Page 1


2

េបះដូងរតួតគន

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


3

េបះដូងរតួតគន

ទឹម ចិរត

េបះដូងរតួតគន

២០១៣ ២០១៣

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


4

េបះដូងរតួតគន

និពនធ ៖ េលក ទឹម ចិរត រចនរកបេសៀវេភ ៖ េលក ទឹម េបឿន រូបភពេលរកបេសៀវេភ ៖ កញញ េម៉ង សិរ ីរតន េលក ទឹម ចិរត កញញ េឆ យូលី

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


5

េបះដូងរតួតគន

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


6

េបះដូងរតួតគន

របធនសមគម ៖ អនករសី ែក ផលល ែផនកេបះពុមផ ព សយ ៖ អនករសី លឹម សនតិភព ែផនកនិពនធ ៖ អនកនង សិរ ី វឌឍន េលក សុខ ចន់ផល កញញ េណង កននិដឋ កញញ អុឹម រចន េលក ម៉ ច័នទបញញ កញញ េម៉ង សិរ ីរចន េលក ទី ហសនិត កញញ សុិន ធរ ី េលក េទព សុវ ិចិរត កញញ លឹម ផន់ណ ែផនកអកខរវ ិរុទធ ៖ េលក េហង ឧតតម ែផនករចន និងេវបសយ ៖ េលក ទឹម េបឿន ែផនកទំនក់ទំនងសធរណៈ ៖ េលក បូលីន ដវ ីដ

Blog : libertypublication.wordpress.com

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


7

េបះដូងរតួតគន

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ ទឹម ចិរត

េនះគឺជេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិ ត។ េឈមះតួអងគ កលអកស និង េហតុ ករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគលេនរស់ ឬសលប់ និងទី កែនលង ឬសថប័ ន គឺ ជករៃចដនយែតប៉ុ េណណះ។

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


8

េបះដូងរតួតគន

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


9

េបះដូងរតួតគន

១៤ កុមភៈ ២០០៨... កមពុជ... មនុសសេនជុំវ ិញខលួនខញំុសុទធែតមនគូេរៀងៗខលួន ចែមលក

អីែតខញំុ េនអងគុយមនក់ឯងម៉ង់ៗ ចំអនកែដលរតូវទទួលផកពីខំុញ េនកនុងៃថងេនះ។ រយៈេពល១េម៉ ង ែដលខញំុចំេគ ខញំុមិនគិតថ

វយូរេនះេឡយ។ អរមមណ៍ខញំុរជួលរចបល់ ជួនចង់ឈរ ជួន ចង់េងបអងគុយ។ េពលខលះ ក៏រតូវឆលុះមុខនឹងកញចក់ទូរសពទ ចង់

ដឹងថ មុខខញំុេនមនេទសអីែដរ ឬមួយក៏អត់។

េពលខលះ

េទៀត ក៏ឈរេងបតរមង់សក់ េហយរកនឹកពកយ ែដលខញំុគួរ និយយមុនេគ។ -

វ ីរ៉ ផកេនះខញំុជួននង...

ដូចមិនទំនងេសះ។ ខញំុេងបចុះេឡង អងគុយមិនសុខ ដូចកនុងខលួនមនរពូនជេរចន កំពុងរុលចុះរុលេឡង ែដលមិន

អចឲយខញំុអងគុយសុខ... ខញំុេលកនឡិកេមលេម៉ ងមតងេទៀត េម៉ ង ៧និង៣០នទី។ ខញំុេនេសងៀម ែតអរមមណ៍ខញំុមិនេន េសងៀមេនះេឡយ។ េហតុអីេថមរេនះេហយ វ ីរ៉ មិនទន់មក និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


10

េបះដូងរតួតគន

េទៀត? ករណត់របស់ខំុញ និងនង គឺេម៉ ង៥។ ែតេនះេម៉ ង

៧កនលះេហយ េនែតមិនទន់េឃញនងមកដល់េទៀត... ខញំុ អងគុយបងវិលទូរសពទចុះេឡង។ កនុងចិតតចង់callេទរកនង ែត ចិតតមួយេទៀត របប់ឲយខញំុចំនងបនតិច

េធវចិតតឲយរតជក់

បនតិចេទៀតនងនឹងមកដល់េហយ...

េភញៀវកនុងហងកន់ែតរលស់បនតិចមតងៗ

ទន់បនជួបវ ីរ៉ េនេឡយ។ កន់ែតតិចេទៗ។

ទីបំផុត

ែតខញំុេនមិន មនុសសកនុងហង គឺ

ខញំុេមលនឡិកសជថមី េម៉ ង៨កនលះ... េហតុអីក៏នងមិនទន់មកេទៀត? ខញំុចំចបស់ណស់ កលពី

មសិលមិញេនះ គឺខំុប ញ នសួរនងចបស់េហយថ នងមិនមន ណត់ជមួយអនកេផសងេទ។ ដូចេនះ នងគួរែតមកទន់ករ ណត់។ ឬមួយក៏នងជួបេរគះថនក់តមផលូវ? គិតដល់េរឿង

េនះ ខញំុកន់ែតេនមិនសុខ។ េបនងមនេរគះថនក់ ក៏គួរែត ធរ ី មិតតរបស់នងទូរសពទមករបប់ខំុញមួយម៉ ត់ែដរ េរពះនង ជអនកជួយណត់វ ីរ៉ ឲយខញំុ។ -

អត់េទសេលក ១៥នទីេទៀត ហងរបស់ខំុញរតូវ បិទទវរេហយ!

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


11

េបះដូងរតួតគន

អនកបេរមេដរមករបប់ខំុទ ញ ំងែកវែភនកេសចចំអក។ មិន

ដឹងជមនុសសប៉ុនមននក់េនះេទ ែដលខកណត់ដូចជខញំុ។ -

ចំខំុប ញ នតិចបនេទ? េតអចពនយរឲយដល់េម៉ ង១០ បនេទ?

ខញំុេនចំមនុសសមនក់។ ដល់េនេឡយេទ!

