High Life NL 12-02

Page 1Scarface in Almelo 'H OHHUOLQJHQ YDQ HHQ VFKRRO LQ $OPHOR ]LMQ LQ MDQXDUL ÀLQN JHVFKURNNHQ 'H YHVWLJLQJ YRRU 9RRUWJH]HW 6SHFLDDO 2QGHUZLMV NUHHJ WH PDNHQ PHW HHQ KHXVH SROLWLH LQYDO 'H ORNDOH VSHXUGHUV KDGGHQ QDPHOLMN RQWGHNW GDW HU GRRU HQLJH OHHUOLQJHQ GUXJV ]RXGHQ ZRUGHQ JHEUXLNW Daar schrokken ze bij de Almelose politie Àink van.

In het vorige nummer lazen jullie over een internet-

Stel je voor. Deze halsmisdaad moest meteen wor-

petitie (Stop de Wietpas) die jullie konden tekenen.

den onderzocht. Want drugsgebruik door minderja-

Tot 31 januari hadden slechts 1360 mensen dat ge-

rigen, dat mag natuurlijk niet. Er zat maar een ding

daan. Teleurstellend weinig. Ik hoop dat een ander

op; laten we een ouderwetse razzia houden en al

initiatief meer steun gaat krijgen. Op 20 april wordt

deze leerlingen aan een grondig onderzoek onder-

namelijk in Amsterdam een zogenaamde Smoke Out

werpen. Met drugshonden en alles erbij, natuurlijk.

tegen de wietpas georganiseerd (zie pagina 19 van dit nummer). Het is de bedoeling dat vele blowers

De buit was indrukwekkend. Dat bedoelen we dan

uit binnen- en buitenland dan rond twintig over vier

cynisch. We citeren uit het persbericht van de politie

’s middags massaal een joint opsteken uit protest

na deze ‘geslaagde’ actie: ‘Bij drie leerlingen, twee

tegen die domme wietpas. Ik zou zeggen, komt al-

jongens en een meisje in de leeftijd van 16 en 17

len. Want die wietpas moeten we niet willen!

jaar, werd een kleine hoeveelheid wiet gevonden.’ Na deze prachtige Scarface-vondst van een paar

Gelukkig is er ook nog goed nieuws rond cannabis

gram wiet wist de politie meer successen te melden.

te melden. Vele miljoenen mensen genieten wereld-

Ze stuurden via Twitter een bericht de wereld in, dat

wijd nog steeds van onze eigen Mary Jane. In steeds

op de school harddrugs waren gevonden. Maar dat

meer landen wordt het steeds makkelijker om een

bleek niet te kloppen. Er was wel een leeg zakje ge-

joint op te steken. Wereldwijd vinden onderzoekers

vonden waarin ‘mogelijk’ andere drugs zouden kun-

steeds meer medicinale toepassingen van dit won-

nen hebben ingezeten, maar dat zakje was dus leeg

derkruid. Bekende acteurs, muzikanten of kunste-

en zal nog nader onderzocht worden.

naars komen er steeds vaker openlijk voor uit dat ook zij plezier aan cannabis beleven. Kortom, de

Al met al is dit treurigstemmend nieuws. Niet al-

wereld is in beweging, en het gaat de goede kant

leen dom twitteren dat er harddrugs zijn gevonden

op. Behalve in dat kleine landje aan de Noordzee…

terwijl dat niet zo is, maar die inval zelf mag je toch ook overdreven noemen. De politie kan in het hele

Maar ik ben er van overtuigd dat uiteindelijk ook

land wel scholen gaan binnenvallen. Want overal

hier het gezond verstand weer zal overwinnen,

kun je bij 16- of 17-jarige leerlingen wel eens een

en dat we deze donkere periode weer achter ons

zakje wiet vinden. Het politieoptreden op deze

zullen laten. Na de periode Opstelten (the Dark

school was wat mij betreft de zoveelste treurige

Ages) zal ook hier de Verlichting weer aanbreken.

stap in de War on Cannabis waar we in Nederland

Time is on our side…

mee te maken hebben. Rob Tuinstra Maar gelukkig zijn er ook mensen die zich blijven verzetten. Het VOC is voor en achter de schermen goed bezig. Ze lobbyen voorbeeldig, onder andere door het schrijven van brieven aan burgemeesters of politici. Want het anti-cannabisbeleid van minister Opstelten is zeker niet populair bij veel gemeenten. Vooral niet bij de gemeenten waar al coffeeshops zijn. De burgemeesters voeren hier vaak een drugsbeleid dat op de lokale omstandigheden is afgestemd. Zij zitten niet te wachten op verstorende maatregelen van Opstelten, zoals de invoering van de wietpas of het voorgestelde maximum aantal leden van de besloten coffeeshop. Zelfs zijn eigen VVD komt er nu achter dat er door een maximum aantal van 2000 leden per coffeeshop veel meer extra coffeeshops bij zullen moeten komen, omdat lang niet overal voldoende shops zijn voor alle blowers.

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

Kortom, die wietpas is en blijft een mislukking.

3


4


02 12

20

26

32

Het Levenslied van Lange Frans

Wytse Sterk: Tattoos, comics & rock

De besloten coffeeshopclub

Als je voor Frans Frederiks staat weet je

Illustrator en gra¿sch vormgever Wytse

Ondanks breed verzet houdt het kabinet hals-

gelijk weer waar hij zijn bijnaam aan te

Sterk maakt ontwerpen met een knipoog.

starrig vast aan de verplichte omvorming van

danken heeft. Lange Frans heeft een nieuw

Hij laat zich inspireren door tattoos, Ame-

coffeeshops tot besloten clubs. De enige partij

album uit – het eerste zonder Baas B – en

rikaanse strips en rock & bluesmuziek. Hij

die zal pro¿teren van dit plan is het illegale

wil weer even laten weten waar het bij hem

maakte T-shirts voor Trigger¿nger en festi-

circuit. De volksgezondheid, de veiligheid en

allemaal om begonnen is. Highlife voelt hem

val de Zwarte Cross en zeefdrukt eigen pos-

de belastingbetaler zijn de grootste verliezers.

aan de tand over zijn Levenslied, en natuur-

ters voor de Groningse popzaal Vera.

Het VOC logboek deze keer met de ‘kroniek

lijk over blowen, want Frans heeft jaren in

van een aangekondigd ¿asco’.

een coffeeshop gewerkt.

36

44

52

Look-A-Likes

Zelf CO2 maken voor microkwekers

Hennepbonsai blijkt scrogplant

ger. Dat kan vervelende situaties zoals een

Onze kweekmedewerker Piet Groen buigt

De meeste opgerolde wietplantages halen de

aanslag of media-aandacht voorkomen,

kranten al lang niet meer. Er moet wel sprake

zonder dat iemand het doorheeft. Het

zich deze keer over CO2. Op forums wemelt het van de experimenten met zelfgemaakte

zijn van een sensationele combinatie van hen-

hoeft in ieder geval geen probleem te zijn

CO2 generators. Voornamelijk hobbyisten met

nep, speedboten, blanke slavinnen en raket-

kleine kweekruimtes houden zich hier mee

werpers wil de pers er nog een kolommetje

bezig. Maar CO2 bemesting is en blijft behoor-

voor uittrekken. De vondst van hennepbonsais

lijk ingewikkeld. Het is eigenlijk alleen zinvol

zorgde onlangs dan ook voor enige ophef in de

voor zeer ervaren kwekers die alle andere as-

vaderlandse pers. Het bleek uiteindelijk om een

pecten tot in de puntjes beheersen.

kleine scrogkweek te gaan.

Beroemd? Dictator? Neem een dubbelgan-

om iemand te regelen die op je lijkt. Want tussen de wereldbevolking is altijd wel iemand te vinden die een heel sterke gelijkenis met jou vertoont.

Wietfoto: Neville’s Haze

Features: Het levenslied van Lange Frans

20

Wytse Sterk: Tattoos, comics & rock

26

De besloten coffeeshopclub

32

Strak design in Smoking Club HiLo

54

Zombies in Nederland!

56

Mediwiet: Mike mag blijven

5

Madeira: Eiland van bloemen en zon

62

Rubrieken:

De eerste keer

79

Grabbelton

0

Voorwoord

3

En verder:

Inhoudsopgave

5

Smoke Out: 20 april, Amsterdam

19

6

Wietpas is discriminatie

24

7

Stelling: 4at verboden

34

Portret van een blower: Will

39

16

Belgis

46

17

Mix van Àamenco en txalaparta

49

40

B-Movie Orchestra

75

42

Grote namen op Paaspop

77 7 1

Nicole Maalsté Flash

Hoe veilig is je PC?

6

André Beckers

Wie is de baas in de lucht?

70

C-Man High Weirdness Suicide Girl

Kweek:

74

High Gadgets 30

Muziek terwijl u blowt

50

Scandinavische topper: The Bridge

3

Spannende boeken

66

Breaking Bad eindelijk op tv

Groen vraagt van zich af

44

Smokescreen

67

Hennepbonsai blijkt scrogplant

52

Games

76

Schimmels, wat doe je er tegen? Wietfoto: Durban Poison

En nog veel meer...

5


Column

Onzichtbaar blijven

Justitie voert een drugsoorlog. Niet eens zo erg tegen criminele organisaties die zich bezighouden met drugshandel en witwaspraktijken, zoals ze ons graag doet geloven. Maar vooral tegen overtreders van de wet die daar openlijk voor uit komen. Biologische telers die hun activiteiten niet langer verborgen willen houden en coffeeshopondernemers die open kaart spelen over hun achterdeur, lijken tegenwoordig soms wel staatsvijand nummer één. Justitie wil namelijk niet dat de cannabissector zichtbaar wordt.

voor de kerst kreeg hij bericht dat justitie 521.000 euro van hem eiste. Dat is de winst die Doede volgens justitie in 2009 en 2010 met zijn kweekactiviteiten zou hebben verdiend. Met zeven oogsten zou hij 154 kilo van zijn planten hebben afgehaald. Iedere kenner weet dat dit onmogelijk is met zo’n veredelde buitenteelt tuin zonder lampen.

Natuurlijk weet iedereen dat de wiet en

bliek debat over de achterdeur. Met zijn

hasj die in de coffeeshop verkocht worden

verhaal liet Doede zien dat henneptelers

daar niet vanzelf komt en dat er een heel

niet per se nietsontziende criminelen zijn

netwerk van mensen achter zit die ervoor

die sociaal zwakkeren onder druk zetten

Martelaar

zorgen dat die producten worden geteeld,

om te telen. Ook liet hij zien dat het kwe-

Doede belt mij in het begin van dit jaar

vervoerd en opgeslagen. Maar daar behoor

ken van hennepplanten niet automatisch

verslagen op. Vorige zomer is er nierkan-

je niet over te praten. Dat moet je stiekem

tot brandgevaarlijke, onveilige situaties

ker bij hem geconstateerd. Hij werd op

doen. Dat hoort bij gedogen.

hoeft te leiden. Zijn verhaal was voor veel

9 augustus geopereerd. Het is allemaal

Nederlanders een eyeopener. Doede werd

goed gegaan, maar het was kantje boord.

Verstoppertje spelen

ongewild een volksheld.

harde aanpak van de bekende hennepteler

Principekwestie

Doede de Jong. Je weet wel, die biologi-

In één klap dreigde het beeld van de cri-

Justitie eist 521.000 euro van Doede. Zijn huis is in beslag genomen.

sche wietboer uit Appelscha die in de do-

minele teler die anderen in gevaar brengt,

Hij vertelt dat justitie beslag heeft gelegd

cumentaire ‘Nederwiet, de movie’ openlijk

een beeld dat justitie in de loop der jaren

op zijn huis. Doede woont er al 42 jaar. Er

vertelde dat hij al veertig jaar hennep in

zorgvuldig had opgebouwd, aan geloof-

staan bomen van veertig jaar oud in de

de kassen in zijn tuin kweekt. Doede nam

waardigheid te verliezen. Doede kreeg in

tuin. Elf honden liggen er inmiddels be-

een aantal jaren geleden contact met mij

eerste instantie een taakstraf van 80 uur.

graven en hij heeft er de as van zijn moe-

op. Hij had besloten om de publiciteit op

Dat is een uitzonderlijk milde straf voor

der uitgestrooid. Hij begrijpt er helemaal

te zoeken, nadat zijn kwekerij met vier-

vierhonderd hennepplanten. Maar Doede

niets van. Waarom doet justitie hem dit

honderd biologisch geteelde planten was

nam hier geen genoegen mee en ging in

aan? Ze maken een martelaar van hem.

opgerold. Hij was het zat om nog langer

cassatie. Voor hem was het immers een

Hij levert een bijdrage aan de samenle-

verstoppertje te spelen. In het dorp wist

principekwestie. Tijdens de opnames van

ving. Niet hij, maar het openbaar ministe-

toch iedereen dat hij hennep kweekte.

de documentaire werd zijn kwekerij op-

rie is in zijn ogen de criminele organisatie.

Hij had dat nooit echt serieus verborgen.

nieuw opgerold. Doede ging door met zijn

Het leek de kweker hoog tijd voor een pu-

strijd en bleef de publiciteit opzoeken. Om

Ineens herinner ik mij de woorden van

haar geloofwaardig-

een medewerker van justitie: “Als je een

heid

behouden

crimineel bent, dan moet je zorgen dat je

kon justitie niet an-

niet zichtbaar bent. Op het moment dat

ders

opnieuw

je jezelf in de picture plaatst, dan heb je

bij hem in te val-

een probleem.” Het lastige is natuurlijk

len.

moest

dat Doede zichzelf helemaal niet als een

voor eens en altijd

crimineel ziet. Daarom wil hij zijn activi-

worden

uitgescha-

teiten ook niet langer verborgen houden.

keld. In november

Maar zo lang er een gedoogbeleid is, zal

2011

er

justitie coffeeshopondernemers en hen-

vijftien wietplanten

neptelers als criminelen blijven zien. Word

bij Doede in beslag

je te zichtbaar, dan zal dit keihard worden

genomen. En vlak

afgestraft. Keep that in mind!

Dat het justitie menens is, blijkt uit de kei-

6

te dan

Doede

werden


Topje van de ijsberg Vorig jaar zouden volgens de verzamelde elektriciteitsmaatschappijen ongeveer 5000 hennepkwekerijen zijn opgerold. Volgens de Rotterdamse netbeheerder Stedin, die de cijfers naar buiten bracht, gaat het in negen van de tien gevallen om kwekerijen in woningen. Ook meldt het bedrijf dat het nog slechts om een topje van de ijsberg gaat, omdat er volgens cijfers van de politie 40.000 henneptelers in Nederland actief zijn. In een komend nummer meer over deze getallen.

Om jezelf lachen… In het boek Superlul van Henk van Straten, waarover we twee nummers geleden vertelden, speelt Lange Frans Frederiks ongevraagd een rol als de schnabbelende manager van de hoofdpersoon. Verderop kun je meer over Lange Frans lezen, maar in het interview had de voormalige columnist van Highlife ook nog wel wat te vertellen over het feit dat hij – zonder er van te voren op de hoogte van te zijn – werd weggezet als geldwolf met grote mond en klein hartje. “Ik vond het boek geweldig, maar de meeste mensen die erin genoemd worden vinden het helemaal niks, en willen er niet over praten. Maar je kan het beste om jezelf lachen, in plaats van dat iemand anders het doet. Als

Dizzy Ducks zijn geen familie

je de humor daar niet in kan terugvinden, dan denk ik dat je jezelf het leven onnodig moeilijk maakt...” Frans nam ook een videoboodschap op voor Superlul, die je nog steeds op YouTube kunt bekijken.

De inwoners van Duckstad raakten bij het lezen van het laatste nummer van 2012 van Highlife danig in verwarring. Blowende Duckstadbewoners die op zoek gingen naar coffeeshop Dizzy Duck, konden volgens onze reviews op twee verschillende plaatsen bij een Dizzy

Strengere controle

Duck terecht, namelijk in Den Haag en in Heerenveen. En dat terwijl beide zaken toch echt niets met elkaar te

De 222 Amsterdamse coffeeshops krijgen te maken

maken hebben. Het is gewoon puur toeval geweest dat

met (nog) strengere controles. Burgemeester Van der

de oprichters van beide shops hun zaak ooit Dizzy Duck

Laan heeft aangekondigd dat hij de controle van de

noemden. De huidige eigenaren hebben hun shop, in-

coffeeshops naar zich toe trekt. Tot nu toe werden de

clusief de naam Dizzy Duck, gewoon enige jaren gele-

coffeeshops in de hoofdstad door de zeven afzonder-

den overgenomen. Dat beiden dezelfde naam hebben

lijke stadsdelen gecontroleerd. Van der Laan wil dat een

zal aan die eerste eigenaar hebben gelegen; die hield

speciaal team dat gaat overnemen. Het nieuwe team,

misschien van de Dizzy Duck strip, die in de jaren vijf-

Coördinatiebureau Bibob, gaat nauw samenwerken met

tig in Amerika furore maakte. Of anders vond hij de

de politie, het Openbaar Ministerie en de stadsdelen die

naam Dizzy Duck gewoon lekker bekken. Dat kan ook.

tot op heden controles uitvoerden. Van der Laan lijkt

Tot zover deze editie van de Duckstadkrant.

met dit besluit tegemoet te komen aan eisen van het kabinet Rutte, dat al eerder strenger toezicht op coffeeshops aankondigde.

7


Een spirituele reis Een politie-informant maakte melding van een wiethok. De politie klom op het dak van het aangewezen pand, toen zich een buurtbewoner meldde. Zij vertelden een hennepkwekerij te zoeken en hoorden de man antwoorden: “In dat pand zit geen hennepkwekerij. In dat pand ligt de voorraad van de coffeeshop hier om de hoek”.

Beangstigend De reden hiervoor was beangstigend. Hechtenis was nodig om een herhaling van overtreding van de Opiumwet te voorkomen. Pardon? Dagelijks doen zich in de coffee-

Deze informatie bleek in de buurt vrij al-

coffeeshop om de hoek werd bezocht. Het

shopbranche overtredingen van de Opium-

gemeen bekend te zijn. Wat doet de poli-

vermoeden dat vanuit dit pand de voor-

wet voor. Dat is namelijk het logische ge-

tie als zij per toeval tegen de opslagplaats

raad cannabisproducten in de coffeeshop

volg van een incompleet gedoogbeleid. Als

van een gedoogde coffeeshop aanloopt?

op peil werd gehouden, was daarmee een

je wel mag verkopen, maar niet mag inko-

Stel deze vraag aan de meeste coffee-

feit. Het pand werd door de politie be-

pen en bevoorraden, heb je simpelweg geen

shophouders, en je krijgt als antwoord dat

treden en onder leiding van een rechter-

andere keus. De rechter dacht daar anders

zij zo’n goed contact met de plaatselijke

commissaris doorzocht. Tientallen kilo’s

over. Na veertien dagen kwam de coffee-

politie hebben dat deze geen onderzoek

hasjiesj en wiet werden verspreid over

shophouder bij de meervoudige raadkamer.

zal instellen naar hun achterdeur. “Ieder-

meerdere panden aangetroffen.

Daar kreeg hij zonder pardon op dezelfde gronden negentig dagen gevangenhouding

een weet toch dat de cannabis die er aan de voordeur uitgaat via de achterdeur in-

In de coffeeshop bleek alles perfect in orde

opgelegd. Tegen die beslissing werd beroep

komt? Het valt niet als manna uit de he-

te zijn. Gelukkig maar, zo vertrouwde een

ingesteld, dat door de meervoudige raadka-

mel! Als de politie de bevoorrading zou

van de agenten het personeel toe. Een voor

mer van het Hof werd afgewezen.

willen tegenhouden, hoeven ze maar voor

een werden de personeelsleden en de oud

de deur te gaan posten.”

personeelsleden verhoord. Daarna kwam de eigenaar aan de beurt. Hij werd in het

Levenslessen

belang van het onderzoek in verzekering

Onlangs verscheen hij na een half jaar ach-

gesteld voor de duur van drie dagen. Ver-

ter slot en grendel te hebben gezeten voor

Helaas is de huidige praktijk anders. De

volgens werd hij voorgeleid bij een rechter-

de meervoudige strafkamer. Tijdens die zit-

agenten stelden een nader onderzoek in.

commissaris, waarbij zijn bewaring voor de

ting hoorde hij twaalf maanden gevange-

Zij constateerden dat het bewuste pand

duur van veertien dagen werd bevolen.

nisstraf, waarvan drie maanden voorwaar-

Nader onderzoek

met regelmaat door medewerkers van de

delijk, tegen zich eisen. Bij de bespreking van zijn zaak merkte hij op dat hij zijn verblijf in het huis van bewaring als een spirituele reis had ervaren. Dagelijks werd een uur uitgetrokken voor activiteiten, de rest van de tijd zat hij achter slot en grendel. Zo had hij veel tijd gehad om na te denken, te lezen en te tekenen. Hij had een aantal belangrijke levenslessen geleerd. Hij noemde de belangrijkste. Ook achter slot en grendel kun je in gedachten vrij man zijn! Je kunt denken dat je goed werk doet en een aardig mens bent, omdat je wordt gewaardeerd door je familie, je vrienden, je personeel, je klanten én de politie met wie je regelmatig contact hebt als je een coffeeshop exploiteert. Maar uiteindelijk blijkt dat je door justitie als een crimineel kunt worden weggezet. Zijn laatste woorden waren: “Als ik mij hier in het verleden van bewust zou zijn geweest, zou ik nooit een coffeeshop zijn gaan exploiteren”.

Mr. Drs. André Beckers advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl

8


Surf’s down Drugs hebben altijd onderdeel uitgemaakt van het rebelse subcultuurtje van de surfers. Andy Martin schreef in zijn surfklassieker Stealing The Wave niet voor niets: “Hoe meer marihuana, hoe beter de surfer.” Toch is de moderne surfcultuur wat drugs betreft de onschuld wel een beetje voorbij. Naarmate de commercie ook in de surfwereld steeds belangrijker werd, begonnen prestatieverhogende middelen als coke en crystal meth cannabis als favoriete surfdoping te verdringen. Na enkele dodelijke harddrugs-gerelateerde surfongelukken heeft de Association of Sur¿ng Professionals

Wietsap next big thing?

besloten dat daar een eind aan moet komen. Rigoureuze

In Californië drinken gezondheidsfreaks al jaren uit tarwe-

drugstesten moeten de sport weer schoon maken.

gras geperst sap. Als we de Californische Dr. William Courtney (zie foto) mogen geloven – en waarom zouden we dat niet? – is ook verse cannabis uitstekend geschikt voor een dergelijke bereidingswijze. Volgens de goede dokter is het fabriceren van sap uit vers plantmateriaal dé manier om te voorkomen dat het medisch waardevolle bestanddeel cannabidiol (CBD) wordt afgebroken, zoals bij roken en vaporiseren gebeurt. Hoewel keiharde wetenschappelijk onderbouwing nog ontbreekt, zijn er volgens Courtney voldoende anekdotische bewijzen dat wietsap medische wonderen kan verrichten.

Babywiet Niet alleen worden steeds vaker cannabisstrains naar celebrities vernoemd, die celebrities worden ook steeds jonger. Blue Ivy, de kersverse baby van zangeres Beyonce en rapper Jay-Z, was nog geen twee weken oud of er lag in Californische wietapotheken al een nieuwe strain met haar naam: OG Blue Ivy. Uiteraard werd het stel niet om toestemming gevraagd, en aangezien er geen copyright rust op de naam van hun dochter lijkt het onwaarschijnlijk dat de sterren juridische stappen zullen ondernemen.

‘Nederlandse maffia’ beheerst Spaanse wietteelt Dat wordt althans beweerd door de politie in de Spaanse deelstaat Valencia. In het gebied, waar ook Alicante ligt, zijn maar liefst 17.000 Nederlanders gevestigd, en dat zijn niet alleen maar vegeterende pensionado’s. ‘Goed georganiseerde professionals’ van Hollandse afkomst leren de locals volgens de politie de kneepjes van het

vak.

Sinds

2010

worden er steeds vaker grote

wietplantages

in

het gebied opgerold, en is Spanje uitgegroeid tot één van de belangrijkste Europese wietproducenten. Het land zou zelfs wiet

naar

Nederland

exporteren.

9


Ierse dokter: meer baarden door blowen Bij

de

talloze

waarmee

gevaren

cannabis

de

mensheid bedreigt is weer een nieuwe toegevoegd: cannabis

veroorzaakt

ongecontroleerde groei.

Die

baard-

vlijmscherpe

observatie deed de Ierse dokter

Ruairi

Hanley

(foto) in zijn column in

Indianen confisqueren mediwiet

het Ierse medische ma-

In de Amerikaanse staat Arizona beschikken zo’n 18.000 in-

gazine The Irish Medical

woners over een mediwietvergunning. Zo’n kaart geeft ook

Times. “Zoals iedereen

het recht kleine hoeveelheden van hun medicijn in de auto

die de afgelopen veertig

te vervoeren, maar dat recht wordt door de Maricopa-Pima

jaar aan een Ierse uni-

indianen niet erkend. Mediblowers die de openbare weg over

versiteit

gestu-

hun reservaat nemen lopen een groot risico dat ze worden

deerd, wist ook ik tijdens mijn studie van het

aangehouden door indiaanse wouten, die er op uit lijken me-

bestaan van een paar blowers. Ik geef toe dat ik deze lieden

diblowers als inkomstenbron uit te melken. Er zijn meerdere

beschouwde als een zootje hersendode, aandachttrekkende

klachten binnengekomen dat automobilisten zonder reden

idioten die leden aan een chronische afkeer van persoonlijke

worden aangehouden, waarna zowel wiet als auto in beslag

hygiëne. Een ander interessant kenmerk van het mannelijk

werd genomen. Een niet te negeren rooksignaal.

heeft

deel van deze halfdebiele diersoort was hun kennelijke onvermogen op regelmatige basis een scheermes te bedienen.”

