Page 1

ទព 1

ច គ

នពន

យ ទព


2

នពន

យ ទព


3

ទព

នពន

យ ទព


4

នពន

យ ទព


5

ប ន ផក

គម

ពមផ យ

កផ ក

ផក ច" នង $ប%យ ផកទ("ក)ទន ( ង%

*+

ក ទម ប'ន ក ប,

ន -$.

Blog : libertypublication.wordpress.com

នពន

យ ទព


6

គប)

/01ន 'ង ន 2កម3 ប )

ន គ72 'ង ប

ក ទព

បគ<

@

ក បប1ច ប8/9 :3 /; ង< 0

>/0 *?/; ង< @កង D

ទ4ប56

) ព/0 *? .

A$ B ន

ទ4 /20

.Aង E.,ចF Gនង

=0 មC

ព2ក)

នង

1ម9 ង

) E%ប) នងទក នង E%HបIន គ720 1ច.នJ /បK L M 9

នពន

យ ទព


7

នពន

យ ទព


8

គទ ប

Kង

( ទAបភ.7 ..

ភ( ពញ

នW ,

@Pមប L Q យ$ថS(ងTយកង កUង

( Xង (

( Dម CINTRI9 `ពកម3ក aក ក(ពង / គd Kង

.( *ក

(ន

កh

Aបច(ខ; ន

q ( ក ថ3 .

K ងជ/ Dងទទ; ម;យ /o$

L b ន=$ព*c1ប/ង .

1.

3

*

ម2 $

.

* .Cមlច,

កh ឃCញ

.Cមl ក

ម ; ពធ ប

នងrប) ផQCម @ ប

*2ព

ភuv$ក/យ

នង

.b

ម ( ន ;

Z9

n /o$ 0កព បCកប $

ន0

K ងsងមខ ន 9

ក គo ក គo @a$ទw

ន គ Aបច( ច ; P(ងពម;យ1ថxមន9

q ( ក ថ3S(ងច/ %មន ទ4 /មក

ន ប2ព

ព ( ...

/ ធyC.( *C fKង%ykប) >I )

Z/

C 1ផeថ ) fKងgប)

ទ, Gក(ពង / /) /កjk/) $

ប ) កម3ក កUម>Y ន

នSន) ព

យ7/ . >Cយខ( បង /)

>;ន

n1 ក $

ង9

Iយ

nS(ងTយក(ពង

.Cមlច, ,!z

" XCយ កh

ម ; ប ពធ បCក

មន មន

ន កខ

nS(ង

នមក

C e ផ/. ង|Cម .Cមl}JSន)មននង គបទSy នពន

យ ទព


9

បង%

9

កម3$ធ បCកប $

ន0

>Cយ9 Sy បង% ,ម S

-

q ( ក ថ3

កh /o$

jjj

កh. ) $

/o$rប) ផQCម

នបទ ច ; G >Cយផង . 9

ម•ញ) មញ ខu( បgប) ពក

បយI/9 %DK ន)ពwfមនfយ , ម S /ខ; ន /)បកមន

កម3$ធប $ /

ន0

ន9 ក( <ម /មន មន

n

ក)

fKងgប)

qថ ( 3 ន 9 /ទប(ផ/ គកh @ /មកយ7/}Jsង

%DK ន) យCង <មS

មl

*Qក

យ ខ )

8

) /ខJ ) បក) បCង " ទ >CយDង

•|

មន.ង9 q ( ន %DK ន) /o$:ន ជCងS(ងគ,ច, 2‚ក)ប…† ប)1នជ$/$ទw

nS(ង

0យ /o$ បយI/ខ G! ក)

'ន

( s3

ផងកh

Gកង‚ក)ទƒ„

I យ ប ) គ9

- យ! ភកបKន ភក! ច /)បកមន

"

-យ%

€ /0 បgប) G}JSន)

មនrញ) /ក ; ន ខ3 ព .Cម ទ ‚មន /o$ គង)- ( .

ទCប /)មន

Q G}J%DK ន) ធyC}J

) G កC/!

Cក

*ព យCងមខ XCង ‡3

នពន

យ ទព


10

.,ច / បK9 "ងក56ˆន C %DK ន)ក2 h មន

n បU

ប ព/ . 9 ក( -

ក)ទទ;

ជU ព1. XCងមក$ញ9

/o$

C 'ង .

យCងˆនខ; នជ;យ C

,ម S ន

A$ B .

! មP. ) ខ(ផ u ង ក(

យម;យ

Fប)ច,

ន= ម3*?‚ /l/ /%DK ន)

A$ B"

នទទ;

/o$

C 'ង .

dk មនធម3P . 9

- បCចងកh

Z.!

ងy }Jខu( ទញ

}Jខu Q ( ចង

យទក G >Cយ9

n.

យព

ក) " 9

€ ផង9 . ) ព

ងចង) ក

ខ; ន

Q}J ថម ទA/$ញ G

យ ទក

" /ប G%DK ន))

នn ( . មC

ន ធyC /

កង1ថx ន

G9 (

- គ(ន/ ន កh

ម Z wKង . 9 /}Jខu( G ក

បទSy %

G >Cយ9 បC S 2 គ បCក >Cយខu(ច,

កទញ

យ"

កhមន

}Jខu Q (ឈ j 7 ពក ខu(មនSន)

F/) ន កh2មន

)

ខ; ន

n ចCន9

n

យfKង មKច បC គ

ចង

ន Gព

G

កទ

នផ, $ /ម;យគ/) គ7 Gផe $ញ>ងL z 9 %DK ន)/ប

កŒ*+•†ញ) " 9

ច ; បន ទA/9 នពន

ប មC

មខ"ងបនច

យ ទព


11

z - >Cយច sង យCង>ង មនគ/ ក Gផe $ញ ទ |? បទSy %

>Cយ>ង9

ន គoមកប ងvន ទ S

)

ចប)កម3$ធ

/

មC

បC គ

Gកh /)

Zក L មC

G9

(%DK ន) ; G$ញ ក(}J"ង/ប•†ញ) $ញSន)) - GEកhមន G 2 'ង ប ) ខ(9 u មន . 2មក ; .ញ ព

S

)/

%DK ន) @ /ទទ;

ន9 %DK ន)ខ•

0 € ក(}J

( - ខ; ន ចញ}J - បC

នន Z? ធyC

-ក) € - ទ!

€កJ•†ញ) •†

@/បយ, កhនfយ

••<មទក ន9 nIយ "

/) កC/ XCង9

ប ) "ង}J "ង Gផe $ញ

., ច %DK ន) /o$ /

1ថx 0យជ;បF r(នfយ

ទA/ច ! (%DK ន)នfយខnបj

-

) Fផង ប

មC ? /ខ; ន ន 2 កUមបK,

9

ទប(ផ/

%<

ញ) F

ក)aង)

/)ជប ,ចj9 បបបន( ជ >Cយ>ង? (" គ(>ក ឃCញ%DK ន)នfយខnបខ យ

ក)aង)

នមកពL9 / ចAក ប ) យCងsងL

ជ " ? ច /

នW‚ខu(

ន>3ង9 (%DK ន)/ប$ញ >CយមនបងZង)

យ, កh .C Gផe $ញ G)

នពន

យ ទព


12

មក. ) ផe $ញ %DK ន) @ /មនSន) ពកមញ9 ក56

ក) ន

កl ធងទកប *CQ

បCកទកបង|, ច,

%ប) / ចX(នក

គ/‚ « បC

)

ព/2ព, ក87 មន*h9 ក(ពង /ឈ @ កង ក$ប *CQ

( *Cច កhឈក) ផZC

ន Aន2ម;យ"ង

ប>

XCងញកgប)L ) >Cយ មC

គ/ផង

>Cយផក/ចj

គ ផZC

aង9 %DK ន)

••<មទក

/)នង កC/

G... > > >... /កh

ន1.គ, កង0 87.ង បប ន នងមន

បCន L

) ច/នង 'ង0

C ចផង

ន ឃCញ"យ យCង @ ព

ច) ផnក ទ ព

G Aន» 9 /

Z.

ក)aង9

ច•

) 2គ/‚

I យ /គ/ (ព0 Aបច(ខ; ន

ប)0

"យឆ”;/មនsន ទ9 យប) ន ច,

%DK ន)=

Aន1ថxទម;យ

Zក ន

គខ( បង / Y s=$មន}J

% 9 s=$0/)ថ3 មC

G

ម ; ន ពក1 ក9

) ជ/កL Q

/ G >Cយ9 មនបងZងយ ) , %DK ន)កទ h ម/ខ; ន G

បទ ភក បទ %DK ន)កh

/) បទ K ង)

នខ; ក•

ក)កង1

ក)ភ

`ព 'ង Aបច(

ខ; ន %DK ន)កh @គ/ព ន ព " 2 >/ ធyC}J @. =

}Jឈប)គ/ ម;យ

; C គ ច

នe 0យ

l ន40 "D / " G9

នពន

យ ទព


13

គទ ច

fប5†(ង

.(*ង .

!ន"ថ#ទមយ

ប)‚

មន

n

3មកប(ភ7 ផនព

បនចមQងj

ពក1ន1ថxថ3ក(ពង /rប) ផQCម >Cយ9

/ySង ( Tយ /o$ 0កrកព.( *ក9

ក(ពង /បន7 XCង

បព

.

%DK ន) ក(

C គមនSន) 0ក @ XCយ

, ក1.Sញ កទ,

( Xងrប

€ យប)មញ $ ) /នកគ/ព =

/9

ទCប%DK ន) u ក).ងខ; ន XCង9

I ពe1$q/ (Smart Phone) មក មC

%ប) / បCក ភកធ(jម, Kង

. ( ង

d2 $

យCងក(ពង / @

ន បនចព " បនច 2 >/ ធyC}J គ @. ) កL Q "X0 Dទ?បន ;

2

syច) កh

កXង) ចង)បន K ភក មAម9

ម ( យ ; កន G >Cយ!!!

%DK ន) ងCប XCងfKង >I

vក€ក)fKង ប ញប បgKប)

/)ច, g/)

Gង,/ទកfKង ; Dន) A$ BfKង

'ន Gកង

0Pប ( *ពyច/ ប ) គ ( បCគ/ G 0Pប ន @2ម;យនង គ

2ង

q ( ( >Cយ)9 មននង G%

Aន គ ឆv/ បCក Facebook នពន

យ ទព


14 បនច

.Cមl

%

ខក ព

ប)ម/j

C" ‚

Aន >Cយ! :D» 9

D ) .ង%DK ន) .C G AនបK L M

« * ;

/1ថx ន

កhបក)1. ¥មK,/,8បជ G%

នច x យ ប > >, ញC

ក0ក)9

ម;យគX, មK / ជ$

គ¦% មធJមម;យ

.

ភមង<

Aន

គ¦% ក

)

H/ @កងច(L/)‚ក) ¦

នង បកប -យ

9

@ព -

.Cមlក(}Jយ7/

2 >/ ធyC}J%DK ន) .C មQងj

ព%DK ន) នជ$/

ខu( G

9 ពផe G%

%DK ន)ព( មន2ក,នកង /ក,

ខង)ខ ) y " ទ9

!Q

G. ) ‚ក) Aន...

,ម S

ក គo! ខu(មកយ/ 7 9

- rz! មន ទ /1ថx 0យ /o$មក}J

'នបនច! ច,

G

ង<យ @/ " G! ក គo .

ក គo

ន ប%

ន Aបច( ច ; 2

កង‚ក) Aន ន .9

ម;យ

ន?

កh @

ប)%DK ន)}J G ង<យ/ Pម /បង)/ ច9 %DK ន)ព( មនa 0 ទ

នម/ជ/./ ប ) គ

នe 0យមក

(G

€ ម ( យ ; "ក)

ក គoបនeក‚ក)កr h ប) ផQCមនfយ នពន

យ ទព


15

C ក XCង (ព$នIយ ប ) %

Pមក(}Jខ ឆ

នង ចក ក-

.Cមl}J

0

$

nS(ងTយ ប/ប/ គ

ប)q ( ក ថ3កង

%( ក មC

ម/L .

ទម;យ9 ក(ពង / ង<យ•ក មC

ប)%<

មន

n

)0

ពqr ( )"

ប 2 កខបកខប

ទ49 Pមព/ " គ7ក56

%DK ន) /)បK -យ1ច.នJ0 ន

មQចកh u ក) ផZC

87.ងF 0 . ) ចន

ពមn

ពមn

K ង ចញ

/

2"

បvប

ន ឃCញ$/H

ក)

មញ ទ /C9 ច ក(

/o$

យ Cង

,!z មកពមននក%3ន‚ 1.គ,

ងទម;យ...

មន ចញ G ` ក

ក0

.

ធyC មC

មញ ន ប 2មក Aន‚ក)2ម;យF % 9

គ/ /ព ង<យ ; ចឆ3ក) ង

ចន

sង ( ម y ងj?

