__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto ………………………………………………………………… 3 Toimintakertomus, tilinpäätös ja rahavirtalaskelma Toimintakertomus (1. b) ………………………………..

6

Tuloslaskelma

……………………………………….

8

Tase (1. a) ...................................................................

9

Tilinpäätöksen liitetiedot (1. a) ………………………

11

Tilintarkastuskertomus ……………….………………

15

(1. a)

Rahavirtalaskelma (1. a) ………………………………… 17

Oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne Oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne (1. d–f) …………………………………………….. Kieltäytymiset myöntää kirjallisuuden käyttölupaa

(1. c)

20

…………………….. 21

Taloudelliset tiedot …..

24

Oikeudenomistajille kuuluvat määrät (2. c) ……………………………………………..….

26

Muilta yhteishallinnointiorganisaatioilta saadut ja niille tilitetyt määrät (2. d) ...............................................

28

Taloudelliset tiedot (tuotot ja kulut)

(2. a–b)

Verksamhetsberättelse ………………………………………… 29 Kollektiivihallinnointidirektiivin 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen kohdistettu sijainti on merkitty sisällysluettelossa otsikon perään.

2


JOHDANTO

Sanasto lyhyesti Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on vuonna 2005 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa ja hallinnoida kirjallisuuden alan tekijöiden oikeuksia Suomessa ja ulkomailla. Sanasto pitää huolta kirjailijoiden ja kääntäjien oikeuksista, kerää ja tilittää tekijänoikeuskorvauksia sekä vaikuttaa yhteiskunnallisesti kirjallisuuden tekijöiden puolesta. Kirjallisuuden käyttäjille Sanasto tarjoaa toimivia luparatkaisuja. Lisäksi Sanaston tehtäviin kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttaminen tekijöiden aseman parantamiseksi, tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja tekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin edistämiseksi. Sanasto edustaa yli 9 000 kirjallisuuden tekijää. Yhteishallinnointilaki ja entistä läpinäkyvämpi raportointimalli Vuoden 2017 alusta voimaan tullut laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista edellyttää, että yhteishallinnointiorganisaatiot julkaisevat toiminnastaan vuosittain avoimuusraportin. Avoimuusraportin tarkoituksena on antaa läpinäkyvä ja keskenään vertailukelpoinen kuva yhteishallinnointiorganisaation toiminnasta sekä taloudellisista tunnusluvuista. Yhteishallinnointiorganisaation edellytetään julkaisevan vuotuinen avoimuusraportti verkkosivuillaan kahdeksan kuukauden kuluessa organisaation tilikauden päättymisestä. Sanasto on julkaissut laajasti tietoja toiminnastaan sekä muun muassa tilinpäätöksen kokonaisuudessaan jo ennen yhteishallinnointilain voimaantuloa. Nyt Sanasto julkaisee avoimuusraportin ensimmäistä kertaa, ja se koskee tilikautta ja toimintavuotta 2017. Ensimmäinen avoimuusraportti Vuosi 2017 oli Sanastolle menestyksekäs. Keräsimme vuoden aikana tekijänoikeuskorvauksia yli 12,5 miljoonaa euroa. Kerättyjen korvausten suuruuteen vaikutti oleellisesti pohjoismaiselle tasolle nostettu lainauskorvausmääräraha, jota keräsimme ja tilitimme vuoden aikana ensimmäistä kertaa. Koko vuoden tilitysten yhteissumma nousi yli 8,4 miljoonaan euroon. Molemmat edellä mainitut luvut ovat vuonna 2005 perustetun Sanaston historian suurimmat. Avoimuusraportissa avataan Sanaston toiminnan ja talouden tunnuslukuja, jotta lukija saisi käsityksen Sanaston toiminnasta yhteishallinnointiorganisaationa. Tilinpäätöstietojen ja toimintakertomuksen lisäksi raportista löytyvät tarkemmat luvut Sanaston keräämistä ja tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista. Huomioitavaksi: Kollektiivihallinnointidirektiivin 22 artiklan kohdassa 2 mainittu erityisraportti sosiaali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluja varten vähennettyjen summien käytöstä ei koske Sanastoa, koska Sanastolla ei ole toimintaa tällä alueella.

3


SANASTO RY, SANASTO RF

TILINPÄÄTÖS TILIKAUSI 1.1.2016–31.12.2016

4


5


Sanasto ry, Sanasto rf

TOIMINTAKERTOMUS 2017 1.

Toiminta-ajatus Sanasto ry, Sanasto rf on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö. Haluamme mahdollistaa kirjallisuuden tekijöiden luovan työn ja tarjota käyttäjille toimivia lupia kirjallisuuden käyttöön. Palvelemme tekijöitä muun muassa hallinnoimalla kirjallisuuden jälkikäytöstä kertyviä tekijänoikeuskorvauksia ja tilittämällä ne edelleen oikeudenomistajille. Palvelemme myös kirjallisuuden käyttäjiä myöntämällä lupia kirjallisuuden käyttöön erilaisissa tilanteissa. Edunvalvontatyömme tavoitteena on, että lainsäädäntö suojaa tekijän oikeuksia ja mahdollistaa luovan työn tekemisen ja sillä elämisen.

