Page 1


2

េទពអបសរតូច

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


3

េទពអបសរតូច

លឹម ផន់ណ

េទពអបសរតូច

២០១២

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


4

េទពអបសរតូច

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


5

េទពអបសរតូច

និពនធេដយ ៖ កញញ លឹម ផន់ណ រចនរកបេសៀវេភេដយ ៖ េលក មួង វឌឍនៈ រូបភពេលរកបេសៀវេភ ៖ កញញ លឹម ផន់ណ េលក មួង វឌឍនៈ

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


6របធនសមគម េទពអបសរតូច

៖ អនករសី ែក ផលល

ែផនកេបះពុមផ ព សយ ៖ អនករសី លឹម សនតិភព ែផនកនិពនធ ៖ អនកនង សិរ ី វឌឍន េលក សុខ ចន់ផល កញញ េណង កននិដឋ កញញ អុឹម រចន េលក ម៉ ច័នទបញញ កញញ េម៉ង សិរ ីរចន េលក ទី ហសនិត កញញ សុិន ធរ ី េលក េទព សុវ ិចិរត កញញ លឹម ផន់ណ ែផនកអកខរវ ិរុទធ ៖ េលក េហង ឧតតម ែផនករចន និងេវបសយ ៖ េលក ទឹម េបឿន ែផនកទំនក់ទំនងសធរណៈ ៖ េលក បូលីន ដវ ីដ

Blog : khmerphnompenh.wordpress.com និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


7

េទពអបសរតូច

រគប់មតិកៃនេរឿងេនះជកមមសិទិប ធ ញញ របស់ លឹម ផន់ណ

េនះគឺជេរឿងរបេលមេលកែបបៃចនរបឌិ ត។ េឈមះតួអងគ កលអកស និង េហតុ ករណ៍តួអងគេនកនុងេសៀវេភេនះ សុទធែតជកររសេមរសៃម។ រល់រពឹតិតករណ៍ ែដលរសេដៀង ឬដូចគនេទនឹងភពជក់ែសតង បុគគលេនរស់ ឬសលប់ និងទី កែនលង ឬសថប័ ន គឺ ជករៃចដនយែតប៉ុ េណណះ។

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


8

េទពអបសរតូច

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


9

េទពអបសរតូច

មនុសសមួយចំនួន

ចូលចិតតេចទមនុសសរបុសថ

រសឡញ់ែតរសីសអត។ ចំេពះខញំុ ខញំុមិនែដលឱយតៃមលេលរប ូ រងខងេរកេទ។ េពលែដលបនជួបនងជេលកដំបូង ខញំុ

មិនយល់ថ នងជនរ ី ែដលមនរូបេសភេនះេទ េរពះ េមលមួយែភលតេទ

គមនេឃញរតង់ណសអតអីបនតិចេសះ

េដយសរែតនងជរសីែភនកមីញូ ៉ប ពក់ែវ ៉នតដ៏ែសនរកស់ េហយចំណុចេនះ េធវឱយខញំុែតងេហនងថ ែភនកបួន។ េទះបី ជមុខមត់នងអន់យ៉ងណក៏េដយ

បូ

ក៏ខំុស ញ មគល់េឃញថ

ក៏មនចំណុចគួរឱយរសឡញ់ផងែដរ

គឺសនមញញឹម

បងហញថពល់ខួចទំងសងខងរបស់នង។ េទះសថិតកនុងឋនៈ

ជនិសសិតឆនំទី៣ក៏ពិតែមន ែតមុខមត់របស់នងហក់ដូចជ េកមងជងវ ័យ ប៉ុែនតនងេរៀនពូែកណស់ េហយរួសរយគួរឱយ

រសឡញ់េទៀតផង។ ដូេចនះេហយ េទបខញំុរបសិទធនមឱយនង ថ េទពអបសរ េទពអបសរតូ អបសរតូច។

ៃថងេនះ ខញំុបនជួប បូ េនកនុងបណណល័យជតិ។ ខញំុេដរ លបៗេទែកបរនង េហយឱនខសឹបដក់រតេចៀកនងតិចៗ ៖ និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