ច( *កa%DK ន) ក( 87.ង

កh %ប) / u ក) ពC/ នង$/

ក) @sង%Q(1. ប ) ខ; ន9 =0 +%DK ន) ព

.,ច2ច មក កQ

ឆyង មC

ពមn

oបខJ ) =0

y % XCយ9

យCងa * $ញ កhមនខ† ចញ GL .

មង មC

%Q(1. >, /

មញ9

គ7rˆ ( 0

.Cមl

គ/ /នfយ (ព 'ង%DK ន) >, / ភចគ/. ) ចន " .hគ; នពន

យ ទព


16

}J0ញ)

ក) ន 9

ប ) "ង

ចន 2ក,ន គ¦% ក

បCក កUម>Y នប មC

.

( ប, dk

ពeគ;

"ង

C e /ចង)ឈ ផងកh‚

) បម បយ9 L )9 ប , Dង

នគ;

dកម3/,ចម;យ9

ម.9 ន9

ចន

y/

- ,!z ន គ72មន

/)

)%Z/ ពក

n /)បកមន

nS(ង

>Cយកh ធyC2 u ក)

) % 9 ច ខJ )

ន2បក)•/)Dង0យ.h ( គម ប ) យCង>ង មក}J

កង‚ក) ន ចង? ( fK! ចន កម( rប) ផQCម

>Cយ ទ /C)

- ខu(មន.ង2ខJ )

-

មខ

yន) ទន)ភន) .,ចនងDង បnD9

- =|zក! ន យCង ទ /C! (%DK ន)¨Sន)

ក(

n

%DK ន)

មl

ច( *កaDង0យ$ញ "

.,ច2ជ;បនង ចន -យ1ច.នJ ចង9

ច,

ចន2មន

បC បvប Gនងក(

%DK ន) ធyC2 .C ច .C XCង @កង‚ក)

>z

ម . 9 §ពក

.

ញ) ទA/

បCចង).ង‚ខJ ) " :3

G

; គo ក Aបច(ប…• :3 G9 (មនបងZងយ ) , X Cយ យ Cង

ញ) /ប G$ញ >Cយ . )

ន >Cយ! ខu(មនចង) : 2ម;យF ទ Dប)ម/ ប /o$ . 9

នពន

យ ទព

C 2ង


17

ចន/បប…† ប)ក(}J កC/2

••<មទក

/)

/ក(

ង©ម‚

ទប)2ប)}J % 9 - ចង

ននIយ‚

(%DK ន) ; ប5•ក)) - គ/ខ; នaង មC ទA/9 $ *$

G!

យCង ពមDប)ខ(2 u ម/ . >Cយ មន ទ? Aន. ) ‚ក)ទ.ប)ព >Cយ

គខ Gព,! (kkk ច

ងឈj 7 មK ទ)

- ,យ! កប)>3ង! មក ¥ព, L z !

@ ;

C ក ន មKច

ន >Cយj ខu(យ )

>Cយ ចងព1ថx ន G យCង2ម/នងF >Cយ ក(

ញ) F

"( / ង1 ច/ ធyC ទA/9 (%DK ន)ញញមខ•ប) ខu( :3

(

%DK ន)9 ច sង យCង$ញ?

- ខu( :3 បទម ចន9 គ/ G :3 ខu(ព D 2ង :3 ព,aង qxយL ) 9

" -

កhព, ក87 មK ?" %DK ន)គ/កងច/9 មQ .

ចន /បមកខu(មង Q j

នងជ5•(ង G >Cយ9 (%DK ន)87)

- kkk! ន កh € / - គង)

ន1ថx

មQខu(

ធyC}Jខu(

C e /se/ Gខeប)

នម>ទ4«ទ4 . L z :P

.ងខ; នមនsន... នពន

យ ទព


18

%DK ន)មន ពម

I C កទង)ជយ

aL

ប 2ប ង|C

( នAង

)F %

ប2

-ក) ចន ធyC}J កម( យCងមខ XCង ក>មខង XCងfKងsង ( /) S(មន

kYនប ង|C

ន9 មននក%3ន‚

ទCប /%<

( នAងច មvង87.ង G >Cយ9 ច ; >Cយ %DK ន)កh :P

/ប G$ញ2កច†ប…† ប)qក បយទ4

ច,

Ce /

€ /.

)ព

.

/o$

F/)

Aន$ញ >Cយ . 9 K ងទព កh Cក ន

ទ("ក)ទ(នងfKង

នច,

មក.

គ72 K ង ប

) ... ) ក គoមខ$2•ជ$$ទw9

Z2ម;យនង

.1ទ ទA/ផង9

ក គo

ផងS(ងTយច,

ច/F/) គប)jF9

n

n

C ចផង . 9 ព

ច,

C e / គប)jF ពមS(ង គoj

ព ; DយDក)Sក)

2 >/ ក

F/)កព h , កនfយ ធyC}J

G. ) F/)នfយជ ជក2ម;យ

2កច† បCកកម3$ធជ;បF.(ប,ង

n

.

> Cយ

nS(ង

)

C ច នង កDយ2ម;យនង ក គo គប)jF9 %DK ន) $ ) / %Q( >, /

; ចឆ3ក) មC

C ចកhព/ មន

/ ភក បង .Aង•ក Gsង

មខ កម( បម បយ ចន9 មC

ប(*ងចង) / ក€កJ /vម G87.ង ទA/9 %ប) / ប .,ង %DK ន)

ក@ព

/ខ

ច•yក)

នពន

គ7កង

C ក 0យ

€ / ឃ Cញ

យ ទព


19

%មញញម ប ) ចន %មញញម ច

ភចនក". ) 'ង

) បម បយ

ក) ច¬D

បvប

$ញ .

/មន.ង2

Gមខ$ញ

ងច ; 9 ឈ7 ពក គកhនក

)

ង9

ន Gនង%មញញម ប ,

ង< ង< $/ G >Cយ9

C

%DK ន)កh បង•ក Gមខ

ន 'ង y កC/ XCង

%ប) / គ•ក

ក ¥ ក.1ទ}Jជ;យ9

- ជ;យផង! ជ;យផង! 2ប)ក >Cយ! មង %DK ន) ធyC

Cច

C e ក កCក‚ក) Aន

នបន7 XCង € /គ/‚

ងបK L M 9 បនច 0យមក គប)Fឈប)

"(FភIយ9

ក គoមកជ;យ

%DK ន)2ប)ក

-យមខ

ម¦

មង មC

ក ប ) %DK ន)9 មកខ; ន

C ច > Cយ

ចន

ឃ Cញ

%ប) /"ង ; ចផe

( *Cចកងច/ «kkk! កម3+j ប‚ ( ពC» 9 0យព ក គoជយ ; }J%DK ន)•កក >Cយ F/)កr h ប) ; - ច aង មC

-

នមក$ញ

¦

ប;

( *; 9 Z

ទ ក គo! ខu( មC

ក គo ក Xក មC

ន22ប)ក? rប >C @sង `9 G ` -/ ឃCញ នពន

នrប % យ ទព

/ប ច


20

2 ឃCញ ចន ក(ពង ង<យ

C ចមនSន)ឈប)9 ក គoកh

- គoមន ជ' ទ9 បC‚ $ ) 2ប) មC nម;យ‚ក)ក" h F ( ចន fKងsង ( 9 - ក•

C ចគ

%Z/ G ជ'ខ 9 2 >/ ធyC}J%DK ន)s3

ខ,ចL ) aង! ( ក គoនfយ/ចj)

%DK ន)ˆនមខ >Cយយក1.

កម3

ក•

€ />;

ច/នង

Fន) / ; ច

មង មC

គបនច

ចន កhមន ចញ G ` ទA/9

Cក ន

%DK ន)

ព ប ) ខ; ន «=កច1 ង

បK*Mង % កh2ប)ក . »9 K ង ចញ Kងន ក(

យ Cង

ទA/ >Cយ

Cច . 9

ងទ„...

ន1.ច,

kក).,ច2មន , $

G ធyC0 ប

€ បCមន

*ក0យ

> >! S ម/ភកQបប;

ងថy

ន G ,ក

/) dk 87.ងមQង

/) Gនfយនង"ង

ប•យច/បK"3ន % 9

G កទញ g( កhមន ពម G . 9

នពន

យ ទព


21

- 7! W‚

ពy1ថx ន

ក)j គច,

L ) 9 ច យ Cង

; -យF3នក•

- >!

ច/

ង Facebook

ងនង គE /)>ង? (%DK ន) ផQCម

ន /កនeយ)

មKច ច ព, ន ? មក. ) ចង).ង 'ងDK $ គ9

មKច?

ន 'ង ច ? -

ន មKច! Fន) /ចង).ង ទ /C9 កង Facebook ខu(

ម/ ចCន . 1ថxមយ ; "

ន គ‚មក ( ធyC

>z !

- ,!z មខ>ង ន ជ'!

ន ក (

មន

,z មន!

<មE

/) " 9

ង ទ ក(កl ,

Fន) / ឆCយមក

ងE

ចង " 9

ផង? ខu( /)q

ទrz!

'ង Facebook " ខu(កh

មKចច ? -

<មចង % 9

ង Facebook Eមន

ង9 ខu(មន G ញK ទ q

- fK! ‚ខu(q G9

%Z/ L ទ

/%DK ន))

- នzj! ខu( ; /ម / 'ង ក•ច). ) 'ង

ទA/ផង

ញ) . ? kkkk %y

ធyCaង«ក បU

( ចន @ /បន

, ម មC

មQង ទA/

ង . 9 > Cយ

ន មKច! Fន) /ចង).ង ទ /C!

Fន) /នfយ

ន /ម ន

ជ;ងច,

Aនកhបន7 XCង >Cយ

%DK ន)កr h ក ចញមកក នង .Cម ប ) ខ; ន$ញ9 នពន

យ ទព


22

-X,$ ន . ) ព

‚. )

Kង.

$

.

ក)j កខបកខប >Cយ គ7

/o$ច f P G0ន) គ>-bន$ញ >Cយ9

ច( *កa @Pម.ង$ថa L $ញ TនមK,/,ក(ពង / ប ជv/F ក ផ, $ ចញ

€ " កh2 ព

.9

កង ព ញC

.

2កខ; ន "

ក ធyC0 rក ចញពក នង0 •

%DK ន)ក(ពង .C fKង

%ប) / បទ នង ចន .

. 9 -យ >/ /0 ចង).ង %DK ន)

.ង‚ផe "ងច, ចង

'ន ( ® Gផe S(ង

ផ, $sង ឆyង

ក(ពង / .C Gផe

ន .C Pម"ង >, / ទCប

ច( *កaផe ខ; នច,

ចកQមក ផ, $ផe ប ) គទ ) មខF9

នពន

ផ, $sង%Q(

យ ទព


23

គទ& '( )* កម,ន- ចមយ ម;យ ភ/ % នជ( " ង)

ម;យ ខ

ក)មក/ចj

ក)fKង

¦

នកនងផ/ G >Cយ9

ធyC}Jមន

n

S(ងTយ

ពក ន ន= ម3*?

ពក1 ក9 ច( *កaបកnS(ងTយ$ញ ក(ពង

/ បCកច(ព ប …† ញ ( XងfKង គ ; ច

ចញ2 ភងធម32/ម;យ

ព D *( គ; }Jចង)%Qប) ពក1 ក9 1ថx=ទ/J ន កម ន%ម…6 ម;យ ក(

យCងព(=ច @

ន Aបច(.( *C

កUមម/ភកQ ប ) %DK ន)

q G0ន) ព ប មDជd (ងច/មខ9 ង)

ក)

¦

2ម;យនង.( *ក ន

., ច ន

ទA/ XCយ9 Kង

ម ( យ ; ពក…

%DK ន) 0កfKង >I %

Aនគ; 9 -

'ន XCងj ជ/. )

Aបច(ខ; ន Gជ;បជ(ម/ភកQ @a

K ង >Cយ (%DK ន) នពន

./ចj) យ!

យ ទព


24

.,ច2°ន . ន 9 គ/ ក ( Xងទ,

ពe ប ) ក(

យកកបនច

ន9

នបន7 XCង...

- =X,! fKង មKច= ?K,

- 7! >Cយaង ច ; D ) >CយE @? គមកជ(F ) /aងម;យ ទA/9 ក( ញ) ប ) %DK ន)

នទ,

) > Cយ @

ក ពក$! qប) XCង9 (- K, I ពម e ក /'ន)

- .ង >Cយj ក(ពង / Aបច(ខ; ន ចញ G >Cយ9 ក(ភយ I ពក មC ? ! d (ង បCកSy }Jច,

- ច កង /o$ G

យព

Kង

ប ( ទ /C9

ពក ទA/ " 9

- .ង >Cយj G. ) -X,$ >Cយ! ƒ±"ទ ទA/9 @kង

យ...

