Page 1

ឱ្ លឹម សនតិភព

សងសរកនងសុ បិន ុ


2

សងសរកនុងសុបិន

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


3

សងសរកនុងសុបិន

លឹម សនតិភព

សងសរកនងសុ បិន ុ

២០១២

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


4

សងសរកនុងសុបិន

េបះពុមពផសយេដយ សមគមេសរ ីភព ផទះេលខ ៥៣ CE0 ផលូវ ២៤២

សងកត់ចតុមុខ ខណឌដូនេពញ រកុងភនំេពញ របេទសកមពុជ

Liberty Association #53 CE0, St 242 Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh Cambodia

Blog : khmerphnompenh.wordpress.com Public relation : Davith Bolin cambocanada@gmail.com និពនធេដយ លឹម សនតិភព


5

សងសរកនុងសុបិន

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


6

សងសរកនុងសុបិន

របធនសមគម ៖ អនករសី ែក ផលល

ែផនកេបះពុមផ ព សយ ៖ អនករសី លឹម សនតិភព ែផនកនិពនធ ៖ អនកនង សិរ ី វឌឍន កញញ េណង កននិដឋ េលក សុខ ចន់ផល កញញ អុឹម រចន េលក ម៉ ច័នប ទ ញញ កញញ េម៉ង សិរ ីរចន ែផនកអកខរវ ិរុទធ ៖ េលក េហង ឧតតម ែផនកេវបសយ ៖ េលក ទឹម េបឿន ែផនកទំនក់ទំនងសធរណៈ ៖ េលក បូលីន ដវ ីដ និពនធេដយ លឹម សនតិភព


7

សងសរកនុងសុបិន

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ លឹម សនតិភព។

េនះគឺជេសៀវេភេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិត។ េឈមះតួអងគ ទីកែនលង និង េហតុ ករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគល េនរស់ ឬសលប់ និងទីកែនលង ឬសថប័ន គឺជករៃចដនយែតប៉ុេណណះ។

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


8

សងសរកនុងសុបិន

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


9

សងសរកនុងសុបិន

េបះដូង ែដលធលប់ែតទេទសអត ៃថងេនះ ែបរជមនរូប បង។ េបះដូងមួយេនះ មិនគិតថ នឹងផតល់ឱយនរណ ែត ៃថងេនះ ែបរជកលយជរបស់បង… ខញំុអងគុយអន េសៀវេភកំណត់េហតុ កលេន វ ិទយល័យបក់ទូករបស់ខំុ។ ញ េមលរួច លួចញញឹមមនក់ឯង។ កលេនះ

ខញំុេទបែតអយុរតឹម១៧ឆនំប៉ុេណណះ ក៏េចះមន េសនហេទេហយ។ វជេសនហមួយដ៏េសមះរតង់ ែដលខញំុ

របគល់េទឱយមិតតរបុសរួមថនក់មនក់ ែតេគមិនដឹងខលួនេទ។ ខញំុ មិនអចរពេហនដល់ថនក់េទសរភពរបប់េគែដរ។ េទះជ ខញំុដឹងថ េគនឹងមិនសអប់ខំុក ញ ៏េដយ។ របសិនេបខំុរញ បប់េគតម រតង់ថ ខញំុលួចរសលញ់េគ ខញំុទយបនថ េគនឹងញញឹម រួចនិយយពកយថ អរគុណ រតលប់មកខញំុវ ិញ តមែតចរ ិត សុភពបុរសរបស់េគប៉ុេណណះ។

នឹងមិនេចះេមលងយមនុសសរសី

មនុសសរបុសដូចជ

បញញ

ឬេធវបបនរណឱយឈឺ

ចប់េឡយ។ ខញំុក៏ធលប់េឃញមនុសសរសីសរភពរបប់េគមិន តិចនក់ែដរ។ រូបរងរបស់េគមិនសងហេលសបុរសេផសងេទៀត កនុងសល ប៉ុែនតសនមញញឹមរបស់េគ និងទេងវចូលចិតតជួយ និពនធេដយ លឹម សនតិភព


