Vuosikertomus 2020

Page 1

20 SANASTON VUOSI


Sanasto ry – Sanasto rf, maaliskuu 2021 Toimitus: Maija Lielahti Ulkoasu ja taitto: Days Agency Kansikuva ja koko sivun kuvat: Eetu Ahanen Paino: Teroprint Oy

1. 4041 0582 Painotuote Teroprint Oy, Mikkeli


Sisällys SANASTO

4

TOIMINNANJOHTAJALTA

6

VUODEN KOHOKOHDAT 2020

8

TEKIJÖIDEN JÄRJESTÖ

12

TEKIJÖIDEN KERTOMA A

14

TEKIJÄNOIKEUS­K ORVAUKSET

16

LAINAUS ­K ORVAUS

18

KIRJALLISUUDEN K ÄYTTÖLUVAT

20

PUHEENJOHTAJALTA

22

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

24

TALOUSLUVUT

28

SANASTO ORGANISA ATIONA

30

SANASTOS ÅR 2020

32

FRÅN ORDFÖRANDE

34


4

Sanasto KIRJALLISUUDEN TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖ

Mahdollistamme kirjallisuuden tekijöiden työtä

Edistämme ja puolustamme tekijän­oikeuksia

Keräämme tekijänoikeuskorvauksia teosten jälki­käytöstä ja tilitämme korvaukset niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Valvomme tekijöiden oikeuksia ja neuvomme tekijän­oikeus­ kysymyksissä.

Vaikutamme yhteis­kunnallisesti: tavoitteena on, että tekijän­oikeus­lain­säädäntö suojaa tekijöiden oikeuksia ja mahdollistaa kirjallisuuden tekijälle luovalla työllä elämisen ja uusien sisältöjen luomisen. Edistämme tekijän­oikeus­myönteistä ilmapiiriä.

Tarjoamme kirjallisuuden käyttäjille lupia

Kirjallisuuden tekijöiden työlle arvoa – yhdessä.

Tarjoamme käyttäjille sujuvia ja kohtuu­hintaisia lupa­ratkaisuja kirjallisuuden käyttöön eri tilanteissa. Sanaston lupien käyttäminen on teko kirjallisuuden puolesta: ilman tekijöitä ei ole laadukasta kirjallisuutta, eikä ilman toimeen­tuloa ole tekijöitä.6

Toiminnanjohtajalta

KUVA: VILLE LEHVONEN

ANNE SALOMAA SalomaanAnne


7

Tiedon pirstaloituessa on erityisen tärkeää, että maailmaan luodaan myös ehyen näkökulman muodostavia teoskokonaisuuksia.

KUN A JATTELEN vuotta 2020, minulle tulee ensim-

misen ytimessä. Nyt iso kysymys tekijänoikeuksien

mäisenä mieleen, että en ole voinut tavalliseen

kannalta on se, että painetun kirjan myynti on laske-

tapaan tavata kirjallisuuden tekijöitä kasvotusten

nut dramaattisesti ja samaan aikaan äänikirjojen ja

kirjamessujen ja muiden perinteisten kokoontumis-

e-kirjojen myynti kasvaa.” Tämä murros näkyy myös

paikkojen pitäessä taukoa. Sanaston toteuttamien

kirjastolainaamisessa ja työmme oikeudenmukaisten

video- ja haastattelusarjojen kautta olen kuitenkin

tekijänoikeuskorvausten eteen jatkuu tälläkin saralla.

päässyt kuulemaan tekijöiden ajankohtaisia ajatuksia työstään ja toimintaympäristöstään.

KORONA-A JASSA OLEMME nähneet myös valopilk-

kuja: lukeminen lisääntyi Suomessa etenkin aikuisTI E TO K I R JA I LI JA Laura Ertimo muistutti Sanan

ten keskuudessa. Moni on poikkeusoloissa ottanut

arvo -juttusarjassamme, että tiedon pirstaloituessa

sekä perinteiset että digitaaliset lukemisen muodot

on erityisen tärkeää, että maailmaan luodaan myös

osaksi arkeaan. Tämä ilahduttava tieto kertoo meille

ehyen näkökulman muodostavia teoskokonaisuuk-

siitä, miten tärkeää kirjallisuus meille on: se voi

sia. Omassa haastattelussaan tietokirjailija Harri

tuoda paljon lohtua epävarmoihin aikoihin.

Kalha puolestaan kuvaili tietokirjojen toimivan vastavoimana Wikipediamaiselle tekstille. Pande-

SA N A STO N V UO D E N 2020 toiminnassa erityisen

miavuonna olemme saaneet konkreettisia muistu-

positiivinen kehitys oli yhteistyömme läheneminen

tuksia siitä, miten tärkeää asiantunteva ja ajatuksella

kirjastojen kanssa kehittäessämme ripeästi uusia

laadittu tietosisältö on koko yhteiskunnalle.

verkkoluparatkaisuja koronarajoitusten alettua. Tämän myötä kirjastot havahtuivat myös ajattele-

KORONAPANDEMIA EI ole vaikuttanut Sanaston toi-

maan tekijänoikeusasioita tarkemmin. Tavoittee-

mintaan yhtä paljon kuin moniin muihin kulttuuritoi-

namme on kehittää reiluja luparatkaisuja, jotka ovat

mijoihin. Tapahtumien peruuntuminen on kuitenkin

myös kirjallisuuden käyttäjille helppoja. Tämä koro-

aiheuttanut myös kirjallisuuden tekijöille merkittäviä

nakevään yhteistyö on hyvä osoitus toimivasta kump-

ansionmenetyksiä. Kannamme huolta koko luovasta

panuudesta, jota haluamme pitää yllä jatkossakin.

alasta, joka on kärsinyt tilanteesta pahoin. Toimenpiteitä alan selviytymiseksi tarvitaan pikaisesti.

KOS K A LU K E M I N E N ja vireä kirjallisuus on sekä

yksilöille että koko yhteisölle alati merkittävämpää, KIRJA-AL AN KOKEMA digitaalinen murros on nous-

on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että kirjalli-

sut poikkeusajan myötä vahvemmin esille. Tärkeä

suuden tekijöillä on mahdollisuus tehdä työtään ja

kysymys kirjallisuuden tekijöiden toimeentulosta

saada siitä reilu korvaus.

tässä muuttuvassa tilanteessa nostettiin videollamme kirjailija Elina Hirvosen toimesta esille: ”Ajattelen, että tekijänoikeusjärjestelmä on taiteen vapauden suojaa-

Anne Salomaa (OTM) on johtanut Sanastoa vuodesta 2010.