2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuosi 2017 oli Sanastossa hyvin aktiivinen. Toimintamme keskiössä olivat asiakkuussopimusten ja asiakkaidemme määrän kasvattaminen, tekijöiden ja kirjallisuuden käyttäjien tekijänoikeustietoisuuden parantaminen, keräämiemme tekijänoikeuskorvausten määrän kasvattaminen sekä niiden mahdollisimman tehokas tilittäminen. Myös Sanaston henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen sekä mahdollisimman hyvin organisaatiomme työmäärää vastaavan henkilöstöresurssin varmistaminen olivat keskeisiä tavoitteita. Yhteiskunnallisen vaikuttamistyömme painopisteenä oli EU:n digitaalisia sisämarkkinoita koskeva direktiiviehdotus eli niin kutsuttu DSM-direktiivi, jossa säädetään tekijänoikeuksista. Kansallisesti Sanasto on tehnyt lainauskorvauksiin liittyvää vaikuttamistyötä vuodesta 2011 lähtien. Viisivuotisen vaikuttamistyömme tulokset näkyivät joulukuussa, kun pääsimme ensimmäisen kerran tilittämään pohjoismaiselle tasolle korotettua lainauskorvausmäärärahaa. Lainauskorvausta maksettiin ensimmäistä kertaa myös korkeakoulukirjastojen lainoista. Vuoden aikana laadittiin ja hyväksyttiin Sanaston uusi toimintastrategia vuosille 2018–2020. Toimintastrategiamme päätavoitteita ovat tehokkaan ja laadukkaan toiminnan jatkamisen ohessa lupa-alueiden kehitys ja markkinointi sekä uusien asiakkaiden tavoittaminen. Sanasto ottaa jatkossa yhä isomman roolin tekijänoikeuksien puolustajana sekä kansallisessa että kansainvälisessä vaikuttamistyössään. Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa sääntelevä yhteishallinnointilaki tuli voimaan 1.1.2017. Keväällä 2017 uudistimme yhdistyksemme säännöt, asiakassopimuksen ja tilitysperiaatteemme vastaamaan yhteishallinnointilakia. Syksyllä 2017 varauduimme tietosuoja-asetuksen voimaantuloon ja arvioimme toimintakäytäntöjämme suhteessa asetuksen säännöksiin. Toimintavuoden aikana jatkoimme myös sähköisten palvelujemme uudistushankkeita ja kehitimme verkkosivujamme. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tehosti ja yksinkertaisti merkittävästi keräämiemme tekijänoikeuskorvausten tilittämistä. Tavoittelimme aktiivisesti korvauksiin oikeutettuja tekijöitä. Asiakasmäärämme kasvoikin toimintavuoden aikana merkittävästi, lähes 1 700

6


asiakkaalla. Asiakkaanamme oli vuoden lopussa yli 8 500 suomalaista kirjallisuuden tekijää tai edesmenneen tekijän oikeudenomistajaa.

3. Riskit ja epävarmuustekijät Sanasto on toiminut tehokkaasti, ja monet vuonna 2014 hyväksytyssä toimintastrategiassamme linjatut tavoitteet ovat toteutuneet etupainotteisesti. Toimintaamme ei liity erityisiä riski- tai epävarmuustekijöitä. Sanaston toiminta ja talous ovat vakaalla ja tuottavalla pohjalla. Seuraamme myös tiiviisti kotimaassa ja Euroopan unionissa vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita, joilla voi olla vaikutuksia tekijöiden toimintaedellytyksiin.

4. Tunnusluvut sekä talous ja varainhankinta Keräsimme vuoden 2017 aikana tekijänoikeuskorvauksia yhteensä yli 12,5 miljoonaa euroa. Kerättyjen korvausten yhteissumma kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 71 prosenttia. Sanasto on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys. Toimintamme kulut katetaan kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista pidätettävillä hallinnointikorvauksilla sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Toimintamme kulut olivat vuonna 2017 noin 922 000 euroa. Merkittävin osuus kuluista koostuu henkilöstökustannuksista sekä it-järjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannuksista. Vuonna 2017 Sanaston kulupidätys oli lainauskorvausten osalta 7,3 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 8 %. Lainauskorvausten muita korvauslajeja alhaisempi kulupidätys perustuu siihen, että lainauskorvaus muodostaa yli 90 % Sanaston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista. Yhdistyksen taloutta ja sijoitustoimintaa hoitaa toiminnanjohtaja, joka raportoi yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen sijoitustoiminnassa tehdään matalariskisiä ratkaisuja. Sanaston vuosikokous on hyväksynyt yhdistyksen sijoitusperiaatteet. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat vuonna 2017 yhteensä noin 20 500 euroa. Tilitimme vuonna 2017 yhteensä tekijänoikeuskorvauksia yli 8,4 miljoonaa euroa yli 7 200 kirjallisuuden tekijälle ja edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajalle. Asiakkaistamme 84,5 % sai Sanastosta korvauksia vuoden 2017 aikana. Tilitysrytmimme on nopea, ja tilitämme valtaosan toimintavuoden aikana keräämistämme korvauksista niihin oikeutetuille tekijöille jo ennen toimintavuoden päättymistä. Sanaston tilityksissä noudatetaan vuosikokouksen hyväksymiä tilitysperiaatteita, jotka ovat nähtävissä verkkosivuillamme. Julkaisemme tilastotietoja vuoden aikana tekemistämme tilityksistä verkkosivuillamme osoitteessa sanasto.fi/tilastot. Toimintavuoden aikana antamamme lausunnot löytyvät osoitteesta sanasto.fi/lausunnot.