10

សងសរកនុងសុបិន

និងឈឺឆអលេរឿងអនកដៃទរបស់េគ ែបរជមនភពទក់ទញ រហូតេធវឱយេបះដូងនរ ីទន់រជយទំងឡយ ែដរ

រួមទំងខញំុមនក់

ធលក់ចូលរេណ ត េសនហដ៏េរជរបស់េគេដយខនមិន

បន។ គិតេទ យុវវ ័យ គិតអវីខីៗ ល រសលញ់េរពះែតេបះដូង រសលញ់ គមនេហតុផលបរ ិយយអីែវងឆងយេទ មិនខវល់ថ េគជនរណ មកពីណ មនឋនៈែបបណេទ។

េសនហ

យុវវ ័យ ពិតជេសមះរតង់ែមន។ ខញំុបិទេសៀវេភ កំណត់េហតុទុក ដក់វេនេរកម េខនយ។ បនទប់មកក៏បិទែភនកសំងំេគង សមលឹងរសៃមេទរក អតីតកលដ៏ែវងឆងយមួយ។

រូបរងឈរញញឹមយ៉ ងរសស់

របស់េគ ដិតជប់េនកនុងែកវែភនករបស់ខំុញ។ រគន់ែតនឹកដល់ េគប៉ុណឹ ណ ង េបះដូងក៏រនធត់ញប់ញ័រ េដរេលឿនខុសធមមត។ យី

េម៉ចក៏អរមមណ៍ក៏ដូចជមនេសចកតីសុខអុីចឹង? រគន់ែតនឹក ប៉ុេណណ ះេទេហយ ចុះទរមំែតជួបមុខេគមតងេទៀត េតរប ូ ខញំុនឹង មនសុភមងគលប៉ុណណេទ? ទឺតៗៗៗ វជសំេឡងសរទូរសពទចូលមក។ ចប់យកទូរសពទមកេបកសរេមល។

ខញំុេបកែភនក

រវ

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


11

សងសរកនុងសុបិន

«សួសីត រសមី! សុខសបបយេទ។ ខញំុកំពុងេនជមួយនឹង ដេណ និងមិតតេផសងេទៀត កនុងខរ៉ អូេខមួយ ជិតផទះ រសមីែដរ។ មកជមួយគនេទ? ខរ៉ អូេខ បុបជរសស់។»

េលខរបស់នរណហនឹង? េឈមះឱយដឹងេសះ។ សិទ ន ធសនលនឹងគន។

សរេសរចប់

ែតេបតមសរ

ក៏មិនដក់

គឺរបកដជមនុសស

របែហលជមិតតេនកែនលងេធវកររបស់ខំុញ

េហយ េរពះអីេគថ េនជមួយ ដេណ។ ខញំុសគល់ដេណ ែតមនក់គត់ គមនដេណពីរបីណេទៀតេទ េរកពីមិតតរបស់ខំុញ េរៀនជមួយគនតំងពីបឋមសិកស រហូតដល់េចញេធវករ ក៏ េនែតតមេធវករកនុងរកុមហ៊ុនេទសចរណ៍ជមួយគនេទៀត។

ខញំុរកេលកេមលនឡិកេប៉ លពយួរេនេលជញ ជ ង ំ មួយេនះ។ នឡិករូបកណុត រ Mulan។ ខញំុរកសវរហូតមក តំងពីៃថង បុណយខួបកំេណតគំរប់អយុ ១៧ឆនំ របស់ខំុ។ ញ វគឺជកដូ ែដល បញញ និង វ ិសល មិតជ ត ិតសនិទិរធ បស់េគចូលលុយគន

ទិញឱយខញំុ។ េទះបីជកលេនះ ពួកេគជូនខញំុកុងនមជមិ ន តត

ែតខញំុបនលួចបំពនមិតភ ត ពេនះ េដយកំណត់កុងចិ ន តថ ត វជកដូរបស់ បញញ សងសរកនុងសុបិនរបស់ខំុញ ទំងែដលេគ

មិនដឹងខលួនបនតិចណេសះ។ នឡិកបញ ជ ក់ថ េម៉ ង៦លងច

េហយ។

េតេទឬមិនេទ?

