែមនមិនេកតមន េឡងឯណ។ អវីែដល ជីវ ័នត ចប់អរមមណ៍បំផុតេនះមិនែមន មកពីនងជមនុសសសលូតបូត

របសរ

សុភពរមយទមដូចសំពត់កុងផន ន ត់េទ.... មកេហយែដល

ជីវ ័នត

មិនមត់

មិនសតី

ែតមកពីជេរចនដង

េឃញនងឈរសងត់េសងៀមមនក់ឯង

េហយសមលឹងេមលេគឯងជុំវ ិញខលួន រួចបែណតតអរមមណ៍េអយ េទឆងយដូចជរូបនយែដរ។ របស់ពួកេគបនប៉ះគន

មិនខវះេទេពលែដលែកវែភនក

េហយកលណវប៉ះទងគិចគន

វក៏

េធវេអយសមីខួនទំ ល ងសងខង េគចមុខេចញពីគនជសវ័យរបវតតិែតមតង។ ជីវ ័នត ដឹងថេបេទឈរទល់មុខនង នងក៏

ដឹងថធលប់បនេឃញរូបេគេនកែនលងណមួយែដរ។ កនុងចិតត សិរ ី វឌឍន


19

មនុសសពិ េសស

របស់

ជីវ ័នត

គិតថនងមិនែមនជមនុសសចូលចិតតពិធីជប់-

េលៀង ែដលមិនខុសពីករេបកឱកសេអយរបុសៗេរពលៗ បនជួបសគល់គនជមួយនរ ីៗ េនះេឡយ។

ែដលអផសុករតូវករគនែបប វក៏មិនខុសពីខួនេគផ ល ទ ល់ែដរ វមិនគួរេអយ

េជឿេសះថ រូបេគមកឈរកណ ត ល Valentine's day party េនះ ែដលករពិតេទ ពិធីជប់េលៀងេនះ មិនខុសពីករដឹកញី បនសុីេឈមលប៉ុនមនេនះេទ។ -

ជីវ ័នត! ជីវ ័នតៗ!... អជី! ងកមកចំ វុតថ ែដលកំពុងែតដំេឡងសរៃសក ជីវ ័នត

ដូចរងភញក់បនតិច។ -

េហយវសអីឯងហនឹង

អជី?

ភលឹកៗ

ភំងៗ

លីនដ

សួរឯងមនបនឮ ឬអត់? េហយេតពួកេយងនិយយ អីខលះ ឯងមនឮ ឬអត់ហឹង ន ? ឫទធិ

េធវមុខដូចជផកយដុះកនទុយ

ជប់េលៀងេនះអុីចឹង។

នងៗទំងពីរ

េទបែតធលក់ចំពិធី តំងខទប់មុខចូលគន

េសចតិចៗជថមី។

សិរ ី វឌឍន


20

មនុសសពិ េសស

-

សុំេទសៗ!… ពិតជ...

-

គឺខំុញកំពុងែតភលឹកេមលនរ ីមនក់េនះ....

អ៎ ... ! េនះ ជីវ ័នត អចរកមនុសសរតូវចិតប ត នេហយ ឬ? រសីណុច េពលេឡងទំង ភញក់េផអល។

-

នរណេគេទហន៎...ជនរ ីដ៏មនសំណងែបបេនះ? លីនដ

សួរបេណត រេសចបេណត រ

តមទមលប់របស់

នង។ -

ែមនេហយ

េតេទពធីតេទបចុះពីសួគ៌ល័យរូបណ

េទ? ទំង វុតថ ទំង ឫទធិ េពលេឡងរពមៗគន។ កុនេហយនុះ!

មិនដឹងជេឆលយរបប់ពួកេគថេម៉ចេទ

េបនរ ីែដល ជីវ ័នត លួចសមលឹងតំងពីមកដល់ភលមៗមកេនះ មិនដឹងជេនរតង់កេនលៀតណេទ... ណេទ?

េតគួរចងអុលចំនងមួយ

កំពុងែតសមរគកន ុ ុងខួរកបល

រសប់ែតនងតូច

រចឡឹងដ៏របិមរបិយមនក់េនះ េដរកត់មុខ ជីវ ័នត និង រកុម

សិរ ី វឌឍន


21

មនុសសពិ េសស

មិតតភកតិេដយមនមិតតនរ ីមនក់រសក់ៃដជប់ជមួយនងផង។ មិនបងអង់យូរនរៈេលកៃដសំេដេទរកនងភលម។ -

មនក់េសលៀកសំពត់ផក ចូកបូតូចពណ៌េខម សក់រញ ួ ដូច

ទឹករលក... កំពុងែតចុចទូរសពទេនះឯង! រគប់គនងកេទរកតមៃដរបស់ ជីវ ័នត។ វុតថ និង ឫទធិ ហមត់ជរងគង់ េហយេបកែភនកធំៗដក់គន ែតមិនដឹងថករ សែមតងទឹកមុខែបបេនះរបស់ពួកេគ មនន័យេសងចសរេសរ រ ឺ េសចចំអកេអយ ជីវ ័នត េទ។ ពិតជសអតែមន និង

េសងចសរសរេសរេរពះនង

េហយចង់េសចក៏េរពះែតនងេសលៀកពក់

េធវខួនខុ ល សេគខុសឯងកនុងកមមវ ិធីេនះ។

លីនដ

និង

រសីណុច នំគនេសចយ៉ ងហួសចិត។ ត ជីវ ័នត រកនឹកមិនេឃញ េសះថេតពួកនងេសចេរឿងអី?

េសចេអយនយែដល

ចប់អរមមណ៍េលនរ ីមិនេចះែតងខលួន? -

េអ៎...សមនមិនដល់េសះថ ជីវ ័នត ខុសឆងយពីមិតតភកតិ ដល់មឹង ៉ល ? ចប់សមតី លីនដ េកះរសីណុច បបួលគនេសចជថមី។

សិរ ី វឌឍន


22

មនុសសពិ េសស

-

ចង់បនន័យថេម៉ចហនឹង លីនដ? ជីវ ័នត សួរទំងេងឿងឆងល់។

-

គឺចង់និយយថ

ជីវ ័នត

រូបរងមុខមត់របស់

រសេដៀងៗនឹងបងវុតថ និង បងឫទធិ ែដរ ប៉ុែនត ចំណូល ចិតត គឺខុសគនយ៉ ងឆងយ... េមលចុះនរ ីែដល ជីវ ័នត េពញចិតត គឺនរ ី ដូចជ េកសរ ី េទវ ិញេសះ។ លីនដ តបទំងសនមញញឹមពរពយជប់ថពល់។ -

លីនដ និង រសីណុច សគល់នងែដរេហអះ? ជីវ ័នត សែមតងករចប់អរមមណ៍េលពួកនងេលសពីមុន

បនតិច។ -

ថសគល់ក៏មិនរតូវ ថមិនសគល់ក៏មិនបន... គឺអុីេចះ ឯងេរៀនថនក់ជមួយគន... ប៉ុែនត មិនសូវបននិយយ គនផង... គឺនង..ហុឹម...មិននិយយលអជង! រសីណុច េឆលយតបទំង មិនអស់េសចកតី រួចនងនិង

លីនដ េធវមុខដូចជេទសទ័លដក់គន។ សិរ ី វឌឍន


23

មនុសសពិ េសស

-

គឺនងយ៉ ងេម៉ច?

មិនបច់ខលចែរកងអីេទ

និយយ

របប់ខំុត ញ មរតង់មក ខញំុសនយថ មិនយកេទនិយយ របប់នងេឡយ! ជីវ ័នត បតូរសេមលងេធវជនិយយយ៉ ងែផអម េដមបីបនដឹង េរឿង េកសរ ី ពី លីនដ និង រសីណុច បនតេទៀត។ រសីណុច ខសឹបេខសៀវពីរនក់ លីនដ បនតិច េទបងកមករក ជីវ ័នត វ ិញ។

-

េបនឹងរបប់េទ

មិនខុសពីពួកខញំុេនះនិយយេដម

េកសរ ី របប់អក ន ទំងអស់គនេនះេទ... ថវីតបិតែតខញំុនិង លីនដ មិនសូវជចូលជតិជមួយនងែមន ែតខញំុក៏ មិនសអប់នងែដរ េហយរ ឹតែតមិនចង់និយយេដមនង េទេទៀត។ -

េហុយ... អូនណុច! ពួកបងដឹងថពួកអូនជមនុសសលអ រតឹមរតូវណស់េទេហយ... រគន់ែតថ អសមលញ់ របស់បង វនឹងចូលេទែចចូវនងតូចមនក់ហឹង ន េហយ េបអូនសគល់

ពីនងខលះៗេនះក៏េអយតរមុយបនតិច

មកពួកបងនឹងមិនវយតៃមលេលអូនឯងេផតសផតសេទ។

សិរ ី វឌឍន


24

មនុសសពិ េសស

លឺសមតី វុតថ េហយ ជីវ ័នត ចង់ែតកអួត។ េទបែតសគល់គន

មិនទន់បនមួយេម៉ ងរសួលបួលផង ក៏ េហគនបងអូនែផអម រលួយេទេហយ។ កនុងចិតច ត ង់ែតកអួត វ ៉កៗ េននឹងមុខពួកេគ េទ ែតមុខវ ិញែបរជញញឹមរសស់ដក់ពួកេគេទវ ិញ េរពះែត ចង់ដឹងពត៌មនពី េកសរ ី េអយ បនេរចនជមុនសិន មុន នឹងចូលេទទក់ទងនង

េទបេចះែតពក់មុខដក់ពួកហនឹង

សិនេទ។ លីនដ និង រសីណុច ក៏តំងេធវឫកម៉ិក ញ ម៉ញក់ មយ មយដកខញីដក់ វុតថ និង ឫទធិ ែដលកន់ែតេធវេអយ ជីវ ័នត ជិនឫកសឹងែតសទះ។ -

ក៏បនៗ

ែតហមផតច់ណ

កុំរបប់នរណថ

ពួកេយងជអនកនិយយ! លីនដ េពលេឡងយ៉ ង ដច់ខត។ -

បទ! សនយកនុងនមជកូនរបុស។ ជីវ ័នត តប។

សិរ ី វឌឍន


25

មនុសសពិ េសស

-

គឺ េកសរ ី ដូចជ... េសុកៗ.. ភលវៗ... ខុសេគ ខុសឯង យ៉ ងេម៉ចមិនដឹងេទ! ពិបកថេអយរតូវណស់។ រសីណុច េពលទំងេធវមុខរសងូត េហយសមលឹងេមល