10

េទពអបសរតូច

− ែភនកបួន! បូ ងកសមលក់មុខខញំុេរពះខឹងនឹងខញំុ។

េពលនងខឹង

មតងៗ ថពល់នងេឡងរកហម គួរឱយកនញ់ែមនែទន ចង់ែត ចប់រគញិចដូចកូនេកមងេទ

ែតខញំុមិនអចេធវែបបេនះបន េរពះេបមិនរតូវនងខវចឱយរយះមុខរយះមត់េទ ក៏រតូវនង េជរហុយដីែដរ។ មឌតូចលអិត ប៉ុែនត ចិតខ ត ល ំង។ េបហ៊នែត លេលងជមួយនឹងនងហួសេហតុ របកដជរតូវសុីកណ ត ប់ ៃដរបស់នងជមិនខន។ កនុងខណៈេនះ ខញំុដឹងថបូចង់សីឱ ត យខញំុខលំងណស់ ែត នងមិនហ៊នមត់ េរពះខលចរ ំខនដល់អនកអនេសៀវេភឯ េទៀត។ េមលេសៀវេភេរឿងេទៀតេហយ

េនះរបែហលជចង់

កលយជអនកនិពនធដល់ឆួតេហ ក យេមលេទ!

េរៀនគណេនយយ

េសះ ែតែបរជចូលចិតអ ត កសរសិលប៍េទវ ិញ! េទះជែបបេនះ កតី ក៏បូេនែតជសិសសពូែកេនកនុងថនក់។ មិនដឹងជនងេរៀប

ចំេពលេវលេរៀនយ៉ ងេម៉ចេទ បណណល័យ

េបរល់េលកជួបនងេន

េឃញនងអងគុយេមលែតេសៀវេភេរឿង។

របែហលជនងចំណយេពលេនផទះ េដមបីេរៀនបែនថម ឬេធវ

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


11

េទពអបសរតូច

លំហត់គណេនយយ ក៏អចថបន។ យី!

បូេចញេទេហយ មិនដឹងថ នងមកអន

េសៀវេភេនទីេនះតំងពីេម៉ ងប៉ុនមនេទ។ េដរេចញេទែតមនក់ឯងេទ

ខញំុមិនអចឱយនង េហយក៏មិនចង់អងគុយអន

េសៀវេភេដយគមននងេនែកបរេនះែដរ។

ចំអងកល់?

របកដជរតូវេទតមនងេហយ។ បូយកកង់រច ួ េហយ ក៏ជិះេចញេទ។ ខញំុអណិតនង ណស់ េរពះរល់ៃថងនងរតូវជិះកង់ពីផទះ ែដលេនមតំុវ ិទយ-

ល័យសនធរម៉ុក មកេរៀនេនសកលវ ិទយល័យជតិរគប់រគង។

ខញំុជិះម៉ូតូែអបកង់របស់នង រពមទំងនិយយរក់ទក់ ដក់នង។ − ែភនកបួន! េចញពីហឹង ន េទណ? − េទផទះ។ នងេឆលយកំបុត

េរពះមិនចូលចិតតខំុញ

ែដលែតងែត

លេលងជមួយនង។ បូសមលក់មុខខញំុ ែដលេចះែតជិះម៉ូតូតម នងកិតៗ។

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


12

េទពអបសរតូច

− ផទះេនផលូវខុសគនេទ។ កុំជិះម៉ូតូតមខញំុ! េមលែតរបុស រពនែញ៉រសីេនះ។

− េបេទះជចង់ែញ៉ ក៏រតូវែតរករសីែដលសអតជងេនះ ែដរ។ អីយ៉សិរ ី! ពកយែបបេនះ ក៏ឯងនិយយេចញមកែដរ។ ដឹងរសប់េហយថ រសីតូចមនក់េនះ មិនចូលចិតតឯង ក៏េរពះ ែតឯងែតងេហនងថ ែភនកបួន។ ឥឡូវេនះ ឯងថឱយនងជ រសីមិនសអតេទៀត េបនងមិនខឹងនឹងឯង គឺពិតជចែមលក េហយ។ ជករពិតណស់