Sinéad O’Connors stonede huwelijksnacht De roddelpers draaide overuren na het ultrakorte vierde huwelijk van zangeres Sinéad O’Connor met ene Barry Herridge. Al na zeven dagen huwelijk ontbond de weer als vanouds kale Ierse nachtegaal het huwelijk. Op haar website wijt ze de breuk in de eerste plaats aan types rond haar ex, die het huwelijk niet

Baggerwiet redt Zweed van gevangenis

zagen zitten. Maar ze geeft toe dat ook een incident tijdens de huwelijksnacht een rol kan hebben gespeeld. Omdat Madame

Een Zweedse kweker die werd gepakt met genoeg

graag een jointje wilde paffen, verliet het kersverse echtpaar

wiet voor een pittige gevangenisstraf ontsprong de

hun hotel in Las Vegas, en kwamen ze in een gevaarlijke buurt

dans omdat zijn wiet zelfs voor de rechter te slecht

terecht ‘waar we crack geleverd kregen’. Dat was net een tik-

was. De 35-jarige

keltje te wild voor de heer Herridge.

kweker had toegegeven dat hij voor eigen

gebruik

een

paar

planten

had

gekweekt, die door het

brute

Zweedse

klimaat echter voortijdig de geest hadden gegeven. In een wanhoopspoging

nog

iets te redden snoeide de Zweed wat verpieterd groen en legde dat op zijn zolder te drogen. Hoewel het THC-percentage in de wiet niet werd getest, vond de rechter het verhaal van de man zo aannemelijk, dat ze hem met een mildere straf liet wegkomen.

10


TML - The Missing LinkTM: Dé Bloeibooster Dit product, uit het laboratorium van Bio Nova, beschermt planten tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Het stimuleert het planteigen afweersysteem en verhoogt op zichtbare wijze de opbrengst. The Missing Link bestaat uit een groot aantal speciale spoorelementen, die door een miljoenen jaren durend proces van opname/ afgifte door planten en dieren, compostering, wederopname en microbiële activiteiten enz., van essentieel belang zijn geworden voor de groei en bloei van alles wat leeft op deze wereld.

ten. Vooral een organisme kan door het gemis van deze essentiële bouwstenen niet tot wérkelijke ontplooiing komen.

Door de manier waarop in onze overgecultiveerde maatschappij allerlei gewassen gekweekt worden, waarbij voorbij gegaan wordt

Het geconcentreerd toevoegen van deze onmisbare stoffen veroor-

aan de werkelijke behoefte van het gewas en de natuurwetten niet

zaakt een ongekend positief effect op zowel kwaliteit als kwantiteit

altijd gerespecteerd worden, ontstaan tengevolge van tekorten een

van de behandelde gewassen. Dit product vult het gat in de voed-

groot aantal plagen en ziekten bij zowel mensen en dieren als plan-

selketen dat tot nu toe nog niet ontdekt was. Met recht The Missing Link… The Missing Link kan samen gebruikt worden met X-ceL Booster en vormt hiermee de ideale combinatie in zowel de groei- als bloeifase. DOSERING: De werking en het gebruik zijn eenvoudig: TML kan in een 1:2000 dosering (50 ml. op 100 liter) continu meegegeven worden in het voedingsvat of wekelijks in een 1:500 dosering in één enkele voedingsbeurt. Gespoten kan worden in een 1:1000 (1 ml. per liter) oplossing. Overdosering is onmogelijk. TML wordt toegediend vanaf de eerste week groei tot de laatste week bloei. TML is toepasbaar in combinatie met alle merken meststoffen. www.bionova.nl

Universele B’cuzz booster 100 ml Zoals altijd blijft Atami inspelen op de wensen van de consument. Nadat men in september op de markt is gekomen met een B’cuzz universele booster heeft Atami besloten om deze niet alleen te leveren in de reguliere 1 en 5 liter verpakking, maar speciaal voor de kleinere kweker ook 100 ml in het assortiment op te nemen. De B’cuzz boosters zijn volledig oplosbaar in water en zullen de wortelgroei van uw plant enorm versterken. Doordat de boosters micronutriënten bevat in chelaatvorm, neemt de plant alleen dat op wat de plant nodig heeft. Het bespaart dus in gebruik. Tevens bevat het alle onderdelen voor de citroenzuurcyclus van de plant. Bij het juiste gebruik kan men dikkere stengels, grotere bladeren en een algehele super vitaliteit van de plant verwachten. De stimulatoren en vloeibare voedingen van Atami zijn onder de draaidop geseald en lichtdicht verpakt, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Binnenkort zal de B’cuzz booster in 100 ml verkrijgbaar zijn bij uw huidige leverancier. Voor meer informatie Atami BV: 073 - 522 32 56 www.atami.com

11


Snoop Dogg weer voor de bijl Is het toeval, of was Snoop Dogg gewoon een tikje te brutaal geweest? Vlak voordat de rapper begin januari voor de zoveelste keer werd gearresteerd, had hij in een radio-interview gefantaseerd over een bezoek aan president Obama; “Nog voor ik ‘hi’ tegen de president zou zeggen, zou ik het aroma in de kamer veranderen. En als het aroma was veranderd, zouden we een conversatie beginnen. Begrijp je wat ik bedoel?” Snoop Dogg werd bij het oversteken van de Texaanse grens gearresteerd omdat in zijn tourbus marihuana was gevonden. De rapper gaf grif toe dat hij de eigenaar van de jointjes was. Het

Geestverruimende kerstkitch

doktersrecept dat hij voor zijn medicatie kon laten zien redde

De Amerikaanse traditie om rond kerst kneuterige specu-

hem niet, aangezien dat alleen geldig is in de staat Californië.

laashuisjes te knutselen inspireerde een mediwiet-apotheker in het Canadese British Columbia tot het bouwen van een geestverruimende variant, het hasjhuisje. Net zo kruidig als het origineel, maar met een stuk pittigere nasmaak. Op z’n facebook pagina vermeldde de groene apotheker dat als bouwmaterialen Libanese hasj, Sweet Mounain kif en Bubba Kush ijshasj is gebruikt. “A merry-juana christmas and a hashy new year!” wenst de Vancouver Medicinal Cannabis Dispensary ook u toe.

Marihuana tégen schizofrenie Je zou er tureluurs van worden. Zijn we er net van overtuigd dat cannabis latente psychoses kan activeren, verschijnt er weer een onderzoek waaruit blijkt dat cannabis die juist onderdrukt. Het draait er volgens de onderzoekers allemaal om welke cannabinoïde in het spel is; THC (tetrahydrocannabinol) zorgt voor psychotische prikkels, terwijl CBD (cannabidiol) juist remmend zou werken op psychoses. Time Magazine

Comablowers

oppert in een artikel dat CBD-rijke cannabis in de toekomst

Comazuipen is in meer landen een probleem. Vol-

wellicht als anti-psychoticum kan worden gebruikt.

gens Duitse kranten heeft Duitsland behalve met comazuipen ook te kampen met ‘comablowen’. Afgelopen jaar moesten meer dan 45.000 Duitse jongeren tussen 15 en 25 in een ziekenhuis worden behandeld wegens ofwel

drankmisbruik, één

horizontaal

aangevoerde zatlap per elf minuten. Daar tegenover staan de 5000 ‘comablowers’

die

na

een verkeerd gevallen joint medische hulp zochten. Bij 566 daarvan werd zelfs een ‘acute vergiftiging’ vastgesteld, vermoedelijk net als comablowen een typisch Duits fenomeen.

12

Column

Lijfwacht van Klaas (deel 3)

Mijmeren over mooie herinneringen is altijd bevredigender dan proberen ze opnieuw in scene te zetten. De schamele twee boeketjes waren al een voorbode geweest van dat vergeefse pogen om het verleden te laten herleven. Na de 70 bossen bloemen die acht jaar geleden nog richting Trouts podium zweefden, moest Klaas zelf al hebben aangevoeld dat dat magistrale gebaar niet te overtreffen was geweest. Je kon het universum – en Walter Trout – niet foppen.

was het onherroepelijk en onomkeerbaar over. Aan verzachtende omstandigheden deed hij niet. Het was the way of the gangster. Had iemand eenmaal bewezen niet onfeilbaar te zijn, dan werd die een risicofactor. Dat kon je niet hebben in zijn voormalige métier. Bij risico’s bleef je uit

De magie had niet meer gewerkt. Wie

den? Zoals ik me inbeeldde een vriend van

de buurt, dat was het ongeluk uitnodigen

weet was de twintig kilo lichtere Trout niet

Klaas te zijn? Zoals Tubbie het moest aÀeg-

om midden in de nacht met een afgezaag-

meer zo into bloemen. Was hij na een her-

gen tegen Trout, zo vielen mijn gangster-

de shotgun langs te komen.

senbloeding zijn reukvermogen kwijtge-

skills in het niet bij die van Klaas, zelfs in

raakt en brachten bloemen alleen treurige

zijn huidige beroerde conditie. De klanken

associaties naar boven waar zelfs de blues

die Tubbie onbeholpen uit zijn snaren pulk-

Mislukking?

geen remedie voor wist? Of herinnerden

te verzopen als krijsende biggetjes in de

“Het is niet hetzelfde als je stijf staat van de

de twee boeketjes Trout misschien aan

branding van Trouts zinderende solopuree.

pijn” relativeerde Klaas zijn teleurstelling,

zijn voorgoed vergane gloriejaren, toen

“O wat vindt die Tubbie zichzelf geweldig”

terwijl hij zich moeizaam in het Golfje vouw-

hij uit zwemmen kon gaan in de bloemen?

sneerde Klaas met een pijnlijke grimas.

de. Ondanks de lichtelijk mislukte avond

Klaas zou dergelijke gedachten nooit heb-

was de stemming uitstekend. Zelfs Klaas

ben. Het lag nooit aan hem. Zijn empa-

De ultrakorte set van Trout was voor Klaas

kon alweer lachen om zijn in duigen geval-

thisch vermogen was hooguit theoretisch

een bittere tegenvaller. “Waarom neemt

len droom. Hij bleef nooit lang stilstaan bij

aanwezig. En dan nog alleen van toepas-

Trout nou zo’n eikel mee? Denkt ie soms dat

mislukking. Waarom zou hij ook? Het lag

sing op het inschatten van de moves die

hijzelf beter overkomt als er zo’n idioot naast

immers nooit aan hem. De sfeer werd nog

een vijand aan het voorbereiden was.

hem staat?” klaagde hij bitter. Het weinige

beter toen Dirk een stripje medikinet liet

dat Trout zijn volgelingen vanavond aan mu-

rondgaan dat hij met een Duitse bluesroc-

zikale extase had geschonken was nog geen

ker had geruild voor een brokje hasj. Medi-

glimpje van de hemel waarin hij zijn fans

kinet? “Nu moet je goed luisteren” kraste

Na mijn tweede jointje op het Ardense

acht jaar eerder had opgenomen. Voor Klaas

Klaas op de geen tegenspraak duldende

schoolplein trof ik Klaas op dezelfde vuilnis-

was Trout van zijn voetstuk gevallen.

toon die ik zo goed van hem kende. “Als er

Gangsterskills

één middel is waarvoor ze straks transpor-

bak achterin de zaal, waar hij zich eerder

ten gaan overvallen, is het dit spul.”

ook al krimpend van de pijn had terugge-

Daar was hij radicaal in. Klaas was zieke-

trokken. Ik was nog geen tien minuten weg-

lijk loyaal aan de weinige helden die hij

geweest, maar Trout deelde het podium al

hoger dan zichzelf achtte, maar ze konden

Millie vuurde de Golf met kordate bewe-

met Poppa Chubbie. Waren de twee vrien-

zich maar één uitglijer permitteren. Dan

gingen de nacht in. Al snel bevonden we ons in de diepe duisternis van het nachtelijke Waalse heuvelland. Niemand van ons had er bij stilgestaan dat we ons in een

Het was the way of the gangster. drielandenzone bevonden. Pas toen we borden met Duitse teksten voorbij zagen Àitsen, drong het tot ons door dat we ergens een afslag te vroeg of te laat moesten hebben genomen. Als een abrupt tot leven gewekte vulkaan golfde de paniek ons vanaf de voorbank tegemoet. “We moeten weg hier” gierde Klaas’ doorrookte stem astmatisch. Hij had zich al tot onder de rand van het portier laten zakken.

16


Krankzinnige kisten Zelfs rijken worden ooit lijken. Voor deze doelgroep lijken de diensten van Crazy Cof¿ns vooral bedoeld. Het meubelmakerscollectief biedt geen voorgebakken catalogus, maar levert uitsluitend maatwerk. Geen idee is hen te gek. Daar hangt wel

Kunststof Is Scott Wade een kunstenaar of een ongetalenteerde prut-

een prijskaartje aan; een uiterst realistisch uitgevoerde Ferrari komt je bijvoorbeeld op zo’n 6000 euro te staan. De meeste klanten bestellen hun kist als ze nog volop in het leven staan om er als cool conversation piece mee te pronken.

ser die zijn gebrek aan talent op een slimme manier te gelde weet te maken? Eén ding is zeker: om eeuwige roem is het hem niet te doen. Als zijn uit kunstboeken nagetekende werkjes het tot de eerstvolgende regenbui uithouden is het allang goed. Scott gebruikt geen linnen of papier om zijn creaties aan de wereld te tonen. Een stof¿ge autoruit is meer zijn ding. En als die niet beschikbaar zijn, zorgt hij zelf wel voor de stof, die hij met een paar druppels olie aanlengt. Met zijn skills verdient Scott een aardige boterham door zich op allerlei evenementen te verhuren.

Kinderpret à porter Iemand bij de publiciteitsafdeling van de Franse modeketen la Redoute moet op een cruciaal moment ernstig hebben zitten suffen. Toen de reclamecampagne voor de nieuwe La Redoute lijn kinderkleding met deze foto van start ging, stak in Frankrijk à la minute een storm van protest op. Geen wonder met zo’n ongure partypooper in de branding. De advertentie werd ijlings ingetrokken en het bedrijf kroop door het stof in een tot mislukken gedoemde poging de imagoschade te neutraliseren.

Onuitwisbaar 2011 De uitslag van de verkiezing van de grootste tattooblunders van 2011 is bekend. V.l.n.r.: Op nummer 3 de gast die zijn arm op eigen kosten in een vlezige reclamezuil voor Louis Vuitton liet veranderen. De tweede plaats ging naar de bimbo die My Vagina is Beautiful op haar rug liet zetten, met tussen de regels een met bloemetjes opgeleukte baarmoeder-eierstok combi; yuck. Het idee om Pussy Eater boven je mond te zetten klinkt misschien grappig als je dronken bent, de kans om de daad ooit nog bij het woord te voegen is er voorgoed mee verkeken. Goed voor de eerste plaats.

17


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Schiffmacher Hoera! In de laatste Highlife schreven jullie een stukje over Nieuwegein, en dat daar geen nieuwe coffeeshop mag komen. Misschien is het wel aardig om dan te melden dat bij ons in Leerdam de gemeente minder bekrompen was en wel een nieuwe coffeeshop toestond. Voorheen moesten we naar Gorinchem of Culemborg, maar nu kunnen we ook in onze eigen stad blowen. Heerlijk! Jan

Ik lees jullie blad al sinds 2000, en ik heb alle nummers bewaard. Het viel me op dat jullie Henk Schiffmacher in al die tijd al drie keer geïnterviewd hebben. Niet erg, want Henk weet elke keer toch weer leuke dingen te zeggen. En ik zal binnenkort zeker eens naar zijn museum gaan. Gerard Mooi dat je Highlife al zo lang leest. Henk is inderdaad al vaker voorbij gekomen, maar zoals je zelf al zegt, hij heeft altijd wel wat interessants te zeggen. En we raden je aan om zeker naar ]LMQ PXVHXP WH JDDQ MH ]LHW HFKW RQJHORRÀLMNH GLQJHQ GDDU

Gefeliciteerd! Voor elke nieuwe coffeeshop steken wij ook de vlag uit. -----Oorspronkelijk bericht----Van: Jan Verzonden: maandag 16 januari 2012 16:52 Aan: redactie@highlife.nl Onderwerp: Coffeeshop Leerdam

Overdreven We worden langzamerhand een beetje moe van de overdreven manier waarop er tegenwoordig verplicht ‘voorlichting’ wordt gegeven over cannabis. In het vorige nummer stond weer een voorbeeld van die voorlichtingsindustrie, die op kosten van ons (de klanten van coffeeshops), hun obligate praatje keer op keer mogen houden. Ja, we weten ondertussen wel dat cannabis gevaarlijk kan zijn. En dan met de nadruk op kan, weet je wel. Stel je voor dat je in een kroeg overal op de tap ook allemaal Àyers ziet met de boodschap dat alcohol gevaarlijk kan zijn. Overdrijven is ook een vak.

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Gerard Verzonden: donderdag 19 januari 2012 11:15 Aan: redactie@highlife.nl

Danny & Greet

Onderwerp: Schiffmacher

Tsja, veel coffeeshops worden min of meer verplicht om aan deze voorlichtingsprogramma’s mee te doen. Voor een ervaren cannabist is het vaak overtollige informatie, maar voor beginnende blowers staan er wel handige tips in die folders.

C-man Wat een geweldige columns van C-man over zijn bezoek aan Walter Trout. Maar meer nog dan Walter Trout ben ik geïntrigeerd door die andere hoofdpersoon, Klaas. Krijgen we meer over hem te weten? Gaat C-man meer over Klaas onthullen? Kay C-man, desgevraagd: ‘Je weet maar nooit.’ In dit nummer deel 3.

18


20 april, Museumplein, Amsterdam

Groot protest tegen de wietpas Op 20 april vindt een groot protest tegen de komst van de wietpas plaats. Blowers uit binnen- en buitenland laten dan op het Museumplein in Amsterdam zien dat zij tegen de invoering van de wietpas zijn. Initiatiefnemer voor dit ‘Weed Pass Smoke Out’ protest is Peter Lunk, in cannabiskringen ook bekend als Mr. Lunk.

volksgezondheid, met als doel een scheiding der markten aan te brengen tussen hard- en softdrugs. De coffeeshops waren daarvoor het uitgekozen middel, werd toen besloten. Daar konden diegenen die graag van het plantje genieten in alle veiligheid een blowtje of pijpje roken, waarvan ze zeker wisten dat het een schone en goede kwaliteit had. Zonder voor hun wietje naar de straathandelaren te hoeven gaan, die behoudens een selectie van echte harddrugs vaak ook nog zeer onbetrouwbare wiet verkopen.”

Niet registreren ”Eerst kon iemand (boven de 18) die eens cannabis zou willen proberen daarvoor dus terecht in de coffeeshop waar zij niet met harddrugs in aanraking kwamen. Nu zal diegene juist aangewezen zijn op de straathandel. Sporadische blowers die slechts een paar keer per jaar een jointje willen roken zullen zich niet registreren voor coffeeshopclubs. Natuurlijk stoppen sommigen, maar een groot deel zal zich ook weer tot de illegale straathandelaren keren. De wietpas jaagt dus zowel de Nederlandse cannabisliefhebber

als

de

buitenlandse

cannabistoerist de straat op. Dit staat in volledig contrast met de basisbeginselen van het Nederlandse gedoogbeleid.” Peter Lunk: “Het ‘wietpas’ beleid discrimi-

overlast rond coffeeshops expliciet door

neert Nederlanders tegenover gelijke an-

buitenlanders veroorzaakt zou worden. Zij

dere Nederlanders door deze niet toe te

worden geweigerd op basis van het zoge-

laten in andere coffeeshops dan die waar

naamde ‘buurlandbeginsel’. De toerist komt

de persoon zich of¿cieel als lid aanmeld.

dus de coffeeshop dan niet meer in, maar

Hiermee jaagt dit beleid de Nederlandse

mag wel gewoon nog blowen en tot 5 gram

cannabisgebruiker de illegaliteit in, omdat

wiet bij zich hebben in Nederland, zonder

deze dan buiten de eigen woongemeente

daarmee tegen juridische problemen aan

aangewezen is op de straathandel.”

te lopen. Logisch gevolg: de toerist keert zich ook tot de straathandel.”

Straathandel ”Buitenlandse toeristen worden gediscrimi-

Onbetrouwbare wiet

neerd op basis van afkomst met een on-

”De basis en hoofdpilaar van het Nederland-

geldige reden daarachter, namelijk dat de

se gedoogbeleid is de bescherming van de

Waarom 20 april? 420 of 4-20 of 4:20 zijn getallen die in de cannabiswereld bekend zijn als een soort code om een jointje te roken. Dit stamt oorspronkelijk van een groepje studenten in de USA die na schooltijd dagelijks om 4:20 ’s middags afspraken om dan samen een jointje te roken. Langzaamaan is dit verhaal zich gaan verspreiden. Uiteindelijk kregen de cannabismedia hier lucht van en gingen dit ook gebruiken... Zo is 4:20 dus 20 april en twintig over vier ’s middags geworden om vreedzaam een joint te roken. Dit soort gelegenheden worden Smoke-Out’s genoemd.

19


20


Lange Frans Frederiks

WAAR KENNEN WE HEM OOK ALWEER VAN? Door: Arjan van Sorge

Als je voor Frans Frederiks staat weet je gelijk weer waar hij zijn bijnaam aan te danken heeft. Lange Frans heeft net een nieuw album uit – het eerste zonder Baas B – en wil weer even laten weten waar het bij hem allemaal om begonnen is.

mijmeren over wat ik misschien niet heb of zou kunnen hebben.”

Frans Frederiks ja, want “we moeten m’n

goeie stukken gekregen van mensen, en

eigen naam ook maar gewoon goed clai-

weten te bemachtigen. Voor een aantal

Hobby of niet

men.” Hij stort zich vol op de interviewses-

liedjes waren meer mensen in de running,

Er is nog meer veranderd: er wordt niet

sies voor ‘Levenslied’, die van 10 tot 18 uur

maar ik was er op tijd bij of ik had op tijd

meer geblowd in huize Frederiks. “Het

duren. En daarbij staat de muziek op de

gezegd ik neem ‘m echt. Ik ben minstens

maakte me sloom... Het staat buiten kijf

eerste plaats. Lacht: “Ik vraag bij iedereen

door 2000 beats en producers en dingen

dat blowen nog zeker een hobby van me is

of ze de plaat hebben geluisterd en als dat

heen gegaan om uiteindelijk een selectie

- ook als je iets niet meer doet kan het nog

niet het geval is dan houd ik het heel kort

te maken. Er staat een piano-ballad op,

steeds een hobby zijn - maar feit is wel, en

vandaag. Het gaat om de plaat. Het is be-

een soort van blues, een reggae/ska ding

dat mag ook wel eens gezegd worden, dat

langrijk om weer even terug te vallen, waar kennen we hem ook alweer van? Maar het

Ik hoop dat mensen voelen wat ik er in heb gestopt.

Bekende Nederlander zijn hoort erbij, je ontkomt er ook niet aan.”

met JAH6, hiphop, een vleugje r&b, een

de Nederlandse wiet op dit moment ontzet-

beetje disco/house.” In plaats van Baas B

tend sterk is. Dat rook ik sowieso al heel

was de productie ditmaal in handen van

lang niet meer, ik vond het echt te sterk.

o.a. Fluitsma en Van Tijn, Giorgio Tuin-

Als ik twee trekjes van een joint neem dan

De muziek dan maar: “Ik hoop dat mensen

fort, DJ Mass, John Ewbank, Reverse,

val ik om. Hasj ging de laatste tijd nog wel

voelen wat ik er in heb gestopt. En dat als ze

Soulsearchin’ en 2 Amerikanen. Er komen

prima, maar ik merk dat als je ’s avonds

voorbijrijden dat het zo uit de auto’s waait,

featurings op voor van Jayh, Faberyayo,

blowt, dan kom je niet in je lekkere slaap

dat is het mooiste wat er is. Het moest per-

Zwarte Sjaak en Marco Borsato.

terecht. En ik heb twee kleine kinderen,

Meer pop

daar moet je ’s ochtends gewoon voor op-

soonlijk worden, het moesten liedjes worden, goeie songs en ook wel meer dan ooit

staan. Je moet je kop erbij houden, in die

tevoren mocht het pop worden. Dat is be-

Hard

langrijk voor mij en mijn carrière. Er zijn na-

Over Baas B houdt Frans het kort: “We

tuurlijk altijd mensen die het rauwe gebeuk

zien elkaar nooit meer. We hebben nul

willen, prima, maar dat kan ik niet meer een

contact en dat blijft ook zo. Hard, maar

Doe je ding

hele plaat lang doen. Ik denk ook niet dat ik

dat moet soms. Ik had het eerder moe-

“Als je alleen bent en je hebt geen verant-

dat de afgelopen cd’s wel heb gedaan trou-

ten zijn; dat had me een hoop sores ge-

woordelijkheden is het anders, dan kan je

wens... Ik heb altijd wel commerciële mu-

scheeld. Maar met veel mensen is dat het

’s ochtends gewoon een joint aansteken.

ziek gemaakt, en ik heb die lijn vastgehou-

geval hoor. Je kan niet aan de gang blij-

Als je dat doet en het is je levensstijl: ik

den zonder daarin mezelf te verliezen. Dat is

ven. Je kan altijd pas achteraf zien wat

respecteer dat volledig. Doe je ding. Maar

de leidraad die ik heb aangehouden.”

je hebt geleerd. Als je het allemaal van

voor mij op dit moment, en mijn carrière

te voren weet dan is het niet meer span-

en gezinsleven - en ik probeer af en toe

nend. Dat zijn leermomenten. Ik doe nog

ook nog tot mezelf te komen - is een joint

steeds precies wat ik leuk vind en ik heb

helaas een luxe die ik me niet meer kan

“Ik kon zelf beslissen en meer zelf stu-

er veel plezier in. Ik ben iemand die kijkt

permitteren. Mis je het af en toe? Jazeker!

ren - dat was spannend, maar ¿jn. Ik heb

naar wat-ie wel heeft, in plaats van te

Maar ik heb die keuze voor mezelf moeten

Goeie stukken

Àesjes moet precies er in wat er in moet.”

21


dat zal ik een half jaar van te voren moeten inplannen... Ik vond het een ontzettend mooi trip, en ik heb er veel van geleerd over mezelf, en wat ik wel moest doen of niet moest doen. Het heeft me veel inzicht gegeven. Dat wil ik zeker nog een keer gaan doen, en zo staan er nog wel wat dingen op mijn lijst. Dus wat dat betreft... Te zijner tijd. Komt wel. Ik ken mezelf goed, en ik denk dat mijn kinderen weinig aan me gaan hebben als ik er niet voor hen kan zijn. Dus dat is even de focus die ik heb.“

Linker binnenbil Frans woont tegenwoordig in Amsterdam Osdorp, en het bevalt daar prima. “We hebben een klein huis, maar het is knus en het is van ons. We hebben een tuin, twee eigen parkeerplaatsen, en een tuinhuisje. Ik heb een bescheiden thuisstudiootje waar ik grotendeels mijn cd heb gemaakt. En ik heb een brommertje en een auto. We willen best ergens anders wonen, liefst iets groter, zodat we iets meer ruimte hebben. Maar ik wil de stad niet uit, ik vind het hier heerlijk en het is ¿jn dat mijn kinderen Amsterdammers zijn. Ik heb 22 jaar in Diemen gewoond en dan heb je het wel gezien hoor. maken. Het zal je gebeuren dat je lekker

Winnen en verliezen

Ik ben er opgegroeid, maar dat was het

heerlijk in je stonede slaap zit, en je hoort

“Sommige mensen maakt het wel scherper,

dan ook wel. Als ik ooit een tatoeage zou

’s nachts niet je baby wakker worden. Dat

en creatief. Ik heb veel songs geschreven

nemen zou ik Amsterdam op mijn borst

vergeef ik mezelf niet. Als je kinderen hebt

waarbij we in de studio altijd lekker aan

laten zetten, tien keer voordat ik ergens

dan wordt dat je prioriteit, je nummer een,

het blowen waren; het maakt je op een be-

op mijn linker binnenbil Diemen zou ta-

en daar wijkt alles voor.”

paalde manier creatiever, maar het maakte

toeëren. Het is er geweldig en gezellig

me ook wat langzaam. Wat je won aan

geweest, maar ik had het er wel gezien.”