េទ េកសរ ី ។ -

សូមបីែតេឈមះ ក៏ែបលកខុសេគែដរ...! វុតថ និយយ េឡងកនុងសេមលងរេវ រវយ។

-

េកសរ ី ចូលចិតេត ធវខួនបុ ល រណៗ េធវអីក៏ខុសេគែដរ ដូច

ែដលេយងេមលេឃញរសប់

េមលនងេសលៀកពក់

កនុងយប់េនះចុះ ខុសេគរសឡះែតមតង។ ភលវៗ.. ក៏ប៉ុែនត េបនិយយេអយេសមះអស់ពីេពះេទ គឺមិនែមនភលវ កនុងន័យមិនលអែដរ! តមពិតេទនងដូចជចិតតបន ែដរ ពឹងអីមិនែដលរបែកកេទ េចះជួយយកអស... រគន់ែតថនងចូលចិតឈ ត រមនក់ឯង ភលឹកៗ រ ឺ េធវអីែត ឯងៗហនឹងឯង។ េបមិនសួរក៏មិនមត់... េពលខលះេទៀត ដូចជដឹងសពវដឹងរគប់ នរណេលកេរឿងអី យកមក និយយនងក៏ដឹងសឹងទំងអស់

សមបូរណស់រទឹសីត សិរ ី វឌឍន


26

មនុសសពិ េសស

គិតេទណគឺមិនខុសពី ហុឺរម៉ យអូនី កនុងេរឿង ហរ ី ផត់ធ័រ ប៉ុនមនេទ។ លីនដ ធូររទូងយ៉ ងខលំង

េពលចប់ក៏ដកដេងហមែវងៗ

ហក់ដូចជ

េរកយពីបននិយយប៉ុនមនឃលេនះេចញ

មក។ ជីវ ័នត ចង់ខឹង លីនដ ែដលថេអយ េកសរ ី ែតងខលួន បុរណៗ េរពះេគយល់ថ េកសរ ី ែតងខលួនអុីចឹងគួរេអយ រសឡញ់ ែតងខលួនសមរូបសមរង។ េកសរ ី សអតរសប់ មិនបច់របឹងលបេម៉ស ផត់ម៉គីេយរកហមថពល់ដូចពួកនង ក៏េមលេទេនែតសអតែដរ។

ែកវែភនកអនកកំេលះេនែត

សមលឹង េមលេទ េកសរ ី ដែដល។ មិនរតឹមែតមនរូបសរមស់ គួរេអយចប់អរមមណ៍េទ

នងេនមនចរ ិតគួរេអយចប់

អរមមណ៍េលសរូបែថមេទៀត។ -

េហយេពលេឃញនងមកចូលរួមកមមវ ិធីេនះ

ខញំុនិង លីនដ ភញក់េផអលសឹងែតសនលប់ មនុសសដូច េកសរ ី េនះឬ ែដលមកចូលរួមពិធីជប់េលៀងមួយេនះ? វជ េរឿងែដលសមនមិនដល់ពិតែមនណ!

-

រតង់ហឹង ន ខញំុក៏ឯកភពជមួយ រសីណុច ែដរ!

និយយអុីចឹងបនន័យថ ជីវ ័នត សគល់នងែដរឬ? សិរ ី វឌឍន


27

មនុសសពិ េសស

លីនដ សួរ។ -

អត់េទ...

រគន់ែតធលប់ជួបនងេនបណណល័យមតង

មកលែដរ។ -

របែហលជ កញចន មិតតរបស់នងជអនកអូសទញ មកេហយេមលេទ េរពះេនកនុងថនក់ មនែត កញចន មនក់ប៉ុេណណះ ែដលចក់ចូលនងចុះ។ ែតថេទ កញចន ជមនុសសលុះ ចូលចំេណមេគឯងរគប់កែនលង ជមនុសសរួសរយចូលចិតតសបបយ

ខុសឆងយពី

េកសរ ី មិនដឹងថ មកពីអីេទ េទបពួកេគេដរចូលគន ចុះ។ ចែមលកែមនែទនមនុសស េកសរ ី េនះ... រូបរងក៏ សអតបតមិនអន់ែដរ េរជម

តមែញ៉

កនុងថនក់ណ.. របុសៗរជួល សឹងែតរគប់គន ែតេគចក់មិនចុះ..

េរពះអី េកសរ ី េនះ មិនមត់មិនក អនកណនិយយអី និយយេទ នងមិនមត់ មិនតប សួរមួយម៉ ត់េឆលយ មួយម៉ ត់ េហយក៏េធវហីៗអុីចឹងេទ... របុសៗកនុងថនក់ មួយណ ក៏លន់មត់ែដរ។

-

លីនដ េពលឯងនិយយអុីចឹង េធវេអយគននឹកេឃញ ដល់ កំសនត ខំតមផគប់ផគន់ េកសរ ី សឹងែតដច់ខយល់ ែតលទធផលេចញមកគួរេអយខមសេគ។ ៃថងមួយេនះ

សិរ ី វឌឍន


28

មនុសសពិ េសស

េន កង់ទីន កំសនត េឃញ េកសរ ី អងគុយញ ំ បរមនក់ ុ ប

ឯង េគខំេទរួសរយដក់នង រសប់ែត... កលពីៃថងេនះ… -

កំសនត៖ េកសរ ី សុំរម ួ តុជមួយផងបនេទ?

-

េកសរ ី៖ មនអីតមសបបយ េរពះខញំុញ ុ ែំ ឆអតេហយ។

-

និយយរួចមិនទន់េទ េកសរ ី ដក់លុយ េនេលតុ េហយទញកបូបេដរេចញេទរយ ុ ៉ គមនងកេមលមុខ កំសនត អីបនតិច។ ហស៎ៗៗ! អណិតែត កំសនត េទ... ខមសេគេពញកង់ទីន។

-

វ៉ វ! អីក៏អត់សុជីវធម៌េម៉លះហន៎! ឫទធិ ឧទនេឡង។

-

មិនែមនអុីចឹងេទ រតង់ធូ... ល

មកពីមនុសសនងយ៉ ងេនះឯង…

េហយមិនបនយកចិតត

ចប់អរមមណ៍ពី

មនុសសជុំវ ិញខលួនប៉ុនមនេទ។ រសីណុច របឹងរបែកក។ សិរ ី វឌឍន


29

មនុសសពិ េសស

-

មនុសសអីឆុយៗអុ ក ីចឹង...

ហអី?

អត់មនវ ិញញណកនុងខលួនេទ

វុតថ េពលបេណត រ សមលឹង េមលេទ េកសរ ី បេណត រ។ -

អុីចឹងេហយេទបពួកេយងថចែមលក

ភលវៗហនឹងណ..!

ែតនងមិនែមនជមនុសសអរកក់េនះេទ

រគន់ែតថ

ធមមជតិ របស់នងែតប៉ុណឹន ងឯង។ លីនដ បែនថម។ -

យ៉ ងេម៉ចេហយ

អជី?

េនែតចង់ចូលេទទក់ទង

នងេទៀតេទ? វុតថ សួរេទ ជីវ ័នត េដមបីបញ ជ ក់។ -

េរឿងអីរតូវឈប់? គួរេអយចប់អរមមណ៍សឹងអី! ជីវ ័នត តបទំងញញឹម។ សិរ ី វឌឍន


30

មនុសសពិ េសស

-

េបអុីចឹងរបយ័តនរបែយងផងណ

ជីវ ័នត!

របយ័តនជួប

េរឿងដូច កំសនត! រសីណុច ផតំេផញររួចក៏េសចកច់កកច់រសង់ ពីរនក់ លីនដ មតងេទៀត។ -

ែមនេហយ អជី! ជូនពរឯងសំណងលអេវ យ! ឫទធិ េពលេឡង។

-

អរគុណរគប់គនេហយែដលបរមភ... ែតខញំុគិតថ េកសរ ី មិនែមនជមនុសសភពេផសង ែដលនិយយសតប់គន មិនបនឯណ។ សំណង! េពលចប់

ជីវ ័នត

ខញំុមនអរមមណ៍ថ

ៃថងេនះខញំុមន

េលកែកវបេងហយេភសជជៈ

ទញរកដសជូតមត់ពីកុនងេហេប៉

េហយ

មកជូតមត់យ៉ងសអត

រួចេបះវចូលេទកនុងធុងសំរមយ៉ ងេរៀបរយ េទបេផតមេបះ ជំហនេធវដំេណរេឆពះេទបំេពញេបសកកមមតមែចរចង់ េកសរ ី។ សិរ ី វឌឍន


31

មនុសសពិ េសស

-

េមលេទពួកម៉ ក

បងថ

ដូចជមនទំនុកចិតតដល់

េហយហន៎! -

េហយ លីនដ ដឹងេទថមកពីេហតុអី?

-

េហតុអីេទបង?

-

េរពះ អជី េនះ ក៏មិនខុសពី េកសរ ី ប៉ុនមនែដរ... អូសវសឹងងប់ ទរមំែតវរពមមក ៃថងេនះ!

-

អូហ៎...ពិតជរកគនេឃញែមនហន៎! លីនដ និង វុតថ ក៏ចប់េផតមេសចឃឹកៗ យ៉ ងមន

េសចកតីសុខ។ បនទប់មកពួកេគដឹកៃដគនេឡងរំែកបរ ឫទធិ និង រសីណុច ែដលកំពុងែតរំេអបគនយ៉ ងសអិតដូចនំចៃខវ។ ជីវ ័នត

េដរេទកែនលងលក់ផកែដលេគបនេរៀបចំេឡង

សំរប់កមមវ ិធីេនះ។

របុសៗ

រតូវទិញផកមួយទងជូននរ ី

ែដលេគមនបំណងសុំេធវជគូកុងយប់ ន េនះ។ ែភនករបឹងសមលឹង រកេមលផកមួយទងេអយសមនឹង

េកសរ ី។

កូឡប?

