Page 1

IGS NOORDRAND NAAR EEN INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR CULTUUR IN DE NOORDRAND 14 GEMEENTEN

NORA/NORA+/NOORDERRAND


*noot: + nieuwe leden 2018: Kampenhout + Machelen

Vlaams-Brabant opgericht in 1999 50-tal leden 2 VTE’s Prov. EVA => vzw lokaal cultuurwerk bovenlokaal verbinden gebiedsdekkend vanuit provinciaal oogpunt

regio’s = zwaartepunt werking


VLABRA’CCENT • Vlabra’ccent = samenwerkingsverband van cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant • Opgericht in 1999 met vandaag een 50-tal leden en 2 VTEmedewerkers

• Opdracht: lokaal cultuurwerk bovenlokaal versterken & verbinden • gebiedsdekkend vanuit provinciaal oogpunt • Overgangsjaren 2018-2019, maar nog steeds bijzonder actief en relevant (nieuw aansluitingen van gemeenten Machelen, Kampenhout in 2018)


EVOLUTIE VLABRA’CCENT AFSTEMMING EN PROMOTIE GC/CC => BOVENLOKALE PROJECTEN => STERKERE REGIONALE WERKING => VERBREDE EN TRANSVERSALE WERKING = STERKE TRADITIE ‘LOKAAL CULTUURWERK BOVENLOKAAL VERBINDEN’


HUIDIGE REGIONALE CONTEXT


IN DE VLAAMSE NOORDRAND 3 GOED WERKENDE SAMENWERKINGSVERBANDEN

NoRa: regionale werking cultuur- en gemeenschapscentra binnen Vlabra’ccent

• Noorderrand: regionale werking bibliotheken

• NoRa+ : regionaal overlegplatform van cultuur- en gemeenschapscentra , cultuurbeleids- en vrijetijdscoördinatoren en bij uitbreiding de bibliotheken van de 14 gemeenten


WIE ZIT WAAR? Maken deel uit van de 3 (NoRa, NoRa+, Noorderrand): Asse, Wemmel, Meise, Kapelle o-d Bos, Zemst, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Opwijk, Steenokkerzeel Maken deel uit van NoRa+ (lid bij vlabra’ccent) en Noorderrand: Kampenhout, Londerzeel

Maken enkel deel uit van Noorderrand: Merchtem, Kraainem


NORA

OVERLEG PROGRAMMATOREN GC/CC


NORA

OVERLEG PROGRAMMATOREN GC/CC • NoRa = afstemming aanbod , ticketprijzen, experimenten, projecten, gezamenlijke communicatie (bijvoorbeeld imago-campagne op ring tv, …), expertisedeling, … van cc’s en gc’s


NORA

OVERLEG PROGRAMMATOREN GC/CC • Projecten: - spa bruis+: scholenprogrammatie met afgestemde thematische workshops - regio klassiek: bundelen niche-aanbod in publicatie/nieuwsbrief, lezing-concerten, supernova - Bijzonder project: Stadschilderingen - 2-jaarlijks groots koorproject met professionelen, muziekacademies en verenigingen uit de amateurkunsten in regio -

‌


NORA+ • ‘verbreding’ van de Nora-werking: overleg en samenwerking met met cultuurbeleidscoördinatoren, Vrijetijdscoördinatoren, cultuurdiensten en bibliotheken • Werking op basis van inhoud en doelgroepen cfr visienota “Hoe regionaal samenwerken met de culturele partners in deze regio” van 2015

• gezamenlijk project : Alzheimercode in 10 gemeenten


NORA BUDGET 2018 INKOMSTEN

UITGAVEN

ALGEMEEN

PARTICIPATIE BEVORDEREN

Werkingssubsidie Vlabra'ccent 2018

9.311,00

Gezamenlijke communicatie

10.000,00

Overgedragen saldo uit 2017

9.156,22

Gezamenlijk project Kinderkost

2000,00

* Spa Bruis Plus

3.000,00

BIJZONDERE PROJECTEN

* regio klassiek

3.000,00

Klassiek regio noordrand (promobrochure, lezingconcerten)

6.000,00

10.000,00 (1.000/centrum)

Spa Bruis Plus (3 omkadering + prikkelmomenten in 6 centra)