8

Vuoden kohokohdat 2020 POIKKEUSVUONNA TUIMME TEKIJÖITÄ YLIMÄ ÄRÄISELLÄ TILITYKSELLÄ

SANASTO TILITTI vuoden aikana tekijänoikeuskor-

muiden järjestöjen kanssa sosiaali- ja terveysmi-

vauksia kirjallisuuden tekijöille yhteensä yli 10 mil-

nisteri Aino-Kaisa Pekoselle adressin, jossa 8 500

joonaa euroa. Suurin osa oli lainauskorvausta, jota

allekirjoittajaa ja 21 taiteilijajärjestöä vaati nopeaa

tilitettiin noin 9,6 miljoonaa euroa. Sanastoon liittyi

korjausta taiteilijan työttömyysturvaan.

paljon uusia tekijöitä: vuoden lopussa edustimme yli 13 000:ta kirjallisuuden tekijää tai edesmenneen

SA N A S TO K E R Ä Ä lainauskorvausten tilittämistä

tekijän oikeudenhaltijaa.

varten vuosittain lainaustilastot kaikista Suomen kirjastoista. Lainauskorvausten tilityspäivänä jul-

KO RO N A PA N D E M I A N TA K I A vuosi oli poikkeuk-

kistimme ensimmäistä kertaa Suomen kirjastojen

sellinen. Järjestimme huhtikuussa ylimääräisen

lainatuimpien teosten kärkilistat vuodelta 2019.

tilityksen helpottaaksemme kirjallisuuden tekijöiden tilannetta. Tilitimme tuolloin tavanomaista

VUODEN AIK ANA Sanasto työsti tärkeää it-kehitys-

nopeammassa tahdissa siihen mennessä kertyneitä

projektia, joka näkyy ulospäin lähivuosina. Tekijöille

korvauksia. Keväällä sovimme ripeästi kirjastojen

suunnatun oma.sanasto.fi-verkkopalvelun uudistuk-

kanssa poikkeusajan verkkoluvasta, joka mahdollisti

sen myötä tekijät voivat jatkossa tarkistaa tiedot tili-

satutuokiot ja muut lukuhetket verkossa.

tyksistään ja teostensa lainauksista verkossa.

HUHTIKUUSSA VIETIMME uudistunutta tekijänoi-

E - K I R J OJ E N SU OS I O kasvoi entisestään vuoden

keuspäivää ©-DAY-kampanjalla, joka juhlisti luovan

aikana ja samoin kasvoi tekijöiden huoli lainaus-

työn arvoa. Tekijänoikeusjärjestöjen yhteinen kam-

korvauksista, sillä niitä ei toistaiseksi makseta e-kir-

panja tavoitti jopa 2,4 miljoonan suomalaisen huo-

joista. Joulukuun alussa myös joukko kansanedusta-

mion. Kampanja nosti esiin myös taiteilijoiden työt-

jia esitti kirjallisen kysymyksen lainauskorvausten

tömyysturvan epäkohdat. Tekijänoikeustulot eivät

muuttamisesta teknologianeutraaliksi. Kirjallisessa

kerrytä esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyyspäi-

kysymyksessä toivotaan, että Suomi voisi mahdol-

värahaa, mutta työttömyyskorvausta maksettaessa

listaa korvaukset tekijöille myös e-kirjojen lainoista

ne vähentävät sitä. Kesäkuussa luovutimme yhdessä

ensimmäisten EU-maiden joukossa.


SANASTO ED U STA A Y L I

13 000

M IE H IÄ 4 1 ,7 % N A IS IA 54 , 5 % P E R IK U N T IA 3,8 %

K IRJAILIJA A JA K Ä Ä N TÄ JÄ Ä

80 % SANASTON AS I A K K A I STA SA I T E K IJÄNOIK EU S­KO RVAU K S I A

1 593

10

M €, JO STA 9 , 6 M € O LI LAINAUSKO RVAUSTA

UUT TA AS I A K ASTA

SA NASTOSTA H A N K I TTI I N

VUO NNA 20 20 T ILIT E T T IIN

79

J U L K A I S I M M E 70 VE R K KOA RTI K K EL I A LÄ H ETI M M E 1 4 AS I A K AS ­ K IR JETTÄ K I R JA I L I J O I L L E JA K Ä Ä N TÄ JI L L E T E K I JÄ N O I K EU S ­ KO U LU TU K S I I N OSA L L I STU I 3 4 0 TEK I JÄ Ä

K IR JALLISUUD E N ESIT YSLUPAA

164

KIR JALLISUUD E N JULKAISULUPAA

YLI

9 400 SE UR AA JAA SO SIAALISE N M E D IAN KANAVISSA


10

Vuosi 2020 Tilitämme yli 1, 3 MIL JOONA A EUROA tekijänoikeus­

Tilitämme yli 46 000 EUROA

tekijänoikeus­ korvauksia.

korvauksia. Tilitämme ylimääräisessä tilityksessä yli 110 000 EUROA

tekijänoikeuskorvauksia.

TA M M I

HELMI

MAALIS

HUHTI

TOUKO

KESÄ

Luovutamme sosiaali- ja terveysministerille

ASIAK AST Y Y T Y VÄISY YS­ K YSELYSSÄ 92 % vastaajista on tyytyväisiä Sanaston toimintaan.

ADRESSIN

luovien tekijöiden työttömyysturvasta.

Juhlimme tekijöitä © - DAY- K AMPANJALL A ,

joka tavoittaa miljoonat suomalaiset.


11

Tilitämme yli 8,5 MIL JOONA A EUROA

tekijänoikeuskorvauksia.

Tilitämme yli 43 000 EUROA

tekijänoikeuskorvauksia.

HEINÄ

ELO

SYYS

LOKA

MARRAS

JOULU

L AINAUSKORVAUS -WEBINA ARIIMME

osallistuu 170 kirjailijaa ja kääntäjää.

Julkaisemme ensimmäistä kertaa L AINATUIMPIEN TEOSTEN K ÄRKILISTAT.

Osallistumme Helsingin KIRJAMESSUILLE omalla

virtuaaliosastolla.


12

Tekijöiden järjestö TEHTÄVÄMME ON VARMISTA A, ETTÄ TEKIJÖIDEN OIKEUKSISTA PIDETÄ ÄN KIINNI.


13

SANASTO EDUSTA A koko suomalaisen kirjallisuu-

den kenttää: kaunokirjailijoita, kääntäjiä, oppikirjailijoita, runoilijoita ja tietokirjailijoita. Sanastoon voi liittyä kuka tahansa kirjailija tai kirjallisuuden kääntäjä. Mukana on jo yli 13 000 tekijää. Vuoden 2020 aikana Sanastoon liittyi 1593 uutta tekijää. Mitä suurempi joukko tekijöitä Sanastoon liittyy, sitä paremmin pystymme suorittamaan korvaukset oikeille tekijöille, ja sitä vahvempi on äänemme, kun edistämme tekijöiden oikeuksia.