-

េគមិនទន់មក

ែតេលកហអ ៃថងេនះ ហងខញំុបិទរតឹមេម៉ ង៩េទ។ ដូចេលកដឹងេហយ ៃថងេនះជៃថងអី។ ឯបុគល គ ិក ហងខញំុក៏ដូចជេលកែដរ គឺចង់ឆប់បនបិទហង េដមបីបនេទជួបមនុសស ែដលកំពុងរង់ចំេគ។ ខញំុ គិតថេលកគួរែតយល់េហយ...

-

អឺ... ឥឡូវខញំុសុំចុះ! េម៉ ង៩.១៥នទី េបេគមិនមក េទ ខញំុនិងេចញេទ។ ចត់ទុកថជួយខញំុមតងចុះណ! អឺ...គឺ...

ចំខំុជ ញ ួយែថមលុយេរកេម៉ ងឲយ រ ំខនេលកជួយ និយយនឹងពួកេគផងចុះ!

-

អឺ... គឺ...

អនកបេរមេនសទក់េសទរ

ខញំុដកកបូបេចញពីេហេប៉ េហយក៏ដកលុយមួយចំនួនេទឲយេគ។

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


12

េបះដូងរតួតគន

-

មិនែមនបញ ហ លុយេទេលក។ ពួកេគរបញប់ពិត ែមន។ េលកគិតេទេមល! េបេថមរហនឹង ពួកេគេទប េចញពីេធវករេទេនះ

លមមែតពួកេគបនេទជួប

មនុសសតមករណត់ េតេម៉ ងប៉ុនមន ែដលពួកេគ េទដល់ផទះវ ិញ?

ចុះម៉ ក់ប៉របស់ពួកេគនឹងគិត

យ៉ ងណេទ េបកូនៗចូលផទះយប់េរជេពកេនះ? េលកអចសមនដឹងេហយ

ខញំុគឺពិតជមិនអច ជួយេលកបនែមន។ សុំេទសផងចុះ!

ខញំុទល់តរមិះនឹងនិយយបញុច ះបញូច លពួកេគបនតេទ េទៀត។ េទះជខញំុចង់តរមូវចិតតខួនឯង ល ក៏មិនគួរេធវឲយប៉ះពល់

ដល់អនកដៃទខលំងេពកែដរ។ ខញំុក៏ឲយេគគិតលុយ រួចកន់បច់ ផកេដរេចញេទេរកទំងរសងកចិតតបនតិចែដរ។ េមឃេនខងេរករសលះែចស

សូមបីែតផកយមួយ

រគប់ក៏គមន ដូចជចិតតរបស់ខំុញ ែដលកំពុងេហលហលរកអី ជទីពឹងមិនបន។ -

តឺតៗៗៗ

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


13

េបះដូងរតួតគន

សំេឡងទូរសពទខំុញេរទិ៍ញ័រេពញេហេប៉របស់ខំុញ។

ខញំុ របញប់ទទួលយ៉ ងរហ័ស េដយមិនបនេមលេលខ េរពះ គិតថជវ ីរ៉ ែតករពិតមិនែមនេទ គឺម៉ក់ខំុេញ សះ។ -

រ ិទធ! កូនមិនទន់មកផទះវ ិញេទហហី?

-

បទ! ខញំុេនរវល់នឹងករងរេនេឡយ ម៉ ក់!

-

លមមៗបនេហយកូន! របញប់មកផទះមក! េហយ ចុះឯងញ ំ យលងចេហយឬេន? ុ ប

បទ គឺកូនកំពុងែតញ ំ មួយតរ។ ម៉ ក់! យប់ ុ ជ

េនះ មិនបច់ចំផូវកូ ល នេទ។ កូនេនបេងហយករងរ បនតិច េហយរបែហលជរតូវេគងេនទីេនះែតមតង។

-

អឺ...

េគងេនទីេនះក៏បនែដរ

ែតកុំេទេដរខង

េរកេឆវចឆវចដូចកូនេគណកូន។ -

បទ ម៉ ក់!

-

អឺ... អុីចឹង បនេហយណកូន! ឆប់ចូលេគងណ!

ម៉ ក់ទមលក់ទូរសពទចុះ... ដូចកូនេគណកូន...

កុំេទេដរេឆវចឆវចខងេរក

សេឡង]មួយឃលេនះ

េនលន់ជប់

រតេចៀកខញំុ។ េបគត់ដឹងថ ខញំុកំពុងែតេធវែបបេនះ មិនដឹងជ គត់ពិបកចិតប ត ៉ុណណេទ... កំពុងែតគិតពីម៉ក់ រសប់ែតឡន ទំេនបមួយ េបកែជងខញំុហួសយ៉ ងេលឿន េហៀបែតនឹងបុកខញំុ... និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


14

េបះដូងរតួតគន

-

េម៉ចមិនេទរកងប់ែតមតងេទ អសលប់! របញប់ េមលដូចជទវរនរកហនឹង ជិតេពញ...!

ខញំុែរសកេជរេទតមពីេរកយតមចិតតេកត េហយឡន េនះក៏េបកហួសខញំុផុតេទ។ ខញំុជិះម៉ូតូតមឡនេនះ កនុងចិតត

ចង់េជរវឲយអស់ចិតម ត តង។ ទីបំផុតខញំុក៏ជិះតមទន់ ែតឡន េនះ

ឈប់េនមុខផទះសំណក់មួយ

េនមិនឆងយពីកែនលង

ែដលវេហៀបនឹងេកៀរខញំុអមបញ់មិញេនះ។

មចស់ឡនរង

េកមង កមពស់ខស ព ់ជងខញំុបនតិច រគរសីមនក់េចញពីឡន េហយ

េដរចូលេទកនុងផទះសំណក់។ ខញំុសមលឹងមិនដក់ែភនកេមលេទ រសីមនក់េនះ រូបរង… ដូចជធលប់សគល់ ែតខញំុមិនចបស់ថ

ជនរណពិតរបកដ។ ខញំុេនេររ ចង់ចូលេទ ែតចិតតខំុរញ បប់ ថ េលកែលងឲយអេនះមតងចុះ។ េហយខញំុក៏ជិះម៉ូតូេចញេទ...