មនុសសរសីសប អ ់ពកយបេញ ជ រ

ែត

សបបយចិតតេបមនេគសរេសរ។ ប៉ុែនត េបរតូវេគបងអប់វ ិញ នងមិនអចទទួលយកបនេទ។ បូក៏ដូចគននឹងរសីទំងេនះ ែដរ។ េទះបីមុខមត់នងមិនសូវសអត ែតនងក៏មិនចង់ឱយ អនកណបងអប់ឬចមអន់នងេនះែដរ។ បូបញឈប់កង់ទំងមុខរកញ៉ូវ

ឯម៉ូតូរបស់ខំុក ញ ៏ជិះហួស

េទមុខនង ែតខញំុក៏បនឈប់បនតិចែដរ។ ខញំុដឹងចបស់ណស់ ថ នងខឹងនឹងខញំុ។ េដយមិនចង់ឱយនងធុញរទន់ ខញំុក៏វច ល៖

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


13

េទពអបសរតូច

− ែភនកបួន! ខញំុេទមុនេហយណ! ខញំុក៏េបកម៉ូតូេចញេទ ែតខញំុេបកយឺតៗែតប៉ុេណណះ េរពះេនមិនដច់អល័យពី បូ។ ភលមេនះ ខញំុបរមុងបត់េទ

ខងសតំ រសប់ែតខញំុឮសំេឡងេង៉ ងៗរបស់ម៉ូតូេនពីេរកយខញំុ

េហយម៉ូតូេនះ

ក៏បត់េទសតយ ំ ៉ ងេលឿនកត់មុខម៉ូតូរបស់

ខញំុ។ ខញំុចប់រហវង ំ េសទរែតមិនទន់។ មនុសសសអីជិះម៉ូតូេភលៗវ ិះ ែតនឹងេធវឱយប៉ះគន។ រសបេពលជមួយគនេនះ ខញំុក៏បនឮ សំេឡងរបជជនេនែកបរេនះែរសក។

− របញប់េទងប់ែមនេទ? េបចង់ងប់ ងប់ែតឯងបន េហយេម៉ចក៏នទ ំ ុ កដ ខ ល់េគែបបេនះ! ខញំុងកេទេរកយតមរបភពសំេឡង េហយក៏បន េឃញ បូដួលេនេលថល ន ់។ ខញំុរនធត់ចិតណ ត ស់កុងករែដល ន

េឃញរងកយដល់តូចរចឡឹងរបស់នង រតូវរបឡក់េដយ ធូលី គួបផសំជមួយទឹកមុខដ៏ឈច ឺ ប់របស់នង ែដលកំពុង សមលឹងេមលឈមហូរពីែកងៃដ។

ខញំុគមនេពលខឹងនឹងមចស់ ម៉ូតូ ែដលេធវឱយេទពអបសររបស់ខំុញមនរបួសេនះេទ។ អវីែដល សំខន់គឺ ខញំុរតូវែតជួយនង។

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


14

េទពអបសរតូច

− យ៉ ងេម៉ចេហយហនឹង? ចំខំុជ ញ ូនេទេពទយណ!

− មិនបច់មកេធវចិតល ត េអ ទ។ ទុកម៉ូតូរបស់ សិរ ី សរមប់ ឌុបរសីសអតេទ! − កុំេធវែបបេនះ បនេទ? មុនេនះ គឺខំុន ញ ិយយេលងេទ េត! − មិនបច់មករវល់នឹងខញំុេទ។ េនះេទ។

ខញំុមិនរតូវករឱយមកជួយ

− េតឱយខញំុេធវយ៉ងេម៉ច េទបបូរពមឱយខញំុជួយ? ែមន! ខញំុជ មនុសសរចឡឺម ចូលចិតេត ធវឱយបូខឹង។ បូចង់េជរចង់ វយខញំុ ក៏តមចិតត ឬឱយខញំុសូមេទស ១០០ដង ១០០០ដង ក៏បនែដរ ឱយែតបូរពមេទេពទយជមួយ ខញំុ។ ខញំុនិយយទំងបរមភ ែតពកយសមតីសច់ករេនះ ែបរជ េធវឱយបូអស់សំេណចេទវ ិញ។ − េសចសអី? − េសចនឹងអនកខលះ ែដលេចះបរមភពីេគ។ េនះជេលកទីមួយេហយែដលបូេសចដក់ខំុ។ ញ សនម