- =DK ន)! aង /) - 7!

/)

យ ទ ? (- K, ; ) €

យកក @ផe ច ; > Cយ 9 ¥ /

0 >yទក - Fម;យ ក$ G20

- គខ( ¥មកg(

ច > Cយ 9

យជ(F ប 2ផក0 >yទក - F

aងចង G$ញ9 ( ចនបន7 XCង)

- មន មនមកពចង ទ! គ7មកព គ ច

នn ( ( 1ចចង >Cយ9 នពន

យ ទព

ក)


25

- ˆJ /

ក.‚ចង Gច

កងយក

យ Gផក

) ផង

កhមន.ង9 ចន-ក)%DK ន)Sង ( ពក /មQង ព

ន 9

%DK ន)ខ•

/ប

ចCន កh ង<យផក0 >yទក - F ធyC ព ងCយ9 0 . )$ ជ; ម ;

)

oប=k ព

នប…† ប)2%Hព 9

/o$ ធyC.( *C G0ន) ព ប មDជd (ង

.

មK,/,កង)បម;យ9 ម/ ម ; .( *C កម ន ន %DK ន) ចន - K, $ច /

0យមក

ព;ក គមក. ) F

ប•|ញ}J ឃCញ‚

., ច ព;ក គកh

L )

នទ

>/បL Q យ

®9 .

មចច/ .C កម នPម =0 ន

ព /2ក)

/)ពកងច/ ប

$/H" ពក "

¦

ម កង $

ម ( យ ; "ក)

ក Xក មC

" ( ទ

G Kង

គ បCក 0ងSy d (ង ទ9

/)ទ នម;យបនច

នnម C ព

ន9

) ច/. ) មន

"(ˆJកងy ) Sង ( Tយ

kក).,ច22ប) $ ) គ;

ម.

មC

G

ពក1ថx=ទ/J ន 9 យ ទព

Ce

/ $ថ

ប•យ កDយនង=0

នពន

n

ពកបនចបន; ច 2

) យ$ជន យCងបK"3ន"ក) ន 9

fនយន គប)ធនក(ពង ធyC.( *C fKង / /2ក)

កUម ប ) គ

ន9 .ប)

/kក).,ច2យ

ក)ខJ ) គប ; ផnន ( ង

}J

Cក ន

I/ នង

ព(Sន). ) ព

ខ*+ "

/

ពក /o$


26

កUម%DK ន) ខ'នa fKង

.C កម ន >Cយ កh"F ( G ង<យ

/)ទ ន9

ព;ក គ ( *

ប•យច/9

.,ច .

ចននង%DK ន) បCមន *កខ; ន % 9 - នzព,! -

ប)ច,

ប)ច, .

S

d (ង ទ? ( ចន ; ) )/% ? ន

; ខu( ធyC ? /ច‚ យCង>ងមន € 0

ក•

9

ន (Y G2ម;យ . 9

C ក.(ប,ង

ច,

.C . ) ក នងទញ ( ប / %ប) / "

ន.ង ច ; មក >Cយ‚

នប …† ញ dk 87.ងF ទ .,ច2មន , $

- =ចនfយចងកh 0

Fព 'ង ន 'ង "

ម/ ក=ន

នព .ង . 9

ច,

(L

ក@

នប)9

ទCប /

( Lង > C យ

ងCប XCងកh .ក @ផe

(Z

- គ; }J=*/L )ន!h (%DK ន)នfយ/ចj) - នzព,!

បCF3នច/=*/ ទ

( ចនបន7 ( .kក).,ច2

ង,/

ក(មកនfយបន(ចង " 9 •/))

- ចង)=*/ . /ច/ ន °/)មន}J=*/ % 9 - នz! ព;កaងS(ងព "ក) ន 1មxj K ឃCញ / : FF3នទ( ន % 9 មC ? ! មក ង<យជ(Fជ ជក}J

ប•យច/មQងមក9

1ថx>ង/ម= 'ង87.ងFមQង G =*/ព;កFផង!

នពន

យ ទព


27

នង.( *C កម នPម

ប"eប)ព0 ជ ជក ផ/

) G > Cយ

គកh

ប មDជd (ង .Cមlច,

នបQ, ទ

n"ទ.hព

មkកn /គង) @ផង . 9

មZ%Z/j2 ចCន

.b >Cយកh2ក នង .

2ព

n"កងប $*.(ប,ង ច ; > Cយ

គ7 .Cម (.;

ប"eប)ព .C

@ទក នង "

ពមS(ងច

ន ធyC XCងPមគ( 1, ន

K j ក(}J‚មក .C

-

9

កUម%DK ន)កប h ន.( *C G

បកប G -យ .Cម ឈC / ( /%យ /o$

ន បកប G -យ

ក @ 0យ ព $k ព ក$ម ក/9

ប*/ម;យ .

នចប)

® G0ន) 0ងSy ព

@Pមផ, $នម;យj1ន ព ប មDជd (ង

កŒ2/

/)ទ ន

ង >Cយ /)

ក) ង< $/.h

%ទ ង< $/ព/9 នថ/ ប , ជ(F9

ង<យជ/jបនច G r(Fថ/}J9 (%DK ន) ផQCមគ(ន/ XCង) ក)j Fន) /W 'ងថ/ ប , ខ( /)មក ប ជv/F9 ព ក(ពង / Aបថ/ ខ; ន . ក

%ប) /

ន ( Xងប

%DK ន)

ក)=យ

នង

ប)9

- ក( ធyCចង ! ទក}Jខu(ជយ ; ថ/ .Cមlក(ខy ប , កឈ ថ/9

នពន

យ ទព


28

មនបងZងយ ) , X Cយ

ង<យ9

%DK ន)ក(

យCងកh /)fKង

'ន G

` /,ចផង មន.ង2 ង<យក នងL កh ឃCញក នង

) ច " បនច . 9 .(ប,ងD កមនចង) G

កl ចន កAន គ " ង<យ ទ %DK ន)

/ -យ% កជ;យថ/

ក‚}J

'ន XCង

មចច/‚ G ង<យ9

G. ) ង<យ

បK ² ច ; D )9

Cច

uញ... គបjj ថ/ ប , ច ;

- /) បAប មន! មក ង<យ F3ន ( គ

¦

ប;

ទCប

ច ប

% 9

>Cយមក ង<យ កl គ2" ភទ ទA/9 *$នfយមក %DK ន)9 មC

G គ .,ច2មន , $

/)ទ ននfយ (ព 'ង

$y ញ កh ឆx ) 9

kក).,ច2ខងនង=កបlក f ប ) ប•យច/ P(ងព ព

នប) " 9 %DK ន)មន.ង‚ /o$នfយ

ន /ម / ( Xង មC

ចន ងCប .C ចញ G

.( *C កម ន @1ថx ន ប…† ប) ច ;

ជ/.ប)មយ ; >Cយ ព;ក គកh គ; ច ;

@a

) > Cយ 9 ព

/)Sង ( ង'ង

Kង

ន ¥មK,/,កង)ប /Xប) G%

Aន

ម បកផ, $F Gផe $ញ Aងjខ; ន9 នពន

យ ទព


29

ក(ពង

- មKច

ជ(kន .C /

ប) Gផe ...

ន .C Pមខu(? ( ចន ; )

- ច បCផe ខu( /o$ .C Pមផ, $>ង . 9 មKច? }Jខu( k Pម$ញ E?

-យ

! ( ចនkក)%x/))

- មKច

នP(ងព ពកមក /)

ប•យច/ចង?

(%DK ន)

បនeន) ( Xង >Cយ ; G"ង)

- មកពខu(ខងមន

nF3នច/

- ខង 'ងខu(នfយ 0 ព/

ខu(ព/2

ក)9

ង‚ មន=*/

'ង

នច/=*/ មន /C

នប) " E?

Fន) /នfយ

ងបនច កhខង . 9 ន L F3ន ប ., ង មន=*/ មន -

nឈ7 " 9

ន >Cយ! មន

ច)នfយ

ចCន ទ9 .C Gផe }J

/)ព

មខខu( G! ("ងនfយS(ងខង%DK ន)) ប"eប)ពនfយ ច ; ចនកhឈប) .C

"ង9

%DK ន)មន.ង‚ /o$ ធyC បបL

'ន .Cមl}J

/)ពមខ ចនកង $

.Cមl}J%DK ន) Gផe មន កh

" G9

នពន

ន / .C Gផe fKង

យ ទព


30

មក. ) ផe ... - >/

ន2ខu(ខង គ? >/

2ម;យនង គ?

ន2ខu(F3ន= ម3*?87.ង

មKច Fន) / 'ងខu(

នប) %

ប 2បង”

'ង កC/20ញ) នង គ?

ចន "ងគ/ គ/ គ/ គ/ @ /មន.ង‚ € មកព >/ 9 y >/ y "ង /o$0 =យមន ម³ព 'ង"ង

នង€កJ ( .D ) 1ថx? ឈប)គ/ >Cយ• ច( *កaក(

)ប, Q

n

ក)

-យព (

ក) ន

.

កគ/}J ចញ

ប) /

ញ) F

ចកQ ពក "ងកh

Aកប(€ក) ច Gជ;យ0 • ផe $ញ9

ន2 គខងខu(? >/ Zបខ ) (u

"ង

យCង$ញកhក(ពង /គ/ . ‚...

87.ង2ម;យនងខu(? ប2

ម ; ‚ក)នង"ង

ប)ឈ‚ 7 ” /)? >/ y "ង /o$0 0 rប)= ម3*?

នងយកច/ទក-ក)ពមន

- >/

n បU

ន2 គF3ន= ម3*?

មKច Fន) / 'ង .

នប) %

; មខ? C e /មនចង)ជប

%DK ន) .កគ/ គ/ គ/ គ/ @ /មន.ង‚ € មកព >/ នពន

យ ទព


31

9 y -យព

កគ/}J ឃCញ >/ផ

បCកច( Aង%ប) >, /. ) .ក

ពក គកh

ក)Sង ( កL Q

នពន

C កទ,

ពe XCង

យ ទព

1ថx " G9


32

គទ ជប/"ច'ន0

យប) ន 3

* Facebook

.;ងPDDប)€ន).ង ; ក(ពង / បក;/ ប ជងFប …† ញ

ន2 ចCនព*c គ; }Jចង)ទ

n" ពក1 ក9

G >Cយ %DK ន) @មនSន) G

កទ

Kង

ប ( យប)

€ គ=ចនង0យ

G2 កfម Facebook qប)j ន ផងកhមន.ង បCមយ ; 1ថxj}J /ទ( ន .ង / បCកក(ពJទI ច ; ច, ,

មC

Facebook9

បKកj ) jjjj... 2 , ចញព0Q ចច1នក(ពJទI , ប ) %DK ន) គ

ក(ពង /ជ ជក G0ន)ម/ភកQនង/បdr G$ញ GមកfKង ប•យ កDយ9

1ច.នJ y

%ប) / ជU

1.ចចច,

I/ (ម/ភកQ ប ) %DK ន)) កh ឃCញ ប0

ឆCយ/បប;ន ប )គ"

ប )

9 ( គ ក Xក មC

G ឃCញ :3

ន កមន ឃCញ % ! ប 2-ក) :3

"

.

យCងកhចចប នHម គ2ម/ @

( *C ប ) គកh /o$

នទទ;

ន)

ន0

ក$ >Cយ ប ,

.Aងនង ចន9 មនបងZងយ ) , %DK ន)កច h ច មC

ក$ %ប) / u ក)}J ពC/ >Cយ

ក(

ម;យ

ទ(ពI ប )

ទ(ពI

/)‚ « ចង ទ /C

ក$ G$ញ»9

C Facebook9

មj

>Cយ ចន"ងកhក(ពង / @ នពន

យ ទព


33

Q ញ . 9 %DK ន)កr h ប) ផQCមជ ជក G"ង9 C បL -

;

!Q

-

;

!Q ខu(

- យ! ម C

ប•យ2 ទ? ខ

ប•យ2 ទ9 ន L គ>ង?

មខខu(មន%<

) ទE?

ម;យ ( ទ 0យមក ទCប"ង/ប G$ញ... - ,!z Pមព/ គ7ព, ( គម % Facebook 9

>Cយ មKច

- > > >! ន មកព (Lច1ន - បបមន មន (Lច ខu(មន មន ក3ង XCយ!

- បC.ងចង ប - ព

C >Cយ! >Cយ •”

)

; គ ; aង % 9 នច,

ន.

| ?

ម/នងF ? |

- ច/= កក)L ) ! ព

; ផងកhមន

/បK*Mង ច ;

C

គង . ?

ច)ចង).ង 9

- ច បCខ(u Fន) /ចង).ងផងកhមន - ម/ មន /ក( ; ចCន ពក!

)ទ(ពI ខu(

ចកQពwfម9

Z ទ! គ7មកព .C

L2 'ង ប ) ខ(u! ក(

ន%<

កង យCង2

ន!