5. Tietoa organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Sanaston toiminnasta vastaa kuusihenkinen hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Toimintavuoden aikana Sanaston palveluksessa työskenteli kymmenen henkilöä. Julkaisemme vuosittain toiminnastamme avoimuusraportin ja vuosikertomuksen, joissa kerromme muun muassa toiminnastamme, organisaatiostamme, hallituksemme kokoonpanosta ja tilintarkastajista. Vuosikertomus ja avoimuusraportti on vapaasti luettavissa verkkosivuillamme.

7


TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Kirjallisuuden tekijänoikeusrahasto Tuotot Kulut Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Jäsenmaksutuotot

Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut

Tuotto-/kulujäämä Siirrot rahastoihin/rahastoista Siirrot oikeudenomistajille Tilikaudella tilitetyt tekijänoikeuspalkkiot Siirto tilitettäviksi oikeudenomistajille Varaukset yllättäville vaatimuksille

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

1.1.2017 - 31.12.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

12 566 766,63

7 346 952,06

-596 896,86 -7 120,28 -317 538,37 -921 555,51 11 645 211,12

-492 986,35 -6 018,37 -278 227,12 -777 231,84 6 569 720,22

9 500,00

12 256,04

-76 256,16 -76 256,16 -66 756,16

-52 860,06 -52 860,06 -40 604,02

11 578 454,96

6 529 116,20

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

11 580 454,96

6 531 116,20

21 109,10 -586,56 20 522,54

38 920,71 -791,63 38 129,08

11 600 977,50

6 569 245,28

46 233,62

32 460,85

-7 991 348,02 -3 051 054,75 -604 808,35

-5 154 395,16 -1 107 752,78 -339 558,19

0,00

0,00

8


TASE Rahayksikkö EURO

31.12.2017

31.12.2016

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto Pysyvät vastaavat yhteensä

1 350,00 17 310,85 18 660,85

2 700,00 14 005,13 16 705,13

69 768,09 23 737,77 7 946,42 101 452,28

34 143,16 20 349,93 6 169,00 60 662,09

700 000,00

500 000,00

Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä

8 581 653,72 9 383 106,00

3 129 223,55 3 689 885,64

Vastaavaa yhteensä

9 401 766,85

3 706 590,77

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset yhteensä Rahoitusarvopaperit

9


Rahayksikkö EURO

31.12.2017

31.12.2016

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Muut rahastot Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä

205 233,53 0,00 205 233,53

251 467,15 0,00 251 467,15

Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Jakovelat oikeudenomistajille Lyhytaikaiset yhteensä Vieras pääoma yhteensä

44 000,00 25 395,31 2 490 988,78 97 860,12 6 538 289,11 9 196 533,32 9 196 533,32

0,00 24 860,60 17 999,35 74 898,97 3 337 364,70 3 455 123,62 3 455 123,62

Vastattavaa yhteensä

9 401 766,85

3 706 590,77

VIERAS PÄÄOMA

10


TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3.1) Olettamasäännöksistä poikkeaminen Aineettomien oikeuksien jaksottaminen (PMA 3.1.2.2) Aineettomat oikeudet poistetaan viiden vuoden tasapoistoina taloudellisena vaikutusaikanaan. Lainauskorvausten tilitysjärjestelmän luomisesta ja kehittämisestä ja toiminnanohjausjärjestelmän muokkaamisesta aiheutuneet kustannukset kirjataan vuosikuluina. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Lainauskorvauksen määrä kasvoi merkittävästi. Siihen liittyvä tilitys maksettiin tilikaudella joulukuussa, kun se aikaisemmin on tehty marraskuussa. Tästä johtuen muut velat sisältävät ennakonpidätysvelkaa 2 490 124,09 euroa. Ol Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Varsinaisen toiminnan tuotot Lainauskorvausmäärärahat (LK) Celia omakirjalainakorvaukset (COM) Celia oppikirjakorvaukset Radio- ja televisiokäyttökorvaukset Esityskorvaukset Muut tekijänoikeuskorvaukset KAM-korvaukset Radio- ja televisioarkistokorvaukset Ulkomailta kerätyt radio- ja televisiokäyttökorvaukset Ulkomailta kerätyt tekijänoikeuskäyttökorvaukset

Tilikauden palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Rahastosta katetut palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut

2017

2016

11 904 932,63 241 234,35 13 216,14 152 274,23 14 926,42 34 769,03 25 872,00 166 000,00 13 541,83 0,00

6 841 163,82 266 331,18 18 913,02 185 469,53 9 439,74 22 358,70 0,00 0 876,07 2 400,00

12 566 766,63

7 346 952,06

505 013,23 -10 576,66 90 485,02 11 975,27

408 034,06 -5 920,00 76 112,83 14 759,46

596 896,86

492 986,35 11


Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitusten myyntivoitot Korkotuotot Kulut Korkokulut Muut rahoituskulut

2017

2016

10 567,88 10 541,22

0,00 38 920,71

21 109,10

38 920,71

106,56 480,00

471,63 320,00

586,56

791,63

-921 555,51

-777 231,84

Hallinnointikulupidätykset Varsinaisen toiminnan kulut Tuotot, jotka käytetty kulujen kattamiseen Hallinnointikulupidätykset Muut saadut korvaukset Osuus sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoista Jäsenmaksutuotot