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


15

េទពអបសរតូច

ញញឹមបងហញថពល់ខួចទំងសងខងរបស់នង សមលឹងនងមិនដក់ែភនក រហូតទល់ែតនងសតីឱយ។

េធវឱយខញំុ

− េមលសអី? ែរកងថជូនខញំុេទេពទយេនះអី! ខញំុរ ំេភបចិតណ ត ស់េពល ែដលបនឌុបបូ។ របសិន នងលូកៃដឱបចេងកះខញំុេទៀតេនះ មិនដឹងជលអយ៉ងណេទ ែតេរឿងេនះមិនអចេទរួចេទ េបេទះជនងកលយជសងសរ

របស់ខំុក ញ ៏េដយ ក៏ខំុេញ ជឿថបូមិនហ៊នេធវដូចជនរ ីដៃទេទៀត ែដលែតងែតឱបចេងកះមិតរត បុសរបស់ខួន ល េពលជិះម៉ូតូជមួយ គនេនះេឡយ។

សមបកេរក

ខញំុចូលចិតន ត ិយយលេលង ជមួយនង ែតធតុពិតវ ិញេនះ គឺខំុេញ គរពនង។ នងជនរ ី

រតឹមរតូវ មនអតតចរ ិតលអ។ រល់ៃថងអទិតយ ខញំុែតងែតជិះម៉ូតូ កត់មុខផទះរបស់បូ េហយបនេឃញនងជួយលក់អីវ៉ន់ ចប់ហួយមតយនង េហយនងក៏មិនេភលចេមលេសៀវេភែដរ េនេពលណ ែដលគមនេគមកទិញ។ …………………….. រពឹកេនះ

ខញំុេទសលទំងអរមមណ៍រ ីករយ េរពះ យប់មិញ ខញំុបនយល់សបតិេឃញេទពអបសរតូចរបស់ខំុញ។ េនះ របែហលេដយសរយប់មិញ នងបនជិះម៉ូតូជមួយខញំុ េទប និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


16

េទពអបសរតូច

េធវឱយខញំុមនអរមមណ៍លអែបបេនះ។

ខញំុេដរចូលថនក់បេណត រ ហួចបេណត រ េពលេនះខញំុក៏បនេឃញនីដ កំពុងអងគុយេមល

េសៀវេភ។ ខញំុក៏រក់ទក់ដក់នង។ − េមលអីហឹង ន រសីសអត? − េមលេរឿងរបស់បូ។

ខញំុមិនចែមលកចិតេត ទ កនុងករែដលដឹងថ េរពះនងចូលចិតេត មលេរឿងរបេលមេលក

បូេចះនិពនធ

របែហលជមនេទពេកសលយខងហនឹងែដរេហយ

េហយក៏ េមល

េទ។ − ចង់េមលេទ? េរឿងេនះលអេមលណស់ណ! អនកែដលចូលចិតេត មលេរឿងរបេលមេលកភគេរចន ែតងែតនិយយពកយេនះ។

ខញំុគមនចំណូលចិតច ត ំេពះ របេលមេលកេទ េទះបីអនកណសរេសរថ សនៃដអនកេនះ

លអ ឬសនៃដអនកេនះលអកី។ ត ប៉ុែនត េពលេនះ ខញំុែបរជចប់ អរមមណ៍ ចង់េមលេរឿងរបស់បូ។ េទះខញំុមិនែមនជអនកចិតត

សរសត ែតខញំុគិតថ តមរយៈេរឿងរបស់បូ របែហលជអចឆលុះ បញ ច ង ំ ទឹកចិតរត បស់នងបន។ និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


17

េទពអបសរតូច

− នីដ! ខញំុសុំខីេច រឿងេនះេមលមួយែភលត បនេទ? − ឱយខចីែតមួយែភលតេទណ!