KIRJALLISUUDEN TEKIJÄ , OHJA A LUPAPY YNNÖT SANASTOON! Kirjallisuuden tekijä, halutaanko tekstiäsi esittää runoillassa, käyttää äidinkielen oppikirjassa tai postikortissa? Voit ohjata lupapyynnöt Sanastoon. Kirjallisuuden käyttäjät haluavat usein käyttää

MITÄ TARJOAMME TEKIJÖILLE? • Keräämme ja tilitämme tekijän­oikeus­ korvauksia, kuten lainauskorvauksia. • Neuvomme tekijänoikeuskysymyksissä ja autamme tekijänoikeusloukkausten ratkaisemisessa. • Hoidamme teosten käyttölupa-asioita tekijöiden puolesta. • Vaikutamme yhteiskunnallisesti tekijöi­ den etua puolustaen. • Järjestämme tekijänoikeuskoulutusta ja tiedotamme ajankohtaisista asioista. Voit liittyä Sanastoon ja päivittää yhteys­ tietojasi ja teosluetteloasi osoitteessa oma.sanasto.fi

useampaa teosta kerralla, mutta tekijöiden etsiminen on vaivalloista ja hidasta. Esimerkiksi runoillassa voidaan esittää kerralla yli kymmenen eri tekijän tekstejä: Sanastosta tilaisuuden järjestäjä saa yhdellä kertaa kaikki luvat, eikä hänen tarvitse olla erikseen yhteydessä jokaiseen tekijään. Korvaukset tilitetään juuri niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Kun olet liittynyt Sanaston asiakkaaksi, voit ohjata teostesi lupapyynnöt Sanastoon niissä lupaasioissa, joita hoidamme. Sanasto laatii puolestasi

Suomentaminen on hidasta

sopimuksen teoksen käytöstä, laskuttaa käyttäjää

työtä, ja vuotuinen lainauskorvaus

hinnaston mukaisesti ja tilittää korvaukset sinulle.

on merkittävä lisä tuloihin – se

Sanasto ei myönnä tekijöiden puolesta lupia teosten kustantamiseen, kääntämiseen tai muokkaamiseen toiseen taiteenlajiin. Jos myönnät luvan itse, muista sopia käytön laajuudesta, kestosta ja hinnasta kirjallisesti. Sanasto

motivoi ja mahdollistaa osaltaan laadukkaan käännöstyön jatkumisen.

suosittelee pyytämään käytöstä aina korvauksen. Katso suositushintoja Sanaston lupakaupasta.

Lisätietoa Sanaston palveluista: sanasto.fi/asiakkaalle

SUOMENTAJA ALEKSI MILONOFF


14

Tekijöiden kertomaa MITÄ TEKIJÄNOIKEUDET MERKITSEVÄT TEKIJÖILLE?

KUVA: ALEKSI POUTANEN

Anna Kortelainen TIETOKIRJAILIJA Tekijänoikeudet merkitsevät minulle sitä, että työni ainutlaatuisuutta vaalitaan. Jos ei olisi tekijänoikeuksia, en tekisi tätä työtä. Tämä on minun elantoni ja elämäntyöni. Jos sitä ei tunnustettaisi, tekisin jotain muuta kivaa. Mutta se olisi sääli, koska tämä on parasta mitä tiedän.


15

Sampsa Peltonen SUOMENTAJA Meillä pohjoismaissa on erityisen hyvä tilanne, kun on tahoja kuten Sanasto, jotka hallinoivat tekijänoikeuksia ja valvovat etujamme, niin että me voimme keskittyä luovaan työhön, eikä siitä leijonanosaa haukkaa se, että joutuisi omia tekijänoikeuksiaan ja etujaan KUVA: ALEKSI POUTANEN

valvomaan joka käänteessä.

Elina Hirvonen KIRJAILIJA Tekijänoikeusjärjestelmä on taiteen vapauden suojaamisen ytimessä. Nyt iso kysymys on se, että painetun kirjan myynti on laskenut dramaattisesti ja samaan aikaan äänikirjojen ja e-kirjojen myynti kasvaa. Iso kysymys on, miten tekijöiden toimeentulo ratkaistaan tässä KUVA: ALEKSI POUTANEN

tilanteessa. Se on valtava murros, jossa täytyy ajatella paljon asioita uusiksi.


16

TEKIJÄNOIKEUS­ KORVAUKSET MITÄ TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSIA SANASTO KERÄ Ä JA TILITTÄ Ä TEKIJÖILLE?

LAINAUSKORVAUS

RADIO - JA TV-ARKISTOKORVAUS

Lainauskorvausta maksetaan korvauksena siitä, että

Korvausta maksetaan kirjallisuuden käytöstä radio-

teoksia saa lainata kirjastoista maksutta. Sanasto

ja tv-arkistosisällöissä. Sanasto kerää korvaukset

kerää valtion maksamat lainauskorvaukset ja tilittää

Ylen arkistosisältöjen verkkojulkaisusta Yle Aree-

ne tekstintekijöille. Korvaukset maksetaan teosten

nassa. Arkistokorvaus koskee yli viisi vuotta sitten

lainamäärien mukaan. Lainauskorvaus on rahalli-

ensilähetyksensä saaneita Ylen ohjelmatuotantoja,

sesti merkittävin Sanaston keräämistä korvauksista.

joissa on käytetty kirjallisuutta.

Vuonna 2020 lainauskorvausta tilitettiin tekijöille noin 9,6 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 radio- ja tv-arkistokorvauksia tilitettiin tekijöille noin 112 000 €.

RADIO - JA TV-K ÄYTTÖKORVAUS

KORVAUS CELIAN Ä ÄNIKIRJALAINOISTA

Korvausta maksetaan kirjallisuuden käytöstä radio-

Korvausta maksetaan lukemisesteisille valmis-

ja tv-ohjelmissa sekä radio- ja tv-yhtiöiden verkko-

tetuista äänikirjoista. Sanasto kerää korvaukset

palveluissa. Sanasto kerää korvaukset esimerkiksi

asiantuntijakeskus Celian tuottamien äänikirjojen

Ylen Tämän runon haluaisin kuulla -ohjelmassa

oma­kirja­lainoista.

lausutuista runoista, ja tilittää ne tekijöille.

Vuonna 2020 radio- ja tv-käytön korvauksia tilitettiin tekijöille noin 96 000 €.

Vuonna 2020 Celia-korvauksia tilitettiin tekijöille yhteensä noin 180 000 €.