ខញំុជិះគមនេគលេដែតលេតលេពញភនំេពញ ររតី១៤ កុមភៈ គឺររតី ែដលខញំុកំពុងែតរជួលរចបល់រកវ ីរ៉ ។ ខញំុជិះម៉ូតូ ទំងអរមមណ៍មិនេនកនុងខលួន ទីបំផុតខញំុក៏មកដល់មុខផទះវ ីរ៉ ។

ខញំុវត់ចនទលម៉ូតូទុក េហយអងគុយកន់បច់ផក ែដលកំពុងែត រសេពនបេណត រៗេហយេនះ។ ខញំុទិញផកតំងពីេពលៃថង

េរពះខលចៃថងេនះេគលក់ផកអស់ គមនផកទុកជូនវ ីរ៉ ែតទីបំផុត

វក៏រសេពន។ េភលងកនុងបនទប់វ ីរ៉ ងងឹតឈឹង ហក់ដូចជគមន និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


15

េបះដូងរតួតគន

មនុសសេនេទ។ របែហលជនងចូលេគងេហយ។ េពលេនះ េម៉ ង១០យប់េហយ គមនេហតុផលអី ែដលនងមិនទន់ចូល េគងេនះេទ។

ខញំុដកទូរសពទ េផញSMS ររតីសួសីេត ទនង េហយទុកវកនុងេហេប៉វ ិញ។ ខញំុសមលឹងផកេនកនុងៃដខញំុ ែដល មិនមនមចស់រសីមកទទួល។ គិតពីេរឿងេនះ ខញំុេនែតគិតមិន យល់ថ

េហតុអីបនជនងមិនមកតមករណត់។

របែហលជនងចត់ទុកករណត់េនះ

ជេរឿងមិនសំខន់

សរមប់នងេហយេមលេទ។ -

តឺតៗៗៗៗ “

េលខេលេអរកង់ទូរសពទរបស់ខំុញ

គឺជេលខរបស់វ ីរ៉ ។

អរមមណ៍ខញំុអរ ចង់េហះផុតពីដី ខញំុសុះទទួ ទ លយ៉ ងរហ័ស។ -

វ ីរ៉ ...

-

អនកណេគ?

សំេឡងមនុសសរបុស មិនែមនជមនុសសរសីេនះេទ... -

ឯងជអនកណ...?

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


16

េបះដូងរតួតគន

-

តឺត...

ខញំុរេនថនសួរេទវ ិញ ែតគមនអនកណេឆលយតបមកវ ិញ េសះ។ មិនដឹងជយ៉ ងេម៉ច រសប់ែតទឹកែភនកខញំុហូរដូចបក់

ទំនប់កត់េលថពល់ទំងសងខង។ ៃដរបស់ខំុញ ញ ័រទេរទក កនុង ចិតតសឹងមិនេជឿថ េរឿងេនះេកតេឡងចំេពះខញំុ។ ខញំុមិនអស់

ចិតតេសះ របែហលជបងរបុស ឬបអូនរបុសរបស់នងេហយ។ ែតវ ីរ៉ គមនបអូនរបុសេទ ឯបងរបុសនងបនតករសិកសេនជប៉ុន

បត់េទេហយ។ ចំែណកឯប៉ នងក៏មិនគួរែដរ េរពះសំេឡង មនុសសរបុសមិញេនះ សំេឡងមនុសសចស់

គឺសំេឡងេកមងខចីលក ហ ់

មិនែមនជ

វ ័យេសមប៉របស់វ ីរ៉ េនះេទ។

ដូចេនះ

េតមនុសសរបុសមនក់េនះ ជអនកណ? ខញំុគិតមិនយល់ពីសំនួរ េនះ។ ខញំុវយេលខវ ីរ៉ េហយទូរសពទេទនងមតងេទៀត។ -

...

សងត់ឈឹង គមនអនកទទួល... -

...

ខញំុក៏ទូរសពទេទនងមតងេទៀត... និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


17

េបះដូងរតួតគន

-

េលខទូរសពទ ែដលេលកអនកកំពុងេហ មិនអច ទក់ទងបនេទ េនេពលេនះ...

េគផតច់ផូវរបស់ ល ខំុញ េដយបិទទូរសពទ។ េពលេនះ ខញំុ យល់េហយ។ ករពិត វ ីរ៉ នងមិនទន់បនរតលប់មកផទះវ ិញ េនេឡយេទ។ ខញំុហក់ដូចជអស់ជំេនឿចិតត ទន់ៃដទន់េជង េហលហលកនុងចិតតយ៉ងខលំង។ មិនដឹងេធវយ៉ងេម៉ច ខញំុក៏មិន

បនរតលប់េទផទះខញំុវ ិញ

ឬក៏េទផទះតរេនះេទ។

ខញំុចង់ អងគុយចំេមល េតវ ីរ៉ នងចូលផទះ ឬេចញពីផទះ េនរពឹកែសអក េនះ...

េម៉ ង៤.៣០នទី… រថយនតទំេនបមួយេរគឿងវរតិចៗ

ចូលមកឈប់មុខ

ផទះវ ីរ៉ ។ េបខំុច ញ ំមិនខុសេទ ឡនេនះ គឺជឡន ែដលេហៀប េកៀរខញំុកលពីយប់មិញេត។ បនតិចមក ទវរឡនរេបកេលច េចញវ ីរ៉ រត់ចូលកនុងផទះេដយមិនបនរកេលកេមលេរកយ។ ពុេទធ! ករពិតនរ ីយប់មិញ ែដលខញំុេឃញេនមុខផទះសំណក់ េនះ គឺជ វ ីរ៉ េសះ។ ខញំុរសប់ែតសតយេរកយមួយរ ំេពច។

េបយប់មិញ ខញំុចូលេទរកេរឿងអនកេបកឡនេនះ របែហលជ េរឿងមិនដល់ថនក់ហឹង ន េទ។ អនកេបកឡនមនក់េនះ បញ់ែខស និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


18

េបះដូងរតួតគន

ែភនកតរមង់មកខញំុ េហយេសចញឹមៗេនចុងមត់ ហក់ដូចជ

បងហញរបប់ថ យប់មិញេនះ វ ីរ៉ នងជរបស់េគេហយ។ ខញំុ េនេសងៀមមិនដឹងេធវយ៉ងេម៉ចេទ មនែតខំរបឹងទប់ចិតតរហូត ដល់ឡនេនះបរផុតេចញពីមុខផទះវ ីរ៉ ។