ខញំុយកេរឿងរបស់បូ េទអងគុយេមលេនតុរបស់ខំុ។ ញ រគន់ែតប៉ុនមនទំព័រដំបូងប៉ុេណណះ េធវឱយខញំុអនយ៉ ងជក់ចិតត។ − កំពុងេមលអីហឹង ន ? ខញំុភញក់េរពត េរពះកំពុងែតសលងអរមម ណ៍ ុ សំេឡងដ៏ពីេរះរបស់បូ បនពញញក់សមរតីខំុ។ ញ

រសប់ែត

− កំពុងេមលេរឿង ែដលបូនិពនធ។ លអេមលែដរេត! បូអងគុយែកបរខញំុ កនុងខណៈេពល មកដល់។

ែដលរគូមិនទន់

− សិរ ី! − បទ! ខញំុេឆលយយ៉ ងសុភព មិនដូចរល់ដង ែដលនិយយ ជមួយបូេនះេទ។ មិនឱយខញំុនិយយពីេរះេម៉ចនឹងេកត េប និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


18

េទពអបសរតូច

តួឯករបុសកនុងរបេលមេលក ែដលបូបនរបឌិតេឡង មន

ចរ ិតសុភពរបស វចពីេរះ។ របែហលជបុរសកនុងសុបិន

ែដលបូរសៃមចង់បន

មនអតតចរ ិតែបបេនះេហយ

េទ។ បូញញឹមដក់ខំុញេទៀតេហយ។

ែទន។

េមល

ខញំុសបបយចិតែត មន

− អរគុណេហយណ ែដលមសិលមិញសិរ ីបនជួយខញំុ។

− បូមិនបច់អរគុណអីេទ។ ខញំុេឈមះសិរ ី ដូេចនះខញំុចង់ឱយ អនកែដលេនែកបរខញំុ មនសិរ ីសួសីដ ត ូចេឈមះរបស់ខំុញ អុីចឹងែដរ។

ខញំុឈប់េហបូថ ែភនកបួនេទៀតេហយ េរពះមិនចង់ឱយ បូថតយកចំណុចអរកក់របស់ខំុញ ទុកកនុងចិតន ត ង។ ខញំុកំពុងែត

េរៀនសូរតតមតួឯករបុស ចំែណកបូវ ិញ

កនុងេរឿង ែដលបូបននិពនធ។ ក៏ឈប់និយយរតមុំងរតេមកដក់ខំុេញ ទៀត

ែដរ។ ខញំុសួរនង ៖

− ៃដរបស់បូយ៉ងេម៉ចេហយ? − ែលងឈឹេហយ របួស។

េដយសរែតបនសិរ ី

នំខំុេញ ទរុ ំ

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


19

េទពអបសរតូច

យប់េនះ ខញំុមិនបនេមលេមេរៀនេនសលេទ េរពះ រវល់ែតជក់ចិតន ត ឹងេសៀវេភេរឿងរបស់បូ ែដលខញំុបនខចីកលពី រពឹកមិញ។ េមលេរឿងបេណត រ គិតបេណត រ។

ខញំុមិនែមនជមនុសសរសីេទ ដូេចនះខញំុមិនដឹងថេត មនុសសរសីចង់បនអវីេនេពល ែដលមនមនុសសរបុសតម រសឡញ់។ េតមនុសសរសីរគប់រប ូ សុទែធ តចង់ឱយបុរស ែដល រសឡញ់នង

យកចិតទ ត ុកដក់ចំេពះនង

ជែជកេលង

ជមួយនង េដរែកបរនង កំដរនងេពលែដលនងេនមនក់ ឯង បរមភពីនង េគរពនង និងលអចំេពះនង ដូចអវីែដលបូ បនពណ៌ន េនកនុងេរឿងរបស់នងែដរឬេទ? ចុះចំេពះបូវ ិញ េតនងចូលចិតែត បបណ? អវីែដលខញំុចបស់បំផុតពីនង គឺនង មិនចូលចិតឱ ត យនរណ