17

Lastenkirjoja lainataan kirjastoista paljon, mutta ostetaan omaksi harvemmin. Kirjakaupoissa kirjat ikääntyvät salamannopeasti, mutta lainauskorvaus tuo tuloja kirjailijalle pidemmällä aikavälillä. Korvaus on yhteiskunnan viesti arvostuksesta kirjallista työtä kohtaan. TIETOKIRJAILIJA LAURA ERTIMO

JULK AISUKORVAUS Korvausta maksetaan, kun runoja tai kirjallisuus-

KIRJASTO -, ARKISTO - JA MUSEOKORVAUS (K AM)

katkelmia käytetään uusissa julkaisuissa, kuten

Korvausta maksetaan, kun kirjastot, arkistot ja

oppikirjoissa tai pienpainatteissa, kuten esitys-

museot valmistavat kappaleita omissa kokoelmis-

ten käsiohjelmissa. Sanasto kerää korvaukset jul-

saan olevista teoksista ja saattavat niitä yleisön

kaisuista, joihin on hankittu lupa Sanaston lupa­

saataville. Sanasto kerää korvaukset esimerkiksi

kaupasta.

Kansalliskirjaston digitointihankkeista.

Vuonna 2020 julkaisukorvauksia tilitettiin tekijöille noin 58 000 €.

Vuonna 2020 KAM-korvauksia tilitettiin tekijöille noin 8 700 €.

ESITYSKORVAUS

NÄYTTELYKORVAUS

Korvausta maksetaan, kun kirjallisuutta esitetään

Korvausta maksetaan, kun runoja tai kirjallisuuskat-

julkisesti erilaisissa tilaisuuksissa. Sanasto kerää

kelmia on näytteillä esimerkiksi osana taidenäytte-

korvaukset esitystilanteista, joihin on hankittu lupa

lyä. Sanasto kerää korvaukset näyttelyistä, joihin on

Sanaston lupakaupasta.

hankittu lupa Sanaston lupakaupasta.

Vuonna 2020 esityskorvauksia tilitettiin tekijöille noin 5 600 €.

Vuonna 2020 näyttelykorvauksia tilitettiin tekijöille noin 760 €.

Sanasto tilittää korvauksia neljästi vuodessa. Korvauksia ei tarvitse erikseen hakea, vaan kertyneet korvaukset tilitetään Sanastoon liittyneille tekijöille automaattisesti. Tarkista tilitysaikataulu: sanasto.fi/tilitykset


18

LAINAUS­KORVAUS JOK AINEN TEKIJÄ, JONK A TEOSTA LAINATA AN KIRJASTOISTA, ON OIKEUTETTU LAINAUSKORVAUKSEEN.

L AINAUSKORVAUS ON monelle kirjailijalle ja kään-

yritykselle. Tekijän kuoltua oikeus lainauskorvauk-

täjälle tärkeä osa omaa toimeentuloa. Kyseessä on

seen voi siirtyä perintönä tai testamentilla.

tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulon-

MITEN SA AN LAINAUSKORVAUSTA?

menetyksestä.

Jos olet kirjan kirjoittaja tai kääntäjä, saat sinulle

Lainauskorvaus maksetaan valtion budjetista, ja

kertyvät lainauskorvaukset näin: rekisteröidy

vuosittainen lainauskorvausmääräraha on 14,2 mil-

osoitteessa oma.sanasto.fi ja lisää verkkopalveluun

joonaa euroa. Valtio maksaa määrärahan kolmelle

teosluettelosi.

tekijänoikeusjärjestölle, jotka tilittävät korvaukset

Vuonna 2020 yhdestä lainasta maksettiin korva-

tekijöille. Sanasto jakaa lainauskorvausta kirjojen

usta 26 senttiä. Jos teoksella on useita kirjoittajia,

kirjoittajille ja kääntäjille. Kuvantekijät saavat laina-

lainakohtainen korvaus jaetaan tasan kirjoittajien

uskorvauksensa Kopioston kautta, musiikintekijät

kesken. Jos teos on käännös, kääntäjä saa puolet

Teostosta.

korvauksesta. Kuvakirjojen, satujen ja sarjakuvien

Lainauskorvausta maksetaan Suomen yleisten

kirjoittajille maksetaan pienempää korvausta.

kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen lainoista.

Lainauskorvausta maksetaan kaksi kertaa vuodessa:

Korvausta kertyy fyysisistä teoskappaleista, joilla

päätilitys on joulukuussa, joilloin maksetaan korvauk-

on ISBN-tunnus. Korvaukset jaetaan tekijöille vuo-

set edellisen vuoden lainoista. Enimmillään korvausta

sittaisten lainamäärien perusteella. Lainaustilastot

voi saada yhdeltä lainausvuodelta 30 000 euroa.

saadaan kaikista Suomen kirjastoista. Lainauskorvaukset ovat henkilökohtaisia, eli niitä ei voi siirtää tekijän elinaikana toiselle henkilölle tai

Kysyttävää lainauskorvauksesta? Sanaston asiakas­ palvelu neuvoo: sanasto.fi/yhteystiedot


19

Lainauskorvausten jakautuminen Paljonko kirjailijat ja kääntäjät saavat lainauskorvausta yhdeltä vuodelta? Tilasto kertoo, kuinka lainauskorvaukset jakautuivat joulukuun 2020 tilityksessä. Silloin maksettiin lainauskorvaukset vuoden 2019 kirjastolainoista.

KORVAUKSEN SUURUUSLUOKK A €

KORVAUKSEN SA A JIA KPL

OSUUS SA A JISTA %

Alle 100

4 163

39,21

100–

3 743

35,25

500–

1 174

11,06

1000–

1 232

11,60

5000–

178

1,68

10 000–

81

0,76

20 000–

22

0,21

30 000

25

0,24

Yhteensä

10 618

100


20

KIRJALLISUUDEN KÄYTTÖLUVAT SANASTOSTA HANKIT KIRJALLISUUDEN K ÄYTTÖLUVAT VAIVATTOMASTI – SAMALLA TEKIJÄ SA A HÄNELLE KUULUVAN KORVAUKSEN.

KIRJALLISUUS TARJOA A merkityksellistä sisältöä

monenlaisiin tilanteisiin: tapahtumiin, erilaisiin materiaaleihin, julkaisuihin, tv- ja radio-ohjelmiin. Saat tarvittavat luvat tekstien käyttöön helposti ja nopeasti Sanastosta. Myönnämme luvat kirjailijoiden ja kääntäjien puolesta, laskutamme lupakorvaukset ja maksamme ne tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Voit hakea kerralla luvan usean eri tekijän teksteihin. Reilu ja tekijänoikeuksia kunnioittava toimija huolehtii kirjallisuuden käyttöluvat kuntoon! Lupaa ei tarvita, mikäli tekstin tekijänoikeus on rauennut. Tekijänoikeus on voimassa kirjailijan ja kääntäjän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Sanaston lupakaupasta löydät lisäohjeita siitä, milloin lupa tarvitaan.