%ប) / ចនបទ នពន

/)9 %DK ន)កh យ ទព


34

នកកងច/ " " ! ចប) >Cយ=P3 ញ! នfយបK*Mង %

2 គ G /)9 បបខង-ច)ក• -ច)កនeយ >Cយ មC

G!" :O

ប"eប)ពយប) " មក @‚ក) Aន ចនព( , $ . %DK ន)ប" K 3 ន ទ9 ព

ខ "ង/ប

ក(

> Cយ ព

2 >/ ធyC}J%DK ន)នកឆx

នfយ ក

យCង Gនfយ2ម;យ"ងមន

ខ "ងមន/ប / ប 2 G `

/)

) នងខy ) syយ2ពន) ពក9

1ថx ន 21ថx µ ?... 0

ពយប)មញ %DK ន)

"ង}J.ង 'ង9

ន បQ2u‚

1ថx ន

ក) ម G -យ ( Xង

ចញ

ខu(.,ចមនចង?

, មl /

បQ2u ច ; >Cយ %DK ន)កh

មកខ j/ចj9

ង K ងទម;យ %DK ន)

ប ) ចន >Cយ ; "ង9 - ខu(ឆx ) Cយ

Zកនង G ;

>/ កhមននfយ ក គយ, fKង ន

Facebook កhមន ឃCញ"ង បCក ទA/9 បទ ភក .ក

ពក

នឆx ) ! ម;យ ខ G >Cយ

ន .C G កl /

/) , $នfយ ក

- មន.ង ទ! នពន

យ ទព


35

- ខងព 'ង .

ខu(‚ ចនaងច/= កក)E?

- ‚មន.ង ទ! ឈប) ; G! ធញL )! - Fន) / ; បK*Mងកh

ន ច/= កក) មន>ង មC

មQចង 0យ ប ) %DK ន) ធyC}J ចន

/

G!

មក)ក(

យ Cង

Ce

Aន Fប) ភក9 ភក ប ) ចន XCង ក>ម ព¶ងj >Cយ"ង

កh /) G `‚ក)

/) G9

>Cយ %ក%Qយច( € %DK ន)គ/‚ ធញ C

. )$

" %DK ន) %ប) / u ក)= ម3*?

(. .

ននfយ G0ន)"ង9

បC គPម"ង "ងនងគ/‚ គ ន ព/គ; }J

.Cម ., ច គមន.ង‚ /o$ ធyCfKង មKច

@/ខ; នaង$ញ

..

/កងខ; ក•

ន / G ង<យ

បកប G -យ

ចកQ ង'ងឆx )

9

មង 7 j...j...j .

2ជ;ងបន7 XCងមក

/o$rក ចញព%

( @·ន$ញ >Cយ9

G កខ .,ច2

ក)j

ន=0 +°ន

@ Aនគ; បន K ង @% ក(

n

យCង ន $ញ

នម

ប)

n‚

>Cយ ធyC.( *C G0ន)

fKង

យL )

>, /. )

/កh

'ន € មC

ន កខ $ញ

K ងƒ„1ថx /ង)9

កhក(ពង /ច ជ *CQ ម;យj=0 .,ច2 នពន

យ ទព


36 )ក

ង (

/C9 ព

|/1

|L ) ចង

/Pមព/មកព គខ•

Gផe ទ

ច . ) 0ម %ប) / បទ នង ចនឈ @មខជ *CQ 9

- %DK ន)! /C=ចមកPមខu(បនច

- %DK ន).,ច2

ន ទ?

ញបនចj / បC គ …• C ញ G >Cយ បC

យCងមន Gkក).,ច2មនគ/. ) /1ម1នទក ន ¥ យ Cង % 9

-

ទ!

ន /C9 /C ចន

-

ទ!

- ខu(មន ច(នន ;

នមក9

ន 'ងម;យចង)

ប)9

ប)មក ខu(ក(ពង /vម %P .Cមl%Qប) >Cយ9

នខងនង%DK ន)aង ទ ន កC/ XCង @ ព

- /C2 'ង G? =ច ចនកh

ន 'ង E?

- មក! G ង<យaបង)sង " - %DK ន)! ខu(

/) .

/កh € /

នប5|ម;យ

" 9

ប)ខ(u

ន ទ?

ននfយ 'ងS(ង "

ប) G%DK ន)...

[...] - ម/ មន /ក( ; ចCន ពក! - ច/= កក)L ) !

; ផងកhមន

ន! នពន

យ ទព


37

- ម;យ1ថxjគ/ /ព បCក=ក(ពJទI , >ង

F3ន ឃCញ Aន ឃCញ

, / ទ9 ក,នaងចង)}J K ក)យកក(ពJទI , >ង G

r

មន ទ? ( K ក) ប ) ចន

}J"ង) Q

- K ក)! ខu( Fន) / បCកជ ជក2ម;យម/ភកQ ទ /C!

- /.,ច2 បCកយ, ពក >Cយក,ន! qប)បទ G A$ Bយកមក=ន

មj "

"ង

=នS(ងមនចង)9 ព ច/9

ម G!

នបទក(ពJទI ,

>Cយកh GSញ

" >Cយ "ងកhrប) ផQCមមន , $

ចនមន , $នfយ ក%DK ន)

2ម;យ % " C e / AងD )

ប•|ញទកមខ}J ក.1ទ .ង . /

- ចងខu(គ/ខ ទA/9

Q យ"ង

Q >? G >Cយ9

ន បCទកមខ

ប•យ

ប•យច/ (ព 'ង @ផe

C កទម;យ ទ . ន.ង

A$ B

នងF3ន= ម3*?នfយ

កh € /"ងមន

. 9 " មន មន2 X Cង

>CយSញ

Q}J / កC/

/ ចនពwfមមន

>Cយកhមន

ប)ម/ភកQ}J

ប•យ កDយ20 បទ

ង ( 9

>Cយ %3ន / ចនaងខងខu( ខCមនfយ កខu(

- kkk! មន មនចង ទ9

ន >Cយ! ខu( Gផe >Cយ ព,

( គមaងកh Gផe $ញ . ច 9 sន

Zកជ;បF9

នពន

យ ទព


38

ចននfយ ច ; "ងកh .C ចញ Gផe

%DK ន)}J ង<យញញមញ ញម បនច 0យមក Gផe fKង >I

*ព 9

ក)aង

/) G បនn

) ទក /

C បង) 0ម .CមឆI /9

ងy/កh ងCប ចញពបង)

នពន

>Cយ ធyC.( *C

យ ទព


39

គទ1 ផ-*ម

យ * 3 4?

ច ពក1ថx=ទ/J ន $ មC

nម0

/,ច @ចង ខកម³+ ន

%DK ន)

*ព

/2ក) @កង ( បក

$

nម0

.ង2

មKច ងy/ G

/,ច G >Cយ ព/2

, ម ,នក( .ញបង ព

.9

.ក ញ ; ខ; នក,នrប /o$ទកខJ ) ភចj

'ន មន>z!

គ7

nមន

G9 ,នក(ពង (

ក...

( Xងទ,

ពe

ន Dទ? XCង9

- =X,>,! (- )K,

- >, X,=!

-

ន ភvងកក) ខមQង ”

/%DK ន) @កងភ;យ ទ9

ប•យfKង.,ច មQច ទ មC

ប )គ

ន2 ភvង ភvងfKង ន ?

!Z

ន 'ង

7! 1ថx

កន ? | @

ធមK

Fន) /W‚ G មC

ន2ទ, A

ពeមកP(ងព ព

>ងaងទ( ន ទ

9

K ងព ? G មC

កន " %DK ន) ងCបfKង

នពន

ម>ង$?

'ន9

យ ទព


40

- 7j! G! >Cយ

ន កL Gខ ?

នF យCងបK"3ន"ក). .

-

ខ ប ) ចន ទ?

/)

ទ,

>ង9

ពe G

ខ ចន >Cយ9

- 7មន ទ9 r(ទ,

ពe G គ

,!z

>Cយaង

ប) គបនច G

€ F

/មន.ង‚ គ ពម GE /)

ទ9

- ចន.ង / G >Cយ € 1ថxមន ឃCញ Facebook ‚ ផnកចង) ចញ .C ពម >Cយ9 %ក G=

- ចង

ក.,ចមខ /o$ម;យ « មKច

ញ) ! (- K,

ន >Cយ r(/ច ទA/ទ,

យ! មខក(

ង9

C

ចង គ បបយ

)

ប))

ពe G9

យCង.,ច2 ក ( បCម មK ? ទjjj មន មន

) ទ / ក.,ច Fប)ជ ទ /C! / គកhឆx ) . ‚

ន}J គ2 ក ¥ ចន?

មKចមន}J

I/ ក ¥ G?»

O.o មន}J ពក ន /2ក) r Gង,/ទក9 ន Ljកh ចញមក

%DK ន)

ន បgប) បg

មឃ /2ក) ចង >Cយ @ Gង,/ទក ទA/

ប)ឆង0/) . !

ង,/ទកកង=0

-_-

/ ចង

យ ទព

ក.2gក)ញI >Cយ! :D

នពន

)


41

ង,/ទក ច ; >Cយ! យ! ក(

ងy/កh ចញពបនeបf ) Kង

'ន .Cមl ក=k ព

ពក! - ញ! គ GL ,!z

ភច! 1ថx ន

%DK ន) @fមផe /

) >Cយ? (%DK ន)¨Sន!!!!!) គ¦% គច G ខ/ >Cយ

ក)aង9

/C គគ; /

ទកŒ? - ម! | បប ពក ន ម ក)aង) 0យព ច,

Gបនeប$) ញ

)

oបម

>Cយទក}J

ប•យ កDយEកh កC/

U ទA/ >Cយ! (%DK ន)នfយ/ចj

U

បCកក(ពJទI , 9

ប) ព @ព

ពក ច ; > Cយ Kង »

គកh

ពក!

/C

%DK ន) បCកក(ពJទI , ធyC ? មន ឆCយកh.ង‚ បCក ធyC . 9 :D ភក ន@

មង

ម1. (ក

C Facebook9 គd

ចនក(ពង / បC . 9

ច XCងj

/)មប | j=ន y .

ភក Gsង%Q(កh %ប) / ឃCញ

នពន

យ ទព


42

- ទ,

I ព e" ( /

)

យ !

ផuC% G

2ង! នក ច ; >Cយក( -

* ; g(

Q!

យCងកhrប) ផQCម ខ

¦

G ចន9

ប•យ2 ទ? ង,/ទក ច ; >CយE @?

យច ; >CយE @? ក(ពង ធyC >ង? ( ; មQងយក2

ប >Cយ /C ន )

- ពក ;

Q ព,

ងy/! ខu(

ខ ទ មន ច កC/ទកŒ ទ €

%ច):ម ចCន . Fន) បC2ង កខ បC ងCប >CយមនSន)ង,/ទក ទA/ >Cយ!

}J

ប)Pម>ង

>Cយខu( /)

ន ធyC ផង

<មខJ ) បក) បCង9

.,ច2ច( Xក មន ទន

ក(ពង /ជ ជក2ម;យព,

ងy/aង9 ( ចនមនខy ) ‚ ( *; ចCនបKL M ទ /o$ ឆCយ ) € មនចង)rញ) %DK ន) ទ)

- fK!

; GS(ងបK"3ន ឆCយមក$ញ

នS(ង

) 9 sង (

>3ងក,ន គ9

- sង ( យ, >Cយ ទCប.ង?

- .ងយ, >Cយ / ធyCមន.ង9 7! នz..... -

ន 'ង

-

ន 'ងម;យចង) ; 9

ន2 ន " ?

ន | ? នពន

យ ទព


43

-

; មក9

- 1ថx

A

បប;

ន ទ( ន ទ

G មC

K ង„?

= នK, ងព;ក K កa ទA/j

K ងព ជ;បF @មខ 0ង

កន9

- ច(>3ង >Cយ /C ន ! - fKង មKច?

-

ន មKច! គ7 G>ងL z !

-

ZL ) ចង! 1ថx Sy

ធមK

A

9

- >ង >Cយ! r(ខ(u k G2ម;យ= I/9 0 ជ ជក /o$

ន•Qច) @ /ង) ន !

PមបងZ;ចបនeប% ) DK ន) បកប G -យ

ព /2ក)គ; }Jចង) ញ ; ខ; ន

ទA/9

=0

%DK ន) .C G

/)បងZ;ច

.h /2ក)មយ ; ន 9

នងធ, ច/2ម;យនង=0

ខJ ) @ /បក)មកច,

>Cយបទ ភកទទ;

យកខJ )

គ.ក. ង|Cម $ងjkក).,ច2 / បប ន

ប•យ

ចង9

K ងƒ2ង >Cយ! %DK ន)ក(ពង / Aបច(ខ; ន! បU

% /ងខ; ន មC នពន

/

យ ទព

Dប) ច


44

K ង!

/ /ងច /ង XCង @ / ឃCញDង

>ង9 s3

"

,ម z ន មន ទ! គ7Dង.h

•|

'នកh (

ច >Cយ គកhបទSy បនeប!) rក) %Sy ផe !

( *ពyច/ ប ) គមក ង<យព បនច >, /S ទ

)/

( /មក. ) ក)jមខ

>Cយ ជCងកhពwfម

C

'ន! ធមK

>Cយ ន កh -យ% /ផ, $

.;

, មl / គង) (

9

ច ;

> Cយ

.

ងy/ ប ) គ. .

Zយជ, បK

) ជ/កន

,

កង) ក)មង Q

KងG

e ផង ផង9 ម/ភកQ គ G. )

)

€ /r(%DK ន)9

Fន) /%DK ន) .C មក. )

•x 0យ

កh /o$ ចន បC ( .ច(

Ce /

- មK,/,8បមនជ ! មន}Jម/ភកQ Gយក! ប 2 , Yជ កង)S / បក ញC A

> Cយ យ 7/ ព

)9

/ម /បប;ន€ន)

កhគ ម fKង ន . 9

%DK ន) កQvន fប ) ក/ h ប

នពន

)

យ ទព


45

- ទ! មន មនមកព ចង ទ កh € / ប)0 -

ព1ថxមន ច ; >Cយ /C9

| ! ព;កaងព "ក) ន ឃCញ / : F9 មន . Cយ

ឃ Cញ @

ខមQងL ) % 9 មក

F"(s/ ព > Cយ 9 (

ទA/9

I/នfយS(ង>;

ម ( យ ;

$ច /,

I/,

នក /o$

នទញ ច ; D )

n

C

.Cមlទញ ( ប /ច,

ក ផQCមគ(ន/ Gទញ9 ប)

ចន,

%DK ន),

ន នង - 9 K,

K ង„កន >Cយ 'ងrប) ផQCម មន

-X,$

ច/ព;ក គS(ងព "ក))

កន9 0 ទញ ( ប / ន ទក}J- K,

(ប /

ន >Cយ ក( @ :

qប) XCង គrក) 'ង r

ច ; >Cយព;ក គកh ធyC.( *C G2ន)

ន/ មង)ជ; ច,

Z ពក1 កL ) 9 នង

! .,ច

ន >Cយ! ក( បo ចCន ពក!

-

មC

នn ( យ "

ន ង<យPម

ង >Cយ!

មQងម;យjfKង

ព;ក គS(ង

ម ( យ ; "ក)

ខ` .

(ប /

- ចម! >Cយ មKច

L Q ប)

ន .C ច,

ប)

2ប"eប)

នច 9

នមក ង<យ កl ខu(? ( ចន u ក))

- ចម! មក ; ខu( មKចខu(.ង បC ( ប / គ ចកមកចង G នពន

យ ទព


46

>Cយ9 (%DK ន)/ប.,ចមន.ង y % )

- = I/! មក! ., ក នងF9 - មន កC/ ទ=ន Cយ! ព >Cយ9 ង<យ G d

- aង ច /មន

ន sច /ឆង -

កL )

នG

€ គច,

ពញ

!Z

Z >Cយ /F ន គ7d

!Z

ង<យ កl ព,

ខu(មន

nទ

%DK ន)នfយkក).,ច>;

ច/9

Fន) /WបK*Mង

មន មន កចមង

ន Dគផង9

%x/).,ច គយកបង) ក) ន fKងច• Aនខ; ន មK

Z/មកប/

2 ចCន"ក)

Zបក ) (

"ងមន . "ងកhមនយ

ក) ន

ចន

) ក(

ន= ម3*?‚ .,ច2

@ កl F បប ន ? S(ង .

ង<យជ/F បប ន ផង9 . 9 /C"ង

/)9 0 ព/ "ង%<

) >/ "ងkក) y .,ច2

@ព

Dប)=ន ភទ បU

>/ "ង y

ងy/

y/Pម ទខu(9 ( ចននfយWj)

ន >Cយ ក"ង Cយ!

=

)

"ង

នម/

S(ង ប0ន)នង0 ) ព= ម3*? ប ) "ង

>, /. ) មនចង) ង<យ កl F?

Zប) គ?

'ងrប) ផQCមប5†(ង >Cយ... - =នj! F /o$ Gមន >Cយ

K ក)Fទ, នពន

ពeមកមញ‚

យ ទព


47

/o$ជ,នF/) Gទញ-dKន)2r( .ង /

ន 'ងធxនក ) >Cយ9 (

ច)ប(ផ/9 I/

បCFមន G ទ

ប) ចន)

- 7! Gច ចង មន ទ9 - ចងF G

ន >Cយ!

" ញ! ច ខu( /o$ G2ម;យ កL?" ចន u ក) នក‚ គមក2ម;យ

I/9 ក ¥

€ គ ភច

I/ / គ ចញព Dងកន

/)

G >Cយ9 :O « ធyC មKច G?» :O ព ប )

I/ ចញ G I/ .

@2ប) "

-យ >/sចឆង ព

កន /o$

/) >Cយ

"ងកhមក ង<យ

€ /ចង) @}Jqxយព%DK ន)

y/Pម9 នប5†(ង ច ; >Cយ ព;ក គ

ន ចញមក `$ញ

ក)jញញមញ ញម € / ពញច/នងកន មញ ន 9 កDយ %

C`

ន / ចន

ក)បK L M

.

.

មC

មខ.,ច2មន , $

ម•ញ) ប•យ

€ មន.ង‚ G2ម;យ កL9

- >! មខ ន កC/ថ ន.

ន2.,ច2ភIយj

/)

) មយ ;

9 (%DK ន) ; )

នពន

យ ទព


48

ចនមន ឆCយ/ប$ញ ទ

-យព(

នL

/ ប 2 .C ច G 0ម

ក) % XCយ9

ន2 ធyCចង? ម/ភកQ%DK ន) .

ព;ក គកhគ/ឆx ) ‚ មKច

@

)

) >Cយ9 %DK ន)កh .C ច មក 0ម .

ចន9 មKច ប នHម

ន គច G /

l¶ន .C fKង

. 9 ច G. ) 0ម

ក)aង

នប( បកផ, $F Gផe

/ច/ គ.,ច2នក

ក)aង? មនបងZងយ ) , ក(

ងy/កh

'ន .Cមl}JSន)"ង កh .Cមl ម ឃCញ"ងឈ @

ម³

/)Sy

yង ក"ង ម! មឃ

ក(ពង / ភvងfKងsង ( ច( *កa ចនក(ពង /ឈ ˆប1. @a 0ង Sy 9 ព %DK ន)

%DK ន) ឃCញ បប ន = ម3*?=*/

ជ(kនយ7/ G ក"ង

( Xងថមj9

ន កC/ XCង9

ច ; >Cយនfយ -យ បC

- /)Sន) Gផe ទ? - ចមយកn! >Cយ មKចមន Gផe ? ( ចន u ក))

- }J G មKច បC ភvងsង ( fKង ន 9 ចន%x/)បនច ក( - ចនaង /) .9

កhrប) ផQCម0

នមK,/, ទ? មC

- មន មនខu(មនចង)

នទ / K

នe"បន ទA/9

G.,ច2ធ,

L )

K ក)មនSន)ចង)}J បC9 F/) នពន

យ ទព


49

ច /sចខu(ជ G .C

មC

កន ន

( Kទ

ងaLqxយj9 (/

Fន) /មក

ន ជ/ខ,ច ក ពញទក

/)

)

ម;យ9 - បCចង ព -S

) /យ, !|z មនជ 2ម;យព,

%DK ន) ឈ

>, /

មឃ9 មន.ង2 •”

)D (ង ទ...

21ម³"ទ 0យមក

n > Cយ 9

គកhrប) ផQCមបងZន0 ) ទ

) / Fប)ទក/,ច

1 ក9

y/aង ទ9

; ព;ក គកh%x/)Sង ( ព "ក) >Cយ C ចម;យ ( ទ 9 ច

( Xង ម C ប>

មន

ភvងD (ង G2ម;យខu( ទ?

មឃrប) ផQCម ប*. )

ក) Fប) ភvងមQងបនចj

នងd f /2ក)jគ; }J /2ក)ច/ ពក

-យ មឃkក).,ច2D (ង

ជ(kន .C Gក នង ផuCកង)ម,/ K ,9 .C

នបនច >Cយ

%DK ន)កh

នបK"3នជ(kន ចនកh

¥9

- ឈប) -

ន0

នព,

y/!

ទ | ?

- 7...

- >CយfKង មKច?

- ខu(យក

យមក /បនច /) គប)

យជ មK,/,8បផង9 នពន

យ ទព


50

- បC‚ចង)ជ 2ម;យខu( មន (%DK ន)

C ចfKងW)

ច)ក•ច)កl , ចCន ពក ទ9

កម( យCងមខ XCង ក>ម € s3

គ2 នក9

- មក! បC‚ចង) G -យ% ! បgប) XCង! បយI/កង)ខ(u ចញ r

G @ ង<យយ(

ចនខងL ) យ គ kក)មន

/មន.ង‚ /o$ ធyC.,ច មQច9

ម >Cយកhមន.ង‚ គ

គគ/‚%DK ន)2មន

nគ ម "

2ម;យ គម;យ.ង Gច 9 ម;យ F ន 9 :P ច 1ថx ន

បCឆង

Y យ មK >z ! ទ,

នយកមក គប) Fន) *ព

ក)aងL z 9

9

y/កhឆង Gច

ពe"ងកh

ងy/ " ទA/! ព/2 'ង.hគ; }J កព •|

យE /)

ចង >Cយ

>Cយ មឃកh ភvង

- មកjjj កង) %† J ក8ប

បCk

)

/)ខ† €

ន / S(ជ

}J / ច ; ផ/ទកŒ

យ,

យកhមន

ច ; /o$ជ កង)2ម;យ មខ មន!!!!! >_<

នមក. ) >Cយ!

…• C ញ XCងមកច ! (%DK ន) ¥ ចន)

- •ប) >Cយ! កង)F3ន កប បKងព 0យផង! ឈ• 7 ប) នពន

យ ទព


51

>Cយ! ( ចន

ន)

/))

u /l y / /r - កង)ខ(ថ

) មន

/8ប បកប G -យ

$/H

L ក"ង9 បCមនជ ទ ខu( G >Cយ!

fKង

ចន"ងមន.ង /o$ ឆCយ មKច ទA/

កh-ច)ច/ XCង ង<យ

ម ; ន9 កង) ប ) %DK ន)ក(ពង ចញ.( *C G >Cយ យ7/j

នnមj 0/)/(*ក)ទក ភvង ព ន

G. ) កfយ

kក).,ច2

បម;យ

ប•យ កDយ

ជ/

%DK ន)កឈ h ប)9

ក)ក(ពង ង<យ @

-យ% /0 ឈប)យ, គ; ប%

ម" ព

€ / ម.

x ច9

@sង ឆyង1. គ

K ,8ប9 ទកមខ ប ) F/) C ម,/

ន ឃCញព;ក គS(ងព "ក)9 កfយ

ក) " កh

ន?បនចបន; ច9 - នz! ¿S(ងព "ក)9 .ង ទ‚0

ព ក3ង បQfយកh.ក

fយ -យកង)ចង . 9 ឃCញ ¿ បU ន

fយ -

ធyC}Jfយនក ឃCញ //0 ន ប%

ន? ច ; >Cយ កh

C ច)

កfយ! ខu(នងចងr(ទក ន

ធyC}J.,ច0

កP8ប

aង8ប ¿

បប

L Z )9 (

$ យ? បប ន នង

កfយចង . 9

(%DK ន)

C ច/ចj) នពន

យ ទព


52

( Xង

« យ , !!!!!!!!!!!!!»

កfKងW ប ) %DK ន)

ផZC

) ក ធyC.( *C ផnងj ទA/9

ទ(>ង

C e /-ច)%ច) ចញ:ម9 /%DK ន)មនSន)

មន ទ?

ចន S(មន

kkk

/. ) ព*c1ប/ង >Cយ9

-

ZL ) !

ZL ) ! :ម9

ព4

ចកQ

.

( Lង . >z

មនកQច . -

/) ទ9

%DK ន)កប h ន

នe"បន ទA/9

កQចខu( lកខu(

C e /-ច)%ច) ចញ y/

ក.2-ច) >Cយ9

- -យ% /

ប ចន

ន ទ! កQច /ង)ច ង” %DK ន)មយ ;

ភង C ចDច *?

.( *C Gមខ ទA/ ច ; គកh

ធyC

ធyC}J

បCមន ចង ទ

y/>ង >Cយ ទCបខu(កច Q " 9 បCមន

y/ កh

ប)}J.ង G!

ក!!!

- មនខ†sច % XCយ rz! %3ន /ក( - ,យ! G$ញព,

ងy/មនkYនEក56 ចន? ក)L )! y/?

មKច

នមកជ ផ, $ កXក ក >ងចង នពន

យ ទព


53

- ច ខu(

ប) >Cយ /C‚

មន}J ចន %DK ន) /)

ន)

ក!

/)fKង មKច បCច"e

ន កប បKងផង>ង9

sង 0យ ប ) កង)

ន /ច"e

.កបK L M 9

ចង មKច‚មនឈ? 7 :D . ) ចង G គ; }J=*/ ចន . /C9 កង) ច / Gមខ Cច

uញ

Zយ បK

ក)aង9 ម;យ ( ទ ធ( 0យមកកh

ឈប) ‚

ចន @ /មខ

"ងមន

ន! មក. ) /ម ន ន

- មKច

ន%<

- បប ទ$P

នមក. ) ផe ចន!

ន 'ងគ; }J ចនឆx ) 2ពន) ពក

ប)ផ, $ផe "ង}J%DK ន)%<

%DK ន)មកឈប)ច(មខផe

ច( *ក%DK ន)

)ទ

ច មKច

ZfKង ន ?

)ផe ខu(? ( ចនឆx ) ) កជ;យផQ ) / មUយផ, $មក}J :P 9

នfយ ច ; %DK ន)កជ h កង) Gផe គ$ញ G

-យមន ឆCយ

( *; ប ) ចន ទ 2 >/ ធyC}J ចនឆx ) 2ពន) ពក9

មក. ) ផe $ញ %DK ន)kក).,ច2ញញមញ ញមខ ធម3P9

បកព

ញញមP(ងព ចញពផe ចនមក. ) មខផe ខ; នaង >Cយ នពន

យ ទព


54

@ /ញញម ទA/9

មwKង €

ច( *កa មឃកhD (ង ភvង

ន8ប"ងផង9

នទក ភvង =

/9 %DK ន)

L )9

ន ធyC

ក)មក ទA/ >Cយ

មwKង ទA/ ).

ន Aបច(ខ; នង,/ទកជ ម 0យfKង%Z/

ក Xក មC

)ព មន 7 A

.

.Cម9

G"X0

ថ3C ន

ក)ន(បង I %ច)9

/

K ងជ/

យ មC

Z

ម ( យ ; G

G ឃ Cញ @

ច ; កh ចញ G ` .Cមl កទញន(បង I %ច)មយ ;

ក(ពង / .C ចញពផe មកផ, $ធ(

/ .C មកផ, $ធ( . 9

បK នខJ ) @ / /2ក)

>Cយ € កhrប) ផCម°ន9 គ បCក0ប,ប

%<

ប ចន

ចន

ប2 ព

"

ចនកhក(ពង

ន ឃCញ%DK ន)ក(ពង / .C G កក នង

>Cយ ចនកhrប) ផQCមគ/យ

)‚

«ព,

y/ ន

)ផe ខu( -យ% ផe គកh @ កl ន . ចង /C»9 /Cនង

ន 'ង y កC/ XCង @ ព

S(ង ន ? /C"ងនងខង?

Zប? )

.

ចន

ន.ង (ព 'ង

; ចញញម? Eកh G ក 'ង. )

ផe %DK ន)?

នពន

យ ទព


55

គទ6 មនខ8ង

យ * ក:មន

ប ;

- បង! }Jន(បង I ម;យ .Cមមក យក K / G ក

-

ទ49 (%DK ន)នfយ

ក))

ទ!

- ព,j ខu(ចង)%<

)ផe ព, !

ចនឈ នfយព 0យខង%DK ន)9 %ប) / u ក)}J ពC/ ច ;

ន)

%DK ន)•ក 0យ

/)9

- ចមយកn! - F3នយកn @>ង ទ9 >Cយផe ព,aង @L>ង

ន2

មកទញន(បង I %ច) @ទ ន . ?

- 7..... @..... %DK ន)មន.ង‚ /o$/ប ឆCយfKង មKច ទ

€ sច ចន.ង

>Cយ"ងខង9 - 7

Z! @qxយ ពកE

ន2មនចង) នពន

ប)? មន យ ទព

ប)> G ច


56

កhមនចង).ង . 9 បង! }Jន(បង I ខu(មយ ; ក(L/) . មក9 - r(/ច ,នS(ងព 9 បង-ក)}J គsងកងព ប/

ន9 ( ក

ក)/ប) ច(2 ព

/o$r(យ, . %DK ន)កr h ប) ផQCម

នe"បន ទA/9

- •ប) >Cយ! DងបK*Mងg( /ម;យក(L/) ទ? G Dង

y/ចងg(មយ ; .Cម ទCបqប)

នfយ >Cយ

- Dងព,

មកខu(

ន%ច)9 (%DK ន)

C ច)

y/aង S -ក)ƒÀ .Cម ទA/កh ក%ច)មន ឃCញ

.9

- r(ខ(u ធyC}J មC

! :P គង)

ន1ថx

.ងខ; នមនsន...

Fន) /%DK ន) ចvង /បនចបK*Mង ក>ម•(ង kkk ប > q ( :D -

មC

ន >Cយ!

ខ•

%ប) /

នក ឃCញ. ) 1ថx ទCបច,

នfយ2ម;យL ) 9

ម(មខ XCង Aន .Cម

( ចន•កមខ

ចញ) ម;យ

នe 0យមក

ន(បង I ម;យ .Cម ប ) %DK ន)កh នពន

យ ទព

នច ; ច


57

D ) 9 /មននង G %DK ន)

ន•កមក ក ចនបនច ច ; >Cយកh

នfយ9 - ចន! ខu(

ន 'ងម;យចង)

ប)!

- 'ង ? - គ7‚..... ផe ខu( កl ន ទ! %DK ន)នfយ XCងgប) ច ; >Cយកh .C ចញfKង

'ន G

/)9

ច( *កa ចន .

ឈ @ក នង

ក)ន(បង I ប 2ឈ

)

( *Cចនង=កបlក f ប ) %DK ន) kក).,ច2ក,ន ក3ង ចង9 ម( ចនកh

C ច/ចjS(ង>;

មក. ) ផe $ញ

ច/ ^_^

%DK ន)យកrនម;យ-ក)ន(បង I ច ; /)ច,

កងបនeប) >Cយ បCកក(ពJទI , XCង9 ភក មC (ក

(ក

ក(ពJទI , >, /. ) ព

បCក ច ; 9

Gចច បCក នធ7*/ច,

fK x ចមញ ព

)!

-ក) ជក) /

ក)ព បច,

G ន(បង I

1. គកhrប)0ន) ប-ប)

Facebook %2ថ39

ចនក(ពង បCក . /C9 %DK ន)នក ឃCញ. ) 'ង

8ប"ង >Cយកh ផuC% ជ ជក G"ង9 នពន

យ ទព


58

- មKច . ខu(8ប - យC

!

ទ=ព,

¦

x ចមញ? ឃCញ

នង

$/H

y/aង r( មC

- ,យ! sចL )

- }J /sចចង មន G! Pម-ន គS

ច,

¦

Aន$ញ.ង / /o$F >Cយ9

,! ខu(មនSន)ជ ម ប…• ផង9 មក ) ផe គ9

គ/ មC

ច ; យ, >Cយ9

- ឃCញ គឈច 7 ង >Cយ F3នគ/ ; /)

ព | ?

ក Cយ!!!

) /%<

ម /C! ខu(គ/ មC

$/H

Z? ឈ ច 7 ង)•ប) >Cយ9 មន

/)? -

នង

/)%DK ន)មយ ; (ទ

មE

ខទកŒ % 9

>Cយ គកh

ទA/9

G‚d

/ប G$ញ

- S មន ; កhគ; /.ង . -

! ធyC មKច ធyC G9 >_< បK"3ន1ថx ទA/ខu( /o$ G .C

Pម ខ/កង យ+ ព

យ,

ចងS

) /ជ/ច,

មកភ( ពញ9 - fK! បC

ខu(ផងL?

ន G .C

- r(ទញខJ ) ƒÀ

កង$ញ ទCប

ងPម ខ/ " ក( ភចទញ ប ) ផuC

/ ផuC}J9 នពន

យ ទព


59

/C ប fគ « S មន ; កhគ; /.ង . » ន

ននIយfKង

L G>z? :-/

ចន /o$ ចញ.( *C G .C

1ថx ន

ព D2Lច កកម2 >Cយ9

.

., ច

2ក56 ចន >Cយ មC

n

ក) … ន L G>z ? ប >

G? :-/

%DK ន) ច /ចង) ផuC% G ;

C ក1.

% /)

$

L )

ខទកŒ /.,ច2/ងច/ ពក

ន% 9

ច /កនងផ/ Gយ, 1ថx ខ...

-X,$ ន . ) 1ថxច, ព

"ងកhsន បCកក(ពJទI , 9

មន ឃCញ"ង នTញយ, 1ថx ពក %DK ន) %ប) / កC/

= ម3*?.,ច2នក … នកមន

ងPម ខ/"" កង

ប$

G. ) ‚ក) Aន

ន0

0 • @ផe 9

ទ„ >Cយ!

ក)jkក).,ច2

€ / បកពម/ភកQយ, ពក9

Pម ខ/ >Cយ កខ

ន /ម / @ផe

កខ

ប•យ កDយ

ន G .C

ង@

យ ទព

>Cយ កខ @2ប) $ )

នពន


60

ច( *កa ចនកh ƒ

2

នមក.

) ភ( ពញP(ងពមន1ថxច,

Aន

Q >? . 9 Fន) / ឃCញ ចន .C មក. ) ‚ក)

ម ក(

ប•យច/ ពក1 ក9 ចនមកព .C )%Z/2ងមន

បនច មC

!

ធyC}Jក(

ងnIយ /2ប)ក.,ច ចញ

- =ន! ច,

យCង•ក មC

កង$ញ%Z/ មK aង មC

>z !

| ?(

I/ ; )

ចន•ក G

បU

ក) /ច>ង9 ក)sង 0យ មC

%ប) / ឃCញ%DK ន)ក(ពង មC

%DK ន) u ក)ខ; ន ច•ង >Cយ•កមខ ចញfKង

បU

>, / បនច មC

ង...

- /ច មន /%Z/9

បប " "ង

kក).,ច2

C កមន ទA/ ទ :D

- ធម3P ទ= I/ Cយ Fន) /., មK,.

Cក ន

យCងkក).,ច

C ច/ចj9

ក) .

I/

aង

"ង .

'ន9 ចន ឃCញ

ÃQ " គ72%DK ន) >Cយ :D Fន) នពន

យ ទព


61

/ ឃCញចង >Cយ - យC

I/rប) ផQCមនfយWj

! %DK ន)! មKច

L )!

Fន) /

ន ; ច មC

I/នfយចប)

ចនចង?

ងnIយ

ក)j @កង‚ក)"F ( •ក មC

%DK ន) គប)jF9

មខ%DK ន) XCង ក>ម•(ង.,ច /o$ គទ .ប)1. S(មន

កh .C ចញ G `

rប)Pង ( ពច, 2 ប ប¦

/) G .Cមlក(}Js3 ប$

ន0

ចCនL ) 9

>Cយ G2 Aននង ចន9 ប¦

នគ

គSន)9 kkkk

ទ„មក %DK ន)kក).,ច

ប) / G ក 'ង ចន

ប2

ង$ញ

ច( *កក56 យCងa L $ញកh ប

. Fន) /មន មន Aន .,ច%DK ន) XCយ9 . )

( Xងម;យ

K ង ចញ Gផe កព 0យ9

- ព, Cយ! ក( .C

%DK ន)

ន .C ម;យj

%ប) /W

'ន ពក r(ផង! ( ចនបន7 ( Xង)

នពន

យ ទព


62

%DK ន)ឈប) មខ ទA/... - .C -

ង ; ចន ន !

>Cយកhបន.( *C G

xvមr( ចន .C មក. )

ប•យ ទ? ( fK! ទប(ផ/ %DK ន)=ច >Cប

ន >Cយ)

ប•យ . /C9 7 ន ខu(

/)

ន ប ) ផuC9

ចននfយ ច ; >Cយ បCក0ប,ប.ក ប ) " ចញមក9 - ន ខu(ទញខយ ផuC9 ឃCញព, ក / ក 'ងខu( ចងខu(ទញខយ}J ផ($ញ កង

-

នព D 2ង ព

ក 'ងខu(9

គ*!

ព;ក គកhបន.( *C ម;យj Gផe -យព(

ទA/ %

>Cយ /C9 យC

%x/) %

€ មC

G=0 +

! ព "ក) ន ក•

ននfយF y

ក)j.,ច2rប) ផQCម AនF

ខ,ច មន>3ង9 0

មន

/)មន ច

. ) -X,$ %ប) /%x/) >Cយ.,ច AនF. ) មងផង

ន 9 ព/2មនគ; }J ជ' មន>3ង9 %DK ន) Cយ%DK ន) មKចកhមន

0kន.,ចមន ទA/ G?