និយយពីរប ូ សមបតតិដ៏អន់របស់នង

េនះេទ។ េទះបីជយ៉ ងណក៏េដយ

ឥឡូវេនះ ខញំុកំពុងែត ទំនក់ទំនងរបស់ពួកេយងលអ

សរមបខលួនចូលេទជិតនង។ របេសរជងមុន។ េនះក៏េរពះែតបូ ជមនុសសងយចុះសរមុង ឱយែតនិយយលអជមួយនង។ សនមញញឹមរបស់នងេធវឱយខញំុ

កក់េកត។ ែតខញំុេនែតបរមភ េរពះសនមញញឹមេនះ រគន់ែត

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


20

េទពអបសរតូច

បញ ជ ក់ថ នងមិនបនសអប់ខំុញ ែតក៏មិនែមនមនន័យថ នង មនចិតតេលខំុេញ នះេទ។

ជករពិតណស់ បូមិនែមនជរសីសអត។ ែតខញំុក៏មិន ហ៊នធនថ គមននរណមនក់រសឡញ់នងេនះេទ។ ចំណុចវ ិជជមនរបស់នង ែដលេធវឱយខញំុេពញចិតេត នះ បុរស

ដៃទក៏អចេពញចិតដ ត ូចគនែដរ។

ខញំុមិនរសណុកចិតេត សះ កលែដលបូមិនទន់បនដឹងេរឿងកនុងចិតរត បស់ខំុ។ ញ .......................

ៃថងេនះ េពលេចញពីេរៀន ខញំុេដរតមបូដូចរល់ដង។ − បូ! ៃថងេនះ របញប់េទផទះែដរេទ? − មនករអី? − ខញំុចង់និយយជមួយបូមួយែភលត។ េតបនេទ? បូញញឹមដក់ខំុទ ញ ំងេងឿងឆងល់ ែតនងេនែតវចទន់

ភលន់ដែដល។

− មនអី! − អុីចឹង េទនិយយេនខងេរកេទ។ និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


21

េទពអបសរតូច

ខញំុ និងបូក៏េដរេទអងគុយេនេលបង់កុងសួ ន នចបរទល់ មុខសកលវ ិទយល័យជតិរគប់រគង។ អរមមណ៍ ែដលេដរ ែកបរ

និងអងគុយែកបរមនុសស

ែដលខលួនរសលញ់ែតពីរនក់ ែបបេនះ ពិតជមនេសចកតីសុខខលំងណស់។ ខញំុមិនទន់ចូលសច់េរឿងភលមៗេទ ខលចបូភិតភ័យ។ − បូ! រល់ដងញ ំ យៃថងរតង់េម៉ ងប៉ុនមន? ុ ប − ចសេម៉ ង១២។

ខញំុេលកៃដសមលឹងេមលនឡិក រួចញញឹម។ − ឥឡូវេទបែតេម៉ ង១១េទ។ និយយគនយូរេទៀត។

អុីចឹងេនមនេពល

− ែតខញំុរតូវចំណយេពល២០នទី ណ សិរ ី!

េដមបីជិះកង់េទផទះ

− អូែមនេហយ! ចំណុចេនះ។ − ចសមិនអីេទ។

សូមេទសណ

ែដលខញំុេភលចគិតដល់

េបមនករអីសំខន់

ឆប់និយយ

ភលមៗេទ។ េពលេវល គឺជមសរបក់ណ!

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


22

េទពអបសរតូច

ឱយខញំុនិយយភលមៗេម៉ចនឹងេកតេទ េបរវល់ែតភ័យ ែបបេនះ។ រតូវេហយ រល់ៃថងមត់ខំុរញ អិលណស់ ចង់និយយ

អីក៏និយយហនឹង។

ែតឥឡូវេនះ មិនដឹងជមនសអីមកទប់ បំពង់កខញំុ ឱយនិយយមិនេចញេនះេទ។ មយ៉ ងេទៀត េរឿងែបប េនះ របុសណក៏ពិបកហមត់ែដរ។ − យ៉ ងេម៉ចហនឹង? េហតុអីក៏មិនរពមនិយយ? បូេតឿនខញំុ

កលេបេឃញខញំុេនេសងៀមែបបេនះ។

ចំែណកខញំុ ក៏រកពកយរសដីេទវ ិញ។

− បទ! .... េតបូេចះនិពនធេរឿងតំងពីថនក់ទីប៉ុនមន? − ចសគឺថនក់ទី១០។ − ខញំុបនេមលេរឿងរបស់បូេហយ ជក់ចិតែត មនែទន រហូត ដល់េពលខលះ គិតថខលួនឯង គឺជតួរបុសេនកនុងេរឿង េនះេទៀតផង េហសេហ។

េហុយ!

មិនដឹងគួរនិយយអវីេទៀតេទ។

ឱយែតចង់

និយយដល់េរឿងសំខន់េចះែតហមត់ពុំរច ួ ។ − អស់អីនិយយជមួយខញំុេហយែមនេទ? និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


23

េទពអបសរតូច

បូរបែហលជធុញរទន់នឹងខញំុ

ែដលរ ំខនេពលេវល

នងេទផទះផងក៏មិនដឹង។ − េនេទ។ ែន...

ធមមតេពលនិយយជមួយនរណមនក់

េយងែតង

សមលឹងមុខរបស់េគ ជពិេសស គឺសមលឹងឱយចំែកវែភនក។ ប៉ុែនត េតឱយខញំុសមលឹងមុខបូឱយចំៗេម៉ចនឹងបនេទ?

ក៏ខំុេញ ចះេអៀនែដរ។

េទះខញំុជរបុស

ខញំុងកមុខេចញសមលឹងេមលនយេមលអយ បនលប់បរ ិយកសដ៏សុគស ម ម ញេនះ។ − បូ!

េត...

បនេទ?

េដមបី

េតខំុអ ញ ចេធវជតួឯករបុសកនុងេរឿងរបស់បូ

− សិរ ី! និយយសអីហឹង ន ? − ឱយខញំុេធវជតួឯករបុសកនុងចិតរត បស់បូផងេទណ? បូគឺ ជអនកនិពនធ តួឯករបុសែបបខញំុេនះ នឹងសរមបខលួនេទ

តមអវីែដលបូកំណត់េឡង។ បូធលប់និពនធេរឿងេសនហ បូគួរែតយល់ពីចិតរត បស់ខំុញេហយ។

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


24

េទពអបសរតូច

បូែរបទឹកមុខ។ នងយកៃដ េលកែវ ៉នតេឡងបនតិច េហយពយយមនិយយចបស់ៗ ៖ − សិរ ី! របែហលជប៉ុនមនៃថងេនះ ពួកេយងសនិទស ធ នល នឹងគនេពក

េទបបនជេធវឱយសិរ ីមនអរមមណ៍ែបប

េនះ។

េនះរគន់ែតជភពេឆវឆវែតមួយេពល

ប៉ុេណណះ េហយ។

យូរេទវនឹងបត់េទវ ិញេដយខលួនឯង

− ខញំុមិនបនេឆវឆវេទ េហយអរមមណ៍េនះ ក៏មិនែមន េទបែតេកតេឡងកនុងេពលឥឡូវែដរ។ ខញំុរសឡញ់បូ មួយឆនំមកេហយ។

បូែបរជអស់សំេណច។ − រសឡញ់សី? អ

ខញំុមិនែដលេឃញសិរ ីបេញចញអកបប កិរ ិយណ ែដលបងហញថ រសឡញ់ខំុញផងហនឹង េរក

ពីេចះ ែតេហខញំុថ ែភនកបួន និងលេលងឱយខញំុខឹង េធវ ឱយខញំុកនញ់។ ខញំុក៏េសចខឹកេឡង េដយនឹកេឃញេរឿងចស់។