Sanaston lupakauppa: luvat.sanasto.fi

JULK AISULUPA Runon tai tekstikatkelman julkaiseminen osana uutta julkaisua (esim. äidinkielen oppikirja) ESITYSLUPA Kirjallisuuden julkinen esittäminen (esim. runonlausunta) LUPA TAPAHTUMAMATERIA ALEIHIN Runon tai tekstikatkelman käyttö tapahtuma­materiaaleissa (esim. teatterin käsi­ohjelmassa) RADIO - JA TV-K ÄYTTÖLUPA Kirjallisuuden käyttö radio- tai tv-ohjelmassa POSTIKORTTILUPA Kirjallisuuden käyttö postikortissa NÄYTTELYLUPA Runon tai tekstikatkelman asettaminen näytteille näyttelyyn


21

Esimerkkihintoja

Runon julkaiseminen osana uutta teosta painos 1–1 000 kpl

Viiden proosakatkelman julkaiseminen osana uutta teosta

10 runon julkinen esittäminen yleisömäärä 100 hlöä

painos 1–1 000 kpl = 44 € + alv. 10 %

= alk. 150 e + alv. 10 %

= alk. 60 € + alv 10 %

Kirjallisuuden käyttölupia on hankittu mm.

Toiverunoiltaan

Poikkitaiteelliseen esitykseen, jossa on musiikkia, lausuntaa ja tanssia

Runokaraokeen

Eläkeläisten Talent-kilpailuun

Runoautomaattiin

Sanataide­näyttelyyn Lorujen painamiseksi lastenkirjaan

Kaunokirjallisiin postikortteihin

­Historiakierrokselle, jossa esitetään kauno­kirjallisuutta tunnelma­paloina


22

Puheenjohtajalta

KUVA: MARISSA TAMMISALO

PETER SANDSTRÖM


23

Kysymys e-aineistojen lainauskorvauksista nousee toistuvasti esille myös Sanaston säännöllisessä asiakaskyselyssä.

V I I M E SY KSY N Ä tyttäreni innostui äänikirjoista.

mukaan e-aineistojen lainauskorvaus tuleekin rat-

Ensin hän lainasi niitä kirjaston välityksellä, ja sit-

kaista samassa yhteydessä.

ten hän halusi joululahjaksi luku- ja kuunteluaika-

Kysymys e-aineistojen lainauskorvauksista nou-

palvelun tilauksen. Tietenkin hoidin joululahjan

see toistuvasti esille myös Sanaston säännöllisessä

hänelle, vaikka tulikin mieleen että tämänhetkiset

asiakaskyselyssä. Yleisellä tasolla asiakkaat ovat tyy-

e-kirjamarkkinat ovat monella tapaa sangen huonoa

tyväisiä Sanaston palveluihin, mutta viime kyselyssä

bisnestä itse kirjailijalle tai kääntäjälle.

mainitaan jälleen mm. että ”on todella harmillista,

Kysymys e-kirjojen lainauskorvauksista nousi

ettei e-lainoista tule edelleenkään korvausta”.

loppuvuodesta taas esille, kun eduskunnassa jätettiin kirjallinen kysymys koskien lainauskorvauksen

VUOSI 2020 oli tietysti erikoinen, kun koronatilan-

ja kirjallisuuden Celia-korvausten muuttamisesta

teen takia etätyöskentelystä ja etäkokouksista tulikin

teknologianeutraaleiksi.

sääntö, eikä poikkeus. Myös Sanastossa sopeuduttiin

Tällä hetkellä lainauskorvausta maksetaan teki-

maaliskuusta alkaen ripeästi etäaikaan, ja yhteistyö

jänoikeuslain nojalla vain fyysisinä teoskappaleina

on ylipäänsä sujunut mainiosti. Keväällä Sanasto

lainattavista kirjoista. Samaan aikaan e-kirjojen ja

joutui laajalti perumaan tapahtumia, mutta toisaalta

äänikirjojen lainamäärät lisääntyvät merkittävästi.

hyvässä yhteistyössä kirjastojen kanssa neuvotte-

Kirjallisessa kysymyksessä toivotaan, että Suomi

limme esimerkiksi poikkeusajan verkkolukutuokioi-

voisi mahdollistaa korvaukset tekijöille myös e-kir-

den sopimuksen.

joista ensimmäisten EU-maiden joukossa.

Poikkeusvuonna on moni asia kuitenkin toiminut niin kuin ennenkin. Joulukuun tilitys sujui tutun kaa-

VASTAUKSESSA TIEDE- ja kulttuuriministeri Annika

van mukaisesti, kun Sanasto tilitti tekijänoikeuskor-

Saarikko toteaa mm. että ”Opetus- ja kulttuurimi-

vauksia kaiken kaikkiaan yli 8,5 miljoonaa euroa yli

nisteriössä ei tällä hetkellä ole valmistelussa lain-

10 600 kirjailijalle, kääntäjälle ja oikeudenhaltijalle.

muutosta, jolla lainaamista koskeva tekijän­oikeuden

Lainauskorvauksiin korona-ajalla ei pitäisi olla vai-

rajoitus ja siihen liittyvä lainauskorvausjärjes-

kutusta, vaan määräraha on vuodelle 2021 valtion

telmä laajennettaisiin verkon kautta tarjottaviin

talousarviossa ennallaan.

­e-­aineistoihin.” Suomessa on parhaillaan selvityksessä kansallisen e-kirjaston perustaminen. Sanaston n ­ äkemyksen

Kirjailija Peter Sandström aloitti kautensa Sanaston puheenjohtajana vuoden 2020 alussa.


24

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen TAVOITTEENAMME ON YHTEISKUNTA, JOSSA LUOVAN TYÖN TEKIJÄT SA AVAT OIKEUDEN­ MUK AISEN KORVAUKSEN TYÖSTÄ ÄN.


25

Y HTE I S KU N N A LLI N E N VA I KUT TA M I N E N kirjalli-

Tällä hetkellä tekijänoikeuslain nojalla lainauskor-

suuden tekijöiden aseman parantamiseksi ja teki-

vausta maksetaan vain fyysisinä teoskappaleina lai-

jänoikeuksien vahvistamiseksi on keskeinen osa

nattavista kirjoista. Samaan aikaan e-kirjojen ja ääni-

työtämme. Tavoitteenamme on tekijänoikeuslain-

kirjojen lainamäärät kasvavat vuosittain ja Suomessa

säädäntö, joka suojaa tekijöiden oikeuksia, edistää

selvitetään kansallisen e-kirjaston perustamista.

heidän toimintaedellytyksiään ja tukee luovaa työtä.

E-kirjojen lainaamisratkaisuja etsittäessä on

Tekijällä täytyy olla mahdollisuus päättää teostensa

samalla varmistettava, että e-kirjamarkkinoilla on

käytöstä ja saada siitä asianmukainen korvaus.

mahdollisuus kehittyä. Jos kustantajat ja tekijät eivät

Edistämme aktiivisesti päättäjien ymmärrystä

saa kunnollista korvausta e-kirjojen myynnistä tai

tekijänoikeuksista ja pyrimme vaikuttamaan teki-

käytöstä lukuaikapalveluissa, ei teoksia synny lai-

jänoikeuksien kehitykseen sekä lainsäädäntöön

nattavaksi kirjastoihinkaan.