912 625,51 6 930,00 0,00 2 000,00

741 491,73 3 754,20 29 985,91 2 000,00

921 555,51

777 231,84

0,00

0,00

251 467,15

283 928,00

0,00 0,00 0,00 9 500,00 20 522,54

4 646,69 1 069,26 488,09 6 052,00 8 143,17

30 022,54

20 399,21

-14 580,70 -10 000,00 0,00 -49 046,36 -2 629,10

-15 026,25 -15 000,00 -5,96 -15 719,32 -7 108,53

-76 256,16

-52 860,06

205 233,53 205 233,53

251 467,15 251 467,15

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2) Tilikauden tulos Kirjallisuuden tekijänoikeusrahasto Tilikauden alussa Lisäykset tilikaudella: LK, vanhentuneet korvaukset COM, vanhentuneet korvaukset Esityskorvaukset, vanhentuneet korvaukset Elävä arkisto -maksu Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahastointi Vähennykset tilikaudella: Jäsenmaksut Lahjoitukset 100 Kirjailijaa -hanke Politiikkatyöryhmän kuluja Muut kulut

Tilikauden lopussa Oma pääoma yhteensä

12


Jakovelat oikeudenomistajille korvauslajeittain Lainauskorvausmäärärahat Celia omakirjalainakorvaukset Celia oppikirjakorvaukset Radio ja televisio käyttökorvaukset Esityskorvaukset Muut tekijänoikeuskorvaukset KAM-korvaukset Radio- ja televisioarkistokorvaukset Varaukset yllättäville vaateille

2017

2016

4 495 374,29 227 714,02 14 133,13 160 758,54 10 613,22 5 409,33 4 623,00 143 220,00 1 476 443,58

2 109 464,18 171 239,72 13 622,00 153 547,76 6 312,80 11 543,01 0,00 0 871 635,23

6 538 289,11

3 337 364,70

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3.7) Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä (PMA 3.7.1.2) 2017

2016

Vuokravastuut Leasingvastuut

31 806,00 2 269,93

31 806,00 5 266,71

Sitoumukset yhteensä

34 075,93

37 072,71

10

8

Henkilöstö (PMA 3.11) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

13


14


15


16


RAHAVIRTALASKELMA 1.1.2017 - 31.12.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

12 575 141,70 -965 084,03 11 610 057,67

7 342 399,92 -792 899,74 6 549 500,18

2 000,00

2 000,00

21 120,94 -586,56 20 534,38

105 563,93 -791,63 104 772,30

11 632 592,05

6 656 272,48

-9 076,00

-1 566,50

-200 000,00

-450 000,00

-209 076,00

-451 566,50

-8 446 286,71

-6 994 353,74

2 475 200,83 -5 971 085,88

752,25 -6 993 601,49

-5 971 085,88

-6 993 601,49

Rahavarojen muutos

5 452 430,17

-788 895,51

Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

3 129 223,55 8 581 653,72

3 918 119,06 3 129 223,55

5 452 430,17

-788 895,51

Rahayksikkö EURO

Toiminnan rahavirta Varsinaisesta toiminnasta saadut maksut Maksut varsinaisen toiminnan kuluista Varsinaisen toiminnan rahavirta Varainhankinnasta saadut maksut Jäsenmaksut Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta saadut maksut Maksut rahoitustoiminnan kuluista

Toiminnan rahavirta

Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Lisäys rahoitusarvopapereissa Investointien rahavirta

Tilitysten rahavirta Tilitykset kotimaisille ja ulkomaisille oikeudenomistajille Tilityksiin liittyvän ennakonpidätysvelan muutos

Tilitysten rahavirta

17


Tilinpäätöksen allekirjoitukset???

18


19


OIKEUDELLINEN JA HALLINNOLLINEN RAKENNE Sanasto on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa ja hallinnoida kirjallisuuden alan tekijöiden oikeuksia Suomessa ja ulkomailla.

Sanaston organisaatio 2017

Sanastolla on neljä jäsenjärjestöä: • • • •

Finlands svenska författareförening rf Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen tietokirjailijat ry

Sanaston toimintaa ohjaa kuusihenkinen hallitus, jossa jokaisella jäsenjärjestöllä on edustus.

Vuosikokous (jäsenistö)

Hallitus

Toiminnanjohtaja Anne Salomaa

Henkilöstö (10 henkeä)

Vuonna 2017 Sanaston hallituksen muodostivat: Puheenjohtaja

Virpi Hämeen-Anttila, Suomen Kirjailijaliitto ry Muut jäsenet

Pirjo Hiidenmaa, Suomen tietokirjailijat ry Heikki Karjalainen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suvi Oinonen, Suomen Kirjailijaliitto ry Hannele Mikaela Taivassalo, Finlands svenska författareförening rf Mari Wallgren, Suomen tietokirjailijat ry

Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa (vas.) ja hallituksen jäsenet 2017: Suvi Oinonen, Mari Wallgren, Virpi Hämeen-Anttila, Heikki Karjalainen, Pirjo Hiidenmaa ja Hannele Mikaela Taivassalo.

20


Sanaston hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle vuonna 2017 maksettujen palkkojen, palkkioiden, tekijänoikeuskorvausten ja muiden etujen yhteissumma oli 141 970,12 euroa.