អ័រគីេដ? វ ីយូែឡត? ែសបរ៉ ? ឈូករ ័តន? លីលី? នួនរសី? មលិះល? ចំប៉? ចំបុី? រ ំដួល? ចនធូ? ៃអរ ីស? អស់ស័រទ ? ដយសុី? រគីហសង់ែតម? ទូលីប? សគូរ៉? សមលឹងេមល មួយរតួស ជីវ ័នត នឹកែបលកកនុងចិតត េគមិនែដលនឹកដល់េសះថ េលេលកេនះ

មនផកេរចនសនធឹកសនធប់យ៉ងេនះ... សិរ ី វឌឍន


32

មនុសសពិ េសស

ទីបំផុត... ែកវែភនករបស់ ជីវ ័នត របទក់នឹងផកបរេទសមួយទង ែដលលអ សអតចែមលក... ទក់ែភនកដូចជកូឡបែដរ ែតមិនចំ ជកូឡបេសះ... ទំហំធំេសទរែតប៉ុនផកឈូក... រតបកផកជ បនទះៗ រសេដៀងរគីហសង់ែតម ែតរកស់ជង េហយេកតប ចូលគនបនតិច... កលិនរកអូបរបេហរ... ជប់ចិតរត កថមិនរតូវ.. ពណ៌វ ិញ ដូចជផកឈូកបនតិច រតែបកៃរពបនតិច... នរៈលូកៃដ ចូលេទប៉ះរសទប់ផក។ -

េលកទិញអមួយហនឹងឬ? រសតីលក់ផកសួរ។ ជីវ ័នត ភញក់េរពតពីអរមមណ៍រេវ រវយ។

នយសរមួលទឹកមុខ េហយសួរេទអនកលក់វ ិញ។ -

ផកហនឹងេឈមះអីែដរេទ?

អនកលក់មិនតប ែតក៏យកេសៀវេភធំមួយ ែដលផទុក េទេដយរូបថតផកជេរចន របេភទេបករកេឈមះផកមួយទង េនះ។ -

វ៉ វ! មនេសៀវេភេឈមះផកជមួយេទៀត អសចរយែមន ែទនេនះ! សិរ ី វឌឍន


33

មនុសសពិ េសស

អនកលក់សមលក់ ជីវ ័នត ែថម។ -

គឺេរពះែតមនផកបរេទសេរចនមកលយឡំ

បនជ

យកេសៀវេភេឈមះផកមកជមួយ េរពះអនកទិញមិន សគល់

ក៏េចះែតសួរសឹងែតរគប់គន។

េឈមះផកេទវក៏លអ

បនសគល់

េដមបីយកេទរបប់រសីេសនហ៍

របស់ខួនបនត ល េទៀត េធវអុីចឹងវ រែូ ៉ មនទិក។ ជីវ ័នត សងត់រជប

នឹកចង់អស់សំេណចបនតិច

េហយក៏បិទមត់

ែលងហ៊នសួរអនកលក់ដ៏សមបូរែបបមនក់េនះ

េទៀត។ មួយសនទុះេរកយមក... -

ភីអូនី! េឈមះពីេរះសមរូបែមន។ យកវឬអត់? អនកលក់តបកនុងសមតីមុិតៗ។

-

បទ! មួយទងបនេហយ។

-

ខចប់, ព័ទធវជកងៃដ, រ ឺេធវជដេងកៀបេកៀបសក់?

-

មនេរចនជេរមសផងហន៎?

-

គឺ តរមូវេទតមពិធីជប់េលៀងេនះឯង! សិរ ី វឌឍន


34

មនុសសពិ េសស

-

េហយេគនិយមយកែបបណជងេគ?

-

អត់េចះសមលឹងេមលេទេហអះ?

េគនិយមអព័ទធេធវជ

កងៃដជងេគ។ ែបបគត់ចង់និយយថ

«ខវក់ែភនកេទេហអះ?

េទប

េមលមិនដឹងថមួយណ េពញនិយមជងេគេនះ?» េរចន ជងេមលេទ ចិេញចម។

េបេមលេទតមទឹកមុខគត់។

អនកលក់េនះ

ជីវ ័នត

អីក៏មត់អរកក់េម៉លះ។

គត់វ ័យខទង់សមសិបេលសេទេហយ

រជួញ

េមលេទ

របែហលជគត់មិន

ចូលចិតព ត ិធីជប់េលៀងេនះេទេមលេទ

កនុងចិតរត បែហលជ បន់េអយែតវចប់ឆប់ៗផង េទបគត់និយយសតីកំបុតកំបុយ ែបបេនះដក់េភញៀវ។ -

េធវដេងកៀបេកៀបសក់ចុះអុីចឹង! ជីវ ័នត តបយ៉ ងខជីខជបំផុត។ អនកលក់ក៏តំងកត់ទងផក

េចញ

ស៊កដេងកៀបេខមបងកប់

រួចេហយេទបយកែខសបូពណ៌

សមកចងព័ទធេចញជកបច់យ៉ងរសស់សអត។

ពិតជចំ

ជំនញគត់ែមន រតឹមែតមួយប៉របិចែភនកេសះ ក៏េលចេចញ ជដេងកៀបផកដ៏រសស់សអតមួយភលម។

េរៀបចំរច ួ រល់េហយ

េទបគត់ហុចេអយេទ ជីវ ័នត។ សិរ ី វឌឍន


35

មនុសសពិ េសស

-

មនចង់សរេសរកតជូនពរេទ? អនកលក់សួរ ទំងេខពមេមលមុខ ជីវ ័នត។

-

អត់លជ អ ង! ជីវ ័នត តបខលីៗ េរពះចិតច ត ង់ចកេចញ ពីអនកលក់េនះ

កន់ែតឆប់កន់ែតលអ។ -

១៥ដុលលរ! សអីេគ? ផកមួយទង ដេងកៀបេខមមួយ និង បូចងបីចងអម

ៃថល ១៥ ដុលលរ? ពិតជ េករេគអត់ដក់ទឹកែមន។ មិនគួរ េអយេជឿ។

បនែតគិតកនុងចិតតប៉ុេណណះ។

ជីវ ័នត

មិនមត់

មិនក ហូតលុយពីកបូបហុចេអយអនកលក់។ -

រ ីករយៃថងៃនកតីរសលញ់!

អនកលក់េពលេឡង បនទប់ពី ជីវ ័នត ែបរខនងរបុងេដរ េចញមកេហយ។ ជីវ ័នត ងកេមលមុខអនកលក់ ញញឹមបនតិច សិរ ី វឌឍន


36

មនុសសពិ េសស

រួចេដរេចញេទ។ អនកលក់ចែមលក រកសុីបនប៉ុណឹ ណងេហយេន សមតីមុិតៗមិនគួរេអយចង់សតប់េទៀត។ គិតេទេមលមួយទង ១៥ ដុលលរ េហយមួយយប់េនះគត់លក់អស់ប៉ុនមនទងេទ? េមលជុំវ ិញខលួនក៏េឃញែតមនុសសកន់ផក ពក់ផក េកៀបផក...

សឹងែតរគប់គនេទេហយ។ ជីវ ័នត គិតកនុងចិតថ ត ឆនំេរកយេគ

កនុងពិធីជប់េលៀងេនះ វ ិញមតង េហយ។ េកសរ ី កំពុងែតអងគុយេនតុមួយមនក់ឯង។ េនែកបរ នឹងមកេធវជអនកលក់ផក

នងមនែកវរសរកឡុក មួយែដលរសកេនសល់ពក់ កណ ត ល។ ៃដនងក៏េនទំេនរគមនផកមួយទងកនុងេនះ ដែដល មិនេឃញ កញចន េនជិតនងេឡយ។ ក៏របែហល ជេឡងរំជមួយសងសរ

ដូចមនុសសដៃទេទៀតកនុងពិធីេនះ

េហយេមលេទ។ ជីវ ័នត សមលឹងរកេមល វុតថ និង ឫទធិ ែតក៏បត់ រសេមលរកមិនេឃញដូចគន។ រសស់ទំងពីរេទរកកែនលងសងត់ៗ សសងគន

របែហលជពួកេគនំរសី រែូ ៉ មនទិក

េដមបីបន

េអយែផអមែលហមជងេនះបត់េទេហយ។

ែបបេនះក៏លអ ជីវ ័នត គិតកនុងចិត។ ត េឃញមុខពួកេគ នំេអយ

ែតមនអរមមណ៍េអៀនៗ។ េទអស់អុីចឹងក៏លែអ ដរ។ -

ពីញ៉កូឡដ...

រសជតិែផអមលយជូររបស់មនស់...

ែថមកលិនឈងុយរបស់ខិះ ទ ដូង និង រសជតិខលង ំ ែតឆងញ់ ជប់មត់របស់ទីគីឡ... ពិតជជេរមសលអែមន!

សិរ ី វឌឍន


37

មនុសសពិ េសស

េកសរ ី េងយមុខសមលឹងេមល ជីវ ័នត នងរជួញចិេញចម ចែមលកកនុងចិតត

េមលតមទឹកមុខនងក៏របែហលជគិតថ

«យីអគត់េនះមកពីណអុីេចះ មកវ ិភគរសរកឡុកអីណ... េឆអមែមន!»

អវីែដរ។

ែតនងក៏មិនបនបេញចញរបតិកមមអវ ិជជមន

េឃញែបបេនះ

ជីវ ័នត

េទៀត។ -

របឹងបនតរបេយគរបស់ខួន ល

អត់មនផកកនុងៃដ... អងគុយមនក់ឯង... ក៏បនន័យថ េនទំេនរេនេឡយេតរតូវេទ? មិនមត់តបថេម៉ចដែដល

េកសរ ី

រគន់ែតសមលឹង

េមលមុខ ជីវ ័នត រេបៀបែបលកៗែតប៉ុេណណះ។ ជីវ ័នត ចប់េផតម េកតថងសបនតិច... ចុះេបនងេងបេចញដូចែដលនង បនេធវ ដក់ កំសនត េនះ... េតនយគួរេធវយ៉ងណវ ិញ? នយ មិនចង់បនពកយបដិេសធេទ។

ពីនរណេផសង

របែហល

មិនអីេទ។ ែតពី េកសរ ី ជីវ ័នត ពិតជទទួលមិនបនេសះ េឡយ។ -

អងគុយចុះមក! សិរ ី វឌឍន


38

មនុសសពិ េសស

នងនិយយេទកន់េគ! ធូររទូងេអយខសក។ ជីវ ័នត ញញឹមរសស់េហយអងគុយចុះទល់មុខនួនលអង។

េកសរ ី

សមលឹងេមលេឆវងសតំ េហយតំងេលេទរក ជីវ ័នត រួចនិយយ

ខសឹបៗថ៖ -

ខញំុចង់េចញពីទីេនះខលំងណស់! មនុសសេរចន... េភលង លឺៗ... េហយេមលេគរំចុះ សអិតលមួតចូលគន របុសៗ វ ិញ ៃដរវដូចមឹក... ែតក៏មិនអចេចញបន! ដូេចនះ....

ជីវ ័នត

នឹកចង់អស់សំេណច។

ដូចេកមងទរញ ំ ំ ុ ន

េកសរ ី េធវមុខកមសត់

នងេរៀបរប់ដូចជជិនឆអន់ពិធីជប់េលៀង

មួយេនះដល់បនទុក។ ែតេចញេទវ ិញមិនបនេទ េរពះតម

ពិតកមមវ ិធីជប់េលៀងេនះ មិនរតឹម ែតជ Valentine's day party

ែតមួយមុខេនះេទ។

េគបនេរៀបចំេឡងកនុងនមជ

កមមវ ិធីជប់េលៀង «គូមិនបនរពង» រសីៗ របុសៗ ែដលទំេនរ គមនគូមកចូលរួមពិធីជប់េលៀងមួយេនះ

រួចេហយក៏េរ សគន

ជគូ។

បនទប់ពីេនះេទបពួកេគមនសិទេធ ដរេចញពីពិធីេនះ

បន។

េបរកគូមិនបនេទ

ដល់រ ំលងអរធរតឯេណះ។ េកសរ ី

ពួកេគក៏រតូវបនតេនទីេនះរហូត ជីវ ័នត

សមនមិនខុស

ែមន។

ពិតជមនគំនិតមិនខុសពីនយកលពីប៉ុនមនេម៉ ង សិរ ី វឌឍន


39

មនុសសពិ េសស

មុនេនះេទ។ ជីវ ័នត ចង់ែតេចញេទវ ិញែដរ ែតេទសមិតតភកតិ និងរកនរណរតូវចិតត មកេធវជេលសក៏មិនបន ែតចប់តំង ពីេឃញ េកសរ ី មក េគក៏ដូរចិតវត ិញេទ។ -

េហយេហតុអីក៏េរ សយកខញំុ?

គឺធលប់េឃញមុខអនកេនសល... េហយេមលទំនង... អនកមិនេឈលយៗ េរពលៗ ដូចមនុសសរបុស ែដលមក សុំសគល់ខំុប ញ ៉ុនមននក់មុនេនះេទ។ េកសរ ី

សតីេឡងទំងែកវែភនករកេឡបរកឡប់សមលឹង

េមលមនុសសជុំវ ិញខលួន។

ថពល់របស់នងេឡងពណ៌រកហម

េរពងៗ របែហលជេអៀន។ ជីវ ័នត អររពួចកនុងចិតត នងបន គិតថ

េគមិនែមនជមនុសសរបុសេឆលៀតឱកស។

ជីវ ័នត

ញញឹមរសស់ តបេទវ ិញ៖ -

ខញំុមិនែមនជសុភពបុរសមសទឹកដប់េទ... រគន់ែត ថ... មិនេឈលយែមន។ េហយម៉យងេទៀត ខញំុក៏ចង់ចក េចញពីទីេនះែដរ។

-

លអណស់អុីចឹង!

ែតេហអីញ ំ នតិចេទ... ុ ប

េបេចញ

េទភលម កញចន ពួកម៉ កខញំុ របកដជចប់ថនក់បន សិរ ី វឌឍន


40

មនុសសពិ េសស

មិនខនេទ... នងយ៉ ប់ណស់ ចង់ែតេអយខញំុមន សងសរ ហុឹម...

ថពល់ េកសរ ី កន់ែតរកហមេឡង នងេអនឱនមុខ ចុះរបែហលជេអៀនកន់ែតខលំងេហយេមលេទ។ -

េភលងចប់ នងរតលប់មកវ ិញេហយ... េពលេនះ េយង ជែជកជមួយនងបនតិច េរកយមក... េយងអចេចញ ពីទីេនះបនេហយ។

-

លអ! ជីវ ័នត ងក់កបល រួចេរកកេឡងកនុងបំណងេដរ េទ

េហអីយកមកញ ុ .ំ ..

ែតបនតិចេរកយមកនយក៏ែបរមករក

េកសរ ី វ ិញ។ -

ែតជដំបូងេនះ ខញំុរតូវបំពក់ផកេអយ កញញ សិន… ែបបេនះនឹងគមននរណមករ ំខនកញញេទៀតេទ។

-

គំនិតលអែមន! ចុះអនកវ ិញ?

-

និយយអុីចឹង

ខញំុេឈមះ

េកសរ ី

ខញំុ ជីវ ័នត! Happy Valentine's day កញញ េកសរ ី! ចស៎.. អរគុណ.. ជូនអនកដូចគន េលក ជីវ ័នត! សិរ ី វឌឍន


41

មនុសសពិ េសស

-

មិនបច់េលកេទណ... ជីវ ័នត ទេទៗ ក៏បនែដរ! េកសរ ី

ញញឹមេចញខួចថពល់ទំងសង។

ែកវែភនក

ពណ៌េតនតភលឺថលមុតឆលុះ សនមញញឹមជប់ថពល់ដូចផករពហម រ ីករសស់ពរពយ េបះដូង ជីវ ័នត េលតឌឹបៗេដយកតីរ ំេភប។ អនកមនសំណងបនេសៀតផកេលសក់ េកសរ ី! នរណេទ សមនដឹង។ េកសរ ី ផតល់េយបល់។

-

ខញំុគិតថ េដតវជប់បូវ ិញលអជង ពិបកពក់!

-

អូ៎… ែមនេហយ ែបបហនឹងវទំនងជង!

ែបបេនះនឹងមិន

ជីវ ័នត យល់ រសប។ េកសរ ី េដះបូេចញពីកបល ហុច េអយ ជីវ ័នត។ នងញញឹមរសស់ដក់េគមតងេទៀត។ នរៈស៊ក ផកចូលេទកនុងបូ េហយពក់េអយ េកសរ ី ។ ផកមួយទង បែនថមេលសក់ ែដលរួញសអតដូចទឹករលក រេលងទន់េលមយ រលស់រវ ិចតមែបបធមមជតិ។ យប់េនះ េកសរ ី ពិតជរសស់ សអតេលសនរណៗទំងអស់កុងែកវែភន ន ក

េហយ

ជីវ ័នត។

រួចរល់

េទបអនកកេមលះេដរេទេហអីយកមកញ ំ ុ ។

កនុងចិតត រ ីករយ ឥតឧបម បនរួមតុជមួយ េកសរ ី បនពក់បូេអយ សិរ ី វឌឍន


42

មនុសសពិ េសស

េកសរ ី។

បនតិចេទៀតេនះ

ពួកេគនឹងបនបេណត រគនេចញពី

ពិធីជប់េលៀង ែដលមិនគួរេអយចង់េនអីបនតិចេនះទំងអស់ គនេទៀត។ ជីវ ័នត សបបយចិតតរកអវីមកេរបៀបមិនបនេទ។ េនេពលរតលប់មកដល់តុវ ិញ កញចន និង សងសរ ក៏អងគុយរួមតុជមួយ េកសរ ី រួចជេរសច។ េរកយពី េកសរ ី

ែណនំ ជីវ ័នត េអយពួកេគសគល់រច ួ មក ជីវ ័នត ចប់េផតមជែជក េលងជមួយសងសររបស់ កញចន បនតិច។ ចុងែភនកលួចេមល កញចន និង េកសរ ី ែដលខសឹបេខសៀវគន េហយេចលែភនក សមលឹងេមលមកពួកនយវ ិញ។ ជីវ ័នត េឃញ កញចន េសច រសស់ ដូចជសបបយចិតតណស់។ ឯ េកសរ ី វ ិញ េឃញែត េអនមុខចុះ

ញញឹមខជឹបរេបៀបេអៀនៗ

គួរេអយរសលញ់

េទៗ។ េរកបរសរកឡុកអស់ពីែកវ កញចន និង សងសរ េចះែតបញុច ះបញូច លេអយ ជីវ ័នត នំ េកសរ ី េឡងរំ។ មិន បច់និយយេទ កមមវ ិធីេនះេរៀបចំែបបសទវៗ ចងវក់រក ំ ៏ មន

ែតញ័រញក់ ដូចឆក់ែខសេភលង និង រំស៊ូេអបគ ល ន មួយគូៗ ដូច

ពួកបសចិមរបេទសហនឹងឯង។ ដូេចនះេហយ េទបេធវេអយ ជីវ ័នត អល់ែអក មិនហ៊ននំ េកសរ ី េឡងរំ។ មិនខុសេទ េគក៏ជ មនុសសរបុសមនក់ែដរ។ េគក៏ចង់េឡងរំជមួយ េកសរ ី េអប សិរ ី វឌឍន


43

មនុសសពិ េសស

រកេសបរងកយមូលកលំរបស់នងែដរ។ ប៉ុែនត មិនែមនេន រតង់េនះេទ។ មិនែមនេនកណ ត លហវូងមនុសសទំងអស់េនះ

េទ។ មិនែមនេអយមនុសសរគប់គនេឃញយ៉ ងេនះេទ។ ជីវ ័នត មនអរមមណ៍ថមិនសមសំរប់ េកសរ ី េសះ។ ែតធុញថប់ ចំេពះករេដញចុះេដញេឡងរបស់ កញចន និង សងសរេពក ជីវ ័នត

បងខំចិតន ត ំ

ហុចៃដេអយ

េកសរ ី

េកសរ ី

េឡងរំទំងេទសទល់។ ចប់។

ជីវ ័នត

ពួកេគសមលឹងេមលមុខគន

រេបៀបសទក់េសទរដូចគន។ ែតទីបំផុត េកសរ ី ក៏ចប់ៃដ ជីវ ័នត េហយេដរេទទីលនរំែរក។ ៃដរសឡូន ទន់េលមយ រមមៃដ ដេងហមរសូវគួរេអយរសឡញ់។ េបះដូង ជីវ ័នត េលតភឹបៗ ជថមី េពលប៉ះសច់ េកសរ ី អរមមណ៍អនក ក៏រសលេសងក រ ំេភប រកថមិនរតូវ... អរមមណ៍ទំងេនះបន ជំរញ ុ េអយ ជីវ ័នត បេញចញសនមញញឹមជប់ថពល់ ចង់ឈប់ ក៏មិនបន។ េមលេទ

េកសរ ី

វ ិញ

និយយអវីមួយម៉ ត់ក៏គមន។

ក៏េឃញែតេអនមុខ ជីវ ័នត

ឆងល់កុងចិ ន តត

េឈងកចុះ ជខលំង...

