Page 1

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

 

Предавача теоретске наставе Испитивача теоретскогдијелаиспита Испитивача из управљања моторним возилом

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОДУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Молимдамииздателиценцу:

1. 2. 3. 4.

Наосновуположеногиспитазастицањелиценце. Наосновуистекаважности,дотрајалости,уништењаилигубиткалиценце(потцртати конкретанразлог). Наосновууписановекатегорије/ поткатегоријеу дозволивозачаинструктора . Наосновузамјенеличнекарте.

У тусврхудајемсљедећеподатке: 1.

Презиме(очевоиме) име

2.

Дан,мјесец,годинаи мјесторођења

3.

ЈМБ

4.

Бројличнекарте

5.

Мјестопребивалишта- боравишта,тачна адреса

6.

Посједујелиподносилацзахтјевадозволу возачаинструктора ?Акопосједује:закоје категорије/поткатегорије возилакада , је, одкогаи подкојимбројемиздата?

8.

Далијеподносилацзахтјевараније посједоваолиценцу?Акојесте,уписатиброј лиценцеи датумиздавања.

Уз захтјевприлажем:

1. Фотокопију увјерењао положеномиспиту за стицањелиценце(уз захтјевподнесенна основутачке1.).

2. Лиценцу или потврдуо оглашавањуневажећом лиценцеуколикоје истауништена или 3. 4. 5. 6.

изгубљена,(уз захтјевподнесеннаосновутачке2, 3. и 4.). Фотокопијудозволевозачаинструктора(у з захтјевподнесеннаосновутачке3.). Овјеренуфотокопијуличнекарте(уз захтјевподнесеннаосновутачке4.). Двијефотографије(3x3,5cm). Потврдуо извршенојуплатизаиздавањелиценце.

У Бањалуци,

Подносилац захтјева :

Дана, _____________ _____________________


Поштосуиспуњениусловизаиздавањелиценце,подносилацзахтјевауписанје у Регистаро положенимиспитимаи издатимлиценцамаи издатајелиценца:

1. Предавачатеоретскенаставе 2. Испитивачатеоретскогдијелаиспита

регистарброј________ регистар

________ 3. Испитивачаизуправљањамоторнимвозилом закатегорије_____________________ и поткатегорије___________________

регистарброј ________

4. Предавачатеоретскенаставе,испитивача теоретскогдијелаиспитаи испитивача изуправљањамоторнимвозилом закатегорије_____________________ и поткатегорије___________________

регистарброј ________

Датумиздавањалиценце

___________________

Лиценцаважипетгодина.

Потписслужбеноглица ______________________

број

Zahtjev za izdavanje licence  
Zahtjev za izdavanje licence  

 Испитивача теоретскогдијелаиспита Далијеподносилацзахтјевараније посједовао ? , лиценцуАкојестеуписатиброј . лиценцеидатумиздавања 2. Лице...

Advertisement