Vuonna 2017 Sanasto oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä: • • • • • • • • • •

Bibliofiilien Seura ry CISAC European Writers’ Council EWC Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY Pro Lastenkirjallisuus – Pro Barnlitteraturen ry Suomen Kirjastoseura ry Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry Tekijänoikeusakatemia ry Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

Sanastolla ei ole omistuksia yrityksissä tai yhteisöissä. Sanasto hallinnoi Kirjallisuuden tekijänoikeusrahastoa, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa, hallinnoida ja tukea kirjallisuuden alan tekijänoikeuksien toteutumista Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto voi rahoittaa koulutuksen järjestämistä ja tekijänoikeuksien toteutumista koskevaa valvonta-, tuki-, hallinnointi- ja tiedostustoimintaa. Rahaston kartuttamisesta päättää Sanaston vuosikokous. Rahaston varoja hoitaa Sanasto ry, varojen käytöstä päättää Sanaston hallitus. Kirjallisuuden tekijänoikeusrahaston varojen kartuttamisesta ja käytöstä tilivuoden 2017 aikana löytyvät tiedot Sanaston tilinpäätöksen liitetiedoista.

KIELTÄYTYMISET MYÖNTÄÄ KIRJALLISUUDEN KÄYTTÖLUPAA Sanasto ei myönnä kirjallisuuden käyttölupaa seuraavissa tilanteissa: 1.

käyttölupaa ei tarvita (esim. kirjallisuuden esittäminen perhejuhlissa, opetuksen yhteydessä tai jumalanpalveluksessa)

2.

lupapyynnön kohteena on tekijänoikeusvapaa materiaali (tekijänoikeus rauennut)

3. Sanasto ei hallinnoi lupapyynnön koskemaa kirjallisuuden jälkikäyttöaluetta, tai Sanastolla ei ole oikeudenhaltijan valtuutusta ko. alueen hallinnoimiseksi. Näissä tilanteissa Sanasto kuitenkin ohjaa lupapyynnön suoraan oikeudenhaltijalle, mikäli hänen yhteystietonsa ovat saatavilla ja mikäli oikeudenhaltija on antanut Sanastolle luvan yhteystietojensa luovuttamiseen. Vuonna 2017 Sanasto ei ole kieltäytynyt myöntämästä kirjallisuuden käyttölupia sellaisilla käyttöalueilla, joilla Sanastolla on valtuudet myöntää käyttölupa.

21


ramex kirjannut omassa raportissaan toimintakertomukseen ettei kieltäytymisiä ole ollut vuoden a

22


23


TALOUDELLISET TIEDOT (TUOTOT JA KULUT)

Sanaston tuotot koostuvat pääosin tilikauden aikana kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista. Muita tuottoja saadaan sijoitustoiminnasta sekä jäsenjärjestöiltä kerättävästä vuotuisesta jäsenmaksusta. Vuonna 2017 jäsenmaksu oli 500 euroa. Merkittävin osuus kuluista koostuu henkilöstökustannuksista sekä it-järjestelmien kehitys- ja ylläpitokustannuksista. Yhdistyksen toiminnan kulut katetaan kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista tehtävästä hallinnointikulupidätyksestä ja jäsenmaksutuotoista sekä mahdollisista sijoitustoiminnan tuotoista. Vuonna 2017 Sanaston kulupidätys oli lainauskorvauksen osalta 7,26 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 8 %. Lainauskorvauksen muita korvauksia pienempi kulupidätys perustuu siihen, että korvauslaji muodostaa yli 90 % Sanaston keräämistä korvauksista. Ruotsissa toimivalta ALISilta (Administration av Litterära rättigheter i Sverige) vastavuoroisuussopimuksen perusteella kerätyistä korvauksista pidätetään 5 % hallinnointikulupidätys. Lainauskorvauksista ja Celia-omakirjalainakorvauksista varataan vuosittain Sanaston hallituksen päättämä osuus vaateita, reklamaatioita ja oikaisuja varten (varaus yllättäville vaatimuksille). Korvausten vanhentuessa varaus puretaan ja tilitetään lisätilityksinä kyseisenä määrärahavuotena korvaukseen oikeutetuille tekijöille. Vuonna 2017 varauksen suuruus oli 5 prosenttia. Vuonna 2017 kertyneet sijoitustoiminnan tuotot (20 523,00 €) siirrettiin Sanaston vuosikokouksen päätöksellä kokonaisuudessaan Kirjallisuuden tekijänoikeusrahastoon. Lisätietoja rahaston varojen kerryttämisestä ja käytöstä löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista.