Handel en wandel

creativiteit, verloor je aan tijd. Ik heb nu gemerkt dat ik het niet nodig heb om een

“Mijn vrouw hield ook echt van haar jointje,

song mee te schrijven. Ik heb het ook nooit

maar we hebben gezegd; nu gaan we het

nodig gehad om creatief te zijn, dat ben ik

heel serieus aanpakken, we gaan stoppen

van nature al. Je was dan misschien wel

met blowen. Volgens mij hebben we dat

creatiever, maar dan had je wel zes uur no-

Ik heb jaren in een coffeeshop gewerkt, ik ken veel mensen in de handel en in de wandel… gedaan toen mijn zoontje werd geboren,

dig om een ‘verse’ te schrijven en om het

rond die tijd, ruim drie jaar geleden. Ik

op te nemen. Als je het dan niet nodig hebt

heb echt al heeeel lang geen jointje meer

om creatief te zijn, dan kan je altijd zeggen

aangeraakt... Maar goed, mensen om me

kijk, we schrijven een ‘verse’ en binnen een

heen blowen, jongens in mijn band blowen,

uur is het klaar. Als het dan niet goed is

dat vind ik prima, ik ben er absoluut niet

dan doe je het opnieuw, dan ben je er twee

tegen. Ik heb jaren in een coffeeshop ge-

uurtjes mee bezig in plaats van zes uur en

werkt, ik ken veel mensen in de handel en

dan heb je twee dingen geprobeerd. En uit-

in de wandel, allemaal prima. En ik ga ze-

eindelijk kom je tot hetzelfde.”

ker ooit nog wel eens een joint roken, maar dan zal het op een bepaald moment op een vakantie zijn, lekker op het strand, nul so-

Paddo’s

res aan m’n hoofd – ik moet mijn moment

“Ik heb vier keer in mijn leven paddestoe-

er voor uitkiezen. Ik zit nu in een periode

len gebruikt, dat vond ik echt te gek. Dat

waar ik mijn kop erbij moet houden.”

wil ik dolgraag nog een keer doen! Maar

22


23


Wietpas is discriminerend! Illustratie: MokumTV

Ik ben Marieke van net over de Belgische grens en ik wil jullie enorm feliciteren met jullie geweldige tijdschrift! Ik was enorm geboeid door jullie decembernummer, meer bepaald door jullie reportage over Deborah Bruins scriptie ‘Onkruid vergaat niet’, dit heeft me namelijk aan het denken gezet.

De redactie ontving begin januari deze lange brief van Marieke uit België. Omdat we denken dat Marieke niet alleen staat in haar kritiek op de wietpas, drukken we haar schrijven op deze pagina helemaal af.

Ik vertel mijn moeder altijd alles wat ik

hadden. Het gekke is; in 1901 schrijft de

vind over cannabis, omdat ik denk dat

British Royal Commission voor wiet niet

een van de grootste problemen tussen

te verbieden omdat het relatief onscha-

terug te gaan naar de eeuwenoude kennis

mensen en cannabis is dat de meeste

delijk is, en in 1924 wordt het in Genève

van vroeger, omdat zij leefden in een tijd

mensen gewoon niet genoeg kennis over

voor Europa verboden, om in 1937 in de

zonder tijd voor treuzelen.

het fenomeen bezitten en het daarom

Verenigde Staten verboden te worden.

door de slechte connotatie slecht beschouwen. (vooroordelen). Mijn moeder

Wietpas

vroeg me waarom cannabis de laatste

Kleurrijke verbeelding

decennia zo hardnekkig verboden werd,

Opvallend is dat deze data zich beide

gaat er binnenkort komen als de wietpas

terwijl het als geneeskundig wondermid-

rond oorlogsperiode bevinden. Geweten

verschijnt. Terwijl heel Europa zijn han-

del werd voorgeschreven door de mensen

is ook dat wiet je paci¿stisch maakt. Vol-

delsgrenzen openzet, stelt Nederland zijn

gens mij is wiet (bijna

handelsgrenzen van cannabis (zijn gewicht

volledig) illegaal in het

in goud waard) dicht. Racisme dus: niet

westen, omdat racisme

enkel Nederlanders, maar enkel mensen

het grootste probleem

woonachtig in Nederland mogen lid wor-

in de wereld is. Can-

den van een gesloten club met de wietpas.

die contact met het leven op aarde

Een ander en nieuw voorbeeld van racisme

De wereld zit gek in mekaar soms... oorspronke-

Nu, ik ben studente psychologie en als ik

lijk een plant die uit

in Maastricht zou studeren en op kot zou

het Oosten komt, een

zitten, zou ik dus het recht hebben om lid

streek die vroeger tot

te worden van een club. Helaas, studeer ik

kleurrijke verbeelding

in Leuven en dat geeft me geen recht op

sprak, maar sinds de

een pasje, noch op wiet, terwijl ik wel hele-

twee

maal dezelfde persoon ben als wanneer ik

nabis

is

wereldoorlogen

steeds een negatie-

in Maastricht zou studeren.

vere bijklank is gaan krijgen.

24

Cannabis

verbieden komt van-

Frustratie

uit de staat en dat is

De wereld zit gek in mekaar soms... Want

ook van waaruit men

dit is in mijn ogen dicriminatie op basis

oorlog voert. Want

van woonplaats (!?) en dat is zowat de

het gewone volk zou

domste vorm van discriminatie over gelij-

nooit met een oor-

ken die er bestaat lijkt mij. “Het juridische

log beginnen, noch

tussenkomen is enkel gerechtvaardigd als

zouden de meesten

er iemand schade berokkend wordt.” zei

cannabis verbieden.

Deborah. Wel, dan moeten ze mij eens

Het is een discrimi-

gerechtvaardigd uit de coffeeshop probe-

nerende democra-

ren te houden. Als u dit gelezen heeft, be-

tie, waar geen plek

dankt. Ik zat gewoon met frustratie over

is voor ouderen om

hoe de samenlevingen eraan toegaan

het recente verle-

deze dagen. Nu ga ik eentje rollen en ik

den te vergeven en

wens jullie allen een gelukkig nieuwjaar!26


Wytse Sterk

Tattoos, comics & rock-‘n-roll Door: Peter van Sparrentak

Illustrator en gra¿sch vormgever Wytse Sterk maakt ontwerpen met een knipoog. +ij laat zich inspireren door tattoos, Amerikaanse strips en rock & bluesmuziek. +ij maakte T-shirts voor Trigger¿nger en festival de Zwarte &ross en zeefdrukt eigen posters voor de Groningse popzaal Vera.

Kelderbar

“Die gezeefdrukte posters zijn onderdeel van de identiteit van Vera geworden. Er zijn nog maar weinig popzalen die zoiets doen.

De vriendelijke Leeuwarder is zelf aardig

doen, zoals Peter Pan Speedrock en The

In principe kost het alleen maar geld. En er

volgetatoeëerd. “Ik laat me al heel lang

Legendary Shack Shakers. Die laatste is

wordt bezuinigd. Eerst deden we het ook

tatoeëren en ga ook naar conventies om

Amerikaans en maakt een mix van psycho-

nog voor de kleine bands, die in de kelder-

ideeën op te doen. Ik heb mensen uitge-

en rockabilly. De frontman spuugt, vloekt,

bar speelden, maar daar zijn we mee ge-

kozen om hun manier van tekenen en tatoeëren, omdat ze een soort eigen handschrift hebben. Omdat ik rossig ben en een vrij witte huid heb, komen de kleuren

De gezeefdrukte posters zijn onderdeel van de identiteit van Vera geworden. bezweert je echt tijdens een optreden.

stopt. Nu doen we het alleen nog voor de

Fantastische groep. Ik probeer een band

grote zaal. Het zijn verzamelaarsobjecten.

Hij maakt ontwerpen voor bands, culturele

te vangen in een beeld dat ze bij me op-

In principe is de afspraak, ook met het pu-

instellingen, maar ook voor winkels en be-

roepen. De aanleiding kan een songtekst

bliek, dat ze blijven hangen tot de avond

drijven. Voor popcentrum Vera in Gronin-

zijn, een anekdote van de band of soms

van het concert. Maar sommige oplages wa-

gen maakt hij als vrijwilliger concertpos-

een bepaald statement. Maar dat hoeft niet

ren al helemaal verdwenen, nog voordat ze

ters. “Met veertien mensen ontwerpen en

iedereen er uit te halen.”

waren opgehangen. De posters worden in

er bij mij mooi uit.”

zeefdrukken we die posters zelf. In Vera is op zolder een kleine zeefdrukruimte. Voor elk concert wordt een aparte poster ontworpen en gedrukt. Dat doen ze al heel lang, sinds de jaren zeventig of zo. Ik vind het mooi om onderdeel uit te maken van dat stukje ambacht en traditie. ”

Konijn met een pijp Zoals hij deed voor de Amerikaanse band The Strange Boys. “Dat zijn jonge jongens die oude psychedelische muziek maken. Heel sferisch, maar niet echt knallend. Dus heb ik het vertaald in een beeld dat ook een beetje vreemd is. Een poster met daarop een konijn, met een pijp in zijn mond en een petje op zijn hoofd. In een soort art-decoframe, in de kleuren turquoise, een soort goud en geel. Een gekke combinatie. Voor de Amsterdamse band Alamo Race Track tekende ik een hert met hoorntjes op zijn hoofd. Dat sloeg op de titel van de plaat, Deer Loves Unicorn. Als je die twee laat paren, krijg je zeg maar dat resultaat.” “We kunnen zelf onze favoriete bands kiezen. Ik heb hele leuke dingen kunnen

27


de stad, in winkels en cafés verspreid. Als er nog over zijn, worden ze na aÀoop van het concert aan de bezoekers uitgedeeld.” Soms nemen bands een idee over. “Zo heeft Trigger¿nger van mijn ontwerp, met een weerwolf voor de maan, T-shirts gemaakt. Toch gebeurt het minder vaak dan je misschien zou verwachten. Maar ik weet wel dat bands de posters altijd super waarderen. Ze krijgen ook een stapeltje mee.”

Marvel-comics Ter inspiratie heeft hij in zijn werkruimte een Àinke collectie boeken over vormgeving, tattoos, strips en andere gra¿sche kunst. Hij is vooral fan van de Amerikaanse Marvel-comics. “Ik heb vroeger veel stripboeken gekocht, maar toen ik iets ouder werd, heb ik er veel verpatst om naar de kermis te gaan. Daar heb ik nu wel spijt van. Die comics zijn voor mij ook studiemateriaal. Met lijnen, vlakken en arceringen maken ze het hele verhaal, maar gewoon in zwart-wit. Dat vind ik heel knap. Ik ga dingen natuurlijk niet letterlijk kopiëren, maar haal er wel ideeën uit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Frank Kozik, een bekende Amerikaanse postermaker: hij maakt zelf stripachtige dingen, maar sommige beelden komen ook letterlijk ergens

28


anders uit. Bij die oude punkposters werd

tweeledig; iets maken dat bij de zaal past

Of hij zelf wel eens blowt? “Ik ben pas

ook veel geknipt en geplakt.”

en iets maken waardoor mensen niet naar

laat begonnen, op mijn eind twintigste en

binnen konden kijken. Als ‘s avonds binnen

blow maar af en toe. Soms een klein stic-

Een andere inspiratiebron voor hem zijn tat-

het licht aan is, en het buiten donker is,

kie van goedkope hasj. En dan ’s avonds

toos. “Ik heb boeken van Ed Hardy en Henk

licht het als het ware op.”

als ik klaar ben met werk, voor het slapen gaan. Om de ¿lm in mijn hoofd te

Schiffmacher. Maar ook van Thomas Hooper, dat is iemand die de laatste tijd meer be-

wissen, want ik ben nogal druk. Ik heb

kendheid heeft gekregen. Hij brengt met

Fryske Cash

vlakken en lijnen een combinatie van gra-

Een ander bijzonder project was het ont-

bij het werk, maar nee. Het is vrij inten-

¿sche patronen en tattoos. Heel erg knap

werpen van de hoezen voor de plaat en dvd

sief. Ik moet me er echt op kunnen stor-

en herkenbaar. Ed Hardy is echt een merk

van Fryske Cash. Hierop hebben muzikan-

ten om iets te maken.”

geworden. En dat moet hij ook doen, want

ten nummers van Johnny Cash in het Fries

hij heeft een prachtpensioen nu. Ik heb daar

geïnterpreteerd en gezongen.

wel eens gedacht dat het me zou helpen

www.gosterk.nl

niks op tegen. Al is het een beetje raar dat mensen in een T-shirtje van hem rondlopen en niet weten wie hij is. Zoals de H&M Tshirts van Iron Maiden verkoopt, met goedkeuring van de band. Dat is een groep waar ik vroeger fan was. Nu lopen er mensen in zo’n shirt, die de band helemaal niet kennen. Het is dan niet meer wat je hart gestolen heeft, iets wat je passie is.”

Linosnedes De zin om te tekenen heeft hij al sinds de lagere school. In Groningen volgde hij de kunstacademie. Hij maakt nog steeds schetsen of tekeningen op papier. Met de computer werkt hij die verder uit. Soms gebruikt hij andere materialen. “Achter je zie je een oude waswringer liggen. Gekocht op Marktplaats. Die ga ik op een statief monteren, dan kan ik er linosnedes mee afdrukken. Voor enkele Vera-posters heb ik al linosnedes gemaakt, zoals voor Drive By Truckers. Die heb ik eerst op kleiner formaat gegutst, en die heb ik afgedrukt. Dat beeld heb ik ingescand, daar heb ik kleuren aan toegevoegd met vlakken en toen heb ik hem gezeefdrukt. Het is arbeidsintensief en er zitten oneffenheidjes in. Echt een ambacht. In het resultaat kun je terugzien dat het een echte linosnede is.”

Zwarte Cross Voor de Zwarte Cross ontwierp hij enkele T-shirts. Jovink, medeorganisator van het festival, vroeg daarop of hij een ontwerp kon maken voor Jovink en de Voederbietels. Voor Mooi Wark, een Nederrockband uit Drenthe, maakte hij podiumdoeken. Hij is zelf een keer naar de Zwarte Cross in de Achterhoek geweest. “Dat was super. Een heel groot, leuk en goed georganiseerd festival. De sfeer was heel goed. Het maakt niet uit hoe je erbij loopt. Ik heb mensen heel veel zien zuipen, maar niemand agressief gezien.” Voor de artiesteningang van Vera maakt hij een tekening op de ramen. “Het idee was

29


Schimmels, wat doe je ertegen? Door: P.T. Klaassen BSc (CANNA Research Laboratories)

Schimmels zijn zeer gevaarlijk voor je planten. Ze kunnen de productie zowel kwantitatief als kwalitatief ernstig verminderen. In tegenstelling tot dierlijke plagen kunnen schimmels planten helemaal ten gronde richten. Ze hebben de plant namelijk niet nodig om te overleven. Schimmelsporen kunnen heel lang in de grond actief blijven. En niet alleen in de grond; ze kunnen ook op de muur zitten, in je kleren of in de lucht. Sporen zijn overal.

preventieve bespuiting uit te voeren of door via kruisingen de genen van de planten aan te passen. Dit laatste vraagt wel Àinke investering, tijd en specialisme van de kweker. Vind je toch schimmelaantasting op de planten, dan kun je deze op een chemische,

Soorten schimmels

gevaarlijk zijn voor de mens, omdat deze

op een natuurlijke of een mechanische ma-

De schimmels die het meest voorkomen op

schimmels gifstoffen aanmaken, die scha-

nier bestrijden. Dit noemen we curatief: je

snelgroeiende planten zijn meeldauw en bo-

delijk kunnen zijn voor de gezondheid.

planten hebben al last van de schimmels. Om schimmels te bestrijden met een che-

pluis te zien op verschillende delen van de

Hoe kan je schimmels tegengaan?

plant. Bij botrytis zie je grijsblauwe pluizen.

Ten eerste zul je de kans op een schimmel-

onder en van boven bespuiten. Je moet de

infectie zo klein mogelijk moeten houden.

plant goed raken.

trytis.

Daarnaast zijn er nog veel andere

plant- en bodemschimmels. Bij een meeldauwaantasting is een wit of grijs schimmel-

mische of een natuurlijk werkende mechanische bladspray moet je de bladeren van

Vooral verzwakte planten zijn gevoelig voor

Voorkomen is immers beter dan genezen.

besmetting met een schimmelziekte. Bo-

Dit noemen we preventief: je planten heb-

Vooral bij meeldauw is dit van belang, zeker

trytis is daarin nog meer een opportunist

ben nog geen last van de schimmel, maar je

als je niet weet of je met ‘echte’ of ‘valse’

dan meeldauw. Van deze schimmel weten

voorkomt de aantasting van een schimmel.

meeldauw te maken hebt. Echte meeldauw bevindt zich voornamelijk aan de bovenzijde

we bijvoorbeeld dat deze gebruik maakt van beschadigingen die de kweker bewust

Je kunt het risico op een schimmelinfectie

van het blad, is poederig, gemakkelijk af te

of onbewust aan zijn planten aanbrengt.

verkleinen door heel hygiënisch te telen, het

vegen en heeft een minimumtemperatuur

Sommige schimmelsoorten kunnen ook

klimaat rond de planten goed te regelen, door

nodig van 20°C. Valse meeldauw daaren-

Beschimmelde aardbeien

30

Botrytis in een top


Botrytis in de stam van een plant

tegen bevindt zich vooral aan de onderkant

tie op onder schimmels. Zeker tegen

gische methode die je kan toepassen het

van het blad en gedijt vooral onder koude

meeldauw zijn er niet zoveel middelen

verwijderen van de aangetaste delen en er

omstandigheden. Het is te herkennen aan

meer die werken. Veel anti-meeldauw

maar het beste van hopen...

grijs pluis onderaan het blad.

middelen hebben dezelfde werking, dus

Je kunt je planten ook behandelen met zwavel. Dit gebeurt door middel van zwavelverdampers.

wordt meeldauw sneller resistent tegen

Dus je zult op zoek moeten gaan naar een

deze middelen.

milieuvriendelijke bladspray die alle sporen

Deze middelen remmen de groei van de plant. Chemische anti-schimmelmiddelen scha-

Veel kwekers doen dit, omdat zwavel goed

den de eigen gezondheid.

van het blad af wast en ze vastplakt in een laagje op de plant. Een middel dat bovendien ureum en ijzer bevat. Dit zijn elementen die de bladeren verstevigen, zodat sporen minder makkelijk kunnen binnendringen.

werkt tegen meeldauw. Maar het is wel ongezond om zwavel te inhaleren. Daarnaast

Biologische anti-schimmelmiddelen gebrui-

kunnen veel beestjes die plagen opeten

ken dan? Helaas; er bestaan bijna geen

De schade die oorspronkelijk door de

niet tegen zwavel en gaan dood. Ook komt

toereikende biologische middelen tegen

schimmel is ontstaan verdwijnt weliswaar

er een laagje zwavel op je gewas, dat er

schimmels! Als je plant bijvoorbeeld een

niet, maar de aantasting breidt zich in elk

niet gemakkelijk afkomt. Zwavel is in grote

meeldauwinfectie heeft, is de enige biolo-

geval niet verder uit.

hoeveelheden niet gezond voor de mens. Meeldauw op een plant

Voor de bestrijding van een bodemschimmel kan je het beste een wortelstimulator inzetten. Bladspray heeft dan niet zo veel zin.

Hoe vaak moet je spuiten tegen schimmels? Preventief spuiten tegen schimmels doe je eens in de 5 tot 7 dagen. Als je al een schimmel hebt, moet je eerst een week dagelijks spuiten, daarna 2 à 3 keer per week, afhankelijk van de aantasting.

De nadelen van chemische anti-schimmelmiddelen: Het gebruik van chemische anti-schimmelmiddelen levert heel veel resisten-

31


Logboek VOC februari

Kroniek van een aangekondigd fiasco Tekst en foto’s: Derrick Bergman / Gonzo Media

De besloten coffeeshopclub Ondanks breed verzet houdt het kabinet halsstarrig vast aan de verplichte omvorming van coffeeshops tot besloten clubs. De enige partij die zal pro¿teren van dit plan is het illegale circuit. De volksgezondheid, de veiligheid en de belastingbetaler zijn de grootste verliezers.

feeshops het probleem zijn, maar de illegale verkoop en het uitblijven van gereguleerde teelt. Vergeleken met cafés veroorzaken coffeeshops nauwelijks overlast. Ook in grenssteden is hooguit sprake van parkeerproblemen. Die zijn eenvoudig oplosbaar door

Het is maar een kort zinnetje in het re-

Oost-Indisch doof

geerakkoord: ‘Coffeeshops worden be-

Het kabinet is Oost-Indisch doof gebleken

sloten clubs die alleen voor meerderja-

voor het brede verzet tegen haar plannen.

rige inwoners van Nederland toegankelijk

In 2011 nam de ene na de andere gemeen-

Geen registratie

zijn op vertoon van een clubpas.’ Per 1

teraad moties aan tegen de wietpas en de

Maastricht heeft inmiddels enige ervaring

januari 2012 is de Aanwijzing Opium-

besloten club. Ook die van Maastricht, waar

met het weigeren van niet-Nederlanders.

wet veranderd om deze omvorming af

het “buitenlanderverbod” ooit is bedacht.

Op eigen initiatief laten de coffeeshops

te dwingen. Het is opmerkelijk dat de

Gemeenteraden,

sinds 1 oktober 2011 alleen ingezetenen

Aanwijzing nog voor het langverwachte

burgemeesters,

spreiding van coffeeshops, zoals in Venlo.

weten-

kele aandacht in de media. Toch gaat het

Kan de overheid een ondernemer verplichten een club te beginnen voor mensen die structureel de wet overtreden?

hier om de feitelijke afschaf¿ng van een

schappers en hulpverleners hebben dezelfde

van Nederland, België en Duitsland toe.

wereldberoemd

fenomeen:

angst: een explosie van het illegale circuit.

Binnen een maand klaagden negen buurt-

coffeeshop,

Dat circuit is nu al vrij groot, vooral in ge-

platforms over de sterk gestegen overlast

die de markten voor cannabis en andere

meenten zonder coffeeshops. Op lokaal ni-

door straatverkoop. De ellende van een

drugs van elkaar gescheiden houdt.

veau weet men al een tijdje dat niet de cof-

verbod voor alle niet-ingezetenen zal uiter-

drugsdebat in de Tweede Kamer is aangepast. De publicatie in de Staatscourant van 27 december 2011 kreeg geen en-

de

openlijk

Nederlands

toegankelijke

aard nog veel groter zijn. Behalve buitenlanders worden ook grote aantallen Nederlandse consumenten de straat op gestuurd: omdat het maximale ledenaantal is bereikt of omdat zij hun persoonsgegevens niet willen laten registreren. Onderzoek van het Bonger Instituut in Amsterdam laat zien dat slechts 32 procent van de Nederlandse coffeeshopbezoekers bereid is tot registratie. De rest kiest voor het illegale circuit of thuisteelt. Met het doordrukken van het clubplan creëert het kabinet dus een gigantisch gat in de markt voor illegale dealers en stimuleert zo overlast en criminaliteit.

Twijfelachtig Ondertussen is het zeer twijfelachtig of het College

Bescherming

Persoonsgegevens

de vereiste registratie van gegevens toestaat. Zeker als coffeeshops hun bestanden koppelen om lidmaatschap van meerdere clubs uit te sluiten, schenden zij de privacy regels. Een “controleerbaar ledenbestand”

32


Wat is de VOC?

reguleren en belasten, stimuleert het kabinet criminaliteit en verspilt belastinggeld

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is dé koepel van personen en organisaties die af willen van het verbod op cannabis. Sinds december 2008 strijdt de VOC voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org

aan een zinloze “oorlog tegen cannabis”. De besloten club is een aangekondigd ¿asco.

Gidsland Het is nog niet te laat om deze waanzin te stoppen. In Spanje, Tsjechië, België,

is verplicht, maar onduidelijk is wie mag

Portugal en de VS zijn sinds 2000 stevige

controleren en hoe misbruik wordt voor-

stappen gezet richting decriminalisering en

komen. Ook hier schoffeert het kabinet de

regulering van cannabis. Nederland was

Tweede Kamer, die eind november verzocht

met de invoering van het coffeeshopmodel

om het CBP advies te vragen. Dat advies

ooit gidsland in het drugsbeleid. Door nu

is er nog niet, maar de Aanwijzing Opium-

afscheid te nemen van dit model maken

wet is alvast gewijzigd. Het kabinet voert

we ons onsterfelijk belachelijk. Het canna-

dus ingrijpende maatregelen door zonder

bisverbod is zo ineffectief en heeft zoveel

parlementair debat en zonder deugdelijke

negatieve effecten dat afschaf¿ng op ter-

juridische onderbouwing, maar legt de ver-

mijn onvermijdelijk is. Niet de plant is het probleem, maar het verbod.

antwoordelijkheid voor de uitvoering bij de gemeenten. Zij draaien dus ook op voor

teelt. En daar zit het échte probleem van

eventuele schadeclaims van coffeeshops

het coffeeshopbeleid. Als het kabinet de

die de maatregelen juridisch laten toetsen.

veiligheid en volksgezondheid wil bevorderen en de criminaliteit bestrijden, moet

Proefproces

zij de teelt fatsoenlijk reguleren. Het ontbreken van een degelijke regeling voor de

Interessante vraag voor zo’n proefproces:

aanvoer van de coffeeshop is de olifant in

kan de overheid een ondernemer verplich-

de kamer waar het kabinet omheen blijft

ten een club te beginnen voor mensen die

draaien, te midden van een rookgordijn vol

structureel de wet overtreden? Verkoop en

overbodige, onuitvoerbare en contrapro-

bezit van cannabis zijn immers nog steeds

ductieve regels. In plaats van criminelen de

formeel verboden, net als elke vorm van

pas af te snijden door de cannabisteelt te

Agenda 20 februari: Einddatum petitie Stop de Wietpas: http://petities.nl/petitie/stop-de-wietpas 20 april: 420 Smoke Out protest tegen de wietpas, Museumplein, Amsterdam. 17 juni: Vierde editie Cannabis Bevrijdingsdag, Westerpark, Amsterdam.