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Pidämme

Sanasto edistää myös lainauskorvauksen indeksi-

yhteyttä viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin,

korotusta: korvauksen tasoa tulisi tarkastella sään-

annamme lausuntoja ja teemme yhteistyötä mui-

nöllisesti, jotta korvaukset pysyvät kohtuullisella

den luovan alan toimijoiden kanssa. Sanasto on

pohjoismaisella tasolla myös tulevaisuudessa. Lai-

muun muassa CISACin (International Confedera-

nauskorvaus mahdollistaa omalta osaltaan pienen

tion of Societies of Authors and Composers), Luo-

kielialueen kirjallisuuden elinvoimaisuuden.

van työn tekijät ja yrittäjät LYHTY ry:n, Tekijänoikeusakatemian ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n jäsen.

Lue kaikki antamamme lausunnot: sanasto.fi/lausunnot

Celia-äänikirjojen korvaukset muutettava teknologia­ neutraaleiksi Valtion erikoiskirjasto Celia tuottaa lukemisesteisille

Lainauskorvaus ulotettava myös e-aineistoihin

äänikirjoja saavutettavassa muodossa. Kirjallisuuden tekijät saavat Celian lainoista nykyisin korvauksen vain, jos teos jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Celian äänikirjoja lainataan kuitenkin enenevässä

E-kirjojen suosio kasvoi entisestään vuoden 2020

määrin suoratoistona, eivätkä tekijät saa tuolloin

aikana ja samoin kasvoi tekijöiden huoli lainauskor-

käytöstä korvausta. Sanasto esittää, että korvaus-

vauksista, sillä niitä ei toistaiseksi makseta e-kirjoista.

oikeus on muutettava teknologianeutraaliksi.

Viestimme päättäjille kirjailijoiden ja kääntäjien toi-

Olemme viestineet päättäjille aktiivisesti asian

veesta korjata asia. Joulukuun alussa joukko kansan-

korjaamiseksi ja teimme asiasta kaksi lausuntoa

edustajia esittikin kirjallisen kysymyksen lainaus-

vuoden 2020 aikana. Joulukuun alussa joukko

korvausten muuttamisesta teknologianeutraaleiksi.

kansanedustajia esittikin kirjallisen kysymyksen

Kirjallisessa kysymyksessä toivotaan, että Suomi voisi

Celia-korvausten muuttamisesta teknologianeutraa-

mahdollistaa korvaukset tekijöille myös e-kirjojen

leiksi samassa yhteydessä, kun esitettiin kysymys

lainoista ensimmäisten EU-maiden joukossa.

e-kirjojen lainauskorvauksesta.27

Luovan alan työttömyysturvaan toivotaan parannuksia Poikkeusvuonna edistimme yhdessä muun luovan alan kanssa pikaista korjausta taiteilijoiden ja teki-

Yhteiskunnallinen

jöiden työttömyysturvaan. Vaikuttamistyötä tehtiin

vaikuttaminen kirjallisuuden

Lyhty-yhteistyöverkoston kautta. Tekijänoikeuskor-

tekijöiden aseman

vausta saavat taiteilijat ovat sosiaaliturvan väliinputoajia: Tekijänoikeustulot tulevat usein pitkällä vii-

parantamiseksi ja tekijän­

veellä. Ne eivät kerrytä esimerkiksi ansiosidonnaista

oikeuksien vahvistamiseksi

työttömyyspäivärahaa, mutta työttömyyskorvausta

on keskeinen osa työtämme.

maksettaessa ne vähentävät sitä. Kesäkuussa luovutimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle adressin, jossa 8 500 allekirjoittajaa ja 21

ANNE SALOMA A , SANASTON TOIMINNANJOHTAJA

taiteilijajärjestöä vaati nopeaa korjausta taiteilijan työttömyysturvaan. Asiasta tehtiin myös kansanedustajien toimesta useampia kirjallisia kysymyksiä sekä puoluerajat ylittävä toimenpidealoite. Työttömyysturva on tärkeä kysymys myös kirjailijoiden ja kääntäjien osalta: esimerkiksi vuoden takaisista kirjastolainoista maksettavat lainauskorvaukset voivat vähentää tämänhetkistä sosiaaliturvaa, mutta ne eivät kuitenkaan kerrytä etuuksia. Nykymallia ei voida pitää kohtuullisena luovan työn tekijöiden kannalta.

 Suomalaiset ottivat omakseen luovan työn arvosta kertovan tekijänoikeusviikon ©-DAY-kampanjan. Kampanja tavoitti huhtikuussa jopa 2,4 miljoonan suomalaisen huomion. Sanasto järjesti kampanjan yhdessä muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.  Kesäkuussa 2020 luovutimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle adressin, jossa 8 500 allekirjoittajaa ja 21 taiteilijajärjestöä vaati nopeaa korjausta taiteilijan työttömyysturvaan. Kuvassa mm. kirja-alan edustajia. Etualalla ministeri Pekonen, takana vasemmalta oikealle Satu Lundelin, Heikki Jokinen, Suvi Oinonen, Ella Brigatti, Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa, Elsa Tölli ja Camilla Vuorenmaa. Kuva: Tero Salmela.


28

Talousluvut SANASTO KERÄSI tekijänoikeuskorvauksia yhteensä

minnan kulut. Sanaston kulupidätysprosentti on

yli 12,6 miljoonaa euroa. Korvauksia tilitettiin kirjal-

­Suomen tekijänoikeusjärjestöjen alhaisin: vuonna

lisuuden tekijöille yli 10 miljoonaa euroa. Suurin osa

2020 kulupidätys lainauskorvauksen osalta oli

oli lainauskorvausta, jota tilitettiin noin 9,6 miljoonaa

7,10 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta

euroa. Korvauksista 94 % maksettiin kirjailijoille ja

9 %. Lainauskorvausten kulupidätys oli ennätys-

kääntäjille, 6 % maksettiin edesmenneiden tekijöiden

alhainen, sillä poikkeusolojen myötä toiminnassa

oikeudenhaltijoille. Sanasto tilittää suurimman osan

oli huomattavia säästöjä. Esimerkiksi messuosal-

kerätyistä korvauksista vielä saman vuoden aikana.

listumisista ja vastaavista kuluista säästettiin, kun

Vuoden lopulla kerätyistä korvauksista osa tilitetään

tapahtumia ei voitu järjestää.

seuraavan vuoden ensimmäisessä tilityksessä.

