Page 1

Strana 10 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 26. avgust 2009.

gled obrasca javne isprave o vlasni{tvu i registrovawu vozila OS BiH, te sadr`aj i na~in popuwavawa i izdavawa obrazaca.

Bawa Luka

Bo`ana [qivar, s.r.

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Na osnovu ~lana 215. stav 3. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH�, br. 6/06, 75/06 i 44/07) ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, u saradwi sa entitetskim ministarstvima unutra{wih poslova u Bosni i Hercegovini i Policijom Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, d o n o s i

PRAVILNIK O REGISTROVAWU VOZILA

I - OP[TE ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim pravilnikom se reguli{u: a) nadle`nost za registraciju vozila, na~in i postupak: 1. prve registracije vozila u BiH (novo ili kori{}eno vozilo), 2. ponovna registracija vozila, 3. promjena vlasni{tva nad vozilom, 4. registracija vozila diplomatsko / konzularnih predstavni{tava i misija, 5. privremena registracija vozila, 6. izdavawe probnih tablica, 7. registracija vozila kupqenih na lizing, 8. produ`ewe registracije, 9. promjena podataka o vlasniku vozila, 10. promjena podataka o vozilu, 11. odjava vozila, 12. promjena registarskih tablica, 13. izdavawa isprava o vozilu, 14. na~in vo|ewa evidencija o registrovanim vozilima; b) izgled i sadr`aj: 1. obrasca potvrde o vlasni{tvu vozila, 2. obrasca potvrde o registrovawu, 3. obrasca stikera naqepnice, 4. registarskih tablica, 5. me|unarodne oznake Bosne i Hercegovine; c) tehni~ke specifikacije obrasca potvrde o vlasni{tvu vozila, obrasca potvrde o registrovawu, obrasca stikera i registarskih tablica sa me|unarodnom oznakom BiH, d) postupak i na~in registrovawa motornih i prikqu~nih vozila Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH), ozna~avawe oklopnih borbenih sredstava, postupak pri rashodovawu motornih i prikqu~nih vozila OS BiH, ozna~avawe mobilisanih motornih vozila, vo|ewe centralnog registra registrovanih motornih i prikqu~nih vozila OS BiH, oklopnih borbenih sredstava, izgled i veli~ina registarskih tablica OS BiH, iz-

^lan 2. (Osnovni pojmovi) (1) Pod ispravama o vozilu podrazumijevaju se isprava o vlasni{tvu i registrovawu vozila (u daqem tekstu: saobra}ajna dozvola), potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registrovawu. Obrasci potvrde o vlasni{tvu vozila i potvrde o registrovawu sadr`e rubrike sa predwe strane i pole|ine obrasca, u koje se upisuju odre|eni podaci u skladu sa Direktivom 2003/127/EC, od 23. decembra 2003. godine. (2) Potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji se izdaje na ime vlasnika vozila. (3) Izuzetno od odredbi stava (2) ovog ~lana, u slu~aju kupovine vozila po osnovu ugovora o lizingu ili registrovawa vozila na zakonskog zastupnika ili staraoca, nosilac potvrde o registrovawu mo`e biti drugo lice. ^lan 3. (Mjesna nadle`nost) (1) Poslove iz ~lana 1. ta~ka a) ovog pravilnika obavqaju organizacione jedinice Ministarstva unutra{wih poslova (u daqem tekstu: nadle`no tijelo) prema mjestu na ~ijem podru~ju vlasnik vozila ima prebivali{te ili sjedi{te, ili na ~ijem podru~ju je sjedi{te poslovne jedinice ili podru`nice, odnosno boravi{te raseqenog lica i mjesta odobrenog boravka stranca. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog ~lana, za vozila kupqena po osnovu lizinga poslove registrovawa obavqa nadle`no tijelo po mjestu prebivali{ta ili sjedi{ta korisnika lizinga. II - USLOVI I POSTUPAK REGISTROVAWA VOZILA ^lan 4. (Registrovawe vozila) (1) Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odre|enih podataka o vozilu, vlasniku vozila i nosiocu potvrde o registraciji u evidenciju o registrovanim vozilima, te izdavawem odgovaraju}ih isprava za vozilo, registarskih tablica i stikera naqepnice. (2) Vozilo se registruje na ime / naziv vlasnika vozila, ukoliko odredbama ovog pravilnika nije druga~ije odre|eno. (3) Ako je vozilo vlasni{tvo nekoliko fizi~kih lica, registruje se na ime jednog od wih u skladu sa ovjerenom pisanom izjavom. ^lan 5. (Zahtjev za registrovawe vozila) (1) Pokretawe pojedinih postupaka iz ~lana 1. ta~ka a) podt. 1-13., ovog pravilnika vr{i se na zahtjev vlasnika vozila ili pravnog lica registrovanog za posredovawe u postupku registrovawa vozila ({to dokazuju rje{ewem nadle`nog suda o registraciji za djelatnost posredovawa u registraciji i dokazom o zaposlenima) po nalogu vlasnika vozila ili zakonskog zastupnika ili ovla{}enog opunomo}enika, ukoliko ovim pravilnikom nije druga~ije propisano, kod nadle`nog tijela na propisanom obrascu. (2) Oblik i sadr`aj obrasca za pojedine vrste zahtjeva u postupku registrovawa vozila dat je u Prilogu broj 1. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 6. (Postupak registrovawa vozila prvi put u BiH) (1) Zahtjev za registraciju vozila prvi put u BiH podnosi se nadle`nom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prila`e: a) dokaz o vlasni{tvu nad vozilom:


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

1. za vozila koja nisu bila ranije registrovana: ra~un o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi vaqan dokaz kojim se dokazuje vlasni{tvo, 2. za novo-proizvedena vozila: ra~un o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovla{}enog distributera za prodaju pojedinih marki vozila, 3. za vozila ranije registrovana van BiH: uz dokaz iz stava 1. ta~ke a) podta~ka 1. ovog ~lana prila`e i obrazac kojim se dokazuje vlasni{tvo s dokazom o odjavi vozila u inostranstvu; b) dokaz o izvr{enim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila; c) polisa o obaveznom osigurawu vozila; d) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; e) dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koje se izdaju prilikom registrovawa vozila; f) dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila koji ne mo`e biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi; g) potvrda ovla{}ene stanice tehni~kog pregleda o ispuwavawu tehni~ko-eksploatacionih uslova za obavqawe registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slu~aju da vozilo slu`i za obavqawe iste; h) potvrda o ispitivawu i sertifikat, ako je vozilo pojedina~no proizvedeno ili prepravqeno; i) dokaz o identitetu vlasnika vozila: 1. za fizi~ka lica: - li~na karta za dr`avqane BiH, - li~na karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, - ovjerena kopija putne isprave i rje{ewe o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 2. za pravna lica: ovjerena kopija rje{ewa sa posqedwim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se va`e}e rje{ewe o upisu u sudski registar ve} nalazi u evidenciji nadle`nog tijela, 3. za strana dopisni{tva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavni{tva: ovjerena kopija rje{ewa o upisu u registar stranih predstavni{tava u Bosni i Hercegovini; j) dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odre|enom mati~nom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se va`e}i dokazi za tu godinu ve} nalaze u evidenciji nadle`nog tijela; k) dokaz o registrovawu djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlewu u stranom predstavni{tvu koju izdaje strano predstavni{tvo, a potpisuje lice ovla{}eno za potpisivawe u ime predstavni{tva - za strance u kulturnim predstavni{tvima i stranim dopisni{tvima, kao i stalne strane dopisnike; l) dokaz o tehni~koj ispravnosti ure|aja za gas, za vozila na gasni pogon; m) dokaz o uplati usluge tehni~kog pregleda u skladu sa va`e}im cjenovnikom; n) dokaz o uplati polise obaveznog osigurawa. (2) Registrovawe vozila vr{i se izdavawem potvrde o vlasni{tvu vozila, potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera naqepnice. ^lan 7. (Postupak ponovne registracije vozila) (1) Zahtjev za ponovnu registraciju vozila podnosi se nadle`nom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prila`e:

Broj 77 - Strana 11

a) dokaz o vlasni{tvu nad vozilom (potvrda o vlasni{tvu vozila, odnosno saobra}ajna dozvola); b) dokaz o izvr{enim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila, osim u slu~aju kada se ponovna registracija vr{i u periodu za koji navedene obaveze vrijede; c) polisa o obaveznom osigurawu vozila; d) dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju prilikom registrovawa vozila; e) dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila koji ne mo`e biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi, f) potvrda ovla{}ene stanice tehni~kog pregleda o ispuwavawu tehni~ko-eksploatacionih uslova za obavqawe registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slu~aju da vozilo slu`i za obavqawe iste, g) potvrda o ispitivawu i sertifikat, ako je vozilo pojedina~no proizvedeno ili prepravqeno; h) dokaz o identitetu vlasnika vozila: 1. za fizi~ka lica: - li~na karta za dr`avqane BiH, - li~na karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, - ovjerena kopija putne isprave i rje{ewe o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 2. za pravna lica: ovjerena kopija rje{ewa sa posqedwim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se va`e}e rje{ewe o upisu u sudski registar ve} nalazi u evidenciji nadle`nog tijela, 3. za strana dopisni{tva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavni{tva: ovjerena kopija rje{ewa o upisu u registar stranih predstavni{tava u Bosni i Hercegovini; i) dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odre|enom mati~nom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se va`e}i dokazi za tu godinu ve} nalaze u evidenciji nadle`nog tijela; j) dokaz o registrovawu djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlewu u stranom predstavni{tvu koju izdaje strano predstavni{tvo, a potpisuje lice ovla{}eno za potpisivawe u ime predstavni{tva - za strance u kulturnim predstavni{tvima i stranim dopisni{tvima, kao i stalne strane dopisnike; k) dokaz o tehni~koj ispravnosti ure|aja za gas, za vozila na gasni pogon; l) dokaz o uplati usluge tehni~kog pregleda u skladu sa va`e}im cjenovnikom; m) dokaz o uplati polise obaveznog osigurawa. (2) Ponovna registracija vozila obavqa se za odjavqena vozila koja ispuwavaju zahtjeve i uslove iz stava (1) ovog ~lana. (3) Registrovawe vozila vr{i se izdavawem ili popuwavawem odgovaraju}ih podataka u potvrdu o vlasni{tvu vozila, izdavawem potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera. ^lan 8. (Postupak promjene vlasni{tva nad vozilom) (1) Zahtjev za promjenu vlasni{tva nad vozilom podnosi se nadle`nom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prila`e: a) dokaz o promjeni vlasni{tva: ra~un o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi vaqan dokaz kojim se dokazuje vlasni{tvo;


Strana 12 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

b) isprava kojom se dokazuje vlasni{tvo (potvrda o vlasni{tvu vozila, saobra}ajna dozvola); c) dokaz o identitetu vlasnika vozila: 1. za fizi~ka lica: - li~na karta za dr`avqane BiH, - li~na karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, - ovjerena kopija putne isprave i rje{ewe o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 2. za pravna lica: ovjerena kopija rje{ewa sa posqedwim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se va`e}e rje{ewe o upisu u sudski registar ve} nalazi u evidenciji nadle`nog tijela, 3. za strana dopisni{tva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavni{tva: ovjerena kopija rje{ewa o upisu u registar stranih predstavni{tava u Bosni i Hercegovini; d) polisa o obaveznom osigurawu vozila; e) dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odre|enom mati~nom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se va`e}i dokazi za tu godinu ve} nalaze u evidenciji nadle`nog tijela; f) dokaz o registrovawu djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlewu u stranom predstavni{tvu koju izdaje strano predstavni{tvo, a potpisuje lice ovla{}eno za potpisivawe u ime predstavni{tva - za strance u kulturnim predstavni{tvima i stranim dopisni{tvima, kao i stalne strane dopisnike; g) potvrda ovla{}ene stanice tehni~kog pregleda o ispuwavawu tehni~ko-eksploatacionih uslova za obavqawe registrovane djelatnosti (u pisanoj ili elektronskoj formi) u slu~aju da vozilo slu`i za obavqawe iste; h) dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce Potvrde o registraciji i Potvrde o vlasni{tvu vozila ukoliko se ista izdaje; i) dokaz o uplati propisanih naknada za registarske tablice u slu~aju da vozilo ne posjeduje registarske tablice sa me|unarodnom oznakom BiH. (2) Za vozila na kojima je istekao rok va`ewa registracije uz dokaze navedene u stavu (1) ovog ~lana prila`e se i: a) dokaz o izvr{enim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila; b) dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila koji ne mo`e biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi; c) potvrda ovla{}ene stanice tehni~kog pregleda o ispuwavawu tehni~ko-eksploatacionih uslova za obavqawe registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slu~aju da vozilo slu`i za obavqawe iste; d) potvrda o ispitivawu i sertifikat, ako je vozilo pojedina~no proizvedeno ili prepravqeno; e) dokaz o tehni~koj ispravnosti ure|aja za gas, za vozila na gasni pogon; f) dokaz o uplati usluge tehni~kog pregleda u skladu sa va`e}im cjenovnikom; g) dokaz o uplati polise obaveznog osigurawa. (3) Registrovawe vozila vr{i se izdavawem, odnosno upisivawem podataka u potvrdu o vlasni{tvu vozila, izdavawem potvrde o registraciji, i izdavawem registarskih tablica sa me|unarodnom oznakom BiH ukoliko ve} nisu izdate, kao i stikera naqepnice ukoliko je vozilu istekla va`nost registracije. (4) Ukoliko se promjena vlasni{tva vozila dokazuje ugovorom zakqu~enim izme|u fizi~kih lica, potpis tih lica ovjerava nadle`no tijelo, a ako je ugovor zakqu~en