Live dvd én dubbel-cd Herman Brood Platenlabel Suburban heeft in samenwerking met het Duitse MIG Music de Rockpalast-concerten van Herman Brood opnieuw uitgebracht op dvd. De twee optredens, in de Westfalenhalle in Dortmund (1978) en de Live Music Hall in Keulen (1990), werden indertijd live uitgezonden door het toonaangevende WDR-programma Rockpalast. De Duitse opnamen verschenen eerder in

Wild Romance in een ijzersterke bezet-

de dvd-box Live & More, maar die is niet

ting: Dany Lademacher op gitaar, Fred-

meer verkrijgbaar.

die Cavalli op basgitaar en Ani Meerman

Primeur

op drums. Op de setlist staan krakers als Saturday Night, Still Believe, Dope Sucks

Dat de concerten nu ook op dubbel-cd

en Rock ‘N Roll Junkie. Het concert uit de-

staan, is een primeur. Eind jaren zeven-

cember 1990 is met zijn latere band en

tig was Brood net doorgebroken met de

de twee achtergrondzangeressen de Bom-

hit Saturday Night en speelde hij met de

bita’s, ten tijde van zijn album Freeze.

33


Qat in ’t nauw Het kabinet wil de handel in qat (spreek uit: ‘tjat’, ook wel chewing khat of mira genoemd) aan banden leggen en heeft een verbod aangekondigd. Eerder had de Tweede Kamer al om een dergelijke maatregel verzocht. Langdurig kauwen op de licht stimulerende drug, gemaakt van het blad van de gelijknamige plant (Catha edulis), geeft energie en een euforisch gevoel, het verdrijft vermoeidheid en honger. In Nederland wordt qat vooral gebruikt bin-

volkingsgroep. Zei Leers op de radio: “Nou

nen de Somalische gemeenschap. Behalve

ja, als Somaliërs om reden van het verbod

in Engeland is qat verder in heel Europa ver-

besluiten uit ons land te vertrekken, nou...

boden, reden waarom Uithoorn nabij Schip-

Dan gaan ze maar.” Je hoorde hem denken:

hol kon uitgroeien tot het belangrijkste han-

‘Ik weet zeker dat Geert nu blij met mij is...’

delscentrum voor de Europese qatmarkt. Volgens wetenschappers rechtvaardigen de beperkte gezondheidsrisico’s waarmee het gebruik van qat gepaard gaat het verbod allerminst. Zij verwachten dat de negatieve

Mira de Vries, activiste: Die Somaliërs dienen zich in te burgeren en zich net als wij te vernevelen met kof¿e, bier en antidepressiva.

gevolgen van het verbod niet opwegen tegen de lagere consumptie van het middel. Tijd voor de stelling:

Qat kauwen is binnenkort verleden tijd. Tepictoton, smart product sales manager: Binnenkort nieuw in Nederland, de qatmaf¿a? Nog een cadeautje voor schimmige ¿guren die hier geld uit zullen slaan. U kunt er op vertrouwen dat zij hun kat niet zullen sturen...

Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl): Verbieden zal niet helpen om het gebruik uit te bannen, er zullen illegale aanvoerlijnen ontstaan. De nu bestaande overlast zal uitgroeien tot echte criminaliteit. Dat zal de politiek alleen maar bevestigen in hun vooroordelen: ‘Kijk eens hoe erg!’ Het zou verstandiger zijn om de verkooppunten van qat te spreiden over het land en om door preventieactiviteiten het gebruik terug te dringen. Hans van Duijn, voormalig politieambtenaar (www.lesscrime.nl): Dit wordt de zoveelste grote vergissing. Een verbod op qat leidt helemaal niet tot een einde aan het qatkauwen. Het leidt wel tot veel meer criminaliteit en het verder marginaliseren van een kleine en opvallende be-

34

Peter Cohen, orakel: Qat verbieden is in deze tijd zeker aan te bevelen, want de werkgelegenheid die legale qat oplevert is niet erg groot. Nieuwe werkgelegenheid ontstaat zeker aan de kant van de qatproductie en -distributie. Immers, illegaliteit maakt van qat een veel lucratiever product en versterkt daardoor de aantrekkingskracht op mensen met lage inkomens. Aan de zijde van politie wordt de werkgelegenheid vergroot, en zeker ook bij de luchtvaart en in de toeristenindustrie. Qatjagers houden congressen over het belang van hun arbeid, en die congressen vinden plaats op plekken waar men gaarne heen gaat. De slapte in de verslavingsin-

dustrie maakt meer klanten nodig en de illegaliteit van qat zal die leveren. Zo varen we er allemaal wel bij en de qatkauwers voelen zich eindelijk serieus genomen. En dat is weer goed voor de sociale integratie.

Weetje van het Minilab: Ik heb de dierenbescherming al enkele keren gebeld: op een kat kauwen? ‘t Moest verboden worden! Super, de prijzen gaan omhoog. Omdat de fok niet opgaat bij deze kat, moet je hem met staart en al in de grond steken. Binnenkort zullen de eerste qatkwekerijen wel draaien, wiet kweken is zó 2011. Qat heeft een gouden toekomst voor de boeg en het gebruik zal drastisch toenemen. Dat leert ons de geschiedenis van het verbod; enkel uitgevoerd door een zot. Derrick Bergman, VOC (www.voc-nederland.nl): Zo’n domme stelling zie je niet vaak en zeker niet in de Highlife. In alle Europese landen waar qat verboden is, wordt gewoon nog qat gekauwd. Het zal er wat duurder zijn, dus aantrekkelijker voor criminelen en de kwaliteit zal slechter zijn. Een beschamende vertoning. Peter Lunk: De politiek zou de woorden ‘alcohol prohibition’ en ‘drooglegging’ eens moeten intikken in Google...


Amsterdam Klezmer Band

‘Wereldwijd blowen’ Door: Arjan van Sorge

De Amsterdam Klezmer Band bestaat 15 jaar, en dat werd in januari samen met het duizendste optreden gevierd in Paradiso. De band presenteerde de live favorieten-cd Mokum, en gaf de aftrap voor de gelijknamige tour.

dat wel leuk, maar dat moet ik echt niet elke keer hebben als ik blow. Ik vind het juist vaak lekker dat je een blowtje rookt

Klezmer is feestmuziek uit de Jiddische

bent. En er mag ook nergens meer bin-

en relaxed wordt, en niet dat je hoofd he-

traditie van Oost-Europa, en dan haken

nen gerookt worden, dus... Nee we staan

lemaal pfwrtrrrt gaat. Want dat krijg ik

veel mensen al af. Maar echt niet bij de

geen joint te passen tijdens de gig.” Job:

van die heftige wiet.”

AKB, die een met hiphop, funk en pop

“Misschien dat een enkele keer iemand een

doorspekte 3.0 versie van deze muziek

jointje rookt voordat er wordt gespeeld. In

geeft. Wereldwijd trekken ze volle zalen,

de tourbus of zo. Maar over het algemeen

Puntjes

en spreken ze zowel een jong als wat

is het feest toch gewoon na de gig. Biertje

“Ik vind het leuk om m’n eigen wiet te

ouder publiek aan. Doel is een feestge-

erbij, borrel, jointje... Lekker geinen met

kweken,” zegt Jan¿e. “Op het balkon bui-

voel te creëren met elkaar, en dat gaat

elkaar of met mensen die we ontmoeten.”

ten, gewoon in een emmertje. Dit jaar had

beter dan ooit tevoren. De magni¿cent seven staan op de rails, en de trein den-

ik Durban Poison, goed gelukt.” Job: “Ik vind dat er de laatste tijd veel heel goede

dert lekker door. Highlife sprak met op-

Pfwrtrrrt

richter/saxofonist Job Chajes (achteraan

Jan¿e: “Ik rook het liefst lekker frisse,

jaren negentig heette dat dan puntjes,

rechts op de foto) en klarinettist Jan¿e

zelfgekweekte

goede

die haalden we bij de Gouden Boon, een

van Strien (middelste rij, rechts) - vooral

kwaliteit. Waar je lekker high van wordt.

coffeeshop in de Da Costastraat in Am-

over stuf natuurlijk.

Nederlandse buitenwiet, Jamaican, Thai

sterdam. Maar er zijn nu vrij veel plekken

- als het maar niet van de hydrocultuur

die dat soort stuff hebben. Alleen vraag

komt. Dat vind ik minder lekker, en ge-

ik me soms af hoe zuiver die is, want van

woon te heftig. En vaak niet zo lekker

een paar brokkeltjes kan je al zo stoned

Zeker na een optreden gaat een joint er

smaken.” Job: “Je wordt er ook opgefokt

worden...” Jan¿e: “Ze kneden er wel eens

goed in. Job: “Er zijn twee, drie mensen

stoned van. Ik kan er ook wel eens super-

hasjolie doorheen, dat zal het zijn.”

in de band die altijd wel willen blowen.

high van worden, net alsof ik spacecake

En ook twee, drie die nooit van hun le-

heb gehad, dat het uren duurt. Soms is

Joint gaat er goed in

donkere Maroc is. Van die vettige. In de buitenwiet

van

www.amsterdamklezmerband.com

ven hebben geblowd en dat ook nooit zullen doen. Wat dat betreft is het een lekkere mix. En op tour komt blowen altijd wel weer op ons pad.” Jan¿e: “Dat is het gewoon! Stel je speelt, dan zijn er altijd mensen na de gig die blowen. Er wordt overal net zoveel geblowd als in Nederland, misschien in Frankrijk nog wel meer!” Job: “Italië en Spanje, joh! Daar wordt heel veel geblowd. En toen we in Mexico en Brazilië waren, kregen we gewoon een zakkie, van mensen die je gewoon leuk vinden.” Jan¿e: “Blowers onder elkaar voelen het gewoon aan van elkaar. Je loopt er altijd tegenaan, waar dan ook. Ik heb over de hele wereld geblowd, in elk land waar ik geweest ben. Van Australië tot Brazilië tot Noorwegen.”

Lekker geinen Er wordt volgens Jan¿e niet doorlopend geblowd: “Nee, niet tijdens optredens, dat zou maf zijn! Zeker als je niet in Nederland

35


Look-A-Likes

Handig om achter de hand te hebben Door: Arjan van Sorge

Beroemd? Dictator? Neem een dubbelganger. Dat kan vervelende situaties zoals een aanslag of media-aandacht voorkomen, zonder dat iemand het doorheeft. Maar er zijn nog meer toepassingen natuurlijk.

wordt door veel mensen dan ook echt gemist sinds zijn voortijdige dood in 2004. Zeg nou zelf, wat is er leuker dan dat Dreetje

Het hoeft in ieder geval geen probleem te

al genoeg mensen die ons voor de gek

opeens op je feestje binnenstapt? Of wat

zijn om iemand te vinden die op je lijkt.

willen houden, we willen zelf ook graag in

dacht je van Beatrix, Elvis of Arnold Schwar-

Het schijnt dat er op de wereld minimaal

de maling genomen worden.

zenegger? Wel iemand van dat formaat natuurlijk, van de plotselinge nepverschijning

1 persoon te vinden is die een heel sterke gelijkenis met jou vertoont. Dus niet een

van iemand als… ehm… de hoofdredacteur

beetje, maar echt zodanig dat een buiten-

André Hazes

staander de mensen waar het om gaat niet

Een paar muisklikken en je hebt zo een lijst

wakker... Hieronder een aantal anekdotes

uit elkaar zou kunnen houden. En dan heb-

met bureautjes waar je een imitator, dub-

over het verschijnsel look-a-likes.

ben we het niet over tweelingbroers of –

belganger of look-a-like kunt inhuren. Voor-

zussen natuurlijk, dat is te makkelijk...

al André Hazes komt vaak voor, maar die

van Highlife bijvoorbeeld ligt toch niemand

Beter dan echt

Bij look-a-likes gaat het vooral om het

Het zal je maar gebeuren dat je meedoet

uiterlijk, niet zozeer om de inhoud. Som-

aan een look-a-like-wedstrijd met jezelf als

mige mensen kunnen van het op iemand

onderwerp, en dat je die dan verliest... Het

anders lijken zelfs hun beroep maken.

overkwam de in het zwart/wit ¿lmtijdperk

Kwam het dubbelgangerswerk tot voor

wereldberoemde komiek Charlie Chaplin,

kort vooral voor bij Amerikaanse sterren

die niet eens tot de ¿nale wist door te drin-

en dictators van ver weg gelegen schur-

gen. Het verhaal behoort tot een van de

kenstaten, het verschijnsel heeft niet zo

vele urban legends, maar is voor waar aan-

lang geleden ook voet aan de grond ge-

gemerkt door tijdgenoten en latere onder-

kregen in het doorgaans zo nuchtere Ne-

zoekers. Het ging bij de imitatie van Chap-

derland. Niet alleen zijn er blijkbaar over-

lin uiteraard niet om de acteur zelf, maar om zijn typetje met bolhoed, wandelstok en het befaamde loopje. Zijn waggelwandeltje vond de acteur trouwens door iedereen beroerd uitgevoerd...

Voor even King Elvis Presley is al jaren dood, maar er zijn nog miljoenen mensen die daar niet echt aan willen. The King zou volgens velen nog steeds leven of naar een andere planeet verhuisd zijn, en regelmatig duikt hij onverwachts ergens op. Goed mogelijk dat dat dan een van de duizenden copycats is van de King of Rock ’n Roll. Als dubbelaar van Elvis valt nog steeds wereldwijd veel geld te verdienen, dus is het geen wonder dat er heel wat dubbelgangers van Elvis bestaan. Uiteraard zijn er weinig die The Pelvis nadoen aan het eind van zijn leven, toen hij vadsig, uitgeput en onder de pillen voortmodderde. De jonge, rauwe verUday Hussein? Een dubbelganger? Een Iraakse Scarface? Wie zal het zeggen…

36

sie en het kitscherige Las Vegas personage


zijn het meest populair. Het schijnt dat The King zelf ook gebruik maakte van goedgelijkende stand-ins, om een tijdje van de overal aanwezige fans af te zijn.

Liever jij dan ik Je zal maar de pech hebben op Saddam Hussein te lijken, of een andere dictator. OK, je wordt misschien in de watten gelegd en geniet waarschijnlijk bepaalde voorrechten, maar in eerste instantie ben je gewoon een lokvogel voor degenen die graag een aanslag op je plegen – met alle gevolgen van dien. De lijst van wrede heersers die dubbelgangers als schietschijf in dienst namen is lang, en gaat van Adolf Hitler, Joseph Stalin en Sukarno, tot het laatst bekende grote voorbeeld, de voormalige Iraakse president Saddam Hussein. Zijn zoon Uday – een moordende en feestende playboy – wilde trouwens ook een lookalike voor zijn veiligheid, maar de persoon die hij op het oog had weigerde. Na wat gemarteld te zijn ging Latif Yahia akkoord, en na nog wat correcties aan kin en tanden kon hij aan de slag. Een paar jaar later slaagde de stand-in er in om naar Europa te vluchten, maar regelmatig werd hij daar opgepakt of was hij doelwit van aanslagen, omdat hij zo goed overeenkwam met Uday Hoessein. Over deze bizarre, vette pech is later de ¿lm The Devil’s Double gemaakt.

Een ander niveau

Nicki Minaj. Of haar look-a-like.

Een goede lookalike is goud waard, en kan eventueel net zoveel enthousiasme losma-

als die van nazi-kopstuk Rudolf Hess,

Lijk jij al op iemand

ken bij het publiek als het origineel. Maar

generaal Bernard Montgomery of de

Het zal je vast wel eens overkomen zijn dat

wat te denken van de perfect double van

Koreaanse president Kim Jong-il. Ten-

iemand je vertelt dat je wel heel sterk op die

de paus? Wat moet je ermee? Zelfs van

minste, als er sprake is van persoons-

en die lijkt. En misschien is dat ook zo, maar

Larry The Cable Guy, Hulk Hogan en Darth

verwisseling, want in veel van dit soort

ben je er zelf helemaal niet zo van bewust!

Vader zijn - min of meer - dezelfde perso-

gevallen weten maar een paar mensen

Aan alles is gedacht, dus doe de test op

nen te vinden, maar die lijken tenminste

wat er nou echt aan de hand is. At Voor-

www.myheritage.nl, en kom er achter of jij

nog ergens op. En, om wat dichter bij huis

horst schreef het boek ‘Dubbelgangers

beroemde dubbelgangers hebt (en misschien

Er is altijd minimaal 1 persoon te vinden die een heel sterke gelijkenis met jou vertoont.

Àink kan gaan cashen). Er staat een gekke tip bij: “Upload een foto met grote, frontale, ernstig kijkende gezichten om nauwkeurige overeenkomsten met beroemdheden te vin-

te blijven, wat te denken van een replica

Ontmaskerd’, waarin hij onderzoek doet

den.” Maar die bekendheden lachen toch al-

van Guus Meeuwis, prins Willem Alexander

naar manieren om er achter te komen

tijd? Misschien tegenwoordig niet meer... In

of Vader Abraham? Zou je feestje daar nou

of iemand echt is of niet. Dat doet hij

ieder geval vind je er verder zo’n 4000 be-

echt vrolijker door worden... De meeste

aan de hand van biometrische kenmer-

roemdheden en wat er op lijkt, en de beste

lookalikes zijn dat alleen maar omdat ze

ken die afgeleid worden van foto- en

dubbelganger van de dag en de week.

heel veel overeenkomsten vertonen met ie-

¿lmmateriaal. Door het bestuderen van

mand die beroemd is of iets heel goed kan,

lichaamshoudingen, voorkeursbewegin-

Een andere site die werk van lookalikes

maar een beetje hetzelfde niveau behalen

gen en gedragskenmerken kun je erach-

maakt is het populaire platform www.pp2g.

de neppers meestal van geen kanten.

ter komen of je de ware voor je hebt,

com, maar daar is soms de wens de vader

of toch een ander. Het e-book is gratis

van de gedachte: “Dubbelgangers! Check

te downloaden via www.dubbelgangers-

de Zuid-Afrikaanse Nicki Minaj! WOW haar

ontmaskerd.nl. Een krant schrijft er vol

ass is nog dikker!” Zure reactie: “Ze lijkt

Soms speelt een dubbelganger een bij-

enthousiasme over: “Geheime diensten

niet.” Maar MC Elteezy maakt het niet veel

zondere rol op het wereldtoneel, zo-

kunnen er hun voordeel mee doen!”

uit: “Nep of niet, I still wanna hit that!”

Hoe hou je ze uit elkaar

37


Durban Poison

Foto: Dutch Passion 38


Portret van een blower

‘Life is what you make it’ Door: Michiel Panhuysen

Ergens goed verborgen in een polder in Zeeuws-Vlaanderen woont Will, 52 jaar oud. Hij omschrijft zichzelf als ondernemer, Zeeuw en levensgenieter.

in het land, van Vera in Groningen tot De Blauwe Deur in Terneuzen. Maar cof-

Je komt ze steeds vaker tegen in de Ne-

‘We gingen veel uit in Terneuzen. Daar

feeshops zoals die er nu zijn zagen pas

derlandse overzeese gebiedsdelen: Ro-

kwam uit alle windstreken de hasj naar-

later het daglicht. Will: ‘In mijn jonge ja-

kers die nog weten wat het woord ‘ge-

toe en er hing een heel ontspannen sfeer

ren blowde ik veel. Misschien wel wat té

nieten’ betekent. Will kan zich zijn eerste

om heen. Inmiddels is het ondenkbaar,

veel, besef ik nu. Maar zo ontdek

wietervaring bijna veertig jaar geleden

maar in de jaren zeventig las Koos Zwart

eigen grenzen. En voor mijn gevoel is het

nog goed voor de geest halen. ‘Ik was 14

iedere zondagochtend op de VARA radio

toch beter zo dan dat iemand anders die

jaar toen ik mijn eerste joint opstak. Ik

de gemiddelde hasjprijzen van Nederland

grenzen voor jou bepaalt. Maar het blo-

had er hoge verwachtingen van, want ie-

op, om zo te zorgen dat iedereen de juis-

wen heeft me nooit belemmerd om din-

dereen om mij heen rookte toen het ma-

te prijs betaalde voor zijn grammetjes.

gen te ondernemen, integendeel. ‘Life is

gische kruid. Ik weet nog wel dat zelfs

Hij verzamelde die prijzen door blowers

what you make it’, is mijn levensmotto.

de conciërge van onze middelbare school

in het hele land regelmatig een kort vra-

Voor mij betekent dat niet alleen met een

vrolijk mee pafte met de andere hippies

genlijstje te laten invullen met prijzen die

goede joint op dingen bedenken, maar ze

in de kantine. Dat ging eigenlijk in alle

de dealers vroegen. Coffeeshops zoals die

ook echt waarmaken!’

openheid toen. Het was heel normaal

er nu zijn waren er toen nog niet echt.’

voor die tijd, aan onze vrijheden leek geen eind te komen.

Eigen grenzen ontdekken

je je

We Smoke Will is een van de initiatiefnemers van We

Natuurlijk was er in Amsterdam al wel de

Smoke: ‘Wij Nederlanders zijn van nature

Mellow Yellow en in Utrecht Sarasani, en

nogal gesteld op onze vrijheden. Als je die

Die eerste joint rookte ik samen met

later weer de Bulldog in Amsterdam, of

afneemt zijn we niet blij. Maar steeds meer

mijn vriendinnetje. Dat was toch erg

jongerenclubs met een huisdealer overal

proberen politici vanuit Den Haag te bepa-

Rust en vrijheid spannend. We hadden via via wat wiet

len wat we wel en vooral niet mogen. We

gekregen. Het zat in een luciferdoosje.

Smoke ontstond dan ook vanuit een pro-

Vol spanning wachtten we af wat er ge-

test tegen betutteling en repressie. En het

beuren zou. Uiteindelijk beviel het hele

werd direct landelijk een hit.

avontuur ons prima, hoewel het stoned zijn wel meeviel. Waarschijnlijk waren we

We Smoke staat voor eerherstel van blo-

met een kluitje in het riet gestuurd met

wend Nederland. Wij eisen behoud van

wat knipafval. Maar goed, het was vooral

coffeeshops in het belang van de consu-

het idee dat we samen dat ritueel hadden

ment in het kader van volksgezondheid

gedeeld, een soort ding dat je deed om-

en veiligheid. Nederland heeft op dit mo-

dat iedereen dat op een bepaald moment

ment 670 coffeeshops, maar die bevinden

deed. Blowen paste helemaal in de set-

zich slechts in twintig procent van alle

ting van die tijd, tussen 1970 en 1975.

gemeenten. Dat is vrij minimaal. Daarom

Iedereen had het over Àowerpower, we

zou het huidige aantal coffeeshops moe-

wilden allemaal lange haren en ver rei-

ten groeien, zodat iedere Nederlander op

zen, we vonden goede muziek belangrijk.

zijn ¿ets naar een coffeeshop in de buurt

En wat we misschien nog wel het aller-

kan rijden voor zijn jointje.

belangrijkst vonden was rust en vrijheid!’ De visie van We Smoke is duidelijk. Stop de

Wereldreizigers Door al die wereldreizigers en vrije sfeer

criminalisering van onze cannabiscultuur!’

www.wesmoke.nl

die er hing kwam er van alles naar Nederland. Hasj uit Libanon, Turkije en Marokko, maar ook uit Nepal of Afghanistan.

39


7D\H 40


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


DRAAGBARE 3D-BIOS Hoeveel weegt een bioscoop? 420 gram! Jawel, slechts 420 gram. Ten minste: dat is het gewicht van deze Personal 3D Viewer van Sony. Twee kleine 0,7-inch

schermpjes

geven

de drager van dit futuristisch vernuft het idee midden in de actie te zitten. Of dat nu een tv-¿lm, een 3D-bioscoop¿lm of een (3D-)game is. Deze spacy bril heeft volgens Sony de ervaring van een 19 meter breeds scherm! Ook het aan de oren doorgegeven Surround-geluid

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

AKOESTISCHE OORSMEER

moet fenomenaal zijn en maakt de ervaring nog eens extra

Het legendarische Amerikaanse luidspreker- en

intens. Leuk ding ook voor een toekomstige Star Trek fandag.

versterkermerk Marshall richt haar pijlen tegen-

Beam me up Scotty! Prijs: € 650.

woordig tevens op een nog directere manier op het oor. Met een lijn hoofd- en oortelefoons die

www.sony.nl/hub/personal-3d-viewer

speciaal vervaardigd is voor mobiel gebruik. Hun nieuwste aanwinst heet de Marshall FX Major. Het is een robuust uitziende koptelefoon met oorvriendelijke kussens en een comfortabel draagcomfort. Het geluid laat zich raden. Hier laat de expert van zich horen. Loud and clear! Prijs: € 120.

www.marshallheadphones.com

BLADERTAFEL Deze heb je vast ook nog niet: een tafel die niet zou misstaan in een intergalactisch ruimteschip. Je kunt er met simpele handbewegingen door je computerinhoud scrollen: ¿lms, foto’s, documenten, internet, social media of bedrijfspresentaties op zoeken en bekijken. Dit is mogelijk dankzij een 55 inch aanraakscherm dat zich op 32 punten tegelijk laat bedienen. Je kunt er dus met 16 man tegelijk iets op zoeken. Er ligt ter bescherming een getemperde glasplaat over heen. Dus het ding is kof¿e, wiet en bier-proof. Het geheel wordt aangestuurd door een krachtige computer die verborgen zit in de poot van dit meubelstuk, dat meer voor vergaderingen en ontwerpsessies is bedoeld dan als keukentafel. Maar voor de grower of blower die alles al heeft… Prijs: € 12.500.

www.ideum.com

42


FLIP-OUT TOUCHSCREEN Nog steeds weet Samsung zijn camera’s te vernieuwen. Werden we door de Koreanen in 2011 getrakteerd op DualView (een tweede LCD-schermpje aan de voorzijde van de camera), nu zit er op hun nieuwste model een 3 inch uitklapbaar touchscreen. Om te draaien in elk denkbare hoek. Handy! En absoluut uniek voor een compact camera als deze. Aan de buitenkant is het toestel met opzet minimalistisch gehouden. Aan de binnenkant is het echter zeer volwassen uitgerust met een uitstekende objectief, een resolutie van 16.1 megapixels en 5 x optische zoom. De lijst fotofuncties is indrukwekkend. Net als de gepolijste metallic ¿nish. Deze strakke en stijlvolle Samsung MV800 is van jou voor € 279.

www.samsung.nl

XS SOUND SYSTEM

MEGAPHONE

Deze ietwat retro uitziende noviteit is verkrijgbaar in zwart,

Het idee is ontsproten aan de aloude toeter die je oud

wit of rood. En staat te boek als het allerkleinste portable

over-overgrootvader in zijn gehoor douwde om het

audiosysteem ter wereld dat echt hi¿-geluid produceert: het

gesprek te versterken. Anno 2012 zou dat omgekeerd

Geneva Sound System XS. De vormgeving is overduidelijk

met een iPhone of iPod Touch ook zo moeten werken,

geïnspireerd op de klassieke reiswekker. Maar laat je niet

bedacht een Italiaans designerduo. En zo geschiedde.

misleiden: er zitten state-of-the-art speakers, versterkers en

En inderdaad: hun keramische Megaphone versterkt

elektronica in. Het apparaat heeft ook een radiofunctie (van-

het geluid perfect zonder dat er ook maar één snoer-

daar de antenne). En je kunt via Bluetooth je iPhone, iPad,

tje, adapter of batterij aan te pas komt. De houten

Smartphone of Tablet erop aansluiten. Via een bijgeleverd

standaard zorgt er daarnaast voor dat er geen ver-

kabeltje kan dat ook op de analoge manier. Prijs: € 199.

velende trillingen worden doorgegeven aan de ondergrond. Echt ge-ni-aal! De zwarte of witte uitvoering

www.geneva-audio.nl

kost: € 399, een gouden exemplaar: € 599.

www.enandis.com

43


GROEN VRAAGT VAN ZICH AF... Door: Piet Groen

Een wijs man merkte eens op: ‘Hoe meer je weet, hoe minder je begrijpt’. Een variant op die stelling luidt: ‘Elk antwoord genereert tien nieuwe vragen’. Voor de cannabisplant in al z’n aspecten gaan deze wijsheden zeker op. Het onderwerp cannabis omvat zoveel verschillende disciplines dat zelfs de grootste kweekgoeroes niet alles kunnen weten. Zo’n goeroe is Piet Groen zeker niet. Groen rotzooit maar wat aan, maar wel probeert hij antwoord te krijgen op de vragen die bij hem opkomen als hij weer eens veel te lang rondhangt op cannabisforums, in de growshop of met concullega’s. Hoe zit dat nou?

DHZ CO2

moet op een luchtslang worden aangeslo-

Op forums wemelt het van de experi-

ten die uitkomt tussen het gewas. Deze

schudden komt er een solide stoot CO2

menten met zelfgemaakte CO2 genera-

techniek is simpel en goedkoop en produ-

vrij. Misschien kan een tegen de can aan-

tors. Voornamelijk hobbyisten met kleine

ceert ook werkelijk CO2, zoals ik proefon-

geplakt aquariumpompje voor voldoende

kweekruimtes houden zich met deze DHZ

dervindelijk vaststelde. Helaas sputterde

beweging zorgen?

installaties bezig. Populair is de suiker en

er soms ook alcoholhoudende vloeistof uit

gist methode; in een container zoals een

de slang – en over de bladeren, die daar

jerrycan worden suiker en gist aan wa-

niet echt dol op leken te zijn. Nadeel van

ter toegevoegd, waarna het vergistings-

deze methode is dat je geen Àauw benul

proces CO2 (en alcohol) produceert. De

hebt hoeveel CO2 er wordt gemaakt, en

is net zoiets als liefdadigheid bedrijven

voor het overige luchtdicht afgesloten can

dus evenmin of de temperatuur omhoog

door geld uit het raam te gooien en ho-

moet en de afzuiging aangepast. Toen ik

pen dat een bedelaar het vindt. Kwaad kan

voor het testen de slang liet uitkomen in

het niet, maar meer dan een goedbedoelde

een glas water kwamen de de CO2 bub-

gok kan het nooit zijn, als je tenminste

beweging CO2 worden gevormd, pas bij

CO2 meten op een koopje?

CO2 geven zonder te weten wat er gebeurt,

beltjes in een akelig sloom tempo tevoor-

geen identieke controle setup zonder CO2

schijn. De planten leken ook niet juichend

gebruikt. De hoge aanschafprijs van een

te reageren op mijn CO2 fabriekje.

CO2 meter schrikt hobbykwekers vaak af. Prijzen beginnen rond de 200 euro en lo-

Toch beveelt niemand minder dan verede-

pen tot ver daarboven op. Geen gek idee

laar DJ Short deze manier van CO2 maken

om eens te kijken of er ergens in onze ge-

aan voor microkwekers. Ook veel forum-

globaliseerde economie voordeliger alter-

kwekers melden verbeterde resultaten,

natieven zijn te vinden.

hoewel ongeveer evenveel het tegenovergestelde rapporteren. Shorts formule voor een 5 liter can luidt als volgt: meet anderhalve liter suiker af in een maatbeker, giet dat in de goed schoongemaakte can, voeg er twee liter water van 20-25°C aan toe en schudt of roer tot de suiker is opgelost. Voeg er dan een stukje bakkersgist aan toe. Sluit de can af, plaats hem op een warme en donkere plek en schudt regelmatig. Al zal er ook zonder

44

CO2 meter uit Taiwan.


sionele installaties. De inmiddels ook in

voor de groei van mycelium, dat boven-

Nederland verkrijgbare CO2 Boost Bucket

dien niet van licht houdt. Kweekforums

is een afgesloten emmer met daarin on-

leveren gemengde reviews op. Hoewel

verteerde compost. Tijdens het compos-

Bag met ca. 20 euro niet duur is, kun je

teringsproces komt CO2 vrij, die met een

ook bij bijvoorbeeld Vreeken Zaden voor

pompje bij de planten kan worden ge-

10 euro ‘paddestoelenbroed’ aanschaffen

bracht. Een kweker mèt CO2 meter meldt

dat precies hetzelfde doet. Je kunt dan

dat de Boost Bucket het CO2 gehalte in

bovendien nog kiezen tussen mycelium

zijn kleine kweekruimte tot een respecta-

van oesterzwammen, shiitakes en vele

bele 1000 ppm verhoogde. Anderen zijn

andere lekkernijen die je later in de tuin

minder enthousiast, maar dat kan gezien

kunt oogsten voor de pan.

de complexiteit van de juiste balans tussen temperatuur en luchtbehandeling zowel aan de kweker als aan het product ligZweedse CO2 meter.

CO2 uit eigen longen?

Bij het ideale systeem zou de CO2 uitstoot

gen. Helaas is de Bucket met een prijs van

die bij elke ademhaling je lichaam verlaat

ruim 100 euro niet goedkoop.

aan je planten ten goede komen, terwijl jij daarvoor in ruil zuurstof terugkrijgt.

En die zijn er. Op Ebay biedt Discount In-

Paddo’s voor cannabis!?

struments uit Hongkong voor 82 euro inclu-

De Exhale CO2 Bag is een variant op de

per jaar tussen de 250 en 520 kg CO2,

sief verzendkosten een CO2 meter aan die

Boost Bucket, en gebruikt paddestoelen-

oftewel 0,68 kg tot 1,4 kg per dag. Op

ook temperatuur en luchtvochtigheid meet.

mycelium om compost te verteren. Dat zou

een forum lees ik dat een vierkante me-

‘Made in Taiwan’ meldt de aanbieder trots.

theoretisch tot de plezierige bijkomstigheid

ter kweker met een 10 kg CO2 Àes een

Volgens Wikipedia produceert een mens

CE-keurmerken en twee jaar garantie zou-

week of drie doet. Die hoeveelheid haal

den andere kwaliteitsindicaties kunnen zijn.

je met ademen makkelijk in drie weken,

Gezien mijn beroerde ervaringen met goed-

zelfs als je er rekening mee houdt dat de

kope pH- en EC meters uit het verre oosten,

planten alleen tijdens lichturen CO2 ge-

lijkt de SenseAir CO2 Indicator een meer vei-

bruiken. Een mogelijk scenario: kweek-

lige keus. Dit product is afkomstig van een

tent waarin de lichten ‘s nachts aangaan

beursgenoteerd Zweeds bedrijf en is door

in een goed geïsoleerde slaapkamer waar

‘onafhankelijke deskundigen’ gekwali¿ceerd

geslapen wordt, maar waar de ramen ‘s

als Beste Koop. Bovendien is de prijs van

nachts dicht blijven. Wie durft?

rond de 150 euro nog te overzien. Volgens de fabrikant is het apparaat ‘monkey proof’

Is CO2 bemesting altijd zinnig?

uitgevoerd, iets wat voor de gemiddelde kweker een groot pluspunt is. De SenseAir

Wat zuurstof is voor mens en dier is CO2

is voorzien van een display, maar beschikt

voor planten. Ze kunnen er nauwelijks ge-

ook over groene, oranje en rode leds die elk

noeg van krijgen. De hoeveelheid CO2 in

een bepaald CO2 bereik aanduiden.

de lucht wordt gemeten in deeltjes CO2 per miljoen luchtdeeltjes, aangeduid als ppm (parts per million). Van nature be-

CO2mmercieel

vat de aardatmosfeer zo’n 300 ppm CO2

Er zijn sinds kort ook CO2 producten op

hoewel het gehalte in steden of industri-

de markt die het gat vullen tussen de

ele gebieden hoger kan liggen. Voor een

suiker met gist DHZ systemen en profes-

30% betere opbrengst in een binnentuin geldt een CO2 gehalte van 1500 ppm. Wil kunnen leiden dat je geestverruimende

de plant daar ook van kunnen pro¿teren,

paddo’s kan gebruiken om je wiet met CO2

dan moet de temperatuur omhoog tot 27-

te bemesten. Het mycelium zit in een door-

30°C, terwijl ook de licht- en voedings-

zichtige plastic zak met 1-richtings¿lter dat

behoefte toeneemt. Tegelijk moet worden

CO2 doorlaat. De vrees dat je met de Bag

voorkomen dat de toegediende CO2 direct

schimmels of sporen in je kweekruimte

weer wordt afgevoerd door de afzuiger,

brengt is ongegrond; ten eerste gaat het

dus moet tijdens de lichturen met inter-

hier niet om een schimmel uit de budrot-

vallen de luchtafvoer worden gestopt ter-

familie en ten tweede zal het mycelium in

wijl CO2 wordt toegediend. Ook moet er

de krappe zak bij de hoge temperaturen in

rekening mee worden gehouden dat CO2

een kweekruimte geen paddenstoelen vor-

zwaarder is dan lucht, en dus de neiging

men. De zak zou zes maanden lang CO2

heeft het laagste punt op te zoeken. Al

blijven produceren en een tot 30% hoge

met al is en blijft CO2 bemesting behoor-

opbrengst mogelijk maken.

lijk ingewikkeld. Het is eigenlijk alleen zinvol voor zeer ervaren kwekers die alle

Er is kritiek op de Bag omdat de tempera-

andere aspecten van hun vak tot in de

tuur in een kweekruimte te hoog zou zijn

puntjes beheersen.

45


Afscheid van Nederland Door: Karel Michiels

Vanaf 2012 zou ik als Belg geen coffeeshops meer mogen bezoeken in het zuiden van Nederland. De beruchte wietpas is intussen even uitgesteld, maar ik ben toch al afscheid gaan nemen, in Eindhoven en in Tilburg.

Positive vibrations

Het werd De Bakkerij, aan het Stratumseind. Weinig volk, op het eerste ge-

We waren in Eindhoven voor een optreden

Coffeeshop, nu het nog kan

van Micha Wertheim, wat mij betreft een

En¿n, wij kwamen niet voor dat licht

te achterin was, achter een elegante wand

van de beste cabaretiers van Nederland. Het

maar we waren wel te vroeg. En wat doet

met vensters en in het midden een deur.

was druk in de binnenstad, want die avond

een Belg in Holland als hij nog een uurtje

Jointje gekocht aan de bar en doorgelo-

vond ook Glow plaats, een lichtfestival met

te verliezen heeft? Een coffeeshop opzoe-

pen naar achter. Lekkere funky muziek,

artistieke pretenties. Duizenden mensen

ken natuurlijk, nu het nog kan. We waren

veel plaats, een paar hoge tafels, enke-

dwaalden door de straten en probeerden de

het eigenlijk niet van plan, maar het idee

le stoelen, een zitpodium. De bezoekers

lichtkunstwerken te vatten in foto’s en video.

dat het wel eens de laatste keer zou kun-

cool en ontspannen, sommige lichtjes mo-

Een onnozele bezigheid: de magie school

nen zijn, gaf de doorslag. Vanaf 1 januari

vend op de soepele ritmes. Mensen van

‘m net in de omringende duisternis en de

2012 zou je een wietpas nodig hebben

alle leeftijden ook, waardoor we ons niet

Het eten zou er verrukkelijk zijn, en je zou er mogen blowen in het restaurant!

zicht, maar dat was omdat de rokersruim-

zo oud voelden als in sommige andere shops. Het was goed toeven in De Bakkerij. Positive vibrations. Toen we buiten kwamen, sloten we ons met plezier aan

avondlijke kou, het eenmalige van het ge-

om nog binnen te mogen in een coffee-

bij een groep lichttoeristen op weg naar

beuren. Niemand geniet tegenwoordig nog

shop, en die zouden wij als buitenlanders

de volgende attractie, gids en camera bij

van het moment zelf, omdat mensen het zo

niet kunnen aanschaffen. (de handhaving

de hand. Toch een mooi spektakel, Glow.

nodig willen vastleggen voor later. Om dan

van de wietpas is voorlopig uitgesteld tot

Jammer van al die mensen.

te kunnen zeggen: dat was toch prachtig,

1 mei, redactie) Wij, de grootste fans en

niet? Hoe kun jij dat weten, beunhaas? Je

supporters van Nederland. Wij, die ner-

was er zelf niet eens bij, toch niet met je

gens anders zoveel geld opdoen als in

Lekker en creatief

volledige geest en belangstelling. Wie geen

Nederland (waarvan maar een fractie aan

Twee weken later bezochten we vrienden

camera had, schokte maar wat mee met

wiet.) Wij, mijn vrouw en ik, twee oudere

in de buurt van Tilburg. Of ik al ooit in de

de groep. Gezellig samen op stap. En maar

volwassenen met een goede baan, een ei-

Grass Company was geweest? Nee. Wel

kwetteren. Ook al wilde je genieten van het

gen huis en alle eigenschappen die je van

van gehoord. Het eten zou er verrukke-

moment, opgaan in de kunst van het licht, je

een brave burger kunt verwachten (bui-

lijk zijn, en je zou er mogen blowen in

kreeg er gewoon de kans niet voor.

ten die ene natuurlijk.)

het restaurant! Het was nog altijd 2011,

46


dus we hadden geen wietpas nodig. Wie

blowden spliffs, wiet met tabak, en wer-

ladesaus. Genieten, zonder het te ¿lmen

weet zouden we er later nog ooit kun-

den door de ober alleen maar vriendelijk

of een foto te nemen. Als er één ding is

nen komen? Wij met z’n zessen naar de

berispt omdat er even een pakje tabak op

wat ganja bij mij teweegbrengt, is het wel

Spoorlaan in Tilburg, schuin tegenover

tafel lag. Blowen mag, roken niet. Dat is

een ultiem besef van het moment, van de

het station.

ongezond voor het personeel.

eeuwigheidswaarde van dat moment. Zo heeft ook die fondue eeuwig geduurd, en

Het interieur van de Grass Company beviel

de spliff erna nog langer.

mij meteen. Het deed me denken aan een

De munchies

oergezellig restaurant in Memphis, USA, en

De Grass Company houdt ook rekening

Wij hebben geen wiet gekocht in de

aan de Hard Rock Cafés. Ook de menukaart

met de munchies. Als dessert bestelden

Grass Company. We hebben er samen

oogde Amerikaans, zij het iets minder vet.

we een chocoladefondue: koekjes, snoep

wel 130 euro uitgegeven aan lekker eten

We aten hamburgers, kip en pasta, alle-

en marshmallows (‘spekken’ noemen wij

en drinken. Ik hoop dat ik er in 2012 nog

maal even lekker en creatief bereid. We

dat) gedoopt in heerlijke warme choco-

eens naartoe kan.

Slimmere oude dag Dat je van blowen dom wordt is een vaak

hun 50ste nogmaals

gehoord vooroordeel. Dat vooroordeel

den gevoeld. Vergeleken met een niet-ge-

aan de tand wer-

is onderuitgehaald door een recent on-

bruikende controlegroep bleken de man-

derzoek aan de Britse universiteit King’s

nen die hun leven stevig blowend hadden

College London. Bijna 9000 voornamelijk

doorgebracht in niets onder te doen voor

cannabis gebruikende mannen werden

hun nuchtere geslachtsgenoten. Sterker

daarvoor op hun 42ste getest op hun

nog, ze presteerden zelfs iets beter dan

verstandelijke vermogens, waarna ze op

de niet-gebruikers.

Baskenland legaliseert Terwijl de Amerikaanse regering de strijd

gebruik van cannabis. Volgens regerings-

tegen (medische) cannabis steeds ver-

leider Patxi Lopez is de volksgezondheid

der opvoert, en ook onze eigen regering

ermee gebaat als cannabisclubs zich daar

ronduit cannabisvijandig is, komen de

op een gecontroleerde manier mee gaan

Basken tot bezinning. Het socialistische

bezighouden. In Spaans Baskenland zijn

bestuur van de Spaanse provincie Bas-

talrijke cannabisclubs actief, die het tot

vormen van verslaving moet aanpakken.

kenland komt dit jaar nog met een be-

nu regelmatig met de politie aan de stok

Vooral gokken zorgt voor veel ellende;

langrijke wetswijziging voor het regule-

hebben. De koerswijziging maakt deel uit

maar liefst 2% van de Basken kan de

ren van het kweken, de verkoop en het

van een breder pakket wetten die allerlei

fruitmachine maar niet met rust laten.

Manchester speler wietboer? Voetballers investeren de kapitalen die hun benen bij elkaar trappen in allerlei zaken. In chique restaurants bijvoorbeeld, zoals Manchester speler Rio Ferdinand deed met Italiaans restaurant Rosso. Het was al snel duidelijk dat de 29 zakken die de politie vond in een van de personeelskluisjes van Rosso niet met oregano maar met eersteklas buds waren gevuld. Dat de voetballer niets met het exotische kruid van doen heeft, staat volgens de politie buiten kijf. Toch ligt reputatieschade op de loer. ‘Ongetwijfeld staat het uitwieden van de verantwoordelijke hoog op de prioriteitenlijst van Ferdinand, die zijn droomrestaurant niet graag in rook zou zien opgaan’, was een van de snedige commentaren in de Engelse pers.

47


Purple Tops

48


0L[ YDQ W[DODSDUWD HQ ÁDPHQFR

Spaans temperament Ooit op vakantie in Spanje verliefd geworden op Àamenco? Dan mag je de nieuwe voorstelling van Cuadro Flamenco zeker niet missen. Van 17 februari tot 19 maart kun je je in diverse theaters in Nederland laten onderdompelen in een Spaans spektakel met opzwepende dans, zang en muziek.

als communicatiemiddel gebruikt tussen de Baskische boerderijen, die ver uit elkaar lagen. Het is een traditioneel Baskisch slaginstrument en bestaat uit

Cuadro Flamenco brengt dit nieuwe pro-

die de oude muzikale tradities van de txa-

een of meerdere houten planken. Door

gramma Àamenco met veel, héél veel

laparta met hart en ziel uitdragen. Hiermee

in een primitief Baskisch ritme met dikke

percussiegeweld. Voor deze nieuwe pro-

smelten de beats van Noord-Spanje en de

houten stokken op de planken te slaan,

ductie is namelijk de virtuoze jonge twee-

Àamencobeats van Zuid-Spanje harmoni-

wordt klank geproduceerd.

ling Maika en Sara Gómez uitgenodigd,

eus samen tot een spannend ritme. Een txalapartaslag wordt verdeeld over

die letterlijk Beats of the Spanish Streets laten horen. Zij bespelen de bijzondere

Txalaparta betekent communicatie en

verschillende beats. Iedere txalapartari

txalaparta, een traditioneel 2000 jaar oud

improvisatie. Daarom is de harmonie

speelt een beat met de ttukun, de houten

Baskisch percussie-instrument. Ze worden

tussen de txalapartaris, de musici, zo

trommelstok. De eerste beat wordt bepaald

hierin ondersteund door Baskische mannen

bepalend. De txalaparta werd eigenlijk

door de txalapartari die als eerste op de plank slaat, waarop de ander reageert met een tweede beat. Het ritme ontstaat door de slagen die beurtelings elkaar opvolgen. Het is dus pure improvisatie. Daarom is de verbinding tussen de twee txalapartaris van cruciaal belang. Dit ‘spel tussen twee mensen’ leidt tot de meest onverwachte en verrassende ritmes.

www.cuadroÀamenco.nl

Luguber of leerzaam? Tot 22 april is de tentoonstelling Body Worlds & The Story of the Heart in de E;PO Zuidas te zien. In deze e[positieruimte naast station Amsterdam Zuid/WTC zie je menselijke lichamen die zijn behandeld volgens de plastinatiemethode van dokter, wetenschapper en anatoom Gunther von Hagens.

reldwijd, waaronder 60 Nederlanders. Nog even een korte waarschuwing. Sommige mensen kunnen deze tentoonstelling nogal luguber vinden. Anderen zien het meer als leerzaam. Ben jij iemand die bij operaties op tv niet meteen weg zapt, dan hoor jij

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de

donorprogramma. Momenteel beschikt het

nummer één doodsoorzaak in de westerse

Institute for Plastination over een donorbe-

wereld. De expositie gaat hier dieper op

stand van meer dan 13.000 personen we-

waarschijnlijk tot de laatste categorie.

www.bodyworlds.com

in door bij ieder plastinaat een verband te leggen met het hart. Naast fysieke aspecten staan ook psychologische vraagstukken centraal, zoals ‘kun je sterven aan een gebroken hart?’ en ‘wat betekent het als iemand ‘een groot hart’ heeft?’ Body Worlds (ook bekend onder de Duitse benaming Körperwelten) is de enige anatomie-tentoonstelling die gebaseerd is op een

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

ACID BABY JESUS

KOJATO & THE AFRO LATIN COUGARITAS

LP

All About Jazz

(Slovenly)

(Buyu Records)

Als je de staat van een land zou kunnen

Zet een hogepriester van de afrojazz

aÀezen aan de muziek die er gemaakt

en een gelikte producer bij elkaar, en je

wordt, dan is het niet best gesteld met

hebt Kojato. Kojo Ebenezer Samuels (1943, Monrovia) werkte

Griekenland. Of juist wel natuurlijk, het is maar hoe je aankijkt

nog samen met Fela Kuti, en heeft als zanger precies die stem

tegen de door merg en been gaande, doorgerotte en gillend gore

en verkondigt net die mystieke semi-wijsheden die reggae,

sound van Acid Baby Jesus. Net zoals de bandnaam gaat het er

soul en jazz zo aangenaam kunnen maken. Producer Oliver

bij dit viertal uit Athene vooral om op het laagste en simpelste

Belz is de man achter The Bahama Soul Club en The Juju Or-

niveau zoveel mogelijk te verneuken en vernaggelen. Dat ze dat

chestra en maakte onder die naam lekker dansbare en vrolijke

met zoveel vreugde doen en ze ook nog eens liedjes schrijven die

albums die warmte en plezier ingebakken lijken te hebben.

je lang bijblijven, is dan mooi meegenomen.

Perfecte combi dus op All About Jazz van oud en jong.

BALOJI Kinshasa Succursale

TRAFFIC SOUND TRAFFIC SOUND (Munster Records)

(First Word Records)

Baloji is een rapper uit Congo die het beste van verschillende Afrikaanse stijlen als mutuashi en soukous combineert met rumba, ska en funk. De begin dertiger groeide op in België, maar keerde een tijdje geleden terug naar zijn geboorteland, met dit tweede soloalbum als resultaat. Een keur aan bekenden doet mee op Kinshasa Succursale, zoals o.a. Konono No. 1 en Amp Fiddler. Als bonus staan er nog 4 remixen op, waarbij ook zangeres Joya Mooi een rol speelt. De liedjes gaan van heupwiegend relaxed tot bomvol panische overkill, waarbij alle muzikanten om een plekje vooraan lijken te vechten.

EAST PARK REGGAE COLLECTIVE Three Stripe Science

Traf¿c Sound is een band uit Lima, Peru die heeft bestaan van 1968 tot en met 1972. Het zestal begon als coverband, maar schakelde gaandeweg over naar een eigen versie van pop, psychedelische rock en progrock. In de ritmesectie bleef altijd een randje latin hangen, al ligt dat er ook weer niet al te dik bovenop in de simpelweg bloedmooie, acht stuks tellende sixties-pareltjes. Het bekendste nummer is Meshkalina, dat verwijst naar de cultuur van de Inca’s, maar net zo goed naar het psychedelische stofje van een in Zuid-Amerika voorkomende cactus. ‘We were having fun even though we were dying’ – kijk, dat is de spirit.

VADOINMESSICO Archaeology Of The Future (Outcaste)

(First Word Records)

Het lijken wel echte hippies, met blazen Het collectief is een uit Leeds afkomstige

op een blokÀuit en zo goed als onvind-

band met een mix van dub, reggae, ska

baar zijn op internet. Deze internationaal samengestelde band

en soul, met als zangeres en blikvanger Anna Stott. Toch altijd

(Italië, Mexico, Oostenrijk en Engeland) verblijft net zoals de

weer een geheim wapen hoor, een frontvrouw (of man) die er

vrienden van Crystal Fighters in Londen, en werkt hard om

echt staat... Maar vlak ook de maar liefst viertallige blazerssectie

van daaruit hun freakfolk wereldwijd op de planken te krijgen.

niet uit die sprankelende melodielijntjes uitzet, op hortende en

Psychedelische folkpop waarin ook nog de muziek uit de ver-

stotende wijze tot met Àuweelzachte uithalen. Ook de rest van

schillende culturen van de bandleden naar voren piept, met

de band mag er zijn, met de vette beat die neergezet wordt en

een oorstrelend resultaat. Vado in Messico (naar Mexico gaan)

de uitstapjes die ze verzinnen tot aan dubstep toe. Alles bij el-

hoeft helemaal niet, als ik me niet vergis staan ze over een

kaar maken ze er een mooie boel van.

tijdje op het podium ergens bij jou om de hoek.

50Hennepbonsai blijkt scrogplant Door: Piet Groen

De meeste opgerolde wietplantages halen de media al lang niet meer. Er moet wel sprake zijn van een sensationele combinatie van hennep, speedboten, blanke slavinnen en raketwerpers wil de pers er nog een kolommetje voor uittrekken.

hun vaak extreme lengtegroei wordt de scrogtechniek toegepast, maar ook wanneer de kweekruimte een te laag plafond

Maar op 13 januari kregen de media eindelijk

omhoog te groeien te onderdrukken. Dat

weer eens een sappig brokje toegeworpen

wordt bereikt door de plant met behulp van

vanaf de frontlinie waar de War on Drugs op

een raster en klemmetjes te dwingen zijn

het scherpst van de snede wordt uitgevoch-

takken zijwaarts te spreiden.

ten. De vondst van acht ‘hennepbonsais’ in Capelle aan den IJssel was voor de vader-

heeft, kan scroggen uitkomst bieden.

WietUFO Dat het hier zoals de politie zei, om een zeldzaam verschijnsel gaat, kan heel goed klop-

landse pers een primeur, die volgens een

Kerstboomvorm

krant de inventiviteit van de hedendaagse

Voor de binnenteelt is de natuurlijke kerst-

sieve techniek is zullen professionele kwekers

teler maar weer eens illustreerde.

boomachtige groeivorm van de hennep-

er niet snel aan beginnen: vrijwel dagelijks

plant eigenlijk zeer ongunstig; kweek-

moet de kweker de zich telkens weer naar

lampen

beperkte

het licht oprichtende scheuten in horizontale

stralingsdiepte, waardoor de hoofdstengel

positie dwingen. Hoewel bij de jacht op het

Hoewel de pers stevig uitpakte met de hen-

van de plant beduidend meer licht ontvangt

‘groene goud’ tegenwoordig net zo fanatiek

nepnouveauté, had de politie kennelijk al

dan de lagere takken. Als gevolg worden de

wordt gejaagd op hobbykwekers als op kei-

vaker met het bonsaibijltje gehakt, want in

toppen aan de lagere takken stukken min-

harde professionals, lijkt de pakkans toch

de politieverklaring werden hennepbonsais

der dik dan die op de hoofdstengel. Door

groter naarmate de schaal waarop wordt

‘zeldzaam’ genoemd. Ook voor kwekers is

scroggen verliest de plant zijn kerstboom-

gekweekt groter is. Hoeveel hobbyisten zich

er niets nieuws onder de zon. Zij kennen

vorm en worden alle takken in horizontale

ondanks alle opsporingsdruk niet uit het veld

deze kweektechniek al jaren als ‘scroggen’,

positie op gelijke hoogte gebracht, waar-

laten slaan weet geen mens, laat staan hoe-

een uit de VS afkomstig acroniem dat staat

door alle toppen evenveel licht ontvangen

veel daarvan de scrogtechniek gebruiken.

voor SCReen Of Green, oftewel een groen

en het totaalgewicht in principe toeneemt.

scherm. Deze techniek wordt gebruikt om

Bovendien wordt het knippen er door ver-

de natuurlijke neiging van de hennepplant

gemakkelijkt. Vooral bij sativasoorten met

Scroggen

hebben

maar

pen; omdat het scroggen zo’n arbeidsinten-

een

Zeldzaamheid Maar als je afgaat op de beelden die op kweekforums van scrogkweekjes zijn te vinden, is de kweker in Capelle aan den IJssel ook onder zijn scrogcollega’s een zeldzaamheid. Wordt de gemiddelde scrogplant na de standaard korte groeitijd in bloei gezet, de Capelse scrogger moet daar heel wat meer tijd voor hebben uitgetrokken. Op de foto die de media publiceerden zien we een van gezondheid blakende plant waarvan het schotelvormige bladerdek zeker een vierkante meter beslaat. Geen wonder dat er vier lampen boven de wietUFO hangen. Als deze plant z’n natuurlijke gang had mogen gaan, had hier een struik van misschien wel twee meter hoogte gestaan. Alle respect voor de skills van deze onbekende

scrogmaster.

Jammer

dat

de

stroomdiefstal die kennelijk nodig was bepaald geen opsteker is voor de reputatie De ‘hennepbonsai’ die op 13 januari werd aangetroffen.

52

van de goedbedoelende hobbykweker.


Vooral bij sativasoorten, met hun vaak extreme lengtegroei, wordt de scrogtechniek toegepast.

Omdat scroggen zo’n arbeidsintensieve techniek is, zullen professionele kwekers er niet snel aan beginnen.

53


Spectaculair design in Smoking Club Hi/Lo Tekst: Rob Tuinstra // foto’s: Kasia Gatkowska

Er mag een feestje gegeven worden in Nederland, als er ergens een nieuwe coffeeshop wordt geopend. Zoals bekend heeft de huidige rechtse regering niks op met cannabis, en zouden ze het liefst eigenlijk alle coffeeshops dicht willen gooien.

Maar een niet onaanzienlijk deel van het cof-

banken verscholen achter vergulde gor-

ze hun rookwaren net zo serieus nemen

feeshopbeleid wordt ook gemeentelijk be-

dijnen. Dus mocht je binnenkort eens in

als hun interieur, dan gaat het wel goed

paald, en deze lokale bestuurders zijn vaak

Utrecht zijn, neem er eens een kijkje. Als

komen met Smoking Club Hi/Lo.

heel wat minder bekrompen dan hun collega’s die rond het Binnenhof in Den Haag acteren. Dus worden er (gelukkig) nog steeds her en der in Nederland nieuwe shops geopend. Eind januari gebeurde dat ook in Utrecht. Aan de Croeselaan 213 opende Smoking Club Hi/Lo met een spectaculaire feestavond de deuren. En het moet gezegd, dit feestje was meer dan verdiend, want Hi/Lo is door bijvoorbeeld de Volkskrant al als de coffeeshop 2.0 benoemd. Designbladen in binnen- en buitenland schreven op eerbiedige wijze over het werk van het designbureau World of Wonders, dat tekende voor het spectaculaire interieur van Hi/Lo. Denk kubistische wolken, Tropico lantaarns van Foscarini, Cage lampen van Diesel, Spiderwoman stoelen van Hay en tien meter lange leren lounge

54


55


We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is er een Nederlandse zombie-¿lm in de bioscopen te bewonderen. Het gaat dan wel om een zombie-komedie, door de makers spitsvondig zomedie genoemd, maar als rechtgeaarde zombie-liefhebbers nemen we dat op de koop toe. En het moet gezegd, Zombibi is een aanstekelijke ¿lm geworden die het bij de doelgroep zeker goed zal doen. Dat komt vooral door het spetterende en

tige collegaatje waar hij dolverliefd op is.

tegelijkertijd ook zonnige karakter van

Als Aziz echter door toedoen van zijn broer

deze feelgood ¿lm. Daarbij kan het bio-

wordt ontslagen, is hij zo boos dat hij ver-

scooppubliek een keur van jonge bekende

haal gaat halen bij het zwembad. Per onge-

Nederlandse acteurs als Yahya Gaier, Gigi

luk krijgt hij daar ruzie met de verkeerde.

Ravelli, Mimoun Ouled Radi, Sergio Has-

Een uurtje later zitten hij en zijn broer met

selbaink en Rik Sinteldam bewonderen.

Jeffrey en Nolan, twee bloedlinke Surina-

Alsof dat nog niet genoeg is, treden er

mers, in een cel.

ook nog enige BN’ers in leuke bijrollen op. De grootste rol is voor rapper Yes-R weggelegd. Hij neemt ook de titelsong ‘Als er

Russische ruimtestation

geen morgen meer was’ voor zijn rekening.

Dat is achteraf hun redding, want die nacht

Andere bekende sterren zijn Ben Saunders

is er een Russisch ruimtestation neerge-

en Carlo Boszhard.

stort op Nederland. En dat heeft tot vreemde gevolgen geleid. Want als ze na een ru-

Zwembad

moerig nachtje wakker worden, blijkt er niemand meer in het politiebureau aanwe-

Het verhaal is simpel; ondanks het feit dat

zig te zijn, behalve de sexy politieagente

zijn klooiende broer Mo aan het zwembad

Kim. Dan blijkt dat de hele buurt volloopt

ligt te genieten van de zon, vindt de on-

met zombies, dus hebben ze nog maar

handige Aziz het niet erg om op kantoor

één doel. Hier zo snel mogelijk wegkomen.

te zijn. Hij is namelijk bij Tess, zijn prach-

Maar dat is niet zo eenvoudig… En als Aziz

56

later zijn voicemail aÀuistert, hoort hij een noodkreet van Tess. Hij zet alles op alles om zijn Tess te redden. En daarbij krijgt hij onverwachte hulp van verschillende kanten. Als dat maar goed gaat…

Zombibi is vanaf 16 februari in de Nederlandse bioscopen te zien


57


Mike mag blijven Door: Wernard Bruining

Als mensen heftige zaken meemaken, kunnen ze een trauma oplopen waar ze een leven lang last van houden. Er worden dan medicijnen gegeven om patiënten rustig te houden, terwijl met psychotherapie geprobeerd wordt aan te zetten tot herstel. Als een autistisch, nauwelijks communicabel kind getraumatiseerd raakt, is herstel wel érg moeilijk. Want praten helpt niet. Maar ook hier doet een druppel wietolie wonderen.

toen besloten de ouders om dan maar een week vrij te nemen want het ging niet goed. Mike werd alsmaar erger en alsmaar angstiger. Hij wilde ook niet meer met de bus mee die hem elke dag kwam halen en brengen.

Mike was bij geboorte een keurig lief jonge-

ogen. Hij was duidelijk getraumatiseerd!

tje met alles erop en eraan, waar zijn ouders

Zijn ouders belden het kinderdagverblijf

Bang en agressief

heel blij mee waren. Hij ontwikkelde zich

met de vraag of er iets was voorgevallen,

Het resultaat was dat zijn overstap naar

goed het eerste jaar. Hij zei keurig mamma

maar kregen als antwoord dat er niets was

de ZMLK school niet door ging. Mike moest

en papa. En hij was beresterk, hij kon zich

gebeurd. Dat ging nog een week zo door,

voorlopig toch op het kinderdagverblijf

gelijk al opdrukken op het aankleedkussen om de wereld in te kijken. Zijn ouders hadden goed contact met hem. Hij was erg ondeugend, het was een vrolijk mannetje. Maar toen ging zijn ontwikkeling stil liggen. Hij praatte niet meer, leerde niet lopen en leerde niet om dingen op te pakken; allerlei zaken die je wel kunt verwachten bij een kind van die leeftijd. Zijn ouders spraken hun twijfels uit bij het consultatiebureau en zo kwamen ze in de medische molen terecht. Zijn tongriempje werd gekliefd omdat gedacht werd dat dat de spraakontwikkeling tegenhield, maar ook dat hielp niet. Zou het dan toch aan de inentingen hebben gelegen? Toen Mike drie jaar oud was, werd hij op een kinderdagverblijf geplaatst waar allerlei kinderen zaten met een stoornis, waaronder veel autisten.

Getraumatiseerd Op het dagverblijf deed hij het eigenlijk wel goed, dus kon hij toen hij 5 jaar was naar een ZMLK school, een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. Mike kon daar pas na de grote vakantie beginnen, maar dat was een probleem voor zijn ouders die beiden een drukke baan hadden. Daarom werd aan het kinderdagverblijf gevraagd of hij daar een paar weken een vakantieopvang kon krijgen. In deze periode werkten daar verschillende vakantiekrachten. Hij is daar naartoe gegaan en al na de eerste dag was duidelijk dat er iets gebeurd was. Mike was heel onrustig, hij liep door het huis te rennen als een kip zonder kop. Er kwam geen zinnig woord meer uit, hij keek heel raar uit zijn

58

Mike smeert nu weer zijn eigen boterhammen.


blijven. Maar Mike was heel bang. Hij ging

eenvoudig. Mediwiet.nl hielp hun aan

kier gezet, want de verdampende alcohol

zich verdedigen met agressief gedrag, bij-

een Àesje wietolie. Eerst werd een lepel-

kon je goed ruiken. Stapje voor stapje

ten, schoppen en slaan naar zijn ouders

tje geprobeerd, dat spuugde hij meteen

werd het hele traject doorlopen, zoals

en zijn zusje, maar ook naar de vaste be-

uit. Na overleg kregen ze het advies om

ze dat op de website hadden gezien.

geleiders op het kinderdagverblijf waar hij

te proberen de olie in een zoet drankje

Het ging hartstikke goed! De eigen olie

toch al drie jaar zat. Hij was overal bang

te verstoppen. Dat werkte! Eerst kreeg

werkte prima en die olie gebruikt Mike nu

voor en werd dan agressief. Een passeren-

Mike een druppeltje twee keer per dag.

dagelijks. Dat gaf een goed gevoel. Nu

de hond, een vogeltje, hij beet de eerste

Dat hielp niet echt, waarop de dosis werd

konden ze zelf hun eigen medicijn ma-

beste die in de buurt was. Hij trok andere

verhoogd tot twee druppels twee keer per

ken. De angst dat ze ooit zonder zouden

kinderen aan hun haar, en trok tot twee

dag; een keer ’s morgens en een keer als

komen te zitten was verdwenen en Mike

keer toe zelfs zijn eigen haren uit zijn

hij uit school kwam. Dat gaf succes.

hoefde het huis niet uit!

Minder angstig

Tot slot

In het begin liet Mike wisselend gedrag

Afgelopen weekend ging de familie voor

zien. Twee dagen op, twee dagen af. Er

het eerst in jaren samen naar een week-

Hij werd een kind dat één op één bege-

was verandering zichtbaar, maar dat ging

endhuisje. En dat ging prima. Het was een

leiding nodig had, er moest altijd iemand

langzaam. Zijn ouders bleven sceptisch.

typisch toeristenoord met heel veel men-

zijn die alleen maar met hem bezig was.

De eerste twee maanden werden gebruikt

sen en Mike was geen enkel moment ang-

Op het kinderdagverblijf werd een hokje

om de dosering en timing te ¿ne tunen.

stig. Dat waren zijn ouders wél als Mike

gemaakt waar Mike een aantal uren per

Langzamerhand kregen de goede dagen de

af en toe los schoot en gewoon tussen de

dag in “geparkeerd” werd. Permanente

overhand. Mike werd wat vrolijker. Hij ging

mensen liep. Mike vond het heerlijk. Hij

uithuisplaatsing dreigde, een liefdeloos le-

meer praten en af en toe zelfs zingen. Er

bleef er na aÀoop alsmaar over praten en

ven in een tehuis met veel medicijnen om

kwam ruimte voor ontwikkeling en hij werd

de video’s bekijken. De YouTube ¿lmpjes

vooral minder angstig.

van het toeristenstadje wil hij telkens uit-

hoofd. Daarom moest hij altijd heel kort geknipt worden met een tondeuse.

Robotkind

Er moest iets gebeuren, want met Mike viel niet meer te leven.

gebreid nóg eens zien! Zijn ouders hadden al zoveel teleurstellingen meegemaakt dat ze de positieve

De ouders van Mike zijn vastbesloten,

veranderingen zelf nauwelijks door had-

komend voorjaar gaan er een paar vette

hem ‘rustig’ te houden. Maar er moest iets

den. Het was de buitenwereld die hen op

wietplanten de tuin in!

gebeuren, want met Mike viel niet meer te

de verbeteringen attendeerde. Het boek-

leven. Hij was een ramp voor zijn zusje,

je dat elke dag mee naar huis kwam werd

er kon niemand meer bij de familie op be-

positief van toon; ‘Mike heeft zo’n goede

zoek komen. Zijn ouders konden niet meer

dag gehad, hij heeft leuk gespeeld, hij

met hem over straat zonder hem ieder aan

heeft maar aan één handje vast gelopen.’

een hand stevig vast te houden. Daarom

Dat werd gevolg door de aantekening:

werd Ritalin geprobeerd, daar reageerde

‘Mike heeft even los gelopen’. Toen viel

hij heel averechts op, hij werd nog veel

het de ouders op dat het thuis ook beter

drukker. Vervolgens kreeg hij een anti-

ging. Ze durfden hem af en toe alleen in

depressievum, Risperdal. Daarvan kreeg

de kamer met zijn zus te laten. En hij gaf

hij hevige bijwerkingen en grote ogen. Hij

zijn ouders soms spontaan een kus of zei

werd een soort gedrogeerd robotkind. Hij

‘mama, ik vind je lief”. En hij zat met Opa

was heel wazig. En wat erger was, de ne-

en Oma op de bank TV te kijken. Ook de

gatieve effecten van het trauma, de angst

buschauffeur rapporteerde dat het beter

en de agressie bleven. Mark viel nu wil-

ging, Mike zat regelmatig in de bus te zin-

lekeurige mensen aan op straat. Hij beet,

gen. En dat voor een jongen die enkele

sloeg en krabde om zich heen.

maanden daarvoor als een wild beest in de bus vastgebonden moest worden, ter-

Strak

wijl zijn moeder daarbij dikke handschoenen aan moest hebben.

Toen kwamen de ouders van Mike op mediwiet.nl terecht. Ze hadden al een tijdje in hun hoofd dat cannabis misschien rust

Zelf wietolie maken

kon geven. Mike was altijd heel gespan-

In totaal voorzag mediwiet.nl twee keer

nen, hij voelde keihard aan, zijn spieren

in een Àesje wietolie. Daarna werd be-

stonden altijd strak. Hij kon daarom ook

middeld in de aanschaf van wat cannabis

niet gewoon lopen, hij liep letterlijk op

en gingen de ouders zelf aan de slag om

zijn tenen. Zijn ouders waren heel ver-

wietolie te maken. Een kennis die vaak

baasd dat op de site sprake was van een

naar België moest haalde daar bij een su-

nieuwe methode om cannabis in te ne-

permarkt wat alcohol van 95%. Op een

men, namelijk wietolie! Dat leek hun wel

zaterdagmiddag gingen beide ouders aan

wat, want een autist wiet geven is niet

de slag. Het keukenraam werd op een

www.mediwiet.nl

Benodigdheden voor het maken van je eigen medicijn; 15 gram wiet, pure alcohol van 95%, een luchtpomp, een babyfles met verwarmer, een groot glas en een nylon sok. Vul de sok met wiet, doe deze in het glas en overgiet dit met alcohol. Giet de alcohol daarna over in het babyflesje, plaats dit in de verwarmer en hang er een luchtslangetje in. Na 1 tot 2 uur is alle alcohol verdampt en houdt je 2 gram pure wietolie over. Voeg hier 8 gram olijfolie aan toe, goed roeren en giet het over in een 10cc. pipet flesje, neem 1 tot 2 druppels, 1 tot 3 keer per dag.

59


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

a ra

e nta Se

o

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

a

Gr

w

4

d

4

sh

nt

m o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

n ’t B u

k

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s h o p Ko

sb

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


Madeira

Eiland van bloemen en zon

2007

Door: Rob Tuinstra

Veel mensen vragen zich af wat er met al dat geld gebeurt, dat naar de Europese Unie wordt gesluisd. Welnu, een deel daarvan wordt besteed aan het bouwen van tunnels, heel veel tunnels, op het (autonome) Portugese eiland Madeira. Vind je het gek dat de Nederlandse Antillen en Aruba ook wel van die gulle subsidies gebruik willen maken? Gelijk hebben ze, want het kan niet op.

bijzonder spectaculair, dit vanwege de korte landingsbaan, maar een keer raden wie een verlenging van die landingsbaan in de zee heeft betaald? … Goed geraden, de Europese Unie.

Voor een klein eiland als Madeira is al dat

als we in onze huurauto door een van de

Funchal zelf is een alleraardigst stadje,

geld echter een beetje overdreven, consta-

splinternieuwe tunnels scheuren.

met een leuk historisch centrum, maar echt spectaculair is het allemaal nu ook

teer je, als je het eiland bezoekt. Madeira is ongeveer 800 vierkante kilometer, niet

weer niet. Ja, er ligt een jacht in de haven

meer dan een stip op de wereldkaart, en

Funchal

telt

slechts

De hoofdstad van Madeira is Funchal, waar

gezeten, en er zijn best wel leuke terras-

300.000 inwoners. Maar goed, het geld

ook het vliegveld is gelegen. Tot enige tijd

jes en zo te vinden, maar de verwende

moet ergens naar toe, dus wat klagen we,

geleden was een landing op Funchal nog

wereldreiziger zal er niet van onder de

(zonder

vakantiegangers)

waar The Beatles enige tijd op hebben

Het binnenland.

62


indruk raken. Nee, de kracht van Madeira ligt in het klimaat en de natuur.

Stijle bergen en diepe dalen Net als veel van de Canarische Eilanden is Madeira door vulkanische uitbarstingen ontstaan, waardoor het uiterst bergachtig is, met prachtige bossen en stijle bergen en diepe dalen. Vooral de bloemenpracht op Madeira wordt door veel natuurliefhebbers geroemd, en omdat het nog niet echt door massatoerisme wordt geteisterd kun je er prachtige wandelingen maken. Dus wanneer je door het binnenland trekt, kom je bijna niemand tegen. Neem wel een warme trui mee, want het kan op 1600 meter hoogte behoorlijk koud zijn.

Vis met banaan

Madeira is wonderschoon.

Gelukkig ben je, zelfs als je helemaal midden op het eiland in de bergen hebt gewandeld, alweer in een half uurtje (per auto) terug aan de kust, waar de meeste restaurants en hotels te vinden zijn. Daar kun je je dan tegoed doen aan de speciale Madeira wijn, terwijl je een andere specialiteit, de espada (een diepzeevis) op verschillende manier geserveerd kunt krijgen. Als je ooit eens op Madeira komt, moet je zeker de combinatie espada met banaan nemen, die is heel lekker. Een andere specialiteit is de Espetada em Pau de Lauro, een vleesspies op een lauriertak. Ook zeer aan te bevelen.

Wi-Fi vanaf het strand Maar goed, terug naar de natuur van het eiland zelf. Als je, zoals wij hebben gedaan, meteen een auto hebt gehuurd vanaf het Langs het strand van Machico kun je internetten via Wi-Fi.

vliegveld is het als eerste wel aardig om voor je naar Funchal gaat even naar het oosten naar het dorpje Machico te rijden.

met zeeewater is gevuld, even het stof van

er een mooi zee-aquarium, waar je immense

Onderweg heb je al prachtige plekjes om

de reis kunnen afspoelen. Nou ja, reis, het is

roggen en andere vissen kunt bewonderen.

naar de zee te kijken, maar Machico zelf is

een rit van amper 100 kilometer, maar door

ook een leuk dorpje. En, wat handig is voor

de prachtige uitzichten over zee en bergen

de computermensen onder ons, je kunt op

doen we er veel langer over. In Porto Moniz

Koud in de bergen

de kleine boulevard langs het strand ook

zie je dat het toerisme op Madeira nog in de

Vanuit Porto Moniz trekken we het binnen-

nog internetten, want er staan overal Wi-

kinderschoenen staat. Je vindt er een paar

land in. We bezoeken de hoogste pas bij de

Fi-palen. Gemak dient de mens, nietwaar,

restaurants langs de kust, maar echt ontwik-

Bico de Cana (1620 meter) en het is daar

kun je meteen even een mailtje sturen dat je goed bent aangekomen.

Zeewater-zwembad

Berg na berg ontrolt zich, waarbij het net lijkt alsof HHQ WRSRJUDÀVFKH NDDUW UXZ LV RSJHYRXZG ZDQW zo stijl zijn sommige bergkammen.

We besluiten na een dagje Machico, waar we een hotel nemen, de hoofdstad voor de

keld is het nog niet. Hier geen toestanden

behoorlijk koud. De temperatuurmeter van

laatste twee dagen te bewaren en gaan naar

als op de Canarische Eilanden, waar je kunt

onze huurauto geeft een buitentempera-

het noorden van het eiland naar Porto Moniz,

kiezen uit tientallen restaurants of barretjes.

tuur aan van 8 graden celcius. Maar het

waar we in een prachtig buitenzwembad, dat

Nee, hier doen ze het nog rustig aan. Wel is

uitzicht is magni¿ek. Berg na berg ontrolt

63


zich, waarbij het net lijkt alsof een topo-

logeren, eten we nu gewoon ’s middags op

wanden werden gebouwd, werd al in 1894

gra¿sche kaart ruw is opgevouwd, want zo

een terrasje in Ribeira Brava, aan de zuid-

een tandradbaan bedacht, die later weer

stijl zijn sommige bergkammen. Ergens in

kust van Madeira. In een half uurtje zijn

door de kabelbaan werd vervangen.

de bergen logeren we in een posada. Het

we immers weer terug, dus wat let ons? Ik

overnachten in een posada is erg populair.

kies opnieuw voor een lekkere Espetada,

Tegenwoordig is de Tobogan een toeristische attractie, en uiteraard willen wij ook zo naar beneden zoeven.

Tobogan Maar nog veel spectaculairder dan de kabelbaan, want die heb je immers overal, is een ritje met een Tobogan. Die is ooit

Posada’s, een soort luxe pensions of hotels,

en mijn reisgenoot neemt nog eens een

bedacht door een rijke Engelse hande-

zijn namelijk vaak oude historische gebou-

vis. We liggen nog even in het zonnetje aan

laar, die het zat was om altijd al die steile

wen, die soms uiterst luxueus zijn ver-

het strand en keren laat in de middag de

straatjes naar beneden te lopen, waar hij

bouwd en vaak een goede keuken hebben.

koude bergen weer in. We fantaseren nu

zijn kantoor had. De route naar beneden

Waar wij zitten is het inderdaad een en al

al hoe we de laatste twee dagen Funchal

was zelfs zo steil, dat ook paarden of

upper class. De ober kijkt ons al vreemd

onveilig gaan maken!

muilezels hier niet bruikbaar waren. Hij

aan, als wij zonder stropdas het restaurant binnenstappen, en zijn bediening is daarna

bedacht dus de Tobogan, een kleine rieten slee op ijzeren glijders die over de

ook waardeloos. Belachelijk, want wij be-

Kabelbaan

talen met dezelfde euro’s als de rest van

Daar zijn we dan. In Funchal drinken we

kon glijden. Achter de slee hingen twee

de klanten. Maar blijkbaar stinkt ons geld

op een terras aan de Avenida do Mar eerst

mannen, die het voertuig moesten bestu-

of zien we er niet netjes genoeg uit. Daar

een paar biertjes, waarna we met de ka-

ren en ook op zijn tijd moesten afrem-

gaat je fooi, eikel!

belbaan naar de hoger gelegen delen van

men, want anders zou de slee door de

Funchal gaan. Natuurlijk heb je dan een

hoge snelheid in een van de vele bochten

prachtig uitzicht over de stad. De kabel-

om kunnen vallen.

Espetada

steile en smalle weggetjes naar beneden

baan eindigt in Monte, waar al in de acht-

De volgende dag laten we de ober van de

tiende eeuw riante landhuizen voor rijke

posada dus lekker links liggen, want hoe-

Europeanen werden gebouwd. Omdat die

Toeristische attractie

wel we nog een nachtje bij hem blijven

landhuizen tegen behoorlijk steile berg-

Tegenwoordig is de Tobogan een toeristi-

Je vindt hier prachtige bloemen.

64


we maar weer een terrasje op. De tweede keer dat we er zijn horen we dat we een geldig identiteitsbewijs nodig hebben, dus weer een taxi in om in het hotel onze paspoorten op te halen. Als we voor de derde keer bij het casino aankomen, blijkt dat we voor de Black Jack-tafels een dubbel identiteitsbewijs moeten tonen, namelijk ook nog een met een huidig woonadres. Tsja, omdat één van ons geen rijbewijs heeft kunnen we hieraan niet voldoen, dus moeten we het casino teleurgesteld weer verlaten. Dus weer de taxi in op zoek naar een leuke kroeg.

Stappen in Funchal Gelukkig is dat geen probleem, want er zijn genoeg leuke kroegen te vinden. Al snel zijn we in een soort Engelse pub, waar de stemming er goed in zit. Het wordt een behoorlijk ruige avond, want we komen pas bij het hotel aan als het weer licht wordt. Halverwege de middag worden we wakker, en na een ontbijt aan het zwembad beginnen we aan onze laatste avond op Madeira. Maar de avond ervoor heeft er Àink ingehakt en veel weten we niet meer te doen. Omdat we de volgende ochtend al rond zes uur moeten opstaan om naar het vliegveld te rijden en onze huurauto weer in te leveren, kiezen we voor een rustige avond, zodat we na een paar drankjes in de kitscherige hotelbar weer vroeg in bed liggen. Zonder kleerscheuren bereiken we de volgende dag Schiphol, waar we constateren dat naast een beter klimaat, ook de parkeertarieven op Madeira gunstiger zijn dan in Nederland. Maar dat is weer een ander verhaal. Vanuit de kabelbaan heb je een prachtig uitzicht over Funchal.

sche attractie en uiteraard willen wij ook zo naar beneden zoeven. We zitten lekker in het mandje, terwijl de twee mannen die de slee sturen en afremmen in onze oren puffen en hoesten. Het gaat af en toe behoorlijk snel. In no-time zijn we op het eindpunt, waar een van de duwers snel weer rochelend een sigaretje opsteekt. Er zijn makkelijkere baantjes, dat is zeker. Jammer genoeg worden we niet helemaal tot aan de haven gebracht. Gelukkig zijn taxi’s hier goedkoop, dus zitten we al snel weer op een terrasje. Na nog een drankje besluiten we om wat te eten en daarna naar het casino te gaan.

Black Jack Helaas blijkt dat moeilijker dan gedacht. De eerste keer dat we bij het casino arriveren blijkt de tent nog dicht, dus zoeken

Porto Moniz.

65


Door: Feije Wieringa

Getuige

Rood Waas

Lars Kepler

Patricia Cornwell

(Bezige Bij /Cargo)

(Sijthoff)

Dit is de derde thriller van het Zweedse echtpaar Ahndoril. Het

Body of Evidence was de eerste thril-

pseudoniem Lars Kepler bekte beter, vandaar. De schrijvers worden

ler van Patricia Cornwell. Het boek

vergeleken met het duo Nicci French, ook al zo'n paar dat niet uit de

verscheen zo'n 20 jaar geleden en de

bestsellerslijsten is weg te branden. Met French hebben ze gemeen

hoofdpersoon, Kay Scarpetta (Corn-

dat niet alles wat ze schrijven even consistent is. Hoofdpersonage is

wells alter ego?) is in de loop van

de narrige inspecteur Joona, een man met een feilloos instinct, die

de jaren een waar icoon geworden.

echter behept is met een behoorlijk gebrek aan inlevingsvermogen.

Cornwell wordt gezien als de konin-

Dat levert aardige inkijkjes op hoe politiemensen er goed in kunnen

gin van de forensische thriller. Rood

zijn om elkaar danig tegen te werken. Joona moet een moordpartij

Waas is alweer de 20ste thriller met

op een internaat voor moeilijke pubermeisjes onderzoeken. Moeilijk

Scarpetta in de hoofdrol. Dus veel

is in dit geval een eufemisme voor onbehandelbaar. Ook is er een

materiaal over forensische expertise

rol weggelegd voor een medium, maar

zoals DNA- en kloononderzoek. Want

gelukkig distantiëren de schrijvers zich

ook dat wordt inmiddels ingezet, zo-

daar al van in het voorwoord, waarin

wel aan de kant van de misdaad als aan die van de misdaad-

ze verklaren dat er geen enkel geval

bestrijders. Wellicht verrassend voor mensen die nog niks van

bestaat waarin een medium bijdroeg

Cornwell hebben gelezen, maar kenners van haar werk zullen

aan de oplossing. Het boek telt ruim

dit boek vermoedelijk waarderen als een opgewarmde prak.

500 pagina's. Daarvan lezen de eerste

Nergens worden de platgetreden paden verlaten. Die twee ster-

300 lekker weg. Daarna slaat de voor-

ren geven we alleen omdat Cornwell erg goed weet hoe ze een

spelbaarheid lichtelijk toe en het einde

verhaal moet vertellen. Haar probleem is: welk verhaal?

is wel een bijzonder geforceerde constructie geworden. Als het boek sterker was afgerond, hadden we zeker een vierde ster toegekend.

Of ik gek ben

Laverend tussen goed en kwaad besluit Connelly het boek met een einde dat je letterlijk de adem beneemt. Vakwerk!!!

Michiel Stroink (Meulenhoff) Een debuut waarvan ik niks meer in huis kreeg dan de drukproef zonder Àaptekst. Dus heb ik het zonder voorkennis en met een open mind gelezen. Eerst leek het een inside verhaal uit een TBS kliniek, want er wordt loepzuiver beschreven hoe het er in zo'n kliniek aan toe gaat. Verveling, gepsychologiseer, opportunisme

Het Recht Om te Zwijgen Het Recht Om te Zwijgen (De Boekerij

en sleur, het is allemaal heel invoelbaar genoteerd. Dit moet wel true crime zijn, was mijn conclusie. Tot er een kentering kwam

En dan nog dit: alweer een nieuwe

in de vorm van een thrillerelement: de directie doet in gestolen

Connelly. Deze keer geen Harry Bosch

kunst en een 'cliënt' cq gevangene is de dupe. De gevangene

thriller, maar een degelijk rechtbank-

moet opboksen tegen een systeem dat

drama, waarin Bosch slechts in de

op het eerste gezicht uiterst vijandig lijkt,

marge opduikt. Het thema is actueel:

maar later weet de schrijver er zo'n draai

de junk-hypotheken van louche ban-

aan te geven dat je gaat geloven dat het

ken en de maatschappelijke ellende

systeem wel degelijk werkt. Dan is er nog

die daaruit voortvloeit. De advocaat

een plot, waar ik niks over zeg, maar die

die het boek draagt, zweeft zelf ook op

wel leidt tot een daverende apotheose. Het

het randje van de wet. Laverend tus-

boek is excellent geschreven, de schrijver

sen goed en kwaad besluit Connelly

is geen TBS-er en we hopen later nog eens

het boek met een einde dat je letterlijk

de schepper van dit kleine meesterwerkje

de adem beneemt. Vakwerk!!!

(128 pagina’s) te spreken.

66


Wordt 3D volwassen? Door: Richard Tuinstra

Toen regisseur James Cameron vier jaar geleden aankondigde dat hij begonnen was aan het maken van een ¿lm in 3D, verklaarde menigeen hem voor gek. Immers, 3D was niet meer dan een kunstje, een gimmick dat in de jaren zestig al eens geprobeerd was en toen volledig mislukte. Bovendien zou het ¿lmpubliek nooit met zo’n stom brilletje naar een ¿lm in de bioscoop gaan kijken.

slechte keuze, want Hugo levert Scorsese ongetwijfeld Àink wat Oscarnominaties op. Het verhaal van de ¿lm is gebaseerd op een populair boek. Hugo Cabret (Asa Butter¿eld) groeit op in het Parijs van de jaren dertig. Zijn vader (Jude Law) is klokkenmaker, maar komt op tragische wijze om het leven. Zijn alcoholistische oom Claude (Ray Winstone) neemt hem vervolgens onder zijn hoede. Nadat zijn oom verdwijnt neemt Hugo zijn werk over, het repareren van de klokken in het centrale treinstation. Hij houdt zich in leven door voedsel te stelen van de winkeliers in het station.

Intrigerend avontuur Vlak voor zijn overlijden had Hugo’s vader hem een soort mechanische robot nagelaten. Hij is ervan overtuigd dat zijn vader een boodschap voor hem in de robot heeft achtergelaten. In zijn vrije tijd is Hugo daarom op zoek

naar materialen om de

kapotte robot te repareren. Op zijn zoektocht ontmoet hij de speeldgoedmaker Georges (Ben Kingsley) en het meisje Isabelle Goed, we weten hoe het allemaal verder is

Maar het gebruik van 3D is nu ook doorge-

(Chloë Moretz). Georges blijkt niemand

gegaan. Avatar verscheen twee jaar gele-

drongen in een wat meer onverwacht gebied,

minder te zijn dan Georges Méliès, één van

den en werd het grootste bioscoopsucces

de documentaire. De gerespecteerde Duitse

de pioniers van de allereerste zwart-wit

aller tijden. Maar daarna ging het met de

regisseurs Wim Wenders (Pina) en Werner

¿lms. Het is het begin van een intrigerend

3D ¿lms behoorlijk mis. Men probeerde

Herzog (The Cave of Forgotten Dreams) pak-

avontuur waar niets is als het lijkt.

snel in te haken op de hype en de ene na

ten beiden met veel succes de 3D camera

de andere Àut¿lm werd in 3D uitgebracht.

op en maakten briljante documentaires. Na-

Hugo is een onverbloemde liefdesbrief aan de

Zou de geschiedenis zich herhalen? Zou 3D

tuurlijk mogen we ook de eerste Nederland-

magie van de ¿lm geworden. De ¿lm ziet er

weer op een Àop uitdraaien?

se ¿lm in 3D, Nova Zembla, niet vergeten.

fantastisch uit en het gebruik van 3D technologie tilt de ¿lm naar een hoger niveau. Voor iedereen die na Avatar weer eens een spette-

Documentaire

Martin Scorsese

Het was wachten op goede regisseurs die

Maar dat nu zelfs een regisseur als Martin

een absolute aanrader. Door een jeugd¿lm is

de fakkel van Cameron zouden gaan over-

Scorsese met Hugo op de 3D tour gaat is

3D nu eindelijk volwassen geworden.

nemen. Binnen korte tijd is dat eindelijk

misschien wel de grootste verrassing. En

gebeurd en nu is het hek van de dam. Dat

dat niet alleen. De man die gewelddadige

moment kwam toen twee van de meest

¿lms maakte als Goodfellas, The Depar-

succesvolle regisseurs van de laatste twin-

ted en Taxi Driver maakt met Hugo ook

tig jaar, Steven Spielberg en Peter Jackson,

zijn eerste jeugd¿lm. Scorcese grapt daar-

besloten samen te werken in 3D. Het resul-

over: “Ik wilde eindelijk eens een ¿lm ma-

taat, The Adventures of Tintin: The Secret

ken waar ik zonder problemen met mijn

of the Unicorn, mocht er zeker zijn.

eigen kinderen naar toe kon gaan”. Geen

rende 3D ¿lm in de bioscoop wil zien is Hugo

Hugo Regisseur: Martin Scorsese Met: Asa Butterfield, Jude Law en Ben Kingsley 16 februari in de Nederlandse bioscopen

67


Encryptie is een hot item

Hoe veilig is je PC? Door: Feije Wieringa

Encryptie is een ander woord voor codering en codering is nodig om informatie veilig te laten reizen van verzender naar ontvanger. In de jaren voor de computer beschikten alleen het militaire apparaat en grote syndicaten (criminele én legale) over ontoegankelijke communicatiesystemen ter bescherming van gevoelige info.

coderingsmachine) heeft iedereen kwetsbaar gemaakt als het gaat om de bescherming van informatie. Want informatie is geld en macht, dus veel waard. De computer heeft geen ijzeren maar een digitale

De gewone burger had er nauwelijks mee

langer waren dan strikt noodzakelijk. En

sleutel en is min of meer je brandkast. Je

te maken. Het was de tijd van het alou-

het uiten van krachttermen kon voor de

bankiert er tenslotte op. Ik denk dat ieder-

de briefgeheim. De overheid moest heel

telefoniste een reden zijn om de razende

een wel gegevens op zijn PC heeft die, als

Informatie is geld en macht, dus veel waard.

het om een heuse kast ging, achter slot en grendel zouden liggen. PC’s zijn weliswaar

wat uit de kast trekken om een brief van

beller uit de lucht te halen. Bedrijfsspiona-

met een wachtwoord beveiligd, maar ik

een verdachte te mogen openen. Er werd

ge deed men in die tijd nog met de Minox

heb ik er zelden eentje onder handen ge-

overigens wel op publiekelijke info gecon-

camera, aÀuisteren gebeurde niet zelden

had die ik niet aan de praat kreeg zonder

troleerd, maar meer vanuit een belerend

met het oor tegen de deur.

dat te kennen. Mensen gebruiken trouwens vaak namen van mensen en dieren uit hun

fatsoensdenken dan om harde info op te sporen. In de jaren vijftig van de vorige

directe omgeving als wachtwoord. Wisten

eeuw schreef de telefoonwet bijvoorbeeld

Onveilige PC

voor dat de lener (!) van het toestel niet

Die vervlogen tijd komt nooit meer terug.

dan zouden ze er toch beter random wat

geacht werd om gesprekken te voeren die

De computer (bij uitstek een coderings/de-

cijfers en tekens aan toe kunnen voegen.

68

ze hoe makkelijk zo’n woord te kraken is,


Nog wel te kraken kraken, maar je hebt er meer tools en extra moeite voor nodig.

Overheid

GSM

kaarten en USB sticks tussen verschillen verschillen-

Neem nou een eenvoudig mobieltje. Je

de PC’s. En neem een USB stick met en-

kunt zo’n ding prepaid aanschaffen, je

cryptiebeveiliging en wachtwoord. Laat

krijgt er een simkaart bij (een code) en je

de stick altijd scannen door een virus-

nummer (ook een soort code). Stel dat je

scanner die actueel is.

Hoe kwetsbaar en precair computers zijn

het niet registreert, want je wilt het ge-

laat de overheid, de instantie die er is om

bruiken voor gesprekken waar, laten we

Wijzig als je een mobieltje aanschaft met-

over ons te waken, keer op keer zien. On-

zeggen, je vrouw niks van af mag weten.

een de pincode. In beginsel staat die op

langs konden oplettende nerds heel ge-

Grote kans dat je van de winkel een bon-

0000. Je wilt niet weten hoeveel mensen er

makkelijk belastinggelden en uitkeringen

netje krijgt bij het pinnen van je aanschaf

met dat meegeleverde nummer rondlopen.

door een so¿-nummer en wat leeftijdge-

en het beltegoed. Bij die laatste transac-

Maak je nummer zo random mogelijk.

gevens naar een ander rekeningnummer

tie ontstaat er een koppeling tussen jouw

doorsluizen. Invoeren van de DigiD was

rekening en jouw mobiel. Handige jongens

Als je veilig wil mailen en bestanden wil

niet eens nodig. Er waren meer akke¿et-

plukken

programmaatjes,

versturen, is een wachtwoord aan een do-

jes waarbij de overheid de situatie als ab-

waarop ze zien waar jij en je anonieme

cument onvoldoende. Je moet dan een so-

van

internet

Als je veilig wil mailen en bestanden wil versturen, installeer dan een solide encryptie-programma.

lide encryptie-programma installeren. Wij experimenteren nu met TrueCrypt http:// www.truecrypt.org/ open source software, gebaseerd op de algoritmen van PGP

soluut veilig voorstelde, terwijl de Gmail-

mobiel zich bevinden. Het aÀuisteren is

(Pretty Good Privacy). Als je het program-

accounts en gegevens over uw ¿nanciële

voor een leek nog een hele klus, maar een

ma eenmaal hebt geïnstalleerd, is het wel

relatie met de overheid de wereld over

handige hacker weet daar wel raad mee. In

even zoeken, maar bedenk dat wanneer

zoefden. Het bedrijf dat de solide veilig-

sommige winkels verkopen ze versleutelde

het optimaal draait, niemand meer choco-

heidscerti¿caten claimde is inmiddels op

telefoons. Jij en de andere beller moeten

la van jouw stukken en mails kan maken.

de Àes. Het bleek zonder virusscanners te

allebei een telefoon hebben waarop dezelf-

De ontvanger moet namelijk in het bezit

werken, had geen ¿rewalls, geen goede

de versleutelingssoftware is geïnstalleerd.

zijn van een sleutel. Ook is er een sleutel

backing en wachtwoorden waren zelden

Of het altijd goed gaat weet ik niet, want

voor het publieke domein. Zo kan iemand

langer dan drie letters.

de verkoper houdt een slag om de arm met

altijd zeker weten dat het mailtje wat jij zo

de leus: Weet wat je zegt, maar zeg niet

mooi gecodeerd verstuurd hebt, ook echt

wat je weet. Deze telefoons zijn overigens

van jou afkomstig is.

Internet

wel gegarandeerd ontraceerbaar. Maar de

Kun je eigenlijk nog wel veilig internetten?

computers rekenen en decoderen sneller

Trap niet in pop-up meldingen waarin

Ja en nee. Als je de veiligheid van je PC op

dan ooit, dus reken maar niet op een le-

vage bedrijfjes je willen wijsmaken dat je

net zo’n laag pitje zet als de gemiddelde

venslange garantie.

over gevaarlijke software beschikt, die zij

ambtenaar dat doet, dan loop je een behoorlijk risico. Virussen, bots en spyware

alleen kunnen verwijderen (tegen betaling!). Je bent je rekeningnummer kwijt

komen uit alle hoeken en kieren. En jij blijft

Veiligheidstips

je maar afvragen waarom het systeem zo

Maak een onlogisch wachtwoord aan.

niet. Daarvoor hoef je niet bang te zijn als

traag is. Daarom volgen hieronder wat tips

Lastiger te onthouden, maar wel meteen

je beschikt over: een virusscanner, een

om veilig informatie op te slaan en te delen.

een stuk safer.

¿rewall, een draadloos modem met be-

Onder PC’s versta ik ook smartphones en tablets, alsmede de moderne mobieltjes.

en die kwaadaardige software bestaat

veiliging, encryptie software en de laatste Wees voorzichtig met het wisselen van

updates van je PC-leverancier.

69


Wie is de baas in de lucht? (deel 2)

Beesten op de baan Door: Marian Henderson

Dieren die de luchtvaart hinderen. In het vorig nummer bespraken we de ganzenproblematiek op Schiphol. Dit keer een update. En hoe gaan ze in het buitenland met deze problemen om? En wat voor dieren zijn er nog meer hinderlijk op luchthavens? We maakten een selectie...

wordt de materiële schade aan vliegtuigen op 1,2 miljard euro geschat. In de VS is de schade door vogels alleen al 400 miljoen dollar. En dan hebben we het nog niet over

De overheid wacht op Europese toestem-

en dan als milieuvriendelijke biobrandstof

de botsingen met dodelijke aÀoop, want

ming voor het vergassen van duizenden

gebruikt. De Partij voor de Dieren kwam

er zijn ook vliegtuigen die daadwerkelijk

ganzen rond Schiphol. Ondanks protesten

met nog een ander idee. Het selectief la-

neerstorten. 90% van de ongevallen ge-

van dierenbeschermers en dierenliefheb-

ten groeien van witte klaver op locaties die

beurt bij de start of landing.

bers is er geen verandering gekomen in

een heel eind van het vliegveld aÀiggen.

dat plan. Joop Atsma (CDA), staatssecre-

Hier zijn ganzen juist dol op, en dat zou

Sommige landen hebben extra problemen

taris van infrastructuur en milieu, ziet geen

hen kunnen weglokken op plaatsen waar ze

omdat ze op een vogel trekroute liggen,

belemmering voor het verkrijgen van een

niet gewenst zijn.

zoals bijvoorbeeld Israël. Zo is ook het Sacramento International Airport in Cali-

Europees jawoord, noch voor de praktische uitvoering ervan. Hij verwacht in juni, wan-

fornië extra vaak de klos, omdat het zich

neer de ganzen in de rui zijn, te kunnen

Ganzen naar voedselbanken

beginnen met het vergassen.

Vogels en luchtvaart staan op slechte voet

buiten de trekroutes bestaan aanzienlijke

met elkaar. De eerste gerapporteerde aan-

problemen. 17 Amerikaanse staten beslo-

Ondertussen zijn er ook nog andere plan-

varing van een vliegtuig en een zwerm vo-

ten in 2010 om de ganzenpopulatie van 1,1

nen gekomen. Een belangrijke is het aan-

gels dateert al uit 1905. Luchtpionier Or-

miljoen vogels te halveren. Alleen al in de

planten van olifantsgras. Dat is een gras-

ville Wright kwam toen in botsing met een

staat New York ging het om 170.000 gan-

soort die wel zeven (!) meter lang wordt.

groep vogels en eentje daarvan legde het

zen. Daar heeft men overigens een goede

Men hoopt dat ganzen daar geen brood in

loodje. Inmiddels is het probleem tot reus-

bestemming gevonden voor het vlees van

zien. Het gras wordt na twee jaar geoogst

achtige proporties uitgegroeid. Wereldwijd

de geschoten vogels: het werd gedoneerd

op een vogeltrekpad bevindt. Maar ook

Olifantsgras is een grassoort die wel zeven meter lang kan worden!

70


aan voedselbanken. Helaas schijnt het

Schiphol heeft echter aangegeven zeker

vlees van Canadese ganzen niet zo lekker

geïnteresseerd te zijn als er een goed

te zijn, maar het is toch een zinvolle be-

systeem is met een landelijke dekking.

stemming.

Oplossingen

Elanden

Ook elanden hebben de onacceptabele gewoonte zich te vertonen op vreemde plaatsen. Een eland in een supermarkt,

Andere dieren

een eland in je zwembad of zelfs midden in je auto. Elanden zijn nu eenmaal een

Het is overigens niet alleen een kwestie

beetje clumsy. Op de luchthaven van An-

Wat hebben andere landen voor oplossin-

van vogels die de luchtvaart hinderen. Ook

chorage heeft men zelfs een elektrische

gen gevonden in het kader van Bird Con-

andere dieren kunnen het goede verloop

elandenmat aangelegd om te voorkomen

trol? In de VS worden bijvoorbeeld zon-

van het vliegverkeer danig verstoren.

dat elanden over de baan ‘’slenteren’’. Dat heb je met hang-elanden.

nepanelen gebruikt. Die zullen wel een onaangename spiegeling geven die de vogels afschrikt. Ook laat men vliegers in de

Herten

vorm van een roofvogel op, en ballonnen

Zo zijn er in de VS in 14 jaar 650 botsingen

Ezel

met hologra¿sche ogen, die de vogels vol-

geweest tussen vliegtuigen en herten. Ook

Op het Venezolaanse vliegveld Punto Fijoe

gen, waar ze ook naartoe gaan. Er worden

op Nederlandse bodem gebeurde onlangs

ramde een vliegtuig pasgeleden een ezel.

kannonnen ingezet die werken op propaan-

een dergelijk ongeluk. Op Eindhoven Air-

De start werd desondanks doorgezet. Je

gas, wat een klap veroorzaakt van 150

port raakte een vliegtuigje van Ryan Air in

mag bijna wel aannemen dat de ezel dit

decibel. De luchthaven van Florida zweert

aanvaring met een ree. Het hert overleefde

niet kon navertellen. Informatie daarover

bij honden. Het schijnt dat met name bor-

de botsing niet. De 168 passagiers kwamen

ontbreekt helaas.

dercollies heel goed in staat zijn om een

met de schrik vrij en het vliegtuigje kon na

gebied ganzenvrij te houden. Een nadeel is

een reparatie van 3 uur weer terugvliegen.

wel dat de honden daar dan ook voortdurend aanwezig moeten zijn, want zo gauw

Chimpansee Let wel, dit is geen actueel verhaal, want

zij naar huis gaan om een hapje te eten,

Schildpadden

is het gebied weer even aantrekkelijk voor

In juni 2011 werd op John F. Kennedy

is het zeker goed voor een glimlach. Een

de ganzen als daarvoor. In Missouri doen

International in New York plotseling een

achtjarige aap ontsnapte uit een die-

ze het met radiogra¿sche modelvliegtuigen

verzamelplaats van zo’n 150 diamantrug-

renpark bij de Stad Peirera in Colombia.

van balsahout.

schildpadden ontdekt. De groep was op

Hij begaf zich naar de luchthaven. Daar

trekroute naar een geschikt gebied nabij de

struinde hij rond in de kantoren en ont-

landingsbaan, in het wildreservaat Jamaica

vangsthallen. De passagiers schrokken

Sommige luchthavens kiezen voor vuur-

Bay, waar ze hun eieren zouden gaan leg-

nauwelijks, het dier werd door verschil-

werk, andere voor valken en haviken.

gen. Gelukkig waren er dierenvrienden ge-

lende toeschouwers op de foto gezet.

Het blijft een groot nadeel dat de vogels

noeg om de beestjes veilig over te zetten,

Vervolgens begaf de chimpansee zich

zich maar kort laten imponeren en snel

zodat het bleef bij een kwartiertje opont-

naar de airstrip waar hij ging zitten kij-

gewend raken aan verstoringen die niet

houd. Voor noodgevallen werd een van de

ken naar het landen van de vliegtuigen.

echt gevaarlijk voor ze zijn. Een andere

landingsbanen open gehouden.

Men besloot dat het gevaar nu te groot

Vogels spotten via radar

werd en sloot de luchthaven. Het die-

oplossing is om de vogels simpelweg te ontwijken. Daartoe is een goed ontwik-

het gebeurde in 2007. Maar desondanks

renpark werd gealarmeerd en al spoe-

keld radarnetwerk nodig, zoals Avian

Konijnen

Alert, dat momenteel een Europa dek-

Op Brussel Airport Zaventem komen jaar-

vingspijl. Deze was echter helemaal niet

kend radarnetwerk ontwikkelt. De post in

lijks een stuk of 4000 konijnen boven-

nodig. Toen de chimp deze oude bekende

het Friese dorpje Wier kan bijvoorbeeld

gronds. Ze lopen niet alleen in de weg op

ontwaarde, stortte hij zich enthousiast in

binnen een straal van 150 kilometer elke

de landingsbanen, maar veroorzaken ook

zijn armen. Zo eindigde dit uitstapje ge-

vogel zien aankomen. Vliegt er een groep

grondverzakkingen. Bovendien knagen ze

woon als een leuk apenverzetje, waarbij

zwanen boven Siberië, dan is die al uren

kabels door, kruipen ze in motoren en trek-

verder geen slachtoffers vielen. Laten we

van te voren in Nederland waarneembaar.

ken ze vogels aan. De Bird and Wild Life

wel wezen, onze Bokito had er vast een

Het vogels spotten via radar gebeurt nu

Control op het vliegveld heeft er de handen

heuse luchtramp van gemaakt.

hoofdzakelijk door militaire luchthavens.

vol aan. Het is een permanent gevecht.

dig kwam de dierenarts met een verdo-

71


Sneek Heerenveen

Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem


Sneek

Heerenveen

Koffie / Theehuis Esara Singel 65 8601 AH Sneek

Coffeeshop Dizzy Duck Gedempte Molenwijk 4a-1 8442 BG Heerenveen

Den Haag

Amsterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Soest

Arnhem

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Neville’s Haze

74


B-Movie Orchestra

Bigband brengt cultfilmmuziek live Tekst: Peter van Sparrentak // fotogra¿e: Sanne Couprie

B-¿lms uit de jaren zestig en zeventig leveren vaak fantastische soundtracks op. Dankzij deejays en cultfanaten is veel daarvan weer op cd uitgebracht. De Amsterdamse band B-Movie Orchestra brengt deze spannende muziek nu live op het podium. Gekleed in strakke kostuums en compleet met se[y zangeressen, in een vj-decor van ¿lmfragmenten.

Beuger zijn voor deze gelegenheid omgedoopt tot The Cinematic Fever Girls.

Interactief vj-duo

Diepergravende muziekfreaks en ¿lmfans

viermansblazerssectie (trompetten, tenor-

En dan is er, ook niet onbelangrijk, nog het

hebben de cult¿lmmuziek natuurlijk al lang

sax, trombone) en een retrokeyboardspe-

vj-duo, dat met interactieve cult¿lmbeel-

in hun armen gesloten. Zij zijn het afgelopen

ler op Hammond Orgel en Rhodes Piano.

den en geluidssamples zorgt voor een bij-

decennium op hun wenken bediend met vele

Rudi de Graaff, bekend van het reggae/

passend podiumdecor. “We willen de ultie-

compilaties en rereleases op cd. Een breder

skaproject Jah6, is percussionist op con-

me B-Movie ervaring brengen,” vertelt Baz.

publiek heeft dat soort pareltjes leren ken-

ga’s en bongo’s. Baz Mattie zelf drumt.

Live heeft de band een uitgebreider reper-

nen dankzij de onalledaagse muzieksmaak van ¿lmmaker Quentin Tarantino.

toire dan op het album. Zo staat ook het

Mysterieuze ritmes

themanummer van de ¿lm Bullit van Lalo Schifrin op de setlist.

The B-Movie Or-

Het is dan ook niet toevallig, dat het de-

“De muziek voor B-¿lms werd meestal met

chestra speelde op het International Film

buutalbum van The B-Movie Orchestra

een klein orkest gemaakt, omdat met een

Festival Rotterdam en toert in februari en

opent met een thema uit een Italiaanse

beperkt budget een groot symfonieorkest

maart nog langs concertzalen en (¿lm)the-

politie¿lm, dat is gebruikt in Tarantino’s

niet mogelijk was,” vertelt hij. De funky big-

aters. Op 16 maart speelt de band op het

rolprent Death Proof. Enkele andere uit-

band brengt groovy psychedelische muziek,

Offscreen Film Festival in Brussel. Baz: ”Ik

voeringen zijn Necronomania uit de ero-

afgewisseld met vette bigbandarrangemen-

heb zelf de boekingen gedaan voor deze

tische horror Vampyros Lesbos (1971),

ten en donkere mysterieuze ritmes. Om de

tour. Je moet mensen aan je kant vinden,

Iena Sequence uit de Italiaanse thriller Il

¿lmmuziek op het podium opnieuw tot leven

die er iets moois van willen maken. De

Sorriso Della Iena (Smile Before Death) en

te brengen, had hij een totaalconcept voor

organisator van het ¿lmfestival in Brussel

Sexy Girls uit Schulmldchen Report, een

ogen. Een belangrijk showelement zijn de

was heel enthousiast. En we spelen soms

Duitse serie softporno¿lms.

twee sexy dansende dames, die op het po-

ook in een bioscoopzaal, waar normaal

dium een stralend middelpunt vormen. Als

geen bands optreden. Maar dat doen ze,

zangeressen vullen ze de verder instrumen-

omdat ze ons concept zo bijzonder vinden.”

Jackie Brown Bandleider Baz Mattie (drummer bij Ellen

tale muziek aan met lalala’s, ooh’s en aah’s. De theater/¿lmactrices Rixt Leddy en Elisa

www.b-movie-orchestra.nl

ten Damme en eerder Junkie XL) heeft als missie om dit soort juweeltjes onder de aandacht te brengen. “Het valt me al jaren op, dat er in die B-¿lms zulke goede muziek zit. De muziek en de sfeer van de Tarantino-¿lm Jackie Brown sprak me ook heel erg aan. We willen nummers naar voren brengen, die in de vergetelheid dreigen te raken.” Drie jaar geleden had hij al het idee om een band te formeren die alleen ¿lmmuziek speelt. “En dan niet puur als orkest, maar op een eigen manier.” Hij wil de muziek uit cult¿lms op een swingende wijze onder de aandacht van een groot publiek brengen. Na enkele try-outs in een kleine bezetting, zocht hij er andere allroundmuzikanten bij. Zo heeft hij een kleine bigband samengesteld, met een gitarist, basgitarist, een

75


Wraak! Asura’s Wrath (Xbox 360 en PS3) van ontwikkelaar Capcom zorgt met een ongeëvenaarde mix van dynamiek, drama en interactie voor een frisse wind in het actiegenre. De game heeft een unieke stijl en combineert naadloos intense vechtpartijen met cinematogra¿sche scqnes, waarin de speler altijd over alle controle beschikt.

Belangrijkste kenmerken: Ga op in een uniek universum: een mix van Aziatische mythologie en science ¿ction. Actie wordt naadloos met een meeslepend, dramatisch verhaal gecombineerd.

Vul Asura’s Burst Gauge door gebruik te maken van een mix van langeafstands-

den en ontsnap uit onmogelijke situaties.

aanvallen en close quarter actie, en laat

Vul Asura’s Burst Gauge en laat vernie-

vernietigende woedeaanvallen los op ie-

tigende aanvallen los op iedereen die je

dereen die je heeft verraden. Misschien

In het rijk van Shinkoku vechten acht goden in een ver verleden tegen de vernietigende kracht Gohma. Ze hopen zo hun beschaving te beschermen. Maar tijdens het vieren van de overwinning wordt de keizer vermoord. Asura krijgt onterecht de schuld. De straf die hij vervolgens moet ondergaan is meedogenloos en hard. Zijn vrouw wordt vermoord, zijn dochter gekidnapt en zijn zwager en rivaal Yasha keert hem de rug toe. En Asura wordt verbannen uit Shinkoku. Maar als hij 12.000 jaar later ontwaakt, wil hij maar een ding. Wraak op iedereen die hem heeft verraden! In deze game kruip je in de huid van Asura en vecht je tegen hordes vijanden, inclusief eindbazen zo groot als planeten!

76

Vecht jezelf een baan door hordes vijan-

12.000 jaar geleden heeft verraden.

lukt het je dan om uiteindelijk wraak te

Val van de ene verbazing in de andere.

kunnen nemen. Of is het belangrijker om

Neem het op tegen unieke tegenstanders

je dochter terug te veroveren…

en eindbazen zo groot als planeten!


Paaspop komt met grote namen Paaspop opent het festivalseizoen met grote namen. Het Brabantse festival, dat van 6 tot en met 8 april in Schijndel plaatsvindt, heeft met bands als Bløf, Golden Earing, Heideroosjes, Racoon, Di-rect, Within Temptation en Gers Pardoel een groot aantal toppers op het programma staan.

Vorig jaar trok het festival een recordaantal bezoekers. Toen kwamen ruim 41.000 mensen naar Schijndel. Gezien het programma zal Paaspop ook dit jaar druk bezocht worden, want het zijn natuurlijk niet de eerste de beste bands die te bewonderen zijn. Heel mooi bijvoorbeeld dat de organisatie De Heideroosjes wist te strikken. De Limburgse punkgodfathers geven er dit jaar de brui aan en doen op hun afscheidstoernee gelukkig ook Paaspop aan. Maar het lijkt wel of Paaspop dit jaar alle Nederlandse toppers heeft weten te strikken. Check die programmering eens op hun website. Paaspop lijkt elk jaar beter te worden!

www.paaspop.nl

Gers Pardoel

Heideroosjes, fotograaf John Klijnen

77


Spannend tot de laatste aflevering Door: Rob Tuinstra

Wanneer op de Øresundbrug tussen Zweden en Denemarken een lijk gevonden wordt, dwingt deze spectaculaire moord de Zweedse en Deense politie tot een nauwe samenwerking. Want de bovenste helft van het lijk ligt in Zweden, terwijl de onderste helft in Denemarken ligt.

een uitgekiend spel met een journalist de media, en een groot deel van het publiek, achter zich te krijgen. Dat gaat zelfs zover dat de politie wordt tegengewerkt. De laatste jaren hebben Deense tv-series internationaal veel succes geboekt. Zo werd The Killing door zowel ciritici als het grote publiek met gejuich ontvangen. De Denen proberen datzelfde succes in de nieuwe 10-delige reeks The Bridge, een co-productie met hun Zweedse collega’s, te evenaren. Dat gaat lukken, want ook deze politieserie is weer van hoog niveau. De karakters zijn kleurrijk, vooral Saga Norén valt op en doet denken aan Lisbeth Sallander (Millennium). De speurtocht naar de geheimzinnige moordenaar wordt prima in beeld gebracht, en er zijn voldoende plotwendingen om het tot het eind spannend te houden. Weer prima vermaak uit Scandinavië dus.

De Zweedse inspecteur Saga Norén (So¿a

puur lichamelijke daad wordt de man ver-

Helin) en haar Deense collega Martin Rodhe

zocht om meteen maar weer te vertrekken.

(Kim Bodnia) gaan de uitdaging met frisse

Ze is een totale einzelgänger, maar wel

tegenzin aan. Saga is op zijn zachtst ge-

eentje met veel succes.

zegd een totale controlfreak, die verder nauwelijks kan samenwerken. Gevoelens

Haar mede-hoofdrolspeler Martin Rohde

lijkt ze niet te hebben. Ze is alleenstaand

is een totaal ander type. Hij is voor de

en als ze zin heeft in seks gaat ze naar een

derde keer getrouwd, en heeft na alweer

discotheek om iemand op te pikken. Na de

een nieuwe zwangerschap bij zijn laatste vrouw (weer een tweeling!) zichzelf maar laten helpen. Maar zijn libido blijft groot, dus na zijn sterilisatie blijft Martin een gevaar voor elke vrouw. Ook als dat een onderzoek in gevaar brengt. De kleine Martin kent geen grenzen.

Bodycount Dit onwaarschijnlijke duo is dus bijelkaar gezet om een wrede en zeer intelligente moordenaar op te sporen. Want na dat eerste lijk op de brug tussen Zweden en Denemarken loopt de bodycount snel op. En de geheimzinnige moordenaar weet via

78

Win DVD Box The Bridge Highlife geeft 3 DVD’s van The Bridge weg. Wil je deze 5-box met 10 uur spannende tv winnen? Stuur dan voor 10 maart een mail naar redactie@highlife.nl ovv The Bridge. Vergeet niet je adresgegevens te sturen. Je kunt dit ook per briefkaart naar Highlife, Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam sturen. De prijswinnaars krijgen automatisch bericht.


Zo cool mogelijk Door: Diede Dracht

Harald is 32 jaar en assistent bedrijfsleider in de horeca. In zijn vrije tijd doet hij veel aan gamen en leest hij graag. Ook gaat hij regelmatig naar de bioscoop of naar concerten. En na zijn werk blijft hij iets te vaak hangen voor een afzakkertje. Blowen doet hij bijna niet meer, maar als hij blowt dan rookt hij hasj, want van wiet gaat hij zich verre van lekker voelen. Dat ontdekte hij ooit, lang geleden, in Friesland…

kamer en hij en Henk gingen wat plaatjes draaien. Ik zag ze op een gegeven moment lachen en mijn kant opkijken en ik wist zeker dat het over mij ging. Ik dacht: ‘Ik ben de enige hier in huis die hier nog nooit is

Ik was een jaar of 14 en net verhuisd naar

blowen. Maar dan moesten we eerst nog

geweest. Ze kennen mij eigenlijk amper.

Friesland. Ik kende daar nog niemand en

wel Jos zien te lozen, want die mocht niet

Ik kom niet eens uit Friesland! Ze willen

wilde natuurlijk graag vriendjes maken. Ik

weten dat Henk blowde. Ik weet nog dat

me vast weg hebben. Ja, ze moeten me

leerde gelukkig al snel Henk kennen. Henk

ik de terugreis heel spannend vond, maar

niet.’ Ik geloof dat ik uit het niets ineens

zat samen met Jos, zijn jongere broertje,

ik wilde ook niet laten merken dat dit mijn

opsprong, terwijl ik riep dat ik even een

op Pencak Silat, een Indonesische vecht-

eerste keer was. Jos liet zich gelukkig mak-

luchtje ging scheppen.

sport. De lessen werden gegeven door de

kelijk wegsturen en de leraar begon met-

Indonesische vriend van de oudere zus van

een een dikke blow te draaien.

men met Henk, Jos en die leraar in de auto, op weg naar Oosterwolde.

Zonder verder iets te zeggen ben ik naar buiten gegaan en tegen de achterkant van

Henk en Jos. Iedere vrijdagavond zat ik sa-

Dampen als de ziekte

een auto half out gegaan. Ik geloof dat ik echt even weg ben geweest, want ineens

Het was een wietjoint en ik kwam er al snel

stond Jos over me heen gebogen! Wat is

achter dat ik daar niet tegen kan. Ik heb

er met jou aan de hand, vroeg hij. Ik heb

daar zitten dampen als de ziekte. Het sloeg

iets gestameld over misselijkheid en voed-

Tijdens de les kwam Henk naar mij toe om

allemaal tegelijk in. Ik werd misselijk en

selvergiftiging.

te zeggen dat we op de terugweg langs

kreeg waanideeën. Bij de leraar stond een

het huis van de leraar zouden gaan om te

draaitafel aan de andere kant van de huis-

Dikke blow

Laatste obstakel Ik weet niet meer hoelang ik daar bij die auto heb gezeten. Na een tijdje kreeg ik het wel even naar m’n zin. Ik had het nog steeds verschrikkelijk warm. Ik was als een waanzinnige aan het zweten. Uiteindelijk heb ik een soort van met de stoeptegels geknuffeld, die voelden namelijk lekker fris aan en brachten wat verkoeling. Maar tegelijkertijd schaamde ik me ook heel erg. Ik kon hen nog niet zo goed en ik wilde ook niet als een mietje overkomen. Dus toen ze buiten kwamen omdat Henk richting huis ging, heb ik zo cool mogelijk gedaan en gezegd dat ik buiten had zitten trippen. Het laatste obstakel waren mijn ouders. Ik had mezelf er ondertussen van overtuigd dat ik bij thuiskomst niet meteen naar mijn slaapkamer kon gaan. Dat stond in mijn hoofd gelijk aan mijn ouders rechtstreeks vertellen dat ik had geblowd. Dus ik ben heel stoïcijns naast ze op de bank gaan zitten. Weer paranoïde natuurlijk, warm, rode kop, zweten. Gaat het wel, vroeg mijn moeder. Ik antwoordde: “Nee, eigenlijk niet. Ik wil naar bed. Ik voel me niet zo lekker.” En daar was helemaal niks aan gelogen.

79


Door: Rob Tuinstra

Tracker

Stakeland

Regisseur: Ian Sharp Met: Ray Winstone, Temuera Morrison en Andy Anderson

Regisseur: Jim Mickle Met: Nick Damici, Connor Paolo en Danielle Harris Het genre van de post-apoca-

Arjan van Diemen (Winstone)

lyptische ¿lms staat hoog op

is een Zuid-Afrikaanse Boer

onze favorietenlijst, maar jam-

die na de verloren Boeren-

mer genoeg weet Stakeland de

oorlog (rond 1900) tegen de

belofte niet helemaal waar te

Engelse

maken. Het verhaal is veelbe-

overheersers

naar

Nieuw Zeeland vlucht. Daar

lovend. Een puber wordt door

wordt hij als spoorzoeker ingehuurd om de maori Kereama

een zwijgzame held in een vernietigd Amerika meegenomen;

(Morrison) op te sporen, die verdacht wordt van moord op

het beloofde land is in Canada te vinden. Op hun tocht daar-

een Britse soldaat. Maar diezelfde Britten waren ook verant-

heen hebben ze, zoals het in dit soort ¿lms hoort, te maken

woordelijk voor de moord op het gezin van Van Diemen. Een

met tegenstand van allerlei kaliber. Met name de doorgedraaide

en ander levert een verrassend leuke film op. Het lijkt af en

relifanaten zijn een leuke vondst, maar het totale beeld van

toe wel een beetje een western, liefhebbers van dat genre

Stakeland blijft toch tegen het gemiddelde in het genre aanzit-

zullen Tracker daarom ook wel extra waarderen. Regisseur

ten. Er zitten goeie momenten in ja, maar al met al is het geen

Sharp komt trouwens met een scherp einde.

topper. Wel plezierig om te kijken, dat wel.

The Devil’s Double

Cowboys & Aliens

Regisseur: Lee Tamahori Met: Dominic Cooper, Ludvine Sagnier

Regisseur: Jon Favreau Met: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde

Niet

Hollywoodsterren

Ik ben gek op westerns, dus

hebben dubbelgangers, ook dic-

alleen

laat die cowboys maar komen.

tators die te maken hebben met

En een alien mag ik ook graag

ongemakken als moordaansla-

op het witte doek tegenkomen.

gen gebruiken graag en vaak

Het eerste uur vermaakte ik me

een stand-in. Zo ook Uday Hoes-

ook prima. Craig is op wraak

sein, de zoon van de voormalige

belust nadat zijn vrouw is ver-

Iraakse heerser Saddam Hoessein. Uday is zo mogelijk nog wreder

dwenen, Ford ziet zich als oude norse rancher gedwongen om

en gekker dan zijn vader; hij snuift bergen coke en elke vrouw

tegen zijn zin een alliantie met Craig aan te gaan, omdat zijn

(maar ook schoolmeisjes) waar hij zijn oog op laat vallen, moet

zoon ook al gekidnapt is. Verantwoordelijk voor die ontvoerin-

goedschiks of kwaadschiks met hem naar bed. Zijn aangewezen

gen zijn heuse aliens, die in het Wilde Westen opduiken omdat

dubbelganger Latif (zowel Uday als Latif worden uitstekend ge-

(ook) zij op goud belust zijn. Jammer genoeg blijft de combinatie

speeld door Dominic Cooper) ziet het allemaal met afgrijzen aan.

western en science ¿ction toch wat wringen. Net als een eerdere

Maar na de Iraakse overname van Koeweit, en de daaropvolgende

poging (Westworld, 1973). Het enige geslaagde voorbeeld in dit

Amerikaanse invasie, krijgt de Hoessein-clan het zwaar te verdu-

wonderlijke mixgenre blijft toch Back to the Future deel 3.

ren. De ¿lm is losjes op waargebeurde feiten gebaseerd.

80


Breaking Bad

Verontrustend spannend

Uit de archieven 2011: Precies een jaar geleden schreef redacteur Jan Sennema al een lovend artikel over de Amerikaanse serie Breaking Bad. Nu de avonturen van Walt White sinds kort ook op de Nederlandse tv te bewonderen zijn, leek het ons gepast om dat verhaal voor de vele nieuwe fans nog eens te plaatsen.

Tekst: Arjan van Sorge

Breaking Bad is weer zo'n verslavend goeie televisieserie. Het is een even unieke als spannende thriller, met als actuele achtergrond de obsessieve Amerikaanse drugsconsumptie, Mexicaanse drugskartels en het rampzalige zorgstelsel in de VS. Het vierde seizoen van de in 2008 gestarte serie gaat deze zomer de (Amerikaanse) lucht in.

staan in de drugswereld. Een pondje proletenspeed brouwen is makkelijk zat, het verkopen is iets waar zijn lerarenopleiding hem niet op heeft voorbereid.

Verantwoordelijk voor Breaking Bad is

slechte verzekering kost honderden euro's

De onnozele Walt en zijn onbetrouwbare

producent Vince Gilligan, die eerder naam

per maand) en geen geld hebt voor je be-

partner in crime zijn geen partij voor het

maakte met The X-Files. De schitterende

handeling, moet je maar een tombola orga-

ultragewelddadige geteisem waar ze mee

fotogra¿e, de grillige verhaallijn en de fan-

niseren. Wat Walt het meeste zorgen baart,

te maken krijgen. Juist door dat contrast

tastische maar onbekende acteurs lever-

is dat hij zijn vrouw en gehandicapte zoon

is de serie nagelbijtend spannend. Maar

den al zes Emmy Awards op, waarvan drie

berooid en met gigantische schulden moet

de spanning komt niet alleen uit criminele

voor hoofdrolspeler Bryan Cranston.

achterlaten. Hij wil het goede doen voor zijn

hoek; in de familiekring zorgt ook Walts

familie, maar daarvoor zal hij het op een ak-

dubbelleven als kankerpatiënt en drugsfa-

koordje moeten gooien met het kwaad...

brikant voor veel stress. En dan is er nog

Geen geluksmagneet Net als bij de comedyserie Weeds, waar-

de zwager, die vastbesloten is om bij de DEA naam te maken met het oprollen van

in alles draait om wiet, spelen drugs ook

Ultragewelddadig

in Breaking Bad een centrale rol. Hoewel

Als hij van zijn zwager Hank, een DEA

absoluut geen comedy, gaat Breaking Bad

agent, hoort hoeveel geld er met crystal

nog een Àinke stap verder door het gede-

meth wordt verdiend, beseft Walter dat er

Behalve een taboedoorbrekende thriller is

moniseerde crystal meth een hoofdrol te

een uitweg is uit zijn nachtmerrie. Het bal-

Breaking Bad ook het psychologische dra-

geven. Crystal meth is een goedkoop soort

letje begint te rollen als hij zijn meth ge-

ma van een kleine man die met de dood

superspeed waarvan je snel en serieus

bruikende ex-leerling Jesse tegenkomt. Al

voor ogen beseft dat hij altijd door ande-

naar de kloten gaat. Het heeft de naam dat

snel staat het onwaarschijnlijke duo meth

ren werd geleefd. Naarmate zijn roem als

het simpel te maken is, de reden waarom

te koken in een mobiel drugslab. Hun meth

meesterlaborant toeneemt, zie je zijn zelf-

er in de VS jaarlijks heel wat keukenlabo-

is ongekend zuiver, en al voor de eerste

respect groeien. Met een ringbaardje en

ratoriums de lucht invliegen. Dat zal Walt

batch is uitgevent geniet het spul een le-

hoedje begint het lulletje rozenwater er zo-

White, de hoofdpersoon van Breaking Bad,

gendarische status in de drugsscene. Pro-

waar cool uit te zien. Hopelijk helpt het hem

niet snel gebeuren. In de eerste aÀevering

bleem is dat de timide huisvader geen idee

om, ergens in seizoen 5, ook met zijn kan-

heeft scheikundeleraar Walt net gehoord

heeft wat er in de wereld te koop is, laat

ker af te rekenen. Kom op Walt, je kunt het!

de bende die verantwoordelijk is voor Walts blauwe crystal meth.

dat hij kanker heeft, longkanker om precies te zijn. En dat terwijl de schuchtere Walt nog nooit heeft gerookt. Nog maar net is de diagnose binnen, of zijn 39-jarige vrouw blijkt zwanger van een nakomertje. En dat terwijl ze aan hun enige kind al hun handen vol hebben; de puberende knul heeft een hersenafwijking waardoor hij overkomt als een zwakzinnige. Walt is geen geluksmagneet, dat is al snel duidelijk. Alsof het vooruitzicht van een langzame, pijnlijke dood nog niet erg genoeg is, dreigt nu ook de ¿nanciële ondergang. Met zijn baan kon Walt net het hoofd boven water houden, nu hij terminaal ziek is, staat het bankroet voor de deur. Als je in de VS niet goed genoeg verzekerd bent (zelfs een

81


Advertentie index

A&T Trading

Amaranta Seeds

41

Dizzy Duck

60-61

Keeper de

13-14-15

60-61

Dizzy Duck

72-73

Mathenesse de

13-14-15

Dizzy Duck Heerenveen

72-73

New Age Company

13-14-15

Esara

72-73

Pascha

13-14-15

13-14-15

Apollyon

25

Apollyon

13-14-15

Atami

83

Eurotuin

13-14-15

Polder de

ATK Agratrading

41

Green Earth Trading

13-14-15

PP Trading

Big Supplies

41

Greenhouse Davids

13-14-15

Pro-Line

Groenwinkel

13-14-15

Royal Queen Seeds

2

60-61

Royal Queen Seeds

60-61

Bio Future

13-14-15

Bio Ibo / G-Power

Biologisch Groen

Bunkertje ‘t

82

13-14-15

Hacas

51

60-61

Hacas

Canna

1

Canna

84

Coffeeshop Cremers

60-61

Coffeeshop Relax

D&L

25

72-73

Deventer Trading

Guna Guna

13-14-15

51

72-73

Snail

51

Hakuna Matata

51

T.T.B.

13-14-15

Handelsonderneming Oud-Midden

41

TDM Trading

13-14-15

Hennep Huis Het

13-14-15

Thc

25

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

Top Vision

41

Inter Groen

51

Tuincentrum Borne

Juweliers Goldberg

51

Upstairs

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Kor Graafband, Arjan van Sorge,

Fax: 073-5479732

Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije

E-mail: info@highlife.nl

Wieringa en vele anderen.

Advertenties: Nancy en Daisy

Drukkerij: Corelio, België Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

13-14-15

Salut Home & Garden

Aan dit nummer werkten mee:

Highlife magazine Is een uitgave van:

25

13-14-15

72-73
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.