ផកែដលខញំុកន់េន

នឹងៃដរជុះកឌុក ធលក់េទដី។ ខញំុមិននឹកសមនថ ១៤ កុមភៈ ឆនំ េនះ នរ ី ែដលខញំុរសលញ់ ក៏ជជនរងេរគះមនក់ែដរ។ េហយ

ខញំុក៏សួរខលួនឯងថ េតមនមនុសសប៉ុនមននក់េផសងេទៀតដូចជ វ ីរ៉ ... ចប់តំងពីៃថងេនះមក ពិភពេលកដ៏ធំេធង ែដលធលប់ ផតល់ភពរសស់ថលមកឲយខញំុ

ែរបជពណ៌េខមយ៉ ងចែមលក។

ពិភពរបស់ខំុញ គឺបនទប់របស់ខំុ។ ញ គមនៃថងណ ែដលខញំុេដរេចញ ពីបនទប់េឡយ។ ខញំុេទេរៀន េចញពីេរៀន ខញំុេទផទះ េហយសំងំ

កនុងបនទប់។ មិតតភកតិជេរចន ែដលខញំុមនេពញថនក់ រតូវដច់ ទំនក់ទំនងមនក់មតងៗ រហូតដល់ខំុក ញ ល យេទជមនុសសឯេក

មនក់ ឬនិយយឲយចំ មនុសសមនជំងឺេសនហ... គមនអនកណ មនក់យល់ពីអរមមណ៍ខញំុេទថ

ខញំុរតូវករអី។ េពលខញំុេនកនុង ពិភពរបស់ខំុញ ខញំុមនអរមមណ៍រ ីករយ ខុសពីេពលែដលខញំុេន ខងេរក។ េនកនុងពិភពែដលខញំុបេងកត ថវីតបិតថ វតូច េហយខញំុរស់េនែតមនក់ឯង ែតវជពិភពែដលខញំុចង់បន...

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


19

េបះដូងរតួតគន

១៤ កុមភៈ ២០១២… ឆនំេនះ

ខញំុដច់ចិតឈ ត នេជងមកេមលពិភពេលកដ៏ អប់អួរសជថមី។ េពលេវលកនលងេទេលឿនណស់ មិនបន ចំមនុសសេទ មនែតមនុសស ែដលកំពុងអងគុយចំេពលេវល

យ៉ ងអនទះស។ ចប់តំងពី១៤កុមភៈ ២០០៨ មក ខញំុមិនចូល ចិតតមកអងគុយចំមនុសសដូចមុនេនះេទ ែតគឺរតូវឲយេគមកចំ

ខញំុមុន។ ឆនំេនះ ខញំុមិនចំណយេពលឥតរបេយជន៍េទចំវ ីរ៉ ដូចជ៤ឆនំមុនេទ។ នងរតូវប៉ នងបញូជ ននងេទេរៀនេន

រសុកេរកេហយ។ ឯខញំុក៏ដូចគន តបិតថពិភពេលករបស់ខំុញ េនកនុងកែនលងតូចមួយ ែតកែនលងតូចមួយេនះ ែដលបនេធវឲយ

ខញំុកលយជមនុសសថមីមនក់ ខិតខំរបឹងែរបងេរៀន រហូតទទួល បនអហរូបករណ៍េទសិកសអនុបណិឌ តេនរបេទសជប៉ុន។ ខញំុសមលឹងេមលេមឃរសលះ គឺរសលះដូចជចិតតរបស់ខំុ.ញ .. ៃថង ១៥កុមភះ ខញំុរតូវលេហយ មតុភូមិ ជទីេសនហ ែតខញំុចំថ ទី េនះ បនផតល់អីខ វ លះមកឲយខញំុ...

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


20

េបះដូងរតួតគន

...របេទសជប៉ុន... ពិភពេលក ែដលខញំុធលប់គិតថ តូចចេងអៀត ែរបជធំ ទូលយេទវ ិញ។ េពលែដលខញំុមកដល់ទីេនះ។ រគប់យ៉ង គឺ

រសស់ថល

េនទីេនះ

េហយតរមូវរគប់យ៉ងតមចំណូលចិតតរបស់ខំុ។ ញ

ខញំុក៏ចប់េផតមេបកចិតតខួនឯងសជថម ល ី េដមបីចប់ អរមមណ៍មនុសសរសីមនក់េទៀត ែដលេរៀនេនកនុងថនក់ជមួយ ខញំុ។ នងជកូនកត់ជប៉ុនែខមរ ឪពុកនងជជនជតិជប៉ុន ចំែណកមតយនងជជនជតិែខមរ។ អចចត់ទុកបនថ នង

ជមនុសស ែដលរក់ទក់ជងេគេនកនុងថនក់។ ថនក់របស់ខំុញ

មននិសសិតទំងអស់ចំនួន៨រូប

ខញំុនិង នង ជនជតិម៉ុងេហគល៣រូប េវៀតណម២រូប និងអូេបគី សថន១រូប។

គឺជនជតិែខមរ២រូប

េយងេរៀនែផនកចបប់។

េភលចែណនំតួរសីថីម

ឲយសគល់… នងេឈមះ ចិនត ហណណូម៉ូ គឺរងរេញ៉រៃញប នតិច។ េឈមះរបស់នង ចិនត រតកូលណូម៉ូ ែតេនជប៉ុន បង បអូនខងឪពុកនងេរចនេហនង ហណ។ នងមិនខពស់ មិនទប គឺកមពស់លម ម ែតេបឈរែកបរខញំុ គឺរតឹមសមខញំុែត

ប៉ុេណណះ។ បបូរមត់នងពណ៌រកហមជប់េលចឆលុះ និងមុខ

សសគុសគមនមុនមួយរគប់របស់នង រ ឹតែតេធវឲយនងសអត ខលំងេឡង។ េបេរបៀបេធៀបនឹងវ ីរ៉ គឺនងសអតមយ៉ ងមនក់។

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


21

េបះដូងរតួតគន

ពីមួយៃថងេទមួយៃថង

ទំនក់ទំនងរវងខញំុ

និងចិនតក៏

កន់ែតសនិទិស ធ ន លេឡងជលំដប់។ េពលែដលខញំុេនជិតនង េទបខញំុកន់ែតសគល់ចបស់ថ នងជមនុសសយ៉ ងេម៉ច