េតនងកំពុងែតមនអរមមណ៍េទសទល់កុនងចិតណ ត ស់ ែមន េទ? រ ឺមួយក៏មនអរមមណ៍ដូចជនយេពលេនះែដរ?

េកសរ ី កំពុងែតភ័យ។ េនះរតឹមែតកន់ៃដគន នងក៏ េឡងរតជក់ចុងៃដចុងេជង

មុខេឡងរកហម

ថងសក៏ែបក

េញសេចញចំហយភយៗប៉ុណឹ ណ ងេទេហយ។

ចុះទរមំ

េឡងរំេអបចេងកះគន េដមរទូងេសទរែតផអឹបចូលគនដូចមនុសស សិរ ី វឌឍន


44

មនុសសពិ េសស

ជុំវ ិញខលួនរំេទៀត េតនងនឹងែរបេទជែបបណ? ខមសរកអវី

មកជំនួសអរមមណ៍េពលេនះមិនបនេទ...

គិតយូរេទនង

ចង់ខឹងខលួនឯងែដរ... សុខៗក៏រពមមកទីេនះជមួយ កញចន េបេនផទះេគងេមលេសៀវេភវ ិញ

មិនដឹងជមនេសចកតីសុខ

យ៉ ងណេទ។ -

េយងមិនបច់េអបចេងកះគនដូចពួកេគេទ! ជីវ ័នត ឱន ខសឹបែកបររតេចៀក េកសរ ី។ កូនសក់តូចៗ

េលកញចឹងក

េកសរ ី បះេឡងេល

រតង់ភឹង ល ។

រសស់រសី

សមលឹងេមលែខសែភនករសទន់ពណ៌េខមរកឹបរបស់ ជីវ ័នត។ នង រ ំសយអរមមណ៍េអៀនខមសបនតិច

ែតក៏បេងកនអរមមណ៍រ ំេភប

ជំនួស។ េគផតល់កិតយ ត សេអយនង េគមិនចង់េអយនង ពិបកអរមមណ៍។ នងមន អរមមណ៍ថ ខលួនឯងេរ សមនុសស មិនខុសេឡយ។ បុរសមនក់េនះពិតជមិនេរពល មិនេឈលយ មិនេកងចំេណញ ដូចរបុសឯេទៀតកនុងកមមវ ិធីេនះេទ។ -

ចុះពួកេយងរំយ៉ងេម៉ចេទវ ិញ? នងសួរេគតិចៗ េសទរែតមិនលឺសេមលង ទល់ែតេផទៀង

ែមនែទន េទបអចសតប់បន។ សិរ ី វឌឍន


45

មនុសសពិ េសស

-

េយងកន់ៃដគនទំងសងខង េហយេយលខលួនតិចៗ តមេភលងេទបនេហយ។

-

រំខុសេគអុីចឹង មិនខលចេគេសចេទឬ?

-

េបខវល់ខវយពីែភនកមនុសសជុំវ ិញខលួនយ៉ ងេនះ

ពួក

េយងនំគនបិទែភនកេទ... េភលងចប់កលណ េយងនំ គនេចញ ពីទីេនះកលេនះ... យល់យ៉ងេម៉ែដរ?

-

គេរមងលអឥតេខចះ! ជីវ ័នត

របស់

លៃដខងេឆវងរង់ចំទទួលបតៃដទន់េលមយ

េកសរ ី។

ពួកេគេងបមុខេឡងសមលឹងេមលមុខគន

មតងេទៀត។ េរកមពនលឺេភលងពណ៌រកហមរសលរសទន់រ ំេលច េដយែកវែភនកភលឺរសស់ថល របស់ ជីវ ័នត.. េកសរ ី ញញឹមរសល មនអរមមណ៍ដូចជមនកតីសុខ... នងមិនយល់េឡយេហតុអី ក៏មនេសចកតីសុខខលំងេម៉លះ

េបរតឹមែតបនសមលឹងេមលមុខ

េគប៉ុណឹ ណ ង? េគជនរណេទហន៎? េហតុអីក៏មនឥទធិពលេល នងខលំងេម៉លះ? េទបែតជួបគនមិនទន់ទំងបនកនលះេម៉ ងផង េម៉ចក៏េធវេអយនងមនអរមមណ៍ែបបេនះ? េតទំងេនះវជ អរមមណ៍េភលតេភលនរបស់យុវវ ័យ រ ឺ ជអរមមណ៍ពិត ែដលបន មកពីនិសស័យចងជំពក់គន...

គិតមិនេលចេសះ...

េកសរ ី

សិរ ី វឌឍន


46

មនុសសពិ េសស

បិតែភនកៃដទំងពីរកន់ៃដ ជីវ ័នត យ៉ ងជប់ហក់មិនចង់េអយ របូត េហយក៏តំងេយលខលួនតិចៗេទតមបទេភលង។ សមលឹងេមល

េកសរ ី

បិទែភនកជមួយសនមញញឹម

ជប់ថពល់ បេណ ត យខលួនេយលេយគេទតមបទេភលង ជីវ ័នត ក៏មនអរមមណ៍ថពិបកទប់ចិតខ ត ួនឯងជខ ល ល ំង។

េគចង់ែត

សទុះេទេអបនងេអយេពញៃដ េថបថពល់រេលងម៉ដឋៃខ របស់នង ជពិេសសចង់យកៃដេលងសក់ដ៏គួរេអយ រសលញ់របស់នងយ៉ ងខលំង។ ជីវ ័នត បិទែភនក ៃដកតប់ជប់ ៃដរបស់ េកសរ ី បេណ ត យអរមមណ៍េអយេហះេហរេទរក រូបភពតមែដលេគចង់បន។ ែដល

ជីវ ័នត

េសចកតីសុខផលូវអរមមណ៍មួយ

មិនធលប់ដឹងថវអចមនេនេលេលកេនះ

សនមញញឹមែដលមិនអចបញឈប់បន...

េពលេនះនរៈមន

អរមមណ៍ពិេសសបំផុត។ ចែមលកមួយេនះែដរ

ខលួនេគផទល់ក៏មិនយល់ពីអរមមណ៍ រតឹមែតបនេនែកបរនង ប៉ះសច់នង

បនតិចបនតួចប៉ុណឹ ណ ងមន

េសចកតីសុខដល់ថនក់េនះ។

ឥទធិពលេធវេអយចិតតរបស់េគមន េតេរឿងរ៉ វែបបេនះវមិនែមន

េកតមនេឡងែតេលរប ូ េគមនក់ប៉ុេណណះែមនេទ?

េនេពល

ែដលមនុសសមនក់ េនែកបរមនុសសមនក់េទៀត េហយមនុសស មនក់េនះបនេធវេអយអរមមណ៍ខលួនឯងផលស់បូរត

សបបយចិតត

រ ំេភប

េធវេអយ

មនេសចកតីសុខរករបប់មិនរតូវ សិរ ី វឌឍន


47

មនុសសពិ េសស

េតមនុសសមនក់េនះគឺជមនុសសពិេសសមនក់ែមនេទ? របកដ ណស់មនក់េនះពិតជមនុសសពិេសស េរពះេបមិនដូេចនះេទ េម៉ចនឹងអច

េធវេអយមនក់េទៀតមនអរមមណ៍ពិេសសដល់

ថនក់េនះេកត! េនេពលណមួយ ែដលមនុសសេលកេយង រកេឃញមនុសសពិេសសមនក់សំរប់ខួលន មនុសសមនក់េនះនឹង េធវេអយជីវ ិតរបស់េគផលស់បូតរេទជមនន័យបំផុត

សអតបំផុត

និង

រសស់

មនេសចកតីសុខចែមលកែបបេនះែមនឬ?

េបែមនវគឺជបដិហរយពិតៗ។ េលងេលងចប់េហយ... ែតមិនេឃញមននរណមនក់ េដរេចញពីវង់េនេឡយ។ េគបនបតូរពីបទស៊ូដ៏ ល លនលង់លេនលច េទជចងវក់ឌីសូញ័ ក រញក់វ ិញមតង។ ជីវ ័នត កន់ៃដ េកសរ ី

យ៉ ងជប់ ពួកេគនំគនចកេចញពីកមមវ ិធីមួយេនះ... េកសរ ី

មិនបនចំណយេពលនិយយលគន

ជមួយ

កញចន

េឡយ... េហយ ជីវ ័នត ក៏មិនរវ ីរវល់េដររក វុតថ និង ឫទធិែដរ។ េគលបំណងរបស់ពួកេគទំងពីរនក់េពលេនះគឺដូចគន

គឺ

ចង់រកកែនលងសងត់ៗ មិនមនសំេឡងចេរមៀងឮៗ និង បន េរកបរសជតិេភសជជៈេកតៗ េហយជែជកគនេដមបីបនសគល់ គនជងេនះ េទះបីជេពលេនះរទនិចនឡិករចងអុលចំេម៉ ង

១០ និង ៣០នទី យប់េទេហយកតី ទំង េកសរ ី ទំង ជីវ ័នត

សិរ ី វឌឍន


48

មនុសសពិ េសស

ហក់ដូចជគមននរណ

បរមភពីករវ ិលរតឡប់ចូលផទះយប់

រពលប់ទល់ែតេសះ។ -

ចំខំុេញ នមុខសណ ឋ គរមួយែភលតណ៎ !

-

ខញំុេទយកឡនសិន។ ចស៎... កុំយូរេពកណ៎ !