ែតេបេន

មនក់ឯងកេណ ត ច

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


12

សងសរកនុងសុបិន

កែណតងយ៉ ងេនះ

ចបស់ជអងគុយនឹកដល់សងសរកនុងសុបិន

មនក់េនះមួយយប់ទល់ភឺម ល ិនខនេទ។ េនះមកែតពីៃដ េហតុអីវ ក៏រពឹសេទេបកេមលេសៀវេភកំណត់េហតុ នំេទរ ំលឹកេរឿង អតីតកលវ ិញេនៃថងេនះ បណ ត លឱយចិតតរេវ រវយ នឹកដល់ រូបេគ

ទំងែដលែបកគនអស់បួនឆនំេទេហយ។

បនទប់ពី

របលងបក់ឌុបរួច មនុសសេរៀនពូែកដូចជ បញញ េគក៏បន អហរូបករណ៍េទេរៀនេនជប៉ុន។

មនុសសមធយមដូចជខញំុ

បនរតឹមែតេរៀនបនតែផនកេទសចរណ៍េនកនុងរសុកប៉ុេណណះ។

េបគិតេទ គួរសរេសរមិតតរម ួ ថនក់ខំុញប៉ុនមននក់េនះែដរ សុទធ ែតេរៀនពូែក

រហូតបនទទួលអហរូបករណ៍េទេរៀនេន

បរេទស។ ទឺតៗៗ សរមួយេទៀត ក៏ចូលមក។ «រសមីហអ មកដល់ណេហយ?» វជសររបស់ ដេណ។ យ៉ ប់ែមន អមួយេនះ។ សរេនះបញ ជ ក់ថ ខញំុរតូវែតេទជួបវេហយ។ េទក៏បនែដរ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត យយមួយេនះ េទបនឹងរតូវមត់េចហវយ និពនធេដយ លឹម សនតិភព


13

សងសរកនុងសុបិន

េរឿងែដលមិនបនកក់បនទប់សណ ឋ គរឱយបនរគប់ចំនួនេទ តមចំនួនេភញៀវេទសចរមកពីរបេទសកូេរ ៉ផង។ វរបែហលជ ធុញរទន់ខលំងេហយ

េទបេចញេទេដរេលងជមួយនឹងមិតត

រួមករងរែបបេនះ។

េសលៀកពក់រច ួ

ខញំុក៏ចក់េសទវរផទះ។ មិនចំបច់ជិះម៉ូតូេទ េរពះ

ខញំុគិតថ េដរេទក៏លែអ ដរ ខរ៉ អូេខហនឹងេនជិតផទះប៉ុេណណះ។

េដរបនពីរបីជំហន

រសប់ែតមនម៉ូតូមួយ ជិះមកឈប់េនចំពីមុខរបស់ខំុ។ ញ បុរស

អនកេបកម៉ូតូេដះមួកសុវតថិភពេចញ។ ែតគំងឈប់េធវចលន។

េបះដូងរបស់ខំុេញ សទរ

សនមញញឹមរបស់មនុសសមនក់

ែដលខញំុេទបែតនឹងេដកនឹកអំបញ់មិញេនះ មករបកដខលួន េចញជរូបរងពិត េនចំេពះមុខរបស់ខំុ។ ញ រសមីែភនកដ៏រសទន់

របស់េគកំពុងែតសមលឹងេមលមកខញំុេហយ។

តមចិតែត ដល

រ ំេភប េរកយពីែបកគនអស់បួនឆនំ ខញំុគួរែតឱបេគឱយេពញៃដ ែមនេទ? -

សួសីត រសមី! េឈមះខញំុ រសមី គឺធមមតេសះ ែតេនេពលែដលកំេលះ

មនក់េនះេហេឈមះេនះ

េហតុអីក វ ៏មនអរមមណ៍ថ

េឈមះ

េនះពីេរះរណំត ដល់ថនក់ហឹង ន ? ឬេនះជមហិទិឬ ធ ទធិៃនបបូរមត់ ទិពវសងសរកនុងសុបិនរបស់ខំុេញ ទដឹង?