េហយលកខណៈសមបតតិរបស់នងសកសមនឹងខញំុឬក៏អត់។

និយយតមរតង់េទគមនចំណុចណ ែដលទស់ខំុញបនតិចេទ។ េដយសរែតេយងមកពីរបេទសជមួយគន ដូចេនះ កិចចករ ភគេរចន គឺខំុស ញ ុំេលកសរសតចរយ េធវកិចក ច ររួមគនជមួយ នង។ មយ៉ ងនងសគល់ចបស់ពីរបេទសថមីមួយេនះ ែដលខញំុ េទបមកដល់ មយ៉ ងេទៀតគឺចង់រកឱកស េដមបីបនេនែកបរ នងឲយបនេរចនប៉ុេណណះ... ៃថងេសរ ៍េនះ ខញំុមនណត់ជមួយនងេទបណណល័យ កនុងសកលវ ិទយល័យ េដមបីេធវកិចចករបញចប់សរមប់េរតៀម

របឡង។ េលកេនះ ែលងដូចេលកមុនេហយ ខញំុែបរជេទ អងគុយចំនងមុនេដយមិនដឹងខលួន អចនិយយបនមយ៉ ង េទៀតថ គឺខំុេញ គរពេពលេវលបនេរចនជង។ ជធមមតជន ជតិជប៉ុនមិនចូលចិតតមនុសស ែដលមិនេគរពេពលេវល េនះេទ។ ចំេណមេគ

ដូចេនះ

េដមបីសរមបខលួនឲយរស់េនទីេនះចូល

ខញំុចំបច់រតូវទទួលយកចំណុចលអរបស់ជតិេគ េហយែកែរបទមលប់អរកក់របស់ខំុញេចញ។ េម៉ ង ៨រពឹក ចិនត

មកដល់តមករណត់ គឺដូចរល់ៃថង។ េនកនុងចិតតខំុញ នង និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


22

េបះដូងរតួតគន

សអតជនិច។ ច រេបៀបជប៉ុន។

ខញំុញញឹមរកនងរួចេអនកបលគួរសមតម

-

អរុណសួសី!ត

-

អរុណសួសី.ត .. េលកមកដល់យូរេហយ ែមនេទ?

-

បទ... មុនេនះបនតិច។

-

អូ! សុំេទស ែដលឲយេលកចំ ែតខញំុខករថេភលង េទបមកយឺត។

-

ខករថេភលង ែតខញំុគិតថសមលមមនិងេលឿនេហយ...

-

គឺខំុគ ញ ិតថ

េឈៀងចូលផសរមួយែភលត

ែត

េដយសរយឺត េទបខញំុមិនបនចូលេហយរបញប់ មកទីេនះែតមតងេទ...

-

អូ! េបអុីចឹង ចំេចញេទវ ិញ ចំេយងេទផសរទំង អស់គន េរពះខញំុក៏រតូវទិញសមភរៈេរបរបស់ែដរ...

នងសមលឹងមុខខញំុ... -

គឺ... របស់មួយចំនួនេទៀតទុកេរបរបស់រដូវេកត...

ខញំុបញ ជ ក់។

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


23

េបះដូងរតួតគន

-

ហុិ...ហិ ៗ ខញំុគមនថអីឯណ?

អូ! ែតខញំុេឃញនងេមលមុខ េទបរបញប់របប់។ អត់អីេទ ! េលកញ ំ យរពឹកេហយឬេន? ុ ប គឺ...

ខញំុសទក់េសទរ េរពះមិនដឹងគួរកុហកយ៉ ងេម៉ចេទ េទប សម។ ឱកសែបបេនះ គួរនិយយរតង់លជ អ ងកុហក។ មនុសសរសីមិនចូលចិតតមនុសសរបុសកុហកេទ... -

មិនទន់ញ ុ េំ ទ

ខញំុតប េហយេលកៃដអែងអលកបលេពះ។ -

ខញំុគិតថ េលករបកដជអុីចឹង។

នងេសច េហយេបកថង់ ែដលនងយកមកជមួយ េហយយករបអប់អូេបនតូ(បយរបអប់ែបបជប៉ុន)

េចញមក

េហយនងក៏ដកយកចងកឹះ២គូ េហយហុចមកឲយខញំុមួយគូ។ -

េតះ! ញ ំ ំងអស់គនេទ! ខញំុេរតៀមមកឲយេលក ុ ទ ែដរ។ និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


24

េបះដូងរតួតគន

-

-

េរតៀមមកឲយខញំុ? គឺអនកមីងគត់ជអនកេធវមកឲយខញំុ

ែតខញំុញ ំ ិនអស់ ុ ម េទ េទបខញំុមិនហ៊នញ ុ ំ េហយយកមកឲយេលក ជួយញ ំ ឹង ន ណ! ុ ហ អូ! គឺអុីចឹងេទហហ?

អរគុណេរចនណ ចំែសអកខញំុ

អេញជញនងញ ំ យមតង។ ុ ប

អូេខ! ខញំុចំទុកសិនចុះ...

នងេសច

េហយពួកេយងក៏ញ ំ យមួយរបអប់ ុ ប

ជមួយគន។ បនទប់ពីេនះ គឺេយងេសងៀមសងត់េរៀងខលួន េរពះ េពលេវលមិនបនចំេយងេទ។ េរបេពលេវលខជះខជយ គឺ ដូចជបំផលញខលួនឯង។ ជមួយនង

េទះជខញំុចង់មនេពលេវលេរចន ែតខញំុក៏មិនចង់រ ំខនេពលេវលរបស់នងេរចន

ហួសេហតុេពកេនះែដរ។

ពួកេយងេនេធវករងរមួយេនះ

រហូតេភលចខលួន។ នឡិកវយេម៉ ង៥ សិសសទំងអស់ក៏នំគន េរៀបចំកតប និងេសៀវេភេរៀងខលួន។ េសៀវេភ ែដលេមល

មិនអស់ក៏រតូវេសៀតទំព័រទុក

េហយរតូវយកេទទុកកែនលង

េដមវ ិញ។ េដយសរៃថងេនះ គឺជៃថងេសរ ៍ េទបបនជបណណ ល័យឆប់បិទយ៉ ងេនះ។ េបជៃថងធមមត គឺេម៉ ង៦ បនបិទ។ នងេងបេមលមុខខញំុ រួចរ ំកិលដងែវ ៉នត ែដលសរមប់ករពរ

ែភនក េហយញញឹមមកកន់ខំុញ។ សនមញញឹមនងសអតខលំង និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


25

េបះដូងរតួតគន

ណស់។ មិនដឹងជខញំុអចេឃញសនមញញឹមែបបេនះប៉ុនមន ដងេទៀត?

េរៀបេសៀវេភ

និងកតបរួចេហយពួកេយងក៏នំគន

េទផសរទំេនប ែដលេនជិតេនះ។ ជធមមត គឺខំុច ញ ូលែតផសរ លក់អីវ៉ន់ជជុះប៉ុេណណះ េរពះចំបច់ េដមបីសនសំសំៃច។ មយ៉ ងេទៀត តបិតថ ជអីវ៉ន់ជជុះ ក៏ប៉ុែនតមិនដូចជអីវ៉ន់ជជុះ េនរសុកែខមរែដរ។

នងនំខំុញេដរចូលហងេសៀវេភេនកនុង

ផសរេនះ។ ខញំុេដរតមនងរតុកៗ។ បនតិចនងេលកអីវ៉ន់ដក់ ចូលកនុងករនតក ែដលខញំុកំពុងកន់។ នងទិញេសៀវេភេរចន

ណស់ េហយេសៀវេភមួយកបលៗក៏មិនេថកែដរ។ នង េរ សអស់ចិតត េយងក៏នំគនេទញ ំ ី។ េលកេនះខញំុជអនកប៉ វ ុ អ នងមតង។ ញ ុ ែំ ឆអត េយងក៏នំគនរតលប់េទកែនលងសនក់េន វ ិញ េដយកែនលងសនក់េនេយងេនជិតគន េទបខញំុមនឱកស

អចជូននងេទបន។ េនតមផលូវរតលប់េទវ ិញ េយងរតូវ េដរេទចំណតរថេភលង េដមបីជិះរថេភលងេទចំណត ែដលជិត កែនលងសនក់េន បនទប់មក េទបេយងរតូវេដរបនតរបែហល៥ នទី េទបេទដល់កែនលងសនក់េន។ ក៏ប៉ុែនត មិនទន់នឹងបន េដរដល់ចំណតរថេភលងផង

រសប់ែតេមឃចប់េផតមេភលៀង។

ដូចេនះ ពួកេយងក៏រតូវសេរមចចិតត េនរជកេភលៀងសិន េដមបី កុំឲយទទឹកអីវ៉ន់ ែដលេទបែតទិញេហយ។ និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


26

េបះដូងរតួតគន

េរកមតំណក់ទឹកេភលៀងែដករសក់ចុះ

ខញំុេនអងគុយ េសងៀម រកេលកេមលេទឆងយេដយមិនហ៊នសមលឹងេមលមុខ នង។ រសប់ែតនងេរកកេឡង េហយយកៃដេឈងរតង ទឹកេភលៀង ែដលហូររសក់ពីដំបូល នងញញឹមមនក់ឯងេហយ ងកមកសួរខញំុ។ -

រ ិទធ ! េលកចូលចិតតទឹកេភលៀងេទ?

-

ខញំុ... ខញំុចូលចិត… ត ចូលចិតរត តង់ណេទ?

-

ចូលចិតរត ត់មុជទឹកេភលៀង...

-

េចះែតមនេហយ...

-

ែមនេត!

កលពីេនរសុកែខមរ

េភលៀងណស់ េហយចិនតវ ិញ? -

ខញំុចូលចិតតមុជទឹក

ដូចគន!

ែតខញំុមិនែមនចូលចិតរត ត់កត់េភលៀងដូចជ េលកេទ! ខញំុចូលចិតស ត ត ប់សំេឡងទឹកេភលៀង។ សតប់យ៉ងេម៉ចេទ?

េបថលង់សឹងសលប់េទេហយ

ហនឹង។ -

គឺសតប់េដយអរមមណ៍។ មកេនះមក! ខញំុបេរងៀន េលកសតប់។

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


27

េបះដូងរតួតគន

ខញំុេងបឈរ េហយេដរេទឈរែកបរនង រួចសមលឹង េមលេទេលេមឃ។ តំណក់ទឹក ែដលរសក់ចុះមកេរកម របេដញគន

ហក់ដូចជភពរប់ពន់

យ៉ ងរហ័ស។

ែដលកំពុងឆលងកត់ខំុញ

ខញំុមិនែដលសេងកតេសះថ វអសចរយយ៉ ង នងទញៃដខញំុេទជិត េហយឲយខញំុបិទែភនក សតប់

េនះ។

សំេឡងទឹកេភលៀងយ៉ ងេសងៀមសងត់។ ផុសេឡងវ ិញ។

ទឹកេភលៀង…

ភលមមួយរ ំេពច… អស់... -

េរឿងចស់ៗជេរចន

រសប់ែតេធវឲយខញំុនឹករសុកែខមរ

ខញំុធលប់រត់េលងទំងមិនបនខវល់ពីអីទ វ ំង

រ ិទធ... !

ចិនតេហខញំុរសលៗ... ខញំុភញក់េរពតដច់កររសៃមអស់ រលីង េហយសមលឹងេមលមុខនង... -

សតប់ឮថេម៉ចខលះ?

-

គឺនឹកេរឿង

ែដលធលប់េកតកលពីេកមង

គឺនឹក

រសុក… -

មិនែមននឹកេរឿងេផសងេទដឹង។

-

គឺគមនេរឿងអី ែដលរតូវគិត េរកពីេរឿងជិតរបឡង េទេនេពលេនះ... និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


28

េបះដូងរតួតគន

-

និយយដូចជគមនអរមមណ៍...

-

អត់យល់...

ខញំុនិយយតបេទវ ិញ -

ចំសតប់មតងេទៀតណ!

នងកន់ៃដខញំុយ៉ងជប់ េហយឲយខញំុបិទែភនក។ ខញំុបិទ ែភនកសនសឹមៗតមនងរបប់។ រសប់ែតនងយកៃដេយង ែដលកំពុងកន់ដក់ផឹប អ ជប់េដមរទូងខងេឆវងរបស់ខំុញ េហយ ខសឹបតិចៗ។ -

េនឲយេសងៀម េហយពយយមសតប់េទ!

ខញំុេនេសងៀមតមនងរបប់ ែតករពិតមិនដូេចនះេទ កនុង អរមមណ៍ខញំុ វ ិលវល់ខល វ ់យ៉ងខលំង េរពះមិនយល់ពីអីែវ ដល

នងចង់របប់ឲយខញំុដឹងតមរយៈេរឿងទំងអស់េនះ។

រសលញ់ខំុេញ ទដឹង

នង

ែតរបែហលមិនងយដល់ថនក់េនះេទ

េហតុអីក៏ទំនក់ទំនងែបបេនះចប់េផតមេលឿនយ៉ ងេនះ។

ខញំុ េនែតមិនយល់ គិតកន់ែតខលំងរ ឹតែតមិនយល់េទវដង។ បន

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


29

េបះដូងរតួតគន

មួយែភលត ខញំុក៏េបកែភនកតិចៗ សមលឹងេមលេទមុខនង។ នង ញញឹម េហយសួរខញំុមង ត េទៀត។ -

មតងេនះ សតប់ឮថេម៉ច?

-

អចនិយយថ សតប់មិនសូវចបស់ក៏បន ឬសតប់ ចបស់ក៏បន។

-

និយយឲយេលឿនៗមក!

-

របែហលជសតប់ឮពកយថ ចិនតេហយេមលេទ!

ខញំុកំពុងែតរសលញ់

ខញំុនិយយឆនងេលង។ េបសិនជនងខឹង ខញំុនឹង ែកសមតីខំុភ ញ ល ម។ ផទុយពីករគិត មុខនងចប់េផតមេឡងរកហម េរពឿងៗ គឺេអៀនេហយេមលេទ! ហស ហ! ខញំុសឹងមិនេជឿ ថនងរសលញ់ខំុញែមន ... ចប់ពីៃថងេនះមក មិនចំបច់និយយេរចននំែតហត់ េគេហយនិងខញំុ ក៏កលយជសងសរនឹងគន។ មកដល់រសុកេគ

រកបនេសនហមួយ

ក៏មិនអន់ែដរខញំុ!

េទណ

ក៏េយងេទ

ជមួយគន។ ញ ំ យ ក៏េយងញ ំ មួយគន។ េរៀន ក៏េរៀន ុ ប ុ ជ

ជមួយគន។ ក៏ប៉ុែនតេពលេគង គឺមិនេគងជមួយគនេនះេទ! :P

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


30

េបះដូងរតួតគន

១៣ កុមភៈ ២០១៣… ជិតដល់ៃថងទិវៃនកតីរសលញ់េទៀតេហយ។

យុវវ ័យ

េនជប៉ុន

មិនសូវជេរជមរជួលដូចជយុវវ ័យែខមរេនះែដរ។

េនទីេនះ

អចនិយយបនថ

មនទិវេនះពីរដង

គឺៃថង

Valentine’s Day ១៤កុមភៈ មនុសសរបុសទទួលបនអំេណយ សករសូកូឡពីមនុសសរសី

ែដលជសកខីភពៃនកររសលញ់

ឬករេគរព ឬករគួរសមធមមត។ េហយៃថងWhite Day ១៤មី ន

មនុសសរសីទទួលបនអំេណយពីមនុសសរបុសវ ិញ។

អុីចឹង គឺៃថង១៤កុមភៈេនះ គឺជៃថង ែដលខញំុរតូវអងគុយទទួលកដូ ប៉ុែនត១៤មីន គឺជៃថងែដលខញំុរតូវជូនកដូរតលប់េទេគវ ិញ។ ែបបេនះ គឺេសមភពគនេហយ។ េនជប៉ុន េគមិនសូវជចូល

ចិតតជូនផកដូចេនរសុកែខមរេទ

ក៏ប៉ុែនតេគចូលចិតតជូនសូកូឡ

េទវ ិញ។ ែសអក ជៃថងខំុញនឹងទទួលបនកដូ ដូចេនះ មិន ចំបច់សូវខវល់ប៉ុនមនេទ។ ខញំុនិងចិនតនំគនមកញ ំ យៃថង ុ ប រតង់េនអហរដឋន។ ៃថងេនះខញំុមនអរមមណ៍ចែមលកថ ដូចជ មនែភនកមួយគូកំពុងែតសមលឹងេមលរគប់សកមមភពរបស់ខំុញ។

ខញំុឲយចិនតេនចំខំុញេនតុ េហយខញំុជអនកេទយកមហូបមកញ ំ ុ ។ កំពុងែតចប់អរមមណ៍នឹងមហូប ែដលកំពុងកន់នឹងៃដ

រសប់ែតមនុសសរសីមនក់ អូសខញំុេចញពីទីេនះេទអងគុយេនតុ

មួយែកបរនឹងបងអួច។ ខញំុភញក់េរពត េពលែដលសគល់មុខមត់

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


31

េបះដូងរតួតគន

មនក់េនះចបស់… នងជ វ ីរ៉ ... ខញំុបងវិលេជង េហៀបនឹងេដរ េចញ រសប់ែតនងចប់ៃដខញំុជប់។ -

រ ិទធ! េលកអងគុយនិយយគនឲយរសួលសិនេមល!

ខញំុរតូវអងគុយចុះវ ិញយ៉ ងេសងៀមសងត់ សូមបីសមលឹងេមលមុខនង...

េហយមិនហ៊ន

-

មកេរៀនទីេនះ យូរេហយ ែមនេទ?

-

គឺមួយឆនំេហយ ចុះនង?

-

ខញំុ៥ឆនំេហយ។ យ៉ ងេម៉ច? េហតុអីអត់េមលមុខខញំុ ចឹង?

-

គមនអីេទ ៃថងេនះ ធលក់ខយល់ខលំង ខញំុឈឺែភនក េទប មិនហ៊នចមលងេទឲយនង។

-

សុខសបបយេទ?