Hallinnointikulut: Sanaston keräämistä korvauksista tehdään kulupidätys, jolla katetaan Sanaston toi-

Avoimuusraportti: Tarkemmat talousluvut löytyvät avoimuusraportista. Se julkaistaan touko-kesäkuussa 2021. sanasto.fi/julkaisut

KERÄT Y T KORVAUKSET* Lainauskorvaus

12 049 947,46 €

Celian äänikirjalainakorvaus

166 448,88 €

Radio- ja televisiokäyttökorvaus

134 203,65 €

Radio- ja televisioarkistokorvaus

166 000,00 €

Julkaisuluvat Esitysluvat Kirjasto- arkisto- ja museokorvaus (KAM) Yhteensä

75 784,38 € 6 410,73 € 16 900,00 € 12 615 695,10 €

* Lainauskorvausten määrä sisältää 50 000 € lainaustilastojen hankintaan osoitettuja varoja. Julkaisuluvat sisältää myös tapahtumamateriaali- ja näyttelyluvista kerätyt korvaukset.


29

KULUT Henkilöstökulut Poistot

-664 454,89 € -20 389,18 €

Muut kulut

-300 145,32 €

Yhteensä

-984 989,39 €

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot

34 043,62 €

Kulut

-6 326,26 €

Yhteensä

27 717,36 €

TILITET Y T KORVAUKSET** Lainauskorvaus Celian äänikirjalainakorvaus Celia-oppikirjakorvaus

9 634 358,72 € 179 964,90 € 188,78 €

Radio- ja televisiokäyttökorvaus

96 062,13 €

Radio- ja televisioarkistokorvaus

111 954,14 €

Julkaisuluvat

58 308,76 €

Esitysluvat

5 548,89 €

Kirjasto- arkisto- ja museokorvaus (KAM)

8 743,74 €

Yhteensä

10 095 130,06 €

** Kerätyistä lainauskorvauksista noin 77 % jaettiin ensimmäisessä tilityksessä. Celia-oppikirjakorvausta ei kertynyt vuonna 2020, mutta aiempina vuosina kerättyjä korvauksia tilitettiin vuoden aikana.


30

Sanasto organisaationa MAHDOLLISTAMME KIRJALLISUUDEN TEKIJÖIDEN LUOVA A TYÖTÄ.

KIRJALLISUUDEN TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖ Sanasto

on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.

VUOSIKOKOUKSET

Sanasto on perustettu vuonna 2005. Edustamme yli 13 000:ta kirjallisuuden tekijää eli kauno- ja tietokirjailijoita, kääntäjiä ja edesmenneen tekijän oikeudenhaltijoita. Lisäksi palvelemme kir-

HALLITUS

jallisuuden käyttäjiä eli esimerkiksi Kansalliskirjastoa, Yleisradiota, kustantamoita, kuntia, tapahtumanjärjestäjiä ja yksityishenkilöitä.

TOIMINNANJOHTAJA

Jäsenjärjestöjä Sanastolla on neljä: Finlands svenska författareförening rf, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Suomen tietokirjailijat ry. Sanasto on ketterä kooltaan ja liikkeiltään: järjestön toimintaa ohjaa kuusihenkinen hallitus, päivittäisestä työstä vastaa toiminnanjohtajan lisäksi 10 lain,

OIKEUDELLISET PALVELUT TILITYS- JA ASIAK ASPALVELU VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

taloushallinnon, viestinnän ja it-järjestelmien osaajaa.

PERUSTEHTÄVÄMME

STRATEGIAN AVAIMET 2018–2021

Tehtävämme on mahdollistaa kirjallisuuden tekijöi-

Kirja-alan tekijänoikeuden erityisosaajana tartumme

den luovaa työtä ja valvoa heidän etuaan sekä tarjota

muuttuvan alan haasteisiin ja toimimme yhdistävänä

kirjallisuuden käyttäjille kohtuuhintaisia ja toimivia

voimana. Meillä on vankka perusta ja vakaa talous –

luparatkaisuja. Keräämme tekijänoikeuskorvauksia

osaava henkilöstömme takaa tehokkaan toiminnan

ja tilitämme ne tekijöille.

sekä ensiluokkaisen asiakaspalvelun. Tarjoamme toi-

Tehtäviimme kuuluu myös yhteiskunnallinen

mivat luvat kirjallisuuden käyttöön ja kehitämme

vaikuttaminen tekijöiden aseman parantamiseksi,

uusia lupa-alueita. Kansallisena ja kansainvälisenä

tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja tekijänoike-

toimijana vaalimme tekijänoikeutta ja turvaamme

usmyönteisen ilmapiirin edistämiseksi.

lainauskorvaukset tekijöille.


31

Sanaston arvot AVOIN

Avoimuus tarkoittaa meille läpi­ näkyvyyttä, jakamista ja yhteistyötä. Jaamme tietoa toiminnastamme ja keskustelemme asioista avoimesti.

AKTIIVINEN

Suhtaudumme tulevaisuuteen avarakatseisesti ja etsimme uusia, kirjallisuuden alaa parhaiten palvelevia ratkaisuja. Toimimme tehokkaasti ja huomioimme kirjallisuuden tekijöiden, käyttäjien ja sidosryhmiemme tarpeet.

ASIANTUNTEVA

Asiantuntevuus tarkoittaa meille hyvää ammattitaitoa ja jatkuvaa oppimista. Olemme oman toiminta-alueemme asiantuntija ja erityisosaaja.


32

Sanastos år 2020 SANASTO BETAL ADE under året sammanlagt näs-

PÅ GRUND av coronapandemin var 2020 ett excep-

tan 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till

tionellt år. Vi ordnade i april en extra utbetalning

litterära upphovspersoner. Största delen bestod av

för att underlätta de litterära upphovspersonernas

utlåningsersättningar, vars totalbelopp uppgick till

situation. Då betalade vi ut sådana ersättningar som

cirka 9,6 miljoner euro. Dessutom betalade vi ersät-

då hade ackumulerats i snabbare takt än vanligt. På

tningar bland annat för TV- och radioanvändningen

våren avtalade vi med bibliotek om ett nättillstånd

av verk, Celias egenbokslån, offentligt framförande

under undantagsförhållanden, som gjorde det möj-

samt för publiceringen av dikter och textstycken

ligt att ordna sago- och andra lässtunder i nätet.

som en del av nya verk. MIT T I coronatiden, i april, firade vi den förnyade SA N A STO FÖ R ETR Ä D E R hela det finska litterära

upphovsrättsdagen med ©-DAY-kampanjen, som vill

fältet: skönlitterära författare, översättare, lärome-

lyfta fram värdet av skapande arbete. Upphovsrätt-

delsförfattare, skalder och facklitterära författare. I

sorganisationernas gemensamma kampanj nådde

slutet av året representerade vi redan mer än 13 000

hela 2,4 miljoner finländare.

upphovspersoner eller rättsinnehavare till avlidna upphovspersoner. Ju fler litterära upphovsperso-

SANASTO SAML AR årligen in lånestatistik från alla

ner som ansluter sig till Sanasto, dess bättre kan

bibliotek i Finland för att kunna betala utlåningser-

vi betala ersättningarna till de rätta upphovsperso-

sättningarna. På utbetalningsdagen publicerade vi

nerna och dess starkare är vår röst, när vi arbetar

för första gången listor på de mest lånade böckerna

för upphovspersonernas rättigheter.

på finska bibliotek 2019.

SANASTO BETJÄNAR även användare av litteratur:

vi erbjuder flexibla licenslösningar till ett rimligt pris för användningen av litteratur i olika situationer. De

Vi främjade e-böckernas utlåningsersättning

som använder Sanastos licenser ger samtidigt sitt stöd till litteraturen – utan upphovspersoner finns

E - BÖCKER BLE V allt populärare under det gångna

ingen högklassig litteratur och utan försörjning

året, och samtidigt växte upphovspersoneras oro

finns inga upphovspersoner.

över utlåningsersättningar, eftersom sådana tillsvidare inte betalas för e-böcker. Vi informerade

UNDER UNDANTAGSÅRET stödde vi upphovsperso-

beslutsfattarna om författarnas och översättarnas

ner med en extra utbetalning

önskan att få saken åtgärdad. I början av december


33

E-böcker blev allt populärare under det gångna året, och samtidigt växte upphovspersoneras oro över utlåningsersättningar, eftersom sådana inte betalas för e-böcker.

lämnade en grupp riksdagsledamöter ett skriftligt

med ett långt dröjsmål. De räknas till exempel inte

spörsmål om möjligheten att göra utlåningsersätt-

med i den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpen-

ningen teknologineutral. I det skriftliga spörsmålet

ningen, men när arbetslöshetsersättning betalas ut,

önskas det att Finland kunde vara bland de första

minskar de dess belopp.

EU-länder som gör det möjligt för upphovspersoner att få ersättning också för e-böcker.

I JUNI överräckte vi tillsammans med andra organi-

sationer en adress till social- och hälsovårdsminister FÖR NÄRVAR ANDE betalas utlåningsersättning med

Aino-Kaisa Pekonen. Adressen hade undertecknats

stöd av upphovsrättslagen bara på böcker som lånas

av 8 500 personer och 21 organisationer som rep-

ut som fysiska exemplar. Samtidigt ökar e-böckernas

resenterar konstnärer och i den krävdes snabba

och ljudböckernas lånemängder årligen, och i Finland

förbättringar i konstnärernas arbetslöshetsskydd.

utreds möjligheten att grunda ett nationellt e-bibliotek.

Även riksdagsledamöter lämnade in flera skriftliga spörsmål samt ett åtgärdsinitiativ över partigränser

SANASTO ARBETAR också för en indexhöjning till

om frågan.

utlåningsersättningen: ersättningens nivå borde vara indexbunden så att ersättningarna även framö-

ARBETSLÖSHETSSK YDDET ÄR en viktig fråga även

ver ska ligga på en rimlig, nordisk nivå. Utlåningser-

för författare och översättare: till exempel utlå-

sättningen möjliggör för sin del livskraftig litteratur

ningsersättningar som betalas ut för ett år gamla

även i ett litet språkområde.

bibliotekslån kan minska det nuvarande socialskyddet, men trots detta samlas inga förmåner in

Det önskas förbättringar i skapande branschers arbetslöshetsskydd UNDER UNDANTAGSÅRET arbetade vi tillsammans

med andra skapande branscher för snabba förbättringar till konstnärernas och upphovspersonernas arbetslöshetsskydd. Det finns en lucka i socialskyddet när det gäller konstnärer som får upphovsrättsersättning: upphovsrättsinkomsterna kommer ofta

på basis av dem. Den nuvarande modellen kan inte anses vara rimlig för personer som utför skapande arbete.


34

Från ordförande

BILD: MARISSA TAMMISALO

PETER SANDSTRÖM


35

Frågan om ersättning också för e-lån tas ofta upp också i Sanastos regelbundet återkommande kundundersökning.

I HÖSTAS blev min dotter intresserad av ljudböcker.

Frågan om ersättning också för e-lån tas ofta

Först lånade hon dem via biblioteket, och sedan öns-

upp också i Sanastos regelbundet återkommande

kade hon sig ett abonnemang på en streamingtjänst

kundundersökning. Rent allmänt är kunderna

i julklapp. Givetvis såg jag till att hon fick sin jul-

nöjda med Sanastos tjänster, men till exempel i

klapp, fast jag är medveten om att den nuvarande

den senaste undersökningen nämns igen att ”det

e-bokmarknaden på flera sätt är en mycket dålig

är mycket förtretligt att det fortfarande inte betalas

affär för den enskilda författaren eller översättaren.

ut ersättning för e-lån”.

Frågan om ersättning för lån av e-böcker var åter aktuell i slutet av året via ett spörsmål i riksdagen

ÅR 2020 var naturligtvis speciellt på så vis att arbete

om möjligheterna att göra utlånings- och Celia-er-

och möten på distans blev mera regel än undan-

sättningarna teknologineutrala.

tag. Från och med mars anpassade också Sanasto

Enligt nuvarande upphovsrättslag betalas ersätt-

snabbt sin verksamhet till distansarbete, och olika

ning enbart för lån av fysiska verk. Samtidigt har

former av samarbete har överlag fungerat utmärkt.

lån av e-böcker och ljudböcker ökat märkbart. I det

På våren tvingades Sanasto också ställa in en del

aktuella spörsmålet förslås att Finland som ett av de

program, men å andra sidan kunde vi exempelvis i

första EU-länderna kunde gå in för att ge ersättning

samarbete med biblioteken förhandla fram ett avtal

också för lån av e-böcker och ljudböcker.

om läsevenemang på nätet för den tid som undantagstillstånd rådde.

I SITT svar konstaterar vetenskaps- och kulturminis-

Vissa saker har trots allt fungerat som tidigare

ter Annika Saarikko bl.a. följande: ”Undervisnings-

också i år. Utbetalningen i december löpte normalt,

och kulturministeriet förbereder inte för närvarande

och Sanasto erlade upphovsrättsersättningar på över

en lagändring som skulle utvidga upphovsrättsbe-

8,5 miljoner till sammanlagt över 10 600 författare,

gränsningen för utlåning och därtill hörande utlå-

översättare och rättsinnehavare. Coronasituationen

ningsersättningssystem till e-material som tillhan-

borde inte heller inverka på ersättningarna 2021,

dahålls på webben.”

eftersom anslaget i statens budget är på samma

I Finland utreds för tillfället också möjligheterna

nivå som 2020.

att grunda ett nationellt e-bibliotek. Sanasto ser det som logiskt att frågan om ersättning för lån av e-material kunde avgöras i anslutning till det ärendet.

Författare Peter Sandström har börjat som Sanastos ordförande i januari 2020.


Korkeavuorenkatu 30 A 00130 Helsinki +358 (0)9 5629 3300 info@sanasto.fi sanasto.fi

sanasto

@SanastoInfo

@sanasto


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.