24


Sanaston vuoden 2017 tuotot ja niistä tehdyt vähennykset sekä yhdistyksen kulut. SANASTON TUOTOT JA KULUT VUONNA 2017 Kerätyt tekijänoikeuskorvaukset (korvauslaji vastaa hallinnoitujen oikeuksien luokkaa) Korvauslaji

Kerätty

Lainauskorvaus*

11 854 933 €

Hallinnointikulupidätys

7,26 %

Hallinnointikulupidätys

Varaukset yllättäville vaatimuksille

Tilitettäväksi oikeudenomistajille

860 092 €

592 747 €

10 402 094 €

Omakirjalainakorvaus

241 234 €

8%

19 299 €

12 062 €

209 874 €

Radio- ja tv-käyttökorvaukset

152 274 €

8%

12 182 €

- €

140 092 €

Ulkomailta kerätyt radio- ja tv-käyttökorvaukset

13 542 €

5%

677 €

- €

12 865 €

Radio- ja tv-arkistokorvaus

166 000 €

8%

13 280 €

- €

152 720 €

Celia-oppikirjakorvaukset Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus

13 216 €

8%

1 057 €

- €

12 159 €

25 872 €

8%

2 070 €

- €

23 802 €

Esitysluvat

14 926 €

8%

1 194 €

- €

13 732 €

Julkaisuluvat

34 769 €

8%

2 782 €

- €

31 988 €

912 633 €

604 808 €

10 999 325 €

Yhteensä

12 516 767 €

* Summa ei sisällä lainaustiedon hankintaan osoitettua 50 000 €

MUUT TUOTOT Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot kulujen jälkeen Jäsenmaksutuotot KULUT Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä

20 523 € 2 000 €

-596 897 € -7 120 € -317 538 € -921 556 €

25


OIKEUDENOMISTAJILLE KUULUVAT MÄÄRÄT Sanasto tilittää keräämiään tekijänoikeuskorvauksia yhdistyksen hallituksen vuosittain hyväksymän tilitysaikataulun mukaisesti. Vuonna 2017 tehtiin neljä tilitystä.

TILITYSAIKATAULU JA TILITETYT KORVAUKSET VUONNA 2017

Celian oppikirjakorvaukset: täydennystilitys vuosien 2013–2015 käytöstä

22.2.2017

Radio- ja televisiokäyttö: tilitykset toteutuneen käytön mukaan Muut tekijänoikeuskorvaukset ja esityskorvaukset: tilitykset toteutuneen käytön mukaan

Lainauskorvaus: Täydennystilitys vuosien 2013–2015 lainoista Celian omakirjalainat: Ensimmäinen tilitys vuoden 2016 lainoista, täydennystilitys vuosilta 2013–2015

24.5.2017

Celian oppikirjakorvaukset: Ensimmäinen tilitys vuoden 2016 käytöstä, täydennystilitys vuosilta 2013–2015 Radio- ja televisiokäyttö: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan Muut tekijänoikeuskorvaukset ja esityskorvaukset: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan

Celian oppikirjakorvaukset: Täydennystilitys vuosien 2013–2016 käytöstä Radio- ja televisiokäyttö: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan

6.9.2017

Muut tekijänoikeuskorvaukset ja esityskorvaukset: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan

Lainauskorvaus: Ensimmäinen tilitys vuoden 2016 lainoista, täydennystilitys vuosilta 2013–2015 Celian omakirjalainat: Täydennystilitys vuosien 2013–2016 lainoista

5.12.2017

Celian oppikirjakorvaukset: Täydennystilitys vuosien 2013–2016 käytöstä Radio- ja televisiokäyttö: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan Muut tekijänoikeuskorvaukset ja esityskorvaukset: Tilitykset toteutuneen käytön mukaan

26


Korvaukset kohdistetaan yksittäisille tekijöille jo korvausten keräysvaiheessa. Lainauskorvausten ja Celia-omakirjalainakorvausten kohdalla korvaukset kohdistetaan tekijälle siinä vaiheessa, kun hän liittyy Sanaston asiakkaaksi ja ilmoittaa teosluettelonsa asiakkuusjärjestelmään. Taulukossa esitetään vuoden aikana tehtyjen tilitysten yhteenveto korvauslajeittain (eli hallinnoitavien käyttöoikeusluokkien mukaisesti) sekä vuoden päätteeksi jäljellä oleva jakovelka oikeudenomistajille.

OIKEUDEN OMISTAJILLE KUULUVAT MÄÄRÄT Korvauslaji

Tilitetty 1.1.–31.12.2017

Jakovelat oikeudenomistajille 31.12.2017

Lainauskorvaus Omakirjalainakorvaus Radio- ja tv-käyttökorvaukset Radio- ja tv-arkistokorvaus Celia-oppikirjat Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus Esitysluvat Julkaisuluvat Varaukset yllättäville vaatimuksille*

8 052 612 € 153 400 € 145 746 €

4 495 374 € 227 714 € 160 759 €

- € 11 648 € 19 179 €

143 220 € 14 133 € 4 623 €

9 289 € 38 272 €

10 613 € 5 409 € 1 476 444 €

Yhteensä

8 430 145 €

6 538 289 €

* Sisältää lainauskorvauksista ja omakirjalainakorvauksista tehdyt 5 % varaukset, jotka puretaan ja tilitetään oikeudenomistajille korvausten vanhentuessa.

Kerätyistä lainauskorvauksista jakamatta olevat varat: Lainauskorvausmääräraha 2014 Lainauskorvausmääräraha 2015 Lainauskorvausmääräraha 2016 Lainauskorvausmääräraha 2017

352 970 € 615 556 € 792 838 € 2 734 010 €

Yhteensä

4 495 374 €

Syyt viiveeseen korvausten tilityksessä ja jakamatta jääneiden korvausten käyttö Sanaston tilitysperiaatteiden mukaisesti korvaukset tilitetään juuri niille tekijöille, joille ne kuuluvat. Sanasto pyrkii aktiivisesti tavoittamaan tekijöitä, joille se on kerännyt korvauksia, mutta jotka eivät vielä ole liittyneet Sanaston asiakkaiksi. Tavoittelun perustana toimivat kerätyt korvaukset, jotka pystytään kohdistamaan tekijöille ja heidän teoksilleen. Lainauskorvausten ja Celia-omakirjalainakorvausten osalta Sanasto käy läpi lainaustilastoja ja pyrkii tavoittamaan mahdollisimman tehokkaasti henkilöt, joille on kertynyt lainoja. Vuonna 2017 tekijöiden tavoittelua kohdistettiin erityisesti korkeakoulukirjastoista lainattavissa olevien teosten tekijöihin.