-

បទ! ែតមួយែភលតេទ! ជីវ ័នត

ញញឹមរសលដក់

េកសរ ី។

បនទប់មក

ក៏បេងកនេលបឿនេជងេដរេឆពះេទកែនលងចតឡន។ េកសរ ី េដរ េទមុខសណ ឋ គររង់ចំ

ជីវ ័នត។

កនុងចិតតក៏ចប់េផតមរែរក... ចិតតមួយចង់េទផទះ េរពះខលចអនកផទះរកេរឿង េរពះេពលេនះ យប់េរជណស់េហយ ែតចិតតមួយវ ិញេទៀត ចង់េនជែជកគន

េលងជមួយ ជីវ ័នត បនតិច។ មិនដឹងចិតតខួនឯងថេហតុ ល អីេវ ទ

ប៉ុែនត ចង់ទទួលយកអរមមណ៍រ ីករយកក់េកតេនេពល ែដល មនវតតមន សិន។

ជីវ ័នត

េនែកបរេអយបនេរចនជងេនះបនតិច

េលកទូរសពទមកេមលក៏េឃញ

ជេរចនដង

ពីបងរសី

Missed

call

េបកសរទូរសពទេមលេឃញែត

សំណួរសួរថ េពលណេទបចូលផទះវ ិញ។ កុំេអយេសហមង េកសរ ី

ចុចប៊ូតុងបិទទូរសពទ

េហយេបះវចូលកនុងកបូប

ែលងខចីនឹកន។ រថយនតរបស់ ជីវ ័នត ក៏លូនមកដល់មុខ េកសរ ី សិរ ី វឌឍន


49

មនុសសពិ េសស

លមម។

អនកកំេលះេចញមកេបកទវរ

ជូនមណវ ីរបិមរបិយ

បនទប់មក នរៈបញ ជ រថយនតចកេចញេទ ទំងគមនេគលេដ ពិតរបកដ។ ជីវ ័នត មិនចង់សួរ េកសរ ី េតចង់រតលប់េទផទះ រ ឺអត់េនះេទ? េរពះេបសិនជនងេឆលយថចង់រតលប់េទវ ិញ ខលួនេគនឹងខកបំណងជមិនខន។ េគចង់ជែជកេលងជមួយ េកសរ ី ពីបីម៉ត់សិន មុននឹងរតូវជូននង រតលប់េទផទះវ ិញ។ -

ឃលនេទ េកសរ ី?

-

ហុឹម... តិចៗែដរ!

-

ខញំុក៏អុីចឹងែដរ! េទរកអីេកតៗញ ំ ិន ុ ស េទផទះវ ិញ េតបនេទ?

-

ចស... លអេទេត!

រួចចំរតលប់

ពួកេគញញឹមដក់គនយ៉ ងទន់ភន ល ់។ រពះចនទយប់េនះ ក៏រះរតចង់េនកណ ត លេមឃ រពះច័នទៃថងមួយេរច... អរធរត េទបរះ... ែតសរមស់ក៏មិនអន់ជងរពះចនទៃថងេពញបូរមីែដរ។ ផកយតូចៗចំងពនលឺេផលកៗពីចមងយ... េភលងររតីបំភឺរល កុង ក៏ភឺល េរពងរពតេពញដងផលូវដ៏អ៊ូអរ... តមធមមតេម៉ ងប៉ុណឹ ណង េហយ គួរែតសងត់ ែតក៏េរពះៃថងេនះជៃថងពិេសសមួយរបស់ យុវវ ័យេភលតេភលន ក៏ដូចជមនុសសចស់េរពលៗ េទបេនែត ែណនណន់តន់តប់ដូេចនះ។ សំរប់ ជីវ ័នត តំងពីដឹងកតីមក សិរ ី វឌឍន


50

មនុសសពិ េសស

េគមិនែដលរ ំេជបរ ំជួលចំេពះទិវ Valentine's day េនះេឡយ េគមិនធលប់ទិញផកជូននរណេរកពីមតយ និង បងរសី េហយ ក៏មិនធលប់ចប់អរមមណ៍របរពធអីនឹងេគែដរ។ ែបលកែតយប់េនះ យប់ទីមួយែដលេគមនអរមមណ៍េរតករតអល បរេទសមួយេនះ។ ចំែណក េកសរ ី វ ិញ

ជមួយទិវ

Valentine's day

ជេរៀងរល់ឆនំ គឺជៃថងែដលគួរេអយធុញថប់បំផុត។ មនែត មនុសសយកផក និង កដូ មកជូន... េនរបងផទះក៏មនផករយីង រេយង កតជូនពរ សំបុរតសរភពេសនហ៍ សំបុរតេរៀបរប់ ពីភពរសស់សអតរបស់នង និង ទឹកចិតត ែដលេគលួចចប់ ចិតតេលនងរប់ឆនំែខ....។ល។

និង

។ល។

វមិនរតឹមែត

េធវេអយ នងធុញរទន់េនះេទ វនំភពេកតរកហយេអយ នងេទៀតផង។ ប៉ ម៉ ក់ និង បងរសីរបស់នង មិនធលប់ រ ីករយមតងណេឡយ េនមត់ទវរ

រឺ

េនេពលែដលេឃញរបស់ទំងេនះ

ទូរសពទ

របស់នងេរទ៍មិនឈប់ជេដម។

និយយេទ េនះគឺជមូលេហតុ ែដលនងមកចូលរួមពិធីជប់ េលៀងកនុងយប់េនះ។ មកដល់អហរដឋនតូចមួយេនែកបរសតុបបូេគ

ជីវ ័នត

បនថយេលបឿនរថយនត ែភនកសមលឹងរកេមលកែនលងចត។ េកសរ ី េដះដេងកៀបផកេចញពីកបល

េហយយករកដសជូតមត់

មកខចប់សិនមុននឹងដក់វចូលេទកនុងកបូប។ ងកមករបទះ សិរ ី វឌឍន


51

មនុសសពិ េសស

ជីវ ័នត ែដលកំពុងែតសមលឹងេមលនងរេបៀបភំងៗ មិនយល់ ន័យដូេចនះ េកសរ ី របញប់ពនយល់។ -

ខញំុេពញចិតតផកេនះណស់។ ប៉ុែនតេចញមកេរកេហយ ពក់ផកធំេលកបលអុីចឹង គឺវដូចជមិនសូវទំនង អច មន អនកខលះគិតថខញំុមិនសូវរគប់ទឹកផងក៏មិនដឹង ពក់

ផកប៉ុនណណីេលកបលដូេចនះ។ -

អូ៎...

ែមនេហយេភលចគិតេទ

ជប់េលៀងឡប់ៗេនះេហយ

េយងេចញផុតពីពិធី េដះវទុកដូេចនះ

ក៏លអ

ែដរ។ ជីវ ័នត តបេទវ ិញទំងសនមញញឹម។ -

ផកេនះសអតណស់...

ហុឹម...

នឹកេឃញយ៉ ងេម៉ច

េទបទិញវេអយខញំុ? ភលឹកបនតិច

េរពះរកពកយតបមិនេឃញ....

េកសរ ី

សមលឹងេមលមុខ ជីវ ័នត រេបៀប ឆងល់ៗ។ ឯជីវ ័នត វ ិញសមលឹងេមល ជយសំពត់របស់ េកសរ ី េរពះមិនចង់របទក់ែខសែភនកជមួយ នងេពលេនះេឡយ។ េមលជយសំពត់របស់ េកសរ ី យូរៗ ជីវ ័នត នឹកេឃញអវីម៉យង... ែមនេហយ! គឺផកេនសំពត់ េកសរ ី សិរ ី វឌឍន


52

មនុសសពិ េសស

ដូចគននិងផក ែដល ជីវ ័នត ទិញេអយនងែដរ។ ទីបំផុត ជីវ ័នត រកពកយេឆលយេទ េកសរ ី េឃញេហយ។ -

សរភពតមរតង់េទចុះ... គឺ... គឺខំុល ញ ួចេមល េកសរ ី តំងពីកបលរពលប់មកេម៉លះ ែតមិនហ៊នចូលេទសួរ ខលច េកសរ ី មនៃដគូេហយ... ែតក៏មិនេឃញមន នរណ

េនែកបរេទបខញំុេទទិញផក...

េឃញផកេនះ

ដូចផកសំពត់ េកសរ ី េទបទិញវែតមតងេទ។ ម៉យង ពណ៌វ ក៏ដូចពណ៌ េខអវ េកសរ ី កនុងយប់េនះែដរ េទបគិតថ េកសរ ី នឹង ចូលចិតម ត ិនខន។ -

គិតមិនខុសេទ... េរពះខញំុចូលចិតតវែមន។ សំណងែមនខញំុ!

ហុឹម... លួចេមល?

-

េហយមិនរបកន់េទឬែដលខញំុ...

ខញំុសុេំ ទេហយ… មនុសសទូេទមិនហ៊នេមលមុខខញំុ ចំៗេទ… េរពះខញំុខុសេគខុសឯង េគចត់ទុកខញំុជ មនុសសចែមលក…

េគចូលចិតតេមលខញំុចុងែភនក…

េន

សលវ ិញ េពលខញំុេចញេដរេរកថនក់មតងៗ េគនំគន សមលឹងេមលខញំុកុងែកវែភន ន ក ែដលដូចេទនឹងពួកេគបន េឃញ ពូជសតវដ៏ករមមួយេន េលែផនដីេនះ… ជយូរ មកេហយ

ខញំុបនចត់ទុកខលួនឯងជ

ខលឃមំុេផនដ សិរ ី វឌឍន


53

មនុសសពិ េសស

សំរប់េអយមនុសសទូេទសមលឹងេមល។ ខញំុមិនរបកន់ ជីវ ័នត េឡយ។ ចប់សមតីសួតៗ ង

េកសរ ី

ងកមកញញឹមដក់

ជីវ ័នត

តមចរ ិតធមមជតិរបស់នង។ ជីវ ័នត ភ័នតភំង េហយហួសចិតត សមនមិនដល់។

នរៈសមលឹងេមលនងេដយកតីអណិត

និង

យល់ចិតតជទីបំផុត។ តំងពីេកមងមក ជីវ ័នត ក៏មិនសូវខុសពី េកសរ ី

ប៉ុនមនែដរ។

អនកផទះរបស់េគចូលចិតតេហេគថ

«អខុសេគ» េហយមិនសូវមនមនុសសរប់រកប៉ុនមនេឡយ។ េនេពល ែដលេគឆលងចូលវ ័យ ១៦ ឆនំ ជីវ ័នត ក៏ផលស់បូរ… ត

េពលបនជួប េកសរ ី េធវេអយ ជីវ ័នត នឹកេឃញពីខួនឯង ល

កលពីមុនបនតិចែដរ។ -

េម៉ចក៏ េកសរ ី និយយដូេចនះេទវ ិញ?

