Page 1

Sessie voor Vlabra’ccent – Dinsdag 23.01 in Cc Asse Deel 1: Voorstelling campagne Hallo? Cultuur! van de VVC Deel 2: Input van de deelnemers Methodiek: Golden Circle van Simon Sinek

1. Waarom zou je als CC of GC iets doen rond de gemeenteraadsverkiezingen? -

Blijven de huidige visie en budgetten gelijk in de volgende bestuursperiode? Voorbereiden op decreet bovenlokaal, dat sowieso een impact lokaal zal hebben. Het is de taak van een CC en GC om gemeenschapsvormend te denken en werken. Voorbereiden op nieuwe beleidsplan/BBC, bij gebrek aan inspraakproces zelf actie ondernemen. Maatschappelijke waarde Proactief handelen en zo goed voorbereid zijn. Achterhalen van de visie van politici en uitzoeken hoe we impact kunnen hebben. Belang van de eigen werking benadrukken. Omdat de politiek meer dan ooit alles bepaalt (budget, personeel, inhoud) Kans om inhoudelijk en gemeenschapsvormend te werken rond belangrijke thema’s


-

Kans tot samenwerking met andere diensten. Draagvlak vergroten. Aandacht voor cultuur vragen, cultuur op de agenda (blijven) zetten De waarde van cultuur benadrukken en het geloof in het belang aanwakkeren (zorgt voor creativiteit, gemeenschapsvorming en verhoogt de levenskwaliteit) De bestaansreden van het cc benadrukken, bewijzen naar de lokale overheid De burger informeren en het belang van cc/bib/cultuur benadrukken

2. Hoe zou je dan werken rond de gemeenteraadsverkiezingen? Bedenk manieren, strategieën, doelgroepen … -

-

Starten vanuit een omgevingsanalyse rond vrije tijd Werkgroepen opzetten Mandatarissen betrekken Objectiviteit, neutraliteit nastreven Connectie maken met de oppositie Tweerichtingsverkeer met andere partners (politiek, diensten …) Verschillende doelgroepen afbakenen: de politici zelf, de (wakkere) burgers, het eigen publiek, het eigen personeel, adviesraden, onderwijs, andere gemeentelijke partners (verenigingen, DKO, jeugdbewegingen …) Thema cultuur opentrekken naar vrije tijd Zoeken naar manieren om ook de burgers te betrekken Politici zelf betrekken (informeren, inspireren, aanmoedigen) Zichtbaar maken van de werking Samenwerking met verschillende stakeholders

3. Wat kan je dan concreet doen? Wat ben je van plan of wat heb je al gedaan? -

Enquête Politiek café Debatten Lokaal debat dat uitmondt in een aantal actiepunten Rondetafelgesprek Voorstelling ‘Fight Night’ van het gezelschap Ontroerend goed programmeren net voor de verkiezingen van oktober. Jongerenenquête en debat (ism jeugdraad) Opleiding en bijscholing rond cultuur voor schepenen (ism VVC, VVSG …) Praatcafé Voorafgaand aan een politiek debat de dialoog aangaan met ‘politieke/culturele ambassadeurs’ en cultuurprofessionals Een publieke actie opzetten: duidelijk maken wat een cc doet (vb via Facebook, Instagram …), want dat is niet altijd zichtbaar voor het brede publiek De lokale politiek de werking van het cc of gc leren kennen, vb door cijfers e geven

vlabraccent Infosessie Hallo Cultuur 23/01/2018  

verslag door Peter D'herde (VVC)

vlabraccent Infosessie Hallo Cultuur 23/01/2018  

verslag door Peter D'herde (VVC)