27


Syyt tilitysten viivästymisiin johtuvat siitä, ettei korvauksiin oikeutettuja henkilöitä ole pystytty tavoittamaan. Mikäli henkilö ei oma-aloitteisesti liity Sanaston asiakkaaksi, eikä häntä tavoiteta kolmen vuoden kuluessa korvausten keräysvuoden päättymisestä, katsotaan korvaukset jakamatta jääneiksi (vanhentuneiksi). Vanhentuneet lainauskorvaukset ja omakirjalainakorvaukset tilitetään muille Sanaston asiakkaille lisätilityksinä. Osa Sanaston loppuvuodesta keräämistä kirjallisuuden käyttökorvauksista kerätään vielä vuoden viimeisen tilityksen jälkeen, jolloin ne merkitään tilinpäätökseen jakovelkoina ennen seuraavana vuonna tehtäviä tilityksiä. Vanhenevien korvausten käytöstä päättää Sanaston vuosikokous. Vuonna 2017 ei vanhentunut mitään Sanaston hallinnoimia tekijänoikeuskorvauksia.

MUILTA YHTEISHALLINNOINTIORGANISAATIOILTA SAADUT JA NIILLE TILITETYT MÄÄRÄT Sanasto on tehnyt vastavuoroisuussopimuksen ruotsalaisen sisarjärjestönsä ALISin kanssa. Sopimus koskee kirjallisuuden radio- ja tv-käyttöä. ALISilta kerätyistä suomalaisten kirjallisuuden tekijöiden radio- ja tv-käyttökorvauksista pidätettiin vuonna 2017 viiden prosentin hallinnointikulupidätys. ALISin puolesta Suomessa kerättyjen ruotsalaisten kirjallisuuden tekijöiden radio- ja tv-käyttökorvauksista pidätettiin vuonna 2017 kahdeksan prosentin hallinnointikulupidätys. ALISilta kerätyistä korvauksista Sanasto saa tarkasti tekijä- ja teoskohtaiset tiedot, joten korvaukset pystytään kohdistamaan ja tilittämään suoraan oikeille tekijöille.

MUILTA YHTEISHALLINNOINTIORGANISAATIOILTA SAADUT MÄÄRÄT JA NIISTÄ TEHDYT VÄHENNYKSET Yhteisö

Maa

Korvauslaji

ALIS

Ruotsi

Radio- ja tvkäyttö

Saadut tilitykset

Hallinnointikulupidätys

13 542 €

5%

MUILLE YHTEISHALLINNOINTIORGANISAATIOILLE MAKSETUT MÄÄRÄT JA NIISTÄ TEHDYT VÄHENNYKSET Yhteisö

Maa

Korvauslaji

ALIS

Ruotsi

Radio- ja tvkäyttö

Maksetut tilitykset 2 479 €

Hallinnointikulupidätys 8%

Lisäksi vastavuoroisuussopimus on tehty tanskalaisen sisarjärjestön FFS:n (Forfatternes Forvaltningsselkab) kanssa, mutta tilityksiä maiden välillä ei suoritettu vuonna 2017.

28


Sanasto ry, Sanasto rf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 1. Veksamhetsidé Sanasto ry, Sanasto rf är en litterär upphovsrättsorganisation. Vi vill göra det möjligt för litterära upphovspersoner att utföra skapande arbete och erbjuda användarna licenser med vilka de får använda litteratur. Vi betjänar upphovspersoner genom att bland annat förvalta de upphovsrättsersättningar som uppstår när litteratur används och genom att betala dem vidare till rättsinnehavarna. Vi betjänar även de som använder litteratur genom att bevilja licenser för användningen av litteratur i olika situationer. Syftet med vårt intressebevakningsarbete är att lagstiftningen ska skydda upphovspersonens rättigheter och göra det möjligt att utföra skapande arbetet och försörja sig på det.

2. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsperioden samt en bedömning av sannolik framtida utveckling Hos Sanasto var 2017 har ett mycket aktivt år. Vår verksamhet koncentrerade sig på att öka antalet kundavtal och kunder, att öka upphovspersonernas och litteraturanvändarnas kunskaper om upphovsrätten, att öka beloppet på de upphovsrättsersättningar som vi samlar in samt att betala ut dem så effektivt som möjligt. Även utvecklingen av personalens välmående på arbetet och kunnande samt säkrandet av sådana personalresurser som så väl som möjligt motsvarar arbetsmängden inom vår organisation hörde till de centrala målen. Tyngdpunkten i vårt samhälleliga påverkningsarbete var direktivförslaget gällande EU:s digitala inre marknad, det så kallade DSM-direktivet, som innehåller reglering om upphovsrätten. Nationellt har Sanasto allt sedan 2011 arbetat för att påverka systemet med utlåningsersättningar. Resultaten för det femåriga påverkningsarbetet kunde ses i december, när vi för första gången kunde betala ut ett utlåningsersättningsanslag som hade höjts till nordisk nivå. Utlåningsersättning betalades också för första gången ut för lån på högskolornas bibliotek. Under året utarbetades och godkändes Sanastos nya verksamhetstrategi för åren 2018–2020. De viktigaste målen i vår verksamhetsstrategi är, utöver fortsatt effektiv och högklassig verksamhet, utvecklingen av licensområden och marknadsföring samt åtgärder för att nå nya kunder. Sanasto kommer att inta en allt större roll som försvarare av upphovsrättigheter inom såväl det nationella som det internationella påverkningsarbetet. Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, som reglerar upphovsrättsorganisationernas verksamhet, trädde i kraft den 1 januari 2017. På våren 2017 förnyade vi föreningens stadgar, kundavtal och utbetalningsprinciper på basis av nämnda lag. På hösten 2017 förberedde vi oss på ikraftträdandet av dataskyddsförordningen och uppskattade våra verksamhetsmetoder i förhållande till bestämmelserna i förordningen. Under verksamhetsåret fortsatte vi även med att förnya våra elektroniska tjänster och utvecklade våra webbsidor. Ibruktagandet av det nya affärssystemet effektiverade och förenklade betydligt utbetalningen av de upphovsrättsersättningar som vi samlar in. Vi försökte aktivt nå upphovspersoner som är berättigade till ersättningar. Antalet kunder ökade också märkbart under verksamhetsåret, med närmare

29


1 700 kunder. I slutet av året omfattade vår kundkrets mer än 8 500 finländska litterära upphovspersoner eller rättsinnehavare till avlidna upphovspersoner.

3. Risker och osäkerhetsmoment Sanasto har arbetat effektivt, och många av de målsättningar som togs fram i vår 2014 godkända verksamhetsstrategi har förverkligats snabbare än förväntat. Det finns inga speciella risk- eller osäkerhetsmoment förknippade med vår verksamhet. Sanastos verksamhet och ekonomi ligger på en stabil och lönsam grund. Vi följer också nära med sådana lagstiftningsprojekt som är på gång i Finland och inom EU och som kan påverka upphovspersoners verksamhetsbetingelser.

4. Nyckeltal samt ekonomi och medelsanskaffning Under året 2017 samlade vi in sammanlagt över 12,5 miljoner euro i upphovsrättsersättningar. Det sammanlagda beloppet på de insamlade ersättningarna ökade med 71 % från året innan. Sanasto är en icke vinstdrivande ideell förening, och kostnaderna för vår verksamhet täcks med förvaltningsarvoden, som tas ut från de insamlade upphovsrättsersättningarna, samt med intäkterna från placerings- och finansieringsverksamheten. År 2017 uppgick kostnaderna för vår verksamhet till cirka 922 000 euro. De största kostnadsposterna är personalkostnader samt ITsystemens utvecklings- och underhållskostnader. År 2017 tog Sanasto ut 7,3 % av utlåningsersättningarna och 8 % av de övriga upphovsrättsersättningarna som förvaltningsarvode. Det att förvaltningsarvodet är lägre för utlåningsersättningarna än för andra ersättningstyper beror på att utlåningsersättningen utgör mer än 90 % av alla upphovsrättsersättningar som Sanasto samlar in. Föreningens ekonomi och placeringsverksamhet handhas av verksamhetsledaren, som rapporterar till föreningens styrelse. I föreningens placeringsverksamhet fattas beslut på en låg risknivå. Sanastos årsmöte har godkänt föreningens placeringsprinciper. Intäkterna från placerings- och finansieringsverksamheten uppgick sammanlagt till cirka 20 500 euro år 2017. År 2017 betalade vi ut upphovsrättsersättningar för drygt 8,4 miljoner euro till mer än 7 200 litterära upphovspersoner och rättsinnehavare till avlidna upphovspersoner. Bland våra kunder fick 84,5 % ersättningar från Sanasto år 2017. Vår betalningsrytm är snabb, och vi betalar ut största delen av de ersättningar som vi samlat in under året till de upphovspersoner som är berättigade till dem redan före utgången av verksamhetsåret. Sanasto följer de utbetalningsprinciper som har godkänts av föreningens årsmöte och som finns tillgängliga på vår webbplats. Vi ger ut statistik om utbetalningarna under året på vår webbplats på adressen sanasto.fi/tilastot. Våra utlåtanden under året finns på adressen sanasto.fi/lausunnot.

5. Information om organisationen, ledningen och revisorerna För Sanastos verksamhet ansvarar en styrelse med sex medlemmar tillsammans med verksamhetsledaren. Under verksamhetsåret hade Sanasto tio anställda. Vi ger årligen ut en rapport om öppenhet och en årsberättelse, som bland annat redogör för vår verksamhet och organisation, styrelsesammansättningen och revisorerna. Årsberättelsen och rapporten om öppenhet (på finska) finns fritt tillgängliga på vår webbplats.

30


SANASTO Korkeavuorenkatu 30 A 00130 HELSINKI

+358 9 5629 3300 info@sanasto.fi sanasto.fi

@sanastoInfo fb.com/sanasto @sanasto 31

Profile for Sanasto

Avoimuusraportti 2017  

Avoimuusraportti 2017  

Profile for sanasto

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded