Vuosikertomus 2019

Page 1

20 SANASTON VUOSI


Sanasto ry – Sanasto rf, maaliskuu 2020 Toimitus: Maija Lielahti Ulkoasu ja taitto: Days Agency Kansikuva ja koko sivun kuvat: Eetu Ahanen

R PÄ

ISTÖME

R KK

I

YM

Paino: Teroprint Oy

M

ILJ

ÖMÄRK

Painotuotteet 1234 5678

T


Sisällys SANASTO

4

TOIMINNANJOHTAJALTA

6

VUODEN KOHOKOHDAT 2019

8

TEKIJÖIDEN JÄRJESTÖ

12

TEKIJÖIDEN KERTOMA A

14

TEKIJÄNOIKEUS­K ORVAUKSET

16

LAINAUS ­K ORVAUS

18

KIRJALLISUUDEN K ÄYTTÖLUVAT

20

PUHEENJOHTAJALTA

22

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

24

TALOUSLUVUT

28

SANASTO ORGANISA ATIONA

30

SANASTOS ÅR 2019

32

FRÅN ORDFÖRANDE

34


4

Sanasto KIRJALLISUUDEN TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖ

Mahdollistamme kirjallisuuden tekijöiden työtä

Edistämme ja puolustamme tekijän­oikeuksia

Keräämme tekijänoikeuskorvauksia teosten jälki­käytöstä ja tilitämme korvaukset niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Valvomme tekijöiden oikeuksia ja neuvomme tekijän­oikeus­ kysymyksissä.

Vaikutamme yhteis­kunnallisesti: tavoitteena on, että tekijän­oikeus­lain­säädäntö suojaa tekijöiden oikeuksia ja mahdollistaa kirjallisuuden tekijälle luovalla työllä elämisen ja uusien sisältöjen luomisen. Edistämme tekijän­oikeus­myönteistä ilmapiiriä.

Tarjoamme kirjallisuuden käyttäjille lupia

Kirjallisuuden tekijöiden työlle arvoa – yhdessä.

Tarjoamme käyttäjille sujuvia ja kohtuu­hintaisia lupa­ratkaisuja kirjallisuuden käyttöön eri tilanteissa. Sanaston lupien käyttäminen on teko kirjallisuuden puolesta: ilman tekijöitä ei ole laadukasta kirjallisuutta, eikä ilman toimeen­tuloa ole tekijöitä.


5


6

Toiminnanjohtajalta

KUVA: VILLE LEHVONEN

ANNE SALOMAA SalomaanAnne


7

Me tarvitsemme kirjallisuuden käyttövoimaa moneen: oppimiseen, viihtymiseen, unelmoimiseen, ymmärtämiseen.

M A R R A S K U I S E N A A A M U N A istuimme Sanaston

käyttöisiä keskitettyjä luparatkaisuja, jotta luvat voi

perinteisillä Kirjailijakahveilla eduskunnassa. Mukana

hankkia sujuvasti yhdeltä luukulta. Voit lukea lisää

oli hieno porukka kotimaisia kauno- ja tietokirjailijoita

Sanaston lupavalikoimasta tämän vuosikertomuk-

sekä suomentajia, ja kiireensä keskellä kansanedus-

sen sivulta 20.

tajat tuntuivat aidosti kuuntelevan tekijöitä. Kirjailija Elina Hirvonen sanoitti kirjallisuuden yhteiskunnal-

E DUS KU N NAN KI RJAI LIJAK AHVE I LL A puhui myös

lista merkitystä jotakuinkin näin: ”Mustavalkoisessa

runoilija ja kirjailija Riina Katajavuori. Hän lausui

ajassa kirjallisuus on mahdollisuus tarkastella asioita

nämä painavat sanat: ”tekijänoikeus on kalleinta pää-

useammasta näkökulmasta. Kirjallisuuden käyttö-

omaani”. Tämä on tärkeä muistutus, jonka toivoisi

voima on mielikuvitus. Kun on mielikuvitusta, on

jokaisen tekijän pitävän mielessä. Harmillisen usein

toivoa epätoivonkin ajassa.”

luovan työn sisältöjä halutaan käyttää ilmaiseksi,

Me tarvitsemme kirjallisuuden käyttövoimaa

ilman korvausta – vaikka samaa ei edellytetä min-

moneen: oppimiseen, viihtymiseen, unelmoimiseen,

kään muun alan ammattilaisilta. Haluan kannustaa

ymmärtämiseen. Kirjallisuus puolestaan säilyy elä-

jokaista tekijää rohkeasti pyytämään korvausta teos-

vänä, kun tekijöillä on mahdollisuus elää työllään ja

ten käytöstä eri tilanteissa tai ohjaamaan lupapyynnöt

luoda uusia sisältöjä.

Sanastoon. Pidä huolta kalleimmastasi! Kun yhdessä edellytämme korvauksia kirjallisuuden hyödyntämi-

TEKIJÄNOIKEUSYMMÄRRYKSEN JA -myönteisyyden

sestä, siitä tulee vakiintunut käytäntö.

lisääminen ovat olleet keskeisiä tavoitteita Sanaston

Omassa työssäni minua motivoi eniten vaikut-

kuluvalla strategiakaudella 2018–2020. Tavoitteiden

taminen siihen, että kirjallisuuden tekijät saavat

eteen on tehty töitä niin eduskunnassa, kirjames-

työstään asianmukaisen korvauksen, ja sitä kautta

suilla, asiakasneuvonnassa, koulutuksissa kuin verk-

mahdollisuus keskittyä uusien teosten luomiseen

kokeskusteluissa. Paljon on toki edelleen tehtävää.

paranee. Vuonna 2020 juhlitaan uudistunutta teki-

Moni kirjallisuudesta ammentava taho ei vielä

jänoikeuspäivää 25. huhtikuuta. Jokaisen kosket-

tunnista, missä tilanteissa teosten käyttöön tarvitaan

tavan, koukuttavan ja ymmärrystämme lisäävän

lupa. On kuitenkin ilo huomata, että yhä useampi

kirjan takana on tekijä. He ovat ansainneet oman

osaa ottaa yhteyttä Sanastoon kysyäkseen neuvoa.

juhlapäivänsä.

Useimmiten kysyjän viesti on tämä: asiat halutaan hoitaa oikein ja tekijöitä kunnioittaen. Meidän tehtävänämme on tarjota kirjallisuuden k ­ äyttöön helppo­

Anne Salomaa (OTM) on johtanut Sanastoa vuodesta 2010.


8

Vuoden kohokohdat 2019 LAINAUSTILASTOT SA ATIIN ENSIMMÄISTÄ KERTA A JOK AISESTA SUOMEN KIRJASTOSTA

SA N A S TO TI LIT TI vuoden aikana tekijänoikeus-

JULK AISIMME ENSIMMÄISTÄ kertaa verkossa listan

korvauksia kirjallisuuden tekijöille yhteensä yli 9,5

kirjailijoista ja kääntäjistä, joille on kertynyt teki-

miljoonaa euroa. Suurin osa oli lainauskorvausta,

jänoikeuskorvauksia Sanastoon. Listan julkaisu on

jota tilitettiin noin 9 miljoonaa euroa. Sanastoon

yksi yhteishallinnointilain edellyttämistä toimista,

liittyi suuri joukko uusia tekijöitä: vuoden lopussa

joilla pyritään tavoittamaan korvauksiin oikeutetut

edustimme jo yli 12 000:ta kirjallisuuden tekijää tai

tekijät entistä paremmin. Listaa on selattu sanasto.fi

edesmenneen tekijän oikeudenhaltijaa.

­-sivuilla yli kaksi tuhatta kertaa, ja moni tekijä liittyi Sanastoon listan myötä.

L A I N AUS KO RVAU KS E T M A KS E TA A N kirjailijoille

ja kääntäjille sen perusteella, kuinka monta kertaa

VUODEN AIK ANA Sanasto työsti kahta tärkeää kehi-

heidän teoksiaan on lainattu kirjastoista. Yksi vuo-

tysprojektia, joiden eteen tehty työ näkyy ulospäin

den saavutuksista olikin lainaustilastojen laajennus:

lähivuosina. Tekijöille suunnatun oma.sanasto.fi

tilastot saatiin nyt ensimmäistä kertaa jokaisesta

-verkkopalvelun laajaa uudistusta jatkettiin: tulevai-

Suomen kirjastosta, aina Ahvenanmaalta Inariin.

suudessa tekijät voivat tarkistaa tiedot tilityksistään

Aiemmin käytössä on ollut jo kattava tilasto-otanta,

ja teostensa lainauksista verkossa. Lisäksi raken-

mutta nyt korvaukset pystyttiin tilittämään entistä-

simme pohjaa uusille kirjallisuuden käyttöluparat-

kin täsmällisemmin.

kaisuille. Tavoitteena on tarjota entistä sujuvampia ja helppokäyttöisempiä lupia, ja samalla innostaa

KE VÄ ÄLL Ä JUH LIM M E EU:n tekijänoikeusdirektii-

käyttämään kirjallisuussisältöjä yhä enemmän eri

vin valmistumista. Silloin sai päätöksensä Sanas-

tilanteissa!

ton Euroopan laajuinen kampanja, jonka ansiosta kirjallisuuden tekijöiden ääntä kuultiin direktiivin

SANASTON HALLITUSTA kaksi vuotta ansiokkaasti

valmistelussa. Eduskuntavaalien alla nostimme esiin

johtaneen suomentaja Heikki Karjalaisen puheen-

kirjallisuuden tekijöiden kannalta tärkeitä teemoja.

johtajakausi päättyi vuoden lopussa, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kirjailija Peter Sandström.


SANASTO ED U STA A Y L I

12 000

M IE H IÄ 42,8 % N A IS IA 53 % P E R IK U N T IA 4,2 %

K IRJAILIJA A JA K Ä Ä N TÄ JÄ Ä

80 %

VUO NNA 20 19 T ILIT E T T IIN

9,5

SANASTOO N L I I TTY N EI STÄ T E K IJÖ I STÄ SA I T E K IJÄNOIKEU S­KO RVAU K S I A

1 363

M € T E KIJÄNO IKE USKO RVAUSTA, JO STA 9 M € O LI LAINAUSKO RVAUSTA

UUT TA AS I A K ASTA

SA NASTOSTA H A N K I TTI I N

119

JULKAISIMME 65 VER K KOA RTI K K EL I A LÄ H ETI M M E 1 4 AS I A K AS ­ K IR JETTÄ K I R JA I L I J O I L L E JA K Ä Ä N TÄ JI L L E T E K I JÄ N O I K EU S ­ KO U LU TU K S I I N OSA L L I STU I 1 9 0 TEK I JÄ Ä

E SIT YSLUPAA

125

JULKAISULUPAA

YLI

9 000 SE UR AA JAA SO SIAALISE N M E D IAN KANAVISSA


10

Vuosi 2019 Tilitämme yli 1,4 MIL JOONA A EUROA

Tilitämme yli

tekijänoikeuskorvauksia.

50 000 EUROA

tekijän­oikeus­ korvauksia.

EU:N TEKIJÄN­O IKEUS­ DIREK TIIVI hyväksytään:

kirjallisuuden tekijöiden oikeudet on huomioitu hyvin.

TA M M I

HELMI

MAALIS

HUHTI

TOUKO

KESÄ

Järjestämme TEKIJÄN­O IKEUS­

Julkaisemme ensimmäistä kertaa listan tekijöistä, joille on ODOTTAMASSA KORVAUKSIA Sanastossa.

ILL AN Sanaston

asiakkaille.

Eduskuntavaalien alla julkaisemme luovan alan toimijoiden kanssa KULTTUURIN YSTÄVIEN VA ALIKONEEN .


11

Tilitämme yli 7,9 MIL JOONA A EUROA

tekijänoikeuskorvauksia.

Tilitämme yli 120 000 EUROA tekijän­oikeus­korvauksia.

Helsingin ja Turun KIRJAMESSUILL A yli 3 000

kävijää osallistuu tekijän­oikeus­ visailuumme.

HEINÄ

ELO

SYYS

LOKA

Saamme ensimmäistä kertaa kokoon L AINAUS­T IL ASTOT jokaisesta Suomen kirjastosta.

MARRAS

JOULU

Sanaston KIRJAILIJAK AHVIT EDUSKUNNASSA:

tuomme yhteen kirjailijat, kääntäjät ja kansan­e dustajat. Olemme mukana SUOMIAREENASSA: tekijänoikeusjärjestöjen yhteinen ”Luova osaaminen ja osaava luovuus”keskustelu.


12

Tekijöiden järjestö TEHTÄVÄMME ON VARMISTA A, ETTÄ TEKIJÖIDEN OIKEUKSISTA PIDETÄ ÄN KIINNI.


13

SANASTO EDUSTA A koko suomalaisen kirjallisuu-

den kenttää: kaunokirjailijoita, kääntäjiä, oppikirjailijoita, runoilijoita ja tietokirjailijoita. Sanastoon voi liittyä kuka tahansa kirjailija tai kirjallisuuden kääntäjä. Mukana on jo yli 12 000 tekijää. Vuoden 2019 aikana Sanastoon liittyi 1 363 uutta tekijää. Mitä suurempi joukko tekijöitä Sanastoon liittyy, sitä paremmin pystymme suorittamaan korvaukset oikeille tekijöille, ja sitä vahvempi on äänemme, kun edistämme tekijöiden oikeuksia.

KIRJALLISUUDEN TEKIJÄ , OHJA A LUPAPY YNNÖT SANASTOON! Kirjallisuuden tekijä, halutaanko tekstiäsi esittää runoillassa, käyttää äidinkielen oppikirjassa tai postikortissa? Voit ohjata lupapyynnöt Sanastoon. Kirjallisuuden käyttäjät haluavat usein käyttää

MITÄ TARJOAMME TEKIJÖILLE? • Keräämme ja tilitämme tekijän­oikeus­ korvauksia, kuten lainauskorvauksia. • Neuvomme tekijänoikeuskysymyksissä ja autamme tekijänoikeusloukkausten ratkaisemisessa. • Hoidamme teosten käyttölupa-asioita tekijöiden puolesta. • Vaikutamme yhteiskunnallisesti tekijöi­ den etua puolustaen. • Järjestämme tekijänoikeuskoulutusta ja tiedotamme ajankohtaisista asioista. Voit liittyä Sanastoon ja päivittää yhteys­ tietojasi ja teosluetteloasi osoitteessa oma.sanasto.fi

useampaa teosta kerralla, mutta tekijöiden etsiminen on vaivalloista ja hidasta. Esimerkiksi runoillassa voidaan esittää kerralla yli kymmenen eri tekijän tekstejä: Sanastosta tilaisuuden järjestäjä saa yhdellä kertaa kaikki luvat, eikä hänen tarvitse olla erikseen yhteydessä jokaiseen tekijään. Korvaukset tilitetään juuri niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Kun olet liittynyt Sanaston asiakkaaksi, voit ohjata teostesi lupapyynnöt Sanastoon niissä lupa-

Onneksi Sanasto tekee kirjailijan

asioissa, joita hoidamme. Sanasto laatii puolestasi

arjesta järjettömän paljon

sopimuksen teoksen käytöstä, laskuttaa käyttäjää

helpompaa. Olen kiitollinen siitä,

hinnaston mukaisesti ja tilittää korvaukset sinulle.

että Suomessa on taho, joka

Sanasto ei myönnä tekijöiden puolesta lupia teosten kustantamiseen, kääntämiseen tai muokkaamiseen toiseen taiteenlajiin. Jos myönnät luvan itse, muista sopia käytön laajuudesta, kestosta ja hinnasta kirjallisesti. Sanasto

puolustaa kirjallisuuden tekijöiden etua ja kerää korvauksia heidän puolestaan.

suosittelee pyytämään käytöstä aina korvauksen. Katso suositushintoja Sanaston lupakaupasta.

Lisätietoa Sanaston palveluista: sanasto.fi/asiakkaalle

KIRJAILIJA TIINA RAEVA ARA


14

Tekijöiden kertomaa

KU

KU

VA

VA

:V E

:M AA

IKK

RIT

LAITINEN

M O SO / TA MERPURO

MI

MITÄ TEKIJÄNOIKEUDET JA SANASTON KORVAUKSET MERKITSEVÄT TEKIJÖILLE?

Kaisa Kattelus

Riina Katajavuori

SUOMENTAJA

KIRJAILIJA JA RUNOILIJA

Lainauskorvaukset ovat tuoneet

Lainauskorvauspäivänä kirjailija

taloudellisen helpotuksen, jota en

tajuaa konkreettisesti, että julkisen

ennalta aavistanut ja jota ilman

kirjahumun takana piilee hiljainen

tuntuisi nyt vaikealta elää. Mutta

joukko. He kulkevat toppa­haalareissa

ne ovat tuoneet myös tiedon, että

ja tuuli­takeissa kirjastoon ja haluavat

suomennoksiani luetaan, että työlläni

lukea kirjojamme. Heitä on paljon.

on merkitystä. Kiitos Sanasto ja

Heitä varten me kirjoitamme.

kirjastojen käyttäjät!


KU

KU

VA

VA

: IN

:N IKL

TO

KUST

ANNUS

AS S ANDSTRÖM

15

Markus Hotakainen

Maria Turtschaninoff

TIETOKIRJAILIJA

KIRJAILIJA

Kun kirja ei enää ole uusi, myynti

Joidenkin mielestä lapsille

hiipuu. Kirjastoissa kirjan elo jatkuu,

kirjoittamisen täytyy olla niin

ja lainauskorvaukset tekevät siitä

hauskaa, ettei siitä tarvitse maksaa.

merkittävän elämänvaiheen myös

Todellisuudessa emme voi saada

kirjailijan kannalta. Tieto­kirjailijana

korkea­tasoista lasten­kirjallisuutta,

tuntuu erityisen hienolta, että

ellei kirjailijoiden tuloista pidetä

lainaus­korvauksen piirissä ovat myös

huolta.

korkea­koulu­kirjastot, joissa liikkuu myös suurta yleisöä vähemmän kiinnostava tietokirjallisuus.


16

TEKIJÄNOIKEUS­ KORVAUKSET MITÄ TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSIA SANASTO KERÄ Ä JA TILITTÄ Ä TEKIJÖILLE?

LAINAUSKORVAUS

RADIO - JA TV-ARKISTOKORVAUS

Lainauskorvausta maksetaan korvauksena siitä, että

Korvausta maksetaan kirjallisuuden käytöstä radio-

teoksia saa lainata kirjastoista maksutta. Sanasto

ja tv-arkistosisällöissä. Sanasto kerää korvaukset

kerää valtion maksamat lainauskorvaukset ja tilittää

Ylen arkistosisältöjen verkkojulkaisusta Yle Aree-

ne tekstintekijöille. Korvaukset maksetaan teosten

nassa. Arkistokorvaus koskee yli viisi vuotta sitten

lainamäärien mukaan. Lainauskorvaus on rahalli-

ensilähetyksensä saaneita Ylen ohjelmatuotantoja,

sesti merkittävin Sanaston keräämistä korvauksista.

joissa on käytetty kirjallisuutta.

Vuonna 2019 lainauskorvausta tilitettiin tekijöille noin 9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2019 radio- ja tv-arkistokorvauksia tilitettiin tekijöille noin 105 000 euroa.

RADIO - JA TV-K ÄYTTÖKORVAUS

KORVAUS CELIAN Ä ÄNIKIRJALAINOISTA

Korvausta maksetaan kirjallisuuden käytöstä radio-

Korvausta maksetaan lukemisesteisille tuotettujen

ja tv-ohjelmissa sekä radio- ja tv-yhtiöiden verkko-

äänikirjojen lainoista. Sanasto kerää korvaukset

palveluissa. Sanasto kerää korvaukset esimerkiksi

asiantuntijakeskus Celian tuottamien äänikirjojen

Ylen Tämän runon haluaisin kuulla -ohjelmassa

lainoista, jotka jäävät pysyvästi käyttäjän haltuun

lausutuista runoista, ja tilittää ne tekijöille.

ladattuna tai CD-muodossa.

Vuonna 2019 radio- ja tv-käytön korvauksia tilitettiin tekijöille noin 128 000 euroa.

Vuonna 2019 Celia-korvauksia tilitettiin tekijöille yhteensä noin 202 000 euroa.


17

Lainauskorvaus on minulle tärkeä etenkin nuortenkirjailijana. Nuorten­ kirjoja ei välttämättä osteta paljon mutta niitä lainataan ahkerasti kirjastosta. Korvaus tekee tätä näkyväksi ja mahdollistaa omaa työtäni kirjailijana. KIRJAILIJA SALLA SIMUKKA

JULK AISUKORVAUS

NÄYTTELYKORVAUS

Korvausta maksetaan, kun runoja tai kirjallisuus-

Korvausta maksetaan, kun runoja tai kirjallisuuskat-

katkelmia käytetään uusissa julkaisuissa, kuten

kelmia on näytteillä esimerkiksi osana taidenäytte-

oppikirjoissa tai pienpainatteissa, kuten esitys-

lyä. Sanasto kerää korvaukset näyttelyistä, joihin on

ten käsiohjelmissa. Sanasto kerää korvaukset jul-

hankittu lupa Sanaston lupakaupasta.

kaisuista, joihin on hankittu lupa Sanaston lupa­ kaupasta.

Vuonna 2019 näyttelykorvauksia tilitettiin tekijöille noin 570 euroa.

Vuonna 2019 julkaisukorvauksia tilitettiin tekijöille noin 38 000 euroa.

ESITYSKORVAUS

KIRJASTO -, ARKISTO - JA MUSEOKORVAUS (K AM)

Korvausta maksetaan, kun kirjallisuutta esitetään

Korvausta maksetaan, kun kirjastot, arkistot ja

julkisesti erilaisissa tilaisuuksissa. Sanasto kerää

museot valmistavat kappaleita omissa kokoelmis-

korvaukset esitystilanteista, joihin on hankittu lupa

saan olevista teoksista ja saattavat niitä yleisön

Sanaston lupakaupasta.

saataville. Sanasto kerää korvaukset esimerkiksi Kansalliskirjaston digitointihankkeista.

Vuonna 2019 esityskorvauksia tilitettiin tekijöille noin 8 900 euroa.

Vuonna 2019 KAM-korvauksia tilitettiin tekijöille noin 800 euroa.

Sanasto tilittää korvauksia neljästi vuodessa. Korvauksia ei tarvitse erikseen hakea, vaan kertyneet korvaukset tilitetään Sanastoon liittyneille tekijöille automaattisesti. Tarkista tilitysaikataulu: sanasto.fi/tilitykset


18

LAINAUS­KORVAUS JOK AINEN TEKIJÄ, JONK A TEOSTA LAINATA AN KIRJASTOISTA, ON OIKEUTETTU LAINAUSKORVAUKSEEN.

L AINAUSKORVAUS ON monelle kirjailijalle ja kään-

yritykselle. Tekijän kuoltua oikeus lainauskorvauk-

täjälle tärkeä osa omaa toimeentuloa. Kyseessä on

seen voi siirtyä perintönä tai testamentilla.

tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulon-

MITEN SA AN LAINAUSKORVAUSTA?

menetyksestä.

Jos olet kirjan kirjoittaja tai kääntäjä, saat sinulle

Lainauskorvaus maksetaan valtion budjetista, ja

kertyvät lainauskorvaukset liittymällä Sanaston asi-

vuosittainen lainauskorvausmääräraha on 14,2 mil-

akkaaksi: rekisteröidy osoitteessa oma.sanasto.fi ja

joonaa euroa. Valtio maksaa määrärahan kolmelle

lisää verkkopalveluun teosluettelosi.

tekijänoikeusjärjestölle, jotka tilittävät korvaukset

Vuonna 2019 yhdestä lainasta maksettiin korva-

tekijöille. Sanasto jakaa lainauskorvausta kirjojen

usta 26 senttiä. Jos teoksella on useita kirjoittajia,

kirjoittajille ja kääntäjille. Kuvantekijät saavat laina-

lainakohtainen korvaus jaetaan tasan kirjoittajien

uskorvauksensa Kopioston kautta, musiikintekijät

kesken. Jos teos on käännös, kääntäjä saa puolet

Teostosta.

korvauksesta. Kuvakirjojen, satujen ja sarjakuvien

Lainauskorvausta maksetaan Suomen yleisten

kirjoittajille maksetaan pienempää korvausta.

kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen lainoista.

Lainauskorvausta maksetaan kaksi kertaa vuodessa:

Korvausta kertyy fyysisistä teoskappaleista, joilla

päätilitys on joulukuussa, joilloin maksetaan korvauk-

on ISBN-tunnus. Korvaukset jaetaan tekijöille vuo-

set edellisen vuoden lainoista. Enimmillään korvausta

sittaisten lainamäärien perusteella. Lainaustilastot

voi saada yhdeltä lainausvuodelta 30 000 euroa.

saadaan kaikista Suomen kirjastoista. Lainauskorvaukset ovat henkilökohtaisia, eli niitä ei voi siirtää tekijän elinaikana toiselle henkilölle tai

Kysyttävää lainauskorvauksesta? Sanaston asiakas­ palvelu neuvoo: sanasto.fi/yhteystiedot


19

Lainauskorvausten jakautuminen Paljonko kirjailijat ja kääntäjät saavat lainauskorvausta yhdeltä vuodelta? Tilasto kertoo, kuinka lainauskorvaukset jakautuivat joulukuun 2019 tilityksessä. Silloin maksettiin lainauskorvaukset vuoden 2018 kirjastolainoista.

KORVAUKSEN SUURUUSLUOKK A €

KORVAUKSEN SA A JIA KPL

OSUUS SA A JISTA %

Alle 100

3 646

38,36

100–

3 327

35,01

500–

1 088

11,45

1000–

1 159

12,19

5000–

161

1,69

10 000–

76

0,8

20 000–

20

0,21

30 000

27

0,28

Yhteensä

9 504

100


20

KIRJALLISUUDEN KÄYTTÖLUVAT SANASTOSTA HANKIT KIRJALLISUUDEN K ÄYTTÖLUVAT VAIVATTOMASTI – SAMALLA TEKIJÄ SA A HÄNELLE KUULUVAN KORVAUKSEN.

KIRJALLISUUS TARJOA A merkityksellistä sisältöä

monenlaisiin tilanteisiin: tapahtumiin, erilaisiin materiaaleihin, julkaisuihin, tv- ja radio-ohjelmiin. Saat tarvittavat luvat tekstien käyttöön helposti ja nopeasti Sanastosta. Myönnämme luvat kirjailijoiden ja kääntäjien puolesta, laskutamme lupakorvaukset ja maksamme ne tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Voit hakea kerralla luvan usean eri tekijän teksteihin. Reilu ja tekijänoikeuksia kunnioittava toimija huolehtii kirjallisuuden käyttöluvat kuntoon! Lupaa ei tarvita, mikäli tekstin tekijänoikeus on rauennut. Tekijänoikeus on voimassa kirjailijan ja kääntäjän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Sanaston lupakaupasta löydät lisäohjeita siitä, milloin lupa tarvitaan.

Sanaston lupakauppa: luvat.sanasto.fi

JULK AISULUPA Runon tai tekstikatkelman julkaiseminen osana uutta julkaisua (esim. äidinkielen oppikirja) ESITYSLUPA Kirjallisuuden julkinen esittäminen (esim. runonlausunta) LUPA TAPAHTUMAMATERIA ALEIHIN Runon tai tekstikatkelman käyttö tapahtuma­materiaaleissa (esim. teatterin käsi­ohjelmassa) RADIO - JA TV-K ÄYTTÖLUPA Kirjallisuuden käyttö radio- tai tv-ohjelmassa POSTIKORTTILUPA Kirjallisuuden käyttö postikortissa NÄYTTELYLUPA Runon tai tekstikatkelman asettaminen näytteille näyttelyyn


21

Esimerkkihintoja

Runon julkaiseminen osana uutta teosta painos 1–1 000 kpl

Viiden proosakatkelman julkaiseminen osana uutta teosta

10 runon julkinen esittäminen yleisömäärä 100 hlöä

painos 1–1 000 kpl = 44 € + alv. 10 %

= alk. 150 e + alv. 10 %

= alk. 60 € + alv 10 %

Kirjallisuuden käyttölupia on hankittu mm.

Toiverunoiltaan

Poikkitaiteelliseen esitykseen, jossa on musiikkia, lausuntaa ja tanssia

Runokaraokeen

Eläkeläisten Talent-kilpailuun

Runoautomaattiin

Sanataide­näyttelyyn Lorujen painamiseksi lastenkirjaan

Kaunokirjallisiin postikortteihin

­Historiakierrokselle, jossa esitetään kauno­kirjallisuutta tunnelma­paloina


22

Puheenjohtajalta

KUVA: MARISSA TAMMISALO

PETER SANDSTRÖM


23

Sanastolle uusi vuosikymmen tuo mukanaan vanhat, tutut haasteet, mutta myös uusia, ajankohtaisia kysymyksiä.

PARHAIMMILL A AN LUOVA työ on kuin leikkiä. Voi

Luovan työn tekijänä tuntuu turvalliselta tietää,

kokeilla erilaisia ratkaisuja ja hakea polkua, joka vie

että tekijänoikeuskysymysten valvonta on hyvissä

eteenpäin. Ei tunnu välttämättä niin vakavalta, eikä

käsissä Sanastossa. Silloin voi tekijänä keskittyä yhä

ole mikään katastrofi jos jokin menee pieleen. Aina

enemmän itse luomiseen. Sanastolle uusi vuosi, ja

voi aloittaa uudestaan, tai valita eri suunnan.

uusi vuosikymmen, tuo mukanaan vanhat, tutut

Itse kirjoitan kaunokirjallisuutta, toisin sanoen

haasteet, mutta myös uusia, ajankohtaisia kysymyk-

proosaa, joka koostuu sekä fiktiosta että autofik-

siä. Sanaston tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023 ovat

tiosta. Omasta mielestäni kiinnostavinta luomispro-

edelleen hyvin ajankohtaisia. Esimerkiksi kysymyk-

sessissa on yrittää luoda eläviä hahmoja. Esikuvia voi

set e-lainoista tulevat olemaan tärkeitä lähitulevai-

ottaa oikeasta elämästä, mutta aina on mahdollisuus

suudessa. E-lainojen ottamista lainauskorvauksen

käyttää taiteellista vapautta ja valehdella armotta,

piiriin on selvitettävä, mutta kirjastojen oikeus lai-

niin että hahmosta tulee itsenäinen, fiktiivinen hen-

nata e-kirjoja tulee jatkossakin perustua käyttölu-

kilö, joka elää sekä tekstissä että mahdollisen lukijan

piin ja lisensseihin.

mielikuvituksessa. Käyttämällä erilaisia vivahteita voi antaa henkilölle varsin erilaisia ominaisuuksia.

VUOS I E N M IT TA AN tekijänoikeuden valvominen

Onko hänellä saksanpaimenkoira vai mäyräkoira?

on kehittynyt yhä ammattimaisemmaksi ja tehok-

Tai ehkä rotukissa? Ajaako hän Ford Mustangia, vai

kaammaksi. Samalla alan kysymykset muuttu-

vanhaa Mossea? Missä hän asuu? Miten hän pukeu-

vat monella tapaa monimutkaisemmiksi. Tämän

tuu? Kaikki nämä, ja muut vastaavat yksityiskohdat,

takia on tärkeää, että Sanasto järjestönä jatkuvasti

voivat antaa tekstille tietynlaista väriä ja pulssia.

kehittyy ammattimaisella tasolla. Siten voidaan 2020-luvulla pitää yllä ja kehittää haastavaa työtä

KUN KIRJAILIJA tai kääntäjä on tiiviisti kiinni itse

tekijänoikeuskysymysten parissa yhteistä hyvää

luomisprosessissa, kysymykset tekijänoikeudesta

ajatellen.

voivat tuntua sekä etäisiltä että itsestään selviltä. Jokainen kai ajattelee, että ”tämähän on minun tekstini”. Mutta viimeistään jos ja kun tekstiä julkaistaan, tekijänoikeuskysymykset tulevat ajankohtaisiksi.

Kirjailija Peter Sandström on aloittanut kautensa Sanaston puheenjohtajana tammikuussa 2020.


24

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen TAVOITTEENAMME ON YHTEISKUNTA, JOSSA LUOVAN TYÖN TEKIJÄT SA AVAT OIKEUDEN­ MUK AISEN KORVAUKSEN TYÖSTÄ ÄN.


25

Y HTE I S KU N N A LLI N E N VA I KUT TA M I N E N kirjalli-

Kampanjan aikana Sanasto organisoi vetoomuk-

suuden tekijöiden aseman parantamiseksi ja teki-

sen, jossa oli mukana yhteensä 44 tekijä- ja teki-

jänoikeuksien vahvistamiseksi on keskeinen osa

jänoikeusjärjestöä 20 eri Euroopan maasta. Lisäksi

työtämme. Tavoitteenamme on tekijänoikeuslain-

tapasimme aktiivisesti päättäjiä ja viestimme mää-

säädäntö, joka suojaa tekijöiden oikeuksia, edistää

rätietoisesti artiklan ongelmista. Kampanjan myötä

heidän toimintaedellytyksiään ja tukee luovaa työtä.

tekijöiden ääni kuultiin ja artikla muuttui merkit-

Tekijällä täytyy olla mahdollisuus päättää teostensa

tävästi: se ei uhkaa lainauskorvauksia, ja jäsenval-

käytöstä ja saada siitä asianmukainen korvaus.

tioilla säilyy päätäntävalta artiklaa sovellettaessa.

Edistämme aktiivisesti päättäjien ymmärrystä tekijänoikeuksista ja pyrimme vaikuttamaan teki-

Vuoden 2019 aikana käynnistyi direktiivin saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä.

jänoikeuksien kehitykseen sekä lainsäädäntöön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Pidämme yhteyttä viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin, annamme lausuntoja ja teemme yhteistyötä muiden luovan alan toimijoiden kanssa. Sanasto on

SA AVUTUS

Hallitusohjelmassa huomioitiin kirja-alan toiveita

muun muassa CISACin (International Confederation of Societies of Authors and Composers), Luo-

Sanaston tavoitteena on yhteiskunta, jossa luovan

van työn tekijät ja yrittäjät LYHTY ry:n, Tekijän-

työn tekijät saavat korvauksen työstään, hyvää luku-

oikeusakatemian ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja

taitoa pidetään kansalaistaitona ja vahvaa tekijänoi-

valvontakeskus ry:n jäsen.

keussuojaa arvostetaan kansallisena kilpailuetuna. Eduskuntavaalien alla kerroimme kansanedusta-

Lue kaikki antamamme lausunnot: sanasto.fi/lausunnot

jaehdokkaille Sanaston tavoitteista vaalikaudelle 2019–2023. Esitimme yhdeksän toimintoa, jotka tekevät Suomesta luovemman, lukutaitoisemman

SA AVUTUS

Tekijöiden ääni kuultiin tekijän­oikeus­direktiivin valmistelussa

ja kilpailukykyisemmän. Toimme esiin, kuinka kirjallisuuden ja lukemisen tuottama yhteiskunnallinen hyvä tuo niiden edistämiseen sijoitetut varat moninkertaisesti takaisin. Antti Rinteen johdolla tehty hallitusohjelma muodostui kirja-alan kannalta lupaavaksi, ja useita

Huhtikuussa 2019 juhlimme, kun direktiivi tekijänoi-

Sanaston sekä Sanaston jäsenjärjestöjen tavoitteita

keudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla hyväksyttiin

sisällytettiin hallitusohjelmaan. Nykyhallitus tavoit-

EU:ssa. Sanasto teki vuosina 2017–2019 Euroopan laa-

telee lisää työpaikkoja ja parempia työskentelyedel-

juisen kampanjan, jonka tavoitteena oli kohtuullis-

lytyksiä luovalle alalle muun muassa perustamalla

taa kustantajien korvausoikeutta koskevaa artiklaa

Creative Business Finlandin, nostamalla taiteili-

16. Vaarana oli, että artiklan nojalla kustantajat voi-

ja-apurahojen tasoa sekä kasvattamalla asteittain

sivat vaatia osaa teoksen jälkikäytön korvauksista,

kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion

kuten lainauskorvauksesta.

budjetissa yhteen prosenttiin.27

Vaikuttamistyössä vuonna 2019 edistimme myös seuraavia tavoitteita: Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistus: kirjallisuuden uusien käyttömuotojen myötä kirjallisuutta kopioidaan yhä enemmän ja se pitää huomioida järjestelmää uudistettaessa.

Pidämme osaltamme huolta siitä, että kirjallisuuden tekijöiden oikeudet ja

Lainauskorvauksen tasosta huolehtiminen: lainauskorvauksen tulee pysyä kohtuullisella pohjoismaisella tasolla myös tulevaisuudessa ja sen tasoa tulee tarkistaa säännöllisesti. Lainauskorvaus mahdollistaa omalta osaltaan pienen kielialueen kirjallisuuden elinvoimaisuuden. Korvaus lukemisesteisille valmistettujen äänikirjojen lainoista: nykyisin tekijät saavat korvauksen vain, jos teos jää pysyvästi käyttäjän haltuun ladattuna tai CD:nä. Teosten käyttö on kuitenkin nykyaikaistunut striimaamiseen, jolloin teokset ovat aina käyttäjien saatavilla, vaikka he eivät niitä lataisi laitteelleen. Tästä syystä Sanasto esittää, että korvausoikeus on

asema huomioidaan myös tekijän­oikeus­direktiivin kansallisessa valmistelussa. ANNE SALOMA A , SANASTON TOIMINNANJOHTAJA

muutettava teknologianeutraaliksi.

Osallistuimme keskusteluun e-kirjojen lainauskorvauksesta: e-kirjojen lainaamisratkaisuja etsittäessä on varmistettava, että e-kirjamarkkinoilla on mahdollisuus kehittyä. Toimiva markkina on edellytys sille, että teoksia syntyy lainattavaksi kirjastoihinkin. Seuraamme muiden EU-maiden tilannetta ja malleja siitä, miten lainauskorvaus voitaisiin ulottaa e-kirjoihin.

 Eduskunnan Kirjailijakahveilla kansanedustajat kohtasivat kirjallisuuden tekijöitä ja kuulivat ajankohtaisista tekijänoikeuskysymyksistä. Kuvissa Sanaston seurueesta kirjailijat Tiina Raevaara (vasemmalla) ja Juha Itkonen, Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko sekä Sanaston puheenjohtaja Heikki Karjalainen. Kuva: Marissa Tammisalo  SuomiAreenassa katsoimme luovien alojen ja koulutuksen tulevaisuuteen. ”Luova osaaminen ja osaava luovuus” -keskustelutilaisuus järjestettiin yhdessä muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Keskustelemassa aivotutkija Minna Huotilainen (vasemmalla), OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso ja kirjailija Magdalena Hai. Tilaisuuden juonsi Ronja Salmi. Kuva: Rami Nummelin/ Studio Kuvataivas


28

Talousluvut SANASTO KERÄSI tekijänoikeuskorvauksia yhteensä

yli 12,5 miljoonaa euroa. Korvauksia tilitettiin kirjallisuuden tekijöille yli 9,5 miljoonaa euroa. Suurin osa oli lainauskorvausta, jota tilitettiin noin 9 miljoonaa euroa. Korvauksista 94,2 % maksettiin kirjailijoille ja kääntäjille, 5,8 % maksettiin edes-

Hallinnointikulut: Sanaston keräämistä korvauksista tehdään kulupidätys, jolla katetaan Sanaston toiminnan kulut. Sanaston kulupidätysprosentti on Suomen tekijänoikeusjärjestöjen alhaisin: vuonna 2019 kulupidätys lainauskorvauksen osalta oli 8,34 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %.

menneiden tekijöiden oikeudenhaltijoille. Sanasto tilittää suurimman osan kerätyistä korvauksista vielä saman vuoden aikana. Vuoden lopulla kerätyistä korvauksista osa tilitetään seuraavan vuoden ensimmäisessä tilityksessä.

Avoimuusraportti: Tarkemmat talousluvut löytyvät avoimuusraportista. Raportti julkaistaan vuosikokouksen hyväksynnän jälkeen kesäkuussa 2020. Lue lisää osoitteessa: sanasto.fi/julkaisut

KERÄT Y T KORVAUKSET* Lainauskorvaus

12 036 317 €

Celian äänikirjalainakorvaus

166 464 €

Radio- ja televisiokäyttökorvaus

122 611 €

Radio- ja televisioarkistokorvaus

166 000 €

Julkaisuluvat Esitysluvat Yhteensä

52 305 € 8 923 € 12 552 620 €

* Lainauskorvausten määrä sisältää 50 000 € lainaustilastojen hankintaan osoitettuja varoja. Julkaisuluvat sisältää myös tapahtumamateriaali- ja näyttelyluvista kerätyt korvaukset.


29

KULUT Palkat ja palkkiot Poistot Muut kulut Yhteensä

-689 614 € -3 851 € -385 160 € -1 078 625 €

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korkotuotot

20 718 €

Myyntivoitot

0€

Kulut Yhteensä

-2 054 € 18 664 €

TILITET Y T KORVAUKSET** Lainauskorvaus Celian äänikirjalainakorvaus Celia-oppikirjakorvaus

9 076 122 € 200 161€ 1 635 €

Radio- ja televisiokäyttökorvaus

128 428 €

Radio- ja televisioarkistokorvaus

104 755 €

Julkaisuluvat Esitysluvat Kirjasto- arkisto- ja museokorvaus (KAM) Yhteensä

37 655 € 5 704 € 800 € 9 555 261 €

** Kerätyistä lainauskorvauksista noin 75 % jaettiin ensimmäisessä tilityksessä. Celia-oppikirjakorvausta ja KAM-korvausta ei kertynyt vuonna 2019, mutta aiempina vuosina kerättyjä korvauksia tilitettiin vuoden aikana.


30

Sanasto organisaationa MAHDOLLISTAMME KIRJALLISUUDEN TEKIJÖIDEN LUOVA A TYÖTÄ.

KIRJALLISUUDEN TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖ Sanasto

on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.

VUOSIKOKOUKSET

Sanasto on perustettu vuonna 2005. Edustamme yli 12 000:ta kirjallisuuden tekijää eli kauno- ja tietokirjailijoita, kääntäjiä ja edesmenneen tekijän oikeudenhaltijoita. Lisäksi palvelemme kir-

HALLITUS

jallisuuden käyttäjiä eli esimerkiksi Kansalliskirjastoa, Yleisradiota, kustantamoita, kuntia, tapahtumanjärjestäjiä ja yksityishenkilöitä.

TOIMINNANJOHTAJA

Jäsenjärjestöjä Sanastolla on neljä: Finlands svenska författareförening rf, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Suomen tietokirjailijat ry. Sanasto on ketterä kooltaan ja liikkeiltään: järjestön toimintaa ohjaa kuusihenkinen hallitus, päivittäisestä työstä vastaa toiminnanjohtajan lisäksi 11 lain,

OIKEUDELLISET PALVELUT TILITYS- JA ASIAK ASPALVELU VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

taloushallinnon, viestinnän ja it-järjestelmien osaajaa.

PERUSTEHTÄVÄMME

STRATEGIAN AVAIMET 2018–2020

Tehtävämme on mahdollistaa kirjallisuuden tekijöi-

Kirja-alan tekijänoikeuden erityisosaajana tartumme

den luovaa työtä ja valvoa heidän etuaan sekä tarjota

muuttuvan alan haasteisiin ja toimimme yhdistävänä

kirjallisuuden käyttäjille kohtuuhintaisia ja toimivia

voimana. Meillä on vankka perusta ja vakaa talous –

luparatkaisuja. Keräämme tekijänoikeuskorvauksia

osaava henkilöstömme takaa tehokkaan toiminnan

ja tilitämme ne tekijöille.

sekä ensiluokkaisen asiakaspalvelun. Tarjoamme toi-

Tehtäviimme kuuluu myös yhteiskunnallinen

mivat luvat kirjallisuuden käyttöön ja kehitämme

vaikuttaminen tekijöiden aseman parantamiseksi,

uusia lupa-alueita. Kansallisena ja kansainvälisenä

tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja tekijänoike-

toimijana vaalimme tekijänoikeutta ja turvaamme

usmyönteisen ilmapiirin edistämiseksi.

lainauskorvaukset tekijöille.


31

Sanaston arvot AVOIN

Avoimuus tarkoittaa meille läpi­ näkyvyyttä, jakamista ja yhteistyötä. Jaamme tietoa toiminnastamme ja keskustelemme asioista avoimesti.

AKTIIVINEN

Suhtaudumme tulevaisuuteen avarakatseisesti ja etsimme uusia, kirjallisuuden alaa parhaiten palvelevia ratkaisuja. Toimimme tehokkaasti ja huomioimme kirjallisuuden tekijöiden, käyttäjien ja sidosryhmiemme tarpeet.

ASIANTUNTEVA

Asiantuntevuus tarkoittaa meille hyvää ammattitaitoa ja jatkuvaa oppimista. Olemme oman toiminta-alueemme asiantuntija ja erityisosaaja.


32

Sanastos år 2019 SANASTO BETAL ADE under året sammanlagt över 9,5

SA N A S TO B E TJÄ N A R även användare av litte-

miljoner euro i upphovsrättsersättningar till litterära

ratur: vi erbjuder flexibla licenslösningar till ett

upphovspersoner. Största delen bestod av utlåningser-

rimligt pris för användningen av litteratur i olika

sättningar, vars totalbelopp uppgick till cirka 9 miljoner

situationer. De som använder Sanastos licenser

euro. Dessutom betalade vi ersättningar bland annat

ger samtidigt sitt stöd till litteraturen – utan upp-

för TV- och radioanvändningen av verk, Celias ljudbok-

hovspersoner finns ingen högklassig litteratur

slån, offentligt framförande samt för publiceringen av

och utan försörjning finns inga upphovspersoner.

dikter och textstycken som en del av nya verk.

År 2019 öppnade vi Sanastos licensbutik även på svenska.

SA N A S TO FÖ R E TR Ä D E R hela det finska litterära

fältet: skönlitterära författare, översättare, läromedelsförfattare, poeter och facklitterära författare. I slutet av året representerade vi redan mer än 12 000 upphovspersoner eller rättsinnehavare till avlidna upphovspersoner. Ju fler litterära upphovspersoner

Upphovspersonernas röst hördes under beredningen av upphovsrättsdirektivet

som ansluter sig till Sanasto, dess bättre kan vi betala

Samhällelig påverkan för att förbättra litterära upp-

ersättningarna till de rätta upphovspersonerna och

hovspersoners ställning och förstärka upphovsrät-

dess starkare är vår röst, när vi arbetar för upphov-

tigheterna är en central del av vårt arbete. Vårt mål

spersonernas rättigheter.

är upphovsrättslig lagstiftning som skyddar upphovspersonernas rättigheter, förbättrar deras verk-

UNDER ÅRET publicerade vi för första gången i nätet

samhetsbetingelser och stöder skapande arbete.

en förteckning över författare och översättare för

En upphovsperson måste själv få bestämma om

vilka det har samlats in upphovsrättsersättningar hos

användningen av sina verk och få en skälig ersätt-

Sanasto. Publiceringen av listan är en av de åtgärder

ning för den.

som förutsätts av lagen om kollektiv förvaltning av

Våren 2019 firade vi slutförandet av EU:s uppho-

upphovsrätt. Syftet med den är att bättre än tidi-

vsrättsdirektiv. I och med detta avslutades Sanas-

gare nå de upphovspersoner som är berättigade till

tos kampanj som hade omfattat hela Europa och

ersättningar. Besökare på webbplatsen sanasto.fi har

tack vare vilken litterära upphovspersoners åsikter

bläddrat i förteckningen mer än två tusen gånger,

hördes under beredningen av direktivet. Inför rik-

och många upphovspersoner har anslutit sig till

sdagsvalet lyfte vi fram teman som är viktiga för

Sanasto tack vare den.

litterära upphovspersoner.


33

Sanastos delegation mötte riksdagsledamöter i november 2019 och diskuterade aktuella frågor inom upphovsrätt. I bilden Sanastos verksamhetsledare Anne Salomaa (till vänster bakom), upphovsrättspersoner Harri Hertell, Tiina Raevaara, Helmi Kekkonen, Juha Itkonen, JP Koskinen, Riina Katajavuori (till vänster framför), Elina Hirvonen, Heikki Karjalainen och Sanas­ tos kommunikation- och marknadschef Maija Lielahti. Foto: Marissa Tammisalo.

Utlåningsstatistik från hela landet

kommande åren. Den omfattande förnyelsen av upphovspersonernas webbtjänst oma.sanasto.fi fortsatte: snart kan upphovspersonerna kontrollera de utbetal-

Utlåningsersättningarna betalas till författare och

ningarna som de har fått och uppgifter om utlåningen

översättare enligt det hur många gånger deras verk

av deras verk i tjänsten. Dessutom byggde vi bottnen

har lånats ut på bibliotek. Ett av årets viktigaste

för nya lösningar som är avsedda för användningen

åstadkommanden var den betydliga utvidgningen

av litteratur. Målet är att erbjuda användningslicenser

av utlåningsstatistiken: för första gången fick vi nu

som är smidigare och lättare att använda och sam-

statistik från vartenda bibliotek i Finland, från Uts-

tidigt uppmuntra eventuella användare att använda

joki till Åland. Tidigare har vi använt ett statistiskt

mera litterärt innehåll i olika situationer!

urval, men nu kunde vi bättre betala ut ersättningarna till rätt person.

ORDFÖR ANDEPERIODEN FÖR översättaren Heikki

Karjalainen, som i två års tid framgångsrikt lett U N D E R Å R E T arbetade Sanasto med två viktiga

Sanastos styrelse, avslutades vid årsskiftet. Förfat-

utvecklingsprojekt, som kommer att synas under de

taren Peter Sandström valdes till ny ordförande.


34

Från ordförande

BILD: MARISSA TAMMISALO

PETER SANDSTRÖM


35

För Sanasto innebär det nya årtiondet att arbetet med de gamla bekanta utmaningarna fortsätter, men också att nya aktuella frågor dyker upp.

I SINA bästa stunder är det kreativa arbetet som en

För den som arbetar på det kreativa området

lek. Det är möjligt att pröva olika lösningar för att

är det tryggt att veta att bevakningen av upphovs-

hitta en väg framåt. Allt behöver inte vara så allvar-

rätten är i goda händer inom Sanasto. Då är det

ligt, och det är ingen katastrof om något går fel. All-

möjligt att i allt högre grad koncentrera sig på själva

tid kan man börja på nytt, eller välja en ny riktning.

texten. För Sanasto innebär det nya året, och det

Själv skriver jag skönlitteratur, närmare bestämt

nya årtiondet, att arbetet med de gamla bekanta

prosa med både fiktiva och autofiktiva drag. Jag

utmaningarna fortsätter, men också att nya aktu-

tycker att det intressantaste i den kreativa proces-

ella frågor dyker upp. Sanastos målsättningar för

sen är att försöka skapa levande gestalter. Förebilder

valperioden 2019–2023 är fortsättningsvis aktuella,

kan tas ur det verkliga livet, men sedan är det möjligt

och till exempel frågorna om lån av e-böcker kom-

att använda den konstnärliga friheten och ljuga så

mer att vara i fokus framöver. Det är viktigt att

mycket som behövs för att utveckla gestalten till

utreda hur e-lånen kunde fås med i utlåningser-

en självständig, fiktiv person, som lever både i tex-

sättningssystemet. Men bibliotekens rätt att låna

ten och i en eventuell läsares fantasi. Genom att

ut e-böcker måste också i fortsättningen grunda

använda olika nyanser kan man ge personen egen-

sig på bruksrätt och licenser.

skaper som skiljer sig en hel del från varandra. Har han eller hon en schäfer eller en tax? Kanske en

MED ÅREN har bevakningen av upphovsrätten blivit

raskatt? Kör personen en Ford Mustang, eller en

allt mera professionell och effektiv. Samtidigt blir

gammal Mosse? Var bor han eller hon? Hur klär sig

frågorna inom branschen allt mera komplicerade.

personen? Alla dessa och liknande detaljer kan ge

Därför är det viktigt att en organisation som Sanasto

texten en viss färg och puls.

fortsättningsvis utvecklas på det professionella planet. På det viset är det möjligt att på 2020-talet upp-

NÄR E N författare eller översättare är djupt inne

rätthålla och utveckla det utmanande arbetet för det

i den kreativa processen kan frågor om upphovs-

gemensamma bästa inom frågorna om upphovsrätt.

rätt kännas både avlägsna och självklara. Var och en tänker kanske att ”det här är ju min text”. Men senast om och när texten publiceras blir frågor om upphovsrätt aktuella.

Författare Peter Sandström har börjat som Sanastos ordförande i januari 2020.


Korkeavuorenkatu 30 A 00130 Helsinki +358 (0)9 5629 3300 info@sanasto.fi sanasto.fi

sanasto

@SanastoInfo

@sanasto