Srijeda, 26. avgust 2009.

izme|u pravnih lica, potpise ovjeravaju pravna lica koja ugovor zakqu~uju. Kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara), ugovor i ra~un ovjerava komisionar. (5) Ako se promijeni vlasnik vozila tokom registracijskog perioda, izdaje se potvrda o registrovawu sa rokom va`ewa zamijewene isprave. (6) Vlasnik registrovanog vozila je du`an odjaviti vozilo radi prodaje ili prenosa prava vlasni{tva na drugi na~in kod nadle`nog tijela kod koga se vozilo vodi u evidenciji. ^lan 9. (Postupak registrovawa vozila diplomatskih i konzularnih predstavni{tava i misija) (1) Zahtjev za registrovawe vozila diplomatskih i konzularnih predstavni{tava, misija stranih dr`ava i predstavni{tava me|unarodnih organizacija sa sjedi{tem u Bosni i Hercegovini i wihovog osobqa podnosi se nadle`nom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prila`e: a) dokaz o vlasni{tvu vozila, b) polisa o obaveznom osigurawu vozila, c) dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila (u elektronskoj formi), izuzev u slu~ajevima navedenim u Zakonu, koji ne mo`e biti stariji od 30 dana, d) dokaz o sprovedenom carinskom postupku, e) dokaz o diplomatskom statusu (kopiju va`e}e diplomatske, konzularne ili slu`bene iskaznice), f) dokaz o tehni~koj ispravnosti ure|aja za gas, za vozila na gasni pogon. (2) Za vozila koja se registruju za slu`bene potrebe predstavni{tva zahtjev mora ovjeriti i potpisati odgovorno lice. (3) Registrovawe vozila vr{i se izdavawem potvrde o vlasni{tvu vozila, potvrde o registraciji, stikera naqepnice, te registarskih tablica i oznaka propisanih u ~lanu 38. ovog pravilnika. ^lan 10. (Postupak privremene registracije vozila) (1) Zahtjev za privremenu registraciju vozila u BiH podnosi se nadle`nom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prila`e: a) dokaz o vlasni{tvu nad vozilom: 1. za vozila koja nisu bila ranije registrovana: ra~un o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi vaqan dokaz kojim se dokazuje vlasni{tvo, 2. za novo-proizvedena vozila: ra~un o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovla{}enog distributera za prodaju pojedinih marki vozila, 3. za vozila ranije registrovana: uz dokaz iz stava 1. ta~ke a) podta~ka 1. ovog ~lana prila`e i obrazac kojim se dokazuje vlasni{tvo s dokazom o odjavi vozila u inostranstvu; b) dokaz o izvr{enim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila; c) polisa o obaveznom osigurawu vozila; d) dokaz o sprovedenom carinskom postupku; e) rje{ewe nadle`nog organa kojim se odobrava privremeni uvoz; f) dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koje se izdaju prilikom registrovawa vozila; g) dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila koji ne mo`e biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi;


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

h) potvrda ovla{}ene stanice tehni~kog pregleda o ispuwavawu tehni~ko-eksploatacionih uslova za obavqawe registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slu~aju da vozilo slu`i za obavqawe iste; i) potvrda o ispitivawu i sertifikat, ako je vozilo pojedina~no proizvedeno ili prepravqeno; j) dokaz o identitetu vlasnika vozila: 1. za fizi~ka lica: - li~na karta za dr`avqane BiH, - li~na karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, - ovjerena kopija putne isprave i rje{ewe o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 2. za pravna lica: ovjerena kopija rje{ewa sa posqedwim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se va`e}e rje{ewe o upisu u sudski registar ve} nalazi u evidenciji nadle`nog tijela, 3. za strana dopisni{tva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavni{tva: ovjerena kopija rje{ewa o upisu u registar stranih predstavni{tava u Bosni i Hercegovini; k) dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odre|enom mati~nom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se va`e}i dokazi za tu godinu ve} nalaze u evidenciji nadle`nog tijela, l) dokaz o registrovawu djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlewu u stranom predstavni{tvu koju izdaje strano predstavni{tvo, a potpisuje lice ovla{}eno za potpisivawe u ime predstavni{tva - za strance u kulturnim predstavni{tvima i stranim dopisni{tvima, kao i stalne strane dopisnike; m) dokaz o tehni~koj ispravnosti ure|aja za gas - za vozila na gasni pogon; n) dokaz o uplati usluge tehni~kog pregleda u skladu sa va`e}im cjenovnikom; o) dokaz o uplati polise obaveznog osigurawa. (2) Registrovawe vozila vr{i se izdavawem potvrde o vlasni{tvu vozila, potvrde o registraciji, stikera naqepnice i odgovaraju}ih registarskih tablica. (3) Za vozila koja se privremeno registruju radi izvoza iz BiH i registracije u drugoj dr`avi uz zahtjev se dostavqa dokaz iz stava (1) t. a), c) i d) ovog ~lana. Va`nost privremene registracije za ova vozila je 30 dana. (4) Registracija vozila iz stava (3) ovog ~lana vr{i se upisivawem podataka u potvrdu o vlasni{tvu vozila, te izdavawem potvrde o registraciji i odgovaraju}ih registarskih tablica. ^lan 11. (Probne tablice) Za novoproizvedena, prepravqena i popravqena vozila kojima se u saobra}aju na putevima obavqa probna vo`wa zbog ispitivawa ili prikazivawa svojstva tih vozila, za vozila koja se kre}u od sjedi{ta proizvo|a~a do sjedi{ta trgovinskog preduze}a, za vozila koja se voze na tehni~ki pregled, na sajam ili prodaju, kao i za vozila koja se kre}u od mjesta od kojih su preuzeta do mjesta u kome }e biti registrovana izdaju se probne tablice, koje slu`e za privremeno ozna~avawe tih vozila u saobra}aju na putevima. ^lan 12. (Postupak izdavawa probnih tablica) (1) Zahtjev za izdavawe probnih tablica za vozilo podnosi se nadle`nom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prila`e: a) dokaz o vlasni{tvu nad vozilom:

Broj 77 - Strana 13

1. za vozila koja nisu bila ranije registrovana: ra~un o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi vaqan dokaz kojim se dokazuje vlasni{tvo, 2. za novo-proizvedena vozila: ra~un o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovla{}enog distributera za prodaju pojedinih marki vozila, 3. za vozila ranije registrovana: uz dokaz iz stava 1. ta~ke a) podta~ka 1. ovog ~lana prila`e i obrazac kojim se dokazuje vlasni{tvo s dokazom o odjavi vozila u inostranstvu; b) polisa o obaveznom osigurawu; c) dokaz o identitetu vlasnika vozila: 1. za fizi~ka lica: - li~na karta za dr`avqane BiH, - li~na karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, - ovjerena kopija putne isprave i rje{ewe o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom; 2. za pravna lica: ovjerena kopija rje{ewa sa posqedwim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se va`e}e rje{ewe o upisu u sudski registar ve} nalazi u evidenciji nadle`nog tijela, 3. za strana dopisni{tva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavni{tva: ovjerena kopija rje{ewa o upisu u registar stranih predstavni{tava u Bosni i Hercegovini; d) dokaz o uplati propisanih naknada za probne registarske tablice. (2) Navedeni dokazi se mogu prilo`iti i u ovjerenoj kopiji, osim dokaza o uplati. (3) Rok va`ewa probnih tablica je do 15 dana bez mogu}nosti ponovnog izdavawa ili produ`avawa va`nosti probnih tablica za isto vozilo i istog vlasnika vozila u roku od godinu dana. (4) Izdavawe probnih tablica vr{i se uz izdavawe potvrde uz probne tablice, koja se nalazi u Prilogu broj 2. i ~ini sastavni dio ovog pravilnika. (5) Vra}ene probne tablice mogu se ponovo izdati. (6) Vozilo kojem su izdate probne tablice ne}e se mo}i registrovati ukoliko iste nisu vra}ene nadle`nom tijelu. Za vra}ene probne tablice nadle`no tijelo izdaje potvrdu. (7) U slu~aju da se probne tablice ne vrate u propisanom roku, nadle`no tijelo koje je izdalo probne tablice }e dobiti izvje{taj putem jedinstvenog informacionog sistema, na osnovu kojeg pokre}e postupak vra}awa istih. (8) U slu~aju kra|e, gubitka ili o{te}ewa probnih tablica, korisnik istih postupa u skladu sa odredbama ~lana 20. ovog pravilnika. ^lan 13. (Postupak registracije vozila kupqenih po ugovoru o lizingu) (1) Zahtjev za registraciju vozila kupqenog po osnovu ugovora o lizingu na propisanom obrascu podnosi korisnik lizinga nadle`nom tijelu u mjestu prebivali{ta / sjedi{ta korisnika lizinga i, pored dokaza iz ~lana 6. ovog pravilnika, du`an je prilo`iti i: a) dokaz da je davalac lizinga registrovan za obavqawe djelatnosti prodaje vozila na lizing, b) ugovor o kupovini vozila na lizing, c) ra~un ovla{}enog prodavca o prodaji vozila lizing ku}e, izuzev za vozila koja ve} posjeduju potvrdu o vlasni{tvu vozila izdatu na davaoca lizinga,


Strana 14 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

d) ra~un lizing ku}e korisniku lizinga, e) ovla{}ewe lizing ku}e da korisnik mo`e registrovati vozilo, f) ovla{}ewe korisniku za kori{}ewe vozila, g) dokaz o identitetu korisnika lizinga u skladu sa ~lanom 6. stav (1) ta~ka i) ovog pravilnika. (2) Registracija vozila vr{i se izdavawem, odnosno upisivawem podataka u potvrdu o vlasni{tvu vozila na davaoca lizinga, izdavawem potvrde o registraciji na korisnika lizinga, izdavawem registarskih tablica sa me|unarodnom oznakom BiH ukoliko ve} nisu izdate, kao i stikera naqepnice. (3) Nadle`no tijelo }e po okon~awu postupka registracije, u skladu sa odredbama stava (1) ovog ~lana, potvrdu o vlasni{tvu vozila dostaviti vlasniku vozila putem nadle`nog tijela prema mjestu sjedi{ta vlasnika. ^lan 14. (Postupak prenosa vlasni{tva vozila sa lizing ku}e na korisnika lizinga) (1) Zahtjev za prenos vlasni{tva vozila sa lizing ku}e na korisnika lizinga, po izmirewu obaveza proisteklih iz ugovora o lizingu, podnosi nosilac potvrde o registrovawu, na propisanom obrascu. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana potrebno je dostaviti i sqede}e: a) potvrdu davaoca lizinga o izmirenim obavezama koje su predmet ugovora o kupovini ili prodaji vozila na lizing, b) potvrdu o vlasni{tvu vozila. ^lan 15. (Postupak produ`ewa va`ewa registrovawa vozila) (1) Zahtjev za produ`ewe registracije vozila podnosi se prije isteka va`ewa registracije, ali ne prije 30 dana od isteka va`ewa registrovawa vozila, nadle`nom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prila`e: a) potvrda o registrovawu ili va`e}a saobra}ajna dozvola do zamjene iste potvrdom o registrovawu; b) dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila, koji ne mo`e biti stariji od 30 dana, u elektronskoj formi, ukoliko Zakonom nije druga~ije odre|eno; c) dokaz nadle`nog organa ili potvrda stanice tehni~kog pregleda o ispuwavawu tehni~ko-eksploatacionih uslova za obavqawe djelatnosti za koju se isto koristi (u pisanoj formi); d) potvrda o ispitivawu i sertifikat, ako je vozilo pojedina~no proizvedeno ili prepravqeno; e) dokaz o izvr{enim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila; f) polisa o obaveznom osigurawu vozila; g) dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce ako se isti izdaju prilikom produ`ewa registracije vozila; h) dokaz o identitetu nosioca potvrde o registraciji vozila: 1. za fizi~ka lica: - li~na karta za dr`avqane BiH, - li~na karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom, - ovjerena kopija putne isprave i rje{ewe o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom, 2. za pravna lica: ovjerena kopija rje{ewa sa posqedwim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se va`e}e rje{ewe o upisu u sudski registar ve} nalazi u evidenciji nadle`nog tijela,

Srijeda, 26. avgust 2009.

3. za strana dopisni{tva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavni{tva: ovjerena kopija rje{ewa o upisu u registar stranih predstavni{tava u Bosni i Hercegovini; i) dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odre|enom mati~nom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se va`e}i dokazi za tu godinu ve} nalaze u evidenciji nadle`nog tijela; j) dokaz o registrovawu djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlewu u stranom predstavni{tvu koju izdaje strano predstavni{tvo, a potpisuje lice ovla{}eno za potpisivawe u ime predstavni{tva - za strance u kulturnim predstavni{tvima i stranim dopisni{tvima, kao i stalne strane dopisnike; k) dokaz o tehni~koj ispravnosti ure|aja za gas - za vozila na gasni pogon; l) dokaz o uplati usluge tehni~kog pregleda u skladu sa va`e}im cjenovnikom; m) dokaz o uplati polise obaveznog osigurawa. (2) Produ`ewe registrovawa vozila vr{i se upisivawem roka va`ewa registracije u potvrdu o registrovawu ili u va`e}oj saobra}ajnoj dozvoli do zamjene iste potvrdom o registrovawu i izdavawem novog stikera naqepnice i izdavawem potvrde o vlasni{tvu vozila za vozila koja ne posjeduju istu. (3) Uz zahtjev za produ`ewe registrovawa vozila iz ~lana 9. ovog pravilnika potrebno je dostaviti dokaze iz stava (1) t. a), b), d), f) i h) ovoga ~lana, kao i dokaz o diplomatskom statusu (kopiju va`e}e diplomatske, konzularne ili slu`bene iskaznice). (4) Uz zahtjev za produ`ewe registrovawa vozila iz ~lana 13. ovog pravilnika uz dokaze iz stava (1) ovog ~lana potrebno je dostaviti i saglasnost vlasnika vozila za produ`ewe registracije. (5) Ako se zahtjev za produ`ewe va`ewa registrovawa vozila ne podnese u roku od 30 dana od dana isteka va`ewa registracije, vozilo se slu`beno odjavquje iz evidencije registrovanih vozila i vlasnik vozila je du`an u roku od osam dana vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji, o ~emu se donosi rje{ewe i evidentira u potvrdi o vlasni{tvu vozila. ^lan 16. (Postupak promjene podataka o vlasniku vozila) (1) U slu~aju promjene bilo kojeg li~nog podatka navedenog u potvrdi o vlasni{tvu vozila, potvrdi o registraciji ili saobra}ajnoj dozvoli, vlasnik vozila je du`an u roku od 15 dana, ra~unaju}i od dana nastale promjene, podnijeti zahtjev nadle`nom tijelu na propisanom obrascu. (2) Uz zahtjev za promjenu podataka iz stava (1) ovog ~lana, prila`u se isprave o vozilu, registarske oznake bez me|unarodne oznake BiH, kao i javna isprava ili dokaz o nastaloj promjeni, zavisno od vrste promjene. (3) Vlasnik vozila koji promijeni prebivali{te ili boravi{te raseqenog lica ili stranac, odnosno sjedi{te iz jedne op{tine u drugu, ili adresu, du`an je tu promjenu prijaviti nadle`nom tijelu u novom prebivali{tu, odnosno sjedi{tu u roku iz stava (1) ovog ~lana. (4) Odjava vozila zbog promjene podatka iz stava (3) ovog ~lana obavi}e se slu`benim putem u elektronskoj formi izme|u nadle`nih tijela za registrovawe vozila. (5) Nadle`no tijelo, rje{avaju}i po zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana, oduze}e ranije izdatu potvrdu o registrovawu ili saobra}ajnu dozvolu i izdati novu potvrdu o registraciji sa novim podacima i rokom va`ewa zamijewene isprave, a u ranije izdatoj potvrdi o vlasni{tvu vozila unije}e nove podatke o vlasniku ili zamijeniti istu ako su sve rubrike ve} popuwene.


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

(6) U slu~aju promjene podataka iz stava (1), ranije izdate registarske tablice bez me|unarodne oznake BiH vra}aju se nadle`nom tijelu, a izdaju se registarske tablice sa me|unarodnom oznakom BiH. ^lan 17. (Postupak promjene podataka o vozilu) (1) U slu~aju promjene bilo kojeg podatka o vozilu navedenog u potvrdi o vlasni{tvu vozila, potvrdi o registraciji ili saobra}ajnoj dozvoli, vlasnik vozila du`an je da u roku od 15 dana, ra~unaju}i od dana nastale promjene, podnese zahtjev nadle`nom tijelu na propisanom obrascu. (2) Uz zahtjev za promjenu podataka iz stava (1) ovog ~lana, prila`u se potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji ili saobra}ajna dozvola, dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila koji ne mo`e biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi na kojem je ozna~ena “promjena tehni~kih podataka� uz prilo`eni sertifikat o ispitivawu vozila koji je izdala institucija ovla{}ena za sertifikovawe vozila. (3) Uz zahtjev za promjenu podataka o motoru vozila, prila`e se dokaz o porijeklu motora i dokaz da je navedena promjena motora izvr{ena. Dokazima o porijeklu motora smatraju se: ra~un o kupovini, zapisnik o licitaciji, carinska deklaracija i ugovor o kupoprodaji. (4) Promjena {asije podrazumijeva novo vozilo i registrovawe istog uz prethodnu odjavu uni{tenog vozila. (5) Za promjenu boje na vozilu nije potreban sertifikat iz stava (2) ovog ~lana. (6) Promjene podataka o vozilu vr{e se izdavawem nove potvrde o vlasni{tvu i potvrde o registraciji. ^lan 18. (Postupak odjave vozila) (1) Zahtjev za odjavu vozila vlasnik registrovanog vozila podnosi nadle`nom tijelu kod koga se vozilo vodi u evidenciji, na propisanom obrascu. (2) Vozilo se odjavquje zbog nekori{}ewa, tehni~ke neispravnosti, dotrajalosti, kra|e ili uni{tewa prije isteka va`ewa registracije, a {to se dokazuje zapisnikom o uni{tewu ili kra|i vozila izdatom od strane nadle`nog tijela unutra{wih poslova o prijavi kra|e ili uni{tewa, potvrdom o otkupu sekundarnih sirovina ili izjavom o nekori{}ewu vozila. (3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana vlasnik prila`e: potvrdu o vlasni{tvu vozila, potvrdu o registraciji vozila, saobra}ajnu dozvolu, registarske tablice izuzev u slu~aju kra|e vozila, zapisnik, potvrdu ili izjavu iz stava (2) ovog ~lana. (4) Odjava vozila radi prodaje vr{i se upisivawem odgovaraju}ih podataka u potvrdu o vlasni{tvu vozila, a registarske tablice sa me|unarodnom oznakom BiH ostaju na vozilu ukoliko se vozilo prodaje u okviru Bosne i Hercegovine. (5) U slu~aju izvoza registrovanog vozila u Bosni i Hercegovini radi registrovawa u drugoj dr`avi, vlasnik vozila je du`an nadle`nom tijelu uz zahtjev za odjavu vozila vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji. (6) U slu~aju iz stava (5) ovog ~lana, nadle`no tijelo izdaje novu potvrdu o registraciji i privremene registarske tablice. ^lan 19. (Ograni~ewe raspolagawa vozilom) (1) U slu~aju dostavqawa rje{ewa nadle`nog organa kojim se vozilo odre|uje kao predmet obezbje|ewa izvr{ewa, izvr{ewa ili se ograni~ava pravo raspolagawa vlasni{tva, navedena ~iwenica }e se evidentirati u centralnom registru.

Broj 77 - Strana 15

(2) U slu~aju da zahtjev za produ`ewe registracije nije podnesen u propisanom roku, a za predmetno vozilo je dostavqeno rje{ewe nadle`nog organa iz stava (1) ovog ~lana, vozilo }e se odjaviti iz slu`bene evidencije u skladu sa stavom (4) ~lana 15. ovog pravilnika, a o navedenoj ~iwenici }e se izvijestiti organ koji je donio rje{ewe o izvr{ewu. ^lan 20. (Gubitak, kra|a ili o{te}ewe registarskih tablica) (1) Vlasnik registrovanog vozila du`an je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadle`nom tijelu prijaviti gubitak, kra|u ili o{te}ewe registarskih tablica i podnijeti zahtjev za izdavawe novih registarskih tablica na propisanom obrascu. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana, prila`e se potvrda nadle`nog tijela unutra{wih poslova o prijavi kra|e ili gubitka jedne ili obje registarske tablice, a u slu~aju o{te}ewa, izjavu na zapisnik o o{te}ewu kod nadle`nog tijela za registraciju u kom slu~aju se prila`u i registarske tablice i isprave o vozilu. U slu~aju kra|e ili gubitka jedne od registarskih tablica na vozilu, potrebno je prilo`iti preostalu registarsku tablicu. (3) U slu~aju gubitka, kra|e ili o{te}ewa registarskih tablica iz stava (1) ovog ~lana, nadle`no tijelo izdaje nove registarske tablice i potvrdu o registraciji uz evidentirawe promjene u potvrdi o vlasni{tvu vozila. (4) Namjerno o{te}ewe ili prepravqawe registarskih tablica predstavqa krivotvorewe isprava. (5) U slu~aju kada inspektor drumskog saobra}aja, po osnovu ovla{}ewa datih drugim propisom, oduzme registarske tablice vozila i potvrdu o registraciji na period od 30 dana, iste zadr`ava kod sebe, a nadle`nom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji registrovanih vozila u propisanom roku dostavqa zapisnik o oduzimawu istih sa naznakom do kojeg roka su oduzeti. (6) U slu~aju iz stava (5) ovog ~lana, nadle`no tijelo koje vodi vozilo u evidenciji registrovanih vozila, u jedinstvenoj bazi vozila za doti~no vozilo unosi napomenu da se u navedenom periodu istom ne mogu izdati druge registarske tablice. ^lan 21. (Gubitak, kra|a ili o{te}ewe isprava o vozilu) (1) Vlasnik registrovanog vozila du`an je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadle`nom tijelu prijaviti gubitak, kra|u ili o{te}ewe saobra}ajne dozvole, potvrde o vlasni{tvu vozila ili potvrde o registrovawu i podnijeti zahtjev za izdavawe novih na propisanom obrascu. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana, prila`e se potvrda nadle`nog tijela unutra{wih poslova o prijavi kra|e ili gubitka isprava iz stava (1) ovog ~lana, a u slu~aju o{te}ewa izjava na zapisnik o o{te}ewu kod nadle`nog tijela za registraciju u kom slu~aju se prila`e i o{te}ena isprava. (3) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana, izdaje se isprava sa rokom va`ewa zamijewene isprave. ^lan 22. (Ogla{avawe gubitka ili kra|e registarskih tablica i isprava o vozilu) (1) Vlasnik vozila je du`an oglasiti u slu`benim glasilima BiH, entiteta ili Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine gubitak ili kra|u registarskih tablica ili isprava iz ~lana 21. stav (1) ovog pravilnika. (2) U slu~aju gubitka ili kra|e isprave ili registarskih tablica, nadle`no tijelo donosi rje{ewe o ogla{avawu isprava ili registarskih tablica neva`e}im.


Strana 16 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^lan 23. (O{te}ewe stikera naqepnice) (1) Vlasnik registrovanog vozila du`an je nadle`nom tijelu prijaviti o{te}ewe stiker naqepnice radi izdavawa nove. (2) Nova stiker naqepnica izdata u slu~aju iz stava (1) ovog ~lana izdaje se sa rokom va`ewa zamijewene stikera naqepnice. (3) Nadle`no tijelo je du`ano elektronski evidentirati promjenu stikera naqepnice. ^lan 24. (Sprovo|ewe posebnog ispitnog postupka) (1) Ukoliko se u toku postupka registracije utvrdi da je potrebno izvr{iti dodatne provjere dostavqenih dokaza propisanih ovim pravilnikom, nadle`no tijelo sprovodi posebni ispitni postupak. (2) Postupak registracije prekida se ako se tokom postupka utvrdi da su podaci o vozilu koje je predmet registracije evidentirani u bazi podataka o otu|enim vozilima, o ~emu se donosi zakqu~ak koji se dostavqa stranci i organizacionoj jedinici nadle`nog tijela na daqe postupawe. ^lan 25. (Va`ewe registracije vozila) (1) Registracija vozila va`i godinu dana, a za privremeno registrovana vozila ovaj rok mo`e biti i kra}i od godinu dana, a najmawe 60 dana. (2) Za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine u ciqu registrovawa u drugoj zemqi registracija vozila vr{i se sa rokom va`ewa do 30 dana. (3) Rok va`ewa registracije za privremeno registrovana vozila je godinu dana, uz mogu}nost produ`ewa za jo{ godinu dana. (4) Za traktore, radne ma{ine i motokultivatore, kao i vozila na motorni pogon ~ija zapremina motora ne prelazi 50 cm3, va`ewe registracije nije vremenski ograni~eno, uz obavezu posjedovawa stikera naqepnice i polise o osigurawu vozila, koje ne smiju biti starije od godinu dana. III - ISPRAVE O VOZILU, OBLIK, IZGLED I SADR@AJ ^lan 26. (Oblik i sadr`aj saobra}ajne dozvole) (1) Obrazac saobra}ajne dozvole pravougaonog je oblika, trodijelan, svjetlozelene boje, otvoren je veli~ine 210 mm x 105 mm, a savijen 75 x 105 mm. (2) Obrazac saobra}ajne dozvole sadr`i rubrike sa predwe strane i pole|ine obrasca u koje se upisuju odre|eni podaci. (3) Izgled i sadr`aj saobra}ajne dozvole dat je u Prilogu broj 3. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 27. (Oblik i sadr`aj potvrde o vlasni{tvu vozila) (1) Obrazac potvrde o vlasni{tvu vozila pravougaonog je oblika, trodijelan, svjetlo`ute boje, otvoren je veli~ine 210 mm x 105 mm, a savijen 75 x 105 mm. (2) Obrazac potvrde o vlasni{tvu vozila sadr`i rubrike u skladu sa odredbama ~lana 2. stav (1) ovog pravilnika. (3) Izgled i sadr`aj potvrde o vlasni{tvu vozila dat je u Prilogu broj 4. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 28. (Oblik i sadr`aj potvrde o registrovawu) (1) Obrazac potvrde o registrovawu pravougaonog je oblika, trodijelan, svjetloplave boje, otvoren je veli~ine 210 mm x 105 mm, a savijen 75 x 105 mm.

Srijeda, 26. avgust 2009.

(2) Obrazac potvrde o registrovawu sadr`i rubrike u skladu sa odredbama ~lana 2. stav (1) ovog pravilnika. (3) Izgled i sadr`aj potvrde o registrovawu dat je u Prilogu broj 5. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 29. (Stiker naqepnica) (1) Znak kojim se ozna~ava rok va`nosti registracije vozila ima oblik stikera naqepnice i isti izdaje nadle`no tijelo sa rokom va`ewa od najdu`e godinu dana. (2) Stiker naqepnica je pravougaonog oblika, izra|ena od providnog materijala, sa motivima i poqima plavo-`ute boje, dimenzija 45 mm x 60 mm i postavqa se: a) za putni~ke automobile sa unutra{we strane predweg vjetrobranskog stakla u gorwem desnom uglu, b) za ostala vozila koja imaju voza~ku kabinu sa unutra{we strane predweg vjetrobranskog stakla u dowem desnom uglu. (3) Stiker naqepnica za vozila koja nemaju predwe vjetrobransko staklo je pravougaonog oblika, izra|ena od providnog materijala, sa motivima i poqima plavo`ute boje, dimenzija 30 mm x 20 mm i postavqa se na zadwim registarskim tablicama iznad prve horizontalne linije. (4) Vremenski period va`ewa registracije vozila ozna~ava se bu{ewem odgovaraju}ih poqa na stiker naqepnici. (5) Izuzetno od stava (4) ovog ~lana, za vozila za koja je propisana obaveza obavqawa {estomjese~nog redovnog tehni~kog pregleda, nadle`no tijelo izdaje stiker naqepnicu sa rokom va`ewa od {est mjeseci a po isteku ovog roka, nakon dostavqenog dokaza o tehni~koj ispravnosti vozila, izdaje drugu stiker naqepnicu sa rokom va`ewa registracije. ^lan 30. (Ispisivawe naziva rubrika) (1) Nazivi rubrika na ispravi o vozilu ispisani su na jezicima u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, latini~nim i }irili~nim pismom. (2) Podaci u rubrikama ispisuju se latini~nim pismom povla~e}i podatke iz elektronske evidencije. ^lan 31. (Me|unarodna oznaka Bosne i Hercegovine) (1) Oznaka - naqepnica Bosne i Hercegovine, koju vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini mora imati prilikom napu{tawa teritorije Bosne i Hercegovine, istaknutu na zadwoj strani vozila, bijele je boje, elipsastog je oblika. Na oznaci su utisnuta slova “BiH� crne boje, visine najmawe 80 mm, dok je {irina ispisane linije najmawe 10 mm. (2) Izgled me|unarodne oznake Bosne i Hercegovine za vozilo prikazan je u Prilogu broj 6. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. (3) Oznaku iz stava (1) ovog ~lana nije obavezno imati vozilo koje ima registarske tablice sa me|unarodnom oznakom BiH. IV - REGISTARSKE TABLICE, OBLIK, BOJA, SADR@AJ, VRSTA I KVALITET MATERIJALA ^lan 32. (Oznake i brojevi registarskih tablica) (1) Oznake i brojevi na registarskim tablicama za motorna i prikqu~na vozila i probnim tablicama ispisuju se slovima: A, E, J, K, M, T i arapskim brojevima, u tehnici {vajcarsko pismo. (2) Sve registarske tablice za motorna vozila, osim elipsastih diplomatskih naqepnica, izra|uju se od alu-


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

minijuma (AL 99,5 ISO EN 1200 i DIN 1783) i moraju imati reflektuju}a svojstva. ^lan 33. (Oznake i brojevi registarskih tablica sa me|unarodnom oznakom BiH) (1) Oznake i brojevi na registarskim tablicama sa me|unarodnom oznakom BiH ispisuju se slovima: A, E, J, K, M, O, T, i arapskim brojevima, u tehnici German FE type pismo. (2) Registarske tablice iz stava (1) ovog ~lana izra|uju se od aluminijuma (AL 99,5 ISO EN 1200 i DIN 1783) i moraju biti saglasne zahtjevima standarda (BAS ISO 7591/2003 i DIN 74069). (3) Registarske tablice iz stava (1) ovog ~lana sadr`e neponovqiv serijski broj. (4) Dimenzije plavog poqa i me|unarodne oznake BiH u istom u skladu sa Regulativom 2411/98, od 3. novembra 1998. godine. ^lan 34. (Registarske tablice za motorna i prikqu~na vozila) (1) Registarske tablice za motorna vozila su bijele boje oivi~ene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od tri broja, linije, jednog slova, linije i tri broja crne boje, du`ine 520 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm. (2) Za prikqu~na vozila izdaje se registarska tablica ~iji oblik, dimenzije i karakteristike odgovaraju karakteristikama tablice iz stava (1) ovog ~lana. (3) Traktori, radne ma{ine, motokultivatori i vozila kojima konstrukcijske osobine ne dozvoqavaju ozna~avawe tablicama iz prethodnog stava ozna~avaju se jednom tablicom du`ine 340 mm, visine 200 mm i {irine 1 mm, a drugom tablicom du`ine 520 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm. (4) Izgled registarskih tablica za motorna i prikqu~na vozila dat je u Prilogu broj 7. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 35. (Registarske tablice sa me|unarodnom oznakom BiH za motorna i prikqu~na vozila) (1) Registarske tablice za motorna i prikqu~na vozila su bijele boje oivi~ene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja crne boje, du`ine 520 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm i plavim poqem u lijevom dijelu tablice koje sadr`i me|unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (2) Vozila koja u pogledu dimenzija, osovinskog optere}ewa i najve}e dopu{tene mase odstupaju od Zakonom utvr|enih normativa ozna~avaju se registarskim tablicama iz stava (1) ovog ~lana, s tim {to se u potvrdi o registrovawu upisuje napomena da se radi o vangabaritnom vozilu. (3) Traktori, radne ma{ine, radna vozila i motokultivatori ozna~avaju se jednom tablicom bijele boje oivi~ene zelenom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja zelene boje, du`ine 340 mm, visine 200 mm i {irine 1 mm, a drugom tablicom du`ine 520 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm i plavim poqem u lijevom dijelu tablice, koje sadr`i me|unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (4) Registarske tablice za taksi vozila su bijele boje oivi~ene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova TA, linije i {est brojeva crne boje, du`ine 520 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm i plavim poqem u lijevom dijelu tablice koje sadr`i me|unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. Za izdavawe registarskih tablica za taksi vozila podnosi

Broj 77 - Strana 17

se i validan dokaz o odobrenoj taksi djelatnosti. U slu~aju promjene djelatnosti ili prodaje vozila kojim se obavqa taksi djelatnost, vlasnik vozila je du`an vratiti registarske tablice nadle`nom tijelu koje ih je izdalo i odjaviti vozilo. (5) Za vozila iz st. (2), (3) i (4) ovog ~lana i vozila iz ~lana 13. ovog pravilnika registarske tablice sa me|unarodnom oznakom BiH izdaju se uz prvo izdavawe potvrde o vlasni{tvu vozila i potvrde o registraciji. (6) Izgled registarskih tablica za motorna i prikqu~na vozila dat je u Prilogu broj 8. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 36. (Registarske tablice za motocikle i bicikle sa motorom) (1) Za motocikle i bicikle sa motorom izdaje se jedna registarska tablica du`ine 240 mm, visine 130 mm i {irine 1 mm. U pogledu boje, brojnih i slovnih oznaka ne razlikuju se od registarskih tablica iz ~lana 34. ovog pravilnika. (2) Izgled registarske tablice za motocikle i bicikle sa motorom dat je u Prilogu broj 9. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 37. (Registarske tablice sa me|unarodnom oznakom BiH za motocikle i bicikle sa motorom) (1) Za motocikle i bicikle sa motorom izdaje se jedna registarska tablica du`ine 240 mm, visine 130 mm i {irine 1 mm. U pogledu boje, brojnih i slovnih oznaka ne razlikuju se od registarskih tablica za motorna vozila, osim {to je plavo poqe sa me|unarodnom oznakom Bosne i Hercegovine u lijevom gorwem uglu tablice. (2) Izgled registarske tablice za motocikle i bicikle sa motorom dat je u Prilogu broj 10. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 38. (Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavni{tava u BiH) (1) Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavni{tava, misija stranih dr`ava i predstavni{tava me|unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i wihovog osobqa, odnosno stranaca stalnih slu`benika u ovim predstavni{tvima sadr`e broj~anu oznaku zemqe po kojoj je predstavni{tvo registrovano u Bosni i Hercegovini, slovnu oznaku djelatnosti predstavni{tva, odnosno statusa lica u tim predstavni{tvima i registarski broj koji se sastoji od tri broja. (2) Vozilu koje koristi {ef diplomatskog predstavni{tva ili misije strane dr`ave u BiH dodjequje se tablica sa registarskim brojem 001, koji zadr`ava u slu~aju promjene vozila u propisanom postupku registrovawa vozila. (3) Slovne oznake djelatnosti predstavni{tva, odnosno statusa lica u tim predstavni{tvima na registarskim tablicama su sqede}e: a) “A” - za vozila u vlasni{tvu diplomatskih i konzularnih predstavni{tava, misija stranih dr`ava i predstavni{tava me|unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i wihovog osobqa koje ima diplomatski status; b) “M” - za vozila ~iji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima, misijama stranih dr`ava i predstavni{tvima me|unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, a nemaju diplomatski status. (4) Registarske tablice za vozila iz stava (1) ovog ~lana izdate nakon po~etka izdavawa tablica sa me|unarodnom oznakom BiH su plave boje, oivi~ene `utom linijom i sadr`e oznaku zemqe u brojevima i registarsku oznaku vozila napisanu `utim slovima i brojevima. Ove


Strana 18 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

registarske tablice su du`ine 520 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm. (5) Vozila kojima konstrukcijske osobine ne dozvoqavaju ozna~avawe tablicama iz prethodnog stava ozna~avaju se jednom tablicom du`ine 340 mm, visine 200 mm i {irine 1 mm, a drugom tablicom du`ine 520 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm. (6) Uz registarske tablice iz st. (4) i (5) ovog ~lana izdaju se elipsaste naqepnice plave boje oivi~ene `utom linijom, koje sadr`e slova `ute boje, i to: a) “CMD” - za vozila koja koristi {ef diplomatskog predstavni{tva ili misije; b) “CD” - za vozila koja koriste lica sa diplomatskim statusom; c) “CC” - za vozila koja koristi konzularni funkcioner. (7) Elipsaste naqepnice iz stava (6) ovog ~lana su du`ine 150 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm i iste sadr`e neponovqivi serijski broj. (8) Za vozila iz stava (1) ovog ~lana registarske tablice iz st. (4) i (5) i elipsaste naqepnice iz stava (6) ovog ~lana izdaju se uz prvo izdavawe potvrde o vlasni{tvu vozila i potvrde o registraciji. (9) Izgled registarskih tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavni{tava u BiH i elipsastih naqepnica dat je u Prilogu broj 11. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 39. (Registarske tablice za privremeno registrovana vozila sa me|unarodnom oznakom BiH) (1) Registarske tablice za privremeno registrovana vozila i vozila koja se izvoze iz BiH radi registrovawa u drugoj zemqi su bijele boje oivi~ene plavom linijom sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja plave boje, du`ine 520 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm i plavim poqem u lijevom dijelu tablice koje sadr`i me|unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (2) Vozila kojima konstrukcijske osobine ne dozvoqavaju ozna~avawe tablicama iz prethodnog stava ozna~avaju se jednom tablicom du`ine 340 mm, visine 200 mm i {irine 1 mm, a drugom tablicom du`ine 520 mm, visine 110 mm i {irine 1 mm i plavim poqem u lijevom dijelu tablice koje sadr`i me|unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (3) Izgled registarskih tablica za privremeno registrovana vozila odgovara izgledu registarskih tablica koji je dat u Prilogu broj 12. ovog pravilnika. ^lan 40. (Oblik i sadr`aj probne tablice sa me|unarodnom oznakom BiH) (1) Probne tablice su bijele boje, oivi~ene crvenom linijom, sa registarskom oznakom napisanom crvenom bojom, koja se sastoji od dva slova TT, linije, {est brojeva crvene boje, a du`ine su 520 mm, visine 110 mm i debqine 1 mm i izra|ene od istog materijala kao i tablice sa me|unarodnom oznakom BiH. (2) Probne tablice, izra|ene od istog materijala kao i tablice sa me|unarodnom oznakom BiH, postavqaju se na mjesto predvi|eno za registarske tablice, a nakon isteka roka va`ewa vra}aju se bilo kom nadle`nom tijelu. (3) Izgled probne tablice dat je u Prilogu broj 13. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 41. (Tehni~ka specifikacija potvrde o vlasni{tvu vozila i potvrde o registrovawu i registarskih tablica sa me|unarodnom oznakom BiH) Tehni~ka specifikacija obrazaca potvrde o vlasni{tvu vozila i potvrde o registrovawu, stikera i regi-

Srijeda, 26. avgust 2009.

starskih tablica sa me|unarodnom oznakom BiH data je u Prilogu broj 14. ovog pravilnika, ~ini wegov sastavni dio i ne objavquje se u slu`benim glasilima. V - EVIDENCIJE O REGISTROVANIM VOZILIMA ^lan 42. (Elektronska evidencija) Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (u daqem tekstu: IDDEEA) vodi i tehni~ki odr`ava elektronsku evidenciju o registrovanim vozilima u Bosni i Hercegovini i dokumentima vezanim za registrovawe vozila (Centralni registar), koja se ~uva trajno. ^lan 43. (Nadle`nost za vo|ewe evidencija) (1) Evidenciju iz ~lana 42. ovog pravilnika vode nadle`na tijela u okviru svoje nadle`nosti, uz obavezu istovremenog dostavqawa podataka elektronskim putem IDDEEA-i. (2) Za ta~nost i a`urnost podataka u evidencijama o vozilima, odgovorni su nadle`na tijela iz stava (1) ovog ~lana. ^lan 44. (Dosije vozila) (1) Svi zahtjevi koji se podnose nadle`nom tijelu navedeni u ovom pravilniku sa pripadaju}im prilozima ~ine dosije vozila, koji se odla`e po rednom broju registra i ~uva se trajno. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog pravilnika, zahtjevi za produ`ewe va`ewa registracije sa prilozima i izdavawe probnih tablica odla`u se u poseban dosije po evidencijskom broju prijema zahtjeva za produ`ewe registracije i izdavawe probnih tablica, ~uvaju se dvije godine. VI - REGISTROVAWE I OZNA^AVAWE MOTORNIH I PRIKQU^NIH VOZILA I OKLOPNIH BORBENIH VOZILA ORU@ANIH SNAGA BiH ^lan 45. (Pojmovi) U smislu ove glave Pravilnika zna~e: (a) Pod pojmom vozila OS BiH podrazumijevaju se motorna i prikqu~na vozila koja se nalaze na upotrebi u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine, te motorna i prikqu~na vozila vlasni{tvo Ministarstva odbrane, koja su upu}ena kao podr{ka vojnim jedinicama koje u~estvuju u misiji Ujediwenih nacija, a registrovana su u Bosni i Hercegovini. (b) Borbeno vozilo, gusjeni~ar i to~ka{ je svako oklopno, naoru`ano motorno vozilo specijalno izra|eno ili prilago|eno za borbena djelovawa. Namjenski izra|ena motorna borbena vozila su: oklopni automobili, oklopni transporteri, samohodna artiqerijska oru|a, borbena protivvazdu{na i anfibijska vozila. ^lan 46. (Nadle`nost za registrovawe vozila OS BiH) Zajedni~ki centar za kontrolu kretawa (u daqem tekstu: organ nadle`an za registrovawe vozila OS BiH) nadle`an je za registrovawe i ozna~avawe novonabavqenih motornih, prikqu~nih i borbenih vozila, preregistrovawe raspolo`ivih motornih i prikqu~nih vozila, produ`ewe registracije za motorna i prikqu~na vozila, izdavawe registarskih tablica za registrovana motorna i prikqu~na vozila, vo|ewe centralnog registra registrovanih motornih, prikqu~nih i borbenih vozila, ~uvawe i izdavawe obrazaca za registrovawe, vo|ewe dosijea o registrovanim motornim, prikqu~nim i borbenim vozilima, brisawe vozila iz centralnog re-


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

gistra, te izdavawe dokumentacije o registrovanim vozilima. ^lan 47. (Vozila OS BiH koja podlije`u registrovawu) (1) Registrovawu i ozna~avawu podlije`u: motorna vozila, borbena motorna vozila, specijalna motorna vozila na kojima su ugra|eni lansirni raketni sistemi, in`ewerijske ma{ine i prikqu~na vozila, osim sredstava naoru`awa. (2) Sva motorna i prikqu~na vozila iz stava (1) ovog ~lana moraju biti ozna~ena propisanom registarskom oznakom, bez obzira da li se nalaze na upotrebi, van upotrebe ili u stawu konzervisawa. ^lan 48. (Uslovi za u~estvovawe vozila OS BiH u saobra}aju) (1) U saobra}aju na putevima mogu u~estvovati motorna i prikqu~na vozila OS BiH kojima je nadle`ni organ izdao va`e}u ispravu o vlasni{tvu i registraciji (Prilog broj 15. ovog pravilnika) i koja su registrovana i ozna~ena po odredbama ovog pravilnika. (2) Za registrovano motorno vozilo Oru`anih snaga BiH izdaju se registarske tablice i potvrda o vlasni{tvu i registraciji. (3) Registarske tablice i ispravu o vlasni{tvu i registraciji za registrovana motorna i prikqu~na vozila OS BiH izdaje Zajedni~ki centar za kontrolu kretawa. (4) Izuzetno, na putevima mogu saobra}ati i neregistrovana motorna vozila OS BiH, pod uslovima predvi|enim ovim pravilnikom. ^lan 49. (Postupak sa vozilima OS BiH u stawu konzervisawa) (1) Za motorna i prikqu~na vozila koja su u stawu konzervisawa izdaju se registarske tablice i isprava o vlasni{tvu i registrovawu prilikom prvog registrovawa. (2) Na motornim i prikqu~nim vozilima iz stava (1) ovog ~lana ne vr{i se tehni~ki pregled za produ`ewe va`nosti registracije. (3) Motorna i prikqu~na vozila iz stava (1) ovog ~lana na tehni~ki pregled upu}uju se odmah nakon dekonzervisawa i ne mogu u~estvovati u saobra}aju dok se na istim ne izvr{i tehni~ki pregled. ^lan 50. (Izgled registarskih tablica OS BiH) (1) Za neborbena motorna vozila i borbena motorna vozila - to~ka{e OS BiH registarske tablice sadr`e slovne i broj~ane oznake po standardima propisanim za registarske tablice. Veli~ina, izgled i oznake registarskih tablica propisane su ovim pravilnikom. (2) Oznake i brojevi na registarskim tablicama na neborbenim motornim vozilima i borbenim motornim vozilima - to~ka{ima upisuju se slovima engleskog alfabeta (A, B, C, D, E, F, G, H, I) prema klasifikaciji motornih i prikqu~nih vozila u OS BiH i arapskim brojevima u tehnici {vajcarsko pismo. (3) Tablice se izra|uju od metala i moraju biti presvu~ene reflektuju}om materijom. (4) Izgled registarske tablice za neborbena motorna vozila i borbena motorna vozila - to~ka{e dat je u Prilogu broj 16. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. (5) Izgled registarske tablice za motocikle OS BiH dat je u Prilogu broj 17. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. ^lan 51. (Registarske oznake za vozila gusjeni~are) (1) Na borbena motorna vozila - gusjeni~are umjesto registarskih tablica, ispisuju se registarske oznake na

Broj 77 - Strana 19

odre|enom mjestu vozila, shodno uslovima datim u Prilogu broj 18. ovog pravilnika. Oznake se sastoje od grba, ispisa OS BiH, broj~anih i slovnih oznaka. (2) Izgled registarske oznake za borbena motorna vozila - gusjeni~are dat je u Prilogu broj 19. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. (3) Na borbena motorna vozila - gusjeni~are registarske oznake ispisuju se sa lijeve i desne strane vozila, prema uslovima za ispisivawe registarskih oznaka (Prilog broj 18. ovog pravilnika). ^lan 52. (Promjena registarskih tablica na vozilima OS BiH) (1) Svako motorno i prikqu~no vozilo, dok se nalazi u OS BiH, nosi iste registarske tablice. (2) Vozilu se mogu promijeniti registarske tablice u sqede}im slu~ajevima: a) u slu~aju kada su registarske tablice dotrajale da se ne mo`e jasno o~itati registarski broj ili se izgube i b) u slu~aju kada se koristi za izvr{avawe specijalnih zadataka. ^lan 53. (Upotreba dvojnih registarskih tablica na vozilima OS BiH) (1) Motorna vozila iz stava (2) ~lana 52. ovog pravilnika, pored dodijeqenih registarskih tablica za izvr{avawe specijalnih zadataka, zadr`avaju prvobitno dodijeqene registarske tablice. Tablice dodijeqene za izvr{avawe specijanih zadataka vra}aju se tijelu koje ih je izdalo kada prestane potreba za kori{}ewem istih. Evidencija o dodijeqenim registarskim tablicama za izvr{avawe specijalnih zadataka vodi se kod tijela nadle`nog za registrovawe. (2) Motorna vozila iz stava (2) ~lana 52. ovog pravilnika mogu, iskqu~ivo radi putovawa u inostranstvo, biti registrovana kod nadle`nog ministarstva unutra{wih poslova. (3) Odobrewe za registrovawe vozila iz stava (2) ovog ~lana daje Ministarstvo odbrane BiH. (4) Evidencija o registrovanim vozilima iz stava (2) ovog ~lana vodi se u organu nadle`nom za registrovawe vozila OS BiH i Ministarstvu odbrane BiH. ^lan 54. (Preregistrovawe vozila OS BiH) Vojne jedinice OS BiH, korisnici vozila, du`ni su u roku od godinu dana od dana stupawa na snagu ovog pravilnika izvr{iti preregistrovawe svih motornih i prikqu~nih vozila. Zahtjev za preregistrovawe dostavqa se organu nadle`nom za registrovawe vozila OS BiH. ^lan 55. (Registrovawe novonabavqenih vozila OS BiH) Vojna jedinica koja je primila neregistrovano motorno, prikqu~no ili borbeno vozilo (kupqeno, donirano, pokloweno ili na drugi zakonit na~in ste~eno) du`na je u roku od pet (5) dana izvr{iti prijavu organu nadle`nom za registrovawe vozila OS BiH radi registrovawa. ^lan 56. (Zahtjev za registrovawe vozila OS BiH) (1) Prijava motornih i prikqu~nih vozila za registrovawe vr{i se podno{ewem Zahtjeva za registrovawe neborbenih motornih i prikqu~nih vozila i borbenih motornih vozila - to~ka{a (Obrazac ORVOS-1 - Prilog broj 20. ovog pravilnika) i Zahtjeva za ozna~avawe borbenih motornih vozila - gusjeni~ara (Obrazac ORVOS-2 - Prilog broj 21. ovog pravilnika). Uz zahtjev za registrovawe jedinica OS BiH, podnosilac zahtjeva du`an je


Strana 20 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

prilo`iti dokumentaciju propisanu ~lanom 60. ovog pravilnika. (2) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana podnosi se tijelu nadle`nom za registrovawe, a podnose ga vojne jedinice na direktnoj vezi Zajedni~kom {tabu OS BiH, Operativnoj komandi OS BiH i Komandi za podr{ku. ^lan 57. (Zabrana isticawa oznaka na vozilima OS BiH) (1) Na motorna i prikqu~na vozila Oru`anih snaga BiH nije dozvoqeno postavqawe i isticawe oznaka koje nisu predvi|ene ovim pravilnikom. (2) Zabraweno je postavqawe internih oznaka vojnih jedinica OS BiH, kao i ispisivawe naziva i oznaka vojnih jedinica na vozilima. (3) Izuzetno, obiqe`avawe vozila u koloni, za vrijeme organizovanog kretawa kolone, posebnim znacima mo`e se vr{iti, s tim da se oznake postavqaju u dowem desnom uglu predweg vjetrobranskog stakla. (4) Odredbe stava (2) ovog ~lana ne odnose se na vozila Vojne policije, sanitetska motorna vozila, vatrogasna vozila, motorna vozila na kojima se vr{i obuka i vozila kojima se prevoze opasne materije. ^lan 58. (Dodjeqivawe registarskih oznaka za vozila OS BiH) Raspored registarskih tablica za registrovawe motornih i prikqu~nih vozila OS BiH vr{i tijelo nadle`no za registrovawe vozila OS BiH, na osnovu zahtjeva za registrovawe iz ~lana 56. stav (1), po principu odabira slu~ajnog uzorka. Istoj vojnoj jedinici OS BiH ne dodjequju se registarske tablice u nizu. ^lan 59. (Evidencija registrovanih sredstava vozila OS BiH) Tijelo nadle`no za registrovawe vozila OS BiH vodi evidenciju i pregled registrovanih motornih i prikqu~nih vozila OS BiH (Obrazac ORVOS-3 - Prilog broj 22. ovog pravilnika). ^lan 60. (Dokumentacija za registrovawe vozila OS BiH) (1) Registrovawe motornih, prikqu~nih i borbenih vozila OS BiH vr{i Zajedni~ki centar za kontrolu kretawa na osnovu zahtjeva za registrovawe motornih, prikqu~nih i borbenih vozila (Obrazac ORVOS-1 i ORVOS-2). Zahtjev za registrovawe dostavqaju tijela saobra}ajne slu`be iz ~lana 56. stav (2) ovog pravilnika. (2) Uz zahtjev za registrovawe prila`u se potvrda o tehni~koj ispravnosti motornog i prikqu~nog vozila, jedan primjerak materijalnog naloga o zadu`ewu vojne jedinice OS BiH sa motornim ili prikqu~nim vozilom i dokaz o porijeklu motornog ili prikqu~nog vozila (faktura, ra~un, otpremnica, ugovor o donaciji) i neva`e}a saobra}ajna dozvola motornog vozila - kada se vr{i preregistrovawe. (3) Kao dokaz o porijeklu prihvati}e se va`e}a saobra}ajna dozvola koju su izdala prija{wa entitetska ministarstva, materijalna lista zadu`ewa sredstva, a u saobra}ajnoj dozvoli upisan podatak da je vlasnik motornog ili prikqu~nog vozila jedno od prija{wih entitetskih ministarstava odbrane, odnosno vojna po{ta. (4) Nakon izvr{ewa preregistrovawa stara saobra}ajna dozvola se poni{tava i odla`e u dosije o motornom vozilu. ^lan 61. (Postupak registrovawa vozila OS BiH) Organ nadle`an za registrovawe vozila OS BiH registrova}e vozilo tek kada izvr{i sqede}e radwe:

Srijeda, 26. avgust 2009.

a) kontrolu vaqanosti i identi~nosti podataka iz zahtjeva za registrovawe, potvrde o tehni~koj ispravnosti, materijalnog naloga i dokumenta o porijeklu motornog vozila, b) uno{ewe podataka iz zahtjeva za registrovawe u Pregled registrovanih motornih, prikqu~nih i borbenih vozila OS BiH (Obrazac ORVOS-3) i dodijeli odgovaraju}e registarske oznake, c) upi{e dodijeqene registarske oznake u zahtjev za registrovawe motornih, prikqu~nih i borbenih vozila OS BiH (Obrazac ORVOS-1 i ORVOS-2), d) formira dosije za motorno, prikqu~no odnosno borbeno vozilo, gdje se ula`u zahtjev za registrovawe, potvrda o tehni~koj ispravnosti, materijalni nalog i dokumenta o porijeklu vozila, e) unese podatke u elektronsku evidenciju, f) izda ispravu o vlasni{tvu i registraciji za neborbena motorna i prikqu~na vozila i borbena motorna vozila - to~ka{e. ^lan 62. (Tehni~ki pregled vozila OS BiH) (1) Tehni~ki pregledi motornih i prikqu~nih vozila vr{e se jednom godi{we, izuzev autobusa i vozila za obuku za koja se provjera tehni~ke ispravnosti vr{i svakih {est mjeseci. (2) Izuzetno, novoproizvedena motorna i prikqu~na vozila podvrgavaju se tehni~kom pregledu prije prvog registrovawa, a nakon toga tokom mjeseca u kojem isti~e rok od 24 mjeseca od dana prvog registrovawa. (3) Na tehni~ki pregled ne upu}uju se motorna i prikqu~na vozila koja su u stawu konzervisawa. ^lan 63. (Ispisivawe oznaka na borbenim vozilima) Ispisivawe registarskih oznaka na borbena vozila gusjeni~are vr{i se prema uslovima za ispisivawe registarskih oznaka (Prilog broj 18. ovog pravilnika). ^lan 64. (Postupak sa tablicama sa rashodovanih vozila OS BiH) (1) Rashodovawe motornih i prikqu~nih vozila vr{i se rje{ewem o rashodovawu, koje donosi nadle`ni komandant vojne jedinice OS BiH, odnosno nadle`no lice organizacione cjeline Ministarstva odbrane BiH. (2) Po dono{ewu rje{ewa o rashodovawu vozila, starje{ina vojne jedinice iz ~ijeg sastava je vozilo odmah, a najkasnije u roku od sedam dana, uz izvje{taj dostavqa organu nadle`nom za registrovawe vozila OS BiH: registarske tablice sa rashodovanog vozila, ispravu o vlasni{tvu rashodovanog vozila i kopiju rje{ewa o rashodovawu za svako pojedina~no vozilo. (3) Tijelo nadle`no za registrovawe vozila OS BiH a`urira podatke u Pregledu registrovanih motornih, prikqu~nih i borbenih vozila OS BiH, te poni{tava ispravu o vlasni{tvu, upisuje datum rashodovawa i broj rje{ewa o rashodovawu i odla`e u dosije vozila skupa sa rje{ewem o rashodovawu. (4) Tijelo nadle`no za registrovawe {estomjese~no organizuje komisijsko uni{tewe vra}enih registarskih tablica rashodovanih vozila. ^lan 65. (Uslovi za kori{}ewe probnih tablica za vozila OS BiH) (1) Svako neregistrovano motorno i prikqu~no vozilo OS BiH koje u~estvuje u saobra}aju mora biti obiqe`eno probnim tablicama. (2) Vozilo se obiqe`ava sa dvije probne tablice, koje se postavqaju na predwoj i zadwoj strani vozila, i to tako da su vidqive a oznake na wima uo~qive.


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

(3) Izuzetno, stav (1) ovog ~lana ne odnosi se na novonabavqena motorna i prikqu~na vozila, koja se sve vrijeme, od mjesta preuzimawa do mjesta registrovawa, prevoze vu~nim vozom, odnosno namjenskim vozilom za prevoz vozila, za vrijeme dok se prevoze tim vozilom. ^lan 66. (Izgled probnih tablica za vozila OS BiH) (1) Probne tablice za vozila OS BiH su `ute boje oivi~ene crnom linijom sa registarskom oznakom crne boje, dimenzija 520 mm x 110 mm. Probne registarske tablice ne moraju biti presvu~ene reflektuju}om materijom, a izra|ene su od ~vrstog papirnog materijala. Probne tablice sastoje se od {est brojeva, jednog slova i natpisa OS BiH. Iznad registarske oznake na sredini registarske tablice ispisan je naziv “PROBA”. (2) Oznake i brojevi na probnim tablicama ispisuju se slovima engleskog alfabeta (A, B, C, D, E, F, G, H, I) prema klasifikaciji motornih i prikqu~nih vozila u OS BiH i arapskim brojevima, u tehnici {vajcarsko pismo (Prilog broj 23. ovog pravilnika). ^lan 67. (Izdavawe probnih tablica za vozila OS BiH) (1) Izdavawe probnih tablica za potrebe vojnih jedinica OS BiH vr{i organ nadle`an za registrovawe vozila OS BiH. (2) Za svaku izdatu probnu tablicu organ nadle`an za registrovawe vozila OS BiH izdaje Potvrdu o kori{}ewu probnih tablica (Obrazac ORVOS-4; Prilog broj 24. ovog pravilnika). (3) Evidenciju o izdatim probnim tablicama vodi organ nadle`an za registrovawe vozila OS BiH na Obrascu broj ORVOS-5 koji je dat u Prilogu broj 25. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio. (4) Nakon prestanka potrebe za probnim tablicama, probne tablice vra}aju se organu koji ih je izdao. ^lan 68. (Rokovi za dostavqawe dosijea za vozila OS BiH) (1) Prija{wa entitetska ministarstva odbrane, odnosno vojne jedinice OS BiH kod kojih se vode evidencije o registrovanim vozilima entitetskih vojski, trideset dana nakon stupawa na snagu ovog pravilnika zapisni~ki }e dostaviti neiskori{}ene obrasce i dosijee o registrovanim motornim vozilima organu nadle`nom za registrovawe vozila OS BiH. (2) Za motorna i prikqu~na vozila za koja su dostavqeni dosijei organ nadle`an za registrovawe vozila OS BiH izvr{i}e preregistrovawe. ^lan 69. (Registrovawe privremeno dodijeqenih vozila za potrebe OS BiH) (1) Organ nadle`an za registrovawe vozila OS BiH izvr{i}e registrovawe privremeno dodijeqenih motornih i prikqu~nih vozila, za obavqawe posebnih zadataka (deminirawe, u~e{}e u misijama Ujediwenih nacija i dr.) za potrebe OS BiH. Kao dokaz o porijeklu vozila prihvati}e se ugovor, sporazum, odluka ili bilo koji drugi pisani dokument potpisan od strane davaoca i primaoca vozila. (2) Vozila iz stava (1) ovog ~lana registrova}e se samo na vrijeme na koje se ustupaju na upotrebu OS BiH. Nakon isteka vremena ustupawa, sa registarskim tablicama i saobra}ajnom dozvolom postupa se shodno ~lanu 64. ovog pravilnika. VII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 70. (Personalizovawe i dodjela registarskih tablica i isprava o vozilu) (1) IDDEEA vr{i personalizovawe registarskih tablica koje se izdaju u skladu sa odredbama ovog pravil-

Broj 77 - Strana 21

nika i wihovu raspodjelu nadle`nim tijelima, osim registarskih tablica za vozila OS BiH. (2) IDDEEA vr{i raspodjelu potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registrovawu, a personalizovawe istih vr{e nadle`na tijela. (3) IDDEEA vr{i raspodjelu stiker naqepnica, a ozna~avawe na za to predvi|enim mjestima vr{e nadle`na tijela. ^lan 71. (Obezbje|ivawe obrazaca i postavqawe registarskih tablica) (1) Obrasce propisane ovim pravilnikom, osim obrasca zahtjeva iz ~lana 5. stav (2) ovog pravilnika, obezbje|uje IDDEEA. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog ~lana, za vozila OS BiH obrasce i registarske tablice obezbje|uje Ministarstvo odbrane BiH. (3) Registarske tablice su vlasni{tvo dr`ave BiH, a iste se u slu~ajevima propisanim odredbama ovog pravilnika izdaju na kori{}ewe. (4) Registarske tablice propisane ovim pravilnikom postavqaju se na mjesto koje je proizvo|a~ vozila predvidio za wihovo postavqawe. ^lan 72. (Prestanak primjene propisa) Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa koji su regulisali ovu materiju u Bosni i Hercegovini. ^lan 73. (Stupawe na snagu propisa) (1) Nadle`no tijelo u procesu registrovawa vozila prihvata dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila sa bilo koje stanice tehni~kog pregleda vozila koja je uvezana u informacioni sistem. (2) Prilikom podno{ewa zahtjeva za produ`ewe va`nosti registrovawa vozila ili promjene podataka o vlasniku ili vozilu koji sadr`i saobra}ajna dozvola, koji se podnese nakon stupawa na snagu ovog pravilnika izdaje se potvrda o vlasni{tvu vozila. (3) Potvrda o registraciji }e se izdati nakon popuwavawa svih slobodnih poqa za produ`ewe registracije u saobra}ajnoj dozvoli, ukoliko odredbama ovog pravilnika nije druga~ije propisano. (4) Izdavawem potvrde o vlasni{tvu vozila, saobra}ajna dozvola, izdata po propisima koji su bili na snazi do stupawa na snagu ovog pravilnika, slu`i kao potvrda o registrovawu. (5) Saobra}ajna dozvola mo`e se, na zahtjev vlasnika, zamijeniti potvrdom o registrovawu i prije navedenog roka. (6) Registarske tablice izdate po propisima koji su bili na snazi do stupawa na snagu ovog pravilnika ostaju u upotrebi i kori{}ewu do promjene vlasni{tva ili promjene podataka o vozilu ili o vlasniku vozila, ukoliko odredbama ovog pravilnika nije druga~ije propisano. ^lan 74. (Stupawe na snagu propisa) (1) Ovaj pravilnik stupa na snagu 28. septembra 2009. godine. (2) Ovaj pravilnik objavi}e se u “Slu`benom glasniku BiH” i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Broj: 01-02-2-2695/09 31. jula 2009. godine Sarajevo

Ministar, Mr Rudo Vidovi}, s.r.


Strana 22 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 26. avgust 2009. Прилог број 1.

Nadležno tijelo / Надлежни орган Broj registra / Броj регистра Datum / Датум

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU-PROBNE TABLICE/PLOČICE-ODJAVU VOZILA-PROMJENU PODATAKA ЗАХТЈЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ-ПРОБНЕ ТАБЛИЦЕ-ОДЈАВУ ВОЗИЛА-ПРОМЈЕНУ ПОДАТАКА I. VRSTA ZAHTJEVA / ВРСТА ЗАХТЈЕВА

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

prva registracija / прва регистрација ponovna registracija / поновна регистрација promjena vlasništva nad vozilom / промјена власништва над возилом privremena registracija vozila / привремена регистрација возила izdavanje probnih tablica - pločica / издавање пробних таблица produženje važnosti registracije / продужење важности регистрације promjena podataka o vlasniku vozila / промјена података о власнику возила promjena podataka o vozilu / промјена података о возилу odjava vozila / одјава возила promjena registarskih tablica - pločica / промјена регистарских таблица izdavanje isprava o vozilu / издавање исправа о возилу promjena stikera naljepnice / промјена стикера наљепнице

II. IDENTIFIKACIJSKI PODACI VOZILA / ИДЕНТИФИКАЦИЈСКИ ПОДАЦИ ВОЗИЛА Vrsta vozila / Врста возила Marka / Марка Tip / Тип Broj šasije / Број шасије Broj motora / Број мотора Registarski broj / Регистарски број Broj potvrde o registraciji / Број потврде о регистрацији Broj potvrde o vlasništvu vozila / Број потврде о власништву возила Broj stikera naljepnice / Број стикера наљепнице

III. PODACI O PRVOJ REGISTRACIJI / ПОДАЦИ О ПРВОЈ РЕГИСТРАЦИЈИ Mjesto prve registracije / Мјесто прве регистрације Datum prve registracije / Датум прве регистрације Registarska - registracijska oznaka / Регистарска ознака

IV. PODACI O VLASNIKU / ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ Vrsta / Врста

1-Fizička osoba / Физичко лице

2-Pravna osoba / Правно лице

JMB - JIB - MB / ЈМБ - ЈИБ - МБ

Prezime - naziv / Презиме - назив Ime / Име Mjesto, Općina / Мјесто, Општина Adresa / Адреса

V. PODACI O NOSIOCU / NOSITELJU POTVRDE O REGISTRACIJI / ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ Svojstvo /Својство JMB - JIB - MB / ЈМБ - ЈИБ - МБ Prezime - naziv / Презиме - назив Ime / Име Mjesto, Općina / Мјесто, Општина Adresa / Адреса

1-Vlasnik / Власник

2-Korisnik / Корисник

3-Ostalo / Остало


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 77 - Strana 23

VI. PODACI O OSIGURANJU VOZILA / ПОДАЦИ О ОСИГУРАЊУ ВОЗИЛА Osiguravajuće društvo / Осигуравајуће друштво Broj polise osiguranja / Број полисе осигурања Osiguravajuće društvo - međunarodnа kartа / Осигуравајуће друштво - међународна карта Broj međunarodne karte / Број међународне карте

VII. NOVI PODACI O VLASNIKU VOZILA / НОВИ ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ ВОЗИЛА Vrsta / Врста

1-Fizička osoba / Физичко лице

2-Pravna osoba / Правно лице

JMB - JIB - MB / ЈМБ - ЈИБ - МБ

Prezime - naziv / Презиме - назив Ime / Име Mjesto, Općina / Мјесто, Општина Adresa / Адреса

VIII. NOVI PODACI O NOSIOCU / NOSITELJU POTVRDE O REGISTRACIJI / НОВИ ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ Svojstvo /Својство

1-Vlasnik / Власник

2-Korisnik / Корисник

3-Ostalo / Остало

JMB - JIB - MB / ЈМБ - ЈИБ - МБ

Prezime - naziv / Презиме - назив Ime / Име Mjesto, Općina / Мјесто, Општина Adresa / Адреса

IX. ODJAVA VOZILA / ОДЈАВА ВОЗИЛА Datum odjave / Датум одјаве

Razlog odjave / Разлог одјаве: 1 - preseljenjе vlasnika / преселење власника

6 - izgubljeno-ukradeno / изгубљено-украдено

2 - prodaja u BiH / због продаје у БиХ

7 - otuđeno u inostranstvu / отуђено у иностранству

3 - prodaja izvan BiH / продаја изван БиХ

8 - neispravno / неисправно

4 - otpisano-dotrajalo / отписано-дотрајало

9 - po službenoj dužnosti / по службеној дужности

5 - uništeno / уништено

X. PROMJENA REGISTARSKIH TABLICA-PLOČICA / ПРОМЈЕНА РЕГИСТАРСКИХ ТАБЛИЦА IZDAVANJE ISPRAVA O VOZILU / ИЗДАВАЊЕ ИСПРАВА О ВОЗИЛУ PROMJENA STIKERA NALJEPNICE / ПРОМЈЕНА СТИКЕРА НАЉЕПНИЦЕ Datum promjene / Датум промјене

Razlog promjenе registarskih tablica-pločica / Разлог промјене регистарских таблица 1 - gubitak / губитак

2 - krađa / крађа

3 - oštećenje / оштећењe

4 - ostalo / остало

Izdavanje potvrde o registraciji / Издавање потврде о регистрацији

1 - promjena podataka o nosiocu-nositelju / промјена података о носиоцу 2 - promjena podataka o vozilu / промјена података о возилу 3 - gubitak / губитак

4 - krađa / крађа

5 - oštećenje / оштећењe

6 - ostalo / остало

Izdavanje potvrde o vlasništvu vozila / Издавање потврде о власништву возила 1 - promjena podataka o vozilu / промјена података о возилу 2 - gubitak / губитак

3 - krađa / крађа

4 - oštećenje / оштећењe

5 - ostalo / остало

Razlog promjenе stikera naljepnice / Разлог промјене стикера наљепнице 1 - istekao rok važenja / истекао рок важења

2 - gubitak / губитак

3 - oštećenje / оштећењe

4 - ostalo / остало

NAPOMENA / НАПОМЕНА:

Potpis podnositelja zahtjeva

M.P.

Potpis službene osobe

Потпис подносиоца захтјева

М.П.

Потпис службеног лица


Strana 24 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 26. avgust 2009. Прилог број 2.

----------------------------------------------------------Nadležno tijelo / Надлежни орган ----------------------------------------------------------Broj registra / Броj регистра ----------------------------------------------------------Datum / Датум

POTVRDA UZ PROBNE TABLICE – PLOČICE ПОТВРДА УЗ ПРОБНЕ ТАБЛИЦЕ Broj probne tablice – pločice / Број пробне таблице

Broj šasije / Број шасије: Marka / Марка: Tip / Тип: Ime vlasnika vozila / Име власника возила: Prezime vlasnika vozila / Презиме власника возила: Prebivalište / Пребивалиште: Vozilom će upravljati / Возилом ће управљати: Svrha upotrebe-uporabe vozila / Сврха употребе возила: Broj osoba koje se mogu prevoziti u vozilu / Број лица која се могу превозити у возилу: Potvrda važi do / Потврда важи до:

M.P. М.П. ----------------------------------Potpis službene osobe Потпис службеног лица Napomena / Напомена: Probne tablice – pločice po isteku važenja vraćaju se nadležnom tijelu za registraciju - registriranje. Ukoliko se iste ne vrate, vozilo za koje su izdate neće se moći registrirati. / Пробне таблице по истеку важења враћају се надлежном тијелу за регистрацију. Уколико се исте не врате, возило за које су издате неће се моћи регистровати. Potvrda važi – vrijedi određeno vrijeme, a najduže 15 dana. Po isteku određenog roka, tablica – pločica i potvrda se ne mogu koristiti / Потврда важи одређено вријеме, а најдуже 15 дана. По истеку одређеног рока, таблица и потврда се не могу користити. Potvrda se izdaje isključivo uz predočenje dokaza o porijeklu vozila (Potvrda o registraciji, račun, ovjeren kupoprodajni ugovor i sl.) / Потврда се издаје искључиво уз предочење доказа о поријеклу возила (Потврда о регистрацији, рачун, овјерен купопродајни уговор и сл.).


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 77 - Strana 25 Прилог брoj 3.

Изглед и садржај саобраћајне дозволе

Слика предње стране обрасца

Слика полеђине обрасца


Strana 26 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 26. avgust 2009. Прилог брoj 4.

Изглед и садржај потврде о власништву возила

Слика предње стране обрасца

Слика полеђине обрасца


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 77 - Strana 27 Прилог брoj 5.

Изглед и садржај потврде о регистрацији

Слика предње стране обрасца

Слика полеђине обрасца


Strana 28 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 26. avgust 2009. Прилог брoj 8.

Прилог брoj 6. Међународна ознака Босне и Херцеговине

BIH

Изглед регистарских таблица за моторна и прикључна возила

99999999

Изглед регистарских таблица за тракторе, радне машине, радна возила и мотокултиваторе

Прилог брoj 7. 99999999

Изглед регистарских таблица за моторна и прикључна возила

Изглед пара таблица, димензија 520 мм x 110 мм x 1 мм 99999999

Изглед регистарских таблица за такси возила

Изглед пара таблица у комбинацији предња – задња димензијe: 520 мм x 110 мм x 1 мм 340 мм x 200 мм x 1 мм

99999999

99999999

Прилог брoj 9. Изглед регистарске таблице за мотоцикле и бицикле са мотором

Изглед таблице, димензије 240 мм x 130 мм x 1 мм


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 77 - Strana 29 Прилог брoj 11.

Прилог брoj 10. Изглед регистарске таблице за мотоцикле и бицикле са мотором

Изглед регистарских таблица зa возила дипломатских и конзуларних представништава у БиХ и елипсастих наљепница

99999999

99999999

Прилог брoj 12. Изглед регистарских таблица за привремено регистрована возила

Прилог брoj 13. 99999999

Изглед пробних таблица са међународном ознаком БиХ

99999999

Прилог брoj 15. Потврда о власништву и регистрацији возила ОС БиХ /предња страна/


Strana 30 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 26. avgust 2009.

Потврда о власништву и регистрацији возила ОС БиХ /задња страна/

Прилог брoj16.

Прилог брoj17.

OS B i H

OS BiH

520 mm

1234 56-A

130 mm

1 2 3 4 5 6-A

Изглед регистарске таблице за мотоцикла ОС БиХ

110 mm

Изглед регистарске таблице за неборбена моторна возила и борбена моторна возила – точкаше ОС БиХ

240 mm

Прилог брoj18. Услови за исписивање ознака на борбенa возилa – гусјеничарe у OС БиХ

R. br. / Р. бр.

vrsta vozila / врста возила

1.

samohodna artiljerijska oruđagusjeničari самоходна артиљеријска оруђагусјеничари

pripadajuća slovna oznaka za registraciju / припадајућа словна ознака за регистрацију

E

mjesto ispisivanja registarske / registracijske oznake na vozilu Мјесто исписивања регистарске ознаке на возилу Naprijed Напријед

sa lijeve i desne strane са лијеве и десне стране

Pozadi Позади

__

na kupoli ili oko 30 cm iznad gusjenica (za vozila bez kupole) на куполи или око 30 цм изнад гусјеница (за возила без куполе)

__

izgled oznake изглед ознаке

123456 E OS BiH

Napomena Напомена


Srijeda, 26. avgust 2009.

2.

3.

4.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

oklopni transporteri – gusjeničari оклопни транспортери гусјеничари

J

Tenkovi тенкови

T

lansirna oruđa лансирна оруђа

K

__

__

__

na kupoli ili oko 30 cm iznad gusjenica (za vozila bez kupole) на куполи или око 30 цм изнад гусјеница (за возила без куполе)

__

na kupoli на куполи

__

oko 30 cm iznad gusjenica око 30 цм изнад гусјеница

__

Broj 77 - Strana 31

123456J OS BiH

3

123456 K OS BiH

123456 T OS BiH

Прилог број 19. Регистарска ознака за борбена возила - гусјеничаре у ОС БиХ

OS BiH

123456T

Оbrazac ORVOS-1 Образац ОРВОС-1

Прилог број 20.

ОРВОС-1 Захтјев за регистрацију неборбених и борбених возила точкаша /прва страна/ ________________________________________ (Vojna jedinica / postrojba podnosilac zahtjeva) (Војна јединица подносилац захтјева) ______________________________________ (Mjesto) (Мјесто) Broj: _________________________________ Број: Datum: _______________________________ Датум:

ZAHTJEV ЗАХТЈЕВ za registraciju neborbenih / nebojnih vozila i borbenih / bojnih vozila-točkaša за регистрацију неборбених и борбених возила - точкаша Vozilo iz fonda____________________________________________ Возило из фонда Vrsta, marka i tip vozila ____________________________________ Врста, марка и тип возила Reg. oznaka ____________________________________________ Рег. ознака


Strana 32 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 26. avgust 2009.

Vozilo je na zaduženju________________________________________ Возило је на задужењу Korisnik vozila_______________________________________________ Корисник возила M.P. М.П. __________________________ (Potpis ovlaštenog lica / osobe) (Потпис овлашћеног лица) Оbrazac ORVOS-1 /druga strana/ Образац ОРВОС-1 /друга страна/

Podaci o vozilu: Подаци о возилу: Vrsta____________________________________________________________________________________________________ Врста Marka ______________ ____________________________ tip______________________________________________________ Марка тип Namjena_________________________________________________________________________________________________ Намјена Broj šasije _____________________________________ broj motora_________________________________________________ Број шасије број мотора 3

Snaga motora u KW _________________________ zapremina / obujam u cm _________________________________________ 3 Снага мотора у КW запремина у cm Godina proizvodnje ____________________________ pogonsko gorivo______________________________________________ Година производње погонско гориво Kapacitet: broj lica / osoba _________________________ broj ležaja ________________________________________________ Капацитет: број лица број лежаја Masa praznog vozila ___________________________ dopuštena nosivost____________________________________________ Маса празног возила допуштена носивост Smještaj oružja__________________________________ vrsta oružja________________________________________________ Смјештај оружја врста оружја Kalibar oružja_____________________________________________________________________________________________ Калибар оружја Boja vozila_______________________________________________________________________________________________ Боја возила Broj osovina ____________________________________ pogonskih________________________________________________ Број осовина погонских Dimenzije guma ___________________________________ broj ___________________________________________________ Димензије гума број Gabariti vozila (dužina x širina x visina) u cm ____________________________________________________________________ Габарити возила (дужина x ширина x висина) у cm Porijeklo: izvor nabave______________________________________________________________________________________ Поријекло извор набавке

Dokumentacija o vozilu: Документација о возилу: 1.

Knjiga vozila: original – fotokopija Књига возила: оригинал - фотокопија

2.

Račun od vozila: original – fotokopija Рачун од возила: оригинал - фотокопија

3.

Otpremnica: original – fotokopija Отпремница: оригинал - фотокопија

4.

Uvozna carinska deklaracija UCD br.: __________________________________ : original – fotokopija Увозна царинска декларација УЦД бр: : оригинал - фотокопија

5.

Darovni ugovor / ugovor o donaciji Дародавни уговор


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

6.

Potvrda o tehničkom pregledu Потврда о техничком прегледу

7.

Kopija materijalnog zaduženja Копија материјалног задужења

8.

Kopija tehničke knjižice - stranica o osnovnim podacima Копија техничке књижице - страница о основним подацима

9.

Original - kopija civilne prometne / saobraćajne dozvole Оригинал - копија цивилне саобраћајне дозволе

Broj 77 - Strana 33

10. Zapisnik o preuzimanju vozila Записник о преузимању возила 11. ____________________________________________________________ 12. ____________________________________________________________ 13. ____________________________________________________________ Za priložena dokumenta u zahtjevu zaokružiti pripadajući broj. За приложена документа у захтјеву заокружити припадајући број. ________________________ (Ovjerava ovlašteno lice / osoba) (Овјерава овлашћено лице)

Прилог број 21.

Оbrazac ORVOS-2 Образац ОРВОС-2

ОРВОС-2 Захтјев за регистрацију борбених возила гусјеничара /прва страна/ ________________________________________ (Vojna jedinica / postrojba podnosilac zahtjeva) (Војна јединица подносилац захтјева) ______________________________________ (Mjesto) (Мјесто) Broj: _________________________________ Број: Datum: _______________________________ Датум:

ZAHTJEV ЗАХТЈЕВ za označavanje borbenih / bojnih vozila – gusjeničara за означавање борбених возила - гусјеничара Vrsta, marka i tip vozila ____________________________________________ Врста, марка и тип возила Oznaka Ознака Borbeno / bojno vozilo je na zaduženju________________________ Борбено возило на задужењу Korisnik borbenog / bojnog vozila_____________________________ Корисник борбеног возила M.P. М.П. _______________________ (Potpis ovlaštenog lica / osobe) (Потпис овлашћеног лица)


Strana 34 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 26. avgust 2009.

Оbrazac ORVOS-2 /druga strana/ Образац ОРВОС-2 /друга страна/

Podaci o vozilu: Подаци о возилу: Vrsta ___________________________________________________________________________________________________ Врста Marka ________________________________________________ tip ________________________________________________ Марка тип Namjena_________________________________________________________________________________________________ Намјена Broj šasije_____________________________________________ broj motora _________________________________________ Број шасије број мотора 3

Snaga motora u KW__________________________________ zapremina / obujam u cm ________________________________ 3 Снага мотора у КW запремина у cm Godina proizvodnje ______________________________________ pogonsko gorivo____________________________________ Година производње погонско гориво Vrsta pogona____________________________________________ shema pogona_____________________________________ Врста погона шема погона Smještaj oružja __________________________________________ vrsta oružja_______________________________________ Смјештај оружја врста оружја Kalibar oružja ____________________________________________________________________________________________ Калибар оружја Težina vozila __________________________________________ broj članova posade__________________________________ Тежина возила број чланова посаде Gabariti (dužina x širina x visina) u cm _________________________________________________________________________ Габарити возила (дужина x ширина x висина) у cm

Dokumentacija borbenog / bojnog vozila: Документација борбеног возила: 1.

Račun od borbenog / bojnog vozila: original – fotokopija Рачун од борбеног возила: оригинал-фотокопија

2.

Otpremnica: original – fotokopija Отпремница: оригинал - фотокопија

3.

Uvozna carinska deklaracija UCD br.: __________________ : original – fotokopija Увозна царинска декларација УЦД бр: : оригинал - фотокопија

4.

Darovni ugovor / ugovor o donaciji Дародавни уговор

5.

Kopija materijalnog zaduženja Копија материјалног задужења

6.

Kopija tehničke knjižice - stranica o osnovnim podacima Копија техничке књижице – страница о основним подацима

7.

Zapisnik o preuzimanju vozila Записник о преузимању возила

8. ____________________________________________________________ 9. ____________________________________________________________ 10. ____________________________________________________________ Za priložena dokumenta u zahtjevu zaokružiti pripadajući broj. За приложена документа у захтјеву заокружити припадајући број. _____________________________ (Ovjerava ovlašteno lice / osoba) (Овјерава овлашћено лице)


Srijeda, 26. avgust 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 77 - Strana 35 Прилог број 22.

Преглед регистрованих моторних и прикључних возила OС БиХ (ОРВОС-3) PREGLED REGISTROVANIH / REGISTRIRANIH MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA OS BiH ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА ОС БиХ

Od kada je u OS BiH Oд када је у ОС БиХ

Korisnik vozila / Корисник возила

Dodijeljena registar. oznaka / Додијељена регистарскa oзнака

Sljeduje tablica / Сљедује таблица

Datum registracije i broj potvrde o registraciji Датум регистрације и број потврде о регистрацији

Primjedba / Примједба

5

Kalibar oružja / Калибар оружја

4

Dimenz. guma / Димензија гума

3

Broj pogonskih osovina Број погонских осовина

Broj šasije (oklopa) Broj motora / Број шасије (оклопа) Број мотора

2

Boja / Боја

Vrsta, marka i tip vozila / Врста, марка и тип возила

1

Snaga motora u KW Godina proizvodnje Снага мотора у КW Година производње Nosivost (t putnika) Носивост (t путника)

R. br. / Р. бр.

__________________________________________________ (organ nadležan za registraciju / registriranje) (орган надлежан за регистрацију)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Napomena: Redni broj sadrži šest cifara i počinje od 000 001, 000 002, ........ i dalje u nizu. Напомена: Редни број садржи шест цифара и почиње од 000 001, 000 002, ........ и даље у низу.

Прилог број 23.

P R O B A O S B IH

1 2 3 4 5 6 520 m m

A

110 mm

Пробне таблице за возила ОС БиХ

Прилог број 24. Потврда о коришћењу пробних таблица за возила OС БиХ (Oбразац ОРВОС-4) Оbrazac ORVOS-4 Образац ОРВОС-4 ______________________________________ (Vojna jedinica / postrojba podnosilac zahtjeva) (Војна јединица подносилац захтјева) ______________________________________ (mjesto) (мјесто) Broj: _________________________________ Број: Datum:_______________________________ Датум:


Strana 36 - Broj 77

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 26. avgust 2009.

Na osnovu (Temeljem) člana (članka) 51. Pravilnika o registraciji (registriranju) vozila, izdaјe se: На основу члана 51. Правилника о регистрацији возила, издаје се:

POTVRDA ПОТВРДА Зa probne registarske tablice / registracijske pločice / br: _____________________________ За пробне регистарске таблице бр: Za motorno vozilo marka __________________ tip________________ За моторно возило марка тип Broj šasije _____________________________. Број шасије Probne tablice / pločice/vrijede od_____________ do_____________ na Пробне таблице вриједе од до на Relaciji_______________________________________________ Релацији i na upotrebi / uporabi kod jedinice / postrojbe / ____________________ и на употреби код jединице M.P. М.П. ___________________________ (Potpis ovlaštenog lica / osobe) (Потпис овлашћеног лица) Прилог број 25.

Евиденција о издатим пробним таблицама за возила OС БиХ (Oбразац ОРВОС-5) PREGLED KORIŠTENJA PROBNIH TABLICA / PLOČICA U OS BiH ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА ПРОБНИХ ТАБЛИЦА У ОС БиХ

Broj probne tablice / pločice Број пробне таблице

Marka i tip vozila Марка и тип возила

Broj šasije Број шасије

Broj motora Број мотора

VJ / postrojba kojoj pripada vozilo ВЈ којој припада возило

Datum izdavanja probnih tablica / pločica Датум издавања пробних таблица

Vrijeme važnosti izdate tablice / pločice Вријеме важности издате таблице

Potpis lica / osobe koja je izdala tablice / pločice потпис лица које је издало таблице

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Primjedba / Примједба

R. br. / Р. бр.

__________________________________________________ (organ nadležan za registraciju / registriranje) (орган надлежан за регистрацију)

10

Правилник о регистровању возила  

Правилник о регистровању возила

Правилник о регистровању возила  

Правилник о регистровању возила

Advertisement