េគកំពុងែតញញឹម និពនធេដយ លឹម សនតិភព


14

សងសរកនុងសុបិន

ដក់ខំុ។ ញ ែតខញំុវ ិញ ែបរជេភលចថ ញញឹម រតូវេធវបបូរមត់ យ៉ ងេម៉ច។ ខញំុេភលចទំងរេបៀបញញឹមេហយ ែមនេទ?

ខញំុែបរជឈរភលឹក សមលឹងមុខរបស់េគយ៉ ងេសងៀមសងត់ សូមបី ែតពកយនិយយថ សួសីត រតលប់េទេគវ ិញ ក៏ខំុម ញ ិនដឹងថ

េរបសរៃសខួរកបលមួយណ បញ ជ សំេឡងេចញពីបំពង់ ក មកែដរ។

ឬក៏េបះដូងែដលរ ំេភបរជុលេពក

េទេធវបែរម

បរមួលេនកនុងខលួនរបណរបស់ខំុញទំងមូល រហូតេធវឱយសរ ីរងគ េផសងៗឈប់ដំេណរករ? ខញំុែបរជកលយជរូបចមលក់ ឈរធមឹង េនចំេពះមុខបុរសមនក់េនះេទវ ិញ។ -

រសមី! បនទប់ពីភឹក ល អស់មួយសនទុះធំ

រពលឹងទំងដប់ក៏

រតលប់មកកនុងខលួនរបស់ខំុវញ ិញែដរ។ -

ចស ចស សួសីត បញញ ! សុខសបបយេទ?

-

បទ សុខសបបយេទ។ ចុះ រសមី វ ិញ? ខញំុពយយមញញឹមទំងមិនសូវសមេឡងេចញមក។

-

សួសីត រសមី! និពនធេដយ លឹម សនតិភព


15

សងសរកនុងសុបិន

សំេឡងតូចឆមរមួយេទៀត បនលឺេឡងមក ពីេរកយខនង បញញ។

វគឺជសំេឡងរបស់មនុសសរសី។

េតជនរណ?

ខញំុងករកេមលនរ ីមចស់សំេឡង។ េគគឺ សូរ ីដ មិតតរម ួ ថនក់ របស់ខំុេញ នវ ិទយល័យែដរ។ ខញំុេភលចេទថនង និង បញញ ជប់ អហរូបករណ៍េទបនតករសិកសេនរបេទសជប៉ុនទំងពីរ នក់។ េឡយ។

ៃដរបស់នងឱបជប់នឹងចេងកះរបស់ េបះដូងរបស់ខំុញ

េទេលេមឃ េរជ។

បញញ

ែដលរ ំេភបេលតខពស់ហួសផុត

ក៏ធលក់ចុះដល់ដីកប់បត់េទកនុងភក់ដ៏ែសន

េនះពួកេគកលយជសងសរនឹងគនេហយែមនេទ?

ភពសនិទធសនលបងហញេនេលទីសធរណៈែបបេនះ បញ ជ ក់បនថ ភពធមមត។

េន

អច

ពួកេគទំងពីររបកដជមនអវីេលសពីមិតត ពួកេគេទេរៀនជប៉ុនជមួយគន

សុខនិងទុកខជមួយនឹងគន

ឆលងកត់េរឿង

របកដជអចយល់ចិតគ ត ន បន

កន់ែតចបស់។ ចុះខញំុ? មិនធលប់សូមបីែតសរភពរបប់ បញញ ថ ខញំុលួចមនចិតតេលេគ មនសិទិអ ធ ីវ មករបច័ណឌនឹង សូរ ីដ? េហតុអីេវ ទវតកំណត់កមមេពៀរ ឱយខញំុមកជួប សងសរកនុងសុបិន

របស់ខំុជ ញ មួយនឹងសងសរពិតរបស់េគកនុងរគេនះែដរ? ខញំុមិន ចំបច់ជួបមុខេគក៏បន។ សុំរតឹមែតនឹកេគពីចមងយក៏អស់ ចិតត។ ែតពិភពេលកដ៏អយុតិធ ត ម៌មួយេនះ ក៏បណ ត លឱយេយង

ជួបគន។

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


16

សងសរកនុងសុបិន

-

ចសសួសី។ ត ខញំុបងខំចិតតញញឹម ទំងែដលេបះដូងកំពុងលួចយំ។

-

សូរ ីដ និង បញញ េទណែដរ?

-

េទខរ៉ អូេខ បុបផរសស់។ សូរ ីដេឆលយរតលប់មកខញំុវ ិញ។

-

ចឹង គឺេទកែនលងជមួយគនេហយ។ ដេណ ទូរសពទ េហ ែមនេទ?

-

ហនឹងេហយ។ រសមី េទែដរហអ?

សូរ ីដ សួររតលប់មកខញំុវ ិញ។ ករពិត ខញំុមនសំនួរជ េរចន ចង់សួរេទ បញញ ថេតេគរតលប់មករសុកែខមរតំងពី ៃថងណែដរ

េតកររស់េនជប៉ុនេនះយ៉ ងេម៉ចែដរ

ហូបចុកទីេនះយ៉ ងេម៉ចែដរ រទំេទ។

េតករ

េតអកសធតុទីេនះពិបក

ែតសំនួរទំងឡយរតូវកប់េទជមួយនឹងទឹកែភនក

កនុងេបះដូងឈឺផសរេដយកតីរបច័ណឌេនះបត់េទេហយ។ -

ចស។ និពនធេដយ លឹម សនតិភព


17

សងសរកនុងសុបិន

-

េទជមួយគនែតមតងេទ?

-

មិនបនេទ េគមិនឱយជិះបីនក់េទ ខុសចបប់។ ពួកេគេទឆងយពីរសុកេទសយូរេហយ

របែហលជ

មិនដឹងពីចបប់ថីេម នះេទ។ -

េបអុីចឹង សូរ ីដ និង រសមី ជិះម៉ូតូជមួយគនេទមុនចុះ។ ចំខំុេញ ដរតមេរកយ។ បញញ

េនែតដែដល

របស់អក ន ដៃទជនិច។ ច ែបបេនះេហយ សុបិនមនក់េនះបន។

េនែតដូចមុន

គឺគិតសុខទុកខ

របែហលជេដយសរែតចរ ិត េទបបនជខញំុមិនអចបំេភលចសងសរកនុង

ខញំុលួចញញឹមកនុងចិតត។ របែហលជ មិនចែមលកេទ ែដលេពលេវលបួនឆនំេនះ មិនអចឱយខញំុបំេភលច េគបន។

របែហលមកែតពីគមនមនុសសរបុសមនក់ណេផសង

េទៀត មនចរ ិតដូចជេគ ជមនុសស ែដលេចះេគរពសិទិធ រសតី។ សូរ ីដ និងខញំុ ក៏មកដល់ខរ៉ អូេខមុន បញញ។ ពួកេយង េឡងេទរកបនទប់តមេលខ ែដល ដេណ របប់។ ខញំុយក ៃដរុញេបកទវរបនទប់។ Happy Birthday!!! និពនធេដយ លឹម សនតិភព


18

សងសរកនុងសុបិន

ជសំេឡងជូនពរដ៏ភញក់េផអលមួយ។ េទខងមុខរបស់ខំុញ

មន

ទំងទនដល់េទ២១

ដេណ

ខញំុសមលឹងេមល កន់នំេននឹងៃដមន

េទតមអយុរបស់ខំុញ

(ទនេរចន

យ៉ ងេនះ ផលំុរច ួ គមននរណហ៊នញ ំ ំនឹងេទេមលេទ) រួម ុ ន ទំងមិតធ ត ល ប់រម ួ វ ិទយល័យរបែហលជដប់នក់េទៀត។

េនះ

ពួកេគរួមគនេរៀបចំពិធីបុណយកំេណតសរមប់ខំុញ ែមនេទ? ខញំុ ែដលជមចស់េនះ មិនបនចប់អរមមណ៍េសះថ ៃថងេនះជ ៃថងកំេណតរបស់ខួន។ ល

សំេឡងបទចេរមៀងបុណយកំេណត

ែដលពួកេគេរចៀងៃថងេនះ

នំខំុញរ ំលឹកេទដល់ៃថងកំេណត

គរមប់១៧ឆនំរបស់ខំុវញ ិញ។ ដេណ ក៏ជមនុសសដែដល ែដល

ធលប់កន់នំឱយខញំុ។

ៃថងេនះ

ក៏ជនងែដរ

ែដលកន់នំមតង

េទៀត។ មិតតភពវ ័យសិសសវ ិទយល័យរបស់េយង មិនបនបត់ បង់េទតមេពលេវលេទ។ េនពីេរកយខនងខញំុ ក៏ឮសំេឡង

បនទរេឡងរបស់ បញញ និងសូរ ីដែដរ។ រគប់គនសមលឹងេមល

មកខញំុឆល ង ់ថ េតខំុន ញ ឹងបួងសួងអវីែដរេនឆនំេនះ។ ខញំុបិទែភនក េលកៃដសំពះអរគុណដល់េទវត ែដលរបទនមិតតសមលញ់ លអៗប៉ុនមននក់េនះឱយខញំុ។ រួចខញំុក៏ផំុន ល ំបុណយកំេណត។ រគប់គន

ក៏ហុចកដូមកខញំុ

េហយអនកខលះក៏េទបនតេរចៀងខរ៉ អូេខ

េទៀត។

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


19

សងសរកនុងសុបិន

-

ែបកគនយូរេហយ រសមី សុខសបបយេទ? វជសំណួររបស់ វ ិសល។ តំងពីេរៀនចប់វ ិទយល័យ

ខញំុ ក៏មិនែដលេឃញេគែដរ េរពះែតេគទទួលអហរូបករណ៍ រតូវេទេរៀនបនតែផនក Management េនរបេទសៃថ។ េគគឺជ មិតតជិតសនិទធជងេគរបស់ បញញ។ ពួកេគទំងពីរែតងែតេទ ណមកណជមួយគន រហូតមនពកយថ ជសងសររបុស នឹងគនែថមេទៀតផង។ -

ចស សុខសបបយេទ។ ចុះ វ ិសល វ ិញ?

-

ខញំុក៏ដូចគនែដរ។ រសមី េរៀនខងេទសចរណ៍ ែមនេទ? ចស។

-

ខញំុេឆលយបេណត រ លួចេដៀងែភនកេទេមល បញញ និង សូរ ីដ បេណត រ។ ពួកេគពិតជសកសមនឹងគនែមន។ ជគូ ែដលេទវតផសំផំុគមកពិតរបកដណស់។

ខញំុជនរណមក ពីណ ហ៊នលួចគិតថ បុរសមនក់េនះជសងសរកនុងសុបិន របស់ខំុ? ញ -

េរចៀងជមួយគនមួយបទេទ?

-

ខញំុមិនពូែកេរចៀងេទ។ និពនធេដយ លឹម សនតិភព


20

សងសរកនុងសុបិន

-

ខញំុមិនរ ឹតែតអន់េទៀតេហយ េម៉ ះ!