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


25

េទពអបសរតូច

− ចុះបូមិនយល់ថ េពលែដលបូេធវឫកកនក់កនញ់ គួរឱយ រសឡញ់យ៉ងណេទ? ភលមេនះ រសប់ ែតថពល់របស់បូែរបជរកហម េពល ែដលបនឮពកយេនះ។

របែហលជនងេអៀនេហយេមល

េទ។ − បូ! កុំគិតថ ខញំុេមលងយបូណ! កនុងចិតរត បស់ខំុញ បូគឺ ជមនុសស ែដលខញំុេគរព និងរសឡញ់។ េទះបីជខញំុ ចូលចិតន ត ិយយេលងេសចេរចនក៏ពិតែមន ែដលរបមថបូមតងណេឡង។

ែតខញំុមិន

− ពិតែមនែហអស? − ែមនណ! ឱយខញំុសបថក៏បនែដរ។ − េទ! កុំសបថអី។ សិរ ី មិនេឃញវតតភំន ែដលេនខង េណះេទឬ? េគថ េបគូសងសរណសបថែសបចំេពះ គនេនទីេនះ

ពួកេគនឹងែបកគន។

េទះបីេយងមិន

បនអងគុយេនទីេនះក៏េដយ ែតេយងគួរែតកន់ រតណមែដរេទ។ េរឿងែបបេនះ សុខចិតេត ជឿថមន របេសរជង។

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


26

េទពអបសរតូច

ខញំុលួចគិតកនុងចិតច ត ំេពះសមតីរបស់បូ។ មិនសមនថ បូ ក៏េជឿេលេរឿងេនះែដរ។ ែតខញំុមិនមត់េទ ចំដល់នងនិយយ ចប់ េទបខញំុរសដី។

− បូខលចពួកេយងមិនបនេនជមួយគនែមនេទ? − េនជមួយគនសអីេទ? ទទួលសិរ ីឯណ!

ខញំុអត់មននិយយថរពម

− ែតមុនេនះ បូដូចជបរមភ ពីទំនក់ទំនងរបស់ ពូក េយង។ ចុះឥឡូវេម៉ចក៏...

− េរឿងេនះរតូវចំេមលថ េតសិរ ីមនសមតថភពប៉ុណណ! បូនិយយដក់ខំុទ ញ ំងទឹកមុខញញឹម រួចក៏េដរេចញេទ

យ៉ ងេលឿន ហក់ដូចជអឹមេអៀន។ ខញំុសបបយចិតណ ត ស់ េរពះបូកំពុងផតល់ឱកសឱយខញំុ តមរសឡញ់នងេដយេបក ចំហ។

រសឡញ់មនុសសមនក់ គឺងយរសួល ែតសរភពថ រសឡញ់

គឺពិតជពិបកណស់។

និយយេរឿងកនុងចិតរត បប់បូេទ

របសិនេបខំុម ញ ិនបន

ខញំុពិតជេវទនចិតណ ត ស់ េហយក៏មិនអចដឹងថ នងមនចិតេត លខំុែញ ដរឬអត់។ ប៉ុែនត

េពលសរភពេហយ ធូរចិតែត មនែទន េហយក៏អចយល់ពី និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


27

េទពអបសរតូច

ចិតរត បស់បូខលះៗែដរ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត នងក៏មិនបននិយយ ថ មិនរសឡញ់ខំុញ ឬទុកខញំុរតឹមជមិតេត នះេទ។ េនះគឺជ

េរឿងែដលេធវឱយខញំុសបបយចិតជ ត ទីបំផុត េរពះខញំុមនឱកស បេរញជៀតខលួន ចូលេទកនុងេបះដូងរបស់ េទពអបសរ េទពអបសរតូ អបសរតូច មួយ េនះ៕

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


28

េទពអបសរតូច

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


29

េទពអបសរតូច

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ


30

េទពអបសរតូច

និពនធេដយ លឹម ផន់ ណ

រឿង ទេពអប្សរតូច (ដោយ លឹម ផាន់ណា)  
រឿង ទេពអប្សរតូច (ដោយ លឹម ផាន់ណា)  

By Phanna Lim

Advertisement