6.000,00

Andere

3.467,22

Projectsubsidie i.k.v. transitiereglement

PARTICIPATIE BEVORDEREN Bijdrage leden voor regiowerking

REGIONAAL CULTUUR- & VRIJETIJDSBELEID

Nora+ project onderzoek oprichting IGS

6.000,00

STRUCTUUR / NETWERK

TOTAAL

34.467,22

Werkingskosten vergaderingen

1.000,00

TOTAAL

34.467,22


NOORDERRAND BIB-OVERLEG VLAAMS-BRABANT


NOORDERRAND BIB-OVERLEG VLAAMS-BRABANT • T/m 2017: provinciaal ‘streekgericht bibliotheekbeleid’ • Twee- à driemaandelijkse bijeenkomsten + themawerkgroepen • Gezamenlijke projecten: jeugdboekenweek, digitale vaardigheden (incl. digitaal voorlezen), poëzieproject adolescenten, voorlees-vertelsessies • Digitale werking: gezamenlijke aankoop iPads en greenscreens, train-the-trainer opleidingen, ... • T/m 2017 ondersteund door provinciaal bibliotheekconsulent


NOORDERRAND BIB-OVERLEG VLAAMS-BRABANT • Werkingsbudget: • t/m 2017 • Via de provincie : structureel 10 000 euro/jaar + projectsubsidies à rato van 60/70 % provincie en 30/40 % eigen middelen. • vanaf 2018 • projectsubsidies mogelijk via Vlaams Transitiereglement • via de gemeenten


NIEUWE CONTEXT •Provincie Vlaams-Brabant niet meer bevoegd voor culturele materie • provinciale ondersteuning en financiering van VlabraCCent & regionale werkingen stopt - overgangsregeling tot eind eind 2019 •Vlaamse overheid vervangt het decreet op het lokaal cultuurbeleid met een nieuw decreet op bovenlokale cultuurwerking • Tijdelijk extra projectfinanciering via het transitiereglement tot eind 2019 • Vanaf 2020 extra subsidiëring via het nieuwe decreet


• een sterke traditie van bovenlokaal overleg en samenwerking in onze regio • De nieuwe context biedt tal van nieuwe opportuniteiten voor cultuurbevordering • 14 gemeenten zetten hun schouders onder een verkennend traject via het transitiereglement


DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING • wellicht nog voor de zomer 2018 goedgekeurd in het Vlaams Parlement • treedt in werking vanaf 1 januari 2020 • Mogelijkheden van ondersteuning: • Projecten met bovenlokaal en transversaal karakter • Structurele ondersteuning via oprichting IGS Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor cultuur Subsidiedossiers tegen 15 mei (?) 2019 in te dienen • samenwerkingsverbanden (IGS) via steunpunt


IGS

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND

• biedt een structuur om bovenlokaal samen te werken Zie ook decreet lokaal cultuurbeleid: intergemeentelijk samenwerken • gemeenten worden ‘aangespoord” & “getriggerd’ om bovenlokaal samen te werken en aan te sluiten bij een IGS


IGS VOORWAARDEN (UIT HET ONTWERP DECREET)

Art. 40. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld in artikel 39, kan een werkingssubsidie aanvragen van maximaal 120.000 euro (?) per werkjaar, voor een looptijd van zes(?)jaar, als het voldoet aan al de volgende voorwaarden: 1° het intergemeentelijk samenwerkingsverband bestaat uit minimaal vier aangrenzende gemeenten;

2° alle aangesloten gemeenten samen brengen jaarlijks een bedrag in dat minstens gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering; 3° het intergemeentelijk samenwerkingsverband dient een cultuurnota in met een transversale, gedragen en consistente visie op het bovenlokale cultuurwerk binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor een periode die loopt tot en met 31 december na de start van een nieuwe legislatuur van het Vlaams Parlement; 4° het intergemeentelijk samenwerkingsverband is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 5° het intergemeentelijk samenwerkingsverband dient bij de administratie tijdig een volledig aanvraagdossier in dat minstens voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 41, 43, 44 en 45;


BELANG VAN EEN BREED INTERGMEENTELIJK CULTUREEL SAMENWERKINGSVERBAND •Verzekeren van continuïteit van huidige sectoriële werking en transversale culturele samenwerking •Huidige samenwerkingsverbanden structureel en projectmatig verbinden (en linken met andere sectoren o.m. erfgoed, onderwijs, welzijn, jeugd, toerisme)

•Transversaal en netwerk-denken strategisch en organisatorisch in de samenwerking verankeren met gedeelde doelstelingen

• betrokkenheid en draagvlak bij eigen medewerkers, adviesen bestuursorganen en lokale besturen bewerkstelligen •Nastreven van bijkomende efficiëntie en grotere slagkracht


BEOOGDE RESULTATEN EN EFFECTEN VAN TRANSITIETRAJECT • Continuïteit van de bestaande culturele samenwerkingsverbanden, werkingen en projecten •Betrokkenheid, draagvlak en enthousiasme bij medewerkers, advies- en bestuursorganen van de betrokken centra, bibliotheken, cultuur- en vrijetijdsdiensten (en andere actoren)

•verankering van transversaal denken en werken in de diverse samenwerkingsprojecten met de eigen partners alsook met andere sectoren (culturele en andere). • Verankering van deze culturele samenwerking in een formele IGSstructuur – met Vlaamse erkenning en subsidiëring van deze culturele IGS Noordrand - IGS-dossier tegen 15 mei 2019 •Sterk draagvlak en co-ownership bij lokale besturen van de 14 gemeenten (colleges en betrokken diensten/ambtenaren)


STAPPENPLAN • februari – opstarten werkgroep IGS - aantrekken van extern deskundige begeleiding (Toon Berckmoes – Idea Consult) • maart – de colleges van gemeenten in de noordrand scharen zich achter dit onderzoekdstraject •28 maart - subsidiedossier ikv transitiereglement ingediend door GC Kapelle op den Bos •mei & juni: via informatierondes betrokkenheid, enthousiasme en draagvlak tot stand brengen • Per gemeente een gezamenlijk moment voor de professionele medewerkers van cc”s, gc’s, bibs, cultuur- en vrijetijdsdiensten • Gesprek met sleutelfiguren (schepenen & secretarissen) : peilen naar mogelijke gevoeligheden, suggesties en bedenkingen van lokale besturen bij het te volgen traject • Advies- & bestuursorganen van de verschillende partners


Do. 5juli:

Noordrand Zomert

gezamenlijk ontmoetingsmoment van alle stafmedewerkers van de culturele partners (cc”s, gc’s, bibs, cultuur- en vrijetijdsdiensten )

• Thema: belang van bovenlokaal transversaal samenwerken voor cultuur • Voorstelling transitietraject met stappenplan • brainstorm over • verbreding huidige werking en projecten • collectief transversaal project Noordrand Leest


Najaar 2018 – voorjaar 2019 • Transversaal denken en werken in de praktijk verkennen • In bestaande werking en projecten • realisatie van transversaal project Noordrand Leest

• Oprichting gezamenlijke IGS-structuur voor cultuur • Ontwikkeling van voorstellen ter bespreking met lokale besturen. • Ontmoetingsmoment met vertegenwoordiging van de 14 lokale besturen • Formele oprichting IGS met implementatie in lokale meerjarenplanningen • Voorbereiding en indienen subsidiedossier IGS tegen 15 mei 2019


TRANSITIETRAJECT GESTEUND DOOR SCHEPENCOLLEGES

VAN ASSE, WEMMEL, MEISE, KAPELLE O-D BOS, ZEMST, GRIMBERGEN, VILVOORDE, MACHELEN, ZAVENTEM, KAMPENHOUT, MERCHTEM, OPWIJK, STEENOKKERZEEL, LONDERZEEL (O.V.)

Brief aan college voor deelname aan project ‘Onderzoek naar opstart van een Intergemeentelijk Samenwerkingsverband’ Op 1 april 2018 zal een groep van cultuurcentra, gemeenschapscentra en bibliotheken uit de regio Noordrand/Noorderrand gezamenlijk een project indienen op het Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling. Dit project heeft tot doel te onderzoeken of het interessant is om een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) voor cultuur op te zetten voor de regio Noordrand/Noorderrand via het nieuwe Decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Om dit onderzoek uitgebreid en doordacht te voeren, vragen wij subsidies aan via het transitiereglement voor het aanstellen van een procesbegeleider die dit onderzoek kan uitvoeren. De bedoeling van dit project is om in eerste instantie te onderzoeken of het relevant en opportuun is om zo’n structuur op te zetten, alle betrokken partners tijdig te informeren en ons desgevallend grondig voor te bereiden en klaar te zijn voor het eerste indienmoment voor IGS (15 mei 2019). We willen ons als cultuurdienst/cultuurcentrum/gemeenschapscentrum/bibliotheek van gemeente XXX uit de regio Noordrand/Noorderrand engageren en brengen u – als college van burgemeester en schepenen – daarvan op de hoogte.

Noordrand ppt IGS  

voor gemeenten in de Noordrand: PowerPoint met achtergrondinformatie rond de opstart van een IGS

Noordrand ppt IGS  

voor gemeenten in de Noordrand: PowerPoint met achtergrondinformatie rond de opstart van een IGS