វ ិសល ចប់កន់ៃដរបស់ខំុញេចញពីេកអី ែដលខញំុកំពុង អងគុយ េទេឡងេរចៀងជមួយនឹងេគ។ ដល់េម៉ ង៩គត់ ពួកេយងក៏ែបកផលូវគនេរៀងខលួនេទផទះ។ វ ិសល យកម៉ូតូ

របស់េគជូនខញំុមកផទះ។

វគឺជម៉ូតូដែដល

ខញំុរកេឡកេមលេទម៉ូតូមួយេនះ។ ែដលវ ិសលធលប់ជូនខញំុមកផទះ កលពី

បុណយកំេណតគំរប់១៧ឆនំរបស់ខំុ។ ញ

របែហលជឪពុកមតយ

េគមិនដច់ចិតល ត ក់ ទុករគន់ វ ិសល មនអវីជិះេនេពល

រតលប់មកពីេរៀនពីរបេទសៃថវ ិញេហយ។

ែតេពលេនះ

វ ិសល ធំខស ព ់ជងមុនេហយ។ ម៉ូតូឆលី គឺវទបណស់។ ខញំុេទបចប់អរមមណ៍ថ ខនង វ ិសល ដូចជធំជងមុនេរចន េហយ។ មកដល់មុខរបង វ ិសល ឈប់ម៉ូតូ។ -

អរគុណ វ ិសល។

-

ចំមួយែភលត។ ខញំុេឃញេគយកទូរសពទៃដមកចុច។

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


21

សងសរកនុងសុបិន

ទឺតៗៗ មនសរចូលមកកនុងទូរសពទរបស់ខំុ។ ញ ខញំុក៏េបកេមល។ «បងរសលញ់អូន។» ខញំុសមលឹងេមលេទ វ ិសល ែដលកំពុងែតេមលមកខញំុ ែដរ។ េលខេនះ គឺជេលខ ែដលេផញសរឱយខញំុកលពីកបល

លងចេនះេហយ។ ទឺតៗៗៗ

«បងលួចរសលញ់តំងពីេរៀនេនវ ិទយល័យ។ បងមិនហ៊ននិយយរបប់អូន

ប៉ុែនត

េរពះបងក៏មិនទន់

មនវ ិជជអវីសរមប់ចិញចឹមខលួន។ ែតេពលេនះ បងេរៀន ចប់ មនករងរមួយពិតរបកដេហយ។ េតអូនរពម េធវជសងសររបស់បងេទ?» មនន័យថ មនមនុសសរបុសមនក់ លួចរសលញ់ខំុញ

កនុងចិតអ ត ស់ដល់េទ៥ឆនំេហយ ែមនេទ? េតអរមមណ៍េគនឹង េវទនយ៉ ងណេទ េនេពលែដលដឹងថ មនុសសរសីមនក់ និពនធេដយ លឹម សនតិភព


22

សងសរកនុងសុបិន

េនះ ែបរជនឹកមនុសសរបុសមនក់េផសងេទៀត? ខញំុហក់ដូចជ យល់ចិតតរបស់វ ិសល។ របែហលជមកពីពួកេយង គឺជ ជនរងេរគះនឹងេសនហដូចគនេហយ។

សុំេទស

វ ិសល។

ខញំុមិនអចទទួលយកេសនហបន កនុងេពលែដលខញំុកំពុងែត ខកចិតេត ទ។ ខញំុេផញសររតលប់េទ វ ិសល វ ិញ។ «អរគុណេរចន។ ប៉ុែនត ខញំុសុំេទស!» ទឺតៗៗៗ សរចូលទូរសពទរបស់ខំុ។ ញ «បងនឹងរង់ចំរហូតដល់ៃថងអូនេបកេបះដូង។

េហយ

របុសមនក់េនះនឹងសុំដក់ដឺម៉ង ម ់េធវជេបកខជន

កនុង

េបះដូងរបស់អូនមុនេគបងអស់។»

ខញំុមិនអចមិនេធវឱយខលួនមិនញញឹមបន េដយសរ ែតឃលេនះេទ។ េឃញេគមិនសូវមត់េរចន មិនដឹងេសះថ េគេចះនិយយពកយពីេរះ