-

ធមមត! ចុះវ ីរ៉ ?

-

មិនសូវសបបយេទ េរពះខញំុេនមិនទន់បករសយ ឲយេលកសតប់ចបស់លស់។

ខញំុភញក់េរពតសមលឹងេមលមុខនងយ៉ ងរហ័ស។

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


32

េបះដូងរតួតគន

-

បក...បករសយេរឿងអី?

-

១៤កុមៈភ ២០០៨ មិនែមនខញំុមិនេទជួបេលកេនះ

េទ ែតៃថងេនះ េលកប៉ ខញំុ ជំងឺគត់េរ េឡង េហយ ខញំុក៏របញប់ជូនគត់េទមនទីរេពទយ។ េដយសរ របញប់េពក

ខញំុក៏មិនដឹងជទូរសពទៃដខញំុរជុះេន កែនលងណ េទបមិនអចទក់ទងេទេលក។ -

រជុះទូរសពទ?

ចុះមនក់

សំណក់? -

ែដលខញំុេឃញមុខផទះ

មុខផទះសំណក់អី?

ខញំុដូចជរជុលមត់បនតិច េទបរបញប់ែកខលួន។ -

អូ ! គមនអីេទ...

ខញំុេននិយយជមួយនង រហូតេភលចគិតថ ចិនត កំពុងែតចំខំុ។ ញ ែតេទះយូរយ៉ ងេនះ ក៏នងមិនបនខឹងខញំុែដរ ខញំុរ ឹតែតសេសរចិតន ត ង ែដលទុកតៃមលសរមប់ខំុជ ញ និចច ។

យប់េនះ ខញំុេគងមិនលក់េសះ ខញំុេដកេមលពិដនេធវ ែភនកភលឹះៗ េរពះមិនដឹងេធវយ៉ងេម៉ច។ េរជសេរ សមនុសស ែដលខញំុរសលញ់ គឺវ ីរ៉ ។ និយយតមរតង់ចុះ ខញំុមិនទន់េភលច និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


33

េបះដូងរតួតគន

វ ិរ៉ បនេនេឡយេទ។ នងជមនុសសរសីដំបូង ែដលេធវឲយខញំុ

ធលក់កុងអនល ន ង់េសនហ៍េសទរែតេងបមុខមិនរួច។

េរចនឆនំកនលង

មកេនះ

េពលែដលខញំុេហៀបនឹងេភលចនង រសប់ែតនង បងហញខលួនេឡងសជថមីមតងេទៀត កន់ែតេធវឲយអរមមណ៍ខញំុ

វ ិលវល់...

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


34

េបះដូងរតួតគន

១៤ កុមភៈ ២០១៣… ចំអស់មួយឆនំ ៃថងេនះ ក៏មកដល់មតងេទៀត។ មនុសស ែដលេគរង់ចំៃថងេនះ េគសបបយខលំងណស់។ ខញំុសមលឹងេមល េទវ ិទយល័យមួយ ែដលេនជិតសកលវ ិទយល័យរបស់ខំុញ

តូបតូចៗ ែដលដក់លក់សរក សូកូឡ គឺមនសុទធែតសិសសរសី ឲយរៃញ៉។

គិតេទចង់េសចែដរ

ែដលតំរង់ជួរគនទិញផក។

េនរសុកែខមសុទធែតរបុស

ែតេនទីេនះវ ិញ

គឺមនសុទធែត

រសីៗ។ ឆនំេនះ ខញំុមនណត់ជមួយនឹងចិនត េនសួនផកខង េរកយសល។ ែតខញំុក៏បនទទួលសរណត់ជួបពី វ ីរ៉ ែដរ។

មនេសនហពីរកនុងេពលែតមួយ េបរេទះេភលងបុកគន អនកែដល រងេរគះ គឺគមនអនកណេរកពីខំុេញ ឡយ...

ទីបំផុត ខញំុក៏រត់កត់រពិល េទហងផក ទិញផកកុលប មួយបច់ពណ៌រកហមចងយ៉ ងសអត េហយេទជួប វ ីរ៉ ។ រគន់ែតេឃញរូបខញំុភលម នងសបបយចិតតណស់ េហយសទុះ

មកឱបខញំុេទៀតផង។ េបកលពីមុន នងេធវដូេចនះដក់ខំុវញ ិញ មិនដឹងជខញំុសបបយចិតប ត ៉ុណណេទ។ ប៉ុែនតឱកសេនះែបរជ

េកតមនេឡងខុសេពល ។ -

ជូននង។ និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


35

េបះដូងរតួតគន

-

អរគុណ ផកេនះសអតណស់ ខញំុចូលចិត។ ត គឺសងនង កល១៤កុមភៈ ២០០៨ េនះណ! េពលេនះ េទបមនឱកស។

នងញញឹមតិចៗ ែតមិនមត់។

-

ខញំុេទវ ិញសិនេហយណ! របញប់េទណវ ិញេលឿនេម៉លះ?

-

គឺចិនត េនចំខំុញ...

-

ចុះខញំុ?

ខញំុេនរទឹង ... -

សុំេទស វ ីរ៉ ! ២០០៨ មិនែមន ២០១៣ េទ។ អចនិយយបនថ របែហលជនងរបប់ខំុយ ញ ឺត បនតិច។

ខញំុេដរេចញេដយមិនហ៊នរតឡប់េរកយ េរពះខញំុ ខលចេឃញវ ីរ៉ យំ។ ៥ឆនំមុន ខញំុជអនកចំនង េហយខញំុជអនក

យំ។ ែតឆនំេនះ មិនែមនជខញំុេទៀតេទ។ ខញំុដឹងថ វដូចជ េឃរេឃបនតិច ែតេបមិនរបប់នងេពលេនះ េហយ និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


36

េបះដូងរតួតគន

របសិនេបចិនតដឹងេរឿងេនះ េនះរវងេយងទំង៣ គឺគមនអនក ណេនសុខេឡយ...

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


37

េបះដូងរតួតគន

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត


38

េបះដូងរតួតគន

និពនធេដយ ទឹ ម ចិ រត

បេះដូងត្រួតគ្នា  

By Chitra Tim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you