ចន Cយ ចន

មKចកhមនព, ក/

នពន

យ ទព

/).,ច ច


63

មន ទA/ចង? ព/2 ប ប¦ ទA/ ន ព;ក គ

)

ង មន>z! r( មC

ន នfយF ទA/ ទ? ;-)

មC ? បនច

- 7!!!!! (%DK ន)បន7 ( Xង /មននfយ € មន.ង‚ /o$ នfយ‚ មKចខ )

- 7

Z? ចង) ; ‚ មKច ; មក9

- .,ច2F3ន

Z /o$ ; ផង Fន) / 7

Zកjបនចបន; ច>ង9

- ចង មន | ? ( ចនឆx ) ) Pម ខ/ខ j . 0Pប)

ន ព,

ប , .( *C កម ន @

y/

ទCបផQ/ ច ; 9 ("ង.ក

ចន.កមកប•|ញ%DK ន)មង Q ម;យ $ញ9 0យ$0 បប ន .,ច2 ធyC}J%DK ន) /ម /ម;យគX,.ព%

ង € កខu(.,ច2 Aង

A$ B ប , ថ/ព

នកj @Pមផ, $ Gផe

ន= ម3*? បក %† J

Gផe %

/kក).,ច2 .C យ,

L ) .,ច .C Dប) ខ ចង9 ចន AបDប)ទក នងមQងម;យj @កង ប , ថ/

%Qប)

នងនfយ 'ងម;យច(នន ; គ; }J

ព;ក គS(ងព

%ប) / ចនបទ

C ចគ

A$ BfKង

)

Pមច …† C មផ, $9 'ន

( *Cច. ) %DK ន) . )ប , ម;យ "

>Cយ‚ ) ក>ម , Qក9

>>> 2ប , y G>z ?... %DK ន) ឃCញ បប " កhkក).,ច >Cយ Aនបនច . 9 យ! ច

ង (

Aនចង G កC/9 /C.ង ប , ទ? នពន

យ ទព


0

" ចន"ង G /នគ

64 :D

ជន2/

គ/ច ថ/ @

"ង C

sច

( ចននfយ ច ; .C k

k

ផង>ង!

>Cយ9 មន}Jព,

.ងផង Lម;យs3

'ន9 %DK ន)ឈ មC

" %DK ន)kក).,ច2

'ន2ង%DK ន) Gមខបនច G) !

ប , មញ>ង មC

មន.ង‚ បU

E

€ /o$%DK ន)នfយ87

Aនផង9 "ងកhប ង”Cន ពsង 0យ >Cយ

ក) Gកង 2 ម;យ .

ចញ >Cយ កC/= ម3*?ម;យ .

l¶ន GមខfKង

C ច/ចj9

មj

កនងrក

មនចង) ចញព 2 " %

ក) ខn Kក}J Pងកhមនខ† Pង XCងមក . 9

ច( *ក" យCង "

/ខង%DK ន) " /ច

y/aង មC

នប5| កC/ XCង2យ‚ >/9

" •កមខមក XCង ក>ម•(ង

S គទ(

Aកប(€ក)ជន2/ .

) នច... បCចង មKចមន}J"ង Aន C ជង<ងប

)ប , /o$ មC

ចCន ពក ទ

-k

(

ន /ងខ; ន2"

កម(ផង9

ន >Cយ!

-

C ទក>, 9

ពខ

%DK ន) មKច កC/ F

., ច "ង

ឃCញ .C /យងKយ G

Pមព/ .C ប *CQ

គS(ងព "ក)rប) ផQCមព ព

'នចងក(%3ន

C ចប *CQ . /C9

ម... |

>ង >Cយ G? :-/ នពន

យ ទព


65

G. ) ផe $ញ

%DK ន)>,/ខយ

.

ចន}J ចញពកង

0Pប >Cយយកមក%កផ(9 Pមព/ G%DK ន) /) ច ខយ ទ / ចនទញ}J G >Cយ ចង ច /ផ(

ងj G9

នe មក %DK ន)គ/‚ មនគ; ទកខយ r

ផ(9

@ចង /

ន9

Q >? ន %DK ន) ប(*ង y ប >

គកhមនSន).ង (ព F

ន .C កក នង Aនផ(ខយ

ធyC XCង

2 គមន=ច ឆCយ

ន /ម /o$9

P

/ បC ; ‚ គ នទ €

ប(*ង1នច/ ប ) ខ; នaង . 9

ចនទញ}J ន ព( មន2ខយ

ខយ .

ចង ទ /o$ / G Aន

គខ( បង AនfKងយកច/ទក-ក)ប(ផ/

Aន .Cមl F

.

ង<យម;យ

ខយ

ន/1ម ‚ក XCយ € ន 2

នពន

យ ទព


66

គទ< = =0 sង ( j

>??

/" ពក ន kក)

ទ( បក /មQង9 ខJ ) បក)មក

ក ឈទ C ង<ចFF3ន ប*9

ពញ / ចAក ប ) ចន %

Aន9 "ង.,ច2

"ង ង<យច S(ង

ង,/

.

( Xងfនយន

ន)W

ក(ពង / ធyC.( *C ម;យj G0ន)

C yយL ) មC

G9 G. )‚ក) Aន

•/)kក).,ច2

នប5|ធ(.( @កង

ខ; ន"ង9 - aងមន ទ | ? .,ចកមn/) មK $? (ម/ ចន ; ) -

ម... | Fមន ទ9 F គង /) , $ ឆZ/បK"3ន1ថx ន ( ចន នfយម;យj)9

- ថ

ពផងaង9

គង}Jd ឆZ/j G ក( @យប)j Å

ពក! ចនញញម/ប Gម/

ញ) ប ) "ង -យយ

) (ព0

ម³ ប ) ម/9 ក"ង កម(ព, ក dk

ន•ក G មC នពន

/%DK ន)Sង ( កQ ង'ង យ ទព


67

ឆx ) 9 $/ គង

មQចកh1ថx ន គមនមក Aន? ន1ថxLមQង % 9

ចន

…• ប)

…• ងគ/ >, /S

)/

ក) @កង‚ក) -យមន.ងខ; ន9 x ច XCង ចញព Aនគ;

.;

P(ងព .Cមមក គមន .

C yយL ) មG

មj . 9

.C មក.

C .9

មន

n

) /,ប0

"ង .C ម;យjkក).,ច20ន) / / @ 0យ%

%ប) /

ច( *កa មឃកhបងZ .(*ក)ទក ភvងមក @ទ "

នជ;យ"("ង G ពទJfKង

បgប)9

«%DK ន)j!» "ងម មC នfយ€កJ ន /ចj ចញមក `

ប"eប)មកកh

u ក)ខ; ន XCង!

- ,យ! ឈក 7 •

L ) ! ("ង/Z,ញ)

ន L កយកខu(មកមនe ពទJ>ង?

មn

( ចន ; ខ; នaង) - ព;ក K ក! (ម/ ម ; ‚ក)"F ( មក - មKច >Cយ! ព;ក យCង

មញខu( កC/ ?

ង)

ម³ពaងL ) មKច នពន

ន G2

យ ទព


68

នប) @ 0យ%

ចង?

នប)? Fមន.ងផង! ("ងនfយS(ង

-

ន=0 ង'ង

ឆx ) ) - មន >Cយ! កl "

( Lង > C យ .

ន ឃCញaង

aងមក9 aង /)r( ទ ? - }Jr( មQច កC/! បCមន "ង

- ព;កaង ក)j មC

n

ទCប គទ,

"

I/ G

ពe ¥Tន ពទJ.ក

នប)Sង ( ម,

! យ! (នfយ ច ;

C ច2ម;យម/ភកQ) ន

ន.(*ងព%DK ន) ទ? ( ចន ; )

មខFfKងច មក9 ពមនមក ចនមន .

%DK ន)មង Q L%

%ប) / ព

; ក

"ង ; ក គkក).,ច2

ម³L ) 9 - 1ថx>ងaង /) ទ?

ន2 ; កក

8

y/ .

aង

/ង : 2ម;យ " ? %ប) / ចន u ក) ពC/!

មក ចង?

- dF3ន

មKចកhខ; ន

Z ទ! Fន) /ចង).ង € មន . នពន

/)នfយ ចញ

ឃ Cញ គ យ ទព


69

ឈប)>ងL កh ច / ; G កង

គG@

Uកយកn

/) G! ( fK! កម(នfយ - % >Cយ /C)

- Fមន ជ' ទ! ងnIយ / "(F

C ចគ

មន .

ន មន

ខjaងមក ; ក គ ចង " 9

¦

>Cយព "ក)>ង! (ម/S(ង

)

កម(មខ XCង ក>ម•(ង /មQង >Cយ

)

Cក ន 9

- ព;កaង ន ព/2 (sន មន! G ` G! Fចង)%x/)បនច! - ចងកh

ន! Fទកក•នក ផ ឈC @ទ ន >Cយ បCaងg(

មន កC/ ទ r(F ¥%DK ន)មកប…† ក kkk 9 ព;ក គនfយ87"ង XCង S ប1ផeមខ"ង មC

ច ព

ឃCញfKងច•

បនច9

C គ

)ន,$

ក /មQង >Cយ ព ព

ក%( ងបនចកQ

ម ) .ប h $ ប ) កម(9

>Cយ .C ចញ G `បនeប} ) J

F3ន= ម3*?កងខ; នបនច % ...

= ម3*?នងន LS(ង

)9

ន 9 /=ច}J ចនទ

X មខ

ក) ជCង

X

/)

"ង .C -យF3នrប)

ក(ពង / .C j %ប) /... នពន

យ ទព

ភ,

!!!


70

ចន .C ជ ) នងមន - ច កន

គ?

ក)9

Z ន ? ធ(កន.,ច... ( ចន¨Sន)

- ច .C ន

-ច

n

/)

ន មC

កaង .C /)

មន ន មC

nទ ? មន

នfយ ច ; "ង ងCយមខ មC

" គ7...

*ព

ពទJ . ចង?

G ឃCញមន

y/ ទ /C! ( ចន ចX(

"ងយក1.ខeប) យ

/)

C ចខកj

/) ¥ ចង G កC/ កម( - ឈ 7 X Cង

n

Q}J

ក)...

ក)

ងy/ ប ) យCង>ងL! / មKចកh%DK ន)ច,

- =|! ចន ទ /C! - ,! =ប

n. ទ ?

ក > Cយ @

; នsង 0មនfយF

នfយ ច ; ព;ក គS(ងព

ន)

/)Wj)

ក)aង...

>>>

)9 មQ ទA/9 P ! G ង<យa ង$ញ

ន .C ច 0ម9 នពន

មC

ព 0យ

យ ទព


71

G

មF មK ទ... ^^

- ខu(ចង) ; ម;យ! កន - kkk! ព - , ខ! /)

Z

Zយj.,ច...

ខu(នfយ

C ច ទ!

ប) >Cយ kម

C ចL?

- Pមព/ G 'ង>ងd ច 9 1ថx " ខu(ក(ពង .C G Aន.,ច D ) .ង %ប) / មC

G...

ន ( Xង

មK Cយ!

ផព 0យខងខu(9 ខu(•ក

ទ .កកនeក) ច)•kyង ( ក(ពង

ÃQ

មក កខu(9 ខu(មន.ង•ក GLSន) កhខ( បង>ក) G ច …† C មផ, $ម;យច(> ខ; ន

=ធង.កកនeក) " d

- kkk! ,!z ចX( -

C ច G!

ច,

បCគ/‚

នប)ឈង9 /មន ក)មក C ច! ( ចន

នប) ខu(.ង‚

u C ខ(9

C ច >Cយខeប)

/))

ម! -X,$>ង @2ប)កនdមនSន)

/)ផង9 >Cយច ចនaង មKច

នច,

ពទJ? មន មន

មកPមខu(L ? |

ចន ពប

/) >Cយ ឆCយ9

-

1ម ជU

មC

ពក >Cយព,

y/! Pមព/ G ខu(

នប)...

នប) ទA/ >Cយ...

នពន

យ ទព


72

-

ប)}J .កqប) មន .កqប) ទ! -X,$ ឃCញ ទ . ) ‚ក)

នប)ច,

ពទJ...

- យ! =មន -

> Cយ

ប)មន ច %Qប)9

nឈ7 >Cយ @

}J Q ទA/9 >

! ( ចនខង

មក)%DK ន))

នj ខu(នfយ

នfយ >Cយ

ង /C! ក(ខង មC ? ! ង<យ$ញមក!

%DK ន)rប)1. ចន}J ង<យច $ញ...

យ!

kYនrប)1.ក,ន កម( គ ទA/ %DK ន) ន ! ព;ក គ ង<យនfយF

ងfKងយ, មន.ង2នfយ ខ y

ទ € ចCន ពក9

នពន

យ ទព


73

គទ@ គ ព

$

ច /កនងផ/ GមQងបនចj

ងទ/យភ,មកhច

0

ម;យថ3 ទA/9 ទ4ផ

2

ច ចក ព

ច•

) ទCប

Aង ប ន,$

ប )- 9 K, ព;ក គ មក>, បកង ព =

$

Aន នង ព

Z " ទ9 $

នfKង

ក)8ប ប ) ពក ; គ @aផe Aងម;យ ន

-យ% S(ង €

.Cមl

ជ•+ នងប ងZម ផnងj

I យ ផnងjF9 @កង ព

xប% ) x /) បក

ព;ក គ

នមកជ;បជ(F

ន Aបច( ធyCម, ប | ទញ ភ

= I យF0ន) /sង (

kក).,ច2

ក) " ទ9

ង2ប) -យF3នប5| បប ន 9

កUមម/ភកQ%DK ន) ទ4ផ

នន L

នមកព ( Lង

" 9 0 ជប)

Aន @aមk$ទw

ទ„កhចប)

ងទ/យភ,ម ប ) %DK ន)នង

Z >Cយព(

ន2=ច ប

1ថx=ទ/J ន ជប)

ទ4ផ

មន មន

2 ក3ង . )

ជ$/ ប ) %DK ន)ក: h នមក. ) ន,$.(Lក) ទ4ផ

ម/ភកQ ប ) គ /

ក)jនក=

ធyC}Jព;ក គ0ន) /

) Fនង បក G

"

ប f0

=

IយF G

$ញ Gមក %ប) /%DK ន)បន7 ( Xង XCង9

នពន

យ ទព


74

- ក(}Jប f0

xប% ) x /)! P ខu(

ង ភង}J%Qប)!

- aងយក

មក Z

- r( / មC

G! (នfយ >Cយ%DK ន)gក)ច …† C ម-ក))

គ fKង

ន.កខយ .

ង? (ម/ភកQ%DK ន) ; )

ចនទញ ផuC មកផ(... ព;ក គ ចvង

ប•យ កDយ... ច( *កa ចន ទកមខ កDយkក).,ច2

ប•យច/ %DK ន)

-យមននក%3ន‚

ងj %

ខយ .

ប 2%DK ន) Aន

"ងគ/‚ទញ}J នfKងព D fKង

ន 9 0យពផ(

នម;យបទព %DK ន)កh

><Pមក2ម;យ "

C }Jម/ខ; ន .

ងបទច មvងម;យ... «គង)

ន1ថx

យក .ង

ខ; នមនsន» 9 %DK ន) ចvងប *QC ធyCមខ ធyC

ទA/9 មe

0ន) / ចvង

/) កមច ក មម C -ក) ចន ថម

0ន) / ធyC}J1ផeមខ" កម( XCង ក>ម.,ច

ទ( :O 9 Fន) / ចvងមនSន)ចប)

ចន .C G `

Pម ក មC

/)9

¦

ប;

ផង %ប) /

%DK ន) បgប) 0កfKង

'ន G `

"ង9

- >Cយ មKច

នខង ទA/ >Cយ? (%DK ន) ; fKង>; នពន

យ ទព

ច/) ច


75

- .ង‚ខu(មនច,

ច/បទ>ង . ! / ប 2 G ចvងបទ>ង

G$ញ! ( ចន ឆCយ/ប2ម;យក(>ង)

- បCមនច,

ច/បទ>ង កhគ; Lច,

ផង9 ក(ខង Fមកdយ ទ

នfយ >Cយ

C ច/ចj)

ច/ ក ចvងបទ>ង

L z ក"ង Cយ9 (%DK ន)

ចន មខ"ង %ប) / ក>ម0ន) /sង ( >Cយ .C ច,

( ង(sងកង ឈ

/) G9

( Xង ចន ង<យ

ក)jមនkYននfយ y ទ

xvមនង%DK ន)ឈ

Fន) / 'ងបK*Mង %

G

ន /ម /

xvមបK*Mង9

ប 2បង” 'ង}Jធ( . >ងz -_- ចន

Cយ ចន! ម;យ ទA/

នe 0យមក

.Cមlក(}Jប f0

ព;ក គកh"F ( ជ ជកព ន ព " បន xប% ) x /) ពក9

/ ចន @ / ង<យ

ក)aង មន.ង2គ/ព ខ y " ទ9 %DK ន)កប h "eប0យបនeន) ជCងមក ង<យ កl

*$ បម បយ ច ; គកhបន7 ( Xង XCង9

- ខu(គ/‚ ចនគ; /.ង (ពច/ ប ) ខ(9 u %កគ/ មC >/

G‚

នខu( ចvងបទ>ង9

- ខu(គ/មនយ

) ទ! ( ចននfយ -យ ព ងCយ) នពន

យ ទព


76

- %កគ/ មC

G >/

- @ /គ/មនយ

នខu(យក 'ងr

)9

- បCចង /o$0 }Jខu(ពនJ ) ទ ក"ង †

- បCចង)កព h នJ ) G %Qប) Gកhមន

មន មន

) ‚មព

) ទក

) Cយ !

/)ខ(uផង

>Cយ បC

ចCន . 9

- បCចងr(%Qប)ខ(ន u Sន 'ងម;យ . យ

)មក (Æក?

ធyC}J ចនaងqប)

)2ទប(ផ/!

%DK ន)rប)នfយ XCង9 - /C•យ ទ .

'ងកនង>;

យ, >Cយ ប 2

ក)យក 'ង " មក (Æក XCង$ញ? ខu(

ខu(¨

>? : នង"

ក)9

ម;យ"ង មន.ង2fKង មKច ទ! ប 2 0 %3ន G$ញ? ព មC ព

Gគ /9

/មQង9 r

S(ង= ម3*? k >C

> Cយ ព

L 0

.

កh Z ខ

n

.

ន: 2

ប•យច/>;

ក)aង >Cយ ; ច

ព មង

.,ច2 k Gបង

ខ ចង) /ជ;បមខ គ}J

នÇ1ថxÇយប)

1ថxមយ ; %ប) / គខងខu( -យ Fន) /យក 'ង

)/,ចម;យមក (Æក ខu(ព(.ង‚ /o$ ធyC មKច %

/ឈ មC

ធyC

ខ ខu( ង<យ

នមន

ន /ម

គព 0យខង >Cយប "e

ខ; នaង‚

ខu( ន

នពន

យ ទព

. មន .

ធyC}J គ

ប•យច/មQងL


77

% 9 “

ប"eប)មកខu(កh .C មក កl "ង

>Cយ ; "ង‚

>CយE @?” …..

*ព•Zកបនច... ច ; គកhនfយបន9 - -យ% /"ងមន "ងមនSន)

/)មនក

នkYន

ចង)}Jមន %DK ន) - ខu(

ម9

ន-bនfKង., ច ? គមន ឆCយមកព គមន

nខ .ង 'ង ប

) គ>ងL z !

C ចបនច >Cយនfយបន9

ក.ម;យ យ

ទA/‚ "ច %x/)បនច ក( - ព

ន‚

@ XCយ ទ9

%ប) / ចននfយ0/) - មKច

ខu(=ច K ន)%3ន

"

គ យa L !

នក(ពង ; ច

>Cយ Gខu(កh ; "ង

ញ) កL

ក) ទ?” …..

យCងកhបន9

-យ"ង @ /មន

/)មនក ខu(ក= h ច នពន

យ ទព

ន-bន ច


78

ន‚"ងក(ពង ; ច

ញ) មន

n

; ចង G មខ"ង XCង ក>មង

€ ព

ខu(

>3ង!

> > > ព/ មន >Cយ! -យ%

( *; បប>ង >Cយ

ខu(កh

ននfយ

ទCប ធyC}J ចន Aន ច ; ងCបឈ fKង

"

ក)

ន 0កឈ Pម"ង .

‚ បង

ញ) ,ន! »

Fន) /W., ច %DK ន)!

> Cយ

កម( យCង•កមខfKង

C ក ន ក$ ភក"ងមន មន

XCយ /2 ក$ ភក

'ន9 %DK ន)កប h ន «ព

មង មC

ទន) បកប -យ0 យ

ប)"ង

'នមក មC

-យក(>ង ទA/

)ច/ច( € %DK ន)9

*ព យCងrប) ផQCមញញម XCង >Cយ ; "ងមQង ទA/9 - /Cយ Cក ន

) >Cយ មន ទ? *$មនSន) ឆCយ ទ

ប 2 ងCបfKង

G ` ទA/ >Cយ9 .C ច XCង >, / -_- 9 ផZC

2ថ3មQង ទA/... %DK ន)

ញញម « បCយ

ក)aងasង ` ) ‚យ

) G ក(ឈ

¥Tន ពទJមក.ក!»

នG

ច ; >Cយក( Cច

ប មC

'ន .C

ក)j %ប) / u ក)

"ង ឃCញ"ងឈ

ក(>,ច

កWj‚

ក)aងasង ` បយI/ គ ចX(

នពន

យ ទព


79

%ប) /ម/ភកQ គS(ងបK"3នបនe ពsងកងមក យ

) (ព%Hន0 *?

ចន"ងកhងក)ក• ក)j kY .

) > Cយ

« ពមនfយ‚យ

2ច មយ C /ប‚"ងយ

ប•យ កDយ

ក56គ; =យ0ញ) ប ) គ / ព ប.ង kក)

) > Cយ !

€ មននក%3ន‚

/ង / : F ប 2=ច 0យពកម3$ធពធជប)

€ គ

ញ) F

Aងប…† ប)

) G» ព

មន

"

nព "ក)

ន9

%DK ន)ប *C កង)

ប) Gផe 9 @Pមផ, $

ន yចង)នfយ @ចង

9

ជ,ន

*$កZក

/)9

- %DK ន)! ក( Eក2ក( គកh ច

ទ! យCងកhមន.ង‚ ង

/o$ ធyCខ; នfKងL =យ /o$នង

ប ) "ង . 9 គ2 ក (

ញ) "ង បK ន

Aន . 9

- មននង យCង

ពគប)F ខu(ចង)

ប) 'ងម;យ G%DK ន)9

- 'ង ? y

- 'ង .

ខu(¨

>?

នប) " 9

- ខu(.ង >Cយ9 នពន

យ ទព


80

- %DK ន).ង? /C.ង 'ង y? - ខu(.ង‚ ចន

ន ប ., ង ខ យP(ងព/,ច9 ប .,ង ប )

ចនមន=ចទទ; /ខ

'ងL

.

បL

=យ ប .,ង

ធម3P " ទ9 n

នជ(ង7

- .ង >Cយ %DK ន) @

ញ) មន

.

- ខu(មន%<

k ទ9 បK ន ខu(.ង‚ ខu( ប

បr(0យ បប ន ទA/E?

2គ/‚

) y .

ចន គ72$/H

ចង) ថ ក -យ•e ក(

¥‚

Z-/ s†

ន/(1

) 1.9

ខu(មន

ក) .

ភមង<

នង /) =ន =យF9 ចន នងr

u ក) ផZC

នw‚

ញ) មន

)/គ

fKងsង (

ខu(

នប(*ង ខu(នង ធyC2

C ចញញម

នw‚ នងមន ធyC =យ ចនយ(

-យ% /ខu( " . 9 ញ) " ទ9

.

នង ធyC =យ ចន

D ) 1ថx " ទ9 បK ន ខu( ននIយ‚ S

ម;យ

n

Z

ក)

មន មន

ម ( ន ;

គ7

នមកព0 យ

ទCប យCង

) ច/F

នង ( .kក).,ច2.ងខ

/o$

) ទ( ប ) %DK ន)9 ចនញញម9 "គ/ G2fKងL "

បច†បlន ន

ព;ក គS(ងព

F3នន L.ង ទ

ន/ មo$0 /ម;យ នពន

បK ន

គ7ចង) ធyC2

យ ទព


81

កក(. ជ$/F G$ញ Gមក9 ព;ក គកh

នrប)1.Fចង ខnជ$/ ,

Tយrប)Pង ( ពព > > >! . " ខ

0/)¨ប

" មក... , មម/ ក=ន%កគ/ មC

G!

/ង : FfKង ចង @=ចrប)1.%ងd នបK"3ន ព€កJr

)

គ<Sង (

គ យ . មC ក€

/Cមន

n

"2ម;យF

G? ព;ក គS(ងព "ក)ព/2មន

មន ‚

Zបជ ) (ពប)

នពន

C9

យ ទព


82

នពន

យ ទព


83

នពន

យ ទព


84

នពន

យ ទព

Cute Love (By Sovichet Tep)  

Sovichet Tep, Cute Love, Liberty Association

Cute Love (By Sovichet Tep)  

Sovichet Tep, Cute Love, Liberty Association

Advertisement