េធវឱយមនុសសរសីរ ំេភបចិតប ត ន

ែបបេនះ។

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


23

សងសរកនុងសុបិន

«ចស អរគុណ។ ចំដល់ៃថងេនះ ចំខំុញរបប់ វ ិសល មុនេគ។» េទះជពួកេយងេនឈរចំេពះមុខគន

ែតពួកេយង

ែបរជនិយយគនតមសរទូរសពទេទវ ិញ។ វ ិសល លូកៃដ ចូលកនុងេហេប៉េខ

េហយហុចបេនតងទូរសពទរប ូ

Mulan

មកខញំុ។ ខញំុញញឹម ទទួល រួចេលកៃដល វ ិសល េហយ េបកេសរទវរចូលកនុងផទះ។ េគចំបនែមនេទថ ខញំុចូលចិតត Mulan។ ខញំុមិនទន់មនចិតតរសលញ់វ ិសលែមន ែតពកយ សមតី និងកយវ ិកររបស់េគ េធវឱយខញំុេកតកូនចិតអ ត ណិតេគ។ សងសរកនុងសុបិន របស់ខំុប ញ នបត់បង់េទ ប៉ុែនតក៏មន វតតមនមនុសសមនក់េទៀតចប់េផតមចូលមកកនុងជីវ ិតថមីរបស់ខំុ។ ញ វ ិសល គឺជមនុសសលអ សុភពបុរសមិនខុសពី បញញ ប៉ុនមន

េទ។ េរកយមក វ ិសល ឧសសហ៍ណត់ជួបនឹងខញំុណស់។

េគនិយយថ េបខំុម ញ ិនទុកឱកសឱយេគេនជិតខញំុ េធវេម៉ចនឹង េគរកកូនេសេបកេបះដូងខញំុមួយេនះបន។ ខញំុបនរតឹមែត

ញញឹម មិនហ៊នជំទស់នឹងករគិតរបស់េគេទ។ េពលេវល

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


24

សងសរកនុងសុបិន

កំពុងែតផលស់បូរចិ ត តរត បស់ខំុញ ឱយសមលឹងេមលបុរស ែដលេន

ចំេពះមុខមនក់េនះបនតិចមតងៗេហយ។ ជីវ ិត

គឺែបបេនះ។

អតីតកលដ៏ឈឺចប់

េបរវល់ែតរកេសបទុកេរឿង

េធវេម៉ចនឹងអចរកសុភមងគលឱយខលួន

កនុងេពលបចចុបបននភពេនះបន? មួយឆនំេរកយមក

ពួកេយងទំងពីរក៏េទចូលរួម

ពិធីមងគលកររបស់ បញញ និង សូរ ីដ។ វ ិសល និងខញំុ

អងគុយេនតុជមួយគន។ េគេកតបៃដរបស់ខំុញជប់ េហយខសឹប ដក់រតេចៀកខញំុ។ -

រសមី អូនដឹងេទថ អូនគឺជ សងសរកនុងសុបិន របស់ បងជេរចនឆនំេហយ។ ៃថងេនះ បងសបបយចិតប ត ំផុត ែដលអូនរពមេធវជសងសរពិតរបកដរបស់បង។

ខញំុញញឹមដក់ វ ិសល។ េធវយ៉ងណេទបសងសរកនុង សុបិនកលយជសងសរពិតរបកដ? េរឿងេនះ របែហលជមន ែត

វ ិសល

េទ

ែដលអចេធវបន។

មួយឆនំមកេនះ

េគពិតជតស៊ូរវរកកូនេសរចក់េបកទវរេបះដូងខញំុទល់ែត េឃញ ☺

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


25

សងសរកនុងសុបិន

និពនធេដយ លឹម សនតិភព


26

សងសរកនុងសុបិន

និពនធេដយ លឹម សនតិភព

រឿង សង្សារក្នុងសុបិន (ដោយ លឹម សន្តិភាព)  

By Santepheap Lim