-

ជីវ ័នត សមនថខញំុមិនដឹងឬថខញំុជមនុសសែបបណ េន កនុងែភនកអនកដៃទ? អរមមណ៍ពីពួកេគ

េឃញ របស់ពួកេគ។ -

ករសំខន់

េនះគឺខំុម ញ ិនចប់

េទបខញំុមិនខវល់ចំេពះករយល់

ខញំុគិតថ េកសរ ី មិនដូចខលឃមំុេផនដអីបនតិចផង!

សិរ ី វឌឍន


54

មនុសសពិ េសស

ផទុះសំេណចខលំងៗ។ ជីវ ័នត ញញឹមេអៀន េរបៀនែបរេទមខង។ នរៈចុះេទ េបកទវររថយនតេអយរសស់ េកសរ ី

វរលកខណ៍។ អហរដឋនមួយេនះមនេភញៀវពីរបីតុែដរ េឃញ របុសរសីអងគុយជគូៗ។ ជីវ ័នត នំ េកសរ ី េទអងគុយេនរជុង មខងឆងយពីមត់ផូវឆ ល ង យពីមនុសសមន។ េកសរ ី សមលឹងេមល

ជីវ ័នត យ៉ ងយកចិតតទុកដក់ នងហក់ដូចជេមលេឃញនូវ អវីម៉យងេន កនុងខលួន ជីវ ័នត ែដលអនកដៃទេមលមិនេឃញ។ -

េហតុអីវ ជីវ ័នត លួចេមលខញំុ? នងសួរេគរតង់ៗ

សមលឹងេមលមុខ

ជីវ ័នត

ចំៗ

ែកវែភនកពណ៌េតនតមុតថលបញ់េឆពះចំែកវែភនកេខមយង់ ែដល កំពុងែតេចលពនលឺរពកៗ។ ជីវ ័នត សងត់េសងៀមរកពកយតបេទ េកសរ ី មិនេឃញេទៀតេហយ។ សំណួរខលីែតខលឹម អនកសួរក៏ ចង់បនចេមលយែដលខលីេហយខលឹមែដរេមលេទ។ នយសមលឹង េមលនងពីថងសធលក់មកដល់បបូរមត់ហួសមកដល់កញចឹងក ទមលក់មកដល់សក់ែវងរសយ… េចញែបបេនះេធវអីវ

ចំបច់គំងនិយយមិន

េបនយក៏ដឹងចបស់ដូចៃថងេទេហយថ

អវីេទជកមលំងបណ ត លចិតតេអយសមលឹងេមលនងរគប់េពល ែដលបនេឃញេនះ។

សិរ ី វឌឍន


55

មនុសសពិ េសស

-

គឺ... you are my type of girl... ខញំុរសលញ់មនុសស រសីដូចជ េកសរ ី អុីចឹង! េទះបីជធលប់លឺពកយថ «រសលញ់» ពីមត់មនុសស

របុសជេរចនែដលតមសុំេសនហ៍នងក៏េដយ េកសរ ី េនែត ញប់ញ័រកនុងចិតព ត ិបកនឹងទប់ដែដល។ ពកយថ «រសលញ់»

ធលប់លឺរប់ដងមិនអស់ ែតពកយថ «រសលញ់មនុសសរសីដូច

េកសរ ី» នងេទបែតលឺពីមត់ ជីវ ័នត មនក់ប៉ុេណណះ។ េពលសួរ េកសរ ី

មិនរ ំពឹងថនឹងទទួលចេមលយែបបេនះេឡយ

រគន់ែតសួរេរពះចង់ដឹង មិនដឹងថេហតុអីវ

នង

ែតេពលបនដឹងែបបេនះេហយ

នងែបរជមនអរមមណ៍ថសតយេរកយ

េទវ ិញ។ េបនងមិនសួររបែហលជលអជងេនះ េគេទបែត េឃញនងបនមួយយប់េម៉ចក៏េគហ៊ននិយយថ រសលញ់ មនុសសដូចជនងយ៉ ងេនះ? បនន័យថេម៉ច? ឬ?

ពកយថមនុសសដូចនងេត

មនុសសដូចនង

គឺមនុសសសអតដូចនង

េតេគនិយយេនះេរពះែតចង់េធវេអយនងលង់ចិតត

រសលញ់េគវ ិញឬ? ែត េកសរ ី េអុយ េទះបីជេគមិនបន និយយែបបេនះកតី

ក៏េគបនេធវេអយនងលង់កុនងអនលង់

េសនហ៍េគបត់េទេហយ។ សតយេរកយបនតិចែដរ និយយមិនេចញ

ជីវ ័នត

ដូចជមនអរមមណ៍ថ

េរកយពីេឃញ

េកសរ ី គំងរកអវី

េហយគិតែតសមលឹងេមលតុដូេចនះ។

មត់

សិរ ី វឌឍន


56

មនុសសពិ េសស

េអុយកុំរតង់ដូចចិតតេពក!

ចុះេបនងខឹងេហយេងបេចញេទ

េតចិតតអក ន នឹងរគំរគយ៉ ងណ?

េរពះអនកគមនអវីមកធន

អះអងេសះថ នងនឹងគិត ដូចជអនកែដរ... ចុះេបនងគិត ថ េគជរពននរ ី

េរបសមតីដូេចនះេអយនងទន់ចិតត មន

បំណងមិនលអេលនង េតេគនឹងេទជយ៉ ងណ... ជីវ ័នត មិន ចង់េអយ េកសរ ី យល់រចឡំយ៉ងេនះេឡយ។ ប៉ុែនត ករពិត គឺេធវេម៉ចេយងអចេមលចិតតមនុសសមនក់េទៀតធលុះេទ

េប

សូមបីែតចិតតេយងខលួនឯង ក៏េពលខលះេយងមិនអចេមលយល់

ែដរេនះ។ គួរឲយចែមលកសេមលងអវីម៉យងេនកនុងេបះដូងេគ បន ខសឹបរបប់េដយសមងត់ថ… គឺរប ូ នងហនឹងេហយ... នងជ មនុសសមនក់ែដល

និសស័យបនចងរកងេអយជគូនឹងេគ

ដូេចនះ េគរតូវែតមន ជំេនឿចិតតេលនង។ រសបេពលជមួយ គនេនះែដរ

អនកបេរមបនេលកបបរមន់េកតៗពីរចនមក

ជួយេធវេអយបរ ិយកសនេពលេនះ រសស់រសយជងមុន បនតិច។ ពួកេគវចអរគុណេទកន់អក ន បេរម រួចសមលឹងេមល មុខគនខលីៗតមែបបសុជីវធម៌ េសងៀមទំងអស់គន។

េហយេឈងកញ ំ ៉ ងសងត់ ុ យ

េរកយពីអហរេកតៗរជបចូលរកពះ

រួចមក ពួកេគទំងពីរអនកហក់ដូចជ កលហនជងមុនបនតិច េគហ៊នសមលឹងេមលមុខគនយូរៗមតងេទៀតេដយមិនបនយក ពកយប៉ុនមនឃលពីមុនមកដក់កុងចិ ន តេត ឡយ។ េកសរ ី ក៏មិន ហ៊នេដញេដលតេទេទៀតថ េតមនុសសែបបនងជមនុសស សិរ ី វឌឍន


57

មនុសសពិ េសស

ែបបណ? េហយេហតុអីក៏ ជីវ ័នត និយយដូេចនះ េបពួកេគ េទបែតបនសគល់គនេនះ េហយញ ំ ឹកែតេកតៗ ុ ទ កំពុងែតគិតថ

នងរគន់ែតញញឹមរសលៗ

បនលប់ចិតឯ ត ងឲយសងប់េទវ ិញ។

េតគួររបប់

នងេទថ

ជីវ ័នត

េគលបេមលនង

ជយូរមកេហយ េគដឹងថ នងជមនុសសែបបណ េហយ េគចង់េអយនងដឹងថ េគមិនែមនរសលញ់នង េរពះែត រូបសរមស់របស់នងែតម៉យងេនះេទ។

ចិតច ត ង់របប់

ខួរកបលេនរួញរ

េតនងនឹងេជឿសមតី

េរពះមិនដឹងថ

ែត

របស់ខួន ល រ ឺអត់។ ដូេចនះ ជីវ ័នត ក៏អងគុយសមលឹងេមលមុខ េកសរ ី េហយតំងសញជឹងគិតែវងឆងយែតមនក់ឯងយ៉ ងេនះេទ។

េហយ េកសរ ី ក៏អងគុយរតង់ខួនភល ល ឹង េអៀនៗ ឆងល់ៗ ែតមិន

ហ៊នេហបមត់និយយអវី មួយម៉ ត់ែដរ។ អងគុយសមលឹងេមល គនសងត់េសងៀមដូេចនះ ជិតកនលះេម៉ ង េទបេគលឺ េកសរ ី េពល េឡងតិចៗ។ -

ហុឹម... េទ! ជីវ ័នត

ខញំុគិតថពួកេយងគួរែតេហេគមកគិតលុយ ភញក់ពីគំនិតរេវ រវយ។

ក៏េឃញេនសល់ែតតុខួនប៉ ល ុេណណះ

េចញេទវ ិញអស់េទេហយ។

សមលឹងេមលជុំវ ិញខលួន

អនកឯេទៀតេគ

ញ ួ ុ រំ ច

សិរ ី វឌឍន


58

មនុសសពិ េសស

-

បទ!… បងហអ៎...គិតលុយ! អនកបេរមរបុសមនក់រត់មកទូរទត់។ េកសរ ី េបកកបូប

របុងេចញៃថលអហរយប់េនះ ែត ជីវ ័នត េលឿនជង។ -

ខញំុប៉វមួយយប់េនះ! កុំេធវេអយខញំុខមសេគអី! េកសរ ី មិនតប។ នងេអនមុខចុះ ទំនងដូចជខមស។

ជីវ ័នត

េសចរសស់េរកកេឡងនំមុខ

េកសរ ី

េដរេចញពី

អហរដឋនសំេដេទរថយនត។ េទណបនតេទៀត? រតលប់ េទផទះឬ? ហមឃត់

គឺវមនែតអុីចឹងឯង

នយគមនេហតុផលអវី

េកសរ ី េអយេនបនតេទៀតេឡយ។

យប់េរជ

ណស់េទេហយ នយរតូវែតជូន េកសរ ី រតលប់េទផទះវ ិញ ែបបេនះេទបសមជសុភពបុរស។ ជីវ ័នត គិតកនុងចិតត។ េនតមផលូវពួកេគមិនបនជែជកគនបនតេឡយ េរកពី ជីវ ័នត សួរពីអសយដឋនរបស់ េកសរ ី។ អនកេបកេចះែតេបក េទ

ឯអនកែដលអងគុយែកបរេចះែតេសងៀមសងត់។

មតងមកល

ពួកេគសមលឹងេមលមុខគន ញញឹមដក់គន ែតគមននរណមនក់ ដច់ចិតតហ៊ននិយយរកគនេសះ។

មិនយូរប៉ុនមន

រថយនត

ក៏លូនមកដល់មុខផទះ េកសរ ី។ ជីវ ័នត បញឈប់រថយនត ទឹកមុខ សិរ ី វឌឍន


59

មនុសសពិ េសស

េគែរបជេរកៀមរសេពន បនតិចេទៀតេនះនង នឹងចុះេចញពី ឡនរបស់េគេហយ បនតិចេទៀតេនះេគនឹងមិន បនេឃញទឹក មុខរសស់រសទន់ សមតីពីេរះ សក់ទឹករលក និង ែកវែភនកភលឺថល េនះេទៀតេទ។ េលសពីេនះ ជីវ ័នត ក៏មិន ដឹងែដរថ ពួកេគនឹង មនឱកសជួបគនជថមី េរពះមិនដឹង ថេតេពលេនះ េកសរ ី គិតយ៉ ងណ ខឹងសអប់េគែដរេទ? េត េកសរ ី ចង់ជួបគនេពល េរកយ េទៀតែដររ ឺេទ? ជីវ ័នត ពិតជ មិនសបបយចិតទ ត ល់ែត េសះ។ តមពិតេទដំេណះរសយសំរប់ ជីវ ័នត គឺងយេទ រគន់ែតតំងចិតតេអយកលហន

េហយសួរនងរតង់ៗែតមតង

េទគឺចប់េរឿងេហយ ប៉ុែនតមកពី ជីវ ័នត ខលួនឯងេចះែតគិតែវង ឆងយ ខលចចេមលយបដិេសធ ខវះទំនុកចិត… ត . មិនហ៊នសួរ... ពិបកចិតតដូេចនះវសមេហយ។ -

អរគុណណស់សំរប់រគប់យ៉ងកនុងយប់េនះ! េកសរ ី ឧទនេឡង។

-

េដយកតីរ ីករយ។

ជីវ ័នត តបសងួតៗ។ េឃញមុខ ជីវ ័នត រសេពនដូេចនះ េធវេអយមណវ ីរកពកយអវីមកនិយយបនតក៏មិនបន ដូេចនះ សិរ ី វឌឍន


60

មនុសសពិ េសស

នងក៏េដះែខសរកវ៉ ត់ឡនេចញពីខួន ល

ចុះពីឡន។ -

េហយេរតៀមខលួននឹង

អុីចឹង... ជរមបល! េកសរ ី េពលតិចៗ។

-

បទ! ររតីសួសី.ត ..! ជីវ ័នត េឆលយេហយរបឹង បងខំខួលនឯងេអយញញឹម។ េកសរ ី េបកទវរឡនបរមុងនឹងេចញេទេហយ េទប

ជីវ ័នត កលហនហ៊ននិយយេទកន់នង។ -

េកសរ ី!

-

ចស៎!

-

ហុឹម... មិនខឹងខញំុេទែមនេទ?

-

ខឹង? េហយខឹង ជីវ ័នត េរឿងអីែដរេទ? គឺ... គឺ... អវីែដលខញំុបននិយយពីមុនេនះ? អូហ៎...!

សិរ ី វឌឍន


61

មនុសសពិ េសស

េកសរ ី គិតមួយសនទុះេទបតបវ ិញ។ -

មិនខឹងេទ... ែត... ដូចជេនមិនយល់ខលះៗ។

-

មិនយល់?

-

យប់េហយ... ខញំុគិតចូលផទះសិនេហយណ! េកសរ ី របឹងេសចដក់

ជីវ ័នត

ែតដូចជមិនសូវសម

េសះ។ ជីវ ័នត អស់ពីឆល ង ់រសប់ែតនឹកេឃញេរឿងមួយ។ -

ឈប់សិន!...ហុឹម... េនះគឺេលខទូរសពទរបស់ខំុ.ញ .. េប សិនមនករអវីចង់េអយខញំុជួយ រគប់េពលទំងអស់។

អចេហមកខញំុបន

ជីវ ័នត ហុចនមបណណ របស់ខួនេអយ ល េកសរ ី។ នង

ទទួលវយ៉ ងេលឿនេហយ

យកទុកកនុងកបូបេដយមិនតប

អវីទំងអស់រច ួ ចុះពីឡនបិទទវរលន់រគឹប។

ជីវ ័នត

សមលឹង

េមលនងឆលងផលូវសំេដេទកន់ផទះរបស់នង។ នរៈដកដេងហម

ែវងៗ រួចបញ ជ រថយនតេទមុខ កនុងេគលបំណងរតលប់េទ ខន់ដូរបស់ខួន។ ល

សិរ ី វឌឍន


62

មនុសសពិ េសស

-

នងមិននិយយថចំជួបគនេពលេរកយេឡយ នងទទួលយកេលខទូរសពទ។

ែត

របែហលជឯងេន

មនសងឃឹមខលះៗែដរ អជី... ហុឹម... ខញំុមិនែមនេទបែត រសលញ់នងកនុងយប់េនះេទ េកសរ ី ខញំុរសលញ់នង ជយូរមកេហយ េហយ...

ខញំុលួចេមលនង ជងមួយឆនំមក ែតខញំុេទបកលហន រគប់រគន់ហ៊នជួបមុខ

នងយប់េនះឯង

េហយេនះជ

េធវេអយខញំុនិយយពកយទំងេនះ។

េហតុផលែដល

េតេធវយ៉ងណ

េទេទបនងយល់ចិតខ ត ំុ? ញ េកតជមនុសស េម៉ចក៏សុរគ ម សមញេម៉លះហន៎!

នរៈនិយយមនក់ឯងង៉ូវៗកនុងឡន។ ចូលមកដល់កុង ន

ផទះ ជីវ ័នត ទមលក់ខួនេល ល សឡុង របេឡះេឡវអវេដះ ែខស រកវត់គប់េទមខងរួចេដកសតូកេលសឡុង។ ចង់េគង ក៏មិនលក់ កនុងចិតតនឹកេឃញែតមុខេសមែចសរបស់ េកសរ ី។ សអប់ក៏មិននិយយ រសលញ់ក៏មិនថ ែតរបប់ថ មិនខឹង

និងមិនរបកន់... នងេធវចិតតនឹងថកល់ដូចទឹកដូង កនុងែផល េពល រកឡុកក៏ផលស់បូរទី ត តំងតមេនះ ែតេពលឈប់រកឡុក ក៏

រតលប់េទរកធតុេដមវ ិញ។ របស់នងដែដល

នងេនែតជនងកនុងរូបភព គមននរណមនក់អចបងខំេអយនងផលស់

បតូរេឡយរបសិនេបនងមិនចង់បូតរេដយខលួនឯងេទ។ សិរ ី វឌឍន


63

មនុសសពិ េសស

ជីវ ័នត

េបកម៉ េញ៉ចក់បទេភលងមេនសេញចតនកំដរ

អរមមណ៍ រួចេដរបងហួសេទ មុខផទះឈរមុខទវរកញចក់េហយ

ទញវំងននេចញ។ ពនលឺេភលងអគិសនីេនអគរនន។ កនុង ទីរកុង បនបែនលងេទជផទំងទសសនីយភពដ៏រសស់សអត មួយ កនុងេពលររតី។ ពណ៌េខមងងឹតជុំវ ិញខលួន រតង់េនះបនតិច រតង់េនះបនតិច េគេឃញេភលងពណ៌េខៀវរកហមែដលេគរចន េអយេចញជេឈមះសលកយីេហេផសងៗភលឺេឡង។ េមឃេខម ងងឹតភលឺេដយពនលឺផកយ

និង

រពះែខរេនច...

ខយល់បក់វៗ ូ

សេមលងចំេរៀងរងំៗ …. ជីវ ័នត ឈរេអបៃដសញជឹងគិត។ -

Oh...my peony valentine's! អនកកេមលះញញឹម េទះបីជមិនបនចេមលយពី េកសរ ី

កតី

ប៉ុែនតេគបនេធវនូវអវីែដលេគចង់េធវជយូរមកេហយ។

េគបនជែជកគនេលងជមួយនង រសលរសទន់របស់នង រតលប់េទផទះ

នំនងេឡងរំ

នំនងេទញ ំ ហរ ុ អ

ចប់ៃដ ជូននង

បនអងគុយសមលឹង េមលមុខរសស់សអត ដូចផទំងគំនូររបស់នងេសទរែតេពញមួយយប់។ វមនេទ អន់អី... សងឃឹម។

មនអីរតូវមិនសបបយចិត? ត

មនដេងហមរតូវមន

គិតងយៗក៏សបបយចិតជ ត ថមី។

ជីវ ័នត

េដរេទ សិរ ី វឌឍន


64

មនុសសពិ េសស

េបកទូ ទញយករសរកហម ែដលទុកេចលរប់ឆនំពីរដប េចញមកដក់េនេលតុ

រួចេទរកេទៀនពីរបីេដមេចញពី ផទះ

បយមកអុជ។

សិរ ី វឌឍន


65

មនុសសពិ េសស

សមគម េសរ ីភព (Liberty Association) បេងកតេឡងចប់ពីឆនំ ២០០៩ កនុង េគលបំណង ជួយេលកកមពស់វ ិស័យអកសរសរសត និងអកសរសិលប៍ េនកនុងរបេទសកមពុជ។ កនុងេពលបចចុបបនន សមគមបេងកត េគហទំព័រេសៀវេភជភសែខមរ សរមប់អនកអនជនជតិែខមរ ែដលេនទូទំងពិភពេលក។

លឹម សនតិភព

សិរ ី វឌឍន


66

មនុសសពិ េសស

សិរ ី វឌឍន

រឿង មនុស្សពិសេស  
រឿង មនុស្សពិសេស  

By Vathana Serei

Advertisement